Berlijn bouwt eerste ‘Huis van Eén’ God van grote wereldreligies

Impressie van het ‘Huis van Eén’. (Afbeelding: (2)).

—————————————————————————————————————————————

In Abu Dhabi komt met het Abrahamic Family House in 2022 iets vergelijkbaars – Moet het Christendom zijn traditionele kerngeloof verloochenen om ooit samen te kunnen gaan, of laait de vroegchristelijke strijd over de positie van Jezus weer op?

—————————————————————————————————————————————

Een ‘churmosquagogue’ wordt het in het Engels genoemd, en in het Nederlands zou het zoiets als een ‘moskerkagoge’ kunnen gaan heten: in Berlijn wordt op 27 mei de eerste steen gelegd voor het zogenaamde ‘Huis van Eén’, waarmee Eén God van alle religies wordt bedoeld. Het gebouw wordt namelijk een gebedshuis voor zowel christenen, Joden als moslims. Ook aanhangers van andere geloven en atheïsten zijn er welkom. Een één-wereldreligie is het nog niet, maar de volgende stap daartoe wordt nu daadwerkelijk gezet.

Na 10 jaar plannen komt het € 47 miljoen kostendende ‘intergeloof’ huis er dan toch, en wel op de plek van de in 1964 door de DDR gesloopte Petrikirche. ‘Het idee is heel simpel,’ zei Roland Stolte, christelijk theoloog en verbonden aan het project. ‘We wilden een huis voor gebed en lering, waar deze drie religies co-existeren, terwijl ze elk hun eigen identiteit behouden.’ Dat ongelovigen eraan meewerkten noemde hij ‘heel belangrijk. Oost Berlijn is een zeer seculiere plek. Religieuze instituten moeten een nieuwe taal en manieren vinden om relevant te zijn, en verbindingen te leggen.’

‘Veel verschillende wegen naar God, en elke weg is een goede’

Rabbi Andres Nachama, die samenwerkt met een pastor en een imam, merkte op dat ‘er veel verschillende wegen zijn naar God, en elke weg is een goede.’ In het Huis van Eén aanbidden christenen, moslims en Joden weliswaar niet gezamenlijk, maar kunnen ze elkaar wel bezoeken en elkaars feestdagen vieren. ‘Het is meer dan een symbool. Het is de start van een nieuw tijdperk waarin we laten zien dat er geen haat is tussen ons.’

Stolte erkende dat er ‘in de eerste paar jaar’ toen het project nog in de stijgers stond ‘wat angst was dat we religies vermengen, of proberen een nieuwe religie te creëren.’ Die zorgen en angsten zijn er bij sommigen nog steeds. ‘Chrislam is de perfecte eindtijd hybride (religie) voor een aanstaande tijd waarin hybride mensen en dieren deze aarde zullen bevolken,’ wordt bijvoorbeeld op ‘Now The End Begins‘ geschreven. ‘Het combineert het valse christendom van het Rooms Katholicisme met de islam en het afvallige Judaïsme, en neemt ook atheïsten, boeddhisten, en het complete scala aan New Age in zich op.’

Abrahamic Family House in Abu Dhabi, met de zegen van de paus

In Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) moet in 2022 met het Abrahamic Family House iets vergelijkbaars worden geopend. Het besluit hiertoe viel tijdens het bezoek van paus Franciscus aan de VAR in 2019, het eerste bezoek ooit van een paus aan het Arabische schiereiland. Franciscus ondertekende samen met de Grote Imam van al-Azhar, dr. Ahmed el-Tayeb, een verklaring waarin werd opgeroepen tot religieuze tolerantie en dialoog. Voor dit doel werd een intergeloof raad opgericht die het Hogere Comité van Menselijke Broederschap wordt genoemd.

‘Zoon van God’ is voor Joden en moslims grootst mogelijke godslastering

Samenwerken is één ding, maar samenvoegen zal nog een heel groot probleem gaan worden. Het traditionele christendom is gecentreerd rond Jezus Christus, de Zoon van God, wat voor zowel Joden als moslims een volstrekt onaanvaardbare overtuiging is. In de islam is het geloof in Gods Zoon zelfs ‘shirk’, de grootst mogelijke godslastering die je een enkele reis naar de hel oplevert. Veel Joden denken er net zo over.

In het christendom is juist de ontkenning van de Zoon van God onvergeeflijk. ‘Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. Wie de Zoon belijdt, heeft ook de Vader. Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent’ (1 Joh.2:22-23). Hier staat letterlijk dat iedereen die de Zoon niet erkent ‘de antichrist’ is.

Kern christelijke geloof moet worden verloochend – of zien sommigen een opening?

Het ziet er daarom naar uit dat het geïnstitutionaliseerde christendom de kern van zijn eigen geloof zal moeten loslaten en verloochenen om een één-wereldreligie mogelijk te maken. Aangezien de paus voorop loopt om dit mogelijk te maken, lijkt het een kwestie van tijd voordat hij de katholieke leerstellingen nog meer zal proberen aan te passen en te veranderen. In sommige protestantse en evangelische kerken zien we overigens al jaren eenzelfde beweging, al gaat het daar minder snel.

De term ‘Zoon van God’ wordt op basis van enkele Bijbelteksten door sommige uitleggers en theologen zo geïnterpreteerd, dat er volgens hen weliswaar een eerste, maar niet een enige Zoon zou zijn:

‘Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.’ (Rom.8:14)

‘Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen;’ (Rom.8:29)

‘Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken.’ (Heb.2:10)

Anderen wijzen er in dit kader vaak op dat Jezus Christus weliswaar ‘Ik en de Vader zijn één’ zei (Joh.10:30), maar zichzelf nergens letterlijk ‘God’ noemde**, enkel ‘Zoon van God’ en ‘Zoon des Mensen’. Met uitspraken zoals ‘Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen’ (Joh.16:28) en ‘De woorden die Ik tot u spreek zeg Ik uit mijzelf niet, maar de Vader, die in Mij blijft’ maakte Jezus een duidelijk onderscheid tussen hemzelf en God. De hogepriester en overpriesters vonden hem schuldig aan godslastering, omdat Hij zich in hun ogen gelijk stelde met God (Matt.26: 59-66).

(** M.u.v. Joh.10:36, maar uit de context blijkt dat Jezus hier iets anders mee bedoelde. ‘De Joden droegen weder stenen aan om Hem te stenigen. Jezus antwoordde hun: Ik heb u vele goede werken doen zien vanwege mijn Vader, om welk van die werken wilt gij Mij stenigen? De Joden antwoordden Hem: Niet om een goed werk willen wij U stenigen, maar om godslastering en omdat Gij, een mens, Uzelf God maakt. Jezus antwoordde hun: Is er niet geschreven in uw wet: Ik heb gezegd, gij zijt goden? (zie Psalm 82:6). Als Hij hén goden genoemd heeft… zegt gij dan tot Hem, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft: Gij lastert, omdat Ik heb gezegd: Ik ben Gods Zoon?’)

Laait de vroeg christelijke strijd over de positie van Jezus weer op?

‘Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen… opdat God zij alles in allen’ (1 Kor.15:28). Hoe kan God Zich aan Zichzelf onderwerpen? Dit was één van de vragen waar het vroege christendom mee worstelde, en waarom een groot deel weigerde in te stemmen met het concilie van Nicea in 325, waar bepaald werd dat Jezus ‘van dezelfde substantie’ is als God, en dus zelf waarlijk God is.

Uit historische christelijke annalen blijkt dat veel meer bisschoppen hieraan twijfelden, maar op straffe van excommunicatie werden gedwongen in te stemmen. 8 van de 10 christelijke gemeenten weigerden sowieso om aan het concilie deel te nemen, omdat ze keizer Constantijn, de initiatiefnemer van het concilie, vanwege zijn aanbidding van de zonnegod Sol als een heiden zagen, en de leer van de Drie-eenheid als on-Bijbels beschouwden. Constantijn liet vervolgens alle Ariaanse boeken en geschriften verbranden, en stelde zelfs de doodstraf op het bezit van deze boeken.

In onze tijd zou het zijn alsof Koning Willem Alexander of premier Mark Rutte alle kerkleiders op het matje roept, en hen vervolgens dicteert wat de ware leer is en wat niet. Degenen die dit dictaat niet accepteren, zouden ogenblikkelijk hun functie en kerk kwijtraken. Ook zouden al hun boeken in beslag worden genomen, hun artikelen en websites offline worden gehaald, en zou iedereen die het waagde deze boeken en artikelen in zijn bezit te houden de doodstraf kunnen krijgen.

De mede door deze Romeinse keizer afgedwongen leer van de Drie-eenheid werd pas officiële theologie op het concilie van Constantinopel in 381. De aanhangers van de Ariaanse leer, die vooral in het Oost Romeinse Rijk enige tijd de boventoon had gevoerd en stelt dat Jezus door God geschapen werd en dus enkel ‘godgelijkend’ was, maar niet God Zelf, verloren het definitief van de trinitariërs, die daarbij een handje geholpen werden door de Romeinse keizer Theodosius, die een keiharde vervolging instelde. Hierdoor werd het Arianisme vrijwel uitgeroeid.

Passen christenen hun geloof aan, of komt er een andere onverwachte misleiding?

Het lijkt dan ook voorstelbaar dat christelijke voorstanders van een één-wereldreligie deze teksten en historische gebeurtenissen kunnen aangrijpen om hun al bijna 2000 jaar bestaande geloof zo aan te passen, dat deze aanvaardbaar(der) wordt voor zowel Joden als moslims. Desondanks zal daarvoor nog steeds de unieke Nieuw Testamentische positie van Jezus als ‘de Christus’ moeten worden afgewaardeerd tot slechts een ‘profeet’, een positie die Jezus in de islam reeds heeft (‘Isa’). Het is nauwelijks denkbaar dat christenen van welke denominatie dan ook hier ooit mee zullen instemmen.

Of wordt er plotseling een totaal andere misleiding uit de hoge hoed getoverd, die alle bestaande religies, geloven en overtuigingen in één klap op zijn kop zet, en aangegrepen wordt voor de definitieve vorming van een nieuwe één-wereldreligie?

Xander

(1) The Guardian via The Jerusalem Post
(2) Impressie Huise van Eén: Kuehn Malvezzi

Zie ook o.a.:

14-01: Wereldwijde explosie vervolging van christenen, vooral in Afrika

 

2020:
23-12: Invloedrijke Democraten roepen Joe Biden op om traditionele christendom in Amerika af te breken
18-12: Hooggeplaatste kardinaal Vaticaan: ‘We worden slaven van een goddeloze en moorddadige agenda’
16-12: ‘Vaticaan bereidt wereld met bizarre kerststal voor op komst buitenaardse verlossers’
01-11: Aartsbisschop Vigano waarschuwt dat Grote Reset ‘wereldwijd complot tegen mensheid en God’ is
16-10: Paus schrijft in encycliek dat alle landen macht moeten overdragen aan Nieuwe Wereld Orde onder VN bestuur
26-08: Paus Franciscus schaart zich achter ‘universeel vaccin’ voor hele mensheid
27-07: Raeliaanse beweging wil nog steeds ‘alien’ ambassade bij Jeruzalem bouwen
20-05: Bekende Duitse predikant noemt politici ‘misdaadbendes’ die ‘moeten worden opgesloten’
09-05: Brandbrief uit Rome: Kardinalen en bisschoppen waarschuwen voor communisme, verplichte vaccinaties en een wereldregering
22-01:Paus Franciscus middelpunt van bizarre transhumane show in Hal van het Vaticaan

 

2019:
18-11: Paus wil ontkennen klimaatcrisis officieel tot zonde bestempelen
04-10: Paus wil in 2020 pact met wereldleiders sluiten voor oprichting klimaatdictatuur (/ Paus Franciscus wil afspraken voor hersenspoelen kinderen om op klimaat gebaseerde wereldregering en wereldreligie mogelijk te maken – Grote crisis gepland om weg vrij te maken voor Luciferiaanse wereldorde)
07-02: Eén-wereldreligie nabij: Paus en top imam sluiten historisch religieus verbond

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.

41

 1. https://www.youtube.com/watch?v=wt8mwsreG8o
  Een interessante bijdrage van deze twee heren. Het begint met het item dat Avish uitgenodigd is om te spreken over migratie. Wat daar gebeurt is tekenend voor de lafheid en domheid waar we in terecht zijn gekomen. Er is een vluchteling aanwezig die vertelt in zijn land een geweldig goed leven te hebben gehad als nomad. Hij hoedde dromedarissen en nog wat vee. Nu heeft hij niets dan negatief commentaar op een land dat hem heeft opgenomen.

  De twee heren kijken daar terecht dwars doorheen, maar nu wil het geval dat de politiek dat vermogen mist. Want vluchtelingen zijn per definitie zielig en mogen vertellen waarom ze ontevreden zijn. Als je dan niet meehuilt met die onzin wordt je keihard uitgemaakt voor hele nare dingen. En moslims zijn daar heel erg goed in om de problemen die ook zijzelf veroorzaken op anderen af te schuiven. Het probleem is dat in dit land dat afschuiven niet veroordeelt wordt. Dan heb ik het over de grootste politieke partijen, media en heel veel autochtone burgers die geen idee hebben hoe dom het is om weg te blijven kijken.

  De werkelijke kosten van immigratie waar dus niet over gesproken mag worden.
  https://www.wyniasweek.nl/de-immigratie-kost-nl-veel-geld-maar-de-autoriteiten-kijken-liever-weg/

 2. https://www.geenstijl.nl/5158025/ayaan-de-npo-en-de-geacteerde-onnozelheid-van-rick-nieman/
  Een bijzonder stukje geveinsde interesse voor een vrouw die ons waarschuwt. Het zal absoluut niet voorbehouden zijn aan de vrouw die als prooi wordt gezien. Het hele vrije westen is een speeltuin voor de religie die geen genade zal kennen. Iedereen die ook maar denkt dat er iets menselijks is terug te vinden in de bloedige manier waarop de islam zal heersen heeft het niet begrepen.
  Want heersen zal de islam. Weg kijken is nu misschien nog een optie. Maar het is feitelijk zwichten voor een barbaars regiem dat hier niet thuis hoort.

 3. °Dit is ook leuk om te weten dat mensen de computer of machine tot god verheffen.
  En deze poging is mislukt gelukkig.
  https://www.theverge.com/2021/2/19/22291769/anthony-levandowski-church-closed-artificial-intelligence-waymo-uber
  Als het lukt mijn oude laptop weer aan de gang te krijgen zal ik een link naar Bitchute delen.
  Een verrhaal uit het Hindoeisme waar een z.g. robot hoofd gevonden is en op een beeld geplaatst werd.
  Waarschijnlijk door de Engelsen gevonden of gestolen en her ontdekt.
  Is AI onze eigen uitvinding of her ontdekking dat is een logische vraag?
  En wie twijfelt kijk eens naar de zoek opdracht Evoluon Eindhoven PHI … LIPS het Griekse teken van het alfabet.
  Je zou er wat in kunnen zien met wat fantasie maar we zijn misleid Operatie Paperclip prins Bernhard en Philips.
  Het is maar theorie en complot toch?

 4. https://www.nu.nl/economie/6120169/volkswagen-wil-dat-70-procent-van-europese-autoverkoop-in-2030-elektrisch-is.html#coral_talk_wrapper
  Hoe ga ik dan mijn voertuig opladen als ik in een rijtjeshuis woon?
  Waarom moet ik nu iets doen als ik mijn auto 6 jaren geleden heb gekocht en ik geen enkele wens heb de auto te vervangen. Ik rijd nog geen 7000 kilometers per jaar, is het mogelijk dat ik al zo verantwoord bezig ben dat ik me beter niets kan aantrekken van de media. Ik heb geen kinderen, heb nog nooit gevlogen en wil maar zeggen dat alle verantwoordelijke mensen zich niet moeten verschuilen door te wijzen naar anderen.
  All Gore was een wake up call maar het bleek wel dat we niet moeten stoppen bij eigen verantwoordelijkheid. Overigens wacht ik nog steeds op de gedetailleerde rapporten die mij duidelijk maken dat de mens verantwoordelijk is voor de klimaat verstoring.

 5. Jan N schreef:
  04/03/2021 om 12:06 pm
  Er zullen nog veel meer dwaal leringen komen. Ik ben blij dat ik bij de PKN weggegaan ben.

 6. En bij de PKN gebeurt dat ook al jaren. Dominee Corry Nicolay
  (website heet : ttp://www.kleurrijkgeloven.nl/) heeft diensten met andere godsdiensten zoals islam, boeddisten en hindoeisten. Ze zegt dat het niet uitmaakt wat je gelooft, want alle godsdiensten komen uit bij dezelfde god. Hoe dwaas.

 7. @Mod.
  Ik vind het moeilijk genuanceerd op uw vraag in te gaan.

  Ik vroeg eens aan een vriendin van me die ik regelmatig bezocht,in hoeverre ze kritisch ten aanzien van me was,waarop ze reageerde met de oppmerking,dat dat dan een hele waslijst zou worden.Toen heb ik het er verder maar bij gelaten.
  Uiteindelijk is ze haars weegs gegaan,maar ik heb een wonderlijke herinnering aan haar gehouden.Ze had eens een kaalgeplukte duif gevonden.Toen de veren weer aangegroeid waren en ze de duif in haar kamer rond liet vliegen,merkte ik eens op dat ik “met die economie niets meer te maken wilde hebben” waarop de duif opvloog en vervolgens op mijn hoofd neerstreek.
  Maar toen ze vroeg wat nu eigenlijk mijn problemen met die economie waren,kon ik daar zo gauw ook geen antwoord op geven.

  Al toen ik op de kleuterschool zat had ik het er met mijn moeder wel eens over en dan zei ze altijd,dat dat dingen waren,waarin je dan moest geloven.Ik voelde eigenlijk vooral woede en onbegrip over zijn dood.Later heb ik me nooit zo kunnen vinden in de gedachte dat hij gestorven zou zijn om onze zonden op zich te nemen.
  Wat hij precies voorstond en waar hij voor stond is voor mij niet eenduidig.Kennelijk had hij zich de woede van de lokale elite op de hals gehaald toen hij zich zo liet gaan in de tempel/op de markt.Dat is voor mij bepalend geworden.

  Ik zie hem niet als nationalistische vrijheidsstrijder of sociaal revolutionair,maar zou hem wel liever in een sociaal realistisch perspectief willen zien als vrije,charismatische intuïtief kritische geest.En als één van de velen die daarvoor de tol hebben moeten betalen.Wat mij betreft is hij meer door onze schuld gestorven dan om die op zich te nemen.En de gedachte dat zijn vader hem daartoe naar ons toe heeft laten komen,ik zal maar niet zeggen,hoe ik daarover denk.

  Vergevingsgezindheid is daarbij een goede eigenschap,maar wat mij betreft dan wel gekoppeld aan bewustzijn van die schuld of zonden,waarbij ik niet wil volstaan met de constatering dat mensen nou eenmaal niet beter weten.Op een gegeven ogenblik moet je constateren dat mensen kennelijk niet beter willen weten.Dan zal dat uiteindelijk wel slecht aflopen,maar ik geloof niet dat er vooruitzicht is op een beter leven in de eeuwigheid.

  Theologisch kan je met het Christendom vele kanten uit.Als u me vraagt wat me tegenstaat in het Christendom komt het al gauw ongenuanceerd over.Ik laat het aan theologen en filosofen over hier nader over in debat te gaan.
  Op zich vind ik het wel een sympathieke gedachte te komen tot zo’n huis van Eén,maar ik betwijfel of het breed zal aanslaan..Christendom en Islam zullen wel verder seculariseren en daarnaast zal een aantal kleine sektarische stromingen blijven bestaan.De eindtijd varianten en het Jihadisme binnen de Joods-christelijke traditie en de Islam krijgen momenteel aandacht in een mate die ze eigenlijk niet zouden mogen verdienen,omdat ze beiden voortkomen aan eenzelfde onverdraagzaamheid en noodlottig fatalisme.
  En het zou inderdaad wel eens slecht af kunnen lopen.

 8. @jantje, das een misvatting. Probleem in de islam is, dat iedereen een imam kan zijn/worden. De interpretatie van de Koran is: elk mens dat gelooft in de mens zelf. Respect voor de mensheid. In Egypte zit de “hogepriester” van de Koran. Zij spreken van verschillende stromingen die zo zijn ontstaan en ook een hoogleraar in Marokko heeft hier jaren geleden al voor gewaarschuwd.
  Probleem in Nederland.(ook elders) Veel moskeeën zijn gebouwd met het geld van/uit Saoedie Arabie. Dit gaat om macht/infiltratie en niet meer om geloof. Probleem is bekend onder moslims.
  Moslims zijn ook wakker om wat er nu allemaal gebeurt.(NWO/corona enz.)
  Lastige tijd dit. We moeten verdeling zien te voorkomen en tegelijkertijd onze religies zien te behouden. Strijd die nu gaande is: oorlog tegen de mensheid zelf. Macht/systeem is het probleem.
  Ik heb kerst gevierd met een moslim, hindoe en wijzelf zijn christen. Kindje Jesus lag onder de boom, maar ben ook een natuurmens. Boom en lichtjes komt oorspronkelijk vanuit Noordse cultuur. Wij maken ons allemaal zorgen!

 9. Dat/het is gemaakt door een kunstenaar.(1 is een kerk, een synagoog, ander een moskee) Hij is er lange tijd/jaren ermee bezig geweest, maar is overleden. Nu pakt iemand anders dat op. Het is/was goed bedoeld. Meer van: alle mensen samen/1/Vrede. Maar nu we weten dat er andere plannen zijn met alle mensen, ben ik er niet meer voor. Ben ik er voor om alle religies en oude culturen in ere te behouden.
  In jerusalem is er een instituut, die alle geloven eert en iedereen(hoogpriesters enz) uitnodigt om daarover te praten. Om verschillen te kunnen overbruggen. Deze organisatie hadden eigenlijk vorig jaar in het vredespaleis(Den haag) een samenkomst, deze is niet doorgegaan ivm corona.

 10. Goed stuk. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Wijlen dominee Glashouwer vande EO noemde Gods tegenstander altijd de grote aap (na aper) van God. Alles wat God in de toekomst van plan is wordt door zijn tegenstander van te voren nagebootst.

  Je vindt dat bijvoorbeeld terug in de gelijkenis van het tarwe en het onkruid in Mattheus 13. Het onkruid (Grieks: Zizania) lijkt als twee druppels water op tarwe maar is in werkelijkheid een giftige grassoort die schadelijk is voor je ogen.

  Zo ook deze wereldreligie die een giftige nabootsing is van Jezus toekomstige wereldregering.

  Ik wil nog wel even toevoegen dat de kerk officieel de twee naturenleer van Christus leert.

  Jezus is niet OF God OF mens maar volgens de tweenaturenleer is hij ALLEBEI.

  Als Jezus dan zegt dat de
  vader groter is dan hem of als hij zich na het vrederijk aan de Vader onderwerpt zegt hij dit als mens.

  Jezus is namelijk als mens opgestaan uit de doden omdat hij zo de dood en Gods tegenstander heeft verslagen. Het unieke is dat er nu een mens in de hemel is die ons verdedigt bij God maar die tegelijkertijd ook God is!

  Want er is maar één God, en maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus.1Timotheus 2:5

  En als Jezus wederkomt komt hij terug in zijn hoedanigheid als mens!

  En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den ZOON DES MENSEN; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid.Mattheus 24:30

  https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Tweenaturenleer

 11. Hubo schreef:
  03/03/2021 om 12:31 am
  Er zijn in het Christendom een paar dingen waar ik moeilijk in kan geloven.Het stimuleren van dit soort inzichten juich ik alleen maar toe.

  Beste Hubo, in welke dingen van het christendom kan u moeilijk in geloven ? Mvg. Mod

  Een objectieve, informatieve site die zogezegd de waarheid wil tonen. Langs de ene kant dan toch maar langs de andere kant beste xander ben jij nog erger dan de meeste MSM. Dit lijkt eerder een christelijke propaganda site te worden!

 12. Hallo Anna…

  Dank je voor wat je schreef.
  Wij moeten anders zijn als de wereld.
  Liefhebben onze naaste, dat er nog steeds mensen zijn die hun harten openen voor de Heere.

  En zo waar… het is God zelf, Die zal oordelen…. hij alleen weet wat in harten van mensen leeft.

  Laten we elkaar blijven bemoedigen, en elkaar helpen.
  Het gaat steeds moeilijker worden.

  Anna, Vaders zegen en liefs, Esther.

 13. Hallo Xander…

  Dit artikel, geeft zo duidelijk aan… waar we al lang voor gewaarschuwd zijn.

  Alles kan, elke religie is welkom in, ”’ Huis van Eén””. Alleen de Heere Jezus is verre van welkom.
  Dus alle ware gelovigen in de Heere, zijn nooit welkom.
  Gelukkig hebben dat de Heere Jezus in harten leeft en niet in gebouwen.

  Het is vooral heel triest dat we steeds meer gaan zien, waar Paulus al over schreef.
  1 Timotheüs 4 : 1.

  Het gaat ineens allemaal zo snel… Gods agenda loopt aan het eind.
  Blijf vasthouden aan de Heere Jezus.

  Xander en Cefas, “” Amen, wie de Zoon heeft, heeft de Vader”” .
  Daar zeg ik ook volledig Amen op.

  Lieve groet, Esther.

 14. In de koran wordt op alle mogelijke manieren aangegeven dat ongelovigen (toch een deel van Gods schepping) gedood mogen worden.
  Er wordt zelfs over mislukte scheppingen gesproken. Dat is zuivere Godslastering imho.
  Dus allah is een god die zijn eigen schepping niet lief heeft. (allah is niet hoofdletterwaardig).
  Ik kan daar niets mee.

 15. We ontwaken stilaan uit onze dromen. Nu de Heilige en Almachtige God weer terug op de Nederlandse agenda. Een grote zegen zal dat zijn voor een land waar andere goden de dienst uitmaken.

 16. Dit artikel geeft duidelijk weer hoe “ de groten der aarde” zich nu ook met de persoonlijke “ vrijheid van geloven “ van mensen gaan / willen bemoeien.

  We hebben nu al een jaar lang gezien hoe onze persoonlijke vrijheden worden ingeperkt, en hoe dat gaat uitlopen op ( de nu nog net niet verplichte ) aantasting van de integriteit van ons lichaam, ( vaccinatie ) en nu moet onze geest, onze vrijheid van denken en geloven gemodificeerd worden.

  Bij het lezen van z’on artikel is de verleiding groot om te gaan oordelen en veroordelen, maar daar doen we onze Schepper te kort mee. Hij zegt ons dat we standvastig moeten zijn ook in moeilijke tijden. !!!
  God zegt ons; blijf persoonlijk vasthouden aan wat Ik in mijn woord zeg: en dat is dat HIJ Zijn Zoon onze Here Jezus Christus naar de wereld heeft gezonden en een IEDER die zijn zonde beleid, en in Hem geloofd, zal behouden worden.
  En God is geen man dat hij liegen kan dus dit is vol met liefde en genade de enige waarheid, en ons enige behoud!!
  En deze waarheid gaat over de hele wereld, in alle talen stammen, bevolkings groepen, naties, afgelegen plaatsen, in de busch, wereld delen, en zeker ook ALLE kerkelijke denominaties.
  Overal vinden we zulke mensen die vasthouden aan het dienen van Jezus.
  Het is hartverwarmend om met zulke mensen in contact te mogen komen!

  Maar gaan we een “ level dieper” dan zien we wat God ons openbaart over “ het einde der tijden “ .
  En dan lezen we in Zijn Woord dat er afval van de heiligen zal zijn.
  Maar pas op oordeel hierover niet want God zegt ” Mij komt de wrake toe”
  Wij zijn allen van dezelfde lap gescheurd en God vraagt van ons Hem lief te hebben en onze naaste als ons zelf.
  Dat is ONZE opdracht.

  De Bijbel zegt ons nog veel meer over de periode die vooraf gaat aan de wederkomst van Christus.
  Ook het ontstaan van één wereld godsdienst met uiteindelijk één wereld heerser, die tenslotte ook de religieuze macht zal overnemen, en verkondigen dat hij god is en iedereen moet hem volgen.
  Bekent als de antichrist, of daar hier al sprake van is moeten we zeer voorzichtig mee zijn, maar hou het in gedachten.
  Wij nietige mensjes kunnen en mogen profetieën niet zomaar één op één ergens op plakken. Het blijft altijd een vraag…..
  Maar God vraagt van ons wel alertheid.

  Als ik dit dan lees, dan verbind ik dit met de profeet Daniël die profiteerde dan deze leider uit het “ Romeinse Rijk “ zal komen Dan is het opmerkelijk ( maar ook niet meer dan dat) dat deze vreemde “ multireligieuze kolos” nu in Duitsland wordt opgericht en dat dit in Duitsland gebeurt, want Duitsland, dat behoorde ook tot het oude Romeinse Rijk.

  Veel dingen weer om over na te denken, ik zou er nog veel meer over kunnen schrijven ( Tijd ontbreekt zelf in lock down 😉). Maar de KERN van mijn / ons bestaan is Jezus en die gekruisigd voor mijn zonden.

  Maar Jezus zelf en de actualiteit in het wereld gebeuren roept ons op om waakzaam te zijn. “ Want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal” Math 24:42 ( lees Matheus 24 en maar eens op na, een prachtig hoofdstuk ! )
  “ Maar die dag en dat uur is aan niemand bekend ook aan de engelen niet maar alleen aan mijn Vader ” zegt Jezus !

  Ik wens jullie allen een gezegende dag
  Shalom
  Anna

 17. Het geheel past naar mijn idee volledig in de fase van de Eindtijd! De NWO, de Grote Reset, teken van het beest, en dan ………… dan komt het: dan dient de wolf in schaapskleren zich aan als redder van deze wereld. Iets waar de wereld om schreeuwt: verlost te worden van o.a. Corona.

  Mensen wordt a.u.b. wakker!!!! Al onze oude tradities, ons geloof, onze bezittingen: het wordt je hondsbrutaal afgenomen of we moeten het overboord zetten. Want die niet het teken van het beest draagt (Rome? Berlijn?) zal niet …………….. enz. enz.

  Wie de (bijbelse)geschiedenis een beetje kent weet dat geen enkele wereldheerser het gered heeft en ook nooit zal redden. Ook niet wat er nu gebeurt. .

 18. De ware weg is voor diegene die de naam van onze schepper aanroepen JHWH. Romeinen 10 vers 13.
  Deze zullen worden gered verklaard dit vers en dit is dan de ware weg.

 19. Er zijn in het Christendom een paar dingen waar ik moeilijk in kan geloven.Het stimuleren van dit soort inzichten juich ik alleen maar toe.

  Beste Hubo, in welke dingen van het christendom kan u moeilijk in geloven ? Mvg. Mod.

 20. Ken een profeet die nooit naar de kerk ging…wel ging kijken in lege kerken, open, buitenland.. Ik heb er ook weinig vertrouwen in, men heeft zo zijn eigen geloof gemaakt, en wetten van Mozes genegeerd.Veel boeken zijn apocrief geworden , ze waren zeg maar onwelgevallig.. noem mij maar orthodox..
  Geloof en kerkgang lijkt niet veel met elkaar te maken te hebben. Kerkgangers die zich laten cremeren…Doen moslims niet eens!
  Mijn vertrouwen in de pkn is op een dieptepunt.. online meer diepgang, zie Perry Stone bijvoorbeeld.

 21. Ramshoorn schreef:
  02/03/2021 om 8:24 pm
  Dit klopt van de NCRV EO enz. Een paar maanden geleden ben ik uit de PKN kerk gestapt nadat ik een gesprek had met onze dominee. Hij was voor het samengaan met de roomse kerk. Hij had hele andere opvattingen over de paus dan ik. De islam ging hem dan net weer iets te ver. Dat was iets anders. Ook ben ik abonnee van de EO. Tot mijn grote verbazing las ik daar in dat alle complottheorieën maar gauw in de prullenbak moesten worden gegooid en het deksel er stevig op. Dat heeft hen vele reacties opgeleverd en toch houden ze vol dat de regering het beste met ons voor heeft. Ook maar weer opzeggen denk ik.

 22. uh ?… oud nieuws !! > in de pseudo`christelijke wicca`tempel te Voorthuizen, doet men al 6 jaar lang, iets vergelijkbaars — er komen daar zowel religieuze als politieke hotemetoten, uit binnen & buitenland -( vliegveld Lelystad moet daartoe uitgebreid )- tijdens de besloten sessies, kunnen ‘r zgn *licht gestalten* verschijnen, welk misschien een boodschap brengen ter verlossing van de mensheid !? — op het be`boste terrein, kunnen de dames : *sky clad* dansen — de dames zijn ‘r overigens de baas, in het zgn *heiligdom* — de heren hebben ’t helaas maar voor ’t zeggen in het *voorportaal*, doch waar het ook iets ruwer toe`gaat ….

 23. helga zuijdam schreef:
  Terug naar de Middeleeuwen. Geef het een andere naam maar in wezen is er niets veranderd. De vervolgingen blijven, de uitsluitingen van mensen en de onderlinge strijd…alles blijft zoals het was. De mens heeft in alle eeuwen niets geleerd.

  De grootste wijsgeren uit de geschiedenis zijn allen al duizend of meer jaar dood, alles wat daarna kwam was devolutie i.p.v. evolutie. Spirituele vooruitgang is er nauwelijks meer waargenomen zeker sinds de technologische revolutie. Het is de materie die bepaald, grondstoffen, landgoederen en bezittingen worden geheiligd. De ziel zal zoals zelfs de niet in God gelovende Rudolf Steiner zei; uitgebannen worden. Het wereldbeeld zal wankelen op voeten van stro en uiteindelijk zal de geest de aarde verlaten en al wat blijft is materie, eeuwig vastgeklonterd aan het aardse. Men verbindt zichzelf met wat men waardevol acht of lief denkt te hebben. E=Mc2 betekent; materie gaat nooit verloren, het transformeert eindeloos want het heeft geen ziel, het heeft geen huis, het zal de dood zoeken maar hem nergens vinden.
  Het is de ziel die leeft, men zal echt géén idee hebben….
  Wie zijn ziel niet lief heeft… tja wat is zoiets… een mens of een ding ?

 24. Uiteindelijk weten wij allemaal welke Heer hier als winnaar uit zal komen als het aan ‘hen’ ligt.

 25. Dat het een prijskaartje van 47 miljoen heeft is nog het meest schokkende aan dit hele gebeuren.

 26. Goed stuk Xander!!! Mijn complimenten, je schrijft de volledig absolute waarheid

 27. Een verhelderend en zeer actueel overzicht van Xander wat betreft die ene valse wereldkerk die er aan komt in Berlijn. Geen wonder: Alle wereldgodsdiensten zijn in verval sinds de Franse Revolutie 1789-1814 toen God dood verklaard werd en de Bijbel een verboden Boek.

  Dit onrecht herhaalde zich in de tijd van de nazi’s 1933-1945. Werd in Berlijn/Duitsland ook al niet eens het Duizendjarige derde-rijk van Hitler uitgeroepen? Ook hij vergiste zich, zowel zijn Rijk als Berlijn ging in vlammen op en werd volkomen verpulverd in mei 1945.

  Hoogmoed komt voor de val!!! Zo zal het ook gaan met Rome en het rijk van de paus.
  @Comerius, helemaal juist wat u schrijft. @Rosalie. Goed verwoord.

  Eigenlijk kwam die nieuwe godsdienst [Chrislam] al uit de verf in Zwitserland Genėve toen paus Bergoglio in 2018 vorstelijk ontvangen werd door ruim 30.000 gelovigen van allerlei pluimage op het 70-jarig jubileum van de Wereldraad van kerken [1948-2018]

  EO – NCRV – CDA – CU -SGP en alle Christelijke Kranten juichen dit heilloze streven al jaren toe.
  Kleine groepen wakkere BijbelGetrouwe gelovigen zien dit duivelse streven van die ene wereldkerk met lede ogen aan.

  De mens [Yoga en Mindfulness] van 2021 is zichzelf tot god geworden en denkt zichzelf te kunnen verlossen?

  Deze lieden hebben buiten de Waard [JHWH] gerekend. Die doorzag hun snode plannen al en zal ze adequaat pareren op een Meesterlijke manier. Openbaring 16 t/m 20.

  Hun streven? ‘Veel verschillende wegen naar God, en elke weg is een goede’ ???””

  Ik doe niet mee en hou me toch maar liever aan de Woorden van Jeshua, de Zoon van JHWH:
  Johannes 14…Hij sprak…Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader [God] dan door Mij.

 28. Donder toch op met die onzin religies. Als er iets is wat de grootste misleiding en hoax allertijden te noemen is, dan is dat het wel, en ow ja, Corona is er ook één van uiteraard.

 29. Het hoogst bereikbare is, dat verschillende religies in vrede naast elkaar kunnen leven. De democratische rechtsstaat heeft dit als beginsel.
  Het zijn vooral totalitaire regimes die zich met de inhoud van het geloof gaan bemoeien en gaan voorschrijven wat er geloofd dient te worden. De Franse revolutie deed dit (https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultus_van_de_Rede) en in die voetsporen deed later het communisme dat ook. Zulke totalitaire stromingen verlangen naar een éénheidsworst en gruwen van pluriform gedachtengoed. Het is in strijd met de mensenrechten.

 30. Rosalie,

  aan de chip moeten ??? Het zal een vrije keuze zijn, hoor !

  Kiezen tussen de duivel en de chip (Merkteken) of Christus en honger lijden. Punt uit.

 31. Aanbid enkel JAHWEH via Joshua (Christus).

  Al de rest is quatsch.

  Einde discussie.

 32. Geen wonder dat nu in Berlijn het House of One ontstaat, Er bevindt zich daar al een groot anti-christelijk bouwwerk. Jaarlijks trekt het Pergamon Museum vele bezoekers, iedereen komt voor het Pergamon-altaar, het altaar van Zeus.
  Keizer Wilhelm II haalde het steen voor steen uit het Turkse Pergamum en reconstrueerde het begin vorige eeuw in. In het Bijbelboek openbaring wordt dit kunstwerk “de troon van satan” genoemd.

 33. Dat dit eraan zat te komen wist ik al uit het Boek der waarheid: op zondag 8 juli 2012 ontving Mary Divine Mercy ( kortweg MDM genoemd) een boodschap van Jezus: citaat:” Wees gewaarschuwd! De nieuwe wereldreligie zal uiterlijk een goede en heilige organisatie lijken, vol liefde en erbarmen.” Einde citaat.
  Het komt erop neer dat men Gods wetten wil veranderen om aan de menselijke eisen tegemoet te komen.Hoogmoed, wereldse ambities en arrogantie spelen hierbij een rol. Alles in naam van verdraagzaamheid en burgerrechten. Er zullen allerlei vermakelijkheden worden gehouden.God zal niet vereerd worden.Deze wereldkerk zal opgebouwd worden met geheime satanische symbolen en het Beest verafgoden.
  De ” paus” / Bergoglio staat hier achter. Veel priesters zijn blind en zien niet dat hij een wolf in schaapskleren is.
  Een positief punt : er komt een grote waarschuwing. Wanneer weet niemand,maar het komt voordat we massaal aan de chip moeten.
  Als de Grote Waarschuwing komt, is er 6 weken geen kwaad, velen zullen zich bekeren. De ” Elite”zal zeggen dat het ” wetenschappelijk ” te verklaren is en helaas zullen er dan mensen zijn die zich afkeren van het christelijke geloof.
  Dan komen de vervolgingen die drieënhalf jaar zullen duren.
  Vervolgens 3 dagen duisternis,daarna kunnen degenen die bekeerd zijn,om verlossing verzoeken en aannemen dat God bestaat de poorten van het Nieuw Paradijs binnen gaan.

 34. Terug naar de Middeleeuwen. Geef het een andere naam maar in wezen is er niets veranderd. De vervolgingen blijven, de uitsluitingen van mensen en de onderlinge strijd…alles blijft zoals het was. De mens heeft in alle eeuwen niets geleerd.

 35. …”want het heil is uit de Joden”, zei God.
  Doelend op Jezus, zijn Zoon.

  Dat deze soep van geloven, nu wordt opgediend, betekent dat we dicht bij de opname zitten.

 36. Gaan ze dat gebouw in Berlijn wellicht Babylon noemen?
  Lijkt me wel zo duidelijk.

Comments are closed.