6588

 1. @ Albert 17/09/2021 om 9:42 pm

  Beste broeder Albert,

  Mijn hartelijke dank voor uw oprechte reactie. Waarna er heel veel door me heen ging, omdat ik aan verschillende vergelijkbare situaties moest denken. Ik vind het dan ook heel begrijpelijk dat uw situatie u leven veranderd heeft. En dankzij uw geloof heeft u het op een positieve manier kunnen veranderen. Hetgeen u schreef is ook heel herkenbaar voor mij. Hoewel het voor mijzelf een geheel andere reden had. (Ik had ook mijn eigen ervaring opgeschreven, maar besloot die te deleten)

  U schreef:
  ‘’Als je je leven onder controle hebt dan is overgave aan Jezus best moeilijk. Hoe graag willen we Hem niet in ons leven binnenlaten maar eigenlijk willen we zelf bepalen hoe ver Hij mag gaan… ‘’

  Dit ben ik helemaal met u eens. Heel vaak willen we dat alles volgens onze eigen wensen gaat. Totdat we geconfronteerd worden dat God bepaalt hoe de dingen gaan. En we kunnen ons daar tegen blijven verzetten. Omdat wij het er niet me eens zijn dat het niet op onze manier gaat. Om dan vervolgens tot de conclusie te komen, dat dát een zeer vermoeiende zinloze strijd is. En dan blijft er eigenlijk maar één optie over. En dat is: TOTALE OVERGAVE. Waarna we dan, uiteindelijk wel oprecht tegen Jezus kunnen zeggen: ‘hier ben ik, gebruik me maar’, ‘trek uw plan maar met mijn leven’? Wat dan een enorme rust ‘in ons’ teweeg brengt. Waarvoor wij dan oprecht dankbaar kunnen zijn.

  U schreef ook:
  ‘’Wanneer je afhankelijk van Hem bent geworden wordt het gemakkelijker, je moet de dingen dan wel loslaten, dan merk je ook dat Hij daar echt iets mee doet. Er komt dan iets kostbaars voor terug wat je nooit uit eigen kracht had kunnen bereiken. Misschien is daarom lijden kostbaar voor God?’’

  Ik denk dat dit inderdaad zo is, en ook zo kan zijn. Hetgeen ervoor terug komt is: Heel kostbaar. Dat is met al het geld, goud en diamanten in de wereld niet te koop. De kracht, de moed, de liefde, het geduld, de verdraagzaamheid, het vertrouwen, het inzicht, de berusting en het grote verlangen om bij Hem te zijn, is dan eigenlijk onbetaalbaar. In dat opzicht kunnen we dit als de zegeningen van de Heilige Geest beschouwen.

  Ik heb dit ook bij mijn broer Chris(tiaan) gezien. Toen hij 36 was, kreeg hij de ziekte van Grawitz. Wat normaal bij oude mannen voorkomt en dan minder snel gaat. Het begint in de nier waarna het door het hele lichaam uitspreid. Waardoor hij de laatste drie maanden van zijn leven ook nog verlamd was. Maar in zijn strijd van zes jaar, kwam er nooit één klacht over zijn lippen, heeft hij zijn humor niet verloren, beurde hij de mensen om hem heen op, en heeft hij zijn geloof nooit verloren. Hij was ook niet boos op God. Hij zei: ‘’Waarom ik niet, en wel een ander?’’ Twee weken voor zijn overlijden zei hij nog tegen ons: ‘’God is goed.’’ Ik heb nog steeds heel veel bewondering voor hem.

  U schreef ook nog:
  ‘’Ik wil wel even duidelijk maken dat ik geen held ben hoor, ik ervaar het als een strijd.’’

  U ziet uw strijd anders wel moedig onder ogen. Dus als ik u dan in één woord zou mogen omschrijven. Dan zou ik u ‘DAPPER’ willen noemen. En ‘Dapper’ is een woord dat juist aan ‘Helden’ wordt toegeschreven. Ook u bent een prachtig voorbeeld, waarvoor mijn hartelijke dank.

  Ik wens u Gods rijkste zegen.

  Hartelijk groet van Michaël

 2. Ik hoop dat vele zichzelf verklaarde “C’ cq “c” Hristenen met de Hoofdletter H van de Heer, niet van “u” ondertussen wel begrijpen dat we hier niet met vlees en bloed meer te maken hebben maar dat er andere demonen bestreden moeten worden. Niet in het ‘vlees’ maar een oorlog voor jou en onze ziel is er gaande. De wereld denken te verbeteren of het kwaad als mens denken te overwinnen is wat mij betreft hetzelfde als de Schepper van hemel en aarde ontkennen. Nee, jullie zijn allen geschapen om beter te zijn dan je schepper of zeit gij allen dwazen?

 3. @LeftiRats, uw nickname klinkt niet erg bemoedigend en zeker niet Volmaakt.

  Gelovigen in JeshuaHaMasjiach de Zoon van God zullen inderdaad allemaal volmaakt gelukkig worden maar niet in dit tranendal van Planeet aarde. Jeshua zweette bloed en tranen in de hof van Getsemane.

  Paulus riep uit in Romeinen 7…Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods!

  Matteüs 19:21 (NBG51) Jezus zei tot de rijke Jongeling:
  Indien gij Volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij.

  Paulus over volmaaktheid in Filippenzen 3:12 (NBG51)
  Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds Volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ík ook door Christus Jezus gegrepen ben.

  Jakobus 3:2 (NBG51) Want wij struikelen allen in Velerlei Opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden.

  Hebreeën 7:28 (NBG51)
  Want de wet stelt als hogepriester mensen, die met Zwakheid behept zijn, maar het plechtige woord van de eed, die ná de wet kwam, stelt de Zoon, die in eeuwigheid Volmaakt is.

  Dus volmaakt zijn en worden is nog toekomstmuziek!!!
  Matteüs 5:48 (NBG51) Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is.

  Shalom. Ramshoorn.

 4. @LeftiRats,

  ´Altijd overwinning over bewuste zonde en daarna de heiligmaking tot omschepping naar een heel ander mens?´

  Uw redenering is m.i. niet in de juiste volgorde. Het is niet dat overwinning over bewuste zonde dat leidt tot omschepping naar een ander mens. Door het aanvaarden van Jezus offer worden wij reeds wedergeboren en worden wij als rechtvaardig gezien door God. Pas dan komt de strijd, want dan wordt je je bewust van zonde.

  En wie de status inmiddels bereikt heeft tot een zondeloos mens? U kunt het vragen op dit forum, maar als iemand dit van zichzelf zegt, nameljik ´Wie zonder zonde is werpe de eerste steen.. Niemand..

 5. Wie van u allen heeft al deel gekregen aan Gods natuur, zoals we kunnen lezen in 2 Petrus 1. ? En dat terwijl wij hier in dit lichaam zijn?
  Wie van u gelooft in de kracht van de Heilige Geest die in een ieder van ons kan bewerken?
  Altijd overwinning over bewuste zonde en daarna de heiligmaking tot omschepping naar een heel ander mens?
  Nooit meer boos worden, of bezorgd zijn of jaloers, maar integendeel vervuld worden met de vruchten van de Geest

 6. Dit is wat ik gevonden heb over de betekenis van de Opname:

  De reikwijdte van het leven dat God ons heeft voorgeschreven is beperkt tot de aarde, en strekt zich niet uit tot in de hemel. Het is net als toen God de aarde met de zondvloed vernietigde. Hij wilde Noach redden, maar nam Noach niet op in de hemel om te ontsnappen aan de zondvloed. In plaats daarvan beval Hij Noach een ark te bouwen en liet hem en zeven andere familieleden erin de zondvloed uitzitten. Nadat de zondvloed voorbij was zetten Noach en zijn familie hun leven op aarde voort en floreerden. Zo waren er ook de Israëlieten die tot slaven werden gemaakt door de farao van Egypte. Ze riepen tot God en vroegen Hem hen uit dit leven van ontbering te leiden. God beantwoordde hun roep, maar Hij nam hen niet op in de hemel. In plaats daarvan gebruikte Hij Mozes om hen uit Egypte te leiden en vaardigde door Mozes de wet en de geboden uit om de Israëlieten tijdens hun leven op aarde tot leidraad te dienen. God wilde de mensheid redden van de zonde, maar Hij nam mensen niet rechtstreeks op in de hemel. Dit laat allemaal zien dat al het werk dat God gedurende millennia heeft gedaan, op aarde is uitgevoerd en dat wij mensen altijd op aarde hebben geleefd en dat we op aarde in God hebben geloofd en Hem hebben vereerd.

  Jezus zegt in de Bergrede (Matteüs 5:6): Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Deze overwinnaars hebben het doel bereikt.
  God zelf zal bij hen wonen. Het is een voortdurend verblijven in het lichaam van Christus: de gemeente. De overwinnaars staan in het paradijs van God, een andere uitdrukking voor de voltooide gemeente (Openbaring 2.7).

  Ze gaan zonder angst in hun hart deze laatste tijd tegemoet.
  Want ze kunnen rekenen op wat Paulus zegt in Romeinen 8:37-39:
  Laat tot jullie doordringen hoe Hij standhield toen de zondaars zich zo tegen Hem verzetten, opdat jullie de moed niet verliezen en het opgeven (Hebreeën 12:3).

  Nu is de tijd gekomen dat satan hen heeft moeten loslaten.
  Want ze hebben van God gekregen:
  een kroon op hun hoofd in plaats van stof,
  vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad,
  feestkledij in plaats van verslagenheid.
  Men noemt hen terebinten van gerechtigheid,
  geplant door de Heer als teken van zijn luister (Jesaja 61:3).

  De tranen worden van hun ogen gewist en aan wat ze vroeger aan ellende hebben meegemaakt, zullen ze NOOIT meer denken!

 7. @dirk
  De jehovas denken van hun eigen dat ze de 144.000 uitverkorenen zijn maar dat is een leugen van de jehovas omdat de bijbel in openbaring 7 schrijft dat dit Jacob is dus 100 procent joden die uit Jeruzalem en Juda komen wat je kan lezen in ezechiel 9 welke de 144.000 joden die verzegeld en uitverkorenen zijn.

  Over de jehovas lees je in de media constant schandelen over pedofilie en dat dit door de jehovas in de doofpot word gestoken en de slachtoffers gestraft omdat ze dit durven melden bij de oudste van de jehovas.
  Ook staan de jehovas bekend als zij die valse opname datums gaven die nooit zijn uitgekomen.
  De jehovas hebben zelf een bijbel geschreven totaal afwijkend van de echte bijbel, de jehovas hebben een valse bijbel met dwaalleer.
  De leer van de jehovas haat ik maar de mensen heb ik lief in De Here.
  Ook jou Dirk heb ik lief in de Here maar ik verwerp de leer van de jehovas.
  Shalom Ludwig

 8. Wat Wil God De Vader van ons ?
  Het antwoord heb ik gevonden in mattheus 6
  1 Hebt acht, dat gij uw aalmoes niet doet voor de mensen, om van hen gezien te worden; anders zo hebt gij geen loon bij uw Vader, Die in de hemelen is.
  2 Wanneer gij dan aalmoes doet, zo laat voor u niet trompetten, gelijk de geveinsden in de synagogen en op de straten doen, opdat zij van de mensen geëerd mogen worden. Voorwaar zeg Ik u: Zij hebben hun loon weg.
  3 Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linker hand niet weten, wat uw rechter doet;
  4 Opdat uw aalmoes in het verborgen zij; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, Die zal het u in het openbaar vergelden.
  5 En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die plegen gaarne, in de synagogen en op de hoeken der straten staande, te bidden, opdat zij van de mensen mogen gezien worden. Voorwaar, Ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben.
  6 Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.
  7 En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden.
  8 Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.
  9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd.
  10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.
  11 Geef ons heden ons dagelijks brood.
  12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
  13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen.

 9. @Dirk

  ´Het is spijtig dat erop deze forum steeds gesproken wordt over de opname , wanneer , wie en hoe enz.
  En dan nog allemaal eigen meningen.
  Nooit stelt men hier de vraag “wat wil God van mij”?´

  Beter een eigen mening te hebben, dan onder het juk van de jehova getuigen geen eigen mening te mogen hebben, althans geen afwijkende mening. En wat God van mij wil? Hij wil dat ik net zoals u en ieder ander behouden blijft. En dit kan enkel door het bloed van zijn Zoon Jezus Christus die wij hiervoor alle eer mogen geven!

 10. de meanstream media bericht vulkaan uitbarsting op la palma canarische eilanden
  volgens de media zou er een stuk van het eiland af kunnen breken waardoor new york 8 uur later
  door een tsunami van 60 tot 100 meter hoog kan worden getroffen,oei dat is dan ook het einde van de financele wereld handel

  Link ? Mod.

 11. Jo schreef:
  19/09/2021 om 8:35 pm

  Ma leachi betekent mijn engel, mijn boodschapper

 12. Het is spijtig dat erop deze forum steeds gesproken wordt over de opname , wanneer , wie en hoe enz.
  En dan nog allemaal eigen meningen.
  Nooit stelt men hier de vraag “wat wil God van mij”?

 13. @Dirk. Is het u wel eens opgevallen hoe Jeshua de Zoon van God zijn discipelen leerde bidden?

  Mattheus 6 leert dat JHWH in het Onze Vader Gebed door Jeshua met Vader aangeroepen wordt en niet met Jehova.

  Ik heb mijn aardse vader ook nooit bij zijn eigen naam aangeroepen maar altijd al Pa.

  Zelfs Jeshua roept God ZIij Vader [Johannes 17:11] aan als HEILIGE VADER!!!

  11 En Ik ben niet meer in de wereld, maar zij zijn in de wereld en Ik kom tot U. Heilige Vader, bewaar hen in Uw Naam, welke Gij Mij gegeven hebt, dat zij een zijn zoals Wij.

  Vijf keer in Johannes 17 noemt Jeshua God zijn VADER. Jehova’s en Mormonen zijn net als de Paus, de Wereldraad van kerken en de Islam grote Misleiders en Valse profeten. Mattheus 24.

 14. Aan @: Correctie,

  Eerst moet de Maleachi 3:1 bode komen, vers 2-5 impliceren het vóórlaatste oordeel in het 6e zegel, de volgende link https://youtu.be/V9vb_SUunZ8 betreft een beschrijving van die Maleachibode. De 39 minuut in de video impliceert dat de religieuze antichrist wordt gedood, deze antichrist als voorloper van de antichrist is de valse profeet..maitreya.
  Vandaag was me dat detail pas opgevallen bij het opnieuw beluisteren van die video.

  Dit heb ik hier al eerder al beweerd, weken geleden of nog langer en verwees ik al naar de persoon in 2Thess.2:3-4 die verwijderd moet worden en die dus de valse profeet is..ook verwees ik toen naar Dan.7:11 en Jesaja 66:17.
  In de 5e minuut wordt ook genoemd wat ik al eerder betoogde..aangaande zijn latere koningschap.

 15. Ludwig schreef:
  19/09/2021 om 11:09 am
  Hoi,

  Inderdaad Ludwig@

  Wij staan versteld in wat voor een rap tempo de aardse agenda 20/30 wordt uitgerold.
  Een herhaling van het zo geliefde derde rijk van hitler verpakt in een nieuwe jas.

  Zal Gods timeline hierin verweven zijn., bedoel hiermee te zeggen dat die zogenaamde elite groep duidelijk op ge hoogte is van Gods agenda/timeline.

  satan gaat rond als een briesende leeuw., want hij weet dat zijn tijd kort is…!

  groet

 16. @ Nimue 16/09/2021 om 7:53 pm

  Hallo Nimue, welkom.

  Spreuk:
  “Leer de ongelovigen nooit zich te bekeren tot het christendom. Want het christendom is slechts een verzameling religieuze dwalingen. Leer hen zich te bekeren tot Jezus Christus, hun Schepper. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal hun leven veranderen.”

  1 Korinthiërs 6:17 (NBG51) ‘’Maar die zich aan de Here hecht, is één geest (met Hem).’’

  Excuus, dat ik een beetje achter loop met lezen en reageren. Ik wilde u dit nog zeggen:

  Het mooie van dit Forum is dat u niet in een kerk zit, van één bepaalde stroming. En hoewel de gasten op dit Forum, allemaal uit verschillende stromingen komen. Hebben zij er allen voor gekozen om boven alles – De Heere Jezus – te verkiezen. Desondanks komt u ook hier verschillende standpunten tegen. Die u kunt omarmen of verwerpen. Dit doen wij in het dagelijks leven ook. Het belangrijkste is dat het uw eigen keuze is en blijft, wat u er mee wilt doen.

  1 Tessalonicenzen 5:19-22 (NBG51)
  Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede.
  Onthoudt u van alle soort van kwaad.

  Ik kom zelf uit een protestantse richting en opvoeding, die ikzelf als prettig ervaren heb. Geen extreme hel en verdoemenis en zwarte kleding. Geen tierelantijnen en allerlei beelden, die aanbidding nodig blijken te hebben. En zonder dat er naast of i.p.v. de Bijbel, een ander boek gebruikt werd. Wat ook een voordeel van dit Forum is, is dat iemand (indien dat nodig blijkt te zijn) tot de orde geroepen wordt door medegelovigen. Zoals u al gemerkt zult hebben.

  Het leuke is ook dat het geen verplichting is om op alles te moeten reageren. Het voordeel van meerderen gasten op dit Forum is, dat er eigenlijk altijd wel iemand, met de juiste kennis is, die reageert. Waarbij iemand soms net dat kleine beetje extra’s geeft, waarvan ik zelf dan weer denk. Prachtig, dit wist ik nog niet, of zo had ik het zelf nog niet bekeken. En zodoende weer iets bijleer en mijn inzicht kan vergroten.

  Er zijn hier gasten met een immense Bijbelkennis en weer anderen met minder. Samen is dat een mooi geheel. Maar het belangrijkste blijft de intentie, en onze liefde voor: de Bijbel, voor God, de Heere Jezus, de waarheid, en voor elkaar. Verder is het gewoon fijn en plezierig om hier over ‘ons geloof’ te kunnen praten. Soms met een lach, soms met een aanvaring, en soms met een traan. Waar dan altijd weer een bemoedigend woord op volgt.

  Overigens:
  Op dit geloofsforum zijn de meesten van mening dat we bereid moeten zijn om door de ‘grote verdrukking’ heen te gaan. Waarbij ‘de opname’ een eventuele mogelijkheid blijft. Omdat bepaalde Bijbelteksten in die richting duiden. Zie het magistrale werk wat Albert in 50 delen vanaf 06/07/2021 t/m 24/08/2021 dagelijks op dit forum heeft gepost. We kunnen er op zijn minst voor openstaan i.p.v. het meteen te verwerpen, zoals Dirk. Maar we zullen ten alle tijden standvastig moeten blijven in De Heere, wat er ook gebeurt. Dat is dan ook het belangrijkste.

  Jacobus 1:2-6 (NBG51) Verzoekingen
  Houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, want gij weet, dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, zodat gij volkomen en onberispelijk zijt en in niets te kort schiet. Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.

  Bidt in geloof, en doe dat oprecht en zonder twijfel.

  Ik wens u Gods zegen en heel veel plezier op dit Geloofsforum.

  @ Nique 18/09/2021 om 7:32 pm
  Mijn compliment voor uw betoog en eyeopener. Waar u mee eindigde is zó waar. Prachtig!
  Dank u.

  Hartelijke groet, Michaël

 17. Psalm 140
  HEERE Heere, kracht van mijn heil, U hebt mijn hoofd beschut op de dag van de strijd.’ (Ps. 140:8)

  De Heer is een machtige redder.

  Mensen zeggen wel eens dat woorden geen pijn kunnen doen. Maar niets is minder waar. Kwetsende woorden kunnen je hart als een gifpijl doorboren. Sommige mensen kunnen er wat van! Ze halen hun plezier uit het kleineren van een ander. En wat God daarvan vindt? Dat laat ze koud. David kan hierover meepraten.
  De woorden van de mensen die hem kwaad doen, zijn als gif van een adder. Dodelijk. David heeft maar één benaming voor deze mensen: schurken zijn het. David klaagt erover dat deze schurken er een dagtaak aan lijken te hebben om hem, de door God gezalfde koning, diep te kwetsen: ze leggen strikken, ze spannen een net en ze zetten een val op zijn weg.
  Ze zijn op zijn ondergang uit. En dat raakt hem diep. Misschien herken je het gevoel van David wel. Helaas kunnen zowel ouderen als jongeren te maken hebben met mensen die hen of iemand in hun omgeving het leven zuur proberen te maken. David laat ons zien hoe we dan het beste kunnen reageren.
  Geen kwaad met kwaad vergelden, want dan zijn we net zo slecht als onze belagers. Maar hulp zoeken bij de Heer. Hij is een schuilplaats in gevaren. David weet het: het gebed is een machtig wapen en de Heer is een machtige redder. Leg daarom, net als David, het verdriet en de pijn van kwetsende woorden in de handen van de Heer. Hij beschermt ons in dagen van strijd.

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 18. Hoi,
  Ik zag een Twitter bericht geplaatst op niburu:
  “80 jaar geleden Arnhem op 15 september 1941
  Word een nieuwe maatregel van kracht waarmee de Duitsers de joden in een steeds groter isolement brengen. Vanaf deze dag zijn parken , cafés, restaurant, bibliotheken, schouwburgen, musea en andere openbare gelegenheden voor Joden verboden ”
  Als kind dacht ik wat verschrikkelijk wat de Joden in de tweede oorlog hebben meegemaakt van verdrukking wat een geluk dat ik er toen nog niet was op aarde en nu blijkt dat mij dezelfde verdrukking te wachten staat als niet gevaccineerde en gelovige.
  Wie had dat gedacht…
  Als we zien met welke snelheid toen de wetten veranderden in 1941 tot 1945 dan beloofd dat wat voor ons als je dan 2021 tot 2025 zou rekenen.
  Shalom

 19. Werd ff wakker geschud door iemand van site: God like productions.

  Openb. 18:21 En een sterke engel hief een steen op als een groten molensteen, en wierp dien in de zee, zeggende: Aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden, en zal niet meer gevonden worden.

  New York zou dan de grote stad Babylon zijn, die verwoest wordt door de Las Palma vulkaan, die tsunami zou veroorzaken.
  Doch hoe dan ook, ikzelf blijf er bij dat als dat zou gebeuren, ik toch blijf geloven dat Rome het Babylon is. satan is iemand die graag mensen op verkeerde voet zet.

 20. Mensen in deze discussie, het gaat hier niet om de naam van God, het gaat om het geloof wat Dirk aanhangt.
  Jehovah getuige. Daarom praat hij in raadsels, want hij weet het…..
  En ook dat geloof is niet het ware geloof, ze hebben de Bijbelvertaling aangepast aan hun eigen leerstellingen.
  De 3-eenheid bestaat niet, en Jezus is een godje in hun geloof.

  Maar ik heb geen zin meer in een discussie met een Jehovah getuigen. Die mensen worden helemaal geïnstrueerd hoe ze op vragen moeten antwoorden. Zou zeggen: google die geloofsrichting maar, en je leert van alles wat niet klopt aan hun zienswijze.
  Ik ben zelfs 3 jaar studerende geweest bij hen, omdat het schatten van mensen waren, en ik ergens bij wilde horen. Maar hun leer klopt niet! Is niet Bijbels! Hun God is “de heilge bouwmeester van het heelal”, en die term komt weer van de vrijmetselaars. De oprichter van de Jehova getuigen was Russel, ook een vrijmetselaar. Hoezo is dat belangrijk? Antw.: aan de bron herkent men waar ze de info vandaan halen/hebben gehaald. En die bron is zwaar verontreinigt.

  Dan, bestaat er dan op aarde wel een ware christelijke geloofsrichting?
  Ik heb er geen gevonden! Is dat dan een vrijbrief om dan maar bij de 1e de beste geloofsrichting aan te sluiten? Dat mag u zelf bepalen.
  Ikzelf behoor niet meer toe aan een kerk, en onderzoek zelf vanuit de Bijbel. Ben Katholiek opgevoed,en neig nu richting hervormd, met de mensen die ik zie en lees op internet die dit deze richting aanhangen, heb ik de meeste overeenkomsten.

  Ja deze wereld heeft een christelijk sausje, maar daaronder…..pfffff. Kijk maar naar de rkk waar ik toe behoorde. Men leest daar bv. geen Bijbels, en men heeft de 10 geboden aangepast, en de paus roept op tot een 1-wereldregering en 1-wereldgeloof (van satan).

  Dus ja, ik snap hoe moeilijk het is als je meer kennis wilt hebben van de Bijbel, en je niet het kaf van het koren voor jezelf kan scheiden. De enige methode die ik heb is onderzoek en onderzoek en onderzoek zelf. Onderzoek waar de geloofsrichtingen van elkaar verschillen, daar kan je heel veel van leren!

 21. En daar hebben we het weer zoals Ramshoorn teksten die verdraait worden. Zonder bewijs uit de bijbel.
  Op de site gods naam.be kan je met foto,s effectief zien dat ze uit de bijbel komen. Zelfs van 300 jaar oud.
  Zelfs met foto’s uit kerken.
  Er zijn er altijd die dit gaan ontkennen .

 22. @Dirk

  U blijft erg onduidelijk, u beschuldigt in principe iedereen hier op het forum als zijnde een soort van dwaalleraars en komt vervolgens met vreemde antwoorden over de naam van God. Als u Jehova Getuige bent, dan snap ik uw antwoorden beter, want zij hangen erg aan de naam Jehova en vinden hun eigen vervalste Bijbel de enige ware Bijbel. U heeft het ook telkens over de juiste religie, dat kan ik beter plaatsen als u Jehova Getuige bent. Als u dit niet bent, dan geeft u gewoonweg erg vreemde en onbegrijpelijke antwoorden.

  Nog steeds snap ik niet wat u heeft tegen de naam Heer en Here, daar geeft u ook geen antwoord op, tenzij u Jehova getuige zou zijn, dan snap ik het en dan moet Nimue en iedereen juist gewaarschuwd worden voor deze religie.

 23. @Dirk
  en vooral ook @Nimue

  ´En stel zonder verplichting dan vast of uw de juiste religie hebt gevonden of niet.´

  Als er iets is wat Nimue niet zal vinden, is het de juiste religie. Sterker nog ik raad af om een religie te volgen, want een juiste religie bestaat niet. Religie is bedacht door de mens en omvat vaak een leeg vat wat mooi gemaakt wordt met allerlei symbolen, leerstellingen en rituelen. De enige die je hoeft te vinden is de Here Jezus Christus, ook de enige die geheel boven iedere religie staat.

 24. Wie geïnteresseerd is in de Namen van de God van de Bijbel, de God van Israël, kan op deze site vele antwoorden vinden:

  https://www.amen.nl/artikel/1512/de-namen-en-titels-van-de-schepper-in-het-oude-testament

  Gen. 17:1 God, de Almachtige EL SHADDAI
  Gen. 14:18 God, de Allerhoogste EL ELYON
  Gen. 21:33 Eeuwige God EL OLAM
  Jes. 9:5-6 Sterke God EL GIBBOR

  Gen. 2:4 HEERE God JHWH ELOHIM
  Gen. 15:2 HEERE Heere JHWH ADONAI
  1 Sam. 1:3 HEERE van de legermachten JHWH SEBAOT
  Andere samenstellingen van namen

  Deut. 33:27 De God van ouds af ELOHIM QEDEM
  Jes. 30:18 De HEERE is een God van recht JHWH ELOHIM MISHPAT
  Neh. 9:17 God, Die menigvuldig vergeeft ELOHIM SELIKHAH

  JHWH/God is een relationele God. We lezen 800x in de Bijbel dat Hij Israels God genoemd wordt, Ook lezen we 5x in het Oude Testament dat Hij zich de God van Abraham-Isaak en Jacob genoemd wordt. Dat lezen we Ook 5x in het Nw. Testament.

  Dit In tegenstelling met Allah, de god van de Koran, de god van de islam, die geen land en geen eigen volk heeft.

  De Koran vertelt dat Allah god is en Mohammed zijn profeet.

  Mohammed wordt slechts 4x bij name in de Koran genoemd.

  Isa/Jezus wel 93x. Maar laat u niet in de war brengen.
  Isa/Jezus wordt in de Koran als een moslim beschreven die op de dag des oordeels alle christenen doodt en alle kerken verwoest.

  Jeruzalem wordt niet 1x genoemd in de Koran in de Bijbel wel 800 keer.
  Zie Psalm 48, 132 en 135 en Mattheus 5:35…Jeruzalem de Stad van de grote Koning. Zie ook Openbaring 14 en 19.

 25. Beste Nimue,
  Idd.
  Ga nu op zoek naar het volk die zijn naam draagt ,doe een onderzoek of zij de waarheid zeggen en neem dan uw beslissing.
  Dit kan u niet op uw eigen doen. Vraag een bijbelstudie aan. En stel zonder verplichting dan vast of uw de juiste religie hebt gevonden of niet.
  Succes

 26. P.s @Vlokje
  690, volgens google + of – 2. Wel logisch bedacht 1335 chappeau!

  10 dagen geld voor Smyrna, niet Filadelphia

  Afstand = tijd 2520 niet 2025
  2025 -/- 3 1/2 =2021 en niet .. april 2022

  Als het simpel is waarom kost het dan jaren?
  Toch heel interessant.
  Durf je het aan, of is het paarlen voor de zwijnen?

 27. Nimue. Ik snap ook niet alle berichten en dat hoeft ook niet. Ik leer vooral veel van de persoonlijke verhalen en de reacties daarop. Ik volg vervolgens alleen de mensen die in hun reacties vanuit hun hart spreken, met de Bijbel in de hand. Omdat dat bij mij past.

  3 voorbeelden om aan te geven wat ik bedoel.
  U vraagt: “Maar wellicht heb ik dat niet goed gedaan? Hoe merk je bijvoorbeeld dat je de heilige geest hebt toebedeeld gekregen? en krijgt vervolgens deze reactie: “Als je op zoek bent om God te leren kennen en advies zoekt ,dan zit je op de verkeerd forum.” Is dat een antwoord op uw vragen? U twijfelt en deze persoon zegt als het ware: “je doet het niet goed, want je hebt niet het juiste platform gekozen”. Voelt dit als een antwoord van liefde, een antwoord dat (een kind van) God u zou geven?

  U vraagt: “Zou u iets specifieker kunnen zijn?” en krijgt vervolgens deze reactie: “Waarom zou God geen naam hebben ? In de oude geschriften kwam deze 7000x voor.” Is dat een antwoord op uw vraag?

  U vraagt “En hoe gaat het met bidden?” en krijgt hierop deze reactie: “Bidden mag je zien als spreken tot God en dat kan gewoon in je eigen woorden, Hij ziet het hart waar het uit voort komt.” en “Twijfel over de manier van bidden is erg herkenbaar. Maar juist dat maakt het wel tot een persoonlijk gebed. Jezus zegt zelf in Mattheus 6:5 dat je je moet terugtrekken in je eigen huis. Hierbij geeft Jezus al aan, dat bidden iets zeer persoonlijks is.” en “Werp uw bekommernis op de Heere. Hij zal voor u zorgen. Ps.55:23” Zijn dat antwoorden waar u naar zocht, die u begrijpt, zodat deze u verder helpen?

  Mijn tip: laat u niet misleiden, want er zijn nu eenmaal mensen die zich niet alleen voordoen als herder, maar zich ook voordoen als de enige op deze site op wie u kunt vertrouwen (met bijvoorbeeld deze zin: “laat je niet leiden door blinde herders”). Lees desnoods alle berichten nog eens en ga op uw gevoel af. Er zijn veel mensen op deze site die anderen graag de weg willen wijzen of samen met u het juiste pad zoeken (zoals ik).

  Aan de vruchten zult u de ware religie herkennen. Een heel belangrijk kenmerk van Christus’ ware discipelen is de liefde die zij onder elkaar hebben. Jezus zei: „Hieraan zullen allen weten dat gij mijn discipelen zijt, indien gij liefde onder elkaar hebt” (Johannes 13:35).

 28. Ps @key
  Zo ging mijn zoektocht

  (Als kind van 9 zag ik al dat Jezus op een andere dag ging als onze familie)
  Een kind snapt het en jezus was 12 jaar oud toen hij de tempel geleerden onderwees, waarom? omdat de materie zo simpel is.

  Ik ben dus wel opzoek gegaan naar welke dag en uur
  Toen ik overtuigd was van dag en uur,
  dacht ik misschien een maand of seizoen is ook wel handig en weer werd ik beloond, jaartal te veel gevraagd, in mijn ogen nu niet meer

  Nu nog een plaats van ontmoeting, jaren gezocht het stond vlak onder mijn
  neus

  Xander kan dat beamen in mijn groei, mijn zoektocht is hier bij Xander begonnen

 29. Beste Dirk,

  Dank. Volgens mij bedoelt u o.a. exodus 3 vers 13? Uit de statenvertaling met kanttekening:

  Gods Verbondsnaam
  13 Toen zeide Mozes tot God: Zie, wanneer ik tot de kinderen Israëls kom en zeg tot hen: De God uwer vaderen heeft mij tot ulieden gezonden, en zij mij zeggen: Hoe is Zijn Naam? wat zal ik tot hen zeggen?
  14 En God zeide tot Mozes: 18IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL. Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden.

  18 Anders: Ik ben Die Ik ben, of: Ik zal zijn Die Ik was, komende in den grond overeen met den Naam Jehovah. Dit betekent, dat God, Die Mozes zond, eeuwig is in Wezen, getrouw in Zijn beloften, en almogend in derzelver uitvoering. Vgl. Hebr. 13:8. Openb. 1:4, 8; 16:5. verwijsteksten

  15 Toen zeide God verder tot Mozes: Aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: 19De HEERE, uwer vaderen God, de God Abrahams, de God Izaks en de God Jakobs, heeft mij tot ulieden gezonden; dat is Mijn Naam eeuwiglijk, en 20dat is Mijn gedachtenis 21van geslacht tot geslacht.

  19 Zie Gen. 2 op vers 4. verwijsteksten
  20 Alsof God zeide: Bij dezen Naam zal men Mijner altijd gedachtig wezen. Zie Ps. 102:13; 135:13. Hos. 12:6. Anders: dit is Mijn gedenkteken te allen tijde. verwijsteksten
  21 Hebr. tot geslachte des geslachts.

  De naam van de heer is volgens mij JHWH, Jahweh, Jehovah?

 30. “Kerken hoeven geen coronapas te gaan gebruiken; iedereen mag naar binnen. Wel krijgen ze het advies in de kerk ‘op gepaste afstand’ van elkaar te blijven. Dat is de uitkomst van een overleg dat vrijdagmiddag plaatsvond tussen minister Grapperhaus (justitie en veiligheid) en de 31 kerkgenootschappen verenigd in het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO). Juridisch staan kerken buiten de coronawet: de overheid kan hen niet verplichten aan kerkgangers toegangsbewijzen te vragen. Van die ruimte maken de kerken gebruik: eerder liet bijvoorbeeld de Protestantse Kerk in Nederland al weten dat de coronapas zich niet verdraagt met het principe dat in de kerk iedereen welkom is.”

  Bron: https://www.trouw.nl/religie-filosofie/de-kerken-kunnen-weer-vollopen-en-de-anderhalve-meter-wordt-ingeruild-voor-gepaste-afstand~bd331743/

 31. Nimue,
  Waarom zou God geen naam hebben ? In de oude geschriften kwam deze 7000x voor.
  Waarom zouden we hem niet mogen gebruiken zijn naam als hij hem 7000 x heeft laten opschrijven.
  In 59 verschillende soorten bijbels van het jaar 1589 tot 2008 komt Gods naam voor.
  Waarom is het belangrijk dat we deze kennen ? Rom 10 vers 13.
  Wie heeft er geen naam?
  Hoe kunnen we nu een band krijgen met iemand die we niet bij naam kennen
  Onze vader uw naam worde geheiligd . Als je hem niet kent, hoe kan je deze dan heiligen?
  Enkele vraagjes om over te mediteren

 32. Beste Dirk,

  U schreef dirk schreef:
  18/09/2021 om 6:50 am
  Nimue,
  Je kan het ook vinden op godsnaam. Daar kan je historische bewijzen vinden.
  Doe een zelf onderzoek , laat je niet leiden door blinde herders en kies dan voor het smalle pad die naar het leven voert. De tijd is kort geworden
  Mvg
  Dirk

  Wat bedoelt u hiermee? Ik begrijp hier niets van 🙁
  Ik lees ook op andere sites, niet alleen op dit forum maar begrijp niet wat u hiermee bedoelt. Zou u iets specifieker kunnen zijn?

 33. @Dirk

  U antwoord naar Nimue vraagt om nadere uitleg. Houd er rekening mee dat Nimue zoekende is en tips en advies vraagt. Als u zegt dat zij een Bijbel moet zoeken waar de naam van God wordt genoemd, dan kan ik me voorstellen ze het niet begrijpt. Ook ik begrijp u niet. Iedere Bijbel noemt God, God en wat is mis met Heer of Here? Tenzij u stuurt op de bijbel voor Jehova getuigen, snap ik niet wat er mis is met een Bijbel waar God ook Heer wordt genoemd? God heeft immers vele namen.

 34. Aan Dirk. Ik heb met belangstelling de berichten op deze site gelezen. Mij is o.a. het volgende opgevallen. U geeft in een van uw berichten aan: “Geen Heer of here of ik weet niet wat want deze benoemingen zijn titels die de mensen geven aan God”. En vervolgens noemt u Psalm 83:18. In meerdere bijbels staat bij Psalm 83:18: “Mogen zij weten dat U alleen, wiens naam de HEER is, zijn de Allerhoogste over de hele aarde.”

  In andere bijbels staat: ” opdat de mensen weten dat u, wiens naam alleen JEHOVAH is, de allerhoogste bent over de hele aarde.” Ook in deze bijbels komt zowel God als Heer voor.

 35. We zijn veel sterker dan we denken
  Wij zijn veel sterker dan zij denken

  Zij liegen en bedriegen
  Zij zoeken onze grenzen op
  Zij proberen ons tot slaaf te maken
  Met belastingen en hoge prijzen

  Wij dragen de lasten en blijven doorgaan
  Wij blijven de stress volhouden
  Wij blijven vertrouwen hebben
  Wij streven ernaar om goed te zijn

  Wij zijn sterker dan wij denken
  Wij zijn sterker dan zij denken

  Zij zorgen voor verdeeldheid
  Zij sluiten ons op
  Zij ontzeggen ons onze rechten
  Zij spugen ons uit

  Zij hebben, wij zijn
  Zij zijn broos, wij niet
  Want wie veel heeft heeft veel te verliezen.
  Wie veel is, verliest niets.

  Wij zijn sterker dan wij denken
  Wij zijn sterker dan zij denken

  Want wij zijn kinderen van GOD

 36. Nimue,
  Je kan het ook vinden op godsnaam. Daar kan je historische bewijzen vinden.
  Doe een zelf onderzoek , laat je niet leiden door blinde herders en kies dan voor het smalle pad die naar het leven voert. De tijd is kort geworden
  Mvg
  Dirk

 37. Beste Nimue,
  U dient op zoek te gaan naar een bijbel waar Gods naam gebruikt word.
  Uw naam worde geheiligd. Geen Heer of here of ik weet niet wat want deze benoemingen zijn titels die de mensen geven aan God.
  Vraag in je gebed of je hen mag leren kennen bij zijn zuivere naam.
  Fijne zoek tocht
  Ps. 83 vers 18. .
  Door te zoeken in verschillende bijbels ,zult u vinden.

 38. @key
  Excuses aanvaard

  Beste key
  Dat je mij niet snapt dat kan ik heel goed begrijpen

  Jij ziet het als christen van de christelijke kant
  Ik zie het als christen van de joodse kant
  Kompleet ander blikveld

  Jij zoekt niet naar dag of uur van terugkomst omdat Jezus volgens jou als een dief komt
  En Ik denk dat Jezus al gezegd heeft wat, waar een wanneer
  En ik snap dat het mensen lichtelijk irriteert dat ik Jezus eerste aanwijzing,
  Dat hij als een dief komt in de wind geslagen heb.

  Maar ik heb ook teksten gevonden die mij motiverden om toch verder te zoeken, Jezus zegt daarover, dat ik mijn kennis daarover moet delen met mijn broeders en zusters

  Ik wil niemand een idee opdringen, maar ik wil toch een geluid laten horen die ik nergens anders van niemand anders hoor, terwijl het best wel hoopgevend is om dag en uur te weten

 39. @Vlokje, ik krijg een slecht gevoel over je antwoord aan mij.
  Dat ik je niet snap kan geheel ook aan mij liggen.
  Misschien ben ik te drukkend en nadrukkelijk aanwezig de laatste week.
  Het is niet mijn bedoeling je mond te snoeren! En ik ben bang dat ik dat toch deed. Daarvoor bied ik dan mijn excuus aan!!
  Jij hebt alle recht om hier op dit forum te reageren en/of vragen te stellen, net als iedereen.

  Trek het je niet aan als ik zeg dat ik je niet begrijp, dan zijn er vast nog anderen die zeker wel begrijpen wat je bedoelt te zeggen/vragen. Hoop ook dat ze meelezen en op jouw reageren!!
  Sorry Vlokje. Ik moet ook nog steeds een hele hoop leren in het omgaan met mijn medemens. Vergeef me.

  Allen: Dank voor uw openhartigheid. Er is veel lijden en eenzaamheid te lezen. De mens is niet geschapen dit complexe leven in eenzaamheid te dragen. Draag elkanders lasten, breng elkander voor het aangezicht van God in uw binnenkamer. Ziet hoe goed en lieflijk het is als kinderen Gods te samen wonen, want daar gebied de Here zijn zegen. Wonen in dit opzicht betekent zorg dragen en betrokkenheid voor elkaar.Die intentie is hier zeker aanwezig. En dat is ook het doel van het Geloofsforum.
  Mvg. Mod

 40. @Beste broeder Michaël.
  Dank u voor uw hartverwarmende reactie.
  Ik wil wel even duidelijk maken dat ik geen held ben hoor, ik ervaar het als een strijd.

  Het heeft me wel veranderd, zoals de dankbaarheid bij het ’s morgens wakker worden tot heel bewust alles meemaken.
  Als je je leven onder controle hebt dan is overgave aan Jezus best moeilijk. Hoe graag willen we Hem niet in ons leven binnenlaten maar eigenlijk willen we zelf bepalen hoe ver Hij mag gaan… We willen de dingen in het leven blijven vasthouden. Kunnen we oprecht tegen Jezus zeggen: ‘hier ben ik, gebruik me maar’, ‘trek uw plan maar met mijn leven’?

  Wanneer je afhankelijk van Hem bent geworden wordt het gemakkelijker, je moet de dingen dan wel loslaten, dan merk je ook dat Hij daar echt iets mee doet. Er komt dan iets kostbaars voor terug wat je nooit uit eigen kracht had kunnen bereiken.
  Misschien is daarom lijden kostbaar voor God?

  Key schreef hier dat hij vaak ‘niets’ ervaart van God (ik hoop dat ik het goed samenvat in 1 enkele zin). Dit had ik ook, het is zo herkenbaar, ik ben ook wel eens boos op God geweest omdat Hij niet antwoordde op mijn verzoek (…) Ondertussen vergeten we heel gemakkelijk alle zegeningen en gebeden die wél zijn verhoord. En vinden we vergeving vanzelfsprekend, vaak totaal voorbijgaand aan welke prijs dit heeft gekost (het onschuldige bloed van Jezus).

  Zou het ervaren van God te maken kunnen hebben met onze dankbaarheid, overgave en schoonschip maken met je verleden (zonden bij Hem brengen en er uit bekeren). En een verlangen naar Hem? Ook lijkt het me goed om te begrijpen waar we van gered zijn en welke prijs Jezus voor ons heeft betaald. Dan komt Zijn liefde binnen, Zijn kracht en verdwijnt twijfel.

  Sorry Beste Key, je schreef dat het niet de bedoeling was om op jouw tekst te reageren, ik deed het toch omdat het zo herkenbaar is.

  Gods zegen en groet van Albert.

 41. @Key
  Dank voor moeite om je bericht te schrijven

  Oké dan laat ik het hier bij
  Groet vlokje

 42. Van de organisaties sdok.nl
  Camera-inflatie
  Voel jij je weleens bekeken? Gefeliciteerd!

  https://www.sdok.nl/verhalen-nieuws/camera-inflatie

  Als je eten bestelt, even met je buren praat of – jawel – als je naar de kerk gaat. Op steeds meer plekken kijken de ogen van de Chinese Communistische Partij met je mee. Inmiddels zijn er zo’n 580 miljoen beveiligingscamera’s, één voor elke twee inwoners.

  Deze digitale ogen zijn er niet voor de sier; de afgelopen drie jaar zijn ze gebruikt om zo’n 1,5 miljoen minderheden gevangen te zetten. Met argusogen zoekt de overheid naar wetsovertreders. En laten nou net volgelingen van Jezus in deze groep vallen… ‘Fundamentele christelijke activiteiten’ zoals samenkomsten en het geven van christelijk onderwijs aan kinderen, zijn verboden en kunnen genoeg zijn voor een arrestatie.

  Ik kan mij de beklemming, de onzekerheid en de vragen zo goed voorstellen! Zal ik gewoon stiekem geloven? Zal ik voortaan kerkdiensten thuis volgen, digitaal bijvoorbeeld? Zal ik in het openbaar niet meer over Christus spreken? Zal ik…

  “Zal ik gewoon stiekem geloven?”

  Een christelijke leider uit China vertelt hoe hij met deze onzekerheid omgaat. Hij bemoedigt zijn gemeente steeds met deze woorden: “Natuurlijk kijkt de overheid met je mee. Weet je, ze luisteren zelfs naar wat je thuis zegt. Verbaas je daar niet over. Zorg ervoor dat zij zien wat een ware discipel van Jezus Christus is.”

  Scherpe woorden die mij, een Nederlandse man, even een ander perspectief laten zien. Ik word nergens geroepen tot een veilig en gerust leven of tot een minimalisering van de risico’s. Ik ben door Christus geroepen om Hém te laten zien. Gewoon als ik een patatje mét haal of met mijn buren lach. Ook – of juist – als andere ogen meekijken.

 43. De Heilige Geest is een reine Geest, en Zij staat tegenover het vlees.Zodra de Heilige Geest in mij komt wonen zal Zij mij de zonde in mijn vlees aanwijzen. Erken ik die zonde dan is er verlossing mogelijk van die zonde door een krachtig NEE tegen die zonde te zeggen ( dan voldoe ik dus niet aan het beheren van het vlees ) en door daar in te volharden zal de kracht aan deze zonde worden ontnomen en zal zij sterven. Dat is heiligmaking. En dat is een weg die een ieder kan gaan die zijn hele leven overgeeft aan Hem, en niets meer in eigen kracht wil doen

 44. @ Key: 5:45 pm. Wat de Opname van de Gemeente betreft, ook ik sta daar achter.

 45. Weet je Vlokje, het is geen onwil van mij om met je te praten of te discussiëren.
  Maar ik lig gewoon niet op een lijn met je, ik snap je gewoonweg niet. Ik volg je niet.
  En dat had ik ook met je eerdere opmerkingen.

  In beeldtaal: ik sta met mijn voeten op de aarde, en het lijkt wel alsof jij voor mij zweeft.
  Ik heb ’t idee dat jij iets wilt lezen wat er niet staat in de Bijbel.
  En dat is echt niet kwaad bedoelt van mij.

  Ik wil die tekst wel uitleggen, het is trouwens Openb. 3:20, maar ik denk dat het niet aan bij je zal komen. Net zoals dat andersom voor mij geld. Maar goed, ik waag 1 poging.

  Openb. 3 gaat over de 3 laatste gemeenten, oftewel de 5e , 6e en 7e gemeente.
  Lees eens de tekst over de 6e gemeente, Philadelphia. Die gelovigen uit deze gemeente zullen worden gered uit de Ure der verzoeking, oftewel de grote verdrukking. Ik denk dat hier de opname mee bedoelt wordt. Getuige ook de tekst met de geopende deur, die ook weer terug komt in Openbaring 4:1
  En er staat ik zal hem maken tot een pilaar in Mijn tempel, let dan op, dat dit dan weer symbolisch is bedoelt! Natuurlijk maakt God van de gelovige geen stenen pilaar, de gelovigen van deze gemeente zijn die pilaar. Op de Rots, wat Jezus is, wordt het Hemels Jerusalem gebouwd. En de gemeenten zijn daar ook een onderdeel van, in dit bouwproces. Vandaar de benoeming van pilaar.

  De 7e gemeente laodicea is de eindtijdkerk. De opname is dus dan al geweest in de 6e gemeente.
  Deze mensen in deze laatste gemeente zijn als lauw water wat God uitspuwt daar lauw water bij Hem niks toevoegt als je dorst hebt. Koud water is verkwikkend en heet water kan ook lekker zijn. Het is een en al symbooltaal!

  Welnu, dan komen we aan bij uw vers 20. Dit heeft een verwijzing naar Hooglied 5:2 Hoe kom ik hierbij? U kan het vinden als u bv. de pc aanzet, statenvertaling bij google intypt en dan deze statenvertaling openen en u drukt op kanttekeningen, en daarna zoekt u Openb. 3 op.
  Daar kan u alles vinden wat ik u net gezegd hebt.

  In dit vers 20 komt Jezus aan bij de symbolische deur van de mens: namelijk het hart. Hij klopt symbolisch op die deur van dat hart van de mens. Doe jij die deur niet open of je opent en sluit de deur weer, dan komt God niet in je hart. Die keuze heeft de mens zelf dus!!!
  Open jij die deur wel, dus jij bekeert je, dan komt de Heilige Geest in je wonen, want die woont bij een gelovige in het hart. Dus ja, de eindtijdgelovige kan zich nog bekeren! Zodat die gelovige gered kan worden, ook al zal hij lichamelijk sterven.
  Die oren heeft die hoore.

 46. Beste Dirk,

  Uw schreef op
  17/09/2021 om 5:38 am
  Nimue,
  Als je op zoek bent om God te leren kennen en advies zoekt ,dan zit je op de verkeerd forum.
  Hier zet iedereen zijn overtuiging naar zijn eigenhand en geeft zijn eigen uitleg op bijbelteksten.
  Hier denkt iedereen dat ze worden gered door een opname.
  Math. 7 vers 21-23.
  Aan de vruchten zult u de ware religie herkennen

  Wat raad u mij aan?

 47. Harold, Albert en Key, hartelijk dank voor de genomen moeite om mij te beantwoorden. 🙂

  Hartelijke groet,

 48. @ Albert 16/09/2021 om 1:48 pm

  Beste broeder Albert,

  Ik las nu net pas uw uw schrijven aan Key. Ik ben zeer onder de indruk over hetgeen u schreef. U had al een keer ‘zijdelings’ aangegeven dat uw persoonlijke situatie u dichter bij De Heer had gebracht. Nu u daar iets meer over vertelde heb ik nog meer bewondering en respect voor u gekregen. Ik zal voor extra moed en kracht voor u bidden, en vragen of De Heer u bijstaat, en uw pijn wilt verlichten. Ik wens u heel veel sterkte met alles. En wil u nogmaals bedanken voor ‘al’ uw bijdragen op dit Forum. Houd moed.

  Hartelijke groet en een PowerHug,

  Michaël

 49. aanvulling op mijn vraag
  Of moet je de tekst letterlijk nemen? dan gebeurt het precies zo als jezus als gezegd heeft
  het boek openbaring is wel een inkijkje van jezus naar de toekomst

  (ps volgens mij als de tekst ook letterlijk worden genomen zijn er minder misverstanden onder de lezers of zie ik dat verkeerd?)

  dat is na mijn gevoel jezus letterlijk op zijn woord geloven,
  dan moet de vriendschap band wel groot zijn, als je je vriend op zijn woord gelooft,
  zeldzaam deze dagen

 50. @Nimue,

  Ik vind je vragen die je stelt, over de Helige Geest en of je het wel goed doet in gebed best wel interessant, ik kijk dan ook uit naar antwoorden van andere forumleden.

  Ikzelf geloof dus in Jezus Christus. Ik geloof dat de Bijbel Zijn geïnspireerd Woord is.
  Valt je iets op? Er staat – geloof- in mijn tekst.

  Ik praat met een God die ik niet zie, niet voel, niet ruik, niet hoor. En dus eigenlijk is het maar raar dat ik tot zo’n God praat. Wie wil daar nu zijn energie in steken in een denkbeeldige vriend, die je niet ervaart?

  God zegt: “Ik kom in je hart wonen als jij voor Mij de deur opent”. Nou, mijn deur van mijn hart staat wagenwijd open, maar ook in mijn hart ervaar ik Zijn inwoning niet.

  En oh ja, er zijn zeker mensen die God wel ervaren, ik heb er van gehoord en gelezen. Blijkbaar werkt God zo niet bij mij op die manier. Of……, ik ben knetterdoof/blind voor Zijn aanwezigheid. Of…., ik doe iets niet goed. Ik weet het niet.Dus ik snap zeker je vraag hierom.

  Doch Zijn Woord zegt: 1 Joh. 5:14 Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, in de zekerheid dat hij naar ons luistert als we hem iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil.

  En dat geloof ik! Punt uit. Dus middels geloof praat ik met God, in de zekerheid dat Hij mij hoort.
  En ik vertrouw erop dat Hij er mee aan de slag gaat met mijn gebed/smeking.

  Maar……., wil dat zeggen dat God op de manier antwoord en mijn vraag vervult op mijn manier, zoals ik het wil?
  Nou ik kan je vertellen, en als je me eerder hebt gelezen weet je het, God kan ook totaal doof zijn voor mijn gebed. En dan staat er geschreven: Geen één vader geeft toch zijn zoon een steen als hij om een brood vraagt? Ja ja, denk ik dan, leuk geschreven maar God verhoort mij niet.
  En ik weet van anderen dat God dat niet alleen bij mij doet. Er zijn vaker mensen met onverhoorde gebeden. En dan sluipt er iets in van geloofstwijfel. Want God zegt nog meer: je moet vragen in de naam van Jezus Christus, of God je iets wilt geven. Want je kan niet iets vragen waar Jezus niet achter staat. Vraag ik iets waar Jezus niet achter staat?

  Ik loop nu tegen de 60 en mijn geloofsleven komt met ups en downs. Vaker downs dan ups.
  Zou je constant krijgen van een Vader in de Hemel waar je om vraagt, dan is het makkelijk geloven! Maar wat is dat geloof waard? Is dat op de rots gebouwd en blijft het staan bij storm/tegenslag?

  Zo staat er in de Bijbel: vraagt wat gij maar wilt en het zal u geworden. Nou, blijkbaar is mijn geloof niet zo groot, want heel vaak heb ik om iets gebeden wat toch echt niet is verhoord, in tegendeel zelfs. Waar het aan ligt? Het zou zomaar aan mij kunnen liggen en/of misschien heeft God een andere bedoeling, ik weet het echt niet.

  Wat ik met bovenstaande bedoel te zeggen is: De relatie met God is er net een als een relatie tussen man en vrouw. In het begin is alles prachtig, het is als een sprookje. Zo ook als je God net leert kennen. Maar eenmaal getrouwd, dan komen de eerste barstjes/scheurtjes. Het huwelijk is niet zoals eerst zo prachtig voorgesteld. Het is keihard werken, met soms ruzie en soms zelf echtscheiding, iets wat ze tijdens hun trouwen verwacht hadden dat dat hen niet zou overkomen.

  Ja, als je eenmaal God jouw leven hebt gegeven, dan is God echt niet altijd die suikeroom (zoals Esther van dit forum dat verwoordde). God snijd soms dingen bij je weg wat je echt niet wil, en dat kan erg veel pijn doen. Maar…. Hij doet het altijd ten gunste van jou! Maar zie dat maar eens te beseffen als je daar middenin zit in rouw/nood. Dan moet je volledig op Hem vertrouwen, en ook dat is niet altijd gemakkelijk!

  Heb in mijn vroegere leven wel eens deals gesloten met God, als ik dat ga doen (nog beter mijn best om die ene zonde niet meer te doen), dan wil ik dat U dit voor mij doet. Maar zo werkt God ook niet. En meestal faal je toch op termijn als je iets voor God wilt doen, want Hij moet het doen voor jouw. Niks heeft waarde als je uit eigen kracht werkt voor Hem.

  En ja, ik heb zelfs God om zoiets verlaten omdat Hij me niet gaf wat ik zo graag wilde. Maar kom toch elke keer weer bij Hem terug, want naar wie moet ik anders, naar satan?
  En zo groeit en breekt je geloof.
  En ik ben er nog lang niet. Tijdens het opzoeken van een Bijbeltekst kwam ik er weer zo 1 tegen, die ik niet navolg: Bid ten alle tijde, bid onophoudelijk. Hmmm, foutje sorry God!
  Zal ik ooit klaar komen en voldoen aan Uw eisen God, in dit leven? Ben bang van niet, want de wil is er wel, maar het vlees is zwak. Wie kan mij redden? Antwoord: Jezus Christus!

  En met bovenstaande verhaal geef ik ’n stukje inkijk in mijn geloofsleven als antwoord op de vragen van Nimue. Het is niet mijn bedoeling dat men nu op mijn tekst gaat reageren en geen antwoord geeft aan Nimue! Zoals gezegd, ik ben ook zeer benieuwd naar uw antwoorden naar Nimue!

 51. @Nimue

  Twijfel over de manier van bidden is erg herkenbaar. Maar juist dat maakt het wel tot een persoonlijk gebed. Jezus zegt zelf in Mattheus 6:5 dat je je moet terugtrekken in je eigen huis. Hierbij geeft Jezus al aan, dat bidden iets zeer persoonlijks is. Het is een gesprek tussen jou en God. Hij verwijst hiermee direct naar een voorbeeld hoe je het niet moet doen, namelijk op elke straathoek, uitgebreid in de synagoge (kerk) om dat aan anderen te laten zien dat je heel vroom bent.

  Hoewel je soms best twijfels kunt hebben over hoe jij bidt, moet je je daar niet teveel zorgen over maken. Dit zou er zelfs voor kunnen zorgen dat je je alleen maar met de vorm bezighoudt en dat is niet de bedoeling. Het belangrijkste bij het gebed is de intentie. Dus bid jij met goede en oprechte intenties, dan maakt het helemaal niet uit of je gebed er met horten en stoten eruit komt. Jezus begrijpt je en een dergelijk gebed is meer waard dan de vrome in het openbaar goed sprekende bidder.

  Je vraagt een belangrijke vraag: namelijk hoe je merkt dat je de Heilige Geest hebt gekregen? Dit is een lastige, want voor meeste mensen is dit niet iets wat heel merkbaar is. Voorwaarde is wel bekering en je geloof in Jezus Christus. Het feit dat je om een Bijbel vraagt, dat je de Bijbel wilt lezen, kan al een teken zijn van de Heilige Geest. De Geest zorgt er namelijk voor dat je ´honger´ krijgt naar het woord. Je wilt alles weten en je voelt je gelukkig dat je de Here Jezus mag leren kennen. Het is niet zo dat als je de Heilige Geest ontvangt, je ineens grote wonderen doet of een grote evangelist wordt. Uiteraard kan dit wel, maar let ook op de kleine tekenen. Het belangrijkste is dat je Heilige Geest jouw merkteken is, dat je eigendom bent van Jezus Christus.

 52. Nimue,
  Als je op zoek bent om God te leren kennen en advies zoekt ,dan zit je op de verkeerd forum.
  Hier zet iedereen zijn overtuiging naar zijn eigenhand en geeft zijn eigen uitleg op bijbelteksten.
  Hier denkt iedereen dat ze worden gered door een opname.
  Math. 7 vers 21-23.
  Aan de vruchten zult u de ware religie herkennen

 53. Ben ben benieuwd hoe jullie de volgende tekst lezen
  Ik zie uit naar jullie bevindingen en een positieve discussie
  Openbaring 3 vers 10
  Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

  Ik denk dat hier over het heilige avondmaal gesproken wordt, (en daar is een exacte tijd voor ) , en dat er een plaats van ontmoeting genoemd wordt.

  Alleen mijn tweestrijd is:
  Wil Jezus hier wat mee aanduiden, dan is het figuurlijk
  Of moet je de tekst letterlijk nemen?

  Mee eens of oneens , ik kijk uit naar jullie reacties

 54. @Beste Key.
  Dank je voor je reactie.
  Zo mooi ben ik innerlijk niet hoor. Ik zeg niet zonder reden dat ik heel veel genade heb gekregen. Jezus heeft wel veel in mijn leven ‘opgeruimd’, en ‘schoongemaakt’, ik weet eigenlijk geen juiste woorden om dit goed uit te leggen. Ja, genade dus en een nieuw leven gegeven. Als er iets mooi in mij is dan ben ik dat niet maar is het Zijn werk.

  In ieders leven komen er dingen op je pad. Ik denk dat er drie manieren zijn om het te benaderen.
  1 als een bedreiging, 2 als nieuwe kansen, 3 de Heer heeft er een plan mee en het dient tot groei in Hem.
  Bij die eerste twee ga je zelf aan de slag, die laatste benadering vraagt gebed en lijkt het moeilijkst want dat vraagt overgave. Toch ligt daar het antwoord om alles aan te kunnen.

  @Beste Michaël ;-{> bedankt, maar een excuses is echt niet nodig hoor. Het was mijn eigen ‘bemoeienis’.

  @Beste Nimue, welkom.
  Een NBG51 is prima om te lezen en ook voor studie geschikt. Als je het Engels goed beheerst zou je daarnaast ook de King James kunnen lezen.
  Bidden mag je zien als spreken tot God en dat kan gewoon in je eigen woorden, Hij ziet het hart waar het uit voort komt.
  Betrek Jezus in alles wat er in je omgaat, wat je doet, wat je wilt, wat je denkt enz. Daarmee vraag je Hem om binnen te komen en aan een relatie met jou te bouwen.
  Ik heb een paar tips voor je:

  Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven, neem mijn juk op u en leert van Mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw ziel, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Matt.11:28-30
  Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Spr.3:6, Ps.37:5
  Beveel de Heere uw werken dan zullen uw voornemens gelukken. Spr.16:3
  Werp uw bekommernis op de Heere. Hij zal voor u zorgen. Ps.55:23
  Werp al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. 1Petr.5:7
  Verlustig u in de Heere dan zal Hij u geven de wensen van uw hart. Ps.37:4
  Wees in niets bezorgd, maar laat in alles door gebed en smeking met dankzegging uw verlangens bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. Fil.4:6-7.

  Gods zegen, Albert.

 55. Goedenavond allen,

  Ik ben nieuw hier op het forum maar lees al wel enige tijd mee. :-))en leer hier enorm veel van. Dus aan allen, heel veel dank voor jullie bijdragen :-)))))

  Ik ben ook heel erg zoekende en wil ook graag meer weten/leren en ik las de vraag van Ina over de aanschaf van de bijbel waarop o.a. Michael reageerde 🙂 Dank daarvoor 🙂
  Hebben jullie ook een tip over de aanschaf van de bijbel NBG51 met kanttekeningen? Ik bedoel een studiebijbel met kanttekeningen zodat het voor mij beter te begrijpen is en er ook verbanden gelegd worden naar andere bijbelteksten? (Ben nu aan het lezen in de online Basisbijbel) maar ik wil graag een fysieke bijbel, want stel dat ooit de stroom uitvalt, dan kan ik niet verder lezen…

  Ik heb mij pas kort geleden verdiept om te bekeren en heb het bekeringsgebed gebeden. Maar wellicht heb ik dat niet goed gedaan? Hoe merk je bijvoorbeeld dat je de heilige geest hebt toebedeeld gekregen? En hoe gaat het met bidden? Ik vind dat moeilijk en weet niet goed hoe je moet bidden en naar mijn mening bak ik daar nog niet veel van 🙁 Alle hulp, tips, raad enz. Zijn heel erg welkom.
  Groeten aan allen

 56. Michael.
  Dank voor uw reactie, maar ik moet eerlijk zeggen het raakte mij niet, wat mij wel raakt is dat mensen onterecht/op een verkeerde manier bejegend worden.
  Ik heb veel respect/waardering voor u, we zullen elkaar nog wel eens spreken op deze site

 57. @ Tukker

  Beste Tukker,

  Het spijt mij dat de tirade van QW geheel aan u gericht was. En waarbij er ook situaties voorbij kwamen, die niets met mij van doen hadden. Ik vind dat u, net als Albert een heel mooi liefdevol antwoord heeft gegeven. Ook het antwoord van Key vind ik passend.

  Hierbij wil ik ook mijn excuses aanbieden aan: Albert, Key, Dirk en de Moderator, omdat ook u erbij betrokken werd.

  Ik wens u allen, inclusief QW, Gods liefde en zegen.

  Met een hartelijke groet, Michaël

 58. Zo Albert, jouw schrijven snijdt me in de ziel. Daar word ik stil bij!
  Dat wilde ik je graag zeggen!
  En met die stilte sta ik denkbeeldig naast je. Kan niks zeggen, stilte is het antwoord.

  En ja, toch nog, …. wat knap van je, dat je volhoudt met je geloof in Hem!

  Ik vind dat hier hele mooie (innerlijk) mensen zijn op dit forum! Albert, jij bent er zeker 1 van!!

 59. @wachter 16/9 , 2u16 pm
  Mooie reactie van jou, zo is het ook met mij met vallen en opstaan steeds opnieuw de intentie om niet meer te zondigen.
  Ook een mens met gevoelens en emoties wachtende op de Here.
  Shalom

 60. de grootste vervolging die we straks gaan meemaken is door Christenen.
  degene die geen new age leer willen worden als onverdraagzaam gezien.

 61. @ Key: 10:56 am. Inderdaad, ook ik weet, dat mijn vertrouwen is op de Here Jezus. Dat laat onverlet, dat ik ook mens ben, en gevoelens ervaar. Dat maakt het inderdaad er niet gemakkelijker op. Maar ook mijn intentie is, mijn Redder en Heiland Jezus te volgen, weliswaar, met “vallen en opstaan”. Bedankt voor uw reactie @ Key.

 62. QW,

  Ik heb je hele verhaal gelezen, ik ga het niet allemaal napluizen wat je allemaal geschreven hebt ( had het al gelezen )
  Wat ik proef in je laatste schrijven is een enorme felheid/verbetenheid om om ……. ?? ik weet het niet.
  Zelf denk ik dat er een heel verhaal/emoties achter je reacties ligt/liggen , ik kan het zelf gaan invullen maar dat doe ik niet .
  Mag ik je een ding zeggen : Ga naar de Here God en leg alles bij hem neer, bid ook voor een open mind dat je bereid bent om jezelf eerlijk te zien zoals je bent. Dat is zeker niet makkelijk .
  Toch opnieuw , waar om zeg je niet gewoon sorry op deze site ? Maakt jezelf een stuk vrij en het werkt een stuk openheid naar de anderen toe.
  Voor mij hoef je niet weg te blijven v/d site MAAR wel graag op een respectvolle manier met elkaar omgaan .

  Vr. Groeten Tukker

 63. @Key.
  U haalt het onderwerp ‘lijden’ aan, gerelateerd aan het christen zijn.
  Hierover wil ik wel wat delen uit mijn persoonlijke leven.
  Er ligt een mysterie in lijden dat iets kostbaars heeft, het is ook veel dieper dan ik kan bevatten. Hierbij heb ik het over lijden voor Jezus en niet over lijden als gevolg van eigen domme beslissingen.

  Ik dacht altijd dat alleen sterke mensen lijden zouden kunnen krijgen want de Bijbel zegt dat je niet zult lijden boven je krachten. Zo ging ik er altijd van uit dat het niet iets voor mij zou kunnen zijn, want zo sterk ben ik niet. Maar zo zit dit helemaal niet, het is helemaal anders.

  Door lichamelijke problemen heb ik naar menselijke inzichten waarschijnlijk nog maar een korte tijd. Ik draag daags pijn en dat maakt mij helemaal afhankelijk van Hem. Eerst bad ik steeds voor genezing. Soms werd de pijn zo hevig dat ik me helemaal geen raad meer wist en zelfs in paniek raakte. Daardoor schreeuwde ik het soms uit naar Jezus. En… Hij is een verhoorder van onze gebeden. Ik zag dan dat Hij verlichting gaf en heb zijn aanwezigheid verschillende keren zo intens mogen ervaren. Hij vulde me helemaal met zijn liefde, rust en vrede en dan was de pijn verdwenen. Dan kon ik weer even verder. Het is dan alsof je over water kan lopen. Dat kun je helemaal niet, zelfs niet als het zou moeten. Als je dan je focus op Hem richt, met heel je kunnen en verstand dan kan het wel. Dan loop je over water met je blik op Hem gericht. Zodra je je begint af te vragen van hoe kan dit, dan begin je in het water te zakken. Kijk je dan weer naar Hem kun je verder, kijk je naar je omstandigheden dan zak je weer in het water.

  Deze ervaringen zijn me zo kostbaar dat ik dit lijden er voor over heb, ik heb al verschillende keren verklaard dit niet te willen missen terwijl volledige genezing in de ogen van mensen nog kostbaarder zou zijn. Ik heb nu volledig vrede met mijn situatie omdat het met Hem samen is.

  Het lijden draag je niet uit eigen kracht maar met Hem, en dan heeft het iets heel kostbaars want je merkt dat Hij je boven de situatie uittilt. Je ervaart dan persoonlijk dat lijden iets kostbaars heeft. Zo stel ik me dit ook voor bij lijden onder geloofsverdrukking, zoals sommige christenen meemaken.

  Deze ervaringen delen met andere mensen of met een kerk werkt bijna niet (overigens ben ik ook niet bij een kerk). De meeste mensen kunnen zich er niet in verplaatsten, of misschien faal ik om het goed te kunnen uitleggen. Ik ben dan een vreemde in hun ogen en dan ontlopen ze je maar het liefst omdat ze het niet kunnen plaatsen.

  We zien nu ontwikkelingen in de wereld die in de Bijbel geprofeteerd zijn als eindtijd-tekenen. Dit kan je enorm gaan beangstigen vooral als je ziet dat dit bij je voordeur komt, of zelfs al in je huis of in je leven. Ik zie ook een heel andere kant, als je echt met Jezus in orde bent en je helemaal aan Hem overgeeft dan ga je deze tijden door met Hem. Dat ervaar je dan ook zo, je ervaart dan dat je van Hem afhankelijk bent geworden. Je ervaart dan een permanente rust en vrede. Het gaat dan niet langer om je eigen zelfbehoud maar om Hem. Hij is dan als het ware ‘aan zet’ en dat mag je dan ook zien. En dat heeft iets heel kostbaars want het brengt je dan heel dicht bij Hem. Hij draagt je dan en je hart is dan gevuld met zijn liefde, er is dan geen enkele plaats meer voor angst.

  Doe ik het dan beter?
  Nee, integendeel, ik heb heel veel genade gekregen. Dit opende mijn ogen om iets meer te gaan zien van Wie Hij echt is.

  Broederlijke groet van Albert.

 64. Aan @Wachter maar ook anderen. Ik weet niet of u dat zegt vanuit angst voor wat komen gaat, of dat u het geheel anders bedoelt.

  Als ik over mezelf praat, heb ik een heel jaar in grote angst gezeten, omdat ik ook weet wat er komen gaat. Je ziet het van heinde er verre aankomen. Daar gaat mijn leventje, nu word ik zometeen ook vervolgd net zoals al die andere christenen in moslimlanden en de christenen in de 1e eeuw. En dat ik het zelf met de dood zou kunnen bekopen.

  Heb om me heen gekeken wie mij/ons kon redden, dan was er weer even hoop op bv. advocaat Feulmich, maar die man doet ook niks. Ik heb kranten aangeschreven om de waarheid van het vaccin te onthullen, geen reactie. Heb tegen mensen gezegd het vaccin niet te nemen, ze deden het toch. Heb me depressief gevoeld. Daarna vol met woede over al die leugens die over ons uitgespreid worden. Het was een proces van gevoelens en nu is daar de aanvaarding pas.

  En nu is pas ook het kwartje gevallen op een manier die ik eerder niet begreep. Ik dacht dat ik recht had op mijn leven, maar helaas, het is geheel anders. Ben je een christen en dus volg je Christus, dan geldt dat recht niet voor mij/jou.

  Joh. 20 Gedenk des woords, dat Ik u gezegd heb: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen,….
  en
  Fil. 1:29 Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden;

  Ja, wie wil nu graag lijden? Ik niet! Maar zal dat de reden zijn dat ik Jezus Christus verlaat? Mijn God, sta me bij dat ik/u dat niet zal doen!
  God kijkt zo heel anders aan tegen het lijden, iets wat ik totaal niet snap, maar ik zal Hem daarin toch moeten volgen:
  Rom. 8:18 Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.
  Tegenover dat lijden staat een hele mooie hoop, laat ons die mooie prijs niet ontgaan, en bereidt u voor!

 65. De Jezuieten hebben niet de pre Tribulation Rapture’ bedacht,
  (de opname van de gemeente voor de tijd van Jakobs benouwdheid)

  The Jesuits Did NOT Create The Pre-Trib Rapture!
  Zie video:
  https://www.youtube.com/watch?v=fepeBmiK6NU

  Bryan Denlinger heeft meer dan 60 video’s over dit onderwerp en bewijst zijn punt overduidelijk dat de opnamen een feit is.

 66. QW, u geeft een reactie en zegt dat dit uw laatste reactie wat betreft dit onderwerp. Daar kan ik best inkomen dat het uw laatste reactie was, want eens moet er een punt achter gezet worden. Eens is het genoeg. Dat recht heeft u.

  Wel wil ik dan toch als reactie op uw laatste schrijven, mijn mening geven over u schrijven. Dat recht heb ik. Ook al zal u het niet lezen.

  U blijft oordelen dat wij als die zgn. goede christenen, u zo slecht behandelt hebben. “Zijn dat nu die christenen, geven zij nu blijk van Liefde”,…. ja dat is telkens uw insteek geweest, nu ook weer. Geen excuus van uw kant, en u vergeet passant dat Monique wel haar excuus aan u heeft aangeboden! Dat heet selectief verontwaardigd reageren.

  Ook mijn reactie van toch goed bedoelt, beoordeelt u heel erg negatief, daar ik vroeg of u ergens last van had, of wij u konden helpen. Want ook toen vond ik u erg gefrustreerd, en dus nu ook in u schrijven. Uw gedrag is die van een trol, (als u goed begrijpend leest, en dat kan u, dan zeg ik niet dat u een trol bent) dan bent u degene die dat zal moeten ontkrachtten, maar dat doet u dus totaal niet in uw laatste reactie. Nee u geeft dus weer af op die zgn. goede liefdevolle christenen. Maar het gekke is, dat als ik terug lees, er maar 1 is die niet liefdevol reageert, en dat bent u zelf. Het ontbreekt u totaal aan zelfreflectie, vind ik. Begin nu eens eerst over u rol zelf na te denken, alvorens gelijk naar die ander te wijzen.

  Ik heb ook zo’n soort gelijk akkefietje gehad toen ik net op dit geloofsforum begon met Albert.
  Ik las in zijn woorden een hele negatieve reactie naar mij toe, en dus reageerde ik boos terug. Het was enkel MIJN lezen en INVULLING, dat Albert heel negatief naar mij reageerde.
  Ik had een verkeerde invulling aan de tekst van Albert gelezen en gegeven. Iets wat Albert zo absoluut niet bedoelde. Maar ik weet van mezelf dat dit niet de 1e keer was dat ik zo invul en verkeerd interpreteer. Ja, ik kan als ontvanger van een bericht de ander geheel verkeerd beoordelen, want er zijn 2 mensen met elkaar in gesprek als ontvanger en zender.

  Communicatie is zeer moeilijk, en dat zeker via een forum als we elkaar niet zien. Wat bedoelt de ander nu geheel precies. Heeft u zelf niet gemerkt in uw leven, hoe vaak u de boodschap van een ander niet in zijn geheel begreep, of dat een ander dat niet bij u deed?

  U houd van nadenken en onderzoeken/uiitpluizen. Een niet verkeerd bedoelde vraag: heeft u uzelf al eens 1 keer onderzocht en uit gepluisd? Bent u zonder zonde? Kan u het ook wel is eens verkeerd hebben?

  Als er nu meer mensen zijn die zeggen dat u schrijven niet vriendelijk overkomt, zou u dan niet gaan twijfelen of dat misschien ook zo is?
  En ja, ik zal wel degelijk u als mens missen op dit geloofsforum. Ik hou van mensen die onderzoeken en uitpluizen. Maar dan wel een die ook oprecht naar zichzelf kan kijken.
  En voordat u me afmaakt, dat ik zo als een heilig boontje overkom, ook ik ben dus niet zonder fouten, maar samenleven met anderen gaat alleen als we elkaar recht in de ogen aan kunnen kijken en nemen en geven in die relatie. En dat is werken!!! Keihard werken. Elkaar het leven gunnen wat je zelf ook zo graag wilt.

 67. @QW.
  U schrijft dat dit uw ALLERLAATSTE antwoord is betreffende dit onderwerp en belast vervolgens op onheuse manier verschillende mensen, waaronder de moderator. Is uw bedoeling dan dat er niet op gereageerd zal worden?

  Ik reageer omdat u ook mij betrekt in uw betoog. Op 25 aug. probeerde ik te blussen tussen u en Michael en riep jullie beiden op om elkaar door de ogen van Jezus te zien zodat de duisternis geen ruimte kon krijgen.

  Denkt u nu dat uw schrijven iets zal oplossen, vrijmaken of onder Gods liefde zal brengen?
  Lost het dan misschien voor uzelf iets op?

  Wat nu eens, als God de Vader ons leven ooit gaat meten NIET naar hoeveel gelijk we hadden, maar naar hoeveel Hij van zijn Zoon in ons heeft gezien…?

  Breng deze strijd bij Jezus zodat Hij u kan vrijmaken en wees geen speelbal van de duisternis
  Ik hoop Gods rust en vrede weer terug te zien in uw volgende schrijven.
  Groet, Albert.

 68. @ tukker 15/09/2021 om 10:41 am en alle andere belangstellenden
  Dit is het ALLERLAATSTE antwoord betreffende dit onderwerp, waarna het voor mij beëindigd is.
  U schrijft: “Ik heb versteld gestaan van uw reageren , QW, naar Michael toe , …”
  Met u zijn er op het Geloofsforum van Xandernieuws meerderen of velen die verbijsterd zijn en\of van hun boosheid lieten blijken vanwege mijn antwoor(den) aan Michaël.
  De ene legde in een vergelijking met mij, met verwijzing naar Bijbelteksten, een link naar de Farizeën, een ander naar een trol, weer een ander dat ik gefrustreerd ben en wat hier en daar nog meer ontsproot.
  Verontwaardiging alom en verwerping van mij nog meer!
  Daarbij kreeg ik de indruk, maar wie weet vergis ik me, dat de moderator, van wie ik vermoed dat hij daarvoor niet is, óók zijn standpunt tegen mij innam.
  Maar goed…, het mag.
  Maar bent u ook teruggegaan naar het begin, tukker?
  Of drijft ook u met de grote stroom mee, dat als ‘iedereen’ zegt dat groen blauw is, het feitelijk ook zo is?
  U mag voor mij zo zijn hoor, als u daarvoor kiest, ik gun het u van harte.
  Maar mij beïnvloedt u daarmee op geen enkele wijze!
  Welnu tukker, laat ik teruggaan naar het begin van deze woorden-oorlog op dit ‘christelijk’ forum, waar ik nog vrij kort geleden begon mee te doen.
  Onthoudt daarbij:
  het gaat mij níet om mijzelf te rechtvaardigen want dat heb ik van mezelf niet nodig, noch om een ander te behandelen zoals ik hier door veel anderen behandeld wordt, want daaraan geef ik mij niet over.
  Wacht maar tukker… Wacht maar.

  Hebt u gelezen wat Michaël schreef op Michaël ;-{> 24/08/2021 om 5:00 pm ?
  Het ging daar over drie tijden in verband met de laatste drie bedankjes.
  En letterlijk: “Af en toe vind het best wel leuk om (met getallen) te mijmeren.”
  Leest u het even?
  Toch even doen, tukker en met u alle andere op dit ‘christelijk’ forum, hoog boven deze diepgevallen, zondige aarde tronende sterren!
  We moeten immers de zaak helder in het licht houden en dat zullen alle goede mensen ongetwijfeld op prijs stellen, niet?
  Hebt u ook gelezen wat ik als antwoord schreef?
  Neen? Toch even doen!
  We pakken het er bij: QW 25/08/2021 om 6:28 pm

  Mijn vraag: mag ik plotseling mijn mening niet geven, terwijl er zoveel meningen, tegenmeningen, verschillende meningen, andere meningen en even zovele standpunten met het gebruik van zoveel (bijtende) woorden zijn?
  Wat dunkt u, om slechts één (!!) voorbeeld aan te halen van het geschrevene door
  dirk 15/09/2021 om 6:05 am waarin te lezen is: “Farizeën — blinde wolven …” ja, dat zijn dus die medeschrijvers op dit ‘christelijk’ forum die door iemand met een ‘christelijke’ ondertoon “farizeën – blinde wolven – hun misleide leer mensen meetrekken de afgrond in” beschreven wordt.
  Zien of nu ook de ‘pleuris’ op dit forum uitbreekt en of u daartegen in het geweer komt.
  Doen!! Of… vast niet… zeker niet.

  We gaan verder, tukker, want u ‘staat’ nog steeds versteld, neem ik aan.
  Wat was onmiddellijk daarop het antwoord van Michaël? Zie Michaël ;-{> 25/08/2021 om 7:44 pm
  Leest u het even, mijnheer tukker en alle andere o zo eerlijke belangstellenden?
  Wat leest u dan als eerste? De schuilnaam waaronder ik hier sinds kort bekend ben, wordt beschimpt
  Niet dat ik daarvan wakker lig, maar iemand onthuldt meer en meer van zichzèlf, geeft een indruk van zichzelf waardoor je hem beter leert kennen, zij het nog steeds electronisch.
  En wat staat daar verder, mijnheer tukker?
  Naar mij toe: “… uw bekrompen kleine geest … uw eigen betonnen muren … jaloers? …Ik heb een vraag aan u …”
  Inhoudelijk ga ik hierop niet in, niet alleen omdat de boosaardigheid er af schreeuwt, maar ook omdat ik dit op zijn waarde schat.
  En tot slot nog het liefdevolle: “Ik wens u Gods wijsheid en inzicht, u heeft het nodig. Wees gegroet, Michaël”
  Ahhhh, tukker, vanwege uw onmetelijke rechtvaardigheid en van allen op dit christelijk forum, kan het niet anders zijn dat u en de uwen ook belangstelling hebben voor het vervolg. Of niet? Kom zeg, u bent allen zóóóó onpartijdig, redelijk en boven alle twijfel verheven eerlijk!!
  We gaan verder tukker, want Albert voegt zich er tussen. Zie Albert 25\08\2021 om 9:00 pm.
  Natuurlijk mag Albert dat, Moderator, want zoals u later op 12\9\2021 schreef: “Allen: iedereen is welkom om deel te nemen aan het gesprek. Mod.”
  Maar zou Albert het ook hebben doorgehad dat QW “het niet zo bedoeld” zou hebben terwijl QW nog over een “vriendelijke aanbeveling” gaf en met “vriendelijke groet” afsloot?
  En waarom wees Albert alleen naar mij alsof ik mij aan iets gestoord zou hebben, maar niets over de woorden van Michaël, waaronder de in feite scheldwoorden “uw bekrompen kleine geest”??
  Ziet ge??
  Zo ontstaat een hetze en dat heeft héél goed gewerkt op dit ‘christelijk’ forum.
  Iedereen tevreden, niet? Wij hebben gewonnen!

  En nu gaan we het over het waarschijnlijk meest weerzinwekkend misdrijf hebben dat ooit op Xandernieuws gepleegd is: mijn schrijfstukje van QW 25/08/2021 om 9:04 pm.
  Leest u het even? Goed zo!
  Gelezen? Erg niet?
  Tja… verschrikkelijk. Dat is drie weken tevoren uitgedacht, ieder woordje uitgeplozen, gewijzigd, nòg venijniger en vuiler neergezet dan het al was, vòl haat!!
  Erg, erg, erg. Dat is echt iets voor verlorenen, kinderen des duivels.
  Of, het is maar een voorzichtige veronderstelling, zou die diepzondige en door velen van u verachte ik, QW, in een opwelling – meer ter eigen vermaak dan om een ander belachelijk te maken – zoiets verschrikkelijks geschreven kunnen hebben, overigens met afsluiting van een eerder gedane beschimping ten aanzien van mij?
  Kijk, beste tukker, dat het van mij niet slim was om in die opwelling die tekst vol plezier te schrijven aan iemand die van overgevoeligheid blijkgegeven heeft, geef ik ruiterlijk toe.
  Dat zou ik niet heus niet weer doen.
  Maar dan: mijn ondoordacht stukje was een vonk in een zeer liefdevol, christelijk kruitvat.
  U hebt dat allemaal kunnen lezen, van Farizeër en trol tot gefrustreerde.
  Ik wist niet dat christenen zo konden zijn zeg!! Werkelijk waar, dat wist ik niet!!
  Ik ga dat allemaal niet beschrijven want dat wordt veel te veel, maar zèlfs een goedbedoelde aanrader van mij op QW 04/09/2021 om 8:14 pm, een aanrader die door een weldenkend mens ook alleen maar goedbedoeld opgevat kon worden, ontving een antwoord van verachting.
  Goed werk geleverd, moderator!! Dikke pluim!!

  Met een grote sprong verder naar “De Ωpenbaring van Michaël (Leestijd circa 11 minuten)” zie Michaël ;-{> .
  Leest u dat ook even?
  Wie is het hoofdonderwerp in dat schrijfwerk? Mis, tukker, lekker mis.
  Dat is de “ik” die dat geschreven heeft. QW is pas de tweede.
  QW wordt als zondaar met de Bijbel, weliswaar de HSV, in de hand ter helle verwezen.

  Nadat gelezen te hebben, kreeg ik oprecht (!!) medelijden met Michaël.
  Ik veronderstelde dat mijn schrijverij dusdanige indruk bij hem had gemaakt dat hij van een ‘basis’ geslagen was, hetwelk beslist NIET mijn bedoeling is geweest. (Wilt u dit laatste even onthouden tijdens het verder lezen?)
  Daarom besloot ik hem te benaderen, zie @W 12/09/2021 om 4:45 pm om tot een vergelijk te komen.
  Zie @W 12/09/2021 om 4:45 pm
  En tukker, daar hebt u het niet over. Opvallend niet?
  Neen, voor u niet, want u hebt uw verontschuldiging voor uzelf mogelijk al klaar.
  Zie de mens.
  Overigens: leest u ook even de opmerking van de moderator, die de bedoelingen kennelijk ook niet begrijpt?
  Nogmaals pluim, moderator!!
  Juist in éérste plaats in het belang van Michaël, duidelijk letterlijk omschreven: “… uw belang staat hierin voorop …” wilde ik eerst even een paar keer met alleen hem heen en weer schrijven en daarna met alle hoogverlichte sterren op dit christelijk forum die de strijd met mij zouden willen aanbinden of voortzetten.
  Een strijd die zij àllen zouden gaan verliezen en de schrijver aan deze zijde – puur, puur menselijk gezegd want niets maar dan ook NIETS tot mijn eigen ‘eer’ – beslist zou gaan winnen.
  Mijn hulp is van… goed zo, tukker, goed zo.
  Helaas komt het niet zover, want lees Michaël ;-{> ., met wederom een beschuldiging naar mij.
  Maar met het afwijzen van dat aanbod om tot overeenstemming te komen, verklaart Michaël ;-{> mij, QW, vrij.
  Trouwens, ik kan mij vanzelfsprekend vergissen maar je zou waarachtig de indruk krijgen dat iemand anders achter de knoppen heeft gezeten of ondersteuning verleend.
  Dat màg natuurlijk want ik ben voorstander van het bijstaan van mensen, maar in dat opzicht ben ik het toch met één ding niet eens, namelijk dat ik iemand als forumbezoeker, die zich Michaël ;-{> noemt, als zodanig niet ken.
  Leest u even goed?
  De ellende in deze wereld is namelijk, dat mensen maar met een half oor luisteren of met één oog lezen en dan een oorlog ontketenen omdat er dan een “ik heb gelijk’- kortsluiting in de bovenkamer ontstaat.
  Ik ken hem persoonlijk niet, maar als forumbezoeker wel en de indrukken die hij mij geeft, dus als zodanig wel.
  Dit vanzelfsprekend ook andersom en dat geldt voor ons allen.

  Wel, geachte tukker: een lang, nogmaals: allerlaatst antwoord, waarin veel vervat.
  Niemand zal er iets van leren, of misschien toch nog één: QW, wiens liefhebberij uitpluizen, nadenken en schrijven is.
  Héérlijk!
  Het mag hier rustig tegen mij doorpruttelen, ik ben heus wel zo sterk om bepaalde pagina’s voorbij te gaan.
  Het ga u goed (tot nader order). Niemand zal me missen.

 69. @ Ludwig: ik sluit me bij je aan. Het gaat in een sneltreinvaart en als ongevaccineerde, niet willen testen en dan ook nog Bijbelgetrouwe christen? Berg je maar. Ook ik richt mn hoofd steeds vaker omhoog en vind troost in de Bijbel. We zijn niet alleen!
  Hartelijke groet Janna

 70. @Ina

  Hoewel de nieuwste vertalingen misschien gemakkelijker te lezen zijn, ben ik het met Michael eens dat er wel wat ontbreekt aan de vertaling. Zelf geeft ik de voorkeur aan NBG51. Maar als je in de gelegenheid bent om van de nieuwste technieken zoals een smartphone of tablet gebruikt te maken, download dan eens een Bijbelapp. Ik heb er ook een op mijn smartphone en ik kan heel simpel switchen tussen verschillende soorten Bijbelvertalingen. Zo kun je gemakkelijk teksten van diverse vertalingen met elkaar vergelijken en zien welke jouw voorkeur heeft.

 71. @ Ludwig: 5:11 pm. Zo herkenbaar voor mij. Ook ik ben dadelijk een paria, als ongevaccineerde christen.

 72. Dag Ina, ik neem aan dat je bedoelt welke Bijbelvertaling je zou moeten lezen. En dat is best een heel moeilijke vraag.
  Het is de vraag of je de oude taal van de Statenvertaling begrijpt, of dat je geheel nieuw met de Bijbel bent en graag in begrijpelijk NL de Bijbel wilt lezen. Of wil je de vertaling die het dichts bij het oorspronkelijke taal aansluit.
  Op https://www.creatov.nl/bijbeluitleg/welke-bijbel/ geven ze daar bv. ook uitleg over.

  Zelf vind ik de NBG vertaling fijn. Als ik iets niet begrijp sla ik de pc open en zoek de teksten op die ik niet snap.
  Maar iemand anders zweert bv. weer bij de statenvertaling of de herziene daarvan. Je/u zal het zelf een beet moeten uitzoeken wat het beste bij uw taalvermogen aansluit. Dit kan heel gemakkelijk op de pc, daar kan je ook de gehele bijbel vinden, en zelfs zoeken op vers nummer. Maar een fysieke Bijbel kan dus ook handig zijn. Net wat je/u wilt.

  En verder zou ik willen reageren op uw stelling dat u geen advies daarover wilt van een gevaccineerde. U behoeft dit niet te lezen hoor, maar ik vind die stelling nogal bekrompen, zal u vertellen waarom: mijn zus is gevaccineerd doordat ze werkt in de zorg met ouderen. Ze wilde absoluut niet dat zij oudjes ziek zou maken, daarom nam ze de vaccinatie. Is iemand die dat doet om zo’n lieve reden dan zo slecht en komend uit de synagoge van satan? Zou God om die reden mijn zus in de hel gaan gooien? Als dat zo is word ik heel kwaad op God!
  En verder zijn er een heel hoop mensen misleid door de angst en hebben daarom zich in laten spuiten, gaat u ze daarom dan uitsluiten als zijnde slecht? Is de vaccinatie aannemen bewust tegen God kiezen? De mensen die ik ken die zich hebben laten vaccineren maken niet bewust die keuze tegen God en voor satan om die prik te nemen, dat is veel te kort door de bocht.

  Ik ben het wel eens dat het programma achter de vaccinatie door en door slecht is. Maar daar kunnen de 60-80 % Nederlanders niks aan doen. Het wordt namelijk verkocht als veilig en om anderen te beschermen. En de massamedia steunt dit in zijn geheel. Niet ieder leest Xandernieuws! Niet ieder gelooft in complotten en neemt de vaccinatie vanuit het gevoel om zichzelf en anderen te beschermen, is dat zo slechte reden, dat je ze gelijk uit moet sluiten? Wil jij als ongevaccineerde uitgesloten worden?

 73. Ongeveer een jaar en half geleden begon de lockdown in België en Nederland men starte toen een race naar een vaccin en kwam met een gratis vaccin op de markt en men stuurde ons een uitnodiging voor een gratis coronna vaccin met vermelding dit is niet verplicht tot in juli 2021 Frankrijk met een verplicht vaccin paspoort kwam voor horeca cultuur en evenementen. Bij dat nieuws moest ik direct denken aan het merkteken en de bijbel vers dat niemand kan kopen of verkopen zonder het merkteken op zijn voorhoofd of rechterhand.
  De volgende stap na de coronna pas is het merkteken waarbij men waarschijnlijk terug een nog ergere pandemie gaat gebruiken met een vaccin gekoppeld aan het merkteken en dat je dan alleen nog op cafe mag met een soort QR code op je voorhoofd of rechterhand zij die dat weigeren zullen egoïstisch genoemd worden en worden gearesteerd.
  Voor de veiligheid van de wereld gaat men dat merkteken verplichten.
  In Nederland kondigde men de coronna pas verplichtingen aan plots uit het niets en het word dan binnen 10 dagen een wet.
  Eerst zei men in België als we 70 procent gevaccineerde hebben laten we alles los en krijgt iedereen zijn vrijheid terug België heeft 73 procent gevaccineerde en men kondigt plots uit het niets aan dat de coronna pas verplicht word voor cafés en cultuur en evenementen en reizen en bezoek aan rusthuizen en ziekenhuizen vanaf 1 oktober te beginnen bij Brussel.
  Het gaat als een sneltrein.
  Ik ben niet gevaccineerd en verbaas mij hoe snel wij worden uitgesloten uit de maatschappij gelijk een kat die haar jongen wegblaasd.
  Ik vind dan troost in de bijbel en bij God dat wij hiervoor niet bevreesd moeten zijn en dat onze redding nabij is.
  De hoop, de belofte.
  Shalom Ludwig

 74. @ Ina 15/09/2021 om 1:39 pm

  Hallo Ina,

  U vroeg: ‘’welke bijbel versie kan ik het beste kopen? of welke juist niet, en waarom?’’

  Ik weet dat sommigen op dit Forum liever de NBG51 lezen, en anderen weer de HSV.
  Ikzelf switch tussen beide versies. En heel soms quote ik uit de NBV omdat ik, jaren geleden, die versie voor mijn verjaardag kreeg, en die versie zodoende ‘meer’ in mijn geheugen zit .

  Maar de Nieuwe Bijbel Vertaling zou ik u zeker willen ONTRADEN. Omdat deze niet correct, incompleet of zelfs vervalst is. Ik zal daar hieronder een voorbeeld van geven.

  In de NBG51 en in de HSV kunnen we (in Efeziërs 6:12) lezen dat wij strijden tegen OVERHEDEN. Dat woord komt in de NBV niet eens voor, wat ik een zeer kwalijke zaak vind. Zeker in deze tijden.

  Ik zou u dus de NBG51 of de HSV willen aanbevelen. Maar ik zou zeggen: Leest u hieronder die twee versies, en kies voor de versie die u het makkelijkst te lezen en/of te begrijpen vindt. Maar laat in ieder geval de Nieuwe Bijbel Vertaling links liggen, om boven genoemde redenen.

  Efeziërs 6:10-13 (NBG51)
  10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht.
  11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels.
  12 Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.
  13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

  Efeze 6:10-13 (HSV)
  10 Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht.
  11 Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel.
  12 Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.
  13 Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad,en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden.

  Efeziërs 6:10-13 (NBV)
  10 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.
  11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
  12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.
  13 Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.

  Hieronder plaats ik een link, waarmee u tussen de NBG51 en HSV versie kunt switchen. Als u rechtsboven op het driehoekje naast NBG51 klikt, kunt u voor de HSV versie kiezen.
  https://www2.bible.com/bible/328/EPH.6.nbg51

  U kunt ook kijken wat de andere gasten u aanbevelen, en dan voor het advies van de meerderheid kiezen. De keuze is aan u. Dit advies kreeg u van een ongevaccineerde ‘christen’ : )

  Ik wens u Gods rijkste zegen.

  Hartelijke groet, Michaël

 75. Gister naar docu “Ihuman” gekeken. Ging over kunstmatige intelligentie. Ben ervan overtuigt dat dit op korte termijn een heel belangrijk thema gaat worden. Kunstmatige intelligentie ontstaat doordat de mens algoritmes (als men bij google veel zoekt op geloofszaken, zal google je daarna ook veel keuzes geven over geloofszaken. Zo krijgt iemand die dan veel zoekt op vakanties heel veel keuzes over vakanties) maakt, waardoor de pc gerichter antwoordt kan geven aan de mens achter de pc.

  Binnen korte termijn, werd gezegd, dat de K.I. zelf algoritmes gaat maken waardoor K.I super intelligent zal worden. Dat is voor een mens niet meer bij te houden! De grote vraag zal zijn: komt dit doorontwikkelde superbrein dan bij God uit, of geheel ergens anders, bv. algehele vernietiging van de mens? En wat zal dan de plaats wezen van de mens ten opzichte van dit superbrein?

  Ik vertel u waarschijnlijk niks nieuws want Xandernieuws gaf daar al eerder aandacht aan. Dat moet ik nageven, Xandern. heeft een neusje voor dit alles, en dit alles al heel vroeg in de peiling, terwijl ik net pas kom kijken.

  Nu zat ik na te denken hoe dit in te passen in de eindtijd? En toen werd in de docu aandacht gegeven aan China, die hiervan gebruik maakt en zal maken. Hier, in China, zie je al de totale controle middels K.I op de bevolking.
  Nu wijst Klaus Schwab ook naar dit Chinese model voor zijn visie, en voegt daar transhumanisme aan toe, oftewel de mens gekoppeld aan de K.I. Zou dat het gaan worden voor de eindtijd? Geen idee.

  En ik heb ook een vraag, een vraag die al eerder hier is aangegeven door anderen, maar ik absoluut niet zo gek vindt. Is de K.I het beeld van het beest uit Openbaring 13?
  Wij mensen zijn gemaakt naar het beeld van God. Is dat ook de uitleg dat de vorming van K.I gemaakt is naar de mens die in bezit wordt genomen door satan zelf?
  Is de K.I in staat om totale controle over de gehele mensheid uit te voeren? Ik denk binnen korte termijn van wel. Het gaat allemaal zo snel deze ontwikkeling.

  Ik moet ook denken aan het teken van de laatste driehoeksteen wat geplaatst moet worden op de piramide van de illuminati, waarop een alziend oog staat. Is dit alziend oog het oog van K. I middels de vele camera’s die op allerlei manier de mensen in de gaten kunnen houden? Te denken valt bv. aan warmte camera’s (is iemand ziek), gezichtsherkenning, chips uitlezen, uitlezen of men liegt, aan je gedrag kan aflezen wat je wilt gaan doen enz. enz. Ja, satan wil een one world goverment geleid door hemzelf en het K.I systeem wat het beeld van het beest zou kunnen zijn, gaat hem daarbij helpen. Ik schat dat dit scenario zeker mogelijk is.

  Het beeld van het beest moet aanbeden worden en zo niet word je gedood. Het K.I zal weten als die in je ogen kijkt middels camera of je liegt of niet, en of je dus het beest volgt of niet.
  Let dus op, ik zie dit als mogelijkheid, ik zeg niet dat dit DE vervulling is van Openb. 13.

 76. Hallo, ik heb even een vraagje? welke bijbel versie kan ik het beste kopen? of welke juist niet, en waarom? Graag alleen advies van een ongevaccineerde christen, omdat ik geloof dat vaccins het werk zijn van de synagoge van satan. Alvast bedankt. Mvg, Ina

 77. Esther schreef:
  14/09/2021 om 12:53 pm
  Hallo allemaal…

  Mooi beschreven verhaal Esther,….De stem van de Here horen en weten dat Hij onze verlosser is.

  Dacht even aan een koffiepauze tijdens het werk., collega,s zaten buiten en zonder dat zij er werkelijk over na dachten konden zij stemmen in de doorloopgang herkennen aan wie deze personen zijn. Je koppelt dus gelijk de stem bij de desbetreffende persoon.

  Met andere woorden., zonder te zien., maar te luisteren weet je wie tegen je praat.

  Dit geld natuurlijk wel voor diegene, waar je ooit een gesprek mee hebt gehad.

  Nu heb ik Jezus zijn stem nooit gehoord zoals Hij 33 jaren op aarde zijn verlossende woorden heeft verkondigd., maar uit geloof en zijn beschreven Woord kennen wij onze Hoeder als geen ander.

  Binnenkort zal Hij spreken,. en wij zijn er bij….

  Groet

 78. Michael ;-( ^ / QW

  Ik heb versteld gestaan van uw reageren , QW, naar Michael toe , ik kan vrij scherp reageren ( Soms vind ik ook dat dat nodig is ) maar ik zal in ieder geval proberen om met iemands gevoelens rekening te houden , dat is iets wat ik in u mis : een totaal niet rekening houden hoe iemand voelt/denkt .
  Misschien is het een goed begin om u excuses/vergeving te vragen aan Michael.
  ik denk dat dan alleen , als u dat echt meent , een gesprek mogelijk is zonder voorwaarden vooraf .
  Je hoeft het NIET met een ieder eens te zijn maar je kan WEL een ieder respecteren/en in zijn waarde laten

 79. Key schreef:
  14/09/2021 om 5:25 pm
  Wat moet je (ik) hier nu mee?

  Ik begrijp u volkomen Key., zodra er gespeculeerd of eigen gedachten de hoofdrol gaan spelen op hoe en wanneer de eindtijd periode beschreven staat. Dan is de context weg. Daarom zijn wij verplicht de Bijbel goed te bestuderen en eigen speculatie te toetsen met wat beschreven staat.

  Dit is niet eenvoudig zoals @Vlokje dit beschrijft., en dat is niet verkeerd bedoeld, maar gedegen kennis van zowel het oude testament en het nieuwe geschreven in het Hebreeuws en Grieks kunnen een wijze uitleg verschaffen in timeline.

  Wat ik zo een mooie uitspraak vindt is b.v …”niemand weet het uur of de dag”., toch door deze uitspraak word je als het ware uitgenodigd om het einde te bestuderen. Dan heeft de Here onze nieuwsgierigheid opgewekt. Met die bedoeling dat wij continu de bijbel blijven onderzoeken.

  Ik heb in een eerder bericht een link verstuurd over een timeline beschreven uit enkel het woord…. “Berisheet”…”Ín Den Beginne”….

  Dit vertaald uit het Hebreeuws….. geeft een aardige indicatie in time line….

  Persoonlijk vind ik dat een eindtijd verhaal moet kloppen en goed onderbouwd moet worden., of dit het dan is?.,…. en een waarheid verkondigd?.,… is dan nog een “tweede”…

  Het echte verhaal klopt pas zodra de ontwikkelingen in onze wereld “dat” zelfde verloop hebben als wat beschreven staat. Dus onderzoek blijft nodig en Gods timeline loopt door.

  Zelf ga ik nooit uit op wat een persoon mij verteld., alleen als het goed onderbouwd is en met uiterste precisie., trekt het mijn aandacht en dan nog toets ik dit met de werkelijkheid waarin wij nu leven. …

  Bijzonder mooi boek de Bijbel en je raakt niet uitgelezen……

  Groet

 80. Vlokje, natuurlijk reageert u op mijn bericht, waar ik u tenslotte benoem, en u zelfs wegzet met on-Bijbelse leer. Zo verwacht ik ook dat Jo zal reageren.
  Moest voorbeelden noemen en wilde ook de namen benoemen, vind ik wel zo eerlijk.
  Of u LTS hebt als opleiding zegt me helemaal niks! Daar behoeft u uzelf ook niet achter te verschuilen. Zo ken ik theologen die de Bijbel in zijn geheel niet als waarheid beschouwen.

  Mijn vraag is, neemt u de verantwoordelijkheid, als weer een datum niet uitkomt van de wederkomst van Christus? Kan en mag u zomaar alles roepen, zonder de consequentie er van te zien? Jehova getuigen riepen ook telkens datums die niet uitkwamen en zijn daardoor in diskrediet gebracht. Hoe zeker bent u van die datum die u benoemt? Kan u het bewijzen met diverse Bijbelteksten die in zijn context gelezen moeten worden.
  En weet u dat Openbaring gelezen moet worden in de context van het Oude Testament en belangrijk is dan Daniel met zijn uitleg. Je kan niet eigenhandig Openbaring zomaar uitleggen wat er staat, dat gaat niet.

  Dan komt de vraag natuurlijk: welk geloof is dan Waarheid? Nou die vraag kan ik dan aan u en Jo stellen: is Maria verering toegestaan vanuit de Bijbel? Heeft Maria een belangrijkere plek dan Jezus? Kan Maria zonden vergeven? Mag je tot Maria bidden en vragen? Kan je de bijbel letterlijk uitleggen als het in symbooltaal is geschreven?

  En natuurlijk kan ik ook weer verwachten dat Jo zegt dat hij niks met Maria heeft, maar Jo verwijst wel naar een Y-T kanaal waar wel al die boodschapvideo’s staan van “een Maria”. Ik kijk altijd naar waar iemand zijn infobron heeft. Is die bron Bijbels of niet? Ik denk in Jo zijn geval dus niet Bijbels. Maar beseft ook Jo dat? Beseft hij wat hij doet met die verwijzing, zodat andere mensen het misschien ook gaan bekijken en in de val trappen op een verkeerd spoor te komen?

  Zie ik teveel gevaar? Daarom vraag ik ook aan jullie hoe ik/wij met dit soort berichten op deze site moeten omgaan? Op elke slak zout leggen? Vertrouwen dat als er verkeerde info staat, dat mensen zelf het wel door zullen hebben?
  Ik zelf zat dus te denken dat de oplossing zou kunnen zijn dat degene die zoiets plaatst er bij zegt of het een mening is, of … je moet het gewoon aantonen vanuit de Bijbel wat Waarheid is. Dus Jo en Vlokje toon maar eens aan op welke gronden jullie je bijdrage plaatsen? Is dat een goed idee?

 81. Beste Key,
  Op deze site zitten er heel wat gelovige mensen die hun eigen ding aan de mensen bekend maken zonder leiding te zoeken. Gods woord is begrijpbaar maar dit vraagt inzicht en nederigheid. Gaan wij op zoek naat de waarheid ? dan zal God de persoon in kwestie wel trekken bij de juiste religie
  Maar zoals in de tijd van de farizeeen zijn er nog altijd blinde wolven die door hun misleide leer mensen meetrekken in de afgrond wanneer God zijn plan zal doorvoeren zal het bewijs worden geleverd.

 82. Beste key
  Goed lezen : ik ben van het letterlijk betekenis van een tekst, ik maak mij het niet moeilijker dan dat het is, jezus was Timmermans zoon, ik heb lts
  Bijbel is voor simpele mensen geschreven,niet voor geschrift geleerden en geloven als een kind, dus hou het simpel

  Ik heb mijn zienswijze ontwikkeld met de bijbel in de hand
  Als wij in de eindtijd leven dan moet Opbaringen een stroom aan informatie leveren
  Ik ben niet van een geloofsrichting
  Ik hoop mijn medemens te helpen de materie eens van een andere praktisch kant te bekijken, dat geeft bij mij veel rust gegeven de omstandigheden
  Ik hoop bij een ander ook,

  en zo hou ik nog vol geen prik te nemen, omdat er een eind inzicht komt.
  Ik hoop bij een ander ook

  De dingen die ik aangeeft, bestudeerd het alstublieft ook zelf

  Maar de tekenen der tijden zegt tot genoeg…?

 83. @ Esther 14/09/2021 om 12:53 pm

  Hallo Esther,

  Het zou kunnen dat je het al eerder schreef maar het blijft een prachtig verhaal. Tijdens het lezen wist ik eigenlijk al wat de clou zou zijn. En dat het een verwijzing was naar Onze Heer, de ‘Goede Herder’, zoals je zelf al aangaf. Bedankt voor deze posting.

  Dit verhaal deed mij eigenlijk een beetje aan mijn hond denken. Die niet op het fluiten of op het vinger-geknip van iemand anders reageerde. Maar wel als ik het deed. Terwijl ik dan dacht: Hoe kan hij het verschil nou weten? Waarschijnlijk omdat het geluid dan niet vanaf ‘mijn plek’ vandaan kwam of zo. Ik weet het niet, maar ik vond het geweldig dat hij zo trouw was aan één baas. Zeker omdat hij al 8,5 jaar was toen ik hem, zoals geprofeteerd, in huis nam.

  Zijn vorige baas was een oude man, die op een keer dood neerviel op het trottoir, en de hond bleef toen trouw naast zijn baas zitten. Waarna de dochter van die man de hond naar het asiel bracht. Waar ik hem opgehaald heb. En hem daarna Scoop noemde i.p.v. Scooby zoals in zijn paspoort stond. Wat ik ook wel apart vond, is dat het vorige adres van mijn hond dezelfde straat was, waar ikzelf tot aan mijn twaalfde jaar gewoond had. Scoop zelf is slechts 12 jaar geworden. Ik ben nog steeds dankbaar voor de mooie tijd die ik samen met hem had.

  Je sloot af met: ”Veiliger als bij de Heere Jezus is er niet… zowel nu als ook in de toekomst.”
  Waar ik graag: Amen op wil zeggen.

  Een hartelijke groet van mij.

  Michaël

 84. Wat moet je (ik) hier nu mee?
  Ik zie zoveel (ver)vreemde leer langs komen op deze geloofssite van Xandernieuws.
  We hebben bv. een Jo met katholieke zienswijzen, en als je op zijn linken drukt zie je bv. een en al boodschappen van … Maria. En dat gaat me nu net te ver. In de 2e link van Jo zie ik zgn. Jezus een boodschap geven over een herstelde aarde in 2012, wat niet gebeurd is, dus naar mijn mening een valse profeet en daarmee kan ik de hele troep zo in de prullenbak gooien.

  Een vlokje die weet wanneer Jezus terugkomt aan de hand van bepaalde verzen op zijn/ haar manier geïnterpreteerd, zonder enig voorbehoud of goed lezen.

  Er was ook een keer een leer ter sprake van boodschappen uit het 2e testament enz. enz.

  Moet je (ik) daar nu op reageren dat er geen barst van klopt? Dat het een weg is die men volgt die niet klopt? Moet je die ander leren wat de juiste weg is? Mag alle geloofsrichtingen binnen het christendom maar op deze site gekwakt worden?
  Ik heb zelf niet zo’n zin om steeds als politie agent te spelen wat wel en niet kan/mag. Maar echt Bijbels vind ik Jo en vlokje met hun opmerkingen niet. Dus wat moet ik/jij hiermee? Gewoon toestaan als een mening die gegeven wordt? Of zoeken we nog naar de Waarheid? Wil je de leer Bijbels houden zou je toch berichten moeten kunnen duiden als een mening zijnde van….
  Hoe denkt de moderator daarover?

 85. @ QW 12/09/2021 om 4:45 pm

  Beste QW,

  Bedankt voor uw bekommering. Maar zoals ik u al schreef op 25/08/2021 om 7:44 pm. U kent mij niet. Voor uw eigen gemoedsrust kan ik u zeggen dat ik niet met heftige gevoelens van afkeer, zoals u het noemt, rondloop. Als ik dat namelijk wel zou doen, zou ik zelf ook meteen beseffen dat IK degene ben die dat MEZELF aandoet. En daar heb ik mezelf te lief voor. Dus daar hoeft u niet over in te zitten.

  Wat ik echter onbegrijpelijk vind, is waarom u – op een Geloofsforum – de Heilige Geest belachelijk gemaakt heeft, op de manier waarop u dat deed. En waar u, voor het gemak, niet specifiek aan refereerde in uw reactie en vraag aan mij. Maar nogmaals, over mij hoeft u zichzelf geen zorgen te maken. Zie Jesaja 43:7

  Overigens zie ik de support en/of mening van de andere gasten op dit forum, niet als bemoeienis.

  Met een vriendelijke groet,

  Michaël

 86. beste Jo,
  u draait met u hoge woorden rond de pot .
  En ik vraag u ,als er staat geschreven ,”de ziel die zondigt zal sterven ” hoe kan een ziel dan sterven als hij volgens u de ziel wordt opgenomen tot in eeuwigheid

 87. Hallo allemaal…

  Even een leuk en bemoedigend artikeltje. Even iets anders. Is vrij te gebruiken.
  Ik weet niet of ik al eens eerder dit stukje geplaatst hebt bij Xander.

  Bij deze, fijne dag voor allen, en hartelijke groeten, Esther.

  ‘Men-ah’, dit betekend ‘Volg mij’.

  In Syrië zag een reiziger eens hoe drie herders hun kudden schapen lieten drinken aan dezelfde waterbron.
  Het leek wel één hele grote kudde…alles friemelde en liep door elkaar en de reiziger vroeg zich toch wel heel verbaast af hoe na het drinken elk schaap weer bij de juiste eigenaar/herder zou komen.
  Hij dacht dat dit wel op een hele grote verwarring zou uitlopen.
  Maar… dat viel enorm mee.
  Toen alle schapen gedronken hadden, hoorde hij één van de herders roepen: ‘Men-ah’, dit is het Arabisch voor; ‘Volg mij’.
  Direct na deze roep zonderen zich een dertigtal schapen af en volgden de herder die geroepen had.
  De tweede herder deed precies zo, ‘Men-ah’, ook hij kreeg zijn schapen weer achter zich.
  De schapen die over waren hoorden bij de derde herder.

  Maar nu wilde de reiziger een proef nemen, hij was er van onder de indruk, wat hij had gezien. Hij vroeg het aan de eerste herder, en kreeg zijn mantel om, zijn hoed en zijn staf. Toen riep de reiziger ook ‘Men-ah, Men-ah’.
  Er waren wel enkele schapen die hem nieuwsgierig aan- keken…maar géén enkel schaap dacht er over om die vreemde herder te volgen.

  ‘Volgen zij nooit een ander dan u?’ vroeg de reiziger.
  ‘Dat doen ze alleen als ze ziek zijn’, zei de herder, ‘Gezonde schapen volgen onder geen beding een vreemde, omdat zij de stem van die vreemde niet kennen’.

  Jezus heeft gezegd: Hij roept Zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze uit. En de schapen volgen Hem omdat zij Zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen voor hem vluchten omdat zij de stem van de vreemde niet kennen’. Johannes 10 : 4-5.

  Wat toch een prachtige vergelijking lezen we hier. Wij mogen bij de Grote Herder Jezus… horen. Dat wij alleen maar Hem volgen en horen naar Zijn stem. Net zo als dat de Heere Jezus Zijn eigen schapen bij name kent…
  Het mooiste is nog, dat als één schaap ziek of verdwaalt is, de Heere Jezus Zelf Zich om het schaap bekommerd of zoekt. Wat een liefde en trouw. Veiliger als bij de Heere Jezus is er niet… zowel nu als ook in de toekomst.

 88. @: vlokje.. en @: Dirk..

  Het is beter jezelf op de hoogte te stellen wat het kruis in Matt.24:30 betreft.. bij deze nogeens de betreffende link: https://youtu.be/96cfD4_Bq8k

  @: Dirk..
  Wat Ezechiël 18:4 betreft:
  De vermeldde –Warnung– in de link van mijn vorige reactie betreft het reinigingsoordeel in het 6e zegel ..dit moet men goed beseffen.
  Ezechiël 18:4 staat in relatie met Jeremia 31:29 ..hetgeen in vers 33 staat wordt feitelijk gerealiseerd in het reinigingsoordeel van het 6e zegel, Openb.6:12-17.
  Misacht niet de informatie die gegeven worden in de katholieke profetieën doe je voordeel ermee.

  De volgende link: https://youtu.be/mm2RbNUoza8 heeft iets “eigenaardigs” ze verbindt 2 toestanden te samen, te weten de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde in Openb.21 waar de dood overwonnen is en het “voorportaal”..het fundament van de nieuwe hemel en Nieuwe aarde in Jesaja 65:17-[20]+ waar de dood nog [niet] overwonnen is.

  Had ik die tweeledigheid niet opgemerkt.. dan zou ik zomaar verkeerde verwachtingen koesteren aangaande de komende gebeurtenissen.
  De vereniging met de Heer in 2Thess.2:1 betreft het 6e zegeloordeel c.q. Jesaja 66:‼️>>[14]-16+
  •••••

 89. @vlokje
  Juist het kruis is een afgodsbeeld:-)
  Wanneer wij al deze dingen zien gebeuren richten wij ons hoofd omhoog want onze redding is nabij
  Shalom

 90. Jo schreef:13/09/2021 om 3:42 pm
  Het teken van de Mensenzoon dat aan de hemel zal verschijnen in Matt.24:30 is het kruis.

  beste jo
  ik denk het niet dat God zich bedient met deze symboliek
  heb je wel eens onderzocht waar het symbool het kruis vandaan komt
  het kruis vormt een symbolen paar met het petrus kruis
  net zoals jing en jang en pentagram en hexagram een symbolen paar zijn

  ten slotte geen beeld of beeltenis van God maken, valt volgens mij het kruis ook onder

 91. @: Vlokje.. nav. (12/09/2021 om 10:24 pm),

  Het teken van de Mensenzoon dat aan de hemel zal verschijnen in Matt.24:30 is het kruis.
  Volgens katholieke profetieën zal dat 7 dagen lang vóór het openen van het 6e zegel aan de hemel staan.. velen zullen zich dan nog bekeren en velen zullen dan ook nog genezen.. opdat ze met een goede gesteltenis van de bekering dat [reinigings]oordeel in kunnen gaan.

  In principe zal de Komst (dus niet de Weder-komst op de Jongste Dag) in het 6e zegeloordeel in die tijd dus voor de geïnformeerde mensen bekend zijn.
  Begrijp dan goed dat het oordeel in Maleachi 3:1-5 ook het 6e zegeloordeel betreft, evenzo als in [o.a.] Jes.66:14-17+
  En waar situeert Jaap Dieleman dan de opname ?!

  De katholieke profetieën geven uitkomst en hebben het dan ook over een “soort” opname, op verborgen wijze zien we die gebeurtenis geduid in Openb.6:14 ..dat meen ik daar persoonlijk op te merken. ..Ook moet dus de Maleachi 3:1 bode nog komen.
  Het blijkt nodig te zijn om de gehele aandacht nogeens op volgende link te vestigen.. .. https://youtu.be/qL3j8pJT1RA ..

  Ieder dan nog levende mens wordt wel met zijn ziel en geest [opgenomen] in een [doorgang] door de eeuwigheid, zijn lichaam blijft op aarde maar is toch betrokken bij die boven-natuurlijke reiniging en loutering.. het duurt ongeveer 20 aardse minuten ..maar in de eeuwigheid “is dat veel langer” ..neem ik aan.

  Het optreden van de Maleachibode begint in Nederland, het Nederlandse volk zal zich dan nog vóór het 6e zegeloordeel bekeren.. over het een en ander heb ik al eerder geschreven.
  Wat je met deze informatie doet is aan jezelf ..dat geldt natuurlijk voor iedereen.

 92. @Ludwig
  Mijn les van de vijgenboom is dat er twee keer geoogst wordt
  In maart/april (rond pesach dus) en in september/oktober (rond het bazuinenfeest

 93. Een bemoediging van jezus,
  Voor de aankomende maanden
  Opbaring 2 vers 10
  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de ure der verzoeking die over de hele wereld komen zal, om hen te verzoeken hen die op de aarde wonen

  11. Ik kom spoedig,
  houd vast wat gij hebt (de wet, Jezus verhaal en zijn voorbeelden)

 94. Er gaan 10 dagen van verdrukking vooraf voor de wij onze kronen ontvangen
  openbaring 2 vers 10

  Als de sabbath avondmaal als uitgangpunt wordt gebruik voor de opname , dan begint die 10dagen verdrukking (wat dat ook moge zijn) op een dinsdag avond na zonsondergang

  Als je daar scherp op bent, wordt je 10 dagen voor de opname, op een dinsdag, gewaarschuwd en allert voor wat er komen gaat

 95. @vlokje
  Dank u voor uw reactie:-)
  De eindstreep is in zicht , nog even volhouden de opname komt eraan.
  Ik weet niet welke dag of uur of jaartal maar ik zie de les van de vijgenboom.
  Ik ben gereed en ik ken Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth:-)
  Ludwig

 96. Jezus vraagt of ik hem ken als Hij terugkomt:
  Letterlijk ?
  Jezus was een pesach kind
  Bijna op zijn verjaardag aan het kruis, daar is een bedoeling mee (DE maand)

  Houdt van mensen (vissen en broden)
  niet vies van een feestje (bruiloftsfeest)
  Komt beslist opdagen (het verhaal van de wijze en dwaze maagden)
  Er mogen “zwervers” en “armen” zonder “familiaire relaties” bij Jezus bruiloftsfeest zijn

  Jezus Houdt nog een avondmaal (HET uur) voor zijn verwachte arrestatie
  Slaat in heel zijn leven geen heilig avondmaal over
  (Jezus was een vrome jood)
  Houdt strikt de wet de 10 geboden (DE dag)
  Heeft een karakter om mensen te helpen niet te veroordelen ,
  Jezus Maakte het de mensen niet moeilijker (Zo moet je Jezus aanwijzing ook zien, tis geen moeilijke puzzel)

  Je weet nu genoeg van Jezus om te kunnen in schatten welke dag en uur God Jezus terug stuurt, ken hem als een vriend, je weet vaak waar je vrienden uithangen als je ze door en door kent

 97. @Ludwig
  Ik denk ook 2022
  En Ik heb het niet van de vrijmetselaars, maar uit het boek Daniël

  Hoezo weten we De dag en Het uur niet?
  In openbaring 3:3 staan de aanwijzingen waar dag en uur te vinden is
  “…..bekeerd u, indien gij niet wakker wórdt, kom ik als een dief, en u zal niet weten welk uur ik u overvallen zal ” openbaring 3-3b,
  Dat zijn God zijn openbaringen aan jezus,jezus eigen woorden aan Johannes via een engel, dit het laatste hotnews van Jezus over zijn terugkeer.

  Hier kan je dag en uur vinden: Bedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, bewaard het…..openbaring 3-3a

 98. @Spy From The Sky,, (on earth)

  Deze heb ik gekopieerd van het geloofsforum, ik weet niet meer wie het gepost heeft maar ik vond het zo’n sterke waarheid waar ik nog graag aan herinnerd wil worden;

  ” Kerken horen ziekenhuis voor zoekenden/gewonden te zijn. Zolang zij echter hotels voor weldoorvoede bijbelkenners zijn heb jij daar niks te zoeken, dat ben je de verkeerde kerk binnengestapt, God woont daar dan ook niet. Ziekenhuizen, dat horen kerken te zijn. En ja, er zijn er maar weinig. Mensen oordelen maar vergeten dat het oordeel niet aan hen is. ”

  Amen

 99. @ Moderator:
  “QW, U bepaalt hier niet wie er mogen deelnemen aan uw gesprek met een mede gast.
  Allen: iedereen is welkom om deel te nemen aan het gesprek. Mod.”

  U bepaalt DAAR niet of ik HIER iemand wil antwoorden.
  En dan mag u zelf bepalen of er DAAR dan nog een gesprek met mij plaatsvindt of niet.

  Uw toon is onacceptabel, Waarschuwing. Pas uw gedrag aan. Mod.

 100. Nou, de kogel van de eerste uitsluiting en discriminatie lijkt te gebeuren.
  Zonder pas niet meer in het culturele leven.

  En ja, het OMT kan dit wel willen en Rutte en de Jonge wel, maar werkt een CU nu nog steeds als demissionair kabinet eraan mee?

  Wellicht naar alle partijen massaal schrijven dat we tegen zijn en of ze in wijsheid dit ongedaan kunnen maken.

  En ja, die 1½ meter. Eigenlijk was dit een maatregel die mij nog het beste bevallen is.
  Het is niet meer te volgen. Welke logica is erg nog.

  Wat een wereld leven we. Wat zwijgen de kerken en gemeenten. Begrijpelijk ook want om dit aan de orde te stellen in je eigen kerk, dat valt ook niet mee.

  Nou, dan maar een kerk zoeken waar ze een film kunnen draaien of wat meer horeca recreatie. Eigenlijk voor kerken mogelijk eens een mogelijkheid om zieltjes te houden of te winnen.

  Spyfromthesky

 101. @ Michaël.
  Uw berichten van de laatste dagen hebben bij mij de stellige indruk gewekt dat mijn antwoorden aan u, voornamelijk waar het ging over uw berichten van 24/08/2021 om 5:00 pm en 25/08/2021 om 7:44 pm, bij u buitengewoon heftige en van mij zeer sterk afkerige gevoelens hebben opgewekt.
  Ik ben van mening dat ik u met zulke gevoelens niet mag laten zitten en mij moet inzetten om die gevoelens bij u, voor zover enigszins mogelijk, te verminderen en liefst weg te nemen.

  Daarom stel ik u bij deze voor met mij hierover een gedachtenwisseling op te zetten.
  Indien u met mijn voorstel instemt, hetwelk ik op prijs zal stellen, doe ik dat in éérste plaats in UW belang; in tweede plaats in mijn eigen belang.
  De belangen van anderen die zich met onze schrijverijen gemeend hebben te moeten bemoeien, worden door mij buiten beschouwing gelaten; mocht iemand er iets van ‘meenemen’ dan graag maar zoals geschreven en benadrukt:
  uw belang staat hierin voorop en die is: rust vinden van uw heftige gevoelens en mijn belang is opscherping van mijzelf, waarbij ik mag bijvoegen het plezier in onderzoeken èn schrijven.

  Indien wij beiden tot overeenstemming komen om hiermee te beginnen, lijkt mij de volgende opzet gewenst:
  vóóraf schrijf ik nog een verduidelijking over mijn voornemens, bijvoorbeeld: tijdlijn, aantal keren tussen ons beiden en het aantal keren dat ik – eventueel – mij nog richt tot anderen die zich hiermee hebben bemoeid of zich hiermee weer gáán bemoeien.
  Uw antwoord op dit voorstel zie ik graag tegemoet.

  Vriendelijke groet van QW.

  QW, U bepaalt hier niet wie er mogen deelnemen aan uw gesprek met een mede gast.
  Allen: iedereen is welkom om deel te nemen aan het gesprek. Mod.

 102. Volgens de profetie van de vrijmetselaars begint apocalips in 2022ad volgens dit filmpje op YouTube
  https://youtu.be/ZwtXuV0GYH8
  Uiteraard verwerp ik vrijmetselaars
  Uiteraard kent niemand de dag of het uur maar misschien wel het jaartal.
  We kennen de dag of het uur niet staat geschreven in de bijbel maar we kunnen wel het jaartal aanvoelen.

 103. Goedendag LeftiRats@…en allen broeders en zusters

  Er is een antwoord op uw vraag., als ik deze beantwoord ben ik een lang bericht aan het schrijven.

  Ik geef u daarom een link die op het internet te volgen is., met name op youtube.

  Bent u bekent met de eerste zin in de bijbel….Ik kan het niet in het Hebreeuws schrijven voor u van rechts naar links …..Berisheet….In The Beginning…
  Het Hebreeuws., is een bijzondere taal., de Taal waar het oude testament in is beschreven.

  U zult versteld staan dat alleen al in dit “Woord”., de gehele boodschap/gospel word ontleed.

  De Bijbel is zo mooi., u zult deze video dus wel een aantal keren overkijken vanwege de bijzondere timeline die God in zijn geboden bewaard heeft.

  Mocht de link hieronder niet werken., dan schrijf ik hieronder een geschreven tekst die u op youtube kunt vinden. Het heeft een duur van ruim 105 minuten als ik het goed heb.
  Uw antwoord op het Vleesgeworden Woord zit allemaal verborgen in het Woord…Berisheet.

  Geschreven link….Is the End of Days Prophesied in the First Word of the Bible….

  https://youtu.be/PtATSQx3cjI

  Groet

 104. @ Muggenzifter: 12:56 pm. Prachtige psalm Muggenzifter. Wat een bemoediging gaat hier van uit. Zelf lees ik graag Psalm 23 en Psalm 91.

 105. Psalm 139
  Hoe kostbaar zijn mij, O God, Uw gedachten! hoe machtig veel zijn haar sommen! Zou ik ze tellen? Zij zijn meer dan het zand; word ik wakker, zo ben ik nog bij U. Ps. 139:17-18

  Slapeloze uren.

  Wie kent ze niet: de slapeloze nachten. Er zijn veel mensen die met dit probleem te kampen hebben, en het gebruik van slaapmiddelen neemt voortdurend toe. Overdag hebben zoveel dingen ons beziggehouden dat ons innerlijk ‘s avonds nauwelijks tot rust kan komen.
  Als kind heeft men ons misschien gezegd: ‘Als je niet kunt slapen, moet je maar schaapjes tellen’, of: ‘Denk maar aan iets moois, dan val je vanzelf in slaap’. Voor ons Christenen kunnen slapeloze uren echter een bijzondere zegen’ zijn. Wij hoeven ‘geen schaapjes te tellen’ maar mogen naar ‘de goede Herder’ kijken.
  Als het dan stil is om ons heen, hebben wij een schitterende gelegenheid om te denken aan het heil dat wij door de Heere Jezus ontvangen hebben, over de grote liefde die Hij heeft getoond toen Hij naar deze aarde kwam om te sterven op het kruis van Golgotha.
  De zegeningen die ons door de Heere Jezus zijn geschonken, maar ook de zegeningen die nog voor ons liggen, moeten wij niet alleen verstandelijk kennen, maar we mogen er ook met ons hart van genieten. Dan zullen ze steeds kostbaarder voor ons worden.
  Aan het nadenken over deze onuitputtelijke zegeningen zal nooit een einde komen; we kunnen er een eindeloos aantal slapeloze en andere rustige uren mee vullen. En als wij dan ‘s morgens ontwaken, zullen wij in gedachten weer bij de Heere Jezus zijn, Die ons in de voorbijgegane nacht opnieuw kostbaarder is geworden. De psalmist heeft dit ervaren toen hij schreef: ‘Word ik wakker, zo ben ik nog bij U’.

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 106. Cassandro 12:04 pm
  Bedenk dat de christenen onder Constantijn de keuze hadden tussen
  Strikt de wet houden, de 10 geboden naleven , of eigen veiligheid

  Vanaf dat de kerk een staatkerk was , was de keizer en later de paus de baas, en die hebben het “regelment” geschreven ,en rood is de kleur van de heersers, zowel bij Romeinse keizers als bij pauzen.
  (een aardse heerser die religieuze wetten maakt en later noemt hij zich de vervanger van jezus)

  het reglement zijn onze kettenen van het vrije verklaren van God woord
  ipv nu hap klare brokken van de kerk en paus

 107. @ Cor 11/09/2021 om 12:44 pm

  Hallo Cor,

  Ik ben het helemaal met u eens. Bedankt voor uw bijdrage.

  Hartelijke groet, Michaël

 108. Uit de Nieuwsbrief van Dirk van Genderen 11 september 2021 nummer 36
  Goed Nieuws, ter bemoediging

  * ‘God gebruikte Jesaja 53 om mijn ogen te openen voor Jesjoea’
  ‘Hij beurde mij op uit een kuil vol kolkend water,
  uit modderig slijk;
  Hij zette mijn voeten op een rots
  en maakte mijn schreden vast.
  Hij legde mij een nieuw lied in de mond,
  een lofzang voor onze God.’

  Deze woorden uit Psalm 40:3 en 4a beschrijven heel precies het leven van de Joodse Alexandra (pseudoniem, ter bescherming van mogelijk nare reacties).

  Alexandra was tien jaar geleden een eenzame 15-jarige tiener, actief in de wereld van alcohol, drugs en seks. Vier jaar later was ze een alleenstaande 19-jarige moeder, zonder opleiding en zonder hoop voor de toekomst.
  In haar diepe ellende ging ze op zoek naar God en nu staat ze op het punt haar bacheloropleiding af te ronden. Haar dochter gaat bijna naar de eerste klas en ze heeft inmiddels een lieve echtgenoot, die van haar dochter houdt alsof het zijn eigen kind is.

  Seksueel misbruikt door voorganger kerk
  Alexandra werd geboren in Oekraïne. Toen ze twee jaar was, sloten haar ouders zich aan bij een charismatische kerk, die eigenlijk meer op een sekte leek. ‘De voorganger heeft mij en andere jonge meisjes seksueel misbruikt,’ vertelt ze. ‘We zijn daar tien jaar geweest, en mijn ouders wisten niet wat hij deed.’

  Ondanks dit verschrikkelijke misbruik in die kerk, leerde ze toch ook dingen die belangrijk waren voor haar verdere leven. Ze zag dat God een levende God is, Die gebeden hoort en verhoort. ‘Ondanks de zonden die daar plaatsvonden, zag ik ook wonderen. Ik werd genezen van allergie, toen mijn vader voor mij bad.’

  Naar Israel
  Toen ze 12 werd, kreeg ze via een uitwisselingsprogramma de mogelijkheid om in Israel enige tijd aan een ultraorthodoxe kostschool te gaan studeren. ‘Noch ik, noch mijn ouders begrepen wat dit allemaal betekende, maar we hadden wel de droom op een dag naar Israel te gaan. Helaas konden we dat niet betalen, dus toen ik deze kans kreeg, ben ik gegaan. Het was moeilijk om zo ver weg te zijn van mijn familie, maar het hielp me om uit de cirkel van misbruik te komen.’

  Nadat het studieprogramma voltooid was, ging Alexandra weer terug naar Oekraïne. Maar al snel vertrok ze opnieuw naar Israel, met een ander programma, om voor een jaar naar een minder strenge kostschool te gaan. Toen dat jaar voorbij was, maakte haar familie Aliyah, om samen met haar in Israel te blijven.
  ‘Op dat moment realiseerde ik me dat er tegen me was gelogen. Mijn hele leven waren er mij leugens over God verteld. Ik wilde niets meer over Jezus horen.’

  Ze probeerde haar plaatsje in de maatschappij te vinden, vrienden te maken, maar ze was erg in de war. Mijn Hebreeuws was nog niet zo goed en onze economische situatie was zo slecht dat ik niet mee kon met schoolreisje of met mijn vrienden als ze iets gingen eten of drinken. Ik voelde me een verschoppeling, dus verbond ik me met verschoppelingen. We gingen drinken, drugs gebruiken, in contact komen met jongens.’

  Alexandra wil mensen bemoedigen met haar getuigenis. ‘Ik moest leren Jeshoea te vertrouwen in alles.’

  Soms naar de synagoge
  Alexandra begon te experimenteren met het occulte en ging soms naar de synagoge. ‘Ik voelde me heel slecht, maar ging toch ook af en toe naar de synagoge. Misschien was het Jodendom wel de juiste weg, maar ik zag al snel dat alle nadruk lag op het onderhouden van de geboden. Ook daar vond ik God niet.’

  Ondanks alles had ze nog steeds een diepgeworteld geloof dat het Oude Testament waar was. Op een dag sprak ze erover met haar moeder, die haar Jesaja 53 liet zien. Ze zag dat het over Jesjoea ging en dacht dat het een hoofdstuk uit een christelijk boek was. Ze was zeer verbaasd toen ze precies deze zelfde woorden in het Oude Testament vond die ze op het ultraorthodoxe internaat had gekregen.

  ‘Het was zo duidelijk dat het over Jesjoea ging en ik vroeg mijn moeder hoe het komt dat Joden niet in Hem geloven. Ze vertelde me dat hun ogen verblind zijn tot de afgesproken tijd. Daarna begon ik meer in de Bijbel te lezen, maar was ik las, beviel me niet. Ik zag dat ik een zondaar was en ik kon dat niet onder ogen zien. Toen ben ik gestopt met lezen.’

  Alexandra stopte met school en begon te werken als serveerster. Net als alle andere jonge Israëli’s werd ook zij opgeroepen voor militaire dienst in de IDF. Via een militaire psycholoog lukte het haar eerder te stoppen. Ze werd verliefd op een Afrikaanse vluchteling, die uit Eritrea kwam en Ethiopisch-orthodox christen was.
  ‘We gingen samenwonen en ik raakte zwanger. Het zou ingewikkeld zijn geweest om te trouwen, aangezien hij geen Israëlisch staatsburger was. Ik wist dat het zondig was, maar ik bleef smoesjes verzinnen. “God zal het begrijpen,” zei ik tegen mezelf.’

  Messiaanse gemeente
  ‘Online ging ik op zoek maar een Messiaanse gemeente in de stad en ik vond er een. Ik begon er heen te gaan, maar mijn man wilde niet mee, omdat hij vond dat het indruiste tegen de manier waarop hij was onderwezen. Hij had een kruis om zijn nek en iconen aan de muur thuis, hij zei bepaalde gebeden op, maar hij ging nooit naar een kerk.’

  Kort nadat Alexandra was bevallen, begon haar man zich slecht te voelen. Uiteindelijk werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Zijn lever bleek niet meer te werken, maar de artsen wisten de oorzaak niet. Hij kreeg een levertransplantatie, maar de operatie veroorzaakte een bloedinfectie, die snel erger werd tot hij stierf.

  Ze was 19, had een baby van 3 maanden en nog maar 4000 sjekel (ongeveer 1000 euro) op haar bankrekening. Het huurcontract liep af en ze moest verhuizen.
  De Messiaanse gemeente hielp haar met het verhuizen en ze ontving een donatie waarmee ze een paar maanden hulp zo krijgen.
  ‘Ik bad een eenvoudig gebed tot God en schreeuwde om hulp. Slechts een paar dagen later vertelde de gemeente dat ze meer donaties voor mij hadden verzameld. De dominee en zijn vrouw vroegen ook nog een donatie aan bij een Amerikaanse non-profitorganisatie, waarmee ik nog langer vooruit kon.
  Ik realiseerde me dat ik een God heb Die gebeden hoort. Ik verlangde ernaar dichter naar Hem toe te groeien. Ik vroeg een Bijbel en begon er hongerig in te lezen. Ik maakte me veel zorgen, maar de Bijbel hielp me er doorheen. Ik las over de wonderen die God deed in de levens van mensen, en dat gaf mij veel hoop.’

  ‘Zou God me wel accepteren?’
  Ze was niet in een mentale toestand om te kunnen werken of studeren en ze verhuisde terug naar de stad waar ze opgroeide. De donaties die ze had ontvangen, hielpen haar door deze periode heen. Ze sloot zich aan bij een plaatselijke gemeente, ontving er ook woonruimte en zorgde voor haar baby.
  Ze had veel schaamte en schuldgevoelens over haar zondige verleden. ‘Ik wist niet of ik bij God terug kon komen of dat het te laat was. Ik dacht dat ik eerst een beter mens moest worden en misschien zou Hij me dan accepteren.’

  In die tijd hoorde ze een preek in haar gemeente over Jezus, Die is gekomen om zondaren te redden.
  ‘Ik wist dat ik in mijn verleden veel zonden had gedaan en ik wist niet zeker of die allemaal weggewassen konden worden door het bloed van Jesjoea. “Hij vergeeft alle zonden,” sprak de voorganger. Dat gaf mij zoveel hoop en bevrijdde mij van mijn schuldgevoel. Ik realiseerde me dat ik alleen maar op Hem hoefde te vertrouwen en me moest bekeren.’

  Alsnog studie voltooid
  Alexandra zocht contact met de welzijnsdienst van de gemeente waar ze woonde. Ze werd toegelaten tot een programma voor alleenstaande moeders en met begeleiding lukte het haar alsnog haar diploma van de middelbare school te halen. Momenteel zit ze in de afrondende fase van haar studie aan de universiteit.
  ‘Er waren momenten dat ik wilde stoppen met mijn studie, maar dan gaf God de kracht om door te gaan. Ik realiseerde me dat God onze levensomstandigheden niet verandert, maar Hij verandert ons door onze levensomstandigheden. Hij geeft ons geen gemakkelijker leven, maar Hij maakt ons sterker.’

  Iets meer dan een jaar geleden, begon ze te bidden om een echtgenoot. ‘Ik vroeg God iemand voor mij te kiezen. Alleen Hij ziet het hart van iemand. Na ongeveer een maand begon ik te chatten met een man uit de VS. Hij sprak Russisch, omdat hij op jonge leeftijd werd geadopteerd door een familie in de VS, die afkomstig was uit Oekraïne. Ondanks de covid-beperkingen konden we in november 2020 in Oekraïne trouwen en nu wonen we in Israel. Mijn man heeft hier een eigen bedrijfje. Hij accepteert mijn dochter voor 100 procent als zijn kind. Dat is zo bijzonder. Hij had zelfs een keer een droom gehad dat hij een Afrikaans kind zou adopteren en die is door mij uitgekomen.’

  Alexandra gaat binnenkort naar het Israel College of the Bible, in Netanya.

  Bijbelschool
  Voordat Alexandra als maatschappelijk werker aan de slag wil gaan, vindt ze het belangrijk om eerst God beter te leren kennen. ‘Dus heb ik besloten om naar de Bijbelschool in Netanya te gaan. Ik ben opgegroeid in een sekte die me leugens leerde en ik heb meer kennis van de waarheid nodig.’

  Op de vraag wat ze nog iets wil delen, antwoordt ze: ‘Ik dacht eerst dat als ik me tot God zou wenden, Hij mijn leven zou verbeteren. Ik leerde dat het zo niet werkt. Je moet klein beginnen, hard werken en niet opgeven, zelfs als het onmogelijk lijkt. Als God een weg voor je heeft gekozen, zal Hij ook de hele weg bij je zijn. Wij hebben geen controle over onze omstandigheden, het enige wat we kunnen doen, is op Hem vertrouwen. Ik heb mijn leven niet onder controle, maar Hij wel. Ik heb geleerd dat God hier niet is om onze problemen op te lossen. Hij verandert ons door onze problemen heen en leidt ons er doorheen. (Bron: Kehila News)

 109. Cassandro 11/09/2021 om 12:04 pm
  Beste Cassandra
  Het heeft een speciale betekenis dat diegene die de boog vasthoudt geen pijl heeft,(soort van bluf met een ongeladen wapen)
  en de ruiter hoeft geen boogschutter te zijn, en de boog kan een pressiemiddel zijn, en boogschutters gingen vroeger te voet.

  Constantijn de Grote (keizer en ook opper priester van de zonnecultus) heeft de christenen voor een dilemma gesteld:
  of vervolging of een staatskerk op zondag, en dan zou hij Constantijn de beschermheer van die zondagchristenen zijn

  Door de zonnecultus bidden de joden met hun rug naar de ondergaande zon
  Om God te laten zien dat ze beslist niet de zon aanbidden
  En hier door komen de reserveringen van de gelovige joden richting de christenen ; door de aanbieding van Constantijn de Grote vervolging of staatskerk en protectie

 110. Dag Cor,

  Als Jezus het Vleesgeworden Woord is, dan wil dat zeggen dat Hij dit niet was, want iets worden wil toch zeggen dat er een ontwikkeling plaatsvindt totdat hetgeen klaar is zoals het moet worden, de toch?
  Hoe lees jij dat?

 111. Hallo Cor…

  Na uw reactie gelezen te hebben… kan ik alleen maar zeggen… ‘wat een waarheid’.
  Het doet mij ook aan de teksten uit Jacobus denken, over de tong.
  Zowel zegeningen als oordelen uit mijn/onze mond.

  Dat is aan onze Vader en Jezus onze Heere overlaten.
  De Heere weet als enigste wat in ieder mens leeft.

  Hebr. 4… geweldige lessen…
  Dan krijgt deze Bijbeltekst Hebreeën 4 ….zijn liefde volle bedoeling…
  De Rust, die God geeft.

  Hartelijk dank Cor.

  Liefdevolle groet, Esther.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *