Griekse grondtekst over Teken van het Beest 666 wijst duidelijk op injectienaald

—————————————————————————————————————————————-

Nu de hele Westerse elite, inclusief de Nederlandse politiek, de coronacrisis lijkt te willen laten voortduren totdat er een vaccin beschikbaar is, en daarom doelbewust enkele succesvol gebleken therapieën en medicijnen afwijst, halen steeds meer mensen –zowel gelovigen als andersdenkenden- de beroemde passage over het ‘Teken van het Beest (666)’ uit het Apocalyptische Bijbelboek Openbaring aan. Deze tekst voorspelt de komst in de ‘eindtijd’ van een wereldwijd dictatoriaal systeem met een verplicht ‘merkteken’, zonder welk niemand nog aan de maatschappij zal kunnen deelnemen. De Griekse grondtest van deze passage wijst er bijzonder duidelijk op dat dit ‘merkteken’ zal worden aangebracht met de prik van een naald.

De enkele jaren geleden door een ongeluk om het leven gekomen evangelist David Wilkerson beschreef 46 jaar geleden hoe hij in een visioen had gezien dat het toekomstige ‘teken van het Beest’ een inenting zal zijn met een speciaal soort inkt, waarin digitale informatie over de persoon –zoals bewijs van vaccinaties- zal kunnen worden opgeslagen. Die technologie is inmiddels beschikbaar, zoals we in eerdere artikelen hebben beschreven.

12 jaar later, in 1986, gaf Wilkerson tijdens een bijeenkomst de volgende profetie: ‘Ik zie een plaag over de wereld komen, waardoor bars, kerken en overheden gesloten zullen worden. De plaag zal (ook) New York treffen, en de stad zoals nooit tevoren op zijn grondvesten doen schudden.’ Verder beschreef hij hoe deze plaag een ontwaken van het ingeslapen christendom zal veroorzaken. Opgemerkt moet worden dat veel – maar niet alle- van Wilkersons eigen uitleggingen van zijn profetieën nooit zijn uitgekomen.

Het Teken van het Beest wordt IN het lichaam aangebracht

Het zijn inmiddels niet meer alleen christenen die in de geplande, vermoedelijk verplichte (corona)vaccinaties de vervulling van misschien wel de bekendste Bijbelse profetie zien, die de komst van een wereldwijd systeem beschrijft waarin de mensen in hun hand (arm) of voorhoofd een ‘teken’ zullen krijgen, dat hen voor altijd volgelingen van dat systeem maakt (‘aanbidden’), en daardoor voor eeuwig verloren doet gaan. Bovendien krijgt iedereen die dit teken accepteert eerst een ‘gezwel’ op de plek waar ze zijn geïnjecteerd.

Helaas hangt een groot deel van het moderne christendom, vooral de ‘volle evangelie’ en ‘pinkster’ tak, een eindtijdvisie aan die bij grondige bestudering van de grondtekst en context niets meer dan een onhoudbare, niet door de Bijbel ondersteunde fantasie is. Het is onmogelijk om de enorme lijst foutieve tekstverklaringen, kromme vertalingen, valse gevolgtrekkingen en ongefundeerde gissingen waar de zogenaamde ‘pre tribulation’ theologie op gebaseerd is, in één artikel te behandelen. Daarom richten we ons eerst op wat op dit moment het meest actueel is: de komst van een eventuele verplichte vaccinatie, en of er Bijbelse aanwijzingen zijn dat zo’n vaccinatie het beruchte ‘Teken van het Beest – 666’ kan zijn.

‘En het (beest) maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam (666) heeft.’ (Opb.13:16)

‘En er kwam een boos en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. ‘(Opb.16:2)

‘En de rook van hun pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken van zijn naam ontvangt. ‘(Opb.14:11)

In de meeste Bijbelvertalingen staat dat er een merkteken op het lichaam wordt aangebracht. Dat is echter niet altijd zo geweest. In alle eerdere versies van de Bijbel (tussen 1380 en 1833, inclusief de Wycliffe Bijbel, de Geneefse Bijbel, en niet te vergeten de gezaghebbende King James uit 1611) stond niet op, maar in. Pas in Darby’s Bijbelversie van 1890 werd ‘in’ vervangen door ‘op’.

Het in de Griekse grondtekst gebruikte woord epi kan zowel met ‘in’ als ‘op’ worden vertaald. Het oorspronkelijke gebruikte ‘in’ lijkt echter logischer, omdat epi ook ‘tot in’, ‘in een plek’ en ‘onder’ of ‘te midden van’ betekent.

Een ‘kras’, ‘ets’ of ‘prik’

Het Griekse charagma (‘teken’) betekent letterlijk een ‘kras’ of ‘ets’ (van het werkwoord etsen, wat met een naald gebeurd), ‘gegraveerd’. Charagma is direct verbonden aan charax, wat het beste met ‘het scherpen (scherper maken) van een punt’ kan worden omschreven.

Hieruit komt het duidelijke beeld naar voren dat het ‘merkteken’ een ‘kras’ of ‘prik’ is, dat met een scherp, puntig voorwerp wordt aangebracht. Dat kan dus heel goed een injectie- of tatoeagenaald zijn. Bovendien kan een eventueel vaccin een nano-trackingchip bevatten, waarmee de al tientallen jaren vaak gehoorde theorie dat het ‘merkteken’ een onder de huid aangebrachte RFID chip zou kunnen zijn, voor een deel correct lijkt te zijn geweest.

Bovendien werd de term charagma buiten de Bijbel gebruikt om de beet van een slang te omschrijven. Waar kan de scherpe prik van een injectienaald het beste mee worden vergeleken? Met de steek van een wesp, of de beet van een slang.

Het zal ook veel niet-christenen bekend zijn dat de ‘duivel’ of ‘Satan’ van meet af aan werd omschreven als ‘de slang’ (Genesis, Jesaja 27:1, etc.). In Openbaring 20:2 wordt hij ‘de draak, de oude slang’ genoemd, die ‘macht geeft aan het beest’ (Openbaring 13:4). Een ‘beest’ staat in alle Bijbelse profetieën zonder uitzondering symbool voor een (wereld)rijk, een imperium, en nooit voor slechts één persoon. Dat bespreken we echter uitvoeriger in een vervolgartikel.

Geen ontsnappen aan de ‘beet van de slang’

De profeet Amos (5:18-19) geeft een bijzondere beschrijving van de ‘dag des Heren’ (= de allerlaatste fase van de eindtijd):

Wee hun, die verlangen naar de dag des Heren! Wat toch zal de dag des Heren voor u zijn? Duisternis is hij, en geen licht!  Zoals wanneer iemand vlucht voor een leeuw, en een beer overvalt hem; en hij komt naar huis en leunt met zijn hand aan de muur, en hem bijt een slang!  Duisternis zal immers de dag des Heren zijn en geen licht, ja donker en zonder glans.

De ‘leeuw’ en ‘beer’ staan voor wereldrijken (zie ook o.a. de profeet Daniël), en natuurlijk ook van het allerlaatste rijk, dat van ‘het beest’, dat de kenmerken van zowel leeuw, beer als de andere ‘beesten’ heeft (en daarmee een alomvattend wereldrijk zal zijn, zonder dat het echter één grenzen-loos geheel is). Amos lijkt hiermee aan te geven dat het in de laatste dagen daarom geen zin heeft om een land te ontvluchten, omdat de ‘beet van de slang’ (vaccinatie met nanochip?) onontkoombaar zal zijn. Dit komt erg dicht in de buurt van de vergevorderde plannen om al vanaf eind 2020 de hele wereldbevolking te vaccineren (zie dit artikel van gisteren).

Chi-Xi-Stigma

‘Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.’ (Openbaring 13:18)

Dit is een van de zeldzame teksten in de Bijbel waar een getal woordelijk is gespeld, in plaats van dat er een numeriek cijfer wordt gebruikt (‘666’). Kijken we naar de Griekse grondtekst, dan staan daar dus NIET drie zessen, maar drie LETTERS: ‘Chi – Xi – Stigma’. De numerieke waarde van deze letters is bij elkaar opgeteld 666 (Chi = 600, Xi = 60, Stigma = 6).

Stigma* is gebaseerd op het oude Griekse digamma, dat  een ‘markering’ (stempel, zegel, litteken e.d.), ‘punt’ en prik’ betekent, en meer algemener een ‘teken’. Het is afkomstig van het werkwoord  στίζω, , dat ‘prikken’ betekent, en specifieker wordt omgeschreven als ‘een (merk)teken van een puntig instrument, vaak een teken van eigendom (zoals een brandmerk, een tatoeage, e.d..)’.

(* Stigma werd pas in latere Griekse teksten vervangen door sigma, maar dat is incorrect. Het gaat te ver om daar nu op in te gaan, maar de vertaal’fout’ werd vermoedelijk opzettelijk gemaakt om de ware betekenis van het ‘teken’ te verhullen.)

Het woord stigma is ook tot onze eigen taal doorgedrongen. Volgens Van Dale is het ‘een merkteken, brandmerk’. Stigma en charagma komen dus zeer overeen, en wijzen beide op een merkteken dat met een puntig instrument -en op basis van de oorspronkelijke Bijbelvertalingen- (ook) IN het lichaam wordt aangebracht. (In figuurlijke zin zeggen we dat iemand een ‘stigma’ krijgt opgeplakt (‘stigmatiseren’), wat meestal in ongunstige zin wordt gebruikt.)

(Merk op dat de vorm van zowel de letter xi als stigma op een opgerichte slang lijken die op het punt staat toe te slaan:)

Koppeling aan betalingssysteem

Een Engelse definitie van stigma, token (‘teken’, ‘bewijs’) geeft hier nog een extra dimensie aan. Van Wikipedia:

Een token is over het algemeen een reeks cijfers of karakters die geheim is en soms ook uniek. Iemand die in het bezit is van een correct token heeft dit hoogstwaarschijnlijk niet geraden en bewijst daarmee het token te hebben.

Dit bewijs wordt op twee manieren gebruikt:

 • Het token is specifiek aan één persoon (of andere entiteit) uitgegeven en dient ter authenticatie.
 • Het geeft het recht om een actie uit te voeren. Het token dient dan als autorisatievoor het uitvoeren van een handeling.

Een voorbeeld van een persoonlijk token is een pin (persoonlijk identificatienummer), een reeks van vier cijfers die een klant moet onthouden en intikken op een geldautomaat bij het opnemen van geld of bij het aanzetten van de gsm om de simkaart te activeren. De bankautomaat leidt uit de gegevens op de pas af wie de klant zou moeten zijn, en controleert de identiteit van de klant door hem de pincode te vragen.

Hier zien we dus de koppeling van het ‘teken van het Beest’ aan een betalingssysteem terug (…en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam (666) heeft.’ Opb.13:16). ‘Tokens’ worden standaard gebruikt in betaalpassen, creditcards, smartphones, etc.. De eerste testen met geïmplanteerde betaal- en ID-chips zijn al jaren geleden in diverse landen opgestart, waaronder Zweden en de VS.

Uit ons artikel van 18 april ‘Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem’: Op 20 juni 2019** heeft Microsoft officieel patent aangevraagd voor een technologie waarmee het menselijk lichaam rechtstreeks wordt gekoppeld aan een digitaal betalingssysteem… Dit patent heeft het registratienummer 2020-060606 meegekregen…. Multimiljardair Bill Gates kondigde op 24 maart in een geruchtmakend interview aan dat de corona pandemie zal leiden tot de invoering van ‘vaccinatie certificaten’, oftewel een vaccinatie paspoort. Zonder de juiste digitale stempels die bewijzen dat u ingeënt bent, zult u vrijwel uitgesloten worden van de samenleving.

Andere bedrijven die aan ‘666’ verwante technologie ontwikkelen

Het techbedrijf Digital Angel ontwikkelde GPS en RFID technologie waarmee mensen, dieren en producten kunnen worden gevolgd en geïdentificeerd. Digital Angel, dat in zijn oorspronkelijke logo ‘666’ had verhuld,  had tot 12 jaar geleden 49% van VeriChip –het controversiële bedrijf dat geïmplanteerde micro-betaalchips voor mensen ontwierp- in handen. VeriChip had in 2004 al het Canadese eXI Wireless opgekocht (Chi-Xi-Stigma).

VeriChip fuseerde later met Steel Vault tot PositiveID, dat zich ook gespecialiseerd heeft in methoden om bacteriën en virussen te detecteren, onder andere een ‘real time’ versie van de PCR methode, die wereldwijd wordt toegepast bij het diagnosticeren van het coronavirus. PositiveID is via zijn tak E.N.G. tevens leider op het gebied van voertuigen voor mobiele communicatiesystemen.

Een ander bedrijf, Somark Innovations, begon met het produceren van onzichtbare RFID tracking-inkt voor het brandmerken van vee. Met Somarks SensaLab systeem worden ’s werelds kleinste volgbare RFID tags in de staarten van muizen en andere knaagdieren geplaatst. Deze piepkleine microchips zijn met een speciale vaccinatienaald in te brengen.

Onzichtbare geïnjecteerde tattoo, gefinancierd door Bill Gates

Op 26 december 2019 schreven we het in artikel ‘Onzichtbare geïnjecteerde tattoo ontwikkeld om 100% verplichte vaccinaties af te dwingen’: Iedereen die gevaccineerd wordt krijgt gelijktijdig in de huid een soort onzichtbare tatoeage bestaande uit halfgeleidende kristallen geïnjecteerd, die oplichten bij infrarood licht. Deze kwantum kristallen zijn een ‘brandmerk’ dat laat zien dat de persoon zijn vaccinaties heeft gehad, maar kunnen ook voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals het opslaan van medische gegevens en voor algemene identificatie doeleinden…. Ze worden met high-tech oplosbare micronaalden in je huid gespoten. De technologie is al op ratten en menselijke lijken getest.

Dit onderzoek van het prestigieuze MIT (Massachusetts Institute of Technology) werd gefinancierd door Bill Gates. En daar hebben we de volgende ‘666’ link, één van de centrale figuren –of beter gezegd: kwade geniën- in het reeds in gang gezette plan/protocol om de hele wereldbevolking te vaccineren en te ‘brandmerken’.

Samengevat:

Het ‘teken van het Beest’ staat in de grondtekst niet geschreven als ‘666’, maar als Chi Xi Stigma, en wijst op overtuigende wijze op een merkteken dat met een scherp, puntig voorwerp –als door de beet van een slang- IN de huid wordt ‘geëtst’ of  ‘geprikt’, waarna er eventueel ook een zichtbaar onderhuids bewijs (tattoo van kwantum-kristallen?) van vaccinatie zichtbaar wordt.

Dit teken zal worden gekoppeld aan een wereldwijd ‘bewijs’ van ID en vaccinatie (het EU-vaccinatiepaspoort wat al enkele jaren wordt voorbereid), en later ook aan een wereldwijd betalingssysteem. Iedereen die dit teken weigert, zal niet meer kunnen ‘kopen of verkopen’ = worden uitgesloten van de samenleving.

Lijkt  dit niet heel erg op het systeem dat nu overal ter wereld, met noodwetten, lockdown maatregelen en dagelijks herhaalde uitspraken dat we onze vrijheid pas weer terugkrijgen als er een vaccin is, in de maak is?

Meer hierover in het hopelijk binnenkort te verschijnen vervolg, waarin u –eveneens op basis van de grondteksten- tevens kunt lezen hoe Lucifer op bijzonder geraffineerde wijze een groot deel van het Westerse christendom heeft weten te misleiden en te verblinden voor de opkomst van ‘het Beest’, door hen wijs te maken dat ze het bovenstaande niet zullen hoeven meemaken.

 

Xander

 

Bronnen o.a.: Strong’s Greek Concordances, Riding The Beast (volledige lijst aan het einde van de artikelenserie)

Afbeelding (onbewerkt):  Omni Matryx ,Pixabay (rechtenvrij)

 

Zie ook o.a.:

02-05: Europese farmaproducent: Eind 2020 beginnen we met vaccineren hele wereldbevolking
30-04: Voorstel om vaccinweigeraars permanente ‘enkelband’ te geven al 10 jaar oud
21-04: Canadese universiteit werkt aan corona vaccin dat DNA van mensen hackt
19-04: Bill Gates heeft op afstand gecontroleerde anticonceptie chip ontwikkeld om in vrouwen te implanteren
18-04: Professor die HIV ontdekte en Nobelprijs won zegt dat coronavirus uit laboratorium komt en HIV elementen bevat
18-04: Microsoft patent aanvraag 2020-060606 koppelt menselijk lichaam aan betalingssysteem
13-04: Robert Kennedy Jr. fileert in verpletterend rapport vaccin agenda van Bill Gates
09-04: ‘Westerse elite maakt verplichte vaccinatie voorwaarde voor terugkeer normaal leven’
07-04: ‘Bill Gates is de allergrootste bedreiging voor uw toekomst’
05-04: Bill Gates bevestigt komst van wereldwijd vaccinatiepaspoort
30-03: Britse corona wet geeft overheid macht om iedereen zonder proces onbeperkt op te sluiten, te ‘behandelen’ en weg te werken
19-03: ‘VS denkt serieus aan verplichte geïmplanteerde microchip om corona crisis op te lossen’
17-03: Denemarken voert met noodwet verplichte corona vaccinaties in; EU zal volgen

2019:
26-12: ‘Onzichtbare geïnjecteerde tattoo ontwikkeld om 100% verplichte vaccinaties af te dwingen’
21-12: ‘Global Mega Trends’ consulting rapport voorziet transhumane mensheid in 2030

 

Vanwege de zeer grote hoeveelheid artikelen in de afgelopen weken hebben we een speciale CORONA rubriek aangemaakt, waar u de eerdere artikelen kunt vinden.  

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

82

 1. Ik denk wat minder soft omdat we hier te maken hebben met psychopaten en satanisten die straks ook uw kinderen legaal en openbaar zullen offeren, daarom voor een betere wereld is het nodig dat deze mensen en bedrijven vernietigd worden, zou kunnen middels een crowdfundingsactie om geld hiervoor vrij te maken . Ik geef zeker een donatie maar kan het beheer hiervan helaas niet op me nemen wegens chronische ziekte.

 2. De deepstate en cabal kennen toch ook de bijbel? Zijn zij dan niet bang voor God? Ik ben ervan overtuigd dat zij kennis hebben over dood en leven die wij misschien wel nooit zullen kennen. Ze blijven doorgaan met hun evil plannen en zijn schijnbaar niet bang voor de toorn van God. Iemand enig idee hierover want ik kan nergens helemaal niks hierover vinden. En waarom zou God de ongelovige straffen? God is toch liefde? Waarom zou hij goede mensen die zich niet tot God hebben bekeerd (laten we eerlijk wezen: het is heel lastig om de waarheid te vinden dus ik denk niet dat we men kwalijk kunnen nemen dat ze verdwaald zijn) straffen?

 3. Ik vind het allemaal heel ingenieus gevonden,maar vraag me af of we er zoveel achter moeten zoeken.Ik bladerde onlangs in een boek over tatoeages en daarin stond een marmeren kop van een man met een ingekerft kruis,plus- of x-,chi? teken op de schede enigszins terzijde,waarbij gesuggeerd werd dat dat verwees naar een priester in dienst van Isis.
  Ik denk dat in de Schrift,Bijbel en Koran in veel opzichten intuïtief goed wordt aangevoeld waar het uiteindelijk op uit zal lopen met de mensen en dat de uitverkorenen mogen hopen op enigerlei vorm van redding op grond van hun leven en geloof,maar denk niet dat daarin het injecteren van nanochips is voorzien.
  Het staat u natuurlijk vrij een dergelijk verband in deze tijd te leggen en er valt wel wat voor te zeggen om een overheid die in de ban is van de mammon van het kapitaal te associeren met het beest.

 4. Xander, weet je heel zeker dat David Wilkenson deze profetie betreffende coronavirus heeft uitgesproken ????
  Zijn kerk ontkent het en zijn kleindochter ( of dochter ) zegt letterlijk : “Wees voorzichtig met uitspraken in zijn mond te leggen “. Zij zegt eigenlijk ook : hij heeft het niet gezegd.

  Ik denk dat je zaken HEEL Zeker MOET WETEN anders moet je ze niet schrijven.

  Ik zie uit naar het 2 de deel; waarschijnlijk zal ik daar ook op reageren .

 5. @ Lachaiem
  Waar kan ik daar informatie over vinden dan? Dat er een teken in de sterren is gezien is mij helemaal ontgaan dan.

  Verder geloof ik dat we zeker de voorbereidingen zien van het satanisch wereldrijk, Echter, in 2 Thessalonicenzen kunnen we lezen dat hij nog tegengehouden wordt. Die weerhouder, dat is de gemeente. De opname, waar in dezelfde brief over wordt gesproken, is zeker onderdeel van dit gebeuren. De christenen zijn IN Christus geheiligd, en omdat zij het offer van Jezus’ kruisdood hebben aanvaard, zijn zijn heilig en rein, en zijn wij de Bruidsgemeente. En, omdat Jezus al onze zonden heeft gedragen en daar de straf voor heeft gedragen die eigenlijk ons toekomt, maar Hij onze plaatsvervanger is, zullen wij ook nooit Gods toorn over ons heen krijgen, aangezien wij in Christus heilig verklaard zijn. Net zoals God Noach gespaard heeft door hem in en Ark te laten bivakkeren, en zoals hij Lot letterlijk uit de streek heeft weggevoerd, zo zullen ook wij, Bruidsgemeente niet het oordeel wat voor deze aarde bedoelt is, meemaken. Ook Openbaring spreekt ervan, want Hij zal u bewaren voor de ure der verzoeking. Ook zie je dat de eerste hoofdstukken gaan over de gemeente in Openbaring, maar na ik meende hoofdstuk 4, komt de gemeente niet meer in het boek voor, maar gaat het verder over profetieën over Israël en het komende oordeel over de wereld.

  De genen die het dus wél mee zullen maken, is het volk Israël. De profeten spreken dan ook over Jacobs benauwdheid, en dat er alleen te Sion een weg zal zijn om er aan te ontsnappen, God zelf zal dan voor het volk zorgen, zoals Hij dat ook na de uittocht uit Egypte heeft gedaan. Na de opname zullen er ook nog christenen komen, echter zij zullen het met de dood moeten bekopen. De schare die niemand tellen kan, die komen uit de Grote verdrukking.

  Verder is ook al eens terecht opgemerkt in een van de eerdere reactie onder een ander topic dat de mensheid, vóórdat het beest daadwerkelijk zijn merkteken uitdeelt, ook een engel langs de hemel zal vliegen om de mensen nog één laatste waarschuwing te geven om dat merkteken NIET aan te nemen. Dus het is straks vrijwillig kiezen, voor of tegen God. De gevolgen voor hen die voor God kiezen, zijn dat ze uitgesloten worden van de samenleving, en het wellicht met de dood moeten bekopen. Dat is, mijns inziens, hoe het ongeveer zal gaan. Verder zegt Paulus ook, wees nuchter en waakzaam. En,, zoals hier ook al is genoemd, voor de ware gelovige komt het niet als een verassing, maar weten zij wat er op handen is.

  Ja er is veel gaande, en de weg voor satan wordt voorbereid, maar we zijn er nog niet, want de Tempel en de tempeldiensten zijn nog niet hervat, de gruwel der verwoesting staat nog niet in die tempel. Wij, ware gelovigen van nu, maken dat niet mee. Het is niet gezegd dat wij geen vervolging kunnen meemaken, maar de verdrukking en het merkteken van het beest, dat maken wij niet mee.

 6. Bij mij gaat de nano chip er niet in en kopen of verkopen en ook nog ruilen doe ik toch al is het dan gedaan om het (fiscus beest) heen, dus ook nog eens belastingvrij hahaha

 7. nee,ik denk dat de uitleg van Walud Shoebat een ex moslim nu al jaren een christen,geboren in de Gaza een ex terrorist,haatte de joden nu niet meer sinds hij een christen is geworden!Hij zegd het duidelijk in zijn video boodschap walid shoebat en the mark of the beast!

 8. mensen ga eens kijken en luisteren op you tube Walid Shoebat mark of the beast,want die zessen zijn geen zessen,enfin kijkt u zelf maar

 9. Beste @Erik0072…U schreef een aantal interessante zaken in uw Ingezonden:
  Er staan TWEE merktekens in openbaring:

  1** Openbaring 7:3…Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, TOTDAT wij de dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden.””

  Wauw!!! Dat gebeurde ook al 2.500 jaar eerder in Jeruzalem toen de Profeet Ezechiël Gods oordelen aankondigde. Zie Ezechiël 9 waar de gelovige, trouwe Joden een merkteken kregen en gespaard bleven voor Gods oordeel.

  We zien iets anders in Openbaring 13:16…En het maakt, dat het aan Allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;

  U schrijft: Het ene OPENBARING 7:3 is een teken van God en het een andere het merkteken van het Beest. Om te weten wat het merkteken van het beest is moeten we eerst weten wat het beest is. Helaas zijn velen van ons Christenen onze protestantse geschiedenis vergeten. Historisch gezien hebben de protestanten en hervormers het beest altijd gezien als Rome/Vaticaan.””

  Ik denk ook dat de Islam en Darwinisten, Communisten, en de volgelingen van Marx & Engels en alle afvallige//vrijzinnige theologen, satanisten en occulte sekten tot het Rijk van het Beest horen.

  Wonderlijk, dat de Koningen van het Oosten [China, N-Korea, India. Iran???] In Openbaring 16 genoemd worden die al vele decennia bekend staan met hun laffe vervolging van Joden, Christenen! Ook Moslims en Andersdenkenden lopen daar groot gevaar. Bijbels, Kerken, Moskeeën, Synagogen worden aan de lopende band gesloten, gesloopt of verbrand.

  Lees het oordeel van Jeshua over die dictators en hun legers…Zij vinden hun Waterloo…in Israël…, niet te geloven toen ik Openbaring 16:12-16 las.

  Misschien kunnen we op het Geloofsforum daarover verder schrijven. Want u brengt nu in een keer wel heel veel interessante gesprekstof ter tafel om daar nu allemaal op te reageren.

  Erik…Tot ziens op het Geloofsforum…Liefst kort en bondig.

 10. De afgelopen maanden voelden aan alsof je naar een spannende netflix serie aan het kijken bent.
  Vaak kan ik de berichtgevingen niet geloven dat ze echt zijn, ook hier op deze site.

  Maar uiteindelijk denk ik dat tegen het einde van dit jaar inderdaad een vaccin zal zijn maar dat ze net als bij de ‘gewone’ griepprik deze zullen geven aan ouderen en mensen die behoren tot de risico groepen.
  Van alle verhalen over verplichte vaccinatie voor de hele wereld met daarin een chip of nano bots zullen ze mooie series/films van maken.

  Tegen het einde van dit jaar zullen we terugkijken op deze periode en lachen.

 11. @ Mo schreef:
  04/05/2020 om 9:15 am

  Het verschil met Nederland is dat Duitsland een echte grondwet heeft en Nederland een constutionele Grondwet. (Het is ook te vergelijken met geen Democratie hebben maar een Parlementaire Democratie)
  Het verschil zit in dat in Duitsland de grondwet boven alles staat en dat de rechter elke wet aan de grondwet kan/mag en moet toetsen ook wetten van de EU. In Nederland hebben we een grondwet, ik dacht art. 120, waarin het de rechter verboden is om een wet aan de grondwet te toetsen. Dit is een taak van de eerste en tweede kamer. We weten uit ervaring dat die de grondwet met wetten zodanig oprekken dat deze een waardeloos vodje is. Denk bv aan de vrijheid van meningsuiting, de onschendbaarheid van het lichaam, de vrijheid van vergaderen en demonstraties.

 12. De essentie van het plan van de satan is het getuigenis van God van deze aarde uit te wissen.
  Dit kan enkel door zijn getuigen het zwijgen op te leggen (te doden).
  Deze wereldwijde economische en financiële crisis is de basis van zijn plan. Uit het diepe dal zal iemand opstaan die zal tonen op welke manier en met welke tools landen terug op de rails kunnen worden gezet. Deze kopgroep van landen die hierin meegaat, zal dankzij de digitale munt ( heden in Europa in ontwikkeling samen met oa financiële overheid van Zwitserland) en een systeem van big data hun in staat stellen hun land als bedrijf te leiden. Rael time financial reporting, waarbij analyses tot op de cent correct zijn. Waarbij enkel digitaal betaald kan worden en mogelijk alle taksen en een log overheidsapparaat overgaan in een transactietaks die automatisch verloopt. De dringende voorwaarde echter: afschaffing van cash. Dit systeem zal zo succesvol zijn dat de valse profeet het wereldwijd zal promoten: zij zullen een gelijkaardig systeem ontwikkelen ;een beeld ervan.alsook een applicatie waardoor het ook zal spreken,( hem werd gegeven). Een belangrijke misvatting die het begrijpen van de profetieën bemoeilijkt, wat de satan en de valse profeet betreft, is dat alles te veel in het geestelijke te plaatsen. Het beest uit de aarde is niet uit de hemel.
  Als er staat dat wij het beeld van het beest zullen aanbidden dan betekent dit we ons geld en wat we bezitten eerst aan het beeld moeten geven (nummer aanvaarden),vóórdat we er terug over kunnen beschikken. In Daniël 11:36_38 staat dat hij zich zal verheffen tegen ELKE god. Ook tegen Allah, maar hij vereerd de God die zijn vaderen niet gekend hebben met goud en zilver …en kostbaarheden.’’ Ieder zal deze god zijn geld (kostbaarheden)geven! Op deze manier zal hij macht hebben over de volkeren maar geen wereldrijk. Op.16:10 en de vijfde goot zijn schaal uit over de troon van het beest, en ZIJN rijk werd verduisterd. Maar het ingenieus plan komt ten uitvoer wanneer hij zich in de Joodse tempel zet en uitroept
  dat de hele wereld zijn god aanbid en dat het merkteken daarvan het bewijs is. Dit stort zich uit over alles wat woest(leeg) is en alle moslims worden gek onmiddellijk gaat de jacht open op de vogelvrijen die het teken niet hebben aanvaard.
  Deze worden voor de keuze gesteld Allah aanbidden of onthoofding, wie had je gedacht dat anders zou tot uitvoering zou brengen? Er staat en het maakt dat ieder die het beeld niet aanbid, onthoofd wordt het vaardigde dit niet uit.

 13. Beste iedereen,

  Fijn om ook alternatief nieuws te lezen in plaats van alleen de mainstream media te moeten volgen.

  Ik geloof alleen niet dat het merkteken van het beest een injectie is. Het gaat hier namelijk om een keuze wie we dienen willen Christus of Satan. Daar is de hele eindstrijd mee gemoeid.

  Mensen die straks verplicht worden om een vaccinatie te nemen (wellicht in gevangenissen of nog uitgebreider denk aan de wetten die Denemarken onlangs heeft ingevoerd). Dan zou God op basis daarvan mensen niet naar de hemel laten gaan. Ik geloof dat niet; bij God gaat het erom dat we uit vrije wil voor hem kiezen en of we er alles voorover hebben.

  Opb 12:11
  11 En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.

  Er staan twee merktekens in openbaring:

  Opb 7:3

  3 Zeggende: Beschadigt de aarde niet, noch de zee, noch de bomen, totdat wij de dienstknechten onzes Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden.

  Opb 13:16

  16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;

  Het ene is een teken van God en het een andere het merkteken van het beest. Om te weten wat het merkteken van het beest is moeten we eerst weten wat het beest is. Helaas zijn velen van ons Christenen onze protestantse geschiedenis vergeten. Historisch gezien hebben de protestanten en hervormers het beest altijd gezien als Rome/Vaticaan.

  Helaas is het nu teveel om op de details in te gaan maar als je weet dat van de 25 in de bijbel genoemde kenmerken op Rome/Vaticaan slaan (sommige kenmerken overlappen elkaar). Als je hier een preek over wilt kijken raad ik deze aan:

  https://www.amazingfacts.org/media-library/media/e/13704/t/satan-s-mark—god-s-seal

  Een voorbeeld is dat de zeven koppen staan op zeven bergen waarop zij (de vrouw = kerk) rust.

  OPB 17:9

  9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft. De zeven hoofden zijn zeven bergen, op welke de vrouw zit.

  Historisch gezien was er maar een stad die beschouwd werd als de stad van zeven bergen. Juist Rome! Maar dit is slechts 1 van de 25 kenmerken die als een handschoen perfect past en onze hervormers wisten dat.

  Rome ging van een wereldse autoriteit naar een geestelijke autoriteit:

  Dan 7:23

  23 Hij zeide aldus: Het vierde dier zal het vierde rijk op aarde zijn, dat verscheiden zal zijn van al die rijken, en het zal de ganse aarde opeten, en het zal dezelve vertreden, en het zal ze verbrijzelen.

  Het vierde dier zal dus anders zijn in de zin van het is niet alleen een politieke macht maar ook een geestelijke macht. Veel zou ik er nog over kunnen zeggen maar ik raad iedereen aan dit zelf te bestuderen en de Heilige Geest je hierin te laten leiden.

  Nu over het merkteken.

  Dus als Rome/Vaticaan het beest is wat is dan zijn teken van autoriteit? Ironisch genoeg kunnen ze die vraag zelf beantwoorden:

  “Sunday is our mark or authority…the church is above the Bible, and this transference of Sabbath observance is proof of that fact.” Catholic Record of London, Ontario, September 1, 1923.

  Let op ze zeggen dus merkteken van autoriteit. Hoe bizar is dat?

  Wat is het merkteken van God dan?

  Ezechiël 20:12

  12 Daartoe ook gaf Ik hun Mijn sabbatten, om een teken te zijn tussen Mij en tussen hen, opdat zij zouden weten, dat Ik de HEERE ben, Die hen heilige.

  20 En heiligt Mijn sabbatten, en zij zullen tot een teken zijn tussen Mij en tussen ulieden, opdat gij weet, dat Ik, de HEERE, uw God ben.

  Als je denkt dat de 10 geboden aan het kruis genageld zijn zou ik zeggen bestudeer de sabbat voor jezelf. Al wat ik er nu over kwijt wil is dat de handgeschreven wetten aan het kruis genageld zijn dus de wetten die Mozes met de hand geschreven heeft (die werden naast de ark van het verbond gelegd en niet in!). De wetten in steen geschreven staan in rots geschreven en zijn voor eeuwig.

  Gaat iedereen die nu de zondag houdt verloren? Nee pas als er een wet komt wanneer je niet kan kopen of verkopen zonder dat je de zondag in ere houdt. De paus is er druk mee bezig als je zijn Encyclical Laudato Si leest die lijkt te gaan om millieu maar een verborgen agenda heeft om de zondag als verplichte rustdag in te stellen. Vergeet niet dat de paus al geroepen heeft dat corona een straf is omdat we niet naar moeder natuur luisteren. Het millieu zal naar mijn mening als excuus gebruikt gaan worden om een verplichte zondag(srust) in te voeren.

  2 Tim 2:19

  19 Evenwel het vaste fundament Gods staat, hebbende dit zegel: De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn; en: Een iegelijk, die den Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid.

  Sta af van ongerechtigheid dus hou de sabbat in ere.

  Voor degen die denken ik ga het nu zelf doen ik ga geen ongerechtigheid meer doen think again want zonder Christus kun je niets:

  5 Ik ben de Wijnstok, en gij de ranken; die in Mij blijft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mij kunt gij niets doen.

  Afgezien van het feit dat ik niet geloof dat vaccinaties het merkteken zullen zijn ben ik absoluut geen voorstander en raad ik aan om deze niet te nemen omdat je nooit weet wat ze erin stoppen. We weten nu al dat er zware metalen in vaccins worden gestopt en dat ze de geaborteerde foetussen gebruiken om deze vaccins te maken. Laat staan dit nieuwe vaccin wat in alle haast gemaakt wordt. Ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest. Laten we dat zo houden!

 14. De Opname van de Gemeente, staat ook duidelijk beschreven in : 1 Thessalonicenzen 4:17.

 15. Ik zou voor een verder bewijs van het geheel googelen en de afbeeldingen kijken ( niet schikken) van: new audience hall vatican snake. Binnen het gebouw en de buitenkant. Dan de logo van WHO, eigenlijk het is overal in het openbaar. Ik had ook al de bijtende prik geassocieerd met de slang. Ik ben niet christelijk maar alles kopt en meer…

 16. Hoe zit het met niet-christenen die niet geloven in een satan en ook niet in deze profetie?
  Is deze profetie vnl bedoeld voor degenen die in de bijbel geloven? Maakt BG hier een verschil in?
  Er wordt gesproken over een merkteken op of in het rechterhand en op of in het voorhoofd: is het en rechterhand en voorhoofd of of rechterhand of voorhoofd?
  Hoe zit het met iemand wier rechterhand is geamputeerd?
  Als je inkt kun inspuiten in de hand, dan kun je opnieuw inkt op dezelfde plek (met een ander tekst misschien) inspuiten. Hoe ziet het (automatische) controlesysteem dit dan?
  Hoe vaak wordt je ingespoten? Stel, je wordt na een jaar voor een andere virus ingespoten? Waar dan? Op dezelfde plek of 1 cm ernaast?
  Kun je een inspuiting operatief laten verwijderen?
  M.a.w., als het checksysteen iets afleest dan kan dit iets geldigs zijn of iets ongeldigs (ben je de klos).
  Leest het systeem niks, dan ben je ook de klos.
  Of je kunt zelf (illegaal, via omkoping) de tekst laten inspuiten dat je gevaccineerd bent, terwijl dat niet zo is.
  Gewoon een aantal vragen/mogelijkheden.

 17. Mooi artikel Xander.

  In verband met het 666 dus “χξς” in het grieks is het ook interessant om onder meer te weten dat:
  Het woord “Christus” (in het grieks Χριστός) wordt op griekse ikonen verkort tot “Χς”, dwz begin- en eindletters van het woord Christus. Dit betekent dat het “Χξς” uiterlijk op Christus lijk, maar innerlijk een slang (dus de Satan) is.
  Dus, de Antichrist zal uiterlijk Christus lijken, maar innerlijk een Satan zijn.

  Wat betreft het voorzetsel “epi” (ἐπί), het betekent HOOFDZAKELIJK “op”, en figuurlijk de rest.

 18. Ik vind het niet getuigen van goed bijbelonderzoek als in het artikel ‘hand’ gelijkgesteld wordt met ‘arm’. Dat is geen exegese maar eisegese, puur en simpel. ‘(…) waarin de mensen in hun hand (arm) of voorhoofd een ‘teken’ zullen krijgen.’

  Bedenken we even dat er in Openbaring 13:16 duidelijk staat hun ‘rechterhand’, en de mensen meestal in hun ‘linker bovenarm’ geïnjecteerd worden, kunnen we wel veilig concluderen dat dit zeker niet het teken van het beest is. Dat wij bepaalde voortekenen zien, valt niet te ontkennen, maar het is niet goed om heel snel conclusies te trekken op grond van tegenwoordige gebeurtenissen die weer heel snel kunnen wijzigen.

  De verleiding is heel groot om te zeggen ‘dit is het’, maar als het dan ‘het niet is’, verlies je op een bepaald mkoment je geloofwaardigheid. Daarvoor moet je als christen waken.

 19. Goed artikel waarde Xander. Ik verwacht echter de Opname van de Gemeente. Ik baseer dat op Openbaring 3:10.

 20. willen jullie daadwerkelijk jullie ogen openen kijk dan hier
  ID2020.org
  en als je nog niet wakker was , dan word je het nu !

 21. @Flevolander, geheel met u eens. Gods toorn in de Grote Verdrukking is niet gericht op rechvaardige gelovigen maar ongelovigen. God is absoluut rechtvaardig, Zijn toorn zal Zijn kinderen niet treffen, die zijn voor die tijd opgenomen en bij Hem zijn.

 22. De dag des Heren, die volgens Paulus de gelovigen niet zou overvallen als een dief in de nacht. De reden daarvoor is, zo betoogt de apostel in 1Thessalonika 5, dat wanneer iedereen zal roepen “vrede, vrede en geen gevaar”, de gelovigen zullen weten wat er in werkelijkheid op handen is. Zij zijn immers op de hoogte van “de tijden en gelegenheden”. Paulus refereert aan de laatste jaarweek, waarover Daniël 9 spreekt. Een vredesverdrag zal worden bekrachtigd met betrekking tot “uw volk” (=Joodse volk) en “uw heilige stad” (=Jeruzalem). Wat al sinds 1948 onmogelijk lijkt, zal t.z.t. worden gerealiseerd: een vredesregeling voor het Joodse volk en de status van Jeruzalem als “heilige stad”. De vrede en voorspoed die dit tot gevolg zal hebben, zal de massa van de mensen in een roes brengen: dit is de de geprofeteerde messiaanse tijd van de (antichrist) Pseudo messias.

  Euforie…
  Het is in de euforie die in die dagen zal heersen, dat de ekklesia (het lichaam van Christus), haar laatste dagen op aarde zal doorbrengen. Terwijl echter voor Israël en Jeruzalem een plotseling verderf zal losbarsten, zal direct daaraan voorafgaand, de ekklesia worden geëvacueerd (lees: weggerukt). ((1Thessalonika 5))

 23. Ik ben het met Flevolander eens.
  Ik heb nog geen post-trib tijdlijn voorbij zien komen die zo perfect is dat alleen God het kan bedenken.
  Denk aan Joodse bruid en de 3 oogstfeesten etc. etc.
  Waarom zouden we inderdaad 144.000 Israëlieten, 2 getuigen en een engel nodig hebben als als de gemeente nog aanwezig zou zijn, om de redding te verkondigen?

  Oeps aanvulling: Om de redding te verkondigen.

 24. Ik ben het met Flevolander eens.
  Ik heb nog geen post-trib tijdlijn voorbij zien komen die zo perfect is dat alleen God het kan bedenken.
  Denk aan Joodse bruid en de 3 oogstfeesten etc. etc.
  Waarom zouden we inderdaad 144.000 Israëlieten, 2 getuigen en een engel nodig hebben als als de gemeente nog aanwezig zou zijn?

 25. Flevolander schreef: 04/05/2020 om 1:17 pm
  een uitstekend betoog. Dank hiervoor, dan hoef ik me er niet over op te winden.

  Xander is goed in het nieuws bijhouden maar niet in bijbeluitleg. Schoenmaker, hou je bij je leest.

  Het gaat hier om het totaal verkeerde woordje ‘in’. Het gaat er niet om wat je lichaam in gaat. Woorden van Yehoshua zelf. Zijn naam betekent; Yah (Ik Ben) is uitredding. Het gaat er niet om wat je lichaam in gaat, het gaat er om of je IN Christus bent! (christus==messias==gezalfde tot koning).

  Een vraag voor de bijbellezenden: hoeveel mensen hebben de zondvloed overleefd? De zondvloed was een oordeel van God over de hele toenmalige wereld die totaal gecorrumpeerd was. Noach was met 8 mensen in de ark die van buiten door God werd afgesloten, maar Henoch was daarvóór al opgenomen. Negen in totaal dus. De doop IN water is een symbool hiervan, dat we dood zijn voor de zonde.

  Zonde is scheiding van God en een dode geest is er het gevolg van. Yeshua zegt dat we opnieuw geboren moeten worden. Geboren uit water en geest. Dan zal er voor ons geen veroordeling meer zijn omdat we dood zijn voor de zonde. Wij zijn dan God’s eigendom. Door Hem gekocht en betaald. Niets of niemand kan ons uit de hand rukken van de God van hemelen en aarde, de Schepper en Rechter. Er is niets wat ons kan scheiden van de liefde van Yeshua, geen engelen, machten of krachten in de hemel of op aarde. Laat staan een prik met ‘iets’ in je lichaam.

  God, Yahuwah is een levende God die niet gebonden is aan tijd of ruimte of materie. Hij heeft het gemaakt maar staat er buiten. Hij troont in de hemelen. Van daaruit geeft hij ons aanwijzingen, van buiten ruimte en tijd in een boek dat wij bijbel noemen (het woord, hèt boek) en is zelf als mens geboren (het Woord), om ons te redden, en te leren daaruit. HIJ is ook bij machte om Zijn woord te bewaken. Daar is geen moeilijke eigenzinnige uitleg voor nodig. Gods woord verklaart zichzelf onder het licht van Zijn Geest. HIJ heeft het evangelie zo simpel gemaakt dat een kind het snapt, en zo moeilijk dat de grootste geleerden er niet bij kunnen met hun verstand. Het verschil zit hem in de ontvankelijkheid voor Zijn woord.

  De crux is dus dat je IN Christus bent, gedoopt IN water als teken daarvan en IN de Heilige Geest die ons leidt in de Waarheid en die ons verzegeld. Dat maakt dat hele verhaal over injecties geneuzel voor de achterblijvers. Maar nu is nog de tijd om gered te worden.

 26. Henk op 8.45 pm

  Dat houdt in dat de echte christenen niet te maken krijgen met 666, omdat de antichrist en de valse profeet pas actief kunnen worden als de gemeente opgenomen is

 27. En dan maar afwachten of het lang genoeg en afdoende vaccin werkzaam is. Tenslotte duurde het ook behoorlijk lang eer Gates’ windows voldoende virusvrij was in gebruik, meestal door andermans programma’s..

  En nu de mondkapjes hysterie losbarst: aan het begin van het virustijdperk waren het ondingen, niet bruikbaar en zeker niet opzetten, en zo met regresserende opname-, doden- en besmettingscijfers gaan die dingen her en der voorgeschreven worden.
  Hoezo wordt het volk niet als zielloze speelbal gebruikt door overheden? Bewust om te zien hoe ver men kan gaan, of gewoon een brevet van onkunde,

 28. Dit gaat over de Openbaring en deze is een warwinkel, maar er staat meer in de Bijbel.
  Damascus moet nog vernietigd worden.
  Egypte moet nog weggevaagd worden en 40 jaar verlaten liggen.
  De Tempel III in Jerusalem moet nog herbouwd worden.

  Dus niet te bang laten maken.

 29. @ Dirk.
  Soms ben ik perplex van mezelf en rol ik met verbazing 🤪van m’n stoel over datgene wat ik zelf geschreven heb.
  Maar hartelijk dank voor uw opmerking.
  Weliswaar bent de eerste die dat beweert over mij, maar daarmee toont u overtuigend aan dat u, verstandelijk bezien, vèr boven het gemiddelde zit.
  Het spoort mij aan naar nog meer diepzinnige wijsheden te graven waarbij ik uw hulp zeker op prijs stel 🌻
  Hartelijke groet 👌van Günter 🤝
  😉

 30. Flevolander,
  Xander is gewoon goed bezig. Ook openbaringen spreekt met het geluid van de laatste Shofar komt Yeshua terug. Ook thessalonisensen spreekt over deze Shofar. Eerder beschreven al in deze commentaren. Top Xander. Shalom in Yeshua

 31. Laatst zag ik hier een reaktie die verklaarde dat de naam Bill Gates III te vertalen was naar 666
  Maar ook III heeft de hebreeuwse letterwaarde van 666

 32. Er is in Duitsland een bevrijding van de corona dictatuur gaande, protesten zijn daar in het wekend geweest, zeker ruim zevenduizend mensen die het meer dan spuug zat zijn.
  De vicepremier van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen (NRW), Joachim Stamp, heeft bondskanselier Angela Merkel verweten als een vorst het coronabeleid te dicteren.
  Dat is al een goed begin, en dat zou de P.V.V. en het F.v.D. ook moeten doen.
  Want nog langer wachten is onterechte beroving van onze vrijheid, en daar zijn deze partijen toch z’n voorstander van.
  Kom op, laat het volk niet afslachten door Rutte 3 en zijn corona terroristen.

 33. Het scenario dat Johannes schildert is heel gemakkelijk voorstelbaar in het licht van de huidige technologische ontwikkeling. Het is wellicht nog slechts enkele jaren van ons verwijderd dat we inderdaad gaan kopen en verkopen d.m.v. een merkteken op het lichaam. De hand ligt daarvoor (letterlijk) het meest voor de hand maar ook de ogen zijn d.m.v. een irisscan heel geschikt voor autorisatie. Deze techniek van biometrie wordt ook nu al op veel plaatsen toegepast, zoals op luchthavens.
  Waarschuwing
  Nogal wat christenen menen dat een onderhuidse chip of iets vergelijkbaars zoals dat eraan zit te komen, “het teken van het Beest” zou zijn. Inderdaad, “het merkteken van het Beest” is (mogelijk) een chip. Maar daarom is het omgekeerde nog niet waar, alsof een chip dus het merkteken van het Beest zou zijn. Dat is een denkfout. Een schaap is een dier maar een dier is daarom nog niet altijd een schaap. Met de technologie van een onderhuidse chip op zich is niets mis. Ze is in elk geval niet ‘Beestachtig’.

  Pas wanneer “de valse profeet” het straks in Israël gaat inzetten om religieuze verering af te dwingen, wordt het “het merkteken van het Beest”. Niet eerder. Tot die tijd is het een technologische uitvinding, waarvan men alles kan vinden, maar niet dat het al “het merkteken van het Beest” zou zijn. Dat is voorbarig en te kort door de bocht.

  Ondertussen zien we de ontwikkelingen in een rap tempo verder gaan en kan het ons moeilijk ontgaan dat de Bijbelse termijn van “de twee dagen” (lees: twee millennia) aan het verstrijken is. Genoeg reden om zeer alert te zijn en bovenal om uit te zien naar de ons beloofde toekomst! Want voor God is één dag als duizend jaren en duizend jaren als één dag’ (2Petrus 3:8)

 34. Xander, ik weet dat je een post-tribunalist bent. Er zijn verschillende uitleggen van wat er in de laatste dagen zal gebeuren en de volgorde daarvan. Zeer veel respectabele leraren houden de leer van de pre-tribulation aan. Het keer op keer arrogant afserveren van deze mensen als valse leraren vind ik onacceptabel op een site waar de discussie gevoerd mag worden.

  Zeker ook omdat het standpunt niet onderbouwd wordt terwijl de zorgvuldige afwegingen van andersdenkenden genadeloos als afval en valse leer worden weggevaagd.

  Ik vind dat een heel slechte benadering van dit onderwerp. Als je je niet met respect naar andersdenkende kunt uiten houd dan gewoon je mond.

  Er zijn heel veel bijbelteksten en voorbeelden in het oude testament die duidelijk maken hoe de aanpak van God is als hij zijn toorn uitstort. Denk aan Noach, Jericho, Sodom en Gomorra als voorbeelden. De God van vandaag is exact dezelfde God.

  Ook Paulus heeft heel duidelijke aanwijzingen gegeven voor een pre-tribulation opname. Het boek Openbaring is ook duidelijk en niet alleen in de eerste 5 hoofdstukken.

  Maar iedereen mag van mij de uitleg geloven die hij verkiest, mits dat gebeurd met respect voor andersdenkenden. En dat respect mis ik bij jou.

  In de eindtijd stort God zijn toorn uit over de wereld voor alle ongerechtigheid. God straft geen rechtvaardigen.
  De echte gelovigen zijn rechtvaardigen. Die zijn de bruid van Christus.
  Als jij wilt geloven dat God/Jezus vol toorn zijn gerechtvaardigde bruid een ongekend pak slaag zal geven vlak voor de bruiloft in de Hemel, dan mag jij dat. Het klinkt als onzin, maar dat mag je geloven.

  Ik geloof niet dat Christus zijn bruid vlak voor het in de Hemel te voltrekken huwelijk nog even vernietigd door zijn toorn.

  Ik ben het met je eens dat de discussie niet in een artikel uitputtend behandeld kan worden.

  God heeft zijn Heilige Geest gestuurd om aanwezig te zijn in de mensen in zijn gemeente.
  2 Tessalonieken 6-7. Wie of wat anders dan de Heilige Geest in de gemeente is het die de wetteloze weerhoud zich te openbaren? Hoe anders dan door de opname kan de Heilige Geest van de aarde verwijderd worden dan door de opname?
  Waarom moet God in Openbaring twee getuigen sturen waar de hele wereld zich aan ergert? Omdat de gemeente er niet meer is om te getuigen.

  Lees Openbaring 1:19
  Schrijf dan hetgeen gij gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na dezen geschieden zal.

  Hetgeen gij gezien hebt is het visioen voor vers 19, hetgeen is betreft de gemeente door alle eeuwen heen, de hoofstukken 2 en 3 en hetgeen na dezen geschieden zal. Dat laatste beschrijft de periode na de tijd van de gemeente, nadat de gemeente is opgenomen. Hoofstuk vier is die periode en begint met belangrijke aanwijzingen voor de opname en voor dat de gemeente dan in de Hemel is, zoals b.v. de 7 zegels, waarvoor de zegelhouders of diens erfgenamen in de Hemel dienen te zijn.

  Xander, laten we elkaar respecteren in de verschillende inzichten die we hebben. We gaan het niet eens worden, leg je daar bij neer zonder andersdenkenden als valse leraren af te serveren. Dat doe ik ook.

 35. Vanuit de reacties zie ik dat de lezers denken zoals, het hoeft geen naald te zijn of een tatoeage, het kan ook een stempel zij

  In het interview met Dr. Kaufan op Londonreal.tv kunnen jullie precies horen hoe ze van plan zijn om de vaccin in te brengen. Het zijn 3 minicule naalden, één is bedoeld voor de vloeistof, de 2e om de weefself rondom de vloeistof direct genetisch te manipuleren en de derde (een soort electrode) om het e.e.a in werking te stellen c.q. stimuleren.

  Ga alsjeblieft niet als een verloren schaap in een hoek zitten. Neem actie, informeer je zelf en informeer de rest. Stuur de videos die je op Londonreal kan vinden naar je vrienden en familiefamilie. Doe actief mee en vecht voor vrijheid en voor je rechten, want na de vaccin zal je GEEN kans meer voor krijgen.

  Ga niet van uit dat wij deze rotzooi moeten accepteren. David Icke zei; “zij gaan net zo ver tot wij het voor ze mogelijk maken”

 36. In aanvulling op voorgaande reactie dezerzijds:

  Een profetie is een waarschuwing: dat en dat gaat gebeuren, TENZIJ mensen voor het goede kiezen, bidden etc..
  Wat wordt aangegeven is nog te verzachten. mogelijk af te wenden.
  Gebruik de kracht van het Gesproken Woord ten goede.

  Wie braaf/bang Ja en Amen zegt tegen massamoordenaars G. en consorten, moet niet jammeren.

 37. Het is zeer schokkend te moeten constateren dat de meesten die reageren er, hoe willoos/passief, van uitgaan gevaccineerd te worden.
  ‘Kom maar, Bill, met je dodelijke vaccin’ …

  U heeft alle ‘wapens’ in handen het Gatestuig uit te schakelen.
  Vandaag is op Youtube een lang interview met Robert F. Kennedy jr over G., Fauci, vaccins, de moord op zijn vader e.d.. verschenen.

 38. Gisteren (03.05) heb ik een intervieuw gezien met David Icke, waaruit blijkt dat de in productie zijne vaccin nooit een antwoord kan worden op het coronavirus, omdat Bill Gates het virus nooit heeft afgezonderd onderzocht. Hij geeft een uitleg op wat voor basis de Covid 19 is benoemd, hoe het getest wordt en waarop het testmateriaal reageert.

  Bovendien hebben wij te maken met al meer dan 50 mutaties, dus binnen een periode van één-twee jaar is onmogelijk om een werkbare vaccin te produceren.

  Hij vertelde o.a. ook dat dit een fake pandemie is, maar de regeringsleiders
  rekken de lokdown net zo lang tot zij klaar zijn met de plannen of geplande werkzaamheden die tijdens de lockdown plaatsvinden om hun geheime agenda tot vervulling gaan brengen, o.a. het wereldweid uitrollen van de 5G die zij aan de chips zullen connecteren.

  De chip zelf, behalve wat hier boven is beschreven zal materialen (nano deeltjes als ik het me goed kan herrinneren) bevatten die eenmaal geinjecteerd zich zullen vermenigvuldigen, waardoor een genetische omvorming in het lichaam zal plaatsvinden.,die het verschil tussen man en vrouw zal minimalizeren c.q. elimineren. Daarvoor kwam in de laatste jaren de via Soros geintroduceerde genderkwestie uit het niets opduiken om de mensen er vast aan het idee te laten wennen.

  Overigens de stijd is nog niet gestreden, want er zijn al millioenen mensen
  die zich inspannen om de ogen van de wereldbevolking te openen, die t.z.t. in de aanval zullen gaan om dit duivelse plan van de elite te vernietigen.

  Ga s.v.p. de video bekijken op Londonreal.tv
  waar overigens voor dit thema andere belangrijke videos te vinden zijn, o.a. interviews met Dr.Buttar en Dr.Kaufman. Alleen je e-mail ades is nodig om in te lochen. Deze videos zijn dan ook gratis te downloaden, te copiëren en te verspreiden. Londonreal.tv is recent door David Rose opgerichte webpagina om censuur te voorkomen. Hij was nl. gebanned op alle sociale media.

 39. Is de mensheid niet altijd bezig geweest met brandmerken, symbolen, cijfers, letters, codes zijn bezittingen
  te kenmerken? En is dat niet steeds meer over gegaan in staatsbelang?
  In India hadden mensen een stip op hun voorhoofd als bezit van hun God.
  En hoeveel vee en slaven zijn er niet gebrandmerkt?
  Hitler liet ook de mensen in concentratiekampen brandmerken in de arm.
  In het wetboek staat de mens als persoon met het cijfer 6 aangegeven.
  Pc de persoonlijke ik om al je gegevens in op te slaan. En de hele bureaucratie heeft ook onderdelen van je gegevens in hun computer. En vragen ze naar je naam of vragen ze naar je nummers?
  Nou en dan de o6 mobiele telefoon. Waar je ook van alles in op kunt slaan en contact kunt maken onder nummers.
  Spraak per telefoon was er al, maar onderhand nu ook met beeld met computers.
  Ook steeds meer hulpmiddelen voor je lichaam kun je met je mobieltje regelen. Vast ook met nummers.
  Voor de duivel, de satan de beesten ben je een ding met een nummer.
  Voor God de Vader ben je Zijn kind met een naam.

 40. Beste Xander,
  Zeer veel waardering voor je uitstekende artikelen met veel documentatie.
  Hoeverre we precies zijn, weet niemand. Maar dat we met snelle schreden richting het Openbaringen scenario toe gaan, mag wel voor iedereen duidelijk zijn.
  Verplichte vaccinatie komt eraan! Waar mijn aandacht op dit moment naar uitgaat is: hoe kan ik weten wat er aan het einde van dit jaar of begin volgend jaar in mijn lichaam wordt gespoten?? Is het letterlijk een vaccin en niet meer dan dat? Dan heeft het in ieder geval geen schadelijke gevolgen voor mijn ziel en geest. Hooguit voor mijn lichaam…..
  Maar kan er ook een nanochip in verborgen zitten?
  Met alles wat nodig is om bijvoorbeeld mij te registreren en me te verplichten digitaal te betalen? Dan zou het het merkteken van het beest kunnen zijn. Het spreekt voor zich dat ik onder geen beding dat vaccin met een nanochip wil accepteren. Mijn geest leeft immers eeuwig, het lichaam is maar een tijdelijke behuizing. Maar hoe kom ik erachter?
  Trouwens een interessante Engelstalige, maar Nederlands ondertitelde video gezien onder de titel “de verborgen agenda achter het coronavirus’ Met een uitleg over Openbaringen 16 vers twee. Wie reageert?

 41. @ Robert van de Weg 03/05/2020 om 9:09 pm
  ς wordt (voorzover mijn kennis reikt) uitgesproken als ‘sigma’, niet als ‘stigma’.
  ς is de kleine letter ‘s’, Ʃ de hoofdletter ‘s’ in het (Oud-)Grieks.

 42. Een goed artikel. Te begrijpen dat hierover geschreven wordt omdat het een “ heel concreet teken is.”

  Nu met het “ nieuwe virus” wordt vaccinatie actueel, zeker met de malafide praktijken die ons uit Amerika bekend worden.

  Maar Bijbel kenners zullen weten dat “ het teken van het beest”, het teken van de antichrist is, en deze zogenoemde antichrist komt helemaal aan het einde van de cyclus die de Bijbel eindtijd noemt.
  Dat weten we omdat Christus zelf , hier op de aarde, bij Zijn glorieuze terugkomst, de antichrist zal doden.
  Dus het teken “ van het beest” lijkt wel “ in de maak “ maar de toepassing op mensen kan mogelijk nog wel even duren.

  We zien nu waar de Bijbel over spreekt één van “ de geboorte weeën” en weeën leiden naar iets moois, iets nieuws, ; Namelijk, De geboorte van een kind, NIEUW LEVEN, en dat is in de natuur / de hele wereld ook zo.
  De wereld gaat vernieuwd worden.
  Zelfs lieden als Timmerman en het meisje Greta hebben in de gaten dat het zo niet langer kan met de wereld en haar uitbuiting, en “ eisen “ maatregelen.

  Wat deze lieden vergeten; dat er een “ hogere Macht” is, die ons deze wereld gegeven heeft en dat deze “ HOGERE MACHT “ nu op Zijn tijd en op Zijn manier bezig is de hele wereld te gaan reinigen en te gaan “ herscheppen” .‼️
  Hij heeft Timmermans geld verslindende plannetjes niet nodig, om de wereld te vernieuwen/ schoon te maken, één Corona pandemie en alles wordt ontwricht, in de hele wereld : zelfs vliegtuigen blijven aan de grond, dit krijgt zelfs Greta en het Parijs akkoord niet voor elkaar !

  Dat vernieuwen van de wereld wordt een heel proces.
  Dat wordt uitgevoerd op Politiek terrein, op Wetenschappelijk terrein, op Economisch terrein, en op Religieus terrein.
  Dit laatste , dat God de wereld gaat corrigeren en vernieuwen, daar houden degenen die de Bijbel niet kennen geen rekening mee. Omdat zij God helaas niet kennen.
  Maar dat proces ZAL doorgaan.

  Tijdens dit “ reinigings proces “ zullen er gruwelijke dingen gebeuren.
  Een vurige berg zal in de zee terecht komen waardoor eenderde van alle schepen zullen vergaan en het water van eenderde van de zee als bloed worden.
  Dit zal vele doden tot gevolg hebben en een grote economische ontwrichting / neergang.
  ( dit laatste zien we nu met de Corona crisis ook al)
  Er zal een grote ster uit de hemel vallen ( we horen al lange tijd van meteoren, en hoeveel “ puin “ heeft de mensheid niet het heelal ingestuurd) deze “ ster” zal de zoet waterbronnen onbruikbaar maken.
  Maar het deel van de mensheid wat niets met hun Schepper te maken wil hebben zal het als een heel bijzonder “natuurverschijnsel “ beoordelen.
  Vulkanen zullen vuur , as, hagel zelfs bloed spuwen en als je de wereld bol bekijkt en je Iet de “ vulkanische ring”, dan kunnen we alleen maar huiveren. Nog veel meer angst aanjagende verschijnselen zullen over de aarde komen.
  Ga ik nu niet beschrijven. U kunt ze zelf lezen in het boek Openbaringen aan Johannes.

  Degenen die de Bijbel niet kennen zullen , net als nu met Corona, over deze verschijnselen, dagen journalistiek over schrijven en TV programma’s maken, om daarna weer over te gaan tot de “ orde van de dag”

  Het is echter de bedoeling van de God de Schepper dat de mensheid zich tot Hem en Zijn Zoon zullen keren.” In Zijn armen zijn wij veilig”. Keer je om naar Mij toe en wordt behouden. Mocht je dan toch komen te overlijden in al dat natuurgeweld en al dat oorlogs geweld dan komt je geest naar Mij toe, zegt Jezus ; naar het huis met de vele woningen, dan mag je bij Mij zijn, totdat ik terug ga naar de wereld om Mijn werk af te maken. Op dat moment zullen we ons lichaam weer terug ontvangen en met Jezus naar de aarde terug keren.
  Jezus gaat op het bevel van Zijn Vader terug naar de aarde, en dan zal Hij de antichrist doden, en ALLE MENSEN die het teken van het beest hebben, zal Hij oordelen, dat zal vreselijk zijn.
  Hij zal de volkeren oordelen, naar wat ze “ aan Zijn broederen “ hebben gedaan. Hij zal de wereld reinigen van al zijn vuil en ongerechtigheid. En aan het slot van deze oordeels periode ; dan zal Jezus als Koning gaan regeren.

  Bovenstaande ; Toch een actueel artikel! MAAR; Pas op voor het teken van het beest: ‼️
  Het is volop “ in de maak “ ; Kies voor “ de andere partij” Kies voor; Jezus Christus Gods Zoon, je hoeft hem alleen maar toe te laten in je leven. “ Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft opdat een IEDER ( u ook je mag je naam invullen !) die in Hem geloofd niet verloren ga maar het eeuwige leven hebbe.”

  Shalom Anna

 43. \ ^ /
  De grondtekst wijst niet per se op een injectienaald.
  Het wijst eerder op een naald voor voor tatoeages.
  Het kan zelfs als een soort stempel worden opgevat.
  Of een brandmerk.

  Het merkteken van het beest is gewoon brandmerk voor slaven,
  denk maar aan de ‘VOC mentliteit’ .
  De slaven van de VOC zullen mischien ook wel gedacht hebben dat de leider(s) van de VOC de antichrist waren.
  <>
  De grondtekst lijkt erop te wijzen dat het met iets scherps gebeurt.
  maar suggereert helemaal niet duidelijk dat het hier om injecteren gaat.
  De grondtekst suggereert veel duidelijker dat het hier meer in de richting gaat van graveren.
  Graveren en injecteren zijn niet hetzelfde.
  / \/ \

 44. Openbaring en geen Openbaringen, pak maar een (oude) bijbel om te checken.
  Het Mandela effect is echt

 45. Wij worden straks gebruikt als ratten, gelijk als ongedierte, in het Wereldwijde laboratorium van Melinda en Bill Gates.
  Ik heb hier een link geplaatst naar een Duitse Youtube video, ik raad iedereen aan om met geduld naar deze man te luisteren. Hij is zeer bedreven in zijn worden, maar hij verteld wat er nu gaande is in Duitsland, maar dit geld ook voor ons land. Ik weet niet hoelang deze video blijft staan, maar vrees niet lang. Kijken dus.
  https://www.youtube.com/watch?v=DxzMpNoZOL0

 46. Kijk eens naar de eerste kopieën van de oorspronkelijke tekst. Dat laat heel wat anders vermoeden. Zoek op codex vaticanus 666.

 47. Vergezocht dit. Als je een kind van God ben ,de Heilige Geest zal je laten merken of je op het punt sta het nummer van het beest verplicht aan te nemen .Wees niet bang broeders en zusters

 48. Het vaccineren zal in het begin niet verplicht worden, men kijkt gewoon eerst hoeveel mensen zich vrijwillig laten inenten. En neemt u maar aan dat dit de meerderheid zal zijn. De massa heeft ook zonder morren het onderwerpen van de staat der Nederlanden tot een provincie van Brussel geaccepteerd. 4 en 5 mei zijn schertsvertoningen, de gouverneur van Brussel Rutte en de NWO Builderberger Willem staan daar gewoon een potje hypocrisie te vertonen. De massa begrijpt niets.

 49. In Duitsland wordt een wet voorbereid die eist dat men moet kunnen aantonen geen besmettelijke ziekte onder de leden te hebben! Dit toont men dan aan met een vaccinatiepaspoort b.v. Kan men dit niet aantonen, mag men niet meedoen aan het openbare leven.
  Dit is je reinste gezondheids-fascisme. Hitler had ook ‘reinheid’ als richtsnoer voor zijn uitroeiingspolitiek.
  En dat wordt opgedrongen door een valse voorstelling van zaken over Covid19. Het is echt verbijsterend.

 50. Jette,
  Alles in G’ds woord gaat in 7vens. De laatste jaarweek van het boek Daniel. 7 jaar. Dit heet een Shmietah. De helft van een Schmietah is 3 1/2 jaar. 2017 toen er een teken in de sterren verscheen van de maagd met de 12 kronen en een baby in haar buik. Dit was het Shmietah jaar. Gerekent vanaf Rosh Hashanah to de Pesach 2020 is 3 1/2 jaar. Nu word het nummer 666 bekent gemaakt. blijf wakker en waakzaam. Shalom in Yeshua.

 51. In Duitsland wil de arts Bodo Schiffmann een politieke partij beginnen die o.a. fel tégen de plicht tot vaccineren is. Verder moeten de vrijheden leidraad zijn, en noemt hij zich niet links of rechts, of boven of beneden.
  Hij toont dagelijks de cijfers die aantonen hoe disproportioneel de maatregelen zijn. Hij hoort bij de sceptici over de gang van zaken.

 52. Igraine,
  Tegemoet gaan is iets anders dan in de hemel blijven. Het gebeurt met een Shofar geluid (trompet) Yeshua komt pas bij de Laatste Shofar geluid (trompet). Dan is tegemoet gaan zoiets als binnenhalen. Stel dat de president van de US komt naar Nederland, dan gaat de president van Nederland hem tegemoet.Hij haalt hem binnen. De grote afval nogmaals komt omdat het teken 666 op een ieder gelovig of ongelovig opgedrongen word. Omdat de gelovige denkt dat ie niet is weg genomen, bestaat er geen god meer. Mensen blijf waken, verzet je tot het uiterste zodat je de Kroon des levens aan het eind kan ontvangen. Shalom in Yeshua

 53. ‘Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.’ (Openbaring 13:18)

  BROTHER D 44 you tube,laatste keer !!!!!!!!!!!!!!
  Schatgraven in de Bijbel
  De Profeet Daniël 11 (b)
  De Antichrist laat zijn masker vallen

 54. Toevallig of niet, ik ben op het geloofs forum terecht gekomen ; na het artikel , en alle reacties gelezen te hebben , blijft de bijbel voor mij een interpretatie van …. . Iedere keer worden ‘profetieën aangehaald’ die de mens waarschuwen voor ‘ondeugdelijk’ gedrag én de gevolgen daarvan .
  Nu ik toch op het geloofs forum zit , zou ik graag een duidelijke …. verklaring hebben voor : Genesis 5 Genesis 9 Genesis 19: 32-36 enz.
  Ter biecht gaan : na een korte tijd van ‘bezinning’ …. gaat heen in vrede en uw zonden zijn vergeven …. .

 55. Het aannemen en aanbidden van het Beest zou alleen geldig zijn als je ook daadwerkelijk uit vrije wil kiest voor het Beest en daar ook weet van hebt. Dus niet verstopt in allerlei numerieke zaken die niet iedereen duidelijk ziet of kan zien. Volgens ben je alleen verdoend als je bewust voor het Beest kiest en niet dat je voor een vaccin kiest waarvan je geïnformeerd wordt dat het je beter maakt. Want dat zou niet “uit vrije wil” kiezen betekenen. Niet iedereen heeft weet van de bijbelse teksten of weet dit dis is dat niet wetend waar je voor kiest. En hoe zit dat met gehandicapten en kinderen die nog totaal niets weten of op de hoogte zijn van dit teken vh beest?
  Die kiezen toch niet zelf direct voir de duivel? Want ze weten nie5 beter dan dat het een medicijn is en zij zijn nooit gewaarschuwd geweest dus dat zou niet eerlijk zijn en de duivel wilt dat je bewust voor hem kiest ipv christendom, pas dan zou het geldig zijn.
  Er zijn miljoenen mensen die niet eens weten dat dit een keuze is tussen hemel of hel dus beetje raar zo.

 56. Er ontbreekt ook nog een stuk van, wie is die komende Wereldleider, die valse verlosser? Waar en Wie is die? Hij is er nog niet, of wel en wacht wanneer hij de macht kan grijpen door grote tekenen en wonderen. Deze openbaring is er nog niet en het teken moet echt wel aan hem gekoppeld zijn, daarnaast is het idd onmogelijk om mensen te dwingen het teken te nemen, anders zou je christenen kunnen oppakken en vast binden op een stoel en dan het teken inspuiten. Dat zou absurd zijn, want dat is idd net als veerkrachtig, wat ik begrijp dat het een vrijwillige keuze word, met wel uitsluiting van kopen en verkopen, als je hem niet neemt, met natuurlijk alle gevolgen vandien, waarschijnlijk naar grote armoede val van Christenen, alles kwijt raken, maar misschien de mogelijkheid om zelf in gemeenschappen te leven, zelfvoorzienend. Misschien zelfs ondergronds

 57. Ok.

  Ik kan er niet zo goed tegen als iemand, die geen klassiek kent, over de Griekse grammatica begint. En daarmee doel ik op de schrijvers van dit artikel.

  Enkel en alleen wanneer het uitkomt kijkt men naar de Griekse tekst. Het zou een ieder sieren de tekst in zijn geheel vanuit het Grieks en Hebrees (correcte spelling) te leren begrijpen.
  Het is gelegenheidsvertalen en dat is onjuist. Men bouwt door op vertaalfouten van anderen en daarmee bouwt men door op verkeerde interpretaties.

  Nee, het teken is niet een naald. Het teken zal op het voorhoofd te zien zijn. Het teken zal ook niet aangebracht worden. Men zal er mee wakker worden, als ultiem teken van Jahuwah.
  Zij die het teken op zich zullen hebben zijn de vervloekten. Zoals de moslims zeggen de kafirs, doelende op de anti Christ die zij verwachten.
  Maar ook in de Koptische teksten is de vertaling beter naar voren gekomen.

  Voor de Nederlanders adviseer ik eens de Afrikaanse bijbel te lezen (Zuid Afrikaans)
  Komt veel dichter bij de werkelijke tekst dan onze Statenvertaling.

  Bovendien zullen de gelovigen door Jahuwah worden opgenomen. Dus u als gelovige heeft niets te vrezen.

  Tegelijkertijd moeten we snappen dat hij, de anti Christ al onder ons is. Voor 22-02-2022 zal hij zich kenbaar maken.

  In de Kabbalistische teksten, de Zohar is veel te vinden over deze anti Christ.

  Wie dit is, dat weet ik. En u ook. Zijn naam wordt een drietal keer genoemd in de Mitswot, ook terug te vinden in de bijbel. Een naam die u niet direct zou verwachten.

  Hij is er al. En de tijd is gekomen.

  Lees het evangelie van Thomas. Daar zult u verlossing vinden.

  Dit was mijn laatste reactie hier op Xander.

  U allen het beste gewenst.

  Maragan doi am deus. Galik fel Beit el Ham, ya Huwa Shua, Huwa esser, Huwa ihja, Huwa ha Esser.
  Garin duw zafulak. Gah alei al Shadai.

 58. Kan me niet herinneren of dit hier al eens vermeld werd:
  Misschien toeval, maar als je de plaats van de letters in het alfabet van het woord CORONA bij mekaar optelt krijg je 66:
  C = 3 ; O = 15; R = 18; O = 15: N = 14 ; A = 1
  3 + 15 + 18 + 15 + 14 + 1 = 66
  Het woord CORONA bestaat uit 6 letters….
  6 6 6 …. Toeval..?

 59. Op de site van Franklin ter Horst staat over de antichrist geschreven dat wanneer de tempel in Jeruzalem klaar is de Antichrist haar/zijn intrek daar zal nemen….vrijmetselaars.

 60. Mooi artikel Xander,
  Helaas kan het niet kloppen zoals u het uitlegt.
  Dat bewijst Openbaringen 13 zelf met deze passage.
  Daar staan nog een paar voorwaarden die dan ook moeten gebeuren en dan zal pas het nummer verplicht worden.
  Maar ook elders, dat het nummer pas na de 3,5 jaarweek verplicht zal gaan worden.

  Openbaringen 13
  12 En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was.
  13 En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen.
  14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden maken.
  15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
  16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;

  Jette

 61. “tevens kunt lezen hoe Lucifer op bijzonder geraffineerde wijze een groot deel van het Westerse christendom heeft weten te misleiden en te verblinden voor de opkomst van ‘het Beest’, door hen wijs te maken dat ze het bovenstaande niet zullen hoeven meemaken”

  Ik geloof niet dat de echte gelovigen niet in de steek gelaten worden,
  het is beloofd
  Jezus is gekomen om de levenden te redden, en dat gaat Hij nog doen ook
  Beloofd=beloofd

 62. Onze Statenvertaling maar ook de Duitse Luthervertaling hebben het vertaald als ‘aan’ de hand en ‘aan’ het voorhoofd.

  Op/aan/in, dat doet er niet zo aan toe. Het gaat er om dat men zich niet onderwerpt aan het satanische anti-christelijk systeem. Het is niet enkel het merkteken maar ook de naam van de antichrist of diens getal.

  @Henk: 1 Johannes 2:

  “17 En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.
  18 Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit wij kennen, dat het de laatste ure is.”

  De antichrist is reeds onder ons.

  22 Wie is de leugenaar, dan die loochent, dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die den Vader en den Zoon loochent.

  De antichrist is dus tweeërlei; geestelijk en (waarschijnlijk) lichamelijk zoals Jezus de Lichamelijke afspiegeling is van De Vader.

  Ik denk inderdaad ook dat er bepaalde ‘dingen’ moeten gebeuren die de mensheid ertoe zal doen aanzetten om de antichrist te aanbidden. Echter dit kan ook geestelijk bedoeld zijn. Bijvoorbeeld het geld (of het systeem) wat we geestelijk aanbidden.
  Persoonlijk geloof ik in de deels letterlijke zin van de profetiën en dan moeten er nog veel dingen gaan gebeuren echter met de ontwikkelingen van de laatste tijd kan het snel gaan.

  “11 En ik zag een ander beest uit de aarde (de wereld) opkomen, en het had twee hoornen, des Lams hoornen gelijk, en het sprak als de draak.
  12 En het oefent al de macht van het eerste beest, in tegenwoordigheid van hetzelve, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was.
  13 En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde, voor de mensen.
  14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die aan hetzelve toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest, dat de wond des zwaards had, en weder leefde, een beeld zouden maken.
  15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
  16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;
  17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.
  18 Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.”

 63. Meer hierover in het hopelijk binnenkort te verschijnen vervolg, waarin u –eveneens op basis van de grondteksten- tevens kunt lezen hoe Lucifer op bijzonder geraffineerde wijze een groot deel van het Westerse christendom heeft weten te misleiden en te verblinden voor de opkomst van ‘het Beest’, door hen wijs te maken dat ze het bovenstaande niet zullen hoeven meemaken.
  Xander

  Kan t met een groot gedeelte eens zijn van dit artikel maar dit wat ik hierboven van u geplakt heb dus niet! ik neem aan dat u hiermee refereert aan ‘de opname van de Gemeente’ en als u die ziet als een misleiding van lucifer dan bent u wel heel erg mis zeg!!

  De tekst voor de opname is in Thessalonizensen te vinden en dat de Gemeente ( alle ware christenen) niet door de grote verdrukking gaat en dus niet het teken van het beest zullen ontvangen vind u ook terug in de bijbel, God heeft ons niet gesteld tot toorn! maar Hij zal ons voor de toorn wegnemen! Wij ( gelovigen) zijn de wederhouder die de ( bekendmaking) van de antichrist wederhouden. Ik neem aan dat u weet dat de Gemeente het lichaam is van Christus Jezus,Hij is het hoofd en wij zijn Zijn lichaam, “het kind werd weggerukt tot de troon” en DAARNA zal de satan uit de hemel vallen om op aarde nog te verslinden die hij verslinden kan!

  Igraine: het beheer spreekt de forumgasten uit respect aan met u en verwachten van u dezelfde attitude naar het beheer toe. Aangepast. Mod.

 64. Ik snap niet zo goed dat er altijd wordt gezegd de bijbel voorspelt, de bijbel voorspelt niet het voorzegt. Het is niet 1 of andere berekening op basis waarvan je een voorspelling doet. God ziet in de toekomst en heeft dit op een bepaalde manier laten optekenen zodat degenen die een liefde hebben naar de waarheid er onderzoek naar zullen doen. Voor het menselijk verstand moeilijk te begrijpen maar toch wordt tijdreizen in wetenschappelijke kringen ook mogelijk geacht, er zijn meerdere theorieën over.

  Een paar jaar geleden had ik een droom en in die droom werd er meerdere malen gezegd: in 2029 zal de grote verdrukking beginnen. Niet veel later na de droom hoorde ik AI zeggen dat in 2029 singularity zal beginnen. Singularity houdt volgens mij in dat de mens zal samensmelten met machine.

  Iets wat ik recent hoorde, een schaakmeester speelde tegen AI een aantal schaakpartijen daarvan won AI verreweg de meeste partijen maar toen de schaakmeester samen met AI tegen AI speelde dan won de schaakmeester met AI de meeste partijen. Dit zal straks ook gaan gelden voor allerlei andere gebieden in onze levens. Alleen tegen AI begin je niets want het zal ons op allerlei gebieden gaan overklassen maar werk je samen met AI dan zul je naar grotere hoogten worden gebracht.

  Het samensmelten met AI zal gaan door middel van het merkteken aan rechterhand of voorhoofd. Op de voorhoofd is op zich merkwaardig en heb het mij van jongs af aan altijd afgevraagd waarom het voorhoofd. Op het voorhoofd vind je het derde oog, het zal waarschijnlijk het derde oog openen en mensen ook een bepaalde gave geven.

  Wat vaccinatie betreft denk ik niet dat het het merkteken al is maar het is wel een bepaalde voorbereiding zodat de mensen straks het merkteken makkelijk zullen accepteren. Misschien dat 5G hierin ook een bepaalde rol zal gaan spelen.

 65. Interessant artikel maar ik mis het een en ander: de tekst zegt dat weigeren van het merk wel degelijk mogelijk is. Alleen de consequentie is dat het beest – mijns inziens – een omschrijving van een imperium oorlog gaat voren tegen de weigeraars. Oorlog voer je niet tegen enkelingen, individuen, maar tegen naties en landen. Oorlog voor je ook als de groep te groot is om te onderdrukken. Deze tekst bevestigd een conflict tussen aanbidders van een Rijk en aanbidders van God. Ik denk dat u en ik echt wel het merkteken van het beest kunnen weigeren. Nog een punt: er staat dat het zal veroorzaken dat niemand zal kunnen kopen en verkopen zonder dat teken. Door oorlog te voeren tegen zij die het teken niet hebben. Er zal dus waarschijnlijk een economie zijn van weigerende naties en landen. Dat die door het beest Imperium verwoest zullen worden is ook duidelijk. Maar als men dit teken niet meer zou kunnen weigeren dan zou geloof niet veel meer te zeggen hebben. Zou God dan echt mensen verdoemen die het teken tegen hun zin onder geweld krijgen? Dat zou mijns inziens net zoiets zijn als een slachtoffer van verkrachting dat verzet biedt, schuldig te verklaren. Ik denk dat christenen door de twee millennia heen altijd hebben geweten wat het merkteken is: in ieder geval een daad van aanbidding, letterlijk. De eerste christenen weigerden wierook voor de Keizer te branden omdat ze daarmee de Keizer zouden aanbidden en ze moesten ook Christus verloochenen. En het vereenzelvigen met de staat wat nu eenmaal niet kan. Betaal aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is. Je kan maar een keer dokken. Je kunt nooit dubbel betalen aan beiden.

 66. Id2020 Project waarin besloten is dat iedereen voor 2030 gechipt moet worden. Wel typisch dat ze dit ID2020 noemen en laten ze nou net in 2020 hele wereldbevolking willen vaccineren met nanochips ter bestrijding van CoVID-19.

 67. COVID-19 Certificate Of Vaccination-ID
  19 = eerste letter A, negende letter I
  A.I. Artificial Intelligence = Kunstmatige intelligentie

 68. Goede ontmaskering Xander!Een gewaarschuwd mens telt voor2.In de woestijn ben je veilig.Haar werd gegeven twee vleugels,opdat zij vliegen zou naar de woestijn,alwaar zij bewaard wordt 3 en 1/2 buiten het gezicht der slang.Hiervan ben ik van overtuigd:God zal zijn volk niet in de steek laten.Lijden om Christus wil.Hij stierf voor ons!

 69. https://beit-emoenah.nl/26/wp-content/uploads/2013/12/1.png

  Teken van het beest, ook via codex vaticanus na te bestuderen, ook getal van Allah.

  Bekijk het teken en vergelijk met stigma,

  Lezend van links naar rechts is de eerste Griekse letter χ (uitgesproken als “chi”) die een numerieke waarde heft van 600. De middelste Griekse letter, ξ wordt uitgesproken “xi”, heeft een numerieke waarde van 60. De derde Griekse letter, ς, wordt uitgesproken als “stigma.” Hoewel de numerieke waarde is veranderd sinds de eerste eeuw, in de eerste eeuw had de letter stigma een numerieke waarde van 6. Als we deze drie letters aan elkaar zetten krijgen we Χξς, dat een numerieke waarde vertegenwoordigd van 600 + 60 + 6 = 666.

 70. Goed artikel. Maar kijk eens naar een andere interpretatie van de griekse grondtekst. Epi kan namelijk ook rondom, in de buurt van betekenen. Dit heeft te maken met de naamvallen (net als in de duitse taal.)
  De karakters kunnen door Johannes gelezen zijn als..arabische tekens… Dan wordt het hele verhaal totaal anders en zien we dat strijders van de islam deze bijna identieke symbolen ook gebruiken.
  Kijk voor meer uitleg op deze site van Wim Jongman.
  https://www.wimjongman.nl/artikelen/docu-islam-antichrist/Islamitische%20antichrist-boek.html

  Misschien is het een combinatie van beide?

 71. Xander, dank voor het gevraagde !
  Heel goed artikel, waarmee je bovendien de ‘vinger aan de pols’ houdt.
  We wachten het volgende af, maar ik vermoed dat daarover de meningen niet eensluidend zullen zijn.
  Dat hoeft ook niet, er mag verschil van mening zijn.

  Hartelijke groet !
  Günter.

 72. De ondeskundigheid en het gebrek aan kennis spatten er vanaf zeg. Pas als de anti Christ zich heeft bekendgemaakt evenals de valse profeet, wordt 666 actueel.

 73. Dank voor uw zorgzame updates.
  Ik ben nu ver in de zestig en volg nauwgezet Sfen en o.a. David Icke.
  Het is best zorgwekkend moet ik zeggen….
  Moge er wijsheid in onze harten blijven…

Comments are closed.