De techno-dimensionale oorlog is losgebarsten: Contact met de geestenwereld via speciale drug

Een areligieuze journalist beschreef hoe ze na inname van Ayahuasca thee met DMT in een helse ‘afgrond’ leek te vallen, en vervolgens in contact kwam met duistere wezens en verdoemde zielen.

—————————————————————————————————————————————–

In de eindtijd worden twee groepen mensen spiritueel ‘verzegeld’ aan/achter hun voorhoofd – Veel christenen en kerken besmet met demonen

—————————————————————————————————————————————–

Onze artikelenserie ‘Verboden Poorten: Het begin van de techno-dimensionale oorlog’ in 2010 werd destijds door velen pure science fiction gevonden, iets voor dat nog ver weg in de toekomst zou liggen. Leest u in dit tweede geüpdate deel (oorspronkelijk op 5 september 2010 gepubliceerd) dat wat destijds nog fantasie leek inmiddels de harde, lugubere realiteit geworden is. DMT (Dimethyltryptamine), een uit het Amazonegebied afkomstige drug, heeft de afgelopen 10 jaar in snel tempo het Westen veroverd. In de VS sprongen destijds overal ‘DMT kerken’, waar op rituele wijze contact werd gezocht met geesten, als paddenstoelen uit de grond. Het in Nederland verboden DMT is een zeer krachtige psychoactieve drug die de gebruiker al binnen enkele seconden na inname de geestenwereld in sleurt. Het bekendste middel waar DMT in zit is ayahuasca.

De chemische stof DMT wordt in geringe hoeveelheid op natuurlijke wijze geproduceerd door de epifyse (pijnappelklier) in onze eigen hersenen. Deze klier ligt achter het voorhoofd en wordt door biologen en spiritisten ook wel het ‘derde oog’ genoemd, omdat de klier biologische elementen bevat die overeenkomsten vertonen met het netvlies van onze ogen. Dieren met een epifyse gebruiken deze klier daadwerkelijk als een inwendig waarnemingsorgaan.

Een areligieuze journalist van het gerenommeerde magazine National Geographic reisde naar de Amazone jungle om de effecten van DMT, dat daar al duizenden jaren te vinden is in wilde planten en door inheemse sjamanen wordt gebruikt om in contact te treden met geesten, te onderzoeken. Deel uitmakend van een ‘heilige kring’ nam de vrouw een traditioneel kopje Ayahuasca thee (met DMT) in, waarna ze volgens eigen zeggen vrijwel onmiddellijk in een afgrond leek te vallen, waar ze geroep zou hebben gehoord van verdoemde zielen die smeekten om hen vrij te laten.

Vervolgens kwam ze in een helse omgeving voor drie duistere tronen terecht, en hoorde ze dreigende stemmen die haar zeiden dat ze daar nooit meer zou wegkomen en dat er geen enkele hoop meer voor haar was. Ze werd ‘gered’ door de andere deelnemers van de ‘heilige kring’, die ook DMT hadden ingenomen. Het is gebruikelijk dat de deelnemers van zo’n kring dezelfde verschijningen zien, zoals slangen die zich om hen heen draaien.

Wetenschappelijk onderzoek bewijst spirituele werking DMT

Van belang is een officiële klinische studie naar de effecten van DMT, die werd uitgevoerd door psycholoog dr. Rick Strassman, verbonden aan de Universiteit van New Mexico (VS). De resultaten van zijn wetenschappelijke onderzoek publiceerde hij in zijn boek ‘DMT: De Geest Molecule’. Hij ontdekte dat proefpersonen die DMT innamen binnen enkele seconden ‘spirituele’ ervaringen kregen die nog het meest leken op zogenaamde ‘alien abductions’, verslagen van ontvoeringen door ‘buitenaardse wezens’. Deze proefpersonen waren van tevoren geselecteerd en kenden deze UFO/alienverhalen niet of hechtten hier geen waarde aan.

De wezens die veel DMT-gebruikers ontmoetten werden omschreven als de bekende ‘greys’, reptiel- of insectachtige wezens. Het contact bestond gewoonlijk uit medische- en voortplantingsexperimenten -omschreven als gewelddadige verkrachtingen- die door deze entiteiten werden uitgevoerd op de proefpersonen. Bijzonder: als deze proefpersonen bereid waren om later nóg een keer DMT in te nemen, meldden ze na afloop dat de wezens met wie ze opnieuw in contact kwamen op de hoogte waren van hun eerdere ‘verdwijning’, echter zonder besef van tijdverlies.

De ervaringen van de diverse ‘reizen’ in de geestenwereld waren voor deze klinische proefpersonen dermate traumatisch, dat er later een hulpgroep werd opgericht om hen te helpen met het verwerken van het emotionele trauma dat ze als gevolg van de ontmoetingen met deze wezens hadden opgelopen.

Anderen die DMT gebruiken beschrijven eveneens een ander soort realiteit, maar dan juist een vol licht en liefde, een plek waar ze contact krijgen met intelligente wezens. Maar of de ervaring nu positief of negatief is, de impact van een DMT ’trip’ op de emotionele, psychische en spirituele gesteldheid van iedere gebruiker is enorm, waardoor getwijfeld kan worden aan de stabiliteit en het beoordelingsvermogen van degenen die meerdere malen dit soort ’trips’ maken.

Volgens dr. J. Michael Bennett is het heel goed mogelijk dat de pijnappelklier in onze hersenen een orgaan is waarmee contact gelegd kan worden met de geestelijke wereld. In oeroude verslagen is te lezen hoe zogenaamde ‘gevallen engelen’ die de Aarde bezochten de mensen onderwezen over het gebruik van planten en andere natuurlijke stoffen, ten bate van rituele ’toverij’ en andere ceremoniën. Hier zou tevens het gebruik van uit wilde planten afkomstig DMT deel van kunnen hebben uitgemaakt. Een ‘overdosis’ DMT kan het neutraliserende effect dat onze maag van nature op deze chemische stof heeft, namelijk uitschakelen.

Twee groepen mensen verzegeld

Opmerkelijk is dat in het apocalyptische bijbelboek Openbaring ook het ‘voorhoofd’ wordt genoemd, het gebied van onze pijnappelklier, waar mensen een ‘zegel’ krijgen dat óf van God, óf van Lucifer/satan is, en waardoor de ene groep verzegelden wordt beschermd tegen de invloed en effecten van de andere groep. Voorbeeld: in Openbaring 7 worden 144.000 uitverkorenen verzegeld aan hun voorhoofd, waardoor ze de enigen zijn die onkwetsbaar zijn voor de demonische kwellingen die in de (inmiddels begonnen) eindtijd uit de ‘put des afgronds’ (= vermoedelijk een andere dimensie) op Aarde zullen verschijnen; hetzij als aparte wezens, hetzij als spirituele entiteiten IN mensen, die daar middels de Covid injecties speciaal ontvankelijk en kwetsbaar voor zijn gemaakt.

Theologen beschouwen het aantal van slechts 144.000 uitverkorenen doorgaans als symbolisch. Toch kan gezien het nog maar zeer geringe aantal volledig bewuste (dus ècht wakkere’) mensen zo langzamerhand de vraag worden gesteld of die 144.000 misschien (ook) een letterlijk aantal weergeven.

Als tegenbeeld verzegelt satan door middel van ‘het Beest’ de voorhoofden van al zijn inmiddels miljarden volgelingen met een ’teken’. Iedereen die dit teken accepteert en ontvangt zal voor altijd verdoemd zijn onder het eeuwige oordeel (Opb.19). Daarnaast lezen we dat aan het einde van de strijd God bij iedereen die wordt gered een eigen zegel aan het voorhoofd aanbrengt, met daarop zijn eigen naam geschreven (Opb.22). 

Doorgaans wordt er vanuit gegaan dat het in beide gevallen om een onzichtbaar, geestelijk ’teken’ gaat dat rechtstreeks verband houdt met de spirituele (bewustzijns)toestand van de mens. Sommige uitleggers denken dat het in het geval van het teken van het Beest óók om een zichtbaar en/of fysiek ’teken’ gaat, zoals geïmplanteerde of via vaccins geïnjecteerde nanochips en andere (deels op grafeenoxide gebaseerde) tech.

Mandala’s en een éénparig streven

Het gebruik van een psychoactieve drug zoals DMT is zeker niet de enige manier om de ‘poorten’ naar de geestenwereld te openen. De vooraanstaande New Ager Robert Hieronimus ziet het cirkelvormige ontwerp en bijbehorende symboliek van het Grote Zegel van de VS als een ‘inwijdende mandala’ die het onderbewuste in contact kan brengen met de spirituele dimensie.

Spiritisten en occultisten gebruiken deze mandala’s -de Hindoe term voor ‘cirkels’- vaak als een ‘beschermend medium’, waardoor zij volgens eigen zeggen ‘poorten’ naar de bovennatuurlijke realiteit kunnen openen en sluiten, en bepaalde entiteiten zouden kunnen oproepen of in bedwang kunnen houden. De grote vraag is natuurlijk of dat soort entiteiten zich inderdaad daardoor zouden laten tegenhouden, en er wellicht juist macht en toegang door zouden kunnen krijgen.

Een andere manier waarop immateriële geesten afkomstig van ‘de andere kant’ invloed kunnen uitoefenen op onze wereld is als mensen bewust of onbewust dezelfde doelstellingen als deze wezens nastreven. Demonologen zijn het er over eens dat er krachtige, niet menselijke energieën kunnen voortvloeien uit een dergelijk éénparig streven naar macht en invloed, zeker als dit streven bekrachtigd wordt door bepaalde rituelen en offers die het Duister bekrachtigen. Het omgekeerde is overigens even zo waar: een krachtig éénparig streven gebaseerd op liefde en verbondenheid zal juist gesteund worden door de Goddelijke stroom van het Licht.

De Nazi’s en de bezetenheid van Adolf Hitler

In esoterische kringen wordt breed aangenomen dat de Nazi’s een goed voorbeeld van het Duistere streven waren. Hun doelstellingen en handelingen waren de zichtbare resultaten van de werking van onzichtbare krachten waarmee zij zich verbonden hadden. Tijdens de opkomst van Nazi Duitsland beschreef Hermann Rauschning, de gouverneur van Danzig (de huidige stad Gdansk in Polen), hoe Adolf Hitler ‘midden in de nacht schreeuwend en stuiptrekkend wakker wordt. Hij roept om hulp, lijkt half verlamd en bevangen door paniek, en trilt zó hevig dat het bed erdoor schudt. Hij uit verwarde en onbegrijpelijke geluiden en hapt naar adem, alsof hij bijna stikt.’

Rauschning maakte tevens melding van een vreemd voorval waarbij Hitler -die volgens de in 2016 overleden hoofdexorcist van het Vaticaan, vader Gabriele Amorth, bezeten was door de duivel zelf- bezocht werd door een onzichtbaar wezen waar hij doodsbang voor was, en waarvan hij wist dat dit wezen hem kwam ‘halen’ vanwege de talloze onschuldige slachtoffers die hij had gemaakt:

‘Hitler stond slingerend in zijn kamer en keek overal om hem heen, alsof hij de weg kwijt was. ‘Het is hem, het is hem!’ kreunde hij. ‘Hij is voor mij gekomen!’ Zijn lippen waren wit en hij transpireerde hevig. Plotseling braakte hij een serie betekenisloze klanken uit, en daarna woorden en delen van zinnen. Het was angstaanjagend. Hij gebruikte vreemde uitdrukkingen die in bizarre wanorde met elkaar verbonden waren. Vervolgens werd hij weer stil, maar zijn lippen bleven nog steeds bewegen. Daarna schreeuwde hij plotseling, stampend met zijn voeten: ‘Daar! Daar! In de hoek! Hij is daar!’ Nadat hem verzekerd werd dat daar niets was, wist men hem weer tot rust te brengen.’

Besmet met demonen

Ondanks zulke afschrikwekkende getuigenissen zijn over de hele wereld miljoenen mensen nieuwsgierig naar het openen van de ‘poorten’ naar de geestenwereld en het kontakt maken met de wezens die zich hier bevinden. Hier behoort zelfs een hele generatie ‘christenen’ toe. In tal van landen is het gebruik van occultisme (zoals het uitspreken van vloeken over elkaar) aan de orde van de dag. (Gezien de actualiteit is het vermeldenswaard dat één van de meest occulte landen in dit opzicht Oekraïne is.)

Ongeveer 20 jaar geleden verschenen er in de evangelische wereld ‘voorgangers’ en ‘pastors’ die een nieuwe vorm van ‘necromantie’ beoefenden, het praten en contact hebben met geesten (van doden). Eén van de bekendsten is Benny Hinn, die al in de jaren ’90 schreef over onder andere ontmoetingen met de overleden Kathryn Kuhlman, bij wier graf hij volgens eigen zeggen zijn ‘zalving’ oplaadt. In Amerikaanse evangelische kerken waren (en zijn nog steeds) zaken te zien zoals het oproepen van geesten, levitatie, en rituelen waarbij gelovigen in kringen zitten en diergeluiden nabootsen.

Ook het bekende ‘vallen in de geest’, een verschijnsel dat in evangelische- en pinksterkerken al tientallen jaren wordt gepraktiseerd, is in werkelijkheid een besmetting (en soms zelfs bezetting) met ‘Kundalini’ demonen die zich voordoen als het Licht (de Geest van God). Na ‘vallen’, ‘lachen’, ‘huilen en ‘bevriezen’ in de geest kwamen er zelfs berichten en beelden van ‘kotsen in de geest’ en ‘heilig overgeven’ (zaken die overigens ook tijdens ayahuasca ceremonies voorkomen). Al in de jaren ’90 werden dit soort verbijsterende zaken (en zelfs openlijk urineren) waargenomen bij de bizarre diensten van de omstreden Nigeriaanse pinkster’profeet’ T.B. Joshua, die vorig jaar op 57 jarige leeftijd overleed, volgens tal van geruchten kort na het laten injecteren van een Covid-19 vaccin.

Het is zelfs zo dat christelijke voorgangers, oudsten en pastorale medewerkers die menen ‘geestelijk inzicht’ te hebben en beweren experts te zijn op het gebied van de spirituele wereld en van demonen, met hun ‘bevrijdingsbediening’ in werkelijkheid het tegenovergestelde bewerkstelligen, namelijk mensen juist gebonden maken aan de invloed van duistere wezens uit de geestelijke wereld. Volgens getuigen zijn er vooral in de VS zelfs kerken waarbij men tijdens de normale diensten doelbewust boze geesten ’tijdelijk’ bezit laat nemen van de gelovigen, om zo informatie en boodschappen van ‘de andere kant’ te verkrijgen. Vaak vinden dit soort kerkleiders zichzelf heel ‘speciaal’, en weigeren zij zich door wie dan ook te laten corrigeren.

Juist in christelijke kerken waar men beweert het enige juiste geestelijke onderscheidingsvermogen te hebben wordt het werk van het Duister vaker wel dan niet wordt toegeschreven aan het Licht. Feitelijk is dat echter al zo sinds de oprichting van de valse christelijke systeemreligie door de Romeinse keizer Constantijn in de 4e eeuw. Het Vaticaan kan met zijn valse lichtboodschap dan ook als de met afstand grootste, machtigste en gevaarlijkste duivelse sekte ooit worden omschreven.

 

Xander

Zie ook:
06-02: Flashback naar 2010: Het begin van de techno-dimensionale spirituele oorlog (De in 2010 voorziene finale aanval op de mensheid is in 2020 begonnen)