Is de gentechnologie begonnen met vermengen Nephilim DNA met mensen?

—————————————————————————————————————————————–

In dit vervolg op de techno-dimensionale oorlog update ‘Laatste fase teruggekeerde ‘dagen van Noach’ is met genetisch manipuleren mensheid aangebroken‘ (22-05) zien we dat vanuit onder meer de Bijbel en oude apocriefe geschriften duidelijk is op te maken dat de Nephilim – het nageslacht van buitenaardse wezens (/ gevallen engelen / demonen) – in de laatste fase van de eindtijd opnieuw op Aarde zullen verschijnen en door het Antichrist systeem zullen worden ingezet om de hele mensheid te onderwerpen. Dat de terugkeer van de (geesten van de) Nephilim in onze tijd niet alleen wordt nagestreefd, maar inmiddels zelfs wordt uitgevoerd dankzij de razendsnelle ontwikkelingen van de genetische- en biologische wetenschappen, geeft aan hoe ver wij reeds in deze eindtijd gevorderd zijn.

Veel experts en uitleggers zijn van mening dat de in Genesis opgetekende vermenging van gevallen engelen met de mensheid als doel had om het hele menselijke ras te besmetten met niet-menselijk (duivels / demonisch) DNA, zodat Jezus de Christus nooit als zuivere afgezant (‘zoon’) van God geboren had kunnen worden, en de mensheid dus voor eeuwig gevangen zou kunnen worden gehouden in het holografische astrale veld, dat door de duistere krachten (zoals de archons) wordt gebruikt voor het veroorzaken van zoveel mogelijk leed en verdriet, en overigens ook voor het mee helpen uitvoeren van de Great Reset op aarde (1).

Dit satanische plan was nog bijna gelukt ook. In Genesis 6:9 staat dat alleen Noach – en daardoor zijn kinderen – ‘perfect’ was in zijn generatie (KJV 1611 vertaling). Ook hier is het Hebreeuwse woord tamiym, wat ‘zonder smet’ of ‘gezond’ betekent, in de Nederlandse Bijbelvertalingen foutief vertaald met ‘rechtvaardig’, ‘oprecht’ of ‘onberispelijk’. Het woord tamiym wordt in het boek Leviticus gebruikt voor een gezond offerlam zonder afwijkingen, wat aangeeft dat Noach niet zozeer moreel perfect was, maar fysiek. Alleen zijn DNA en dat van zijn kinderen was nog niet vermengd, niet aangetast door het ‘alien’ DNA van de gevallen engelen.

Om de komst van de Christus mogelijk te maken en daardoor de eeuwige toekomst en bevrijding van de mensheid veilig te stellen, besloot God vervolgens om, met uitzondering van de genetisch zuivere Noach en zijn kinderen (en vermoedelijk ook andere zuiver gebleven mensen elders op aarde), het besmette deel van de fysieke mensheid door middel van de vloed uit te roeien.

Doel: De komst van het ‘zaad van satan’, de Antichrist

Naast deze zeer plausibele verklaring zou er echter nog een andere reden kunnen zijn waarom de gevallen engelen of ‘Wachters’ besloten hun DNA te vermengen met dat van de mensen, namelijk dat zij als zijnde spirituele wezens afkomstig uit een andere dimensie voor zichzelf aardse lichamen wilden creëren, zodat zij directe invloed zouden kunnen uitoefenen op onze materiële realiteit en daardoor het verloop van de geschiedenis zouden kunnen gaan bepalen.

Het uiteindelijke doel hiervan is de komst van de Antichrist op Aarde, een Antichrist-systeem met een (transhumane) Antichrist-mensheid, feitelijk het zaad van satan, dat op deze wijze permanent onderworpen zal worden aan zijn gezag, controle en heerschappij, en voorgoed is afgesneden van elke mogelijke vorm van bevrijding.

Wat trof het Amerikaanse leger in Irak aan?

Gezien de razendsnelle ontwikkelingen in de genetische en biologische wetenschappen en de steeds breder geaccepteerde aspiraties van transhumanisten om het menselijk ras te ‘verbeteren’ door in te grijpen in ons DNA, is het niet langer onvoorstelbaar dat de Nephilim door aardse technologieën opnieuw tot leven zouden kunnen worden gewekt.

Deze technologieën bestaan overigens al een poosje; zo werd de uitgestorven Pyrenese ibex, een wilde berggeit, in 2009 ’teruggebracht uit de dood’ door gebruik te maken van DNA dat afkomstig was van huidmonsters. Onderzoekers van de Koreaanse Jeju National University kloonden in 2010 een stier die al in 2008 gestorven was. Een jaar eerder wisten wetenschappers bloed uit een dinosaurusbot te halen dat volgens hen al 8 miljoen jaar oud was.

Al sinds het begin van deze eeuw wordt er serieus gewerkt aan het terugbrengen van de uitgestorven Tasmanische tijger (Thylacine). Daarnaast staan ook de mammoet, andere uitgestorven diersoorten en zelfs de Neanderthaler, de veronderstelde ‘voorloper’ van de huidige mens, op het toekomstige programma. In dit licht is het niet moeilijk voor te stellen dat bij de eventuele ontdekking van (resten van) dode Nephilim, die nog maar enkele duizenden jaren oud zouden zijn, ook van deze wezens DNA zou kunnen worden gebruikt om hen opnieuw tot leven te wekken, of hun DNA te integreren met dat van mensen.

Mogelijk is dit zelfs al gebeurd. Grote aantallen Amerikaanse soldaten die in Irak zijn ingezet hebben toegegeven dat zij vele containers vol met archeologisch materiaal hebben gevuld, waar ook tabletten bij zouden hebben gezeten met daarop de locaties van diep onder de grond gelegen grotten waarin Nephilim begraven zouden zijn, mogelijk zelfs in ‘stasis’, een toestand van schijndood.

Terugkeer van de Nephilim voorzegd door Henoch

Dit is exact wat Henoch in zijn apocriefe boek lijkt te hebben voorspeld. Zou het dus zo kunnen zijn dat Amerikaanse overheidsinstellingen zoals DARPA al jaren bezig zijn met het klonen van deze duizenden jaren oude wezens, die ‘buitenaards’ DNA met zich meedragen? Of wordt wellicht herhaald wat de ‘Wachters’ deden, namelijk het vermengen van menselijk DNA met dat van ‘aliens’, de in de Bijbel beschreven ‘gevallen engelen’? Het zal voor sommigen misschien een schok zijn, maar ook in de Bijbel zijn er duidelijke aanwijzingen te vinden dat dit in de ‘eindtijd’ inderdaad zal gaan gebeuren:

‘Het visioen dat Jesaja, de zoon van Amos, zag over Babylon. Heft op de kale berg een banier op, roept met luider stem hun toe, wenkt met de hand, open de poorten, gij heerser. Ik beveel en roep hen op: reuzen zullen komen om mijn toorn te vervullen… Want zie, de dag des Heren komt waaraan niet ontsnapt kan worden, een dag van toorn en woede, om de aarde tot een woestenij te maken… En Babylon… zal worden als Sodom en Gomorra… Het zal nooit meer bewoond worden…. en monsters zullen daar legeren, en duivelen zullen daar dansen en satyrs zullen daar verblijven.’ (Jesaja 13:1-3, 9, 19-22, vertaald uit de Engelse Septuaginta).

Wie ‘de heerser’ die ‘de poorten’ zal openen ook zal zijn – hij opent ‘poorten’ in ‘Babylon’ (symbool van het wereldwijde Antichrist-imperium) waaruit de reuzen (gibborim) van de eindtijd – hetzij gekloond, hetzij in de vorm van reeds in ontwikkeling zijnde genetisch gemodificeerde supersoldaten en/of genetisch gemodificeerde vaxxers – zullen terugkeren op het aardoppervlak, als de werktuigen waarmee de Demiurg / Satan de mensheid volledig in zijn greep zal proberen te krijgen.

Het lijkt er dus sterk op dat de profeet Jesaja de terugkeer van de (geesten van de) Nephilim in de eindtijd voorzegd heeft, mede omdat hij tevens schrijft over ‘monsters’ en ‘satyrs’, die (transgenetische / hybride) half-mens/half-dier wezens zijn. Dit gezichtspunt wordt ondersteund in het apocriefe boek 2 Esdras 5:8, waar eveneens over de geboorte van ‘monsters’ in de eindtijd wordt geschreven.

Spirituele eindtijd oorlog tussen occulte ‘goden’ en God

Ook op andere plaatsen wordt in de Bijbel beschreven hoe er in de eindtijd een spirituele oorlog zal losbarsten tussen de zogenaamde ‘mythologische goden’ en de Christus. ‘Vreselijk zal de Here tegen hen wezen, want Hij zal al de goden der aarde doen uitteren;’ (Zefanja 2:11, SV). En ‘Ik zal… straffen… zijn goden en zijn leiders.’ (Jeremia 46:25, NBV). In Openbaring 9:20 staat te lezen hoe de menselijke volgelingen van deze occulte godheden hun valse afgoden zullen aanroepen, en gezamenlijk hun krachten zullen bundelen tegen God.

‘En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen; want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God… En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon.’ (Openbaring 16:13-14, 16, NBG).

Ook in het eeuwenoude apocriefe boek Jubileeën – een hervertelling van Genesis en deels Exodus – wordt de terugkeer van de Nephilim in de eindtijd voorspeld. Merk op dat dit pal vóór het oordeel over satan zal plaatsvinden:

‘De kwaadaardige duivelen (geesten van de Nephilim) werden gebonden in de plaats van veroordeling, maar een tiende deel van hen werd overgelaten, zodat zij onderworpen zouden zijn aan satan op de aarde. Deze zijn bestemd voor corruptie (de corruptie van het menselijke DNA zoals in de dagen van Noach?) en misleiden de mensen voordat satan geoordeeld zal worden.’ (10:7-12)

Daarnaast bevat ook de bekende profetie in het tweede hoofdstuk van het boek Joël een verwijzing naar de terugkeer van de gibborim, de ‘reuzen’ (het nageslacht van de Nephilim). Hoewel Bijbelverklaarders over het algemeen denken dat Joël hier een sprinkhanenplaag omschrijft, gebruikt hij de term gibborim ook in de zin ‘als helden (gibborim) zullen zij lopen’. Betekent dit wellicht dat er naast sprinkhanen (die overigens ook een metafoor kunnen zijn voor spirituele ‘kaalvreters’, dus demonen die het Licht uit de mensen als het ware wegvreten of wegzuigen) ook andere wezens deel zullen uitmaken van dit eindtijd leger?

‘Een dag van duisternis en van donkerheid, een dag van wolken en van dikke duisternis… Voor hem uit verteert een vuur en achter hem laait een vlam… ook is er aan hem niet te ontkomen. Zijn aanblik is als die van paarden… Voor zijn aangezicht beven de volken; alle gezichten verbleken van angst. Als helden (gibborim) rennen zij… Voor hun aangezicht siddert de aarde, beeft de hemel; de zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in…. Zijn leger is zeer talrijk’ (Joël 2:2-11, NBG)

Voorspelde profeet Daniël nieuwe vermenging met menselijk zaad?

Als alle teksten bij elkaar worden gelegd is er behoorlijk overtuigend bewijs dat er in de eindtijd een enorm leger zal verschijnen van ‘gibborim’, strijders die heel goed het resultaat zouden kunnen zijn van het streven van aardse wetenschappers om voor ‘god’ te spelen en door technologieën te gebruiken om de ‘poorten’ waarachter deze aloude duistere wezens zijn opgesloten, te openen. De profeet Daniël schrijft over de laatste dagen van de huidige menselijke maatschappij:

‘En dat gij gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, zij zullen zich (wel) door (KJV: met) menselijk zaad vermengen, maar zij zullen de een aan den ander niet hechten, gelijk als zich ijzer met leem niet vermengt.’ (Daniël 2:43, SV)

Hoewel Daniël niet uitlegt wie ‘zij’ zullen zijn die zich met het ‘menselijk zaad’ zullen vermengen, lijkt ook dit te kunnen wijzen op een herhaling van de gebeurtenissen uit Genesis 6, waar niet-menselijke wezens – ‘aliens’ in populaire taal – zich vermengden met menselijk zaad en de Nephilim voortbrachten. Als dit vers wordt gekoppeld aan Genesis 3:15, waarin God zegt ‘Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad (nageslacht, afstammelingen, kinderen, fysiek en/of geestelijk) en haar zaad’ dan blijkt hieruit onomstotelijk dat satan naast de mens óók ‘zaad’ heeft, en dat dit ‘zaad’ in vijandschap verkeert met de Christus.

Anno 2022 lijkt die scheiding tussen het ‘zaad van het Duister’ en het ‘zaad van het Licht’ zich almaar duidelijker af te tekenen in de vorm van een gigantische groep mensen die zich hebben laten injecteren met Covid-19 mRNA genmanipulatie ‘vaccins’ en boostershots, en een naar verhouding zeer kleine groep die vanuit hun Christusgeest onmiddellijk beseft heeft dat deze injecties wel eens een van de allergevaarlijkste valkuilen kunnen zijn die Lucifer ooit heeft opgesteld.

Transhumanisten streven zelfde doel als Hitler na

Het opnieuw vermengen van niet-menselijk ‘zaad’ met de mens door het veranderen van het menselijke DNA, en tegelijkertijd het terugbrengen van de Nephilim op aarde, is al sinds het begin der tijden het streven van de geest van (de) Antichrist. In het in 1960 verschenen boek ‘Le Matin des Magiciens’ (‘De dageraad van de Magiërs’ of The Dawn of Magic, eveneens de titel van een PC-game uit 2007) schreven Louis Pauwells en Jacques Bergier dat dit eveneens het doel was van een van de bekendste moderne Antichrist archetypes, Adolf Hitler:

‘Hitlers doel was noch het oprichten van een ras van supermensen, noch de verovering van de wereld; dat waren slechts middelen tot het realiseren van het grote werk waar hij van droomde. Zijn werkelijk doel was een scheppingsdaad te verrichten, een goddelijke handeling, het doel van een biologische mutatie die zou resulteren in een nooit eerder geziene verheffing van het menselijk ras en de ‘verschijning van een nieuw ras van helden, halfgoden en god-mensen.’

Het valt niet te ontkennen dat Hitlers duivelse doelstellingen exact overeenkomen met die van moderne transhumanisten zoals Klaus Schwab en Bill Gates, die ieder op hun eigen terrein hard werken aan de creatie van digitaal aangestuurde / geïntegreerde, post-menselijke avatar-lichamen die door genetische- en nanotechnologieën geschikt zijn gemaakt voor de incarnatie in het ‘Internet of Body’s‘ en het Metaverse van oeroude duistere entiteiten.

Het rijk van ‘Het Beest‘ is dus volop in oprichting. Miljarden mensen zijn met de mRNA genmanipulaties injecties nu al nietsvermoedend als toekomstige slaven van dit rijk ge(brand)merkt. Hun lot zal definitief bezegeld zijn zodra er in de komende jaren nog meer nieuwe vaccinaties (mogelijk tegen de (apen)pokken) opgedrongen zullen worden, en ook de door Schwab aangekondigde geïnjecteerde nanochips verplicht worden gesteld.

 

Xander

 

 

Zie ook o.a.:

24-05: Astrofysici zien eerste bewijs voor bestaan onzichtbare ‘spiegel wereld’ 
22-05: Laatste fase teruggekeerde ‘dagen van Noach’ is met genetisch manipuleren mensheid aangebroken ( / De in apocriefe geschriften beschreven verboden vermenging van buitenaardsen met de mensheid wordt in deze eindtijd herhaald )
19-05: Groep wetenschappers: Ruimte en atmosfeer in gevaar door duizenden nieuwe Starlink satellieten 
15-05: ‘Veel christenen en andere spirituelen zijn besmet met religieuze demonen’
08-05: De techno-dimensionale oorlog is losgebarsten: Contact met de geestenwereld via speciale drug
01-05: Meer bewijs van de Matrix: Informatie lijkt vijfde element van het universum te zijn
09-02: Foton radar in ontwikkeling waarmee menselijk lichaam op grote afstand kan worden gescand ( / Nieuwe tech draagt bij aan smart grid dat onze hele planeet in een grote digitale gevangenis verandert waaruit ontsnappen onmogelijk is)
06-02: Flashback naar 2010: Het begin van de techno-dimensionale spirituele oorlog (De in 2010 voorziene finale aanval op de mensheid is in 2020 begonnen)

2021:
23-12: Rechtbank veroordeelt Harvard professor met patent op 5G-mind control nanotech die met vaccins kan worden geïnjecteerd
03-12: Nanotransfectie: Chip die menselijke genen en weefsels verandert en herprogrammeert gereed voor productie
04-09: ( / Uitrol van het systeem van ‘het Beest’ gaat met 3e boostershot onverminderd door – / Laat ook u zich onomkeerbaar integreren met ‘het Beest’?)
31-07: Flashback naar 2009 artikel over BEAST computer in Brussel en verplichte nano-vaccinaties met vreemd DNA
25-07: Wetenschappers presenteren nanosysteem waarmee ‘Internet of Body’s’ wordt gerealiseerd

2020:
03-09: Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)\

2019:
21-12: ‘Global Mega Trends’ consulting rapport voorziet transhumane mensheid in 2030 (/ Alomtegenwoordige 6G gaat mensen en machines vanaf 2030 volledig integreren’)