6498

 1. @ Moderator.

  U schrijft het vriendelijk en daarvoor dank.
  Jammer echter dat u mijn geschrevene als laatste antwoord niet plaatst.

  Maar hoe ook:
  God doorziet ‘zijn’ en ‘schijn’ en u mag er niet van uit gaan dat Xandernieuws van (veel) ‘schijn’ gevrijwaard is.

  Groet van QW.

 2. In mijn vorige reactie schreef ik “Pater Alexis Bugnolo zegt dat we rekening moeten houden met mogelijk 2 miljard doden in het komende jaar”.

  Ik heb de video bekeken. Ik ben het niet met hem eens dat de ongevaccineerden bij de gevaccineerden uit de buurt moeten blijven. Het is niet de bedoeling om mensen in de steek te laten die hulp nodig hebben. Sterker nog, het is juist nu noodzakelijk om zoveel mogelijk mensen het licht in de duisternis te laten zien, om hen te laten weten dat nog niet alles verloren is, dat er hoop is, dat de redding nabij is. Ook voor hen. Als ze daarvoor kiezen.

  Er ligt een belangrijke, verantwoordelijke taak op ons. Hij heeft ons gekozen om deze op ons te nemen. Door ons de Waarheid te laten zien en deze zelf te laten ontdekken. Het is dan ook niet nodig om bang te zijn voor de gevaccineerden. Hij zal de ware gelovigen beschermen, diegenen die in de voetsporen van Jezus Christus treden.

 3. DrM: De vulkaan op La Palma koelt, volgens zijn zwavel verspreidingskaart, Europa al af. Grimsvotn op IJsland kan zich daar binnenkort bij voegen. Het kan hier fris worden.

 4. Gebedsoproep:

  Volgens https://www.weer.nl/nieuws/2021/definitieve-winterverwachting-2022-koud-en-droog-met-in-de-tweede-helft “Definitieve winterverwachting 2022: koud en droog, met in de tweede helft mogelijk langdurig winterweer” zouden we een koude winter krijgen. Juist gezien de huidige krappe Europese energiemarkt is dat zeer ongewenst. Want dan liggen nog veel hogere gas- en stroomprijzen, gastekorten en mogelijk zelfs massale stroomuitval op de loer, met alle catastrofale gevolgen voor de samenleving van dien. Een van de oorzaken van deze krapte aan gas is dat Rusland minder gas aan Europa levert dan gebruikelijk. Laten we daarom dan ook bidden voor een zachte winter.

 5. Rutte etc. zijn de knechten van de elite in deze wereld.
  De elite zijn weer de knechten van de overste van deze wereld de duivel.
  Gezien de toestand in deze wereld staan vlak voor de laatste jaarweek.
  Dit staat o.a. in het boek Openbaring, Daniel, Zacharia en Jesaja

 6. Dank @ Nicole voor uw reactie. U schreef,,.Tevens keek die predikante mij heel afkeurend aan toen ik het had over de Eindtijd. Nu snap ik waarom.””

  Ja, ik ook. We leven nu in de Eindtijd. Goddank…Ik heb ook een tijd van Opwekking meegemaakt
  toen ik tot Bekering kwam. Ik bezocht en werkte mee in 5 kerken, maar helaas er kwam ook een tijd van Afgang van het geloof in die gemeenten.

  Door Bijbelstudie merkte ik: Er is niets nieuws onder de zon: Die tijden waren er OOK al toen de Apostelen het Evangelie verkondigden. Lees Openbaring 3 en de Brief van Judas maar.

  In de begintijd van de Gemeente, in Handelingen 2 lezen we dat Duizenden Joden tot geloof kwamen en zich lieten dopen in Naam van Jeshua.

  In Handelingen 21:20 lees ik over Tienduizenden Joden die geloofden dat Jeshua de Masjiach is.

  Joden en gelovigen uit de volken komen bijeen straks als Jeshua Koning wordt in Jeruzalem de Stad van de Grote Koning. Mattheus 5:35 en Zachariah 14.

  Shalom. Ramshoorn.

 7. Ramshoorn schreef:
  26/11/2021 om 12:28 pm

  Dat verklaart de houding en het gedrag van de dominee van de PKN kerk bij mij in de buurt (waarmee ik met sommige projecten samenwerk als vrijwilliger). Zij is gevaccineerd. Dat verbaasde mij enorm. Tevens keek zij mij heel afkeurend aan toen ik het had over de Eindtijd. Nu snap ik waarom.

 8. @Harold…U slaat de spijker op de kop met uw constatering over de zouteloze prediking in kerken en die inhoudsloze liedteksten van praise-liederen in evangelische gemeenten.

  Mijn vrouw en ik vertrokken al in 2002 uit de Gereformeerde SoW-kerk die toen heel Sneaky fuseerde met die liberale PKN-kerk. We waren niet de enigen. 55.000 BijbelGetrouwe gelovigen hielden het toen voor gezien en kerkten voortaan bij de Hersteld Hervormden.

  Gelovigen krijgen stenen voor brood in de RKK en PKN maar ook in vele zgn. Evangelische gemeenten. Mattheus 7.

  Het gevolg daarvan is dat mensen zich Suf Vervelen in die kerken. Gelovigen worden niet meer opgeroepen om zich te Bekeren, zoals Jeshua leert: Marcus 1:15 (NBG51)….De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie.

  Er zijn nog maar weinig kerkgangers die nog weten wat het werkwoord BEKEREN inhoud.
  De Tien Geboden worden zelden meer gelezen. Exodus 19 en 20 en de Bergrede Mattheus 5-7 wordt niet uitgelegd.

  Het laatste/beste Boek van Jeshua in de Bijbel: OPENBARING blijft dicht. Romeinen 1 ook, en 1 Corinthe 6 ook, 1 Timotheus 2 en 3 ook, 2 Thess. 1 t/m 3 ook, 2 Petrus 2 en 3 ook, en de brief van Judas ook. Mag niet meer gelezen worden.

  Dat alleen alleen al zorgt voor een Grote Leegloop in alle kerken. In de Oecumenische PKN-kerken houden jaarlijks 70.000 gelovigen het voor gezien. Ik las in EO-Visie….

  https://visie.eo.nl/artikel/2015/10/de-kerk-moet-slanker-en-doelgerichter

  Volgens de vrijzinnige PKN-Scriba Arjan Plaisier is het niet te vermijden dat er ‘witte plekken’ in Nederland ontstaan waar de PKN niet meer present is.

  Ondanks dat de PKN nog zo’n “”twee miljoen leden””” heeft, [cijfers 2015] daalt het ledenaantal hard met ongeveer 70.000 personen per jaar, veelal door overlijden. “Dat is niet leuk maar wel een realiteit. Op sommige plekken moeten we beseffen: het was heel mooi, maar hier moeten we nu mee ophouden.”

  Het wordt de hoogste tijd dat er weer Vurige Predikers komen als William Booth: Leger des Heils, Charles Haddon Spurgeon, Baptist, enz. Die verkondigden in hun goddeloze wereld van armoede, drank, gokken, prostitutie, de Hele Schrift in Woord en Daad.

  Zij predikten de Reddende Boodschap van Jeshua de Zoon van God [Johannes 3, 4, 11] in de grootste Theaters, Kerken en Concertzalen EN in de Open Lucht voor enorme menigten van 30.000 zonder geluidsinstallatie. Google even.

  Hun Geheim? 1* Ze lazen zich vol met de Bijbelwoorden. 2* Ze dachten zich helder. 3* Ze baden zich warm. 4* Daarna pas beklommen ze de Kansel of Podium en schoten hun vurige Evangelie-boodschap af op de mensen die een en al oor waren. Tienduizenden bekeerden zich!!! En kwamen ook in actie. Zij gebruikten niet alleen kerkbanken maar ook hun schoenzolen en brachten het Evangelie in de kroegen, bordelen, op straat, markten, stichtten scholen, zangkoren, Jeugd en Bijbelclubs. enz.

  Shalom. Ramshoorn.

 9. @ramshoorn en Harold en anderen, hartelijk bedankt voor jullie visie. De bedoeling van mijn schrijven was, haat God mensen? Neen!! Zelfs toen Kaïn zijn broeder had vermoord zocht God contact met Kaïn zonder enige verwijten, maar Kaïn bleef zijn weg gaan, hij vond zijn zonde de groot voor vergeving hier geldt was Harold terecht schreef. God of beter gezegd Jezus zal rechtvaardig over ons oordelen dat is juist. Maar Jezus leer was niet, vernietigd je vijanden, neen, heb ze lief. als God het volk dat hij uitverkoren had de Joden zou vernietigen omdat ze zijn Zoon verworpen hebben, dan zou een Jood niet meer bestaan, maar zijn genade is groter dan welke zonde ook. Jezus bad aan het kruis: Heer vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Paulus leerde dat sinds Jezus offer er in feite het verschil tussen Jood en niet Jood was opgeheven, iedereen kon nu God zijn Vader noemen. Jezus offer betekent voor iedereen genade, genade is een onverdienstelijk gunst dat door een hoger iemand zal worden geschonken. Maar genade is geen rekbaar begrip. Maar God heeft geduld. Dus ook een Jood heeft voor redding niet de Thora nodig maar een persoon en dat is Jezus Christus. daarom kon Johannes schrijven tegen de Joden; wie de Vader heeft, heeft de Zoon, wie de Zoon heeft heeft de Vader. Dit was duidelijk tegen het Jodendom in zijn dagen. De gewijde schrijvers waren geen robots, deze Goddelijke inspiratie was organisch dus de mens bleef baas over wat hij schreef. anders zou Goddelijk inspiratie bijna occult zijn wat niet kan. Dus God zoals in de Islam dicteerde zijn gewijde schrijver niet. En dat was ook mijn stelling als je tussen de lijnen kon lezen. Daarom zijn er ook vier Evangeliën die het wezen van Jezus vervolledigen. En volgens Johannes heeft Jezus zoveel gedaan, dat de wereld het toch niet zou kunnen vatten. God heeft na de mislukking van de eerste mensheid een nieuw volk geschapen in Jacob. ze moesten het licht van deze wereld zijn, uit hen zou de Messias voortkomen. Ze moesten alles opschrijven en bewaren. Een klein volk, een klein land als bezit want God begint altijd klein. Ook Jezus begon klein met twaalf mensen. God haat de zonde, zeer zeker maar niet de mensen. Jezus was vol medelijden met hen, als schapen zonder herder. Wanneer gaan wij de weg van Jezus volgen??? Groetjes

 10. Nu op YT (zolang het duurt) een boodschap over de hel, zijnde het eindstation voor onwetenden
  onwetend, niet in de zin van gebrek aan intelligentie, kennis of inzicht
  maar God ontkennend, onderdrukkend

  “hun kwelling is dat zij er naast zitten wat God betreft” (their torment is that they’re wrong about God)
  https://m.youtube.com/watch?v=LstgCgPvOKA (in engels)

  want ieder mens op aarde die oprecht naar binnen ❤️ keert,
  en aldaar aftast, kijkt, luistert en zich overgeeft, vindt God

  Openbaring 18:4
  “En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt.“ ✝️

 11. @Willy

  ´God kan geen mensen haten, want dat is in strijd met Jezus Bergrede waar je zelfs je vijanden moet liefhebben.´

  Wij als mensen moeten onze vijanden liefhebben inderdaad, maar geldt dit ook voor God? God haat de zonde en de zondaar. Hiervan zijn meer dan voldoende Bijbelteksten te vinden. We worden tegenwoordig een beetje ingesukkeld met leuke halleluja uitspraken, zoals ´God haat de zonde, maar heeft de zondaar lief´ e.d. Als jij zondaar bent, jij daar bewust voor kiest en het offer van Jezus afwijst, berg je dan maar, want dan haat God jou en roep je het vreselijke oordeel van God over je af.

  Het feit dat wij onze vijanden moeten liefhebben, komt voort uit het feit dat wij als mens zo lekker makkelijk overal over willen oordelen en veroordelen. Dus ook onze vijanden en dan wordt het al snel een bloedbad, zo bloeddorstig is de mens nu eenmaal. Het is aan God om te oordelen over de mens. Daarom moeten wij onze vijanden liefhebben, want hiermee kan deze vijand ook nog onder het oordeel uitkomen, als hij/zij tot inzicht komt. Juist dat tot inzicht komen, wordt mede mogelijk gemaakt door het liefhebben van onze vijanden.

 12. Eigenlijk vind ik mijn reactie iets wat te kort door de bocht naar u Willy. Excuus. Dit is wat even mee wil geven.

  Genesis 3

  4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven; 5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.

  Onze Schepper doet dingen: oordelen, vloeken en mensen afschrijven. Maar waarom daar kan ik soms ook niet bij. Dat zijn Zijn wegen en ga ik me niet in ‘proberen’ te mengen. Die fout maakte Adam en Eva ook. Maar ik merk wel dat als hier radicale stukken uit de schriften wordt geciteerd wat even tegen de gebruikelijke standpunten ingaat dat een error te weeg brengt bij sommige. Ramshoorn citeert vaak, voegt niet iets zelf toe. Maar het staat wel in de Bijbel. Leggen we ons daar bij neer of zoeken we weer naar uitwegen. Slechts even stof voor nadenken geen aanval.

  Vaders Zegen

 13. @Willy,
  U stelt simpel weg de bijbel niet als leidend. U neemt menselijke bevindingen ‘wetenschappelijke’ boven die van de bijbel. Ik doe dat precies andersom. Er zijn alom bewijzen van de vloed, de ark van Noach en Sodom en Gomorra. Die gebeurtenissen deed onze schepper niet omdat Hij die mensen zo lief vond. Ook waren en reuzen tussen de volken die de Israëlieten moesten uitmoorden. Gekruiste mensen en engelen dus afkomstig van de gevallen engelen. Daarom moesten ze uitgeroeid worden. Maarja als je daar alleen maar met de bril van de tegenwoordige tijd naar kijkt en andere menselijke (mainstream/aangenomen) feiten/bevindingen naast wilt leggen gaat u er zelf maar wat van maken. En dat door de stroom van de tijd is die waarheid elke week weer anders. Maar zo is de werkelijkheid niet. Onze Schepper die nooit veranderd ook niet.

  Wees gezegend

 14. @Willy. Deze keer deel ik uw mening niet. Ja, op de zondagsschool leerde ik ook van de Meester dat God alle mensen liefheeft!!! Maar als je dan de Torah leest in de Bijbel dat God de goddelozen niet kan verdragen en lees over de Zondvloed [genesis 6-11] en de vernietiging van Sodom en Gomorrah met al haar inwoners dan zie ik wel dat ik misleid werd door de Meester van de zondagsschool.

  Ja, God is Liefde [!!!] Genesis 3 en gaf de mens een prachtige woonplaats, een Paradijs om in te wonen en te plezieren. Maar toen die mens liever naar de zoete leugenachtige verhaaltjes van satan luisterde. Een lam werd geslacht om hun naaktheid te bekleden. Psalm 8. Daarna joeg Hij Adam en Eva uit het Paradijs.

  Eigen schuld – Dikke bult. Hij had ze duidelijk gewaarschuwd om niet van die verboden boom te eten.

  Hier nog een paar teksten die tonen dat God niet alleen Liefde is maar ook Rechtvaardig:

  Psalmen 119:113 (NBG51)
  [David] Ik haat weifelaars, maar Uw Torah/wet heb ik lief.

  Amos 5:21 (NBG51)
  [JHWH] IK haat, Ik veracht uw feesten, en kan uw samenkomsten niet luchten.

  Psalmen 139:22 (NBG51)
  [David] Ik haat hen met een volkomen haat, tot vijanden zijn zij mij.

  Openbaring 2:6 (NBG51)
  [Jeshua] Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaïeten haat, welke ook Ik haat.

  Psalmen 26:5 (NBG51)
  [David] ik haat het gezelschap der boosdoeners, en bij de goddelozen zit ik niet neer.

  Psalmen 119:128 (NBG51)
  daarom houd ik al Uw bevelen in alles voor recht, ik haat elk leugenpad. [Totdat David vreemd ging [2 Samuel 11] met de vrouw van zijn beste vriend Uriah. Psalm 51]

  JHWH geeft het hele Oordeel over de mensheid aan Zijn Zoon Jeshua. Johannes 3:36 en Johannes 5. Jeshua toonde zijn warme mensenliefde door vele van hen die in Hem geloofden te genezen van allerlei ziekten en gebreken.

  Maar Zijn Oordeel zal onherroepelijk streng zijn voor hen die Zijn Liefde en Waarheid afwijzen.

  Jeshua leert over die goddelozen: Mattheus 25:46 En dezen zullen heengaan naar de Eeuwige Straf, maar de Rechtvaardigen naar het Eeuwige Leven.

  Zie ook Openbaring 20:12…En ik zag de doden, de groten en de kleinen, STAANDE voor de Troon, en er werden Boeken geopend. En nog een ander Boek werd geopend, het Boek des levens; en de doden werden Geoordeeld op grond van hetgeen in de Boeken geschreven stond, naar hun werken.

  De Profeet Maleachi 3:16-18 sprak al over deze Boeken tot de Israëlieten.

  Later in Israel ontdekte ik nog veel meer waarheden die kinderen en gelovigen onthouden worden door zondagschool-meesters en juffen. Het is OOK ontstellend hoe weinig kennis predikanten en ouderlingen en diakenen hebben in 2021.

  Een gelovige die drie jaar lang iedere dag 3 hoofdstukken per dag leest is na drie jaar Wijzer dan menig predikant. Lees Psalm 119:97-104

 15. @Ramshoorn : En God die een bepaalde groep haat is in mijn ogen iets bangelijk. We weten dat we bij Johannes wat moeten oppassen. Jezus noemde de beide broers ‘ zonen van de donder’ ze hadden een kort lontje. Het is bijna niet te begrijpen dat die zelfde Johannes zijn evangelie heeft geschreven zo diepzinnig en toch weer tegenstrijdig. In Openbaring komt de echte Johannes weer even buiten kijken. In het Oude Testament zien we dan weer een God die het volk de opdracht geeft om bepaalde volkeren een kopje kleiner te maken, religieus genocide noemt m’n zoiets. Je kan het lezen in Deuteronomium 20.16-17) In Leviticus lezen we reeds dat ook de Joden iedereen moeten liefhebben, alleen de Joden vatten deze tekst alleen op voor hun volk, want de niet Jood moet m’n niet helpen, ook niet liefhebben, denk aan jezus parabel van de barmhartige Samaritaan waar Jezus tegen deze gedachte ingaat. De Joden zeggen en schrijven, het christendom en de Islam is uit ons voortgekomen, maar monotheïsme bestond reeds veel vroeger. De teksten gij zult niet doden en gij zult niet stelen was reeds vroeger bekend bij vele volkeren waar Israël woonde zelfs voor dat Israël uit Jacob ontstond. God kan geen mensen haten, want dat is in strijd met Jezus Bergrede waar je zelfs je vijanden moet liefhebben. Zolang Joden hun religieuze beleving als superieur blijven beschouwen zal de wederkomst van de Messias nog een tijdje wegblijven. Zelfs het Chinese rijk dat veel ouder is dan het Jodendom kende reeds deze morele codes. Uiteindelijk heeft het volk hun Messias verworpen en hun bezit werd terug land en niet het koninkrijk van hun Messias. Ooit zal die dag komen, maar God haat nooit een volk, dat is de visie van Johannes. Shalom

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *