Brexit een succes: Britten winnen strijd met EU, die stap dichter bij implosie komt

—————————————————————————————————————————————–

Gedecentraliseerde macht met directe regionale en lokale democratie en maximale inspraak van de burgers is de toekomst, en niet een federale EU Superstaat

—————————————————————————————————————————————–

De last-minute deal tussen Brussel en London over de Brexit werd in de media valselijk als een overwinning voor de EU gepresenteerd. ‘De Britten kunnen niet alles hebben,’ had EU hoofdonderhandelaar Michel Barrier nog zo duidelijk gezegd. Ze zijn daar echter wel heel dichtbij gekomen. Nu de Brexit bepaald geen dramatische toestanden in Groot Brittannië heeft veroorzaakt, zullen andere landen zoals Polen, Hongarije, Griekenland en Italië zich gesterkt voelen om hun poot stijf te houden bij het weigeren over te dragen van nog meer soevereiniteit aan de ongekozen bureaucraten in Brussel, om mogelijk zelf ook ooit weer uit de ketenen van de eurocraten te kunnen losbreken. Hoewel het heftig wordt ontkend, betekent Brexit het begin van een stapsgewijze implosie van een Unie die van meet af aan nooit opgericht had moeten worden.

Britten krijgen in bijna alles hun zin

De Europese mainstream media – die via een omweg via Belgische miljardairs feitelijk zijn geannexeerd door Brussel, en alleen nog maar pro-EU propaganda mogen produceren – hadden niets liever dan beelden van grote chaos bij de grenzen, lege winkels en supermarkten, honger en massa demonstraties in Groot Brittannië laten zien. Helaas voor hen gebeurde niets van dit alles (met uitzondering van duizenden gestrande vrachtwagens bij de Britse havens in december, maar dat kwam omdat EU-landen hun grenzen hadden gesloten vanwege een veronderstelde corona mutatie).

Het zijn de Britten die in bijna alles hun zin hebben gekregen: vrije handel met minimale grenscontroles (wat Brussel in het begin nog ‘onmogelijk’ had genoemd), het einde van de jurisdictie van het Europese Gerechtshof, een einde aan de EU douane unie, het einde van onbeperkte massa immigratie, en een open grens met Ierland, wat de eurocraten eveneens als ‘onmogelijk’ hadden bestempeld. Ook doet Groot Brittannië niet mee met een Europees leger, volgt het zijn eigen buitenlandse beleid, en kan het gewoon zelf aparte handelsverdragen met andere landen sluiten. En reisrestricties, waar het linksliberale establishment zo over jammert? Die zijn er in realiteit niet of nauwelijks.

Pro-EU propagandisten doof voor zorgen en angsten burgers

Brexit is daarom nu al een groot succes, maar dat mogen de Europeanen niet horen, want dan zouden ze eens op de gedachte kunnen komen dat ook zij weer vrij zouden kunnen zijn. Nee, wij krijgen propaganda stukken zoals dit weekend in het Financiële Dagblad aangeleverd, waarin hoogleraar (em.) Europees Recht René Smits weliswaar zegt dat we naar de ‘onvrede over Europa’ bij ‘de populisten’ moeten luisteren, maar het verder vrijwel enkel opneemt voor de Europese Superstaat, die hij duidelijk als een voldongen en noodzakelijk feit presenteert.

Behalve enkele ‘kanttekeningen’ is er namelijk geen enkele, maar dan ook geen enkele echte reflectie of substantiële kritiek te lezen op het Brusselse machtsbolwerk. Nee, landen zoals Hongarije en Polen, die bepaalde nationale bevoegdheden willen behouden (zoals controle over hun eigen grenzen en verdediging van de eigen maatschappelijke en culturele waarden), worden automatisch ‘illiberaal’ genoemd. Het is die typische beperkte kokervisie van een academicus die zo overtuigd is van het gelijk van zijn eigen (linksliberale) ideologie, dat hij nul komma nul echte feeling heeft met de reële angsten en zorgen die bij veel mensen leven, en blind en doof is voor de gevolgen die het Superstaat project voor een groot deel van de massa heeft.

De Nazi oorsprong van de EU goed gedocumenteerd

Als samenwerkingsproject was de E.E.G. zeer succesvol. Toen kwamen de aloude Napoleontische visioenen van een groot samengevoegd Europees Rijk weer bovendrijven, en kwam er een EU vlag, een gezamenlijke munteenheid (een monstrueus bedrog), een EU grondwet (ondanks het feit dat die in diverse nationale referenda was weggestemd), en wordt er nu hard toegewerkt naar een Europees leger, een gezamenlijk buitenlands beleid, een schuldenunie (dat is het de facto al jaren), en een fiscale unie, die er waarschijnlijk tijdens de aanstormende financiële monstercrisis door zal worden gedrukt.

Daarna is de laatste stap naar de gedroomde politieke unie nog maar een kleine, en wordt Nederland niets meer dan een provincie van een door Duitsland en Frankrijk gecontroleerd federaal Reich. Inderdaad, ‘Reich’, want gezien de historie is ‘Nazistisch’ eigenlijk veel toepasselijker dan ‘Napoleontisch’. De Nazi top stelde namelijk al gedetailleerde plannen op voor een Europese Unie, voor als WO-2 eenmaal gewonnen zou zijn. Duitland verloor die oorlog weliswaar, maar de door de Nazi’s voorgestelde E.U. kwam er in fasen alsnog.

De Frankfurter Allgemeine plaatste in februari 2019 een artikel rond de vraag ‘Een Nazi EU?’, om aan te geven dat de vergelijking met de Nazi plannen beslist niet uit de lucht gegrepen is. In 1940 schreef Nazi minister van Economische Zaken annex oorlogsmisdadiger Walther Funk het boek ‘De Europese Gemeenschap’, waarin hij wees op de noodzaak een ‘Centrale Europese Unie’ en een ‘Europees Economisch Gebied’ op te richten. ‘Er moet een bereidheid zijn om in sommige gevallen de eigen belangen ondergeschikt te maken (aan de EU).’

Andere hooggeplaatste Nazi’s die voor de oprichting van een pan-Europese federale superstaat pleitten –te beginnen met een Economische Gemeenschap- waren minister van Buitenlandse Zaken Von Ribbentrop, de Noorse Nazi-premier Vidkun Quisling, en de in ons eigen land gehate Seyss-Inquart, die tijdens de oorlog de Rijkscommissaris van Nederland was. Zij planden woordelijk ‘het nieuwe Europa van solidariteit en samenwerking van alle volken… dat snel toenemende welvaart zal kennen zodra de nationale economische grenzen zijn verwijderd.’

In 1940 gaf de beruchte minister van Propaganda Joseph Goebbels de opdracht om ‘de grootschalige economische vereniging van Europa’ te creëren. Hij was ervan overtuigd dat ‘de mensen over 50 jaar niet langer denken in termen van landen.’ Goebbels voorspelling bleek behoorlijk nauwkeurig, want slechts 53 jaar later was de Europese Unie in zijn huidige vorm een feit.

DE essentie van EU-strategie: Ontzeg mensen stemrecht over grote besluiten

Brexit was dus een grote schok voor de Euro-elite. De Europeanen realiseerden zich dat die federale superstaat helemaal niet zo onontkoombaar is als decennia lang werd voorgespiegeld. Toen de Franse president werd gevraagd of de Fransen nu ook voor of tegen het lidmaatschap van de EU mochten stemden, antwoordde hij onmiddellijk met ‘Non’. Waarom niet? ‘Omdat we dan zouden kunnen verliezen.’

Dit is DE essentie van de strategie van de EU: als je denkt dat de gewone mensen en volken tegen bepaald bepaald beleid en besluiten zijn, dan laat je ze er daar simpelweg niet over stemmen. En DAT wordt in Europa dan ‘democratie’ genoemd – een absolute farce dus, net als de middelste ‘D’ in Deutsche Demokratische Republik dat was. En toen een volk, de Britten, uiteindelijk besloten dat ze hun zelfbeschikking, soevereiniteit en vrijheid terug wilden, deden de wraakzuchtige Eurocraten in Brussel er alles aan om het afscheid van de Britten voor hen zo moeilijk en pijnlijk mogelijk te maken.

Waarom de voor de Britten gunstige deal er op het laatste moment dan toch kwam? Het antwoord is zoals altijd simpelweg met één woord weer te geven: geld. Ondanks al het stoere taalgebruik, ondanks alle insinuaties, dreigementen en afpersingen, begreep Brussel dat als er géén deal zou komen, beide partijen financieel zwaar zouden verliezen. Die klap zou door de gefabriceerde corona crisis extra hard aankomen, en was duidelijk een stap te ver die men niet durfde te nemen.

Geforceerde Unies lopen historisch altijd op een groot drama uit

De complete Brexit soap sinds 2018 onderstreept wat democratie is, en vooral ook wat het niet is. Democratie kan weliswaar niet de uitkomst geven die je wenst, maar moet wel gerespecteerd worden. Het kan weliswaar een poosje, soms heel lang, worden genegeerd, misbruikt en zelfs verkracht (zoals sinds 2020 op voor het Westen ongekende wijze wordt gedaan, ook in Nederland), maar uiteindelijk bewijst de hele geschiedenis dat de wens van de massa om zijn eigen lot te bepalen, en vrij te zijn van regelzuchtige overheersers zoals de ongekozen commissarissen, zichzelf aangestelde bureaucraten en overkoepelende organisaties in Brussel, altijd de overhand zal krijgen.

Maar in plaats van de lessen van het uiteindelijke lot van geforceerde unies zoals die van de Sovjets te leren, bewegen Brussel en de meeste Europese regeringssteden juist in almaar sneller tempo toe naar een federaal geregeerd eenheidsrijk. Daar waar gekozen had kunnen en moeten worden voor het terugbouwen van de EU naar het succesvolle vrijwillige samenwerkingsverband van de E.E.G., is men helaas toch weer gevallen voor de aloude drift naar totalitaire macht en controle, wat steeds meer ten koste van het gewone volk is gegaan.

Deze keuze zal vroeg of laat fataal blijken te zijn. Op een bepaald moment zal er een onhoudbare schulden- en systeemcrisis ontstaan, waardoor er een einde zal komen aan de gedwongen ingevoerde biljetten van de Europese Ersatz munteenheid, de euro. Die was van meet af aan een tot mislukken gedoemd faalproject, omdat geprobeerd werd om hemelsbreed van elkaar verschillende economieën met één valuta samen te voegen, en zo de illusie van ‘solidariteit’ en een ‘sterke munt’ te creëren. De euro bleek de verschillen juist fors te vergroten door de concurrentiekracht van de zwakkere PIIGS landen weg te vagen, waardoor er een constante geldstroom van Noord naar Zuid nodig is om de muntunie overeind te houden.

Polen, Hongarije en Griekenland, maar ook Italië, houden al deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Brexit heeft hen de boodschap gegeven dat permanente onderhorigheid en slavernij aan de EU Superstaat niet onvermijdelijk en niet onontkoombaar is, en je je met een heldere, vastberaden koers weer uit die almaar strakker aangetrokken wordende ketenen kunt bevrijden. (1)

Decentralisatie en directe democratie is de toekomst

Gedecentraliseerde macht met directe regionale en lokale democratie en maximale inspraak van de burgers is de toekomst. Na de monumentale instorting van de Europese Unie – wij schatten zo rond 2030, als de ‘Groene Deal’ onze economie grotendeels heeft verwoest, maar mogelijk eerder – zullen nieuwe ‘socialistische’ projecten die net als de EU langzaam maar zeker de democratie, het zelfbeschikkingsrecht, de welvaart en de vrijheid van de burgers wegvreten, en de macht stapsgewijs overhevelen aan een klein clubje elitairen in politiek, banken en multinationals, bij wet worden verboden.

Helaas lijkt het er sterk op dat het proces om daar te komen niet langer op geordende en vreedzame wijze kan plaatsvinden. Dáár zijn de Eurocraten in Brussel in ieder geval wèl in geslaagd: ze hebben de Brexit aangegrepen om hun angels nog dieper in de overige lidstaten te slaan, om een eventuele bevrijding op voorhand zo pijnlijk mogelijk te maken.

Xander

gebaseerd op (1) Bruce Antonio Laue via Taki’s Magazine via Zero Hedge
Afbeelding:  DANIEL DIAZ , Pixabay 

Zie ook o.a.:

2019:
29-11: Oud-hoofdredacteur: Uitroepen klimaat noodtoestand door EU is vergelijkbaar met opkomst Nazi’s
10-11: 30 jaar na dato: Viel de Muur in Berlijn in werkelijkheid de andere kant op?
20-05: Europese Commissie kopieert George Orwells ‘1984’ in verkiezingsslogan
12-02: Frankfurter Allgemeine plaatst artikel rond vraag ‘Een Nazi EU?’ (/ Net als destijds Hitler wil Brussel niets weten van ‘verkeerd’ nationalisme – Burgers komen in opstand tegen autoritaire eurocraten)
06-02: ‘Sovjet’ censuur bijna een feit: EU presenteert propaganda richtlijnen voor alle media / ‘De EU-richtlijnen eisen van journalisten het publiek te desinformeren’ – EU en techgiganten treden samen op tegen ongewenste meningen)
03-02: ‘Europese (Dis)Unie wankelt, energie zekerheid moet boven klimaatbeleid worden gesteld’ (/ Topman CEII Research: ‘De euro is een verderfelijk beest,’de EU het Vierde Rijk, en de eurozone de zwakste schakel in de wereldeconomie’)
16-01: Na Brexit volgt de echte chaos: ‘Duitsers en Fransen zullen EU uit elkaar scheuren’

2018:
22-09: Oud verzetsleider DDR ziet steeds meer overeenkomsten met huidige tijd
14-02: Westerse staatspropaganda verdringt via media onze vrijheid van meningsuiting 

2016:
26-07: Nederlanders opnieuw het meeste geld kwijt aan de EU
30-05: EC voorzitter Tusk: Onze Brexit strategie is ‘vaccin’ tegen opkomst eurosceptici (/ Brusselse leiders trots dat ‘landen nu zien dat ze niet zomaar de EU kunnen verlaten)
24-05: Zijn veel kiezers in de propaganda getrapt dat de EU noodzakelijk is voor onze welvaart?

Archief:

18-05: Feiten geven Boris Johnson gelijk: De EU stamt direct uit de kokers van de Nazi’s
2013:
09-06: Europarlementariër: De Europese Unie is ontworpen door de Nazi’s
23-01: EU wil totaal controlesysteem burgers invoeren
2012:
07-12: Van Rompuy: Parlementen schaden EU en moeten macht kwijtraken
21-10: ‘EU is extreem gevaarlijke opvolger totalitaire regimes uit 20e eeuw’
25-07: 17 economen: Europa stevent slaapwandelend op enorme catastrofe af (/… Streven naar verenigd Europa afkomstig van Hitler en Mussolini)
15-06: Spiegel: Europa wacht absolutistische heerschappij vanuit Brussel
03-06: Berlijn noemt Masterplan ‘Europese superstaat via achterdeur’
2011:
21-08: Geheime afspraken over opheffen financiële soevereiniteit eurolanden
27-07: EU leiders maakten in Brussel definitief einde aan nationale soevereiniteit
28-06: …Wereld heeft juist meer en niet minder grenzen nodig
2010:
03-12: Voormalige adviseur Thatcher legde enorme corruptie EU bloot (/’Bewijs dat Nazi’ EEG bedachten – EU opgezet als Opperste Sovjet – Europese Commissie is een criminele organisatie’)
01-06: De EU: Unie van propaganda, leugens en gebroken beloftes

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

15

 1. @Fred: eurogendfor? Dat reeds werd ingezet door macron tegen de gele hesjes in Parijs?
  Nogal wiedes: ze kunnen er niet op rekenen dat soldaten van eigen bodem landgenoten zullen doodschieten bij vreedzame betogingen…een europees leger, vergelijkbaar met het vreemdelingen legioen, en gehersenspoeld om te gehoorzamen zonder na te denken zoals robotten en de nazi’s: bevel is bevel…dát moeten ze hebben, natuurlijk.

 2. De Euro is niets anders dan een socialistisch nivelleringsinstrument dat drijft op de gemakzucht en domheid van het grote publiek.

 3. Als de reguliere media een criticus aanhalen, volgt al snel het zinnetje “maar hij is een complotdenker”. En dan schijnt het publiek voldoende te weten. Niet wordt uitgelegd in welke complotten ‘hij’ dan gelooft. Want er zijn complotten en complotten.
  Nu weer groot alarm in Londen. De ziekenhuizen kunnen het niet aan; ambulances staan in de rij uren te wachten voordat de patiënt kan worden opgenomen. En die stad zit al weken lang op slot! Dat heeft kennelijk niet geholpen.
  Dus wijt men het uit de losse pols aan het vieren “illegale” Kerstfeesten met te veel mensen.
  Maar vergeten wordt dat op 19 juni de pubs in Engeland open gingen (dat zijn er 47.600), de mensen daar geen maskers droegen, ze dicht op elkaar zitten en die ruimtes waarschijnlijk matig zijn geventileerd. Toch heeft men geen enorme uitbraak gezien na die openstelling.

  Misschien zou de conclusie kunnen zijn dat je mensen juist níet moet ophokken?? Dat zulk langdurig ophokken van mensen (langer dan in een pub) ongezond is en de weerstand vermindert?? Er zijn voldoende wetenschappers die dat ophokken beschouwen als een averechtse methode. Bedenk dat de slachtoffers in de verpleeghuizen ook langdurig zitten opgehokt zonder voldoende frisse lucht en beweging).
  Frisse lucht, goede ventilatie van buiten, met elkaar in contact komen: Dát is véél gezonder dan iedereen achter de voordeur te laten zitten.
  En dat idee heeft weinig met complotdenken te maken.

 4. @ Fred: 2:06 pm. En de communisten der EU, hebben ook hun fascistische politiekorpsen al, EUGENDFOR.

 5. “… en wordt er nu hard toegewerkt naar een Europees leger …”, staat in het verhaal hierboven.
  Wat de meeste mensen (en zelfs politici) niet weten is dat er al een Europees leger is.
  De EU heeft al de beschikking over 60.000 man. Lees het pas uitgekomen boek:
  Europees Verval, dat over een Nexit gaat en vele zaken over de EU beschrijft die niet bekend zijn bij het grote publiek.
  Dit slechts ter aanvulling op het geweldige verhaal over de Brexit.

 6. Wéér hetzelfde scenario, net zoals bij de coronacrisis:
  Misleidingen alom, valse voorwendselen want de indruk wordt steeds gewekt dat het om het ‘goede’ en het ‘welzijn’ van de burgers zou gaan terwijl het doel monsterachtig en niet méér duivels zou kunnen zijn!
  Burgers worden telkens voorgelogen, op het verkeerde been gezet zodat ze de publieke opinie mee hebben, de goedkeuring van het volk krijgen zodat machthebbers dan kunnen claimen dat ze de wil van het volk uitvoeren terwijl ze net totalitaire machtscontrole over rechteloze burgers invoeren.
  En de critici worden dan uitgeschakeld door censuur, door hen vals te beschuldigen als complotters, van diegenen die tégen het goede en het welzijn van de burgers zouden zijn om verdeling te kunnen zaaien tussen de goedgelovige schaapjes en wakkere, kritische burgers die de ware toedracht achter de misleiding opmerken.
  Verdeel en heers….altijd weer opnieuw…wanneer gaat de massa nu eindelijk die aloude overheersingstacktiek eens herkennen en er komaf mee maken door eensgezind samen te spannen vóór het algemeen welzijn en tégen deze huichelende, politieke leugenaars die ons in armoede willen storten en totalitaire machtscontrole beogen door ons te misleiden??
  Zij hebben het niet goed voor met ons, dat hebben ze al ruim en meerdere keren bewezen, ze misbruiken telkens hun macht, ze zijn onbetrouwbaar, ongeloofwaardig en crimineel. Addergebroed dat het vertrouwen van het volk keer op keer beschaamt.
  Misleiding en bedrog zijn de pest van deze tijd waartegen maar één kruid gewassen is: éénsgezindheid….tenslotte hebben wij, als massa, de macht door ons aantal als wij ons verenigen voor ons aller welzijn.
  “Gedecentraliseerde macht met directe regionale en lokale democratie en maximale inspraak van de burgers is de toekomst.”
  En zo zal het politieke systeem uiteindelijk worden want daarvoor dienen al deze crisissen om ons bewust te maken dat wij onze macht terug dienen te nemen door eensgezindheid om zélf over ons lot te kunnen beslissen voor het algemeen welzijn van elke burger.
  Wij kunnen dat niet meer overlaten aan corrupte volksvertegenwoordigers die hun macht misbruiken voor partij- en eigenbelang en dat door hun aanpak bevestigen voor elke crisis die ze zelf veroorzaken door misleiding voor verborgen agenda’s en misdadige doelstellingen in het nadeel van alle burgers.

  Járen geleden, zowat 25 jaar, werd de vernietiging reeds voorspeld van élk systeem dat gebaseerd is op hebzucht…en dat is nu bezig: afbrokkeling van het financiële systeem, afbrokkeling van het politieke systeem….en dat zal zich doorzetten en duren tot élk systeem enkel nog zal gebruikt worden voor het algemeen welzijn, om elk mens een menswaardig bestaan te bieden en dat zal bereikt worden als de massa zich verenigt en machthebbers dwingt tot verandering van het politieke systeem om voor het algemeen welzijn te kunnen zorgen.
  Dit ontvouwt zich stapje voor stapje door een groeiende bewustwording maar er is geen ontsnappen meer aan, dit is onvermijdelijke, universele wetmatigheid..hoelang het ook nog zal duren tot ook de schaapjes, die in de valstrikken blijven trappen, ook bewust worden wat er zich afspeelt en ze zich niet meer laten gebruiken voor de verdeel en heers strategie.
  Wij hebben een betere wereld in eigen handen, we hoeven er enkel eendrachtig allemaal voor te kiezen.

 7. In 2005 heeft 63% van de nederlanders tegen de E.U. gestemd ook de fransen.In 2007 heeft bilderberg bakkenende nederland alsnog op een stiekeme achterbakse wijze nederland alsnog in de E.U. gerommeld.

 8. Hoeder 10/01/2021 om 8:27 pm
  Vanaf het begin vierde de waanzin hoogtij : ding flop bips, Ecu Epu Emu Met een geleerd gezicht werd den volke de grootste nonsens voorgespiegeld als de hoogste wijsheid. Eén Europa, nooit oorlog meer, vrijheid gelijkheid broederschap, de idealen van de Franse revolutie, en Duitsland ingekapseld en in bedwang gehouden door de vredelievende naties van het continent en vooral een politieke unie op termijn, na de economische eenwording met de symbolische euro waar niemand in geloofde behalve bankiers als Zalm.
  Het is noord- zuid transfer geworden. Geen andere oplossing dan NEXIT NU. Het inktzwarte toekomst beeld bij een non-NEXIT is de klimaat-virus-vaccin hysterie met ondermeer Timmerfrans met zijn 1 biljoen kostende groene hobby waardoor Europa zal worden vermorzeld.

  De wortel van alle kwaad is de geldzucht…huiveringwekkend aktueel!

 9. Vergeet niet dat de ‘Crown’ het Financieele district in Londen dat net als het Vaticaan en Washington DC een staat in een land is met eigen politie, eigen wetten, eigen rechters ….

  Al meer dan 20 jaar alle bedrijven opgekocht heeft die voor de voedsel distributie zorgen wereldwijd.

  Zelf benoemde Lord Rottschild zei; ‘het maakt niet uit wie gekozen wordt, wie het geld bezit die reguleert alles, en alles is dus ook de voedselvoorziening… hoe lang houden opstanden stand als de voedselvoorziening stopgezet wordt?
  Oude middeleeuwse tactieken werken tot op de dag van vandaag.

 10. Engeland heeft Europa minder nodig dan omgekeerd. Vanwege hun ligging en de oude Common Wealth is Engeland veel globaler georiënteerd. Het zal voor Engeland ook veel eenvoudiger zijn om banden aan te gaan met de opkomende markten. De EU moet het vooral hebben van de eigen binnenlandse markt en die markt groeit nauwelijks.
  Nederland zou er verstandig aan doen zsm uit de EU te stappen. Ook onze ligging en handelsmentaliteit zullen borg staan voor welvaart. Nu subsidiëren we vooral de knoflooklanden. Kost een hoop en levert nauwelijks wat op. En dankzij de Euro is er een transferunie ontstaan ipv een economische gemeenschap.

 11. @piep

  ” ons zal verplichten een toxische vaccinatie in ONS lichaam in te spuiten ”

  De stand in Vk is rond de 1 miljoen vaccinaties met het meest gevaarlijke vaccin Pfizer. Dus geen exclusief Europees feestje. Verder kan ik je meedelen dat het aantal moslims in het VK gigantisch is, met name door de vrije doorgang voor Pakistanen. En dat blijft zo dankzij het Gemenebest

 12. Beieren, Bretannië, Catalonië, Vlaanderen, Noord-Italië volgen daarna …Prachtig !

  Het einde van een dictatoriale superstaat dat miljoenen moslims heeft binnengelaten ZONDER onze toestemming, die ons zal verplichten groene Europese belastingen te betalen, dat ons zal verplichten een toxische vaccinatie in ONS lichaam in te spuiten …dat een digitale euro zal invoeren ZONDER onze toestemming …een groot Europa dat pro-abortus is, dat pro-euthanasie en pro-LGBT is …dat tégen Israël is …Moet ik nog voortgaan ???!

Comments are closed.