CIA document (deel 2): Bewustzijn is energie, is eeuwig en gaat nooit verloren

—————————————————————————————————————————————–

Tevens beschrijving van bestaan van ‘bewuste, intelligente, niet-corporale entiteiten met lagere energievormen’ in de dimensies om ons heen

—————————————————————————————————————————————–

In dit vervolg van ons artikel van afgelopen zaterdag (6 augustus) ‘Dit CIA document bevestigt bestaan van de Matrix, hoger bewustzijn en een holografisch universum‘, waarin ik met groot genoegen de samenwerking tussen Xandernieuws met Lichtkind (Helma Broekman) aankondigde, bespreken we een aantal andere zeer interessante aspecten en constateringen in het bewuste document. Zo is bijvoorbeeld al lang bekend dat het menselijke bewustzijn (inclusief het geheugen) bestaat uit energie. En aangezien energie nooit verloren gaat, blijft de geest (/ziel) van ieder mens eeuwig bestaan. De mate waarin iemand hier zijn bewustzijn heeft weten te zuiveren (of juist niet) bepaalt waar dit bewustzijn na het fysieke sterven terecht komt.

Eén gigantisch, ongelooflijk complex hologram

De kwantummechanica heeft ondubbelzinnig aangetoond dat de complete mens, inclusief zijn hersenen, bewustzijn en geheugen, net als het omringende universum, niets meer of minder is dan een buitengewoon complex systeem van energievelden. ‘De zogenaamde toestanden van materie zijn in feite variaties in de toestand van energie, en het menselijk bewustzijn is een functie van de interactie van energie in twee tegengestelde toestanden (beweging versus rust)…’

Energie creëert, slaat informatie op en haalt betekenis terug in het universum door op bepaalde frequenties te projecteren of uit te breiden in een driedimensionale modus die een levend patroon creëert dat een hologram wordt genoemd. Elke afzonderlijke deel van dat hologram – dus ieder ‘object’ en iedere persoon in het universum – zou, indien losgekoppeld, op zichzelf het hele holografische beeld herscheppen.

Het universum is namelijk samengesteld uit op elkaar inwerkende energievelden, sommige in rust en andere in beweging. Het is, in en van zichzelf, één gigantisch hologram van ongelooflijke complexiteit. Volgens de theorieën van Karl Pribram, destijds een neurowetenschapper aan de Stanford Universiteit en David Bohm, een voormalige natuurkundige aan de Universiteit van Londen, is de menselijke geest ook een hologram dat zich afstemt op het universele hologram door middel van energie-uitwisseling, waardoor het betekenis afleidt en de toestand bereikt die wij bewustzijn noemen.

Ons bewustzijn is eeuwig, keert terug naar ‘God’

Onze geest vormt dus energievelden die in wisselwerking staan met het ongelooflijk complexe hologram dat wordt gecreëerd door de kruising van energiepatronen die worden gegenereerd door de totaliteit van alle dimensies van het universum, tijd-ruimte inbegrepen. Dat hologram – ons ‘bestaan’, ons ‘leven’, het ‘universum’ – is de eindige belichaming in actieve, energetische vorm van het oneindige bewustzijn van het Absolute (‘God’). Onze linker hersenhelft brengt al deze informatie terug tot iets wat wij kunnen begrijpen.

Aangezien het bewustzijn geheel los van en buiten de werkelijkheid bestaat, buiten de grenzen van de tijd-ruimte, heeft het, net als het Absolute (‘God’), noch begin, noch einde. De werkelijkheid heeft zowel een begin als een einde omdat zij begrensd is binnen de tijd-ruimte, maar het fundamentele kwantum van energie en het daarmee verbonden bewustzijn is eeuwig.

Wanneer de werkelijkheid eindigt (het sterven van het lichaam, het fysieke), keert de samenstellende energie eenvoudigweg terug naar oneindigheid in het Absolute, naar ‘God’. Omdat ook bewustzijn, persoonlijkheid, identiteit en geheugen energie is, blijven al deze aspecten van het ‘fysieke’ leven bewaard, met dit verschil dat er geen ‘beweging’ (verandering) meer mogelijk is.

In ruil daarvoor neemt het bewustzijn deel aan het ‘alwetende’ en ‘alomtegenwoordige’ van het Absolute (‘God’) (1), waarbij opgemerkt kan worden dat de ontwikkeling en dus kwaliteit van het bewustzijn – bepaald door de mate van liefde en de keuzes en acties die in dit beperkte bestaan zijn gemaakt – bepaalt in wat voor eeuwige* toestand dat bewustzijn terecht zal komen.

(* Het aspect van reïncarnatie laten we hier buiten beschouwing, net als de mogelijkheid dat het Absolute (‘God’) deze ‘eeuwige’ toestand weer kan opheffen / veranderen).

Zo verwerkt ons bewustzijn holografische informatie

Zodra de menselijke geest een driedimensionale matrix legt over de holografische informatie waaruit het universum en de realiteit om ons heen bestaan, wordt het door de linker hersenhelft gereduceerd tot tweedimensionale vorm, zodat we het kunnen begrijpen. Bij iemand met een verruimd bewustzijn fungeert de rechterhelft van het menselijk brein in zijn holistische, niet-lineaire en non-verbale wijze van functioneren als de primaire matrix of receptor voor deze holografische input.

De snelheid waarmee iemand een steeds hoger bewustzijn kan bereiken heeft minder te maken met de tijd die erin wordt gestoken, dan met de mate waarin de verkregen inzichten worden gebruikt om angsten en spanningen in lichaam en geest los te laten. Deze (dwangmatige) energieblokkades zijn de voornaamste hindernissen voor het bereiken van een verbeterde energietoestand en concentratie van de geest. Angst is sowieso de grootste vijand van de mens (het tegenovergestelde van liefde is angst, niet haat; haat komt enkel voort uit angst of verdriet).

Een ander cruciaal punt is het nastreven van volledige zelfkennis, waar ook Helma Broekman voortdurend op hamert. Alleen eerlijk en objectief zelfinzicht, waarbij de meest pijnlijke herinneringen en grootste angsten onder ogen worden gezien, maakt het mogelijk om te groeien in bewustzijn, objectief te blijven bij het betreden van andere dimensies, en het denkvermogen dat voor deze toestand noodzakelijk is te vergroten.

Probleemoplossing en realisatie wensen

Mensen die een verruimd / bewustzijn weten te bereiken kunnen dit bijvoorbeeld aanwenden om moeilijke problemen op te lossen, al is het geen direct ‘vraag en antwoord’ spel. Vaak komt het antwoord (soms meteen, soms na langere tijd) in de vorm van een plotselinge, holistische waarneming, waarbij het individu ineens vaststelt dat hij of zij eenvoudigweg het antwoord al kent (/kende), in al zijn vertakkingen en volledig in de context, soms zelfs zonder in staat te zijn zijn of haar nieuw gevonden waarneming in het begin onder woorden te brengen.

Tevens kan een verhoogd bewustzijn worden gebruikt om gewenste doelstellingen te bereiken op lichamelijk, emotioneel of intellectueel gebied. Gedachtepatronen in een verhoogde staat van bewustzijn kunnen hologrammen genereren die de situatie weergeven die iemand wenst te bewerkstelligen, en die zo de basis leggen voor de feitelijke verwezenlijking van dat doel.

Echter, hoe gecompliceerder het doel, en hoe radicaler het afwijkt van de huidige werkelijkheid, hoe meer tijd het universele hologram nodig heeft om aan ‘onze verlangens tegemoet te komen’. Forceren van dit proces is ronduit gevaarlijk, omdat het je bestaande werkelijkheid ernstig zou kunnen ontwrichten.

Géén magisch denken

Dit concept is en wordt door mensen in de New Age wereld vaak misbruikt voor ‘magisch denken’, alsof je al je wensen zou kunnen realiseren door er maar zo vaak mogelijk aan te denken, er hard in te geloven, en/of op te mediteren. Zo heb ik mensen gekend die dachten op deze wijze de loterij te kunnen winnen. Wel, zo werkt het overduidelijk niet. Ten eerste is er een basis verhoogd bewustzijn voor nodig wat maar zeer, zeer weinigen weten te bereiken, ondanks de claims van veel mensen die van zichzelf vinden dat ze het wèl hebben.

Ten tweede heeft het winnen van een loterij – overigens een egocentrisch doel – geen enkel verband met het huidige bestaan van ieder willekeurig iemand. Daarmee bedoel ik dat deze twee zaken volkomen los van elkaar staan. Mensen kunnen net zo goed ‘magisch’ wensen dat ze morgen wakker worden op de maan.

Indien u al ooit een verhoogd bewustzijn weet te realiseren – en daar is héél veel voor nodig, op (zoals ook in deel 1 vermeld) zeer extreme uitzonderingen (zoals Helma Broekman) na die hiermee zijn geboren -, dan zult u automatisch begrijpen dat gewenste doelstellingen altijd een directe link met uw huidige realiteit dienen te hebben (zoals het wensen van een betere gezondheid indien u bepaalde langdurige problemen daarmee heeft).

Energieballon ter bescherming tegen lagere entiteiten

Deelnemers van het in deel 1 beschreven Gateway Proces werd geleerd om met behulp van onder meer het FFR fenomeen (Frequency Following Response) het energieveld rondom hun lichaam op te bouwen en in overeenstemming te brengen met hun omringende omgeving, en dat tot een niveau waarop de geest uit het lichaam kan treden. Daarbij moesten de deelnemers een ‘energieballon’ om zichzelf visualiseren, om daarmee bescherming te bieden tegen ‘bewuste entiteiten die lagere energieniveaus bezitten, en die de deelnemer zou kunnen tegenkomen.’

Deze ‘intelligente, niet corporale energievormen’ kunnen mensen met een uitgetreden bewustzijn tegenkomen ‘wanneer tijd-ruimte grenzen worden overschreden’.

Het gaat hier hoogstwaarschijnlijk om archontische entiteiten in het astrale veld, in de bijbel letterlijk (vanuit de grondtekst) omschreven als ‘de kosmische machten van de duisternis’ en de ‘spirituele (machten) van het kwaad in de hemelse gewesten’ (/ hogere dimensies) (Ef.6:12).

Daar kunnen zich ook ‘entiteiten’ bevinden die ooit menselijke wezens zijn geweest. Die zijn echter volledig in het bezit genomen van het duister, en hebben enkel nog de kenmerken van een voormalig persoon (uiterlijk, maar ook karakter). ‘Verschijningen’ van deze personen op aarde kunnen nogal eens verwarring veroorzaken, omdat mensen die deze verschijningen zien valselijk veronderstellen daadwerkelijk met een overleden bekende te maken te hebben. Wat ze echter zien is echter slechts een huls; de ‘ik’ persoon die daar ooit in zat, is allang verdwenen.

De bijzondere gaven van Helma Broekman (Lichtkind)

In het eerste deel heb ik in het kader van de samenwerking tussen Lichtkind en Xandernieuws uitgebreid verteld hoe ik ruim een jaar geleden bij toeval op Helma Broekmans YouTube kanaal stuitte, en haar aanvankelijk zeer kritisch begon te volgen. Mijn scepsis sloeg echter al vrij snel om in verbazing, die alleen maar groter werd nadat ik begin dit jaar contact met haar had opgenomen en in de gelegenheid werd gesteld haar te volgen.

Ik had niet alleen nog nooit iemand ontmoet die ècht een (extreem) hoog bewustzijn heeft, dat nota bene aangeboren is – waar ik tal van bewijzen van heb gezien en meegemaakt -, maar tevens had ik nog nooit eerder meegemaakt dat iemand zoveel van de in de Bijbel genoemde ‘gaven van de Geest’ (/ het Licht) heeft ontvangen, laat staan op zo’n ongekend krachtige wijze.

Enkele van die bijzondere gaven die vanwege de lengte van dat eerste deel nog niet ten volle aan bod waren gekomen, zijn Helma’s ‘gave van kennis’ (‘gave om te weten’) en ‘gave van profeteren’, en zeker ook de gave van (ziels)genezing. In combinatie met haar zeer gevoelige en krachtige energieveld heb ik namelijk meegemaakt hoe mensen, die vaak jarenlang vergeefs – of met nauwelijks resultaat – psychologische hulp ontvingen, in één enkele ‘sessie’ tot diep in hun kern werden geraakt en genezing ontvingen, waardoor er een transformatie in gang werd gezet wat voor de personen in kwestie eerder totaal onbereikbaar was.

Opgemerkt dient te worden dat zoiets alleen mogelijk is als de personen in kwestie zich volledig openstellen en geloven dat zij door haar geholpen kunnen worden. Ook dit is een puur Bijbels concept; denk aan Jezus die na mensen te hebben genezen vaak tegen hen zei: ‘ga heen, uw geloof heeft u genezen’ (/ doorgaans vertaald met ‘behouden’, maar het Griekse woord in de grondtekst heeft beide betekenissen. In de context is ‘genezen’ veel logischer.).

Helma krijgt tevens met de regelmaat van de klok zeer gedetailleerde kennis door op tal van gebieden, die – zoals ik keer op keer weer constateer – niet alleen wetenschappelijk onderbouwd kunnen worden, maar ook rechtstreeks van toepassing zijn op de ‘eindtijd’ waar we ook volgens veel mensen van tal van geloven en overtuigingen in leven. Een deel van deze kennis betreft toekomstige gebeurtenissen die we in de komende jaren nog kunnen verwachten.

Echte hoop = actief, niet passief

De kern van haar boodschap is echter vol oprechte hoop, ook voor de mensen die zich hebben laten misleiden door de overheid en zich hebben laten injecteren met de voor velen zo schadelijke en zelfs fatale Covid mRNA genmanipulatie injecties.

Zoals ik ook in het artikel van gisteren nogmaals heb aangehaald bestaat die hoop echter niet uit een simplistisch en goedkoop ‘het komt allemaal vanzelf wel goed’ of zelfs ‘we hebben al gewonnen’, maar uit een dringende oproep aan alle mensen om aan jezelf te werken, naar binnen te keren, alles onder ogen zien en doorvoelen wat daar nog voor angsten, pijnen en verborgenheden zitten, en je bewustzijn daarvan te (laten) zuiveren.

Uit het CIA document valt klip en klaar op te maken dat ‘bewustzijn’ energie is, en dat energie nooit verdwijnt (= een natuurwet). Als u dus aan uw bewustzijn (/ geest) werkt (of juist niet), dan heeft dat niet alleen gevolgen voor hoe u deze eindtijd doorkomt, maar ook en vooral voor uw toestand na dit fysieke leven, dus voor de ‘eeuwigheid’ – letterlijk, zoals u eerder in dit artikel hebt kunnen lezen.

Werk je eigen redding uit,’ zo zegt niet alleen Helma, maar staat het ook in de Bijbel (Fil.2:12, grondtekst). ‘Zodat jullie onberispelijke en onbesmette (lett. pure) kinderen van God mogen zijn, onaangetast te midden van een ontaarde en perverse generatie, waaronder jullie schijnen als lichten in de wereld.’ (2:15).

Xander

(1) CIA.gov
(2) Lichtkind (Telegram / YouTube / Nieuwe Dageraad website)

Eerste deel:

06-08: Dit CIA document bevestigt bestaan van de Matrix, hoger bewustzijn en een holografisch universum

Zie ook mijn eerdere artikelen waarin de artikelen, video’s en boeken van Helma Broekman / Lichtkind ter sprake komen:

11-08: Wetenschappelijk bewijs voor ‘omgekeerde wereld’ uit Stranger Things
27-07: Uw digitale tweeling is dichterbij dan u denkt – wat gebeurt er met uw data en privacy? (/ Uw HDT (Human Digital Twin) wordt de voorloper van uw digitale avatar, die u zal vastzetten in de in de maak zijnde Luciferiaanse (Metaverse / Internet of Body’s) schepping )
26-07: Pentagon ziet opvallend veel UFO verschijningen boven Israël
22-07: Aftredende leiders, protesten, opstanden en volkstribunalen zetten eindspel elite juist in gang (/ Illuminati kaartspel 1995 liet het al zien: volken worden doelbewust opgezet tegen hun eigen regeringen om weg vrij te maken voor de èchte (Luciferiaanse) Nieuwe Wereld Orde, valselijk ‘het Grote Ontwaken’ genoemd – ‘Strompelend door de eindtijd’: Confrontatie met jezelf sleutel tot enige echte uitweg)
18-07: Zijn wetenschappers 45 jaar na buitenaardse ‘wow!’ signaal planeet van oorsprong op het spoor? ( / Nogmaals: Vaticaan lijkt op komst buitenaardse redders te rekenen (dekmantel voor duistere projecten?)
17-07: Magnetische veld zwakt af: Studie waarschuwt dat ruimtestormen het treinverkeer zullen verstoren (/ De betekenis van de ‘Grote Kosmische Alcyone Golf’ (de ‘galactic current sheet’) nader uitgelegd )
02-07: CERN viert 10e verjaardag ontdekking ‘God-deeltje’ met record energie opstart Large Hadron Collider (/ Europese organisatie onderzoekt mysterieuze neutrino’s, die mogelijk het complete ‘DNA’ van het heelal bevatten – 95% van het universum is nog steeds ‘vermist’ – ‘Neutrino’s van belang voor de kosmische ontwikkeling van de mensheid’)
24-06: Implanteerbare hersenchip die grens van het bovennatuurlijke doorbreekt klaar voor gebruik? (Wetenschappers maakten al 13 jaar geleden met elektronica onzichtbare wezens zoals ‘grey aliens’ zichtbaar – ‘Buitenaardse scenario bedacht als dekmantel voor duistere projecten’ )
22-06; / Blackrocks A.I. Aladdin’ controleert grootste deel wereldeconomie en is zo machtig geworden, dat binnenkort gesproken kan worden van een Autonome Superintelligentie (A.S.) die als een ‘god’ zal functioneren
16-06: Focus op het Licht of focus op Lucifer: zo onderscheid je waarheid van leugens (/ Bestaat er een simpele oplossing voor bevrijding in dit complexe bestaan?)
13-06: De eerste generatie technologisch verbeterde mensen loopt binnenkort op straat ( / Helma Broekman: ‘Steeds meer natuurlijke biologische mensen sterven van binnenuit af en worden Cyborg creaties’
12-06: Software engineer Google waarschuwt dat A.I. van bedrijf bewustzijn en gevoelens heeft ( / Wordt de menselijke beschaving de komende jaren in alomvattende A.I. gevangen gezet? )
06-06: ‘Is Elon Musk ‘wakker’ en ‘verlicht’? ‘Menselijk bewustzijn moet worden verhoogd‘ (/ Helma Broekman: Spiritueel ontwaakt zijn is NIET de sleutel)
04-06: Nederlands TNO team dingt mee naar miljoenenprijs voor ontwikkelen eerste werkende avatar (/ ‘Bewustzijn mens wordt in Luciferiaanse schepping vastgezet’)
29-05: Is de gentechnologie begonnen met vermengen Nephilim DNA met mensen?
24-05: ‘Astrofysici zien eerste bewijs voor bestaan onzichtbare ‘spiegel wereld’
22-05: Laatste fase teruggekeerde ‘dagen van Noach’ is met genetisch manipuleren mensheid aangebroken ( / De in apocriefe geschriften beschreven verboden vermenging van buitenaardsen met de mensheid wordt in deze eindtijd herhaald )
19-05: Groep wetenschappers: Ruimte en atmosfeer in gevaar door duizenden nieuwe Starlink satellieten (/ Helma Broekman: ‘De mensheid wordt volledig in quarantaine geplaatst om hun lichaam en ziel gevangen te houden binnen een afgesloten systeem’ )
01-05: Meer bewijs van de Matrix: Informatie lijkt vijfde element van het universum te zijn (/ Helma Broekman: Bewustzijn sleutel tot ontsnapping uit de Matrix: Mensen beperken hun eigen kracht. Als ze die wel zouden uitoefenen, zouden we deze realiteit kunnen overstijgen en ‘onze eigen geschiedenis kunnen herschrijven’)
14-04: Slangengif en Covid vaccins: Vermenging met reptielen DNA al 5 jaar geleden in dit Nederlandse boek voorspeld
07-04: Pentagon geeft nieuwe UFO documenten vrij: ‘Stralingswonden’ en ‘onverklaarbare zwangerschappen’ (/ ‘We leven zonder het te beseffen met vele buitenaardse levensvormen’)