Pentagon geeft nieuwe UFO documenten vrij: ‘Stralingswonden’ en ‘onverklaarbare zwangerschappen’

Toch meer dan alleen maar ‘The X-Files’ fantasieën?

—————————————————————————————————————————————–

Pentagon onderzocht contact maken met bijna 5000 buitenaardse beschavingen – Flashback: Vaticaan bouwde speciale telescoop voor komst ‘buitenaardse messias’

—————————————————————————————————————————————–

Het Pentagon heeft na 4 jaar strijd toch aan een FIA (= WOB) verzoek voldaan door 1574 pagina’s van geheime documenten vrij te geven over wat de Amerikanen nu werkelijk weten over UFO’s en het eventuele bestaan van buitenaardsen. Uit de documenten komen een aantal onverklaarbare gebeurtenissen naar voren die rechtstreeks uit de sf-serie ‘The X-Files’ afkomstig zouden kunnen zijn, zoals encounters met UFO’s die stralingswonden en onverklaarbare zwangerschappen veroorzaken. Bovendien schat het Pentagon dat er zeker zo’n 5000 buitenaardse beschavingen zijn, en werd (/ wordt ) serieus onderzocht hoe daar contact mee kan worden gemaakt. (3)

The U.S. Sun diende op 18 december 2017 een verzoek in om de vrijgave van alle bestanden, rapporten en video’s die betrekking hebben op het Advanced Aviation Threat Identification Program (AATIP), dat liep van 2007 tot 2012.

Omdat ‘The Sun’ niet de meest serieuze krant is, hebben we eerst wat achtergrond onderzoek verricht. Vooralsnog lijkt het nieuws betrouwbaar te zijn, zeker als we dat afzetten tegen een van onze oudere artikelenseries over dit onderwerp (zie verder in dit artikel). In de loop der jaren hebben we verder spaarzaam aan ‘UFO’s en aliens’ aandacht besteed, mede omdat het één van de meest omstreden topics is waarover heel veel fantasierijke hoaxen de wereld in zijn geholpen.

Mensen gewond na contact met ‘abnormale voertuigen’

In één van de rapporten getiteld ‘Anomalous Acute and Subacute Field Effects on Human and Biological Tissues’ (maart 2010) wordt beschreven dat ‘menselijke waarnemers verwondingen zouden hebben opgelopen van ‘abnormale geavanceerde ruimtevaart systemen’, die ‘een bedreiging zouden kunnen vormen voor de belangen van de Verenigde Staten’.

In dat rapport staan 42 medisch vastgestelde gevallen en 300 ‘niet gepubliceerde’ gevallen van mensen die gewond raakten na in contact te zijn gekomen met ‘abnormale voertuigen’. Sommige mensen vertoonden brandwonden afkomstig van elektromagnetische straling of door ‘energetische voortstuwingssystemen’.

In de vrijgegeven documenten staat tevens te lezen dat er onderzoek is verricht naar het MUFON (Mutual UFO Network), dat een lijst heeft verzameld van biologische gevolgen bij mensen die tussen 1873 en 1994 UFO’s en/of aliens zouden hebben gezien of ontmoet. De effecten van die ‘close encounters’ zouden onder meer stralingswonden, beschadigde hersenen en zenuwen, hartkloppingen, hoofdpijnen, een ‘abduction’ (ontvoering) en zelfs een ‘onverklaarbare zwangerschap’ omvatten.

‘Voldoende bewijs’ voor vreemde geavanceerde systemen

In 2017 werd het bestaan van AATIP wereldwijd bekend toen voormalige directeur Luis Elizondo ontslag nam bij het Pentagon, en diverse – inmiddels beroemde – video’s aan de media vrijgaf over een ongeïdentificeerd toestel dat zich schijnbaar op onmogelijke manieren voortbewoog.

Het Pentagon verrichtte tevens studie naar geavanceerde buitenaardse technologieën, zoals ‘cloak’ tech waarmee objecten onzichtbaar kunnen worden gemaakt. Ook werden er plannen opgesteld voor ‘deep space’ exploratie en kolonisering.

Het rapport concludeert dat er voldoende bewijs is om ‘een hypothese te ondersteunen dat sommige geavanceerde systemen reeds worden ingezet, waar de VS nog weinig van begrijpt.’ (1)

Slechts één van de triljoenen planeten met leven?

Er komt steeds meer bewijs dat de werkelijkheid heel anders in elkaar zit dan wat de traditionele religies eeuwenlang hebben beweerd. Het beeld dat de mensheid alleen is in het extreem uitgestrekte Universum, dat voor zover bekend een doorsnee heeft van 94 miljard lichtjaar en vele miljarden melkwegstelsels telt met ieder vaak honderden miljarden sterren, kan rustig als middeleeuws en achterhaald worden beschouwd.

Maar ook vanuit religieus perspectief is het zeer onwaarschijnlijk dat God slechts op één planeetje van de talloze triljoenen leven zou hebben geschapen. Neem nu de Joodse en christelijke Bijbel, waar in het Oude Testament over de Elohim (meerdere goden) wordt gesproken, en natuurlijk ‘engelen’ en ‘nephilim’ die afkomstig zijn uit een andere dimensie. Denk ook aan de ‘vier dieren’ die in Openbaring (hoofdstukken 5, 7, 15 en 19) worden beschreven. Deze ‘buitenaardse wezens’ in ‘de hemel’ lijken een grote rol te hebben in het lot van de mensheid.

In een interview met L’Osservatore Romano, de officiële krant van het Vaticaan, stelde vader José Gabriel Funes, astronoom en directeur van het Vaticaanse Observatorium, dat het bestaan en de erkenning van intelligente aliens dan ook niet in tegenspraak is met het katholieke geloof. Integendeel – juist het tegenovergestelde is in zijn ogen de échte ketterij, omdat dit ontkennen ‘grenzen stelt aan Gods creatieve vrijheid.’

UFO’s / aliens (ook) afkomstig uit andere dimensies

In haar bestseller UFOs schreef Leslie Kean dat de stelling dat UFO’s van buitenaardse of inter-dimensionale oorsprong zijn, gezien de beschikbare informatie serieus moet worden genomen. Jacques Vallée, één van de bekendste UFO researchers ooit, die er al lang voordat het fenomeen populair werd over schreef, zag UFO’s als bewijs voor het bestaan van andere dimensies buiten onze ruimte-tijd. ‘De UFO’s komen mogelijk niet uit het gewone heelal, maar uit een multiversum dat overal rondom ons is.’

De ‘vader van de ufologie’, J. Allen Hynek, geloofde dat UFO’s worden bestuurd door een extradimensionale intelligentie die noch uitsluitend materieel, noch uitsluitend mentaal is, maar een mengeling tussen beide zaken. Deze stelling lijkt de extradimensionale en inter-dimensionale verklaringen bij elkaar te brengen.

Met andere woorden: wezens van buiten onze dimensie zouden op inter-dimensionale wijze -o.a. op psychisch en spiritueel vlak- met onze wereld in contact staan en tegelijkertijd ook zichtbare tekenen van hun aanwezigheid, zoals radarbeelden, branden en afdrukken in de bodem kunnen nalaten.

Intelligente wezens van buiten ons universum

Luitenant-kolonel Nelson Pacheco van de Amerikaanse luchtmacht concludeerde destijds dat ‘de 5% UFO waarnemingen die geen verkeerde interpretaties, illusies of hoaxen zijn écht zijn, in die zin dat ze intelligente maar perifere (aan de rand of buitenkant van onze waarneming) psycho-fysieke inbreuken in ons empirische universum zijn door metafysische (bovennatuurlijke) intelligente wezens die buiten ons ruimte-tijd continuüm bestaan (in wat sommigen een parallel universum zouden noemen).’

Brad Steiger, auteur van veel boeken over het paranormale, kwam met een vergelijkbare verklaring. ‘We hebben te maken met een multi-dimensionaal parafysiek fenomeen dat grotendeels afkomstig is van onze planeet Aarde.’ Ook andere kundige researchers geloven dat deze wezens altijd dichtbij zijn geweest en al sinds het allereerste begin van de mensheid op aarde actief zijn. Hoewel een buitenaardse oorsprong (rassen afkomstig van andere planeten) het meest populair is, laten veel serieuze onderzoekers ook voldoende ruimte voor een extra-dimensionale verklaring.

‘Bezwijmen van angst voor de dingen die op aarde zullen komen’

Dr. Walter Martin, die zelf een foto van een UFO wist te maken, schreef in zijn postuum uitgegeven werk ‘The Kingdom of the Occult’ dat Jezus Christus mogelijk op extra-dimensionale wezens wees toen Hij sprak over de periode die pal aan Zijn terugkeer op Aarde vooraf zou gaan: ‘… terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen.’ (Lukas 21:26)

In de Engelse King James vertaling staat: ‘… those things which are coming on the earth’, oftewel ‘dingen die op aarde zullen komen’. Dit impliceert dat het gaat om zaken die van buiten onze planeet afkomstig, dus buitenaards zijn. Martin schreef dan ook dat het openen van de ‘put des afgronds’ (Openbaring 9: 3 – 11, mogelijk opzettelijk gedaan met behulp van de CERN deeltjesversneller LHC) niet noodzakelijk ‘beneden ons’ hoeft plaats te vinden, maar ook ‘boven ons’ kan gebeuren, aangezien er in de ruimte geen ‘onder’ of ‘boven’ bestaat.

Zeker met het oog op de massale conditionering door de media en Hollywood, dat al jaren barst van de sf- en fantasy films over vreemde- en occulte wezens, zal de komst van deze entiteiten als een invasie van buitenaardsen worden geïnterpreteerd. I.D.E. Thomas schreef hierover: ‘Als niets anders onze geavanceerde samenleving uit zijn zondige apathie kan opschrikken, zal een demonische invasie uit de ruimte dit mogelijk wel kunnen doen.’

Al in 1955 waarschuwde generaal Douglas MacArthur voor een ‘ultiem conflict tussen een verenigd menselijk ras en duistere krachten uit een ander planetair sterrenstelsel. De landen van de wereld zullen zich moeten verenigen, omdat de volgende oorlog een interplanetaire zal zijn. De volken op aarde zullen op zekere dag een gemeenschappelijk front moeten vormen tegen een aanval van wezens van andere planeten.’

Aliens de ‘redders’ van de mensheid?

Een link tussen de zoektocht naar het bestaan van buitenaardse wezens (of ‘aliens’) en ‘de Kerk’ is veel minder onwaarschijnlijk dan op het eerste gezicht het geval lijkt. Pal naast het Vaticaanse sterrenobservatorium (VATT) op Mount Graham in Tucson, Arizona (VS) werden namelijk L.U.C.I.F.E.R. I & II gebouwd, de Large binocular telescope near-infrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research. Lucifer is zoals de meeste lezers zullen weten DE naam voor de duivel, Satan, en betekent ‘morgenster’.

Op de website van het Vaticaanse Observatorium aldaar werd LUCIFER omschreven als ‘een in Duitsland gebouwde infrarode telescoop van de NASA en het Vaticaan… om naar Nibiru / Nemesis te kijken.’ Waarom verwees het observatorium zo openlijk naar dit door de gevestigde wetenschap als pure onzin betitelde mysterieuze hemellichaam, dat volgens sommigen het toneel was van de grote oorlog tussen God en Lucifer, waarin één derde van de rebellerende engelen uit de hemel werd geworpen? (Zo wordt in Job 26:11-13 de vernietiging van ‘Rahab’ omschreven, een hemellichaam dat ook bekend staat als ‘Trots’, waar God de ‘snelle slang’ doorboorde (/ wegdreef).)

Astronomen en technici van zowel de VATT als het LUCIFER complex hebben openlijk toegeven dat er door de telescopen regelmatig UFO’s worden waargenomen. De op het VATT complex werkzame Jezuïtische priester Guy Consolmagno (van dezelfde orde als de huidige paus), een topastronoom die werkzaam was bij de NASA en les gaf aan de Harvard Universiteit en het prestigieuze MIT, voorspelde zelfs dat de wereld binnenkort te maken zal krijgen met ‘aliens’ die ‘als de Redders van de Mensheid’ zullen worden gezien.

Aliens vermengden zich met mensen

Consolmagno wees bijvoorbeeld op Psalm 89: ‘Daarom loven de hemelen uw wondermacht, o Here’ (vs.6) en Job 38:7: ’terwijl de morgensterren tezamen juichten,en al de zonen Gods jubelden’. Volgens de astronoom zouden hiermee behalve engelen ook andere buitenaardse wezens mee bedoeld kunnen worden. Ook de Nephilim, de ‘zonen Gods’ die in de dagen van Noach afdaalden en zich mengden onder de mensen, worden door hem als mogelijk bewijs aangehaald.

In een interview in 2005 zinspeelde Consolmagno met de Sunday Herald op het zogenaamde ‘Jezus Zaad’, de theorie dat Christus mogelijk op alle planeten met intelligent leven is geïncarneerd in het vlees en verlossing aan deze buitenaardse rassen heeft gebracht, tegelijkertijd met Zijn optreden op Aarde.

Verslagen dat ‘godenzonen’ uit de hemel afdaalden, zich mengden met de mensheid en met hen ‘halfbloed’ nageslacht produceerden zijn beslist niet alleen in het Oude Testament van de Bijbel terug te vinden. Van de Sumeriërs tot de Akkadiërs en de oude Hebreeërs bevatten deze verhalen weliswaar verschillende namen, maar vertonen ze verder opvallende overeenkomsten. ‘Goden’, ‘godenzonen’ of (gevallen) ‘engelen’ manipuleerden het menselijke DNA, en creëerden tevens allerlei soorten monsters zoals reuzen en wezens die half mens, half dier waren.

In de vroegste verslagen van zowel Rome, Griekenland, en daarvoor Egypte, Perzië, Assyrië, Babylonië en Sumerië wordt melding gemaakt van machtige wezens die door de Hebreeërs ‘Wachters’ werden genoemd en in het Bijbelboek Genesis de benei ha-elohim, de zonen Gods. De kinderen die zij bij menselijke vrouwen verwekten waren hybride wezens die bekend werden als de Nephilim (Genesis 6:4).

Als dit verhaal wordt vergeleken met andere oude teksten in de apocriefe boeken Henoch, Jubileeën, Baruch, Genesis Apocryphon, Philo, Josephus, Jasher, het Testament van de 12 Patriarchen en geschriften van vroege kerkvaders zoals Justinus, Irenaeus, Athenagoras, Commodianus, Julius Africanus, Clementine, Tertullianus, Methodius en Ambrosius, dan blijkt dat zij er allen van overtuigd waren dat dit nageslacht deels menselijk, deels dierlijk, en deels een bovennatuurlijke oorsprong had.

Draakachtige monsters en reptielen

Ook na de straf van God om deze handelingen, de zondvloed, kwam het Nephilim nageslacht nog op Aarde voor. De bekendste Bijbelse voorbeelden zijn de reus Goliath en een reus met aan iedere hand zes vingers en iedere voet zes tenen (2 Sam.21:20). De vroege kerkvader Eusebius voegde daar nog meer details aan toe en schreef over (half)menselijke wezens met vleugels, twee hoofden, kenmerken van paarden en honden, en zelfs ‘draakachtige monsters’.

In één van de beroemde Dode Zeerollen staat een passage waarin Amram, de vader van Mozes, beschrijft hoe een hoge duistere engel, een Wachter genaamd Melkiresha, de vorm van een reptiel (slang) had die beweerde dat de gevallen engelen ‘de meesters van alle mensen zijn en over hen heersen’. Dit zou er Genesis 3:15 mogelijk zijn bedoeld toen God vijandschap zette tussen het ‘zaad van de vrouw’ (de mensen) en het ‘zaad’ van de slang.

In een groot aantal hedendaagse verslagen van UFO’s, aliens en buitenaardse ontvoeringen wordt eveneens frequent melding gemaakt van wezens die er geheel of gedeeltelijk als reptielen uitzien. Dit lijkt er sterk op te wijzen dat zogenaamde ‘aliens’ en hun UFO’s inderdaad niet afkomstig zijn van andere planeten, maar uit een andere (geestelijke) dimensie.

‘Op de hoogte van contact met aliens’

Van de jaren ’70 tot en met de jaren ’90 ging monsignor Corrado Balducci, een exorcist, theoloog en zowel lid van de Vaticaanse Curia (regeringsorgaan) als vriend van de paus, mogelijk het verst door talloze keren op de Italiaanse TV te verklaren dat buitenaardsen reeds in contact staan met de Aarde en dat de leiders van het Vaticaan hiervan op de hoogte zijn.

In tegenstelling tot wat veel andere christelijke researchers geloven verklaarde Balducci dat deze aliens ‘niet demonisch zijn of worden beheerst door entiteiten.’ Hij onthulde zelfs dat het Vaticaan het fenomeen nauwgezet volgt en al sinds de jaren ’50 over de hele wereld via zijn ambassades (nuntiaturen) bewijsmateriaal van het bestaan van aliens verzamelt.

Op een UFO conferentie in Mexico verklaarde Balducci zelfs dat hij ‘altijd al de woordvoerder van deze sterrenvolken wilde zijn, die eveneens onderdeel van Gods glorie zijn.’ Balducci behoorde tot een select groepje adviseurs van het Vaticaan en was wat UFO’s en aliens betreft een officiële woordvoerder namens de Kerk van Rome. Bovendien werden zijn vele krasse uitspraken nooit tegengesproken door het Vaticaan.

‘Vaticaan weet wat er op ons afkomt’

De meest intrigerende Katholieke theoloog was wellicht Malachi Martin, professor van het Pontificale Bijbel Instituut, die -voor zijn verdachte dood in 1999- tijdens een radio-interview in 1997 enorme ophef veroorzaakte door te stellen dat men ‘in de hoogste kringen van de Vaticaanse regering… weet wat er gaande is in de ruimte en wat er op ons afkomt. De komende 5 tot 10 jaar zou dat van groot belang kunnen worden.’

Kenners van (de geschriften van) Martin geloven dat hij met de woorden ‘wat er op ons afkomt’ doelde op de spoedige komst van buitenaardse wezens uit de ruimte. Martin werd verguisd door zijn collega theologen en Katholieke officials, omdat hij als één van de zeer weinigen in zijn boeken tot in details openheid van zaken durfde te geven over de Satanische kliek binnen de orde van Jezuïeten en de medewerking van een aantal van de hoogste Vaticaanse geestelijken bij de voorbereidingen voor de komst van ‘de Antichrist’, of dat nu om één persoon of om een wereldwijd systeem gaat.

 

 

Xander

(1) The US Sun via Live Science
(2) The US Sun
(3) The US Sun

Zie ook o.a.:

12-03: Opnieuw speculaties over openen andere dimensies na heropstarten Large Hadron Collider CERN

Archief:

2013:
11-03: Exo-Vaticana (13) – Het Vaticaan en de komende Verlosser uit de ruimte
05-03: Exo-Vaticana (12): De komst van het nieuwe, buitenaardse evangelie
03-03: Exo-Vaticana (11): UFO’s boven het Vaticaan
25-02: Exo-Vaticana (10): Paus impliceert dat Grote Verdrukking gaat beginnen
19-02: Exo-Vaticana (9): De wederkomst van het Beest voorbereid in Rome en Washington
18-02: Exo-Vaticana (8): Petrus Romanus, het zaad van de slang en de valse messias
04-02: Exo-Vaticana (7): Buitenaardse experimenten en poorten naar andere dimensies
28-01: Exo-Vaticana (6): Close encounters met vreemde wezens
22-01: Exo-Vaticana (5): Aliens zijn de historische demonen
17-01: Exo-Vaticana (4): De dagen van Noach zijn teruggekeerd
14-01: Exo-Vaticana (3): Mensheid al heel lang bezocht door buitenaardsen’
04-01: Exo-Vaticana (2): Jezus Christus een kind van buitenaardsen?
02-01: Exo-Vaticana (1): Vaticaans plan voor komst buitenaardse redder

Reageren kan op het Reactie Forum (klik hier)
*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.