6929

 1. Beste broeder Michaël.

  Bedankt voor uw warme reactie op mijn getuigenis.

  U schreef over ‘Herken de tekenen’ en dat is inderdaad veel breder dan alleen de eindtijd. Voor veel mensen is het leven ‘vanzelfsprekend’ en de dingen die wel opgemerkt worden, worden dan geluk, pech of toeval genoemd. Er is een blindheid, niet alleen over Israël maar over de gehele mensheid gekomen. Gods Geest kan die blindheid wegnemen, het is als het ware een sluier die over ons bewustzijn heen ligt. Als we in orde zijn met God en ons echt overgeven dan zal God die sluier stapje voor stapje wegnemen en laten zien wat de werkelijkheid is. Je ziet dan echt dat God bij alles in ons leven aanwezig is, meer nog, dat Hij een persoonlijk plan voor een ieder heeft dat perfect bij je past. Hij werkt dan een proces in je uit van vrijmaking, vrij van oordeel, vrij van verblinding, vrij van onze oude natuur en beperkingen, vrij van de gebondenheid met deze wereld, en Hij doet dat met zijn liefde. Veel mensen zullen dit nooit ontdekken omdat ze zich niet overgeven. Jezus zegt in John.14:6 ‘Ik ben de weg en de waarheid en het leven.’. Dit geldt niet alleen om je behoud te vinden, dit blijft geldig voor iedere gelovige om elke dag God te vinden. Is het niet wonderlijk dat God zegt in Jak.4:2 ‘Gij hebt niets, omdat gij niet bidt’. Dit is eigenlijk een roep van God naar ons omdat Hij een relatie met ons wil opbouwen. En inderdaad, daar past perfect de uitdrukking ‘laveren’ bij, zo leidt Hij ons door het leven naar zijn doel.

  Beste Michaël, ik zie enorm uit naar uw getuigenissen.
  Want ze kunnen zo bemoedigend en opbouwend voor anderen zijn. Toch ben ik ook nog wat terughoudend om meer te gaan schrijven over wat God in mijn leven heeft gedaan (en heeft laten zien!). Niet om u, maar past het wel op dit platform, want ik wil niet mijzelf uitdragen maar Wie God is.

  Ik bedoel dit, worden onze getuigenissen gelezen als: zie die Michaël of Albert eens, jahoor, zij wel… Of wordt dat wat we willen uitdragen ontvangen, namelijk Wie God is in de levens van gewone mensen, in onze tijd. Persoonlijk vind ik het lezen van getuigenissen van andere mensen over wat God in hun levens doet enorm kostbaar en opbouwend.

  @Moeke, u ook bedankt voor uw lieve reactie.

  Geliefde broeders/zusters, Gods zegen toegewenst en groet van Albert.

 2. Frank 21/01/2022 om 12:49 am

  Jammer dat u niet op mijn vraag reageert, maar dat is ook niet verplicht natuurlijk.
  Dus dan maar even een korte reactie op je zin,
  “Ik heb het woord vaak onder de loep genomen”.

  Hier een “loep” om te beginnen, even een greep Bijbelteksten daarover,
  Romeinen 1:18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.
  Romeinen 2:8 Maar dengenen, die twistgierig zijn, en die der waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden;
  Romeinen 3:5 Indien nu onze ongerechtigheid Gods gerechtigheid bevestigt, wat zullen wij zeggen? Is God onrechtvaardig, als Hij toorn over ons brengt? (Ik spreek naar den mens.)
  Romeinen 3:9 Veel meer dan, zijnde nu gerechtvaardigd door Zijn bloed, zullen wij door Hem behouden worden van den toorn.
  Efeziërs 5: 6 Dat u niemand verleide met ijdele woorden; want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid.
  Kolossensen 3:6 Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid;
  1Thessalonicensen1:10 En Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Denwelken Hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, Die ons verlost van den toekomenden toorn.
  1Thessalonicensen5:9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging der zaligheid, door onzen Heere Jezus Christus.
  2 Thessalonicensen 2: 7 Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alrede gewrocht; alleenlijk, Die hem nu wederhoudt, Die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden.
  2 Thessalonicensen 2:
  9 Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen;
  10 En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden.

  Jood en Griek
  Romeinen 3:10 Maar heerlijkheid, en eer, en vrede een iegelijk, die het goede werkt, eerst den Jood, en ook den Griek.
  Romeinen 1:16 Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.
  Jeremia 30:7 O wee! want die dag is zo groot, dat zijns gelijke niet geweest is; en het is een tijd van benauwdheid voor Jakob; nog zal hij daaruit verlost worden.
  Jeremia 30:10 Gij dan, vrees niet, o Mijn knecht Jakob! spreekt de HEERE, ontzet u niet, Israël! want zie, Ik zal u uit verre landen verlossen, en uw zaad uit het land hunner gevangenis; en Jakob zal wederkomen, en stil en gerust zijn, en er zal niemand zijn, die hem verschrikke.

  Verdrukking en benauwdheid
  Romeinen 3:9 Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen, die het kwade werkt, eerst van den Jood, en ook van den Griek;

  En ik zal afsluiten met,
  Romeinen 2:5 Maar naar uw hardigheid, en onbekeerlijk hart, vergadert gij uzelven toorn als een schat, in den dag des toorns, en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods.

  En voor wie denken niet door de grote verdrukking te moeten gaan, Jacobs benauwdheid of Gods dag des toorns, laat u niet verleiden.

  Romeinen 1
  18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.
  19 Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard.

  Mattheüs 10
  11 En in wat stad of vlek gij zult inkomen, onderzoekt, wie daarin waardig is; en blijft aldaar, totdat gij daar uitgaat.
  12 En als gij in het huis gaat, zo groet hetzelve.
  13 En indien dat huis waardig is, zo kome uw vrede over hetzelve, maar indien het niet waardig is, zo kere uw vrede weder tot u.
  14 En zo iemand u niet zal ontvangen, noch uw woorden horen, uitgaande uit dat huis of uit dezelve stad, schudt het stof uwer voeten af.

  Groeten, Jan

 3. Hallo Jan de Luc,
  Ik ben niet Jehova Getuige, Hervormd, Katholiek, Gereformeerd, Zevende dag Adventist of welk ‘merk’ dan ook. Hecht hier ook totaal geen waarde aan en dit zijn dingen die uiteindelijk bedacht zijn door de mens, waar de boze dus heel blij van wordt. Met het opplakken van deze etiketjes is de deur geopend naar tweedeling onder gelovigen. En dat wil de duivel.
  Als ik tijdens het evangeliseren op straat iemand een vraag wil stellen, en het is toevallig een gelovige, dat krijg ik gelijk de tegenvraag “van welke kerk ik ben”. Of “welk geloof heeft u ?”…
  Of lopen verwaand weg en roepen geirriteerd “ik heb mijn eigen geloof”… Daar word ik verdrietig van. Zo VEEL onwetendheid en zo WEINIG bemoediging van deze lauwe christenen.
  Nee het geloof moet je geen etiketjes geven alsof het consumenten producten zijn die in de schappen van de kerksupermarkt liggen….. Er is maar EEN GOD en EEN GELOOF.
  Jan, ik ben gewoon een Christen die de bijbel zo goed mogelijk tegen het licht probeert te houden, wat God ook van ons verlangt. En er is maar EEN bijbel. Ik lees zelf het meest de Oude staten vertaling en King James versie. Ik denk dat het uiteindelijk ons doel is, niet om gelijk te krijgen, maar om zo dicht mogelijk bij het gelijk te komen.
  Jan, Gods zegen gewenst broeder !!

 4. Esther dank je, Fijn dat je op dezelfde lijn zit en het ook zo ziet. Ik heb het woord vaak onder de loep genomen, maar ik kan er ook inderdaad niets anders van maken dan een post-trib opname.

  Gods zegen
  Frank

 5. DEZE is voor ons ALLEMAAL. Uit de 1e PASSION

  Syb van der Ploeg – Ga in mijn schoenen staan
  https://www.youtube.com/watch?v=r8iAecbHwa4

  Als ik nou jou was, en jij dan mij was, als dat zou kunnen
  En wij konden kijken, in elkaars hoofd, met elkaars geest
  Als je alles, kon bekijken, met andere ogen
  Dan zou je zien, dat je steeds ziende, blind bent geweest

  Ga in mijn schoenen staan
  Ga in mijn schoenen staan
  Had je mijn schoenen aan
  Wat had jij gedaan?
  Ga in mijn schoenen staan

  Jouw hele wereld, is net zo ruim, als jij kan denken
  Wat je wil zien, dat zie je om je heen
  Dus wees voorzichtig, in je oordeel, over een ander
  Wie zonder zonde is, die werpe de eerste steen

  En wat je zaait, wat je zaait, zal je ook oogsten
  En jij en ik, zijn in wezen allemaal één

  Ga in mijn schoenen staan
  Ga in mijn schoenen staan
  Had je mijn schoenen aan
  Wat had jij gedaan?
  Ga in mijn schoenen staan

  Al dat gedonder, in de wereld, om steeds hetzelfde
  Verkeerde volk, verkeerde gods, verkeerde huid
  Weet je, als ik vleugels had, net als een engel
  Dan vloog ik naar de hoogste bergtop, en schreeuwde het uit
  Ja, dan vloog ik naar de hoogste bergtop en schreeuwde het uit
  Ik schreeuwde het uit
  Ik schreeuwde het uit
  Had je mijn schoenen aan
  Wat had jij gedaan?
  Ga in mijn schoenen staan

  Ga in mijn schoenen staan
  Ga in mijn schoenen staan
  Had je mijn schoenen aan
  Wat had jij gedaan?
  Ga in mijn schoenen staan

  ;-{> Ik wil, dat Gods graan, de orkaan zal doorstaan!

  Ze zeggen altijd dat de laatste loodjes het zwaarst wegen.
  Als je een berg op fietst, is het laatste stukje naar de top vaak het steilst…

  Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. (Mattheüs 24:13)

  En de Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus.
  (2 Tessalonicenzen 3:5)

  Met een liefdevolle broederlijke groet,

  Michaël

 6. Hallo Xander…
  Gaat het wel goed met u??
  ik dacht, even kijken bij Xander, en even een reactie aan Michaël geven , toen zag ik dat het bericht er nog steeds opstaat van gisteravond.

  Ik schrok toch wel, mijn eerste gedachten gingen toen eerst naar u toe.
  Is het erger geworden of misschien een dag niet helemaal goed??
  Houd u het nog wel vol??
  Wat een vragen ineens van mij.
  Ik neem u mee in onze gebeden, en wil u zo veel sterkte wensen, en ook van onze Vader en Jezus onze Heere.
  Soms mis je wel eens het echte contact. Een hand, of een bemoedigende omhelzing.

  Doe maar rustig aan… u bent nu zelf echt even het belangrijkste.
  Hier een lied voor u Xander…u heeft Hem altijd nodig….
  https://www.youtube.com/watch?v=QCV5t8wRBI8

  Veel lieve groeten, en vaders zegen en liefde om u heen, en de mensen die u dierbaar zijn.
  Esther.

 7. @ Albert 18/01/2022 om 11:29 pm

  Beste broeder Albert,

  Mijn hartelijke dank voor uw ‘beknopte’ oprechte getuigenis, die ik vier keer gelezen heb. Ik vind ‘m prachtig, en heb daar heel veel respect voor. Het was een plezier om te lezen. Het laatste gedeelte was echter nog mooier. Dat u zelf op een later tijdstip ‘de mensen die zich bij het medium hadden aangesloten’ tot Jezus heeft kunnen en mogen leiden. En u bij dat alles Gods kracht, macht en autoriteit heeft mogen zien. Dat zijn de juiste bewoordingen, Albert. Ik hou(d) echt van uw manier van schrijven. Zoals bijvoorbeeld ook: ‘’Hij is echt een persoonlijk God, betrokken bij wie wij zijn. We zijn niet een pionnetje op een Goddelijk schaakbord.’’ Zo is dat, en mooi ook dat we dat mogen ervaren en kunnen delen met elkaar op dit forum. Met Dank aan Xander!

  Jezus zei al: ‘’Herken de tekenen’’ en dat gaat mijns inziens niet alleen over de tekenen van de eindtijd, maar ook over de tekenen die we van God op ons ‘dagelijkse’ pad krijgen. Heel veel mensen merken het niet eens op. En anderen doen het altijd weer af met: ‘Dat is toeval.’ En bij een kleine groep raakt het hen tot in het diepste van hun ziel, opent het hun ogen, en brengt het verandering. Het belangrijkste is, dat ‘we’ er op zijn minst voor open moeten staan, al is het maar voor 1%. En als we echt met hart en ziel op zoek gaan naar Hem,of naar de Waarheid. Dan zullen we Hem vinden.

  Jeremia 29:13-14 (HSV)
  U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart.
  Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE,…

  Sommige mensen zeggen: ‘’Ik heb God niet gevonden, Hij heeft mij gevonden.’’ En ook dat is een mogelijkheid. U gaf daar een mooi voorbeeld van. Dat we dat soms in eerste instantie (nog) niet willen. Maar dat God dan anders beslist. Hij weet echt wat het beste is voor ons. En voor degenen die tot geloof zijn gekomen, of nog zullen komen. Lag het voor hun geboorte al vast dat ze de Heere Jezus als hun verlosser zouden aannemen. Hij kende ons al voordat we geboren waren. Hij weet hoeveel haren we op ons hoofd hebben. Hij weet al wat we zullen zeggen voordat we gesproken hebben. Enz. Enz. Enz. Het staat allemaal gewoon in de Bijbel beschreven.

  Een vriend van mij, die ik sinds 1991 kende, kwam uit een schippersfamilie. Hij zei eens tegen mij: ‘’Mijn idee is dat de ‘eindbestemming’ wel vastligt, maar dat we zelf de vrijheid hebben om te laveren. (Laveren betekent bij het zeilen een bochtig parcours varen. Overdrachtelijk gezien betekent laveren: niet direct op het doel afgaan maar via tussenhandelingen dat doel bereiken.)

  Ik vond dat toen, (in het vorige millennium) een mooie uitspraak, waar ik het ook mee eens kon zijn. Tijdens mijn openbaringen ben ik er zelfs van overtuigd geraakt dat het inderdaad zo is. En heb ik telkens weer benadrukt dat wij met onze vrije wil (bewust of onbewust) precies dát doen, zoals het al vastlag. En dat geen enkel mens dat kan veranderen. Omdat God regeert! Jezus leerde het ons al, met het Onze Vader: ‘’Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.’’

  Ik kan daar uit eigen ervaring vele mooie voorbeelden van geven. Ik was daar in dit schrijven al mee begonnen, maar toen ik het terug las dacht ik: ‘’Ik spring nu van de hak op de tak.’’ Ik had namelijk een gebeurtenis uit 2012 beschreven, haalde daarna een gebeurtenis uit 2016 aan, en wilde toen doorgaan naar een gebeurtenis uit 2009, naar het begin. En dacht bij mezelf: tja, ik heb ook zo veel te vertellen, waarbij ik meteen aan de volgende tekst moest denken. Psalmen 40 vers 6 (NBV)

  ‘’Veel wonderen heeft u verricht, veel goeds voor ons besloten, Heer, mijn God. Niemand is te vergelijken met U! Wil ik erover spreken, ervan verhalen, het is te veel om op te sommen.’’

  En dit kan ik echt beamen. Zodoende heb ik besloten dat het beter is om mijn ervaringen en getuigenissen in chronologische volgorde, en in delen te gaan schrijven i.p.v. door elkaar heen. Zodat het overzichtelijker blijft. Ik wilde daar eigenlijk (zoals ik eerder schreef) vorig jaar september al mee beginnen. Maar omdat ik de reactie van de moderator verkeerd opgevat had, heb ik dat toen nagelaten. Sinds vandaag heb ik begrepen dat ik hier mijn ervaring mag delen, zolang ik geen namen noem van personen die betrokken waren/zijn bij mijn situatie. Wat voor mij geen enkel probleem is.

  Ik denk niet dat ik, net als u, in staat zijn om iedere dag een gedeelte te posten. Aangezien ik alles nu voor het eerst op papier zal moeten zetten. Maar wie weet? Ik heb in ieder geval al een oplossing gevonden hoe er probleemloos van het ene deel naar het andere deel teruggeklikt kan worden, door de link van mijn posting, nadat het geplaatst is, meteen te kopiëren, en later onderaan mijn verdere postings te zetten. Dan is een klik genoeg om het vorige gelijk in beeld te krijgen.

  @ MODERATOR

  Mag ik met uw goedkeuring dan boven mijn getuigenissen als titel: ‘De Ωpenbaring van Michaël’ zetten, zoals ik dat eerder ook al deed? Met daarachter dan deel 2, deel 3, enz. voor het onderscheid?

  Dit is te hoogdravend Michaël, houd het bescheiden en klein en stel uzelf niet in het middelpunt.
  Gebruik uw ( nick) naam, 1, 2 enz. Mod.

  Ik zag gisteren dat Nicole (op 18/01/2022 om 12:57 pm) en Bundy op (18/01/2022 om 3:13 pm) teksten hebben geplaatst, waarvan ik nu al – ter bemoediging – kan zeggen dat die teksten waar zijn. En waarvan ik later zal vertellen op welke manier die Bijbelteksten werkelijkheid werden.

  “Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. ” (Johannes 16 : 13) HSV

  “Wees dus niet bevreesd voor hen, want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. ” (Mattheüs 10:26) HSV

  “Want er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden; en er is niets gebeurd om verborgen te blijven, maar opdat het in het openbaar zou komen.” (Markus 4:22) HSV

  “Want er is niets bedekt wat niet geopenbaard zal worden, en er is niets verborgen wat niet bekend zal worden. ” (Lukas 12:2-3) HSV

  “Hij openbaart diepe en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, want het licht woont bij Hem.” (Daniël 2:22) HSV

  Ook wil ik alvast duidelijk maken dat hoewel ik straks: Ik zei dit, ik zei dat, of: ik deed dit en toen gebeurde dat, zal schrijven. Ik niet het belangrijkste ben. Mijn woorden zullen dat wel zijn omdat die zullen getuigen van de betrouwbaarheid en de waarheid van de Bijbel. Dus alle eer aan de Heer, want zonder Hem, zijn wij niets. Dus ik ook niet.

  Beste broeder Albert, over de 3x dat Jesaja 43:1 op mijn pad kwam, zal ik in het vervolg schrijven.

  Ik wens u, en alle anderen die meelezen, Gods rijkste zegen.

  Met een broederlijke groet, Michaël

 8. Beste Wybe,
  Heb even info uit de link bekeken, en het viel mij al snel op dat dhr Haneveld OOK de toorn op een hoop gooit met de verdrukking. Als je vanuit deze basis een pre of post trib opname wilt behandelen dan loop je het risico dat de profetien uit hun verband worden getrokken.
  Allereerst wil ik vermelden dat de bijbel MIJ duidelijk maakt dat er GEEN onderscheid meer wordt gemaakt tussen de heidenen en Israel. Lees alleen al Romeinen, Efeziers en Joel 2:28
  ‘Heel Israël’ zijn allen die door bekering en opnieuw geboren worden ingegaan zijn in het nieuwe verbond (op dezelfde olijfboom geent). U kent mijn standpunt dat ik duidelijk lees in de bijbel dat de gelovigen door de verdrukking gaan. De argumenten die hiervoor bestaan hebben niet of nauwelijks een eigen interpretatie nodig. Dat kan ik helaas niet zeggen van de verzen die worden aangehaald als steun voor een pre trib opname. Ik zou aan u willen vragen wat voor u de 2 of drie belangrijkste verzen zijn waarin (bijna) letterlijk staat dat de gelovigen VOOR de verdrukking worden OPGENOMEN.
  Wybe, ik wacht uw antwoord af. Gods zegen broeder.

 9. Nicole schreef: 19/01/2022 om 2:41 pm

  Hallo lieve Nicole….
  Toen ik jou schrijven las, begreep ik dat wel.
  Je bent niet alleen daarin… velen van ons hebben wel dierbaren die we niet kwijt willen raken.

  Je zou ook kunnen bidden of de Heere Jezus jullie daar de moed en kracht voor geeft.
  Voor al onze dierbaren, van al die mensen alleen al bij Xander op de site, wordt veel gebeden… ook kunnen we bidden of de Heere hun harten opent voor Zijn genade en liefde.
  En vraag gerust om de rust voor jullie… die alleen van onze Heere Jezus afkomt.
  Hij weet het en ziet ook jullie strijd daarin.
  Ik vind zoiets ook moeilijk hoor, Nicole. En velen met ons.

  Maar er is iets wat wij niet weten, dat wij niet in hun harten kunnen kijken.
  De Heere kan dat wel. HIJ alleen ziet wat in hun harten leeft.
  Laten wij op HEM vertrouwen, Hij weet wat Hij doet.

  Het staat trouwens in Openbaring 21 : 5, dat Jezus zegt,
  “” En Hij Die op de Troon zit, zei: IK maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: schrijf, want de woorden zijn waarachtig en betrouwbaar”.
  Er zullen wel meer teksten zijn.

  Lieve Nicole, voor jou en je dochters, veel sterkte maar vooral de rust, liefde van de Heere Jezus om jullie samen heen. En er wordt ook gebeden voor jullie en jullie dierbaren, door mede broeders en zusters.
  Liefs van mij, Esther.

 10. @Nicole. Lieve Nicole, ik snap uw punt. Bij ons net zo… Mijn man en ik en oudste kinderen vinden het verschrikkelijk maar idd; ‘kunnen ons er beter bij neerleggen, moet wel want je veranderd er niets aan immers. Mijn jongste (ook een meisje) vindt het wel wat erger want ze heeft maar een vriendin die ‘wel gelooft’, zoals het meisje zelf aangeeft maar er niet veel mee doet. De rest niet. Ook zij vind dit verschrikkelijk! Ze praat er gelukkig (wat ik erg fijn vind) veel over met ze en probeert ze ook van alles te vertellen en over hoe het hier wordt etc etc maar tot dusver maar 1 meiske die er nu meer mee bezig is. Gelukkig begrijpt ze wel al steeds meer dat zij er ook niets meer aan doen kan en we bidden dagelijks dat als ze nu niet tot geloof komen er dan een zaadje is geplant dat ze in de verdrukking tot geloof komen! Meer kun je niet. Maar moeilijk blijft het!
  Wat betreft over uw stukje over logeren; ik snap u punt maar wees maar gerust ook al zal u onder de douche staan en uw kind op weg naar huis op de fiets: u komt beide samen bij Jezus aan. Maak u geen zorgen!! Dit komt echt goed!
  Ondanks dat u al zei het komt goed voelde ik toch sterk het verlangen om u moed in te spreken en u sterkte te wensen!
  Hartelijke groet Moeke.

 11. Beste Frank 19/01/2022 om 1:07 am

  Dank voor je uitgebreide schrijven en natuurlijk wil ik daarop best wel reageren.
  Maar wat mij in je schrijven opvalt is dat je uitleg erg sterk op de J.G. uitleg lijkt.
  Dus ik vraag het je gewoon op de man af.
  Dus mijn vraag, ben je een overtuigd J.G. of ex J.G. gelovige?
  Toch wel belangrijk, anders spreken we uit twee verschillende Bijbels.
  En met twee verschillende Bijbels is elke discussie volkomen zinloos.
  Hoor graag van je.

  Groeten, Jan

 12. Ik krijg altijd een opgewekt gevoel als ik een regenboog zie. Ik vind het een wonder van de natuur. Vandaag begreep ik het, toen ik deze tekst van hoop onder ogen kreeg:

  Genesis 9:8-17
  Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: ‘Hierbij sluit Ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. Ik sluit met jullie dit verbond: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen Mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde. Wanneer Ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, zal Ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. Als Ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal Ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft. Dit,’ zei God tegen Noach, ‘is het teken van het verbond dat Ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb.’

  Een regenboog is dus Gods belofte dat hij de wereld nooit meer door een grote vloed zal vernietigen.

 13. Beste Nicole. Vertel je dochter dat Jezus de moordenaar die naast hem aan het kruis hing meenam naar het Paradijs. Dit samengevat: je weet nooit wat mensen in de laatste seconden alsnog beslissen, niets staat vast.

 14. Misschien kan iemand van jullie mij raad geven. Mijn oudste dochter (14) heeft Jezus Christus in haar hart en zij verheugt zich op de opname. Echter, zij vreest dat haar vader en bijna al haar vriendinnen daar niet voor in aanmerking komen. Dat geldt ook voor een aantal van mijn dierbaren (waaronder mijn allerbeste vriendin die ik inmiddels 40 jaar ken), maar ik kan mij daar beter bij neerleggen, wetend dat ieder een keuze heeft en ik weinig tot geen invloed heb op de keuze die een ander heeft gemaakt.

  Zij is regelmatig verdrietig als zij eraan denkt dat zij achterblijven. Dat snap ik heel goed, want daar denk ik ook wel eens over na. Dat gun je niemand, zelfs je vijand niet, dus zeker je dierbaren niet. Ik heb haar dan ook weinig verteld over de verdrukking en Gods toorn en eerlijk gezegd ben ik geneigd om daarover te liegen als ze daar meer over wil weten. Ik lieg nooit tegen haar, maar nu twijfel ik. Mede omdat ook gezegd wordt dat Jezus Christus ervoor zal zorgen dat alle verdriet en pijn die men heeft gekend zal verdwijnen, dat je een nieuw lichaam krijgt (zo heb ik het begrepen, maar ik ken de teksten hierover niet goed). Dus waarom zou ik haar ongerust maken over iets waar zij zich na de opname niets meer van kan herinneren, denk ik dan.

  Steeds als zij dit ter sprake brengt bid ik met haar en vragen wij samen of Hij ook onze dierbaren wil opnemen. Onder het mom van: “nee heb je, ja kun je krijgen” zeg maar.
  En ik merk dat ik het geen prettig idee vind om haar bij een vriendin te laten logeren. Ik doe het wel, maar dan bid ik die avond dat Hij nog even wacht met de opname tot ze weer thuis is, bij mij. Omdat ik niet weet of en hoe zij anders mee kan komen. Ik ga niet zonder mijn kinderen. Als ik hier over bid krijg ik overigens de reactie: “maak je daarover geen zorgen, ik zorg ook voor je kinderen, zij zullen jou volgen”. Klinkt gek misschien dat ik dat ‘hoor’, maar meteen daarna weet ik gewoon dat ik mij daarover geen zorgen hoef te maken en voel ik mij gerustgesteld.

  Nu ik dit schrijf ben ik ervan overtuigd dat Jezus Christus ervoor zorgt dat mijn dochter geen vragen zal gaan stellen over de Verdrukking en Gods toorn. Zodat ik daar niet over hoef te liegen (waardoor zij zich nog meer zorgen gaat maken over de achterblijvers) of het ga bagatelliseren. Ondanks dat deel ik dit bericht toch met jullie, mijn nieuwe dierbaren.
  Lieve groet, Nicole

 15. 19/01/2022 om 11:20 am

  Zeer bedankt XanderTeam en zal me beperken tot uitsluitend geloofsinhoudelijke bijdragen

  MVG

 16. Een snelle reactie adhv wat Frank schreef:
  Ik ga met hem mee in het feit dat wij hier waarschijnlijk veel meer “voor de kiezen gaan krijgen” dan veel gelovigen denken. Dat blijkt zo mogelijk wel uit de snelheid waarin de intensitieit van waanzin rond ons heen toeneemt. Echter 1 punt wat ik wil in brengen en voor mij ook ooit een grote eye-opener was is het feit voor wie de grote verdrukking is! De grote verdrukking is voor het totale volk Israel op aarde, zowel de 10 als de 2 stammen. Dit zal de grote loutering zijn waarna een deel van het volk Jezus zal aanroepen en aannemen. Hierna zullen pas de oordelen over de volkeren komen. Om deze zienswijze uit te diepen raad ik aan om de studies van Ab Klein Haneveld te lezen op https://vlichthus.nl/category/klein-haneveld/
  Ik ben er wel van overtuigd dat beide (de grote verdrukking en het oordeel over de volkeren) niet voor de gemeente bestemd zijn. Wij zullen echter wel ten volle alle barensweeen mee maken tot het moment dat de grote weerhouder wordt weggenomen en daarmee de gelovigen niet meer (zichtbaar) op aarde aanwezig zijn. Hierna pas zal de zoon van het verderf zich kunnen openbaren en de 7 jaar inleiden.

 17. @ Moderator, u schreef:

  ”U kunt hier uw verhaal kwijt Michaël, zolang u geen namen noemt van evt. betrokkenen in uw situatie Mvg. Mod.”

  Mijn hartelijke dank voor uw reactie. Met vriendelijke groet, Michaël

 18. Zeer geacht Xanderteam, dit zou ik graag willen delen!

  Onthutsende video: Arts vertelt patiënt geen vaccins te nemen omdat ze binnenkort worden ingetrokken

  https://www.frontnieuws.com/onthutsende-video-arts-vertelt-patient-geen-vaccins-te-nemen-omdat-ze-binnenkort-worden-ingetrokken/

  XanderTeam de Heere God is onze Geneesheer! Hallelujah!

  Beste Nieuw Begin. We begrijpen uw behoefte om informatie te delen, echter dit is een Geloofsforum waar de focus ligt op inhoudelijke bijbelse discussies. Als we uw links gaan publiceren dan wordt de focus verlegd, en komen er weer reacties op uw links. We zullen het deze keer laten staan. Mvg. Mod.

 19. Frank schreef: 19/01/2022 om 1:07 am

  Hallo Frank… is was verbaast en heel blij over uw reactie naar Jan de Luc.
  Ik lees het zelf ook zo. Ik kan er ook geen andere voorstelling van maken.
  Dat de grote verdrukking niet hetzelfde is als Gods toorn.
  Al een paar maal heb ik dat geschreven bij Xander.
  Grote verdrukking en Gods Toorn zijn twee totaal verschillende gebeurtenissen.

  Eerst de grote verdrukking … pas daarna Gods toorn.
  Met Gods toorn zijn alle gelovigen die echt bij Jezus horen… écht wel opgehaald.
  De bekende teksten uit 1 Thess. 4 : 13-18.

  Openbaring 16 begint met een stem uit de hemel, en Die zegt ” Ga en giet de schalen van de toorn van God uit over de aarde.
  TOORN lezen we… niet de grote verdrukking, die was/is dan al geweest.
  In vers twee lezen we aan wie als eerste die kwaadaardige en schadelijke zweer bij mensen krijgen… Bij mensen die het merkteken van het beest hebben.
  Dan lezen we het hele hoofdstuk over de schalen van Gods toorn.

  In Openb. 16… een angstaanjagend toekomstbeeld voor alle ON-gelovigen.
  Al die mensen die Jezus bloed en Zijn redding… ook voor hun… vertrapt hebben.

  “Vreselijk is het te vallen in de handen van de Levende God”. Zonder Jezus.

  Gevaarlijk om al die grote en belangrijke gebeurtenissen door elkaar te halen.
  Hoe erg voor al die broeders/zusters die de grote verdrukking moeten doorstaan… en dan worden zij niet opgenomen.
  Omdat men het hun leert, dat zij vooraf opgenomen worden.

  Het is ook voor mij… een enorme waarschuwing…
  WAT leer of vertel ik aan andere mensen??? Wat een verantwoording.

  Frank, Vaders sterkte, en hartelijke groet, Esther.

 20. @Albert: Goedemorgen Albert! Bedankt voor uw lieve reactie!! U begrijpt het precies! 🙏🏼
  Ik las u reactie bij Michaël; Woow! Zo heftig en tegelijk zó mooi en ontroerend!!! Wat goed en dapper dat u dat hier durft te delen!
  Wonderlijk ook hè hoe God u na al die jaren duidelijk maakte waar uw angst vandaan kwam.
  En uw bekering, hoe vele jaren daar over heen gingen; inplaats van ‘knip’ in één keer tot de Heer komen….
  Het zal wel allemaal zijn bedoeling hebben. En wat heerlijk dat er nog zovelen tot geloof zijn gekomen! Ja God’s wegen zijn wonderlijk en voor ons vaak niet te begrijpen. Nogmaals bedankt voor uw oprechte getuigenis, echt heel bemoedigend om te lezen!
  Lieve groet en God’s zegen, Moeke.

 21. Beste Jan de Luc,
  Ik wil eigenlijk kort zijn. Maar wat mij keer op keer opvalt is dat de toorn van God gelijk wordt gesteld met de grote verdrukking. Volgens mij is dit onjuist en schept daarom vaak verwarring.
  Gods toorn = wat God de wereld aan gaat doen. De grote verdrukking = wat Satan/mens de wereld aan doet. Bewaren van ure der verzoeking: God verzoekt niet, dit doet Satan. Maar God bewaart ons ten tijde van die verzoeking die wij krijgen gedurende de verdrukking van Satan en mensen. 1Kor.10:13 Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Dus wij zullen gewoon op bovennatuurlijke wijze door God worden beschermt (bewaard), Hij is dan met ons in onze strijd, de Heilige Geest geeft ons kracht, moed en de juiste woorden om mee te spreken. Wij zullen niet vrezen als wij gedood worden… immers onze ziel zal altijd gered worden.
  De uitdrukking ‘bewaren” word ook vaak uitgelegd door de pre trib aanhangers als “opnemen”.
  Dit is ver gezocht. Als ik mijn vleeswaren bewaar, dan zeg ik ook niet “mijn vleeswaren zijn opgenomen’… Neen, ze worden bewaard/beschermd op een plek voor het verderf.
  Jezus zegt niet voor niets: houd vol, zodat niemand uw kroon nemen, HOUD VOL TOT HET EIND. JOH 17:15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze. Deze tekst zegt toch genoeg nietwaar ?? En dan… als Jezus wederkomt dan haalt hij alle nog levende gelovigen, die hun kroon hebben vastgehouden, standgehouden, die met lijdzaamheid hun lot hebben gedragen/ondergaan en de gestorven gelovigen omhoog naar de wolken net voordat Hij dus zijn TOORN laat losbarsten bij het laatste zegel waar de schalen van zijn gramschap beginnen(de natuurrampen/eindafrekening/wraak). Dus zoals Jezus zei: als ik wederkom zal het gaan zoals in de dagen van Noach: welnu, dat klopt, want Noach werd ook gered van Gods Toorn, dus: de zondvloed! en de goddelozen kwamen om. Het zal net zo gaan als in Sodom en Gomorra, welnu, dat klopt ook, daar werd Lot met familie ook gered van Gods Toorn, vuur en zwavel, en de Goddelozen kwamen om.
  Dus: we worden bewaart (beschermd, gesterkt, bijgestaan) die 7 jaar als we verdrukking krijgen, maar we worden opgenomen (weggehaald, gered, omhoog getrokken) als daarna Gods Toorn (rampen) losbarsten.
  Dit is mijn visie, ik kan het persoonlijk niet anders zien. Zo staan er nog vele teksten in de bijbel
  die geen of weinig eigen interpretatie behoeven. In tegenstelling met de teksten die een pre trib opname zouden moeten ondersteunen. Nogmaals: dit is mijn persoonlijke visie, ik kan niet voor anderen spreken. Ik hoop dat jullie er toch wat aan hebben. Gods zegen en wijsheid toegewenst.

 22. Beste Moeke.

  Geeft niets hoor dat de reactie wat later kwam.

  U en uw man voelen al aan dat er iets niet klopt als preken gaan over Gods oordeel over specifieke personen. En dat er een naar gevoel ontstaat bij sommige sprekers. Dat is de werking van Gods Geest die het u ingeeft. Dat is de ‘zachte’ stem van God.
  Ook uw besef, het weten dat het God was die u genezen heeft toen u nog jong was, dat is diezelfde ‘stem’ van Gods Geest. Zijn aanrakingen veranderen onze harten zodat zijn liefde mag en kan binnenstromen. Dat maakt ons dankbaar en verlangend naar Hem, naar Jezus.

  Diezelfde Geest geeft ons rust, vrede en kracht midden in een wereld die in paniek raakt en in brand staat.

  Gods zegen en groet, Albert.

 23. Albert, geen probleem, heb ondertussen de meeste stukken gelezen die in het verleden door u over de opname zijn geplaatst. Zoals verwacht kende ik de meeste van deze argumenten al.
  U weet hoe ik in de regel over deze zienswijze denk. Ik blijf bij de post trib opname, omdat ik daar toch persoonlijk de meest duidelijke verzen over vind in de bijbel, waarbij overigens nauwelijks een interpretatie nodig is, omdat het er eigenlijk letterlijk staat zonder omwegen. Dit kan ik helaas niet zeggen van de pre trib argumenten… Maar dat is mijn mening. Laten we het maar houden op het feit dat we gewoon onze olielampen gevuld moeten hebben…elke dag. Gods zegen en het beste

 24. Beste broeder Michaël.

  Als ik dan lees over Jesaja 43:1 ‘Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.’ dan stokt even mijn adem. Whoow. Dat is zo’n voorbeeld van wat ik bedoel met ‘Wie God nu echt is.’ Daar is nog zoveel meer over te schrijven, inderdaad een eigen topic waardig. Hij is echt een persoonlijk God, betrokken bij wie wij zijn. We zijn niet een pionnetje op een Goddelijk schaakbord, Hij heeft zijn enige Zoon opgeofferd om ons persoonlijk te kunnen roepen en redden. De vraag is altijd weer, kan Hij ons ook bereiken? Willen we wel en hebben we zaken in de weg staan? En indien zo, dan is Hij het die de weg weer vrij wil maken, ons wil reinigen, ons hart weer wil vullen met Zijn liefde. Wij hoeven ons alleen maar over te geven en alles bij Jezus brengen (1John.1:9).

  Ik denk dat u gelijk hebt, dit forum is bij uitstek een geschikte plaats om onze getuigenissen uit te wisselen. Het kan tot bemoediging en opbouw dienen voor anderen. We kunnen gewoon eens proberen hoever dat werkt. Gelijktijdig mag Xander ook mijn emailadres aan u doorgeven, ik zou graag met u in contact willen komen.

  Beste Albert, we zouden graag de geloofsgesprekken centraal willen houden opdat onze gasten van elkaar kunnen leren en ondersteunen. Mvg. Mod.

  U heeft mogen ervaren dat God u riep. Eigenlijk ging dat bij mij ook zo, met misschien één groot verschil. Ik had me twee keer helemaal in de problemen gewerkt. Twee keer heeft Hij me met heel veel genade er uit gehaald. Bij de eerste keer heb ik zijn kracht en macht gezien en heb ik Zijn verlossing aangenomen. De tweede keer heeft God mij gered uit zelfveroorzaakte problemen toen ik al een christen was. Bij die tweede keer heb ik pas echt Zijn hartslag ontdekt. Toen pas ging ik zien Wie God nu echt is. Recent is er een nieuwe fase gekomen om de rijkdommen te ontdekken in het van God afhankelijk zijn. Als je geen andere keuze hebt (inmiddels had) dan jezelf helemaal aan Jezus over te geven, dan mag je zien dat God ook ECHT voor je aanwezig is, elk moment weer wanneer dat nodig is. Uw broer Christiaan zal dat zeer zeker ook ontdekt hebben.

  Die eerste keer van genade zal ik hier nu kort(?) proberen te beschrijven.
  Als heel jong kind zag ik ’s nachts dingen van de duisternis en ‘voelde’ ik de aanwezigheid van een individu (of individuen) in mijn slaapkamertje, ‘het’ wilde zich opdringen aan mijn lichaam. Dat was doodeng en als dat gebeurde dan ik schreeuwde alles bij elkaar. Als mijn ouders me dan uit bed namen was het voor een tijdje weer weg. Jezus heeft me nog niet eens zo lang geleden laten zien dat dit was voortgekomen nadat een buurman met mijn vader glaasje gingen draaien in huis. Mijn moeder was hier niet bij aanwezig. Geen van allen leeft nog en het was mij nooit verteld. (Voor wie niet weet wat glaasjedraaien is, hiermee wordt geprobeerd om doden op te roepen om in contact te komen, iets wat God ons verbiedt te doen).

  Het werd toen als nachtmerries afgedaan en als een kind verder goed functioneert keek men in die tijd niet verder. Met periodes ging dit door tot in mijn tienertijd en de angst veranderde steeds meer in nieuwsgierigheid naar wat er toch in dat onzichtbare domein zou zitten. Ik ging het opzoeken en al spoedig kon ik dingetjes oproepen. Sommige dingen kon ik zelfs reproduceren in aanwezigheid van anderen. Het groeide later uit tot een medium waar meerdere mensen bij aansloten. Tijdens de seances heb ik nooit satan of boze geesten willen oproepen, ik zocht in mijn naïviteit de doden voor wijsheid, gedreven door mijn nieuwsgierigheid. In diezelfde naïviteit dacht ik zelf altijd in control te zijn, totdat ik zag dat enkele personen die ik er bij had betrokken ernstig in geestelijke nood waren geraakt. Er kwamen zelfs vervloekingen. Hierover voelde ik mij schuldig want ik had ze er bij betrokken. Via het medium ging ik God aangeroepen om Hem te vinden(…) en de vloeken te verbreken. Nadat ik dat had gedaan was het medium helemaal veranderd, er volgde daarna alleen nog maar chaos en hectiek. Niets lukte meer en het werd heel beangstigend, letterlijk spookachtig. Ook in de nachten werd het onrustig.

  Zeer kort daarna had mijn beste jeugdvriend via straatevangelisatie Jezus als Verlosser aangenomen. Hij was wel eens aanwezig geweest bij ‘mijn’ medium en hij vertelde in de huiskring/gemeente daar over. In eerste instantie had hij mij niets over zijn bekering verteld maar ik had het gelijk in de gaten, er was iets met mijn vriend ‘gebeurd’, ik kende hem niet meer, alsof hij een vreemde was geworden.
  Na een tijdje vertelde hij me over Jezus. Ik reageerde heftig en vond het onvoorstelbaar dat iemand met gezond verstand hier in kon trappen(…) Wat hij ook probeerde, het dreef onze vriendschap helemaal uit elkaar.

  Hij is samen met de gemeente waar hij zich had aangesloten heel intensief voor mij gaan bidden, meer dan een jaar lang. In die tijd zag hij dat de vriendschap steeds verder afbrokkelde, maar gelukkig liet hij zich daar niet door ontmoedigen en hield hij vol om voor me te blijven bidden. Wat hij niet kon zien was dat God iets deed met die gebeden, God was mijn hart aan het veranderen. Ik begon dingen in de natuur op te merken, wonderen van de schepping etc. die ik nooit eerder had opgemerkt. Hoe een bloem uit de knop kwam, wonderen van de bloedsomloop in je lichaam en veel meer.

  Na anderhalf jaar zocht ik zelf weer contact met mijn vriend en begon ik over Jezus te vragen. Telkens als hij iets had verteld kapte ik het weer af, want ik wilde niet ‘bekeerd’ worden. Toch bleef mijn nieuwsgierigheid en dan vroeg ik weer verder, enz enz. Wat heeft hij een geduld met me gehad. Op een dag vroeg hij of ik Jezus als Verlosser wilde aannemen. Ik vond het wat eng maar wist ook dat het echt was, en heb ja gezegd. Toen ik samen met hem (en nog iemand) ging bidden (ik sprak zin voor zin na om Jezus te vragen voor vergeving en redding en om in mijn hart te komen wonen) kwam er een onbeschrijfelijke rust en vrede over me. Ik heb echt Jezus aanraking ervaren en raakte in tranen. De dagen daarna, waar ik ook kwam, iedereen was vrolijk, blij en opgewekt. Alsof met heel de wereld iets was gebeurd, dat duurde wel een dag of drie. De vriendschap was volkomen hersteld, er was dankbaarheid in mijn hart gekomen. De rust en vrede bleven en ik heb voor het eerst in mijn leven in de Bijbel gelezen, alleen ik begreep niets van wat ik las.

  Daarna kwam er nog een tijdje van strijd en heb ik alles afgesloten, alles weggegooid wat ik bij seances had gebruikt en alles laten ontbinden. Heb me aangesloten bij de gemeente van die vriend en ging studies volgen. Enkele jaren later heb ik andere mensen die zich bij het medium hadden aangesloten tot Jezus mogen leiden. Bij dit alles heb ik Gods kracht, macht en autoriteit gezien, zijn liefde zag ik een beetje als ‘vanzelfsprekend’. Daarover later meer.

  Dit in een notendop, de eerste keer dat God mij redde.
  Misschien is alles een beetje heftig, ik wacht nu eerst maar even af of het wel past op dit platform.

  Gods zegen en mijn broederlijke groetjes, Albert.

 25. Beste Frank 18/01/2022 om 4:05 pm

  Met respect.
  Wat mij wel opvalt, zo na het lezen van de laatste dagen aan reacties, is dat pre/mid rapture aanhangers schijnbaar een stuk vrolijker door het leven gaan.
  Het lijkt erop dat je erg lange tenen nodig hebt om door die vreselijke dag des oordeels heen te komen.
  Alhoewel, eigenlijk ook wel logies, het blijft een mooie gedachte dat God veel liefdevoller is als God “ons” via het volbrachte werk van Jezus, “ons” apart zet voor die vreselijke aankomende dagen.
  Ik haal mijn vreugde in ieder geval uit deze tekst, nogmaals.

  Openbaringen 3
  10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.
  11 Zie, Ik kom haastelijk; houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

  En zo is al mijn hoop uit dat woord “haastelijk” als muziek in de oren en daarmee laat ik mij niet door gepikeerde reacties mijn “kroon” en hoop op dat “haastelijk” ontnemen.
  En het mooie dat “wij” gered worden door het volbrachte werk van Jezus en niet alsnog gelouterd moeten worden met aardbevingen, vallende sterren, waggelende aarde, aangevuld met vuur uit de hemel en algehele verwoestingen die blijkbaar ingekort moet worden anders er geen vlees zal overleven.
  Nee, niets van dat alles, omdat Hij al “ons” vuil al volledig weg gewassen heeft.
  Mooi hé,
  Ik zou als ik jouw was toch nogmaals, maar dan eens echt onbevooroordeeld, het pre/mid rapture bestuderen.
  Ik slaap er in ieder geval een stuk rustiger van dat ik niet door dat stukje van hagelstenen een talent groot en in grotten moeten bidden “val op mij”.
  Wat allemaal te voorkomen is door de opdracht van “gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard” ter harte te nemen.
  Doe er je voordeel mee.

  Groeten, Jan

 26. Beste Frank.
  Ik heb dat zwijgen verkeerd opgepakt. Mijn oprechte excuses.
  Gods zegen, Albert.

 27. @Amo. Aanvulling; ik zeg altijd maar ik leef wel op deze wereld maar niet ín deze wereld! Bedankt voor uw stukje.
  Groet!

 28. @Amo. Amen Amo! Volledig mee eens! Ik voel me ook zo vaak een vreemdeling hier en zelfs bij christenen ontdek ik vaak dat ze helemaal compleet met de wereld meegaan en dat het ‘gezonde verstand’ even kwijt blijkt te zijn….
  Zodat ik me zelfs met sommige christenen niet altijd fijn voel, die vinden dan dat ik te veel overdrijf met de sabbath, geen varkensvlees eet etc., dat ik geen vaccin neem geen films enzo kijk en ach u weet het.
  Bedankt!
  Hartelijke groet van Moeke.

 29. @Mod.: Aha zit dat zo… Wat fijn, die uitleg! Bedankt nu snap ik het. Ja ik had me het dus al eerder verbeeld, toen dacht ik nee dat kan niet dat verbeeld ik me vast! Maar dus toch niet🙂 Fijn dat u het even toelicht dan kan ik vaker even terugscrollen zodat ik dan alles nog wel te lezen krijg. Had ik het dus toch vaker goed gezien. Bedankt hoor! Groetjes Moeke én sterkte en God’s Zegen met u ziekte!! Fijn dat u nog steeds zoveel artikelen plaatst, zeer waardevol en wordt gewaardeerd!

 30. Esther, dank u voor uw lieve reactie. Het is de eerste positieve reactie op mijn diverse online gebeden. Ik had eens een medewerkster van Radio Maria aan de telefoon en die zei tot mijn verbijstering dat Radio Maria Rome volgt. Wat de paus zegt dus. Ik volg Jezus. .In mijn onnozelheid dacht ik dat Radio Maria ook Jezus volgde. Niet de pausen en zeker deze huidige paus niet. Dat is een politieke paus die zijn ambt misbruikt. Kerk en Staat moeten gescheiden blijven anders krijgen we in ons land ook al een sharia gedoe. Geef aan de keizer wat van de keizer is en aan God wat van God is. Eigenlijk is alles van God Abba Vader U behoor ik toe.

 31. @Albert. Hallo Albert, ook voor u excuses dat ik zo laat reageer. Ik had u en Peter (en meer) er nu ineens tussen staan en gisteravond nog niet, heel vreemd. Maar in elk geval hartelijk dank voor uw reactie!
  Wat een super duidelijke uitleg. Waardevolle aanvullende informatie!
  Nou wat ik ook vreemd en raar vind dat hij het tijdens zo’n dienst zo vaak over Trump heeft en over andere zaken die aan het licht zullen komen en dat de veroordeling voor hun nabij is. Mijn man vond dat nogal merkwaardig in een kerkdienst….
  Ik, zoals ik al schreef, krijg gewoon een heel naar gevoel erbij en ook bij Robin. Ik kan er niks aan doen, mss is het wel helemaal verkeerd van mij maar mijn gevoel heeft me nog nooit bedrogen!
  Wat u idd ook schrijft over dat alle techniek enzo nu klaar is dan denk ik ook ja maar dat gaat dan toch helemaal niet weer veranderen?? Dat kán toch niet? Dat ze nu ineens alles gaan opgeven dat alles weer min of meer verdwijnt en dat al die mensen die een vaccin hebben genomen nu ineens weer beter worden. Dat gaat er bij mij gewoon niet in. Dat gaat alleen maar door en wordt alleen maar erger. En de rest van wat u schrijft ook: echt alles alles is er echt helemaal klaar voor!
  Ik heb zelf ook zo sterk het gevoel dat het elk moment kan gebeuren! Het mag mij van mij ook, ik ben er zo klaar voor… Mijn hele gezin Godzijdank ook. Toen ik nog heel jong was moest ik een zeer zware operatie ondergaan. Toen heeft de Heere Jezus mij genezen en dat moment, dat máchtige moment dat vergeet ik nóóit weer! Dat ongelooflijke gevoel dat door mij heen ging en ik was genézen! Op hetzelfde moment volledig gezond, Halleluja!! Niks geen operatie meer en tot op de dag van vandaag gezond! Ik had gelijk wel naar de hemel willen vliegen en daar willen blijven!! Ondanks dat ik nog zo jong was… Daarom verlang ik er denk ik ook zo erg naar. Niet dat ik geen leuk leven heb hoor ik heb een geweldig leven ben dik gezegend met een heel rijk en gezond leven, zelfs met een lieve man en kinderen en ben echt heel heel erg gelukkig. Maar toch dat verlangen naar de Heer dat is zóveel groter! Soms denk ik ben ik nu egoïstisch om dit graag te willen en de rest hier maar achter te laten. Nee absoluut niet!! Ik bid élke dag maar weer voor de mensen die het nu gewoon nog niet wíllen geloven en probeer zoveel mogelijk nog het woord aan mensen te verkondigen maar ooh ooh wat een tegenstand ervaar je en wát zijn er maar weinig die het willen horen, wat; je krijgt helaas vaker een boze reactie dan een normale. Maar bidden kun je blijven doen voor ze.
  Nogmaals bedankt en hartelijke groeten van mij! Moeke

 32. @ Albert 15/01/2022 om 6:29 pm

  Beste broeder Albert,

  Mijn hartelijke dank voor uw reactie. Ik neem aan dat u mij niet wilt verontrusten, en zodoende pas op een later tijdstip wilt reageren over diegene uit uw omgeving. Dat waardeer ik van u.

  U schreef dat u ‘toen’ had willen doorvragen over mijn getuigenis van 09/09/2021. Als u vragen heeft mag u die gerust stellen aan mij, zeker omdat u schrijft dat daar een getuigenis in ligt die in uw ogen kostbaar is om met anderen te delen. Ik schreef toen ook dat er eigenlijk nog veel meer gebeurd en afgegeven is, waar ik later meer over wilde vertellen. Maar als ik de reactie van de moderator goed begrepen heb, wil het Xanderteam niet dat ik vanwege onbegrip en liefdeloosheid nog meer gekwetst wordt. Waar ik uit opmaak dat ik voor mijn eigen bestwil dus beter niet verder kan vertellen wat er gebeurd is. Of zou ik dat verkeerd opgevat hebben? Wellicht dat dát nu anders ligt, omdat een bepaald persoon heeft aangegeven om niet meer te zullen schrijven op het Geloofsforum…?

  U kunt hier uw verhaal kwijt Michaël, zolang u geen namen noemt van evt. betrokkenen in uw situatie Mvg. Mod.

  U schreef ook dat uw situatie van ‘uw tijd nu’ een beetje vergelijkbaar is, ook al is het anders dan mijn getuigenis. Dat idee heb ik ook heel sterk Albert. Onze omstandigheden zijn inderdaad anders, maar het uiteindelijke resultaat is hetzelfde, denk ik. Ook ik kon niets anders meer dan het gewoon te accepteren. Omdat ik anders iedere dag strijd zou hebben met mezelf en met de Heer.

  Ik vroeg me in 2010 namelijk af: ‘’Waarom ik? Zo bijzonder ben ik niet. Waarom heeft Hij niet bij Willem Alexander aangeklopt? Dit wil ik helemaal niet.’’ En dat dacht ik bijna een jaar lang. Totdat ik mij ging schamen omdat ik toen ik aan mijn broer Chris moest denken, die toen hij kanker kreeg zei: ‘’Waarom ik niet, en wel een ander?’’ Ik heb toen mijn hele leven eens onder de loep genomen, om uiteindelijk te concluderen dat het eigenlijk helemaal in overeenstemming is met mijn leven, en met wie ik ben. En dat ik mezelf eigenlijk verheugd zou moeten voelen dat Hij mij bij mijn naam geroepen heeft.

  Het is niet alleen het ID en het Boek die dat bevestigen. Het was mij ‘spelenderwijs’ al twee keer eerder duidelijk gemaakt door Hem, met de dingen die Hij mij op mijn pad gaf. En later nog een derde keer, en het was telkens weer d.m.v. dezelfde letterlijke tekst uit Jesaja 43:1 (NBG51) ‘’ Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt Mijn.’’ Over die gebeurtenissen zou ik ook wel meer willen schrijven.

  U schreef: “Ik zou zo graag meer willen vertellen van Wie God nu echt is, zijn wonderlijke wegen met ons, zijn wonderen in onze levens. Het is zo bemoedigend en opbouwend.” Dat is het zeker Albert. En omdat het een getuigenis is van ons geloof, en wat ons geloof ons gebracht heeft. En hoe de Heer daar werkzaam in is, en hoe Hij ons leidt en tekenen geeft. Terloops of heel direct. En hoe het ons andere inzichten heeft gegeven en ons ‘ten goede’ veranderd heeft. Lijkt het mij, dat het Geloofsforum daar bij uitstek een geschikte plaats voor is. Voor die getuigenissen hoef ikzelf niet specifieke privé informatie te geven. En in mijn schrijven hoef ik andere personen ook niet per se bij hun naam te noemen.

  Ik begrijp dat het voor u weer anders ligt, terwijl u er graag over wilt vertellen. Misschien dat we het gewoon moeten proberen, om te kijken tot hoever we daarin komen, zonder in persoonlijke details te treden. Zodat het in ieder geval ook tot bemoediging voor anderen kan zijn. Ikzelf zou graag willen horen wat u te zeggen heeft over: ‘Wie God nu echt is.’ Wat op zich weer een topic zou kunnen zijn voor het Geloofsforum. Hoe denkt u daarover? Of zal ik aan Xander vragen of hij u mijn e-mailadres wilt toesturen? Dat is misschien ook een optie. Ik hoor het graag van u, geliefde broeder Albert. Ik wens u Gods zegen,

  “Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker Jezus Christus.”
  (Titus 2:13) HSV

  Met een hartelijke broederlijke groet, Michaël

 33. @Peter. Hallo Peter, bedankt voor je reactie en sorry dat ik nu pas reageer… Heel vreemd; gisteravond had ik Mira, Nicole en Bundy er staan en nu ineens stond u en Albert er ook! Ja en nog meer berichten. Zo vreemd net of dat er bij mij nu pas bij tussen is geplaatst…🤔
  Dat is niet zo vreemd omdat de ene reactie sneller leest dan de andere en die dan alvast geplaatst wordt en daarna de reacties die meer tijd vragen om te lezen. Mod.

  nuja het staat er gelukkig, waarvoor dank!
  Ja klopt, ik had Kenneth Copeland er idd ook bij zien staan en ik dacht gelijk hmm dat weet ik niet, dat klopt niet…
  (Bedankt voor de linkjes! Fijn)
  Wat fijn die extra aanvulling over het boek openbaring. Dat zal ik allemaal meenemen in het gesprek.
  Ik heb hier veel aan. En het maakt ook voor mijzelf veel duidelijker over hem🙂
  Ze moet er natuurlijk mee doen wat ze zelf wil maar ze was zo enthousiast en ik had gelijk al mijn bedenkingen..
  En ze vond het fijn als ik er ook eens naar keek en kíjk zie hier; ineens heel veel mooie en nuttige reactie’s!
  Ik krijg ook helemaal geen rustig en goed gevoel bij hun diensten, eerder dat ik er onrustig van wordt…
  En dat vind ik voor mijzelf altijd al een teken.
  Hartelijke groet van mij!

 34. De algehele gekte en de algehele hysterie die dagelijks tot ons komt via de media, maken dat je je steeds meer een vreemdeling voelt in deze wereld. Deze wereld is een vreemde hysterische wereld geworden. Een troost is dat de bijbel dit ook zegt.
  We lijken te worden beheerst door een generatie die niet meer met de bijbel is opgegroeid en derhalve geen rotsgrond meer onder de voeten heeft en meewaait met alle hysterische winden. Zelfs niet meer in staat tot nuchter nadenken.

 35. Hallo Peet,
  Ik zeg AMEN op uw gebed.

  Dank u wel, zo spontaan. De Heere geeft ons zo veel.
  Zoveel om dankbaar voor te zijn. En een geweldige toekomst die voor ons ligt.

  Lieve groet, en Peet, Vaders zegen.
  Esther.

 36. Esther, je ziet het helemaal goed volgens mij.
  Kan enkel AMEN zeggen.

  Gods zegen.

 37. Beste Albert,
  Even het volgende, over dat zwijgen gesproken, dat sloeg op MIJZELF. Ten tweede maak ik niemand belachelijk, het is belachelijk dat u dit beweert. Ik probeer altijd correct te blijven.
  Ik heb het idee dat u nogal snel licht geraakt bent. En nogmaals…. ik ken alle belangrijkste argumenten van de pre tribbers !!!!!! Heb gewoon geen zin meer in een ellenlange discussie.
  Mijn standpunten zijn duidelijk en die van u ook, basta.
  Gods zegen

 38. @Moeke
  18/01/2022 om 10:42 am

  Dat is heel slim gezocht van je !
  Dank voor je antwoord natuurlijk .
  Zoals er staat : In het einde zal alles aan het licht komen .
  Dat is voor mij weer een bevestiging dat dit toch echt de eindtijd is , afgezien van al het andere natuurlijk .
  Jij ook een prettige dag gewenst .
  Mvg : B .

 39. Hallo aan allemaal….

  Ik las vluchtig iets over Billy Graham.
  Ik ga daar niets op zeggen…
  Dat de meningen over deze man/broeder verdeeld zijn, dat wist ik al langer.

  Ik heb erg veel bemoediging gehad en nog steeds, één van zijn laatste boodschap.
  waar ook nog twee geweldige getuigenissen tussen staan.

  Het gaat totaal niet om hem, maar om het kruis van Jezus. Een boodschap die men niet graag wil horen, zelfs hier en daar ‘gelovigen’, krijgen de kriebels.

  Misschien ook voor u Moeke.. niet om het u moeilijk te maken… maar om een andere kant te zien van Billy Graham. Hij is in dit filmpje 95 jaar.
  Het gaat om Christus Jezus en het kruis. Voor ons, dát was de enigste reden dat Jezus kwam, om te sterven als Lam voor Zijn Vader… om onze zonden te dragen.

  Dat is de boodschap die Billy Graham in dit filmpje laat zien.
  Ik weet dat ook dat er mensen zijn die Billy Graham met scheve ogen aankijkt, zo gezegd.
  Maar deze boodschap gaat alleen over onze Heere Jezus Christus.

  Het gaat niet om de spreker….maar om onze Heere en Verlosser Jezus het Lam Gods.

  https://www.youtube.com/watch?v=B5LE8mMQLNE

  Liefs voor allen, Esther.

 40. “De waarheid is een belangrijk vreedzaam wapen.”

  ‘Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.’ (Johannes 16: 13-14)

 41. Jan de Luc schreef: 17/01/2022 om 9:49 pm

  Hallo Jan de Luc…
  Gelukkig dat de Bijbel iets anders leert over de 144.000
  Dat wijst op de stammen van Israël, waar alleen de stam Dam niet tussen staat maar Manasse.

  Het zit u schijnbaar erg hoog over J.G.
  Niet te veel aandacht aan schenken, zou ik zeggen.

  Laten wij en velen met ons maar vast houden aan de Heere Jezus Christus.
  Daar moeten wij het van hebben… en niet dat kinderachtige gedrag onder elkaar.

  Vaders zegen, en hartelijke groeten, Esther.

 42. Beste Frank.
  Eerder schreef u nergens in de Bijbel te kunnen vinden dat… waarop ik u op 50 stuks wees. U negeert dit en stelt alles al te weten, allang zelfs. Vervolgens schrijft u nooit te beweren gelijk te hebben. U lijkt helemaal geen uitwisseling te willen, afgaande op uw woordkeuzes lijkt het zelfs op het belachelijk willen maken van andere meningen.

  Ik denk dat u in één ding volkomen gelijk hebt, ik doe er wijs aan tegen u te zwijgen.
  Daar zou een spreekwoord met parels aan toegevoegd kunnen worden, maar dat zal ik niet doen.

  Albert.

 43. @Bundy. Hoi! Aah wat lief, bedankt voor het zoeken. Dat is aardig! Ik kon het ook niet vinden maaar ik dacht ineens als ik nu eens xandernieuws en billy graham intyp op google en jawel; hebbes. Dus ik heb het gevonden. Nu even vluchtig doorgelezen maar vanavond ga ik me er eens in verdiepen. Heel bedankt! Weer iemand ‘van zijn troon’ gevallen. En zo komen er steeds meer!
  Ja die opwekking gaat er binnenkort komen zoals ik vanuit het filmpje begreep, ook onder de kinderen.
  We zullen het zien. Ik ben angstig voor al die mensen die hem volgen en min of meer ‘aanbidden’ dat ze buiten de realiteit leven, niet meer zien in welke tijd we leven en straks de boot gaan missen. Binnenkort zie ik mijn vriendin weer en zal ik het erover hebben. Bedankt voor uw medeleven! Hartelijke groet en een fijne dag!

 44. Ik plaatste tot voor kort gebedjes over covid op de online kapel van Kerk In Nood maar die werden al snel gecensureerd en ik moest op het matje komen van een hooggeplaatste katholieke ome maar daar ben ik niet op ingegaan. Men vertelde mij dat ik stellingen poneerde.????? Ook op Radio Maria werden mijn gebeden voor het live Rozenkrans gebed elke dag om 12,15 uur niet gewaardeerd en werd er live op de radio met een credo gedreigd. Ik zou toch graag Onze Lieve Heer online willen bedanken in een gebedje. Dus ik probeer het hier maar. Lieve Vader, nog bedankt dat ik dennennaalden thee heb gevonden. Het zou tegen spike eiwitten helpen maar dat kan ik niet bevestigen want ik weet daar te weinig van en bovendien ben ik niet gevaccineerd op Jouw advies. Maar het helpt me enorm tegen de vochtophopingen in mijn benen. Mijn enkels blijven nu dun. En nu liet Je mee weer paardenkastanjecapsules vinden die helpen blij bloedproppen van covidvaccins en andere bloedsomloopzaakjes. De paardenkastanje speelde een grote rol in mijn leven. Ik heb de kastanjeboompjes ook een tijdje op de vensterbank gekweekt maar ik heb nooit geweten dat de paardenkastanje ook medicinaal gebruikt kon worden. Leuk. Lieve God laat er alsJeblieft geen 2G maatschappij ontstaan in ons landje. Geef ons heden ons dagelijks brood.( en andere spullen die we gewoon nodig hebben) In Jezus Naam, amen.

 45. @Moeke
  17/01/2022 om 11:08 pm

  Dank voor je reactie . De verkiezingen daar en hier zie ik net als jij .
  Heb tot Aug . 2021 teruggezocht naar het artikel over Billy Graham maar kan het helaas niet meer vinden .
  In Amerika heb je zelfs het welvaartsevangelie waarin het God zijn voornaamste doel is dat de leden van de gemeente rijk worden .
  Ook roepen die lieden vaak over een grote opwekking in deze tijd , dat is volgens Bijbelkenners uit het verband gerukt omdat na de zeven jaar horror een groep uitverkorenen het evangelie onder alle volkeren op aarde zal gaan verspreiden .
  Ik ben blij dat Dieleman al bij je bekend is , maar ik heb hetzelfde : de één komt uit dezelfde tekst met hele andere conclusies dan de ander .
  Heel veel sterkte gewenst .

 46. Peter schreef: 17/01/2022 om 5:59 pm

  Hallo Peter… ik moest eerst goed lezen wat u schreef.

  U schreef: ”””Wat mij altijd weer opvalt is dat mensen vers 24 van Romeinen 11 te kust en te keur citeren – wij volken zijn geënt op Israël en dan stilzwijgend maar aannemen dat daarmee alle beloften van God aan Israël, op de volken zijn overgegaan”””.

  Romeinen 11, is al lang een heet hangijzer tussen gelovigen.
  Over vers 24 heb ik het totaal niet gehad…. Wat wilt u dan daarmee zeggen??

  Of is het zoiets verschrikkelijks dat wij heidenen volgens Rom. en Galaten, Efeziërs enz. enz. in Jezus Christus er gewoon bij horen??
  Dat wij heidenen Gods geheim waren…
  Efeziërs 3 : 1-7. vers 6 staat wat Gods geheimenis was.
  Dat wij heidenen door ons geloof in Christus óók nageslacht van Abraham zijn.
  Galaten 3 : 29, “En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen”.
  Paulus schrijft naar Galaten… een gemeente uit de heidenen.
  Alles is geestelijk.

  Er bij horen… is compleet iets anders als dat ieder maar roept en mekkert dat wij de plaats van Israël hebben ingenomen… ook wel vervangingsleer genoemd. Daar geloof ik niet in.

  God is nooit gestopt met Israël, lees Handelingen maar eens.
  Het enige verschil ziet hierin… dat het nu via Christus Jezus gaat.
  En ja… het is wat groter geworden, wij heidenen zijn alleen maar toegevoegd, door ons geloof in de Heere Jezus.
  Enge woorden hoor schrijf ik nu. Gelukkig kan iedereen dat zelf lezen in de Bijbel.

  Het is niet moeilijk… Jezus heeft Zelf die scheidsmuur weggebroken tussen Jood en Griek.
  Het is de duivel… die wil alleen dat ieder die muur weer opbouwt, waardoor er enorm veel verdeeldheid ontstaat.
  En… als gevaarlijkste, dan staat Israël boven Christus Jezus.
  En dat gebeurd, héél erg veel.

  Peter, Vaders zegen en hartelijke groet van mij Esther.

 47. @Bundy; Hallo Bundy. Bedankt voor uw reactie!
  Ja, klopt! Dit is volgens mij ook zo iemand die heel veel geld verdiend aan zijn uitzendingen en het idd ‘breed’ heeft! Hij schrijft ook boeken maar hij krijgt ook heel veel geld van de mensen idd. Je kunt ook geld storten zag ik.
  Het komt op mij over als een sekte… Hij staat er altijd en zegt the Lord spoke to me en dan komt het. Nu wil ik ėcht niet zeggen dat dit niet kan hoor! Ik weet dat dit kan, maar zó vaak en bij zoveel mensen…🤨 Zoals die diensten er ook aan toe gaan of die van Robin…. Eerst heel lang ‘muziek’ waar ik de kriebels van krijg en dan zegt hij wat hij heeft gehoord. Ook daar storten mensen massaal geld.
  Hij (Kunneman) had het ook heel veel over Trump en dat die nog terug komt viel me op. Nu kan dat ook want die verkiezingen zijn, net als hier, ook vals gegaan maar goed. Hij beweert dat het allemaal goed komt, dat er een grote opwekking komt etc…
  Nu ik denk dat niet maar duizenden dus wel, want hij heeft heeeel veel volgers! En ontmaskering van velen in Amerika, oa Obama en Hillary Clinton. Ik vind het maar moeilijk. En ik geloof het eigenlijk ook totaal niet.

  Aah jakkie nee, Billy Graham? Nee dat wist ik niet! Ik heb boekjes van hem maarre nu ik dit weet?! Nee dat wist ik niet. Ik ga dit morgen gelijk hier lezen. Is vast nog wel te vinden. Bedankt zeg! Bah, je kunt tegenwoordig ook bijna niemand meer vertrouwen hier op deze wereld!
  Jaap Dieleman ben ik op geabonneerd op you tube en kijk ik ook graag naar idd!
  Ook ik geloof in de opname en ook dat hij heel snel komt. Ik weet dat er veel in de bijbel weg is gelaten en ook in is verdraaid, maar volgens mij klopt het meeste nog wel. Ik lees ook de statenvertaling, soms geen doorkomen aan, maar vind dit de beste. En voor de King James is mijn engels niet goed genoeg. Maar ik houd me hier maar aan vast en geloof dat Jezus écht voor ons terug komt en dat we niet door, nog meer, ellende heen hoeven!
  Er zijn ook nog nooit zóveel mensen wakker vind ik als op dit moment en zovelen die het gevoel hebben dat de opname dichtbij is. Dat moet toch wel al een teken zijn?
  Hartelijke groetjes van Moeke!

 48. @Nicole; Hallo Nicole! Bedankt voor uw reactie.
  Ja nou ú dus óók al? Ik krijg ook steeds vaker ‘zulk’ soort dingen! Zo vreemd. Ik denk dat dit echt aan de eindtijd ligt: om ons te gaan laten twijfelen… En dat daarom ook zoveel ‘ profeten ‘ opstaan. Kijk als eentje nu nog zulke dingen ziet en hoort; maar zoveel? Mijn twee zusjes hadden er ook nog nooit van gehoord zeiden ze gisteren.
  Ik geloof oprecht in de opname en vraag me zo vaak af waarom we hier nog zijn😔😔 Naar mijn idee hadden we al weg moeten zijn! Maar we zijn er nog steeds…
  We zitten echt wel in het seizoen hoor én ik denk steeds aan de jaarweek van Daniël en het is nu bijna tijd! En dat móét toch kloppen? Zo staat het immers in de bijbel! Dus volgens mij kan het dus niet anders of het is écht bijna zover! In maart of april begint Gods nieuwe jaar en dan is, volgens velen, de tijd om want (plus 7 jaar verdrukking) is het dan 2029 en is Israël 80 jaar oud.
  Ja, 2021 maar in maart/ april begint 2022 eigenlijk en dat schijnt dan de uiterste datum te zijn… Eigenlijk is het 2021 maar het kon in 2029 ook nog.
  Ja ik weet het ook allemaal niet hoor maar ik geloof nog steeds echt in een opname.
  Bedankt voor uw linkjes, fijn ik heb ze opgeslagen en ga ze morgen lezen. Ik heb eentje vluchtig al even bekeken. Maar morgen heb ik meer tijd.
  Ik weet niet, ik denk toch echt dat er een opname komt en die komt volgens mij ook heel snel.
  Als ik dan lees dat we niet op Hem moeten wachten en net als Hem gaan leven, natuurlijk moet dat, maar we moeten ook waakzaam zijn. Met voldoende olie in onze kruikjes… Én de opname staat toch echt in de bijbel. Ik denk dat het net voor de oorlog gaat gebeuren en ook die staat voor de deur… En het is bijna het jaar 6000.
  Maar wat u schrijft is zo waar, er komen steeeds meer dingen aan het licht, mensen worden wakker en er gaan straffen komen. En dat is dus precies wat zij óók zeggen… En het gekke is, sommige dingen komen nog uit ook!
  Ik vind het moeilijk. Bedankt voor uw mooie bijbeltekst! Zo is het!!
  Ik heb het net als u ik geloof in de opname en verheug me er ontzettend op. Ik kan gewoon niet wachten! Hoop u daar te zien!!!
  Dat lijkt me leuk!
  Hartelijke groetjes van Moeke!

 49. Beste Peter 17/01/2022 om 5:59 pm

  Je schrijft precies de tekst uit Romeinen die ook al klaar had staan.
  Maar laat dat dan nu net het stukje zijn, dat de J.G. aanhangers niet willen horen.
  Anders komen ze niet aan die 144000 van hun “ware” JG gelovige die volgens hen in de hemel komen.
  En zo hebben ze nog wel meer een dikke gum gebruikt om hun “enige en echte bijbel” te schrijven.
  Aangevuld met het dictaat blad de wachttoren en dan bedoel ik dictaten hoe je hun bijbel en regels moet praktiseren.
  Hier is daar meer over te lezen geschreven door een ex J.G,
  https://wachttorenkijker.wimdegoeij.nl/de-wachttoren-geen-aankondiger-gods-koninkrijk/

  Maar wat we er wel uit kunnen leren is hoe gevaarlijk sektes zijn.

  Groeten, Jan

 50. @Mira; Hallo, bedankt voor uw reactie. Ja ik denk er net zo over hoor! Ik had het er gisteren nog met mijn twee zussen over en ik zei we weten dan wel niet precies de dag, maar toch wel het seizoen en dat is volgens mij, ons, toch echt wel nu! Dit kan toch niet weer beter worden? Gisteren nog weer wat gekeken, nu met mijn zusjes maar tja ik weet het niet hoor. Ik zou het echt raar vinden als dit ging gebeuren…
  Amir kijk ik nooit meer, sorry, maar sinds hij zijn vaccin heeft gehaald (waar hij eerst zo op tegen was) heb ik mijn bedenkingen bij hem. Ik kijk liever JD Farag.
  Hartelijke groetjes!! Moeke

 51. Esther, dank voor je reactie en Gods zegen.
  Albert, ik heb de meeste argumenten van pre-trib denkers allang bestudeert. En voor mij persoonlijk zijn het geen goede argumenten voor een pre-trib theorie. Ik zal nooit beweren dat ik gelijk heb, maar ben wel van mening dat in de bijbel meer argumenten staan voor een post-trib opname. De links die ik gaf was van een bijbelstudie die overeen kwam met mijn eigen zienswijze/onderzoek. Verder wil ik eindigen met een citaat uit Spreuken dat je niet wijs bent wanneer je weet te spreken, maar wanneer je weet te zwijgen. Dus bij deze. Gods zegen !

 52. Beste Moeke.

  Ik begrijp uw twijfel wel.
  Er wordt heel veel gezegd uit naam van God maar lang niet alles is uit God.
  Bundy heeft al het juiste antwoord gegeven, ik ben het helemaal met hem eens.

  Het volgende zou ik nog willen aanvullen.
  In 1John.4:1-3 staat dat we niet iedere geest kunnen vertrouwen maar dat we ze moeten toetsen. Er staat ook hoe je dat doet, wie belijdt dat Jezus God is die in het vlees is gekomen, is uit God. Voorgangers/predikanten/pastors die hier geen nadruk op leggen zijn ‘verdacht’. Een preek met Gods Geest zal altijd tot eer van Jezus zijn. Als in een preek deze kostbare naam niet of nauwelijks tot eer wordt genoemd, dan kun je afvragen of het uit God is. In de Bijbel staat ook ‘aan de vruchten herken je de boom’ Matt.7:16-20. Als een preek niet uit God is dan zie je vaak dat de spreker zichzelf of de organisatie uitdraagt. De preek brengt je dan niet dichter bij God en misschien geeft de preek zelfs het gevoel dat God je veroordeelt, of je te min zou vinden, of dat je het verdienen moet. Dat is allemaal niet uit God. Zijn liefde zou je hart moeten vullen en je vrij moeten maken.

  Dan terug naar uw vraag, mogen we de invullingen van de profetieën nu verwachten of kan dat nog (heel) ver weg zijn?
  Jezus vertelt in Matt.24, Marc.13 en Luc.21 over de tekenen die vooraf gaan. Ik denk dat we die tekenen nu kunnen herkennen. Er is in Jesaja en Ezechiel (o.a. Ez.37) (en elders) een belofte gedaan dat Israël weer een eigen staat zou worden en een belofte aan de generatie daarna. Het zou wat te ver voeren om nu hier alle referentie op te sommen. Er zijn op internet veel studies over te vinden.
  Israël is op 14 mei 1948 een zelfstandige staat geworden. Daar start het ‘aftellen’. Een generatie is 70-80 jaar. Het kan niet anders dan dat alles heel dichtbij is. Ook de huidige ontwikkelingen Rusland-Syrië-Turkije met Iran en Israël zijn heel bijzonder. Denk ook aan Damascus.

  Verder zie je de ontwikkelingen van het merkteken van het beest in Opb.13 steeds meer vorm krijgen. Alle techniek is nu klaar om iemand uit te kunnen sluiten van kopen en verkopen. En wat te denken van alle camera’s op straat en de plannen voor een social credit system en wat Daniel (Dan.7) beschrijft over de hoorn van de antichrist die vol ogen zit. Zie ook al de berichten op Xandernieuws van afgelopen maanden. Ik denk dat alles klaar staat en het wacht op het moment dat God de Weerhouder wegneemt. Dat duurt geen jaren meer, het is echt heel dichtbij.

  Gods zegen, Albert.

 53. @Nicole (bericht van 9:20 am dd 17/01)… de laatste alinea:
  “… Misschien is het aan ons – de mensen die Jezus Christus in zich hebben – om deze hel op aarde – voor eens en altijd – een halt toe te roepen. Misschien zijn wij inderdaad de tempel waarin Hij woont, die de Waarheid verkondigen en die het Licht gaan brengen. Samen. Wereldwijd. …3
  Amai Nicole! You TOUCHED my heart!
  Zei Jezus Zelf niet ergens (ik ken de Bijbel – nog – niet van buiten 😉 ) : “Mijn koninkrijk is niet van deze wereld” of zoiets als “het koninkrijk zit in u zelf”…
  Wait & see…
  Ikzelf zit er niet zo mee in over waar, wanneer hoe, wie wel of wie niet zal worden ‘opgenomen’, de Heer Jezus Christus tegemoet in de wolken…

  Maar ik ‘voel’ de laatste weken zelf een enorme drang om het evangelie in mijn woonbuurt en -wijk te verkondigen (via een aantal teksten in een gewone briefomslag, met daarin o.m. het ‘Onzevader-gebed’ – ook in een omzetting naar het klassiek Arabisch voor onze ‘allochtone medemensen’ – alsook mijn persoonlijk getuigenis van mijn GELOOF in onze Heer Jezus Chrstus, onze toekomstige Koning…

  Nogmaals: ik voel een soort van ‘eureka’ en zelfs ‘vreugde’ met die laatste alinea van uw bericht… You touched my HEART!
  Groetjes vanuit Antwerpen
  Cassandro

 54. Moeke schreef:
  16/01/2022 om 10:02 pm

  Ik heb even een paar video’s van deze Kunneman beluisterd en ik moet zeggen dat er aardige stukjes tussen zitten maar dat het erg veel over de man zelf gaat. Ik tel het aantal keren dat iemand ‘ik’ zegt en dat is voor mij een indicatie van oprechtheid.

  Verder trekt hij op met figuren als Kenneth Copeland, die gemene zaken heeft met de Paus en daarmee onderdeel is van de vorming van een wereldkerk/religie.
  https://www.youtube.com/watch?v=uA4EPOfic5A

  Als ik op youtube zoek op ‘Kunneman Trump’, dan krijg ik een flink aantal video’s, waar hij behoorlijk lovend is over deze vrijmetselaar/ jezuiet, misleider van rechts Amerika, met zijn ‘Operation Wharpspeed’. Zie:
  https://hijkomtmetdewolken.nl/heden/misleiding

  Als ik echter op youtube zoek op ‘Kunneman Revelation’ krijg ik niks.

  Veel christenen lijken het boek ‘Openbaring’ uit hun Bijbel te hebben gescheurd.
  Dat is erg gevaarlijk.
  Het maakt vatbaar voor de misleiding dat we een zichtbare terugkeer van Jezus niet nodig hebben en dat we het als christenen zelf voor elkaar moeten boxen. Alles in de Bijbelse profetieën wordt dan vergeestelijkt – zelfs de komst van Jezus met de wolken van de hemel.

  Een geliefde tekst van dit soort profeten is Lukas 17:20, waar staat:
  ‘Het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze; en men zal ook niet zeggen: Zie hier of zie daar. Want zie het koninkrijk is midden onder u.’

  Klap. Bijbel dicht. Daar staat het. Koninkrijk komt niet op waarneembare wijze. Punt.
  En men verzuimt dan twee verzen verderop te lezen:

  ‘Want zoals de bliksem bliksemt, die van het ene einde onder de hemel tot het andere einde onder de hemel weerlicht, zo zal de Zoon des mensen zijn in zijn dag.’

  Een charismatisch leider, die de hele goegemeente achter zich aan weet te krijgen is dan voldoende om velen mee te lokken in een vals systeem – bijvoorbeeld, dat van de antichrist.

 55. Esther schreef:
  17/01/2022 om 9:32 am

  ‘Wij heidenen zijn op dezelfde boom geënt. Wij hebben deel aan dezelfde belofte die ook aan Israël is gedaan etc, etc..’

  Wat mij altijd weer opvalt is dat mensen vers 24 van Romeinen 11 te kust en te keur citeren – wij volken zijn geënt op Israël en dan stilzwijgend maar aannemen dat daarmee alle beloften van God aan Israël, op de volken zijn overgegaan. Daarbij worden de verzen 25 en 26 echter volledig over het hoofd gezien.

  Romeinen 11:25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.
  26. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.

 56. Beste Frank,

  Ik constateer dat je op geen van de door mij gestelde vragen over letterlijke Bijbelteksten een antwoord geeft….

  Geen antwoord is ook een antwoord.

 57. Moderator,

  Op de 1 ste plaats veel sterkte en herstel toegewenst betreffende uw ziekte. Dank Tukker. Mod.

  Excuses, dit hoort niet op het geloofsforum , hoeft ook niet op het geloofsforum, wilde het gewoon laten weten, doe er maar mee wat u wilt maar ik wilde het toch laten weten , klopt we moeten er voorzichtig mee zijn , misschien was dit al bekend .
  Kijk eens naar Nine for news : 17-1 15.00 : “Vrouw krijgt bijwerking coronavaccin en krijgt vervolgens een eerlijke arts aan de lijn”

 58. @Moeke
  16/01/2022 om 10:02 pm

  Ik begrijp dat je kunt denken dat die Amerikanen gelijk hebben omdat ze extreem stellig zijn in hun preken en óók nog zeggen dat ze namens God spreken of zelfs Zijn stem gehoord hebben ..
  Mijn mening is dat ze enorm veel Dollars verdienen aan naïeve gelovigen maar na hun dood ben ik héél blij dat ik hen niet ben .
  We hebben op deze site kunnen lezen dat de beroemde Amerikaanse prediker Billy Graham die naast presidenten stond , de hoogste vrijmetselaarsgraad had en ook nog geld kreeg van de Rothschild’s .
  Dus satanisten die het geloof verkondigen en de Heer blijkbaar echt niet vrezen of misschien totaal niet geloven dat er na de dood iets is ..
  Zag laatst een NL schriftgeleerde in een you-tube film die 60 boeken had geschreven ( hoe vind je een uitgever ) en luidkeels verkondigde dat er geen opname zal komen .
  Van zulke personen zijn er in Nederland nog veel meer .

  Ik denk niet dat God zijn gelovigen achterlaat om Zijn straf op aarde te ondergaan en daar tussendoor de vernietiging door de antichrist te beleven .
  Een man die dit 1000 maal beter uitlegt dan ik is Jaap Dieleman , eenvoudig in te typen op you-tube .
  Iedere nieuwe “wachter “besluit hij met ; Tot volgende week ,tenzij de opname geweest is want dan ontmoeten we elkaar elders .
  Mvg Bundy
  https://www.youtube.com/watch?v=LKNsZK-461A

 59. Beste Frank.
  Een tijdje geleden is op dit forum 7 weken lang elke dag geschreven over ‘Opname vooraf’, het gaat om 50 onderbouwde overdenkingen. Een half jaar later verschijnt hier een bericht van een Frank dat er geen opname vooraf zou plaatsvinden. Prima, ieder zijn mening. Frank stelt dat het zijn eigen gedachtegoed is en verwijst naar meningen van anderen op Youtube. Op de vraag of hij die 50 overdenkingen op dit forum gezien heeft wordt niet gereageerd. Jammer, want veel van uw argumenten zijn daar aan bod geweest.

  In uw berichten doet u de zienswijze van andere mensen af als niet goed de Bijbel lezen en letterlijk: ‘Ga nou eerst eens onderzoeken wat Gods woord bedoelt met…’. Uitspraken als ‘geheime’ opname, gespreid bedje, oorstreling en fabels (=dierensprookjes) wekken bij mij niet de indruk dat u een echt dialoog met andere gasten zoekt.

  Ik wil nog één vraag bij u achterlaten, die u niet aan mij hoeft te beantwoorden, wat zou Gods doel van Week 70 zijn?
  Wellicht kan ik het beter hier bij laten.

  Groet, Albert.

 60. Hallo allemaal…

  Een leuk kort filmpje. Het verhaal stond ooit in ons Gemeenteblaadje.
  Vond het zo leuk om het verhaaltje… op een andere manier tegen te komen.
  Vast bij sommige al wel bekent, maar blijft mooi.
  Vooral de boodschap die er inzit. Héééél herkenbaar.

  https://www.youtube.com/watch?v=WXeWFf6SYiA

  Fijne dag allen, hartelijke groet, Esther.

 61. Frank schreef: 15/01/2022 om 3:26 am

  Hallo Frank, ik heb genoten van uw schrijven.
  Met hele grote lijnen denk en vooral geloof ik ook al deze dingen/punten die u aanhaalde.

  Ook wat u schreef, “”Voor God is er noch Jood noch Griek. Wij heidenen zijn op dezelfde boom geënt. Wij hebben deel aan dezelfde belofte die ook aan Israël is gedaan etc, etc..

  Zo geloof ik dat ook zeker. Het staat nota bene in Gods Woord de Bijbel.

  Ook voor u Frank, Vaders zegen u heen.
  Liefs, Esther.

 62. Moeke schreef:
  16/01/2022 om 10:02 pm

  Hier moest ik aan denken toen ik uw bericht las:

  Johannes 16 : 13 – 14
  ‘Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.’

 63. Moeke schreef:
  16/01/2022 om 10:02 pm

  Ik heb hetzelfde. Ik krijg sinds kort allerlei informatie onder ogen, waardoor ik ook ben gaan twijfelen over de opname. De meest recente info betreft een bijbelstudie met een andere ‘kijk’ op wat er in de bijbel staat:
  https://www.ontdekgod.nl/hoop/ (over de eindtijd)
  https://www.ontdekgod.nl/wederkomst/

  De boodschap die hier wordt verkondigd is dat de tempel in Israël 2000 jaar geleden al werd vernietigd, zoals voorspeld, en dat wij – de mens – de tempels zijn, dat Jezus Christus in ons is. En dat wij dus niet op Hem moeten wachten, maar dat wij moeten doen wat Hij zou doen.

  Ik ben geneigd om deze boodschap te geloven, omdat ik weet dat Jezus Christus in mij is. Daarnaast merk ik aan diverse berichten dat steeds meer waarheid aan het licht komt. Letterlijk en figuurlijk gaan mensen nu (laten) zien wat er allemaal mis is in deze wereld en welke mensen daar verantwoordelijk voor zijn. En zal Hij hen – via ons – de mensen voor al hun misdaden tegen de mensheid straffen.

  Maar waarom nu pas? Nadat er eeuwenlang zoveel onheil en onrecht heeft plaatsgevonden, er zoveel mensen zijn beschadigd en vermoord, de aarde is vergiftigd met pesticiden, dieren worden gemarteld vanwege de hebzucht van mensen, mensen nu zelfs worden vergiftigd met ‘vaccins’? Het lijkt wel alsof de hel op aarde regeert. Zo voelt het ook. Dus ja, ik verheug mij op de opname. Tegelijkertijd vraag ik mij af, mede doordat mensen nu wereldwijd in opstand komen of er wel een opname zal plaatsvinden.

  Misschien is het aan ons – de mensen die Jezus Christus in zich hebben – om deze hel op aarde – voor eens en altijd – een halt toe te roepen. Misschien zijn wij inderdaad de tempel waarin Hij woont, die de Waarheid verkondigen en die het Licht gaan brengen. Samen. Wereldwijd.

 64. Moeke om 10:02 pm

  Volgens betrouwbare bijbelleraren zoals Amir Tsarfati en Mark Hitchock
  is de opname van de echte christenen in deze wereld zee nabij !

  Deze schrijvers zijn zeer de moeite waard om te lezen, geven veel bemoediging.

 65. Beste Peter,
  Ik heb uw reactie gelezen, en ik moet eerlijk zeggen dat ik geen enkel argument heb kunnen vinden die uw zienswijze ondersteunen of mijn zienswijze doet veranderen. Ik heb toch het idee dat hetgeen u mij verwijt, dat dit juist op u slaat, als het gaat om strelingen voor het gehoor, en fabels. Ik heb het vermoeden dat u mijn eerdere betoog niet goed hebt gelezen. Ik heb een en ander duidelijk uiteen gezet, u kunt daar ook enkele antwoorden tussen vinden (o.a met betrekking op betekenis ‘ huis van mijn vader’ ). Ook de opmerking die u maakt over de opstandingen is niet relevant, de bijbel is daar duidelijk over wat de EERSTE opstanding is, ik gaf dat nota bene aan. Ik wil ook voorkomen dat dit een lange discussie wordt, u en ik hebben onze belangrijkste standpunten gedeeld, en daar gaat het nu om. Wij kijken allemaal met een andere bril naar de bijbel als het om bepaalde zaken gaat. Voor mij persoonlijk is de bijbel in enkele zaken zeer duidelijk en waar je op geen enkele andere manier omheen kunt. Ik krijg vaak de indruk dat mensen bepaalde zaken uit de bijbel zo graag ANDERS zouden willen lezen omdat het hun gehoor niet genoeg streelt, zodat zij wanhopig alles uit de kast trekken om de gewenste uitleg tevoorschijn te toveren (wishfull thinking), wat dus afbreuk doet aan het Woord en tevens misleiding is waar Paulus ons voor gewaarschuwd heeft. Ik sluit de discussie hierbij af en ik wens u alle goeds en Gods zegen broeder.

 66. Xander,
  naast de SRL-gelei van VSM, is het ook raadzaam om *magnesium citraat* te nemen in hoge dosis -( elke apotheek heeft ze ….

  ‘k wens je genezing toe …!!

 67. Hoi allen; een lieve vriendin van mij ‘gelooft’ sinds kort in de profetieën van Hank Kunneman, ene Robin (sorry ben zijn achternaam even kwijt) en nog meer van die Amerikaanse profeten. Zij heeft mij wat filmpjes gestuurd van you tube en ik ben er wat gaan kijken. Maar ik weet niet wat ik daar nu van moet zeggen hoor… Ze spreken geen enkele keer over de opname, ze denken dat de wereld nog wel vijftig tot honderd jaar meegaat en dat er een grote opwekking komt en dat alles nog wel weer goed komt! Nu persoonlijk denk ik dit totaal niet maar ik weet niet wat ik hier mee moet. Zijn dit nu valse profeten? Iemand die daar een idee over heeft? Ik heb haar beloofd om er wat van te kijken maar ik weet niet of dit wel ‘goed’ is… in de filmpjes ‘beweren’ ze dat ze dit echt van God doorkrijgen. Natuurlijk kan dit, natuurlijk! Maar zoveel mensen?
  Alvast dank voor jullie reactie’s. Groet Moeke

 68. @ Esther 15/01/2022 om 5:43 pm

  Lieve zuster Esther,

  Bedankt voor je welgemeende, eerlijke reactie, Psalm en gebed. In mijn geloof kan ik zonder zorgen zijn. Daar heb ik vertrouwen in, en ben zodoende in berusting. Maar nu, voor die andere persoon, voel ik me wel onrustig.

  Je schreef het al: ‘’Heel diep in ons denken zijn we bang dat zo iemand er misschien niet meer is, of zichzelf iets heeft aangedaan. We willen er zeker niet aan denken, maar zoiets kruipt ongemerkt wel in onze gedachten.’’

  Ja, dat klopt. Het houd mij bezig, maar ik blijf hopen en bidden op zijn veilige terugkomst.

  Liefs van mij aan jou, Esther. En Vaders zegen en liefde om je heen.

  Michaël

 69. Als je gelooft dat jouw redding uitsluitend afhankelijk is van het plaatsvervangende werk van Christus, kun je elke dag bereid zijn. Dan hoef je niet eerst een hele reeks examens af te leggen voordat je gered kunt worden. Dan geloof je in Christus en houd je die lamp brandende.
  Dan kan de eindtijd zowel morgen als over -tig jaren plaatsvinden; uw persoonlijke redding hangt niet af van die datum. Bovendien kan elke dag uw laatste dag zijn.

 70. Muggenzifter schreef:
  16/01/2022 om 10:02 am
  ‘Johannes 2:13-25
  Hij wist Zelf, wat in de mens was Joh.2:25.

  Dit vers is een duidelijk bewijs van de Godheid van Christus!’

  Ik sluit me geheel aan bij Muggenzifter. De Godheid van Jezus Christus straalt ons op elke bladzijde van de Bijbel tegemoet, maar vooral in het evangelie naar Johannes. Hier een video die ik op dit thema heb gemaakt. Aan zijn kruiswerk wordt vaak gerefereerd als het passieverhaal.
  ‘The passion of the Christ’. Mensen worden met woorden misleid want dan denken velen ook nog dat deze ‘passie’ iets met het woord ‘pasen’ te maken heeft, terwijl dat laatste is afgeleid van het Joodse ‘Pascha’ wat ‘voorbijgaan’ betekende, de doodsengel, die de eerstgeborenen van de kinderen Israëls spaarde, voorbijging, toen Egypte de tiende plaag voor de kiezen kreeg. De duivel heeft met allerlei woordgegoochel veel verpest in het christendom. Feitelijk is eerder sprake van ‘the action of the Christ’ dan van ‘the passion of the Christ’ omdat Hij in alles de touwtjes in handen had. ‘Niemand neemt het leven van Mij. Ik leg het uit Mijzelf af, opdat ik het weer neem’, zei Jezus in Johannes 10. Wil je meer zien:
  https://youtu.be/FOBVY18xI8g

 71. Frank schreef:
  15/01/2022 om 3:26 am

  Beste Frank,
  Ik citeer hier een onderdeel uit jouw betoog:
  ‘Het lijkt mij duidelijk dat het uiteindelijk gaat om Gods kinderen: alle gelovigen. Dit zie je ook terug in Paulus zijn boodschap. Voor God is er noch Jood noch Griek. Wij heidenen zijn op dezelfde boom geent. Wij hebben deel aan dezelfde belofte die ook aan Israel is gedaan etc, etc.. Het zou ook nogal arrogant zijn te denken dat de gemeente een voorkeursbehandeling zou krijgen door voor de verdrukking weggehaald te worden, terwijl Israel er door heen moet…’

  Oké. Jou is het duidelijk dat het onderscheid tussen Jood en heiden vanaf de brieven van Paulus voorgoed is opgeheven. Let jij mij dan eens uit wat God bedoelt met bijvoorbeeld Jesaja 2:

  Jesaja 2:2 Het zal in het laatste der dagen geschieden
  dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan
  als de hoogste van de bergen,
  en dat hij verheven zal worden boven de heuvels,
  en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen.
  3. Vele volken zullen gaan en zeggen:
  Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE,
  naar het huis van de God van Jakob;
  dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen,
  en zullen wij Zijn paden bewandelen.
  Want uit Sion zal de wet uitgaan,
  en het woord van de HEERE uit Jeruzalem.

  Let wel. Ik pak hier dit gedeelte uit Jesaja. Maar ik zou ook honderden andere teksten uit het Oude testament kunnen nemen, die allemaal gaan over het herstel van het volk Israël als Gods volk, als centrum van een wereldwijd koninkrijk.

  Leg met ook uit hoe onderstaande teksten (1) en (2) zich tot elkaar verhouden:
  (1) Jesaja 56:7 hen zal Ik ook brengen naar Mijn heilige berg,
  en Ik zal hen verblijden in Mijn huis van gebed.
  Hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op Mijn altaar.
  Want Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor alle volken.
  (2) Johannes 4:21 Jezus zei tegen haar: Vrouw, geloof Mij, de tijd komt dat u niet op deze berg, en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden.
  22. U aanbidt wat u niet weet; wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de Joden.
  23. Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden.

  En leg me dan ook even uit wat Paulus met de volgende zin bedoelde:
  Romeinen 11:25 ‘Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.
  26. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.’

  En leg me dan ook even uit wie Jezus bedoelde met ‘zijn broeders’ in Mattheus 25.

  En als je dan toch bezig bent, zou ik ook graag van je willen weten wie bedoeld wordt met de 24 oudsten in Openbaring 4-19, de vrouw van het Lam in Openbaring 19 en de ‘hemelse legers’ in Openbaring 19.

  En dan kun je me ook wel even uitleggen wat Jezus bedoelde met
  Johannes 14:2 In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.
  3. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.

  O, ja en dan over de eerste opstanding. Tot welke opstanding behoorde de opstanding van de Heer Jezus en de heiligen van Mattheus 27?
  Mattheüs 27:52 ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt;
  53. en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen.
  Zou de eerste opstanding zich misschien uitstrekken over een veel langere tijdperiode??

  Het onderscheid tussen de bedelingen is een door en door Bijbels onderscheid en het is absoluut geen leer om het gehoor te laten strelen. Daarvoor wordt het al 2000 jaar lang veel te veel aangevallen, onder ander door jou. Kijk daarmee uit en onderzoek je eigen hart, of je recht voor God staat in deze zaak.

  Zelf ben ik ook enige tijd meegesleept geweest door Zevendedagsadventisten en hun historistische interpretatie van Openbaring. Maar ik heb ingezien dat die totaal niet deugt en heb me van deze fabels afgewend. Ik raad jou aan hetzelfde te doen ten aanzien van de fabel dat er voor het volk Israël als volk van God geen aparte toekomst meer is, want dat is de consequentie van wat je allemaal beweert.

 72. Jan de Luc schreef:
  16/01/2022 om 9:58 am

  Ik sluit me geheel aan bij de reactie van Jan. Amen! Prachtige reactie. Het was met een genot die te lezen. Wij zitten wat dat betreft volstrekt op één lijn. Ik vul zijn reactie nog aan met het volgende:

  (1) Het woord ‘pandemie’ gebruiken voor de jaarlijkse griep om daarmee vervolgens – met inzet van alle beschikbare ‘media’ en ‘social’ media – het volk letterlijk doodsangsten bezorgen en ze vervolgens ook nog eens te dwingen om een zeer kwalijk en gevaarlijk gif in te spuiten onder de naam ‘vaccin’…..daar zijn eigenlijk geen woorden voor. De uitvoering van een dergelijk duivels plan is zelf reeds een teken aan de wand – dat we hier te maken hebben met de leugenaar en mensenmoordenaar van den beginne (een term die Jezus eveneens gebruikt tegenover het adderengebroed van ‘schriftgeleerden’ van zijn tijd) en dat het beest niet ver meer weg is. Sterker nog. We zien reeds de kringen vormen in het glas water vanwege het gedreun van zijn poten.

  (2) Dat dit soort schiftgeleerden, als Dr. Nicholas J. Schaser, totaal niet in de gaten heeft in wat voor tijd ze leven, blijkt wel uit het woordgebruik. Er is in verband met het zogenaamde Covid geen vaccin op de markt gebracht. Er is in het gunstigste geval een instrument voor genmanipulatie ingespoten en in het ongunstigste geval een biowapen. Maar het spreken over een ‘vaccin’ is totaal niet meer aan de orde voor mensen die de feiten kennen. Zie:
  https://youtu.be/pbfA5qlSTc8

  (3) Iedereen heeft het altijd alleen maar over Openbaring 13. Kennelijk snappen de ‘schriftgeleerden’ nog steeds niets van Openbaring 9 of willen ze het niet snappen. Maar daar lezen we toch echt van een sprinkhanenplaag (waarbij de sprinkhanen mensengezichten hebben en vrouwenhaar) die een ‘schorpioensteek’ aanbrengt. Deze steek bezorgt de mensen ‘schade’. Velen creperen vijf maanden lang van heftige pijnen, waardoor ze de dood zoeken, die echter wegvlucht.

  Wie een studie maakt van de schorpioensteek ziet (1) Dat de verschijnselen daarvan sterke overeenkomsten hebben met de uitwerking van het biowapen (‘bijwerkingen’ genoemd) dat nu wereldwijd in de bevolking wordt ingespoten en (2) Dat schorpioengif een voor de medische wetenschap zeer interessant ingrediënt is voor nog te ontwikkelen ‘vaccins’ (lees: biowapens).

  Daar overheen komen in Openbaring 9 nog eens twee enorme legers die niet alleen vuur, rook en zwavel spuwen maar ook staarten hebben, die de mensen ‘schade’ toebrengen. Let wel: Niet de dood, schade! In de Griekse grondtekst hetzelfde woord als wat werd gebruikt bij de sprinkhanenplaag. Wereldwijd wordt een ‘staat van beleg’ afgekondigt met verregaande bevoegdheden voor de militairen: je laat je koppelen aan het systeem of je bent dood. We zijn dan als een eindje in de tweede helft van de grote verdrukking, de laatste 3,5 jaar voor Jezus komst met grote kracht en heerlijkheid. Een ontelbaar grote schare (Op.7) weet te overleven in de natuur.

  Deze uitleg staat als een huis. Openbaring 9 start met ‘een ster die uit de hemel is gevallen op aarde’ en die de sleutel van de put van de afgrond krijgt, waaruit vervolgens de sprinkhanenplaag voortkomt. Er is in de Bijbel maar één figuur die uit de hemel op aarde werd geworpen, Lucifer, de duivel – lees Jesaja 14. Volgens Openbaring 12 wordt ‘de draak’, satan, halverwege de laatste jaarweek uit de hemel geworpen, met zijn engelen, en dan vervolgt hij ‘de vrouw’ gedurende ‘een tijd, tijden en een halve tijd’ of 1260 dagen. Dit zijn parallelle gedeelten.

  Openbaring 9 is met Openbaring 12 en Openbaring 13 de start van de grote verdrukking, steeds vanuit een ander perspectief. Het perspectief van Op.9 is ‘de burger’, van Op.12 is ‘de hemel’ en ‘Israël’ en van Op.13 ‘de wereldpolitiek’ en ‘de wereldeconomie’. In deze lezing van Op.9 vallen de gegevens van dat hoofdstuk als puzzelstukken samen met de rest van het boek en van de Bijbel. Wil je er meer over weten, zie:
  https://hijkomtmetdewolken.nl/openbaring/openbaring-9

 73. Johannes 2:13-25
  Hij wist Zelf, wat in de mens was Joh.2:25.

  Dit vers is een duidelijk bewijs van de Godheid van Christus! Is het niet David die in Ps. 139 dicht: ‘Heere, Gij doorgrondt en kent mij … Gij verstaat van verre mijn gedachten.’
  En wat zei de Heere tot Samuël? ‘De mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan’ (1 Sam. 16:7).
  Wondergeloof houdt niet lang stand en de Heere Jezus wist dat en daarom vertrouwde Hij Zichzelf hun niet toe. Willen we een stevig fundament onder de voeten hebben, dan geldt voor ons: ‘Zalig zij, die niet gezien hebben en toch geloven’ (Joh. 20:29).
  Met dat doel is dit evangelie geschreven: ‘opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon van God’ (Joh. 20:31). ‘Breekt deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem doen herrijzen.’
  De Joden vroegen de Heere Jezus met welke bevoegdheid Hij de kooplieden uit de tempel kon jagen. Het is dit antwoord van de Heere dat later door twee valse getuigen voor de hogepriester genoemd zal worden.
  Dit antwoord heeft niet voor niets zo’n onuitwisbare indruk gemaakt. Hier stond een Mens, die kon zeggen: ‘Breng Mij ter dood, en binnen drie dagen sta Ik weer op!’ En Hij deed het ook! Zo machtig is onze Heere, dat zelfs de dood Hem niet gevangen kon houden. Op dit moment is deze Mens in de hemel bij God om voor ons, die in Hem geloven, te pleiten.

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 74. Beste Nieuw Begin 15/01/2022 om 10:13 pm

  Wel Nieuw Begin, dan zullen we deze ook eens aandacht geven en ik zal deze zin daaruit gebruiken.

  “Het begrijpen van de echte betekenis van het merkteken van het beest hangt af van zorgvuldige exegese, niet van actuele gebeurtenissen”.

  Onbegrijpelijk zo’n zin, maar goed, zo’n zin heeft een lading van, “vooral de wereld gebeurtenissen niet aan de bijbel toetsen maar in een religie bubbel leven”.
  Maar dan rijst de vraag, is openbaringen nu een boek die inzicht geeft op de huidige of toekomstige ontwikkelingen in de wereld, of draait het nu juist om het niet zien door verkeerde toegepaste exegese?
  Overigens is deze niet nieuw.
  Toen Jezus zijn werk in Israël deed, nog voor het kruis, waren daar ook telkens Schriftgeleerden, farizeeërs, die ook glashard beweerde met hun “juiste” exegese van het schrift, dat Jezus niet de Messias kon zijn.
  De enige en “juiste” exegese van het schrift was in hun ogen, dat Jezus als Koning moest gaan regeren en niet naar het kruis.

  En dan terug naar dat vaccin, nee, via de juiste exegese is deze (nog) geen merkteken, dat klopt.
  Ondertussen voldoet het wel aan alles, getoetst aan de beschrijving in de bijbel over dat merkteken, enkel missen we nog dat ene laatste stukje “hand of voorhoofd”.
  En dat klopt ook, pas na het openbaren van de antichrist is daar de absolute verplichting met dat stukje “hand of voorhoofd”.
  Daarnaast het boeren verstand, je kan enkel iets verplichten als het al reeds bestaat, incl. infrastructuur met volledige big database.
  Maar wat dit soort Schriftgeleerden vooral niet doen, is het kijken naar de keten van gebeurtenissen, van vaccin naar QR code, van QR naar QR paspoort met nog een kleine stap te gaan, naar het enkel nog kunnen kopen of verkopen met QR paspoort en als laatste stapje aangevuld met “hand of voorhoofd”.
  Moeten we dan wel zoveel aandacht geven aan dit soort Schriftgeleerden met hun “juiste” exegese.
  Of deze weer eens lezen, waarin Jezus juist waarschuwt voor dit soort Schriftgeleerden.

  Mattheüs 16
  1 En de Farizeën en Sadduceën tot Hem gekomen zijnde, en Hem verzoekende, begeerden van Hem, dat Hij hun een teken uit den hemel zou tonen.
  2 Maar Hij antwoordde, en zeide tot hen: Als het avond geworden is, zegt gij: Schoon weder; want de hemel is rood;
  3 En des morgens: Heden onweder; want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?

  En als ik deze tekst toepas op Dr. Nicholas J. Schaser, dan noemt Jezus (dus niet ik) dat soort Schriftgeleerden “Gij geveinsden”.
  Zo kan je dus je christelijke geloof, nu vandaag de dag, met of zonder spandoek, vrijwillig inwisselen via het nemen van het vaccin, naar het medische wereld geloof.

  Nogmaals, Mattheüs 16
  24 Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij.
  25 Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden.

  Kijk maar naar Israël, die lopen voorop, totdat de sluier voor hun ogen zal worden weggehaald en ze niet het vaccin, nee, dan gaan ze God aanroepen voor hun redding (vrijwillig?).

  Ik krijg dan ook meer de indruk dat Dr. Nicholas J. Schaser via zijn “juiste” exegese, zijn reeds ingespoten vaccin probeert weg te poetsen.
  Een spijtoptant met de bijbel in zijn hand.

  Groeten, Jan

 75. Beste Ele 15/01/2022 om 9:07 pm

  Dank voor je schrijven maar ik zal slechts op deze zin ingaan.
  “@Jan de Luc: ik heb kennis genomen van jouw schrijven”.

  Dat zal best, maar dan heb je mijn schrijven niet begrepen, of ik was niet duidelijk genoeg.
  Maar daaruit leg je met je schrijven mij woorden in de mond die ik niet zo geschreven heb.
  En ook had ik al eens aangegeven dat ik mij niet in deze vorm van discussies meng.
  Dat kan je bijvoorbeeld teruglezen, met mijn motivatie daarover waarom niet, op deze pagina.
  https://www.xandernieuws.net/geloofsforum/comment-page-57/#comments
  En scroll dan even naar mijn schrijven van
  Jan de Luc schreef: 10/01/2022 om 4:31 am

  Dus nogmaals Ele, mijn bijdrage aan het forum hier is,
  Ik ben niet opzoek naar een uitleg van de eindtijdprofetieën, ik kijk naar de wereld en toets deze aan Gods woord.
  Ik heb al duizenden van die uitleggingen gelezen en gezien.
  Ik laat die uitrol van de eindtijdprofetieën aan God over en deze ga ik niet voor Hem invullen.
  Sterker, ik vind dat zelfs heel gevaarlijk om dat zo te doen, immers Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.
  En je loopt daarmee de kans dat je via jou visie op de eindtijdprofetieën, hoe goed bedoeld, mede gelovige op het verkeerde been kan zetten, met alle gevolgen van dien.
  Bijvoorbeeld, als God een tempel nodig heeft om de eindtijdprofetieën te vervullen, dan zal die tempel daar gewoon staan.
  Vind Hij God, dat niet nodig om de eindtijdprofetieën te vervullen, dan komt die tempel er niet.
  En tegen die tijd zullen de mensen die dan leven op aarde en onderzoeken, de teksten begrijpen welke door Hem voorzegd zijn in die eindtijdprofetieën over die tempel.
  Wat ik wel doe is simpel het onderzoeken in welk tijdsgewricht we nu leven, ik kijk naar het nu, om klaar te zijn als Hij zijn gemeente komt halen.
  Door Zijn woord van diverse kanten te belichten om zo, het nu, uit te zoeken, ter voorkoming dat we de “boot” niet missen.

  Groeten, Jan

 76. Onlangs hebben sommige lezers van het Nieuwe Testament het “merkteken van het beest” van Openbaring gelezen als een gecodeerde verwijzing naar Covid-vaccins.
  Openbare demonstraties tegen Covid-vaccinaties bevatten spandoeken die de weigering van demonstranten weerspiegelen om “het merkteken van het beest aan te nemen”.
  Maar doet dit begrip van merkteken recht aan de oorspronkelijke Joodse context van Openbaring?

  Is vaccinatie het teken van het beest?
  Bijbelstudie door Dr. Nicholas J. Schaser van het Israel Bible Institute:
  https://weekly.israelbiblecenter.com/is-vaccination-the-mark-of-the-beast/?
  ( Ik meen dat ook deze exegese aandacht verdient-NB)

  (google vertaling)
  In tijden van crisis brengt de Bijbel miljoenen mensen over de hele wereld troost en duidelijkheid. Terwijl we geconfronteerd worden met de moeilijkheden en onzekerheden van een wereldwijde pandemie, herinnert de Schrift ons aan eerdere beproevingen en toekomstige hoop. Toch gebruiken veel lezers de bijbeltekst als een soort glazen bol die versleutelde toespelingen biedt op de huidige hachelijke situatie. Onlangs hebben sommigen het “teken van het beest” van Openbaring gelezen als een gecodeerde verwijzing naar Covid-vaccins. Openbare demonstraties tegen vaccinaties bevatten spandoeken die de weigering van demonstranten weerspiegelen om “het merkteken van het beest aan te nemen”. Maar dit begrip van Openbaring verwijdert het merkteken uit zijn historische context en dwingt een moderne veronderstelling op een oud idee. De oorspronkelijke, Joodse betekenis van het merkteken heeft niets te maken met het krijgen van vaccins. In plaats daarvan is het aannemen van het merkteken van het beest een symbolische manier om te zeggen dat iemand de geboden van God heeft verlaten.

  Openbaring voorziet een tijd waarin een beest zal opstaan ​​en ervoor zal zorgen dat “zowel klein als groot, zowel rijk als arm, zowel vrij als slaaf, op de rechterhand of op het voorhoofd wordt gemarkeerd, zodat niemand kan kopen of verkopen tenzij hij de merkteken” (Op 13:16-17). Bepaalde bijbelgelovige kringen hebben deze woorden gelijkgesteld met de uitrol van Covid-vaccins; vaccinatie krijgen komt neer op “gemarkeerd” worden met de beestachtige vlek. Zelfs op een oppervlakkige lezing van Openbaring is deze vergelijking twijfelachtig. Vaccinatienaalden gaan in armen, niet in handen of voorhoofden, en het weigeren van een vaccin sluit iemands vermogen niet uit om te vrachtauto, te ruilen of te ruilen – voor online economische transacties zijn geen vaccinatiekaarten vereist. Het begrijpen van de echte betekenis van het merkteken van het beest hangt af van zorgvuldige exegese, niet van actuele gebeurtenissen.

  Wanneer tolken de pagina’s van de Schrift raadplegen in plaats van voorpaginanieuws, wordt de bijbelse connotatie van het merkteken duidelijker. Openbaring beschrijft het merkteken dat op “de rechterhand of het voorhoofd” wordt geplaatst (Op 13:16), wat de beschrijving van Gods geboden in de Thora weergeeft: “U zult ze als een teken aan uw hand binden, en zij zullen zijn als voorhoofdjes tussen uw ogen” (Deuteronomium 6:8; vgl. 11:18). Op basis van dit vers plakten latere joden Tefillin (תפלין) – kleine doosjes met bijbelteksten – op hun handen en voorhoofd. In het Griekse Nieuwe Testament worden tefillien “gebedsriemen” genoemd (φυλακτήρια; Matt 23:5), en oplettende Joden dragen deze rituele versieringen tijdens het gebed tot op de dag van vandaag. Dus vanuit een Joods perspectief is het meteen duidelijk dat het “merkteken van het beest” de plaats inneemt van de goddelijke geboden; dit merkteken aanvaarden is de wil van God verwerpen. Een vaccinatie-injectie staat geheel los van iemands vermogen om bijbelse mandaten te volgen.

  Openbaring roept ook beelden op uit Ezechiël. Vóór de Babylonische ballingschap gebiedt de Heer: “Trek door het midden van de stad, door het midden van Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden (תו על-מצחות; tav al-mitshot) van het volk dat zucht en jammert over alle gruwelen die daarin worden bedreven” (Ezech. 9:4). Dit “merkteken” (תו; tav) redt iedereen die het draagt ​​van de vernietigende kracht van Babylon (Ezech. 9:6). Openbaring keert het profetische scenario om. In plaats van dat mensen een merkteken op hun voorhoofd krijgen voor redding, stelt Johannes zich voor dat mensen een merkteken krijgen voor vernietiging. Degenen die in Ezechiël zijn gemarkeerd, vertegenwoordigen het rechtvaardige overblijfsel van Israël dat trouw is gebleven aan God en de hemelse geboden heeft gehandhaafd; degenen die in Openbaring zijn gemarkeerd, kiezen de kant van het beest in plaats van de Heer.

  De gebeurtenis in Ezechiël heeft een precedent in Exodus. Mozes beschrijft de betekenis van Pesach en zegt tegen zijn volk: “Gij zult op die dag tegen uw kind zeggen: ‘Het is vanwege wat de Heer voor mij deed toen ik uit Egypte kwam.’ En het zal voor u zijn als een teken op uw hand (ידך; yadekha) en als een gedenkteken tussen uw ogen, opdat de leer van de Heer (תורה; Thora) in uw mond moge zijn” (Exodus 13:9). Net als in Ezechiël dragen degenen die God redt het goddelijke merkteken. Later in hetzelfde hoofdstuk van Exodus zegt Mozes tegen het volk dat ze hun eerstgeborene aan God moeten wijden, en de grondgedachte voor deze praktijk is een herinnering aan Israëls redding. “Want toen Farao koppig weigerde ons te laten gaan”, zegt Mozes, “doodde de Heer alle eerstgeborenen in het land Egypte, zowel de eerstgeborenen van mensen als de eerstgeborenen van dieren… maar alle eerstgeborenen van mijn zonen verlos ik. Het zal zijn als een teken op uw hand en voorhoofdsbanden tussen uw ogen, want door een sterke hand heeft de Heer ons uit Egypte geleid” (13:15-16). Het merkteken van de Heer betekent redding van dood en vernietiging, en Openbaring presenteert het negatieve omgekeerde voor degenen die het merkteken van het beest nemen.

  In de oorspronkelijke context van Openbaring vertegenwoordigt het “beest” (θηρίον; therion) Rome, ook wel “Babylon” genoemd. Uiteindelijk ziet Johannes de ondergang van het Romeinse rijk en, bij uitbreiding, allen die het merkteken van het beest hebben ontvangen: “Gevallen, gevallen is Babylon de grote…. Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en een merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand krijgt, zal hij ook de wijn van Gods toorn drinken” (14:8-10; vgl. 18:2). Terwijl degenen die aan de zijde van Rome staan ​​vernietiging ondergaan, genieten degenen die trouw blijven aan God het eeuwige leven: “Degenen die het beest of zijn beeld niet hadden aanbeden en het merkteken op hun voorhoofd of hun handen niet hadden gekregen… kwamen tot leven en regeerden met Christus voor duizend jaar” (Openb. 20:4).

  Eerlijk gezegd maakt het idee dat het “merkteken van het beest” een Covid-vaccin is, een aanfluiting van de bijbelse boodschap. Als het beestachtige teken een schot in de arm zou zijn, zou dat betekenen dat iedereen die besloot zichzelf te beschermen tegen een dodelijke pandemie het eeuwige leven zou missen. Vaccinatiekaarten zullen de toegang tot het koninkrijk der hemelen niet blokkeren. In plaats van zich zorgen te maken over het feit dat hun namen op een vaccinatiesite staan, zouden christenen zich moeten concentreren op het hebben van hun naam “geschreven in het boek des levens van het Lam” (Openb. 21:27).

 77. Wat gebeurt er tijdens de Wederopkomst?
  ‘Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met Zijn engelen, en dan zal Hij ieder vergelden naar zijn daden.’ (Mattheus 16:27)​

  Over wie zal geoordeeld worden tijdens de Wederopkomst?
  ‘Ik ben alleen naar de verloren schapen van het volk Israël gestuurd.’ (Mattheus 15:24)

  Lees meer: https://www.ontdekgod.nl/wederkomst/

  Mijn persoonlijke vraag nav is: herhaalt de geschiedenis zich?

  Nicole lees de siteregels wat auteursrechten betreft. Uw post aangepast. Mod.

 78. @Jan de Luc: ik heb kennis genomen van jouw schrijven. Als ik jou goed begrijp, zijn de Abraham-akkoorden uit september 2020 de vervulling van de profetie van Daniël 9:27, waarbij de zgn. “antichrist” een vredespact met Israël sluit. Dit behelst o.a. dat Israël op korte termijn de tempel zal herbouwen – immers na 3.5 jaar zal de antichrist deze innemen (overeenkomstig 2 Thess. 2:3-4) – en dus resteert de Israëli’s nog iets meer dan 2 jaar om de tempel gereed te hebben en dierenoffers in te voeren. Ik stel voor dat we in de zomer van 2023 gaan evalueren hoe het zit met de eerste steenlegging.

  Jammer dat je in het midden laat wie de antichrist is, want die moet toch te herkennen zijn als initiatiefnemer van de Abraham-akkoorden? Naast toenmalig president Trump was ook de toenmalige premier Netanyahu een van de ondertekenaars; geen van beide voldoen ze aan het profiel van de antichrist.

  Niet alleen ben ik sceptisch aangaande de herbouw van de tempel gedurende de komende 2 jaar, maar volgens mij is hier sprake van wishful thinking. In de zomer van vorig jaar zei rabbijn Evers in een vraaggesprek met een joods tijdschrift dat wij ons moeten voorbereiden voor de strijd van Gog uit Magog. Volgens de joodse traditie zal deze strijd culmineren in de komst van de Messias. In Ezechiël 38:2 lezen we dat Gog aan het hoofd staat van Magog, Meshech en Tubal. In evangelische kringen wordt rosh aangeduid als Rusland, maar de Hebreeuwse term ראש rosh betekent “hoofd” (denk bijv. aan rosh hashanah en rosh chodesh). De Macmillan Bible atlas maakt duidelijk dat de plaatsen Magog, Meshech, Tubal, maar ook Gomer en Togarma (v. 38:6) liggen in wat tegenwoordig bekendstaat als Turkije. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid durf ik te stellen dat Gog niemand anders is dan Erdogan. Hij was degene die in december 2017 riep dat Israël een ‘terreurstaat’ is en dat Jeruzalem voor moslims ‘een rode lijn is’[1]. Dat werd reeds voorzegd door de profeet Zacharias, die schreef dat Jeruzalem voor de (moslim)volken rondom een beker vol bedwelming zal zijn (Zach 12:2). Naast Turkije wordt ook Perzië (lees: Iran) genoemd als lid van de Gog-uit-Magog coalitie. De strijd tussen Israël en Iran is de laatste jaren heviger geworden, dus ontkomen we niet aan een climax. De Abraham-akkoorden zijn gesloten met de oliestaatjes Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten, en in hun kielzog voegden Sudan, Marokko en tenslotte Saudi Arabië zich hierbij. Deze landen vormen geen bedreiging voor Israël en derhalve is er geen sprake van een situatie van valse vrede voor Israël. Sterker nog, Saudi-Arabië en de VAE zijn doodsbang voor Iran (de burgeroorlog in Jemen is een proxy war tussen S.-Arabië en Iran), en afgelopen vrijdag meldde de Jerusalem Post dat Houti rebellen in Yemen een vrachtschip onder VAE-vlag hebben gekaapt, waarna de VAE protest aantekende bij de VN [2]. Als daarentegen Turkije, Iran, Hamas en Hezbollah zich de komende 2 jaar aansluiten bij de Abraham-akkoorden, dan ben ik bereid jou het voordeel van de twijfel te gunnen, want vrede sluiten doe je met je (aarts)vijanden.

  [1] https://wnl.tv/2017/12/13/erdogan-op-ramkoers-trump-jeruzalem-is-rode-lijn
  [2] https://abcnews.go.com/US/wireStory/council-demands-yemens-houthis-release-uae-ship-crew-82272721

 79. Beste broeder Michaël.

  Ik hoop dat uw contact weer levend en wel terug is.
  Onzekerheid is zo slopend. U heeft al genoeg meegemaakt door twee broers te verliezen. Wat u hoopte over diegene uit mijn omgeving die toen vermist was, daar zal ik later op reageren.

  Ik las uw getuigenis van 09/09/2021 nog een keer door. Toen u dit schreef wilde ik er op doorvragen maar iets weerhield me toen omdat er zo veel persoonlijke zaken in zitten, misschien is dat niet zo handig op een forum. Het lag op dat moment ook een beetje gevoelig. Toch ligt daar een getuigenis wat in mijn ogen zeer kostbaar is om met anderen te delen.

  Het is misschien een beetje vergelijkbaar met ‘mijn tijd nu’, de kostbaarheden in het afhankelijk zijn van God. Met uw citaat had u de kern al samengevat, en ja, ik denk dat dat voldoende is voor op een forum. Het is wel weer iets heel anders dan uw getuigenis, maar ook hier, ik zou zo graag meer willen vertellen van Wie God nu echt is, zijn wonderlijke wegen met ons, zijn wonderen in onze levens. Het is zo bemoedigend en opbouwend.

  Misschien moeten we de Heere Jezus eens vragen of Hij verdere of andere wegen voor ons kan openen om deze uitwisseling mogelijk te maken.

  Gods zegen, geliefde broeder. Albert.

 80. Hallo lieve broeder Michaël…

  Altijd even benieuwd wat je schrijft, als ik je naam ziet. Dit keer geen echt fijn bericht…

  Logisch dat je je zorgen maakt. Dat iemand die je al jaren kent… ineens verdwenen is.
  Ook met die telefoon… heel vreemd en ook heel moeilijk is dat.
  Heel diep in ons denken zijn we bang dat zo iemand er misschien niet meer is, of zichzelf iets heeft aangedaan.
  We willen er zeker niet aan denken, maar zoiets kruipt ongemerkt wel in onze gedachten.

  Ik zeg de dingen altijd bij de naam…. niet altijd prettig, maar wel eerlijk.

  Ik bid met je mee, Michaël. Onze Heere weet precies wat er is gebeurd, waar hij is.
  Hoop zo dat je/jullie zo snel mogelijk bericht krijgen… het mooiste is natuurlijk, dat deze persoon weer terugkomt.
  Sterkte Michaël.

  Psalm 46 : 2.
  “God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden”.

  Liefs, Esther.

 81. Correctie.

  ik schreef:
  Dan zal Israël de Messias aannemen.
  Ik bedoel:
  Dan zal Israël Jezus als de Messias aannemen.

  Sorry.

 82. Beste Frank.

  Had u even terug gekeken op dit forum naar de 50 overdenkingen waar ik naar verwees?
  Veel argumenten zijn daar al beschreven en het voegt niet zo veel toe om ze hier nu weer te herhalen.

  Even voor de duidelijkheid, de ‘Opname vooraf’ heeft NIETS met een ‘vervangingsleer’ te maken. Uit de Bijbel is duidelijk op te maken dat God de Kerk als tijdelijk ‘instrument’ heeft ingesteld (het Lichaam van Christus) en daarmee een andere weg gaat dan met Israël. Wij (kerk) zijn de Wijnstok en niet de Olijfboom.

  Naar mijn mening gaan veel theorieën de mist in omdat ze op menselijke logica zijn gebaseerd en nauwelijks op Gods hartslag. Gods wegen zijn helemaal anders dan wat wij bedenken. Er bestaan veel theorieën met uitleg over de Bijbel die puur gebaseerd zijn op menselijk denken. De theorieën worden dan vaak onderbouwd met selectief bij elkaar gesprokkelde verzen, die niet zelden volledig uit bijbehorende context zijn gehaald. Vervolgens moeten die verzen een nieuwe samenhang suggereren om de theorie te onderbouwen. De vraag die hierbij bijna altijd gemist wordt is, zien wie in dit distillaat nog Gods hartslag terug zoals we Hem door de gehele Bijbel mogen kennen? En vinden we een afspiegeling van deze theorie elders in de Bijbel terug?

  Hebt u enig idee wat de bruid van Jezus te wachten staat als hij/zij door week 70 (daar hebben we het toch over?) heen zou moeten gaan? Als u zich verdiept heeft in de profetieën dan weet u het antwoord, het grootste deel van de mensheid zal omkomen door opeenstapeling van de plagen van God. Het deel van de mensen dat het merkteken weigert zal onthoofd worden. Op datzelfde moment vindt het bruidsfeest van Jezus plaats in de hemel…

  In Week 70 is de genadetijd van de heidenen voltooid, misschien komt dan alsnog een grote opleving maar het doel van die ‘week’ heeft alle focus op Israël. Dan zal Israël de Messias aannemen. ‘Zij zullen mijn naam aanroepen en Ik zal hen verhoren. Ik zeg: Dat is
  mijn volk; en zij zullen zeggen: De Here is mijn God’ (Zach.13:9 en Hos.2:23).

  Frank, ik heb niet de wijsheid in pacht, vraag Gods Geest voor inzichten en laat je niet door mensen leiden. Ook niet als ze grote naam hebben, volg alleen Jezus.

  Gods zegen, Albert.

 83. Cor 15/01/2022 om 10:12 am

  “Om wat voor reden dan ook het getal 7 is niet uit mijn gedachten weg te bannen”.

  Die moet je ook gewoon daar in je gedachten laten Cor, een heel belangrijk getal.
  Maar hem ook in de bedeling laten daar aan Israël als de laatste jaarweek aan Israël.
  En hem niet gaan gebruiken voor de gemeente, ook al vallen die, 7, door onze aansluiting aan Israël, ook aan ons toe.
  De Bijbel maakt een duidelijk onderscheid, hun, zij, Israël in zonde 7 jaar van de 70, daar tegenover ons geloof, waardoor wij via ons geloof wij wel worden toegevoegd aan Israël.
  Waar ik voor wil waarschuwen is dat wij Israëls tijdslijn via ons christelijke geloof gaan “kapen” voor de profetie die enkel en alleen gericht is aan Israël en die dan gaan toepassen op de gemeente.
  De gemeente is juist de uitzondering, de ontsnapping aan die laatste jaarweek gericht aan Israël.
  En daarmee automatisch via Jezus bloed de voorkoming van die laatste jaarweek, ook voor Israëli die Jezus aannemen.
  Daarmee is voor de gemeente de 7 jaar niet van toepassing, maar juist de ontsnapping daaraan.

  Groeten, Jan

 84. Jan de Luc schreef:
  14/01/2022 om 1:39 am

  Goedendag Jan,

  Kan jou visie begrijpen over de aankomende ontwikkelen omtrent het naderen van de komst des Heren., Abrams Akkoord en waar de e.v.t tijdslijn in het Woord Gods op dit moment afspeelt.

  Maar de tegenstrijdige visies., Eigenlijk zeg ik dit verkeerd… “Opties”…spelen heel belangrijk mee.

  Om wat voor reden dan ook het getal 7 is niet uit mijn gedachten weg te bannen. Gods Woord zit te vol met Hebreeuwse/Griekse letters die getallen zijn, dat is niet voor niets en ik geloof heilig dat de Here die boodschap in het Woord verstopt heeft, zodat wij gedreven worden om dit geheimenis te ontrafelen. Niet om een einddatum te zoeken, maar puur uit belang om Gods Woord te begrijpen.

  B.v …waarom een 70 jaar werk. Dat geeft mij al voordat ik mij hierin verdiep een tijdslijn/tijdslimiet. Anders zou het een totaal ander getal moeten zijn., Of een niets omvattende zaak.

  Je kent de Bijbel en dit staat vol met getallen, Afmetingen, oud testament verordeningen,

  Ik geloof werkelijk dat de Here., Zijn tijdslijn vasthoud., Dat die dag bekent is weet alleen de Here, maar dat dit uitgevoerd word op een exacte datum. God schiep in 7 dagen inclusief zijn rust. Onze weken bestaan uit 7 dagen inclusief onze rustdag. Jozef bij puur toeval 7 jaren, en 7 jaren?
  Jacob evenzo 7 jaren en 7 jaren

  Daarnaast onze kalender, bekijk de dagen van de week bij naam., Het zijn alle dagen genaamd naar een afgod. Dit is wat satan wil, de wereld een totaal ander beeld geven.

  Evenzo onze westerse feestdagen…

  satan is op de hoogte en dat beseffen wij allen zijn tijd is kort., … meningen over hoe dit zich gaat afspelen in nabije toekomst mag verschillen., Maar ik geloof in… 7…

  Groet

 85. Beste allemaal.

  Zijn we hier aangekomen?

  1 Thessalonicenzen 5.
  2 Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht.
  3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden;
  4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen.
  5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis.
  6 Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn.

  De tekst begint met, wat ik noem, de korte “rust” periode “Het is vrede, en zonder gevaar”.
  En wat was er in het nieuws? Het protest groeit en verzet op komst.
  https://nos.nl/liveblog/2413139-horeca-hier-en-daar-open-ondanks-verbod-verlichting-op-ic-s-uitgestelde-zorg-hervat
  Ook is de msm aan het draaien.
  https://nos.nl/artikel/2413138-nederland-zat-een-maand-in-lockdown-was-dat-wel-nodig
  En daarnaast de grote dreiging.
  https://nos.nl/artikel/2413126-rusland-bereidt-provocatie-voor-om-oekraine-binnen-te-kunnen-vallen

  Laten wij dat eens met Paulus zijn advies nuchter bekijken. ”maar laat ons waken, en nuchteren zijn”
  Ik heb inmiddels deze al in mijn oliekruikje als verstandig bruidsmeisje,

  1 Volgens de tijdsberekeningen zitten we rond 2000 jaar na Jezus zijn kruisiging.
  2 Een fysieke tempel is niet van node voor de verlossing van de gemeente.
  3 De Abraham – Akkoorden kunnen de start betekenen van de laatste jaarweek.
  4 Met het QR bewijs is de weg vrij voor het “merkteken”, de big data verzameling daarvoor is reeds aangelegd.
  5 Het QR paspoort is wereldwijd al een verplichting.
  6 Van QR naar merkteken met “Op hand of voorhoofd” is slechts een simpele aanpassing met vingerafdruk of irisscan.
  7 Via het vaccin hebben vele hun lichaam als zijnde Gods tempel laten vervuilen.
  8 Het evangelie is de wereld rond, zelfs tot de uiterste uithoeken mede door satelliet internet.
  9 de “grote afval” van gelovige raast in zeer hoog tempo.
  10 Losbandigheid ten top, geen reclame meer zonder lhbti, en gaat enkel nog over eten, kleding en sex.
  11 Op alle officiële nieuws kanalen, zijn negen van de tien berichten gebaseerd op leugenachtige basis.
  12 Zelfs de rechters schenden wereldwijd aan alle kanten uw grondrecht en daarmee uw godsdienstvrijheid.
  13 De honger en voedselschaarste, energie crises staan voor de deur, inflatie te top en de miljarden vliegen om de oren.
  14 Geen enkel perspectief meer voor jongeren voor het starten van een normaal christelijk gezin.

  En zijn we daarmee bij de start die Paulus beschrijft met, “Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar”?
  Lekker allemaal weer naar het “oude normaal” met terrasjes en bioscopen open, maar dat wel allemaal met het “merkteken” voorloper, de inmiddels bekende QR ausweis.
  Ze maken zich meer druk over genderneutraal als over het QR paspoort vaccin.
  https://www.berendbotje.nl/nieuws/pedagogische-tips/genderneutraal-opvoeden-wat-is-dat-precies/

  Waar wacht die antichrist dan nog op?
  Waarom openbaart hij zich dan nog niet?
  Rusland is al reeds in de aanslag en heeft al reeds een ultimatum gesteld van één week.
  https://nos.nl/artikel/2413067-rusland-eist-binnen-week-navo-garanties-geduld-is-op

  6 Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn.

  Mattheüs 16
  1 En de Farizeën en Sadduceën tot Hem gekomen zijnde, en Hem verzoekende, begeerden van Hem, dat Hij hun een teken uit den hemel zou tonen.
  2 Maar Hij antwoordde, en zeide tot hen: Als het avond geworden is, zegt gij: Schoon weder; want de hemel is rood;
  3 En des morgens: Heden onweder; want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?

  Ook in die tijd waren de “schrift geleerden” de Farizeën en Sadduceën, die daar stonden recht voor de neus van Christus maar herkende Hem niet en ook de tekenen der tijden niet.
  Maar wij toch wel, wij zijn toch die verstandige bruidsmeisjes.
  Wij weten toch, “4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen”.
  Ik hoor de toeter al reeds daar aankomen de bazuin die ons thuis brengt ten bewaren van.

  Openbaringen 3: 10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

  Groeten, Jan

 86. Beste Albert (en Peter),
  Ik zal de laatste zijn die zal beweren dat ik gelijk heb betreft mijn zienswijze. Ik vind de opname na de verdrukking het meest plausibele en logische model. Ik kwam tot deze conclusie nadat ik argumenten van voor- en tegenstanders met elkaar heb vergeleken, en daarna zelf in de bijbel onderzoek heb gedaan. Ik kan er niet al te diep op in gaan, maar ik kan wel enkele verzen uit de bijbel benoemen waarop ik o.a mijn stelling baseer.
  Wat mij opvalt is dat vaak een verschil wordt gemaakt tussen Israel en de gemeente. Volgens mij had prof. Jan van Barneveld hier een boek over geschreven wat ging over de z.g vervangingsleer. Hij vond dit een kwalijke zaak. Door deze uitleg zou Jezus VOOR de verdrukking voor de gemeente komen, en NA de verdrukking voor Israel. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dit ook tegen kwam in de link naar de site die Peter gaf. Ik vond de uitleg op deze site eerlijk gezegd onnodig gecompliceerd, vergezocht en nogal gebaseerd op eigen ruime interpretatie. Het lijkt mij duidelijk dat het uiteindelijk gaat om Gods kinderen: alle gelovigen. Dit zie je ook terug in Paulus zijn boodschap. Voor God is er noch Jood noch Griek. Wij heidenen zijn op dezelfde boom geent. Wij hebben deel aan dezelfde belofte die ook aan Israel is gedaan etc, etc.. Het zou ook nogal arrogant zijn te denken dat de gemeente een voorkeursbehandeling zou krijgen door voor de verdrukking weggehaald te worden, terwijl Israel er door heen moet… Deze pre trib uitleg wat volgens mij misleidend is word door vele bijbelleraren verkondigd, en voldoet nou juist aan datgene waar Paulus ons voor waarschuwd: “Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten’ (2 Tim. 4:3). Te horen dat we veilig worden weggenomen voor de verdrukking STREELT natuurlijk ons gehoor…. Nog een tekst: Joh 17 Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor het kwaad. Nog een tekst: HAND. 14:22 Wij moeten door veel verdrukkingen heen het koninkrijk Gods binnengaan.” etc, etc… Dit is nog maar een kleine greep uit de verzen. Wat ik zelf een belangrijke aanwijzing vind is: OPENB 20: 4 En ik zag de zielen dergenen, die onthoofd waren om de getuigenis van Jezus, en om het Woord Gods, en die het beest, en deszelfs beeld niet aangebeden hadden, en die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand; en zij leefden en heersten als koningen met Christus, de duizend jaren. 5 Maar de overigen der doden werden niet weder levend, totdat de duizend jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding!!!!!!!!
  6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding; over deze heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen heersen duizend jaren.
  LET OP: Je kunt lezen dat deze eerste opstanding dus NA de verdrukking VOOR het 1000 jarige koninkrijk gebeurd. Dus als de eerste opstanding die gepaard gaat met de opname VOOR de verdrukking plaats vind, dan zou het in OPENB 20:5 toch moeten gaan om de tweede opstanding..??? Hieruit blijkt dus naar mijn mening, dat als de opname gepaard gaat met de eerste opstanding waar iedereen het mee eens is, dit NA de verdrukking en VOOR het 1000 jarig rijk gebeurd. Als er inderdaad 2 wederkomsten zouden zijn, voor en na verdrukking, dan zou Jezus zo een belangrijke gebeurtenis echt wel vermeld hebben. Als de bijbel het heeft over de wederkomst dan wordt dit ALTIJD in de bijbel gekenmerkt door NATUURFENOMENEN: de sterren vallen van de hemel, de zon verduisterd, de maan wordt zwart, aardbevingen etc, etc… Dus je kunt hieruit opmaken dat het over EEN en DEZELFDE gebeurtenis gaat. Dus niet in een wederkomst die in tweeen wordt gedeeld.

  Het is toch nog een lange uitleg geworden, ik heb nog meer teksten, maar dat zou te veel leesvoer worden.
  Ik hoop dat ik mijn zienswijze toch wat duidelijk heb gemaakt. Ik wil toch nog benadrukken dat Jezus ons door de bijbel heen altijd duidelijk heeft gemaakt dat we moeten stand houden, tot het einde moeten volhouden, verdrukking gaan lijden, onze wapenuitrusting moeten aantrekken met het schild van geloof, de helm des heils en het zwaard van de Geest, etc etc. Lijkt mij onlogisch om deze waarschuwing te geven als we toch voor de ellende worden opgenomen…toch…. Ik geloof dat wij elkaar moeten vertroosten, aldus Paulus, in het feit dat wij tijdens de verdrukking op bovennatuurlijke wijze worden beschermd, en dat de Heilige Geest door ons heen gaat werken en uiteindelijk door de Here opgehaald worden voordat zijn Toorn los barst (rampen v.d schalen).
  Ik hoop dat ik een bijdrage heb kunnen leveren om dit met jullie te delen. Gods zegen allen.

  Interessante links: https://www.youtube.com/watch?v=J6No0ZlYZ8g&ab_channel=DeLevendeHoop
  https://www.youtube.com/watch?v=kCdTmpJOwoY&ab_channel=DeLevendeHoop

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *