295

 1. Psalm 78:56-72 (deel 4)
  ‘Hij verkoos Zijn dienaar David en haalde hem bij de schaapskooien vandaan’ vers 70.

  Asaf spreekt in deze Psalm over de les van de geschiedenis: Israëls geschiedenis was een verhaal van falen en ontrouw, ondanks alle bewijzen van Gods goedheid en trouw. Ook na de intocht in het beloofde land bleven de Israëlieten God verzoeken en waren zij weerspannig tegen de Allerhoogste (vers 56).
  Dit vers verplaatst ons naar de dagen van de Richteren en van Samuël: de láátste richter. Vanwege Israëls afgoderij liet God Zijn volk in de steek, gaf Hij Zijn heiligdom te Silo prijs en liet Hij de ark van het verbond in de handen van de Filistijnen vallen.
  Maar wat gebeurde er op dat kritieke moment, toen alles voorbij leek te zijn? Toen vond de grote ommekeer plaats, de wending ten goede, en wel doordat God Zich in Zijn soevereine genade over Zijn volk ontfermde en een nieuw begin maakte.
  Hoe deed Hij dat?
  God gaf Israël de koning die in staat zou zijn hen in het rechte spoor te leiden, namelijk David, de man naar Gods hart. Let erop dat de treurige geschiedenis van koning Saul hier helemaal wordt overgeslagen! Dat komt omdat Gods verkiezende genade nu het onderwerp van de Psalmdichter is, niet meer het menselijk falen.
  God verkoos David, nadat Saul zo jammerlijk had gefaald. Waarom was David zo’n bijzondere man? Omdat hij een herder was, die voortaan met kundige hand het volk van God zou leiden en weiden.
  Om die reden is David ook een prachtig type van Christus, de goede Herder, die Zijn leven heeft overgegeven voor al Zijn schapen (Joh. 10). God heeft Hem gezonden om ook u te redden en met kundige hand te leiden.
  Volgt u deze Herder?
  Allen een gezegend weekend gewenst, groet Muggenzifter.

 2. Aan Muggenzifter n.a.v. 08/11/2019 om 4:38 pm

  Ook de spruit-koning in Jeremia 23:5-6 en 33:15-16 is ook dan een type van Jezus Christus.
  In Ezechiël 37:22-24 zien we dezelfde koning, zoals ook elders bij andere profeten.. ofschoon die spruit-koning feitelijk ook maar onderkoning is van de Koning in de hemel.. in het vooruitzicht op zijn wederkomst.

  Zoals Openb.20:4 aantoont begint het symbolische “1000”jarig messiaans Vrede Rijk met dat oordeel in vers 4 en dat betreft het 6e zegel dat we ook -o.a.- zien in Jesaja 66:14-17 ..Jes.24 en Maleachi 3. Het 6e zegel bewerkt dan ook door het reinigende VUUR van de Heilige Geest de geboorte van de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde.. in zijn éérste fase en dit naar Jesaja 65:20..waar de dood nog aanwezig is.. dit onderscheid moet men maken.

  Dus die onder-koning –van de Koning der koningen, Jezus Christus– is naar o.a. Ezechiël 37:22-24 de koning die hier op de gereinigde aarde koning zal zijn in zijn vlees en bloed, ook Jezus Christus is maar éénmaal in vlees en bloed gekomen.. maar komt wel bij het laatste oordeel in zijn volle glorie… maar in het 6e zegel is Zijn komen een komen in het voorbijgaan.. als de hemel wordt geopend naar Openb.11:19 en 6:14. ..met het 6e zegel wordt het huidige Ezau tijdperk afgesloten.

  De evangelische christenen in Amerika veronderstellen Trump als hun eindtijd Cyrus, ofschoon hij een vrijmetselaar-illuminati is.. die duidelijk en heel vaak met zijn hand de vrijmetselaars driehoek maakt ..net zoals Merkel en al die anderen.
  Dus die evangelische christenen weten dat volgens de Schrift er een eindtijd Cyrus moet komen . De strijd die de eindtijd Cyrus moet strijden zien we In Jesaja 52:11-12.. tezamen met de uitverkorenen, het leger Gods, vers 11.. maar eerst vervult hij de taak, boodschap van de Vreugdebode, vers 7, de Maleachi 3:1 bode.. de taken die voorafgaan aan zijn koningschap, een koningschap kort volgend op het 6e zegel.

  Trump speelt het spel net zoals de usurpator paus Franciscus, (een andere Judas).. illuminati infiltrant in de tempel van de katholieken.
  Trump laat zich zelfs de handen opleggen door misleide christenen.
  Ezau verlangt in de eindtijd de wereldheerschappij ..de zegen van Jacob.
  De Vreugdebode, de Maleachibode straalt als eerste mens de glorieglans uit van de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde en is een aanvoerder als Mozes, want men moet uit het huidige Babel vertrekken en dat is de EU Brussel en VN.

  In Zacharia 2:7 is Brussel-EU de dochter van Babel en de dochter van Sion in vers 10 is dan Zebulon [[samenhang met Matt.4:14]] >> Jesaja 9:3-4>> de oorlog als gevolg..en de gezondene in Zacharia 2 vers 9 is de eindtijd Cyrus>> Jesaja 28:2…Zebulon –oorlog Efraïm–…die heulen met de vijand, de synagoge van satan… zoals in oude tijden.
  ……..

 3. Jesaja 5:20 Wee diengenen, die het kwade goed heten, en het goede kwaad; die duisternis tot licht stellen, en het licht tot duisternis; die het bittere tot zoet stellen, en het zoete tot bitterheid!

  Aan deze tekst moest ik afgelopen dagen denken. In april van dit jaar zijn er echte slachtoffers van IS, de Yezidi’s vanuit Nederland teruggestuurd naar vluchtelingenkampen in Irak. Gisteren oordeelde de rechter dat Nederland verplicht de kinderen van het kwaad terug moet halen naar Nederland. De slachtoffers van IS, daar geven we niet om. De kinderen van de daders daarentegen, die hebben het zo slecht in de vluchtelingenkampen, dat Nederland ze moet terughalen. Natuurlijk zijn deze kinderen ook slachtoffer van hun ouders, maar ze zijn opgegroeid in een duivelse omgeving en veel kinderen worden in Nederland waarschijnlijk opgevoed door een moslim opa en oma, waardoor we het kwaad er niet met wortel en al uittrekken.

  Nog een voorbeeld van het kwade, dat tegenwoordig als goed wordt gezien, kwam op televisie langs. In een talkshow toonde een actrice zich helemaal geschokt omdat ze de anti-abortusfolder onder ogen kreeg. Ze zei het ook letterlijk: ‘Ik ben helemaal in shock, schandalig, dit kan toch niet meer in deze tijd?’ Een foldertje waar duidelijk instaat dat er bijna 30.000 baby’s kerngezond ter wereld zouden kunnen komen. Maar omdat moeder geen tijd of financiën heeft, besluiten de moeders om de ledematen van hun baby’s af te rukken en compleet af te slachten. Want zo gaat dat nu eenmaal bij abortus. Maar ja, daar wordt niet aan gedacht, want het recht van de vrouw staat toch echt voorop, het recht van het kind wordt niet over gepraat. Je zou toch zeggen dat het duidelijk moet zijn voor nuchter denkende mensen wat echt schokkend is in deze zaak. Niet een eenvoudige folder, maar het systematisch afslachten van baby’s.

  Bij het zien van deze beelden voelde ik mij een vreemde in deze wereld. Niets lijkt meer wat het is, het kwade wordt opgehemeld en goede wordt afgedaan als schokkend en niet meer van deze tijd. Bovenstaande tekst is uitgekomen, ook in ons altijd zo conservatieve en behoudende landje.

 4. @Harold: 11:49 am. Helemaal met U eens. Ook ik als belijdend Christen herken me niet meer in Nederland.

 5. Tot 15 november kan men nog deze indringende aflevering kijken van cineast Louis Theroux:

  Surviving America’s Most Hated Family.

  https://www.npo3.nl/louis-theroux-surviving-america-s-most-hated-family/08-11-2019/VPWON_1303744

  Dertien jaar geleden kwam Louis voor het eerst een van de meest beruchte haatgroepen van Amerika tegen. Nu keert hij terug naar de vreemde en onaangename wereld van de controversiële Westboro Baptist Church. Wat gebeurt er wanneer een groep die grotendeels uit één familie bestaat zijn patriarch verliest? Louis ontdekt hoe Phelps’ doctrine van goddelijke haat niet alleen een schaduw werpt op ware gelovigen, maar ook op degenen die erin geslaagd zijn te ontsnappen aan de greep van de kerk.

  Let op best wel schokkende uitspraken over bijvoorbeeld Billy Graham en anderen…

 6. @ Harold 11.49
  @ Wachter 5.05 pm

  Fijn om nog een degelijk Bijbelse reactie te lezen over zo een avondwolf van een rechter ( zie Jesaja : uw rechters zijn avondwolven) die volkomen in dienst staat van de gruwelijke geest van de antichrist die nu vrijwel onze hele bestuurlijke en wetgevende en uitvoerende macht heeft geïndoctrineerd!
  De Here , Israel’s God , moge de Christenheid zegenen met de gave van onderscheid en moge gaan spreken vanuit Tsion door een bekeerd Jodendom…God’s alternatief voor een wereld in doodsnood ( Hosea 6:1-3 ) Zach 14 e.v.a.

  Shalom

 7. Dealmachtige
  Al het geloof en religie van wat voor aard en cultuur ook heeft alleen maar eeuwen lang haat ,moord en oorlogen voort gebracht, tot heden toe

 8. Is het waar @Dealmachtige: “Al het geloof en religie van wat voor aard en cultuur ook heeft alleen maar eeuwen lang haat, moord en oorlogen voort gebracht, tot heden toe”.

  U generaliseert nu wel heel overdreven! Zonder geloof en religie hadden we nooit kunnen genieten van de hemelse muziek en uitvoeringen van Johan Sebastian Bach en zijn Mattheus Passion…en nooit kunnen genieten van G.F. Händels Messiah.

  Musea zouden akelig leeg zijn zonder de kunst van Michael Angelo, Rembrandt van Rhijn. enz.

  De duivel bestrijdt het ware geloof van de Bijbel al vanaf Adam en Eva die helaas naar het Serpent luisterden.

  Jeshua/Jezus de Zoon van God deed dat niet en overwon dat etter aan het kruis van Golgotha waar Jeshua de duivel en alle demonen openlijk tentoonstelde en overwon.

  Lees Alle details over de ondergang van de duivel en zijn kompanen, [antisemieten, booswichten] in Kolossenzen 2 en Openbaring 20.

  Beste man, er is al 6000 jaar zeep in de wereld toch kom ik nog steeds vieze ongewassen creaturen tegen. Het ware geloof van JHWH en Zijn Zoon Jeshua [in de Bijbel] zal zegevieren!

  Ik ben wel met u eens dat religie een uitvinding van de duivel is. Theo-Logen zijn er verzot op. U kunt ze vinden in het Vaticaan en alle Protestantse Concilies en Synodes. Zij laten de Bijbel constant Buikspreken, vandaar dat honderdduizenden eens gelovige mensen jaarlijks de kerkdeur zonder spijt achter zich in het slot smijten en kerken veranderen in garages, Jumbo’s Bibliotheken en Uitvaartcentra.

  Lees nog eens in een betrouwbare Bijbel [Statenvertaling 1977 of de NBG-51] en Bid iedere dag tot de God van Abraham-Isaak en Jacob voor de nieuwe hemel en nieuwe aarde [waar oorlogen, dood en verderf verleden tijd zijn] die er aan komt met Jeshua, Gods Zoon als Koning en Masjiach!

  Meer details in Zachariah 14 en Openbaring 19 t/m 22.

 9. Psalm 79:9
  ‘Help ons, o God van ons heil, omwille van de eer van Uw Naam; red ons en doe verzoening over onze zonden, omwille van Uw Naam’ vers 9.

  Vreselijke rampen hebben het volk van God getroffen. De heilige tempel is ontwijd, Jeruzalem is een puinhoop en het bloed van de inwoners is als water vergoten.
  Groot was de smart voor een vrome Israëliet als Asaf. Gods hand rustte zwaar op hen, maar Asaf beseft heel goed de schuld van het volk. Hij spreekt niet alleen over de ongerechtigheid van de voorvaderen, maar ook over onze zonden.
  Als de Heere ons moet tuchtigen, mag nooit iemand zeggen (of zelfs maar denken): dat is de schuld van de anderen, de mijne niet. Er is een persoonlijke, maar ook een gemeenschappelijke schuld. Als wij onze zonden en schuld erkennen en belijden, is God getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven (1 Joh. 1:9).
  Dan mogen we Hem aanroepen als de God van ons heil, en om redding en verzoening smeken. Het geeft rust en zekerheid te weten dat Hij dit heil ons graag geeft. Christus is de verzoening voor onze zonden.

  Op grond van Zijn volmaakte offer op het kruis kan en mag ieder zich met God laten verzoenen. En Hij schenkt barmhartigheid en redding om de heerlijkheid van Zijn naam. Allereerst moest tussen God en Zijn volk alles in orde komen.
  Daarna was er echter nog een zaak tussen God en de volken, Israëls buurlanden. God had hen als een roede gebruikt om Zijn afgedwaalde volk te tuchtigen. Maar zij hadden in de zin Israël te verderven. Daarom moest Hij hun met Zijn oordeel treffen (zie Jes. 10).
  Asaf wist dat die volken God hadden gesmaad en dat dus Zijn wraak zou komen. Maar Zijn volk, de schapen die Hij weidt, zou Gods roem verkondigen en Hem altoos loven.

  Willen wij dit doen, ook vandaag?
  Allen een gezegend weekend gewenst, groet Muggenzifter

 10. @Muggenzifter: 5:46 pm. Geprezen zij de God van Abraham, Isaäc en Jacob.

  @Ramshoorn: 1:35 pm. Met U eens Ramshoorn.

 11. @Dealmachtige
  Al het geloof en religie van wat voor aard en cultuur ook heeft alleen maar eeuwen lang haat ,moord en oorlogen voort gebracht, tot heden toe

  Ik ben het met u eens, maar wel met een kanttekening, namelijk u gooit geloof en religie op een hoop. Christendom is een religie, islam is een religie en zo is dat van elke stroming wel te zeggen. Geloof heeft niet zoveel met religie te doen. Veel christenen geloven helemaal niet, die volgen een religie, met tradities, regels en gewoontes. Dit is voor erg veel christenen hun manier van geloven. De islam heeft al helemaal niets met geloof van doen en de koran erkent ook dat het enkel om de religie islam draait.

  Geloof heeft geen regels, heeft geen tradities en geen verplichtingen. Als religie hetzelfde als geloven was geweest, dan had Jezus Christus in de Bijbel wel opgeroepen om christen te worden en om je bij het christendom aan te sluiten. Het tegendeel is waar, het woord christendom komt in de bijbel helemaal niet voor. Pas na Jezus hemelvaart wordt het woord christen een keer gebruikt om volgers van Jezus aan te duiden door niet gelovigen. In de koran wordt de religie islam talloze keren genoemd als enige zogenaamde religie. En iedereen wordt er ook opgeroepen om moslim te worden. Daar draait het niet om een geloof, daar is het belangrijk om vooral de religie te volgen. De profeet van de islam heeft het ook nooit over geloven, want geloven staat voor hem gelijk aan het volgen van de religie islam en het worden van moslim.

  Jezus heeft diverse dingen over geloven gezegd. Dit kan samengevat worden in 1 krachtige duidelijk uitspraak: ‘Een ieder die in Mij gelooft zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben’

  Dat is geloven, namelijk enkel geloven in Jezus Christus zonder enige voorwaarde. Als mens persoonlijk accepteren dat Jezus Christus naar de aarde kwam om de mensheid te redden door aan het kruis te sterven en drie dagen later weer op te staan. Dit geloven kan onmogelijk ellende in de wereld veroorzaken.

  U heeft gelijk, religie heeft veel ellende over de mensheid gebracht. Geloven daarentegen, redt de mensheid van de eeuwige dood!

 12. @ Harold 8:19 am. Inderdaad Harold. En religie doodt, de Heilige Geest maakt levend. Ja zeggen tegen het offer dat Jezus voor ons heeft volbracht, dat is inderdaad de kern. Ook ik heb niets met de etiketten van de kerken. Geloof, enkel geloof in de Here Jezus.

 13. Inderdaad @Wachter, en @Harold. Religie doodt en jaagt deelnemers daaraan in de gordijnen!

  In de Bijbel gaat het vooral om zuivere relaties. God liefhebben en uw naaste als uzelf!

  Jeshua/Jezus leert: Met deze twee Geboden is de hele Wet/Torah samengevat!

  Matteüs 22:40 (NBG51) Aan deze twee geboden hangt de ganse Wet en de Profeten.

 14. Met toestemming gekopieerd uit de Nieuwsbrief van Dirk van Genderen voormalig CEO van de EO.

  Goed Nieuws, ter bemoediging

  * ‘De Heere verhoorde onze gebeden’
  Zoals wel vaker gebeurt, wist ik tot gisteravond niet hoe ik de rubriek Goed Nieuws moest vullen. Nog een aantal uur, dan zou de Nieuwsbrief moeten worden verstuurd. ‘De Heere zal voorzien,’ was in mijn gedachten. En gisteravond laat, kort voor middernacht, ontving ik het aangrijpende verhaal dat u hieronder leest. Ik dank er de Heere voor en geef het graag aan u door. Het is het uitgebreide verhaal van Eun Hye, een Noord-Koreaanse christen.

  Eun bevond zich in een kamp voor Noord-Koreaanse straatkinderen. Haar moeder en zussen waren al in China. Haar broer was bij een oom elders in Noord-Korea en haar vader was ook ergens in het land. Maanden geleden was ze ook bij die oom, tot er op de dag niet genoeg voedsel meer voor hen was. Eun besloot toen op straat te gaan leven, zodat haar kleine broertje hopelijk zou overleven.
  Een paar weken later werd ze opgepakt door de politie en naar het kamp gebracht, waar al 2000 kinderen waren. Het was een kleine ruimte, zodat ze dag en nacht moest staan. Haar voeten zwollen op en ze kreeg nauwelijks genoeg voedsel om in leven te blijven. En maar heel af en toe was er een mogelijkheid voor hen om zich te wassen. Elke dag stierven er wel kinderen in het kamp.

  De gebeden van oma
  Daar in dat kamp herinnerde Eun Hye zich de gebeden van haar oma. Zou die onzichtbare God haar kunnen redden, vroeg ze zich af. Ze herinnerde zich dat haar oma dan een veilig plaatsje zocht, knielde en sprak tot ‘Hanonim’, wat ‘Heere’ betekent.
  Eun mompelde de woorden die ze zich herinnerde van haar oma. ‘Hanonim, alstublieft, red mij. Breng me terug naar mijn familie.’

  Het was verschrikkelijk voor de kinderen als ze af en toe naar de smerige wasruimte moesten, maar voor Eun was dat juist een moment om alleen met God te zijn. ‘Heere, red me uit deze pijn, uit deze verschrikkelijke plaats van de dood,’ bad ze dan.

  Gevlucht
  Twee maanden na haar aankomst vroeger de bewakers om vrijwilligers om mee te helpen bij het plukken van kastanjes in de bergen. Het was een lange en zware tocht. Eun durfde het niet aan, maar hoorde toen voor het eerst een stem in haar hoofd, haar gedachten, om wel mee te gaan. Dus ging ze mee.
  Terwijl ze bezig waren met het plukken van de kastanjes, bedacht Eun dat ze kon proberen te ontsnappen. Ze bad God om hulp. Toen ze even niemand zagen, rende Eun met vriendin weg. Ze kwamen in een stad terecht en reisden verder.
  Eun ging naar haar ouderlijk huis, om te zien of er misschien een bericht van haar ouders was. Van buren en onbekenden kreeg ze wat voedsel om enige tijd te kunnen overleven. Opnieuw bad ze tot God: ‘Ik weet niet hoe ik verder moet gaan, wijst U me alstublieft de weg.’
  Ze vond tijdelijk onderdak bij een familie van een boer in de buurt. Ze dankte de Heere daarvoor en vroeg: ‘Mag ik hier blijven wonen? En alstublieft, laat mij mijn familie vinden.’

  Naar China
  Op een dag kreeg ze contact met een vriend van haar familie. ‘Je vader is bij ons,’ vertelde hij, ‘en je broer ook.’ Wat was ze blij hen weer te zien. En wat dankte ze de Heere voor het verhoren van haar gebeden.
  ‘Het gaat goed met je moeder en ook met je zussen. Ze zijn in China, het leven daar is veel beter,’ vertelde haar vader haar. Eun wist het zeker: zij wilde ook naar China, samen met haar vader en broer.

  Op een dag was het zover. Ze stonden voor de rivier, aan de overkant lag China. Het was spannende vlucht naar China. Het was donker, dat moest ook voor de veiligheid. Ze stapten de rivier in, en hielden elkaar vast met een touw en kwamen veilig aan de overkant, waar ze de rest van de familie weer vonden.

  Eun Hye vertelde aan haar moeder over haar gebeden in Noord-Korea. De eerstvolgende zondag ging ze met haar mee naar de kerk. Voor het eerst zag ze een kruis aan de muur. En ze zag de mensen bidden. Ze begreep de Chinese preek niet, maar ze voelde zich thuis. Ze besefte dat God de gebeden van haar oma, moeder, vader en de gebeden in de kerk had verhoord en haar veilig in China had gebracht. Ze was zo dankbaar voor hun gebeden.
  Later werd aan haar uitgelegd dat de Heere Jezus Zijn leven had gegeven, Zijn bloed had gestort en opgestaan uit de dood om ook haar te verlossen, bevrijden van haar zonde. Wat was ze ook daar dankbaar voor!

  Opgepakt en terug gestuurd naar Noord-Korea
  Elke Noord-Koreaan die naar China vlucht, loopt het risico weer terug gestuurd te worden naar Noord-Korea. Dat gebeurde ook bij hen. Ze werden verraden en Eun, haar broer en haar ouders werden opgepakt en weer naar Noord-Korea gestuurd. Eun was ondertussen 17, haar broertje 13.
  In Noord-Korea werden ze naar een detentiecentrum bij hun vroegere woonplaats gebracht. Eun en haar moeder werden in een vrouwencel gestopt, haar vader en broer in een mannencel. Het was winter en ijskoud. Eun had geen winterkleding, al snel begonnen haar voeten te bevriezen. De gevangenisdokter zei dat haar voet moest worden geamputeerd als het nog erger werd.

  Veel erger waren de verhoren. Ze wilden weten waar Eun’s zussen waren, maar ze weigerde te antwoorden. Haar ouders werden gemarteld, ze hoorden hen schreeuwen van pijn. ‘Waarom is het een misdaad om in God te geloven,’ hoorde ze haar vader zeggen. Hij zei dat hij zou blijven geloven.
  Toen brachten ze haar moeder bij haar. Ze was zo gemarteld dat ze haar bijna niet meer herkende. ‘Dit gaan we ook bij jou doen als je blijft liegen,’ dreigden ze haar.

  Elke dag was een strijd om te overleven. Eun had zoveel pijn aan haar voeten dat ze niet kon slapen. Ze kregen maar een heel klein beetje eten, wat ook nog erg vies smaakte.
  De hele familie zou naar de maximaal bewaakte strafkampen worden gebracht, waar ze zo hard zouden moeten werken dat ze er zouden sterven. Maar ze gaven niet op en bleven bidden.

  Eun Hye. (Foto: Open Doors)

  Een groot wonder
  Toen gebeurde er iets wat eigenlijk onmogelijk was. Eun Hye werd uit de cel gehaald, evenals haar broer, moeder en vader. Ze werden vrijgelaten en niemand wist waarom. Eun weet het zeker: God greep in. Samen met haar broer bracht ze hun ernstig mishandelde ouders naar het huis van hun oom. Na een paar maanden was haar moeder behoorlijk hersteld en ook Eun’s voet was weer genezen. Toen zei haar vader tegen haar dat ze samen met haar moeder weer naar China moest gaan, omdat haar oom niet voor hen allen kon zorgen en er ook geen eten genoeg was. Hij zou dan later met haar broer ook naar China komen.

  Omdat haar moeder niet kon zwemmen, zocht Eun weer een dik touw om haar zo mee over de rivier te kunnen trekken. Omdat er bij de rivier om de 100 meter een grenswacht stond, was het deze keer veel gevaarlijker om aan de overkant te komen. Eerst gingen ze op de knieën om de Heere te vragen hen veilig in China te brengen.
  In het water bleek er een sterke stroom te staan. Ze dreven steeds dichter naar de grenswacht toe. Ze werden ontdekt. Er werd op hen geschoten. Ze dachten dat ze zouden worden gedood, maar ze beseften ook dat God hun leven kon redden. En dat gebeurde, wonderlijk. Alle kogels misten en ze kwamen veilig aan in China.

  Nog meer wonderen
  Later hoorde Eun Hye dat haar vader was gestorven aan zijn verwondingen. Haar broer was nog steeds in Noord-Korea. Eun Hye trouwde met een Chinese man, maar het was niet lang vrede in haar leven. Ze werd opnieuw gearresteerd door de Chinese politie en zou weer worden terug gestuurd naar Noord-Korea. Wat een schrik.
  ‘Op de dag dat ik op transport zou worden gesteld, vroeg de politie of ik zwanger was. Zover ik wist, was dat niet het geval, maar ik zei zomaar opeens ‘ja’. Toen lieten ze me vrij, wat opnieuw een groot wonder was.’

  Omdat ze toch niet zwanger bleek te zijn, maar dat wel graag wilde, begonnen Eun en haar moeder te bidden dat ze zwanger zou worden. En ook die gebeden werden verhoord. Ze kreeg een dochtertje en drie jaar later trokken ze naar Zuid-Korea, via Laos en Thailand.
  Onderweg hielpen christelijke zendelingen hen verder. ‘God bewaarde ons, ik ben Hem zo dankbaar,’ vertelt Eun.
  In Thailand stapten ze naar de politie en vroegen om hulp. Met het vliegtuig werden ze vervolgens naar Zuid-Korea gebracht. Haar oudere zussen kwamen daar later ook naartoe. Ze voelen zich er veilig.

  Nu ze terugkijkt op haar leven tot nog toe, is ze stil en dankbaar. Dankbaar voor Gods zorg, voor Zijn bescherming, voor de verhoring van zoveel gebeden.
  In Zuid-Korea ontdekte ze dat wereldwijd wordt gebeden voor Noord-Korea en voor de Noord-Koreaanse christenen, die zo zwaar hebben te lijden. ‘Dat had ik nooit eerder geweten. Die gebeden zijn zo belangrijk! Daardoor komen er meer Noord-Koreanen tot geloof in Jezus Christus.’ (Bron: God Reports/Open Doors)

 15. Marus was een evangelist geen apostel, een wezenlijk verschil.

  Daarnaast is het geen ‘vaststaand feit’ dat de gemeente door Marcus is gesticht… De allereerste ‘oer kopten’ zouden zich al gevestigd hebben in het jaar 33 (maar ook de juliaanse kalender is een punt van discussie) en zou Marcus op een later tijdstip daarheen zijn gegaan om mensen tot bekering te brengen….

  Los van dit alles nog een nadenkertje: Jezus was een jood, geen christen. Hij zou bij terugkeer vreemd opkijken van al die religieuze waanzin die wij mensen ervan gemaakt hebben…..

 16. Interessante constatering Henk: Jeshua/Jezus was een Jood en geen Christen. Dat stond dan ook op een bordje geschreven in drie talen boven zijn hoofd van Jeshua aan het Kruis: Jezus Koning der Joden!

  Johannes 19:19 En Pilatus liet ook een opschrift schrijven en op het kruis plaatsen; er was geschreven: Jezus, de Nazoreeër, de Koning der Joden. 20 Dit opschrift dan lazen vele der Joden, want de plaats, waar Jezus gekruisigd werd, was dicht bij de stad, en het was geschreven in het Hebreeuws, in het Latijn en in het Grieks.

  Een ander bewijsplaats dat Jeshua van Joodse bloede is Mattheus 1:1…Jeshua de zoon van David, de zoon van Abraham, beide Joden dus.

  Het meest overtuigende bewijs voor mij, dat Jeshua als Jood geboren werd in Bethlehem las ik in Lukas 2, dat Hij op de Achtste dag besneden werd in de Tempel van Jeruzalem:

  Lucas 2:21 En toen Acht dagen vervuld waren, zodat zij Hem moesten Besnijden, ontving Hij ook de naam Jeshua [Hebreeuwse. Bijbel], die door de engel genoemd was, eer Hij in de moederschoot was ontvangen.

  Van Paulus wordt ook nog steeds beweert dat hij een christen was/werd hoewel we drie keer in het N.T. kunnen lezen dat hij trots vertelt besneden werd als een Jood is uit de Stam Benjamin!

  Romeinen 11:1 Ik vraag dan: God heeft zijn volk [Israël] toch niet verstoten? Volstrekt niet! Ik ben immers zelf een Israëliet, uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin.2 God heeft zijn volk niet verstoten, dat Hij tevoren gekend heeft.

  Filippenzen 3:5 Paulus, besneden ten Achtsten dage, uit het volk Israël, van de stam
  Benjamin, 6 een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente, naar de gerechtigheid der Wet/Torah onberispelijk.

  In Handelingen 21 kunnen we overduidelijk lezen dat Joodse Paulus samen met de andere Joodse Apostelen volgens de Joodse wetten leefde:

  Handelingen 21:20 En zij loofden God, toen zij dit hoorden, en zeiden tot hem: Gij ziet, broeder, [Paulus] hoevele DUIZENDEN er onder de Joden gelovig zijn geworden en ALLEN zijn zij ijveraars voor de Wet/TORAH; 21 nu heeft men hun van u verteld, dat gij alle Joden onder de
  heidenen afval van Mozes leert, door te zeggen, dat zij hun kinderen niet behoeven te besnijden, noch naar de gebruiken te leven.

  22 Wat is dan het geval? Zij zullen stellig horen, dat gij aangekomen zijt. 23 Doe daarom wat wij u zeggen: Er zijn vier mannen bij ons, die een gelofte op zich genomen hebben; 24 neem hen mede, heilig u met hen en draag de kosten voor hen, opdat zij hun hoofd kunnen laten scheren; dan zullen allen bemerken, dat van alles, wat men hun van u verteld heeft, niets waar is, maar dat gij ook zelf medegaat in de onderhouding van de Wet/Torah.

  Samenvattend kan gezegd worden dat niet alleen heel het Ouder Testament een Joods boek is maar ook alle boeken van het Nieuwe Testament. Jeshua dicteerde/schreef het allerlaatste en allerbeste boek van Het Nieuwe Testament:

  Openbaring 1:1 van JeshuaHaMasjiach aan Jochanan/Johannes de Apostel op Patmos!

  @Michaël en @Willem en allen die meelezen ook een hartelijke groet en dank voor uw reactie!

 17. Erdogan net zo erg als Mohammed: “roei alle niet-moslims uit”

  https://tora-yeshua.nl/2019/11/erdogan-net-zo-erg-als-mohammed-roei-moslims/

  Lees de Engelse tekst, als u die taal machtig bent, dan beseft u de ernst van de zaak.
  De samenvatting staat al in de titel, alle islambronnen, koran, hadith, umma en leven van Mohammed leren hetzelfde: er is alleen plaats voor de moslims op deze wereld, de rest moet verdwijnen.
  Dat bewijzen moslims al 1400 jaar, via de ware moslims, die het islamdoel in praktijk brengen en de “naam-moslims” ondersteunen hen , zolang ze geen ex-moslim worden en afstand nemen van deze moordmachine.
  De ware moslims zien we actief bij IS, Boko Haram, Al Qaeda, Hezbollah, Hamas, de regering in Iran en alle 56 islamlanden.

 18. islam oorlogskreet goedgekeurd door de landverraders v.d. 2e kamer

  https://tora-yeshua.nl/2019/11/islam-oorlogskreet-goedgekeurd-landverraders-v-d-2e-kamer/

  “allah hu akbar”, de jubelkreet bij jihad, miljoenen doden in 14oo jaar, mag van de 2e kamer versterkt door luidsprekers 5 keer per dag door onze straten klinken, vanaf 500 moskeeën.
  Als onze autochtone bevolking dan voldoende vooraf gehersenspoeld is, kan de macht worden overgenomen bij voldoende infiltratie van moslims in alle geledingen van de samenleving.

  De voorstemmers van de motie om dit niet toe te staan waren:
  FvD (indiener van de motie), PVV en SGP.
  De hele verRutte rest hield dus vast aan de bestaande ruimte om uiting te geven aan de islam op de in de koran beschreven jihadistische wijze, ook de christen-lijken van CDA en CU.
  CDA presenteert net vandaag haar 10 jaren plan “zij aan zij”, waarmee men de onderlinge eenheid van de samenleving wil bevorderen, geen confrontatie, maar gezellig samen.
  Net als de CU met haar credo “islam is een gelijkwaardige religie aan alle anderen met dezelfde vrijheid hier”.

 19. @ Nieuw Begin: 1:18 am. Ik had niet anders verwacht van de partijen gelieerd aan Bilderberg en de NWO. Goed dat U dit weergeeft. Ik zet mijn hele vertrouwen op de Here Jezus.

 20. Prachtige foto’s uit de ruimte:

  https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/opmerkelijk/de-wonderbaarlijkste-ruimtefotos/ss-BBWZlx4?li=BBoPEwG&ocid=mailsignout#image=15

  Wie denkt niet aan de Grootheid en Almacht van God zoals in de Bijbel beschreven en de nietigheid van de mens bij de getallen die we niet eens uit kunnen spreken waar het gaat over tijd en ruimte? We hebben te maken met de Schepper Zelf Wiens verstand niet is te doorgronden en Wiens wegen oneindig veel hoger zijn dan de onze.
  God spreekt eh het staat er! Hoe prachtig wordt dit ook uitgedrukt in een (deel van een) profetie die ooit een Gereformeerde dominee kreeg in 1948:

  Als ik het heelal doe krimpen tot de omvang van een knikker merkt gij he mars niet?

  Leg naast God’s schepping eens het gedoe in bijvoorbeeld onze politiek en religie…en dan nog zegt het Woord: wat is de mens dat Gij zijner gedenkt…dan pas wordt duidelijk waar het echt om gaat op aarde in God’s Ogen: de LIEFDE!
  Prachtig verwoord in i 1cor 13 ! Het Hooglied der liefde!
  En door God Zelf met Zijn Vinger beschreven op de stenen tafelen Mozes want wat is de Torah anders dan God’s liefdeswetten voor ZIJN Schepping?
  Shalom

 21. Helaas storende typefouten in de bijdrage van 11.52 pm ( hierboven )

  Er behoort te staan:

  Als ik het heelal doe krimpen tot de omvang van een knikker merkt gij het immers niet?

  Mijn excuses voor deze grote slordigheid!

 22. Psalm 80:4
  ‘O God, breng ons terug; doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden’ vers. 4.

  Wat roept Asaf volhardend zijn God aan! Alles lijkt mis te zijn gegaan, Israël lijkt in de handen van vijanden te zijn overgegeven en alle hoop lijkt vervlogen. Uit de Bijbel weten we, dat zoiets alleen gebeurde bij ongehoorzaamheid en afgoderij van het volk.
  Toch wordt daar nu geen melding van gemaakt. Alle nadruk wordt gelegd op de ellende van het volk en hun tranen. Die tranen zijn als het ware door de Heere gezonden, om hen tot inkeer te brengen.
  Nu zegt Asaf: Is het nog niet genoeg geweest, Heere? U bent toch onze Herder? Zo mogen we op Hem aanlopen. Asaf wijst ook op de geschiedenis van het volk. Had de Heere hen niet uitgekozen, hen als stekje in Egypte uitgegraven en in Israël geplant?
  Had Hij niet volken voor hen verdreven om hen een plaats te geven? Waren ze niet zelfs een heel machtig volk geworden onder koning David? Plotseling lijkt al die heerlijkheid voorbij en krijgen allerlei goddeloze volken de kans over Israël heen te lopen.
  Tenslotte komt Asaf met een bijzonder argument, dat ook ons zeker aan zal spreken. Hij spreekt over de zoon en bedoelt daar in eerste instantie Israël mee. Maar de ware Zoon en de ware Wijnstok, dat is de Heere Jezus. In Hem is een werkelijk herstel altijd mogelijk. Gods bescherming is over de Man van Zijn rechterhand.
  In Hem heeft de Heere God het gebed van Asaf op een bijzondere wijze verhoord. In Hem heeft Hij Zijn aanschijn over Zijn volk doen lichten en echte verlossing aangeboden. Het herstel van alle dingen zal komen, als Hij weer verschijnt.
  Zo is het ook in ons persoonlijke leven: als Hij verschijnt, als we met Hem bezig zijn, dan wordt de bede om herstel beantwoord. Hij kent onze tranen; Hij is onze Herder, de Goede Herder.

  Gezegend weekend gewenst aan U allen, groet Muggenzifter

 23. Muggenzifter! Je weet niet wat je schrijft; je vermengt de Waarheid met de leugen. Wellicht onwetend, dat weet ik niet. Het gaat om Zijn volk, het volk van God, Hij is de goede Herder voor Zijn schapen. Dan moet je wel van een bok een schaap (dat is een groot beest) gemaakt zijn. Of je moet wel door de Deur (dat is Christus) van de stal zijn ingegaan. Dan is Hij je goede Herder geworden. Wij zijn niet met Hem bezig, want wij kennen Hem -van nature- niet. Wél je Bijbel leren lezen of beter nog spel de woorden, want je maakt -hoe goed bedoeld ook – wel héél grote sprongen met je eigen evangelie. Verloren groet u.

 24. Over Israël is het laatste woord nog niet gesproken! Israël is omringt door antisemieten [EU en VN] en Islamieten die dit oude Bondsvolk van JHWH het liefst vandaag nog van de aardbodem willen vegen. Dat staat dan ook o.a. letterlijk in de Handvesten van de Palestijnen Fatah en Hamas geschreven!

  Israël is momenteel een zeer verdeeld volk van Gelovigen die vast willen houden aan de Torah en de andere groep van Liberalen en Socialisten die de Sjabbat negeren en de rest van de Torah aan hun laars lappen. Het is zelfs zo erg dat er na twee verkiezingen in Israël noch Netanjahu noch zijn opponent een Regering kan vormen. Een levensgevaarlijke Pat-Stelling, net als tijdens de Joodse oorlog van 66-70. De Romeinen verpletterden de Joden toen met meer dan een miljoen doden en Jeruzalem en de Tempel werden tot as verbrand.

  Het is nog erger: Netanyahu is samen met zijn vrouw in staat van beschuldiging gesteld. Een lange gevangenisstraf is niet uitgesloten: Drie Aanklachten. Hoe gaat het verder? God weet het: Lees Psalm 81 en het Boek 1 en 2 Maccabeeên voor de antwoorden.

  Laten we vurig bidden samen met de gelovige Joden voor de vrede van Jeruzalem: Psalm 122:6 de stad van de grote Koning, volgens Jeshua/Jezus. Mattheus 5:35.

  Vanuit de Profeten Zachariah 8-14 en Jesaja 60-66 en het laatste en beste boek van de Bijbel Openbaring, weten we dat Israël met Jeruzalem als Hoofdstad uiteindelijk tot Hoofd der volken zal worden door de Joodse Masjiach JeshuaHaMasjiach. Lees hoofdstuk 1, 5, 7, 11, 14 en 19.

 25. @Eelke schreef: 24/11/2019 om 11:49 pm
  Ik heb ook al een paar keer de vraag gesteld hoe diep is het humanisme in de kerk doorgedrongen, waarbij ik donatie van lichaamsdelen/organen, klimaat als voorbeeld gaf. Ik haalde ook aan dat God in je hart woont, of dat Hij hart en nieren doorzoekt. De naastenliefde van de “kerk” gaat niet op voor de vervolgde broeders en zusters, want van de kansel of in het openbaar blijft het oorverdovend stil. Laat staan dat men voor Israël in de bres springt. Als klap op de vuurpijl heeft nog geen enkele “kerk” zich uitgesproken over de resolutie van de VN, die trouwens niets waard is, waarin de Tempelberg een islamitische naam kreeg. Drieduizend jaar geleden werd daar de eerste Tempel gebouwd voor de God van Abraham, Isaäc en Jacob, Hij is ook onze Vader en wie heeft er zijn mond opengetrokken? Een vertegenwoordiger van de wereldraad van kerken, de paus? Voor zo ver ik weet niemand. Maar ja de vervangingstheologie hè.
  De tien “verdwenen” stammen die u noemde, waren wel de schapen uit de stal waar de heere Jeshua zijn apostelen als eerste naar toe stuurde. Het waren de Parthen, Meden en Babyloniërs die in Handelingen genoemd worden als zij het pinksterfeest bezoeken. En Muggezifter’s laatst vermelde Psalm 80 gaat volgens mij uitsluitend over de tien stammen. Het gaat om de eerste drie versen. En lees dan Jeremia 30 er eens op na, of Ezechiël 36:23-24. Of wat dacht u van Hosea 1:9-11 en Ezechiël 37:16-17, waarin er een toenadering voorzegd wordt van Israël en Juda. Zou de boodschap van de kerk van Engeland en erkenning van Juruzalem door meerdere landen zoals de VS als eerste, het begin kunnen zijn van het ‘einde’? Van de “heilige stoel” hoeft men niets te verwachten. Een vertaling van anti vanuit het Grieks in het Nederlands: is in de plaats van. Of plaatsvervanger. Wie heeft de wet veranderd van shabbat, dat deze van de zevende dag naar de eerste dag opschoof? En zo ook met de Joodse feestdagen die voor eeuwig ingesteld zijn en die volgens Openbaring ook weer op die dagen gevierd worden? Wie heeft er momenteel vele volgelingen. Hij verkondigt een vredeboodschap (rkk+islam+hindoeïsme+ boeddisme), maar vermijdt op alle mogelijke manieren het heilige volk te noemen en te verdedigen. Zou hij het OT afgeschaft hebben? Zo niet, dan moet hij Exodus 19:3-6 nog maar eens nalezen. En daar is tot op de dag van vandaag niets aan veranderd er is wel een nieuw verbond aan toe gevoegd: Jeremia 31:31-37 (alle ref. uit de SV). Ik hoop dat ik het verkeerd zie, maar ook de Joden zien Rome als Edom. De islam en rkk (inquisitie) hebben beiden het evangelie niet vreedzaam gebracht. Vanaf het ontstaan van de rkk tot 1938 heeft dit zo’n 7 miljoen joden het leven gekost, of omdat zij zich niet wilden bekeren, of omdat zij zich aan hun feest- en shabbatdagen hielden.
  Als men iets meer zou willen weten over de tien verdwenen stammen dan is het boek ‘Onbekend Israël van David tot vandaag’ van S.M. Collins een aanrader. Hij is een archivaris die ook oude teksten van oude Griekse en Romeinse schrijvers kan lezen en dus gelezen heeft.

 26. Een duidelijk verhaal @Dewevoga. Helemaal mee eens!

  Ik heb ook een vraag aan:@Jacob de Meerdere,

  Kunt u mij AUB uitleggen waarop u uw these baseert, u schreef: “Niets is minder waar mijn God en mijn Meester. Heer Jezus laat weten dat er maar een paus kan zijn en erkend als zijn wettige Vicaris, paus Benedictus XVI is nog steeds zijn onze paus en kerkvorst”.

  Leerde de Here Jeshua/Jezus niet precies het tegenovergestelde in Mattheus 23:8-12???
  De Apostel Petrus heeft zich nooit Paus laten noemen. Hoe dan wel?
  Antwoord: MedeOudste. Zie 1 Petrus 5:1.

  Paulus heeft nooit Pausen aangesteld in Gemeenten, wel Oudsten en Diakenen!!!
  Zie 1 Timotheus 3 en Brief aan Titus.

 27. Beste @Esther, U schreef‘:

  “Wie Israël zegent wordt gezegend. Wie Israël vervloekt, wordt vervloekt’. Wat wordt je daar mee doodgegooid, met die uitspraak. Het vreemde is dat het nergens in de Bijbel staat. Alleen in Genesis 12 : 3 lezen we dat God het alléén tegen Abraham zegt.”

  Is dat zo? Psalm 129 spreekt ook duidelijke taal over de haters van Joden, haters van Sion, Antisemieten zoals Fatah, Hamas, Hezbollah en Iran die altijd Joodse vlaggen vertrapt/verbrand:

  Psalm 129:4 De HERE, die rechtvaardig is, heeft doorgehouwen
  de touwen der goddelozen.

  5 Beschaamd zullen worden en terugdeinzen allen die Sion haten; 6 zij zullen zijn als gras op de daken, dat verdort, eer men het uittrekt, 7 waarmee de maaier zijn hand niet vult, noch de garvenbinder zijn arm, 8 zodat wie voorbijgaan, niet zeggen: Des HEREN zegen zij met u, wij zegenen u in de naam des HEREN.

 28. Hallo Ramshoorn… de teksten uit Psalm 129, heb het nog even gelezen.
  Maar, ik zie niet helemaal wat het met die uitspraak te doen heeft.

  Zoals men het zo letterlijk brengt, “Wie Israël zegent wordt gezegend. Wie Israël vervloekt, wordt vervloekt’.
  Dát kan ik zo niet vinden, dan wijst men steeds weer naar Genesis 12 : 3. Daar lees ik dat God dat aan Abraham zegt.
  Dat was iets héél persoonlijks, tussen God en Abraham.

  Het is nooit verkeerd, een volk of een persoon te zegenen, in de Naam van de Heere.
  Maar… men moet van de desbetreffende tekst, er niet iets anders van maken als wat er écht wérkelijk staat.
  En maar als een slogan roepen, ‘“Wie Israël zegent wordt gezegend. Wie Israël vervloekt, wordt vervloekt’.
  En daar heb ik moeite mee. Zo worden zoveel Bijbel-teksten verbrast en verdraaid.
  Ik vind er zelfs iets egoïstisch in zitten, zoals men het brengt.
  Als ik Israël zou zegenen… dan moet dat uit liefde gebeuren. En niet om dan maar zelf gezegend te worden.
  Het is al een zegening dat je bij de Heere Jezus hoort.

  Ramshoorn, zo zie en ervaar ik dat.

  Hartelijke groet, Esther.

 29. Inderdaad @Esther, het is al een zegening dat je bij de Heere Jeshua/Jezus hoort, die ook eens tot de Samaritaanse vrouw sprak; Het Heil is uit de Joden!!! Johannes 4:22. Jeshua is een Jood ten Achtste dag besneden Lucas 2:21 en noemde zich Heer van de Sjabbat. Lucas 6:5.

  En Paulus verkondigde aan Joden en Romeinen ook steeds overduidelijk: Eerst de Jood en dan de Griek. Romeinen 1:16. Zie ook Romeinen 11.

  De God van Israël noemde zijn Volk Israël zelfs het Uitverkoren Volk in Deuteronomium 7. Dat bleek dan ook wel want uit dat Volk werd in Bethlehem Jeshua, de Zoon van God, de Koning van Israël geboren. Zie alle details in Johannes 19:19 en in Openbaring 19:12 waar Hij de Joodse Masjiach vele Kronen draagt.

  Hij maakt Israël straks bij zijn wederkomst tot Hoofd der volken [Zachariah 14] en Jeruzalem straks met de 12 stammen Israëls [Openbaring 7 en 14 met de144.000 Joodse Ambassadeurs] tot de stad van de Grote Koning. Psalm 48 en Mattheus 5:35.

  Esther…De gehele Bijbel is een Joods Boek, dus, zowel Oud als Nieuw Testament, ga het opnieuw leren lezen maar nu door Joodse ogen en verbaas u!!!

 30. Hallo Ramshoorn, het is waar, de Bijbelteksten die u neerschreef.
  Het Heil kwam uit de Joden, heel waar, maar zij zijn niet zelf het heil, Christus Jezus is het Heil.
  En daar zit natuurlijk een enorm verschil in.
  En het is ook waar… eerst de Jood dan de Griek. En dat is inderdaad ook gebeurd. De Evangeliën en Handelingen, kunnen we het allemaal lezen.
  Als God iets beloofd… zal Hij dat ook volbrengen. En dat heeft Hij ook op machtige manier laten zien.
  Wij ‘heidenen’, even zo gezegd… behoorden bij Gods geheim wat door de vele eeuwen niet bekend is gemaakt.
  Lees Efeziërs 3 : 5-6, mooier om vanaf hoofdstuk 2 : 11 het hele stuk te lezen.
  Het lijkt wel of Zacharia 2 : 10-11 een stukje van die sluier oplicht.

  En nee Ramshoorn, ik zelf ziet de Bijbel als volledig Gods en Christus Boek. Ik hoef niet door Joodse ogen te kijken, wij hebben de Heilige Geest die het ons laat zien.
  De Joden/Israëlieten hebben zelf Christus Jezus nodig, net zo als wij allen.

  Een heel verhaal, maar, ons schrijven heeft niets te maken met de tegenwoordige uitspraak, “Wie Israël zegent wordt gezegend. Wie Israël vervloekt, wordt vervloekt”, … waar het mee begon.

  Hartelijke groet, Esther.

 31. Aan @ Ramshoorn n.a.v. 25/11/2019 om 8:23 pm

  Beter is het om Matt.16:18-19 en Matt.18:18 naast elkaar te leggen en het onderscheid op te merken dat de sleutels van het hemelrijk alleen aan Petrus worden gegeven ..in persoon ..op aarde is hij de opperste rechter die rechtsmacht bezit over heel de kudde VAN Christus.
  Enigszins vergelijkbaar met een directeur in een bedrijf.

  Maar de ON-persoonlijke >> eenheid [van de 12 Apostelen].. wordt op een hoger ((hiërarchisch)) niveau tot een persoonlijke identiteit in Petrus, dus in één persoon in volheid.
  En volgens Jezus’ belofte zal de kerk bestaan tot het einde van de wereld en moet dus Petrus en de Apostelen ook voortbestaan tot het einde van de wereld.
  Dit onderscheid is dus te maken: de Apostelen en hun opvolgers en Petrus en zijn opvolgers.
  De rechtsmacht van de Apostelen om te binden en te ontbinden is een deel van rechtsmacht die aan Petrus in haar volheid gegeven was.

  Feitelijk is dus een bisschop onder-paus over zijn bisdom.. en zo is het ook met ministers onder de premier..en als ook daar iets misgaat moet hij ook zich uiteindelijk verantwoorden.
  En als een paus ketterse ideeën verkondigt kunnen de gezamenlijke bisschoppen hem afzetten
  …En zo heb je ook weer een kardinaal bv. in Nederland die als een onder-paus over de 7 bisdommen is.
  Dus een goede paus zal niet zomaar in een bisdom ingrijpen in de specifieke eigen verantwoordelijkheid van een bisschop, verbonden in Jezus Christus.

  En zo is het ook met het streven naar een (valse) eenheid van Europa…. de EU > Brussel kan niet de verantwoordelijkheden naar zich toetrekken, overnemen dat ieder land in zich te dragen heeft … Ook de huidige usurpator paus, opvolger van Judas schijnt zich zo te gedragen.. en dewelke tezamen toewerken naar een eenheid in de anti-christ… middels de valse profeet, want dat is de eerste troef.. Daniël 7:11..met uiteindelijk in het 6e zegel (Openb.20:4) zijn ondergang.

 32. @ Piet 1, Bedankt voor uw reactie. De sleutelmacht aan Petrus…Matt.16:18-19? Het gaat hier over het getuigenis van Petrus dat Jeshua de Masjiach is. Jeshua is zelf die Sleutelbezitter! Hoe ik dat echt te weten kwam? In Jeruzalem!

  In het boek van de schrijver/publicist Shalom Ben Chorin: Broeder Jezus, las ik de volgende verklaring over deze tekst: Prof. Jozeph Schnitzer die aan de Universiteit van München vergelijkende godsdienstwetenschap, vooral over het oudste christendom doceerde. Hij was oorspronkelijk een katholiek theoloog en moest als zodanig de echtheid van deze tekst verdedigen tegen de protestant Adolf von Harnack. Maar als onkreukbaar wetenschapsmens constateerde Schnitzer, dat de bewijzen van von Harnack niet te weerleggen waren.

  In de oudste Griekse handschriften vinden we de teksten over de sleutelmacht niet. Wel in de Latijnse Vulgata en ook helaas in de hedendaagse vertalingen. Schnitzer werd om deze moedige belijdenis uit zijn ambt ontzet en tenslotte in de ban gedaan.

  Maar omdat de universiteit hem niet kon ontheffen van zijn professoraat, werd hij van de theologische faculteit overgeplaatst naar de filologische. Daar behandelde hij het oudste
  christendom en het was katholieke studenten verboden de lessen van deze ketter te volgen.
  Protestantse theologanten waren er in de jaren dertig niet aan de universiteit van München, zodat
  ik Shalom Ben-Chorin de Jood behoorde tot de zeer weinigen, die de lessen van deze bekwame
  geleerde Prof. Joseph Schnitzer volgde.”

  Deze schrijver ontmoette wij, Shalom Ben Chorin, een overlevende van de nazi-kampen. Hij gaf een boeiende Lecture over Broeder Jeshua/Jezus, in Jeruzalem. Sindsdien zijn mijn vrouw en ik de Bijbel door Joodse ogen gaan lezen. De Bijbel ging toen echt open voor ons. Een wereld van verschil.

  Deze man kende niet alleen de Torah maar ook het Nieuw Testament op zijn duimpje en vertelde toen ook: De Apostel Petrus heeft zich nooit Paus laten noemen. Hoe dan wel?
  Antwoord: MedeOudste. Zie 1 Petrus 5:1.

  Ook…Paulus heeft nooit Pausen aangesteld in ontstane Gemeenten, wel Oudsten en Diakenen!!!
  Zie 1 Timotheus 3 en Brief aan Titus.

  Nog even: Wat de Sleutels van Jeshua betreft: Hij verkondigde Zelf in zijn laatste en beste Boek van van de Bijbel, dat Hijzelf die Sleutels in handen heeft en houdt: Openbaring 1:17 En toen ik [Johannes] Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, 18 en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de SLEUTELS van de dood en het dodenrijk.

  Jeshua leert opnieuw wie de SLEUTEL heeft: Openbaring 3:7 En schrijf aan de engel der gemeente te Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de SLEUTEL Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent.

  Jeshua heeft helemaal niets met Pausen, Kardinalen, Bisschoppen met Mijters op en een Staf met een Kruis en daarop een dode gekruisigde Jeshua/Jezus. Openbaring 1 en 19 vertelt over een verrezen en overwinnende Jeshua/Jezus.

  Jeshua leert uitdrukkelijk in Matteüs 23:8…Want één is uw Meester en gij zijt allen BROEDERS. 9 En gij zult op aarde Niemand uw vader noemen, want één is uw Vader, Hij, die in de hemelen is. 10 Laat u ook geen leidslieden noemen, want één is uw Leidsman, de Christus. 11 Maar wie de grootste onder u is, zal uw dienaar zijn. 12 Al wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden en al wie zichzelf zal vernederen, zal verhoogd worden.

  Beste Piet, hoop dat ook u dat Eureka gevoel krijgt nu u deze teksten in een ander licht leest en beleeft. Shalom. Ramshoorn.

 33. @Piet 1 Aan die ene tekst hangt de Katholieke kerk het gehele bestaansrecht op met allerlei extra aanvullingen die er helemaal niet staan. Zo wordt Petrus op basis van deze tekst gebombardeerd tot eerste paus, wordt er gezegd dat de paus en kerk onfeilbaar zijn en dat de paus plaatsvervanger is van Christus op aarde. De macht van Petrus en de pausen wordt zeer zwaar overdreven. Het vreemde is dat de katholieke leer daarbij volledig ingaat tot wat de Bijbel zegt. Als de katholieke leer zegt dat de paus onfeilbaar is, dan kan Petrus sowieso al geen paus zijn geweest. immers:

  Lukas 5:8: Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens.
  Mattheus 16:23: Maar Hij keerde Zich om en zei tegen Petrus: Ga weg achter Mij, satan! U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.
  Galaten 2:14 Maar toen ik zag dat zij niet juist wandelden, overeenkomstig de waarheid van het Evangelie, zei ik tegen Petrus in het bijzijn van allen: Als u die een Jood bent, naar heidens gebruik leeft enniet naar Joods gebruik, waarom dwingt u dan de heidenen op deJoodse manier te leven?

  Petrus zegt van zichzelf al dat hij niet onfeilbaar is en bewijst dat ook doordat hij enkele malen wordt terechtgewezen. Hierbij noemt Jezus hem zelfs satan en dat nog maar enkele teksten na die bekende tekst die voor de katholieke kerk zo heilig is.

  Is de paus de plaatsvervanger van Christus op aarde? Dit wordt in Mattheus 16:18-19 helemaal niet gezegd. Sterker nog, Jezus zelf heeft duidelijk aangegeven wie zijn plaatsvervanger op aarde is:

  Johannes 14:16: En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn”.
  Johannes 16:7: Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.
  Johannes 16:13: Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen.

  De Heilige Geest is de plaatsvervanger van Jezus Christus op aarde, totdat Hij terugkomt, geen enkel mens, ook Petrus niet, zal deze functie nooit kunnen innemen. Petrus zou dit niet eens willen, want hij wist dat hij maar een zondig mens was. Het woord is onfeilbaar, Jezus Christus is onfeilbaar, Petrus niet en al helemaal niet de katholieke kerk.

  En die zogenaamde rots? Petrus zelf ziet zichzelf al helemaal niet als rots. Hij zegt hele andere dingen over de rots:

  Handelingen 4:11: Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is.
  1 Petrus 2:4-7: en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; maar voor de ongehoorzamen geldt: De steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een struikelblok.

  Petrus zegt hier zelf dat enkel Jezus Christus de rots en de hoeksteen is, de basis voor alle gelovigen die in Hem geloven. Niet geloven in de leer van de katholieke kerk, maar in het offer van Jezus Christus!

 34. Psalm 81:11
  ‘Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte leidde.
  Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen’ vers 11.

  Asaf bespreekt in deze Ps. de verhouding tussen God en Zijn volk Israël. In vers 1 tot en met 4 roept hij het volk op om God te eren, te bejubelen. ‘Zing, bespeel de harp en de tamboerijn en blaas op de bazuin,’ roept hij het volk toe.
  In vers 5 en 6 vertelt hij waarom: ‘Het is een verordening, een opdracht van God, gegeven toen Hij jullie bevrijdde uit het land Egypte’. Daarna, in vers 7 en verder, neemt God het woord van Asaf over en herinnert Hij het volk eraan, dat het maar behoefde te roepen wanneer het in de problemen zat en dat Hij hen redde.
  Hij antwoordde hen en hield Zich met hen bezig. In vers 9 roept God het volk op om naar Hem te luisteren. Blijkbaar is het volk vergeten wat de Heere God voor hen gedaan heeft en zijn ze ook Zijn geboden vergeten om alleen Hem te dienen en geen vreemde goden.
  Helaas geeft het volk geen reactie op Gods oproep en God verzucht in vers 12: ‘Maar Mijn volk luisterde niet naar Mijn stem, Israël was onwillig tegen Mij.’ In het Nieuwe Testament verzucht de Heere Jezus:
  ‘Jeruzalem, Jeruzalem… hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild’ (Matt. 23:37). In één van de laatste verzen in de Bijbel doet God nog een oproep aan wie het maar wil horen.
  Hij zegt daar: ‘…en wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet (gratis!)’ (Openb. 22:17). Had het volk in Ps. 81 wel geluisterd, dan had God hen verder verzorgd en gezegend.
  In Matt. 23 moet de Heere Jezus zich van het volk afwenden omdat het niet wil luisteren. In Openb. 22 belooft God aan wie wil het eeuwige leven. Hij de Heere, onze God.

 35. Beste @Muggenzifter. U schreef: “In het Nieuwe Testament verzucht de Heere Jezus:
  ‘Jeruzalem, Jeruzalem… hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild’ (Matt. 23:37).”

  Wat u ons niet vertelt:

  Daar kwam al spoedig verandering in toen op de eerste Pinksterdag 3000 Joden zich bekeerden van hun zonden en zich lieten dopen door de Apostelen. Zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. Handelingen 2:41.

  Daarna kwamen nog veel meer Joden [5000] die zich bekeerden en geloofden dat Jeshua de Masjiach van Israël was. Handelingen 4:4.

  In Handelingen 5:14 lezen we: En des te MEER [Joden] werden er toegevoegd, die de Here geloofden, tal van mannen zowel als vrouwen, 15 zo zelfs, dat men de zieken op straat droeg en op bedden en matrassen legde, opdat, wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou vallen. 16 En ook de menigte uit de steden rondom Jeruzalem stroomde
  toe en bracht zieken en door onreine geesten gekwelden mede. En zij werden allen genezen!

  Niet alleen vele duizenden Joden kwamen tot geloof maar ook Joodse PRIESTERS…Handelingen 6:7 En het woord Gods wies en het getal der discipelen te
  Jeruzalem nam Zeer Toe en een talrijke schare van de Priesters gaf gehoor aan het geloof.

  In Handelingen 21:20 wordt over Tienduizenden Joodse gelovigen gesproken:Handelingen 21:20 En zij loofden God, toen zij dit hoorden, en zeiden tot hem: Gij ziet, broeder, [Paulus] hoevele duizenden er onder de Joden gelovig zijn geworden en allen zijn zij ijveraars voor de Torah/Wet;

  Logisch: Het Nieuwe Testament moest nog geschreven worden en kwam pas gereed in het jaar AD 100. Petrus, Johannes en Paulus zorgden voor alle goede, betrouwbare info.

  U ziet dus beste Muggenzifter dat u nog eens goed het boek Handelingen moet gaan bestuderen, dan was u nu niet zo somber over het huidige Israël geweest. De God van Israël is met zijn volk bezig, [Zachariah 12 en Romeinen 11] ook nu zijn er Tienduizenden Joden in Israël en honderdduizenden wereldwijd die op Sjabbat, de zevende dag [Exodus 20] bijeenkomen om JHWH te prijzen dat Hij zijn eniggeboren Zoon Jeshua naar deze wereld gezonden heeft. Johannes 3:16.

  A.S. Zondag vieren gelovigen wereldwijd de eerste Advent. Dat betekent dat Jeshua spoedig zal wederkomen, niet in Rome of Mekka, maar in Jeruzalem de stad van de grote Koning.
  Mattheus 5:35. Het Heil is uit/van de Joden. Johannes 4:22.

  Vergeet nooit dat wij heidenen, gelovigen uit de volken, de hele Bijbel gekregen hebben door het Joodse Volk. De 12 Joodse Apostelen waren de eerste zendelingen/martelaren die de Woorden van God en Jeshua verkondigden aan de hele toenmalige wereld. Details Handelingen 1:8.

 36. Hallo, Ramshoorn, als ik jullie schrijven zo lees van u en Muggenzifter, hebben jullie toch beiden gelijk.
  De Heere Jezus weende toch over de stad Jeruzalem. Hij wist toch héél goed wat er zou gebeuren, de verwoesting van Jeruzalem. En de reden lezen we ook. Niet iets om bepaald blij om te zijn.
  En u heeft gelijk met Handelingen, geweldig… dat gelukkig nog zoveel Joodse mannen en vrouwen tot bekering kwamen in de Heere Jezus.
  Maar we lezen ook in Handelingen over de eerste vervolgingen. De ongelovige Joden tegen de gelovige Joden. Zelfs nu, gebeurd dat bij het Joodse volk.
  En het is waar, de Apostelen waren de eerste zendelingen.
  In Handelingen zien we ook profetieën uitkomen. Eerst de Jood dan de Griek.

  Het is alleen zo jammer dat men zo verblind is aangaande het volk Israël van nu, dat men ergens het zelfs niet kan verdragen als er ook maar een verkeerd woord valt over Israël. Zelfs vanuit de Bijbel.
  Zelfs als Jezus het zegt, of als God het zegt in Zijn toorn. Wil men het liever niet zien, en dat begrijp ik niet.
  Als Israël een waarschuwend voorbeeld is voor ons, 1 Korinthiërs 10 : 1-13. Dan tellen die waarschuwingen toch ook voor ons. Helemaal geen onderscheid.
  Laten we zo dankbaar zijn, dat er nog velen tot geloof in Christus Jezus komen. Zowel de Jood als de Griek.

  Hartelijke groet, Esther

 37. Bedankt Esther voor uw reactie. Volgens Paulus in Romeinen 11:32 schieten zowel Joden als Heidenen, gelovigen uit de volken ernstig te kort tot op deze dag, en zijn ongehoorzaam.

  Ja, ook de Knesset in Jeruzalem bestaande uit Orthodoxe Joden, Socialisten, Humanisten, Vrijdenkers, Moslims, in Jeruzalem laat vele steken vallen en schenden zelfs de wekelijkse Sjabbbat [Exodus 31 en Jesaja 58] en de andere Geboden van de Torah.

  Net als in onze Kerken is er maar een minderheid van gelovigen in 2019 die Gods Woorden gehoorzamen! Wie de Concilie uitspraken van Pausen en Synode-uitspraken van Protestantse en Evangelische Kerken [EO en NCRV] leest van de afgelopen jaren die reizen de haren ten berge!

  Een paar voorbeelden: Kees Klop voorzitter [2007] van de NCRV schreef al: IDENTITEIT EO/NCRV verwaterd/verdampt…Hun levensbeschouwing?

  PASSIESPELEN vanaf 1927 in Tegele iedere vijf jaar. HEILIGE LAND STICHTING in Gelderland werd omgedoopt door Orientalis. Door de Multiculturele aanpak is de is de naam van de Verlosser Jeshua/Jezus daar verloren geraakt. Waaruit dat blijkt? Om Moslims niet te beledigen schittert de Naam van Jeshua/Jezus daar door afwezigheid! Aldus Gerry van der List in zijn boek: KATHOLIEK – verhalen over Rooms Nederland – Toen en Nu.

  De Here Jeshua/Jezus spreekt tot de afvallige gelovigen in de eindtijd waarin wij nu leven overduidelijk: Lucas 18:8…Als de Zoon des mensen komt zal Hij dan nog Het Geloof [der Schriften 1 Corinthe 15] vinden op aarde?

  Wat leert Jeshua Joden en gelovigen uit de volken nog meer aan die afvalligen leden van Concilies en Synodes?

  Lucas 6:46 (NBG51) Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?

  Marcus 8:38 (NBG51) Want wie zich voor Mij en voor mijn woorden schaamt in dit overspelig en zondig geslacht, de Zoon des mensen zal Zich ook voor hem schamen, wanneer Hij komt in de heerlijkheid zijns Vaders, met de heilige engelen.

  Tot slot, wat las ik nog meer tot mijn verbazing? HOE KRIJG IK DE KERK VOL? Roomse en Protestantse kinderen hebben niks geen keuze bij de Kinderdoop. Kinderdoop? Daar is geen ontkomen aan. Niks geen keuze! Volgens die kerken is een gedoopte ziel een geredde ziel! Waar lees ik over kinderdoop in de Bijbel?

  De woorden van Mustafa Kemal Ataturk, Stichter en eerste President van Turkije 1923: “De islam, deze waanzinnige theologie van verdorven bedoeïen, is een rottend kadaver dat onze levens vergiftigt!”

 38. Hallo Ramshoorn, Romeinen 11 : 32, mooie tekst. Juist omdat ieder mens ongehoorzaam is… kan God zich ontfermen, door middel van Zijn Zoon Jezus Christus. Het ligt aan de mens om het aan te nemen.

  Met al die… ‘Concilie en synodes… zijn voor mij, voor het grootste deel onbekend. Ben ook niet opgegroeid in zulke kerk-werelden.
  Maar ik kan mij er wel iets bij voorstellen, dat het een drama is wat ze roepen, leren en mee bezig zijn. Vooral erg voor al die volgelingen of mensen die niet weten wat het Bloed van Christus inhoud. Want vaak is het niet belangrijk genoeg…
  Terwijl juist Jezus Zelf, Zijn sterven en bloed de kern, moeten zijn van het kostbare geloof in Hem.
  Hij alleen is de weg naar de Vader.

  Ook de kinderdoop, heb ik niets mee. Daar ben ik volledig met je eens. Nergens kunnen we het lezen in de Bijbel, dat zoiets ingelijfd moet worden in een kerk/gemeente. Men zegt er niet bij… dat de doop geen redding geeft, dat kan alleen door het kostbare bloed van de Heere Jezus.

  De woorden uit Johannes 3 : 16-18. om vandaar uit te mogen groeien, in Christus Jezus.
  Dat is voor mij het belangrijkste. Met mijn vallen en opstaan.

  Ramshoorn, Vaders zegen, ook voor jullie allemaal, en hartelijke groet, Esther.

 39. Beste Ramshoorn en Esther,,
  Overgenomen citaat :U ziet dus beste Muggenzifter dat u nog eens goed het boek Handelingen moet gaan bestuderen, dan was u nu niet zo somber over het huidige Israël geweest. De God van Israël is met zijn volk bezig,

  Datgene wat U bezighoudt en wellicht stoort aan mijn uitleg van Psalm 81, is dat ik niet volledig ben. In zoverre hebt U gelijk. Ik heb mij echter beperkt tot Psalm 81 en het moment dat de Heer Jezus deze uitspraak deed. Al de voorgaande eeuwen riep God Zijn volk op om naar Hem terug te keren.
  Hieruit blijkt de trouw van Hem aan Zijn volk. In Romeinen 9 vers 2 zegt de Apostel Paulus dat het een grote bron van droefheid voor hem is en een voortdurende smart voor zijn hart want het zijn zijn verwanten (de Israelieten) naar het vlees. Hij wenst zelfs vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van zijn broeders.
  Beste Ramshoorn, ik ken het boek Handelingen want gedurende drie seizoenen hebben we dit tijdens onze Bijbelstudies vers voor vers behandeld en de rijkdom ervan mogen ontdekken.
  Ook ik weet van de beloften voor het volk Israel dat ze het hoofd der volkeren zullen zijn. Echter voordat ze de Heer Jezus zullen aannemen, komt er iemand onder zijn eigen naam en die zullen ze aannemen. Wat nog een verwarring allemaal.
  Wens U nog een gezegende zondag

  Ester: Het is misschien wel een voordeel dat U niet bent opgegroeid met de dogmatiek en leerstellingen en uitspraken van synodes. Deze ballast is U bespaard gebleven. IK moest mij wel van dit alles ontworstelen. Hoewel er in de belijdenisgeschriften en Dortsche Leerregels waardevolle zaken staan die helaas door een overgrote meerderheid van de kerkmensen niet meer bekend zijn. U hebt het kostbare geheim van het Evangelie in Uw leven gevonden en daar ben ik met U zo dankbaar voor. Het is pure genade dat we mogen weten dat alleen het Bloed van de Heer Jezus ons reinigt van al onze zonden en dat we kinderen van Hem zijn geworden.
  Ook voor U nog een gezegende zondag.

  Groet Muggenzifter.

 40. Dank voor uw waardevolle toelichting Muggenzifter. Ja, ik weet ook dat Israël nog de moeilijkste tijd van haar bestaan zal doormaken voordat Jeshua de Masjiach zal verschijnen in Jeruzalem. Handelingen 1 en Openbaring 14. Jeshua dood dat loeder, de antichrist, door de adem van Zijn Mond. 2 Thessalonicenzen 2.

  Het is ontstellend dat Israël al 2.500 jaar tot op deze dag wil leven en regeren [democratie] als de andere volken. JHWH verbiedt dat en leerde de leiders van Israël in Deut. 7 en Ezechiël 20:32 En wat u in de zin gekomen is, zal geenszins geschieden, namelijk dat gij zegt: wij willen aan de Volken Gelijk Worden, gelijk aan de geslachten der landen, door hout en steen te dienen.

  33 Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid zal Ik over u heersen. 34 Ik zal u voeren uit het midden der volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, met sterke hand, met
  uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid.

  Zie ook Jeremia 30:7 (NBG51)
  Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob [Israël]; maar daaruit zal hij gered worden.” Openbaring 7, 14 en 19.

  Dank ook aan Esther voor uw reactie die hout snijdt. Daar van uitgaande: Wat een zegen zal het voor Kerkelijk Nederland worden wanneer Predikanten en Kerkenraden weer te rade gaan bij Mozes en de Profeten en Jeshua en de Apostelen. En niet bij een meerderheid van stemmen zoals nu gebruikelijk is in Kerkenraden.

  Gij zult de meerderheid in het kwaad Niet volgen leert Mozes in Exodus 23:1-3.

  Wat Leert Jeshua zijn Apostelen en ook ons?

  Lucas 24:25 En Jeshua zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat
  gij niet gelooft alles wat de Profeten gesproken hebben! 26 Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? 27 En Hij begon bij Mozes en bij Al de Profeten en legde hun uit,
  wat in al de Schriften op Hem betrekking had.

  Hoe vaak hoor je Pausen en de Wereldraad van kerken over Jeshua en de Apostelen, Mozes en de Profeten spreken, laat staan hen gehoorzamen!

  Daarom sprak de verrezen Jeshua nogmaals indringend tot zijn Apostelen en de Leiders van onze tijd:

  Lucas 24:44 Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de Torah/wet van Mozes en de Profeten en de Psalmen moet vervuld worden. 45 Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften begrepen. 46 En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Christus moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden, 47 en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. 48 Gij zijt getuigen van deze dingen.

 41. Ik denk dat wij individueel moeten bidden voor onze vervolgde broeders en zusters, waar ook ter wereld. In de kerk blijft het oorverdovend stil, of men bidt dat men een gezegende dienst heeft waar ook ter wereld, maar veel mensen hebben die mogelijkheid niet. Ook onze broeders en zusters in Israel worden vergeten. Bidt voor de man die de doodstraf heeft gekregen in Iran omdat hij tot geloof in de Heere gekomen is en voor zijn gezin dat hem al vier jaar niet gezien heeft.
  Vertel uw omgeving over de plagen die in de laatste dagen zullen plaatsvinden. Zacharia 14:12 over de builenpest. Dit stak in 2017 de kop op in Madagascar. In de laatste 2 decennia al 50.000 gevallen geconstateerd en momenteel is China in staat van paraatheid gebracht. De ontwikkelingen gaan steeds sneller en de paus wil 1 wereldreligie vestigen en de grote afvalligheid neemt maar toe.Blijf vertrouwen houden in onze hemelse Vader.
  https://www.breakingisraelnews.com/140869/zechariahs-vision-plague-of-rotting-flesh-appears-china/?goal=0_bb2894f273-5ac4ff6289-46334445&mc_cid=5ac4ff6289&mc_eid=9f45fd8489
  https://www.breakingisraelnews.com/140847/pope-advances-one-world-religion-agenda-presents-buddhist-leader-manifesto/?goal=0_bb2894f273-41064db5aa-46334445&mc_cid=41064db5aa&mc_eid=9f45fd8489

 42. Beste Dewevoga, in de twee boeken van de Joodse Maccabeeën kunnen we lezen hoe wreed het Griekse Rijk regeerde 150 voor Christus met hun werelddominantie die Joden en alle andersdenkende volken tiranniseerden met hun afgoden.

  De kleine groep Joodse Maccabeeën die trouw bleven aan de Torah pikten het niet en door verpletterende strijd tegen Grieken zette zij Israël weer op de wereldkaart:

  1 Makkabeeën 2 kun je vergelijken met Openbaring 13 en 14.

  1 In die dagen stond op Mattathias, de zoon van Johannes, de zoon van Simeon, een priester, van de kinderen Joarib, van Jeruzalem, en had zijn woonplaats in Modin.

  2 En hij had vijf zonen, Johannes die toegenaamd was Jaddis,

  3 Simon, die genaamd was Thassi,

  4 Judas, die genaamd was Makkabeüs,

  5 Eleazar, die genaamd was Auäran, en Jonathan, die genaamd was Sapfus.

  6 En hij zag de godslasteringen, die in Juda en Jeruzalem geschiedden,

  7 En zeide: Ach mij, waarom ben ik daartoe geboren, om te zien de overlast van mijn volk, en de overlast der heilige stad, en om daar te zitten, daar ze overgegeven is in de hand der vijanden?

  8 Het heiligdom is in de hand der vreemdelingen. De tempel is geworden als een man die ongeëerd is.

  9 De heerlijke vaten zijn genomen en weggevoerd; de kleine kinderen zijn gedood in haar straten, en haar jongelingen door het zwaard des vijands.

  10 Wat volk is er dat haar koninkrijk niet heeft geërfd, en van haar roof niet gekregen heeft?

  11 Al haar sieraad is weggenomen, waar zij tevoren vrij was, is zij nu een slavin geworden.

  12 En ziet, onze heiligdommen en onze schoonheid, en onze heerlijkheid zijn verwoest, en de heidenen hebben deze ontheiligd.

  13 Waarom zouden wij nog willen leven?

  14 En Mattathias en zijn zonen scheurden hun klederen, en deden zakken aan, en bedreven zeer grote rouw.

  15 En daar kwamen enigen van des konings wege, in de stad Modin, die de lieden dwongen af te vallen, dat zij moesten de afgoden offeren.

  16 En velen van Israël kwamen tot hen, en Mattathias en zijn zonen werden daar ook gebracht.

  17 En die van des konings wege daar waren, antwoordden en spraken tot Mattathias, zeggende: Gij zijt een overste en wetgeleerde, en een groot man in deze stad, en zeer sterk van zonen en broeders;

  18 Nu dan, komt gij het eerst tot ons, en doe het bevel des konings, gelijk al de volken gedaan hebben, en de mannen van Juda, en die in Jeruzalem overgelaten zijn, en gij zult, alsook uw huis van des konings vrienden zijn, en gij en uw zonen zullen verheerlijkt worden met zilver en goud, en vele geschenken.

  19 En Mattathias antwoordde en zeide met een grote stem: Al ware het dat alle volken, die in het huis en koninkrijk des konings zijn, hem gehoorzaamden, dat een ieder van hen afviel van de godsdienst zijner vaderen, en zijn geboden aannam;

  20 Zo zullen ik en mijn zonen en mijn broeders wandelen in het verbond onzer vaderen;

  21 De Here wil ons genadig zijn, dat wij niet verlaten de wet en de rechten.

  22 Het woord des konings zullen wij niet horen, dat wij zouden overtreden onze godsdienst ter rechter hand of ter linkerhand.

  23 En als hij ophield deze woorden te spreken, zo kwam een Joodse man, om voor de ogen van allen te offeren op het altaar te Modin, naar het bevel des konings.

  24 En Mattathias zag dat, en ijverde, en zijn nieren beefden, en hij ontstak met toorn gelijk het recht is, en toelopende doodde hem op het altaar.

  25 En de man des konings, die de lieden dwong te offeren, doodde hij ook op dezelfde tijd, en verbrak het altaar.

  26 En hij ijverde voor de wet, gelijk eertijds Pinehas deed tegen Zambri, de zoon van Salom.

  27 En Mattathias riep uit in de stad met een grote stem, zeggende: Een ieder die ijvert voor de wet, en het verbond vasthoudt, die ga uit achter mij.

  28 En hij en zijn zonen vloden naar de bergen, en lieten al wat zij hadden in de stad.

  29 Toen gingen velen, die de gerechtigheid en het recht zochten, heen naar de woestijn;

  30 Om zich daar neder te zetten, zij en hun kinderen, en hun vrouwen, en hun vee, omdat het kwaad over hen vermenigvuldigd was.

  31 En de mannen des konings, en de krijgsmachten, die te Jeruzalem in de stad van David waren, werd geboodschapt dat er mannen, die het gebod des konings hadden verbroken, in de holen in de woestijn waren gegaan, en dat velen hun toe liepen.

  32 En als zij hen achterhaald hadden, hebben zij hun leger tegen hen gelegd, en zij vingen tegen hen de krijg aan op de dag des sabbats, en zeiden tot hen:

  33 Het is nog tijd dat gij uitkomt, en doet naar het woord des konings, en gij zult het leven behouden.

  34 En dezen zeiden: Wij zullen niet uitkomen, en wij zullen het woord des konings niet doen, om te ontheiligen de dag des sabbats.

  35 En zij haastten met de strijd tegen hen.

  36 En dezen antwoordden hun niet, en wierpen niet een steen tegen hen, en stopten de holen niet toe, zeggende:

  37 Laat ons allen sterven in onze eenvoudigheid. De hemel en aarde getuigen over ons, dat gij ons ten onrechte ombrengt.

  38 En zij stonden op tegen hen om te strijden op de sabbat, en zij werden doodgeslagen, zij, en hun huisvrouwen, en hun kinderen, en hun vee, tot duizend zielen der mensen.

  39 En Mattathias en zijn vrienden dit verstaande, hebben zeer grote rouw over hen gemaakt.

  40 En een man zeide tot zijn naaste: Indien wij allen zouden doen, gelijk onze broeders gedaan hebben, en wij niet zouden strijden tegen de heidenen voor ons leven en voor onze rechten, zo zouden zij ons nu haastig van de aarde vernielen.

  41 En zij besloten een raad op die dag, zeggende: Zo daar enig mens zal komen tegen ons te strijden op de dag des sabbats, laat ons tegen hem ook strijden, en laat ons niet allen sterven gelijk onze broeders in de holen gestorven zijn.

  42 Toen vergaderde bij hen de vergadering der Asideeën, die sterk van macht waren, en van Israël een ieder die gewillig de wet hield.

  43 En allen die deze rampen ontvloden waren, voegden zich bij hen, en werden hun tot een versterking.

  44 En zij brachten hun macht te zamen, en sloegen de zondaren in hun toorn, en de boze mannen in hun grimmigheid; en de overgeblevenen vloden naar de heidenen om behouden te worden.

  45 En Mattathias en zijn vrienden trokken rondom en verbraken hun altaren.

  46 En zij besneden met kracht al de kinderkens die onbesneden waren, zo velen zij vonden in de landpalen van Israël;

  47 En vervolgden de kinderen van de hoogmoed, en dit werk werd voorspoedig in hun hand.

  48 Zij bevrijdden de wet uit de hand der heidenen, en uit de hand der koningen, en gaven de hoorn der overwinning niet aan die zondaar.

  49 En als de dagen naderden dat Mattathias zou sterven, zeide hij tot zijn zonen: Nu is de hoogmoed gevestigd, en de kastijding, en nu is de tijd der verwoesting, en de grimmige toorn.

  50 Nu dan mijn kinderen, ijvert voor de wet en stelt uw zielen voor het verbond uwer vaderen.

  51 Gedenkt onze vaderen, wat daden zij gedaan hebben in hun tijden, en gij zult grote heerlijkheid ontvangen, en een eeuwige naam.

  52 Is Abraham in de verzoeking niet getrouw gebleven, en het is hem tot gerechtigheid gerekend?

  53 Jozef heeft in de tijd zijner benauwdheid het gebod gehouden, en werd een heer van Egypte.

  54 Pinehas, onze vader, als hij met een ijver heeft geijverd, heeft het verbond van een eeuwig priesterdom ontvangen.

  55 Jozua, als hij het woord heeft volbracht, is een rechter in Israël geworden.

  56 Kaleb, als hij getuigenis heeft gegeven in de gemeente, heeft het erfdeel des lands gekregen.

  57 David, in zijn barmhartigheid, heeft de troon van een eeuwig koninkrijk geërfd.

  58 Elia, als hij met een ijver voor de wet heeft geijverd, is opgenomen in de hemel.

  59 Ananias, Azaria, Misaël, als zij geloofd hebben, zijn uit de vlammen behouden.

  60 Daniël is in zijn eenvoudigheid gerukt uit de mond der leeuwen.

  61 En overdenkt zo van geslacht tot geslacht, en dat al degenen die op hem hopen, niet zullen verzwakt worden.

  62 En vreest niet voor de woorden des zondigen mans, want zijn heerlijkheid zal tot drek en wormen worden.

  63 Heden zal hij verhoogd worden en morgen zal hij niet gevonden worden, want hij zal wederkeren tot stof, en zijn overleggingen zullen vergaan.

  64 En gij, mijn kinderen, wordt gesterkt, en houdt u als mannen in de wet, want gij zult in deze verheerlijkt worden.

  65 En ziet Simon, uw broeder, ik weet dat hij een man van raad is, hoort hem al uw dagen, hij zal u tot een vader zijn.

  66 En Judas Makkabeüs is sterk van kracht, van zijn jonkheid aan, deze zal uw krijgsoverste wezen, en gijlieden zult de krijg der volken voeren.

  67 En gij zult tot u brengen allen die de wet doen, en zult de wraak uws volks uitvoeren.

  68 Vergeldt de heidenen de vergelding, en houdt u aan de geboden der wet.

  69 En hij zegende hen, en werd bij zijn vaderen gesteld.

  70 En hij stierf in het honderdenzesenveertigste jaar, en zijn zonen begroeven hem in de graven zijner vaderen in Modin, en het ganse Israël maakte over hem zeer grote rouw.

 43. In Genesis 36 vers 2 kunt u o.m. lezen: de naam ‘Oholibama’.

  Dat lijkt toch wel erg veel op ‘Obama’ waar het ‘heilige’ ( holi=holy fonetisch ) uit is gehaald?
  Beetje ver gezocht denkt u? Klopt maar we leven toch ook in waanzinnige tijden waarin dit woordgrapje misschien wel het onschuldigste is van heel 2019!

  Overigens is het zo leerzaam nog eens de oude geschiedenissen van de aartsvaders te lezen! Onze moderne romans over haat, liefde, oorlog, vrede, jaloezie, bedriegerijen en leugens kunnen echt niet tippen aan de wordings-geschiedenissen van de hele mensheid met het volk der Israëlieten als ‘kernmacht’ uit de lang vervlogen Bijbelse ‘oertijd’!
  En toch…wie de ‘eindtijd’ wil verstaan leze het Boek Genesis want daar staan ook de antwoorden op de grote vragen van onze tijden! Want die vragen gaan ook over liefde en haat, oorlog en vrede , menselijke gebrokenheid maar ook over het antwoord des Here in de kruisiging van Zijn. Eniggeboren Geliefde Zoon die werkelijk( al kunnen wij het nauwelijks GELOVEN) elke zonde in elke tijd en in elke plaats heeft afgekocht voor God op Schedelplaats ( Golgotha).
  En Abraham wist het toen hij achter zich in de struiken het plaatsvervangende lam zag..dat God wel accepteerde als offer.
  Israel, geliefd volk Israel, kijk eens achterom in de wereldgeschiedenis waar God twee dagen geleden ( twee duizend jaar geleden) HET LAM liet klachtenvoor jullie in de eerste plaats! Dat is de enige genoegdoening die JHWH accepteert en Hij heeft jullie ontzaglijk lief in Hem , in de Zoon, Ja! En zal jullie brengen tot jullie van eeuwigheid bepaalde status van koninklijk priesterdom te worden zoals Mozes reeds aankondigde: Ex 29 vers 6!
  Dan komt Hij tot Julie als de regen, als de late regen die het land besproeit geliefd Joods volk!
  Moge de vrede komen over Jeruzalem en ook over de ganse tent van vader Abraham als ook de Moslims in Jezus Christus de Messias gaan zien en herkennen en dat komt! Want alle geprofeteerde woord God’s wordt eens realiteit al duurt het voor ons tijdsbesef zo lang…zo lang…
  Eenmaal zal de aarde vol zijn van de kennis des Here. Dat geldt eerst de Jood maar ook de Griek en ook de Arabier en de Iranier , de Chinees, de Rus en de Amerikaan..ja zelfs de Rotterdammer, Fries en de Amsterdammer ! ( Het Sodom en Gomorra van het ‘gebonden westen’ )
  Hallelujah!

  Shalom

 44. Ja inderdaad @Nieuw Begin, wie de ‘eindtijd’ wil verstaan leze het Boek Genesis want daar staan ook de antwoorden op de grote vragen van onze tijden!

  U doelt denk ik, dan op de grote zondvloed ten tijde van Noach,zijn vrouw, zijn drie zonen, Sem, Cham en Jafeth en hun drie vrouwen. Zij alleen overleefden dankzij de Ark. Genesis 6 t/m 11.

  Wonderlijk is dat Jeshua, de Zoon van God ook naar Genesis verwijst naar Noach als teken van de eindtijd, en zijn Wederkomst in Jeruzalem:

  Mattheüs 24:37 (NBG51) Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

  Ik las ook dat de Joodse Apostel Petrus [Niet die Romeinse Petrus] sprak over het voorbeeld van Noach als teken van de eindtijd…1 Petrus 3:20 (NBG51) die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden.

  2 Petrus 2:5 (NBG51) en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met zeven anderen bewaard heeft, toen Hij [JHWH] de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht.

  Tot slot: ook de Joodse Apostel Paulus uit het geslacht van Benjamin [Romeinen 11:1] refereert aan Noach en het oordeel over de wereld.

  Hebreeën 11:7 (NBG51) Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had over iets, dat nog niet gezien werd, [regen-zondvloed] eerbiedig de ark toebereid tot Redding van zijn huisgezin; en door dat (geloof) heeft hij de Wereld Veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid, die aan het geloof beantwoordt.

  De tegenwoordige wereld zal niet door een nieuwe Zondvloed vergaan zoals de klimaatgekkies ons steeds voorhouden maar door VUUR!

  2 Petrus 3:7…Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde [2019] zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd, ten Vure bewaard tegen de dag van het Oordeel en van de ondergang der
  goddeloze mensen.

  8 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

  9 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig [uitstel van toorn] jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat Allen tot Bekering komen.

  10 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door Vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen
  gevonden worden.

  11 Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig behoort gij [wij] dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, 12 vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen Brandende zullen vergaan en de elementen in Vuur zullen wegsmelten.

  13 Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

 45. Hallo Muggenzifter, 01/12/2019 om 3:36 pm
  Dank u wel, eerst voor de kostbare bijdragen elke week over de Psalmen. Ik geniet er steeds weer van. En met mij, ook andere mensen die de bemoedigende woorden lezen.

  Het is waar, alles met kerk, synode, e.d., ben ik niet in opgegroeid. Ik ben wel opgegroeid bij J.G. Toen ik daar uitstapte, moest ik net als u, veel van mij afschrapen. Plus mijn halve familie kwijt. Tot op vandaag geen contact meer gehad.
  Ik kan mij er wel iets bij voorstellen dat het niet makkelijk is, om vanuit de kerk u echt los worstelen van al die regels/dogma’s.
  Het moeilijkste is juist… dat we echt gelooft hebben in waar we in opgegroeid zijn. Het valt echt rauw als blijkt dat zoveel niet klopt. En dat was juist zo moeilijk.
  Dan het kostbare Evangelie, en dan gelukkig met hulp van de Heere, gaat het proces veel sneller.
  Zo ervaarde ik het zelf wel.

  Heel mooi, zoals u het schrijft, het kostbare geheim van het Evangelie. De grote genade van onze Vader in en door het kostbare bloed van de Heere Jezus.
  Mijn zoon en ik hadden er van de week nog over hoe inmens groot onze machtige God is, wat we nooit kunnen doorgronden, en dat wij door de Heere Jezus, Vader mogen zeggen. Geweldig dankbaar. Niet verdient, maar pure Genade.
  Fijne gezegende week Muggenzifter.

  @ Ramshoorn, fijne teksten, ook die van Lukas. Mooi dat de hele Bijbel wijst naar Hem, Christus Jezus. Eerst allerlei profetieën wat de Heere moest ondergaan met Zijn eerste komst, en daarna mogen we lezen en leren over als Hij weer terugkomt. Even snel neergezet, Gods Woord zit vol met rijkdommen.

  @ Dewevoga, heel mooi dat u dat aanhaalt over onze broeders en zusters in vervolging. Ben het met u eens, er wordt te weinig aandacht aan geschonken. Ook onze broeders/zusters in Israël, hebben het niet makkelijk. Veel tegenstand, vaak vanuit de familie, maar ook van vele rabbie’s e.d.
  Velen willen niets van de Heere Jezus weten. Maar… eigenlijk is het een wereldwijd probleem.
  Het is wat de Heere al zegt, jullie zullen gehaat worden… omdat zij bij de Heere horen.

  @ Nieuw Begin, wat u schrijft,
  ‘Eniggeboren Geliefde Zoon die werkelijk( al kunnen wij het nauwelijks GELOVEN) elke zonde in elke tijd en in elke plaats heeft afgekocht voor God op Schedelplaats ( Golgotha)’.
  Ja, dat is waar. Het heeft bij mij ook even geduurd… voor dat ik het volledig besefte.
  En dat voor het hele menselijke geslacht. Het gaat pas werken, zodra iemand tot geloof komt in Christus en Zijn kostbare offer aanneemt in geloof.
  De doodsteek bij veel mensen is juist dat zij Christus Jezus en zijn offer op Golgotha, niet aannemen.

  Ja, kostbare schatten vinden we in de Bijbel. En met de Heere Jezus er naar leven. Met Zijn kracht en hulp.
  Uit mijzelf is het meer vallen… maar met de Heere, is het vallen en aan Zijn hand weer opstaan en verder gaan.

  Broeders, en voor ieder, Vaders zegen om jullie heen, en hartelijke groet van mij, Esther.

  PS, hoe is het met Michaël??

 46. @ Esther: 1:16. Heel mooi van U verwoord Esther. Ik sluit me gaarne daar bij aan.

 47. Aan @ Ramshoorn inzake 01/12/2019 om 6:41 pm,

  Citaat uit jouw betreffende reactie:: “Wat een zegen zal het voor Kerkelijk Nederland worden wanneer Predikanten en Kerkenraden weer te rade gaan bij Mozes en de Profeten en Jeshua en de Apostelen. En niet bij een >>meerderheid van stemmen<> Volg Mij [vers19] >>….Jes.22:22.

  http://www.prekendiespreken.nl/preken/dutch/zondag31-2.html

  Petrus staat niet aan de hemelpoort met de 2 sleutels ..maar al Wat op aarde gebonden en ontbonden.. is de ‘grond-slag’ van de twee sleutels.

  Alle pausen zijn dan ook [doorheen de tijd] -in- Petrus ….tot aan het einde van de wereld.
  De 12 Apostelen als “meerderheid” wordt verwezenlijkt..>> geïndividualiseerd in Petrus als persoon. Doordat hij loopt op de aarde bevuilt hij zijn voeten >> ziel.. vandaar de voetenwassing door de Heer van de twaalf Apostelen.. de huidige usurpator paus verraadt die betekenis door Afrikanen de voeten te kussen…uit “”nederigheid”” !!! 😱 👹 👌
  Die vrijmetselaar-illuminati paus is een levende verdoemde, een verschrikkelijk mens.. ofschoon de Heer hem niet zal afwijzen bij berouw en om-keer.

  Wat 1Petrus 5:1 betreft [de oudsten] staat niet op zich zelf..want in Matt.16:21 zien we een onderscheid in oudsten, overpriesters (waaruit de hogepriester werd gekozen) en schrifgeleerden. De hogepriester stond aan het [hoofd] van de priesters en Levieten..en was de geestelijke leider van Israël..zoals de paus bij de katholieken; ook was hij ten tijde van Jezus Christus voorzitter van het sanhedrin, de joodse hoge Raad. De hoofden uit de voornaamste families werden oudsten genoemd en hadden hoge posities in Israël en zaten ook o.a. in de Joodse hoge Raad, het Sanhedrin.
  Overpriesters konden ook lid van het Sanhedrin zijn. Maar de overpriesters waren vooralles de gewijde vertegenwoordigers van de gemeente bij God.

  Zoals David de sleutels had …als opperleider, in Israël..op aarde ..zo had Petrus als opperherder–leider de sleutels van David als opper–>>herder ..op aarde.
  In de katholieke vertaling van 1Petrus 5:1 is Petrus priester onder de priesters, maar in hetzelfde priesterschap zijn bisschop en paus hiërarchisch bepaald en in de parochie als gemeente is de pastoor weer hiërarchisch bepaald boven de kapelaan die ook priester is.. en dan heb je ook nog eens dekens, pastoors betreffende algemeenheden in en voor een regio .. “tussenpersonen” voor de bisschop.

  En zoals je in een land provincies hebt.. zijn er bisdommen en een “hoofd”bisschop als kardinaal.. eveneens ook priester…..de pastoor is dus eigenlijk een paus-je in zijn gemeente, parochie en is de bisschop weer een iets groter paus-je… en dat zie je ook bij ministers en als ze niet goed functioneren worden ze tot verantwoording geroepen.
  Het is daarom dat Petrus in de katholieke vertaling in vers 2 zegt:: Weidt Gods kudde, die aan uw >>zorgen<eerderegeleid< tot zalving…en moeten we niet voorbijgaan aan een gepast onderscheid in verband met een overeenkomstige situatie in Openb.5:7 waar het Lam –niet– geleid werd (in afhankelijkheid), want.. pas het 6e zegel oordeel maakt de kroning en heerschappij mogelijk op aarde van die onderkoning.. die situaties staan dus in direct verband met elkaar.

  En terwijl de Christenen kunnen weten dat de oudtestamentische offerdiensten met het offer van Jezus Christus nooit meer terug hersteld kunnen worden..of dan door de valse profeet of de antichrist ..heeft het toch de schijn mee in Jeremia 33:18 en Maleachi 3:3-4…dat die oudtestamentische offerdiensten hersteld gaan worden.. maar het lijkt maar zo.

  Maar als al de lauwe katholieke zich een ""broodje gezond"" gaan halen en de Christenen uit de reformatie het Misoffer mysterie verwerpen ..hoe moest God dan het offer mysterie in Maleachi 1:10-11 de Joden verduidelijken ..dan alleen door naar de oudtestamentische offerdiensten te wijzen.

  Conclusie uit dat alles is dat het {veronderstelde katholieke} dagelijks offer in Daniël 9:27 en 12:11 .. als de voorzegde reine offerande in Maleachi 1:11..hersteld wordt … en die koning dan ook als priester zal handelen.
  Naar 1Kor.17:22 bestond de maaltijd des Heren in de eerste tijden uit 2 delen.. als teken van onderlinge liefde én eenheid was er eerst een gemeenschappelijk maal en aan het einde daarvan werd dan de H.Eucharistie geconsacreerd en uitgedeeld.
  Er is dus een onderscheiden van de voorafgaande gewone spijzen.. vandaar het verhalen over de verhevenheid betreffende het 2e deel.

  .. ..allen zijn we dus naar blijkt afgedwaald.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *