732

 1. Helemaal mee eens @Raveltje. Maria is gestorven en begraven. Alleen spiritisten bidden tot de geesten van doden. In Openbaring lees ik tot tweemaal toe dat de Apostel Johannes wil neerknielen voor de Engel Gods… Maar wat zegt de Engel tot Johannes?

  Openbaring 19:10 En ik wierp mij neder voor zijn voeten om hem te aanbidden,
  maar hij zeide tot mij: Doe dit Niet! Ik ben een mededienstknecht van u en uw broederen, die het getuigenis van Jeshua/Jezus hebben; Aanbid God! Want het getuigenis van Jeshua/Jezus is de geest der profetie!

  Openbaring 22:7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 8 En ik, Johannes, ben het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik ze gehoord en gezien had, wierp ik mij neder voor de voeten van de ENGEL, die ze mij toonde, om te aanbidden. 9 Maar hij zeide tot mij: DOE DAT NIET! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen, de profeten, en van hen, die de Woorden van dit Boek bewaren; Aanbid God!
  Shalom!

 2. Met veel aandacht heb ik deze pagina gelezen. Maar ik heb nergens in de Bijbel kunnen vinden dat de Heere
  Jezus heeft gezegd dat wij via Zijn aardse moeder moeten bidden. Zelfs het Onze Vader niet.
  Wel zegt Jezus: Ik ben de weg. En niemand komt tot de Vader dan door Mij. Wat voor mij dus zegt, dat je alleen
  maar bij God kunt komen via Hem en dat ook in gebed. Om Jezus wil. Wanneer je bidt via Maria dan bidt je via
  een dode en ben je geesten aan het oproepen, wat God uitdrukkelijk heeft verboden. Maar Jezus leeft.
  En omdat Jezus leeft is het ook niet nodig om voor een Jezus aan het kruis te bidden.
  Alleen de Heere Jezus is Heilig, alleen Hij kan middelaar zijn.
  Verschijningen kunnen engelen zijn, maar het is de Heere Jezus niet. De Heere Jezus komt terug op de wolken
  Zoals Hij is weggegaan. Ook de duivel heeft engelen, dus blijf waakzaam, die weet ook wat er in de Bijbel staat.
  Allen God’s zegen toegewenst en laten we plaats maken voor Jezus. Kom Heere Jezus, Amen.

 3. @Beste wachter, Dank voor uw hartverwarmende reactie en ook voor uw rake spreuk die ik nog niet kende en zal bewaren/opslaan: “Ik sluit af, met het oud-Nederlandse gezegde: ” Wat baeten kaers ende bril, als den uyl en niet ziende wil”.

  Ik heb goede hoop voor @Piet 1, als hij terugkeert tot de Bijbel waar de Jood Paulus ons leert in Hebreeën 4:12…

  12 Want het Woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; 13 en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. AMEN!

 4. @ Ramshoorn: 6:13 pm. Amen! Uw reactie is de waarheid, slechts Jezus is onze Borg. De Heer heeft zelf gezegd: “Ik ben de Weg, de Waarheid, en het Leven”. Maar ik vrees dat Piet 1, dat niet zal aannemen. Maar dat is zijn verantwoordelijkheid, ik reageer niet meer op zijn reacties. Ik sluit af, met het oud-Nederlandse gezegde: ” Wat baeten kaers ende bril, als den uyl en niet ziende wil”.

 5. Aan @Beste Piet, u kunt of wil niet begrijpen dat er vanuit pausen en zijn RKK voor Joden, Protestanten en Evangelischen nooit iets goeds is gekomen.

  Als zij alleen het woord paus, Rome, al horen denken ze gelijk aan het eeuwenlange wereldwijd seksueel misbruik van roomse kardinalen, bisschoppen, priesters en nonnen. Ze denken ook aan geniepige doofpotbeleid van pausen aan geestelijken van hoog tot laag. Ontelbare, mannen, vrouwen en vooral veel jongens en meisjes zijn door die celibatairen misbruikt en verkocht aan instellingen. Zie TV Tom Egbers bezoekt Ierland. Deze slachtoffers trokken hard aan de bel en schreven boeken en pamfletten. Hoeveel documentaires zagen we al hierover?

  Lees onder de rokken van het Vaticaan van Cees Zoon, en huiver!

  Joden, Protestanten en Evangelischen schreven bibliotheken vol over dierbaren die slachtoffer werden van Inquisitie, brandstapels, aflaten, verplicht celibaat, verplicht biechten, en de mantra’s van de [straf] rozenkransgebeden gericht tot Maria.

  En beste Piet, wat te denken van de dagelijkse roomse mis? Een hemelsbreed verschil met het Avondmaal dat Jeshua vierde op de 14-de nisan met zijn Apostelen. Lucas 22…

  In de Heidelberger Catechismus worden verschillen tussen roomse mis en het avondmaal breed uitgemeten…

  Heidelbergse Catechismus Zondag 30…Vraag en antwoord 80.
  Vr. Wat onderscheid is er tussen het Avondmaal des Heren en de paapse mis?

  Antwoord. Het Avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de Enige offerande van Jezus Christus, die Hij Zelf Eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door den Heiligen Geest Christus worden ingelijfd. Die nu naar Zijn menselijke natuur niet op de aarde maar in den hemel is, ter Rechterhand Gods Zijns Vaders, en daar van ons wil aangebeden zijn.

  Maar de Mis leert:
  Dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worde,
  en dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. [Roomsen ontvangen uitsluitend een hostie van de priester]

  En alzo is de mis in den grond anders niet dan een Verloochening der Enige offerande
  en des lijdens van Jezus Christus, en een Vervloekte Afgoderij.

  Geen wonder dat de drie grote Reformatoren Luther, Calvijn, Knox samen later met vele miljoenen gelovigen herdachten hoe de strafbul van de paus door hen in het vuur verbrand werd en zij tot op deze dag Luthers lied uit volle borst Zingen:

  Een vaste Burcht is onze God – Een toevlucht voor de zijnen. Johannes 14.

 6. Aan @ Ramshoorn: vanwege..01/01/2020 om 5:05 pm

  Op al jullie vragen heb ik allang een antwoord gegeven ..door naar de link te wijzen over Anna Katharina Emmerich.. dewelke de schepping van de Engelen en Adam en Eva heeft gezien, de Mens-wording van de Heer Jezus, Zijn bitterlijden heeft gezien, Zij heeft het leven van Maria gezien, Haar onbevlekte ontvangenis, de ontvangenis van Jezus in de schoot van Maria, zijn geboorte, de instelling van het Misoffer, met daarmee de wijding van de Apostelen tot priesters, en in Petrus het opperherdersschap ..met andere woorden de katholieke kerk kan alleen mis-dadig zijn in haar leden, zoals de huidige valse paus..

  Veel katholieken hebben nu een valse reden gevonden, een excuus om God niet meer te zoeken en te vinden.. zoals Hij ons vindt. Exegetische is het een en al slappe kost in de katholieke kerk ..de gelovigen verliezen dan hun interresse en is goed-zijn voor de medemens voldoende genoeg om in de hemel te komen ..zo die dan bestaat.. zo Jezus Christus bestaat.

  Als de toenmalige paus ten tijde van Maarten Luther zich gedragen had als Petrus ..was Luther niet gaan protesteren.

  De schrijver die de visioenen van A.K.Emmerick opschreef was een kind van de reformatie, een sola Scriptura christen ..en die is toen katholiek geworden. Haar visioenen zijn een hulp tot bijbelse verdieping en om inzicht te krijgen in de mysteries van de Mens-wording.. en de heilsmysteries in het oude verbond…etc.

  Als jullie haar onthullingen afwijzen als jullie het gelezen hebben, dan is dat te accepteren ..maar bij voorbaat al afwijzen ..dat is slap….de waarheid maakt vrij.

 7. De RKK die vanaf haar begin AD 321 tot paus Johannes XXIII [Tweede Vaticaans Concilie 1962-1964] fel anti-Joods is geweest, bij de beesten af, heeft toch altijd de Joodse Mirjam/Maria, de Jood Petrus en de Jood Paulus vereert en als voorbeelden van hun kerk gesteld, er van uitgaande dat deze drie Joden christenen zijn geworden. Dat is dus maar een onterechte Roomse aanname!

  1* Mirjam/Maria speelde uitsluitend een belangrijke rol als draagmoeder van Jeshua. Het is opvallend dat na Handelingen 1:14 er nooit meer door de Apostelen aan Mirjam/Maria gerefereerd werd. Haar rol was uitgespeeld.

  2* Er wordt beweert dat de Joodse Apostel Petrus in Rome zou zijn gekruisigd. Er zal best een Petrus gekruisigd zijn in Rome, maar niet de Joodse. Er zijn/waren vele Petrussen in Rome. Het zou wel goed zijn als de Paus en zijn kardinalen, bisschoppen en priesters de Tweede Petrus Brief hardop zouden gaan lezen in de St. Peter en de andere Parochies in de wereld. Ze zouden dan iets veel beters horen dan van de huidige Petrus/Bergoglio. Dat de Joodse Petrus nooit in Rome is geweest blijkt wel dat Paulus met geen woord rept over zijn collega en broeder Petrus in zijn Brief, de 16 hoofdstukken aan de Romeinen.

  3* De Joodse Paulus, ten Achtste dag besneden, uit de Stam van Benjamin [Filippenzen3:5] heeft alle Gemeenten van de Gelovigen verteld dat er maar één Evangelie is zoals dat verwoord werd door Jeshua: in het Evangelie en door de woorden/brieven van de 12 Apostelen van het Lam waarvan Paulus er een van was. Paulus benadrukte overduidelijk in Galaten 1…Er is maar één Evangelie:

  Galaten 1:6 Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de Genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander [Rooms] Evangelie, 7 en dat is Geen evangelie. Er zijn echter sommigen, [Pausen en Wereldraad van kerken en alle Sekten] die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien.

  8 Maar ook al zouden wij, of een Engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, Afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij Vervloekt! 9 Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, Afwijkend van hetgeen
  gij ontvangen hebt, die zij Vervloekt! 10 Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.

  Wat een zegen zou het zijn/worden als alle Predikanten het pure Woord van God zoals in betrouwbare Bijbels is opgetekend met passie gaan verkondigen!!! Al die hedendaagse kerkrichtingen zijn door mensen verzonnen – Man Made! Ik ben blij dat ik er al lang uit vertrokken ben. Ik lees de Bijbel dagelijks 3-5 hoofdstukken hardop en heb God en mijn naaste lief. Exodus 20 en Mattheus 5-7.

  Zou toch fantastisch zijn als in hartje Rome in de Petrus en Paulus kerk deze brieven van de Twee Joodse Apostelen zouden door de Paus met klemtoon worden voorgelezen in de dagelijkse diensten? Ik weet zeker dat het voorpagina nieuws gaat worden in alle Media! Meer details in 2 Petrus 2 en 3 en 2 Thessalonicenzen 1 t/m 3.

 8. @Piet1 Je zegt geschokt te zijn over onze wijze van Bijbel lezen, maar andersom is de schok misschien wel groter over de wijze waarop jij de Bijbel leest. Als ik je uitleg lees over Hebreeën 4:12 waarbij zoveel zaken bijgehaald worden om maar die katholieke heiligheid van Maria te verklaren, dan begint het bij mij echt te duizelen. Je maakt van de Bijbel een haast wetenschappelijk boek die niet meer op een normale wijze voor leken te lezen is. De katholieke geschiedenis heeft overigens bewezen dit ook de bedoeling van katholieke leiders was. Niet voor niets is de Sint-Pieter in Rome voor een groot gedeelte betaalt met geld van aflaten, dus mensen die betaalt hebben om hun zonde af te kopen. Als deze mensen de Bijbel hadden gelezen, dan was hun duidelijk geworden dat vergeving van zonde geheel gratis is.

  Het is ook duidelijk dat je de katholieke leer hoger acht dan wat de Bijbel vertelt. Als je beweert dat Maria en overige heiligen in de hemel wel degelijk pleiten, terwijl 1 Timotheus expliciet aangeeft dat er maar 1 is die voor ons pleit: Jezus Christus, dan is het wel duidelijk dat de katholieke kerk het niet zo nauw met Gods woord neemt.

  Ik denk dat je echt in je katholieke denkwereld vastgeroest zit en wij zullen het ook niet eens worden. Je bijdrages zijn wel interessant en vaak verbazend om te lezen, maar het lijkt mij verstandig dat ik hier niet meer op reageer. Er zijn genoeg mensen die tegengas geven, maar de katholieke indoctrinatie heeft zeker zijn werk gedaan. Ik kan alleen maar hopen dat je je ooit wat meer van de katholieke leer kunt losmaken, maar ik heb idee dat jij juist een onverwoestbaar geloof in deze leer hebt en dan is het praten tegen een muur.

 9. @ Piet1: 1:01 am. Beste Piet, dank voor uw reactie. En tja, we zullen het wat dat betreft, de positie van Maria, niet eens worden hier. Maar dat is geen probleem, ik zie U als een waardevolle medechristen. Er is inderdaad veel meningsverschil en verschil tussen de christelijke denominaties, en dat is toch jammer, daar niet van. Ook binnen het Protestantisme hoor Piet. In 1942 is er zelfs een scheuring ontstaan, in de Gereformeerde kerken, over het thema, of de slang nu wel of niet gesproken had in het Paradijs. Ik hou me verre daarvan, want voor mij persoonlijk brengt dat teveel onrust, i.v.m. een geestelijke beperking. Dan word ik heel onrustig en onzeker. Ik hou mij liever vast aan Jezus Messias.

 10. Aan @ wachter vanwege ..01/01/2020 om 7:44 pm

  Als ik gekwetst zou zijn dan was ik wel een erg slappe gelovige ..dus ga gewoon door met je te uiten …zonodig lees ik me zelf meerdere keren in om me in te kunnen leven wat de ander eventueel wil zeggen en dan nog kan dat tekort schieten.. zeker zal ik in de toekomst het steeds eenvoudiger kunnen uitleggen..wat een kunst op zich is ..door genadevolle inwerking Gods..de zonde maakt ons in-gewikkeld.

  En wat dat beroep op het bloed van Jezus Christus betreft ..dat wordt heus niet door de katholiek ontkend maar wordt juist in de sacramenten uitgewerkt..tot uiting gebracht…als vrucht van het kruisoffer ..dat heb ik meerdere keren [proberen] uit te leggen.

  Er zijn maar twee “partijen” God en de hel en zijn duivelen.. de verschijningen van Jezus Christus en Zijn Moeder zijn van God of van de duivel ..er is geen derde partij..dat is simpel maar een feit.. maar desondanks ..ook de duivel kan zich manifesteren alsof hij Jezus of Maria is..en heb je valse zieners ..maar vroeg of laat komt zijn hoogmoed tot uiting en valt zijn masker.. maar de leer door de eeuwen is de toetssteen.

  Ook wordt Maria niet aanbeden maar vereert dat is geheel iets anders en Jezus Christus eert Zijn Moeder..(zoals uitgesproken in Zijn verschijningen).. als een volmaakte Moeder en wenst dat ook wij Haar zo eren, Zij is de Vrouw-e van alle volkeren in Genesis 3:15.. De duivel had Eva al overwonnen en is dan ook niet die Vrouw(e) en Haar Zaad, dat Zaad wat in eerste instantie Jezus Christus is ..maar in Openb.12:17 is er de rest van Haar Zaad ..ook op het kruis maakt Haar Zoon [de Vrouw, Zijn Moeder] tot Moeder over de gehele mensheid in de persoon van Johannes.. dus als dezelfde Vrouw in Gen.3:15 ..en daarom is Ze de Vrouwe van alle volkeren in Amsterdam. …

  Alleen door Haar psychische volmaaktheid (zonder erfsmet) kan ze namens de mensheid “psychische” het JA woord geven ..als mede-verlossend in het verlossend werk van Jezus Christus..als enige middelaar als waarachtig Mens en waarachtig God.
  Maria is Voorspreekster (Johannes 2:5) ..Ze is Middelares (namens de mensheid)..en als zodanig [Mede]verlosseres (Mede werkende namens de mensheid).. mede in het enige verlossingswerk van en in Jezus Christus….en zo is Zij te eren en het heilsmysterie op waarde te schatten ..en God te danken. De RK doet niets af van het enige middelaarsschap van Jezus

  De reformatie heeft “alleen” de persoonlijke relatie willen benadrukken en dat is de andere kant van de medaille maar de RK is niet alleen de andere kant van de medaille maar ook de medaille zelf..met andere woorden: middels het 6e zegel zullen we een nieuwe start maken. etc………ook de Oosterse Orthodoxe kerken zullen het opperherdersschap van Petrus erkennen..
  ……

 11. Aan @ Harold vanwege.. 31/12/2019 om 4:47 pm,

  Wat betreft Hebr.4:12: de RK vertaling schrijft het volgende: Want Gods woord is levend en krachtig, scherper dan elk tweesnijdend zwaard, -dóórdringend- [tussen] ziel en geest, gewrichten en merg, rechter ook der neigingen en overdenkingen van het hart ..enz.

  De NBG vertaling zegt: …dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, [zo diep], dat het {vaneenscheidt} ziel en geest, gewrichten en merg en het schift overleggingen en gedachten des harten..enz. Er is dus onderscheid in {vaneenscheidt} en {tussen}.

  In de Statenvertaling zien 2 overwegingen betreffende [het woord Gods] enerzijds Jezus Christus als [hét Woord] en anderzijds het [woord] in de h.Schrift.
  Ik zelf prefereer de RK vertaling en stel dat Gods woord je hier kunt opvatten als het [Licht] God dat dóórdringend > treedt [tussen] ziel en geest.

  Hoezo kan de ziel en geest dan van elkaar gescheiden zijn ..kan men zich afvragen .. maar als men bedenkt dat met [-de- geest] men eigenlijk moet begrijpen de geestelijke vermogens [van] de [diezelfde] ziel. De ziele-[krachten] hebben hun uiting in ons normaal bewustzijn in verhouding tot zijn omgeving.. de zetel van de ziel is in het hoofd vandaar in Openb.21:3.. Zie de Woonstede Gods bij de mensen ..het aangezicht van Mozes en Stefanus straalden van een bovennatuurlijke Licht..Hand.6:15.

  Als de Heilige Geest de ziel gaat reinigen is dat in de ziele-kracht-en en de geestelijke vermogens van de ziel, ..is dat gebeurd dan ontvangt de mens de bezegeling, het Licht treedt dan tussen ziel en de geestelijke vermogens ..van de ziel en hetgeen te zien was bij Mozes en Stefanus en hetgeen het kleine boekje betreft in Openb.10:2 en vers 10 ..elders is dat boekje van binnen en van buiten beschreven ..dat wil zeggen..van binnen-uit, wat in de ziel is is uitwendig te zien, het inwendige dat uit-straalt.. de hypostatische Mensengel > natuur-[genade]
  In een katholieke profetie wordt gesteld dat de koning in Jeremia 33 en 23 de hypostatische Mensengel in Openb.10 is…ook heb ik onlangs gelezen dat zijn vlees dan anders zal zijn dan andere mensen en dat komt dus door het grote Licht naar Hebr.4:12.

  In de vijfde eeuw is vervolgens de relatie tussen godheid en mensheid in Christus met de term ‘hypostase’ onder woorden gebracht. Volgens het concilie van Chalcedon (451) is Christus één hypostase of ‘persoon’ (prosôpon, persona) in twee naturen, de goddelijke natuur en de menselijke natuur. Men ging ook spreken over de ‘hypostatische vereniging’ van de beide naturen in Christus.

  Hebr.4:12 betreft in eerste instantie de eeuwige jeugd als de grondslag voor de latere onsterfelijkheid bij het laatste oordeel en Zijn Wederkomst..
  De reiniging en loutering door het 6e zegel is de grondlegging voor het verheerlijkte lichaam en opname bij Zijn Wederkomst.

  De zondeval bracht de dood…..aannemende (consequentie van Rom.1:3) ..dat Maria uitgezonderd van de erfzonde is dan is de opname van Haar ziel [en] lichaam in de hemel geheel in lijn met wat de h.Schrift leert….de heiligen en de Engelen.. en Maria op de eerste plaats zijn wel degelijk vanuit de hemel betrokken met wat Jezus Christus nu al op aarde uitwerkt en zijn beslist geen werkeloze toekijkers en pleiten in de hemel ten beste voor hun broeders en zusters in hun strijd hier op aarde.. bewijzen hiervan te over.
  ……

 12. @ Piet1{ 12:41 pm. Het is nooit mijn bedoeling geweest U te kwetsen, door de reactie. Maar voor mij blijft toch eenvoudig deze waarheid: Door het kostbare bloed dat de Here Jezus vergoten heeft op Golgotha, ben ik behouden, en mag ik leven uit genade. Wil dat zeggen, dat ik perfect ben, verre van dat. Ik heb enkel een kostbaar geschenk ontvangen, door genade vrijgekocht, een onverdiende gunst voor mij. Met christelijke groet: wachter.

 13. Dank u Muggenzifter. daar ben ik blij mee.

  Hallo Piet1,…. je schreef in één van de reactie’s…”Maar als men impliceert dat de verschijningen van de Heer Jezus Christus en Zijn volmaakte Moeder, het werk van satan is….”

  Niemand van ons heeft dat gezegd. Wij geloven alleen niet in een volmaakte moeder, ( Maria). En wij aanbidden haar niet en zij is niet onze middelaar. Er is maar één middelaar tussen God en mensen… Jezus Christus.

  Het is misschien moeilijk voor ons zondige mensen, om te begrijpen hoe alles is gegaan. Niemand begrijpt zo iets groots.
  God vraagt ons niet, begrijp je dat, God vraagt geloof dat. Daar hebben we geloof voor nodig.

  De Heere Jezus kwam uit Gods woonplaats, de hemel. In Hebreeën 10 : 5, lezen we dat God een lichaam gereed gemaakt heeft, om Christus mens te laten worden. En zo is Jezus ontvangen door Maria door de H.Geest.

  Psalm 51… Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn MOEDER mij ontvangen.
  Maar… de Heere was Zelf zonder zonde. Ook al was Zijn moeder Maria zondig.
  Jezus was geen deel van haarzelf… Hij groeide in haar en is bij haar geboren.
  God is bij machte om het zo te laten gebeuren.
  Maria was… in moderne termen even zo gezegd, draagmoeder.

  Over het occult, dat had ik geschreven Piet1. Dat ging over zieners.

  Je schreef… Romeinen 1:3 impliceert dat Maria zonder [erf]-zonde [moet] zijn omdat Jezus in Zijn Mens-wording niet van buitenaf in de geschiedenis van de mensheid wil treden…

  Het bijzondere is juist… dat Jezus wél van buitenaf kwam. Hij kwam uit Gods woonplaats. Hij kwam toch uit de heerlijkste plaats waar HIJ altijd was, Hij was het Woord. En na Zijn sterven, opstanding en hemelvaart is de Heere Jezus daar weer naar toe gegaan.

  Het Katholicisme, heeft er totaal iets anders van gemaakt. Bij J.G precies zo. Net zo als vele religie’s.
  Men wil zulke grote wonderen zo plaatsen, dat wij het menselijk kunnen beredeneren.
  En dat is nu juist het enorme grote probleem… dat is volstrekt onmogelijk.
  Door geloof alleen, mogen we dat zien als de waarheid.

  Ik wil dit onderwerp laten rusten… dan wordt het zo over en weer. Wij hoeven elkaar niet te overtuigen.
  Dan kunnen we niet eens.
  Er is maar één Die dat kan, God in Jezus Christus door de Heilige Geest.

  En dit is geen aanval naar jou toe, zeker niet.

  Liefs voor jou en voor allen, Esther.

 14. Beste @Piet 1. Alles wordt duidelijk nu u schrijft: Ik ben werkelijk geschrokken van jullie gebrek aan begrijpend lezen en tegelijkertijd jullie beroep op de bijbel ..helaas een enorme teleurstelling.”

  Dat geeft duidelijk aan hoe roomsen over de Bijbel, het Woord van God spreken. Voor roomsen is de Bijbel maar een boek. Voor BijbelGetrouwe gelovigen is de Bijbel Het Boek der boeken net als Hooglied het Lied der liederen is.

  Nog een opmerkelijke, onbegrijpelijke zin van u uit uw laatste ingezonden: Ooit heb ik eens gelezen dat David wel eens een buitenechtelijk kind zou geweest kunnen zijn..”

  Waar hebt u dat gelezen? U noemt opnieuw geen bron! Paulus zou dat oudevrouwenpraat noemen…
  1 Timoteüs 4:7 (NBG51) maar wees afkerig van onheilige oudevrouwenpraat. Oefen u in de godsvrucht!!!

  Wat ik teleurstellend van u vindt is dat u zelfs geen antwoord geeft op vragen die u gesteld worden die betrekking hebben op de leer van pausen, de roomse beeldenverering, gebruik van de rozenkrans en de hemelvaart van [“Onbevlekte”] Maria in de RKK. Allemaal zaken die gemakkelijk te weerleggen zijn met uitspraken van Mozes en de Profeten en Jeshua en de Apostelen! Zucht…!

 15. Aan @ Ramshoorn vanwege..31/12/2019 om 10:28 pm

  Ooit heb ik eens gelezen dat David wel eens een buitenechtelijk kind zou geweest kunnen zijn.. maar heb toen er verder geen aandacht aan geschonken, maar door jouw verwijzing naar Psalm 51 vind ik het opmerkelijk dat in vers 1 er ook van overspel sprake is.. en zou vers 7 dan [misschien] een duiding kunnen zijn naar een overeenkomstige situatie.. en niet verwijst naar hetgeen vanaf de zondeval.. wat jij impliceert.. op het eerste oog.

  Romeinen 1:3 impliceert dat Maria zonder [erf]-zonde [moet] zijn omdat Jezus in Zijn Mens-wording niet van buitenaf in de geschiedenis van de mensheid wil treden ..en dit mysterie is dus onthuld o.a. aan A.K.Emmerick.. maar als deze begenadiging van deze personen worden geclassificeerd als bijvoorbaat behorende tot het occulte ..kan ik alleenmaar het zwijgen toe doen.

  De onbevlekte ontvangenis van Maria: is in Tegenspraak met wat de bijbel ons leert in Psalm 51… Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn MOEDER mij ontvangen. Paulus leert dat ook Romeinen 3:23: Want allen [dus ook Mirjam/Maria] hebben gezondigd en derven [missen] de heerlijkheid Gods!

 16. Aan @ wachter.. vanwege 31/12/2019 om 6:12 pm

  Dus je bent uit het rooms -nest- “gevallen” > (grapje) …maar laten we eerlijk zijn wat betreft Maarten Luther: .. zich bevindend in een hevig opkomend onweer: .. riep Luther de moeder van Maria aan, beschermheilige voor reizigers en beloofde hij in het klooster te gaan als hij het zou overleven ..hij werd monnik en priester, deed dan weer afstand van zijn belofte en uiteindelijk nam hij zich een vrouw, ofschoon dus niet sacramenteel.. voor Gods aangezicht.

  Eerst bekritiseerde hij de wandaden van de toenmalige paus en later het herdersambt van Petrus en zijn opdracht tot aan de wederkomst..in zijn geheel. En zo is hij en Calvijn en vele anderen steeds verder gegaan en zijn ze een weg ingeslagen waarvan ze zich de verlossers waanden van 15 eeuwen ketterij en wat al niet meer.
  Hedendaagse begenadigde zieners weten ons te vertellen dat verdoemde priesters (door hun zonden) in de hel extra “beloond” worden voor hun afval.. ook blijkt dat daar het teken van hun Priesterschap niet tot hun voordeel strekt.

  Er zijn elementen in het katholieke kerk die verwaarloosd werden en niet tot bloei konden komen vandaar dat de reformatie door God gedoogd werd en dat is tot aan het 6e zegel ..waardoor de eenheid hersteld wordt onder de twee personen in Zacharia 6:11-12 en dit natuurlijk in Christus Jezus.
  Maar als men impliceert dat de verschijningen van de Heer Jezus Christus en Zijn volmaakte Moeder, het werk van satan is en goed kwaad wordt en andersom ..dan is ..biedt het 6e zegel uitkomst.

 17. Bekijk hoe IDF soldaten een Chanoeka lied zingen in een trein in Yerusalem:

  http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/273842

  ( wat is Chanoeka: https://nl.wikipedia.org/wiki/Chanoeka )

  Nu nog niet de Katholieke-Christologische interpretatie van het Woord aannemen:

  ( zie onder andere : http://endoftheamericandream.com/archives/the-pope-and-islams-most-important-imam-just-signed-a-covenant-that-pushes-us-much-closer-to-a-one-world-religion )

  maar de woorden van de eigen Messias Yeshua Masjiach Zelf geloven dappere IDF soldaten:

  Zeven keer gebruikt de Messias in het Johannes Evangelie de term ‘IK ben’ die heenwijst haar de God’s Naam in de Torah: ‘Ik ben die Ik ben’ :

  Joh 8:12 Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het LICHT der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.

  6:35 Jezus antwoordde: “IK BEN dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij Mij komt, zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

  10:9 Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden

  10:11 Ik ben de goede herder. Een goede herder zet zijn leven in voor de schapen

  11:25-26 Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zàl leven ook al is hij gestorven en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.

  !4:6 Ik ben de weg de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.

  15:1 Ik ben de ware wijstok en mijn Vader is de landman

  Jesaja 9:6…….want een zoon is ons geboren………Hoor Israel, de Here onze God is Eén……..

  Yeshua Ha Mashiach (Jerusalem Arise):
  https://www.youtube.com/watch?v=_lRtJ6Ww5NY

 18. Aan @ Ramshoorn vanwege 31/12/2019 om 10:28 pm,

  Google gewoon: de geheimen van het oud verbond…als hulp om de tegenpartij te kunnen beoordelen ..naar Jesaja 11:3

 19. Aan Esther: vanwege 31/12/2019 om 9:51 pm,

  Als kind van 18 maanden, dus anderhalf jaar oud ..had ik eens het besef dat mijn moeder uit de kerk kwam ..ik veronderstelde toen het bestaan van de kerk als onafhankelijk van mijn geloof; ..{in de ken-leer de verhouding object–subject}.. dat de kerk dus voor mijn persoon een tegenover was, object was}.

  Ik besefte toen daarin het toppunt bereikt te hebben in mijn natuurlijk kennen en erkende ik dat de genade door bemiddeling van de kerk noodzakelijk was voor mijn zieleheil.. geen ouder kan dat een kind van 18 maanden leren.. Dus waar ik Subject ben verhoud ik mij tot de buitenkant van de kerk in zijn gestalt als object..anders ben ik geen persoon.. de sacramenten als teken is de “buitenkant” van de kerk, de kerk is vrouwelijk dus algemeen.

  Nu even een grote stap naar de leeftijd van ongeveer 20 jaar.
  Ik was met iemand meegegaan naar een toenmalige lentebeurs.. maar het interesseerde mij niet en uit verveling ging ik toen maar uit een groot boek lezen en begon ik gewoon maar ergens te lezen, (het bleek een bijbel te zijn met 6 vertalingen).

  En ik begon te lezen en het was 2Thess.2:1-8 .. maar toen ik begon te lezen was er iemand die mee begon te lezen, heel subtiel en zacht en bijna onopgemerkt maar toch merkte ik het op…in mijn geest was er iemand die tegelijkertijd mee las Hij las alleen mee, meer niet.. even daarna begreep en veronderstelde ik dat dat de Heilige Geest moest zijn geweest.. het ging dus om wat ik begreep wat ik las. In mijn natuurlijk begrijpen van die passage was dus de Heilige Geest in aanwezig ..en ik begreep als vanzelf dat het daar om 2 personen ging enz. ..het een en ander heb ik al eerder beschreven.

  Maar wat ik nu wil zeggen is dat men uit goed [begrijpend] lezen al heel veel kan opmerken ook al heeft men geen studie achtergrond in de theologie en wat al niet meer op dat zo’n gebieden.. zoals ik.
  Het inwezen van de objectieve gestichte kerk (op Petrus) en de heilsmysteries kan Jezus Christus alleen maar aan katholieken zieners en heiligen onthullen omdat de reformatie in hoofdzaak de persoonlijke relatie benadrukt ..met de bijbel als een objectief gegeven.
  Anna Katharina Emmerick is de grootste of een van de grootste zieners in de onthullingen van de heilsmysteries en de Mens-wording van Jezus Christus.

  Door het 6e zegel zal de gehele christenheid in eenheid zijn met de kerk op Petrus ..onder de 2 personen in Zacharia 6 ..en zij weer onder en in Jezus Christus..onder Zijn leiding.
  De Bijbel leert via Jeremia 33:15-16 en 23:5-6 en Zacharia 6:11-13 dat Jezus Christus het Petrus ambt heeft gewild en opgelegd.. en als zodanig onverbiddelijk.
  Het Petrusambt afhankelijk maken van het goed of slecht functioneren van pausen is dus gewoon een misvatting.

  Het is een teken aan de wand dat jullie ook niets van de onthullingen willen weten van de zienster A.K.Emmerick.. .. de verschijnende Jezus Christus en Zijn Moeder worden dan tot satan in eigen persoon…want dat is impliciet de consequentie van de afwijzing.
  Ik ben werkelijk geschrokken van jullie gebrek aan begrijpend lezen en tegelijkertijd jullie beroep op de bijbel ..helaas een enorme teleurstelling.
  Van de andere kant veronderstellen jullie dat ik de misleide ben.

 20. Beste Piet 1. Er is een hemelsbreed verschil tussen de Hebreeuwse Mirjam/Maria van het Nw. Testament en de Maria volgens de paus en de RKK. Hoe reageert u hierop?

  De onbevlekte ontvangenis van Maria: is in Tegenspraak met wat de bijbel ons leert in Psalm 51… Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn MOEDER mij ontvangen. Paulus leert dat ook Romeinen 3:23: Want allen [dus ook Mirjam/Maria] hebben gezondigd en derven [missen] de heerlijkheid Gods!

  Mirjam/Maria is NOOIT rooms geworden!!! Lees maar mee: Lucas 1:26 In de zesde maand nu werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth. Maria, omdat zij van het huis en geslacht van David was,

  Het is dus een godslastering dat Mirjam/Maria door roomsen als middelares wordt aangeroepen in het RK-rozenkransgebed: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, [Dat is ze niet, ze is de moeder van Jeshua] bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.”

  Paulus leert klip en klaar: Er is maar één God [JHWH] en één Middelaar tussen God en mensen en dat is de Mens JeshuaHaMasjiach! 1 Timotheus 2:5.” Hoe reageert u hierop?

  De Joodse Mirjam/Maria wees altijd naar haar zoon als Meerdere: Johannes 2:5… Zijn moeder zei op de bruiloft te Kana tegen de bedienden: ‘Doe wat Hij u zegt.’

  Hoe noemde Jeshua zijn moeder in zijn doodsnood? Johannes 19:26 (NBG51) Toen dan Jeschua/Jezus zijn moeder zag en de discipel, die Hij liefhad, bij haar staande, zeide Hij tot zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon.”

  Nog een keer, Jeshua stelde zijn aardse moeder gelijk met alle mensen in de schare:

  Jezus en zijn verwanten…Marcus 3:31 En zijn moeder en zijn broeders kwamen, en buiten staande zonden zij iemand tot Hem om Hem te roepen. 32 En een schare zat rondom Hem en zij zeiden tot Hem: Zie, uw Moeder en uw broeders en uw Zusters [Volgens de paus had Mirjam/Maria maar één zoon] staan buiten en zoeken U. 33 En Hij antwoordde en zeide tot hen: Wie zijn mijn Moeder en broeders? 34 En rondziende over degenen, die in een kring rondom Hem zaten, zeide Hij: Zie, mijn moeder en mijn broeders. 35 Al wie de Wil Gods doet, die is mijn broeder en zuster en Moeder.

  DAAROM is de roomse leer van de paus: De ten hemel opneming van Maria een valse leer, nergens terug te lezen in de Bijbel! Wie heeft dat dan wel verzonnen, uit zijn dikke duim gezogen? Dat werd door Paus Pius XII op 1 november 1950 in de bul Munificen Tissimus Deus afgekondigd als een Dogma voor alle gelovigen. Dit kon omdat Maria door Rome/Cyrillus tijdens het Concilie van Efeze 431 tot de verhevenste van alle vrouwen werd geproclameerd, ja van alle schepselen was geworden.

  Wat Jeshua de schare leert, leerde Hij ook zijn ouders: Matteüs 10:37 (NBG51) Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig;

  Lucas 14:26 (NBG51) Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn Vader en Moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel Niet zijn.

  Matteüs 19:29 (NBG51) En een ieder, die huizen of broeders of zusters of Vader of Moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen meer terugontvangen en het Eeuwige Leven erven.

 21. Hallo Piet1 , het is geenszins mijn bedoeling om je te bezeren met wat ik schreef.

  Over het occult, was voor mij vooral op ‘zieners’, gericht. Had ik beter duidelijker moeten neer zetten.
  Ik heb niets met zieners, zowel niet uit de hoek RKK of uit de J.G richting.
  Uit geen enkele ‘geloofsrichting’, met hun fraaie zogenaamde toekomst of verleden visioenen wat ze ineens zien.
  En juist dat is vaak occult.

  Profeten of ‘zieners’, kregen van God een blik of profetie in de toekomst, en altijd gericht op Gods plannen, nooit een blik op het verleden.
  En al helemaal niet over de het ontstaan van Jezus als mens uit de maagd Maria.
  Tot zover ik weet, lees ik nergens dat men ineens van alles zag uit een ver verleden.
  Wat is geweest is geweest.

  Alleen wat in de twee evangeliën staat beschreven. Matth. en Lukas, lezen we over Maria en Jezus. Hoe zij zwanger zou worden door de Heilige Geest.
  Verder weten we niet heel veel daarvan. Ook niet of zij ineens transparant werd. Dat zijn toch ergens menselijke beredeneringen. Omdat een katholieke ziener dat ineens voor zich zag. En zo werd Maria gezien als heilige, en de hele toestand eromheen. Zo kreeg krijgt Maria een grotere plaats als Jezus Zelf. En dát is occult.

  Weet je Piet1, bij J.G was het ook een drama… daar was Jezus eerst de engel Michaël. Ook zo verdraaid als maar wezen kan. En ik geloofde dat. Wist ik veel, je neemt het aan, denkende dat je de waarheid hebt.

  Maria werd zwanger omdat de Heilige Geest over haar kwam, lezen we in Lukas.
  Mattheüs geeft het weer… ‘…want wat in haar ontvangen is, is uit de heilige Geest. Dat krijgt Jozef in een droom te horen.
  Verder lezen we daar niet veel over.
  Het was Gods werk, en het was Zijn grote plan. Wat al zo groot en wonderlijk is.
  Ook voor jou Piet1, gezegend 2020. Jezus onze Heere, Zijn grote genade en liefde om je heen,

  @ Muggenzifter, 30/12/2019 om 7:38 pm
  Dit is geweldig mooi. Niet alleen mooi, het is een waarheid zo enorm groot, wat je geschreven hebt. Dank je wel voor deze grote bemoediging. Hoe groot onze Vader en Jezus onze Heere zijn.
  Mag ik het artikel gebruiken?? Ben altijd op zoek naar gezonde en opbouwende artikelen. Wel met toestemming hoor.

  @ Michaël, ja, dat lijkt mij wel pijnlijk om onschuldig, als crimineel bekeken te worden.
  De Heere weet het, en ziet het. Ik kan dat makkelijk zeggen op afstand, maar onze gebeden kennen geen afstand.
  Sterkte lieve broeder, ooit wordt alles rein en schoon, ook de mensen onder elkaar. Samen met de Heere en onze Vader. Daar mogen we naar uitzien en Hem verwachten. Samen met elkaar.

  @ Harold, dank je wel. Dus ook jij heb die ervaringen?? Het gaat alleen om onze Heere Jezus Christus.
  Hij was en is de enigste die volmondig kon uitroepen aan het kruis, ‘Het is VOLBRACHT.
  Het is Zijn bloed alleen wat Redding brengt.

  @ Ramshoorn, mooi gedicht. En een waarheid zo groot en dierbaar.

  @ Wachter, u schreef…
  Slechts Jezus, en HIJ alleen kan redden! Nu weet ik wedergeboren als ik mij beschouwen mag, veilig in de handen van de Heer, en onze Verlosser; Jezus de Christus. Buiten HEM is geen redding mogelijk…
  Daar kan ik alleen maar Amen op zeggen.

  @ Raveltje en Nieuw Begin… Ja, ook in 2020 zal de Heere zijn. Hij waakt, en sterkt, en bemoedigd.

  En ook voor Xander en zijn team, dank jullie wel, voor deze site en de goede zorgen.

  Lieve allemaal… laatste woorden in dit jaar, we gaan met moed het nieuwe jaar weer in. Wij zijn nooit alleen.
  Vaders zegen en kracht om jullie allen heen, maar ook voor jullie dierbaren, en de mensen die dicht bij jullie staan.
  Lieve groet, Esther.

 22. @ Harold: 4:47 pm. Eens met uw reactie. Zelf kom ik ook, uit een rooms “nest”. Mijn ogen gingen open, toen ik het boek “Opstand”, las, over het leven van Maarten Luther. Toen ben ik uit de RK gestapt, want mijn ogen gingen open, in het besef, dat ik behouden ben, door het ultieme offer van onze Heer en Verlosser Jezus, op Golgotha. Helaas neigen momenteel protestantse Gemeenten, misleid, naar een vorm van samenwerking met de RK, en geloven de valse informatie vanuit een zichzelf benoemde paus. Hoe wrang kan het zijn. Slechts Jezus, en HIJ alleen kan redden! Nu weet ik wedergeboren als ik mij beschouwen mag, veilig in de handen van de Heer, en onze Verlosser; Jezus de Christus. Buiten HEM is geen redding mogelijk, en zeker niet door Mariaverering.

 23. @ Raveltje 31/12/2019 om 4:53 pm

  Dank u. Ik wens u en alle anderen op dit forum hetzelfde.
  Hartelijke groet, Michaël

 24. Iemand heeft ooit gezegd dat het bloed der martelaren het zaad der kerk is.
  Wie geloofd dat het bloed van Jezus ons heeft gereinigd hoeft geen martelaar te zijn
  Het zijn bedenkels van religies en sekten,om juist christenen te vervolgen, gevangen te nemen alles af te
  plunderen en zelfs te vermoorden, voor hun eigen gewin.
  Ook dat soort is doorgedrongen in politiek, wetenschap en samenleving
  De wet veranderen is de wet verkrachten
  Ook Michael heeft dat waarschijnlijk ondervonden, zoals velen van ons.
  Wens een ieder veel kracht en wijsheid en God’s onmisbare zegen, Hoop op God en weest geborgen.

 25. @Piet1 Hoe lezen katholieken eigenlijk de Bijbel? Als ik zie dat je in je bericht aan Esther tweemaal Hebreeën 4:12 aanhaalt om te verklaren dat Maria een verheerlijkt lichaam heeft verkregen en vrij was van erfzonde, dan stel ik toch de nodige vragen. Hebreeën 4:12 is geen moeilijk te begrijpen tekst:
  ‘Want het woord van God is levend en vol van kracht. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard, het dringt zo diep door dat het alles in ons van elkaar lossnijdt, zelfs onze diepste gedachten en verlangens. Daardoor wordt duidelijk wie wij werkelijk zijn.’

  Je moet er wel erg veel interpretaties aan toevoegen om hieruit het zogenaamde verheerlijkte en van erfzonde vrije lichaam van Maria te halen. Dit is een tekst die op iedereen slaat die de Bijbel in geloof leest. Het zegt dat het Woord van God zo vol van waarheid is, dat wij van binnen compleet verscheurt kunnen raken. Het laat ons namelijk de waarheid zien en doet ons beseffen hoe zondig wij zijn.

  Ik had het al eerder aangegeven, katholieken moeten haast wel Bijbelteksten anders lezen, want anders kunnen zij de Bijbel nooit en te nimmer laten aansluiten op hun eigen katholieke leer. Zonder hun eigen leer, overleveringen en tradities is de katholieke kerk gedoemd om ten onder te gaan. Als enkel de Bijbel als enigste leer was aangehouden, dan had de katholieke kerk er heel anders uitgezien en was er zelfs geen paus geweest. Al die toevoegingen, zoals de theorie over Maria, zien katholieken dit echt niet of is hun eigen leer zo leidend geworden dat de Bijbelse leer lager in rang staat dan de katholieke leer?

  De waarheid is beste Piet1 dat de Bijbel helemaal niets zegt over een Maria die vrij zou zijn van erfzonde of een verheerlijkt lichaam zou hebben. Dit is enkel een keiharde katholieke dogma. Net zoals Esther kom ik ook uit een besloten en sektarische gemeenschap. Afstand doen van gebruikelijke dogma’s en leringen is erg moeilijk als je er midden inzit. De echte Bijbelse waarheid werd voor mij pas duidelijk toen ik uitgetreden was en de Bijbel opnieuw ging lezen. Toen kwam ik erachter hoe moeilijk ik het mijzelf al die jaren had gemaakt met onzinnige verzinsels en angstmakerij.

  Altijd als Jezus Christus niet beleden wordt moeten er altijd alarmbellen afgaan. En dat klinkt misschien vreemd, maar Jezus Christus wordt katholiek niet op de juiste wijze aanbeden als men Maria bepaalde gaven toekent en zelfs aan Mariaverering doet. Als men zegt Jezus Christus te eren, maar ondertussen door de knieën gaat voor een Mariabeeld, hoe acceptabel is dit voor God? Dit moet de katholiek toch weten? Is de katholieke versie van het eerste gebod niet: ‘Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen’.
  Is het op de knieën gaan voor een Mariabeeld en bidden tot Maria de uitleg voor ‘maar mij alleen aanbidden’?

  Wat ik schrijf is niet verwijtend naar jou toe Piet1, wel naar de katholieke religie, maar ik probeer je wel te triggeren om hier eens over na te denken. Want aan de andere kant begrijp ik helemaal dat als je al jaren bij dezelfde club zit en je doordrenkt bent met hun leer, je niet beter weet. Als je erachter komt dat het toch anders is, dan voel je je verraden. Toen ik uit de geloofsgemeenschap stapte voelde ik zelfs schaamte, dat ik bepaalde dingen nooit gezien heb of wilde zien. Het is al vele malen hier gezegd, maar enkel Jezus Christus telt. Hij is het begin en het einde. Wat moeten we dan nog met Maria, met Petrus en al die honderden katholieke beschermheiligen? Het zijn voorbeelden geweest voor ons, maar meer betekenis hoeven we er niet aan te geven. Ik wens je daarom voor het nieuw jaar meer Jezus Christus toe zonder het katholieke sausje.

 26. Wens al mijn lieve broeders en zusters een gezegend twintig/twintig! Het komt goed lieve mensen want ook in onze tijd zal de Here Zijn. machtswoord spreken tegen de verderfengel..steek Uw zwaard in de schede!

  Overal wordt het Evangelie van Jezus Christus gebracht tot in de slangenkuil van 070:

  https://www.youtube.com/watch?v=WKd7yIMqWeE

  En wereldwijd in alle talen klinkt het : ‘Glorie aan het Lam dat werkelijk all zonde voor elke plaats op aarde en voor elke tijd heeft betaald voor de Ogen van Heilige Israel’s , Die de zonde niet kan aanzien maar in Jezus Christus de zondaar genadiglijk aanziet’:

  https://www.youtube.com/watch?v=bIGv3XFwexI&list=RDbIGv3XFwexI&start_radio=1

  Oh Here hoor, oh Here vergeef, oh Here merk op en kom Uw volk Israel tegemoet en soort Uw Geest uit op alle vlees opdat het wereldwijd Loofhutten kan doorbreken in de horizontale geschiedenis!

  Jezus Christus is de ware Vredevorst Joden! Bekeert je tot Hem Israel en LEEF!
  Bekeert je tot Hem Islamieten, nageslacht van Abraham! Een wees een zegen zoals Jesaja 19 je oproept samen met Israel een zegen te worden in het midden der aarde!!
  Het is de derde Gods’ Dag en er hangt reeds een lijklucht over de planeet.. vooral in het Midden Oosten..vervul de profetie van Jesaja 19 Israel en Islamitische Wereld waartoe de Eeuwige je heeft opgeroepen door de Zoon van God, de Masjiach, Yeshoea!

  Een gezond en gelukkig 2020
  A healthy and happy 2020
  Un 2020 saludable y feliz
  Здоровый и счастливый 2020
  2020 בריאה ומאושרת
  2020 صحية وسعيدة
  2020 sihiyat wasaeida
  健康快樂的2020年
  Jiànkāng kuàilè de 2020 nián

 27. Aan Esther: vanwege 30/12/2019 om 5:39 pm,

  Het volgende schreef ik:: Toen Maria Jezus ontving werd Zij helemaal “transparant,” Haar lichaam werd (voor dat moment) een {verheerlijkt lichaam} en zo was het ook bij Zijn Geboorte, Hij kwam uit Haar op dezelfde wijze en dat zou niet mogelijk zijn geweest als Ze de erfzonde nog bezat.

  -Transparant- tussen aanhalingstekens.. men zou dus ook kunnen zeggen: het Licht doorstraalde Haar hele wezen en werd als het ware een verheerlijkt lichaam, Hebr.4:12 ..en had ik het dus over het [verheerlijkte lichaam] ..het Licht-Jezus scheen in de duisternis en de duisternis nam het niet aan, het Licht Jezus kwam in Haar.

  Door de erfzonde is het verstand verduisterd en de geestelijke vermogens en de vermogens van de wil in zijn vermogen verzwakt, Maria zou dat Licht niet kunnen ver-dragen als ze niet zonder de erfzonde was, ook zou ze dan het Ja woord niet kunnen geven (namens de mensheid)..terwijl Hebr.4:12 pas de eeuwige jeugd betreft.

  Als je de link naar A.K.Emmerick zou lezen dan kun je zien dat de zegen die Abraham, Isaak en Jacob ontvingen de zegen was waardoor de gevolgen van de erfzonde werd doorbroken en die uiteindelijk ontvangen werd door de ouders van Maria, jammer dat je die informatie thuis brengt onder de categorie occult ..je oordeelt zonder te beoordelen..Jesaja 11:3.

 28. Ik sluit me aan bij de woorden van Esther op 30/12/2019 om 8:13 pm

  Michaël

 29. Inderdaad @Esther, Bedankt voor uw aanvulling in deze discussie: We moeten de Geestelijke wapenrusting aandoen…[Efeze 6:10-20] iemand zei eens… we moeten Christus Jezus aandoen… om alle brandende pijlen van de duivel te weerstaan. Niet altijd makkelijk, juist omdat ik vaak genoeg onderuit gaat, maar met Hem, mogen we opstaan en weer verdergaan, aan Jezus hand.”

  Beste Allemaal, Nog even samen terugblikken op dit wel heel bijzonder jaar 2019 waarin zoveel grote rampen gebeurden: Jesaja 60.

  Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen
  Ach, wij vinden, waar wij staren, niets bestendigs hier beneen
  Op de weg, die wij betreden, staat geen voetstap die beklijft
  Al het heden wordt verleden, schoon ’t ons toegerekend blijft

  Zijn Gods wegen donker, duister, mens, omsluier uw gezicht
  want wat komt is vol van Luister, Oogverblindend, louter Licht
  Waar, wanneer, kan niemand weten, dat het komen zal, staat vast
  is voorzegd door de profeten, Licht dat Wereldwijd Verrast!

  Ook aan Xander en zijn onvermoeibare Team die iedere dag weer een onderwerp heet van de naald pasklaar in de groep gooit voor de vele reageerders, of aan ieder die mee las.
  Ik wens u allen een veilig uiteinde 2019 en gezegend 2020 toe!

  Het beste komt nog! Jeshua/Jezus zegt: Ik heb de wereld overwonnen!!! Johannes 16
  en Psalm 2 en 72. Shalom. Ramshoorn.

 30. Ook Xander/Mod. en Harold, ook voor jullie, Gods zegen in het nieuwe jaar, en voor altijd, totdat we opgehaald worden.
  Dan zien we Hem van aangezicht tot aangezicht.
  Liefs Esther.

 31. @ Esther 30/12/2019 om 5:39 pm

  Mijn hartelijke dank Esther, voor de je bemoediging en de bemoedigende Bijbeltekst. Ja, zelfs satan kan ons niet scheiden van Gods liefde welke is in Christus Jezus, onze Heere. Satan kan ons af en toe wel aan het twijfelen brengen, mij althans, maar dat maakt mij eigenlijk alleen maar standvastiger in mijn vertrouwen in de Heer, in Zijn gerechtigheid en in de Waarheid.

  Je zit goed dat sommige dingen inderdaad anders aanvoelen, voor iedereen ben ik nu een crimineel, terwijl Ikzelf niet eens fout ben geweest. Zij verheugen zich in leugens, ik in de waarheid. Maar op een dag zullen al hun doelbewuste vervalsingen, leugens, fabricage, diefstal en jarenlange systematische ‘satanische’ terreur aan het licht worden gebracht. Zo waarlijk de Heere mijn getuige is. Het mooiste moet inderdaad nog komen!

  Op naar het nieuwe jaar, ik vind 2020 een mooi getal.
  Nogmaals mijn dank voor jouw lieve woorden en bemoediging.
  Ik wens je onze Vaders liefde, bescherming en zegen.
  Hartelijke groet, Michaël

 32. Geen einde

  Alles op aarde heeft een einde. Het jaar dat nu bijna voorbij is, spreekt er weer zo duidelijk van. Alles wat we in de schepping zien, veroudert en vergaat; het ene jaar na het andere neemt een einde; op het kerkhof wordt het einde van alle mensen gezien. En het is zoals de Prediker het uitdrukt: ‘De levende moet het ter harte nemen’ (Pred. 7:2), Nu is het echter een grote troost eraan herinnerd te worden ‘dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is’ (Klaagl. 3:22). Al moeten wij erkennen het oordeel verdiend te hebben als wij met schuldgevoel gelovig en vertrouwend tot God naderen, wij hoeven de hoop niet te laten varen. ‘Dit zal ik ter harte nemen,’ zegt de man die ellende heeft gezien door de toom van God, ‘daarom zal ik hopen: Het is de goedertierenheid van de HE ERE dat wij niet omgekomen zijn; … daarom zal ik op Hem hopen’ (Klaagl. 3:21-24),

  Welk een rijkdom van goedheid is er bij God! Zijn trouw is groot! Zijn ontfermingen zijn elke morgen nieuw! Habakuk kon bidden: ‘Denk in Uw toom aan ontferming!’ (Hab. 3:2), Aan vele dingen, aan het leven van velen hebben wij een einde zien komen. In de dagen van Noach is het einde van alle vlees gekomen en zo’n einde – dán het einde van álle dingen – is in de nabije toekomst te verwachten. Maar heerlijk is het eraan te denken dat ondanks alles Gods gunst oneindig is, de barmhartigheden van de Heer eindeloos zijn.

  Wie kan de opzoekende liefde van de goede Herder begrenzen? Gaan niet de woorden van het evangelie tot de einden van de wereld? En heeft Gods opzoekende liefde ooit een einde, zo lang er mensen zijn die gered kunnen worden? Iedereen van ons denkt er bij het einde van het jaar aan dat het nu nog de genadetijd is, waarin Gods oneindige liefde redding om niet aanbiedt, opdat áls we ons nog niet door de grote Zoeker hebben laten vinden, we vóór het einde van het jaar nog het eeuwige leven ontvangen door het geloof in de Heer Jezus Christus.

  Is er ooit een einde aan de liefde van de Heer Jezus voor de Zijnen? Hij was zo goed om op deze aarde te komen. Zijn liefde was sterker dan de dood, ja, oneindig groot. En we lezen in het Evangelie van Johannes dat de Heer Jezus, vóórdat Hij deze aarde verliet, ‘wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, [en] de Zijnen die in de wereld waren, had liefgehad, hen liefgehad tot het einde’ (Joh. 13:1). In de Brief aan de Hebreeën wordt ons gezegd dat Jezus Christus een onveranderlijke Priesterschap heeft en de biddende Hogepriester is voor Zijn volk, waarom Hij ook volkomen, dit is ‘tot het einde’, kan behouden wie door Hem tot God naderen (Hebr. 7:24-25),

  De liefde van de Heiland strekt zich uit over alle tijden, tot aan de einden van de wereld. De Heer Jezus draagt de voorwerpen van die liefde op Zijn schouders en op Zijn hart. Hij leeft om voor hen te bidden. En ten slotte: heeft Hij, aan Wie alle macht gegeven is in hemel en op aarde, niet vóór Zijn hemelvaart tot Zijn discipelen de bemoedigende woorden gesproken: En zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw (Matt. 28:20)? Al komt dus aan de wereld, aan elke eeuw, aan elke bedeling een einde, aan de liefde en zorg van de Heer nooit!

  Wij, eindige mensen, kunnen ons het oneindige zo moeilijk voorstellen. Maar laat het ons door de beloften van God duidelijk mogen worden, want door het geloof verstaan wij dingen die met het verstand niet kunnen worden doorgrond.
  Salomo heeft het eens in een openbaar gebed uitgesproken: ‘Niet één woord is onvervuld gebleven van al Zijn goede woorden, die Hij gesproken heeft’ (1 Kon. 8:56), Dit kunnen ook wij getuigen. Daarop mogen ook wij rekenen. Wát er ook gebeurt, hóe het ook loopt: aan de barmhartigheden van de Heer, die over ons al zo vele zijn geweest, zal geen einde zijn!

  Oneindige liefde, hoe rijk maakt U toch!
  U mint ons, O Heiland, wat wensen wij nog?
  Allen die deze site bezoeken, wens ik een gezegend nieuwjaar toe. De Heere bevolen,
  groet Muggenzifter

 33. @ Esther: 5:39 pm. Ik sluit mij gaarne bij je liefdevolle reactie aan Esther. Dank voor steeds weer jouw bemoediging, daar haal ik kracht uit. Ik wens: Muggenzifter, Piet1,Nieuw Begin, Ramshoorn , Esther, en Raveltje, veel kracht en Zegen van onze Heere toe, en het beste voor 2020.

 34. Hallo Michaël, dank je voor je lieve woorden. Lukt het allemaal wel weer een beetje. Kom je weer wat in het ritme??
  Na wat jij hebt meegemaakt, voelen bepaalde dingen vast wel anders… maar, misschien zie ik het ook verkeerd hoor.
  Hou vol, Michaël, je bent nooit alleen. Denk maar aan woorden van Paulus in Romeinen 8 : 38-39. Best wel bijzonder om elk onderdeel wat Paulus schrijft, te lezen.
  Dood en leven… maar ook engelen, overheden, krachten, tegenwoordige en toekomstige dingen, hoogte en diepte nog enig ander schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Niets maar dan ook niets zal ons van Gods liefde scheiden. Geweldige teksten.
  Sterkte en liefs Michaël.

  @ Piet 1, 27/12/2019 om 10:32 pm…
  U haalde Romeinen 1 : 3 aan, tegenover Hebreeën 10, en daar ben ik helemaal mee eens. De Heere Jezus is geboren uit het geslacht van David. Jozef en Maria kwamen uit het geslacht van David, en de Heere is toch geboren uit Maria. Zo is één van Gods profetieën vervuld. De Heere Jezus was naar het vlees toch een Jood en stond onder de wet, om de hele wet te vervullen.
  Ik geloof niet in zieners vanuit de rkk, Maria werd niet ineens transparant. Het voelt occult, wat ik allemaal zo lees. Daar krijg ik de kriebels van, heb de linken ook niet geopend.

  Ramshoorn heeft een waarschuwing neergezet over allerlei occulte/demonische zaken. Het is een gruwel in Gods ogen.
  Een enorme waarschuwing voor ons allen.

  En toch heb ik begrip voor u, Piet 1, niet voor alles wat u schrijft, dat niet, sommige dingen zijn zeker wel goed… maar ik weet zelf hoe moeilijk het is om je los te maken van een sekte/valse religie. Met de kracht van de Heere lukt het.
  Ramshoorn heeft al zoveel sterkte en duidelijke teksten neergezet voor u, maar u haalt steeds weer de rkk leer erbij.
  En dat begrijp ik niet, dan wordt het zo onbegrijpelijk. Soms begrijp ik u wel, dan wordt het ineens weer zo ingewikkeld, dan snap ik er niets van.
  We moeten het van géén enkele religie/sekte/geloofsrichting hebben…. Wij hebben Christus Jezus nodig.
  Vraag het aan de Heere Jezus… Hij heeft alle antwoorden.
  Er wordt veel gebeden door allerlei broeders/zusters voor ieder die ergens in verstrikt is geraakt. Dat men Jezus leert kennen.

  Hij roept naar iedere gelovige in Christus… “Ga uit haar, mijn volk, ga uit Babylon’….

  @ Muggenzifter, heerlijk om steeds de Psalmen zo te lezen.
  Dank u wel, zo trouw… steeds weer mogen we lezen en er vooral van leren. Een enorme bemoediging. De eerste Psalmen gaan al rond.

  @ Wachter en Raveltje… lieve broeders, dansen in de Heere, dan dans ik mee, Wachter.
  En hou vol in Christus Jezus, het belangrijkste is HIJ. De Heere alleen, kan ons reinigen, zo mooi, niet ons hier en daar wat oplappen… we worden volledig nieuw in Hem. Hou dat stevig vast Raveltje, de Heere alleen weet wat in u en ons allen leeft.
  Hij weet de nood het verdriet de eenzaamheid alle moeilijkheden… maar ook onze blijdschap en vreugde. Niet wij, maar de Heere Jezus. Hij alleen geeft ons de kracht en sterkte om door te gaan.

  @ Dank Ramshoorn, voor de ernstige waarschuwing over het occulte. Er kan soms zo aan ons getrokken worden, wat we zien of lezen of wat dan ook… hoe belangrijk voor ons om dicht bij de Heere Jezus te blijven. Wij hoeven het nooit alleen te doen. We moeten de Geestelijke wapenrusting aandoen… iemand zei eens… we moeten Christus Jezus aandoen… om alle brandende pijlen van de duivel te weerstaan. Niet altijd makkelijk, juist omdat ik vaak genoeg onderuit gaat, maar met Hem, mogen we opstaan en weer verdergaan, aan Jezus hand.

  @ Nieuw Begin, heel mooi en bemoedigend. Onze Heere en hemelse Vader zitten niet stil, Hij wil dat ieder mens tot bekering komt, in Zijn Zoon Jezus Christus. Altijd weer kostbaar als we getuigenissen lezen. Zo bijzonder, en allemaal zo anders.
  De engelen juichen, bij ieder mens die gered wordt… geweldig hé.

  Lieve allemaal, nog één dag, dan is het weer een nieuw jaar. Steeds dichter bij de komst van de Heere.
  Vaders zegen, sterkte, en bescherming om jullie allemaal heen.
  Liefdevolle groet van mij, jullie medestrijdster in het geloof van onze Heere Jezus Christus.
  Esther.

 35. Ramshoorn, bedankt voor de aanvulling met gedeelten uit de bijbel.

  Nieuw Begin
  Dat was een lang verhaal, wat ik aandachtig heb gelezen. Zo mooi dat mensen bij de Heere Jezus willen horen.
  Maar wat worden ze vreselijk behandelt. En dan toch zo dankbaar zijn. En de wonderen die gebeuren.

 36. Beste @wachter, Bedankt, wonderlijk dat ook de Ingezonden van Muggenzifter en Raveltje dit onderwerp aanvulden. Het Licht is sterker dan de duisternis. We leven in profetische tijden, we kunnen de krant naast de Bijbel lezen.

  Ben blij dat ik in de spannendste periode van de wereldgeschiedenis geboren ben: Israël kwam na tweeduizend jaar omzwervingen weer thuis in het land van Abraham, Izaak en Jacob: Israël!!!

  Nu alleen nog uitzien naar die grote zoon van David, de Joodse Masjiach Jeshua in Jeruzalem die Koning gaat worden in Israël en vandaar over de hele wereld. Zachariah 14:9. Hij draagt vele Kronen! Hij maakt alle dingen nieuw, de hemel en de aarde! Wat zullen we zingen en juichen.

  De bruiloft van het Lam met zijn volk Israël is aanstaande! Het beste komt nog leerde Corrie Ten Boom ons toen we haar persoonlijk ontmoette in een hotel in Oosterbeek. Ze bad met ons. Een onvergetelijke ontmoeting! Openbaring 14 t/m 22.

 37. Beste @raveltje…Dank voor uw reactie. U schreef:
  “Dat is dode geesten oproepen om een politiezaak op te lossen via een medium. Terwijl God dat ten strengste heeft verboden.”

  Ja. klopt, allemaal van die Jomanda achtige toestanden met haar ingestraalde water. De duivel gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij verslinden kan leert Petrus in zijn Brief.

  “Iriscopie is ook iets van occulte waarzeggerij en gaat alleen maar om geld”

  Ja, vooral op kermissen, ze verdienen er goed mee. Denk ook aan alle dagbladen en Magazines die de toekomst voorspellen in hun rubriek horoscoop. In de vuilnisbak ermee!!! Jeshua/Jezus leert maakt u niet bezorgd om de dag van morgen, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Mattheus 5 t/m 7. Schuil bij Jeshua/Jezus. Psalm 91.

  “Wel geloof ik dat God mensen geneest wanneer je bidt en Zijn zegen vraagt over al het werk wat voor genezing nodig is. En het daarmee in Zijn handen wordt gelegd. Maar in dat occulte geloof ik niet en zal ik God niet toe verzoeken. ”

  Als ik ziek ben dan bid ik Psalm 107 hardop. Een gezond leven begint door Gods Geboden over gezonde voeding ter harte te nemen. Leviticus 11. Door anderen te vergeven zoals ook ik vergeven werd door Jeshua. Door voor de vrede van Jeruzalem te bidden. Psalm 122. Antisemieten worden door God gehaat. Psalm 139:18-24 Zou ik niet haten wie U haten? Ik haat hen [die antisemieten] met een volkomen haat. Zie ook Openbaring 20.

  “Ook geloof ik niet dat je voor een beeld te bidden of kracht kunt halen uit het kruis.”

  Dat klopt Raveltje, Je hoeft alleen maar Psalm 97 en 115 hardop te lezen hoe God over die beeldendienaars denkt en oordeelt. Het is een schande dat een paus nu nog in 2019 met een dode uitgemergelde Jezus aan het kruis rondwandelt. Hij moest zich diep schamen en zich bekeren, want het is toch Pasen geweest? Jeshua/Jezus stond op uit de dood, zijn graf in Jeruzalem is leeg. Zie hoe Jeshua levend verscheen aan Johannes op Patmos…

  Openbaring 1:12 En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien, die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren, en te midden van de kandelaren iemand als eens mensen zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel;

  14 en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam;
  15 en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren.

  16 En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de Zon schijnt in haar kracht. 17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd,
  Ik ben de Eerste en de Laatste,

  18 en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, IK BEN LEVEND tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de Sleutels van de dood en het dodenrijk.

  “Ook de euro was tovenarij.”

  JA klopt en ook die Roomse Blauwe [Maria] EU-vlag met 12 gele sterren die al decennia ongevraagd op alle auto’s prijkt op de voor – en achterbumper. Een grote schande dat de Tweede Kamer dit toestond in dit Protestantse Nederland.

  “En de toekomst voorspellen wanneer dit of dat gebeurd, mij geleid des Heeren hand. Maar wat zou het een God’s geschenk zijn dat de opname dichtbij is.”

  Vol verwachting blijf ik uitzien dat die dag eens dagen zal. Nog even geduld Raveltje. Lees Mattheus 24 en 25 en Lees 2 Thessalonincenzen 2 hoe dat snel allemaal in zijn werk zal gaan.

  Shalom. Ramshoorn.

 38. @ Ramshoorn met reactie aan Hans
  Ben het met u eens dat ze altijd God’s uitverkoren volk willen vernietigen. Maar God laat niet los wat Zijn hand
  begonnen is. U hebt veel werk gedaan om Hans de waarheid te vertellen, ik hoop en bid dat Hans het leest
  En er over na gaat denken.

 39. Uit de Nieuwsbrief 28 december 2019 nummer 51 van Dirk van Genderen voormalig CEO van de EO.

  Goed Nieuws, ter bemoediging

  Moslim terrorist droomde over de Heere Jezus!

  De extremistische moslim Usama woonde te midden van het Fulani volk in het noorden van Nigeria, in een basis van de terreurgroep Boko Haram. In de afgelopen jaren, vooral sinds Boko Haram meer is gaan samenwerken met IS, zijn daar naar schatting tienduizenden mensen gedood en 2,3 miljoen mensen zijn er verdreven.
  Tot zijn grote verbazing ontving Usama, één van de terroristen, van iemand een christelijke cd met aanbiddingsmuziek. Als hij even alleen kon zijn, luisterde hij naar die cd, aldus een rapport van ‘The Timothy Initiative’ (TTI).
  Op een dag gebeurde er iets verbazingwekkends. In een droom verscheen de Heere Jezus aan Usama en vertelde hem: ‘De redding is tot je gekomen.’
  Toen hij de volgende dag wakker werd, was hij geschokt. Hij had nooit zo’n droom gehad. Hij rende naar het huis van zijn oudere broer en vertelde hem de droom.
  ‘De Man in het wit’
  Zijn oudere broer, ook een moslim, schrok. ‘Het moeten duivelse geesten zijn,’ stamelde hij. ‘Laten we naar de marabout gaan.’ Een marabout is een islamitische religieuze leider, meestal geschoold in de Koran. Hij gaf Usama een amulet om zich te beschermen.
  De volgende dag droomde Usama over een Man in het wit, Die hij direct herkende als Jezus van Nazareth. De amulet was krachteloos en kon die tweede droom niet tegenhouden.
  Twee dagen later had Usama nog een keer een droom over Jezus. Deze keer bevond hij zich bij een rivier. Hij werd door het water gegrepen en dreigde onder te gaan. Op dat moment verscheen Jezus, pakte hem vast en redde hem uit het water.
  Hij hoorde de woorden: ‘De redding is tot je gekomen. Ga en predik Mijn Evangelie.’
  Toen Usama ’s morgens wakker werd, wist hij dat hij Jezus wilde volgen, maar hij wist nog niet wat hij moest doen. Toen hij aan zijn oudste broer over zijn derde droom vertelde en zijn verlangen om Jezus te volgen, gebruikte zijn broer het recht als oudste man in de familie om zich al Usama’s bezit toe te eigenen. ‘Hij pakte Usama ook zijn kinderen af, om te voorkomen dat ze ook in Christus zouden gaan geloven,’ aldus TTI.
  Opgesloten in de gevangenis
  Een buurman pakte Usama op en bracht hem naar de rechtbank. Vervolgens werd hij opgesloten in de gevangenis. Hij raakte alles kwijt, maar wist nog vrijwel niets over Jezus. Gelukkig was er een kerkplanter, verbonden met TTI, die hem opzocht in de gevangenis. Het was Maka en hij vertelde het Evangelie aan hem. ‘Usama stroomde over van blijdschap over wat hij van Maka hoorde.’
  De Heere werkte in hem door Zijn Woord en Geest, zodat Usama wederom geboren werd en zijn leven overgaf aan de Heere Jezus, als zijn Redder en Heere. Er gebeurde nog een wonder: iemand betaalde zijn boete, waarna hij werd vrijgelaten uit de gevangenis.
  Daarna ging hij weer terug naar zijn dorp, zonder bezittingen, maar vol van nieuw leven en hoop voor de toekomst. Hij weet dat hem veel moeilijkheden te wachten staan vanwege zijn geloof in de Heere Jezus, maar in alles stelt hij zijn vertrouwen op de Heere Jezus. (Bron: God Reports)

  Het Midden-Oosten

  * Goed Nieuws uit Nazareth

  Net als tijdens de afgelopen paasdagen deelden in Nazareth ook tijdens de kerstdagen leden van de Arabische gemeente ‘Jesus the King’ hulpgoederen uit aan Joden, moslims en christenen. ‘Wij doen dit om mensen in de stad te bereiken met het Evangelie,’ vertelt dominee Saleem Shalash. ‘Elke doos opent deuren.’
  Dominee Saleem Shalash.
  De kerk deelde meer dan 200 dozen met voedsel uit aan families in nood. Volgens de predikant reageerden veel mensen ontroerd als ze een doos met voedsel ontvingen. ‘De Heere Jezus deed het ook zo. Eerst voedde Hij de mensen, daarna onderwees Hij hen. Telkens weer kregen wij de vraag waarom wij dit deden.
  Aan Joodse mensen vertelden we dan over hun Messias en over de liefde van Jezus. Ook aan de moslims konden we vertellen over de liefde van Jezus.’
  Dominee Shalash vertelt nog dat hij met een groep van 45 vrijwilligers uit zijn kerk naar de kinderafdeling van het ‘Nazareth French Hospital’ ging om daar kerstgeschenken uit te delen en kerstliederen te zingen. Een arts vroeg hun om dat op de afdeling spoedeisende hulp te doen.
  ‘Toen wij begonnen te zingen, gingen de ramen van veel kamers van het ziekenhuis open en keken mensen wat er aan de hand was. Van alle kanten kwamen mensen aanlopen en begonnen spontaan mee te zingen, Joden, moslims en christenen, 45 minuten lang. Het leek wel de hemel op aarde, verenigd in vrede en vreugde, terwijl Jezus werd verheerlijkt.’
  Vrijwilligers van de kerk deelden verder in het ‘Italian Hospital’ in Nazareth ook nog 1500 evangelisatiekalenders uit christenen, Joden en moslims. (Bron: Kehila News)
  * ‘Jezus was geen Palestijn’
  Nogal wat mensen die zich christen noemen, beweren dat Jezus een Palestijn was, geboren in Palestijns gebied. Laurie Cardoza-Moore, de leider van de pro-Israel organisatie ‘Proclaiming Justice to The Nations’ (PJTN) stelt hier tegenover: ‘Jezus Christus werd geboren in Bethlehem uit een Joodse moeder. Dat betekent dat Hij is geboren en gestorven als een Judese Jood. De Bijbel spreekt nergens over een gebied met de naam Palestina. De claim dat Hij een Palestijn zou zijn, is antisemitisch en bedoeld om christenen te beroven van hun Hebreeuwse erfgoed.’
  Volgens Cardoza-Moore komt de leer dat Jezus een Palestijn is, bij het Bethlehem Bible College vandaan. Volgens ‘Palestinian Media Watch’ beweren verscheidene Palestijnse leiders dat Jezus de eerste Palestijnse martelaar was. (Bron: The Jewish Voice

  Actueel

  * Oefening in Dankbaarheid
  Wanneer aan ons wordt gevraagd, hoe we terugkijken op het afgelopen jaar, zouden wellicht meer verhalen klinken over moeilijkheden, verdriet en teleurstelling, dan verhalen waarin dankbaarheid de boventoon voert.
  Voor mezelf heb ik een poosje de tijd genomen om het afgelopen jaar te overdenken en me de vraag te stellen: Waar kan ik dankbaar voor zijn? Ik kan dit u ook aanraden.
  Ik moest erkennen dat ik de Heere over het algemeen te weinig dankbaar ben voor Zijn genade, Zijn goedheid, Zijn zorg. ‘Heere, dank U wel, alsnog.’ En mijn voornemen voor het nieuwe jaar is om deze vraag vaker aan mezelf te stellen om dankbaarheid te leren.

  * Ophef op Hogeschool Arnhem Nijmegen over christelijk afdelingshoofd

  Steeds vaker kom ik berichten tegen over discriminatie van christenen. Christenen worden soms alleen nog getolereerd, zolang ze maar zwijgen over hun christen-zijn en over hun opvattingen. Dit wordt weer duidelijk uit het onderstaande verhaal. Als u zoiets ook wel eens hebt meegemaakt, hoor ik het graag van u.
  De benoeming van Gerrit Averesch als nieuw afdelingshoofd van de Hogeschool Arnhem Nijmegen heeft voor de nodige ophef gezorgd. De gelovige Averesch zou met zijn opvattingen over homoseksualiteit voor een onveilig gevoel zorgen bij medewerkers en studenten, aldus De Gelderlander. Voorheen was hij directeur van het instituut Engineering. Door een fusie met de afdeling Automotive kwam hij in november aan het hoofd te staan van een team van ongeveer 300 medewerkers. In een brief hebben er 36 van hen bezwaar aangetekend tegen zijn benoeming.
  Volgens Rens Horn, hoofddocent van de afdeling Automotive, geeft Averesch op de werkvloer blijk van zijn kijk op menselijke relaties die niet stroken met de Bijbelse opvatting. Horn baseert zich op voorbeelden van medewerkers, die hij niet nader wil beschrijven om de betrokkenen niet in verlegenheid te brengen. ‘Er zijn collega’s die zeggen: ik voel me hier niet prettig meer, ik ga ergens anders werken,’ aldus Horn, die als enige de brief niet anoniem ondertekende.
  Averesch is ook actief binnen de SGP en de RMU. In een reactie zegt hij verbaasd en verdrietig te zijn over de brief. ‘Ik heb lhbti’ers in het team, maar die behandel ik respectvol.’ Hij vindt het lastig dat 35 van de 36 bezwaren anoniem werden geuit. Directeur Kees Boele van de HAN wijst erop dat de hogeschool openstaat voor iedereen. De keus viel op Averesch vanwege zijn kwaliteiten. (Bron: RD en De Gelderlander)

  * 35 psychologen stappen op bij Britse genderklinieken

  Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik krijg steeds meer de indruk dat er toenemende druk op jongeren en ook al op kinderen wordt uitgeoefend, via de media en op school, om zich de vraag te stellen of ze wel echt een jongen of een meisje zijn. Uit de medische wereld komen geluiden tegen geslachtsverandering, blijkt uit het onderstaande bericht, afkomstig uit Engeland.
  In de afgelopen drie jaar hebben 35 psychologen ontslag genomen bij Britse genderklinieken. Ze konden zich niet langer verenigen met de overdiagnose van kinderen en jongeren, die het stickertje ‘genderdysforie’ kregen opgeplakt. Zijn ze wel echt een jongen of een meisje? Veel te snel krijgen ze medische behandelingen aangeboden met puberteitsblokkers, als eerste stap naar de verandering van geslacht, aldus deze psychologen.
  Tien jaar geleden betrof het 77 kinderen in Engeland in één jaar, dit jaar zijn het er 2600, terwijl er ook nog 3000 kinderen op de wachtlijsten staan. En de aantallen stijgen.
  Eén arts, die anoniem wenst te blijven, merkt op: ‘Wij zijn extreem bezorgd over de consequenties op langere termijn van het gebruik van deze middelen. Dit zou wel eens kunnen uitlopen op een medisch schandaal.
  Verschillende artsen die door Sky News hierover werden geïnterviewd, merken op: ‘Wij ervaren grote druk om bij kinderen en jongeren die van meisje jongen willen worden of omgekeerd, direct met medicijnen te beginnen. Het zou veel beter zijn om hun eerst psychologische hulp te bieden.’
  Een psycholoog stelt: ‘Ik durf mijn mening niet in het openbaar te uiten. Wanneer ik dat doe, word ik verbaal afgemaakt door collega’s. Ik heb ooit medicatie voorgeschreven aan jongeren, dat zou ik nu nooit meer doen.’
  Eerder waarschuwde professor dr. Michael Biggs van de Oxford Universiteit al dat negatieve effecten van het gebruik van puberteitsblockers bij kinderen verborgen worden gehouden. Hij stelt dat er nog geen betrouwbare informatie is over de gevolgen van het gebruik van deze medicatie op langere termijn. ‘Wel vond ik een significante toename bij vrouwelijke patiënten die na een behandeling van een jaar met puberteitsblockers vertelden dat ze zich vaker probeerden te verwonden of zelfs te doden.’ Biggs stelt dat puberteitsblockers de gevoelens van genderdysforie juist versterken.
  Roekeloos en onverantwoord
  Dr. John McHugh, een vooraanstaand professor in de psychiatrie en gedragswetenschappen aan de Johns Hopkins Universiteit, noemt deze chemische behandeling van minderjarigen die zich ongemakkelijk voelen bij hun geslacht ‘roekeloos en onverantwoordelijk’. ‘Jongeren worden als experiment gebruikt van een zeer ingrijpende behandeling, waar pas later de gevolgen van zichtbaar zullen worden. Vaak liggen psychologische en psychosociale problemen ten grondslag aan deze gevoelens.’
  Na de puberteitsblokkers volgen, als de geslachtverandering wordt doorgezet, nog het toedienen van mannelijke of vrouwelijke hormonen, en operaties om het geslacht te veranderen.
  ‘Psychologische behandeling is het beste antwoord bij veel gender-verwarde jonge mensen,’ vertelt endocrinoloog dr. William Malone aan The Christian Post. ‘Ga niet direct ingrijpen met medicatie, na verloop van tijd verdwijnen bij velen die gevoelens vanzelf weer. Ook wanneer iemand andere transgenders kent, is de kans groter dat zo iemand bij zichzelf ook dezelfde gevoelens ontdekt.’
  Dr. Malone verwacht dat het steeds vaker zal gebeuren dat mensen die een geslachtsverandering hebben ondergaan, hun oorspronkelijke geslacht weer terug willen hebben, waarvoor weer nieuwe operaties noodzakelijk zijn. (Bron: CBN en Sky News)

  * IS doodt weer elf christenen in Nigeria

  IS (Islamitische Staat) is nog niet verslagen, zoals soms wordt gemeld. Op tweede kerstdag gaf de terreurorganisatie een gruwelijke video vrij waarin de moord op elf christenen in Nigeria werd getoond. Met deze moorden zegt de terreurorganisatie de moord op haar leider Abu Bakr al-Baghdadi te wreken.
  De slachtoffers waren de afgeweken weken ontvoerd in het noordoosten van Nigeria. Eén van de slachtoffers is doodgeschoten, de anderen zijn onthoofd. IS meldt dat de video een boodschap is aan alle christenen wereldwijd.(Bron: ND)
  Laten we blijven bidden voor alle christenen die wereldwijd worden vervolgd en moeten lijden om hun geloof in de Heere Jezus.

 40. @ Raveltje: 4:30 pm. Ook ik kniel enkel voor Christus Koning! De mensheid en de politiek, zij lossen niets op!

 41. @ Ramshoorn
  Dat is inderdaad een overdenking waard. Ik geloof niet in die dingen. Weet u wat tegenwoordig ook erg in de
  mode is? Dat is dode geesten oproepen om een politiezaak op te lossen via een medium. Terwijl God dat ten
  strengste heeft verboden. Iriscopie is ook iets van occulte waarzeggerij en gaat alleen maar om geld
  Wel geloof ik dat God mensen geneest wanneer je bidt en Zijn zegen vraagt over al het werk wat voor genezing
  nodig is. En het daarmee in Zijn handen wordt gelegd. Maar in dat occulte geloof ik niet en zal ik God niet toe
  verzoeken. Ook geloof ik niet dat je voor een beeld te bidden of kracht kunt halen uit het kruis.
  Ook de euro was tovenarij. En de toekomst voorspellen wanneer dit of dat gebeurd, mij geleid des Heeren hand.
  Maar wat zou het een God’s geschenk zijn dat de opname dichtbij is. Ook voor u met God’s zegen.

 42. @Hans schreef: 27/12/2019 om 6:45 Lang leve Putin en Xinping, ik heb de wodka al klaar staan.

  Als u benieuwd ben naar mijn antwoord op uw ingezonden, lees die dan op het Geloofsforum:
  Tot Ziens!

  Beste @Hans..Rusland en China hoe groot en machtig nu ook zullen het onderspit delven.

  Want hun…Grote sterke legers, raketten, vliegtuigen, atoomonderzeeërs betekenen niets als er straks opnieuw een paar Maccabeeën opstaan die net als 2200 jaar geleden in een paar jaar zich vrij vochten van machtige naties! Lees 1 en 2 Maccabeeën.

  Ik ben niet onder de indruk van die ingezonden brieven die ik lees over China en Rusland als toekomstige bevrijders? Ga de boeken van Pasternak, Soltzenytsin en Ds. Richard Wurmbrand eens lezen en wordt wakker. Zij leefden jaren onder de knoet van Rusland. China is/was nog erger!

  Zijn we vergeten dat Rusland Joden heeft laten creperen en altijd de Arabieren en de Palestijnen in alle oorlogen tegen Israël 1948, 1956, 1967, 1973 bewapend heeft? Mao, Palestijnen en Abbas kregen in Moskou een terroristische opleiding! Vergeten dat Putin nu een grote vriend van Syrië, Iran en Turkije is?

  Het einde van de wereldgeschiedenis staat al Tweeduizend Jaar overtuigend in de Bijbel beschreven. Lees de 22 hoofdstukken van Openbaring.

  Niet, China, Rusland, Iran, Turkije zal zegevieren, maar dat kleine al 3000 jaar belaagde volkje/landje Israël [Deuteronomium 7] Israël! Straks komt de Joodse Masjiach weer terug, [die ook mijn Masjiach is Jesaja 56] in Jeruzalem, de stad van de grote Koning. Openbaring 14 t/m 22.

  We lezen nu nog dagelijks in kranten hoe veel Arabische Palestijnse wereldleiders ook VN & EU Joden in en buiten Israël pesten met BDS economische boycot: koop niet bij Joden, tel daarbij ook vele afvallige kerkelijke leiders rooms/protestants van nu. Niet te geloven!

  Goddank: De dag komt dat zij allen voor Hem op de knieën zullen gaan. Details in Jesaja 60, Zachariah 14 en Filippenzen 2…Alle knie zal zich voor Hem Jeshua buigen volgens Paulus.

 43. Psalm 85:3
  ‘De ongerechtigheid van Uw volk hebt U weggenomen,
  U hebt al hun zonden bedekt’ vs. 3.

  Het onderwerp van deze Psalm is de vergeving die God Zijn volk schenken wil.

  Wij als gelovigen twijfelen niet aan de goedertierenheid van God, maar tegelijkertijd beseffen we ook dat God heilig is en Zijn rechtvaardig oordeel over Zijn schuldig volk moet uitoefenen.
  Ja, God is liefde, genade en goedertieren en daarom wil Hij de in zonde gevallen mens graag redden. Maar Hij is óók heilig, rechtvaardig en waarachtig en kan daarom geen enkele zonde door de vingers zien!
  Goedertierenheid en waarheid, gerechtigheid en vrede, liefde en heiligheid – deze Goddelijke wezenskenmerken zijn vanuit menselijk oogpunt bezien niet met elkaar te verenigen. Maar toch hebben ze elkaar aan het kruis van Golgotha ontmoet (vers 11).
  Aan het kruis zien we dat God de zonde moest oordelen, waardoor voldaan werd aan Gods gerechtigheid. Tegelijkertijd zien we ook Gods genade schitteren.
  Het kruis, waar de Heere Jezus het oordeel droeg over onze ongerechtigheden en waar Hij Zijn bloed gaf tot verzoening van onze zonden, werd het middel waardoor God genade kan schenken aan mensen die in Hem geloven.
  Een heerlijke harmonie! Het kruis van Golgotha is de plaats waar volkomen genoegdoening werd gegeven aan Gods heiligheid maar ook aan Gods liefde.
  Gods heiligheid bracht het oordeel over de zonde; Gods liefde schenkt genade ‘aan een ieder die in Hem gelooft’ (Joh. 3:16).
  Als de apostel Paulus daaraan denkt, dan roept hij het uit: ‘O diepte van rijkdom, beide van de wijsheid en de kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!’ (Rom. 11:33).

  O wonderbare gunstbetoning,
  o licht, dat zich van t kruis verspreidt!
  Hier schittert Gods gerechtigheid,
  hier straalt genadige verschoning.
  Geestelijke Liederen 153

  Allen een gezegend weekend toegewenst, groet Muggenzifter

 44. Een eindejaars gedachte:

  Het is ontstellend dat er gelovigen zijn die hoewel zij naar de kerk gaan, de Bijbel lezen, ook magnetiseurs bezoeken, sterrenbeelden dragen, horoscopen raadplegen, occulte boeken lezen, occulte films bekijken. Yoga en Mindfulness praktiseren.

  Zowel Mozes en de Profeten, Jeshua/Jezus en de Apostelen waarschuwen hiervoor.

  Zowel het Oude als het Nieuwe Testament verbiedt ten sterkste om je in te laten met
  Sterrenwichelaar en andere Toverij want dit is een gruwel voor de Here en zal je eigen leven
  zeer schaden.

  Kijk maar naar het leven van Koning Saul die door de medium/heks te Endor de Profeet Samuel raadpleegde. Het lukte…maar Saul vond met zijn zonen de volgende dag de dood als gevolg van deze zware zonde. Lees alle details 1 Samuel hoofdstuk 28.

  Lees wat Mozes leert in Deuteronomium hoofdstuk 13 en 18.

  In Jesaja hoofdstuk 47 lees ik: Uw wijsheid en uw kennis zijn het, die u verleid hebben, zodat gij bij uzelf zei: Ik ben het en niemand anders. 11 Maar u overkomt een onheil, dat gij niet weet te bezweren; u overvalt een verderf, dat gij niet vermoogt te verzoenen; u overkomt plotseling een verwoesting, waarvan gij geen vermoeden had.

  12 Houdt maar aan met uw bezweringen en met de talrijke toverijen waarmede gij u van jongs
  af hebt afgetobd; misschien kunt gij iets bereiken, misschien jaagt gij schrik aan.
  13 Gij hebt u afgesloofd met uw vele plannen; laten nu opstaan en u redden, zij die de hemel
  indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen weten wat u overkomen zal.

  14 Zie, zij zijn als Stoppelen, die het vuur verbrandt, zij kunnen hun leven niet redden uit de
  macht der vlammen; het is geen kolengloed om zich te warmen, geen vuur om daarbij te
  zitten. 15 Dat hebt gij nu aan hen om wie gij u hebt afgetobd, met wie gij van jongs af handel hebt
  gedreven; ieder van hen dwaalt zijn eigen kant uit, zonder dat iemand u redt.

  Lees in het Nieuwe Testament Handelingen 8 VERS 4-25 Simon de Tovenaar.
  Lees in het Nieuwe Testament Handelingen 13 vers 6-12 Elymas de Tovenaar.
  Handelingen 19 vers 13-20 De gelovigen van Efeze bekeerden zich van hun toverijen en verbrandden al hun Amuletten en Toverboeken.

  Laten wij ook eens onze boekenkasten nakijken en opruimen wat daar niet hoort…in de vuilnisbak. Je kunt niet God dienen en de duivel.

  Kies heden aan het einde van dit jaar wie gij dienen zult in 2020. Doe wat Jozua het volk Israëls leerde: Ik en mijn huis wij zullen de Here [JHWH] dienen!!! Jozua 24:15.

  Openbaring 9:21…en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.

  Openbaring 3 vers 5…Wie Overwint, zal aldus bekleed worden met Witte klederen; en Ik
  zal zijn naam geenszins uitwissen uit het Boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor
  mijn Vader en voor zijn engelen!!!

  Er is maar één Evangelie leerde Paulus in Galaten 1. Laat u niet bedotten door de leer van een Paus of die van de Wereldraad van kerken. Openbaring 2 en 3. Lees uw Bijbel en bidt iedere dag als u groeien wilt in het geloof!

  Allemaal een gezegend uiteinde 2019 toegewenst en een hoopvol 2020 in Jeruzalem? Openbaring 14 en 19.

 45. Aan Esther vanwege ..26/12/2019 om 8:34 pm,

  Wij weten dat de bijbel zichzelf niet tegenspreken kan ook al lijkt het soms.
  Rom.1:3 is niet in tegenspraak met Hebr.10-5 ..het is de katholieke zienster Anna Katharina Emmerick die dit bevestigt…en hetgeen daaraan uit Maria is.. en eraan toegevoegd ..lees zelf maar in de onderstaande links.
  De film van Mel Gibson: The Passion of the Christ.. is gemaakt naar haar visioenen.

  https://www.google.com/search?q=de+geheimen+van+het+oud+verbond&oq=de+geheimen+van+het+oud+verbond&aqs=chrome..69i57.20444j1j4&client=ms-android-wiko&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

  https://www.google.com/search?q=emmerick+Emmanuel&oq=emm&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i65l3j69i60.3079j0j4&client=ms-android-wiko&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

  Net als de Apostel Paulus in Galaten 6:17.. die de merkteken van Jezus in zijn lichaam droeg.. zo is het ook bij A.K.Emmerick en de meeste huidige zieners ((offerzielen de bliksemafleiders voor de toorn van God op de huidige zonden)) ..en niet de heilige Sint Franciscus droeg als eerste de stigmata maar dus de Apostel Paulus en voor Paulus was het ook Maria maar dan onzichtbaar ..Zij nam op stigmatische wijze deel aan de Passie van Haar Zoon.. dat heeft Jezus Christus aan verschillende begenadigden zelf bekend gemaakt.
  Op de lijkwade van Turijn heeft de Heer Jezus ook geen navel.

  Toen Maria Jezus ontving werd Zij helemaal “transparant,” Haar lichaam werd (voor dat moment) een verheerlijkt lichaam en zo was het ook bij Zijn Geboorte, Hij kwam uit Haar op dezelfde wijze en dat zou niet mogelijk zijn geweest als Ze de erfzonde nog bezat.

  Die heiligen weten wat het Bloed van Jezus Christus betekend, de sacramenten werken de vruchten uit wat op het kruis tot bloei kwam.. de verlossing.
  En daarom kan het doopsel-water vergeven ..maar alleen als sacrament ..dat iedereen mag toedienen. Het binden en ontbinden van de Apostelen had wel degelijk met het sacramenteel vergeven te maken en daarom beroepen de andere christenen zich op het bloed Van Jezus Christus en de RK dus feitelijk op beide ..de evangelische christenen wekken de indruk alsof de RK alleen o.a. uitgaat van het sacramenteel vergeven ..alsof dat in plaats is van het kruisoffer.

  Ook de persoon in Jeremia 33 en 23 zal een korte tijd de stigmata hebben tot zijn eigen heiligheid, ook o.a. vermeld bij de Grieks-Orthodoxe Vassula Ryden. In het tijdschrift [profetische perspectief] heeft Hubert Luns over het getal van meer dan duizend profetieën inzake de betreffende koning ..dus de koning in Jeremia 33…

  Zelfs een Vergilius van voor de jaartelling (zoals eerder aangeven) ..het door hem genoemde Novus Ordo Seclorum betekent: ..Nieuwe Orde van de tijden ((als de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde)) ..en dat is iets anders als wat de illuminati er van maken…de nieuwe wereldorde, NWO..die ze naar hun hand willen zetten ..feitelijk hebben ze allang de oorlog aan alle volkeren verklaard.. en al bezig.
  Ze denken dan ook dat het over hun antichrist gaat..althans dat willen ze ons voorschotelen.

  En dat de katholieke kerk gezuiverd wordt is bekend en na het 6e zegel zal het ware koningschap en ware opperherder–leider hersteld worden naar Zacharia 6:11-13.
  ……..

 46. @ Esther 26/12/2019 om 8:34 pm

  Hartelijk bedankt Esther, ik wens jou ook:
  Vaders zegen in het nieuwe jaar. En een liefdevolle groet van mij.

  ps Ik las je reactie op ”Hoe zou Jezus zijn behandeld als hij in onze tijd was geboren?”
  Ik vind mooi!

  Michaël

 47. Piet1
  Zie je nu wel dat Jezus God’s Geest had. De Heilige Geest. Esther zegt het ook en zij heeft meer bijbelkennis
  dan ik. Overigens kan God iets uit niets tot leven maken. Heel het scheppingsverhaal Genesis getuigt daarvan
  En mensen hebben alles uit de natuur nodig om iets te kunnen fabriceren, als God dat wegneemt gebeurd er
  niets. Als God geen regen en warmte geeft groeit er niets. Ook dat is genade.
  Door geloof zijn wij behouden. Door het geloof dat de Heere Jezus Zijn bloed voor ons is vergoten om ons te
  reinigen. God heeft ons geen kalme reis belooft, maar wel een behouden aankomst.

 48. @ Esther: 8:34 pm, op 26/12. Sluit me van harte bij deze aan, bij uw reactie. En dank voor de liefdevolle groet, die ik ook aanieder wil doorgeven op dit forum. Verheug u in de Heere, ten alle tijde.

 49. @Piet1 ‘ Van hieruit heeft de kerk dan ook begrepen dat Maria dan zonder erf-zonde is ontvangen… en hoefde Ze in principe ook niet te sterven.’

  Hier zeg je het goed: ‘de kerk heeft dan ook..’ Het is een gedachte van de katholieke kerk die in principe niet door de Bijbel wordt ondersteunt. Er worden vast allerlei Bijbelteksten bij gevonden en waar een bepaalde interpretatie aangegeven wordt. Maar de Bijbel gaat eigenlijk helemaal niet diep in op Maria en al helemaal niet dat ‘ze niet zou hoeven te sterven.’ Ook nu weer valt de gehele Marialeer onder de eigen katholieke leer.

  ‘Maar was Maria niet gestorven dan hadden ze Haar gezien als een Godheid en werd de boodschap en verlossing middels het offer op het kruis vertroebeld..’

  Een opvallende uitspraak voor een katholiek. Want dit is nu exact hoe de katholieke kerk met Maria omgaat. Ook al is Maria gestorven, de katholieke kerk behandeld Maria door Mariaverering juist als een Godheid. En daarmee vertroebeld dus ook de katholieke kerk het offer van Jezus Christus. Ze wordt zelfs nog hoger geacht, want ze krijgt zelfs de titel ‘moeder van God’. Verder wordt ze als middelaar gezien, waarvan de Bijbel uitdrukkelijk zegt dat alleen Jezus Christus deze taak toekomt. Dus op zich vind ik het goed dat je als katholiek zegt dat het zien als Godheid niet hoort, maar aan de andere kant verdedig je de katholieke zienswijze op Maria. Overigens geldt dit niet alleen voor Maria, hoeveel doden worden er wel niet in de katholieke kerk vereert? Iedere vorm van doden vereren is ook een vorm van verafgoding en leidt mensen af van de ware God die men zou moeten vereren.

 50. Beste @Piet 1. Ik open nooit links die ik niet vertrouw. Dus kom ter zake wat Rome bertreft.

  Wat ik weet van Rome uit bijbelse bronnen en vooral de kerkgeschiedenis is niet best/gruwelijk!

  Joden en Christenen hebben hun verhalen Goddank op papier gezet voordat ze door Rome op brandstapels gezet werden alleen maar omdat ze hun Bijbel of Talmoed lazen.

  Wie het apocriefe Boek Maccabeeen 8 t/m 14 leest ziet hoe Israël een verbond sloot met Rome. Dat hebben ze geweten, ongelooflijk stom. Miljoenen Joden zijn door Rome beestachtig vermoord nadat keizer Augustus die de Joden goedgunstig was naar de eeuwige jachtvelden vertrokken was.

  Rome kruisigde Jeshua/Jezus de Zoon van God in Jeruzalem in AD 33.
  Vernietigde de Tempel en Jeruzalem in AD 70 en vermoordde toen ruim 1 miljoen Joden. Hetzelfde gebeurde in AD 135 toen de Jood Bar Kochba de Romeinen verslagen had in AD 132, kwam Rome opnieuw terug en vermoordde opnieuw 500.000 Joden. Daarna werden zij outcast voor Rome opgeborgen in stinkende Getto’s totdat de Jood David Ben Goerion op 14 mei 1948 de Onafhankelijke Staat Israël uitriep.

  Joden en BijbelGetrouwe gelovigen hadden geen leven onder het draconische bestuur van Pausen en de Roomse Inquisitie. Lees Zij werden verstrooid onder alle volken, van Werner Keller en huiver.

  Miljoenen joden/christenen werden vermoord wereldwijd, vrouwen en kinderen werden verkracht, mannen werden als slaaf verkocht naar de galeien of werden gemarteld in hun gevangenissen door de Inquisitie. Lees: Misdadige pausen en hun handlangers, van Aat van Gilst.

  Nederlanders pikten het niet langer en met de Prins van Oranje 1572 en zijn broers werden de Roomse Alva en zijn bende uit Nederland verdreven en werden wij met Prins Maurits 1600 een Protestants land tot op deze dag. Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen trouwens ook.

  Ik ben gelukkig nooit in Rome geweest en ga liever regelmatig naar Jeruzalem de stad van de grote Koning!!! Daar ligt de toekomst voor Israël en de Vrienden van Jeshua! Psalm 48 Zachariah 14 en Mattheus 5:35 en natuurlijk Openbaring 14 t/m 22.

 51. Hallo Piet 1,
  Ik had het al gelezen, jou schrijven twee dagen terug. Had nog niet de rust/tijd om te reageren.
  Bij ons altijd veel drukwerk in dec. voor twee kerken/gemeentes.

  De teksten uit Jeremia 23 en 33, zal ik eens onderzoeken. Wie is dan die Spruit??
  Ik geloof zeker dat het om de Heere Jezus gaat..
  Zacharia 6… daar zie ik ook de Heere Jezus in. Hij is Die Spruit.

  Alleen dat laatste zie ik echt wel anders. Het Bloed van Jezus alleen, is waar redding in zit. Niet in het doopsel.
  Niets en niemand kan zonden vergeven dan alleen onze Hemelse Vader in Christus Jezus in Zijn kostbare bloed.
  In Handelingen 2 : 38, begint Petrus eerst met …BEKEER u…. men moet zich wel bekeren naar Jezus.

  Laten we niet vergeten dat het hele oude testament vol staat met profetieën aangaande Jezus.
  Alleen… Zijn Naam Jezus wordt nérgens vermeld. Dat kwam pas in het Nieuwe Testament.
  En toch weten de meeste van ons over Wie gesproken werd.

  Over Maria, zij had ook erfzonde, net zo als ieder mens. Hoe kan het nou dat Jezus zondeloos was? Niet alleen omdat Hij geen zonde deed… néé… Hij was ook vleselijk zondeloos. Er zat absoluut geen zonde in Hem. Hoe kan dat nou???

  Misschien geeft Hebreeën 10 het antwoord. vers 5, “… Slachtoffer en spijsoffer heeft U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt”. Uhh… een lichaam gereed gemaakt…
  Dat ienimie klein is door de heilige Geest in Maria geplaatst.
  Mattheüs zegt het nog iets duidelijker als Lukas.
  Daar lezen we Matth. 1 : 20 laatste zin “… want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest”.
  Wat is ontvangen? Ontvangen is iets krijgen, zoals we dat kennen.
  Maria heeft door de H.Geest iets ontvangen, Jezus.

  De Heere mocht in Maria groeien, om later geboren te worden. Maar… er zat geen stukje van haar zelf bij. Géén genen, géén bloed van haar, helemaal niets. Zou dat wel zo zijn, dan had de Heere óók zonde in Zijn vlees.

  Elke zwangere vrouw en het ongeboren vrucht/embryo wat zij draagt, hebben hun eigen bloed.
  Er zit geen druppel bloed van de moeder bij.

  En natuurlijk was Maria Zijn moeder, zij heeft Hem toch gedragen.
  Wat toch groot en geweldig om Gods Zoon te ontvangen.

  Hoe klein willen we God en Christus zien??? Het leven is toch alleen uit God/het Woord.
  Adam en Eva hadden toch geen ouders… onze Machtige God weet uit niets iets te maken. Zelfs leven.

  En Jezus was volledig mens. En Hij was óók Goddelijk. Hoe enorm groot is dit alles. Wij hebben een geweldige Machtige God de Vader en Jezus onze Heere.
  Daarom kon de Heere Jezus letterlijk als zondeloos Lam, op Golgotha alle zonden dragen, Hij werd tot zonde gemaakt.
  Met mijn hele hart geloof ik dit.

  Al die Maria verering is afgodisch.

  Voor jullie allen, Xander, Michaël, Ramshoorn, Piet1, Harold, Wachter, Raveltje, en vele anderen,
  Vaders zegen in het nieuwe jaar. En liefdevolle groet van mij, Esther.

 52. Aan @ Harold vanwege.. 26/12/2019 om 8:50 am,

  Het gaat om het juiste verstaan van de Menswording, de katholiek weet en kan weten dat Jezus Christus waarachtig God en waarachtig Mens is, Maria is een schepsel.. de Zoon van eeuwigheid geboren uit God de vader is in het bestaan van Zijn Menselijke natuur dus niet afhankelijk van Zijn Moeder op aarde.. en heeft toch zo gehandeld.

  Als mede-mens [Erf] ik uit man en vrouw ..ben ik mede-erfgenaam in het mens-zijn.
  In Rom.1:3 zien we dat de Heer Jezus uit het zaad van koning David is…dus hier heeft de Zoon in de natuurlijke orde van het mens-zijn willen treden ..dus ook in zijn erfelijkheid, dus in die zin ook tredend in de erflast van David. Van hieruit heeft de kerk dan ook begrepen dat Maria dan zonder erf-zonde is ontvangen… en hoefde Ze in principe ook niet te sterven.
  Maar was Maria niet gestorven dan hadden ze Haar gezien als een Godheid en werd de boodschap en verlossing middels het offer op het kruis vertroebeld..

  Ook in Lucas 1:34 zien we dat Maria zegt …[daar ik geen man beken] ..wat een vooraf besloten wilsbeslissing daar Zij de dienstmaagd des Heren is.

 53. Aan Esther vanwege {23/12/2019 om 2:05 pm},

  Hieronder een citaat uit jouw reactie…waar ik wat dieper op in wil gaan.

  {De teksten uit Jeremia 33 : 14-16 en Jeremia 23 : 5:6, zijn gelijkwaardige teksten. En het gaat over de Heere Jezus in het vlees, dat Hij komen zou. Zijn eerste komst is in het vlees. Het was in die tijd een profetie}.

  De Heer Jezus in zijn waarachtige menselijke natuur ((en waarachtig God)) wordt uitgedrukt als in het [vlees].. dit onderscheid moet duidelijk gesteld zijn.
  Ook veronderstel je (als aanname) dat in Jeremia 33 en 23 Jezus Christus wordt aangekondigd..terwijl daar het herstel van Israël in de eindtijd aangekondigd wordt ..33:14 maakt vers 16 extra duidelijk…en in die tijd moet de spruit ontspruiten ..dit is echt niet op Jezus Christus te betrekken ..maar Hij komt wel (in die tijd) in het 6e zegel.. als in een voorbij-gaan..zoals bij Mozes… want in het vlees is het volbracht Joh.19:30.

  Het goede verstaan van Jeremia 33 en 23 wordt in Zacharia 6:12 tot conclusie.
  Als men liefde voor het woord heeft moet men de durf hebben om je in je denken te vernieuwen en gebrekkige aannames los te laten; aannames ..om je eigen woord aan te halen In Zacharia 6:11-12 zien we dan niet alleen de aardse macht van de koning in Jeremia 33 en 23 maar ook een geestelijke macht, namelijk in de eindtijd Hoge-priester.

  Alleen in Jezus Christus zijn die verenigd.. maar hier op aarde moet het gescheiden zijn en optimaal zou het zijn als ze zich in die macht niet te buiten zouden gaan. En dat optimale wordt dus bereikt door het 6e zegel.
  Nog nooit in de geschiedenis is het Petrus ambt zozeer geschonden als in de huidige anti-paus
  Want hij misleidt opzettelijk zielen weg van Jezus Christus; hij zei dat hij angst had voor te lijden, maar wat staat hem al niet te wachten ..zo hij zich niet bekeert.

  Ook had je het over het bloed van Jezus en Zijn vergeving ..en toen viel mij te binnen dat aan Petrus in eerste instantie en aan de Apostelen in het algemeen de opdracht was gegeven -te binden en te ontbinden- Matt.16:19 en 18:18 ..wat sacramenteel is.
  Toen dacht: maar dat kan de “reformatie” helemaal niet en toen ging ik googlen ..en jawel daar gaven ze toe dat zij niet deden wat de RK kerk wel doet ..zij beroepen zich inderdaad op het bloed van Jezus ……….maar het is beide.. ook het doopsel vergeeft en dat is alleen mogelijk als het een sacrament is, Hand.2:38.
  ……

 54. @ Rode wauw
  Ben het met u eens, het zijne mooie woorden. Maar die hij ook zelf moet waarmaken.
  Vond de toespraak van Kees van der Staay mooier, omdat ik weet dat hij daar achter staat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *