Syrische migrant waarschuwt in boek: Moslims zien integratie als verraad van de islam

Ex-moslima waarschuwt in ‘Alleen een slechte moslim is een goede moslim’ voor het groeiende gevaar van de islam en de Sharia voor de Europeanen –
Vrouw met hoofddoekje, symbool van de stapsgewijze invoering van de Sharia. (Afbeelding: Pixabay (2)).

————————————————————————————————————————————–

De Syrische migrant Laila Mirzo, die als 11 jarig meisje naar Europa kwam, heeft een boek geschreven waarin ze uitlegt waarom de integratie van moslims in onze samenleving nooit is gelukt en ook nooit kan slagen, en het dankzij massa immigratie snel toenemende aantal islamitische gelovigen daarom een steeds grotere bedreiging vormt voor onze vrijheid en democratie.

‘Alleen een slechte moslim is een goede moslim,’ heet Mirzo’s boek – een titel die ongetwijfeld fel zou zijn bekritiseerd door het Europese establishment als het niet zou zijn geschreven door een migrant uit Syrië, tevens voormalig moslima, die als 11 jarig meisje naar Europa kwam.

Na opgegroeid te zijn in en met islam weet Mirzo waar ze het over heeft als ze schrijft dat de islam die probleemloos naast de Westerse wetten kan worden gevolgd en beleden, niet bestaat. De enige potentiële speelruimte die er in de islam is wordt door moslims zelf gemaakt, doordat ze zelf bepalen in welke mate ze de islam willen volgen.

Groot verschil met christendom en jodendom

Grootste verschil met het christendom en jodendom is dat de islam volledige zeggenschap eist over alle aspecten van de samenleving en ieders leven, ook dat van andersdenkenden en ongelovigen. De autoriteit van de islam is ‘universeel en absoluut’, waardoor een seculier wereldbeeld met andere wetten en regels per definitie in strijd is met het door Allah verplichte doel van iedere moslim, namelijk overal en altijd de islam verspreiden en opleggen, inclusief de Sharia, desnoods door middel van dwang en geweld.

Deze Sharia is onlosmakelijk verbonden met de islam, zo stelt Mirzo, en bepaalt tot in de kleinste details het leven van iedere moslim, of dat nu om kledingvoorschriften, voedselgeboden of zelfs regels voor het naar het toilet gaan betreft. Discussies over en andere interpretaties van de Koran en de Sharia zijn in tegenstelling tot de Bijbel streng verboden. Het is geen mens toegestaan ook maar iets aan de Koran te veranderen of de teksten op een andere wijze te interpreteren. Kritiek staat gelijk aan godslastering, en dat mag en moet in de islam bestraft worden met de dood. De Sharia staat in de islam dan ook boven alle andere, wereldlijke (grond)wetten.

Ongelovigen per definitie ‘vijanden van islam’

Westerse islam-goedpraters wijzen nogal eens op verzen waaruit zou blijken dat de islam wel degelijk een vreedzame religie is, maar ‘vergeten’ daarbij dat in de Koran het principe geldt dat in het geval van tegenstrijdigheid de latere verzen in het boek de eerdere teniet doen. Laten de oproepen en bevelen tot moord en geweld tegen ongelovigen nu net in de laatste gedeelten van de Koran staan, waarmee dus de eerdere vredelievende teksten zijn komen te vervallen.

Moslimgeestelijken geven daar vaak een draai aan door te beweren dat het geweld enkel is toegestaan bij ‘zelfverdediging’. Wat in het Westen echter niet wordt begrepen dat ‘zelfverdediging’ in de islam iets heel anders is dan wij eronder verstaan. Iedere agressieve actie van dwang en geweld tegen ongelovigen is volgens de islam ‘zelfverdediging’, omdat niet-moslims per definitie als vijanden worden gezien die automatisch een bedreiging vormen voor de islam, hoe begripvol en vredelievend die ongelovigen zich ook opstellen.

Diep intolerante religie die geweld tegen ongelovigen aanmoedigt

Mirzo stelt dan ook dat de islam een diep intolerante religie is, ook tegenover de weinige hervormingsgezinde moslims. Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van religie zijn daarom onbestaanbaar in een samenleving die wordt gedomineerd door islam. In tal van Koranverzen wordt het vervolgen, verkrachten, vermoorden en tot slavernij dwingen van ongelovigen gelegitimeerd en zelfs bevolen, enkel omdat de slachtoffers niet-moslims zijn en/of zich weigeren te bekeren tot de islam.

Erger nog: als een moslim zijn leven verliest bij het opblazen, neerschieten, omverrijden of doodsteken van ongelovigen, die volgens de Koran niets anders dan beesten zijn, wordt hem alleen in dit geval door Allah onmiddellijk toegang tot het paradijs verleend.

De moord op Theo van Gogh en het bloedbad in het kantoor van het Franse satirische magazine Charlie Hebdo zijn slechts twee van de inmiddels honderden voorbeelden van door de Sharia gelegitimeerd geweld tegen de ‘vijanden van de islam’, dus per definitie alle ongelovigen, maar vooral degenen die openlijk kritiek op de religie, Mohammed of moslims uiten. Mirzo wil dan ook dat het taboe op het bespreekbaar maken van de geweld verheerlijkende Koran zo snel mogelijk wordt opgeheven, en dat hervormingsgezinde moslims en andere critici niet langer vogelvrij worden verklaard.

Sharia wordt al lang in Europa ingevoerd

De voormalige moslima wijst erop dat de Sharia al lang op subtiele wijze in Europa is gearriveerd en stapsgewijs wordt ingevoerd, bijvoorbeeld door het specifiek certificeren van ‘halal’ voedsel, het toestaan van bepaalde slachtrituelen, en ook het intimideren van moslimmeisjes op school omdat ze geen hoofddoekje dragen of een Westers vriendje hebben, en zich daarom ‘Haram’ gedragen. Als een moslima weigert een man de hand te schudden, dan is dat Sharia. Als vrouwen en meisjes ’s avonds steeds minder vaak de straat op durven gaan, dan is dat Sharia. De Sharia eist absolute gehoorzaamheid, zowel van moslims als van niet-moslims.

‘Vrouwenbeweging heeft eigen doelen verraden’

Mirzo vindt dan ook dat de Westerse vrouwenbeweging en feministen hun oorspronkelijke doelen hebben verraden door te weigeren kritiek te uiten op de islam en deze Sharia gebruiken, en het zelfs voor discriminerende en racistische moslims op te nemen. Men weigert te erkennen dat de vrouw in de islam een ondergeschikte, minderwaardige positie heeft, en zich moet schikken naar de wensen van haar man, vader en broers, die tevens mogen bepalen of ze wel of geen opleiding mag volgen, en zelfs met wie ze trouwt en of ze haar toekomstige man moet delen met meerdere vrouwen.

De Turkse moslimdictator Recep Erdogan herhaalde onlangs dat het belangrijkste levensdoel van moslimvrouwen het krijgen van zoveel mogelijk kinderen is. In Turkije is dat om een zo groot mogelijk leger te creëren waarmee agressieve imperialistische veroveringsoorlogen kunnen worden gevoerd. In Europa is dat om binnen enkele decennia een meerderheid vormen, zodat de islam en Sharia ook hier op ‘democratische’ wijze dwingend aan de autochtone bevolking kunnen worden opgelegd.

‘Alleen een slechte moslim is een goede moslim’

Over de titel van haar boek ‘alleen een slechte moslim is een goede moslim’ zegt Mirzo dat in de islam de enige ‘goede’ moslim een Korangetrouwe moslim is die zoveel mogelijk de Sharia volgt en de Westerse normen en waarden afwijst, omdat die onverenigbaar zijn met de islam. In de ogen van zo’n ‘goede’ moslim is een moslim die wel wil integreren en die niet zijn geloofssysteem aan andersdenkenden wil opleggen, een ‘slechte’ moslim, zeker als die moslim ook nog eens bepaalde onderdelen van het Westerse systeem accepteert.

Voor Europa zijn dan ook enkel deze ‘slechte’ moslims acceptabel en te integreren. Helaas betreft het hier een kleine minderheid die door de overige ook nog eens als ‘verraders van de islam’ worden gezien.

Er werden al miljarden uitgegeven aan integratieprojecten, met amper blijvende resultaten. Het is de grote meerderheid van de ‘goede’ moslims die een almaar groter wordende bedreiging vormen, omdat ze weigeren te integreren en zich afkeren van de vrijheid van meningsuiting en onze democratische waarden. De geschiedenis wijst uit dat overal waar deze groep groter wordt dan 10% de problemen pas echt beginnen.

Bij ongewijzigd beleid heet onze toekomst ‘islam’

Laat dat percentage nu in bijna heel West Europa zijn bereikt en ruimschoots zijn overschreden als we ook 2e en 3e generatie moslimmigranten erbij rekenen. Als gevolg van het massa immigratie beleid van de EU zal deze groep de komende jaren nog veel sneller groter worden (zo staat de islamofascistische partij DENK in de peilingen al op 7 zetels), met alle gevolgen voor onze toekomst en die van onze (klein)kinderen. Als dit beleid niet radicaal wordt omgegooid en teruggedraaid, kan die toekomst met één woord worden samengevat: islam.

Xander

(1) Geolitico
(2) Afbeelding: PixabayCC0 Creative Commons (rechtenvrij)