Wat klopt er van de theorie dat in Israël geen echte Joden leven, maar Khazaren?

Vooral sinds het recente gewelddadig exploderen van het conflict tussen Israël en de Palestijnen wordt op tal van websites de aloude ‘Khazaren’ theorie weer van stal gehaald. Deze stelt dat bewezen zou zijn dat de Joden in Israël geen ‘echte Joden’ zijn, maar afstammelingen van de Khazaren, en daarom geen enkele historische claim op ‘Palestina’ kunnen leggen. Opnieuw verbaas ik me over het feit dat een onbewezen theorie, die enkel is bedacht om het bestaansrecht van Israël te ontkennen, voor ‘waar’ wordt aangenomen, terwijl er omvangrijk historisch én genetisch bewijs is dat het huidige Joodse volk wel degelijk echte Joden zijn.

‘De Joodse Tempel heeft nooit bestaan.’ ‘Jezus was een Palestijn.’ ‘De Joden zijn geen Semitisch volk maar Khazaren, dus zijn het eigenlijk geen echte Joden.’ ‘De Palestijnen stammen af van de Kanaänieten en Filistijnen, dus is het land altijd van hen geweest.’ Zomaar een paar lukrake beweringen die door Arabieren, Palestijnen, hun steunbetuigers en ook door kerken en christenen vaak worden gebruikt om de historische band van het Joodse volk met Israël te ontkennen.

Joden geen Semieten?

De Palestijns-Arabische lutherse priester dr. Mitri Raheb, aan wie in 2012 de prestigieuze Duitse mediaprijs werd toegekend, was één van de bekendste promotors van deze theorie. Op een conferentie in Bethlehem in 2010 beweerde Raheb zelfs dat het huidige ‘Israël’ eigenlijk van het ‘Rome’ uit de Bijbel afstamt, en alleen de voorvaderen van de Palestijnse christenen destijds in het Bijbelse heilige land woonden. Met andere woorden: dat de huidige Joden in Israël niets anders zijn dan veroveraars die de ‘echte’ Semitische afstammelingen, de Palestijnen, van hun land hebben beroofd.

Raheb baseerde zich op een onbewezen, eeuwenoude theorie die sinds de vroege jaren ’90 met grondig wetenschappelijk bewijs is weerlegd. Deze theorie luidt dat de meerderheid van de huidige Joden met een Europese of Ashkenazi achtergrond niet de afstammelingen van Semitische voorouders uit het Midden Oosten zijn, maar van Turkse nomadenstammen, de Khazaren uit Centraal Azië, die zich ergens in de 9e eeuw tot het Jodendom bekeerden.

Deze vervangingstheologie – die stelt dat de Palestijnen en/of de christenen de plaats van de Joden hebben ingenomen – werd gepopulariseerd in het boek ‘De Dertiende Stam’ (1976) van Arthur Koestler, die zich net als Raheb baseerde op al lang geleden ontkrachte rassentheorieën die werden bedacht om de Joden van hun voorouderlijke land te beroven. Rahebs en Koestlers theorieën worden vandaag de dag door veel moslims en andere Joden- en Israëlhaters maar al te graag als ‘feiten’ neergezet.

Hun gezamenlijke doel: het ontkennen van het bestaansrecht van Israël, zodat daarmee de weg kan worden vrijgemaakt voor een nieuwe Holocaust, die volgens een islamitische heilige tekst (‘hadith’ = uitspraak van Mohammed) zelfs noodzakelijk is om de komst van de Mahdi mogelijk te maken, de moslim messias die de hele wereld moet gaan onderwerpen aan het Kalifaat.

Khazaren werden Joden, maar niet andersom

Het Khazaren Rijk bevond zich tussen de 7e en 10e eeuw n.C. ten noorden van de Zwarte Zee, de Kaukasus en de Kaspische Zee (heden ten dage Oekraïne en West Rusland). Op zijn hoogtepunt was dit imperium net zo groot als het Byzantijnse Rijk en het islamitische Kalifaat. In de 9e eeuw maakte koning Plan het Judaïsme tot de officiële religie van de Khazaren.

Sommige historici denken dat alleen de koninklijke familie en de aristocratie zich tot het Judaïsme bekeerden. Anderen denken dat veel gewone Khazaren hun voorbeeld volgden. Er bestaan hoe dan ook historische referenties – zowel Joodse, christelijke als islamitische – dat Khazaren inderdaad Joden werden.

De bewering dat de meeste moderne Joden van deze Khazaren afstammen is afkomstig van populaire 19e eeuwse racistische theorieën die later werden gepromoot door bekende antisemieten zoals Henry Ford. Er waren (en zijn) zelfs een aantal geassimileerde Joodse ‘intellectuelen’ die niets moesten weten van een aparte plaats voor hun volk, laat staan van een eigen Joods thuisland. Zij onderschreven de Khazarentheorie, en onderstreepten dat de huidige Joden niets anders zijn dan een bonte verzameling mensen uit verschillende volken, ondanks het feit dat het destijds reeds volop aanwezige historische en archeologische bewijs het tegendeel liet zien.

De Joodse non-historicus en journalist Arthur Koestler dacht in zijn boek ‘De Dertiende Stam’ aan te tonen dat de meeste Joden geen Semieten zijn, en er daarom geen reden was om de term ‘antisemitisme’ te gebruiken. Het gevolg was dat zijn boek juist door Joden- en Israëlhaters werd omarmd en nog steeds alom wordt geciteerd, alsof het om een wetenschappelijk erkend werk gaat.

De vraag of de meerderheid van de Ashkenazi Joden die voor de Holocaust in Polen en andere Oost Europese landen leefden en nu de meerderheid van de Joden uitmaken, de afstammelingen van de Turkse Khazarenstammen zijn, kan echter even duidelijk als ondubbelzinnig met ‘NEE’ worden beantwoord.

Migratie Joden naar Europa gedocumenteerde historie

Lang voor de Khazaren zich tot het Judaïsme bekeerden, in Oost Europa arriveerden of zelfs maar bestonden, waren er reeds een aanzienlijk aantal Joodse gemeenschappen in Europa. Al sinds de dagen van het Romeinse Rijk hebben er Joden in de Balkanlanden, de Krim, ten noorden van de Zwarte Zee en in de Kaukasus gewoond. Archeologische opgravingen hebben aangetoond dat er op het Tamam schiereiland in de Zwarte Zee al sinds het jaar 51 n.C. een Joodse gemeenschap was, en sinds de 3e eeuw ook in Hongarije en Bulgarije.

Historisch bewijs toont aan dat de meerderheid van de Oost Europese Joden afstammelingen zijn van de Joden uit Centraal Europa (Duitsland, Bohemen en Moravië), wier voorouders uit Rome en daarvoor uit het Midden Oosten waren getrokken. In gedocumenteerde verslagen uit de Middeleeuwen is te lezen hoe de Joden al in de 11e eeuw uit Centraal Europa naar Oost Europa vluchtten als gevolg van de kruistochten. Tussen de 13e en 16e eeuw gingen veel Joden vooral in Polen wonen, omdat de Poolse heersers relatief tolerant waren en hen zowel bescherming als vrijheid van religie en bezit boden.

In de 14e en 15e eeuw werden de Joden uit veel landen verdreven. In Polen vonden ze een veilige vluchthaven. Uit oude documenten blijkt dat Joden al in de 14e eeuw land bezaten bij de stad Wroclaw (Breslau). In 1575 leefden er 150.000 Joden in Polen, dat daardoor het hartland van de Ashkenazi Joden werd. Veel Joden hadden generaties oude achternamen waaruit duidelijk hun afkomst bleek: Bachrach (Bacharach), Frankfurter (Frankfurt), Landau (Landau), Mintz (Mainz), Shapiro (Speyer), Wiener (Wenen).

In tegenstelling tot de Khazarentheorie over de oorsprong van de Ashkenazi Joden is de migratie van Joden van Centraal naar Oost Europa een gedocumenteerd historisch feit. Bovendien is er nog ander hard bewijs dat definitief een einde maakt aan alle speculaties. Ironisch genoeg was het juist dit bewijs waar Raheb naar verwees, maar dat al zijn veronderstellingen onderuit heeft gehaald.

DNA bewijs dat Joden ‘echte Joden’ zijn

Uit nauwgezet onderzoek door moleculaire biologen is namelijk gebleken dat specifieke etnische volken en groepen uniek genetisch materiaal bezitten, dus uniek DNA. Dit geldt voor bijvoorbeeld de ‘Ethiopiërs’, de ‘Slaven’, de “Turken’ en ook voor de ‘Joden’. Dankzij deze genetische bevindingen kunnen historici heden ten dage nauwkeurig bepalen waar volken en etnische groepen in het verleden hebben gewoond en geleefd.

Uit meerdere DNA studies naar de wereldwijde Joodse gemeenschap kwam naar voren dat de meeste Ashkenazi én andere Joden dezelfde ‘Joodse’ genetische kenmerken bezitten, en dat ze nauw verbonden zijn met Semitische groepen. Met andere woorden: de Semitische (Midden Oosten) oorsprong van de meeste Joden, inclusief die in Oost Europa, staat daarmee vast.

Hoewel een minderheid van de Joden inderdaad van Khazaarse afkomst kan zijn, is het overduidelijk bewezen dat de bewering dat de meeste Joden (al dan niet in Israël) niet Semitisch zijn maar Khazaars, niet klopt. Joden- en/of Israëlhaters, waaronder soms ook christenen, zullen het waarschijnlijk niet leuk vinden, maar de hedendaagse Joden zijn dus wel degelijk dezelfde ‘Joden’ als in de Bijbel.

Iedereen kan Jood worden

In de Joodse gemeenschap zelf zijn dit soort discussies overigens totaal irrelevant, vooral omdat de Joden geen ‘zuivere bloedlijn’ en ‘rassenleer’ kennen. Door alle eeuwen heen hebben Joden mensen van allerlei volken en rassen tot hun geloof verwelkomd. Ruth was een Moabitische, werd een Joden van de stam Juda, een voorouder van koning David en zelfs van Jezus. Na de nederlaag van Haman – zoals beschreven in het boek Esther – bekeerden veel Perzen zich tot het Judaïsme.

Op dezelfde wijze is er enig Khazaars DNA in de Joodse genen terechtgekomen –  maar wat zou dat? Iedereen kan zich ongeacht afkomstig of ras tot het Judaïsme bekeren. Een bekeerling wordt vervolgens net zo Joods geacht als Abraham of Mozes.

God heeft het Joodse volk niet verworpen

Pogingen van moslimleiders en mensen zoals Koestler, Raheb, officials van het Vaticaan en christelijke theologen om aan de hand van de Khazaren theorie het bestaansrecht de Joodse staat Israël te ontkennen, zijn in zowel historisch als wetenschappelijk opzicht onhoudbaar. Niettemin blijkt dat het voortdurend herhalen van dit soort verzinsels steeds meer mensen heeft overtuigd.

Dit geldt helaas ook voor veel christenen, die in deze valse als ‘feiten’ gepresenteerde theorieën hun eeuwenoude, door het Vaticaan bedachte, en door talloze protestantse en evangelische kerken overgenomen vervangingstheologie, waarin Gods eeuwige beloften aan het Joodse volk eenzijdig werden vergeestelijkt ten faveure van enkel ‘de Kerk’, bevestigd zien.

En dat ondanks het feit dat de bekeerde Joodse farizeeër Saulus (= Paulus) duidelijk schreef dat God de Joden als volk niet heeft verworpen, maar enkel de ogen heeft toegesloten, zodat het evangelie aan de heidenen kon worden gebracht:

‘.. dit geheimenis: een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, en aldus zal gans Israël behouden worden… Zij (de Joden) zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, maar naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil. Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk.’ (Rom.11: 25-29)

Wat nu met het conflict tussen Israël en de Palestijnen

Israël mag zich dus wel degelijk terecht ‘de Joodse staat’ noemen, maar is helaas niet bepaald het ‘lichtende voorbeeld’ zoals God dat volgens de Bijbel voor ogen had. Integendeel, wat er nu tegen de Palestijnen op de Gazastrook wordt ondernomen heeft niets meer met zelfverdediging te maken, maar alles met doelbewuste en gewelddadige ontvolking. (Dat de tegenpartij al decennia naar hetzelfde streeft is iedereen wel bekend, maar geen reden voor een zichzelf moreel hoger achtende partij om dan maar hetzelfde te doen.)

Kortom: dit zijn regelrechte oorlogsmisdaden tegen een bevolking die zelf ook al jaren zucht onder de terreur van zijn leiders. En zoals u weet was het de Israëlische regering die opzettelijk alle ruimte (en zelfs steun) gaf aan de aanval van Hamas, om zo een eigen ‘9/11’ te creëren waarmee een inmiddels gepubliceerd plan van de geheime diensten om de hele Gazastrook in te nemen en de bevolking naar de Sinaï te verplaatsen, wordt uitgevoerd. (Zie o.a. ons artikel van gisteren).

De religieuze Joden (en daar zijn er in Israël niet heel veel van, want de meesten zijn slechts in naam ‘Joods’) kunnen daarom maar beter hun eigen heilig geachte profetische geschriften serieus nemen, want daarin staat duidelijk te lezen dat ze mede vanwege hun koppigheid en wreedheden als eersten een keihard oordeel van God kunnen verwachten. En aangezien premier Netanyahu voor zichzelf een belangrijke rol lijkt te zien weggelegd om de Bijbelse Armageddon profetieën in vervulling te laten gaan, zou dat oordeel wel eens tamelijk dichtbij kunnen zijn.

Xander

Zie ook o.a.:

31-10: Israëlische magazine publiceert overheidsdocument: Oorlog is gepland, inwoners Gaza worden permanent naar de Sinaï gedwongen
29-10: Netanyahu trekt zich samen met zin vrouw terug in complex met nucleaire bunker
28-10: 
Netanyahu: ‘Door Hamas te verslaan realiseren wij de profetie van Jesaja’
27-10: 
Palestijnse en islamitische vlaggen hebben zelfde kleuren als Ruiters van de Apocalyps – toeval?
26-10: Oproep in Turkse parlement om weg vrij te maken voor Iraanse aanval op Israël
24-10: 
Erdogans privé leger zegt dat de Mahdi komt en Turkije Israël moet aanvallen
20-10: Pro- of anti-Israël: Scheurt de oorlog tegen Gaza het christendom uiteen?
18-10: 
Palestijnse terreurgroepen hopen na vernietiging ziekenhuis op massale mosimaanval op Israël
15-10: Armstrong: ‘Terreuraanval op Israël toegelaten om Rusland in WO-3 te lokken’
11-10: Een gepland Armageddon is óók Armageddon
10-10: 
Netanyahu’s dilemma tussen invasie Gaza en einde regering of ontketenen Derde Wereldoorlog
09-10: 
Voorzegt deze oude Bijbelse profetie de aanstaande vernietiging van Gaza?