2901

 1. Piet 1 schreef:
  23/01/2020 om 10:42 pm

  Beste Piet
  Ik lees hier al jaren mee en als uitzondering zal ik eenmaal reageren.
  En even voor de duidelijkheid, ik wil mij niet bemoeien met de discussie hoor, maar toch even reageren op je schrijven,

  “Wijselijk” heb je.. c.q. hebben jullie gezwegen toen ik naar Galaten 6:17 wees.

  Mijn antwoordt daarop is dat ik werkelijk totaal geen chocola kan maken van wat je allemaal schrijft hier op dit forum.
  Dan nog even deze zin van je,

  men zegt dat het getal: 6 (stenen kruiken) het getal van de mens is.

  Jep, dat staat er ook gewoon bij geschreven in de bijbel, dat dat het getal van een mens is.

  En dan nog even deze zin van je,

  ..omdat jullie niet gewend zijn om te doordenken..

  Ik zal je dan ook maar eens een doordenkertje geven.
  666 het getal van de mens, ofwel zijn DNA.
  Het nummer aannemen is dan dus Satans DNA mutatie aannemen.
  Neem dat maar eens in gedachten en lees dan nogmaals de bijbel.
  Dan krijg je een hoop antwoorden.
  Zoals:
  Waarom Israël c.q. Joden God volk is.
  Waarom het geslachtsregister in het OT.
  Waarom reuzen en de uitspraak van Jezus, zoals in de dagen van Noach.
  Waarom geen redding meer mogelijk is na het aannemen van dat nummer.
  Enz enz
  Volgens mij een veel interessanter onderwerp om over te brainstormen gelet de tijd waarin we nu leven.

 2. Wat @ Ramshoorn betreft en zijn exegese over 1Tim.4:1……..het gaat daar om het Joodse spijzen-verbod ..wat niet meer geldt voor de christenen.

  Het volgende is even een kwestie van googlen: ..
  Kasjroet (Hebreeuws: כשרות betekent ‘geschiktheid’) is het geheel van spijswetten dat in het jodendom bepaalt of voedsel wel of niet door joden gegeten mag worden. Voedsel dat aan deze spijswetten voldoet, beschouwt men als rein en wordt in het Nederlands traditioneel koosjer genoemd. Onrein voedsel wordt treife genoemd. Orthodoxe joden gaan strikt met de spijswetten om. Liberale joden houden zich minder strikt aan alle regels.

  Het zich houden aan de Kasjroet-voor­schriften is een belangrijk kenmerk van de Joodse identiteit, dat tijdens de eeuwenlange geschiedenis stand gehouden heeft.

  Ook het volgende kan @ Ramshoorn niet vatten namelijk Matt.19:12 de ongetrouwde Katholieke priester ..om God en de naasten beter te kunnen dienen…wie het vatten kan, hij vatte het. De onkuise priesters verdoemen zichzelf zo ze zich niet bekeren.

  Beste Piet 1, u heeft hier alle ruimte gekregen om uw mening te geven. We zetten er nu een streep onder. Mod.

 3. Aan @ Nieuw Begin: vanwege: 23/01/2020 om 2:27 pm

  Ja de “RK” Christus komt de katholieken opklaren over de eindtijd inzake de gebeurtenissen rond het 6e zegel.. maar waarom stoor je je daaraan?!……zelfs daar veronderstel je voor je zelf
  dat hetgeen (de Zich openbarende Jezus Christus).. tegen het occulte aanligt..je draait er omheen ..je hoeft mij heus niet te ontzien, feitelijk veronderstel je gewoon dat daar satan in het spel is.. Lc.11:15-20.

  Wat betreft het dogma: ..een definitie;
  De Kerk definieert het geloof in zgn. dogma’s, vooral dan wanneer bepaalde geloofspunten weliswaar algemeen geloofd worden, echter om bepaalde redenen kennelijk niet goed tot hun recht komen. Er wordt dus niets aan de geopenbaarde waarheid toegevoegd. Getracht wordt in het dogma het geloofsgoed beter en duidelijker uiteen te zetten.

  En ook wat het volgende betreft: ..Moet ik mij nu afvragen of ds.Leenhouts niet bezeten was door het valse licht van lucifer?!.
  Natuurlijk.. lucifer kan ook de stigmata [nabootsen].. en moet ik dan veronderstellen dat de Apostel Paulus ook misleid werd ?! ..naar Galaten 6:17.
  “Wijselijk” heb je.. c.q. hebben jullie gezwegen toen ik naar Galaten 6:17 wees.

  Wat het vage-vuur betreft: Matt.18:34-35 ..’n parabel over het vage-vuur, zoals ook 1Kor.3:13-17 het vagevuur [impliceert] ..ook daar hebben jullie wijselijk niet op gereageerd..omdat jullie niet gewend zijn om te doordenken..van hetgeen er staat geschreven.. en de consequenties ervan in zijn samenhang ..God had alles kunnen onthullen in de bijbel maar de mens heeft zijn eigen arbeid te verrichten zoals in Joh.2:5-8 ..men zegt dat het getal: 6 (stenen kruiken) het getal van de mens is.

  En er is een algemeen priesterschap en een bijzonder priesterschap..ook vergeet je dat ook Joden christenen hebben vervolgd in de periode in het begin

  Ik zag eens in mijn woonplaats op zondag een mij, van aanzien bekende jood fietsen, hij had een overall aan ..op zondag ..ik was nog geen tien jaar oud en dacht toen: “in de Joden hebben wij met onze zonden Jezus Christus gekruisigd”. Men heeft Joden vermoord zoals de mens die zichzelf tot moordenaar van de abortusarts maakt om hem te stoppen voor het verder vermoorden van de ongeboren kinderen.. allebei komen ze in de hel bij geen berouw en schuldbekentenis, belijdenis.

 4. @ Ramshoorn 8:29

  Ja, de RK voorstelling van het ”kindeke Jezus” is een hoon richting de levende God van Israel als niet wordt gepreekt ‘den kuddeke Christi’ dat dat kindeke de Rechter der ganse aarde nu al is! Maar hoe kan een kerkvolk als het katholieke ( voor zover nog aanwezig) met hun hersenspoeling van een arme Jezus die aan een kruis wordt afgebeeld , met hun Maria verering, met hun talrijke heiligen…hoe zien ze nog waar het natuurlijk om draait in alle Schriften die men niet gewend is ZELF te lezen?

  Maria heeft het gezegd tijdens het wonder van water in wijn veranderen , des Here eerste wonder, op het feest, Maria heeft toen gezegd:

  Doet wat Hij zegt!

  Misschien moeten we wel de RK kerken in gaan lopen tijdens de liturgie en de aanwezigen, vooral de pastoor en mogelijk een anderhalve bisschop, toeroepen wat eens Maria meegaf aan degenen die de waterkruiken gingen vullen:

  Doe wat Hij zegt! Doe gewoon wat Hij zegt! Dat katholieken Doe dat en leef en geniet van het leven ook jullie RK priesters en als je een vrouw wilt stap uit die kerk want de Bijbel heeft het celibaat al eeuwen veroordeeld als een boven-menselijke last :

  1 Tim 4 1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn.

  Dat de H.Geest zo krachtig moge werken in de harten van Katholieken dat ze de kinderen van de reformatie gaan omarmen en wij samen de Here als uit 1 mond mogen lof en eer toezingen in deze overgangstijd want ook voor hen geldt het woord van Paulus t.a.v. de ( niet Messiaanse ) Joden…ik getuig van hen dat zij ijver hebben voor God maar zonder verstand.

  Speciaal @Piet1 een geweldige samenzang van de Egyptische Koptische Kerk die nazaten zijn van door de apostel Marcus gestichte gemeenten rond 68 na gewone jaartelling. Daarmee staan ze dichter bij het Christelijke geloof en het hart van het Evangelie dan het verdwaalde Rome naar mijn overtuiging:

  https://www.youtube.com/watch?v=RjEehbjbIAY

  ( Immanuel…Lovely Arabic Christian Song @ Cave Church , Egypt(Subtitles@CC Engels ondertiteld )

  Shalom allen en de liefde van God de H.Geest toegebeden naar 1 Cor 13 en er zijn geen grenzen aan Yeshua HaMasjiach’s (liefdes) macht!

 5. Piet1 , ( 11.42 )
  kan absoluut de zienswijze van de ‘profetes’ A.K.E.niet onderschrijven. Het ligt tegen het occulte aan wat mijn betreft. Ook in de (Duitstalige) YT die u vermeld .
  Het is weer alles RK wat de klok slaat , t/m het on-Bijbelse idee van een vagevuur. Het is allemaal SUPER-dwaling wat u verspreid in mijn ogen.
  Waarom zou de RK Kerk toch een enorm aantal ‘gelovigen’ verliezen? Alleen door de geopenbaarde misbruik schandalen? Welnee. Ik denk veeleer dat de leer en de dogma’s van de RK Kerk nu zorgen voor een giga-kerkverlating. Het wordt ook tijd m.i. 400 jaar na de Reformatie. Het RK Huis zal vallen en de bijl ligt al aan de wortel van de boom. Eens zorgde de RK kerk voor de uitsluiting van de Joden ( na het eerste concilie van Nicea al!) van de eigen Messias, nu zal de massale bekering van het Jodendom op de derde God’s Dag tot Yeshua HaMasjiach ‘Rome’ als instituut afhouwen van de boom! En het is al begonnen de afhouwing van het Roomse instituut al denkt de paus nog zo hard dat hij een goddelijke roeping vervuld waarvan Petrus de eerste op rij zou zijn geweest in Katholieke ogen.
  Jezus Christus zal Koning worden over de ganse aarde, niet een of ander sterfelijk zondig mens zoals wij allen! En Israel is en blijft uitverkoren tot een unieke priesterdienst volgens Paulus Romeinen 9-11. En saman met werkelijk bekeerde , wedergeboren Christenen zullen zij de wereldzending ter hand nemen. Niks geen Rome meer en kerkleer en noem maar op…Afgelopen, de deur gaat dicht!
  Shalom

 6. Beste @Nieuw Begin en allen die meelezen.

  Dank voor uw info: deze Arabische Revelation song waarin de Joodse Koning Masjiach door Arabieren(!) bezongen wordt komt sterk overeen met de tekst die de Apostel Johannes in Openbaring 1:9-20 over de levende Jeshua schreef:

  De vertaling van het derde refrein luidt: Zijn gezicht straalt als de zon – Zijn ogen zijn vlammen van vuur -Zijn stem is het geluid van vele wateren – Zijn stem schept leven – Zijn gezicht straalt als de zon – Zijn ogen zijn vlammen van vuur – Rond zijn troon, vuur van bliksem en donder:

  Kerkelijke roomse kunstenaars hebben voor deze indrukwekkende weergave van Jeshua de komende Koning in Jeruzalem [Openbaring 7, 14 en 19] helaas weinig oog gehad.

  Wie de afschuwelijke afbeelding van een gemartelde, dode, naakte Jeshua/Jezus ziet op die kromstaf van pausen die keert zich met walging af. Pausen moesten zich doodschamen om een dode Jeshua/Jezus aan de wereld te tonen.

  Hij Jeshua leeft en is opgestaan uit de dood in Jeruzalem op Paasmorgen – Hij is naar de hemel gevaren op de Olijfberg 40 dagen na Pasen en beloofde zijn discipelen om daar weer Weder te komen. Handelingen 1 en 1 Corinthe 15.

  Jeshua wordt ook vandaag nog in alle katholieke kerken en vooral in Maria-oorden zoals Lourdes en Fatima veelal als een onbeholpen baby afgebeeld op schoot bij zijn moeder Mirjam/Maria. Een schande als je weet hoe Jeshua gezien werd door de Apostel Johannes in Openbaring 1.

  Als je de zielloze gebeden van Roomsen ziet en hoort in vieringen op Radi/TV dan begrijp je dat die misleiders nog nooit Openbaring 1 begrepen hebben: Hij zal als een machtig Koning/Rechter wederkomen in Jeruzalem [Mattheus 25:31-46] om te oordelen [Openbaring 16-20] de levenden en de doden. Dit belijden zowel Roomsen als Protestanten in hun geloofsbelijdenis – maar of ze die ooit begrepen hebben?

  Paulus legt dat verder uit in 1 Corinthe 15 en Petrus in zijn Brief 2 Petrus 2 en 3.

 7. Aan @ Nieuw Begin: vanwege:: 22/01/2020 om 11:01 am

  In Maleachi 3:2-5 wordt de reiniging en loutering van de Joden vermeld.. maar niet apart van de rest van de mensheid.. in Jesaja 66:14:16 zien we dat de gehele mensheid gereinigd wordt
  en dat is in het 6e zegel, de dag des Heren (2Thess.2:2).

  In hemelse onthullingen aan katholieken wordt het 6e zegel geopend met de bekende 3 dagen totale duisternis wat ook bekend is in de wetenschap..van toestanden in het heelal.. en waardoor dat plaats zal vinden.. op het einde van de derde dag wordt ieder mens met de staat van zijn ziel geconfronteerd ..hetgeen 20 tot ±30 minuten duren zal.. ofschoon dan de tijd stil zal staan en eigenlijk duurt het dan langer.. Jesaja 13:8, dan gaat ook Jesaja 43:25.

  Door het 6e zegel kan dan ook het Loofhuttenfeest gevierd worden als beeld van de dankbaarheid .. dankfeest voor de genaden van reiniging en loutering, en voor de daaruit voortvloeiende geestelijke gaven.. op de gereinigde aarde als de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde.

 8. @ Esther: 3:44 pm. Wow, geweldig dat filmpje zuster Esther! Heb het op FB geplaatst.

 9. Wereldwijd komen Moslims tot geloof in Hem die reeds door Abraham van verre was aanschouwt. Abraham ook de stamvader van de Arabische volkeren want uit Hagar en hem is de Arabische wereld.

  In deze Arabische Revelation song wordt de Koning -ook van de Arabieren(!)- bezongen.
  De vertaling van het derde refrein luidt:
  Zijn gezicht straalt als de zon
  Zijn ogen zijn vlammen van vuur
  Zijn stem is het geluid van vele wateren
  Zijn stem schept leven
  Zijn gezicht straalt als de zon
  Zijn ogen zijn vlammen van vuur
  Rond zijn troon, vuur van bliksem en donder:

  https://www.youtube.com/watch?v=9J7Q4OvZYJ8&feature=emb_logo
  (De aankondiging van de geboorte van Jezus met prachtige beelden:)

  Voor dezelfde song met de gehele vertaling zie:

  https://www.youtube.com/watch?v=RocFApZ6VFs

  (De messianic uitvoering met Engelse en Arabische ondertiteling: Deze video is gemaakt om mensen te tonen dat er Arabische christenen zijn die dagelijks hun leven verliezen omdat ze ervoor hebben gekozen om de Enige Ware en Levende God te dienen.)

 10. Hallo allen…
  Hier is het filmpje nog een keer.
  Misschien dat sommigen denken… wat is dit nu weer. https://www.youtube.com/watch?v=SodAGcbv-Co
  Het gaat niet om ons of de broeder die spreekt… het gaat om de Heere Jezus en Zijn Vader.
  Verfrissend, om het evangelie op zo’n manier te horen. Even geen kerkgebeuren.

  Hartelijke groeten, Esther.

 11. @ Nieuw Begin: 11:01 am. Ja waarlijk is HIJ Way maker, Miracle Worker, hallelujah! Amen! Dank voor dit lied!

 12. Openbaring 4 :8 b
  en zij hadden dag noch nacht rust, zeggende: Heilig, heilig, heilig is de Here God, de Almachtige, die was en die is en die komt.

  https://www.youtube.com/watch?v=vsypFJ5mNw0 ( merk op min 25:30 en volgende )

  Alle weerstand bij ons mensen tegen het heilig Evangelie zal worden verzwolgen door een Hemelse Oceaan van Liefde als de Almachtige Zijn Hemel vensters gaat open zetten zoals Hij bij de profeet Maleachi heeft aangekondigd…er komt zoiets groots over de ganse aarde…een Loofhuttenfeest door de radicale en totale bekering van alle Joden wereldwijd die samen met de wedergeboren Christenen de wereldzending ter hand gaan nemen…God is bezig met herschepping door de ZOON! Hoor de Gemeente in Nieuw Testamentische tijden oh Israel, bezingen Uw God Israel, Yeshua HaMasjiach:

  Way maker
  Miracle worker
  Promise Keeper
  Light in the darkness
  My God that is who You are!

  ( voor way maker is geen Nederlands woord volgens google vertalen misschien ‘Hij die wegen maakt? Iemand suggesties? Miracle worker= Wonderdoener, Promise Keeper= Houder van beloften, Light in the darkness=Licht in de duisternis, My God that is who You are, Mijn God dat is wat U bent )

  https://www.youtube.com/watch?v=vsypFJ5mNw0

  Oh God hoe heerlijk zijt Gij in Yeshua HaMasjiach , de Koning der wereld tot in alle eeuwigheid !

  S H A L O M allen en de liefde des H.Geestes toegebeden in Jezus ‘wonderbaarlijke Naam die alles verdraagt, alles hoopt en alles gelooft. ( 1 Cor 13) Hallelujah!

 13. Wachter en Ramshoorn bedankt voor uw reacties.

  Wie lof offert, eert Mij, en baant de weg, dat Ik hem Gods heil doe zien. (Psalm 50:23)

  Oh God ontferm U over een wereld in doodsnood en Here kom met de vervulling van al Uw beloften voor een bekeerd Jodendom op de derde God’s Dag en vernieuw de Christenheid door Uw Geest en laat de aarde vervuld zijn van pool tot pool met lof zangen van allerlei tong en taal tot ere van Uw onweerstaanbare liefde bewezen in Uw lieve Zoon, Die ook de Messias is, Jezus Christus!

  Wat a beautiful Name the Name of Jesus:
  https://www.youtube.com/watch?v=fEwDx8YJndU

  Oceans (Where Feet may fail) Live – Hillsong UNITED:
  https://www.youtube.com/watch?v=eLqTZ07ja7g

  By the blood ( prayer for healing of cancer ) Calling the healing Power of Jesus over cancer .
  https://www.youtube.com/watch?v=kjDJLJwl-fI

 14. Het volgende staat voor de deur:

  Malvenda: “Maar Rome zelf zal in de laatste tijden van de wereld terugkeren naar zijn oude afgoderij, macht en keizerlijke grootheid. Het zal zijn paus uitwerpen”, algehele afvalligheid van het christelijk geloof, de kerk vreselijk vervolgen, het bloed van martelaren wreder dan ooit vergieten, en zal zijn vroegere staat van overvloedige rijkdom, of zelfs groter dan onder zijn eerste heersers, terugkrijgen. (Malvenda, de Antichristo, lib. iv. cap. 5)
  – Kardinaal Manning: Want van Christendom zal het (Rome) weer heidens worden. Het zal de christelijke opperherder uitwerpen met de gelovigen die zich aan hem houden. Hij zal hen vervolgen en doden. (1884)
  – Ebermann, Jezuiet: We belijden allemaal met Bellarminus dat het Romeinse volk, iets voor het einde van de wereld, zal terugkeren naar het heidendom en de Romeinse pontifex zal verdrijven.
  http://www.katholiekforum.net/2020/01/20/open-brief-van-een-katholieke-huismoeder-aan-paus-franciscus/

 15. Jesaja 49:4 + vers 8…Zo spreekt Jahweh: ik verhoor u in de tijd der genade en sta u bij op de dag van het heil; Ik heb u gevormd en bestemd tot een verbond met het volk (Zacharia 2:1) om het land weer om te richten …het messiaans Vrede Rijk..Cyrus- -Jeremia 33 en 23:5-6.

 16. @ Ramshoorn: 10:31 am. Helaas vrijwel tot nooit, Ramshoorn. Maar ik zing het uit volle borst thuis. Ik heb een mooi boekje met vele opwekkingsliederen. Dank voor uw reactie.

 17. Beste @Nieuw Begin.

  Ja, dit lied zing ik ook van harte mee, vooral die laatste strofe van het Refrein…Als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis, eens Verwisselt voor de Eeuwigheidskroon!!! Jacobus 1:12.

  Op die heuvel daarginds stond een ruwhouten kruis,
  het symbool van vervloeking en schuld.
  Maar dat kruis werd de mens,
  tot het kostbaarst kleinood,
  daar Gods wet aan dat hout werd vervuld.

  Refrein:
  ‘k Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis,
  tot de Heer komt en met Hem het loon,
  als die grote dag aanbreekt en Hij ons dat kruis,
  eens verwisselt voor de Eeuwigheidskroon.

  Beste @Wachter. Wordt dit lied ook gezongen in uw Gemeente? Gods liederen Zingen is het beste tonicum tegen depressies!!!

  Kijk ook maar wanneer supporters hun voetbalclub Kampioen zien worden. Je ziet dan alleen blije opgewekte gezichten, niemand klaagt over hoofdpijn…Iedereen zingt mee…Hand in hand, de kameraden….!

 18. @ Piet 1: 11:12 pm, op 19/1. Los van het filmpje op you.tube wat ik bekeken heb, ben ik het met U eens dat de EUSSR een vreselijk en duivels gedrocht is.

 19. Beste @Piet 1. U kent vast ook wel de uitspraak:
  Split Level Religion = Godsdienst op verschillend niveau. Ik heb reeds teveel van mijn kostbare tijd aan uw Roomse fabels besteed en stop er nu voorgoed mee!

  JeshuaHaMasjiach gaf zijn Apostelen in Mattheus 10 wijze raad hoe om te gaan met mensen die hun eigen mening belangrijker vinden dan de Woorden van Mozes en de Profeten en van Jeshua, de Zoon van God:

  Mattheüs 10:9 Voorziet u niet van goud of zilver of koper in uw gordels, [Het Pausdom/Vaticaan/ St.Peter is gebouwd met gestolen goud van Aflaten en Joden] 10 van geen reiszak voor onderweg, geen twee hemden, geen sandalen, geen staf, want de arbeider is zijn voedsel waard.

  11 Welke stad of welk dorp gij ook binnenkomt, onderzoekt wie het daarin Waard is, en blijft daar tot uw vertrek.12 Als gij het huis binnentreedt, geeft het de Vredegroet; 13 en indien het huis het Waard is, zo kome uw vrede daarover; doch indien niet, zo kere uw vrede tot u terug.

  14 En indien iemand u niet ontvangt of uw woorden niet hoort, Verlaat dat huis of die stad en schudt het stof uwer voeten af. 15 Voorwaar, Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en
  Gomorra draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor die stad.

  16 Zie, Ik [Jeshua/Jezus zend u [Apostelen] als schapen midden onder wolven; [Handelingen 20: 27-38] weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven.”

  De Joodse koning Salomo zei dit ook tegen zijn zonen in Spreuken 1.

  Spreuken 3:7 (NBG51) Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Here en wijk van het kwaad;

  Spreuken 26:12 (NBG51) Ziet gij een man die wijs is in eigen oog, voor een dwaas is meer hoop dan voor hem.

  Spreuken 28:11 (NBG51) Een rijk man moge wijs zijn in eigen ogen, een arme die verstandig is, doorziet hem wel.

  Spreuken 12:15 (NBG51) De weg van de dwaas is recht in zijn ogen, maar wie naar raad luistert, is wijs.

  Jesaja 5:21 (NBG51) Wee hun die in Eigen oog wijs zijn en in Eigen oordeel verstandig.

 20. Geloofsbelijdenis van vissers , ja stadsmensen in de Randstad hoort de waarheid ook voor u met al uw jachtige gejaag naar aardse roem en rijkdom..heert de Weg , de Waarheid en het Leven bezingen door deze kinderen van de Allerhoogste! Oh God hoe HEERLIJK bent U!

  Ver boven de sterren ligt leven:

  https://www.youtube.com/watch?v=OA6Hc7jojk8

  Ver boven de sterren een lied van de nieuwe cd van het mannenkoor Eiland Urk

  Ver boven de sterren ligt leven ,
  daar groeit een stad van behoud .
  Ja daar woont God, Hij schiep leven ,
  Leven voor zondaars waar niemand treurt of rouwt.

  Geen zilver of goud , geen eer geeft behoud .
  Nee niemand kan betalen uw schuld ..
  Doch zie slechts op hem, o Heer hoor mijn stem
  Geef leven Gij hebt het vervuld
  Keer tot ons weer, o God u zij d’eer
  maak levend de zielen naar uw woord.
  Ons geluk gaat voorbij , alleen Jezus maakt vrij
  Zijn betaling voor U en voor mij

  Ver boven de sterren ligt leven ,
  daar groeit een stad van behoud .
  Ja daar woont God, Hij schiep leven ,
  Leven voor zondaars waar niemand treurt of rouwt.

  Eens komt de tijd , het wordt werkelijkheid .
  De wereld van ons die zal vergaan,
  kom dan zie op het lam, dat de schuld op zich nam .
  Hij schenkt leven voor U en voor mij

  Ver boven de sterren ligt leven , ( 2 x )
  daar groeit een stad van behoud .
  Ja daar woont God, Hij schiep leven ,
  Leven voor zondaars waar niemand treurt of rouwt.

 21. Aan @ Ramshoorn: vanwege ..19/01/2020 om 6:54 am

  In de onderstaande link wordt bevestigd dat de EU het beest is met de tien hoornen en als zodanig dan de dochter van Babel. Helaas katholiek..maar niet helaas voor de katholiek.

  https://youtu.be/LoQSGc_3yBQ

 22. Beste @J.G. Tomeij. Dank voor uw reactie.

  Ik ken die getuigenissen ook van lofzangen aan Paus Pius XII van Golda Meir e.a.. Maar die werden allemaal gedaan voor 1970.

  Als u het boek/document 2008 van Dirk Verhofstadt: Pius XII en de vernietiging van de Joden leest, 512 blz. dan hoort u veel betere geschiedenisfeiten doordat er in de loop van de tijd verpletterende feiten boven tafel kwamen over de laksheid/lafheid van die Paus en zijn Vaticaan/Curie.

  Dirk Verhofstadt wijdt een heel hoofdstuk: Onder de ramen van het Vaticaan [Blz 306-317] over de razzia/deportatie ’s morgens 05.30 – 14.30 met vrachtwagens uit het Joodse Getto aan de oever van de Tiber van 1200 Romeinse Joden, waarvan een grote meerderheid van 896 vrouwen en kinderen naar de dodenkampen.

  En de paus? Die zweeg!

  Pius XII heeft ook nooit Hitler en zijn haatboek tegen de Joden: Mein Kampf, veroordeeld. Integendeel in alle Katholieke en Protestantse kerken hing de Nazi-vlag, die duivelse Swastika! En na de oorlog 1945 hielp hij alle kopstukken van de Nazi’ s en hun gestolen goud, Gestapo, SSers, ontsnappen vanuit Rome via de Rattenlijn naar Argentinië en andere landen.

  Alle details hierover leest u in het indrukwekkende boek van Henk Jurgens: Vluchten via het Vaticaan…Waarom Paus Pius XII niet Zalig verklaard wordt.

  De RK Adolf Hitler werd NOOIT door Pius XII berispt/geëxcommuniceerd!!! Vindt u dat normaal?
  Lees zelf dit boek en vertelt u me dan wat u van de geschiedenisfeiten vindt.

  U zult dan inzien dat noch Dirk Verhofstadt noch Ramshoorn in het Russische communistische bedrog zijn gelopen zoals u nu beweert. Ik zie uit naar uw reactie!

 23. @ Piet 1 @ Raveltje @ Willem @ Wachter @ Ramshoorn @ Esther @ JG Tomey @ Sofia @ Harold @ allen die de Naam van Jezus Christus liefhebben boven alle naam en allen hier:
  Moge de vrede van de Allerhoogste en de liefde des Geestes u kracht geven de komende week in uw hart en uw ziel door Yeshua HaMasjiach :

  https://www.youtube.com/watch?v=KeVjB-SXqwU

  Dan untuk komunitas India: Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa dan mencintaimu!
  ( En voor de Indische gemeenschap : Jezus is Heer tot eer van God de Vader en heeft u lief! )

 24. Ramshoorn schreef: 19/01/2020 om 4:16 pm

  Inderdaad , talrijk zijn de Bijbelverzen die op een grote toekomst wijzen van een Israel dat naar analogie van de eigen Messias van lijden naar heerlijkheid zal gaan:

  Gij Israel zult Mij zijn ene koninkrijk van priesters ( Ex 19: 6 )

  Welzalig zijt gij Israel, wie is aan u gelijk? (Deut 33 : 29 )

  Vreemden zullen gereed staan om voor u de kudden te weiden, vreemdelingen zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn; maar gij zult priesters des Heren heten, dienaars van onze God genoemd worden; gij zult het vermogen der volken genieten en u op hun heerlijkheid beroemen. ( Jesaja 61 : 5 )

  En het overblijfsel van Jakob zal zijn onder de natien, te midden van vele volkeren als een leeuw onder de dieren des wouds, als een jonge leeuw onder de schaapskudden, die, wanneer hij er
  binnendringt, neerslaat en verscheurt, zonder dat iemand redt. Micha 5 : 8

  Here, hersteld Gij heden het koninkrijk aan Israel?

  Ja!!! op de derde God’s Dag:
  Komt, laat ons wederkeren tot de Here! Want Hij heeft verscheurd, en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons verbinden. Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal
  Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht. Ja, wij willen de Here kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de regen, als de late regen, die het land besproeit.

  Jezus is licht tot verlichting der heidenen maar voor Israel is Hij tot heerlijkheid

  Hoor Israel, de Here onze God is Eén! TORAH!

  Hoor Israel en zie dat er geen messias meer zal komen maar dat Uw God is Yeshua HaMasjiach wat ook op het kruis stond vermeld in de 3 wereldtalen van de toenmalige wereld:
  Yeshua HaMasjiach Wemelech Hajehudim in het Hebreeuws wat ook de God’s Naam is in Uw eigen Torah: JHWH. Luister wat deze Jezus voor u heeft gedaan die de Joodse religieuze macht van destijds ( het Sanhedrin o.l.v. Chajafas) heeft uitgeleverd aan de internationale grootmachten, destijds de keizer van Rome en zijn vazallen zoals Pilatus in Jeruzalem:

  Oh dat ruw houten kruis:
  https://www.youtube.com/watch?v=1GWFsdkAV3E

  Ga nu heen in vrede:
  https://www.youtube.com/watch?v=MHQ-z6S0Bi8

 25. Aan Sophia: vanwege ..19/01/2020 om 1:08 am

  1 Thessalonicenzen 4:15-17 betreft de Wederkomst bij het laatste oordeel, maar er is ook een [voorlaatste] oordeel en dat betreft het 6e zegel als de Dag des Heren 2Thess.2:2.

  In het 6e zegel zal men de hemel geopend zien naar Openb.6:14 en 11:19.. in de RK profetieën wordt er gezegd dat de mens met zijn geest dan een doorgang in de eeuwigheid zal maken en zijn staat van zijn ziel zal zien ..in Gods ogen, de mens zal dan aan zijn eigen zonden lijden zo hij die niet heeft beleden en tot berouw is gekomen ..voor de katholieken zal het dan gemakkelijker zijn als zij voorheen het sacrament van de biecht hebben ontvangen..wat in die profetieën ook onthuld werd.

  En wat betreft 2Thess.2:3-4 ..daar gaat het om de valse profeet maitreya en in vers 8 gaat het om de antichrist.. de valse profeet maitreya zal optreden tot aan het 6e zegel (ook Openb.20:4) en na het symbolische “1000”jarig Rijk komt de antichrist omdat in zijn persoon de volheid van kwaad gemanifesteerd zal worden.
  ……

 26. Aan @ Nieuw Begin; vanwege: 18/01/2020 om 8:46 pm

  Galaten 6:17… overigens valle niemand mij lastig want ik draag de littekenen van Jezus in mijn lichaam, NBG vertaling.
  De RK vertaling is: ..Laat niemand mij meer lastig vallen, want ik draag de merkteken van Jezus in mijn lichaam …de stigmata. …ook Maria nam onzichtbaar op stigmatische wijze deel aan het lijden van Haar Zoon.. een van hart en wil.

  Ook de koning uit Jeremia 33 en 23 zal de stigmata hebben (volgens verschillende profetieën) en wordt Henry V van het kruis genoemd, Henry betekent: heerser [van] het thuisland en is dus niet: heerser [over] het thuisland (Nederland).. zijn stigmata heeft een andere bedoeling namelijk zijn eigen heiliging, want hij is de Dorre boom in Ezechiël 17:22-24.. die tot bloei moet komen, uitgroeien..Zemach. ..zie Hubert Luns.

  Dat was bij Maria dus niet zo…een reine natuur kan ook beter lijden in een grote mate.
  De koning zal dan ook de Lans van Longines ontvangen ..de vrijmetselarij-illuminati hebben daar nog een film over gemaakt ze veronderstellen dat zij hem in hun bezit zullen krijgen.. Hitler heeft een namaak in Wenen in zijn bezit gehad.

  A.K.Emmerick antisemitisch ?! Ze verhaalt gewoon wat ze ziet, zoals dat de duivelen de mensen opzweepten, waaronder de rijke jongeling.. straks mogen de christenen nog niet meer zeggen dat homoseksuele praktijken zonde is ..en men niet verdraagzaam is en intolerant en wat al niet meer.. wat eigenlijk al gebeurd.
  Maar de synagoge van satan maakt graag gebruik van het woord: antisemitisch, ze maken ook graag gebruik van al die andere namen, zoals o.a. rassenhaat, islamofobie, kijk maar naar Pim Fortuyn en o.a. Baudet

  Ook las ik jaren geleden dat Petrus en Paulus in Rusland stonden te liften in de kleding van Russische orthodoxe geestelijken ..de persoon die hun een lift gaven kreeg bovennatuurlijke bijzondere bijstand, over anderen die spotten met hun voorkomen werd ook iets medegedeeld, maar dat ben ik vergeten. Petrus en Paulus zijn ook dood en zouden volgens jullie zienswijze dus niet hier op aarde mogen bemiddelen….een van de legio verhalende gebeurtenissen.

  Jezus Christus of Maria heeft in Frankrijk verklaard dat de grote Monarch (Jeremia 33 en 23) afstamt van Isaï, de vader van Koning David.. dus (zeer) verre familie.
  En wat Ds. Leenhouts betreft: .. daar kan ik mij redelijk goed in inleven in wat hij schrijft en heb zeker niet de behoefte om hem af te breken, wat ik ook niet heb gedaan en schat zijn ontvangen genade hoog in.
  …….

 27. Een paar zaken ,waar ik het niet mee eens ben van Ramshoorn.Paus Pius 12 heeft vele joden het leven gered,maar kon niet openbaar handelen,daar anders de katholieken en andere verzetsstrijders in de KZ terecht zouden komen.Hij zag wat er met Edith Stein gebeurde Maar in Rome waren integendeel veel bijeenkomsten van het verzet ,er waren ook geallieerde diplomaten bijeen om plannen te beramen.Na de oorlog heeft Stalin een Russisch schrijver ertoe aangezet om een boek en een toneelstuk te schrijven’:der Stellvertreter”om de kerk in ongelegenheid te brengen.Daarna hebben vele Joodse groepen en staatslieden o.a.Golda Meir, de /paus geprezen voor de redding van vele Duitse joden.Hij heeft zelfs een grote onderscheiding gekregen.Dat verhaal vau U over deze paus bewijst dat U in het Russische communistische bedrog ben gelopen.Ik zou mij maar eens beter op de hoogte stellen.

 28. @ Nieuw Begin: 10:36 am. Ik sluit mij volkomen aan. En dan zing ik voluit: “O hoe wonderbaar is Jezus Bloed, o hoe wonderbaar is Jezus Bloed. De duivelse macht is verbroken door Zijn Kracht, O, hoe wonderbaar is Jezus Bloed”. Amen!.

 29. Ja, ongelooflijk @Nieuw Begin, wat een bijzondere dag van rampspoed is die 9e AV geworden in de Joodse geschiedenis geworden tot nu toe. Werner Keller heeft met zijn boek: Zij werden verstrooid onder vele volken, vele ogen geopend voor het leed en onrecht dat Pausen, Rk-kerkvaders en de Protestantse Reformatoren richting het Joodse volk op hun geweten hebben. Zij dachten de plaats van Israël na AD 70 ingenomen te hebben. Hoe fout volgens Romeinen 9-11 en Openbaring 2 en 3.

  Joden, Roomsen en Protestanten bidden al vele eeuwen wonderlijk genoeg wel samen het Onze Vader Gebed zoals Jeshua ons leerde in Mattheus 6. [Joden vanuit hun Siddoer=Joods Gebedenboek.] Wist u dat de herkomst van het Onze Vader al door Koning David gebeden werd?

  Loflied van David…
  1 Kronieken 29:10 Toen prees David de HERE ten aanschouwen van de gehele gemeente, en David zeide: Geprezen zijt Gij, HERE, God van Onze Vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid.

  11 Van U, o HERE, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja, alles wat in de hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o HERE, en Gij zijt als Hoofd
  boven alles verheven.

  12 Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles; in uw hand is sterkte en kracht, en Gij hebt het in uw macht een ieder groot en sterk te maken. 13 Thans loven wij U, o onze God, en prijzen wij uw heerlijke Naam!

  Nieuw Begin… Ik geloof vanuit de Schrift dat Joden niet lang meer bij die Klaagmuur in Jeruzalem zullen bidden. Dat hele gebied wordt straks omgeploegd door een enorme aardbeving [Zachariah 14] tot een nieuw terrein, die 2 moskeeën [waar JHWH nu nog 5x per dag uitgevloekt wordt door moslims] die nu nog op de Tempelberg staan zullen 800 meter onder de grond verdwijnen en nooit meer herbouwd worden.

  Joden zullen dan niet meer klagen maar JHWH en zijn Zoon Jeshua luide prijzen als ze Hem als Natie samen met de Knesset als hun verlosser en zaligmaker hebben aangenomen! Zachariah 12. Dan wordt Israël tot Hoofd der volken. Deuteronomium 28:1-14 en Jeremiah 31:7. Jeshua leerde zijn tijdgenoten al: Het Heil is uit/van de Joden. Johannes 4:22.

  Alle antisemieten zullen verdorren als gras op de daken. Psalm 129:

  Psalm 129:4 De HERE, die rechtvaardig is, heeft doorgehouwen de touwen der goddelozen.
  5 Beschaamd zullen worden en terugdeinzen allen die Sion haten; 6 zij zullen zijn als gras op de daken, dat verdort, eer men het uittrekt!!!

  De Derde Tempel wordt volgens de Profeet door de Joodse Masjiach gebouwd. Zachariah 6 en Ezechiel 40-48.

  Er breken gouden tijden aan voor het Joodse volk en voor ons: de vrienden van Israël volgens de profeet Jesaja 2…

  Jesaja 2:1 Het woord, dat Jesaja, de zoon van Amoz, aanschouwd heeft over Juda en Jeruzalem. 2 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen…

  3 en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de [Tempel]berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij
  zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de Torah/wet uitgaan en des HEREN Woord uit Jeruzalem.

  4 En Hij zal richten tussen volk en volk en rechtspreken over machtige natiën. Dan zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen; geen volk zal tegen
  een ander volk het zwaard opheffen, en zij zullen de oorlog niet meer leren. 5 Huis van Jakob, komt, laten wij wandelen in het licht des HEREN.

  Er zal geen kerk of moskee meer overblijven in heel het Heilige Land!!! Jesaja 60 – 66.

 30. @Sophia Daar zal vast wel een een aanvaardbare katholieke oplossing voor gevonden zijn.

  Waarom zou Jezus zogenaamde heiligen moeten inzetten Piet1? Kan Jezus het niet alleen af? Jezus is natuurlijk ook wel erg druk en moet ook wat ontlast worden zeker? Zie je het zelf niet Piet1 hoe belachelijk dit idee van die morsdode heiligen eigenlijk is en vooral hoe vernederend deze theologie moet zijn voor Jezus Christus zelf. Alle macht over hemel en aarde heeft de Vader toch aan de Zoon overgeven? Waarom minacht de katholieke kerk Jezus Christus en zijn macht en kracht?

 31. Ramshoorn schreef: 18/01/2020 om 10:05 pm
  Dank voor de tip Ramshoorn!
  U kent ongetwijfeld het boek van Werner Keller: ‘zij werden onder alle volken verstrooid?

  En ook:
  Tisha be’Aaw, de 9e av:

  1. Dit was de dag dat de verspieders uit het beloofde land Kanaan kwamen en het land niet in bezit wilden nemen vanwege ongeloof.

  2. Op deze dag is de tempel van Salomo verwoest tijdens de eerste ballingschap.

  3. Op deze dag is ook de 2e tempel (waaraan Herodes naam meestal verbonden wordt) verwoest in de 2e ballingschap (70 na Chr).

  4. In 1290 werden de Joden Engeland uitgezet. Ook die gebeurtenis is verbonden aan de 9e Av.

  5. Twee dagen voor de 9e Av werd het Alhambra decreet afgekondigd in Spanje in 1492. Dit decreet hield in dat de joden uit Spanje werden verdreven en dat velen die daaraan geen gehoor gaven werden afgeslacht.

  6. In 1914 werd op de 9e Av (1 augustus op onze westerse kalender) door de Duitsers de oorlog verklaard aan Rusland. De 1e wereldoorlog leide tot een ongekende verwoesting in heel Europa en was de opmaat naar de 2e wereldoorlog en de Holocaust.

  7. Op de avond van de 9e Av in 1942 begon de massa deportatie van joden uit het Warschau getto naar het vernietigingskamp Treblinka.

  8. De tweede Libanonoorlog vond plaats in de drie weken vóór de 9e Av in 2006.

  Shalom Ramshoorn en dat de Eeuwige door Yeshua Masjiach spoedig een wereldwijde bekering mag geven van ‘gans Israel'( Rom 9-11) opdat hele volkeren gaan toetreden tot de Messiaanse maaltijd in het komende Koninkrijk van God op aarde, een Loofhuttenfeest voor alle volkeren waarin Israel uitsluitend religieus zal existeren , financieel gedragen door een waarlijk bekeerde Christenheid. Dat KOMT!

  meer info:
  http://www.getuigeniseneenheid.nl

 32. @ Piet1 18/01/2020 om 11:17 pm
  Ongelooflijk wat dwaalt u geachte Piet1. Ik kan niet geloven dat u dit serieus meent:
  1) Het is Jezus Christus zelf die vanuit de hemel heiligen uitzendt om broeders en zusters hier op aarde bij te staan, ze komen heus niet op eigen initiatief.. heiligen deden op aarde in naam van Jezus Christus wonderen en zo ook na hun dood.
  2) Het is een grote vergissing van de reformatie dat heiligen na hun dood niet door Jezus Christus zouden worden ingezet terwijl ze een vruchtbaar leven leiden hier op aarde..als mede-arbeiders. 1 Kor.3.
  3) En wat het vagevuur betreft:.. enkele parabels tonen aan dat er een vagevuur bestaat.

  Als u met bovenstaand woorden en trouwens met uw gehele bijdrage aan Ramshoorn van 18/01/2020 om 11:17 p.m. de Rooms-Katholieke officiële geloofsleer verkondigt is er een onoverbrugbare kloof tussen tussen ‘de moederkerk’ en ‘haar ‘ denominaties zoals de Reformatorische en andere Protestantse stromingen.

  Het is bar en boos hoe de RK-Kerk in dat geval aanschurkt tegen verraad aan het Bloed van het Lam dat werkelijk de enige grond is voor het behoud voor tijd en eeuwigheid voor eenieder die GELOOFT.

  Shalom Piet1 en dat de H.Geest uw gedachten moge behoeden n Christus Jezus de Messias!

 33. Beste @Piet. u schreef: Zacharia 2:7..Sion (Nederland)?”
  Ik schreef u al eerder dat uw roomse fabels/exegese kant noch wal raakt.

  U schreef verder: En wat het vagevuur betreft:.. enkele [roomse?] parabels tonen aan dat er een vagevuur bestaat.”

  Zoals gewoonlijk beweert u weer veel maar verzuimt te vertellen waar ik in de Bijbel die roomse fabels van u kan lezen. Geef eens de voorbeelden vanuit de Bijbel.

  De Bijbel vertelt duidelijk over het hellevuur van hen die zeggen dat ze Joden [Sion] zijn maar het niet zijn in Openbaring 2 en 3 en 20 en niet over een vagevuur.

  Waar kan ik het woord Vagevuur vinden in de bijbel?

  Paulus is in zijn onderwijs ook onbekend met een Vagevuur en leert in Hebreeën 9:24…Want Christus [JeshuaHaMasjiach] is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een Afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen; 25 ook niet om Zichzelf dikwijls te offeren, [Zoals Roomsen dagelijks doen in de Mis] gelijk de hogepriester jaarlijks met ander bloed dan het zijne in het heiligdom gaat, 26 want dan had Hij dikwijls moeten lijden sinds de grondlegging der wereld;

  Maar thans is Hij éénmaal, bij de voleinding der eeuwen, verschenen [in Israël/Bethlehem Mattheus 1-3 en Lucas 1-3] om door Zijn offer de zonde weg te doen. 27 En zoals het de mensen beschikt is, ÉÉNMAAL te sterven en daarná het Oordeel, [Dus zonder vagevuur] 28 zo zal ook Christus, {JeshuaHaMasjiach] nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.”

  Dat zijn de Bijbelgetrouwe gelovigen! Zijn roomsen Bijbelgetrouw Piet?

  Roomsen pronken liever samen met hun pausen tot op deze dag met hun roomse Maria [beelden] waar ze voor knielen! Het loopt zeer slecht af met al die afgoden-beeldaanbidders volgens Psalm 115…

  3 Onze God [JHWH] is in de hemel, Hij doet al wat Hem behaagt.
  4 Hun [roomse beelden] afgoden zijn zilver en goud, het werk van mensenhanden;

  5 zij hebben een mond, maar spreken niet, zij hebben ogen, maar zien niet,
  6 zij hebben oren, maar horen niet, zij hebben een neus, maar ruiken niet,
  7 hun handen – maar zij tasten niet, hun voeten – maar zij gaan niet,
  zij geven geen geluid met hun keel.

  8 Wie hen maakten, zullen worden als zij, ieder die op hen vertrouwt!!!

 34. -” Het is een grote vergissing van de reformatie dat heiligen na hun dood niet door Jezus Christus zouden worden ingezet terwijl ze een vruchtbaar leven leiden hier op aarde..als mede-arbeiders.”-

  @ Piet 1

  Hoe lees jij dan 1 Thessalonicenzen 4:15-17 ?

  mvg Sophia

 35. Aan @ Ramshoorn: vanwege 17/01/2020 om 10:33 pm

  Wat Filips II betreft: het algemeen koningschap..naar Gods wil en genade begint met de koning [o.a.] uit Jeremia 33 en 23. De gehele geschiedenis (met het beleid van koningen en andere heersers) spits zich toe naar het 6e zegel ..het [voorlaatste] algemeen oordeel.

  De koning uit Jeremia 33 en 23 wordt ook koning over Europa en keizer in Duitsland..volgens katholieke profetieën.

  De tijd was nog niet “rijp” voor Karel de Grote en opvolgers; Nederland moest een “individueel” land worden, dat is de reden dat Spanje het nakijken had en dat heeft niets met de eventuele geloofs waarheid van de reformatie te maken, de huidige EU had zich dan nooit kunnen vormen.. vandaar dan ook dat naar Zacharia 2:7..Sion (Nederland) ..Gij die bij de [dochter] van Babel woont.. uit de EU moet, want Brussel c.q. de EU is de dochter van Babel.

  Nederland zal dus onder leiding van de hemel (Jesaja 52:7-12) zelf uit de EU zal stappen..uit de VN en weg van de dwang uit Amerika ..dat door de toorn van God getroffen wordt en dan geen rol meer kan spelen op wereld niveau.

  Het is Jezus Christus zelf die vanuit de hemel heiligen uitzendt om broeders en zusters hier op aarde bij te staan, ze komen heus niet op eigen initiatief.. heiligen deden op aarde in naam van Jezus Christus wonderen en zo ook na hun dood.
  Het is een grote vergissing van de reformatie dat heiligen na hun dood niet door Jezus Christus zouden worden ingezet terwijl ze een vruchtbaar leven leiden hier op aarde..als mede-arbeiders. 1 Kor.3.
  En wat het vagevuur betreft:.. enkele parabels tonen aan dat er een vagevuur bestaat.

  Ook 1Kor.3 Statenvertaling met kanttekeningen: 15 Zo iemands werk zal 37verbrand worden, die zal 38schade lijden; {maar zelf zal hij 39behouden worden, doch alzo 40als door vuur}>
  37 Dat is, zo iemands lering na gedane beproeving uit Gods Woord zal verdwijnen en ijdel geacht worden.
  38 Namelijk van dezen zijn arbeid.
  39 Namelijk omdat hij in zijn leer het fundament nog vast heeft behouden.
  40 Dat is, bezwaarlijk, gelijk als iemand zichzelven uit den brand behoudt, daarin alles latende wat hij heeft, Jud. vs. 23. verwijsteksten

  In Openb.20:11-15 bij het laatste oordeel zien we dat allen [naar] hun werken worden geoordeeld en wat dus [geheel] de mens betreft .. hetgeen dus het bestaan van het vagevuur betreft en veronderstelt ..en ook Sola Scriptura christen komen in het vagevuur..dat is bekend (middels zieners)..en wat ook te veronderstellen is.

  De mens kan vergeven zijn maar de menselijke natuur heeft zijn wetmatige “eisen”..en wat ik daarmee bedoel is een ander verhaal.

 36. Beste @Allemaal, ik heb nog eens goed in de Radio/TV gids gekeken wat betreft de boeiende drie-delige geschiedenis vertelling over Wenen/Vienna -Empire, Dynasty and Dream door de Jood Simon Sebag Montefiore.

  Wat opviel: Joden hebben onnoemlijk veel lijden moeten ondervinden van het roomse Habsburgerrijk. Gisteravond, vrijdag dus, zag ik in het eerste deel op Canvas TV van 19.00-20.00. Misschien kunt u het terugkijken. Er volgen nog twee afleveringen. Een must!

  Beste @Willem. Het klopt dat Jeshua/Jezus zonder [erf] zonde geboren werd. Hij is de enige op heel de wereld die omstanders uitdaagde met de vraag: Johannes 8:46 (NBG51)
  Wie van u overtuigt Mij van zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom gelooft gij Mij niet? Jeshua is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, voor wie in Hem gelooft. Johannes 3:36. Hij stond op uit de dood en voer ten hemel en zal vandaar wederkomen in Jeruzalem. Alle oog zal Hem zien. Dus Willem ook. Details in Openbaring 1 en 19.

  Johannes 1:29 (NBG51) De volgende dag zag hij [Johannes de Doper] Jeshua/Jezus tot zich komen en zeide: Zie, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt.

  De rest van de mensheid, dus ook de jonge vrouw Maria, de moeder van Jeshua werd in erfzonde geboren volgens Psalm 14 en 51, 53 en Romeinen 3.

  Psalm 51:7 (NBG51) Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.

 37. Piet1 schrijft( citaat): ( 17/01/2020 om 9:15 pm)

  De kerk op Petrus met haar sacramenten is op de bijbel gegrond ..dat heb ik persoonlijk aangetoond door alleenmaar (als leek) al te lezen wat er staat.. het beroepen op de h.Schrift, het sola Scriptura, is geen patent waar iedere christen zich zomaar op beroepen kan ..en wat toch wel gebeurd, vandaar de 10.000den denominaties.

  De wandaden van individuele personen heeft zeker gevolgen voor hun persoonlijk oordeel op het einde van iedere leven.
  Voor de wandaden kan de kerk zich schamen maar niet voor de opdracht aan Petrus en zijn doorlopende taak in zijn opvolgers tot aan het laatste oordeel.. en de opdracht aan de Apostelen en hun opvolgers, de bisschoppen..Anna Katharina Emmerick heeft de juistheid hiervan gezien en wat ds.Leenhouts heeft gezien heeft zij op zijn “minst” gezien.

  A.K.E. ( 1774-1824 ) had stigmata ( bloedende plekken op de plaats waar Jezus met spijkers aan het kruis werd genageld) . Kerkelijke autoriteiten konden geen fraude ontdekken dus de stigmata werden wonderen verklaard en mede hierdoor werd het proces van heiligverklaring opgestart in 1897 en werd ze in 2004 zalig verklaard door Johannes Paulus II.

  Vermeldingswaardig is nog :

  De filmmaker Mel Gibson baseerde zijn film The Passion of the Christ (2004) deels op de visioenen van Emmerich zoals vastgelegd door Brentano. Zowel Gibson als Emmerich kreeg het verwijt antisemitisme in de hand te werken door de Joden aan te wijzen als degenen die verantwoordelijk waren voor de kruisiging van Christus.[5][6]

  Anna Katharina Emmerick heeft de juistheid hiervan gezien en wat ds.Leenhouts heeft gezien heeft zij op zijn “minst” gezien. Ongelooflijk wat u beweert!

  Een zoon van de Reformatie met een Eliaanse bediening die in 1948 een direct spreken des Here ontving, onder ‘storm en vuur’ zou ook maar enige ‘geestelijke affectie’ hebben met een vrouw die stigmata ontving ( voor Roomsen een buitengewoon teken van bewezen ‘heiligheid) , de ‘Moeder God’s’ allerlei on-Bijbels toedicht ( zelfs de tenhemel opneming) en de Here Jezus zou geen broeders of zusters hebben, de Paus is onfeilbaar , de Joden doen niet meer mee in de eschatologie, er zijn ontzettend veel ‘Heiligen’ die ook elk hun eigen beeld hebben..de waan van de transsubstantiatie…het is allemaal product van de fantasie van de pausen die menen in de lijn van Petrus te staan en bij talrijke concilies de schriftuurlijke waarheden zijn gaan ontkennen in de vele eeuwen ‘Katholieke kerkgeschiedenis’. Waarbij vooral de Joden het hebben moeten ontgelden.
  En wat die transsubstantiatie betreft: De Heer heeft het H.A ingesteld en bevolen: laat de beker bij u rondgaan. En daarbij verandert de wijn niet in Zijn bloed maar blijft gewoon wijn en het brood wordt niet opeens Zijn lichaam maar dat avond-maals-brood wordt gewoon gekocht bij Albert Heijn in de vorm van matzes en blijft gewoon matzes.
  Het is triest dat Piet1 met onmiskenbare analytische gaven zijn onderscheidingsvermogen kennelijk heeft laten bedwelmen door de verhalen van de Duits zieneres van 2 eeuwen geleden.
  Welnu Piet1, het hele Roomse circus zal tot de grond worden afgebroken als het zich niet bekeert tot de Enige Ware God die in Jezus Christus is geopenbaard voor Jood en heiden voor elke plaats en tijd want alzo lief had God de wereld dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon heeft gegeven opdat eenieder die in Hem gelooft niet verloren ga maar eeuwig leven heeft!

 38. Geloofsforum vind ik leuk. Lees wel met regelmaat de ingezonden stukken. Soms duizelt het mij, te moeilijk. Wat betreft het overdragen van de zonden, heb ik eens gelezen dat alleen het zaad ( het bloed) van de man de zonden overdraagt. De vrouw draagt geen zonden over, omdat anders de Here Jezus ook als zondig in het leven was gekomen. Maria was immers een vrouw, zoals alle vrouwen. Of het waar is of niet, zelf geloof ik een totaal zondeloze Here Jezus.

 39. Ja, beste @Wachter. Natuurlijk zijn er voorbeeldige Roomsen waarvan ook ik veel geleerd heb.

  John Wycliff 1325-1384 is nooit uit de RKK getreden maar bestreed net als Maarten Luther later deed in 1517 het PausDom. John Wycliff, RK-professor van universiteit Oxford, noemde Paus de Antichrist en bestreed de losbandige monniken van zijn tijd evenals de RK Erasmus dat deed in zijn tijd met zijn satirische dichtbundel: De Lof Der Zotheid. Schitterend boek om te lezen en zo waar.

  John Wycliff leefde 200 jaar voor Luther en leerde de beminde gelovigen al dat men in de Kerk NIET de uitspraken/dogma’ s van Pausen en Concilies moest gehoorzamen, maar de Bijbel!!!

  Beste @Nieuw Begin, met u belijd ik dat NIET de Paus maar Jeshua/Jezus, het
  enige wettelijke HOOFD is van de Kerk/Gemeente. Efeziërs 5:23 (NBG51) want de man is het
  hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner Gemeente; Hij is het, die Zijn
  Lichaam in stand houdt. 1 Korintiërs 3:11 Want een ander fundament, dan dat er ligt,
  namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen!!!

  Helaas: Wycliff vertaalde de Engelse Bijbel nog vanuit de omstreden Roomse Vulgata. De authentieke oude Griekse Manuscripten werden pas door de ijverige Erasmus in 1504 in de Bibliotheek van het Vaticaan ontdekt. Vandaar! Wycliff wees de Transsubstantiatie al af. Ook hekelde hij de rijkdom van de Kerk, het liederlijke leven van de monniken!

  Geert de Grote, een tijdgenoot van Wycliff keerde zich ook tegen de grove zedeloosheid van de Roomse Kerk. Zijn kloosterbroeders gaven Bijbels Onderricht, samen met Thomas a Kempis en Johannes Hus werden zij voorlopers van de Reformatie 1517.

  Zoals gezegd: Erasmus betekende wel veel als voorloper van de Reformatie met zijn verbeterde Griekse Vertaling [Textus Receptus] van het Nw. Testament. Erasmus, humanist 1469-1535 was
  in navolging van de roomse kerkvaders helaas Joden slecht gezind. Hij beschreef hen als een verderfelijke plaag en bitterste vijand van de leer van Jeshua/Jezus.

  Helaas, Luther en Calvijn volgden hierin in zijn spoor. Volgelingen van de Franse Calvijn werden Hugenoten genoemd. Roomsen waren geen lieverdjes, maar de Protestanten lieten ook vele steken vallen. Misschien kunnen we hierover nog eens een boom opzetten.

  Calvijn werd al omstreden genoemd toen hij zijn fiat gaf om de Roomse Arts Servet op de
  brandstapel te zetten. Waarom? Omdat Servet de Drie-Eenheid en de Kinderdoop afwees.
  Calvijn kreeg dictatoriale neigingen toen hij burgers die de Reformatie afwezen gebood de
  stad Genève te verlaten.

  Schrik niet: Ouderlingen van zijn Ger. kerk vielen huizen van gelovigen binnen als ze vermoedden dat ze afweken van de Gereformeerde leer.

  Een blooper van de eerste orde: Volgens Augustinus, Erasmus, Luther, Calvijn was de rol van het uitverkoren Joodse Volk uitgespeeld, verleden tijd dus. Hoe kon dit? Jeshua leerde toch dat het Heil uit de Joden is? Johannes 4:22. Ook Paulus leerde wel beter dan al die hervormers op een rij in Romeinen 9-11.

  De Reformatoren beweerden zelfs: De kerk is het nieuwe Israël – Het is goed dat de Kerk van de Reformatie de Schriften van Israël volledig tot de hare heeft gemaakt? Hoe blind kan iemand zijn!

  Dat ook Calvijn niet altijd de wijsheid in pacht had bleek wel toen hij over de grote
  geleerde Copernicus schreef: Mensen die menen dat de aarde om de zon draait, zijn van
  de duivel bezeten. Vanwege deze stelling werd het boek van Copernicus door de Roomse
  Kerk verboden verklaard.

  Pas de zeer omstreden Poolse Paus Wjotila, erkende dat de RKK de Poolse geleerde Copernicus fout behandeld had. [Een van de weinige uitspraken van deze paus waarop ik amen kon zeggen]

  Paus Johannes XXIII verklaarde met grote schaamte tijdens het Tweede Vaticaans Concilie in Rome [1962-1965] als enige paus dat zijn RKK de Joden 17 eeuwen lang rampzalig had behandeld zoals Kaïn zijn broer Abel.

  Beste @Raveltje, De RKK en de Islam zijn broertje en zusje van elkaar! Beide Instituten hebben een bloedhekel aan de Bijbel en zetten die op de Index van verboden boeken. Beide godsdiensten hebben een bloedhekel aan Joden en Protestanten, die werden met vele miljoenen door hen vermoord of vernederd.

  Beide militante godsdiensten [de Paus heeft ook een eigen leger: Zwitserse Garde] hanteerden een eeuwenlang Schrikbewind dmv hun Inquisitie en Sharia!

  Ik las die info in het boek:

  1* Hitler en de Arabieren van Emerson Vermaat.
  2 *Hitlers Kruis van Erwin Lutzer. [Hoe het kruis van Christus gebruikt werd als symbool van de Nazi agenda. [Gewoon te huur in de Bieb]

 40. Door de eeuwen heen zijn er vreselijke dingen gedaan vanuit het geloof. Maar wie die dingen deed uit naam
  van God heeft God’s naam ijdel gebruikt. En God zal niet onschuldig laten wie Zijn naam ijdel gebruikt.
  De Islam doet niet anders dan moorden uit naam van hun Allah, kan dus onmogelijk vergeleken worden met
  de God van Israel en Zijn Zoon onze Heiland.
  En nog steeds wordt er geplunderd en gemoord ook in Nederland.
  Waarmee het levensonderhoud er wordt uitgejaagd, onbetaalbaar wordt.

 41. @ Ramshoorn: 10:33 pm, op 17/1. Dank voor deze reactie, Ramshoorn. En ja, in naam van God zijn er vreselijke dingen gedaan. Daarom ben ik blij dat er vrijheid van Godsdienst en levensovertuiging is, dat dienen we te koesteren. Ik ben er blij mee, dat U Willem van Oranje noemt, waarlijk een oprecht en moedig man, waar ik nog steeds respect voor heb. Zeker zijn milde houding ten opzichte van andersdenkenden, hij gunde ieder zijn/ haar mening. Respect. Tegenwoordig vindt men amper nog staatslieden van een dergelijke statuur.

 42. @ Ramshoorn Ik wil u bedanken voor u zeer grote en gedegen en gedetailleerde kennis van zaken! Het gebeurd mij niet zo vaak dat ik weer nieuwe dingen hoor en u heeft veel kennis ook van de geschiedenis.
  @ Wachter wil u ook bedanken voor uw niet aflatende bemoedigende leerzame commentaren.

  En allen shalom en God’s wijsheid en liefde des Geestes toegebeden op een hopelijk zonnige Sabbath!

 43. Beste @Piet 1. U vertrouwt op uw roomse heiligen. Ik vertrouw en belijd uitsluitend de woorden van Mozes en de bijbelse Profeten en van Jeshua/Jezus en de Apostelen. Daar tussen is een onoverbrugbare kloof. U begrijpt kennelijk nog steeds de waarschuwing van Jeshua niet met het steeds weer noemen van uw roomse omstreden heiligen…

  Jeshua leert in Openbaring 22:16 Ik, Jeshua/Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de Gemeenten. IK Ben de wortel en het geslacht van David, [Mattheus 1:1]
  de blinkende morgenster.

  17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.

  18 Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit Boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, [!!!] God zal hem toevoegen de plagen,[!!!] die in dit Boek beschreven zijn;

  19 en indien iemand afneemt [!!!] van de woorden van het Boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen [!!!] van het geboomte des levens en van de Heilige stad, welke in dit Boek beschreven zijn.

  20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jeshua/Jezus!
  21 De Genade van de Here Jeshua/Jezus zij met allen.

 44. Beste @Wachter, dank voor uw reactie. U weet net als ik hoe Nederland zich vrij vocht van de Roomse Filips II die Alva en zijn bende naar de lage landen stuurde met zijn Bloedraad en Inquisitie. Gelukkig hadden we toen een Prins van Orange met zijn broers en de Watergeuzen die wisten hoe ze die Roomse onderdrukkers 1572 het land uit konden schoppen.

  Vooral de zoon van Willem de Zwijger, Prins Maurits, maakte als een groot krijgsman 1600 het karwei af dat zijn vader begon in de opstand tegen de terreur van Filips II en Rome. Hij gaf opdracht aan de StatenGeneraal 1618-1619 om de Bijbel in goed Nederlands te vertalen.

  De Statenvertaling 1637 maakte ons volk tot een geduchte Natie die Psalmen zong. Katholieken gingen voortaan een paar toontjes lager zingen in schuilkerken. Nederland werd zelfs een wereldnatie met mannen als Piet Hein en Michiel de Ruyter. Zij werden in de hele wereld bekend door hun lef/moed, leger en handel. Prins Willem III werd met zijn vrouw Mary zelfs Koning van Engeland, Schotland en Ierland.

  I Have A Dream…! But that’s another story. Maar dat is een ander verhaal!

  Heeft u het eerste deel van de serie Wenen vanavond op Canvas TV gezien? Vreselijk hoe de Katholieken de Joden massaal vermoordden 1421 tijdens het Habsburger Rijk. Trouwens ook weer onder die Roomse Adolf Hitler. Paus Pius XII vond het allemaal best.

  Hitler werd ook niet geëxcommuniceerd voor zijn duivelse haatboek Mein Kampf en ook niet met zijn Gestapo en SS voor het beestachtig vermoorden van 7 Miljoen Joden! Gelukkig zijn de dagen van deze RK-kerk en andere antisemitische kerken/sektes geteld. Details Openbaring 16 t/m 20.

 45. Aan @ Ramshoorn: vanwege ..17/01/2020 om 4:07 pm

  De kerk op Petrus met haar sacramenten is op de bijbel gegrond ..dat heb ik persoonlijk aangetoond door alleenmaar (als leek) al te lezen wat er staat.. het beroepen op de h.Schrift, het sola Scriptura, is geen patent waar iedere christen zich zomaar op beroepen kan ..en wat toch wel gebeurd, vandaar de 10.000den denominaties.

  De wandaden van individuele personen heeft zeker gevolgen voor hun persoonlijk oordeel op het einde van iedere leven.
  Voor de wandaden kan de kerk zich schamen maar niet voor de opdracht aan Petrus en zijn doorlopende taak in zijn opvolgers tot aan het laatste oordeel.. en de opdracht aan de Apostelen en hun opvolgers, de bisschoppen..Anna Katharina Emmerick heeft de juistheid hiervan gezien en wat ds.Leenhouts heeft gezien heeft zij op zijn “minst” gezien.

  Hier op deze site te durven schrijven is: ..dat ook ik mij op de bijbel weet te beroepen en vooraf aankondig dat de bevroren kanalen van de denominaties zullen ontdooien met het optreden van de Maleachi 3:1 bode ..zijn lot is verbonden met dat van de gehele mensheid.

  Niemand komt om hem heen, bij wijze van spreken..hij zal de zichtbare glorieglans van de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde naar Jesaja 65:20 in zijn eerste fase.. lichamelijk uit-stralen en zal getuigen van de door Jezus Christus gestichte kerk ..(hetgeen trouwens Anna Katharina Emm. ook voorzegd heeft). Zacharia 6:11-13 ..met het 6e zegel zal Hij zijn tegenwoordigheid in het H.Misoffer onthullen ..doordat de geest van de mens gereinigd is..
  De sluier van het al te menselijk denken over het mysterie: Dit is Mijn lichaam en bloed ..zal dan weggenomen zijn.

 46. @ Ramshoorn: 4:07 pm. U heeft volkomen gelijk, Ramshoorn. Laatst met mijn eega, een documentaire gezien over de lotgevallen der Katharen. Vreselijk wat de zogenaamde christelijke ridders en hun krijgsmacht hebben uitgevoerd tegen deze vreedzame mensen. Walgelijk, niets anders. En ik ben klaar met die “poppenkast”, van Vaticaan en Paus. Ik erken echter dat er zeer zeker oprechte priesters en roomskatholieken zijn, die oprecht Jezus belijden, maar men is misleid.

 47. Ach beste Piet 1. Uw voorbeelden dat al voor de Reformatie gewone burgers de Bijbel in de landstalen konden lezen klopt helemaal. De Apostelen hadden de hele Bijbel al in gebruik gegeven aan de gelovigen in AD 100. Ik refereerde al aan de Engelse geleerde Wycliff die de Bijbel in de Engelse taal verspreidde.

  Maar de RKK en zeker zijn monniken hadden daar part noch deel aan. Jezuïeten, Franciscanen en Benedictijnen waren de grootste ketterjagers aller tijden. De Paus was woedend op Wycliff, hij werd zelfs na zijn dood opgegraven en verbrand

  Denk ook aan de Waldenzen en de Katharen die de Bijbel in de landstalen vertaalden. Ook de Hugenoten werden met honderdduizenden vermoord door de Roomse Inquisitie. Denk ook aan de Nederlandse Paus Adriaan VI hoofd van de Inquisitie in Spanje. Hij trachtte ook Erasmus voor tegen Luther en zijn Reformatie op te kunnen zetten. Erasnus was wel wijzer en correspondeerde met Maarten Luther.

  Aan Erasmus een tijdgenoot van Luther heeft de Reformatie een zuivere vertaling van de Bijbel te danken. Immers, Erasmus was in bezit gekomen van de ouder betrouwbare Griekse Manuscripten [1453] uit Constantinopel in de Bibliotheek van Rome.

  Erasmus maakte een hiermee allereerst een betere vertaling van de Vulgata en het Griekse Nw. Testament. De Statenvertalers 1637 en de 1609 King James vertalers sprongen een gat in de lucht met zijn voorbereidende werk.

  Het is rampzalig met u gesteld Piet 1 wat betreft uw bijbelkennis en kennis van de kerkgeschiedenis. Ik zal uw geheugen een beetje opfrissen:

  En wat te denken van de moedige Tjsech, bisschop/kardinaal Johannes Huss? Ook hij vertaalde de Bijbel in de landstaal en preekte en bad in de Landstaal. De Paus was woeden op Huss maar hij herriep zijn werk niet. Ook hij belandde op de brandstapel, wit van de schimmel na een jaar in een donkere gevangeniscel van de Roomse duivelse Inquisitie.

  De Tsjechen pikten dit niet en versloegen de Pauselijke legers. Tsjechië was het eerste land in Europa dat zich vrijvocht van het tirannieke Rome, de Paus en zijn duivelse Inquisitie!

  Honderd jaar later begon Luther de Reformatie en in 1523 de Bijbel in de Duitse Taal te verspreiden. Hij verbrandde met zijn mede hoogleraren en studenten de Strafbul van de Paus. In de loop der jaren daarna was het Protestantisme uitgegroeid met ruim 500 miljoen gelovigen die niet meer voor de Paus en zijn afgodsbeelden bogen. Exodus 20 en Psalm 97, 115 en 135.

  Beste Piet 1, ik begrijp niet dat u hier op deze site nog durft te schrijven. U kunt uitsluitend uw roomse fabels aan de man/vrouw brengen die geen kennis hebben van Gods Woord de Bijbel en van de Kerkgeschiedenis. Huur eens een paar goede boeken: Werner Keller: Zij werden verstrooid onder alle volken en het boek van David Yallop: De Kracht en de Heerlijkheid.

 48. Aan @ Ramshoorn … vanwege 17/01/2020 om 9:49 am

  De kerk verbood het zelfstandig bijbellezen door leken .. het zou veel te gevaarlijk zijn op [eigen houtje] de Schrift [te interpreteren].
  Al ver vóór Luther werd de Bijbel gelezen.

  Bijbels in de volkstaal zijn [geen] protestantse uitvinding daar de katholieke kerk nog als enige heer en meester was.
  De gedachte dat gewone mensen pas sinds de Reformatie, zelfstandig de Bijbel lezen is een hardnekkige protestantse mythe.. overgenomen door volgelingen van Luther.. door zich af te zetten probeerden de protestanten hun identiteit als bevrijders van de bijbel te vestigen.

  De Middeleeuwse lezers hadden al lang vertalingen van de Bijbel tot hun beschikking. Om in groepsverband of alleen te lezen, te becommentariëren, te mediteren en uit het hoofd te leren. De kerk stond dat toe, zolang er maar een [orthodoxe boodschap] werd verkondigd.”

  In steden in Frankrijk [o.a.] was een geletterde elite aanwezig die kon lezen en schrijven. Het was niet alleen de bovenlaag. Er waren ook timmermannen, schoenmakers of voddenboeren bij die de Bijbel lazen. Latijn beheersten ze dan niet, er was dus wel de behoefte.
  Daarbij was de opkomst van monnikenordes als de Franciscanen en Dominicanen. “Deze oefenden invloed uit op leken.
  Het idee dus dat Luther de eerste bijbelvertaling heeft gemaakt is er slechts een mythe..tot nu aan toe ..en hier.

  Juist doordat de kerk in de Middeleeuwen vertalingen toestond was er een publiek ontstaan dat gewend was om te lezen.. maar Luther zorgde voor de vrijheid om [los van de kerk] te interpreteren.”

 49. Psalm 88:17
  ‘Uw brandende toorn gaat over mij heen,
  Uw verschrikkingen doen mij omkomen’ vs. 17.

  Wat de Heere Jezus in Zijn lijden gevoeld en ondervonden heeft, wordt in vele verzen van de Psalmen tot uitdrukking gebracht, terwijl in de Evangeliën meer de uiterlijke omstandigheden van dit lijden worden meegedeeld.
  Hij heeft in Zijn hele leven geleden uit medegevoel, door voorgevoel en ter wille van de gerechtigheid van de kant van de mensen, ook nog gedurende de eerste drie uren aan het kruis.
  Maar in de laatste drie uren van duisternis kwam het verschrikkelijkste lijden over Hem: het ver-zoenend lijden van de kant van een heilig God vanwege de zonden.
  Daar gingen de toornvloeden van God over Hem heen, toen Hij tot zonde was gemaakt.
  Zoals op de grote verzoendag het zondoffer van Aäron en van het volk buiten de legerplaats geheel door het vuur verteerd werd, zo verteerden Hem de vurige vloeden van de toorn van God.
  Hoe diep Hij het lijden heeft ondervonden en hoe zwaar Hij de toorn van God heeft gevoeld, drukt Hij uit in de verzen 7 en 8 van onze Psalm met de woorden: ‘Gij hebt Mij in de onderste kuil gelegd, in duisternissen, in diepten.
  Uw grimmigheid ligt op Mij; Gij hebt Mij neergedrukt met al Uw baren’.
  Dit verzoenend lijden is de grondslag voor de genade die God alle mensen kan aanbieden en waardoor Hij hen vraagt zich met Hem te laten verzoenen.
  Wie de genade van God heeft aangenomen en met Hem is verzoend, kan Hem nu in dankbare liefde aan Zijn tafel aanbidding brengen.
  Wat een genade dat Hij de beker van de toorn van God tot de laatste druppel gedronken heeft, zodat wij deze niet hoeven drinken!
  Wij mogen nu de beker van dankzegging nemen en onze Heere met gelukkige harten prijzen.

  Allen een gezegend weekend gewenst, groet Muggenzifter

 50. Ja, Prijs de Heer Jeshua/Jezus @Wachter!!!
  Dat er vijf keer benadrukt wordt zowel in het Oude als het Nw. Testament, dat onze God de God is van Abraham, Isaak en Jacob logenstraft al die theologen die beweren dat de God van het Oude Testament een heel andere, wrede God is dan die van het Nw. Testament.

  Marcion AD 150, zoon van een bisschop was de eerste theoloog die trachtte de Bijbel te Ontjoodsen. gelukkig lukte hem dat niet, hij werd als ketter veroordeeld door de toenmalige Romeinse kerk.

  Nazi theologen die Hitler en zijn boek Mein Kampf adoreerden probeerden het opnieuw om de Bijbel te Ontjoodsen en verklaarden dat Jeshua/Jezus geen Jood was maar een Ariër. Niet Jezus was de Verlosser maar Adolf Hitler. Zijn swastika en beeltenis sierde alle kerken.
  Lees alle details in het boek: Theologen onder Hitler, van Robert P. Ericson.

  De Moslim Palestijnen verkondigen ook vanuit hun Koran dat Jezus/Isa een Palestijn is. Dus de Koran Ontjoodst ook, heeft ook alle belangrijke Joodse personen van Abraham tot Jezus vanuit de Bijbel in hun Koran/hadith geclaimd als moslims.

  Een recent uitgegeven boek vertelt nog meer details over de Ontjoodsing van de Bijbel: Van Eisenach naar Betlehem: Tot het eind van de Tweede Wereldoorlog waren de predikanten en hoogleraren van het Eisenachse instituut Deutsche Christen druk in de weer om de Bijbel te ontdoen van alle Joodse elementen.

  Ook nu nog vinden we hun gedachtegoed terug in onze Nederlandse Raad van kerken en Pax [Economische BDS boycot tegen Joden: Koop niet bij Joden!!!] Dit boek helpt de hierdoor ontstane misvattingen herkennen en vormt een waarschuwing voor de Palestijns-christelijke bevrijdingstheologie die hetzelfde doel nastreeft. Deze leer, die wereldwijd steeds meer gehoor vindt onder christenen, zet Jeshua/Jezus niet neer als Ariër zoals de Duitsers deden, maar als Palestijn die lijdt onder de bezetting.

  Auteur: ds. Kees Kant. ISBN: 9789082384000….Pagina’s: 232.

  De RKK had zo’ n hekel aan de Bijbel/Talmoed van de Joden, denk ook aan de Bijbel van Wycliff en de Protestanten 1523, dat middels de Roomse Inquistie 6 eeuwen lang wie het waagde de Bijbel te lezen/verspreiden samen met zijn Bijbel[s] op ontelbare brandstapels verbrand werden.

  Pas in 1967 dankzij het Tweede Vaticaans Concilie in Rome [1962-1965] haalde paus Paulus VI de Bijbel van de Index verboden boeken af en mogen ook Roomsen zelf de Bijbel lezen.

 51. @ Ramshoorn: 9:21 am. Hallelujah! Amen! Prijs de Heer, geef HEM lofzang en eer!.

 52. Beste @Wachter. Bedankt voor uw reactie. Ja, iets vergeten doen we allemaal wel eens…!

  Ik ontdekte tijdens het Bijbellezen dat onze God, de God van de Bijbel en relationele God is die zich verbond aan 3 personen Abraham-Isaac en Jacob waaruit het volk Israël ontstond.

  Wonderlijk is dat JHWH 5x in het Oude zowel als 5x in het Nw. Testament de God van Abraham Isaac en Jacob [Israël] genoemd wordt.

  Dit in tegenstelling tot Allah de god van de Koran.

  1* Mattheüs 22:32 (NBG51) Ik ben de God van Abraham, en de God van Isaak, en de God van Jakob.[Israël]

  2* Marcus 12:26 (NBG51) Wat nu de doden betreft, dat zij opgewekt worden, hebt gij niet gelezen in het boek van Mozes, bij de braamstruik, hoe God tot hem sprak, zeggende: Ik ben de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob?

  3* Lucas 20:37 (NBG51) Maar dat de doden opgewekt worden, heeft ook Mozes bij de braamstruik aangeduid, waar hij de Here noemt de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob.

  4* Handelingen 3:13 (NBG51) De God van Abraham en Isaak en Jakob, de God onzer vaderen, heeft zijn knecht Jeshua/Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd en verloochend ten overstaan van Pilatus, ofschoon deze oordeelde, dat men Hem moest loslaten.

  5* Handelingen 7:32 (NBG51) Ik ben de God uwer vaderen, de God van Abraham en Isaak en Jakob.

  1* Exodus 4:5 (NBG51) opdat zij geloven, dat de Here, de God hunner vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, u verschenen is.

  2* Exodus 3:6 (NBG51) Voorts zeide Hij: Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob. Toen verborg Mozes zijn gelaat, want hij vreesde God te aanschouwen.

  3* Exodus 3:16 (NBG51) Ga heen, vergader de oudsten van Israël en zeg tot hen: De Here, de God uwer vaderen, de God van Abraham, Isaak en Jakob is mij verschenen en heeft gezegd: Ik heb terdege acht geslagen op u en op wat u in Egypte wordt aangedaan.

  4* Deuteronomium 9:5 (NBG51) Niet wegens uw gerechtigheid noch wegens de oprechtheid van uw hart gaat gij hun land in bezit nemen, maar wegens hun goddeloosheid drijft de Here, uw God, deze volken voor u weg en om het woord gestand te doen, dat de Here uw vaderen, Abraham, Isaak en Jakob, gezworen heeft.

  5* Koningen 18:36 (NBG51) Op de tijd nu, dat men het avondoffer brengt, trad de profeet Elia naar voren en zeide: Here, God van Abraham, Isaak en Israël, heden moge bekend worden, dat Gij God zijt in Israël, en dat ik uw knecht ben, en op uw bevel al deze dingen doe.

  Geen wonder dat Koning David bad voor het grote koninkrijk Israël en zijn opvolger, zijn zoon Salomo 1 Kronieken 29:18 (NBG51) Here, God van onze vaderen Abraham, Isaak en Israël, houd deze gezindheid in het hart van uw volk voor altijd in stand, en richt hun hart op U.

  Laten wij ook dit gebed vurig bidden voor onze kinderen. Psalm 126 en 144…

  Psalmen 144:12 (NBG51) Dat onze Zonen zijn als planten, hoog opgegroeid in haar jeugd, onze Dochters als hoekzuilen, gebeeldhouwd als voor een paleis;

  13 dat onze voorraadschuren gevuld zijn, leverende allerlei waren, dat onze kudden bij duizenden, bij tienduizenden zich vermeerderen op onze weiden;

  14 dat onze runderen wèl dragen; dat er geen bres zij en geen vlucht, en geen geschreeuw op onze pleinen.

  15 Welzalig het volk, waarmee het zo gaat! welzalig het volk, welks God de Here is!!!

 53. How Great is Our God in Hebrew, Polish & English! Krakow, Poland with 3 million people!!
  ( Hoe groot is onze God in het Hebreeuws, pools en Engels! Krakow met 3 miljoen mensen!)

  https://www.youtube.com/watch?v=m-zp8lHBryU

  Hoor Israel, de Here onze God is Eén!

  ( Hand 10 44 Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het woord hoorden. En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren medegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de Heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort,
  want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken. )

 54. Baruch HaBa Beshem Adonai—Geprezen is hij die komt in de naam des Here..

  Performer: Elihana Elia
  Met prachtige beelden en gezalfde muziek uit Yerusalem …en profetie die God zal vervullen op de derde Gods Dag! Hallelujah! ( Hosea 6: 1-3 )

  https://www.youtube.com/watch?v=Fe0s228Dgiw

  Baruch Haba B’Shem Adonai (Blessed is He who Comes in The Name of The Lord)

  “O Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you, how often I have longed to gather your children together, as a hen gathers her chicks under her wings, but you were not willing! Look, your house is left to you desolate. I tell you, you will not see me again until you say, ‘Blessed is he who comes in the name of the Lord.’ ” (Luke 13:34-35)
  ( Lucas 13:34-35 O Jeruzalem Jeruzalem , dat de profeten doodt…etc etc.)

  Adon Ha Kvod (The King of Glory)
  Adonai Tzevaot (The Lord of Hosts)
  Zroach Elohim (The Right Hand of God)
  Melech HaMelachim (The King of kings)
  Goel Israel (The Redeemer of ISRAEL)
  Hu Yimloch Leolam, Leolam Vaed (The Lord reigns, Forever and ever)

  Shema Israel (Hear ISRAEL!)
  Adonai Eloheinu (The Lord is our God)
  Adonai Echad (The Lord is One)
  Adonai Yimloch, Leolam Vaed (The Lord reigns, Forever and ever)

  Adonai Eloheinu (The Lord is our God)
  Adonai Echad (The Lord is One)
  Adonai Yimloch, Leolam Vaed (The Lord reigns, Forever and ever)

  Baruch Haba B’Shem Adonai (Blessed is He who Comes in The Name of The Lord)
  Ha’Mashiach Yeshua Ben David (The Messiah, son of David)
  Baruch Haba B’Shem Adonai (Blessed is He who Comes in The Name of The Lord)

  Nieuw Begin, max. 3 woorden in hoofdletters, aangepast door het beheer. Mod.

 55. En ook Gods Zegen uiteraard voor @ Ramshoorn. Haha, ik word vergeetachtig.

 56. @ Nieuw Begin: 10:49 pm, op 14/1. Dank U waarde broeder, ik ga deze mooie liederen zeker beluisteren. Ook voor U, @ Esther, @Piet1,@ Harold en @ Muggenzifter, moge de Here jullie rijkelijk zegenen, in de naam van onze Heiland Jezus Christus.

 57. Ja een heel mooi lied @Nieuw Begin: Lied 33 uit de Johan de Heer bundel…Ik zing het graag!

  Daar ruist langs de wolken een lief’lijke naam,
  die hemel en aarde verenigt tezaam. [God in Paradijs met Adam en Eva]
  Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart.
  Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
  Kent gij, kent gij, die naam nog niet?
  Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

  Die naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
  want Hij kwam om zalig te maken op aard;
  zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf,
  Genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
  Kent gij, kent gij, die Jezus niet?
  Die om ons te redden de hemel verliet?

  Wat Roomse en Protestantse Kerken tot op deze dag maar niet begrijpen: Jeshua/Jezus was /is een Jood. Mattheus 1. Jeshua: Het Heil is uit de Joden. Johannes 4:22, Jeshua stierf aan het Kruis als Koning der Joden. Zijn Wederkomst als Koning der Joden is in Jeruzalem en dus niet in Rome of Mekka of Genève! Zachariah 14 en Openbaring 14 en 19.

  Misschien maakt dit Gedicht van Hannali veel duidelijk wie Jeshua werkelijk is:

  Hij die droeg mijn zonden, die mij redde van de dood,
  Die mijn pijn droeg in Zijn wonden, zonder klacht, Hij was een Jood.

  Hij, die wist van al mijn zorgen, die mij tilde uit de nood,
  En die in een nieuwe morgen, stralend schijnt, Hij was een Jood.

  Hij, die spoedig zal regeren, die mij Licht en Leven bood,
  Hem die ieder zal vereren, als de Koning, was een Jood.

  Hem, voor wie men zich zal buigen [Filippenzen 2] klein en groot,
  Die Gods Liefde kwam Getuigen, werd geboren als een Jood.

  Hij, die alles heeft verdragen, en óns in Zijn Armen sloot.
  Hij zal zeker van ons vragen, wat wij deden met de Jood?!

 58. @ Piet1
  Ten aanzien van Israel sprak de Heer in 1948:
  Ik zal de roep van degenen, die MIJ hoonden toen IK hing in de diepten der
  hel overnemen in wrake en Elia roepen en Mijn wraak is barmhartig. Mijn
  Geest brult om Elia.

  Verder geloof ik niet dat de ‘sola scriptura’ Christenen ook maar iets zouden vergeten wat betreft Jezus uitspraak ‘ Elia zal wel komen en alles herstellen ‘ en ook de laatste twee getuigen zullen deze Christenen wel degelijk in hun eindtijd beschouwingen overwegen te zijn voor de Wederkomst des Here.

  Uw uitleg van de Maleachi-bode 3.1 zoals u dat noemt is wel heel opmerkelijk: een Katholieke Limburger…misschien een tikje chauvinistisch meneer Piet1 LOL?

  Ik zie in de profetie van A.A.L niets over de Katholieke Kerk, de H.Geest had in 1948 blijkbaar geen boodschap voor de Roomsen…en ik geloof niets van wat u denkt te gebeuren in het vervolg van uw betoog:

  In een andere droom zag ik een twaalfstedentocht, 12 steden in plaats van 11! Ze waren aan het schaatsen, één man met een heel [wit pak..zijn lichamelijke uit-straling] aan, met een fakkel in z’n hand. Hij ging door alle provincies. Er was zoveel [vuur in deze man] dat het ijs van de kanalen [denominaties] veranderde in water en hij kwam in elke provincie. De laatste provincie was Limburg; [daarna ging hij naar de hemel] en mijn droom was voorbij.” …hij ging dus naar de hemel zoals in Daniël 7:13.

  Het lijkt me persoonlijk dat u naast een fervente Paap ook nog andere geestverruimende middelen gebruikt. Ik kan niet geloven dat ik de enige zou zijn die werklijk niets van het eind van uw verhaal begrijpt:Je komt dus toch al aardig in de buurt met je witte rook ..een “wit pak” ..heeft hij dan, dus en moet dus inderdaad de Franse Paus.. (Openb.14:15 volgens een profetie, vers 14 is de Limburger..lachen toegestaan, Jesaja 9:5) ..naar Zacharia 6:11 redden ..want die is op dit moment als martelaar in gevangenschap.

  De Duitse Paus moet dan vluchten en de huidige is dan gestraft..als hij door blijft gaan.
  De huidige weerstand in de denominaties zal dus smelten.

  Ik weet alleen dat mijn spreken over witte rook niets anders wilde zijn dan spotten met een gebruik wat totaal de subjectiviteit van het hele RK systeem blootlegt en niets meer is dan een praktijk die m.i. los staat van het werk van de Geest in onze dagen.
  Niettemin wens ik u veel succes op uw talrijke dwaalwegen…sommigen willen niet luisteren, zelfs niet na de Reformatie! Niets nieuws onder de zon…de brieven van Paulus aan de Romeinen zijn blijkbaar ook nooit binnengekomen op het hoofdkantoor van meneer de paus te Rome.

 59. Wachter ( Tom H ) we hebben de troost: Eenmaal buigt zich ook alles voor Jezus in het stof!

  https://www.youtube.com/watch?v=j8jI00UyoKU&list=PLdWR0_P6k8hst_uqDbY4f6MKur_u1pAfF

  en:
  https://www.online-bijbel.nl/gezang/208/

  en
  https://www.youtube.com/watch?v=chG6xRsX7ns

  en
  https://www.youtube.com/watch?v=lK-aXgSMj90

  en
  https://www.youtube.com/watch?v=iH1VxYFdFgE

  Shalom allen en moge de liefde des Geestes uw harten overvloedig aanraken in de Naam van Yeshua Masjiach!

 60. Aan @ Nieuw Begin vanwege ..14/01/2020 om 1:44 am

  Volgens ds. Leenhouts roept Jezus Christus om Elia ..die Zijn komst vooraf moet gaan; ..de sola Scriptura christenen veronderstellen wel de Wederkomst [maar vergeten] dat eerst de Maleachi 3:1 bode moet komen.. De Heer Jezus Christus impiceert hem en noemt hem onlangs: de engel van vrede.. talrijk zijn de aanwijzingen ..hij is ook nog eens een katholieke Limburger..het volgende is van evangelische afkomst, te googlen [profetieën over Nederland].

  In een andere droom zag ik een twaalfstedentocht, 12 steden in plaats van 11! Ze waren aan het schaatsen, één man met een heel [wit pak..zijn lichamelijke uit-straling] aan, met een fakkel in z’n hand. Hij ging door alle provincies. Er was zoveel [vuur in deze man] dat het ijs van de kanalen [denominaties] veranderde in water en hij kwam in elke provincie. De laatste provincie was Limburg; [daarna ging hij naar de hemel] en mijn droom was voorbij.” …hij ging dus naar de hemel zoals in Daniël 7:13.

  Je komt dus toch al aardig in de buurt met je witte rook ..een “wit pak” ..heeft hij dan, dus en moet dus inderdaad de Franse Paus.. (Openb.14:15 volgens een profetie, vers 14 is de Limburger..lachen toegestaan, Jesaja 9:5) ..naar Zacharia 6:11 redden ..want die is op dit moment als martelaar in gevangenschap.

  De Duitse Paus moet dan vluchten en de huidige is dan gestraft..als hij door blijft gaan.
  De huidige weerstand in de denominaties zal dus smelten.

 61. @ Harold: 2:14 pm. Ook geheel met U eens Harold. Slechts de aanvaarding van het offer van Here Jezus, aan het kruis, en zijn vergoten bloed, is ons behoud. Amen!

 62. @ Ramshoorn: 3:14 pm. Klopt helemaal. Ik heb een boek uit de bibliotheek gelezen over deze kwestie. Dreyfuss was inderdaad onterecht beschuldigd. Daarom respect- posthuum- voor Emile Zola, die mede door zijn inzet Dreyfuss gerehabiliteerd zag worden. Prima verwoord van U.

 63. @Piet 1. Of Emile Zola schepper van 40 literaire werken een vrijmetselaar was weet ik niet, wat ik wel weet is dat hij met grote moed zijn reputatie op het spel gezet heeft toen hij de Franse Justitie bewees in 13 openbare aanklachten op de pagina van de grootste Franse Krant dat de Jood Dreyfus onschuldig naar het Duivelseiland verbannen werd. Emile Zola moest zelfs vluchten voor zijn leven naar Engeland.

  Piet, Ik heb u nog nooit waarderend over het Joodse Volk en de Bijbel horen spreken.

  In 1901, een jaar voor zijn dood, publiceerde Zola de stukken die hij ter verdediging van Dreyfus had geschreven in La Vérité en Marche.

  Het boek werd door Henny van Schaik in het Nederlands vertaald. Het kreeg de titel De Waarheid Rukt Op (Uitg. Voltaire) en biedt nu ook degenen die geen Frans kunnen lezen gelegenheid kennis te nemen van de manier waarop Zola, als groot schrijver, in deze kwestie stelling nam. Het biedt de lezer ook inzicht in het verloop van de Affaire, want Zola, per slot van rekening de vader van het ‘naturalisme’ in de literatuur, stoelt zijn bewogen betrokkenheid altijd op onweerlegbare feitelijkheden!!! Als elk groot schrijver, hij zegt het zelf een keer in alle bescheidenheid, heeft hij altijd gelijk.

  Nog even Emile Zola…DE ZAAK DREYFUS In 1894 vond voor het oorlogstribunaal van
  Parijs het spionageproces tegen de Joodse officier Alfred Dreyfus plaats. Het gevolg was een golf van antisemitische rellen in een van de meest geciviliseerde landen ter wereld, het eerste Land in Europa dat de Joden gelijke rechten had toegekend. (1791) Dreyfus, ten onrechte aangeklaagd wegens spionage voor Duitsland, door Justitie schuldig verklaard, openlijk gedegradeerd en tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld.

  Vermaard werd ook Zola’s open brief aan president Felix Faure in L’Aurore van 13 januari 1898 onder de titel J’accuse…!. In deze brief over de Dreyfus affaire kiest hij partij voor de Joodse kapitein Alfred Dreyfus, die ten onrechte van spionage was beschuldigd.

  Zola beschuldigde de Franse generale staf van het produceren van bewijsmateriaal. Zola werd voor smaad veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf en 3000 Francs boete, die voor hem werd betaald door Octave Mirbeau. Op aanraden van vrienden wachtte Zola het hoger beroep niet af en week uit naar Groot-Brittannië. Na een jaar kon hij terugkeren en werd hij als held ontvangen.

  Émile Zola stierf onverwacht in Parijs op 29 september 1902 in zijn woning aan de Rue de Bruxelles door een koolmonoxidevergiftiging. Zijn echtgenote kon nog net worden gered in het ziekenhuis van Neuilly.[ Volgens Philipp Blom zou een dakwerker bekend hebben dat hij een stuk hout op de schoorsteen had gelegd om de schrijver te doden uit wraak voor zijn verdediging van de Joodse kapitein. In 1908 werd zijn lichaam overgebracht naar het Panthéon.

  De wereld raakte in oproer, de Franse regering werd door deze affaire zeer aan het wankelen gebracht, maar pas in 1906 werd Dreyfus gerehabiliteerd. Veel bitterheid tegen de Joden bleef sudderen. Een gevolg daarvan was het antisemitische Vichy-Regime dat met de Nazi’s collaboreerde.

  De waarheid overwint altijd! Dank ook voor alle goede inzendingen in deze discussie van @Nieuw Begin. @Esther, @Eugene, @Harold en @Wachter. Psalm 149.

 64. @Piet1 Wederom wordt alles weer op katholieke wijze uitgelegd. Dat Jezus de Heilige Geest blaast in zijn Apostelen zal niemand ontkennen, want dit wordt genoemd in de Bijbel. Maar dan komt het RK sausje er weer overheen. De gave om mensen te vergeven zou dan volgens de RK kerk zijn overgaan op RK priesters en bisschoppen. Ineens wordt het dan ook ‘sacramenteel’ genoemd. Ontken je deze doorgave naar priesters en bisschoppen, dan ontken je alles tot Petrus aan toe. Sorry Piet1, ik heb lang genoeg in mijn leven gehoord: ‘luister maar naar de leiders en de oudsten, die zijn alwetend’ Ik weiger mij het juk op te laten leggen door priester- en bisschoppenambt als dusdanig hoog in te schatten, dat zij als enigen in staat zouden zijn om zonden te vergeven. Ik ga geen eer aan mensen geven, dat heb ik lang genoeg gedaan en dus ja, ik respecteer het prietsterambt en bisschopambt maar tot op bepaalde hoogte, namelijk als herders van een geloofsgemeenschap. Niet als rechtstreekse opvolgers van de apostelen.

  Jezus leert ons in zijn gebed: ‘Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven’ Ieder mens die Jezus aanvaard, weet dat hierdoor zijn zonden zijn vergeven, daar komt geen priester of bisschop aan te pas. In deze wetenschap is het mijn plicht als volger van Jezus mensen te vergeven die mij iets aangedaan hebben, hoe moeilijk dit ook kan zijn. En dat is enkel wat voor ons geldt, laten wij mensen vergeven in de wetenschap dat onze zonden vergeven zijn door Jezus lijden voor ons. Het is aan mij om tot God te komen, ik kan niet een priester namens mij mijn zonden laten vergeven. Dat is ook niet nodig, want ik weet al doordat ik Jezus als mijn redder zie, dat mijn zonden zijn vergeven.

 65. Aan @ Ramshoorn vanwege 13/01/2020 om 9:35 pm

  Even in het kort…

  Het is simpel..ik heb gegoogled: was Emile Zola vrijmetselaar ..of: is Mark Rutte vrijmetselaar, of is paus Franciscus vrijmetselaar…dat kun je toepassen op elke je bekende persoon… maar het is om misselijk van te worden…het is antichrist time.

  https://www.google.com/search?q=wwas+emile+zola+vrijmetselaal&oq=wwas+emile+zola+vrijmetselaal&aqs=chrome..69i57j33.25684j0j4&client=tablet-android-lenovo&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

 66. Beste broeders, mijn hoofd tolt van alle discussie over Maria en wat nu het ware geloof is. Ik hou mij vast aan mijn Heiland, en Verlosser Yeshua/Jezus. De rest laat ik open. Ik kan over vele zaken en christelijke denominaties mijn twijfel hebben, maar NOOIT aan JEZUS.

 67. Piet 1 13/01/2020 om 6:22 pm
  Ongelooflijk wat een licht zendt u uit Piet1. U lijkt wel de Roomse, reli- variant van het nieuwe staatsomroep programma Op1!
  U maakt zeker kans op de troon in Rome en alleen u kunt het RK-instituut nog redden van de ondergang! Piet1, de witte rook komt u toe! Dat dat nog bestaat de theologie die u erop nahoudt! U lijkt me het levende archief van het rijke Roomse leven! Gefeliciteerd!

 68. Piet1 de paus meent te staan in successie van Petrus? Tja, de kerk leert het nooit. Jammer. Eens heeft de RK Kerk de Joden buiten gesloten. In de toekomst zal een bekeerd Jodendom de valse tronk van de RK Kerk afhakken. De val van de RK Kerk is al zeer groot en zal definitief worden. De RK Kerk als instituut zal worden afgepakt . Individuele RK gelovigen die Jezus hebben aangenomen in hun eigen leven zijn wel gered. Zij alleen mateloos misleid maar het komt goed met hen allemaal. Want er zijn ontzettend veel liefdewerken uit geloof verricht tot eer van Jezus door individuele gelovigen. Maar als Israel tot bekering komt, gans Israel, dan is het afgelopen met alles wat uit een antichristelijke wortel is opgekomen.
  Shalom
  Ramshoorn , Wachter, Esther, Harold, dank voor uw goede woorden!

 69. Aan Harold ..vanwege 13/01/2020 om 9:42 am

  Het volgende is wat je schreef:
  U schreef verder: Hij bevestigt de leer van de katholieke kerk en eveneens bevestigt Hij de rol van Zijn Moeder in dit alles.

  Wanneer Jezus Christus de leer van de katholieke kerk bevestigt, dan maakt dit hem een {leugenaar} (je bedoelt natuurlijk dat de “katholieke” Jezus Christus, die over de wereld verschijnt [wel] een leugenaar is). De katholieke leer staat op vele punten {lijnrecht} tegenover {de woorden van Jezus zelf en het evangelie}.

  Ja en toch bevestigt Jezus Christus de leer van de katholieke kerk en {is dus geen leugenaar} want dit leert ons Johannes 20:21….
  22 En als Hij dit gezegd had, 37blies Hij op hen, en zeide tot hen: Ontvangt 38den Heiligen Geest.
  37 Namelijk om met dit [uiterlijke teken] de werking des Heiligen Geestes af te beelden. Zie Joh. 3:8. Hand. 2:2. verwijsteksten
  38 Dat is, de gaven des Heiligen Geestes, die u nodig zijn tot versterking uws geloofs, totdat de volheid derzelve, die u nodig zullen zijn tot uitvoering van uw apostelambt, u zal gegeven worden na Mijn hemelvaart, op den pinksterdag, Joh. 16:7. Hand. 2:4, 33. verwijsteksten

  23 pZo gij iemands zonden 39vergeeft, dien worden ze 40vergeven; zo gij iemands zonden houdt,
  p Matth. 16:19; 18:18. verwijsteksten
  39 Dat is, naar Mijn woord en bevel betuigt als Mijn dienaars, dat zijn zonden van God vergeven of gehouden zijn.
  40 Namelijk in den hemel, van God, Matth. 16:19; 18:18. Want God heeft alleen de macht om eigenlijk de zonden te vergeven, Jes. 43:25. Matth. 9:3. Mark. 2:7. verwijsteksten.

  In dit laatste: …[Want God heeft alleen de macht] om eigenlijk de zonden te vergeven, {Jes. 43:25. Matth. 9:3. Mark. 2:7. verwijsteksten}. ………..is [dus] een verdraaiing van Gods woord, want er staat: ..Zo [gij] iemands zonden vergeeft, dien worden ze vergeven.. dit is sacramenteel, ontken je dit dan ontken je ook het priesterambt en als je die ontkent moet je ook de bisschop ontkennen ..tot aan Petrus toe…en kunnen we zo nog over andere zaken doorgaan.. zoals o.a. Hand.2:38 betreffende de doop met [water] als sacrament.

  Op het einde van het 6e zegel (de zuivering en loutering van de gehele schepping) ..zal het goede van de reformatie in de [gezuiverde] katholieke kerk worden opgenomen maar de rest verworpen.
  ……….

 70. Beste @Piet. U schreef: Emile Zola was vrijmetselaar en is op een wonderbaarlijke manier teruggekeerd naar de RK. Dus goed om te weten.” O Ja?

  Ik geloof het pas wanneer u Inderdaad mij een betrouwbare Bron daarvan kunt leveren!

  Emile Zola zal opveren van vreugde als hij in het Paradijs Gods hoort [ik zag het op TV] dat de treindiensten gestopt zijn om Lourdes aan te doen.

  Ik zag ook in de bioscoop de film over Pausin Johanna. Zij deed me denken aan die andere Hebreeuwse vrouw die Israël van de Syrische vijand redde. Lees het boek Judith in de Bijbel.

  Vrouwen zijn praktisch ingesteld en houden niet van lange betogen, bleek wel. Er is dan ook maar één vrouw in de geschiedenis die het tot Paus Johanna geschopt heeft in Rome, omdat ze al die mannen in het Vaticaan en Curie te slim af was! Zij werd geboren als dochter van een Kanunnik. In 853 werd ze Paus Van Rome!

  Beste Piet, kunt u mij vertellen: Waarom werden er over deze wijze vrouw, wereldwijd 3,5 miljoen boeken, Paus Johanna, verkocht in 20 talen? Wie leest er ooit een gortdroog boek over pausen op hun zogenaamde heilige stoel gezeten, die zich de voeten lieten kussen?

  Meer details: Spreuken 31 over de ideale, gelovige vrouw!

 71. Aan Harold vanwege 13/01/2020 om 9:42 am,

  Niemand van jullie is opgestaan om mij van repliek te dienen toen ik feitelijk de opvatting van de gehele reformatie inzake Lucas 1:34 en o.a. over Rom.1:3 vanuit het woord weerlegde… het is simpel, jullie konden mij niet weerleggen.
  Zo staat er in Lukas 1:43 ..de Moeder van mijn Heer, in vers 45 is de Here als God te verstaan ..Maria als Moeder van God te noemen is in ieder geval dus niet onbijbels.
  Ook wordt Ze in vers 48 zalig !! (Ten hemel) [geprezen] door alle geslachten.

  En wat vers 47 betreft..God mijn Zaligmaker of Redder wil niet zeggen dat ze dan ook verlost moest worden zoals ieder kind van Adam ..want zonder erfzonde zijnde hoefde Zij niet te sterven maar het is God die hetgeen verricht en Maria is gestorven opdat Ze niet als godin zou worden aanbeden.. Met ziel en lichaam is ze kort daarna alsnog ten hemel opgenomen, zoals ook A.K.Emmerick visionair heeft gezien.

  Het leergezag is aan Petrus en de apostelen gegeven en aan hun opvolgers tot aan de wederkomst.. en hoeven dan ook zeker geen verantwoording af te leggen aan hen, (de reformatie) die dat leergezag betwisten middels een persoon die verzaakte aan zijn belofte en sacramenteel priesterambt…vergelijkbaar met Ezau die zijn zegen aan Jacob verkocht..en dan kwaad wordt.
  Jullie zijn feitelijk kwaad omdat de Rk vasthoudt aan hetgeen ze in het allerprilste begin ontvangen heeft.

  Wangedrag is van alle tijden ..waar gemeenschappen.. instellingen zijn..zelfs in de instelling, de kerk van Jezus Christus.

 72. Inderdaad beste @Eugene.. De Rooms Katholieke Leer is eigenlijk geen christelijke leer. Dat maakte Maarten Luther 1519 al in 95 stellingen kenbaar op de Kerkdeur van Wittenberg de Universiteitsstad. Later volgden ook Calvijn en Knox die in niet mis te verstane woorden de paus en Curie van repliek dienden.

  Hetzelfde kun je ook zeggen van de valse Gemeenten van Mormonen, Jehova’s Getuigen, Zevende Dag Adventisten, PKN en vele andere Sekten. Enzovoort…Helaas.

  Hoe is het goud verdonkert , treurde Jeremiah al 2500 jaar geleden!
  De Gemeente van Jeshua begon zo veel belovend toen 3000 Joden zich als eerste bekeerden tot de Opgestane Jeshua en zich lieten dopen in Zijn Naam door de Joodse Apostelen te Jeruzalem. Handelingen 2 en verder.

  Ik had 21 jaar nodig om daar door Bijbelstudie achter te komen. Ik heb dan ook door de woorden van Jeshua tot bekering gekomen en heb daarna de reguliere kerken verlaten en ben nu een blij en actief lidmaat van de kleinste kerk op aarde:

  Mattheüs 18:20 (NBG51) Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn [Jeshua’s] Naam, daar ben IK in hun midden.

  Ja, en die beeldendienst in het Vaticaan en alle RKK…Ze hebben niets van de Reformatie geleerd 1517. Er worden ook gewoon weer Aflaten en Pieterspenningen verkocht in Rome en Taizé wereld Jongeren dagen.

  De paus zou spoedig eens Handelingen 19 een hardop voor moeten lezen in de St. Peter aan al zijn Kardinalen, Bisschoppen en Priesters en vooral ook de Psalmen die fulmineren tegen Beeldaanbidders, ook van vele Oosterse religies:

  Psalmen 96:5 (NBG51) Want alle goden der volken zijn Afgoden, maar de Here heeft de hemel gemaakt;

  Leviticus 19:4 (NBG51) Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u geen gegoten Beelden maken: Ik ben de Here, uw God.

  Deuteronomium 29:17 (NBG51) en gij hebt de Gruwelen en Afgoden gezien, die men bij hen vindt: hout en steen, zilver en goud.

  Psalmen 97:7 (NBG51) Alle beeldendienaars zullen beschaamd worden, zij die zich op afgoden beroemen; buigt u voor Hem neder, alle gij goden.

  Beste @Wachter. Wees er van verzekert: Gods Waarheid Overwint Altijd. Johannes 14. Weest sterk en moedig zoals Jozua geboden werd. Jozua 1. Blijf meelezen/reageren!!!

  Ook @Harold @ Esther dank voor uw beide waardevolle opmerkingen in deze discussie!

 73. Piet 1 en Hubert Luns zuigen dus kennelijk dezelfde omstreden Roomse fabels/verhalen uit hun duim!!!

  Opvallend en Onbegrijpelijk is dat Piet 1 helemaal niks heeft met de woorden van Mozes en de Profeten en Jeshua en de Apostelen heeft. Piet raadpleegt uitsluitend roomse dubieuze, zeer omstreden bronnen. Opvallend is ook dat het Joodse terugkeerde volk naar Israël hem ook helemaal koud laat.

  Paulus niet: Romeinen 9-11 en Jeshua ook niet: Openbaring 5, 7, 14 en 19.

  Beste Piet, Om de Bijbel te kunnen begrijpen moeten we nooit geen woorden van Fantasten als, Pausen, Concilies of Synodes geloven!!! Ik bestudeerde ze wel en draaide me vol ongeloof en walging daarvan af. Hun oordeel staat duidelijk beschreven in Openbaring 16 t/m 19.

  AD 1545…Trente leerde: Niet wat de Bijbel, maar wat Pausen in de Roomse Kerk als waarheid verkondigen geldt als onfeilbare autoriteit in de RKK. (Concilie van Trente 1545-1563]) Jezuïeten die Joden en Protestanten haten formuleerden toen maar liefst 126 vervloekingen tegen hen omdat ze de Paus en zijn leergezag NIET erkenden!!! Joden bleven gewoon de zevende dag , de Sjabbat heiligen en hadden maling aan die heidense Zondag van het roomse Concilie 7 maart 321 te Nicea.

  En ja hoor: In 2014 werden die vervloekingen richting Joden en Protestanten nog eens fel bekrachtigd door Kardinaal Eijk in alle media!!! Geen wonder dat Joden en Protestanten liever naar Gods Woord luisteren…Een verademing!

  Het vak exegese [Bijbeluitleg] is alleen te hanteren/toevertrouwd aan BijbelGetrouwe gelovigen die doorkneed zijn met de Woorden Gods opgetekend in een betrouwbare Bijbel zoals de Statenvertaling en The King James. Een goed inzicht in de Kerkgeschiedenis geeft helemaal een plus.

  Rome vervloekte niet alleen Joden en Protestanten maar ook de Orthodoxe Kerk in Constantinopel. Dus die RKK is al eeuwen net zo verdeeld als de Protestantse kerk in vele afdelingen.

  BREUK ROME –CONSTANTINOPEL 1204. Rome plunderde Constantinopel! Dit beschouwde de Oosters Orthodoxen in Constantinopel als autocratische ARROGANTIE van de Paus in Rome!!! De Latijnen in Rome haatten de Anti-Paapse Grieken omdat zij niet bogen voor de verwaande, hoogmoedige eisen van de Paus in Rome. Rome vervloekte daarom toen de Oosters Orthodoxe Kerk met een Excommunicatie BUL…Denk ook aan de Jansenisten, de Oud-Katholieken die zich afscheiden en de Paus niet erkennen!

  Piet 1…Een goed boek dat u hopelijk bij de Bijbelse Exegese zou kunnen helpen is:
  Belofte en Catastrofe van Maartje van Thijn en Dick Nicolai die vloeiend Hebreeuws spreken en dus de Bijbel lezen zoals Jeshua en de Apostelen die lazen. Het Nieuwe Testament bestond toen nog niet. Pas in AD 95 was dat compleet zoals wij het nu kennen!

  Beste Piet, vermoei ons niet langer met roomse fabels maar laat de Bijbel onze enige en belangrijkste Kenbron zijn en blijven. Jeruzalem -Rome- Mekka, Babel zijn ONMOGELIJK te verenigen. Zie Genesis 11…De Babylonische Spraakverwarring.

 74. @ Esther: 2:17 am. Hartelijk dank voor de reactie Esther. Ik ben er blij mee.

 75. Aan @ Ramshoorn:. 12/01/2020 om 7:34 pm

  Het volgende is uit: [Het nu komende vrederijk] van Hubert Luns. (Scribd)
  Ook de twee vorige reactie; families van Maria en Jozef en andere Hebreeën zijn dus naar Frankrijk getrokken.

  Dat de Frankische koningen reeds wisten dat hun voorouders uit het Oosten kwamen van de gemengde Zerachitische en Davidische lijn – de eerste in rechte lijn – is overduidelijk uit de oude kronieken. Markies de la Franquerie heeft over dit onderwerp geschreven in “Ascendances davidiques des rois de France et leur parenté avec notre Seigneur Jésus-Christ, la très Sainte Vièrge Marie et Saint Joseph” (Davidisch voorgeslacht van de koningen van Frankrijk en hun verwantschap met onze Heer Jezus Christus, de Allerheiligste Maagd en de Heilige Jozef) – Éditions Saint-Rémi, Cadillac, France # 2002. In de “Calendar of Saints: Whose Lineage is Known” (De heiligenkalender: wiens afkomst bekend is) van Brian Starr – BookSurge Publishing # 2006 (p. 56), lees ik onder Koning Ethelbert van Kent (560-616), die met Bertha van de Franken was getrouwd: “Sint Ethelberts voorgeslacht is te herleiden tot Zerach via de koningen van Troje [Ethelbert heet soms Adelbert]. Zijn vrouw Sint Bertha kan ook via de Frankische koningen tot Zerach worden herleid, wiens vader Juda is. Sint Bertha’s voorvader is Sint Clotilda die de Frankische Koning Clovis tot het Christendom heeft bekeerd. Er is ook melding van Jozef van Arimathea.”
  72)
  2 Kon. 25:27-28 en Jer. 22:24. Jeremia 52:10 leest dat alle prinsen van Juda in Ribla werden vermoord. De tekst laat de mogelijkheid open dat op een andere plaats een prinselijke afstammeling van Jechonjachin in leven bleef.
  73)
  Ezechiel 37:22. Zie ook Jesaja 11:12; Jeremia 3:18; 50:4 en Hosea 1:11

 76. @Piet1

  ‘Te kunnen googlen is een mooie uitvinding.’

  Kan een mooie uitvinding zijn, maar in de meeste gevallen zet het mensen op het verkeerde been waardoor zij gaan dwalen en foute leerstellingen gaan geloven.

 77. U schreef verder: Hij bevestigt de leer van de katholieke kerk en eveneens bevestigt Hij de rol van Zijn Moeder in dit alles

  Wanneer Jezus Christus de leer van de katholieke kerk bevestigt, dan maakt dit hem een leugenaar. De katholieke leer staat op vele punten lijnrecht tegenover de woorden van Jezus zelf en het evangelie. Jezus heeft in zijn hele leven nog nooit een religie gepromoot of bevestigd en dat zal hij in de toekomst ook niet doen, immers alles begint en eindigt simpelweg bij Hem zelf. Zijn leven en zijn woorden spreken voor zichzelf, daar is geen religie voor nodig. Wat is dat dan toch met al die geloofsrichtingen die allemaal maar hun gelijk als ware religie proberen te halen, zijn de woorden van Jezus Christus nu zo moeilijk te begrijpen of willen zij deze woorden niet begrijpen omdat ze dan niet hun eigen clubje kunnen vormen? Juist het feit dat er geen enkele religie aan Jezus Christus hangt onderscheidt de Bijbel van alle overige heilige boeken, zoals de Koran waar expliciet de religie islam gepromoot wordt.

 78. Beste @Piet 1. Uw epistel/fabels: De RKK is het nieuwe Israël, is in flagrante tegenspraak met de leer van Jeshua [De zoon van Abraham, de zoon van David. Mattheus 1] en van Paulus in Romeinen 9-11.

  Karel de Grote AD 800 verkondigde het Evangelie met het Zwaard. Wie niet de gedwongen Roomse riten en [kinder] doop aanvaardde werd direct onthoofd.

  Jeshua waarschuwde de Zeven Gemeenten in Openbaring 2 en 3 al voor indringers in Zijn Messiaanse Gemeente die zeggen dat zij Joden zijn maar het niet zijn. De RKK heeft Joden 17 eeuwen middels hun duivelse Inquisitie vervolgd, gedemoniseerd, vermoord, bestolen van hun kinderen en goederen, verdreven uit o.a. Spanje 1492 en verdreven uit Portugal 1496.

  1* Jeshua leert in Openbaring 2:6 Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaïeten [heiligen en beeldenvering] Haat, welke ook IK Haat. 7 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal Ik geven te eten van de boom des levens, die in het Paradijs Gods is.

  2* Openbaring 2:9 Ik weet uw verdrukking en armoede, hoewel gij rijk zijt, en de laster van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn, doch het Niet zijn, [Roomse, Reformatorische kerken, alle Sekten als Jehova’s Getuigen, Mormonen, Zevende Dag Adventisten enz.] maar een synagoge des satans.

  3* Openbaring 2:14 Maar Ik heb enkele dingen tegen u: dat gij daar sommigen hebt, die vasthouden aan de leer van Bileam, die Balak leerde de kinderen Israëls een strik te spannen, dat zij afgodenoffers [De Mis/Eucharistie] zouden eten en hoereren. 15 Zo hebt ook gij sommigen, die op gelijke wijze aan de leer der Nikolaïeten [Heiligen en Beeldenverering] vasthouden. 16 Bekeer u dan; maar zo niet, dan kom Ik spoedig tot u en IK zal strijd tegen hen voeren met het zwaard Mijns Monds.

  4* Openbaring 3:9 Zie, Ik geef sommigen uit de synagoge des satans, van hen, die
  zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich nederwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat IK u heb liefgehad. 10 Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook IK u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de Gehele Wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. 11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand Uw Kroon neme.

  RKK en Protestantse kerken en alle Sekten verkondigen nog steeds een On-Bijbelse leer:

  1* Ze veranderden tegen het gebod [Exodos 20 en 31] de Bijbelse Sjabbat in een heidense Zondag op 7 maart AD 321.
  2* Ze verachtten het Joodse Volk [Vooral Pausen, Luther en Calvijn] en bestrijden hen in meerderheid met economische boycot BDS [Koop niet bij Joden]
  3* Rome verbood de Bijbel 7 eeuwen lang voor de leken ook de Wijn: AvondmaalsBeker. Bah!

 79. @ Ramshoorn 10/01/2020 om 10:10 am
  Daar heeft U groot gelijk. De Rooms Katholieke Leer is eigenlijk geen christelijke leer.
  De RKK heeft meer weg een zonnereligie te zijn ipv echt christelijk te zijn.

  Zo is bv de Roomse beeldendienst pure afgoderij.
  Het gebod in de Torah ” Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde”
  is in de katholieke catechismus weggelaten en het tiende gebod hebben ze gesplitst om
  er terug 10 geboden van te maken.

 80. Hallo Wachter…. is soms echt moeilijk, ik heb daar ook moeite mee.
  Zoveel geloofsrichtingen,… en toch zit overal kinderen van God in Christus Jezus.

  Misschien ben ik wel soms erg kort door de bocht, net of alle gemeenten/kerken niets zijn.
  Er zijn gelukkig nog wel gemeenten/kerken waar het goed is.
  Waar de kostbare leer van de Heere Jezus nog steeds gebracht wordt.

  Wees niet bang Wachter, je bent zo gericht op de Heere Jezus, dat is toch het belangrijkste.
  Hij ziet je pijn, en je moeilijkheden.

  En… Wachter, niemand van ons doet het goed voor onze hemelse Vader, dáárom hebben wij Jezus zo nodig.
  Hij kwam voor zondaren, voor ons allen. Niet omdat alles zo goed was…. nee, omdat alles gebroken is.
  Onze Hemelse Vader wil niets liever dat wij weer bij Hem zijn….

  Hou enorm vast Wachter aan de Heere Jezus… en wees niet bang, HIJ houd jou vast.

  https://www.youtube.com/watch?v=v4EWo0WBCT0 Een paar minuten, bemoediging, “Jezus en Jezus alleen”.

  Vaders sterkte om je heen Wachter, en liefdevolle groet van mij Esther.

 81. Aan @ Ramshoorn: vanwege 12/01/2020 om 7:34 pm

  Emile Zola was vrijmetselaar en is op een wonderbaarlijke manier teruggekeerd naar de RK.
  Dus goed om te weten .

  Te kunnen googlen is een mooie uitvinding.

 82. koord rondom zijn pols was gebonden om het knaapje later te kunnen herkennen. Het handje ging terug in het geboortekanaal, wat voor het lichaampje een physiologische onmogelijkheid zou zijn, maar niet voor een handje:
  “Maar hij trok zijn hand weer terug, en daar kwam zijn broer tevoorschijn. ‘Hoe ben jij doorgebroken? Op jou is de breuk!’, zei zijn moeder. Hij kreeg de naam Peres. Daarna kwam zijn broer tevoor- schijn met om zijn hand het scharlaken koord; en die werd Zerach genoemd.”
  (Gen. 38:29-30) Zerach doorbreekt de baarmoeder, maar daarna verbergt hij zich daarin, wat het perfecte beeld geeft van zijn afstam-mingslijn. Peres, die de baarmoeder niet had doorbroken, breekt als eerste met zijn lichaam door om de voorvader van de koningen van de stam Juda te wor-den, te beginnen bij David, krap zeven-honderd jaar later. Peres, wiens naam breker betekent, vertegenwoordigt de Messias bij diens eerste komst. Hij is de baanbreker voor het koninkrijk van de Hemel. In de Midrash Rabbah noemt Tamar hem Peres om aan te geven dat de messiaskoning ‘de Breker’, op zekere dag uit hem zou voortkomen. (Gen. Rabbah 85:14) Zerach, wiens naam ‘dageraad’ betekent, verzinnebeeldt de Messias bij zijn twee-de komst. Hier is van toepassing dat de eerste de laatste zal zijn. Voordat de uit-eindelijke verlossing gloort moest Jezus Messias eerst de randvoorwaarden veiligstel-len. Zerach, de eerste, zal de laatste koning van Israël worden en zijn meest glorierijke, gekend als de Grote Monarch of Vredevorst. De profeten spreken over de grote vervul-ling van de messiaanse eeuw als het aanbreken van de dageraad, volgens Jesaja 60:1-3:

  «« Sta op en schitter, want uw Licht is gekomen, en de heerlijkheid van de Heer gaat op (zarach) over u. Want zie, duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, maar over u zal de Heer opgaan, en zijn luister zal over u gezien worden. En de volkeren zullen tot uw Licht komen en koningen tot de glans, die over u is opgegaan (zarach). »» Indien de Vredevorst van Zerachitische afkomst is, waarom wordt hij dan in de profe-tieën de Zoon van David genoemd, David die van de Pereslijn komt? Dat is omdat hij geheel omkleed zal zijn met Christus. Wegens deze omkleding met Hem, die het voor- beeld par excellence is van de Zoon van David, is de bloedlijn secundair geworden. Dat hier sprake is van twee verschillende personen en niet van slechts één persoon met twee functies, volgt uit de profetieën van Jeremia en de psalmen, die ook wijzen op het herstel van Gods volk in het land van Israël, hetgeen we nu in onze dagen zien gebeu-ren als zekerste teken van het komende Vrederijk. Jeremia 23:5-8 leest:

  «« Zie, de dagen komen, spreekt de Heer, dat Ik aan David een rechtvaardige Spruit toeken, die als koning een wijs beleid zal voeren en die op aarde recht en gerechtigheid zal doen. In zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen. En dit zal zijn naam zijn:
  “De Heere onze gerechtigheid”
  . Zie, de dagen komen, spreekt de Heer, dat er niet meer wordt gezegd:
  “Zowaar de Heer leeft, die de kinderen van Israël uit Egypteland heeft bevrijd”,
  maar:
  “Zowaar de Heer leeft, die de nakomelingen van het Huis van Israël uit het land van het noorden heeft opgevoerd en uit alle landen waarheen Hij ze verbannen had”.
  Want zij zullen in hun eigen land wonen! »»
  Wat een Breuk !!

 83. Aan @ Ramshoorn vanwege12/01/2020 om 7:34 pm

  “Te dien dage, spreekt de Heer der heerscharen, zal Ik u nemen, mijn dienaar Zerubbabel, en Ik zal u stellen als de drager van Gods zegelring, want Ik heb u verkoren.”
  Dit keert de profetie van Jeremia om, waarin staat (22:24):
  “Zo waar-achtig als ik leef, spreekt de Heer, ofschoon Chonja, de zoon van Jechonjachim, de koning van Juda, een zegelring aan Mijn rechterhand zou zijn, zo zal Ik u toch weg-rukken.”
  Wegens Chonja’s wandaden, die aanleiding gaven voor deze vervloeking, en in het licht van de toenmalige aspiraties waarin de stam Juda onlosmakelijk met het Davidische koningschap was verbonden, was toen maar één interpretatie mogelijk. Het is van belang dat Pepijn III (de Korte) een exilarch naar Europa heeft gebracht, een gebeurtenis die tot nog toe nauwelijks aandacht heeft getrokken. Om uit Zuckermans boek te citeren:

  «« De kroning van Pepijn de Korte op de troon van Frankenland in het jaar 751 onderscheidde zich vooral door de ‘Bijbelse’ zalvingsrite. Dit was blijkbaar een doelbewuste poging om aan te geven dat de Frankenmonarchie een replica was, misschien zelfs voortzetting, van het Bijbelse archetype. In een formulering die aan de Bijbel doet denken, verklaarde Paus Stefanus II dat Pepijn vanaf de moederschoot tot het vorstendom geroepen was en dat de eerste van de apostelen hem gekozen had voor zijn eigen bezit uit alle koningen en volkeren, dat zijn recht op de koninklijke titel een geschenk Gods was; en meer in het bijzonder trok hij vergelijkingen tussen Pepijn en David. »»
  74)
  Misschien geloofde Pepijn dat de theocratie van “Uw rijk kome” reeds was aange- broken of dat hij deze moest veiligstellen tegen de nadering van het tweede millennium (voorbij het jaar 1.000) waarvoor het chiliasme toen hoogtij vierde. In elk geval vond de Frankische grootvorst het zo belangrijk dat een Davidische prins naar Europa kwam dat hij alles in het werk stelde om zijn zin te krijgen, wat door de Joodse encyclope-dieën wordt bevestigd. Het verhaal van een exilarch die naar Europa komt om voor-ouder van de Europese koningen te worden, is fascinerend en zou implicaties kunnen hebben voor de naderende gebeurtenissen van het derde millennium. Dit is een verhel-dering van Zuckermans boek dat over de uitnodiging handelt die van de Frankische koning uitging. Het betreft de kwestie van de afstamming van Chonja, die in het breukvlak der geschiedenis een verrassende plaats blijkt in te nemen. Het heeft zeker te maken met Gods koninkrijk op aarde. Het laatste woord hierover is nog niet gerept.
  7.30 – Ik zal aan David een rechtvaardige Spruit toekennen
  Ik heb over de verborgen lijn van Zerachs afstamming gesproken, de eerstgeborene die het scharlaken koord om zijn pols droeg, wiens tweelingbroer Peres de voorvader van Jezus zou worden. En ik sprak over het feit dat de Frankische koningen wisten dat hun voorouders van het Zerachitische voorgeslacht afstamden. De tweeling Zerach en Peres zijn door aartsvader Juda verwekt, zodat heel hun nageslacht aanspraak kan maken op een koninklijke afkomst. Behalve van diens geboorte horen wij niets meer van Zerach, die het eerstgeboorterecht kreeg omdat hij als eerste zijn vuistje uit de baarmoeder uitstak. Direct daarna trekt het zijn handje terug, maar niet voordat een scharlaken
  74)
  Zuckerman verwijst naar “Jahrbücher der frankischen Reiches unter König Pippin” van L. Oelsner (pp. 132, 155-160, 259

 84. Beste @Piet. U schreef: Jezus Christus verschijnt over de gehele wereld”
  Antwoord: Ja dat geloof ik ook, Hij verschijnt volgens Zachariah 14 en Handelingen 1 als Jood en Koning op de Olijfberg in Jeruzalem.

  U schreef verder: Hij bevestigt de leer van de katholieke kerk en eveneens bevestigt Hij de rol van Zijn Moeder in dit alles”

  Antwoord: Waar kan ik dat lezen in de Bijbel Piet? Jeshua/Jezus is een Jood en is nooit katholiek geworden. Zijn 12 Apostelen waren ook allemaal Joden. Zie Openbaring 21:14. Hij onderhield de geboden van de Sjabbat [Exodus 20 en 31] en ging zeker nooit naar een kerk op zondag.

  U schreef: Ook zijn er bewijzen te over waar op voorspraak van heiligen en zeker Zijn Moeder mensen geholpen worden”

  Antwoord: U bedoelt zeker die Roomse Rozenkransgebeden aan Maria? Allemaal Roomse Fabels Piet. Waar kan ik haar voorspraak lezen in de Bijbel? Maria is dood en begraven! Deuteronomium 18 verbiedt ten strengste om te bidden tot de doden!!! Pausen vertellen Fabels over Maria dat ze altijd maagd bleef en ten hemel voer en zelfs middelares werd tussen God en mensen. Mattheus 1 kan uw ogen openen.

  Beste Piet, Er is maar één Middelaar tussen God en mensen en dat is Jeshua de Zoon van God. Zie 1 Timotheus 2:5.

  U schreef: katholieke heiligen hebben wonderen verricht bij het leven en na dit leven en altijd in eenheid met de enige middelaar”

  Antwoord: Ik heb over die zogenaamde wonderen van Maria in Lourdes en Fatima gelezen. De RKK gebruikt die oorden uitsluitend om simpele gelovigen een rad voor ogen te draaien, geld uit hun zakken te kloppen en vooral om hun dure souvenirs aan te smeren. Vergeet ook niet de peperdure hotelovernachtingen aldaar te kunnen slijten!

  Ik las het boek van de bekende Franse schrijver en Onderzoeksjournalist Emile Zola…

  Mijn reis naar Lourdes…
  Emile Zola. Reisbeschrijving. Uitgever: Conserve. Zola schrijft dit boek in 1893 en in 1894 werden er al direct 150.000 exemplaren van verkocht. Het Vaticaan plaatste zijn Roman Lourdes op de index van verboden boeken. [Rome plaatste ook 6 eeuwenlang de Bijbel op de Index van verboden boeken tot 1967] De furore van het boek werd er slechts groter door. Voor 1900 waren er al 150 drukken, en vertalingen in velerlei talen. Een eye-opener over het Bedrog van/in Lourdes!

  Misschien zou u het ook eens kunnen lezen?!

 85. @ Esther: 5:51 pm. En juist al die christelijke geloofsrichtingen maken het voor mij moeilijk. Iedre richting in het Christendom beweert dat zij alleen het op de juiste manier doen. En ik ben ervan overtuigd dat in iedere richting goede bedoelingen zijn. Maar zeer verwarrend allemaal. Ik hou me expliciet puur gericht op Jezus Messias. Door al de discussies wordt het er niet beter op. Persoonlijk kamp ik met ongemakken en beperkingen, en heb meegemaakt dat men me zei;”Geloof voldoende, en alles is genezen”. En als dat niet zo is, ben ik het zelf schuld. Zo pijnlijk allemaal. Ik worstel al meer dan genoeg zelf, met mijn onzekerheid of ik het wel goed doe voor de Here God. Wat mij helpt, is enkel mijn vertrouwen in de Messias Jezus Christus en de God van Abraham, Isaäc en Jacob.

 86. Hallo Piet1….
  Inderdaad, ik schreef dat we in een kringetje, rondje draaien.
  En dat is nu juist de moeilijkheid ….er is geen uitleg. U geeft zelf ook geen antwoord.

  Je legt iets uit, dan wordt het weer doordrenkt met de Katholieke leer.
  Pausen en bisschoppen, vliegen om de oren. Katholieke zieners, enz. enz.
  Dan kom je toch ook niet tot éénheid.
  Antwoorden komen er niet.

  Zelf geloof je toch ook niet in die verwrongen leer van Jehovah’s Getuigen!!!
  Wij geloven niet in de leer van de Rooms Katholieke Kerk.

  Ik weet dat er pausen, bisschoppen, kardinalen enz, zijn geweest, door de eeuwen heen, die wel bij Christus Jezus hoorden.
  De meeste daarvan hebben het met hun leven moeten bekopen.
  Net zo als miljoenen en miljoenen mensen, in de afschuwelijke martelkamers, verbrandingen, verbanningen, kruisigingen.
  Of wat Ramshoorn al schreef… enorme kindermisbruik.
  Zo satanisch, zo demonisch…
  Je snapt toch wel Piet1, dat ik en velen met mij, daar niet op zitten te wachten om daar visies of profetieën van te horen.

  En vergeet niet… dat ik het niet over jou persoonlijk schrijft…. alleen de leer van de RKK.
  Net zo als de leer van J.G. waar ik inzat… niet de mensen.

  De Heere is toch bezig om ieder die bij Hem hoort om uit het grote babylon te roepen.
  Zowel de Rkk of de JG of al die vele geloofsrichtingen, waar velen nog steeds verbonden zijn met de Roomse kerk.
  Veel zogenaamde geloofsrichtingen, zitten ongemerkt onder een demonische sfeer.
  Leuk om zoiets te zeggen… nee, het doet héél erg zeer.
  Zoveel mensen zonder Herder. Zoveel mensen dolen in het duister, en veel denominaties wijzen niet op Christus Jezus.
  Veel dwaalwegen.

  De teksten van Jeremia 23 en 33, alsook Zacharia 6: 12… Heb gelezen, ook de context, vergeleken met elkaar. Ik kan niet anders zeggen dat ik persoonlijk zie in die spruit, de Heere Jezus Christus. Hij is Zelf Die Tempel.
  Als dit voor mij zeker is, laat ik het zo.

  Piet1, het is goed zo… niets is aan jou persoonlijk gericht.
  Ik weet dat je ook goede Bijbelse punten heb, zonder die RK saus erover heen.
  Hopende dat we met elkaar kunnen schrijven, in Christus.

  Dank allemaal. Vaders zegen voor jullie allemaal.
  Liefs Esther

 87. Aan @ Ramshoorn: vanwege..12/01/2020 om 9:24 am

  Wat jij beweert over wat uit de bijbel is weggelaten, staat gewoon in de Petrus Canisius vertaling.. ik heb het opgezocht.

  Citaat: ..Leugenachtig profeteren de profeten [Pausen] in mijn naam, {Ik heb hen niet gezonden, hun geen opdracht gegeven}, en niet tot hen gesproken; een leugengezicht, ijdele waarzeggerij en bedriegerij van hun eigen hart profeteren zij u.

  Woorden van Jeremia pas je gewoon toe op het Petrus ambt…ieder weldenkend mens naar zijn natuurlijk denken kan weten dat de opdracht aan Petrus voortgezet moet worden bij zijn dood en bij de dood van de Apostelen …en naar Jeremia 33 en 23 zal het in Zacharia 6:11-12 geoptimaliseerd worden kort na het 6e zegel.

  Debatteren kan mensen tot inzicht brengen behalve als er rancune om de hoek komt kijken.
  Jezus Christus verschijnt over de gehele wereld en bevestigt de leer van de katholieke kerk en eveneens bevestigt Hij de rol van Zijn Moeder in dit alles ..ook zijn er bewijzen te over waar op voorspraak van heiligen en zeker Zijn Moeder mensen geholpen worden, dit toeschrijven aan de gevallen engelen is absurd… katholieke heiligen hebben wonderen verricht bij het leven en na dit leven en altijd in eenheid met de enige middelaar

  In deze eindtijd vóór het 6e zegel doet is het dan ook niet verwonderlijk dat de hemel ons wil waarschuwen op velerlei wijzen ..om zielen te redden.

 88. Aan Esther: vanwege…11/01/2020 om 10:42 pm

  Als de pausen hadden geleefd als Petrus dan was Luther nooit in opstand gekomen, ofschoon hij monnik-priester is geworden op oneigenlijke gronden vanwege een hevig onweer..dus uit angst heeft hij een belofte aan God gedaan.

  Wat je in je reactie beweert moet ik helaas weerleggen, citaat: ..{Over welke Bijbel heeft u het dan???
  Als we met elkaar over Maria schrijven…. springt u naar andere teksten, ander onderwerp.
  Hebben we het over dat andere onderwerp, springt u weer naar Maria.
  We blijven alleen maar in een rondje draaien.
  Zolang u alles brengt onder dat katholieke sausje… nemen wij of ik…daar niets van aan.
  Velen van ons geloven niet in een Bijbelse leer overgoten door het katholieke sausje}.

  Laat ik het even wat anders verwoorden van wat je hierboven beweert, namelijk dat ik van de [hak op de tak spring] zoals men dat toch zegt. Juist Ik treed in details, haal andere teksten erbij die te zien zijn in hun samenhang, ik geef tekst en uitleg, trek conclusies en schuw geen consequenties…dit zijn jullie blijkbaar niet gewend want jullie antwoorden meestal in algemeenheden.. en herhalen steeds [de verloochening] van Petrus in de daden van zijn opvolgers..wiens voeten niet voor niets gewassen diende[n] te worden door de Heer en Meester zelf.

  Feitelijk zijn jullie het die binnen de cirkel van de rotonde willen blijven hangen en geen juiste afslag, richting durven nemen, die nodig is wat betreft het 6e zegel.. en dan steeds aankomen met het adagium, met de spreuk van o.a.: [een Bijbelse leer overgoten door het katholieke sausje].. terwijl Jezus Christus Petrus als opperherder ..met de Apostelen en hun opvolgers de bisschoppen, het leergezag gegeven is; ..doordat te ontkennen krijg je, zoals je zelf zegt.. {het tureluurs worden van al die geloofs-richtingen die allemaal maar mekkeren dat ze de waarheid hebben.. geloofs-richtingen, denominaties dus.. 30.000 of daaromtrent..over gehele wereld.

  Citaat: ..er is maar EEN waarheid… en dat is een Persoon, Jezus Christus de gestorven en opgestane Heere. En dat is voor mij {“genoeg”}… vandaar uit mag ik groeien. Alleen van uit de Heere door de H.Geest, {“anders niet”} .. in de juiste context begrepen is aan de uitspraak (maar niet de gehele uitspraak) ..niets op tegen.. maar van de andere kant verloochen je de ‘bijbelse’ !! opdracht aan Petrus (Matt.16:18-19) en de Apostelen (Matt.18:18)..en de bisschoppen hun opvolgers, tot aan de wederkomst bij het laatste oordeel.(“1e” komst [in het voorbijgaan] betreft het 6e zegel).

  De genoemde opdracht in: .. Nieuw Begin schreef: 08/01/2020 om 7:14 pm…….
  Hier ligt uw schuld…
  Zijt ge met dit beleid een zuivere afspiegeling geweest van de opperste
  Herder der kudde, wiens goedheid als een zachte glans ligt uitgespreid over
  de schapen? .. (eigenlijk gesteld aan de opvolgers van Petrus en de bisschoppen, de opvolgers van de Apostelen) …Kwam de opdracht: Hoed mijne lammeren tot zijn recht?…… < Wat een tijdelijke uitbesteding is ..in de "kring" van de reformatie tot aan het 6e zegel,.. want de opdracht aan Petrus kan niet willekeurig verdeeld worden.

  Citaat: {Dit is dus [wat] de Bijbel ons leert’… [protest helpt niet]. Over welke Bijbel heeft u het dan???} …deze vraag kan ik routeneren met: ..over die bijbel [die doet begrijpen] dat het koningschap in Zacharia 6:12 hersteld wordt, met de koning (en opperherder–leider de Franse paus) geboren ten tijde van het herstel van Israël in onze tijd, naar Jeremia 33 en 23 ..dit als consequentie van die constatering..voor onze tijd geactualiseerd en ontsluierd.

 89. Esther schreef:
  11/01/2020 om 10:42 pm
  Amen zeg ik hier op.
  Hartelijke groet en een fijne zondag

 90. AMEN! @Esther. Jeshua/Jezus waarschuwde zijn 7 Gemeenten voor vele valse profeten die zich daar zouden manifesteren in de eindtijd. Mattheus 24 en Openbaring 2 en 3.

  Jeremia 14:14 (NBG51)
  Maar de Here zeide tot mij: Leugenachtig profeteren de profeten [Pausen] in mijn naam, Ik heb hen niet gezonden, hun geen opdracht gegeven, en niet tot hen gesproken; een leugengezicht, ijdele waarzeggerij en bedriegerij van hun eigen hart profeteren zij u.

  Hoe kunnen wij onderscheiden of een profeet namens JHWH spreekt of alle fabels uit zijn eigen dikke duim zuigt? Mozes geeft het goede antwoord in Deuteronomium 13…

  Tegen de verleiding tot afgoderij
  13:1 Wanneer onder u een profeet optreedt of iemand, die dromen heeft, en hij u een teken of een wonder aankondigt, 2 en het teken of het wonder komt, waarover hij u gesproken heeft met de woorden: laten wij andere goden [Pausen, Maria, Mormon, Yoga, Mindfulness, ev.] achterna lopen, die gij niet gekend hebt, en laten wij hen dienen – 3 dan zult gij naar de woorden van die profeet of van die dromer Niet luisteren; want de Here, uw God, stelt u op de Proef om te weten, of gij de Here, uw God, liefhebt met uw ganse Hart en met uw ganse Ziel. 4 De Here, uw God, zult gij volgen, Hem vrezen, Zijn Geboden houden en naar Zijn stem luisteren: Hem zult gij dienen en aanhangen. 5 Die profeet of dromer zal ter dood gebracht worden, omdat hij Afval gepredikt heeft van de Here, uw God, die u uit het land Egypte geleid en uit het diensthuis verlost heeft – om u af te trekken van de Weg, die de Here, uw God, u geboden heeft te gaan. Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen…Lees zelf maar verder in Handelingen 20!

  Paulus bindt ook ons op het hart…

  Hebreeën 4:12…Alleen Het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; 13 en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de Ogen van Hem, voor wie wij Rekenschap hebben af te leggen!!!

 91. @ Esther: 10:42 pm, op 11/1. Zuster Esther hier zeg ik voluit Amen op. Alleen Jezus, Jezus, Jezus. Al dat gedebateer brengt verder niets. Ook voor jou, en de anderen Gods Zegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *