Oude complottheorie teruggekeerd: ‘Elite bereidt zich voor op aanstaande komst Planeet X’

—————————————————————————————————————————————–

Vreemd hemellichaam (ook ‘Nibiru’ , ‘Wormwood’ en ‘Hercolubus’ genoemd) haalde in 1981 zelfs de New York Times en Washington Post – Wel een wetenschappelijk feit: Asteroïde Apophis scheert in 2029 en 2036 rakelings langs de aarde

—————————————————————————————————————————————–

Vooral op het alternatieve internet was er in 2011 veel drukte over de veronderstelde komst van een zogenaamde ‘tiende planeet’ (Planeet X), een vreemd hemellichaam dat een volkomen andere baan zou volgen als de andere planeten, en rakelings langs de Aarde zou gaan scheren. Dat zou enorme verwoestingen aanrichten en een E.L.E. (Extinction Level Event) veroorzaken, en zo het einde van onze beschaving en zelfs de mensheid betekenen. Bewijs voor deze complottheorie was er niet, en er gebeurde dan ook niets in dat jaar. Tot mijn verbazing lijkt de hype over ‘Planeet X’ in de VS weer teruggekeerd nu de aldaar bekende conservatieve radio presentator John Moore (‘The Liberty Man’) waarschuwt dat de elite zich in het geheim wel degelijk zou voorbereiden op de aanstaande verschijning van dit letterlijk inktzwarte ruimteobject, dat ook bekend staat onder de naam ‘Nibiru’.

Met zijn verleden (?) bij de special forces, waar hij onder andere geheime psychologische- en undercover operaties zou hebben gepland, zou John Moore nog steeds veel contacten bij de inlichtingendiensten, de overheid en het leger hebben. In een interview met Mike Adams (Natural News) beweert hij dat de echte reden van de massale Covid ‘vaccinaties’ te maken heeft met de ‘tiende planeet’ (Planeet X / Nibiru), hoewel die eigenlijk de negende planeet zou zijn, omdat Pluto inmiddels is afgewaardeerd tot dwergplaneet. De globalisten zouden met de Covid injecties het grootste deel van de mensheid willen uitroeien voordat die in de gaten krijgt wat er staat te gebeuren.

Als bijna 8 miljard mensen de waarheid zou worden verteld over deze kosmische ramp, dan zou dat de beschaving onmiddellijk in totale chaos storten, zo denkt Moore, die in het verleden twee video’s maakte over Planeet X. De globalisten kopen volgens hem achter de schermen enorme voorraden voedsel, electronica, wapens en andere goederen op. Daarom zou het nodig zijn dat de mensen tot op allerlaatst gewoon blijven doorwerken, want als ze zich bewust zouden zijn van Planeet X, zou iedereen in totale paniek raken, wat de voorbereidingen van de elite zou verstoren.

Poolomkering, aardbevingen, tsunami’s, superstormen

Volgens Moore is al sinds 1979 bekend dat deze ‘tiende planeet’, die zo duister is dat deze alleen met infrarode telescopen is te zien, eraan komt. Naarmate Planeet X dichterbij komt zullen de zwaartekracht effecten steeds heviger worden, met enorme gevolgen voor het weer en het klimaat. Er komt een poolomkering met massale aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en gigantische tsunami’s, en op het hoogtepunt een storm met windsnelheden van ver boven de 300 kilometer per uur, waardoor bijna alle bovengrondse gebouwen zullen worden verwoest.

Als je deze cataclysmische ramp al overleeft, dan moet je het daarna zien te redden op een planeet waarop de beschaving volledig is ingestort. Er zal niets meer over zijn, geen energie, geen voedsel, geen transport. Alles zal zijn weggevaagd. Mogelijk zijn er niet eens genoeg mensen over om de vele honderden kerncentrales buiten gebruik te stellen, voordat daar grote ongelukken mee gebeuren en de atmosfeer wordt vergiftigd met radioactieve straling. (1)

Een minder bekende naam voor Planeet-X / Nibiru is ‘Hercolubus’ ( ‘Rode Planeet’), die in de oudheid een einde hebben gemaakt aan de beschaving van Atlantis en de oorzaak zijn van alle zondvloed verhalen die in diverse culturen en religies voorkomen.

Planeet X haalde in 1981 enkele grote kranten

Planeet-X zou in 1981 voor het eerst gefotografeerd door de Infrarode Electronische Telescoop van het Jet Propulsion Laboratory. De ontdekking haalde destijds grote kranten zoals de New York Times en de Washington Post.

Nadat Planeet-X verder werd bestudeerd zouden enkele wetenschappers tot de conclusie zijn gekomen dat de geschriften van de oude Sumerische beschaving gelijk hadden en de planeet, die vijf tot zes keer zo groot als de Aarde zou zijn en de baan van een komeet volgt, binnen 25 tot 30 jaar vlak bij de Aarde zou komen, een gebeurtenis die iedere 3630 jaar herhaald wordt. Door zijn krachtige magnetische veld duwt de -letterlijk- duistere planeet allerlei rotsblokken en ander ruimtepuin voor zich uit en laat het een ‘staart’ van wel een miljoen kilometer of meer achter zich.

In 1983 zou tot absolute geheimhouding zijn besloten

In 1983 zou er een geheime bijeenkomst met ’s werelds belangrijkste astronomen en andere wetenschappers plus een groot aantal politieke, militaire, financiële en zakelijke vertegenwoordigers zijn georganiseerd. Iedereen was het er over eens dat Planeet X, door het Vaticaan beschouwd als de in het bijbelboek Openbaring voorspelde ‘Alsem’ (‘Bitter’ / ‘Wormwood’, de ‘ster die brandend als een fakkel uit de hemel valt’, Opb.8:10-11) nooit aan het grote publiek mocht worden onthuld. Er zou zijn besloten tot strenge geheimhouding en het bouwen van enorme ondergrondse bunkers en installaties, waar de elite zich pal voor de komst van Planeet-X in zou terugtrekken, in afwachting van de verwoesting van het aardoppervlak.

In alleen al de VS zouden ruim 200 van deze ondergrondse installaties -‘projecten voor de nationale veiligheid’ die ieder enkele duizenden mensen kunnen bevatten- zijn gebouwd. Omdat Planeet-X vanaf de ‘onderkant’ van onze planeet op ons zou afkomen, werden er op de Zuidpool twee observatoriums gebouwd. Dit zouden de meest geavanceerde sterrenwachten ter wereld zijn. In 2007 werd er informatie naar de alternatieve media gelekt dat Planeet-X vanaf de lente van 2010 met goede gewone telescopen te zien zou zijn. Sinds die tijd werden er grote aantallen foto’s en filmpjes verschenen waarop Planeet-X te zien zou zijn. Deze werden echter stuk voor stuk gedebunked .

Voorspeld in de Bijbel?

De Amerikaanse pastor F.M. Riley verwierf in christelijke kringen destijds enige bekendheid met zijn voorspellingen van de komst van ‘Planeet X’ / ‘Nibiru’, waar hij al sinds 2001 intensief onderzoek naar zou hebben gedaan. Het zou naar zijn overtuiging het begin zijn van de ‘vreselijke dag des Heeren’, zoals beschreven in onder andere Jesaja 2:12-22, Haggaï 2:21 en Hebreeën 12:26-29. In Jesaja 13:1-14 is te lezen dat op deze ‘dag des Heeren’ de verwoesters van ‘het einde des hemels’ zullen komen en de ‘werktuigen zijner gramschap’ zijn, ‘om de gehele aarde te verderven.’ Volgens Riley slaat dit op de komst van Planeet-X.

‘Zie, de dag des HEREN komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestijn te maken en haar zondaars van haar te verdelgen… Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen. Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir. Daarom zal Ik de hemel doen wankelen en de aarde zal bevend van haar plaats wijken door de verbolgenheid van de HERE der heerscharen, ten dage van zijn brandende toorn.’ (vs.9-13)

Ook Jezus zou volgens Riley impliciet over Planeet-X hebben gesproken toen Hij zei: ‘De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.’ (Mat.24:35). Het Griekse woord dat is vertaald met ‘voorbijgaan’ is parerchomai. Dit woord komt 31 keer in het Nieuwe Testament voor en betekent letterlijk ‘passeren’ of ‘voorbijkomen’, als bij een beweging. Riley dacht dat Jezus bedoelde dat de ‘hemel’ en de ‘aarde’ letterlijk ‘bewogen’ zullen worden en dat dit zal gebeuren bij de komst van Planeet-X.

‘Schrik en kuil en strik over u, bewoners der aarde!… De aarde barst geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk; de aarde waggelt en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar overtreding drukt zwaar op haar; zij valt en staat niet weer op.’ (Jesaja 24:17+19-20)

In het boek Lucas vertelde Jezus over de gebeurtenissen op Aarde die aan Zijn terugkeer vooraf zouden gaan:

‘Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen grote aardbevingen zijn, en nu hier, dan daar pestziekten en hongernoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel…. En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen.(Lucas 21:10-11+25-26)

De apostel Petrus schreef over deze eindtijd:

‘Maar de dag des HEREN zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden.’ (2 Petrus 3:10)

In de Bijbel staat geschreven dat de rijken en machtigen zich dan zullen proberen te verschuilen, precies zoals ze van plan zouden zijn met hun bunkers en onderaardse installaties:

‘Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond voor de verschrikking des HEREN en voor de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken. Te dien dage zal de mens zijn zilveren en gouden afgoden, die hij zich gemaakt had om zich daarvoor neer te buigen, voor de ratten en de vleermuizen werpen, bij zijn vlucht in de rotsholten en in de bergspleten…’ (Jesaja 2:19-21)

‘En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde… en de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?’ (Openbaring 6: 12-17)

‘En de tweede engel blies de bazuin, en er werd iets als een grote berg, brandend van vuur, in de zee geworpen, en het derde deel van de zee werd bloed, en het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf, en het derde deel van de schepen verging.’ (Opb.8:8)

‘En de derde engel blies de bazuin, en er viel een grote ster, brandend als een fakkel, uit de hemel, en zij viel op het derde deel der rivieren en op de bronnen der wateren. En de naam der ster wordt genoemd Alsem. En het derde deel der wateren werd alsem en vele van de mensen stierven van het water, omdat het bitter geworden was.’ (8:10).

Hoe serieus moeten we dit nemen?

Planeet X / Nibiru is de afgelopen circa 20 jaar al veel vaker voorspeld, maar nooit daadwerkelijk gepasseerd. Het is dan ook heel ‘handig’ dat Planeet X de onbewoonbare ‘onderkant’ van onze planeet nadert, en ook nog eens zó duister is dat het object alleen met infrarode telescopen te zien zou zijn. Met andere woorden: niemand kan controleren of deze theorie klopt, ook de vele honderdduizenden amateurastronomen niet.

Gezien Moore’s achtergrond als ‘groene baret’ en special operations specialist denk ik eerder aan de zoveelste afleiding-door-angst operatie. Natuurlijk is niet helemaal uit te sluiten dat het géén hoax is, maar vooralsnog zie ik geen enkele reden om Planeet X nu wel serieus te nemen.

En de Bijbelse profetieën dan? Die staan overduidelijk bomvol Oosters symbolisch en figuratief taalgebruik dat vreemd is voor de Westerse ‘logische’ en lineaire denkwijze. Toch snapt iedereen wel dat ‘de sterren van de hemel’ niet letterlijk op de aarde kunnen vallen, de rijken en machtigen niet letterlijk aan de bergen zullen vragen om op hen te vallen, en er geen letterlijke draak met zeven koppen en tien horens uit de zee zal opkomen (Opb. 12:3 / 13:1 / 17:12), om een van de legio andere voorbeelden te noemen.

Waarom andere delen van deze profetieën dan wèl letterlijk zouden moeten worden genomen, wordt nooit afdoende uitgelegd. De Bijbel verklaart zichzelf overigens op veel andere plaatsen: met ‘sterren’ worden engelen en hemelse machten bedoeld, en met hemellichamen, de zee en de branding allerlei volken en mensen (denk bijvoorbeeld aan de dromen van Jozef, of ‘de morgenster’, bizar genoeg een benaming van zowel Satan (Jes.14:12) als Jezus Christus (Openbaring 2:28 en 22:16; 2 Petrus 1:19). Zie ook Openbaring 9:1: ‘En ik zag een ster, uit de hemel op de aarde gevallen, en haar werd de sleutel van de put des afgronds gegeven. En zij opende de put des afgronds…’

Asteroïde Apophis scheert in 2029 en 2036 langs de aarde

Dat betekent niet dat er niet ook een soort letterlijke, dus zichtbare vervulling zou kunnen komen, zoals een object uit de ruimte dat op de planeet neerstort. Begin april 2029 scheert de circa 300 meter lange asteroïde Apophis (genoemd naar de Egyptische god van verwoesting) rakelings langs de aarde (op slechts 37.000 km. afstand, met een snelheid van 30 km/seconde). De kans op een botsing zou officieel slechts 1:250.000 zijn.

Enkele astronomen berekenden echter dat de zwaartekracht van de Aarde de baan van de asteroïde zal veranderen, waardoor Apophis in 2036 recht op ons kan afkomen. In juli 2013 haalde natuurkundige en ex-astronaut Ed Lu het CNN nieuws omdat de kans op een botsing volgens hem vele malen groter is, namelijk 1:3.

De Europese Commissie nam het gevaar van een eventuele inslag met een asteroïde dermate serieus, dat Project NEOshield werd gelanceerd, bedoeld om een manier te bedenken om de koers van hemellichamen zoals deze te veranderen. Dat zou mogelijk kunnen gebeuren met een ruimtesonde.

Profetie uit 1939

De in eigen kring niet onomstreden christelijke profetes Bertha Dudde voorspelde in 1939 de onverwachte komst van een zeer heldere ‘ster’, die de nachtelijke hemel fel zal doen oplichten en ‘het einde’ van het huidige wereldbestel zal aankondigen. Dudde schreef 82 jaar geleden dat er een tijd zou komen met steeds heftigere natuurverschijnselen, wat volgens haar waarschuwingen van God aan de mensheid zouden zijn om terug te keren naar Hem. Toch zou de mensheid hoofdzakelijk onverschillig blijven, en weigeren Gods hand in deze natuurverschijnselen te zien.

Slechts een klein groepje mensen zou inzien dat het Gods laatste oproep zou zijn aan een in geestelijke duisternis weggezonken mensheid. En dan ‘zal een ster zich afscheiden van het firmanent en zijn spoor veranderen… het schijnsel van deze ster zal die van alle anderen verre overtreffen. Het zal ’s nachts zeer fel schijnen, de Aarde naderen en voor de mensen een ongewone verschijning zijn. Dit zal laten zien dat de Schepper van hemel en aarde volledig in controle is en de beweging van de sterren volgens Zijn wil dicteert.’

‘Zodra de ster zichtbaar wordt, zal de mensheid steeds dichter bij het geestelijke keerpunt komen… er zal zoveel spirituele hulp worden aangeboden, dat deze slechts met een beetje wilskracht kan worden geaccepteerd. Toch zullen de mensen steeds hardnekkiger worden, en zal hun denken nog erger worden misleid… Dan is de tijd niet ver meer weg waarvan de Heer zei dat Hij, als de mensen hun hart zouden sluiten voor alle geestelijke zaken, deze wereld op zijn kop zal keren.’

‘Het licht zal schijnen, ook daar waar het wordt vermeden, want de stralen van het licht zullen zo helder zijn dat het alles zal doordringen. Zelfs de geestelijk misleide persoon zal niet kunnen vermijden het te zien, maar zal het desondanks toch willen verwerpen, waardoor hij op het einde zal worden opgeslokt door het licht… En het licht zal de duisternis verslaan; de duisternis zal zich moeten terugtrekken zodra het licht van de waarheid doorbreekt. Leugens en illusies zullen vergaan, maar de waarheid zal voor eeuwig blijven bestaan.’ (2)

Xander

(1) Natural News / Brighteon
(2) Bertha-Dudde

Archief, ter referentie:

2013:

24-07: Ex-astronaut: deze eeuw 33% kans op verwoestende asteroïde-inslag
09-01: Telescopen richten zich vandaag op potentieel gevaarlijke asteroïde (/ Apophis… Vervulling Openbaring 8 in 2029 of 2036?)

2012:

12-04: EU wil afweersysteem om inslag asteroïde Apophis in 2029 te voorkomen

2011:

04-03: Chinese TV laat opname van twee zonnen zien – Planeet X?
02-03: Pastor Riley overtuigd van komst Planeet-X vanaf oktober 2011

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

39

 1. @Elise schreef:
  03/08/2021 om 9:13 pm
  “Allemaal onzin? Grote vraag dan: Waarom…..Er moet dan toch iets zijn, waarom de zon blokkeert moet worden?”

  Omdat zonnevlammen Nieuwe Kristalenergie naar de aarde zendt waardoor de bewustwording van de mensheid verhoogd wordt en machtscontrole over de mens onmogelijk wordt.
  Dáárom moet de zon geblokkeerd worden, dat hebben ze eerder geprobeerd door met chemtrails (behalve mensen ziek te maken door zware metalen en kankerverwekkend materiaal uit te strooien) een blokkade op te werpen om te verhinderen dat die trillingsfrequenties van die energie de aarde en de mensheid zouden bereiken.
  Maar alle pogingen falen om deze energie te saboteren want anders zouden er geen vaccinatie weigeraars en verzet tegen dit huidige vaccinatie experiment geweest zijn.
  De elite is onderhand wanhopig want hun plan voor totale machtscontrole over de mensheid is compleet mislukt, de collectieve bewustwording van de mensheid is reeds te ver gevorderd, kan niet gestopt worden en neemt dagelijks toe.
  Dat wordt bewezen door de massale protesten over heel de wereld: nooit zal en kan de mensheid nog onder totale controle onderworpen worden.

 2. Die olie en de slang zijn hetzelfde. Men trekt de olie uit de grond en zo ontstaan er gangen met lucht, die op slangen lijken. Deze gangen hebben weer invloed op aardbevingen enz.
  De slang is niet alleen kwaadaardig. Het kan ook gezien worden als vruchtbaarheid symbool.

 3. De olie oorlog begonnen? Om de wereld 1 te maken moeten alle palm landen weg. Ooit ergens gelezen.

 4. Nibiru is de naam van een planeet en niburu is de gebeurtenis. Ni betekent niet en nieuw en buru betekent geboorte. Dus van oud naar nieuw. De slang die in zijn eigen staart bijt. ouroboros. enz.

 5. Allemaal onzin? Grote vraag dan: Waarom missie India naar de zon en kan zonlicht blokkeren? Er moet dan toch iets zijn, waarom de zon blokkeert moet worden?

 6. @ Snuf de Hond: 8:40 pm. Hoe frappant. Ik zag vanavond een update van Amir Tsarfati, van de christelijke gemeente BeholdIsraël. org, waar hij gewag maakte van enorme tankerbranden in de UAE. Toeval?

 7. De onzichtbare gevaren zijn altijd het meest angstwekkend. Nu dus ook weer. We hebben al de angst voor terrorisme gehad (na 9/11), een Saddam Hoessein met massavernietigingswapens (die er niet waren), nu een onzichtbaar virus en een onzichtbare planeet.
  Een mens lijdt het meest door het lijden dat hij vreest.

 8. De heidense moderne mens, is feitelijk een inmense angsthaas.
  Betreffende die ondergrondse bunkers, dezen zullen evenzo worden vernietigd.
  De satanisten, roeien zichzelf op deze wijze uit.
  Nou, opgeruimd staat netjes…
  Abba YHWH, zal de Zijnen behouden.

 9. Onze langverwachte Redder zal terugkeren, zeker weten !
  De Wederkomst is zeer nabij; lijkt mij.
  Shalom, uit Zeeland.

 10. Ha, de zeer ernstige waanbeelden van de regerende elite !
  Zwaar beschadigde mensen. Beschadigd specifiek op
  psychisch / psychiatrisch vlak !!!
  Tja, het resultaat…wanneer men het Woord vn de
  HEER, naast zich neer heeft gelegd.
  Of nooit enige interesse heeft gehad, voor de
  Bijbelse betekenis !!!
  De satanisch regerende elite, zeer ernstig gestoorden
  zijn het ! Levensgevaarlijk…
  En zullen voor de voetenbank vn onze Messias
  worden gelegd. Ooit, wanneer hun aardse leven er op zit.

 11. @Rapture Ready.

  Sinds Einstein weten we dat tijd relatief is, dat wil zeggen dat het tijdsverloop ‘gerelateerd’ is aan het referentiekader (waaronder de snelheid) van de waarnemer.

  In een ruimteschip dat zich verplaatst met 99,9% van de snelheid van het licht, zou 1 jaar overeen komen met 22 jaar op Aarde.

  En in een ruimteschip dat zich verplaatst met 99,9999% van de snelheid van het licht, zou 1 jaar overeen komen met 707 jaar op Aarde. En 6000 jaar dus met 4.224.000 jaar op Aarde.

  En in geval een ruimteschip zich zou verplaatsten met 99,999999% van de snelheid van het licht, zou 6000 jaar in dat ruimteschip overeenkomen met 42 miljoen jaar op Aarde, enz.

 12. @ Vlrdngr 02/08/2021 om 3:01 pm

  Zeer plausibele aanname, de theorie over de zonnevlam.
  Inderdaad kunnen weinig mensen “over de schutting kijken” en het grotere geheel (willen) zien, zelfs met alle op het internet toegankelijke kennis.

 13. @Johan P. U hoort de bel luiden maar weet niet waar de klepel hangt. Foei!!

  Darwin, voormalig predikant, evenals zijn vader, was een Jezuïet werd op zijn veertigste een Atheïst en deed de Bijbel dicht.

  Ik las de vuistdikke biografie over Charles Robert DARWIN [1809 – 1882) van- Adrian Desmond & James Moore. Vertaling Henk Moerdijk – Tweede druk 2009. 900 blz. Voor – en tegenstanders komen ruim aan het woord!

  In wat voor wereld werd Darwin volwassen? Wie waren zijn tijdgenoten? Darwin, werd
  geboren tijdens de Franse Revolutie waar God dood werd verklaard, en de Bijbel een verboden
  boek was, vooral tijdens het schrikbewind 1793-1795 en de Guillotine tienduizenden hoofden afgehakt werden waaronder veel geestelijken. De Jezuïeten, al eeuwenlang vijanden van
  de Bijbel plaatsten dit Boek der boek al 1563-1967 op de Index verboden boeken en waren verheugd en lachten in hun vuistje.

  In de biografie lees ik: Darwin voelde zich vooral op zijn gemak bij de liberale Filosofen die regelmatig bijeenkwam in The Freemasons Tavern London. Daar ontmoette hij Schrijvers van revolutionaire pamfletten, Filosofen, vrijzinnige Theologen, Jezuïeten en Vrijmetselaars.

  Darwin Kapelaan van de duivel:
  Darwin schreef in 1856, kort voordat hij begon aan zijn boek de Origin of Species [Ontstaan Der
  soorten] Wat een boek zou een kapelaan van de duivel kunnen schrijven over de onbeholpen,
  verspillende, stompzinnige en afschuwelijke wrede werken der natuur!”

  Ramshoorn: Hoeveel beter schreef Job toen God zich als Schepper der Natuur en MENS van de Wereld zich aan Job in al Zijn Macht en Heerlijkheid openbaarde. Job 38 t/m 42.
  Darwin wilde als predikant al Genesis het Boek van de Schepping verenigen met Geologie. Blz.
  573. Opvallend dat hij zijn boek der soorten vaak een vervloekt boek noemde! Blz. 576.

  Darwin was verbaasd dat Nederland een van de eerste landen was waar een vertaling van De Origin Of Species verkrijgbaar was. Details Blz. 11.

  Charles Darwin kreeg felle kritiek van gelovige criticasters te horen: U spreekt over natuurlijke
  selectie – Wie was dan de Selecteur? Daarover had hij niet gesproken in zijn onderzoek. Darwin
  wilde in tegenstelling tot Marx de wetenschap veranderen door een Geweldloze Coup. Hoe dan?

  Darwin die bekend was met het Malthusiaansye Depopulatie ondermijnde het gedachtegoed
  dat het geloof van de mens niet langer onsterfelijk was. Blz. 587. Evolutie theorie sluit dat immers
  uit. Alleen de sterke overleeft! “”

  Echter…Het harde bewijs van Evolutie en de ontbrekende sleutel
  daartoe is tot op deze dag is niet geleverd. Geleerden van allerlei pluimage bekvechten en spreken elkaar nog steeds tegen over dit onderwerp.

  Alle gelovigen wereldwijd, beleden tot de Franse Revolutie van 1789-1814, de geschiedenis van
  de Schepping in hun Bijbels en Geloofsbelijdenis…TOTDAT…er ene atheïst genaamd Charles Robert Darwin kwam die in zijn boeken/pamfletten een heel ander verhaal vertelde over het …
  Ontstaan Der Soorten. Vrienden als Sir Charles Lyell, A.R. Wallace en T.H. Huxley stonden hem
  terzijde.

  Criticasters van Darwin Blz. 528 van The Origen Of Species spreken rake taal. Darwin was zich zeer bewust dat zijn Tweede Boek The Descent of Man door gelovigen als zeer Verdorven zou worden beschouwd.” Darwin was een gemeen, geslepen hoogmoedige man die in beide boeken flink plagieerde. Waarvan Acte!!!!!

  De Schepping zoals in Genesis verwoordt, werd een hol begrip bij Darwin. De mens verliest zijn waardigheid als Kroon van de Schepping. Genesis 1-3 en Psalm 8.

  Darwins-Evolutie -Strijd en Selectie, is nu weer razend populair 2021 en wordt toegepast in alle communistische en fascistische regimes!!! En deze ongelovige atheist werd begraven in London
  in Westminster Abbey. Shame-Shame-Shame!

 14. Gill Broussard (Astronoom) was een atheïst die door zijn eigen onderzoek naar planet-X een Christen werd.
  Deze man heeft zeer goed onderbouwde tijdlijnen gemaakt die voor iedereen toegankelijk zijn om te bestuderen.
  Deze “tekeningen” met bijbelse uitleg laat menig Christen zich achter de oren krabben wat betreft het bestaan van Planet-X.
  Naar mijn mening interessant genoeg om na aanleiding van dit artikel ook eens naar te kijken.

 15. @ Ramshoorn: 7:15 pm, op 2/8. Amen! De Heere regeert, de God van Abraham, Isaac en Jacob.

 16. Vandaag een apocalyptisch artikel.

  In hoeverre de planeten en sterren deze verwoesting zullen brengen die hier beschreven wordt, weet ik niet.
  Wat hier niet beschreven staat en wat ook eenmaal zal verdwijnen zijn al het schroot ( satellieten en ruimte schepen ) wat door de mensheid in een baan om de aarde is geschoten, met raketten, zal verdwijnen.

  Dat weet ik omdat de Bijbelteksten die hier worden aangehaald, nog op vervulling wachten.
  Dit is geen fixte maar ruwe werkelijkheid.
  En aangezien God ook de hemellichamen geschapen heeft is het best wel denkbaar dat God deze ook in zal zetten om het eind oordeel van de wereld te voltrekken.
  Dan kun je denken God gaat Zijn schepping toch niet vernietigen….. Ja dat klopt, dat heeft Hij één keer gedaan met de zondvloed en toen heeft hij ons beloofd dat Hij dat nooit meer zal doen.
  De regenboog is daar nog steeds het teken van, dan denkt God aan dat verbond wat Hij met de aarde en de mensheid ( Noach) heeft gesloten.

  Maar na de zondvloed heeft de mensheid niets geleerd en is de mensheid is weer verder gegaan met zondigen.
  ( doelmissen )
  De wereld ligt totaal in de zonde, ze wordt “ uitgewoond” ( lees Jes 24 maar ! )en alles wat goed was lijkt nu te worden ingezet door de mensheid tot vernietiging van de mensheid zelf.
  Kijk naar de onrtwikkeling van atoombommen, en naar het “ knutselen “ aan virussen, het is inmiddels wel bewezen dat het uit een laboratorium komt.
  En genetische manipulatie.en het aborteren van nieuw leven enz enz enz ….. de wapenwedloop.
  Achter deze processen zit heel veel kwaad van sociopatishe mensen. ( Hier vaak “ de elite genoemd maar m.i. Is het ziekelijk kwaadaardig )
  We zullen er nog veel van horen, en als je het nieuws een beetje volgt dan kun je zien dat die tijd heel dichtbij is.
  Wat zich nu lijkt te voltrekken in de wereld mede door alle snelle communicatiemiddelen, daar was Hitler maar een kleintje bij.
  Kortom de wereld is vol van kwaad en zonde.

  En eenmaal gaat God de wereld “ louteren “ reinigen , zuiveren van al het kwaad. Let op AL het kwaad.
  En dan gaat God een nieuwe hemel en een nieuwe aarde HERSCHEPPEN, en dan is het heel wel denkbaar dat deze natuurkrachten die hierboven beschreven worden door God gebruikt zullen gaan worden.
  Om Zijn doel een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te herscheppen.
  En het mooie is, als je als mens een persoonlijke relatie met de Heere Jezus hebt gekregen dan zul je eenmaal op deze nieuwe aarde mogen wonen. Tot in de eindeloze eeuwigheid.

  Zo wordt de eerste bladzijde van de Bijbel hetzelfde als de laatste bladzijde van de Bijbel.
  Want God laat NOOIT. ( varen) Los wat Zijn hand eenmaal begon.
  Hij begon met een “ volmaakte schepping” en hij zal ook eindigen met een volmaakte “ nieuwe wereld schepping “ zonde zonde. .
  Shalom
  Anna

 17. @Rapture Ready 02/08/2021 om 9:12 pm
  Dat is een uitleg die uitgaat van uw eigen hoogmoedigheid aangezien die stelling van u inhoudt dat een dag voor god gelijk zou zijn aan een dag voor een mens. God -indien men in hem gelooft- zou buiten de tijd staan, nog even daargelaten dat het principe van een ‘dag’ wordt beoordeeld aan de hand van de cyclus van de zon die niet op de eerste dag werd geschapen.
  Overigens was Darwin een overtuigd gelovige en geen atheist. Net als heel veel wetenschappers trouwens. Als u een waarlijk gelovige zou zijn dan zou het niet uw taak zijn om alles letterlijk te nemen maar te kijken naar de diepere betekenis.
  God zou de mens hebben geschapen naar zijn eigen voorbeeld, maar ik stel daarbij wel dat het niet gaat om het fysieke uiterlijk maar het vermogen om te leren, te scheppen en te vernietigen en de keuze te maken tussen goed en kwaad.

 18. dat zgn *schudden van de aarde*, kan misschien te maken hebben, met : de nu komende OMkering van de magnetische polen -(( N wordt Z plus Z wordt N ….

 19. @Doordenker

  Deze aarde is 6000 jaar geleden door Gods Weord (Jezus Christus) gecreëerd.

  Een van de eerste hoaxen was de zgn evolutietheorie, die op geen enkel wijze wetenschappelijk te bewijzen is. Zie hiervoor bijv. de duizenden artikelen op Creation Ministries Internationa, die allen geschreven zijn door ex-evolutionisten en allen met een specialisatie gepromoveerd.

  Het moest de dwaze naïeve mens van Gods Woord afhouden. Ook toen gold: herhaal, herhaal, herhaal…. De elite liet diverse professoren hun studenten conditioneren met de onzinnige zgn wetenschappelijke bewijzen.

 20. Het gaat om een planeet die iedere 3500 jaar langskomt. In oude boeken spreekt men van de verwoester. Geen botsing met de aarde maar wel stenen en gruis welke enorme destructie teweeg kunnen brengen. In tijden zoals deze waar overheden de bevolking terroriseren snakt men naar een boven natuurlijk event dat qua macht en impact boven alles staat. Niets is toch fijner dan wanneer ‘iets” met de gevestigde orde die ons leven verpest, afrekent. Doorgaan zoals het nu is, is geen optie.

 21. Net zoals alles en de (huidige) solar mininum een cyclus is , heeft het niburu mini zonnestelsel want dat is het nl. , een eigen cyclus. En de dag komt ook weer dat dit mini zonnestelsel de onze wederom passeert. Met nodige veranderingen die het zal aanrichten. Nee de aarde zal niet zwaar verwoest worden zoals voorheen al gebeurde, maar wel de(onze) beschaving zoals wij het kennen. Onze astronomische kennis stelt niets voor in vergelijking met de accurate kennis van vroegere veel hogere en geavanceerde beschavingen ver vóór ons hier op aarde. Dus hoezo complot ! Eerst zien dan geloven ? Het is een kwestie van (willen) weten niet van geloven.

 22. Vaccinatie helpt ook vast tegen de komst van Niburu.
  Mensen willen belazerd worden, dus ze worden belazerd. Angst is daarbij een beproefd en effectief middel.
  Helaas is de grote massa dom en naïef en informeert zich niet.

 23. @Lechaiem. Voor predikanten is die Corona-hysterie in ieder geval een gouden tijd.
  Zij krijgen eindelijk oog voor de 22 hoofdstukken van het laatste en beste boek van de Bijbel Openbaring.

  Dank aan Xander en het Team voor al die realistische Bijbelgedeelten in dit artikel.
  Een preek van 20 minuten is te kort om al die gebeurtenissen aan de orde te stellen!!!

  Lechaiem…Vergeet nooit dat de Bijbel een Happy End heeft, daarom lach ik al die doem profeten van 2021 midden in hun gezicht uit.

  Weten we in 2021 nog wel wat de Profeet Habakuk leert?

  Habakuk 3:15 Gij JHWH betreedt met uw paarden de zee de schuimende vloed der grote wateren. 16 Toen ik het hoorde, Beefde mijn binnenste; op het gerucht daarvan Sidderden mijn lippen; bederf kwam in mijn gebeente en ik beefde op de plaats waar ik stond;

  Toch…zal ik rustig Afwachten de dag der Benauwdheid, wanneer die aanbreken zal voor het volk
  dat met benden ons aanvalt.

  Habakuk 3:17 Al zou de Vijgeboom niet bloeien, en er geen opbrengst aan de Wijnstokken zijn,
  de vrucht van de Olijfboom teleurstellen; al zouden de Akkers geen spijs opleveren,
  de Schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen Runderen in de stallingen zijn,

  18 nochtans zal ik Juichen in JHWH de HERE, jubelen in de God van mijn heil.

  19 De HERE Here is mijn kracht: Hij maakt mijn voeten als die der hinden,
  Hij doet mij treden op mijn hoogten.

  SHALOM. Ramshoorn.

 24. Kijk daar zijn de vaccinaties voor. Straks in de schuilkelders en in de nieuwe wereld na Nibiru dienen we zoveel mogelijk gevrijwaard te zijn van ziektes. Er is alleen plaats voor supergezonde mensen…

 25. Nou, hier geloof ik niets van. Dat er iets gaat gebeuren zodat hemel en aarde bewegen, is alleen wanneer Christus ons ophaalt en wanneer Hij definitief terugkomt.

 26. Het 1000 jarig vredesrijk is ook hier op aarde. Dus iedereen die zich voorbereid op deze planeet zal net zo verleid worden als met de mRNA injectie. Wees bezig met de wederkomst van Yeshua. Nibiru is niet de hemel. Het is zo zwart dat je het niet ziet. Dan weet je dat je in de maling word genomen.

 27. Weinig mensen weten dat we nu al 2,5 miljoen jaar eigenlijk leven in een ijstijd het Kwartair genaamd. Deze ijstijd wordt regelmatig onderbroken door warmere interglaciale periodes die gemiddeld zo’n 11.700 jaar duren. De glaciale periodes zelf duren 40.000 tot 100.000 jaar.

  De huidige interglaciale periode noemt het Holocene en aangezien die ongeveer 11.700 jaar geleden begon, beleven we thans dan ook de laatste jaren ervan.

  Het Holocene was één van de warmere periodes midden in de Kwartaire ijstijd waardoor de mensheid kon gedijen, en landbouw en menselijke beschavingen konden ontstaan.

  Wat Greta en consoorten ook mogen beweren, het huidige CO2 gehalte van 400 deeltjes per miljoen in de atmosfeer zal niet kunnen beletten dat aan het huidige ‘gelukzalige’ Holocene binnenkort een einde komt want in de geologische geschiedenis van de Aarde zijn er zelfs al ijstijden geweest met maar liefst 3.000 deeltjes per miljoen CO2 in de atmosfeer.

  Zonnepanelen, windturbines en zelfs waterkrachtcentrales (bevroren water kan niet gebruikt worden om turbines aan te drijven) zullen niet volstaan om voldoende energie/warmte te produceren om mens, dier en planten (voedselgewassen) in leven te houden.

  Het enige wat de mensheid in staat zal stellen om de komende ijstijd te overleven is tijdig beginnen met de bouw van (veilige) kerncentrales maar dat is ongetwijfeld het laatste waar onze onbekwame politici en hun ‘klimaatexperten’ zullen aan denken. Integendeel zelfs…!

 28. Ik heb een heel interessant gesprek gehad met een zekere JWGPatriot op

  https://rumble.com/vjw9xy-scifriday-nibiru-is-not-coming-to-destroy-us.html

  die informatie losliet over Planet X. Hij heeft een post  van een zeker GRB lab uit de UK uit 2011 dat nergens meer te vinden is op het Internet op rumble.com geplaatst. Het kan natuurlijk fake zijn maar het past ergens wel in de coverup voor Planet X zoals Xander in dit artikel vermeldt.

  Ik heb toen de data van GRB lab gesubstitueerd in de vis viva vergelijking uit de Astronomie om te kijken of er iets van deze data kan kloppen.
  Je kunt met deze vergelijking de snelheid berekenen van  een hemellichaam als je weet hoever het van de zon verwijderd is (r) en als je de halve lange as van de ellipsbaan weet(a).

  (v)2=GM(2/r –1/a)

  Omdat GRB labs een snelheid gaf voor Planet X van 11.57km/s  bij de baan van Jupiter heb ik deze snelheid ingevuld in de vis viva vergelijking om de afstand van Planet X tot de Zon (r) te berekenen en kwam ik uit op een afstand van 13,24 AU.
  (Je kunt dit zelf narekenen als je Natuurkunde op de middelbare school hebt gehad).

  Dat betekent dat Planet X zich in 2015 tussen Uranus(19,2 AU) en  Saturnus(9,6 AU) bevond. Volgens GRB labs was PlanetX dus al in 2015 in ons zonnstelsel!

  (Ook op de link onderaan vind je berekeningen met de derde Wet van Keple die dit bevestigen).

  De post van JWGpatriot vind je onderaan….

  JWGPatriot
  The following info was posted in 2011 from GRB labs in the UK: The existence of Nibiru (the outer-most orbital), its sun, and 6 companion planets are FAR beyond speculation or debate. Do you realize what would happen if they released the knowledge of an incoming binary system to the public? Even those who believe they are psychologically and emotionally stable are not able to handle this; and instantly go into mild forms of shock and denial. Name: VP313, The Destroyer, Nibiru, Planet X Coordinates: Current position as of [5.21.2015] RA/DE (12000) 6h25m12.8s /+32*16’18.0” RA/DE (of date) 6h26m8s /+32*15’47” Hour angle/DE 17h21m46s /+32*15’47” AZ/Alt: +72*43”46” /-29*09’44” Diameter: 179,028 to 183,191 kilometers Mass: 3.34 (3 to 4) MJ (Jupiter masses) or 0.00319 Solar masses or 6.341324 x 1027 kg or approximately 6 thousand trillion kilograms Density: 1.965 g/cm3 (solid) or up to 5.242 g/cm3 if it is composed purely of iron oxide Composition: cesium, iron oxide, iron, oxygen, ozone; other substances unknown Orbiting bodies: seven planets or moons, innumerable asteroids and/or comets and debris Forward velocity (speed): 25,890 mph or 11.57km/s at Jupiter orbit and 18,124 mph or 8.10km/s at Saturn orbit Rotation: clockwise Rotational velocity (spin speed): 36,030 mph Outer magnetic field: 2,442,371,253 km or 16.326 AU in diameter; and 7,672,935,586 km in circumference Inner magnetic field: 27,452,490 km or 0.184 AU in diameter; and 86,244,541 km in circumference Core magnetic field: 9,799,461 km or 0.066 AU in diameter; and 30,785,915 km in circumference Magnetic field strength: 208.15G or 20,815 uT Orbit: retrograde, eccentric, lo

  http://www.angelismarriti.it/ANGELISMARRITI-ENG/REPORTS_ARTICLES/nibiru-arrival-speculations.htm

  Aan de 5 wijze maagden op deze site zou ik zeggen:
  Hou je lampen brandende want Planet X en de bruiloft van het Lam komt eraan!

  Mattheus 25:1-13
  Openbaring 19:7-9

 29. Goed gezegd Willy, zou God Zijn eigen schepping vernietigen om een paar van die onnozele halsen, die denken alle macht te hebben. De duivel heeft ze in zijn macht en beloofd alles.
  Zie de verzoeking in de woestijn, hij ging weg, want Jezus wees hem op de bijbel.
  Ook zal er weinig gebeuren, als de Heilige Geest en de gemeente ( de weerhouder ) nog op de aarde zijn.
  Lees maar na openbaring 3, wat er gaat gebeuren op de aarde.
  En kom mij niet met die onheilsprofeten op de proppen die denken dat ze zich kunnen verheffen boven God en de mensen
  wijs proberen te maken dat zij het weten, kijk maar naar de duivel, zijn einde staat al vast door het volbrachte werk op het kruis van Jezus Christus.
  Al die zg profeten of goeroes, nu weer Peter Blok die naar Frankrijk vlucht om zo’n gemeenschap te stichten.
  Waar blijft je vertrouwen, het is toch een win win situatie, komen we nu door wat voor reden vroegtijdig te overlijden, zijn we in ieder geval verlost van deze histerie, anders wachten we op de komst van mijn Heer en Heiland op de wolken en we gaan Hem tegemoet en zullen voor altijd bij Hem zijn.
  Veel sterkte, groet Henk

 30. De bijbel is een fascinerend boek, al moet ik zeggen dat ik de meeste verhalen op een andere manier opvat dan dat de meeste lezers hier doen. Er zijn maar weinig mensen die de vertaalslag leggen naar “moderne” tijden, maar als je er over na gaat denken dan worden er, zeker in het oude testament, heel veel zaken beschreven die we nu ook hebben en als modern beschouwen. Waarom zou dit zijn? Omdat er iemand zo’n 6000 tot 7000 jaar geleden een superactieve en voorspellende fantasie had of… omdat dit beschrijvingen zijn van dingen die allemaal al eerder bestonden?

  Neem bijvoorbeeld Mozes die in een donderende wolk op een berg land met de geboden in zijn armen. Vertaal dit eens naar een inboorling uit de Amazonegebieden die voor het eerst van zijn leven een helikopter voor zijn neus ziet landen. Hoe zou deze man dit aan zijn stamgenoten omschrijven? Juist…
  Of het “brandende bosje” waardoor god tot mensen sprak en zijn gezicht zichtbaar was. In onze tijd heeft iedereen zo’n brandend bosje in zijn woonkamer staan.
  En zo staat het oude testament stampvol met voorbeelden!

  Ongeveer 12.000 jaar geleden is er een ongekende ramp op onze planeet gebeurd. Dit was in een ijstijd, een groot deel van de planeet was bedekt onder een dikke laag ijs. 12.000 jaar geleden is een groot (en denk dan echt aan miljoenen kubieke kilometers!!!) deel daarvan in HEEL weinig tijd ontdooit, waardoor er een zondvloed ontstond waarvan de gevolgen ook nu nog op vele plaatsen op de planeet te zijn zijn. Noah is daar beroemd mee geworden, al was hij zeker niet de enige overlevende. Elke beschaving op de planeet die de mogelijkheid had om verhalen door te geven naar het nageslacht heeft een zondvloedverhaal.
  Er zijn verschillende theorieën over hoe dit is gebeurd. Het is berekend dat als die enorme klont ijs op “natuurlijke” manier had moeten ontdooien dit waarschijnlijk zo’n 100.000 jaar had geduurd. Maar we hebben het over een periode van nog geen 250 jaar. Een theorie is dat er een komeet op de aarde is neergestort, midden op de dikste plek van het ijs. Dit zou voor een vrijwel directe ontdooiing zorgen die inderdaad een enorme vloedgolf de hele wereld over zou gaan in een paar dagen tijd. Dit is dan weer iets te snel, en daarom denk ik eerder aan een andere theorie: een zonnevlam. Hiervoor zijn ook vele bewijzen te vinden in bijvoorbeeld Egypte. De oorspronkelijke buitenste laag van de piramiden bestaat uit een dikke laag verbrand graniet, later is er door de Egyptenaren een nieuwe buitenste laag overheen gemaakt. De oorspronkelijke piramiden zijn meer dan 12.000 jaar oud (en zijn oorspronkelijk ook ZEKER geen tombes), dit geldt ook voor de sfinx. Wereldwijd zijn er vele structuren die veel ouder zijn dan dat archeologen beweren, denk aan tempels in India, piramiden in Zuid Amerika, complexen in China, Göbekli Tepe in Turkije, enzovoorts. Zelfs Atlantis blijkt geen legende te zijn, maar was een gebied op de plaats waar nu Marokko ligt. Ondergegaan in de zondvloed, net als het enorme stuk toen droog land voor de kust daar.

  Echter… De mensheid is volgens de archeologen pas 6.000 jaar snugger genoeg om zich als agrariër te gedragen. Wat nu als de mensheid er na de eerdergenoemde ramp er gewoon zo’n 6.000 jaar over gedaan heeft om zich *WEER* op te werken tot agrariër? Als er morgen een nieuwe zonnevlam 90% van al het leven op onze planeet uitroeit zijn alleen de ook eerder genoemde stammen in de Amazone in staat om te overleven omdat ze nu ook hun voedsel moeten vinden in een wereld zonder enige technologie. U als lezer van dit stuk hebt werkelijk geen idee hoe u zichzelf in leven moet houden als de supermarkten leeggeroofd zijn, als u uw buurman hebt bestolen van al zijn gehamsterde voedsel en u de kogels van de hordes “woestelingen” hebt weten te ontwijken… Ik trouwens ook niet…

  Ik ben er van overtuigd dat deze ramp op vele plaatsen in de bijbel is terug te vinden, net als het bewijs van de beschaving die er was voordat de ramp plaatsvond. Je moet alleen stoppen met alles letterlijk nemen en de vertaalslag leggen naar voor ons gewone dagelijkse zaken.

  Het magnetisch veld van onze planeet is inderdaad aan het verschuiven en de magnetische polen zullen over een paar jaar (2050?) rond de evenaar liggen. Hierdoor zal de as van de aarde ook verplaatsen, al zal dit “tijdelijk” zijn, denk aan enkele millennia. Door de inwendige structuur van de aarde zal deze hoogstwaarschijnlijk uiteindelijk wel weer terug schuiven naar waar hij nu is.
  Bewijs hiervoor: op de zuidpool zijn vele fossielen gevonden van tropische planten en dinosauriërs. Ook is de afgelopen 100 jaar het magnetisch veld rondom onze planeet serieus aan het verzwakken, op dit moment is dat al een gevaar aan het opleveren op het moment dat er een zonnevlek een uitbarsting heeft in onze richting. Tot nu toe hebben we geluk gehad.

  Het is zo ongelofelijk jammer dat er zo weinig mensen zijn die verder kijken dan hun neus lang is, die de vele eindjes aan elkaar knopen, die opzij kijken naar wat er in andere expertisegebieden gebeurd en zich niet alleen blindstaren op wat er in hun straatje past.
  En helaas is ELKE religieuze stroming absoluut SUPERSTAR, net als archeologen.

  De bewijzen zijn er. Dingen zullen gebeuren, er zijn veel zaken die gewoon om de zoveel jaar terugkomen, zoals bijvoorbeeld het flippen van het magnetische veld van de aarde, elke 12.000 jaar, al miljoenen jaren lang. En we zitten nu precies op dat punt…

  Het is een beetje chaotisch verhaal, maar ik moet af en toe ook doen alsof ik werk…

 31. Als we dan in ca. 2030 toch naar de “Niburu-verdoemenis” gaan.., waarom dan ‘mRna’ spuitjes onder de wereldbevolking forceren? De elite zit dan toch in een bunker. Kunnen ze daarna de wereld indelen zoals ze het zelf zouden willen. Toch?

 32. God zal nooit toestaan dat zijn schepping zal worden vernietigd. Er zijn al vele aardscheerders geweest en er zijn ook meteorieten op aarde neergekomen. en die noemen we meestal vallende sterren. Wat die profetes betreft daar laat ik mij niet door leiden, ook de oude astronauten theorie leert dat de aarde ook in de oudheid is bezocht door aliens die ons beschaving en godsdiensten gaven, dit is allemaal onzin. Petrus ziet in zijn tweede brief niet het einde van planeet aarde, alleen de hemelen zullen onrustig zijn. En de komst van de Heer zal gepaard gaan met atmosferische tekenen. Dus de aarde heeft in zijn geschiedenis al alles gezien, en de aarde is oud aan het worden. Alleen op de planeet aarde is uniek leven ontstaan en dat moeten we koesteren en ons niet bezighouden met vallende sterren. Shalom

Comments are closed.