Pasen: Is Xandernieuws nu wel of geen christelijke site?

Wat klopt er eigenlijk van het historische beeld van de kerkelijke ‘Jezus Christus’?

—————————————————————————————————————————————–

De afgelopen weken hebben we steeds meer vragen, reacties en opmerkingen van christelijke lezers gekregen die erop neerkomen dat ik zou zijn ‘afgevallen’ van het geloof. Omdat het hier deels om een vaste groep lezers gaat die soms al vele jaren op de site komen, reageer ik bij wijze van uitzondering, en uit respect en waardering voor hun trouw, in dit speciale bericht op Paaszondag op persoonlijke wijze op de gerezen vraag: Is Xandernieuws nu wel of geen christelijke site?

Kort en bondig: NEE.

Al begrijp ik naar aanleiding van het modereren van de afgelopen jaren (wat, in tegenstelling tot wat de moderator steeds leek te suggereren (iets wat ik overigens veel te lang heb getolereerd), NIET door mij gedaan werd) dat mensen daar een andere indruk van hebben gekregen.

Desondanks staat van meet af aan in regel 1 van de Siteregels duidelijk het volgende:

  • Xandernieuws is een open site, niet specifiek bedoeld voor één doelgroep. Andere bezoekers kunnen dus een andere mening hebben, respecteer dit. 

Laat ik dan eens volledig open kaart spelen over mijn veranderde gedachten, ideeën en overtuigingen.

Het klopt dat ik zeker in de begintijd van Xandernieuws (gestart begin september 2008) vanuit mijn eigen christelijke achtergrond regelmatig Bijbelteksten en – passages heb aangehaald. Lezers die deze tijd nog hebben meegemaakt weten echter ook dat ik me al snel steeds meer begon los te maken en af te keren van bepaalde christelijke ‘systeem overtuigingen’. Afgelopen week maakte een reageerder nog terecht een opmerking over het feit dat ik (al in 2010) op basis van grondige studie van grondtekst en context afstand nam van de omstreden (en naar mijn overtuiging valse) leer van de zogenaamde ‘opname’.

Stel je voor dat God iedereen wil redden – dat kan toch niet?

Waar ik de laatste maanden erg van ben geschrokken is het extreme, soms zelfs sektarische zwart/wit denken van christenen dat in de reacties werd toegelaten. Van echt respect voor andere meningen, zoals in siteregel 1 staat, was meestal geen enkele sprake. Andersdenkenden werden meteen bestookt met Bijbelteksten en de oproep – en niet zelden een openlijke eis – tot ‘bekering’, omdat als ze niet in specifieke christelijke credo’s zouden gaan geloven – ik noem deze bewust niet ‘het evangelie’, omdat het oorspronkelijke evangelie heel anders klonk – ze ‘verloren’ zouden gaan.

Van dat laatste ben ik niet alleen al jaren overtuigd dat dit niet klopt, maar heb ik tevens een hartgrondige afkeer van gekregen. Toen ik in mijn kerstartikel van 2021 op basis van de juiste vertaling van de grondtekst schreef dat het evangelie nooit is bedoeld voor een specifiek clubje mensen die eerst aan allerlei voorwaarden zouden moeten voldoen, maar voor iedereen, vielen veel gelovigen meteen over me heen.

Stel je voor dat God geen onderscheid maakt en erop uit is om iedereen te redden. Dat kunnen we niet hebben, toch? Want dan zou het volgen van al die speciale regeltjes, wetjes, gebruiken, protocollen en programma’s niets uitmaken.

Maar klaarblijkelijk vinden velen dat alleen zijzelf en een aantal niet al te afwijkende gelijkgestemden bij de ‘juiste club’ horen. Ze lijken er geen enkel probleem mee te hebben dat ontelbare aantallen ‘foute mensen’ in hun ogen straks verloren gaan. Integendeel, ik heb zelfs christenen gekend die ernaar uitkijken dat God op de meest bloederige en gruwelijke manieren zou gaan afrekenen met de ‘ongelovigen’, terwijl ze zelf feest vieren in de hemel.

Hoe ziek kun je zijn om naar zoiets te verlangen, en dat dan ook nog ‘liefde’ en ‘rechtvaardigheid’ noemen ook.

Een religie gebaseerd op angst

Ik ben zelf opgegroeid in behoorlijk strenge reformatorische kringen die op mij al snel als één groot toneelspel overkwamen, en waarin ik vooral veel ellende heb gezien en meegemaakt. Wat mij het meest trof is het ontbreken van enige vrijheid, echte vreugde en oprechte liefde voor elkaar; ik zag en ervoer enkel een religieus systeem dat op maar één ding gebaseerd is: ANGST.

Angst om te ‘zondigen’, om ‘niet goed genoeg’ of zelfs het ‘verkeerde’ te geloven, om niet ‘dankbaar’ genoeg te zijn naar God voor zijn ‘liefde’ dat zijn zoon moest sterven voor JOUW zonden (wat bij iedereen een permanent schuldgevoel moet opwekken), om toch niet ‘behouden’ te worden en ‘gestraft’ te worden door naar de hel te worden gestuurd, om in de ogen van anderen ‘zwak’ te zijn of je ‘afwijkend’ te gedragen, om niet ‘heilig’ genoeg te zijn en nog ‘wereldse’ verlangens te hebben… en ga zo maar door. Eén lange lijst van eisen die mensen in een levenslange kramp brengen, feitelijk in een soort gevangenis, in plaats van in vrijheid.

Angst, ontstaan door het door mij inmiddels verafschuwde, door het Vaticaan geconstrueerde ‘pistool-tegen-je-voorhoofd’ evangelie: ‘God houdt zóveel van je, dat Hij je eeuwig zal laten pijnigen als je niet gelooft dat Hij zijn eigen zoon voor jou liet vermoorden.’

Super Jezus

Na de traditionele kerk vaarwel te hebben gezegd, heb ik na een aantal jaar nog een zeer korte – maar intensieve – tijd (nog geen jaar) in het volle evangelie / pinksterwereldje gezeten. Daar leek op het eerste gezicht in ieder geval meer beleving en minder strakheid te zijn. Ik kwam er echter al heel snel achter dat ook dit – net als de ‘vroomheid’ en ‘gedragenheid’ in de behoudende kringen – vooral uiterlijke schijn was, en er sprake was van wéér een religieus systeem met misschien nog wel meer dwingende regeltjes dan ooit.

Het allerergste was echter dat er een soort ‘Super Jezus’ gepresenteerd werd die iedereen een geweldig, gezond en succesvol leven wil geven – als je maar gelooft. Met een andere woorden: een uiterlijk ‘fijn’ leven werd de maatstaf, en als je daar niet voldoende van in je leven had, dan moest er wel iets mis zijn met jou en je geloof.

Door dit valse evangelie rond een valse Jezus – waar in die kerken en groepen nog steeds niets aan is veranderd – kwamen mensen in een nog ergere dwangbuis terecht, die weinig heel hield van hun menselijkheid. Niet weinig heb ik gelovigen die in grote problemen zaten dit glashard horen ontkennen of horen omdraaien met ‘het gaat geweldig met me’, bang om toe te geven dat er iets mis was en daarmee meteen het oordeel van de ander – of van de hele kerk – over zich heen te halen. Immers: het MOEST ‘goed’ met jou (/je vrouw, / je gezin) gaan, anders was je geloof niet echt of niet sterk genoeg, en lag het geheel aan jou.

Het ging soms zelfs zo ver, dat als je aan iemand vroeg of die persoon er al in geslaagd was een woning te vinden, daarop met ‘ja’ werd geantwoord terwijl dit helemaal niet het geval was. Maar ze waren te bang om ‘nee’ te zeggen en dan impliciet te moeten erkennen dat hun geloof niet sterk genoeg was, want anders had God hen wel een woning gegeven. Of ze verklaarden in ‘geloof’ dat die nog niet gegeven of bestaande woning er al was, wat overigens niets anders dan een vorm van magisch denken is.

Alleen een wrede sadisten verzint dit

Nog veel pijnlijker was dat voor ernstig zieke mensen werd gebeden en over hen werd ‘geproclameerd’ dat God hen zou genezen en/of dat zij zelfs al ‘gezond’ waren. De hele gemeente en het hele gezin van een man met kanker werd zo voorgehouden dat genezing slechts een kwestie van tijd was. Niemand twijfelde eraan, want dat mocht niet. En wat gebeurde er? De man overleed toch.

Toen maakte ik in die gemeente iets afschuwelijks mee, iets zó totaal onmenselijks, dat ik op dat moment zeker wist dat hier geen God van Liefde werd gevolgd, maar dezelfde wrede sadist die ook in reformatorische kerken werd aanbeden. In het bijzijn van zijn rouwende weduwe en kinderen werd er namelijk feest gevierd met onder meer het zingen van opgewekte liederen. Ineens waren alle beloften van een zekere genezing ‘vergeten’, maar moest iedereen ineens heel blij zijn dat de zieke man nu in de hemel was, want daar had hij het immers ‘veel beter’. De arme vrouw en haar kinderen zaten er als verstijfd bij.

Fake genezingen

Als u denkt: ja, dat waren maar twee gemeenten, het is niet overal zo. Dat zou kunnen, maar ik ben in talloze kerken geweest, waaronder enkele van de grootste en bekendste, en heb wel degelijk overal in meer of mindere mate hetzelfde gezien. Ik ben bij genezingsdiensten van (inter)nationaal bekende evangelisten en voorgangers geweest, en heb – als geboren journalist – met ‘genezen’ mensen gepraat, die na van het podium te waren afgevoerd onder grote druk waren gezet om toe te geven dat zij (of hun kind) ‘genezen’ waren, maar waar in werkelijkheid niets van zichtbaar of voelbaar was. Ik heb met leden van ‘genezingsteams’ gepraat, die na wat doorvragen uiteindelijk toegaven in 10 jaar tijd nog niet één echte genezing te hebben meegemaakt. En dat terwijl naar de buitenwereld werd volgehouden dat de een na de andere zieke genezen werd.

Het almaar schrijnender wordende verschil tussen deze onthutsende hypocriete religieuze fake wereld – de mensen die er komen niet te na gesproken, want de meeste kerkbezoekers menen het oprecht en zijn enkel op zoek naar contact, geborgenheid en antwoorden, niet beseffende dat ze (weer) gevangen worden gezet in een systeem dat is ontworpen om hen gehoorzaam, onderdanig en bang te houden – en de realiteit noopte mij ertoe nog meer intensieve zelfstudie te verrichten naar de grondteksten, contexten en historische achtergrond van het christendom en de Bijbel, het ‘woord van God’ zoals dat wordt genoemd.

Heidense leringen aan christendom opgelegd

Wat ik stap voor stap ontdekte – ook op basis van christelijke theologische bronnen (die bij veel dominees bekend zijn, maar die dat niet mogen of durven te vertellen omdat anders de halve kerk meteen leegloopt) – zal ik nu proberen te samenvatten. Van het Concilie van Nicea in 325 nC – het feitelijke begin van het georganiseerde christendom – wist ik natuurlijk allang, maar mij was op school wijsgemaakt dat de Romeinse keizer Constantijn tot het christendom was bekeerd. Niets is minder waar. Constantijn is zijn leven lang de zonnegod blijven aanbidden, en is nooit ‘christen’ geweest. Hij voegde – met succes – een aantal ‘heidens’ genoemde religies samen met het opkomende christelijke geloof.

Hoe dat in zijn werk ging? Hij liet alle leiders van de christelijke gemeenten in die tijd verplicht bij zich roepen, en sommeerde hen een aantal concepten uit die andere heidense’ religies over te nemen, zodat er een soort eenheidsreligie zou ontstaan. Eén van die concepten was de leer van de Drie-Eenheid. 90% van de toenmalige christelijke leiders waren het daar hartgrondig mee oneens, en beschouwden het als een ernstige godslastering om Jezus tot ‘God’ te verheffen. Maar ze hadden geen keus: als ze dit vreemde concept niet accepteerden, zouden ze worden verbannen, en liepen ze zelfs het risico op het zwaard in hun nek.

Qua ernst valt dit te vergelijken met als Koning Willem-Alexander alle Nederlandse christelijke leiders bij elkaar zou roepen, en hen zou dwingen in de Bijbel en hun theologieën op te nemen dat Jezus een transgender was en zijn discipelen homoseksueel. Welke leider zou dit zonder protest accepteren? Desondanks is de leer van de Drie-Eenheid nog altijd de basis van bijna het hele christendom.

Zeker drie evangelisten bestonden niet

Dit is beslist niet het enige dat ernstige twijfels oproept over de waarheid en authenticiteit van de basisovertuigingen van de christelijke religie. Zo is bij theologen van allerlei denominaties allang bekend dat de vier evangelisten (Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes) hoogstwaarschijnlijk nooit hebben bestaan, al zijn voor het bestaan van Johannes nog wel wat aanwijzingen. De evangeliën zijn echter niets meer dan een bundeling van een groot aantal brieven die in de eerste circa drie eeuwen in de christengemeenten rondgingen. In die brieven vertelden mensen elkaar over het evangelie en over Jezus, maar de inhoud was dermate verschillend van elkaar, dat bij de samenstelling van de Bijbel vanaf de 4e eeuw enkel de brieven die het meeste op elkaar leken werden gebundeld en onderling werden ‘gladgestreken’ door allerlei zinnen en feiten weg te laten.

De eerste gemeenten gebruikten compleet andere boeken als basis, zoals het evangelie van Thomas en Maria Magdalena, die later als ‘apocrief’ werden uitgerangeerd. Deze gnostische geschriften geven echter heel goed weer wat de eerste christenen tot aan het geforceerde begin van de Rooms Katholieke Kerk geloofden. De met veel symbolen omschreven centrale boodschap in het evangelie van Maria Magadalena is dat ieder mens zich kan bevrijden uit de greep van het (ogenschijnlijke) noodlot, en na deze ‘opstanding’ (bewustwording) in liefde en vrijheid medeschepper kan worden van het koninkrijk op aarde.

Niet voor niets heeft het Vaticaan met man en macht geprobeerd de gnostische gelovigen uit te roeien. Zij vormden met deze oorspronkelijke leer namelijk een grote bedreiging voor de zichzelf alle religieuze autoriteit en macht over iedereen toebedeelde Roomse Kerk.

Kruis onbekend

De brieven waarvan er een aantal later ‘de grote vier’ werden, waren van veel minder groot belang. Overigens was ook de naam ‘Jezus’ onbekend; men gebruikte zijn Hebreeuwse naam Joshua (/ Yehoshua). En wat te denken van het kruissymbool? Eveneens onbekend, aangezien Joshua volgens de Griekse tekst aan een ‘stauros’ werd gespijkerd – in alle Griekse geschriften een stam (/ paal), behalve in de Bijbel. Het ‘kruis’ was namelijk afkomstig van de reeds lang bestaande verering van de Babylonische Tammuz, en werd door de al genoemde Constantijn aan het christendom opgedrongen. Dat is de ware reden waarom ‘stauros’ in de Bijbel met ‘kruis’ is vertaald.

Ook historisch is dit verifieerbaar, want de Romeinen kapten complete bossen om enorme aantallen gevangenen en ‘misdadigers’ aan boomstammen te spijkeren. Die namen voor tienduizenden slachtoffers echt niet de moeite om daar nog een verticale stam aan te bevestigen. In dit opzicht hebben de Jehova Getuigen het dus bij het rechte eind.

Dus als u als huidige christen in een van die eerste gemeenten was binnengelopen met een kruisje (al dan niet met figuurtje eraan) om uw nek, en uw was over ene Jezus begonnen te praten, dan had iedereen u vreemd aangekeken en gevraagd: over wie hebt u het? En wat is dat symbool dat u aan dat kettinkje hebt hangen?

En de brieven van Paulus? Eveneens onbekend. Die doken pas ergens in de 4e eeuw op. Niemand weet wie de (echte) schrijvers zijn.

Religieus systeem draaiend rond zonde en schuld

Na eeuwen keiharde, vaak bloederige onderdrukking van alle andersdenkenden door de Roomse Kerk – bijna alle christengroepen die nog enige oorspronkelijke basiswaarheden huldigden werden vervolgd en uitgemoord – ontstond uiteindelijk de Reformatie, waarin een aantal van de vele grove misstanden leken te worden gecorrigeerd, maar de basis exact hetzelfde bleef, nl. een God die ieder mens in de hel gooit tenzij ze geloven dat Hij zijn eigen zoon offerde. Het bleef dus hetzelfde religieuze systeem dat draait rond zonde en schuld, de mens zijn leve lang boete voor moet doen door het volgen van een scala aan wetten, regels en gebruiken.

Een religie, geheel in tegenspraak met de oorspronkelijke boodschap en leer van Jezus (de) Christus (laten we hem voor de herkenbaarheid gewoon zo noemen). Neem nu het Evangelie van Maria Magdalena, dat dus ver voor het ontstaan van de ‘grote vier’ een van de belangrijkste geschriften van de christenen was. Daarin staat letterlijk het volgende: ‘Petrus zei dat Jezus: ‘Wat is de zonde van de wereld?’ – De Verlosser zei: ‘De wereld is niet zondig.’ Zonder (erf)zonde is een levenslang religieus boetesysteem met geestelijken die moeten ‘middelen’ tussen de gewone gelovigen en God overbodig, dus werd (en wordt) dit evangelie virulent bestreden als een zogenaamde ‘vervalsing’.

Wist u dit?

Wist u dat de 613 wetten van Mozes (m.u.v. de 10 geboden) in de loop van 500 jaar door Joodse Schriftgeleerden de Pentateuch ingeschreven zijn, iets dat we tegenwoordig valsheid in geschrifte zouden noemen? Wist u dat de ‘King James’ achter de als gezaghebbend beschouwde vertaling (de basis voor de meeste andere vertalingen) een sadistische vrouwenmoordenaar was, een satanist met een voorkeur voor jonge jongetjes? Die tal van teksten liet schrappen, veranderen of juist liet toevoegen om de Bijbel aan zijn eigen ideeën te laten beantwoorden? Dat een groot aantal elkaar vaak tegensprekende manuscripten waren, waarvan er maar een enkeling is gebruikt voor deze ‘vertaling’? Dat de Bijbel ooit 72 boeken telde, en er om onverklaarbare redenen 6 zijn uitgehaald? Dat er ontelbare aantoonbare vertaalfouten instaan (zowel Grieks als Hebreeuws), die ervaak doelbewust zijn ingebracht om bepaalde algemeen geaccepteerde theologieën maar niet in gevaar te brengen?

Het echte evangelie

Eén van die valse theologieën is dat je je zou moeten bekeren ’tot’ een systeem (‘bekering tot het christendom, tot God, tot Jezus, etc.). Maar dat wordt helemaal niet met het woord ‘bekering’ bedoeld. Dat betekent enkel ‘omkering’ van je oude wegen. Het evangelie zoals de Christus dat bracht is dan ook heel simpel samen te vatten met:’

* Doe geen slechte dingen meer die jezelf en anderen beschadigen;

* Doe mij na. (‘Volg mij’).

Met als basis van dat ‘volg mij’ de driedelige wet die de Christus zelf gaf:

* Heb Liefde (‘God’) lief boven alles, en uw naaste als uzelf (waarbij het uzelf liefhebben het derde deel is). ‘Hieraan hangt de hele wet en alle profeten.’

That’s it. God en Christus zijn totaal niet geïnteresseerd in hoe religieus u bent, uw kerkgang, uw preken, uw teksten, uw woorden, uw kennis, uw offers, uw volgen van regeltjes en wetjes, et cetera..

Er is geen schuld

Vrijwel alle religies van die tijd waren al duizenden jaren gebaseerd op het gunstig stemmen van de goden, aan wie van alles moest worden geofferd – dieren, mensen en soms zelfs kinderen en baby’s – om hun ‘zegen’ te krijgen. Toen kwam de Christus met een totaal andere boodschap: Er is geen schuld, je hoeft niet te offeren, je bent vrij. (‘Uw zonden zijn vergeven’). Hou voor zover het van jou afhangt vrede met andere mensen. Vergeef degenen die echt berouw (zelfinzicht) hebben, maar schudt hen van je af als ze doorgaan met hun kwalijke en slechte gedrag.

Dit is het evangelie zoals het naar mijn overtuiging, en volgens de oudste bronnen, echt bedoeld is. In Matteüs 25 staan daarnaast drie cruciale principes die bepalen in wat voor staat uw geest/ziel – ongeacht wat voor levensovertuiging u ook heeft – zal voortleven:

* Het hebben van voldoende Licht (‘olie’ = bewustzijn, Geest); (vs. 1-13)

* Het ten goede inzetten van de talenten en capaciteiten die u heeft; (vs. 14-30)

* Het zorgen voor uw naaste hulpbehoeftige medemens. (vs. 31-46).

Een hoofdstuk eerder beschrijft Jezus hoe het er in deze eindtijd zal uitzien:

* Oorlogen, hongersnoden, natuurrampen;

* Valse profeten en valse christussen (/ kerken, groepen, religies) die wijzen op externe redding en die grote tekenen en wonderen lijken te kunnen doen;

* Verkilling van de liefde in de meeste mensen, waardoor ze elkaar slecht gaan behandelen;

* Toename van egoïsme, luiheid, genotzucht;

* Merendeel mensen heeft geen besef van de eindtijd, totdat het te laat is;

* Slechts een klein deel zal zich innerlijk klaar hebben gemaakt en kunnen worden gered.

Waar is het respect?

De ervaring met de meeste christenen leert mij helaas dat alles wat maar enigszins afwijkt van de eigen overtuiging onmiddellijk afgewezen en overschreeuwt wordt met ‘valse leer!’, ‘occult!’ en ‘duivels!’. Dat is de reden dat ik ook geen links heb geplaatst; de mensen met een beginnend besef dat wat zij altijd hebben geleerd en geloofd wel eens niet (helemaal) kan kloppen, gaan zelf wel op onderzoek uit.

Daarom heb ik, sinds ik het modereerwerk zelf ter hand heb genomen, zoveel commentaren aangepast of verwijderd. Omdat ze veelal waren geschreven met de boodschap en intentie dat andere mensen het ‘fout’ doen als ze niet volgens die regels en belijdenissen leven, waardoor zij dan ‘verloren’ zouden gaan. Ieder zo zijn eigen overtuiging, maar deze site is geen podium (meer) voor het eenzijdig opdringen aan anderen van een dergelijke boodschap van als ‘liefde’ verpakte angst, bedoeld om hen in eenzelfde religieuze gevangenis te krijgen. U bent nog steeds welkom om open blijven discussiëren met elkaar, met respect voor elkaars andere overtuiging, maar ‘preken’ worden niet meer geplaatst.

90% kerkelijke leringen bedacht om mensen vast te zetten

Na zeer grondig en langdurig onderzoek is mijn conclusie is al enige jaren dat het oorspronkelijke evangelie dermate is verkracht, dat 90% van wat de kerken leren en christenen geloven is bedacht om mensen in een permanente gevangenis van schuld, schaamte en boetedoening te stoppen, waar enkel met het ‘juiste’ gedrag (het volgen van kerkleiders, van wetten en regels, het doen van de juiste uitspraken en belijdenissen, e.d.) aan kan worden ontsnapt. Terwijl het echte evangelie mensen juist ECHT VRIJ maakt hiervan, en mensen in staat stelt Christus’ wet van de Liefde te volgen en uit te voeren in hun leven.

Kortom: het systeemchristendom is in wezen één grote sekte, zoals feitelijk is voorspeld in Openbaring 13: ‘666’, Chi-Xi-Stigma, dat zich in die tijd onmiddellijk las als ‘Teken van Christus’ Kruis.’ Met andere woorden: de religieuze tak van ‘Het Beest’ zou een valse kerk met een valse leer worden, die aan de oppervlakte bedrieglijk ‘echt’ lijkt, maar ondertussen ontelbare miljoenen heeft misleid.

Veranderde overtuigingen

Sinds ik een jaar of 4 geleden besloot om ook de laatste restjes van vroeger ingeprente religieuze ideeën los te laten en mijn bewustzijn onbeperkt en zonder vooroordelen open te stellen voor alle mogelijkheden, is er in snel tempo een nieuwe, veel bredere wereld voor mij opengegaan, waar ik in diverse artikelen van blijk heb gegeven. In die wereld zit nog steeds het goede van de (oorspronkelijke) leringen van Jezus, ook voor mij nog steeds de Christus, maar met een andere invulling en een waarheid die – zoals ik al schreef – al eeuwen door de Kerk wordt onderdrukt. Voor mij persoonlijk is een gevangenis vervangen door vrijheid, en een straffende, wraakzuchtige, bloed eisende God door een God die inderdaad puur Licht en Liefde is, en die GEEN onderscheid maakt, GEEN eisen stelt (behalve de liefde) en GEEN oordeel velt (dat doen de mensen zelf wel met hun gedrag).

Het was een lang verhaal, maar ik vond dat een groep vaste lezers en reageerders een uitgebreide uitleg verdiende over het veranderde modereerbeleid. Ik blijf respect houden voor ieders andere overtuiging, mits die overtuiging niet op voorhand anderen uitsluit en verdoemt. Omdat dit jarenlang wel de teneur is geweest – doordat ik dit veel te lang te goeder trouw aan een moderator had overgegeven – heb ik recent besloten tot een radicale koerswijziging. Indien mensen dat niet accepteren is dat natuurlijk hun goed recht, net zoals het mijn goed recht is commentaren wel of niet te plaatsen.

Iedereen die om deze reden afscheid heeft genomen van deze site, of dat nog gaat doen, wens ik behalve het allerbeste ook een open bewustzijn toe. Het is namelijk overtuiging dat er binnen enkele jaren dermate schokkende zaken op deze wereld gaan gebeuren, dat zelfs de meeste verstokte en fanatieke systeemgelovigen op zoek zullen moeten gaan naar antwoorden die hun huidige religieuze leiders en leringen hun schuldig zullen moeten blijven.

Allemaal heel veel sterkte en wijsheid gewenst in deze eindtijd.

Xander

Reageren kan op het Reactie Forum (klik hier)
*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.