Reacties on “Geloofsforum

 1. Hallo @ alle Broeders en Zusters in Christus,

  Ik ben na twee maanden onschuldig vastgezeten te hebben, weer vrij.
  Welkom thuis Michaël ;-{> mvg. Mod.
  Ik heb in de gevangenis voor jullie gebeden, ik hoop jullie ook voor mij.

  ‘’ Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid;
  want zij zullen verzadigd worden. ‘’
  (Mattheüs 5:6)

  ‘’ Zalig zijn zij die vervolgd worden om der gerechtigheid wil;
  want hunner is het Koninkrijk der hemelen. ‘’
  (Mattheüs 5:10)

  ‘’ Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien. ‘’
  (Mattheüs 5:8)

  Ik wens u allen Gods zegen !

  Michaël

  ‘’ Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen,
  en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.
  (Mattheüs 5:11)

  ‘’ Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen;
  want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn. ‘’
  (Mattheüs 5:12)

  ;-{>

 2. Beste Moderator,

  Deze laatste reacties van mij kwamen van een ander IP adres, via een andere Wifi.
  Ikzelf heb nog steeds geen internet.

  Met vriendelijke groet, Michaël

  Geen probleem Michaël. Mod.

 3. P.S.

  ‘’ Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. ‘’ (Mattheüs 6:31-33)

  Amen

 4. @Michaël: 6: 15 pm. Hallelujah! Amen! Prijs de Heer, breng Hem lofzang en eer!

 5. @ Wachter 19/09/2019 om 6:46 pm

  ” Hallelujah! Amen! Prijs de Heer, breng Hem lofzang en eer! ”

  Inderdaad Wachter, Dank U !

  Dát zal ík doen ;-{>

 6. ” Welkom thuis Michaël ;-{> mvg. Mod. / Geen probleem Michaël. Mod. ”

  @ Moderator, Dank u !
  Met vriendelijke groet, Mchaël

 7. Psalm 74
  ‘Onze tekenen zien wij niet, er is geen profeet meer;
  er is niemand onder ons die weet hoelang nog’ vers 9.

  De tempel is verwoest. Het centrum van de eredienst van het volk Israël ligt in puin. Deze situatie gaat Asaf zeer aan het hart. Hij bidt dan ook: Gedenk Uw gemeente.
  Toch ligt de nadruk in zijn gebed niet op de ellende van het volk Israël. Wat hem nog meer verdriet doet, is dat Gods Naam door de tegenstanders door het slijk wordt gehaald. Hem wordt smaad aangedaan! Dat is nog veel erger.
  Er is niemand die weet hoe lang dat nog zal duren. En toch, toch klinkt uit de mond van Asaf een geweldige lofzang, ondanks alles. God krijgt de eer, niet uit de omstandigheden, maar wel uit de mond van Asaf.
  Vandaag de dag is het niet anders: de christenheid is net zo’n puinhoop, tot oneer van God. Israël was in de moeilijkheden gekomen omdat het aan God ontrouw was geworden. En door innerlijke zwakte was het niet meer in staat de aanvallen van buiten te weerstaan.
  Zo is het ook met de kerk. Hoe vele dwalingen zijn de christenheid niet binnengeslopen, soms binnengehaald. Dwaalleraars kunnen hun gang gaan.
  Is het dan een wonder dat men niet meer in staat is, de aanvallen van buiten te weerhouden? Wat door de Heere zo mooi was gemaakt, is ook nu door de mens, door ‘christenen’ nog wel, verdorven.
  Hoe lang zal God dit nog toelaten?
  Een gezegend weekend gewenst aan U allen, groet Muggenzifter

 8. Beste allen die meelezen en Muggenzifter, uw vraag: Hoe lang zal God dit [de grote afval van het Bijbelse geloof] nog toelaten?

  Antwoord: Volgens Paulus in Handelingen 17 is de maat vol als God de wereld gaat oordelen, ieder mens ter verantwoording roept voor zijn goede en slechte daden…

  Handelingen 17:29 Daar wij dan van Gods geslacht zijn, moeten wij niet menen,
  dat de godheid gelijk is aan goud of zilver of steen door menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht.

  30 God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot Bekering Moeten Komen; 31 omdat Hij een DAG heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, [Jeshua/Jezus] die Hij aangewezen
  heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken.

  32 Toen zij nu [de Atheners] van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen, maar anderen zeiden: Wij zullen u hierover nog wel eens horen.

  33 Aldus vertrok Paulus uit hun midden. 34 Doch enige mannen sloten zich bij hem aan, en kwamen tot geloof, onder wie ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw, genaamd Damaris, en anderen met hen.

  JHWH/God heeft een boek [des levens] waarin alle goede en slechte daden van mensen staan opgetekend volgens de profeet Maleachi 3:13-18 Het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze.

  Maleachi 3:13 Vermetel zijn uw woorden over Mij, zegt de HERE. En dan zegt gij: Wat hebben wij dan onder elkander over U gesproken?

  14 Gij zegt: Nutteloos is het God te dienen; wat gewin geeft het, dat wij zijn geboden onderhouden en dat wij in rouw gaan voor het aangezicht van de HERE der heerscharen?

  15 En nu, wij prijzen de overmoedigen gelukkig; niet alleen worden zij gebouwd, terwijl zij goddeloosheid bedrijven, maar ook verzoeken zij God, en ontkomen.

  16 Dan spreken zij die de HERE vrezen, onder elkander, ieder tot zijn naaste: De HERE bemerkte het toch en hoorde het en er werd een Gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, ten
  goede van hen die de HERE vrezen en zijn naam in ere houden.

  17 Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de HERE der heerscharen, op de dag die Ik bereiden zal. En Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die hem dient.

  18 Dan zult gij tot inkeer komen en het Onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient.

  Jeshua refereert ook bij het laatste oordeel aan dat Gedenkboek in Openbaring 20…

  Openbaring 20:12 En ik zag de doden, de groten en de kleinen, Staande voor de Troon, en er werden Boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het Boek des levens; en de doden werden Geoordeeld op grond van hetgeen in de Boeken geschreven
  stond, naar hun werken.

  13 En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden Geoordeeld, een ieder naar zijn werken.

  14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs.

  15 En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

 9. @Muggenzifter: 6:59 pm, op 20/9. Helaas, ik moet U volledig gelijk geven. Het is een zeer verdrietige toestand, beste Muggenzifter. Allerlei dwaalleringen worden gewoon van de kansel gesproken, in deze tijden. De integere voorgangers niet te na gesproken. Maar net als U stel ik enkel nog mijn vertrouwen op de Here, de G’d van Abraham, Isaäc en Jacob. En zegt de psalmist niet terecht in een van de psalmen:” Vervloekt is hij, die op een mens vertrouwt”.

 10. Ramshoorn en Wachter, bedankt voor Uw aanvullingen.Zie ook Johannes 17:17 waar de Heer Jezus aan Zijn Vader vraagt in het Hogepriesterlijk Gebed :”Heilig hen in Uw waarheid, Uw Woord is de waarheid.
  Groet Muggenzifter.

 11. Inderdaad beste Muggenzifter en Wachter: Gods Woord is de Waarheid zoals opgetekend in de King James Version, Statenvertaling 1977 en NBG-51.

  Psalmen 119:162 (NBG51) Ik verblijd mij over Uw Woord als iemand die rijke Buit vindt.

  @Beste Tom Hendrix, we missen u al een poosje. Waarom? Shalom! Dat rijmt nog ook.

 12. @ Ramshoorn:8:54 pm, op 21/9. U heeft me herkend, geen punt Ramshoorn. Ik zit nogal in de lappenmand, beste Ramshoorn. Versleten rug, waar ik 6 september voor ben behandeld in de pijnpoli van de DC kliniek, men heeft me weer medicijnen in de rug gespoten. Ik kan redelijk fietsen, maar lopen is nog een probleem. Kan 6 t/m 9 weken duren, dan kan men pas beoordelen of de ingreep succes heeft gehad. Daarbij nu ook nog een navelbreuk, waar ik aan geopereerd moet worden, binnen nu en 1 maand. Maar desondanks ben ik God dankbaar elke dag. Mijn vertrouwen is gericht op onze Heiland Jezus Christus. Fijn weekend U allen.

 13. @ Wachter 20/09/2019 om 9:09 am

  Wederom mijn dank beste Wachter.
  Ik wens u ook nog een fijn weekend. En Gods rijkelijke zegen.
  Beterschap & Sterkte!
  Hartelijke groet, Michaël

 14. Beste Wachter, bedankt voor uw welluidende ingezonden, ondanks de vele zorgen en beproevingen waarmee u al een poos moet zien te dealen.

  De hele wereld verkeert in Barensnood nu, nooit was er een tijdperk waarin zoveel mensen getroffen werden door oorlogen, orkanen, watervloeden, aardbevingen, geweldplegingen, echtscheidingen, vreemdgaan, teugelloze jongerenbendes, verslaafd aan drank, gokken, coke, enz.

  Beste Wachter, Gelukkig houdt u de moed erin, U vertrouwt op de Here Jeshua/Jezus. Wie dat doet zal nooit beschaamd uitkomen!

  Romeinen 10:11 (NBG51) Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Lees ook Romeinen 8. Het beste komt nog.

  Op bergen en in dalen, ja overal is God! O.A. Job en Paulus, konden ook ondanks hun lijden getuigen: Ik weet mijn [Ver]losser Leeft.

  Job 19:23 Och, of mijn woorden toch werden opgeschreven, och, of zij kwamen in een boek,
  24 met een ijzeren stift in lood werden gegrift, voor eeuwig gehouwen in een rots!
  Job 19:25 Maar ik weet: mijn Losser leeft en ten laatste zal Hij op het stof/aarde optreden. Openbaring 19.

  Lees de Tranenbrief van Paulus: 2 Corinthiërs. Toch kon ook hij aan het eind van zijn vruchtbare bediening en veel lijden zeggen, hoewel het Romeinse zwaard bijna boven zijn hoofd hing:

  2 Timoteüs 4:7 Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; 8 voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.

  Houdt moed beste Wachter. Ook ik weet wat lijden is. Net getrouwd en toen al 3 weken in het ziekenhuis wegens zeer gevaarlijke ooginfectie. De arts vertelde, de medicatie die wij u kunnen geven kunnen de infectie doden, maar ook u. Mijn beide ogen zijn totaal genezen. Wat een opluchting.

  Ben bijna verdronken met het overzwemmen van een baai in Colombo maar de Here Jeshua/Jezus redde mij op wonderlijke wijze van mijn doodsangst toen ik Zijn Naam aanriep [Filippenzen 2] en ik haalde ongeschonden de overkant.

  Ben geopereerd voor prostaatkanker, ook daar kwam ik met Gods hulp wonderlijk door. Alles functioneert weer. Dan zijn er nog meer akkefietjes geweest. [Huidkanker] Maar God is Getrouw. Hij heeft een groot plan ook met uw leven beste Wachter. Fijn dat u geschreven heeft. Gedeelde smart is halve smart. Geniet van uw fietstochtjes en zing daarbij het lied:

  Glorie voor Jezus, Zijn liefde is zo Groot. Ik ben met de Heiland op reis, dwars door het leven en dwars door de dood, brengt Hij mij naar het veilig Paradijs.” Paulus vertelt er over:

  2 Korintiërs 12:2 Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar is het geleden- of het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het – dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. 3 En ik weet van die persoon – of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het – 4 dat hij weggevoerd werd naar het PARADIJS en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is
  uit te spreken. 5 Over die persoon zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet
  roemen, of het moest zijn in mijn zwakheden. ” Shalom. Ramshoorn.

 15. @ Ramshoorn: 9:52 AM, op 22/9. Hartelijk dank voor uw uitgebreide reactie, Ramshoorn. Ja, de Here is getrouw, hallelujah! Behoorlijk heftig wat U heeft meegemaakt, maar inderdaad wij kunnen volledig vertrouwen op onze Here Jezus Christus. Ik dank HEM elke dag, HIJ is met ons, alle dagen van ons leven.

 16. Psalm 75
  Want in de hand van de HEERE is een beker’ vers 9a.

  Het is uit deze Psalm duidelijk te merken dat Asaf weet waarover hij spreekt. Hij weet dat de beker van Gods toorn vreselijk is. Die beker is gelukkig aan hem voorbijgegaan, en hij roept de goddelozen en hoogmoedige dringend op tot bekering, opdat die beker ook aan hen zal voorbijgaan.
  Wat dat betreft is Asaf een duidelijk voorbeeld voor ons. Gods oordeel is rechtvaardig en ontzagwekkend. Gods heiligheid rekent daarin af met de goddeloosheid. Hij is immers de Rechter die de beslissing neemt.
  Een beslissing die wij zullen eerbiedigen. De Here Jezus is Zelf God, Hij weet als geen ander het verschil tussen Gods heiligheid en de goddeloosheid. Hij weet daarom ook exact hoe vreselijk Gods oordeel over de zonde is.
  Dat heeft Hem in de uiterste nood tot de intense smeekbede gedreven: Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem deze beker van Mij weg! Is het dan niet indrukwekkend Hem meteen daarna te horen zeggen: Maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt.
  Vrijwillig heeft Hij Gods oordeel over u en mij gedragen. Die beker hoeven wij niet meer te drinken. Wij mogen nu uit de beker van de verlossing drinken.
  En samen met Asaf mogen we uitroepen: Wij loven U, o God!

  Allen en gezegend weekend gewenst, groet Muggenzifter

 17. Beste Muggenzifter, u citeert maar een stukje van de ontzagwekkende Psalm 75:9…

  Het hele vers leert Psalmen 75:9 (NBG51) Want in des Heren hand is een beker en de wijn bruist daarin, overvloedig gemengd; Hij schenkt daaruit tot de droesem toe, alle goddelozen op aarde moeten hem slorpende drinken.”

  Volgens mij kunnen we de toepassing lezen in Openbaring 16 waar Jeshua alle goddelozen oordeelt met grote plagen…

  Wat bedoelt u te zeggen als u schrijft: De Here Jezus is zelf God.

  Hoe moet ik dan deze 3 verzen lezen en begrijpen?

  Johannes 5:22 (NBG51) Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de ZOON gegeven,

  Mattheüs 25:30 (NBG51) En werpt de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Het oordeel van de ZOON des mensen

  Johannes 3:36 (NBG51) Wie in de ZOON gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de ZOON ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

 18. Beste broeders en zusters, af en toe bekruipt mij het gevoel, dat ik mij volkomen vervreemd voel van mijn omgeving en de hele wereld. Dan sta ik versteld over wat er overal gaande is. Mijn wil niets meer weten van God en gebod, en ik heb het idee dat veel mensen zich willen verheffen als halfgoden. Soms word ik daar heel verdrietig en somber van. Dan zeg ik, “Vergeef mij Heer, mijn geloof is nog zo vaak zo klein”. Tja, dan voel ik mij als een vreemde in Jeruzalem. Maar gelukkig kan ik dan terecht bij onze Heiland Jezus Christus.

 19. @ Wachter 03/10/2019 om 8:38 am

  Beste Wachter,
  Ik wens u Gods kracht, moed, liefde en zegen – voor iedere dag.
  Sterkte en beterschap met uw gezondheid.
  Hartelijke groet, Michaël

 20. Psalm 76:8
  ‘Wie zal voor Uw aangezicht bestaan?’ vers 8.

  Driemaal noemt deze Psalm God een ‘geducht’ God (vers 8,12,13). Dat betekent dat Hij gevreesd en geëerd moet worden. God is niet een mens die wij zomaar ter verantwoording kunnen roepen.
  Tegenwoordig zijn er wel velen die hun vuisten ballen naar de hemel en God de schuld van al hun ellende geven. Maar als God zal antwoorden, dan zal er niemand meer zijn die zijn mond tegen Hem durft open te doen: ‘De aarde vreest en wordt stil’ (vers 9). Wie kan er dan nog voor Gods aangezicht bestaan?

  Is er dan nog hoop voor de mens? Door onze zonden rest ons immers alleen nog het oordeel? God zij geprezen! Er is een Middelaar tussen deze zeer geduchte God en ons, de mensen, de Mens Jezus Christus (1 Tim. 2:5).
  Hij stond in onze plaats voor het aangezicht van God toen Diens toorn tegen de mens ontbrandde. Nu mogen ook wij voor die God verschijnen.
  Niet in angst, maar om Hem als priesters lofoffers van dank te brengen (Hebr. 13:15), om in diepe bewondering stil te worden voor deze God, en om Hem te aanbidden.
  ‘Als Gij, Heere, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt, Heere, wie zal bestaan? Maar bij U is vergeving opdat Gij gevreesd wordt!’ (Ps. 130:3-4).

  Allen een gezegend weekend gewenst, groet Muggenzifter

 21. Hallo allemaal… het heeft even geduurd, weer iets te schrijven bij Xander.
  Fijn Michaël, dat we weer iets van je lezen. En welkom. Je hebt jou portie ook wel gehad, las ik al. Onschuldig in de gevangenis. Velen van ons weten niet eens wat het betekend om onschuldig in het gevang terecht te komen.
  Toch gaat het ook in deze westerse wereld die kant wel op. Vooral voor de gelovigen van de Heere Jezus.
  Sterkte hé, Michaël met alles is je leven. Maar vooral de kracht van onze Heere Jezus.

  @Wachter, ik las al wie je bent. Mooie naam, verwachten op de Heere Jezus.
  U bent niet de enigste hoor, het gevoel dat je steeds meer vervreemd wordt van de wereld. Wij zien, lezen het hoe het in de wereld aan toe gaat. Beangstigend. Met een razend tempo, loopt alles naar het einde toe. Het kan soms zo benauwen, wat staat ons nog te wachten. Onze enigste Kracht is zo helemaal gericht blijven op onze Heere Jezus en zo ook op onze Hemelse Vader. Ons geloof kan zo nietig, klein en zwak zijn, zo voel ik dat ook vaak… maar wij hebben een Machtige God en Christus. HIJ alleen kan ons door het stinkende moeras van de wereld, heen leiden.
  Veel sterkte Wachter, met je gezondheid en met alles.

  Soms zou je via de mail elkaar wel enorm willen bemoedigen. Heeft iemand behoefte om eens te mailen, om bemoedigd te worden of zelf te bemoedigen. Ik wil mijn email wel neerzetten, maar weet niet de regels van Xander hierover. Niemand geeft eigen email door. Dat hoor of lees ik dan wel.

  Een oudere zuster zei laatst nog… het is zo belangrijk om er voor elkaar te zijn. Vele broeders en zusters zijn zo eenzaam, terwijl de gelovigen in Christus juist zo naar elkaar om moeten zien. Ook hier in Nederland. Eigenlijk schrikbarend, waar is de liefde en bemoediging.
  Velen… in allerlei kerken/gemeentes, willen je alleen zien als je in hun straatje van hun kerk loopt, zo triest. Die kerkmuren zijn wel één van de grootste belemmeringen naar elkaar toe. Om verdrietig van te worden. Terwijl het alleen om de Heere Jezus onze Heiland moet gaan.

  @ Muggenzifter, steeds weer de bemoedigingen die je schrijft, over de Psalmen. Ik ben al begonnen met een aantal te kopiëren. In het eerst volgende boekje begin ik met plaatsen. Het vorige Gemeenteboekje was al vol. Dank je wel, voor de trouw die je laat zien, om elke week het te plaatsen.

  Voor jullie allen, Vaders liefde, kracht en bescherming om jullie heen. En liefdevolle groet van mij, Esther.

  Nog een bemoedigend lied, bij de meeste wel bekend, maar het blijft een waarheid. https://www.youtube.com/watch?v=COHX5XD4kZY
  Ik hoop dat het er goed opstaat.

 22. @Esther: 1:48 pm. Dank je zuster Esther, voor deze prachtige bijdrage. Ik kan jullie vertellen dat ik een keer per week, op de dinsdag, samenkom met zusters uit een andere Gemeente. We zingen en bidden ter ere van de Heer, en we houden avondmaal ter gedachtenis aan wat de Here Jezus voor ons gedaan heeft. Esther, ik ben best bereid mijn e-mail te delen, maar ook ik weet niet of dat volgens de regels van Xander kan. Ik kan me voorstellen dat men terughoudend hiermee om wil gaan, i.v.m. de privacy. Gods Zegen voor jullie allen.

 23. Hallo Wachter, wat fijn om te lezen dat je één keer per week samenkomsten hebt met zusters uit een andere Gemeente.
  Zo zou het toch overal moeten zijn. Dan maakt het niet uit bij welke Gemeente/kerk iemand zit. Als men elkaar maar wil zien in Christus. Dan kan je zien dat Gods Geest die grenzen doorbreekt, die door mensen zijn gemaakt, zoals in één van de liederen staat. Daar is ons geloof op gebouwd… op Hem, Jezus en niet op één of andere geloofsrichting waar iemand bij zit.

  Misschien kan u ons helpen Xander, om mijn e-mail door te geven naar Wachter.
  Ik lees het vanzelf.
  Voor allen, de genade van onze Heere Jezus en liefs van mij, Esther.

 24. @ Esther: 6:43 pm. Hartelijk dank voor deze reactie Esther. Ja, mooi om als Christenen samen te komen, samen te zingen, samen te bidden ter eer van onze Heer Jezus Christus en de Hemelse Vader. Het gaat niet om kerken en hun etiketten, maar om Jezus.

 25. O ja, beste moderator, U mag indien mogelijk ook mijn e-mail adres doorgeven aan Esther.

 26. Psalm 77:7
  ‘Ik dacht aan mijn snarenspel, ’s nachts peinsde ik in mijn hart, en mijn geest onderzocht’ vers 7.

  Slapeloze nachten.

  Ik neem aan dat wij allemaal wel eens uren kennen, waarin we ‘s nachts niet kunnen slapen. Eén van de oorzaken van slapeloosheid zijn onze zorgen. Hoe veel kunnen we er niet hebben! De één is ziek, de ander heeft zijn echtgenoot verloren. Weer anderen worden door moeilijkheden in het gezin of op het werk of door werkeloosheid terneergeslagen.
  Het is ook mogelijk dat men merkt dat men zijn verplichtingen niet meer kan nakomen. En bovendien zijn er ook nog geestelijke zorgen, die de gelovige veel moeite kunnen bezorgen. Juist de zwakke en vaak minder geestelijke toestand in de plaatselijke gemeente kan ons soms zwaar op het hart liggen.
  Het lukt ons niet in slaap te komen. Hoe lang en moeizaam komen we dan de uren door. Lichamelijke pijnen kunnen vaak zover gaan, dat zij iemand niet alleen de slaap roven, maar zelfs hinderen bij het bidden.
  Gelukkig hoort God ook het zuchten. Wat kunnen we in zulke slapeloze uren doen? De zorgen en noden in het gebed aan God voorleggen en rust zoeken bij Hem, Die ons verontrust hart met Zijn vrede wil vervullen.
  De Bijbel zegt ons: Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. Als wij dit doen, is een slapeloze nacht niet nutteloos.
  Hoe brengt u een slapeloze nacht door?
  Allen een gezegend weekend gewenst, groet Muggenzifter

 27. Ik leer met deze reactie ’s van al dat muggen gezift echt niets bij.
  Laat staan een oplossing.
  De enen weet het beter dan de andere .
  Net bij de farizeën. En altijd maar diezelfde reactie’s

 28. dirk .. n.a.v. 12/10/2019 om 11:07 am

  Hopelijk is er hoop in de volgende overweging.. ik wil graag “muggen ziften” op enkele bijbel passages die in onze tijd actueel zijn maar die nood hebben aan verdieping.

  In Jesaja 65:17 wordt er een Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde aangekondigd ..ook in Openb.21 wordt er een Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde aangekondigd.. maar er is ’n onderscheid op te merken en dat in Jes.65:20 te -zien- is, namelijk dat in vers 20 de dood nog niet overwonnen is, nog aanwezig is. In Openb.21 is wel de dood overwonnen, middels het *laatste oordeel* in 20:11-15. Vers 13 herhaalt daar een gedeelte van vers 12, de onderwereld betreft daar niet alleen de hel met de zielen van de verdoemden.. maar de onderwereld betreft ook de gevallen engelen in de lucht, komende van het einde des hemels, in Jesaja 2:18-19 .. de goden zijn de gevallen engelen die zich in onze tijd presenteren als de huidige “buitenaardsen”.. dewelke in vers 19 wegvluchten voor de dag des Heren, het 6e zegel oordeel; heden ten dagen zijn er mensen die tot redding van de wereld hun hoop leggen op die “buitenaardsen”.. de profeet Henoch had daar in zijn tijd ook al mee te maken.

  De hel geeft zijn verdoemden terug om te verschijnen voor het laatste *algemeen* oordeel en ieder ziel wordt dan verenigd met zijn lichaam, tot smaad en eeuwige schande, Daniël 12:2 ..en worden dan op het einde van dat laatste oordeel teruggeworpen in de hel… ook dus de gevallen engelen in de lucht.

  In Jes.66:16 zien we een gericht over alle vlees ..wat dus |niet| het laatste oordeel betreft en zien we in vers 22:24 een herhaling van de al eerder aangekondigde Nw. Hemel en Nw. Aarde in Jes.65:17.. dat dus de Nw. Hemel en Nw. Aarde is in zijn eerste fase in zijn tweeledigheid.
  De ‘eerste fase’ is de grondlegging voor de latere afronding naar zijn overlapping in zijn tweeledigheid in Openb. 21 bij het algemeen laatste oordeel.

  Dat gericht in Jes.66:16, over alle vlees is een reinigings-oordeel om.. naar Jeremia 33:8 hun van hun zonden te kunnen ontdoen [Jer.31:33-34]. Het is dan ook gemakkelijk te begrijpen dat het laatste oordeel géén reiniging inhoudt ..maar wordt daar alles definitief beslist en het kwade van het goede gescheiden, Daniël 12:2-3.
  In Maleachi 3:2-5- merken we ook een reinigings-oordeel op.. evenzo als onder andere in Zacharia 12:10-14, ook in Zach.14:16 zien we dat het leven doorgaat en betreft het daar ook het 6e zegel.

  In het 6e zegel komt de Vader en de Zoon in het Vuur van de Heilige Geest en wordt de mens
  in die reiniging als wat beschreven staat in Jesaja 66:14:: en uw gebeente zal gedijen als het jonge groen en kan men meer dan honderd jaar oud worden, 65:20.. zo men niet in de zondigheid terugvalt. Het komen van de Heer Jezus Christus is dan ook alleenmaar een komen in het voorbijgaan en is zijn feitelijke weder-komst pas bij het laatste oordeel.

  1Thess.4:15-17 betreft dus de Wederkomst van de Heer bij het laatste oordeel en het is dan ook een mis-vatting van sommige evangelische christenen te veronderstellen dat sommigen al vóór het laatste oordeel al ten tijde van het “1000”jarig messiaans Vrede Rijk hier op aarde zullen rond lopen in hun onsterfelijk verheerlijkt opstandingslichaam, gelijk aan dat van Jezus Christus zelf.

  Ook in Jeremia 33:15-16 en 23:5-6 moet men gewoon lezen *wat er staat* om te beseffen wat er in alle eenvoud te begrijpen is ..wat er staat ..te weten dat daar |niet| Jezus Christus bedoeld wordt maar een mens, een mens die eerst een “dorre boom” is (Ezechiël 17:22-24).. de spruit in Jeremia 33 en 23 o.a. Jesaja 32:1-2-.
  De !!! priester-koning die de tempel bouwt in Zacharia 6:12 betreft dus NIET de HOGE-Priester-koning Jezus Christus maar is de persoon in Jer.33 en 23.. die in die messiaans tijd geboren wordt, is.
  Overleg zal er dan zijn tussen de wereldse macht van de koning en de geestelijke hoge priesterlijke macht van een andere Jozua in de messiaanse eindtijd.
  ………

 29. Dank je Muggenzifter, altijd fijn om een bemoediging te lezen.

  @ Hallo Dirk, er is maar één oplossing… dat is Jezus Christus.

  @ Hallo Piet 1… soms best wel een beetje ingewikkeld.
  Ooit zullen we het allen weten hoe het werkelijk allemaal in elkaar zit.
  Laten we blijven verwachten en vertrouwen op de Heere.

  Hartelijke groeten, Esther.

 30. Aan Esther 13/10/2019 om 10:57 pm

  Het volgende wat betreft het in onderscheid in Zacharia 6:11-13 vanwege de koning in Jeremia 33:15-16 en 23:5-6…

  Alleen Christus bezit de twee legitimaties, de twee autoriteiten en de twee machten … Geen ander mens, Christus’ (“gedeeltelijk”) vertegenwoordigende !! Dus de koningen doorheen de geschiedenis konden Christus nooit in zijn Volheid vertegenwoordigen, de *opvolgers* van !! Petrus in Rome evenmin.

  Op onze huidige |aarde| en in onze huidige wereld hebben we een koninklijke -tijdelijke-macht: die van de koning; en een spirituele priesterlijke kracht: die zoals vandaag de paus. Deze twee krachten zijn nogal verschillend van elkaar. Maar deze twee machten zijn ook goed verenigd in Christus, daarom zal deze transfiguratie van machten beide verschillend zijn in de functie van elk (de koning en de paus).

  Zacharia 6 Vers 13 veronderstelt de juiste samenwerking tussen die beide autoriteiten ..maar dan wel pas –middels– en na de komst van Jezus Christus en De Vader in het 6e zegel .. want dan is alles gereinigd ..als voorwaarde.
  Dat die twee autoriteiten door de geschiedenis heen nooit goed hebben samengewerkt, of zelfs nooit.. blijkt uit de geschiedenis zelf.

  Het onderstaande komt uit de Statenvertaling met kanttekeningen.. Zacharia 6: vers 11-12 en 13

  >111213< Ja, Hij zal den tempel des HEEREN bouwen, en Hij zal {30} het sieraad dragen, en {31} Hij zal zitten en heersen op Zijn troon; en Hij zal Priester zijn op Zijn troon; en {32} de raad des vredes zal tussen die Beiden wezen.
  {30} Of: majesteit, dat is, Hij zal Koning en Hogepriester zijn, waarvan Jozua maar een schaduw was. Anderen verstaan deze woorden aldus: Hij zal alzo regeren, dat Hij er eer van zal hebben.
  {31} Dat is, Hij zal heersen, zittende op Zijn troon, enz.
  {32} Dat is, daar zullen vreedzame raadslagen tussen Hen Beiden zijn, te weten tussen dien Koning en Hogepriester, want Hij zal tegelijk Koning en Hogepriester zijn, hetwelk door die beide kronen werd aangewezen. Zie Hebr. 2:7; 3:3. Anderen verstaan dit alzo, dat hier voorzegd wordt, dat die beide ambten, het Priesterlijke en het Koninklijke, steeds en altoos in den Persoon van Christus zouden verenigd zijn en blijven. Sommigen verstaan door die beiden de Joden en de heidenen, welke Christus in Zijn kerk brengen zou, de ene zowel als de andere, Ef. 2:16. verwijsteksten

  Kanttekening nr. 30 en 32 veronderstellen dat de Jozua ("in de eindtijd") beide kronen ontvangt en dat hij beide in zich verenigt, zijnde Hoge-priester en als koning het koningschap ..maar dat is dus een verkeerd uitgangspunt en exegese, uitleg.

  Dat de koning in vers 13 ook priester maar géén Hogepriester zoals Jezus Christus is impliceert, veronderstelt al dat hier niet van Jezus Christus sprake kan zijn.
  Ook wordt er o.a. naar Zacharia 3:8 (9-10) verwezen, waar sprake is van een wonderteken c.q. voorteken als heenwijzing naar de eindtijd en het reinigingsoordeel van het 6e zegel (vers 9).
  Zo zijn er nog wat meer details op te merken naar aanleiding van die kanttekeningen in de Statenvertaling.
  ……

 31. Correctie…in het bovenstaande is iets fout gegaan met het kopiëren en plakken uit de Statenvertaling..

  >>Vers 11 ….Te weten, neem zilver en goud, en {23} maak kronen, en {24} zet ze op het hoofd van Jozua, den zoon van Józadak, den hogepriester.
  {23} Te weten twee kronen, een van goud en een van zilver, de ene betekenende het Priesterdom, de andere het Koninkrijk van Christus.
  {24} Jozua representeerde den Messias, Die beide Koning en Hogepriester is.

  >>Vers 12.. En spreek tot hem, zeggende: Alzo spreekt de HEERE der heirscharen, zeggende: {25} Zie, {26} een Man, Wiens Naam is {27} SPRUITE, Die zal {28} uit Zijn plaats spruiten, en Hij zal {29} des HEEREN tempel bouwen.
  {25} Of: Zie, daar zal een Man zijn, of komen.
  {26} Te weten Christus, waar God en waar Mens, Wiens voorbeeld gij zijt.
  {27} Zie Zach. 3:8. verwijsteksten
  {28} Te weten uit Bethlehem, uit den stam of wortel van David, dien Hij beloofd was. Vgl. Jes. 11:1, enz. Micha 5:1. verwijsteksten
  {29} Dat is, de gemeente der gelovigen, te weten door de predicatie van het Heilig Evangelie.

  >>Vers 13 ….Ja, Hij zal den tempel des HEEREN bouwen, en Hij zal {30} het sieraad dragen, en {31} Hij zal zitten en heersen op Zijn troon; en Hij zal Priester zijn op Zijn troon; en 32de raad des vredes zal tussen die Beiden wezen.
  {30} Of: majesteit, dat is, Hij zal Koning en Hogepriester zijn, waarvan Jozua maar een schaduw was. Anderen verstaan deze woorden aldus: Hij zal alzo regeren, dat Hij er eer van zal hebben.
  {31} Dat is, Hij zal heersen, zittende op Zijn troon, enz.
  {32} Dat is, daar zullen vreedzame raadslagen tussen Hen Beiden zijn, te weten tussen dien Koning en Hogepriester, want Hij zal tegelijk Koning en Hogepriester zijn, hetwelk door die beide kronen werd aangewezen. Zie Hebr. 2:7; 3:3. Anderen verstaan dit alzo, dat hier voorzegd wordt, dat die beide ambten, het Priesterlijke en het Koninklijke, steeds en altoos in den Persoon van Christus zouden verenigd zijn en blijven. Sommigen verstaan door die beiden de Joden en de heidenen, welke Christus in Zijn kerk brengen zou, de ene zowel als de andere, Ef. 2:16. verwijsteksten.
  ……..

 32. Psalm 78:1-16 (deel 1)
  ‘Ik wil mijn mond met spreuken opendoen en
  van aloude verborgenheden doen overvloeien’ vers 2,

  De Psalmdichter wil zijn gehoor erop wijzen, dat zij (en dus ook wij) in de dingen die in het verleden gebeurd zijn, de machtige hand van God kunnen zien. Zijn kracht en wonderen zijn daarin op te merken.
  En waarom vindt de Psalmdichter het zo nodig om zijn gehoor hier op te wijzen? Omdat hij gezien had, dat ondanks de wet en het getuigenis, zijn voorvaderen niet trouw waren gebleven, maar weerspannig waren geweest.
  Zij hadden Gods werken moeten vertellen aan hun kinderen opdat die hun vertrouwen op God zouden stellen en Gods werken niet zouden vergeten (vs. 7). Het was niet alleen zo, dat God Zijn wil bekend had gemaakt in de geboden van de wet, maar Hij had het volk uit het land Egypte uitgeleid met de wolkkolom en de vuurkolom.
  De zee was door Hem gekliefd en het water tot staan gebracht als een dam. Als het volk de Jordaan is doorgetrokken, moet het een gedenkteken maken van twaalf stenen. Daardoor worden zij én hun kinderen herinnerd aan de grote daden van God.
  Zij mogen, ja moeten getuigen van wat de Heere heeft gedaan. Wat een geweldige God, die zo met Zijn volk wilde omgaan en voor hen zorgde. Als je die wonderen ziet, zou je de Heere toch met heel je hart dienen.

  Allen een gezegend weekend gewenst, groet Muggenzifter

 33. @Muggenzifter: 2:48 pm. Prachtig verwoord. Ook voor U een gezegend weekeinde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *