Wat kunnen we in het ‘magische’ jaar 2012 verwachten?

Drie belangrijke trends: Iran, de financiële crisis en ‘jaar 1’ van de Nieuwe Wereld Orde – Vijf datums in 2012 waarop christenen de opname verwachten

————————————————————————————————————————————–

Het lang verwachte, welhaast magische jaar 2012 is eindelijk aangebroken (en begon om precies 0.00 uur afgelopen nacht met een massale punt.nl storing waardoor de site de hele dag onbereikbaar was). In de voorafgaande jaren werden we getrakteerd op diverse films met dit nieuwe jaar als hoofdthema, en dan vooral de enorme natuurrampen die onze planeet te wachten zou staan in het kader van het veronderstelde einde van de Maya kalender op 21 december. In New Age kringen wordt al sinds de jaren ’80 over 2012 gespeculeerd, en sinds enkele jaren ook onder christenen. De Amerikaanse researcher Tom Horn ontdekte zelfs dat 2012 in code is terug te vinden op het uit 1776 stammende Grote Zegel van de Verenigde Staten, en trok mede op grond van andere door hem ontdekte feiten de conclusie dat de schimmige machtselite achter de schermen al 236 jaar toeleeft naar 2012 als ‘jaar 1’ van de Nieuwe Wereld Orde.

Bovenaan de agenda lijken dit jaar twee penibele zaken te staan: de financiële crisis en het nucleaire programma van Iran. Uit een poll van de online versie van de Israëlische krant Jerusalem Post blijkt Iran (33,77%) het net te winnen van de wereldwijde economische crisis (27,21%). Als derde belangrijke gebeurtenis worden de presidentsverkiezingen in de VS genoemd (20,6%). Zal het de inmiddels zeer impopulaire Barack Obama toch lukken om te worden herkozen?

Lot Obama = lot Iran?

Het lot van Obama zou wel eens verbonden kunnen zijn met het lot van Iran. Elite ingewijde Lindsey Williams onthulde onlangs dat zijn kontakten hem hadden laten weten dat oorlog tegen Iran inderdaad op het programma van 2012 staat, en wel in de maand september of oktober. De reden: de Amerikaanse verkiezingen vinden begin november plaats, en een zittende president wordt historisch gezien zelden weggestemd als het land zich midden in een oorlog bevindt. Ook de voor de NWO belangrijke Council On Foreign Relations sprak in een recent rapport met daarin de strategische analyses voor 2012 de verwachting uit dat er een militair conflict met Iran zal uitbreken. Een nucleaire expert van de CFR pleitte daarna in het officiële Foreign Affairs Magazine openlijk voor een Amerikaanse aanval op de Iraanse nucleaire installaties.

Mahdi theologie

Wat zowel in de reguliere als de meeste alternatieve media niet wordt begrepen is dat Iran juist op zo’n aanval zit te wachten. Op veel alternatieve nieuwssites wordt dan ook beweerd dat Iran helemaal geen kernwapenprogramma heeft en dat alleen Israël en ‘de Zionisten’ uit zouden zijn op oorlog. De werkelijkheid is echter omgekeerd; dankzij de in het Westen doorgaans compleet genegeerde Mahdi theologie geloven de Iraanse machthebbers met heel hun hart dat zij een Wereldoorlog met Israël en het Westen moeten ontketenen, zodat de islamitische messias -de Mahdi, de twaalfde imam- zijn opwachting kan maken. Dat is de reden dat de Iraanse president Ahmadinejad en talloze hoge militaire en islamitische officials gedurende de afgelopen jaren wekelijks herhalen dat Israël moet worden vernietigd. Volgens veel ‘alternatieven’ is dit echter ‘Zionistische’ propaganda. Die mensen zouden echter eens met Iraanse vluchtelingen moeten gaan praten en boeken en artikelen van Iraanse dissidenten moeten gaan lezen, waardoor geconstateerd kan worden dat de situatie in Iran erger is dan zelfs de grootste critici zich kunnen voorstellen. Niet voor niets staat Iran bij zowel seculiere als christelijke mensenrechtenorganisaties al jaren steevast in de toplijst van landen met de ergste vervolgingen, misdaden tegen de menselijkheid en de hevigste onderdrukking van de vrijheid van meningsuiting.

Herhaling jaren ’30

Dat wil echter niet zeggen dat er geen andere redenen zijn waarom het Westen -en dan met name de VS en enkele NAVO partners- dit jaar zouden kunnen besluiten tot een aanval op Iran. We noemden al de eventuele herverkiezing van president Obama; een andere reden is de almaar slechter wordende financiële en economische situatie in zowel Amerika als Europa, die in steeds meer opzichten op de jaren ’30 uit de vorige eeuw begint te lijken. Ook toen eindigde een grote economische depressie in een wereldoorlog. Daarom zou een grote oorlog in het Midden Oosten en mogelijk zelfs daarbuiten de aandacht afleiden van de grote interne problemen in het Westen, waardoor eventuele volksopstanden kunnen worden voorkomen of eenvoudiger kunnen worden onderdrukt. Voor  het nietige Israël zou een militaire aanval op Iran onvoorstelbare risico’s met zich meebrengen, reden waarom de joodse staat alleen in het uiterste geval -als gevreesd wordt voor het eigen voortbestaan en voor een  door veel islamitische landen en terreurgroeperingen in het vooruitzicht gestelde nieuwe holocaust- een oorlog met Iran zal riskeren. 

Derde Wereldoorlog

Ook andere min of meer bekende publieke figuren waarschuwden voor het op korte termijn uitbreken van de Derde Wereldoorlog. De voormalige Sovjet president Michael Gorbatsjov deed dat tijdens een lezing begin december in München. Dat was een herhaling van een dreigement van de stafchef van de Russische strijdkrachten, Nikolai Makarov,  die ongeveer een maand eerder zei dat er een nucleair conflict dreigt uit te breken als de NAVO zich nog verder naar het oosten uitbreidt, iets dat nog steeds de bedoeling is. Eén van ’s werelds bekendste complotdenkers, Lyndon LaRouche, liet in een spoeduitzending vlak voor de kerst zijn publiek weten dat als president Barack Obama niet snel wordt afgezet, hij het komende jaar de Derde Wereldoorlog zal ontketenen door een ‘incident’ met Iran aan te grijpen voor een kernaanval op Rusland en China. Dat is precies wat de Amerikaanse criticus Webster Tarpley al in 2008 voorspelde als Obama de verkiezingen zou winnen. Tarpley verklaarde toen dat Obama het goedgelovige Europa zal opofferen aan een Russische nucleaire tegenaanval. Ook volgens Amerika’s bekendste klokkenluider Alex Jones was de Amerikaanse/NAVO/Arabische aanval op Libië feitelijk het begin van de Derde Wereldoorlog. 

Stort de VS en/of de eurozone in?

Dat de transatlantische band tussen de VS en Europa inderdaad uit elkaar begint te vallen is het duidelijkst zichtbaar in de economische propaganda oorlog die sinds het uitbreken van de crisis in 2008 wordt gevoerd. De politici, media, economen, analysten en ratingsbureaus in de VS en Groot Brittannië achten de ondergang van de eurozone onafwendbaar, terwijl er in Europa juist op wordt gewezen dat de problemen aan de overkant van het Kanaal en de Atlantische Oceaan veel groter en acuter zijn en de eurozone de huidige crisis wel weer te boven zal komen. In de loop van de komende maanden zou kunnen blijken wie er gelijk heeft, al moet bedacht worden dat Trends Research voorman Gerald Celente, die als één van de zeer weinigen al jaren vantevoren het uitbreken van de financiële crisis voorspelde, verwacht dat beide machtsblokken zullen gaan instorten. De eurozone zou volgens hem zelfs al binnen enkele maanden aan zijn einde kunnen komen. Het uiteenvallen van de eurozone zal in heel Europa chaos en grote maatschappelijke onrust veroorzaken. Als de eurozone met biljoenen euro’s overeind zal worden gehouden dreigt op de iets langere termijn enorme inflatie en daarnaast een permanente welvaartsoverdracht van Noord naar Zuid Europa. Steeds meer gevestigde economen zijn het er dan ook over eens dat de euro als een mislukt project moet worden beschouwd.

2012: Nieuw Tijdperk

De derde belangrijke trend voor 2012 lijkt gelegen te zijn op het spirituele vlak. Veel mensen met verschillende levensovertuigingen -of dat nu om New Age aanhangers, christenen of andersdenkenden gaat- verwachten dramatische veranderingen in 2012. New Agers wijzen daarbij nogal eens op het veronderstelde einde van de Maya kalender op 21-12-2012, de dag waarop  de mensheid een nieuw en veranderd bewustzijn of zelfs een geheel nieuw soort bestaan zou gaan krijgen, of daar tenminste een begin mee wordt gemaakt. De ‘oude wereldorde’ moet dan plaatsmaken voor een ‘nieuwe wereldorde’ van harmonie en eensgezindheid, waarin geen plaats meer is voor grenzen, onderscheid en exclusivisme. Feitelijk is dit exact hetzelfde doel als dat van de Nieuwe Wereld Orde machtselite, die zich al honderden jaren concentreert in obscure en occulte verbanden zoals de Vrijmetselaars en de daarin opgegane Illuminati. Hun belangrijkste motto ‘ordo ab chao’, orde uit chaos, lijkt het komende jaar definitief te worden uitgespeeld. De financiële en economische crisis wordt waarschijnlijk met een geregisseerde grote Midden Oosten oorlog -die misschien zelfs uitloopt op de Derde Wereldoorlog- aangegrepen om de oude wereldorde af te breken en een nieuwe orde op te leggen met een zo sterk mogelijk gecentraliseerd gezag. De EU en ‘Brussel’ staan model voor dit wereldwijd in te voeren, allesomvattende en alles en iedereen controlerende machtssysteem.

Opname

Christenen zien al deze ontwikkelingen als belangrijke mijlpalen in de Bijbelse ‘eindtijd’, waar we volgens veel gelovigen nu in leven. Evangelische- en pinksterchristenen kijken dan ook rijkhalzend uit naar de ‘opname’ van de Gemeente, de wegrukking van de gelovige christenen van de aarde naar de hemel. De afgelopen jaren zijn al vele voorspelde data voorbij gekomen, en ook voor 2012 staan weer een aantal mogelijke ‘opname’ dagen op het programma: 

* 28 januari: De op deze site vaker aangehaalde Amerikaanse evangelist Ron Reese, die al in 2008 beweerde dat Barack Obama (in 2012) de antichrist zal worden en de Verdrukking in 2015 zal eindigen met de wederkomst van Jezus Christus, heeft een nieuwe berekening gemaakt en komt nu uit op 28 januari als de meest waarschijnlijke datum waarop de opname zal plaatsvinden. Voorzichtigheid is echter geboden; Reeses berekeningen zijn namelijk hoogst speculatief, en in 2011 was hij er nog ten volle van overtuigd dat komeet Elenin in werkelijkheid Planeet-X was die tussen eind september en eind november grote verwoestingen op Aarde zou aanrichten. Iedereen die hieraan twijfelde verweet hij ongeloof, maar hij bleek het echter volkomen bij het verkeerde eind te hebben.

* 11 / 12 april: Circa 3,5 jaar vóór de Grote Verzoendag in 2015 en volgens sommige christenen daarom het begin van de Grote Verdrukking. De duivel zou op deze dag in de antichrist (Barack Obama) varen, het door Jezus voorzegde ‘plotselinge verderf’  vindt plaats (Derde Wereldoorlog?) en daarmee ook de opstanding der doden en de opname van de Gemeente.

* 19 / 20 juni: Op 14 januari plaatsten we een artikel over de visie van de Amerikaan Kevin Heckle, die op grond van de visioenen van David en de samenstand van de Aarde, de Zon, Venus en de maan tot de conclusie kwam dat de engelen in het Bijbelboek Daniël het exacte aantal dagen tot aan de opstanding der doden en daarmee de opname onthulden. Deze tijdsperiode eindigt op 19 – 20 juni 2012, al  benadrukte Heckle dat dit door kleine kalenderafwijkingen niet 100% zeker is.

* 17 / 18 september: De ‘laatste bazuin’, die traditioneel op het Joodse Rosh Hashana feest (Hebreeuws nieuwjaar)wordt geblazen, werd door de apostel Paulus rechtstreeks in verband gebracht met de opstanding der doden en de opname. Al enige jaren kijken christenen dan ook iedere keer opnieuw met spanning uit naar de beide Rosh Hashana dagen. Omdat in verband met het waarnemen van de nieuwe maan nooit zeker is op welke dag het nieuwe jaar begint, zou Jezus om deze reden gezegd hebben dat wij ‘de dag noch het uur’ kunnen weten, waarmee ook de Messias Zelf op Rosh Hashana zou hebben gewezen. 

21 december: De Amerikaanse researcher David Flynn kwam mede op grond van het door hem ontdekte TIJD=AFSTAND principe tot de conclusie dat de (Grote) Verdrukking óf in de week van 11 juli 2009, óf in de week van 21 december 2012 zal beginnen. Collega researcher Tom Horn na  jarenlang onderzoek naar de geheime boodschappen en rituelen van de occulte Vrijmetselaars / Illuminati machtselite tot dezelfde conclusie. De pirmamide op het al in 1776 bij de stichting van de VS ontworpen Grote Zegel zou in code verwijzen naar het eerste jaar van de Nieuwe Wereld Orde, het in de Bijbel voorspelde ‘rijk van het Beest’, dat zal leiden tot de komst van de ‘antichrist’ in 2012 óf in 2016.

Duivelsmessias / Antichrist

De Amerikaanse pastor Lindsey Williams, die regelmatig te gast is bij Alex Jones (Infowars), verklaarde dit jaar meerdere malen dat zijn kontakten binnen de machselite hem hebben verteld dat 2012 het jaar van de ‘duivelsmessias’ wordt. Volgens Williams is dit echter (nog) niet de letterlijke komst van de ‘antichrist’, maar wel van het antichristelijke concept, een antichristelijke (New Age) Nieuwe Wereld Orde. Door middel van de media en ‘Hollywood’ wordt de mensheid al tientallen jaren rijp gemaakt voor dit nieuwe ‘tijdperk’, waarin iedereen die zich weigert te conformeren aan de nieuwe ‘gelijkheid’ en vasthoudt aan zijn of haar eigen exclusieve (al dan niet religieuze) opvattingen, wordt bestreden of zelfs wordt ‘weggezuiverd’. Het is duidelijk welke partijen de machtselite hierbij op het oog hebben: in het algemeen iedereen die vasthoudt aan vrijheid en soevereiniteit, en in het bijzonder Bijbelgetrouwe christenen, joden (/Israël, het Zionisme) en islamitische fundamentalisten. Het uiteindelijke doel is de christenen het uitschot van de maatschappij te maken en de joden en moslims elkaar te laten vernietigen door een grote Arabische-islamitische oorlog tegen Israël te ontketenen.

Oude kalenders en profetieën

Naast de Maya kalender zouden ook de Chinese I-Ching (waar het Timewave Zero programma op is gebaseerd), Bijbel- of Torahcodes en het in het verleden op deze site regelmatig besproken Web Bot project 2012 als een cruciaal jaar voor de hele mensheid aanwijzen. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren diverse malen aandacht besteed aan soms eeuwenoude joodse profetieën die eveneens wijzen op de huidige nauwe tijdsperiode waarbinnen de lang verwachte Messias op Aarde zal komen.  Een recente profetie van de in 2006 overleden joodse rabbi Kaduri heeft ook in Israël de nodige aandacht gekregen, omdat hij een jaar na zijn dood door middel van een brief de naam van de Messias zou hebben aangeduid: Yeshua, oftewel Jezus Christus. Volgens Kaduri zal Hij kort na het overlijden van de voormalige Israëlische premier Ariel Sharon, die al bijna 5,5 jaar in coma ligt, verschijnen. In de christelijke wereld bestaat er een vergelijkbare profetie, waarin wordt gesteld dat de (Grote) Verdrukking begint op het moment dat twee van Gods belangrijkste evangelisten, te weten David Wilkerson en Billy Graham, zijn overleden. David Wilkerson kwam vorig jaar op 27 april om bij een auto ongeluk. Billy Graham is inmiddels 93 jaar oud en zou door onder andere prostaatkanker in slechte conditie verkeren.

Conclusie

Omdat zoveel ontwikkelingen zich al vele jaren -en in één geval dus zelfs al ruim 230 jaar- toespitsen op dit jaar lijkt het nauwelijks voorstelbaar dat 2012 voorbij zal gaan zonder dat er iets ‘bijzonders’ gebeurt. Over een jaar zullen we weten of dat inderdaad wereldschokkende calamiteiten zullen zijn geweest, of dat het vooralsnog enkel bij een financieel en economische zware tijd -iets waar inmiddels alle politici en economen voor waarschuwen- zal zijn gebleven.   Xander  

(1) (I.v.m. de punt.nl storing zullen de links later worden toegevoegd)