Kosmische ramp binnen 20 jaar onvermijdelijk door versnelde afname magnetische veld

—————————————————————————————————————————————–

Einde 12.000 jarige cyclus bevestigd: ‘De aarde zal bevend van haar plaats wijken’ (Jesaja 13) wordt binnen 15 tot 20 jaar (maar mogelijk al binnen 2 tot 8 jaar) werkelijkheid

—————————————————————————————————————————————–

De tekenen in ons eigen zonnestelsel zijn verbijsterend: de ‘zwarte storm’ op Neptunus is omgedraaid; dwergplaneet Pluto verloor in slechts 2 jaar tijd 20% van zijn atmosfeer, en grote veranderingen in de beroemde ‘rode vlek’ op Jupiter laten zien dat de volgende kosmische golfbeweging van de elektromagnetische ‘galactic current sheet’, waar we eerder aandacht aan besteedden, niet alleen is gearriveerd, maar in versneld tempo naar zijn hoogtepunt gaat. Het beschermende magnetische veld van onze planeet neemt nu zó snel af, dat het over maximaal 20 jaar, maar hoogstwaarschijnlijk véél eerder (2030 / 2025 of zelfs nog vroeger), definitief einde verhaal is voor de mensheid. Let wel: dit is géén ‘complottheorie’ meer, maar de door wetenschappelijke feiten onderbouwde onvermijdelijk geworden nabije toekomst.

Ik volg al geruime tijd het YouTube kanaal ‘Suspicious Observers‘, gerund door een academicus die zich baseert op wetenschappelijke onderzoeken van erkende researchers, die regelmatig aan het woord worden gelaten. In een nieuwe, anderhalf uur durende docu-film ‘The Earth Disaster Documentary‘ worden de belangrijkste items van vele tientallen eerdere video’s aangehaald en samengevat. Hoewel ik er vaker aandacht aan heb besteed (zie o.a.: Wetenschappers waarschuwen voor kosmische golf EN super zonnevlam in 2023 – (30 juni)), is er nu voldoende bewijs om te constateren dat het al zo vaak ten onrechte voorspelde ‘einde van de wereld’, de ‘Apocalyps’, nu ècht zeer nabij is.

Rond de eeuwwisseling bevestigde de NASA dat het magnetische veld van de Aarde in circa 150 jaar tijd met 10% was afgenomen. In dat tempo zou het nog lange tijd duren voordat we in de problemen zouden komen. Maar slechts 10 jaar later constateerde de Europese collega’s van ESA dat er in die zeer korte tijd nog eens 5% was verdwenen, en er dus sprake was van een gigantische versnelling. Rond 2020 bedroeg de totale afname al minimaal 20%. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat het inmiddels zó hard gaat, dat het magnetische veld nu of op korte termijn ieder jaar 5% van zijn sterkte verliest.

‘Tragisch genoeg gaan wij The Big One meemaken’

‘Tragisch genoeg zijn wij die nu leven degenen die ‘The Big One’ te verduren zullen krijgen,’ begint Ben Davidson, die de afgelopen jaren de nodige ‘debunk’ pogingen voor zijn kiezen kreeg, maar van de nieuwste onderzoeken van systeemwetenschappers en vakbladen nu in snel tempo gelijk begint te krijgen.

De golfbewegingen van de elektromagnetische ‘galactic current sheet’, waar we iedere 12.000 jaar mee te maken krijgen.

(Volgens hem is de enige reden waarom dit onderwerp pseudo-science wordt genoemd vooral te wijten aan CIA agent Charles Hapgood, die zich jarenlang als professor voordeed, en erin slaagde om eeuwenlange studies en een wagonlading bewijs van tafel te krijgen, en te vervangen door de inmiddels ontkrachte voorgeschreven wetenschappelijke ‘werkelijkheid’. Dit was overduidelijk bedoeld om de wereldbevolking onwetend te houden.)

Davidson heeft het over het einde van de 12.000 jarige kosmische cyclus waarna steeds het volgende ‘einde van de wereld’ plaatsvindt. ‘En dat is geen science fiction. Wij zijn ALLEMAAL de belangrijkste spelers’ van het ‘disaster script’ dat we de komende jaren zullen gaan meemaken. ‘En de zon speelt de rol van de vernietiger.’ Davidson benadrukt dat al het bewijs erop wijst dat een ‘micronova’ van de zon een ‘bijna onvermijdelijk gevolg’ is van de reis van het zonnestelsel door de Melkweg.

Snelle poolomkeringen gooiden klimaat overhoop

Een magnetische poolomkering kan zich binnen 80 jaar voltrekken (Cal. Berkeley). De huidige, onomstotelijk vastgestelde omkering begon al meer dan dubbel zolang geleden. De planeet zit nu in de ‘rode zone’ waarin dit proces steeds sneller naar een climax toewerkt. Die climax is de uiteindelijke omkering zelf, die in het verre verleden zó plotseling en krachtig was, dat uit fossiele opgravingen is gebleken dat dieren van het ene op het andere moment staande bevroren, en er in hun magen verse plantenresten werden aangetroffen.

Een greep uit de vele andere voorbeelden: Onder Antarctica is tropisch koraal gevonden, wat bewijst dat de Zuidpool niet altijd op die plek heeft gelegen. (Er bestaan tevens zeer oude kaarten waarop Antarctica zonder ijslaag is ingetekend). Prehistorische bevroren bomen op Spitsbergen (Noorwegen) bleken geen ringen te hebben, en er is maar één plek op aarde waar er geen seizoenen zijn: rond de evenaar. Een mijl onder de Groenlandse ijslaag zijn planten gevonden die behoren bij een mild klimaat, wat suggereert dat het ijs daar ooit helemaal gesmolten is. Ook zijn in de arctische regio dinosauruseieren gevonden (wat onmogelijk is voor koudbloedige dieren, tenzij het klimaat er ooit heel anders was).

Iedere 10.000 tot 12.000 jaar een Extinction Level Event

Het Pentagon is er al sinds 1946 van op de hoogte dat tijdens een ‘magnetische’ poolomkering de aardas 89 graden kantelt, waarna deze over een lange tijdsperiode weer terug ‘flipt’. Zo’n kanteling veroorzaakt behalve ‘global cooling’ en een nieuwe ijstijd enorme geografische veranderingen; bergen worden letterlijk van hun plaats gerukt, en elders ontstaan er juist nieuwe. Uit ijskern- en grondboringen komt een cyclus van 10.000 tot 12.000 jaar naar voren, waarna zo’n poolomkering de hele planeet letterlijk op zijn grondvesten doet schudden, en vrijwel al het leven wordt uitgeroeid.

Een van de wetenschappers die in de docu aan het woord komen is dr. Peratt van het Los Alamos National Lab (en Lawrence Livermore National Labb / Departement van Energie) die zegt dat ‘je gemiddeld iedere 10.000 jaar een catastrofe kunt verwachten zoals het Antediluvian, de zogenaamde Bijbelse (zond)vloed. De beschaving wordt voor het grootste deel uitgeroeid. Het is een afschuwelijke ramp die een bestaande beschaving wegvaagt, plus de meeste mensen op aarde.’

Over de hele wereld (Kazachstan, China, de VS, het Midden Oosten, Siberië, Zuid Amerika) zijn voorwerpen, verslagen en afbeeldingen gevonden van lang verdwenen beschavingen (zoals de Inca’s) waaruit blijkt dat die in het verre verleden zo’n cataclysmische ramp – of ELE (Extinction Level Event) – hebben meegemaakt. Bewoners van het oude China en Siberië verhaalden over de lucht die letterlijk in brand leek te staan. Alle geologische, geofysische en historische bewijzen wijzen op één veroorzaker van de vernietiging: de zon, hetzij door een ‘super flare’, hetzij door een micronova.

Een micronova – waarvan het bestaan (op tal van sterren) in de docu wordt bevestigd door CalTech dr. August Dunning (ex-NASA, ex-JPL)- kan de rotatie van de aarde tijdelijk tot stilstand brengen of zelfs doen omkeren, zoals beschreven staat in de Bijbel en opgetekend werd door tal van andere oude culturen. Antieke Peruaanse geschriften spreken van een nacht die 20 uur lang duurde (terwijl in de Bijbel, dus in Israël, verslagen staan van het tegendeel, dus een dag die veel langer duurde dan normaal).

Een bekende eindtijd profetie van de Hopi Indianen luidt dat een ‘blauwe ster’ aan de hemel het einde van de tegenwoordige wereld zal aankondigen. Op 12-12-21* verscheen een blauwe komeet (Leonard) aan de hemel (foto genomen op La Palma):

(* Herinnert u zich nog dat het ‘einde van de wereld’ zoals dat door de Maya’s zou zijn voorspeld op 21-12-12 zou plaatsvinden? Er zijn complete speelfilms over gemaakt, zoals het bekende ‘2012’.)

Magnetische veld al minimaal 20% afgenomen

Het magnetische veld is inmiddels met minstens 20% afgenomen. De noordpool en de zuidpool (die het continent Antarctica inmiddels verlaten heeft) bewegen zich met almaar grotere snelheid naar elkaar toe. ‘Dit is niet een normale poolverschuiving, maar een echte omkering,’ vervolgt Davidson, wijzend op het feit dat de afname nu minstens 5% per decennium is, en de leider van ESA’s ‘Swarm’ missie, Rune Floberghagen, dit al in 2014 heeft erkend (wat hem zijn positie kostte).

Het vermoedelijk punt waar de polen met elkaar zullen ‘botsen’ ligt net ten westen van Indonesië (heel dichtbij het laatste punt waar de radar nog contact had met vlucht MH370, voordat deze in 2014 spoorloos verdween):

Eredoctoraat professor dr. James Channell (Universiteit van Florida) bevestigt dat het bestaan van deze ‘magnetische excursies’ nu breed wordt erkend in de wetenschappelijke literatuur. Deze magnetische verplaatsingen en omkeringen ‘zijn van zeer korte duur,’ en gaan gepaard met een zwakker geworden magnetisch veld. ‘En dan krijg je krachtigere UV straling’ op aarde.

‘Weten de regeringen meer dan ze ons vertellen?’

Davidson: ‘Weten de regeringen van China en de VS meer? Alle informatie die ik op dit kanaal deel werd gepubliceerd in grote wetenschappelijke bladen, waarbij ik toegeef dat ik deze punten zelf met elkaar in verbinding heb gebracht, en geprobeerd heb de ontbrekende gaten te vullen met de middelen die de researchers in het verleden niet hadden. Het lijkt in ieder geval zeker dat de CIA het al tientallen jaren geleden heeft uitgevogeld.’

‘Het draait allemaal om overleving, en dat is het enige goede nieuws dat ik in deze docu kan brengen. Er is namelijk bewijs dat de bevolking zich massaal in grotten en tunnels terugtrok. Meerdere keren zelfs. Het feit dat wij hier nu zijn bewijst dat we het hebben overleefd, en weer op het oppervlak zijn teruggekeerd.’

Dat er na de Tweede Wereldoorlog een enorm ondergronds netwerk aan tunnels en bases in de VS is aangelegd, dat veel complexer en groter is dan het leger ooit nodig zou hebben, is algemeen bekend (Zie deze onofficiële kaartjes. Het bestaan van een groot deel van de hier getoonde ondergrondse complexen (vermoedelijk slechts een fractie van wat er is gebouwd) is overigens door de overheid bevestigd):

Douglas Vogt (Diehold Foundation), die al jaren op basis van gecensureerde research schrijft dat er in 2046 een nova op de zon zal plaatsvinden: ‘De Amerikaanse regering weet dat de zon in nova gaat, dat staat buiten kijf. Ze willen alleen dat u het niet weet… Ze geven wanhopig iedere andere mogelijke verklaring (vooral de CO2/klimaatverandering hoax – X.) om u maar niet naar de zon te laten kijken.’

Catastrophism bevestigd op aarde en in het zonnestelsel

Vooral sinds vorig jaar verschijnen tal van nieuwe studies en papers die Davidsons ‘catastrophism’ theorieën beginnen te bevestigen. In de docu worden daar diverse voorbeelden van getoond, zoals een studie van de Universiteit van Leiden (Leiden Observatorium) waarin staat dat planeten zelfs een supernova kunnen overleven (laat staan een micronova). Een jaar geleden constateerden andere wetenschappers dat de lengte van een dag letterlijk ‘ingekort’ is: de rotatie van de aarde is dermate toegenomen, dat in 2020 de 28 kortste dagen sinds 1960 werden gemeten. In 2021 heeft die versnelling zich verder doorgezet.

Behalve grote plotselinge gebeurtenissen op de planeten in ons zonnestelsel (de ‘dark vortex’ op Neptunus die is omgedraaid, de 20% afname van de atmosfeer van Pluto, en aanzienlijke chemische (helium) veranderingen in de zonnewind) zijn er ook tal van zichtbare signalen op aarde, zoals de 2 miljoen bliksem ontladingen die vorig jaar in Michigan werden geteld, één derde meer dan normaal. Van locaties op de hele wereld – zoals de Noordpool regio, waar de zonne energie het makkelijkste de atmosfeer kan binnendringen – zijn vergelijkbare rapporten verschenen. Tevens zijn er boven berggebieden en in winterstormen twee nieuwe soorten bliksemontladingen waargenomen.

Delen van de dierenwereld zijn veel gevoeliger voor magnetische veranderingen. Zo vertoonden orka’s in augustus bij Spanje ongewoon agressief gedrag door in wateren waar ze normaal zelden komen massaal boten aan te vallen en te beschadigen.

Tekenen en bewijzen dat ‘The next End of the World’ is aangebroken

En wat de denken van het Science artikel van 19 februari 2021 ‘Een wereldwijde klimaatcrisis 42.000 jaar geleden’, waarin wordt gesteld dat wij ons nu in de volgende crisis bevinden (niet dankzij menselijk handelen, maar dankzij de zon). De patroonveranderingen wijzen op een climax over slechts 20 tot 30 jaar (maximaal). ‘Bijna ieder belangrijk punt in ons boek ‘The Next End of the World’ werd binnen 6 maanden bevestigd of verder uitgediept. De nabije sterren, de planeten (zo werden er een verrassend hoog aantal marsbevingen gemeten), de zon, onze eigen planeet, eisen allemaal onze aandacht.’

Afgelopen jaar zagen we uitzonderlijke aurora’s, grote landverschuivingen (waarvan men boeren de schuld probeerde te geven), bewijs dat de helderheid van de naburige ster van Barnard niet werd veranderd door een planeet (zoals eerder werd beweerd), maar door veranderingen op de ster zelf, en bewijs van superflares van een andere ‘buurman’ van de zon, Wolf 359. In het vorige decennium zagen we vergelijkbare heftige verschijnselen in het stelsel van Proxima Centauri, de ster die het dichtste bij de zon staat (4,2 lichtjaar).

Tal van studies wijzen erop dat het afnemende magnetische veld reeds grote veranderingen in alle lagen van de atmosfeer veroorzaakt (zoals een snel zwakker wordende ozonlaag), ondanks het feit dat de activiteit van de zon zelf juist is verminderd (solar minimum). In een EPP (Earth & Planetary Physics) studie werden ook de veranderingen in CO2 direct verbonden aan de verzwakking van het magnetische veld, de ECHTE oorzaak van ‘klimaatverandering’.

(Interessante zijsprong: volgens een nieuwe studie is de hoeveelheid water onder de bovenste laag van de aardkorst onvoorstelbaar veel groter dan eerder werd gedacht. Dit zou een verklaring kunnen zijn voor de vraag waar het water van de zondvloed is gebleven.)

Wetenschappers ‘weten nu wat eraan komt’

Wat is de reden dat Davidsons jarenlange weggewuifde catastrophism modellen nu plotseling zo breed en serieus worden bestudeerd, en (geheel of gedeeltelijk) worden bevestigd door absolute topwetenschappers en grote onderzoeksinstellingen? ‘Twee antwoorden. Eén: steeds meer wetenschappers zien het licht en beginnen het te snappen. Ik heb wekelijks contact met tientallen van hen, werkzaam bij talloze universiteiten en organisaties. Zij weten wat eraan komt. Zij weten wat ze nu kunnen publiceren. Er is nu overweldigend veel erkenning.’

‘De tweede reden is jullie. Jullie bewerkstelligen deze veranderingen.’ Researchers en vakbladen zijn geïnteresseerd geraakt toen steeds grotere aantallen mensen meer wilden weten over dit topic, massaal de video’s gingen bekijken, de onderzoeken hierover begonnen te lezen, en de informatie met elkaar en anderen deelden.

Naar 5% afname per jaar = het einde tussen 2025 en 2030, mogelijk zelfs eerder

In een NASA simulatie is te zien hoe de zogenaamde L-shells (de kleinere magnetische velden die tot op lagere hoogte reiken, waarvan de laagste in slechts één jaar met 500 kilometer is afgenomen) zullen reageren op een super zonnestorm:

Davidson: ‘Dat wordt leuk op aarde, hè?’ Bovendien wordt in steeds meer studies in gezaghebbende vakbladen bevestigd dat poolomkeringen niet geruisloos verlopen (zoals lange tijd werd beweerd), maar eigenlijk altijd E.L.E.’s zijn: Extinction Level Events. ‘Terwijl we allemaal schreeuwen over Covid en klimaatverandering is DIT nu wereldwijd gaande. Mensen, we verkeren in grote problemen. Vergeet niet dat de officiële wetenschap nu zegt dat zodra het gebeurt, het SNEL gebeurt – bijna 100 keer sneller dan de 5% per eeuw van de NASA.

‘Dat is buitengewoon extreem, en komt neer op 5% afname per jaar, dus 1% per 72 dagen. Het duurt dan op zijn hoogst enkele jaren, en dat is géén grap. Met 5% per decennium zitten we nu al op een vermindering van 20% of meer. En als het magnetische veld opnieuw versnelt, dan is dat héél slecht nieuws. Het is zeer waarschijnlijk dat die versnelling in 2019 en 2020 (tijdens een door Swarm vastgestelde ‘geomagnetische schok’) inderdaad al heeft plaatsgevonden.’

In een grafiek ziet dit er zo uit:

Het punt waarop de diverse gekleurde lijnen splitsen, is het moment waarop we ons nu bevinden. ‘Mijn absoluut beste schatting is dat we ergens tussen de oranje en groene lijn uitkomen.’ Dat is tussen 2030 en 2046. Let wel: dan is het absolute einde – de instorting van de beschaving begint (veel) eerder, vermoedelijk vele jaren, vooral omdat onze samenleving zo afhankelijk is geworden van elektriciteit en het zwakker geworden veld (op -50%? misschien wel -30%?) onze systemen niet langer zal kunnen beschermen. Dat plaatst het potentiële einde van onze beschaving mogelijk al in (of zelfs kort voor) 2025. Met wat geluk hebben we nog een paar jaar langer de tijd.

Dit zal natuurlijk nooit officieel worden aangekondigd, omdat er dan massale paniek uitbreekt. Grote kans is dat het net zo lang een ‘complottheorie’ zal worden genoemd (en de schuld op de CO2/klimaatverandering hoax zal worden afgeschoven), totdat de enorme impact niet meer te ontkennen valt.

De elite graaft zich in of heeft ontsnapping naar de ruimte

Sinds 2020 en 2021 komt iedereen met een nog functionerend brein in opstand tegen alles wat er nu gedaan wordt (corona plandemie, Agenda-2030, Great Reset, Green New Deal, etc.) om de mensheid totaal onder controle te krijgen en af te houden van de waarheid. Die waarheid is bij de elite overigens goed bekend; niet voor niets is ’s werelds rijkste man, Jeff Bezos, vlakbij zijn lanceerplatform in Texas een berg aan het uithollen om zich in te kunnen verbergen zodra de kosmische ramp onze planeet treft.

En waarom is Elon ‘Tesla’ Musk zo bezig met precies dezelfde zaken: het graven van tunnels, of juist een ontsnappingsmogelijkheid naar de ruimte? Het aantal miljardairs en celebrities (o.a. George Clooney, Lady Gaga, Kim Kardashian) dat zich voorbereidt met het kopen en laten aanleggen van survival bunkers (die door hen natuurlijk niet letterlijk zo worden genoemd), neemt snel toe. ‘In wat zij doen ziet u wat u zou doen als u hun geld zou hebben, en zou weten wat eraan komt.’

‘Eyes open, no fear’, beëindigt Davidson al zijn video’s. Historisch is zo’n cataclysmische ramp te overleven (anders waren we hier nu niet), maar het zullen er maar heel weinig zijn. Behalve veel kostbare en inspannende voorbereidingen en het vergaren van kennis en technieken om zonder elektriciteit te kunnen overleven, moet je ook een ontsnappingsmogelijkheid naar een ruimte diep onder de grond hebben, waar je geruime tijd veilig moet kunnen blijven. Voor 99% van de mensheid is dat sowieso niet realistisch, zeker omdat er geen tijd meer zal zijn om alsnog ingrijpende besluiten te nemen en uit te voeren zodra alles begint.

Oude profetieën voorzeggen exact wat er nu staat te gebeuren

Gelovigen en kenners van de Bijbel zouden niet verbaasd moeten zijn, want tal van profetieën voorzeggen alles wat in dit artikel beschreven staat:

‘Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.’ (2 Petrus 3:10)

”Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir. Daarom zal Ik de hemel doen wankelen en de aarde zal bevend van haar plaats wijken door de verbolgenheid van de Here der heerscharen, ten dagen van zijn brandende toorn.’ (Jesaja 13:12-13)

‘En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen… en oversten… en rijken en machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen…’ (Openbaring 6:14-15)

‘Want zo zegt de Here der heerscharen: Een ogenblik nog, een korte wijle, dan zal ik de hemel en de aarde, de zee en het droge doen beven.’ (Haggaï 2:7)

De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk; de aarde waggelt zeer als een beschonkene, en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op.’ (Jesaja 24:19-20)

‘Ja, beven zullen voor Mij de vissen der zee, het gevogelte des hemels, het gedierte des velds en al het kruipend gedierte dat op de aardbodem kruipt en alle mensen die op aarde leven; de bergen zullen neerstorten, de bergwanden zullen vallen, elke muur zal ter aarde storten.’ (Ezechiël 38:20)

Ontsnapping hieraan kan de elite echter vergeten, maar er is hoop

‘En het zal geschieden, dat wie vlucht voor het schrikaanjagend gedruis, in de kuil valt en dat wie uit de kuil klimt, in de strik gevangen wordt; ja, de sluizen in den hoge worden geopend en de grondvesten der aarde beven.‘ (Jesaja 24:18)

‘Welaan dan, gij rijken, weent en maakt misbaar over de rampen, die u zullen overkomen. Uw rijkdom is verrot… uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn… Gij hebt op aarde weelderig geleefd en u te goed gedaan… gij hebt de rechtvaardige veroordeeld, ja vermoord; er is geen verweer tegen u.’ (Jakobus 5:1-6)

‘Te dien dagen zal het geschieden, dat de Here bezoeking zal brengen… over de koningen der aarde op de aardbodem. En zij zullen bijeengebracht worden, zoals men gevangenen bijeenbrengt in een kuil, en zij zullen opgesloten worden in een kerker, en na vele dagen zullen zij bezocht worden.’ (Jesaja 24:21-22)

Er is echter ook hoop, want de cyclus lijkt nu definitief te zullen worden beëindigd. Er volgt niet nog een periode van 12.000 jaar tot aan de volgende ELE:

Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit: nog eenmaal, doelt op verandering der wankele dingen als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijve, wat niet wankel is.’ (Hebreeën 12:26-27)

‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan… en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij die op de troon gezeten is, zeide: Zie, ik maak alle dingen nieuw.’ (Openbaring 21)

De beloofde finale verlossing lijkt daarom nabij, maar tot die tijd wordt het onszelf schrap zetten en zien te te volharden – nog even los van het feit dat onze eigen ‘koningen’ met hun beleid bezig zijn om ons leven al in de komende jaren tot een ware hel te maken.

Voor al degenen die deze hoop (nog?) niet hebben: kijk even naar de onderstaande korte video met beelden uit bekende apocalyptische rampenfilms, begeleid door het opwekkende deuntje van een ruim 35 jaar oude bescheiden hit van de Simple Minds. En bedenk dan dat wat de aarde op korte termijn te wachten staat, alle rampen die in deze films worden uitgebeeld in heftigheid verre zal overtreffen:

 

Xander

(o.a.) (1) Suspicious Observers (enige basiskennis van het universum is wel noodzakelijk om de grote lijn te kunnen volgen.).

Zie ook o.a.:

30-06: Dierenwereld raakt van slag door snel afnemende magnetische veld aarde (Bescherming tegen kosmische straling wordt razendsnel zwakker – Poolomkering veel dichterbij dan aangenomen? – Wetenschappers waarschuwen voor kosmische golf EN super zonnevlam in 2023)
14-06: Solar wetenschapper: ‘Er staat iets groots te gebeuren op de zon, wij noemen dit het Termination Event’
22-05: Werd de stroomstoring in Kazachstan veroorzaakt door extreem verzwakte magnetische veld Aarde?
29-04: Climate Science Center wetenschapper waarschuwt voor ‘super zonnevlam’ in 2023
06-02: Global Cooling zet door: Satellieten constateren scherpe temperatuurdaling atmosfeer

2020:
08-12: Duizenden jaren oude klimaatcyclus en zonne activiteit markeert begin nieuwe IJstijd
08-11: Global Cooling: Tikkende tijdbom Noordpool kan abrupte extreme afkoeling Europa veroorzaken

31-08: Gobal Cooling bevestigd: Groot Zonne Minimum begon op 8 juni 2020 en duurt tot 2053

25-01: ‘Robuust wetenschappelijk bewijs’ dat klimaat niet door CO2, maar door wolken wordt bepaald

Archief 2012:
14-02: Remote viewers: Alles verwoestende killshot zonnevlam nabij

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

111

 1. Beste Xander,

  Is het niet beter om een kaars aan te steken, i.p.v. de duisternis te vervloeken?

  Groet,

  Wim

 2. Het scenario is nogal eenvoudig en daarom wellicht door wetenschappers in twijfel getrokken.
  God schiep, samen met Jezus het heelal, daarna heel de cyclus voor leven op aarde, tenslotte schiep hij de mens, toen alles voor leven klaar en stabiel was. Doch om een stabiele vreedzame toekomst te verzekeren moest “de mens” bewijzen dat hij Gods’ soevereiniteit voor eeuwig zou aanvaarden. Dit is nu precies wat hij niet deed. Onder aanvoering van een opstandig geestelijk schepsel trok de mensheid zich van Gods’ principes terug, de wereld die we nu kennen is het triestige einde van menselijk bestuur en het bewijs dat alleen God de soeverein kan zijn die het verdiend om te beslissen wat goed en kwaad is. Binnenkort komt er een zuivering op aarde. Alleen degenen die God volledig willen dienen en aanbidden mogen verder voor eeuwig aarde leven en die compleet herstellen. Mooi hé!

 3. Mayas hadden het over de dark rift de galactische midden vlak naar het schijnt 3dagen donker en dan 1000 jaar licht van de centrum van de melkweg.
  Ook fijne video https://m.youtube.com/watch?v=d8sGKwdW-ZQ
  Wel deze video is sinds ik het eerte keer gezien heb sinds 2007 meerdermalen van yutube gehaald.. en nu ontbreken er de eerste 15 min. Waarin wordt uitgelegd dat de wetenschap omvat fijten en soms zijn er fijten dat niet in de wetenschappelijke theori passen en onder tafel worden geveegd om te doen alsof ze er niet zijn omdat de hele wetenschap en geschiedenis ondersteboven wordt gezet dezefijten worden anomalien genoemd en nog meer hints naar een elite coverup..

 4. Ik lees hier vele reacties (wel vaker overigens) dat het artikel tegenstrijdigheden bevat omdat Xander stukken schrijft met zowel wetenschappelijke als Bijbelse insteek. Het één zou het ander uitsluiten. Mijns inziens niet vreemd omdat je als auteur beide doelgroepen moet voorzien.

  Zelf zweef ik al mijn hele leven tussen het geloof en “de wetenschap”. Ik weet het gewoonweg niet. Het is een continue strijd tussen gevoel en verstand. Maar dat geeft ook enigszins rust. Waarom zou je alles willen en moeten weten. Wanneer je openstaat voor alle opvattingen kan niets als een complete verrassing komen.
  De mogelijkheid dat dit staat te gebeuren zie ik als zeer reëel. Maar de kans dat het niet gebeurd is wellicht even groot. Een kwestie van perspectief, zoals alle gebeurtenissen hier op aarde. Persoonlijk zie ik mijn strijd zoals hierboven omschreven dan ook als een geschenk. Dit zorgt ervoor dat ik alles blijf overwegen en daardoor vrijer kan denken en leven. Ik verlies mijzelf niet door angst, omdat ik altijd open blijf staan voor ‘het andere verhaal’. Het accepteren van beide werelden zorgt ook voor een betere leefomgeving voor iedereen.

  Ik kan mij dan ook vinden in de schrijfwijze van Xander. Jaren lees ik al mee en ik vind het een erg fijne website. De ene keer vermaakt het en de andere keer informeert het mij. Ga zo door!

 5. Wat jammer dat er geen reacties meer geplaatst kunnen worden.
  Wat is de reden?

 6. Volgens mij is het niet nodig om nog te zitten speculeren of dat virus uit dat lab kwam of niet, we weten dat sinds dat getalleke 2020 een wereldwijd medisch bedrog is begonnen dat ze niet meer willen zien stoppen!

 7. Hallo, ik wilde een reactie plaatsen onder het artikel ”Covid vaxxicide …”, maar er is geen inputveld voor een reactie te plaatsen.

  Grt.

 8. Correctie: Jonathan Cahn, die ik noemde als zijnde theoloog, is weliswaar pastor, maar heeft geschiedenis gestudeerd en -voor zover ik kan nagaan- geen theologie, kan dus geen theoloog genoemd worden.

 9. Pier schreef:
  02/01/2022 om 8:16 pm
  Prachtig en raak geschreven Pier!
  Die tekst knip ik uit en bewaar ik.

 10. @Pier. Dank voor uw reactie. U noemt zelfs meer dan vijf theologen. Maar helaas de Moderator komt tussen beide en trapt op de rem, zo blijft u nu dus verstoken van mijn antwoord. Jammer!!!
  Shalom. Ramshoorn.

  Dit was dan uw laatste reactie Ramshoorn. Het ga u goed. Mod.

 11. (Dank moderator) Ramshoorn op 7.33: ik wil je best een beetje tegemoet komen in deze. Er zijn talloze, positieve theologen in deze tijd. Ze zijn niet allemaal even bekend uiteraard. Je vindt ze in alle christelijke denominaties, inclusief de Rooms katholieke kerk.
  Twee zeer positieve, hedendaagse, RK theologen zijn b.v. Antoin Bodar, jou misschien bekend. Zeer indrukwekkend getuigenis, in woord en daad toegewijd aan Christus. En dan aartsbisschop Carlo Vigano. Heeft een zeer scherpe kijk op deze tijd, het gebeuren rond corona, het functioneren van paus Franciscus, etc. Zeer de moeite waard kennis te nemen van zijn artikelen.

  Misschien ken je Frère Roger (Roger Schutz), de oprichter van de geloofsgemeenschap in Taizé, Frankrijk? Fantastische bediening van verzoening tussen katholieken en protestanten. Hij is helaas overleden in 2005, neergestoken door een ‘verwarde vrouw’, maar de gemeenschap bestaat nog. Trekt jaarlijks duizenden vooral jongeren van alle gezindten die er worden geconfronteerd met het evangelie. Roger was oorspronkelijk protestant, maar wilde gehoorzaam zijn aan het gebed van Christus: “Vader, ik bid u dat zij allen één zijn.” Taizé is een zeer gezegende plaats. Het ligt naast Cluny, een plaats in Frankrijk waar gedurende de middeleeuwen een klooster stond met eenzelfde bediening als het huidige Taizé. Dit klooster trok eveneens duizenden bezoekers per jaar die er geestelijk werden gevoed.

  Een overeenkomstig ontmoetingscentrum, niet in Frankrijk maar in Zwitserland, is L’Abri, opgericht door de theoloog Francis Schaeffer. Hier komen vooral studenten, jongeren, die zoeken naar God. Ze worden er onderwezen in de christelijke leer. De confrontatie tussen geloof en twijfel wordt er niet uit de weg gegaan. Er wordt gezocht naar doordachte, rationele antwoorden op kritische vragen over het geloof.
  Maar, je vroeg om theologen uit deze tijd en Schaeffer is ondertussen ook al enige tijd naar de Heer.

  Dus, je kent hem vast wel, een indrukwekkend theoloog is de hedendaagse Amerikaanse voorganger en pastor John Mc. Artur. Hij brengt op zeer confronterende wijze een radicale bijbelse boodschap, over bekering, oordeel en eindtijd. Een fantastische boodschap, maar wat ik persoonlijk jammer vind is dat hij weinig moet hebben van de werking van de Heilige Geest in profetie, tongentaal, genezing etc. Jammer. Desondanks wordt hij door de Heer gebruikt.

  Nou, Ravi Zacharias ken je ook wel denk ik. Bekend van het internet. Wijs man die een gezond evangelie brengt. En theoloog is.
  Net als b.v. Jonathan Cahn, Joods messiaans voorganger. Schrijver van het boek ’the Harbinger’. Is in de USA een bekend figuur. Heeft voor het Amerikaanse congres op zeer indrukwekkende wijze het evangelie mogen preken, waarbij hij waarschuwde voor komende oordelen, indien het land op de huidige weg door zou gaan.

  Alexander Dvorkin, een Rus, is minder bekend, evenals de Aziatische Simon Chan, maar ook dat zijn positieve theologen die een positieve bijdrage leveren aan de wereldwijde kerk.

  Wat dacht je trouwens van onze eigen Prof.dr.dr. Willem Ouweneel? Ook niet de eerste de beste. En niet te vergeten een man als Willem Glashouwer. Twee mannen moet ik zeggen. Sr. En Jr. Junior moet je kennen. Die is zeer actief in christenen voor Israël.

  En zo kan ik doorgaan met Prof. Kamphuis, John Piper etc., etcetera. Allemaal toegewijde, gelovige volgelingen van Christus, die door de universitaire studie heen hun geloof behielden en sterke getuigen werden. Er zijn er honderden.

  Ramshoorn, je hebt een te beperkte kijk op deze zaak. De Heer is ruimer.

 12. @Xander. Heeft u mijn bericht over theologen en voorbeelden daarvan wel goed gelezen?

  Ik las een boeiende spreuk van Job, de wijste man van heel het M-O….misschien sprak hij wel over die afgezaagde, domme theologen [zijn drie vrienden] van ZIJN TIJD:

  Job 12:2 (NBG51) Waarlijk, gij zijt nog eens mensen: met u zal de wijsheid uitsterven.

  Shalom. Ramshoorn.

  Ramshoorn dit is voorlopig uw laatste posting. Mod.

 13. Xander en moderator, ik wens jullie een gelukkig en gezegend nieuwjaar.

  Allen:
  Hartelijk dank voor al uw mooie wensen voor 2022. Ook XN wenst u allen, dwars door een wereld die in verwarring is, een vrede die het verstand te boven gaat en u uw geluk vindt in de kleine dingen die het Leven ook in zich draagt. Mvg. Mod.

 14. @Pier. In mijn bericht aan u heb ik met heel veel feiten aangetoond dat theologie en theologen verworden zijn tot theo[loog]. Noemt u mij AUB vijf klinkende namen 2022 van theologen waarvoor ook ik misschien mijn hoed zou kunnen afnemen!!! Ben benieuwd!!!

  Ik las een boeiende spreuk van Job, de wijste man van heel het M-O….misschien sprak hij wel over die afgezaagde, domme theologen van zijn tijd:

  Job 12:2 (NBG51) Waarlijk, gij zijt nog eens mensen: met u zal de wijsheid uitsterven.

  Ramshoorn, uw gedrag naar een mede gast is volkomen onacceptabel, Waarschuwing. Mod.

 15. @XANDERNIEUWS, wellicht al bekend, anders ter info:

  GEEN “Geef een reactie” VELDEN aanwezig onder het laatste artikel,
  Covid vaxxicide: Amerikaanse verzekeraars melden 40% meer doden in beroepsbevolking

  Beste René, we zijn daarvan op de hoogte en in beraad om het het anders te gaan doen. U en Allen lezen daar binnenkort meer over. Mvg. Mod.

 16. Oh, we krijgen een komische ramp ?…

  …Après nous, le déluge !

 17. Xander, een gelukkig nieuwjaar en vooral bedankt voor je niet aflatende moed en berichten.
  God zij met je.

 18. Ramshoorn op 11.59: als je nou eens iets verder had gelezen dan alleen de eerste zin, dan had je deze stroom van bitterheid niet hoeven uitstorten.

 19. Leuk, maar alleen al om het feit dat de Nasa ermee komt en het in “de vakbladen” staat neem ik het met een hele flinke korrrel (emmer) zout, ok? Jaar in jaar uit zijn er “wetenschappers” die het einde van de aarde, einde van de mensheid, einde van het universum voorspellen. Elk jaar is er wel weer andere ellende die over de mensen wordt uitgestort. Het mag nu wel een keer klaar zijn, even “normaal” leven zonder doemscenario’s. Bekijk het met al die angstverhalen, #ikdoenietmee, ik pas. Iemand een biertje?

 20. Heel vervelend dat we zoveel mensen aan het woord zien , die allemaal wat op- of -aan te merken hebben. Dat is toch iets typisch Nederlands.
  Lieve mensen… dit is een artikel met een bepaalde inhoud. Je hebt de vrijheid om het te lezen, om er kanttekeningen bij te plaatsen.. in je zelf.. en je hebt de vrijheid om het als onzin af te doen…..in je zelf… Maar dat miauwen en betweterig becommentarieren, is niet alleen onnodig maar ook heel storend voor diegene die hier uren werk in heeft zitten. Het is zelfs enigszins ondankbaar.
  Ik hoop dat we met zn allen er nuchter onder kunnen blijven en dat we Xander dankbaar kunnen blijven voor het schrijf- en researchwerk wat hij doet. Eigenlijk jammer dat dit weer even gezegd moet worden.

 21. @Ramshoorn
  03/01/2022 om 11:59 am

  Helemaal met je eens , en meesterlijk verwoord van je !

 22. Dus door de “Elite” de gewenste Great Reset zet echt door.
  Hetzelfde wens ik hun ook toe.
  Niets is sterker en groter dan de Natuur en de krachten die daarin spelen.
  Even orde op zaken stellen.
  Het is al verbazing wekkend dat de mensheid tot zulke technische hoogte is gekomen
  om dit allemaal te kunnen onderzoeken en te laten zien.
  Misschien komt er nog een UFO voorbij. Je weet maar nooit.
  Let de Games begin.

 23. simon ,

  nou , je zal mij niet zien feesten …. ik vindt t geen “happy occasion“…

 24. Ik heb getracht de documentaire te bekijken maar heb het halverwege opgegeven.
  Er was geen zinnig verhaal van te maken, slechts een enorme hoeveelheid blablabla en veel suggestieve informatie die niet eens te volgen was.

 25. @Pier schreef: Ik kan niet echt dom zijn, lijkt mij. Ik ben tenslotte theoloog en daarvoor moet je toch enigszins kunnen nadenken.”””

  Hebben de theologen van de afgelopen 60 jaar niet gezorgd voor een rampzalige leegloop van Roomse en Protestantse kerken? Ieder jaar sluiten 70.000 eens trouwe gelovigen de kerkdeur achter zich in het slot.

  Christelijke Omroepen en Kranten zijn allen zieltogend. EO kelderde van 604.000 leden naar nauwelijks 300.000 nu. Waarom? Vijftig jaar geleden had de EO een [Bijbels] Woord voor de wereld, maar nu verkondigt zij het [Humanistische] woord van de wereld.

  Prot. Theologen van het Chr. Nederlands Dagblad trekken nu samen op met R.K. Kardinalen, Bisschoppen, Priesters, Paters en Nonnen. De Paus is veelvuldig aan het woord in het ND.
  Geen wonder, want het ND fuseerde 8 jaar geleden met die Roomse Volkskrant.

  https://www.nd.nl/cultuur/media/833980/nd-neemt-kopij-af-van-de-volkskrant

  En is de Prot. NCRV ook niet gefuseerd met die Roomse KRO?

  En zijn de Prot. Antirevolutionaire Politieke partij en de Prot. CHU ook niet in de val getrapt van
  de Roomse Jezuiet Piet Steenkamp, de Stichter van het Rooms/Prot. politieke partij CDA? EU en Rome glunderde over die domme Protestanten.

  https://www.parlement.com/id/vg09ll9ar8zy/p_a_j_m_piet_steenkamp

  De meeste Theologen zijn vijanden van de Bijbel en de Woorden van Jeshua:
  Wolven in schaapskleren…Zie details in Mattheus 5 t/m 7 en Handelingen 20.
  [verder praten op het geloofsforum?]

  Eens met @Cefas: Deze aarde heeft zijn langste tijd gehad. De zegel, de bazuin en de schaaloordelen i.c. de rechtvaardige toorn van God wordt realiteit, deze apocalyptische oordelen zullen in de Grote Verdrukking plaatsvinden en zij bekeerden zich niet, de goddelozen zijn hardleers ondanks het machtsvertoon van Eeuwige.”

  Shalom. Ramshoorn.

 26. Beste Wensen & vooral een Gezond 2022 voor Xander, Team & Alle Lezers.

  Voor mij is het onderwerp in dit artikel nagenoeg nieuw en ik vind het interessant, dus bedankt.

  Wat ik er van vind en of ik er iets mee doe is aan mij. Zo’n vrijheid heeft iedereen, van de schrijver tot aan de lezers. Die vrijheid is een hoog goed, iets wat ik vaak verneem op deze website in artikelen en reacties. Dat er nu zoveel respons komt met een sterke afkeur of zelfs een mening wordt opgedrongen hoort meer bij de lieden in de huidige politiek dan op een forum als deze…

 27. Das ook wat, ga ik eindelijk met pensioen vergaat de wereld. Nou daar ben ik mooi klaar mee. Al die jaren voor niks gewerkt dus.🤯

 28. Filmtip: These final hours (2013). Best wel realistische film hoe mensen reageren als het einde nabij is: veel gaan feesten tot het laatste moment. Zou ik ook doen. Er zit overigens een drama verhaaltje onder de film, maar het gaat om de achterliggende gedachten.

 29. Als we op een bol zouden wonen misschien, misschien kun je het verhaal ook plakken op een iets plattere versie…..maar sorry als ik een bol zie (planeet) stopt het lezen en alle geloofwaardigheid direct. Iets geloofswaardigs van NASA???? haha

 30. Voor alle christenen,

  In o.a. psalm 37:29 beloof God dat de aarde voor altijd zal blijven bestaan.

 31. Kijk eens naar de jubeljaren..De derde tempel is waarschijnlijk af in 2067..en waarom? 1917… Turken verlaten Jeruzalem. 1967 Israël krijgt bezit van heel Jeruzalem. 2017 …. Jeruzalem wordt hoofdstad, mogelijk gemaakt door Trump..
  Lees dus eerst wat meer boeken, ipv alleen openbaringen…

 32. Interessante benadering. Je verhaal is denk ik voor verbetering vatbaar.
  Interessant om op deze manier zowel de bijbel als de realiteit bij elkaar te brengen. Ik denk dat de bijbel nog het e.e.a kan leren over volgorde der dingen maar ook over de intensiteit van deze.
  Het wachten is o.a. nog op de herbouw van de Tempel in Jeruzalem en de persoon die daarin gaat zitten. Kon wel eens binnen een paar jaar in vervulling gaan.

  Er over de elite in hun bunkers: Openb. 16: 15-16
  En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen.
  En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam.

  Ook zij ontkomen hier niet aan.

 33. De artikelen worden gepubliceerd alsof we al in de eindtijd beland zijn, echter dit zijn de weeen
  waar de Bijbel over spreekt en ik geloof dan ook in een opname van de gemeente voor de grote verdrukking. Hieronder wat bijbelteksten die hiernaar verwijzen:

  1. Opb 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.
  2. De grote verdrukking wordt ook wel “de toorn van het Lam”genoemd. We mogen aannemen dat deze toorn niet voor de gemeente bedoeld is. (Opb 6:16)
  3. “Het oordeel begint bij het huis Gods”(1 petrus 4:17) Het oordeel BEGINT bij de gemeente, juist om te voorkomen dat we met de wereld veroordeeld worden.
  4. In Lucas 21:28 worden we opgeroepen om ons hoofd omhoog te heffen, omdat onze verlossing nabij is. Je heft je hoofd niet omhoog om naar de grote verdrukking te kijken.
  5. In Lucas 21:36 worden de gelovigen opgeroepen te waken en te bidden, om aan alles te ontkomen wat over de wereld komen zal.
  6. In 2 Thess 2:6-8 lezen we dat de komst van de antichrist door de Gemeente en de in haar wonende Heilige Geest tegengehouden wordt. Pas wanneer de gemeente weggenomen is, krijgt de antichrist de ruimte om zich aan de wereld te openbaren. (De HG is van de aarde)
  7. Aan het einde van de grote verdrukking komt de Here Jezus terug met al de heiligen. Dan zal de gemeente dus eerst opgenomen moeten zijn, om later met Hem terug te komen. (Kol 3:3-4) en Zach 14:4-5)
  8. In Opb 20:4-6 lezen we dat aan het begin van het vrederijk alleen de martelaren uit de grote verdrukking opstaan. De gelovigen van de gemeente zijn dus al op een eerder tijdstip uit de doden opgestaan.
  9. Voor de opstanding van de martelaren uit de grote verdrukking lezen we al over de tronen in de hemel en hen die zich daarop zetten, aan wie het oordeel gegeven wordt (Opb 20:4). In 1 Korr 6:2-3 kunnen we lezen dat de gemeente geroepen is om in de eindtijd het oordeel uit te spreken. De gemeente zit dus al op deze oordeelstronen, voor de martelaren opstaan.
  10. In Lucas 17:28-34 wordt de opname van de gemeente vergeleken met de vlucht van Lot uit Sodom. Pas toen Lot de stad verlaten had, kwam het oordeel. Zo ook bij de zondvloed; pas toen Noach veilig in de ark was, kwam het oordeel (Mattheus 24:36-42)
  11. Gods plan met de gemeente wordt een geheimenis genoemd (efez 3:3-10), een soort tussen geschoven plan met deze wereld. Dit geheimenis eindigt dan ook met het geheimenis van de opname der gemeente. (1 Korr 15:51)
  12. Er is geen enkel gedeelte van het Nieuwe Testament waarin de gemeente wordt voorbereid op het standhouden tijdens de grote verdrukking. Betekent dit dan niet dat de gemeente deze tijd helemaal niet mee zal maken ?
  13. De gemeentegeschiedenis die we in de zeven brieven in Opb 2 en 3 kunnen vinden eindigt met de lauwe Laodicea gemeente en niet met de grote verdrukking. Juist de eerste gemeenten hadden met zware verdrukkingen te maken.
  14. Na Opb 2 en 3 vinden we in hoofdstuk vier de 24 oudsten in de hemel, waarin we de gemeente mogen ontdekken. Het vierde hoofdstuk begint dan ook met het opklimmen van Johannes naar de hemel, waarin de opname van de gemeente gezien mag worden. Vanaf dit punt lezen we in Opb steeds over “hen die in de hemel wonen en hen die op de aarde wonen” (zie Opb 13:6,7,12 en 14) Er heeft zich dus blijkbaar al een scheiding voltrokken.
  15. De grote verdrukking wordt ook wel aangeduid met de “laatste jaarweek”in Daniel 9:27 en met de “tijd van benauwdheid voor Israel”(jeremia 30:4-9) kennelijk een periode die past in Gods plan met Zijn volk Israel. Het is juist in deze periode dat het aardse volk Israel tot bekering zal komen. We moeten dus onderscheid maken tussen Gods plan met Israel en Gods plan met de gemeente.

  Lucas 21-36: Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal , en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.
  Ontkomen = opname. Gesteld te worden = voor de rechter-stoel van Christus.

 34. 🙏 @Qvic, I’m with you
  “he who controls the weather, controls the world”
  u brak ook een lans voor ‘geboorte trust’, maar weinigen zijn geïnteresseerd
  ik brak een lans voor de combi ‘geloof én hi-tech wetenschap’, maar niemand is geïnteresseerd

  ieder preekt voor eigen parochie, weinigen luisteren en de ‘afval’ neemt steeds verder toe
  het is wat het is, ieder in zijn eigen bubbel (algoritme)

  PS op mijn eerdere reactie:
  ik kan me wellicht vergist hebben (Mandela-effect), maar MH17 staat niet meer in het oorspronkelijke artikel
  whatever: MH370 is nauw verbonden met MH17 (net als Titanic + Olympic)
  #ken_uw_klassiekers 🤓

 35. Xander … heus een schitterend artikel_!! — maar vanuit de bijbel gezien, kan het simpeler >
  |
  A : de aard`eilanden of continenten, gaan weer in hoog tempo naar elkaar toe schuiven …
  |
  B : de magnetische aard`as gaat kantelen, plus de magnetische polen gaan *flippen …
  |
  C : dit alles gaat gepaard met aardbevingen en vulkaan`uitbarstingen …

 36. Exact Xander. Suspicious observers volg ik ook al jaren.
  Én indd de bijbel sluit naadloos erbij aan, naast al hetgeen je al vermelden. Zou de mensheid vanaf 2019 zo massaal worden ingeënt met nano materiaal(magnetisme) om wellicht deze reden? Dat de mensheid het nieuwe “schild”zou moeten gaan vormen voor de elites?
  Het gaat is stroomversnelling momenteel met moeder aarde en de tekenen zijn alom om ons heen, kijk omhoog! Zie wat er wereldwijd gebeurt aan rampen op het yt kanaal van ’the two preatchers’

 37. Ik kan niet echt dom zijn, lijkt mij. Ik ben tenslotte theoloog en daarvoor moet je toch enigszins kunnen nadenken. Ondanks dat gegeven geloof ik met mijn hele hart en ook met mijn hele verstand, 100%, in de geestelijke, zowel als in de historische waarheid van de bijbel. Van het begin tot het eind. Ik heb daar heen enkele moeite mee, ik verheug me daar juist in. Heerlijk! Een almachtige God, die hemel en aarde geschapen heeft, alles onder controle heeft, ons doorgrondt en kent, onze harten en onze gedachten kent, en ons mensen zó lief heeft, dat Hij zelf als mens naar de aarde kwam om onze zonden aan het kruis te verzoenen, waardoor wij weer in Hem mogen zijn, Zijn kinderen.

  Wat een heerlijke werkelijkheid! Wat een contrast met het geneuzel over oersoep, waaruit, als je er maar genoeg miljarden jaren tegenaan gooit alles uit zou zijn ontstaan! Wat een armoede is dat! Wat een gruwelijke, zinloze, duistere eenzaamheid! Wat een blindheid voor de schoonheid van alles wat geschapen is, waaraan ieder weldenkend mens toch zou moeten zien dat het door een bovenmenselijk geniaal Kunstenaar is ontworpen! Kijk toch eens naar vlinders. Naar vogels. Naar vissen! Naar de diepte van de menselijke geest. De schoonheid van beweging…. ach, zo kan ik nog uren doorgaan. God is fantastisch. En uiteindelijk wordt het allemaal weer goed. Dat is beloofd door dezelfde Schepper, die niet liegen kan.

  Dit moest me even van het hart.

 38. De Bijbel vertelt over heel wat Kosmische Rampen, denk maar eens aan de Zondvloed waardoor de ganse toenmalige wereldbevolking omkwam op 8 personen na.

  Noach een rechtvaardig man had van God de Schepper een opdracht gekregen om een enorm schip te bouwen met drie dekken om zo gespaard te kunnen worden. Details Genesis 6 t/m 11.

  Die Zondvloed was zo enorm dat het water wereldwijd boven de hoogste bergen uitsteeg.
  Zouden die wereldburgers toen geen angst gehad hebben? Waarom negeerden zij Noachs boodschap en de Ark? Die dreef maanden lang op de woeste golven met slechts 8 volwassenen en heel veel dieren!

  Nu is er opnieuw in het Boek Openbaring 1-22 van Jeshua, de Zoon van God verkondigd dat er een tijd van Afrekening komt voor de diep gezonken mensheid die de aarde verdorven heeft, met vervuiling, drugs, drank, geweld, enz.

  Er zullen vreselijke vuurplagen uitbreken volgens 2 Petrus 2 en 3.
  Geen wonder dat mensen die God blijven afwijzen dan zullen bezwijmen van angst.
  Jeshua leert het…

  Lucas 21:25 (NBG51) En er zullen Tekenen zijn aan Zon en Maan en Sterren, en op de Aarde Radeloze Angst onder de Volken vanwege het Bulderen van Zee en Branding, [Denk aan 1953]
  26 terwijl de mensen Bezwijmen van Vrees en Angst voor de dingen, die over de Wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen.

  Dit is geen Bangmakerij, maar de Woorden van Jeshua die Nooit gelogen heeft. Johannes 8:46.

 39. Als xander & C° deze verdoemtoer blijven op gaan, dan haak ik even af… want:
  “er is niets nieuws onder de zon…” 😉

 40. Xander,
  Huiveringwekkend artikel!
  @doeterniettoe 2/1/22 5.24 pm:
  Mooi geschreven…maar ik denk zelf dat de zin “Bestaat God ? ” theologisch beter verwoord kan worden door:
  “God -G’d- gebeurt” … 3e R. van boven. WA onze nepkoning “bestaat ” maar G’d kan je niet zo benaderen.
  Dus : God bestaat is een niet-zin (taalkundig) ….want: G’d gebeurt ” !
  Helder?
  Shalom,
  Joost

 41. Voor dat de zondvloed kwam was er een zee en een aarde .Na de zondvloed is de gehele aarde alsware omgespit en braken delen van de aarde en dit noemen wij nu Afrika,Amerika ,Europa enz.en zo zijn de zeeen ontstaan rondom de gebroken stukken aarde maar na de zondvloed.Nu zondigen ze weer tegen God dat God de mensheid heeft overgeleverd aan zijn hartstochten en dat verderf is zo rijp vandaag dat God toornt en ..deze aarde zal door vuur vergaan.m.a.w.de kosmische rampen waar Xander over schrijft zijn WAAR! Ik denk dat de aarde gelouterd wordt door vuur en dat daarna Jezus komt als Koning voor het duizendjarig rijk.Elk mens wordt dan zeker 1000 jaar.En als die zondigt dan sterft die eerder.Maar de orofetieeen gaan in vervulling.

 42. @Simon
  Klopt. Je hebt helemaal gelijk. Dat zegt ook de traagheidswet van Newton. De aarde kan alleen letterlijk omdraaien
  als er een gigantische kracht op werkt. Logisch ook omdat de aarde 5,9722·10 24 kg weegt, kan ik mij nog herinneren
  uit mijn middelbare schooltijd.

  https://www.examenoverzicht.nl/natuurkunde/wetten-van-newton

  Dat is precies de reden dat Lorenzo Iorio, een Natuurkundige uit Italie, de verandering in de eccentricteit van
  de Maan in 2011 kon verklaren door aan te nemen dat dit alleen veroorzaakt kon worden door een massief object in de
  grootte van Planet X.

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Excentriciteit_(astronomie)#:~:text=De%20omloopbaan%20van%20een%20planeet%20om%20de%20zon,te%20beschrijven.%20Deze%20drie%20grootheden%20heten%20de%20Milankovi%C4%87-parameters.

  A potentially viable Newtonian candidate would be a trans-Plutonian massive object (Planet X/Nemesis/Tyche)
  since it, actually, would affect e with a non-vanishing long-term variation. On the other hand, the values for
  the physical and orbital parameters of such a hypothetical body required to obtain at least the right order of
  magnitude for e are completely unrealistic: suffices it to say that an Earth-sized planet would be at 30 au,while a
  jovian mass would be at 200 au. Thus, the issue of finding a satisfactorily explanation
  for the anomalous behavior of the Moon’s eccentricity remains open.

  Een potentieel levensvatbare Newtoniaanse kandidaat zou een trans-Plutoniaans massief object zijn (Planet X/Nemesis/Tyche) omdat het in feite de eccentriciteit zou beïnvloeden met een niet-verdwijnende lange-termijnvariatie. Aan de andere kant zijn de waarden voor de fysieke en orbitale parameters van zo’n hypothetisch lichaam die nodig zijn om ten minste de juiste verandering in de grootte van de eccentriciteit te verkrijgen volkomen onrealistisch: het volstaat om te zeggen dat een planeet ter grootte van de aarde op 30 AU (Astronomical Units) zou volstaan, terwijl dit
  voor een Jupiter massa een afstand van 200 AU zijn. Dus de kwestie van het vinden van een bevredigende verklaring
  want het afwijkende gedrag van de excentriciteit van de maan blijft open.

  Dat betekent dat in het meest positieve scenario Planet X in 2011 zich op een afstand van 200 AU van ons bevond.
  Ik denk dat het voor een eerste jaarsstudent Astronomie een peuleschilletje is om te berekenen wanneer hij dan in de buurt van de Aarde arriveert…

  Publication nr.138 on his website
  https://digilander.libero.it/lorri/list_of_publications.htm

  https://arxiv.org/pdf/1102.0212.pdf

  http://www.angelismarriti.it/ANGELISMARRITI-ENG/REPORTS_ARTICLES/nibiru-arrival-speculations.htm

 43. Er zullen grote rampen komen zoals de Schriften voorspellen waar de rampen uit het heden en verleden nog maar kleine voorafspiegelingen van zijn. Maar ik vertrouw nasa en dergelijke instanties net zo min als dat ik de wetenschappers vertrouw die zeggen dat cov. vaccin prima is. Ik sluit me dan ook zeer aan bij de reactie van doeternietoe en Jezus_redt

 44. Qvic, als weermanipulatie bestaat. Denk het overigens van wel. Dan zullen we niet te lang hoeven wachten. Want, De gasvoorraden in Europa zijn veel te laag. Gewoon gepland. Als er een ijskoude periode aankomt, dan kan het wel eens heel kritisch worden voor heel veel mensen. Als ze warme lucht kunnen blokkeren kan het wel eens maanden ijskoud zijn. Kan je nu niet bedenken maar stel je 6 weken oostenwind voor met -20 en er is gewoon niet voldoende gas ingekocht. Dit kan je niet geloven maar het is waar.

  Was Texas ( extreme kou en de gasprijs explodeerde) vorig jaar een repetitie. Ik weet het niet maar ben toch maar in natural gas gestapt. Blijft mijn koopkracht in ieder geval op peil en risico’s beperkt. Hoef ik echt niet 3 jáar vast voor te zetten bij Eneco of bij anderen van het kartel. Weet trouwens niet eens welk nutsbedrijf we hebben. Zolang ze maar leveren.

  En een beetje petroleum en een kacheltje kan ook geen kwaad denk ik.

 45. Jammer dat dit soort verhalen het doorgaans andere geluid op deze site ondermijnen. De planeet vergaat niet. Wel wat erop is. De structuren van Baal. De planeet is van God. Ook de oer Christenen leren dat de planeet al miljarden jaren bestaat en zelfs evolueert. Het verhaal van de bezielde mens begint bij Adam en Eva. In dat perspectief is de mensheid 7000 jaar aanwezig. Na verwoesting zal de woestijn weer bloeien en de wederopbouw van een nieuwe aarde, lees leefomgeving, beginnen. Want ik zag dat de oude dingen er niet meer waren en een nieuwe wereld ontstond. Zonder tranen, pijn, zucht en verdriet.

 46. Ik zou u graag willen oproepen om met deze onzin te stoppen. Dit speelt de elite precies in de kaart. Niemand weet van die tijd en uren en hoe het zal verlopen. Weer angst zaaien, de mensen zullen weer angstig worden. Wat ik u n zal vertellen is een zekerheid die blijft wat er ook gebeurd.

  Als we niet gered worden door het Bloed van Christus is onze weg naar het eeuwige verderf. Als we mogen schuilen achter het Bloed van Christus. Dan is onze toekomst in heerlijkheid. Daarom zoek de Heere nu hij nog te vinden is, het is nog genade tijd. Gods zegen toegewenst voor niet nieuw jaar.

 47. Beste redactie,
  Volgens mij laat u zich misleiden. Het beste advies dat ik kan geven is; doe zelf een aantal testen om daarmee vast te stellen hoe de schepping functioneert, begin bijvoorbeeld met de spinnende bal in een vacuüm heelal. Of check de rapporten van nasa, of wat is eigenlijk Antarctica, kijk bijvoorbeeld naar documataires van Russische wetenschappers op Antarctica. Zo maar enkele tips. Succes.

 48. M.i. is het enige reële doemscenario de uitrol van The Great Reset met behulp van alom gepositioneerde marionetten.
  Tot in de allerhoogste kringen.
  Het ergste is dat deze mensen niet zien dat zijzelf, de meesten althans, evengoed het slachtoffer worden van de plannen waaraan zij zo hartstochtelijk en drammerig meewerken.
  Zij zien niet dat zij weliswaar de krokodil voeren in de hoop zelf als laatste te worden opgegeten, maar dat ook zij onvermijdelijk worden opgeofferd, als volksverraders en nuttige idioten.

 49. Wat wel waar is dat we wereldwijd met geo-engineering bezig zijn, waardoor we met onnatuurlijke magnetische schommelingen te maken hebben. Door gebruikmaking van HAARP, deze zijn nu overal ter wereld geïnstalleerd. Zodat ze als ware voor GOD kunnen spelen. Zij bepalen waar de zon schijnt of zwaar bewolkt is of het regent of kurk droog wordt en hoe koud of warm het wordt plaatselijk of grote dele van een continent of er zogenaamde natuurrampen als tornado’s, tsunami’s, aardbevingen, vulkaan uitbarstingen, overstromingen e.d. ontstaan. We hoeven enkel naar het symbool te kijken van de VN, zodat we kunnen ontdekken hun onze wereld er werkelijk uit ziet.

  Bangmakerij is het middel van de overheersers die de medemens wil knechten. Of dat nu religies, dictators, multinationals of koningen zijn. Angst en geweld zijn hun beste wapens, die al eeuwen de beproefde methodes zijn om hun verdeel en heers spelletjes in de puntjes gedetailleerd zijn uitgewerkt. Zodat niemand ervan onderuit kan komen. Doemverhalen zijn een middel om hun doelgroep te onderwerpen aan hen. Net zo als nu met de vaccin mandaten en de hierboven omschreven verhaal.

 50. Ik vind het weliswaar interessant, maar het is een totaal inconsequent artikel. Je leunt op 2 tegenstrijdige gedachten met je ‘wetenschap’ en geselecteerde bijbelverzen.

  Óf God bestaat, òf Hij bestaat niet. De bijbel, die je er zo graag bijsleept, haalt compleet het fundament onder je betoog vandaan. Er is géén cyclus van 12000 jaar. Er is een begin.

  Als je God niet wilt erkennen moet je wel met een alternatief komen voor waar alles vandaan komt. Dan kom je met de ‘evolutietheorie’ waarvoor die miljarden jaren voor nodig zijn.

  Ja natuurlijk is er een afname van het magnetisch veld. Maar het artikel geeft zelf al aan dat het niet geleidelijk gaat. Hoe kun je dan uberhaupt aangeven waar het heen gaat? En helemaal als je van een bewust valse aanname van de beginsituatie uitgaat. En wat genereert dit (instandhouding van het) aardmagnetisch veld?

  Verder zijn veel van deze ‘wetenschappers’ (Nasa, Jet Propulsion Lab etc) occultisten. We hebben het hier niet over wetenschap maar over mensen met een eigen wereldbeeld. Een mening. Hoe meer mensen gespecialiseerd zijn hoe dommer hun opvattingen vaak zijn over zaken die buiten hun tunnelvisie vallen. Deze ‘wetenschappers’ zijn de moderne hogepriesters van de ‘scientism’ religie van de ‘elite’. Angst verspreiden is hun belangrijkste gereedschap.

  God doet niet aan bangmakerij. Hij houd je een keuze voor en geeft je een uitweg. Hij vertelt je de afloop al voor het begin en houdt zich aan zijn beloftes.

  Dus òf je houdt je aan echte wetenschap, erkent God en de Bijbel… òf je gelooft in scientism en miljarden jaren willekeur zonder religieuze teksten.

  Wees consequent. Of het een of het ander.

 51. Ik wil dit best geloven want veel studies wijzen idd in die richting en met vraagtekens afgesloten. Maar einde van de wereld hebben ze al meer dan 1.000 keren voorspelt.
  Ik gok dat ze wel eens ooit hun gelijk zullen halen.
  We moeten dus weer afwachten want veel daarvan is nog steeds voor de gewone mens niet te zien.
  Wat ik zeker weet is dat we nooit enig bewijs op tafel kunnen leggen door de bijbel of god erbij te halen. Dat is rationeel gewoon onmogelijk !
  Dat god bestaat kan niemand bewijzen en bijbel is zelfs tegen – De Rechten Van De Mens!
  Dus duidelijk geschreven in oorlogstijden door (oude?) mannen.
  Veel gruweldaden; homo’s moeten dood, discrimineert vooral de vrouw, promoot zelfs het houden van slavinnen en de vrouw is bijna steeds schuldig.
  Veel citaten zijn ook zo dubbelzinnig dat je deze naar je hand kan zetten vooral door de vele vertalingen. Alleen de mooie stukken geven ze op school de rest moet in de doofpot, haha
  Moet of kan zo een oude boek ons echt iets gaan bewijzen of verklaren?
  Die heilige boeken komen niet eens in de buurt van de – Wetenschappelijk Methode.
  Die kunnen ons dus niks bewijzen, dat zijn aannames.
  Waarschijnlijk hebben ze het hier dus over aannames of ben ik verkeerd?

 52. Gelukkig is er ook nog ruimte voor (buitenlandse) politieke gebeurtenissen: Frankrijk. In april worden daar verkiezingen gehouden en een tip van de sluier, waar de NOS nog geen melding van heeft gemaakt, kunnen we al oplichten:
  [ EU flag taken down after backlash in France
  … Marine Le Pen, also a candidate and former leader of the National Rally party, accused Macron of “arrogant contempt for our history”. After the flag was taken down, Le Pen tweeted that the removal of the EU flag was a beautiful patriotic victory at the dawn of 2022, thanking the massive mobilization of all those who love France and the Republic ]
  EU-vlag neergehaald na verzet in Frankrijk
  … Marine Le Pen, ook een kandidaat en voormalig leider van de National Rally-partij, beschuldigde Macron van “arrogante minachting voor onze geschiedenis”. Nadat de vlag was neergehaald, tweette Le Pen dat de verwijdering van de EU-vlag een prachtige patriottische overwinning was in het begin van 2022, als dank voor de massale mobilisatie van iedereen die van Frankrijk en de Republiek houdt.

 53. Grabbeltonia schreef:
  02/01/2022 om 4:08 am
  “Misschien een beetje vreemde reactie maar ik vind dit eigenlijk verheugend nieuws. Niet wij maar God zelf maakt een einde aan de troep in deze wereld. De afrekening met criminele politici die hun eigen, of partij belang boven dat van het land en de kiezer stellen.”

  Nee hoor, dat is ook mijn gevoel. Iedere dag ervaar ik een steeds sterker wordend gevoel van berusting. Ik heb het gevoel dat ik mag loslaten. Een aparte gewaarwording, want zolang als ik mij kan herinneren ben ik een controlfreak geweest. Sinds een aantal jaren is er echter iets in mij veranderd. Ik voel dat ik tot rust kom. Alsof alle puzzelstukjes op z’n plaats vallen. Ik geloof niet alleen dat het goed komt, ik weet het. En ik voel mij dan ook dankbaar.

 54. Ik kan je Theoria Apophasis op YT aanraden, Xander.
  De man haalt in meerdere video’s de hele “veld”-theorie onderuit. Velden bestaan niet maar zijn bedacht om corrupte wetenschappelijke theorieën te kunnen verklaren.
  Een frequentie is geen veld maar een frequentie. Verdiep je er eens in, er zal letterlijk een goddelijke wereld voor je open gaan.

 55. Waarom dan een vax(dodelijke), als velen het niet gaan overleven? Ik ken dit verhaal ook al heel lang. En als de agenda daarop gebaseerd is, waarom die onderdrukking? Ergens klopt het weer eens niet. Zou zeggen: blijf bij je familie. Vluchten heeft geen enkele zin. Blijf zuiver in geweten. De Hopi’s zeggen over deze periode: Blijf op het pad der aarde.(niet die van de lucht) Blijf dicht bij jezelf. Volg je innerlijke gevoel. Enne: gezelligheid kun je zelf maken.(het hoeft niet rampzalig af te lopen qua natuurramp). Een mensen oorlog is vele malen heftiger. En die hoeven niet te gebeuren. Dat hebben we als mens zelf in de hand. En met het oog op zo’n ramp: waarom dan oorlog voeren voor grondstoffen/macht?
  Ik leef in het nu en maak het thuis leuk/gezellig. Wens iedereen een stabiel jaar!

 56. ach kijk eens aan het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en daar hebben we het zoveelste doem scenario weer eens uit de kast gehaald, nu weer eens een komische ramp, toe maar weer.
  moet de dag nog meemaken dat er 1 keer van al duizenden doemartikeltjes alhier iets uitkomt.

  zou trouwens ook kouder worden he, iets met ijstijd of zo,
  nou het ene na het andere warmte record word gebroken, ha ha

 57. Jezus redt,

  Zijn er meer met stomheid geslagen?

  Alles kan waar zijn, bijv. ik beweer dat er binnenkort een deken van angst over ons wordt gestort via de televisie ( meer is het niet, een schermpje) Er zou een virus zijn. Er volgt lock down op lock down. Mensen moeten met mondkapjes lopen, mogen elkaar niet ontmoeten. Moeten 1,5 meter van elkaar blijven.

  En dat opeens wereldwijd. Als een duveltje uit een doosje.

  Klinkt absurd hé? Maar zou het kunnen gebeuren?

 58. 😳

  🥺

  ik ben met stomheid geslagen

  what’s next?
  een sterrenvolk komt en weet ons toch nog te redden?!

  Xander en co: wat is er in hemelsnaam gebeurd?
  een coup op de redactie?
  bezweken onder de druk?

  het kind wordt met het badwater weggegooid

  alles wordt hier convenient aan elkaar geknupt en verklaard
  er wordt voorgesorteerd om duistere zaken toe te dekken

  of all people, sinds wanneer is NASA betrouwbaar?
  CIA, Pentagon; ik kan nauwelijks bevatten wat ik hier lees
  en dan ook nog en passant MH17 erbij halen!
  iedereen die een beetje zoekt, weet exact wat er gebeurd is

  ik zie het overigens op meerdere kanalen, de paradigmaverschuiving naar het kosmische
  de uitkomst wordt er niet anders van, maar De Weg ernaartoe probeer ik Recht te houden!

  het verbaast me zeer dat de weinige opmerkingen hier zo lauw van aard zijn
  of zijn er meer die net als ik met stomheid geslagen zijn?

  2 Thessalonicenzen 2:11
  ik bid voor u 🙏

 59. Wetenschappers kunnen zoveel beweren. Alsof de oordelen van God terug te voeren zouden zijn op zich herhalende kosmische cycli! Het was niet het einde van een cyclus en het begin van een nieuwe die de zondvloed veroorzaakte. De zondvloed werd veroorzaakt doordat de aarde vol was geraakt met geweldenarij en doordat het God ‘smartte in zijn hart’ dat Hij de mens gemaakt had. Zo slecht waren ze geworden. Dat veroorzaakte de zondvloed.

  Dit hele artikel komt niet overeen met de waarheid zoals die in de bijbel werd opgetekend, onder inspiratie van de Geest der Waarheid, en geciteerd en geloofd door de Waarheid Zelf, onze Heer Jezus Christus. Die bij de verzoeking in de woestijn de duivel het zwijgen oplegde door te zeggen: “er staat geschreven….” en dan letterlijk de bijbel te citeren. Onze Heer geloofde ook het verhaal van de zondvloed zoals het in Genesis staat en Hij geloofde het verhaal van Adam en Eva, want ook daaruit citeert Hij op zo’n manier dat blijkt dat Hij dat als waarheid beschouwt.

  Nee, hier ben ik het niet mee eens. Met Paulus zeg ik hier: “ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige en loutere toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden.”

  Waaruit je eveneens kunt opmaken dat ook Paulus het verhaal van het begin, zoals beschreven in Genesis, serieus neemt. Hier is inderdaad sluwe verleiding werkzaam: “dit staat misschien wel in de bijbel, op een wat kinderlijke manier en niet geheel volgens de feiten en niet kompleet, maar wij wetenschappers weten dat het gecompliceerder is dan het bijbelverhaal. Het is een natuurlijke, kosmische cyclus, het herhaalt zich om de zoveel duizend jaar. Zondeval, verdrijving uit het Paradijs, verwording van de mensheid met als straf van God de zondvloed, dat heeft men ervan gemaakt, misschien om de rampen te verklaren.”

  Dit hele artikel gaat tegen de eenvoudige toewijding aan Christus -die ook betekent dat je Zijn woorden gelooft- in. Dit artikel maakt de bijbel tot een verzameling mythen. Dit artikel ontkracht het woord van God, zoals geschreven in de bijbel, en maakt Jezus, die de belichaming is van dat Woord, tot iemand die ook niet precies wist hoe de werkelijkheid wetenschappelijk in elkaar steekt. Terwijl Hij de gehele werkelijkheid tot stand heeft gebracht, en in stand houdt.

  Tenslotte zegt deze Schepper: “gemakkelijker zouden hemel en aarde vergaan, dan dat er van de wet één tittel zou vallen.”
  Alle reden wat mij betreft om wat er in Genesis beschreven staat serieus te nemen. Als waarheid aan te nemen. Niet als rammelende mythe. De duivel namelijk, die in de eerste hoofdstukken van Genesis al ontmaskerd wordt en wiens boze plannen met de mens daar al aan het licht worden gebracht, wil niets liever dan dat.

 60. Eens met het artikel!!! En dank voor de vele Bijbelse voorbeelden dat een komende Kosmische ramp geen dikke-duim werk is van een aantal warhoofden….maar door de Profeten al voorzegd werd.

  Ten tijde van koning Uzzia en Hiskia veranderden de Polen ook al van plaats, [Amos 1 en Jesaja 37] vandaar dat men op de Noordpool veel plantenresten en dieren vond die normaal in tropische gebieden voorkwamen/leefden.

  Prof. Immanuel Velikovsky schreef daar enkele boeken over: o.a. Werelden in botsing,
  EN Aarde in beroering.

  Dat er ook enorme rampen gaan plaatsvinden met de Zon, Maan en Sterren lees ik ook in de Bijbel: Joël 2:10 (NBG51) Voor hun aangezicht Siddert de Aarde, beeft de Hemel; de Zon en de Maan worden zwart en de Sterren trekken haar glans in.

  Marcus 13:24 (NBG51) Maar in die dagen, na de verdrukking, zal de Zon verduisterd worden en de Maan zal haar glans niet geven.

  Openbaring 16:8 (NBG51)En de vierde goot zijn schaal uit over de zon en haar werd gegeven de
  mensen te verzengen met vuur.

  Jozua 10:13 (NBG51) En de Zon stond stil en de Maan bleef staan, totdat het volk zich op zijn vijand gewroken had. Is dit niet geschreven in het Boek des Oprechten? De Zon nu bleef staan midden aan de hemel en haastte zich niet onder te gaan omstreeks een volle dag.

  Openbaring 6:12 (NBG51) En ik zag, toen Hij het Zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote Aardbeving en de Zon werd Zwart als een haren zak en de Maan werd geheel als bloed.

  GELUKKIG komt volgens 2 Petrus 2 en 3 er een Nieuwe Hemel en een Nieuwe Aarde waarop gerechtigheid woont en waar de Zon en de Maan dan de grote afwezigen zullen zijn.

  Openbaring 21:23 (NBG51) En de stad heeft de zon en de maan niet van node, dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar en haar Lamp is het Lam. Jeshua]

 61. jaaaa… dat zal wel ….morgen ga ik mijne kelder wa dieper uitgraven ! ….de doemscenarios zijn goedkoop tegenwoordig : depopulatie met vaccins, de financiele meltdown, en nu (weeral ne keer ) n cosmische ramp ….vroeg of laat zal er wel s IETS gebeuren zeker, that s life …NIEMAND, geen enkele sterveling weet echter wat, hoe en wanneer…. en die bijbelse verhaaltjes die hier om de haverklap aangehaald worden daar gelooft toch niemand in ? ! ….hier en daar ene , ja das waar …vooral ‘hier’

 62. Deze planeet was altijd al een hel planeet geweest, van de echte kosmische geschiedenis weten we niets, ook ons spirit geheugen werd gewist, daardoor denkt men het lichaam te zijn waarmee men geboren is, daar is de illusie al begonnen!

 63. De zeespiegel zou ook met twee meter stijgen *GAAP* Rondje Timmermans?

 64. ‘De mens wikt maar God beschikt’.

  Zo kunnen we dit wetenschappelijke probleem ook opvatten en vervolgens over gaan tot de orde van de dag en daar zoveel als maar mogelijk is van genieten.
  Doemscenario’s kunnen leiden tot depressiviteit, apathie of tot paniek en moeten nooit de overhand krijgen in ons dagelijkse handelen en denken.

  De mensheid wordt vanaf zijn bestaan geconfronteerd met pandemieën, natuurrampen en oorlogen maar weet dit altijd te overleven dankzij haar overlevingsinstinct en flexibiliteit.

  Dat het leven op aarde gebonden is aan de zon die ooit zal doven is wetenschappelijk bewezen, maar voor die tijd zal de mensheid via de ruimtevaart de wijk hebben genomen naar andere bewoonbare planeten in het universum.
  Mocht echter de ramp zoals hier uitvoerig wordt voorspelt op korte termijn plaatsvinden dan zal de Grote Verdrukking zoals wordt beschreven in de Bijbel voor ons een realiteit gaan worden.

  Als de z.g. rijken van deze aarde dit kunnen overleven via hun geld of politieke macht dan zijn ze echt niet te benijden. Wereldse goederen, rijkdom en zelfzuchtigheid ten koste van de medemens zijn eigenschappen die nooit op de langere termijn stand zullen houden en alleen een tijdelijk uitstel van de dood zal inhouden en moet dus als zuiver negatief worden beschouwd.

  De aarde wordt bevolkt door te veel mensen, vandaar het zelfregulerende mechanisme van wat wij ‘de natuur’ noemen om die overbevolking te decimeren tot proporties die de mensheid als fenomeen de kans biedt te overleven.

  De sterfelijkheid van ieder mens is een dominant onderwerp van alle religies met als uitkomst en verwachting een Aards Paradijs, Reïncarnatie of een Hemel of Hel.
  Het is maar op welke plek men wordt geboren op deze aarde waar men deel van uitmaakt.

  Maar uiteindelijk zitten we allemaal in hetzelfde schuitje en alleen God beslist of we het eeuwige leven zullen verwerven of we alleen maar een onderdeel zijn van een Goddelijk experiment en niet beschikken over een onsterfelijke ziel die altijd zal bestaan.

  Mocht de elektriciteit inderdaad onverwachts uitvallen dan zullen we uiterst flexibel moeten reageren en dat zal niet meevallen, want onze moderne samenleving is volledig gebaseerd op het internet en dus uiterst kwetsbaar in dit opzicht.

  De Grote Verdrukking zal dan gaan plaatsvinden en het recht van de sterkste zal dan gaan gelden met als gevolg een bloedige burgeroorlog.

  De Bijbel is echter onze Hoop en Geloof, alle andere opties zijn gebaseerd op menselijke overwegingen en dus volledig inferieur aan de Goddelijke Voorzienigheid.

 65. als een ganse beschaving vernietigd is als de inca’s waarom zijn de gebouwen dan nog bestaande?

 66. @o.a. HENDRIK en Peter; mensen dit ís de verdrukking hoor!! Dat staat duidelijk in de bijbel! Dit stuk van Xander gaat daarover, dit zal allemaal én nog erger plaatsvinden. En dan daarna komt het duizend jaren rijk óp de nieuwe aarde….
  En voor de mensen die dit niet geloven, waaronder dus schijnbaar ook christenen????, dat kan ik haast niet geloven! Waar geloven jullie dan in? Dit scenario komt er wel degelijk aan hoor en snel ook. Het staat allemaal geprofeteerd in het woord van God. Dus wat jullie dan voor bijbel lezen?
  Voor de mensen die niet geloven: geloof het maar gerust! Maar er is een uitweg; ga subiet nog in de Heere Jezus geloven, bekeer je vandaag nog nu het nog kan, de tijd is kort. Héél kort!
  En dan maakt je dit niet meer depressief zoals het sommige schijnbaar wel maakt maar dan ben je dolblij om dit te lezen omdat je weet dat Hij onderweg is en al met één been op de wolken staat!! Halleluja

  Xander, erg bedankt voor dit gave stuk. Én de mooie video’s. Elke dag weer blij met de super mooie stukken maar vandaag extra blij, héél gaaf! Bedankt!

 67. Fijn vooruitzicht Xander, hartelijk dank weer voor dit artikel en de beste wensen voor het nieuwe jaar!
  Het is wel fijn dat we de zon hiervan de schuld kunnen geven haha, het staat helemaal los van onze CO2 uitstoot of plastic soep.
  Ik heb zelf de laatste jaren gevoeld dat het allemaal versneld wordt, zowel de plannen van de elite als van het Lcht, die hier ook op moeten inspelen. Beide kanten weten dat deze maatschappij zoals hij nu is ten onder gaat en ook niet meer zal terugkeren,

  Ik denk zelf dat het niet heel veel uitmaakt wie er overleeft, omdat je dan alleen maar mens bent, zonder de context die de overlevers in eerste instantie de elite maakte, dus het zegt verder weinig. Daarnaast weet ik ook dat er mensen zijn op aarde die een taak hebben vanuit het Licht en die zullen gedragen worden door het Licht om de nieuwe wereld in goede banen te leiden. Dus het is voor mijn gevoel niet zo dat alleen de rijken zullen overleven.

  Het grootste gedeelte van de negativiteit is na de omwenteling van de aarde af, dus het belooft ook weer nieuwe kansen, nieuwe ronden voor hen die op aarde door willen leren en ervaren.

 68. Dit soort doem en hel verhalen zijn van alle tijden. Allemaal onzin. Ik lees hierboven dat zelfs de aarde rotatie tot stilstand zou kunnen komen en omkeren. Laat me niet lachen, de massa van aarde is zo groot, de inertie (massatraagheid) zorgt voor een onvoorstelbare hoeveelheid rotatieenergie, er is zo’n onvoorstelbare hoeveelheid energie nodig om de rotatie van de aarde af te remmen, hoe wil je dat doen in ’t luchledige van het heelal? Echt totale onzin, iemand die dat beweerd heeft niets van natuurkunde begrepen. Ja zeggen sommigen dan, het binnenste is vloeibaar, maar ook ronddraaiende “vloeistof” zet je niet zomaar stil of keer je om.

 69. De meeste mensen beseffen niet of willen niet erkennen dat alles wat er met de wereld en in de ruimte gebeurt, geen toeval is. Het is een perfect plan, opgesteld door GOD die de Schepper is en totale controle heeft over alles. Ik heb al 20 jaar het gevoel dat 2028 het jaar van Armageddon zal zijn. Dat betekent dat dit jaar, 2022, de Verdrukking/Tribulatie begint. En men hoeft maar te kijken naar wat er zich momenteel in de wereld allemaal afspeelt om te beseffen dat het zo niet langer verder kan. En diegenen met het meeste geld maken waarschijnlijk het minste kans om te overleven…

 70. “De Amerikaanse regering weet dat de zon in nova gaat, dat staat buiten kijf. Ze willen alleen dat u het niet weet”

  De zon kan helemaal niet in nova gaan, omdat het daar de kritische massa voor ontbreekt.

 71. Wat een waarnemingen en wetenschappelijk bewijs allemaal.
  Terwijl we geen verklaring hebben voor zwaartekracht en het onmogelijk schijnt te zijn om een foto te maken van onze eigen aarde vanuit de ruimte.
  Vooralsnog maak ik me onder het firmament geen zorgen.

 72. Het magnetisch veld op aarde is ontstaan uit de vorming van de aarde zo’n 5 miljard jaar geleden. Onze schone planeet aarde maakt deel uit van het zonnestelsel. En het zonnestelsel bestaat uit een groep planeten, manen, met de zon als middelpunt. En allen maken deel uit van het zonnestelsel. Het zijn allemaal bollen als ” knikkers” die bij elkaar worden gehouden door de zwaartekracht een ontdekking van de Engelsman Isaac Newton. Het magnetisch veld op aarde is niet elk jaar even sterk en soms heeft er een omwisseling plaats. Noorderlicht is daar een bewijs van. En het klopt zoals uit het artikel blijkt dat het magnetisch veld soms afneemt. Er is dan ook een verschil tussen het magnetisch noorden en het geografische noorden. Het magnetisch veld zal altijd wat afwijken. Wat was er voor de oerknal? Dat weten we niet. Maar iets heeft het universum in werking gesteld. Het magnetisch veld op aarde zal nog een hele tijd doorgaan totdat de kern van de aarde die heel warm is langzaam maar zeker zijn energie zal verliezen. Je moet weten de aarde is een kleine kernreactor. Shalom

 73. Dat de aarde geraakt zal worden dat is zeker, maar nog niet verwoest.

  Na de aanvang van de -spoedige beginnende – grote verdrukking van 7 jaar, zal er op aarde nog een 1000 jarig vrederijk zijn.
  Pas daarna zal God de aarde vernietigen, te lezen in 2 Petrus

 74. Ja dat is een goede kruisridder. Als je alleen onder de grond kan overleven zullen de meeste dieren ook wel verdwenen zijn. Uiteindelijk zal de zogenaamde elite in de tunnels elkaar moeten slachten voor het laatste beetje voedsel. Heb je het dan? Dan maar liever snel dan. Hier ga ik me niet tegen wapenen laat staan onder de grond gaan zitten bibberen. Wat er wel aan zit te komen en dat is ook zeker, is het klappen van de schuldenberg. Dat kan in potentie miljarden levens kosten. Zeker als het in de winter gebeurt. Een beetje voedsel, wat petroleum en wat goud en zilver is niet verkeerd denk ik.

  Nou wat een bemoedigd begin van het jaar. En nog dat coronagezeur om het af te maken. Ik sprak trouwens laatst een bekende en die vroeg “ heb jij de booster al gehaald” ik zei, nee ik wacht tot 2023 en dan doe ik ze alle 7 tegelijk. Net zo efficiënt.

  Waar zijn die mensen toch zo druk mee?

 75. Afgelopen weken, na het bekijken van YouTube filmpjes over recente solar flares, zonnevlammen,
  heb ik regelmatig een minuut of 5 recht de zon ingekeken als hij scheen.Om de een of andere reden heb ik geen last van verblinding als ik in de zon kijk. De lucht zit nogal dicht deze tijd en de lucht heeft ook een wat vreemd kleurtje gekregen maar als de zon toevallig weer eens te zien was zag ik uitstromende witachtige ronde kronkelringen om de zon die vanuit de zon mijn richting uitkwamen.Richting aarde dus. Het voelde als een koestering en heel positief. Alsof de zon bescherming aan het zenden was naar de aarde. Ik vermoed dat wat ik zag een soort electromagnetische straling was. Het had een stabiliserende werking. Gezien bovenstaand artikel zou ik graag met een katholiek gebedje willen eindigen. Sorry Xander maar ik haal de Almachtige er weer bij. Ik kan niet anders. Goddelijke Barmhartigheid,bron van mirakelen en wonderen, ik vertrouw op U. Goddelijke Barmhartigheid, die het heelal omgeeft, ik vertrouw op U.Goddelijke Barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt, ik vertrouw op U. Goddelijke Barmahartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in, ik vertrouw op U. De mensheid is redeloos en radeloss maar beslist niet reddeloos. Zeker niet nu de Tegenstrever van onze Schepper naar zijn hete rode plekje verbannen is. We zitten alleen nog met de erfenis van de Boze maar daar weet Jezus wel raad mee en zijn uitvoerend heirleger is kundig. Vreest niet.

 76. Mooi verhaal maar in dit stuk wordt geen rekening gehouden met de Bijbel en helemaal niet met God.
  Als Xander een christelijke krant is en de meeste lezers ook ( neem ik aan) en jullie geloven dat de Bijbel het Woord van God en waarheid is dan wil ik een vraag stellen: wat beweegt er: de zon of de aarde.
  Als de aarde beweegt en we geloven nog steeds dat de Bijbel waarheid is, dan staan in de Bijbel twee gedeelten: 1e in boek Joshua 10: 12 – 14
  In vers 13 zegt Joshua; zon sta stil en de maan ook.
  In 2 Kon 20 vanaf vers 9 tm 11 zegt Jesaja; wil jij Hiskia dat de Schaduw op de 10 Treden vooruit of 10 achteruit gaan.
  Dus de zon gaat over de aarde en niet eromheen.
  De aarde is dus niet bol maar plat!
  Dat kun je ook lezen in Gen. 1. Waar het uitspansel (firmament) werd uitgespannen boven en onder de aarde.
  Zie het als een dubbelzijdige snowglobe met de aarde als een plane in het midden.
  Wij wensen jullie een gezegend en gezond 2022.
  Maar voor hen die geloven dat we binnenkort naar huis gaan , een gelukkig nieuwjaar.

 77. De magnetische zuidpool heeft inmiddels Antarctica verlaten en bevindt zich nu reeds halfweg tussen Antarctica en Australië (positie 64.07°S – 135.88°E).
  https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/GeomagneticPoles.shtml

  Het lijkt erop dat de euthanasie van 90% van de wereldbevolking door het toedienen van een zogenaamd coronavaccin misschien wel eens veel onnodig lijden zou kunnen voorkomen…

 78. In Israel is het mogelijk een site ten westen van het meer van Galilea te bezoeken waar je kunt zien aan de basalt formaties dat het aard magnetisch veld ooit omgekeerd was.

 79. Is dit allemaal in navolging van een twee meter stijgende zeespiegel en een miljeuhoax en verder nog een stuk of acht andere crisissen.
  Omdat een of meerdere mensen iets gezien denken te hebben gaat de wereld weer eens ten onder (het zou ook eens niet zo zijn)

 80. De beste bunker voor al deze rampspoed vinden we in Psalm 91:

  Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

  Een voorspoedig nieuwjaar!

 81. elke 12.000 jaar en oude profetieën uit de bijbel dezelfde bijbel die zegt dat de aarde ongeveer 6000 jaar oud is wat geloof je nu de bijbel of dat de aarde al miljoenen jaren bestaat en elke 12000 jaar iets gebeurd

 82. Ik ga vast mn tuinstoel en krat bier klaarzetten..
  Wil t echt niet missen..

  Happy poleshift allemaal…

 83. troost je ,

  als de aarde vergaat , vergaat alles , dus ook de rijken …die bunker is echt niet tegen kosmische krachten opgewassen en zal desintegreren net als de rest van de planeet ..

  als dit inderdaad doorzet en zo zal eindigen als in het artikel hierboven wordt geschetst ….dan is het einde oefening voor alles…

  alleen wat dit met bijbelse profetien te maken heeft gaat mij voorbij.

 84. Het einde van een Kali Yuga tijdperk gaat altijd gepaald met vernietiging. Kali is de vernietigster. Zij wordt ook aanbeden in een dodencultus. Wij zien nu een soortgelijke dodencultus.
  Dit tijdperk telt 12.000 jaar. Ze draagt ook de kiem van nieuw leven bij zich. Misschien zijn Bijbel en Mahabharatha en andere verhalen zoals die van de Hopi allen voortgekomen uit eenzelfde bron. En hebben zij allen de mensen willen waarschuwen voor deze steeds terugkerende cyclus. Iig is het de bedoeling dat wij gaan beseffen dat wij meer zijn dan vlees en botten. Kwantumfysica laat dat meer dan eens zien. De realisatie van onze frequentie zal ervoor zorgen dat de mens niet ten onder zal gaan en verder mag gaan met zijn ontwikkeling.

 85. Xander, allereerst een gelukkig 2022 en mijn dank voor het geven van andere inzichten in diverse onderwerpen.
  Coronapandemie, global warming veroorzaakt door de mens en omkering van de magnetische noordpool zijn allemaal ziek in hetzelfde bedje, namelijk deze vinden allen hun oorsprong in donkere geesten van “DE” wetenschap die geregeerd wordt door niets ontziende krachten welke streven naar macht en rijkdom en naar slaafse onderwerping van de mens.
  Laten we een eeuwenoude boom spreken en elke dag zoveel mogelijk genieten van ons leven op deze mooie planeet “Aarde”.

  https://archeologieonline.nl/nieuws/eeuwenoude-boom-biedt-inzicht-in-omkering-magnetische-noordpool

 86. Hoi Wij wonen in Zuid Morvan in Frankrijk (300 meter boven de zee spiegel) en hier liggen heel oude schelpen en zeepaardjes die versteent zijn op oude zandpaden en in de bossen. Dat zegt denk ik genoeg wat ooit heeft plaats gevonden.

 87. Het zal. Er zijn al diverse extinction events geweest en het is ook niet bepaald de eerste keer dat het magnetische veld omdraait.
  Dat wil niet zeggen dat het direct het einde van de wereld of de mensheid is, wel van de verziekte corrupte huidige maatschappij.
  Wat betreft de zon, die is net een laag-activiteitscyclus ingegaan die in principe minstens 11 jaar zal duren, maar het zal nog heel lang duren voor deze zon nova gaat, dat gaan wij, onze kinderen, kleinkinderen en nog heeeeeeeel veel generaties niet meemaken.
  Wat we wel mee gaan maken is een instorting van deze beschaving. Mensen zouden er goed aan doen om zich voor te bereiden.

 88. Bedenk..15 graden op 1 januari hier in Brugge België…als je wereldwijd op you tube natural disasters bekijkt…ik had twintig jaar geleden het gevoel en een visioen dat Oostende werd overspoeld door water…er zijn nog bovennatuurlijke dingen die ik heb meegemaakt…wat ik zeker weet..elk woord uit de bijbel komt uit…. heilige geest woont in sommige in ons waaronder mezelf…ik huiver bij de gedachte dat ik enkele dierbare vrienden voor altijd verlies…daarom bid aub naar Yahweh in Yeshua s name… laat alles in zijn handen.. zefanja mss gaan we verborgen zijn voor zijn toorn.. Yahweh s zegen allemaal

 89. Misschien een beetje vreemde reactie maar ik vind dit eigenlijk verheugend nieuws. Niet wij maar God zelf maakt een einde aan de troep in deze wereld. De afrekening met criminele politici die hun eigen, of partij belang boven dat van het land en de kiezer stellen.

  Even was mij de moed in de schoenen gezonken toen ik kennis nam van het nieuwe Nederlandse kabinet van incompetentie.

  Een minister van Financien zonder enige economisch/ financiele bagage en onder meer een minister van Justitie zonder juridische achtergrond. Hoe meer kan je de kiezer nog minachten? En dan die IC baas die 2 jaar lang een van de grootste ondermijners van de Nederlandse samenleving was en nu met een ministerschap wordt beloond.

  Wie niet doorziet dat ze massief de boel besodemieteren moet wel stekeblind zijn.

  Ik stel voor om als kers op de taart de politie en intelligence door schoonmakers en heilsoldaten te vervangen.

  Dan is de poppenkast compleet.

 90. Afgelopen jaar 2021 was deze website heel scherp en goed , maar met dit artikel Sorry.. ik dacht is de website per 1 januari misschien overgenomen? Dat spoort totaal niet dit artikel. Laat u niet ongerust maken mensen.

 91. Aannemend dat deze gebeurtenissen plaatsvinden.
  – Het is blijkbaar een cyclus, dus het is al eerder gebeurd; er is kennis van.
  – Er zijn menselijke fossielen die ouder zijn dan de cyclustijd van 12.000 jaar.
  – Na deze gebeurtenissen, wat gaat er gebeuren en in welk tijdsbestek? Hoe ziet de volgende cyclus er uit? Welke mensen overleven en waar? Overleeft ons DNA?

 92. Het zal niet verlopen zoals u het zegt, maar er gaan universumveranderingen komen. Het heelal leeft!

 93. Als de rijken der aarde het al overleven, is dit uitstel van de dood. Wie gaat er voor hen werken? Wie zal hen voeden, wie zal hen laven?

 94. Nah…. dat geeft de burger moed. Leuk vooruitzicht. En de elite overleeft? En alle tunnels alleen in de VS? Tja… Ik hoop dat je het ontzettend bij het verkeerde eind hebt.
  En het heeft ook weinig zin om dit te weten als he verder toch geen kans van overleven hebt. Voor zover je nog niet depressief was, wil het nu wel lukken. Ook een geweldig 2022.

 95. Dank. Ik houd rekening met het allerergste. Dat een einde er zomaar kan zijn – in welke vorm dan ook. Het is voor mij al een bizarre aardverschuiving! Hoe gaat deze trap & proof uitpakken? Welke maat is er voor het ‘Einde der tijden‘?

 96. Het einde van een tijdperk en het begin van een nieuw.
  Niemand kan voorspellen op welke plaats je je kan verschuilen. De uitgeholde berg van een superrijke zou zich net zo goed op de nieuwe oceaanbodem kunnen bevinden als in het hart van een nieuwe vulkaan, en naar de ruimte ontsnappen betekent een zekere dood. Geduld oefenen, vertrouwen, en weten dat op zekere tijd alle elektriciteit uitvalt en het dan heel snel gaat. Wie er overleeft ligt in handen van het lot of zo je wil de voorzienigheid.
  Het leven gaat door. Ook de Hindoes hebben zo’n apocalyptische voorspelling; het huidige ijzeren tijdperk komt cataclystisch ten einde en voor de overlevenden is dat het begin van een nieuw gouden tijdperk. Goede hoop!

 97. Deze aarde heeft zijn langste tijd gehad. De zegel, de bazuin en de schaaloordelen i.c. de rechtvaardige toorn van God wordt realiteit, deze apocalyptische oordelen zullen in de Grote Verdrukking plaatsvinden en zij bekeerden zich niet, de goddelozen zijn hardleers ondanks het machtsvertoon van Eeuwige.

 98. Mooi artikel. Goed even iets anders te lezen dan de eindeloze Covid leugens en de weerlegging daarvan. Enkele aanvullingen:

  De reden waarom overal op aarde in aardlagen en fossielen bewijs van een tropisch klimaat wordt gevonden heeft niets te maken met een 12.000-jaarlijkste ‘wisseling van de polen’ maar heeft te maken met maar één ding: de zondvloed. Aardlagen ontstaan gewoonlijk helemaal niet. die ontstaan alleen in catastrofale omstandigheden – zondvloed. Het zondvloedverhaal is wereldwijd. Alle volken hebben een eigen zondvloedverhaal, dat terug gaat op een historisch feit. Maar ook dat wordt door de reguliere ‘wetenschap’ (lees: leugenachtige wijsneus-weetniets kunde) tegengesproken met een niets verklarend uniformitaristisch onzin-evolutiemodel (het evolutiedogma is bij verre het meest belachelijke en onzinnige model dat ooit door de mens is bedacht om de Schepper-God te kunnen ontkennen – ja draai je nog maar eens om in je graf, Charles!)

  Heel goed van Xander dat de verwachte veranderingen in polen en magnetisch veld en de gevolgen daarvan worden gelegd naast de Bijbelse profetieën over enorme aardbevingen, verschuivingen van eilanden en van bergen en de vlucht van allen in rotsen en holen.
  Een leuke aanvulling is nog Jesaja 2:

  Jesaja 2:20 Op die dag zal de mens
  zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden,
  die hij voor zichzelf gemaakt had om zich daarvoor neer te buigen,
  voor de ratten en de vleermuizen werpen.
  21. Dan zullen zij de spleten in de rotsen binnengaan
  en de kloven in de rotsen,
  uit angst voor de HEERE,
  en vanwege de glorie van Zijn majesteit,
  als Hij opstaat om de aarde te verschrikken.

  De verhevigde invloed van de zon en de schadelijke gevolgen daarvan zien we terug bij de schaalgerichten in Openbaring 16. Vooral degenen die zich hebben laten inenten ondervinden veel last (ja, geen immuunsysteem meer… – met dank aan de elite).

  Dat is nog niet het einde van de wereld hoor. 2 Petrus 3 doet zich pas na 1.000 jaar voor. Eerst gaat Christus nog regeren, samen met allen die voor Hem hebben gekozen. Die keuze voor Hem staat een ieder vrij – je hoeft geen lid te worden van een kerk. Liever niet, zou ik bijna zeggen. Ga maar gewoon op je knieën, erken ‘dat God God is’ en neem Jezus aan als je Redder en Heiland. En blijf Hem elke dag verwachten. Hij heeft een kroon van heerlijkheid voor allen die zijn verschijning hebben liefgehad (blij waren dat Hij terug was).

  Eerlijk gezegd had ik Hem al lang en breed verwacht (voor zijn gemeente – daarna nog zeven jaar grote verdrukking). Maar de Vader geeft nog steeds ‘genadetijd’.

  Hier nog een video’tje voor nog een extra zetje in de rug.
  https://youtu.be/GYmURgfDpxQ

 99. Prachtig geschreven artikel, Xander! Daar zul je best een tijd mee bezig geweest zijn.
  Ik geloof echter niet in het bestaan van planeten, ik ben meer van de “krater-theorie” Dus ik raak door dit artikel niet echt van de leg ofzo.
  Maar keep it up, we gaan er weer een awesome jaar van maken met z’n allen!! 🙂

 100. Heel spectaculair allemaal. Maar ik geloof er niets van dat dit zo gaat plaats vinden.
  Oke, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat klopt, Maar er wordt even aan voorbij gegaan dat er nog een ander plan is wat God gaat uitvoeren. Dat is nl de periode van de verdrukking van 7 jaren. En als klap op de vuurpijl volgt er nog een 1000-jarig Koninkrijk waar Jezus Christus Koning zal zijn. Met andere woorden. Er klopt niets van wat hier wordt beweerd. God heeft nl andere plannen.

  Groet Hendrik

 101. Waarom zou ik deze ramp willen overleven? Als ik het goed begrijp zullen de rijksten der aarde, die genoeg middelen hebben om bunkers te laten bouwen, de grootste kans hebben te overleven.Tussen dat psychopaten tuig wil ik niet een nieuw leven gaan opbouwen.
  Laat mij maar teruggaan naar Huis, naar de Bron.

 102. Nou Xander, ook Gelukkig Nieuwjaar….
  U weet altijd wel met interesante onderwerpen te komen, om uw medemensen een hart onder de riem te steken…. Maar desondanks worden uw artikelen door mij zeer gewaardeerd, dank hiervoor.

Comments are closed.