2893

 1. Beste Piet 1. Er is een hemelsbreed verschil tussen de Hebreeuwse Mirjam/Maria van het Nw. Testament en de Maria volgens de paus en de RKK. Hoe reageert u hierop?

  De onbevlekte ontvangenis van Maria: is in Tegenspraak met wat de bijbel ons leert in Psalm 51… Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn MOEDER mij ontvangen. Paulus leert dat ook Romeinen 3:23: Want allen [dus ook Mirjam/Maria] hebben gezondigd en derven [missen] de heerlijkheid Gods!

  Mirjam/Maria is NOOIT rooms geworden!!! Lees maar mee: Lucas 1:26 In de zesde maand nu werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth. Maria, omdat zij van het huis en geslacht van David was,

  Het is dus een godslastering dat Mirjam/Maria door roomsen als middelares wordt aangeroepen in het RK-rozenkransgebed: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, [Dat is ze niet, ze is de moeder van Jeshua] bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.”

  Paulus leert klip en klaar: Er is maar één God [JHWH] en één Middelaar tussen God en mensen en dat is de Mens JeshuaHaMasjiach! 1 Timotheus 2:5.” Hoe reageert u hierop?

  De Joodse Mirjam/Maria wees altijd naar haar zoon als Meerdere: Johannes 2:5… Zijn moeder zei op de bruiloft te Kana tegen de bedienden: ‘Doe wat Hij u zegt.’

  Hoe noemde Jeshua zijn moeder in zijn doodsnood? Johannes 19:26 (NBG51) Toen dan Jeschua/Jezus zijn moeder zag en de discipel, die Hij liefhad, bij haar staande, zeide Hij tot zijn moeder: Vrouw, zie, uw zoon.”

  Nog een keer, Jeshua stelde zijn aardse moeder gelijk met alle mensen in de schare:

  Jezus en zijn verwanten…Marcus 3:31 En zijn moeder en zijn broeders kwamen, en buiten staande zonden zij iemand tot Hem om Hem te roepen. 32 En een schare zat rondom Hem en zij zeiden tot Hem: Zie, uw Moeder en uw broeders en uw Zusters [Volgens de paus had Mirjam/Maria maar één zoon] staan buiten en zoeken U. 33 En Hij antwoordde en zeide tot hen: Wie zijn mijn Moeder en broeders? 34 En rondziende over degenen, die in een kring rondom Hem zaten, zeide Hij: Zie, mijn moeder en mijn broeders. 35 Al wie de Wil Gods doet, die is mijn broeder en zuster en Moeder.

  DAAROM is de roomse leer van de paus: De ten hemel opneming van Maria een valse leer, nergens terug te lezen in de Bijbel! Wie heeft dat dan wel verzonnen, uit zijn dikke duim gezogen? Dat werd door Paus Pius XII op 1 november 1950 in de bul Munificen Tissimus Deus afgekondigd als een Dogma voor alle gelovigen. Dit kon omdat Maria door Rome/Cyrillus tijdens het Concilie van Efeze 431 tot de verhevenste van alle vrouwen werd geproclameerd, ja van alle schepselen was geworden.

  Wat Jeshua de schare leert, leerde Hij ook zijn ouders: Matteüs 10:37 (NBG51) Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig;

  Lucas 14:26 (NBG51) Indien iemand tot Mij komt, en niet haat zijn Vader en Moeder en vrouw en kinderen en broeders en zusters, ja zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel Niet zijn.

  Matteüs 19:29 (NBG51) En een ieder, die huizen of broeders of zusters of Vader of Moeder of kinderen of akkers heeft prijsgegeven om mijn naam, zal vele malen meer terugontvangen en het Eeuwige Leven erven.

 2. Hallo Piet1 , het is geenszins mijn bedoeling om je te bezeren met wat ik schreef.

  Over het occult, was voor mij vooral op ‘zieners’, gericht. Had ik beter duidelijker moeten neer zetten.
  Ik heb niets met zieners, zowel niet uit de hoek RKK of uit de J.G richting.
  Uit geen enkele ‘geloofsrichting’, met hun fraaie zogenaamde toekomst of verleden visioenen wat ze ineens zien.
  En juist dat is vaak occult.

  Profeten of ‘zieners’, kregen van God een blik of profetie in de toekomst, en altijd gericht op Gods plannen, nooit een blik op het verleden.
  En al helemaal niet over de het ontstaan van Jezus als mens uit de maagd Maria.
  Tot zover ik weet, lees ik nergens dat men ineens van alles zag uit een ver verleden.
  Wat is geweest is geweest.

  Alleen wat in de twee evangeliën staat beschreven. Matth. en Lukas, lezen we over Maria en Jezus. Hoe zij zwanger zou worden door de Heilige Geest.
  Verder weten we niet heel veel daarvan. Ook niet of zij ineens transparant werd. Dat zijn toch ergens menselijke beredeneringen. Omdat een katholieke ziener dat ineens voor zich zag. En zo werd Maria gezien als heilige, en de hele toestand eromheen. Zo kreeg krijgt Maria een grotere plaats als Jezus Zelf. En dát is occult.

  Weet je Piet1, bij J.G was het ook een drama… daar was Jezus eerst de engel Michaël. Ook zo verdraaid als maar wezen kan. En ik geloofde dat. Wist ik veel, je neemt het aan, denkende dat je de waarheid hebt.

  Maria werd zwanger omdat de Heilige Geest over haar kwam, lezen we in Lukas.
  Mattheüs geeft het weer… ‘…want wat in haar ontvangen is, is uit de heilige Geest. Dat krijgt Jozef in een droom te horen.
  Verder lezen we daar niet veel over.
  Het was Gods werk, en het was Zijn grote plan. Wat al zo groot en wonderlijk is.
  Ook voor jou Piet1, gezegend 2020. Jezus onze Heere, Zijn grote genade en liefde om je heen,

  @ Muggenzifter, 30/12/2019 om 7:38 pm
  Dit is geweldig mooi. Niet alleen mooi, het is een waarheid zo enorm groot, wat je geschreven hebt. Dank je wel voor deze grote bemoediging. Hoe groot onze Vader en Jezus onze Heere zijn.
  Mag ik het artikel gebruiken?? Ben altijd op zoek naar gezonde en opbouwende artikelen. Wel met toestemming hoor.

  @ Michaël, ja, dat lijkt mij wel pijnlijk om onschuldig, als crimineel bekeken te worden.
  De Heere weet het, en ziet het. Ik kan dat makkelijk zeggen op afstand, maar onze gebeden kennen geen afstand.
  Sterkte lieve broeder, ooit wordt alles rein en schoon, ook de mensen onder elkaar. Samen met de Heere en onze Vader. Daar mogen we naar uitzien en Hem verwachten. Samen met elkaar.

  @ Harold, dank je wel. Dus ook jij heb die ervaringen?? Het gaat alleen om onze Heere Jezus Christus.
  Hij was en is de enigste die volmondig kon uitroepen aan het kruis, ‘Het is VOLBRACHT.
  Het is Zijn bloed alleen wat Redding brengt.

  @ Ramshoorn, mooi gedicht. En een waarheid zo groot en dierbaar.

  @ Wachter, u schreef…
  Slechts Jezus, en HIJ alleen kan redden! Nu weet ik wedergeboren als ik mij beschouwen mag, veilig in de handen van de Heer, en onze Verlosser; Jezus de Christus. Buiten HEM is geen redding mogelijk…
  Daar kan ik alleen maar Amen op zeggen.

  @ Raveltje en Nieuw Begin… Ja, ook in 2020 zal de Heere zijn. Hij waakt, en sterkt, en bemoedigd.

  En ook voor Xander en zijn team, dank jullie wel, voor deze site en de goede zorgen.

  Lieve allemaal… laatste woorden in dit jaar, we gaan met moed het nieuwe jaar weer in. Wij zijn nooit alleen.
  Vaders zegen en kracht om jullie allen heen, maar ook voor jullie dierbaren, en de mensen die dicht bij jullie staan.
  Lieve groet, Esther.

 3. @ Harold: 4:47 pm. Eens met uw reactie. Zelf kom ik ook, uit een rooms “nest”. Mijn ogen gingen open, toen ik het boek “Opstand”, las, over het leven van Maarten Luther. Toen ben ik uit de RK gestapt, want mijn ogen gingen open, in het besef, dat ik behouden ben, door het ultieme offer van onze Heer en Verlosser Jezus, op Golgotha. Helaas neigen momenteel protestantse Gemeenten, misleid, naar een vorm van samenwerking met de RK, en geloven de valse informatie vanuit een zichzelf benoemde paus. Hoe wrang kan het zijn. Slechts Jezus, en HIJ alleen kan redden! Nu weet ik wedergeboren als ik mij beschouwen mag, veilig in de handen van de Heer, en onze Verlosser; Jezus de Christus. Buiten HEM is geen redding mogelijk, en zeker niet door Mariaverering.

 4. @ Raveltje 31/12/2019 om 4:53 pm

  Dank u. Ik wens u en alle anderen op dit forum hetzelfde.
  Hartelijke groet, Michaël

 5. Iemand heeft ooit gezegd dat het bloed der martelaren het zaad der kerk is.
  Wie geloofd dat het bloed van Jezus ons heeft gereinigd hoeft geen martelaar te zijn
  Het zijn bedenkels van religies en sekten,om juist christenen te vervolgen, gevangen te nemen alles af te
  plunderen en zelfs te vermoorden, voor hun eigen gewin.
  Ook dat soort is doorgedrongen in politiek, wetenschap en samenleving
  De wet veranderen is de wet verkrachten
  Ook Michael heeft dat waarschijnlijk ondervonden, zoals velen van ons.
  Wens een ieder veel kracht en wijsheid en God’s onmisbare zegen, Hoop op God en weest geborgen.

 6. @Piet1 Hoe lezen katholieken eigenlijk de Bijbel? Als ik zie dat je in je bericht aan Esther tweemaal Hebreeën 4:12 aanhaalt om te verklaren dat Maria een verheerlijkt lichaam heeft verkregen en vrij was van erfzonde, dan stel ik toch de nodige vragen. Hebreeën 4:12 is geen moeilijk te begrijpen tekst:
  ‘Want het woord van God is levend en vol van kracht. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard, het dringt zo diep door dat het alles in ons van elkaar lossnijdt, zelfs onze diepste gedachten en verlangens. Daardoor wordt duidelijk wie wij werkelijk zijn.’

  Je moet er wel erg veel interpretaties aan toevoegen om hieruit het zogenaamde verheerlijkte en van erfzonde vrije lichaam van Maria te halen. Dit is een tekst die op iedereen slaat die de Bijbel in geloof leest. Het zegt dat het Woord van God zo vol van waarheid is, dat wij van binnen compleet verscheurt kunnen raken. Het laat ons namelijk de waarheid zien en doet ons beseffen hoe zondig wij zijn.

  Ik had het al eerder aangegeven, katholieken moeten haast wel Bijbelteksten anders lezen, want anders kunnen zij de Bijbel nooit en te nimmer laten aansluiten op hun eigen katholieke leer. Zonder hun eigen leer, overleveringen en tradities is de katholieke kerk gedoemd om ten onder te gaan. Als enkel de Bijbel als enigste leer was aangehouden, dan had de katholieke kerk er heel anders uitgezien en was er zelfs geen paus geweest. Al die toevoegingen, zoals de theorie over Maria, zien katholieken dit echt niet of is hun eigen leer zo leidend geworden dat de Bijbelse leer lager in rang staat dan de katholieke leer?

  De waarheid is beste Piet1 dat de Bijbel helemaal niets zegt over een Maria die vrij zou zijn van erfzonde of een verheerlijkt lichaam zou hebben. Dit is enkel een keiharde katholieke dogma. Net zoals Esther kom ik ook uit een besloten en sektarische gemeenschap. Afstand doen van gebruikelijke dogma’s en leringen is erg moeilijk als je er midden inzit. De echte Bijbelse waarheid werd voor mij pas duidelijk toen ik uitgetreden was en de Bijbel opnieuw ging lezen. Toen kwam ik erachter hoe moeilijk ik het mijzelf al die jaren had gemaakt met onzinnige verzinsels en angstmakerij.

  Altijd als Jezus Christus niet beleden wordt moeten er altijd alarmbellen afgaan. En dat klinkt misschien vreemd, maar Jezus Christus wordt katholiek niet op de juiste wijze aanbeden als men Maria bepaalde gaven toekent en zelfs aan Mariaverering doet. Als men zegt Jezus Christus te eren, maar ondertussen door de knieën gaat voor een Mariabeeld, hoe acceptabel is dit voor God? Dit moet de katholiek toch weten? Is de katholieke versie van het eerste gebod niet: ‘Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen’.
  Is het op de knieën gaan voor een Mariabeeld en bidden tot Maria de uitleg voor ‘maar mij alleen aanbidden’?

  Wat ik schrijf is niet verwijtend naar jou toe Piet1, wel naar de katholieke religie, maar ik probeer je wel te triggeren om hier eens over na te denken. Want aan de andere kant begrijp ik helemaal dat als je al jaren bij dezelfde club zit en je doordrenkt bent met hun leer, je niet beter weet. Als je erachter komt dat het toch anders is, dan voel je je verraden. Toen ik uit de geloofsgemeenschap stapte voelde ik zelfs schaamte, dat ik bepaalde dingen nooit gezien heb of wilde zien. Het is al vele malen hier gezegd, maar enkel Jezus Christus telt. Hij is het begin en het einde. Wat moeten we dan nog met Maria, met Petrus en al die honderden katholieke beschermheiligen? Het zijn voorbeelden geweest voor ons, maar meer betekenis hoeven we er niet aan te geven. Ik wens je daarom voor het nieuw jaar meer Jezus Christus toe zonder het katholieke sausje.

 7. Wens al mijn lieve broeders en zusters een gezegend twintig/twintig! Het komt goed lieve mensen want ook in onze tijd zal de Here Zijn. machtswoord spreken tegen de verderfengel..steek Uw zwaard in de schede!

  Overal wordt het Evangelie van Jezus Christus gebracht tot in de slangenkuil van 070:

  https://www.youtube.com/watch?v=WKd7yIMqWeE

  En wereldwijd in alle talen klinkt het : ‘Glorie aan het Lam dat werkelijk all zonde voor elke plaats op aarde en voor elke tijd heeft betaald voor de Ogen van Heilige Israel’s , Die de zonde niet kan aanzien maar in Jezus Christus de zondaar genadiglijk aanziet’:

  https://www.youtube.com/watch?v=bIGv3XFwexI&list=RDbIGv3XFwexI&start_radio=1

  Oh Here hoor, oh Here vergeef, oh Here merk op en kom Uw volk Israel tegemoet en soort Uw Geest uit op alle vlees opdat het wereldwijd Loofhutten kan doorbreken in de horizontale geschiedenis!

  Jezus Christus is de ware Vredevorst Joden! Bekeert je tot Hem Israel en LEEF!
  Bekeert je tot Hem Islamieten, nageslacht van Abraham! Een wees een zegen zoals Jesaja 19 je oproept samen met Israel een zegen te worden in het midden der aarde!!
  Het is de derde Gods’ Dag en er hangt reeds een lijklucht over de planeet.. vooral in het Midden Oosten..vervul de profetie van Jesaja 19 Israel en Islamitische Wereld waartoe de Eeuwige je heeft opgeroepen door de Zoon van God, de Masjiach, Yeshoea!

  Een gezond en gelukkig 2020
  A healthy and happy 2020
  Un 2020 saludable y feliz
  Здоровый и счастливый 2020
  2020 בריאה ומאושרת
  2020 صحية وسعيدة
  2020 sihiyat wasaeida
  健康快樂的2020年
  Jiànkāng kuàilè de 2020 nián

 8. Aan Esther: vanwege 30/12/2019 om 5:39 pm,

  Het volgende schreef ik:: Toen Maria Jezus ontving werd Zij helemaal “transparant,” Haar lichaam werd (voor dat moment) een {verheerlijkt lichaam} en zo was het ook bij Zijn Geboorte, Hij kwam uit Haar op dezelfde wijze en dat zou niet mogelijk zijn geweest als Ze de erfzonde nog bezat.

  -Transparant- tussen aanhalingstekens.. men zou dus ook kunnen zeggen: het Licht doorstraalde Haar hele wezen en werd als het ware een verheerlijkt lichaam, Hebr.4:12 ..en had ik het dus over het [verheerlijkte lichaam] ..het Licht-Jezus scheen in de duisternis en de duisternis nam het niet aan, het Licht Jezus kwam in Haar.

  Door de erfzonde is het verstand verduisterd en de geestelijke vermogens en de vermogens van de wil in zijn vermogen verzwakt, Maria zou dat Licht niet kunnen ver-dragen als ze niet zonder de erfzonde was, ook zou ze dan het Ja woord niet kunnen geven (namens de mensheid)..terwijl Hebr.4:12 pas de eeuwige jeugd betreft.

  Als je de link naar A.K.Emmerick zou lezen dan kun je zien dat de zegen die Abraham, Isaak en Jacob ontvingen de zegen was waardoor de gevolgen van de erfzonde werd doorbroken en die uiteindelijk ontvangen werd door de ouders van Maria, jammer dat je die informatie thuis brengt onder de categorie occult ..je oordeelt zonder te beoordelen..Jesaja 11:3.

 9. Ik sluit me aan bij de woorden van Esther op 30/12/2019 om 8:13 pm

  Michaël

 10. Inderdaad @Esther, Bedankt voor uw aanvulling in deze discussie: We moeten de Geestelijke wapenrusting aandoen…[Efeze 6:10-20] iemand zei eens… we moeten Christus Jezus aandoen… om alle brandende pijlen van de duivel te weerstaan. Niet altijd makkelijk, juist omdat ik vaak genoeg onderuit gaat, maar met Hem, mogen we opstaan en weer verdergaan, aan Jezus hand.”

  Beste Allemaal, Nog even samen terugblikken op dit wel heel bijzonder jaar 2019 waarin zoveel grote rampen gebeurden: Jesaja 60.

  Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen
  Ach, wij vinden, waar wij staren, niets bestendigs hier beneen
  Op de weg, die wij betreden, staat geen voetstap die beklijft
  Al het heden wordt verleden, schoon ’t ons toegerekend blijft

  Zijn Gods wegen donker, duister, mens, omsluier uw gezicht
  want wat komt is vol van Luister, Oogverblindend, louter Licht
  Waar, wanneer, kan niemand weten, dat het komen zal, staat vast
  is voorzegd door de profeten, Licht dat Wereldwijd Verrast!

  Ook aan Xander en zijn onvermoeibare Team die iedere dag weer een onderwerp heet van de naald pasklaar in de groep gooit voor de vele reageerders, of aan ieder die mee las.
  Ik wens u allen een veilig uiteinde 2019 en gezegend 2020 toe!

  Het beste komt nog! Jeshua/Jezus zegt: Ik heb de wereld overwonnen!!! Johannes 16
  en Psalm 2 en 72. Shalom. Ramshoorn.

 11. Ook Xander/Mod. en Harold, ook voor jullie, Gods zegen in het nieuwe jaar, en voor altijd, totdat we opgehaald worden.
  Dan zien we Hem van aangezicht tot aangezicht.
  Liefs Esther.

 12. @ Esther 30/12/2019 om 5:39 pm

  Mijn hartelijke dank Esther, voor de je bemoediging en de bemoedigende Bijbeltekst. Ja, zelfs satan kan ons niet scheiden van Gods liefde welke is in Christus Jezus, onze Heere. Satan kan ons af en toe wel aan het twijfelen brengen, mij althans, maar dat maakt mij eigenlijk alleen maar standvastiger in mijn vertrouwen in de Heer, in Zijn gerechtigheid en in de Waarheid.

  Je zit goed dat sommige dingen inderdaad anders aanvoelen, voor iedereen ben ik nu een crimineel, terwijl Ikzelf niet eens fout ben geweest. Zij verheugen zich in leugens, ik in de waarheid. Maar op een dag zullen al hun doelbewuste vervalsingen, leugens, fabricage, diefstal en jarenlange systematische ‘satanische’ terreur aan het licht worden gebracht. Zo waarlijk de Heere mijn getuige is. Het mooiste moet inderdaad nog komen!

  Op naar het nieuwe jaar, ik vind 2020 een mooi getal.
  Nogmaals mijn dank voor jouw lieve woorden en bemoediging.
  Ik wens je onze Vaders liefde, bescherming en zegen.
  Hartelijke groet, Michaël

 13. Geen einde

  Alles op aarde heeft een einde. Het jaar dat nu bijna voorbij is, spreekt er weer zo duidelijk van. Alles wat we in de schepping zien, veroudert en vergaat; het ene jaar na het andere neemt een einde; op het kerkhof wordt het einde van alle mensen gezien. En het is zoals de Prediker het uitdrukt: ‘De levende moet het ter harte nemen’ (Pred. 7:2), Nu is het echter een grote troost eraan herinnerd te worden ‘dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is’ (Klaagl. 3:22). Al moeten wij erkennen het oordeel verdiend te hebben als wij met schuldgevoel gelovig en vertrouwend tot God naderen, wij hoeven de hoop niet te laten varen. ‘Dit zal ik ter harte nemen,’ zegt de man die ellende heeft gezien door de toom van God, ‘daarom zal ik hopen: Het is de goedertierenheid van de HE ERE dat wij niet omgekomen zijn; … daarom zal ik op Hem hopen’ (Klaagl. 3:21-24),

  Welk een rijkdom van goedheid is er bij God! Zijn trouw is groot! Zijn ontfermingen zijn elke morgen nieuw! Habakuk kon bidden: ‘Denk in Uw toom aan ontferming!’ (Hab. 3:2), Aan vele dingen, aan het leven van velen hebben wij een einde zien komen. In de dagen van Noach is het einde van alle vlees gekomen en zo’n einde – dán het einde van álle dingen – is in de nabije toekomst te verwachten. Maar heerlijk is het eraan te denken dat ondanks alles Gods gunst oneindig is, de barmhartigheden van de Heer eindeloos zijn.

  Wie kan de opzoekende liefde van de goede Herder begrenzen? Gaan niet de woorden van het evangelie tot de einden van de wereld? En heeft Gods opzoekende liefde ooit een einde, zo lang er mensen zijn die gered kunnen worden? Iedereen van ons denkt er bij het einde van het jaar aan dat het nu nog de genadetijd is, waarin Gods oneindige liefde redding om niet aanbiedt, opdat áls we ons nog niet door de grote Zoeker hebben laten vinden, we vóór het einde van het jaar nog het eeuwige leven ontvangen door het geloof in de Heer Jezus Christus.

  Is er ooit een einde aan de liefde van de Heer Jezus voor de Zijnen? Hij was zo goed om op deze aarde te komen. Zijn liefde was sterker dan de dood, ja, oneindig groot. En we lezen in het Evangelie van Johannes dat de Heer Jezus, vóórdat Hij deze aarde verliet, ‘wist dat Zijn uur gekomen was dat Hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, [en] de Zijnen die in de wereld waren, had liefgehad, hen liefgehad tot het einde’ (Joh. 13:1). In de Brief aan de Hebreeën wordt ons gezegd dat Jezus Christus een onveranderlijke Priesterschap heeft en de biddende Hogepriester is voor Zijn volk, waarom Hij ook volkomen, dit is ‘tot het einde’, kan behouden wie door Hem tot God naderen (Hebr. 7:24-25),

  De liefde van de Heiland strekt zich uit over alle tijden, tot aan de einden van de wereld. De Heer Jezus draagt de voorwerpen van die liefde op Zijn schouders en op Zijn hart. Hij leeft om voor hen te bidden. En ten slotte: heeft Hij, aan Wie alle macht gegeven is in hemel en op aarde, niet vóór Zijn hemelvaart tot Zijn discipelen de bemoedigende woorden gesproken: En zie, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de eeuw (Matt. 28:20)? Al komt dus aan de wereld, aan elke eeuw, aan elke bedeling een einde, aan de liefde en zorg van de Heer nooit!

  Wij, eindige mensen, kunnen ons het oneindige zo moeilijk voorstellen. Maar laat het ons door de beloften van God duidelijk mogen worden, want door het geloof verstaan wij dingen die met het verstand niet kunnen worden doorgrond.
  Salomo heeft het eens in een openbaar gebed uitgesproken: ‘Niet één woord is onvervuld gebleven van al Zijn goede woorden, die Hij gesproken heeft’ (1 Kon. 8:56), Dit kunnen ook wij getuigen. Daarop mogen ook wij rekenen. Wát er ook gebeurt, hóe het ook loopt: aan de barmhartigheden van de Heer, die over ons al zo vele zijn geweest, zal geen einde zijn!

  Oneindige liefde, hoe rijk maakt U toch!
  U mint ons, O Heiland, wat wensen wij nog?
  Allen die deze site bezoeken, wens ik een gezegend nieuwjaar toe. De Heere bevolen,
  groet Muggenzifter

 14. @ Esther: 5:39 pm. Ik sluit mij gaarne bij je liefdevolle reactie aan Esther. Dank voor steeds weer jouw bemoediging, daar haal ik kracht uit. Ik wens: Muggenzifter, Piet1,Nieuw Begin, Ramshoorn , Esther, en Raveltje, veel kracht en Zegen van onze Heere toe, en het beste voor 2020.

 15. Hallo Michaël, dank je voor je lieve woorden. Lukt het allemaal wel weer een beetje. Kom je weer wat in het ritme??
  Na wat jij hebt meegemaakt, voelen bepaalde dingen vast wel anders… maar, misschien zie ik het ook verkeerd hoor.
  Hou vol, Michaël, je bent nooit alleen. Denk maar aan woorden van Paulus in Romeinen 8 : 38-39. Best wel bijzonder om elk onderdeel wat Paulus schrijft, te lezen.
  Dood en leven… maar ook engelen, overheden, krachten, tegenwoordige en toekomstige dingen, hoogte en diepte nog enig ander schepsel zal ons kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Niets maar dan ook niets zal ons van Gods liefde scheiden. Geweldige teksten.
  Sterkte en liefs Michaël.

  @ Piet 1, 27/12/2019 om 10:32 pm…
  U haalde Romeinen 1 : 3 aan, tegenover Hebreeën 10, en daar ben ik helemaal mee eens. De Heere Jezus is geboren uit het geslacht van David. Jozef en Maria kwamen uit het geslacht van David, en de Heere is toch geboren uit Maria. Zo is één van Gods profetieën vervuld. De Heere Jezus was naar het vlees toch een Jood en stond onder de wet, om de hele wet te vervullen.
  Ik geloof niet in zieners vanuit de rkk, Maria werd niet ineens transparant. Het voelt occult, wat ik allemaal zo lees. Daar krijg ik de kriebels van, heb de linken ook niet geopend.

  Ramshoorn heeft een waarschuwing neergezet over allerlei occulte/demonische zaken. Het is een gruwel in Gods ogen.
  Een enorme waarschuwing voor ons allen.

  En toch heb ik begrip voor u, Piet 1, niet voor alles wat u schrijft, dat niet, sommige dingen zijn zeker wel goed… maar ik weet zelf hoe moeilijk het is om je los te maken van een sekte/valse religie. Met de kracht van de Heere lukt het.
  Ramshoorn heeft al zoveel sterkte en duidelijke teksten neergezet voor u, maar u haalt steeds weer de rkk leer erbij.
  En dat begrijp ik niet, dan wordt het zo onbegrijpelijk. Soms begrijp ik u wel, dan wordt het ineens weer zo ingewikkeld, dan snap ik er niets van.
  We moeten het van géén enkele religie/sekte/geloofsrichting hebben…. Wij hebben Christus Jezus nodig.
  Vraag het aan de Heere Jezus… Hij heeft alle antwoorden.
  Er wordt veel gebeden door allerlei broeders/zusters voor ieder die ergens in verstrikt is geraakt. Dat men Jezus leert kennen.

  Hij roept naar iedere gelovige in Christus… “Ga uit haar, mijn volk, ga uit Babylon’….

  @ Muggenzifter, heerlijk om steeds de Psalmen zo te lezen.
  Dank u wel, zo trouw… steeds weer mogen we lezen en er vooral van leren. Een enorme bemoediging. De eerste Psalmen gaan al rond.

  @ Wachter en Raveltje… lieve broeders, dansen in de Heere, dan dans ik mee, Wachter.
  En hou vol in Christus Jezus, het belangrijkste is HIJ. De Heere alleen, kan ons reinigen, zo mooi, niet ons hier en daar wat oplappen… we worden volledig nieuw in Hem. Hou dat stevig vast Raveltje, de Heere alleen weet wat in u en ons allen leeft.
  Hij weet de nood het verdriet de eenzaamheid alle moeilijkheden… maar ook onze blijdschap en vreugde. Niet wij, maar de Heere Jezus. Hij alleen geeft ons de kracht en sterkte om door te gaan.

  @ Dank Ramshoorn, voor de ernstige waarschuwing over het occulte. Er kan soms zo aan ons getrokken worden, wat we zien of lezen of wat dan ook… hoe belangrijk voor ons om dicht bij de Heere Jezus te blijven. Wij hoeven het nooit alleen te doen. We moeten de Geestelijke wapenrusting aandoen… iemand zei eens… we moeten Christus Jezus aandoen… om alle brandende pijlen van de duivel te weerstaan. Niet altijd makkelijk, juist omdat ik vaak genoeg onderuit gaat, maar met Hem, mogen we opstaan en weer verdergaan, aan Jezus hand.

  @ Nieuw Begin, heel mooi en bemoedigend. Onze Heere en hemelse Vader zitten niet stil, Hij wil dat ieder mens tot bekering komt, in Zijn Zoon Jezus Christus. Altijd weer kostbaar als we getuigenissen lezen. Zo bijzonder, en allemaal zo anders.
  De engelen juichen, bij ieder mens die gered wordt… geweldig hé.

  Lieve allemaal, nog één dag, dan is het weer een nieuw jaar. Steeds dichter bij de komst van de Heere.
  Vaders zegen, sterkte, en bescherming om jullie allemaal heen.
  Liefdevolle groet van mij, jullie medestrijdster in het geloof van onze Heere Jezus Christus.
  Esther.

 16. Ramshoorn, bedankt voor de aanvulling met gedeelten uit de bijbel.

  Nieuw Begin
  Dat was een lang verhaal, wat ik aandachtig heb gelezen. Zo mooi dat mensen bij de Heere Jezus willen horen.
  Maar wat worden ze vreselijk behandelt. En dan toch zo dankbaar zijn. En de wonderen die gebeuren.

 17. Beste @wachter, Bedankt, wonderlijk dat ook de Ingezonden van Muggenzifter en Raveltje dit onderwerp aanvulden. Het Licht is sterker dan de duisternis. We leven in profetische tijden, we kunnen de krant naast de Bijbel lezen.

  Ben blij dat ik in de spannendste periode van de wereldgeschiedenis geboren ben: Israël kwam na tweeduizend jaar omzwervingen weer thuis in het land van Abraham, Izaak en Jacob: Israël!!!

  Nu alleen nog uitzien naar die grote zoon van David, de Joodse Masjiach Jeshua in Jeruzalem die Koning gaat worden in Israël en vandaar over de hele wereld. Zachariah 14:9. Hij draagt vele Kronen! Hij maakt alle dingen nieuw, de hemel en de aarde! Wat zullen we zingen en juichen.

  De bruiloft van het Lam met zijn volk Israël is aanstaande! Het beste komt nog leerde Corrie Ten Boom ons toen we haar persoonlijk ontmoette in een hotel in Oosterbeek. Ze bad met ons. Een onvergetelijke ontmoeting! Openbaring 14 t/m 22.

 18. Beste @raveltje…Dank voor uw reactie. U schreef:
  “Dat is dode geesten oproepen om een politiezaak op te lossen via een medium. Terwijl God dat ten strengste heeft verboden.”

  Ja. klopt, allemaal van die Jomanda achtige toestanden met haar ingestraalde water. De duivel gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij verslinden kan leert Petrus in zijn Brief.

  “Iriscopie is ook iets van occulte waarzeggerij en gaat alleen maar om geld”

  Ja, vooral op kermissen, ze verdienen er goed mee. Denk ook aan alle dagbladen en Magazines die de toekomst voorspellen in hun rubriek horoscoop. In de vuilnisbak ermee!!! Jeshua/Jezus leert maakt u niet bezorgd om de dag van morgen, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Mattheus 5 t/m 7. Schuil bij Jeshua/Jezus. Psalm 91.

  “Wel geloof ik dat God mensen geneest wanneer je bidt en Zijn zegen vraagt over al het werk wat voor genezing nodig is. En het daarmee in Zijn handen wordt gelegd. Maar in dat occulte geloof ik niet en zal ik God niet toe verzoeken. ”

  Als ik ziek ben dan bid ik Psalm 107 hardop. Een gezond leven begint door Gods Geboden over gezonde voeding ter harte te nemen. Leviticus 11. Door anderen te vergeven zoals ook ik vergeven werd door Jeshua. Door voor de vrede van Jeruzalem te bidden. Psalm 122. Antisemieten worden door God gehaat. Psalm 139:18-24 Zou ik niet haten wie U haten? Ik haat hen [die antisemieten] met een volkomen haat. Zie ook Openbaring 20.

  “Ook geloof ik niet dat je voor een beeld te bidden of kracht kunt halen uit het kruis.”

  Dat klopt Raveltje, Je hoeft alleen maar Psalm 97 en 115 hardop te lezen hoe God over die beeldendienaars denkt en oordeelt. Het is een schande dat een paus nu nog in 2019 met een dode uitgemergelde Jezus aan het kruis rondwandelt. Hij moest zich diep schamen en zich bekeren, want het is toch Pasen geweest? Jeshua/Jezus stond op uit de dood, zijn graf in Jeruzalem is leeg. Zie hoe Jeshua levend verscheen aan Johannes op Patmos…

  Openbaring 1:12 En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien, die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren, en te midden van de kandelaren iemand als eens mensen zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel;

  14 en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam;
  15 en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren.

  16 En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de Zon schijnt in haar kracht. 17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd,
  Ik ben de Eerste en de Laatste,

  18 en de levende, en Ik ben dood geweest, en zie, IK BEN LEVEND tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de Sleutels van de dood en het dodenrijk.

  “Ook de euro was tovenarij.”

  JA klopt en ook die Roomse Blauwe [Maria] EU-vlag met 12 gele sterren die al decennia ongevraagd op alle auto’s prijkt op de voor – en achterbumper. Een grote schande dat de Tweede Kamer dit toestond in dit Protestantse Nederland.

  “En de toekomst voorspellen wanneer dit of dat gebeurd, mij geleid des Heeren hand. Maar wat zou het een God’s geschenk zijn dat de opname dichtbij is.”

  Vol verwachting blijf ik uitzien dat die dag eens dagen zal. Nog even geduld Raveltje. Lees Mattheus 24 en 25 en Lees 2 Thessalonincenzen 2 hoe dat snel allemaal in zijn werk zal gaan.

  Shalom. Ramshoorn.

 19. @ Ramshoorn met reactie aan Hans
  Ben het met u eens dat ze altijd God’s uitverkoren volk willen vernietigen. Maar God laat niet los wat Zijn hand
  begonnen is. U hebt veel werk gedaan om Hans de waarheid te vertellen, ik hoop en bid dat Hans het leest
  En er over na gaat denken.

 20. Uit de Nieuwsbrief 28 december 2019 nummer 51 van Dirk van Genderen voormalig CEO van de EO.

  Goed Nieuws, ter bemoediging

  Moslim terrorist droomde over de Heere Jezus!

  De extremistische moslim Usama woonde te midden van het Fulani volk in het noorden van Nigeria, in een basis van de terreurgroep Boko Haram. In de afgelopen jaren, vooral sinds Boko Haram meer is gaan samenwerken met IS, zijn daar naar schatting tienduizenden mensen gedood en 2,3 miljoen mensen zijn er verdreven.
  Tot zijn grote verbazing ontving Usama, één van de terroristen, van iemand een christelijke cd met aanbiddingsmuziek. Als hij even alleen kon zijn, luisterde hij naar die cd, aldus een rapport van ‘The Timothy Initiative’ (TTI).
  Op een dag gebeurde er iets verbazingwekkends. In een droom verscheen de Heere Jezus aan Usama en vertelde hem: ‘De redding is tot je gekomen.’
  Toen hij de volgende dag wakker werd, was hij geschokt. Hij had nooit zo’n droom gehad. Hij rende naar het huis van zijn oudere broer en vertelde hem de droom.
  ‘De Man in het wit’
  Zijn oudere broer, ook een moslim, schrok. ‘Het moeten duivelse geesten zijn,’ stamelde hij. ‘Laten we naar de marabout gaan.’ Een marabout is een islamitische religieuze leider, meestal geschoold in de Koran. Hij gaf Usama een amulet om zich te beschermen.
  De volgende dag droomde Usama over een Man in het wit, Die hij direct herkende als Jezus van Nazareth. De amulet was krachteloos en kon die tweede droom niet tegenhouden.
  Twee dagen later had Usama nog een keer een droom over Jezus. Deze keer bevond hij zich bij een rivier. Hij werd door het water gegrepen en dreigde onder te gaan. Op dat moment verscheen Jezus, pakte hem vast en redde hem uit het water.
  Hij hoorde de woorden: ‘De redding is tot je gekomen. Ga en predik Mijn Evangelie.’
  Toen Usama ’s morgens wakker werd, wist hij dat hij Jezus wilde volgen, maar hij wist nog niet wat hij moest doen. Toen hij aan zijn oudste broer over zijn derde droom vertelde en zijn verlangen om Jezus te volgen, gebruikte zijn broer het recht als oudste man in de familie om zich al Usama’s bezit toe te eigenen. ‘Hij pakte Usama ook zijn kinderen af, om te voorkomen dat ze ook in Christus zouden gaan geloven,’ aldus TTI.
  Opgesloten in de gevangenis
  Een buurman pakte Usama op en bracht hem naar de rechtbank. Vervolgens werd hij opgesloten in de gevangenis. Hij raakte alles kwijt, maar wist nog vrijwel niets over Jezus. Gelukkig was er een kerkplanter, verbonden met TTI, die hem opzocht in de gevangenis. Het was Maka en hij vertelde het Evangelie aan hem. ‘Usama stroomde over van blijdschap over wat hij van Maka hoorde.’
  De Heere werkte in hem door Zijn Woord en Geest, zodat Usama wederom geboren werd en zijn leven overgaf aan de Heere Jezus, als zijn Redder en Heere. Er gebeurde nog een wonder: iemand betaalde zijn boete, waarna hij werd vrijgelaten uit de gevangenis.
  Daarna ging hij weer terug naar zijn dorp, zonder bezittingen, maar vol van nieuw leven en hoop voor de toekomst. Hij weet dat hem veel moeilijkheden te wachten staan vanwege zijn geloof in de Heere Jezus, maar in alles stelt hij zijn vertrouwen op de Heere Jezus. (Bron: God Reports)

  Het Midden-Oosten

  * Goed Nieuws uit Nazareth

  Net als tijdens de afgelopen paasdagen deelden in Nazareth ook tijdens de kerstdagen leden van de Arabische gemeente ‘Jesus the King’ hulpgoederen uit aan Joden, moslims en christenen. ‘Wij doen dit om mensen in de stad te bereiken met het Evangelie,’ vertelt dominee Saleem Shalash. ‘Elke doos opent deuren.’
  Dominee Saleem Shalash.
  De kerk deelde meer dan 200 dozen met voedsel uit aan families in nood. Volgens de predikant reageerden veel mensen ontroerd als ze een doos met voedsel ontvingen. ‘De Heere Jezus deed het ook zo. Eerst voedde Hij de mensen, daarna onderwees Hij hen. Telkens weer kregen wij de vraag waarom wij dit deden.
  Aan Joodse mensen vertelden we dan over hun Messias en over de liefde van Jezus. Ook aan de moslims konden we vertellen over de liefde van Jezus.’
  Dominee Shalash vertelt nog dat hij met een groep van 45 vrijwilligers uit zijn kerk naar de kinderafdeling van het ‘Nazareth French Hospital’ ging om daar kerstgeschenken uit te delen en kerstliederen te zingen. Een arts vroeg hun om dat op de afdeling spoedeisende hulp te doen.
  ‘Toen wij begonnen te zingen, gingen de ramen van veel kamers van het ziekenhuis open en keken mensen wat er aan de hand was. Van alle kanten kwamen mensen aanlopen en begonnen spontaan mee te zingen, Joden, moslims en christenen, 45 minuten lang. Het leek wel de hemel op aarde, verenigd in vrede en vreugde, terwijl Jezus werd verheerlijkt.’
  Vrijwilligers van de kerk deelden verder in het ‘Italian Hospital’ in Nazareth ook nog 1500 evangelisatiekalenders uit christenen, Joden en moslims. (Bron: Kehila News)
  * ‘Jezus was geen Palestijn’
  Nogal wat mensen die zich christen noemen, beweren dat Jezus een Palestijn was, geboren in Palestijns gebied. Laurie Cardoza-Moore, de leider van de pro-Israel organisatie ‘Proclaiming Justice to The Nations’ (PJTN) stelt hier tegenover: ‘Jezus Christus werd geboren in Bethlehem uit een Joodse moeder. Dat betekent dat Hij is geboren en gestorven als een Judese Jood. De Bijbel spreekt nergens over een gebied met de naam Palestina. De claim dat Hij een Palestijn zou zijn, is antisemitisch en bedoeld om christenen te beroven van hun Hebreeuwse erfgoed.’
  Volgens Cardoza-Moore komt de leer dat Jezus een Palestijn is, bij het Bethlehem Bible College vandaan. Volgens ‘Palestinian Media Watch’ beweren verscheidene Palestijnse leiders dat Jezus de eerste Palestijnse martelaar was. (Bron: The Jewish Voice

  Actueel

  * Oefening in Dankbaarheid
  Wanneer aan ons wordt gevraagd, hoe we terugkijken op het afgelopen jaar, zouden wellicht meer verhalen klinken over moeilijkheden, verdriet en teleurstelling, dan verhalen waarin dankbaarheid de boventoon voert.
  Voor mezelf heb ik een poosje de tijd genomen om het afgelopen jaar te overdenken en me de vraag te stellen: Waar kan ik dankbaar voor zijn? Ik kan dit u ook aanraden.
  Ik moest erkennen dat ik de Heere over het algemeen te weinig dankbaar ben voor Zijn genade, Zijn goedheid, Zijn zorg. ‘Heere, dank U wel, alsnog.’ En mijn voornemen voor het nieuwe jaar is om deze vraag vaker aan mezelf te stellen om dankbaarheid te leren.

  * Ophef op Hogeschool Arnhem Nijmegen over christelijk afdelingshoofd

  Steeds vaker kom ik berichten tegen over discriminatie van christenen. Christenen worden soms alleen nog getolereerd, zolang ze maar zwijgen over hun christen-zijn en over hun opvattingen. Dit wordt weer duidelijk uit het onderstaande verhaal. Als u zoiets ook wel eens hebt meegemaakt, hoor ik het graag van u.
  De benoeming van Gerrit Averesch als nieuw afdelingshoofd van de Hogeschool Arnhem Nijmegen heeft voor de nodige ophef gezorgd. De gelovige Averesch zou met zijn opvattingen over homoseksualiteit voor een onveilig gevoel zorgen bij medewerkers en studenten, aldus De Gelderlander. Voorheen was hij directeur van het instituut Engineering. Door een fusie met de afdeling Automotive kwam hij in november aan het hoofd te staan van een team van ongeveer 300 medewerkers. In een brief hebben er 36 van hen bezwaar aangetekend tegen zijn benoeming.
  Volgens Rens Horn, hoofddocent van de afdeling Automotive, geeft Averesch op de werkvloer blijk van zijn kijk op menselijke relaties die niet stroken met de Bijbelse opvatting. Horn baseert zich op voorbeelden van medewerkers, die hij niet nader wil beschrijven om de betrokkenen niet in verlegenheid te brengen. ‘Er zijn collega’s die zeggen: ik voel me hier niet prettig meer, ik ga ergens anders werken,’ aldus Horn, die als enige de brief niet anoniem ondertekende.
  Averesch is ook actief binnen de SGP en de RMU. In een reactie zegt hij verbaasd en verdrietig te zijn over de brief. ‘Ik heb lhbti’ers in het team, maar die behandel ik respectvol.’ Hij vindt het lastig dat 35 van de 36 bezwaren anoniem werden geuit. Directeur Kees Boele van de HAN wijst erop dat de hogeschool openstaat voor iedereen. De keus viel op Averesch vanwege zijn kwaliteiten. (Bron: RD en De Gelderlander)

  * 35 psychologen stappen op bij Britse genderklinieken

  Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik krijg steeds meer de indruk dat er toenemende druk op jongeren en ook al op kinderen wordt uitgeoefend, via de media en op school, om zich de vraag te stellen of ze wel echt een jongen of een meisje zijn. Uit de medische wereld komen geluiden tegen geslachtsverandering, blijkt uit het onderstaande bericht, afkomstig uit Engeland.
  In de afgelopen drie jaar hebben 35 psychologen ontslag genomen bij Britse genderklinieken. Ze konden zich niet langer verenigen met de overdiagnose van kinderen en jongeren, die het stickertje ‘genderdysforie’ kregen opgeplakt. Zijn ze wel echt een jongen of een meisje? Veel te snel krijgen ze medische behandelingen aangeboden met puberteitsblokkers, als eerste stap naar de verandering van geslacht, aldus deze psychologen.
  Tien jaar geleden betrof het 77 kinderen in Engeland in één jaar, dit jaar zijn het er 2600, terwijl er ook nog 3000 kinderen op de wachtlijsten staan. En de aantallen stijgen.
  Eén arts, die anoniem wenst te blijven, merkt op: ‘Wij zijn extreem bezorgd over de consequenties op langere termijn van het gebruik van deze middelen. Dit zou wel eens kunnen uitlopen op een medisch schandaal.
  Verschillende artsen die door Sky News hierover werden geïnterviewd, merken op: ‘Wij ervaren grote druk om bij kinderen en jongeren die van meisje jongen willen worden of omgekeerd, direct met medicijnen te beginnen. Het zou veel beter zijn om hun eerst psychologische hulp te bieden.’
  Een psycholoog stelt: ‘Ik durf mijn mening niet in het openbaar te uiten. Wanneer ik dat doe, word ik verbaal afgemaakt door collega’s. Ik heb ooit medicatie voorgeschreven aan jongeren, dat zou ik nu nooit meer doen.’
  Eerder waarschuwde professor dr. Michael Biggs van de Oxford Universiteit al dat negatieve effecten van het gebruik van puberteitsblockers bij kinderen verborgen worden gehouden. Hij stelt dat er nog geen betrouwbare informatie is over de gevolgen van het gebruik van deze medicatie op langere termijn. ‘Wel vond ik een significante toename bij vrouwelijke patiënten die na een behandeling van een jaar met puberteitsblockers vertelden dat ze zich vaker probeerden te verwonden of zelfs te doden.’ Biggs stelt dat puberteitsblockers de gevoelens van genderdysforie juist versterken.
  Roekeloos en onverantwoord
  Dr. John McHugh, een vooraanstaand professor in de psychiatrie en gedragswetenschappen aan de Johns Hopkins Universiteit, noemt deze chemische behandeling van minderjarigen die zich ongemakkelijk voelen bij hun geslacht ‘roekeloos en onverantwoordelijk’. ‘Jongeren worden als experiment gebruikt van een zeer ingrijpende behandeling, waar pas later de gevolgen van zichtbaar zullen worden. Vaak liggen psychologische en psychosociale problemen ten grondslag aan deze gevoelens.’
  Na de puberteitsblokkers volgen, als de geslachtverandering wordt doorgezet, nog het toedienen van mannelijke of vrouwelijke hormonen, en operaties om het geslacht te veranderen.
  ‘Psychologische behandeling is het beste antwoord bij veel gender-verwarde jonge mensen,’ vertelt endocrinoloog dr. William Malone aan The Christian Post. ‘Ga niet direct ingrijpen met medicatie, na verloop van tijd verdwijnen bij velen die gevoelens vanzelf weer. Ook wanneer iemand andere transgenders kent, is de kans groter dat zo iemand bij zichzelf ook dezelfde gevoelens ontdekt.’
  Dr. Malone verwacht dat het steeds vaker zal gebeuren dat mensen die een geslachtsverandering hebben ondergaan, hun oorspronkelijke geslacht weer terug willen hebben, waarvoor weer nieuwe operaties noodzakelijk zijn. (Bron: CBN en Sky News)

  * IS doodt weer elf christenen in Nigeria

  IS (Islamitische Staat) is nog niet verslagen, zoals soms wordt gemeld. Op tweede kerstdag gaf de terreurorganisatie een gruwelijke video vrij waarin de moord op elf christenen in Nigeria werd getoond. Met deze moorden zegt de terreurorganisatie de moord op haar leider Abu Bakr al-Baghdadi te wreken.
  De slachtoffers waren de afgeweken weken ontvoerd in het noordoosten van Nigeria. Eén van de slachtoffers is doodgeschoten, de anderen zijn onthoofd. IS meldt dat de video een boodschap is aan alle christenen wereldwijd.(Bron: ND)
  Laten we blijven bidden voor alle christenen die wereldwijd worden vervolgd en moeten lijden om hun geloof in de Heere Jezus.

 21. @ Raveltje: 4:30 pm. Ook ik kniel enkel voor Christus Koning! De mensheid en de politiek, zij lossen niets op!

 22. @ Ramshoorn
  Dat is inderdaad een overdenking waard. Ik geloof niet in die dingen. Weet u wat tegenwoordig ook erg in de
  mode is? Dat is dode geesten oproepen om een politiezaak op te lossen via een medium. Terwijl God dat ten
  strengste heeft verboden. Iriscopie is ook iets van occulte waarzeggerij en gaat alleen maar om geld
  Wel geloof ik dat God mensen geneest wanneer je bidt en Zijn zegen vraagt over al het werk wat voor genezing
  nodig is. En het daarmee in Zijn handen wordt gelegd. Maar in dat occulte geloof ik niet en zal ik God niet toe
  verzoeken. Ook geloof ik niet dat je voor een beeld te bidden of kracht kunt halen uit het kruis.
  Ook de euro was tovenarij. En de toekomst voorspellen wanneer dit of dat gebeurd, mij geleid des Heeren hand.
  Maar wat zou het een God’s geschenk zijn dat de opname dichtbij is. Ook voor u met God’s zegen.

 23. @Hans schreef: 27/12/2019 om 6:45 Lang leve Putin en Xinping, ik heb de wodka al klaar staan.

  Als u benieuwd ben naar mijn antwoord op uw ingezonden, lees die dan op het Geloofsforum:
  Tot Ziens!

  Beste @Hans..Rusland en China hoe groot en machtig nu ook zullen het onderspit delven.

  Want hun…Grote sterke legers, raketten, vliegtuigen, atoomonderzeeërs betekenen niets als er straks opnieuw een paar Maccabeeën opstaan die net als 2200 jaar geleden in een paar jaar zich vrij vochten van machtige naties! Lees 1 en 2 Maccabeeën.

  Ik ben niet onder de indruk van die ingezonden brieven die ik lees over China en Rusland als toekomstige bevrijders? Ga de boeken van Pasternak, Soltzenytsin en Ds. Richard Wurmbrand eens lezen en wordt wakker. Zij leefden jaren onder de knoet van Rusland. China is/was nog erger!

  Zijn we vergeten dat Rusland Joden heeft laten creperen en altijd de Arabieren en de Palestijnen in alle oorlogen tegen Israël 1948, 1956, 1967, 1973 bewapend heeft? Mao, Palestijnen en Abbas kregen in Moskou een terroristische opleiding! Vergeten dat Putin nu een grote vriend van Syrië, Iran en Turkije is?

  Het einde van de wereldgeschiedenis staat al Tweeduizend Jaar overtuigend in de Bijbel beschreven. Lees de 22 hoofdstukken van Openbaring.

  Niet, China, Rusland, Iran, Turkije zal zegevieren, maar dat kleine al 3000 jaar belaagde volkje/landje Israël [Deuteronomium 7] Israël! Straks komt de Joodse Masjiach weer terug, [die ook mijn Masjiach is Jesaja 56] in Jeruzalem, de stad van de grote Koning. Openbaring 14 t/m 22.

  We lezen nu nog dagelijks in kranten hoe veel Arabische Palestijnse wereldleiders ook VN & EU Joden in en buiten Israël pesten met BDS economische boycot: koop niet bij Joden, tel daarbij ook vele afvallige kerkelijke leiders rooms/protestants van nu. Niet te geloven!

  Goddank: De dag komt dat zij allen voor Hem op de knieën zullen gaan. Details in Jesaja 60, Zachariah 14 en Filippenzen 2…Alle knie zal zich voor Hem Jeshua buigen volgens Paulus.

 24. Psalm 85:3
  ‘De ongerechtigheid van Uw volk hebt U weggenomen,
  U hebt al hun zonden bedekt’ vs. 3.

  Het onderwerp van deze Psalm is de vergeving die God Zijn volk schenken wil.

  Wij als gelovigen twijfelen niet aan de goedertierenheid van God, maar tegelijkertijd beseffen we ook dat God heilig is en Zijn rechtvaardig oordeel over Zijn schuldig volk moet uitoefenen.
  Ja, God is liefde, genade en goedertieren en daarom wil Hij de in zonde gevallen mens graag redden. Maar Hij is óók heilig, rechtvaardig en waarachtig en kan daarom geen enkele zonde door de vingers zien!
  Goedertierenheid en waarheid, gerechtigheid en vrede, liefde en heiligheid – deze Goddelijke wezenskenmerken zijn vanuit menselijk oogpunt bezien niet met elkaar te verenigen. Maar toch hebben ze elkaar aan het kruis van Golgotha ontmoet (vers 11).
  Aan het kruis zien we dat God de zonde moest oordelen, waardoor voldaan werd aan Gods gerechtigheid. Tegelijkertijd zien we ook Gods genade schitteren.
  Het kruis, waar de Heere Jezus het oordeel droeg over onze ongerechtigheden en waar Hij Zijn bloed gaf tot verzoening van onze zonden, werd het middel waardoor God genade kan schenken aan mensen die in Hem geloven.
  Een heerlijke harmonie! Het kruis van Golgotha is de plaats waar volkomen genoegdoening werd gegeven aan Gods heiligheid maar ook aan Gods liefde.
  Gods heiligheid bracht het oordeel over de zonde; Gods liefde schenkt genade ‘aan een ieder die in Hem gelooft’ (Joh. 3:16).
  Als de apostel Paulus daaraan denkt, dan roept hij het uit: ‘O diepte van rijkdom, beide van de wijsheid en de kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!’ (Rom. 11:33).

  O wonderbare gunstbetoning,
  o licht, dat zich van t kruis verspreidt!
  Hier schittert Gods gerechtigheid,
  hier straalt genadige verschoning.
  Geestelijke Liederen 153

  Allen een gezegend weekend toegewenst, groet Muggenzifter

 25. Een eindejaars gedachte:

  Het is ontstellend dat er gelovigen zijn die hoewel zij naar de kerk gaan, de Bijbel lezen, ook magnetiseurs bezoeken, sterrenbeelden dragen, horoscopen raadplegen, occulte boeken lezen, occulte films bekijken. Yoga en Mindfulness praktiseren.

  Zowel Mozes en de Profeten, Jeshua/Jezus en de Apostelen waarschuwen hiervoor.

  Zowel het Oude als het Nieuwe Testament verbiedt ten sterkste om je in te laten met
  Sterrenwichelaar en andere Toverij want dit is een gruwel voor de Here en zal je eigen leven
  zeer schaden.

  Kijk maar naar het leven van Koning Saul die door de medium/heks te Endor de Profeet Samuel raadpleegde. Het lukte…maar Saul vond met zijn zonen de volgende dag de dood als gevolg van deze zware zonde. Lees alle details 1 Samuel hoofdstuk 28.

  Lees wat Mozes leert in Deuteronomium hoofdstuk 13 en 18.

  In Jesaja hoofdstuk 47 lees ik: Uw wijsheid en uw kennis zijn het, die u verleid hebben, zodat gij bij uzelf zei: Ik ben het en niemand anders. 11 Maar u overkomt een onheil, dat gij niet weet te bezweren; u overvalt een verderf, dat gij niet vermoogt te verzoenen; u overkomt plotseling een verwoesting, waarvan gij geen vermoeden had.

  12 Houdt maar aan met uw bezweringen en met de talrijke toverijen waarmede gij u van jongs
  af hebt afgetobd; misschien kunt gij iets bereiken, misschien jaagt gij schrik aan.
  13 Gij hebt u afgesloofd met uw vele plannen; laten nu opstaan en u redden, zij die de hemel
  indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen weten wat u overkomen zal.

  14 Zie, zij zijn als Stoppelen, die het vuur verbrandt, zij kunnen hun leven niet redden uit de
  macht der vlammen; het is geen kolengloed om zich te warmen, geen vuur om daarbij te
  zitten. 15 Dat hebt gij nu aan hen om wie gij u hebt afgetobd, met wie gij van jongs af handel hebt
  gedreven; ieder van hen dwaalt zijn eigen kant uit, zonder dat iemand u redt.

  Lees in het Nieuwe Testament Handelingen 8 VERS 4-25 Simon de Tovenaar.
  Lees in het Nieuwe Testament Handelingen 13 vers 6-12 Elymas de Tovenaar.
  Handelingen 19 vers 13-20 De gelovigen van Efeze bekeerden zich van hun toverijen en verbrandden al hun Amuletten en Toverboeken.

  Laten wij ook eens onze boekenkasten nakijken en opruimen wat daar niet hoort…in de vuilnisbak. Je kunt niet God dienen en de duivel.

  Kies heden aan het einde van dit jaar wie gij dienen zult in 2020. Doe wat Jozua het volk Israëls leerde: Ik en mijn huis wij zullen de Here [JHWH] dienen!!! Jozua 24:15.

  Openbaring 9:21…en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen.

  Openbaring 3 vers 5…Wie Overwint, zal aldus bekleed worden met Witte klederen; en Ik
  zal zijn naam geenszins uitwissen uit het Boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor
  mijn Vader en voor zijn engelen!!!

  Er is maar één Evangelie leerde Paulus in Galaten 1. Laat u niet bedotten door de leer van een Paus of die van de Wereldraad van kerken. Openbaring 2 en 3. Lees uw Bijbel en bidt iedere dag als u groeien wilt in het geloof!

  Allemaal een gezegend uiteinde 2019 toegewenst en een hoopvol 2020 in Jeruzalem? Openbaring 14 en 19.

 26. Aan Esther vanwege ..26/12/2019 om 8:34 pm,

  Wij weten dat de bijbel zichzelf niet tegenspreken kan ook al lijkt het soms.
  Rom.1:3 is niet in tegenspraak met Hebr.10-5 ..het is de katholieke zienster Anna Katharina Emmerick die dit bevestigt…en hetgeen daaraan uit Maria is.. en eraan toegevoegd ..lees zelf maar in de onderstaande links.
  De film van Mel Gibson: The Passion of the Christ.. is gemaakt naar haar visioenen.

  https://www.google.com/search?q=de+geheimen+van+het+oud+verbond&oq=de+geheimen+van+het+oud+verbond&aqs=chrome..69i57.20444j1j4&client=ms-android-wiko&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

  https://www.google.com/search?q=emmerick+Emmanuel&oq=emm&aqs=chrome.0.69i59j69i57j69i65l3j69i60.3079j0j4&client=ms-android-wiko&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

  Net als de Apostel Paulus in Galaten 6:17.. die de merkteken van Jezus in zijn lichaam droeg.. zo is het ook bij A.K.Emmerick en de meeste huidige zieners ((offerzielen de bliksemafleiders voor de toorn van God op de huidige zonden)) ..en niet de heilige Sint Franciscus droeg als eerste de stigmata maar dus de Apostel Paulus en voor Paulus was het ook Maria maar dan onzichtbaar ..Zij nam op stigmatische wijze deel aan de Passie van Haar Zoon.. dat heeft Jezus Christus aan verschillende begenadigden zelf bekend gemaakt.
  Op de lijkwade van Turijn heeft de Heer Jezus ook geen navel.

  Toen Maria Jezus ontving werd Zij helemaal “transparant,” Haar lichaam werd (voor dat moment) een verheerlijkt lichaam en zo was het ook bij Zijn Geboorte, Hij kwam uit Haar op dezelfde wijze en dat zou niet mogelijk zijn geweest als Ze de erfzonde nog bezat.

  Die heiligen weten wat het Bloed van Jezus Christus betekend, de sacramenten werken de vruchten uit wat op het kruis tot bloei kwam.. de verlossing.
  En daarom kan het doopsel-water vergeven ..maar alleen als sacrament ..dat iedereen mag toedienen. Het binden en ontbinden van de Apostelen had wel degelijk met het sacramenteel vergeven te maken en daarom beroepen de andere christenen zich op het bloed Van Jezus Christus en de RK dus feitelijk op beide ..de evangelische christenen wekken de indruk alsof de RK alleen o.a. uitgaat van het sacramenteel vergeven ..alsof dat in plaats is van het kruisoffer.

  Ook de persoon in Jeremia 33 en 23 zal een korte tijd de stigmata hebben tot zijn eigen heiligheid, ook o.a. vermeld bij de Grieks-Orthodoxe Vassula Ryden. In het tijdschrift [profetische perspectief] heeft Hubert Luns over het getal van meer dan duizend profetieën inzake de betreffende koning ..dus de koning in Jeremia 33…

  Zelfs een Vergilius van voor de jaartelling (zoals eerder aangeven) ..het door hem genoemde Novus Ordo Seclorum betekent: ..Nieuwe Orde van de tijden ((als de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde)) ..en dat is iets anders als wat de illuminati er van maken…de nieuwe wereldorde, NWO..die ze naar hun hand willen zetten ..feitelijk hebben ze allang de oorlog aan alle volkeren verklaard.. en al bezig.
  Ze denken dan ook dat het over hun antichrist gaat..althans dat willen ze ons voorschotelen.

  En dat de katholieke kerk gezuiverd wordt is bekend en na het 6e zegel zal het ware koningschap en ware opperherder–leider hersteld worden naar Zacharia 6:11-13.
  ……..

 27. @ Esther 26/12/2019 om 8:34 pm

  Hartelijk bedankt Esther, ik wens jou ook:
  Vaders zegen in het nieuwe jaar. En een liefdevolle groet van mij.

  ps Ik las je reactie op ”Hoe zou Jezus zijn behandeld als hij in onze tijd was geboren?”
  Ik vind mooi!

  Michaël

 28. Piet1
  Zie je nu wel dat Jezus God’s Geest had. De Heilige Geest. Esther zegt het ook en zij heeft meer bijbelkennis
  dan ik. Overigens kan God iets uit niets tot leven maken. Heel het scheppingsverhaal Genesis getuigt daarvan
  En mensen hebben alles uit de natuur nodig om iets te kunnen fabriceren, als God dat wegneemt gebeurd er
  niets. Als God geen regen en warmte geeft groeit er niets. Ook dat is genade.
  Door geloof zijn wij behouden. Door het geloof dat de Heere Jezus Zijn bloed voor ons is vergoten om ons te
  reinigen. God heeft ons geen kalme reis belooft, maar wel een behouden aankomst.

 29. @ Esther: 8:34 pm, op 26/12. Sluit me van harte bij deze aan, bij uw reactie. En dank voor de liefdevolle groet, die ik ook aanieder wil doorgeven op dit forum. Verheug u in de Heere, ten alle tijde.

 30. @Piet1 ‘ Van hieruit heeft de kerk dan ook begrepen dat Maria dan zonder erf-zonde is ontvangen… en hoefde Ze in principe ook niet te sterven.’

  Hier zeg je het goed: ‘de kerk heeft dan ook..’ Het is een gedachte van de katholieke kerk die in principe niet door de Bijbel wordt ondersteunt. Er worden vast allerlei Bijbelteksten bij gevonden en waar een bepaalde interpretatie aangegeven wordt. Maar de Bijbel gaat eigenlijk helemaal niet diep in op Maria en al helemaal niet dat ‘ze niet zou hoeven te sterven.’ Ook nu weer valt de gehele Marialeer onder de eigen katholieke leer.

  ‘Maar was Maria niet gestorven dan hadden ze Haar gezien als een Godheid en werd de boodschap en verlossing middels het offer op het kruis vertroebeld..’

  Een opvallende uitspraak voor een katholiek. Want dit is nu exact hoe de katholieke kerk met Maria omgaat. Ook al is Maria gestorven, de katholieke kerk behandeld Maria door Mariaverering juist als een Godheid. En daarmee vertroebeld dus ook de katholieke kerk het offer van Jezus Christus. Ze wordt zelfs nog hoger geacht, want ze krijgt zelfs de titel ‘moeder van God’. Verder wordt ze als middelaar gezien, waarvan de Bijbel uitdrukkelijk zegt dat alleen Jezus Christus deze taak toekomt. Dus op zich vind ik het goed dat je als katholiek zegt dat het zien als Godheid niet hoort, maar aan de andere kant verdedig je de katholieke zienswijze op Maria. Overigens geldt dit niet alleen voor Maria, hoeveel doden worden er wel niet in de katholieke kerk vereert? Iedere vorm van doden vereren is ook een vorm van verafgoding en leidt mensen af van de ware God die men zou moeten vereren.

 31. Beste @Piet 1. Ik open nooit links die ik niet vertrouw. Dus kom ter zake wat Rome bertreft.

  Wat ik weet van Rome uit bijbelse bronnen en vooral de kerkgeschiedenis is niet best/gruwelijk!

  Joden en Christenen hebben hun verhalen Goddank op papier gezet voordat ze door Rome op brandstapels gezet werden alleen maar omdat ze hun Bijbel of Talmoed lazen.

  Wie het apocriefe Boek Maccabeeen 8 t/m 14 leest ziet hoe Israël een verbond sloot met Rome. Dat hebben ze geweten, ongelooflijk stom. Miljoenen Joden zijn door Rome beestachtig vermoord nadat keizer Augustus die de Joden goedgunstig was naar de eeuwige jachtvelden vertrokken was.

  Rome kruisigde Jeshua/Jezus de Zoon van God in Jeruzalem in AD 33.
  Vernietigde de Tempel en Jeruzalem in AD 70 en vermoordde toen ruim 1 miljoen Joden. Hetzelfde gebeurde in AD 135 toen de Jood Bar Kochba de Romeinen verslagen had in AD 132, kwam Rome opnieuw terug en vermoordde opnieuw 500.000 Joden. Daarna werden zij outcast voor Rome opgeborgen in stinkende Getto’s totdat de Jood David Ben Goerion op 14 mei 1948 de Onafhankelijke Staat Israël uitriep.

  Joden en BijbelGetrouwe gelovigen hadden geen leven onder het draconische bestuur van Pausen en de Roomse Inquisitie. Lees Zij werden verstrooid onder alle volken, van Werner Keller en huiver.

  Miljoenen joden/christenen werden vermoord wereldwijd, vrouwen en kinderen werden verkracht, mannen werden als slaaf verkocht naar de galeien of werden gemarteld in hun gevangenissen door de Inquisitie. Lees: Misdadige pausen en hun handlangers, van Aat van Gilst.

  Nederlanders pikten het niet langer en met de Prins van Oranje 1572 en zijn broers werden de Roomse Alva en zijn bende uit Nederland verdreven en werden wij met Prins Maurits 1600 een Protestants land tot op deze dag. Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen trouwens ook.

  Ik ben gelukkig nooit in Rome geweest en ga liever regelmatig naar Jeruzalem de stad van de grote Koning!!! Daar ligt de toekomst voor Israël en de Vrienden van Jeshua! Psalm 48 Zachariah 14 en Mattheus 5:35 en natuurlijk Openbaring 14 t/m 22.

 32. Hallo Piet 1,
  Ik had het al gelezen, jou schrijven twee dagen terug. Had nog niet de rust/tijd om te reageren.
  Bij ons altijd veel drukwerk in dec. voor twee kerken/gemeentes.

  De teksten uit Jeremia 23 en 33, zal ik eens onderzoeken. Wie is dan die Spruit??
  Ik geloof zeker dat het om de Heere Jezus gaat..
  Zacharia 6… daar zie ik ook de Heere Jezus in. Hij is Die Spruit.

  Alleen dat laatste zie ik echt wel anders. Het Bloed van Jezus alleen, is waar redding in zit. Niet in het doopsel.
  Niets en niemand kan zonden vergeven dan alleen onze Hemelse Vader in Christus Jezus in Zijn kostbare bloed.
  In Handelingen 2 : 38, begint Petrus eerst met …BEKEER u…. men moet zich wel bekeren naar Jezus.

  Laten we niet vergeten dat het hele oude testament vol staat met profetieën aangaande Jezus.
  Alleen… Zijn Naam Jezus wordt nérgens vermeld. Dat kwam pas in het Nieuwe Testament.
  En toch weten de meeste van ons over Wie gesproken werd.

  Over Maria, zij had ook erfzonde, net zo als ieder mens. Hoe kan het nou dat Jezus zondeloos was? Niet alleen omdat Hij geen zonde deed… néé… Hij was ook vleselijk zondeloos. Er zat absoluut geen zonde in Hem. Hoe kan dat nou???

  Misschien geeft Hebreeën 10 het antwoord. vers 5, “… Slachtoffer en spijsoffer heeft U niet gewild, maar U hebt voor Mij een lichaam gereedgemaakt”. Uhh… een lichaam gereed gemaakt…
  Dat ienimie klein is door de heilige Geest in Maria geplaatst.
  Mattheüs zegt het nog iets duidelijker als Lukas.
  Daar lezen we Matth. 1 : 20 laatste zin “… want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest”.
  Wat is ontvangen? Ontvangen is iets krijgen, zoals we dat kennen.
  Maria heeft door de H.Geest iets ontvangen, Jezus.

  De Heere mocht in Maria groeien, om later geboren te worden. Maar… er zat geen stukje van haar zelf bij. Géén genen, géén bloed van haar, helemaal niets. Zou dat wel zo zijn, dan had de Heere óók zonde in Zijn vlees.

  Elke zwangere vrouw en het ongeboren vrucht/embryo wat zij draagt, hebben hun eigen bloed.
  Er zit geen druppel bloed van de moeder bij.

  En natuurlijk was Maria Zijn moeder, zij heeft Hem toch gedragen.
  Wat toch groot en geweldig om Gods Zoon te ontvangen.

  Hoe klein willen we God en Christus zien??? Het leven is toch alleen uit God/het Woord.
  Adam en Eva hadden toch geen ouders… onze Machtige God weet uit niets iets te maken. Zelfs leven.

  En Jezus was volledig mens. En Hij was óók Goddelijk. Hoe enorm groot is dit alles. Wij hebben een geweldige Machtige God de Vader en Jezus onze Heere.
  Daarom kon de Heere Jezus letterlijk als zondeloos Lam, op Golgotha alle zonden dragen, Hij werd tot zonde gemaakt.
  Met mijn hele hart geloof ik dit.

  Al die Maria verering is afgodisch.

  Voor jullie allen, Xander, Michaël, Ramshoorn, Piet1, Harold, Wachter, Raveltje, en vele anderen,
  Vaders zegen in het nieuwe jaar. En liefdevolle groet van mij, Esther.

 33. Aan @ Harold vanwege.. 26/12/2019 om 8:50 am,

  Het gaat om het juiste verstaan van de Menswording, de katholiek weet en kan weten dat Jezus Christus waarachtig God en waarachtig Mens is, Maria is een schepsel.. de Zoon van eeuwigheid geboren uit God de vader is in het bestaan van Zijn Menselijke natuur dus niet afhankelijk van Zijn Moeder op aarde.. en heeft toch zo gehandeld.

  Als mede-mens [Erf] ik uit man en vrouw ..ben ik mede-erfgenaam in het mens-zijn.
  In Rom.1:3 zien we dat de Heer Jezus uit het zaad van koning David is…dus hier heeft de Zoon in de natuurlijke orde van het mens-zijn willen treden ..dus ook in zijn erfelijkheid, dus in die zin ook tredend in de erflast van David. Van hieruit heeft de kerk dan ook begrepen dat Maria dan zonder erf-zonde is ontvangen… en hoefde Ze in principe ook niet te sterven.
  Maar was Maria niet gestorven dan hadden ze Haar gezien als een Godheid en werd de boodschap en verlossing middels het offer op het kruis vertroebeld..

  Ook in Lucas 1:34 zien we dat Maria zegt …[daar ik geen man beken] ..wat een vooraf besloten wilsbeslissing daar Zij de dienstmaagd des Heren is.

 34. Aan Esther vanwege {23/12/2019 om 2:05 pm},

  Hieronder een citaat uit jouw reactie…waar ik wat dieper op in wil gaan.

  {De teksten uit Jeremia 33 : 14-16 en Jeremia 23 : 5:6, zijn gelijkwaardige teksten. En het gaat over de Heere Jezus in het vlees, dat Hij komen zou. Zijn eerste komst is in het vlees. Het was in die tijd een profetie}.

  De Heer Jezus in zijn waarachtige menselijke natuur ((en waarachtig God)) wordt uitgedrukt als in het [vlees].. dit onderscheid moet duidelijk gesteld zijn.
  Ook veronderstel je (als aanname) dat in Jeremia 33 en 23 Jezus Christus wordt aangekondigd..terwijl daar het herstel van Israël in de eindtijd aangekondigd wordt ..33:14 maakt vers 16 extra duidelijk…en in die tijd moet de spruit ontspruiten ..dit is echt niet op Jezus Christus te betrekken ..maar Hij komt wel (in die tijd) in het 6e zegel.. als in een voorbij-gaan..zoals bij Mozes… want in het vlees is het volbracht Joh.19:30.

  Het goede verstaan van Jeremia 33 en 23 wordt in Zacharia 6:12 tot conclusie.
  Als men liefde voor het woord heeft moet men de durf hebben om je in je denken te vernieuwen en gebrekkige aannames los te laten; aannames ..om je eigen woord aan te halen In Zacharia 6:11-12 zien we dan niet alleen de aardse macht van de koning in Jeremia 33 en 23 maar ook een geestelijke macht, namelijk in de eindtijd Hoge-priester.

  Alleen in Jezus Christus zijn die verenigd.. maar hier op aarde moet het gescheiden zijn en optimaal zou het zijn als ze zich in die macht niet te buiten zouden gaan. En dat optimale wordt dus bereikt door het 6e zegel.
  Nog nooit in de geschiedenis is het Petrus ambt zozeer geschonden als in de huidige anti-paus
  Want hij misleidt opzettelijk zielen weg van Jezus Christus; hij zei dat hij angst had voor te lijden, maar wat staat hem al niet te wachten ..zo hij zich niet bekeert.

  Ook had je het over het bloed van Jezus en Zijn vergeving ..en toen viel mij te binnen dat aan Petrus in eerste instantie en aan de Apostelen in het algemeen de opdracht was gegeven -te binden en te ontbinden- Matt.16:19 en 18:18 ..wat sacramenteel is.
  Toen dacht: maar dat kan de “reformatie” helemaal niet en toen ging ik googlen ..en jawel daar gaven ze toe dat zij niet deden wat de RK kerk wel doet ..zij beroepen zich inderdaad op het bloed van Jezus ……….maar het is beide.. ook het doopsel vergeeft en dat is alleen mogelijk als het een sacrament is, Hand.2:38.
  ……

 35. @ Rode wauw
  Ben het met u eens, het zijne mooie woorden. Maar die hij ook zelf moet waarmaken.
  Vond de toespraak van Kees van der Staay mooier, omdat ik weet dat hij daar achter staat.

 36. Aan Piet1
  Jez. us is geboren naar het vlees, zoals ieder mens. En ook Maria en daarvoor David. Hij moest hier Zijn als
  mens. Maar Hij had de Geest van God en daardoor zonder zonden. Hij is de Enige geweest op aarde die geen
  zonden deed, ook niet in gedachten. God is onze Vader die boven alles staat. En je kunt alleen maar bidden
  tot Hem, De rkk bidt aan Maria en andere mensen door hen heilig verklaart, maar zij allen zijn zondige
  Mensen, met zondige gedachten. Wie winst denkt te maken over armoede, doet niet naar Jezus ons leerde.
  Die hele poppenkast van het Vaticaan en rkk draait nog steeds op de maffia.

 37. @Nieuw Begin schreef:
  24/12/2019 om 1:47 pm :

  Bedankt voor het delen van deze mooie kersttoespraak,

  Klokkenluider Paul van Buitenen beveelt de SGP aan om op te stemmen.

 38. @Piet1 wat heeft die katholieke kerk toch met al die theorieën over Maria? Of ze nu wel of niet onder invloed zou hebben gestaan van erfzonde, maar maakt toch helemaal niet uit? Gewoon simpelweg geloven dat God Maria heeft uitgekozen om Zijn Zoon te baren is blijkbaar te gemakkelijk? En op basis van deze theorieën ook nog eens de eer als middelaar toebedelen die enkel en alleen Jezus toekomt en haar ook nog eens aanbidden, het is zo ontzettend fout. Ik zag t met de kerst op tv ook alweer, een paus die knielt voor het beeld van Maria en dan ook nog eens een beeld van Jezus als baby kust. Hoe haaks op wat de Bijbel vertelt kun je het krijgen?

  Ik besef wel dat als de Katholieken hun eigen leerstellingen, overleveringen en tradities zouden laten varen, de gehele katholieke religie als een kaartenhuis in elkaar stort. De katholieke kerk gaat er prat op dat het op die zogenaamde rots Petrus is gebouwd. Maar in feite is de kerk op drijfzand gebouwd. Zonder hun eigen leer, kan men niet de Bijbel als basis nemen, want hun eigen leer gaat op veel punten tegen de Bijbel in. Daarom wordt er angstvallig vasthouden aan katholieke leringen en profetieën en wordt dit vermengt met sausje aan leuke Bijbelteksten, zodat het wat lijkt en alle blinde katholieke volgelingen dit als zoete koek slikken.

  De katholieke kerk is het schoolvoorbeeld hoe het juist niet moet. Religie doodt de geest en dat is te zien. De katholieke leerstellingen worden hoger geacht dan de Bijbelse leerstellingen, anders waren bijvoorbeeld de mariaverering, het vereren van doden, ja zelfs de paus al afgeschaft. Net zo fout als de islam is, is ook de katholieke kerk. Op hun leiders rust een zware verantwoording over wat zij de afgelopen eeuwen hun volgens voor foutieve leerstellingen hebben bijgebracht.

 39. Beste @Piet, ipv Zebulon is Nederland, en uitspraken van pausen en rk kerkvaders te goochelen kunt u beter de Woorden van Mozes en de Profeten, Jeshua en de Apostelen bestuderen. Die spreken klare taal over de Stam Zebulon die zelfs kinderen kunnen begrijpen. Lees het overtuigende antwoord van Esther aan u nog eens over.

  U filosofeert er maar op los en dat op een onnavolgbare roomse manier en methode. Woorden van omstreden pausen en kerkvaders hebben meer waarde voor u dan de Woorden van Jeshua en de Apostelen. Ga en leer Zijn Boek Openbaring na te spreken. U brengt/probeert mensen hier alleen maar in verwarring te brengen!!!

  Kunt u zingen? Zing dan met mij mee! In het vorige en betere Liedboek van de Kerken staat een mooi lied dat ik graag zing. Gezang 1…

  God heeft het Eerste woord.Hij heeft in den Beginne,
  het Licht [JESHUA het licht der wereld] doen overwinnen, Hij spreekt nog altijd voort.

  God heeft het Eerste Woord. Voor wij ter wereld kwamen,
  riep Hij ons reeds bij Name, zijn Roep wordt nog gehoord.

  God heeft het Laatste woord. Wat Hij van oudsher zeide,
  wordt aan het eind der tijden, [Door Jeshua Psalm 72 en Jeremia 31] in heel Zijn Rijk gehoord!!!

  God staat aan het Begin en Hij komt aan het Einde.
  Zijn Woord is van het Zijnde, oorsprong en doel en zin!!!

  Simpel toch? Een kind begrijpt deze tekst en zingt van harte mee!

 40. Aan @ Raveltje vanwege ..23/12/2019 om 10:09 pm

  Wat betreft het: -het staat niet in de bijbel-
  Het is ook een [aanname] dat de koning in Jeremia 33 en 23 de Heer Jezus Christus is of zou zijn ..en dat staat ook niet in de bijbel, dus het beroepen van de gewone gelovige op: -dat staat niet in de bijbel- ..gaat dus niet op en is te simpel als weerwoord.. trouwens ik heb het vaker geconstateerd.

  Wat Maria betreft het volgende: ..
  Jaren geleden kwam er een vrouwelijke Jehova getuige aan mijn deur, (vaak zijn het ex-katholieken).. en werd er ook gesproken over Maria.. en op een gegeven moment was haar antwoord op mijn verhaal: “maar als Maria zonder erfzonde geboren is dan moet er iets gebeurd zijn met haar ouders” …feitelijk is dat de grondslag en de uit-komst ..maar eerst het volgende:

  Het [vlees] in: het Woord is vlees geworden (Joh.1:14) ..en heeft onder ons gewoond… betekent geheel de mens.. je ziet het op meerdere plaatsen dat -vlees- overeenkomt met geheel de mens in zijn totaliteit dus in heel zijn erfelijkheid.

  Lucas 1….
  35 En de engel antwoordende zeide tot haar: De Heilige Geest zal 43over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat 44Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal 45Gods Zoon genaamd worden.
  43 Namelijk om alzo te werken door Zijn kracht in u, dat gij zonder toedoen des mans ontvangen zult.
  44 Dat is, die heilige Persoon.
  45 Hiermede wordt niet gezegd, dat Christus de Zone Gods zou zijn omdat Hij van den Heiligen Geest ontvangen is; want alzo zou Hij een Zoon des Heiligen Geestes zijn; maar omdat de ontvangenis uit den Heiligen Geest een zeker bewijs is, dat de eeuwige Zone Gods de ware ((menselijke natuur uit het vlees en bloed van Maria)) ..door de werking des Heiligen Geestes in enigheid Zijns Persoons heeft aangenomen, Filipp. 2:7. Hebr. 2:14, gelijk Jesaja beide heeft geprofeteerd, Jes. 7:14. verwijsteksten

  [Menselijke natuur uit het vlees en bloed van Maria] ..de menselijke natuur wordt hier gereduceerd tot alleenmaar vlees en bloed en wordt hier dus gescheiden van de totale mens in zijn erfelijke eigenschappen van vader en moeder..
  Romeinen 1:3
  De RK vertaling is: ..over Zijn Zoon: die naar het vlees uit Davids [zaad] is gesproten..

  De Statenvertaling met kanttekeningen zegt:
  3..Van Zijn Zoon ..Die 6 geworden is c uit het 7 zaad Davids 8 naar het vlees;
  6 Of: geboren; gelijk Gal. 4:4. verwijsteksten
  c Matth. 1:1. Luk. 1:32. Hand. 2:30; 13:23. 2 Tim. 2:8. verwijsteksten
  7 Dat is, nakomelingen.
  8 Dat is, naar Zijn menselijke natuur, Joh. 1:14. 1 Tim. 3:16. verwijsteksten.

  Van het [zaad] zouden wij zeggen.. het is een afstammeling van David en ieder normaal mens weet wat dat betekent….. Niet alleen Jozef stamt van David af maar ook Maria ..Maria zou dus de erfzonde moeten hebben van David. De bedoeling van de Mens-wording van Jezus in zijn menselijke natuur is, dat Hij dan ook moet erven van Zijn Moeder ..anders is het geen Mens-wording.

  Het volgende citaat is uit de dogma verklaring…..
  . Op haar ziel werd door God reeds tevoren de zuiverende werking van de toekomstige verlossing door haar Zoon Jezus Christus toegepast. Volgens de katholieke geloofsleer bracht de bijzondere uitverkiezing van Maria met zich mee dat zij de enige mens in heel de geschiedenis is wier ziel nooit met enige zonde bevlekt geweest is, zelfs niet met de erfzonde.

  En nu kom ik bij die vrouwelijke Jehova getuige en haar “profetische intuïtie”.
  Het zijn juist de ouders van Maria die gezuiverd van de erfzonde moesten worden om Maria zonder erfzonde te kunnen baren en om Maria in de natuurlijke orde zonder erf-zonde te doen zijn .. de ouders van Maria hebben Maria verwekt zonder enige begeerte ..de begeerte ontstond met de zondeval.

  En als je verder doordenkt zou je kunnen denken dat de moeder van Maria dan ook de Zoon van God had kunnen ontvangen ..maar ook dat kan, kon niet omdat zij al de volheid van genade hadden gekregen om de ouders van hun erf-zonde te ontdoen.
  Op de ziel van Maria hoefde dus nooit het verlossingswerk van het kruisoffer worden toegepast anders had Maria ook nooit [namens] de mensheid in de natuurlijke orde het ja woord kunnen geven..

  Maar buiten al deze bovenstaande gegevens over Maria blijkt dus dat Statenvertaling met haar exegese in de kanttekeningen ..had kunnen weten dat met [vlees] en (bloed) de gehele mens wordt bedoeld..dus ook psychisch of beter in hetgeen vanuit de ziel..
  ……..

 41. @Ramshoorn: 8:31 am . Ben het geheel eens met uw reactie! En ik erken slechts 1 Koning, Christus Koning!

 42. Aan @ Ramshoorn ..vanwege ..25/12/2019 om 8:31 am,

  @ Ramshoorn ..besef je dan wel (en dit is vraag aan jou persoonlijk) dat Jeremia 23:6 het [herstel] van Israël aankondigt ?!! ..dat herstel van Israël.. heb ik vergeten te benadrukken.

  En nog een andere directe vraag… wie is nu voor jou persoonlijk de koning in Jeremia 23 en 33?!! ..Je verwees zelf naar Psalm 72 een ook daar zien we weer het herstel Israël en het tijdperk van Vrede voor de mensheid.. en die koning in Jeremia 33 en 23 is daar ook weer van de orde en zeker vanaf vers 7.

  En wat Zebulon betreft: ..ik heb gewoon -zebulon Nederland- gegoogled ..bij deze dan die link met geweldige informatie …een geweldige opdracht voor het Nederlandse volk en voor ieder persoonlijk, omwille van de eeuwige behoudenis voor ieder.
  https://www.google.com/search?q=zebolon+Nederland&oq=ze&aqs=chrome.0.69i59l2j69i61l3j69i65.2207j0j4&client=ms-android-wiko&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
  ……….

 43. Kerst Toespraak van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander:

  Nederlanders kunnen enorm van elkaar verschillen. Maar wie aan mensen vraagt waarom ze zich verbonden voelen met Nederland, krijgt vaak spontaan dezelfde antwoorden.
  Onze Nederlandse taal, onze democratie,
  de gelijkheid van iedereen, ongeacht geslacht of seksuele gerichtheid,
  samen stand houden tegen het water,
  de feestdagen die we samen vieren,
  de gezelligheid…
  En er is vooral één woord dat telkens weer terugkomt: vrijheid. Vrijheid is de vlam die in alle Nederlandse harten brandt. Dat klinkt poëtisch, maar het doet wel recht aan wat ik om me heen zie.
  Het valt me op hoe intens die vrijheid wordt beleefd. Nu we stilstaan bij 75 jaar vrijheid, ontmoet ik veel mensen die me vertellen wat dat begrip voor hen betekent.
  Verzetsmensen van in de negentig die er in de oorlog voor hebben gevochten. Zij hebben er alles voor op het spel gezet. Hun leven is erdoor getekend.
  Maar ook jonge mensen. Zij zijn blij in een vrij land te wonen.
  Vrijheid is nooit gratis. Zij vraagt altijd iets van ons: vertrouwen in elkaar, redelijkheid, de bereidheid om elkaar ruimte te geven. Iedereen die zich verdiept in wat vrijheid is, snapt waarom verdraagzaamheid zo belangrijk is. Als we mensen met een andere mening gaan bedreigen, ondermijnen we precies wat ons zo dierbaar is.
  Om vrij te zijn, moeten we het dwarse denken toelaten. In onszelf en bij anderen.
  Vrijheid betekent ook onherroepelijk: keuzes maken. In ons eigen leven en samen. Dat is moeilijk, maar we doen wél ons best. Hoe scherp de tegenstellingen ook zijn, het lukt toch telkens weer om oplossingen te vinden. Die bedrevenheid om met elkaar te praten en soms wat in te schikken, zullen we ook de komende tijd nog heel hard nodig hebben.
  Een beetje afstand helpt om de dingen in perspectief te zien. Veel landgenoten die in het buitenland wonen, ontdekken met terugwerkende kracht hoe goed ons land is georganiseerd. Nederland is nog altijd een van de meest succesvolle landen van de wereld. Achter dat succes staan mensen zoals U en jij. Miljoenen professionals en vrijwilligers die er ook in moeilijke omstandigheden samen het beste van maken.
  Leerkrachten, politiemensen, artsen en verplegers.
  Ambtenaren en rechters.
  Boeren, bouwers en biologen.
  Ook al kunnen de emoties soms hoog oplopen, Nederlanders hebben toch het gevoel bij elkaar te horen. Dat is onze grote kracht. Het draagt niet alleen bij aan een land dat goed presteert, maar ook aan een land waarin mensen gemiddeld genomen gelukkig zijn.
  En toch…
  In deze dagen van het jaar, nu het Kerstfeest wat rust brengt in de hectiek van het dagelijks leven, kunnen ook de twijfels naar boven komen. ’Doe ik het wel goed?’ ’Maak ik de juiste keuzes?’ ’Ben ik wel echt gelukkig?’
  Dat streven naar geluk is mooi, maar het mag geen obsessie worden.
  Ook verdriet mag er zijn. Ook twijfels en gevoelens van eenzaamheid mogen er zijn. Ook mislukkingen en tegenslagen horen bij het leven.
  In de jacht naar geluk en succes kunnen we onszelf soms voorbijlopen. We willen als vrije mensen het beste uit het leven halen, en verwijten het onszelf als dat niet lukt. We spiegelen ons aan anderen, leggen de lat hoog en presenteren graag een perfecte versie van onszelf aan de buitenwereld. Alsof er een taboe rust op onzekerheid en tekortkomingen.
  Maar niemand is perfect.
  Gelukkig maar.
  Dit zeg ik ook tegen jonge mensen. Trek het je niet teveel aan als het eens tegenzit. Geef jezelf wat ruimte. Het is okee.
  Geluk laat zich niet dwingen. Het is ongrijpbaar. Het komt plotseling, als een geschenk uit de hemel.
  Als we nagaan wat ons het meest gelukkig maakt, dan geeft bijna iedereen hetzelfde antwoord: de mensen om me heen. Familie en vrienden, maar ook mensen die je misschien nauwelijks kent en die gewoon aardig tegen je zijn.
  Geluk zit in onze verbondenheid met anderen. Laten we elkaar daarom niet loslaten. Laten we naar elkaar luisteren en begrip tonen. Laten we elkaar troosten en moed geven. Het helpt als iemand je aankijkt en tegen je zegt: ’het is goed’.
  Met een luisterend oor, een uitgestoken hand of een arm om de schouder geven we elkaar het mooiste geschenk dat een mens aan een mens kan geven. Niet alleen deze Kerst, maar ook daarna.
  Ik wens U allen – waar U zich ook bevindt en hoe Uw persoonlijke omstandigheden ook zijn – een gezegend Kerstfeest.

 44. Verbeterde Ingezonden:

  Beste @Xander, De veel geraadpleegde Apocalyps in het Nieuwe Testament van Johannes is Top-Nieuws in onze tijd! Hoezo? De dagen van het valse pausdom zijn inderdaad geteld!!! Rome wordt op één dag in één uur vernietigd, verbrand door vuur volgens Openbaring 18:8-10.

  John Hogue schrijft in detail over visioenen van de Ierse Ziener in zijn boek: De Laatste Paus. Verval en Ondergang van de kerk van Rome. Grondig speurwerk verricht ook in de krochten van het Vaticaan.

  Dat er nu IN 2019 drie zeer omstreden “christelijke” pausen resideren in Rome is al heel veel betekenend: Dit drietal 1] De Duitser Ratzinger. 2] De marxist, Argentijn Bergoglio. 3] De zwarte paus, de Venezolaanse marxist, hoofd Generaal Overste Arturo Sosa Abascal! (jezuïeten zijn in het zwart gekleed).

  Ik lees in Openbaring 16:13 (NBG51) over dit [?] Drietal: En ik zag uit de bek van de Draak en uit de bek van het Beest en uit de mond van de Valse profeet [drie keer raden wie dat is] Drie onreine geesten komen, als kikvorsen; Enz.

  Het laatste en beste boek van de Bijbel: Openbaring vertelt in detail over het hebzuchtige machtsbeluste, afvallige pausdom en de valse ontstane Wereldkerk!

  Wonderlijk dat ook de Apostel Johannes tweeduizend jaar geleden op Patmos [Openbaring 1] al paf stond toen Jezus/Jeshua hem glashelder de verre toekomst van de afvallige wereldkerk [moeder aller hoeren Roomse kerk verenigt-Islam- Hindoes- Boeddhisten- Protestants-Evangelisch tot één valse wereldkerk.

  Openbaring 17:1 En één van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het Oordeel over de grote Hoer, die zit aan vele wateren, 2 met wie de koningen der aarde gehoereerd [MensenHandel/Slavernij] hebben, en zij, die op de aarde wonen, zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij.[Rome de grote hoer die alle wereldgodsdiensten verenigt in één CHRISLAM]

  3 En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw [RKK] zitten op een scharlakenrood beest, [MARXISME, VN en EU] dat vol was van godslasterlijke namen, en het had zeven koppen en tien horens.

  4 En de vrouw [Rome, Openbaring 17:18] was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud, edelgesteente en paarlen, [Paus en St. Peterskerk, Sixtijnse Kapel in Rome] en zij had in haar hand een gouden beker, vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij. [Seksueel misbruik RKK dat wereldwijd de spuigaten uitloopt, zie boek Sodoma 2019 van Frederic Martel] 5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde. [Paus/heilige vader als god aanbeden]

  6 En ik zag de vrouw [RKK in Rome Openbaring 17:18] dronken van het bloed der heiligen [Inquisitie en Sharia] en van het bloed der getuigen van Jeshua/Jezus. En ik VERBAASDE mij, toen ik haar zag, met grote VERBAZING. 17 En de engel zeide tot mij: Waarom VERBAAST gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen en van het beest met de zeven koppen en tien horens, dat haar draagt.

  8 Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal opkomen uit de afgrond en het vaart ten verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam NIET geschreven is in het Boek des Levens [Openbaring 20] van de grondlegging der wereld af, zullen zich VERBAZEN, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn. 9 Hier is het verstand, dat wijsheid heeft:

  De Zeven koppen zijn Zeven Bergen, [Zowel Rome en Mekka zijn op zeven bergen gebouwd] waarop de vrouw gezeten is. Enzovoort.

 45. Bedankt dat er een site is waar wij vrij mogen spreken over het woord van God.
  Ook ik wens jullie gezegende kerstdagen.

 46. Ook ik wens het team van XN, gezegende Kerstdagen, en veel Heil en Zegen voor 2020.

 47. Wens het gehele team van XN bij deze een zeer gezegende Kerst en een 2020 onder de hoede van de Opgestane Heer, de Masijach , de Here Jezus Christus.

 48. Uit de rondzendbrief van Dirk van Genderen voormalig CEO van de EO.
  ( internet: https://www.dirkvangenderen.nl )

  Goed Nieuws, ter bemoediging:

  * God sprak door Jesaja 53 tot Joodse vrouw

  Deze week werd ik geraakt door het getuigenis van een Joodse vrouw, doorgegeven door ‘One for Israel’. Om haar privé situatie te beschermen, wordt haar naam niet in de publicatie vermeld, maar die is wel bekend bij ‘One for Israel’.
  Deze vrouw, die we Sarah noemen, vertrok met haar ouders mee uit Jeruzalem naar Amerika. Ze was toen 9 jaar. In Amerika leerde ze via de radio het liedje ‘Sweet Jesus’ kennen, maar haar moeder verbood haar de naam Jezus uit te spreken.
  Toen Sarah’s zoon op 5-jarige leeftijd de diagnose Asperger kreeg, besloot ze lerares te worden voor leerlingen en studenten die extra begeleiding nodig hebben. Daarnaast kreeg ze ook een bijbaan op een orthodoxe Joodse school, ‘hoewel ik nog nooit de Bijbel had gelezen.’
  Sarah gaf daar les in liturgie, zoals hoe je moet bidden. ‘Ik had mijn vader vaak zien bidden en wist hoe je dat moest doen. Maar zelf had ik geen enkele band met God. Als ik in de synagoge zat, probeerde ik iets van God te ervaren, maar dat gebeurde nooit.’
  ‘Ik wist niets over Jezus, maar ging een boek over Jezus bewerken’
  Op de andere school waar Sarah les gaf, kwam er iemand naar haar toe die een boek had geschreven met de titel ‘Jesus, can I talk with you’ (Jezus, kan ik met U praten’).
  ‘Degene die dat boek had geschreven, had geen geld om het boek te laten corrigeren en redigeren, daarom vroeg ze of ik dat wilde doen. “Ik weet niets over Jezus,” zei ik tegen haar, maar ik had wel de kennis en kunde om dat boek te bewerken.’
  Door het lezen van dat boek sprak de Heere tot haar. ‘Ik ontdekte dat in het Nieuwe Testament veel citaten staan uit ons Joodse boek,’ zoals zij het Oude Testament noemde. ‘Ik las in Jesaja 53 over Jezus dat Hij om onze overtredingen werd verwond, en om onze ongerechtigheden werd verbrijzeld. Voor het eerst begon de Bijbel voor mij te leven.
  Het staat in de Schriften, in ons boek. Ik mocht Jezus toen aanvaarden aan Mijn persoonlijke Verlosser en Redder. Ik geloof nu in de Joodse Messias, in Jezus, de Naam die ik vroeger niet mocht uitspreken en nog steeds niet op de privéschool waar ik lesgeef.’
  ‘U bent zo anders’
  Op een dag wilde de kleinzoon van de directeur van deze Joodse school met Sarah spreken. Hij vroeg haar: ‘U bent anders dan de anderen, wat is dat?’
  ‘Ik zei: Ga eens zitten, dan zal ik het vertellen. Ik geloof dat Jezus de Messias is. Zijn ogen gingen wagenwijd open, hij stond op en wees met zijn vinger naar mij en hij zei: “Ik wist het, ik wist het en de studenten weten het ook. U praat altijd over God en over liefde”.’
  ‘Op deze Joodse school kan en mag ik niet in het openbaar over Jezus spreken, maar als ze het me vragen, dan vertel ik over Hem.’
  Sarah zou willen dat alle Messiasbelijdende Joden uit het ‘closet’ komen, zoals ze zegt, waarmee ze haar verlangen onder woorden brengt dat alle Messiasbelijdende Joden niet langer hun geloof in Jezus als de Messias verborgen zullen houden.
  Tegelijk geeft ze aan dat dit heel moeilijk is. ‘De rabbi’s (leraren, dvg) op deze school zijn tegen Jezus, de studenten zijn tegen Hem. Ik zeg tegen de Heere: “Ik wil er op deze school voor U zijn”. Mensen vragen wel eens of ik niet bang ben ontslagen te worden als bekend wordt dat ik in Jezus geloof. Ik reageer dan: “Het zij dan zo. Ik geloof dat God dan ook met mij mee zal gaan en zal voorzien.” Hij bevrijdt. Ook voor mij is Hij gekomen, ook voor mij gaf Hij Zijn leven aan het kruis, zodat ik opnieuw geboren kon worden. Hoeveel moet God wel niet van ons, van mij houden, om Zijn eigen Zoon voor ons, voor mij te geven?’ (Bron: One for Israel)

  Het Midden-Oosten
  * Israel viert het Chanoekafeest

  Israel en Joden wereldwijd vieren vanaf zondag 22 december (na zonsondergang van de 24e van de Joodse maand Kislev) acht dagen lang het Chanoekafeest, het zogenaamde Lichtfeest. De herinwijding van de tempel door Juda de Makkabeeër wordt gevierd.
  Het Chanoekafeest dateert van het jaar 168 voor Christus, toen het land nog onder het Griekse rijk viel. De buitengewoon slechte heerser Antiochus IV zette de Joden in Judea onder zeer zware druk. Joodse gebruiken en het lezen van Gods Woord werden verboden. Ze werden gedwongen tot het eten van varkensvlees dat eerst was geofferd op het altaar in de tempel. De Grieken waren ook van plan een beeld van hun afgod Zeus in de tempel te plaatsen.
  Het Joodse volk besloot in opstand te komen, verdreven de Grieken uit de tempel, uit de stad Jeruzalem en uit het land. Ze wijdden de tempel opnieuw toe aan God en hadden enige tijd rust, tot de Romeinen het land innamen.
  Ook de Heere Jezus vierde dit feest, dat overigens niet onder de in Leviticus en in Numeri genoemde feesten valt. Johannes 10:22 en 23 zegt: ‘En het was het feest van de inwijding van de tempel in Jeruzalem, en het was winter. En Jezus liep rond in de tempel, in de zuilengang van Salomo.’ Chanoeka betekent inwijding, vandaar ‘inwijdingsfeest’.
  Toen de tempel weer in Joodse handen kwam, verwijderden zij alle afgoden uit de tempel, reinigden ze de tempel en maakten de tempel weer gebruiksklaar.
  Ook de enorme zevenarmige tempelmenora moest weer worden hersteld, omdat die elke dag moest branden. Er was echter onvoldoende speciale olie aanwezig om die menora langer dan een dag te laten branden. Het bereidingsproces voor die olie zou namelijk zeven dagen duren.
  Volgens het verhaal, dat van generatie op generatie is overgeleverd, raakte dat kleine beetje olie niet op en brandde de menora er maar liefst acht dagen op. In die tijd was inmiddels voldoende nieuwe olie bereid om de kandelaar mee te laten branden.
  Daarom heeft de Chanoeka kandelaar negen armen. Acht voor het wonder van de acht dagen, plus één van die ene arm die al die tijd voorzag in olie voor de overige armen.
  Ook voor Messiasbelijdende Joden en voor ons als gelovigen uit de heidenen is dit een betekenisvol feest. De Heere Jezus als Het Licht van de wereld roept ons op om eveneens het licht van de wereld te zijn. Hij is als de Dienaar, het ene Licht dat brandt, die Zijn licht aan en in ons schenkt, om ‘als lichten in deze wereld te schijnen’ (Filippenzen 2:15). (Bron: One for Israel)

  * Wereldwijde BDS-beweging heeft directe banden met terreurgroepen:

  De Shin Bet, de Israëlische geheime dienst, meldde afgelopen woensdag dat vijftig leden van het ‘Popular Front for the Liberation of Palestine’ (PFLP) zijn gearresteerd. De arrestaties volgden op onderzoeken na een Palestijnse aanslag op 23 augustus, waarbij de 17-jarige Rina Shnerb werd gedood. Eén van de gearresteerden is Khalida Jarrar. Volgens de Shin Bet staat zij aan het hoofd van een terreurgroep die actief is in de Westbank en is zij één van de leidinggevenden binnen de BDS-organisatie Addameer.
  BDS staat voor ‘Boycott, Divestment and Sanctions’, in het Nederlands: Boycot, Desinvesteringen en Sancties tegen Israel.
  Marc Greendorfer, directeur van het ‘Zachar Legal Institute’ en auteur van het boek ‘The New Antisemites: The Radicalization Mechanism of the BDS Movement and the Delegitimization Campaign Against Israel’ stelt dat de onthulling over Jarrar slecht het topje van de ijsberg is. Volgens hem is er een sterke verbinding tussen de wereldwijde BDS-beweging en terreurgroepen, die zich richten tegen Israel. ‘BDS en terreur zijn twee kanten van dezelfde munt,’ aldus Greendorfer.
  ‘Hamas en het ‘Bevrijdingsfront voor de Bevrijding van Palestina zijn direct betrokken bij de BDS-beweging,’ aldus het Israëlische ministerie van Strategische Zaken. Van de dertig na aanslagen opgepakte terroristen, werd ontdekt dan twintig van hen leidinggevende posities hadden binnen dertien verschillende BDS-organisaties.
  Volgens Yifa Segal, de directeur van het ‘International Legal Forum’ is de BDS-beweging afkomstig uit de koker van terroristen en wordt deze beweging geleid door terroristen. (Bron: Jerusalem Post)
  Ik hoop dat deze informatie de ogen van velen in het Westen en ook in ons land zal openen voor ware aard van de BDS-beweging. Het gaat de leiders niet om verbetering van de situatie van de Palestijnen, zoals ze altijd beweren, het gaat hen om de totale vernietiging van Israel.
  * Mooi gebaar
  Een groep Joodse mensen trok vanuit Israel naar Albanië, om het huis van Muhamet Bicaku te herstellen, dat ernstig beschadigd was na een krachtige aardbeving, op 26 november jl. Daar zit een bijzonder verhaal achter, temeer omdat Bicaku moslim is. Tijdens de Holocaust redden zijn vader Mefaiil en diens broer Njazi namelijk twintig Joodse families. In 1996 ontvingen zij daarvoor de ‘Right Among the Nations’ medaille.
  Het initiatief om het huis te herstellen, kwam van de organisatie ‘From the Depths’, die de herinnering aan de Holocaust levend probeert te houden. De bouwgroep werd geleid door Jonny Daniels.
  Bicaku is nu 83 jaar. Zijn vader Mefaiil zorgde samen met zijn broer voor veilige onderduikadressen voor Joodse families die Italië en Duitsland ontvluchtten tijdens de oorlog. Bicaku was vijf jaar oud, toen er Joodse mensen bij hen in huis kwamen, die zo werden gered van de dood.
  ‘Albanië is het enige land onder Duitse bezitting geweest, waar na de Holocaust meer Joden woonden dan ervoor. Meer dan tweeduizend Joden werden er gered. De koning, Zog I, regelde 700 valse visums, waarmee Joden konden vluchten uit Europa,’ aldus Daniels, de Brits-Israëlische stichter van ‘From the Depths’. ‘Als Joden willen we hen steunen en helpen die tijdens de zwaarste en moeilijkste tijden ons volk, ons hebben geholpen.’ (Bron: United with Israel)

 49. Heel mooi @Esther, uw verwijzing naar: Zebulon is GEEN stam gesitueerd in Nederland, want in Mattheüs 4 : 12-16, kunnen we lezen dat Jeshua/Jezus ging wonen in Kapernaüm, dat aan zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftalie.

  Jezus woonde in een gebied van Israël, nabij twee van deze twee stammen.Later trok de Heere het hele gebied door. Samaria en Judea. Dat heeft niets met Nederland te maken…”

  Vreemd, dat Piet 1 hierop niet reageert, maar blijft volharden in zijn on-Bijbelse stelling dat Zebulon Nederland is. Nederland wemelt momenteel van valse profeten, ze zijn door BijbelGetrouwe gelovigen met gemak te ontmaskeren! Paulus deed het al in Handelingen 20. Zie ook de Brief van Judas in het N.T.

  Die valse leer van de verloren stammen Israëls komt van Richard Brothers, 1757-1824 een Canadees van geboorte, een zelfbenoemde profeet, die verkondigde dat burgers van de Britse eilanden, de Burgers vertegenwoordigden van de 10 verloren stammen Israëls.

  Richard Brothers dwaalleer eindigde met hemzelf in een gesloten afdeling van krankzinnigen. Helaas zijn onzinnige on-Bijbelse leer werden verder in de Anglicaanse en Evangelische wereld ingebracht door John Wilson 1871 met zijn leer en ideeën van het Britse Israël. De Anglicanen zingen zelfs het lied Jeruzalem daarmee bedoelen ze London-Groot Brittannië.

  Jeshua brengt in de eindtijd al die 12 stammen Israëls weer duidelijk in kaart in Openbaring 7…

  Openbaring 7:4 En ik hoorde het getal van hen, die verzegeld waren: Honderdvierenveertigduizend waren verzegeld uit alle stammen der kinderen Israëls.

  Openbaring 7:5 Uit de stam Juda twaalfduizend verzegelden, uit de stam Ruben
  twaalfduizend, uit de stam Gad twaalfduizend, 6 uit de stam Aser twaalfduizend, uit de stam Naftali twaalfduizend, uit de stam Manasse twaalfduizend, 7 uit de stam Simeon twaalfduizend, uit de stam Levi twaalfduizend, uit de stam Issakar twaalfduizend, 8 uit de stam Zebulon twaalfduizend, uit de stam Jozef twaalfduizend, uit de stam Benjamin twaalfduizend verzegelden.

  En als Piet even verder leest in Openbaring 14:1 ziet hij al die verzegelden 12 Stammen Israëls samen met Jeshua neerdalen op de berg Sion in Jeruzalem!!!

  Openbaring is een 100% Joods Boek. Nederland wordt niet een keer genoemd in Openbaring. Dus Piet, ga de Bijbel leren lezen door Joodse ogen en u zult u met de Joodse Masjiach en de 12 Stammen Israëls verblijden in Zijn Koninkrijk van Shalom!!! Openbaring 19-22.

 50. @ Raveltje: 10:09 pm, op 23/12. Dat is pure Roomse ketterij, de hele Mariaverering!

 51. Piet1 op 23/12/2019 om 1.11pm
  Was het met uw reactie eens, als antwoord op mijn reactie. Maar wat u nu aanhaalt begrijp ik niet, het staat
  niet in de Bijbel. Alleen Jezus kan ons redden en niet Zijn aardse moeder.

 52. Aan Esther ..{23/12/2019 om 2:05 pm},

  Ik constateer dat wij dus alle twee het met elkaar eens zijn over het [feit] dat er naar Jeremia 33:15-16 en 23:5-6 een geboorte verondersteld wordt plaats te vinden.. en waar jij (of u) van zegt dat het onze Heer betreft. Het zijn vooral de evangelische christenen die goed begrepen hebben dat vers 16 nog tot vervulling moet komen.. en hetgeen ze in onze tijd verwachten, maar ze zijn daar niet alleen in want ook de Joden stellen dat .. bv. op YouTube te zien.. ze voegen er ook nog aan toe dat hun messias dan ook de wereldvrede moet realiseren.

  In Jer.23 vers 6 kun je al zeker het goede begrip niet missen namelijk dat in [zijn dagen] ..dus in zijn aardsbestaan, in zijn leven .. Israël veilig wonen zal en dat is in Jezus leven niet verwezenlijkt, zoals de Joden juist opmerken ..en de evangelische christenen.
  En zo simpel is het om vanuit de taal, begrijpend te lezen wat er staat en tot waar inzicht te komen in wat staat te lezen. …zo simpel.. eenvoudig is het.. en simpeler kan ik het je niet verduidelijken. Dus als ik “hardnekkig” volhoudt dat daar niet onze Heer Jezus wordt bedoeld is dat mijn reden daar toe.

  En dan Zacharia 6:12 en 3:8-10 (ze staan in betrekking tot elkaar)..daar wordt gesproken van een wonderteken, in een andere vertaling is dat voorteken, hetgeen een heenwijzing naar de eindtijd is en dat begint met het 6e zegel.
  6:12 komt ook weer overeen met Jer.33 en 23:5-6 ..het uitspruiten (tot bloei komen tijdens dat leven) ..het gaat daar om 2 personen.. één kroon voor de hogepriester en de kroning van de koning, andere vertalingen hebben het over 2 kronen. Het gaat hier dus om een tijdelijke macht en een geestelijke macht ..zoals ik al eerder schreef.. de tijdelijke macht van de koning en de opperherder–leider zullen dan vreedzaam met elkaar samenwerken …onder leiding van de Koning der koningen.

  Overdenk dan ook maar eens het volgende: ..
  Spruit (gras), zijscheut van een grasachtige plant. Scheut (plant), scheut van een plant. Spruit (kind), afstammeling, kind; komt van ‘spruiten’ in de zin van voortkomen, afstammen, of van ‘spruitkool’ Spruit (stag), onderdeel in de verstaging van een schip.

  Hij is een man en tegelijkertijd kind en… overdenk dan Ezechiël..de dorre boom 17:22-24 en het kind in Openb.12.
  ……..

 53. Als Piet 1…Openbaring 16 t/m 20 goed hardop leest uit een betrouwbare vertaling van de Bijbel dan ziet hij dat Rome en Mekka, beide steden op zeven bergen/heuvelen zijn gebouwd.

  De wederkomst van de Here Jeshua/Jezus geschiedt in Jeruzalem, de stad van de grote Koning. Zachariah 14 en Handelingen 1 en Openbaring 14:1…gelijk aansluitend zal Zijn Duizendjarig Vrederijk aanvangen. Jesaja 2 en 14 en Openbaring 20.

  De duivel/satan, dat serpent/etterbak heeft dan duizend jaar de tijd om zijn zonden te overdenken en te bekeren, helaas, hij blijkt onbekeerlijk, en wordt dan na die duizend jaar samen met het Beest en de Valse profeet rigoureus door de Joodse Masjiach in de vurige oven gesmeten en gepijnigd, geroosterd voor eeuwig. Zie meer details in Mattheus 7, 13, 24 en 25.
  Openbaring 20:7-10.

  Voor de gelovigen met Koning Jeshua/Jezus wacht een Happy End! Openbaring 21 en 22.

 54. Nieuw Begin… geweldige liederen. Heb er al een paar gehoord.
  Ook die ‘Flashmob „Gloria” bei Karstadt-Darmstadt’. Heb er van genoten.
  Steeds meer kom je het tegen, zomaar tussen het publiek, winkelende mensen… ineens gaat er één beginnen, de groep wordt steeds groter. Ere aan onze Vader en Jezus onze Heere.

  Hartelijke groet, Esther.

 55. Hallo Piet 1…. 22/12/2019 om 9:16 pm

  De teksten uit Jeremia 33 : 14-16 en Jeremia 23 : 5:6, zijn gelijkwaardige teksten. En het gaat over de Heere Jezus in het vlees, dat Hij komen zou. Zijn eerste komst is in het vlees. Het was in die tijd een profetie.
  En Zijn Koninkrijk zal nooit eindigen.
  Zacharia 6 : 12 en 13, wijst alleen op de Heere Jezus. In vers 13 lezen “Ja, Hij zal de tempel van de Heere bouwen…”.
  Jezus was Zelf die tempel. Is weer te lezen in Johannes 2 : 19-22. Waar de Here zegt dat Hij Zelf Die tempel is.

  Zebulon is geen stam die situeert in Nederland. Jesaja 9 : 1-6, deze profetie kunnen we weer lezen in Mattheüs 4 : 12-16, waar het vervuld werd. Hij ging wonen in Kapernaüm, dat aan zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftalie.
  Jezus woonde in een gebied van Israël, nabij twee van de twee stammen.
  Later trok de Heere het hele gebied door. Samaria en Judea.
  Dat heeft niets met Nederland te maken…
  Jesaja 9 : 3-6, dat wijst 1000000% alleen op de Heere Jezus. Op Hem alleen. Wat toch een geweldige profetie.

  Mattheüs 4 : 17…. Jezus begon te prediken : “” Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen…:
  U haalt nog een aantal teksten erbij aan… Het Koninkrijk is hemels en zit in ons hart. Bij ieder die de Heere Jezus en Zijn kostbare offer, aanvaard in geloof.

  Waar heeft u het allemaal geleerd? Vele teksten zijn niet zoals u denkt dat het is.

  Voor ons allen is maar één groot iets het belangrijkste, Christus Jezus, en Zijn kostbare bloed als offer. Ons leven in Hem.
  Ook voor u Piet 1, is dat kostbare. Voor ons allen.

  Maar… ik wil niet al die rijkdom van teksten, die wijzen machtig mooi op Hem… zien als iets of iemand anders.
  Dat de Heere u inzicht geeft, net zoals als dat HIJ met ons allen bezig is. Leren en soms loslaten, velen, ikzelf ook, hebben dat wel meegemaakt.

  Gods zegen, ook voor de anderen… en Hartelijke groet, Esther.

 56. Sorry @Piet1, maar uw theorieën gaan mijn pet te boven. Uw link waarin u een zogenaamde bevestiging ziet van uw theorie, is voor mij juist de bevestiging dat u zich met dwaalleringen bezighoudt. Er staan niet geverifieerde uitspraken op deze website van Jezus en Maria, die niet uit de Bijbel zijn gehaald. Ik weet dat het voor u als katholiek een soort van heiligschennis is, maar Maria is dood, morsdood. Zij is niet in staat om boodschappen door te geven of als een soort van bemiddelaar op te treden. Dat de katholieke kerk dit wel vindt, is juist de bevestiging dat zij de Bijbelse leer verwerpen en zelfs de kracht van Jezus overwinning over de dood minimaliseren en hun eigen leer hebben gecreëerd. Daar kan en wil ik niet in meegaan.

 57. Vanmorgen kwam ik Per toeval op de onderstaande site terecht .. waar wordt bevestigd wat ik hierboven al eerder heb betoogd aangaande de confrontatie tussen de Maleachibode en de valse profeet ..de hemel maakt geen onderscheid en betiteld op meerdere plaatsen de valse profeet ook als anti-christ, dit onderscheid moet men zich goed herinneren daar de antichrist pas gedood wordt bij de wederkomst op het einde van de wereld. 2Thess.2:8.

  http://www.bloggen.be/levend_geloof9/archief.php?ID=3193278

 58. Beste Piet 1. Hoofdzaken en bijzaken zijn heel belangrijk in de Bijbel.

  Trouwens ik lees de pure Bijbel zonder Kanttekeningen want die exemplaren met Kanttekeningen staan vol met dwalingen van kerkvaders en pausen, die zeer afwijken van de leer van Mozes en de Profeten, Jeshua en de Apostelen!!!

  Pausen maar helaas ook alle Reformatoren hebben menselijke geboden toegevoegd, zoals het houden van de zondag, kinderdoop, biecht, vagevuur, aflaten, aanbidden van Maria en beelden. Psalm 97 en 115. enz. Vooral hun eeuwenlange houding/haat tegen het Joodse volk is ontstellend!

  Da Apostel Johannes geeft in zijn brieven ons het beste advies hoe de bijbel te lezen en te verstaan:

  1 Johannes 2:26… Dit heb ik u geschreven over hen, die u Misleiden. [Pausen, Wereldraad van kerken en Sekten] 27 En wat u betreft, de Zalving, [H. Geest] die gij van Hem ontvangen hebt,
  blijft op u, en gij hebt Niet van node, dat Iemand u lere; maar, gelijk Zijn zalving u leert over Alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.

  Om de Bijbel goed te kunnen lezen/verstaan moeten we ten eerste uit een betrouwbare vertaling lezen. Ik lees de Statenvertaling 1977 en vooral The King James Authorized Version.

  Het advies dat Mozes ons geeft is: Deuteronomium 4:2 Gij zult aan wat ik u gebied, niet Toedoen en daarvan niet Afdoen, opdat gij de Geboden van de HERE, uw God, Onderhoudt, die IK u opleg.

  Jeshua, de Zoon van God herhaalt dit Gebod nog eens stevig in Zijn Boek Openbaring 22:18
  IK betuig aan een Ieder, die de woorden der profetie van dit Boek hoort: Indien iemand hieraan Toevoegt, God zal hem toevoegen de Plagen, [Openbaring 16] die in dit Boek beschreven zijn;

  Openbaring 22:19 en indien iemand Afneemt van de Woorden van het Boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de Heilige Stad, welke in dit Boek beschreven zijn. 20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen,
  kom, Here Jezus! 21 De genade van de Here Jeshua/Jezus zij met allen.

 59. Aan @ Ramshoorn {21/12/2019 om 9:29 am} en Harold {21/12/2019 om 7:46 am},

  Men moet mijn hoofdzaken van [bijzaken] weten te onderscheiden..de bijzaken in vorige reacties waren zonder genoemde achtergrond vermeld..en als bijzaken “tussen neus en lippen” vermeld ..en deze bijzaken waren dus het enigste wat overbleef om jullie tot antwoord te dienen..en daarmee bevestigen jullie dat de door mij aangehaalde passages in de bijbel in duidelijkheid niet te weerleggen zijn als men gewoon leest wat er staat en begrijpt wat men leest..of men zou het woord van God moeten gaan verdraaien…

  Dus ter aanvulling en toelichting samenvattend het volgende: ..
  Dat naar het woord van de h.Schrift de koning in Jeremia 33 en 23 [niet] Jezus Christus kan zijn ..en correspondeerde is met aanverwante passages elders in de h.Schrift ..zoals o.a. in Zacharia 6:12 ..3:8 Ezechiël 37:22-24. Eveneens dat de troon in Lucas 1:32 niet betekent dat Jezus Christus daarop zal plaatsnemen.. zoals ook de Statenvertaling met kanttekeningen zegt.. het dus duidelijk is dat ook dat geen aannames zijn.

  Dat het ook zo is dat het koningschap in Jeremia 33 en 23 duidelijke in overeenkomst is met de heerschappij van het kind in Jesaja 9:5-6 in het bestaan van een mens in de realiteit van die toe-komstige dagen.. en dat die samenhang dan ook aannames of veronderstelling uitsluit.
  Ook is er informatie waarin aangetoond wordt dat de stam Zebulon in Nederland te situeren is

  Dat met Matt.4:17 er ook een duidelijke koppeling is met onze tijd en de Heer opnieuw voorafgegaan wordt door een andere “Johannes de Doper” de Maleachi 3:1 bode een andere Mozes die als de Vreugdebode naar Jesaja 52:7-12 Nederland uit de verschrikkelijke EU en VN moet leiden kort voor de 3e wereldoorlog ..weg van de illuminati in Amerika.. het gezamenlijke juk in Jesaja 9:3. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven wil dus zeggen dat hij uit Zebulon-Neder-land komt … Het [ons] betreft dus de stam Zebulon en wordt hier dus niet de gehele mensheid bedoeld die door Jezus Christus verlost moet worden.

  Dat de h.Schrift leert dat we allen tegelijkertijd zullen opstaan .. aangehaald in de Statenvertaling …en er daardoor geen opname kan zijn [inbegrepen het opstandingslichaam] te weten vóór het laatste oordeel. ..en dat de éérste opstanding betekent.. dat de overleden rechtvaardigen bij Jezus Christus in de hemel zijn.. en dat dat geen aannames of veronderstellingen zijn maar wat de Schrift leert in Openb.20.

  Dat: als naar Handelingen 2:39 het doopsel zonden vergeeft dat alleen mogelijk is als het een sacrament is… ook Matt.18:18 is alleen mogelijk als het een sacrament is. ..die informatie is vrijelijk aan te nemen of af te wijzen.

  Dat Psalm 72:7 werkelijk de koning naar Jeremia 33 en 23 impliceert en juist de eenheid van optreden veronderstelt van Jezus Christus ten tijde van het 6e zegel en Zijn onderkoning ..die eerst komt als de Maleachi bode c.q. Vreugdebode en tenslotte strijdend als de eindtijd Cyrus.. tezamen met Gods leger van uitverkorenen.. mannen, vrouwen en kinderen.
  ………

 60. @ Raveltje: 8:37 pm, op 21/12. Beste Raveltje, en juist daarom heb ik mijn leven aan Jezus gegeven.

 61. Interkerkelijk Mannenkoor Drachten – Stille Nacht
  https://www.youtube.com/watch?v=xpOakPnLmV8

  Cantique de Noël (O Holy Night) by Andrea Bocelli – MERRY CHRISTMAS & HAPPY NEW YEAR TO ALL!: ( Francais)
  https://www.youtube.com/watch?v=hx1-bLqNC_4

  Christmas Children’s Flash Mob at YVR Airport ( Vancouver Canada)
  https://www.youtube.com/watch?v=SuP-cO0foV8

  Flashmob „Gloria” bei Karstadt-Darmstadt ( Weihnachten 2018):( Deutsch)
  https://www.youtube.com/watch?v=WqV0Xq564Uk

  Beautiful version of O Holy Night by Celtic/Classical Trio:
  https://www.youtube.com/watch?v=ITIaYoWCPkE

 62. @ Wachter
  Romeinen 3 vers 31 Betekent het dan dat wij op Jezus Christus te vertrouwen, de wet opzijschuiven?
  Nee, integendeel. Dan doen wij juist wat de wet zegt.
  God’s wet blijft van kracht. Maar Jezus is het die zal oordelen, dat ben ik met u eens.

 63. @ Wachter, bedankt voor Uw antwoord. Ook ik heb Jezus aangenomen, En toen is ook de strijd begonnen.
  Het is niet gemakkelijk, wanneer je door een dal van beproevingen moet,En een ander moet vergeven, die je erom
  uitlacht. Je als gek verklaard. En doorgaat met je gezin in het nauw te drukken. Dan ben je boos en teleurgesteld
  Het is net of de duivel dan nog meer aan je trekt, als die weet dat je voor Jezus hebt gekozen. En ja, ook ik heb
  zondige gedachten, waar ik vergeving voor nodig heb. En dan denk ik weer aan de liefde van Jezus Die mij draagt.
  En waarin God mij genadig is. De zegeningen en wordt ik weer blij. Dat God boven mijn zwakheden staat.
  Echt zonder zorgen is het leven niet, zoals de geschiedenis leert. En ik ook op deze site lees.

 64. Aan @ Raveltje {21/12/2019 om 12:14 am}

  Je hebt het welzeker goed gezien.. begrepen.
  Wat je beschrijft is het nieuwe norm-aal geworden.. hetgeen op de achtergrond gecreëerd wordt door de synagoge van satan.. vanaf de top van de piramide naar beneden.. de slaven zijn de bases. Wat jij in eenvoud hebt begrepen wordt uitgebreid besproken door Martin Vrijland en vele, vele anderen.. ofschoon ze toch in de minderheid zijn.

  Maar juist doordat alles zo uitzonderlijk extreem wordt, zullen nog veel mensen die waan-zin gaan inzien en tot bezinning komen en God weer gaan zoeken.
  Een andere waanzin(nige) zie je in de volgende link ..een “valse profeet” voor die katholieken
  maar toch hebben ze het mis, hij is een geïnfiltreerde illuminati-vrijmetselaar en handelt in de geest van de valse profeet, maar voor de katholieken is hij als de valse profeet; ondanks dat maitreya de bijbelse valse profeet is.
  https://restkerk.net/

 65. Beste @Piet 1…U schrijft: “Naar de berg Sion.. (Nederland wordt omhoog gedrukt). De voetnoot heeft het dan over Egypte in de eindtijd, maar anderen zeggen terecht dat dat op Nederland van toepassing is..ondanks het volgende hoofdstuk. Men zegt zelfs dat de Pyramiden (betreffende de eindtijd) naar Nederland wijzen, zelf heb ik daar geen verstand van.”

  Als u geen verstand heeft van deze zaken waarom vermoeit u ons dan met uw vele drogredenen?

  Nederland is geen representant van de 12 Joodse Stammen Israëls. De 12 Joodse Stammen zijn weer compleet in Openbaring 7…Lees het hardop. Een Jood is iemand die verwekt werd door Joodse ouders, besneden is op de achtste dag en de Geboden van de Torah in acht neemt. Jeshua is een Jood en werd op de Achtste dag besneden [Lucas 2:21] en hield de Torah in ere! [Mattheus 5:17-20] Dat bleek dan ook wel: Hij preekte in de Synagoge niet op Zondag maar op Sjabbat de zevende dag van de week en noemde zichzelf Heer van de Sjabbat. Lucas 6:5.

  Protestanten en Evangelischen zijn niet voor niets uit de kerk van Rome met honderden miljoenen tegelijk vertrokken. De kloof tussen Rome en BijbelGetrouwe gelovigen is onoverbrugbaar…Lees en overtuig u zelf…

  Hieronder een lijst met grote dwalingen van Paus, Vaticaan, Curie en de Roomse Kerk:

  A.D 375…De verering van engelen en heiligen. [=Verboden zie Openbaring 19:10 & 22:9]
  381…De verering van de maagd Maria….[Protestanten bidden geen Rozenkrans]
  468…Het houden van Processies. [Een gruwel voor Joden en Protestanten]
  593…Leer van het vagevuur.( Paus Gregorius )
  787….Aanbidding van beelden en relikwieën [Is strenge verboden: Exodus 20, Psalm 115.
  995….Heiligverklaring van gestorven gelovige. [Hoe kan een zondige paus iemand Heilig verklaren?}
  1050….De Mis als een offer van Christus. [ Protestanten knielen niet voor een Hostie]
  1075….Celibaat van Priesters en Nonnen. [Paulus weet wel beter. Hebreeën 13:4 en
  1 Timotheus 4.]
  1090….Rozenkrans geïntroduceerd door Petrus de Kluizenaar. [Herkomst India]
  1190….Het verkopen van aflaten.[Luther kwam in opstand tegen die graaipausen dol op geld!]
  1215…Instelling, biechten aan Priester. [Jacobus 5:16 leert wel beter]
  1229…Verklaren v.d. Bijbel verboden voor de leken.[ Net als bij de Islam: Inquisitie en Shariah]
  1508…Het wees gegroet, Ave Maria. [Maria wist wel beter en wees naar haar Zoon]

  1545…Niet de Bijbel, maar wat de Roomse Kerk als waarheid belijdt geldt als onfeilbare autoriteit.
  in Roomse kerken (Concilie van Trente 1545-1563)
  1854…Onbevlekte ontvangenis van Maria. [Belachelijk, Maria werd moeder van meerdere kinderen, zonen en dochters [Zie Marcus 3:31-35]

  1870..Onfeilbaarheid van de Paus? (Eerste Vaticaans Concilie )
  Alleen God/Jeshua is onfeilbaar!

  1931…Maria verklaard als moeder van God. [Dat is ze niet, wel de moeder van Jeshua]
  1950….De Hemelvaart van de Maagd Maria ? (Paus Pius XII ) [Waar lees ik dat in de Bijbel?]

  Hoor wat Luther (1520 ) zegt over Rome en de Curie in een brief aan Paus Leo X: Ik heb inderdaad een aanval gedaan op de Roomse stoel, die men noemt het roomse Hof; waarvan gij ook zelf en iedereen op aarde niet kunt ontkennen, dat hij meer verdorven en schandelijker is dan ooit Sodom of Gomorra of Babel is geweest. Luther slaat in 1517 op 31 oktober zijn 95 stellingen op kerkdeur in Wittenberg. Rome ontstelde. De Reformatie werd geboren.

  Een van de grote verdiensten van Maarten Luther was dat hij het Gezang van prachtige liederen weer terug bracht in de kerk. De Gemeente mocht weer meezingen naar het voorbeeld van Ambrosius, die een tijdgenoot van Augustinus was. Zijn bekendste lied is:

  Een Vaste Burcht is onze God een toevlucht voor de Zijnen. Al drukt het leed, al dreigt het lot, Hij doet Zijn hulp verschijnen. De Vijand rukt vast aan, met opgestoken vaan; hij draagt zijn rusting nog van gruwel en bedrog, maar zal als kaf verdwijnen.

  Geen aardse macht begeren wij, – die gaat wel ras verloren ! Ons staat de sterke Held terzij, die God ons heeft verkoren. Vraagt gij zijn Naam ? Zo weet, dat Hij de Christus heet. Gods eengeboren Zoon, – Verwinnaar op de Troon ! De zege is ons beschoren.

  Gods Woord houdt stand in eeuwigheid – en zal geen duimbreed wijken. Beef satan ! Hij, die ons geleidt – zal u de vaan doen strijken ! Delf vrouw en kind’ren het graf, neem goed en bloed ons af, het brengt u geen gewin, wij gaan ten hemel in – en erven Koninkrijken !!! Psalm 97 en 135.

 66. @Piet1 ‘De onthoofde Lodewijk XVI (door de vrijmetselarij) zou afstammen van koning David en zijn zijprofiel van zijn hoofd heeft de omvang van de hartwonde op de lijkwade van Turijn..dat zegt toch al genoeg.’

  Beste Piet1, ‘zegt toch al genoeg?’ Nee, het zegt mij helemaal niets. Daarom zei ik ook dat u veel aannames doet. Dat Lodewijk XVI zou afstammen van David? Dat is een aanname en voor mij in het geheel niet belangrijk. Lijkwade van Turijn? Zegt mij totaal niets. Waarschuwt de Bijbel ons juist niet om verre te blijven van relikwieën en afgodsbeelden?

  ‘De synagoge van satan werkte al ver voor Christus en zijn de grondleggers voor alle revoluties
  Ze willen een wereldregering met de antichrist als koning..’

  Dit is allang bekend en daar hoeven geen vage profetieën aangehangen te worden. De Bijbel zegt het al: ‘satan gaat rond als een briesende leeuw’, de wereld wordt geregeerd door
  satan, dat is voldoende om te weten.

  ‘dan kun je [afleiden] dat Nederland de stam Zebulon is in Jesaja 9. Als eerste is Nederland uitverkoren, om te leiden.’

  U geeft het zelf al aan met de woorden ‘dan kun je’ Dit is weer een aanname. Interessante theorie overigens, maar is dit belangrijk voor uw en mijn persoonlijk geloofsleven? Er worden allerlei theorieën aan Bijbelteksten geplakt en dat zou dan een profetie moeten zijn. Profetieën zijn belangrijk, dat ontken ik niet, maar voor gelovigen zijn profetieën er om te zien hoe laat het is op de klok van God, om de tijden te herkennen. We worden teveel verleid om allerlei allerhande theorieën als waarheid aan te nemen, wat ons alleen maar afleid van het ware evangelie. Als ik profetieën aanhaal, dan zijn het enkel en alleen Bijbelse profetieën en dan nog kunnen we er meestal geen etiket op plakken van een bepaalde gebeurtenis die heeft plaatsgevonden. Pas op dat u zich niet laat verleiden door de stroom aan theorieën die er rond gaan, want ook dit is een val van satan, zodat het geloof in bestaande of niet bestaande profetieën groter wordt dan in het offer van Jezus Christus.

 67. @ Raveltje: 12:14 am. Geachte Raveltje, ik kan me uw reactie voorstellen. Ik denk dat als men Jezus aanneemt in het hart- wedergeboren wordt- de genade zal meewerken om Jezus te volgen, en niet meer de intentie te hebben/of te willen, om te zondigen. Ik merk dat ik nog steeds zondige gedachten kan hebben, maar dat ik deze kan aanvallen met gebruik van de GENADE die de Heer ons geschonken heeft. We zijn weliswaar in het vlees nog naar de zonde geneigd, maar gedoopt in het kostbare bloed van Christus, gerechtvaardigd voor God. Zie Romeinen 3; 21-22 . Herziene Staten Vertaling. Met vriendelijke groet: Wachter.

 68. Regeltjes en wetjes
  God heeft ons Zijn wet gegeven om ons bewust te maken van de zonde, zonder zonden waren wetten niet
  nodig. Maar er zijn zoveel, door mensen, regels bijgekomen, dat God’s wetten zijn verkracht.
  Waardoor Joden en Christenen worden vervolgt, gedwongen een valse leer te accepteren die tegen hun geweten
  is. Die tegen het woord van God is. En dat binnenlaten als naastenliefde. Ook in kerk en samenleving.
  Je moet de naaste liefhebben als jezelf, maar moet je alles accepteren wat je naaste zegt of doet?
  Of zelfs zelf zo moeten worden? Dat is wat er van die regels is gekomen. Verstandsverbijstering.
  Je bent verplicht gesteld alles maar te tolereren, terwijl je aangeeft dat het onrecht is.
  Ook Jezus zegt ergens in de bijbel: zondig niet meer. Dus heb je wel met God’s wet te maken.
  En er staat geschreven dat je aan de verordeningen van het bestuur moet voldoen, maar wanneer dat altijd
  In vorderingen dus stelen is? Hoop dat jullie mij kunnen bemoedigen door te schrijven.

 69. Aan @ Ramshoorn vanwege {18/12/2019 om 9:13 am}

  Psalm 72 ..waar jij naar verwees… .maar dan vers 7 ..in [zijn] dagen bloeie de rechtvaardige en grote Vrede ..enz.
  Hier gaat het dus om de koning in Jeremia 33 en 23.. ten tijde van het duizendjarig Rijk.. in -Zijn- dagen, dus in die zijn leven.
  Op het kruis zij de Heer Jezus: -het is volbracht- ..in Zijn lichamelijk leven.

  De katholieke voetnoot verwijst naar Psalm 45 en in vers 7 wordt naar Hebr.1:8 gewezen.
  –Verleen de Koning Uw recht– ..de RK.vertaling veronderstelt hier Jezus Christus, ook in de zoon van de koning zien zij Jezus Christus.. en dan als de Zoon van koning (David)..maar aan die uitleg twijfel ik, want op het kruis worden de gelovige zonen en dochters tot eeuwig leven geboren, dus ook de koning in Jeremia.. de “zoon” van de koning lijkt mij eerder de koning in Jeremia 33 en 23.

  Zijn Hart voor de mensheid werd geopend door de Speer van de Duitse (heb ik ook maar ergens gelezen) soldaat Longines in Romeinse dienst. Bloed en water (water betreffende het doopsel) kwamen uit Zijn Hart. Jezus onze Heer zal dus nooit meer vanuit zijn leven in het vlees een tweede keer leven zoals -eens- in Zijn dagen.

  Waarschijnlijk is die koning ook het kind in Openb.12.. want net als Johannes de Doper is de Maleachi 3:1 bode de laatste van zijn tijd-perk, maar de eerste van het duizendjarig Rijk van vrede op de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde. De RK vertaling zegt in de voetnoot: De Vrouw is de gemeente Gods van het oude en nieuwe testament. Ze draagster van het Goddelijk Licht.(lichtsymbolen). Uit haar is de Messias geboren onder vele smarten en vervolgingen in verleden-heden en toekomst.. ze is de geestelijke moeder van vele kinderen, die met haar door satan worden vervolgd… Ook in geestelijke zin toegepast op Maria de Moeder van Jezus, de Moeder van alle gelovigen, ook de Moeder van smarten..voor de rest van Haar kinderen,
  zaad ..vers 17. Jezus was Haar zaad (Genesis 3:15) ..de gelovigen zijn de rest van Haar zaad, Lucas 1:48..als Moeder van de Verlosser (Joh.2:5)..Romeinen 1:3…uit Haar vlees.

  In Ezechiël 17:22 staat er: van de bovenste der jonge takjes zal ik een twijgje plukken en Ik zelf
  zal dat planten op een hoge en verheven berg; op de hoge berg Israëls ..Hebr.12:22.
  In Daniël 7:13 zien we dat kind voorgeleid worden..(Openb.12:5) en waarom dat [NIET] Jezus Christus is heb ik al in een eerdere reactie vermeld.

  De eerste taak stelt dat kind als de Maleachi 3:1 bode, de Vreugdebode in Jesaja 52:7:12
  De verkondiger van de aanstaande Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde.. zijn taak vervolgend als de eindtijd Cyrus, Jesaja 45.
  Honderden miljoenen evangelische Christenen gaan voorbij aan de koning in Jeremia 33 en 23 de messias voor de Joden …representant ..onderkoning van de Heer Jezus Christus, Koning der koningen.
  De synagoge van satan en hun valse profeet maitreya, de illuminati, de vrijmetselarij en anderen menen verder te kunnen regeren na de komende gebeurtenissen.
  Maar het 6e zegel (Openb.20:4) zal dat voor “1000”jaar verhinderen.
  ……

 70. @ Ramshoorn 19/12/2019 om 10:17 pm
  Dank u voor het mooie advies.

  @ Esther 20/12/2019 om 12:11 pm
  Ja Esther, vers 20 en 21 sluiten daar idd mooi op aan. Dit is zó waar!

  ‘’Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.’’(2 Petrus 1:20-21,NBG51)

  @ Muggenzifter 20/12/2019 om 2:42 pm
  Mooie tekst weer. Ter aanvulling: ‘’HEERE van de legermachten, welzalig de mens die op U vertrouwt.’’ (Psalm 84:13)

  @ Wachter 20/12/2019 om 7:36 am
  Dank u. Ook voor u en alle anderen op dit forum: Gezegende dagen, en Gods Rijkste Zegen.
  Geloofd zij Jezus Christus!
  Amen.

 71. Aan @ Harold {{18/12/2019 om 5:41 pm}}

  Citaat: U komt met ook erg veel aannames en die {{zogenaamde}} katholieke profetieën, iets waar ik nog (nooit) van gehoord had. Esther zei het al: {{‘het voelt niet goed aan’}}. Daarmee {bevestigd} u ook {mijn} gedachten van ‘religie maakt meer kapot dan je lief is.’ Ik heb het idee dat u vast zit onder het juk van de rooms katholieke religie. Juist Jezus Christus heeft {dat} juk verbroken. We zijn volledig vrij!. Enkel en alleen Jezus woord is voldoende. Alles, zoals regels, tradities, wetenschappen, dogma’s en nog [[onbekende .. = Waardeloos!!!]] katholieke profetieën zijn {{volledig waardeloos ??? en kunnen de prullenbak in}}.

  Harold… Hubert Luns heeft in het tijdschrift “Profetisch Perspectief” (enkele) betreffende katholieke profetieën al besproken .. ofschoon alweer een tijd geleden.
  De onthoofde Lodewijk XVI (door de vrijmetselarij) zou afstammen van koning David en zijn zijprofiel van zijn hoofd heeft de omvang van de hartwonde op de lijkwade van Turijn..dat zegt toch al genoeg.

  Het is niet voor niets dan zijn eveneens vermoorde kroonprins in Delft begraven is ..asiel in de stam Zebulon-Nederland… de complotten, de samenzweringen tegen hen waren enorm zelfs de broer van de koning heeft hem willen dood schieten en zijn heeft zelfs meegestemd voor zijn onthoofding, hij was ook een vrijmetselaar.

  De synagoge van satan werkte al ver voor Christus en zijn de grondleggers voor alle revoluties
  Ze willen een wereldregering met de antichrist als koning.. Ezau wil de eerste zegen terug.
  Zou je de weg weten op het internet ..dan zou je genoeg katholieke profetieën kunnen vinden.
  Google: profetieën over Nederland .. vooral evangelisch, dan kun je [afleiden] dat Nederland de stam Zebulon is in Jesaja 9. Als eerste is Nederland uitverkoren, om te leiden.

  De katholieke vertaling heeft boven Jesaja 18:7 staan: [Messiaanse belofte] ..ik citeer vers 7 ..dan zullen er offers worden gebracht voor Jahweh der heirscharen: door het rijzige glanzende volk. Door de natie, heinde en verre geducht. Door het volk van kracht en victorie
  Wiens land is doorsneden van stromen, (Jes.24:14-15-) Naar de plaats van de naam van Jahweh der heirscharen. Naar de berg Sion.. (Nederland wordt omhoog gedrukt). De voetnoot heeft het dan over Egypte in de eindtijd, maar anderen zeggen terecht dat dat op Nederland van toepassing is..ondanks het volgende hoofdstuk.
  Men zegt zelfs dat de Pyramiden (betreffende de eindtijd) naar Nederland wijzen, zelf heb ik daar geen verstand van.

  Eerder heb ik al naar Jes.52:7-12 gewezen ..het is Nederland dat zal optrekken tezamen met de Maleachibode als de eindtijd Cyrus…eerst naar het zuiden en vandaar uit naar het oosten.
  Martin Vrijland heeft al het een en ander opgemerkt over Turkije en Libië.. maar ook de profetieën zeggen: ..vanuit het zuiden zal vooral Italië en Frankrijk zo’n onvoorstelbare verwoesting ondergaan en afslachting men mensen ..dat het onvoorstelbaar is.
  Talrijk zijn de profetieën over het toekomende.. aanstaande.
  ………

 72. Psalm 84:12
  ‘Want God, de HEERE, is een zon en een schild, de HEERE zal genade en eer geven,
  Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat’ vers 12.

  Het schild van een Christen op weg naar de hemel is een rotsvast vertrouwen op de onveranderlijke liefde van zijn God en Vader, wat er ook komen mag, en de volle zekerheid van het hart dat Hij niet verandert. Dit schild is onkwetsbaar en ondoordringbaar; het weerstaat elke slag en stoot die op ons afkomt.
  Gods liefde in een beproeving in twijfel trekken, betekent zoveel als dit schild laten zakken en je hart openen voor de vurige pijlen van de boze. Soms krijgen we misschien wel de indruk als zou de Heere in toom tuchtigen, maar het geloof verheft zich boven de omstandigheden en houdt vast aan de zekerheid dat alles voortkomt uit Zijn volmaakte liefde.
  Maar hoe vaak is het al niet gebeurd dat een gelovige aan de liefde van de Vader getwijfeld heeft gedurende de beproeving! En toen hij begon te twijfelen, scheen opeens alle kracht voor de reis te zijn verdwenen. Hij werd bang, dacht dat hij geen stap meer kon doen en zou moeten gaan zitten en bittere tranen van vertwijfeling zou moeten huilen.

  Is dat liefde?’, fluistert de vijand in het arme hart. Welk doel zou het bijvoorbeeld kunnen hebben, om je deze dierbare persoon te ontnemen? Wie zal haar plaats innemen? Niemand op de aarde! En dát noem jij ‘liefde’? Je zegt dat dat uit liefde voor jou gebeurd is?’

  Zo spreekt de duivel, de grote leugenaar, en het arme hart is maar al te snel geneigd hem te geloven. Een zwakke of zieke gelovige loopt ook groot gevaar. Hoe snel kun je – wanneer de beproeving lang duurt – ongeduldig worden en harde gedachten over God in je hart toelaten! Alleen het schild van het geloof kan zulke pijlen van ongeloof uitblussen. Het geloof zal altijd God en Zijn waarheid rechtvaardigen, al is er ook tegenspoed.
  Voor U allen een gezegend weekend gewenst, groet Muggenzifter

 73. Dank u wel, Ramshoorn 19/12/2019 om 10:17 pm .
  Heb 2 Petrus 1 : 19 nog even gelezen, de verzen 20-21, sluiten er zo mooi op aan.

  Zoals u al schreef, Ramshoorn, laten we daar aan vast houden. Het is ook voor ons allen.
  Dit is betrouwbaar voor ons allen en iedereen.

  Ja, Wachter en Raveltje, daar zeg ik ook Amen op. Het is Gods genade in Jezus.
  Nooit verdient, niets wat ik zelf doe…. het is allemaal van Hem en door Hem, Jezus, Hij alleen heeft het volbracht.

  Vaders zegen voor jullie allen, en groet van mij, Esther.

 74. @ Ramshoorn: 10:17 pm, op 19/12. Amen! Hallelujah! Hierbij wens ik: @ Piet1, @ Harold, @ Esther, @ Raveltje,@Michaël, @ Ramshoorn, en de anderen op het Geloofsforum, gezegende dagen, en Gods Rijkste Zegen toe. Geloofd zij Jezus Christus!

 75. Hallo Wachter, is bij mij ook zo hoor. Het maakt mij klein, en toch ook weer zo dankbaar. Ik hou van zulke korte boodschappen,
  en ik mag Mark Driscoll graag horen.

  Hai, Michaël, dat is fijn om te horen. Nou ja, lezen dan, hihihi.
  Dat lijkt mij echt vervelend als je geen internet hebt. Bij ons soms een uurtje of zo, dan zijn ze wel weer ergens in de buurt bezig.
  Wij zitten nu eenmaal in achtergebleven gebied, wij hobbelen met alles achteraan.
  Geniet er maar heerlijk van Michaël, dat je weer iets tot rust komt. Heb je wel verdiend hoor.

  Hallo Raveltje, fijn en dank u wel hoor. Zulke korte boodschappen, in het filmpje, kan heel bemoedigend zijn.
  En zo zie ik het ook hoor.
  En welkom.

  Lieve mensen, welterusten allen, dat de Heere over jullie waakt.
  Hartelijke groeten, Esther.

 76. @ Wachter
  U hebt gelijk, het is allemaal genade.
  Jezus, niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht, niet het offer wat ik breng
  Niet de tranen die ik pleng, schoon ik ganse nachten ween, kunnen redden Gij alleen.
  Ook dat is genade.

 77. Beste @Piet 1 @Esther, @Raveltje @Harold @Wachter @Michael en anderen die meelazen met dit onderwerp, laten we samen vasthouden aan het advies van de Joodse Apostel Petrus in zijn brieven:

  2 Petrus 1:19 (NBG51) En wij achten het profetische woord daarom des te vaster, en gij doet wèl, er acht op te geven als op een lamp, die schijnt in een duistere plaats, TOTDAT de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten.

 78. Hallo Esther
  Bedankt voor de video, met de mooie waarheid.Heeft mij goed gedaan.

 79. @ Esther 19/12/2019 om 4:34 pm

  Dank je Esther, voor de welkoms boodschap. Ja ik ben weer zo’n beetje op orde. Sinds deze week heb ik ook weer toegang tot het internet, zonder dat ik er mijn huis voor uit moet, hoi, hoi.

  En inderdaad: zonder ‘de Heere’, zijn wij niets. Mijn dank ook – voor je mooie bijdragen.

  Hartelijke groet, Michaël

 80. @ Wachter 19/12/2019 om 4:03 pm

  Precies! Dank u. Mooi gezegd ook.

  Hartelijke groet, Michaël

 81. @ Esther: 4:34 pm. Hartelijk dank voor het filmpje, Esther. Ik kijk nu zelf ook in de spiegel, en besef hoezeer ik de Heer nodig heb. Ja, laat zijn Genade mij/ons genoeg zijn. Ik wens U allen Gods Zegen, en gezegende dagen toe. Groet: Wachter.

 82. Hallo Michaël, welkom terug.
  Fijn om weer iets van je te lezen. Gaat het allemaal weer een beetje?? Sterkte met alle dingen hoor.
  Zonder de Heere redden we het niet, of houden het vol..
  Ook voor jou Vaders zegen, en hartelijke groeten, Esther. En voor jullie allen.

  Nog een kort filmpje van plm. 3 minuten. Voor ons allen.

  https://www.youtube.com/watch?v=mfR9lU0lG6E&t=13s

  Groet, Esther.

 83. @ Michaël: 2:31 pm. Dank U voor de Zegen van de Heere. Het gaat om de Heere JEZUS! Relatie met HEM bevrijd van allerlei wetjes en regeltjes.

 84. @ Esther 18/12/2019 om 1:31 pm

  Mijn complimenten. Ik ben het helemaal met je eens.

  @ Ramshoorn: dát geldt ook voor u.

  Gods zegen voor u allen!

  Hartelijke groet, Michaël

 85. Hallo allemaal…

  Harold, dank u voor uw schrijven. Ik twijfelde al aan mijn zelf, kan ik zoiets neerzetten.
  Ik wil Piet 1, helemaal niet kwetsen.

  @ Piet 1, het kan soms moeilijk zijn om een leer waar men in geloof, los te laten. Niet alleen de RKK. maar vele geloofsrichtingen zijn niet goed. Dan komt er enorme verwarring, en men leert dingen die zo helemaal tegen Gods Woord ingaan. U heeft er ook mooie Bijbelse punten tussen staan.
  Maar al het randgebeuren, en de vreemde leer, nee, daar snap ik niets van. En dat overheerst soms zo.
  Zet hier maar iemand uit een andere geloofsrichting. Men gelooft de desbetreffende leer… en dat maakt het zo moeilijk.
  Het gaat niet om de leer… het gaat om Christus Jezus.

  Broeder Juan Ortis een Argentijn, schreef in zijn boek… er staan geen geloofsrichtingen, leren van kerken e.d. in de hemel…. er zijn daar alleen mensen door het bloed van het Lam. Het bloed van Christus Jezus dat is wat het allerbelangrijkste is.
  En natuurlijk de Heere Jezus Zelf.
  En van daar uit mogen we groeien.

  Het is al wat Harold schreef, Alles, zoals regels, tradities, wetenschappen, dogma’s en nog onbekende katholieke profetieën zijn volledig waardeloos en kunnen de prullenbak in. En natuurlijk van vele geloofsrichtingen. Wij hebben er niets aan.

  Of zoals Paulus schreef in de Galatenbrief, laat je niet wéér een juk opleggen. In de Heere Jezus zijn we vrij…
  Niet om er maar op los te zondigen… We zijn vrij van al die regels/dogma’s. Wij hebben Jezus nodig.

  Gelukkig zitten er overal echte broeders/zusters in Christus tussen. En zo vormen wij, met elkaar het Lichaam van Christus.
  We kunnen beter voor al die mensen bidden, dat zij de ware weg in Christus Jezus leren kennen.

  @ Wachter, daar zeg ik ook Amen op, ‘Religie doodt, de Geest maakt levend. Het gaat om een relatie met Jezus Messias!

  Fijne dag allemaal, hartelijke groet, Esther.

 86. @ Harold: 5:41 pm. Amen! Zie ik net zo. Religie doodt, de Geest maakt levend. Het gaat om een relatie met Jezus Messias!

 87. @Piet1 Ik volg eigenlijk helemaal het commentaar van Esther. Een klein beetje opleiding heb ik wel gehad, maar uw gedachten zijn voor mij onbegrijpelijk. Ik snap er echt helemaal niets van. U komt met ook erg veel aannames en die zogenaamde katholieke profetieën, iets waar ik nog nooit van gehoord had. Esther zei het al: ‘het voelt niet goed aan’. Daarmee bevestigd u ook mijn gedachten van ‘religie maakt meer kapot dan je lief is.’ Ik heb het idee dat u vast zit onder het juk van de rooms katholieke religie. Juist Jezus Christus heeft dat juk verbroken. We zijn volledig vrij!. Enkel en alleen Jezus woord is voldoende. Alles, zoals regels, tradities, wetenschappen, dogma’s en nog onbekende katholieke profetieën zijn volledig waardeloos en kunnen de prullenbak in.

 88. Hallo Piet 1, ik lees wel vreemde dingen in uw schrijven.
  En ook niet echt duidelijk.
  Van wie heeft u geleerd dat bvb. Maleachi een engel is. Hij was een profeet.
  Of de eerste koning van China, een engel????

  Ik wil u zeker niet beledigen, maar u heeft wel een vreemde leer die, zoals ik het lees, niet echt Bijbels is.
  Sommige dingen wat u aanhaalt voelt gewoon niet goed.
  Ik heb tussen door de discussie tussen u en Ramshoorn gevolgd, wat u schrijft snap ik veel dingen niet.
  Veel kan niet eens getoetst worden aan de Bijbel.
  Als u of ik of wie dan ook… een leer aanhangt, van de één of andere richting die heel sterk kunnen zijn om mensen van alles te laten geloven… dan zit er iets niet goed.
  Ik heb die levenservaring óók gehad. Zo’n geloof hechten aan de leer waar ik bij zat, au, au au…

  Wat Ramshoorn schrijft is héél duidelijk. Hij haalt er niet een hele scala vreemde uitleg bij, die niet te vinden is in de Bijbel.
  Wij als gelovigen hebben allemaal wel eens een punt wat we anders zien, maar nog steeds uit Gods Woord.

  Piet1, wij hebben Christus Jezus zo hard nodig, u ook. We falen allen en vallen regelmatig, ik wel… maar we mogen te alle tijden ons oog gericht houden op Hem, de Heere Jezus.
  Van uit Hem gaan we groeien… NIET van leren of ‘geloofsrichtingen’, waar dingen in zitten die niet goed zijn.
  De Heere Jezus wil met liefde ons daar van schoonmaken. Mits wij het willen natuurlijk.
  Er moet van onze kant een open hart zijn, zodat de Heere Zijn werk kan doen in ons.
  En velen van ons hebben zoiets wel meegemaakt.

  Piet1, Vaders zegen om u heen, en natuurlijk voor allen, en hartelijke groet van mij, Esther.

 89. Beste Piet, u schrijft: maar Hij [Jeshua] is maar éénmaal in het vlees gekomen en zal geen tweede maal in het vlees komen.”

  Uw roomse leer/achtergrond heeft u betoverd. Rome en Mekka zijn bang voor de wederkomst met grote macht en heerlijkheid [Mattheus 24 en 25] van Jeshua in Jeruzalem, omdat Hij nu komt om te Oordelen, de levenden en de doden!!! Openbaring 20.

  Pausen moeten/willen helemaal niets weten van Jeshua’s Boek Openbaring omdat zij weten wat Jeshua in hoofdstuk 16 t/m 20 over hen en hun valse kerk geprofeteerd heeft. Johannes, zijn Apostel mocht het allemaal opschrijven. 12x hoorde hij uit de Mond van Hem die verscheen op Patmos: SCHRIJF!!!

  Jeshua wordt straks Koning over de gehele aarde, elk oog zal Hem in levende lijve zien, in Jeruzalem volgens Zachariah 14:9 en Psalm 72.

  Luister wat Johannes schrijft: 2 Johannes 1:7 (NBG51) Want er zijn vele Misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus in het VLEES Niet belijden. Dit is de Misleider en de antichrist!!!

  Openbaring 11:15 (NBG51) En de zevende engel blies de bazuin en luide stemmen klonken in de hemel, zeggende: Het Koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en aan zijn Gezalfde, en Hij zal als Koning heersen tot in alle eeuwigheden!!!

  Van satan, de duivel, de leugenaar van de beginne, en zijn grote legers van demonen en gevallen engelen, zullen de BijbelGetrouwe Joden en gelovigen uit alle volken nooit meer horen.

  Jeshua sprak over satan: Openbaring 20:10 en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het Beest en de Valse Profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *