Hierom mogen opsporingsambtenaren niet meewerken aan de QR Apartheid staat

—————————————————————————————————————————————–

Voor ALLE Nederlanders: Wordt het ‘Befehl ist Befehl’, of opstaan tegen deze schendingen van de basis mensenrechten?

—————————————————————————————————————————————–

Nederland is vandaag, 25 september 2021, nog geen jaar nadat de Eerste Kamer akkoord ging met de spoedwet en daarmee de feitelijke afschaffing van de democratie, officieel een Apartheid staat geworden. Met het invoeren van de QR code zijn niet alleen de jaren ’80, toen ons land voorop liep met acties tegen de raciale Apartheid in Zuid Afrika, uitgewist en bespot, maar definitief ook de ‘liberale’, ‘democratische’ en ‘christelijke’ identiteit van de partijen die het demissionaire regime Rutte nog steeds steunen. De organisatie BlueTruth (‘Voor en door politiemedewerkers’) richt zich in een document tot de opsporingsambtenaren, en wijst hen erop dat zij juridisch niet mogen meewerken aan het handhaven van deze maatregelen.

BlueTruth schrijft: (onderstrepingen en vet gedrukt toegevoegd)

De zogenoemde corona-maatregelen zijn zeer ingrijpende maatregelen die een ernstig diepe inbreuk op onze fundamentele mensenrechten plegen. Vrijheidsbeperkende maatregelen zijn alleen toegestaan voor mensen waarbij een ernstige en besmettelijke ziekte is vastgesteld die dan ook een aantoonbare ernstige bedreiging voor de gezondheid van de bevolking vormen. Alleen die mensen kunnen en mogen in quarantaine gebracht worden.

Ingrijpende maatregelen mogen ALLEEN op grote schaal worden uitgevoerd wanneer de noodtoestand is uitgeroepen, dit is echter tot op heden nooit gebeurd. De media en de overheid trachten ons in dwaling te brengen door te zeggen dat er een noodsituatie is maar dat is nog iets ander dan het uitroepen van de noodtoestand. De regering weigert de noodsituatie uit te roepen waardoor de afgekondigde maatregelen onrechtmatig en onwettig zijn.

Via Media en politiek wordt geroepen dat Covid-19 op de A lijst staat, daar is immers onlangs in de 2e kamer over gestemd. Lijst A staat beschreven in art. 1e  van de Wet Publieke Gezondheid (WPG). Covid-19 staat daar nog steeds niet op. Dit is mede omdat de eerste kamer hier ook nog over moet stemmen en dat is nog steeds niet gebeurd.

Zolang Covid-19 niet op de A lijst staat is geen enkele maatregel toegestaan!!

De maatregelen zijn een schending van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM), art. 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 30.

Deze mensenrechten zijn er juist om ons allen te beschermen tegen uitsluiting, uitbuiting en vrijheidsbeperkende maatregelen in tijden van welke crisis dan ook, zo ook de (vermeende) corona crisis. De mensenrechten cruciaal dat wij mensen onze menswaardigheid en onze menselijkheid behouden. Kijk eens om je heen, wereldwijd gaan grote getalen mensen de straat op in protest omdat hun mensenrechten worden geschonden. Het schenden van mensenrechten leidt ALTIJD tot onrust, chaos en verzet. Schendingen van mensenrechten zijn zowel in internationaal strafrecht als in nationaal strafrecht (het Wetboek van Strafrecht) strafbaar gesteld.

De meeste mensenrechtenschendingen door de huidige maatregelen zijn:

 1. Art. 2: Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status. Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

 2. Art. 3: Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en onschendbaarheid van zijn persoon.

 3. Art. 4: Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

 4. Art. 5: Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

 5. Art. 7: Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

 6.   Art. 30: Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig mogen worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets

te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben.

Ambtseed/ambtsbelofte:

Als diender heb je de ambtseed/ambtsbelofte afgelegd waarin je in volgorde trouw zweert aan de koning, vervolgens aan de Grondwet en dan aan de andere wetten. De Grondwet is in deze het hoogste goed en in basis moet jij je te allen tijde aan deze grondwet houden. Wanneer je een opdracht krijgt die in strijd is met deze Grondwet, dan moet er een redelijk vermoeden ontstaan dat de opdracht niet rechtmatig dan wel niet wetmatig is gegeven. In dat geval dien jij als diender een onderzoek in te stellen naar de rechtmatigheid van die opdracht.

Als diender ben je namelijk altijd zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de handelingen die jij zelf pleegt. Zie hiervoor ook de Neurenbergs Principes verderop in dit document.

Schendingen van de Grondwet:

De Grondwet is de basis van ons recht in Nederland. Niemand mag hiervan afwijken onder geen enkel beding. Ook de Grondwet dient er juist voor om ons mensen te beschermen tegen onrecht en (groot)machten. De grondrechten mogen NOOIT opzij gezet worden in geen enkel geval, dus ook niet voor een crisis en ook niet door politiek omwille van een crisis.

Art. 1 Gw.: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Strafbaar ingevolge het Wetboek van Strafrecht:

Schendingen van artikel 1 uit de Grondwet is strafbaar gesteld in artikel 90quater van het Wetboek van Strafrecht (Sr.) maar ook in de leden van artikel 137 Sr.

Discriminatie.

Art. 90quater Sr.: Onder discriminatie of discrimineren wordt verstaan elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt teniet gedaan of aangetast. Art. 90 quater gaat niet zelden gepaard met art. 365 Sr en 284 Sr. 

Dwang door ambtenaar.

Art. 365 Sr. (Ambtsmisdrijf):

De ambtenaar die door misbruik van gezag iemand dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

Dwang.

Art. 284 Sr.:

Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie wordt gestraft:

1°.hij die een ander door geweld of enige andere feitelijkheid of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid, gericht hetzij tegen die ander hetzij tegen derden, wederrechtelijk dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden;

2°.hij die een ander door bedreiging met smaad of smaadschrift dwingt iets te doen, niet te doen of te dulden.

2 In het geval onder 2° omschreven wordt het misdrijf niet vervolgd dan op klacht van hem tegen wie het gepleegd is.

QR Code:

De QR code is een ronduit mens onterend systeem.

Door mensen op grond van medische gronden uit te sluiten is er sprake van discriminatie (art. 1 Gw. en art. 90quater Sr.). De gediscrimineerde wordt dan tevens gedwongen iets te doen, niets te doen of te dulden en dat is dwang (art. 365 Sr. en 284 Sr.). Deze mensen worden ten aanzien van anderen het recht op gelijkheid en vrijheid ontnomen maar ook is dit een mens onterende behandeling (artikelen 2 t/m 7 UVRM).

Door als diender mensen aan te zetten tot dwang om anderen te discrimineren op straffe van boetes of andere dwangmiddelen, maken deze dienders zich ook schuldig aan art. 365 Sr.

Internationaal (straf)recht staat ver boven het nationaal (straf)recht (zie hiervoor de Lex Superior).

Nu weten ook geweten wordt, zijn de artikelen I en IV van de Neurenbergs Principes (onderdeel van het internationaal Strafrecht), onverkort van kracht:

 1. Iedereen die een handeling verricht die gelijkstaat aan een misdaad naar internationaal recht is daar aansprakelijk voor en kan daarvoor gestraft worden.

     IV.        Het feit dat een persoon gevolg gaf aan een bevel van zijn overheid of een

                 hogergeplaatste, ontheft hem niet van zijn aansprakelijkheid naar internationaal

                recht, mits een morele keuze voor hem in feite mogelijk was.

Rechtmatigheid van de bediening van de ambtenaar.

Wanneer de ambtenaar is geïnformeerd over het ontbreken van de absolute basis van zijn ambtelijke bevoegdheden, zoals dat het geval is bij de coronamaatregelen, handelt de ambtenaar niet langer in de rechtmatigheid van zijn bediening en is elke bevoegdheid die wordt aangegrepen om de maatregelen te handhaven onbevoegd en van rechtswege een ambtsmisdrijf. Ook elke vordering/bevel, welke wordt gegeven vanuit of met betrekking tot deze maatregelen, zijn onbevoegd gegeven vorderingen/bevelen.   

Wanneer een ambtenaar is geïnformeerd kan hem rechtmatig de deur gewezen worden, geeft hij hier geen gehoor aan dan kan gevorderd worden (2X) dat hij het pand of de ruimte moet verlaten. Wanneer hier geen gehoor aan gegeven wordt pleegt deze ambtenaar lokaalvredebreuk, huisvredebreuk of erfvredebreuk, afhankelijk van waar deze ambtenaar zich bevindt.

Art. 138 Sr.:

 1. Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

 • Hij die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum, of die, zonder voorkennis van de rechthebbende en anders dan ten gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar wordt aangetroffen in de voor de nachtrust bestemde tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen.

 • Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.

 • De in het eerste en derde lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen.

Conclusie:

 • Covid-19 staat niet op lijst A van de WPG en dus kunnen de maatregelen niet worden opgelegd.

 • De noodtoestand is nooit uitgeroepen waardoor ingrijpende maatregelen niet mogen worden opgelegd.

 • Beperkende maatregelen kunnen alleen gelden voor mensen die daadwerkelijk ziek zijn en een aantoonbaar besmettingsgevaar voor de bevolking zijn.

 • De maatregelen mogen nooit en te nimmer de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens inperken zoals ook artikel 30 van het UVRM stelt.

 • De maatregelen mogen de Nederlandse Grondwet, of delen daarvan, niet buiten werking stellen.

 • Schenden van de Grondwet blijft onverkort strafbaar naar het wetboek van strafrecht.

 •  Discriminatie en uitsluiting is naar internationaal recht (art. 2 t/m 7 UVRM) en artikel 1 GW. verboden en o.a. strafbaar ingevolge art. 90quater Sr.  

 • Aanzetten tot discriminatie en uitsluiting is dwang, art. 365 Sr. voor ambtenaren (ambtsmisdrijf) en art 284 Sr. voor niet ambtenaren. 

 • Een ieder is aansprakelijk en verantwoordelijk voor de daden die zij plegen in misdrijf naar internationaal recht, art. I en IV Neurenbergse Principes.

 • Schending van UVRM en Grondwet is schending van ambtseed en schending van fair play beginselen

 • Ambtelijke bevoegdheden zijn in deze onrechtmatig en is sprake van machtsmisbruik.

Document-opsporingsambtenaarDownload

Bijlage bij document:

Als er een BOA of andere opsporingsambtenaar komt controleren namens de gemeente, betreedt de BOA rechtmatig een niet- publiek domein. Jij als eigenaar krijgt te horen dat jij gecontroleerd wordt of jij voldaan hebt aan de QR-code controle.

Jij als eigenaar moet de BOA mededelen dat jij niet hoeft mee te werken aan deze controle omdat jij anders een misdrijf moet plegen, namelijk GW-artikel 1, absoluut recht (discriminatie), artikel 90 quater Wetboek van Strafrecht en de leden van artikel 137 Wetboek van Strafrecht.

Jij, als eigenaar, laat de BOA het (document voor opsporingsambtenaar) lezen en stelt hem op de hoogte. Na het lezen vorder jij als eigenaar aan de BOA dat de BOA op jouw verzoek de zaak moet verlaten. Indien de BOA daar niet aan voldoet, vorder jij als eigenaar een tweede keer aan de BOA  dat de BOA de zaak  moet verlaten.

Indien de BOA  alsnog doorgaat met controle, hij:

 1. niet meer in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening is (hij weet het nu);

 2. zich schuldig maakt aan artikel 365 Wetboek van Strafrecht (ambtsdwang);

 3. zich schuldig maakt aan lokaalvredebreuk, artikel 138 Wetboek van Strafrecht.

Wil de BOA het NIET lezen, lees het document dan voor aan de BOA. Wil de BOA niet luisteren dan wordt de BOA geacht in de gelegenheid te zijn gesteld. Door het geven en of voorlezen blijft de BOA dus strafbaar, het heft de strafbaarheidstelling dus niet op.

Voldoet de BOA niet aan uw vordering, bel 112 en doe aangifte tegen de BOA.

Document-eigenaarDownload (1)

Befehl is Befehl?

Niet alleen agenten en BOA’s, maar feitelijk alle Nederlanders in wat voor functie dan ook worden nu voor de keus gesteld of zij onder het aloude excuus ‘Befehl ist Befehl’ meewerken aan deze illegale QR Apartheid staat, of dat zij opstaan tegen deze mensenrechtenschendingen, die, indien niet gestopt, de komende jaren hoogstwaarschijnlijk nog veel erger zullen worden, en kunnen leiden tot een exacte herhaling van de jaren ’40, namelijk directe keiharde vervolging, opsluiting en afvoering van de mensen die nu door het regime Rutte ‘fout’ worden genoemd.

VRIJHEID van keuze en daarmee de AUTONOMIE / INTEGRITEIT van het menselijke lichaam zijn basis mensenrechten die met de QR code voor een belangrijk deel zijn opgeheven. Vaxxer of vaxbewuste, Covid gelovige of realist, zeg daarom allemaal eensgezind NEE, hou dat vol, en laat u niet nog verder uit elkaar spelen en tegen elkaar opzetten voordat straks ook de laatste overgebleven rechten op vrijheid en zelfbeschikking van iedereen voorgoed worden afgepakt.

 

Xander

(1) BlueTruth

*Indien u wilt reageren op het forum: lees eerst de siteregels.
*Geloofsdiscussies naar het Geloofsforum. Nodig uw gesprekspartner uit om op het Geloofsforum  verder te praten.

69

 1. @Cassandro* schreef:
  07/10/2021 om 8:59 pm

  En hoe zie jij dan de verlossing door onze Heiland JC?
  Daalt Hij terug uit de hemelen met opgeheven vingertje om de stouteriken te komen straffen?
  Daar heb ik een hele andere mening over.
  Het is de mensheid die zichzelf zal moeten redden, JC gaf het voorbeeld dat gevolgd moet worden voor een betere wereld en daartoe is maar 1 ding nodig: bewustwording van eendracht voor het algemeen welzijn.
  Dat de massa/mensheid gezamenlijk besluit dat ieders welzijn op de eerste plaats moet staan en dat alle beleidslui de plicht hebben om voor dat prioritaire welzijn te zorgen.
  We mogen en moeten kritiek hebben op wat fout loopt, op de ongebreidelde en toenemende hebzucht waarvoor zelfs de menselijkheid moet wijken maar we moeten onze aandacht en energie richten op wat we wel willen en niet proberen doemscenario’s tegen te houden, van wat we niet willen, want dat werkt niet.
  Bewust ervan worden dat datgene dat we aandacht en energie geven, ook versterkt en bewaarheid/gemanifesteerd wordt in de materie.
  De mens die zich bewust wordt van die innerlijke Macht, neemt zijn eigen lot in handen en creëert de wereld zoals hij dat wil zien.
  Daarom zal JC niet ingrijpen, het is de Mens die het zelf moet doen…wij hebben de tools gekregen en moeten bewust worden hoe ervan gebruik te maken om een betere wereld voor elk mens werkelijkheid te laten worden.

 2. @Oma… en na de ‘aliens’ komen de goden van Atlantis wel terug, of reuzespinnen, enz. enz.
  Maar het allerergste wat die ‘kliek’ ons mensen ‘kan lappen’ ( = plat Aantwaarps) is het totale isolement van iedereen, va nelke burger, onder het motto “blijf in uw KOT, of we kloppen er op”.
  En als ik dan als ‘weerspannige’ door “men-in-black-met-een-rayban-op-hun-b*kkes” in een dwangbuis zal worden afgevoerd naar een of ander obscuur achterkamertje, slecht verlicht met een flikkerende neon-buis, zal men mij de ‘bEESt-prik’ onderdwang toedienen, of anders krijg ik een échte muilkorf op mijn gezicht bevestigd, met daarin een hongerige rat… Het is een van de laatste GRUWELIJKE ‘scènes’ uit het boek ‘1984’ van George Orwell – zelf een ‘wolf in schaapskleren’ – die ons wilde duidelijk maken waar het allemaal naar toe zou kunnen gaan in een totalitaire, fascistoïde vaccin-klimaat-ufo-DICTATUUR!
  …*zucht*… misschien ligt er voor mij toch nog een (korte?) carrière als SF-scenario-schrijver in het verschiet?
  Er is maar één oplossing, dat is – en bedoel helemaal NIET denigrerend – en dat is onze Heiland JC! (en daarmee bedoel ik ook niet ene Jim Carrey…);
  Nogmaals *zucht* aan de vooravond van een zéér waarschijnlijke WOIII…

 3. *Cassandro* schreef:
  05/10/2021 om 3:07 pm
  @Oma… en als dat met dat vals klimaat-konijn niet zou lukken, ligt er ale een volgend konijn klaar… Recent menen vele mensen UFO’s te hebben waargenomen. Welkom “Aliens”, want het wordt een ‘close encounter of the 3rd kind’. En weet u al wie er op de 1ste rijen gaan zitten om deze ‘aliens’ (verklede sinterklazen ja) de hand (of zoiets) te gaan schudden, jawel, “ze” (de échte machthebbers aller landen) met een paus als eerste die wellicht nog hun voeten (of toch iets dat daarop trekt) zal kussen… Bweurk!”

  Inderdaad…ook al gemerkt dat druppelsgewijs overal anonieme ‘klokkenluiders’ opduiken die beweren reeds 30 jaar gezwegen te hebben over hun waarnemingen van ufo’s en/of aliëns?
  De wakkere mens die de coronahoax doorziet, die ziet het volgende bedrog ook al aankomen op zn sokken.
  In Peru moedigt de overheid de bevolking zelfs aan om hun ufo waarnemingen te registreren in een poging om nu geloofwaardigheid te verlenen aan de eerder alu hoedjes gekkies, die rijp waren voor de pyschiatrie.

  Maar….dan zal de elite het niet gemakkelijk krijgen om hun decennia lange ontkenning en belachelijk maken van elk buitenaards geluid/ufo, die ze altijd als verzinsels van gekkies met alu hoedjes weggehoond hebben, om te draaien.
  Tenzij ze nu denken dat de tijd rijp is vermits zovele idioten hun coronahoax zonder meer geslikt hebben en zelfs vrijwillig in de rij staan voor een abonnement gifprikken als proefkonijn voor hun medische experiment?
  De gezamenlijke vijanden geraken uitgeput: de Russen, terroristen, virussen, klimaat….dus blijft een buitenaardse bedreiging door vijandige, groene marsmannekes nog over? 🤣🤣🤣
  Ze zullen er vast geen moeite mee hebben om gevaccineerden dat ook nog te kunnen wijsmaken, die geloven toch alles blindelings zonder nadenken wat hen wordt voorgekauwd.

 4. @Oma… en als dat met dat vals klimaat-konijn niet zou lukken, ligt er ale een volgend konijn klaar… Recent menen vele mensen UFO’s te hebben waargenomen. Welkom “Aliens”, want het wordt een ‘close encounter of the 3rd kind’. En weet u al wie er op de 1ste rijen gaan zitten om deze ‘aliens’ (verklede sinterklazen ja) de hand (of zoiets) te gaan schudden, jawel, “ze” (de échte machthebbers aller landen) met een paus als eerste die wellicht nog hun voeten (of toch iets dat daarop trekt) zal kussen… Bweurk!

 5. @Oma… ons aller oma! Ik ben het helemaal met u eens… alleen wat die ezel betreft, ik denk dat mijn ezels uit een andere stal komen, want die stoten zich méérmaals aan steeds diezelfde steen…
  De bevolking zal dit niet pikken? Wait & see… Ze (zijnde de échte machthebbers) zullen via hun marionetten – DOORZIE hun schijnvertoningen op àlle niveaus – in onze gehele samenleving wel een héél nieuw konijn uit hun toverhoed te voorSCHIJN goochelen, zo doorzichtig, allemaal want het wordt een… jawel, houdt u vast aan de takken van de bomen, een…
  KLIMAAT-KONIJN!
  Ach kom nou… het feit alleen al dat juist vandaag (i.e. dinsdag 5/10/21) in het vlaamse tv-nieuws vermeld werd dat er 2 (= TWEE) natuurvorsers fysica de Nobelprijs hebben gewonnen… omdat ze ‘wetenschappelijk’ hebben kunnen aantonen dat er een link is tussen het klimaat en de activiteiten van het mensDOM… Waauw!
  Wie verzint het nog beter?

 6. @*Cassandro* schreef:
  03/10/2021 om 5:30 pm
  “@allen… ik heb op de Vlaamse tv nog niets gezien over de grote demonstratie in hartje Amsterdam… Wachten op het 7-uur-journaal? Naar aanleiding van deze demonstratie en die uitspraak van ene mevrouw Speksnijder-café-houdster (ze had beter de naam ‘Spekschieter’ gekregen, maar dit terzijde) kunnen antivaxers een stille vorm van protest geven aan een zekere ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’: ze gaan bijv. één maand lang niet meer op café / restaurant / bioscoop / cultuurevent, enz. Dat scheelt minstens 25% op de maandelijkse inkomsten van etablissementen die een vaxpas eisen, en dan wachten hoe de huidige anti-vax-propaganda een EVENTUELE wending zal nemen. In de plaats van op café enz. te gaan, nodig terug mensen uit bij je thuis, nu het terug kan… in afwachting van een mogelijke nieuwe lockdown, vóór of nà Kerstmis en andere eindejaars- en familiefeesten?”

  En daar zul je op de vlaamse tv ook niks over te zien krijgen, dat wordt weg gecensureerd…zoooo voorspelbaar, ik heb sinds maart 2020 geen enkel journaal of nieuws op tv nog gezien, het toenemende en zelfs openlijke bedrog, eenzijdige staatspropaganda, censuur en misleidende halve waarheden kon mijn maag niet aan…..misselijkmakende schijnvertoningen die elk mens met gezond verstand zo doorprikt.
  En neen, handelaars behoren ook tot de bevolking, het is ook voor hun welzijn en in hun belang om niet te gehoorzamen aan onwettige oproepen van de politiek om hun klanten te verjagen door een vaxpas te eisen met medisch geheime info dat ook de handelaars wettelijk niet mogen weten.
  Burgerrechten en onze vrijheid gelden ook voor handelaars dus is het ook hun burgerplicht om voor zichzelf en hun vrijheid op te komen ipv gestapo te spelen voor de overheid.
  Handelaars zijn dan zoals de pestkoppen in de klas, die vergeten ook dat ze mee gestraft worden met de zwijgende meelopers.

  En vergeet het maar dat ze bij de eindejaarsfeesten ons nog eens opnieuw een lockdown kunnen lappen, (of gaan ze weer een ander dodelijk virus uit hun hoed toveren? 🤣) dat zal geen verf pakken…een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen, dan is het hek van de dam en de politiek weet maar al te goed dat ze dan politieke zelfmoord plegen. (Zeker in belgie met verkiezingen in 2024)
  En dan zal er gevochten worden want zulke volksverlakkerij pikt de bevolking terecht niet meer…alleen al de waanzin om gezonde mensen op te sluiten door een lockdown door hen angst aan te jagen voor een vermeend, dodelijk griepvirus dat ze niet eens wetenschappelijk kunnen aantonen.

 7. @allen… ik heb op de Vlaamse tv nog niets gezien over de grote demonstratie in hartje Amsterdam… Wachten op het 7-uur-journaal? Naar aanleiding van deze demonstratie en die uitspraak van ene mevrouw Speksnijder-café-houdster (ze had beter de naam ‘Spekschieter’ gekregen, maar dit terzijde) kunnen antivaxers een stille vorm van protest geven aan een zekere ‘burgerlijke ongehoorzaamheid’: ze gaan bijv. één maand lang niet meer op café / restaurant / bioscoop / cultuurevent, enz. Dat scheelt minstens 25% op de maandelijkse inkomsten van etablissementen die een vaxpas eisen, en dan wachten hoe de huidige anti-vax-propaganda een EVENTUELE wending zal nemen. In de plaats van op café enz. te gaan, nodig terug mensen uit bij je thuis, nu het terug kan… in afwachting van een mogelijke nieuwe lockdown, vóór of nà Kerstmis en andere eindejaars- en familiefeesten?

 8. @Ramshoorn schreef:
  26/09/2021 om 2:31 pm
  Inderdaad Xander, mee eens: De zogenoemde corona-maatregelen zijn zeer ingrijpende maatregelen die een ernstig diepe inbreuk op onze fundamentele mensenrechten plegen.””

  Nu Hieronder een stukje uit de hartverwarmende Column van Tineke Speksnijder…
  https://www.dehavenloods.nl/nieuws/algemeen/39312/-wees-alsjeblieft-niet-kwaad-op-de-mensen-die-om-je-qr-code-vra

  Tineke Speksnijder schrijft over de QR-code die gasten van haar café vanaf dit weekend moeten laten zien. ‘We lopen al heel lang politieagent te spelen en we hebben bij elkaar een maand of negen thuis gezeten en nu krijgen we dit weer. En het lullige is, je kan het nooit goed doen.
  WAAR kunnen ouderen met hoge nood nog plassen zonder QR-Code? Waar dan?

  Shalom. Ramshoorn.

  Speksnijder doet haar naam eer aan…als café bazin kan geen enkele overheid haar verplichten om betalende klanten medisch te discrimineren door het vragen van medisch geheime informatie, die zij wettelijk niet mag weten, om haar openbare gelegenheid te mogen betreden om een pint te komen drinken….en dan mogen mensen niet kwaad zijn op die vrijwillige gestapo die zich laat chanteren in haar eigen zaak? Die als onbevoegde het waagt om mensen zonder QR-code onwettig te verbieden een pint te komen drinken of om te gaan plassen?
  Groei eens een ruggegraat, speksnijder! Je hebt de wet aan jouw kant, je staat in je recht als je weigert als onbevoegde gestapo om controle uit te oefenen op je klanten door medisch geheime info te eisen die je niet mag weten.
  Niemand heeft zijn medische gegevens nodig om een pint te mogen/kunnen gaan drinken!!
  Waarom begrijpen mensen dat niet?!

 9. Beste allen en beste Xander,

  Graag wil ik het volgende met jullie delen. zie onderstaande link.
  kort samengevat: de vaccine is een shot waar nano onderdel in zitten die zich gaan vormen tot een effectief object die controle over de cellen neem. ik heb dit via PB op linkedIn gedeeld waarbij mijn account door LinkedIn geblokkeerd is.
  Er zijn wereldwijd virologen en artsen die een rechtszaak willen spannen tegen de BIG fara.

  het is een docu met feiten data: 21-09-2021.

  https://www.youmaker.com/video/6009652c-7f11-413f-aff1-c7f1c03668ae

  https://riotimesonline.com/brazil-news/modern-day-censorship/international-research-groups-find-sharp-metal-objects-in-covid-vaccines-very-frightening/

  deel dit svp zo veel mogelijk.

  b.v.d.

 10. Ramshoorn 26/09/2021 om 2:31 pm
  Amen

  Ongelooflijk knap hoe de Big Farma , de farmaceuten, de Big Tech samen met het omkoopgeld van Billie Genocide Keets en de corrupte media erin zijn geslaagd deze twee vooraanstaande politici , nog Christelijke gelovigen ook, te misleiden terzake van de experimentele gen therapie. Dit kan niet anders als een zeer duistere achtergrond hebben.

  Dr. Zelinko zegt: ( Joodse arts te NY ontwikkelaar v h HCQ protocol) :
  Noach was destijds eigenlijk een complotdenker totdat het ging regenen…de hemel pikzwart werd en van alle kanten het water begon omhoog te kolken…

  Meer over het persoonlijk geloofsleven van de heren Jansen en Jansen ( vrij naar het volkomen wereldvreemde duo uit de Kuifjes boeken die mogelijk model hebben gestaan voor Rutte de Jonge gezien hun vele blunders en recent geheugenverlies) :

  Interview in Trouw met Rutte over zijn ‘geloof’:
  https://www.trouw.nl/religie-filosofie/mark-rutte-bidt-iedere-avond-maar-niet-voor-de-vvd-god-moet-zich-met-grotere-dingen-bezighouden~b9aad42a/?

  Preek van de leek door minister Hugo de Jonge
  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2019/11/24/minister-de-jonge-preek-van-de-leek

 11. Inderdaad Xander, mee eens: De zogenoemde corona-maatregelen zijn zeer ingrijpende maatregelen die een ernstig diepe inbreuk op onze fundamentele mensenrechten plegen.””

  Hoe erg? Ik kreeg een column onder ogen die er niet om liegt. Minister Hugo de Jonge is een man die onbarmhartig is voor restauranteigenaren en ook voor de vele in hoge nood verkerende oudere burgers in Nederland die hun plas niet kunnen ophouden. “””

  Nu Hieronder een stukje uit de hartverwarmende Column van Tineke Speksnijder…
  https://www.dehavenloods.nl/nieuws/algemeen/39312/-wees-alsjeblieft-niet-kwaad-op-de-mensen-die-om-je-qr-code-vra

  Tineke Speksnijder schrijft over de QR-code die gasten van haar café vanaf dit weekend moeten laten zien. ‘We lopen al heel lang politieagent te spelen en we hebben bij elkaar een maand of negen thuis gezeten en nu krijgen we dit weer. En het lullige is, je kan het nooit goed doen.
  WAAR kunnen ouderen met hoge nood nog plassen zonder QR-Code? Waar dan?

  De Apostel Jacobus zegt over zulke brute, gewetenloze overheidsdienaren als
  Rutte- Hugo de Jonge- Grapperhaus, RIVM- GGD- OMT:

  Jakobus 2:13 NBG51…Want Onbarmhartig zal het Oordeel zijn over hem, die geen Barmhartigheid bewezen heeft; barmhartigheid (echter) roemt tegen het Oordeel.
  Shalom. Ramshoorn.

 12. Qw, 12.31.

  Helemaal mee eens en dat mag ook wel eens gezegd worden. Ik lees Xander al vele jaren en zijn site wordt steeds beter. Ook komt nu Xander’s mening regelmatig naar voren. Dat maakt de site nog sterker. Vriend en vijand leest deze site en dat is niet voor niets.

  Dus Xander ook namens mij bedankt voor al je werk.

 13. Je moet helemaal geen eden zweren en al zeker niet op een “koning” die niet tot de vorstelijke lijnen van Europa behoort en die zelfs helemaal niet tot de adel behoort (adel = het legale feodale bestuur, meestal eerdere legaal aangestelde doch ontrouw gebleken leenmannen van de keizer *ONDER God*) en van wie de MO over de eeuwen sterk doet denken aan een vervloekte lijn van psychopaten verkleed als gentlemen, die zich BOVEN God wanen (maar vreesloos het tegenovergestelde beweren).

 14. @Zonnestraal

  Mijn eigen ouders waren helemaal vóór vaccinatie. Na zijn eerste prik werd het been van mijn vader 2x zo dik als normaal. Niet lang na zijn tweede prik overleed mijn vader aan een acute hartstilstand. Bloedpropjes dus. Hij was altijd kerngezond! Mijn moeder ging 2x tegen de vlakte, maar herstelde wel. Sorry, maar ik kan niet met droge ogen die vaccinatieonzin aanhoren!. ‘Het is veilig en je doet het voor de anderen’ …. die uitspraak! Ik ben mijn vader kwijt en mijn kids hun geliefde opa! Iedereen die zegt dat die vaccinatie onschuldig is, is mede verantwoordelijk voor dit soort verdriet! En om wat? Een virus dat qua slachtoffers niet erger is dan een MILDE griep?

  Ik houd al sinds een jaar de sterftecijfers bij en nee! Covid-19 is géén ernstige ziekte. Ja je kunt er knap beroerd van zijn en zwakkeren sterven er soms aan, maar dat doen ze anders ook aan de griep!

  De idiote drang om mensen te testen is niets anders dan ze aanzetten om toch maar dat giftige vaccin te nemen!

  Testen is NIET onschuldig! Los van wat er in die teststaaf zit is het een drangmiddel om mensen zich te laten vols[uiten met dat WHO-gif! Niets anders!

  Niemand gaat een half uur rijden om een test te doen zodat hij naar de wc mag in zijn favoriete kroeg!

  Ik laat het hierbij. Wordt te emotioneel en dus misschien onredelijk, want de misleide kudde snapt gewoon niet hoe ze wordt gemanipuleerd en misleid. Ik hoop dat je een goede toekomst hebt!

 15. “Kijk even wat Youri Plate al voor elkaar heeft gekregen. Hij heeft de rechtzaak gewonnen en heeft zwart op wit dat Nelderland geen grondwet meer heeft. 10 documenten heeft hij hiervoor beschikbaar gesteld. Nu heeft hij ivm de QR code wederom de wet uitgezocht en een brief opgesteld voor de burgers. Morgenavond zal Cafe weltschmerz hier een uitzending aan wijden. Dit is zijn FB profiel !!! verbreid dit wijd en zijd > https://www.facebook.com/youri.plate.7

 16. Het doel van het vaxxen is niet zozeer het zachtjes uitmoorden van de mens.Dit is nog steeds een experiment!
  Dus men test/experimenteert op de ongeinformeerde mens.Men wil kijken of en hoe dodelijk de vax is en kijken in hoeverre een mens tot antenne gemaakt kan worden.m.a.w. the internet of bodies.Het menselijk lichaam genetisch modificeren om het in staat te stellen informatie te ontvangen via zendmasten en informatie terug te zenden.Denk bij het laatste aan gedachten en lichaamsfuncties etc.
  Dat is het grote experiment.Tevens test men de bereidwilligheid van de mens om zich vrijwillig bloot te stellen aan betreffende test.
  Dit is m.i. de reden dat gevaxxten niet bij bosjes omvallen.Wat er in het jaarlijkse griep seizoen gaan zien moet nog blijken/getest worden.

 17. Ging toch uiteindelijk het logische gerechtsvaardigheidsgevoel van Mona leiden of was het ook Volendamse nuchterheid. Wellicht is zij de enige blauwdenker nog in het CDA.
  Ze had dit wellicht al eerder willen doen, maar uiteindelijk zal dit voor haar de druppel zijn geweest.

  Je snapt ook niet dat een Wobbe Hoekstra Mona niet heeft ondersteund. Zit er geen Fries bloed in Hoekstra. Blijkbaar is zijn vrouw Arts, dus zit er aan die kant bij hem de overtuiging van het ontaarden van deze bijna nazi uitsluitingen zoals een corona pas.

  Duidelijk is dat de Jonge en Grapperhaus nu zich duidelijk bloot hebben gegeven en eigenlijk straks hun eigen kost (het ontslaan van Mona) zullen moeten opruimen .Grapperhaus als Katholiek achtergrond zit gelijk met de Jonge op een stormram koers en weg die ze niet meer terug kunnen keren tot een normale standaard.

  Alleen samen al, de Jonge en Grapperhaus, hebben bij elkaar al zoveel eigen corona regels aan hun laarzen gelapt, dan ze nooit geloofwaardig waren geweest en momenteel helemaal niet zijn en het ook nooit meer zullen worden.

  Grapperhaus zal van zijn moeders kant en voorouders vermoedelijk uit het Katholieke Duitsland komen. Van zijn vaderskant zal dit qua naamgeving mogelijk niet anders zijn.

  Als je in feite zoekt op het geloofsleven van het toch zo zgn christelijke CDA dan zijn noch Grapperhaus, noch de Jonge en eigenlijk noch Hoekstra nu direct dat een aanleiding kan geven tot een directe relatie te hebben met Jezus.

  In feite is het gemeenschappelijk veeleer dat ze door werken de wereld proberen beter te maken en dat daarin de eigen werken, trots en toekomst in gelegen is.
  Dit zal voor veel kabinetsleden kunnen gelden.

  Ondertussen is deze topic eentje van ken uw goed recht. Kan nuttig zijn om uit te printen en proefondervindelijk ermee aan de slag te gaan.

  Toch denk ik dat het gebeuren bij Hoekstra mogelijk niet lekker zal zitten. Hugo de Jonge behoorde, natuurlijk met Rutte onder andere tot degene die het initiatief ertoe aanzette.

  Normaal hoort je als christen toch voor de overheid te bidden. Maar we moeten bidden in dit echt gruwelijke goddeloze land dat God verwarring blijft sturen in dit kabinet.

  Mogen we graag nieuwe verkiezingen. Dit kabinet opereert inmiddels zo lijkt het diabolisch.
  Vermoedelijk gaat de CU, ik hoop het maar, dit nu ook zo zien.

  Van GroenLinks en PVDA, dit zullen de meelopende als : “van alle kanten gaat de wind zijn”, ook niet ontkomen aan het corona bedrog of klimaat bedrog.

  Een handje vol leiders van het eerste uur van dit demissionair kabinet ontslaat in deze ontbindingsfase een prominent lid.

  We zullen van de week wel weer bij de beschouwingen een goedlachse Rutte zien.
  Het is niet alleen Rutte, maar vooral ook de Jonge. Ze lijken in een jaar wel een paar jaar ouder geworden.

  Spyfromthesky

 18. Rijksoverheid logo | naar de homepaginaRijksinstituut voor Volksgezondheid
  en Milieu
  Ministerie van Volksgezondheid,
  Welzijn en Sport
  Groep A:
  Mogelijk wettelijke maatregelen: gedwongen opname tot isolatie of thuisisolatie, gedwongen onderzoek, gedwongen quarantaine (inclusief medisch toezicht), verbod van beroepsuitoefening. Dit geldt voor:
  COVID-19

  Xander, staat dus wel op de A lijst!!

  Ze hebben de indruk gewekt dat het op de A-lijst staat, maar dat is dus nog steeds niet door de Eerste Kamer.
  Ook dit is dus weer een illegale actie van Rutte en consorten.
  Mod.

 19. Kwestie van tijd en het is ook door de Eerste Kamer gejast dus mijn optimisme is van korte duur geweest helaas maar we strijden door zie Austrlie !!!!
  Groet.

 20. op Zonnestraal: wat een vreemde reactie: je kunt je gewoon laten testen.
  Blijkbaar heeft u geen benul van de tests, althans van die met het giftige wattenstaafje, bedoeld om grapheen dioxide in uw lichaam te brengen en uw epifyse te ruineren. (geen trema aanwezig op dit toetsenbord…)
  De enig zinnige test, als iemand persé een test wil, is de bloedtest bij een huisarts.
  Via bekenden is duidelijk geworden dat artsen soms simpelweg liegen, wanneer iemand een bloedtest wil:
  ‘het kan alleen via de pcr-test’ was het antwoord.
  Zie het onderzoek van prof dr Antonietta Gatti, arts, van pcr-tests.

 21. Weldra worden de gevaccineerden allemaal permanent aan een vaccin-infuus gehangen.

 22. Nu geen geintjes meer en massaal alle maatregelen negeren, We zitten als ratten in de val. Burgerlijke ongehoorzaamheid dus. Wie niet mee doet is een staatsgevaarlijke bedrieger. Alles plat gooien en, Koste Wat Kost, deze waanzin beëindigen. Maar…..wie begint , zonder voldoende ruggesteun? De reeds gevaccineerden zijn al in de meerderheid en sommigen zweren dat de on-gevaccineerden de oorzaak zijn van de ellende. Hersenspoelen heeft al zijn verwoestend werk gedaan en bevordert angst en stress. Daar zou een succesvol pilletje (van Drion) voor verstrekt moeten worden !!!!. (Helaas is dit een verwerpelijke methode maar iets anders is er niet)

 23. Ik heb altijd al gezegd Opstaan tegen de schendingen MAAR het zal massaal moeten gebeuren, half om half gehoord Demonstratie 3 Oktober.
  Als het een ieder ernst is MEEDOEN , niet komen met smoezen.
  Het is nu erop of eronder want ik garandeer je als er geen duidelijke actie komt dan is het ERONDER DEFINITIEF

 24. @Zonnestraal schreef:
  25/09/2021 om 2:59 pm

  Nee! Verplicht testen is net zo goed en inbreuk op je lichamelijke integriteit en net zo verderfelijk als verplicht vaccineren! Beide zijn in deze situatie discriminerend en in strijd met de grondwet!

  “Je gewoon laten testen” is precies wat ze willen: buigen voor die dictators. Een testmaatschappij is wel het laatste wat we zouden willen. Totale controle, dat is wat ze willen!

  Onze ‘regering’ in actie:

  https://www.de-gezouten-waarheid.nl/columns/columns-boerenverstand/politieke-hyena-s
  https://www.de-gezouten-waarheid.nl/columns/columns-boerenverstand/holocaust-traum

  Ter aanvulling: joden werden vervolgd om hun afkomst. Dat is nu niet het geval. Je kunt je laten vaccineren, vrijwillig. En met een test wordt je niet buitengesloten. Ook dat is vrijwillig. Als je niet eet ga je ook dood. Moet je ook voor werken, of je wilt of niet.

 25. Wordt er straks in de Horeca, in de bioscoop, theater, bij (sport)evenementen, op straat, (op het bankje) in het park, in het openbaar vervoer, op Urk en uiteindelijk ook bij de
  bakker om de hoek naar je gebruld met: “Schnell schnell schnell! Deine Coronapaspoort Wappie!!!!?” En het volgende videofragment zou dan illustreren hoe dat dan ongeveer zou kunnen gaan…
  https://www.youtube.com/watch?v=VLlQ0rJEGEo

 26. Keijzer uit het kabinet gezet na kritiek op coronapas
  Nu nog het CDA uit en ??

  Pieter Omzicht heb ze al gebeld 100%

  Wat een poppekast maar mijn symphathie gaat wel naar Mona Keijzer.

  Rutte zit straks in zijn eentje als het zo door gaat en zo,n figuur wordt straks gewoon weer priemier als het zo door gaat en wat hij voor ogen heb als ,,GROOTS STAATSMAN,,,, althans dat hoopt hij en waar hij nu al een natte droom van krijgt dat hij ook zo de geschiedenisboekjes in zal gaan
  Ik koop de Flinstones !!!!!.

 27. Gefeliciteerd met het behaalde resultaat. Trots op Nederland !!!
  Vanaf vandaag is het land waar wij nu wonen officieel weer open zonder alle controles en regeltjes. De premier heeft bekend gemaakt dat Corona een griepvirus is, dat naw jaarlijks terug zal komen en dat wij daar maar mee moeten leren leven. GEEN prik dwang en GEEN Coronapas.
  Wij gaan voorlopig niet meer naar Nederland terug zolang de ultieme domheid en de leugens daar regeren. Ik wens u allen veel succes met het overtuigen van uw medeburgers mbt de grenzeloze nutteloosheid van dit beleid en het daaruit volgende faillissement van Nederland.

 28. Dat verhaal van Mona Keijzer is allemaal gescript. Als iets zo in de media wordt uitvergroot en er zo’n vergaande beslissing op genomen wordt, dan weet je dat het nep is.
  Keijzer komt straks samen met Omtzigt en gaan waarschijnlijk nog hoge ogen gooien of zelfs deel uitmaken van de nieuwe “regering “ met Secret Kaag als nieuwe M.P.

 29. ONGELOOFLIJK !
  Dictator Rutte ,ontslaat Mona KEijzer (CDA !) omdat ze kritiek geeft op de coronapas !
  Nu komt alles pas in het daglicht !
  Ontmasker de leugen!
  Zie TT NPO 112 / Teletekst p.112

  GR,
  Chris V.

 30. Mooi gekopieerd van Bluetruth! Hoe meer mensen dit weten hoe beter. Mede dank aan X.

  Dit geeft je de tools om je rug recht te houden en neemt de angst weg. Dit maakt burgers weerbaar.

  Zorg dan ook dat je deze 2 documenten live op je mobiel kunt tonen mocht je aan de deur een overijverige loonslaaf of NSB-er (niet-opgeleid ‘speciaal’ beambte) tegenkomen.

 31. @ Oma, zo uitgebreid als U was ik niet, maar ik bedoelde wel hetzelfde, het was maar een voorproefje van mijn ”spotprentje”, ik ben ook nog mijn eigen onderzoek bezig over politieke pedo’s. Ben het natuurlijk totaal met je eensgezind, hartelijk dank voor je reactie & tot ”ziens”?

 32. @Zonnestraal schreef:
  25/09/2021 om 2:59 pm

  Nee! Verplicht testen is net zo goed en inbreuk op je lichamelijke integriteit en net zo verderfelijk als verplicht vaccineren! Beide zijn in deze situatie discriminerend en in strijd met de grondwet!

  “Je gewoon laten testen” is precies wat ze willen: buigen voor die dictators. Een testmaatschappij is wel het laatste wat we zouden willen. Totale controle, dat is wat ze willen!

  Onze ‘regering’ in actie:

  https://www.de-gezouten-waarheid.nl/columns/columns-boerenverstand/politieke-hyena-s
  https://www.de-gezouten-waarheid.nl/columns/columns-boerenverstand/holocaust-trauma

 33. BRAVO Mona !!!
  Eindelijk iemand die van binnenuit de waarheid?zegt en het World Economic Forum / EU / WHO / VN toneelstukje opblaast.

 34. Xander, dank hiervoor. Ik denk dat de reactie van Ron om 12:04 zeer interessant is, compliment voor Ron om dit te berichten. Als het klopt dat het verdrag is gewijzigd dan is dit heel sneaky gebeurd. Hoop dat het niet klopt, maar ken de originele tekst, hij lijkt mij inderdaad gewijzigd. Something stinking in Brussels.

 35. Wat er in de Standaard staat over de nieuwe betuttelingen van ”de burger kleutertjes”: Vanaf 1 oktober, nog steeds mondvodden op openbaar gerij & vliegwerk, ook contact-beroepen. Covid Save Ticket voor discotheek & dancings, niet voor gewone danscafé. Ook voor grote sportevenementen. ”Zo beste kleutertjes, & snaveltjes toe! Dat staat allemaal in de krant, van dictatortjes land!” Nix veranderd dus, ze blijven onwettig onze dokters uithangen! Wat ik eis is echt normaal, voor minder ga ik niet!

 36. Welkom, Mona Keijzer, in het kamp van de goeden!!

  Hartelijk gefeliciteerd met uw ontslag door de Schwabclub!
  Een groter compliment had u niet kunnen krijgen. (vrij naar Multatuli: toen hij zat te sikkeneuren omdat hij niet in het parlement was gekozen, kwam een vriend langs die hem voorhield: wat zit je hier te treuren: je hebt zojuist het grootste compliment van je leven
  gekregen!)

 37. Je kunt je gewoon laten testen dus niemand wordt uitgesloten. Ze voeren gewoon een ontmoedigingsbeleid t.a.v. niet gevaccineerden. Dat is alles.

 38. Cindy68nl ; Officieel heeft covid de A-status niet!
  Want het is niet door de 1e kamer beoordeeld.

 39. Ik weet niet of deze site wordt gerund door een of meerdere personen, maar voor allen geldt: petje af, diepe buiging en chapeau. Ga zo voort.

 40. In mijn kennissen kring, werk, familie en vrienden ken ik nog niemand die nadelige gevolgen heeft van de vaccins… ik vraag me af wanneer dat het dan zichtbaar komt?

 41. Offtopic: Gekker moet het niet worden met de propaganda

  Nu de verkiezingen in Duitsland steeds dichterbij komen, heeft een tv-zender een voorsprong genomen door de stemprojecties op een nieuwsticker te tonen dagen voor de peiling. Met bezorgdheid en spot verontschuldigde de omroep zich voor de valse start. Het televisienetwerk Das Erste van de Duitse omroep ARD gaf haar kijkers vrijdag een onwaarschijnlijke blik in de toekomst, nadat ze de verwachte resultaten hadden getoond van de historische verkiezingen die nog niet hebben plaatsgevonden.

  https://www.rt.com/news/535791-projections-germany-elections-early/

 42. @XB schreef:
  25/09/2021 om 11:49 am
  “België heeft ook zoiets, maar andere letters voor gebruikt, om niet op te vallen in de gelijke eenheidsworst! We moeten trouwens ook nog met mondvod op het openbare vervoer!”

  De internationale wetgeving alsook de Universele Rechten van de Mens gelden voor elk MENS waar ook ter wereld.
  Ook worden de rechten en vrijheden van de burger nog gewaarborgd door het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden dat in 1950 in Rome ondertekend werd.
  Dit Verdrag is rechtstreeks toepasselijk binnen onze rechtsorde maar wordt nu openlijk met de voeten getreden door de europese regeringen!
  Gezamenlijk nog wel, dat wordt duidelijk onderling afgesproken voor heel europa!

  En vanaf 10 mei 2007 werd de algemene antidiscriminatiewet in belgië aangepast waardoor de coronapas medische discriminatie werd.
  Deze wet creëert een algemeen kader voor de strijd tegen discriminatie op basis van leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke stand, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal,
  huidige of toekomstige gezondheidstoestand,
  een handicap, een fysieke of genetische eigenschap, of sociale afkomst (zogenaamde “beschermde criteria”)

  Verbod op discriminatie
  Voor alle materies die tot het toepassingsveld van de algemene discriminatiewet behoren, is elke vorm van discriminatie verboden:
  • directe discriminatie
  • indirecte discriminatie
  • de opdracht tot discrimineren
  • intimidatie
  • de weigering tot het maken van redelijke aanpassingen voor een persoon met een handicap.

  De coronapas behoort tot de indirecte discriminatie,
  – door de opdracht tot discrimineren van de overheid aan de horeca,
  alsook tot
  – indirecte discriminatie van ongevaccineerden door intimidatie en dreiging met onwettige uitsluiting voor de dwang tot vaccineren.
  – Bovendien wordt door een coronapas, behalve discriminatie, ook nog eens een inbreuk gepleegd op het medisch beroepsgeheim – geen overheid, geen politie, geen horeca en niemand heeft het recht om te weten of een burger wel of niet gevaccineerd werd. NIET!
  Dat is medisch geheime informatie van en over de burger dat enkel bestemd is voor de huisarts!

  De politiek is dus strafbaar bezig door het overtreden van de grondwet en wetten die ze zelf maakten.
  Overigens vervalt het verplichte mondmasker al vanaf 1 september, OOK voor het openbaar vervoer.
  Lees de schandelijke tegenstrijdigheden en misleidingen door woordgebruik op de officiële website van de federale regering:

  https://www.belgium.be/nl/nieuws/2021/overlegcomite_vanaf_1_september_vallen_heel_wat_beperkingen_weg

  Overlegcomité: vanaf 1 september vallen heel wat beperkingen weg
  Datum: 20 augustus 2021

  Die politieke misdadigers slagen erin om in 2 opeenvolgende alinea’s een joekel van een contradictie te schrijven:
  “Daarom blijft het dragen van een mondmasker verplicht in een hele reeks situaties, onder meer op het openbaar vervoer en in de stations, in winkels en winkelcentra…”

  “Vanaf 1 september is het dragen van het mondmasker niet meer verplicht in het publiek toegankelijke ruimtes van ondernemingen, openbare besturen of ….”

  Vervoermaatschappijen voor openbaar vervoer, winkels, horeca enz…zijn allemaal ONDERNEMINGEN met publiek toegankelijke ruimtes en daar vervalt dus de mondmaskerplicht overal, al vanaf 1 SEPTEMBER!

  De politiek bezondigt zich nogmaals aan misleiding, oplichting en volksverlakkerij door de indruk te wekken dat mondmaskers verplicht zouden blijven op het openbaar vervoer terwijl ze zelf in datzelfde document publiceren dat in ondernemingen met een publiek toegankelijke ruimte, dus AL het openbaar vervoer, de mondmaskerplicht vanaf 1 september VERVALT.
  De busreiziger zowel als de treinreiziger hoeven dus helemaal geen verplicht mondmasker meer te dragen op het openbaar vervoer volgens de officiële website van de federale regering!
  Tegelijkertijd bekent de federale regering met deze tegenstrijdigheden dat, behalve alle coronamaatregelen, ook hun beslissingen onwettig en dus waardeloos zijn en helemaal niet door de belgische bevolking hoeven gevolgd te worden.
  Wie het openbaar vervoer gebruikt zonder mondmasker, overtreedt geen enkele wet en kan dus ook niet beboet of gestraft worden…enkel een wet is afdwingbaar en geen enkele coronamaatregel is een wet.

  Wat opsporingsambtenaren of horeca uitbaters of politie of gelijk wie de opdracht tot medische discriminatie door de overheid krijgt, voor wat de QR controle betreft: zij hebben noch de bevoegdheid noch het recht om te weten wie gevaccineerd is of niet, zij overtreden dan de wet en plegen medische discriminatie door de inbreuk op ons medisch beroepsgeheim via de onwettige coronapas en QR code.
  De overheid zet politie, opsporingsambtenaren en zelfs horeca uitbaters aan tot het plegen van strafbare feiten – om van burgers een QR code te eisen met medische info, die wettelijk geheim moet zijn en dus niet mag geweten worden, dat niet openbaar mag zijn en zeker niet gecontroleerd mag worden – om openbare gelegenheden te mogen betreden en/of deel te mogen nemen aan het openbare leven.
  De overheid is duidelijk misdadig en wettelijk strafbaar bezig.

 43. Gestapo was toen, nu is er de Gatestapo-
  Vaccins waren er, nu zijn er fauccins.

 44. Had Luigi Bruins, die nu trouwens Directeur is bij 1 of ander vaccinatiebedrijf, vlak voor zijn flauwval toneelstukje COVID niet op die A-lijst gezet? Niet dat ik iets van dat soort onzin lijsten aantrek. Of was het Influenza dat hij op die prut lijst had gezet?

 45. Mooi artikel, maar mocht je een Boa het laten lezen, is nog maar de vraag of ze het wel kunnen lezen en begrijpen. Het zijn vaak niet de intelligentste mensen.
  Sommigen zijn beter in staat om hun spieren te gebruiken dan hun hersens.
  Er zijn wel vaker mensen het ziekenhuis ingeslagen.

 46. Ik woon in Leuven waar nu het wk fietsen doorgaat en vandaag de Nederlandse vrouwen hier hun rit voor een medaille rijden, morgen rijden de mannen er worden 500.000 toeschouwers verwacht in de stad Leuven en coronna pas en mondmasker is niet verplicht voor dat evenement.
  Iedereen zit daar gelijk sardines op elkaar geplakt te kijken naar een fiets die voorberijd op het wk.
  Na dat evenement van een half miljoen toeschouwers is mondmasker en coronna pas terug verplicht voor kleine evenementen van ongeveer 100 toeschouwers .
  Dus voor het wk is coronna pas en mondmasker even niet nodig en daarachter terug wel.
  Wie kan daar nog aan uit?

 47. Op Ron. gelukkig zijn er nog o.m. de Neurenberg Code, de Universele Verklaring van de rechten van de Mens, die voorgaat op de Europese…, het Europees Handvest, art. 32 van de 4e Conventie van Genève, 1949 en bovenal de vrije wil die GOD iedere mens gaf.

  Alle virusregels zijn onwettig.

 48. Enige moed bij een kabinetslid: Mona Keijzer zette en public vraagtekens bij viruspaspolicy (die sowieso onwettig is, want strijdig met
  internationale wetgeving en verdragen die voorgaan op nationale wetten, en strijdig met de diverse grondwetten)

  Onvrede bij de brave jaknikkers organisaties die al klaarstonden met onwettige boeteboekjes.

 49. Nuttige,erg bruikbare informatie.
  Maar gaan advokaten je nog helpen als je hier tegenin wilt gaan???

 50. Massaal zouden agenten, boa’ s en militairen de kant van het volk moeten kiezen.
  Uiteraard worden zij uitsluitend GEBRUIKT door de elite, terwijl ook zij en hun familie de verplichte gifspuit moeten nemen waardoor zij chronisch ziek worden of overlijden.
  Het volk keert zich tegen de elite cq gifspuiten en daar zou wereldwijd de politie en militairen gezamenlijk aan mee moeten doen.
  Dat is de enige manier om de wereldwijde depopulatie te stoppen, zodat het plan van de satanische elite om de wereldbevolking uit te roeien via de verplichte gifspuiten uiteindelijk mislukt.

 51. Zéér goed stuk!
  Aanrader:
  zoveel mogelijk doorsturen, opslaan, bewaren, evt. printen en vooral ook herlezen.
  Dit alles overigens niet in het vermoeden dat het de oorlog zal doen stoppen.

 52. Rechten van de mens EU zie pdf
  Per 1 augustus 2021 werd het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) gewijzigd.
  ° Artikel 2: het recht op leven is voorbij, het doden van mensen is nu toegestaan (bvb. bij een opstand tegen de maatregelen). De politie mag je neerschieten “(b) teneinde een rechtmatige arrestatie te bewerkstelligen of het ontsnappen van iemand die op rechtmatige wijze is gedetineerd, te voorkomen;( c) teneinde in overeenstemming met de wet een oproer of opstand te onderdrukken.”. Dus bij elke corona-manifestatie!
  ° Artikel 5 (e): het recht op vrijheid is voorbij, mensen mogen nu opgesloten worden in kampen voor medische redenen (bijvoorbeeld een “epidemie”): “(e) in het geval van rechtmatige detentie van personen ter voorkoming van de verspreiding van besmettelijke ziekten, van geesteszieken, van verslaafden aan alcohol of verdovende middelen of van landlopers”.
  ° Artikel 11: het recht op vergaderingen en bijeenkomsten is voorbij, die kunnen verboden worden om gezondheidsredenen (er wordt niet gedefinieerd wat gezondheid is), en dat alles “in het belang van de nationale veiligheid”.
  ° Artikel 15: bij noodtoestand (zoals een fake pandemie) verdwijnen alle rechten
  Datum van inwerkingtreding: 1 augustus 2021
  Is dit alles alweer fake news? Lees voor uzelf dit officiële document(externe link).
  (zie FB(externe link))https://www.echr.coe.int/documents/convention_nld.pdf
  Momenteel hebben we juist nog deze, voorlopig dan toch:
  ARTIKEL 3: Verbod van foltering
  “Niemand mag worden onderworpen aan folteringen of aan onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen.”

 53. Dank,dank Xander voor deze informatie en zeer verhelderend uitgelegd. Vooral de conclusie laat niets over aan twijfel.Ik zal het gebruiken mocht ik eventueel met een BOA in aanrakineg komen.

  Aanvulling mijner zijds en die is

  Als je helemaal niets kunt in je leven en alles is al mislukt met wat je ondernomen heb kun je altijd nog BOA worden. Een soortement vangnet voor mensen die alles al geprobeerd hebben maar niets lukte !!! En dan als BOA de ,,big boy,, gaan lopen te spelen.

  Hulde aan Monica Keijzer van het CDA die juist vandaag op de ingaag van die onzin een interview aan de Telegraaf gaf en zich verzette tegen die onzin.
  Perfecte timing van Monica Keijzer en het restant van het CDA zal imploderen.
  Voorstel sluit U aan bij Pieter Omzicht ?

  https://www.ad.nl/politiek/kritiek-staatssecretaris-keijzer-op-coronapas-valt-verkeerd-trap-na-voor-alle-ondernemers~aa57bb21/

 54. België heeft ook zoiets, maar andere letters voor gebruikt, om niet op te vallen in de gelijke eenheidsworst! We moeten trouwens ook nog met mondvod op het openbare vervoer!

Comments are closed.