Kunnen we in deze eindtijd enige waarde hechten aan Nostradamus en al die andere profeten?

(16.35) – Zeker gezien de gebeurtenissen in het Midden Oosten, de proxy oorlog met Rusland in Oekraïne, en het pijlsnelle, onthutsende morele verval van het Westen is het interessant om eens te kijken wat bekende profeten voor deze eindtijd hebben voorzien, of daar ooit iets van is uitgekomen, en of we enige waarde aan hun voorspellingen kunnen hechten. Wat deze zieners vrijwel allemaal gemeen hebben is dat ze een vreselijke wereldoorlog verwachten met onvoorstelbare aantallen doden. Zo moeilijk ‘profeteren’ is dat echter niet, want dit kon en kan iedereen bedenken. Bovendien zijn er al talloze jaren verstreken waarin die oorlog had moeten plaatsvinden, zonder dat er iets gebeurde. Zo blijkt het overigens met verreweg de meeste profetieën te gaan, alhoewel er wel degelijk opmerkelijke uitzonderingen bestaan.

In de headline noem ik de 16e eeuwse Nostradamus, niet alleen omdat hij verreweg de bekendste niet-Bijbelse profeet is, maar ook omdat een buurman van mij veel van zijn bijna 1000 kwatrijnen blijkt af te weten, en mede op grond daarvan een grote verandering tussen 15 en 25 november verwacht. Daarbij haalde hij één van de bekendste verzen (C2-Q62) van Nostradamus aan:

Mabus puis tost alors mourra, viendra

De gens & bestes une horrible defaite:

Puis tout à coup la vengence on verra

Cent (/ Tage), main, soif, faim, quand courra la comete.

Hoe moet dit vertaald worden? Daar zijn uitleggers het niet over eens, laat staan over de uitleg. Dit kwatrijn kan op diverse manieren worden geïnterpreteerd, waardoor de betekenis behoorlijk kan verschillen en veranderen:

Mabus zal dan spoedig sterven, dan komt

een vreselijke nederlaag van mensen en dieren

Plotseling zal men wraak zien

Honderd (/ Bloed), dorst, honger, wanneer de komeet zal rennen

(alt.: honderd, hand, … / honderd machten)

De wereldoorlog die nog steeds niet is losgebarsten

De algemene uitleg is dat na de dood van Mabus – maar wie is dat? – en tijdens het passeren van een komeet een verwoestende wereldoorlog zal losbarsten. Een andere uitleg voor ‘nederlaag’ is een plaag (ziekte). Uitleggers hebben tal van reeds gepasseerde kometen aangewezen, zoals komeet Hale-Bopp in 1996 en 1997, de helderste in tientallen jaren tijd (die ik destijds vanuit een vliegtuig heb gezien). Maar de destijds in veel boeken over Nostradamus voorspelde Derde Wereldoorlog in 1999 is er niet gekomen.

Wel was het voor de beruchte sekte ‘Heaven’s Gate’ aanleiding om massaal zelfmoord te plegen, omdat ze dachten daardoor in het ruimteschip dat achter de komeet zou vliegen te incarneren, en zo aan de aanstaande vernietigingen op aarde te ontsnappen. Zeg maar een variant op de omstreden theorie van de ‘pre/mid-trib opname’ van christenen, die eveneens al -tig keer ‘geprofeteerd’ is, maar nooit is gekomen (en zoals lezers weten naar mijn overtuiging ook niet zal komen, althans niet volgens het fictieve scenario van een ‘grote ontsnapping naar de hemel’).

Speculaties over Mabus

Maar wie was of is nu toch die Mabus, die de ‘derde antichrist’ zou zijn? Sommigen dachten dat het een samentrekking was van Obama en Bush, of ‘OBaMA (president van de) US’. Obama’s rechterhand had zelfs exact dezelfde achternaam (Raymond Edwin Mabus). De buurman die ik sprak denkt dat het een anagram is voor Abu Mahdi al Muhandis (foto), een hooggeplaatste Irakese commandant die werd gedood bij de Amerikaanse drone aanval op de Iraanse generaal Soleimani in 2020.

Slechts een handjevol van Nostradamus’ voorspellingen kunnen opmerkelijk worden genoemd, zoals de nauwelijks gecodeerde namen van de eerste twee ‘antichristen’ die er lang na zijn dood zouden komen: Napoleon (‘Pau-Nay-Loron’) en Hitler (‘Hister’).

John Hogue

Nog verder speculeren heeft echter weinig zin, aangezien Nostradamus’ kwatrijnen dermate vaag zijn, dat ze in iedere willekeurige tijd op allerlei gebeurtenissen en personen kunnen worden toegepast. Dat geldt ook voor de identiteit van ‘Mabus’; steeds opnieuw projecteren uitleggers zijn verzen op hun eigen tijd en omgeving.

Daarbij speelt ook het Janus principe, dat stelt dat de geschiedenis zich constant herhaalt. Dat bijna alles in het leven op aarde zich in cyclussen afspeelt is inmiddels een vaststaand feit, zoals bijvoorbeeld de door mij vaak aangehaalde topeconoom annex cyclus specialist Martin Armstrong ondubbelzinnig heeft aangetoond.

John Hogue, een vermaarde aanhanger en uitlegger van Nostradamus en in eigen ogen eveneens een soort ‘profeet’, schreef tal van boeken met voorspellingen, waarvan velen van jaar tot jaar ingevuld en nogal voorspelbaar (pun intended) kunnen worden genoemd (zoals oorlog met Iran). Hij verdiende er ongetwijfeld een leuke cent mee, maar behalve een aantal algemeenheden die leken uit te komen is er van verreweg de meeste specifieke zaken tot op heden niets terecht gekomen.

Alois Irlmaier

Alois Irlmaier (1894-1959) voorspelde een Russische inval van Europa (deels met zelfrijdende tanks – door de snelle ontwikkeling van A.I. is dit inmiddels heel goed mogelijk), waarbij ook kernwapens worden gebruikt, maar niet zo massaal dat alles wordt vernietigd. Volgens Irlmaier komen er ook drie dagen van duisternis als gevolg van een wereldwijde natuurramp, een soort Goddelijk ingrijpen bedoeld om te voorkomen dat de mensheid zichzelf in WO-3 vernietigt.

Hoewel zijn katholieke geloof onmiskenbaar een grote rol speelde, komt het eerste deel van Irlmaiers apocalyptische scenario verdacht veel in de buurt bij wat er reeds is gebeurd en nu gaande is:

1. Een periode met explosieve economische groei en welvaart (= achter de rug);

2. Tegelijkertijd een ernstig moreel verval (= idem en nog steeds gaande);

3. Toevloed van enorme aantallen migranten (uitleg overbodig);

4. Hoge inflatie en geldontwaarding (gaande);

5. Burgeropstanden in Europa tegen de groeiende armoede en onveiligheid (zover is het nog niet, maar het rommelt, vooral dankzij het immigratie- en klimaatbeleid);

6. Plotseling een nieuwe grote oorlog in het Midden Oosten (nu aan het ontstaan?);

7. Een ‘vonk’ in Europa, wellicht op de Balkan, opnieuw een moord van een hooggeplaatste (net als in de aanloop naar WO-1) die een onstuitbare kettingreactie teweeg brengt;

8. Russische aanval op Europa (met behulp van ‘gele’ soldaten, mogelijk uit Noord Korea), Duitsland zal worden overlopen, grootschalige verwoestingen;

9. Gelijktijdig Chinese aanval op Canada en Alaska;

10. Gebruik van chemische wapens in Europa ,met enorme aantallen slachtoffers;

11. Kernbom in de Noordzee, Europese kustgebieden worden overstroomd met tsunami’s, steden en hele eilanden zinken weg in de zee (van Nederland zal daarom weinig meer overblijven);

12. Drie dagen duisternis, een wereldwijde aardbeving (voorzegd in de Bijbel), zeer extreme weerverschijnselen;

13. Grote opstanden en revoluties in Europa tegen hun leiders (met name in Frankrijk), waarbij soldaten de kant van het volk kiezen en politici letterlijk worden gelyncht. Italianen reageren hun woede tevens af op het Vaticaan, waardoor de paus moet vluchten. Veel andere ‘geestelijken’ worden vermoord;

14. Ook een bloedige burgeroorlog in Rusland, waarna het volk tot inkeer komt en massaal het christelijke geloof aanneemt;

15. Vervolgens een renaissance in Europa, waar de mensen na alle ellende, dood en verderf weer terugkeren naar oude conservatieve (christelijke) waarden. Hierdoor breekt eindelijk een langdurig tijdperk van vrede aan.

Anton Johansson

De ondergang van Nederland door het water is door tal van ‘profeten’ aangekondigd. De Zweedse ziener Anton Johansson (1858-1929) had het al over een mega orkaan in de toekomst, die onder meer Nederland, België en Noord Duitsland zal wegvagen. Volgens hem zullen de gigantische overstromingen wereldwijd plaatsvinden, wat doet denken aan de gevolgen van de aan de gang zijnde poolomkering, met wellicht een kanteling van 89 graden van de aardas als gevolg (zie mijn artikelen hierover).

Ook Johannson voorspelde eerst een oorlog tussen Rusland en Turkije (die historisch al de nodige heftige conflicten uitvochten). Daarbij zou niet alleen Turkije, maar ook Iran en de Balkan worden veroverd, net als Finland en Zweden. India gaat een oorlog van China verliezen. De Zweedse ziener zei dat er over de hele wereld 25 miljoen mensen zullen sterven in oorlogen met bacteriologische wapens, en ontelbare anderen ernstige aandoeningen zullen krijgen.

De resten van Groot Brittannië en Ierland krijgen te maken met bloedige burgeroorlogen. De VS wordt aangevallen en grotendeels verwoest, waardoor ze Europa niet te hulp kunnen schieten tegen Rusland. Wat overblijft van Amerika valt tijdens twee burgeroorlogen in vier of vijf delen uiteen. In totaal komt een kwart van de mensheid (2 miljard zielen) om het leven.

Edgar Cayce

Helderziende Edgar Cayce (1877-1945) werd vanwege de paranormale trances waarin hij tijdens zijn sessies in belandde ook wel ‘de slapende profeet’ genoemd. Cayce is vermeldenswaardig omdat hij in veel opzichten een voorloper was van het moderne New Age denken, waaronder ook hedendaagse ‘energiewerkers’ die – net als hij -beweren bovennatuurlijke inzicht te hebben in het leven en gezondheid van mensen, inclusief zogenaamde ‘vorige levens’.

Cayce voorspelde eveneens grootschalige verwoestende overstromingen, vulkaanuitbarstingen, grote geologische rampen en zeer plotselinge dramatische veranderingen die eveneens veel weg hebben van de gevolgen van een poolomkering en aardaskanteling. Over de hele wereld breken revoluties uit tegen de gevestigde orde (zowel politiek als religieus). Hieruit ontstaan een nieuwe menselijke wereldorde gebaseerd op vrede en wederzijds respect. De basis hiervan wordt in Rusland gelegd.

Christelijke profeten

Het moderne christendom heeft vele honderden zelfverklaarde ‘profeten’ voortgebracht, ook al noemden ze zichzelf lang niet altijd zo. Ik heb ook van hen veel gelezen en gehoord, en mijn conclusie is door de bank genomen hetzelfde: er is op zijn best zelden of nooit iets van uitgekomen. Bekende namen zoals de Roemeen Dumitru Duduman en de Amerikaan Henry Gruver* voorzagen een Russische (/ Chinese) nucleaire verrassingsaanval op de VS (/ het Westen), maar een dergelijke profetie kan gezien de Koude Oorlog die tijdens een groot deel van hun leven werd gevoerd natuurlijk nauwelijks verrassend worden genoemd.

(* Zoals ik onlangs al schreef heb ik in 2009 in enkele artikelen uitgebreid aandacht besteed aan de profetieën van deze zelfverklaarde ‘prayer walker’.)

Wel ben ik het al lange tijd eens met Dudumans aanduiding van de VS als de fysieke vertegenwoordiging van ‘Babylon’, de grote ‘hoer’ die volgens de profetieën in Openbaring het ‘beest’ van de naties berijdt en daarom door alle volken gehaat zal worden, en door hen op één dag met vuur zal worden verbrand, inclusief ‘de stad met het koningschap over de aarde’ (New York, het financiële hart van het dollar imperium en tevens de zetel van de VN en vele andere internationale organisaties).

De Griekse geestelijke Piasios (1924-1994) voorspelde de vernietiging van de EU door de Amerikanen en Britten. In het licht van de in 2014 door de CIA en MI6 aangestuurde proxy oorlog tegen Rusland, die mogelijk heel Europa in een nieuw slagveld verandert, is dit beslist geen onrealistische profetie. Hetzelfde geldt ook voor een Turkse militaire aanval op Griekenland, waarna Rusland zal ingrijpen door Turkije te verwoesten en Israël aan te vallen. De Europese landen raken scherp verdeeld en gaan elkaar weer bevechten; de Westerse zullen Rusland aanvallen (en worden vernietigd), de Oosterse zullen volgens hem de kant van Griekenland en Rusland kiezen. Dan bemoeit de VS zich met de verdediging van Israël, en is WO-3 een feit.

Hoewel er nog vele namen zijn te noemen – denk bijvoorbeeld aan Hall Lindsey met zijn ’88 redenen waarom Jezus Christus in 1988 terugkomt’ – , wil ik vanwege de lengte van dit artikel afsluiten met de visioenen van Ken Peters, waar ik in 2009 en 2010 diverse keren over geschreven heb, waar ik in 2021 nog een flashback over heb gepubliceerd.

Ken Peters

Peters voorzag op de drempel van de jaren ’80 correct een grote toekomstige financiële crisis (2008), een nieuw dollarbiljet, de komst van ontelbare camera’s op straat en flatscreen tv-schermen. Na een 2 weken durende totale blackout komt de stroom weer terug, en wordt vanwege de grote crisis een wereldregering aangekondigd. Mensen die zich verzetten, ‘verdwijnen’.

Alle mensen zullen via hun eigen ‘schermen’ (inclusief smartphones) 24/7 in de gaten worden gehouden en gecontroleerd. Er komt voor iedereen een verplicht digitaal ID (de EU heeft hier zojuist toe besloten…). Later wordt dat ID rechtstreeks in je lichaam geprikt (vermoedelijk een soort onderhuidse nanochip). Er breken zware vervolgingen uit van tegenstanders van deze Nieuwe Wereld Orde (VN/Agenda 2030, WEF/Great Reset, WHO pandemieverdrag, etc..). De concentratiekampen keren weer terug, al zullen die nooit zo worden genoemd.

In moreel en spiritueel opzicht heerst er dan alleen nog maar duisternis op aarde. Dan gaat de planeet ‘waggelen’ (= Bijbelse profetie) als gevolg van een gigantische natuurramp, mogelijk de eerder genoemde poolomkering. Hij zag hierdoor het klimaat totaal van slag raken, seizoenen die elkaar omwisselen, wat het gevolg zal zijn van een eventuele kanteling van de aardas. Peters, die na zijn visioenen overtuigd christen en evangelist werd, zag overigens géén ‘opname’, maar juist zware onderdrukkingen van christenen.

In een vervolgartikel ga ik aandacht besteden aan enkele zeer oude profeten die een aantal bijzonder opmerkelijke, verifieerbare en nauwkeurig uitgekomen voorspellingen hebben gedaan. Het zal weinigen verbazen dat die profeten allemaal in de Bijbel zijn terug te vinden, waar overigens de meeste van bovenstaande namen (net als talloze anderen) openlijk hun inspiratie uit hebben gehaald.

Xander

Zie ook o.a.:

13-11: Teken van de eindtijd? Niet alleen in IJsland, maar over de hele wereld worden vulkanen actief
08-11: Aarde nu zeer kwetsbaar voor de zon: Rode aurora’s in het zuiden bewijs dat magnetische veld snel verzwakt
23-10: Aardse atmosfeer, weer en klimaat steeds onstabieler nu poolomkering op de zon is begonnen

2022:
30-10: 
Deze gebeurtenissen zullen aan de naderende kosmische ramp vooraf gaan
31-08: Poolomkering aanstaande: Rusland, China en Zuid Azië kwetsbaarst voor dodelijke kosmische straling
27-08: ‘Galactic Current Sheet’ een feit: kosmische ramp in zonnestelsel is begonnen (/ Effecten van zonnestormen steeds duidelijker zichtbaar in toename van aantal ‘onverklaarbare’ branden en explosies”
16-08: 
Mensen beginnen letterlijk gek te worden door afzwakkende magnetische veld
02-08: 
Wetenschap bevestigt 75% kans op killshot zonnevlam in komende 30 jaar
17-07: 
Magnetische veld zwakt af: Studie waarschuwt dat ruimtestormen het treinverkeer zullen verstoren
02-01: Kosmische ramp binnen 20 jaar onvermijdelijk door versnelde afname magnetische veld ( / Einde 12.000 jarige cyclus bevestigd: ‘De aarde zal bevend van haar plaats wijken’ (Jesaja 13) wordt binnen 15 tot 20 jaar (maar mogelijk al binnen 2 tot 8 jaar) werkelijkheid)

2021:

25-10: ( / Flashback naar visioen Ken Peters die al in 1980 een 2 weken durende ‘blackout’ voorzag die een wereldwijde VN dictatuur zal inluiden)