Flashback naar 2010: Het begin van de techno-dimensionale spirituele oorlog

—————————————————————————————————————————————–

De in 2010 voorziene finale aanval op de mensheid is in 2020 begonnen

—————————————————————————————————————————————–

Onze artikelenserie ‘Verboden Poorten: Het begin van de techno-dimensionale oorlog’ in 2010 werd door velen nog pure science fiction gevonden, iets voor dat nog ver weg in de toekomst zou liggen. Leest u in dit artikel nog eens een aantal gedeeltes na, en constateer zelf dat wat destijds nog SF leek inmiddels de harde – en ik zou vooral zeggen: lugubere – realiteit aan het worden is, met name met de Covid genmanipulatie/grafeenoxide injecties, de QR code, AI en 5G. ‘Wij gaan u veranderen,’ kondigde WEF topman Klaus Schwab enkele jaren geleden openlijk aan. En dat is dan ook exact wat er sinds eind 2020 wereldwijd op massale schaal gedaan wordt. Weigeraars van deze in de maak zijn totalitaire bio/tech-controle, die een einde zal maken aan al onze vrijheden, mensenrechten en privacy, zullen straks volledig uit de samenleving worden gestoten.

(16 augustus 2010 ***): In wetenschappelijke laboratoria over de hele wereld wordt al lange tijd gewerkt aan revolutionaire technologieën die niet alleen onze hersenen, onze herinneringen en onze lichamen zullen veranderen, maar volgens auteur Joel Garreau (boek Radical Evolution) zelfs onze zielen. De mens van de toekomst zal onherkenbaar superieur aan ons zijn – tenminste, als het aan de wetenschappers en intellectuelen die deel uitmaken van de snel groeiende beweging die transhumanisme wordt genoemd ligt. In studies van sommige transhumanisten wordt beweerd dat het DNA, de bouwstenen van het menselijk leven, zó veranderd kan worden, dat wij in contact zullen kunnen treden met nu nog ‘onzichtbare intelligenties’.

Het overschrijden van de grens tussen de zichtbare en de onzichtbare wereld zal het geloof van mensen op nooit eerder geziene wijze op de proef stellen. Enorme aantallen gelovigen zouden wel eens verlamd kunnen raken van schrik door de verstrekkende bovennatuurlijke gevolgen hiervan. Het lot van velen -en dat van hun gezinnen- zou wel eens kunnen afhangen van hun kennis van deze nieuwe realiteit en of zij zich hier voldoende op zullen hebben voorbereid.

Plan om mens te ‘herontwerpen’ al duizenden jaren oud

In zijn nieuwe boek (‘Forbidden Gates’) laat Thomas Horn zien dat er een duizenden jaren oude, kwaadaardige macht zit achter de plannen om mensen, machines en zelfs beesten met elkaar te vermengen, om op die manier de mensheid te herontwerpen. Deze macht heeft zich inmiddels weten te presenteren als een ‘vooruitstrevende’ en ‘verlichte’ weg om de mensheid te helpen naar de ‘volgende fase van de evolutie.’ Omdat er in snel tempo gewerkt wordt aan de ontwikkeling van machine- en ‘god-achtige’ mensen en er steeds meer bereidheid is om de door God gestelde grenzen tussen zowel de soorten als de dimensies te overschrijden, zullen gelovigen zich moeten gaan voorbereiden op een hele nieuwe manier van geestelijke oorlogsvoering.

Er is een onzichtbare geestelijke strijd aan de gang om de ziel van ieder mens, gelovig èn ongelovig. Het is daarom van het grootste belang om de aard van deze strijd te herkennen, evenals de tactieken waar onze kwaadaardige vijanden gebruik van maken. Belangrijk is te beseffen dat iedereen in deze oorlog betrokken is, of we dat nu willen of niet. Deze strijd uit de weg gaan is deze strijd al bij voorbaat verloren hebben.

Spirituele of geestelijke oorlogsvoering begint dan ook met de erkenning dat er onzichtbare ‘agenten’ en wezens op Aarde bestaan, zowel goed als kwaad, en dat zij proberen invloed te hebben op zowel ons leven thuis, in de kerk, de overheid en de maatschappij, als op onze persoonlijkheden.

Het Kwaad heeft overheden, instanties en samenlevingen in zijn macht gekregen

Deze kwaadaardige entiteiten (in religieuze kringen vaak ‘demonen’ en ‘gevallen engelen’ genoemd) spelen in de maatschappij een grote rol bij het beïnvloeden en controleren van individuen, instanties en overheden. Hun nauwe samenwerking met zogenaamde ‘sociale architecten’, mensen en overheden die min of meer dezelfde doelen nastreven -namelijk totale heerschappij over alles en iedereen- wordt nog steeds door velen die blind zijn voor de realiteit van de spirituele wereld ontkend. Achter en via volksvertegenwoordigers, wetgevers, presidenten, dictators en zelfs religieuze leiders kunnen deze kwaadaardige wezens vrijelijk hun macht uitoefenen. Zodra er ergens een religieuze of politieke macht tegen goede is opgestaan, stellen zij alles in het werk om deze in een kwaad daglicht te stellen en steen voor steen, ziel voor ziel, weer af te breken.

In meer dan 30 belangrijke teksten maakt het Nieuwe Testament met het Griekse woord ‘kosmos’ gewag van dit systeem, dit ‘imperium’, deze ‘regering achter de regering’. Onder kwaadaardige (/demonische) invloed krijgen mensen een bepaalde macht toebedeeld waardoor hun van God gescheiden ego’s zich steeds vijandiger naar de mensheid gaan opstellen, en ze mensen beginnen te zien als voorwerpen die gemanipuleerd en gebruikt kunnen en moeten worden om hun waanzinnige ambities* te verwezenlijken.

(Klaus Schwabs ‘Great Reset’ / ‘Build Back Better’; ‘Agenda-2030’ van de VN; Bill Gates ‘vaccinatie everyone’, de ‘Green New Deal’ van de EU, etc..).

Sommigen geloven dat dit systeem reeds begon met de opstand van Lucifer in de hemel, toen hij trots werd en zich aan God gelijk stelde. Dit eens verheven wezen verspreidde zijn onlesbare dorst naar macht, overheersing en dominantie vervolgens onder zijn volgelingen, de nog altijd werkzame duistere agenten die verantwoordelijk zijn voor het ‘oorzaak-en-gevolg’ principe tussen zichtbare en onzichtbare persoonlijkheden.

Kosmokrators

De machten in deze bovennatuurlijke sfeer worden bepaald en op hun plek gezet door satan (/ Lucifer, en zijn vele andere namen). Hij staat aan het hoofd van belangrijke ‘kosmokrators’ -heersers der duisternis die in en door hun menselijke evenbeelden werken-, die op hun beurt het bevel hebben over lagere geesten, zodat alle aardse overheden -zowel seculier als religieus- op ieder niveau kunnen worden bereikt en beïnvloed.

Als we een kijkje achter de schermen van deze geestelijke wereld konden nemen dan zouden we getuige zijn van een strijd tussen goed en kwaad, met als inzet de zielen van mensen. Hele legioenen strijden om de macht over mensen, steden, gebieden, landen en zelfs werelddelen. De Bijbel getuigt van deze realiteit in Lukas 4, waar de duivel Jezus meeneemt naar de top van een hoge berg en hem alle koninkrijken van de aarde laat zien. ‘En de duivel zeide tot Hem: U al ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn.‘ (vs.6-7)

De apostel Paulus schrijft later aan de gelovigen in Efeze: ‘... want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.’ (Ef.66:12 *) Daar is het waar de oppositie tegen God zijn oorsprong vindt. Conflicten en botsingen tussen mensen, instituten en regeringen zijn dan ook vaak de zichtbare uitingen van een strijd die zich in de onzichtbare, geestelijke wereld afspeelt. (‘Hemelse gewesten’ zouden we in moderne taal ‘dimensies’ kunnen noemen.)

Was 2021 het echte ‘jaar 1’ van de Luciferiaanse Nieuwe Wereldorde?

Horn ontdekte in zijn research voor zijn boek dat 2012 in diverse overheidsrapporten werd genoemd als ‘jaar 1’ van de nieuwe techno-dimensionale menselijke ‘verbetering’. Predictive programming is – met al zijn misleidingen en verborgen data – een van belangrijkste manieren waarop Vrijmetselaars / Illuminati hun ‘code’ gehoorzamen om de mensheid altijd te laten weten wat hun plannen zijn. Kan met 2012 in werkelijkheid 2021 zijn bedoeld als ‘jaar 1’ van de Luciferiaanse Nieuwe Wereld Orde, het jaar waarin met de Covid-19 genmanipulatie injecties de definitieve verandering van de mens begon naar een wezen dat straks voorgoed afgesloten zal zijn van het ware Licht, van God?

Besef dus goed dat het niet nog eens ‘honderden’ jaren zal duren, en ook niet ’tientallen’. Wat occulte machten al duizenden jaren lang zorgvuldig hebben voorbereid staat op het punt zichzelf te onthullen aan de mensheid / aan de mensheid te worden opgelegd. De klok tikt onverbiddelijk door naar het streefjaar 2012 (/ 2021?). Zodra u dit ten volle begrijpt zult u ook in staat zijn uzelf voor te bereiden en staande te blijven ** in wat de meest enerverende en verbijsterende periode in de hele menselijke geschiedenis zal blijken te zijn. (/ Wordt Vervolgd)

** Op een nog altijd veel te kleine groep na bleken verreweg de meesten (zeker 8 van de 10, ongeacht geloof of levensovertuiging) mentaal en geestelijk totaal niet voorbereid op deze finale oorlog tegen de mensheid, die definitief werd ontketend met de klimaat-vaccinatie programma”s (de al genoemde Agenda-2030, Great Reset, e.d.). De tijd die nog rest om deze duivelse agenda alsnog een halt toe te roepen en te proberen de schade weer ongedaan te maken, is nog maar zeer, zeer kort.Xander

(*** met enkele kleine grammaticale-, spel- en minieme stijl/woordwijzigingen om dit (ingekorte) artikel vloeiend te laten lopen).

Afbeelding (onbewerkt): Stefan Keller via Pixabay