‘Hoop in de hoogste God, en vrede op Aarde: goede wil in mensen’

—————————————————————————————————————————————–

Een zo letterlijk mogelijke vertaling vanuit het Grieks van de vredeboodschap in Lukas 2:14, en tevens van het kerstevangelie van Matteüs

—————————————————————————————————————————————–

Wellicht denkt u: wat een eigenaardige kop op deze eerste kerstdag. Dit is echter een zo letterlijk mogelijke vertaling van de Griekse grondtest van ‘Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens’ (Lukas 2:14, NBG), wat naar mijn mening één van de meest misleidende en zelfs kwalijke vertalingen is die van de bekendste Bijbelse vredeboodschap had kunnen worden gemaakt. Waarom? Omdat deze vertaling een vorm van exclusiviteit impliceert, terwijl de oorspronkelijke boodschap toch echt voor ALLE mensen is – zonder uitzondering, ongeacht of ze nu wel of niet bij een bepaalde etnische, culturele of religieuze ‘club’ horen.

‘Deze tekst is niet makkelijk te vertalen, omdat sommige zaken een brede betekenis hebben,’ legt onze ‘huisvertaler’ Mark (pseudoniem) uit. ‘Maar dankzij de voorzetsels en gezond verstand is óók dit goed te doen’:

De tekst

Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. (vertaling: NBG-1951)

14 Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ , καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη· ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία.

mening (goede m.=aanzien = eer / toekomstige m.= verwachting) | in | hoogste | (aan/voor) God | (komma) en/ook | in de richting van | (van) grond (=Aarde) | in | (aan/voor/met/door) mensen | goede wil | (punt)

Eer in de hoogste God [als, het roemen is in onze God] en vrede op aarde: goede wil in mensen –>

Verwachting (=hoop) in de hoogste God, en vrede op Aarde: goede wil in mensen

(Einde citaat uit de tekstanalyse. Download hier de PDF ( Luk 2-14 met toelichting ) met uitleg en alle verwijzingen)

Engelen zingen zonder voorbehoud ALLE mensen hoop, vrede en goede wil toe

Met ‘bij mensen des welbehagens’ impliceert de NBG dat er ook mensen zijn die NIET onder dat ‘welbehagen’ vallen, en daarmee dat je dus aan bepaalde voorwaarden moet doen om in Gods ‘goede blaadje’ terecht te komen.

Oftewel: precies wat de meeste kerken hun volgelingen al eeuwen proberen wijs te maken: binnen deze muren is er redding, erbuiten zijn we er nog niet zo zeker van, en/of gaat u rechtstreeks verloren. Dat wordt tegenwoordig niet vaak meer zo letterlijk gepreekt, maar de houding van veel christenen spreekt boekdelen; binnen het christendom is dit wel degelijk nog steeds een zeer breed gedeelde opvatting. (Overigens geldt natuurlijk hetzelfde voor de andere twee Abrahamitische religies.)

Exclusiviteit dus, een ‘wij’ en een ‘zij’. Oftewel: U moet wel aan bepaalde regels en voorwaarden voldoen om bij ons / bij onze God te gaan horen. We hebben daar een complete theologie omheen gebouwd, en u moet zich daar wel volledig aan onderwerpen. (En – gezien het feit dat er zo’n 500 stromingen in het christendom zijn -: kijk vooral niet naar de verklaringen en theologieën van andere kerken en groepen, want die hebben het op bepaalde punten fout. Alleen bij ons zit u bij de juiste club.)

‘Niet alleen voor ons, maar voor de hele wereld’

Dat is echter niet de boodschap van kerst en het evangelie zoals het bedoeld is. Die is eigenlijk vrij simpel samen te vatten: God ‘drukte’ Zijn hele Wezen af in een mens die Yehoshua (Joshua) werd genoemd, ‘de Christus’. Hij werd voor de hele mensheid Zijn levende boodschap van hoop, vrede en goede wil. Hij leidde een leven vol onbaatzuchtige liefde en zelfopoffering, bezat niets, veroordeelde niemand, maar verketterde tegelijkertijd met de meest krachtige bewoordingen de religieuze leiders die op basis van het volgen van honderden wetten, regels en gebruiken exclusiviteit claimden en gehoorzaamheid eisten, en schuwde een enkele keer zelfs fysiek geweld niet om hen op hun plek te zetten. Uiteindelijk werd hij hierom vermoord, om vervolgens met Zijn opstanding te laten zien dat de dood niet het einde is, maar een nieuw, veel beter begin.

‘Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld.’ (1 Joh. 2:2). Helaas werd Zijn AL-omvattende boodschap van liefde, hoop, verzoening en bevrijding na zo’n drie eeuwen vastgezet en verkracht in een nieuw religieus kastensysteem, de Katholieke Kerk, waarin zo ongeveer alles waar Joshua (/ Jezus) tegen waarschuwde tot ‘wet’ werd verheven. ‘Redding’ werd namelijk weer exclusief en afhankelijk van het absoluut gehoorzamen van zelfverklaarde leiders, theologieën en geschriften, en het volgen van religieuze gebruiken en protocollen.

Dezelfde valse Kerk bepaalde dat kerstmis tijdens deze dagen moest worden gevierd (terwijl de echte datum maanden eerder zou moeten zijn), maar in feite maakt dat verder niet veel uit (is immers ook niets meer dan theologie), omdat de ware geestelijke boodschap onveranderd blijft en in principe 365 dagen per jaar in ieders hart zou moeten zijn:

Verwachting (=hoop) in de hoogste God, en vrede op Aarde: goede wil in (ALLE) mensen

Een veel betere wereld is hiermee zó dichtbij. Kijken we echter naar de gebeurtenissen van deze tijd, vooral vanaf 2020, dan kunnen we alleen maar constateren dat het grootste deel van de mensheid zichzelf mogelijk nog nooit zó ver van deze boodschap verwijderd heeft (of heeft laten verwijderen). Dat is des te meer reden om in deze moeilijke eindtijd, waar we enkel nog maar het eerste begin van hebben meegemaakt, dit evangelie juist uit te dragen en te verspreiden – DE grote opdracht die Joshua / Jezus zijn volgelingen gaf.

(Download hier (mat 1-2 Kerstverhaal volgens Matthaios) alvast de vertaling van het kerstevangelie van Matteüs 1 en 2, waar ik omwille de lengte van dit artikel nog apart op wil ingaan. Lees absoluut ook de ‘Veelgestelde Vragen’ die Mark onder het verhaal beantwoordt. Hij nodigt mensen uit om erop te reageren, vragen te stellen, en ook verzoekteksten te noemen waarvan hij eventueel een vergelijkbare letterlijke vertaling zou kunnen maken.)

Namens het hele team een fijne kerst toegewenst!

Xander

(1) Afbeelding: Kevin2001, DeviantArt

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

53

 1. Ik las in het laatste artikel dat Xander de reactie-mogelijkheid gaat sluiten. Wel, dat is als beheerder zijn goed recht. Ik heb dit artikel, waarnaar hij refereert, echter nog eens opgeslagen, maar daaruit blijkt overduidelijk dat Xander een arminiaan is en algemene verzoening leert. De Kerstboodschap van de engelen is absoluut niet wat Xander daarvan maakt. Er staat weldegelijk: Ere zij God in de highest en vrede op aarde in de mensen van het welbehagen. Gods Woord leert geen algemene verzoening, maar particuliere verzoening. In Johannes 17 bidt Christus: “Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die Gij Mij gegeven hebt.” God leert uitdrukkelijk in Zijn Woord: “Jakob heb Ik liefgehad en Ezau heb Ik gehaat.” Paulus zegt: “Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degenen, die zalig worden, en in degenen, die verloren gaan”, 2 Kor. 2:15. God is een God Die de goddeloze rechtvaardigt, maar in het gros belijders heeft God geen welgevallen (1 Kor. 10:5), omdat men te best is om slecht te zijn en te goed om verloren te gaan. Velen zullen wel zoeken in te gaan, maar niet kunnen, zegt Christus (Luk. 13:24), omdat men wil ingaan met behoud van de oude mens. “Ik ben door de wet der wet gestorven” Gal. 2:19, is een geheim dat alleen Gods ware volk mag kennen. Xander, ik zeg het uit liefde, maar als je geen persoonlijke kennis hebt aan Christus door particuliere verzoening (Joh. 5:25), dan bedrieg je jezelf voor de eeuwigheid. Je pretentie dat jij “de kennis” hebt en anderen niet, is op zijn zacht gezegd: sanhedristisch. Ik ben vrij van je bloed.

 2. Wow Xander nieuws!.
  Wat prachtig dat je dit gelooft en verspreid. Amen!

 3. @Jolly Joker. Alleen door het geloof in de Jood Christus, kunnen de heidenen óók zalig worden.
  Dus we moeten niet in de eerste plaats focussen op het Joodse volk, maar éérst op Christus en op Zijn belofte van geënt kunnen worden (als heidenen) op Israel.
  Israel blijft dus belangrijk in de ogen van JHWH. Wij heidenen mogen deelgenoot worden van de beloften aan Abraham, maar alléén door het geloof in de plaatsvervangende Joodse Christus.
  Desalniettemin is het aan de geënte tak NIET om de Joodse stam te veroordelen.
  Christus vervulde de Joodse wet, gegeven door JHWH aan Mozes, voor ons.
  Denk aan de broers van Jozef. Jozef veroordeelde hen niet en het duurde enige tijd voordat de broeders van Jozef (Jozef is voorafschaduwing van Christus) hun eigen broer herkenden.
  Dit soort zaken moeten we aan God overlaten. Laten we dus niet blind oordelen over Israel.

 4. @Nuchter en waakzaam

  Ik begrijp heel goed dat u wat ik schrijf irritant vindt. Daar zal dit stukje wel een bijdrage aan leveren gezien de insteek van uw reacties. Wat u mij verwijt, doet u zelf.
  Want, uit uw schrijven verderop in de stream wordt wel duidelijk hoe u aan de wettische kant staat van het geheel.
  Dat is erg jammer. Wettisch zijn brengt geen leven voort. Terwijl de Christus de wet heeft vervuld en meermaals duidelijk tegen ons zegt dat je dus vrij bent. “Je bent geboren om VRIJ te zijn”! Ja… het staat er echt. Waar staat het, dat mag u zelf opzoeken.
  De volgorde is: bekeer je, laat je dopen, en wordt vervuld van de heilige Geest. de Geest van God dus. En van daaruit stuurt deze Geest uw handel en wandel aan zover als u dat toestaat. En dus niet omdat iets moet! Alles wat je fout doet is je al vergeven. Genade heet dat. En vrijheid. En daarom zegt Paulus dat je niet meer hoeft te worden besneden, het niet uitmaakt wat je eet, welke dag je een feestdag houdt.. etc.
  Terug naar de wet is killing!

  Nb: Nimrod is nooit gereïncarneerd! Dit zei zijn vrouw Semiramis (of Artemis of hoe al haar namen in de diverse talen ook mogen zijn) alleen maar tegen het volk, om te verklaren hoe zij aan haar onwettig verkregen kind kwam! En zo tot koningin kon worden verheven. De hemelkoningin.

 5. Nou jollyjoker, u doet uw naam eer aan. Ik ga geen aandacht aan u schenken want u hoort toch wat u wilt horen. Ik hoop maar dat andere daar ook doorheen prikken.

 6. Dag al die lieve mensen die reageren op mijn schrijven. In tegenstelling tot wat jullie denken ben ik mij volledig bewust van wie JHWH is, of Yeshua of Baruch Adonai of wat voor naam jullie allemaal voor de Christus gebruiken. Daar gaat mijn schrijven dan ook niet over.

  Ik ben wedergeboren, spreek in tongen en loop inmiddels al een tijdje mee in de vooral Evangelische ‘Christen wereld’..;)
  Dus ja, dat alles is mij welbekend. Ik heb veel gezien en geleerd tijdens de vele jaren.

  Waar het over gaat is het feit dat er zoveel Christenen zijn die in hun groei ‘blijven hangen’ bij het Israel fenomeen. Een onderwerp wat iedere wedergeboren Christen vroeg of laat tegenkomt. Een station wat langs komt. Sommigen gaan verder, anderen blijven er steken en denken dat je alles op de Hebreeuwse manier moet gaan doen met bijbehorend jargon. Vergeet hierbij niet dat het volk Israël een enorm stuk geschiedenis heeft geschreven, en dat Jezus hier ooit weer terug zal keren. Enorm belangrijk!
  Maar tot die tijd heeft datzelfde volk Jezus niet als de verlosser (h)erkent. Zij leven volledig oud-testamentisch en daarmee volledig volgens de wet.
  Daar naar terug keren is gevaarlijk en brengt je terug naar religie ipv. echt geloof. Oftewel terug van de genade naar de wet. Dit moet je snappen en is een studie op zich.
  Ik wil jullie graag attenderen op het feit dat dit niet de bedoeling is. Je ziet het pas als je het door hep…😉😄

 7. @Jollyjoker,

  Iemand proberen naar zijn naam te noemen zoals Hij waarschijnlijk geheten heeft, heeft niks te maken met teruggaan naar de Hebreeuwse manier van God eren. Voor mij is dat persoonlijk en als iemand liever Jesus gebruikt, ook goed.
  Maar u vult het zelf helemaal aan met hoe wij dan de Schriften gebruiken op basis van een naam…..

  En een klein advies.
  Ik zou het NT maar is opnieuw lezen!! Er staat namelijk niet:
  Ik ben voor jullie dood gegaan, heb de straf gedragen dus feest er maar op los. Doe maar met de wereld mee, Over een paar duizend jaar kom ik weer eens een keer terug.
  Einde NT.

 8. @JollyJoker. U kunt hoog springen of laag springen maar ontelbare gelovigen zullen hun geloof in de hoogste GOD/JHWH, de God van Israël en de Bijbel blijven belijden. En zonder Jeshua de Zoon van God zou er van een Kerstfeest nooit geen sprake geweest zijn.

  En ja, u heeft gelijk de Knesset in Jeruzalem geeft helaas een slecht voorbeeld met hun Abortus praktijken, met hun Gay-parades in het centrum van Tel-Aviv, Haifa en Jeruzalem met hun ontheiliging van de Sjabbat!!! God zal hen daar voor straffen. Exodus 31.

  Maar Jeshua zal ondanks hun zonden Zijn Koninkrijk in Jeruzalem vestigen met zijn heilige 144.000 kosjere Joodse Ambassadeurs en daar zal Hij Rechtspreken en het Recht herstelleN!!! Ezechiel 36 en Openbaring 14. Verder schrijven op het Geloofsforum?

 9. JollyJoker schreef:
  26/12/2021 om 11:37 pm
  “… Het niveau van de reacties wordt er ook niet beter op helaas…
  Word zoooo moe van dat Joshua en Jeshua gedoe. Dat gedweep met Israël.”

  Tja vrolijke grappenmaker, het heeft te maken met respect. Ik heb een heel uitgebreid stuk geschreven voor iemand. En hoe wordt ik genoemd?

  daan schreef:
  26/12/2021 om 8:11 pm
  ” doeterntiettoe,”
  Nu is mijn naam werkelijk niet van belang. Maar als je weet hoe iemand echt heet, je kent hem, je weet dat die naam bewust gegeven is en iets betekent… Dan ga je die naam toch niet verdraaien? Of belachelijk maken?
  Yeshua is een hebreeuwse naam. En betekent ‘God is redding’ of naar de letters; ‘zie de spijker, zie de hand’ (yod shin waw ayin).

  Net zoiets als iemands verjaardag bewust op de dag van zijn aartsvijand vieren. Ook niet echt sympathiek. Zoals kerst.

  Dwepen met het Israëlische volk en hun tradities is inderdaad twijfelachtig. Maar de belofte aan het volk blijft staan. Wat jij hier verkondigt heet ‘vervangingsleer’ en is de wortel van jodenhaat en leidde uiteindelijk tot de holocaust.

  Iemand noemen bij zijn naam en doen wat hij vraagt (de laatste dag van de week rust houden en met Hem doorbrengen) is niet ’terug’ naar de wet en zijn offer afwijzen. Een andere dag kiezen en de Zon vereren, dat is pas afwijzing.

  Wat Xander hier zelf schreef zitten een hoop goede dingen in. Maar ook heel foute. Al verzoening of vervangingsleer. Allemaal foute leringen van de ‘slang’ om ons inactief te maken of tegen Gods plan te keren zodat hij gelijk krijgt. Althans dat probeert hij met zijn leugens.

  Het joodse volk is Gods uitgekozen volk. Yeshua is hun koning. En zij zullen nog een belangrijke rol krijgen om veel mensen te redden. Als je het niet gelooft, lees Romeinen 8-10.

  De katholieke kerk is (onderdeel van) mysterie Babylon. Het heeft zoveel bloed van echte gelovigen aan zijn handen. En heeft zoveel kapotgemaakt. Zoveel leugens en valse leer verspreid. En ondertussen net doen alsof het Gods Koninkrijk der Hemelen op aarde vertegenwoordigt. Als je er nog in zit; wise up en maak dat je wegkomt.

 10. @ Mattia:
  Ik vind het ook moeilijk om dit stuk uit te lezen. Controversieel ook. Xander: heb jij dit zelf geschreven?!

  Het niveau van de reacties wordt er ook niet beter op helaas…
  Word zoooo moe van dat Joshua en Jeshua gedoe. Dat gedweep met Israël.
  Beseffen jullie nou werkelijk niet dat de huidige Joden niks meer en niks minder zijn dan elk ander heidens volk?

  Ja het zijn kinderen van Abraham. Maar dan wel naar het vlees gerekend en niet naar de belofte… het zijn gewoon Judaïsten die proberen via de wet (thora) het met God in orde proberen te krijgen. Terwijl dezelfde God allang iets nieuws heeft gedaan maar zij hebben dat (tot op de huidige dag) niet gezien…..

  Dwepen nat Israël… Beseffen jullie met jullie gebed-sjaals en sjabbat, dat als je daar naar terug gaat, je uit de genade stapt en terug keert naar de wet?!
  En de wet brengt weinig goeds voort….

 11. @doeterniettoe,
  Mooi gezegd. De geschiedenis en de Schriften zijn tegen de viering van kerst. De Schriften tegen tradities en de geschiedenis laat zien dat het heidens is en notabene op de dag van de reïncarnatie van nimrod! De eerste grote menselijke tegenstander van onze Schepper. Even een zinnebeeld om het te verduidelijken. Want kennelijk valt het kwartje nooit. Stel, je weet je verjaardag niet en er was ooit iemand die heeft je huis leeggeroofd, je vrouw omgelegd en je dochter misbruikt. En hij was jarig op 22 juli. Zullen we nu dan jou verjaardag op 22 juli doen? Ik denk dat we van de meeste mensen wel kunnen verwachten wat het antwoord is.
  Heeft niks met wetticisme of redding te maken, maar met het volgen, liefhebben, gehoorzamen en een persoonlijke relatie hebben met onze Rabbi (leraar) en Koning der koningen Yahshua de Messias.

  Johannes 6
  66 Van toen af gingen velen Zijner discipelen terug, en wandelden niet meer met Hem.

  Als de waarheid gezegd wordt, dan zoeken vele snel weer het brede pad.

 12. vooral opvallend dat de regering vandaag de dag zo’n religie aan het optuigen is, zoals je over de kerken beschrijft… je moet je aan deze maatregelen houden, je moet zo’n qr code en deze injectie genomen hebben. om niet te beginnen over de censuur van mensen die anders denken, die uitgestoten worden en vervolgd worden, als klip&klare ketterij omdat je je niet bekeerd hebt tot het ruttianisme.

 13. God stelt geen eisen aan ons… God houd Onvoorwaardelijk van ons…

 14. doeterntiettoe,

  luister, …… ik bedoel dat anderen die hier komen kijken die misschien potentieel een kandidaat zijn om uiteindelijk met het laatste restje overgebleven verstand de leugens proberen te doorsteken en zich tegen de algemene consensus te keren en mee te vechten op alle mogelijke manieren om nog wat te redden van homo sapiens sapiens (of jouw gods creatie)….worden afgeschrikt als er te veel bijbel-stuff in de blog komt te staan ..

  ik bedoel dus waar ik jullie aandacht op wil vestigen.. is exact hoe antivaxxers worden afgeschilderd…dus daarmee het beeld bevestigen van wat zij meekrijgen vanuit de mainstream media.

  daarmee is de kans om veel anderen over de streep te trekken bekeken ..en de afgrond voor mensen met WEL verstand , zoals WIJ hier , dichterbij komt !!

  begrijp je ??

  je snapt natuurlijk wel dat ik atheist ben …echter ik ben hier NIET om jullie op je geloof aan te vallen … ik ben hier omdat ik hier ook veel kan posten om jullie mee te laten delen in wat ik weet … en te leren wat jullie weten ..

  ik post ook wat ik krijg door naar diverse kerken waar van ik eigenlijk niet eens weet waar ze staan in nederland en krijg zelden tot nooit antwoord terug … heb wel 1 keer een lange conversatie gehad…. echter zij hielden zich niet bezich met het aardse leven was hun visie.

  ik houd mij wel bezich met het aardse leven … en ik wens iedereen gezondheid en een lang leven ..iets wat door het quackccin dramatisch verkort zal worden , en de qr code .. communisme en onderdrukking waar ik familie toen aan verloren heb … de nieuwe hel op aarde . (ik heb t gezien en meegemaakt en beleefd daarom ben ik atheist … jij hebt geen flauw idee wat hel is eigenlijk !!).

  hopende hiermee jouw een sluitend antwoord te hebben gegeven waarmee je tevreden bent ?? oh p.s. ik ben grieks orthodox gedoopt 30 mei 1966…maar in t communisme werkt de kerk ook mee om zijn eigen bestaan te redden .. ik snapte nooit waarom de rest van mijn familie zo kerkelijk bleef….. na alles wat hun door communisten was aangedaan…

  wij vechten hier voor 1 doel …en dat is tegen deze abominatie die vaccine heet ,dmv fraude bedrog en smerigheid wat jij en ik ons dat nieteens zelf zouden hebben kunnen uitdenken om zo te doen omdat WIJ NIET zo in-elkaarsteken.,

  we weten allemaal waar geld en macht te halen valt , daar staan de slechte personen voor aan en volgen een hoop domme schapen..

  dus we moeten werken , info verspreiden , mensen contacteren .. etc etc ..

  dat doe ik de hele dag .. en heb 4 enveloppen met bewijs bij orban viktor afgelevert ….

  volgende week ga ik weer …
  ik ben hard bezig ….

  grtz daan/.

 15. Dit Covidgedoe kan wel leiden tot een zinvolle reset: We gaan ons eens bezinnen over de vraag of we op de goede weg zijn. Een soort morele heroriëntatie.
  Maar het is natuurlijk volkomen duidelijk dat injecties van Big Pharma NIET gaan leiden tot een vorm van bezinning.
  Een buitengewoon praktische inzicht in gang van zaken geeft ons deze nuchtere ondernemer Pancras Pouw. Hij laat zien hoe veel MKB goed weet te overleven. Hoe we niet moeten treuren als de criminele witwashoreca wellicht problemen krijgt. Hoe de huizencrisis in de komende jaren verlicht gaat worden omdat de enorme golf van de babyboomers hun huizen gaat verlaten (sterfte of verhuizing naar zorginstellingen). Hoe er de komende jaren meer dan voldoende werkgelegenheid zal zijn (en dan vooral HANDEN!) omdat diezelfde enorme golf van de babyboomers met pensioen is gegaan.
  Mooi gesprek!
  https://cafeweltschmerz.nl/videos/mkb-kom-in-actie-martina-groenveld-en-pancras-pouw/

 16. https://bluecat.media/complaint-filed-at-icc-against-gates-fauci-whitty-hancock-big-pharma-ceos-rockefeller-foundation-president-dr-radiv-shah-et-al-by-uk-lawyer-others/

  pdf aanklacht
  https://filedn.com/lNcSErof1HQYvaQ3T6q9gBJ/DEC%202021/icc-complaint-7%20(1).pdf

  A complaint has been filed at the International Criminal Court in the Hague, Netherlands on the 6th December 2021 by a group led by UK Lawyer and Human Rights Activist Hannah Rose and former Pfizer VP Michael Yeadon and others including Funeral Director whistleblower John O’Looney and activist Astrophysicist Piers Morgan.

  The charges they’ve filed include:

  – Violations of the Nuremberg Code
  – Violation of Article 6 of the Rome Statute
  – Violation of Article 7 of the Rome Statute
  – Violation of Article 8 of the Rome Statute
  – Violation of Article 8 bis3 of the Rome Statute

  Crimes cited include Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity by the following:

  Perpetrators:

  Prime Minister for the United Kingdom BORIS JOHNSON, Chief Medical Officer for England and Chief Medical Adviser to the UK Government CHRISTOPHER WHITTY, (former) Secretary of State for Health and Social Care MATTHEW HANCOCK, (current) Secretary of State for Health and Social Care SAJID JAVID, Chief Executive of Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) JUNE RAINE, Director- General of the World Health Organisation TEDROS ADANHOM GHEBREYESUS, Co- chair of the Bill and Melinda Gates Foundation WILLIAM GATES III and Co-chair of the Bill and Melinda Gates Foundation MELINDA GATES, Chairman and Chief executive officer of Pfizer ALBERT BOURLA, Chief Executive Officer of AstraZeneca STEPHANE BANCEL, Chief Executive Officer of Moderna PASCAL SORIOT, Chief Executive ofJohnson and Johnson ALEX GORSKY, President of the Rockefeller Foundation DR RAJIV SHAH, Director of the National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIAID) DR ANTHONY FAUCI, Founder and Executive Chairman of the World Economic Forum KLAUS SCWAB, President of EcoHealth Alliance DR PETER DASZACK

 17. Hoe kan het Kerstfeest een feest zijn, als mensen elkaar enorme lasten gaan opleggen vanuit de schriften? Van daar uit zijn mensen die christelijke boodschap vooral symbolisch gaan interpreteren en liepen de kerken leeg.
  Maar als we kunnen geloven dat dit Christuskind onze plaatsvervanger was en is, wordt het evangelie inderdaad een blijde boodschap. “In de mensen een welbehagen” (ondanks al hun morele armetierigheid).
  Christus was kind voor alle kinderen en volwassen voor alle volwassenen. Hij nam het zware examen van het leven op zich. Plaatsvervangend. Het examen is volbracht en de gelovige hoeft slechts in dankbaarheid de erfenis te aanvaarden.
  Zegt de bijbel zelf niet dat een erfgenaam niets hoeft te doen om de erfenis te aanvaarden?
  Alzo is het Kerstfeest werkelijk een blijde gebeurtenis, zowel voor de pasgeborenen als voor de volgroeiden.
  Erg jammer dat veel kerken deze eenvoudige boodschap niet meer verkondigen. Ze hebben zich laten misleiden door, onder meer, de linkse kerk, die de mensen wéér onder een groot juk van daden wil stellen.
  Eigen werken worden weer een voorwaarde om aanvaardbaar te worden.
  Maar eigen werken zitten altijd boordevol met smetten (lees Paulus) en dús rest er niets meer dan te wijzen op het zuivere, heilige een volbrachte werk van Christus: Voor ons! Halleluja.

 18. BESTE DAAN

  Jij wilt feiten, en info info over de ‘verkeerde kant’. En geen religie. Toch zal het je niet ontgaan zijn dat nu overal om je heen dé religieuze hoogtijdagen van kerstmis gevierd worden door beide kanten.

  Geloof, hoop en aanvaarding zijn de belangrijkste basisbehoeften van de mens om de ziel in stand te houden. Zoals voedsel voor het lichaam. Elk mens voelt deze behoefte, en een leegte. Religie is een valse invulling van deze behoefte.

  Religie is een systeem van rituelen en ceremonies om vermeende ‘overtredingen’ door offers en boetedoening met vermeende hogere wezens zichzelf schoon te wassen van schuld. De ingewijde priesters zijn nodig om deze ‘sacramenten’ voor de onkundige leken uit te voeren. Tegen betaling natuurlijk.

  Wetenschap, gnosis, is waar zij prat op gaan. Wetenschappers, onstaan uit alchemie. Darwinisme is een afleidingsmanoeuvre voor de leken die de poppenkast zat zijn. Voor hen geen religie, maar ook geen invulling. Alleen ‘zijn’.

  Deze priesters geloven, wèten en zien dat deze rituelen de werkelijkheid beïnvloeden. Dat is magisch denken. Hun rituelen beïnvloeden de geestenwereld en de onze. En ze gebruiken ceremonies, gewaden, relikwieën en ‘heilige boeken’ om de leken aan zich te binden, omdat zìj alleen vergeving kunnen uitdelen.
  Deze ingewijden hebben ook wel degelijk bijzondere ervaringen, contacten met ‘opgestegen meesters’, goden, geesten, voorouders hoe ze het ook noemen. En de hogere kasten wèten wie ze vereren. Daarom noemen zij zichzelf luciferianen. Volgers van de lichtdrager, de grote architect van het universum.

  En nu weet ik wel dat ik je bijna kwijt ben omdat jij hier niet in wilt geloven. Maar deze priesters geloven er wel degelijk in! En de leken… de sheeple… gaan er zoals gewoonlijk in mee. Omdat ze niets weten van de gruwelijkheden van de hogere ‘ingewijden’. Het is allemaal zo bizar dat ze het niet kunnen bevatten. Niet eens wìllen weten. Dat is de ene kant van het verhaal.

  De andere kant is dat er wel degelijk een gat is gevallen tussen de mens en zijn oorsprong. Wie ben ik, waar kom ik vandaan, wat is het doel.
  Als je eerlijk op zoek gaat en om je heen kijkt zie je natuurlijke patronen, wetmatigheden en héél veel informatie. Waar komt die informatie vandaan. Vanwaar die (natuur)wetten? Waarom het verval van informatie? Waarom zijn tijd en entropie altijd maar 1 kant op? Dus moet er aan de tijd ook een begin zijn.

  Als je echt eerlijk bent ontkom je niet aan het feit dat onze zichtbare werkelijkheid een oorzaak heeft. Maar niet alleen dat, ook een bedenker. Een intelligentie die de wetten maakt. Geen lichtdrager maar een LichtMAKER (haya Ur, er zij licht). Dan kom je toch echt bij het verhaal van de schepping uit: Genesis. Oftewel ‘bereshiet’ (bara elohim et hashamajim w’ et haeretz). Als je die zin snapt en kunt aanvaarden, dan snap je het universum (uni=1 versum=uitgesproken zin). Het overgrote deel van de mensheid, 7 miljard, behalve wat verstokte westerse humanisten (paar 100 miljoen) begrijpt dit. Voor hen klopt dit.

  Tja, en dan gaat de geschiedenis van genesis verder. De schepping, de eerste mens, de jaloezie van de glanzende (nachash, vertaald met slang) aartsengel. De valse belofte van kennis van deze ‘slang’ aan de vrouw met als gevolg het verval. God die aangeeft dat er nu 2 kampen zijn: vijandschap tussen de vrouw en de slang. Hier vind je de oorsprong van jouw 2 kanten!

  En tevens de aankondiging en… de belofte van bevrijding. Een mensenzoon, haar nakomeling (Messias =erfgenaam, troonopvolger, gezalfde) zal de nakomelingen van deze ‘slang’ verslaan. De geboorte van Yeshua (valselijk kerst) is dus de vervulling van de belofte van zijn komst en zijn geboorte uit een maagd (het zaad van de vrouw is hiervan de verborgen aankondiging). De ‘slang’ is pas met Pasen verslagen, al gaat de strijd nog door.

  Maar deze ‘slang’ heeft de aankondiging ook gehoord. En zal alles in het werk stellen om deze belofte te voorkomen. Hij is de grootste leugenaar ooit. Hij wil met de eer strijken, noemt zich Lucifer, de lichtdrager die de mens in het licht van ‘de waarheid’ heeft gebracht. Vandaar al die leugens, al die propaganda, verdraaien van de betekenis van woorden, verbergen van de waarheid. Zijn leugens zijn altijd hetzelfde: ‘jij bent een god’, ‘jij hebt de innerlijke christus waarheid’ ‘doe wat jij wilt, dat is de enige wet’

  En kerstmis… het is een super religieus feest. De verering van het ‘licht’, de wederopstanding van de Zon. Op de dag van de verjaardag van de namaak-messias Tammuz, verwekt door de zon in de in het blauw geklede ‘koningin van de hemel’ Semiramis (Maria en ‘kindeke jezus’). Een namaak maagdelijke geboorte. Allemaal corruptie en nep. Cadeautjes voor volgzaamheid, kaarsen en lucifers, bloederige priesterballen (testikels) in een altijd groene boom (fallus). Want (niet!) iedereen hoort erbij.

  Het gaat hier niet om uitleg van ‘heilige texten’ (teksten) maar om geschiedenis. Het gaat niet om geheime kennis maar om het herstel van de relatie met onze schepper.

 19. Verwachting (=hoop) in de hoogste God, en vrede op Aarde: goede wil in mensen

  Wellicht denkt u: wat een eigenaardige kop op deze eerste kerstdag.

  Met een glimlach: integendeel…!
  Het ontmaskeren van de religieuze dogma’s die (met name voordat de boekdruk-kunst ontstond) in veel Bijbel-teksten terechtgekomen zijn vooral ook op last van het Vaticaan, ervaar ik als een plicht voor iedereen die zich oprecht met de Nazarener verwant voelt. Met Jezus de Christus.

  Ik heb emeritus bisschop Jos Punt (bisdom Haarlem-Amsterdam) 4 jaar terug nog eens de gordijnen ingejaagd toen ik hem wees op een Indiaanse samenleving in een regenwoud in Zuid-Amerika die van hele Jezus van Nazareth of een Bijbel, nog nooit gehoord hadden. Maar die desondanks door hun manieren van omgang met elkaar van baby af aan, het Paradijs op Aarde daar hadden gemaakt!

  Vond Bisschop Punt niet leuk… Snap ik ook wel; hij is oud. Maar ik kan er moeilijk om gaan liegen.

  Hiermee doelde ik op de Yequana’s, het volk dat eind jaren ’60 door Jean Liedloff zo onnavolgbaar mooi omschreven werd in haar boek “Op zoek naar het verloren geluk”.

  En verder is het controversiële punt dat Xander in deze speciale Kerst-bijdrage heeft willen benoemen – het punt inzake inclusiviteit of exclusiviteit – één-op-één conform alles wat ik de laatste decennia heb geleerd uit mediamiek ontvangen (gechannelde) leringen. Hetzij in boekvorm in vele talen, hetzij via de boodschappen en visioenen die ik soms zelf mocht krijgen.

  Kortom ik ben heel blij en dankbaar met dit artikel hier speciaal voor Kerstmis 2021.

 20. Hoor ook de Eindejaarsboodschap in een verwarrende tijd van Jacques Brunt. Zeer krachtig, bemoedigend en hoopgevend.

 21. Abgeordnete Sylvia Limmer hielt eine aufrüttelnde Rede im EU-Parlament, die viral ging. Problem: Diese Rede wurde gelöscht. Das ist unbegreiflich, denn sie enthielt quellenbasierte Fakten zu Impfstoffen und ihren Nebenwirkungen. Haben wir es mit einer Corona-Fakten-Zensur zu tun?

  Gelieve te vertalen in het Nederlands, zie siteregels. Mod.

 22. Leuk artikel, een van de redenen waarom ik de pest aan godsdiensten had, allemaal zelfverklaarde potentaatjes die toevallig als enigen de echte waarheid verkondigen, en wat mij als klein kind al opviel dat zulke machtsbeluste charlatans nog zovele volgelingen kregen ook.
  Denk zelf na, je hebt echt geen paus of andere zogenaamde geestelijke leider nodig.
  Doe gewoon de dingen waarvan je denkt dat het goed is.

  Albert, uw naam is al in gebruik, wilt u uw naam aanpassen bvd. Mod.

 23. Zoals voorspeld, gaat dit gedoe nog jarenlang zo door.

  Het is wonderbaarlijk dat het gros van de bevolking alsmaar braaf volgzaam blijft doorgaan met het gebruik en de mantra-achtige herhaling van begrippen die er kennelijk vooral voor dienen om de gevoelsmatige werkelijkheidswaarde van iets te vergroten terwijl “het” fysiek gezien echter niet zonder meer objectiveerbaar is (want nog steeds niet geïsoleerd).

  Nog steeds is het zo dat mensen in hun eigen dagelijkse praktijk niet meemaken dat hun familie, vrienden of buren massaal omkomen en dus moet het drama in een virtuele setting plaatsvinden via pseudowetenschappelijke onzin of sprookjes op Tv en internet. Met getallen en woorden kan men goochelen wat men wil, angst en onwetendheid doen dan vervolgens de rest.

 24. Heerlijke zegen ,machtige GOD met een liefde die niet afhangt van eigen prestaties ,maar van Joshua(JEZUS)!!
  Prachtig artikel in deze door leiders veroorzaakte gitzwarte tijd !!Maar Yeshua blijft ons en mij eeuwige echte hoop geven!!
  Het Vaticaan is in mijn ogen een dependance van de duivel en z’n trawanten!!

  Shalom van Léon van Duren.

 25. Dit aanbod van genade geldt inderdaad voor ALLE mensen, tenminste als zij willen geloven dat ze alleen gered kunnen worden door de verzoenende dood en het bloed van Jezus aan het kruis.

 26. lieve mensen,

  luister…

  als jullie hier jullie bijbeltexten en uitleg ervan gaan posten …

  ZULLEN TWIJFELAARS DIE MISSCHIEN WAT INFO VAN DE ANDERE KANT WILLEN BEKIJKEN OM ZICH EEN BETER BEELD VAN HET BEDROG TE WILLEN VORMEN, afgeschrikt worden door het hoge reli gehalte van de posts hier..

  ik begrijp t wel , maar de anderen zullen hun door de media ingegoten beeld bevestigd krijgen en niet meer twijfelen aan wat hun wordt ingegoten !! dit is juist waar zij op inspelen !! het afdoen van tegenstanders als “gekken“… en jullie voeden dit !!

  asjeblieft , ….doe dit alleen op t geloofsforum …… je schiet jezelf in je voet !! en mij…..

  we willen toch allemaal geen dna verandering …. post hier dan alleen feiten en belangrijke andere dingen…..

 27. Ik lees je stukken graag, beetje houvast in deze tijd, succes met je werk!

 28. Xander ook bedankt…. YHWH bestaat
  .. dromen en visioenen gehad
  Ik vraag me af of ik echt gevaccineerde vrienden voor een kwijt ben

  Ik herken ze niet meer.hartverscheurend ben er ziek van
  ..denk je dat Mozes blij was dat zijn vrienden van vroeger verdronken..ik zei tegen mijn geliefde ik ga voor eeuwig in de hell zitten als jij niet bij mij bent
  De pijn is bijna ondraaglijk…moet ik blij zijn omdat heilige geest in mij woont en mijn geliefden kwijtraak? Iedereen is Jezus Christus….zelfs hij kan niks doen..ze springen somsbo vrijwillig de hell in..prikspijt..alleen de doodstrijd van mijn moeder voorkwam tweemaal vaccinatie. Sterkte voor iedereen 😥

 29. Het.Is.Zo.Simpel. Maar religie maakt het meestal zo moeilijk. Gelukkig is Jezus het einde van religie.
  Gods Woord zegt in Eph2:8 ‘WE are s a v e d by Grace… through Faith’.

  Ik woon in een Muslimland, en ja, het Goede Nieuws is voor iedereen! Zijn Genade is voor een ieder het zelfde, hallelujah! Jezus is niet ‘alleen voor de Christenen’ gekomen, inderdaad 1Joh2:2. Allen – ook de Muslims, de haters van God, de lieve hypocrieten en deugdzamen, de moordenaars en de belastingambtenaren – Z I J N reeds vergeven!

  AL hun zonden, eens en voor altijd sinds 2000 jaar geleden, Hebr 10:10,12,14,17 maar ook zie 8:12,13, 9:12,14,15… 26,27,28, 10:17-2,22, 12:23, Kol2:13.

  Hij is NOOIT, NOOIT, NOOIT meer kwaad (niet zoals in het OT) alles kwam op onze Heer Jezus terecht, wow!
  Hij droeg niet alleen de zonde en vloek, Hij… WERD het! Wat een Liefde en overgave voor u en voor mij!

  Dus dat is het Goede Nieuws. Het ware Evangelie, Gal1, 3.

  Maar… niet iedereen is g e r e d ! Gods deel was 100% Genade. ONS deel is geloof (Eph2:8). Alléén geloof kan God behagen, Hebr13. KIES! Hij heeft ons iets heel bijzonders gegeven: vrijheid! Eigen vrije keus. In geloof, of niet!

 30. Absolute zeggenschap over de mensheid.
  Betekend dat ook mede zeggenschap over hetgene de absolute zeggenschap ondermijnd?
  Is er dan sprake van heerserschap in de zin van absoluut.
  Nee toch.
  Aldus is ook de Bijbel beïnvloed door mensen onder invloed van de ‘ tijdelijke’ heerser.
  Zo is dat niemand geleerd, exclusiviteit boven dat van de heerser wordt geeist.
  Dat accepteert de gestelde heerser niet, medezeggenschap over de Bijbel wel.
  Zodat zijn invloed over de kennis van waarheid absoluut is tot deze geopenbaard word, je zou kunnen zeggen,als vergelijk, weg gestreepte teksten met een zwarte stift.
  Zoals de hedendaagse heerser uit de poldernatie pleegt te doen.

 31. Mijn persoonlijke mening na Bijbelstudie met redelijk wat kennis van de Grondtekst.
  Eens met de strekking van het artikel, maar voor het juiste begrip een paar aantekeningen.
  De Zoon van God heeft Zijn werk op aarde volbracht. Dat zijn de woorden van onze Heer en Redder, Jezus Christus.
  Daaraan twijfelen is niet nodig en onverstandig, want dat maakt onzeker en het verdeelt mensen.
  Mijn volgende punt is: “Geloof God”! Dat gebruik ik ook altijd als ze mijn vragen of in IN God geloof….
  De Grondtekst zoveel mogelijk bestuderen en toepassen is absoluut nodig om de diepere betekenis van veel Bijbelteksten te kunnen begrijpen.
  Het Woord van God geloven is in feite “God geloven”, en dat zegt eigenlijk meer dan “in God geloven”.
  Daarom begrijp je ook dat weliswaar alle mensen moeten sterven, maar zij die van Hem zijn, in Hem zijn gestorven, weten dat Hij voor hun zonden is gestorven, en daarom Levend gemaakt worden.
  Wat gebeurt er met de mensen die niet in Hem zijn gestorven?
  Wel, wij weten wie de Rechter is. Wij zijn ook ingelicht over de Grote Witte Troon, waar de rechtspraak plaatsvindt. Jezus is de enige die als Mens(!) Recht kan spreken over mensen, en wordt nu Christus Jezus genoemd.
  Zondaren kunnen nooit het aangezicht van God de Vader aanschouwen, want Hij is voor mensen een alles verblindend wit Licht en zij zouden direct in een hoopje as veranderen.
  De Zoon van God bepaalt wat de (nog niet bestrafte!) zonden zijn van degenen die Hem (nog) niet hebben aangenomen. Zij moeten boeten, dat is het enige wat wij zeker weten, maar wij als gelovigen in Christus kunnen er nu al op vertrouwen dat door Hem niet wordt rechtgesproken op de manier waarop het in onze huidige wereld gebeurt. Voor de zondaren zal vervolgens de Tweede Dood van toepassing zijn.
  Hoe lang alles, de Rechtspraak, de Tweede Dood gaat duren kunnen wij ons moeilijk voorstellen, we weten ook niet de volgorde van het berechten, hoewel we daar wel onze vermoedens over mogen hebben.
  Onze Heer zegt ook dat elke knie zich zal buigen en dat elke tong God zal loven. We weten niet wanneer dat voor elk mens zover zal zijn, maar het is Gods’ Woord dus het gebeurt, niemand uitgezonderd! En het zal niet door dwang gebeuren, maar uit persoonlijke overtuiging.
  Jezus heeft geen broddelwerk geleverd, Hij heeft de zonden gedragen van- en is gestorven voor alle mensen, niet voor een bepaald clubje.
  “Het is volbracht” uit Zijn Mond heeft niet de betekenis van bijvoorbeeld “en nu maar hopen dat er redelijk wat mensen de juiste keus maken zodat het allemaal een beetje zin heeft wat ik gedaan heb”, want daarmee ontkracht je het Woord van God. Je zegt dan in feite ook dat Zijn leven, Zijn boodschap, Zijn lijden en sterven …. voor miljarden mensen zinloos is geweest. Daarmee eer je God en Zijn Plan niet, het is juist beledigend.
  Vergeet ook nooit dat God de Almachtige en de Rechtvaardige Rechter is, dus maak je niet druk of Hij al dan niet het verschil tussen een onschuldig kind en een massa-moordenaar ziet. Hij is immers geen omgekochte D’666 “rechter”!
  “Het is volbracht” maakt alles volkomen duidelijk.

 32. In tegenstelling tot wat mensen graag willen horen, en zeker met kerst zingen heel wat mensen deze tekst klakkeloos mee, is ‘het welbehagen des mensen’ echt wel aan voorwaarden gebonden. Je wordt simpelweg niet gered als je niet in Christus geloofd. Evenmin vind je de (echte) vrede in je hart als je niet in het kruis gelooft. Kijk om je heen: hoeveel vrede vind je in een wereld die al dan niet bewust zonder God leeft? Lees de krant: hoeveel vrede zie je? Ik zie soms wel mensen die thuis met hun gezin gelukkig zijn… En in verhouding met deze wereld is dat al heel wat. Door juiste keuzes te maken in life kun je al ver komen..

  Maar voor het gros… in de wereld… ik zie het helaas niet….. Dus ja, die vrede uit het ultieme kerstlied is een belofte, en die mag je rijkelijk ontvangen… Maar pas nadat je de grote gift van het kruis eerst in jouw hart hebt ontvangen. En wanneer jij die keuze maakt ben je een ‘mens des welbehagens’ geworden en is de vrede ook voor jou. Dat is de belofte, het nieuwe verbond gesloten door God met de mensheid. Bekrachtigd door Jezus’ bloed.

  Je valt automatisch onder de god van deze wereld als je niet voor Jezus kiest. Dat is je eigen keus, maar bij die god ( Lucifer) is weinig vrede te vinden. Zeker niet na je leven hier op aarde.

 33. Ik heb géén hoop of twijfel,…

  Ik heb vertrouwen als een rots in de branding !

 34. 1 kor 15 22 Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden.

  Goede kerst gewenst Xander en jouw team .

 35. Dezelfde valse Kerk bepaalde dat kerstmis tijdens deze dagen moest worden gevierd (terwijl de echte datum maanden eerder zou moeten zijn), maar in feite maakt dat verder niet veel uit (is immers ook niets meer dan theologie), omdat de ware geestelijke boodschap onveranderd blijft en in principe 365 dagen per jaar in ieders hart zou moeten zijn:

  Toch is onze schepper het met deze stelling niet eens.
  Colossians 2:8 KJV
  Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after

  Kolossenzen 2 Sv.
  8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus;

  In vers 16 staat vervolgens dit:
  KJV
  16 Let no man therefore judge you in meat, or in drink, or in respect of an holyday, or of the new moon, or of the sabbath days:

  Sv.
  16 Dat u dan niemand oordele in spijs of in drank, of in het stuk des feestdags, of der nieuwe maan, of der sabbatten;

  In vers 8 worden we opgeroepen om niet deel te nemen, maar in vers 16 mogen we er niks van vinden? Dat komt omdat het in vers 16 om Hebreeuws tradities gaat, die door onze Schepper zijn bewerkt. Zoals de Sabbat, Pesach (geen pasen) enz… En in vers 8 om tradities bij mensen gemaakt/verzonnen. Of kerst nou heidens is of niet, dat maakt niet eens uit.

  Romeinen 12
  2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij.

  Heel de wereld viert kerst. En die wereld moeten wij niet gelijkvormig worden. Het is een mens verzonnen traditie. Ik verzin de stukken tekst uit de Schriften niet.

  Mark7 KJV
  13 Making the word of God of none effect through your tradition, which ye have delivered: and many such like things do ye.

  Marcus 7
  13 Makende alzo Gods woord krachteloos door uw inzetting, die gij ingezet hebt; en vele dergelijke dingen doet gij.

  Ik heb even de KJV erbij gebruikt omdat die veel beter is in deze stukken. In ieder geval in begrijpend taal gebruik.

  Of je kerst viert of niet, het is een eigen keuze, ik oordeel niet, maar ik laat mij leiden wat de Schriften mij te zeggen hebben en daar eren we Yahshua onze Messias alle dagen in het jaar mee.

  Wees gezegend.

 36. Amen zo is het. Geloof in God en Zijn Zoon Jezus die de Christus is.

 37. Xander/Team:
  Dank voor jouw goede wensen!
  Wat een geweldig stuk tekst dit keer.
  Hier thuis bidden we jullie hetzelfde toe.
  Openb. 19: de Ruiter op het witte paard, Zijn Naam is “Getrouw en Waarachtig”.
  Het is Jezus Messias, de Heiland der WERELD!
  Shalom,
  Joost

 38. Er is  Goed Nieuws (Evangelie) want Ivermectine is er niet alleen voor mensen van goede wil maar voor iedereen.

  Getuigenissen van mensen die genezen zijn door Ivermectine!

  https://zelfzorgcovid19.nl/nieuwe-testimonials-via-social-media/

  Regeringen die dit verbieden maken zich schuldig aan uitroeing (internationaal misdrijf)!

  1.Als schuldig aan een misdrijf tegen de menselijkheid wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de zesde categorie, hij die een van de volgende handelingen begaat, indien gepleegd als onderdeel van een wijdverbreide of stelselmatige aanval gericht tegen een burgerbevolking, met kennis van de aanval:

  3.Onder «uitroeiing» wordt in dit artikel mede verstaan: het opzettelijk opleggen van levensomstandigheden, onder andere de onthouding van toegang tot voedsel en GENEESMIDDELEN, gericht op de vernietiging van een deel van een bevolking.Wet internationale misdrijven art.4 lid 1,3

  https://www.ivermectine-kopen.com/

  (Leuk dat je een eigen vertaler hebt. Ik wilde nog even toevoegen dat de Codex Sinaiticus
  in de Griekse text eudokia heeft i.p.v. eudokias Je krijgt dan als vertaling goede wil i.p.v. van goede wil.Alleen dit manuscript is afkomstig van de tweede groep van correctoren. zie de voetnoot in Novum Testamentum Graece van Nestle Aland bij Lukas 2:14).

 39. Lieve broeder Xander en uw team.

  Dit is geweldig om te lezen. Dit is DE boodschap… wat ieder mens moet horen.

  Ik gooi natuurlijk alles weer door elkaar, en begin onderaan, maar had al een klein begin gemaakt met Mattheüs.
  Ik ga er tussen de bedrijven door… echt aandacht aan schenken.

  Ook voor jullie allen, Gezegende dagen, en Vaders liefde om jullie heen, door middel van Zijn Zoon, Jezus.

  Lieve groet, Esther.

 40. Euh. Ja… Daar komt het kopje van de aap weer uit de mouw piepen… Alverzoeningsleer.

  Vertalen is één ding, begrijpen wat er staat is wat anders. Zonder leiding van de Heilige Geest je eigen ideeën bevestigd willen zien door dingen in de tekst te leggen mag van mij als je dit voor je eigen wereldbeeld zo wilt zien.

  Maar het aan anderen preken alsof het is wat God ‘eigenlijk bedoelde’ is overtreding van het 3e gebod “je mag de Naam van de Heer niet zomaar gebruiken” (misbruik voor je eigen agenda). Om maar aan te geven dat u zich hiermee op glad ijs begeeft (ik zeg dit als waarschuwing, niet als veroordeling).

  Terecht wordt de twijfelachtige rol van de roomse kerk aangehaald, maar zij waren het niet die deze vertaling gemaakt hebben! Het waren juist degenen die luid protesteerden tegen dit instituut. Deze protestanten, die door de inquisitie uitgeroeid moesten worden, vonden dat iedereen de bijbel, het woord van God, moest kunnen lezen. Deze vertalers waren zéér kundig en stonden mi. ook onder leiding en inspiratie van de Heilige Geest. Zij vertaalden het niet voor niets zo op deze manier. Zij begrepen de context.

  Het euaggelion is zoals vers 10 al aangeeft voor alle mensen. God strekt Zijn vergevende hand uit naar alle MENSEN (nadruk met intentie niet op alle). Ben jij een mens, dan heeft God het tegen jou. Daarom moest JHWH zelf compleet en volledig mens worden om als Yeshua de rol van familie losser te kunnen vervullen. Dit geldt dus alleen voor mensen dat God deze Weg maakt, deze Deur openmaakt.

  Er is alleen wél een duidelijke voorwaarde. Dat je deze Hand (YSWH) aanneemt, dat je door deze deur binnengaat en dat je deze weg bewandeld.

  Nu even wat opmerkingen van mij. Het vers begint en eindigt met hetzelfde woord (stam); doxa en eudokia. Er zit dus een rijm in. En daartussen ligt de verbinding. Het eerste doxa betreft de geconstateerde eer en heiligheid van God in de hemelen, het laatste eudokia geeft een wil, een keuze, een verlangen naar datgene wat afwezig is aan. Dat is de gevallen mensheid. De vrede op aarde is de verzoening, het herstel van de relatie (cf verloren zoon).

  Het hele leger engelen roept het namens God uit: ‘Adam, waar ben je?’ Dat vraagt om een reaktie. Yeshua vraagt om het ja-woord van zijn bruid. Als je niks zegt voor het altaar zul je nooit het verbond sluiten. Als je wilt trouwen moet je wel ‘ja’ willen zeggen.

  Alverzoening is een valse doctrine van Satan. Alsof hij tegen een vrouw van losse moraal zegt:”hij wil je toch wel, niet wanhopig doen, waar is je eergevoel?”.

  Yeshua is niet geboren om het goede voorbeeld te geven maar om de profetieën uit de Schriften te vervullen en om onze schuld te betalen. Hij is niet veroordeeld omdat hij opstond tegen de religieuze macht. Hij is veroordeeld omdat Hij zei dat Hij Zoon van God was (God èn volledig mens, Zaad van de vrouw). Hij sprak de Farizeeën aan als zonen van de Slang (Zaad van de Slang, dus blijkbaar niet ALLE mensen). Hij stond op uit de dood omdat deze geen wettige macht over Hem had.

  “Wie niet voor mij is, is tegen mij. Kies dan wie je wilt dienen”

  Yeshua is de wettige erfgenaam van de troon van David uit de stam van Yehuda. Zoon van God, Schepper van hemelen en aarde, het Woord van God en de vervuller van de Schriften. Betaler van onze schuld bij God. Onze advocaat voor de rechtertroon van God. Rechtvaardig heerser over de hele aarde en bruidegom van zijn heilige, apart gezette, gemeente. Mijn Vriend.

 41. Een verrassend artikel: ‘Hoop in de hoogste God, en vrede op Aarde: goede wil in mensen’

  Door de Bijbel te BESTUDEREN heb ik er niet langer moeite mee dat de God van Abraham-Isaak en Jacob de Allerhoogste God is. In de Bijbel lezen we dan ook 800x over de God van Israël.

  1 Kronieken 16:26 (NBG51)
  Want alle goden der volken zijn Afgoden, maar de Here heeft de hemel gemaakt. Genesis 1.

  Over de goede wil van mensen? Las ik het volgende…Spreuken 19:22 (NBG51) Het aantrekkelijke van de mens is zijn Welwillendheid; beter is een arme dan een leugenachtig man.

  Spreuken 20:6 (NBG51) Vele mensen roemen hun Eigen welwillendheid, maar een betrouwbaar man – wie kan hem vinden?

  1 Petrus 3:10 (NBG51) Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken;

  Romeinen 7:18 (NBG51) Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, Geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede Uitwerken, kan ik niet.

  Voor de rest sluit ik me graag aan bij de Uitleg van Gijsbert. Tof!!!

 42. Een lied gaat de wereld rond – “Stille Nacht”

  https://ejbron.wordpress.com/2021/12/25/een-lied-gaat-de-wereld-rond-stille-nacht/

  In de loop der geschiedenis werden er ontelbare kerstliederen gecomponeerd en velen zijn snel in vergetelheid geraakt – “Stille Nacht” niet. Maar hoe is het wereldberoemde lied ontstaan? Het werd inmiddels in meer dan 300 talen vertaald, door de UNESCO tot immaterieel cultureel erfgoed verklaard en in tientallen verschillende muziekstijlen gearrangeerd. Zo is “Stille Nacht” een vast bestanddeel van de kerstmuziek. De oorsprong van het kerstlied is een klein Alpenstadje in Oostenrijk.

 43. De juiste vertaling van de bewijstekst is:
  https://www.blueletterbible.org/kjv/1jo/2/1/t_conc_1161002
  ‘En Hij is het zoenoffer voor onze zonden; en niet voor onze zonden alleen, maar ook voor de hele wereld’. De woorden ‘die van de’ ontbreken in de grondtekst. Iedereen die wil, kan behouden worden. Maar helaas zijn er aan het einde der tijden mensen waartegen God moet zeggen; ‘Gij hebt niet gewild’, zoals Jezus ook Mattheus 23 moest afsluiten, toen het volk Hem bleef verwerpen. Het gaat er niet om dat kerken allerlei regels stellen. Het gaat om de voorwaarden die God Zelf stelt. Romeinen 10: ‘Als u met uw mond Jezus als Heer zult belijden en met uw hart geloven dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u behouden worden.’ Het enige dat kerken kunnen doen is God dit gelovig nazeggen.

  Fijne kerstdagen.
  Hier nog 42 korte kerst-video’s – even wat anders dan Covid.
  https://hijkomtmetdewolken.nl/jezus/kerst-kerst-kerst

 44. Mijn dank dat ik zoveel van jullie geleerd heb, ik volg jullie al zeker 15 jaar, en in de meeste zaken goed waker geschud, verdient wel een bedankje.

 45. Interessant stuk. Helemaal in lijn met wat de oer Christenen leren. God is de God van liefde en vrijheid en niet van onderdrukking. De kerk heeft met haar regels en spelletjes dan ook weinig met God te maken. God werd zelf slachtoffer van Zijn liefde en vrijheid. Want daarin kon de tegenstander ontstaan en begon de licht ether te verdichten. De aarde en het 3D universum is niets anders dan verdichte licht ether. Satan dacht dat hij het beter kon dan God. Het resultaat zien we. Een wereld in verval en gedicteerd door boosaardige overheden die in deze eindtijd de burger fiscaal leegzuigen en als dank middels quarantaine opsluiten. De strijd moet gestreden worden en de zielen bereinigd. Want na een lange leer weg komen we uiteindelijk terug waar we vandaan zijn gekomen. Bij God. Denk aan Jezus die niet op gaf maar doorpakte. Als ik in de put zit is Hij mijn grote voorbeeld. We staan aan het begin van de grote verdrukking. Het wordt allemaal nog veel erger. De aarde zal een tijd beleven zoals nooit eerder is geweest en ook nooit meer komen zal. Het is ook wel boeiend dit te mogen meemaken. De opmaat naar het merkteken van het beest. Doe er niet aan mee. Trap er niet in want zelfs Jezus kan mensen die het merkteken aanvaarden niet redden. Het is de tijd van cruciale keuzes. De komende tijd zal energie en voedselschaarste, allemaal het indirecte gevolg van de corona maatregelen de mensheid in een wurggreep houden. Ik wens u allen een behouden vaart. En Xander, blijf met uw redactie bij ons.

 46. Allereerst voor u en uw team gezegende kerstdagen en een vreedzaam 2022. Uw Bijbel referentie is deels realistisch en deels vaag.
  Dat kerst in de winter valt heeft als oorzaak dat er toch niet veel op het land (Boeren hadden veel invloed!) was te doen. Dat daarbij de Joodse traditie heeft geholpen lijkt relevant want die vierden in die dagen het lichtfeest (Chanoeka) ter ere van het nieuwe altaar in de tempel. In 325 na Chr. is tijdens het concilie van Nicea door keizer Constantijn een verbod uitgevaardigd dat er niet meer gelijktijdig met de Joden feesten mochten worden gehouden. De enige ( toenmalig exclusieve Katholieke) kerk pakte dat gelijk op en heeft veel Joodse feesten geschrapt of zodanig vervormd dat het een eigen leven is gaan leiden. Dat is gebeurd met het paasfeest en de omstandigheden daarvan, denk aan het ongezuurde broden feest, waarvan gesteld was dat het een eeuwigdurend feest zou zijn (Ex.12:42). Maar ook bij de kalender (nog niet zo lang geleden) is de Sabbat van plaats één naar plaats zeven verplaatst zodat het lijkt of de christelijke Sabbat op de zevende dag valt. Maar de zondag was eertijds de eerste dag die in aanmerking kwam omdat de Islam de vrijdag vierde en de Joden de zaterdag. De gehele Joodse feesten zijn dermate ontkracht dat het lijkt of er geen Joden zijn geweest. De opstanding van Jezus (op de eerste dag, zondag, was het graf leeg!) moet dus laat op de ware sabbat hebben plaats gevonden. Hier kun je zo niet mee omgaan, en evenmin met teksten die aan een geselecteerde groep kleven.
  Met de tekst van Lukas, dat het heil enkel voor de “kerkmensen” zou zijn is m.i. iets te sterk door de bocht. Het heil is er voor iedereen die “gedoopt” is en “gelooft in Jezus Christus”, dat is het (wel)behagen van God. Dat mensen, die dat weigeren aan te nemen, buiten de boot vallen ligt niet aan de Bijbelvertaling maar aan de mensen zelf. Het aanbod is er, maar wat doe je er mee?
  Wat wel kwalijk is dat de Bijbelvertalers kennelijk de vrijheid hebben genomen teksten te adresseren aan eigen volk.

 47. Jezus Christus redt… breek de geestelijke kerkmuren af van de religies.. trouwens eindtijd is bezig veel goede moed.

Comments are closed.