Directeur Instituut Volkenrecht zeer kritisch over VN-Migratiepact waar kabinet Rutte mee instemt

‘Na ondertekening VN pact is het nog maar een kleine stap naar een (mensen)recht op immigratie’ –- Taalgebruik bevestigt misleidende intenties van het Pact, dat wel degelijk bedoeld is om Europa weerloos te maken tegen onbeperkte aantallen migranten – ‘Dit Pact zal onze sociale zekerheid vernietigen’ –
Het Forum voor Democratie heeft een petitie georganiseerd die u hier kunt ondertekenen. Zeg ‘stop!’ tegen een verdrag dat ook volgens rechtsgeleerden het einde van onze soevereiniteit en het einde van onze welvaartstaat inluidt. (Afbeelding: screenshot Forum voor Democratie).

————————————————————————————————————————————-

Vandaag is bekend geworden dat het kabinet Rutte volgende week instemt met het hoogst omstreden VN Migratiepact. Wel komt er een ‘inlegvelletje’ waarop staat dat de afspraken in dat pact niet bindend zijn en de soevereiniteit van Nederland niet aantasten. Vermoedelijk zal dat inlegvelletje hetzelfde lot beschoren zijn als de beruchte toevoeging bij het EU verdrag met Oekraïne, dat -gezien de fors opgevoerde politieke, financiële en militaire steun aan het regime in Kiev- na ondertekening geruisloos in de virtuele prullenbak werd gegooid. Diverse experts, waaronder de directeur van het in Bonn gevestigde universitaire Instituut voor Publiek- en Volkerenrecht, zijn zeer kritisch op het Migratiepact, en stellen dat immigratie hiermee wel degelijk tot een verplichting wordt gemaakt, wat zeer ingrijpende gevolgen zal hebben. 

Professor Matthias Herdegen is een erkende autoriteit op het gebied van (volkeren)recht, en waarschuwt dat het VN Pact in tegenstelling tot wat het Duitse kabinet Merkel en het Nederlandse kabinet Rutte beweren bindende verplichtingen schept, en de critici van het pact –in Nederland enkel nog de PVV en het FvD, want de zorgen van VVD’ers en CDA’ers lijken andermaal voor de bühne te zijn geweest- zich daarom terecht zorgen maken.

‘Pact gaat niet over migratie, maar is voor migratie’

Herdegen heeft geen bezwaren tegen migratie an sich, maar wel tegen de tekst van het Pact. ‘Dat begint al met het gegeven dat het geen wereldwijd pact over migratie is, maar voor migratie. Daarmee wordt al een bepaalde insteek gekozen, namelijk dat migratie in de basis iets positiefs schijnt te zijn, een bron van welvaart, een bron van duurzame ontwikkeling (zoals letterlijk in het pact staat te lezen). Dat is een zeer eenzijdige beoordeling. Van daaruit is het natuurlijk maar een kleine stap naar wat niet in het Pact staat, namelijk de aanname dat we ons bewegen in de richting van een recht op immigratie. De hoge commissaris van de VN voor mensenrechten heeft het al over zo’n recht.’

Het door het kabinet Rutte onderstreepte behoud van soevereiniteit en zeggenschap over immigratie worden in het Pact tegengesproken door het veelvuldige gebruik van het woord ‘verplicht’ (en vormen daarvan). ‘Het bestaat uit een compleet netwerk van verplichtingen,’ vervolgt Herdegen. ‘Daarmee wek je de verwachting dat je (migratie) wilt bevorderen, en wel positief ondersteunend. Migratie in de zin van het bevorderen van mobiliteit; het moet de weg vrijmaken voor veiligere, ordelijkere en reguliere migratie.’

‘Geregeld’ of ‘continu’?

Nog een aanwijzing van de misleidende intenties van het Pact is het gebruik van het woord ‘regular’. Dat kan ‘geregeld’ betekenen in de zin van ‘gereguleerd’, maar ook ‘regelmatig’, ‘continu’ en ‘steeds weer’. ‘Dat wekt de indruk dat migratie in historisch perspectief tot in de huidige actualiteit een zeg maar organisch proces is dat we niet kunnen en mogen verhinderen, en dat we van illegale immigratie zoveel mogelijk reguliere immigratie moeten maken, omdat dit alles nu eenmaal iets positiefs is, iets dat de welvaart zou bevorderen.’

Landen verplicht hun burgers ‘op te voeden’ dat immigratie positief is

Herdegen wijst op nog een aspect, en dat is dat de ‘opname samenlevingen’ in het Westen volgens het Pact moeten worden ‘opgevoed’ om immigratie als iets uitsluitends positiefs te verwelkomen.

‘Het pact stelt de staten voor de plicht om de publieke discussie naar een integratie-open klimaat en een ‘correcte’ berichtgeving te sturen. Er wordt weliswaar een aanvullende opmerking gemaakt over de vrijheid van meningsuiting, maar er is ook een krachtig strafrechtelijk aspect om met de scherpte van het zwaard van het strafrecht tegen xenofobische uitingen op te treden. Bestraffing is echter niet de koningsweg naar een open samenleving als het niet direct om volksopruiing of iets vergelijkbaars gaat.’

 ‘Vluchtelingen’ zijn allemaal ‘migranten’ geworden

Zo werd er in 2015 nog voornamelijk over ‘vluchtelingen’ gesproken, terwijl die term zeker sinds dit jaar is vervangen door ‘migranten’. ‘Die zouden praktisch dezelfde rechten moeten krijgen die drie jaar geleden enkel nog voor vluchtelingen golden. Is dat niet een langzame, maar zeer veelzeggende verandering in zienswijze?’ zo vragen de journalisten aan de rechtsgeleerde.

‘Dit lijkt mij een zeer cruciaal punt,’ reageert die. ‘Wij moeten (volgens dit Pact) onze solidariteit met vluchtelingen voor een (burger)oorlog nu uitbreiden tot solidariteit met iedereen die hier komen wil, omdat ze een betere economische toekomst nastreven. Men zou duidelijk moeten stellen dat solidariteit met politiek vervolgden en vluchtelingen van een andere hoedanigheid is als met iedereen die -om de legitieme begrijpelijke reden- voor een beter materieel bestaan hier naartoe wil komen.’

Soft law: niet bindend verdrag wordt door rechtbanken alsnog bindend gemaakt

De professor waarschuwt dat het Pact heel veel weg heeft van een ‘volkenrechtelijk verdrag’. Er komt een internationale conferentie in Marrakesh om het te ondertekenen, maar de nationale parlementen mogen er niet over stemmen. Desondanks heeft het Pact alle kenmerken van ‘een bindende standaard. Dat betekent dat veel basisprincipes die erin worden genoemd concrete mensenrechtelijke verplichtingen zijn.’

Dit staat bekend als ‘soft law’, wat ook al enige tijd door het Europese Hof voor de Mensenrechten wordt toegepast. Dat neemt een aantal verdragen en documenten die op zich niet bindend zijn, maar bepaalt vervolgens wel dat in ‘de internationale gemeenschap aangenomen wordt dat een bepaald mensenrecht deze of die inhoud heeft.’ Dat die rechten 40 of 50 jaar geleden oorspronkelijk helemaal niet die inhoud hadden, maakt daarbij niet uit. Ze worden ‘gewoon’ aangepast met de teksten uit zogenaamd ‘niet bindende’ verdragen zoals het Pact van Marrakesh.

Op dezelfde bedrieglijke wijze wordt het VN Migratiepact wel degelijk bindend gemaakt, ook al beweert het kabinet Rutte –onwetend of juist opzettelijk- iets anders. Pro-immigratie advocaten zullen vervolgens voor iedere migrant permanente toelating kunnen afdwingen, waarop de regering zal moeten instemmen – niet op grond van het Pact zelf, maar op grond van de interpretatie van de Europese rechtbanken hiervan. Herdegen ziet dat deze tactiek steeds vaker wordt toegepast om landen te dwingen een koers te accepteren die het gewone volk in meerderheid afwijst.

‘Burgers worden suggestief misleid’

Op papier wordt een verdrag zoals het migratiepact dus voor de vorm ‘niet bindend’ verklaard, maar dat gebeurt enkel om te voorkomen dat de nationale parlementen –dus ook de Tweede Kamer- nog roet in het eten kunnen gooien. Is het eenmaal ondertekend dan blijkt het verdrag wel degelijk bindende en rechtsgeldige gevolgen te hebben. Daarom vindt regeringspartij D66 Ruttes inlegvelletje wel prima, want deze pro-immigratiepartij beseft heel goed dat het niet meer dan een waardeloos vodje is dat geen enkele rechtskracht heeft om de door de VN en EU gewilde onbeperkte massa immigratie in de toekomst zelfs maar te kunnen beperken.

Een andere expert, professor Reinhard Merkel, noemde in een radio interview de beweringen van de regeringspartijen in Duitsland en Nederland dat het pact ‘niet bindend’ is, dan ook ‘suggestieve misleidingen’. Herdegen wijst erop dat politici en parlementariërs het principe van ‘soft law’ doorgaans goed begrijpen. Dat betekent dat ook de Nederlandse kiezers nu massaal worden voorgelogen door hun volksvertegenwoordigers en regering.

Bovendien misleidt bondskanselier Merkel de bevolking door te stellen dat het openen van de grenzen in 2015 ‘een eenmalige situatie is die zich niet zal herhalen’. Wat ze werkelijk bedoelde was dat er niet nog meer vluchtelingen en asielzoekers zouden komen, enkel omdat die vluchtelingen nu migranten zijn geworden. Kortom: er komen inderdaad niet nog meer vluchtelingen, maar wel nog meer migranten – véél meer zelfs.

‘Geen grenzen meer, onze sociale zekerheid wordt vernietigd’

Een zowaar kritische journalist van Welt am Sonntag concludeert dat ‘in het Pact duidelijk wordt gezegd dat we de grenzen moeten openzetten, zodat ze niet illegaal worden overschreden. Dat betekent de facto toch dat we geen grenzen meer willen hebben?’ Daarop antwoordt Herdegen bevestigend. ‘Ja. Dit betekent dat men het denkbeeld heeft dat grenzen poreus en doorlatend moeten zijn. Dat botst echter opnieuw met de erkenning van soevereiniteit. Een soevereine staat heeft controle over zijn grenzen… Dit is een van de vele niet opgehelderde tegenstrijdigheden in dit Pact.’

Waarop de Welt journalist verder gaat dat het Pat dus ‘een immigratie garantie in onze sociale zekerheid betekent, wat onze sociale staat zal vernietigen.’

Ook hierop luidt het ondubbelzinnige antwoord van de rechtsgeleerde: ‘Ja.’

Dat houdt in dat in Den Haag zowel het kabinet Rutte als -met uitzondering van de PVV en het FvD, dat een petitie tegen Marrakesh heeft  georganiseerd die u hier kunt ondertekenen– alle andere partijen willens en wetens instemmen met de uiteindelijke vernietiging van onze sociale zekerheid, omdat die door de toestroom van miljoenen kansarme (moslim)migranten volstrekt onbetaalbaar zal worden. En dat betekent dat Nederland een land met wijd verspreide armoede wordt..

Had u bij de vorige verkiezingen nu toch maar anders gekozen, want nu lijkt het dus te laat om de fatale koers waar de gevestigde partijen ons land en ons volk op hebben gezet, te veranderen. Want hopen dat in Den Haag alsnog massaal de ogen opengaan voor een verdrag dat niets minder dan het einde van Nederland en onze welvaart inluidt, is gezien de vele ervaringen in het verleden met het stapsgewijs afbreken van ons zelfbeschikkingsrecht helaas niet realistisch.

Xander

(1) Fassadenkratzer

Zie ook o.a.:

21-11: ‘VN Migratiepact is volgens volkenstrafrecht legalisering van genocide’ (Voorzitter Duits parlementair comité: VN Migratiepact heeft wel degelijk rechtskracht en zet alles op zjin kop)
10-11: Officiële statistiek: VN en EU vinden dat Nederland nog 8 miljoen migranten kan opnemen
05-11: VN geeft Turkije gevaarlijk veel macht over migrantenstroom naar Europa
04-11: (/ Waarom worden grenzen ineens een racistische doodzonde als landen en volken deze willen handhaven?)
01-11: Afgetreden Franse minister BiZa bang dat land binnen 5 jaar instort door massa immigratie (/ Pact van Marrakesh zal ondergang West Europa versnellen en bezegelen)
22-10: ‘VN invasie Europa en Amerika met 600 miljoen tot 2 miljard migranten is begonnen’ (/ VN wil immigratie Europa opvoeren tot ruim 25 miljoen per jaar / Migranten invasie bedoeld om grenzen, soevereiniteit en onafhankelijkheid te vernietigen, zodat er een VN wereldregering kan worden opgericht)
21-10: Oostenrijk noemt door Nederland gesteunde VN migratiepact van Marrakesh ‘vergif’