Dit CIA document bevestigt bestaan van de Matrix, hoger bewustzijn en een holografisch universum

—————————————————————————————————————————————–

Mensen met een hoger bewustzijn, die in staat zijn de tijd-ruimte dimensie te overstijgen, zijn een grote zeldzaamheid – Aankondiging samenwerking Xandernieuws met Lichtkind (Helma Broekman)

—————————————————————————————————————————————–

Uit een officieel door de CIA vrijgegeven militair document (1) blijkt dat de Amerikaanse inlichtingendienst er al in 1983 van op de hoogte was dat het universum één groot hologram is, het menselijke bewustzijn uit energie bestaat dat de hersenen aanstuurt (en niet andersom), en dat er inderdaad sprake is van een soort ‘Matrix’ schepping die wij met ons bewustzijn waarnemen en interpreteren. Mensen met een (extreem) verhoogd bewustzijn zijn in staat om hierin te ‘zien’ en te ‘reizen’, er boodschappen uit te ontvangen, energie- en bewustzijnsvelden van anderen te lezen en te interpreteren, en zelfs de tijd-ruimte dimensie te ontstijgen. Slechts zeer weinigen kunnen deze technieken aanleren en dat niveau bereiken. Het ’toeval’ wil dat ik eerder dit jaar in contact ben gekomen met een almaar bekender wordende Nederlandse vrouw bij wie dit zeer heldere bewustzijn is aangeboren, wat een ongekend extreme zeldzaamheid is.

In het 28 pagina’s tellende document ‘Analyse en Beoordeling van het Gateway Proces’ worden eigenlijk alle als ‘alternatief’ en ‘metafysisch’ beschouwde concepten over de realiteit en het menselijke bestaan bevestigd. De kwantummechanica was op dat moment al zover gevorderd, dat bewezen werd geacht dat de bestaande – vreemd genoeg op scholen nog altijd onderwezen – visie op de werkelijkheid (een ‘materieel’ universum en een ‘materieel’ bestaan, en een ‘geest’ die daaruit zou voortkomen) je reinste flauwekul is.

Gateway Proces om ‘het hogere zelf’ te bereiken en bewustzijn te veranderen

Het Gateway Proces is de benaming van een trainingsprogramma waarmee kandidaten via hersenhelften-synchronisatie (‘Henri-Sync’) en diverse andere technieken werd aangeleerd om een staat van een ‘verruimd’ of hoger bewustzijn te bereiken, wat in esoterische kringen ook wel ‘het hogere zelf’ wordt genoemd.

Eén van de speciale vermogens die zo’n hogere staat kan opleveren heet ‘remote viewing’. Voor onze vaste lezers is dat een bekende term, aangezien we de afgelopen jaren regelmatig terug hebben verwezen naar een ‘remote viewing’ team van de CIA, dat in staat is gebleken om toekomstige gebeurtenissen – zoals de Fukushima kernramp in Japan en de Noord Koreaanse kernbom – te voorspellen, echter zonder daar een specifieke datum of jaar op te kunnen plakken.

Een andere beschreven methodologie wordt ‘biofeedback’ genoemd. Met behulp van zelf-cognitieve krachten blijkt het mogelijk te zijn om pijnprikkels in het lichaam te blokkeren, genezing te bevorderen, en – althans in theorie – zelfs kwaadaardige tumoren te onderdrukken en uiteindelijk te vernietigen.

Fundamenteel was de ‘Gateway Ervaring’ echter een trainingssysteem van de hersenen om ‘het bewustzijn te veranderen, het buiten de fysieke sfeer te brengen, om uiteindelijk zelfs aan de beperkingen van tijd en ruimte te ontsnappen.’ Hierdoor kan iemand toegang krijgen ’tot de verschillende niveaus van intuïtieve kennis die het universum biedt.’ (par.5, pag.4).

Standaard mens is gewone lamp, hoog bewust mens is laserstraal

De natuurlijke staat van de menselijke geest kan worden vergeleken met een gewone lamp die energie uitstraalt in de vorm van zowel warmte als licht, maar die op een chaotische, onsamenhangende manier zijn energie verspreidt over een groot gebied met een tamelijk beperkte diepte. Een mens met een hoger bewustzijn heeft echter een gedisciplineerde geest die te vergelijken is met een laserstraal, die miljarden keren de geconcentreerde energie bevat die in een vergelijkbaar oppervlak op de zon te vinden is.

Zo’n gedisciplineerde geest is dan in staat om op steeds hogere trillingsniveaus te resoneren, en zichzelf in synchronisatie te brengen met de meer complexe en verfijnde energieniveaus in het universum. ‘Wanneer de geest op deze steeds ijler wordende niveaus opereert, wordt aangenomen dat hij in staat is de aldus ontvangen informatie te verwerken door middel van dezelfde fundamentele matrix waarmee hij gewone fysieke zintuiglijke input zinvol maakt om betekenis te verkrijgen in een cognitieve context.’

Die betekenis kan visueel worden waargenomen door middel van symbolen, maar ook als ‘verbazingwekkende flitsen van holistische intuïtie, of zelfs in de vorm van scenario’s waarbij zowel visuele als auditieve waarneming betrokken zijn.’

Met verhoogd bewustzijn kan de tijd-ruimte worden overstegen

De kwantummechanica heeft ondubbelzinnig aangetoond dat de hele mens, inclusief zijn hersenen, bewustzijn en geheugen, net als het omringende universum, niets meer of minder is dan een buitengewoon complex systeem van energievelden. Het universum is namelijk samengesteld uit op elkaar inwerkende energievelden, sommige in rust en andere in beweging. Het is, in en van zichzelf, één gigantisch hologram van ongelooflijke complexiteit.

De menselijke geest neemt alleen maar waar door vergelijking, en werkt min of meer als een computer. Maar als de geest een verfijning in de energiematrix weet te bewerkstelligen, kan het bewustzijn worden uitgebreid of veranderd, zodat het zonder fysieke zintuigen kan waarnemen, waardoor uiteindelijk steeds meer van het universele hologram (dat natuurlijk niet toegankelijk is via zintuiglijke waarneming) kan worden waargenomen en begrepen. Zelfs de beperkingen van tijd-ruimte kunnen op den duur worden overstegen.

Tijd is een meting van energie (of kracht) in beweging. Energie die echter geen grenzen heeft en oneindig is, bevindt zich zowel buiten de ruimte als de tijd. Deze staat van inactieve oneindigheid wordt door natuurkundigen ‘het Absolute’ genoemd, energie in haar absolute staat. In religieus perspectief kan dat ‘Absolute’ worden aangeduid als ‘God’, ‘het Al’, ‘Vader’, ‘Al-Vader’. Deze bewuste energie bezet iedere dimensie, inclusief ruimte-tijd. We kunnen het (‘Hem’) alleen niet waarnemen. De (scheppende) energie in beweging is in dit perspectief dan ‘de Zoon’, het hologram van het Absolute (‘God’).

In tussenliggende dimensies kan toekomst worden voorspeld

Tussen het Absolute (‘God’) en het ‘materiële’ universum waarin wij ons fysieke bestaan ervaren liggen verschillende tussenliggende dimensies waartoe het menselijk bewustzijn in veranderde (verhoogde) staat toegang kan krijgen. Theoretisch kan dat bewustzijn net zolang worden verhoogd totdat het de dimensie van het Absolute (God) heeft bereikt.

In de tussenliggende dimensies gelden onze begrippen en ideeën over de relatie tussen tijd en ruimte niet meer. Hierdoor wordt er toegang verleend tot (kennis en informatie van) zowel het verleden als de toekomst. Zowel heden, verleden als toekomst bestaan namelijk gelijktijdig in het universele hologram. Zo wordt het mogelijk de toekomst te ‘voorspellen’, wat in werkelijkheid ‘zien’ is met totale nauwkeurigheid. Het individu dat in staat is de toekomst te ‘ontdekken’ heeft een werkelijk gevorderd niveau bereikt.

Zodra iemand in staat is zijn bewustzijn buiten tijd-ruimte te projecteren, zal dat bewustzijn de neiging hebben zijn frequentie af te stemmen op de nieuwe energie omgeving, waardoor het proces van verandering en verhoging van het bewustzijn verder wordt versterkt.

Een ander belangrijk aspect van een kwalitatief hoog bewustzijn is zelfkennis. Wanneer het bewustzijn een staat van verfijning bereikt waarin het zichzelf kan waarnemen (zijn eigen hologram), bereikt het het punt van zelfkennis. Deze mens heeft deze vorm van verheven bewustzijn, evenals het Absolute (‘God’).

Aangeboren extreem hoog bewustzijn: zeer zeldzaam, maar het bestaat

Zoals ik in het begin schreef was de ‘Gateway Ervaring’ een trainingssysteem van de hersenen om het bewustzijn te veranderen, het buiten de fysieke sfeer te brengen, om uiteindelijk zelfs aan de beperkingen van tijd en ruimte te ontsnappen, waardoor iemand toegang kan krijgen ’tot de verschillende niveaus van intuïtieve kennis die het universum biedt.’

Dat is echter beslist niet voor iedereen weggelegd – integendeel. Slecht één persoon met 20 jaar training in Zen-meditatie kon deze bewustzijnstoestand langer dan 15 minuten volhouden, zo werd destijds in het Monroe Institute geconstateerd door trainer Melissa Jager.

Het ’toeval’ wil dat ik begin dit jaar in contact ben gekomen met een Nederlandse vrouw bij wie dit extreem hoge bewustzijn is aangeboren en daardoor constant aanwezig is, en wat zich steeds verder ontwikkelt. Vaste lezers zullen begrijpen dat ik het heb over ‘Lichtkind’ auteur en videoblogger Helma Broekman, naar wie ik in de afgelopen maanden in tal van artikelen heb verwezen.

Eerste contact met ‘Lichtkind’ auteur Helma Broekman

Ik ontdekte Helma’s YouTube kanaal ‘Lichtkind’ nu iets langer dan een jaar geleden, en begon haar zeer kritisch te volgen. Kritisch, omdat ik bepaald geen hoge pet op had van de kwaliteit van andere (quasi) esoterische kanalen en websites die ik al enige tijd kende, inclusief die van de door veel ‘wakkeren’ – naar mijn mening zwaar ten onrechte – verafgode Marcel Messing.

Toen ik na een half jaar haar bijzonder authentieke video’s en artikelen te hebben gevolgd geen enkele inconsistentie had kunnen ontdekken, niets bespeurde van enige drang naar bekendheid (ego) of geldzucht, en haar soms verregaand complexe informatie steeds weer wist te maatstaven aan tal van actuele wetenschappelijke ontwikkelingen, besloot ik contact met haar op te nemen.

Wie was deze vrouw, die het in haar eentje aandurfde om een grotendeels totaal afwijkende, zeer scherpe boodschap te brengen die er duidelijk niet op is gericht om mensen een geruststellende aai over de bol te geven (en zo dus meer kijkers/lezers te trekken), maar om hen vanuit ongeveinsde liefde te waarschuwen voor deze eindtijd, en hen een geheel andere, moeilijke maar cruciale uitweg voor te houden dan de simplistische, oppervlakkige en/of oorkietelende ‘oplossingen’ van al die andere kanalen?

Energievelden en contact met hoogste dimensies

Na kennismaking werd ik in de gelegenheid gesteld haar regelmatig te volgen, en viel ik van de ene verbazing in de andere. Zo ervoer ik (zowel persoonlijk als bij anderen) hoe Helma in staat is om zowel van dichtbij als op grote afstand het energieveld van anderen (met hun toestemming) haarfijn te peilen en tot in de kleinste details te ‘lezen’, waardoor de meest persoonlijke informatie omhoog komt die feitelijk altijd blijkt te kloppen. Bovendien bleek ze – ook achteraf – mensen een precieze koers te kunnen aanraden om met deze zaken om te gaan en eventuele problemen op te lossen (het succes daarvan lag en ligt overigens altijd in de mate waarin mensen het accepteren en opvolgen).

Hetzelfde geldt voor Helma’s extreem hoge bewustzijn, zoals dat feitelijk wordt beschreven in het CIA document. Maar daar waar deelnemers aan het Gateway Proces langdurig intensieve programma’s moesten volgen, is Helma simpelweg vanuit zichzelf in staat om vrijwel zonder moeite direct contact te maken met de diverse genoemde hogere dimensies, inclusief die buiten de ruimte-tijd, en zelfs met de allerhoogste, daar waar het Licht van de Al-Vader vandaan komt, van het Absolute, van God. Dus Helma’s zeer hoge bewustzijn is als de ‘laserstraal’ zoals die in het document wordt genoemd.

En nogmaals: informatie die verifieerbaar is, in die zin dat de wetenschap ontdekkingen heeft gedaan en nog steeds doet, maar die in die kringen helaas nooit een metafysische betekenis krijgen, omdat de meesten daar simpelweg niet van willen weten. Bij Helma staat die betekenis nu juist centraal, en is het puur technische aspect van veel minder groot belang (je kunt de motor van een auto tot in de details beschrijven, zoals de wetenschap doet, maar Helma beschrijft waar de motor voor dient).

Daarnaast krijgt ze ook met de regelmaat van de klok gedetailleerde informatie over het verleden en de (zowel nabije als verre) toekomst, zowel voor individuen als op wereldschaal (vooral wat betreft de eindtijd), en ook daar heb ik enkele direct controleerbare voorbeelden van meegemaakt die de waarheid bleken te zijn.

‘Gaven van de Geest’

Eén of twee keer kan nog toeval zijn, maar na tal van treffende zaken te hebben meegemaakt moest ik sterk denken aan de in de bijbel genoemde ‘gaven van de Geest’, zoals ‘de gave om met wijsheid te spreken’, ‘de gave om dingen te weten’ (1 Kor.12:8), de ‘gave om te profeteren’ en de ‘gave om de geesten te herkennen’ (vs.10) . Gaven, die ik in een ver verleden in het evangelische- en pinksterwereldje heel vaak door mensen heb horen claimen, maar waarvan ik slechts zeer, zeer zelden een flintertje van iets dat op bewijs leek had gezien. En nu: een wagonlading vol.

Hierdoor ben ik er het afgelopen jaar van overtuigd geraakt dat de informatie die Helma in haar artikelen, video’s en boeken verwerkt rechtstreeks afkomstig is van het Licht (de Geest) van God, van de (Al-) Vader. Bij niet één andere ‘lichtwerker’ van wat voor kanaal dan ook heb ik ook maar bij benadering dezelfde overtuiging gekregen. Integendeel, het is me vaak opgevallen dat veel van deze ‘bekende (of minder bekende) wakkeren’ haar simpelweg napraten, of ongevraagd en zonder bronverwijzing de informatie van haar kanaal overnemen en zich eigen maken.

Ik hoor vooral gelovigen al vragen: hoe weet je dan dat haar informatie uit de juiste bron afkomstig is? Daar kan ik een kort antwoord op geven: ‘aan de vruchten herken je de boom’ (Matteüs 7:17-18). De vruchten zijn overduidelijk en twijfelloos heel goed, en de ‘boom’ waar ze vandaan komen is een vat vol liefde, wijsheid, geduld en bemoediging voor tal van mensen. Waarbij deze liefde en wijsheid geheel volgens de Geest van Jezus óók ‘scherper dan het scherpste zwaard’ kan zijn (Hebreeën 4:12), en soms ‘zo diep in ons doordringt, dat het ziel en geest van elkaar kan scheiden. Het laat ons zien wat er in ons is, al zit het nóg zo diep verborgen. het brengt onze diepst verborgen gedachten en plannen aan het licht.’

Samenwerking Xandernieuws – Lichtkind

Ik ben dan ook bijzonder verheugd dat ik bij deze de officiële samenwerking tussen Xandernieuws en Lichtkind mag aankondigen. Ik sta vol overtuiging achter Helma’s unieke kanaal, dat snel aan het groeien is. Zo is haar nieuwste Telegram artikel ‘Verloren binnen het spel?‘ (hier op de website) in slechts enkele uren tijd al meer dan 2200 keer gelezen.

Binnenkort volgen er op de homepage permanente directe links naar Lichtkind. Hoewel ik nog steeds zeer regelmatig mijn perspectief op actuele ontwikkelingen zal blijven brengen, zal het nog vaker ondersteunen van Helma’s artikelen, video’s en boeken, bedoeld om een brug te slaan tussen haar hoge-bewustzijnsinformatie (wat ik als ‘spiritualiteit van academisch topniveau’ zie) en het meer algemenere begrip en kennisniveau van de meeste mensen, de belangrijkste focus van Xandernieuws worden.

Xander

(1) CIA.gov
(2) Lichtkind (Telegram / YouTube / Nieuwe Dageraad website)

Zie ook mijn eerdere artikelen waarin de artikelen, video’s en boeken van Helma Broekman / Lichtkind ter sprake komen:

27-07: Uw digitale tweeling is dichterbij dan u denkt – wat gebeurt er met uw data en privacy? (/ Uw HDT (Human Digital Twin) wordt de voorloper van uw digitale avatar, die u zal vastzetten in de in de maak zijnde Luciferiaanse (Metaverse / Internet of Body’s) schepping )
26-07: Pentagon ziet opvallend veel UFO verschijningen boven Israël
22-07: Aftredende leiders, protesten, opstanden en volkstribunalen zetten eindspel elite juist in gang (/ Illuminati kaartspel 1995 liet het al zien: volken worden doelbewust opgezet tegen hun eigen regeringen om weg vrij te maken voor de èchte (Luciferiaanse) Nieuwe Wereld Orde, valselijk ‘het Grote Ontwaken’ genoemd – ‘Strompelend door de eindtijd’: Confrontatie met jezelf sleutel tot enige echte uitweg)
18-07: Zijn wetenschappers 45 jaar na buitenaardse ‘wow!’ signaal planeet van oorsprong op het spoor? ( / Nogmaals: Vaticaan lijkt op komst buitenaardse redders te rekenen (dekmantel voor duistere projecten?)
17-07: Magnetische veld zwakt af: Studie waarschuwt dat ruimtestormen het treinverkeer zullen verstoren (/ De betekenis van de ‘Grote Kosmische Alcyone Golf’ (de ‘galactic current sheet’) nader uitgelegd )
02-07: CERN viert 10e verjaardag ontdekking ‘God-deeltje’ met record energie opstart Large Hadron Collider (/ Europese organisatie onderzoekt mysterieuze neutrino’s, die mogelijk het complete ‘DNA’ van het heelal bevatten – 95% van het universum is nog steeds ‘vermist’ – ‘Neutrino’s van belang voor de kosmische ontwikkeling van de mensheid’)
24-06: Implanteerbare hersenchip die grens van het bovennatuurlijke doorbreekt klaar voor gebruik? (Wetenschappers maakten al 13 jaar geleden met elektronica onzichtbare wezens zoals ‘grey aliens’ zichtbaar – ‘Buitenaardse scenario bedacht als dekmantel voor duistere projecten’ )
22-06; / Blackrocks A.I. Aladdin’ controleert grootste deel wereldeconomie en is zo machtig geworden, dat binnenkort gesproken kan worden van een Autonome Superintelligentie (A.S.) die als een ‘god’ zal functioneren
16-06: Focus op het Licht of focus op Lucifer: zo onderscheid je waarheid van leugens (/ Bestaat er een simpele oplossing voor bevrijding in dit complexe bestaan?)
13-06: De eerste generatie technologisch verbeterde mensen loopt binnenkort op straat ( / Helma Broekman: ‘Steeds meer natuurlijke biologische mensen sterven van binnenuit af en worden Cyborg creaties’
12-06: Software engineer Google waarschuwt dat A.I. van bedrijf bewustzijn en gevoelens heeft ( / Wordt de menselijke beschaving de komende jaren in alomvattende A.I. gevangen gezet? )
06-06: ‘Is Elon Musk ‘wakker’ en ‘verlicht’? ‘Menselijk bewustzijn moet worden verhoogd‘ (/ Helma Broekman: Spiritueel ontwaakt zijn is NIET de sleutel)
04-06: Nederlands TNO team dingt mee naar miljoenenprijs voor ontwikkelen eerste werkende avatar (/ ‘Bewustzijn mens wordt in Luciferiaanse schepping vastgezet’)
29-05: Is de gentechnologie begonnen met vermengen Nephilim DNA met mensen?
24-05: ‘Astrofysici zien eerste bewijs voor bestaan onzichtbare ‘spiegel wereld’
22-05: Laatste fase teruggekeerde ‘dagen van Noach’ is met genetisch manipuleren mensheid aangebroken ( / De in apocriefe geschriften beschreven verboden vermenging van buitenaardsen met de mensheid wordt in deze eindtijd herhaald )
19-05: Groep wetenschappers: Ruimte en atmosfeer in gevaar door duizenden nieuwe Starlink satellieten (/ Helma Broekman: ‘De mensheid wordt volledig in quarantaine geplaatst om hun lichaam en ziel gevangen te houden binnen een afgesloten systeem’ )
01-05: Meer bewijs van de Matrix: Informatie lijkt vijfde element van het universum te zijn (/ Helma Broekman: Bewustzijn sleutel tot ontsnapping uit de Matrix: Mensen beperken hun eigen kracht. Als ze die wel zouden uitoefenen, zouden we deze realiteit kunnen overstijgen en ‘onze eigen geschiedenis kunnen herschrijven’)
14-04: Slangengif en Covid vaccins: Vermenging met reptielen DNA al 5 jaar geleden in dit Nederlandse boek voorspeld
07-04: Pentagon geeft nieuwe UFO documenten vrij: ‘Stralingswonden’ en ‘onverklaarbare zwangerschappen’ (/ ‘We leven zonder het te beseffen met vele buitenaardse levensvormen’)