77 mensen (waaronder 23 kinderen) zaten opgesloten in kerk wachtend op opname door Jezus

Ze wisten het zó zeker, maar het gebeurde niet, en zal op deze manier ook nooit gebeuren. (Nigeriaanse kerk illustratief)

—————————————————————————————————————————————–

De ‘rapture’ (opname) is een valse leer waar miljoenen nog steeds aan vasthouden

—————————————————————————————————————————————–

Met de regelmaat van de klok is er wel ergens ter wereld een kerk waarvan de leiders zeker menen te weten hoe en wanneer Jezus Christus terugkeert naar de aarde. Ze zetten hun volgelingen daarom onder grote druk alles en iedereen op te geven (soms zelfs hun eigen leven). Begin juli heeft de politie in Nigeria minstens 77 mensen – waaronder 23 kinderen – gered uit de kelder van een kerk, waar ze maandenlang (en sommigen zelfs sinds vorig jaar) in zaten opgesloten omdat hun pastors hen hadden verteld dat Jezus in april 2022 zou terugkeren om hen op te nemen in de hemel. Toen dat niet bleek te kloppen, werd de datum van deze ‘opname’ – een valse leer waar ondanks talloze nooit uitgekomen voorspellingen nog altijd miljoenen christenen in geloven – verschoven naar september.

De voorgangers van de Whole Bible Believer Church in de stad Ondo hadden de kerkgangers aangemoedigd om ‘achter te blijven’ en in de kerk te wachten op de ‘rapture’, de opname in de hemel die 7 (volgens anderen 3 1/2) jaar vóór de zichtbare ‘Wederkomst’ van Christus zou plaatsvinden.

Sommige gelovigen werden al sinds vorig jaar in het gebouw vastgehouden. De politie kwam erachter nadat ouders van enkele kinderen een klacht hadden ingediend. Een vrouw vertelde dat de kerk mogelijk haar dochters had ontvoerd, en het haar niet was toegestaan om zich op te geven voor haar examens.

Pastor Josiah Peter Asumosa wist zeker dat Jezus in april van dit jaar zou terugkeren om hen op te halen, maar veranderde dat in september toen de kerkleden eind april nog altijd op aarde waren. Ook droeg hij de jonge leden op enkel hun ‘ouders in de Heer’ te gehoorzamen, en niet hun biologische ouders. De voorgangers ontkenden dat ze hun leden hadden ontvoerd; Asumosa beriep zich erop dat God hem had geopenbaard dat de ‘opname’ in september zal plaatsvinden. (1)

8 van de 10 landen met ergste vervolgingen zijn moslim

Volgens Open Doors werden er vorig jaar 4650 christenen in Nigeria vermoord door islamitische bendes. Een jaar daarvoor kwamen 3530 gelovigen om door het aanhoudende moslimgeweld. In 2021 werden 2500 christenen ontvoerd, tegen 990 in het jaar ervoor. Nigeria staat op de 7e plaats in de top 10 van landen met de ergste christenvervolgingen. Als enkel wordt gekeken naar het aantal doden staat het Afrikaanse land zelfs ruim bovenaan. Wereldwijd worden er iedere dag gemiddeld 16 christenen vermoord vanwege hun geloof .

Acht van de landen in de top 10 zijn islamitisch. Dat Afghanistan op de 1e plaats staat heeft ongetwijfeld te maken met de haat tegen de jarenlange Amerikaanse/NAVO bezetting van het land, die in de mindset van het Afghaanse volk als ‘christelijk’ worden gezien. De andere landen zijn Noord Korea (2), Somalië (3), Libië (4), Jemen (5), Eritrea (6), Pakistan (8), Iran (9) en India (10). In zeven de 10 landen op de plaatsen 11 tot en met 20 is islamitische onderdrukking eveneens de oorzaak van de vervolgingen.

Wat moslims hier vaak (terecht) tegenin brengen is dat het ‘christelijke’ Amerika / Westen veel van hun landen is binnengevallen en heeft platgebombardeerd, zogenaamd vanwege de ‘war on terror’. Alleen al in Irak zijn hierdoor zo’n 200.000 burgers omgekomen. Sommige schattingen gaan zelfs uit van 1 miljoen doden. In Afghanistan vielen tal van onschuldige slachtoffers bij drone aanvallen op dorpen omdat zich daar terroristen zouden schuilhouden. Dat heeft de haat tegen met name de VS, met presidenten die zich zonder uitzondering als ‘christen’ presenteren, alleen maar aangewakkerd.

De ‘rapture’, een valse leer waar miljoenen nog steeds aan vasthouden

In een land waarin gelovigen constant bang zijn en vrezen voor hun leven is het niet zo verwonderlijk dat naar een ‘escape’ wordt verlangd in de vorm van een magische uitredding door Jezus. Toch is de overtuiging aangaande een plotselinge ontsnapping naar de hemel afkomstig uit het relatief veilige Westen, waar christenen verreweg de beste levensomstandigheden hebben.

De basis van het ontstaan van de ‘rapture’ theorie is terug te voeren naar de Reformatie in de 16e en 17e eeuw, toen protestantse leiders de Katholieke Kerk als de ‘hoer van Babylon’ uit Openbaring 17 identificeerden. Daarop lanceerde het Vaticaan een contra-reformatie. Enkele Jezuïtische priesters (van dezelfde orde als de huidige paus Franciscus) kregen de opdracht valse doctrines te ontwikkelen om de reformatie te doen ontsporen. In dat laatste slaagden ze nèt niet, maar de valse leringen hadden wel veel succes, ook in de later ontstane evangelische- en pinksterbewegingen.

In 1591 bedacht een van deze priesters, vader Ribera, de leer dat het apocalyptische Bijbelboek Openbaring pas aan de het einde van het christelijke tijdperk zou worden vervuld (terwijl in hoofdstuk 1:19 staat geschreven dat het boek om de hele christelijke geschiedenis handelt). Ribera, de vader van de dispensatieleer, verzon het scenario dat Babylon en de Tempel in Jeruzalem zouden worden herbouwd, en dat er een toekomstige ‘Antichrist’ heerser zou komen die in die Tempel zou gaan plaatsnemen (merk overigens op dat de term ‘antichrist’ niet één keer in Openbaring voorkomt).

Vervangingstheologie en een occult ‘opname’ visioen

Een andere priester, Alacazar, bedacht de door de protestantse kerken overgenomen ‘vervangingstheologie’ dat God het verbond met het fysieke volk Israël zou hebben verbroken, en de kerk nu het nieuwe geestelijke ‘Israël’ is. In veel van deze kerken wordt geleerd dat het boek Openbaring in het jaar 70 werd vervuld met de val van Jeruzalem en vernietiging van de Tempel.

In 1785 schreef de Jezuïtische priester Manuel de Lacunza y Diaz – naar eigen zeggen een bekeerde Jood – het boek ‘De komst van de Messias in Glorie en Majesteit’, waarin hij op de proppen kwam met een 45 dagen ‘mini-verdrukking’ aan het einde van het tijdperk. Edward Irving, oprichter van de naar hem vernoemde sekte, vertaalde het boek in 1827 in het Engels, en publiceerde dit verhaal in ‘The Morning Watch’.

In 1830 beweerde een 15 jarig Schots meisje genaamd Margaret Macdonald dat ze een visioen van een ‘geheime opname’ (de rapture) had gekregen. Macdonald zou zich hebben beziggehouden met occulte zaken, waaronder een gedocumenteerde levitatie (iemand die door de kracht van een onzichtbare macht gaat zweven). Robort Norton, een evangelist voor de Irvingieten, ontmoette haar, was gefascineerd door het ‘rapture’ concept en verspreidde dit over heel Engeland.

De geboorte van de ‘grote verdrukking’

John N. Darby, oprichter van de Plymouth Broeders, ging rond 1870 naar samenkomsten van Irving en kwam zo in aanraking met dit gedachtegoed. Hij veranderde de 45-daagse mini-verdrukking in de ’70e week’ van Daniël, waarmee de 7 jarige ‘grote verdrukking’ werd geboren. Om dit verzinsel kloppend te krijgen vond hij een bijbels onverklaarbaar enorm gat van circa 2000 jaar uit tussen de 69e en 70e profetische week van Daniël.

Hij negeerde dat in Openbaring 1:9 letterlijk staat dat DE ‘verdrukking’ al in de tijd van Johannes was begonnen. Tevens werden de (2 x) 1260 profetische dagen (Openbaring 11:3 en 12:6) – waarvan algemeen wordt aanvaardt dat 1 profetische dag 1 mensenjaar is – plotseling letterlijk uitgelegd als zijnde (de helft van) de 7 jarige ‘grote verdrukking.

Darby reisde naar de VS en ontmoette daar de gevierde dr. C.I. Scofield (Scofield Bijbel). Die raakte overtuigd van de 7-jarige grote verdrukking theorie. Drie leden van zijn revisie comité namen daarop ontslag, omdat ze de leer onbijbels vonden. Scofield nam de bedenksels van Ribera, Lacunza, Macdonald en Darby echter over en verwerkte deze in de Scofield Bijbel. Daarna raakte de leer over een opname, een 7 jarige verdrukking met herbouwde tempel en een Antichrist-wereldheerser stapsgewijs ingeburgerd in een groot deel van het Westerse christendom. Via evangelisten werd het bedenksel vervolgens over de hele wereld verspreid.

Ondanks de bewezen, uiterst dubieuze ontstaansgeschiedenis van de ‘rapture’ theorie houden miljoenen christenen wereld wijd nog steeds vol dat zij in de hemel zullen worden opgenomen voordat de echte hel op aarde losbarst. Daarvoor worden allerlei (ook nog eens vaak krom of qua betekenis zelfs omgekeerd vertaalde) Bijbelteksten uit hun verband gerukt en zo uitgelegd, dat het erop lijkt dat ze de ‘opname’ ondersteunen.

Uit de grondtekst van een aantal van deze passages blijkt duidelijk dat er van een ‘magische ontsnapping’ van gelovigen naar de hemel echter geen enkele sprake zal zijn – integendeel. Zo heeft de term (grote) verdrukking in 36 van de 37 teksten juist betrekking op gelovigen, en niet op de ongelovige wereld, zoals de aanhangers van het ‘opname sprookje’ beweren.

Laatste bazuin toch niet de laatste?

Om een idee te geven van de vele, voor de objectieve lezer absurd overkomende bochten waarin deze aanhangers zich wringen om hun ‘gelijk’ maar te bewijzen: in 1 Tessalonicenzen 4:16-17 en 1 Korintiërs 15:51-52 staat dat de verandering van het sterfelijke lichaam in een onsterfelijk lichaam pas zal plaatsvinden na de ‘laatste bazuin’ en de opstanding der doden, die aan het einde van de tijd plaatsvindt.

Deze ‘laatste bazuin’ (mogelijk doelend op een speciale kosmische ’toon’ / geluidsgolf / vibratie) wordt genoemd in Openbaring 10:6-7 en 11:15, waarna het onmiddellijke einde (zelfs van de tijd) volgt. Omdat dit niet te ontkennen valt, beweren de ‘rapture’ aanhangers dat de ‘laatste bazuin’ eigenlijk niet de laatste is, en hebben er nog een aparte bij bedacht om hun 7 jarige ‘grote verdrukking’ verzinsel kloppend te krijgen. Op dezelfde kromme wijze werd de ‘opstanding der doden’ en de ‘wederkomst’ in tweeën gesplitst.

(Er zijn nog vele andere voorbeelden te geven, wat mogelijk in een opvolgend artikel zal worden gedaan.)

Ontmaskering rapture misleiding nabij

De reden dat een opzettelijk bedachte valse leer al eeuwenlang stand kan houden heeft te maken met het feit dat veel misverstanden en foutieve gezichtspunten zijn ontstaan doordat de bijbel – even los van de vele historische vastgelegde manipulaties van vertalingen en samenstelling van deze verzameling boeken en brieven – met een puur Westerse (dus zo letterlijk en lineair mogelijke) bril op wordt gelezen, en er niet of nauwelijks begrip is van de totaal andere Oosterse denkwijze, waarin symbolen en figuratief taalgebruik een centrale plaats innamen.

De ‘rapture’ misleiding gaat de komende jaren hoe dan ook ontmaskerd worden zodra de laatste fase van de eindtijd daadwerkelijk losbarst, en al die miljoenen gelovigen erachter komen dat ze niet zijn ‘opgenomen’, maar wel degelijk dwars door de ‘verdrukking’ heen zullen moeten gaan. Voor velen zou het dan echter wel eens te laat kunnen zijn om nog om te schakelen, de waarheid onder ogen te zien en met zichzelf aan de slag te gaan. Begin daar dus alsnog mee, voordat de voorzegde heftige gebeurtenissen u overspoelen, en u nauwelijks nog tijd en ruimte zult krijgen om naar adem te happen.

 

Xander


(1) Christian Post