CIA document (deel 2): Bewustzijn is energie, is eeuwig en gaat nooit verloren

—————————————————————————————————————————————–

Tevens beschrijving van bestaan van ‘bewuste, intelligente, niet-corporale entiteiten met lagere energievormen’ in de dimensies om ons heen

—————————————————————————————————————————————–

In dit vervolg van ons artikel van afgelopen zaterdag (6 augustus) ‘Dit CIA document bevestigt bestaan van de Matrix, hoger bewustzijn en een holografisch universum‘, bespreken we een aantal andere zeer interessante aspecten en constateringen in het bewuste document. Zo is bijvoorbeeld al lang bekend dat het menselijke bewustzijn (inclusief het geheugen) bestaat uit energie. En aangezien energie nooit verloren gaat, blijft de geest (/ziel) van ieder mens eeuwig bestaan. De mate waarin iemand hier zijn bewustzijn heeft weten te zuiveren (of juist niet) bepaalt waar dit bewustzijn na het fysieke sterven terecht komt.

Eén gigantisch, ongelooflijk complex hologram

De kwantummechanica heeft ondubbelzinnig aangetoond dat de complete mens, inclusief zijn hersenen, bewustzijn en geheugen, net als het omringende universum, niets meer of minder is dan een buitengewoon complex systeem van energievelden. ‘De zogenaamde toestanden van materie zijn in feite variaties in de toestand van energie, en het menselijk bewustzijn is een functie van de interactie van energie in twee tegengestelde toestanden (beweging versus rust)…’

Energie creëert, slaat informatie op en haalt betekenis terug in het universum door op bepaalde frequenties te projecteren of uit te breiden in een driedimensionale modus die een levend patroon creëert dat een hologram wordt genoemd. Elke afzonderlijke deel van dat hologram – dus ieder ‘object’ en iedere persoon in het universum – zou, indien losgekoppeld, op zichzelf het hele holografische beeld herscheppen.

Het universum is namelijk samengesteld uit op elkaar inwerkende energievelden, sommige in rust en andere in beweging. Het is, in en van zichzelf, één gigantisch hologram van ongelooflijke complexiteit. Volgens de theorieën van Karl Pribram, destijds een neurowetenschapper aan de Stanford Universiteit en David Bohm, een voormalige natuurkundige aan de Universiteit van Londen, is de menselijke geest ook een hologram dat zich afstemt op het universele hologram door middel van energie-uitwisseling, waardoor het betekenis afleidt en de toestand bereikt die wij bewustzijn noemen.

Ons bewustzijn is eeuwig, keert terug naar ‘God’

Onze geest vormt dus energievelden die in wisselwerking staan met het ongelooflijk complexe hologram dat wordt gecreëerd door de kruising van energiepatronen die worden gegenereerd door de totaliteit van alle dimensies van het universum, tijd-ruimte inbegrepen. Dat hologram – ons ‘bestaan’, ons ‘leven’, het ‘universum’ – is de eindige belichaming in actieve, energetische vorm van het oneindige bewustzijn van het Absolute (‘God’). Onze linker hersenhelft brengt al deze informatie terug tot iets wat wij kunnen begrijpen.

Aangezien het bewustzijn geheel los van en buiten de werkelijkheid bestaat, buiten de grenzen van de tijd-ruimte, heeft het, net als het Absolute (‘God’), noch begin, noch einde. De werkelijkheid heeft zowel een begin als een einde omdat zij begrensd is binnen de tijd-ruimte, maar het fundamentele kwantum van energie en het daarmee verbonden bewustzijn is eeuwig.

Wanneer de werkelijkheid eindigt (het sterven van het lichaam, het fysieke), keert de samenstellende energie eenvoudigweg terug naar oneindigheid in het Absolute, naar ‘God’. Omdat ook bewustzijn, persoonlijkheid, identiteit en geheugen energie is, blijven al deze aspecten van het ‘fysieke’ leven bewaard, met dit verschil dat er geen ‘beweging’ (verandering) meer mogelijk is.

In ruil daarvoor neemt het bewustzijn deel aan het ‘alwetende’ en ‘alomtegenwoordige’ van het Absolute (‘God’) (1), waarbij opgemerkt kan worden dat de ontwikkeling en dus kwaliteit van het bewustzijn – bepaald door de mate van liefde en de keuzes en acties die in dit beperkte bestaan zijn gemaakt – bepaalt in wat voor eeuwige* toestand dat bewustzijn terecht zal komen.

(* Het aspect van reïncarnatie laten we hier buiten beschouwing, net als de mogelijkheid dat het Absolute (‘God’) deze ‘eeuwige’ toestand weer kan opheffen / veranderen).

Zo verwerkt ons bewustzijn holografische informatie

Zodra de menselijke geest een driedimensionale matrix legt over de holografische informatie waaruit het universum en de realiteit om ons heen bestaan, wordt het door de linker hersenhelft gereduceerd tot tweedimensionale vorm, zodat we het kunnen begrijpen. Bij iemand met een verruimd bewustzijn fungeert de rechterhelft van het menselijk brein in zijn holistische, niet-lineaire en non-verbale wijze van functioneren als de primaire matrix of receptor voor deze holografische input.

De snelheid waarmee iemand een steeds hoger bewustzijn kan bereiken heeft minder te maken met de tijd die erin wordt gestoken, dan met de mate waarin de verkregen inzichten worden gebruikt om angsten en spanningen in lichaam en geest los te laten. Deze (dwangmatige) energieblokkades zijn de voornaamste hindernissen voor het bereiken van een verbeterde energietoestand en concentratie van de geest. Angst is sowieso de grootste vijand van de mens (het tegenovergestelde van liefde is angst, niet haat; haat komt enkel voort uit angst of verdriet).

Een ander cruciaal punt is het nastreven van volledige zelfkennis, waar ook Helma Broekman voortdurend op hamert. Alleen eerlijk en objectief zelfinzicht, waarbij de meest pijnlijke herinneringen en grootste angsten onder ogen worden gezien, maakt het mogelijk om te groeien in bewustzijn, objectief te blijven bij het betreden van andere dimensies, en het denkvermogen dat voor deze toestand noodzakelijk is te vergroten.

Probleemoplossing en realisatie wensen

Mensen die een verruimd / bewustzijn weten te bereiken kunnen dit bijvoorbeeld aanwenden om moeilijke problemen op te lossen, al is het geen direct ‘vraag en antwoord’ spel. Vaak komt het antwoord (soms meteen, soms na langere tijd) in de vorm van een plotselinge, holistische waarneming, waarbij het individu ineens vaststelt dat hij of zij eenvoudigweg het antwoord al kent (/kende), in al zijn vertakkingen en volledig in de context, soms zelfs zonder in staat te zijn zijn of haar nieuw gevonden waarneming in het begin onder woorden te brengen.

Tevens kan een verhoogd bewustzijn worden gebruikt om gewenste doelstellingen te bereiken op lichamelijk, emotioneel of intellectueel gebied. Gedachtepatronen in een verhoogde staat van bewustzijn kunnen hologrammen genereren die de situatie weergeven die iemand wenst te bewerkstelligen, en die zo de basis leggen voor de feitelijke verwezenlijking van dat doel.

Echter, hoe gecompliceerder het doel, en hoe radicaler het afwijkt van de huidige werkelijkheid, hoe meer tijd het universele hologram nodig heeft om aan ‘onze verlangens tegemoet te komen’. Forceren van dit proces is ronduit gevaarlijk, omdat het je bestaande werkelijkheid ernstig zou kunnen ontwrichten.

Géén magisch denken

Dit concept is en wordt door mensen in de New Age wereld vaak misbruikt voor ‘magisch denken’, alsof je al je wensen zou kunnen realiseren door er maar zo vaak mogelijk aan te denken, er hard in te geloven, en/of op te mediteren. Zo heb ik mensen gekend die dachten op deze wijze de loterij te kunnen winnen. Wel, zo werkt het overduidelijk niet. Ten eerste is er een basis verhoogd bewustzijn voor nodig wat maar zeer, zeer weinigen weten te bereiken, ondanks de claims van veel mensen die van zichzelf vinden dat ze het wèl hebben.

Ten tweede heeft het winnen van een loterij – overigens een egocentrisch doel – geen enkel verband met het huidige bestaan van ieder willekeurig iemand. Daarmee bedoel ik dat deze twee zaken volkomen los van elkaar staan. Mensen kunnen net zo goed ‘magisch’ wensen dat ze morgen wakker worden op de maan.

Indien u al ooit een verhoogd bewustzijn weet te realiseren, dan zult u automatisch begrijpen dat gewenste doelstellingen altijd een directe link met uw huidige realiteit dienen te hebben (zoals het wensen van een betere gezondheid indien u bepaalde langdurige problemen daarmee heeft).

Energieballon ter bescherming tegen lagere entiteiten

Deelnemers van het in deel 1 beschreven Gateway Proces werd geleerd om met behulp van onder meer het FFR fenomeen (Frequency Following Response) het energieveld rondom hun lichaam op te bouwen en in overeenstemming te brengen met hun omringende omgeving, en dat tot een niveau waarop de geest uit het lichaam kan treden. Daarbij moesten de deelnemers een ‘energieballon’ om zichzelf visualiseren, om daarmee bescherming te bieden tegen ‘bewuste entiteiten die lagere energieniveaus bezitten, en die de deelnemer zou kunnen tegenkomen.’

Deze ‘intelligente, niet corporale energievormen’ kunnen mensen met een uitgetreden bewustzijn tegenkomen ‘wanneer tijd-ruimte grenzen worden overschreden’.

Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk om archontische entiteiten in het astrale veld, in de bijbel letterlijk (vanuit de grondtekst) omschreven als ‘de kosmische machten van de duisternis’ en de ‘spirituele (machten) van het kwaad in de hemelse gewesten’ (/ hogere dimensies) (Ef.6:12).

Daar kunnen zich ook ‘entiteiten’ bevinden die ooit menselijke wezens zijn geweest. Die zijn echter volledig in het bezit genomen van het duister, en hebben enkel nog de kenmerken van een voormalig persoon (uiterlijk, maar ook karakter). ‘Verschijningen’ van deze personen op aarde kunnen nogal eens verwarring veroorzaken, omdat mensen die deze verschijningen zien valselijk veronderstellen daadwerkelijk met een overleden bekende te maken te hebben. Wat ze echter zien is echter slechts een huls; de ‘ik’ persoon die daar ooit in zat, is allang verdwenen.

 

Bewustzijn is energie en verdwijnt nooit

Uit het CIA document valt klip en klaar op te maken dat ‘bewustzijn’ energie is, en dat energie nooit verdwijnt (= een natuurwet). Als u dus aan uw bewustzijn (/ geest) werkt (of juist niet), dan heeft dat niet alleen gevolgen voor hoe u deze eindtijd doorkomt, maar ook en vooral voor uw toestand na dit fysieke leven, dus voor de ‘eeuwigheid’ – letterlijk, zoals u eerder in dit artikel hebt kunnen lezen.

Werk je eigen redding uit,’ zo staat het ook in de Bijbel (Fil.2:12, grondtekst). ‘Zodat jullie onberispelijke en onbesmette (lett. pure) kinderen van God mogen zijn, onaangetast te midden van een ontaarde en perverse generatie, waaronder jullie schijnen als lichten in de wereld.’ (2:15).

 

Xander

(1) CIA.gov

Eerste deel:

06-08: Dit CIA document bevestigt bestaan van de Matrix, hoger bewustzijn en een holografisch universum