Laatste fase teruggekeerde ‘dagen van Noach’ is met genetisch manipuleren mensheid aangebroken

Bekende foto van een opgegraven veronderstelde reus, die een afstammeling zou zijn van de Nephilim.

—————————————————————————————————————————————–

De in apocriefe geschriften beschreven verboden vermenging van buitenaardsen met de mensheid wordt in deze eindtijd herhaald

—————————————————————————————————————————————–

In 1876 besprak de Engelse theoloog in zijn absolute meesterwerk ‘Earth’s Earliest Ages’ de profetie van Jezus Christus dat de eindtijd finale gekenmerkt zou worden door een herhaling van de ‘dagen van Noach’. Pember zag in zijn eigen tijd de eerste signalen, en kwam tot de conclusie dat het laatste, meest vreeswekkende signaal de terugkeer van de ‘geesten van de Nephilim’ zou zijn. In deze vierde ’techno-dimensionale spirituele oorlog’ update wijzen de razensnelle ontwikkelingen in de genetische, biologische en nanotechnologische wetenschappen er duidelijk op dat deze laatste fase van de teruggekeerde ‘dagen van Noach’ in onze tijd ontegenzeggelijk is aangebroken.

In Matteüs 24:37 zei Jezus tegen zijn discipelen dat het teken van zijn komst en het einde van de wereld een herhaling van de dagen van Noach zou zijn. Het bijzondere van dit tijdperk is niet zozeer dat de mensen trouwden, aten, dronken en gewoon verder leefden alsof er niets aan de hand was (vers 38), alhoewel dat laatste gegeven inmiddels heel duidelijk zichtbaar is.

De dagen van Noach werden – net als deze 21e eeuw – echter vooral gekenmerkt doordat mensen grof geweld, dood, verderf en de meest onterende en banale uitspattingen normaal waren gaan vinden, en daarnaast door de aanwezigheid van de (geesten van) de Nephilim op Aarde (Genesis 6:4).

De verboden vermenging van de gevallen ‘Wachters’ met de mensheid

De eerste komst op Aarde van de ‘zonen Gods’ (b’nai ha Elohim) of ‘gevallen engelen’, die in moderne taal wellicht ‘aliens’ of ‘buitenaardsen’ genoemd kunnen worden, wordt niet alleen in de Bijbel beschreven, maar ook in geschriften van talloze oude culturen zoals die van Egypte, Perzië, Assyrië, Babylonië en Sumerië. De Hebreeën noemden deze ‘zonen Gods’, die zich genetisch vermengden met de mensen (Genesis 6:4), Nephilim of ‘Wachters’.

In apocriefe boeken zoals Henoch, Jubileeën, Baruch, Genesis Apocryphon, Philo, Josephus en Jasher wordt meer informatie gegeven over de tijd dat deze buitenaardse wezens op Aarde rondliepen. Zo was de reus Goliath een afstammeling van deze Nephilim, die op hun beurt de kinderen waren van de ‘Wachters’ en menselijke vrouwen. In 1 Henoch 10:3-8 veroordeelt God deze niet toegestane vermenging op de meest krachtige wijze: noch van de Wachters, noch van de Nephilim, noch van hun kinderen zal God ooit deze overtreding vergeven. Zijn zijn voor eeuwig verdoemd:

‘Denk ook aan de engelen die hun oorspronkelijke positie ontrouw werden en de hun toegewezen plaats verlieten: tot het oordeel op de grote dag houdt Hij hen met onverbreekbare (lett: ‘eeuwige’) boeien in de onderwereld (lett: ‘duisternis’) gevangen.’ (Judas 1:6)

Volgens Henoch daalden 200 engelen af uit de ‘hoge hemel’ – de ruimte en/of een andere dimensie- en mengden zij hun eigen DNA met dat van de mensen. In Genesis 6:2 (Interlineaire Hebreeuwse Bijbel) staat dat deze (gevallen) engelen menselijke vrouwen als ‘geschikte uitbreidingen’ zagen. Omdat nooit eerder begrepen werd dat dit sloeg op de genetische vermenging van hemelse (ruimte-)wezens met mensen, waardoor de eerste hun invloedssfeer tot in de zichtbare wereld konden uitbreiden, hebben alle Bijbels deze term foutief met ‘schoon’ of ‘mooi’ vertaald. Het ging de gevallen engelen echter niet om de uiterlijke schoonheid van vrouwen, maar om de mogelijkheid om zich via hen in fysieke toestand voort te planten.

In de Griekse versie van het Hebreeuwse Oude Testament (de Septuaginta) werd het woord ‘Nephilim’ vertaald met gegenes, wat zoiets als ‘aards geborenen’ betekent. Dezelfde terminologie werd gebruikt in legendes over de Griekse Titanen en andere ‘halfgoden’ zoals Herculus, Achilles en Gilgamesh. In deze oude teksten werden deze halfgoden vaak vergezeld door hybride wezens die half-mens en half-dier waren, zoals centauriërs, chimera’s, furies, satyrs, nymphen en minotauriërs. Dit lijkt er op te wijzen dat de Wachters bij het creëren van de Nephilim niet alleen menselijk DNA veranderden, maar ook dat van dieren.

In de Bijbelboeken Jozua (10:13) en 2 Samuël (1:18) wordt verwezen naar het niet in de Bijbel opgenomen boek van Jasher, waarin het verhaal van de val van de Wachters wordt beschreven. Nadat de Wachters de mensen hebben ingewijd in de ‘geheimen van de hemel’ schrijft Jasher: ‘Toen begonnen de mensenzonen de vermenging van dieren van één soort met andere (soorten) te leren, om op die manier God te tarten.’ (4:18)

Dit kan niet slaan op de natuurlijke vermenging van diersoorten (zoals paarden met ezels) onderling, omdat dit immers in de Scheppingsorde mogelijk is gemaakt. Om God te ’tarten’ moesten de Wachters dus verboden grenzen overgaan, net zoals de moderne wetenschap dit inmiddels kan en ook daadwerkelijk doet: het vermengen van DNA met van nature niet onderling te kruisen diersoorten, en zelfs met het DNA van mensen. Zie hiervoor bijvoorbeeld ons recente artikel: ‘Slangengif en Covid vaccins: Vermenging met reptielen DNA al 5 jaar geleden in dit Nederlandse boek voorspeld.’

Wetenschap wil van mensen goden maken

De vraag rijst waarom de Wachters zulke enorme risico’s namen, omdat het overschrijden van deze grenzen hun eeuwige uitstoting uit het Licht zou kunnen opleveren (volgens Henoch gebeurde dit dus ook). Waren hun beweegredenen slechts gebaseerd op het God willen dwarszitten, of hadden ze diepere, verborgen motieven? De volgende quotes geven aan in welke richting u moet denken:

‘Het zou fijn zijn een artilect, een god te zijn, een almachtig en alomtegewoordig wezen. Ik zou spoedig zo’n wezen kunnen zijn. Dat is geen onhaalbare droom… Alles wat ik hier kan doen is iets van de kracht van het ‘religieuze’ gevoel dat ik en anderen deze eeuw publiekelijk zullen maken, over te dragen.’ (Professor Hugo de Garis, ontwerper van kunstmatige hersenen)

‘Alle grenzen zijn te overschrijden. Alle grenzen die ons definiëren als menselijke wezens, grenzen tussen een menselijk wezen en een dier en tussen een menselijk wezen en een supermens of een god.’ (Prof. Leon R. Kass, oud-voorzitter Presidentiële Raad voor Bio-ethiek)

‘Ooit leefde er een niet-menselijk ras (vermoedelijk meerdere niet-menselijke rassen – X.) op aarde. Zij werden (o.a.) de Rephaim (Nephilim) genoemd, en waren genetische monsters, mutanten, wier einde de duisternis is, net zoals hun samenleving op aarde dit was (vernietigd door de Zondvloed). Zal het werk van het J. Craig Venter Instituut (dat een geheel nieuwe levensvorm creëerde dat de bijnaam ‘Synthia’ kreeg) leiden tot een nieuwe gruweldaad?’ (Gary Stearman, Bijbelwetenschapper)

‘Het verschil van deze 4e Industriële Revolutie is dat deze niet verandert wat u doet, maar U verandert. Neem bijvoorbeeld genetische manipulatie. Dan wordt U veranderd.’ (Klaus Schwab, voorman World Economic Forum)

‘We beginnen wetenschap en technologie te gebruiken om niet enkel de wereld rondom ons te managen, maar ook onze eigen menselijke biologie. Deze veranderingen zullen sneller en ingrijpender zijn dan de zeer, zeer langzame natuurlijke en biologische veranderingen die tienduizenden jaren duren.’ (Dr. Nick Bostrom, directeur Oxford’s Future of Humanity Institute).

‘Nanotechnologie zal niet enkel worden gebruikt om de biologie te herprogrammeren, maar ook om te overstijgen en over zijn beperkingen heengaan door samen te gaan met niet-biologische systemen. Als we biologische systemen herbouwen met nanotech, kunnen we deze grenzen overschrijden….Dit zal sneller gebeuren dan de mensen zich realiseren. Na de singulariteit zal er geen onderscheid zijn tussen mens en machine, of tussen de fysieke en virtuele realiteit.’ (Futurist dr. Ray Kurzweil).

Midden in de teruggekeerde laatste dagen van Noach

In het Nieuwe Testament lezen we dat er in de laatste jaren op aarde, net zoals in de dagen van Noach, opnieuw een sterke bovennatuurlijke invloed zal zijn, die buitengewoon krachtig en misleidend is (2 Timotëus 3:13). Het effect op de mensheid zal zó intens zijn, dat zelfs gelovigen ermee besmet kunnen raken en er soms zelfs mee doordrenkt worden. ‘Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren.’  (1 Timoteüs 4:1, NBV).

Als we kijken naar de huidige ontwikkelingen zien we duidelijk deze voorzegde, steeds snellere en sterker wordende toename van de invloed van demonen op zowel de maatschappij als op religieuze en esoterische gemeenschappen (zie o.a. het vorige deel; 15-05: ‘Veel christenen en andere spirituelen zijn besmet met religieuze demonen’). Het aantal voorgangers, evangelisten, sjamanen, ‘wakkere’ leiders en lichtwerkers die zich bewust of onbewust door geleidegeesten laten sturen en channelen, is niet meer te tellen. Zuivere boodschappers van God en het Licht zijn zeer zeldzaam geworden.

De uitingen van occulte bovennatuurlijke machten zien we onder andere terug in een grote maatschappelijke interesse voor het bovennatuurlijke en occulte (films, tv-series, New Age concepten en rituelen, etc.), in kerken die vooral gericht zijn op uiterlijke ’tekenen en wonderen’, en ook in de wetenschap en technologie, wier experts reeds bezig zijn om door middel van zaken zoals genetische manipulatie via de Covid-19 mRNA ‘vaccins’ de droom van de transhumanisten -namelijk een voorgoed veranderd menselijk ras- al op korte termijn waar te maken.

En dat daarbij driftig geëxperimenteerd wordt en niet op een mensenleven meer of minder wordt gekeken, blijkt wel uit het gigantische aantal Covid vaccinatieslachtoffers dat reeds is gevallen, zowel chronisch ernstig zieken en gehandicapten als doden.

Is 2022 jaar 2 van de transhumane mens?

Aangezien het genetisch manipuleren van de mens exact is wat de Wachters en de Nephilim deden in de tijd van Noach, lijkt de profetie van Henoch dat deze (geesten van de) Nephilim in de laatste jaren van de eindtijd nog éénmaal zouden terugkeren op Aarde inmiddels uitgekomen.

Als daarnaast bedacht wordt dat 2021 – gezien de Covid-19 mRNA genmanipulatie injecties – wel eens beschouwd kan worden als het ‘jaar 1’ van de genetische en biologische verandering van de mensheid, dan betekent dit dat de mensheid zich op dit moment inderdaad midden in de door Jezus voorzegde laatste dagen van Noach bevindt, en er nog maar weinig tijd is om daar per ‘ark’ aan te ontsnappen (binnenkort meer over wat deze hedendaagse ‘ark’ precies inhoudt. Dat het géén ruimteschip of magische ‘beam me up Scotty’ ontsnapping naar de ruimte is, moge duidelijk zijn.).

 

Xander

Zie ook o.a.:

15-05: ‘Veel christenen en andere spirituelen zijn besmet met religieuze demonen’
08-05: De techno-dimensionale oorlog is losgebarsten: Contact met de geestenwereld via speciale drug
06-02: Flashback naar 2010: Het begin van de techno-dimensionale spirituele oorlog (De in 2010 voorziene finale aanval op de mensheid is in 2020 begonnen)