604

 1. @Piet 1. Het is duidelijk dat u gelukkig bent met de RKK en uitspraken van een paus die zich in 1870 onfeilbaar verklaarde. Weet u niet: Een dag na zijn overmoedige verklaring brak de Frans-Duitse oorlog uit en de paus moest vluchten. De Fascist Mussolini gaf de Paus weer enig aanzien met zijn concordaat in 1929.

  Luther de Hervormer pareerde het valse pausdom met maar liefst 95 stellingen in 1517. Dit werd de grootste aderlating voor paus/vaticaan/curie in eeuwen. Ruim 500 miljoen Protestanten verlieten toen zingend die valse RKK en trokken zich nooit meer iets aan van pauselijke uitspraken n.a.l. van Mattheus 23:8-12: Noem niemand op aarde uw vader! enz.

  Protestanten belijden met de Joodse Jeshua/Jezus maar één Heilige Vader [JHWH] in
  Johannes 17:11.

  Waarom krijgen Roomsen tijdens eucharistie tot op deze dag slechts de wafel/hostie uitgereikt en mogen de gelovigen NIET uit de wijnbeker drinken hoewel Jeshua duidelijk maakte:

  Drinkt allen daaruit! Matteüs 26:27 (NBG51) En Jeshua nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt ALLEN daaruit.

  Beste Piet, weet u niet dat Protestanten en Evangelischen belijden dat het PausDom de antichrist is [Openbaring 16 t/m 20] omdat hij eeuwenlang Joden en Protestanten op brandstapels gezet heeft die de Bijbel in de Landstalen vertaalde, lazen en verspreidden. Ziet u ooit wel eens een katholiek naar de kerk gaan met zijn Bijbel? Dat boek was tot 1967 voor alle Roomsen een op de Index verboden boek.

  Waarom hebben pausen het seksleven van hun onderdanen eeuwenlang vergald met allerlei geboden en verboden, terwijl zijzelf orgies hielden in het Vaticaan? Waarom werden 10-jarige jongens gecastreerd door die Roomse soepheiligen? Waarom droegen Priesters een heidense Tonsuur? Waar kan ik dat vinden in Gods Woord?

  Lees het boek van Frederic Martel en Lees het boek van Karlheinz Deschner: De Kerk en haar kruis, en u zult rillen en vandaag nog Protestant/Evangelisch worden!

  Waarom denkt u dat de afgelopen 50 jaar wereldwijd vele miljoenen Roomsen het PausDom en zijn Roomse Kerk de rug toegedraaid hebben? Er zijn bibliotheken over vol geschreven, denk ook aan de vele Documentaires, Radio en TV series als de Borgia Pausen en de film Spotlight.

  En dan die Roomse beeldendienst: Leviticus 19:4 (NBG51) Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u geen gegoten beelden maken: Ik ben de Here, uw God.

  Beste Piet 1…Ik behoor sinds ik de Bijbel ben gaan lezen/bestuderen door Joodse ogen tot de kleinste Gemeente op aarde: Jeshua: Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben IK in het midden. Mattheüs 18:20 (NBG51)

  Zie Openbaring 2 en 3 voor meer details over de ideale Gemeente volgens Jeshua! Hoop dat de Paus ook meeleest! Ik heb hem nog nooit uit deze kern-hoofdstukken horen lezen/praten. Wie weet, de wonderen zijn de wereld nog niet uit.

  Shalom!

 2. Correctie uit het bovenstaande….

  Het is daarom dat Petrus in de katholieke vertaling in 1Petrus 5:2 zegt:: Weidt Gods kudde, die aan uw zorgen is toevertrouwd.

  Het onderstaande klopt dus niet en is uit zijn verband .. een gedeelte is uitgewist, wat aan mijn toestel ligt, reden om voor het verzenden na te lezen..

  Het is daarom dat Petrus in de katholieke vertaling in vers 2 zegt:: Weidt Gods kudde, die aan uw >>zorgen<eerderegeleid< tot zalving…en moeten we niet voorbijgaan aan een gepast onderscheid in verband met een overeenkomstige situatie in Openb.5:7 waar het Lam –niet– geleid werd (in afhankelijkheid), want.. pas het 6e zegel oordeel maakt de kroning en heerschappij mogelijk op aarde van die onderkoning.. die situaties staan dus in direct verband met elkaar.

 3. Beste @Esther, moedig van u om rigoureus met de sekte van de schatrijke Jehova’s Getuigen te hebben gebroken. Ik herinner me dat ik een keer hun Congres bezocht heb in 1975 toen voor de zoveelste keer hun datum van het Armageddon niet uitkwam. Toen verlieten al vele duizenden ontgoocheld het Wachttoren Genootschap en gooiden hun eigen duurbetaalde blaadjes Ontwaakt en de Wachttoren voorgoed in de vuilnisbak.

  Op Internet las ik veel meer info over uitgetreden Jehova’s die nu door Bijbelstudie zonder de dwang van die valse broeders uit Brooklyn/New York nu de Opgestane Here Jezus volgen in Woord en Daad. Ze kregen onderscheiding door 1 Johannes 4.

  Iedere Jehova’s Getuige die nu nog mensen lastig valt met hun blaadjes Ontwaakt en de Wachttoren zou het boek moeten lezen van de onderzoeksjournalist en schrijver Robin de Ruiter: De verborgen macht achter de Jehova’s Getuigen. Net als de sekte van de Mormonen misbruiken ze mensen als Koopwaar. Beide schatrijke sekten zijn dan ook aangesloten bij de Vrijmetselaars.

  Beste @Piet 1 Als u schrijft: Het is daarom dat Petrus in de katholieke vertaling in 1 Petrus 5:2 zegt:: Weidt Gods kudde, die aan uw zorgen is toevertrouwd.”

  U moet goed beseffen dat de Joodse Petrus dat schrijft aan de Joodse gelovigen in de verstrooiing. Die Romeinse Petrus heeft de Kudde Gods eeuwenlang vervolgd middels hun duivelse Inquisitie omdat ze zich niet wilden buigen voor beelden [Psalm 97 en 115] de Biecht aan een zondige R.K. priester verachtten, de Bijbel zelf lazen en het gezag van de Paus aan hun laars lapten. Samenvattend: De gehele Bijbel is een Joods Boek, geschreven door Joden.

  De RK. Latijnse Vulgata werd door Erasmus een prul genoemd, hij vertaalde dat Boek opnieuw doordat hij in het Vaticaan de oude betrouwbare Griekse MeerderheidsManuscripten vond, die hij gebruikte om een betrouwbare Griekse vertaling van het Nw. Testament te maken in 1511.

  Maarten Luther heeft daar gretig gebruik van gemaakt in 1523 toen hij in enkele weken tijds zijn Duitse vertaling schreef op de Wartburg. De drukpersen werkten dag en nacht. De Bijbel veroverde toen de gehele wereld! Geen wonder dat de Reformatie 1517 vanaf toen de gehele wereld overwon. De Bijbel is nog steeds het meest verkochte, vertaalde en bekritiseerde boek in de wereld.

  In ons huis zult u dan ook de tekst lezen:
  De Bijbel is het enige Boek uit de oudheid waarvan de Schrijver nog leeft!!!

  Jeshua, de Zoon van God leert dan ook…Lucas 21:33 (NBG51)
  De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woorden zullen geenszins voorbijgaan!

 4. Aan @ Ramshoorn >> vanwege 05/12/2019 om 10:09 am

  In Leviticus 19:4 gaat het om afbeeldingen van goden, een beeld van Jezus Christus is dus geen af-god, en doet eerder Hem her-inneren… Ook op de ark van het verbond stonden er afbeeldingen en zo is er nog wel wat meer op te noemen… laten we gewoon lezen wat er staat.

  In Lucas 22:32 richt de Heer zich alleen tot de persoon Petrus als feitelijke opper-herder en moet zijn mede Apostelen bevestigen (in hun taak) ..en dat zie je ook in Joh.21:15-17.
  En ook is de paus in persoon niet onfeilbaar ….. De link verderop doet dat begrijpen.

  Maar denk eens met me mee over Zacharia 6:11-13 …2 kronen, één kroon voor de drager van de geestelijke- en een voor die van de >tijdelijke> in zijn eerste fase–grondslag, daar de dood daar nog aanwezig is)).. daar Hij als Hogepriester priesterlijk handelde…het verschil: de hogepriester had een bijzondere, aparte taak in de oudtestamentische offerdienst..overtuig je zelf.
  En wat zou Jezus Christus dan nog moeten offeren in zijn priesterlijke verrichtingen..in dit aardse..als “ex”-Hogepriester >>in dit aardse?! ..Joh.19:30.

  Ook klopt het “taalkundig” niet want dan zou er moeten staan:: ..”en als heerser >zittenzittenzijndaad.. handelend.

  De conclusie hieruit is nu eenmaal dat die koning naar Jeremia 33 en 23 de ene kroon ontvangt ..en de andere kroon inzake Zacharia 3:7 ..als voorafbeeldend voorteken van hetgeen in de eindtijd zal geschieden.
  Men zou kunnen zeggen.. dat toen de Heer Jezus ten hemel ging, Petrus Zijn mantel ontving.. zoals bij Elia. Toen ik gisteravond door een verwijzing Zach.3:7 nogeens las ..wist ik het zeker
  ..dat Petrus als -opperste- herder en hogepriester moest blijven voortbestaan tot aan Zijn Wederkomst… maar wat is een priester als hij niets te offeren heeft?!
  …..

  https://www.google.com/search?q=1870+onfeilbaarheid+verklaring+van+de+paus&oq=1870+onfeilbaarheid+verklaring+van+de+paus&aqs=chrome..69i57.29291j0j4&client=ms-android-wiko&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

 5. Correctie.. waarschijnlijk zijn de: tekens > oorzaak van de vervorming van gedeeltes in zinnen
  Dat bleek uit een geplakte kopie van mijn reactie.. bij deze een nieuwe poging.

  Aan @ Ramshoorn >> vanwege 05/12/2019 om 10:09 am

  In Leviticus 19:4 gaat het om afbeeldingen van goden, een beeld van Jezus Christus is dus geen af-god, en doet eerder Hem her-inneren… Ook op de ark van het verbond stonden er afbeeldingen en zo is er nog wel wat meer op te noemen… laten we gewoon lezen wat er staat.

  In Lucas 22:32 richt de Heer zich alleen tot de persoon Petrus als feitelijke opper-herder en moet zijn mede Apostelen bevestigen (in hun taak) ..en dat zie je ook in Joh.21:15-17.
  En ook is de paus in persoon niet onfeilbaar ….. De link verderop doet dat begrijpen.

  Maar denk eens met me mee over Zacharia 6:11-13 …2 kronen, één kroon voor de drager van de geestelijke- en een voor die van de tijdelijke macht.. het Koningschap.

  Het is dan een mis-vatting te veronderstellen dat de koning op zijn troon …”en hij zal priester zijn op zijn troon” (tegelijkertijd)..als een vereniging te zien van zijn koninklijke en priesterlijke waardigheid… ((ten tijde van het duizendjarig messiaanse Vrede Rijk op de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde naar Jes.65:20 in zijn eerste fase–grondslag, daar de dood daar nog aanwezig is)).. daar Hij als Hogepriester priesterlijk handelde…het verschil: de hogepriester had een bijzondere, aparte taak in de oudtestamentische offerdienst..overtuig je zelf.
  En wat zou Jezus Christus dan nog moeten offeren in zijn priesterlijke verrichtingen..in dit aardse..als “ex” Hogepriester in dit aardse?! ..Joh.19:30.

  Ook klopt het “taalkundig” niet want dan zou er moeten staan: “en als heerser zitten op zijn troon…en als priester zitten op zijn troon” ..terwijl er staat: en hij zal priester zijn, dus inderdaad.. handelend.

  De conclusie hieruit is nu eenmaal dat die koning naar Jeremia 33 en 23 de ene kroon ontvangt ..en de andere kroon inzake Zacharia 3:7 ..als voorafbeeldend voorteken van hetgeen in de eindtijd zal geschieden.
  Men zou kunnen zeggen.. dat toen de Heer Jezus ten hemel ging, Petrus Zijn mantel ontving.. zoals bij Elia. Toen ik gisteravond door een verwijzing Zach.3:7 nogeens las ..wist ik het zeker
  ..dat Petrus als -opperste- herder en hogepriester moest blijven voortbestaan tot aan Zijn Wederkomst… maar wat is een priester als hij niets te offeren heeft?!
  …..
  https://www.google.com/search?q=1870+onfeilbaarheid+verklaring+van+de+paus&oq=1870+onfeilbaarheid+verklaring+van+de+paus&aqs=chrome

 6. Psalm 82:8
  ‘Sta op, o God, oordeel de aarde, want Ú bezit alle volken’ vers 8.

  In deze Psalm wijst Asaf de rechters op hun verantwoordelijkheden. Ze hebben hun gezag van God gekregen; zij zijn Zijn vertegenwoordigers. Daarom worden ze ook ‘goden’ genoemd.
  We kunnen hierbij denken aan wat de apostel Paulus ons schrijft: ‘Er is geen overheid dan door God’ (Rom. 13:1). God zal hen allen dan ook eenmaal ter verantwoording roepen. Zoals blijkt uit de aanhaling door de Heere Jezus, slaat deze Psalm vooral op de Joodse rechters, die het Woord van God kenden.
  Ze wisten wat van hen verwacht werd: recht spreken, in het bijzonder ter bescherming van zwakkere in de maatschappij. Dan zouden ze tot zegen voor de mensen zijn. Velen hebben echter het recht gebogen. En nog steeds wordt dat door machthebbers gedaan.
  Maar niet alleen door hen. Laten we, voordat we een ander veroordelen, eerst onszelf onderzoeken. Verdraaien wij de waarheid niet om van iemand een gunst te krijgen? Eigenlijk is er geen mens in staat om naar waarheid recht te spreken.

  Daarom doet Asaf ook een beroep op God Zelf. Hij die boven alle volken staat, zal eenmaal opstaan om recht te spreken. Maar het wonderlijke is dat wij weten dat Hij dat toch door een Mens zal doen. Dat is dan ook de unieke Mens, de Heere Jezus, die kon zeggen: ‘Ik ben de waarheid.’
  In Zijn leven hier op aarde heeft Hij niemand naar de mond gesproken. Hij heeft in waarheid Gods woorden gesproken. En Hij heeft Zich het lot van de ellendige en de behoeftige aangetrokken. Als Gods Gezalfde zal Hem daarom straks het koningschap over de wereld gegeven worden. En groten en kleinen zullen voor Zijn troon verschijnen.

  Voor U allen een gezegend weekend gewenst, groet Muggenzifter

 7. Beste Piet 1. Bedankt voor uw info, Ik sluit de discussie van mijn kant!

  Hoezo? Er is een wereld van theologisch/exegese verschil tussen tussen Roomsen en Protestanten blijkt wel en dat mag natuurlijk. Maar ik haak af. Ik ben blij dat ik een BijbelGetrouw gelovige ben en een vriend van Israël.

  Pausen haatten de Bijbel en zetten dat Boek der boeken eeuwenlang op de Index van verboden boeken tot 1967 en Paus Paulus VI die er vanaf haalde. Beter laat dan nooit!

  Wie Karlheinz Deschner, de Kerk en haar kruis, en Frederic Martel: Sodoma, en last but not least: Aat van Gilst en zijn page-turner: De gemanipuleerde Maria – De Mariadogma’s en wat er aan voorafging gelezen heeft, die zal be-amen dat de Reformatie van Luther, Calvijn en Knox meer dan broodnodig werd in 1517.

  Free at last – Eindelijk vrij van biechtplicht – een fake-eucharistie en het kopen van peperdure Aflaten!

  Protestantse Gelovigen bogen niet langer voor beelden [Psalm 97 en 115] van Maria of voor een paus of een priester met hun dwingelandij en Inquisitie, maar uitsluitend voor de Eeuwige God van Israël en Zijn Zoon Jeshua/Jezus de Messias. Openbaring 19.

  Het ga u goed. 2 Thessalonicenzen 1 en 2!

 8. En de zonen van Aaron, Nadab en Abihu, namen ieder zijn vuurpan, deden daar vuur in en legden daar reukwerk op; zo brachten zij vreemd vuur voor het aangezicht des Heren, hetgeen Hij hen niet geboden had (Lev 10:1)

  Wat was er zo vreemd aan het vuur wat zij voor het aangezicht van de Here brachten? Als priesters waren zij gerechtigd dat te doen; het altaar was in orde en het reukwerk ook.

  Het Hebreeuwse woord voor “vreemd” betekent onwettig.
  Het was hun niet geboden, dus brachten zij het reukwerk op een verkeerde manier, uit zichzelf, en misschien brachten zij vuur, dat zij zelf gemaakt hadden en hadden zij het niet van het altaar genomen, hetgeen een vereiste was (Lev 16:12) M.a.w. ze gingen er nogal nonchalant mee om en daarmee ook met de heiligheid van God. Ze handelden uit trots en ongehoorzaamheid en wilden zich bewijzen. God wil dat we serieus zijn in onze omgang met Hem en Hem gehoorzaam zijn.

  Hun intentie was goed, maar het was uit dode werken; uit het vlees wat zij brachten.
  Uiterlijk zijn het goede werken, maar ze komen uit een bedorven bron en zijn daardoor
  voor God als een bezoedeld kleed. Dode werken zijn werken, die zonder vreugde, zonder liefde, zonder geloof zijn gedaan. Werken voor persoonlijke winst en eer om een beloning te krijgen.

  Als wij bewust in zonde leven, als wij bewust in ongehoorzaamheid handelen, als wij kiezen voor onze eigen eer en niet voor Gods eer, brengen wij vreemd vuur op het altaar. Als we, als priester, wrok koesteren tegen een medegelovige en hem of haar niet wensen te zegenen in de naam van onze Here Jezus Christus, dan brengen we ‘vreemd vuur’ op het altaar. Als voorgangers of predikanten meer gefocust zijn op complimentjes of op hun positie dan op de eer van God, dan brengen zij ‘vreemd vuur’ op het altaar.
  Beroepen betekent nog niet dat je geroepen bent! (2 Cor 10:18).

  Wij kunnen enkel echte, geestelijke priesters zijn als we verkeren in de nabijheid van de Here God, als we ons bewust zijn van het feit, dat we gewassen zijn, (vergeven) en gezalfd zijn door de Heilige Geest. Als we in ons hart zeggen: ‘Here Jezus, ik heb ook vreemd vuur ingebracht; ik heb ook vaak in de eerste plaats aan mijzelf gedacht, dan is er werk aan de winkel. God-zij-dank, mogen we ook weten, dat dankzij het offer van de Here Jezus er vergeving is voor al onze zonden en dus ook voor onze dode werken.

 9. Muggenzifter schreef: Als Gods Gezalfde zal Hem daarom straks het koningschap over de wereld gegeven worden. En groten en kleinen zullen voor Zijn troon verschijnen.”

  Mee eens Muggenzifter, dat kunnen we dan ook lezen in Mattheus 25 en Openbaring 19.

  Zie ook: Hebreeën 9:27 (NBG51) En zoals het de mensen beschikt is, éénmaal te sterven en daarna het oordeel!

  Openbaring 11:18 (NBG51) En de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te Verderven wie de aarde Verderven.

  De Belijdenis geschriften vertellen ook dat Jeshua/Jezus wederkomt om te oordelen, de levenden en de doden.

 10. @ Ramshoorn: 8:53 pm, op 6/12. Mooi verwoord van U. Ik zie hoopvol uit naar de komst van Christus Koning!

 11. Ja, zo is het @wachter, als u schrift: Ik zie hoopvol uit naar de komst van Christus Koning!”

  Maar hoe vaak hoort u die blijde boodschap verkondigen in Roomse en Protestantse Kerken van 2019. Openbaring 6 vertelt dat de Joodse Masjiach Jeshua zal komen met grote Macht en Heerlijkheid en de wereld voorgoed zal bevrijden van alle antisemieten en booswichten. Hij zal heersen met een ijzeren staf volgens Psalm 2.

  Alle honderden miljoenen martelaars van de afgelopen 20 eeuwen en ook van 2019 schreeuwen het nu tot Hem uit om hun bloed te wreken! Jeshua is niet alleen Liefde maar ook een groot Rechter die in Jeruzalem rechtvaardig zal rechtspreken over de leiders van alle volken. Hij zal de Schapen spoedig scheiden van de Bokken! Alle details in Mattheus 25:31-46.

  In Openbaring lezen we over de Toorn van het Lam. Het Lam wordt de Leeuw van Judah! Openbaring 5:5.

  Openbaring 6:9 En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die GESLACHT waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden.

  10 En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, Oordeelt en Wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen?

  11 En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het Getal vol zou zijn van hun Mededienstknechten en hun
  broeders, die gedood zouden worden evenals zij.

  12 En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving [Openbaring 16] en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed.

  13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt.

  14 En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt.

  15 En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen;

  16 en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de Troon, en voor de Toorn van het Lam; 17 want de grote dag van hun Toorn is gekomen en wie kan bestaan?

  Wat een troost en bemoediging zou er komen in kerken en Gemeenten als deze boodschap van hoop en vergelding verkondigt zal worden in deze Adventtijd – Verwachting, uitzien naar de komst van de grote Rechter en Vredevorst: Jeshua, de Zoon van God [JHWH] Openbaring 19.

  Houdt moed wachter, en allen die uitzien naar Zijn Advent = Verschijning in Jeruzalem.
  Zachariah 14. De Waarheid zal dan zegevieren! Jeshua is de Weg en de Waarheid en het Leven! Johannes 14. Shalom.

 12. @ Ramshoorn: 10:38 am.
  Hierbij een link met een prachtige uitleg waar in de kerk geen aandacht aan besteed wordt. Over de Naam die bijna nooit uitgesproken wordt en die onze hemelse Vader graag zou horen.
  https://www.yeshuahatorah.com/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/Wim-Koning-Jahwe-de-Naam-van-onze-Vader.pdf
  Een klein voorbeeld uit de tekst:
  2.2.3 De Naam mag uitgesproken worden
  Numeri 6:22-27 JHWH nu sprak tot Mozes: Spreek tot Aäron en zijn zonen: Zó zult gij de
  Israëlieten zegenen: JHWH zegene u en behoede u; JHWH doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; JHWH verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Zo zullen zij mijn Naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen.
  Deze tekst wordt uitgesproken ter afsluiting van vele kerkdiensten, zij het met de titel Here in plaats van de naam JHWH. In vers 27 geeft JHWH echter aan wat het doel is van de voorgeschreven bewoordingen; “Zo zullen zij mijn Naam op de Israëlieten leggen, en Ik zal hen zegenen”. Nu we weten dat JHWH hier duidelijk spreekt over de zegenende werking van zijn Naam, is het nogal vreemd om in de gehele zegening juist deze Naam te verwijderen.

 13. Bedankt voor uw Info @Dewevoga. Ja, ik ben bekend met die Aronitische Zegenbede van Numeri 6 en bid deze regelmatig in het Pastoraat.

  De Joden zijn zuinig met deze Godsnaam en willen niet dat die Naam ontheiligd kan worden zoals al eeuwen met de naam van Jezus/Jeshua het geval is. Als heidenen boos zijn misbruiken ze zijn Naam vaak als stopwoord/vloekwoord.

  De God van Israël is een relationele God en heeft zich vooral bekend gemaakt als de God van Abraham-Isaak en Jacob. Wonderlijk dat je daarover 5x in het Oude en 5x in het Nieuw Testament leest.

  Exodus 3:15 (NBG51) Voorts zeide JHWH/God tot Mozes: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: De Here, de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, heeft mij tot u gezonden; dit is mijn naam voor eeuwig en zo wil IK aangeroepen worden van geslacht tot geslacht.

  In de Bijbel lezen we vele namen van de God van Israël: O.A. Adonai=Heer – EL=God – El Shaddai = God van de machtige legers – Kadoosj Israël= De Heilige Israëls. enz.

  Hoe heerlijk is Uw Naam op de ganse aarde. Psalm 8. De Naam des Heren is als een sterke toren ieder die daarheen ijlt is onaantastbaar. Spreuken 18:10.

  Voor ons, gelovigen uit de volken/heidenen is er maar een Naam volgens Paulus:

  1 Korinthiërs 8:6 (NBG51) voor ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn, en één Here, JeshuaHaMasjiach/Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem.

  In navolging van Jeshua in Zijn Hogepriesterlijk gebed mogen wij God, Heilige Vader, noemen. Johannes 17:11. Hoop dat de paus ook meeleest en hiervan wil leren, want hij is geen heilige vader. Integendeel!

  Er is maar één Heilige Vader: Jeshua leerde ons te bidden: Mattheus 6:9-13…Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd. enz.

  Ons gebed moet ten allen tijde gericht zijn tot God de Vader! We mogen bidden in de Naam van Jeshua/Jezus Zijn Zoon en door de kracht van de Heilige Geest die ons woorden schenkt! Romeinen 8.

  Johannes 16:23 En te dien dage zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, als gij de Vader om iets bidt, zal Hij het u geven in Mijn Naam…De Naam boven alle Naam. Fippenzen 2.

 14. We zien het aanschijn van God de Vader in het 6e zegel tezamen met de toorn van het Lam in het Vuur van de Heilige Geest.
  Voor de Joden zien we het 6e zegel in Maleachi 3:1-5-.
  Voor de 12 stammen van Israël zien we het 6e zegel in Zacharia 12:10-14.
  Voor de gehele mensheid zien we het 6e zegel in Jesaja 66:14-18.

  Openb.6:14: -en de [hemel week terug] als een boekrol die wordt [opgerold], hetgeen betekent: het natuurlijk bewustzijn van de mens (( naar ziel, geest-lichaam)) ..wordt op-geheven ..wordt opgenomen buiten -tijd en ruimte- …in en door het Vuur van de Heilige Geest ..tot een doortocht in de eeuwigheid tot voor het aanschijn van De Vader en het Lam…tot ontzondiging en reiniging, Zacharia 13:1.. Openb.11:19.

  De ark van het verbond, de weerschijn van het eeuwig-verbond in de mens, Jesaja 24:5 ..het ware -Zijn- van voor de Zondeval als de rode draad doorheen de gebrokenheid, verdeeldheid in zichzelf van de gevallen mens ..de consistente mens van voor de zondeval en de in-consistente mens van ná de zondeval.

  De tempel in Maleachi 3:1 is de mens die bezocht wordt door het Lam dat verschijnt in het Vuur van de Heilige Geest (Jesaja 66:15-16..Openb.19:14-15)
  In de mate naar zijn zondige weerstand, “wrijving” lijdt de mens dan aan zichzelf naar ziel, lichaam en geest..maar het Vuur van de Heilige Geest heeft een gemakkelijke doorgang in de reine ziel.

 15. Hallo allen…
  Ja Ramshoorn, wij mogen Vader zeggen tegen de Almachtige God. Maar niet alleen wij, uit de heidenen, ook voor de Joden/Israëlieten zodra iemand tot geloof komt.

  Met de komst van de Heere Jezus, zijn sterven en opstanding… is er enorm veel veranderd.
  Het oude Verbond verdween, het nieuwe Verbond kwam. Even snel neer gezet.
  Met de Heere Jezus, ging alles anders. Men stond niet meer onder de wet van het oude Verbond, zodra iemand tot geloof kwam in Hem.
  God, of JHWH heeft alles gegeven aan Zijn Zoon. Het gaat nu om het geloof in Christus Jezus. En zo alleen kan iemand tot de Vader komen.
  De woorden van de Heere, ‘IK ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader als alleen door Mij”.

  Het is toch geweldig dat ieder in Christus Jezus vrije toegang heeft tot het allerheiligste. Terwijl onder het oude Verbond de hogepriester niet meer als maar één dag per jaar in het allerheiligste in de tempel mocht komen.

  Zegt de Heere Zelf niet, dat Hij de Tempel is. Johannes 2 : 19-21…
  Als Hij dat tegen de Joden zegt… telt dat ook voor hen als eerste. Pas later kwamen de heidenen, omdat wij bij God de Vader Zijn geheimenis was.
  Als Jezus de geestelijke tempel is… begrijpen we steeds meer waarom met Zijn sterven aan het kruis, het grote voorhangsel in de tempel van boven naar beneden scheurde. God had een andere tempel, een levende tempel, Zijn Zoon Christus Jezus.

  In Hebreeën 9 kunnen we een idee krijgen van het verschil. De verzen 11-12, lezen we dat de Heere Jezus door een meerdere en meer volmaakte tabernakel is gegaan, die niet met handen is gemaakt, niet van deze schepping is.
  Alles wees naar het bloed van Christus. Het hele hoofdstuk is verhelderend.

  Hebreeën is geweldig om te lezen… daar worden o.a. beide verbonden, het oude en het Nieuwe, volledig tegen over elkaar gezet.
  Oude verbond aards… nieuwe Verbond eeuwig en hemels.
  Als Hebreeën gelezen wordt, vallen vele puzzelstukjes op hun plaats.
  Alle aardse dingen, wat we lezen in het oude testament… vinden hun vervulling in Christus Jezus.
  Niets meer aards, maar hemels, geestelijk. Een totale ommekeer.

  God/JHWH vond het belangrijk dat Zijn naam benoemd werd onder het oude Verbond…
  Maar… nú…wij leven door Christus onder het Nieuwe Verbond. Nu wijst de hemelse Vader naar Zijn Zoon, Christus Jezus.
  Geen Jezus dan ook niet de Vader.
  Voor iedereen telt dat, zowel de Jood als de Griek, géén onderscheid meer.

  Hartelijke groet aan allen.

 16. Mooi geschreven @Esther.

  Als ik het kort mag samen vatten wat betreft oud en nieuw Verbond:

  1 Korintiërs 13:12 Want nu zien wij nog door een spiegel, in Raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik Onvolkomen, maar dan zal ik ten Volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.

 17. @ Esther, @ Ramshoorn. Prachtige bijdragen. Maar ik ga gewoon uit van het feit: Jezus heeft door zijn vergoten bloed aan het kruis, mij volledig gereinigd en ik sta daardoor vrij van schuld voor de Hemelse vader. Weten jullie wat het is, ik raak zo in de war, door zovele meningen daaromtrent. Ik heb een geestelijke beperking, na 67 jaar vernomen, namelijk Attention deficit Disorder, een subtype van ADHD. Heel mijn leven daarmee geworsteld. En eindelijk vastgesteld. Een symptoom hiervan is, dat ik moeite heb de aandacht vast te houden. Ook teveel prikkels die binnen komen, waardoor ik vaak erg moe ben, en me dien terug te trekken, om alles te verwerken. Ben echter niet zielig daardoor, maar heb wel meer moeite met de snelheid van informatie en het jachtige huidige levenstempo. Toch blijf ik juichen in de HERE!

 18. Hallo lieve Wachter, wat u schreef, “Jezus heeft door zijn vergoten bloed aan het kruis, mij volledig gereinigd en ik sta daardoor vrij van schuld voor de Hemelse vader”.
  U heeft het allerbelangrijkste, en houd dat stevig vast. De Heere houd u vast. Onze Heere Jezus, en Zijn kostbare bloed voor ons gestort.
  Hij alleen is onze Redding. Dan juichen we met u mee, in de Heere.
  Wat zijn wij zonder Hem en onze Vader.
  Veel sterkte van onze Heere Jezus, Wachter, met alles in uw leven.
  Liefs van mij.

  @ Ramshoorn, mooi en geweldige tekst, heeft u neergezet. En zo is het ook, wij kijken als door een spiegel. Ooit zullen we weten en zien. Nu zien we alles onvolkomen.
  Mooi van Wachter, wat ook voor ons allen is, het kostbare bloed van de Heere Jezus die reinigt ons van alle zonden. Zo mogen we vrij van schuld, door geloof, voor onze Hemelse Vader staan.

  Gods liefdevolle zegen om jullie allen heen. En liefs van mij, Esther.

 19. @ Esther: 10:25 pm. Hartelijk dank, zuster in Christus. Van hier uit groet ik U allen, broeders en zusters in de Heere. Gods rijkste Zegen voor U allen.

 20. Aan Esther vanwege 11/12/2019 om 10:25 pm,

  Besef je wel wat je aan @ Wachter be-aamt met het onderstaande?!
  “Jezus heeft door zijn vergoten bloed aan het kruis, mij volledig gereinigd en ik sta daardoor vrij van schuld voor de Hemelse vader”.
  U heeft het allerbelangrijkste, en houd dat stevig vast.

  Voorwaarde tot vergeving veronderstelt berouw en belijdenis ..de eerste stap tot toepassing van Zijn verdienste op het kruis ..ook al heeft Hij op het kruis onze schuld gedragen.
  De toepassing impliceert ook heiliging. Ook hebben veel christenen het zondebesef verloren ..door niet te onderhouden.. en zouden ze dan ook vrij van schuld voor de hemelse Vader staan?! Filippenzen 1:9-11.
  In Handelingen 2:38 is het doopsel de toepassing en is het doopsel (ook voor de allerkleinsten in de kinderdoop) zelfs sacramenteel want het [doet] vergeven en zijn de ouders verplicht de kleintjes vanaf het eerste begin te onderwijzen en dat te onderhouden ..naar zijn niveau.

 21. @ Piet1: 10:19 am. Waarde Piet. Dat ben ik niet zonder meer met U eens. Juist door het kostbare bloed, weet ik dat mijn schuld, door onze Heer, volledig is betaald. En juist daardoor, weet ik dat ik met hulp van de Heilige Geest, kan werken aan heiliging van mijn leven. Op eigen kracht gaat dat niet. Dat bleek wel in het Oude Testament, waar het Joodse volk, na de uittocht beloofde voor Mozes, alle inzettingen en geboden van Jahweh, Adonai te volgen. En Mozes ging de berg op, en wat gebeurde, het volk – met inbegrip van Aäron maakte een gouden kalf! Wij kunnen zonder de GENADE niets! Genade kocht mij vrij, niet werken of eigen inspanningen. Zo zie ik het tenminste. Groet: Wachter.

 22. @Piet1 Ik denk dat Esther inderdaad wel beseft wat zij beaamt en ik beaam dat ook. Jezus is aan het kruis gestorven om de gehele mensheid te redden. Dat is een vaststaand feit waar niet aan getornd kan worden. De voorwaarde van berouw en belijdenis die u stelt als eerste stap, ben ik gedeeltelijk met u eens. Mijn mening is namelijk dat dit niet de eerst stap is. Berouw kun je pas krijgen als je ook beseft wat je fout doet. Dat besef ontstaat door geloof. Geloven is m.i. de allereerste stap. En hier al geeft Jezus een keiharde belofte in Johannes 3:15-17:
  ‘opdat ieder die in Mij gelooft, eeuwig leven zal hebben. Want God heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’

  De belofte wordt tweemaal achter elkaar herhaalt: geloven = eeuwig leven. Geloven in Jezus reddende kruisiging en opstanding is zoals Esther het ook zegt: gereinigd zijn van zonde, anders kun je ook nooit de belofte van eeuwig leven voor geloof ontvangen.

  Berouw en belijdenis wil ik helemaal niet uitsluiten, sterker nog, die zijn absoluut nodig, maar zijn een logisch gevolg van geloven. U stelt terecht het tanende zondegebrek van christenen aan de kaak. Als berouw of belijdenis er niet is, dan kun je je serieus afvragen hoe het met de basis, namelijk het geloof zit. Daarnaast wil ik ook niet te hard oordelen, er wordt al genoeg geoordeeld door christenen. Ook bekeerde christenen zijn maar mensen. Ook ik geloof dat ik een geweldige gift heb ontvangen van Jezus Christus, maar dat zondevrij leven, daar ontbreekt het dikwijls aan. Dat houdt niet in dat ik geen zondebesef hebt, want ik mag altijd weer vergeving vragen. Maar ook dit alles vloeit enkel en alleen weer voort uit geloven in Jezus Christus en zijn lijden, sterven en opstanding.

 23. Beste @ Eelke Piers. Petrus is inderdaad nooit in Rome geweest, dat blijkt wel dat zijn naam niet een keer in Paulus’ Brief aan de Romeinen genoemd wordt. Daar is een reden voor: Petrus werd aangesteld als Apostel voor de besneden Joden en Paulus werd de Apostel der heidenen, de onbesnedenen. Zo simpel is dat!

  Galaten 2:8 (NBG51)– immers Hij, die Petrus kracht gaf om apostel te zijn voor de besnedenen, gaf die kracht ook aan mij voor de heidenen, 9 – en toen zij de genade, die mij geschonken was, opmerkten, reikten Jakobus, Petrus [Kefas] en Johannes, die voor steunpilaren golden, mij en Barnabas de broederhand: wij zouden naar de heidenen, zij naar de besnedenen gaan.

  Er was wel een groot verschil tussen Petrus de visserman en Paulus de geleerde maar ze waren wel gezworen broeders.

  Lees hoe hartelijk Paulus in Jeruzalem door al de Apostelen ontvangen en geadviseerd wordt. Details Handelingen 21:15-25.

 24. Hallo Piet 1,
  Ik had het al gelezen, maar had niet meteen te tijd om even te reageren.
  Maar zowel Wachter als Harold hebben al een geweldig mooi antwoord gegeven.

  Het gaat inderdaad om het besef van zonde… de Heere Jezus gaf Zijn leven voor zondaars.
  De geweldige mooie en heel bekende tekst, Johannes 3 : 16, geeft het antwoord al.
  Ook mooi om de verzen 17-18 mee te lezen.

  Weet u Piet 1, als u gelooft in het machtige offer van de Heere Jezus, ook voor u gegeven, en dat aanvaard in geloof
  dan weet u zelf al wel dat u Christus Jezus zo nodig heeft. Net zo als velen met ons.
  Dan gaan we groeien, het is met ons vallen en opstaan… bij mij tenminste wel, maar wel met de Heere.
  Wij hebben geen mensen en rituelen nodig, wij hebben de Heere Jezus nodig.
  Alleen Zijn kostbare bloed, red ons… en zo mogen we voor de Vader staan.

  Eén van de mooiste voorbeelden vind ik persoonlijk… de misdadiger die naast Jezus aan het kruis hing.
  Lukas 23 : 39-43.
  Het zijn maar een paar verzen, maar wat een diepe boodschap zit erin.
  Deze man geloofde met zijn hart in Christus, en dat was zijn redding.
  Hij kon niet eventjes van het kruis af, en allerlei rituelen doen in de hoop dat hij dan gered zou worden.
  Het was rechtstreeks, het geloof zat in zijn hart.
  We lezen het nergens, maar ik geloof zeker dat God zijn hart kende.

  Lieve broeders allemaal, en natuurlijk ook de zusters, die meelezen, Vaders liefde om jullie allen heen
  En liefdevolle groet van mij, Esther.

 25. Aan @ Harold: naar 12/12/2019 om 4:14 pm

  “ook al heeft Hij op het kruis onze schuld gedragen”: dat stond ook in mijn reactie ..en van geloof als basis daar ging ik vanuit, impliceerde ik.. en als je beseft wat je fout doet en daarop berouw kunt krijgen, ook dat is “logisch” en is dus niet het punt.

  De vraag kan of moet dan zijn: .. als de schuld op het kruis weggedragen is, heeft dan ook de reiniging van de zonde toen al plaatsgevonden..of iets anders geformuleerd: ..heeft de [afwassing] van de zonde op het kruis dan plaatsgevonden?!

  Mij dunkt dat het beter was geweest dat het woord -reiniging- in die samenhang beter niet was gebruikt..niet dat dat een ramp is.. “een mens over boord” maar ieder mens moet zijn eigen kruis dragen.. van de reiniging..door de werking van de Heilige Geest.. want de mens kan niet zichzelf van de zonde reinigen ..dan door genade werking .. de vrije wil van de mens is om in te stemmen.. om vanuit de menselijke natuur het ja woord te geven.

  Jezus Christus is dan wel Ver-losser van de mens..maar hoezo heeft Hij mij toen (al) gereinigd ..een vraag aan jullie.. want dat begrijp ik dus niet.

 26. @ Piet1: 10:14 pm, op 12/12. Misschien helpt dit vers uit het NT U, verder.
  ” Dus wanneer de ZOON (Christus) u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn”, uit: Joh.8:36. Verder wijs ik naar : Romeinen: 8:22, uit de Herziene Statenvertaling, waar Paulus zegt: ‘” namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die GELOVEN, want er is geen onderscheid. Gerechtvaardigd door het Geloof in Christus Jezus, door zijn GENADE. Dit was ook wat de Hervormer Luther ontdekte. Groet: Wachter.

 27. Aan @ Ramshoorn vanwege 2/12/2019 om 7:31 pm

  Wat ook kan is dat Petrus inderdaad in Rome verbleef en als eerste bisschop van Rome daar ook zijn werkterrein had ..en daarom in die brieven van Paulus niet genoemd werd ..en was Rome voor de Joden toen niet Edom, Babel ?! Ook zijn er nog andere bronnen.

  Ook raad ik je aan Zacharia 6:11 nog eens goed te overwegen met Jeremia 33 :15 en 23:5-6. want die impliceren die positie van Petrus onder de Apostelen.

 28. Hallo Piet 1,
  U vroeg aan Harold, ik ben zo vrij om mee te beantwoorden.
  U vroeg: Jezus Christus is dan wel Ver-losser van de mens..maar hoezo heeft Hij mij toen (al) gereinigd ..een vraag aan jullie.. want dat begrijp ik dus niet.

  De Heere Jezus is zeker voor de hele mensheid gestorven… maar pas wanneer iemand de Heere en Zijn offer in geloof aanvaard, dan pas komt de reiniging van zonden.
  De genade is voor iedereen… Die grote genade is er nog steeds, maar men moet het wél aannemen.

  Voor iedere ongelovige, ligt het geschenk van genade door Jezus sterven aan het kruis, op hem/haar te wachten.
  Door geloof gaat het pas werken, reiniging.
  Men verwerpt de Heere… of men neemt Hem in geloof aan. Er is geen tussenweg.

  Hartelijke groet, Esther.

 29. Wachter, mooie duidelijke teksten heeft u neergezet,

  Hartelijke groet, Esther.

 30. Beste @Piet 1…Dat de Joodse Apostel Petrus ooit bisschop van Rome is geweest, is een grote dwaling. Zijn bezoek aan deze stad berust slechts op het getuigenis van een schrijver begin derde eeuw en zijn boek: The Clementines.

  Duidelijk is: Paulus rept met geen woord over Petrus in Rome in de 16 hoofdstukken van zijn brief aan de Romeinen. Allemaal roomse fabels, voor wie het wil geloven. Protestanten zijn zeer bekend met de roomse dwalingen en een gemaakte Romeinse Petrus in Rome!!!

  Ik las het boek John Hogue: De laatste Paus. Verval en ondergang van de kerk van Rome” Overtuig u en Lees het zelf!

  Ik las ook veel wetenswaardigheden van/over de R.K. Peter de Rosa en zijn boek: Stadhouders van Christus. Er zijn er heel wat pausen door woedende RK. Italianen in de Tiber gesmeten vanwege hun barbaars bestuur!

 31. Psalm 83:19
  ‘Dan zullen zij weten, dat U – Uw Naam is HEERE! –
  U alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde’ vers 19.

  Met verandering van enige namen kon de eerste helft van deze Psalm ook in onze tijd geschreven zijn. Antisemitisme is kennelijk niet van vandaag of gisteren. Wie zich afvraagt wat de wortel is van deze gifplant moet dieper kijken dan de oppervlakkige argumenten die vaak worden aangevoerd, zoals:
  ‘Racisme is er nu eenmaal overal’, ‘Joden passen zich ook nooit aan’ en dergelijke meer. Duizenden jaren geleden heeft Asaf in deze Psalm de wortel van het antisemitisme haarscherp aangewezen. Achter de vijandschap jegens Gods volk lag altijd de vijandschap jegens God.
  In de verzen 7-9 somt Asaf de vijanden op die Israël bedreigden. Waren het alleen maar vijanden van Israël of zat er meer achter? Luister naar vers 2: ‘Uw vijanden tieren, Uw haters steken het hoofd op’.
  Antisemitisme wortelt in vijandschap tegen de God van Israël. Hij is de God die Israëls zonen, de profeten verkoos om de wereld Zijn Woord, de Bijbel te geven. Hij deed uit Israël de Verlosser geboren worden die kwam om ‘zondaars te roepen tot bekering’.
  En Hij is de God die Israël ertoe bestemd heeft eenmaal het ‘hoofd van de volkeren’ te worden. Al zeggen veel Zionisten: ‘Wij willen gewoon een volk zijn als alle andere’ – de naam ‘Israël’ (vorst van God) toont al dat dit niet hun roeping is. Naar de eigen woorden van Christus zal er een ‘grote verdrukking’ over Judea nodig zijn, wil er van een omvangrijke bekering onder Israël sprake zijn.
  Maar dan zullen die bekeerden ook afzien van eigen kracht en zal het gebed van Asaf opnieuw klinken: ‘O God, houd U niet stil… blijf niet werkeloos, o God.’

  En op Wie stellen wij ons vertrouwen?
  Allen een gezegend weekend toegewenst, groet Muggenzifter

 32. Prachtig geschreven @Muggenzifter. God [JHWH] houd zich niet stil lees ik in Psalm 68….

  Gods zegetocht…
  Psalm 68:1 Voor de koorleider. Van David. Een psalm. Een lied.
  2 God staat op, zijn vijanden worden verstrooid, zijn haters vluchten voor zijn aangezicht.

  3 Gelijk rook verdreven wordt, verdrijft Gij hen; gelijk was smelt voor het vuur,
  zo vergaan de goddelozen voor Gods aangezicht. 4 Maar de rechtvaardigen verheugen zich,
  zij juichen voor Gods aangezicht en zijn blijde met vreugdebetoon.

  5 Zingt Gode, psalmzingt zijn naam, baant de weg voor Hem die door de vlakten rijdt;
  HERE is zijn naam, juicht dan voor zijn aangezicht. 6 Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning;

  7 God, die eenzamen in een huisgezin doet wonen, die gevangenen uitleidt in voorspoed;
  doch weerspannigen wonen in een dor land. Enz.

 33. @ Esther: 7:10 pm, op 13/12. Dank U esther.
  @ Ramshoorn en @ Muggenzifter: Dank voor uw waardevolle bijdragen.
  U allen Gods rijkste Zegen toegewenst.

 34. @Piet1 Allereerst uw laatste zin ‘want dat begrijp ik dus niet’ wordt misschien snel overheen gelezen, maar ik vind dit wel een complement waard. Veel te vaak hebben wij als christenen een vaststaande mening en denken we dat onze mening ook de enige juiste is. Niet voor niets zijn er onder christenen daarom ook zoveel conflicten over Bijbelse kwesties. Het een vorm van eerlijkheid en nederigheid door te durven zeggen dat je iets niet begrijpt, wat naar mijn mening best wel eens vaker uitgesproken mag worden door christenen.

  Uit uw antwoord proef ik het ontzag voor het lijden en sterven van Jezus, maar zou het misschien kunnen dat dit offer zo grootst is voor ons zondige mensen, dat het haast niet te geloven is? Wachter heeft het al heel duidelijk met enkele teksten aangeven, gerechtvaardigd door geloof, dus ook gereinigd en volledig schoongewassen. Uiteraard moeten wij dit offer zelf wel volledig accepteren, dus simpelweg geloven dat dit ook daadwerkelijk zo is.

  Ik begrijp uw twijfel wel en wil u daarom een mooie tekst meegeven over wat Jezus zegt over geloven: Marcus 10:14-15 ‘Toen Jezus dat zag, wond hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.’

  Voor ons volwassen is dit heel moeilijk omdat wij verstandelijk redeneren. Maar we moeten ons geloof aannemen zoals een kind dat ook zou doen. Als u iets aan een onschuldig kind vertelt, zal een kind dit direct aannemen, het kind gelooft u. Jezus zegt ons dat hij is gestorven voor ons en dat door ons geloof hierin, Hij ons vrijpleit van zonden. Nu is het aan ons, gaan we als volwassenen redeneren, waardoor er al snel een toevoeging als ‘ja maar…’ volgt, of nemen we dit net als toen we kinderen waren, gewoon in geloof aan?

 35. Het geschenk

  De advents- en kersttijd is niet zelden een tijd van geschenken. Even extra aandacht of zorg voor elkaar, voor wie je liefdevol en dierbaar is. De romantiek in deze donkere periode wordt niet alleen aangewakkerd door kaarsjes, maar ook door pakjes. Er zijn allerlei redenen en momenten om anderen blij te maken met een geschenk. Het kind ziet uit naar zijn verjaardag, wat zal het mogen ontvangen. Vader en moeder zoeken zorgvuldig uit waar het jonge kroost opgetogen over zal zijn, liefst ook met educatieve waarde. Opa en oma komen binnen met een pakje op de rug en houden kleinkind een beetje voor de mal, om het pakje uiteindelijk prijs te geven. Er worden bossen bloemen of fruitmanden gegeven om troost te bieden aan een ziekbed. Gouden ringen die duiden op liefde en eeuwige trouw. Jubilarissen ontvangen een speldje, een gouden horloge, een uitkering ineens of een vakantiereis naar een cultuurgebied. Dat zijn allemaal geschenken die passen bij een gebeurtenis, zoals een verjaardag of een jubileum. Of de geschenken zijn uitingen van gevoelens van liefde en/of bewogenheid.
  De kostprijs van een geschenk heeft niet alleen een relatie tot de financiële mogelijkheden van de schenker, maar ook tot de waarde en de intentie van het geschenk. Het behoeft geen uitleg, onze materialistische wereld kent zoveel verwende mensen dat het effect van het geschenk, het uiten van liefde of dankbaarheid verloren dreigt te raken. Het verwende kind gooit het nieuwe speeltje achteloos in de hoek en graait alweer naar het volgende. De honger naar het nieuwe verwaarloost het huidige. De schenker is niet zelden teleurgesteld wanneer zijn of haar geschenk snel gedumpt wordt. In een overdadige maatschappij is de waarde en de betekenis van een geschenk aan sterke inflatie onderhevig. Ook dit is een verarming in onze maatschappij.
  Er zijn ook geschenken die bedoeld zijn om de aandacht of de liefde te winnen. Het aanbieden van een drankje kan het begin van een romance worden. In de zakenwereld is het geven van cadeautjes in allerlei vorm heel gebruikelijk, daar wordt steeds de grens van het toelaatbare gezocht. Duidelijk is dat het principe van omkoping op de loer ligt. In de Bijbel komen we ook zulke gebruiken tegen. Het is Jakob die zijn zonen naar Egypte stuurt en hen geschenken laat meenemen voor de onderkoning en de farao.
  Een tekst om over na te denken zien we in Ex. 23:8 ‘Een geschenk zult gij niet aannemen, want een geschenk maakt zienden blind en verdraait de zaak der onschuldigen.’ Of wat te denken van Deut. 16:19 ‘Gij zult het recht niet buigen; gij zult de persoon niet aanzien en geen geschenk aannemen; want een geschenk verblindt de ogen der wijzen en verdraait de woorden der onschuldigen.’ Duidelijk is dat het hier om omkooppraktijken gaat, misbruik van het geschenk. Ook daardoor wordt de waarde en de betekenis van het geschenk aangetast. Rond het proces van de Here Jezus zien we hoe minderwaardige lieden zich door leugen en hebzucht laten leiden.

  God geeft ruimhartig

  Wie de Bijbel leest, komt onder de indruk van de Here God. Je zou het bijna als de aard en het wezen van God kunnen beschouwen: Hij schenkt, Hij geeft zonder enige reserve, zonder enig voorbehoud. Allen die Hem zoeken, zullen overladen worden met Zijn goedheid. Wanneer we de eerste woorden van de Bijbel lezen, zien we hoe de Here God een wereld schept die ongekend is in schoonheid. Het paradijs is spreekwoordelijk geworden voor ongekende pracht en schoonheid. Het was de tuin die God schiep en gaf aan mensen om daar te wonen en te leven.
  We kunnen door blijven bladeren: God gaf beloften aan Abraham, Isaäk en Jakob. Rijke beloften werden gegeven aan Mozes, Jozua, David en Salomo. De Here God heeft Zijn wet, Zijn leefregel gegeven. Deze woorden waren nooit bedoeld om mensen daarmee te belasten, maar juist om het samenleven met Hem en elkaar tot een feest te maken. De Here God was er altijd op bedacht dat het goed met ons zou gaan, zodat Zijn heilrijk voornemen over ons meer en meer vorm zou krijgen.
  Helaas bleken de ontvangers van het geschenk steeds weer en steeds meer de goedheid van God onwaardig. Het was niet alleen in de tuin van Eden, maar heel de geschiedenis van de mensheid door werd het Godsgeschenk achteloos in de hoek geworpen. Steeds gingen de ogen en de handen begerig naar andere zaken, dingen die niet goed waren. Ontevredenheid, zielenpijn en fysieke pijn lag en ligt steeds zwaarder over het Godsgeschenk. Wie kent geen zorg, geen verdriet, geen moeite, voor wie is er nooit in het leven diepe smart?

  Wij zouden ons allang hebben afgekeerd van een dergelijke mensheid. Het is om veel minder dat we een wegwerpgebaar maken of in ons hart afscheid hebben genomen van mensen naast ons. Waarom doet de Here God dat niet? Waarom blijft Hij steeds maar zoeken en roepen? Omdat het Zijn aard is te schenken, te geven, onbegrensd, onbeperkt.
  Een kind is ons geboren

  Het kerstfeest heeft alles te maken met de Here God en met het beste dat Hij geven wil, het eeuwige leven. Het boek Openbaring spreekt van een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem. We leren dat de tranen gewist zullen worden en dat er moeite noch rouw meer zal zijn. Dat zijn kernmerken van de eerste tijd, de tijd die wij nu kennen en waarin wij nu leven, daarin is zoveel zorg, zoveel onverschilligheid, veel meer tranen dan blijdschap. Die eerste dingen zullen voorbij gaan. ‘Zie, Ik maak alles nieuw’ is de schitterende belofte (Openb. 21:5). En dan lezen we weer die gulle woorden: ‘Ik zal geven…’
  Toch is er een voorbehoud, een heel belangrijk voorbehoud. Voordat we al die zegen ontvangen, wordt ons gevraagd of en hoe we de meest kostbare gift van God ontvangen. Die gift is een persoon, Gods Zoon, als kind voor ons geboren. Die Zoon is ons als Lam gegeven. Die Zoon is de bruidegom voor hen die Zijn liefde aannemen. Wie hier en nu in dit leven een volgeling van Hem wil zijn, zal in dit leven wellicht niet altijd begrip of zegen ontvangen. Zijn volgelingen zijn op aarde vaak kruisdragers. We staan niet boven onze Here. Door velen is Gods liefde, ons in Zijn Zoon gegeven, achteloos versmaad, afgeslagen.
  Het geschenk werd dikwijls in een hoek gegooid, begerige ogen en handen strekten zich naar andere dingen uit. Voor God geldt echter, wie de Zoon versmaadt, versmaadt de Vader. Wie de Zoon niet heeft, heeft ook de Vader niet.
  De vraag is altijd, wat doet u met Jezus? Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven. Onze omgang met Jezus is de testcase, de toegangsweg tot al de andere dingen die God geven wil. Paulus belooft ons in Romeinen 8:32 ‘Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?’

  Dit geschenk is voor u, die gelooft. Ja, Ik geloof Jezus zal spoedig komen en Gods rijke belofte zal vervuld worden. Maranatha!

  Allen fijne Kerstdagen en een zegenrijk nieuw jaar toegewenst.
  Groet Muggenzifter

 36. @Piet1
  Zoals Harold schreef wij durven vaak niet toe te geven dat wij iets niet begrijpen. Als ik bepaalde teksten niet begrijp, dan bedenk ik wat Johannes of Jacobus hierover schreven: bid om hulp en het zal u gegeven worden. 1 Joh 5:14-15
  14 En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort.
  15 En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij, dat wij de beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben.

 37. @ Harold: 9:27 am. Dank voor deze mooie reactie en uitleg Harold.

  @ Muggenzifter: 1:12 pm. Sta ik geheel achter. Zelf ontdek ik dat maar door te blijven denken en redeneren, ik niet dichter bij de Here Jezus kom. Wel als ik dagelijks erken, dat ik het op eigen kracht niet kan, en HEM vraag om hulp en bescherming.

 38. Aan Esther inzake 13/12/2019 om 7:08 pm

  Het volgende in je reactie dat bedoelde ik …maar pas wanneer iemand de Heere en Zijn offer in geloof aanvaard, dan pas komt de reiniging van zonden.

  “Jezus heeft door zijn vergoten bloed aan het kruis, mij volledig gereinigd en ik sta daardoor vrij van schuld voor de Hemelse vader”. …dus dat de reiniging van de gelovige in het actuele leven voltrokken wordt ..

 39. Aan @ Ramshoorn vanwege 13/12/2019 om 7:11 pm,

  Sommigen zeggen dat in de volgende profetie Jezus Christus wordt bedoeld ..anderen veronderstellen de antichrist.

  Het volgende staat op blz. 43 in het tijdschrift: -Profetisch Perspectief- dat een uitgave is van Stichting Christenen voor Israël: …
  Novus Ordo Seclorum.. een spreuk op het 1-dollarbiljet en wijst naar die ideale door ons te maken wereld, los van God en is ontleend aan de 4e pastorale van Vergilius ..(je weet wel ..die met Dante een visionaire helletocht maakte).
  Deze uitspraak wijst op een machtige tijdscyclus die opnieuw geboren wordt: ..dat de profetische Vergiliaanse en Saturniaanse koninkrijken nu terugkomen, dat nu een nieuw mensenras uit de hoge hemelen wordt neergelaten…

  Begunstig toch de jongen, o reine Lucina, die spoedig zal worden geboren, in wien de ijzeren (onze tijd van technologie en wetenschappen) ..eeuw ten einde komt als over de gehele aarde de gouden eeuw opnieuw herrijst.

  Vergilius’ 4e pastorale vervolgt: ..en die met zijn vaders kundigheid over een wereld in Vrede
  zal heersen. Wat ook mag resten van het oude kwaad, eenmaal verwijderd zal de wereld van de altijddurende angst (de NWO van de illuminati is angst) ..zijn bevrijd. Hij zal het leven van goden krijgen en helden in het gezelschap der goden zien en als een van hen worden beschouwd.

  Hubert Luns zegt dan verder: ..het heimwee naar het verloren paradijs, het uitzien naar een gouden eeuw waar vrede heerst, is van alle tijden en culturen, maar nog nooit heeft het zo sterk geleefd als tegenwoordig..enz.

  In de hel doet Dante (Alighieri) de volgende profetie ..er komt iemand die aangeduid wordt met Veltro en die de hoer en de reus zal doden; de hoer is naar mijn inzicht de valse profeet (maitreya) en de reus impliceert dan de manifestatie van de hedendaagse machten, economische.. wetenschappelijke, technologische en noem maar verderop.
  Dante “laat” Petrus ook donderen op enkele van zijn opvolgers… en dat deden ook o.a. meerdere toenmalige heiligen. Ook de toenmalige Nederlandse paus wilde hervormingen doorvoeren en is waarschijnlijk vermoord ..wat ik ook maar eens gelezen heb ..en volgens alles was hij een goede paus.

  De synagoge van satan heeft die profetie van Vergilius dus gekaapt en veronderstelt koning antichrist.
  Citaat:…een nieuw mensenras uit de hoge hemelen wordt neergelaten…is mijns inziens de gereinigde mensheid op de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde.

  Elders spreekt Dante over een Messo die Dio, de 5 10 en 5 en dat het schip van de kerk weer een rechte koers zal volgen…Dus middels de zuivering van het 6e zegel ..Zacharia 13:9, de grondtekst spreekt van alle volken en niet van het gehele land.. want de situatie is in de eindtijd

  De verwachte keizer bij Dante impliceert de koning in Jeremia 33 en 23 en elders.
  Wat is er dan tegen, ?! dat we naar Zacharia 6 een Franse paus krijgen in sublieme heiligheid..zijn gelaat straalt als dat van de Engelen, dat van Mozes, dat van de heilige Stefanus.. en zoals dat van die koning-keizer ..Volgens katholieke profetieën..

 40. Beste @Piet 1…u schrijft enige raadselachtige zaken: “De synagoge van satan heeft die profetie van Vergilius dus gekaapt en veronderstelt koning antichrist.” Citaat:…een nieuw mensenras uit de hoge hemelen wordt neergelaten…is mijns inziens de gereinigde mensheid op de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde.”

  U kunt beter spreken over de bekeerde mensheid: Openbaring 7:14 (NBG51) En ik [Johannes] sprak tot hem: Mijn heer, gíj weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die komen uit de grote verdrukking; en zij hebben hun Gewaden Gewassen en die Wit gemaakt in het Bloed des Lams.

  Over de synagoge des satans: Daarover wordt heel duidelijk gesproken door Jeshua/Jezus in Openbaring 2:8 En schrijf aan de engel der gemeente te Smyrna: Dit zegt de Eerste en de Laatste, die dood geweest is en levend geworden: 9 Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de laster van hen, die Zeggen, dat zij Joden zijn, doch het Niet zijn, maar een Synagoge des satans.

  Die synagoge des satans werden helaas de Roomse, Orthodoxe, Protestantse, Evangelische kerken/gemeenten die denken dat zij het nieuwe Israël op aarde vertegenwoordigen. Paulus fulmineerde al tegen die kerkleiders van zijn tijd die dat al verkondigden. Pausen en Luther hebben het Joodse volk aan de kant geschoven en gedemoniseerd. Daarom verliet ik de Ger. Kerk al in 2002.

  Alle details in Romeinen 11:1 Ik vraag dan: God heeft zijn volk toch niet verstoten?
  Volstrekt niet! Ik ben immers zelf een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin.

  2 God heeft zijn volk [Israël] niet verstoten, dat Hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet, wat het schriftwoord zegt in (de geschiedenis van) Elia, als hij Israël bij God aanklaagt:

  3 Here, uw profeten hebben zij gedood, uw altaren hebben zij omvergehaald; ik ben alleen overgebleven en mij staan zij naar het leven.

  4 Maar wat zegt de godsspraak tot hem? Ik heb Mij zevenduizend man doen overblijven, die hun knie voor Baäl niet hebben gebogen.

  5 Zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten naar de verkiezing der genade.

  Op pausen werd flink gescholden in de Middeleeuwen. Geen wonder de roomse Inquisitie zaaide dood en verderf. Dante Alighieri (1256-1321) uit Florence stelt in zijn dichtwerk Divina Commedia het Ontaarde Pausdom zelfs voor als een Hoer. Dante beschrijft in zijn gedicht een fictieve tocht door hel, vagevuur en hemel. Uitgerekend in de hel komt hij de hebzuchtige paus Nicolaas III tegen. 

Vriend en vijand erkennen het: verwereldlijking had het pausdom en de kerk aangevreten. De verwereldlijking van de paus zat zowel in zijn politieke machtsaanspraken als in zijn wereldse levensstijl en wijze van machtsuitoefening. Enz.

  Beste Piet1. volgende keer meer info. Ik houd niet van lange brieven.

 41. Aan @ Ramshoorn 15/12/2019 om 10:53 am

  De synagoge van satan heeft alles te maken met o.a de Illuminati, vrijmetselarij en aanhang.
  Zij zijn o.a in de katholieke kerk geïnfiltreerd met de huidige usurpater paus.
  Ook wordt het vaticaan straks door maitreya en zijn meesters overgenomen ..dat zeggen ze trouwens zelf ..en dan zien we Bijbelse profetieën in vervulling gaan.

  Dante’s tocht was visionair ..ook heeft Petrus in die visioenen nooit het pausdom op zich bekritiseerd…het ging alleen om hen die ontaard waren in hun doen en laten ..en als zodanig te vergelijken met hoereren .. de hoer in Dante’s profetie betreft de valse profeet in Daniël 7:11 .. Jesaja 11:4 en 66:17.. ook in 2Tess.2:7 ..en waar de weerhouder de eindtijd Cyrus is naar Jesaja 46:11 in de 2e versregel ..de 1e versregel betreft maitreya als de Roofvogel uit het Oosten, die vóór het 6e zegel zal optreden in samenwerking met de synagoge van satan, illuminati enz.
  Maitreya zal uiteindelijk op de vlucht slaan ..vervolgd door de eindtijd Cyrus, Dante zegt: tot aan zijn uitgang en dat is het Shamballa in de Himalaya.

  https://www.google.com/search?client=tablet-android-lenovo&ei=pXb2Xb7KE4jWgQbAg5joDg&q=shamballa&oq=shamballa&gs_l=mobile-gws-wiz-serp.12…0.0..8421…0.0..0.0.0…….0.PpArOmFJCIU&no_sw_cr=1&ved=1t%3A46160

  En in het 6e zegel wordt zijn eeuwig lot bepaald in aanwezigheid van het hemelse hof en het leger Gods op aarde.

 42. Beste @Piet 1…”Ook wordt het vaticaan straks door maitreya en zijn meesters overgenomen?”

  Waar kan ik dat teruglezen in het Oude of Nw. Testament?

  “Dantes tocht was visionair…ook heeft Petrus in die visioenen nooit het pausdom op zich bekritiseerd?”

  Of Dante een visionair was weet ik niet. Hij wist hoe een spannend verslag te schrijven. Ik heb zijn Inferno gelezen en deel zijn verachting voor pausen waar hij voor op de vlucht was.

  U spreekt waarschijnlijk over de Romeinse gemaakte Petrus. De Joodse Petrus van het Nw. Testament heeft in zijn tijd nooit maar kunnen vermoeden dat er ooit een paus zou heersen die zijn naam gekaapt had.

  En dan de valse profeet waarvan u denkt dat het de Maitreya is? Waar kan ik dat lezen in de Bijbel?

  Er is maar een godsdienst in de wereld die steeds over hun profeet spreekt 5x per dag vanaf alle minaretten en moskeeën.

  De Here Jeshua/Jezus wist al dat die valse profeet zou komen. Jeshua noemt die profeet 3x in Zijn boek Openbaring, de afsluiting van de Canon:

  Openbaring 16:13 (NBG51) En ik zag uit de bek van de Draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de Valse Profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen;

  Openbaring 20:10 (NBG51) en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de Valse Profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.

  Openbaring 19:20 (NBG51) En het beest werd gegrepen en met hem de Valse Profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.

  Weet u nog? Rome en Mekka hebben een verbond gesloten tijdens het Tweede Vaticaans Concilie 1962-1965 in Rome, bezegeld met de grootste moskee in hartje Rome 1995. Hun beider oordeel staat dan ook tot in detail beschreven volgens Openbaring 16, 17 en 18. Zowel Rome en Mekka zijn gebouwd op Zeven heuvelen!

  Openbaring 17:9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft:
  De Zeven koppen zijn Zeven bergen, waarop de vrouw gezeten is!!!

 43. Aan @ Ramshoorn n.a.v. 15/12/2019 om 10:13 pm

  Om het een en ander van maitreya te weten hoef je die naam maar te googlen.
  Eeuwen voor Christus heeft hij op luciferische wijze de dood overwonnen.. en zijn opstandslichaam bevindt zich in de Himalaya ..om zich nu als “lichamelijke” mens met een lichaam te kunnen manifesteren heeft hij zich uit de etherische sferen een schijnlichaam gecreëerd en dat hij “leven” geeft, bewoont met zijn luciferisch opstandingslichaam… en daarmee gaat hij onder de mensen. Met Openb.13:15 wordt dit vervult.. het opmerkelijke is dat Nostradamus ook dit schijnlichaam en zijn manifestatie beschrijft en dat hij moet vluchten.

  Het Licht ..het Vuur van de Heilige Geest dat over de gehele schepping komt zal eerst maitreya en de toekomstige koning treffen .. maitreya zal dat Licht niet kunnen verdragen, waarop de dood volgt, voor de kroonprins echter is dit Licht verlichting daar hij vooraf gereinigd is.. ook het aanwezige leger Gods, de uitverkorenen.. zullen dat Licht ontvangen ..en terstond is dat Licht-Vuur over de gehele schepping. ..of men voor of tegen Nostradamus is: hij voorzegt het.
  Daarmee gaat Daniël 7:11 in vervulling. maitreya als valse profeet vertegenwoordigd de geestelijke machten, waar het Oosten rijkelijk mee vervuld is en waar ook Israël mee besmet is geraakt. Middels het geestelijke heeft het Oosten macht over de materie.

  De antichrist is wél een mens van vlees en bloed en super intelligent, occult en ook nog vaardig in wetenschappen… ook de antichrist heeft dus macht over de materie.. middels zijn intellect en satanische praktijken. ..die beesten vertegenwoordigen algemene machten en tegelijkertijd krijgt het gestalte in deze twee personen, dit onderscheid moet men niet uit het oog verliezen. De dood van de valse profeet in het 6e zegel is een “klap in het gezicht” van de antichrist ..met het 6e zegel ontstaat het Messiaans vrede tijdperk ..en op het einde daarvan zal de antichrist optreden ..genezen van de dodelijke wonde die hem is toegebracht met de dood van de valse profeet.. een andere antichrist.

  Het lijkt erop alsof aan het begin van dat hoofdstuk de antichrist het eerste verschijnt en in vers 12 op een afstand toeziet.. op het internet is de informatie bekend dat de illuminati de valse profeet het eerste sturen, overweeg daarbij dan hetgeen in Daniël 7:11 en vers 12 staat.
  De laatste periode begint niet bij de antichrist maar bij het 6e zegel.. het is een eenheid door de samenhang.

  In 2Tess.2:3-4 zien we de valse profeet en in vers 8 zien we pas de antichrist.
  De tempel Gods betreft de katholieke kerk met zijn dagelijks offer Daniël 12:11, Maleachi 1:11
  Als maitreya dus het vaticaan zal innemen met een andere usurpator paus ..een van zijn meesters, wat ze zelf onthullen in hun boeken ..zal het dagelijks offer gestaakt worden.
  Maitreya zal dus niet in Israël optreden maar juist in Rome ..in het vaticaan.

  Zelfs als Israël de oudtestamentische offerdienst zou hersteld krijgen ..dan nog zou het niet de de tempel Gods zijn naar 2Tess.2 ..want dan zouden de Joden zich maar halfslachtig tot de Messias Jezus Christus bekeerd hebben ..en dat kan dus niet..maar ze zullen zich door het 6e zegel wel in het geheel bekeren..in overtuiging.. Zacharia 12:10.

  Dat de twijg in Jesaja 11:4 de valse profeet doodt betekent dus niet dat hij daar passief toeschouwer in zal zijn, het zal een handelen in eenheid zijn.. met de Aartsengel Michaël.

 44. Beste @Piet 1. Het was een interessante discussie, maar we zijn helaas opnieuw geen millimeter naar elkaar opgeschoven. Een onoverbrugbare kloof tussen uw New-Age Filosofisch gedachtegoed en de overduidelijke richtlijnen van Mozes en de Profeten en Jeshua en de Apostelen waaraan ik vast houd!

  Ezechiël 40 t/m 48 en Openbaring 11 vertellen overduidelijk dat de Joodse Tempel op de Tempelberg herbouwd zal worden.

  Ik heb helemaal niks met die onnauwkeurige, ongeloofwaardige profetieën van Nostradamus of een Maitreya!!! Ik las hun boeken. Niet te vergelijken met de Bijbel!

  Ik ben wel met u eens dat voordat de derde Tempel op de berg Moriah in Jeruzalem herbouwd zal worden, dat de antichrist zal plaatsnemen in de Vrijmetselaarstempel in Jeruzalem die al lang voltooid is, waar satan gediend/aanbeden wordt door o.a. hooggeplaatste regeringsleiders, allen Vrijmetselaars hoogste graad, net als in het Vaticaan volgens John Hogue in zijn boek: De laatste Paus.

  Wie Openbaring 7, 14, 16 en 19 goed bestudeerd die weet dat alle gelovigen samen met de Joodse Jeshua [Koning der Joden] een gouden toekomst wacht samen met het gehele Joodse Volk. Alle 12 Joodse Stammen worden genoemd: Openbaring 7 en Zacharia 12 t/m 14 en Romeinen 11.

  Jeshua zal met zijn Wederkomst in Jeruzalem, [Zachariah 14:9] de stad van de grote Koning, zelf de bluf van die antichrist met de adem van Zijn mond vernietigen volgens 2 Thessalonicenzen 2. Geen antisemiet of booswicht zal dan Zijn komst kunnen verdragen. Psalm 101 en Openbaring 6.

  Goddank, de Bijbel eindigt met een Happy End – Een nieuwe hemel en aarde waarop Gerechtigheid woont. Daar zie ik gelovig naar uit en bid daarom dagelijks hardop het Onze Vader gebed: Zijn Koninkrijk zal komen, Zijn wil zal geschieden in de hemel, alzo op de aarde. Amen!

 45. Aan @ Ramshoorn: > {6/12/2019 om 5:21 pm}

  Wat John Hogue betreft: franciscus is een usurpator paus..ook is hij niet de laatste “paus”.
  M.maitreya zal een valse paus aanstellen ..althans volgens hun gegevens.
  Dit zal alles vóór het 6e zegel gebeuren, ook is het de Duitse paus die zal moeten vluchten..vóór het 6e zegel ..tot in Duitsland. (Volgens katholieke profetieën). De 3e wereldoorlog wordt beëindigd door het openen van het 6e zegel ..ook komen er nog twee pausen ná het 6e zegel.. de laatste is een tweede Petrus.
  John Hogue heeft blijkbaar niet de andere katholieke profetieën geraadpleegd.

  De koning in Jeremia 33 en 23 is dus niet Jezus Christus, wat ik al in een eerdere reactie heb toegelicht, ook heb ik het dan hier nog niet eens over de overeenkomstige passages elders.. iedereen met een klein beetje taalgevoel kan dat constateren ..en toch heeft daar eeuwen een bedekking over gelegen, het is geen geheim nog een mysterie om het te kunnen begrijpen ..voor de eindtijd exegese heeft dat duidelijke gevolgen, vandaar dat daar niemand op reageert wat jammer is.. waarschijnlijk omdat dat om een vernieuwing van denken vraagt. ..Kijk op YouTube.. ook voor de Rabbijnen is dat een duidelijk gegeven.

  Ook dat bij het laatste oordeel pas allen zullen opstaan ..zoals de Schrift leert, gaat in tegen de opname theorie, althans wat betreft een lichamelijke opname, ook daar heb ik al het een en ander over geschreven..en wat gevolgen heeft voor de evangelisatie.

  Net zoals Adam en Eva uit het paradijs moesten omdat ze ten opzichte van de paradijselijke omgeving hun gelijk-waardigheid hadden verloren..zo is het ook met het lichaam van Jezus Christus dat verandert is in een verheerlijkt opstandingslichaam.. en komt daarom dus ook nooit lichamelijk terug.

  Jezus Christus komt de éérste keer dus terug in het 6e zegel.. dat ook de eerste fase inluidt van de nieuwe hemel en Nw. Aarde (Jesaja 65:20) ..dan nog kan Hij ook dan niet blijven omdat de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde in Jesaja 65:20 nog niet geheel en al gelijkvormig is aan Zijn verheerlijkte lichaam.. ook moet de aarde ten tijde van de antichrist opnieuw geheel en al gereinigd worden om overeenkomstig te zijn bij Zijn laatste komst in heerlijkheid.

  De volheid van het kwaad komt dus tot wasdom in de antichrist als persoon ..het voortwoekerend wordt tegengehouden middels het 6e zegel en de dood van de valse profeet, Daniël 7:11..en daarmee wordt dus ook de antichrist als [vol]einding van het kwaad tegengehouden.. op aarde is de weerhouder in 2Thess.2:7 de Maleachi 3:1 bode, de Vreugdebode in Jesaja 52 de leider van Gods leger op aarde en daarmee tegelijkertijd de eindtijd Cyrus.

  3½ [jaar] zijn dus bedeeld voor het kwaad van vóór het 6e zegel (Daniël 9:27) ..en dat met het kwaad van de valse profeet (als een ander antichrist) en 3½ jaar zijn bedeeld voor het kwaad van de antichrist..als de andere helft van het kwaad..op het einde van het messiaanse duizendjarig Vrede Rijk op de Nw. Hemel en Nw.aarde.
  Tezamen zijn ze 7 ..de volheid in het kwaad.. maar ieder wordt met 3½ afgebroken.
  Symbolisch staat 7 in dit geval voor volheid in het kwaad.
  ………..

 46. Beste Piet 1…U schrijft: “Net zoals Adam en Eva uit het paradijs moesten omdat ze ten opzichte van de paradijselijke omgeving hun gelijk-waardigheid hadden verloren..zo is het ook met het lichaam van Jezus Christus dat verandert is in een verheerlijkt opstandingslichaam.. en komt daarom dus ook nooit lichamelijk terug. ” Hoe leest u eigenlijk de Bijbel? Welke vertaling?

  En hoe verscheen Jeshua dan na Zijn Opstanding aan de Apostelen? Als een Geest?

  Verschijningen van Jezus…Lucas 24:36 En terwijl zij hierover spraken, stond Hij zelf in hun midden; 37 en zij werden ontzet en verschrikt en meenden een geest te aanschouwen. 38 Doch Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij ontsteld en waarom komen er overwegingen op in uw hart?

  39 Ziet mijn handen en mijn voeten, dat Ik het zelf ben; Betast Mij en ziet, dat een geest geen vlees en beenderen heeft, zoals gij ziet, dat Ik heb. 40 En bij dit woord toonde Hij hun zijn handen en voeten.

  41 En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide Hij tot hen: Hebt gij hier iets te eten? 42 Zij reikten Hem een stuk van een gebakken vis toe. 43 En Hij nam het en at het voor hun ogen.

  44 Hij zeide tot hen: Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de Torah/wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet
  vervuld worden.

  Lees ook 1 Corinthe 15 hoe Jeshua in levende lijve verscheen aan 500 broeders tegelijk!

  Lees ook Openbaring 1 hoe Jeshua in levende lijve verschijnt ook aan hen die Hem doorstoken hebben:

  Openbaring 1:7 Zie, Hij [Jeshua] komt met de wolken en Elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en Alle Stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen. 8 IK Ben de Alfa [Alef Hebr.] en de omega [Taf Hebr.] zegt de Here God, die Is en die Was en die Komt, de Almachtige.

 47. Aan @ Ramshoorn {17/12/2019 om 4:41 pm}

  Lucas 24:16: ..Maar hun ogen waren bevangen, “gesloten” zodat ze Hem niet herkenden.
  Jezus kan in normale gestalte [verschijnen] ..maar Hij kan ook in volle glorie verschijnen..zie het boek Openbaring.

  https://www.bible-nl.org/Jezus-eet-brood-na-zijn-opstanding.html

  Ook Melchisedek was een Engel en toch vertoonde hij zich in een menselijke gestalte en leefde onder de mensen..ook Maleachi van het laatste oudtestamentische boek schijnt een Engel te zijn geweest, ook is het in andere gevallen geweest dat -gevallen- engelen (buitenaardsen) ook onder de mensen konden of kunnen leven… de éérste koning van China was 100 jaar koning maar was een gevallen engel. In onze tijd komen die twee kampen opnieuw tegenover elkaar te staan in al het occulte “licht” van lucifer en zijn representant de valse profeet ..en het Licht van Jezus Christus en de Zijnen…en Zijn representant de kroonprins in Jeremia 33 en 23.

  In Ezechiël 28:13-16 zien we de glorie van de koning van Tyrus vergeleken worden met de bevoorrechte toestand van de eerste Mens in het paradijs.
  Bij de val van de engelen bestond het paradijs nog niet {-en er was Licht- betrof de schepping van de Engelen en hun werking in het heelal}.
  Vers 13 betrof de beschreven glorie van Adam van vóór zijn val.
  Ook vers 14 kan niet op lucifer van toepassing zijn.. wel lijkt het mij dat zin-gedeeltes naar lucifer wijzen maar dus niet het geheel van de verzen 13-16.

  Adam was de keur van de schepping en lucifer was dat vóór zijn val bij de engelen.
  Ook zijn het maar 9 edelstenen dat van een lagere orde getuigt dan de 12 in Openb.21 dat te maken heeft met het verheerlijkte lichaam bij het laatste oordeel.. en kan dus ook niet naar lucifer verwijzen.
  De 9 edelstenen beelden dus het geschapen zijn uit in het -zijn- van de oorspronkelijke vrijheid ..had Adam geduldig gehoorzaamd dan had hij het “overlappend” –Zijn- van de onsterfelijkheid ontvangen.. er is dus een tweeledig -Zijn-
  Ezechiël 28:13-16 is een toelichting op het scheppingsverhaal in Genesis.

  De glorie van de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde naar Jesaja 65:20 staat dus in relatie met het -Zijn- van vóór de zondeval.. in dat messiaans tijdperk van Vrede moet de mensheid zich dus voorbereiden om de onsterfelijke glorie te ontvangen, het overlappende -Zijn- bij het laatste oordeel Openb.20:13 naar het beeld van de 12 edelstenen.

  Ook in onze tijd verschijnt onze Heer Jezus Christus aan deze of gene in zijn gewone gestalte en aan sommige anderen in zijn verheerlijkte lichaam -staat- …maar Hij is maar éénmaal in het vlees gekomen en zal geen tweede maal in het vlees komen.
  Voor de evangelische christenen is het maar moeilijk te verdragen dat de koning in Jeremia 33 en 23 op aarde Zijn representant zal zijn .. en hij is dat omdat hij het grote Licht ontvangen zal naar Hebr.4:12.. het beginsel van de onsterfelijkheid..de eeuwige jeugd, dus niet meer onderhevig aan de processen van ouderdom.. de overeenkomst met de 9 edelstenen in het paradijs……….dus nog niet de onsterfelijkheid.
  ……

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *