Pentagon ziet opvallend veel UFO verschijningen boven Israël

Probeerden profeten uit de oudheid, zoals Ezechiël, zo goed mogelijk met hun eigen woorden UFO’s te omschrijven?

—————————————————————————————————————————————–

Paleo-contact theorie: Bijbelse visioenen waren waarnemingen van UFO’s – Von Daniken: ‘Joden niet uitverkoren door God, maar door buitenaardsen, die hen intelligenter maakten’

—————————————————————————————————————————————–

Ruim twee maanden geleden getuigden hooggeplaatste officials van een speciale ’task force’ van het Pentagon tegenover het Amerikaanse Congres over zogenaamde ‘Unidentified Aerial Phenomena’ (UAP), beter bekend als UFO’s. Nog niet zo heel lang geleden werd dit onderwerp bespot en weggezet als hersenspinsels van ‘alu hoedjes’, maar de afgelopen jaren is de aandacht ervoor – mede door het officieel vrijgeven van UFO video’s – een stuk serieuzer geworden. Tijdens de hoorzitting in mei kwamen ongeveer 400 verslagen van piloten en militairen van 2004 tot heden aan bod. UFO’s blijken frequent en steeds vaker te worden gezien, en worden als een potentieel gevaar beschouwd. Bovendien blijken UFO’s opvallend vaak boven ‘het heilige land’ (Israël) te worden waargenomen.

De UAP Task Force van het Pentagon heeft de afgelopen twee jaar de meeste incidenten geregistreerd, maar zou geen bewijs hebben gevonden dat de UFO’s van buitenaardse oorsprong zijn, of juist van een vijandige mogendheid (zoals Rusland of China) afkomstig zijn. Minimaal 80 objecten werden door meerdere sensoren waargenomen; 18 hadden onbekende voortstuwingsmechanismen. Slechts één UFO waarneming bleek een grote leeglopende ballon te zijn. De rest blijft een mysterie.

‘UPA vormen duidelijk een veiligheidsprobleem voor vluchten, en zouden een uitdaging kunnen vormen voor de Amerikaanse nationale veiligheid,’ aldus de taakgroep. Zo zijn er in de loop der jaren zo’n 11 bijna-botsingen met UFO’s geregistreerd.

‘Stigma op UFO’s heeft goede analyse te lang in de weg gestaan’

André Carson, de voorzitter van het Inlichtingen subcomité voor contra-inlichtingen, contra-terrorisme en contra-proliferatie van het Huis van Afgevaardigden, reageerde dat ‘het stigma dat op UAP’s (/UFO’s) is geplakt een goede inlichtingenanalyse te lang in de weg heeft gestaan. Piloten vermeden het om erover te rapporteren, of werden uitgelachen als ze het wel deden. Officials van Defensie verwezen de zaak naar achterkamertjes, of veegden deze compleet onder het tapijt, bang voor een sceptisch nationaal veiligheidscomplex.’

‘Nu weten we beter,’ vervolgde Carson. ‘UAP’s zijn onverklaarbaar, dat is waar. Maar ze zijn echt. Ze moeten worden onderzocht, en elke bedreiging dat ze vormen moet worden ingedamd.’

De laatste keer dat er een dergelijk grootschalig UFO onderzoek plaatsvond was in 1969. De Amerikaanse Luchtmacht concludeerde toen in Project Blue Book dat de waarnemingen van UFO’s niet konden worden geverifieerd, en niet één waarneming de nationale veiligheid in gevaar had gebracht.

Legerposten zagen ovaalvormige objecten boven Sinaï

In het rapport wordt erkend dat veel gemelde UFO waarnemingen inderdaad achter slot en grendel zijn gehouden. Een voorbeeld dat recent de media haalde was de melding van drie Amerikaanse soldaten die in 2014 in de Sinaï woestijn acht heldere, ‘gloeiende’ ovaalvormige objecten hadden gezien die zich met een ongelooflijke snelheid voortbewogen en op zo’n 9 kilometer hoogte leken te draaien terwijl kleinere lichtjes eruit voortkwamen.

‘Ik zou het omschrijven als een groot object met meerdere kleine objecten, die leken te communiceren of in de lucht met elkaar leken te vechten, als in een ‘dogfight’ (direct gevecht op zeer korte afstand), vertelde sergeant Travis Bingham, een van de soldaten. ‘We wisten dat het niet ons leger was. Het was verbijsterend… Ze maakten U-bochten met hypersonische snelheden.’

Hoewel andere militaire posten de lichten ook hadden gezien, waren de drie soldaten bang om er melding van te maken, uit angst dat ze een psychologische evaluatie zouden moeten ondergaan en het daardoor gedaan zou zijn met hun carrière. Een officier gaf hen dan ook letterlijk te verstaan hun mond te houden.

In 1985 hadden troepen uit de VS, Noorwegen, Fiji en Colombia boven de internationale militaire basis El Gorah in de Sinaï (de voormalige Israëlische luchtmachtbasis Eitam) vlak buiten het hek rondom de basis al eens een UFO met oranje lichten gezien. Na 10 minuten was het object plotseling de lucht in geschoten.

Bijzondere interesse voor ‘het heilige land’

UFO’s (aliens?) lijken historisch een bijzondere interesse te hebben voor het ‘heilige land’ Israël. Op 9 december 2020 plaatsten we in dit verband een artikel over generaal (bd) en professor Haim Eshed, die bijna 30 jaar lang het hoofd was van het Israëlische programma voor beveiliging tegen bedreigingen uit de ruimte. Eshed is tevens drievoudig ontvanger van de Israël Security Award.

Uit ons artikel van 09-12-20: In een interview met Yediot Aharonot baarde hij opzien door te beweren dat de VS een verdrag met buitenaardsen heeft ondertekend, en ook andere landen, waaronder Israël, al tientallen jaren contact met deze wezens hebben. Er zou zelfs een Galactische federatie van planeten bestaan, precies zoals in de SF-serie Star Trek. In zijn boek ‘The Universe Beyond the Horizon’ beschreef hij in detail hoe buitenaardse wezens kernoorlogen op aarde hebben voorkomen.

‘De UFO’s verzochten om niet bekend te maken dat ze hier zijn, omdat de mensheid nog niet gereed is,’ aldus Eshed. President Trump zou de wereldbevolking op de hoogte hebben willen stellen, maar de aliens zouden er op hebben aangedrongen om te wachten en ‘de rust te laten terugkeren. Jullie willen niet dat we massahysterie krijgen.’ (2)

Eshed: ‘Ze willen dat we het eerst gaan begrijpen en inzien. Ze hebben er tot op heden op gewacht totdat de mensheid zich ontwikkelt, en een stadium bereikt waarin we begrijpen wat de ruimte en ruimteschepen zijn.’ De vraag ‘wat de ruimte is’, is zo mogelijk nog opmerkelijker. Misschien wel een gigantische projectie of simulatie, waarin de enorme afstanden slechts schijn zijn? Een soort neurologisch netwerk, zoals serieuze astronomen inmiddels zeggen na jarenlang onderzoek van het heelal?

The X-Files: Aliens willen 99% wereldbevolking uitroeien met virus

De oud-generaal kan zijn beweren niet met bewijzen staven. Zijn melding dat aliens al jaren experimenten op aarde uitvoeren, komt vrijwel naadloos overeen met de succesvolle Amerikaanse science fiction serie The X-Files (jaren ’90 en begin deze eeuw, met een aantal jaar geleden nog twee nieuwe seizoenen).

De rode draad in deze destijds zeer populaire serie is dat een Amerikaanse elite al sinds de vermeende UFO crash in ‘Roswell’ (1947) contact heeft met buitenaardsen, die het klimaat van de hele planeet willen omvormen (terraforming) om dat voor hen geschikt te maken. De machtselite krijgt van hen een vaccin zodat ze in leven kunnen blijven, terwijl ze in ruil daarvoor moeten meewerken aan de uitroeiing van 99% van de wereldbevolking met een extreem dodelijk virus.

Op Mars zou een geheime ondergrondse basis van de Galactische Federatie zijn gebouwd waar mensen en buitenaardse wezens met elkaar samenwerken, zo onthulde de destijds 87 jarige Eshed. Had deze hoogbejaarde man het allemaal niet meer op een rijtje, of snijden zijn buitengewone openbaringen wel degelijk hout?

‘Een zwarte wolk… omgeven door een glans.. .midden in het vuur een blinkend metaal’

Auteur (en volgens veel collega’s pseudo-wetenschapper) Erich Von Daniken werd in 1968 wereldberoemd met zijn boek ‘Waren de Goden kosmonauten’ (‘Chariots of the Gods’). Zijn boeken werden in 28 talen vertaald en haalden een oplage van 68 miljoen exemplaren. Von Daniken veronderstelde bijvoorbeeld dat het hemelse visioen van de Bijbelse profeet Ezechiël (hoofdstuk 1) in werkelijkheid een buitenaards ruimteschip is geweest, en de toekomstige ’tempel’ die hij beschrijft een ruimtestation is geweest.

‘… een stormwind kwam uit het noorden, een zware wolk met flikkerend vuur en omgeven door een glans; daarbinnen, midden in het vuur, was wat er uitzag als blinkend metaal (van een UFO?). En in het midden daarvan was wat geleek op vier wezens; en dit was hun voorkomen: zij hadden de gedaante van een mens, ieder had vier aangezichten en ieder van hen vier vleugels. Wat hun benen aangaat, deze waren recht; en hun voetzolen waren als die van een kalf en fonkelden als gepolijst koper (ruimtepak?)… En wat de gedaante der wezens betreft, hun aanblik was als die van brandende vuurkolen, als van fakkels – zich bewegend tussen de wezens; en het vuur glansde en bliksemen schoten daaruit. De wezens snelden heen en weer als bliksemschichten.’

De profeet leek zelfs nauwkeurig een voortstuwingsmechanisme te beschrijven: ‘… aan de voorzijde van alle vier was een rad… het maaksel van de raderen was als de schittering van een turkoois… hun maaksel was alsof er een rad was midden in een rad. Als zij gingen, konden zij naar alle vier zijden gaan… hun velgen waren hoog en ontzagwekkend; en bij alle vier waren deze velgen rondom vol ogen. Als de wezens gingen, gingen de raderen naast hen; en als de wezens zich van de grond verhieven, verhieven zich ook de raderen.’

Als de raderen stil stonden, dan bewogen ook de wezens niet. Op het moment dat de raderen gingen draaien, stegen de ‘wezens’ op van de grond. Lijkt dit niet bijzonder veel op de beschrijving van een soort helikopter?

Paleo-contact theorie: Bijbelse visioenen waren UFO’s

Volgens Von Danikens paleo-contact theorie waren veel Bijbelse profetieën en ‘gezichten’ die profeten zouden hebben gekregen UFO waarnemingen. Omdat de mensen van toen totaal niet begrepen wat ze zagen, probeerden ze deze objecten, lichten, geluiden en soms ook wezens met hun eigen woorden te omschrijven.

Von Daniken, naar eigen zeggen ‘diep gelovig in God, al weet ik niet wat God is’, ziet de Bijbel doorspekt met contact met buitenaardsen. De openbaring van God aan Mozes op de berg Sinaï (Exodus 19) zou de rook, het vuur en het enorme lawaai van een enorm ruimteschip zijn geweest. Enoch (/Henoch, Genesis 5:24) en Elia waren de enige twee mensen die van de aarde zouden zijn ‘weggenomen’ zonder te sterven. Elia werd opgenomen in ‘een vurige wagen’ met ‘vurige paarden… Alzo voer Elia in een storm ten hemel’ (2 Koningen 2:11).

Daarnaast is het zesde hoofdstuk van Genesis bekend vanwege de vermenging van de Nephilim (de zonen gods, de gevallenen) met de mensheid. Deze ‘gevallen engelen’ zouden nageslacht bij menselijke vrouwen hebben verwekt, wat geresulteerd zou hebben in het ontstaan van reuzen, zoals ook in het boek Numeri (13:33) wordt beschreven.

Planeet vervloekt vanwege weigeren doen wil van God?

Andere uitleggers zien ook in het boek Richteren (5:20+23) bewijs voor het bestaan van buitenaardsen: ‘Van de hemel streden de sterren, vanuit haar banen streden zij tegen Sisera…. Vervloekt Meroz! spreekt Hashem (= lett ‘de naam’, verwijzend naar de naam van God), vervloekt, vervloekt zijn de inwoners, omdat ze niet gekomen zijn de Here tot hulp, als helden.’

In vers 20 zou de profetes Deborah expliciet hebben aangegeven dat Israël hulp uit de ruimte (‘de sterren’) kreeg in deze strijd. Volgens de (om diverse redenen hoogst omstreden) Talmud (Moed Katan 16a) is Meroz een specifieke planeet ergens aan de hemel, juist omdat de zin ‘van de hemel streden de sterren, vanuit haar banen (of ‘koers’) streden zij tegen Sisera’ eraan vooraf gaat. De bewoners van deze planeet Meroz zouden door God zijn vervloekt omdat ze weigerden zijn wil te doen. (1)

‘Joden niet uitverkoren door God, maar door buitenaardsen’

Von Danikens laatste theorie luidde dat de ‘Joden inderdaad uitverkoren zijn, maar niet op de wijze waarop jullie denken.’ Tegenover Breaking Israel News vertelde hij dat ‘veel Nobelprijswinnaars Joods zijn, omdat jullie iets anders in jullie DNA hebben, dat afkomstig is van buitenaardsen.’ Astronauten zouden in de oudheid naar de aarde zijn gekomen en het DNA van de Israëlieten hebben gemanipuleerd, waardoor zij en hun nakomelingen intelligenter werden gemaakt.

Veel wetenschappers nemen de theorieën en stellingen van Von Daniken niet serieus. Zo zouden oude bouwwerken zoals de piramides prima met de kennis van toen kunnen zijn gebouwd en volgens bepaalde sterrenbeelden zijn opgesteld, in plaats van dat aliens dat zouden hebben gedaan. De Romeinen en Grieken waren geweldige ingenieurs en bouwden de mooiste gebouwen, maar hadden daar (voor zover bekend) niet de hulp van buitenaardsen bij nodig.

Ex-adviseur Pentagon: VS heeft al sinds jaren ’50 contact met aliens

Timothy Good, een voormalige adviseur van het Pentagon en het Congres, was de eerste prominente academicus die in 2012 publiekelijk (in het BBC programma Opinionated) bevestigde dat de voormalige president Dwight D. Eisenhower al in 1954 drie geheime ontmoetingen met aliens had. Deze ontmoetingen zouden in het bijzijn van veel getuigen hebben plaatsgevonden op de Holloman luchtmachtbasis in New Mexico. Officials van de FBI en Eisenhower, die van 1953 tot 1961 president was, zouden door middel van ’telepathische boodschappen’ met succes contact hebben gezocht met wezens uit het heelal.

Tijdens de eerste ontmoeting zouden de aliens een ‘Nordisch’ uiterlijk hebben gehad, maar de uiteindelijke overeenkomst met de Amerikaanse regering zou zijn gesloten met het de meeste mensen wel ‘bekende’ ras van de ‘Greys’.

In ons artikel van 24 juni: /… Wetenschappers maakten al 13 jaar geleden met elektronica onzichtbare wezens zoals ‘grey aliens’ zichtbaar‘ kunt u nog een andere, bijzonder interessante verklaring lezen voor het ‘Grey’ en ‘alien’ fenomeen. Volgens de Nederlandse auteur en Lichtwerker Helma Broekman is het ‘buitenaardse scenario’ bedacht als dekmantel voor ‘duistere projecten die nu de ondergang van de mensheid dreigen te worden.’

De bekende ‘grey’ aliens zijn volgens haar met behulp van geavanceerde (buitenaardse) technologie ‘manifest gemaakte entiteiten’, gecreëerd als een ‘primitieve (begin) energievorm’ om uiteindelijk het menselijke DNA te kunnen manipuleren en veranderen. (3) Deze mRNA- en nanotech is inmiddels zover ontwikkeld, dat deze in ‘vaccins’ kan worden verwerkt en onder valse voorwendselen massaal aan de mensheid kan worden toegediend…

Xander

(1) Israel365News
(2) RT
(3) Lichtkind (Telegram / YouTube / Website Nieuwe Dageraad )

Zie ook o.a.:

18-07: 45 jaar na buitenaardse ‘wow!’ signaal zijn wetenschappers planeet van oorsprong op het spoor (/…Nogmaals: Vaticaan lijkt op komst buitenaardse redders te rekenen (dekmantel voor duistere projecten?)
24-06: Implanteerbare hersenchip die grens van het bovennatuurlijke doorbreekt klaar voor gebruik? (Wetenschappers maakten al 13 jaar geleden met elektronica onzichtbare wezens zoals ‘grey aliens’ zichtbaar – ‘Buitenaardse scenario bedacht als dekmantel voor duistere projecten’ )
13-04: Terugkeer Project Bluebeam? NASA kan met HAARP apocalyptische beelden in de lucht projecteren
07-04: Pentagon geeft nieuwe UFO documenten vrij: ‘Stralingswonden’ en ‘onverklaarbare zwangerschappen’ ( / Pentagon onderzocht contact maken met bijna 5000 buitenaardse beschavingen – Flashback: Vaticaan bouwde speciale telescoop voor komst ‘buitenaardse messias’ – ‘We leven zonder het te beseffen met vele buitenaardse levensvormen’)
12-03: Opnieuw speculaties over openen andere dimensies na heropstarten Large Hadron Collider CERN

2020:
09-12: Bizar: Voormalige leider space programma Israël zegt dat VS verdrag met buitenaardsen heeft (/ ‘Mensheid is nog niet klaar voor contact met buitenaardsen’ – Experimenten op aarde door aliens doen terugdenken aan de Amerikaanse sf serie ‘The X-Files’)

2019:
20-09: Amerikaanse marine bevestigt echtheid UFO opnamen piloten, ‘hadden geheim moeten blijven’
04-06: Voormalige top defensie official noemt UFO’s levensgevaarlijke bedreiging

2018:
14-11: Ierland onderzoekt meldingen UFO’s door drie verkeerspiloten
12-03: Ministerie van Defensie VS geeft twee opnames van UFO’s vrij (/ Miljoenen voor Pentagon onderzoek naar ‘onbekende metalen’ afkomstig van ‘ongeïdentificeerde objecten in de lucht’)

(Archief oud-xandernieuws.punt.nl – ter referentie):

2013:

17-05: Kardinaal: Paus Franciscus gekozen na bovennatuurlijke tekenen (Oud-topadvocaat Jezuïtische Orde VS bevestigt dat het Vaticaan informatie over UFO’s achterhoudt)
05-05: Oud senator VS: Witte Huis houdt bewijs buitenaardsen achter

27-03: Disclosure: Eind april hoorzitting met tientallen UFO getuigen
11-03: Het Vaticaan en de komende verlosser uit de ruimte

05-03: De komst van het nieuwe, buitenaardse evangelie

03-03: UFO’s boven het Vaticaan

04-02: Buitenaardse experimenten en poorten naar andere dimensies
28-01: Close encounters met vreemde wezens

22-01: Aliens zijn de historische demonen

2012:

20-06: VN geeft Russische kosmonauten instructies voor contact met aliens

16-04: Official luchtmacht VS bevestigt plannen afweren buitenaardse invasie

17-02: Oud adviseur Pentagon en Congres: VS heeft al 60 jaar contact met aliens

2011:

16-08: Openlijke discussies op CNN en CNBC over mogelijke (fake) invasie door aliens

02-07: 8 juli World Disclosure Day: Internationale organisaties eisen openheid over bestaan aliens

18-04: Nieuwe serie UFO-files FBI: ‘Aliens komen uit andere dimensies’

25-03: Boek ‘De UFO-misleiding’ actueler dan ooit

 

2010:
28-09: VN stelt eerst ambassadeur voor aliens aan (/Honderden Amerikanen zien ‘UFO’ boven Tucson, Arizona)
23-09: Ruim 120 militairen: UFO’s maakten Amerikaanse kernwapens onklaar

2009:
23-08: Illuminati kaartspel (3): Conditionering door massamedia, ‘aliens’ en de Bijbelse realiteit
16-05: Christelijke beweging VS gaat publiek waarheid over UFO’s vertellen

2008:
16-10: ‘Onenigheid in VN over onthulling buitenaardsen aan mensheid