Voorzegt deze oude Bijbelse profetie de aanstaande vernietiging van Gaza?

Na een – deels noodgedwongen – ongeplande pauze van bijna een jaar (waar ik in een later stadium nog het een en ander over kwijt wil) voel ik me door de oorlog in Israël gedrongen om mijn digitale pen weer op te pakken. In de loop van 14 jaar Xandernieuws (september 2008 – november 2022) heb ik veel en uitgebreid geschreven over deze eindtijd en de mogelijke uitleg van de vele profetieën die daar in de loop van duizenden jaren over zijn gedaan. Na de eerste officiële oorlogsverklaring van Israël in vrijwel exact 50 jaar kwam onmiddellijk een Oud Testamentische profetie in mijn gedachten, waarin de totale ontvolking van Gaza wordt voorzegd.

Op 7 januari 2009 haalde ik deze profetie al eens aan in mijn artikel ‘Bijbel voorspelt totale vernietiging Gazastrook’:

De bijbelse profeet Zefanja voorspelt dat op een bepaald moment in de toekomst de Israëlische stad Ashkelon verwoest zal worden, waarna de Gazastrook en haar inwoners totaal worden vernietigd. Ashkelon ligt op dit moment onder vuur van Palestijnse raketten; Hamas heeft haar krachtigste raketten nog achter de hand, en Israël is vastbesloten een eind te maken aan het Palestijnse terreurbewind. Staat de gruwelijke profetie van Zefanja op het punt om uit te komen?

‘Want Gaza zal verlaten zijn, en Askelon tot een woestenij worden, Asdod zal men op de middag verdrijven, en Ekron zal ontworteld worden. Wee u, bewoners der zeekust, volk der Keretieten! Het woord des Heren is tegen u, Kanaän, land der Filistijnen, en Ik zal u te gronde richten, zodat er geen inwoner meer zal zijn… De kust zal ten deel vallen aan het overblijfsel van het huis van Juda (het huidige Israël); daarop zullen zij weiden; in de huizen van Ashkelon zullen zij zich des avonds legeren, want de Here, hun God, zal acht op hen slaan en een keer in hun lot brengen.’ (Zefanja 2:4-7)

Ook een groot deel van het vervolg van dit 14 jaar en 9 maanden oude artikel kan 1 op 1 op het huidige conflict tussen Israël en de Palestijnen worden toegepast:

Het is niet ondenkbaar dat de huidige Gazacrisis het begin is van het uitkomen van deze duizenden jaren oude profetie. Is dit daadwerkelijk het geval, dan zullen de Palestijnse terroristen -al dan niet met hulp van Arabische landen- mogelijk al binnen zeer korte tijd een aanval uitvoeren op Ashkelon, Asdod en Ekron, waarbij deze steden verwoest zullen worden. Israël slaat vervolgens keihard terug en zal de complete Gazastrook en alle Palestijnen die daar wonen, vernietigen.

Maar dat is volgens Zefanja slechts het begin van het conflict, wat in een regelrechte oorlog zal ontaarden. De profeet voorzegt namelijk het volgende:

‘Moab zal aan Sodom gelijk worden, en de Ammonieten aan Gomorra, een veld van distelen en een zoutgroeve en een woestenij tot in eeuwigheid. Het overblijfsel van mijn volk zal hen plunderen en de rest van mijn natie hen erfelijk bezitten. Dit zal hun wedervaren voor hun overmoed, want zij hebben gesmaad en zich verheven tegen het volk van de Here der heerscharen… En hij zal zijn hand tegen het Noorden uitstrekken, Hij zal Assur (Syrië) te gronde richten en Nineve (in Syrië) tot een wildernis maken, dor als een woestijn.’ (Zef.2:9-13)

De volken worden bij de destijds bekende namen genoemd, maar zijn nu te lokaliseren in onder andere Syrië, Jordanië en Libanon. Deze landen zullen, mogelijk samen met andere islamitische staten Israël aanvallen als wraak voor de vernietiging van Gaza. De Arabieren zullen echter opnieuw verpletterend verslagen worden. In het Bijbelboek Jesaja wordt de Syrische hoofdstad met name genoemd:

‘Zie, Damascus wordt weggenomen, zodat het geen stad meer is: het wordt een puinhoop, een bouwval.’ (Jesaja 17:1).

Omdat Damascus volgens historici al die tijd bewoond is geweest, ligt de vervulling van deze profetie nog in de toekomst. Bij de mogelijk al zeer nabij zijnde nieuwe oorlog in het Midden Oosten zal zeer waarschijnlijk ook Syrië, dat al jaren actief het (door Iran bewapende en aangestuurde) islamitische terreurleger Hezbollah steunt, betrokken worden.

Ook nu wordt deze bekende profetie over de vernietiging van Damascus op met name christelijke websites aangehaald. Hezbollah heeft reeds enkele aanvallen uitgevoerd op het noorden van Israël. Daarbij zijn enkele radarinstallaties vernietigd. Breekt ook hier een oorlog uit, en trekt het in het nauw gekomen Israël dan aan de noodrem door een kernaanval op Damascus, zoals veel uitleggers al tientallen jaren zeggen? En volgt daarop dan inderdaad de ‘Ezechiël 38’ oorlog?:

‘Het woord des Heeren kwam tot mij: Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal; profeteer tegen hem, en zeg: zo zegt de Here Here: zie, ik zàl u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal! Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger…. ook Perzen (Iran), Ethiopiërs (Soedan?)… Gomer en al zijn krijgsbenden; Bet-Togarma ver in het noorden met al zijn krijgsbenden – vele volken met u…. Na geruime tijd zult gij een bevel ontvangen; in toekomende jaren zult gij optrekken tegen het land dat zich van de krijg hersteld heeft, een volk dat uit het gebied van vele volken bijeengebracht is op de bergen Israëls die tot een blijvende wildernis waren geworden, maar het is uit de volken uitgeleid; allen wonen zij in gerustheid. Dan zult gij optrekken als een komend onweer; gij zult zijn als een wolk die de aarde bedekt, gij met al uw krijgsbenden, en vele volken met u.’ (Ezechiël 38:1-9)

Niet Rusland, maar Turkije

Zo’n 15 jaar geleden volgde ik nog de veel gehoorde uitleg dat met ‘Magog’ en ‘Mesek en Tubal’ Rusland bedoeld werd, maar enkele jaren later kwam ik er na uitgebreide zelfstudie achter dat deze gebieden niet in Rusland, maar voornamelijk in het huidige Turkije lagen. De animositeit tussen Turkije en Israël is – ondanks hun militaire samenwerking in het steunen en bewapenen van moslimstaat Azerbeidzjan in diens oorlog tegen de Armeense christelijke enclave Nagorno-Karabach – welbekend, wat deze week opnieuw benadrukt werd door de Turkse president Erdogan, die zich wederom vierkant achter Hamas heeft opgesteld en de VS heeft gewaarschuwd niet tussenbeide te komen.

Hamas, dat zoals bekend (en gedocumenteerd door de gelauwerde onafhankelijke Amerikaanse onderzoeksjournalist Seymour Hersh) net als destijds de andere beruchte islamitische terreurbeweging IS een veilige haven heeft in Turkije, en op allerlei mogelijke manieren gesteund wordt door de Turkse inlichtingendienst MIT. Istanbul is zelfs de officieuze tweede thuisbasis van Hamas.

Laten we ook niet vergeten dat niet alleen Erdogan, maar ook veel andere hooggeplaatste politici en officials van diens islamistische AKP partij al meer dan twee decennia zeggen te streven naar het – desnoods met militaire macht – herstellen van het Turks-Ottomaanse Rijk, inclusief de ‘bevrijding’ van Jeruzalem. Historisch zijn de Turken overigens aartsvijanden van zo ongeveer iedereen, waaronder Griekenland / het Westen, Rusland, China, Egypte en Saudi Arabië. Met dat laatste land stond Israël juist op het punt een vredesovereenkomst te ondertekenen, iets waar Turkije en een groot deel van de moslimwereld mordicus op tegen zijn.

Israël heeft Hamas nodig

Een massale Israëlische vergeldingsaanval op Gaza om Hamas uit te schakelen, met mogelijk (tien)duizenden doden als gevolg, zal daarom niet onbeantwoord blijven. Maar wil Israël dat eigenlijk wel, de vernietiging van Hamas? Dat is maar de vraag. Jeruzalem staat immers al tientallen jaren toe dat de moslimterroristen met steun van met name Iran zich steeds beter organiseren en bewapenen.

Zo’n ‘onvoorspelbare’ vijand die af en toe raketten op jouw burgers afvuurt komt politiek gezien vaak heel goed uit. Zo ook nu; de afgelopen Israëlische regeringen zijn zeer wankel gebleken, en daarop vormt de huidige onder (weer) Netanyahu geen uitzondering. Wat is er dan voor een betere afleiding denkbaar dan het zoveelste gewapende conflict, dat deze keer zelfs officieel tot een ‘oorlog’ is verklaard? De vele honderden doden, plus de gruwelijke beelden van vrouwen en kinderen die door Hamas zijn doodgemarteld of op andere wijze koelbloedig zijn vermoord, zullen het Israëlische volk massaal achter de huidige machthebbers doen scharen.

Verrassingsaanval onwaarschijnlijk

Anderen hebben terecht al geschreven dat het erg onwaarschijnlijk is dat Israël deze aanval niet heeft zien aankomen. Het land met de naar verluid beste inlichtingendiensten ter wereld, dat de Gazastrook 24/7 met de modernste middelen in de gaten houdt en daar ook nog eens tal van spionnen heeft rondlopen, zou nu ineens verrast zijn door een aanval die zo goed is uitgevoerd, dat daar minimaal enkele jaren voorbereiding aan vooraf moeten zijn gegaan? Ondenkbaar.

Her en der wordt daar tegenin gebracht dat Iran en Rusland Hamas van moderne technologie hebben voorzien waarmee de Israëliërs misleid konden worden. Rusland zou dat hebben gedaan als vergelding voor de Israëlische militaire steun aan Oekraïne en Azerbeidzjan. Dst is zeker niet uit te sluiten, maar dan nog is de wijze waarop Israël zich heeft laten overrompelen te ontluisterend om ook maar enigszins geloofwaardig te zijn. Naar mijn overtuiging heeft de regering Netanyahu de aanval dan ook met opzet laten plaatsvinden, en vervolgens Hamas alle ruimte gegeven om eerst vele honderden slachtoffers te maken alvorens met een militair antwoord te komen.

Een handige vijand

Die militaire reactie gaat vermoedelijk ook nu geen einde maken aan Hamas. Want stel dat dit wél wordt gedaan, en stel dat de moslimwereld niet reageert op de duizenden Palestijnse doden die hiermee gepaard zullen gaan, wat dan? Dan wordt de internationale druk op Israël om de grens met Gaza permanent te openen nog groter, om niet te spreken over het alsnog accepteren van een tweestatenoplossing. Want dan is Jeruzalem zijn politiek zo ‘handige’ vijand in het zuiden ineens kwijt, en moet het nog meer verantwoordelijkheid nemen voor het lot van de honderdduizenden (volgens sommige cijfers zelfs 1 tot 2 miljoen) Palestijnen die daar wonen.

(Over grenzen gesproken: waarom wordt Egypte nooit aangesproken op het hermetisch afsluiten van zijn eigen grens met de Gazastrook? Westerse media en politici doen nog altijd of Gaza wordt omsingeld door Israël en er sprake is van een eenzijdige blokkade, maar dat is beslist niet het geval. Het Arabische broedervolk van Egypte is prima in staat de Palestijnen te helpen en te bevoorraden, maar weigert dit consequent. Sterker nog: de enige bevoorrading van Gaza vindt wekelijks met honderden vrachtwagens vol met voedsel, medicijnen en ander noodzakelijk materiaal plaats vanuit Israël. Hetzelfde geldt voor de stroom- en watervoorziening.)

Pleidooien voor gebruik kernwapens

Hoewel het niet ondenkbaar is dat deze oorlog leidt tot voorzegde vernietiging van Gaza, lijkt het vooralsnog niet zover te komen. Wanneer wordt de profetie van Zefanja dan wél vervuld? Vermoedelijk pas wanneer Israël van alle kanten overlopen dreigt te worden door miljoenen moslims. De profeet Zacharia beschreef nauwkeurig de gevolgen van kernexplosies, waarmee Israël dan ‘alle volken in het rond’ (dus om Israël heen) zal vernietigen. Die kernwapens zullen pas worden ingezet bij een existentiële crisis, en dat is nu beslist (nog) niet het geval, zeker niet nu de VS nog bereid en in staat is om militair in te grijpen.

Desondanks heb ik al Israëlische commentaren gelezen waarin gepleit wordt voor het mogelijk inzetten van tactische kernwapens tegen Hamas. Dat zal op dit moment gelukkig nog onbespreekbaar zijn voor het Israëlische veiligheidskabinet, net als voor de legerleiding. Tamelijk schokkend vind ik dat pleidooien voor het van de kaart vegen van Gaza ook door sommige christenen worden gehouden. We hebben het wel over de dood van tien- tot honderdduizenden Palestijnse mensen, die zelf eveneens al jaren zuchten onder de terreur van hun eigen leiders. Degenen die dit een prima idee vinden zijn naar mijn overtuiging geen haar beter dan Hamas.

Self-fulfilling prophecies?

We kunnen wel blijven wensen dat het eindelijk vrede wordt, maar moeten echter realistisch blijven. Of deze en andere profetieën nu wel of niet ‘self fulfilled’ worden maakt in wezen niets uit, want een grote, al dan niet geplande (Derde Wereld) oorlog die ook in en rond Israël zal worden uitgevochten en waarbij kernwapens zullen worden gebruikt, lijkt er hoe dan ook aan te zullen komen. Die verwoestende oorlog (of serie oorlogen) zal naar mijn inschatting nog niet dit jaar losbarsten, maar wel ergens tussen nu en 5 tot (maximaal) 10 jaar. Een voorspelling waag ik dat echter niet te noemen, want daar zijn er al veel te veel van niet uitgekomen.

En gelukkig maar, want hoewel vele profetieën al zijn uitgekomen, is dat zeker niet meteen een onontkoombare noodzaak. Veel ‘doem’profetieën worden juist werkelijkheid omdat mensen, volken, en zeker gelovigen, er onterecht vanuit gaan dat het allemaal zo ‘moet gebeuren’ omdat het ‘Gods wil’ zou zijn, of omdat het nu eenmaal zo ‘geprogrammeerd’ zou zijn door de elite, de ‘deep state’, en/of de onzichtbare bestuurders en creators van ‘de matrix’.

Nee, alles draait om vrije wil, om úw vrije wil. Er is NIETS bepaald dat ‘moet’ gebeuren, enkel wat u zich heeft laten wijsmaken dat bepaald zou zijn. Profetieën zijn enkel geschiedenis van de toekomst – herstel: een toekomst, gegeven als waarschuwing wat er zal gebeuren als mensen weigeren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen, en vast blijven houden aan hun onverschillige, lakse en vooral ongelovige houding dat ‘je er in je eentje toch niets tegen kunt beginnen’.

Meerdere keren is gebleken dat een handjevol mensen de loop van de geschiedenis kunnen veranderen. Waarom zou dat nu niet opnieuw gedaan kunnen worden? ‘Als jullie geloof zoveel kracht heeft als een mosterdzaadje, dan kun je tegen deze berg zeggen: ‘Ga weg’, en dan gaat hij weg. Dan is niets onmogelijk voor je.’ (Jezus Christus / Matt.17:20).

Xander*

* Ongeacht of er nu wel of geen lezers zijn ben ik van plan om waarschijnlijk niet dagelijks, maar wel regelmatig weer artikelen te schrijven over wat mij – en wellicht ook u – interesseert en intrigeert aangaande de huidige wereldgebeurtenissen, zeker ook vanuit geestelijk perspectief. Dit was ook mijn houding toen ik begin september 2008 met Xandernieuws begon. Dat het daarna zo’n groot succes zou worden had ik nooit verwacht en was ook nooit mijn doel. En dat is het nu nog steeds niet. Als onderzoeksjournalist ben ik er – vanwege omstandigheden waar ik op een later tijdstip nog wel iets over wil zeggen – bijna een jaar ‘uit’ geweest, maar het schrijven zit in mijn bloed en zal ik enkel opgeven als ik daartoe gedwongen word.

(En of ik deze ouderwets ogende website nog ga moderniseren, weet ik nog niet. Waarschijnlijk wel, maar laten we het er voorlopig even op houden dat deze ‘retro look’ ook wel weer iets origineels heeft… )