‘Veel christenen en andere spirituelen zijn besmet met religieuze demonen’

—————————————————————————————————————————————-

Herken de luciferiaanse sleutel: demonen stimuleren ambitie, ego, macht en succes – Tekenen en wonderen kondigen komst Antichrist systeem aan

—————————————————————————————————————————————-

In het vorige geüpdate ‘Verboden Poorten’ artikel (9 mei) beschreven we beknopt hoe veel christenen en andere spiritueel actieve mensen besmet zijn met demonen. Deze duistere entiteiten kunnen allerlei verschijnselen en uitingsvormen hebben, maar hebben één buitengewoon krachtig kenmerk gemeen: het praktiseren van religie en religieus gedrag, gekoppeld aan het aanbidden van een vals licht verspreidende ‘god’. Dit leidt altijd en overal tot het stimuleren van de ambitie van het ego, waardoor de pure boodschap per definitie sterk vertroebeld wordt en niet zelden volledig wordt omgedraaid.

‘Ik zag de Heer op Zijn troon zitten, en aan weerszijden van hem stonden alle hemelse machten opgesteld. De Heer vroeg: ‘Wie gaat koning Achab van Israël overhalen om tegen Ramot in Gilead ten strijde te trekken, zijn ondergang tegemoet?’ De een zei dit en de ander zei dat, en ten slotte trad een van de geesten op de Heer toe en zei: ‘Ik zal hem overhalen.”Hoe wil je dat doen?’ vroeg de Heer. ‘Ik zal naar hem toe gaan en leugens spreken door de mond van al zijn profeten,’ zei de geest. ‘Doe dat,’ zei de Heer. ‘Het zal je beslist lukken.’ (2 Kronieken 18:18b-21, NBV)

Net zoals een leugengeest door de mond van deze profeten sprak, en Jezus onreine geesten in de Joodse synagoge uitwierp (Marcus 1:23) en de priesters van de toenmalige Tempel op één lijn zette met de sterkste macht van satan op Aarde (Joh.8:44; Matt.13:38 en 23:15), bevinden zich in onze tijd krachtige demonische machten in alle lagen van religieuze groepen en bewegingen, inclusief de bekende christelijke kerken en hun leden. Velen van hen laten zich – meestal zonder het zelf te beseffen – tot in de hoogste regionen leiden door ‘luciferiaanse ambitie’.

Dat juist de christelijke systeemkerk al sinds het ontstaan in de 4e eeuw het belangrijkste werktuig van demonische machten is behoeft geen verbazing te wekken, aangezien er geen sterkere misleiding bestaat dan het onder het mom van ‘God’ en ‘Christus’ presenteren van een vals evangelie en een vals licht aan nietsvermoedende gelovigen, die te weinig kennis (willen) hebben om het onderscheid te kunnen ontdekken. De apostel Paulus waarschuwde de eerste gelovigen reeds voor de infiltratie van duivelse machten:

‘Schijnapostelen zijn het, die zich door oneerlijk te werk te gaan voordoen als apostelen van Christus. Dat is ook geen wonder, want niemand minder dan satan vermomt zich als een engel van het licht. Het ligt dus voor de hand dat ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren van de gerechtigheid.’ (2 Kor.11:13-15a, NBV)

Christenen hebben in onze tijd ‘gezelschap’ gekregen van onder meer New Agers, en nog recenter van ‘wakkere mensen’ die zich vaak ‘lichtwerkers’ noemen, maar die vaak op net zo sluwe wijze door Lucifer zijn misleid tot het volgen van zijn bedrieglijke kopie van het echte Licht en de echte Geest van God.

Satanische sekten in het Vaticaan

De in 2016 overleden Gabriele Amorth, éen van de meest gezaghebbende exorcisten van het Vaticaan, schreef in zijn boek ‘Herinneringen van een Exorcist: Mijn levensgevecht tegen satan’ (2010) dat er in het Vaticaan machtige satanische sekten zijn, tot aan het hoge College van Kardinalen aan toe. Ook de toenmalige paus Benedictus XVI zou hiervan op de hoogte zijn geweest. Priesters zoals John O’Connor, Alfred Kunz en Malachi Martin, die dit aan de buitenwereld wilden onthullen, werden vermoord of stierven plotseling onder ‘verdachte’ omstandigheden.

Genoemde priesters ontdekten dat er tot in de hoogste kringen van het Vaticaan duivelaanbidders zijn die werken aan de uitvoering van het ‘Alta Vendetta’ plan om het pausdom over te nemen en de in Openbaring voorzegde Valse Profeet op het toneel te doen verschijnen, die de mensheid moet verleiden tot het aanbidden van de komende Antichrist (een systeem en/of een persoon), en die daar volgens de eindtijd profetieën in zal slagen.

Malachi Martin was een persoonlijke vriend van paus Paulus VI, en had vanwege zijn functie toegang tot de geheime archieven van het Vaticaan. Hij ontdekte dat kardinalen op 29 juni 1963 in de Rooms Katholieke Citadel in Rome een satanisch ritueel hadden gehouden waarin ‘de gevallen aartsengel Lucifer werd gekroond’ tot hoofd van de christelijke kerk.

Tegelijkertijd werd er in de Verenigde Staten een parallelle ceremonie gehouden, omdat de daar geconcentreerde machtselite achter de schermen -de Vrijmetselaars/Illuminati- al sinds de stichting van de VS werken aan de komst van hun ‘messias’, de wereldverlosser, de ‘Antichrist’ in de vorm van een charismatische leider en/of een totalitair wereldwijd controlesysteem waaraan ontsnappen met behulp van digitale technologie zoals AI, 5G en nanobots onmogelijk wordt gemaakt.

Herken de luciferiaanse sleutel

Behalve de Rooms Katholieke Kerk zijn ook de protestantse en evangelische kerken op vergelijkbare wijze geïnfiltreerd en overgenomen. De in 2011 overleden wereldwijd bekende evangelist David Wilkerson schreef dat zowel vrouwelijke als mannelijke ‘heksen’ en satanisten zijn geïnfiltreerd in met name de charismatische (volle evangelie- en pinkster) kerken. Deze infiltranten, die zich vaak opwerken tot leiders van een kerk of spirituele groep, doen zich voor als supergeestelijke mensen. Jezus waarschuwde hier al voor:

‘Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen, maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels?’ (Mat.7:15-16, NBV)

Het juiste onderscheid tussen valse ‘spirituele’ en ‘religieuze geesten’ en zuivere, door het Licht van de ware God geleide boodschappers is gelegen in het herkennen van de ‘luciferiaanse sleutel’ waardoor duistere demonen hun intrede konden doen. Die ‘sleutel’ wordt gekenmerkt door zelfzuchtige ambitie. Oftewel: door ego.

Zijn de motieven van spirituele leiders zoals voorgangers en lichtwerkers wérkelijk onbaatzuchtig en dienend, of plaatsen ze vooral zichzelf en hun eigen positie op de voorgrond, om op grond van die zichzelf toegekende autoriteit over anderen te heersen (en niet te vergeten: geld los te peuteren)? Is het laatste het geval, dan hebben we zonder twijfel te maken met een duistere spirituele/religieuze geest.

Demonische leringen: Alverzoening en Dominionisme

Vooral de charismatische (volle evangelie/pinkster)beweging wordt al decennia geleid door soms over de hele wereld opererende TV-evangelisten, die letterlijk leringen van boze geesten prediken. Dat begon bijvoorbeeld met de introductie van de alverzoeningsleer (maak je geen zorgen, je kunt niks verkeerd doen, licht en duister zijn hetzelfde dus iedereen wordt gered, zelfs Satan) en werd later gevolgd door de ‘Kingdom Now’ theologie (ook wel het Dominionisme), een soort hyper-calvinisme waarin wordt gesteld dat de gelovigen – al dan niet onder leiding van een ’teruggekeerde Messias’ – een fysiek ‘koninkrijk van God’ op Aarde gaan vestigen.

Jezus leerde nergens dat dit het streven van gelovigen zou moeten zijn. Integendeel, hij zei dat Zijn koninkrijk ‘niet van deze wereld’ is (Joh.18:36). Het streven naar een zichtbaar en ’tastbaar’ koninkrijk dat over de hele wereld heerst is nooit een onderdeel geweest van het originele evangelie, noch van de eerste groepen gelovigen.

Tragisch genoeg zijn de meeste kerken en spirituele groepen echter besmet met deze demonische leringen, die de leiders en volgelingen laten streven naar zoveel mogelijk succes, invloed, populariteit en inkomsten. Zodra hier zelfs maar enigszins sprake van is, begint het ware Licht van God zich terug te trekken.

Religieuze groepen hanteren wereldse maatstaf voor succes

Eén van de duidelijkste kenmerken van misleide en valse kerken en groepen is dat niet naar mensen met aantoonbare geestelijke ervaring en inzicht wordt geluisterd, maar naar mensen met een hoge wereldse positie en aanzien. Zij krijgen hierdoor ten onrechte vaak de hoogste posities en eer toebedeeld.

In deze kerken en groepen is de wereldse maatstaf voor succes (geld, populariteit, vaak ook uiterlijk) gelijkgesteld met Gods maatstaf voor ‘succes’. Paulus schreef echter dat in het ware geloof juist het omgekeerde moet gelden:

‘Ja, veeleer zijn die leden van het lichaam welke het zwakst schijnen, noodzakelijk… God heeft evenwel het lichaam zó samengesteld, dat Hij meer eer gaf aan hetgeen misdeeld was… (1 Kor.12:22_24a NBG)  

Ook Jakobus waarschuwde gelovigen dat ze niet de fout moesten maken om de rijken en aanzienlijken goede posities te geven:

‘Heeft God niet de armen naar de wereld uitverkoren om rijk te zijn in het geloof…? Doch gíj hebt de arme smadelijk behandeld. Zijn het niet de rijken, die u geweld aandoen…?’ (Jakobus 2:5-6a, NBG)

Naast de louter passiviteit en blindheid veroorzakende alverzoeningsleer en het Dominionisme is het succes- of voorspoedsevangelie een andere beruchte Luciferiaanse lering die zeer diep in kerken en stromingen is doorgedrongen. Drie decennia voorspoedsevangelie hebben hun uitwerking niet gemist, en hebben ervoor gezorgd dat spirituelen vooral met de verfraaiing en versterking van hun eigen plek en positie bezig zijn, vaak ten koste van anderen.

Deze zelfzuchtige egocentrische houding is misschien wel de ergste kanker die de zuiverheid van gelovigen heeft aangetast. Het heeft talloze ‘leiders’ en volgelingen geproduceerd die zich maar wat graag laten voorstaan op hun ‘geestelijke inzicht’, hun ‘spirituele ervaringen’, hun ‘bediening’ of ’taak van het Licht’, maar die zich – terwijl zij hun positie misbruiken om over anderen te heersen en de weinige ware boodschappers en kanalen te kleineren of zelfs de grond in te trappen – door niets of niemand meer laten corrigeren.

Rotte vruchten: ego, ambitie, streven naar macht, populariteit en overheersing

Natuurlijk maken deze anti-spirituelen gebruik van geweldig klinkende teksten en oprecht overkomende motieven, er heilig van overtuigd zijnde dat (alleen) zij het bij het juiste eind hebben omdat God hen ‘inzicht’ zou hebben gegeven, hen zou hebben uitverkoren of op een bepaalde leidinggevende positie zou hebben gesteld. Velen van hen hebben echter geen benul dat zij willoze, vleselijke werktuigen zijn in de handen van onzichtbare duistere geesten, de meesters van deze ‘bronnen zonder water’ (2 Petrus 2:17), die de ware ‘vissers van mensen’, die vrijwel zonder uitzondering eenlingen zijn, haten.

Voor degenen met écht geestelijk inzicht is de hand van de ‘vader van de leugen’ (satan) echter duidelijk zichtbaar in de trotse houding van deze leiders en gelovigen, in hun heimelijke streven naar aanzien en een zo hoog mogelijke positie voor henzelf (en/of hun groep of kerk), in hun achteloos opzij zetten van de echte boodschappers en spirituelen als zijnde ”minder of niet geestelijk’, of in hun verlangen om steeds meer macht en aandacht te krijgen, in plaats van ongeveinsde liefde en oprecht mededogen te betonen.

‘Aan hun vruchten zul je hen herkennen,’ zei Jezus. De rotte vruchten zijn kort samen te vatten met de woorden EGO, ambitie, streven naar populariteit en succes, macht (incl. geld en seks) en overheersing.

Dat zijn de dominees, bisschoppen, imams, evangelisten, lichtwerkers, voorgangers, goeroes en oudsten wier woord ‘wet’ is, en die iedere tegenspraak en al het ander geluid met de grond gelijk maken, zodat mensen monddood en volgzaam worden gemaakt en gehouden. Hun religieuze geest eist mensen die hen in alles volgen en in alles gehoorzamen. Degenen die dat niet (meer) kunnen of willen worden uitgespuugd als vuil en soms letterlijk vervloekt, waardoor enorme aantallen mensen zowel psychisch als geestelijk de vernieling in worden geholpen.

Valse tekenen en wonderen kondigen komst Antichrist aan

‘Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid!’ (Mat.7:22-23, SV+NBG)

Met andere woorden: tekenen en wonderen, feitelijk het belangrijkste kenmerk van zowel de moderne charismatische als de ‘verlichte’ beweging, zijn beslist geen bewijzen dat God in deze groepen aan het werk is. Sterker nog: Paulus waarschuwt de gelovigen zelfs dat juist bedrieglijk echt lijkende ‘krachten’, tekenen en wonderen veelal van satan zijn en de komst van de Antichrist zullen aankondigen (2 Tessalonicenzen 2).

Wereldwijd zijn op deze wijze ontelbare miljoenen mensen ernstig misleid met tekenen en wonderen zoals valse genezingen, nep-bevrijdingen van demonen, bedrieglijke, bijna niet authentiek* te onderscheiden bovennatuurlijke ervaringen en openbaringen, ’tongen’taal (’taal van engelen’) en vallen/lachen/springen/dansen/bevriezen en zelfs kotsen ‘in de geest’ of ‘in het licht’.

(* Natuurlijk bestaan er wel degelijk authentieke bovennatuurlijke spirituele ervaringen en openbaringen. De enkeling die deze ware Goddelijke boodschappen van het Licht nog brengt is juist te herkennen aan de afwezigheid van het promoten van het eigen ego, aan een liefdevolle maar gelijktijdig scherpe, waarschuwende boodschap die bij de meesten niet populair is, en aan het feit dat deze mensen (of dat nu profeten of lichtwerkers zijn) meestal eenlingen zijn en blijven.)

Samen met de eerder genoemde valse leringen zullen dit voor de weinige mensen die nog een zuivere en onderscheidende geest bezitten duidelijke signalen zijn dat komst van (de) Antichrist / het Antichrist systeem nabij is en reeds in gang is gezet. Dit kleine groepje ècht ‘wakkeren’ zal daarom beseffen dat er nog maar zeer weinig tijd is om te proberen om tenminste nog een paar van die enorme massa misleide mensen op de valreep uit het verblindende satanische vuur te rukken.


Xander

Zie ook o.a.:

08-05: De techno-dimensionale oorlog is losgebarsten: Contact met de geestenwereld via speciale drug
06-02: Flashback naar 2010: Het begin van de techno-dimensionale spirituele oorlog (De in 2010 voorziene finale aanval op de mensheid is in 2020 begonnen)