5156

 1. Albert schreef:
  27/07/2021 om 7:58 pm

  Albert, bedankt voor jou bijdrage omtrent de opname van de Gemeente. Persoonlijk ben ik het 100 procent met u eens.

  Einde 2019 kondigt zich een virus aan en tot op de dag van vandaag worden mensen ge-injecteert met een vaccine, De prikbus komt in het nieuwe schooljaar voor elke klas in Nederland om zoveel mogelijk kinderen te injecteren boven de leeftijd van 12 jaren.
  Het alternatieve nieuw en hun pleidooi omtrent deze Plandemie, hebben kracht, maar worden afgewimpeld door het Nederlands Recht, want dit wereldwijde programma moet uitgewerkt worden.

  We hebben namelijk een killer virus en elk individu die met de angstcultuur meegaat wordt over de streep getrokken om deze leugen te accepteren en het mrna goedje te zien als de enige oplossing.

  Het is dus een wereldwijd programma en daarin is een agenda opgenomen, ik noem het een satanische programma., want wie kent de Bijbel niet beter dan satan zelf. Hij sleurt de mensheid mee in angst wetende dat zijn tijd kort is en om die reden staat elk land op slot., want zonder QR code kunt u nergens terecht. Echt nergens meer terecht met uitroeptekens!!!

  Persoonlijk verlies ik mijn baan in de nabije toekomst en niet alleen ik, maar de gehele bevolking die niet achter het aardse beleid staat.

  Met andere woorden u raakt net als ik uw aardse bezittingen kwijt, omdat deze wereldwijde agenda al geruime tijd geleden beschreven is. satan weet dus zijn eind data en zal dus elk mens proberen te verleiden. “gaat rond als een briesende leeuw”

  Wat nu., wat moeten wij met deze informatie, hoe kan u zichzelf verdedigen., want als het zo allemaal moet gaan geschieden dan is er menselijke wijs geen hulp…!!!

  De bijbel vertaald uit het Hebreeuws/Grieks en Latijn laat data zien waarvan alleen de Vader op de hoogte is. Jezus zegt “wie mij gezien heeft., heeft de Vader gezien”
  Nu blijf ik af van elke manier om een berekening te maken omtrent de opname van de Gemeente. Maar het staat onomstotelijk vast dat de Hebreeuwse telling met name Israel “Gods volk” de waarheid onder ogen gaat zien in de 7 jaren van verdrukking.

  Het telt dus voor Israel en de Gemeente heeft hier niets maar dan ook niets mee te maken.
  Wij vieren Bruiloft en ook hier wil ik even bij stilstaan..!!!

  God/Jezus kent dus elke data en zijn plan om elk mens te behouden rolt uit. De schare die onder het altaar komt en niet te tellen is zijn diegene die het merkteken op voorhoofd en hand niet geaccepteerd hebben. Als ik dit scenario uit wil beelden, dan zijn dit onze geliefden en vrienden die tot het besef komen van wat is hier aan de hand., er zijn zoveel mensen totaal verdwenen en hebben ons ooit eens gezegd “neem het teken van de mens niet, want dan bent u reddeloos verloren “het teken 666 op voorhoofd of hand” zij zullen inzien dat zodra Gods wraak over de wereld komt dat Hij de enige echte Almachtige God is en zullen dan gedood worden om “Zijn Naams Wil”… zoals beschreven onder het altaar komen.

  Dit is een ongekende grote schare mensen., want God verhoort alle gebeden van zijn Gemeente en wil een ieder behouden voor de Eeuwigheid.

  Onze Bruiloft zal dus een ongekend groot feest zijn, omdat die schare van geliefden behouden zijn voor de Eeuwigheid. Met dit vooruitzicht kan een ieder die werkelijk gelooft dat Hij de Almachtige God “Here Jezus Christus” de uitkomst is voor alles wat u vraagt.

  Zo zie ik persoonlijk de bruiloft, ben er van overtuigd dat de Here mijn God al uw gebeden verhoort zoals beschreven staat.

  Voor nu nog even afwachten, maar de Here komt spoedig ook al zullen wij verdrukking meemaken., Maar Gods wraak zeker niet, want wraak heeft geen betekenis in een huwelijk.

  My God,…can’t wait….

 2. @ Albert: 7:58 pm, op 27/7. Ik ben van dezelfde opvatting als U, @ Albert. Mede na grondige lezing van het boek van Jaap Dieleman, over de Opname van de Gemeente. Er staan vele verwijzingen in naar teksten in de Bijbel, die deze richting uit gaan. Maar ik respecteer ieders mening hierover, uiteindelijk gaat het om onze enige Verlosser, Jezus de Messias.

 3. Beste@Cor…Goed opgemerkt!!! U schreef: Het broeiende effect van wat wereldwijd op het programma staat om elk mens gedwongen te vaccineren, zet elk Gelovige als het ware met de hakken in het zand om standvastig de komst van de Here te verwachten.

  De bankschroef word in een hoog tempo aangedraaid en wat mij opvalt is het verschil in denken onder de Gelovigen.””

  Ja, dat wordt inderdaad zeker duidelijk met uw conclusie. U schrijft…Ik ben van mening dat deze Gelovige man Amir Tsarfatie misleid is door zijn drang om het Evangelie te verkondigen op wereldwijd niveau., want Hij heeft het groene paspoort aanvaard met de bijbehorende injectie om vrij te kunnen bewegen.

  Beste@Tukker. Uw reactie op de Ingezonden van Cor deel ik. U schreef terecht:

  Vanuit Israel hoor ik geen goede verhalen, wat ik zelf verbijsterend vind en waar ik met mijn verstand niet bij kan , is het feit dat men niet reageert/betoogt in Israel , alleen een enkele betoging van 100 man, men laat alles maar gelaten over zich heenkomen.
  Ik denk zelf dat het vaccin nemen, is je identificeren met het systeem van het Beest .””

  Zoals u weet schrijf ik als vriend van Israël kritisch over Netanyahu en de besluiten die in de Knesset worden genomen. Over samenstelling van de huidige Israëlische Knesset houd ik mijn hart vast zeker als ik de Woorden en de waarschuwing van Psalm 81 lees.

  Het wordt de hoogste tijd dat de profeet Eliah zal verschijnen om de Knesset en het volk Israel weer terug te brengen tot de Machtige God van Israel.

  Maleachi 4:4 Gedenkt de wet van Mozes, mijn knecht, die Ik hem op Horeb
  geboden heb voor gans Israël, inzettingen en verordeningen.

  5 Zie, Ik zend u de profeet Eliah, voordat de grote en geduchte
  dag des HEREN komt.

  6 Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en
  het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en
  het land treffe met de ban

  Pas als Israel terugkeert tot de woorden van de Torah en de Profeten en Jeshua als de komende Koning en Masjiach van Israel aanvaard [Zachariah 12 en Romeinen 11] zal er SHALOM komen in Israel en de wereld. Hoe ziet u dat?

  Beste@Esther. Dank voor uw reactie en de mooie liederen. Maar ik vind u wel heel erg stil op het Geloofsforum de afgelopen weken. U schittert door afwezigheid juist nu er zulke belangrijke onderwerpen ter tafel komen.

  @Allen, een hartelijke groet van Ramshoorn.

 4. Opname van de gelovigen voor de grote verdrukking, deel 23.
  Overdenking. Heeft God twee doelgroepen en voor elk een eigen plan?

  In de Bijbel geeft Jezus de rede over de laatste dingen.
  Je vindt de beschrijving in Matt.24, Marc.13 en Lucas 21.

  Veel mensen denken dat dit drie keer dezelfde rede is, behalve dan dat het door drie verschillende personen is opgeschreven.
  Maar is dat wel zo?

  Als je Luc.21 en Matt.24 heel precies naast elkaar houdt, dan zie je veel overeenkomsten maar ook een paar heel bijzondere verschillen.

  In Luc.21:5-7 staat dat Jezus spreekt met de mensen in de tempel, Hij was al in de tempel vanaf Luc.19:45. Daar geeft Hij de rede over de eindtijd, deze mensen noemen Hem ‘Meester’.
  In Matt.24:3 staat dat Jezus op de Olijfberg is en zijn discipelen afzonderlijk naar Hem toe kwamen met de vraag over de eindtijd. In Marc.13:3 kun je de namen van deze discipelen vinden: Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas.

  Hieruit wordt duidelijk dat Jezus (minstens) twee keer een rede heeft gegeven over de eindtijd.
  Een keer in de tempel en een keer op de Olijfberg.
  Het zijn ook twee verschillende doelgroepen. Lucas was een (bekeerde) heiden, een dokter. Zijn evangelie is gericht op de heidenen en Grieken en hij doet verslag van de rede van Jezus in de tempel. Mattheus is een Jood en zijn evangelie richt zich op de Joden, hij doet verlag waar Jezus op de Olijfberg tot zijn discipelen spreekt.

  Beide redes over de eindtijd beginnen met waarschuwingen om niet misleid te worden. Daarna worden oorlogen en onlusten genoemd. Volk zal opstaan tegen volk, er komen aardbevingen en hongersnoden en meer. Jezus geeft dit aan als tekenen. Tot zover lijken beide redes hetzelfde.

  Daarna komt het eerste verschil.
  In Luc.21:12-22, ‘Vóór dit alles…’ (voor deze tekenen) dan volgt verdrukking en ‘vlucht naar de bergen zodra je Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet’. Uit de tekst is op te maken dat dit over een lokaal gebeuren gaat. Het ligt inmiddels achter ons. Onze geschiedenisboeken vertellen dat Jeruzalem en de tempel werden vernietigd in het jaar 70 met een enorme slachting onder de Joden. De Christenen waren naar de bergen gevlucht en zijn ontkomen.

  In Matt.24:9-12 staat: ‘Dan…’ (dus ná deze tekenen) volgt verdrukking en ‘vlucht naar de bergen’ zodra je de gruwel van de verwoesting (abomination of desolation) zult zien staan waarvan gesproken is door de profeet Daniel’. Dit wordt gekoppeld aan de Grote Verdrukking, een verdrukking zoals er niet geweest is en ook niet meer zal komen. Het duidt op de eindtijd die nog moet plaatsvinden. Het wijst op een globaal gebeuren, want er staat ‘alle volkeren’

  Het gaat hier blijkbaar om twee redes aan twee verschillende doelgroep met verschillende inhoud.
  Waarom wordt er in Lucas (bekeerde heidenen) niets verteld over de abomination of desolation en in Mattheus (aan de Joden) wel. Dit wordt gezien als hét kenmerk van de Grote Verdrukking, de meest ernstige tijd op aarde ooit. Waarom wordt aan de bekeerde heidenen, de Christenen hier niets over verteld?
  Krijgen de Christenen hier dan niet mee te maken?

 5. @Iedereen die mijn berichtjes leest over de opname van de gelovigen.
  Met mijn berichten wil ik laten zien dat er tientallen aanwijzingen in de Bijbel staan dat de gelovigen niet door de grote verdrukking heen zullen gaan. Het is een omstreden onderwerp en het is pas goed te zien in een groter coherent geheel. Ik schrijf dit omdat er zoveel kracht en bemoediging vanuit gaat, iets wat zo noodzakelijk is deze tijden. Ik denk dat Paulus dat ook bedoelde met ‘vertroost daarom elkaar met deze woorden’ (1Thes4:18 Telos), toen hij over dit onderwerp sprak.

  Er zijn veel aanknopingspunten dat er twee verschillende gebeurtenissen zullen plaatsvinden.
  De opname in de lucht van het Lichaam van Christus (de gemeente), vooraf aan de Grote Verdrukking. En een andere gebeurtenis na de Grote Verdrukking, waar onze Koning Jezus terugkeert naar de aarde, met zijn bruid. Ik denk dat deze twee gebeurtenissen vaak met elkaar worden verward.

  Het is niet mijn bedoeling om mijn overtuiging af te dwingen, mijn wens is om de aanwijzingen en overdenkingen te delen. Doe je eigen onderzoek en corrigeer me, als ik dingen niet juist zie.

 6. Cor, ik zal zeker een reactie geven op wat jij schrijft ( 27-7 12.04 PM ) of ik in staat ben om antwoord te geven op al je vragen weet ik niet
  Wat ik zelf gemerkt heb in een heleboel christelijke org. of org. die zich christelijk noemen dat er een heleboel meegaan in deze trend ( in de algehele publieke opinie van covid/vaccinaties ) , tot nu toch heb ik een programma op Family 7 gezien ( uit 2020 ) dat een klein beetje waarschuwend optreedt , ik begrijp heel goed dat ze VOORZICHTIG zijn ( Censuur ) maar ik begrijp niet dat ze het promoten ( 1 persoon zei in een christelijk blad zelf toen Israel de eerste was met vaccinatie : “och, ik hoor een profetisch geluid ” , ik dacht toen bij mezelf : Hoe krijg je het uit je mond )
  Persoonlijk heb ik, ook in mijn omgeving , opgemerkt bij mensen dat er een gedragsverandering ( agressief optreden terwijl het vroeger een vriendelijk jonge man was die toen , nu nog steeds een geestelijke handicap had ) optreedt , bij anderen ook dat het verstandelijk niet meer zo functioneert als vroeger en daarmee bedoel ik : wartaal/dingen vergeten , als zombie overkomen ( Voor de vaccinatie was dat niet )
  Vanuit Israel hoor ik geen goede verhalen , wat ik zelf verbijsterend vind en waar ik met mijn verstand niet bij kan , is het feit dat men niet reageert/betoogt in Israel , alleen een enkele betoging van 100 man , men laat alles maar gelaten over zich heenkomen.
  Ik denk zelf dat het vaccin nemen , is je identificeren met het systeem van het Beest .
  Laat ik proberen dit goed uit te leggen : Vaccinatie aannemen is meegaan in het Systeem waarin je gedachten/denken gemanipuleerd, beinvloedt kunnen worden , misschien nu nog niet helemaal , bij sommigen dus schijnbaar wel maar bij volgende vaccinaties ,en die zullen er zeker komen, dat je een willoos wezen kan gaan worden die gewoon aangestuurd kan worden dus eigenlijk een Voorloper van het Merkteken van het Beest is de vaccinatie .
  Ik denk zelf, wat ik hierboven ook schrijf , dat je verschrikkellijk verschrikkellijk voorzichtig moet zijn met christelijke org.
  Laat ik het hierbij laten
  Bijbel zegt ergens : Als de Here Jezus terugkomt op aarde zal hij dan het ware geloof vinden , dit is dus een retorischt vraag.
  Volgens mijn bescheiden mening lijkt de Bijbel hier te zeggen Neen ( w.s op de uitzonderingen na ) , breed is de weg tot verderf , smal de weg tot behoud

 7. @ Joan: 12:02 pm. Dat vind ik ook. Dit zou het scenario inderdaad kunnen zijn.

 8. @Albert : Ik baseer mijn stelling op 1 Korinthe 15, over het geestelijk lichaam en in het lichaam in het vlees. Paulus schreef verder in een andere brief: Maar ons vaderland is de hemel, dus gelovigen zijn hemelburgers waar wij de verlosser verwachten, en hij zal ons lichaam herscheppen tot de nieuwe mens. Filp. 3.20 ) De eerste mens is uit de aarde, de tweede uit de hemel, en zoals er aardse mensen zullen zijn, zullen er ook hemelse mensen zijn, met nadruk op mensen. en zoals wij het beeld van de aardse hebben gedragen, zullen we ook de hemelse mens aandoen. want ons vergankelijk lichaam heeft geen deel aan Jezus koninkrijk, alleen het onvergankelijk lichaam, aldus de apostel Paulus. Shalom

 9. Een vraag aan allen,..?

  Ik schrijf niet veel, maar lees wel bijzonder veel berichten en rubrieken.

  Het broeiende effect van wat wereldwijd op het programma staat om elk mens gedwongen te vaccineren, zet elk Gelovige als het ware met de hakken in het zand om standvastig de komst van de Here te verwachten.

  De bankschroef word in een hoog tempo aangedraaid en wat mij opvalt is het verschil in denken onder de Gelovigen.

  Een voorbeeld is Amir Tsarfati,….van Behold Israel. Deze man presenteert bijna wekelijks een update over de gang van zaken in en om het beloofde land. Met betrekking op de eindtijd.

  Al met al goede info, maar zet mijn kanttekening wat betreft de vaccinatie van geheel Israel…
  Zodra ik naar een update van hem luister, kan ik het niet laten om een reactie in te dienen over wat er in zijn land gebeurd met niet gevaccineerden., enkelbanden, en met name de maatregelen tegen de vrijheid van niet injecteerden mede Israeli-ten.
  Hij hoont als het ware de vaccinatie weg als zijnde het teken van het beest., terwijl de apartheid in Israel steeds drukkender word tussen de bevolking.

  Er zijn getuigen genoeg die zegen dat Holocaust van de jaren 40., terug is, maar nu in het Heilige Land zelf,.als een onzichtbaar monster met de gepresenteerde gif injectie.

  Ik ben van mening dat deze Gelovige man Amir misleid is door zijn drang om het Evangelie te verkondigen op wereldwijd niveau., want Hij heeft het groene paspoort aanvaard met de bijbehorende injectie om vrij te kunnen bewegen.

  Dit onder de noemer van het vaccine is niet het teken van het beest., dus volkomen veilig om te accepteren. Het echte teken is de Keuze die je moet maken zodra de antichrist geopenbaard is…en u verplicht dit aan te nemen.

  Nu krijg ik de gedachte., van als je nu al de keuze maakt met het huidige aardse beleid omtrent het killer virus en je gelooft oprecht dat dit een killer virus is., “het mrna vaccine tot je neemt” dan ook “zult kiezen voor het TEKEN”. Je gelooft immers het aardse beleid “nu al” en de genomen maatregelen hierin.

  Het is een vraagstuk, maar ik ben echt van mening dat een Evangelist die werkelijk in de Here gelooft, onderscheid maakt van wat “Gods Woord onderricht” dan wat de wereld u verteld,…

  Als het mrna vaccine goedkeuring krijgt door Evangelisten dan wel Pastors,….krijg ik grote achterdocht…

  Dus Amir, staat bij mij onder aan de ladder en wel om deze reden.

  Heb jij het vaccine,…vrij reizen, overal toegang je hebt geen aardse belemmeringen!!!

  Heb je vaccine niet….Geen groen Paspoort! Nu nog een stok in je neus om te kunnen reizen bij een negative advies! Zonder QR code al op sommige terrassen uitgesloten! Binnenkort geen werk, en totale uitsluiting omdat u de Europese of Nederlandse staat niet serieus neemt..

  Hoop dat ik dit duidelijk verwoord heb,…wat is misleiding, hoever zijn wij in de Hebreeuwse Kalender. Maakt God/Jezus schifting tussen wat goed en kwaad is…juist nu in deze tijd!

  Groet

 10. Hier een korte samenvatting om uit te printen op A4 en uit te delen / verspreiden.

  THE GREAT RESET
  ⦁ Geef de griep een nieuwe naam, covid-19.
  ⦁ Zaai elke dag angst op alle mediakanalen over dit ‘nieuwe virus’
  ⦁ Gooi het land in lockdown, mondkapjes, kerken en winkels dicht, avondklok
  ⦁ Gebruik een ongeschikte test voor de detectie van dit ‘nieuwe’ virus
  ⦁ Vertel de mensen dat de enige uitweg ‘vaccinatie’ met een experimentele injectie is (‘gentherapie’)
  ⦁ Start met ‘vaccinatie’ in het begin van de zomer, omdat de griep dan weggaat zodat het lijkt alsof het ‘vaccin’ werkt.
  ⦁ Dan wordt iedereen even euphorisch, kijk hoe goed het werkt! Crisis is voorbij!
  ⦁ Dan keert het tij, plots stijgen de cijfers weer.
  ⦁ Geef de schuld aan een ‘nieuwe variant’ en de ‘ongevaccineerden’.
  ⦁ In werkelijkheid beginnen mensen nu ziek te worden van de experimentele injectie en stromen de ziekenhuizen vol met ‘gevaccineerden’.
  ⦁ Gooi het land weer in lockdown. Zeg dat de vaccinaties niet meer goed werken tegen nieuwe variant en er een nieuwe ronde nodig is. Mensen komen alleen nog in openbare ruimtes met digitale QR ‘vaccin paspoort’ (ook winkels.)
  ⦁ Creëer tweedeling, geef de schuld aan de ongevaccineerden dat er weer een lockdown is. Mensen worden woedend op de ongevaccineerden. (terwijl dit groepje steeds kleiner wordt.) Groepsdruk voor ‘vaccinatie’ stijgt.
  ⦁ Economie begint nu echt te lijden, winkels sluiten, bedrijven gaan failliet, een nieuwe lockdown kunnen ze niet aan. Uitkeringen stijgen. Tienduizenden mensen sterven dit griepseizoen door de bijwerkingen van de experimentele injectie. De samenleving schreeuwt voor een oplossing.
  ⦁ Uiteindelijk komt er een wonderlijke nieuwe uitvinding! Een ‘pleistervaccin’, dit kan sneller geproduceerd worden, en hoeft niet koel bewaard te worden. Iedereen kan het zelf toedienen op de rechterhand of voorhoofd. Het geeft een onzichtbare tatoeage, dat scan baar is voor bewijs van vaccinatie. Dus geen smartphone meer nodig. Vrij reizen en winkelen!

  Dit is het merkteken van het beest uit het Bijbelboek Openbaring.
  Degenen die het merkteken ontvangen doen dat niet zomaar. Ze zijn overtuigd. Maar deze overtuiging berust op misleiding. Door de tekenen die de valse profeet heeft gedaan zijn ze misleid. Aan de acceptatie van het merkteken gaat dus misleiding vooraf.
  Opb 13:16 En het maakt dat men aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd; 17 en dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken heeft: de naam van het beest of het getal van zijn naam
  Opb 14:9 En een andere, een derde engel volgde hen en zei met luider stem: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en op zijn voorhoofd of zijn hand het merkteken ontvangt, 10 die zal ook drinken van de wijn van Gods grimmigheid, die ongemengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden met vuur en zwavel ten aanschouwen van de heilige engelen en het Lam. 11 En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid; en zij hebben dag en nacht geen rust, zij die het beest en zijn beeld aanbidden, en ieder die het merkteken van zijn naam ontvangt.

 11. Opname van de gelovigen voor de grote verdrukking, deel 22.
  Hebreeën brief verwijst naar Henoch, die door geloof is weggenomen.

  Hebr.11:5-6 ‘Door geloof is Henoch weggenomen (Rapture in Lat.vert.) zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest, maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken’.

  Dit was vooraf aan de zondvloed.
  Zou dit ‘weggenomen worden’ ook kunnen gelden voor de gelovigen die in het heden het Lichaam van Christus vormen, vooraf aan de Grote Verdrukking?
  Henoch werd door geloof weggenomen.

 12. “Hoe lieflijk hoe vol heilgenot, o Heer der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempelzangen! Hoe branden mijn genegenheën, om ’s Heren voorhof in te treën, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; mijn hart roept uit tot God die leeft, en aan mijn ziel het leven geeft”.
  Deze Psalm 84, is nu mijn bemoediging, als het leven mij bezwaard.

 13. @Willy

  Ik ben het met Albert eens. Als je sterft krijg je niet direct een verheerlijkt lichaam. Jezus is ons enige voorbeeld geweest. Ook hij kreeg pas een verheerlijkt lichaam na zijn letterlijke opstanding uit het graf en niet bij zijn sterven.

  Paulus leerde ook dat eerst de doden opstaan en dan pas krijgen de levenden een verheerlijkt lichaam. Net zoals er bij de levenden een transformatie plaatsvindt van het aardse naar het geestelijke lichaam, zo zal dit ook met de doden plaatsvinden. De ziel van overledenen kunnen uiteraard wel reeds het paradijs betreden, maar ik denk dat het enkel Jezus is die zijn verheerlijkte lichaam al heeft gekregen. Alles doden zullen nog moeten wachten tot het grote moment.

 14. @Beste Willy.
  Dat sommige graven open zullen liggen is mijn aanname, het zou ook kunnen dat ze ‘gewoon’ leeg worden en niets van de buitenkant te zien is. Toch denk ik dat de Heer het zichtbaar maakt als getuigenis.

  Ik ben het met u eens dat als gelovigen sterven voordat Jezus wederkomt, dat ze worden opgenomen in de hemel. Ik denk alleen niet dat ze op dat moment al een verheerlijkt lichaam zullen krijgen. Dat komt pas later, op het moment dat God zijn bruid haalt, dat is vlak voor de grote verdrukking, het moment van de ‘opname’. Het wijst er op dat God vooraf alles heel grondig weghaalt wat Hij gekocht en betaald heeft met zijn bloed, zelfs de stoffelijke resten. (Dat is natuurlijk alleen als de persoon in zijn/haar leven ook ‘ja’ heeft gezegd tegen dit genadeaanbod, dus gered is).

  Uw stelling: ‘Paulus leerde dat ons oude lichaam zal worden begraven en niet deel kan hebben aan het verrijzenislichaam door de zonde’, op welke verzen baseert u dit?

  In mijn eerder geposte delen over de ‘Opname’ had ik al verwijzingen gegeven dat de doden opgewekt zullen worden (1Thes.4:16, 1Kor.15:51-52, Job.19:25-27, Dan.12:1-2). Er zijn er nog meer. Ook Opb.20 spreek hier uitgebreid over. Hoe ziet u dan de betekenis van deze verzen?

 15. @ Esther 26/07/2021 om 4:56 pm

  Hallo lieve Esther, de links staan er goed op hoor. Bedankt voor de Gospels, mooi.

  Ook voor jou Vaders zegen om je heen.

  Hartelijke groet, Michaël

 16. @ Esther: 4:56 pm. Bedankt voor de mooie liederen, Esther. Alles ter ere van de Here Jezus, en onze hemelse Vader, de God van Israël.

 17. Hallo lieve allen….

  Voor Michaël en Ramshoorn… en natuurlijk voor ieder.

  https://www.youtube.com/watch?v=aOd9OMV_y6E&list=OLAK5uy_kUS_6eu7spl32zOrlN067NOsWHafWRUoI&index=14

  Ik hoop dat deze link er goed opstaat. Mahalia Jackson What a Friend We Have in Jesus.

  En het bekende lied ” You’ll Never Walk Alone” .
  https://www.youtube.com/watch?v=7PS1XnMDunA&list=OLAK5uy_kUS_6eu7spl32zOrlN067NOsWHafWRUoI&index=15

  Vaders zegen en sterkte met alles, en lieve groet van mij, Esther.

 18. @ Ramshoorn: 6:39 am. Hartelijke dank voor uw reactie @ Ramshoorn. Wat een mooi getuigenis van U. Waarlijk de Heere is goed.

 19. Albert : Ik wil even reageren op wat je schreef. Dat de mensen verbaasd zullen kijken als de graven open zullen zijn. Het is steeds mijn geloof en visie geweest dat als gelovigen sterven voor dat Jezus wederkomt, ze worden opgenomen in de hemel en daar hun verheerlijkt lichaam zullen krijgen. Paulus leerde dat ons oude lichaam zal worden begraven en niet deel kan hebben aan het verrijzenislichaam door de zonde. Want dit thema was ook de grote discussie in de kerk van Korinthe, mensen waren ontslapen en ze bleven dood, grote consternatie in de kerk. En Paulus schrijft, ze zijn beter af dan wij, want zij zijn reeds bij Jezus. Begrijp je mijn stelling beste Albert. Dit is wat volgens mij Paulus leerde en volgens mij ook het juiste is, en de praktijk leert dat ook. Shalom

 20. @Vlokje.
  Ik heb me ook vaak afgevraagd hoe de wereld zou reageren als er plotseling heel veel mensen weg zijn en zelfs graven openliggen. En wat nu eens als ook alle kleine kinderen plotseling weg zijn?

  Uw genoemde 0,084% zie ik even niet, (144.000 / 8 miljard * 100%) = 0,0018%

  De 1290 en 1335 dagen uit Daniel lijken me een uitbreiding op de 1260 dagen (=3,5 jaar).
  Als je ‘dagen’ verandert in ‘jaren’ dan is die moskee in 690 te plaatsen. Toch vraag ik me af of dat bedoeld is, misschien. Een aanknoping zou Daniel 9 kunnen zijn, waar de weken 360x zo lang zijn als onze kalenderweken. Dus dat zijn jaarweken. Dat maakt dat elke week uit dat overzicht 7 jaar is op onze kalender.
  Ik denk zelf dat die 1335 dagen iets te maken heeft met de Grote Verdrukking of met de wederkomst.

 21. Opname van de gelovigen voor de grote verdrukking, deel 21.
  God geeft waar je voor kiest.

  Door de gehele Bijbel heen zijn de ‘eigenschappen’ van God consistent.
  Hij is almachtig, alomvertegenwoordigd, alwetend, Hij is liefde, Hij is rechtvaardig, Hij is Genade en Hij geeft ons een vrije keuze. Hij wil ons vrijkopen van de gevolgen van onze eigen zonden als we ons bekeren, Hij heeft de prijs al betaald in bloed maar de keuze is aan ons. Hij wil een relatie met ons. En ook hier is het aan ons of Hij die ruimte in onze levens krijgt.

  God stelt de weg van het leven en de dood aan ons voor, de zegen en de vloek. kies dan het leven zodat je leven zult. Deut.30:19, Jerm.21:8 etc. Het is aan ons om te kiezen en die keuze is onze verantwoordelijkheid. De smalle of de brede weg.

  Dan zie je door de gehele Bijbel dat God geeft wat je kiest.
  Dat kan een keuze voor de wereld zijn, Hij zal dan vele keren waarschuwen en als je vasthoudt aan je keuze dan krijg je ook deze wereld, met alle gevolgen van dien.

  God heeft zijn volk ook bijna eindeloos gewaarschuwd om de Baäl en afgoden niet te dienen en aan Hem vast te houden. Kijk maar in Jesaja en Ezechiel (en meer). Op een gegeven moment gaf God zijn volk over aan waar ze voor kozen. Hij liet het noordelijke deel van Israel los en gaf het over aan de Asyriërs. Een eeuw later gaf Hij het zuidelijke deel van zijn volk over aan Babylon, er volgde 70 jaar ballingschap.

  God geeft wat je kiest werkt ook de andere kant op, namelijk naar Hem toe.
  Geef je jezelf over aan Hem, dan belooft Hij behoud op basis van genade. Hij geeft dan zijn liefde in jouw hart, geloof, hoop, vrede, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Gal.5:22). Daarnaast nog genadegave zoals onderwijs, profetie, vermaning barmhartigheid (Rom.12:6-8) en genezing, krachten onderscheid van geesten, tongen etc (1Kor.12:7-11). En nog veel meer.

  Je zou dit als volgt kunnen samenvatten: kies je voor de wereld dan krijg je die, kies je voor God dan ‘krijg’ je Hem.
  Dit is een geaardheid van God die door de gehele Bijbel te herkennen is, je krijgt wat je kiest.

  Dan komt er een tijd van de Grote Verdrukking waarin Hij de mensen in deze wereld geeft waar ze voor kozen, namelijk Gods toorn over de zonde.
  Zou God nu veranderd zijn in zijn geaardheid?
  Zou Hij de mensen die oprecht voor Hem hebben gekozen dan toch die toorn voor de wereld geven?

 22. Beste@wachter schreef:
  25/07/2021…U heeft heel verstandige ouders gehad, beste @ Ramshoorn.””

  Ja, dat is zeker, ook al heb ik best wel eens met hen in de clinch gelegen. Ze stonden altijd voor hun kinderen klaar…vooral toen ik een keer wakker schrok en mijn hart een slag oversloeg, ik raakte in paniek, stond ineens naast mijn bed naar adem happend…wat deed ik toen?

  Rende naar kapstok deed mijn jas over mijn pyjama aan, deed de voordeur open, ging naar buiten en liep als in een trance naar het huis van mijn ouders 800 meter verder, Belde aan, mijn vader deed open en zag mijn angstige blik, kom binnen zei hij. Wat kan ik voor je doen? Ik deed mijn verhaal, mijn ouders luisterden zonder mij te onderbreken in mijn doodsangst.

  Toen we even stil waren, stond mijn vader op, legde zijn handen op mijn hoofd en bad een gebed dat mij direct weer tot rust bracht. Ma ging naar de keuken en we dronken even later thee of koffie, dat weet ik niet meer precies.

  Voor het eerst van mijn leven had ik met doodsangst kennis gemaakt, ik was sterfelijk…Maar Jeshua die daar ook mee te maken kreeg in Gethsemané heeft die angst ook overwonnen door Zijn leven toe te vertrouwen aan JHWH zijn vader.

  Spreuken 18:10 (NBG51)
  De naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.

  Later heb ik zelf op eenvoudige wijze zoals mijn vader reageerde op mijn doodsangst veel andere mensen de weg mogen wijzen op onze Hemelse Vader en Jeshua zijn geliefde Zoon.

  Ik doe dat graag met het lied…

  https://nederlandzingt.eo.nl/lied/als-g-in-nood-gezeten/POMS_EO_1386715?cHash=99bc32ae13a6fe52eab782a7f266e2da#:~:text=Als%20g'%20in%20nood%20gezeten%2C%20geen%20uitkomst%20ziet%2C,lijk%20duister%2C%20volgt%20het%20morgenrood.

  Als g’ in nood gezeten, geen uitkomst ziet,
  wil dan nooit vergeten: God verlaat U niet.
  Vrees toch geen nood, ’s Heren trouw is groot,
  en op ’t nacht’lijk duister, volgt het morgenrood.
  Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad;
  God zal u behoeden, uw toeverlaat.

  God blijft voor u zorgen, goed is de Heer
  en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer.
  Schoon g’ in ’t verdriet, nergens uitkomst ziet,
  groter dan de Helper, is de nood toch niet.
  Wat ons ontviele, Redder in nood,
  red slechts onze ziele, uit zond’ en dood.

  Wachter, In de Tien Geboden Exodus 19 en 20 kunnen we lezen dat we onze Ouders in ere moeten houden opdat we een lang leven mogen genieten, genieten in vrede…

  Deuteronomium 5:16 …Eer uw vader en uw moeder, zoals de HEERE, uw God, u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.

  Mattheüs 15:4 God heeft immers geboden: Eer uw vader en moeder, en: Wie vader of moeder vervloekt, moet zeker sterven.

  Exodus 20:12 Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft.

  Nu ik ouder geworden ben begrijp ik de Geboden van Mozes en Jeshua veel beter….

  Zeg iedere morgen: Onze Hulp is in de Naam des Heren. e.v. Psalm 121. Shalom. Ramshoorn.

 23. Daniel 12-1
  ….En er zal een tijd van grote benauwdheid zijn (dat is nog geen verdrukking) zoals er niet geweest is zins er volken bestaan, tot op die tijd toe (tis Nog nooit eerder gebeurd)

  Maar in die tijd zal uw volk ontkomen, al wie in het boek beschreven wordt bevonden (vlak voor de verdrukking)

  Velen van hen die slapen in het stof der aarde
  (Voormalige maar tot inzicht gekomen: ongelovigen, katholieken protestantsen, joden, islamisten, boedisten enz. enz. maar wel uit het joodse volk, afstammelingen dus),
  zullen ontwaken, dezen tot eeuwigheid leven en genen tot versmaden tot eeuwig afgrijzen

  En De verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren voor eeuwig en altoos

  (De wet, de 10 geboden, is gerechtigheid)

 24. Albert zo kom ik er op om van dagen van Daniël jaren te maken
  Als een jaarweek 7 jaren is
  Dan is 1 dag in een jaarweek 1jaar, dan kunnen de dagen van Daniël jaren zijn

 25. Aan Albert
  Maak van de dagen van Daniël eens jaren 1290 en 1335
  Tel deze jaren op vanaf het jaar 690 toen werd de rots moskee gebouwd,
  het gruwel staat boven de ingang geschreven namelijk
  “God heeft geen zoon”, da’s inderdaad een gruwelijke tekst.

 26. Aan Albert
  Ik denk ook dat er een opname is voor de verdrukking begint:
  van de 144.000 uitverkorenen omdat die de terugkomst aan zagen komen en de juiste maatregelen hebben getroffen

  Uit het joodse volk kan misschien betekenen afstammelingen van het joodse volk over de hele wereld verspreid, dezen regeren met jezus 1000 jaren, 144.000 is 0,084% van de huidige wereldbevolking

  zijn dit misschien de leiders, leraren of tempeldienaars voor de “schare die niemand tellen kan” in het 1000 jarig vredesrijk?

  En dat het maanden duurt door de wereldse omstandigheden en censuur dat de wereldbevolking dat in de gaten krijgt dat er mensen verdwenen zijn , en vragen gaan stellen

  En na 3,5 jaar verdrukking vormt zich een schare die niemand tellen kan , een herkansing ?

 27. @ Ramshoorn 25/07/2021 om 8:42 pm

  Beste Ramshoorn,

  Mijn hartelijke dank, voor uw gelukzalige reactie.
  En voor de verbondenheid die ik voel, vanwege de herkenning in de teksten, die u schreef.
  En ook voor Psalm 72. Zijn heerlijkheid vervult de aarde. Ja, amen, looft de Heer.
  Dank u, Ramshoorn.

  Shalom, Michaël

 28. Beste@Michaël, Ja Mahalia Jackson, deze vrouw verkondigde het Evangelie van Jeshua zingend met haar gouden stem aan miljoenen gelovigen/ongelovigen: Oh when the saints, go marching in…Go tell it on the mountains that Jesus Christ is born…echte meezingers voor jong en oud.

  Zingen maakt blij ook in het stadion wanneer je favoriete club gewonnen heeft. Ik heb daar nog nooit iemand horen klagen over hoofdpijn. Overwinnaars Zingen hun kelen schor!!!

  Psalmen zingen met begeleiding van een bekwame organist in een stampvolle kerk met enkele duizenden gelovigen is ook een hemelse ervaring. God troont immers op de lofzangen Israëls?

  Psalm 72 samen zingen ontroerd me in deze tijd van grote Rampspoed.
  Wanneer zal dat werkelijkheid worden? Kan nooit lang meer duren!

  1 Geef, Heer, de koning uwe rechten en uw gerechtigheid
  aan ’s konings zoon, om uwe knechten te richten met beleid.
  Dan ruist op alle bergen vrede, heil op der heuv’len top.
  Hij zal geweldenaars vertreden, maar armen richt hij op.

  3 Heerse van zee tot zee zijn vrede, van land tot land zijn lof,
  de volken zullen tot hem treden, zijn vijand likt het stof.
  Tarsis en Scheba ’s verre stranden, brengt hem uw overvloed.
  Gij koningen van alle landen, valt deze Heer te voet.

  4 Hij zal de redder zijn der armen, hij hoort hun hulpgeschrei.
  Hij is met koninklijk erbarmen hun eenzaamheid nabij.
  Hij helpt, met hun bestaan bewon, die zijn in vrees verward.
  Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij draagt hen in zijn hart.

  6 Bloeie zijn naam in alle streken, zolang de zon verrijst.
  Zijn Koningschap zij ons een teken dat naar Gods toekomst wijst.
  Dat opgetogen allerwegen de volken komen saam,
  elkander groetend met de zegen van Zijn doorluchte Naam.

  7 Laat ons de grote Naam bezingen van Hem die Israël leidt,
  want Hij alleen doet grote dingen, zijn roem vervull’ de tijd.
  Looft God de Heer, Hij openbaarde zijn wonderen, zijn eer.
  Zijn heerlijkheid vervult de aarde. Ja, amen, looft de Heer.

  Psalmen uit het Liedboek voor de Kerken (1973)

 29. En voordat er weer een discussie losbarst over: Kerstmis !

  Het is beter:

  Om de geboorte van uw VERLOSSER te herdenken, dan te VERWERPEN.
  Het gaat namelijk om de intentie, niet om de datum.

  ;-{>

 30. (Give Me That) Old Time Religion – Mahalia Jackson

  https://www.youtube.com/watch?v=gDCiqWcV7NY

  SHALOM @ RAMSHOORN !

  Mijn moeder hield van ‘Mahalia Jackson’ haar stem.
  En draaide vroeger thuis ook haar ‘Kerst Album’, samen met die van Bing Crosby & Andrews Sisters…

  En mijn papa – mijn aardse VADER – zei altijd tegen mij:

  Gedenk dan uw Schepper in uw jongelingsjaren,
  voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen,
  waarvan gij zegt: Ik heb daarin geen behagen.

  Prediker 12:1 (NBG51)

  Maranatha

  Michaël

 31. Met betrekking tot de Opname van de Gemeente. Ik blijf daar aan hechten, mede gebaseerd op 1 Cor. 15: 50 – 54 en 1 Thess. 4: 13-18.

 32. @Beste Vlokje.
  Ik weet niet of er twee opnames zullen zijn, dat kan ik niet uit de Schriften opmaken.
  Er zijn wel meerdere opnames geweest, in deel 3 heb ik er zeven opgesomd, waarvan er nog één zal plaatsvinden (namelijk het Lichaam van Christus, de gemeente).

  De 144.000 uitverkorenen (Opb.7) zijn uit de 12 stammen van Israël, (is het opgevallen dat de stam Dan ontbreekt?)
  Er zijn veel speculaties wie deze mensen zijn, sommigen denken zelfs dat het engelen zijn, dat lijkt me niet want er staat duidelijk dat ze uit de 12 stammen zijn. Op dit forum is er al vaak over geschreven.

  Ik denk dat deze mensen in de Grote Verdrukking de Here Jezus als Messias hebben aangenomen en Hem daarna in die periode Hem gaan dienen als evangelisten. Ze krijgen een speciale status en bescherming. In Opb.14 zie je deze groep terug, samen met het Lam, het zijn er dan nog steeds 144.000. De ‘schare die niemand tellen kan’, is naar mijn mening de ‘oogst’ van de 144.000, dus mensen die hierdoor Jezus als Messias hebben aangenomen.

  Een verbinding van deze groep(en) met de opname van de gemeente zie ik niet. Want dit speelt allemaal af in de tijd van de Grote Verdrukking en dan is naar mijn mening de gemeente al weg. Of er dan nog een opname volgt voor de 144.000 en/of de ontelbare schare, is me niet duidelijk. Ik denk dat dit de groep is die in Matt.24:31 wordt aangeduid met het verzamelen van de uitverkorenen bij het moment dat Jezus terugkomt.

 33. @ Ramshoorn: 2:05 pm. U heeft heel verstandige ouders gehad, beste @ Ramshoorn.

 34. Toevoeging van mijn reactie over die omstreden PCR-testen.

  Eens met het artikel. Het blijkt maar weer: Al is de Leugen nog zo snel, de Waarheid achterhaald haar wel. PCR-testen deugen voor geen meter. Rutte en de Jonge brengen ons land met een vaart aan de afgrond. Ze doen dat met de blik op oneindig en verstand op NUL. Hoe vaak al kregen ze moties van Afkeuring en Wantrouwen aan hun broek, van de hele Oppositie in de Tweede Kamer?

  Ze trekken er zich niets van aan van waarschuwingen die vele echte Wetenschappers en Artsen gaven, die zoals bleek [huisarts Elens] met eenvoudige geneesmiddelen Corona patiënten in enkele dagen succesvol kunnen genezen. Dit in tegenstelling van…

  Rutte en de Jonge zweren bij het Covid-19 vaccin en blijven Ongevoelig voor de snelle succesvolle remedie van o.a. dokter Elens. Rutte en de Jonge kijken liever met hun companen RIVM – GGD – OMT dagelijks in het nirwana, Mindful gezeten op een Yogamat hun oerstomme Mantra’s mediteren zodat ze die dagelijks Ad nuseam [tot walgens toe] kunnen herhalen op Radio en TV.

  Rutte en de Jonge, RIVM – GGD- OMT blijken onverbeterlijke Dummies die niet weten hoe ze nu al lange tijd met hun dictatorische regeltjes bij een groot deel van de burgers in hun hemd staan, en straks in The Hall Of Shame?

  Wat leerde ik al vroeg van mijn ouders? De mens wikt maar God beschikt leerde ik al van mijn moeder zaliger. Zij is kalm gestorven als een poes in de mand. Een andere uitspraak van haar: Hier is het niet – maar het beste komt nog.

  Mijn moeder, goed van de tangriem gesneden was altijd op haar hoede voor de medemens en had een antenne wie ze wel en niet vertrouwen kon. Mijn ouders hebben niet zomaar de oorlog overleefd met alle verschrikkingen. Mijn vader geloofde de woorden van Psalm 91.

  Ze waren eerlijk tegenover hun kinderen en leerden ons al vroeg dat de wereld er niet beter op zou worden met de woorden van de Bijbel 2 Timoteüs 3:1 (NBG51) Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. Ze kregen gelijk… We leven er nu midden in.

  Ik denk nu in deze beroerde tijd vaak aan hen en hun levenslessen: Ze leerden ons ook, dat we nooit de moed moesten verliezen want God spreekt het Eerste en Laatste Woord in onze mensenwereld.

  Het beste zal nog komen voor gelovigen als Jeshua de Zoon van God wederkomen zal met grote Macht en Heerlijkheid in Jeruzalem de stad van de grote Koning.

  Jeshua maakt alle dingen nieuw – de hemel en de aarde! Openbaring 14 t/m 22.
  Als dat geen goed nieuws is.

  Ik zing graag met de gitaar The Negro Spiritual: Give me that old time religion…
  It was good for my dear father en mother, it is good enough for me!!!

  Vertaling: Geef mij maar die ouderwetse godsdienst…
  Het was goed voor mijn lieve vader en moeder, en die is goed genoeg voor mij.

  Shalom. Ramshoorn.

 35. Aan Albert
  Opname van de gelovigen voor de grote verdrukking, deel 14.
  De dag des Heren.

  Wat zeg je er van dat er 2 groepen zijn
  144.000 uitverkorenen en de schare die niemand tellen kan
  Zegt dit dat er 2 opnames zijn?

 36. Opname van de gelovigen voor de grote verdrukking, deel 20.

  Opb.3:10 (fragment uit de brief die Jezus gedicteerde aan de gemeente Filadelfia).

  Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, dat over het gehele aardrijk zal komen, om te verzoeken hen die op de aarde wonen. (Telos vertaling).

 37. @ Michaël: 5:22 pm. Bedankt en graag gedaan. Gods rijkste Zegen voor U, en alle anderen op dit geloofsforum.

 38. @ Wachter 22/07/2021 om 5:22 pm

  Beste Wachter, Ik heb de video ‘valse profeten’ van Jaap Dieleman bekeken.
  Ik vind het terecht dat hij de volgende tekst aanhaalt over degenen die dat zogenaamde ‘vaccin’ opdringen. 2 Petrus 2:2-3 (NBG51)

  ”En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; en zij zullen uit HEBZUCHT met – Verzonnen Redeneringen – u als KOOPWAAR behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.”

  Ik vind het mooi dat Jaap Dieleman zelf zegt: Mijn vaccin is Psalm 91.

  Gods zegen voor U Wachter, en voor u allen.

  Michaël

 39. @ Ramshoorn 23/07/2021 om 8:54 pm

  Beste Ramshoorn, Dank u wel, voor uw hartelijke reactie en toevoeging.

  Shalom, Michaël

 40. @Ramshoorn: In Belgische kringen wordt de Islam aanzien als een godsdienst van de vrede, met natuurlijk radicale elementen, zoals je in het christendom sekten hebt. Je meld in je schrijven terecht Franciscus van Assisi hij is de grondlegger van de besprekingen tussen katholieken en Islamieten en niet toevallig koos de huidige paus deze naam. In vele Mariaverschijningen zoals in Medjugorje noemt het wezen Islamieten kinderen van God. Dit is natuurlijk een grove leugen. Jezus werd aangekondigd als jood. Jezus is geboren uit een Joodse vrouw. Jezus is besneden op de achtste dag. Jezus werd gedoopt door zijn neef Johannes de Doper. Jezus kwam in eerste instantie voor het Joodse volk. De religieuze klasse zal Jezus verwerpen als hun koning. En dan gaat vanuit Jeruzalem de Thora de wereld rond. Voor mij is de katholieke kerk het verder zetten van het mystiek Romeins Rijk, met de paus als vervanger van een god. Shalom

 41. Opname van de gelovigen voor de grote verdrukking, deel 19.
  Een onverwacht moment waarop sommigen worden aangenomen en anderen achterblijven.

  In Lucas 17 geeft Jezus aan dat zijn komst een onverwacht moment zal zijn, een tijdstip dat niet te berekenen is. Jezus vergelijkt het plotseling aanbreken van dat moment met de tijd van Noach en ook met Sodom. Het zal plotseling over de wereld komen wanneer het leven zijn alledaagse gang volgt.

  Daarna geeft Jezus 3 voorbeelden.
  Lucas 17.
  :34 Ik zeg u, in die nacht zullen er twee in een bed zijn, de een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden.
  :35 Twee vrouwen zullen samen bezig zijn met malen, de ene zal aangenomen, de andere achtergelaten worden.
  :36 Twee zullen op het land zijn, de een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden.

  Het spreekt blijkbaar van één hetzelfde moment over de gehele wereld. Want ergens is op dat moment nacht, ergens anders ochtend (vrouwen bezig met malen) en op datzelfde moment ergens de werkdag (op het land). Prachtig om te zien dat hier de verschillende tijdzones in de wereld te herkennen zijn.

  Het laat ook zien dat dit gebeuren duidelijk niet in de Grote Verdrukking plaatsvindt, evenmin aan het einde, want alles is op dat moment in een alledaags gebeuren.
  Maar wat wordt er bedoeld met ‘aangenomen’ worden?

  De woorden ‘aangenomen’ (paralēmphthēsetai) en ‘achterblijven’ (aphethēsetai) hebben in zichzelf geen waardeoordeel als betekenis. Het gaat over de gemaakte keuze van wat aangenomen/weggenomen wordt en wat dat achterblijft. Aannemen, wegnemen, bevestigen, vrijgeven, acceptatie etc. Woorden in de betekenis zoals je de appels neemt op de groenteafdeling van een supermarkt.

  De ene wordt aangenomen, de ander blijft achter.
  Dit kan niet anders dan dat dit gebaseerd is op het Volbrachte werk van Jezus, dit wel of niet hebben aangenomen.
  En het zal gebeuren op een moment waarop het leven nog alledaags is.
  Over welke gebeurtenis spreekt dit?
  Duidt dit op een opname (Rapture) vooraf aan de Grote Verdrukking?

 42. Beste@Michaël, Hartelijk Dank voor uw waardevolle aanvulling in deze discussie: U schreef…

  “Leer de ongelovigen nooit zich te bekeren tot het christendom,
  want het christendom is slechts een verzameling religieuze dwalingen.
  Leer hen zich te bekeren tot Jezus Christus, hun Schepper.
  En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal hun leven veranderen.”

  Inderdaad, de Bijbel en de Heilige Geest zijn onze Kenbron bij uitstek.

  Psalm 119:162 (NBG51) Ik verblijd mij over Uw Woord als iemand die rijke buit vindt.

  Psalm 119:140 (NBG51) Uw Woord is geheel gelouterd, uw knecht heeft het lief.

  Shalom. Ramshoorn.

 43. Islam, het kind van Rome.

  Op de site waar Esther een tijdje terug een link van gaf. Las ik dit als eerste artikel.
  Het geeft weer wat Ramshoorn aanhaalde: ***Vaticaan stond aan de wieg van Islam.***
  https://www.gelovendoenweallemaal.nl/video/islam.htm
  (Scroll naar beneden voor de tekst van het artikel + video)

  De tekst geeft het in het kort weer.
  De Engelstalige video van 1 uur en 26 minuten, is zonder Nederlandse ondertiteling.

  De SPREUK onderaan die pagina luidt:

  “Leer de ongelovigen nooit zich te bekeren tot het christendom,
  want het christendom is slechts een verzameling religieuze dwalingen.
  Leer hen zich te bekeren tot Jezus Christus, hun Schepper.
  En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal hun leven veranderen.”

  Michaël

 44. @willy. Dank voor uw opmerkingen. Mee eens. Tof dat u ook goed met de Kerkgeschiedenis op de hoogte bent. Maar mijn echte verbazing is nog steeds:

  Wat vele kerkleiders en journalisten maar niet kunnen beseffen:
  ***Vaticaan stond aan de wieg van Islam.***

  Heeft u er in België ooit wel een een kerkelijk of journalistiek stuk over gelezen? Hoe ziet u dat?

  Ik vond bij het maken van een werkstuk hierover verrassende bewijzen, over die samensmelting en samenwerking tussen PausDom en Islam. Hoe/waar begon het?

  Tijdens de derde Kruistocht speelde Franciscus van Assisi, heilig verklaard, door Paus Gregorius
  1228, een grote rol als vredes-bemiddelaar tussen Rome en de Islam. [Frappant dat er nu weer een Franciscus in het Vaticaan resideert die bemiddelt tussen allerlei wereld-godsdiensten[]

  Overeengekomen werd dat de Islam gevestigd zou mogen worden in het Chr. Turkije, de Oosters Orthodoxe kerk, die was immers de grote vijand van Rome en Vaticaan? Het Orthodoxe Constantinopel erkende de RK. doodsvijand, de Paus in Rome niet. Eeuwenlang bevochten ze elkaar. Dat kreeg grote gevolgen: In 1453 gebeurde het dan ook dat de Turken een verzwakt Constantinopel konden veroverden. Nu heet deze stad sinds Ataturk 1923, Istanbul.

  Terug naar 1228: Franciscus van Assisi bedong met de Kalief in Egypte dat de Katholieken Libanon mochten bezetten. Verder werd afgesproken dat Moslims hun moskeeën in Katholieke Landen mochten bouwen zolang Rooms Katholieken kerken konden floreren in Arabische landen.

  Beiden werden het ook eens, dat Joden en BijbelGetrouwe gelovigen, [ketters] vijanden van de
  Paus, zouden bestreden worden in al hun landen. Dat gebeurt dan ook veelvuldig tot op deze dag.

  Geen wonder dat: Beide religies RKK en Islam de Bijbel op Index van verboden boeken plaatsten. [pas in 1967 door paus Paulus VI werd de Index afgeschaft]
  Probeer ook vandaag maar eens een Bijbel door de Douane te krijgen en in Mekka te lezen!

  Resultaat hiervan? Zonder de Bijbel bleven Moslims en Katholieken vele eeuwen Onwetend over de Waarheid van het Evangelie van Jeshua en de Apostelen. Nergens ter wereld ontmoet je in die landen dan ook zoveel Analfabeten.

  De RK.Kerk en Moskee hielden burgers eeuwenlang Dom en de Staat hield ze Arm.

  Goddank zijn er de laatste 2 eeuwen veel Prot. Zendelingen actief geweest met Evangelie-verkondiging en Bijbelverspreiding in die Roomse en Islamitische landen.
  Vele Roomsen en Moslims kwamen tot geloof in Jeshua de Zoon van God, tot op deze dag…mede door Immigratie, goed Onderwijs, ook door Boeken, Films, en Bible On Line.

  Bijbel Genootschappen vanaf 1800 produceerden miljarden Bijbels in ongeveer 3000 talen.
  In elk huisgezin vind je wel 1 of meerdere exemplaren. Hoeveel Bijbels/Vertalingen heeft u in uw boekenkast? Ik 7 waaronder Hebreeuwse Bijbel. Franse Bijbel, Engelse Bijbel, Nederlandse Bijbel en een KunstBijbel Vijf-delen. Geen wonder dat ik er daarin niet uitgelezen raak.

  Shalom. Ramshoorn.

 45. @Ramshoorn: Inderdaad geheel met je eens, de Islam is zonder slag of stoot heel Europa aan het veroveren. zelfs in het Verenigd Koninkrijk zijn meer moskeeën dan kerken. De Britten waren daar zeer ongelukkig over en heeft zeker mee de Brexit bepaald. En toch zijn er christenen die voor verzoening zijn, en alle religies op één hoop willen gooien, het gaat toch over dezelfde God zeggen ze dan? Ze gaan nodeloos voorbij aan Jezus woorden die zei; ik ben de weg, de waarheid en het leven. En wat de apostelen predikten dat er onder de hemel geen andere naam was gegeven voor redding en dat is een persoon Jezus.

 46. Wat vele gelovigen van nu zal schokken: kerken liepen de afgelopen 65 jaar met sneltreinvaart leeg, in de plaats daarvan zien we Moskeeën verschijnen in alle dorpen en steden van de wereld ook in Nederland.

  Wat vele kerkleiders en journalisten maar niet kunnen beseffen:
  Vaticaan stond aan de wieg van Islam. Zelfs Maarten Luther de grote Reformator 1517 in Duitsland liet zich bijna betoveren door de Islam/Koran, las ik 14 jaar geleden al in een *Boekbespreking: Een korte samenvatting:

  Martin Luther and Islam, 260 blz…Amerikaanse theoloog dr. Adam Fransisco.
  [Een verslag van A. de Heer in Reformatorisch Dagblad vrijdag 24 Augustus 2007].

  Luther de enige Hervormer die zich niet alleen inlas in de kerkgeschiedenis was daarnaast intensief bezig met waarom het succes van moslims, de Islam en Koran. 1517 was immers ook de grote revival van de Islam in het Midden Oosten – Het Ottomaanse Rijk.

  Hoe kan het dat de mohammedanen zo succesvol waren? Was het dan misschien toch zo dat hun religie de ware is, in plaats van de christelijke? Luther kende deze „aanvechting.” Hij kon er ook een beetje inkomen als christenen zich aangesproken zeiden te weten door de islam. Een
  opmerkelijk citaat: eens verzuchtte hij – typisch Luther:
  „De abominabele Mohammed werd bijna mijn profeet.”

  Wat vele lezers nog meer zal schokken: Vaticaan stond aan de wieg van Islam:
  Zelfs Maarten Luther de grote Reformator 1517 liet zich bijna betoveren door de Islam/Koran, las ik in een *Boekbespreking: Martin Luther and Islam,
  260 blz…Amerikaanse theoloog dr. Adam Fransisco.

  [Een verslag van A. de Heer in Reformatorisch Dagblad vrijdag 24 Augustus 2007].

  Luther vond kennisnemen van Koran noodzakelijk! Ook in zijn tijd stonden de „Turken” meermalen voor de poorten van -Christelijk- Europa. [Ramshoorn: Nu niet aan de grenzen maar onder ons!!!] Met één doel, om Europa, met behulp van het zwaard, onder het gezag van de Koran te brengen.

  De dreiging die hiervan uitging, bracht Luther ertoe zich grondig in leer en leven van de
  „mohammedanen” te gaan verdiepen. Wat hun leven aangaat, daarvan raakte ook Luther soms
  diep onder de indruk. Hij kon er zelfs bewonderend over schrijven, zo blijkt uit het 2007
  verschenen boek van Francisco. ***De dreigende islamisering van Europa*** beheerst het publieke debat ook nu in niet geringe mate, in de zestiende eeuw was dat niet anders. Daar was ook alle aanleiding toe.

  In 1529 wisten de „Turken” op te rukken tot voor de poorten van Wenen. Ruim tien jaar later bedreigden zij de grenzen van Oostenrijk opnieuw. En hoewel Luther ervan overtuigd was dat er binnen niet al te lange tijd een einde zou komen aan de Ottomaanse expansiedrift – Christus’ wederkomst was naar zijn gevoelen aanstaande-, was hij er even zeker van dat hun aanvoerder, Suleyman, maar een ding voor ogen had: ***de dominantie over Europa.***

  Uit Fransisco’s studie blijkt dat Luther zich geleidelijk aan steeds meer is gaan verdiepen in de
  islam. Wat hem namelijk verbaasde en stoorde, was dat vrijwel niet een van de zijnen zich de
  moeite had getroost om zich te verdiepen in wat deze religie nu eigenlijk inhield. De RKK was er
  tevreden mee te weten dat Mohammed een vijand van het christelijk geloof was”, schreef hij.

  „Maar waarom en hoe, is nooit gepubliceerd; terwijl het wel nodig is dat te weten.” Om de islam te begrijpen, moeten christenen, en vooral hun voorgangers, predikanten, zich erin
  verdiepen, meende Luther. Toen hij dan ook hoorde dat de stad Bazel zich afvroeg of ze een
  Latijnse editie van de Koran wel of niet moest laten publiceren (1543), schreef hij een brief dat
  daar zeker toestemming voor gegeven moest worden.

  Overigens is het niet zo dat Luther de Koran in het Duits heeft vertaald, zoals wel wordt beweerd
  (in bijvoorbeeld de Amerikaanse editie van Luthers werken). Hij heeft hier wel over gedacht, aldus
  dr. Fransisco, maar daar is het bij gebleven – Luther beheerste het Arabisch ook niet.
  Wel verzorgde hij het voorwoord in een Latijnse vertaling van de Koran.

 47. Opname van de gelovigen voor de grote verdrukking, deel 18.
  De vervolging van de kerk is door satan en niet door Gods toorn.

  De kerk en de heiligen zijn door alle eeuwen van hun bestaan vervolgd geweest en hebben verdrukking gekend. In het NT is ook voorzegd dat de kerk vervolging zal kennen, vooral als de tijden gaan voltooien. Dit is nu volop gaande, met name in gebieden die door de islam worden gedomineerd.
  Er zijn al vele miljoenen Christenen op vaak afschuwelijke manier omgebracht. Misschien wel honderden miljoenen door de geschiedenis heen.

  Veel mensen vragen zich af waarom de gemeente van God in de Grote Verdrukking dan wél zou ontkomen.
  Dit ligt namelijk voor velen niet in de lijn van verwachtingen.

  Bedenk dat alle verdrukking en vervolging van Christenen van satan afkomstig was. Natuurlijk zijn de mensen die dit deden verantwoordelijk, maar de macht erachter komt van satan.

  Tijdens de Grote Verdrukking gaat iets heel bijzonders gebeuren, dan is het God zelf die gramschappen over de wereld uitstort. Zie boek Openbaring.
  En zijn toorn is niet bestemd voor het lichaam van Christus, de gemeente.

  1Thes.5:9 want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus…

 48. @Wachter inderdaad, over mensen hoeven wij gelukkig niet te oordelen, vele katholieken zullen oprecht zijn, maar over de leer mogen we zeker een oordeel vellen.

 49. beste @Jo. Mijn laatste antwoord aan u. Ik denk dat wij het nooit eens zullen worden gezien de gedateerde RK-bronnen met al haar onzinnige fabels.

  Ik houd me al jaren aan de Bijbelse Geschriften 49 in getal waar Mozes en de Profeten. Zij werden Geroepen en aangesteld door JHWH de Allerhoogste God en Schepper van hemel, zee en aarde. Voorts aan de Woorden van Jeshua de Zoon van JHWH en de leer van de Apostelen.

  Het Boek van Jeshua staat bij mij met stip bovenaan omdat in dit boek van 22 hoofdstukken Jeshua zelf aan het Woord is en vertelt hoe straks alle booswichten, antisemieten en vijanden van het Woord van God ge-en veroordeeld zullen worden, en hoe Hij Jeshua als Koning der koningen Openbaring 19 Duizend jaar vanuit Jeruzalem als VREDEVORST zal heersten. Mattheus 25.

  Openbaring 20 en Psalm 72, Jesaja 2 en 11 en 25 en Zachariah 14.

  Met deze woorden sluit ik de discussie met u en zal uw Ingezonden niet meer beantwoorden.
  Ik word er zo moe van. Zonde van mijn tijd. Shalom. Ramshoorn.

 50. Aan @: Harold..

  De [Joodse] tempel Gods wordt [volgens] Mattheüs 23:38 niet meer her-gebouwd ..of het is dan door de antichrist maar dan is hij dus niet Gods tempel..hetgeen logisch te begrijpen is.

  Maar de antichrist komt ook pas [na] het 6e zegeloordeel, na het symbolische “1000”jarig VredeRijk Jesaja 24:21-23. De valse profeet als de religieuze antichrist (maitreya) komt wél voor het 6e zegel..ook heeft hij zich al gemanifesteerd maar nog niet “geopenbaard”..2Thess.2:4.

  De volgende paus is nóg slechter dan de huidige usurpator antipaus Bergoglio..en als je de valse profeet in het vaticaan ziet weet je dat ik dat vooraf al begrepen en verondersteld heb.. op YouTube kun je betreffende profetieën opzoeken.

  Je Schreef:
  ••Het kwaad in de gelederen van de Rkk betreft personen [EN] leeropvattingen {en dan hoef ik niet eens -grondig- onderzoek} naar de geschiedenis van de Rkk te doen. De Rkk leeropvattingen zeggen al voldoende. Er zijn namelijk zoveel opvattingen en leringen die dwars tegen de Bijbel ingaan..▪︎

  Maar dat -grondig onderzoek- moest je juist wel doen..(Jesaja 11:3..geldt uiteindelijk voor “ieder” volwassen mens)..om niet in vooroordelen te vervallen.. zoals o.a. @: Ramshoorn.

 51. Aan @:Ramshoorn,

  De reformatie heeft geen [geschied]enis..(net als de islam met haar koran).. en daarom begon haar uitgang c.q. geschiedenis bij de {Schrift alleen}.. en veronderstelt ze zichzelf in haar be-oordeling consistent gelijkwaardig aan de parallelle waarheid in de H.Schrift.. “vandaar” haar 10.000den opsplitsingen naar aanleiding van de waarheid in de H.Schrift..

  De koran is een product van “landjepik” in het jodendom en christendom.. vandaar haar veronderstelling dat ze de volledige geloofs-waarheid bezit.. er is dus een duidelijke parallellie in de [ontstaan]s-geschiedenis van de koran en de reformatie.. ofschoon er dus een duidelijk verschil is betreffende de inhoud..dit gezegd hebbende om misverstanden te voorkomen.

  De hocus pocus van de mis, zoals jij het verwoordde, is wel de voortzetting van de oudtestamentische offer-[dienst] !! (Maleachi 1:10-11).. maar dan wel met een nieuw karakter in Jezus Christus..etc.
  Met de volgende woorden van jezelf: “Heeft u zelf dan zo weinig kennis” (dus van de H.Schrift) dat wat er in Mattheüs 23:38 staat, je [nog] niet begrepen hebt ?! ….dat de (Joodse) tempel nooit meer opgebouwd zal worden (Tevens met haar -versleten- offerdienst karakter).
  Wat dus wel opnieuw opgebouwd wordt in Jerusalem (inplaats van het vaticaan) ..is de katholieke tempel Gods, Zacharia 6:13.

  De tempel Gods in 2Thess.2:4 betreft dan ook de katholieke kerk met haar dagelijks offer in Daniël 12:11 ..de katholieke onthullingen van Jezus Christus op YouTube zeggen dan ook dat maitreya de valse profeet het vaticaan zal overnemen, de persoon in vers 3 en 4 betreft dan ook de religieuze antichrist en dat is de valse profeet.. isis zal dan ook uiteindelijk meewerken aan de val van het vaticaan.. de twee eindtijd personen in Zacharia 6:11-12+ zullen dan ook in o.a Jerusalem gaan zetelen.. die persoon in vers 12 is de persoon in Jeremia 23 en 33.. geboren in onze tijd !!! die het koningschap van Jezus Christus in de hemel hier op aarde “gestalte” geeft.

 52. @ Wachter 21/07/2021 om 8:47 pm

  Beste Wachter,
  Dat ben ik helemaal met u eens: ”De Heere Jezus, is de Weg, de Waarheid en het Leven.”
  Daar kan ook ik, alleen maar Amen op zeggen.

  Michaël

 53. @ Harold: 1:56 pm. Daar ben ik het mee eens, gezien mijn eigen ervaringen uit mijn, RK verleden. Dat laat onverlet, dat ik persoonlijk, zeer integere voorgangers/priesters/pastores heb mogen leren kennen, die integer waren, met hart voor mensen. Maar RK= een dwaalleer.

 54. @Jo

  ´Het kwaad in de gelederen van de Rkk betreft personen en niet de veronderstelde leeropvattingen, ik raad je dus ook aan.. verdiep je eens (metterdaad) werk-elijk in de geschiedenis van de Rkk doorheen de eeuwen.. zoals die dominee.´

  Was ik het laatst nog met je eens omdat het offer van Jezus Christus als het belangrijkste noemde, hiermee ben ik het helemaal niet eens. Het kwaad in de gelederen van de Rkk betreft personen EN leeropvattingen en dan hoef ik niet eens grondig onderzoek naar de geschiedenis van de Rkk te doen. De Rkk leeropvattingen zeggen al voldoende. Er zijn namelijk zoveel opvattingen en leringen die dwars tegen de Bijbel ingaan, dat ik daar liever ver weg van wil blijven. Een aparte katholieke leer naast de Bijbel is verwoestend voor de gezonde Bijbelse leer. Ik heb zelf aan de lijve ondervonden wat religieuze indoctrinatie inhoudt en daarom ben ik dankbaar dat de Rkk zo´n enorme kerkverlating kent. Steeds meer mensen hebben de Rkk indoctrinatie door en willen hier geen deel meer van uitmaken.

 55. Wegens het enorme succes wil ik nog één keer enkele interessante weetjes delen op dit forum.
  Wisten jullie dat het Arabisch-Israëlische conflict zijn wortels heeft bij Abraham-Ismaël -Izaak?
  De naam van God staat in het Hebreeuws in de rotsen gegrift, naast de stad Bethel en dit is alleen te zien via een satelliet.
  Antisemitisme betekent gewoon, tegen God zijn.
  De naam Israël is in het begin van onze jaartelling door de Romeinen veranderd in Palestina. De katholieke kerk noemde het ” het Heilig Land” En pas in het begin van de twintigste eeuw vonden de Britten het weer uit als ” Palestina”.
  Israëlische archeologische kunstschatten heeft de grootste dichtheid van alle kunstschatten van de wereld.
  Aan Albert Einstein de grote geleerden werd ooit gevraagd om president van Israël te worden; Hij weigerde, hij vond zichzelf daar niet geschikt voor.
  In Israël groeit een soort boterbloem die ” de meester in overleven” genoemd wordt. Ze overleeft in de moeilijkste omstandigheden. Ze kan zeer lang zonder water,en het geheim zit in de wortels. De cellen bestaan uit een speciale structuur in de vorm van een Davidster.
  Israël is het land waar onze jaartelling begon, het land waar het eerste kerstfeest werd gevierd. En waar volgens zeer oude geschriften reeds een rijke wijnhistorie had.
  Israël is het enige land in het Midden-Oosten waar man en vrouw gelijke rechten hebben.
  Joden hebben archeologisch de bijbel in hun bodem.
  Arabieren hebben aardolie in hun bodem.
  Jeruzalem was de eerste stad waar draadloos internet werd gebruikt.
  Israël is het enige land van de wereld waar toeristen komen in oorlogstijd.
  Het Hebreeuws is de enige taal waarin de namen “Adam” en ” Eva” een letterlijke betekenis hebben.
  Israël heeft als enig land een nano-bijbel gemaakt, heel de Tenach staat er in beschreven en die bijbel is zo groot als een speldekop.
  De Arabische naam voor aardolie is ” geest van de afgrond”.
  Tijdens de tweede wereldoorlog kreeg de Amerikaanse ambassadeur in Londen de gelegenheid om veel Joden te helpen. Hij weigerde en werd vervloekt door een Rabbijn De naam van de ambassadeur was Kennedy die als president vermoord werd.

  Zo dat was het dan weer, veel leesplezier..

 56. Beste@Jo, Heeft u zelf dan zo weinig kennis dat u hele lappen tekst/fabels van anderen
  copy-paste hier op deze GELOOFS-site?

  Goed… u schreef zelf ook nog een zin over een dominee die zich verdiept had over de leeropvattingen van de Rkk doorheen hun geschiedenis..en werd weer katholiek.”’

  Ja, die voorbeelden ken ik ook maar al te goed. Jeshua waarschuwde zijn Apostelen met klem dat er valse profeten zouden komen die de waarheid verdraaien. Mattheus 24. Ze zullen een zwaar oordeel ontvangen. Mattheus 7, 13, 25 en Openbaring 20.

  In de Evangelische Omroep en de NCRV, was er zelf jaren lid van, wemelt het van roomse jezuïeten die in navolging van de paus proberen dezelfde roomse fabels te verkondigen als u hier op deze site doet.

  Beide Omroepen die door oprechte BijbelGetrouwe gelovigen Johannes de Heer en
  Ds. Glashouwer op Bijbelse basis gefundeerd werden, zijn hun opvolgers helaas al decennia tot spreekbuis van de paus geworden. Zij zullen dan ook samen met hem en zijn valse RK-kerk roemloos en in ontzetting ten onder gaan. Openbaring 16 t/m 20.

  Jo, ik Hoop dat u vanaf nu Het Evangelie van Jeshua en de Apostelen ijverig gaat bestuderen en doet wat de nieuwbekeerden in Efeze deden. Zij verbrandden al hun Godtergende boeken.
  Lees maar mee…

  Handelingen 19:18 en velen van hen, die Gelovig geworden waren, kwamen hun Schuld belijden en uitspreken wat zij Bedreven hadden.

  19 En enigen van degenen, die Toverkunsten hadden uitgeoefend, [wat roomsen doen met de hocus pocus van de mis] brachten hun boeken bijeen [pauselijk wetboek dat Luther 1521 Verbrandde] en Verbrandden ze ten aanschouwen van Allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op Vijftigduizend zilverstukken.

 57. Opname van de gelovigen voor de grote verdrukking, deel 17.
  Overdenking.

  Matt.16:18 ‘En Ik (Jezus) zeg u, dat gij Petrus zijt, en op deze Petra zal Ik mijn gemeente bouwen en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen’.
  Hieruit is op te maken dat de gemeente, het Lichaam van Christus als concept beschermd is tegen de duistere machten.

  In Opb. 13:7 ‘En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen…’
  Beide citaten lijken in tegenspraak, tenzij de gemeente voor de Grote Verdrukking is weggenomen.

 58. Aan @:Ramshoorn: nav. {21/07/2021 om 7:52 am},

  Een maand geleden of wat stond hier op het geloofsforum een link en op de betreffende site las ik over een dominee die zich verdiept had over de leeropvattingen van de Rkk doorheen hun geschiedenis..en werd weer katholiek.
  Vandaar hieronder wat passages die ik las uit iemands reacties op een andere site.

  Geheel de christelijke antiquiteit getuigt van het historisch feit dat Sint Simon Petrus van Jerusalem naar Antiochië is gegaan, en vandaar naar Rome waar hij tot zijn dood door toedoen van de antichrist Nero als bisschop geregeerd heeft. Zelfs de ketters in de oudheid gaven dit historisch feit toe, want ze stonden toen nog dichter bij de tijd van de gebeurtenissen, en ze wisten dat zij uitgelachen zouden worden indien zij een dergelijk feit van de publieke geschiedenis zouden ontkennen.

  In Rome heeft de Heilige Paus Simon Petrus, samen met de H. Apostel Paulus, de Romeinse Mis geschreven, en deze werd toen in het Grieks gelezen door de priesters van Rome; later werd de Mis vertaald naar het Latijn, een taal die meer eigen was aan Rome in distinctie met de Grieken. De opvolgers van Petrus in de oudheid en in de middeleeuwen hebben de Romeinse Liturgie steeds behandeld als iets wat ontvangen werd en onbeschadigd moest doorgegeven worden; het feit dat geen beginpunt kan aangeduid worden van de Romeinse Mis zoals zij in de geschiedenis bekend staat na de tijd van de heilige apostelen is in overeenstemming met deze traditie van apostolische origine.

  Sint Gregorius de Grote heeft niet de Romeinse Mis geschreven, zoals sommigen denken, maar heeft de overgeleverde ritus verrijkt met kerkzang die daarom “Gregoriaans” genoemd wordt. In de zestiende eeuw, om de Romeinse Mis te beschermen tegen de protestantse revolte, heeft Sint Pius V bepaalde aangroei doorheen de eeuwen weggesnoeid aan de overgeleverde ritus en de substantie van de apostolische ritus behouden, en hij heeft deze overgeleverde ritus gecodificeerd. Eeuw na eeuw werd het gecodificeerd missaal van Sint Pius V gebruikt door de priesters van de Latijnse Ritus; de Romeinse Mis heeft de gelovigen geestelijk gesterkt in hun vele beproevingen, bij generatie na generatie de vreze Gods ingeboezemd.

  In de twintigste eeuw was de maçonnieke (=Illuminati-vrijmetselarij) infiltratie zozeer verspreid in de rangen van de clerus dat de oorlog ontketend werd tegen de Romeinse Mis van binnen de kerkelijke hiërarchie uit. De aanloop was de verandering van de liturgie der Goede Week tijdens de regering van Pius XII, maar de grote slag was de ritus geschreven door de vrijmetselaar Annibale Bugnini die achteraf naar Iran gestuurd werd omdat zijn maçonniek lidmaatschap berucht geworden was.
  Die maçonnieke prutsritus van Bugnini wil Paus Franciscus nog eens proberen door de strot te duwen van de gelovigen.

  Geschiedenis werd eeuwenlang doorgegeven zonder archeologie. ..Moderne historici en archeologen, met hun gekende anti-katholieke motivaties, kunnen niets tegen de universele erkenning in de oudheid van het feit dat Petrus naar Rome gegaan is, daar als bisschop geregeerd heeft en daar de martelaarskroon gewonnen heeft. Dat is voldoende historisch bewijs; er is geen akte nodig met de woorden “Ik was hier”, ondertekend door Petrus. De lijst van pausen van Petrus tot Franciscus hebben we tot op heden. Hetzelfde is waar voor de Romeinse Mis; het is aantoonbaar dat we hier een onafgebroken overlevering hebben die door priestergeneratie aan priestergeneratie geleerd werd. Aan een traditioneel codificatieproces gaat een historisch mondelinge traditie voorafgaat; de Romeinse Ritus werd pas gecodificeerd in de zestiende eeuw door Sint Pius V. De overlevering inzake geschiedkennis is dus een belangrijk aspect voor het geheel van wat de kerk leert.

  Een archeoloog of een historicus is bij machte om te verkondigen dat Alexander, stichter van het hellenistisch wereldrijk, niet bestaan heeft, maar dat betekent niet dat zoiets serieus is.

  Het kwaad in de gelederen van de Rkk betreft personen en niet de veronderstelde leeropvattingen, ik raad je dus ook aan.. verdiep je eens (metterdaad) werk-elijk in de geschiedenis van de Rkk doorheen de eeuwen.. zoals die dominee.

 59. @ Michaël: 2:17 pm. Amen! Inderdaad Michaël, de Here Jezus, is de Weg, de Waarheid en het Leven.

 60. @ Willy – Als aanvulling

  Ik wilde dit eerst niet schrijven, maar dacht toen, ach… Waarom niet?!

  1. Nederland is het enige land ter wereld met de meeste scheldwoorden.
  Dat is niet iets om trots op te zijn.

  2. Wat Nederlanders met de Joden in overeenkomst hebben, is dat:
  Zij ook ZIEKTES gebruiken, tijdens ‘HUN’ scheldkanonnades. Anderen landen doen dat niet.
  Nogmaals: Niet iets om trots op te zijn, maar misschien wel ‘grappig’ om te weten…

  Shalom, Michaël

 61. @Willy.
  Leuke wetenswaardigheden.
  Sommige waren me bekend, andere zijn nieuw voor me, zoals dat Alsem-Tsjernobyl.
  Bedankt.

 62. @ Willy 21/07/2021 om 12:56 pm

  Hallo Willy,

  Dat is een mooie onderbouwende ‘eclectische’ verzameling die u opsomt.
  Dank u, voor het delen. En nee, toeval bestaat niet : )

  Shalom, Michaël

 63. @ Ramshoorn 20/07/2021 om 9:23 pm

  Beste Ramshoorn, dank u voor uw reactie.

  Ik vind het mooi dat u (indien het zo ver komt) de tekst uit Johannes 8:51 ”Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen.” vooraf laat gaan door de woorden: Bevorderd Tot Heerlijkheid!

  Ik ben blij dat deze tekst en de tekst van Johannes 11, zoals u schrijft, u van uw angsten voor de dood en het dodenrijk verlost heeft. Nu ik net Johannes 11 gelezen heb, springt deze volgende tekst er voor mij uit, die de andere tekst (Johannes 8:51) mooi aanvult.

  Johannes 11:25-26 (NGB51) Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder, die leeft en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?

  Ik geloof dat ook, beste Ramshoorn. Ook ben ik ervan overtuigd (zoals ik vaak aan anderen vertel) dat het christelijke geloof er juist voor zorgt (of voor moet zorgen) dat wij hier op aarde, angstloos kunnen leven. Want dat is precies hetgeen wat mijn/ons geloof bij mij teweeg brengt. En dát wens ik eenieder toe, plus Gods rijkste zegen. Wees angstloos!

  Shalom, Michaël

 64. ik heb een paar weetjes en nieuws over Jezus opgezocht en ik vond dit. Dit is van mijn eigen hand.
  2000 jaar geleden, toen een zeker Jezus van Nazareth aan het kruis hing, werd een bord boven hem geplaatst met de woorden ” Jezus de Nazarener, koning der Joden” als men dit naar het Hebreeuws terug vertaald met de initialen dan bekomt men ” J.H.W.H ” dus m’n verkrijgt de naam van God, wie nu nog twijfelt wie Jezus was dan weet ik het ook niet meer.
  Het Colosseum in Rome is voor een deel gebouwd met de buitgemaakte onderdelen van de Tempel in Jeruzalem. Dit is bevestigd door archeologen.
  De Thora is het enige boek dat aandacht heeft voor dierenwelzijn en dierenrechten.
  Israël heeft de grootste vogeltrek van de wereld. alleen al honderdduizend Afrikaanse roofdieren komen daar op hun doortocht.
  Israël is het enige land in de wereld waar het woord “Jood” geen scheldnaam is.
  Alsem is een giftige plant en wordt in de bijbel (openbaring) vermeld in verband met het vergiftigen van de natuur. Alsem betekent in het Russisch “Tsjernobil ” . DE ontplofte kernreactor aldaar was gebouwd op een Joods kerkhof.
  Wist je dat geloven in de bijbel en geloven in de God van Israël in meer dan veertig landen in de wereld een misdaad is!!.
  Israël is het enige land in de wereld, dat door de VN is veroordeeld voor zelfverdediging.
  Er is nog nooit in de geschiedenis gestreden voor een stad en land zoals Israël en voor Jeruzalem.
  Door Willy onderzoekjournalist.

 65. Om over na te denken of is het logisch in de context en de bedeling?

  Heel veel profetie dat beschreven is slaat op het volk van Israël. Ook de profetie in Openbaringen behelst dat voornamelijk.
  Het Koninkrijk van God dat kon al eerder werkelijkheid worden als het volk Jezus hadden aangenomen of zelf na zijn dood, opstanding en Hemelvaarten de uitstorting van de Heilige Geest.

  We zagen zelfs in de eerste Gemeente de handelingen van de Apostelen dat ze ook de werken van Het Koninkrijk fysiek konden uitrichten betreffende genezingen.
  In hoeverre heeft God niet het volk aangeboden, ook de vervulling al van bepaalde profetie wat in het bereik lag om het Koninkrijk van God aan te nemen. Zaak was (en is) dat ze wel Jezus hadden moeten aannemen.

  Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover, of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu loopt?
  De God van Abraham, Izak en Jakob, de God van onze vaderen, heeft Zijn Kind Jezus verheerlijkt, Die u hebt overgeleverd. U hebt Hem verloochend vóór Pilatus, toen die oordeelde dat men Hem zou loslaten.

  Of te wel de laatste jaarweek had al in vervulling konden gaan of toch niet ?!
  Duidelijk moet dit volgens mij zijn dat dit wel tot de mogelijkheid behoorde. Maar wij weten door het nieuwe testament nu eigenlijk beter dat God al voorzien had in een gelaagde oplossing. Er werd een geheimenis openbaar van de Gemeente van Christus. Een volk dat niet zijn volk was, zal ook tot het volk kunnen horen.

  Dit mysterie, de genade tijdperk, het heil dat van de Joden ook voor de heidenen bestemd mocht zijn, daarin verkeren wij. Volgens mij, zoals ik de Bijbel lees en begrijp, zie ik (heel) weinig terug waarom bepaalde dingen voor de gelovigen zou zijn.

  In veel kringen wordt nogal wat beweerd over claims van genezingen. Nou, helaas moet ik herkennen dat ik nog nooit een direct bewijs gezien heb, Niet dat dit voor mij nu het meest belangrijkste zal zijn, maar als je wel tot geloof gekomen bent (niet opgegroeid) in zo een omgeving, dan ga je jezelf afvragen van hoe zit dit of dat.

  Eigenlijk heb ik dit altijd wel gedaan, maar voorheen ook het lezen van gerenommeerde gelovigen die van boeken hebben beschreven. Hoewel er vele nuttig dingen in staan, was dit nog steeds niet mijn antwoord. Dit klopt nog steeds niet.

  Overigens, geloof zal nooit niet bij ons zomaar kunnen kloppen in diepe crisis momenten want anders zouden we nooit geen vragen meer hebben van: “Waarom God heeft u ………..” vul zelf maar in. En toch, dat zelfs mag en is voor een kind van God geoorloofd en is zelfs terug te vinden in de Bijbel.

  Nee, voor de gemeente van Christus ben ik ervan overtuigd dat dit volgens Jacobus zou moeten gaan, dus het bidden voor zieken. Want dat is een instructie. Wat volgens mij ook een instructie zou (moeten) zijn, is dat die oudsten op bepaalde gebieden redelijk onberispelijk zijn.
  En zelfs daar lijkt het mis te gaan omdat mogelijk oudsten zijn benoemd met een verleden die dat niet ondersteunen. Begrijp mij goed, het gaat niet om het oordelen of dat ik een haar beter zou zijn, maar er is een Bijbelse ordening daarvoor. En geneest iemand, dan beleven we in de bedeling van de genadetijdsperk een stukje van het Koninkrijk van God.

  Het valt mij eigenlijk met corona pas goed op, dat er min of meer een crisis heerst binnen bepaalde kringen. Het plaatje wat ze altijd hebben verkondigd, past nu plotseling niet meer en hun eerdere claims zijn in rook opgegaan. Als ze heel eerlijk zijn, dan bekennen ze hun zonden en gaan op een nieuwe en betere weg in, maar nee, ze passen hun boodschap heel fijntjes aan alsof ze weer nieuwe openbaringen gekregen heb om er anders mee om te gaan.

  Die laatste jaarweek, daarover zijn de meeste (Bijbel geleerden / gelovigen), het wel mee eens, die moet zich nog steeds vervullen! Hoe? Volgens mij in dezelfde omstandigheden, dus met het volk Israël, van beide huizen.

  De mensheid heeft in de genadetijdperk de kans om Jezus aan te nemen. Daarna, na het afsluiten van de genadetijdperk, krijgt de mensheid nog wel een kans, maar dat door het volk van God, mogelijk vooral door de twee getuigen en de 144.000 van elke stam van Israël. Let op!

  De ontdekking van de verloren stammen lijken ook steeds sneller te gaan.
  https://www.joods.nl/2020/12/252-nieuwe-immigranten-van-de-verloren-stam-in-israel-aangekomen/

  Ik vraag mij zelfs af of God corona ook niet gebruikt ten goede om ook een versnelling van de verloren stammen te verwezenlijken. Natuurlijk ook DNA of zelf via My Herritage (Joods oprichters!)

  https://www.israel365news.com/65744/lost-tribe-found-new-dna-tests-prove-bnei-israel-india-share-jewish-genes/
  https://dnaconsultants.com/cherokee-unlike-other-indians/

  Met het oog en het feit dat de Gemeente van Christus dus voortkwam uit een openbaring van een geheimenis, zal volgens mij de Gemeente van Christus ( of beter gezegd overal in de wereld van de ware gelovigen) geen deel hebben aan de laatste jaarweek.

  Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen.

  Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben

  Want deze dingen zijn geschied, opdat het Schriftwoord vervuld wordt: Geen been van Hem zal gebroken worden. En verder zegt een ander Schriftwoord:Zij zullen zien op Hem Die zij doorstoken hebben.

  Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.

  Openbaringen 1 “1 t.m 8 is volgens mij een hele globale inleiding van Openbaringen.
  Bij Jezus Hemelvaart, onttrokken door een wolk heeft denk ik alleen met het volk van Israël te maken. We zien duidelijk dat pas dan als Jezus terugkomt op de wolken dit als eerst van toepassing is op de Joden. Maar als hij terugkomt, pas dan zullen ook en let erop er staat “EN” Ja, dan zullen ook de dan aanwezig heidenvolken dit kunnen zien (alle stammen van de aarde).

  Spyfromthesky

 66. Beste@Jo…dat ook Protestanten vele zwarte bladzijden kent in de Nederlandse Geschiedenis kan ik ook be-amen, en schreef daar regelmatig over: Calvijn die Servet op de brandstapel zette omdat die niet de drie-eenheid beleed en de kinderdoop afwees. Servet had gelijk zie Deuteeronomiun 6:4 en Marcus 12. En de Wereldraad van kerken betonen zich ook steeds meer als Judas.

  Maar vergeleken met de misdaden van het PausDom en de RKK met hun Kruistochten en eeuwenlange Inquisitie en seksueel misbruik van mannen, vrouwen, kinderen, zie boek van Cees Zoon: Onder de Roken van het Vaticaan en het boek van Fredric Martel: Sodoma, steken de Protestanten zeer gunstig af. De Paus en zijn verdorven RKK vermoordde in 17 eeuwen honderden miljoenen Joden, Protestanten en Andersdenkenden. Hun straf staat dan ook in detail beschreven in Openbaring 16 t/m 20.

  Protestanten 1517 stopten met de Hervorming het moorden van de Inquisitie en hadden maling aan de Paus. Hun grootste verdienste was dat zij de Bijbel in de landstalen vertaalde en de Samenzang met Psalmen en Gezangen weer mogelijk maakten.

  O Ja, Ga vandaag eens vragen hoe de Canadezen over de Paus en zijn misdadige kerk en handlangers denken. U kunt het vandaag lezen in het Nederlands Dagblad:

  https://www.nd.nl/geloof/katholiekinside/1052582/zeker-45-kerken-beschadigd-of-afgebrand-na-ontdekking-graven-va

  NIEUWS
  Zeker 45 kerken beschadigd of afgebrand na ontdekking graven van inheemse kinderen
  In Canada zijn inmiddels meer dan duizend anonieme graven gevonden van inheemse minderjarigen die stierven in katholieke internaten. Sindsdien zijn er al zeker 45 christelijke kerken in brand gestoken.

  Volgens het boek van John Hogue: De Laatste Paus, zal straks heel Rome branden.

 67. @ Albert: 10:01 am, op 20/7. Beste @ Albert, dit is zo herkenbaar voor mij. Ook ik heb een worsteling doorgemaakt in het geloof. Wat mij de ogen opende, was de tekst in Romeinen: 8:1: “Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn”. Komende uit de RK, viel voor mij in 2007, “het kwartje”. Daarna ben ik een tijd naar een PKN Gemeente gegaan, daarna naar een Pinkstergemeente, maar ik vond het DAAR niet. Men is in de Pinksterkerk bezig, met een “goed gevoel geloof”, en vele Protestantse Kerken zijn afgeweken van “de gezonde leer”, naar 2 Tim.3. Nu ben ik op mezelf aangewezen, en volg veel van Jaap Dieleman. Ook ik neig ernaar dat er sprake (kan) is van een Opname van de Gemeente voor de grote verdrukking. Helemaal zeker weet ik het echter ook niet. Wel heb ik respect voor de vele visies die hier voorbij komen op dit Forum.

 68. Opname van de gelovigen voor de grote verdrukking, deel 16.
  Overdenking, autoriteit over de duisternis.

  Jezus geeft aan dat wij in ‘Jezus naam’ autoriteit hebben over de duisternis.
  (Mark. 16:17-18) Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen:
  ‘…in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuw tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.’
  In Joh.14:12-14 zegt Jezus dat wij zelfs nog grotere werken zullen doen dan Hem.

  In Daniel en Openbaring staat dat de antichrist autoriteit heeft over de heiligen.
  (Dan.7:21,25, Opb.13:7).

  Dit is zeer opmerkelijk. Zijn alle heiligen dan wel van hetzelfde ‘soort’?
  Heiligen in de tijd van de gemeente (het Lichaam van Christus) hebben autoriteit over de duisternis gekregen, in de naam van Jezus. Heiligen in de Grote Verdrukking hebben dat blijkbaar niet.

  Zou het logisch zijn dat God deze autoriteit van iedere gelovige gaat afnemen, precies als de zwaarste tijd ooit op aarde aanbreekt?
  Of zou het logischer zijn dat voor wie dan pas tot geloof komt, nadat de gemeente weg is, deze autoriteit niet meer krijgt? Simpelweg omdat het concept Lichaam van Christus dan niet meer op aarde bestaat.

 69. @Beste Anna, dank dat je tot drie keer toe zo veel moeite hebt gedaan.
  Misschien kun je op de ipad beter een app gebruiken om te schrijven die kan opslaan. Als het dan af is kun je het knippen/plakken op het geloofsforum.

  Wellicht kan ik beter eerst even iets van mijn achtergrond vertellen. Ik ben niet kerkelijk opgegroeid en heb de Here Jezus pas op volwassen leeftijd leren kennen toen ik mij in verkeerde zaken had gestort. Hij heeft toen naar mij uitgereikt en me heel, heeel veel genade gegeven. Dat ging door het kruis, als ik dat zo mag samenvatten. Jezus gaf mij een nieuw leven en zijn liefde is voor mij alles in mijn leven. Heb hiervan al eens een getuigenis(je) op dit forum gepost.

  In het begin las ik naast de Bijbel ook veel boeken over de Bijbel, want ik wist helemaal niets van de Bijbel. Dat doe ik al lange tijd niet meer, veel boeken schrijven elkaars mening over en als het maar vaak genoeg is herhaald, dan is het voor iedereen ‘waarheid’ geworden. Soms prik je er moeilijk doorheen, soms ook heel gemakkelijk. Sommige boeken geven zelfs Jezus niet eens de eer. Vaak laat Gods Geest je ook zien als iets niet klopt.

  Ik wil me alleen puur op de Bijbel richten en op gebed voor inzicht. Ben niet bij een kerk, want daar pas ik niet tussen, ze willen me ook niet heb ik ervaren. Zelfs zonder me te kennen, of überhaupt iets van je te weten. Bovendien kreeg ik elke zondag weer alleen maar babymelk uit een zuigfles.

  Wat ik nu op het forum als artikeltjes schrijf is uit mijn eigen werk. En ik heb al eerder gezegd dat ik de wijsheid niet in pacht heb. Mijn overtuiging gaat een heel eind samen met de uwe, Anna. Ook ik geloof dat Jezus fysiek terugkomt en als Koning voor duizend jaar gaat regeren op deze aarde. Ook ik ben er van overtuigd dat we Hem straks zullen zien zoals Hij is. Dat kan alleen als wij ook in al die dimensies bestaan. Dit alles is alleen mogelijk gemaakt door zijn genade, wie Jezus niet als persoonlijke Verlosser heeft aangenomen zal dit alles missen en in het oordeel komen omdat zo iemand dan in de schuld van zijn/haar eigen zonden blijft staan.

  Waarin wij waarschijnlijk verschillen in mening is dat ik twee gebeurtenissen zie, namelijk het in een oogwenk veranderen van een sterfelijk lichaam naar een ‘verheerlijkt’ lichaam (zeg maar even voor het gemak in 10 dimensies). De doden in Christus en wij levenden in Christus. En een andere gebeurtenis, dus op een ander moment, met Jezus als bruid terug zullen keren naar de aarde.
  Sommige mensen doen dit af als Hij komt geen twee keer. Nee, zo zie ik dat niet.
  Afgelopen paar jaar heb ik alles opgeschreven wat ik in de Bijbel tegenkwam over Jezus terugkomst, de dag des Heren. Zowel in het OT en het NT. Toen merkte ik op dat je deze lijst kan indelen in twee verschillende gebeurtenissen, zoals ik hierboven beschreef.

  Een ander punt wat me opviel is dat God patronen gebruikt, noem het maar voorafspiegeling. Daar hield ik mijn lijstjes tegenaan. Ik stel het nu wel een beetje erg simpel voor. Daarnaast heb ik scherp gelet of je geen tegenstrijdigheden krijgt, of dat je iets gaat negeren omdat het niet ‘past’. En heb enorm gelet of je wel constant Gods zelfde hartslag in de samenhang blijft herkennen. Zo kwam ik tot ca 50 overdenkingen voor de stelling ‘Opname van de gelovigen voor de grote verdrukking’. In elk artikeltje probeer ik dan een aanwijzing te beschrijven.

  Waar ik nieuwsgierig naar ben waarom u een koppeling maakt tussen 1Kor.15 en 1Thes.4 met Opb.19. Forum-lid Jo koppelde hetzelfde aan Opb.20. Misschien licht hij dit nog toe. Mijn overtuiging is dus dat het samenvalt met Opb.4:1, de Rapture. Een opname vooraf aan de Grote Verdrukking. Daarom is het interessant om elkaar standpunten te belichten.

  @Beste Paul Verhoeven. Ik ben het (tot mijn spijt) helemaal eens met wat u schrijft.

  Gods zegen, Albert

 70. Beste Moderator.
  Dank voor het kijken in de spam.
  Er was echt iets heel raars aan de harde met het verzenden.
  En ik kreeg de fout melding u hebt deze post al verzonden.
  Nogmaals dank voor het kijken en ik heb Mijn belofte ( antwoorden aan Albert ) voldaan
  Shalom
  Anna

 71. Aan Anna..nav. {20/07/2021 om 2:59 pm}..

  Je verwees in die reactie naar Openb.19 ..maar in eerdere reacties heb ik al gewezen op het oordeel in Openb.19:11+ als betreffende het 6e zegeloordeel, ook Zacharia 14 ..ook de Dag des Heren in 2Thess.2..het oordeel in Jesaja 66:14+ ..eveneens Maleachi 3:2-5 ..Openb.20:4 enz.

  2Thess.2:8 en Openb.20:11-15 betreffen het laatste oordeel ..dit onderscheid maken is van wezenlijk belang om tot een juiste eindtijd-exegese te komen.

  Jaap Dieleman zegt dat de Dag des Heren de 7 jaren van de verdrukking zijn ..terwijl de Dag des Heren het 3 dagen openen van het 6e zegel betreft, en waarop terstond op het einde van de 3e dag de doorgang door de eeuwigheid naar Openb.6:14 intreedt zoals o.a. te begrijpen is naar Maleachi 3:2-5 en o.a. naar Jesaja 13:7-8 ..en wat in de hemelse boodschappen aan katholieken uitgelegd wordt ..dus nogal een heel groot verschil van die 7 jaren en die 3 dagen duisternis en waar de hel op aarde losbarst, ..bij alle regeringen bekend volgens de eigenzinnige Pieter van Meer.
  ••••••

 72. @Michaël, Dank voor uw reactie op de tekst van Johannes 8:51.

  Deze tekst en Johannes 11 heeft mij van mijn angsten voor de dood en dodenrijk verlost.
  En inderdaad, als de Here Jeshua langer wegblijft dan ik hoop, zal deze tekst op mijn grafsteen te lezen zijn vooraf gegaan door de woorden:

  Bevorderd Tot Heerlijkheid…zodat voorbijgangers ook hun blik op Hem mogen vestigen op Jeshua die de dood heeft overwonnen. Hij leeft!!! En hoe! Details in Openbaring 1.

  Dank ook @Anna die boeiend schreef over haar reis naar London waar ze de Plekken bezocht waar Charles Haddon Spurgeon preekte voor menigten mensen in de grootste kerken en concertgebouwen en in zijn eigen ontworpen en gebouwde kerk in Londen.

  Ik heb heel wat boeken in mijn kast staan van Spurgeon: De Prins der Predikers. Zijn biografie was het eerste christelijke boek dat ik kocht na mijn bekering. U zou mij een leerling van Spurgeon kunnen noemen.

  Zijn twee deeltjes Pastorale Adviezen zijn een must om te lezen. Hij heeft ook heel wat predikanten en evangelisten opgeleid. Hij was een tijdgenoot van William Booth de Generaal van het Leger des Heils en George Müller die Vijf grote weeshuizen runde met het Woord van God en Gebed. Grote wonderen vonden plaats tijdens hun bediening. Tragisch was dat zijn broer die ook predikant was in Spurgeons Tabernakel zich tegen Charles Haddon Spurgeon keerde.

  Ik las hierover in het proefschrift van Dr. C.A. van der Sluijs die op Spurgeon promoveerde: Charles Haddon Spurgeon – een Baptist tussen Hypercalvinisme en Modernisme.

  Dat boek kunt u huren in de Bieb. In die tijd waren er nog geen geluidversterkers of microfoons en toch sprak hij soms tot scharen mensen van 20.000. Zelfs in het Katholieke Ierland vond hij een groot gehoor. Spurgeon geloofde in zijn tijd al in een grootse toekomst van het Joodse Volk.

  Shalom. Ramshoorn.

 73. Aan @: Ramshoorn,

  Prijs de Dag niet voor het avond is.
  De protestanten waren geen haar beter dan de katholieken zie maar de volgende link..
  https://dissident.one/2020/10/23/blanke-slaven-bouwden-amerika/

  Nederland had niets geleerd van de 2e wereldoorlog en moest zonodig oorlog voeren tegen Indonesië..het zijn de overheden die ongeluk over de volkeren brengen door hun complotten ..uiteindelijk om een wereldregering te creëren..we zien het om ons heen gebeuren.

 74. Spreuken der Vaderen 4:49 (Orthodox Jodendom)

  ”Die geboren worden zijn bestemd om te sterven, de doden om te herleven.”

  Deze bovenstaande tekst kwam ik dagelijks tegen, als ik met mijn hond een rondje door de stad liep.

  @ Beste Ramshoorn,
  ”Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand Mijn Woord bewaard heeft, hij zal de Dood in eeuwigheid Niet aanschouwen.”
  Johannes 8:51 Is inderdaad een prachtige Bijbeltekst. Zeker voor op een grafsteen.
  Het zal anderen aan het denken kunnen zetten, en ook kunnen bemoedigen. Dank u voor het delen.

  Shalom, Michaël

 75. Paul Verhoeven.
  Ja Spurgeon “ een recht voor zijn raap prediker “ voor hoeren en tollenaren. Want dat was zijn publiek in de crisis tijd in Londen.
  Hij heeft veel zegen gehad op zijn werk.
  Een paar jaar geleden ben ik met een groep mensen in Engeland geweest en hebben we een “ Spurgeon thema reis gemaakt, en zijn we in verschillende kerken geweest. o.a. waar hij opgroeide en ook de grote kerk midden in Londen waar hij de laatste jaren van zijn leven heeft gepreekt.
  Ook een paar lezingen gevolgd van Prof. Lalleman en zijn vrouw op het instituut.
  Allemaal zeer leerzaam. Wat een prediker! Genade voor de grootste boef dat was zijn centrale thema!

  Als je dat dan vergelijkt met vandaag, dan zien we voor onze ogen gebeuren wat de Heere Jezus zei over de periode vlak voor zijn terugkomst.
  Zal ik nog geloof vinden…..
  Je beschrijft het treffend.
  En we zien hier dat “ Het oordeel begint bij het huis van God”
  En snel dat het gaat, onvoorstelbaar.
  Als je kijkt na de tweede wereld oorlog waren de kerken nog vol en nu 70jaar later, is het zo jij het noemt veelal “ vermaak “ en entertainment “ geworden .Vreselijk.
  Ik maak mezelf hier zorgen om, maar dan ben je ouderwets of bekrompen. Want zo zegt men dan tegen mij “ je moet met je tijd meegaan “
  Niet zozeer in mijn kerk want daar wordt nog een gewone m.i.degelijke preek gehouden maar rond om mij, geen tijd voor de kerk of geen zin of te mooi weer. Je kent dat.
  Dat is nu de zonde! Mee gaan met alles wat de grote verleider te bieden heeft.
  Ik bid hiervoor dat het op zal houden en dat deze mensen op tijd tot inkeer zullen komen en de liefde van de Here Jezus zullen leren kennen, je schreef iets treffends Je mag komen zo je bent. Ja dat wil Jezus. want dat is zoveel beter dan het wereldse vermaak.
  Ik mag weten “ dat mijn verlosser leeft” en “ dat dit alles zo moet geschieden “ maar het is verdrietig om dit te zien.
  Ik denk dat we zachtjes aan in de fase van de wat de Bijbel noemt “ de grote verdrukking “ komen.
  Ik wens je Gods zegen
  Shalom
  Anna
  Sorry ik noem iedereen hier Je i.p.v. U

 76. Beste Albert
  Nu mijn derde poging.
  Gistermiddag heb ik nog geschreven maar ik denk dat het in de spam box van de moderator is verdwenen.
  Er gebeurde iets raars bij het verzenden toen kwam het teru met de melding er is iets fout gegaan uw reaktie is al verzonden. En het is niet gepubliceerd. Jammer want het tis veel werk,

  Anna, er is geen post van u in het spamfilter of prullenbak gevonden. Mod.

  Eerst kort een reaktie op je schrijven van vandaag.
  Je moet goed onderscheid maken tussen Israël het verbondsvolk van God, dit volk heeft God heeft zelf geschapen. en is iets anders dan de gemeente.
  Waar Israël staat wordt ook Israël bedoeld en waar het over gemeente of gelovigen gaat dan spreekt de bijbel de gelovigen uit de Heidenen aan.

  Nu over je schrijven van 16 juli 7.59
  Ik heb je toen een paar vragen gesteld waarop jij antwoordde.

  Één aspect van die antwoorden liet mij niet los. n.l. “ Er ligt een geheimenis over de bruidvan Jezus “ dat is de gemeente van Christus, hier op de aarde maar ook de gestorven heiligen.

  En dan ging de discussie over de wederkomst van Christus zo ik dat noem, maar jij noemt hetzelfde feit de opname van de gemeente. ( nogmaals, en niet om het beter te weten , maar het gaat niet om ons, maar om Hem, de Heere Jezus die Zijn leven voor ons heeft gegeven Hij komt straks terug naar deze wereld! Hij komt en dan mogen wij bij zijn komst opstaan uit de doden)
  En dan zullen er hele bijzonder dingen gebeuren.

  Eerst een tekst die daar naar mijn mening hier heel veel over te zeggen heeft: 1Joh3 vers 1 en 2 Zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft : dat wij kinderen van God genoemd worden. Daarom kent de wereld ons niet ,omdat zij Hem niet kent. 2 Geliefden nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat als Hij zal geopenbaart zal worden , wij Hem gelijk zullen zijn.; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.

  Gelijk aan de Heere Jezus zullen we zijn op het moment dat Hij zal geopenbaart worden.
  Niet eerder dus. Bij zijn Openbaringen , en dat is op het moment waarop Hij terugkomt uit de hemel, om te oordelen, recht te spreken en zijn Koningschap op aarde, wat volgens de Bijbel duizend jaar zal duren, te aan vaarden.

  Jezus Zijn Terugkomst staat beschreven in Opb 19 als de laatste Bazuin klinkt.
  Dan zullen ook de graven opengaan en de gestorven “ heiligen “ noemt de Bijbel ze, opstaan.
  De dan nog levende heiligen ( en dat zullen er in verhouding maar zeer weinig zijn ) zullen in een punt des tijds veranderd worden van een sterfelijk in een onsterfelijk lichaam.
  En we zullen Hem tegemoed gaan in de lucht. Niet naar de hemel! Dat staat er niet, bovendien daar komen nu juist de zielen van zij die gestorven zijn net vandaan, zij krijgen hier op aarde hun opstandings lichaam. En gaan Hem daarna tegemoet in de lucht.

  En psalm 115 zegt heel duidelijk waar onze plaats is en ook waar onze “ eindbestemming zal zijn. “ Ubent gezegend door de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. De hemel, de hemel is van de Heere , maar de aarde heeft Hij aan de mensen kinderen gegeven.”

  Nu terug naar de tekst van Joh. Daar staat heel duidelijk dat we aan Hem gelijk zullen wezen.
  Dat betekend : Jezus is gestorven en begraven en weer opgestaan uit de doden. Zo zal dat met ons ook zijn.
  Maar een sterfelijk lichaam van Jezus is begraven, en een onsterfelijk lichaam is opgewekt.
  En zo zal dat bij ons ook zijn. Als strakjes Jezus terug komt zullen wij een onsterfelijk lichaam ontvangen. Een verheerlijkt lichaam wat nooit meer zal sterven dat zullen wij bij de opstanding uit de doden ook krijgen want dat was bij Jezus ook zo. Er staat immers “ Wij zullen Hem gelijk wezen “

  En dat is nu de reden waarom ik de zogenaamde opname van de gemeente VERWERP.
  De gemeente wordt niet vooraf weggenomen, het gaat veel dieper veel mooier.

  Dan moeten we kijken naar wat er gebeurde op de opstandings dag.
  Toen Jezus was opgestaan gingen Johannes en Petrus naar het graf. Petrus keek en ja, Jezus was er niet meer.
  Maar Johannes zag het wonder. De opstanding was ordelijk gebeurt de hoofddoek lag apart opgevouwen en het linnen lag in de vorm van Jezus zijn lichaam……
  Daarna waren de dicipelen de hele dag bij elkaar en zeer bang en ongerust.
  Want als Kajafas hen ook op zou pakken.
  Nee dat wilden ze niet ze deden de deur op slot…… Dit staat er niet voor niets.
  En plotseling stond Jezus in hun midden.
  Zomaar dwars door de dichte deur heen.
  Ze schrokken enorm en dachten dat het een geest was.
  Maar Jezus stelde hen gerust en liet hen zijn wonden zien.
  En in Luk 24 staa Hebt u iets te eten en toen gaven zij hem een stuk van een gebakken vis en een stuk honingraat.
  En Hij at het voor hun ogen op.
  Toen zei Jezus dit alles wat nu gebeurt is, is nu wat de profeten en Mozesen de Psalmen over mij hebben geschreven.
  En in vers 45 staat Toen opende Hij hun verstand zodat zij de schriften begrepen. ( even terzijde maar ook in de geschiedenis met de Emmaus gagers en de verschijning aan hert meer van Gallilea zeggen ons dat Jezus er zomaar was )

  Zo moet nu ook ons verstand geopend worden opdat wij ook het mysterie van de opstanding der doden en de periode daarna zullen begrijpen. En dan niet fantaseren maar lezen wat er staat.
  En juist in de “ verschijningen” van de Heere Jezus na Zijn opstanding , met Zijn verheerlijkt lichaam , juist daarin ligt mijns inziens de sleutel tot ons opstandings lichaam en de toekomst met de Heere Jezus.
  Wat is er nu veranderd met Jezus zijn lichaam.
  Hij heeft met Zijn opstandingslichaam een lichaam met andere dimensies gekregen.!

  Wij leven in een vier dimensionale wereld drie van die dimensies zijn ruimtelijk Omhoog, naar voren en opzij.
  De ander dimensie is de tijd.
  Aan de hand van deze dimensies kunnen wij zeggen waar iets of iemand is en op welke tijd.
  De Bijbel spreekt ook over andere dimensies en zegt dat wij ons daar verre van moeten houden.
  Maar denk aan Koning Saul die naar de waarzegster van Endor gaat om te vragen of ze Samuël voor hem wilde oproepen.
  En dit gebeurde We weten hoe dit afloopt.
  Uit deze geschiedenis kunnen wij leren dat Alles belangrijk is in de Bijbel.
  Wij lezen er vaak overheen of denken het te weten.

  Zo zijn er nog meerdere dimensies, waar we geen weet van hebben, maar hier met Jezus zijn openbaring aan de dicipelen zien we dat zijn lichaam een andere dimensie heeft.
  Hij komt door een dichte deur.
  Hij verschijnt en gaat weer weg.
  En dat is onze toekomst want z’on lichaam zullen wij bij onze opstanding ook ontvangen.
  Want er staat geschreven wij zullen Hem gelijk wezen. ( zie boven de tekst van Joh )

  En als de Heere Jezus nu straks terugkomt naar de aarde om Zijn koningschap op aarde te gaan vestigen dan zullen wij als de graven opengaan ook z’ on verheerlijkt lichaam ontvangen ,ook met andere dimensies, dan zullen we Hem tegemoed gaan in de lucht met z’ on lichaam, of dat dan zichtbaar is of onzichtbaar dat maakt niet uit, dat staat niet beschreven ( ook niet van de Heere Jezus voordat Hij ten Hemel voer) maar vertrouw er maar op de Hij het goed zal maken. Wij gaan de Heere tegemoed in de lucht met een verheerlijkt onsterfelijk lichaam !
  We zullen Hem ontmoeten om daarna met Hem terug te gaan naar de wereld en dan als koningen en priesters met Hem te regeren op de dan vernieuwde aarde.
  Want dan zal de leeuw bij het schaap verkeren en het kind zal bij het hol van de adder spelen. En de oorlog zal niet meer worden geleerd.
  Dat zal een geweldige tijd zijn,; wel een “ afgebakende “ tijd, want nog is het einde daar niet, eerst zal Zijn koningkrijk zichtbaar en tastbaar worden op aarde.
  En Jezus zal dan “ ik zou bijna zeggen eindelijk” want het is Hem tweeduizend jaar geleden al beloofd aan zijn moeder” dat Hij de troon van Zijn vader David zal bezitten. (Zie Zach !) en Lucas ) En de troon van David stond in Jeruzalem enzo zal Jezus de hele wereld gaan regeren vanuit Jeruzalem.
  De de volken zullen opgaan om op de Sion berg jaarlijks het loofhutten feest te vieren zie Jes.!

  Door de tekst uit Johannes ben ik weer tegen mijn eigen beperkingen aan gelopen.
  Wij denken veel te klein van God met menselijke gedachten, maar God is zoveel groter.
  Voor mij blijft staan ; tegemoed gaan in de lucht met een verheerlijkt , onsterfelijk opstandingslichaam dat andere dimensie zal hebben.
  Pas op laat je niet misleiden, door valse profeten , de Bijbel waarschuwt ons ervoor.
  Onderzoek het zelf studeer en vraag aan de Heere of hij je inzicht wil geven.

  Albert ik hoop dat het bericht nu weggaat.
  Mij vorige epistels waren nog langer, en er is nog heel veel over te zeggen maar ik stop nu.
  Ik wens jou, en allen die meelezen de nabijheid van de Here Jezus toe in alles wat je doet
  Maranatha
  Shalom
  Anna

 77. Beste@Jo…U slaat de spijker op de kop met uw opmerking:

  “in de katholieke kerk is een manifestatie van een heilige personen vaak tot hulp en bemoediging voor de betrokkene, die heilige komt dan in opdracht van God en niet naar eigen believen.. zoals ook de Heilige Engelen niet naar eigen believen komen..en naar eigen inzicht komen.””

  De RKK is een zeer misleidend instantie gebleken die al eeuwenlang door alle BijbelGetrouwe gelovigen wordt gemeden als de pest. Ik zal dan ook nooit meer zo’n kerk binnengaan,

  De Hervormers Luther, Calvijn, Knox en ontelbare Joodse en Protestantse Martelaren hebben eeuwen aan de lijve ondervonden [RK-Kruistochten en Inquisitie] dat de RK dwaalleer wereldwijd op elk gebied voor horror, vervolging en brandstapels zorgden.

  Jeshua de Zoon van JHWH dicteerde op Patmos maar liefst 4 hoofdstukken aan de Apostel Johannes over de Totale Ondergang van het PausDom en haar even ergerlijke zusterreligie de Islam. Zie alle details in Openbaring 16 t/m 20.

  Lees deze horror/gegevens ook in het boek van John Hogue: De laatste paus.

 78. @Ludwig : Ik sta zeer verstomd van je reactie. Ik vind dit zeer spijtig, en ik zal op jou inzendingen niet meer reageren, ik vindt dat zeer kleingeestig van jou. Van mij zal je geen last meer hebben. Christenen noemen ze dat !!!!

 79. @Jo

  ´Als Christus niet echt mens was geworden was er voor ons geen hoop op redding geweest. Maar nu ligt de zaligheid in Hem vast voor een ieder die in deze Zaligmaker gelooft.
  Goed dus om te weten ..dacht ik zo.´

  Met je hele katholieke gedachtegoed kan ik het maar weinig eens zijn. Maar dit stukje kan ik wel waarderen en is de basis van alles, waar je geen religie bij nodig hebt.

 80. Opname van de gelovigen voor de grote verdrukking, deel 15.

  Jeremia 30:7 Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden.

  Jakob wordt vaak gezien als voorafspiegeling van de Gemeente van Jezus. Ligt hier een aanwijzing naar de gemeente in de grote verdrukking?

 81. Aan @: Ik geloof en heb dus rust: nav. (19/07/2021 om 11:41 am),

  Je schreef: ••Ander feit is dat niemand weet wanneer Hij terugkomt, {dat wist Hijzelf ook niet}••

  In de RK Petrus Canisius vertaling vanuit de grondtekst staat in de voetnoot: “dat noch de Zoon” [[niet]] in de grondtekst staat.. het volgende komt van de site [refo-web] en komt overeen met hoe het in de rk geleerd wordt: …En dan zegt de Heere Jezus: “Maar van die dag en die ure weet niemand, noch de engelen, die in de hemel zijn, {noch de Zoon}, dan de Vader.”

  ••En verder:
  Zoals je (wellicht) weet is de Heere Jezus Christus volmaakt God én volmaakt mens. Hij heeft voor 100 procent de goddelijke natuur én voor 100 procent de menselijke natuur. Naar Zijn Godheid weet de Zoon alles. Hij is samen met de Vader en de Heilige Geest één in wezen. Maar naar Zijn mensheid wist de Zoon niet alles, zoals Hij in Zijn menselijke natuur -evenals wij- soms moe was en honger en dorst had. Welnu, Jezus spreekt in de teksten waar jij op doelt als méns, naar Zijn menselijke natuur. En zo is er dan ook helemaal niets vreemds of tegenstrijdigs in het Woord van God op dit punt.

  Ben jij er blij mee dat Christus écht mens is geweest? Hij heeft werkelijk ons vlees en bloed -onze menselijke natuur- aangenomen. Hij is -in alle dingen- écht mens geworden (zonder zonde). Zo alleen kan Hij ook jou -een echt mens die in de menselijke natuur tegen God gezondigd hebt- verlossen van je zonde en schuld tegenover God en je bevrijden van de toorn van God die op je rust. Als Christus niet echt mens was geworden was er voor ons geen hoop op redding geweest. Maar nu ligt de zaligheid in Hem vast voor een ieder die in deze Zaligmaker gelooft.
  Goed dus om te weten ..dacht ik zo.

 82. Aan @:Ramshoorn,

  Je schreef:
  En wat Mozes betreft. Bent u dan vergeten dat Mozes samen met Elia springlevend [verscheen] op de Berg der Verheerlijking? Marcus 9:4 (NBG51)
  En hun verscheen Elia met Mozes en zij waren in gesprek met Jezus.

  Mozes is volgens de bijbel lichamelijk gestorven..daar kan niemand omheen, ook @:Ramshoorn niet en je zegt het zelf, het betrof een verschijning ..dus van een overledene; ..in de katholieke kerk is een manifestatie van een heilige personen vaak tot hulp en bemoediging voor de betrokkene, die heilige komt dan in opdracht van God en niet naar eigen believen.. zoals ook de Heilige Engelen niet naar eigen believen komen..en naar eigen inzicht komen.

  Mozes vertegenwoordigde de wet en daarom was het niet Henoch.
  Ik had het over een Mozes die één keer is gestorven en geen 2e keer in het vlees kan komen om dan als zodanig dan ook nog om een tweede keer te moeten sterven ..wat ik bedoelde begrijp jij best.
  Jammer dat je op zo’n manier reageert.. ik heb de indruk dat je vaker reacties zo laat dood bloeden
  Het lijkt op wat Mark Rutte doet hij grinnikt wat bij verwijten van bv. Thierry Baudet en anderen ..en gaat gewoon weer door tot de orde van de dag..en alle tegengeluiden verdwijnen als in een zwart gat.

 83. @ Paul Verhoeven: 6:28 pm. Helaas is dat de huidige wrange realiteit. Lees ook: 2 Tim, 3. En ze zullen de gezonde leer niet meer verdragen.

 84. Schapen voederen of geiten amuseren
  Waarschijnlijk zullen de meeste van ons wel eens van hem gehoord hebben; Spurgeon. Hij was een Engelse baptistenpredikant in de puriteinse traditie in het 19e-eeuwse Engeland. Hij wordt wel de ‘prins der predikers’ genoemd. Belangrijke onderwerpen uit zijn prediking waren de vergeving van zonden en de noodzaak van wedergeboorte. Hij had de voor velen vervelende gewoonte het beest(je) bij de naam te noemen.
  Zo heeft hij eens gezegd: “Er komt een tijd, waarin in plaats van het voederen van de schapen, de Kerk clowns zal hebben om de geiten te amuseren.
  Zijn prediking hierover gaat hierbij (verkort en vrij vertaald):
  Er is een kwaad in de Kerk binnengedrongen als een zuurdesem, dat het hele desem zuur maakt. Het is zo uitgekookt, dat de meerderheid het niet meer herkent. Men heeft entertainment geintroduceerd met het doel zielen te winnen. Langzaam maar zeker is de ware boodschap daardoor ondergesneeuwd en wordt er amusement geboden in plaats van een boodschap te brengen, die vergeving van zonde en de noodzaak van wedergeboorte predikt.
  Die tactiek wordt nergens in de Bijbel genoemd, anders was dat wel beschreven. Nergens wordt opgeroepen om vermaak te bieden om mensen te bereiken. Wij moeten zijn als zout (Matth 5:13) en niet als suikergoed. Als Jezus meer plezierige elementen had gebruikt, dan zou Hij veel populairder zijn geweest.
  Dan had Hij tegen Petrus gezegd: “Ga die mensen achterna en zeg, dat we morgen een andere dienst zullen houden, iets korts en aantrekkelijks met veel muziek en vertier en weinig prediking”. Neen, Hij had medelijden met zondaars, zuchtte en weende over hen, maar probeerde ze nooit te vermaken.
  Toen Petrus en Johannes werden opgesloten vanwege hun prediking hield de Kerk niet op te prediken, zoals Jezus ze dat geleerd had en hadden ze geen tijd om allerlei amusement te bedenken, maar ze zetten wèl de wereld op z’n kop! “
  Stel je eens voor: een circus, waar hoog in de nok een trapezenummer bezig is. De toeschouwers staarden met open mond naar de verrichtingen van de acrobaten, die in de spotlights het ene na het andere huzarenstukje lieten zien. Misschien moeten we daarin wel zien, dat er veel mensen zijn, die opkijken naar mensen – vooral naar leiders – en hun oog niet gericht hebben op Hem. Ze kijken, maar zien niet waar het ècht op aan komt.
  Ze horen wel, maar verstaan het niet en de meeste gaan weer, zoals ze gekomen zijn en veranderen niet. Ze laten zich entertainen, zich bezig houden, willen van alles veranderen, behalve zichzelf. Dat zien we in het bijzonder in evangelische- en charismatische kringen.
  Men vergaapt zich aan het theater op het podium en gedachteloos neemt men alles voor zoete koek aan, wat er wordt gezegd, zelfs als het een eigen – valse – leer is. Het gaat om het goede gevoel en niet meer om geloof. Het welvaartsevangelie maakt overuren met pseudo-opwekkingen, muziek wat meer op disco lijkt en zgn. “aanbiddingsdiensten” waar mensen vaak in een soort trance worden gebracht. Het is één groot oecomenisch circus geworden. Geef het volk brood en spelen!
  God is liefde en je mag komen, zoals je bent, maar wie vertelt er nog bij, dat het de bedoeling is, dat je je bekeert en dat er dingen van je verwacht worden?
  De “goedgebekten” zijn onze predikers, de onderwijzers van school zijn onze leraars, de fantasten onze profeten. Er lopen tegenwoordig meer valse apostelen, valse leraars en valse profeten rond als ooit tevoren. Het surrogaat en de vervalsing van de gaven vieren hoogtij.
  In Ezechiël 34:1-10 zegt God hoe Hij er tegenaan kijkt! En dat soort mensen durven zich dan ook nog “gezalfden des Heren” te noemen of zich te vergelijken met een engel van de gemeente (Openbaring). Wat een hoogmoed!
  Ik werd verder bepaald bij een voetbalwedstrijd, waar mensen vaak helemaal uit hun dak gaan. Ze zingen en ze springen en ze zijn zo blij, omdat ze alles even kunnen vergeten. Als er dan een doelpunt valt worden ze helemaal hysterisch. Op een keer werd tijdens het heetst van de strijd de bal het stadion uitgeschoten, maar iedereen was zo druk met feestvieren, dat niemand het in de gaten had. Alles ging gewoon door; zonder bal! Een vergelijking met de gemeente gaat natuurlijk mank, maar stel je eens voor. Zou hetzelfde in de gemeente gebeuren als in dat stadion, wanneer Gods Geest Zich uit de gemeente zou terugtrekken? Misschien liggen er toch wel raakvlakken en gaat ook daar dan alles gewoon door, op routine, automatisch, zonder Geest.
  Laat het ons gebed zijn dat we ons verootmoedigen en berouw tonen, omdat we onze eigen koninkrijkjes hebben gebouwd en de Geest geen ruimte hebben gegeven. Als dat gebeurt kan Zijn kracht in ons midden ècht openbaar worden.
  2 Timoteus 2:7:
  Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen.

 85. @willy
  Ik vind het niet leuk dat je mij al 2 maanden kleineerd in je reacties naar mij
  P.s. xander bedankt voor onrechtvaardige partijdigheid
  Shalom

  ?? Mod.

 86. @ Ramshoorn: 2:07 pm. Amen! Hallelujah! Geprezen zij het LAM, dat door zijn kostbare bloed, mij/ons heeft gereinigd. Dank U yeshua/Jezus. Alleen U erken ik als mijn Koning en Redder.

 87. @Beste Anna.
  Wat sneu als je dat overkomt. Laat het maar even los, er is geen haast en kan altijd nog.
  Shalom.
  Albert

 88. @Jo. Bedankt voor uw reactie. U schreef: je blijft maar volhouden dat die twee getuigen
  Mozes en Elia zijn terwijl het Elia en Henoch zijn.. waarom blijf je bij die verkeerde vasthoudendheid ?! Moet Mozes dan op unieke wijze twee keer sterven.?!

  Beste Jo, gelovigen sterven niet, ja het lichaam, maar gelovigen komen direct in het Paradijs Gods en leven verder als nooit te voren, in een lichaam waarvan wij nu slechts nog kunnen dromen.

  Zelfs de moordenaar naast Jeshua aan het kruis gehangen kreeg na zijn schuldbekentenis en zijn vraag of Jeshua hem zou willen gedenken de verzekering en bemoedigende Woorden te horen: Vandaag zeg ik u, gij zult met Mij in het Paradijs verkeren.

  Lucas 23:43 (NBG51) En Jeshua zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.

  En wat Mozes betreft. Bent u dan vergeten dat Mozes samen met Elia springlevend verscheen op de Berg der Verheerlijking? Marcus 9:4 (NBG51)
  En hun verscheen Elia met Mozes en zij waren in gesprek met Jezus.

  Marcus 9:5 (NBG51)…En Petrus antwoordde en zeide tot Jezus: Rabbi, het is goed, dat wij hier zijn, laten wij drie tenten opslaan, voor U een, en voor Mozes een, en voor Elia een.

  Beste Jo, bent u vergeten dat Jeshua leerde…Marcus 12:27 (NBG51)
  Hij is niet een God van doden, maar van levenden. Gij dwaalt wel zeer.

  Beste Jo, ook onze Here Jeshua is gestorven, begraven en opgestaan en ten hemel gevaren vanwaar Hij komen zal om te OORDELEN de levenden en de doden. Mattheus 25 en Openbaring 20.

  Beste Jo, ik verklap u vast wat er als ik hier in dit ondermaanse mijn laatste adem uitblaas op mijn grafsteen komt te staan?

  Bevorderd Tot Heerlijkheid! JeshuaHaMasjiach leert zijn discipelen in Johannes 8:51…
  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien iemand Mijn Woord bewaard heeft, hij zal de Dood in eeuwigheid Niet aanschouwen.

  Denk aan het Paaslied…

  Daar juicht een toon, daar klinkt een stem
  die galmt door gans’ Jeruzalem
  een heerlijk morgenlicht breekt aan
  de Zoon van God is opgestaan

  Nu jaagt de dood geen angst meer aan
  want alles, alles is voldaan
  wie in geloof op Jezus ziet
  die vreest voor dood en duivel niet

  Want nu de Heer is opgestaan
  nu vangt het nieuwe leven aan
  een leven door Zijn dood bereid
  een leven in Zijn heerlijkheid

  [Cremeren is On-Bijbels, alleen Ongelovigen laten zich Verbranden]

  Shalom. Ramshoorn.

 89. @Ludwig: Ja die is er maar wat in België is gebeurd heeft niet alleen te maken met klimaatverandering maar ook door heel slecht onderhoud. worden rivieren nog uitgebaggerd. Worden er nog bomen en struiken, en begroeiing gedaan aan rivieren? Men was het hele jaar over Covid bezig en plotseling is het klimaat de schuldige. Er mag niets meer gebeuren, of het is steeds de schuld van de klimaatverandering en de mens. Lees aandachtig het boek Openbaring daar ligt de sleutel, en weet je wat Jezus zei tegen de godsdienstige klasse van Israël ? Jullie hebben de sleutel van de kennis weggenomen! Zoek eens naar Jezus woorden, de sleutel van de kennis, wat bedoelde Jezus hiermee? Ga op zoek Ludwig want wie zoekt zal vinden.

 90. Beste Albert.
  Ik heb je beloofd vandaag te antwoorden op je schrijven van 17 juli 9.18 uur.
  Ik ben net twee uur bezig geweest en ik was klaar ( nalezen ) toen de batterij van mijn I-Pad het begaf, 🥲 terwijl de stekker er wel in zat.
  Alles weg. Ik ga het zeker nog opnieuw schrijven maar ik heb nu nog maar 4 % dus je houd het nog tegoed.
  Shalom
  Anna

 91. Het woord opname komt nergens in de Bijbel voor. Dat er in een ondeelbaar moment iets gaat gebeuren wil niet zeggen dat Hij Zijn gemeente ophaalt. Dit staat werkelijk in geen enkele grondtekst. Er is veel over gespeculeerd, ik weet het. Feit blijft dat interpretatie en vertalingen de boel aardig hebben vertroebeld. Ander feit is dat niemand weet wanneer Hij terugkomt, dat wist Hijzelf ook niet. Dus koppel alle turbulenties van dit moment nou niet aan allerlei apocalyptische mogelijke gebeurtenissen, we weten het simpelweg niet.

  Baruch Hashem.

 92. Aan @:Ramshoorn,

  De bijbel zegt dat Mozes gestorven is ..de twee getuigen zullen door de antichrist uiteindelijk sterven als hun getuigenis voltooid is.. je blijft maar volhouden dat die twee getuigen Mozes en Elia zijn terwijl het Elia en Henoch zijn.. waarom blijf je bij die verkeerde vasthoudendheid ?! 🙈
  Moet Mozes dan op unieke wijze twee keer sterven.?! 🙉

 93. @Ludwig. Dat ook de huidige wereld bestuurd wordt door lieden, valse profeten, [Mattheus 24] die het spoor volkomen bijster zijn, dat wist de Joodse Apostel Paulus al duidelijk te verwoorden in zijn tijd toen ook Rome al aan de macht was:

  1 Korinthe 7:29…Dit bedoel ik, broeders: de tijd is kort. Ten slotte, laten zij, die een vrouw hebben, zijn als zonder vrouw; 30 die wenen, als weenden zij niet; die blijde zijn, als waren zij niet blijde; die kopen, als zouden zij er niets van behouden; 31 die van de wereld gebruik maken, als zouden zij haar niet ten einde toe gebruiken.

  Want Het Uiterlijk Van Deze Wereld Is Bezig Te Verdwijnen.

  ROME [EU] Straatsburg en Brussel grijpen samen met de VN en VS dmv Corona en Klimaathysterie de Wereldmacht en maken zo alle burgers weer slaven als ten tijde van Paulus…en onze Regering is allang in de Ban van de Paus die in de Media steeds weer als Wereldleider gepromoot wordt.

  Het zijn allen blinde leidslieden die alleen blinden kunnen leiden.

  Wat raadt Jeshua ons in 2021? Matteüs 15:14 (NBG51) Laat hen gaan, Blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen.

  Paulus die goed naar de Woorden van Jeshua had geluisterd, waarschuwde daarom de gelovigen en volgelingen van Jeshua al in zijn tijd:

  Romeinen 12:2 (NBG51) En wordt niet Gelijkvormig aan Deze Wereld, [vol van valse profeten] maar wordt Hervormd door de vernieuwing van uw Denken, opdat gij moogt erkennen wat de Wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.

  Johannes 18:36 (NBG51) Jeshua immers leerde: Mijn Koninkrijk is niet van Deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier.

  Ludwig, en @Allen, laten wij die Jeshua navolgen daarom trouw blijven aan de Woorden van
  Jeshua en de Apostelen die ons effectief leerde bidden:

  Matteüs 6:9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd;
  10 Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. [Openbaring 19] Matteüs 6:11 Geef ons heden ons dagelijks brood; 12 en Vergeef ons onze schulden,
  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren; 13 en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der Eeuwigheid. Amen.

  Shalom. Ramshoorn.

 94. Opname van de gelovigen voor de grote verdrukking, deel 14.
  De dag des Heren.

  Veel verzen in de Bijbel laten zien dat de dag des Heren onverwacht zal komen, als een dief in de nacht, op een moment dat niemand verwacht.
  In Luc.17:26-27 en Matt 24:37-39: En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. Zij aten, zij dronken, zij huwden, en zij werden ten huwelijk genomen tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en allen verdelgde. En in Matt.24, Luc.12, 1Thes.5, 2Petr.3, de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht.

  Eten, drinken en huwen lijken allemaal kenmerken van een heel normaal dagelijkse leven.
  Dit zijn toch geen kenmerken van de grote verdrukking, zo hevig dat God de tijd moet inkorten omdat er anders geen vlees behouden zou blijven?

  Ligt hier een aanwijzing dat de dag des Heren komt vooraf aan de grote verdrukking, zou dat de opname zijn?

 95. @Ludwig : Niet direct panikeren. De mens is onze planeet die God heeft gecreëerd aan het vernietigen, maar zover zal God het niet laten komen. Deze natuurrampen hebben er altijd geweest, ze worden nu door de media uitvergroot. Wie het boek Openbaring leest zal niet verbaasd staan, en het ergste moet nog komen, maar zover ik de Schrift begrijp zal een kleine deel van de mensheid dit niet meer meemaken, Waarom? Ze zijn verdwenen van de aarde, plotseling als de atomen gesplitst worden, en ze zullen dan bij de Heer zijn, En de Heer zal dan wederkomen met de wolken, en hij zal recht verschaffen. Het sterkste wapen dat we hebben is bidden en vasten en dat we mogen ontkomen. shalom

 96. @Willy, dat klopt ook, maar de avondklok was bedoelt om rust op de straat te geven. Voor de politie dan. Ook worden wij bewust onder controle gehouden om niet te gaan verenigen. Dus opstand te voorkomen. Plus technologie/communicatie kan makkelijker gebruikt worden als het rustig op straat is. Die 1.50 is volgens mij ook daarvoor bedoeld. Om data verstrooiing te voorkomen tussen personen. Sowieso is er stress/spanningen onder landen. Plus natuur breekt zich op. Of het nu op een natuurlijke manier ontstaan is of bewust uitgelokt, dat maakt ze niet meer uit.
  Agenda: Het is een combinatie van verschillende factoren, die nu uitgevoerd wordt. Ik ben ook tegen, zie wat ik allemaal hier geschreven heb.

 97. Psalm 131:2
  Voorwaar, ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht,
  als een kind dat de borst ontwend is, bij zijn moeder,
  mijn ziel is in mij als een kind dat de borst ontwend is’ vs. 2.

  In Psalm 129 zien we de benauwdheid van Israël.
  De daaropvolgende Psalm geeft uitdrukking aan de verootmoediging na de tuchtiging van de Heere God, maar spreekt ook van vertrouwen in Zijn verlossing.
  In Psalm 131 vinden we – na de oefeningen – de ziel die rust in God.
  De wegen van God kunnen we dikwijls niet doorgronden.
  Laten we niet trots en hovaardig menen alles te moeten begrijpen wat God doet.
  Er zijn dingen die te wonderbaar voor ons zijn.
  Kan een sterveling in Gods raad doordringen?
  Wat God doet, is goed. ‘Wee hem die met zijn Formeerder twist’ (Jes. 45:9).
  David heeft geleerd zich neer te leggen bij wat de Heere toelaat in zijn leven.
  Wat helpt het opstandig te zijn?
  Daarmee verandert er toch niets in de omstandigheden en zelf word je er ongelukkig van.
  De Heere Jezus had vrede, hoe alles ook tegen Hem was.
  En Hij heeft gezegd: ‘Mijn vrede geef Ik u’ (Joh. 14:27).
  Die rust en stilte vindt de ziel in de liefde van de Heere, zoals het gespeende kind bij zijn moeder. Het gespeende kind hoeft niet meer door z’n moeder gevoed te worden.
  Het eet nu zelfstandig. Toch wil het nog graag in de armen van moeder liggen.
  Maar het ‘zoekt’ niet meer om z’n honger te stillen.
  Het hoeft niets meer te hebben dan alleen het geluk bij moeder te zijn en zich geborgen te weten in haar liefde.
  David zegt: Ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
  Zo moeten wij heel bewust de vrede van de Heere aannemen die Hij ons geven wil.
  Wat er ook gebeurt, we vertrouwen ons aan Hem toe.
  Al zou alles ons ontvallen, als we Hemzelf maar hebben.

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 98. We zien europa overstromingen gelijk we nog nooit eerder hebben meegemaakt in Nederland België Duitsland Oostenrijk enz..
  Mensen verliezen hun huizen hun bezittingen waar ze heel hun leven voor gewerkt hebben.
  De hulpdiensten vinden de lijken van mensen die meegesleurd zijn door de kracht van het kolkende water dat door steden en dorpen loopt.
  Lukas 21
  25En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, 26terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen.

 99. @willy. Dank voor uw compacte antwoord. Helemaal mee eens!!!

  Goed dat u ook schreef: “De profeet Jesaja laat ons weten dat de Thora vanuit Jeruzalem de wereld zal rondgaan. Dus dan moet de Thora terug eindigen vanwaar hij kwam Jeruzalem. In Jeruzalem zal voor Jezus wederkomst twee getuigen optreden het zijn twee Joden die met kracht het Evangelie zullen brengen aan het volk, dan worden ze gedood en verrijzen na drie dagen;
  De wereld zal verstomd zijn, maar allerlei antwoorden vinden, zoals het waren Aliens.”

  Ja, de wereld zal verstomd zijn, maar in de eerste plaats De Knesset en de Orthodoxe Joden IN JERUZALEM…Zij zullen feestvieren als de Twee Joodse Getuigen Mozes en Elia vermoord worden lees ik in…

  Openbaring 11:6 Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er Geen Regen valt gedurende de dagen [drie jaar] van hun profeteren; en zij hebben Macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen.

  7 En wanneer zij hun Getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden.

  8 En hun lijk zal liggen op de straat der grote stad, [JERUZALEM] die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Here Gekruisigd werd.

  9 En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er, [PausDom – Wereldraad van kerken en Islam] die hun lijk zien, drie en een halve dag, en Zij Laten Niet Toe, dat hun lijken in een graf worden bijgezet.

  10 En zij, die op de aarde wonen, [Ongelovige Antisemieten] zijn Blijde en Verheugd over hen
  en zullen elkander geschenken zenden, omdat Deze Twee profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden.

  11 En….na [die] drie en een halve dag voer een levensgeest uit JHWH/God in hen, en zij gingen op hun voeten staan en grote vrees viel op allen, die hen aanschouwden.

  12 En zij hoorden een luide stem uit de hemel tot hen zeggen: Klimt hierheen op! En zij klommen naar de hemel op in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen.

  13 En te dien ure kwam er een grote Aardbeving en een tiende deel der stad [Jeruzalem] stortte in, en Zevenduizend Personen werden door de aardbeving Gedood, en de Overigen werden zeer bevreesd en Gaven de God des hemels Eer.

  14 Het tweede wee is voorbijgegaan: zie, het derde wee komt spoedig!!!!

 100. ” Om Sions wil zal ik niet zwijgen, en om Jeruzalem wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans, en zijn verlossing als een brandende fakkel”.
  Jesaja 62: 1.
  Het heil is uit de Joden.

 101. @ Tom: 11:09 pm, op 17/7. Ook ik vind Jaap Dieleman betrouwbaar. Heb hier al diverse linken naar bijdragen van hem gedeeld.

 102. Opname van de gelovigen voor de grote verdrukking, deel 13.

  Sefanja 2:1-3 Komt tot uzelf, ja, komt tot inkeer, gij schaamteloos volk, Voordat het besluit tot uitvoering komt (als kaf gaat een dag voorbij) voordat over u komt de brandende toorn des Heren, voordat over u komt de dag van de toorn des Heren. Zoekt de Here, alle ootmoedigen des lands, gij die zijn verordening volbrengt; zoekt gerechtigheid, zoekt ootmoed; misschien zult gij geborgen worden op de dag van de toorn des Heren.

  Lucas 21:36 (In context van Jezus rede over het einde). Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.

  Beide gaan over de periode dat Gods toorn over de gehele wereld wordt uitgestort, de Grote Verdrukking.
  Is hier nu te lezen dat je aan deze toorn kan ontkomen door met Hem in orde te zijn?

 103. Lucas 17:20-24 (NBG51)

  De dag van de Zoon des mensen

  En op de vraag der Farizeeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou,
  antwoordde Hij hun en zeide: Het Koninkrijk Gods komt niet zó, dat het te berekenen is;
  ook zal men niet zeggen: zie, hier is het of daar! Want zie, het Koninkrijk Gods is bij u.

  En Hij zeide tot zijn discipelen: Er zullen dagen komen, dat gij zult begeren één der dagen van de Zoon des mensen te zien en gij die niet zult zien. En men zal tot u zeggen: Zie, daar is het; zie, hier is het! Gaat er niet heen, en loopt het niet na. Want gelijk de bliksem flitst en van de ene kant des hemels tot de andere kant licht, zó zal de Zoon des mensen wezen op zijn dag.

  ;-{>

 104. @Ramshoorn: Hartelijk bedankt voor je reactie, en inderdaad de Evangelist laat een tussentijd passeren het tijdperk van de heidenen, en dat zal eindigen. Volgens mijn bescheiden mening is het tijdperk van de heidenen die tijd dat Jeruzalem geen rol van betekenis zal spelen, maar Rome. Het tijdperk van de heidenen is die tussenperiode waarin het Evangelie van Jezus Koninkrijk moet en zal de wereld rondgaan te beginnen vanuit Jeruzalem, daarom moesten de twaalf apostelen daar blijven. De profeet Jesaja laat ons weten dat de Thora vanuit Jeruzalem de wereld zal rondgaan. Dus dan moet de Thora terug eindigen vanwaar hij kwam Jeruzalem. In Jeruzalem zal voor Jezus wederkomst twee getuigen optreden het zijn twee Joden die met kracht het Evangelie zullen brengen aan het volk, dan worden ze gedood en verrijzen na drie dagen; De wereld zal verstomd zijn, maar allerlei antwoorden vinden, zoals het waren aliens.
  Dan komt de laatste oorlog en de bezetting van Jeruzalem door het tijdperk van de heidenen dat zijn laatste stuiptrekkingen meemaakt. Want dan voor de val van Jeruzalem zal de zon verduisterd worden, er zullen vele atmosferische verschijnselen zijn en dan komt Jezus in volle kracht op de wolken met al zijn heiligen, einde van het tijdperk der heidenen;.Shalom

 105. @Elise : Hoe ouder de zon zal worden, hoe heter ze zal worden. Maar de zon is niet verantwoordelijk voor de avondklok. de zon is niet verantwoordelijk voor het virus. De zon is niet verantwoordelijk voor de lockdowns. De zon is niet verantwoordelijk dat we elkaar uitmoorden. en Jezus leerde ons dat vlak voor zijn tweede wederkomst de zon zal verduisterd worden. Het zal dan vlug wat frisser worden op de planeet aarde. Zeker nu ook het gas door de klimaatmaatregelen duurder zal worden.

 106. Beste Albert.

  Dankjewel voor je reaktie. Ik ben daar blij mee, want wat je beschrijft zie ik in grote lijnen ook zo.
  En het is zo jammer dat mensen ook vele christenen in de opstanding van de Heere Jezus min of meer “ blijven hangen “ dat is zo jammer , want ons wacht nog z’on mooie toekomst.

  De Bijbel leert ons dat we alle dingen moeten onderzoeken en dat doe ik met alle gebreken die ik heb graag.
  En het is bijzonder dat de Heere je op Zijn tijd toch dingen laat zien waar je voorheen totaal “ overheen las”

  Ik denk dat de “spraakverwarring “ in het mysterie van ons “opstandingslichaam” zit.
  Maar ook daarover geeft de Bijbel ons inzicht.
  De spraak verwarring zit in ons “ lees maar “ ( 1Joh 3:2) ! Prachtige tekst!

  Ik zeg wel eens Jezus zijn werk is nog niet klaar…. ( wel Zijn middelaarswerk, daarom mogen wij tot de Vader gaan door het geloof in de Zoon ,wat Hij voor ons gedaan heeft ) maar nog niet Zijn koningschap. en dan kijken mensen mij glazig aan en denken dat ik een of andere “ ketter” ben, maar Jezus komt terug en dan zal hij inderdaad 1000 jaar lijfelijk op de aarde regeren en daar zullen wij, lijfelijk , de bruid, ( en je hebt helemaal gelijk de bruid is Israël en de gemeente ) deel van uit maken. ; zijn glorieuze regering op aarde.

  Mijn reaktie hierop zal ik pas maandag D.V. kunnen schrijven.
  Vandaag 6 pers visite plus maaltijd, morgen 4 anderen ook eten, dus er is onvoldoende rust om rustig te gaan zitten schrijven.

  Je schrijft : er ligt een geheimenis over de bruid, dat denk ik ook, en als ik de Bijbel goed lees heeft dat mysterie met ons opstandings lichaam te maken.
  Hoe ik dat zo zie en waarom ik dat zo denk zal ik maandag proberen te beschrijven.
  Ik wens je een goede en gezegende zondag,
  Hartelijke groet
  Anna

 107. @ Elis: 1: 13 am. op 16/7. Goed gezien van U. We zitten volop in de Eindtijd beschreven in de Openbaring van Johannes. Maar velen zijn helaas verblind, en willen NIET zien wat er gaande is, Elise.

 108. Opname van de gelovigen voor de grote verdrukking, deel 12.
  Overdenking.

  In Genesis 18:20-33 maakt God Abraham bekend over de zonden van Sodom en Gomorra.
  Abraham vraagt naar het voornemen van God om Sodom en Gomorra te verdelgen.
  En Abraham trad nader en zeide: Zult Gij dan de rechtvaardige met de goddeloze verdelgen?

  Abraham vraagt, misschien wonen er 50 rechtvaardigen. God antwoordde het niet te doen als er 50 zijn. Daaruit maakt Abraham op dat er geen 50 zijn, hij gaat verder, 40 dan? 30? 20? 10 dan?
  Het blijken er zelfs geen 10 te zijn.

  Gods hartslag was dat Hij zijn toorn niet zal uitstorten over de rechtvaardigen. Er bleken echter maar zeer weinig rechtvaardigen te zijn, namelijk alleen Lot en zijn gezin zijn genoemd.
  Nadat Lot en zijn gezin uit het gebied waren vertrokken stortte God zijn toorn over de zonde uit over Sodom en Gomorra.

  De Bijbel zegt dat God niet verandert.
  Wat betreft de komende Grote Verdrukking, zal God nu ook niet eerst de rechtvaardigen wegnemen, net als bij Sodom en Gomorra?
  (gerechtvaardigd in Jezus door zijn Volbrachte Werk).

 109. Zeven zegels, zeven bazuinen, zeven schalen. Je kunt hier alle teksten uit de bijbel neerzetten, maar we zitten toch echt in deze Apocalyps.
  En de legers verzamelen om de Tigris en Eufraat. De zon wordt heter en heter. Ziektes zullen heersen, insectenplagen door droogte enz enz.
  Als corona nu geen ziekte voorstelt, maar gewoon de zon geleerde ziektes, rampen enz.
  Corona is dus een rampenplan. Daarnaast een systeemverandering/plus hybride maken van mensen.
  Voorbeeldje: Gebieden die in donkerrood kleuren in nederland zijn waterramprisico gebieden. Kijk er worden lockdowns/avondklok etc. gepleegd om allerlei redenen. Vaccinaties zijn om anti biotica te vervangen. Er dreigen overal medicijn te korten mede door systeem zelf. Zie Cuba en Zuid Afrika.(ook omringd door water) Overal ontstaat er onrust door systeemveranderingen, rellen enz. Zo kan men de noodtoestand overal invoeren.
  Corona is eigenlijk dit:
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Corona_(astronomie)
  en dit:
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Corona_(meteorologie)
  Toeval? Nee, toeval bestaat niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *