2684

 1. Hallo Piet1,

  ‘Dit is dus wat de Bijbel ons leert’… protest helpt niet. Over welke Bijbel heeft u het dan???
  Als we met elkaar over Maria schrijven…. springt u naar andere teksten, ander onderwerp.
  Hebben we het over dat andere onderwerp, springt u weer naar Maria.
  We blijven alleen maar in een rondje draaien.
  Zolang u alles brengt onder dat katholieke sausje… nemen wij of ik…daar niets van aan.
  Velen van ons geloven niet in een Bijbelse leer overgoten door het katholieke sausje.

  Dan zijn we over 10 jaar nog met hetzelfde onderwerp bezig.
  Als u gelooft dat de Heere Jezus voor u gestorven is, ook voor uw zonden, en dat in geloof aangenomen heeft, zijn wij broeders en zuster van elkaar.
  Even geen RK. geen J.G. geen Pinkster, geen hervormd/protestants, enz. enz. al die vele geloofsrichtingen waar je tureluurs van wordt, en allemaal maar mekkeren dat ze de waarheid hebben.
  Piet 1,… er is maar EEN waarheid… en dat is een Persoon, Jezus Christus de gestorven en opgestane Heere.

  En dat is voor mij genoeg… vandaar uit mag ik groeien. Alleen van uit de Heere door de H.Geest, anders niet.

  Gods zegen voor jullie allen, en hartelijke groet, Esther.

 2. Aan @ Ramshoorn vanwege ..11/01/2020 om 6:00 pm

  Lees Jeremia 33:15-16 en Jeremia 23:5-6…de koning geboren ten tijde van het herstel van Israël…het staat er gewoon ..open en bloot, de koning van vlees en bloed die op het einde van het 6e zegel Jezus Christus op aarde zal vertegenwoordigen als onderkoning in totale overgave aan Zijn wil.. met in Zacharia 6:11-13 de Franse opper-herder aan zijn zij.

  Dit ondanks misdaden van deze of gene paus;..dit is dus wat de bijbel leert.. protest helpt niet,
  Op de nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde krijgen we dus de opperherder-leider en koning naar Zijn hart ..alleen een rancuneuze instelling voedt zichzelf met zijn eigen vergif.

 3. Beste @Nieuw Begin @Raveltje @Wachter…Bedankt voor uw spontane reacties!

  Wat heel duidelijk werd in de Bijbel: Er is een hemelsbreed verschil tussen de Hebreeuwse Mirjam/Maria van het Nw. Testament en de Maria van de paus en zijn RKK.

  Je kunt je toch als Protestant/Evangelisch gelovige niet voorstellen dat de Joodse Mirjam/Maria aangeroepen wil worden dmv een rooms Rozenkransgebed met de woorden:

  Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, [Dat is ze NIET, ze is de moeder van Jeshua] bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.”

  Dat is puur spiritisme. Je mag de doden niet aanroepen volgens Deuteronomium 18. In Lourdes en Fatima wordt dat miljoenen keren gereciteerd. Pausen buigen voor Mirjam/Maria. Dat is streng verboden:

  De Engel in Openbaring 19:10 en 22:9 verbiedt de Apostel Johannes uitdrukkelijk om heiligen/engelen te aanbidden. Wat roept de Engel? Aanbidt God!!!

  Maria, de vrouw van Jozef, is net als alle Apostelen dood en begraven. Jeshua, de Zoon van God is Opgestaan in Jeruzalem, uit het graf verrezen. Hij Leeft! Ik las samen met mijn vrouw het opschrift in de Graftuin op het Rotsgraf van Jeshua in Jeruzalem: Hij is hier niet, Hij is opgestaan!

  Nog even over het gezonde seksleven van Jozef en Mirjam/Maria…Ze kregen immers zonen en dochters! Mattheus 13.

  In Mattheus 1 kunnen we duidelijk lezen dat Jozef de wettige echtgenoot van Mirjam/Maria een gezond seksleven kreeg met/bij zijn ondertrouwde vrouw NA de geboorte van Jeshua:

  Matteüs 1:20 Toen die overweging bij hem opkwam, zie, een engel des Heren […]
  Matteüs 1:24 Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij, zoals de engel des Heren hem bevolen had en hij nam zijn vrouw tot zich. 25 En hij had Geen Gemeenschap met haar, Voordat Zij [Mirjam/Maria] een zoon gebaard had. [Daarna had hij dus gewoon seks met haar] En hij [Jozef] gaf Hem de naam Jezus.

  Onbegrijpelijk dat Piet 1 liever naar de al eeuwen omstreden verhaaltjes/fabels van pausen luistert, dan naar het Woord van de Allerhoogste God JHWH.

  Het is dus overduidelijk geworden uit Mattheus 1 dat Mirjam/Maria Niet eeuwig maagd is gebleven! Het is een Roomse Fabel, net als het verplichte celibaat wat geen paus, kardinaal, bisschop, priester of non ooit kon volhouden. Roomsen mochten ook eeuwenlang geen vlees eten op vrijdag, wie trekt zich daar nog wat van aan?

  En dan nog die eeuwenlange verschrikkelijke verplichte Roomse Biecht Praktijken:

  De beminde en doodsbange roomse gelovigen werden door priesters in de biechtstoel uitgehoord over hun seksleven, fantasieën en dromen. Strenge straffen volgden als ze niet voldeden aan de draconische voorgeschreven wetten van de roomse kerk die door de geestelijken tot op deze dag zelf met voeten werd getreden!

  Lees alle draconische regels over de Biecht in het boek van Karlheinz Deschner: De Kerk en haar Kruis.

  Er zijn bibliotheken vol geschreven over het wereldwijde seksueel misbruik in het Vaticaan, Kloosters, Scholen, Instituten en tot in de Biechtstoel toe.

  Iedereen kent de gruwelverhalen wel in streekromans van o.a. Emile Zola: Als er te weinig kinderen in een gezin geboren werden kwam mijnheer pastoor wel even langs als manlief op zijn werk was!

  Lees de recente boeken van: Aat van Gilst, Misdadige pausen en hun handlangers.
  Onder de Rokken van het Vaticaan van Cees Zoon.
  Sodoma, van Frederic Martel, met alle schokkende details.

 4. @ Ramshoorn
  Over de reactie die u aan mij schreef. Ook ik zie niets in al die buitensporige gewaden. Waarin zij zichzelf
  als goden en heiligen zien. Die mensen opsluiten in kerkers en gestichten en hun bezittingen plunderen.
  Al gelang de elite te strelen. Het aanziens des persoons.
  Seminar is dat misschien ook rooms.
  En dan het communisme die leiders heeft die hetzelfde doen van mensen zombies maken en robbotten
  Alles laten besturen. Van mensen robot dienaars maakt.
  Gemak dient de mens is nu gemak dient een ding, de programmering gaat steeds verder.

 5. Inderdaad @Raveltje @Mugggenzifter: Pas als Joodse Masjiach Jeshua/Jezus teruggekeerd zal zijn in Jeruzalem [De Stad van de grote Koning: Mattheus 5:35] met zijn 144.000 Joodse Ambassadeurs op de berg Sion [Openbaring 7 en 14:1] en de Tempel van Ezechiel 40-48 weer gebouwd is op de Berg Sion Dan Pas zullen van deze Stad heerlijke dingen te zeggen zijn, en geen stad op aarde kan dan met haar vergeleken worden!!!!

  Daarom bidden ook vandaag vele vrienden van de Joodse Jeshua/Jezus mee voor de Vrede van Jeruzalem, want daar staan de zetels ten gerichte, de zetels van het huis van David. [Jeshua wordt ook de zoon van David genoemd. Mattheus 1:1] Mogen allen die haar liefhebben haar Vrede/Shalom en rust genieten. Psalm 122:5-9.

  Vandaag is het Sjabbat, de zevende rustdag in Israël. Exodus 20 en 31.

  Gelovigen uit de volken vierden die Sjabbat ook mee met Joodse gelovigen [Handelingen 21] tot het jaar 7 maart AD 321. Toen veranderde de Rooms Katholieke Constantijn de Grote [de onoverwinnelijke zon] de Sjabbat [Genesis 2:1-4] de zevende rustdag, in de Zondag op het Concilie van Nicea de RKK. Christenen mochten vanaf toen voortaan nooit geen Joodse samenkomsten in synagogen bezoeken.

  Het christelijke antisemitisme werd door de RKK vanaf die dag gepromoot en gesanctioneerd! Joden die de christelijke gedwongen [kinder]doop weigerden werden als vijanden van de RKK gedemoniseerd.

  Pas tijdens het Tweede Vaticaans Concilie in Rome werd na 1700 jaar Joods lijden door de RKK de vloek opgeheven door Paus Johannes XXIII. Hij bad openlijk Joden voor vergeving van zijn RKK en sprak: Het Kaïnsteken staat in ons voorhoofd gebrand. Door de eeuwen heen heeft onze broeder Abel [Joodse Volk] in het door ons vergoten bloed gelegen en door ons [RKK] teweeg gebrachte tranen vergoten. Vergeef ons Heer, de vloek die wij [RKK] aan hun Joods-zijn hebben toegeschreven. Vergeef ons omdat wij U Heer in het vlees een Tweede Keer hebben gekruisigd, want wij wisten niet wat wij deden.”

  Het was de enige boetedoening voor de meer dan 100 antisemitische documenten die de RKK tussen de 6e en 20e eeuw had gepubliceerd.

  Heel dit indringende Gebed van de paus richting Joodse Volk is te lezen in het boek van Peter de Rosa: Stadhouders van Christus. Blz. 7 t/m 13.

 6. @ Ramshoorn 10/01/2020 om 10:10 am Ben het volkomen met u eens Ramshoorn!
  Natuurljk had Jezus broers en zusters…Piet1 lijkt wat te dwalen een beetje….

 7. @ Muggenzifter
  Een ware en mooi geschreven overdenking
  Op Sionsberg sticht God Zijn heilige stede.
  En u ook een gezegend weekend gewenst.

 8. Beste @Raveltje. Zolang we vasthouden aan de betrouwbare Woorden van Jeshua/Jezus in het Evangelie, zoals verwoord in de Statenvertaling en NBG-51 zullen we nooit verdwalen.

  Ik las eens een pakkende tekst: Pas als je de Waarheid doet versta je wat WAARHEID is!

  Het hedendaagse Modern Bijbelonderzoek is helaas ook zoals nu de huidige roomse en protestantse kerk leert! Tot deze conclusie is de hoogleraar Dr. Eta Linneman ook gekomen in haar boek: Wetenschap of Vooroordeel, het FIASCO v/d historisch-kritische Bijbelwetenschap!

  Massa’s predikanten [zoals o.a. Darwin] raakten door deze wetenschap hun vaste geloof in Jeshua/Jezus Messias kwijt. Zij gingen twijfelen en lieten dat horen in hun prediking! Het gevolg was dat ook Gemeenteleden gingen twijfelen aan hun woorden en massaal afhaakten van hun kerk de afgelopen 60 jaren!

  Wat vindt u van de herkomst van al die Toga’s e.a. dwaze kleurige roomse kerkelijke gewaden van priesters en dominees? Ik las het antwoord in de kerkgeschiedenis toen de Kerk zich verbond met de Staat in AD 321. De “gelovigen” kregen van Constantijn de Grote, status en
  mochten zich als de Romeinse ambtenaren van toen met dure gewaden gaan kleden.

  In de 4 Evangeliën kunnen we lezen dat de Here Jeshua/Jezus zich kleedde als een doorsnee Jood van zijn tijd!

  Mattheus 9:20…En zie, een vrouw, die reeds twaalf jaren aan bloedvloeiingen leed, kwam van achteren tot Hem en raakte de KWAST van zijn kleed aan.

  Orthodoxe Joden zijn NU ook in 2020 te herkennen aan deze KWASTEN die onder hun hemd
  uitsteken. Noch Jeshua/Jezus, noch de Apostelen hebben die Romeinse ambtskleding gedragen, laat staan een Mijter, Staf en Tabbert zoals pausen, kardinalen, bischoppen zich nu tonen!

  Die garderobe is/zijn niet Joods maar komen uit Babylon! Een Potsierlijke Vertoning!

 9. Piet1
  God’s Zoon is geboren uit de maagd Maria. Een wat seks aangaat onbevlekte vrouw. Die hele tijd was zij
  God’s dienstmaagd, bleef zij Maagd. Dat omstrijd ik niet. Jezus werd niet in zonden ontvangen, omdat Hij
  Zonder zonden was. Maar Hij moest hier zijn als mens. Daarna mochten Jozef en Maria meerdere kinderen
  krijgen van God, die wel in zonden werden ontvangen, zoals alle kinderen. Alleen Jezus is heilig.
  Ramshoorn en anderen, bedankt daarvoor, hebben met veel bijbelteksten hier al breedvoerig op gereageerd.
  Wat er in Lucas 1:34 staat is bedoelt voor God’s Zoon. Alleen voor Jezus.

 10. Psalm 87:3
  ‘Zeer heerlijke dingen worden over u gesproken, stad van God!’ vs. 3.

  Jeruzalem is de stad van God, gebouwd op Sion.
  Sion heeft de Heere verkoren om daar te wonen en daarom is Sion een heilige berg.
  Van de goden der Grieken werd verondersteld dat zij woonden op de ongenaakbare top van de Olympus, die bijna 3000 meter hoog is.
  En ook theologen van de laatste jaren hebben uitgesproken dat de afstand tussen God en mensen onoverbrugbaar groot is, zo groot dat er van gemeenschap tussen God en mensen geen sprake kan zijn. Nu woont God inderdaad in een ontoegankelijk licht (1 Tim. 6:16).
  Maar het heeft Hem ook behaagd te wonen bij de mensen.
  Wél op een berg! Op een verheven plaats! Maar op een berg die toegankelijk is.
  God wil wonen onder de mensen.
  En dan niet op het veeltoppig gebergte van Basan dat in Psalm 68 ook een gebergte Gods genoemd wordt. Die veeltoppige bergen zien afgunstig naar de berg die God Zich ter woning heeft begeerd.
  En dat is Sion. Van deze stad zijn heerlijke dingen te zeggen, en geen stad op aarde kan met haar vergeleken worden.
  De mensen hebben in de loop der eeuwen beroemde steden gebouwd, die grote mannen hebben voortgebracht. Mannen die door de wereld bewonderd worden.
  Koningen en veldheren, die hun macht gegrond hebben door stromen van bloed te vergieten. Mannen die geschiedenis hebben gemaakt, een geschiedenis van ‘oorlogen en geruchten van oorlogen’. Zo zal het blijven totdat de Koning der koningen komt om Zijn macht te aanvaarden. Gods plannen falen niet. Eens zal Jeruzalem de stad van de grote Koning zijn.
  Dan zal de heerlijkheid des Heren neerdalen op Sion, want de Heere komt! Maranatha!

  Allen een gezegend weekend gewenst, groet Muggenzifter

 11. Aan @ Raveltje: vanwege ..09/01/2020 om 10:28 pm

  De aanleiding van de twijfel over de maagdelijkheid vind je in de onderstaande link.

  https://www.google.com/search?q=is+in+de+bijbel+maagd+hetzelfde+als+jonkvrouw&oq=is+in+de+bijbel+maagd+hetzelfde+als+jonkvrouw&aqs=chrome..69i57.28872j0j4&client=ms-android-wiko&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

  Over het volgende moet men niet alleen nadenken maar ook doordenken…
  {Boodschap voor de Hervormde Kerk…
  Gij zult de maagdelijke geboorte geen dag langer laten ontkennen.}

  Het begrip: maagdelijke geboorte impliceert enerzijds dat Maria inderdaad maagd was en anderzijds dat Ze de Maagdelijkheid heeft behouden doorheen de geboorte van de Heer Jezus.

  De Apostel Jacobus zegt dat God niet bekoort en in het onze Vader staat: en leidt ons niet in bekoring, verzoeking ..dit lijkt ook een tegenstrijdigheid.
  Wat betreft Lukas 1:34 heeft de RK gelijk ..wat ik aangetoond heb en hetgeen ook in strijd lijkt te zijn met de veronderstelde andere kinderen “van” Maria.

  De juiste exegese over het mysterie van de Mens-wording is van wezenlijk belang.
  De reformatie heeft een muur opgetrokken die niet te doorbreken valt…inzake deze kwestie nog niet met een bulldozer.
  De eenheid van alle christenen vindt plaats door het 6e zegel

  Het is onbijbels om te veronderstellen dat de instelling die Maria had in Lukas 1:34 opeens te veranderen tot het wereldse niveau om opeens wel weer kinderen te willen.
  Ook de apocriefen spreken dat tegen evenals de overleveringen vanaf het begin.
  Ik raad je aan -de- geheimen van het oud verbond- te googlen ..daar wordt het mysterie van de Mens-wording onthuld.
  ……

 12. Piet 1 verkondigt hier op deze site verhaaltjes over Mirjam/Maria die in tegenspraak is met de leer van Jeshua en de Apostelen! Zie wat Paulus over die sterke verhalen vertellers zegt in Galaten 1.

  Maria is niet de moeder van God maar van Jeshua. En dat Jeshua broers en zussen had wordt bewezen in Mattheus 13: 54-58 Jezus en zijn vaderstad:

  Matteüs 13:54 En in zijn vaderstad gekomen, leerde Jeshua hen in hun synagoge,
  zodat zij versteld stonden en zeiden: Vanwaar heeft Hij die wijsheid en die krachten?

  55 Is dit niet de zoon van [Jozef] de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria en zijn Broeders Jakobus en Jozef en Simon en Judas? 56 En behoren zijn ZUSTERS niet allen bij ons? Vanwaar heeft Hij dan dit alles? 57 En zij namen aanstoot aan Hem. Maar Jezus zeide tot hen: Een profeet is alleen in zijn vaderstad en in zijn huis ongeëerd. 58 En Hij deed daar niet vele krachten wegens hun Ongeloof!!!

  Piet 1 gelooft en slikt nog veel meer roomse fabels:

  Fabel 1* 1854…Onbevlekte ontvangenis van Maria. 1870… (Vaticaans Concilie I ) Onfeilbaarheid van de Paus. Een godslastering. Zie Psalm 14 en 53, Romeinen 3. Alleen God is onfeilbaar Mattheus 23:8-12! Maria had na de geboorte van Jeshua gewoon seks met haar wettige echtgenoot Jozef en baarde meerdere zonen en dochters:

  Fabel 2* 1931…Maria verklaard als moeder van God…Gebeurde al eerder in Concilie Efeze 431.
  1950…De Hemelvaart van de Maagd Maria ? (Paus Pius XII ) Belachelijk!

  Fabel 3* De Roomse Fabels van pausen en Vaticaan zijn hiermee ontmaskerd en van nul en
  genen waarde. Vooral de Pauselijke uitspraken over het middelaarschap en de hemelvaart van Maria is uit hun dikke duim gezogen.

  Maria is geen middelares, bidden/smeken tot haar is streng verboden in de Bijbel. Alleen spiritisten roepen doden aan. Deuteronomium 18:9-14. Paulus, leert dat er maar een Middelaar is tussen God en mensen en dat is niet Maria maar de Mens JeshuaHaMasjiach. 1 Timotheus 2:5.

  Reageer eens op deze gegevens Piet 1.

  Dat Nederland tot ontsteltenis van Protestanten…Het Rood-Wit-Blauw, onze Nationale Vlag inruilde in/op alle Overheidsgebouwen door die omstreden EU-Roomse Blauwe Vlag met 12 gele sterren is schandalig! Zie deze blauwe vlag met 12 gele sterren ook op alle voor-en achterbumpers van alle auto’ s!

  Het is geen toeval dat deze voor velen die EU-vlag werd voorgesteld op 8 december 1955 het Roomse Feest van de onbevlekte ontvangenis van Maria de Mede-Verlosseres van de Roomse Kerk?

  In de Bijbel lees je helemaal Nergens over een onbevlekte ontvangenis. Is een roomse uitvinding.

  Volgens de Paus en Curie betekent de vrouw in Openbaring 12:1…Maria de Madonna, volgens Rome Koningin van hemel en aarde!

  Volgens de meeste Bijbeluitleggers wordt in Openbaring 12 gesproken over de vrouw die Israël verbeeldt. Die 12 sterren zijn de 12 Stammen van Israël. De Zon is de Joodse Masjiach Jeshua. Openbaring 1 en 19. De Maan onder voeten vrouw [Israël] is het teken van de Islam.

 13. Piet1
  Jezus is geboren uit de maagd Maria dat is de waarheid, maar hoe u erbij komt dat zij Maagd bleef en later geen
  Kinderen heeft gebaard is mij onduidelijk. Verwanten kunnen broers en zussen zijn.
  Wie denkt u dan wie ermee wordt bedoelt in Jeremia? Jezus is de Koning der koningen en uit het geslacht van
  David. Hij is de wonderbare Raadsman en Vredesvorst.

 14. @ Piet1: 9:10 pm. Dank voor uw reactie Piet. Verder lijkt het voor mezelf verstandig, om geen absolute mening meer te hebben, of er na de geboorte van Jezus, nog meerdere kinderen zijn gekomen in het huwelijk van Jozef en Maria. Ik laat dat verder in het midden.

 15. Nieuw Begin
  Nu begrijp ik de discussie. Dat de hervormde kerk ooit niet geloofde dat Maria Maagd was toen Jezus werd
  geboren. Dat zij daaraan twijfelden, dat wist ik niet.

 16. Aan @ wachter ..vanwege ..09/01/2020 om 6:49 pm

  De predikanten geloofden niet in de Maagdelijk[heid] van Maria en dat schijnt het punt te zijn geweest.. althans zo werd het gesteld, maar de maagdelijke geboorte is daar van onderscheiden.

  De maagdelijke geboorte impliceert dat Maria haar maagdelijkheid had behouden ..als dienstmaagd des Heren en daar gaat het om in Lukas 1:34.. vandaar dat Ze ook geen verdere kinderen wilde en had, die andere kinderen waren verwanten wat ook vermeld werd.. en wat de reformatie niet kan accepteren en dat komt omdat ze Lucas 1:34 niet goed leest ..net zoals de gehele christenheid veronderstelt dat de koning in Jeremia 33 en 23 Jezus Christus is, terwijl dat onjuist is, zoals ik bewezen heb en niemand mij dat kan weerleggen.

 17. @ Nieuw Begin: 10:12 am. Ik ben het met U eens, dat er sprake is van een wonder. De geboorte door de -toen- maagd Maria. Wat dat betreft heeft zij een bijzondere positie. Maar vereren doe ik Maria niet, wel respect voor haar daad in geloof.

 18. @ Piet1: 2:17 pm. Hier ben ik het wel voor 100% met U eens. We zijn verraden en verkocht Piet. Zie ook de verraders maatregelen bekend onder: “de Resolutie van Straatsburg”, en “het Coudenhoven-Kalergiplan”. De gevestigde politieke partijen zoals : CDA,VVD,D66,PvdA, zijn hiervoor hoogst aansprakelijk. Leve Christus Koning!

 19. Uit de onderstaande link: (van een reactie, ik meen op deze site).. blijkt dat Nederland als [enigste] land ter wereld zich [wettelijk] uitgeleverd heeft aan buitenlandse mogendheden ..feitelijk aan de NWO van de antichrist ..en kan men naar de rechter gaan om ons te dwingen om te gehoorzamen wat zij bepalen.. wij zijn dus moderne slaven …om mentale braakneigingen van te krijgen.
  In een toespraak van Mark Rutte refereert hij aan de veranderde wereld-orde ..de [nieuwe] liet sluw als een vos achterwege.

  https://opiniez.com/2019/12/31/de-bevrijding-van-nederland-gloort-aan-de-horizon/uri4u/

  Mark Rutte is (samen met zijn voorgangers) ..de verrader des vaderlands maar God zal hun verraad aan het daglicht brengen ..dan zal Nederland tot bezinning komen en uit de EU stappen en uit de VN en Amerika weerstaan zoals geschreven is in Zacharia 2:7,10 ..2:1 = de doorbreker.. Jesaja 52:7-12 ..48:20-22.. Zebulon-Neder-land vooraan Jesaja 9:1-6 .. onverbiddelijk…

 20. @ Piet1
  Inderdaad Piet1 het gaat de Heer erom dat binnen de Hervormde Kerk een duidelijk ‘geloofsartikel’ ( namelijk dat de Here Jezus, de Messias, uit een maagd is geboren en verwekt werd door de H.Geest die haar, Maria, overschaduwde ) , het gaat de Heer erom ( naar mijn bescheiden mening) dat het ‘geloofsartikel’ van de maagdelijkheid van Maria waaraan openlijk werd getwijfeld door Hervormde predikanten de deur zou openen naar grotere vrijzinnigheid en aldus het Christelijk geloof zou afbreken.
  Ik geloof natuurlijk niet dat de Heer de boodschap voor de Hervormde Kerk gaf om Maria nu maar te gaan vereren of wat dan ook de aanbidding te geven die alleen Jezus Christus toekomt. Maria was, om het mechanisch te zeggen, het middel dat het mogelijk maakte de Zoon van God te baren. Dit volslagen wonder, van de maagdelijke geboorte, gaat ver boven het menselijk verstand uit en is daarom een ‘geloofsartikel’. Men gelooft of men gelooft er niet in. Maar deze profetie roept op de maagdelijkheid niet langer te ontkennen binnen de Hervormde Kerk van destijds. En we mogen net als de discipelen vragen: ‘Heer geef ons meer geloof’.

  U kunt hier over lezen in het boekje: ‘De man met de kruik’ – een heenleiding naar de Paaszaal van de eindtijd:
  https://www.getuigeniseneenheid.nl/boeken/de-man-met-de-kruik/

 21. Aan @ Nieuw Begin: vanwege ..08/01/2020 om 7:14 pm

  Ds. Leenhouts ..daar heb ik verschillende boeken van ..De Geest van Christus roept om Elia Maleachi 4.. maar het is niet Elia zelf maar de Maleachi 3:1 bode, want vers 2 en 3 komt overeen met 4:1… Aangaande “Elia” in 4:5 daar betreft het de Dag des Heren zoals in 2Thess.2:2.

  Vóór het 6e zegel komt de Maleachibode als “Elia” maar vóór het laatste oordeel komt Elia.
  Elia en Henoch zijn niet in de hemel maar in het paradijs en vandaar moeten ze terugkomen ten tijde van de antichrist..en alsnog sterven in een marteldood.. Elia in 4:5 betreft dus eigenlijk de Maleachibode.

  Zoals Jacob de als eerste zijn hand vooruit stam bij zijn geboorte.. was hij de doorbreker en lijkt het mij dat de Maleachibode hier als de doorbreker is te typeren.. want hij is in 2Thess.2:7 de weerhouder..als de eindtijd Cyrus…in het 6e zegel.

  En: …[Gij zult de maagdelijke geboorte geen dag langer laten ontkennen]. ..dus dat is [om]wille van de Heer Jezus zelf maar ook omwille van Zijn Moeder ..dat Zij maagd bleef en niet geschonden…dit is wat ik feitelijk hier heb betoogd en heb doorverwezen naar A.k.Emmerick voor tekst en uitleg.

  De Maleachibode is de dorre boom in Ezechiël 17:22:24.. en als dorre gaat hij in zijn bekering voorafbeeldend de mensheid vooraf in haar bekering ..getuigende van wat komen gaat en daarom zal zijn lichaam de glorie glans zichtbaar uit-stralen van de komende gereinigde aarde
  ..de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde in zijn eerste fase–grondslag.
  …….

 22. Inhoud van de boodschappen voor de Kerken en Israel:

  “Mijn kinderen hebben gebeden en Ik antwoord”

  Neen, Ik zal de antichrist de eer niet gunnen Mijn volk bijeen te drijven,
  maar Ik zal dit doen door de zweepslagen van Mijn Woord

  Ziet, Ik sta op de rand van uw bestaan.

  Zeg niet er is geen tussentoestand, zeg ook niet er is wel een
  tussentoestand; gij zult het wonder verwachten.

  Als Ik twee dagen zwijg, denkt gij dan o mens, dat er nimmer een dag van
  vervulling over Mijn gekochten zal aanlichten?

  Als Ik het heelal doe inkrimpen tot de omvang van een knikker merkt gij het
  immers niet?

  Boodschap voor de Gereformeerde Kerken

  Ja, gij moogt wel zingen het loflied: Gij zijt geen God van doden, maar van
  levenden. Want de doodstreep loopt niet daar, waar het lichaam van een kind
  het graf ingaat, maar reeds daar waar gij krachtens het verband et Adam, de
  wortel van het menselijk geslacht, allen in zonde ontvangen en geboren zijt.

  Maar gij hebt u onduidelijk uitgedrukt.

  Gij hebt “profetisch” gestotterd en daarbij “koninklijk” gedwongen, en
  daardoor de harmonie der ambten tussen profeet, priester en koning
  geschonden.

  Hier ligt uw schuld.

  Zijt ge met dit beleid een zuivere afspiegeling geweest van de opperste
  Herder der kudde, wiens goedheid als een zachte glans ligt uitgespreid over
  de schapen?

  Kwam de opdracht: Hoed mijne lammeren tot zijn recht?

  Er moet tucht zijn, maar niet zo.

  Daarom heb Ik een man tegenover uw muur gesteld, met het breekijzer in de
  hand en een ongeneeslijke grimmigheid in hem uitgegoten, die niet wijken
  zal, totdat gij u bekeert.

  Bekeert u, dan zal ook hij genezen.

  Maar er is meer!

  Wie geeft u het recht de kinderdoop te maken tot een stalen wet in Israël?

  Waar heb Ik dat gezegd? Dan zal Ik zwichten.

  Ook hierom heb Ik u geslagen.

  Gij hebt altijd nog de polsstok van uw nadenken nodig om over te springen
  van de verbondsbelofte naar het kerkelijk gebod van de kinderdoop.

  Ik heb u ook niet bevolen de kinderen niet te dopen, maar gij had door uw
  uit de Geest geboren liefde elkander hierin moeten verdragen.

  Gij zult verstandelijke verlegenheden niet hanteren als een bijl om daarmee
  Mijn tafel stuk te slaan.

  Gij ziet uw belijdenis als vlak Nederland, doch het is als het
  Himalayagebergte met hoogten waar geen mensenvoet ooit komt – vanwaar gij uw
  hulp moet verwachten.

  Terug naar de hoogten van Pasen en Pinksteren!

  Daarna zult gij het ganse veld overzien, waarlangs Ik Mijn volk geleid heb.

  Boodschap voor het Wereld-Baptisme:

  Ook gij hebt mede uit reactie tegen de Gereformeerden de volheid der
  openbaring losgelaten.

  Bekeert u

  Boodschap voor het Wereld – Barthianisme:

  Ik heb het gebruikt tot verontrusting, maar val niet in de fout van Obadja.
  Of moet er weer een donderende eed van Elia gehoord worden?

  Ten aanzien van Israël sprak de Heer:

  Ik zal de roep van degenen, die Mij hoonden toen Ik hing in de diepten der
  hel overnemen in wrake en Elia roepen en Mijn wraak is barmhartig. Mijn
  Geest brult om Elia.

  Boodschap voor de Hervormde Kerk

  Gij zult de maagdelijke geboorte geen dag langer laten ontkennen.

  ***********************************************************************************************
  Tot zover de boodschappen voor diverse Christelijke Kerken en Israel

  De “man met het breekijzer” in de genoemde profetie aan het adres van de
  Gereformeerde Kerk is Prof. K.Schilder, de grondlegger van de Gereformeerde
  Kerken Vrijgemaakt.

  Voor meer info bezoek men:

  http://www.getuigeniseneenheid.nl

 23. Het jaar 1948 is een kruispunt:

  -oprichting van de staat Israël. Het Joodse volk tracht officieel de
  ballingschap op te heffen door de vestiging van een nationaal tehuis.
  -Oprichting van de Wereldraad van Kerken te Amsterdam
  -oprichting van een Bijbelgetrouwe kerkenraad de I.C.C.C
  -scheuring van Berlijn ( de ‘beul ‘ )
  -scheuring van Jeruzalem ( de ‘zondaar’)
  -doorbraak van het communistische geweld in China
  -een mens wordt op de zevende dag van de I.C.C.C.-samenkomst, tijdens het
  gebed der vergadering, door de Heer aangesproken met een boodschap die al de
  bovengenoemde punten met een ( 1 ) slag raakt.

  De kern van deze profetie luidt dat alle naties existentieel betrokken zullen worden bij
  de onthulling van het mysterie Israël, het Joodse volk.

 24. Zeker Wachter, u heeft stellig gelijk, maar ook in Paulus dagen sprak men al van ‘de laatste dagen’ zoals in Jacobus 5 1-3. Welaan dan, gij rijken…..Gij zijt schatten gaan
  opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn.
  Uiteindelijk kunnen we God niet narekenen immers zijn wegen zijn hoger dan de onze.
  Maar we kunnen wel iets zien van God’s wegen in de geschiedenis zoals ook het Boek Openbaring begint:
  1 Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om
  zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en
  welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht
  Johannes heeft te kennen gegeven.
  Hier is dus letterlijk sprake van een openbaring welke eenmaal ook zal geschieden, geschiedenis wordt dus!
  Middenin de Openbaring staat het verhaal van het geopende boekje. Voor wie het aanvaarden wil: de inhoud van dat boekje heeft God geopenbaard in 1948 toen Israel -onbekeerd, dwz hier niet gelooft dat in Christus de Messias, de Beloofde, is verschenen- de Joodse Staat stichtte onder Ben Goerion op 5 Mei.

  Voor de overzichtelijkheid zal de inhoud der directe boodschappen los worden weergegeven.

 25. @ Nieuw Begin: 1:00 pm. Inderdaad Nieuw Begin. Ik ben van mening dat we nu echt in de Eindtijd zijn aanbeland. Van belang hiervoor zijn ook: Ezechiël 38-39.

 26. @ Oma 08/01/2020 om 12:29 pm ( comment op: We gaan oorlog voeren )

  Inderdaad wat u zegt: oorlog is suïcide voor het Iraanse volk. Ik geloof dat het niet eens nodig is dat de USA het land terug-(kern)- bombarderen naar de Middel Eeuwen maar dat de binnenlandse oppositie tegen het fascistische islamitische krankzinnige regime ( zelfs de sjiieten ) hun land niet wagen aan een confrontatie met de USA. Kansloos scenario voor Iran zelfs als China en of Rusland zich zouden gaan bemoeien ermee en het conflict mondiaal gaat worden.

  Ik geloof dat de kern van het conflict te maken heeft met de status van Israel en Jeruzalem zoals Israel al sinds de roeping van Abraham te worstelen heeft met de wereldmachten.

  Maar we WETEN: ( Daniel 7-27 )
  27 En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken
  onder de ganse hemel zal gegeven worden aan het volk van de heiligen
  des Allerhoogsten: zijn koningschap is een eeuwig koningschap, en
  alle machten zullen het dienen en gehoorzamen.

 27. Aan Raveltje vanwege: ..07/01/2020 om 9:48 pm

  Jezus Christus heeft inderdaad aan een ziener uitgesproken dat ook de andere boeken in de bijbel moeten worden opgenomen, ik denk als eerste aan Henoch en apocriefen.
  Dat men bijbels heeft vernietigd is verschrikkelijk maar net als de vrijmetselarij-illuminati in de RK kerk zijn, lijkt het mij dat ze hier ook hun hand in hebben.
  Volgens een evangelische winkel in mijn provincie is is de NBG 51 vertaling wel nog te krijgen.
  Men had die bijbels ook kunnen schenken aan evangelische instellingen of waar dan ook.
  Het is duidelijk kwade opzet.

 28. @Nieuw begin en @Wachter. Bedankt voor uw bemoedigende reacties! Wonderlijk dat u ook verknocht bent aan de NBG-51. De verschillen in Bijbelvertalingen/teksten kon ik gemakkelijk bekijken/vergelijken in een Zeskolommen Bijbel met Zes vertalingen naast elkaar.

  Ik heb het nog eens nagekeken en ik zag dat het werkwoord Bekeren in al zijn vervoegingen slecht 5x voorkomt in de NBV en 148x in de NBG-51.

  Is het u ook opgevallen dat hedendaagse predikanten nog maar zelden over: Je Bekeren spreken in de wekelijkse diensten? De Here Jeshua deed dat steeds wel, zie ook Zijn eerste Preek:

  NBG-51….Marcus 1:14 En nadat Johannes was overgeleverd, ging Jezus naar Galilea
  om het Evangelie Gods te prediken, 15 [en Hij zeide]: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is
  nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het Evangelie!!!

  Waar moeten mensen zich van bekeren? Jeshua leert: van jouw zonden! Welke dan?
  Je hoeft de Tien Geboden maar te lezen [Exodus 19 en 20] om te weten waarin/waarmee wij mensen dagelijks zondigen.

  Het Goede Nieuws is: Jeshua, de Zoon van God, is juist gekomen om Zondaren zalig te maken, een Nieuw leven te geven. Denk aan Zacheüs, De overspelige vrouw, of de Samaritaanse vrouw die samenwoonde en al vijf mannen had gehad. Johannes 4.

  Jeshua, de MESSIAS geeft een goed voorbeeld hoe predikanten en evangelisten succesvol het Evangelie van het Koninkrijk kunnen verkondigen! Pausen, priesters, predikanten, evangelisten zouden Zijn voorbeeld moeten navolgen. Dan zouden er NOOIT geen Bijbels meer tot pulp vermalen worden, dan zou er hardop uit voorgelezen worden: Zo zegt de Here, de God van Israël!

  Marcus 2:16 En toen de schriftgeleerden der Farizeeën Hem met de Zondaars en tollenaars zagen eten, zeiden zij tot zijn discipelen: Waarom eet Hij met de tollenaars en zondaars?

  17 En Jeshua/Jezus hoorde het en zeide tot hen: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die Ziek zijn. IK Ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar Zondaars!

  Geen wonder dat kerken met een sneltreinvaart leeglopen. PREDIKANTEN die Psalm 14, 53 en Jesaja 59:1 en Romeinen 3, 1 Corinthe 6 niet meer verkondigen/uitleggen in kerken, die moeten dan ook niet verbaast zijn wanneer mensen zich niet bekeren.

  Veel Jeugd groeit op voor galg en rad omdat ouders en predikanten hun kinderen niet meer corrigeren. Lees Spreuken 1. En in veel kerken, Rooms en Protestants horen die jongemensen veelal nooit meer dat God de zonde haat, maar de Zondaar liefheeft als die zich Bekeert. Johannes 3:16-36.

  Lees hoe de Joodse Petrus het Evangelie van verlossing en bevrijding verkondigde op de eerste Pinksterdag: 3000 Joden riepen tot Petrus: wat moeten wij doen? Zijn antwoord aan die grote schare was:

  Handelingen 2:38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich Dopen op de Naam van Jezus Messias, tot vergeving van uw Zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen. 39 Want voor u is de Belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.

  Zou God zulke wonderen van bekering ook in onze dagen kunnen geven? Waarom niet?

 29. @ Ramshoorn
  Dank voor uw antwoord. En ben ik met u eens dat er niets aan toegevoegd of afgenomen mag worden.
  Wat ook in Het Boek staat beschreven. Maar het klopt inderdaad dat het boek wat andere woorden gebruikt
  Ik denk dat het de bedoeling was dat het eenvoudiger te lezen is, wat u beschrijft als kindervertelling.
  Toch wordt het boek bij bijbelstudies door evangelisten gebruikt, waardoor ik het heb aangeschaft.
  Ook heb ik gehoord dat er ooit boeken zijn weggelaten, wat ik dan niet begrijp.
  En ik vind het een verschrikking hoe het God zij met ons land heeft afgedaan met God en Zijn gebod.

 30. Aan @ wachter: vanwege.. 06/01/2020 om 2:45 pm

  Citaat: ..Bewijs hiervoor is, dat de Engel tegen Jozef zei: “Neem Maria gerust als uw vrouw”. {Impliciet} betekent dat, dat er ook sprake is van een huwelijksverbond, met alle rechten en plichten van dien.

  Het [impliciete] waar jij in dat geval betekenis aangeeft is eigenlijk wat al te gemakkelijk verondersteld.. en weer zal ik het op een andere manier benaderen…

  Met de onderstaande passage uit de Statenvertaling met kanttekeningen wil ik je aantonen waar de exegese over Lucas 1 vers 34 ..bij hun te kort schiet.
  Maar eerst het volgende: ..{exegese betekent tekstuitleg, in het bijzonder van Bijbelse teksten. De Catholic Encyclopedia omschrijft exegese als de tak van theologie die de ware zin van de Heilige Schrift onderzoekt en uitdrukt}.

  De RK vertaling van vers 34 is: Hoe kan dit geschieden, daar ik (Dienstmaagd des Heren) geen man beken..(staat in contrast met vers 25).

  34 En Maria zeide tot den engel: (42)Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man beken?
  (42) Dit vraagt zij overmits de engel haar, [maagd zijnde], zulks aanzeide zonder gewag te maken van haar toekomenden man; en zij verstond uit de woorden van den engel dat zulks dadelijk zou geschieden, zodat deze vraag van Maria niet voortkwam uit enig ongeloof, gelijk de vraag van Zacharias, vers 18, maar alleen uit een begeerte om in dezen nader onderricht te worden. verwijsteksten

  …en zij verstond uit de woorden van den engel dat zulks [dadelijk zou geschieden] .. dit: “dadelijk zou geschieden”.. impliceert dus het volgende vers 35…en dat is de fout, onjuist dus.
  En het is dus onjuist omdat Maria reageert vanwege de verzen 31 32 en 33..want in vers 35 wordt pas over de Heilige Geest gesproken…dit onderscheid te moeten maken is dus van [wezenlijke] betekenis en van wezenlijk belang.. en bevestigd dat Zij als Dienstmaagd des Heren geen omgang met welke man dan ook wilde hebbende.. en dus ook later niet… trouwens: volgens de visioenen van A.K.Emmerick was Jozef zelf ook een grote heilige en aan wie in verloop van de tijd de heilsmysteries werden onthuld.. zoals o.a. David.
  …….

 31. Hallo allen, nog vier gemeentes te gaan uit Openbaring.

  Nu komt de gemeente Thyatira, de vierde waar Jezus iets over zegt.
  http://adventmedia.nl/video/play/567-wanneer-het-tijd-is-om-te-vertrekken—thyatira/

  Gemeente 5, Sardis, http://adventmedia.nl/video/play/568-een-boodschap-voor-de-doden—sardis/

  Gemeente 6, Filadelfia, http://adventmedia.nl/video/play/642-vind-de-open-deur—filadelfia/

  Gemeente 7, Laodicea, http://adventmedia.nl/video/play/643-geneesmiddel–rondje-shoppen—laodicea/

  Dat zijn alle zeven gemeentes uit Openbaring. Heel bemoedigend, en ook wel interessant.
  Mocht er iets tussen staan waar iemand misschien iets anders over denkt, dat is altijd mogelijk, probeer er overheen te kijken.
  men hoeft dat niet mee te nemen in wat iemand gelooft.
  Onze Heere Jezus Christus wordt in de linkjes niet naar beneden gehaald, of verdraaid.
  Voor ons allen een bemoediging.

  Vaders zegen, en liefs, Esther.

 32. Beste @Raveltje. Ja, ik heb Het Boek ook een tijdje gelezen en weggedaan. Het Boek is namelijk geen directe vertaling vanuit de Grondtalen, maar een Parafrase van de Bijbel, een soort vertelling, Kinderbijbel dus.

  Je kunt er beslist geen Bijbelstudie mee doen omdat veel Kernwoorden ontbreken of een andere betekenis kregen.

  Gods Woord dient zorgvuldig vertaald te worden, geen titel of jota mag in de tekst ontbreken volgens Jeshua in Mattheus 5:17-20.

  De Statenvertalers waren doorkneed in de Hebreeuwse en Griekse Taal en deden er 18 jaar over [1619-1637] om de monumentale Statenvertaling aan Prins Maurits, de Staten Generaal en het volk te kunnen overhandigen. Deze vertaling is nog steeds, dus tot op deze dag gezaghebbend.

  Waarom? De Statenvertalers hielden de waarschuwingen van de Here aan Mozes en Jeshua aan Johannes in voortdurend in gedachten om Niets aan Gods Woord Toe te voegen of daaraan Af te doen. Onze moderne vertalers trekken zich daar niets van aan, maken er een potje van.

  De tekst van de NBG-51 is ook vrij nauwkeurig…Deuteronomium 4:1 Nu dan, o Israël, hoor de inzettingen en de verordeningen, die ik u leer na te komen, opdat gij leeft en opdat gij het land binnengaat en in bezit neemt, dat de HERE, de God uwer vaderen, u geven zal.
  2 Gij zult aan wat ik u gebied, Niet Toedoen en daarvan Niet Afdoen, opdat gij de geboden van de HERE, uw God, onderhoudt, die ik u opleg.

  Ook Jeshua bindt de Apostel Johannes op het hart om Al Zijn Woorden van de Apocalyps/Openbaring onverkort op Schrift te doen verschijnen voor de 7 Gemeenten [Openbaring 2 en 3 waar Esther ook al naar verwees. Bedankt Esther]:

  NBG-51 Openbaring 22:18 Ik betuig aan een Ieder, [U – IK – IEDEREEN] die de Woorden der profetie van dit Boek hoort: Indien iemand Hieraan Toevoegt, God zal hem toevoegen de Plagen, die in dit Boek beschreven zijn;

  19 en indien iemand Afneemt van de Woorden van Het Boek dezer profetie, God zal zijn deel Afnemen van het geboomte des levens en van de Heilige Stad, welke in dit Boek beschreven zijn.

  20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jeshua!
  21 De Genade van de Here Jeshua/Jezus zij met al !”

  Het luistert dus nauw!

 33. Lieve mensen beluister het zeer indrukwekkende Arabische Revelation Song ( al eerder op xandernieuws.punt.nl geplaatst maar met de toenemende islamisering van Europa weer helaas hoogst actueel);

  ( English translation)
  https://www.youtube.com/watch?v=RocFApZ6VFs

  This video was done to sensitize people that there are Arab Christians who are losing their lives daily because they have chosen to serve the ONLY True and Living God.

  Deze video is gemaakt om mensen te laten weten dat er Arabische christenen zijn die dagelijks hun leven verliezen omdat ze ervoor hebben gekozen om de ENIGE Ware en Levende God te dienen.

 34. Voormalige Franse minister van Binnenlandse Zaken waarschuwt: Moslims zullen in 2025 Europa overnemen

  Parijs – Niemand minder dan de voormalige minister van Binnenlandse Zaken van Frankrijk, Gérard Collomb (foto), waarschuwt voor een voortschrijdende islamisering van Europa. Die zou sneller kunnen komen dan tot nu toe werd berekend. Bijzonder pikant: Collomb is geen “rechtse”, maar socialist en bovendien een ervaren politicus.

  lees meer:
  https://ejbron.wordpress.com/2020/01/06/voormalige-franse-minister-van-binnenlandse-zaken-waarschuwt-moslims-zullen-in-2025-europa-overnemen/#more-228363

 35. @ Ramshoorn 18.37 Uw samenvatting is van zeer hoog niveau en zeer gedetailleerd en getuigt van grote kennis en liefde voor het Woord des Here! Zeer veel dank!
  Shalom

 36. Hallo lieve allen….

  Even wat anders… de 7 Gemeenten uit Openbaring.
  Van alle 7 Gemeentes is een serie gemaakt. Dan zien we de ruïnes van die steden, en mooie uitleg over de omstandigheden van die tijd, en hoe de gemeente van Christus Jezus bemoedigd werden door de brieven uit Openbaring.
  En ook bemoedigend voor ons.
  Ik heb ze als eens neergezet, 3 á 4 jaar terug alweer.
  Ik zet de eerste gemeente Efeze er op… hoop dat het goed erop staat.
  Veel plezier voor ieder die kijkt.
  http://adventmedia.nl/video/play/564-een-goede-stap-achteruit—efeze/

 37. @ Ramshoorn
  Het is verschrikkelijk dat God’s woord wordt verdraait. Ik heb zelfs gehoord dat er een genderneutrale bijbel is.
  Al weet ik niet door wie die is uitgegeven. Geen wonder dat er steeds meer verwarring en wetteloosheid komt.
  Wij hebben nog wel de uitgave 1951. Wel zou ik willen weten hoe u denkt over Het Boek.

 38. Beste @Rick, u schreef: Wat betreft de agressie en dreiging van Iran….Is er één iemand die mij 1 land kan noemen dat ooit is aangevallen door Iran ?”

  Als u het boek van de Joodse Esther en Mordechai leest in de Bijbel die grote invloed kregen in dat enorme Perzische Rijk van Koning Ahasveros. Iran het vroegere Perzië was een wereldmacht die zijn rijk tot in India had gevestigd. Erdogan in Turkije nu droomt net als Iran van een groot wereldrijk.

  Ook in de boeken van de Maccabeeën worden de Perzen als oorlogszuchtige natie beschreven.

  Lees het boek van Tom Holland – Het Vierde Beest.

  Zie ook het boek van G. Konzelman: In de naam van Mohammed. De Islamitische Revolutie: Honderden Iraniërs bestormen Mekka en de Kaäba. Zij werden allen gedood. Blz. 7 t/m 13.

  Weet u nog? Negenjarige oorlog 1980-1989 tegen Irak. Iran heeft toen duizenden Iraanse jongetjes opgeofferd om de mijnenvelden die Irak had gelegd op te ruimen. De jongetjes kregen een plastic-sleuteltje van Chomeinie om hun nek, met de verzekering dat als ze daar omkwamen ze rechtstreeks in het Paradijs zouden komen.

  Ik las een boek door een overlevende van die Iraanse jongensbrigade. Ik herinner me helaas de titel niet meer, als iemand het weet houd ik me aanbevolen.

 39. Dank voor uw welluidende reactie @Nieuw Begin.

  Het is inderdaad merkwaardig dat er niet veel tegenstand is gekomen richting het Ned. bijbelgenootschap en hun dwaze besluit om 100.000 NBG-51 tot pulp te vermalen om zo een recyclede Groene bijbel op de markt te brengen.

  Toen ik een verklarende brief van het voor mij nu Onbetrouwbare Bijbelgenootschap kreeg zegde ik terstond mijn jarenlange lidmaatschap op. Die 100.000 Bijbels hadden gratis uitgedeeld kunnen worden ipv tot pulp vermalen vindt u niet? Ja, velen reageerden, maar het feit was al geschiedt.

  Het Ned. Bijbelgenootschap ging in de fout door te fuseren met de Katholieke Bijbelstichting. Kijk maar op het schutblad van die Oecumensche NBV. Theologen van beide richtingen gingen aan de slag om die vermaledijde uitgave in 2004 op de Markt te brengen. Die was zo slecht dat er binnenkort al een verbeterde uitgave NBV van de pers rolt. 500 predikanten ageerden tegen die slechte vertaling.

  Hoe slecht is die NBV? Het woord bekering is daar bijna uit verdwenen.

  Ik geef u nog een paar voorbeelden:
  Waren de Profeten, Johannes de Doper, Jeshua en Apostelen nooit vertoornd
  in hun spreken tot hun hoorders? Volgens de bijbelvervalsers mag dit niet:

  Zelfs de NBG-51 vertaalde dit vers corrupt…Mattheus 5:22 NBG-51…Maar Ik zeg u: Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, zal vervallen aan het hellevuur.

  Maar wat leert de betrouwbare Statenvertaling over dit vers? Mattheus 5:22 Doch Ik zeg u: Zo Wie Onterecht [!!!] op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Raka! die zal strafbaar zijn door den groten raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur.”

  En waarom is de hele tekst van Mattheus 23:14 verdwenen uit de Leidse Vertaling en de NBV?

  Voelde de Paus en zijn Jezuïeten die de Bijbel verachten zich soms ook aangesproken?

  Mattheus 23:14 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, GIJ GEVEINSDEN, want gij eet de huizen der weduwen op, en [dat] onder den schijn van lang te bidden; daarom zult gij te zwaarder oordeel ontvangen.”

  Zo wemelt het van fouten en bewuste weglatingen van teksten in die huidige moderne vertalingen na de NBG-51.

  In de NBV e.a. moderne vertalingen lees je verminkte uitspraken van Jeshua over de hel, de vurige oven en een plaats waar het geween en tandengeknars is:

  In de Statenvertaling en NBG-51 wel…Mattheüs 13:42 (NBG51)…en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.

  Mattheüs 13:50 (NBG51)…en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Matteüs 8:12 (NBG51) maar de kinderen van het Koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars.

  Matteüs 24:51 (NBG51) …en hij zal hem folteren en hem in het lot der huichelaars doen delen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars.

  Matteüs 25:30 (NBG51) En werpt de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars.

  Lucas 13:28 (NBG51) Daar zal het geween zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham en Isaak en Jakob zult zien en al de profeten in het Koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen.

  Zo zijn er nog vele honderden voorbeelden te noemen van verminkte teksten die in de NBG-51 en Statenvertaling 1977 glashelder getoond worden.

  Mattheüs 22:13 (NBG51) Toen zeide de koning tot de bedienden: Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. In drie teksten: Waar hun worm niet uitsterft en het vuur niet geblust wordt:

  Marcus 9:44, 46 en 48 vinden we uitsluitend volledig in de Statenvertaling en The King James. Dit vers is zelfs in zijn geheel uit de Leidse Vertalingen geschrapt. De NBG-51 heeft vuur en wormen tussen aanhalingstekens geplaatst…

  De NBV vertaling en Het Boek schrijft uitsluitend in vers 48 over vuur en wormen: Lees zelf maar!

  Marcus 9:43-44 Als je hand slechte dingen doet, hak hem dan af. Je kunt beter met één hand het eeuwige leven binnengaan, dan met twee handen in de hel terechtkomen, in het vuur dat nooit uitgaat.

  45-46 Als je voet je op het slechte pad brengt, hak hem dan af. Je kunt beter mank het eeuwige leven binnengaan, dan met twee voeten in de hel worden gegooid. 47 En als je oog je op het slechte pad brengt, ruk het dan uit. Je kunt beter met één oog het Koninkrijk van God binnengaan, dan met twee ogen in de hel worden gegooid. 48 Daar blijven de wormen vreten en gaat het vuur nooit uit. 49 Want iedereen zal met vuur beproefd worden.

  @Beste Piet 1. Uw theorie van Nederland is Zebulon is on-Bijbels [!!!} en ik zal er dan ook niet meer op reageren.

  En voorts in de Bijbel wordt Het Avondmaal en Niet een Roomse mis glashelder beschreven in o.a. Lucas 22 en dat niet op een zondag [ zondag is een roomse aanname van Keizer Constantijn op 7 maart 321] zoals de Roomse en Reformatorische kerken leren maar op Pesach de 14-Nisan volgens Mozes. Exodus 12.

  De Joodse Jeshua/Jezus en zijn 12 Joodse Apostelen aten geen Hostie maar Matzes.

  En Jeshua/Jezus en zijn 12 Apostelen dronken allen uit de Wijnbeker, zonder het magische RK Hocus Pocus ritueel van een transsubstantiatie.

  En dat doen Protestanten/Evangelischen tot op deze dag om het lijden en sterven en Opstanding te Gedenken!

 40. @ Nieuw Begin: Ik prijs me gelukkig, van een oud-collega, nog de NGB uitgave van 1951 te hebben gekregen. Tevens bezit ik de Herziene Statenvertaling. Inderdaad, schande wat de nieuwlichterij in het christelijke Nederland nu veroorzaakt.

 41. @ Ramshoorn 07.55
  Ben het volledig met u eens! Ook ik heb al zolang naar de NBG 1951 gezocht maar nergens meer gevonden> Het is zeker een verschrikkelijke schanddaad dat 100.00 Bijbels zijn vermalen tot pulp. Dan gaan de orthodoxe Joden met zeer veel meer ontzag met het Woord des Here om want ook maar 1 foutje gemaakt in de antieke rollen bij het -wat we nu- kopiëren zouden noemen en de schrijver begon helemaal overnieuw!
  En de NBG 1951 zou iedereen zo snel mogelijk als ascii bestand GRATIDS moeten kunnen downloaden! Dat kan met de Statenvertaling wel die trouwens minstens even goed is als vertaling en soms zelf beter dan de NBG.
  Wat mankeert het Bijbelgenootschap? En waarom hoor je nooit protesten van dominees en theologen? Het is echt een schanddaad en voor u dit schreef had ik dit nog nooit gehoord! In de wereld zou ik deze mensen hebben kunnen aanklagen wegens vernietiging van wereld erfgoed maar nu het Woord van de Here God betreft komt zo een club als het NBG ermee weg!!
  Deze schandelijk organisatie krijgt nooit meer 1 euro van mij! En ik hoop dat iedereen deze schandelijke Woord-vernietigers gaat boycotten totdat ze met excuus komen en hun misdaden hebben rechtgezet door weer de beter vertaling iedereen gratis ter beschikking te stellen.
  Wat een walgelijk club mensen zeg! Nieuwlichterij ba bah bah!

 42. @ Ramshoorn: 6:58 pm. Eens met U Ramshoorn. Bewijs hiervoor is, dat de Engel tegen Jozef zei: “Neem Maria gerust als uw vrouw”. Impliciet betekent dat, dat er ook sprake is van een huwelijksverbond, met alle rechten en plichten van dien. Ik waardeer Piet1, als medebroeder in Christus, maar ik vind het jammer dat hij blijft steken in het dogmatische van de RK. Ik ben er van overtuigd dat er vele rooms-katholieken oprecht Jezus aannemen. Alleen jammer dat men de onjuiste uitleggingen van de Bijbel blijft aannemen.

 43. Rick schreef:
  05/01/2020 om 9:46 pm
  Ergens las ik dat ZIJN volk tender gaat door een gebrek aan kennis, kan het alleen niet meer terug vinden in de Bijbel, waarschijnlijk door een gebrek aan kennis 😉 Iemand ?

  Hier het antwoord: Hosea 4 vers 6.
  Met vriendelijke groet Muggenzifter

 44. Aan @ Ramshoorn vanwege 05/01/2020 om 3:50 pm

  Als eerste de volgende link .. https://www.refoweb.nl/vragenrubriek/2034/eerstgeborene-aller-schepselen/

  Het woord [tot-dat] zegt alléén iets over aan wat aan dat woord vooraf gaat.. om te benadrukken dat het Kind van Maria niet uit Jozef zal zijn, veronderstellen dat Ze daarna wel omgang hadden ..wil dat woord Tot- dat helemaal niet zeggen.

  Zebulon-Neder-land daar is genoeg informatie over bekend .. Jesaja 9:5 ..Ons is een kind geboren.. dus uit de stam Zebulon..die dan zal heersen als onderkoning van Jezus Christus en is de koning in Jeremia 33 en 23 o.a.
  Onderstaande een link naar de koning uit Jeremia 33 en 23.

  Een Griekse video met een profetie over de slapende (de dorre boom in Ezechiël 17:22-24) koning John ..ook in Frankrijk is het John ..door Jezus Christus onthult, Maleachi 3:1.
  https://youtu.be/CTgWkJS_O9g dus de Grieken verwachten ook de koning uit Jeremia 33 en 23 .. de Russen ook met
  http://www.tlig.org/nl/nlmsg/nlmsg922.html

  Mijn eerdere verwijzing naar Anna Katharina Emmerick kan jullie opheldering bieden, maar als je het vooraf al niet wil lezen dan komt er ook geen op[helder]ing.. het was een aanbod.

  @Raveltje schreef: De apostelen Jakobus en Judas zijn [wel] broers van Jezus en zonen van Jozef en Maria…terwijl ze bevestigd: Jezus koos twaalf mannen uit als Zijn discipelen. {Waaronder} twee keer een Jacobus. Die kwamen [niet] uit het
  gezin van Maria en Jozef. Het waren zonen van Zebedeus en Alfeus, staat duidelijk te lezen.

 45. Beste Rick, Kan wel kloppen dat u die tekst niet kan vinden in de NBV en andere hedendaagse verwaterde Bijbelvertalingen.

  Al die oecumenische [Rooms-Protestantse] vertalingen zijn een ramp: Hele zinnen en zelfs hele pericopen uit de Statenbijbel en de NBG-51 zijn verdonkeremaand door het huidige Nederlandse Bijbelgenootschap. Ben altijd donateur geweest van hen totdat ik die verschillen net als u ontdekte.

  Ontstellend is dat je die NBG-51 nu nergens meer kunt kopen alleen Tweede Hands op de Markt. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft in 2016 100.000 Bijbels tot Pulp laten vermalen om zo een zogenaamde Groene Bijbel er voor in de plaats te maken. Waarvan Acte Brief Ned. Bijbelgenootschap 2 december 2016. Een schanddaad!!!! Zoek voor meer info even op Recycle bijbel & Groene Bijbel.

  De enige complete en betrouwbare Bijbel vertalingen zijn de Statenbijbel 1977 en de Engelse Authorised King James vertaling en de NBG-51.

  U kunt de tekst die u zoekt wel lezen in Hosea 4:6 (NBG51) Mijn volk gaat te gronde door het Gebrek aan Kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de Torah/wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

 46. @Rick
  Hosea 4 vers 6:
  Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; (..).
  grt. Cees.

 47. Esther, Raveltje, Wachter, Ramshoorn ieder bedankt voor de fijne reacties! Ook als ik iemand mocht vergeten hebben…bedankt!
  Shalom allen

 48. @ Beste Piet
  Jezus koos twaalf mannen uit als Zijn discipelen. Waaronder twee keer een Jacobus. Die kwamen niet uit het
  gezin van Maria en Jozef. Het waren zonen van Zebedeus en Alfeus, staat duidelijk te lezen.
  En dat de ene de meerdere en andere de mindere werd genoemd, mag u mij vertellen waar dat staat. Het waren
  verschillende mensen, maar gelijkwaardig om discipelen te zijn.
  De apostelen Jakobus en Judas zijn wel broers van Jezus en zonen van Jozef en Maria.
  Verder heb ik niets kunnen vinden dat erop wijst dat Jezus iets over Zijn moeder heeft gezegd dat zij vanuit de
  hemel een rol speelt in de eindtijd.
  Met vriendelijke groet.

 49. Ergens las ik dat ZIJN volk tender gaat door een gebrek aan kennis, kan het alleen niet meer terug vinden in de Bijbel, waarschijnlijk door een gebrek aan kennis 😉 Iemand ?

 50. Aan @ Raveltje vanwege ..05/01/2020 om 4:24 pm,

  Mark. 6:3 Jacobus ..een van de volgende.
  Markus 3:17 .. Jacobus zoon van Zebedeüs ..vers 18 Jacobus zoon van Alfeüs…

  Jakobus of Jacobus wordt in het Nieuwe Testament de “broer van de Heer” (van Jezus)[1][2] genoemd. Hij wordt ook wel Jakobus de Rechtvaardige, Jakobus de Mindere of Jakobus de jongere[3] genoemd, ter onderscheiding van Jakobus de Meerdere, een van “de twaalf”. Hoewel Jakobus de Mindere niet wordt genoemd als een van “de twaalf”, werd hij wel als apostel aangeduid.[2] Soms wordt hij ook wel gelijkgesteld met Jakobus, de zoon van Alfeüs.

  Misschien kan het volgende helpen .. https://youtu.be/0rh9oiewmgc

 51. Dank @Esther voor uw reactie op het indrukwekkende gedicht van Ds. Friedrich Kohlbrugge over de betrouwbaarheid van de Bijbel.

  Jammer, dat @Piet 1 hierover niet reageerde.

  @Raveltje…Helemaal juist dat u concludeert dat God maar een Zoon heeft, zijn Eniggeboren Zoon zoals Psalm 2 en Johannes 3:16 ook beschrijft.

  Mirjam/Maria baarde haar EERSTGEBOREN zoon Jeshua/Jezusin Bethlehem.
  Daarna had Maria gewoon gemeenschap/seks met Jozef haar wettige echtgenoot en zij baarde hem meerdere zonen en dochters zoals overtuigend O.A. in Mattheüs 13 : 55-56 te lezen is, daar worden zelfs de namen van Zijn broers en zusters beschreven!!!

  Dus die onbevlekte ontvangenis van Mirjam/Maria gold uitsluitend t/m de geboorde van Jeshua.

  De Roomse Fabels van pausen en vaticaan zijn hiermee ontmaskerd en van nul en gener waarde. Vooral de Pauselijke uitspraken over het middelaarschap en de hemelvaart van Maria is uit hun dikke duim gezogen. Paulus, wijzer dan alle pausen, leert dat er maar een Middelaar is tussen God en mensen en dat is niet Maria maar de Mens JeshuaHaMasjiach. 1Timotheus 2:5.

  Ben benieuwd hoe @Piet 1 deze tekst van Paulus leest!

  Onbegrijpelijk die roomse leer van pausen: Zij spreken leren De ten hemel opneming van Maria in hun kerken hoewel dat nergens terug te lezen is in de Bijbel! Net als de Apostelen is ze gestorven en begraven!

  Wie heeft dat verhaal van Maria’ s ten hemel opneming eigenlijk verzonnen, uit zijn dikke duim gezogen? Dat werd door Paus Pius XII op 1 november 1950 in de bul Munificen Tissimus Deus [onfeilbaar] afgekondigd als een Dogma voor alle gelovigen. Wie dat niet geloofde die werd vervloekt door de paus!

  Hoe kon het toch zover komen dat pausen en hun on-Bijbelse uitspraken geloofd werden? Zijn die kardinalen en bisschoppen dan alleen maar ja-knikkers? Hebben ze geen Bijbelkennis?

  Het zit zo, volgens de Kerkgeschiedenis: Maria werd door Rome en bisschop Cyrillus tijdens het Concilie van Efeze 431 tot de verhevenste van alle vrouwen werd geproclameerd, ja van alle schepselen was geworden. Daarna werden ontelbare Maria Basilieken gebouwd! ”
  Wat een dwaasheid!

  Ik leerde als kind al op de zondagsschool: Lees je Bijbel en Bidt iedere dag als je groeien wilt!

  @Michael en @Wachter bedankt ook voor uw welgemeende reacties,

 52. @ Piet1 met reactie aan @ Esther . Jezus zelf zegt in openbaring 22 vers 16 dat Hij zowel de wortel
  als de nakomeling van David is. De wortel zelf is, waar het hele geslacht uit voortkomt, de wortel uit God, dus
  God’s Zoon. Hij is het beide. In de evangeliën wordt geschreven dat Jezus de Zoon van God is. Zijn eniggeboren
  Zoon. Maria heeft later meer kinderen gekregen. Het hoe of wat is niet belangrijk. Het gaat om Jezus Messias
  Zoals Esther terecht opmerkt. Ieder die doet naar God’s wil is kind van God. In feite is Jezus onze grote broer.

  @ Esther Dank voor uw oprechte woorden.

 53. Prachtig Ramshoorn… het gedicht van Friedrich Kohlbrugge. Zoals ik het lees, zie je over God/Christus in. Geweldig hoe deze broeder Kohlbrugge het verwoord. Elk deel van de Bijbel haalt hij aan.
  Het is zo waar, Jezus zegt het ook nog aan de discipelen in Lukas, laatste hoofdstuk. ‘in de brieven van Mozes, de Psalmen en de profeten, spreken over Mij…”.

  Hallo Piet1…. Je hebt gelijk hoor… in de Statenvertaling lezen we over het Zaad. En Jezus was volledig mens.
  Adam en Eva waren toch ook volledig mensen. Deze eerste mensen kwamen toch ook van God alleen af. Hij had het zo wonderlijk gedaan.
  Zou Hij dan niet bij machte Zijn om het ook met het Woord zo te doen??? Op Zijn eigen goddelijke manier.

  Nageslacht/Zaad… het wijst beiden dat Jezus uit de lijn van David kwam, door Zijn geboorte.
  Maar, we weten met elkaar wél dat het een Gods wonder is, Zijn geboorte, Zijn sterven, Zijn opstanding en Hemelvaart.
  En over Maria daar hebben we een totaal verschillende mening over. Ik sta niet achter de leringen van de RKK.
  En Maria kreeg later gewoon nog meer kinderen, van Jozef.

  Ramshoorn geeft het duidelijk neer… ‘Het woord Eerstgeboren impliceert dat Jeshua/Jezus haar Oudste Zoon was’.
  Als de Heere haar enigste was… had naar mijns inzien er zoiets gestaan… enige geborene.

  Maar Piet1, ik had al eerder gezegd, dat ik dit onderwerp wil laten rusten. Wij hebben verschillende visies.
  Als wij, het machtige offer van de Heere Jezus, voor onze zonden, om ons te redden, aannemen in geloof, dat Hij de enigste weg tot de Vader is… dan zijn wij broeders en zuster in Christus Jezus van elkaar.

  @ Nieuw Begin, zo waar, Gods plannen zal Hij door niemand laten dwarsbomen. Hoe ze het, door de eeuwen heen, van alle kanten proberen…
  Gods Woord en Zijn beloften en Zijn geweldige plannen… zal Hij volledig laten uitkomen.
  En daar mogen wij volledig op vertrouwen.
  Ooit las ik eens… Het belangrijkste is niet alleen Gods beloften, waar we aan vasthouden. Het zijn niet alleen de beloften… het is Wie Die Beloften geeft, en daar mogen volledig op vertrouwen.

  Voor jullie allen, Vaders liefde en bescherming in Jezus Christus om jullie heen.
  En lieve groet van mij, Esther.

 54. Beste Piet 1, Dank voor uw info, maar ik beschik vanuit de Heilige Schrift : Mozes en de Profeten van Jeshua en de Apostelen [Brief van Judah/Judas] over veel betere en vooral betrouwbaardere info!!!

  Het is te hopen voor u dat de Joodse Stam Zebulon [Openbaring 7] u zal erkennen als medebroeder. Maar ik denk het niet…Joden zijn zeer bekend met de 1700 jaar bloedige RK- Kerkgeschiedenis en zij weten als geen ander dat de Paus en zijn RKK altijd hun grootste vijanden en verachters waren/zijn!

  De Bijbel Spreekt:

  Lees mij vrij zevenmaal, Ja, zeventig maal zeven
  Nog vat uw brein het niet…Al wat in mij is geschreven
  Hoe meer gij in mij zoekt…Hoe meer gij in mij vindt
  Hoe meer gij in mij leest…Hoe meer gij mij bemint.
  J. Cats. ( 1577-1660 ) Ned. Schrijver en Staatsman.

 55. Aan @ Ramshoorn ..vanwege 05/01/2020 om 8:40 am

  Waarom mogen Roomsen niet uit de beker des Heren drinken? …zo’n vragen kun je gewoon googlen ..er is heel wat te googlen.

  Het woord Eerstgeboren impliceert dat Jeshua/Jezus haar Oudste Zoon was. ..en dat wilde men dus benadrukken.. in verband met andere belangrijke zaken..

  In Matt.1:25 staat er: ..maar hij bekende Haar niet tot[dat] Zij een Zoon had gebaard.
  Ook hier zie je dat het eerste gedeelte benadrukt wordt ..het woord tot > > dat maakt dat taalkundig duidelijk ..dat begrijp ik nog als [niet] taalkundige.

  En natuurlijk knielen dominees niet voor hun gezegend (neem ik aan) brood want het is brood,
  De priester doet het wel omdat het geconsacreerd is. ..jullie kiezen voor het avondmaal en de RK voor de sacramentele instelling… Zij hebben voor het hoogste gekozen, zoals al eerder aangegeven.
  Anna Katharina Emmerick heeft al deze personen gezien …ga eens bij haar op bezoek ..in een van de bovenstaande reacties.. een wereld van opheldering zal voor je open gaan.

  Protestanten drinken de wijn in {gedachtenis ..dat is wat ik al bedoelde} [van] het vergoten bloed van Jeshua voor onze zonden. Hij is het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt leert Johannes.

  En de andere zaken waar ik naar verwees vind ik duidelijk genoeg en ga ik niet nog verder verdiepen ofschoon dat wel mogelijk is..ook probeer ik niet overbodig in herhaling te vallen.

 56. Hoor dan toch wat de Heer Jezus Christus zelf over Zijn Moeder zegt en Haar rol in de komende gebeurtenissen
  In de onderstaande YouTube links wordt terloops over de engel van vrede gesproken die dus de Maleachibode is etc. ..de Joden zullen zich bij Gods leger aansluiten.
  En ga toch ook naar de andere links.
  Gods leger vertrekt vanuit Zebulon-Neder-land ..hoop dat je er zelf bij zal zijn

  https://youtu.be/eZ1gOGDxgG8

  ttps://youtu.be/0rh9oiewmgc

  https://youtu.be/fqUY23mXG3w

 57. Beste @Piet 1…Probeer Protestanten nooit Roomse fabels aan te smeren!

  Als u nu eens uw katholieke bijbel terzijde schuift en ook die NBV en u eens gaat lezen in de betrouwbare Statenvertaling of de NBG-51 dan leest u overduidelijk dat Mirjam/Maria niet alleen de moeder werd van Jeshua/Jezus maar ook van meerder zonen en dochters:

  Lucas 2:7 (NBG51) en Mirjam/Maria baarde haar Eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.

  Dat Jeshua meerdere broers en zussen had blijkt wel uit de betrouwbare Statenvertaling en de NBG-51…

  Jeshua/Jezus en zijn verwanten…Marcus 3:31 En zijn moeder en zijn broeders kwamen, en buiten staande zonden zij iemand tot Hem om Hem te roepen. 32 En een schare zat rondom Hem en zij zeiden tot Hem: Zie, uw Moeder en uw broeders en uw Zusters [Volgens pausen had Mirjam/Maria maar één zoon] staan buiten en zoeken U. 33 En Hij antwoordde en zeide tot hen: Wie zijn mijn Moeder en broeders? 34 En rondziende over degenen, die in een kring rondom Hem zaten, zeide Hij: Zie, mijn moeder en mijn broeders. 35 Al wie de Wil Gods doet, die is mijn broeder en zuster en Moeder.

  Het woord Eerstgeboren impliceert dat Jeshua/Jezus haar Oudste Zoon was.

  Esther vertelde het u ook Nog een keer in Mattheus 13: 54-58 Jezus en zijn vaderstad:

  Matteüs 13:54 En in zijn vaderstad gekomen, leerde Hij hen in hun synagoge,
  zodat zij versteld stonden en zeiden: Vanwaar heeft Hij die wijsheid en die krachten?

  55 Is dit niet de zoon van [Jozef] de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria en zijn Broeders Jakobus en Jozef en Simon en Judas? 56 En behoren zijn ZUSTERS niet allen bij ons? Vanwaar heeft Hij dan dit alles? 57 En zij namen aanstoot aan Hem. Maar Jezus zeide tot hen: Een
  profeet is alleen in zijn vaderstad en in zijn huis ongeëerd. 58 En Hij deed daar niet vele krachten wegens hun Ongeloof!!!

  En nogmaals Piet 1…Protestantse predikanten/gelovigen knielen niet voor een hostie. Zij geloven ook niet dat het brood veranderd in het lichaam van Hem. Protestanten Gedenken het gruwelijke lijden van Jeshua aan het Kruis en de Verzoening die Hij teweeg bracht. Protestanten drinken de wijn in gedachtenis van het vergoten bloed van Jeshua voor onze zonden. Hij is het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt leert Johannes.

  Waarom mogen Roomsen niet uit de beker des Heren drinken? Zowel Jeshua als Paulus leerden: Drinkt allen daaruit!!! Waarom verheffen pausen en priesters zich boven het gewone kerkvolk? Leerde Jeshua niet in Mattheus 23 dat dat STRENG verboden is?

  Lees maar mee, Jeshua, oneindig veel wijzer dan alle 265 pausen tot nu toe:

  Matteüs 23:8 want één is uw Meester en gij zijt allen Broeders.
  9 En gij zult op aarde Niemand uw vader/paus noemen, want één is uw Vader, Hij, die in de hemelen is. 10 Laat u ook geen leidslieden noemen, want één is uw Leidsman, de MASJIACH.
  Matteüs 23:11 Maar wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn.
  Matteüs 23:12 Al wie zichzelf [zoals pausen en priesters] zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, [zoals Jeshua aan het kruis] zal Verhoogd worden.

 58. @ Ramshoorn: 6:01 pm, op 4/1. Hartelijk dank voor deze mooie woorden, Ramshoorn.

 59. Als er al een oorlog zou komen waarbij het priestervolk betrokken zou zijn, het Joodse volk dus, dan geloof ik dat de Here dat aan Zijn Christelijke Gemeente op aarde laat weten want er staat geschreven: Voorzeker de Here Here doet geen ding of Hij openbaart het Zijn knechten de profeten. ( Amos) Nu kan Iran wel dreigen en ze kunnen heel ver gaan in het verleggen van de grote wissels van de geschiedenis , ongetwijfeld, maar ik lees in de H.Schriften een ontzagwekkende ommekeer ten goede , ja tot op de hoogte van het Loofhuttenfeest voor Israel en de ganse aarde, als God gaat uitgieten de geest der genade en der gebeden over het ganse Huis Israel. En op meerdere plaatsen in de H.Schrift lezen we dat Israel de parallel weg gaat van de grote Hogepriester en Profeet en Koning Israel’s , de eigen Messias, namelijk van lijden tot heerlijkheid.
  Het gaatt te ver om op deze site alle Schriftplaatsen dienaangaande weer te geven maar overbekend is bijvoorbeeld Hosea 6: 1-3. Of Zach 12 en Zach 14. Of Jesaja 61.
  En ook de apostel Paulus schets in de Rom brief 9-11 een grote toekomst voor het Joodse volk en allen die door God bij hen geteld worden door het geloof, de Christenen die Jezus hebben aangenomen.
  En hoe mooi is deze tekst: ‘Zalig zijt gij Israel wie is u gelijk?
  En denkt u ook aan het visioen van Daniel en het steentje dat zonder mensenhanden alle wereldrijken vernietigd opdat 1 koninkrijk over zal blijven wat eeuwig is?
  God laat Zijn agenda niet verstoren door wie of wat dan ook , en zeker niet door een opgehitste meute hysterische, allahakkenbar schreeuwers en een zogenaamde priesterkaste die niets anders is als een Satanische imitatie van God’s werkelijke bedoelingen met de her-schepping die Hij in Christus Jezus voor de ganse mensheid voor Ogen heeft!
  Dat is de Bijbelse leer tegenover alle andere dwaalleren van door de hel geïnspireerde antichristen van de afgelopen duizenden jaren. En we weten dat Jezus Zelf heeft gezegd dat geen woord ter aarde zal vallen van de Torah! Hallelujah!

 60. Aan @ Ramshoorn: vanwege: ..03/01/2020 om 11:18 pm.

  De reformatie heeft toch echt voor het avondmaal gekozen ..er zou eventueel kunnen staan: dit brood [betekent] mijn lichaam ..of zoiets dergelijks; maar [dit] [is] Mijn lichaam kan alleenmaar sacramenteel ..en die verandering is alleen mogelijk middels priesterlijk handelen.
  Ook kan het doopsel opzich alleenmaar zonde vergeven als het sacramenteel is.

  Waarbij ik kan zeggen dat het doopsel van alle christen door de RK erkend wordt althans dat meen ik ergens te hebben gelezen.

  Citaat: ..
  Protestanten {geloven} al vijf eeuwen helemaal niet in transsubstantia van brood en wijn als het belletje van de priester klinkt. Laat staan dat we daar voor knielen. Hocus Pocus is en blijft het voor ons. ……op erkennen volgt geloof.

  Het {Avondmaal} vieren wij net als ten tijde van Jeshua {simpel} met brood en wijn.
  Het avondmaal… inder-daad ..zoals je zegt.
  Maar als je zegt dat jullie ook in het avondmaal de woorden van Jezus Christus uitspreken.. dan mag dat natuurlijk ..maar is dat gewoon natuurlijk voedsel en de schrift leert anders.

  Maar jullie vergeestelijken gewoon alles, lees het onderstaande maar.
  Maleachi 1:11…… Statenvertaling met kanttekeningen.

  11 Maar 48van den opgang der zon tot haar ondergang 49zal Mijn Naam groot zijn onder de heidenen; en aan alle plaats zal Mijn Naam 50reukwerk toegebracht worden, en een rein spijsoffer; want Mijn Naam zal groot zijn onder de heidenen, zegt de HEERE der heirscharen.
  48 Dat is, door de ganse wereld. Zie Deut. 32:21. Ps. 113:3. verwijsteksten
  49 De zin is: Niet alleen in het Joodse land, maar door de ganse wereld zal men Mij eren en aanroepen; hetwelk ten tijde van Christus en voorts daarna is volbracht geworden.
  50 Dat is, men zal Mij den rechten godsdienst bewijzen; versta den {innerlijken} en waren godsdienst en de {geestelijke} offeranden, die door de ceremoniën van het Oude Testament, welke hier genoemd staan, afgebeeld werden. Vgl. Zach. 14:16, 20. verwijsteksten

 61. Aan Esther:. Vanwege: 04/01/2020 om 3:57 pm

  De Statenvertaling heeft ook: uit het -zaad- van David.. de menselijke natuur, in de bijbel drukt het vlees geheel de mens uit, dus ook het psychische van de ziel.
  En Maria als een draagmoeder, zoals jij beweerde ..betreft nog geen nageslacht.. Jezus had toch niets van Maria ..schreef je zelf.

 62. Aan @:Ramshoorn …vanwege .04/01/2020 om 6:01 pm

  Isaac Da Costa voorzegde het herstel van Nederland middels een koning van Oranje.
  Hier zijn ze christen en dan gaan ze naar een land in het Oosten ..in ieder geval naar een occulte plaats waar reuzen uit de oudheid liggen en waar meer regeringsleiders naar toe gaan, de verraders van hun volk.

 63. Aan @ Ramshoorn: vanwege: ..03/01/2020 om 11:37 pm

  De Jacobus in Markus 6:3.. een “zoon” van Maria ..en broer “van” Jezus in 3:17-18.. hebben als vaders Zebedeüs en Alfeüs ..vers 21, verwanten.
  Het is ook sinds de [vroegste] tijden de algemene overlevering (na 1500 jaar natuurlijk vergeten) geweest, dat Jezus geen broeders heeft gehad in de eigenlijke zin en dat Zijn Moeder altijd maagd is gebleven.

  In 1Petrus 5:13 betreft Babylon Rome ..ook volgens de overlevering en in een andere overlevering heeft Petrus de kerk gesticht van Antiochië.. en is hij daar 7 jaar bisschop geweest.

 64. @ Muggenzifter 03/01/2020 om 7:31 pm
  Dank u voor deze mooie Psalm.

  @ Ramshoorn 04/01/2020 om 6:01 pm
  Mooi! Dank u voor deze woorden van Kohlbrugge.

  Hartelijke groet, Michaël

 65. @Esther, @Harold @Michael @Muggenzifter @Nieuw Begin @Piet 1 @Raveltje en @ Wachter @ En…Allen die meelezen.

  Ik las een kort getuigenis over de Betrouwbaarheid van de Bijbel van Dr. H.F. Kohlbrugge, een predikant uit het Reveil, tijdgenoot van Isaac Da Costa, Abraham Capadose, Willem de Clerq, Groen van Prinsteren, Ds. de Cock die allen leefden in de 19-de Eeuw>

  Kolhbrugge schreef een boek: Waartoe het Oude Testament ? Uitgeverij de Groot Goudriaan in Kampen. ISBN 90-6140-101-1 Derde Druk 1988.

  Kohlbrugge schrijft in zijn voorwoord: Wanneer ik met dit boek iets tot stand gebracht heb, dan dank ik dit, naast God, aan mijnen nu godzalige Vader, die toen ik nog zeer jong was, tweemaal tot mij zeide: Als je de Vijf Boeken van Mozes verstaat, verstaat ge den gehele Bijbel. Alles wat de geliefde man tot mijn zeide, maakte op mij de indruk, als sprak God door hem, zodat ik zijne woorden in mijn hart weglegde, ook al misten ze voor het ogenblik de rechte toepassing.

  Het Vlijtig lezen van de Boeken van Mozes, heeft van mijne jeugd af, vruchten gedragen en is de grondslag geweest voor het juiste begrip der Gehele Heilige Schrift. Zo zijn mij de Evangelisten en Apostelen uit de Profetische geschriften duidelijk geworden en niet omgekeerd.

  Jeshua in Johannes 5:39:
  Gij onderzoekt de Schriften,
  want gij meent daarin eeuwig leven te hebben,
  en deze zijn het, welke van Mij getuigen.

  Kölhbrugge: De Heilige Schrift is Mijn Portret
  Daar heb ik Mijn beeltenis ingezet
  Telkens als u daar binnen gaat
  Vindt u getekend Mijn gelaat
  In de Geboden, alle Tien
  Kunt u Mijn diepst karakter zien
  En wie Mijn Raadsplannen wil weten
  Leze gestaag al de Profeten
  Of zoekt u naar Mijn Woord en Daad
  Neem dan de Evangeliën te baat
  Mijn Liefde vindt u daar verwoord
  In alle letters van elk woord
  En waar dat ik Mijn voeten zet
  Leest u in’t Hogepriesterlijk Gebed
  Hoe dat u leve tot uw gerief
  Beschrijft de Apostel Brief na Brief
  Ja in het hele Heil’ge geschrift
  Vindt u Mijn werk, Mijn Naam gegrift
  Die Mij wil zien, die Mij wil vinden
  Moet zich aan de Open Bijbel binden

  Dr. Hermann Friedrich Kohlbrugge. 1803-1875.

 66. Hallo Muggenzifter… deze is zo mooi en bemoedigend. Wat toch duidelijk het menselijke hart… MIJN hart. Wat de neiging hebt om alle kanten heen te gaan… Wat ben ik zonder onze hemelse Vader en Jezus onze Heere.
  Zo waar… de Heeres Weg, niet de makkelijkste… maar we hoeven het nooit alleen te doen.
  Net zo als de Psalmist… ‘Verenig mijn hart tot de vreze van Uw Naam’. Hij wist hoe hard hij de Heere nodig had, om Zijn Weg te bewandelen.

  @ Hallo Piet1….
  Romeinen 1 : 3, is een waarheid. We lezen daar ook niet over ‘het zaad van David”… wel lezen we over het Nageslacht van David.
  Zo is de Heere Jezus, wat Zijn vlees betreft, Nageslacht van David. HIJ is toch geboren uit Maria.
  Jozef en Maria kwamen beiden uit het nageslacht van David.
  In Gods ogen is Jezus het verwachte Nageslacht van David. Het was geprofeteerd, en met Maria was de vervulling.

  Maria had zeker meerdere kinderen. Ramshoorn heeft al een tekst daar over neergezet.
  Ook lezen we het in Mattheüs 13 : 55-56… daar worden zelfs de namen van Zijn broers neergezet.
  De Heere had ook zusters… hoeveel staat er niet bij.
  Dat Maria niet in verband gebracht werd met haar andere kinderen, kwam omdat het om Gods Zoon ging, Jezus Christus.
  Het draait alleen om Hem.

  Is je wel eens opgevallen Piet1, dat we alleen lezen in Lukas 1 : 35 laatste zin, dat Jezus alléén Gods zoon genoemd wordt. “Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden”.
  We lezen overal in het nieuwe Testament, alleen over ‘Gods eniggeboren Zoon… ‘… nergens lees je tegelijkertijd de naam van Maria.
  Piet1 je moet ook niet mij geloven, geloof dan Gods woorden, en later Jezus Christus woorden.
  Sterkte Piet1, laat je leiden door de Heere. Velen van ons hebben die strijd gehad.
  Deze groet heb ik afgekeken van Wachter.
  Met christelijke groet: Esther.

  @ Raveltje je brengt het zo eenvoudig, en wat een waarheid. God en Christus Zijn het leven.
  Alleen Zij kunnen leven voortbrengen. God is bij machte om het op zo’n geweldige manier te bewerkstelligen.
  Dat gaat ons verstand te boven… we gelovigen het. Geweldig hé.

  Mooi Ramshoorn over het Avondmaal.
  Bij J.G. mochten wij er helemaal niet van nemen. Zowel het brood als de wijn niet.
  Eén keer per jaar mochten we het alleen doorgeven. Alleen de ‘gezalfden’, uhum… mochten er gebruik van maken.
  Wat in en in triest eigenlijk. Zowel de RK als bij J.G. en meerdere richtingen, om de mensen zoveel te onthouden.
  Dan ook nog een leer die Bijbels ‘kant nog wal raakt’.

  Nieuw Begin, geweldig, zoveel mooi liederen zet u neer. Uit allerlei landen, Gods gezin, zit over de hele aarde verspreid.

  Fijne dag allemaal, en Vaders zegen. Liefs van mij, Esther.

 67. Piet1 in reactie aan Esther
  Al het leven wordt door God geschapen, dus hoe zou God dan niet Zijn Zoon in de maagd Maria kunnen
  schapen? . Jezus moest hier zijn als mens, net als ieder ander, maar Hij was zonder zonden.
  Maria was gezegend onder de vrouwen. Het is dan ook een groot wonder dat zij als zondig mens, de enige
  moeder op aarde is waaruit een kind werd geboren, die zonder zonden is. Met hulp van de Heilige Geest kon
  Maria dat geloven en ook Jozef, dat Jezus de Zoon van God is. Dat leven mocht dragen, op aarde, net als iedere
  moeder dat leven draagt. Maar eenmaal uit de dood herrezen het Eeuwige leven in het Hemels Koningkrijk

 68. @ Raveltje: 8:50 pm, op 3/1. Dank voor uw reactie, Raveltje.
  @ Ramshoorn: 11:37 pm. Zie ik ook zo, Ramshoorn.

 69. Voor nauwkeurig Bijbel lezen moeten we niet bij Piet 1 zijn. Die schrijft aan Esther…

  In Hand.1:14 zien we dat ook..namelijk dat Maria altijd alleen de moeder van Jezus is, nooit wordt Ze in verband gebracht met “haar” andere kinderen als Moeder.”

  Lees deze tekst eens goed Piet…U leest wel degelijk over Maria de moeder van Jeshua/Jezus en zijn Broeders, of haar zonen.

  En nog een keer leest u niet over Maria’ s zonen maar ook over haar dochters…Lees maar mee Piet…

  Jeshua/Jezus en zijn verwanten…Marcus 3:31 En zijn moeder en zijn broeders kwamen, en buiten staande zonden zij iemand tot Hem om Hem te roepen. 32 En een schare zat rondom Hem en zij zeiden tot Hem: Zie, uw Moeder en uw broeders en uw Zusters [Volgens pausen had Mirjam/Maria maar één zoon] staan buiten en zoeken U. 33 En Hij antwoordde en zeide tot hen: Wie zijn mijn Moeder en broeders? 34 En rondziende over degenen, die in een kring rondom Hem zaten, zeide Hij: Zie, mijn moeder en mijn broeders. 35 Al wie de Wil Gods doet, die is mijn broeder en zuster en Moeder.

  Wel goed blijven citeren Piet anders raken we in een Babylonische spraakverwarring. Genesis 11.

 70. Beste @Piet 1. Zoals u dus ook schrijft: er is en blijft een hemelsbreed verschil tussen het Joodse Avondmaal dat Jeshua instelde en de Roomse Mis die pausen initieerden!

  Protestanten geloven al vijf eeuwen helemaal niet in transsubstantia van brood en wijn als het belletje van de priester klinkt. Laat staan dat we daar voor knielen. Hocus Pocus is en blijft het voor ons.

  Het Avondmaal vieren wij net als ten tijde van Jeshua simpel met brood en wijn. In het Evangelie van Jeshua is er geen sprake van een hostie die door Jeshua en de Apostelen aanbeden wordt. En waar komt het rare gebruik vandaan dat roomse leken de Beker wordt onthouden? Drinkt allen daaruit…leert het Evangelie. Waarom die hoogmoed van pausen en priesters?

  Avondmaal vieren BijbelGetrouwen dus uitsluitend als een Gedachtenismaal, zonder al die roomse tierelantijnen. Wij gedenken wanneer we het brood eten en de wijn drinken de marteldood van Jeshua die stierf aan het kruis tussen 2 misdadigers op de heuvel Golgotha in Jeruzalem, wij gedenken dan hoe daar Zijn Bloed vloeide om ons zondaren [Psalm 14, 53 en Romeinen 3] volkomen met God de Vader te verzoenen.

  Beste Piet u gaat het Joodse Avondmaal beter begrijpen als u eens de moeite neemt om een reis te boeken naar Israël het Land van Jeshua en de Apostelen. Vier daar eens het Pesach mee met de Joodse gelovigen die getuigen dat Jeshua de Masjiach is. Lees de orderegels van het Joodse Pesach [waar het Avondmaal van afgeleid is] in een Nederlandse Vertaling: De Haggada, en er zal een nieuwe wereld voor u opengaan.

  U kunt zelf ook een Haggada kopen bij het Nederlands Israelitisch Kerkgenootschap.

  Piet, We zijn wat mij betreft weer een stapje in de goede Richting van Jeshua, die leerde dat het Heil uit de Joden is en niet uit Rome. Johannes 4:22.

  Duidelijk toch?! De Joodse Mirjam/Maria zou u nu het zelfde verhaal kunnen vertellen: Wat Hij u [dus niet een Paus] ook zegt DOET DAT!!! Johannes 2:5…De Bruiloft te Kana!!!

 71. Aan Esther: vanwege…01/01/2020 om 5:29 pm

  Als Maria draagmoeder “was” dan verklaar ik bij deze Rom.1:3 tot fabel en is Jezus Christus ook geen afstammeling uit het zaad van David..Zoals de bijbel leert.. zo simpel is dat.

  Bepaalde opvattingen veroorzaken onweerlegbare conclusie.. Maria als draagmoeder is daar een van.
  In Hand.1:14 zien we dat ook..namelijk dat Maria altijd alleen de moeder van Jezus is, nooit wordt Ze in verband gebracht met “haar” andere kinderen als Moeder.

  In Lukas 1:34 staat er:. Hoe zal dat wezen ‘terwijl’ ik geen man beken, de RK versie is: hoe kan dit geschieden, daar ik geen man beken.
  Het [dat]of [dit] wijst op de inhoud van vers 31..32..33, Maria weet dan ook wel dat een kind krijgen middels de man moet ..maar ze is dienstmaagd des Heren en haar wilsact en voornemen is om voor God maagd te blijven.. en ook dat zou in tegenspraak zijn als ze daar later op terug zou komen en dan opeens wel kinderen zou [wil-len]..trouwens met de Zoon van God krijgt ze het hoogste..wat ze als dienstmaagd zou kunnen krijgen in haar vrouw-zijn.

  En wat Petrus betreft in Hand.1:15 ..en in die dagen stond Petrus op onder de broeders..hier vervulde hij zijn taak als opper-herder en dat zie je op meerdere plaatsen.
  En ook deze leer van de RK is dus niet vals.

 72. @ Ramshoorn dank voor uw bericht. Het is goed om alles te toetsen naar het woord van God.

  @ Nieuw Begin
  Wat een mooi lied en zo prachtig gezongen.

  @ Wachter
  U vertelde dat u uit een rooms nest komt. Ook ik kom uit een kerks nest, maar dan gereformeerd.
  Mijn ouders waren gelovige mensen en ik ben met de bijbel groot gebracht. En daar ben ik hen nog altijd
  dankbaar voor, al heb ik zelf moeten geloven. Het lijkt mij heel erg dat je later moet constateren dat de leer
  Die je in je jeugd meekrijgt niet naar waarheid is en ook je ouders daarin zijn bedrogen.
  Ook Esther heeft dat meegemaakt. En ook ik heb dwaalmeesters meegemaakt, naar wie ik luisterde en dacht
  dat het naar waarheid was. Zo erg wordt alles verdraait.
  Ik ga niet meer naar de kerk, maar volg wel de bijbelstudie. En hecht veel waarde aan deze site te lezen.
  Groeten Raveltje

 73. Psalm 86:11
  ‘Leer mij, HEERE, Uw weg, ik zal in Uw waarheid wandelen,
  maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen’ vs. 11.

  De psalmist die deze bede bad, kende het menselijk hart maar al te goed.
  Hij wist hoe listig en verdeeld het kon zijn in zijn wensen en verlangens.
  Hij wist hoe een mens vervuld kan zijn met allerlei tegenstrijdige begeerten, zelfs wanneer hij de bede: ‘Leer mij, HEERE, Uw weg’ op de lippen neemt of in zijn hart heeft.

  Hoe vaak zijn wij mensen geneigd om andere wegen te gaan dan de weg die God ons aanwijst in Zijn Woord.
  Daarom voegt de psalmist eraan toe: ‘Verenig mijn hart tot de vreze van Uw Naam’.
  Hij vraagt als het ware: ‘O Heere, help mij, dat ik alleen mag doen wat goed is in Uw ogen.
  Maak dát verlangen tot doel en tot middelpunt van mijn leven.
  Help mij dat ik meer en meer in de praktijk mag brengen dat ik Uw eigendom ben en dat ik vóór alles naar Uw wil leer vragen,
  Uw weg wil gaan en Uw Naam leer vrezen’.
  Dat deze bede van de psalmist ook ons levensdoel mag zijn.
  De weg met de Heere is misschien niet de gemakkelijkste weg, maar wel de meest gezegende en vreugdevolle weg.
  Als we Zijn liefde en genade hebben leren kennen, dan zou het eigenlijk zo moeten zijn dat wij onze gaven en krachten niet meer gebruiken voor onszelf maar tot eer van Hem, Die ons gekocht heeft op het kruis van Golgotha.
  Als we daaraan denken, dan kunnen we instemmen met de dichter van het lied:

  Leer mij naar Uw wil te hand’len,
  ‘k zal dan in Uw waarheidwand’len.
  Neig mijn hart en voeg het saam
  tot de vrees van Uwe Naam.
  Psalm 86:6
  Allen een gezegend weekend, groet Muggenzifter

 74. Aan @ Ramshoorn. Vanwege: 02/01/2020 om 6:13 pm

  Citaat: ..En beste Piet, wat te denken van de dagelijkse roomse mis? Een hemelsbreed verschil met het Avondmaal dat Jeshua vierde op de 14-de nisan met zijn Apostelen. Lucas 22…
  In de Heidelberger Catechismus worden verschillen tussen roomse mis en het avondmaal breed uitgemeten…

  Inder-daad een [hemels]breed verschil in de transsubstantiatie in vergelijking met het avondmaal in Lucas 22.. en ook ook hierweer door gewoon te lezen wat er staat geschreven.
  Lucas geeft uitkomst ..hier en elders is er sprake van 2 maaltijden.. in vers 20 staat er: …Zo ook de kelk, [na] het avondmaal] ..ná het avondmaal vindt dus de instelling van het Heilig Sacrament des Altaars plaats ..Matt.26:26.

  Citaat:
  Heidelbergse Catechismus Zondag 30…Vraag en antwoord 80.
  Vr. Wat onderscheid is er tussen het Avondmaal des Heren en de paapse mis? !!!!!!

  Het onderscheid is: .. hetgeen voorafging aan de sacramentele instelling en dat de reformatie tot háár erfdeel genomen heeft . en werd met Luther, die monnik-priester was het priesterambt afgewezen…de instellingswoorden werden toen alleen geestelijk opgevat en niet sacramenteel.. de reformatie heeft dus het [avondmaal] tot haar erfdeel genomen ..en is uit het eerdere erfdeel gestapt ..en afgewezen heeft.
  {Maar wat de RK had heeft ze behouden ..zoals Jacob zijn Zegen ontving.}

  Citaat: ..
  Antwoord. Het {Avondmaal des Heren betuigt ?!!} ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de Enige offerande van Jezus Christus, die Hij Zelf Eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door den Heiligen Geest Christus worden ingelijfd. Die nu ..enz.

  …Zoals Lucas schrijft: ..[Ná] het avondmaal; Het avondmaal betuigd dus helemaal [niet]s.. en er is ook geen instelling van het laatste avondmaal zoals de NBG vertaling stelt.
  Men past de instellingsswoorden dus toe op het laatste avondmaal wat bin Lucas dus weerlegd wordt.
  Maar wat met de instelling van het Allerheiligste Sacrament van het Altaar ..[ná] het avondmaal betuigd wordt is.. l(Matt.26:28) dat het een is met het vergoten bloed op het kruis.

  Citaat: ..Maar de Mis [leert]: .. Het volgen leert de RK helemaal [Niet].
  Dat de levenden en de doden [niet] door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worde,
  en dat Christus lichamelijk {EN Ziel} onder de gestalte des broods en wijns is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. [Roomsen ontvangen uitsluitend een hostie van de priester]

  En alzo is de mis in den grond anders niet dan een {Verloochening} {Totaal onjuist} der Enige offerande
  en des lijdens van Jezus Christus, en een Vervloekte Afgoderij.

  [Na het Avondmaal] is dus de sleutel tot de weerlegging van de bovenstaande lering van de Heidelbergse Catechismus.. en in zekere zin van de gehele reformatie.

  https://www.hetkatholiekegeloof.nl/sub/de-h-mis-een-offer/

 75. Hoe groot is de Here God ( Engels)
  Prachtig gezongen vol passie: How great is our God ( World Edition, feat Chris Tomlin )
  https://www.youtube.com/watch?v=vg5qDljEw7Q&list=RDbIGv3XFwexI&index=2

  Ook in het (nog wel ! ) grootste Islamitische land op aarde , de gordel van Smaragd, Indonesie, Neerlands voormalige koloniale bezit waait de Geest waarheen Hij wil.
  Er vinden grote opwekkingen plaats en God hoort het gebed, en vooral de tranen ziet Hij, wat wereldwijd uit ontelbare harten opstijgt voor de Troon van de Almachtige ter ere van de Vader, de Zoon en de H.Geest. Indonesie kan in de toekomst wel eens het grootste zendingsland worden en een fundamentele rol spelen in de bekering van de ganse tent van Abraham, dat zijn Israel en de hele Arabische wereld.
  Jezus Christus is gisteren en heden en tot in eeuwigheid Dezelfde en niemand kan sluiten waar Hij opent en niemand kan openen waar Hij sluit!
  Vader wil een wereldwijd Loofhuttenfeest voor alle volkeren inzonderheid Zijn priestervolk!
  ( Ex 19:7, Zach 14, Hosea 6:1-3 Hand 1 vers 6: het herstel van het koninkrijk aan Israel !)
  Shalom lieve mensen

  Prachtig gezongen vol passie:

  https://www.youtube.com/watch?v=vg5qDljEw7Q&list=RDbIGv3XFwexI&index=2

  Lieve mensen leest u ook de commentaren onder deze YT?

 76. Helemaal mee eens @Raveltje. Maria is gestorven en begraven. Alleen spiritisten bidden tot de geesten van doden. In Openbaring lees ik tot tweemaal toe dat de Apostel Johannes wil neerknielen voor de Engel Gods… Maar wat zegt de Engel tot Johannes?

  Openbaring 19:10 En ik wierp mij neder voor zijn voeten om hem te aanbidden,
  maar hij zeide tot mij: Doe dit Niet! Ik ben een mededienstknecht van u en uw broederen, die het getuigenis van Jeshua/Jezus hebben; Aanbid God! Want het getuigenis van Jeshua/Jezus is de geest der profetie!

  Openbaring 22:7 En zie, Ik kom spoedig. Zalig hij, die de woorden der profetie van dit boek bewaart! 8 En ik, Johannes, ben het die deze dingen hoorde en zag. En toen ik ze gehoord en gezien had, wierp ik mij neder voor de voeten van de ENGEL, die ze mij toonde, om te aanbidden. 9 Maar hij zeide tot mij: DOE DAT NIET! Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broederen, de profeten, en van hen, die de Woorden van dit Boek bewaren; Aanbid God!
  Shalom!

 77. Met veel aandacht heb ik deze pagina gelezen. Maar ik heb nergens in de Bijbel kunnen vinden dat de Heere
  Jezus heeft gezegd dat wij via Zijn aardse moeder moeten bidden. Zelfs het Onze Vader niet.
  Wel zegt Jezus: Ik ben de weg. En niemand komt tot de Vader dan door Mij. Wat voor mij dus zegt, dat je alleen
  maar bij God kunt komen via Hem en dat ook in gebed. Om Jezus wil. Wanneer je bidt via Maria dan bidt je via
  een dode en ben je geesten aan het oproepen, wat God uitdrukkelijk heeft verboden. Maar Jezus leeft.
  En omdat Jezus leeft is het ook niet nodig om voor een Jezus aan het kruis te bidden.
  Alleen de Heere Jezus is Heilig, alleen Hij kan middelaar zijn.
  Verschijningen kunnen engelen zijn, maar het is de Heere Jezus niet. De Heere Jezus komt terug op de wolken
  Zoals Hij is weggegaan. Ook de duivel heeft engelen, dus blijf waakzaam, die weet ook wat er in de Bijbel staat.
  Allen God’s zegen toegewenst en laten we plaats maken voor Jezus. Kom Heere Jezus, Amen.

 78. @Beste wachter, Dank voor uw hartverwarmende reactie en ook voor uw rake spreuk die ik nog niet kende en zal bewaren/opslaan: “Ik sluit af, met het oud-Nederlandse gezegde: ” Wat baeten kaers ende bril, als den uyl en niet ziende wil”.

  Ik heb goede hoop voor @Piet 1, als hij terugkeert tot de Bijbel waar de Jood Paulus ons leert in Hebreeën 4:12…

  12 Want het Woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten; 13 en geen schepsel is voor Hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van Hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. AMEN!

 79. @ Ramshoorn: 6:13 pm. Amen! Uw reactie is de waarheid, slechts Jezus is onze Borg. De Heer heeft zelf gezegd: “Ik ben de Weg, de Waarheid, en het Leven”. Maar ik vrees dat Piet 1, dat niet zal aannemen. Maar dat is zijn verantwoordelijkheid, ik reageer niet meer op zijn reacties. Ik sluit af, met het oud-Nederlandse gezegde: ” Wat baeten kaers ende bril, als den uyl en niet ziende wil”.

 80. Aan @Beste Piet, u kunt of wil niet begrijpen dat er vanuit pausen en zijn RKK voor Joden, Protestanten en Evangelischen nooit iets goeds is gekomen.

  Als zij alleen het woord paus, Rome, al horen denken ze gelijk aan het eeuwenlange wereldwijd seksueel misbruik van roomse kardinalen, bisschoppen, priesters en nonnen. Ze denken ook aan geniepige doofpotbeleid van pausen aan geestelijken van hoog tot laag. Ontelbare, mannen, vrouwen en vooral veel jongens en meisjes zijn door die celibatairen misbruikt en verkocht aan instellingen. Zie TV Tom Egbers bezoekt Ierland. Deze slachtoffers trokken hard aan de bel en schreven boeken en pamfletten. Hoeveel documentaires zagen we al hierover?

  Lees onder de rokken van het Vaticaan van Cees Zoon, en huiver!

  Joden, Protestanten en Evangelischen schreven bibliotheken vol over dierbaren die slachtoffer werden van Inquisitie, brandstapels, aflaten, verplicht celibaat, verplicht biechten, en de mantra’s van de [straf] rozenkransgebeden gericht tot Maria.

  En beste Piet, wat te denken van de dagelijkse roomse mis? Een hemelsbreed verschil met het Avondmaal dat Jeshua vierde op de 14-de nisan met zijn Apostelen. Lucas 22…

  In de Heidelberger Catechismus worden verschillen tussen roomse mis en het avondmaal breed uitgemeten…

  Heidelbergse Catechismus Zondag 30…Vraag en antwoord 80.
  Vr. Wat onderscheid is er tussen het Avondmaal des Heren en de paapse mis?

  Antwoord. Het Avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de Enige offerande van Jezus Christus, die Hij Zelf Eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door den Heiligen Geest Christus worden ingelijfd. Die nu naar Zijn menselijke natuur niet op de aarde maar in den hemel is, ter Rechterhand Gods Zijns Vaders, en daar van ons wil aangebeden zijn.

  Maar de Mis leert:
  Dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worde,
  en dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. [Roomsen ontvangen uitsluitend een hostie van de priester]

  En alzo is de mis in den grond anders niet dan een Verloochening der Enige offerande
  en des lijdens van Jezus Christus, en een Vervloekte Afgoderij.

  Geen wonder dat de drie grote Reformatoren Luther, Calvijn, Knox samen later met vele miljoenen gelovigen herdachten hoe de strafbul van de paus door hen in het vuur verbrand werd en zij tot op deze dag Luthers lied uit volle borst Zingen:

  Een vaste Burcht is onze God – Een toevlucht voor de zijnen. Johannes 14.

 81. Aan @ Ramshoorn: vanwege..01/01/2020 om 5:05 pm

  Op al jullie vragen heb ik allang een antwoord gegeven ..door naar de link te wijzen over Anna Katharina Emmerich.. dewelke de schepping van de Engelen en Adam en Eva heeft gezien, de Mens-wording van de Heer Jezus, Zijn bitterlijden heeft gezien, Zij heeft het leven van Maria gezien, Haar onbevlekte ontvangenis, de ontvangenis van Jezus in de schoot van Maria, zijn geboorte, de instelling van het Misoffer, met daarmee de wijding van de Apostelen tot priesters, en in Petrus het opperherdersschap ..met andere woorden de katholieke kerk kan alleen mis-dadig zijn in haar leden, zoals de huidige valse paus..

  Veel katholieken hebben nu een valse reden gevonden, een excuus om God niet meer te zoeken en te vinden.. zoals Hij ons vindt. Exegetische is het een en al slappe kost in de katholieke kerk ..de gelovigen verliezen dan hun interresse en is goed-zijn voor de medemens voldoende genoeg om in de hemel te komen ..zo die dan bestaat.. zo Jezus Christus bestaat.

  Als de toenmalige paus ten tijde van Maarten Luther zich gedragen had als Petrus ..was Luther niet gaan protesteren.

  De schrijver die de visioenen van A.K.Emmerick opschreef was een kind van de reformatie, een sola Scriptura christen ..en die is toen katholiek geworden. Haar visioenen zijn een hulp tot bijbelse verdieping en om inzicht te krijgen in de mysteries van de Mens-wording.. en de heilsmysteries in het oude verbond…etc.

  Als jullie haar onthullingen afwijzen als jullie het gelezen hebben, dan is dat te accepteren ..maar bij voorbaat al afwijzen ..dat is slap….de waarheid maakt vrij.

 82. De RKK die vanaf haar begin AD 321 tot paus Johannes XXIII [Tweede Vaticaans Concilie 1962-1964] fel anti-Joods is geweest, bij de beesten af, heeft toch altijd de Joodse Mirjam/Maria, de Jood Petrus en de Jood Paulus vereert en als voorbeelden van hun kerk gesteld, er van uitgaande dat deze drie Joden christenen zijn geworden. Dat is dus maar een onterechte Roomse aanname!

  1* Mirjam/Maria speelde uitsluitend een belangrijke rol als draagmoeder van Jeshua. Het is opvallend dat na Handelingen 1:14 er nooit meer door de Apostelen aan Mirjam/Maria gerefereerd werd. Haar rol was uitgespeeld.

  2* Er wordt beweert dat de Joodse Apostel Petrus in Rome zou zijn gekruisigd. Er zal best een Petrus gekruisigd zijn in Rome, maar niet de Joodse. Er zijn/waren vele Petrussen in Rome. Het zou wel goed zijn als de Paus en zijn kardinalen, bisschoppen en priesters de Tweede Petrus Brief hardop zouden gaan lezen in de St. Peter en de andere Parochies in de wereld. Ze zouden dan iets veel beters horen dan van de huidige Petrus/Bergoglio. Dat de Joodse Petrus nooit in Rome is geweest blijkt wel dat Paulus met geen woord rept over zijn collega en broeder Petrus in zijn Brief, de 16 hoofdstukken aan de Romeinen.

  3* De Joodse Paulus, ten Achtste dag besneden, uit de Stam van Benjamin [Filippenzen3:5] heeft alle Gemeenten van de Gelovigen verteld dat er maar één Evangelie is zoals dat verwoord werd door Jeshua: in het Evangelie en door de woorden/brieven van de 12 Apostelen van het Lam waarvan Paulus er een van was. Paulus benadrukte overduidelijk in Galaten 1…Er is maar één Evangelie:

  Galaten 1:6 Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de Genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander [Rooms] Evangelie, 7 en dat is Geen evangelie. Er zijn echter sommigen, [Pausen en Wereldraad van kerken en alle Sekten] die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien.

  8 Maar ook al zouden wij, of een Engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, Afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij Vervloekt! 9 Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, Afwijkend van hetgeen
  gij ontvangen hebt, die zij Vervloekt! 10 Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.

  Wat een zegen zou het zijn/worden als alle Predikanten het pure Woord van God zoals in betrouwbare Bijbels is opgetekend met passie gaan verkondigen!!! Al die hedendaagse kerkrichtingen zijn door mensen verzonnen – Man Made! Ik ben blij dat ik er al lang uit vertrokken ben. Ik lees de Bijbel dagelijks 3-5 hoofdstukken hardop en heb God en mijn naaste lief. Exodus 20 en Mattheus 5-7.

  Zou toch fantastisch zijn als in hartje Rome in de Petrus en Paulus kerk deze brieven van de Twee Joodse Apostelen zouden door de Paus met klemtoon worden voorgelezen in de dagelijkse diensten? Ik weet zeker dat het voorpagina nieuws gaat worden in alle Media! Meer details in 2 Petrus 2 en 3 en 2 Thessalonicenzen 1 t/m 3.

 83. @Piet1 Je zegt geschokt te zijn over onze wijze van Bijbel lezen, maar andersom is de schok misschien wel groter over de wijze waarop jij de Bijbel leest. Als ik je uitleg lees over Hebreeën 4:12 waarbij zoveel zaken bijgehaald worden om maar die katholieke heiligheid van Maria te verklaren, dan begint het bij mij echt te duizelen. Je maakt van de Bijbel een haast wetenschappelijk boek die niet meer op een normale wijze voor leken te lezen is. De katholieke geschiedenis heeft overigens bewezen dit ook de bedoeling van katholieke leiders was. Niet voor niets is de Sint-Pieter in Rome voor een groot gedeelte betaalt met geld van aflaten, dus mensen die betaalt hebben om hun zonde af te kopen. Als deze mensen de Bijbel hadden gelezen, dan was hun duidelijk geworden dat vergeving van zonde geheel gratis is.

  Het is ook duidelijk dat je de katholieke leer hoger acht dan wat de Bijbel vertelt. Als je beweert dat Maria en overige heiligen in de hemel wel degelijk pleiten, terwijl 1 Timotheus expliciet aangeeft dat er maar 1 is die voor ons pleit: Jezus Christus, dan is het wel duidelijk dat de katholieke kerk het niet zo nauw met Gods woord neemt.

  Ik denk dat je echt in je katholieke denkwereld vastgeroest zit en wij zullen het ook niet eens worden. Je bijdrages zijn wel interessant en vaak verbazend om te lezen, maar het lijkt mij verstandig dat ik hier niet meer op reageer. Er zijn genoeg mensen die tegengas geven, maar de katholieke indoctrinatie heeft zeker zijn werk gedaan. Ik kan alleen maar hopen dat je je ooit wat meer van de katholieke leer kunt losmaken, maar ik heb idee dat jij juist een onverwoestbaar geloof in deze leer hebt en dan is het praten tegen een muur.

 84. @ Piet1: 1:01 am. Beste Piet, dank voor uw reactie. En tja, we zullen het wat dat betreft, de positie van Maria, niet eens worden hier. Maar dat is geen probleem, ik zie U als een waardevolle medechristen. Er is inderdaad veel meningsverschil en verschil tussen de christelijke denominaties, en dat is toch jammer, daar niet van. Ook binnen het Protestantisme hoor Piet. In 1942 is er zelfs een scheuring ontstaan, in de Gereformeerde kerken, over het thema, of de slang nu wel of niet gesproken had in het Paradijs. Ik hou me verre daarvan, want voor mij persoonlijk brengt dat teveel onrust, i.v.m. een geestelijke beperking. Dan word ik heel onrustig en onzeker. Ik hou mij liever vast aan Jezus Messias.

 85. Aan @ wachter vanwege ..01/01/2020 om 7:44 pm

  Als ik gekwetst zou zijn dan was ik wel een erg slappe gelovige ..dus ga gewoon door met je te uiten …zonodig lees ik me zelf meerdere keren in om me in te kunnen leven wat de ander eventueel wil zeggen en dan nog kan dat tekort schieten.. zeker zal ik in de toekomst het steeds eenvoudiger kunnen uitleggen..wat een kunst op zich is ..door genadevolle inwerking Gods..de zonde maakt ons in-gewikkeld.

  En wat dat beroep op het bloed van Jezus Christus betreft ..dat wordt heus niet door de katholiek ontkend maar wordt juist in de sacramenten uitgewerkt..tot uiting gebracht…als vrucht van het kruisoffer ..dat heb ik meerdere keren [proberen] uit te leggen.

  Er zijn maar twee “partijen” God en de hel en zijn duivelen.. de verschijningen van Jezus Christus en Zijn Moeder zijn van God of van de duivel ..er is geen derde partij..dat is simpel maar een feit.. maar desondanks ..ook de duivel kan zich manifesteren alsof hij Jezus of Maria is..en heb je valse zieners ..maar vroeg of laat komt zijn hoogmoed tot uiting en valt zijn masker.. maar de leer door de eeuwen is de toetssteen.

  Ook wordt Maria niet aanbeden maar vereert dat is geheel iets anders en Jezus Christus eert Zijn Moeder..(zoals uitgesproken in Zijn verschijningen).. als een volmaakte Moeder en wenst dat ook wij Haar zo eren, Zij is de Vrouw-e van alle volkeren in Genesis 3:15.. De duivel had Eva al overwonnen en is dan ook niet die Vrouw(e) en Haar Zaad, dat Zaad wat in eerste instantie Jezus Christus is ..maar in Openb.12:17 is er de rest van Haar Zaad ..ook op het kruis maakt Haar Zoon [de Vrouw, Zijn Moeder] tot Moeder over de gehele mensheid in de persoon van Johannes.. dus als dezelfde Vrouw in Gen.3:15 ..en daarom is Ze de Vrouwe van alle volkeren in Amsterdam. …

  Alleen door Haar psychische volmaaktheid (zonder erfsmet) kan ze namens de mensheid “psychische” het JA woord geven ..als mede-verlossend in het verlossend werk van Jezus Christus..als enige middelaar als waarachtig Mens en waarachtig God.
  Maria is Voorspreekster (Johannes 2:5) ..Ze is Middelares (namens de mensheid)..en als zodanig [Mede]verlosseres (Mede werkende namens de mensheid).. mede in het enige verlossingswerk van en in Jezus Christus….en zo is Zij te eren en het heilsmysterie op waarde te schatten ..en God te danken. De RK doet niets af van het enige middelaarsschap van Jezus

  De reformatie heeft “alleen” de persoonlijke relatie willen benadrukken en dat is de andere kant van de medaille maar de RK is niet alleen de andere kant van de medaille maar ook de medaille zelf..met andere woorden: middels het 6e zegel zullen we een nieuwe start maken. etc………ook de Oosterse Orthodoxe kerken zullen het opperherdersschap van Petrus erkennen..
  ……

 86. Aan @ Harold vanwege.. 31/12/2019 om 4:47 pm,

  Wat betreft Hebr.4:12: de RK vertaling schrijft het volgende: Want Gods woord is levend en krachtig, scherper dan elk tweesnijdend zwaard, -dóórdringend- [tussen] ziel en geest, gewrichten en merg, rechter ook der neigingen en overdenkingen van het hart ..enz.

  De NBG vertaling zegt: …dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, [zo diep], dat het {vaneenscheidt} ziel en geest, gewrichten en merg en het schift overleggingen en gedachten des harten..enz. Er is dus onderscheid in {vaneenscheidt} en {tussen}.

  In de Statenvertaling zien 2 overwegingen betreffende [het woord Gods] enerzijds Jezus Christus als [hét Woord] en anderzijds het [woord] in de h.Schrift.
  Ik zelf prefereer de RK vertaling en stel dat Gods woord je hier kunt opvatten als het [Licht] God dat dóórdringend > treedt [tussen] ziel en geest.

  Hoezo kan de ziel en geest dan van elkaar gescheiden zijn ..kan men zich afvragen .. maar als men bedenkt dat met [-de- geest] men eigenlijk moet begrijpen de geestelijke vermogens [van] de [diezelfde] ziel. De ziele-[krachten] hebben hun uiting in ons normaal bewustzijn in verhouding tot zijn omgeving.. de zetel van de ziel is in het hoofd vandaar in Openb.21:3.. Zie de Woonstede Gods bij de mensen ..het aangezicht van Mozes en Stefanus straalden van een bovennatuurlijke Licht..Hand.6:15.

  Als de Heilige Geest de ziel gaat reinigen is dat in de ziele-kracht-en en de geestelijke vermogens van de ziel, ..is dat gebeurd dan ontvangt de mens de bezegeling, het Licht treedt dan tussen ziel en de geestelijke vermogens ..van de ziel en hetgeen te zien was bij Mozes en Stefanus en hetgeen het kleine boekje betreft in Openb.10:2 en vers 10 ..elders is dat boekje van binnen en van buiten beschreven ..dat wil zeggen..van binnen-uit, wat in de ziel is is uitwendig te zien, het inwendige dat uit-straalt.. de hypostatische Mensengel > natuur-[genade]
  In een katholieke profetie wordt gesteld dat de koning in Jeremia 33 en 23 de hypostatische Mensengel in Openb.10 is…ook heb ik onlangs gelezen dat zijn vlees dan anders zal zijn dan andere mensen en dat komt dus door het grote Licht naar Hebr.4:12.

  In de vijfde eeuw is vervolgens de relatie tussen godheid en mensheid in Christus met de term ‘hypostase’ onder woorden gebracht. Volgens het concilie van Chalcedon (451) is Christus één hypostase of ‘persoon’ (prosôpon, persona) in twee naturen, de goddelijke natuur en de menselijke natuur. Men ging ook spreken over de ‘hypostatische vereniging’ van de beide naturen in Christus.

  Hebr.4:12 betreft in eerste instantie de eeuwige jeugd als de grondslag voor de latere onsterfelijkheid bij het laatste oordeel en Zijn Wederkomst..
  De reiniging en loutering door het 6e zegel is de grondlegging voor het verheerlijkte lichaam en opname bij Zijn Wederkomst.

  De zondeval bracht de dood…..aannemende (consequentie van Rom.1:3) ..dat Maria uitgezonderd van de erfzonde is dan is de opname van Haar ziel [en] lichaam in de hemel geheel in lijn met wat de h.Schrift leert….de heiligen en de Engelen.. en Maria op de eerste plaats zijn wel degelijk vanuit de hemel betrokken met wat Jezus Christus nu al op aarde uitwerkt en zijn beslist geen werkeloze toekijkers en pleiten in de hemel ten beste voor hun broeders en zusters in hun strijd hier op aarde.. bewijzen hiervan te over.
  ……

 87. @ Piet1{ 12:41 pm. Het is nooit mijn bedoeling geweest U te kwetsen, door de reactie. Maar voor mij blijft toch eenvoudig deze waarheid: Door het kostbare bloed dat de Here Jezus vergoten heeft op Golgotha, ben ik behouden, en mag ik leven uit genade. Wil dat zeggen, dat ik perfect ben, verre van dat. Ik heb enkel een kostbaar geschenk ontvangen, door genade vrijgekocht, een onverdiende gunst voor mij. Met christelijke groet: wachter.

 88. Dank u Muggenzifter. daar ben ik blij mee.

  Hallo Piet1,…. je schreef in één van de reactie’s…”Maar als men impliceert dat de verschijningen van de Heer Jezus Christus en Zijn volmaakte Moeder, het werk van satan is….”

  Niemand van ons heeft dat gezegd. Wij geloven alleen niet in een volmaakte moeder, ( Maria). En wij aanbidden haar niet en zij is niet onze middelaar. Er is maar één middelaar tussen God en mensen… Jezus Christus.

  Het is misschien moeilijk voor ons zondige mensen, om te begrijpen hoe alles is gegaan. Niemand begrijpt zo iets groots.
  God vraagt ons niet, begrijp je dat, God vraagt geloof dat. Daar hebben we geloof voor nodig.

  De Heere Jezus kwam uit Gods woonplaats, de hemel. In Hebreeën 10 : 5, lezen we dat God een lichaam gereed gemaakt heeft, om Christus mens te laten worden. En zo is Jezus ontvangen door Maria door de H.Geest.

  Psalm 51… Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn MOEDER mij ontvangen.
  Maar… de Heere was Zelf zonder zonde. Ook al was Zijn moeder Maria zondig.
  Jezus was geen deel van haarzelf… Hij groeide in haar en is bij haar geboren.
  God is bij machte om het zo te laten gebeuren.
  Maria was… in moderne termen even zo gezegd, draagmoeder.

  Over het occult, dat had ik geschreven Piet1. Dat ging over zieners.

  Je schreef… Romeinen 1:3 impliceert dat Maria zonder [erf]-zonde [moet] zijn omdat Jezus in Zijn Mens-wording niet van buitenaf in de geschiedenis van de mensheid wil treden…

  Het bijzondere is juist… dat Jezus wél van buitenaf kwam. Hij kwam uit Gods woonplaats. Hij kwam toch uit de heerlijkste plaats waar HIJ altijd was, Hij was het Woord. En na Zijn sterven, opstanding en hemelvaart is de Heere Jezus daar weer naar toe gegaan.

  Het Katholicisme, heeft er totaal iets anders van gemaakt. Bij J.G precies zo. Net zo als vele religie’s.
  Men wil zulke grote wonderen zo plaatsen, dat wij het menselijk kunnen beredeneren.
  En dat is nu juist het enorme grote probleem… dat is volstrekt onmogelijk.
  Door geloof alleen, mogen we dat zien als de waarheid.

  Ik wil dit onderwerp laten rusten… dan wordt het zo over en weer. Wij hoeven elkaar niet te overtuigen.
  Dan kunnen we niet eens.
  Er is maar één Die dat kan, God in Jezus Christus door de Heilige Geest.

  En dit is geen aanval naar jou toe, zeker niet.

  Liefs voor jou en voor allen, Esther.

 89. Beste @Piet 1. Alles wordt duidelijk nu u schrijft: Ik ben werkelijk geschrokken van jullie gebrek aan begrijpend lezen en tegelijkertijd jullie beroep op de bijbel ..helaas een enorme teleurstelling.”

  Dat geeft duidelijk aan hoe roomsen over de Bijbel, het Woord van God spreken. Voor roomsen is de Bijbel maar een boek. Voor BijbelGetrouwe gelovigen is de Bijbel Het Boek der boeken net als Hooglied het Lied der liederen is.

  Nog een opmerkelijke, onbegrijpelijke zin van u uit uw laatste ingezonden: Ooit heb ik eens gelezen dat David wel eens een buitenechtelijk kind zou geweest kunnen zijn..”

  Waar hebt u dat gelezen? U noemt opnieuw geen bron! Paulus zou dat oudevrouwenpraat noemen…
  1 Timoteüs 4:7 (NBG51) maar wees afkerig van onheilige oudevrouwenpraat. Oefen u in de godsvrucht!!!

  Wat ik teleurstellend van u vindt is dat u zelfs geen antwoord geeft op vragen die u gesteld worden die betrekking hebben op de leer van pausen, de roomse beeldenverering, gebruik van de rozenkrans en de hemelvaart van [“Onbevlekte”] Maria in de RKK. Allemaal zaken die gemakkelijk te weerleggen zijn met uitspraken van Mozes en de Profeten en Jeshua en de Apostelen! Zucht…!

 90. Aan @ Ramshoorn vanwege..31/12/2019 om 10:28 pm

  Ooit heb ik eens gelezen dat David wel eens een buitenechtelijk kind zou geweest kunnen zijn.. maar heb toen er verder geen aandacht aan geschonken, maar door jouw verwijzing naar Psalm 51 vind ik het opmerkelijk dat in vers 1 er ook van overspel sprake is.. en zou vers 7 dan [misschien] een duiding kunnen zijn naar een overeenkomstige situatie.. en niet verwijst naar hetgeen vanaf de zondeval.. wat jij impliceert.. op het eerste oog.

  Romeinen 1:3 impliceert dat Maria zonder [erf]-zonde [moet] zijn omdat Jezus in Zijn Mens-wording niet van buitenaf in de geschiedenis van de mensheid wil treden ..en dit mysterie is dus onthuld o.a. aan A.K.Emmerick.. maar als deze begenadiging van deze personen worden geclassificeerd als bijvoorbaat behorende tot het occulte ..kan ik alleenmaar het zwijgen toe doen.

  De onbevlekte ontvangenis van Maria: is in Tegenspraak met wat de bijbel ons leert in Psalm 51… Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn MOEDER mij ontvangen. Paulus leert dat ook Romeinen 3:23: Want allen [dus ook Mirjam/Maria] hebben gezondigd en derven [missen] de heerlijkheid Gods!

 91. Aan @ wachter.. vanwege 31/12/2019 om 6:12 pm

  Dus je bent uit het rooms -nest- “gevallen” > (grapje) …maar laten we eerlijk zijn wat betreft Maarten Luther: .. zich bevindend in een hevig opkomend onweer: .. riep Luther de moeder van Maria aan, beschermheilige voor reizigers en beloofde hij in het klooster te gaan als hij het zou overleven ..hij werd monnik en priester, deed dan weer afstand van zijn belofte en uiteindelijk nam hij zich een vrouw, ofschoon dus niet sacramenteel.. voor Gods aangezicht.

  Eerst bekritiseerde hij de wandaden van de toenmalige paus en later het herdersambt van Petrus en zijn opdracht tot aan de wederkomst..in zijn geheel. En zo is hij en Calvijn en vele anderen steeds verder gegaan en zijn ze een weg ingeslagen waarvan ze zich de verlossers waanden van 15 eeuwen ketterij en wat al niet meer.
  Hedendaagse begenadigde zieners weten ons te vertellen dat verdoemde priesters (door hun zonden) in de hel extra “beloond” worden voor hun afval.. ook blijkt dat daar het teken van hun Priesterschap niet tot hun voordeel strekt.

  Er zijn elementen in het katholieke kerk die verwaarloosd werden en niet tot bloei konden komen vandaar dat de reformatie door God gedoogd werd en dat is tot aan het 6e zegel ..waardoor de eenheid hersteld wordt onder de twee personen in Zacharia 6:11-12 en dit natuurlijk in Christus Jezus.
  Maar als men impliceert dat de verschijningen van de Heer Jezus Christus en Zijn volmaakte Moeder, het werk van satan is en goed kwaad wordt en andersom ..dan is ..biedt het 6e zegel uitkomst.

 92. Bekijk hoe IDF soldaten een Chanoeka lied zingen in een trein in Yerusalem:

  http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/273842

  ( wat is Chanoeka: https://nl.wikipedia.org/wiki/Chanoeka )

  Nu nog niet de Katholieke-Christologische interpretatie van het Woord aannemen:

  ( zie onder andere : http://endoftheamericandream.com/archives/the-pope-and-islams-most-important-imam-just-signed-a-covenant-that-pushes-us-much-closer-to-a-one-world-religion )

  maar de woorden van de eigen Messias Yeshua Masjiach Zelf geloven dappere IDF soldaten:

  Zeven keer gebruikt de Messias in het Johannes Evangelie de term ‘IK ben’ die heenwijst haar de God’s Naam in de Torah: ‘Ik ben die Ik ben’ :

  Joh 8:12 Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het LICHT der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.

  6:35 Jezus antwoordde: “IK BEN dat echte brood dat levend maakt. Iedereen die bij Mij komt, zal nooit meer honger hebben. En iedereen die in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben.

  10:9 Ik ben de deur: wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden

  10:11 Ik ben de goede herder. Een goede herder zet zijn leven in voor de schapen

  11:25-26 Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zàl leven ook al is hij gestorven en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven.

  !4:6 Ik ben de weg de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij.

  15:1 Ik ben de ware wijstok en mijn Vader is de landman

  Jesaja 9:6…….want een zoon is ons geboren………Hoor Israel, de Here onze God is Eén……..

  Yeshua Ha Mashiach (Jerusalem Arise):
  https://www.youtube.com/watch?v=_lRtJ6Ww5NY

 93. Aan @ Ramshoorn vanwege 31/12/2019 om 10:28 pm,

  Google gewoon: de geheimen van het oud verbond…als hulp om de tegenpartij te kunnen beoordelen ..naar Jesaja 11:3

 94. Aan Esther: vanwege 31/12/2019 om 9:51 pm,

  Als kind van 18 maanden, dus anderhalf jaar oud ..had ik eens het besef dat mijn moeder uit de kerk kwam ..ik veronderstelde toen het bestaan van de kerk als onafhankelijk van mijn geloof; ..{in de ken-leer de verhouding object–subject}.. dat de kerk dus voor mijn persoon een tegenover was, object was}.

  Ik besefte toen daarin het toppunt bereikt te hebben in mijn natuurlijk kennen en erkende ik dat de genade door bemiddeling van de kerk noodzakelijk was voor mijn zieleheil.. geen ouder kan dat een kind van 18 maanden leren.. Dus waar ik Subject ben verhoud ik mij tot de buitenkant van de kerk in zijn gestalt als object..anders ben ik geen persoon.. de sacramenten als teken is de “buitenkant” van de kerk, de kerk is vrouwelijk dus algemeen.

  Nu even een grote stap naar de leeftijd van ongeveer 20 jaar.
  Ik was met iemand meegegaan naar een toenmalige lentebeurs.. maar het interesseerde mij niet en uit verveling ging ik toen maar uit een groot boek lezen en begon ik gewoon maar ergens te lezen, (het bleek een bijbel te zijn met 6 vertalingen).

  En ik begon te lezen en het was 2Thess.2:1-8 .. maar toen ik begon te lezen was er iemand die mee begon te lezen, heel subtiel en zacht en bijna onopgemerkt maar toch merkte ik het op…in mijn geest was er iemand die tegelijkertijd mee las Hij las alleen mee, meer niet.. even daarna begreep en veronderstelde ik dat dat de Heilige Geest moest zijn geweest.. het ging dus om wat ik begreep wat ik las. In mijn natuurlijk begrijpen van die passage was dus de Heilige Geest in aanwezig ..en ik begreep als vanzelf dat het daar om 2 personen ging enz. ..het een en ander heb ik al eerder beschreven.

  Maar wat ik nu wil zeggen is dat men uit goed [begrijpend] lezen al heel veel kan opmerken ook al heeft men geen studie achtergrond in de theologie en wat al niet meer op dat zo’n gebieden.. zoals ik.
  Het inwezen van de objectieve gestichte kerk (op Petrus) en de heilsmysteries kan Jezus Christus alleen maar aan katholieken zieners en heiligen onthullen omdat de reformatie in hoofdzaak de persoonlijke relatie benadrukt ..met de bijbel als een objectief gegeven.
  Anna Katharina Emmerick is de grootste of een van de grootste zieners in de onthullingen van de heilsmysteries en de Mens-wording van Jezus Christus.

  Door het 6e zegel zal de gehele christenheid in eenheid zijn met de kerk op Petrus ..onder de 2 personen in Zacharia 6 ..en zij weer onder en in Jezus Christus..onder Zijn leiding.
  De Bijbel leert via Jeremia 33:15-16 en 23:5-6 en Zacharia 6:11-13 dat Jezus Christus het Petrus ambt heeft gewild en opgelegd.. en als zodanig onverbiddelijk.
  Het Petrusambt afhankelijk maken van het goed of slecht functioneren van pausen is dus gewoon een misvatting.

  Het is een teken aan de wand dat jullie ook niets van de onthullingen willen weten van de zienster A.K.Emmerick.. .. de verschijnende Jezus Christus en Zijn Moeder worden dan tot satan in eigen persoon…want dat is impliciet de consequentie van de afwijzing.
  Ik ben werkelijk geschrokken van jullie gebrek aan begrijpend lezen en tegelijkertijd jullie beroep op de bijbel ..helaas een enorme teleurstelling.
  Van de andere kant veronderstellen jullie dat ik de misleide ben.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *