2656

 1. Groot is de Here de God van Israel in Jezus Christus ook bij de heiden volkeren:

  Hoor oh Israel de Here onze God is EEN:

  ‘Looft de Here, roept zijn naam aan, maakt onder de volken zijn daden bekend; zingt Hem, psalmzingt Hem, gewaagt van al zijn wonderen.’
  ‭‭Psalmen‬ ‭105:1-2‬ ‭NBG51‬‬

  🙏Zijn naam is wonderbaar Jezus mijn Heer
  De Koning van deze aard is onze hulde waard
  Zijn naam is wonderbaar Jezus mijn Heer🙏

  🙏Hij is de Koning de Rots aller eeuwen
  Almachtige God is Hij
  Laten we buigen Hem Eer betuigen
  Zijn naam is Wonderbaar Jezus mijn Heer🙏

  🙏Looft de Heer oh mijn ziel en alles wat in mij is Zijn Heilige Naam 🙏

  ❤️Wees gezegend en geniet voor wie wij zijn in Christus ❤️

  Dit zegt God tegen ons allen Zijn kinderen:

  Mijn geliefde,
  De Heer zegent jou
  Hij beschermt jou en
  Hij schijnt Zijn licht over jou
  Hij zal jou genadig zijn en
  heel dichtbij jou zijn
  Hij zal Zijn vrede aan je geven

  God van trouw: ( Nederlands):
  https://www.youtube.com/watch?v=YpByoKBGCyk

  U bent de plek van mijn aanbidding ( Farsi- Vertaald in het Nederlands )
  https://www.youtube.com/watch?v=kHXP9WJY044

  Immanuel ( de Egyptisch Koptische Kerk ) Nederlands vertaald
  Zeer krachtig getuigenis van De Heer der ganse aarde en Zijn geliefde Zoon Jezus Christus door de Geest van Israel’s God:
  https://www.youtube.com/watch?v=G1zK5gldmTI

  Het Vrederijk -een Loofhuttenfeest- zal doorbreken door de bekering van GANS ISRAEL op de derde God’s Dag , dit derde Milennium! Satan laat de mensheid los want Jezus Christus heeft radicaal getriomfeerd op Golgotha …je zal voor de komende duizend jaar gebonden worden

  Lord of Glory:
  https://www.youtube.com/watch?v=G6d17h1A7Cs
  ( Hebreeuws met Engels ondertiteld )

 2. Nikserig incidentje vergeleken met Hamasraketten
  Leon de Winter, columnist, beschrijft hoe hij zich veiliger voelt in Tel Aviv met een luchtalarm vanwege een Hamas raketaanval dan in Amsterdam station NS-Sloterdijk waar 3 marokkanen hem bedreigen en bespugen en intimideren:

  Nikserig incidentje, zo nietig vergeleken met Hamasraketten. Maar toch… Heb het niet bij de NS gemeld, deed nog niet aan Twitter, heb er wel van wakker gelegen. Gek toch dat ik me onder die raketten in Tel Aviv minder onveilig voelde?

  Lees het hele premie artikel bij de Telegraaf:
  https://www.telegraaf.nl/watuzegt/2062649257/nikserig-incidentje-vergeleken-met-hamasraketten

  ( Dit is een premie artikel wat u kunt lezen als u de cache van uw webbrowser eerst leegt )

 3. Gebed:
  Heer, ik dank U voor al Uw liefde en goedkeuring voor mij/ons. Dank U dat U naar mij/ons glimlacht.
  Uw Liefde heeft mijn/ons leven veranderd, en ik/wij weet/weten dat dit zal blijven gebeuren, als ik/wij in U blijf/blijven groeien. Amen.

 4. Beste Ramshoorn schreef:
  11/02/2020 om 9:18 am

  Ik heb, denk ik wel 10 keer je laatste reactie opnieuw gelezen, met wat bedoel je toch.
  Ik had volgens mij al meerdere keren aangegeven dat ik met zo goed als alles wat je daarin aangeeft, ik het met je eens bent.
  Zoals Mattheus 23-37, Zachariah 12 en Romeinen 11 enz enz.
  Maar ik begrijp nu wel het misverstand.
  Dus even terug naar mijn stukje waarom ik mij in de discussie mengde.
  Hier ging het om, uit mijn schrijven.

  Aards gezien geef ik je volkomen gelijk over je hele schrijven.
  Maar ik denk dat we moeten oppassen met zulke analyses.

  Dus ik ben het met je eens, maar ik heb wel grote moeite met de conclusies die je daaruit trekt.

  Waar ik op reageerde was op jouw schrijven van 05/02/2020 om 8:38 am
  En daar had ik onderstaande zin uitgehaald, als voorbeeld natuurlijk.
  Jouw zin:
  de grootste blooper hebben de leiders van Israël gemaakt toen de Zesdaagse oorlog 1967 tegen Egypte-Syrië-Jordanië verpletterend door Israël gewonnen werd. Israël vergrootte toen maar liefst met de hulp van JHWH drie keer zijn Grondgebied. Enz enz..

  In beginsel geef ik je gelijk met deze stelling.
  Maar, je legt daar per direct de schuld bij de Israel leiders, terwijl het ook anders kan zijn, dat, dat juist de bedoeling van God was.

  Daarom heb ik het boek Job erbij gehaald, een man, helemaal en volgens God een zeer voorbeeldige diep gelovige man.
  Maar op voorhand blijven zijn vrienden hem voorhouden dat zijn lijden aan Job zelf moet liggen.
  In dat zelfde boek geeft God zelf zeer duidelijk aan, dat zijn vrienden het onjuist hebben
  Het lijden van Job had helemaal niets met zijn wandelen te maken, maar was het gevolg van Gods raadbesluit.
  In je laatste schrijven doe wel die conclusie trekken, in mijn ogen een onjuiste, ik haal hem er even bij.

  Jouw zin:
  Nu even kort reageren op het profetische boek JOB. God beproeft altijd zijn dienstknechten dat zien we bij Job die door God geprezen wordt voor zijn volharding. Job 38-42.

  Ook daar trek je per direct een conclusie dat God, Job beproeft.
  Sorry hoor, maar dat is in mijn ogen helemaal onjuist en dat geef je in dezelfde zin ook zelf aan met, Job die door God geprezen wordt.
  Er viel helemaal niets te louteren en het lijden lag niet aan Job.
  Eigenlijk maak je dan dezelfde fout als Jobs vrienden.
  Kortom, ik ben het heel vaak met je eens, alleen niet altijd met de conclusies die je daaruit trekt.
  Lees goed, ik verwijt je helemaal niets, dat zou zeer onterecht zijn.
  Ik trok in het verleden ook veel te snel conclusies totdat een goede voorganger dit aan mij voorhield.
  Soms kan dit ook zeer gevaarlijk zijn, voor anderen (die mee lezen) of voor je eigen geloof.
  Want zou je deze conclusie van je doorvoeren, maar dan bij Jezus, dan moest Jezus aan het kruis om te louteren, beproeven?
  Natuurlijk niet, het was voortvloeiend uit Gods raadsbesluit.
  Moest Israël Jezus aannemen 2000 jaar geleden, natuurlijk niet, Gods raadbesluit en daarmee een redding voor jou en mij.
  Daarmee heel gevaarlijk om Israël de schuld te geven dat zij Jezus verworpen hebben.
  Aards gezien deden ze dat wel, maar God had een ander doel en daarom verwierpen de Israëlieten Jezus.

  Weer terug naar Job, zou God Job als voorbeeld gebruiken in zijn twist met satan als Jop niet standvastig zou zijn?
  Natuurlijk niet, zoals Albert Einstein ooit zij, God dobbelt niet en in zijn almacht wist God allang dat Job niet zou wijken van zijn geloof.
  Waarom is dit nu zo belangrijk.
  Ik zou een voorbeeld geven en we kennen de zin, Gans Israël zou behouden worden.

  Romeinen 11-11 Zo zeg ik dan: Hebben zij gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre; maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken.

  Dat tegenover de zin,
  Johannes 14- 6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.

  Waar bijna de hele kerk daaruit meteen de conclusie trek dat alle Israëlieten die Jezus niet aangenomen hebben, tot aan Zijn wederkomst verloren zouden zijn.
  Maar die conclusie staat er helemaal niet bij.
  Romeinen11, Ze zijn wel gestruikeld, maar zij vallen niet, dat is wat er staat.

  En als laatste en daarmee voorgoed klaar met voorbarige of onjuiste conclusies trekken.
  Romeinen 11-36 Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

  Dat betekend dus, dat je niet eens met je ogen kan knipperen of het is God plan.

  Dus beste Ramshoorn ik hoop dat je nu wel begrijpt wat ik bedoel en ik hoop dat ik nu wel duidelijk genoeg ben geweest.
  We moeten oppassen met zulke analyses.
  Helaas moest ik het erg direct, op de man reageren, maar ik weet anders niet hoe ik het goed kan beschrijven.
  Dus lees het alstublieft en zeker niet als een aanval op jou of je geloof.
  Sterker, ik heb zelfs heel veel respect over wat je hier allemaal inbrengt.
  Ik probeer slechts een punt duidelijk te maken en lees het dan ook als een tip van een goede vriend.
  Het grote gevaar van onjuiste conclusies, waardoor bijvoorbeeld de kruistochten konden ontstaan.

  PS, i.v.m. een grote verbouwing kan ik moeilijk, zeg maar zo goed als niet reageren mocht je nog verder discussiëren over dit onderwerp.
  Het kan wel en ik wil ook wel, maar dan is het geduld hebben tot ik terug schrijf.

  Houd stevig vast aan de Heer,
  Jette

 5. Beste @Jette, Dank voor uw reactie! Interessant dat u nu ook het boek Job ter tafel brengt. daarover is ook wel het een en ander te bespreken zodat er straks nieuw licht straalt op dat uiterst boeiende boek!

  Maar waarom reageerde u niet op de voorzegging van Jeshua dat Israël uiteindelijk de ereplaats als HOOFD der volken zal krijgen die JHWH al in Genesis 12 aan Abraham beloofde: Wanneer zal Gods Toorn eindigen aan Israël volgens Jeshua? Hij leert het in Matteüs 23:37

  Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild. 38 Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. 39 Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, TOTDAT…gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!”

  Het is dus alleen nog een klein poosje wachten/uitzien TOTDAT de Knesset de Naam van JHWH gaat aanroepen. Dat zal gebeuren als Zachariah 12 en Romeinen 11 begrepen wordt door de Knesset!

  Jeshua en Paulus [Romeinen 11 en Openbaring 14] zijn het eens over een glorieuze toekomst voor alle 12 stammen [Openbaring 7] Israëls.

  Nu even kort reageren op het profetische boek JOB. God beproeft altijd zijn dienstknechten dat zien we bij Job die door God geprezen wordt voor zijn volharding. Job 38-42.

  We zien zelfs dat JHWH het toestaat dat Jeshua, Gods Zoon 40 dagen lang verzocht wordt in de woestijn ver van alle menselijke hulp door satan, de overste van de wereld.

  Matteüs 4:6 en satan zei tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u,
  en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.

  7 Jeshua/Jezus zei tot hem: Er staat ook geschreven: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken.

  8 Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid, 9 en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en m i j aanbidt.

  10 Toen zeide Jeshua/Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.

  11 Toen liet de duivel Hem [tijdelijk] met rust en zie, engelen kwamen en dienden JESHUA!!!!

 6. Beste Ramshoorn,09/02/2020 om 4:35 pm

  Bedankt voor je uitgebreide reactie.
  We hebben het allebei over oorzaak en gevolg.
  Daar ging mijn punt niet over, daar zijn we het over eens.
  Ik beschouw dat dan ook als de “point of view” gezien vanaf de aarde.
  Dus dan zal ik mijn punt nogmaals onderbouwen maar dan met een vraag.
  Hoe wilt je dan het boek Job plaatsen in oorzaak en gevolg?
  Voor mensen die het boek Job nog nooit gelezen hebben.
  https://www.statenvertaling.net/bijbel/job/1.html

  Maar ik neem aan dat je dat boek kent en/of gelezen hebt natuurlijk.
  Maar goed, in dat boek, vanaf Job 1, staat duidelijk de oorzaak en gevolg beschreven.
  Even in mijn eigen woorden,(lees anders het boek Job (1) voor de juiste tekst) via een “twist”, een weddenschap, tussen God en satan moest Jop vreselijk lijden.
  Hoe wil je dan dat boek plaatsen in menselijke oorzaak en gevolgzaken?

  Zo kom ik terug op je zin, Best Jette, Als ik ziek word, zeg ik niet net zoals de moslims…Het is de wil van allah.
  Dan blijft de grote vraag staan, hoe zat dat dan bij Job?

  Het antwoordt daarop geeft God zelf, hoe God Jobs vrienden recht spreekt (vanaf Job 42 – 7).
  Als slotsom aan het einde van het enorm langdradige boek Job, waarin jobs vrienden telkens blijven beweren dat Job zo moet lijden door eigen schuld.

  En vanaf Job 42 – 11:
  11 Ook kwamen tot hem al zijn broeders, en al zijn zusters, en allen, die hem te voren gekend hadden, en aten brood met hem in zijn huis, en beklaagden hem, en vertroostten hem over al het kwaad, dat de HEERE over hem gebracht had; en zij gaven hem een iegelijk een stuk gelds, een iegelijk ook een gouden voorhoofdsiersel.

  Ik hoor graag van je hoe je dan Job wilt plaatsen.

  Nogmaals ik weet dat dit een gevoelig onderwerp is, dus lees al mijn schrijven, enkel bedoeld om van elkaar te leren.

  Jette

 7. Nausica Marbe in het NIW:

  Zo begint de verduistering

  Dat de uitgebreide uitzendingen dit jaar rond Holocaust Memorial Day pijnlijk zouden zijn, verwachtte ik. De archiefbeelden van concentratiekampen, de gezichten van de gedeporteerden, de hoogbejaarde overlevenden van de Holocaust en hun woorden die door merg en been gaan: het treft je elke keer weer hard, als verse rouw. Maar wat ik niet had verwacht, was feitenmanipulatie bij de publieke omroep. Dat een item van het Jeugdjournaal Auschwitz zou ‘uitleggen’ zonder dat de Jodenvervolging en de andere slachtoffers van de nazistische rassenhaat genoemd zouden worden. Zo ver zijn we dus: er is smetvrees voor het benoemen van de slachtoffers van de Holocaust.

  Lees meer:
  https://niw.nl/zo-begint-de-verduistering/

 8. Hallo Muggenzifter
  Hele mooie Psalm, met een diepe boodschap.
  Het raakte mij, de woorden die ik las. God zal zich nooit afzonderen… gebeurd het wel… is het eigen schuld van de mens. Niemand uitgezonderd.
  Net zo als dat het voor het volk Israël telde, is dat ook in deze tijd voor ons. Door alle eeuwen heen.
  Ook erg kostbaar, de woorden over de belofte die God gaf aan David. Die belofte vond de vervulling in Zijn Zoon Jezus Christus.
  Wat God beloofd zal Hij te alle tijden houden.
  Alle beloften van God vinden we in Zijn Zoon, Christus Jezus. En zo voor het hele menselijk geslacht. Eerst voor het volk Israël, maar zo ook voor alle mensen.
  Ook deze Psalm, is er door alle eeuwen heen, tot ieder mens gericht.
  Gezegende week Muggenzifter.

 9. Beste @Jette. Dank voor uw reactie op mijn ingezonden. Heel verdrietig dat uw broer waar u goed mee kon praten over de Bijbel u ontvallen is.

  U schreef: Alles wat er gebeurd op aarde zijn onder controle van God. Ga je dat ontkennen dan ontken je feitelijk Gods almacht. Zijn raadsbesluit en zijn heilsplan.
  Als voorbeeld weer terug naar de grote sleutelzin van Mattheus 24″

  Akkoord, daar ben ik het mee eens…maar…u kent de natuurwetten van Oorzaak en Gevolg ook wel. Als ik steel [wat God verbiedt] kom ik toch echt in de gevangenis. Als Israël een potje maakt van/met Gods Geboden dan breekt Zijn Toorn los. Deuteronomium 28 en Leviticus 26.

  Best Jette, Als ik ziek word, zeg ik niet net zoals de moslims…Het is de wil van allah.

  Lees het Boek 1 en 2 Samuël hoe en waarom Israël de oorlog tegen de Filistijnen verloor. Was dat Gods Wil? Nee, Israël verloor smadelijk die oorlog van de onbesnedenen, de Ark werd buitgemaakt door de Filistijnen omdat de Israëls leiders, Eli de hogepriester en zijn 2 goddeloze zonen, Priesters van Israël er een potje van gemaakt hadden en hoereerden met vrouwen, notabene in de Tabernakel. 1 Samuel 1 t/m 7.

  Als we zondig leven, hoert en snoert lopen we ook nog een grote kans op een ongeneeslijke pijnlijke geslachtsziekte. Eigen schuld, dikke bult. We kunnen God nooit daarvoor de schuld geven Toch?

  U schreef: En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Zo moesten dus alle dingen die je beschrijft gebeuren, dus lopen die volgens Gods plan.”

  Gods plannen zijn uitmuntend [Johannes 14] voor alle mensen, alleen wij moeten ontdekken dat wanneer we Hem navolgen dat doen door Zijn Woord, Zijn Plan in ons leven/land kunnen waarmaken.

  U schreef: Uw broer raakte vaak zeer verbitterd over allerlei dingen die gebeurde rond Israël.”

  De God van Israël is al 3000 jaar verbitterd op Zijn Uitverkoren Volk [Deuteronomium 7] omdat het merendeel van het Joodse volk de Sjabbat schendt en de Knesset Hem zelfs geen spreekrecht geeft dmv Torahteksten, Gods Wil bekend maken aan het volk zoals Jesaja 58 leert.

  Wanneer zal Gods Toorn eindigen aan Israël volgens Jeshua? Hij leert het in Matteüs 23:37

  Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild. 38 Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. 39 Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, TOTDAT…gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!

  U schreef: Dus Ramshoorn, ik wil mij niet bemoeien met de discussie, maar ik wil je dit toch meegeven.” Heel goed Jette, dat u meeschrijft op dit forum!

  U schreef: Houd stevig vast aan de Heer, Jette.”

  Dat doe ik met Gods Hulp. Shalom. Ramshoorn.

 10. Ramshoorn
  09/02/2020 om 8:25 am
  Jette
  09/02/2020 om 2:15 am
  Ramshoorn en Jette, daarom omdat we dit weten, kunnen we onze aardse reis in vol vertrouwen verder gaan vervolgen, zonder dat we angstig behoeven te zijn.
  Fijne dag en een gezegende week gewenst.

 11. Ja, @Muggenzifter, inderdaad een profetische Psalm 89 die maar door weinige gelovigen begrepen wordt.

  Ik lees Psalm 89 altijd in combinatie met Psalm 73 waar ook Asaf zich afvraagt waarom het de goddelozen wel gaat in tegenstelling tot de moeite, zorgen, ellende en lijden die veel gelovigen in JHWH tijdens hun aardse leven ervaren: Waar is JHWH/God dan?

  Bij Asaf ging het Licht op toen hij zag hoe het de goddelozen verging na hun dood…

  Psalm 73:16 Ik tobde erover om dit te begrijpen, een kwelling was het in mijn ogen, 17 TOTDAT…ik in Gods heiligdommen inging, en op Hun einde lette. 18 Waarlijk, Gij stelt hen op glibberige plaatsen, Gij doet hen instorten tot Puin.19 Hoe worden zij in een oogwenk tot een voorwerp van ontzetting, zijn zij verdwenen, vergaan door verschrikkingen; 20 gelijk een droom na het ontwaken, o Here, versmaadt Gij, als Gij opwaakt, hun beeld!!!

  Alleen ongelovigen bespotten gelovigen als ze in ellende verkeren. Gelovigen weten dat Jeshua beloofd heeft Alle dagen van hun leven met hen te zijn tot aan het einde van de wereld. Mattheuw 28 en Marcus 16.

  Zij weten zeker, dat God op een dag Opstaat en al de vijanden van zijn kinderen zal verstrooien.
  Psalm 68.

  Matteüs 25:32 (NBG51) Dan zullen al de volken vóór Hem verzameld worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, zoals de herder de schapen scheidt van de bokken,

  Ook voor het volk van Israël geldt deze belofte: Genesis 49:10 (NBG51) De Scepter zal van Judah niet wijken, noch de Heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo [Jeshua] komt, en Hem zullen de volken gehoorzaam zijn! Meer details in Zachariah 14, Romeinen 11, Openbaring 19-22.

 12. Beste Ramshoorn

  schreef: 05/02/2020 om 8:38 am

  de grootste blooper hebben de leiders van Israël gemaakt toen de Zesdaagse oorlog 1967 tegen Egypte-Syrië-Jordanië verpletterend door Israël gewonnen werd. Israël vergrootte toen maar liefst met de hulp van JHWH drie keer zijn Grondgebied. Enz enz..

  Aards gezien geef ik je volkomen gelijk over je hele schrijven.
  Maar ik denk dat we moeten oppassen met zulke analyses.
  Alles wat er gebeurd op aarde zijn onder controle van God.
  Ga je dat ontkennen dan ontken je feitelijk Gods almacht.
  Zijn raadsbesluit en zijn heilsplan.
  Als voorbeeld weer terug naar de grote sleutelzin van Mattheus 24

  6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet toe, wordt niet verschrikt; want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet.

  Let dan vooral op het woord “moeten” in, want al die dingen moeten geschieden.
  En natuurlijk wie het zegt, Jezus zelf.
  Zo moesten dus alle dingen die je beschrijft gebeuren, dus lopen die volgens Gods plan.
  Dan het deel, wordt niet verschrikt, ze passen dus in Gods plan, er loopt helemaal niets uit de hand.

  Ik had vaak van dit soort discussies met mijn broer hierover, (helaas is hij afgelopen zomer overleden).
  Hij raakte vaak zeer verbitterd over allerlei dingen die gebeurde rond Israël.
  En iedere keer zij ik tegen hem, jubel het uit dat die dingen gebeuren.
  Ze bewijzen de bijbel, gebeurde ze niet, dan was de bijbel een sprookjesboek.
  En houd vast aan God, Hij weet wat Hij doet, het komt goed.
  Het is allemaal nodig om de grote vijand, satan te verslaan zonder dat hij, satan, maar enig verweer kan maken op zijn daden.
  En daarmee verliest satan al zijn recht om mensen aan te klagen in zijn oorspronkelijke functie als de aanklager.

  Dus Ramshoorn, ik wil mij niet bemoeien met de discussie, maar ik wil je dit toch meegeven.
  En lees het alstublieft niet als aanval, maar als de troost van de redding door Jezus door al het onrecht heen.

  Houd stevig vast aan de Heer,
  Jette

 13. Psalm 89:39-53 (deel 3)
  Hoelang nog, HEERE? Zult U Zich voor altijd verbergen?
  Hoelang zal Uw grimmigheid branden als een vuur?’ vs. 47.

  Vreemd einde eigenlijk van zo’n mooie Psalm. Het begon allemaal zo mooi: ‘Van de gunstbewijzen van de Heere wil ik altoos zingen.’ En nu dit.
  Het slot lijkt meer op een klaagzang!
  De dichter schroomt niet om te vragen: ‘Waar zijn, o Heere, Uw vroegere gunstbewijzen?’
  Ja, het lijkt wel of God al Zijn beloften vergeten is.
  Maar aan het slot wordt toch alles weer goed: ‘Geloofd zij de Heere voor eeuwig. Amen, ja amen.’
  En daarmee wordt het derde boek van de Psalmen afgesloten.

  Maar voorlopig zit de dichter diep in de put. Hij stort z’n hart uit voor het aangezicht van de Heere. Ethan klaagt.
  Maar is dat wel terecht?
  Het is natuurlijk niet gemakkelijk om smaad te dragen.
  Maar is die niet ontstaan door eigen schuld; door ongeloof en ongehoorzaamheid?
  Ongeloof en ongehoorzaamheid zijn pijlen op de boog van de vijand.
  Als we niet waakzaam zijn en dicht bij de Heere blijven, worden ook wij erdoor getroffen.
  Dan belanden wij in de diepe put van vertwijfeling.
  Dan is het alsof God de verbinding verbroken heeft.
  Kent u dat? Maar God is getrouw en rechtvaardig!
  We mogen God niet de schuld geven van iets waaraan we zelf debet zijn.
  Met andere woorden: als het lijkt of God de verbinding verbreekt, dan hebben we dat zelf gedaan.
  Daarom is deze Psalm zo’n ernstige les voor ons.
  God heeft de verbinding met Zijn volk wel verbroken, maar Hij is Zijn verbond met David niet vergeten. God zond Zijn Zoon naar de aarde!
  En nu een vraag: hoe lang nog wilt u op eigen kracht doorgaan?
  Bedenk toch dat er Eén is die u met gunstbewijzen blijft omringen zolang u op Hem vertrouwt.

  Allen een gezegend weekend gewenst, groet Muggenzifter

 14. In God’s Woord staat in Spreuken 8: 35 Want wie mij vindt, heeft het leven gevonden, hij heeft van de Here welgevallen verkregen. Maar wie mij mist, doet zijn leven geweld aan; allen die mij
  haten, hebben de dood lief.

  En wat zeggen de democraten in de USA? Die hebben liever een meteoorinslag dan dat Trump wordt herkozen:

  https://www.msn.com/nl-nl/news/Binnenland/democraten-liever-meteoorinslag-dan-herverkiezing-trump/ar-BBZLVTb

  En in ons land is D66 de partij die het referendum heeft afgeschaft en waarvan een columnist vandaag in de Telegraaf schrijft:
  ‘ de enge leven-en-doodplanners op het partijbureau van D66’
  ( onder aanvoering van Mevr. Robina Jettina die zich graag liet fotograferen bij de sluiting van de HEM centrale -020- waarbij 4000 mensen werkloos werden en het milieu wereldwijd vermoedelijk nog geen 0,00000000000000001 % minder CO2 kreeg te verstouwen …wat een held …not!!)

 15. De Telegraaf heeft vandaag 3 ( premie)-artikelen en een (niet-premie ) video-interview met Jan Latten ( demograaf) over de volkomen uit de hand lopende zeer verontrustende immigratie in Nederland en de politiek die er bij staat en er naar kijkt en niets doet. ( Immigratie partijen zijn D66 en GL PvdA, CU , DENK en helaas tegenwoordig ook het CDA en de VVD! )
  Fel tegen immigratie ( wat natuurlijk hetzelfde is als islamisering) zijn Geert Wilders’PVV ( al ruim 15 jaar!) en et FvD van Thierry Baudet en in geringe mate ook de SGP.

  ( Premie artikelen bij de Telegraaf kunt u lezen als u de cache van uw webbrowser leegt waarna u 1 premie artikel gratis kan lezen )

  Jan Latten: ‘Politiek moet maatregelen nemen tegen de bevolkingsgroei’.
  Video:
  https://www.telegraaf.nl/video/535656721/jan-latten-politiek-moet-maatregelen-nemen-tegen-bevolkingsgroei

  Meerderheid van ondervraagden wil opvang in de regio
  Nederland spreekt : ‘Niet nog meer mensen’.
  Afgelopen jaar bedroeg de bevolkingsgroei ongeveer 132.000. Daaronder waren 114.000 migranten, van wie de helft uit Europa. Er waren 16.000 asielmigranten, voorziet het CBS.
  Lees meer:
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1553695309/nederland-spreekt-niet-nog-meer-mensen

  Dan het verhaal van een vluchtelinge uit Iran die al in 1987 naar Nederland kwam. Zij zegt onder meer:
  „Iedere buitenlander kan jullie een mooi verhaal op de mouw spelden en jullie geloven het. Maar ik zie zogenaamde Iraanse vluchtelingen die in Nederland propaganda bedrijven voor het islamistische regime. Hoe kan dat?”
  En ze zegt: Ik huil als ik zie wat het met het Nederlandse volk gebeurd. Jullie halen je eigen ondergang binnen’.
  Lees meer:
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1497491770/vluchteling-jullie-halen-je-eigen-ondergang-binnen

  En tenslotte Koningin Juliana in 1950:
  „De sterke bevolkingsgroei en de beperktheid van de beschikbare grond blijven een krachtdadige bevordering der emigratie eisen.” De beperktheid van de beschikbare grond! In 1950! Toen we tien miljoen inwoners hadden! Het werd met algemene instemming vernomen. ( De troonrede van Koningin Juliana werd geschreven door Dr. Willem Drees )

  En op 15 mei 1973 schreef Joop Den Uyl : „Op grond van de overbevolking in Nederland, die een groot probleem vormt voor de verbetering of zelfs het handhaven van de kwaliteit van het leefmilieu, dient de overheid een actieve bevolkingspolitiek te voeren.”
  En wat zei D66 in 1970:
  ….de enge leven-en-doodplanners op het partijbureau van D66 mag niet ontbreken, omdat die partij in 1970 met de gedachte speelde via verplichte sterilisatie de groei van de bevolking te stoppen zodra we het aantal van zeventien miljoen inwoners hadden bereikt?
  Lees meer:
  https://www.telegraaf.nl/watuzegt/711315993/juliana-zei-het-al-in-1950-het-land-is-vol

 16. Bedankt @Raveltje en @Wachter voor uw reacties. Inderdaad, de wereld zal straks op een dag hun ogen niet kunnen geloven wanneer JHWH heel Israël bekeert en tot Hoofd der volken zal maken. Romeinen 11.

  JHWH doet het niet omdat Israël beter of groter is dan de andere volken, maar om Zijn eed die Hij uitsprak tot Abraham-Isaac en Jacob.

  JHWH sprak al tot Mozes: Deuteronomium 7:7 Niet, omdat gij [Israël] talrijker waart dan enig ander volk, heeft de HERE Zich aan u Verbonden en u Uitverkoren; veeleer zijt gij
  het kleinste van alle volken. Lees zelf maar verder, ook in Ezechiël 36.

 17. @ Ramshoorn
  Bedankt voor uw reactie, maar wel iets om bezorgt over te zijn. Want het heil der volken moet uit Israel
  komen.

 18. Vele belangrijke issues op de site van Hugo Bos :

  https://cultuurondervuur.nu

  zoals:

  5 februari 2020
  Nederlanders zijn klaar met immigratie
  Als het gaat om immigratie laten Nederlanders zich geen zand in de ogen strooien. Dat blijkt uit recent onderzoek. Zij zien heel helder dat, ondanks verzekeringen vanuit de politiek, de immigratie in Nederland – legaal en illegaal – maar blijft doorgaan, en dat dit het land niet ten goede komt. Zand in machine Hoewel voor…

  5 bewijzen dat het klimaatbeleid onhoudbaar is
  Het klimaatbeleid van het huidige kabinet Rutte III is op totaal verkeerde aannames gebaseerd. De maatregelen die uit dat beleid voortvloeien, maken dan ook meer kapot dan dat ze goed doen. Hier zijn vijf bewijzen: 1. Gemeenten gaan door met huizen op gas aansluiten Elke gemeente is sinds het gasverbod op 1 juli 2018 verplicht…

  Garantie op uw spaargeld? Zolang het nog duurt…
  Sinds jaar en dag kent de Nederlandse spaarder het depositogarantiestelsel. Dit is de bescherming van het spaartegoed van de individuele spaarder tot een bepaald bedrag. Op dit moment bedraagt dat 100.000 euro. Met andere woorden: als uw spaargeld minder dan 100.000 euro bedraagt, bent u er zeker van – wat er ook met uw spaarbank…

  EU wil klimaatdictatuur vestigen – Nederland helpt
  De Europese Commissie komt met verregaande plannen om klimaatverandering te stoppen. Met het Nederlands Klimaatakkoord als model. Dat belooft niet veel goeds. Alles moet klimaatneutraal De nieuwe Europese Commissie heeft klimaat tot missie gemaakt. Transport, landbouw, handel, energie: tegen 2050 moet het allemaal met nul CO2-uitstoot. De Europese Investeringsbank gaat een ‘klimaatbank’ worden. De Europese…

 19. @ Ramshoorn: 8:38 AM. Ik denk dat U volledig gelijk hebt met uw reactie ten aanzien van Israël.
  Shalom: Wachter.

 20. Beste@Raveltje, de grootste blooper hebben de leiders van Israël gemaakt toen de Zesdaagse oorlog 1967 tegen Egypte-Syrië-Jordanië verpletterend door Israël gewonnen werd. Israël vergrootte toen maar liefst met de hulp van JHWH drie keer zijn Grondgebied.

  Syrië verloor de Golan aan Israel. Jordanië verloor Judea en Samaria aan Israël. Egypte verloor heel de Sinaï en Gaza aan Israel plus al hun legers werden in de pan gehakt.

  Heel Jeruzalem [Psalm 48, 132, 135] werd toen heroverd op Jordanië inclusief de Tempelberg met die twee Islamitische moskeeën. Moshe Dayan werd bang voor de wereldopinie en de Islamitische wereld en gaf de sleutel van de Tempelberg weer terug aan de Wafq, de voormalige Jordaanse beheerders van de Tempelberg.

  Na die tijd is het alleen maar bergafwaarts gegaan met de Knesset en Israël. Een verdeeld huis houdt geen stand. JHWH heeft helemaal niets te zeggen in de Socialistische/Humanistische Knesset. De Sjabbat wordt in Israël op grote schaal geschonden [behalve door Orthodoxe Joden] door Gay Parades en Zang en Sportfestijnen. Zie Exodus 31 wat JHWH hun God daarvan denkt.

  Wat had de Knesset en Mosje Dayan in 1967 dan kunnen/moeten doen? De Tempelberg zuiveren van die twee Moskeeën waar Israël en zijn Machtige God tot op de dag van vandaag uitgevloekt worden door de vijf-daagse gebeden van de Islam.

  Israël had een Nationale Dankdag voor JHWH moeten houden voor die monsteroverwinning op al hun vijanden!

  Joden en Christenen mogen nog steeds niet bidden op de Tempelberg!!! JHWH die Israël zo’ n grote overwinning had gegeven werd door de Knesset aan de kant gezet. De Knesset koos liever voor de Economie en oeverloze gesprekken over de vrede die maar niet komt. Waarom niet? Omdat ze JHWH en de Torah buiten de Camp David en Oslo akkoorden hield. Laf!!! en Dom!!!

  Psalm 81 leerde al duidelijk hoe Israël nu al van grote Vrede had kunnen genieten als ze zouden luisteren naar Mozes en de Profeten. Jesaja 60 en Zachariah 8 t/m 14.

  Ze hebben het geweten! Zes jaar na 1967 veegden in 1973 met de Yom Kippoer oorlog diezelfde vijandige islamitische legers Israël bijna van de wereldkaart. Twee intifada’s volgden. De Joodse enclave Gaza werd in 2005 prijsgegeven aan de Palestijnen! Premier Sharon verdreef met het Joodse leger alle Joden uit Gaza met hun florerende bedrijven. Het liep slecht met hem af.

  Geen wonder dat JHWH toornig wacht tot op deze dag, op een uitnodiging AAN de Knesset met de hint: Do It My Way!

 21. @ Esther: 4:50 PM, op 4/2. Hartelijk dank, Esther. Ja, ik kan niets zonder onze Heiland, Jezus Christus. Ik schiet hopeloos tekort, maar mag weten, dat ik dankzij de Here Jezus gerechtvaardigd ben, zie ook: Romeinen 8:1.

 22. Inderdaad @ Ramshoorn, God was vaak toornig op het Joodse volk, maar ook weer genadig
  Mensen kunnen niets en zond Hij zijn Zoon uit genade voor alle zonden. Waar nogal licht over wordt gedacht
  De Bijbel wordt nog vaak gezien als een sprookjesboek en God niet bestaat. En worden mensen nog steeds
  vervolgd, die bij Jezus willen horen. Gezien als mensen met een steekje los. Het wordt andersom gedraaid.
  Zou het daarom zijn dat er geen naastenliefde is, er zoveel rampen en oorlogen zijn. De duivel zoveel macht heeft
  dat God’s volk wordt overwonnen. We aan de duivel worden overgeleverd, die alleen maar pracht en praal
  wil zien? Alles aan het veranderen is? God is en blijft dezelfde.

 23. Hallo Michaël, Wachter, Ramshoorn, Nieuw Begin, Harold, en natuurlijk Xander zelf… en alle anderen.

  @ Wachter, heel mooi, wat u schreef.
  Gebed, om te vragen of de Heere u/ons inzicht en wijsheid geeft.
  Ook ik heb een schamel geloof… zo voelt het zo vaak. Er zit niets goeds in mij.
  Maar de Heere weet het ook van ons. Daarom hebben wij Hem ook zo nodig, met alles.
  Daarom kwam Hij… omdat wij het zelf niet kunnen. Omdat wij de Heere Jezus zo enorm nodig hebben. Niet wij, maar de Heere door ons heen.
  Hij legt het in ons…. en wij mogen vragen, Heere helpt mij/ons. Geef mij Heere dat diepe inzicht. Wij mogen vragen of de Heere ons geloof versterkt.
  Heel bijzonder… geloof komt van onze hemelse Vader en Zijn Christus af. Geloof is óók één van de vruchten van de geest, Galaten 5 : 22.

  Laten we elkaar daar in bemoedigen. Twee broeders hebben je al bemoedigd Wachter.

  Ik heb nog een filmpje van Amir Tsarfati… ‘religie of Geloof”.
  https://www.youtube.com/watch?v=SSmMwvaP86w

  Hoop dat jullie er door bemoedigd worden, net als ik toen ik het gekeken had.
  Vaders Zegen, en hartelijke groeten van mij, Esther.

 24. Inderdaad @Nieuw Begin @Wachter. Wat is er nog over in kerken en gemeenten van de Rechte Kennis van God? Het is om te huilen. We worden al jaren zoet gehouden met fabels!!!

  Maar er is niets nieuws onder de zon. Ten tijde van de profeet Samuël waren de joodse priesters in de Tempel al zo verdorven dat God de Filistijnen zond die Israël een gevoelige nederlaag deed lijden en hen ook nog eens toestond om de Ark van het verbond buit te maken. De vrouw van een van die goddeloze priesters beviel toen van een zoon en gaf hem de naam: Ikabod, verdwenen is de Heerlijkheid Gods uit Israël. Lees alle details in 1 Samuel 1 t/m 7.

  Als je ziet wie tegenwoordig de kansels bemannen bekruip je het zelfde gevoel/verbijstering als de profeet Samuël in zijn tijd. Kerken Rooms, Protestants, Evangelisch verliezen al decennia wereldwijd miljoenen leden per jaar. Geen wonder! Alleen de wederkomst van de Joodse Jeshua/Jezus in Jeruzalem met zijn 144.000 Joodse Ambassadeurs [Openbaring 7] zoals beschreven in Zachariah 14 en Openbaring 14 zal een keer ten goede brengen voor Zijn Getrouwen!

  De wereld zal dan pas terugkeren tot de Torah en de Woorden van het Evangelie van Jeshua en de Apostelen en met Hem 1000 jaar lang in grote vrede leven!

  Jesaja 2:2 En het zal geschieden in het laatste der dagen [waarin we nu leven?] dan zal de berg
  van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En ALLE volkeren zullen derwaarts heenstromen 3 en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg [SION Psalm 132] des HEREN, naar het Huis van de God Jakobs, [Israels] opdat Hij ons lere aangaande Zijn wegen en opdat wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion [Psalm 48] zal de Torah/wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem. En Hij [Jeshua] zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën.

  Dan [pas] zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. 5 Huis van Jakob, komt, laten wij wandelen in het licht des HEREN!

 25. @ Wachter 02/02/2020 om 6:47 pm

  Sluit mij aan bij de reactie van Ramshoorn 02/02/2020 8:07 pm

  Ik heb de begrippen wijsheid en inzicht samen gevonden in:
  Collosenzen 1:9  Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God.

  In algemene zin geloof ik verder dat Efeze 5 en het Romeinen 12 in verband met de vraag waardevol kunnen zijn te overdenken.
  GBY bro !

 26. @ Cees 31/01/2020 om 10.15

  In Bijbelseplaatsen.nl kunnen we lezen:

  Abraham
  Wat de verhalen in de Tora over Abraham zo uniek maakt is dat daarin voor het eerst de enkeling in zijn waarde en betekenis tot zijn recht komt.
   Iets wat in de omringende cultuurwereld als onmogelijk moet worden beschouwd.
   Abraham zal de geschiedenis ingaan niet alleen als die enkeling die God riep, maar ook als de vertegenwoordiger van allen die geloven.
   Hij zal de “vader van alle gelovigen” genoemd worden. Joden, christenen en moslims vereren hem als ‘aartsvader’ .
  Met Abraham is iets begonnen wat ons allemaal aangaat.
  Abraham was een nomade, een zwerver.
  Hij heeft in Ur die stem gehoord: Abram, trek weg uit je land. En ga naar het land dat ik je wijzen zal” (Gen. 12) .

  http://www.bijbelseplaatsen.nl/plaatsen/U/Ur%20der%20Chaldeeen/437/

  Over de tijdrekening is zoveel verschil van mening dat het vrij zinloos is daar op te reageren.

  Shalom

 27. Beste@Wachter, God haat de hoogmoedigen maar de Nederigen schenkt Hij altijd Genade. Ik wil u bemoedigen met de woorden van JHWH die de profeet Jesaja mocht uitspreken naar het beproefde volk van Israël…

  Jesaja 57:15 (NBG51) Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de Verbrijzelde en Nederige van geest, om de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen Opleven.

  Zelfs de Apostel Petrus twijfelde aan zijn liefde/bekwaamheid voor de Here Jeshua/Jezus en sprak tot Hem: Lucas 5:8…Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, Here. 9 Want verbazing had hem en allen, die bij hem waren, aangegrepen over de vangst der vissen, welke zij gevangen hadden; Maar Jeshua/Jezus zei tot Simon/Petrus: Wees niet bevreesd, van nu aan zult gij mensen vangen.

  Ook Sha’ul/Paulus weifelde wel eens over zijn roeping en riep uit: 2 Korinthiërs 2:16 (NBG51)
  En wie is tot zulk een taak bekwaam? Soms als we in de spiegel kijken roepen alle gelovigen wel eens uit met Paulus:

  Romeinen 7:24 Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? 25 Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here! Lees vooral het Boek Spreuken voor meer wijsheid, kennis, inzicht en zelfvertrouwen. Shalom. Ramshoorn.

 28. Broeders en zusters, ik wil de HEERE vragen om mij wijsheid en inzicht te verschaffen. En wel om geheel en al te leven voor de wil van de HEERE onze God. Ik besef hoe schamel mijn pogen is, en dat ik zonder de Heer niet verder kan. Ik vraag daarom hiervoor in de Naam, die boven alle Namen is, Jezus Messias.

 29. Beste@Allemaal…
  Niemand verbaast zich nog over de hedendaagse Afvallige Roomse, Protestantse, Evangelische Kerken. Hoe vaak hoor je Het Leger Des Heils, EO, NCRV prediken dat Jeshua, de Zoon van God zal komen als komende Koning van Israël in Jeruzalem? Psalm 48, 132 en 135 en Openbaring 14.

  Hoe vaak hoort u hen verkondigen dat Jeruzalem de stad is van die grote Koning?.
  Mattheus 5:35. Laat staan dat zij in hun Diensten bidden voor de Vrede van
  Jeruzalem. Psalm 122:6… Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen wie u liefhebben, rust genieten; 7 vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. 8 Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik
  zeggen: vrede zij in u; 9 om het huis van de HERE, onze God, wil ik het goede voor u
  zoeken.

  Waar ging het mis? Al vanaf het ontstaan van de valse Wereldraad van Kerken 1948 te Amsterdam en daarna werden Interkerkelijke organisaties gelieerd aan Opwekkingsbewegingen Youth For Christ van Billy Graham, Bill Bright, Rick Warren, Bill Hybels, enz. Hun streven was toen al: bezig zijn met het bekendmaken van verklaringen: Evangelicals en Catholics together. [ECT]

  Nu maakt, schrik niet, de Islam daar ook deel van uit, sinds het Tweede Vaticaans Concilie in Rome. 1962-1965. Hoe kon het zover komen? Op de vergadering in New Delhi 1961 waar de Internationale Zendingsraad geïntegreerd werd in de Wereldraad van kerken, werd de relatie van het Christendom tot andere godsdiensten aan de orde gesteld vanuit DE DIALOOG. Dus
  geen Zending over en weer meer. De overtuiging werd uitgesproken dat Christus [Er zijn
  vele valse christussen. Matth. 24] ons richt via de aanhangers van andere godsdiensten!!!

  Leert de Bijbel niet dat er maar één God [JHWH] is? Deuteronomium 6 en Marcus 12.
  Op de vergadering 1975 in Nairobi werd besproken of Christus werkzaam is te midden van
  andere geloofsovertuigingen. De twijfel sloeg toe.

  Vooral Pausen als Johannes Paulus II en de huidige Paus Franciscus hebben alle theologische plooien glad gestreken en reiken zonder probleem ook de Moslims voortaan de broederhand en wiesen/kusten hun voeten, hoewel hun Koran leert dat Allah geen zoon heeft. De Bijbel leert dat wel, zie Psalm 2 en Johannes 3:16.

  Oecumene van het hart [Kreet van de EO] werd doodsteek voor Oecumene van Het WOORD!
  Details in Matth. 23:36 – Jacobus 2:13 – Ezechiel 24:14 – Zefanja 2:5 – 1 Timotheus 5:24.

  M. Paasse, gaf daarover vele voorbeelden in zijn boek: Waarom het [valse]
  Christendom Moest Falen!!! Geen wonder dat miljoenen gelovigen de laatste 50 jaar
  hun kerken/gemeenten verlieten wegens bedrog/verraad van hun Kerkleiders.

  Jeshua, de Zoon van God, verwelkomt straks uitsluitend de ontelbare BijbelGetrouwen gelovigen in Zijn Koninkrijk [Openbaring 20] zoals Hij beschreef in Mattheus 7 en Openbaring 7:9… Daarna zag ik, en zie, een Grote Schare, die niemand tellen kon, uit Alle Volk en Stammen en Natiën en Talen stonden voor de Troon en voor het Lam, bekleed met Witte gewaden en met palmtakken in hun handen. 10 En zij riepen met luider stem en zeiden: De Zaligheid is van onze God die op de Troon gezeten is, en van het Lam! AMEN!

 30. Beste@Cees, dank voor uw correctie over Haran. Ja over die jaartelling is eeuwen gebakkeleid!

  Er is een jaar in de geschiedenis geweest waarin op november nog drie maanden volgden. Dat was in 46 voor Christus toen Julius Ceasar de Kalender in orde bracht. Reden was: Priesters rekenden met Maan-maanden, welke korter zijn dan het Zonnejaar. Vandaar het Schrikkelijken.

  Julius liet Alexandrijse Sterrekundigen berekeningen maken, wat bleek? Datering was 67 dagen in het vooruit. Julius nam een ingrijpend besluit: Tussen november en december werden TWEE maanden ingevoegd. Zo werd het jaar 46 voor Christus het langste jaar uit de geschiedenis: 15 Maanden en en 445 Dagen. Zo werd het jaar 46 het laatste jaar van de verwarring genoemd…of toch niet?

  Veel later heeft paus Gregorius XIII in de Juliaanse tijdrekening nog een kleine verandering gebracht, zodat we sindsdien van de Gregoriaanse Kalender spreken. Reden? Eeuw-jaren die niet door 400 deelbaar zijn kunnen niet Schrikkelen. In het jaar 1900 kwam geen Schrikkeldag voor.

  De Franse Revolutie had een pest aan de RKK de paus en de Zondag. Ook toen werd de Kalender weer aangepast [1792-1806] met namen van maanden alle ontleend aan natuurverschijnselen. Een week telde toen 10 dagen. Napoleon schafte dit gebruik weer snel af.

  De namen van onze week zijn van Germaanse oorsprong.

  Hoe duidelijk was de Joodse Kalender die JHWH instelde. De Joden kregen een week van 7 dagen die ze doodeenvoudig met een getal aangaven: Eerste t/m Zesde Dag. Alleen de Zevende dag kreeg de naam Sjabbat. Genesis 2:1-3.

  Ook in het Nw. Testament wordt die telling gezien. B.V. De eerste dag in Marcus 16:2 of de Bruiloft te Kana op de Derde dag. Johannes 2. Jeshua noemde zich Heer van de Sjabbat. Lucas 6:5. enz.

 31. Helaas zitten er drie ernstige typefouten in de bijdrage van Nieuw Begin 31/01/2020 om 11:32 pm

  De zin:
  (Met toestemming geciteerd uit het boekje ‘De man met de kruik, Een eenleiding naar de Paaszaal van de eindtijd, Sjofar serie, blz 55:)
  Moet zijn:
  (Met toestemming geciteerd uit het boekje ‘De man met de kruik, Een heenleiding naar de Paaszaal van de eindtijd, Sjofar serie, blz 55:)

  De zin:
  Men houdt er geen rekening , dat me zo niet naar Joegoslavië kan gaan
  Moet zijn:
  Men houdt er geen rekening , dat men zo niet naar Joegoslavië kan gaan

  De zin:
  Laat ik dit tot trots mogen zeggen
  Moet zijn:
  Laat ik dit tot slot mogen zeggen

  Mijn welgemeende excuses voor deze grote fouten!

 32. @wachter 31/01/2020 om 8:58 am
  Antwoord op het geloofsforum.

  Ik denk dat 2 Tim. 3 wel beginnende is, maar nog niet zover is, nog lang niet volledig.
  Daarin lees ik het meer dat het net zoals in de dagen zoals Noach zal zijn, waarbij het belangrijk is dat alle mensen zo zijn.
  Dus ik geef je gelijk dat 2 Tim. 3 begint te ontsluiten, maar pas volledig rond zal zijn tijdens of vlak na de opname, als de weerhouder niet meer op aarde zal zijn.
  Zo zeg ik vaak tegen mijn vrouw, zondags bij het horen van de kerkklokken in de verte, we wonen in het buitengebied.
  Zolang we die nog horen is er nog tijd.
  En wat je over kerkgangers ook mag denken, ze zijn daar in ieder geval niet zo als omschreven in 2 Tim. 3.

  Wat we wel meer en meer zien is dat satan zenuwachtig begint te geraken.
  Ja ook aan de grote vijand kan je zien in welke tijd we leven.
  Zo had ik gisteren dit nog geschreven aan Franklin ter Horst.
  https://www.franklinterhorst.nl/inhoud.html

  Lees maar even mee.

  Beste Franklin,

  Graag wil ik even op uw serie over klimaathysterie reageren.

  U weet dat als Jezus terug komt als koning en begint aan zijn duizendjarige koningrijk dat hij de schepping gaat herstellen.
  En daar is heel veel koolstof voor nodig.
  Die halen we nu uit de grond.
  Dus satan krijgt het benauwd met al die aardolie en steenkool die we uit de grond halen.
  Daar opgeslagen door de zondvloed.
  Daaruit dus ook duidelijk dat die klimaat gekkies niets anders zijn dan bezeten mensen die satans plan proberen te verwezenlijken.
  Namelijk de koolstofrem om zo Jezus komst te proberen te stoppen, of uit te stellen.
  Hij weet dus dat zijn einde naderend is.
  En daaruit kunnen wij weer leren dat de Heer spoedig terug gaat komen.
  Satan verteld het, die is immers zeer benauwd, kijk maar eens naar de voorman Rob Jette van D666.
  Zodat duidelijk is dat er hogere duistere machten achter die klimaat gekte werken.
  Dat kan tevens ook een verklaring geven dat China nu die virus uitbraak heeft, om die economie te stoppen en daarmee de grootste CO2 bron te remmen.

  Het feit blijft immers dat alle aardolie en aardgas, koolstof, eens van boven de grond onder de grond is verdwenen bij de zondvloed.
  Daarmee het bewijs dat als we alle, maar dan alle fossiele brandstoffen bovengronds halen we net zoveel CO2 overhouden als voor die zondvloed.
  En toen was er pas heeeel veel groen, dat bewijzen de enorme voorraden aardolie en aardgas wel.
  Het tegenovergestelde is dus waar, hoe meer CO2 die vrij komt, hoe meer plantengroei.
  En daar kennen we hem van, Satan, de leugen van het verdraaien van feiten zoals bij Adam en Eva.
  Hij probeert tijden en wetten te verdraaien, te veranderen, dus ook de natuurwetten.

  Misschien interessant om dat in uw uitgebreide klimaathysterie serie mee te nemen.

  Voor dit stukje aan Franklin is het belangrijk te weten dat ik niet in gemuteerde virussen geloof.
  Dat darwinistische sprookje heb ik allang uit.
  Virussen veranderen niet, hooguit aanpassen.
  Dus een “nieuw” virus is of ontslapen uit een plaats op de wereld die afgezonderd is geraakt zoals b.v. permafrost.
  Of hij is gekweekt in een laboratorium en ik denk dat dat in dit geval de waarheid is.
  En dat kweken van virussen doen ze om DNA te kunnen bewerken, nu hot item bij kankeronderzoek en ouderdom verlenging.
  https://www.nwo.nl/actueel/nieuws/2013/genen-voor-een-hoge-ouderdom.html
  en deze
  https://www.scientias.nl/mogelijk-wordt-veelbelovende-methode-om-genen-aan-passen-crispr-genaamd-al-op-korte-termijn-eerst-losgelaten-op-menselijke-cellen/
  Aanleg DNA database en big data.
  https://www.myheritage.nl/?utm_source=ppc_google&utm_medium=cpc&utm_campaign=mh_search_nl_nl_des_mul_exact_myheritage&utm_content=192273025157&utm_term=myheritage&tr_camp_id=678527435&tr_ad_group=web_myheritage&tr_ag_id=40742797846&tr_placement=&tr_device=c&tr_account=315-964-5806&keyword=&tr_size=&gclid=EAIaIQobChMIz7_Z4vWu5wIVh8x3Ch085AQSEAAYASAAEgJrwPD_BwE

  En daarin zie ik de ontsluiting in van het nummer.
  Een verplichte aanpassing van je DNA de oplossing voor alle ziekten en vaccinaties overbodig en geen criminaliteit meer mogelijk zonder opsporing met DNA.
  De “geweldige” D66 wereld, geen ziektes meer, allemaal brave mensen en alle boeven gevangen.
  Doe je niet mee, wat we al zien bij de vaccinatieweigeraars, totale uitbanning uit de samenleving.
  Zo zal je vaccinatiepas je bankpas vervangen.
  Of dat nu via een onderhuidse chip zal zijn is eigenlijk niet belangrijk.
  Maar door die DNA aanpassing zou je ook geen schepsel God meer zijn maar een schepsel satan.
  Dat verklaard waarom er geen redding meer mogelijk zal zijn na het aanvaarden van het nummer.
  Vergelijk maar eens, we kennen de teksten.
  Let op het “getal zijns Naams”, Het DNA maakt wie je bent.

  Openbaringen 13
  (bron https://www.statenvertaling.net/bijbel/open/13.html)

  15 En hetzelve werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden.
  16 En het maakt, dat het aan allen, kleinen en groten, en rijken en armen, en vrijen en dienstknechten, een merkteken geve aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden;
  17 En dat niemand mag kopen of verkopen, dan die dat merkteken heeft, of den naam van het beest, of het getal zijns naams.
  18 Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig
  Openbaringen 19
  20 En het beest werd gegrepen, en met hetzelve de valse profeet, die de tekenen in de tegenwoordigheid van hetzelve gedaan had, door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden, en die deszelfs beeld aanbaden. Deze twee zijn levend geworpen in den poel des vuurs, die met sulfer brandt.
  1 En het geschiedde, als de mensen op den aardbodem begonnen te vermenigvuldigen, en hun dochters geboren werden,
  Genesis 6
  2 Dat Gods zonen de dochteren der mensen aanzagen, dat zij schoon waren, en zij namen zich vrouwen uit allen, die zij verkozen hadden.
  3 Toen zeide de HEERE: Mijn Geest zal niet in eeuwigheid twisten met den mens, dewijl hij ook vlees is; doch zijn dagen zullen zijn honderd en twintig jaren.
  Om het leesbaar te houden stop ik nu maar, maar mijn inziens draait het allemaal om DNA.
  Het gevolg daarvan en daaruit, dat ben ik met je eens, mensen zoals 2 Tim. 3

  Als afsluiting zal ik hier ook een lied toevoegen maar deze niet ui kerkelijke kringen met alle respect natuurlijk.
  Een eeuw te vroeg uitgebracht weliswaar.
  https://www.youtube.com/watch?v=GpAUDOI24Oo

  Houd stevig vast aan de Heer,
  Jette

 33. Reeds in 1992 werd al gewaarschuwd tegen de komst van het éne Europa:

  (Met toestemming geciteerd uit het boekje ‘De man met de kruik, Een eenleiding naar de Paaszaal van de eindtijd, Sjofar serie, blz 55:)

  …………..Nederland loopt momenteel voorop in het ‘supra-nationale’ denken. Men zit met de gedachten bij de ‘fictieve’ eenwording van Europa , en er wordt helemaal niet mee gerekend dat Duitsland wel eens onder een oordeel kan liggen en te gronde kan gaan, of dat Frankrijk aan de vooravond staat van een grote chaos.
  Men houdt er geen rekening , dat me zo niet naar Joegoslavië kan gaan vanuit het idee van een Europese eenheid en tegelijkertijd in het achterhoofd houdt om misschien ook nog wel troepen te sturen.
  Is het voetwassing?
  Ook in Joegoslavië kent men de voetwassing niet. Men doet liever aan ‘pootjebaden’ in het bloed van de tegenstanders.
  We leven in een barre en boze wereld, die tot en met versataniseerd is . Er is maar één kracht die daaraan weerstand kan bieden: Een volk , dat eendrachtig de Naam van Jezus belijdt. Een gemeente, die weet wat Zijn kruisdood en Zijn voetwassing betekenen. Een gemeente , die volgt wat de Paaszaal aankondigt en verkondigt en oplegt. Inderdaad, dat zal de kracht zijn om de duivel te binden.
  Natuurlijk heeft het opkomen van de valse oecumene ook suggestief ingewerkt op de gedachtenwereld van kamerleden en oecumenische leiders. Ze zien een eenheid waar geen eenheid is. Men probeert een eenheid te forceren, waar die niet is, en zo wordt het een soort valse eenheid.
  En dan kan het inderdaad fout gaan, zoals en tijde van Rehabeam, toen het niet meer was als onder Salomo. Dan kan Rehabeam de gouden schilden wel vervangen door koperen schilden, maar het is mis.
  Al het gepraat over EMU, ECU en EPU mist een wezenlijke basis. De mens zal bij brood alleen niet leven- ook volkeren niet-, maar bij alle Woord dat uit de mond Gods uitgaat. ( Mattheus 4:4)
  Waar gaat het heen als de portemonnaie het enige kompas is?
  Valse eenheid in hetgeen het licht der wereld moet zijn en het zout der aarde, werkt scheef uit in de politiek.
  Wees vooral waakzaam tegenover Rome als er verder gestreefd wordt naar het éne Europa. Een eventueel sterk gecentraliseerd gezag in Europa kan het Vaticaan in de verleiding brengen
  zo ’n ontwikkeling aan te grijpen als een kans tot machtsvergroting van de Rooms-Katholieke kerk.Vooral in die kerken en kringen , waar de gelovigen zich nog steeds sterk verbonden gevoelen met de martelaarsgemeente van de reformatie , is de bezorgdheid over de huidige gang van zaken zeer begrijpelijk. Laat ik dit tot trots mogen zeggen: Het Joodse volk komt tot bekering, maar zal daarbij niet Rooms Katholiek worden.
  Paulus waarschuwde reeds:
  ‘Want indien God de natuurlijke takken niet heeft gespaard, Hij zal ook u niet sparen ( Romeinen 11:21)
  Eens heeft het Romeinse imperium Jeruzalem afgehouwen, nu komt het omgekeerde – Jeruzalems bekering brengt met zich mee de afhouwing van het rooms kerksysteem! De bijl ligt reeds aan de wortel van deze ‘boom ‘ ( Lucas 3:9) Het komende Rijk Gods wordt geen ‘kolonie ‘ van het Vaticaan.

  Meer info: http://www.getuigeniseneenheid.nl

 34. @Ramshoorn 27/01/2020 om 10:15 pm

  U haalde aan:
  Mooi vond ik uw uitspraak van rabbijnen die wisten te vertellen dat 1948 jaar voor Christus
  riep God Abram uit Ur in het jaar 1948…Het is wel van een bijzonder teken dat in 1948 na Christus de nazaten van Abraham onbekeerd het land Israel innemen.”

  Even een correctie.
  De Heere riep Abram uit Haran en niet uit Ur.

  Genesis 12:
  4 En Abram toog heen, gelijk de HEERE tot hem gesproken had; en Lot toog met hem; en Abram was vijf en zeventig jaren oud, toen hij uit Haran ging.

  Het was 2023 jaren na de schepping (AM2023) dat dit plaatsvond.
  Onze kalender startte AM4003.
  Abram ging dus uit Haran, 4003-2023= 1980 v. Chr. zoals we dat noemen.
  Want Christus werd in feite 3 jaar vóór het begin van onze tijdrekening geboren (AM4000).

  Onze kalender -en dat is bekend- bevat dus een (kleine) fout.
  Maar de Joodse tijdrekening is totaal onbetrouwbaar zoals ook nu weer blijkt.
  Leuk bedacht dus door die Rabbijnen, die 1948 jaren, maar het is dus niet waar.
  Shalom!
  Cees.

 35. Psalm 89:20-38 (deel 2)
  Eens hebt U in een visioen gesproken over Uw heilige, en gezegd:
  Ik heb een held van hulp voorzien, Ik heb een verkorene uit het volk verheven’ vs. 20.

  David was de man naar Gods hart, en daarom was hij de koning van het volk van God geworden.
  Dat God zowel met hem als met dit volk een bijzondere band had, blijkt heel duidelijk in deze Psalm. Hij die met ‘s Heren hulp tegen Goliath ten strijde had durven trekken, was door God uitverkoren om koning van het volk Israël te zijn.
  Aan dat volk en aan die koning wilde God Zijn liefde en trouw betonen.
  Toch wordt ook in deze Psalm via David onze blik gericht op Hem, die meer dan David is.
  In Davids leven zijn dingen gebeurd waarover God bepaald niet blij was.
  Maar over de Heere Jezus kon God altijd vol blijdschap spreken.
  Kan Hij niet met recht een Held genoemd worden, die op Golgotha de duivel overwon?
  Hij kon bij alles wat Hij deed vrijmoedig God om hulp vragen.
  Hij was Degene die God met recht Zijn Vader kon noemen.
  Hij is door God met vreugdeolie gezalfd, en zowel tot Heere als tot Christus gemaakt.
  Hij zal hier op aarde volmaakt rechtvaardig gaan regeren, als Koning in het Vrederijk, als de hoogste van de koningen der aarde.
  Hij wordt immers de Koning der koningen en de Heere der Heren genoemd.
  Hij is het ook, die volkomen overeenstemt met de heiligheid van God.

  Wij mogen het gezag van deze Koning nu al erkennen, nu wij hier op aarde nog niet alles aan Hem onderworpen zien (Hebr. 2:8).
  God wordt erdoor verheerlijkt wanneer Hij in ons de kenmerken ziet van de Zoon van Zijn liefde, in Wiens koninkrijk Hij ons heeft overgebracht.
  Laten we met meer vreugde en toewijding het voorbeeld navolgen van onze David, aan Wie alle heerschappij toekomt!
  Allen een gezegend weekend gewenst, groet Muggenzifter

 36. @ Esther 31/01/2020 om 9:26 am

  Hi Esther, bedankt voor de groeten en voor de woorden van Andy Stanley.
  Ik wens jou en alle anderen alvast een prettig weekend.

  Hartelijke groet, Michaël

 37. @ Nieuw Begin, @ Ramshoorn, @ Esther, bedankt broeders en zusters. O ja, Nieuw Begin, vele van deze liederen ken ik al, via You Tube. Evengoed dank.

 38. Hallo Nieuw Begin…
  Vergeet ik u te bedanken voor de prachtige liederen.

  Fijne dag, en groet, Esther.

 39. Hallo Wachter, misschien is dat wel het belangrijkste.
  We mogen alles aan de Heere overlaten, ook het volk Israël.
  Ze liefhebben, en voor ze bidden, net zo als dat we voor alle mensen en alle volken bidden.

  Nog een filmpje, plm. een kwartier.
  Ik heb er van genoten, hoe deze broeder de boodschap brengt… kijk wat voor boodschap.
  https://www.youtube.com/watch?v=hihcrQSziD0&t=1525s

  De huiselijke plichten roepen, Wachter en jullie allen, goede dag gewenst.
  Ook groeten aan Michaël.

  Liefs, Esther.

 40. Beste @Esther en @Wachter. Dank voor jullie reacties!

  Toch…Israël is heel belangrijk voor Joden en Christenen. Immers, Jeshua is uit het volk der Joden geboren uit de stam van Judah. Openbaring 5:5.

  Jeshua de Zoon van God leerde: Het Heil is uit de Joden. Johannes 4:22.

  1* JHWH gaf de Bijbel aan het volk Israël. Exodus 19 en 20. JHWH noemde Israël zijn eerstgeboren Zoon. Exodus 4:22.

  2* JHWH woonde eeuwenlang temidden van Zijn volk Israël in de Tabernakel en later in de Tempel van Salomo. Lees 1 en 2 Kronieken.

  3* Jeshua voer naar de hemel vanaf de Olijfberg te Jeruzalem en zal daar ook als Koning wederkomen volgens Handelingen 1 en Openbaring 19.

  4* Het waren de Joodse Apostelen die als eerste de wereld introkken met de Blijde Evangelie Boodschap van de Opgestane Heer. Mattheus 5-7. en Marcus 16.

  5* Israël is met zijn sterk leger al vele jaren de enige afschrikwekkende atoombuffer tegen de militante wereld van de Islam. Als Israël valt is het Westen hopeloos verloren. Daarom: Bidt Jeruzalem vrede toe. Psalm 122:1-9.

  We lezen ook in het Nw. Testament maar liefst 5 keer dat Jeshua trots is op zijn Joodse afkomst. Hij stierf aan het Romeinse martel Kruis als Koning der Joden. Johannes 19:19.

  1* Mattheüs 22:32 (NBG51) Ik ben de God van Abraham, en de God van Isaak, en de God van Jakob.[Israël]

  2* Marcus 12:26 (NBG51) Wat nu de doden betreft, dat zij opgewekt worden, hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes, bij de braamstruik, hoe God tot hem sprak, zeggende: Ik ben de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob?

  3* Lucas 20:37 (NBG51) Maar dat de doden opgewekt worden, heeft ook Mozes bij de braamstruik aangeduid, waar hij de Here noemt de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob.

  4* Handelingen 3:13 (NBG51) De God van Abraham en Isaak en Jakob, de God onzer vaderen, heeft zijn knecht Jeshua/Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd en verloochend ten overstaan van Pilatus, ofschoon deze oordeelde, dat men Hem moest loslaten.

  5* Handelingen 7:32 (NBG51) Ik ben de God uwer vaderen, de God van Abraham en Isaak en Jakob.

  Zingen we in de Protestantse kerken ook niet alle 150 Joodse Psalmen?

  Jeruzalem wordt straks met de terugkeer van JeshuaHaMasjiach de hoofdstad van de Wereld volgens Psalm 132 en 135 volgens Jesaja 60 Zachariah 14 en Openbaring 14 en 19…He shall Reign forever and ever. Amen!

 41. Wachter schreef: ( in het praatcafe ) 30/01/2020 om 6:33 pm
  @ Nieuw Begin 1:21 AM. Zing luid mee: “Every praise is to our God, every praise, every praise is to our God “. Amen! Hallelujah! Ik word zo blij van de opwekkingsmuziek broeder!

  Dank broeder Wachter en er is niets wat blijer maakt dan Israel’s God in Jezus Christus te eren en te bezingen, ja ook God te verheerlijken met je lichaam zoals deze prachtige mensen doen met hun dansen waar het getuigenis van Jezus Christus ook thuishoort…midden onder de mensen:

  https://www.youtube.com/watch?v=UuuZMg6NVeA

  Wat een blijmoedigheid straalt deze krachtige zwarte broeder uit, wat een geloofsmoed, wat een prachtige getuige voor Yeshua HaMasjiach! Een moderne Petrus! Meer Petrus dan jan klaassen in Rome!

  Ook een prachtige koor:

  The Brooklyn Tabernacle Choir – Psalm 34 (Live)
  https://www.youtube.com/watch?v=DfW2mkkMTAg

  De overgangstijd waarin we leven, de tijd van Elijah en Ezechiel:
  Hoor Israel, de Here onze God is EEN!
  Judy Jacobs – Days of Elijah (No God Like Jehovah)
  https://www.youtube.com/watch?v=PUIa674GGCo

  Bede om de H.Geest:
  Come Spirit of God – Bo Ruach Elohim – Adonai
  https://www.youtube.com/watch?v=O269cn5aS0A

  Zang uit India ter ere van de enige, ware God, de God van Israel, en Zijn Zoon Jezus Christus, en de Geest des Here:
  BESY Choir – He hideth my soul
  https://www.youtube.com/watch?v=3ajY-xEw6ZU

  Come Yehsua! Kom Here Jezus!
  Jewish & Arab Teen from Israel in Hebrew, Arabic & English Worship
  https://www.youtube.com/watch?v=_rQIQMUEBD0

 42. Beste @ Theodora Maria Aquila Deborah Bat Sion…U zadelt ons met een wel heel warrige Ingezonden.

  Wat bedoelt u te zeggen met de verwijzing van teksten als..Jesaja 43:18-19 Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde en let niet op wat oudtijds is geschied 19 zie, Ik maak iets nieuws, nu zal het uitspruiten; zult gij er geen acht op slaan? Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, rivieren in de wildernis.

  Wat wilt u met deze verzen ons duidelijk maken? De Bijbelse Geschiedenis Ontjoodsen? Alleen het Nw. Testament lezen en bestuderen? Vertel!

 43. @ Esther: 2:19 PM. Sluit mij aan bij uw reactie, Esther. Wat Israël betreft, dat is een zaak van de HEERE HEERE, ik laat mij er niet over uit, weet er niet genoeg van.

 44. Hallo Ramshoorn…. ja, die teksten ken ik wel.
  Het hele Oude Testament staat vol met allerlei uitspraken van God.
  Over Israël, de lands belofte. We lezen over zegeningen en over oordelen.

  Voor mij is de Heere Jezus waar mijn redding in is. Dat is ook wat God wijst, “Geloof in Mijn Zoon”.
  Over het aardse Israël… daar maak ik mij niet druk om… De Heere weet…..
  Het is zo kostbaar dat wij in Christus Jezus toegevoegd zijn, en óók een deel van het geestelijke Israël zijn.

  Galaten 3 : 29, “En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen”. In Gods ogen zijn wij dat allemaal in Christus.

  Galaten 4 : 21-31… over de bedelingen. Het verschil tussen het aards en hemels Jeruzalem.
  vers 26, ‘Maar het Jeruzalem dat boven is, is vrij, en dat is de moeder van ons allen’.
  Voor ons allen??? Ja, dat is zo geweldig, voor de Jood en Griek in Christus Jezus.

  Ramshoorn, er zijn genoeg punten die ik net zo zie als jullie, ook over Israël, alleen niet alles.
  En dat geeft ook niet, ons leven moet zijn in Christus Jezus.
  We mogen verwachten onze Heere Jezus Christus.

  Vaders zegen, en hartelijke groeten Esther.

 45. Dierbare Verlangende Naar De Waarheid, De Waarheid Die Volkomen VrijMaakt…Vrij Gemaakt Heeft..; praten ‘over’ Is niet ‘Staan IN’…

  Jesaja 43:18
  Jesaja 43:19 EN Jesaja 28:21……Mathheus 26:12+13….Vertrek, Vertrek UIT babylon, OpDAT…

  Openbaring 3:1-3…

  In En Vanuit Agape,
  Weet jullie Omvat,
  Kom Hogerop..Jesaja 35…De Tijd IS RIJP

 46. @ Ramshoorn @ Wachter

  Over oecumene en de Wereldraad van Kerken is heel veel te zeggen maar alleen al deze info bevestigd uw wantrouwen in de oecumenische beweging:

  4. De oprichting van de Wereldraad van Kerken

  In 1948 zou deze beweging (waarvan Söderblom inspirator en oprichter was) samensmelten met “Faith and Order” (Geloof en Kerkorde) tot de Wereldraad van Kerken.[IV] Toen de Wereldraad van Kerken werd geconstitueerd, werd door de deelnemende kerken een ‘seculiere’ greep gedaan naar het hogepriesterlijk gebed van Jezus om de eenheid van Zijn gekochte volk. (Johannes 17:21) Het heeft bovendien heel wat voeten in de aarde gehad voordat er een voor alle kerken acceptabele basisformule kwam. Zowel vrijzinnigen en remonstranten, als rechtzinnigen moesten zich erin kunnen vinden. De basisformule werd: The World Council of Churches is a fellowship of churches which accept our Lord Jesus Christ as God and Saviour. J.A. Zeilstra schrijft hierover in een nummer van het “Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800”, ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Wereldraad van Kerken: – “Vrijzinnigen hadden grote moeite met de basisformule. (…) De Amsterdamse vrijzinnige Lutherse hoogleraar C.W. Mönnich wierp de vraag op of vrijzinnigen wel mee konden doen op basis van deze grondslag. (…) Door Christus zo te noemen heeft men, zo vond Mönnich, naar de in de oudheid gangbare begrippen Gods heilssoevereiniteit kunnen en willen belijden. Daar was niets mis mee, als aspect van de verlossing, maar het was volgens hem niet het een en al van het christelijk geloofsbezit. Zo werd de formule voor de twintigste eeuw onbegrijpelijk. Maar Mönnich vond niet dat vrijzinnigen zich vanwege de formule moesten laten weerhouden van het con amore meewerken in de Wereldraad. Zo’n formule kon geen gewetensconflict betekenen omdat zij geen belijdenis was, maar ‘een stichtelijkheid’ of een ongelukkig uitgevallen theologische formule.” -[V] Uit krantenverslagen over de constituering van de Wereldraad van Kerken blijkt, dat de aan de conferentie deelnemende kerken niet samen het Avondmaal konden vieren.[VI] Deze oecumenische voorgeschiedenis maakte dat er bij fundamentalistische christenen bezorgdheid ontstond dat deze beweging uiteindelijk zou leiden tot de stichting van een wereldkerk, die de ‘bruid’ van de antichrist zou zijn.

 47. Niet cyclopisch maar cyclonisch…de spellchecker is regelmatig een hinderlijke speler…
  Verder moet het juiste woord zijn ‘wereldbrand’ .

 48. @ Ramshoorn:
  U schrijft:
  Maar toch…maak ik me nu zeer bezorgd over Israëls Premier Netanyahu en de Knesset die met President Trump VS een akkoord gesloten heeft over de Verdeling van het Land Israël en Jeruzalem.

  Zeer begrijpelijk Ramshoorn. En de bezorgdheid lijkt me terecht. deze stap van Trump en Netanyahoe is hooguit achteraf voor de geschiedschrijvers nog enigszins redelijk te duiden. Onze dagen zijn onvoorstelbaar ongewis geworden, de gehele volkeren wereld lijkt op drift en ik ben ervan overtuigd dat de situatie in Midden Oosten cyclopisch is geworden en 1 klein vonkje kan nu een were;dbrand veroorzaken. Ik vind het ook zeer moeilijk om profetische Bijbelwoorden te koppelen aan actuele gebeurtenissen want al eeuwenlang strijden Bijbelvorsers met elkaar om de juiste uitleg van God’s Woorden.
  Er zijn gelukkig toch nog sites welke m.i. betrouwbaar zijn en geïnspireerd door de H.Geest en waar gelezen kan worden:

  De eenheid van de gemeente van Christus, die zal resulteren in ‘de volheid der heidenen’ kan alleen gestalte krijgen, wanneer in waarachtige eenheid de eschatologische barmhartigheidstaak aan het Joodse volk wordt aanvaard en uitgevoerd. (Romeinen 11:31)

  Mede door de zware schuld van de christenheid is het Joodse volk de weg op gedreven om te streven naar de opheffing van de eeuwenoude en wereldwijde ballingschap, waardoor de Staat Israël ontstond.
  Elke exodus had vanaf de tijd van de aartsvaders echter drie belangrijke kenmerken: Een goddelijke roeping, een goddelijke doelstelling en een goddelijke financiering.
  Het wereldse Zionisme beantwoordt aan geen van deze kenmerken. Omdat het Zionisme botst met de Messiaanse bestemming van het Joodse volk, loopt de Zionistische beweging uit op een impasse, die de mensheid op de rand van haar bestaansmogelijkheden brengt (Maleachi 4:5,6).

  Ds. Leenhouts roept alle gelovigen in de wereld op om met woord en daad borg te staan voor de waardige omschakeling van de ‘Joodse Staat’ naar de voor dit volk bestemde status van ‘koninkrijk van priesters’. (Exodus 19:6)

  Dit kan men vinden op de site http://www.getuigeniseneenheid.nl

 49. Beste @Esther, u schrijft: Als u gelooft zoals jullie dat Bijbels zien… hoef dat toch niet. Dan gaat alles precies volgens Gods plan. Zoals jullie dat ook geloven.”

  Dat ben ik met u eens, maar God wil wel dat zijn volk, zijn onderdanen met Hem in de pas lopen anders worden ze gediskwalificeerd. Kijk naar koning Saul, die luisterde niet naar JHWH en werd snel vervangen door David zijn schoonzoon een man naar Gods hart. Saul versloeg de duizenden, maar David de Tienduizenden! Lees 1 en 2 Samuel voor alle details.

  Om in voetbaltermen te spreken: Als spelers het voetbalreglement overtreden krijgt de club een Penalty tegen, de speler/overtreder een Gele of Rode kaart. Dat betekent op de strafbank of erger!

  Trump en Netanyahu trokken zich niets aan van Gods Spelregels hoewel Hij volgens de Bijbel de echte/enige eigenaar is van Israël.

  Trump en Netanyahu krijgen zeker weten, de Rode kaart van JHWH. Hun spel is uitgespeeld!!! JHWH laat niet met zich spotten! Esther, als u nog twijfelt: Lees nog eens hardop Genesis 12, Leviticus 25, Joël 3 en Psalm 132.

  Beste @ Raveltje. Helemaal eens met uw analyse! Amen! JHWH wacht al heel lang op Israël als betrouwbare Partner! Hij geeft hen op één dag alles wat Israël begeert: Openbaring 19…Vrede, leven en overvloed…alles overduidelijk beschreven in Psalm 81…dus…

  Op Gods voorwaarden en niet op die van de VS/VN en van Knesset/Palestijnen of Paus en de Wereldraad van kerken! God beware ons. Amen!

 50. @ Ramshoorn en @ Harold
  Ook ik maak me zorgen. Het is net of ze de komst van Jezus tegen willen gaan.
  Misschien is het de tijd nog niet. En alleen God de Vader weet wanneer.

 51. Hallo,… Nieuw Begin, Ramshoorn en Harold…
  Zoals jullie het zien/geloven over Israël, het land en al die punten… zie ik met sommige dingen anders. Geeft niet, we blijven broeders/zuster van elkaar.

  Ramshoorn, u schreef, ….Maar toch…maak ik me nu zeer bezorgd over Israëls Premier Netanyahu en de Knesset die met President Trump VS een akkoord gesloten heeft over de Verdeling van het Land Israël en Jeruzalem.

  Waarom zou u zich daar zorgen over maken. Als u gelooft zoals jullie dat Bijbels zien… hoef dat toch niet. Dan gaat alles precies volgens Gods plan. Zoals jullie dat ook geloven.

  Of we het nu allemaal weten, of een deel weten, wij mogen vertrouwen dat God precies weet wat Hij doet. Niets gaat buiten Hem om, niets maar dan ook niets gaat anders als de Heere dat niet wilt. Het hele wereldgebeuren is in Zijn hand.
  Dat en dat alleen geeft rust. Laten we daar maar op vertrouwen.

  Vaders zegen en hartelijke groet van mij, Esther.

 52. Dank @Nieuw Begin en @Harold voor uw bijdrage in deze discussie over Trump -Netanyahu en de Twee Statenoplossing met de Palestijnen. Trump en Netanyahu vergissen zich zeer in hun hoogmoed om het op een akkoordje te kunnen gooien en de Palestijnen en de Arabische wereld te kunnen paaien met 50 miljard dollar ! Zie Zefanja 1-3. en Zachariah 8-14.

  Wat Trump en Netanyahu en Knesset maar niet willen begrijpen:

  De Palestijnen/Arabieren weigerden in 1947 al de Twee Staten verdeling van de VN. Zij willen alle Joden voorgoed verdrijven uit hun nog niet bestaande Staat Palestina, duidelijk verwoordt in hun Haat-Handvesten tegen Israël. Helaas voor hen heeft de God van Israël het eerste en laatste Woord in dit al 71 jaar lange geschil. Het land is van Hem! Zie mijn vorige Ingezonden.

  Wat ik er nog aan kan toevoegen is: Palestijnen weten dat de zeer omstreden VN en EU, de Paus en de Wereldraad van kerken hen al vele jaren steunen met enorme jaarlijkse bijdragen.

  Hetze tegen Israël 2020 duurt tot op deze dag maar voort:

  1* De Bijbel leert juist: Volken moeten Israël zegenen niet vervloeken! Genesis 12. Israël is het land van de Bijbel.De God van Israël woonde in de Tabernakel van Mozes en in de Tempel in Jeruzalem in het Heilige der heiligen en nergens anders!

  De God van Israël sloot zowel het eerste als het Nw. Verbond met Israël;
  1* op de Sinaï. Zie Exodus 19 en 20.
  2* Jeremia 31 en Romeinen 9-11.

  2* Christelijk Antisemitisme begon al snel na val van Joodse Tempel A.D. 70. Nu spannen veel Christenen samen tegen Israël met Paus en Palestijnen/Arabieren om het land te verdelen.

  Dat mag niet want het land is van JHWH volgens Leviticus 25. Ook Joël 3 verbiedt de volken om Israëls grondgebied te verdelen. Zie ook Genesis 13:15 en de grenzen van Genesis 15 …Van de Eufraat tot de Nijl en Galaten 3:29: Erfgenamen van de Belofte.

  3* Kerken, Rooms en Protestants werden Anti-Israël met hun duivelse vervangingsleer; De kerk is het Nw. Israël? Echt Niet!!! Jeshua leert in Mattheus 24:24 over de vele valse profeten van onze tijd…in de politiek en kerken en media!!!

  4* Kerken beweerden in AD 321 op Concilie Nicea dat Israël afgedaan had en de Kerk het Nw. Israël werd. Augustinus, Luther, Calvijn leerden dit ook in hun Catechismus.

  5* Vervangingsleer/theologie van Oecumene keerden zich massaal na Yom Kippoeroorlog 1973 tegen het Joodse Volk. Judea en Samaria behoren toe aan Palestijnen volgens hen. Er zullen nooit twee staten komen in Israël. Waarom niet? God wil het niet!!!

  Zie Jesaja 60 en Zachariah 14 en Openbaring 7, 11, 14 en 19. De Joodse Koning Jeshua zal als Koning regeren in een onverdeeld Jeruzalem!!! Psalm 48, 132 en 135. Matth. 5:35 Jeshua over Jeruzalem – de Stad van de Grote Koning!!!

  Israël wordt door JHWH verheven tot Hoofd der volken. Deuteronomium 28:1-14 en Jeremiah 31:7 en Jesaja 60 – De afgang van Trump en Netanyahu zal spoedig zichtbaar worden! Shame!

 53. Ik denk dat Ramshoorn hier een paar belangrijke teksten neerzet. Er zijn gelovigen die niet zozeer in de toekomstige rol van het land of volk Israël geloven. Vaak ontaard dit wel eens in heftige discussies, waarbij 1 rol vaak over het hoofd wordt gezien en waar geen gelovige onderuit kan: hoewel God de gehele aarde heeft geschapen heeft hij dit plekje specifiek uitgekozen als Zijn eigendom en Zijn woonplek. Dit staat talloze malen in de Bijbel, dit is Mijn land, Mijn bergen, Mijn dalen en Mijn steden. Over andere landen wordt dit niet specifiek gezegd. Op deze plek zet Jezus bij terugkomst ook zijn voeten neer en van hieruit wordt het duizendjarig vrederijk over de gehele aarde geregeerd.

  Ik denk dus ook dat dit vredesplan van Trump gedoemd is om te mislukken. Hoewel velen zeggen dat het vredesplan veel te positief is voor Israël, is dit juist niet zo. Dit komt omdat men de Palestijnen nog steeds land wil geven om de vrede wil. Maar de waarheid is dat de Palestijnen hoe hard ze ook schreeuwen geen enkel recht hebben op het land. Het land is en blijft eigendom van God persoonlijk. En de Bijbel is duidelijk met wie God het land enkel wil delen, namelijk het volk Israël. De verdeling en de grenzen zijn allang vastgelegd door God zelf en staat uitgebreid beschreven. Deze grenzen zullen pas werkelijkheid worden bij Jezus terugkomst. Tot die tijd geldt ook voor Trump en Nethanyahu de tekst uit Joel 3:1-4:

  1 Want ziet, in die dagen en te dier tijd, als Ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden;
  2 Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal met hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israel, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid, en Mijn land gedeeld;
  3 En hebben het lot over Mijn volk geworpen en een knechtje gegeven om een hoer, en een meisje verkocht om wijn, dat zij mochten drinken.
  4 En ook, wat hebt gij met Mij te doen, gij Tyrus en Sidon, en alle grenzen van Palestina! Zoudt gij Mij een vergelding wedergeven? Maar zo gij Mij wilt vergelden, lichtelijk, haastelijk, zal Ik uw vergelding op uw hoofd wederbrengen.

 54. De verklaring waarvan iedereen wist dat je erop kon wachten:

  ‘Vredesplan Trump is een complot tegen islamitische wereld’

  TEHERAN (ANP/DPA) – Het vredesplan voor het Midden-Oosten van de Amerikaanse president Donald Trump is een “complot tegen de islamitische wereld”. Dat heeft het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag verklaard.

  Lees meer:

  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/buitenland/vredesplan-trump-is-een-complot-tegen-islamitische-wereld/ar-BBZqBMr?li=BBoPOOe

 55. Beste @Nieuw Begin, u schreef: Dank U Jezus Christus dat Gij Jood en Arabier gaat vergaderen in Uw Heerlijke Wonderbare Naam! Want U zijn gegeven de sleutels van het Koninkrijk der hemelen…niet aan Rome of Mekka, Moskou, Bejing of New York…ja zelfs niet aan Jeruzalem maar aan de grote Zoon van koning David, de Zoon van God. Hallelujah!”

  Amen!

  Maar toch…maak ik me nu zeer bezorgd over Israëls Premier Netanyahu en de Knesset die met President Trump VS een akkoord gesloten heeft over de Verdeling van het Land Israël en Jeruzalem.

  JHWH de God van Israël is woedend dat deze twee leiders Hem buiten spel gezet hebben!!! Het land en de Tempelberg in Jeruzalem behoort aan JHWH volgens Leviticus 25:23: En het land zal niet voor altijd verkocht worden, want het land is van Mij, en gij zijt vreemdelingen en bijwoners bij Mij.

  JHWH woont in/op Sion Gods heilige berg.Psalm 132:13…Want de HERE heeft Sion verkoren [NIET Rome-Mekka-Washington] Hij heeft het Zich ter woning begeerd: Dit is Mijn rustplaats voor Immer, hier zal IK wonen, want haar heb IK begeerd. 15 Haar voedsel zal IK rijkelijk zegenen, haar armen zal IK met brood verzadigen, 16 haar priesters zal IK met heil bekleden, haar vromen zullen vrolijk juichen. 17 Daar zal IK voor David een hoorn doen uitspruiten, IK zal voor mijn gezalfde [Masjiach] een lamp bereiden; 18 Zijn vijanden zal IK met schaamte bekleden, maar op hem zal zijn kroon blinken!!!!

  Netanyahu en Trump lopen nu JHWH in de weg, zonder Hem te raadplegen durven ze Gods Land te verdelen. Geen wonder dat ook de Palestijnen nu des duivels zijn.

  Wat liet JHWH door de profeet Joël opschrijven?

  Joël 3:1 Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer IK een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, 2 zal IK alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van
  Josafat, en IK zal aldaar met hen in het gericht treden ter Oorzake van Mijn Volk en van Mijn Erfdeel Israël, dat Zij onder de volken Verstrooid hebben, terwijl zij Mijn Land Verdeelden, 3 en over Mijn Volk het lot wierpen, en een jongen gaven voor een hoer en een meisje verkochten voor wijn, opdat zij konden drinken. […]

  Joël 3:16 En de HERE brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, [!!!] zodat hemel en aarde beven. Maar de HERE is een schuilplaats voor Zijn Volk en een veste voor de kinderen Israëls.
  17 En gij zult weten, dat IK, de HERE, uw God ben, die woon op Sion, Mijn Heilige Berg, en Jeruzalem zal een heiligdom zijn, en vreemdelingen zullen er Niet meer doortrekken. 18 Te dien dage zal het geschieden, dat de bergen van jonge wijn zullen druipen en de heuvelen van melk zullen vloeien en alle beken van Judah van water zullen stromen; een bron zal ontspringen uit het Huis des HEREN en zal het dal van Sittim drenken.

  Joël 3:19 Egypte zal tot een woestenij worden, en Edom [Rome & Mekka] tot een woeste wildernis, vanwege het geweld de kinderen van Judah aangedaan, in wier land zij onschuldig bloed hebben vergoten. 20 Maar Judah zal Blijven tot in Eeuwigheid, en Jeruzalem van
  geslacht tot geslacht. 21 En Ik zal hun [Joods] bloed Onschuldig verklaren, dat Ik niet onschuldig verklaard had. En de HERE zal Blijven wonen op Sion!!!

 56. @ Ramshoorn;

  In Israel is de Bijbel vaderlandse geschiedenis. Voer voor archeologen, psychologen , en noem maar op allerlei ogen…en dat alles volgens de hoogste wetenschappelijke normen ( Tot en met 2017 zijn er in totaal 892 Nobelprijzen uitgereikt waarvan 201 aan Joden. Dat is maar liefst 22.5%. En dat terwijl de 14 miljoen Joden maar 0.2% van de wereldbevolking uitmaken. )

 57. Als Israel als volk tot geloof gaat komen ( Vergl Paulus in de Rom. 9-11 brief hoe gans Israel zalig zal worden!) , in de komende Messiaanse tijd, door sommigen het Vrederijk genoemd of ook wel het Loofhuttenfeest, zal het uitsluitend religieus existeren. God ( Yeshua HaMasjiach ) zal hen een hart van vlees geven i.p.v. hun stenen hart. Ze zullen naarstig de Torah gaan onderhouden maar nu uit liefde tot hun eigen Messias , onze Here Jezus, maar dan ook met alle beloften die konkreet in. het NT zijn vermeld waar staat welke tekenen de gelovigen zullen volgen.
  Ze zullen ernaar jagen de Here te leren kennen zegt Hosea 6:1-3.
  In die overgangstijd leven wij.
  En Israel zal tot jaloersheid verwekt worden als men gaat inzien dat de God die wij Christenen dienen geen andere is dan Die hun voorvaderen onder grote tekenen en wonderen uit Egypte hebben geleid door het optreden van Mozes.

  El Avoteinu – God of Our Fathers:
  https://www.youtube.com/watch?v=iH1VxYFdFgE

 58. Leon de Winter columnist in de Telegraaf: ( o.a. reactie op Rutte’s excuses )
  Antisemitisme met modern vernislaagje waarin hij ondermeer schrijft:

  Jodenhaat neemt toe en in Europa is die groei in elke politieke, ideologische en religieuze hoek te vinden. Ik weet niet of er toekomst is voor Joden in Europa – ik vrees van niet. Joden vertrekken terwijl moslims, van wie velen Joden verafschuwen, arriveren.

  In een van de meest beschaafde landen op aarde, Nederland, wachtten de bestuurlijke elites 75 jaar voordat ze hun aandeel in de vernietiging van de Joden konden toegeven. Ik zie daarin niets groots, maar een teken aan de wand.

  lees meer:
  https://www.telegraaf.nl/watuzegt/213806501/antisemitisme-met-modern-vernislaagje

  ( dit is een premie artikel wat u desondanks toch kunt lezen als u de cache van uw webbrowser leegt, u krijgt namelijk 1 gratis artikel )

 59. Ja, een prachtig lied @Wachter…De dag komt dat Alle volken zich zullen buigen Psalm 96:9 voor de HERE in heilige feestdos, beef voor zijn aangezicht, gij ganse aarde.

  Psalm 96:10 Zegt onder de volken: De HERE is Koning, vast staat nu de wereld, zodat zij niet wankelt; Hij zal de volken richten in rechtmatigheid.

  11 De hemel verheuge zich, de aarde juiche, de zee bruise en haar volheid, 12 het veld en al wat daarop is, verblijde zich; dan zullen alle bomen des wouds jubelen 13 voor de HERE, want Hij KOMT, want Hij KOMT om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid
  en de volken in zijn trouw!

  In Psalm 98 lees ik blijde woorden van een zelfde strekking…Vers 4 Juicht de HERE, gij ganse aarde, breekt uit in gejubel en Psalmzingt. 5 Psalmzingt de HERE met de citer, met de citer en met Luide Zang,

  6 met trompetten en met bazuingeschal; juicht voor de Koning, de HERE. 7 De zee bruise en haar volheid, de wereld en wie er [NOG] in wonen; 8 dat de stromen in de handen klappen,
  de bergen tezamen jubelen 9 voor het aangezicht des HEREN, want Hij Komt om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de Volken in rechtmatigheid!!!

 60. @ allen & Ramshoorn 28/01/2020 schreef om 5:08 pm:

  Jesaja 19:23 Te dien dage zal Israel de derde zijn naast Egypte en Assur, een zegen in het midden der aarde, omdat de Here der heerscharen het gezegend heeft met de woorden: Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk mijner handen, Assur, en mijn erfdeel Israel.

  en ook zie het verband met deze tekst uit het NT:

  Hand 6 : 1: Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israel? Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. ( Elk spreken over de doop met de H.Geest waarin dit verband niet meer mee mag tellen moet verwoestingen in het geestelijk leven aanrichten ! )

  Zie wat een vreugde God heeft bereidt voor hen die zich laten gezeggen en hun hart en hersens gaan gebruiken voor de komst van het Koninkrijk God’s op aarde! Bij Jood en Arabier…er zijn geen grenzen aan Jezus Macht!

  Bij de Messiaanse Joden:
  https://www.youtube.com/watch?v=chG6xRsX7ns

  En hoor deze prachtige samenzang van Koptische ( Egyptische) Christenen ( vertegenwoordigers van de Arabische wereld):
  Immanuel:

  https://www.youtube.com/watch?v=RjEehbjbIAY
  ( klik op CC aan de onderkant voor het venster voor de vertaling!

  En samen, het begin van de vervulling van Jesaja 19:23….

  Jews & Arabs worship together in Nazareth, Israel…Rare video Clip(Subtitles @ CC):
  https://www.youtube.com/watch?v=BT50-Kuj2UY

  Dank U Jezus Christus dat Gij Jood en Arabier gaat vergaderen in Uw Heerlijke Wonderbare Naam! Want U zijn gegeven de sleutels van het Koninkrijk der hemelen…niet aan Rome of Mekka, Moskou, Bejing of New York…ja zelfs niet aan Jeruzalem maar aan de grote Zoon van koning David, de Zoon van God. Hallelujah!

 61. ” Doorgrondt mij, o God,
  en ken mijn hart,
  beproef mij en ken mijn gedachten.
  Zie of er bij mij een schadelijke weg is,
  en leid mij op de EEUWIGE WEG”.
  Psalm: 139:23-24.

 62. @ Ramshoorn: 5:08 PM. Eens met U Ramshoorn. O wat een zalig moment, als de Here Jezus zal komen op de wolken, in alle heerlijkheid!

 63. Dank @Harold voor uw reactie. Rutte en Kaag zijn in al hun besluiten richting Israel afhankelijk van de paraaf van Brussel en de EU-bobo’s aangaande hun al jaren Economische boycot BDS campagne: Koop niet bij Joden! Hier zou opnieuw en snel een debat over gevoerd moeten worden in de Tweede Kamer, met de vuist op tafel: Stop NU met Joodje pesten!!!

  Want: De situatie in Israël is nu zeer zorgelijk. De periode van 1948-2020 werd/wordt gekenmerkt door nu een bijna onbestuurbaar Israël/Knesset, dat nu al binnen een jaar voor de Derde Keer verkiezingen uitschrijft. Denk ook aan de 7 grote oorlogen en 2 Intifada’s met veel doden en voor het leven verminkte en getraumatiseerde mensenlevens zowel met zowel Israëlische als Arabische/Palestijnse slachtoffers.

  De grote vraag in 2020 is en zal zijn: Zal er echt vrede kunnen komen in het Midden-Oosten? Het antwoord is JA omdat Joden en Arabieren in feite broedervolken zijn en beiden van de aartsvader Abraham afstammen.

  Wat/Hoe gaat dat dan gebeuren? Antwoord: Er moet nu snel een leider opstaan zoals Mozes, Jozua of David die de Joden tot een volk van gelovigen aaneen smeed!
  Arabieren en Palestijnen smachten ook al decennia naar vrede. Maar wie o wie zal die kar gaan trekken?

  Antwoord: De Bijbel dat leert o.a.in Jesaja 19 dat Jood en Arabier op een dag beiden tot ontdekking komen dat Jeshua/Jezus de Messias is! Hoe dan? Om de simpele reden dat Hij terugkeert op de Olijfberg in Jeruzalem de stad van de grote Koning! Zachariah 14:9, Handelingen 1 en Openbaring 14 en 19.

  Het wonderlijke is dat de meeste Joden en Arabieren van vandaag dat geen van beiden geloven in Jeshua als Masjiach. Ze staan dus quitte? JHWH is een God van grote wonderen!!! Psalm 96 en 98.

  Daarom… JHWH/God zelf gaat spoedig een aantal grote wonderen doen in heel het Midden-Oosten. Lees maar mee in Jesaja 19:23 Te dien dage ( op Gods tijd ) zal er een heerbaan wezen van Egypte naar Assur, en Assur zal in Egypte komen en Egypte in Assur, en Egypte zal met Assur (de HERE) dienen. 24 Te dien dage zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assur, een zegen in het midden der aarde, 25 omdat de HERE der heerscharen het gezegend heeft met de woorden: Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk Mijner Handen, Assur, en mijn Erfdeel Israël !!!

  Laten wij gelovigen, blijven bidden voor de Vrede van Jeruzalem. Psalm 122. Het duizendjarig Vrede-Koninkrijk [Jesaja 2 en 11] van Jeshua ZAL spoedig tot stand komen in Jeruzalem de stad
  van de grote Koning en van daaruit over de hele wereld!!! Psalm 48, Mattheus 5:35 en Openbaring 20.

  Alle TorahGetrouwe en BijbelGetrouwe gelovigen verwachten spoedig naar Gods belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Jesaja 25 en 2 Petrus 3:13.

 64. @Ramshoorn ‘Ja van Mark Rutte en Mw. Kaag moeten we maar afwachten wat er van hun mooie woorden richting Israël terecht komt. Ik hou me hart vast.’

  Ik denk dat we niets hoeven te verwachten, sterker nog, vanaf morgen kunnen de kaarten in het Midden-Oosten er heel anders bijliggen als president Trump zijn langverwachte vredesplan voor Israël en de Palestijnen bekendmaakt. Hierin is o.a. opgenomen een anexatie van de Westbank van in ieder geval de gebieden waar Israëlische nederzettingen staan. De Palestijnen zullen moord en brand schreeuwen en de wereld oproepen om te hiertegen te protesteren. Mevrouw Kaag kennende, zal zij zeker voorop lopen om de Palestijnen naar de mond te praten.

 65. Dank voor uw info @Nieuw Begin over de uitspraken die gedaan werden door Wereldraad van kerken die ontstond in Amsterdam 1948. Ik las het recente boek van Jurjen Zeilstra die schreef een biografie over VISSER ’T HOOFT – de eerste secretaris-generaal van de Wereldraad van Kerken, 1948. Een leven voor de Oecumene – 1900-1985.

  Ik las: Visser ‘ t Hooft moet betoverd geraakt zijn door de rooms vriendelijke Oxford Beweging 1871, beter bekend onder haar latere naam ”Morele Herbewapening’’ 1937 in Nederland. Visser ’t Hooft ging voor de Interreligieuze dialoog met RK kerken en zelfs met buitenkerkelijke groepen en organisaties.

  Dat hij hiermee het Syncretisme=vermenging van godsdiensten, bevorderde besefte hij onvoldoende. Wel bepleitte hij tot zijn dood het Vaderschap van God, want volgens de Islam is God geen vader. Allah heeft geen zoon volgens de Koran. De Wereldraad van Kerken verzandde hierdoor al snel in een Babylonische spraakverwarring wat ook gevolgen kreeg voor de leerstof op universiteiten! De Geref. VU in Amsterdam werd al snel een New Age bolwerk!

  Geen wonder, ik las in dit boek: De Wereldraad van Kerken ging/gaat uit van het adagium:
  Doctrine Divides en Service Unites.’ Uitspraak van Bisschop Sõderblom in 1925.
  Bonhoeffer 1941 scherpte dit aan met zijn slogan: Eén Kerk en Eén Europa.
  Dus die valse eenwording van alle kerken is niet iets van vandaag maar suddert al tientallen jaren.

  Ja van Mark Rutte en Mw. Kaag moeten we maar afwachten wat er van hun mooie woorden richting Israël terecht komt. Ik hou me hart vast.

  Mooi vond ik uw uitspraak van rabbijnen die wisten te vertellen dat 1948 jaar voor Christus
  riep God Abram uit Ur in het jaar 1948…Het is wel van een bijzonder teken dat in 1948 na Christus de nazaten van Abraham onbekeerd het land Israel innemen.”

  Ja, daar heb ik me ook altijd over bewonderd, alhoewel David Ben Goerion een socialist een fervent Bijbellezer was, hij sprak dan ook vrijmoedig: Zonder de Bijbel en zijn Profeten zouden we geen Jood kunnen zijn en hier het land kunnen bewerken.

  Ik bezocht zijn huisje in de Negev Woestijn en zag al zijn boeken en was diep onder de indruk. Een levensgroot verschil met Netanyahu. Ben Goerion leefde zo sober met zijn vrouw Paula. Ik bezocht ook hun graf in de Negev en legde naar Joodse gewoonte steentjes op beide graven.

  De bekering van Israël komt zeker op Gods tijd, volgens Zachariah 12 en Romeinen 11.

  Dank ook voor de reacties van @Wachter @Raveltje @Esther @Michaël en allen die meelezen en meedenken over dit onderwerp.

 66. Zeer geacht Xanderteam zoudt u de vorige versie ( 27/01/2020 om 8:06 pm ) willen verwijderen? MVG. En ook bedankt voor het oplossen van het issue van Ramshoorn ( praatcafe en geloofsforum ) MVG ( o.a. een site is foutief vermoed. Mijn oprechte excuses!) Op uw verzoek verwijderd. Mod.

  Yeshua HaMasjiach- Jesus is Lord

  https://www.youtube.com/watch?v=z-j_1e13qlE

  @ Ramshoorn en @ Wachter:

  Reeds in de jaren vijftig schreef een Gereformeerde dominee: De Wereldraad van Kerken ( zoals die ‘nu’ dus toentertijd ) functioneerde is ‘de Judaskus van dd twintigste eeuw’. Geen wonder ook , want aan de basis van deze 350 miljoen omvattende Protestanten, stond een Prof. Smits die over het Bloed des Here verklaarde dat : ‘geef mijn portie maar aan Fikkie’!

  @ Ramshoorn:
  Als het Kabinet Rutte ernst maakt met hun spijtbetuiging vandaag, richting het Joodse Volk moet er onmiddellijk een Wet geformuleerd worden die de gemene VN/EU initiatieven: Economische boycot BDS [Koop niet bij Joden] voorgoed strafbaar stelt!!! Hoe ziet u dat?

  Het zal niet meer dan een gebaar zijn als Rutte dat al zou doen. De VN bestaat uit -geloof ik- al 57 islamitische landen…Het merkwaardige is dat zo een wet juist de Palestijnen ten goede zou komen maar wees niet verrast als juist hun zogenaamde sympathisanten ( Iran en haar vriendjes) wel weer moord en brand zullen schreeuwen, niet in de laatste plaats in ónze ‘eigen’ 2e Slaapkamer. ( DENK )
  Maar tegen het gebed kan geen enkele wereldheerser op dus laten wij Ramshoorn ( en misschien meerderen) onze politici aansporen zulk een wet te construeren? Waarom niet?

  Want we mogen hoop hebben als Christenen:

  op de site http://www.getuigeniseneenheid.nl staat te lezen:

  Een nieuwe lente voor de mensheid, waarin alle volkeren mogen delen in de vreugde van het aangekondigde Vrederijk.
  De eenheid van de gemeente van Christus, die zal resulteren in ‘de volheid der heidenen’ kan alleen gestalte krijgen, wanneer in waarachtige eenheid de eschatologische barmhartigheidstaak aan het Joodse volk wordt aanvaard en uitgevoerd. (Romeinen 11:31)

  Mede door de zware schuld van de christenheid is het Joodse volk de weg op gedreven om te streven naar de opheffing van de eeuwenoude en wereldwijde ballingschap, waardoor de Staat Israël ontstond.
  Elke exodus had vanaf de tijd van de aartsvaders echter drie belangrijke kenmerken: Een goddelijke roeping, een goddelijke doelstelling en een goddelijke financiering.
  Het wereldse Zionisme beantwoordt aan geen van deze kenmerken. Omdat het Zionisme botst met de Messiaanse bestemming van het Joodse volk, loopt de Zionistische beweging uit op een impasse, die de mensheid op de rand van haar bestaansmogelijkheden brengt (Maleachi 4:5,6).

  Ds. Leenhouts roept alle gelovigen in de wereld op om met woord en daad borg te staan voor de waardige omschakeling van de ‘Joodse Staat’ naar de voor dit volk bestemde status van ‘koninkrijk van priesters’. (Exodus 19:6)
  Belangrijke gebeurtenissen in het jaar 1948
  De stichting van de Staat Israël
  De tweedeling van Jeruzalem
  De scheuring van Berlijn
  De oprichting van de Wereldraad van Kerken
  De oprichting van de ICCC (Internationale Raad van Christelijke Kerken)
  De beslissende doorbraak in China van Mao-tse Toeng.
  De onthulling van het voorlaatste geheim van Openbaring 10.

  Volgens sommige Rabbijnen riep God Abram uit Ur in het jaar 1948 vgj. Het is wel van een bijzonder teken dat in 1948 na gewone jaartelling de nazaten van Abraham onbekeerd het land Israel innemen.
  En vraagt de Arabische wereld zich verschrikt af…moeten wij de rekening van het Christelijke Duitsland betalen, de Holocaust?
  En toch zal Gods barmhartigheid voor Jood en Arabier en Palestijn en Duitser maar ook Rotter en Amsterdammer roemen tegen het oordeel want Zijn wraak is ( exclusief in de Messias Yeshua Hamasjiach) barmhartig en het Loofhuttenfeest zal komen door de bekering van gaan Israel op de derde God’s Dag ( Hosea 6:1-3)

  Yeshua HaMasjiach- Jesus is Lord

  https://www.youtube.com/watch?v=z-j_1e13qlE

 67. @ Ramshoorn: 6:28 PM. Dank voor deze duidelijke uitleg. Maranatha Here Jezus!

 68. Beste @Wachter, ik denk dat die Reus op lemen voeten [Daniël 2 en 7] nu al in de startblokken staat. Het zal zijn laatste optreden worden!!! Zie vooral Openbaring 13 en 20.

  Al jaren wordt er achter de schermen vergaderd door de groten der aarde hoe deze [Reus] Nieuwe Wereldorde /godsdienst te implementeren. Stukjes van de puzzel werden duidelijk toen ik op TV Jacobine Geel [KRO/NCRV] zag die een interview had met Karen Armstrong over haar nieuwste boek: De Kwestie God. 2009.

  Wie is Karen Armstrong? Zij is een Ex-Non, (1944) een Britse auteur, publicist en expert
  op het terrein van de religie en aanverwante zaken. In haar biografie ‘De wenteltrap’ vertelt
  Karen Armstrong hoe ze in 1969, na 7 jaar, het klooster verlaat om in Oxford te studeren.

  Daarna schreef Armstrong een groot aantal boeken over God, De Schepping, de Islam, Jihad, Mohammed, Mythen, Boeddha, Jeruzalem, Heilige Oorlog van de Kruistochten, De Dood Van
  God. Is het al niet veelbetekenend dat ook de Dalai Lama zich schaart achter het initiatief van Karen Armstrong die een vurig pleitbezorger van Dialoog en Ontmoeting met anders gelovigen is.

  Wie haar boeken gelezen heeft wordt alles Duidelijk! Achter de schermen werkt zij nu dmv haar boeken en lezingen, samen met voormalig wereldleider zoals, Barack Hussein Obama, Tony Blair, Michael Gorbatsjov, de Paus, de Clintons, Wereldraad van kerken, New Age, Joodse en Islamitische Leiders om dat ideaal van één Wereldkerk nu in onze tijd snel te verwezenlijken!

  Ik was verbaasd: Zelfs Tony Blair, vroeger Evangelisch, is Rooms Katholiek geworden! We weten nu waarom! Kan Armstrong met haar kleurpalet van 100 geestelijke leiders in Jeruzalem één soep van alle wereldgodsdiensten maken? Helaas wel, zoals we nu weten! Maar niet gemakkelijk! Dat kan alleen onder een nietsontziende dictatuur zoals nu in N-Korea heerst!

  Mijn vraag over haar boek: Waarom laat Armstrong, de Woorden van Jeshua/Jezus Messias, niet helder weerklinken in haar boek: “De kwestie God” Waarom worden gelovigen bewust door haar op het verkeerde been gezet? Antwoord: Ze is blijkbaar meer bedacht op de wijsheid van mensen [Handelingen 20] dan die van God die door de Profeten en de Woorden van Jeshua/Jezus sprak.

  Nog een keer Karin Armstrong, weet u nog? Op 12 november 2009 vond wereldwijd de
  lancering plaats van het Charter for Compassion. De Nederlandse presentatie gebeurde tijdens een Symposium in de Mozes & Aäronkerk in Amsterdam. Sprekers waren de liberale Rabbijn Awraham Soetendorp en de zeer omstreden filosoof/islamoloog Tariq Ramadan, medesamenstellers van het Handvest, Charter of Compassion, Burgemeester Job Cohen en Econoom Herman Wijffels. Een goede verstaander weet nu uit welke hoek de wind waait! Deze mensen kunnen alleen een schijnvrede bewerken.

  Met goede bedoelingen kom je niet ver! Volgens de Bijbel kan de echte Vrede kan alleen de Vredevorst brengen. Zie 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1 en 2.
  Zie Jesaja 9. Jeshua/Jezus Messias, de Leeuw van Judah [Openbaring 5:5] is die Vredevorst! Hij wordt Koning in Jeruzalem, de stad van de grote Koning. Psalm 48 en Mattheus 5:35.

 69. @ Ramshoorn: 8:39 Am. Ramshoorn, zou de reus op lemen voeten, uit het boek Daniël, niet de vermaledijde EU (SSR) verbeelden? Zeker omdat voor het EUSSR broeinest te Straatsburg een beeld staat van een stier waarop een vrouw gezeten is. Wel heel frappant.

 70. Ja, de laatste post als eerste is een uitstekende verbetering.
  Mijn dank aan Ramshoorn voor de hint, en aan Xander voor de aanpassing.

  Tevens mijn dank aan: Wachter, Ramshoorn en Nieuw Begin, voor de mooie liederen die jullie hier geplaatst hebben, waarin zoveel lof en bemoediging zit. Prachtig!

  Hartelijke groet, Michaël

 71. Inderdaad beste @Raveltje, Religies zijn allemaal ten dode opgeschreven omdat ze elkaar uitsluiten en al eeuwenlang elkaar op leven en dood bevechten.

  Wie gelooft er nog in de leugenachtige, hypocriete uitspraken van een paus of van een Wereldraad van kerken of in uitspraken van Jehova’s, Mormonen, Boeddhisten die kerken van christenen in brand steken, Hindoes in India die Moslims, Joden en Christenen haten en bestrijden, denk ook aan haatdragende Ayatollahs met hun islam die bestaat uit vele elkaar rivaliserende bestrijdende, moorddadige groepen?

  Wij leven dan ook Goddank [!!!] in een tijd dat we de laatste stuiptrekkingen van al die militante valse religies waarnemen. Kerken/Kloosters lopen massaal leeg en in Mekka heerst paniek nu Jemen en Iran en andere Shiieten op haar spoedige ondergang aansturen.

  Denk ook aan die wankele EU- reus op lemen voeten die op instorten staat als de Britten a.s. vrijdagnacht vertrekken uit Brussel en Straatsburg!!! En de verdeelde VS en NAVO?

  Daniel 2 en Openbaring 19-20 wordt nu wel heel realistisch!

  In de Bijbel gaat het niet om Religies maar om waardevolle Relaties zoals de Tien Geboden Exodus 19 & 20 al voorschreven:

  God [JHWH] liefhebben en de Naaste als onszelf…Daaraan hangt de ganse Torah en al haar Geboden leerde Jeshua al. Mattheüs 22:40 (NBG51) Aan deze Twee Geboden hangt de ganse Torah/wet en de profeten.

  BijbelGetrouwe Joden en Christenen bidden al vele eeuwen samen, uit de Siddoer en het Nw. Testament Het Onze Vader Gebed: het Koninkrijk van God dat zeker zal komen in Jeruzalem en vandaar uit over heel de aarde! Jesaja 2 en 11 en Mattheus 6 en Openbaring 7, 14 en 19.

  JHWH/God bewaart het beste tot het laatst: He [Jeshua] shall reign for ever and ever!!!
  Messiah van G.F. Händel. Ik zing mee uit volle borst!

 72. @ Ramshoorn
  Dat bedoel ik. We worden ontzettend terug in de tijd gedwongen en heeft men het maar over cultuur
  De Spaanse tijd, de Franse tijd,, de Engelse tijd, de Duitse tijd. Nederland heeft zoveel culturen meegemaakt
  Het Roomse rijk, het Ottomaanse rijk en nu zijn we overgeleverd aan Brussel omdat dat moest van het bestuur.
  Het is vooral de bureaucratie die het heft in handen heeft onder het mom van zorg.
  Nee, ook ik zie het samengaan van religies niet zitten met steeds veroordelen van God’s volk

 73. Beste @Xander en Techniek. Hartelijk Dankvoor deze snelle verbetering!!! You have made my day, Super!!!! Ik ben zeer tevreden. Leest als een trein! Een Tien!!!! 😉 Mod.

 74. Beste @Nieuw Begin. Dank voor uw reactie. Ja, Xander is een pracht-site met veel info, maar een paar kleine technische aanpassingen op de Geloofsrubriek en Praatcafé zou de Site een 10 kunnen opleveren. Er wordt aan gewerkt. Dank @Xander en zijn Techneuten. Aangepast, laatste reactie komt nu als eerste. Mod.

  @NB Ik ben zeer onder de indruk van de spijt van het Kabinet tijdens de herdenking 75 jaar na Auschwitz op Radio en TV. Hoop natuurlijk dat we die spijt spoedig [geen woorden maar daden] vertaald zien in Stopzetting van jaarlijkse bijdragen aan die antisemieten van de PLO-Hamas-Hezbollah die alle Joden in Israël liever vandaag nog dan morgen in de Middellandse Zee willen drijven…volgens hun Haat-Handvesten!!!

  Als het Kabinet Rutte ernst maakt met hun spijtbetuiging vandaag, richting het Joodse Volk moet er onmiddellijk een Wet geformuleerd worden die de gemene VN/EU initiatieven: Economische boycot BDS [Koop niet bij Joden] voorgoed strafbaar stelt!!! Hoe ziet u dat?

  @Esther, ja goed dat u Muggenzifter ook noemt die de Psalmen knap toelicht. Natuurlijk ben ik ook voor eenheid onder alle gelovigen, maar NOOIT onder de supervisie van een zeer omstreden instituut als Paus/Curie/Vaticaan of van een zeer liberaal/vrijzinnig Wereldraad van kerken…Beide organisaties laten de Bijbel al vele jaren buikspreken. Zij menen wijzer te zijn dan de God van de Bijbel en Jeshua en de Apostelen…Echt niet. Zie Johannes 14.

  @Wachter, dank dat u ook steeds meeleest en in de Bijbelse richting meedenkt en reageert. Shalom. Ramshoorn. Uiteindelijk zal alles reg kom zegt de Afrikaner. Psalm 122.

 75. @ Ramshoorn @ XN :
  Dat geldt ook voor het praatcafe Update: Is nu aangepast. Mod.

  Zal meegenomen worden. Mod.

  MVG

 76. Hallo allemaal.
  Ik ben even uit mijn berenhol gekropen.

  Prachtige liederen van Ramshoorn en Wachter.
  Sommige kende ik, en het lied, ‘Machtig God, sterke Rots,
  U alleen bent waardig…’ toen zong ik ongemerkt mee.
  Ja Wachter, vind ik ook een geweldig lied.
  Het lied die Ramshoorn heeft neer gezet, een hele mooie, ik kon dat lied ook niet.
  “”t Zij vreugde mijn deel is, of smart mij verteert
  en stormwind en nacht mij verschrikk’””.
  Juist liederen waar een diepe kern in is, vind ik toch wel het mooist.

  Muggenzifter, dank, steeds weer… ook voor deze Psalm.

  Nieuw Begin, over Todd White, ja dat had ik ook al gezien, deze broeder kwam ook in Israël. Hele mooie opnames, werkelijk een bemoediging.
  Ook in Nederland en Zwitserland is Hij geweest. En vele plaatsen in Canada en America.

  Mijn zoon kijkt momenteel regelmatig naar de serie, ‘Living Waters’… ook mooi hoe de mensen bereikt worden met het evangelie. Ik volg het soms en langzaam, ben niet zo goed in Engels.

  Ramshoorn 26/01/2020 om 9:57 am, “”””Verschillen Rooms-Protestants-Evangelisch mogen geen excuus meer zijn. Met Heilige Geest op zoek naar Vrede/Eenheid? Karin van den Broeke voormalig Preses van PKN, lid dagelijks bestuur van de Wereldraad vond het ontroerend om de paus van zo dichtbij te zien””””””.

  Oh, wat triest en hoe blind zijn velen. Zij zijn verblind door de geest van de antichrist/de duivel.
  Over welke ‘Heilige’ Geest hebben zij het???? Een valse, walgelijke stinkende geest, die komt uit de kronkels van de duisternis. Wat ook aan hun denken en hun gedrag te zien is. Hopende dat er toch nog mensen zijn, die zich bevrijden van deze waanzin. De Heere kent alle harten.
  En misschien worden wij nog ingezet.

  De Heilige Geest die wij kennen is van onze Heere Jezus. En juist onze Heere wordt van alle kanten weggeschopt.
  Wij weten wat er gaat gebeuren, daar is Openbaring duidelijk genoeg in.
  Laten wij allen, maar stevig vasthouden aan onze Heere Jezus Christus.
  Zonder Hem redden we het niet.

  Voor allen, Vaders zegen in Zijn Zoon Jezus… om jullie heen.
  En liefs van mij, Esther.

 77. Miljoenen Duitsers eisen in peiling: “Geen nieuwe ´vluchtelingen´ meer!”
  AfD: De actuele “Duitsland-trend” in opdracht van de ARD brengt het nu aan het licht: steeds meer Duitsers zetten zich er voor in dat er minder migranten naar Duitsland komen. In de representatieve peiling van Infratest-dimap zegt 40% van de geënquêteerden dat ons land minder “vluchtelingen” dan tot nu toe moet opnemen.
  lees meer:
  https://ejbron.wordpress.com/2020/01/26/miljoenen-duitsers-eisen-geen-nieuwe-vluchtelingen-meer/

 78. Honderden West-Europese wijken in het bezit van “islamisten”
  The Balkans Chronicles

  In het Westen is een conflict tussen de islam en onze beschaving.Kinderen leren in moskeescholen dat ongelovigen doodstraf verdienen. Islam-partij wil islamitische staat in België. Sjeik Omar Bakri, één van de predikers die actief is in Londen, verklaarde zelf dat hij de islamitische staat het liefst zou vestigen in Groot-Brittannië. Hij zou niet rusten voor de vlag van de islam zou worden gehesen boven Downing Street en het Elysée. Het Westen zou hoe dan ook deel uitmaken van de islamitische wereld, en dit kon op twee manieren gebeuren: door een invasie van buitenaf of door een ideologische invasie van binnenuit.Islam beveelt zijn volgelingen om een wereldwijde islamitische staat te stichten, waarin iedereen heeft te leven volgens de sharia, de barbaarse wet van de islam. En waar de tegenstanders van de islam “Marked for Death” zijn…

  Lees meer:
  https://zlj13051967.wordpress.com/2020/01/25/honderden-west-europese-wijken-in-het-bezit-van-islamisten/

 79. Beste @Xander. Dank voor uw snelle antwoord!!! Ik ben weer on-line!

  Nog een vraagje aan u: wat mij niet duidelijk is…Om op het Geloofsforum te komen als er een poosje niet gereageerd wordt is moeilijk wanneer ik aanklik met de Button Geloofsforum. Hoezo? Ons niets van bekend. Mod.

  Je moet dan heel vaak de Link: Nieuwere Pagina’s aan-klikken om op de pagina van vandaag te komen. Kunt u dit niet omdraaien? Dus beginnen met de huidige pagina Als ik Geloofsforum aanklik. Andere/vorige pagina’s van andere maanden alleen te bekijken als je terug-klikt naar een betreffende maand.

  Ik hoop dat u mijn vraag begrijpt, een beetje lastig uit te leggen voor mij op schrift.
  Veel…Dank! Shalom Ramshoorn.

  Duidelijk, we gaan er later naar kijken of dat aangepast kan worden bij het Geloofsforum. Mod.

 80. Beste @Xander. Waarom staan mijn Ingezonden niet rechts in de kolom recente reacties?
  Scoll naar beneden en ga naar pijltje rechtsaf, en komt u op de volgende pagina. Mod.

 81. Beste Raveltje… U schreef over onze Cultuur? Welke Cultuur?

  Deze twee berichten hebben mij goed wakker gemaakt:

  Ned.Dagblad 2018 – Oecumenische Lente? Franciscus was de derde Paus die een bliksembezoek bracht aan Wereldraad van kerken in Genève. Met 41.000 genodigden uit Zwitserse en Franse Regio’ s celebreerde Paus Franciscus een mis in Palexpo Genève. Paus Paulus VI 1969 en Joh. Paulus II 1984 gingen hem voor.

  Trouw 22-6-2018…Wereldraad vertegenwoordigd 350 lidkerken. Verschillen Rooms-Protestants-Evangelisch mogen geen excuus meer zijn. Met Heilige Geest op zoek naar Vrede/Eenheid? Karin van den Broeke voormalig Preses van PKN, lid dagelijks bestuur van de Wereldraad vond het ontroerend om de paus van zo dichtbij te zien.

  Samen een worden? Onderweg naar een nieuwe zielloze Rooms/Protestantse/ Islamitische cultuur?

 82. Wat cultuur aangaat heb ik er soms wel een hard hoofd in in hoeverre het de bedoeling was dat Nederland
  weer terug zou gaan naar Roomse tradities. Willem is niet zomaar met Maxima getrouwd. En in de oorlog was
  Nederland helemaal niet zo Joods gezind, maar lieten zich gewoon inpalmen. Eigenlijk heeft Nederland dat
  altijd gedaan en ook nu met de EU. Waarmee ook nog massaal de Islam wordt binnengehaald.
  Toch was het wel Willem van Oranje die de grondlegger was van de wet met daarin de tien geboden.
  Zijn laatste woorden waren: Heere wees met mij en dit arme volk. Ook toen was er geen vrede. En nu wordt je
  uitgelachen om de christelijke wetgeving en er altijd bezuinigd moet worden.
  En waarvoor is er een Europees leger nodig? Om Joden en Christenen te vervolgen? Israel te vernietigen?
  Als je ziet wat er met bijbels gebeurd…..

 83. @ Ramshoorn: 3:32 pm. Hartelijk dank voor dit mooie lied, dat ik nog niet kende.

 84. Beste @wachter. ik kan dit mooie lied niet alleen meezingen maar ook spelen op het orgel. Een ander lied wat ook graag gezongen wordt is…In het Engels…When Peace like a River…

  ‘t Zij vreugde mijn deel is, of smart mij verteert
  en stormwind en nacht mij verschrikk’.
  Gij hebt mij, mijn Heiland, te roemen geleerd:
  ‘t Is mij goed, wat mijn God mij beschikk’.
  ‘t Is mij goed, wat God doet;
  ‘t Is mij goed, wat mijn God mij beschikk’.

  Uw deel, hoeveel zwaarder is ‘t hier niet geweest!
  Hoe spande niet satan zijn strik
  en ziend’ op Uw kruis roemt in mij ook mijn geest;
  ‘t Is mij goed, wat mijn God mij beschikk’.
  ‘t Is mij goed, wat God doet;
  ‘t Is mij goed, wat mijn God mij beschikk’.

  Heer, laat in mijn sterven Uw troost mij nabij,
  dat mij dan Uw liefde verkwikk’;
  dan dank ik, hoe bang mij de doodstrijd ook zij:
  ‘t Is mij goed, wat mijn God mij beschikk’.
  ‘t Is mij goed, wat God doet;
  ‘t Is mij goed, wat mijn God mij beschikk’.

  Het beste middel tegen vrees en angst van deze tijd: is Geloof in Gods Woord. Psalm 107…God redt uit alle nood!!!

 85. Beste @Xander, @Wachter, @Nieuw Begin en @Jette dank voor uw duidelijke reacties. Helemaal mee eens! Met Luther [alhoewel hij heel wat steken liet vallen] kan ik betuigen:
  De Bijbel [In de Grondtekst] is niet antiek, noch modern, maar Eeuwig!

  Jeshua, de Zoon van God en komende Masjiach in Jeruzalem leerde dat ook: Lucas 21:33 (NBG51) De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woorden zullen geenszins voorbijgaan.”

  Wie kan er nog een zin van de huidige paus memoreren die de moeite waard is?

  De Jood Albert Einstein [1879-1955] onderscheiden met de Nobelprijs en vooral bekend met zijn formule van de relativiteitstheorie: E= M2: Energie is Massa maal Lichtsnelheid in ’t Kwadraat, schreef In zijn boek: Zoals ik de wereld zie: Als wij het Jodendom der Bijbelse Profeten en het Christendom zoals Jeshua het leerde, zuiveren van latere toevoegingen vooral van priesterlijke intriges, wij een LEER hebben, waarmee de mensheid van AL haar maatschappelijke kwalen kan worden genezen, en dat goede mensen de plicht hebben deze werkelijk humane leers zo veel mogelijk aan hun omgeving bekend te maken!!!

 86. Dit mooie lied, wil ik graag delen:
  Machtig God, sterke Rots,
  U alleen bent waardig
  Aard’en hemel prijzen U,
  glorie voor Uw Naam.

  Lam van God, hoogste Heer,
  Heilig en Rechtvaardig,
  stralend licht, Morgenster,
  niemand is als U.

  Prijst de Vader,
  Prijst de Zoon,
  Prijst de Geest, die in ons woont,
  Prijst de Koning der heerlijkheid,
  Prijst HEM tot in eeuwigheid.

 87. Psalm 89:1-19 (deel 1)
  ‘Ik zal de blijken van goedertierenheid van de HEERE eeuwig bezingen,
  van generatie op generatie Uw trouw met mijn mond bekendmaken’ vs. 2.

  Deze Psalm is een loflied op de goedertierenheid en de trouw van God.
  Ze is bedoeld om, na de diepe ervaringen van de voorgaande Psalm, ons geloofsoog weer op die God te richten.
  God heeft met Zijn uitverkorene een verbond gesloten (vs. 4).
  Die uitverkorene is de Heere Jezus. In Hem zijn alle beloften van God ja en amen.
  God zal al Zijn plannen met deze wereld vervullen door de Heere Jezus.
  Daar lijkt niets van terecht te komen nu de Heere Jezus is verworpen en gedood.
  Maar al is daar in de wereld om ons heen nog niets van te zien, toch weet het geloof dat de hemelen de wondermacht van God loven.
  Na Zijn dood en opstanding is de Heere Jezus naar de hemel gegaan.
  God en de engelen geven Hem nu al de eer die Hem toekomt.
  Maar ook op aarde is er een gezelschap dat Zijn trouw groot maakt.
  Dat gebeurt in de Gemeente der heiligen; op zondag speciaal in de samenkomsten van de christenen.
  Dan mogen we eraan denken dat er niemand met Hem te vergelijken is.
  Hij heeft Zijn volk verlost van de vijand.
  Die vijand is de duivel.
  Door Zijn werk op kruis heeft Hij hem verslagen.
  Zijn volk kent de jubelroep: Het is volbracht!

  Nu kunnen wij in het licht van Zijn aanschijn wandelen en in Zijn naam juichen, de ganse dag. Terwijl het om ons heen duister is, is er in onze harten al het licht van Gods heerlijkheid die te zien is in het aangezicht van Christus (2 Kor. 4:6).
  En met het oog op de machten van de duisternis om ons heen heeft het geloof deze zekerheid: ‘want van de Heere is ons schild’. Hij is onze Beschermer!

  In dit vertrouwen mogen we de week weer tegemoet zien.
  Allen een gezegend weekend gewenst, groet Muggenzifter

 88. Roomsen houden van mysteries. Dat blijkt al met de mis als de priester een transsubstantiatie formule prevelt, het belletje klinkt, brood en wijn zijn dan ineens verandert in het lichaam van Christus zoals zij dat leren. Messiaanse Joden en Bijbelgetrouwe gelovigen doen niet mee aan dat roomse hocus pocus gedoe, zij gedenken tijdens het Avondmaal het lijden en sterven van Jeshua aan het Romeinse martelkruis.

  Dat een Jood op zondag fietst, wat is daar mis mee? Dat doe ik ook en ik doe ook mijn boodschappen. In Israël wordt op zondag ook het huisvuil opgehaald en gaan de kinderen naar school. De zondag is immers een Roomse uitvinding gedaan op 7 maart 321 tijdens het Concilie van Nicea. Jeshua en de Apostelen gingen nooit op zondag naar de kerk wel op Sjabbat naar de Synagoge [Exodus 20 en 31] Tijdens de feesten des Here naar de Joodse Tempel in Jeruzalem. Jeshua noemde zich immers …Here van de Sjabbat en niet van de zondag. Lucas 6:5.

  Over die zogenaamde valse roomse mysterieuze stigmata/lidtekenen die Paulus en volgens roomse fabels ook een aantal katholieken zouden hebben gedragen??? Fabels!!! Paulus doelt in Galaten 6:17…op de vele Zweepslagen/wonden en schipbreuken die hij geleden heeft…

  2 Korinthiërs 11:25 (NBG51) driemaal ben ik met de roede gegeseld, eens ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een etmaal heb ik doorgebracht in volle zee;

  Hebreeën 11:37 (NBG51) Gelovigen zijn gestenigd, op zware proef gesteld, doormidden gezaagd, [Roomse Inquisitie] met het zwaard vermoord; zij hebben rondgezworven in schapenvachten en geitenvellen, onder ontbering, verdrukking en mishandeling…enz.

  Het roomse priesterschap is fake en onbijbels. Jeshua zond zijn 12 Apostelen de wereld in, niet als Priesters maar als Evangelisten. Paulus stelde in iedere Gemeenten Oudsten en Diakenen aan en geen priesters met kruizen en [Dagon]mijters op hun hoofd.

  In Handelingen 6 werden 7 mannen aangesteld als Diaken.
  1 Timotheus 2 en 3 werden mannen van één vrouw aangesteld als Oudste of Diaken.
  Brief van Paulus aan Titus…Mannen werden aangesteld als Oudste of Diaken.

  Het Babelse Pausdom stelde in plaats daarvan Pausen, Kardinalen, Bisschoppen, Priesters, Nonnen aan,die de wereld uitsluitend onheil gebracht hebben. Gelukkig scheidden 500 miljoen Protestanten zich af sinds 1517 en daarna ook nog eens honderden miljoenen Evangelischen. Napoleon verjoeg de Paus uit Rome 1798 en nu verdwijnen de laatste roomsen uit die kerken vanwege het epidemische seksueel misbruik van roomse prelaten. Hun kerken veranderen in sneltempo in bejaardenhuizen, winkelcentra geopend op zondag, of worden gesloopt!

  De gemeente van de toekomst ontstaat in Jeruzalem als de Joodse Jeshua daar als Koning terugkeert met zijn 144.000 Joodse Ambassadeurs, 12.000 uit elk van de 12 Stammen van Israel. Openbaring 7, 14 en 19.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *