Georgia Guidestones ritueel opgeblazen als aankondiging van massale depopulatie?

—————————————————————————————————————————————–

Eerder was 9/11 een occult Vrijmetselaars ritueel dat massale mensenoffers aankondigde om de ‘Nieuwe (Luciferiaanse) Wereld Orde’ in te luiden

—————————————————————————————————————————————–

Vooral de vrije en alternatieve media staan er bol van: de infame Georgia Guidestones, waar we op deze site al in 2009 aandacht aan besteedden, zijn opgeblazen. Althans, er vond een kleine explosie plaats die het omstreden ‘monument’, waarop werd aangekondigd dat de wereldbevolking moet worden teruggebracht naar 500 miljoen (een vermindering met bijna 7,5 miljard!), goeddeels intact hield. Inmiddels is het monument alsnog geheel afgebroken. De explosie werd wereldwijd met instemming begroet, terwijl de historie (9/11) uitwijst dat deze ‘stenen’ wel eens ritueel kunnen zijn opgeblazen om de start van de ‘gewenste’ massale depopulatie (door een combinatie van vaccinaties (/doden en/of sterilisaties), grote oorlogen en voedsel-, energie- en brandstoftekorten?) aan te kondigen.

Het bouwwerk is in de loop van de tijd regelmatig het doelwit van vandalen geweest, zoals in december 2008. toen de stenen waren ‘versierd’ met teksten zoals ‘The Elite want 80% of us DEAD’, ‘Inside Job’, ‘Jesus wil prevail’, en ‘Obama is a muslim’.

Op recente foto’s van de Guidestones – die ook wel het ‘Amerikaanse Stonehenge’ werden genoemd – lijkt een flinke beschadiging (mogelijk een scheur) te zien te zijn in het ‘dak’ (foto). Na de explosie lijkt dit ‘dak’ vrijwel exact op dit punt te zijn ingestort. De grote stenen met de gewraakte teksten stonden echter nog recht overeind. En is het echt puur toeval dat de steen met de Chinese en Russische versies als eerste werd geraakt?

Aanvulling 20.50: Nog een sterke aanwijzing dat we met een Vrijmetselaars ritueel te maken hebben is de tijd op de beveiligingscamera op het moment dat de explosie plaatsvond: 3.33 uur. Dit was de aankondiging dat het ‘oude beest’ systeem (de Oude Wereld Orde) nu definitief is / wordt opgeblazen (de Great Destruction), en uit de as het nieuwe ‘Beest’ systeem zal herrijzen (de Great Reset – Luciferiaanse Wereld Orde).

Op het ‘monument’, dat in 1979 door ene R.C. Christian (een valse naam) zou zijn betaald en opgericht namens een ‘onbekende’ elitaire groep, stonden in 12 talen de ’10 geboden’ van de Nieuwe Wereld Orde:

1. Zorg dat de mensheid niet groter is dan 500 miljoen, zodat er een voortdurende balans met de natuur is.

2. Hou voortplanting wijs in de hand, verbeter de kwaliteit en verscheidenheid.

3. Verenig de mensheid met een levende, nieuwe taal.

4. Beheers passie, geloof, traditie, en al het andere met het nodige verstand.

5. Bescherm mensen en landen met eerlijke wetten en rechtvaardige rechtbanken.
6. Laat de landen over zichzelf heersen, laat conflicten met andere landen opgelost worden in een wereldrechtbank.

7. Vermijd zinloze wetjes en nutteloze officials.

8. Hou persoonlijke rechten en sociale verplichtingen in evenwicht.

9. Prijs waarheid, schoonheid en liefde aan, zoek harmonie met het ‘oneindige’.

10. Wees geen kanker op deze aarde, laat ruimte voor de natuur.

Het eerste gebod was meteen het gruwelijkste: de eliminatie van meer dan 90% van de wereldbevolking. Het tweede gebod wordt in het Westen al tientallen jaren actief bevordert (abortus industrie en ondermijning traditionele gezin en man/vrouw verhouding). De ‘wereldrechtbank’ heeft zijn voorloper in het Internationale Gerechtshof in Den Haag.

De overige geboden zijn kenmerkend voor de doelstellingen van de al zo vaak ter sprake gekomen ‘Nieuwe Wereld Orde’, waarin alles en iedereen in een ‘Great Reset’ technocratische marxistische dictatuur wordt gedwongen en gecontroleerd, een verenigde aarde met één regering, één religie, één overkoepelende munt en uiteindelijk zelfs één taal en één groot ‘vermengd’ ras.

9/11

De vernietiging van het bouwwerk, dat zou zijn opgericht ter nagedachtenis van Thomas Paine en de anti-christelijke marxistisch-deïstische filosofie die hij onderwees, doet terugdenken aan een ander groot (Vrijmetselaars) ritueel: de destructie van de Twin Towers in New York op 9/11/01.

Iedereen met enige achtergrondkennis van occulte symboliek en rituelen weet dat het opblazen van de twee circa 400 meter hoge WTC torens en het mensenoffer dat hiermee werd gebracht te maken had met de ‘pilaren’ van Henoch. Volgens de Vrijmetselaars mystiek is de Bijbelse figuur van Henoch naar de hemel opgevaren, en veranderde hij daar in de ‘engel van de wervelwind’ (Metatron).

Het neerhalen van de ‘moderne pilaren’ van de Nieuwe Wereld, de Twin Towers, was het startsein voor de ‘Novus Orde Seclorum’ (Nieuwe Order der Eeuwen, oftewel Nieuwe Wereld Orde) zoals deze staat aangekondigd op het Grote Zegel van de Verenigde Staten, dat tevens wijst op de komst van de in Openbaring genoemde, en reeds door de vermaarde profetes-priesteres Cumaean Sybil aangekondigde komst van Apollyon (Apollo), de ‘engel des afgronds’ wiens Hebreeuwse naam ‘Abaddon’ is (Openbaring 9:11).

Legende van Henoch van groot belang voor Vrijmetselaars

Een belangrijk onderdeel van een Vrijmetselaars legende, die deels gebaseerd is op Talmudische en andere tradities, zegt dat Henoch, die wordt beschouwd als de vader van de Vrijmetselarij vóórdat hij veranderd werd in ‘Metatron’ of de ‘engel van de wervelwind’, bezocht werd door de vrouwelijke tegenhanger van God, ‘Shekinah’, en dat deze hem een visioen gaf van het einde van de wereld. Vanwege Henochs toewijding aan God bouwde hij vervolgens negen ondergrondse gewelven in de berg Moria(h) (de Tempelberg).

Dit verhaal is erg belangrijk voor de Vrijmetselaars. De gewelven in de berg werden boven op elkaar gebouwd. Vervolg verborg Henoch hier de belangrijkste oude kennis in, en in het negende, diepst gelegen gewelf plaatste hij een driehoekige gouden plaat met daarop de geheime en onuitspreekbare Naam van God.

Toen de gewelven gereed waren, dekte Henoch ze af met aarde. Bovenop deze plek richtte hij vervolgens twee pilaren op. Op één pilaar beschreef hij de kennis en geschiedenis van de wetenschappen en doctrines van de speculatieve Vrijmetselarij; de andere pilaar voorzag hij van hiëroglyfische informatie over de inhoud van de eronder gelegen negen gewelven.

Volgens deze legende werden deze pilaren tijdens een grote watervloed (de Zondvloed) vrijwel vernietigd. Pas toen de bouw van de Tempel van Salomo was begonnen, werden de gewelven opnieuw ontdekt. Deze gewelven worden ook wel de ‘Ark van Henoch’ genoemd en staan aan de basis van de rituelen van de Schotse rite van de Vrijmetselarij, de hoogste Vrijmetselaars ‘afdeling’.

Na ontdekking liet men één van de toenmalige Vrijmetselaars in de gewelven naar beneden zakken, waar hij de eeuwenoude relikwieën die beschreven waren op één van de pilaren van Henoch, ontdekte en mee naar de oppervlakte nam. Deze relikwieën werden in de ‘Loge van Perfectie’ geplaatst, die, zoals de hogere Vrijmetselaars weten, regeert over de 13 lagere loges. Diverse Vrijmetselaars rituelen zijn gebaseerd op deze legende van de gewelven en pilaren van Henoch.

Het nieuwe Atlantis

De Vrijmetselarij kent drie belangrijke ‘pilaren-paren’. De eerste twee pilaren vormen de ingang van de Loge, en vertegenwoordigen de ingang van de Tempel van Salomo. Iedere ingewijde in de Vrijmetselarij weet dat hij als het ware de ‘heilige plaats’ betreedt als hij tussen deze twee pilaren de Loge binnengaat.

De tweede serie van twee pilaren zijn de pilaren van Henoch en symboliseren de verloren gegane kennis die op deze pilaren stond beschreven, en die door de inwijding in de Vrijmetselarij weer terug wordt gevonden. De derde set pilaren staat voor de door Francis Bacon beschreven pilaren van Hercules, die de toegang vormen tot de toekomstige Nieuwe Wereld Orde, het Vrijmetselaars-Rozenkruisers ‘Nieuwe Atlantis’ waar Bacon over schreef.

Is de tijd dat het ‘Nieuwe Atlantis’ wordt opgericht, aangebroken? Gezien de heftige ontwrichtende wereldgebeurtenissen sinds 2020 is in ieder geval duidelijk dat er iets heel ‘groots’ gaande is. Het opblazen van de Guidestones lijkt dan ook een definitieve aankondiging te zijn van de massale mensenoffers die door de occulte wereldelite ‘noodzakelijk’ worden geacht om deze Luciferiaanse Orde in te luiden.

 

Xander