Baptistenleider VS suggereert dat christenen die geen vaccin willen goddeloos en egoïstisch zijn

Heilige plicht, of juist een grove schending van uw ‘tempel’?

—————————————————————————————————————————————-

Is de overheid zeggenschap geven over je lichaam hetzelfde als ‘je naaste liefhebben, zoals deze theoloog beweert?

—————————————————————————————————————————————–

Precies zoals we hebben voorspeld beginnen christelijke leiders hun volgelingen voor te houden dat het hun ‘heilige plicht’ is om zich tegen Covid te laten vaccineren. De paus deed het al, en nu volgt ook een leider van de Amerikaanse Southern Baptist Convention, die met 15 miljoen leden de grootste protestantse kerk in de VS is. Zoals ik al vaker heb uitgelegd gaat het exact zoals het in de grondtekst van de Bijbel beschreven staat, namelijk dat het geïnstitutionaliseerde christendom een centrale, cruciale rol zal spelen bij de invoering en implementatie van het ‘teken’ en ‘systeem’ van ‘het Beest’.

Albert Mohler is het hoofd van het Southern Baptist Theological Seminary in Louisville (Kentucky). In zijn artikel schrijft hij dat de razendsnel ontwikkelde Covid-19 vaccins een ‘succesvol’ voorbeeld zijn van de door God ingestelde ‘heerschappij’ van de mens over de aarde.

Vaccins ‘een verlengstuk van Gods genade’

Omdat uit peilingen blijkt dat tientallen miljoenen Amerikaanse christenen zich niet willen laten vaccineren, noemt Mohler ‘zeven punten ter overweging’ waaruit zou blijken dat God wil dat alle gelovigen zich met de experimentele vaccins laten inspuiten. Zo beweert hij dat de vaccins een ‘medische behandeling’ en ‘een verlengstuk van Gods genade’ zijn, ondanks het feit dat het leeuwendeel van de vaccin ontvangers gewoon gezond zijn en niet of nauwelijks last hebben van het (veronderstelde) virus.

Mohler maakt hier een klassieke denkfout. Vaccins zijn namelijk géén medicijnen, en de Covid mRNA vaccins al helemáál niet, want die kunnen uw DNA veranderen en komen daarom neer op rechtstreekse genetische manipulatie van de mens. De Bapistenleider vindt dit echter ‘verbazingwekkend geproduceerde’ technologie (vermoedelijk omdat hij net als bijna iedereen de enorme risico’s ervan niet begrijpt of niet wil begrijpen).

Evangelist die stierf na vaccinatie ‘positief voorbeeld’??

Bizar genoeg geeft Mohler de beroemde Amerikaanse evangelist Jonathan Edwards als voorbeeld van ‘bewijs dat inentingen juist zijn’. Edwards stierf nadat hij het waterpokkenvaccin had gekregen. De Baptistenleider ontkent dat niet, maar geeft er de draai aan dat Edwards bereidheid om dat risico met zijn leven te nemen bewijs is dat hij ‘de medische wetenschap’ serieus nam. Alle christenen zouden daarom zijn voorbeeld moeten volgen, vindt hij. (Sommige christenen zouden inderdaad wel eens Edwards voorbeeld tot het letterlijke einde aan toe kunnen gaan volgen…)

De theoloog gaat ook in op de bezwaren van christenen dat Covid-19 vaccins ingrediënten bevatten die afkomstig zijn van cellijnen van geaborteerde baby’s. Hij wimpelt deze bezwaren af door erop te wijzen dat ‘niemand die deze Covid-19 vaccins produceert direct bij die abortussen betrokken was’, en er tevens geen ‘foetale weefsels’ in de vaccins zitten. Christenen hoeven in zijn ogen dus geen morele bezwaren te hebben.

Die redenatie is te vergelijken met het kopen van een dure smartphone waarvan u weet dat die ooit van iemand werd gestolen, maar daarna werd doorverkocht, en u uw eigen geweten sust met het feit dat degene van wie u het apparaat koopt niet direct bij de diefstal betrokken was.

Is de overheid zeggenschap geven over je lichaam hetzelfde als ‘je naaste liefhebben’?

Met ‘sommige mensen kunnen de vaccinatie kwestie via zelf bepaalde voorwaarden benaderen’ impliceert Mohler dat je lichaam en gezondheid niet aan jezelf, maar feitelijk aan de overheid toebehoren. Hij beweert zelfs dat ‘de christelijk traditie’ die gericht zou zijn op het ‘algemene belang, liefde, de zorg voor anderen, en het neerleggen van je persoonlijke prioriteiten ten dienste van anderen’ vereist dat gelovigen zich laten vaccineren. Natuurlijk haalt hij daarbij het gebod van Jezus aan om ‘je naaste lief te hebben als jezelf’.

Maar of het laten injecteren van stoffen met potentieel schadelijke gevolgen voor je eigen gezondheid daar ook onder valt? Als je jezelf lief hebt en overtuigd bent dat zo’n vaccin jou kwaad doet, weiger je dat, en wil je ook niet dat een ander dat vaccin neemt (maar laat je die ander natuurlijk wèl de vrije keus).

Bovendien stelde Jezus het liefhebben van jezelf en je naaste aan elkaar gelijk; met andere woorden: u hoeft het veronderstelde belang van een ander niet ten koste van uw eigen belang te laten gaan. Mohler draait het oorspronkelijke christelijke principe van vrije wil en de ander niets opleggen, juist helemaal om.

‘Zo iemand de tempel Gods schendt, God zal hem schenden’

Om bij Mohlers geloofsovertuiging te blijven: Jezus zei Hij de tempel Gods zou afbreken en in drie dagen weer zou opbouwen. Ook toen dachten velen abusievelijk dat Hij het over het nog bestaande letterlijke Tempelgebouw had. Onder het Nieuwe Verbond is de Tempel echter niet langer een gebouw, maar de Gemeente van gelovigen (‘Wij toch zijn de tempel van de levende God’ ,(2 Kor.6:16).

Ook de mens en zijn lichaam worden door Jezus (Joh.2:21) en op andere plaatsen in het NT ‘tempel Gods’ genoemd:

‘Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont? Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Want de tempel Gods, en dat zij gij, is heilig!’ (1 Kor.3:16-17).

‘Weet gij niet, dat uw lichamen leden van Christus zijn?… Of weet gij niet, dat uw lichaam en tempel is van de Heilige Geest…?’ (1 Kor.6:15+19) Paulus omschrijft hier en in diverse andere brieven dat je geen zonde tegen je eigen lichaam mag begaan. Expliciet worden hoererij, dronkenschap en andere onmatigheden (zoals vraatzucht en genotzucht, maar ook roekeloosheid) genoemd.

Dat het in je lichaam laten injecteren van een vloeistof waar je directe en zelfs permanente schade door kunt oplopen, en dat mede werd ontwikkeld met behulp van cellijnen van geaborteerde baby’s, daar niet toe behoort, zoals Mohler volhoudt, kan ook vanuit zijn eigen Bijbel dus op zijn minst bijzonder twijfelachtig worden genoemd. Laat staan dat anderen gaan bepalen dat u deze stof in uw eigen lichaam MOET opnemen, wat ongeacht het zogenaamde ‘medische’ doel naar mijn overtuiging neerkomt op een directe, zeer ernstige violatie van het menselijke lichaam, oftewel: een vorm van verkrachting.

Dan hebben we in dit artikel nog maar even buiten beschouwing gelaten dat deze vaccins heel goed de vervulling van de Bijbelse eindtijdprofetie over het ‘teken van het Beest’ kunnen zijn. (Zie o.a. ook onze recente artikelen ‘Elite heeft haast om vaccins erdoor te drukken…‘ en Flashback naar 2009: ‘Wordt het Teken van het Beest ingevoerd via vaccinaties?’). Mohler volgt dus in wezen de paus in zijn openlijke promotie van totale gehoorzaamheid (‘aanbidding’) aan deze in oprichting zijnde wereldwijde dictatuur, en verplichte Covid vaccinaties voor de hele mensheid.

 

Xander

(1) Natural News

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

45

 1. Waarom moeten we überhaupt een vaccin (goed of slecht) nemen tegen een griep die niet dodelijker is dan influenza? Volgens mij zijn veel mensen die zich christen noemen net zo bang om te sterven als de heidenen. Ik heb volle-evangelischen horen vertellen hoe boos zij praten tegen mensen die in de supermarkt te dichtbij hen staan. Is iedereen nu net zo raar als hen geworden? Vreemd.

 2. Ook binnen de geloofsgemeenschap is sprake van polarisatie: de ene groep zegt “Ons kan niets gebeuren. We hoeven geen maskers en vaccin, want God waakt over ons.” De andere groep roept op om toch vooral het overheidsbeleid met maskers, 1,5 mtr afstand en vaccinatie te volgen.

  Het verrassende is, dat BEIDE groepen ervan overtuigd lijken dat we in de eindtijd zitten en dat we kort voor het moment van ‘het teken van het beest’ staan. De vraag dringt zich dan op wat dat teken dan is … Ik zou best eens kerkelijk leiders van alle stromingen bij elkaar willen zetten en ze daarover willen ondervragen.

  Zo langzaam aan krijg ik de indruk dat iedereen (kerkelijk leiders, journalisten van de alternatieve media, ‘gewone’ mensen die verder kijken en sommige politici) een klein stukje van een hele grote puzzel heeft. En omdat we ons blind staren op dat kleine stukje, gevoed door onze eigen ‘vooroordelen’, missen we het grote plaatje.

  Vraag is dus, WAT is dat grote plaatje? The ‘big reset’? Het uitroeien van 90% van de wereldbevolking? Komt er ‘iets’ op ons af vanuit de ruimte? Zijn alle wereldleiders collectief gek geworden?

  Wie het weet mag het zeggen …..

 3. quote = Xander ~ “Is de overheid zeggenschap geven over je lichaam hetzelfde als ‘je naaste liefhebben, zoals deze theoloog beweert?”

  Dit is hoe er 100 jaar geleden door een vrij hoog ontwikkelde spirituele entiteit over vaccins werd gedacht. Bron: The Spirit of the Unborn / later in NL vertaald als De Geest van het Ongeborene; beide teksten staan in hun geheel online (Engels en Nederlands). Uit de pleitrede voor reinheid daar “Wordt rein van gif” :

  “Waarom eet en drinkt en ademt gij allen – of bijna allen- vergiften? Waarom spuit gij ze in uw bloed? Alleen omdat anderen het doen? Gedachteloos, uit gewoonte? Om uwe lichamelijke zinnen te strelen? Uit vrees voor ziekte of dood? Om vergetelheid te zoeken van zorgen of verveling? Of om welke andere reden nog?”
  . . .
  “De gevaarlijkste groep vergiften -ofschoon wetenschappelijk voorgeschreven- zijn entstoffen, sera en al die beruchte praeparaten, waarmede gij uw bloed laat inspuiten, en zodoende vergiftigen. Die bijgelovige praktijken, die gevaarlijke medische waanzin zijn de meest belachelijke dwaalbegrippen van eene amokmakende wetenschap!”
  . . .
  “En het ergst van alles is, dat deze “sera”- zelve ziekte producten verkregen zijn ten koste van hevig lijden: door vivisectie -proefnemingen op dieren en nu en dan ook op mensen!
  Op grond hiervan vooral zal het Nieuwe Ras het inenten verwerpen! Daar zal ziekte voorkomen worden: niet door het innemen van vergif of het inspuiten van etterstof, maar door gezond te leven, naar lichaam en geest, door zuiver voedsel, door Reinheid in iedere daad en gedachte! Door Reinheid alleen!”

  Daar had paus Franciscus blijkbaar nog nooit van gehoord. Die is intussen accoord gegaan met het gebruik van foetaal weefsel in de ontwikkeling van COVID19 vaccins. Lees bij BBC News van 22/12/20.

  1 day ago
  Covid: Vatican says coronavirus vaccines ‘morally acceptable’
  https://www.bbc.com/news/world-europe-55409693

  “The use of Covid-19 vaccines developed using cell lines derived from aborted foetuses is “morally acceptable”, the Catholic Church announced on Monday”

  Merry Christmas, mensen!

 4. Zo wie zo zijn de meeste ( bijna alle) kerken niet goed, eigenlijk slecht .
  Opmerking van Xander betreffende , je eigen lichaam is Gods tempel is heel duidelijk en heel verhelderend, je hebt de verantwoording om goed voor je eigen lichaam te zorgen.

  Nog een opmerking ( klopt ja lang geleden maar de leer zal niet veranderd zijn)
  Opmerking van bill clinton toendertijd ( zeker toen lid v/d Southern Baptist Convention)
  Ik heb niets gedaan met Monica Lewinski, ik heb haar gewoon haar gang laten gaan !!
  Redenatie was ( en waarschijnlijk nog steeds als JEZELF GEEN ACTIE ONDERNEEMT En niets doet, doe je geen zonde )
  Als dat de redenatie van deze kerk is, kun je hele grote vraagtekens hebben bij deze kerk en wat deze kerk allemaal zegt en dan druk ik me opnieuw heel zachtjes uit .

 5. Veel kerkelijke leiders worden omgekocht. Ze runnen hun internet of TV kerk voor het geld en krijgen dat als ze reclame maken voor de Big STATE,globalisme- massa media opinies. Rick Wiles op Trunews (trunews.com) en een van de weinige oppositie- conservatief-christelijke internet media ,heeft er programma’s over gemaakt . Een informatie kanaal met veel primeurs in het nieuws en niet alledaagse analyses!

 6. Bergoglio, alias paus Franciscus, is niet geldig aangetreden als paus en daarmee zijn al zijn woorden, geschriften en handelingen waardeloos. Paus Benedictus XVI is nog steeds de enige wettige plaatsvervanger van Christus op aarde. Zijn aftreden is afgedwongen en dus niet geldig. Bovendien heeft paus Benedictus heel subtiel in het eigenhandig geschreven document afgezien van het dienstwerk, maar niet als paus. Daarmee heeft hij, ongetwijfeld onder ingeving van de H. Geest, Bergoglio schaakmat gezet en blijken Jezus’ woorden “Zie, Ik ben met u alle dagen tot aan het einde der tijden en de poorten der hel zullen haar (de Kerk) niet overweldigen”, bewaarheid te zijn geworden. DEO GRATIAS!

 7. Albert Mohler ziet een ding over het hoofd bij zijn verdediging, dat het een heilige plicht is voor christenen om zich te laten vaccineren. Hij citeert verschillende Bijbelteksten om zijn stelling te ondersteunen. Hij vergeet een cruciaal punt, n.l. dat er in de vaccins cellijnen van geaborteerde embryo´s zijn verwerkt. Dat betekent dat er een moord werd gepleegd. Hij vindt dus dat dit moet kunnen? Let wel, dat als je je laat injecteren met zo’n vaccin je eigenlijk mede schuldig bent aan moord. En dat geldt ook voor een ieder hier in Nederland.

 8. Waar is de reactie van Mo gebleven.
  Die wilde ik graag lezen en doorsturen.

 9. @ Cor van den Heuvel: 8:40 pm, op 22/12. Dat ben ik met U eens. Ik zit met dezelfde vragen als U.

 10. Een beetje goedkoop om alle vaccinatie op een grote hoop te gooien.
  Academische voorstanders van vaccineren in het algemeen, hebben bezwaren tegen het experimenteren met mRNA vaccins. En die hebben zich verdiept in die nieuwe soort van vaccin maken (Hockertz b.v.).
  Dat algemene gepraat in de ruimte, daar heeft niemand wat aan. Je moet concreet worden en zoveel mogelijk de feiten benoemen m.b.t. dit nieuwe vaccin.
  Overheden en bestuurders beginnen Pavlovreacties te vertonen. Zodra ze een groep zien, schieten ze in de paniekmodus. Ze zien grote getallen en schrikken zonder afstand te nemen en rationeel te overdenken of die getallen werkelijk een gevaar inhouden.
  Er gaat een gerucht over een mutatie die besmettelijker zou zijn (terwijl men tegelijk zegt dat je er niet zieker van wordt), en de overheden schieten direct in de paniekmodus door mensen per direct gevangen te houden.
  Volgens de Seracuse principes moet er nuchter en proportioneel worden gehandeld. Steeds reflecteren of het wel klopt wat je de bevolking afneemt.

 11. Bij die voorspellingen wordt wel gemeld dat mensen bewust het 666 teken openlijk moeten aannemen en daarbij duidelijk moeten weten dat ze voor een satansteken kiezen…een vaccin zonder dat daarbij gezegd wordt dat je daarna onder satans Wil valt is ongeldig. Dit wordt duidelijk vermeld….men moet uit vrije wil het teken van het Beest aannemen….dat zou dus een overduidelijke 666 tattoo zijn ofzo. Niet een of ander vaccin. Want dan zou die griepprik net zo goed als het teken van het beest kunnen bestempeld worden. Waaruit blijkt dan onomstotelijk dat een corona vaccin hét teken van een Beest is? Ik denk dat dat nog gaat komen naderhand…een echt teken. Overduidelijk teken van Het Beest.

 12. De Bapistenleider vindt dit echter ‘verbazingwekkend geproduceerde’ technologie (vermoedelijk omdat hij net als bijna iedereen de enorme risico’s ervan niet begrijpt of niet wil begrijpen).
  De Baptistenleider buigt heel klassiek voor ‘ het werk onzer handen’.
  Ipv God’s werk met ontzag te aanvaarden, ( Psalm 139) namelijk wat onze gezondheid betreft ons immuunsysteem en alles wat God aan genezing kan bewerken door middel van voeding, gezonde nachtrust, gezonde beweging in de buitenlucht en een stress vrij bestaan in eenvoudig geloof aan Jezus en Zijn liefde als een geur verspreiden in onze omgeving…en dan nog wat…de dood hoort bij het leven! De zeer sterken worden 80 volgens Zijn Woord..en hoeveel honderdjarigen zijn er wel niet? Dus waarom die paniek overal; ter wereld voor een stukje eiwit? Wat niet dodelijke is dan influenza ondanks al die ingehuurde acteurs in de verscheidene kletsprogrammaas die het tegenovergestelde willen doen geloven. Alle BN-ers kom maar op met je covid-jank verhalen en zie het saldo op je bankrekening maar stijgen. Er zijn mensen die de Big Farma niet van node zijn…pfffff

 13. Svalbard 22/12/2020 om 11:37 pm
  Een nuchter geloofsgetuigenis! Idd ons immuunsysteem beantwoord volkomen aan de Bijbelse verwondering van de Psalmist: ( Ps 139)

  “Want Ú hebt mijn nieren geschapen,
  mij in de schoot van mijn moeder geweven.
  Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben;
  wonderlijk zijn Uw werken,
  mijn ziel weet dat zeer goed.

  Dan u bro voor uw mooie en waardevolle en praktische getuigenis!
  U helpt anderen met uw instelling!
  GBY shalom!

 14. Zeer geacht Xanderteam,

  het artikel op de website van EJBron vond ik dusdanig belangrijk dat ik 4 gedeelten heb geplaatst
  omdat ik vermoed dat de kans dat ze dan worden gelezen door gewekte nieuwsgierigheid veel groter is dan uitsluitend een link te geven.
  Vergeef me als ik daar in wat voor opzicht ook verkeerd een heb gedaan maar de info over vaccinaties vond ik voor iedereen van letterlijk vitaal belang!

  MVG,
  NB

 15. In 2019 verklaarde Bill Gates dat zijn “investering in het wereldwijde vaccinatiebeleid” zijn beste investering ooit was. 10 miljard dollar leverde 200 miljard dollar “economisch voordeel” op.Vaccins vormen de basis van de triljoenen dollar hoge medicijnen-wolkenkrabbers die zijn gebouwd op de behandeling van de chronische ziekten, die deze bedrijven met kennis van zaken creëren met hun vaccins (nogmaals, de bijwerkingen van vaccins, die ze behandelen staan in hun eigen bijsluiters beschreven).Vanuit een economisch oogpunt, ontwerpen vaccinproducenten niet langer vaccins voor het door hun beweerde doel om mensen te beschermen tegen infectieziektes.Vaccins creëren in feite een veel winstgevendere, chronisch zieke ‘markt’ van consumenten die voor hun medicijnen afhankelijk zijn van de farmaceutische industrie.En slechts vier bedrijven (GSK, Merck, Sanofi en Pfizer) hebben bijna alle kinderen ter wereld als regelmatig terugkerende klant.De vaccinindustrie ging van een industrie van $ 1 miljard naar een industrie van $ 50 miljard…

  Bron:
  https://zlj13051967.wordpress.com/2020/12/21/50721/

 16. De farmaceutische industrie op zich is een groot complot tegen de mensheid.Niet het genezen van mensen is het doel van de farmaceutische industrie, maar zoveel mogelijk winst te maken.Als je ziek bent verwacht je dat ze beter maken, maar aan gezonde mensen verdienen de farmaceutische instanties geen geld…“Wat wij vandaag gezondheidszorg noemen, niets te maken heeft met echte gezondheid.De moderne mens leeft op vlak van gezondheid als een vogeltje in een kooi.Een vogeltje in een kooi dat zich er zelfs niet van bewust is dat zijn vrijheid is ingeperkt.Het weet niet dat er zo’n 100 jaar geleden een stille coup, een staatsgreep, heeft plaatsgevonden in de gezondheidszorg. De geneesmiddelenmaffia heeft zich toen de controle over de hele gezondheidszorg en het medische onderwijs toegeëigend. Sindsdien lijkt het steeds minder belangrijk dat mensen gezond blijven,”zei geneeskunde Dr. Gabor Lenkei…Alan Levin, Amerikaans arts…”Wat we hier hebben is een miljardenindustrie die mensen vermoordt, alleen maar voor het financiële gewin. Hun idee van onderzoek is om te kijken of twee dosissen van het ene gif, beter werkt dan drie dosissen van het andere gif.”- Glen Warner, Amerikaans oncoloog .Het wordt tijd dat mensen in opstand komen tegen de farmaceutische moord- industrie.Het is vijf voor twaalf en het tij alleen door ons zelf nog gekeerd kan worden.

 17. Ik noem dat Christus voor je karretje spannen. In de Nederlandse Bijbelgordel vinden dominees precies het tegenovergestelde.

 18. @ Spyfromthesky schreef:
  22/12/2020 om 11:27 pm

  Ik snap uw zorgen, er zijn zeker krachten die een website zoals xandernieuws de mond willen snoeren. Maar buiten de updates zal er geen storing zijn in de vrijheid, hooguit in de manier waarop.

 19. Ik ben 67 en behoor daarom eigenlijk tot de risicogroep, maar ik sta echt niet te popelen om dat vaccin te nemen. Ik vertrouw de veiligheid niet. De griepprik heb ik tot nu toe nog nooit genomen en ik ben nooit ziek. In mijn personeelsdossier moest ik gaan zoeken om erachter te komen hoe vaak ik ziek ben geweest. Ik wist dat ik weinig ziekteverzuim had, maar niet dat het zo laag was. Ik kon 20 jaar terug kijken, en ik kwam op 5 dagen ziekteverzuim. Geen eigen verdienste natuurlijk, maar God heeft mij gezegend met een goed werkend immuunsysteem en dus een goede gezondheid.

 20. Vreemd. Even leek of je domein er niet meer was. Je was wat minuten verdwenen. Uit de lucht geplukt? De domeinnaam was niet bekend.

  Het hoef voor een ieder, voor de lezer of ze hier mee eens zijn of niet, je niet over hoeven te wonderen dat de AIVD en andere diensten hier mee kijken. Het liefst zouden ze dit soort sites meteen uit de lucht halen.

  Je zou een 2e systeem standby moeten hebben zoals deze site en te bereiken via bepaalde zoekmachines.

  Dit soort berichten wordt niet leuk gevonden. Ik vrees straks dat ze ons helemaal gaan afsnijden. Ik vrees wat dat betreft de ontwikkelingen in 2021 voor wat betreft internetvrijheid.

  Spyfromthesky

  Mijndomein had storing vanwege updates die ze aan het uitvoeren zijn. Probleem is nu weer opgelost. Mod.

 21. Wat mij erg opvalt is dat er steeds bij alle “maatregelen” gekeken wordt of er genoeg draagvlak is… als dat niet het geval is gooien ze er weer even een extra portie angst overheen… want dat is de perfecte voedingsbodem! Dus nog meer angst zaaien! Terwijl dit geen pandemie mag heten… (in 2009 is de definitie van pandemie gewijzigd)
  Hierdoor wordt/kan een zeer duistere manier van manipulatie goedgepraat… Want draagvlak is er inmiddels wel…brrrrr wat een wereld…

  https://youtu.be/ZcDao2495sM

 22. Kerken zwijgen, net als in de tweede wereldoorlog toen de Joden werden afgevoerd. Waar is het zout gebleven? De meeste kerken zijn Laodicea-kerken geworden die zelfs hun eigen gemeenteleden misleiden. Het zijn herders die zichzelf wijden en hun schapen in de steek laten. De Bijbel heeft daar een snoeihard oordeel over.

 23. Beste Rescue,
  Ik ga met u mee wat betreft de punten 1,2,4,5,7. En dat het volgen en daarmee gehoorzamen van Jezus een keuze is die bepalend is voor het christen zijn, en dat het niet willen nemen van een vaccine, daar geheel los van staat. Ik zie het lichaam als de tempel van Gods heilige geest, deze vervuilen met schadelijke middelen zie ik persoonlijk ook als een vorm van ongehoorzaamheid.

  Wat betreft punt 3 wil ik nog even reageren.Ik voel dat ik wat nuance moet aanbrengen, er is een onderscheid tussen 1 het Judaïsme als religie en 2 de etniciteit binnen volkeren d.m.v. fysieke afstamming. U heeft uiteraard gelijk dat Herodus illegaal op de troon zat, ik beschouw deze troon echter wel als niet de troon van David.

  Ezau, is volgens Genesis 36:9 de vader der Edomieten. De Edomieten zijn familie van de afstammelingen van Juda maar wel in die zin, dat zowel Ezau via Isaak, als Juda via Jakob via diezelfde Isaak, van Abraham afstamden. (niet de aanhangers of bekeerlingen van het Judaïsme per definitie, zie het Judaïsme als religie) In die zin zijn zij (de Edomieten) geen directe bloedverwanten van de joden en geen Joden, maar wel familie. Herodus was een Edomiet, een vazalkoning onder de Romeinse macht, en zat niet op de troon van David volgens de traditie van de Bijbel. Herodes was een bekeerde Edomiet (althans zijn vader had zich bekeerd tot het Judaïsme).

  De kern van het artikel van Xander is uiteraard dat wij bewust moeten zijn van de heiligheid en onschendbaarheid van de tempel van (de Heilige geest) van ons lichaam die niet de staat of een groep mensen toebehoort, maar God alleen.

 24. De baptistenleider die zulke uitspraken doet is mijn inziens van zijn verstand beroofd als hij het ooit al had.

 25. Die voorganger is een wolf in schaapskleren, die de teksten verdraait. Is je lichaam niet een tempel van de Heilige Geest, (als je wedergeboren bent).
  Je hoort goed voor je tempel te zorgen, dus geen gif in je lichaam laten spuiten.
  Er is hier op Xander al veel over vermeld. Roken is ook niet goed voor de tempel, dus dat wil God ook niet.

 26. Ik heb liever corona dan vaccin (van de koe en voor de koeienpokken). Geef mijn portie maar aan Fikkie. Dan maar liever de jaarlijkse griep. Als ik het goed heb dan heb ik daarvan al zo’n tachtig achter mijn kiezen. Het is trouwens weer de tijd van het jaar om te snotteren. Ik neem wel ouderwets warme melk met anijs; Al die nieuwerwetse fratsen! Iedere injectie is een infectie!

 27. Wie neemt advies van een volwassen man die gelooft dat er boven op een wolk een oude man met een witte baard woont toch niet serieus ??

 28. Prettige quarantaine en een Gelukkig nieuw vaccin !

  Albert Mohler zou zich moeten schamen.

 29. Als mensen gaan dreigen zal de oplossing wel niet deugen.
  Lekker christelijk om een medemens met dreigementen tegemoet te treden?

 30. De vaccin industrie doet zijn onderzoek met abortus materiaal (blijft voor mij vermoorde babies) iedere zogenaamde kerkleider die dit goedkeurt of goed praat deugt niet
  Ik begrijp ook niet dat de zogenaamde kerkleider geen vertouwen heeft in de schepping en het immuunsysteem

 31. Ik ben 2 jaar geleden uit de kerk gegaan. Ben nog steeds Christen. De wijze waarop de meeste “kerken ” zich nu opstellen versterkt enorm mijn gevoel dat ik een goede keus heb gemaakt. Sinds wanneer zijn Christenen buitensporig bang voor de dood? Geen vertrouwen in God? De ouderen in mijn oude gemeente worden niet meer bezocht, worden afgeraden om niet meer naar de kerk te gaan . Men stemt in met de 1,5 meter, mondkapjes, elkaar vrijwel niet meer bezoeken, elkaar geen hand meer geven, elkaar niet meer knuffelen. Geen woord van protest van de kerken tegen een maatschappij die steeds verder ontmenselijkt, waarin we elkaar als een (virus) gevaar moeten zien, waarin de bestaansmiddelen van mensen worden vernietigt, waarin alle andere zieken veel minder goed worden geholpen, waar in derde wereldlanden de sterfte door armoede enorm is toegenomen. Geen woord van protest, geen woord. Zijn onze kerk vertegenwoordigden Christen of dienen ze een andere God???

 32. Als je naar walid shoebat and the 666 op youtube dan zal je zien en horen dat die drie zessen die Johannes dacht te zien in zijn visioen of droom in openbaringen 13 dat waren geen cijfers die hij zag,maar er stond iets heel anders volgens walid shoebat een ex moslim al zo,n 30 jaar een christen.Walid shoebat is geboren in de Gaza in Israel en was een palestijnse terrorist die op israel aanslagen pleegde maar tot inkeer kwam en zijn leven aan de Here Jezus Christus gaf.Broeder walid spreekt en schrijft arabisch,hebreeuws,aramees etc en toen hij die tekens voor het eerst zag die ook Johannes zag in zijn droom of visioen waarover de bijbel schrijft in openbaringen 13 zei walid gelijk er staat een kreet,er staat bismillah en nog wat in het arabisch en vertaald zei betekent dat volgens walid shoebat in de naam van allah en mohamed is zijn profeet .Walid zegd dat als moslims op oorlog gaan zogenaamde jiheaad oorlog dan hebben zij die kreet op een band op hun voorhoofd of op hun re arm,hand staan..

 33. Mijn vader vertelde me vroeger dat de kerk en staat niet hetzelfde zijn maar alle twee hun eigen belang najagen zo heeft de kerk o.a geheuld met het “snorretje” de woorden van mijn vader waren: de staat zegt tegen de kerk houden jullie ze dom dan houden wij ze arm.

 34. 1. Onder de volgelingen van Jezus bevond zich een Judas en die had het geld lief.
  2. Onder de leiders van Zijn volk bevonden zich Farizeers en Schriftgeleerden, door Hem adderengebroed genoemd.
  3. Onder de familie van de Joden, de Edomieten die de Joden haatten, zat illegaal een Herodus op de troon van David.
  4. Onder de vijanden van het volk, de Romeinen, was een Pilatus die gerechtigheid naliet om zijn hachje te redden.
  5. Onder de christenen zijn er velen die de genade van God veranderen in losbandigheid.
  6. Maar allen die Godzalig, dus serieus, willen leven zullen vervolgd worden.
  7. En dat is helaas wat we nu gaan meemaken ook in het westen. Wie niet voor Mij is, is tegen mij. Bereken de kosten dus.

 35. Johannes 3:16 zegt Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Het is door Jezus (yeshua) waar wij door verlost worden en niet door een vacin .

 36. En zie, het tweede beest komt uit de aarde en het beeld (Openbaring 13) krijgt een geest:een beeld van silicium uit Silicon Valley. Door mensen gemaakt. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna en zij aanbaden het beest. DE ANTICHRIST hij is dat “BEEST” dat dankzij experten uit de volkerenzee opkomt. Het is de valse profeet. om diegene die “zichzelf zal verheffen en groot maken (pharma)” (zie Dan. 11:36), als “de wetteloze” (internet)(zie 2 Thess. 2:8) “En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam (SV: alle geslachten), taal en volk.” (Openb. 13:7)het merkteken gecontroleerd door schermen en cameras.
  Vergeef mij de interpretatie.

 37. We leven dus met een God die eerst slaat en dan zalft of is het spuit?Een schoon figuur echt Ene uit de boekskes.

 38. De druk die op mensen wordt uitgeoefend neemt heel onfrisse vormen aan.
  Er wordt vaak ook op kwalijke wijze ingespeeld op schuldgevoelens.

Comments are closed.