‘Vaticaan bereidt wereld met bizarre kerststal voor op komst buitenaardse verlossers’

De fel bekritiseerde ‘nativity scene’ bevat een astronaut en een ‘Darth Vader’ achtige figuur. (Afbeelding: (1)).

—————————————————————————————————————————————-

Wordt de afgevallen Kerk het religieuze centrum van het in oprichting zijnde Rijk van het Beest? – Anti-christogenesis: de mens probeert zichzelf met behulp van technologie tot een ‘god’ te maken

—————————————————————————————————————————————–

Katholieken en andere christenen zijn verontwaardigd en geschokt over de traditionele kerststal van het Vaticaan op het bekende St. Pietersplein. Onderdeel van het tafereel is een astronaut, waarmee lijkt te worden gesuggereerd dat Jezus een kind van buitenaardse wezens is. Verder wordt een engel afgebeeld in een soort ‘IJzeren Maagd’, een Middeleeuws martelwerktuig. In onze ‘Exo Vaticana’ artikelenserie (januari-maart 2013) hebben we uitvoerig laten zien dat het Vaticaan bloedserieus toewerkt naar een wereldwijde ‘onthulling’ dat Jezus inderdaad een kind van ‘aliens’ was, en de mensheid binnenkort onze ‘verlosser(s) uit de ruimte’ zou kunnen verwachten.

Het bizarre tafereel, dat ook een ‘Darth Vader’ achtige figuur (met een soort duivel/demonenkop) bevat, maar géén traditionele kribbe, wordt niet alleen door de meeste katholieken, maar ook door veel andersdenkenden op zijn best spuuglelijk gevonden, en vaak ook een schandalige bespotting van het christelijke geloof genoemd. Sommigen vinden dat gezien het absurde jaar 2020, waarin paus Franciscus nog meer dan in de voorafgaande jaren zijn ware ‘Nieuwe Wereld Orde’ gezicht liet zien, eigenlijk nog wel toepasselijk ook.

Met een ‘astronaut’ wordt de boodschap overgebracht dat Jezus wel eens een kind van buitenaardsen kan zijn geweest. Ook de ‘Darth Vader’ figuur, de tot het Kwaad bekeerde ‘Jedi’ uit de Star Wars films, wijst natuurlijk op een veronderstelde ‘alien’ oorsprong. Is dit echt niets meer dan kunst, zoals wordt beweerd? De meesten kunnen dat niet geloven, juist omdat deze occulte symboliek nu openlijk door de top van ‘de Kerk’ zelf tentoon wordt gesteld.

LUCIFER telescoop gebouwd om buitenaards leven te ontdekken

De suggestie dat ‘de Kerk’ in het bestaan buitenaardse wezens gelooft is veel minder onwaarschijnlijk dan op het eerste gezicht lijkt. Pal naast het Vaticaanse observatorium op Mount Graham in Tucson, Arizona (VS) werd namelijk L.U.C.I.F.E.R. gebouwd, de Large binocular telescope near-infrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research.

Lucifer, die inmiddels uit 2 telescopen bestaat, is zoals de meeste lezers zullen weten een naam voor de duivel, Satan, en betekent ‘morgenster’. Lucifer II werd expliciet gebouwd om exoplaneten – planeten rond andere sterren – te ontdekken waarop zich mogelijk buitenaards leven zou kunnen bevinden.

De Vatican Advanced Technology Telescope (VATT) completeert het complex. Volgens een aldaar werkzame Jezuïet zoeken ook de astronomen van het Vaticaan naar extrasolaire planeten (rond andere sterren) en vooral naar vergevorderde buitenaardse beschavingen. Tamelijk onthutsend is dat de astronomen en technici van zowel de VATT als het LUCIFER complex hebben toegegeven dat er door de telescopen regelmatig UFO’s worden waargenomen.

Vaticaanse topastronoom: ‘Aliens zullen ons evangeliseren’

De Vaticaanse topastronoom Guy Consolmagno – van dezelfde Jezuïtische orde als paus Franciscus -, die werkzaam was bij de NASA en les heeft gegeven aan de Harvard Universiteit en het prestigieuze MIT, zinspeelde in een interview met de Sunday Herald in 2005 op het zogenaamde ‘Jezus Zaad’, de theorie dat Christus mogelijk op alle planeten met intelligent leven is geïncarneerd in het vlees en verlossing aan deze buitenaardse rassen heeft gebracht, tegelijkertijd met Zijn optreden op aarde.

In zijn boek ‘Broeder Astronoom: Avonturen van een Vaticaanse wetenschapper’ schreef Consolmagno: ‘Iedere buitenaardse die we ontdekken zal van ons leren en veranderen door het contact met ons, net zoals wij van hen zullen leren en zullen veranderen door dat contact. Dat is onvermijdelijk. En zij zullen ons ook evangeliseren.’

‘Christenen zullen hun geloof moeten herzien’

Giuseppe Tanzella-Nitti, een andere astronoom van het Vaticaan en tevens eminent theoloog in de fundamentele theologie aan de Pontificale Universiteit van Santa Croce in Rome, zei dat ‘christenen enkel op basis van de erkenning van nieuwe, onverwachte informatie van het religieuze karakter van buitenaardse beschavingen niet onmiddellijk hun geloof in God zullen hoeven af te zweren. Niettemin zullen ze, zodra de ‘religieuze aard’ van het buitenaardse zal zijn geverifieerd, het evangelie op basis van deze nieuwe informatie moeten herzien.’

Duivels plan om DNA van mensheid voorgoed te veranderen

De in 2012 overleden researcher en auteur David Flynn was één van de eersten die schreef dat uit het apocriefe Boek van Henoch blijkt dat in de tijd van Noach het doel van Satan was om de menselijke bloedlijn te corrumperen met ‘vreemd’ (alien) DNA, zodat de komst van de beloofde Messias, Jezus Christus, de ‘Zoon des mensen’, onmogelijk zou worden gemaakt.

Nadat dit mislukte, zou Satan in onze tijd zijn overgeschakeld op een alternatief, nog omvangrijker plan, waarin hij met behulp van moderne genetische technologie – vermoedelijk via een nieuwe type vaccins (zoals de mRNA vaccins tegen Covid-19) – hybride alien-menswezens wil creëren om zo de oorspronkelijke mensheid te corrumperen en te vernietigen. Hierdoor zou het plan van God om de mensheid te redden voor eeuwig worden geblokkeerd.

Wordt de Kerk het religieuze centrum van het Rijk van het Beest?

Was dit wellicht waar paus Johannes Paulus II in 1994 in de eerste nieuwe catechismus in ruim 400 jaar op wees, toen hij schreef dat: ‘de Kerk vóór de tweede komst van Christus door een laatste beproeving moet gaan die het geloof van velen zal doen wankelen’? Johannes Paulus waarschuwde voor de komst van ‘een religieuze misleiding die als een klaarblijkelijke oplossing voor de problemen van de mensheid zal worden gepresenteerd. De prijs is het afvallen van de waarheid.’ Deze ultieme misleiding noemde hij een ‘pseudo-messianisme, waarbij de mens zichzelf zal verheerlijken, in plaats van God.’

Katholieke priesters zoals John F. O’ Connor, Alfred Kunz, Malachi Martin, E. Sylvester Berry en Herman B. Kramer geloofden dat de ‘valse profeet’ uit de Kerk zal voortkomen, en tijdens het laatste ‘conclaaf’ (dat in 2013 plaatsvond) de macht zou kunnen grijpen. In zijn boek ‘De Apocalyps van St. Johannes’ voorspelde E. Sylvester Berry dat het pauselijke ambt inderdaad zal worden overgenomen door een valse profeet. Herman Bernard Kramer schetste in zijn boek ‘The Book of Destiny’ een afschrikwekkend scenario waarin Satan de Kerk binnendringt en zijn eigen valse paus op de troon plaatst, waarna die in religieus opzicht over de wereld gaat heersen.

Hans Urs von Balthasar, een collega van de pausen Johannes Paulus II en Benedictus XVI en tevens één van de belangrijkste katholieke theologen van de 20e eeuw, bevestigde in zijn essay ‘Casta Meretrix’ (Kuise Hoer) dat de Katholieke Kerk zelf de ‘hoer van Babylon’ is – dus kernonderdeel van het laatste wereldrijk van ‘het Beest’. Hij had hier echter geen kritiek op, maar verwelkomde dit juist: ‘De persoon van de prostituee (forma meretricis) is zó toepasselijk voor de Kerk… zij opende haar benen voor iedere weg in de wereld.’

Vader Giuseppe Tanzella-Nitti, Vaticaans astronoom en professor theologie, schreef dat ‘buitenaards leven samenhangt met de interventie van bemiddelaars van verafgelegen werelden, die morele boodschappen overbrengen die in menselijke wezens de existentiële vragen wakker maken die door het gewone aardse leven in slaap zijn gesust…. Door contact te maken met superieure wezens in de hemel, krijgen de mensen toegang tot bijzondere kennis. De hieruit voortvloeiende verbreding van onze horizon zal ons in zekere zin een stap dichter bij God brengen.’

Jezuïtische priester voorspelde veranderde mens en ‘singulariteit’

In diverse preken haalde de vorige paus Benedictus XVI de bekende Jezuïtische priester Pierre Teilhard de Chardin aan, die al in 1950 in ‘The Future of Man’ schreef dat het universum en alle bewustzijn uiteindelijk in elkaar zullen opgaan in wat hij het ‘Omega Punt’ noemde, wat niets anders is dan een andere term voor het ‘Christus bewustzijn’ van de New Agers, of de ‘singulariteit’ waar moderne transhumanisten zoals Ray Kurzweil naar uitkijken, en wat in uiterlijk 2030-2035 gerealiseerd moet zijn.

Chardin gaf een geheel nieuwe betekenis aan de Bijbelse term ‘Christus’. Daarmee bedoelde hij de ‘ultra-mens’ – tegenwoordig omschreven als de mens 3.0 – die aan het einde van onze evolutie op het Omega Punt, dus de ‘singulariteit’, zal ontstaan, waardoor iedereen feitelijk zijn eigen ‘Christus’ wordt. Deze mens zal niet meer de oorspronkelijke mens zijn, maar zijn veranderd door vreemd DNA en door technologie.

Paus Benedictus legde Wederkomst Christus uit als het ‘goddelijk worden’ van de mens

Paus Benedictus paste dit concept ook toe op de Wederkomst: ‘Vanuit dit perspectief kan het geloof in de tweede komst van Jezus Christus en de voleinding der wereld uitgelegd worden als de overtuiging dat onze geschiedenis toewerkt naar het ‘omega’ punt (= de singulariteit)… Dit is het proces van ‘complexificatie’ van het materiële wezen door de geest, en door dat laatste de samenvloeiing in een nieuw soort eenheid, wat nu al zichtbaar is door het opnieuw vormgeven van de wereld door technologie.’

Op 24 juli 2009 verwees hij in een preek in de kathedraal van Aosta naar ‘het grote visioen van Teilhard de Chardin, waarin wij op het eind een ware kosmische liturgie zullen bereiken, als de kosmos een levende entiteit wordt.’ Met andere woorden: Benedictus verving de letterlijke terugkeer van Jezus Christus door het ‘god(delijk) worden’ van de mensen en mensheid zélf.

De Vaticaanse acceptatie en promotie van de evolutietheologie en astrobiologie zou onder de huidige Jezuïtische paus Franciscus wel eens kunnen uitmonden in de komst van de ‘messiaanse mens’ die de mensheid het ‘goddelijke licht’ brengt dat ons zal samenbrengen en de planeet zal ‘redden’. In Chardins boek ‘Het Fenomeen Mens’ worden vijf fases van de menselijke evolutie beschreven:

1. Geogenesis: Het ontstaan van de aarde.

2. Biogenesis: Het ontstaan van leven.

3. Antropogenesis: Het ontstaan van de mensheid.

4. Noögenesis: Evolutie naar het maximale bewustzijn.

5. Christogenesis: Het ontstaan van de ‘totale Christus’ op het Omega Punt.

De mensheid zou zich volgens zijn definities op dit moment op de rand van fase 5 bevinden. Bedenk daarbij dat velen geloven dat de ‘noögenesis’ evolutie wordt aangestuurd door een externe intelligentie, of die nu van kunstmatige (A.I.), religieuze (God/Lucifer) of buitenaardse (‘alien’) oorsprong is.

Anti-christogenesis: de mens probeert zichzelf tot een ‘god’ te maken

Fase 5 zou in werkelijkheid wel eens anti-christogenesis’ kunnen zijn, nu de wetenschap en politiek zo openlijk toewerken naar het samengaan van mens en machine (A.I.), en de mens – desnoods tegen zijn wil of zelfs zonder zijn medeweten – wil ‘herprogrammeren’ of ‘herscheppen’ tot een soort Übermensch, en zelfs een soort ‘god’ door hem ‘eeuwig leven door technologie te beloven. Daarvoor is het noodzakelijk dat de mens een ‘upgrade’ krijgt door middel van het veranderen van zijn DNA, waar op dit moment met Covid-19 vaccins een begin mee lijkt te worden gemaakt.

Of er nog een letterlijke ‘alien verlosser’ uit een UFO gebruikt gaat worden om de mensheid te ‘redden’ (van misschien wel de huidige fake ‘pandemie’?) en te overtuigen van onze buitenaardse oorsprong, valt natuurlijk nog te bezien. De bizarre kerststal van het Vaticaan lijkt in ieder geval duidelijk op deze mogelijkheid voor te sorteren.

Kerk speelt centrale rol bij grote eindtijd misleiding

Dat uitgerekend de Kerk een centrale, zelfs cruciale rol bij deze grote misleiding zal spelen, werd door de apostel Paulus voorzegd in zijn tweede brief aan de Tessalonicenzen. Daaraan schrijft hij over een grote afval van het geloof in de eindtijd, waarna de zondige mens (‘de mens’ in het algemeen, géén specifiek persoon) zelfs de ‘tempel Gods’ (in het NT wordt daarmee geen gebouw, maar de Gemeente, de Kerk, en ook het menselijke lichaam, bedoeld – zie 1 Kor.3:17, Matt.26:61, Marc.14:58, 1 Kor.3:16, 2 Kor.6:16, Opb.3:12, Hand.17:24) overneemt, zozeer, dat hij zichzelf tot een soort god zal uitroepen (2 Tess.2:4).

Die rol wordt zo mogelijk nog pijnlijker onderstreept door wat er in de grondtekst staat over het beruchte ‘teken van het Beest’. De vertalers beseften vermoedelijk dat een van de gebruikte Hebreeuwse tekens rechtstreeks op het symbool van de Kerk wijst, en besloten toen – op de enige plek in de hele Bijbel – niet deze letters, maar slechts de getalswaarde van deze tekens op te schrijven: 600+60+6, oftewel 666. Een van de andere ‘666’ tekens impliceert overigens een in de arm geprikt ‘merkteken’, wat inmiddels heel goed door middel van een vaccinatie kan worden aangebracht.

Als we nu zien dat behalve de Katholieke Kerk ook het overgrote deel van de rest van het christendom (denk in eigen land aan de twee regeringspartijen CDA en CU) er bij al zijn leden op aandringt om vooral de aanstaande omstreden Covid-19 vaccinaties te nemen, en er zelfs al bij wordt gezegd dat dit een ‘heilige plicht’ tegenover God en de medemens is, mogelijk zelfs een ‘zonde’ als je het weigert, is het voor sommigen van u misschien wat minder moeilijk te accepteren dat in de Bijbel altijd al een rechtstreeks verband heeft gestaan tussen de Kerk en ‘het Beest’.

Dat dit verband door al dan niet opzettelijke foutieve en/of misleidende vertalingen voor de meeste gelovigen verborgen werd gehouden, ontslaat echter niemand van de verantwoordelijkheid en daarmee de onomkeerbare gevolgen die het accepteren van dit ‘teken’ met zich mee kan brengen.

 

Xander

(1) Afbeelding: social media

Zie ook o.a.:

09-12: Bizar: Voormalige leider space programma Israël zegt dat VS verdrag met buitenaardsen heeft
19-11: Klaus Schwab (WEF) wil wereldwijd verplichte hersenscans en implanteerbare microchips
12-11: Wereldleiders beloven Bill Gates zijn massale vaccinatieplannen in 2021 uit te voeren
16-10: Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur
03-09: ‘Implanteerbare 5G nanotech biosensor al vanaf 2021 in Covid-19 vaccins’ (/ Transhumane mens wordt geïntegreerd met wereldwijd digitaal controlesysteem)
26-08: Paus Franciscus schaart zich achter ‘universeel vaccin’ voor hele mensheid
10-08: Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’
29-07: Gezaghebbende New England Journal of Medicine: Ontsla iedereen die vaccin weigert (/ Mensen die ervoor kiezen om hun eigen lichaam te integreren in het Beest-systeem, worden daarmee zelf een stukje ‘Beest’, en kunnen daarom niet anders dan hetzelfde lot ondergaan.
28-07: West Afrika wordt testgebied voor Bill Gates’ ID-vaccinatie-betalingssysteem
03-05: Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
09-04: Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’

(Archief oud-xandernieuws.punt.nl – ter referentie):

2013:
17-05: Kardinaal: Paus Franciscus gekozen na bovennatuurlijke tekenen (Oud-topadvocaat Jezuïtische Orde VS bevestigt dat het Vaticaan informatie over UFO’s achterhoudt)
11-03: Exo-Vaticana (13): Het Vaticaan en de komende verlosser uit de ruimte
05-03: Exo-Vaticana (12): De komst van het nieuwe, buitenaardse evangelie


*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

45

 1. Dit weten we toch al lang; Het Vaticaan is totaal “ VAN HET PADJE”
  Zo u wilt: de weg kwijt❗️

 2. Deze occulte symboliek doet me denken aan het muziekprogramma `the masked singer` een internationale muziekshow waar zelfs kinderen naar kijken!

  Het zou me niks verbazen als het kwaad d.m.v. de moderne wetenschap zal proberen te rotzooien met het DNA van mensen. Er zijn verhalen over ontvoeringen door buitenaardsen en Afrikanen met een niet menselijke DNA maar wat is daarvan waar?

 3. Laten de Italiaanse katholieken dat afschuwelijke tafereel op het sint-pietersplein nog ongemoeid? Steek er de fik in, foei wat een monsterlijk en spuuglelijk gedrocht! Wég ermee, net als het vaticaan, bolwerk van de duivel.
  Ontmantel dat rijkste land ter wereld om de gruwelijke misdaden tegen de mensheid door de eeuwen heen te vergoeden…opnieuw de gelofte van armoede in eenzame opsluiting voor dat zootje klerikale pedofielen!

 4. Hallo doordenker de startrek kijker met van nul naar lichtsnelheid bedoel ik het reizen in een ruimteschip. Radiogolven en communicatie met lichtsnelheid is iets anders dan een lichaam versnellen of afremmen, goed dat je het aanstipt dat mijn tekst daarin te veel ruimte voor vrije interpretatie overliet, vooral blijfen geloven in warpspeed of de millennium falcon

 5. Alweer een nieuwe docu over de UFO het is een sign of the time lijkt het.
  https://www.bitchute.com/video/bWDxPcDm0PQb/
  Maar deze vrouw voorspelde ook al wat ons te wachten staat niet alleen in de bijbel word gesproken over de eindtijd.
  Ook onze eigen beschaving heeft een eindtijd gepland de Georgia Guide stones zijn duidelijk.
  En dr Carol Rosen haar verhaal is heden erg actueel.
  https://www.youtube.com/watch?v=_BiRhxCxT3M
  Op rense.com zie je zelfs vandaag dat NASA waarschuwd voor asteroiden 5 zelfs!

 6. @Verontruste burger.

  Berichten via radiogolven versturen is helemaal niet hetzelfde als reizen.
  Radiogolven moeten bij vertrek niet traag van 0 km/sec versnellen naar 300.000 km/sec en bij aankomst terug beginnen afremmen naar 0 km/sec.

 7. Wat ik lees in de links is dat dit tafereel uit 1965 dateert en een aantal keren buiten Italië, tot in Israel is tentoongesteld. Valt dus wel mee met die ‘buitenaardsen’. Deze beelden zijn gemaakt door een stel hasj rokende professoren uit de jaren ’60. Zonde, want een traditionele Kerststal zou wat mij betreft meer op z’n plaats zijn, zeker nu met de alsmaar opkomende Islam in Europa.
  Een paar van die oude baasjes in het Vaticaan wilden ‘modern’ doen, vermoed ik. Echter de aangerichte gevolgschade wordt zwaar onderschat. Ik denk dat het probleem overal hetzelfde is. We worden geregeerd door idioten, niet zozeer door kwade geesten.

 8. Katholieke kerk en de paus gaat toch tegen de bijbel in met hun wanleer en wandaden. Nu laten ze echt steeds meer zien hoe hun kerk echt in elkaar zit.

 9. Catholic Herald……..niet te spreken over deze idiote actie van het vaticaan.
  Beter vergeten en kijken naar wat Rome verder laat zien over de oorsprong van katholieke christenen
  The Vatican’s Embarrassing SciFi Creche
  https://catholicherald.co.uk/the-embarrassing-scifi-tinged-vatican-creche/

  Ik wens iedere lezer en het hele team rondom xandernieuws een gezegend vrolijk kerstfeest volgende week. Ook heerlijk dan weer de hele top 2000 beluisteren en de lijst afwerken tot 31 december middernacht.
  Dan mag Danny Vera afsluiten met zijn lied rollercoaster die in 2021 nog wel een tijd zal blijven “doordenderen” met nog meer absurde voorstellen en maatregelen.

 10. Doordenker, 4 lichtjaar om over en weer berichtjes te sturen??? Stel reizen met lichtsnelheid, eerst versnellen van 0 naar lichtsnelheid en vervolgens weer arremmen naar 0, droom verder, kijk vooral naar startrek, de natuurkunde wetten begrenzen de fantasie, wat wel technisch mogelijk is zijn 3d hologrammen en mensen voor de gek houden

 11. @Verontruste burger.

  Wat je schrijft klopt niet.

  Het dichtsbijzijnde andere zonnestelsel (iedere ster is een zon) bevindt zich op 4,2 lichtjaar van de Aarde. Dat wil zeggen dat de tijd die het licht en radiogolven erover doen om van hier naar daar te gaan en terug dus 8,4 jaar bedraagt en dus zeker geen miljoenen jaren.

  In een straal van 100 lichtjaren bevinden zich reeds vele honderden andere zonnestelsels.

  In ons eigen Melkwegstel met een diameter van 100.000 lichtjaar zouden zich volgens de laatste schattingen tussen de 200 en 400 miljard andere zonnestelsels bevinden.

  Zonnestelsels in een ander dan ons eigen Melkwergstelsel, het Andromeda mekwegstelsel bijvoorbeeld, bevinden zich wel op miljoenen lichtjaren afstand van de Aarde waardoor licht en radiogolven inderdaad miljoenen jaren nodig hebben om die afstand te overbruggen.

  Maar zelfs in dit geval, zou quantum entanglement er kunnen op wijzen dat er misschien toch een tot nu toe onbekende techniek op quantum niveau zou kunnen bestaan die snellere communicatie mogelijk maakt.

  Vergeet nooit wat Kelvin, één van de belangrijkste wetenschappers van zijn tijd, ooit zei:

  Heavier-than-air flying machines are impossible.
  — Lord Kelvin, president, Royal Society, 1895.

  Nauwelijks 8 jaar later, in 1903, gingen de gebroeders Wright de geschiedenisboeken in en bewezen ze het ongelijk van deze grote wetenschapper…

 12. Deze corona hoax gaat om de introductie van het mRNA vaccin dat het enige middel is waarmee men via het injecteren van exosomes het functioneren van mensenlijk cellen kan beginvloeden.
  Exosomen zijn de kleine ruimteschepen die met gecodeerde boodschappen van de ene cel naar de andere cel vliegen, elke cel is een compleet levend entiteit met een eigen bewustzijn en vanuit dit bewustzijn worden boodschappen geschreven in de vorm van mRNA dat vervolgens via een exosome verzonden word naar andere cellen in het zelfde lichaam en lichamen daarbuiten.
  Wanneer je exosomen met specifieke mRNA opdrachten kan beladen dan is het mogelijk om het functioneren binnen specifieke target cellen blijvend beginvloeden.
  Als cellen door een bepaald gif ziek worden dan willen ze zich aanpassen en dit aanpassen doen ze als geheel, dus als een cel vergiftigd word dan past deze cel zich aan of hij gaat dood, de cellen die zich aanpassen schrijven rna codes waarmee andere cellen zich aan kunnen passen of waarmee stamcellen nieuwe ge-update gelijksoortige cellen kunnen produceren.
  Cellen proberen te overleven en passen zich dus aan, maar dit gaat niet zonder slag of stoot en dus gaan sommige dood en blijven sommige leven, de cellen die blijven leven veranderen iets in hun DNA en sturen deze aanpassing naar andere cellen die niet met het gif in contact kwamen, immers cellen moeten in harmonie samen werken en dus moet de meest recente update doorgevoerd worden in alle relevante cellen en niet alleen in een paar met gif geïnfecteerde cellen.
  Dit is een fantastes update-overleving mechanisme voor ons totale organisme waar we menselijk of dierlijk lichaam noemen.

  Cellen praten met elkaar via exosomen en hierop word dus nu ingebroken door ….

 13. Het is voor de hele wereld tijd ‘time to say’: please let the Saints
  come marching in. (bis)
  We zitten midden in Armageddon sinds bijna een jaar.
  En de nwo/wef gaat onherroepelijk het onderspit delven. Nog even op de maskers bijten.
  Zie ook de meest recente onthullingen bij/op Enoch News and Natural News

 14. @ Ramshoorn: 8:33 am. Helemaal met U eens. En er zal afgerekend worden met deze hele valse religie.

 15. Een ding is bijna zeker, heel veel mensen worden langzamerhand gek van al dat nieuws en nepnieuws. Vertrouw alleen op Gods Woord, daar hebben we meer dan genoeg aan. Al is dat voor ons al ee behoorlijke puzzel. Er blijven geheimenissen genoeg over.

 16. NB > de hebreeuwse grondtekst, spreekt duidelijk over : de verwoestende komst van de buitenaardsen — en wie zou onze Paulus (NT) bedoelen, als die spreekt inzake : “… de OVERSTE van de MACHT der LUCHT …” !? -(( “… zij komen van een Verre Aarde , de heerser en de werktuigen van zijn gramschap …”

 17. Ok even verder uitleggen: als in de dagen van Noach…hoe was dat dan?
  Het boek Henoch weet er meer van. Kijk op wimjongman.nl daar vind je een lange file. Benedenaan staat printen. Met een pc Windows..kun je ” print to PDF”
  Dat gebruiken. Kun je eventueel printen.. goedkoper op een laserprinter. Is Nederlands! Ook bij ” oude boeken” vind je tobit, baruch, etc.

 18. De katholieke kerk is , altijd al een door en door bedorven instituut geweest , dit verbaast mij totaal niet .

 19. De katholieke kerk is een antichristelijk organisatie met een antichrist aan het hoofd een paus, die zich uitgeeft voor een verlosser de plaatsvervanger van Jezus. Nergens duidt Jezus een plaatsvervanger aan, ook niet Petrus, maar de H.Geest is die plaatsvervanger. het is het laatste hoofdstuk van het Johannes Evangelie dat duidelijk door de apostolische vaders is toegevoegd om zo de Petrusstoel veilig te stellen. Zo is de oorsprong van hun vele Maria aanbiddingen terug te vinden uit de Egyptisch cultus van Isis. De moeder van God. paus Benedictus heeft gewoon verklaard dat de mens bijna goddelijk is gemaakt en dat is juist. In de tweede brief van Petrus staat duidelijk niet dat we gelijk zullen zijn met God, maar deel hebben aan het eeuwig leven dat van God komt. deel hebben aan zijn wezen. Leven tot in eeuwigheid. Het Vaticaan doet al zeer lang aan astronomie en geloven in buitenaards leven, ik ook, God is buitenaards en zijn engelen ook, wij zijn van de aarde, getransformeerd uit de aarde, en we keren terug naar de aarde, de mens is niet buitenaards. Er komen geen buitenaardse verlossers, want er is nog geen leven gevonden in de ruimte, de enige die komt is Jezus als mens vanuit de hemel goed herkenbaar voor iedereen de leeuw van Juda. . sHALOM

 20. De mannen in jurken zijn nu werkelijk door aan het draaien. De denkbeelden fronsen mij al jaren de wenkbrauwen, nu ook de beelden. Dat komt er kennelijk van als je geen enkele macht meer hebt waar dat vroeger heel anders was. Het is eigenlijk best wel sneu.

 21. En zie, het tweede beest komt uit de aarde en het beeld (Openbaring 13) krijgt een geest: Silicium het beeld van silicium uit Silicon Valley. Door mensen gemaakt. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna en zij aanbaden het beest. DE ANTICHRIST hij is dat “BEEST”, dat uit de volkerenzee opkomt. Het is de valse profeet. om diegene die “zichzelf zal verheffen en groot maken” (zie Dan. 11:36), als “de wetteloze” (internet)(zie 2 Thess. 2:8) “En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam (SV: alle geslachten), taal en volk.” (Openb. 13:7)het merkteken gecontroleerd door schermen en cameras.

 22. Buitenaardse wezens om tot een 1 wereld regering te komen? Dit is een natuurkundige onmogelijkheid, de dichtstbijzijnde planeet stelsels zijn zo ver weg dat zelfs communicatie met lichtsnelheid duizenden, miljoenen jaren duurt. Stel wij ontvangen een buitenaards bericht. Dat bericht is al een eeuwigheid onderweg. Wij sturen een bericht terug, dat is weer een eeuwigheid onderweg, hoezo communicatie met buitenaards leven, totale onzin, maar ja, als mensen in sprookjes willen geloven, dan moeten zij dit doen.
  Dat er leven is in het heelal is zeer waarschijnlijk, want het is als een woestijn gevuld met ontelbare zandkorrels, zijn de afstanden te bereizen? Neen, zelfs met lichtsnelheid is alles te ver om te bereizen. Ik begrijp niet waarom websites degelijke nutuurkundge onmogelijke onzin verkopen

  Maar ja, de 1% van de 1% verkopen al zoveel onzin, dit kan er ook nog wel bij.

 23. Ik denk dat de persoon die de beeldengroep heeft samengesteld op het moment-suprême totaal bezopen was; dezelfde persoon plaatste afbeeldingen in een Kerststal in het Vaticaan en voorzag elk beeld van een mondkapje ! Dat getuigt niet van een “normaal” verstand maar van een onderdanigheid die NIET ‘des mensen” is ?!

 24. Wat een horror – story !
  Ongelooflijk hoe in korte tijd (lang voorbereid natuurlijk) de hele wereld op z’ n kop gezet kan worden. Een geweldige uitdaging om midden in deze horror je eigen authentieke weg te vinden.

 25. Een zeer verhelderend artikel Xander. Proficiat!!! Er zijn heel wat boeken over die afvallige valse kerk geschreven. Paulus en de Apostelen waren de eersten, zie Brief van Judas en Handelingen 20.

  Ik vind het humor van de Allerhoogste God JHWH dat nu alle Leugenkerken wereldwijd gesloten zijn, zelfs de Nachtmis van die duistere RKK in Rome gaat niet door. Prelaten en predikanten die kaarsjes branden die beelden aanbidden [Psalm 115] kunnen niet langer hun New Age leugens, en hun dwaze ongeloof blijven verkondigen.

  Tof dat u schreef: Hans Urs von Balthasar, een collega van de pausen Johannes Paulus II en Benedictus XVI en tevens één van de belangrijkste katholieke theologen van de 20e eeuw, bevestigde in zijn essay ‘Casta Meretrix’ (Kuise Hoer) dat de Katholieke Kerk zelf de ‘hoer van Babylon’ is – dus kernonderdeel van het laatste wereldrijk van ‘het Beest’. Hij had hier echter geen kritiek op, maar verwelkomde dit juist: ‘De persoon van de prostituee (forma meretricis) is zó toepasselijk voor de Kerk… zij opende haar benen voor iedere weg in de wereld.’

  Alle kerken die meeheulen met de “Kuise” Hoer in Rome, dus ook de Wereldraad van kerken behoren daar toe.

  Wonderlijk dat ik de bevestiging hiervan in het laatste en beste Boek van de Bijbel bevestigd vond met de mededeling om direct uit die valse kerken te vertrekken, dus ook EO en NCRV horen daarbij. Ik las de waarschuwing van Johannes in Openbaring 17 en 18 over de Kerk die een Hoer geworden is.

  Johannes sprak niet tot dovemansoren tot mij. Ik vertrok al voorgoed 2002 uit die valse kerk en zegde tegelijkertijd ook mijn lidmaatschap van de EO op. Die zogenaamde christelijke kranten Trouw, Volkskrant, Nederlands Dagblad heulen helaas allemaal mee met die grote Hoer in Rome. Volgens Johannes zal die stad in ÉÉN uur volkomen vernietigd worden!!!

  Openbaring 18:8 (NBG51) Daarom zullen haar plagen op ÉÉN dag komen: dood en rouw en hongersnood, en zij zal met Vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft.

  Openbaring 18:18 Toen zij de rook van haar Verbranding zagen, zeggende: Welke stad was aan deze grote stad gelijk! 19 En zij wierpen stof op hun hoofden en riepen, wenend en rouw bedrijvend, zeggende: Wee, wee die grote stad, waarin allen, die schepen op zee hadden, door haar kostbaarheden rijk geworden zijn, want zij is in ÉÉN uur verwoest!

  20 Wees Vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij Apostelen en Profeten, want God heeft uw rechtszaak tegen haar berecht.

  Vragen hierover kunnen het best beantwoord worden op het Geloofsforum. Shalom.

 26. Of je nu religieus bent of niet. En welk geloof je ook aanhangt. Eén ding is duidelijk: het vaccin voorspelt niets goeds. Je laten vaccineren is het begin van het einde.

  Ik hoop alleen dat heel veel mensen op het laatste moment nog goed gaan nadenken voordat ze ‘een spuitje gaan halen’ …

 27. Koning Jezus zal herrijzen uit de puinhopen van de Aarde. Niet eerder. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw……

 28. Er is een roos ontsprongen uit ene wortelstam …
  Vanwege de Europese lockdown :
  Voor velen verreweg het mooiste Kerst-lied ever, last Christmas van Wham, is door Brussel ‘in de ban gedaan’. Die Ursela von der Leyen, o.a. bekend vanwege het verduisteren van mails …. en bezwarende telefoongesprekken heeft dit bekendgemaakt. Voor vele labiele Europese inwoners zou dit lied daadwerkelijk het laatste Kerstfeest kunnen zijn …. en hieruit de nodige catastrofale conclusies kunnen trekken.

 29. !!! > lees … Ezechiel_1:1 … de komst van de buitenaardse verlosser ??

  NB : de profeten Jesaja & Jeremia, voorzagen hoe de RK gelovigen, door deze *verlosser* … juist vervolgd zullen worden !!

 30. Er zijn zéér veel paintings uit de middeleeuwen met een UFO …. verklaar maar wat het moet voorstellen als u niet in het buitenaardse gelooft:
  1 – Annunciation with Saint Emidius, 1486
  2 – Glorification of the Eucharist, 1600
  3 – The Crucifixion, 1350
  4 – Madonna with Saint Giovannino, 15e eeuw
  5 – The Baptism of Christ, 1710
  En nog veel meer … Google de naam van bovenstaande paintings en vertel maar wat moet zijn, anders dan a UFO … ben benieuwd !

 31. Al het boek Henoch gelezen? Is het boek voor het einde..zegt de schrijver zelf.
  Vind een Nederlandse versie bij wimjongman… Boeken kopen bij lulu.com kan ook.
  Zoek onder arne horn..ik zag een exemplaar bij bol….150 euro of zo, tweedehands.
  Schrikken is dat. Uw plaatselijke bijbelwinkel heeft eigenlijk geen apocriefen…vandaar. In dat boek staat dat de demonen weer lijfelijk terugkomen.
  Men ontvangt ze dan als… buitenaardsen?
  Het grootste bedrog ooit..

 32. @Arno, Jezus komt inderdaad spoedig, maar niet voordat de afvallige is gekomen, de valse messias, deze buitenaardse verlosser, die zal doen alsof hij Jezus is, de mensheid en religie zal verenigen, en de kerk zal misleiden.
  Orde uit chaos, is hun motto.

  Wij gaan nu de kunstmatige gecreëerde chaos tegemoet, die mensen tot wanhoop moet dwingen. Volgend jaar gaat een zeer wild jaar worden. Bereid er op voor.

 33. het ziet er niet goed uit voor deze aardkloot mensen…
  Het is te hopen dat Koning Jezus heel snel terug komt

 34. Teletubbies?
  Alleen vliegen als het strikt noodzakelijk is!
  En de kerken bleven gewoon open…

Comments are closed.