1043

 1. Hallo Ramshoorn en Jette…

  Las jullie schrijven, over de ‘opname’, of de Heere Jezus wederkomst…
  Tja, ik begrijp jullie ergens wel… daar zijn de meningen best wel over verdeeld.

  Ik geloof heel simpel zoals het staat in Mattheüs 24 : 30-31. Dat lijkt mij zo geweldig, als ik dat steeds weer lees.

  Ramshoorn, de ‘opname’, wat door Nelson Darby en Cyrus Scofield de wereld in gegooid is, waar allerlei boeken en films goed geld aan verdient is door deze en gene… néé dat geloof ik ook niet. Ik ben trouwens helemaal géén liefhebber van Darby en Scofield. Dan heb ik het over hun leer. Als mensen, hoop ik dat ze bij de Heere horen…

  Maar zoals we lezen in 1 Thessalonicenzen 4 : 13-17… ja daar geloof ik volledig in. Sommigen noemen dat ook de opname, maar dan van uit die Bijbelse teksten.

  We komen veel kaf tegen tussen het koren… En daar worden we ook enorm veel voor gewaarschuwd. Het hele nieuwe Testament staat er vol van.
  Daarom hebben we “”de Geest van de waarheid””‘, zo hard nodig… zoals de Heere zei in Johannes 16 : 13-15.
  Kan heel kostbaar zijn Ramshoorn, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, zal ik in jullie midden zijn.

  @ Jette, geweldige tekst Romeinen 5:9-10, ik heb het even van je gekopieerd.
  8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.
  9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn. 10 Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven.

  Zo kostbaar.
  Ik heb nog twee mooie teksten voor jullie en mij, en ieder die mee leest.

  Filippenzen 3 : 15-16 en Jacobus 3 : 17-18.
  Dit kunnen we alleen doen en volbrengen met de kracht van de Heere Jezus.

  Lieve broeders, Vaders zegen en de genade zij met u. Dat vind ik altijd zo mooi van Paulus, al zijn brieven eindigen met de genade van Jezus. Dan leen ik het even van hem.
  En natuurlijk voor jullie allemaal,

  Hartelijke groeten, Esther.

 2. Beste @Jette, Dank voor uw info: U schreef…

  Pas op voor valse leraren die de opname (beter gezegd, wegvoeren, behouden of bewaren) ontkennen.”

  Opname? Waar kan ik dat woord vinden in de Bijbel? Het is maar de vraag, [de discussie moet nog beginnen] of het valse leraren zijn die de Opname ontkennen.

  U citeert: Openbaringen 3:10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.”

  Antwoord van Jeshua: Mattheüs 10:27 Wat Ik u zeg in het donker, zegt het in het licht; wat gij u in
  het oor hoort fluisteren, predikt het van de daken. 28 En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het Lichaam doden, maar de Ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor
  Hem, die Beide, ziel en lichaam, kan verderven in de Hel.

  U Citeert 1 Thessalonicenzen 1:10 En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn.”

  Mee eens, de Bijbelgetrouwen worden verlost van de toekomende Toorn ook al sterven ze als Martelaar. Zie Openbaring 6. De antisemieten en booswichten zullen het uitschreeuwen van angst!

  Paulus benadrukt het komenden Oordeel van Jeshua in zijn Brieven en benadrukt het Verschil tussen gelovigen en fake-gelovigen, zij die de Geboden van Jeshua liefhebben en wie die met voeten treden…Wie Hem dient en wie Hem niet dienen…Lees maar mee…

  2 Tessalonicenzen 1:5 een bewijs van het rechtvaardige Oordeel Gods, dat gij het
  Koninkrijk Gods waardig geacht zijt, voor hetwelk gij ook Lijdt, 6 indien het inderdaad recht is bij God, aan uw verdrukkers, verdrukking te vergelden, 7 en aan u, die verdrukt wordt, Verkwikking tezamen met ons, bij de Openbaring van de Here Jeshua/Jezus van de hemel met de
  engelen zijner kracht, 8 in Vlammend Vuur, als Hij Straf oefent over hen, die God niet
  kennen en het Evangelie van onze Here Jezus Niet gehoorzamen!

  2 Tessalonicenzen 1:9 Dezen zullen Boeten met een Eeuwig Verderf, ver van het
  aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte, 10 wanneer Hij komt, [Naar Jeruzalem Openbaring 14] om op die Dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn; [Openbaring 19] want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u. 11 Hiertoe bidden wij ook te allen tijde voor u, dat onze God u de Roeping waardig achte en met kracht alle welgevallen in het goede en het werk des geloofs volmake, 12 opdat de naam van onze Here Jezus in u verheerlijkt worde, en gij in Hem, naar de genade van onze God en van de Here Jezus Christus.

  U schreef: Louteren is geen straffen, louteren is juist bedoeld om het vuil te verwijderen tot zuiver goud.”

  U las net wat Paulus over het Oordeel van Jeshua schreef in bovenstaande woorden. JHWH heeft Jeshua Macht gegeven om de wereld in Gerechtigheid te oordelen. Lees Johannes 5 maar.

  Zelfs de Geloofsbelijdenis van alle Reformatorische Kerken en zelfs die van de RKK benadrukt dit ook: Jeshua zal wederkomen om te Oordelen de Levenden en de Doden!!! Details in Openbaring 20.

  Alleen…De valse leer van de Alverzoeners geloven zelfs dat de duivel zalig zal worden.
  Jeshua heeft een pracht plek voor het serpent gereed gemaakt. Details Openbaring 20.

 3. Pas op voor valse leraren die de opname (beter gezegd, wegvoeren, behouden of bewaren) ontkennen.

  Laat je niet misleiden en houdt vast aan.

  Openbaringen 3
  10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

  Romeinen 5:9-10
  8 Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren.
  9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn.
  10 Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door den dood Zijns Zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door Zijn leven.

  1 Thessalonicenzen 1
  10 En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn.

  Laat je geen zand in de ogen strooien.
  Met de teksten uit de bijbel, die slaan op de grote menigte die door de grote verdrukking heen tot geloof komen.
  De late oogst of naoogst die, als u de bijbel door een Joodse bril leest, dat deze oogst uit drie delen bestaat.
  Vaak zijn die misleiders te herkennen, dat zij vaak heel veel teksten uit de bijbel citeren of misbruiken voor hun eigen gelijk.
  Veel tekst en weinig geloof, net zoals de Schriftgeleerde en Farizeeërs uit Jezus tijd.
  Die besteden toen ook meer tijd aan de sabbat, als aan de liefde van de verlossing van God.
  Ze stellen de zonde boven de redding.
  En blijf goed vasthouden en onthoudt dat wij geen God van straffen hebben maar een God van liefde.
  Louteren is geen straffen, louteren is juist bedoeld om het vuil te verwijderen tot zuiver goud.
  Je slaat je eigen kinderen ook geen twee blauwe ogen en breekt ze boven de knieën af, omdat zij hun kamertje niet hebben opgeruimd.
  Je geeft je kinderen altijd een milde straf, enkel met als doel, dat je kinderen ervan leren.
  Daarmee heeft Gods toorn ook helemaal niets met louteren te maken.
  Doe zelf je studie en laat je niets aanpraten.
  Zelfs niet deze tekst hier nu van mij, onderzoek het zelf grondig.
  Zodat je klaar bent zodra hij komt.

  Jette

 4. Omdat Rutte Erdogan vertrouwde:

  Nog meer islam in NL nog meer haat:

  https://youtu.be/ZsiZlvK6S3s

  Uit de rondzendbrief van de enige Nederlandse politicus die het lot van het gewone ( niet-islamitische ) volk nog aan het hart gaat. Geert voor MP !

  ( Oh wat hoop je dat juist het Christelijke deel van ons land nu eens het kruisje in het stemhokje zet bij partijen die niet als de VVD niks meer met vrijheid te maken hebben ( want ‘Brussel’ ) , ook niet met partijen die wel de ‘C’ in de naam hebben maar flirten met ene mohamafgod, maar het kruisje uit overtuiging gaan zetten bij partijen die wel de vrijheid en barmhartigheid en vastberadenheid en heldhaftigheid in hun praktijk demonstreren!
  Shalom

 5. Vanmiddag 12.10 Buitenhof gezien over de wereldwijde besmetting van het Corona Virus?
  De deskundigen weten net zoveel als wij en spreken elkaar allemaal tegen. Dus: Blijf kalm en gebruik zelf uw gezonde verstand!

  De Zuid-Koreaanse gelovigen zijn nu ook wakker aan het worden door het Corona Virus.

  Gelovigen van allerlei signatuur in 2020 willen niet langer klakkeloos de onduidelijke berichten van RIVM en WHO, pausen en predikanten pruimen. Zij ergeren zich aan het paniek zaaien.

  Jeshua leert Geen Opname maar Wederkomst in Jeruzalem de Stad van de grote Koning!!! Psalm 48, Mattheus 5:35 en Openbaring 14 en 19. Gelovigen komen uit de Grote Verdrukking. Openbaring 7.

  Jeshua leerde: Zij zullen Mij doden en ook U. Hij spreekt over een grote Verdrukking die over de hele wereld komen zal in Mattheus 10 en 24 en Openbaring 14 waar gelovigen dienen te KIEZEN voor Christus of de Antichrist!!!

  Jeshua leert in Johannes 16:32… Zie, de ure komt en is gekomen, dat gij Verstrooid wordt, een ieder naar het zijne en Mij alleen laat. En toch ben Ik niet alleen, want de Vader is met Mij. 33 Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij Vrede hebt. In de Wereld lijdt gij Verdrukking, maar houdt Goede Moed, Ik heb de wereld Overwonnen!!!

  Ook ik geloofde een poosje die valse omstreden Leer van de Opname die in zwang kwam door JEZUÏETEN als o.a. John Nelson Darby 1800-1882. Cyrus Scofield werd daar door beïnvloed en een Bijbelvertaling daarop baseerde…Denk ook aan de Vergadering der gelovigen. Deze visie van de Opname werd ook door boeken verspreidt van schrijvers als Tim Le Haye en films als Left Behind. Deze omstreden leer beïnvloedde ALLE Bijbel Genootschappen, EO, NCRV, Redacties van Kranten, bij Evangelische Gemeenten zoals Baptisten en Het Zoeklicht van Johannes de Heer tot op deze dag!

  Alle kerken: Rooms en Protestants en Evangelisch verkondigen vaak onbewust al vele eeuwen ook een valse ergelijke antisemitische Leer: De zondag ipv de Sjabbat. De Kerk vertegenwoordigt het Nieuwe Israël. Paulus leert wel beter in Romeinen 9-11.

  Velen weten inmiddels, ook ik, door schade en schande wijs geworden: Kerken dwalen want: Jeshua en de Apostelen gingen niet op zondag naar de kerk maar volgens het Vierde Gebod [Exodus 20 en 31] naar de Tempel of Synagoge op Sjabbat de Zevende dag van de week.

  En…Schrik niet: De kerk werd al na de dood van de laatste Apostel Johannes AD 98 dan ook de grootste promotor van het Antisemitisme in alle eeuwen culminerend in de moord [1942-1945] van ruim 6 miljoen Joden, mannen, vrouwen en kinderen in de gaskamers van de roomse Adolf Hitler wiens boek Mein Kampf nooit door de Paus op de Index van Verboden boeken werd geplaatst [ De Bijbel wel tot 1967] en de Jodenhaat van Hitler nooit door de Paus bestraft werd door Excommunicatie.

  De Wereldraad en Raad van kerken die zich in 2018 verbond met Paus en Islam in Genève, volgen al tijden in dat Antisemitische spoor nu weer met hun promoten van Economische boycot BDS-Campagnes tegen Israël. [Koop niet bij Joden] Geen wonder dat vele honderdduizenden gelovigen Roomse, Protestantse en Evangelische kerken zonder spijt hun zieke kerk verlieten.

  Zie de boeken van Werner Keller: De Bijbel heeft toch gelijk, en zijn boek: Zij [de Joden] werden verstrooid onder alle volken!

  De Apostelen doopten geen kinderen met een paar druppels water maar uitsluitend volwassen gelovigen op hun getuigenis dat Jeshua de Masjiach is! Apostelen doopten gelovigen niet in naam van een Drie-Eenheid maar uitsluitend in de Naam van Jeshua.
  Zie Handelingen 2:38 – 8:16 – 10:47-48 – 19:5-6 – 22:16.

  De grootste fout van burgers ook in 2020 is dat ze liever luisteren naar mooipraters van het RIVM en de WHO. En wat te denken van het witte handschoenen Gilde, de Zwijmelaars van de Wereldraad van kerken die het Woord van God laten buikspreken? Lees liever een betrouwbare Bijbel zoals de Statenvertaling en King James Authorised.

  Daarom behoor ik nu liever nog voor een poosje tot de kleinste Gemeente van Jeshua op aarde: Mattheüs 18:20 Want waar Twee of Drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben IK in hun midden!

  Ik bid de gelovigen in Z-Korea veel wijsheid, moed en sterkte toe.

 6. Lieve broeders, Wachter, Raveltje, en alle anderen.
  Ook voor jullie… dank je wel, voor al jullie bemoedigingen.

  En voor ieder op Geloofsforum van Xander… dat we elkaar mogen bemoedigen, en aansporen.
  vast houden aan onze Heere Jezus.

  Nog een kort filmpje, van een paar minuten. https://www.youtube.com/watch?v=2c3td-haRrU
  Gewoon fijn om al die kleine dingen te lezen en te delen met elkaar.

  Fijne avond en gezegende week toe gewenst.

  Lieve groet, Esther.

 7. @ Raveltje en Esther: Hartelijke dank voor jullie beider reactie. Ja, onze Heer is Getrouw!

 8. Mooi lied Wachter en Esther. Ik kende dit van de Martins Lyrics. Is met songtekst en kun je in het Nederlands
  vertalen. Dacht dat dat voor de lezers wel mooi is om te weten.
  Bedankt, jullie zijn zulke hartelijke mensen.
  En ja, God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst.
  Ook voor jullie en allen God’s onmisbare zegen, op weg naar Zijn Koninkrijk.
  Hou je altijd dicht bij Jezus. Ja, bij alles wat je doet
  Mag je steeds om hulp Hem vragen. Dan doe je het zeker goed.

 9. Hallo Wachter…

  Ik heb hier, “This is the Promise”, gezongen door Grace Larson.
  Hoop dat het de goede is.
  Wat ik heb gehoord, mooie stem, prachtige boodschap.

  Groeten, ook voor de mensen die je dierbaar zijn, Esther.

 10. Even een verbetering van mij…

  Hebreeën 12 : 22-24 Ik had het hoofdstuk niet neergezet.

  Groet, Es.

 11. Esther: 1:07 am. Dank Esther. Er is een mooi lied, op you tube te vinden, heb de link helaas niet; met de titel: “This is the Promise”, gezongen door Grace Larson, over de BELOFTE van de Heere zelf. We komen erdoor heen! Hallelujah! Amen!

 12. Hallo Wachter, zo dankbaar, het offer van onze Heere Jezus. Een liefde die zo enorm groot is.
  ‘Zo lief heeft God de wereld gehad…” om Zijn Zoon te geven.
  laten we dat te alle tijden vast houden, wat er ook gebeurd in de wereld of in onze persoonlijke leven… onze Heere Jezus is er bij, tot het einde.
  Mooi lied, ‘Genade kocht mij vrij…”.

  @ Muggenzifter, deze Psalm is erg mooi. Onder het lezen werd ik gewoon blij. Wat een bemoedigingen steeds weer, de Psalmen. Dank broeder.

  @ Hallo Jette…
  Ja, dat weet ik hoor, dat Jezus predikte in het dodenrijk.
  Er staan in die teksten ook niets over de hel of buitenste duisternis.

  Tegen wie predikte de Heere Jezus…. 19 In Denwelken Hij ook, henengegaan zijnde, den geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft, 20 Die eertijds ongehoorzaam waren…..,

  Dan heeft de Heere gepredikt tegen, …..Die eertijds ongehoorzaam waren…,

  Net zo als dat Noach “” prediker van de gerechtigheid”” wordt genoemd. 2 Petrus 2 : 5.
  Het bloed van Christus is alleen onze Redding, maar toch zit de zonde nog altijd in ons, of zoals jij dat zo benoemd, vervuilde DNA.
  Pas met Jezus komst, krijgt ieder mens die bij Hem hoort, een nieuw lichaam. Een onvergankelijk lichaam. Dan verdwijnt werkelijk alle vuiligheid, we veranderen in een ondeelbaar ogenblik.
  Dan pas zijn we rein, en zien de Heere van aangezicht tot aangezicht.

  Ik heb het linkje van Anna ook gelezen, “bloedlijnen-nefilim”.. van Wim Jongman.
  Ben geen voorstander van W. Jongman, dan heb ik heb alleen over de leer die hij brengt…. Maar heb toch gelezen.
  Op zich mooie uitleg, ik zou er haast meteen in geloven…. maar na en ook onder het lezen… zijn er meteen weer nieuwe vragen. Zo’n onderhuids, vervelend gevoel.
  Ik zeg ook niet dat de uitleg niet waar is… maar ik ben daar erg voorzichtig in.

  Zowel in Bijbels tijd en door de hele menselijke geschiedenis heen, zie ik alleen een héél zondige wereld. Een wereld die vanaf Adam en Eva met de zondeval, tot de laatst geboren mens, alleen maar God rechtvaardig oordeel verdiend heeft.

  We hadden het over DNA… het menselijke geslacht is rot tot op het bot door de zonde.
  Zelfs al zonder die Nefilims, of hoe ze genoemd worden… waren mensen al besmet.
  Genesis 6, geloof ik zeker in.
  Maar God laat niet met zich spotten, JHWH en het Woord/Christus hebben met alles wat er gebeurd de hoogste autoriteit. En is de satan en zijn helpers… óók nog eens volledig overwonnen door Christus Jezus.
  De DNA was al bevuild. Niet alleen het DNA, het hele vlees, het hart van de mens zit vol zonde.
  Al voor de gevallen engelen die het met de dochters deden, en hun nageslacht, waar God op Zijn tijd een einde aanmaakte.
  satans plannetje, ging niet door zoals hij wel wilde.

  En over die DNA… is ook maar van de laatste jaren. Eerder lazen we daar nooit over.
  Jezus zegt, dat alle verkeerde overwegingen uit ons hart komen.
  Door de zonde is de breuk tussen God en mens… en de boze kan daar geweldig gebruik van maken.
  Dank zij het kostbare bloed van onze Heere en Heiland Jezus, heeft ieder die Hem heeft aangenomen, vrij toegang tot … lees maar waar…Hebreeën 22-24.

  Vaders liefde en bescherming om jullie allen heen.
  En hartelijke groet van mij, Esther.

  Ik ga er nu over ophouden. Best leuk om even een discussie daar over te hebben.

 13. Bedankt @Muggenzifter voor het onder de aandacht brengen van Psalm 92 een Psalm voor de Sjabbat.

  Vandaag vieren Orthodoxe en Joden die geloven dat Jeshua de Masjiach is in Israël en daarbuiten de Sjabbat, de Zevende dag waarop JHWH rustte van Zijn Scheppingswerk die Hij in Zes dagen voltooide. Genesis 2:1-3.

  Jammer dat Rome en het Vaticaan van de Sjabbat een Zondag gemaakt hebben op 7 maart AD 321. Nog erger is dat de kerken van de Reformatie en Baptisten en Evangelischen deze valse rustdag de zondag klakkeloos hebben overgenomen van de Roomsen. Exodus 20 en 31 verbieden dat ten strengste.

  Roomsen, Protestanten en Evangelischen beseffen nog steeds niet dat ze daarmee Afdoen en Toevoegen aan Gods Woord wat Mozes al streng verbood. Zie Deuteronomium 4…

  Deuteronomium 4:1 [NBG-51] Nu dan, o Israël, hoor de inzettingen en de verordeningen,
  die ik u leer na te komen, opdat gij leeft en opdat gij het land binnengaat en in bezit neemt, dat de HERE, de God uwer vaderen, u geven zal. 2 Gij zult aan wat ik u gebied, niet Toedoen en daarvan niet Afdoen, opdat gij de geboden van de HERE, uw God, onderhoudt, die ik u opleg!

  Onze Here Jeshua/Jezus herhaalt dit Gebod van JHWH zijn Vader en leert in Openbaring 22…

  Openbaring 22:18 Ik betuig aan een ieder, die de woorden der Profetie van dit Boek hoort: Indien iemand hieraan Toevoegt, God zal hem Toevoegen de Plagen, die in dit Boek beschreven zijn;
  19 en indien iemand Afneemt van de woorden van het Boek dezer Profetie, God zal zijn deel Afnemen van het geboomte des Levens en van de Heilige Stad, welke in dit Boek beschreven zijn.

  20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jeshua/Jezus! 21 De genade van de Here Jezus zij met allen.

  Beste @Muggenzifter, hoe leest u deze woorden en hoe verstaat u deze woorden?

  Beste @Jette. Dank u voor uw duidelijk antwoord. Er is inderdaad een wereld van verschil tussen uw denkbeelden en de Woorden van Mozes, de Profeten en van Jeshua en de Apostelen. We kwamen een eind…maar helaas!!!

 14. Beste Ramshoorn,

  1…Hoe leest u dan Mattheus 25:31-46?
  2…Promoot u de leer aan van de Alverzoening?

  Het spijt mij zeer Ramshoorn, maar ik ga niet nogmaals de hele discussie overdoen.
  Volgens mijn had ik dat al beschreven als antwoord aan Ester.
  Daarnaast zie ik werkelijk niet hoe je Mattheus 25:31-46 in de DNA discussie wilt inpassen.
  Sorry ik zie werkelijk het verband niet.
  Daarnaast wil ik ook niet blijven “hangen” op enkele teksten uit een stukje Bijbeltekst waarbij vaak in andere teksten van de bijbel daar al reeds antwoord op geven en te vinden is.

  Maar hier “mogelijk” dan toch mijn antwoord op je vragen.
  Te vinden op Geloofsforum pagina784

  26/02/2020 om 2:18 am

 15. Beste Ester,
  Goed dat je het aanhaalde.
  Maar… de hele schepping en de mens wás daarvóór al besmet door de zonde.

  Zullen we tekst waar je naar verwijst er maar even bijhalen?
  19 In Denwelken Hij ook, henengegaan zijnde, den geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft,
  20 Die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte, in de dagen van Noach, als de ark toebereid werd; waarin weinige (dat is acht) zielen behouden werden door het water.
  21 Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt, niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus;
  22 Welke is aan de rechter hand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen, en machten, en krachten Hem onderdanig gemaakt zijnde.

  Als eerste moeten we nagaan aan wie hij gepredikt heeft.
  De doden in het dodenrijk en dat is niet de plaats waar de demonen, de geesten van de reuzen kinderen verblijven.
  Daarnaast, dat zijn reinigend bloed, DNA, dus met terugwerkende kracht werkt, dus ook doorwerkt terug naar de mensen in Noachs tijd.
  Tevens dat zij Jezus niet aangenomen hadden, domweg die was nog niet geopenbaard in hun tijd.
  Ze deden wel “de lankmoedigheid Gods eenmaal verwachtte” met daarachter, de mensheid tot aan Noach en de ark, terug vervallen waren tot slechts 8 die lankmoedigheid bleven verwachten.
  Dan gaan we verder met vers 21, “Waarvan het tegenbeeld, de doop, ons nu ook behoudt”, wederom gereinigd door Jezus bloed, DNA, het tegenbeeld. Waar zij niet toebehoorde, dus vervuild DNA, maar wel gered worden
  Net zoals wij dat nu in onze tijd ook hebben.
  Dat zie je ook in “niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams” ze waren dus niet van hun vervuilde DNA af, ze worden gered door Jezus Bloed, DNA.
  En dan gaat de zin verder met, “maar die een vraag is van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus;” ze hadden dus toch nog een geweten waarvan de reuzen en hun kinderen dit totaal aan doet ontbreken.
  Dat is dan ook wat God doet vermelden bij Noach, dat de gehele mensheid was vervalen tot het kwade, niet een groep of deel, nee, de gehele mensheid op 8 na.
  Dus vervuild DNA, in weke gradatie dat dan ook geweest is, EN dat zij ook bewust ten kwaden zijn.
  De clou is daarmee duidelijk dat Satan juist deze DNA vervuiling voor ogen had om alle mensen van god af te brengen.
  Daarmee duidelijk dat de kenmerken van dit satansgebroed, juist helemaal ontworpen was voor dat doel, tot volledige ten kwade.
  En dat satan het bijna gelukt was en dat, dat enkel nog via een zondvloed te voorkomen was.
  En het grijze gebied daartussenin, wederom neemt Gods genade de overhand.
  En dan terug naar je regel, “Maar… de hele schepping en de mens wás daarvóór al besmet door de zonde.” klopt, maar deze mensen waren nog niet totaal verdorven tot aan het bot, DNA.
  Hun zonden waren dus nog wel vergefelijk, via Jezus bloed.
  Daarnaast niet vergeten de grote uit die tijd, die totaal niet vervuild waren zoals b.v. Henoch en Noach.
  Maar je hebt zeker een punt dat we moeten oppassen dat we deze DNA vervuiling niet gaan invullen als een zwart wit verhaal.
  Daar zit een verloop in en het gaat ook over een periode van pakweg 1500 jaar.
  Het is dus een dynamisch verhaal.
  Vanaf de start vanaf enkele reuzen naar een totale vervuiling op 8 na, in die Ark, die door Gods ogen goed genoeg waren om Zijn schepping mee door te zetten.
  Maar daarnaast moeten we niet vergeten dat Satan de bron is van ALLE kwaad en daar achteraan de oplossing en genade via Jezus, zijn bloed.
  Met daar tussenin een grijs gebied waar wij ver van weg moeten blijven, dat recht behoord daar te blijven zoals die hoort, bij Jezus.
  Maar die uitzonderingen bevestigen wel de regel.

  Zal ik nog even wat doorgaan?
  Hoelang heeft deze prediking geduurd?
  Matteus 27
  50 En Jezus, wederom met een grote stem roepende, gaf den geest.
  51 En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden; en de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden.
  52 En de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen, die ontslapen waren, werden opgewekt;
  53 En uit de graven uitgegaan zijnde, na Zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen.

  Ik doe een gok, punt 33 seconden of nog korter.
  Daarmee de les dat we moeten oppassen dat we niet teveel vanuit aards perspectief de bijbel benaderen.
  En vooral goed het doel dat satan heeft en had, goed voor ogen blijven houden.
  Hier kan je een zeer interessant stuk lezen daarover.
  http://bijbelstudiegroepnoordoostfryslan.nl/satan-gevallen-engelen-en-demonen

  Jette

 16. Psalm 92:5
  ‘Want U hebt mij verblijd, HEERE, met Uw daden;
  ik zal vrolijk zingen over de werken van Uw handen’ vs. 5.

  Een boom van een christen.

  Het is goed om Gods naam te loven; deze naam staat voor alles
  Wie God is en wat Hij doet.
  Wanneer je die naam de lof toezingt, dan is dat ook een erkenning voor al de werken van God.
  Het spreekt van ontzag voor de Allerhoogste.
  Maar wanneer je geen rekening met God houdt, Hem niet (er)kent, dan ben je als onkruid.
  En wie een tuin heeft weet dat onkruid een snelle groeier is.

  Het bloeit soms, maar het levert geen voedsel, geen vrucht op, maar dreigt andere planten te overwoekeren.
  Daarom moet het onkruid worden bestreden, verdelgd.
  In het tweede deel van de psalm bezingt de dichter hoe hij, als gezalfde, sterk is ten opzichte van zijn tegenstanders.
  Sterk omdat God hem die kracht geeft.
  Als een boom zijn de rechtvaardigen.
  Een boom is geen snelle groeier, maar onder de grond, voor het oog verborgen, werkt hij aan sterke wortels, die ook in tijden van droogte nog water kunnen opzuigen.
  De dichter neemt als voorbeeld een palm en een ceder, symbolen van kracht en vruchtbaarheid. Deze bomen zijn geplant in het huis van de Heer.
  Opvallend detail is dat zij tot in de ouderdom vrucht dragen en fris en krachtig blijven.
  Zo getuigen zij dat de HEER recht doet!
  De psalmschrijver gebruikt dit voorbeeld in zijn lied voor de sabbat (vs. 1), de dag die hij apart zet om God te eren.
  Wat is het heerlijk om, naast al het werk van de gewone dagen, op deze dag voluit God te loven en voor Hem te zingen.
  De schrijver weet dat zijn wortels in God zijn (vs. 14).
  Daarom kan hij erop vertrouwen dat het resultaat van Gods trouwe liefde overtuigend zichtbaar zal worden in zijn bestaan (vs. 3,15,16).

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 17. @ Esther: 3:10 PM. Juist Esther! Enkel door zijn kostbare BLOED vergoten op Golgotha, weten we dat we behouden zijn. Enkel door het aannemen van ZIJN OFFER aan HET KRUIS. Genade kocht mij vrij, genade kocht mij vrij, mijn ziele zingt, Hallelujah! GENADE kocht mij vrij! Een gezegend weekeinde voor U allen.

 18. Beste@Jette. Dank voor uw info.

  U schreef: “O zo duidelijk dat er nog maar 8 mensen over waren om de schepping, de mens te redden. Die 8 bewijzen juist het geduld en liefde die God heeft, het juist niet willen straffen totdat het echt niet meer anders kan. Met zo’n bewering is Gods eeuwige en oneindige liefde voor de mens verlaagd tot 8 goed, en de rest prullenbak.”

  Deze keer geen antwoord van mij met Bijbelteksten. Maar wel Twee vragen aan u…

  1…Hoe leest u dan Mattheus 25:31-46?
  2…Promoot u de leer aan van de Alverzoening?

 19. Hallo Jette, ben voor jou blij dat je eruit bent, over die DNA theorie.
  Door het linkje van Anna. Mooi dat ze Judas aanhaalde. Heel duidelijk.

  Ik persoonlijk zag in Genesis 6, vooral de enorme Zonde in alles. Niet alleen de DNA die besmet was door “” Gods zonen””, door vermenging met de aardse dochters.
  De hele geschiedenis kennen we en lezen we in Genesis 6.
  En de reden van de zondvloed…
  Maar… de hele schepping en de mens wás daarvóór al besmet door de zonde.

  Alleen houd het daarmee niet op. Het is heel bijzonder als we 1 Petrus 3 : 18-20 lezen.
  Dat de Heere Jezus aan de geesten in de gevangenis predikte, lees maar hoe het er staat. En tegen wie Hij dat o.a. deed, vers 20.

  Wie staat er altijd weer ver boven?? Ver boven satan en zijn helpers… Ver boven al die vervuilde DNA. Ver boven de zonde.
  Is dat niet onze hemelse Vader en Zijn Christus Jezus.
  Wie kwam in een werkelijk verloren wereld… Jezus.
  Wie is het die bij machte is om alles schoon te maken, Jezus.
  Wie is het die het zonde probleem heeft opgelost, om Zelf tot zonde te worden.
  Jezus, onze Heere. Wie stierf, om daarna op te staan uit de dood.
  Wie was de grootste overwinnaar… over duivel en demonen, Jezus Christus de gestorven en opgestane Heere.

  En dat is voor mij genoeg. En de mensen in de wereld moeten het weten.
  Het is nog zo kort dag.

  Voor allen, gezegende dag, en hartelijke groet, Esther.

 20. @ Ramshoorn schreef:
  27/02/2020 om 10:33 pm
  Beste Ramshoorn,
  Je schreef,
  Beste @ Anne. Dank voor uw Ingezonden! Volgens mij ging het in Genesis 6 niet alleen over reuzen en gevallen engelen maar over de hele teugelloze mensheid die op drift geraakt waren…

  Met alle respect Ramshoorn, ik kan werkelijk niet bevatten dat er nog steeds christen zijn dit dat met droge ogen kunnen blijven beweren.
  O zo duidelijk dat er nog maar 8 mensen over waren om de schepping, de mens te redden.
  Die 8 bewijzen juist het geduld en liefde die God heeft, het juist niet willen straffen totdat het echt niet meer anders kan.
  Met zo’n bewering is Gods eeuwige en oneindige liefde voor de mens verlaagd tot 8 goed, en de rest prullenbak.
  Dat weer antwoord geeft, dat er bij de opname maar enkele mensen zijn die dat mee gaan maken.
  Zelf Abraham kreeg toestemming om over het aantal te discussiëren met de Heer bij Sodom en Gomorra
  Hoe vaak staat het niet in de bijbel, hun lengte, hun afkomst, hun doel, hun plan, enz enz.
  Helemaal door tot en met de 3,5 jaar eindtijd in de laatste jaarweek volgens de profeet Daniël, het antwoord waarom genade tijdperk, het nummer, het sprekende beeld in de tempel.
  En helemaal belangrijk, waarom Jezus moest komen om de mensen te redden.
  Het allergrootste en allerzwaarste geschud uit de hemelse gewesten werd ingezet.
  Maar goed, ik laat het rusten, je geeft daarmee natuurlijk wel het antwoord dat je clou mist over wat we aan het discussiëren waren.
  En waarom je telkens met niet ter zaken doende Bijbelteksten terugkwam in onze discussie, waarvan ik telkens dacht, waar heeft Ramshoorn het toch over.

  En het geeft wel antwoord op deze zaken.
  Het waarom de “kerk” vastloopt omdat ze het genade tijdperk als uitgangspositie nemen en niet de start in het oude testament.
  De leer van de “kerk” die maar blijven pogen met die uitzonderingsperiode van het genade tijdperk, de bijbel proberen te verklaren.
  Dus dan deze maar.
  1 Tessalonicenzen 5 – 21 beproeft alle dingen; 43behoudt 44het goede.

  Jette

 21. @Anna en Ester

  Anna
  Super, super, super, dank voor je linkje.
  Ik heb ze allemaal in één adem doorgelezen.
  Van voor tot achter een bevestiging op mijn theorie hierover.
  Waarvoor ik jaren gebeden heb met mijn brandende vraag aan de Heer om uitleg.
  En zo kwam ik alweer jaren terug op het antwoord dat het in het DNA te vinden was.
  Maar voor mij is nu mijn theorie bevestigd en overgegaan in een feit.
  Nogmaals super bedankt voor de link.

  En Ester, ik had je natuurlijk al een (heel lang) antwoord geschreven maar lees de uitleg maar die te vinden is op de site, welke Anna al reeds gepost had.
  http://www.wimjongman.nl/nieuws/2019/bloedlijnen/bloedlijnen-nefilim-1.html

  Ik geef mij gewonnen, daar lees je een veel betere uitleg dat ik ooit kan doen.

  Jette

 22. Beste @ Anne. Dank voor uw Ingezonden! Volgens mij ging het in Genesis 6 niet alleen over reuzen en gevallen engelen maar over de hele teugelloze mensheid die op drift geraakt waren…

  Genesis 6:5 Toen de HERE zag, dat de Boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, 6 Berouwde het de HERE, dat Hij de Mens op de aarde gemaakt had, en het Smartte Hem in zijn hart. 7 En de HERE zeide: Ik zal de mensen, die Ik geschapen heb, van de aardbodem Uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het berouwt Mij, dat Ik hen gemaakt heb. 8 Maar Noach [zijn vrouw en zijn 3 zonen met hun vrouwen] vond genade in de ogen des HEREN!

  De geschiedenis herhaalt zich…Hoe zou de Here God nu in 2020 over de vele oorlogszuchtige Misleidende wereldleiders denken, die Zijn prachtige Schepping tot een vuilnisbelt gemaakt hebben, Oerwouden kappen, en mensen als koopwaar slaven behandelen? Hebben onze jonge mensen nog een toekomst? Wat een puinhoop dat Onderwijs! Wat te denken van de grootschalige Bio-industrie? Zelfs de vissen der zee komen om door chemicaliën en plastic:

  Lees maar Hosea 4:1 de HERE heeft een Rechtsgeding met de bewoners van het land, [Hosea: toen met Israël] omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land. 2 Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken! Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad. 3 Daarom treurt het land, en al wat erin woont verkwijnt, zowel het gedierte des velds als het gevogelte des hemels; ja, zelfs de vissen der zee komen om.

  Zijn wij dan beter dan Israël? Nu kunnen we luchtvervuiling en bodemvervuiling door landbouwgif aan dit lijstje van Hosea toevoegen. De natuur is helemaal ontregeld: Vogels en Bijen verdwijnen met een sneltreinvaart. Iedere dag worden branden en moorden gepleegd ook in Nederland. Wie gaat er nog alleen uit ’s avonds? Wie doet de deur nog open als het donker is? Ook nu wemelt het in heel de wereld van hooligans, geweldenaars, moordenaars en oplichters!!!

  Jeshua, de Zoon van God werd 2000 jaar geleden in oorlogstijd geboren [De Romeinen heersten met harde hand over Israël] om Zijn volk een hart onder de riem te steken met het Evangelie van Zijn Bergrede. Mattheus 5 t/m 7.

  U weet ook: Zelfs Jeshua, de Redder van de wereld, werd door de Romeinen gegeseld, gekruisigd en gedood. Maar…Wat onmogelijk leek: Na drie dagen in het graf verrees Hij met Pasen uit het graf en voer ten hemel. Hij beloofde terug te komen naar Jeruzalem om als Koning te regeren, alle booswichten en antisemieten te lijf te gaan als de Leeuw van Judah. Openbaring 5:5 en Handelingen 1 en Mattheus 25.

  Jammer dat je deze boodschap zeer zelden uit de mond van pausen, kardinalen, bisschoppen, priesters, predikanten en evangelisten, en omroepen als EO en NCRV hoort verkondigen.

  Wij leven nu in die tijd dat Jeshua zal wederkeren. Hoezo? Omdat Israël na 2000 jaar verstrooiing weer een onafhankelijke natie werd op 14 mei 1948. Nu is het een puinhoop in de Knesset, maandag a.s. gaat Israël voor de derde keer in 6 maanden naar de Stembus. Het is wachten op de Goede Grote Leider: de Koning JeshuaHaMasjiach. Openbaring 14 en 19 Hij wordt Koning over de gehele aarde ook volgens Psalm 72.

  Daarom bid ik en hoop ook u vurig iedere dag Het Onze Vader: Laat Uw Koninkrijk komen, Laat Uw Wil geschieden, in de hemel alzo ook op de Aarde!!! Mattheus 6 en Zachariah 14.

  @Wachter. Dank voor uw bemoedigende woorden!!! Het beste komt nog! Psalm 121.

 23. Het recht op opstand

  De Franse dictator laat al maandenlang iedere zaterdag op zijn volk schieten, de Griekse politieke terroristen doen nu hetzelfde. In plaats van dat deze ‘bestuurders’ voor de belangen van eigen volk kiezen, blijven deze nieuwe fascisten consequent de kant kiezen van met name islamitische kolonisten.

  Als commentaar bij een stuk over opvang voor weer honderden ‘asielzoekers’ in de expo-hal Leeuwarden vroeg ik mij af of een staatsgreep niet op z’n plaats is als politici blijven doorgaan met slaafs buigen en bevoorrechten van vreemden en zo dus ook kiezen voor een vreemde mogendheid ten koste van eigen bevolking.

  Is een staatsgreep momenteel eigenlijk niet gerechtvaardigd om onze democratie te beschermen tegen de voortwoekerende misdadige vorm van nieuw fascisme, voordat dit ons via een aanhoudende stroom van illegalen et cetera uiteindelijk totale vernietiging brengt van welvaart en al het goede dat nu nog bestaat?

  Is het buiten werking stellen van ‘ons’ parlement en het wellicht ook onmiddellijk vastzetten van vele politieke Antifa-criminelen, parasiterende collaborateurs en land-verraderlijke ambtenaren, journalisten, politici, et cetera en het subiet uitzetten van alle vijandige islam-kolonisten en profiterende illegalen niet de enige manier om te voorkomen dat straks de koning van Marokko onze koning is?!

  Lees meer:
  https://ejbron.wordpress.com/2020/02/27/het-recht-op-opstand/#more-231638

 24. Gezegend is de man/vrouw die op de Heere vertrouwt,
  wiens vertrouwen de Heere is.
  Hij/Zij zal zijn als een boom die bij water geplant is.
  Jeremia 17:7-8.
  Geprezen zij de Heere, de God van Abraham, Isaäc en Jacob, Iraëls God.
  Aan HEM vertrouw ik mij toe, in Jezus/Yeshua ’s Naam.

 25. Beste Jette ( en anderen. )
  Al een tijdje lees ik mee op dit forum en heb uw vraag ten aanzien van Genesis 6 met belangstelling gelezen.
  Ik ben veel bezig met Bijbelstudie en heb mezelf ook de vraag gesteld “ Wat was de aanleiding tot de zondvloed”
  Dan kan de conclusie niet anders zijn dan dat het de gevallen engelen bijna was gelukt om het menselijk ras te vernietigen, door hun “ vermenging” met de dochters van de mensen.
  Maar toen greep God in, met de zondvloed.
  In de brief van Judas wordt melding gemaakt over het lot van deze “ engelen” Judas1: 6en 7 : “ En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard maar hun eigen woonplaatsen hebben verlaten heeft Hij voor de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld “ De gevallen zonen van God uit Gen 6 waren niet heldhaftig en romantisch integendeel ze waren intens slecht en werden onmiddellijk gestraft.
  Ze werden in de afgrond gegooid waar ze opgesloten blijven tot de grote verdrukking in de eindtijd.
  Zie ook 2 Petrus 4: – 6.

  Op de website: http://www.wimjongman.nl kun je googelen naar een goede Bijbelstudie over dit onderwerp. De titel:
  “ De Bloedlijnen van de Nefilim “ een Bijbelstudie zeer de moeite waard in 7 delen vooral deel 1 , 2 en 7 zijn zeer interresant.
  Ik wens u Gods zegen Shalom.

 26. Beste MOD, plaatsen jullie mijn reactie niet?

  U heeft hier 3x gepost onder deze naam en IP, uw reactie is toen niet geplaatst met reden omkleed.
  Ook nu weer wordt uw reactie niet geplaatst vanwege dezelfde reden. Mod.

 27. Beste @Wachter. Dank voor uw reactie. Houdt goede moed!!! Het Coronavirus gaat voorbij. Maar de Woorden van Jeshua zullen in alle eeuwigheden doorklinken. Hij sprak tot zijn Apostelen:

  Matteüs 24:35 (NBG51)
  De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woorden zullen geenszins voorbijgaan.

  Marcus 13:31 (NBG51)
  De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woorden zullen niet voorbijgaan.

  Lucas 21:33 (NBG51)
  De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woorden zullen geenszins voorbijgaan.

  Het is een gouden tijd voor Predikanten en Evangelisten die deze Woorden van Jeshua in deze tijd van Rampspoed mogen verkondigen.

  De Bijbel leert een Happy End van Jeshua, de Zoon van JHWH/God voor alle gelovigen die geloven dat Hij de Masjiach, de Redder van de wereld is!!! Lees Openbaring 21 en 22 hardop.

  Alleen alle booswichten en antisemieten zullen volkomen te gronde gaan volgens Psalm 101, Mattheus 7, 13 en 25.

  In Openbaring 22:15 (NBG51) leert Jeshua overduidelijk…Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet…enz.

 28. Beste @Allemaal, De wereldleiders VN en EU zitten met de handen in het haar nu het Coronavirus wereldwijd burgers besmet en kan doden. Is er nog Hoop?

  De huidige wereldwijde plagen: o.a. Coronavirus, Wetteloosheid, Geweld, Drugs, Abortus, Euthanasie, Overstromingen, Aardbevingen, enz. die planeet aarde nu in 2020 teisteren doen mij denken aan de Tien plagen ten tijde van de Exodus toen Farao met zijn leger en heel Egypte ten gronde ging omdat ze het Joodse volk die zij als slaven vernederden weigerden te laten vertrekken [Let My People Go] om JHWH de God van Israël te dienen.

  JHWH stuurde Mozes en Aaron om Farao en zijn volk een gevoelige les te leren: Wie niet horen wil moet maar voelen!

  Welke plagen teisterden Egypte toen ook al weer? 1…De wateren veranderden in bloed. 2…Het hele land Egypte wemelde van kikvorsen, 3…Grote zwermen Muggen. 4….Steekvliegen. 5…Veepest. 6…Zweren. 7…Hagel die heel de oogst vernielde. 8…Sprinkhanen. 9…Volslagen duisternis. 10…de dood van alle eerstgeborenen van zowel mens als dier. Dus ook de kroonprins van Farao werd gedood. Exodus 7 t/m 15.

  Nu is niet alleen Egypte maar de hele Arabische en Christelijke wereld tegen Israël: Iran, Hamas, Hezbollah, Fatah, Isis, Al Qaida hebben gezworen Israël van de wereldkaart te vegen. Zie hun Handvesten. Het wereldwijde Antisemitisme neemt epidemische vormen aan. Denk ook aan de EU, VN, Paus, Wereldraad van kerken, Pax Christi die BDS campagnes, Economische boycot tegen Israël promoten.

  3000 jaar geleden betaalde Farao en Egypte een enorm hoge prijs met hun onderdrukking van de Israëlieten! Nu in 2020 waar mensen spotten met God en zijn Woord, [De Bijbel verdween uit de Tweede Kamer december 2014] merken we dat de Paus en Wereldraad van kerken niet willen luisteren naar het Boek Openbaring dat de Joodse Jeshua dicteerde aan de Joodse Apostel Johannes op Patmos [Openbaring 1] waarin een aantal plagen beschreven worden.

  JHWH/God is woedend op alle volken van de wereld omdat zij al Gods geboden en Zijn volk Israël demoniseren, en met voeten [Iran, Isis, Al Qaida, Palestijnen] Israëls vlag vertreden/besmeuren/verbranden!!!! Zie Psalm 83 en 129.

  De plagen die JHWH nu los laat breken over alle antisemieten wereldwijd zullen ontstellend zijn, er is geen uitstel meer LEERT Jeshua in Openbaring 16 t/m 20 Hij beschrijft in detail de straffen die alle antisemieten en booswichten op heel de aarde zullen gaan treffen.

  1…Een kwaadaardig gezwel treft de mensen. 2…De Zee wordt als bloed. 3…Alle waterbronnen worden als bloed. 4…Mensen worden verzengd door de Zon met grote hitte. 5…Grote Duisternis. 6…Het water van de Eufraat droogt op, grote legers uit het Oosten komen er aan. 7…Enorme oorlogen barsten los. 7…De allergrootste aardbeving aller tijden slaat in een dag wereldwijd alle hoge torens en gebouwen tegen de grond. 8…Enorme hagelstenen vernietigen de oogsten. 9…Mensen zullen zich NIET bekeren, integendeel: Gods Naam wordt vervloekt.

  Het Goede Nieuws is: Het Joodse Volk zal met de Vrienden van Israël gered worden door Jeshua de Zoon van God, de Leeuw van Judah [Openbaring 5:5] wanneer HIJ Koning wordt in Jeruzalem en vandaar uit de gehele aarde in Gerechtigheid gaat regeren [Psalm 72] !!!

  Jeshua beloofde zijn 12 Apostelen al [Handelingen 1] om weder te komen in Jeruzalem [Zie ook Openbaring 14 en 19] Hij zal samen met Zijn Volk en de Vrienden van Israël de wereld Nieuw maken en in Gerechtigheid gaan regeren. Zie details in Mattheus 25 en Openbaring 21 en 22.

  Het lot van satan en zijn legers smerige demonen staat vast. Zie Openbaring 20. Wat gaat er aan vooraf? Er komt zelfs oorlog in de hemel:

  De draak overwonnen: Openbaring 12:7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen
  hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog,

  8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd op de Aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.

  10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde [Jeshua] want de aanklager van onze broeders, [de duivel] die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen.

  11 En zij [de BijbelGetrouwen] hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.

  12 Daarom, verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

 29. Aan Dewevoga schreef:
  25/02/2020 om 5:26 pm

  Ik hoop dat ik via het antwoord aan Ester ook jou beantwoord gegeven heb.
  Alleen zelf ben ik gestopt met die youtube filmpjes.
  Dezen zijn bijna allemaal deels waar en grotendeels niet.
  Heel is goed om te beseffen dat de zondvloed zo groots was dat het zeer onwaarschijnlijk is nog sporen van terug vinden op steenkool en aardolie na dan.

  Jette

 30. Beste Ester,
  Een zeer oprechte vraag van je, maar ik had dat ik al zijdelings behandeld.
  Ik zal nog een poging doen, hopende dat ik dan wel duidelijk genoeg ben.
  Het is natuurlijk een moeilijke materie.
  Ik wil ook helemaal niets afdoen aan jou of andermans geloof.
  Het feit is de ontdekking van het DNA, het is een feit waar we niet omheen kunnen.
  Daarmee moet DNA in de bijbel in te passen zijn.
  En ik denk dat, dat ook helemaal geen probleem is.
  Helaas wel dat sommigen aannames die we allemaal als christenen hebben of hadden niet meer houdbaar zijn.
  En aan de andere kant, verlichting of opheldering geven op Gods heilsplan, een nieuw licht op Gods ondoorgrondelijke wegen.
  Natuurlijk geef ik alleen maar een globaal denk “raamwerk” aan, voor details moeten we natuurlijk ons op de bijbel richten.
  Daarnaast heb ik natuurlijk ook niet een volledige kennis over de bijbel, ik ben ook maar mens.
  En belangrijk, ik leg het DNA over de bijbel heen, het is dus zeker geen vervangende theorie of geloof.

  Hier dan nog een poging.
  Beginnend in het oude testament.
  Het zuivere DNA is dus de mens vanaf de schepping, waarvan God zelf zegt dat hij goed was.
  Overigens een tip waarvan ikzelf heel veel van geleerd heb, is in zo’n tekst en door de hele bijbel heen, af te vragen waarom het nodig was om dat te vermelden of toe te voegen.
  Waarom zegt God, dat het goed was, waren er dan ook slechte?
  Ja, die kwamen later via de reuzen.
  Dan het doel waarom die slechte Engelen, kinderen bij mensen gingen verwekken.
  Het antwoord ligt voor de hand, het (na)zaad van de vrouw zou zijn kop vermorzelen.
  Vermaak je dat (na)zaad via een DNA aanpassing, dan vervuil je daarmee de hele schepping en dan is het geen (na)zaad meer van de door God geschapen vrouw.
  Dus vanaf die DNA vervuiling hebben we het over twee scheppingen, één van God en één van satan.
  Beide zijn dus “gewoon” mensen, alleen één groep daarvan is vervuild via de gevallen engelen.
  Satans schepping, kinderen, haten God omdat ze weten dat zij nooit het paradijs in mogen, onder andere te lezen in Henoch.
  Gods schepping (mensen) wel, maar die kunnen en moeten dan wel een keuze maken, of voor God en behouden blijven, of voor satan.
  Dan hebben we het gehad over de geslachtsregisters in de bijbel.
  Die geven dus de “zuivere” lijn aan vanaf Adam via Israëlieten tot en met Jezus.
  Zelfs als dat niet zo was is dat niet belangrijk, Jezus is geboren uit de maagd Maria met de zuivere DNA verkregen van de Heilige Geest.
  Dus de geslachtslijn van Gods geschapen mensen t/m Jezus.
  Alle andere Israëlieten kunnen dan dus wel vervuild zijn door vermenging met de reuzen stammen, maar dat behandel ik later.

  Dus. we hebben het over drie groepen mensen.
  Die van satan en die zijn al vanaf geboorte verloren, domweg omdat zij niet Gods schepping zijn.
  Dan de mensen die wel Gods schepping zijn en de vrije keuze hebben om bij God aan te sluiten of bij satan.

  Gelijke maat straffen.
  Satan heeft natuurlijk alles gedaan om zijn schepping ook te sparen, sterker hij probeert de door Gods geschapen mens te vervangen door zijn aangepaste mens zodat hij, satan,
  dan de koning is over de schepping en daarmee de rechten heeft gelijk aan die van God.
  Hier behoren natuurlijk nog wel 1000 regels uitleg achter, ik behandel nu alleen het DNA stukje natuurlijk.

  Overigens, satan gaat die vervuiling in ons tijd nog eens dunnetjes overdoen via het “nummer”, dat laat ik nu even rusten, kom ik later nog wel op terug.
  Dat geeft tevens waarom het woord antichrist gebruikt word in de bijbel, maar dat terzijde.

  Daarmee is het dan ook duidelijk waarom God opdracht geeft aan de Israëlieten, om al die door satan DNA aangepaste mensen uit te roeien.
  En nog belangrijker, dat die zuivere mens, lopende van Adam t/m Israël, ofwel de door God geschapen mens, zeker niet te mengen met satans vervuilde mens.
  Dat doen de Israëlieten wel, dus dan kan je praten over bastaards, die, omdat ze nazaat zijn van de door God geschapen mens, daarmee ook het recht krijgen op verlossing.
  Ze worden daarmee erfgenamen van Gods heilsplan, geënt op de ware wijnrank.
  Daarmee geven zij dus hun heil, hun redding, aan “satans mensen”, waarvoor deze niet bedoeld was.
  Hier is dus eigenlijk al het antwoord op je vraag, maar ik zal nog wat verder gaan.
  Nu komen we aan op het kruispunt, het nieuwe testament, Jezus.

  Het nieuwe testament.
  In die tijd was het al zover dat de vermenging, de door God geschapen mens en de door satan aangepaste mens volledig door elkaar verlopen zijn.
  Daarmee dus ook geen redding meer voor de mens, maar tevens ook de mens met de beloofde van verlossing.
  Satan dacht blijkbaar net als de Joden dat Jezus zich direct als koning zal installeren.
  En dan al het foute DNA zou herstellen, nieuw Jeruzalem, met de spring, de bron met de daarbij de “bomen des levens” daarlangs.
  Dat probeerde satan natuurlijk te voorkomen door Jezus eerst te verlijden en later door hem te doden.
  Daarmee schoot Satan zichzelf door de voet, hij dode één van Gods scheppingen die niet vervuild was.
  Daarmee gaf hij Jezus alle rechten over de dood en daarmee het recht om ieder te sparen die hij waardig acht.
  En satan met zijn functie als aanklager, had daarmee zo’n fout begaan zodat hij nu zelf aanklaagbaar is.
  Noem het maar een corruptie openbare aanklager, genoeg reden dus om hem uit zijn functie te ontslaan.
  In ons recht werkt dat ook zo, is de aanklager corrupt dan spreekt de rechter de verdachte vrij.
  Daarmee de weg vrij voor Jezus om de verlossing voor de zondige mens vrij te maken.
  Vervuild DNA of niet, kortom een redding uit die veroordeling, die behoort bij die vervuiling.
  Maar er blijft dan nog wel één voorwaarde staan dat zij voor God kiezen.
  En daarmee het antwoord op je stelling, Ook zij stonden onder het oordeel.

  Tot slot, passende aan het einde en na de genade tijdperk
  Hoe kunnen wij in onze tijd er nog achter komen welke mensen nu wel zover vervuild zijn door satans DNA aanpassingen en welke mensen niet?
  En waar ligt het omslagpunt?
  Hoeveel vervuiling is er nodig om geen redding meer te krijgen, of hoeveel DNA vervuiling is door Jezus aanvaardbaar, vergeefbaar?
  Dat is natuurlijk niet ten oordeel aan ons en dat recht moeten we zeker bij Jezus laten.
  Let wel, we hebben wel de plicht te beoordelen maar zeker niet het recht om te veroordelen.
  Daarnaast denk ik dat het niet lang meer duurt of de wetenschap zal met het “Jood gen” of “religie gen” komen.
  En weer een nieuwe aanpassing daaraan, geen ziektes meer en iedereen in de DNA databank, kortom het “nummer”.
  De grote zaligmakende en gezond makende DNA aanpassing en de absolute criminaliteit bestrijding sleutel.
  Daarnaast iedereen die deze verleidingen weigert, eerst proberen te verlijden en zo niet te vermoorden.
  Dat zien we nu al allemaal vorm krijgen zoals vaccinatieplicht, geen recht meer op beoordelingen die vervallen allemaal onder discriminatie.
  En wie niet meedoet is gek en moet en zal uit de samenleving weggevaagd moeten worden.
  Net als Jezus, in de woestijn en later aan het kruis.
  Daarmee zijn de door satan aangepaste vervuilde DNA mensen ook in onze tijd te herkennen, de vruchten die ze voortbrengen.

  Hopende dat ik nu wel een beetje te volgen ben, zo niet, breek los met vragen.
  Jette

 31. Joden vervolging en verdrijving uit Arabische landen? Wie kan het wat schelen?

  Meer dan 20% van de Israëlische bevolking is Arabisch

  De Joodse bevolking van:

  Egypt 0%
  Lebanon 0%
  Syria 0%
  Iraq 0%
  Jordan 0%
  Morocco 0%
  Algeria 0%
  Tunisia 0%
  Libya 0%
  Gaza is 0%

  Een miljoen Joden woonden hier vroeger!

  Spreek me van ethische zuivering….

  lees meer:
  https://brabosh.com/2020/02/25/pqpct-s9o/

 32. Over reuzen gesproken. Ik heb ergens gelezen, weet niet meer waar, dat reuzen Filistijnen waren afkomstig
  uit Europa. Dat moet bij archilogische vondsten zijn geconcludeerd.

 33. @Jette: 22/02/2020 om 4:39 pm
  Ik ga met u mee in uw theorie over het DNA, hoewel we behoorlijk afgedwaald zijn van uw eerdere discussie/visie punten. U bedoelt hoogst waarschijnlijk het verschil tussen menselijk DNA en hybride DNA ontstaan door vermenging van aards en hemels DNA. De stand van de kennis moet in de 1600 jaar voor de zondvloed met hulp van de wachters veel groter geweest zijn, dan de kennis die men met een afnemende intelligentie vanaf de industriële revolutie, zeg 250 jaar, heeft opgebouwd. Vandaar dat Salomo zei er is niks nieuws onder de zon.
  Men gaat er vanuit dat behalve Noach alle andere 7 overlevenden “onbeschadigd” DNA hadden,.dat is ook niet zo belangrijk om te weten, maar wel dient men er rekening mee te houden dat de kennis van voor de zondvloed niet verdwenen was. Zo zou het boek van Henoch en misschien vele andere boeken meegenomen kunnen zijn in de ark. Er zal toen ook al papier geweest zijn om alles op te schrijven. Maar wat in steen gebeiteld is verdwijnt niet, les van de zondvloed. Als men de oude geschiedenis van Sumerië, Babylonië, Assyrië, Egypte etc. bestudeert dan ziet men in hun bouwwerken of wandschilderingen de meest fantastische figuren, als wel voorwerpen, waarbij men met een beetje fantasie lampen, helikopters, duikboten of vliegtuigen herkent. Bij archeologische opgravingen heeft men gouden en zilveren sieraden van voor de zondvloed gevonden die men nu nog niet kan namaken. Er zijn plaatsen ontdekt waarvan men met bijna 100% zekerheid aanneemt dat er nucleaire ontploffingen hebben plaatsgevonden.
  De profeten beschreven engelen, zou dit in de tijd van de Sumeriërs ook niet gebeurd kunnen zijn, want het waren hun goden en die beeldden zij uit in steen. Archeologisch bewijs wat men er niet in ziet? Gaan we terug naar Genesis, wie verleidde Eva? De slang, oftewel de oude slang uit Openbaring, de wachters of slangen uit de woestijn waren waarschijnlijk de serafiem.
  Er zijn wetenschappers die spreken over reptielen DNA in de mens, dus ja hier mijn argumentatie waarom ik met u kan meegaan. Een andere argumentatie is de huidige stand van de wetenschap die het DNA kan veranderen. Ivf, wie bewijst dat er niet met de eicel en zaadcel “geknoeid” is? Er wordt gesproken van persoonsverandering na een harttrans-plantatie. Men kweekt dierlijk weefsel om hartkleppen e.a. uit te laten groeien. Ook dat lijkt mij allemaal vervuiling. Maar ik denk dat de huidige stand van “’medische’” wetenschap smeriger is dan men ook maar vermoedt.
  Want de nazi’s (Mengele) zijn gewoon doorgegaan met hun gruwelijke experimenten. Waar kwam de reus van Kandahar vandaan? Er is heel veel verdwenen van het web, maar dit komt als voorbeeld in de buurt, maar is m.i. geen Nephilim van voor de vloed, maar een reus uit de tijd van de Egyptische / Filistijnse oorlog (slavernijtijd Israël)http://niburu.co/index.php?option=com_content&id=10998:het-meest-overtuigende-bewijs-voor-reuzen-op-aarde&Itemid=40
  Columbus zag dansende lichten en een “vliegende schotel” voordat hij Amerika bereikte en waarom en bij wie bleef dit geheim?: https://ancientufo.org/1492-christopher-columbus-ufo-sighting/
  Interessante uitleg over reuzen, klimaat enz.: https://www.youtube.com/watch?v=N63lhtx2q8o&list=PLr3tnj1MPNLaRTYPsVU055u0KCfnsjdlh
  Men moet het willen/kunnen zien, maar dit waren de Nephilim en gigantische dieren: https://youtu.be/62gNrlTkOKE
  Zijn dit bergen of prehistorische bomen? https://www.youtube.com/watch?v=1TPw4o-C0-o&feature=youtu.be

 34. Beste @Cees. Dank voor uw reactie. U schreef: Sem was naar mijn mening NIET de eerstgeborene van Noach. ” Volgens Mozes wel die de eerste 5 boeken van de Torah schreef. Lees maar mee…

  Genesis 5:32 Toen Noach vijfhonderd jaar oud geworden was, verwekte Noach Sem, Cham en Jafet. Genesis 7:13 Op diezelfde dag gingen Noach en Sem, Cham en Jafet, Noachs zonen, en de vrouw van Noach en de drie vrouwen zijner zonen met hem in de ark!

  De Volkenlijst…Genesis 10:1 Dit zijn de nakomelingen der zonen van Noach: Sem, Cham
  en Jafet; hun werden namelijk zonen geboren na de vloed.

  Beste Cees, u schrijft: Ik bemerk alom dat de opname van de gemeente niet op een warme belangstelling kan rekenen. Maar ik wil er bij deze ernstig op wijzen dat, naar mijn bevindingen, ‘de opname’ zéér binnenkort gaat plaatsgrijpen.

  Die aanname/theorie van de opname is zeer omstreden. Ik weet dat zelfs Johan de Heer, Het Zoeklicht, EO en veel evangeliegemeenten ook de Opname leren.

  Jeshua, de Zoon van JHWH leert ons toch duidelijk in Matteüs 25:13 (NBG51) Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur.” Jeshua komt om de wereld te oordelen, de levenden en de doden. Zie ook Openbaring 19 en 20.

  Zelfs Jeshua weet niet wanneer Hij wederkomt in Jeruzalem de stad van de grote Koning. Mattheus 5:35.

  Matteüs 24:36 (NBG51) Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen!

  De profeten spraken ook al over die dag van Oordeel: Maleachi 4:1 (NBG51) Want zie, de dag komt, brandend als een oven! Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven, [Net als in de tijd van Noach] zijn als stoppels, en de dag die komt, zal hen in brand steken – zegt de Here der heerscharen – welke hun wortel noch tak zal overlaten!

 35. Jette schreef: 24/02/2020 om 1:49 am
  Hallo Jette… u schreef: ..””hun zuivere DNA, die was bedoeld voor de Israëlieten alleen, over naar de heidenen. Dat is om jaloers te zijn”””.

  Waarom zou u jaloers zijn??? Dat begrijp ik niet echt. De Israëlieten hadden net zo als het hele menselijke geslacht, zonden in zich.
  En zij hadden echt geen zuivere DNA. Staat nergens in de Bijbel.
  Ook zij stonden onder het oordeel.

  Lees maar gewoon de hoofdstukken 1-3 van Romeinen.
  Daar worden eerst de heidenen en daarna de Joden… allemaal als voorbeeld gesteld.

  Romeinen 3 : 9-17… daar wordt het menselijke geslacht neergezet, waar we niet blij van worden. Daarom heeft ieder mens Jezus nodig. Dát is toch de hele kern van de hele Bijbel, het gaat toch alleen om Hem. Onze Redding is alleen in Hem
  Alleen in Christus ben je kind van God.

  Dus waarom jaloers zijn??? … het heil is voor ieder mens, niemand uitgesloten.
  Het volk Israël is een geweldig mooi voorbeeld voor ons.
  Zowel hun zegeningen, hun trouw en geloof hun gehoorzaamheid… als ook hun ongeloof en ontrouw aan God. Zegeningen … of straffen.
  Er is bij God in Christus Jezus géén onderscheid. Galaten 3:27-29.
  Wij zijn één in Christus Jezus, Jood en Griek.

  Hartelijke groeten, Esther.

 36. @ Ramshoorn
  Beste Ramshoorn,
  Sem was naar mijn mening NIET de eerstgeborene van Noach.

  Genesis 9:
  22 En Cham, Kanaäns vader, zag zijns vaders naaktheid, en hij gaf het zijn beiden broederen daar buiten te kennen.
  24 En Noach ontwaakte van zijn wijn; en hij merkte wat zijn kleinste zoon hem gedaan had.
  Cham werd dus het laatst geboren.

  Genesis 10:
  21 Voorts zijn Sem zonen geboren; dezelve is ook de vader aller zonen van Heber, broeder van Jafeth, den grootste.
  Jafeth, de oudste, is de eerstgeborene van Noach.

  En Sem werd als tweede geboren.
  AM 1558 (jaren na de schepping).
  Noach (geboren AM 1056) was toen 502 jaar oud.

  Zoals eerder gemeld werd Sem AM 1558 geboren.
  De Heere Jezus werd geboren AM 4000.
  De Heere Jezus werd uit het Joodse volk; uit de stamvader van het Joodse volk; uit Sem, geboren.
  En wel 4000-1558= 2442 jaren na de geboorte van Sem.

  En merk nu de perfectie op in het handelen van de Here God in-de-tijd:
  2442 = 66 x 37.

  Gods handelen in-de-tijd blijkt doortrokken te zijn met veelvouden van de priemgetallen 13, 17, 23, 37 en 73.
  Steeds weer duiken deze priemgetallen op wanneer we Gods handelen in-de-tijd aan een nader onderzoek onderwerpen.
  We komen dan tot de ontdekking dat van die priemgetallen, ’37’ het meest sublieme priemgetal is.

  Voor wie interesse daarvoor heeft: vergadering.nu publiceert door mij getekende overzichten met daarin opgenomen verklarende tekst over wat ik, naar ik meen, zoal heb mogen ontdekken.

  Ik bemerk alom dat de opname van de gemeente niet op een warme belangstelling kan rekenen.
  Maar ik wil er bij deze ernstig op wijzen dat, naar mijn bevindingen, ‘de opname’ zéér binnenkort gaat plaatsgrijpen.
  En naar mijn verstaan van Paulus’ onderwijs in 2 Thess. 2 wordt ‘de opname’ voorafgegaan door het openbaar worden (het ten tonele verschijnen) van de antichrist.
  Met betrekking tot dat laatste lijkt het mij verstandig om eind maart / begin april in de gaten te houden.
  Niet in paniek geraken dus wanneer de AC openbaar wordt (maar in actie komen!).

  Ik hoop dat de gemeente van Christus dan toch nog zal ontwaken uit haar slaap en in actie zal komen om tot aan het moment van ‘de opname’ hen die dreigen achter te blijven te bewegen tot het geloof in het plaatsvervangend lijden en sterven van de Heere Jezus opdat ze verlost zullen worden van hun zonden en in Hem redding zullen vinden van het eeuwig oordeel.

  Shalom!
  Cees.

 37. Beste @Jette, Ik vergat nog te reageren op uw stelling:Genesis 5:32 Toen Noach vijfhonderd jaar oud geworden was, verwekte hij Noach: Sem, Cham en Jafet.

  Zoals u weet, Sem was de eerstgeborene van Noach en zijn vrouw. Hij werd de stamvader van alle Semieten. Sem heeft met zijn broer Jafet de eer van zijn vader Noach gered die een keer te diep in het glaasje gekeken had, in zijn dronkenschap ontbloot had. Genesis 9:22 en verder.

  Noach zegende Sem met de woorden: Geprezen zij de Here, de God van Sem, maar Kanaän [Cham] zij hem tot knecht. God breidde Jafet uit en hij wone in de tenten van Sem en Kanaän [Cham] zij hem tot knecht. Dus hier al ontving Sem al de belofte dat uit hem het zaad der vrouw [Genesis 3:15] zal geboren worden. Dus…Sem is de stamhouder van Abraham en daardoor van de Israëlieten en daardoor weer van JeshuaHaMajiach!!!!

 38. Beste @Jette. Deuteronomium 7 waarschuwt/leert Israël indringend om zich Nooit met die heidense volkeren [Ook niet met Amalek] te verzwageren dmv uithuwelijking. Paulus leert hetzelfde in 1 Korinthe 7:39 (HSV) Een vrouw is door de wet gebonden, zolang haar man leeft. Als haar man echter ontslapen is, is zij vrij om te trouwen met wie zij wil, Maar Alleen In De Here!

  DUS…Een gelovige in Jeshua mag zich nooit verbinden met iemand die een Andere godsdienst aanhangt: U kent ook het spreekwoord Twee geloven op één kussen daar slaapt de duivel tussen.

  Ja en dan nog die geslachtsregisters die wijzen op Jeshua/Jezus de beloofde Messias. U schrijft: “Uit de maagdelijke geboorte via nieuw DNA toegevoegd door de Heilige Geest is Jezus ook de beloofde Messias.”

  Volgens Mattheus 1 heeft Jozef geen DNA op Mirjam/Maria overgedragen en zelfs geen seksuele gemeenschap gehad met zijn ondertrouwde vrouw Mirjam/Maria voordat zij haar Eerstgeboren Zoon gebaard had [Ze kreeg na Jeshua nog meer zonen en dochters! Mattheus 13:55-58] Lees maar mee…

  Mattheus 1:20…Zie, een engel des Heren verscheen Jozef in de droom en zei: Jozef, zoon van David, schroom niet Mirjam/Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. [en dus niet uit Jozefs Zaad] 1:21 Zij zal een zoon baren en gij zult Hem de naam Jeshua/Jezus geven. Want Hij is het, die zijn volk zal redden van hun zonden.

  22 Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zeide: 23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuël geven, hetgeen betekent: God met ons.

  24 Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij, zoals de engel des Heren hem bevolen had en hij nam zijn vrouw tot zich. 25 En hij had Geen Gemeenschap met haar, voordat zij een zoon
  gebaard had. En Jozef gaf Hem de naam Jeshua/Jezus.

  U schrijft: “Lezen door de Joodse bril doe ik niet, anders zou ik net als de Joden, Jezus niet accepteren als mijn Messias.”

  Toch is dat juist heel belangrijk, want Joden halen hun neus op voor Christenen en hun onzuivere Bijbels waarin de prachtige Joodse namen allemaal verbasterd vertaald zijn. Een paar voorbeeldjes: Onze Bijbels spreken over Maria, maar in het Joodse Nw. Testament wordt zij Mirjam genoemd. Jeshua werd Jezus. Jacob werd Jacobus, Moshee werd Mozes. Enzovoort.

  Jeshua is als Jood geboren besneden ten Achtste dage [Lucas 2:21] noemde zich Heer van de Sjabbat [Lucas 6:5] kwam voort uit de stam van Judah en wordt in Openbaring 5:5 zelfs de Leeuw van Judah genoemd. Enz.

  Geen wonder dat pausen, buitenlandse chr. predikanten en evangelisten niets bereiken bij de Joden in Israël. Joden zien Christenen als Sjabbatsschenders als ze in bussen en auto’s op Sjabbat rondtoeren en zo hun rust verstoren.

  Joden zeggen tegen die onwetende Christenen: Ga eerst zelf goed gekleed en knap daarna pas uw broeder op – of zij zeggen: De hand die een ander reinigt mag zelf niet onrein zijn. Vergeet niet dat alle boeken van het Oude Testament en het Nieuwe Testament door Joden zijn geschreven! Jeshua is als Koning der Joden gekruisigd [Johannes 19:19] en zal als Koning der Joden in Jeruzalem regeren. Zachariah 14:9 en Openbaring 19.

 39. Beste Ramshoorn,

  Mooi betoog over het bouwen van de ark, alleen Sem kan je schappen uit het lijstje met de mogelijke reuzen DNA vervuiling.
  Sem staat namelijk keurig netjes in het geslachtsregister naar Jozef toe.
  Cham (nakomelingen) maken meer kans in mijn ogen.
  Genesis 9:
  24 En Noach ontwaakte van zijn wijn; en hij merkte wat zijn kleinste zoon hem gedaan had.
  25 En hij zeide: Vervloekt zij Kanaän; een knecht der knechten zij hij zijn broederen!

  Maar nogmaals ik heb nooit iets kunnen vinden of uitsluiten of het, door de gevallen engelen vervuilde DNA, via de Ark verder is gegaan de wereld in.

  Dan met het Geslachtsregister, is het wel belangrijk goed lezen wat ik schrijf.
  Ik heb het natuurlijk over de mannelijke lijn in het geslachtsregister, de mannelijke DNA lijn daarin.
  Natuurlijk staan daar ook vrouwen in vermeld en niet nodig om dat te vermelden.
  Simpel omdat ik er vanuit ga dat iedereen weet dat alle mensen uit vrouwen geboren worden.

  Lezen door de Joodse bril doe ik niet, anders zou ik net als de Joden, Jezus niet accepteren als mijn Messias.
  Maar je bedoeld waarschijnlijk vanuit Joods perspectief en dat doe ik al jaren.

  De geslachtsregisters zijn natuurlijk kloppend als we deze invullen bij Jezus.
  Alleen gaan wij van een maagdelijke geboorte van Jezus uit en dan is deze via de Heilige Geest, daarmee is het register naar Jozef, voor ons niet van toepassing,
  Voor mensen die geloven dat Jezus geboren is vanuit Jozef zijn de geslachtsregisters juist.
  Kortom ze zijn beide kloppend, via de geslachtsregisters is Jezus de beloofde Messias.
  Uit de maagdelijke geboorte via nieuw DNA toegevoegd door de Heilige Geest is Jezus ook de beloofde Messias.
  Ofwel de tweede Adam.

  Dan hebben we deze nog, de reuzen geslachten, volken
  Waarmee Israel duidelijk verboden werd zich niet mee te vermengen.
  Ofwel via mijn DNA theorie, mochten de Israëlieten zich niet mengen met deze reuzen nageslachten.

  Deuteronomium 7

  1 Wanneer u de HEERE, uw God, zal gebracht hebben in het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven; en Hij vele volken voor uw aangezicht zal hebben uitgeworpen, de Hethieten, en de Girgasieten, en de Amorieten, en de Kanaänieten, en de Ferezieten, en de Hevieten, en de Jebusieten, zeven volken, die meerder en machtiger zijn dan gij;
  2 En de HEERE, uw God, hen zal gegeven hebben voor uw aangezicht, dat gij ze slaat; zo zult gij hen ganselijk verbannen; gij zult geen verbond met hen maken, noch hun genadig zijn.
  3 Gij zult u ook met hen niet vermaagschappen; gij zult uw dochters niet geven aan hun zonen, en hun dochters niet nemen voor uw zonen.

  Maar Israëlieten vermengde zich later toch met deze volkeren en ze versloegen deze volkeren nooit helemaal volledig.
  Daarmee werden die reuzen geslachten mede-erfgenamen.

  En daarmee kom ik weer uit bij

  Romeinen 11-11 Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken.

  En daarmee ging hun heil, berustend in hun zuivere DNA, die was bedoeld voor de Israëlieten alleen, over naar de heidenen.
  Dat is om jaloers te zijn.
  Niet de christelijke uitspattingen zoals kruistochten en vervolgingen die de kerk door de geschiedenis heeft laten zien.

  Jette

 40. Beste @Jette en allen die meelezen.

  Het zou mij niet verbazen wanneer Noach en zijn 3 zonen Sem – Cham en Jafet ook tot het reuzengeslacht [Genesis 6:1-4] behoord hebben. Waarom ik dat denk?

  Om een Boot/Ark te kunnen bouwen met de afmetingen van een Supertanker, waarover Scheepsbouwer Verolme paf stond, moet je toch wel over een grote lengte en enorme spierballen beschikken. Zij bouwden die Ark met drie dekken, in een bosrijk gebied. Hout in overvloed. U werkt zelf in de bouw, en u weet hoe zwaar het is om enorme dikke planken te kunnen zagen en bewerken. Een reuzenklus dus!!!

  Noach klaarde die klus met zijn 3 reuze zonen in 100 jaar tijds.

  Als u zorgvuldig de geslachtsregisters van Jeshua zou lezen had u gezien dat daarin zeker ook vrouwen genoemd worden: Zie Mattheus 1…

  Mattheüs 1:5 Salmon verwekte Boaz bij RACHAB [de hoer] Boaz verwekte Obed bij RUTH [De Moabitische] , Obed verwekte Isaï, 6 Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria [Zijn beste vriend]

  Mattheüs 1:16 Jakob verwekte Jozef, de man van Mirjam/Maria, uit wie Jeshua/Jezus geboren
  is, die Christus genoemd wordt. 17 Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn veertien
  geslachten en van David tot de Babylonische ballingschap veertien geslachten en van de Babylonische ballingschap tot de Masjiach/Christus veertien geslachten.

  Beste Jette, omdat de Joden nauwkeurig deze registers maakten en bewaarden weten zij precies van Adam tot nu welk jaar zij leven. Op de Joodse Kalender ziet u dan ook het jaar 5780 afgedrukt vanaf Adam dus…

  Leer de Bijbel door Joodse ogen lezen en een wereld van wijsheid en kennis zal uw ziel vervullen. Lees de geslachtsregisters ook van 1 Kronieken 1 t/m 9 en verbaas u.

  Lees ook het boek van de grote Joodse verzetsstrijder: Prof. Frederik Weinreb…De Bijbel als Schepping. En lees ook het boek van de Jood Pinchas Lapide: Is de Bijbel goed vertaald?

  Pittige maar interessante stelling van u Jette. Woorden zijn dwergen, daden zijn reuzen!!!
  Tot schrijvens.

 41. Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Nog maar weinig tijd! CETA moet weg! Mensen deel deze video op alle media! ( Nederlands, 1.27 uur)

  Zien! Dit is waarom CETA absoluut moe verdwijnen!

  Nadat Rutte het associatieverdrag met Oekraïne tekende, wil hij nu ook het CETA-verdrag doordrukken. Dat opent de grenzen voor buitenlandse producten die onder volstrekt onaanvaardbare omstandigheden zijn geproduceerd. Slecht voor onze landbouw, onze voedselveiligheid en ons MKB. Ook roept CETA een supranationaal gerechtshof in het leven waarin buitenlandse rechters mogen oordelen over de besluiten van ons democratisch gekozen parlement. Klik hier voor meer informatie.

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Rlb4B_6l6yE&feature=emb_logo

 42. Beste @Nieuw Begin. Dank voor de info van Dirk van Genderen die schrijft over het VS-Plan van Donald Trump voor vrede in het Midden-Oosten. Volgens mij wordt dat het zoveelste doodgeboren kindje na Camp David, Oslo Akkoorden enz.

  Dirk van Genderen schrijft: Een beter alternatief lijkt mij een Palestijnse staat te creëren in het aan de overkant van de Jordaan gelegen Jordanië. Ooit was heel Jordanië en heel het huidige Israel bestemd om het nieuwe thuisland voor het Joodse volk te worden.”

  Dat is juist!!! Mozes en zijn opvolger Jozua schreven hierover in…Deuteronomium 29:1…Dit zijn de woorden van het verbond dat de Here Mozes geboden heeft met de Israëlieten te sluiten in het land Moab, naast het verbond dat Hij met hen bij Horeb gesloten had…[…] 7 Toen gij op deze plaats gekomen waart, trokken Sichon, de koning van Chesbon, en Og, de koning van Basan, ten strijde tegen ons op, en wij versloegen hen, 8 veroverden hun land en gaven dat tot een Erfdeel aan Ruben, Gad en de halve stam Manasse. 9 Onderhoudt dan naarstig de woorden van dit Verbond, opdat gij voorspoedig alles volbrengen moogt wat gij doet.

  Jozua 13:7 (NBG51) Nu dan, verdeel dit land [Kanaän] ten erfdeel onder de negen stammen en de halve stam Manasse. Jozua 22:8 (NBG51) Keert terug naar uw tenten met grote schatten en zeer veel vee, met zilver, goud, koper, ijzer en klederen in grote overvloed; deelt de buit, op uw vijanden behaald, met uw broederen.”

  Dirk van Genderen: Echter, zowel Jordanië als de Palestijnen zijn fel tegen deze ‘Jordaanse optie’.

  Geen wonder!!! Zij weten ook wat de Bijbel leert: Israël wordt tot Hoofd der Volken en op de Tempelberg in Jeruzalem zal de Tempel van JHWH verrijzen. Ezechiël 40 t/m 48.

  Onbegrijpelijk dat Dirk van Genderen schrijft: Toch acht IK dit het meest reële alternatief. Verander de naam Jordanië in Palestina en alle Palestijnen kunnen er een nieuw bestaan opbouwen.”

  Dat blijft toch dweilen met de kraan open!!! Dat willen Palestijnen niet anders hadden ze dat al lang gedaan. Arabieren en Palestijnen stemden in 1947 al tegen een Twee-Statenplan van de VN in New York.

  Netanyahu en de Knesset zouden er beter aan doen om niet naar Trump, Arabieren, VN en EU te luisteren maar liever naar de God van Israël en Zijn Masterplan van Psalm 81:

  Psalm 81:9 Hoor mijn volk, Ik wil u vermanen, o Israël, of gij naar Mij hoordet! 10 Geen vreemde god [Allah] zal onder u zijn, gij zult u niet nederbuigen voor een uitlandse god. [van de Kaãba] 11 Ik, de HERE, [JHWH] ben uw God, die u opvoerde uit het land Egypte; doe uw mond wijd open [Psalm 50:15] en Ik zal hem vullen. 12 Maar Mijn Volk luisterde Niet naar Mijn stem, Israël was onwillig tegen Mij. 13 Daarom liet Ik hen gaan in de verstoktheid huns harten, zodat zij in hun eigen raadslagen wandelden.

  14 Och, dat Mijn Volk naar Mij luisterde, dat Israël in Mijn wegen wandelde! 15 Welhaast zou IK hun vijanden vernederen, en Mijn hand tegen hun tegenstanders keren. 16 Zij die de HERE haten, zouden Hem veinzend hulde brengen, en hun Straftijd zou voor Altoos duren. 17 Hij zou hen [Israël] gespijzigd hebben met het vette der tarwe, ja, IK zou u verzadigd hebben met honig uit de Rots!!! [Jeshua]

 43. Ja, inderdaad @Esther…Computers zijn wonderlijke apparaten, totdat software veranderd…we hebben er allemaal soms mee te maken.

  U schreef: De zonden hebben we ontvangen door de ongehoorzaamheid van Adam en Eva.”

  Hadden ze maar nooit van die verboden vrucht gegeten denk ik wel eens. Maar zijn wij beter dan Adam en Eva? Hoe gaan wij om met verleiding en verzoeking? Bewaar ons voor de verzoeker [satan] en verlos ons van de boze, leerde Jeshua zijn Apostelen bidden in het Onze Vader Gebed!!! Mattheus 6.

  Gelukkig lezen we ook in de Bijbel…

  Johannes 1:17 (NBG51) De Torah/wet is door Mozes gegeven, de Genade en de Waarheid zijn door JeshuaHaMasjiach gekomen.”

  Door Jeshua, de Zoon van God heeft de mensheid, zij die in Zijn Naam geloven weer Licht en Uitzicht en een vaste gelukzalige toekomst gekregen, las ik in de woorden die Jozef de man van Mirjam/Maria zijn ondertrouwde vrouw, in een droom hoorde…

  Mattheüs 1:20 Toen die overweging bij hem [Jozef] opkwam, [om zijn vrouw in stilte te verlaten, ze was immers zwanger, maar niet van hem] zie, een engel des Heren verscheen hem [Jozef] in de droom en zeide: Jozef, zoon van David, schroom niet Mirjam/Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de Heilige Geest. 21 Zij zal een Zoon baren en gij zult Hem de naam Jeshua/Jezus geven. Want Hij is het [!!!] die zijn Volk zal redden van hun ZONDEN.

 44. Beste Ramshoorn en Ester

  Alvorens bedankt dat jullie mee verdiepen is deze bijbel zoektocht.
  En Tja, op jullie beiden kan ik dus een heel eenvoudig antwoord geven.

  Genisis 6 – 4 In die dagen waren er 9reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen 10ingegaan waren 11en zich kinderen gewonnen hadden; dezen zijn 12de geweldigen, die 13vanouds geweest zijn 14mannen van naam.

  Let dan vooral op het stukje in deze zin “en ook daarna”, dus ook na de zondvloed.
  Alleen de bijbel geeft geen uitsluitsel of het “reuzen DNA” via de ark is verder gegaan of dat de engelen wederom waren ingegaan op de “dochteren der mensen”.
  Of dat ze een andere manier hadden gevonden om de zondvloed te overleven.
  Wel geeft de Bijbel duidelijk de uitsluitsel dat het niet via Noach is gegaan.
  Over de andere, zonen en vrouwen op de ark, geeft de bijbel, zover ik weet, geen uitsluitsel daarover.
  Kortom de bijbel geeft daar geen antwoord op, of ik heb hem gemist in de bijbel, dat kan natuurlijk ook.
  Opzicht is dat ook niet belangrijk, de bijbel geeft duidelijk aan dat na de zondvloed de nakomelingen van de reuzen nog steeds op aarde waren en zijn.
  Dan ook nog het eindstukje van die tekst, mannen van naam, de bijbel noemt deze reuzen dan ook mannen of dat het gewoon mensen zijn.
  En dat zijn ze ook, alleen dragen ze een toevoeging of aanpassing in hun DNA met het engelen DNA.
  Ver na de zondvloed vinden we Goliath waarbij duidelijk beschreven is dat hij tot het reuzen geslacht behoorden.
  Daarmee wederom de bevestiging op het “ook daarna”.
  En zo trek ik de conclusie op de Jozua tekst die we behandeld hebben, ze versloegen daar naar mijn mening een reuzen stam, het nageslacht.

  En zo komen we bij de geslachtsregisters in de bijbel die Ramshoorn al aangehaald heeft.
  Daaruit vormt gelijk al de eerste vraag, waarom vond en vindt God het zo belangrijk om die geslachtsregisters op te laten tekenen.
  En geslachtsregister is tenslotte een DNA register.
  Als er geen reuzen waren geweest dat is er ook geen andere mogelijkheid dat deze geslachtsregister automatisch terug gaan naar Adam.
  Juist door die reuzen is het belangrijk om dat geslachtsregisters op te tekenen.

  En waarom een mannen geslachtsregister?
  Het verschil tussen vrouwen en mannen is het Y chromosoom, alleen de man draagt deze.
  De vervuiling via de gevallen engelen ging dan ook van mannelijke engelen naar vrouwelijke mensen.
  Waarvan ik het vermoeden heb dat de vervuiling in het DNA in het Y chromosoom zit.
  Zo ook weer en buiten de geestelijke verklaring dat Jezus niet letterlijk genetisch van Jozef afstamt maar via de Heilige Geest verwekt is.
  Daarmee weer het oorspronkelijk DNA van Adam, zoals God de mens geschapen heeft zonder engelen DNA vervuiling.

  Maar ik zal nog een nieuwe tekst toevoegen tot overdenken en dan één van Jezus zelf.
  Jullie zullen hem waarschijnlijk al vele keren gelezen hebben, maar lees hem dan toch maar nogmaals, maar dan met dat “engelen DNA” in het achterhoofd.
  Maakt in mijn ogen heel veel duidelijk.

  Mattheüs 13
  24 Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker.
  25 En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid midden in de tarwe, en ging weg.
  26 Toen het nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid.
  27 En de dienstknechten van den heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Heere! hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid?
  28 En hij zeide tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij heengaan en datzelve vergaderen?
  29 Maar hij zeide: Neen, opdat gij, het onkruid vergaderende, ook mogelijk met hetzelve de tarwe niet uittrekt.
  30 Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur.

  Goed ik weet dat dit een moeilijke materie is en niet vergeten, ik beschouw hem zelf als mijn theorie.
  Ik wil alleen toetsen of ik het bij het juiste eind heb of niet.
  Dus breek los als je het wel of niet eens bent.
  Natuurlijk het liefst met Bijbelteksten zodat we het grondig kunnen toetsen.

  Jette

 45. Hallo Ramshoorn… blij dat u dat zo schrijft, zo zie ik dat ook.
  Een stuk van mijn schrijven is er niet helemaal op gekomen. Heel vervelend.
  Het stond er wel iets anders op, maar wij komen van Adam en Eva af.
  De zonden hebben we ontvangen door Adam…. ik weet niet meer precies hoe ik het neergezet hebt, daarom was ik blij met uw bijdrage Ramshoorn.

  Nieuwe Windows, dat moest afgelopen jan.
  Met typen vreselijk irritant steeds zo’n balkje met woorden.
  Net of je niet schrijven kan, of zo…
  Heel gevoelig allemaal. En wennen aan Windows 10. Ik vind het maar niks.
  Maar, er zijn ergere dingen in de wereld. Ik lach er maar om.

  Slaapse allen die nog op zijn. Als mijn berichtje pas morgen te lezen is, dan toch wel even wachten op de avond hoor… hahaha.

  Groet, Esther.

 46. Jette Hallo…

  Over die DNA, wat je schreef. Een van Adam en één van de reuzen.
  Het hele geslacht in de tijd van Noach is volledig vernietigd door de zondvloed.
  Alleen Noach was een rechtvaardig en oprecht man, Noach wandelde met God. Genesis 6 : 9.
  Acht mensen zijn er maar gered van de zondvloed.

  Sterkte met de vragen en antwoorden Jette. En als je ergens niet helemaal uit komt, vraag het gerust aan de Heere Zelf. HIJ heeft alle antwoorden.

  @ Nieuw Begin, dat wordt spannend wat dat weer allemaal met zich mee brengt.

  Laten we maar voor dat alles bidden. Voor Israël, voor de Palestijnen, voor Trump, voor zoveel landen en mensen. Onze broeders en zusters, hun kinderen.
  Wat er allemaal gaande is in de wereld.
  En gebed is géén zwaktegebod, absoluut nee. Ben het helemaal met u eens Nieuw Begin. Gebed is één van de sterkste wapens die er zijn.

  Groet aan allen, en welterusten… Esther.

 47. Beste @Jette. U spreekt in raadselen. U schreef: “Maar voordat, even duidelijk dat ik stel in een theorie dat er dus twee DNA lijnen zijn. Eén via Adam en één via de reuzen.”

  Volgens de Bijbel zijn alle mensen, dus ook u en ik [Romeinen 5] nakomelingen van Adam en Eva. Zelfs Jeshua, de Zoon van God…

  1 Korinthiërs 15:45 (NBG51) Aldus staat er ook geschreven: de eerste mens, Adam, werd een levende ziel; de laatste Adam een levendmakende geest.

  Jette…Lees ook het geslachtsregister waaruit Jeshua geboren werd in Lucas 3…hier de laatste verzen uit die lange rij…

  Lucas 3:36 de zoon van Kenan, de zoon van Arpaksad, de zoon van Sem, de zoon van Noach, de zoon van Lamech, 37 de zoon van Metuselach, de zoon van Henoch, de zoon van Jered, de zoon van Mahalalel, de zoon van Kenan, 38 de zoon van Enos, de zoon van Set, de zoon van Adam, de Zoon van God.

 48. Hallo Jette…
  Ik zag dat Ramshoorn ook al iets geschreven heeft.

  Ja, Jette, dat zijn geen makkelijke onderwerpen. En misschien kan ik inderdaad niet echt een goed antwoord geven. 2 Petrus 3 : 9 tegen over Jozua 6 : 21.

  Wat ik wel weet, is dat God geen plezier heeft om mensen af te slachten. Ook niet in Jericho.
  Maar… Rachab en haar familie, zijn gered… dankzij haar geloof.
  In Jozua 2 : 8-12, is mooi te lezen dat de inwoners van Jericho wisten over de wonderen die God deed aan het volk Israël.
  Rachab, wist het ook, dat kunnen we lezen… en zij geloofde in de HEERE van Israël.
  Daarom verborg zij de verspieders van Israël.
  Het mooiste om het hele stuk te lezen. Een stukje verheldering.

  Jette, wij zullen niet overal een antwoord op hebben. Of dat wij het niet begrijpen, hoe God soms te werk gaat.
  Mijn antwoord is misschien niet helemaal wat je had gehoopt.
  Maar, laten we Hem maar vertrouwen, dat is het grootst en belangrijkste.

  Ik weet wel wat je bedoeld, dat een bepaalde categorie mensen, God alleen willen zien als een soort suikeroompje.
  Hij is Heilig en Rechtvaardig, Hij is als een verterend vuur. En bepaald géén gezellig suikeroompje.
  Zijn enorme liefde voor de mensheid, heeft Hij laten zien in Zijn Zoon Jezus aan het kruis op Golgotha.

  Jezus genade om je heen Jette, en natuurlijk voor allen.
  En hartelijke groet van mij, Esther.

 49. Dank Ramshoorn,

  Oké, daar gaan we dan met tekst één.
  Maar voordat, even duidelijk dat ik stel in een theorie dat er dus twee DNA lijnen zijn.
  Eén via Adam en één via de reuzen.
  Een “ons” en een “zij”, het “ons” is dan ook elke keer terug te vinden in de Bijbel.
  Dan jou stukje tekst.

  De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is Lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

  Via mijn theorie, gaat deze tekst duidelijk over het “ons”, ofwel onze DNA lijn en daarvan de Heer zegt lankmoedig te zijn en niet wil dat enige van ons verloren zal gaan maar de Heere aannemen.

  Kortom de tekst doet mijn theorie noch bevestigen, noch weerleggen.
  Ik laat nu natuurlijk even ruimte voor anderen om ook te reageren en zal dan tekst twee van je behandelen.
  Hoewel die passen ook prima te plaatsen in mijn “ons”en “zij” theorie.

  Jette

 50. Vredesplan Midden Oosten; wat zegt God’s Woord

  ( commentaarcanb publicist, columnist en spreker Dirk van Genderen op het vredesplan. Uit de Nieuwsbrief. )

  Onlangs presenteerde president Trump zijn langverwachte vredesplan voor het Midden-Oosten. Hij kondigde het aan als de ‘Deal van de eeuw’. Maar is dat ook zo en kunnen wij dit plan steunen, gezien vanuit de Bijbel?

  Het vredesplan van Trump wordt omarmd door Israel. Zowel demissionair premier Netanyahu als de belangrijkste oppositieleider, Benny Gantz, steunen het. Evenals een aantal Arabisch staten: Egypte, Saoedi-Arabië, Koeweit, de Verenigde Arabische Emiraten en Oman. Vanuit Europa klinkt er kritiek op de Palestijnen, die weigeren met Israel te gaan onderhandelen, maar ook kritiek op Trump omdat dit plan wel erg pro-Israel is.

  De Palestijnse leiders zijn woedend en voelen zich verraden. Ze liegen echter glashard als ze stellen dat de totstandkoming van dit plan buiten hen om is gegaan. Telkens opnieuw zijn ze uitgenodigd om mee te praten, maar elk verzoek werd geweigerd.
  Maar ook in Israel is er kritiek, met name vanuit rechts Israel. Veel kolonisten op de Westbank zijn tegen een Palestijnse staat in hun nabijheid en willen dat Israel het gehele gebied annexeert. Maar er is ook weerstand uit Arabische steden die nu in Israel liggen en volgens het plan straks onder de Palestijnse staat vallen. Dat willen ze niet.

  Wellicht hebt u over het plan gehoord en erover gelezen. Alle Joodse steden en nederzettingen in Judea en Samaria worden bij Israel gevoegd. Israel krijgt ook de zeggenschap over de westelijke oever van de Jordaan, de Jordaanvallei, wat essentieel is voor de verdediging van het land.
  Ook klinkt de boodschap dat de Tempelberg vrij toegankelijk moet zijn voor mensen van elk geloof om er te bidden, dus ook voor Joden, die nu niet mogen bidden op de Tempelberg.

  De nakomelingen van de Palestijnse vluchtelingen, die voor een belangrijk deel in Palestijnse vluchtelingenkampen verblijven, moeten worden opgenomen in de Arabische landen en in de Palestijnse staat, als die er komt, en mogen zich niet in Israel vestigen.

  Team Trump stelt een Palestijnse staat voor, die ongeveer 70 procent van Judea en Samaria beslaat, Gaza en enkele gebieden ten zuidoosten van Gaza, in de Negev, grenzend aan Egypte. Als hoofdstad van deze staat zijn enkele wijken aangewezen van de Oude Stad van Jeruzalem, maar wel wijken die aan de Palestijnse kant van de scheidingsmuur liggen.
  Deze Palestijnse staat moet het bestaansrecht van Israel erkennen, mag geen leger hebben, terwijl het luchtruim van Israel blijft. Er wordt ook een verbindingstunnel voorgesteld tussen Gaza en het Palestijnse gebied in Judea en Samaria.

  Vier jaar krijgen de Palestijnen om in onderhandelingen op grond van dit voorstel tot een akkoord te komen met Israel. Als dat lukt, krijgen ze van Amerika financiële steun ter waarde van maar liefst 50 miljard dollar.
  Verwacht wordt dat Israel al voor een definitief akkoord met de Palestijnen zal overgaan tot het realiseren van de plannen in het voorstel van Trump. Ook Trump lijkt daarop aan te sturen.

  Dit voorstel van Amerika kunnen we zeker historisch noemen. Nooit is er nog een voorstel geweest dat zo Israel kan bekoren. Maar het is tegelijk zeer controversieel. En onzeker.
  Want wat gebeurt er met dit plan wanneer Trump niet wordt herkozen? De Democraten hebben immers al laten weten zeker niet achter dit voorstel te staan.

  En wat gebeurt er wanneer de Palestijnse leiders blijven weigeren om Israel te erkennen en met Israel in gesprek te gaan? De kans is dan aanwezig dat dan na vier jaar Israel heel Judea en Samaria annexeert en dat de Palestijnen alleen Gaza overhouden waar ze nog zeggenschap hebben.

  Een beter alternatief lijkt mij een Palestijnse staat te creëren in het aan de overkant van de Jordaan gelegen Jordanië. Ooit was heel Jordanië en heel het huidige Israel bestemd om het nieuwe thuisland voor het Joodse volk te worden, maar daar bleef uiteindelijk maar een klein deel van over voor Israel. Echter, zowel Jordanië als de Palestijnen zijn fel tegen deze ‘Jordaanse optie’.
  Toch acht ik dit het meest reële alternatief. Verander de naam Jordanië in Palestina en alle Palestijnen kunnen er een nieuw bestaan opbouwen.

  Momenteel circuleert er nog een ander plan, een plan waar ook Amerika serieus naar kijkt. Namelijk een nieuwe Palestijnse staat ergens in het westen van Irak. Dat zou hun nieuwe thuisland moeten worden. Dat zou ook een prima alternatief zijn voor een Palestijnse staat in Judea en Samaria.

  Hoe moeten we al de huidige ontwikkelingen bekijken, vanuit Bijbels oogpunt gezien? Ik ben ervan overtuigd dat de Heere het hele gebied van Judea en Samaria aan Zijn volk zal geven. En uiteindelijk nog aanzienlijk meer, zoals de landbelofte van God aan Abraham duidelijk maakt: ‘Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat’ (Genesis 15:18).
  Het is Zijn land. Daarom blijf ik tegen een Palestijnse staat op dit grondgebied van de Heere, met een deel van Jeruzalem als hoofdstad.

  Ben ik dan ook tegen dit plan van Trump? Ja, maar ik acht het wel mogelijk dat God de lancering van dit plan gebruikt om uiteindelijk heel Judea, Samaria, Oost-Jeruzalem en de Golan aan Zijn volk te geven. Het lijkt erop dat Hij de harten van de Palestijnse leiders verhardt, nu weer en al tientallen jaren, om ieder mogelijk akkoord met Israel af te wijzen. Een soortgelijke verharding als in vroeger tijden zichtbaar was in de opstelling van de Farao naar Israel toe.

  Gods Woord laat zien dat niemand Gods land mag verdelen. De profeet Joël is daar heel duidelijk over. Joël 3:1 zegt:
  Want zie, in die dagen en in die tijd,
  als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem,
  zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen
  en hen doen afdalen naar het dal van Josafat.
  Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren,
  vanwege Mijn volk en Mijn eigendom Israel,
  dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben.
  Mijn land hebben zij verdeeld.

  Gods oordeel komt over volken die Zijn land verdelen. Aansturen op de stichting van een Palestijnse staat op grondgebied van Israel, is het verdelen van het land dat van God Zelf is. Daarom gaat dit plan van Trump, hoe positief ook richting Israel, in tegen het Woord van God.

  Laten we in deze spannende tijden blijven bidden voor het Joodse volk, voor de Messiasbelijdende Joden en voor de leiders van Israel, om wijsheid, dat ze inzicht hebben in de tijd en weten wat ze moeten doen (1 Kronieken 32:23). En vraag de Heere ook om een duidelijke uitslag van de komende verkiezingen, zodat er snel een nieuwe en daadkrachtige regering kan worden gevormd.

  Sommigen zien bidden als een zwaktebod, maar in de huidige situatie is dit het allerbelangrijkste. Omdat er een geestelijke strijd woedt om Israel en om het Joodse volk. Het is immers Gods volk, en de satan wil dat volk en dat land vernietigen om te voorkomen dat Gods toekomstplannen werkelijkheid worden.

 51. Beste @Jette en Allen, voorzover ik 2 PETRUS 3:9 (Statenvertaling) begrijp/verklaar:

  De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is Lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

  De Bijbelse betekenis van Lankmoedig = Uitstel van toorn. Dus m.a.w. God geeft de mensen tijd om zich te bekeren. Salomo maakte dat al duidelijk in zijn Boek Prediker 8…

  vers 10 Eveneens zag ik, hoe goddelozen begraven werden en (de rust) ingingen, terwijl zij die recht gehandeld hadden, van de heilige plaats moesten weggaan en in de stad vergeten werden. Ook dit is ijdelheid. 11 Omdat het vonnis over de boze daad niet aanstonds voltrokken wordt [!!!] daarom is het hart der mensenkinderen in hen begerig om kwaad te doen,

  12 daar een zondaar Honderdmaal kwaad doet en toch lang leeft. Nochtans weet ik, dat het de Godvrezenden wel zal gaan, omdat zij voor Hem vrezen; 13 de Goddeloze daarentegen zal het Niet Welgaan en hij zal zijn levensduur Niet verlengen als de schaduw, omdat hij voor God niet vreest.

  Beste Jette, ik hoop dat ik met deze voorbeelden in de roos schiet. Als u of anderen hierop wilt reageren, wat ik hoop, doe dat dan net als ik door één tekst per omgaande te behandelen. Dan ontstaat er een interessante dialoog.

  Ellenlange Monologen worden graag gevoerd door pausen en sektenleiders. Je mag ze nooit tegenspreken want dan weten zij vaak de antwoorden niet en staan met een mond vol tanden! Euhhh!!! Shalom. Ramshoorn.

 52. Beste Ester,

  Dank voor je antwoord.
  Maar ik moet toch wel even opmerken over de voorbeelden die je erbij haalt.
  Dat deze duidelijk over de straffen gaan die het gevolg zijn van de zonden die Israël begaat en daardoor die oorlogen en verbanningen meemaken.
  Dat is bij het voorbeeld van Jozua duidelijk niet het geval.
  En zoals in die zin daarin waarbij man, vrouw en kind sterven door het zwaard.
  Op het eerste gezicht nog erger als dat we bij ISIS hebben gezien.

  Goed, ik vroeg het je omdat ik al tientallen jaren aan het worstelen ben met die vraag.
  Maar goed, ik mag dus concluderen dat je er geen passend antwoord op hebt.
  Geeft helemaal niets hoor, tot nu toe heeft helemaal nooit een christelijke broeder mij daar een bevredigend antwoord op kunnen geven.

  En nee, ik heb zelf ook geen pasklaar antwoord, maar wel een vermoeden hoe dat in elkaar zit.
  Maar dat later.
  Maar het verbaast mij wel telkens weer, dat er dan christenen of kerken of voorgangers zijn, die glashard beweren dat God altijd het goeden voorheeft met alle mensen.
  En dan geen antwoord kunnen geven, zoals ik aangaf met de tekst zoals bij Jozua.
  Ik heb dan altijd zoiets, dat kan gewoon niet kloppen.
  En zoals je aangeeft, Groeien in Hem, is het in mijn ogen dat we juist over dit soort teksten met elkaar moeten discussiëren.
  Wat mij dan altijd weer opvalt is, dat de meeste christenen zich dan “aangevallen” voelen.
  Het lijkt er soms op, dat je dit soort vragen niet mag stellen.
  En in sommige kerken dat zij het liefst dat soort teksten of boeken uit hun bijbel willen scheuren.

  Goed, het vermoeden dat ik heb als antwoord op deze vraagstukken, is dat DNA daarmee te maken heeft.
  Mijn theorie daarover:
  Even kort, het DNA vervuild via de engelen en daaruit reuzen.
  Genesis 6 – 4 In die dagen waren er reuzen op de aarde, en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren, en zich kinderen gewonnen hadden; deze zijn de geweldigen, die van ouds geweest zijn, mannen van name.
  Daarnaast duidelijk dat Israël zich niet mocht mengen met andere volkeren, maar dat wel deden.
  Waaruit bastaards ontstaan zijn en daardoor mede erfgenamen werden op Gods schepping de mens van Zijn oorsprong.
  En die mens van Zijn oorsprong lopende vanaf, Adam via Noach tot Abraham tot het volk Israël en zo weer tot de bastaards groep onder de heidenen.
  En zo kom ik dan weer terug op de “sleutel tekst”.
  Romeinen 11-11 Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken.
  Maar goed, dat is dan ook slechts mijn theorie daarover, een conclusie uit de Bijbelteksten.

  Dus aan alle, spring in de discussie er moet een antwoord te vinden zijn.
  Ondersteun of kraak mijn theorie hierover, natuurlijk het liefst met Bijbelteksten.
  Ik wil zo graag de waarheid hierover weten.

  Jette

 53. Hallo Jette
  Ja, hoor… je mag vragen. Ik weet echt niet alles, maar wat ik weet, geef ik antwoord op.

  2 Petrus 3 : 9. Je vroeg of dit op Israël gericht is… Petrus schreef aan de vreemdelingen in de verstrooiing, Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië….
  Ik geloof ook zeker dat het aan de gelovige Joden en gelovige heidenen gericht is.
  De Israëlieten, zijn denk ik wel in de meerderheid.

  Maar, zo’n mooie tekst, 2 Petrus 3 : 9… is toch voor ieder mens.

  Of dat Jezus het nu zegt in Johannes 3 : 16, of dat Petrus het schrijft…. het gaat erom dat God niet wil dat mensen verloren gaan. Dat is toch wel de kern van al die boodschappen.

  Het ligt aan de mens zelf… om die goede keuze te doen. Kies je voor de Heere Jezus… of niet.
  Daar draait het allemaal om.

  Je vraagt ook aan mij… Hoe plaats jij dan deze zin van Petrus bijvoorbeeld tegenover Jozua?:
  Waarin de verovering van Jericho beschreven staat, in opdracht van God.

  Tja, God gaf óók opdracht om een groot deel van het Israëlische volk uit te roeien. Door de hele geschiedenis heen, bleef er steeds weer alleen een overblijfsel over.
  Met de o.a. de ballingschap, wat vaak geprofeteerd is.
  De duidelijkste is 2 Kronieken 36. Daar gebruikte God Nebukadnezar.
  En als eerste het 10 stammen rijk.
  Na Jezus periode, gebruikte God de Romeinen om én Jeruzalem én de tempel volledig te verwoesten.

  Laten we er maar vertrouwen dat onze God héél goed weet wat Hij doet. Door de hele geschiedenis heen. Tot nu aan toe.

  Ik ga geen antwoord geven op zulke vragen. Het staat in Gods Woord, Hij heeft het laten opschrijven, dan kunnen we het beter aan Hem vragen.

  En wat is dan jou visie, Jette?? Ik heb het gevoel dat je daar voor jou gevoel al een pasklaar antwoord op heb.
  Als bepaalde meningen niet gelijk zijn…. is niet erg, als we maar gericht zijn en blijven op Hem, de Heere Jezus… want Jette, dat is voor ons allen toch wel het belangrijkste.
  Groeien in Hem, ook naar andere mensen toe. Onze redding ligt alleen in Hem, dát moeten mensen weten.

  Ook voor jou, Vaders zegen, en natuurlijk voor jullie allen.
  En hartelijke groeten van mij, Esther.

 54. Hartelijk bedankt @Muggenzifter voor dit bijzonder effectieve alarmnummer 5015 = Psalm 50:15.
  Alle gelovigen, kerken en gemeenten kunnen dit gebruiken in hun evangelisatie programma.

  Hier zouden stickers met dit opschrift van gemaakt kunnen worden.

  Ziet u het niet meer zitten? Bent u ten einde raad?
  Bel direct 1-1-2, en je vertelt waar er hulp nodig is.
  Een nog veel belangrijker alarmnummer is: 5015.
  Daarmee wordt dan bedoeld Psalm 50:15,
  waar de God van Israël zegt:
  ‘Roep Mij aan in de dag der benauwdheid;
  Ik zal u eruit helpen en gij zult Mij eren’.

  Je komt nog steeds gelovigen tegen die niet weten hoe ze zelf als getuige van Jeshua en het Evangelie kunnen functioneren. Ze laten dat liever over aan de predikant, zondags-schooljuf of aan de ouderlingen en diakenen. Hoe kunt ook u een getuige van Jeshua worden? Heel eenvoudig: Plak een sticker op uw voordeur of ruit.

  Heel de buurt weet dan al spoedig waar u voor staat en waarin u geloofd en al spoedig komen de vragen: Waarom gelooft u in God? Wie is God? Waar is God in de ellende van onze wereld. U hoeft alleen maar uw Bijbel open te doen en geef die aan de vrager en lees dan samen Exodus 20 en Johannes 10 wie de Goede Herder is en wie de gemene huurlingen zijn!!!

  Op de ruit van onze voordeur van ons benedenhuis met tuin, konden postbodes, leveranciers, bezoekers, familieleden, vrienden op een reclamebord vele jaren [totdat we verhuisden] de tekst in duidelijke letters lezen:

  Psalm 72:18 Geloofd zij de HERE God, de God van Israël,
  die alleen wonderen doet. 19 En geloofd zij zijn heerlijke naam voor eeuwig,
  en zijn heerlijkheid vervulle de ganse aarde. Amen, ja, amen!

  En…Gelezen werd het! Dag en Nacht. Papieren evangelisten worden nooit moe en slapen nooit!

 55. Psalm 91:9-16
  Alarmnummer 5015

  ‘Maar verlos ons van de boze’ (3) – Ik weet nog goed dat de overheid aan iedere Nederlandse burger een folder stuurde in 1998 met al thema: (1998) ‘Hoe te handelen bij alarm’.
  Het bleek heel simpel te zijn, want je hoeft maar één telefoonnummer te onthouden: 1-1-2.
  Dus als er alarm is, bel je direct 1-1-2, en je vertelt waar er hulp nodig is.
  Nu heb ik wel eens gehoord dat er een nog veel belangrijker alarmnummer is: 5015.
  Daarmee wordt dan bedoeld Ps. 50:15, waar God zegt: ‘Roep Mij aan in de dag der benauwdheid; Ik zal u eruit helpen en gij zult Mij eren’.
  Dus als er alarm is, vergeet dan dit nummer niet, maar vraag direct hulp bij God.
  ‘Verlos ons, Heere; ja, verlos ons van de boze’.
  Iemand heeft gezegd dat het belangrijkste gebed dit is: ‘Help!’
  Dat kun je niet vaak genoeg naar God roepen: ‘Help, Heere!’
  Als je het moeilijk hebt, roep ‘Help!’ Als je verleid wordt tot zonde, roep ‘Help!’.
  En direct zal Gods hulp actie beginnen om je te verlossen van de boze.
  Is het gevaar dan zomaar weg?
  Soms is dat inderdaad het geval, dat heeft God Zelf beloofd.
  Maar ook als dat niet zo is, weet je dat God je zal geven wat je nodig hebt om het kwade aan te kunnen.

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 56. Beste Ester,

  Mag ik je wat vragen?
  Ik las in je tekst,
  Zowel Joden, als ook moslims/islam, roept Hij. Ook mensen uit die boeddha landen e.d.
  Laten we maar bidden, voor al die verloren zielen, al die mensen, waar ook onze Heere Jezus Zijn leven voor gaf op Golgotha.

  Of zoals Petrus zo mooi brengt, ‘Dat God niet wil dat enkelen verloren gaan… 2 Petrus 3 : 9.
  En in onze eigen omgeving, dat wij de vrijmoedigheid krijgen, of hebben, om mensen te bereiken.

  Ik heb de zin waar je naar verwijst er maar even bijgehaald voor de duidelijkheid.
  Waaruit ik lees, houd mij ten goede, dat het woordje “ons” op het volk Israël doelt.

  2 Petrus 3 : 9 De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.

  Maar goed, dat geschreven te hebben, hoe plaats jij dan deze zin van Petrus bijvoorbeeld tegenover Jozua?:
  Waarin de verovering van Jericho beschreven staat, in opdracht van God.

  Jozua 6 – 21 En zij verbanden alles, wat in de stad was, van den man tot de vrouw toe, van het kind tot den oude, en tot den os, en het klein vee, en den ezel, door de scherpte des zwaards.

  En hoe moeten we dan bijvoorbeeld deze zin dan plaatsen?:

  Mattheüs 10-14 En zo iemand u niet zal ontvangen, noch uw woorden horen, uitgaande uit dat huis of uit dezelve stad, schudt het stof uwer voeten af.

  Ik lees graag van je hoe jij deze teksten, die wel heel tegenstrijdig blijken, uitlegt.
  Of is er toch een “gemene deler” dat al deze teksten toch te rijmen zijn?
  Ik hoor graag van je wat jou visie hierover is.

  Jette

 57. Nederland Zingt Special: ( Bekende ) Geestelijke liederen

  0:30 Samen in de naam van Jezus
  3:24 Komt nu met zang
  5:13 Heer, ik hoor van rijke zegen
  8:46 Lichtstad met uw paarlen poorten
  10:33 Volle verzeek’ring
  13:28 Glorie aan God
  16:07 Roept uit aan alle stranden
  18:04 God van trouw
  22:38 Tienduizend redenen
  26:35 Heer uw licht en uw liefde schijnen
  30:08 Zie ons wachten aan de stromen
  32:17 Kom tot uw Heiland
  33:44 De Heer is mijn Herder
  35:55 Groot is uw trouw
  39:23 Ga met God en Hij zal met je zijn
  41:54 U zij de glorie

 58. Lieve allen…

  Even een filmpje van Dan Mohler.
  Een lezing in drie delen… samen nog geen uur.
  het ene filmpje volgt meteen na de andere. Hoop dat het gelukt is.
  Een nieuwe en toch ook weer bekend.
  Zoals deze broeder het brengt, heb ik nog nooit zo gehoord.
  Geen dogma’s geen theologie… waar we soms zo mee overspoeld worden.
  Het onvervalste Evangelie.

  /watch?v=0CwCtrltRbg&list=PL_iry4Vo3YVH0MXxMUnKH56CYiHYkZVUp

  Veel plezier, dat er toch mensen bij zijn die er door bemoedigd worden.
  Liefs, Esther.

 59. Hallo Nieuw Begin schreef: 18/02/2020 om 1:11 am

  U schreef… ‘de Heiland en Zaligmaker die helaas nog maar door een 2 to 4 % van de Joden op dit moment wordt geloofd’.

  2-4 % van het volk Israël/Joden, die in Jezus geloven, rekent u het alleen vanuit de staat Israël, dat kleine strookje in het Midden-Oosten.
  Wereldwijd zijn het er echt wel meer. In veel landen zijn Joden tot geloof gekomen in de Messias/Jezus.
  Zij gaan naar de plaatselijke gemeente of zelf de kerk, mits daar de geestelijke voeding gezond is. Velen voelen dat zij tussen hun broeders en zusters zijn, zowel de Jood als ook de gelovigen uit de volken.
  Zij vormen samen die kostbare kudde, waar Jezus de Herder van is.
  Sommigen gaan wél naar Israël, om te evangeliseren.

  Alleen velen hebben die behoefte niet om naar Israël te verhuizen… zij weten dat ze nl. al thuis zijn, bij de Heere Jezus. Hun Messias.
  Eigenlijk best wel vreemd… dat we daar zo weinig over horen onder elkaar.
  Geweldig is dat, onze Heere zit niet stil.
  Zowel Joden, als ook moslims/islam, roept Hij. Ook mensen uit die boeddha landen e.d.

  Laten we maar bidden, voor al die verloren zielen, al die mensen, waar ook onze Heere Jezus Zijn leven voor gaf op Golgotha.
  Of zoals Petrus zo mooi brengt, ‘Dat God niet wil dat enkelen verloren gaan… 2 Petrus 3 : 9.
  En in onze eigen omgeving, dat wij de vrijmoedigheid krijgen, of hebben, om mensen te bereiken.

  Vaders zegen, om jullie allen heen, en hartelijke groeten, uit het Hoogeland, Esther.

 60. @ Dewevoga 17/02/2020 om 6:21 pm Of deze rabbi kabbalist weet ik ook niet. Natuurlijk gaan wij als Christenen in de eerste plaats af op de woorden van de Heiland en Zaligmaker die helaas nog maar door een 2 to 4 % van de Joden op dit moment wordt geloofd maar toch zal dat naar de H.Schrift eenmaal komen dat gans Israel zalig zal worden.
  Dank voor uw reactie.

 61. Ben er persoonlijk van overtuigd dat de bijdrage van de mens aan het klimaat verwaarloosbaar is.
  Ik hecht veel meer waarde aan de invloed van de intensiteit van de zon ( zonnevlammen bijv.) en van de kosmische straling, ozon, ,zeestromen, aan vulkanen en ondergrondse geisers, veranderend gebruik van het aardoppervlak, gassen van de zeebodem, aan ontbossing in de Amazone en in Indonesië en bovenal aan de winden over de aarde. *
  Die bepalen sinds Genesis al het weer op aarde getuigen de talrijke H.Schriftplaatsen:

  Gen 8:1 Toen gedacht God Noach en al het wild gedierte en al het vee,
  dat met hem in de ark was, en God deed een wind over de aarde
  strijken, zodat de wateren daalden.

  Gen 41: 6 Maar zie, zeven dunne en door de oostenwind verzengde aren
  ontsproten na deze. 7 En de dunne aren verslonden de zeven dikke en volle aren. Toen
  ontwaakte Farao, en het was een droom.

  13 Toen strekte Mozes zijn staf over het land Egypte uit, en de
  Here bracht een oostenwind over het land, gedurende die gehele dag
  en de gehele nacht, en toen het morgen geworden was, voerde de
  oostenwind de sprinkhanen mee.

  Exodus 10: 19 En de Here liet een andere, een zeer sterke westenwind waaien,
  die de sprinkhanen meevoerde en ze in de Schelfzee dreef: niet een
  sprinkhaan bleef er over in het gehele gebied van Egypte.

  Exodus 14: 21 Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee en de Here deed
  de zee de gehele nacht door een sterke oostenwind wegvloeien,
  maakte haar droog, en de wateren werden gespleten.

  Numeri 11: 31 Toen stak er een wind op, door de Here gezonden; die voerde
  kwakkels aan van de zee en strooide ze uit over de legerplaats,
  zodat zij een dagreis ver naar alle kanten rondom de legerplaats
  lagen, ongeveer twee ellen hoog boven de grond.

  2 Sam 22 : 11 Hij reed op een cherub en vloog, Hij verscheen op de vleugels
  van de wind.
  12 En Hij stelde het duister tot een beschutting rondom Zich:
  duistere wateren, wolkengevaarten.

  1 Kon 18: 45 Toen, in een oogwenk, werd de hemel zwart van wolken en wind,
  en viel er een zware stortregen. Daarop reed Achab weg en ging
  naar Jizreel.

  Wie een indrukwekkende lijst gebeurtenissen wil lezen over Wie het weer op aarde bepaald leze Job 38.

  Israel’s God bepaalt het weer door de winden te sturen waarheen Hij wil en Jezus Christus , God’s lieve Zoon, heeft ook de Vader hierin geëerd in Mathh 8: 26 En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij bevreesd, kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en het werd volkomen stil.
  *
  En ja het weer zal zeker ook worden bepaald door de lieden die nu moord en brand schreeuwen over CO2 maar daar zelf enorme bijdragen hebben geleverd niewaar Rob Jette van D66 met je talrijke vlieguren! Hypocrite klimaatneuroot net als Klaver trouwens die ook al niet kan rekenen ( zie de Jensen show 105 )

 62. @Nieuw Begin: 16/02/2020 om 11:27 pm
  Ik had het ook gelezen, maar ik kan me niet volledig vinden in de uitspraken van de rabbi, omdat ik niet weet of hij Kabbalist is, want daar heb ik geen goed gevoel bij. Dan denk ik liever na over de uitleg door een andere rabbi over de zondeval. Die is heel anders dan mij eerder is uitgelegd. https://zionbiblestudies.org/2019/10/bereishit/
  Ik houd mij toch meer vast aan de profetie van de Messias Yeshua over de tekenen waar men op moet letten alsmede de voorspellingen in het boek Openbaring. Het grote probleem van onze tijd is dat men al deze profetieën vergeestelijkt heeft en het niet letterlijk durft op te vatten, want dat is beangstigend; hoe moeten onze arme gecoconiseerde kindertjes dit bevatten? Zelfs in de kerken neemt men de door de mens gecreëerde “kcs-crises” serieus. De meest moorddadige spelletjes wordt er door die kindertjes gespeeld; geen gevoel, dus hersendood. O, komt goed uit bij harttransplantaties heeft men hersendoden nodig; een levend persoon. De kerk vergoelijkt deze praktijk dat we stand van de medische wetenschap aan God te danken hebben. Dat klopt, maar de ethiek heeft Hij er ook bijgegeven. 1 Kor 6:19-20
  Maar het gaat uiteindelijk om geld. Wie beheert het geld? De banken. Dus Moloch. Wie hebben er het meest geïnvesteerd in China? Welk continent profiteert van de huidige crisis in China. Wie gelooft in het fabeltje dat de Aziaat het meest vatbaar is voor het virus? Iemand op dit forum? Zou mij bijzonder tegenvallen.
  Verder schermt men graag met de term Joods-christelijke samenleving die men graag in stand wil houden. Dit argument kan men teniet doen. Duizenden jaren eerder was er een wet voor alle volken, gegeven aan de acht overlevenden en hun nageslacht, dus tot in deze tijd. Iedereen heeft er iets van mee gekregen (kennis goed/kwaad). Dus iedereen dient zich hier aan te houden: The Noahide laws:
  1. Do not profane God’s Oneness in any way.
  Acknowledge that there is a single God who cares about what we are doing and desires that we take care of His world.
  2. Do not curse your Creator.
  No matter how angry you may be, do not take it out verbally against your Creator.
  3. Do not murder.
  The value of human life cannot be measured. To destroy a single human life is to destroy the entire world—because, for that person, the world has ceased to exist. It follows that by sustaining a single human life, you are sustaining an entire universe.
  4. Do not eat a limb of a living animal.
  Respect the life of all God’s creatures. As intelligent beings, we have a duty not to cause undue pain to other creatures.
  5. Do not steal.
  Whatever benefits you receive in this world, make sure that none of them are at the unfair expense of someone else.
  6. Harness and channel the human libido.
  Incest, adultery, rape and homosexual relations are forbidden.
  The family unit is the foundation of human society. Sexuality is the fountain of life and so nothing is more holy than the sexual act. So, too, when abused, nothing can be more debasing and destructive to the human being.
  7. Establish courts of law and ensure justice in our world.
  With every small act of justice, we are restoring harmony to our world, synchronizing it with a supernal order. That is why we must keep the laws established by our government for the country’s stability and harmony.

  Dit zijn de vastgestelde wetten voor alle volken buiten het “priestervolk”die er nog een paar bij kreeg alsmede vele voorschriften.

  Om iets meer te weten te komen over de tijd toen deze eerste wetten gegeven werden en het leven van de aartsvaders kan men onderstaande links raadplegen en er achter komen wie de belangrijkste stam was/is:

  waarschijnlijk wel bekend onder de Joden maar niet bij de “kerk”: http://www.wimjongman.nl/artikelen/oude-boeken/Jubeljaren.pdf

  Drie hoofdstukken van de aartsvaders: http://wimjongman.nl/artikelen/oude-boeken/testamenten/inleiding-testamenten.html

 63. Corona virus pandemie, miljoenen doden, economie ingestort, aldus rabbi Pinto, profetie Ezechiel!

  CoronaVirus Prophesized in Book of Ezekiel, Mystic Rabbi Shows
  By Adam Eliyahu Berkowitz February 16, 2020 , 1:06 pm
  met dank overgenomen van https://www.breakingisraelnews.com/145262/coronavirus-prophesized-in-book-of-ezekiel-mystic-rabbi-shows/
  PS voor degenen, die geen Engels machtig zijn, zal ik het nog vertalen, morgen; zie conclusie in Nl hier onder.

  Lees meer en binnenkrot de vertaling:
  https://tora-yeshua.nl/2020/02/corona-virus-pandemie-miljoenen-doden-economie-ingestort-aldus-rabbi-pinto-profetie-ezechiel/

 64. Beste @Jette, Allemaal waar wat u schreef. Ik ben een tijd lang pianist/organist geweest bij het Leger des Heils, kerken en Zeemanshuis. enz. Mijn inspirator werd Generaal William Booth stichter van het Leger des Heils. Hij is van ellende zijn kerk uitgelopen omdat de mensen die hij meenam naar/in de kerk stonken en niet altijd netjes gekleed waren.

  Hoe hij ook zijn best deed om de predikant en kerkenraad te overtuigen dat de Here Jezus juist gekomen is om zondaren te redden vanuit hun drank, drugs/opium en andere verslavingen. Zij wilden niet naar hem horen.

  Booth nam een rigoureus besluit en begon met Gods hulp een wereldwijde beweging juist voor die mensen waar nette kerkmensen hun neus voor ophalen. Zijn devies? Ga naar de zondaren, naar de allerslechtsten en vertel hen het Evangelie van Jeshua/Jezus. Ze kwamen in menigten tot geloof en werden mee ingeschakeld als Heilsoldaat. We zijn gered om te redden. Soep-Bad-Bed werd toen al gepraktiseerd. Hoe kun je naar het Evangelie luisteren met een lege maag?

  Jeshua voedde ook grote menigten landgenoten niet alleen met het Evangelie maar ook met brood en vis. Leuk dat ook u schrijft: Evangeliseren in de goot onder het genot van drankje en rookje. Wat een mooie taak heb ik toch gekregen van de Heer.”

  Ik bewonder ook profeten als Elia en Johannes de Doper, die niet tot het witte handschoenengilde behoorden!!! Net als Jeshua konden ze hun tegenstanders ook flink de wacht aanzeggen de huid volschelden; Slangen, Adderengebroed. Enz. Mattheus 3 en 23. Prachtig hoe Elia die baälspriesters jende: Slaapt uw god soms dat hij niet antwoord met vuur?

  Tegenwoordig zie je uitsluitend Cabaretiers de spot drijven met alles en iedereen die huichelt of van twee walletjes eet. Politici en Dominees die er een potje van maken kunnen hun borst nat maken met Eindejaar Conferences!!!

  Onze God, de God van Israël Lacht nu al om al die antisemieten en kwezels die de Staat Israël en zijn vrienden van de aardbodem willen doen verdwijnen. Door militante instituten zoals de Islam, Paus/Vaticaan en VN en EU besluiten instemmen. Lees maar mee:

  De Messiaanse koning…Psalm 2:1 Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid?
  2 De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de [militante] machthebbers spannen samen tegen de HERE en zijn gezalfde: [Jeshua] 3 Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!

  4 Die in de hemel zetelt, LACHT; de Here SPOT met hen. [Net als Elia deed met Baälspriesters]
  5 Dan spreekt Hij tot hen in zijn Toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap: 6 IK heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. 7 Ik wil gewagen van het besluit des HEREN:
  Hij sprak tot mij: Mijn ZOON zijt gij; IK heb u heden verwekt!!!

 65. @ Jette
  Mooi stukje wat u schreef. Ik herken daar veel in hoe ook kerkse mensen op anderen reageren.
  Wat roken betreft. Het waren de mensen van aanzien die een sigaar of pijp rookten. Koninklijke tabaksfabrieken,
  Hof leveranciers. En geloof van mij dat de accijnsen nog steeds welkom zijn. Roken is niet goed maar ook rokers
  kunnen harde werkers en christenen zijn. Het stukje wat u schreef over een rookwolk klopte niet, maar er staat
  wel ergens in de Bijbel iets over rook al weet ik niet meer te vinden waar het staat. Maar het moet iets profetisch
  zijn: En de tempel werd gevuld met rook ter ere van God’s heerlijkheid.
  Geloof kun je niemand opdringen, wat wel gebeurd tot bloedens toe. Het is iets wat je overkomt en het maakt niet
  uit wie of wat je bent.
  Wat hoeren en tollenaar aangaat. Jezus zei immers : Wie zonder zonde is werpe de eerste steen
  En het zal voor een kameel gemakkelijker zijn door het oog van een naald te gaan, dan voor de rijke in het
  Koninkrijk van God te komen.
  Deze discussie deed mij ook aan een paar liedjes denken. Ben ik te min en Malle Babbe.

 66. Dank Harold en Ramshoorn,

  Harold, het verbaast mij al jaren hoe je telkens weer kan reageren en de spijkers recht op de kop raakt.
  Zuchten recht op z’n koker, in bouwtaal.
  Altijd correct, kort en goed lezend geschreven.
  Dat moet een gaven zijn en dan nog komend uit een kerk die mij toen zo vreselijk de deur uit hebben gekeken.
  Dat is voor mij echt een hele troost om dat te lezen.

  Ramshoorn, zullen we er nog wat aan die 2e groep toevoegen?
  Vaak blijkt dat uit de verhalen als je die mensen spreekt.
  Ik denk dat die groep mensen daar wel recht op hebben.
  Die schorriemorrie, zoals de “kerk” deze mensen wegzet.

  Kinderen die uit een gezin komen waar vader in de schuur XTC staat te koken en moeder de plantjes op zolder water geeft.
  Hier en daar de verzekering oplichten, geld roven waar ze maar roven kunnen, maar het nooit hebben.
  En waar broertje of zusje van 6 jaar misbruikt wordt door vader.
  Je vriendjes allemaal minstens een mes dragen, hoe stoerder hoe meer de man.
  Geen verzorging en geen sturing, nooit een knuffel, ook al je eens wat goeds doet, geen scholing en geen doel in leven.
  Dag en nacht de televisie aan met films als Rambo 1 t/m 6.
  Kortom een moderne hedendaagse opvoeding.
  Die dan eenmaal uit huis, vreselijk vastlopen in hun leven en daardoor de keuzes gaan maken zoals je al had beschreven.

  En dan daarachter jou stukkie,
  2* De gevaarlijke manier? Zelf alles uitproberen [Drugs, Drank, Gokken] met alle eventuele kwalijke gevolgen vandien. Ik raadpleeg liever de Bijbel of ga naar de Bieb om antwoorden op mijn vele vragen te vinden.

  Maar dan toch door ingrijpen door God, beter gezegd gekocht worden door Jezus, ondanks hun jeugdhel tot geloof komen.
  Gaaf hé dat, dat dan toch nog kan.
  Ze zijn dan ook vaak te herkennen in de kerk, geen geld voor kleding, willen niet opvallen, kennen de liederen niet en zitten vaak te roken buiten op het bankje voor de kerk.

  Raar hé dat de kerken leeglopen.
  Dan schiet altijd weer deze tekst in mijn gedachten.
  Mattheus 24-26 Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet uit; Ziet, hij is in de binnenkameren; gelooft het niet.
  Ook al gaat deze tekst over de eindtijdsperiode, de 7 jaar, toch zie ik daar de gelijkenissen.

  Ps. Ik kom gelukkig niet uit zo’n gezin, maar praat wel eens met deze mensen.
  Niet in de kerk, gewoon mensen welke ik, of in werk of zomaar tegenkom.
  Het is voor mij dan ook niet zo moeilijk om die mensen te benaderen.
  Ik ga daar gewoon tussen staan met een voordeelblik ½ liter bier en shaggie.
  Ik versta tenslotte hun taal en daardoor begrijp ik hun verhaal.
  Evangeliseren in de goot onder het genot van drankje en rookje.
  Wat een mooie taak heb ik toch gekregen van de Heer.

  En zo kom ik bij de muziek van mijn broer 1, die van de asbestkanker.
  21 jaar na dato lukt het mij eindelijk om zijn muziek weer te beluisteren.
  Hoe treffend in onze discussie, luister en lees de lyrics maar.

  https://www.youtube.com/watch?v=w1gPg1c4S40
  De tekst.
  https://genius.com/Supertramp-asylum-lyrics

  Jette

 67. Genesis 21:13 Maar ook de zoon der slavin zal Ik tot een volk stellen, omdat hij uw nakomeling is. De volgende morgen vroeg nam Abraham brood en een zak water, en gaf het aan Hagar, dat leggende op haar schouder, alsook het kind, en hij zond haar weg; daarop ging zij heen en dwaalde door de woestijn van Berseba. Toen het water uit de zak op was, wierp zij het kind onder een der struiken, en ging op een afstand zitten, zo ver als een boogschot reikt,
  want zij zeide: Ik kan het sterven van het kind niet aanzien. Terwijl zij op een afstand zat, verhief zij haar stem en weende. En God hoorde de stem van de jongen, en de Engel Gods riep van de hemel tot Hagar en zeide tot haar: Wat deert u, Hagar? Vrees niet, want God heeft naar de stem van de jongen gehoord, daar waar hij is. Sta op, neem de jongen op, en houd hem vast met uw hand, want Ik zal hem tot een groot volk stellen.

  De nazaten van Ismael zijn een groot volk, zie een impressie van Dubai:

  https://www.youtube.com/watch?v=p_RNy7nlgjY

  Wat zal er wel niet gebeuren als als de onvoorstelbare steenrijke nakomelingen van Hagar, de Arabieren, Israel gaan zegenen in plaats van in de zee te willen drijven ? Ook dat is beloofd!

  Jesaja 19! Hoor Israel de Here onze God is EEN! Gelooft toch wat uw vader Abraham al van verre heeft gezien…4 Gods dagen geleden. Yeshua HaMasjiach Wemelech Hajehudim JHWH!

 68. The Holy Land

  https://www.youtube.com/watch?v=tXJ_aX9sAfY

  Mattheus 4:5 e.v.
  Toen nam de duivel Hem mede naar de heilige stad en hij stelde Hem op de rand van het dak des tempels, en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Jezus zeide tot hem: Er staat ook geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken. Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt.
  Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen. Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem.

 69. @Jette Ik denk dat de bruid van Jezus helemaal geen eenheidsworst is, maar een bonte verzameling van verschillende type mensen. Ik kom oorspronkelijk ook uit een dergelijk clubje waar erg veel op het uiterlijk werd (neer)gekeken. Als man zijnde was het voor mij gemakkelijker, maar van vrouwen werd echt lang haar en rokken verwacht. Zo niet, nou dan was je als vrouw toch wel heel slecht. Achteraf is het ongelofelijk naïef en bijna lachwekkend dat is hier bijgezeten hebt, want al die brave eenheidsworst broeders en zusters die er oersaai uitzagen waren zo overtuigd van hun gelijk, maar het staat zo haaks op de Bijbel. God ziet het hart aan en vraagt enkel geloof. De hemelpoorten zullen heus niet voor je gesloten blijven omdat je volgens jouw kerk de foute kleren aan hebt gehad of geen psalm hebt meegezongen. Ook dit is weer een typisch religieus kantje waar Jezus dwars doorheen kijkt. De laatsten zullen de eersten zijn staat er in Mattheus. Juist diegenen waarop iedereen neerkijkt, zoals foutieve kleding, daklozen, verslaafden die allemaal hun hart aan Jezus hebben gegeven, maar er niet zo uitzien als iedereen verwacht, zullen hoog in aanzien staan bij Jezus. Reken maar dat dit voor de nodige verassingen zal zorgen. Blijf dus lekker jezelf als je voor jezelf maar weet dat jouw relatie met je redder goed zit, dan blijf je altijd vol goede moed overeind staan als iedereen op jouw neerkijkt.

 70. Beste @Jette. Een Toffe Ingezonden van u, geen vroom gezwam, maar net als Job deed, niet om zaken heen draaien maar ze recht bij de naam noemen en proberen te tackelen en er met Gods Hulp er het beste van te maken. Romeinen 7 en 8.

  U schreef: We zitten allemaal vol fouten, steun elkaar om daar vanaf te komen.”

  Petrus sprak eens tot Jeshua: Ga uit van mij, ik ben een zondig mens. Jeshua zag een Parel in Petrus en sprak bemoedigend tot hem. Ik zal je tot een Visser van mensen maken!!! Het leven is een groot avontuur.

  Wel heb ik later geleerd door heel de Bijbel te bestuderen, dat je op twee manieren wijs kunt worden:

  1* Door overleg [de beste manier] zoals de Spreukendichter leert en Salomo ons in het Boek Prediker helpt om hoe de juiste keuzes te kunnen maken. Want wie wijs is in eigen ogen…vul maar aan. Spreuken 3.

  2* De gevaarlijke manier? Zelf alles uitproberen [Drugs, Drank, Gokken] met alle eventuele kwalijke gevolgen vandien. Ik raadpleeg liever de Bijbel of ga naar de Bieb om antwoorden op mijn vele vragen te vinden.

  U Schreef: En vergeet niet, een bouwvakker bekeren is bijna net zo moeilijk als een huis printen met een Lidl printer.”

  Dat klopt. Daarom zeg ik vaak: Ik kan nog geen kip maken, al krijg ik de veren Kado! Niemand heeft mij ooit kunnen bekeren. Totdat ik op een dag van mijn vader voordat hij met mijn moeder op vakantie ging een uitnodiging kreeg om een Evangelisatie Dienst bij te wonen. Ik ging, en die avond ging de hemel voor mij open toen de evangelist zijn toehoorders uitdaagde met de woorden:

  Wie wil er vanavond als een nieuw mens naar huis gaan? Vele jonge mensen staken hun hand op, ook ik!!! Nooit heb ik mijn ouders zo blij gemaakt als die nacht toen ik hun een brief schreef hoe ik daar voor de Here Jeshua/Jezus als Leidsman voor mijn leven gekozen had en vanaf die dag zelf de Bijbel ging lezen.

  Toen mijn vader en moeder mijn brief uitgereikt kregen en lazen riep mijn vader aan de lunchtafel gezeten tussen vele conferentiegangers een Luid Hallelujah uit…Mijn zoon is bekeerd. Iedereen aan tafel mocht mijn brief toen lezen. Iedereen was verbaasd, verheugd, dat zulke wonderen nog geschieden zeiden velen.

  Ik was niet de gemakkelijkste thuis. U schreef terecht: Gelukkig is Jezus dan ook de vriend van hoeren en tollenaars, dat doet mij dan weer heel goed voelen.”

  Ik was 15 jaar oud toen ik uit nieuwsgierigheid naar de hoeren ging. Geen fijne ervaring. De goede God [van Israë] schonk mij later na mijn bekering een prachtige gelovige vrouw waarmee ik samen met de kinderen een dynamisch leven deel. Heerlijk om iedere dag Gods Woord samen hardop te lezen en het daarna te praktiseren. Geloof zonder werken is dood leert de Apostel Jacobus.

  Het Boek Handelingen moet weer opengaan in Kerken en Gezinnen. Dagelijks kwamen Joden en heidenen tot geloof.

  Life is very short zongen The Beatles:There is No time to waste! Meer details in Mattheus 24 en 25. Shalom. Ramshoorn.

 71. Beste Ramshoorn en Nieuw Begin.

  Hier dan mijn reactie van het rokende schaap.
  Ik had het nog zo geschreven, maar gebeurde natuurlijk wel, een verkapte preek dan.
  Overigens vind ik dat heel leuk hoor dat jullie daarop reageren.
  Ik zal bij Nieuw Begin beginnen, het zit al in je naam.
  Fruit, helemaal waar, dagelijks neem ik grote happen van Gods vrucht.
  En water, liters van het levende water.
  Ramshoorn, je draaft wel een beetje door hoor, of dat ik ook nog bergen wiet doe roken.
  Niets van dat spul.
  Beweging, morgen staat er een 25m2 stucwerk te wachten.
  En niet een beetjes muurtjes stucen, nee plafond.
  Goed, natuurlijk is roken zeer ongezond, dodelijk.
  En zoals ik al eens had geschreven, mijn broer overleden maar een half jaar daarvoor mijn vader en in 1999 een andere broer.
  Vader, een kettingroker en veel alcohol, recht uit en door de oorlog, WW2 en daar zelfs neergeschoten en overleeft.
  Goed hij werd 89 jaar.
  Broer 1, Asbestkanker en roker en liet het leven bij 37 jaar.
  Broer 2, Waarschijnlijk chroom 6 met daaruit kanker en ook roker, 57.
  Dus roken is dodelijk, ze rookte alle drie.
  Maar goed, ik ga niet om de pot draaien, nooit aan roken beginnen en lukt het dat je er vanaf kan, zeker doen.
  Overigens was het doek voor mij ook bijna gevallen, twee weken geleden, huis vol rook door verstopte houtkachel pijp.
  Ik was in slaap gevallen en bij toeval kwam mijn vrouw net op tijd thuis.
  Een kwartiertje later, geen Jette meer.
  Dus ook hier weer de oorzaak rook.

  Maar ik zal eens wat noemen wat ook verslavend is en zeer dodelijk.
  Dus laten we eerlijk zijn tegenover elkaar en kijken wie er allemaal verslaaft zijn aan de volgende verslavingen.
  Let wel, deze verslavingen zijn veel erger dan roken, roken dood alleen het lichaam.
  De verslavingen waar ik het over heb doden je ziel.
  Hier gaan we dan, liegen, wie heeft er nog nooit gelogen?
  Stelen, ook als dat een snoepje uit moeders snoeppot was.
  Valse getuigenis incl. leugentjes om bestwil.
  Begeerlijk naar een ander gekeken, dus ook naar je eigen man/vrouw voordat je getrouwd was.

  Maar waarom begin ik hier nu over?
  Dat vereist wat uitleg.
  Ik werk in de bouw, installateur en de vocabulaire omgang met elkaar is toch wel “direct” te noemen.
  De muziek die op die bouwplaatsen staat te blèren door de kerk verbannen tot satansrock.
  Ik kom niet uit een kerkelijk gezin dus zoals kerkliedjes zijn mij volkomen vreemd.
  En vroeger ging ik nog wel eens naar de kerk waarvan de meeste in de gereformeerde hoek.
  Ik werd zo al door kleding de kerk uit gekeken.
  Daarnaast bijna ter plekke afgebrand omdat ik niet mee zong.
  En eenmaal buiten, als escape, voor het zingen de kerk uit, afgebrand met shaggie en al.
  En eenmaal na de dienst bij de mensen thuis die mij tekens meenamen naar de dienst.
  Telkens dacht ik dan, nu gaan we over het geloof praten.
  Niets van dat alles.
  Hele discussies over de strijkfouten in de pantalon van de voorganger.
  De koffie was niet warm genoeg en de cake oud.
  Ik heb Henk niet gezien en Jaap bracht de preek wel heel erg verwarrend.

  Dus mensen, zie je zo iemand in je eigen kerk, geen preek, ga nou gewoon eens naast zo iemand zitten op het bankje was hij zit te roken.
  En breng hem daar dan koffie en de cake, roken zonder koffie, ach dat weten de ex rokers ook wel.
  We zitten allemaal vol fouten, steun elkaar om daar vanaf te komen.
  Dat zet tenminste dooie aan de zeik, om in de bouwtaal te blijven.
  En vergeet niet, een bouwvakker bekeren is bijna net zo moeilijk als een huis printen met een Lidl printer.
  Gelukkig is Jezus dan ook de vriend van hoeren en tollenaars, dat doet mij dan weer heel goed voelen.

  En voor de andere meelezers.
  Ik zie hier telkens liederen voorbij komen, ik zal dan ook eens een bijdrage doen.
  Zo eentje uit die vreselijke bouwplaats radio’s.
  Luister en beslis dan zelf maar of dat dan allemaal van die vreselijk satansrock is.
  Hoewel de song is wel vreselijk misbruikt in een satanfilm.
  https://www.youtube.com/watch?v=_8u4VLk0iTI

  Jette

 72. Beste @Jette en @Nieuw Begin. Goed advies van u aan Jette. Ik heb zelf ook een aantal jaren Shag gerookt totdat ik naar de bioscoop ging en daar in de vitrine de longen van een baby en van een verstokte roker zag uitgebeeld. Ik was op slag genezen van mijn nicotine behoefte en heb daarna nooit meer een Shaggie gedraaid en gepaft.

  Later las ik ook de adviezen van de Jellinekkliniek aan verstokte rokers van Tabak en Cannabis: De schadelijkheid van het roken van een Jointje kun je vergelijken met het roken van 20 sigaretten. Tabak bevat Nicotine, Koolmonoxide en Teer. Roken is ook heel slecht voor de ogen, Maculadegeneratie. Enz.

  In WIET is de werkzame stof THC. Met name teer en koolmonoxide in de cannabis zijn slecht voor de gezondheid. In het Pharmaceutisch weekblad van 20 oktober 2000 wordt gezegd dat een Joint 70% meer kankerverwekkende stoffen bevat dan een normale sigaret. Verder is het zo dat blowers vaak diep inhaleren en de rook lang vasthouden. Een joint kunt vergelijken met 4 normale sigaretten.

  Nog niet overtuigd? Een Canadees onderzoek bevestigd grote gevaar van blowen: De rook van Cannabis is nog veel schadelijker voor de gezondheid dan die van tabak. Dat blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de Canadese overheid is uitgevoerd.

  Wietrook bevat onder meer 20 keer zoveel ammoniak als tabaksrook. Deze stof is kankerverwekkend. Andere schadelijke stoffen zijn blauwzuur (kan hartklachten veroorzaken) en stikstofoxiden (beschadigen de longen). Wierook branden heeft ook schadelijke gevolgen voor de longen bij veel gebruik.

  Onvruchtbaarheid : Blowen een negatieve invloed heeft op de beweeglijkheid van mannelijk Zaad. Mijn Tandarts is blij met rookvrije schone gebitten. Wel eens een zoen gehad van iemand die rookt? Ha, ha!

  Niet-Rokers doen wel 10 jaar langer met hun behang in huis. Kleding en Gordijnen ruiken fris. In ons huis de slogan: Bless You For Having The Courtesy Of Not Smoking Here!!!

 73. @ Jette 14/02/2020

  Dank voor uw bezorgdheid maar teleurgesteld ben ik niet vanwege die malloten van D666 maar wel vanwege de overige coalitiepartijen, met name de ‘gristen-lijken, CU en CDA , die zich laten overhalen hun D666 idioterie te volgen. Blinden kan je het ergens niet kwalijk nemen dat ze blind zijn maar degenen die net zo blind zijn maar zeggen dat ze zien …hoe groot is dan de blindheid…CU en CDA?! VVD is ook stekeblind en heeft zelfs de eigen liberale beginselen volkomen verkwanseld nietwaar Mark VerpRutte?

  Ik denk trouwens niet dat rookkolom een goede vertaling is. De meeste vertalingen hebben het over wolk-kolom:
  Exodus 13: 21 De Here ging voor hen uit, des daags in een wolkkolom om hen te leiden op de weg, en des nachts in een vuurkolom om hun voor te lichten, zodat zij dag en nacht konden voortgaan. 22 Zonder ophouden bleef de wolkkolom des daags en de vuurkolom des nachts aan de spits van het volk.

  Maar u heeft stellig een punt dat humor een uitstekend wapen kan zijn tegen teleurstellingen! Dank voor uw reactie.
  ( Overigens als u wilt stoppen met roken is mijn advies: Gebruik enorm veel groente en fruit en drink veel water en ga bewegen en probeer op tijd te stoppen, velen gingen u voor! Dit is geen preek )

 74. Psalm 90:12
  ‘Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen’ vs. 12.

  Wijsheid en levenservaring.
  God is groot. Hij staat boven de menselijke tijd, Hij is er niet door beperkt.
  Hij is eeuwig. Mensen zijn een open boek voor Hem. Niets ontgaat Hem. Hij weet en ziet alles.
  Hij is niet alleen een liefdevolle God, maar vanwege zijn rechtvaardigheid ook een toornige, woedende God (vs. 7-9,11).
  Woedend, dat zegt iets over zijn reactie op de (verborgen) verkeerde gedachten en de boosheid in mensenharten.
  Je hebt dan ook wijsheid en inzicht nodig om je van die zonden en boosheid af te keren.
  Er moet gebroken worden met onze zonden, anders zullen we bezwijken door Gods woede (vs. 7, 8). Levensdagen zijn begrensd,
  Mozes beseft dat maar al te goed.
  Daarom bidt hij: ‘leer ons zó onze dagen tellen, dat wijsheid ons hart vervult.’
  Je dagen tellen, dat is terugblikken en leren van je (levens)ervaringen.
  Kijk eens eerlijk naar de praktijk van je leven en misschien moet je constateren dat het waar is: ik heb schuld voor God!
  Dat is dan geen reden om voor God weg te vluchten, maar juist een om bij Hem te schuilen, je hart te luchten.
  Te bidden om een wijs hart, om het juiste inzicht.
  En of de tijd die je krijgt, vol blijdschap voor God mag zijn.
  Ben je in staat om echt eerlijk naar jezelf te kijken?
  Bid God om zijn wijsheid.
  Gods Geest wil je niet alleen leren wie je voor Hem bent, maar ook: Wie Hij voor jou wil zijn: een toevlucht, vol van genade (vs. 1).

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 75. Hallo Raveltje, 13/02/ om 7:30 pm

  Erg mooi wat ik lees. Dit is zo uit het leven gegrepen, zoals u dat zo eenvoudig verteld.
  Zo’n eenvoudige vrouw, misschien niet rijk in aardse goederen…en ook veel meegemaakt, maar zij heeft een rijkdom die nooit vergaat, een rijkdom in de hemel, bij de Heere Jezus.

  Ik wordt met zulke berichten meer bemoedigd als de vele lezingen in de kerk/gemeente.
  Daar zitten echt wel mooie tussen… maar het is altijd alleen maar luisteren, en vaak later op de dag weet ik van vele lezingen, vaak niet meer waar men over sprak.

  Uw laatste regels….
  “Ook in Nederland is er veel armoede,dood en ellende, maar wat een rijkdom als je je gedragen weet door Jezus. Als ik Hem maar kenne, Hem de mijne weet,
  Zal mijn hart zich Hem gewenne, nimmermeer Zijn trouw vergeet Vrees ik niet voor lijden
  Voel slechts deemoed, liefde en verblijden.

  Dank u Raveltje, om dit met ons te delen.
  Gezegende dag, en hartelijke groet, Esther.

 76. We leven in zeer turbulente tijden en van enige orde in de gebeurtenissen wereldwijd lijkt geen sprake meer te zijn maar veeleer ontwikkelen zich de dingen chaotisch op alle gebied zoals religieus, politiek, maatschappelijk en noem maar op. Maar toch houdt de Here God Zijn Schepping in tact tot de Jongste Dag en legt een machtige Engel beslag op de hele aarde zodat mensen het niet gegeven zal worden de Schepping God’s totaal te vernietigen:

  Openbaring 10: 5 En de engel, die ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn rechterhand op naar de hemel, 6 en zwoer bij Hem, die leeft tot in alle eeuwigheden, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is en de aarde en hetgeen daarop is en de zee en hetgeen daarin is: er zal geen uitstel meer zijn, 7 maar in de dagen van de stem van de zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, is ook voleindigd het geheimenis van God, gelijk Hij zijn knechten, de profeten, heeft verkondigd.

  Paulus heeft het over dit geheimenis: Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis; een gedeeltelijke verharding is over Israel gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat, 26 en aldus zal gans Israel behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden. 27 En dit is mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem.

  Zalig wie is wie geen aanstoot neemt aan Jezus Christus Israel! Zingt u mee?

  https://www.youtube.com/watch?v=6jOYCRwf3Mo

  Shalom

 77. @ Raveltje 7:30 PM, op 13/2. Wat mooi Raveltje. Ik loof en prijs de Here voor zo’n mooie christin als U beschreef. Ja waarlijk, de Here is goed, altijd!

 78. Special voor Nieuw Begin
  schreef: 13/02/2020 om 3:19 pm

  Beste Nieuw Begin speciaal voor jou.
  Even heel kort, ik hoor allang in mijn bedje te liggen.
  Maar ik zou je eens een waar gebeurd verhaal schrijven.
  Ik was eens bij mensen aan’t werken, D66 die daar hun christelijke geloof op proberen te beoefenen.
  Wat moeilijk te beschrijven, dus ik houd het kort, naam christelijke mensen.
  Nu ben ik een roker, dus tijd voor een shaggie in de tuin.
  Geen preken graag, ik weet dat roken niet goed voor je is.
  En ik ga ooit stoppen, gelang mijn wilskracht zal bepalen of dat nog voor mijn dood zal zijn.
  Goed, je raad het al, ik kreeg een stevige preek, je lichaam is Gods tempel enz. enz.
  En toen greep de Heilige Geest in.
  Je kent het vast wel, dat je ineens wat zegt zonder dat je beseft wat je zegt.
  Dus ik zeg tegen die vrouw, weet je dat God ook een roker is.
  Dat mens plofte zowat van haar stoel.
  Ik vervolgde, echt waar en dat staat in de bijbel.
  Echt niet zei de vrouw, ik heb hier een bijbel en als jij de tekst kan aanwijzen waar staat dat God een roker is dan…….
  Waarop ik antwoordde, bij Mozes, Gods geest zweefde als gids boven het volk Israël en die was omhuld in een rookkolom.
  Daar kan ik niet tegenaan paffen.

  Waarom schrijf ik je dit.
  Om je een houvast van Gods kracht te geven tegenover de gekte in onze tijd.
  Humor, zodat je niet verbitterd raakt door D666.
  Juich het uit, als je al deze dingen ziet gebeuren, juich het uit, ze bevestigen de bijbel.

  Nog een shaggie en dan ga ik slapen, maar houd humor Nieuw Begin.
  Gods wapen tegen teleurstellingen, armoede en ongerustheid.

  Jette

 79. Nog even over Job. Die mensen zijn er nog steeds, die alles kwijtraken wat ze hebben maar hun geloof in God
  behouden. Toen ik in de evangelisatie zat kwam ik vaak bij een oude vrouw in een sober huisje. Zij leeft niet meer
  Maar zij moest al heel vroeg haar man missen en ook haar twee kinderen. Zij leefde op wat ze van de kerkgemeen
  schap kreeg en een beetje weduwenpensioen, later aow maar ook niet veel. Luxe kende ze niet,dat kon je zien.
  Ze was ziekelijk al heel lang maar altijd dankbaar. Vooral een bezoekje deed haar glunderen want dan praten over
  Jezus. Ondanks alles wat zij had meegemaakt had ze haar geloof behouden.Kracht naar kruis?
  Ook in Nederland is er veel armoede,dood en ellende, maar wat een rijkdom als je je gedragen weet door Jezus.
  Als ik Hem maar kenne, Hem de mijne weet,
  Zal mijn hart zich Hem gewenne, nimmermeer Zijn trouw vergeet
  Vrees ik niet voor lijden
  Voel slechts deemoed, liefde en verblijden.

 80. Alles doet D666 eraan om Nederland kapot te maken:

  Kamer kraakt D66-plan rond Afrikaanse arbeidsmigranten:

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1195927088/kamer-kraakt-d66-plan-rond-afrikaanse-arbeidsmigranten

  D666 ooit opgericht met als speerpunt ‘democratie behoort een referendum te hebben, schaft dat af ! D666 met de orgaan roverij door Pia Dijkstra. D666 die het liefst iedereen wil uitnodigen in Huize Welterusten . D666 die Marrakech heeft ondertekend. D666 Mevr. Roberta JetteJuffermans die lachend met de duim omhoog staat bij de sluiting van de Hemweg centrale. D666 de meest eurofiele partij die het liefst Nederland ziet verdwijnen en Brussel toejuicht wat een een VS van Europa het liefste bouwt met wegvallen van alle grenzen. Met een Europees leger. D666 dat de afwijking tot norm wil verheffen zoals bij de idioterie met het gender gedram. D666 is op afstand de meest anti-Christelijke partij ooit in de geschiedenis. Alles wat ook maar doet denken aan de Bijbelse nuchterheid, zoals het Christelijk geloof zelf, moet weg, weg ermee, weg ermee!
  Zoals ook Mw. Kaag ( getrouwd met een Palestijn) constant tegen Israel schuurt, zoals Mw Kaag nu weer het CETA verdrag , tegen echte wetenschappers in (!), wil doordrukken.

  Ik pleit voor een verplichte intelligentietest voor politici.

  En ja , u mag het weten, ik bid dat God D666 , klonen van Marx, de macht uit handen slaat om ons mooie vaderland nog verder weg te geven aan het internationale socialisme en de technocraten van de EU , het moderne Babel wat waanzinnige geldstromen genereert waarbij vooral NL als pinautomaat mag spelen.
  Zo waar de Here leeft, de God van Israel, jullie spel is uit Demonen666!

 81. Bedankt allemaal voor jullie lieve en betrouwbare woorden en liederen
  Vooral die twee kinderen, schitterend zo vol eerbetoon. Dat moet een stukje van de hemel zijn.

 82. Beste @Raveltje en @Esther, en @Allen die meelezen, dank voor uw reacties. Het Boek Job is een realistisch profetisch vergezicht waarin we zien dat JHWH het eerste en laatste Woord spreekt, en net als het Nw. Testament een Happy End heeft.

  Job werd zeer zwaar beproefd door satan, de tegenstander van God en Mensen, Job verloor niet alleen al zijn bezittingen, maar ook zijn 10 kinderen, en ook nog eens zijn gezondheid met een zeer pijnlijke ziekte. Zelfs zijn eigen vrouw keerde zich tegen Job, en zei vervloek God en sterf, zij kon zijn lijden niet langer aanzien. Job vermande zich en sprak troostend tot haar: zouden wij het goede van God aannemen en het kwade niet?

  Job hield stand in de zwaarste beproevingen niet uit eigen kracht maar door zijn geloof in zijn sterke scheppende God. Satan en de vrienden van Job haalden bakzeil en dropen af. Lees Job 38 t/m 42 hoe Job voor zijn Trouw aan God de Schepper door Hem vorstelijk beloond werd.
  Eind Goed – Al Goed!

  Zie hoe Jeshua, de Zoon van God beloond werd en tot Koning der koningen verheven werd! Zijn leven kreeg een Happy End!!! JHWH zijn Vader verheugde zich omdat Jeshua trouw aan Hem bleef in zijn lijden en sterven [Zijn laatste woorden: Vader in Uw handen beveel ik mijn geest] Openbaring 19 t/m 22.

  Samenvattend kunnen wij van Job en Jeshua de les leren:

  Wat de toekomst brengen moge, Mij geleidt des Heren hand.
  moedig sla ik dus de ogen, naar het onbekende land.
  Leer mij volgen zonder vragen, Vader wat Gij doet is goed.
  Leer mij slechts het heden dragen, met een rustig, kalme moed.

  Heer ik wil Uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel U niet.
  Zalig Hij die durft geloven, ook wanneer het oog niet ziet.
  Schijnen mij Uw wegen duister, zie ik vraag U niet: waarom?
  Eenmaal zie ik al Uw luister, als ik in Uw hemel kom.

  Er kwam zelfs oorlog in de hemel, maar, Satan de verzoeker en tegenstander van God en alle gelovigen werd uit de hemel gesmeten:

  Openbaring 12:7 En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, 8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.

  9 En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met
  hem.

  10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het Heil en de Kracht en het Koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; [Jeshua] want de aanklager van onze broeders, [satan] die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen.

  11 En zij [de gelovigen in Jeshua] hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam [Johannes 10] en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.12 Daarom, Verheugt u, gij hemelen en wie daarin wonen. Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd
  heeft. [Openbaring 20]

  Shalom Ramshoorn.

 83. @ Esther, @ Raveltje, @ Jette, @ Ramshoorn, @ Nieuw Begin, bedankt zuster en broeders, jullie versterken mij in mijn geloof door jullie bijdragen. Maar het meeste dank van mij gaat naar mijn/onze Heiland Jezus Messias.

 84. Wachter, Esther, Ramshoorn, Raveltje dank voor uw comments.

  De Chinese gemeenschap heeft wereldwijd veel verdriet grote rouw en speciaal de Chinese Christenen kunnen zich verlaten gaan voelen maar dan is er een biddende gemeenschap van Christenen wereldwijd hun tot troost zoals het O.T. profeteert: Jer 4:2 : ……en de volken zullen elkander in Hem de zegen toebidden.

  Hoor hoe God Zijn woord ook bevestigd ‘uit de mond van kinderen zal ik tot dit volk spreken’:
  https://www.youtube.com/watch?v=HeUJ4Y-XOeY

 85. In het komende Vrederijk zal het Joodse volk uitsluitend religieus existeren, financieel gedragen door de volkeren die massaal tot Jezus , Yeshua, Isa , zullen komen want de Geest van God zal worden uitgestort op ALLE VLEES als God Zijn beloften over de heldenwereld zal uitstorten ( dat wordt bedoeld met het woordje volheid ) en gans Israel zalig zal worden als hier beschreven: Rom 11: 25 Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik u niet onkundig laten van dit geheimenis; een gedeeltelijke
  verharding is over Israel gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat,
  26 en aldus zal gans Israel behouden worden, gelijk geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van Jakob afwenden. 27 En dit is mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden wegneem.

  The Messianic Jewish Alliance of Israel zingt hiervan Hosea 6 : 1-3

  https://www.youtube.com/watch?v=cZvKjYi7VeY&list=RDG6d17h1A7Cs&index=24

  https://www.youtube.com/watch?v=0VLEva3jZjM

  De Egyptische Kopten zullen naar het profetische Woord uit Jesaja 19 door de ere ingeschakeld worden in het proces van omschakeling van seculiere zionistische Staat Israel naar Koninkrijk van priesters zoals het Jodendom in de zeer nabije toekomst zal functioneren temidden van de volkeren der aarde. Hebben de apostelen niet de Here gevraagd naar de komst van dat rijk? Ja!
  Hoor de Kopten een prachtig lied van hoop zingen in hun door islamitisch geweld verwoeste kerk in Cairo:
  https://www.youtube.com/watch?v=OzNsRCQGE4I

  Israel gaat de paralel weg van de eigen HaMasjiach..van lijden tot heerlijkheid in de aanstaande ( geestelijke ) opstanding! Het komt zo zeker als de late regen! ( Hosea 1-3)

  https://www.youtube.com/watch?v=chG6xRsX7ns

  oh Here hoor, oh Here vergeef, oh Here merk op!

 86. Dank jullie wel lieve broeders.
  Wachter zo fijn uw bemoedigend gebed. Zo kostbaar.
  En Nieuw Begin, heerlijk zulke fijne liederen.

  Ramshoorn en Jette, sterkte met jullie gesprek.
  Raveltje, heel mooi wat u schreef. Onze hoop en vertrouwen op onze Heere Jezus, daar kan ik alleen Amen op zeggen.

  Ook een lied van mij, een oud en bekend lied. Daar heb ik lang veel aan gehad.
  ‘Als een hert dat verlangt naar water…’ https://www.youtube.com/watch?v=m4q3WIuqxMI

  Voor jullie allen, vaders liefde en bescherming om jullie heen.
  Hartelijke groeten, Esther.

 87. @ Ramshoorn en @ Jette
  Met veel interesse heb ik uw discussie gevolgd. En door de eeuwen heen is er ook heel wat discussie geweest.
  Zo erg dat de twee eerste geboden in het geniep kwamen. Job deed dat niet, hij bleef God liefhebben boven
  Alles en de naaste als zichzelf, hij reageerde het hem overkwam niet af op anderen. Hij wist zich beschermd
  door God. De duivel kreeg geen vat op hem. Ook Abraham moest God laten zien hoe sterk hij op God vertrouwde
  toen hij Izaak moest offeren. En wat moest Jezus, Zijn eigen Zoon, niet allemaal doorstaan om God’s wil te doen
  En ons te redden van de dood. Wij kunnen God niet bevatten, maar wij hebben een vrije wil en zijn geschapen
  naar Zijn evenbeeld. Je kunt geloof niemand opdringen, laat staan door plunderen en moorden.
  Ik geloof niet dat dat God’s wil is, maar dat je blijft bidden dat de vijand tot inkeer komt.
  Wel zijn er door mensen rare dingen bedacht om het volk onder de duim te houden, afhankelijk te maken van
  grootmachten, waardoor je juist je recht op vrijheid wordt afgenomen. Ook in het geloof zijn die aanwezig.
  Nooit kan het geloof teveel verwachten. God’s woorden zijn gewis. Het ontvalt aardse vrienden vaak aan krachten
  Maar nooit een vriend als Jezus is. Daar is mijn hoop en vertrouwen op.

 88. @ Nieuw Begin en @ Wachter
  Dank voor uw bemoedigende woorden, liederen en gebeden

 89. Beste@Jette. Dank voor uw reactie. Het is een must dat in ons wederzijds schrijven de Bijbel het Woord van God centraal staat. Maar de Bijbel uitleggen/exegetiseren is een ander verhaal. Paulus en Petrus hadden ook wel eens een meningsverschil. Zie Galaten 2:11-22.

  Ik zal u een voorbeeld geven. Erasmus en Luther schreven elkaar regelmatig, waren het beiden eens over het verval en de noodzakelijke hervorming van de RKK, de Aflaten, en het liederlijke leven van pausen, kardinalen, priesters, en nonnen.

  Waar deze twee hervormers Botsten was hun opvatting over de Vrije wil die Erasmus voorstond en Luther die liever sprak over de Geknechte wil.

  Erasmus: God schiep de mens met een vrije wil blijkt uit heel wat Bijbelse voorbeelden. Jozua daagt het volk Israëls om te kiezen. Lees maar mee:

  Jozua 24:15 (NBG51) Maar indien het kwaad is in uw ogen, de Here te dienen, KIEST dan heden, wie gij dienen zult: òf de goden die uw vaderen aan de overzijde der Rivier gediend hebben, òf de goden der Amorieten, in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen!

  U begrijpt wel dat deze tekst een ereplaats in ons huis heeft. Iedereen die ons huis betreedt leest deze tekst. Wat leert deze tekst? Dat onze God van Israël heel anders is als RK & Protestantse kerkleiders & Politiek leiders die Kadaverdiscipline verkondigen. Roomse priesters moeten celibatair leven, de voeten van de paus kussen, hoewel dat nergens in de Bijbel geleerd wordt, integendeel. Zo kan ik nog tig voorbeelden geven. Leert de Bijbel de zondagsviering, de Kinderdoop? Enz.

  Jobs rotsvaste geloof bleef ondanks zijn grote lijden en verdriet, een keuze voor God maken, hij vertelde zijn vrienden Maar ik weet dat mijn Verlosser leeft!!! Lees Job 19.

  Jeshua noch de Apostelen hebben de Sjabbat ingeruild voor de zondag. Ook Paulus niet. Waarom koos de Roomse en Protestantse en Evangelische kerken dan toch voor de zondag?

  HOE KRIJG ik de kerk vol? Roomse en Protestantse kinderen hebben niks geen keuze bij de Kinderdoop. Kinderdoop? Daar is geen ontkomen aan. Volgens die kerken is een gedoopte ziel een geredde ziel!

  Waarom kiezen gelovigen ook zelfs nog in 2020 liever voor een achterhaalde on-Bijbelse kerkleer dan voor de Woorden van JHWH en zijn Zoon? Ik ben gedoopt door onderdompeling zoals de Kamerling uit het Morenland [Handelingen 8] gedoopt werd door Filippus, op mijn getuigenis dat Jeshua voortaan de Heer van mijn leven is, de komende Masjiach in Jeruzalem.

  Wat leert Jeshua en de Apostelen ons gelovigen? Marcus 8:38 (NBG51) Want wie zich voor Mij en voor mijn woorden schaamt [dat is een verkeerde Keuze] in dit overspelig en zondig geslacht, de Zoon des mensen zal Zich ook voor hem schamen, wanneer Hij komt in de heerlijkheid zijns Vaders, met de heilige engelen.

  Beste Jette, voor de leesbaarheid en overzicht van deze discussie laten we elkaar liever korte antwoorden schrijven! Shalom Ramshoorn.

 90. @ Nieuw Begin: 10:36 AM. Dank voor de mooie liederen, en het getuigenis. Ja, laten we de Here, de God van Abraham, Isaac en Jacob lofzingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *