Stuur deze brief over de Spoedwet naar de Tweede Kamer

—————————————————————————————————————————————-

‘U bent verantwoordelijk voor de afbraak van fundamentele politieke, constitutionele, economische en sociale structuren, wanneer u uw inwoners dwingt om deze wet te eerbiedigen. Deze handelingen zullen wij beschouwen als een overtreding van artikel 83a Wetboek van Strafrecht, het verbod op terrorisme (angst inboezeming)’

—————————————————————————————————————————————–

Het gaat er nu echt om spannen: gaat de Tweede Kamer zich binnenkort inderdaad feitelijk buitenspel zetten, en wordt ons land, met alle totalitaire maatregelen die al zijn genomen, definitief een dictatuur? Sven-Ake Hulleman (Een Oorlog Reeds Verloren) heeft zijn brief over de gevreesde Spoedwet geüpdatet. Deze brief kunt u hier downloaden, en plaatsen wij – om het cruciale belang ervan te onderstrepen – hieronder in zijn geheel. Uw toekomst, en die van uw (klein)kinderen en geliefden staat op het spel. Dat wordt vaker gezegd, maar geldt nu als nooit tevoren.

De brief:

Deze spoedwet wordt aan u gepresenteerd als remedie tegen de verspreiding van het virus COVID-19.

Toen u uw eed heeft afgelegd, heeft u drie dingen beloofd of gezworen. (1) Dat u zich niet zal laten omkopen, (2) u uw werk goed zal doen en (3) dat u zich aan de Grondwet zal houden. Drie, momenteel voor u, relevante onderwerpen om in acht te nemen.

Ad 1. In hoeverre heeft de farmaceutische lobby onze regering en ons parlement bereikt? Heeft u dit (Ad 2.) deugdelijk onderzocht? Heeft u daarbij acht geslagen op de gemengde belangen van bewindslieden, diens vrienden en familiekring, en diens economische belangen direct maar vooral indirect bij bepaalde uitkomsten omtrent wetgeving?

Ad 3. De nieuwe spoedwet bevat (zelfs na uw goede kritieken van de afgelopen weken) regels, die in strijd zijn met de Vrijheid van Godsdienst en Levensovertuiging, het recht van Vereniging en recht van Vergadering, zoals benoemd in de Grondwet. De Vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst en Vrijheid van Vereniging en Vergadering zijn opgenomen in het Europees Verdrag bescherming Rechten van de Mens en in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze artikelen beschermen de inwoners van Nederland. Door het aannemen van deze spoedwet wordt het recht van de burgers op Universeel, Europees én Nationaal niveau grotesk geschonden.

Artikel 58b tweede lid Wet Publieke Gezondheid geeft aan dat de beperking alleen wordt toegepast als het noodzakelijk is en een evenredig doel dient. Hierin wordt geformuleerd dat het doel van de spoedwet is, het tegengaan van de verspreiding van het COVID-19 virus. In onderhavige situatie zijn artikelen 9 en 11 EVRM van toepassing. In deze artikelen wordt aangegeven dat eenieder het recht heeft op vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst alsmede vrijheid van vereniging en vergadering. Conform artikelen 6, 8 en 9 van de Grondwet. De beperkingen van artikel 9 en 11 EVRM staan omschreven in het tweede lid. Hierin wordt aangegeven dat een beperking mogelijk is, indien het noodzakelijk is in een democratische samenleving met als belang de gezondheid van anderen.

Om de spoedwet in werking te laten treden, moet eerst worden getoetst of de beperking een legitiem doel heeft en noodzakelijk is. Om te toetsen of het noodzakelijk is, wordt gekeken of het een geschikte beperking is en of deze beperking proportioneel is. In de memorie van toelichting van de spoedwet wordt meerdere malen aangegeven dat deze beperking noodzakelijk en proportioneel is, echter zonder enige toelichting.

De beperking is volledig disproportioneel, aangezien er andere mogelijkheden zijn om de verspreiding tegen te gaan, nog los van het feit dat gebleken is dat het virus een normale loop heeft, terwijl kennelijk Influenza volledig is verdwenen, zonder de grondrechten van de burgers te schenden. Na diepgaand onderzoek van artsen en zelfs bevestigd door het RIVM zelf, is thans hoofdzakelijk sprake van Rhinovirus besmettingen alsmede worden Influenza doden aangemerkt als Coronadoden. Deze laatste feiten zijn volstrekt onacceptabel, gezien het feit dat onze regering zich voor haar wetsvoorstel baseert op niet slechts onjuiste maar zelfs gemanipuleerde feiten, die als waarheid aan de bevolking worden gepresenteerd.

De overheid heeft de grondwettelijke verplichting om de gezondheid van de burgers te beschermen, maar is verplicht daarbij de economische en maatschappelijke belangen van de burgers en de samenleving in acht te nemen. In hoeverre weegt het aantal (daadwerkelijke) besmettingen met het COVID-19 virus op tegen de negatieve effecten op de economie en de maatschappij? Zeker nu gebleken is dat de cijfers van de W.H.O. én het RIVM omtrent Covid-19 besmettingen én doden volstrekt onbetrouwbaar zijn.

Sinds 16 maart 2020 leven wij onder de noodverordeningen die gemaakt zijn om de corona pandemie in te perken. Er werd ons ernstige vrees aangepraat omtrent honderdduizenden doden indien wij ons niet aan de regels zouden houden. Social distancing, thuiswerken en mondkapjes in het ov moesten ons beschermen tegen de ziekte SARS-CoV-2. Niets bleek echter minder waar.

De gemiddelde persoon die aan/met SARS-CoV-2 overlijdt is 81. Een half procent van de mensen die aan/met SARS-CoV-2 overlijdt is onder de 50, waarvan 70% een achterliggende aandoening heeft. Dit alles nogmaals nog los van het feit dat de cijfers van RIVM en WHO gemengd, gekleurd én gemanipuleerd zijn.

Een noodverordening moet proportioneel zijn. In het begin, toen er nog veel onduidelijk was, gingen wij mee in uw adviezen en noodverordeningen. In goed vertrouwen hebben wij gehoor geven aan het thuiswerken, mondkapjes en de 1,5 meter samenleving.

Nu blijkt dat het slachtofferaantal SARS-CoV-2 vergelijkbaar is met een matig tot zwaar griepseizoen (zie bijvoorbeeld het griepseizoen van 2016 met zeer ernstige longaandoeningen, vergelijkbaar met Covid -19), vragen wij ons af, vanwaar de zware, aanhoudende noodverordeningen voor een mild virus? Deze noodverordeningen zouden proportioneel moeten zijn. De grafieken zijn helder, het coronavirus is bijna klaar met zijn rondje mensheid, en duizenden artsen wereldwijd hebben zich uitgesproken over de onjuistheid van de beslissingen van regeringen, de WHO en nationale rapporten. De testmethodes zijn foutief en misleidend. Een positieve PCR test komt in de statistieken terecht terwijl een serologische test daarna meestal uitwijst: negatief.

Nu, weldra, hebben wij vernomen, ondersteund door de minister van Justitie dat SARS-CoV-2 eigenlijk alleen de kwetsbaren en ouderen aantast (net zoals H1N1 én Influenza) en onschadelijk is voor het overgrote deel van de maatschappij. Het wetsvoorstel bedreigt het fundament van onze samenleving: het deel van de bevolking dat gezond is en deze maatschappij vormt en onderhoudt.

Wij verzoeken u in te zien dat de noodverordeningen buiten proportie zijn geweest. Wij verzoeken u om het wetsvoorstel te verwerpen.

Wij verzoeken u zich te realiseren dat aanraking een basisbehoefte van de mens is, en dat een kind een goed immuunsysteem opbouwt door buiten te spelen en zijn of haar lichaam kennis te laten nemen van alle bacteriën en virussen die deze aarde kent. Wij verzoeken u om u te realiseren dat sinds het begin van de mensheid wij samenleven met virussen, en dat ons lichaam sterk genoeg is om zich te beschermen tegen deze indringers van buitenaf. Wij verzoeken u kennis te nemen van het feit dat we inmiddels in een wereldwijde, medische dictatuur zijn beland, die als we ons voortdurend laten misleiden, wordt vastgelegd in de wet. Er groeit thans een generatie op die onterecht in volledige angst wordt gebracht.

Mocht u wel instemmen met deze wet, dan houden wij u persoonlijk verantwoordelijk voor het ernstige vrees aanjagen van de bevolking, gebaseerd op reeds lang weerlegde informatie. U bent dan verantwoordelijk voor de afbraak van fundamentele politieke, constitutionele, economische en sociale structuren, wanneer u uw inwoners dwingt om deze wet te eerbiedigen.

Deze handelingen zullen wij beschouwen als een overtreding van artikel 83a Wetboek van Strafrecht, het verbod op terrorisme (angst inboezeming).

Met inachtneming van het afgelopen half jaar constateren wij dat u en uw collega’s een heel aantal grondwetten en mensenrechten geschonden hebben onder het mom van een ‘zeer schadelijke’ ziekte, Covid-19. Nu blijkt dat de ziekte vele malen minder gevaarlijk is, staat u op het punt om de maatregelen in de wet vast te leggen. Uw kennelijke dwalingen worden dan verwijtbare fouten, en een onrechtmatige daad.

Wij zien u, en trachten met gepast respect, welke aan grote erosie onderhevig is, u te wijzen op deze gegevens. Mocht u besluiten desalniettemin deze wet aan te nemen, dan houden wij u daarvoor persoonlijk verantwoordelijk.

De regering heeft haar redenen en aannames in de Memorie van Toelichting uiteengezet. Wij stellen vragen bij de volgende punten:

– Verondersteld is dat we in een bijzondere crisissituatie leven, welke een grondslag biedt voor de ingevoerde maatregelen. SARS-CoV-2 is geclassificeerd in Groep A van infectieziekten als een virus dat érnstig gevaar zou brengen. Is dat zo? Is er überhaupt een ernstige dreiging geweest? Hoort het (nog) wel in Groep A? Indien het daar niet hoort: wat is dan de basis voor deze vrijheidsbeperkende maatregelen?

– Verondersteld wordt dat de regels omtrent het houden van ‘veilige afstand’ en het gebruik van ‘beschermingsmaatregelen ́ nodig en toereikend zijn om de verspreiding van het virus te voorkomen. Ook kunnen deze ingezet worden als er sprake zou zijn van ‘slechts een dreiging’. Over elk van deze punten leeft er discussie in de wetenschap: Is de aard, intensiteit en omvang van de vermeende epidemie groot genoeg om deze ingrijpende maatregelen te rechtvaardigen? Is het nodig om afstand te houden? Is gebleken dat dit heeft gewerkt? Nee, is het antwoord.

– Het onderwerpen van de bevolking aan een sociaal experiment, zoals het verplicht dragen van mondkapjes die geen enkele beschermende werking hebben, is verboden conform de processen in Neurenberg na de Tweede Wereldoorlog.

– De regering zegt bewust ruimte in de wettelijke bepalingen te hebben ingebouwd om flexibel in te kunnen spelen op het verloop van de ‘epidemie’. De burger blijft echter in het ongewisse omtrent hetgeen op stapel staat, voor wat betreft vrijheidsbeperkingen. Of, wanneer en op welke wijze begrippen als het nemen van ‘andere maatregelen’, de te houden ‘veilige afstand’ telkens anders worden gedefinieerd en nog meer ingrijpend zullen zijn in onze levens. Bij het tijdelijke karakter van de wet plaatsen wij vraagtekens. Deze wet lijkt met telkens drie maanden oneindig verlengd te kunnen worden.

Concluderend, wij verzoeken u, de Tweede Kamer der Staten Generaal als geheel, en u als individueel Kamerlid, het wetsvoorstel te zien voor wat het is: een obscuur en ondeugdelijk voorstel. Wij verzoeken u dit wetsvoorstel te verwerpen en de regering onmiddellijk ter verantwoording te roepen voor haar pogingen de samenleving en meer specifiek de democratische rechtsstaat te ondermijnen en te ontwrichten.

Wij rekenen op u voor het beschermen van onze vrijheden waar ons gedeelde voorouders voor hebben geijverd.

Wij dank u uit naam van de liefde voor de vrijheid.

Hoogachtend, 

 

(1) Een Oorlog Reeds Verloren
Afbeelding: WikiMedia Commons, auteur Steven Lek , Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Sven Hulleman laatste bijdrage op zijn YouTube kanaal:

Zie ook o.a.:

16-09: In Nederland zijn al vele honderden protestgroepen tegen het corona beleid actief
10-09: Spoedoproep aan alle artsen en juristen in Nederland: ‘Samenleving ligt in ambulance op weg naar de IC’ (Sven Hulleman)
27-07: ‘Corona pandemie hoax veroorzaakt totale chaos die het Westen doet wankelen’ (Sven Hulleman)
15-06: ‘Aanstaande corona noodwet betekent einde democratische rechtsstaat en begin tirannie’
05-06: ‘Onbekwaamheid in vol ornaat’: Nederland moet af van het doodzieke systeem dat ons beheerst’(/ ‘Als we niets doen raken we alles, inclusief al onze vrijheden, zekerheden en onze menselijke ziel, kwijt aan de staat, aan een totalitair wereldregime’) (Sven Hulleman)

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

29

 1. Hier wordt agenda-21 uitgerold, met de pionnen politici al op de juiste plaats.
  Deze spoed/noodwet gaat er daarom dan ook onherroepelijk komen.

 2. Sorrie, mijn vorige reactie moet natuurlijk niet *deze site* zijn, ik bedoel dus *die site* van nu.nl

 3. Rienus
  Dit is duidelijk voer voor nu.nl
  Ga er maar niet tegenin op deze site want dan wordt je verbannen, zoals ik.
  Als het hun uitkomt, dan mag je alles neerzetten, maar doe niet verwijzen naar andere theorien.
  Dat geldt ook voor andere thema’s. En het onderwerp Cojona wordt ONGELOOFLIJK veel herhaald, je de strot door geduwd.

 4. @ Sven Hulleman : ik heb deze aflevering bekeken. Zo jammer van dat roken. Ik heb diverse mensen verloren in mijn sociale netwerk aan longkanker. Hetzelfde patroon : roken -> longkanker -> dood.

  Ze hebben hun pensioen niet gehaald. Het waren nare sterfprocessen, longkanker is niet rustgevend. Ze hebben allen gezegd “ longkanker overkomt mij niet”. Misschien dat u een keer de longartsen van Tabaknee.nl voor een gesprek kunt uitnodigen.

  https://www.tabaknee.nl/

  Voor uw informatie nog wat foto’s van longen na roken :

  https://duckduckgo.com/?q=lungs+after+smoking&t=h_&iax=images&ia=images

 5. De overheid moet zich ervan gaan distantieren en dit virus uit laten woeden en de populatie ervoor verantwoordelijk laten zijn anders krijg je een dictatuur.
  En de zorg zo goed als mogelijk laten zijn.
  Geen regels van bovenaf niet meer dan al gedaan is!

 6. Het hele virus interesseert me tot nu toe nog geen moer , laat staan de betutteling omtrent het zgn “levensgevaarlijke virus” , waarvan al lang is gebleken dat het qua overlijdensaantallen van hetzelfde niveau is als een doodnormale griep (waar uiteraard het bedrijfsleven graag van af wil).

  Afijn een ketting is zo sterk als de zwakste schakel , en met al de leugens en verdraaiingen en aanpassingen naar wens op een rij kan het niet anders of regering , de hoogverraders in de medische wereld en vooral de leugenmedia vallen vroeg of laat enorm door de mand voor zover het al niet is gebeurd.

  Helaas vrees ik dat men over gaat op echte biochemische “oorlog” op het moment dat de kat in het nauw komt………om alsnog te laten lijken dat men gelijk had

 7. M uit A

  Ffp2 … voor virus deeltjes vanaf ffp3 is voor asbestos. Virus is nog kleiner. 👍. Heb andere masker voor nodig met dikk blik met verschillende kleuren.

 8. Het Nederlandse volk bevat uitzonderlijke mensen als de juridische geschoolde Sven Hulleman en Jeroen Pols. Daar moet je als volk wel trots op zijn. Jammergenoeg bestaat het overgrote deel van de Nederlanders uit domme en/of geestesluie mensen die blijven slapen en die zo levend naar de slachtbank worden geleid. Intriest. Waar is de opstandigheid van een Willem van Oranje gebleven?
  NEDERLAND, Word WAKKER En Wees Zo Een Voorbeeld Voor de WERELD! Dat is jullie opdracht! Dat is jullie roeping!

 9. Hier in Amsterdam zie ik de laatste dagen meer mensen in supermarkten met mondkapjes. Gelukkig lang niet iedereen. Het geeft toch een soort van twee deling.

 10. N.a.v. @Tukker. Over die wonderen: De stichting Open Doors startte in 1984 het project ‘7 jaar bidden voor de Sovjet-Unie’. Met de bedoeling dat de mensen weer vrij zouden kunnen zijn, om hun geloof te belijden. Het leek toen een onmogelijk doel. Maar zie: De Sovjet-Unie als systeem kwam ten val. En dat gebeurde in 1991! En op wonderlijke wijze viel het ijzeren gordijn. Zonder bloedvergieten.
  Ik vind dat altijd nog zeer opmerkelijk.

 11. Mondkapjes geen zin?
  Natuurlijk hebben mondkapjes die in Nederland gebruikt worden geen zin.
  Waar ik woon, niet in Nederland kun je medisch mondkapjes kopen kn95 ongeveer hetzelfde als de ffp2 mondkapjes, deze helpen wel degelijk, die sluiten goed af en laten bijna geen virusdeeltjes door. Deze kosten hier ongeveer €3,50 per stuk en zijn bij de Farmacie/apotheek gewoon verkrijgbaar.
  Helaas zijn deze in Nederland verboden en loopt iedereen met een fake mondkapje voor wat niet zo heel erg veel helpt.
  Niet zo gek dat het aantal besmettingen, vals of niet vals positief erg oploopt.
  Er is geen adequate bescherming. En de bescherming die er zou zijn wordt verboden.
  Misschien is het verstandiger, maar ja wie ben ik, om meer echt goede mondkapjes in te kopen en die voor het volk beschikbaar te stellen. Als de mensen die dan gaan dragen dan denk ik dat het aantal besmettingen wel snel af zal nemen.

 12. Mensen, reageer en beantwoord de brief en stuur het naar de 2 de Kamer nu het nog kan.
  Oké, misschien werkt het niets uit en misschien wel. Maar dan hebben wij gedaan wat
  onze plicht als mens/christen is.
  Laten wij niet vergeten dat de Here God wonderen kan doen.
  Dus AUB VERSTUUR de brief !!

 13. Willy, mag ik vragen WIE jij bent, ik merk heel vaak de laatste tijd dat jij reacties geeft die niet getuigen van ogen open hebben/misschien wel ogen open WILLEN hebben.
  Ik heb de laatste tijd het idee dat jij op deze site reageert om alles te bagalisseren wat hier geschreven/ gezegd wordt.
  Misschien met een verborgen agenda op deze site zitten ?????

 14. @ Amo: 5:01 pm. Niets aan toe te voegen, geheel mee eens. Prima initiatief deze brief, maar ik vrees aan dovemansoren gericht. Enfin, we zullen zien.

 15. Tjaa die “brief” zal geen ene sikkepit uithalen.
  Weliswaar beter dan niets doen., toch zal het totaal niets uithalen. De Politici is gekocht, dan wel chantabel gemaakt door “hun Overlords”. Daarbij zijn de zogenaamde tegenpartijen gecontroleerde oppositie, die zal ook niets klaarspelen. Zo wordt de zogenaamde democratie uitgespeeld , tis een Illusie. Enige, maar weinige ,hoop heb ik nog betreft de rechtszaken die de Bond tegen overheidszaken nu aan het voorbereiden is.

 16. Met de spoedwet komt de aap uit de mouw en komen de ware intenties van het kabinet en de met hen collaborerende oppositie aan het licht. Let goed op wie dat zijn.

 17. De spoedwet is extreem buitenpropotioneel, het is een wapen en voorwendsel voor buitenpropotionele machtswellustelingen van overheidswege, inclusief de rechtsspraak, die dan alle ruimte krijgen met deze antidemocratische wet ons volk de mond te snoeren en daar zijn ze op uit. Einde democratie, einde rechtsstaat.

 18. “Chaotische toestanden”.
  Dat hoor ik veel en veel te vaak.
  Hert zijn in feite normale toestanden, maar in deze belachelijke tijden heten ze “chaotisch”.
  Het woordgebruik is al aangepast aan “het nieuwe normaal”.
  Een publiek dat juicht voor een doelpunt: “Chaotische toestanden”.
  Een gemeente die psalmen zingt: “Chaotische toestanden”.
  Een bruiloft met feestende gasten: “Chaotische toestanden”.
  Een verjaardag thuis: “Chaotische toestanden”.
  Studenten die bij elkaar komen in hun studentenhuizen: “Chaotische toestanden”.
  Familie die op bezoek komt bij oma of opa: “Chaotische toestanden”.

  We leven dus nu in een tijd dat we het gebruikelijke taalgebruik moeten toetsen aan de werkelijkheid.
  Net als bij het woord “besmetten”. Alsof ze allemaal lepra hebben.

 19. Goed initiatief, maar de beheersing van de Nederlandse taal van de schrijver is niet om over naar huis te schrijven.
  Ik wil niet de taal/spelling-NAZI uithangen, maar eigenlijk is het hemeltergend wanneer dit 1-op-1 wordt overgenomen en san de volksvertegenwoordiging wordt gestuurd.

  Nogmaals: Ik sta volledig achter het initiatief, maar hoe moeilijk kan het zijn om zo’n brief te (laten) redigeren door een Neerlandicus (of iemand met een bovengemiddelde taalbeheersing)?

  Op deze manier komt het gekunsteld over en dat is een gemiste kans.

 20. We moeten nooit vergeten: Elke overheid die probeerde “Een nieuwe mens” te realiseren, eindigde steevast in een totalitaire samenleving tégen de gewone mensen!
  Dit soort ambities staan zóver buiten de werkelijkheid, dat ieder normaal mens er het slachtoffer van wordt!
  De woorden zijn anders, maar de wensen zijn steeds hetzelfde. Nu heet het kennelijk transhumanisme, maar het is wéér een poging om een nieuwe mens te maken. En dan kun je gewoon wachten op onderdrukking.
  ‘Leven en laten leven’. Dat is een beter principe. Humaner ook.

 21. Heb de brief gestuurd, ben alleen bang dat het geen verschil zal maken.
  Maar goed, niet geschoten….

 22. Arts: ‘Er is een Derde Wereldoorlog gaande. Met een virus als inzet’

  Aangezien er iedere dag toch duizenden zogenaamde besmettingen bijkomen, kun je alle coronamaatregelen net zo goed afschaffen. Ze hebben kennelijk niets geholpen, zegt arts Matthijs Schoemacher. “We zijn terug bij af. Ze gaan rustig opnieuw beginnen. Ze maken alles en iedereen kapot. Natuurlijk in ons eigen belang!”
  https://www.ninefornews.nl/arts-er-is-een-derde-wereldoorlog-gaande-met-een-virus-als-inzet/

 23. Volgens de WHO (Wereld Gezondheidsorganisatie) zou ondertussen reeds ruwweg 10% van de totale wereldbevolking geïnfecteerd geweest zijn met het coronavirus.

  Dat zou dus neerkomen op zo’n 800 miljoen mensen en hiervan zijn er ondertussen één miljoen overleden.

  Dat wil zeggen dat wereldwijd slechts 0,125% van alle mensen die geïnfecteerd worden met Covid-19 hieraan overlijdt, terwijl 99,875% besmetting met Covid-19 gewoon overleeft.

  De corona maatregelen van de regering zijn dan ook buiten alle proportie en zelfs ziekelijk, crimineel, ondemocratisch (lees: dictatoriaal’) te noemen.

  De coronamaatregelen van de regering hebben al meer doden tot gevolg gehad dan het coronavirus zelf en ze hebben bovendien de economie onherstelbare schade toegebracht.

  Wie gaat hiervoor opdraaien? De verantwoordelijke politici…?

  Gelukkig voor deze politici zijn de meeste kiezers veel te dom om hun hierop af te rekenen.

  Het kiesvee wordt immers dom gehouden en afgeleid door de leugens van de ‘betrouwbare’ (sic) mainstream media.

  De leugenachtige berichtgeving in de mainstream media over de AGW (Antropogene Global Warming) zwendel en Donald Trump valt trouwens in dezelfde categorie…

 24. Luister, die spoedwet gaat er gewoon komen. kijk gewoon nuchter naar het aantal oppositie leden in de tweede kamer, en je weet dat het er gewoon doorheen gaat komen. In de eerste kamer is het spannender, daar zit veel FvD…es kijken of zij nu wel of niet ‘controlled opposition’ zijn of dat ze inderdaad hun rug recht houden. Lees goed wat ik schrijf, dit is het moment om er achter te komen of het waar is of niet: is FvD een gecontroleerd clubje, of niet..dan weet je ook of stemmen straks nu zin heeft of niet…
  Verder, laat die spoedwet er maar gerust komen, laat ze maar openlijk kleur bekennen met en door de vele strenge dictatoriale maatregelen het grote deel van de bevolking, die nu nog twijfelen, naar het groeiende kamp van ‘wakkere’ mensen trekken. Het zal even flink pijn moeten gaan doen om die grote groep naar ons kamp te trekken en te krijgen. Pas dan kunnen we dingen gaan veranderen. Het aantal mensen wat bereid is om de straat op te gaan is nog te klein. Pas als er demonstraties gaan komen van een paar honderdduizend man, dan kunnen ze er niet meer om heen. Let wel op, deze demonstraties zullen ze met grof geweld de kop proberen in te drukken. Ben bereid om een paar klappen op je kop te incasseren. De beelden van de bebloede koppen zullen dan NOG meer mensen ons kamp in krijgen.
  Zorg er voor dat je klaar bent, klaar om op te trekken naar de machr. Dit keer gaan ze onderuit en jagen we ze weg. Maar, onthoudt, het moet eerst meer pijn gaan doen…letterlijk en figuurlijk.
  En behoudt moed : Het goede zal het kwade overwinnen !

 25. Het probleem is altijd dat zo’n wetten beperkt in tijd en ruimte moet zijn, dus geval per geval en niet voor hel lange tijd. Ik kan deze brief wel ondersteunen maar niet tekenen want ik ben geen Nederlandse staatsburger. Veel succes met de vele reacties. Shalom

Comments are closed.