Netanyahu: ‘Door Hamas te verslaan realiseren wij de profetie van Jesaja’

De Israëlische premier Netanyahu lijkt inderdaad te denken dat hij een door God aangewezen rol heeft om de Bijbelse profetieën te vervullen. Afgelopen woensdag sprak hij het volk toe en beloofde hij een ‘verpletterende overwinning’ over Hamas om daarmee ‘de profetie van Jesaja te realiseren.’ Hij parafraseerde een vers uit Jesaja waarin staat dat Israël geen geweld, verwoesting en vernietiging meer zal kennen. Klaarblijkelijk moet dat volgens hem gerealiseerd worden door zélf grootschalige verwoestingen aan te richten, zoals nu in Gaza gebeurt. Het is niet ondenkbaar dat Netanyahu ook andere eindtijd profetieën in vervulling wil laten gaan. Is dat het geval, dan zou hiuj wel eens daadwerkelijk Armageddon kunnen ontketenen, zoals we de afgelopen weken al vaker suggereerden.

‘Wij realiseren de profetie van Jesaja. Ze zullen niet meer stelen bij uw grenzen, en uw poorten zullen vol glorie zijn.’ Het was overduidelijk naar welke tekst hij verwees: ‘Het geweld zal uit uw land verdwijnen, er zal geen verwoesting of verderf in uw gebied worden gevonden. Uw muren zullen heil zijn en uw poorten lof ‘ (60:18).

Een stralend voorbeeld?

Aan het begin van dit profetische hoofdstuk wordt voorzegd dat ‘een duisternis, zwart als de nacht, alle volken van de aarde zal omhullen.’ In die tijd zal Israël echter een stralend voorbeeld zijn. ‘Alle volken zullen op uw licht afkomen… Uw zonen en dochters komen vanuit verre landen terug naar huis…. Kooplui uit de hele wereld zullen naar u toestromen en u de rijkdommen van vele landen brengen.’

Die zonen en dochters zijn vanaf 1948 inderdaad gekomen (en komen nog steeds), en hetzelfde kan worden gezegd van de kooplui en rijkdommen. De profeet, die zo tussen 750 en 700 v.C. leefde, lijkt zelfs de komst van vliegtuigen te hebben voorzien: ‘Wie zijn dat, die als wolken naar Israël vliegen?… Schepen uit velen landen, de beste die er zijn om de zonen van Israël van ver weg weer naar huis te brengen en zij hebben al hun rijkdommen bij zich…. Buitenlanders zullen komen en uw steden bouwen, koningen zullen u hulp sturen. Want ook al vernietigde Ik u in mijn toorn (de Holocaust?), Ik zal genadig voor u zijn door mijn welbehagen.’

Maar een stralend voorbeeld, nu Israël zonder mededogen de halve Gazastrook aan het platbombarderen is met vele duizenden doden als gevolg – waaronder enorme aantallen vrouwen en kinderen -, en honderdduizenden andere Palestijnen heeft verdreven? Dit zijn regelrechte oorlogsmisdaden. Van een legitieme anti-terreuractie is dan ook geen enkele sprake meer, om nog maar te zwijgen over het feit dat de corrupte Israëlische regering de aanval van Hamas op 7 oktober opzettelijk de ruimte heeft gegeven, en zelfs actief lijkt te hebben geholpen.

Coalitie van landen die Israël aanvallen lang geleden voorzegd

Wellicht moet deze geprofeteerde ‘vernietiging’ dan nog komen, als onvermijdelijk gevolg van dit verraderlijke en onmenselijke gedrag, en ook daar maken diverse profetieën gewag van. Volgens die teksten komt er inderdaad van alle kanten een massale aanval op Israël, een invasie, waarbij twee derde van het volk zal omkomen* (ongeveer 6 miljoen mensen – inderdaad, wéér dat aantal). Een derde zal het echter overleven, tot inkeer komen en eindelijk God gaan volgen, en daarmee een totaal andere weg inslaan.

(* ‘In het gehele land… zullen twee derden uitgeroeid worden en de geest geven, maar een derde zal daarin overblijven. Dat derde deel zal Ik in het vuur brengen… en hen louteren, zoals men goud loutert. Zij zullen mijn naam aanroepen en Ik zal hen verhoren…’ (Zach.13:8-9))

In de bekende Psalm 83 profetie staat te lezen hoe vele vijanden eerst zullen proberen om ‘Israël’ compleet uit te wissen:

‘Uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op. Zij smeden een listige aanslag tegen uw volk… Zij zeggen: Komt, laten we hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten.’

Vervolgens worden de volken bij hun naam uit die tijd genoemd die met elkaar een coalitie zullen gaan vormen: Edom en de Ismaëlieten (= later de moslims), Moab, Hagrieten, Gebal, Ammon, Amalek, Filistea, de inwoners van Tyrus, Assur. Deze volken wonen in onze tijd in onder meer Syrië, Irak, Turkije, Libanon, Jordanië, Saudi Arabië, Egypte en de Gazastrook.

Midden Oosten wacht ongekende verwoestingen

De psalmist bad deze vijanden toe om ‘in laaiende gloed’ te worden gezet en ‘met vuur te worden verbrand.’ Israëlhaters moeten daarom niet te vroeg juichen over de steeds dichterbij komende geprofeteerde aanval, invasie en slachtpartij in de Joodse staat. Onlangs hebben we in dit verband – net als in zovele jaren daarvoor – opnieuw de profetieën van Zacharia 12 en 14 aangehaald. Nogmaals een paar kernachtige zinnen hieruit, waaruit kan worden opgemaakt dat Israël op zeker moment kernwapens zal inzetten:

‘Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond… Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.’

‘Te dien dagen zal ik de stamhoofden van Juda maken als een… vuurfakkel tussen de garven; dan zullen zij rechts en links alle natiën in het rond verteren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem… Te dien dage zal Ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken.’

‘Dan zal dit de plaag zijn waarmee de Here alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal wegteren in zijn mond. Er zal onder hen een grote, door de Here bewerkte ontsteltenis wezen, en ieder zal de hand van een ander grijpen, en ieders hand zal zich tegen die van een ander verheffen.’

‘Eerst werd u door iedereen gehaat, nu zult u een vreugde voor de wereld zijn’

Dus wellicht komt pas na deze verwoestingen het vervolg van de profetie uit Jesaja uit:

‘De koningen van de hele wereld zullen tot uw beschikking staan. Want de volken die weigeren uw bondgenoot te zijn, zij zullen worden vernietigd… De zonen van uw onderdrukkers zullen komen en voor u buigen…. Zij zullen Jeruzalem ‘de stad van de Here’ en ‘glorieuze berg van de Heilige van Israël’ noemen. Eens werd u veracht en gehaat en niemand wilde uw vriend zijn. Nu zal aan ieder uw schoonheid blijken. Tot een vreugde voor alle generaties van de wereld zal Ik u maken.’

‘Sterke koningen en machtige volken zullen hun beste producten brengen om in al uw behoeften te voorzien en u zult dan weten en volkomen begrijpen dat Ik, de Here, uw redder en verlosser ben, de Machtige van Israël…. Het geweld zal uit uw land verdwijnen, er zal geen verwoesting of verderf in uw gebied worden gevonden…. Uw hele volk zal goed zijn. Zij zullen hun land voor eeuwig bezitten… Ik, de Here, zal het allemaal laten gebeuren als de tijd ervoor is aangebroken.’

Of Netanyahu, of vanuit zijn eigen religieuze perspectief Ayatollah Khamenei, of welke wereldleider dan ook, deze profetieën ‘een handje wil helpen’ maakt helemaal niets uit. Zoals ik 13 jaar geleden ook al schreef: God maakt zowel gebruik van vriend als vijand, en geeft hen in hun hart wat zij moeten volvoeren. Een gepland Armageddon is daarom óók Armageddon.

(Voor de duidelijkheid: profetieën in de Bijbel zijn niet volgens ons Westerse denksysteem opgesteld, en staan daarom vaak niet op (tijds)volgorde. Omschreven gebeurtenissen in een later hoofdstuk kunnen daarom prima aan gebeurtenissen in eerdere hoofdstukken vooraf gaan, en/of daarmee samenvallen. Dit geldt ook (en vooral) voor het laatste Bijbelboek Openbaring.)

Xander

Zie ook o.a.:

27-10: Palestijnse en islamitische vlaggen hebben zelfde kleuren als Ruiters van de Apocalyps – toeval?

26-10: Oproep in Turkse parlement om weg vrij te maken voor Iraanse aanval op Israël
24-10: 
Erdogans privé leger zegt dat de Mahdi komt en Turkije Israël moet aanvallen

20-10: Pro- of anti-Israël: Scheurt de oorlog tegen Gaza het christendom uiteen?
18-10: 
Palestijnse terreurgroepen hopen na vernietiging ziekenhuis op massale mosimaanval op Israël

15-10: Armstrong: ‘Terreuraanval op Israël toegelaten om Rusland in WO-3 te lokken’

11-10: Een gepland Armageddon is óók Armageddon
10-10: 
Netanyahu’s dilemma tussen invasie Gaza en einde regering of ontketenen Derde Wereldoorlog
09-10: 
Voorzegt deze oude Bijbelse profetie de aanstaande vernietiging van Gaza?