Boerenprotest: begrijpelijk en terecht, maar op deze manier zinloos en contraproductief

Boerenblokkade van het Jumbo distributiecentrum in Breda.

—————————————————————————————————————————————–

Chaos in het land werkt de ‘Great Reset’ alleen maar in de hand – Ook bij de boeren nog veel te weinig besef dat er een systeemcrisis is losgebarsten, en ons land feitelijk is ‘bezet’ door een voor buitenlandse partijen werkend (WEF / EU / WHO) regime – Wat kunnen we nog doen?

—————————————————————————————————————————————–

De afgelopen weken hebben we nog geen aandacht besteed aan de boerenprotesten, die vandaag een nieuw hoogtepunt zouden moeten bereiken met ‘het platleggen van het hele land’. Diverse distributiecentra, supermarkten, fabrieken (Tata Steel), veerdiensten, grensovergangen, havens (door solidaire vissers) en snelwegen zoals de A4 werden reeds geblokkeerd. De boeren verzetten zich meer dan terecht tegen de door ons al jaren fel bekritiseerde Great Reset / Agenda-21, waarbij Nederland onder het valse mom van zogenaamde stikstof- en CO2 crises zou moeten worden veranderd in één grote stadstaat, en tal van weilanden en boerengronden moeten worden volgebouwd. Maar hoe begrijpelijk en sympathiek de protesten ook zijn, op deze manier zijn ze zinloos en contraproductief, omdat ze de ‘agenda’ van het World Economic Forum regime in Den Haag feitelijk alleen maar in de kaart spelen.

De overheid wil de totale controle krijgen over de complete landbouw/veeteelt en productie sector. Boeren lijken de eerste slachtoffers te zijn van Klaus Schwabs ‘You’ll own nothing…’. Zodra het kabinet hen heeft ‘uitgedund’ en de facto genationaliseerd, is het MKB weer aan de beurt. Weer, omdat die – zoals we destijds waarschuwden – al in 2020 op geniepige wijze in de val werden gelokt met corona steunmaatregelen, waar in de kleine lettertjes allerlei voorwaarden voor terugbetaling en/of heropstart aan werden verbonden.

In 2019 organiseerden de boeren met hun trekkers en slogans zoals ‘zonder boer geen voer’ al eerder massale protesten tegen de stikstofmaatregelen, maar zonder succes. Dit jaar zijn de protesten harder en uitgebreider. De beelden van boeren die met trekkers op politie barricades inreden, mest voor de ingang van overheidsgebouwen spoten, een minister bij zijn woning opzochten, en tal van wegen en gebouwen blokkeerden, gingen de hele wereld over, en vonden veel bijval.

Opmars van BBB, maar linkse oppositie eist hard ingrijpen

In de Tweede Kamer tonen de systeempartijen van zowel de regering als de (nep-)oppositie – die met hun beleid en uitspraken duidelijk laten zien dat ze een groot deel van de boerenstand liever kwijt dan rijk zijn – zich natuurlijk ‘geschokt’. De roep om de boerenprotestbeweging tot ‘criminele organisatie’ te bestempelen en keihard aan te pakken, wordt steeds luider, met name vanuit linkse hoek. De in de peilingen van Maurice de Hond naar de 2e plaats gesnelde BBB leider Caroline van der Plas roept op tot een verzoeningsgesprek, omdat zaken anders ‘uit de hand dreigen te lopen’.

Waarbij opgemerkt dient te worden dat het gezien de brute inzet van Romeo’s door de politie bij coronaprotesten heel goed denkbaar is dat de overheid ook nu het vuurtje flink zal proberen op te stoken door zelf geweld uit te lokken of te ontketenen, om de schuld daarvan vervolgens bij de boeren te leggen. Het scenario is inmiddels zó voorspelbaar, maar wordt keer op keer weer met succes uitgevoerd, omdat het grootste deel van de bevolking nog altijd slaafs de beelden en commentaren van de staatspropagandakanalen (NOS, RTL, de grote kranten) volgt en gelooft.

‘Bevrijdingsdag’

In vrije media werd en wordt hier en daar aangekondigd dat het vandaag ‘bevrijdingsdag’ is. ‘Tijd dat Nederland door gaat krijgen dat dit WEF kabinet hoogverraad en landverraad pleegt,’ luidt een van de niet mis te verstane commentaren. Inderdaad, maar wordt ook daadwerkelijk begrepen wat dat inhoudt? Daar lijkt het vooralsnog niet op, want de huidige protest- en blokkade acties speelt het WEF/Great Reset/Agenda-21 regime in Den Haag alleen maar in de kaart.

Alvorens de ‘Great Reset’ volledig kan worden doorgedrukt en opgelegd, is namelijk eerst de gedeeltelijke vernietiging van de oude economie en samenleving nodig: de ‘Great Destruction’. Dan komen binnenlandse chaos, reis- en bevoorradingsproblemen door blokkades, en een op den duur steeds geïrriteerder wordende bevolking een overheid die deze agenda wil uitvoeren alleen maar heel goed uit, omdat niet alleen de aandacht voor het werkelijke probleem – de politiek zelf – wordt afgeleid, maar tegelijkertijd een zondebok kan worden aangewezen voor het feit dat mensen in winkels voor lege schappen komen te staan, niet op tijd op hun werk (of bij hun zieke moeder) kunnen komen, et cetera.

Besluitvormers trekken zich niets meer aan van schade aan het volk

‘Solidariteit’ bereik je niet door je medemens te treffen, maar de werkelijke veroorzakers vrij spel te blijven geven. Zeker sinds de corona p(l)andemie van 2020 is namelijk gebleken dat schade aan economie, samenleving en mensenlevens (denk aan de onthutsend grote aantallen zieken en doden door de afgedwongen Covid-19 genmanipulatie injecties) voor de besluitvormers in Den Haag geen enkel argument meer is om hun beleid terug te draaien (hooguit tijdelijk aan te passen of uit te stellen). Men haalt er de schouders over op, en dat is iets dat de meeste boeren – die nog altijd lijken uit te gaan dat ze met redelijke, welwillende en zelfstandige bestuurders te maken hebben – niet lijken te beseffen.

Blokkades van Tata Steel, distributiecentra en supermarkten zijn dan ook volkomen nutteloos en contraproductief. De boeren lijken te hopen dat de burgers hierdoor wakker worden geschud, en dan boos bij de politiek aankloppen. Met de eerdere acties lijkt dat, gezien de grote verschuivingen in de peilingen ,voorlopig te zijn gelukt, maar met de huidige hardere acties zou deze sympathie van het volk wel eens als sneeuw voor de zon gaan verdwijnen.

Geen oplossing voor systeemcrisis

In 2019 voorspelden we dat 2020 het jaar zou gaan worden waarin er – al dan niet gepland en opzettelijk – een grote systeemcrisis zou uitbreken (‘In 2020 begint de systeemcrisis…. – Komend decennium in teken van grote omwentelingen en oorlogen’). Die voorspelling is bewaarheid geworden. Tijdens een systeemcrisis doen de huidige machthebbers er alles aan om – bijna altijd ten koste van het volk en de economie – hun eigen positie te waarborgen en te verstevigen. Dat is dan ook precies wat er gebeurd is met het invoeren en opleggen van aan totalitarisme grenzende maatregelen zoals lockdowns, mondkapjes en Covid passen, en het geheel van de overheid afhankelijk maken van het MKB.

We herhalen nogmaals het woord systeemcrisis. Dit houdt in dat het complete Westerse financiële, economische en sociale systeem dat wij zo gewend zijn geraakt, wankelt en op de afgrond afstevent, vooral omdat het niet meer te financieren is, en omdat onhoudbaar geworden interne maatschappelijke centrifugale krachten (met name de diversiteitsagenda (‘woke’) die echter vooral verdeeldheid en haat heeft gezaaid, waar de omstreden ‘vaccinaties’ vervolgens overheen kwamen) het weefsel van begrip, solidariteit, normaliteit en inmiddels ook moraliteit uit elkaar aan het scheuren zijn.

De boeren geven met hun protesten en blokkades de impliciete boodschap af dat zij er nog vanuit gaan dat er binnen het huidige systeem een redelijke oplossing mogelijk is. Die houding is meer dan begrijpelijk, want niemand wil horen of zelfs maar overwegen dat ‘het einde’ nadert van alles wat ons zekerheid biedt – of dat nu pas in 2032 is, of wellicht al in 2023. Toch is bewustwording het enige wat de onvermijdelijke overgang naar iets nieuws – een nieuw ‘systeem’ of misschien wel een ‘nieuwe wereld’? – met zo min mogelijk ellende, pijn, slachtoffers en verwoestingen kan doen plaatsvinden.

Een systeem dat zichzelf steeds meer dwingende macht over bevolking en bedrijven geeft is enkel nog van binnenuit te bestrijden en te ontmantelen als er een massale en vastberaden eensgezindheid van vele miljoenen zou ontstaan, waar noch een regering, noch een politiemacht, noch een leger – behoudens zeer grof geweld – ook maar iets tegen zouden kunnen uitrichten. Het gevaar bestaat echter dat zo’n clash tussen bevolking en overheid ontaardt in een gewelddadige opstand of zelfs revolutie, waar historisch altijd grote aantallen onschuldige mensen het slachtoffer van worden. Bovendien is maar de vraag of degenen die daarna aan de macht komen het wel zoveel beter zullen doen.

Stel dat Nederland zich toch los kan maken – wat dan?

De geweldloze Val van de Muur in 1989 is niet normatief, aangezien er toen twee ideologisch tegengestelde systemen waren die hier onderling afspraken over maakten, die er weliswaar op leken dat het ‘vrije’ Westen de Koude Oorlog had gewonnen, maar die zeker achteraf neerkwamen op een soort fusie. Als we nu kijken naar hoe neo-communistisch de EU is opgezet, dan heeft de ongekozen Europese Commissie, die de meeste macht heeft, verdacht veel kenmerken van het autoritaire Sovjet Politburo.

In theorie zou Nederland zich nog aan de EU, de ‘Great Reset’ en Agenda-21 kunnen onttrekken als bepaalde rechtse oppositiepartijen – zoals de BBB – een absolute meerderheid zouden behalen en een nieuwe regering zouden vormen. Maar dan? Een grotendeels door het World Economic Forum en de VN (/ WHO) beheerste wereld zou dan onmiddellijk sanctiemaatregelen nemen voor het onttrekken aan de globalistische ‘klimaatagenda’ en daaraan verbonden verplichte ‘hervormingen’. Sancties zouden onze economie en samenleving grote klappen toedienen, en daarmee ook aan het enthousiasme voor de nieuwe regering.

‘Volken met geweld hun eigen regering laten opruimen is echte agenda’

Bovendien zou er wel eens een nog grotere, overkoepelende agenda kunnen worden uitgevoerd, een agenda die zelfs al gepland lijkt te zijn sinds de oprichting van de Verenigde Staten, en waarvan de uitvoering nu op de drempel van het finale hoofdstuk, de apotheose, staat. Aan deze (Vrijmetselaars) agenda besteedden we eind vorig jaar opnieuw aandacht:

Een Nieuw Zeelandse miljardair zou het ‘echte plan’ van de Covid plandemie en de lockdowns hebben gelekt: volgens het ‘Ordo ab Chao’ (orde uit chaos) concept worden alle volken opgezet tegen hun eigen regeringen, parlementen en overheden, om die met grof geweld te laten afzetten en opruimen… Nadat de regeringen zijn afgezet volgt een machtsvacuüm, waar een nieuwe (Vrijmetselaars – Illuminati) wereldregering als de ‘grote redder’ in zal springen.

Achter de schermen zou al jaren een feitelijke wereldregering operationeel zijn, bestaande uit de ‘knapste koppen’ op de planeet, waarbij de meeste leden zich vrijwillig hebben aangesloten. Met degenen die weigerden werd ‘afgerekend’. Kort gezegd omvat het plan het uitspelen van overheden en hun bevolkingen tegen elkaar. Daarvoor moest er eerst wereldwijde chaos en paniek worden gecreëerd. Voor dat doel werd de corona / Covid pandemie (en al sinds de jaren’ 90 ‘klimaatverandering’) bedacht.

Wat kunnen nog doen?

Als dit ‘real life’ complot van een groep al eeuwen heersende elitaire (banken)families en koningshuizen al zo lang wordt voorbereidt en zo tot in de puntjes wordt uitgevoerd, wat kunnen we dan nog doen om te voorkomen dat het restdeel van de mensheid, dat de vooropgezette energie-, voedsel- en oorlogscrisis overleeft, in één groot digitaal (5G/AI) gecontroleerd transhumaan slavensysteem wordt gestort?

Wat kunnen we doen om een rechtvaardige wereld te creëren die wèl is gebaseerd op principes van èchte vrijheid en maximale zelfbeschikking voor ieder individu, ieder volk en iedere natie? Waarin er geen centraal aangestuurde unies, wereldorganisaties, forums en ‘verenigde….’ meer zijn, geen megabanken, geen multinationals, maar enkel nog gedecentraliseerde afspraken op basis van vrijwillige samenwerking en respect voor elkaars grenzen en culturen?

Oplossing te vinden op spiritueel bewustzijnsniveau

Nu de globalistische agenda ondanks alle protesten onverkort wordt doorgevoerd en de volken – inclusief de boeren – dat nog steeds laten gebeuren, lijkt een vreedzame, fysieke oplossing er niet meer in te zitten. Omdat geweld exact dat lijkt te zijn wat de machthebbers juist willen ontketenen, dient de enige oplossing gevonden te worden op spiritueel bewustzijnsniveau. Echter niet door een bepaald religieus mantra of credo te geloven en te herhalen, en dan maar te hopen dat dit bij uw versie van ‘God’ een soort ticket is om op magische wijze uit de laatste fase van de eindtijd te worden gered. Degenen die daar hun hoop op hebben gesteld zullen bedrogen uitkomen.

De mens is primair niet zijn lichaam, noch zijn hersenen, maar eeuwig bewustzijn, dat direct in contact met God staat, zonder dat daar zichzelf benoemde ‘geestelijken’ voor nodig zijn. Integendeel, die vormen meestal alleen maar een belemmering. Zoek de oplossing en mogelijke redding en bescherming te midden van de ongekende zware tijd die gaat komen dan ook niet buiten u, maar in u. Richt u met uw bewustzijn op de Geest die daar zachtjes roept, op het Licht dat daar wil doorbreken – maar alleen als u dat zelf wilt en daar ook moeite voor doet.

Als u dat nog steeds een vaag verhaal vindt waar u in de praktijk niet veel mee denkt te kunnen, lees dan bijvoorbeeld eens ons artikel van 6 juni: ‘Is Elon Musk ‘wakker’ en ‘verlicht’? ‘Menselijk bewustzijn moet worden verhoogd‘ / Wat is dat eigenlijk, ‘wakker’ of ‘verlicht’ zijn? Is dat het volgen van de boodschap van Marcel Messing (et al.)? ).

 

Xander

Zie ook o.a.:

06-06: ‘Is Elon Musk ‘wakker’ en ‘verlicht’? ‘Menselijk bewustzijn moet worden verhoogd
23-03: ‘Het Grote Ontwaken komt pas zodra de mensheid dreigt te worden uitgeroeid’

2021:

20-12: Het ‘echte plan’ volgens miljardair: Volken met geweld hun eigen regeringen laten opruimen