5115

 1. @Amo. Dank voor uw Ingezonden. Ik zie dat u goed bekend bent met de Belijdenis Geschriften:
  Ellende – Verlossing en Dankbaarheid.

  460 jaar geleden schreef Guido de Bres de NEDERLANDSE GELOOFSBELIJDENIS.
  Ik heb deze bestudeerd en kwam tot de conclusie: Het is de hoogste tijd nu om deze Belijdenis te evalueren en te verbeteren. waarom?

  Omdat de NGB bijvoorbeeld niet spreekt over onderwerpen die onze tijd op de kop zetten:
  Israel en de Palestijnen, het Homohuwelijk, Darwinisme, New-Age, Vrouw in het ambt, Islam.

  De Kerk moet nu ook ophouden om nog langer te verkondigen dat zij de plaats van Israël heeft ingenomen. (vervangingstheologie) Bijna 9 miljoen Israëlieten keerden terug naar Israel, het land van hun voorvaderen –Abraham – Isaac en Jacob.

  Israël werd sinds 14 mei 1948 een onafhankelijke soevereine staat onder de volkeren en wordt volgens Mozes en Jeremia, straks met de komst van de joodse Messias in Jeruzalem ( Zacharia 8-14, psalm 132 en 135, openbaring 14 ) tot Hoofd der volkeren.
  zie Deuteronomium 28 en Jeremia 31 en Openbaring 7 -14-19.

  Ik kroop achter mijn PC en kwam tot eenRevisie van Artikel 1 – 7 – 8 – 9 – 12 – 13 – 14 – 15 – 21 – 25 – 27 – 28 – 30 – 31 – 34 – 35 – 36 – 37. Misschien kunnen we hierover verder schrijven.

  Wie was Guido de BRÈS? Het is dit jaar 460 jaar geleden dat Guido de Brès de Nederlandse Geloofsbelijdenis of Confessio Belgica opstelde. In 1561 gooide hij een exemplaar over de poort van het kasteel van Doornik, waarmee hij naar de toenmalige Overheid wilde laten zien waar protestantse Gelovigen voor staan.

  De Bres was iemand die in de eerste helft van de zestiende eeuw ingewonnen werd voor het evangelie. In 1548 vluchtte hij met tal van geloofsvluchtelingen naar Engeland. In o.a. Londen studeerde hij voor dominee. In 1552 preekte hij het evangelie te Rijssel (Lille), vanaf 1559 diende hij de gemeente te Doornik en vandaaruit die van Rijssel en Valenciennes.

  In 1561 stelde hij de Nederlandse geloofsbelijdenis op. Het zijn 37 artikelen waarin hij
  weergeeft waarin Protestanten geloven. In 1567 stierf hij de Marteldood.

  Vanuit de gevangenis schreef hij zijn vrouw de volgende brief: Mijn dierbare en zeer geliefde vrouw in onzen Here Jezus! Uw angst en uw smart treffen mij midden in mijn vreugde en opgewektheid. Daarom schrijf ik u deze brief, des te eerder daar gij mij steeds vurig bemind hebt en het den Heer thans behaagt ons te scheiden, in welke scheiding ik uw verdriet meer gevoel dan mijn eigen, en ik verzoek u zo dringend als ik dat vermag om u niet bovenmate te
  ontstellen, opdat gij God niet beledigen moogt..

  Toen mij men gevangen nam, zeide ik tot mijzelf: wij deden verkeerd daaraan om in zo grote schare te trekken; wij zijn door deze of gene verraden, wij hadden door moeten lopen, en bij al deze en dergelijke gedachten bleef ik inwendig geheel ontsteld, tot ik mijn geest daartoe had gebracht om over Gods Voorzienigheid na te denken.

  Toen begon mijn hart een merkwaardige Vrede te voelen; ik begon nu te spreken:
  Mijn God, Gij hebt mij op de door U bepaalde tijd en plaats doen geboren worden, en gedurende al de jaren mijns levens hebt Gij mij in wonderlijke gevaren behoed en bewaard en volkomen uitredding gegeven.

  Wanneer nu dan het ogenblik gekomen is, waarop ik dit leven moet verlaten om tot U te gaan, welnu, dan Geschiede Uw heilige wil; ik kan niet ontkomen uit Uw handen en zelfs als ik het kon, ik zou het niet willen, want mij geheel te buigen onder Uw wil, daarin bestaat al mijn geluk…

  Ik had nooit gedacht, dat God zo Genadig zou zijn jegens een zo onwaardig schepsel als ik ben. Ik bemerk thans de trouw van mijn Here Jezus Christus. Ik zet nu in daad om wat ik anderen zo vaak heb gepredikt, en waarlijk, als ik naast mijn ervaring van nu mijn preken van toen plaats, moet ik bekennen: ik sprak als een Blinde over Kleuren.

  Ik heb meer geleerd en heb meer vorderingen gemaakt sinds ik gevangen ben dan in mijn hele leven; ik ben op een heel goede school; ik heb de Heilige Geest, die mij voortdurend opricht en die mij leert om de wapenen in deze strijd te hanteren. Psalm 32 vers 8 en 9.

  Aan de andere kant gaat Satan, de vijand van al Gods kinderen, als een brullende leeuw om mij heen om mij te verslinden.

  Maar Hij, Die tot mij sprak: “Vrees niet, Ik heb de wereld overwonnen”, maakt mij Overwinnaar en reeds zie ik den Heer, hoe Hij Satan onder mijn Voeten werpt en ik bemerk de macht van God, Die zich in mijn zwakheid krachtig betoont.

  Onze Heer doet mij enerzijds mijn zwakheid en onmacht bemerken..en aan de andere kant Troost Hij mij en versterkt hij mij op nooit vermoede wijze..ik drink, slaap beter dan de vijanden van het Evangelie…God laat niet af om Zijn beloften te vervullen en mijn hart te troosten.

  Ik bid God, dat Hij u moge troosten en onderwerping aan Zijn heilige wil moge geven.
  Ik wens U alle goeds! Uw trouwe echtgenoot,
  Guy de Bray, dienaar des Woords te Valenciennes
  en tegenwoordig gevangene voor den Zoon van God.

  Ik ramshoorn kreeg het idee dat de woorden van deze Martelaar Guido de Bres mij aanmoedigde om de Nederlandse Geloofsbelijdenis up to date voor onze tijd te maken voor gelovigen die weten waarover zij praten en in wie zij geloven.

  @Dewevoga. Dank voor uw Ingezonden met veel onderwerpen die mij ook bezighouden.
  Dank @ Allen die evenals Guido de Bres een duidelijk Evangelie hier op de site verkondigen.

  Shalom. Ramshoorn.

 2. Op http://www.ontzagwekkendnieuws.nl staat weer een rake bijdrage van Jaap Dieleman. Namelijk Wachter-51, wat gaat over het misbruiken van macht dooroverheden, regeringen en machthebbers.
  Dat mogen Rutte cum suis, zich aantrekken. Jaap Dieleman onderbouwd zijn betoog op grond van de volgende bijbel-teksten : Spreuken 29:2, Daniël 4: 1-37, 2 Kronieken 26: 16-23,
  Jeremia 36, Handelingen 12:23.

 3. Op http://www.ontzagwekkendnieuws.nl staat weer een rake bijdrage van Jaap Dieleman. Namelijk Wachter-51, wat gaat over het misbruiken van macht dooroverheden, regeringen en machthebbers.
  Dat mogen Rutte cum suis, zich aantrekken. Jaap Dieleman onderbouwd zijn betoog op grond van de volgende bijbel-teksten : Spreuken 29:2, Daniël 4: 1-37, 2 Kronieken 26: 16-23,
  Jeremia 36, Handelingen 12:23.

 4. De vraag is , indien er één geloof is ,welke is dan de juiste die goedgekeurd word door de schepper ?

 5. @Ludwig : Inderdaad Ludwig het geloof is simpel, alleen de kerk heeft het zeer ingewikkeld gemaakt. De grote apostel Paulus kon schrijven, er is maar één God, één Heer, één geloof, één doop, één redding, één weg, één heil, één gemeenschap( Jood en niet Jood) En dit omdat God één is en ondeelbaar. Hij is de eeuwige, de Vader, en zijn kinderen zijn allen die zijn enige Zoon omarmen. Jezus wil iedereen in zijn armen sluiten, alleen Jezus kan niet leven met de zonde. Daarom moeten we de zonde laten afsterven, dus eerst moeten we langs het kruis gaan en Jezus omarmen als het grootste offer dat hij gaf aan het kruis. Jezus is een mensenvriend vol liefde wacht hij ons ongedurig op, hij wil ons allemaal omarmen en uitnodigen op zijn feest!!! Shalom

 6. @ Ludwig: 8:43 am. Dat is juist. En geheel naar waarheid. Met U eens Ludwig.

 7. @ Ludwig : 6:47 am. Ik kan mij heel wel vinden in een groot deel van uw reactie. Kind van de jaren ’50 van de vorige eeuw, heb ik de normen en waarden van die tijd meegekregen. Sommige zaken vind ik nu enigzins bekrompen, maar nu is men totaal doorgeslagen in Nederland en Europa. Alles moet kunnen, alles moet mogen, ook in de kerken. En daar ben ik wel helemaal klaar mee. Respect voor uw duidelijke stellingname, Ludwig.

 8. Jo schreef: 22/06/2021 om 9:10 am

  Het Joodse volk zal als geheel volk tot bekering komen ( Rom 9-11 ) als de bedekking van hun gezicht wordt genomen als het in Yeshua de eigen Hamasjiach ( de Messias ) herkent en wordt daarbij niet RK maar de bekering van het priestervolk zal juist de afhouwing betekenen van alles wat uit antichristelijke wortels kon ontstaan.

  Jezus Christus zal Koning worden over de geheel aarde en regeren bij volmacht door degenen die God daarvoor heeft aangewezen in het komende Sukkoth ( Loofhuttenfeest ) maar voordat het zover is zal duisternis de aarde bedekken waar we nu midden in zitten…en toch … de Here God heeft de duivel onder onze voeten gelegd en het serpent zal worden gebonden deze duizend jaar , deze derde dag, dit derde Milennium, ( Openbaring) en dat gaat uiteraard samen met de doorbraak van het Koninkrijk God’s op aarde want dat is waar de discipelen Jezus naar vroegen pal voor de Hemelvaart: ‘Here herstelt Gij heden het koninkrijk aan Israel’?

  En waarachtig is dit woord:
  „De Heer’ zal in dit moeilijk leven Zijn volk en erfdeel nooit begeven. Het oordeel keert, vol majesteit, Haast weder tot gerechtigheid. Al wie oprecht is van gemoed. Die merkt het op, en keurt het goed.”

  (Psalm 94 : 8)

 9. Waarom is er zoveel discussie over de bijbel in onze tijd? Doch er is maar 1 waarheid, 1 mening.

  2 timotheus 4
  3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden;
  4 En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen.

 10. Aan @: Dewevoga ..nav. (22/06/2021 om 5:19 pm),

  Citaat: •Geen van de partijen droeg een oplossing aan waar iedereen wat aan heeft•

  De Maleachi 3:1 bode draagt de oplossing aan waar iedereen wat aan heeft.. en die oplossing is Jezus Christus zelf..die een eind zal maken aan de 3e wereldoorlog door het openen van het 6e zegel.
  Middels het 6e zegel zal de éénheid van alle christenen worden bewerkt.. de menselijke geest zal ononderbroken in het hemelse kunnen schouwen doordat zijn geest, ziel en lichaam in het 6e zegel gereinigd wordt.
  Die betreffende informatie bood ik hier aan, maar ze werd.. wordt niet erg geapprecieerd..helaas.

  Ook schreef je: •Hier op het forum is men een [kerk]strijd aan het voeren en het wordt steeds erger•
  Je schreef dus niet kerk-enstrijd want inder-daad Jezus Christus heeft maar één kerk gesticht en het gaat dus al eeuwen om de leer en het juiste verstaan van die leer.. tevens werd de kerk van Jezus Christus niet in de 15e eeuw gesticht.

  Net als in onze dagen nam Luther terecht aanstoot aan het gedrag van ‘sommigen’ van de geestelijkheid, maar uiteindelijk ging ook hij de leer van 15 eeuwen veranderen.
  En ook nu weer wordt de leer van katholieke kerk verandert door een geïnfiltreerde Illuminati-vrijmetselaar.. de usurpator antipaus Bergoglio, zich paus Franciscus noemende.
  Ook is bekend dat er o.a. vanuit de Sovjet Unie er geestelijken in de Rkk infiltreerden om van binnenuit de kerk te ondermijnen. De paus die maar 33 !! dagen paus was is vermoord omdat hij de geïnfiltreerde vrijmetselaarsloges in het vaticaan wilde aanpakken..

  De heilige Franciscus voorzegde dat als er een paus zou komen met zijn naam, diegene zou zijn die de kerk dan brengen zou aan de rand van de afgrond.. welnu hetgeen is nu actueel.. Jezus Christus voorzegd een nieuw schandaal en miljoenen katholieken zullen dan de kerk verlaten.. waarvan het geloof dus toch al niet erg goed gefundeerd is..dus naam-christenen..katholieken.

  Paus Johannes XXIII was bij de vrijmetselarij..ook Paulus VI .. paus Johannes Paulus II was er waarschijnlijk ook mee verbonden, de Duitse Paus Ratzinger ook waarschijnlijk.

 11. @Ramshoorn 22/06/2021 om 8:40 pm
  Shalom Ramshoorn, dank u voor uw antwoord. Om te beginnen met “Heeft u daar geen mening over of is dat voor u een ver van mijn bed show?” Ik heb hier in de loop der jaren best mijn mening geventileerd die een aantal mensen tegen de haren in streken en waardoor een reageerder voor zeker nooit meer gereageerd heeft. De onderwerpen waren toen de HEERE is een, er waren zoiets van zestigduizend woorden uit de nieuwe vertalingen verdwenen en het humanisme in de kerk. De detail weet ik niet meer maar in grote lijnen niemand was geïnteresseerd wat er verdwenen of veranderd was en of dit wel correct is. Fout gezegd, niemand gaf zijn mening. “De Heere is een” is moeilijk want nog steeds krijgen mensen verwijten, zie de reacties op Angel. En het humanisme, Ludwig noemt het vrijmetselaar het is niet eens onderwerp van een discussie geworden wat er zo onder verstaan zou kunnen worden. U maakt er met Jo een geloofsstrijd van.
  Hoeveel van de afhaker zouden er op een forum zoals deze terecht komen en ik ga er van uit dat zij daardoor een bepaalde achtergrond kennis hebben en dan complete nieuwkomers die zoekende zijn, wat leren zij hier?
  U heeft uw mening het schelden van Johannes en de woordenstrijd van Yeshua met de Farizeeën, maar klopt dit wel? Wij zijn er niet bij geweest. Past dit wel bij de aard van Yeshua zoals wij die uit de Schrift kunnen zien. Dit is alleen bij Mattheus zo venijnig. Verder is er zinloze discussie over halfbroers en zusters van Yeshua vanwege het feit dat als zij kinderen van Maria zouden zijn het imago dat de Rkk aan haar gegeven heeft aantast.
  Belangrijkere zaken sneeuwen daardoor onder en dat is het belang van dat apart gezette volk. De kerk heeft het zo gedraaid dat zij niet meer meetellen, want zij hebben Jezus vermoord. En iedereen weet dat het niet zo is. Het waren de Romeinen. De hogepriesters Annas en Kajafas waren zij rechtmatige hogepriesters, dus Levieten uit het huis van Aaron? Of waren zij aangesteld door ‘Rome’. Was die lijn nog wel zuiver sinds de tijd van de Maccabeeën? Dit blijft onbesproken, maar is m.i belangrijker dan de geloofsstrijd hier. Johannes de doper was een volle neef van Yeshua, maar van Zijn discipelen waren er nog twee volle neven. Klein wereldje hè, maar het bepaalt het belang van de Joden. Dit leerde ik van een PKN dominee, dus niet alles is slecht aan de PKN en dus ook Rkk, die een boek over het evangelie van Johannes heeft geschreven. Bij Nader inzien is dit evangelie nog afwijkender dan het op het eerste gezicht al is. “De Uittocht” van ds. H. Poot een van de wachters voor Israël.
  Mijn mening: er is maar een geloofsrichting en dat is de oudste de Judeo van de God van Abraham, Izak en Jacob en probeer allemaal eens een tekst te lezen nl. de bron tekst. Gebruik de oude kennis die oorspronkelijk werd doorgegeven. Zelfs dan is er genoeg ruimte voor een andere mening, maar de bron is steeds dezelfde. Bij gebrek aan beter lees ik de SV leg er boeken uit de overlevering naast en “De Bijbel als Schepping” . Daarnaast volg ik op zaterdag de Bijbelstudie van een Amerikaans-Joodse gemeente waar een uitleg gegeven wordt vanuit de Bijbel aangevuld met de oorspronkelijke tekst. In Daniel wordt gesproken dat tegen het einde de kennis zal toenemen, voor mij is dit er een voorbeeld van. Eigenlijk vier ik dus de Sabbatdag een beetje mee en ik zie dat als een voorbereiding op de toekomst.
  Daar de mens niets aan de finale van de symbolische zesde dag kan veranderen moet de mens veranderen. Ik zet wel heel veel op ‘papier’, maar stuur nog zelden wat in. Maar een ver van mijn bed show kunt u mij niet verwijten. Ik heb regelmatig de link naar de watchers gegeven over ziektes hongersnood etc. naar aanleiding van Mattheus 21 als ik me niet vergis. Ik heb de ‘klimaatcrisis’ in verband gebracht met de sabbatdag voor het land. Dit laatste kan ik op papier gezet hebben maar nooit verstuurd. Dus hoezo de ver van mijn bed show. Het gaat er naar mijn mening om wat kan de mens nu nog doen en zeker als men helemaal niets weet.
  U heeft nu een antwoord over mijn mening.
  Geeft u nu inhoudelijk antwoord op mijn vraag waar iedereen die op dit forum komt wat aan heeft, want u duikt altijd weg achter uw Bijbelkennis met een vers of verzen en die heeft niet iedereen. De eeuwigheid hangt ervan af; de kerkstrijd hier is nutteloos.

 12. De plaats van de man en de plaats van een vrouw
  Waarom moet een man geen hoofdoek dragen en een vrouw wel

  1 korinthe 11
  1 Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus.
  2 En ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijner gedachtig zijt, en de inzettingen behoudt, gelijk ik die u overgegeven heb.
  3 Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is eens iegelijken mans, en de man het hoofd der vrouw, en God het Hoofd van Christus.
  4 Een iegelijk man, die bidt of profeteert, hebbende iets op het hoofd, die onteert zijn eigen hoofd;
  5 Maar een iegelijke vrouw, die bidt of profeteert met ongedekten hoofde, onteert haar eigen hoofd; want het is een en hetzelfde, alsof haar het haar afgesneden ware.
  6 Want indien een vrouw niet gedekt is, dat zij ook geschoren worde; maar indien het lelijk is voor een vrouw geschoren te zijn, of het haar afgesneden te hebben, dat zij zich dekke.
  7 Want de man moet het hoofd niet dekken, overmits hij het beeld en de heerlijkheid Gods is; maar de vrouw is de heerlijkheid des mans.
  8 Want de man is uit de vrouw niet, maar de vrouw is uit den man.
  9 Want ook is de man niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om den man.
  10 Daarom moet de vrouw een macht op het hoofd hebben, om der engelen wil.

 13. Wat zegt God over homofilie

  Romeinen 1
  26 Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijk gebruik veranderd in het gebruik tegen nature;
  27 En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijk gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkander, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die daartoe behoorde, in zichzelven ontvangende.

 14. Ook als je in de zondagskerken kijkt naar de vrouwen en je leest deze tekst weet je dat de vrouwen daar rebellie plegen tegen God.
  1 timotheus 2
  9 Desgelijks ook, dat de vrouwen, in een eerbaar gewaad, met schaamte en matigheid zichzelven versieren, niet in vlechtingen des haars, of goud, of paarlen, of kostelijke kleding;
  10 Maar (hetwelk de vrouwen betaamt, die de godvruchtigheid belijden) door goede werken.
  11 Een vrouw late zich leren in stilheid, in alle onderdanigheid.
  12 Doch ik laat de vrouw niet toe, dat zij lere, noch over den man heerse, maar wil, dat zij in stilheid zij.
  13 Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva.
  14 En Adam is niet verleid geworden; maar de vrouw, verleid zijnde, is in overtreding geweest.
  15 Doch zij zal zalig worden in kinderen te baren, zo zij blijft in het geloof, en liefde, en heiligmaking, met matigheid.

 15. @ramshoorn @wachter
  Terwijl ik deze reactie tip vanop mijn smarthphone zittend op de wc:-)
  Hebben wij een jeugd meegemaakt zonder internet of gsm, toen bestond dat niet.
  Een telefoon met een draaischijf en een grote dikke tv waarbij het toen in veel gezinnen nog zwart wit scherm was.
  Van camera’s op straat was toen geen sprake dat was er niet.
  Toen voelde ik mij veel gelukkiger..
  Ook in de zondagskerken was er toen nog iets of wat liefde.
  Ik herinner mij dat toen de vrouwen moesten zwijgen in de kerk en dat de 10 geboden de leidraad was er waren leden die tegen kerstmis streden toen dat het afgoderij is.
  Ook homofilie was toen een gruwel en grote zonde in de kerken.
  Nu ongeveer 40 jaar later word je bestraft als je homofilie zonde noemt of word je onder tucht gezet als je kerstmis niet mee wilt vieren en zegt dat het afgoderij is.
  We leven in sodom en gomora waarbij de enkeling gelovige verdrukt word door de zondagskerken.
  De leiders van de zondagskerken zijn dikwijls homofiel en gedogen pedofielen.
  Ongeveer 20 jaar geleden melde ik dat een jeugdleider in de badkamer mee jongetjes aan het wassen was en ook kreeg die een kamer alleen met jongetjes van 10 jaar.
  Ik melde dat bij de toen directeur van het EJV en die jeugdleider kreeg zelf promotie in de zondagskerken en mocht jeugdkamp blijven doen ondertussen is die directeur van toen EJV waar ik dat melde gepromoveerd tot directeur van de BEZ of vianova.
  Bij de evangelische word pedofielie in de doofpot gestoken en krijgen pedofielen daar zelf promotie.
  Dat zijn de zondagskerken vandaag een gruwel

 16. @Dewovega
  ´Ik heb uren achter mijn toetsenbord doorgebracht over een gepaste reactie op de reacties over een stukje van Angel.´
  ´Hier op het forum is men een kerkstrijd aan het voeren en het wordt steeds erger, niemand schijnt zich daaraan te storen maar valt over een woord een woord dat liefde bevat.´

  Zo is het niet gegaan betreffende de reacties aan Angel. U doet nu overkomen dat iedereen die het hier over liefde heeft standaard wordt afgebrand. Het is niet zo dat als iemand ergens het woordje liefde in zijn tekst stopt, het allemaal koek en ei is en dat we niets meer mogen zeggen. Lees mijn laatste reactie aan Angel, daar heb ik duidelijk in verwoord dat hij/zij zelf de stelling plaatst: ´alle mensen zijn kinderen van God´ en ´God is alleen maar liefde´.

  Dit zijn niet zomaar stellingen, daar mag je helemaal op een geloofsforum iets over vinden, vooral ook omdat de Bijbel dit niet ondersteunt. Ja toevallig heeft Angel het over de liefde van God, maar in combinatie met alle mensen zijn Zijn kinderen en er zijn legio Bijbelteksten te vinden die deze stelling niet ondersteunen. Een kind God wordt je enkel door Zijn Zoon en God is niet alleen liefde, God heeft ook een andere kant, juist voor diegenen die Zijn Zoon niet erkennen.

  Als iemand een stelling plaatst die onjuist of niet Bijbels is, dan wordt hier terecht op gereageerd, want we moeten bij de waarheid blijven en blijven benoemen wat de foute leer is. Dat iemand na het plaatsen van een dergelijke stelling dit zelf niet verdedigd maar juist andere forumleden en zelfs de beheerder gaat beschuldigen omdat die een afwijkende mening over de stellingen hebben, dat is wat er heeft plaatsgevonden. Er werd niet gevallen over het woord liefde. Er werd terecht gevallen over niet Bijbels onderbouwde stellingen.

 17. @Dewevoga. Niet alleen op deze site, is men een kerkstrijd aan het voeren, en u verbaast zich daarover? Waarom denkt u dat wereldwijd eens trouwe kerkgangers nu afhaken? Heeft u daar geen mening over of is dat voor u een ver van mijn bed show? Zo maar wat vragen die bij mij opkomen? Waarom schold Johannes de doper zijn tijdgenoten de huid vol? Mattheus 3. Waarom verliet ook Jeshua de Tempel? Mattheus 23!

  Maakt het u niet uit dat de PKN en Evangelischen een verbond met de Paus en Islam sloten in Genève 2018? Vindt u het niet erg dat Protestanten de Reformatie vernacheld hebben in 2017 in Wittenberg en in de Domstad Utrecht? Zo maar een paar vragen aan u die mij al jaren bezig houden.

  Zal het ooit weer goed komen? Ik weet het: Eind goed – Al goed. Openbaring 7 – 14 en 19 – 20.

 18. Ik heb uren achter mijn toetsenbord doorgebracht over een gepaste reactie op de reacties over een stukje van Angel. Die uren heb ik besteed om mijn mening te verklaren om iedereen hier op het forum maar van mijn geloof te overtuigen, maar dat hoef ik helemaal niet. Dus naar mijn mening: Niks mis mee, het gaat om het hele stukje en zelfs geliefd is niet verkeerd.
  Door mijn reactie zo te formuleren komt door een reactie van doeterniettoe op 20/06/2021 om 5:12 pm op het artikel Biotech bedrijf ontwikkelt vaccins zonder abortus cellijnen, maar Vaticaan is niet geïnteresseerd. Hoe kijkt de buitenwereld tegen de kerk, politiek en media aan? Ik had er een video over geplaatst in het praatcafe. De video eindigt met de dorst naar geld, en wie heeft er geld? Wie belegt haar geld en wel in datgene met het hoogste rendement de farmachemie incl. foetale cellen.
  Een andere video zou men met een beetje fantasie als goed rentmeesterschap van de aarde van de CU kunnen bestempelen, een maakbaar klimaat. Dan schrijft ene Marc in een reactie dat er geen ander nieuws is. Moet hij bij de CU zijn die gaat daarover onder supervisie van A. Slob. Maar ook toen heb ik de website van de Watchers weer vermeld. Een beetje volgen en men kan de hongersnoden voorspellen. Dit weekend ergens tussen neus en lippen door: China koopt wereldwijd alle tarwe op vanwege mislukte oogsten. De export van de NL landbouw met 1 procent toegenomen, waarom moet deze dan verdwijnen? Beleid dat de rentmeester CU uitvoert. Waarom haal ik deze site er bij omdat er aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, hagelstenen als golfballen en groter, overstromingen en vurige bollen (tekenen) aan de hemel gerapporteerd worden. Het is natuurlijk altijd zo geweest, maar dat de tijd voortschrijdt naar het einde van een 6000 jarige periode is duidelijk.
  Hier op het forum is men een kerkstrijd aan het voeren en het wordt steeds erger, niemand schijnt zich daaraan te storen maar valt over een woord een woord dat liefde bevat.
  Geen van de partijen droeg een oplossing aan waar iedereen wat aan heeft. Men zou het eens kunnen proberen met de vraag ‘wat is het doel van het leven’. Jaren geleden stelde mijn vierjarig zoontje de vraag waarom zijn we hier? En ondanks mijn christelijke opvoeding kon ik hem geen bevredigend antwoord toen niet geven. Naar mijn bescheiden mening zijn de orthodoxe Joden daar verder in dan de meeste christenen omdat zij de instructies (Torah) kennen. Hun voordeel is op dat gebied dat zij de taal en kennis hebben en de christenen de vertalingen en filosofie.
  Shalom
  ps vergeet niet de reactie van doeterniettoe toch op na te lezen

 19. @ Ramshoorn: 2:36 pm. Mooi van U beschreven, Ramshoorn. En ja, genade is niet, leef er maar op los, neen, dat betekent NIET willen zondigen. En dat wat de HERE Jezus voor ons gedaan heeft, niet teniet doen, door een onwaardig gedrag. En, ook ik weet, dat dat veel moeite kost, ervaar dat aan den lijve. Opboksen tegen allerlei verleidingen, dan begrijp ik steeds beter wat Paulus bedoelt, met zijn ellendige miserabele lichaam, waar hij van verlost wenste te worden. Ik mag niet liegen, maar beseffen dat ik een armzalig zondaar ben, die de verlossing van de Here Jezus hard nodig heeft.

 20. Over wet en genade, zomaar wat gedachten. Als je iemand liefhebt, wil je die niet teleurstellen of ergeren.
  Als we leren Christus lief te hebben, omdat Hij de wet voor ons heeft vervuld zodat we met lege handen erfgenaam mogen zijn, dat we dan beseffen we hoe vuil ons eigenlijk kleed is?
  Dat we een afkeer van de zonde ontwikkelen? Dat God voorts zowel het willen als het werken bewerkt?
  Komen we dan toch terecht bij de trits: Ellende (bewust van zonde). Verlossing (vanuit hemels perspectief). Dankbaarheid voor het volbrachte werk van Christus.
  Maar ik deel slechts enige overwegingen. Sta hier niet op een kansel. In het besef dat woorden gemakkelijk kunnen zijn.

 21. @willy. Een interessante insteek in de discussie als u schrijft…Paulus schreef aan de kerk van Korinthe dat ook al was m’n gelovig, ook al had m’n genade gekregen van de Heer, dat wie in zonde blijf leven niet gered was.”

  Ja, de Leer van Zonde en Genade is iets waar gelovigen hun hele leven mee worstelen.
  Paulus weet er alles van en riep in wanhoop uit: Wie zal mij verlossen uit dit lichaam des doods? Hij gaf ook een duidelijk antwoord: Goddank door Jeshua onze Heer. Romeinen 7 en 8.

  PAULUS in Hebreeën 12:4…Gij hebt nog niet ten bloede toe Weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde, 5en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot zonen spreekt:
  Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt, 6 want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt.
  7Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt? 8 Blijft gij echter vrij van de tuchtiging, welke allen ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards, en geen zonen.” Lees zelf maar verder.

  Efeziërs 2:8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat
  niet uit uzelf: het is een gave van God; 9 niet uit werken, opdat niemand roeme.
  10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

  U schreef: En sommige steken wat ze van de Heer hebben verkregen gewoon in de grond.
  Alles is zeker genade, het is niet onze verdienste maar genade kent zijn limieten. “”

  Ja, ook dat is duidelijk in Lucas 17:1 Jeshua zeide tot zijn discipelen: Het is onmogelijk, dat er geen Verleidingen komen, maar Wee hem, door wie zij komen! 2 Het zou Beter voor hem zijn, als een molensteen om zijn hals gedaan was en hij in de zee was geworpen, dan dat hij één van
  deze kleinen tot zonde verleidde. [Dus hier geen Genade meer]

  Er zijn heden ten dag vele Alverzoeners die geloven dat Gods Genade oneindig is, en de HEL leeg. Jeshua antwoord hen met het Oordeel over satan en zijn demonen en alle goddeloze onbekeerlijke mensen die de Genade van God verspeeld/veracht hebben.
  Details Openbaring 16 en 20.

  Jeshua de Zoon van God, de Leeuw uit de Stam van Judah [Openbaring 5:5] komt straks terug in Jeruzalem [Openbaring 14 en 19] om te OORDELEN de Levenden en de Doden

  Veel Predikanten staan er straks bij en kijken er naar, zij verzuimden hun gemeenteleden te waarschuwen met de Woorden van Jeshua in Mattheus 13. Wie niet in Gods Boek is geschreven? Zie…. Maleachi 3:16-18 en Openbaring 20.

  @Ludwig. Mee eens en goed geschreven.

 22. @Ramshoorn: Je schreef, alleen genade, alleen de schriften, alleen geloof. Ik wil daar graag even op reageren. Ten eerste genade is niet apodictisch daar bedoel ik mee, genade heeft geen eeuwig geduld. Paulus schreef aan de kerk van Korinthe dat ook al was m’n gelovig, ook al had m’n genade gekregen van de Heer, dat wie in zonde blijf leven niet gered was. Hetzelfde schreef hij aan de Romeinen, hij schreef naar gelovige mensen en als ze naar het vlees bleven leven ze niet gered waren ondanks hun geloof. Alleen door de schriften leert m’n Jezus kennen en zijn blijde boodschap. Geloof op zichzelf gericht is ook niet heil makend. Omdat geloof altijd gebonden is aan een persoon, en het ten dienste stellen van je medemens, je kan ook een dood geloof hebben, ik wil daar mee zeggen een geloof als solist gewoon op je zelf gericht. Mensen die alleen voor zichzelf leven ook al zijn ze gelovig. Paulus schreef, iedereen bouwt op zijn verkregen geloof, de ene met stro, de andere met hout, maar andere met iets heel kostbaars. Het vrucht dragen de ene viervoudig, en de ene meer. En sommige steken wat ze van de Heer hebben verkregen gewoon in de grond. Alles is zeker genade, het is niet onze verdienste maar genade kent zijn limieten. shalom

 23. We lezen dat wijn symbool staat voor bloed in de bijbel zie laatste avondmaal
  Als we het woordje wijn in Openbaring 17 veranderen in het woordje bloed dan lezen we en verstaan we dat de valse kerk dronken word van het bloed van de gelovigen die in het Boek Des Levens staan die zei in het geheim met strikken hebben gedood.
  Wie is de valse kerk? De katholieke kerk en alle subkerken zoals protestantse evangelische pinksterkerken allen die de heidense feesten met de katholieken meevieren zoals de zondag het paashaas feest het pinksterfeest kerstmis de adventen sinterklaas .
  Ga maar eens naar een katholieke kathedraal en kijk naar hun misviering en neem daarbij Openbaring 17 en de kleuren paars en rood en hun gouden beker dat zij opheffen bij hun avondmaal en kijk hoe al die afgodsbeelden versiert zijn met edelstenen en hoe hun handen versierd zijn met ringen en edelstenen in.
  De valse kerk zit dus bijbels gezien vol met moordenaars die dronken worden van vermoord bloed

  Openbaring 17
  En een uit de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, kwam en sprak met mij, en zeide tot mij: Kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel der grote hoer, die daar zit op vele wateren;
  2 Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij.

 24. Aan @: Nieuw Begin: nav. (21/06/2021 om 6:56 pm),

  Ds. Leenhouts is mij bekend, ik heb een aantal van zijn boeken.. trouwens ook van andere bekende personen .. ik ben niet bang om mij op de hoogte te stellen van wat er gaande is bij de “buren” ..maar wel zeer bewust van het depositum fidei (geloofsschat of geloofsgoed) van de Rkk.

  Het verstaan van Maleachi 4:1-6 en de verwijzing naar Elia is tweeduidig.
  Maleachi 4:1 impliceert Mal.3:2.. en = de geduchte Dag des Heren in 4:5…en in 2Thess.2:2 en waarvan ik eerder betoogde dat de Dag des Heren het 6e zegel betreft en hetgeen een reinigingsoordeel en wraakgericht betreft, ook Jesaja 66:[14]-17 maakt dat duidelijk.

  De Elia die gezonden wordt in Mal.4:5 komt dus vóór het 6e zegel reinigingsoordeel in Mal.3:2 en dat is de bode in Maleachi 3:1 en dat is dus [niet] Elia zelf want Elia komt ten tijde van de antichrist vóór het laatste oordeel, de Jongste Dag.. en dan komt hij tezamen met Henoch die ook nog niet gestorven is en die nu nog vertoeven in het aardsparadijs buiten de aarde in het hoge Noorden, Psalm 48:3 en o.a. Hebreeën 12:22.. zij zijn dus [niet] in de hemel…uiteindelijk zal de antichrist deze twee getuigen doden en na 3 dagen zullen ze dan opgenomen worden..

  Ds. Leenhouts heeft ook gesproken in de geest van Elia maar hij is dus niet de “Elia” in Mal.4:5.
  De profetie van Ds.Leenhouts dat Elia alles zal herstellen betreft dus de Maleachi 3:1 bode..die dus [niet] Elia zelf is.. en daarom impliceert Mal.4:5 een tweeledige duiding.

  Ds.Leenhouts koppelt de laatste tekst van Maleachi 4:6 aan Openb.10 .. en dat is in de katholieke profetieën de Maleachi bode..de engel des Vredes, de Vreugdebode in Jes.52:7–>12.. de ware eindtijd Cyrus ..beoordeel nu zelf of de persoon in de volgende link de Maleachi 3:1 bode is: https://youtu.be/V9vb_SUunZ8 ..uit de stam Zebulon, Jesaja 9:5.. Jeremia 23:5-6 en 33:15-16.

 25. In mijn bijdrage van Nieuw Begin 21/06/2021 om 6:56 pm bedoel ik te reageren op Jo die @ wachter schreef:

  Jo schreef: 21/06/2021 om 5:49 pm
  @: wachter,
  Als de Maleachi 3:1 bode (= Jesaja 52:7–>12) een katholiek is maakt de waarheid dan ook vrij ?!

  Het is dus niet zo dat Jo de bijdrage van Nieuw Begin 21/06/2021 om 6:56 pm heeft geschreven.

  Mijn excuses voor een mogelijk misverstand!

 26. @Jo schreef: 21/06/2021 om 5:49 pm

  Voorzeker de ˜Here Here doet geen ding of Hij openbaart het Zijn knechten de profeten
  In 1948 keer de het Joodse volk onbekeerd terug naar het het land der aartsvaderen.

  Bij de Hemelvaart van Elia viel zijn mantel terug, symbool van zijn profetisch ambt. Het ambt van Elia komt in verschillende tijden naar het woord van Jezus over Johannes terug , zo ook in 1948 toen de Heer in storm en vuur sprak tegen een mens van gelijke beweging als wij:

  ‘ Ik zal de roep van degenen, die Mij hoonden toen Ik hing in de diepten der hel overnemen in wrake en Elia roepen en Mijn wraak is barmhartig. Mijn Geest brult om Elia. ‘

  Deze woorden zijn specifiek voor het onbekeerde Joodse volk bedoeld en zijn onderdeel van een spreken des Here in 1948 voor Israel en Gereformeerde Kerken, Boodschap voor het wereld Baptisme , boodschap voor het wereld Barthianismeen een Boodschap voor de Hervormde Kerk.

  (In de profetie is sprake van ‘Elia “maar daarmee is beslist niet de historische opgenomen Elia bedoeld! Maar een persoon in een andere tijd met de bediening van Elia. Ook Jezus Zelf heeft gezegd: Elia zal wel komen en alles herstellen. )

  Info:
  http://www.getuigeniseneenheid.nl

 27. Want ik ( Paulus) getuig van hen dat zij ( de zo getalenteerde intelligente Joden) ijver voor God bezitten maar zonder verstand…

  oh God breng Uw volk werkelijk Thuis bij het Hart van Uw HaMasjiach om de volkeren de Hemelse Shalom te verkondigen in Yeshua HaMasjiach en dat komt!

  Loofhuttenfeest is betaald door de Zoon van God met het kostbare Bloed van het Lam God’s:

  Shema Israel:

  https://www.youtube.com/watch?v=6_TBMtzeK08

  Met ondertiteling:
  https://www.youtube.com/watch?v=lqWrwie1lCg

  Zo ontroerend!
  oh God van Israel red Uw volk van de waanzin die alle volkeren heeft bevangen en maak ze opnieuw kop in plaats van staart , Here Jezus het is de derde dag en er hangt reeds een doodslucht over de ganse planeet…grijp in oh God. Amen

 28. @: wachter,

  Als de Maleachi 3:1 bode (= Jesaja 52:7–>12) een katholiek is maakt de waarheid dan ook vrij ?!

 29. @Wachter. Heel blij met uw reactie…Alleen Genade, alleen de Schriften,alleen Geloof.”” Amen!!!

  Jeshua en de Apostelen verkondigden altijd de Schriften. Wie daaraan vasthoud heeft een rustig en blij gemoed. Straks wordt geloven AANSCHOUWEN. Openbaring 19-22. Shalom. Ramshoorn.

 30. @ Ramshoorn: 6:58 am. Zie ik ook zo. En dan begrijp ik de 3 stellingen van Luther ook beter:
  Alleen Genade, alleen de Schriften,alleen Geloof. En dan vind ik troost in de Romeinenbrief van de Apostel Paulus: Romeinen 5:1, waar hij zegt: “Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God, door onze Here Jezus Christus, door wie wij ook de toegang hebben verkregen tot deze genade”. Jammer dat Luther aan het einde van zijn leven, zo anti Joods was geworden.

 31. Hoi Esther,
  Jazeker! Opmerkzaam van je
  Je schrijft nog steeds mooie dingen, fijn om te lezen
  Alles goed?
  Groetjes

 32. @Jo. De Waarheid die maakt vrij – Alleen Gods Woord uit een betrouwbare vertaling gelezen kan Gelovigen op het goede spoor houden. Alle valse kerken hebben water bij de wijn gedaan, zijn Wereldgelijkvormig geworden [Openbaring 2 en 3] vandaar dat BijbelGetrouwe gelovigen massaal daaruit vertrokken zijn naar het Gebod van Jeshua…

  Openbaring 18:1 Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de hemel, en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht.

  2 En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon
  [Rome, Mekka, Genève] zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte,

  3 omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid.

  4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat Uit Van Haar, ***Mijn Volk,*** opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. 5 Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht.

  ***Mijn Volk*** is de ware Gemeente van Jeshua. Mattheus 7 en 13. Wie zijn daar vergaderd?

  Matteüs 18:20 (NBG51) Want waar Twee of Drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben IK in hun midden.

 33. @: Ramshoorn..

  Op de vorige pagina staat een reactie van mij ..{{Jo schreef: 01/06/2021 om 1:15 pm}}..met informatie vanaf het begin van de jaartelling..de bisschoppen waren priesters ..de reformatie heeft dat omgekeerd, het archief in het vaticaan heeft genoeg informatie wat betreft de instelling van de Rkk…trouwens ook in bisdommen en parochies in West Europa.. en daarbij de bevestiging van begenadigde personen doorheen de eeuwen die, zoals dat gezegd wordt, een intensieve persoonlijke relatie met Jezus Christus hadden en hebben.

  Het is dan ook begrijpelijk dat je niets wilt weten van de huidige Rkk personen die Jezus Christus kennen want die zeggen op bepaalde punten inderdaad iets geheel anders dan wat de reformatie aanneemt inzake bepaalde bijbelse aangelegenheden.

  Ongeveer een maand geleden was ik bij Albert Heijn en aan de kassa begon zo’n kassière te jammeren dat ik geen slavenmasker.. {{die wet van de mondkapjes plicht is namelijk niet ondertekend waardoor de politie daardoor ook niet kunnen verbaliseren}} ..droeg, toen ik wat wilde zeggen begon ze met haar armen te slaan ..de bekende X slag ..dat ze mijn toelichting niet wilde weten ..en zo zijn er meer van zo’n mensen..ook dus in jouw geval.. je sluit je eigenlijk gewoon af in je [eigen] bijbels gelijk..dat is aan jezelf, dat moet je natuurlijk zelf weten.. ik heb genoeg verwezen naar bijbelse passages waar je boe noch bah op zegde.. misschien wel uit “bijbelse” zelfgenoegzaamheid..helaas.

  Je schreef ook nog: “Uw fabel over de komst van een Marytrea lees ik nergens in het boek van Jeshua.” ..en dat terwijl ik uitlegde en de nodige linken gaf dat hij, maitreya, de valse profeet is in o.a. 2Thess.2:3-4, de zoon des verderfs.

  Man.. man..man toch, wat is het volgende toch voor een antwoord, c.q. weerwoord: “lees ik nergens in het boek van Jeshua”.. en zo heb je zelfs talrijke meer van zo’n soort antwoorden..en zeg ik op mijn beurt: moest God in de h.Schrift dan opgeven waar de valse profeet maitreya geboren was en wanneer..en dergelijke?! . ..en daarom verwijs ik maar weer naar Jesaja 49:4- en vers 8.. de ware eindtijd Cyrus en Maleachi 3:1 bode.. en niet de door de evangelicalen gepromote Trump.. die, om de geesten te bewerken en te misleiden, alvast trump voorstelde tezamen met koning Cyrus op die betreffende munt.
  Op die en zo’n een weg werkt God niet.. maar God verheft de niet-ige.

 34. @Jo. Ik heb nog nooit op RK-Links geklikt. Dus bespaar u de moeite. Een discussie is voor mij interessant wanneer u voorbeelden/bewijsteksten laat zien uit de Heilige Schrift en de Kerkgeschiedenis.

  U fabel over de komst van een Marytrea lees ik nergens in het boek van Jeshua.

  Dan uw andere fabel: Het celibaat. U schrijft…Er is onderscheid tussen priester in de Rkk en de dominee..””

  Paulus maakt enkel onderscheid over de ambten in de Gemeente van Jeshua.: Alleen mannen mogen dienstdoen als Oudste of Diaken. Zie 1 Timotheus 3 en Brief aan Titus.

  Het huwelijk is een sacrament, althans alleen in de Rkk … Inderdaad alleen in de Rkk.
  Het huwelijk tussen een man en zijn vrouw is door JHWH ingesteld toen Hij Eva formeerde uit de Rib van Adam in het Paradijs. Genesis 2 en 3. Jeshua, Gods Zoon bevestigd dit in Mattheus 19.

  de Rkk erkent bij de andere christenen alleen het doopsel.”” Het doopsel van kinderen en volwassenen in de RKK is on-Bijbels. Kinderdoop is onbekend in het Nw. Testament. Jeshua zegent de kinderen…

  Marcus 10:13 En zij brachten de kinderen tot Jeshua, opdat Hij ze zou aanraken; doch de discipelen bestraften hen. 14 Toen Jeshua dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen:
  Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. 15 Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker Niet binnengaan. 16 En Hij Omarmde ze en hun de handen opleggende, Zegende Hij ze.

  Volwassenen dopen in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest is een vervalste RK tekst in Mattheus 28 die zelfs door de Reformatie is overgenomen. Dit is gemakkelijk te bewijzen daar we in het Boek Handelingen de Apostelen uitsluitend gelovigen zien dopen In de Naam van Jeshua. Zie maar…Handelingen 2:38 – 8:16 – 10:47-48 – 19:5-6 – 22:16 en Romeinen 6:3.

  U schreef: Dus ook het huwelijk in de Rkk is door de sacramentele instelling van een hogere orde dan bij de andere christenen..ook het celibaat heeft daarmee te maken…””

  Celibaat in het huwelijk? Ik dacht het niet. Lees Spreuken 5:15-33 – Lees het boek Hooglied.

  Hooglied 8:6 – Leg mij als een zegel aan uw hart als een zegel aan uw arm.
  Want sterk als de dood is de liefde onverbiddelijk als het rijk van de doden de Hartstocht,
  haar vlammen zijn Vuurvlammen, een vuurgloed des HEREN. [Dus niet van de duivel]

  7 Vele wateren kunnen de Liefde niet blussen en rivieren spoelen haar Niet weg.
  Al bood iemand alles wat hij bezit voor de Liefde, smadelijk zou men hem afwijzen.

  Zie hoe Paulus spreekt over de Liefde en het Huwelijk in 1 Corinthe 7 en 13.

  Vrijwillig Celibaat is niets mis mee, Maar het Roomse afgedwongen Celibaat is uit de duivel schreef ik al eerder. PAULUS zou vandaag nog Paus Bergoglio uit zijn roomse ambt verwijderen, hij waarschuwde zijn medewerker Timotheus al voor dit soort misleiders die het huwelijk verbieden met de woorden…

  1 Timoteüs 4:3 (NBG51) Die het Huwelijk Verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn.””

  Terug naar de Bijbel Jo, is de boodschap van Jeshua aan ons allen. Johannes 14. Shalom.

 35. Elise
  Altijd als mensen die uitspraken doen (zoals corona was gepland) wil ik graag meer weten, bronnen en dergelijke.
  Want het is zo makkelijk om iets (na) te roepen.
  Kunt u hier iets meer over vertellen?
  Vast bedankt

  Andar er zijn vele artikelen die hierover gaan, begin eerst met zelf te lezen. Mod.

 36. @: Ramshoorn: nav. (20/06/2021 om 7:05 am),

  Citaat–
  Straks…Op de nieuwe hemel en aarde [wordt er -niet- meer gehuwd] volgens Jeshua.

  Dus @:Ramshoorn Je geeft het zelf al aan ..de Nw. Hemel en Nw Aarde waar niet niet meer gehuwd wordt betreft dus Openb.21:4 waar de dood niet meer bestaat.
  En wat deed ik eerder.. ik maakte onderscheid ten opzichte van de Nw. Hemel en Nw Aarde in Jesaja 65:20-23 ((middels het 6e zegel reinigings-oordeel))..waar de dood nog aanwezig is & het huwelijk.. ik verklaarde die tot grondlegging voor de Nw. hemel en Nw. Aarde in Openb.21:1.

  Nu wil ik je nog meer “mijn” scherpzinnigheid over de eindtijd tonen in het overeenkomstige in Jesaja 24 ..hetgeen ook het 6e zegeloordeel betreft, zoals jezelf kunt weten of zelf al geconstateerd hebt..en waar je in de verzen 21-23 een verwijzing ziet naar het opsluiten van satan in Openb.20..en zodat je ook in de natuurlijke context kunt weten dat het oordeel in vers 4 het 6e zegel oordeel betreft…

  …en dan wil ik je daaropvolgend wijzen op Jesaja 25:7-8.. men zou kunnen denken dat door het 6e zegeloordeel (Jes.24) de dood uitgewist wordt..maar neen, daar wordt ons de samenhang geleerd van het laatste oordeel met het oordeel in het 6e zegel met daarin de komst van de Drie-Ene God… zoals ook in Maleachi 3:1-5.. en wil ik nog niet eens verwijzen naar die andere profeten en hun eindtijd profetieën.

  Daarom wordt ook in Openb.19:20 ((ook 6e zegeloordeel))..de dood aangekondigd van de antichrist en de valse profeet tegelijkertijd ..terwijl in Daniël 7:11 er van een de dood aangekondigd is ..namelijk de valse profeet maitreya die dus vóór het 6e zegeloordeel zal optreden, want in vers 9-10 zie je ook weer het 6e zegeloordeel.
  Dus ook al gaat het “1000”jarig rijk, het koninkrijk in het onze Vader en de komst van de antichrist vooraf aan het laatste oordeel, betreft het 6e zegel en het laatste oordeel een éénheid..in zijn samenhang.

  In de volgende videolink, een profetie over de opstanding:: https://youtu.be/eMfFGa523Xk ..en zie je weer hetzelfde..als een “verwarring” worden bepaalde en betreffende feiten niet in de juiste volgorde gepresenteerd..alsof Jezus Christus zich vergist..en alsof men in het Duizendjarig Rijk al het opstandingslichaam in zijn heerlijkheid zou ontvangen..wat dus [niet] zo zal zijn..”helaas”.
  Tot scherp-zin-nigheid roept Jezus Christus ons feitelijk in die profetieën op om de samenhang te doorzien…ook mij verwarde het even en heb daarop enkele malen naar de video geluisterd om het tot mij te laten doordringen wat daar allemaal beweerd werd.

  En dan het celibaat::
  Er is onderscheid tussen priester in de Rkk en de dominee.. het priesterschap is een sacrament ..ook het huwelijk althans alleen in de Rkk ..de Rkk erkent bij de andere christenen alleen het doopsel.
  Dus ook het huwelijk in de Rkk is door de sacramentele instelling van een hogere orde dan bij de andere christenen..ook het celibaat heeft daarmee te maken.. omdat jullie het sacrament niet erkennen of anders opvatten..krijg je dan ook vanzelf een ander uitgangspunt.

  En dan Bergoglio de geïnfiltreerde Illuminati-vrijmetselaar usurpator antipaus …
  Hij behoorde tot de groep van Kardinaal Danneels uit België die samenspanden tegen de de Duitse Paus Ratzinger.. https://www.google.com/search?client=ms-android-samsung-ga-rev1&q=Danneels+en+de+club+van+sankt+gallen&sa=X&ved=2ahUKEwjIu4Ttp6bxAhUE_BQKHT53CxQQ7xYoAHoECAEQAg&biw=727&bih=232&dpr=3

  https://youtu.be/4uv7Xh0upPg in deze video zegt Danneels zelf tot welke verradersgroep hij behoorde.
  Maar let op na de huidige verrader usurpator antipaus komt nog een veel ergere.

 37. Psalm 127:1
  Een pelgrimslied, van Salomo. Als de HEERE het huis niet bouwt,
  tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan; als de HEERE de stad niet bewaart,

  tevergeefs waakt de wachter’ vs. 1.

  Realiseert u zich na het lezen van deze Psalm hoe u de afgelopen week bezig bent geweest? Bouwen en bewaren is het onderwerp van Ps. 127 en dat beheerst ook ons leven. Jonge mensen bouwen aan hun carrière, hun eigen huis, hun gezin. Oudere mensen proberen alles wat ze vroeger hebben opgebouwd veilig te stellen, te bewaren. Denk allereerst aan de materiële zaken. Met hoeveel enthousiasme starten we onze opleiding, met het doel om een prima maatschappelijke positie te verwerven. We zetten ons in voor een goed huwelijk en voor een fijn gezin, en willen, als het er in zit, natuurlijk ook een eigen huis. Al onze inspanningen zijn evenwel tevergeefs als de Heere niet zegent. We zijn helemaal van Hem afhankelijk, en al ons zwoegen en ploeteren leidt tot niets als Hij het niet zegent. Dat moet ons klein en nederig maken en ons leren bidden en wachten op Hem. De materiële zaken zijn echter niet de belangrijkste. Ook in geestelijke zin wordt er gebouwd. God is de grote Bouwmeester van alles. De Heere Jezus heeft gezegd: Ik zal Mijn Gemeente bouwen. En de gelovigen bouwen ieder op hun manier mee aan dat huis. Paulus deed het als een wijs bouwmeester. En voor iedere gelovige geldt: Zie toe hoe u bouwt! Soms menen we in eigen kracht te kunnen werken, maar heel vaak breekt ons dan alles bij de handen af. Overweeg voor de Heere of u op de goede manier bezig bent, en zo niet, maak dan een nieuwe start met Hem. Vergeet nooit dat Hij het Zijn beminden in de slaap geeft: Zijn zegen verdrijft zorg en onrust en brengt rust en vrede in uw leven.

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 38. @Angel. Het is mij nog steeds niet duidelijk welke God u dient? Er is toch maar één God volgens Mozes in Deuteronomium 6:4 en volgens Jeshua in Marcus 12:28-40.

  Uw schrijven wekt verwarring en u beschuldigt de moderator en gelovige respondenten hier op dit Geloofsforum met uw woorden…

  Angel schreef: 18/06/2021 om 12:36 pm…Ik heb het vermoeden dat ik niet op mijn plaats ben op dit forum…Gezien ik in een aantal reacties, over een schijnbaar andere God lees, dan de God van mij…Mijn God is een God van Liefde.””

  Nogmaals…welke God dient u…of over welk Kerkgenootschap spreekt u?
  Schep duidelijkheid AUB. Shalom. Ramshoorn.

 39. @Jo. En weer beweert u zonder een Bijbels voorbeeld een Roomse Fabel:
  Het celibaat behoort bij het priesterschap ook Petrus leefde naderhand celibatair…

  Dat iemand vrijwillig celibatair leeft heb ik geen enkel probleem mee.

  PAULUS zou vandaag nog de Paus Bergoglio uit zijn roomse ambt verwijderen, hij waarschuwde zijn medewerker Timotheus al voor deze misleiders die het huwelijk verbieden met de woorden…

  1 Timoteüs 4:3 (NBG51) Die het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn.””

  Verbaast u zich niet dat de Paus jonge mensen nooit waarschuwt voor het Onbijbelse Hokken/Samenwonen? Paulus doet het wel in 1 Corinthe 6 en 7 en …

  Hebreeën 13:4 (NBG51) Het huwelijk zij in ere bij Allen [Dus ook in Rome/Vaticaan] en het bed onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God Oordelen. Openbaring 21 en 22.

  De al 17 eeuwen valse en verdorven RKK EIST van haar onderdanen van pater tot paus het celibaat en dat is duivels en on-Bijbels. Dat blijkt ook wel, er zijn bibliotheken vol geschreven over het seksleven van pausen, kardinalen, bisschoppen, priesters, paters, nonnen.
  Lees Sodoma van Frederic Martel en huiver. Lees onder de Rokken van het Vaticaan. Cees Zoon

  Mozes en Aaron en alle Priesters en Levieten waren gehuwd, en zoals Paulus ook al scheef, al de Apostelen waren gehuwd. Ook al de Koningen van Israel.

  1 Korinthe 9:5…Hebben wij geen bevoegdheid om een zuster als VROUW mede te
  nemen gelijk ook de Andere Apostelen & Broeders des Heren en Kefas?

  Straks…Op de nieuwe hemel en aarde wordt er niet meer gehuwd volgens Jeshua.
  Matteüs 22:30 (NBG51)Immers, in de opstanding huwen zij niet en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar zij zijn als engelen in de hemel.

  Heel Gods Woord de Bijbel is de Waarheid. Alle Fabels en Leerstellingen van Pausen en zijn RKK zijn al door de Reformatoren Wycliff, Johannes Hus, Maarten Luther, Johannes Calvijn, John Knox en Charles Haddon Spurgeon Ontmaskerd…… en nu dus Vandaag weer door Ramshoorn.

 40. @:Ramshoorn …nav. (18/06/2021 om 10:02 pm)..

  Het celibaat behoort bij het priesterschap ook Petrus leefde naderhand celibatair.. dat beweerde iemand en of dat een overlevering was van het begin weet ik niet, maar hoogstwaarschijnlijk is van van Anna Katharina Emmerick een van de grootste begenadigde in de Rkk.

  Mattheüs 19:12 …1 Korinthiërs 7:37, 38; 9:23.

  Voor het priesterschap moet men zeer zeer streng selecteren..en dat heeft men nagelaten.
  Zo zou bisschop Gijsen van Roermond hebben geweten dat in zijn opleiding in Rolduc homofielen infiltreerden ..dus dan had hij ze moeten wegjagen.. dit heb ik ook maar gelezen van een leek die voor zijn werkprojecten met de Bisschop in contact stond ..dus het fijne weet ik er ook niet van.

  Het celibaat zou geen probleem moeten zijn ..men moet in alle ernst weten waar men aan begint..je ziel moet beseffen dat Jezus Christus dan de bruidegom wordt.. je mag in principe een vrouw hebben maar dan moet je net als Petrus in totale onthouding leven.. beiden dus.. en als je dat niet kunt moet je geen priester willen zijn.. teveel halfslachtigen zijn priesters geworden ..waarvan er velen in de hel zijn..zo streng is het.. ze hebben lichtzinnig beloftes aan God gebroken, en God laat niet met Zich spotten.. schreef je dat niet zelf ..of woorden in die strekking?!
  ••••••

 41. Uit de Nieuwsbrief Nr 24 ‘Dirks Visie’ van Dirk van Genderen voormalig CEO van de EO

  Goed Nieuws, ter bemoediging

  ‘De Bijbel kwam voor mij tot leven, zoals de Koran dat nooit kon doen’
  Hedieh Mirahmadi wil anderen bemoedigen met haar getuigenis.

  Voor eeuwig zou Hedieh Mirahmadi branden in het hellevuur, omdat ze het had aangedurfd haar hoofdbedekking te verwijderen. Maar nu, na 22 jaar in de islam, is ze haar angst voor de hel kwijt, omdat ze de liefdevolle stem van de Heere Jezus hoorde.

  ‘In de islam is Allah geen vader. Hij is de ultieme rechter. Hij zit apart van ons en beoordeelt alles wat we doen,’ legt ze uit.
  Hedieh’s ouders emigreerden vanuit Iran naar Amerika, op zoek naar de Amerikaanse droom. Hedieh groeide op in rijkdom en weelde, in Beverly Hills.

  ‘Ik voelde me zo leeg’
  ‘Het was nooit genoeg,’ geeft ze aan. ‘De rijkdom bevredigde me niet. Ik voelde me er eigenlijk schuldig over, zo leeg.’ Tijdens haar rechtenstudie hoopte ze dat religie die leegte zou vullen. Haar vader stimuleerde haar om volledig voor de islam te kiezen en haar vriend nam haar mee naar een plaatselijke moskee.

  ‘Het was een beetje een extreme moskee,’ vertelt ze. ‘Ze hadden het erover om van Amerika een moslimstaat te maken en ze waren heel erg antisemitisch. Ik dacht bij mezelf: “Dit is verschrikkelijk, als dit religie is, wil ik hier niets mee te maken hebben”.’
  Maar ze bleef wel op zoek naar God en sloot zich aan bij een andere tak van de islam, het soefisme. ‘Dat is meer een mystieke vorm van de islam, waarin het draait om liefde, harmonie en het vinden van een persoonlijke relatie met god. Ik dacht: “Dit is oké, hier kan ik vrede vinden en een relatie met god ontwikkelen”.’

  Na haar rechtenstudie begon ze met het schrijven van rapporten over moslimextremisme. Haar werk leidde haar naar de FBI, en een carrière bij een overheidsinstantie die terrorisme bestreed. ‘Ik had echt het gevoel dat ik bijdroeg aan mijn land en aan mijn moslimgeloof.’

  ‘Ik was altijd bang’
  Hedieh trouwde en kreeg een dochter. Jarenlang hield ze zich strikt aan alle islamitische wetten. ‘Het was deze nooit eindigende poging om je vleselijke verlangens en je gedrag te beheersen, in een poging dichter bij God te komen. ‘Altijd was ik bang voor zijn oordeel. Van liefde van God was al helemaal geen sprake. Constant bad ik tot een god die nooit antwoord gaf.’

  Ze raakte gefrustreerd in de islam, omdat ze, ondanks al haar inspanningen, geen antwoorden kreeg op haar vragen. Ze had geen enkele garantie dat ze gered zou worden.
  Op de dag af 22 jaar nadat ze voor de islam had gekozen, gooide ze haar hoofddoek af. ‘De imams vertelden me toen dat ik in de eeuwigheid aan mijn haar zou hangen in het hellevuur, omdat ik mijn hoofdbedekking had afgedaan.’

  Een preek op internet
  Hedieh besloot de islam te verlaten. ‘Ik voelde me echt verloren, maar ik bleef naar God verlangen. Op een dag bekeek ik op internet een preek van een christelijke dominee die sprak over het hebben van een relatie met God door Jezus. Dat raakte me zo dat ik een wanhopig gebed uitsprak.
  Ik zat op mijn knieën in mijn slaapkamer, huilde en zei: “Kunt U Uzelf alstUblieft aan mij openbaren, omdat ik zo volkomen in de war ben over wie U bent”.
  Terwijl ik in gebed was, hoorde ik de stem van Christus: “Hedieh, Ik ben het”. Ik wist direct dat ik nooit meer dezelfde zou zijn.’

  Ze bleef deze predikant van wie ze die eerste preek had gezien die haar had geraakt online volgen en begon ook in de Bijbel te lezen. Hedieh: ‘De Bijbel kwam tot leven, zoals de Koran nooit had gedaan. Ik kon God tot mij horen spreken en ik wist dat Hij rechtstreeks tot mij sprak. Hij maakte mij duidelijk dat de Koran niet waar kon zijn, maar de Bijbel wel.
  Ik kwam op een punt waarop ik ervan overtuigd raakte dat ik mocht aanvaarden, geloven dat Jezus Heere is en dat Hij ook mij gered heeft.
  Op een dag was ik aan het bidden en de Heere zei tegen mij: “Dochter, je hoeft niet bang meer te zijn”.’

  Gedoopt
  Korte tijd later werd Hedieh gedoopt in dezelfde kerk waarvan ze de preken online had beluisterd. Ze getuigt dat ze nu een relatie met God heeft die ze nooit voor mogelijk had gehouden. Ze is niet bang meer voor de hel, zoals vroeger in de islam. Ze is ervan verzekerd: ‘De Heere gaat met mij mee en Hij zal voor mij zorgen.’
  Ze wil anderen bemoedigen met haar getuigenis. ‘Toen ik nog in de islam zat, was Zijn oog al op mij om mij te redden.’
  En waarom dat niet eerder gebeurd is? ‘Hij heeft mijn verleden gebruikt om mij bij Hem te brengen. Dat was 25 jaar geleden nog niet mogelijk. Het zou met dat meisje in Beverly Hills niet mogelijk geweest zijn om te doen waartoe Hij mij nu roept. Daarom ben ik nu voor altijd aan Zijn voeten.’ (Bron: Faithwire)

  (Na meer dan twintig jaar als deskundige in terrorismepreventieprogramma’s, richtte Hedieh, nadat ze tot geloof was gekomen, Resurrect Ministry op. Dit is een christelijke organisatie, die iedereen aanmoedigt om een persoonlijke relatie met Jezus Christus te hebben.)

 42. Mini Bijbelstudie Gen 9:13 door Dr. Ashley E. Lyon van Israel Bible Centre

  (google vertaling)
  Regenboog of boogschutter?
  Heeft God Noach een regenboog laten zien?

  Er wordt algemeen aangenomen dat God Noach na de zondvloed het teken van een regenboog aan de lucht geeft. Het Hebreeuwse woord voor „boog” kan echter zowel een regenboog als een jachtboog betekenen.

  In Genesis 9:13 zegt God tegen Noach: “Ik zet mijn boog (קשׁתי; qashti) in de wolk, en het zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en tussen de aarde.” De Hebreeuwse term voor “boog” (קשת; qeshet) kan verwijzen naar een regenboog of een boogschutter die wordt gebruikt bij de jacht of oorlogvoering. We leren vaak als kinderen dat God Zijn boog in de lucht plaatste of ophing als een teken dat Hij de aarde nooit meer met een vloed zou vernietigen. De term wordt vaak gebruikt voor de regenboog aan de hemel, maar het moet ook worden beschouwd als een instrument van Gods oordeel. Israëls Geschriften gebruiken vaak militaristische terminologie, en dit woord is niet anders. Gods teken van een boog in de wolken had het einde van de oorlog tussen Hemzelf en de mensheid kunnen betekenen.

  Als we Gods “boog” interpreteren als een wapen in plaats van als een regenboog, dan suggereert de Schrift dat God de goddelijke oorlogsinstrumenten terzijde legt die zojuist de aarde hadden verwoest met een vloed. God zet Zijn jachtboog in de lucht om Noach te laten zien dat de mensheid nooit meer vanuit de hemel wereldwijd zal worden vernietigd. Hoewel deze boog momenteel in de wolken rust, zal hij bij het laatste oordeel opnieuw verschijnen. Volgens Psalm 7 bijvoorbeeld, buigt God “Zijn boog (קשׁתו; qashto) en maakt hem gereed. Hij bereidt ook voor Zichzelf instrumenten van de dood voor; Hij maakt Zijn pijlen tot vurige schachten” (Ps 7:12-13). Een andere beschrijving van God als boogschutter komt voor in het lied van Mozes over het uiteindelijke oordeel van de Heer: “Ik zal rampen over hen hopen; Ik zal mijn pijlen tegen hen gebruiken” (32:23).

  God oordeelde de aarde met een vloed in de dagen van Noach, maar hing Zijn boog op als teken dat er blijvende vrede tussen hemel en aarde zou zijn. Toch zal dat instrument van oordeel weer verschijnen, in een andere tijd en plaats. Wanneer de goddelijke boog opzij wordt gezet, herinnert God de mensheid echter aan zijn verbondstrouw en de belofte om nooit meer de hele aarde te vernietigen met vloedwater. Zoals de Heer zegt door Jesaja: “Zoals ik gezworen heb dat de wateren van Noach (מי-נח; mey Noach) niet meer over de aarde zouden gaan, zo heb ik gezworen dat ik niet boos op je zal zijn en je niet zal berispen ” (Jes 54:9).

  https://weekly.israelbiblecenter.com/rainbow-or-archers-bow/?

 43. 1 Kronieken 29 (NBG51)

  12 Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles; in uw hand is sterkte en kracht, en Gij hebt het in uw macht een ieder groot en sterk te maken.

  13 Thans loven wij U, o onze God, en prijzen wij uw heerlijke naam.

  1 Kronieken 29 (HSV)

  12 Rijkdom en eer komen van voor Uw aangezicht, en U heerst over alles. In Uw hand is kracht en macht, in Uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken.

  13 Nu dan, o onze God, wij loven U en prijzen Uw luisterrijke Naam.

  1 Kronieken 29 (NBV)

  12 Roem en rijkdom zijn van u afkomstig, u heerst over alles. In uw hand liggen macht en kracht besloten, u beslist wie groot en machtig is.

  13 Daarom danken wij u, onze God, en prijzen wij uw luisterrijke naam.

  ;-{>

 44. @Angel

  Nu begint u wel een beetje flauw te doen. U bent het die een Christelijk forumplatform bezoekt. Dan plaatst u hier een uitdrukkelijke stelling, zonder enig Bijbelse onderbouwing, namelijk ieder mens is een kind van God.

  Ik weet niet of u weet hoe een forum werkt, maar het is hier geen kerk waar iedereen braaf ja en amen zegt op de preek. Hier zit een bont gezelschap van mensen die zich kind van God noemen, enkel en alleen OMDAT zij Jezus als kind van God erkennen.

  Het is toch volstrekt logisch dat er reactie op uw stelling komt? In plaats dat u uw reactie duidelijk onderbouwd of verdedigd, is het ineens een verschrikkelijk geloofsforum en nemen de lezers u de maat. Als u een stelling plaats incasseer dan ook.

  Er is niemand die u de maat neemt, u mag nog steeds achter uw stelling staan, dat maakt de discussie alleen maar interessanter. Niet iedereen hoeft over ieder onderwerp hetzelfde te denken, maar ga niet iedereen hier beschuldigen die gewoon op uw stelling reageert, dat is verre van sportief.

 45. God van Abraham Izaak en Jacob en Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth en De Heilige Geest is een God van Liefde maar ook een God van Wraak.
  Het Oordeel is aan Koning Jezus De Zoon van God.
  Dit is de grote geloofsverdrukking voor zij die in het Boek Des Levens staan.
  Indien gij lijd terwille van uw geloof in Hem hebt gij deel met het lijden van Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth en brengt gij daarmee God van Abraham Izaak en Jacob grote eer.
  Shalom

 46. Dank je Wachter… ja, Psalm 23 is erg mooi. Niet alleen mooi om te lezen, het is zo kostbaar, dat wij dat ons zo eigen mogen maken. Zo geweldig.

  Ik werd gestoord, ik vergat het af te maken.
  groeten, Esje.

 47. Dank je Wachter… ja, Psalm 23 is erg mooi. Niet alleen mooi om te lezen, het is

  @ Hallo Angel…. ik moest toch wel even lachen om uw reactie, met wat u schreef….
  “”Klaarblijkelijk dient op dit Geloofsforum ‘een verklaring van goed gedrag’ te moeten worden weerlegd…””””

  Gelukkig is dat niet zo… Trouwens, dan zou echt niemand hier van ons slagen.

  U werd niet eens aangevallen… Er werd maar op één klein regeltje van u gereageerd.
  Dat was deze zin… “” Ieder mens is een geliefd kind van God”” .
  God en Jezus zouden juist dát zo graag willen, dat ieder mens Zijn geliefde kind wordt.
  De Heere Jezus gaf Zichzelf aan het kruis, voor de hele wereld….
  Alleen… niet ieder mens wil dat. Zij hebben de duisternis meer lief.
  Dan wordt zo iemand ook niet Gods geliefde kind.

  En dat probeerden wij alleen maar uit te leggen.
  Toen ieder wees op Jezus, was een kleine moeite voor u, Angel, om ons dat gewoon te zeggen.
  Het broeders en zusters gevoel, kan alleen door Christus Jezus.
  Niet door ons… alleen door Hem.

  Galaten 3 : 26, “Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus”.

  @ Hallo Cor… ik sta achter de woorden Wachter. Heel mooi als vergelijking.
  Maar ook, iets om over na te denken.

  Fijne dag allemaal…
  Vaders zegen en liefs, Esther.

 48. @Cor : zeer gevat samengevat. God gaf hem zijn leven terug, hopelijk doet hij er wat mee. @Angel: Je lijkt precies op een klein kind dat steeds erkenning zoekt. God is liefde, heel juist. Ik had en heb geen kritiek op uw schrijven, alleen en dat zegt de paus ook we zijn alle Gods kinderen, en dan zeg ik: door Jezus Christus onze Heer. We bidden hoop ik dagelijks Uw wil geschiede in de hemel en op aarde. God heeft Jezus aangesteld als rechter over levenden en doden. En we worden allen zijn kinderen door Jezus onze Heer, en dan mag je zijn Jood zijn niet vergeten, of is dat juist uw probleem???? Shalom

 49. Het Europese voetbal, is voor vele een bijzonder groot spektakel om mee te beleven. Elk doelpunt is er eentje meer die een wedstrijd kan bepalen tot een overwinning dan wel grote nederlaag.

  Wat een mooi spel…!!!

  Totdat er een speler die net de bal wil aannemen ter aarde stort en roerloos blijft liggen in het gras.
  De reactie in het stadion was verbijsterd, de spanning tussen alle toeschouwers en mensen thuis op de bank was met één uitdrukking te beschrijven., en deze uitdrukking is., “Ö MY God”

  Wist u dat Gods naam in elk menselijk dna beschreven staat, dat u hoe dan ook een deel bent van Zijn wonderbaarlijke schepping. Dat Hij u zo liefheeft en maar één ding wil en dat is dat een ieder Jezus aanneemt als zijn persoonlijk verlosser., zodat u behouden bent en deel mag nemen in Zijn Koninkrijk.

  Want wees eerlijk om even terug te keren naar het voetbalveld, Het hele stadion was ontroerd, vele tot bijna iedereen had zijn handen voor de ogen of waren gevouwen, je zag tranen over wangen glijden en totale ontreddering, want zou deze speler nog terugkeren in zijn menselijk lichaam., of had God zijn einde bepaald?

  Je zag angst, want de mens heeft angst voor de dood en God gaf het leven terug aan deze voetballer.

  Na gedurende tijd kwam het verlossende woord …”Gaat goed met Hem” en toch zullen vele voetbal liefhebbers dit niet vergeten., Want de impact van leven en dood is voor ons als mens alleen te begrijpen als je weet wie Hemel en Aarde geschapen heeft. Dan is er troost en een goed vooruitzicht ook in deze bijzondere tijd waar wij nu in leven.

  Dan krijgt de uitspraak…”Ö My God” zijn volle betekenis.

  God Bless

 50. Klaarblijkelijk dient op dit Geloofsforum ‘een verklaring van goed gedrag’ te moeten worden weerlegd…
  Nu er is maar Een die daar over gaat, dat is mijn Schepper…
  Kennelijk vinden de Christenen op dit Geloofsforum het nodig, om nieuwkomers de maat te nemen, omtrent hun Geloof…
  Jezus zou u onverbiddelijk de tempel hebben uitgejaagd…

 51. Een psalm van David
  1 Een psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.
  2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren.
  3 Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil.
  4 Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
  5 Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders; Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende.
  6 Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens; en ik zal in het huis des HEEREN blijven in lengte van dagen.

  Shabbat shalom

 52. Ik denk dat het ook in kerken en gemeenten het percentage dat zich heeft laten vaccineren niet veel anders zou zijn qua verhoudingen dan elders.

  Ze zijn ook erin getrapt om de hoge bereidheid van het volk te geloven. Eigenlijk een soort van “goed gelovig” volkje. Dat die percentage van de overheid die ze volgens bepaalde onderzoeksbureaus zo hoog mogelijk willen doen laten voorkomen, is alleen maar gebaseerd op manipulatie en psychologische beïnvloeding.

  En ja, is het christelijk vermaak van vakantie en vrijheden mogelijk gewoon net zo hoog als de rest van het volk? Ik denk het haast van wel.

  Ik schreef hier al aan het begin van de corona tijdperk, al ruim 16 maanden geleden, dat de werkelijke reden is, mogelijk ook naast inbreuk op het lichaam, dat de digitalisering en nog meer koppelingen en volgzaamheid via de Smartphone en de Qr code al bewust gepland was.

  De in eerste instantie mislukte corona-app-melder krijgt nu via een een omweg alsnog die functie die het al heeft moeten hebben. Namelijk via je Smartphone laten zien dat je gevaccineerd bent of een negatieve test hebt.

  In feite lijken de versoepelingen voor sommige goed nieuws, maar in feite zullen er regels verder blijvend zijn. Bewezen is dat 9/11 ook nep was en fake. Er zijn zoveel onafhankelijke bewijsmateriaal van mensen met filmcamera dat er niets gebeurd was met de vliegtuigen.

  En de toegangspoortjes enz die tijdelijk waren werden wereldwijd toegepast tot vandaag de dag toe. Dé beweging is al lang in werking, maar dat zullen de meeste gelovigen hier wel weten.
  Zegt deze corona tijd ook wellicht iets over het onderstaande?
  Aan de ene kant vast wel, want wie het profetische perspectief beziet, die ontdekt de patronen die erg snel kunnen leiden tot een wereldwijd totalitair gecontroleerde regime.
  1 En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken.
  2 Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,
  3 zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede,
  4 verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God.
  5 Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.
  6 Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonden beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden, 7 die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen.
  8 Op de wijze waarop Jannes en Jambres (mambres?!) tegen Mozes in gingen, zo gaan ook zij tegen de waarheid in. Het zijn mensen met een verdorven gezindheid en, wat het geloof betreft, verwerpelijk.
  9 Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun dwaasheid zal voor ieder volstrekt duidelijk worden, zoals dat ook bij die twee het geval was.
  En als we bovenstaande 9 verzen laten bezinken en we nemen het volgende mee:
  Heb je naaste lief als jezelf. Je weet wel van één van de geboden en niet zomaar een gebod.
  Je moet eerst jezelf liefhebben, wil je de ander kunnen liefhebben. Volgens mij kan je dit alleen maar doen als je volledig op God vertrouwt en dankbaar bent zoo Jezus offer voor jou en mijn zonden dat we door de Heilige Geest pas innerlijk bewogen kunnen zijn.
  Het volgende trek ik even door en vergeeft mij eventueel het manco aan het vergelijk.
  Ok, ik ben een oprechte christen en ik heb mij laten vaccineren of
  OK, ik ben een oprechte christen en ik heb mij niet laten vaccineren.
  Hoe is in deze dan te bezien om je naaste lief te hebben als jezelf. Wens je die ander ook het vaccin toe als je zelf gevaccineerd bent of wens je de andere (hoop(te) je op, dat ze ook niet gevaccineerd zullen zijn tegen dit covid-experiment-vaccin.
  De slogan rondom corona is dat we het doen voor de zorg of voor de ander. Klinkt toch bijna als naastenliefde. Wat kan er dan tegen zijn?!

  Krijgen we straks een tweedeling in de maatschappij. Een groep van als het dik meezit van 20% tot 30% zich niet hebben laten vaccineren, dat ze echt 2e hands burgers worden en eigenlijk overal voor worden aangekeken.

  Het meedoen aan vakanties, uitjes enz. en we halen de passage erbij van : “Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf”.
  Hoe moeten we dit beoordelen?
  Worden straks de niet gevaccineerde ook verraden?
  verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God is ook te lezen in een passage.
  Alle postbus 5 filmpjes, alles wat de WHO, het RIVM doet enz. Die ons moeten leren hoe te gedragen, de beperkingen op moeten volgens, de cijfers moeten geloven enz.

  7 die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen.
  Hoeveel vrouwtjes zijn politiek in de macht van anderen. Worden ze niet verleid, zijn inmiddels niet vele vrouwen door de functies in de mannelijke wereld niet met zonden beladen.
  6 Want tot hen behoren zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in hun macht krijgen die met zonden beladen zijn en door allerlei begeerten gedreven worden, 7 die altijd leren en nooit tot kennis van de waarheid kunnen komen.
  Als je eigenlijk nagaat hoeveel vrouwen op de televisie echt alle corona maatregelen toejuichten.
  Jannes en Jambres staan eigenlijk voor de twee magiërs van Egypte die betoverend tegen de gezonde waarheid in gaan. Heel het corona verhaal is gebaseerd op de alchemie. De kennis van de chemie En dit was al in de oudheid aanwezig.
  De titel die de vertalers meegaven hoeft nog niet zo verkeerd te zijn. De ontaarding in onze dagen is volop bezig.
  Henoch laat ook iets zien:
  6.6 Ze waren in totaal tweehonderd, en zij daalden af in de dagen van Jared op de top van de berg Hermon. En zij noemden deze berg Hermon, omdat zij daar zwoeren en zich aan elkaar verbonden met vloeken.

  6.7 En dit zijn de namen van hun leiders: Semyaza, welke hun leider was, Urakiba, Ramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezeqiel, Baraqiel, Azazel, Armaros, Batriel, Ananel, Zaqiel, Samsiel, Satael, Turiel, Yomiel , Araziel.
  6.8 Dit zijn de leiders van de groepen van tien van de tweehonderd engelen, hun luitenants, en alle anderen met hen.
  7.1 Ze namen elk een vrouw van hun keuze en ze begonnen met hen samen te wonen en werden promiscue met hen. Ze leerde hen toverij en banspreuken, en ze leerden hen het insnijden van wortels en bomen.
  7.2 De vrouwen werd zwanger en baarden drie rassen, in de eerste plaats de grote reuzen, waarvan de lengte van elk dertig cubits werd. De grote reuzen werden de vaders van de Nephilim, en de Nephilim brachten de Elioud voort. En ze bestonden, groeiend in macht op basis van hun grootheid.

  De kennis van insnijden van wortels en bomen is als het ware het prille begin van de verdere ontwikkeling van de alchemisten.
  Het vaccin, komt van de pharma, maar komst dus van de chemie, de kennis van alchemie.

  Ik realiseer mij dat ook ik erg te kort kom. Ook ik heb nodig om rein en gewassen te woorden door het bloed van Jezus. Zijn Waarheid leidt tot het eeuwige leven. Zijn Waarheid is dat niet anders kan zijn dan dankbaar zijn voor Jezus werk om voor mij aan het kruis te gaan, te hangen, te sterven voor mijn zonde. Maar Gode zij dank. Hij stond op en pleit nu in de hemel bij de Vader voor ons.

  Spyfromthesky

 53. @Jo. Vooruit kijken? Wat zien we dan? Paus Franciscus kiest nog steeds ondanks het eeuwen lang en veelvuldig seksueel misbruik in RK-kerk van al zijn ondergeschikten voor de heilloze weg van het Celibaat?

  Hij en zijn bisschoppen zouden toch moeten weten dat Simon Petrus, notabene volgens de RKK de eerste paus, Gehuwd was?

  De Here Jeshua van Nazareth genas zijn schoonmoeder toen zij met koorts te bed lag.
  Ze stond onmiddellijk op en diende Hem. Zie Mattheus 8:14.

  Trouwens, al de Apostelen waren gehuwd volgens Paulus:
  1 Korinthe 9:5…Hebben wij geen bevoegdheid om een zuster als VROUW mede te
  nemen gelijk ook de Andere Apostelen & Broeders des Heren en Kefas?

  Hoe en wanneer leest de paus de eigenlijk in de BIJBEL?

 54. @ Esther: 7:47 pm. Hartelijke dank voor het mooie lied. En psalm 23 is altijd mijn liefste psalm geweest.

 55. Hallo allemaal…

  @ Hallo Angel… ik wil u niet bekeren… dat kan ik niet eens.
  Weet niet helemaal waar u dat vandaan haalt.
  Ben alleen blij dat u de Heere Jezus heeft aangenomen.
  Want dat kwam er eerst niet echt uit bij u..
  Dan wordt u ook nog kribbig. Daar heb ik ook wel eens last van.

  Weet u, wij maken zoveel mee hier bij Xander.
  Wij hebben al vaker meegemaakt dat er mensen zijn… die het steeds over “”God is liefde””, hebben of van gelijke strekking…maar dan bleek, zij hebben de Heere Jezus niet aangenomen.
  Als we dan over de Heere Jezus schreven… dan werden ze narrig.
  Dus… niet alles wat iemand soms schrijft… is dan even duidelijk.

  We zitten allemaal achter zo’n schermpje, en zien elkaar niet…
  Dus we zijn met elkaar soms een stelletje kribbige zondaars, die allemaal de Heere Jezus en Zijn kostbare offer voor ons persoonlijk, hebben aangenomen in ons leven.

  En Xander heeft het volste recht om zoiets te schrijven… zonder iemand te beledigen.
  Tenslotte zitten we allemaal met elkaar op zijn site/forum.

  En wij hebben allemaal onze verantwoording te dragen tegenover onze Vader en de Heere Jezus. En dan daarna naar elkaar. Dat is voor ons allen het belangrijkste.
  En niemand oordeelt u Angel.

  Vaders zegen om u heen… ook voor alle anderen.

  @ Hallo Andar… ik ben nieuwsgierig. Ik kreeg een vermoeden… of ik zit er helemaal naast.
  Zit in uw naam de letter S.

  Sterkte, en hartelijke groeten… ook voor jullie allemaal.

  https://www.youtube.com/watch?v=f46GT5yQNeU ‘Home of my Heart’.
  Nog een bemoedigend lied voor ons allemaal.

  Liefs, Esther.

 56. @ Harold: 4:17 pm. Roerend mee eens. Want de Here Jezus is: De Weg, de Waarheid, en het Leven. Niemand kan tot God de Vader komen, tenzij door Jezus. Zonder Jezus heb ik niets, met Jezus heb ik alles.

 57. @: Ramshoorn..

  Nu je het zegt ..de kerk is inder-daad het nieuwe Israël..ik heb mij er nooit mee bezig gehouden..maar als de Joden zich bekeren tot Christus komen ze automatisch tot en in Zijn Kerk.. zijn mystiek lichaam, de Joden bekeren zich door Zijn 2e Komst in het 6e zegel..een komen in het voorbijgaan… De kerk heeft dat dan goed gezien dat zij het nieuwe Israël is.
  Jij kijkt overdreven te veel terug en te weining vooruit… maar maak je niet druk ..het is maar één mening… terwijl er zoveel meningen zijn als er mensen zijn…7½ miljard.

 58. Moderator, u schrijft dat God mij afwijst… Sorry, u hebt er werkelijk niets van begrepen…Jezus had u de tempel uitgejaagd…

  Angel, Jezus wijst u op zijn Woord, zonder het aannemen van Zijn kruisdood voor uw zonden is er voor u geen redding en behoudenis. Mod.

 59. @Jo. U weet handig vragen aan u gesteld te omzeilen of te negeren.

  Nu komt u aan met de Kanttekeningen van Statenvertaling. Daar geef ik geen stuiver voor omdat die net als de roomse Bijbels uitgaan van de Verkeerde valse leer: De Kerk is het nieuwe Israel.

  De Statenvertaling 1977 zonder kanttekening lees ik graag om zijn duidelijkheid.

  Maria/Mirjam heeft wel degelijk Meerdere Kinderen gebaard na haar eerstgeboren zoon Jeshua.

  Het Evangelie van Mattheus is daarover heel duidelijk:

  Mattheus 13:54 En in zijn vaderstad gekomen, leerde Hij Jeshua hen in hun Synagoge, zodat zij versteld stonden en zeiden: Vanwaar heeft Hij die wijsheid en die krachten?

  55 Is dit niet de zoon van de timmerman? Heet zijn moeder niet Maria en zijn Broeders Jakobus en Jozef en Simon en Judas? 56 En behoren zijn Zusters niet allen bij ons?

  OPNIEUW in Marcus 3:31 (NBG51) En zijn moeder en zijn Broeders kwamen, en buiten staande zonden zij iemand tot Hem om Hem te roepen. 32 En een schare zat rondom Hem en zij zeiden tot Hem: Zie, uw moeder en uw Broeders en uw Zusters staan buiten en zoeken U.

  OPNIEUW in Lucas 8:19 (NBG51) Zijn moeder en Broeders kwamen tot Hem en zij konden Hem niet bereiken vanwege de schare.

  OPNIEUW in Johannes 2:12 (NBG51) Daarna daalde Hij Jeshua af naar Kafarnaüm, Hij, zijn moeder en zijn Broeders en zijn discipelen, en zij bleven daar niet vele dagen.

  Beste Jo, u ziet dat de Bijbel de beste Kenbron is en niet de Kanttekeningen of Vulgata.

  In de RKK staat de Bijbel in laag aanzien, dit Boek der boeken stond vele eeuwen zelfs op de roomse Index van verboden boeken tot 1967 Paus Paulus VI de moed toonde om de Bijbel ook vrij te geven in de Nederlandse Taal voor voor de gewone gelovigen. Immers de gedateerde Latijnse Vulgata kon uitsluitend gelezen worden door geleerde mensen.

  Het zou een feest voor uzelf en op deze site worden wanneer u ophoudt met uw Roomse Fabels te vertellen en gaat begrijpen wat Jeshua bedoelde te zeggen in Johannes 14…

  Johannes 14:15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.

  Johannes 14:21 Wie Mijn Geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

  Johannes 14:23 Jeshua antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn Woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.

  Johannes 14:24 Wie Mij niet liefheeft bewaart Mijn Woorden Niet; en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft.

 60. @Angel

  ´Voor mij is het niet slechts ‘geloven’ doch Zeker Weten… Mede door alles wat ik in mijn leven heb meegemaakt. God heeft zich aan mij kenbaar gemaakt…´

  Inderdaad Angel, als je oprecht gelooft, dan zal de Heilige Geest ervoor zorgen dat jij met zekerheid mag zeggen dat jij een kind van God bent. Waar ik wel moeite mee heb met jouw commentaar, is dat jij het enkele malen hebt over een andere God die hier op het forum wordt ´gepredikt´ en dat je je daarom niet thuis voelt op dit forum. Ten eerste, op dit forum kan iedereen reageren, zelfs gelovigen van de echte andere god, dus moslims reageren hier. Het gaat hier ook niet om het perse gelijk hebben, hoewel dit soms zo kan overkomen en het gaat ook niet om anderen bekeren, het gaat dat we juist in dezelfde God geloven en ons geloof willen versterken.

  Als jouw God de God van de Bijbel is, dan ontkom je niet aan de enige echte Zoon van God, namelijk Jezus Christus. Deze naam mis ik nog in jouw commentaar. En juist dat creëert de onduidelijkheid en is ook de reden waarom mensen op jouw stukje reageren. Als jij in de God van de Bijbel gelooft, dan geloof je ook in zijn Zoon Jezus Christus. Hij is de enige die tussen mens en God instaat. Alleen door Hem is redding mogelijk. En dan ervaar je inderdaad de liefde van God. Als jouw God de God van de Bijbel is, maar hecht je geen belang aan zijn Zoon, dan heb je het inderdaad over een andere God, want de God van de Bijbel en zijn Zoon zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

  Het is juist het aanvaarden van Jezus Christus als je redder wat je daadwerkelijk tot kind van God maakt. Als ieder mens uit het niets een kind van God zou zijn, waarom zou Jezus Christus dan aan het kruis zijn gestorven? Dat zou dan helemaal niet nodig zijn geweest. Zou God als vader met open armen een moslim ontvangen na zijn of haar dood? Een moslim die zijn hele leven Jezus Christus heeft ontkend als de Zoon van God? God heeft liefde voor alle mensen, wan Hij wil dat iedereen behouden wordt, maar dit kan enkel en alleen door Zijn Zoon Jezus Christus.

 61. Moderator, u hebt zich zelf goed voor schut gezet hier op dit forum…Met name bij mijn reactie van 12.36. Al die gele regels…Hetgeen te denken geeft… Wat zou Jezus hier nu van vinden?

  Angel, u mag het beheer belachelijk vinden maar het gaat om uw behoudenis in deze bizarre tijden.
  Mod.

 62. Wat een verschrikkelijk Geloofsforum is dit! Natuurlijk heb ik in heel moeilijke omstandigheden mijn leven aan Jezus gegeven…
  Ik ben u geen enkele verantwoording schuldig! Ik ben slechts verantwoording schuldig aan Mijn Hemelse Vader. Wens u veel succes… Oordeelt niet…

  Angel, de vraag was of u het volbrachte werk van Jezus heeft aangenomen, dat Hij voor uw zonden aan het kruis is gegaan. Dat Hij opgestaan is uit de dood. De dood heeft overwonnen.
  De tijden zijn zeer complex en u moet zeker weten dat u gered, behouden bent. Mod.

 63. Esther, ik waardeer uw pogingen om mij te bekeren…Echter ik loop reeds 66 jaar op deze aardbol rond…Vanaf dat ik een jong meisje was, is Jezus het belangrijkste in mijn leven…
  Voor mij is het niet slechts ‘geloven’ doch Zeker Weten… Mede door alles wat ik in mijn leven heb meegemaakt. God heeft zich aan mij kenbaar gemaakt…

  Angel, Als u het volbrachte werk van Jezus niet aanneemt, dan wijst u God af. Mod.

 64. Uhm. 2.24
  Ben ik welkom hier?

  Ja, als u zich aan de siteregels wil houden. Mod.
  Onder welke naam postte u voorheen ? Mod.

 65. @: Ramshoorn..

  Met de eerste vraag gaat het al mis in verband met Lucas 1:34.
  De statenvertaling met kanttekeningen zegt het volgende:

  ▪︎ En Maria zeide tot den engel: 42Hoe zal dat wezen, dewijl ik geen man beken?
  ▪︎ De Rkk vertaling luidt:: •Hoe kan dit geschieden, daar ik geen man beken•

  Kanttekening statenvertaling:
  42 Dit vraagt zij overmits de engel haar, maagd zijnde, zulks aanzeide zonder gewag te maken van haar toekomenden man; en zij verstond uit de woorden van den engel dat zulks dadelijk zou geschieden, zodat deze vraag van Maria niet voortkwam uit enig ongeloof, gelijk de vraag van Zacharias, vers 18, maar alleen uit een begeerte om in dezen nader onderricht te worden. verwijsteksten▪︎

  Dus beide teksten zeggen feitelijk het zelfde.
  Taalkundig impliceert de tekst dat Maria [geen omgang wil met welke man] dan ook.
  Maria zegt niet dat ze geen omgang met Jozef wil, maar gebruikt het woord -man- dus algemeen.

  Dit is al de bases waar de wegen scheiden.. want daar ging het over de wilsbepaling, act van Maria die vooraf vaststond als bepaald..Zij was de Dienst-maagd des Heren..en wil-de geen omgang met welke man dan ook.. want dat staat er feitelijk.. en heeft ze dus ook geen andere kinderen.

  Dus het taalkundige van de zin bepaald hier de inhoud..dus zonder mystificatie.
  En hetgeen gevolgen heeft de Menswording in Maria.
  Dus tot aan het 6e zegel oordeel gaan onze wegen uit elkaar en daarna worden we weer één zoals de link in de vorige reactie duidelijk maakt.
  Die andere vragen zijn dus dan niet meer relevant.
  Rest ons alleen nog het geduldig wachten op de Maleachi 3:1 bode .. de engel des Vredes in de katholieke profetieën op YouTube.

 66. Hallo Angel…

  Het is zeker waar, wat u schreef… God is liefde.
  En fijn dat u dat zo ervaart en voelt.
  Hoop, geloof en liefde, deze drie, maar de liefde is het grootst.

  God en Jezus willen niets liever dat ieder Zijn liefde ontvangt en voelt.
  Zijn Genade.

  Tja… dat is het moeilijke juist… niet ieder mens zit daar op te wachten.
  Niet ieder mens is een kind van God vanuit het geloof.
  Ieder mens is zeker gemaakt door Hem… maar God gaf ook ieder mens die vrije wil.
  En dáár gaat het juist om.

  Niet ieder mens heeft God lief of Zijn Zoon.

  Dat God liefde is… is het probleem niet.
  Het probleem ligt juist bij de mens.
  En juist bij diegene die van God en Christus totaal niets weten wil, hebben Hem ook niet lief.

  Laten we dankbaar zijn, dat wij en velen met ons… Gods stem hebben gehoord.
  En laten we bidden dat nog steeds mensen toegevoegd worden, bij God en Christus Jezus.

  Gods liefde en genade om je heen, Angel.
  Voor jullie allemaal.
  liefs, Esther.

 67. Hallo ,
  Lang geleden kwam ik hier.
  Ik wilde toch weer eens een kijkje gaan nemen
  Wat leuk dat Esther hier nog steeds schrijft.

  Ik hoop dat ik mee kan lezen/welkom ben
  Ms zal ik ook een reactie plaatsen

 68. Hard de kerk uitgehold schreef: 18/06/2021 om 1:23 pm

  “” Pfffff, zo gaat het in de kerk nou ook. Elkaar de tent uitvechten om het woord terwijl Jezus gewoon een moordenaar meenam naar het Paradijs. Gewoon: erken Hem als zoon””.

  Dank u wel … ‘Hard de kerk uitgehold ‘…
  Soms hebben we zulke korte maar sterkte uitspraken wel eens nodig.
  De boodschap is duidelijk… is soms echt even nodig voor ons.

  Het gaat alleen om de Zoon, Jezus.

  Hartelijke groet, Esther.

 69. Nieuw Begin schreef: 17/06/2021 om 4:27 pm

  Hallo Nieuw Begin… las even kort de link…

  “Als de Arabieren hun wapens neerleggen, dan zal er geen oorlog meer zijn. Als Israël zijn wapens neerlegt, dan zal er geen Israël meer zijn.”

  Een heel vreemde uitspraak vind ik dit.
  Het ware Israël… zal nooit en te nimmer uitgeroeid worden.
  Het ware Israël is alleen diegenen die door geloof bij God en later bij Christus horen.

  Door de hele Bijbelse geschiedenis heen, komen we het steeds weer tegen.
  Het enorme verschil.
  Zo duidelijk het verschil tussen al die bekende mensen, waar we zoveel van lezen en genieten… zij die bij God hoorden door hun geloof in Hem.
  En zij die vol zaten met ongeloof.
  Dat is het afschuwelijk enorme verschil… gelijk als duisternis en Licht.
  Geloof in HEM is leven en ongeloof in Hem is de dood..

  Elke Jood/Israëliet… die bij God en Christus horen… zullen nooit uitgeroeid worden.
  Alle broeders en zusters die in landen zitten en zwaar vervolgd worden, zijn óók het Israël Gods. Wij zijn het door de Heere Jezus.
  Gods Israël… bestaat alleen uit gelovigen in HEM en later in Zijn Zoon Jezus.

  De wereldse denkwijze gaat altijd gepaard met geweld/oorlog.
  Laten we bidden voor al die mensen. Zowel de Jood als de Arabier/Palestijn.
  Dat nog velen hun hart openen voor de Heere Jezus.

  Wat een bemoediging voor de gelovige broeders en zusters uit Israël, als Paulus hun schrijft in Hebr. 10 dat zij een beter en blijvend bezit hebben in de hemel.

  Daar mogen alle gelovigen over de hele aarde naar uitkijken.
  Een Heer, één kudde, één geloof, één God, één en dezelfde Heilige Geest.

  Nee… Israël Gods zal nooit uitgeroeid worden.

  Hartelijke groeten, Esther.

 70. Pfffff, zo gaat het in de kerk nou ook. Elkaar de tent uitvechten om het woord terwijl Jezus gewoon een moordenaar meenam naar het Paradijs. Gewoon: erken Hem als zoon.

 71. Ik heb het vermoeden dat ik niet op mijn plaats ben op dit forum…
  Gezien ik in een aantal reacties, over een schijnbaar andere God lees, dan de God van mij…
  Mijn God is een God van Liefde. Hij zou nooit zeggen: nee, dat is niet waar, dat iedereen een
  geliefd kind van God is… God staat voor Liefde.
  Liefde is de belangrijkste kracht op deze aarde. Liefde lost alles op…
  ‘Hebt God lief boven alles’ …
  Wie vanuit Liefde leeft, leeft volgens de regels van God…
  Geloof, hoop en liefde, doch de meeste van alle: de Liefde…

  Beste Angel,
  U heeft gedeeltelijk gelijk als u zegt dat God een God van liefde is en iedereen in potentie een geliefd kind van God is.
  Maar daar is wel een voorwaarde aan verbonden, dat u en een ieder het volbrachte werk van zijn Zoon Jezus de Christus aanneemt.
  Op de gehele mensheid druk zwaar de zondelast en God kan geen gemeenschap hebben met die mens vanwege die zondelast. En daarom is Jezus gekomen om die straf van de zondelast te betalen.Hij is dáár voor aan het kruis gegaan. Indien u dat afwijst en denkt dat u zonder het volbrachte werk van Jezus een kind van God kan zijn, dan heeft u het volkomen mis.
  Lees de bijbel daar eens op na. Mvg. Mod.

 72. Dit forum is niet aan mij besteed…
  Daar ik in tal van reacties een andere God lees dan die van mij…
  Mijn God is een God van Liefde…Die niet meteen roept: nee, dat is niet waar, dat iedereen een kind van God is. Echter God staat voor Liefde. De belangrijkste kracht op deze aarde.
  Liefde lost alles op… Wie vanuit Liefde leeft, kan eenvoudigweg niet ‘stuk’ gaan…
  Daar degene leeft volgens de regels Gods…

 73. @Jo. Ik heb nog steeds geen antwoord gekregen van mijn vraag aan u…hoe pausen uitspraken EX=CATHEDRA konden doen die in flagrante tegenspraak zijn met de Bijbelse Leer:

  1854…Onbevlekte ontvangenis van Maria.
  1870… (Vaticaans Concilie I ) Onfeilbaarheid van de Paus. Een godslastering. Zie Mattheus 23:8-12 en Psalm 14 en 53, Romeinen 3. Alleen JHWH/God is onfeilbaar!

  1931…Maria verklaard als moeder van God…Gebeurde al eerder in Concilie Efeze 431. Mirjam/Maria is de moeder van Jeshua, dus niet van God.

  1950…De Hemelvaart van de Maagd Maria ? (Paus Pius XII ) Belachelijk toch?!

  Waarom reageert u hier niet op? De Reformatoren wisten wel wie pausen werkelijk waren en wie zij vertegensoordigden. Openbaring 16 t/m 20.

  Calvijn schreef ( 1539 ) in het vierde deel van zijn Institutie: De Rooms-katholieke Kerk met al haar menselijke inzettingen is niet de ware maar de valse kerk.
  Het Pausdom is antichristelijk en de mis is heiligschennis.

  Hoor wat Maarten Luther (1520 ) zegt over Rome en de Curie in een brief aan Paus Leo X:
  Ik heb inderdaad een aanval gedaan op de Roomse stoel, die men noemt het roomse Hof; waarvan gij ook zelf en iedereen op aarde niet kunt ontkennen, dat hij meer Verdorven en Schandelijker is dan ooit Sodom of Gomorra of Babel is geweest.

  Volgens de Bijbel was Petrus geen paus, hij droeg geen staf met een krul en droeg geen kroon, noch een mijter en liet zich niet de voeten kussen en werd evenmin op een troon gedragen.

  Vanaf Constantijn de Grote (315 A.D.) dragen de pausen de zgn. Vissersring van Petrus, deze had waarschijnlijk niet eens een ring want in Handelingen 3 lezen we van hem:
  Zilver en goud heb ik niet…enz.

  Evenmin bezat PETRUS een kostbare Tiara met edelstenen zoals de pausen nu dragen. Het is wel zeker dat als Petrus zijn “opvolgers” pausen zou zien, hij zich vol schaamte zou afwenden.

  Zo verscheen ook de “Stoel van Petrus” die in 1662 bij een schoonmaakbeurt de afbeeldingen van de 12 taken van Hercules bleek te dragen.

  Heeft u zich wel eens afgevraagd waar die vreemde kleding van de Paus, zijn kardinalen en
  zijn bisschoppen vandaan komt ? Van Bacchus, het is alles Babel!!! Ongetwijfeld zou de beruchte Belsazzar, Daniël 5, de koning van Babel zich in de St. Pieter te Rome thuisvoelen, maar dan zou hij ook accepteren dat het handschrift op de muur zou verschijnen…

  Mene, Mene Tekel, Ufarsin, Gewogen en te Licht bevonden!!!
  Citaat uit: Citaten uit: Babylon leeft onder ons. J.I. Van Baaren. blz. 24.

 74. Romeinen 12

  21 Wordt van het kwade niet overwonnen, maar overwint het kwade door het goede.

 75. Hallo Angel…

  Ik heb uw reactie en van de broeders gelezen.

  Ik begrijp wat zij willen zeggen helemaal.

  Ook voor ons is Hij een liefdevolle Vader, een liefdevolle God.
  En hij wil zeker niet dat iemand verloren gaat.
  Daarom gaf Hij in grote liefde iets héél dierbaar, Zijn Zoon Jezus.
  Om voor een verloren mensenwereld te sterven aan het kruis.
  Ik zeg het heel eenvoudig… maar dat gaat natuurlijk héél diep.

  Johannes 3 : 16, “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.

  Een van de bekendste teksten…. daar staat het antwoord heel duidelijk in.
  God heeft die liefde… MAAR… de mens moet ZELF die keus maken.
  ‘… opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat.
  Het gaat om geloof… en juist al die mensen die in HEM Jezus geloven, door de eeuwen heen… hebben het eeuwige leven.
  En dat zijn Gods kinderen… door geloof in Jezus. .

  En het is zeker waar, wat u schreef, God is zeker liefde…
  Maar de mens moet of geloven in Zijn Zoon… of helemaal niet.

  Laten we maar bidden en evangeliseren… dat nog meer mensen tot geloof in Jezus en Zijn offer komen.

  Fijne avond allen, liefs Esther.

 76. Moslims haten en doden Joden niet vanwege Israël, maar omdat Israël Joods is

  https://zlj13051967.wordpress.com/2021/06/16/moslims-haten-en-doden-joden-niet-vanwege-israel-maar-omdat-israel-joods-is/

  “Als de Arabieren hun wapens neerleggen, dan zal er geen oorlog meer zijn. Als Israël zijn wapens neerlegt, dan zal er geen Israël meer zijn.”
  Deze gevleugelde uitspraak raakt de kern van het probleem: de gedeelde antisemitische haat onder de moslims, die de Joodse staat niet dulden en de wens hebben om Israël te vernietigen. Deze haat is de brandstof achter de duizenden raketten die al jaren vanuit Gaza afgevuurd zijn op burgerdoelen in Israël. Deze haat is kern van de strijd tussen Israël en de Arabieren, en daar ligt de kern van het probleem…

 77. @Angel: Ik ben daar volledig met je eens, geloven doe je met je hart, schreef de grote apostel Paulus niet: Indien ge met uw mond belijdt dat Jezus heer is, en met je hart geloofd dat God hem heeft doen verrijzen zal je behouden zijn. Je kan met de mond belijden, maar je hart kan van steen zijn. Maar het ging hier wat je schreef: alle mensen zijn kinderen Gods, Sinds Jezus verlossingswerk aan het marteltuig gaat de weg van behoudt door het kruis, door Jezus naar de Vader, dan ben je een kind of zoon van god naar de beloftes van Israël. Mensen die bewust Jezus afwijzen zijn geen kinderen van God maar volgens Johannes antichristen, zij die Jezus verlossingswerk niet aanvaarden, ook zij die door eigen werken hun hemel willen verdienen. Jezus heeft voor ons de hemel verdiend.

 78. Hoelang bluffen Syrië, Ahmadinejad van Iran en Erdogan van Turkije nog samen met Hamas, Hezbollah, Fatah in hun Haat-Handvesten, dat ze Israel van de aardbodem zullen vagen.

  Hij, JHWH die in de hemel al die grootsprekers op aarde gadeslaat die LACHT. Psalm 2.
  3.500 jaar geleden werd al door JHWH de God van Israel gesproken tot Abraham-Mozes en Jeremiah dat Israel tot Hoofd der volken zal worden!!!!
  Genesis 12 en 15 en Deuteronomium 28:1-14 en Jeremiah 31:7.

  En dat Jeruzalem de hoofdstad van Israel en de wereld wordt, leest u in Ezechiel 5:5…
  “Zo zegt de Here Here: Dit is Jeruzalem. Midden onder de volken heb Ik het gesteld, met landen erom-heen.”

  Al die huidige vijanden van Israel dus ook Erdogan Turkije zullen daarom straks diep buigen voor de God van Israel en Jeshua zijn Zoon Openbaring 19 ook volgens de Profeet Jesaja 60 en de Profeet Zachariah 14.

  Deze snoevers evenals vroeger Marx, Darwin, Lenin, Stalin, Hitler in zijn bunker, Eichmann, aan de Galg in Jeruzalem, Herman Göring in Neurenberg Tribunaal 1946, Joseph Goebbels en zijn gezin door zelfmoord, Nasser, Assad, Saddam Hoesein die 39 raketten op Jeruzalem afschoot in de Golf Oorlog 1991, hij stierf ook aan de Strop, denk ook aan de roemloze dood PLO-Terrorist Yasser Arafat, de massamoordenaar Mao, en Pol Pot, enz. deze allen zijn wanhopig en roemloos aan hun eindje gekomen? Openbaring 20.

  Daarom…Wie het laatst lacht…Spreuken 1:26 (NBG51) Zal JHWH straks niet ook niet lachen om Syrië, Erdogan Turkije en Ahmadinejad’s verderf? IK JHWH zal spotten, wanneer hun verschrikking komen zal.

  Met het Rode boekje van antisemieten als Mao, Mein Kampf van Hitler, en het Groene boekje van Gadaffy Lybië en de boeken van Charles Darwin zullen dan grote vreugdevuren gestookt worden. De Waarheid Overwint Altijd!!! Jeshua is de Weg en de Waarheid en het Leven. Joh. 14.

 79. @Angel. U schreef ook nog 17/06/2021 om 11:03 am….Willy, Ramshoorn, ik zou u hierbij graag wat willen meegeven… Beoefen uw Geloof niet slechts vanuit uw verstand, doch vanuit uw hart…Hier is de zetel gevestigd van het weten van goed of kwaad…

  Jeshua is niet met u eens wanneer u het hart beschrijft als zetel van het weten van goed of kwaad. Lees wat Hij over het menselijk hart leert…

  Matteüs 15:19 (NBG51) Want uit het Hart komen Boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, godslasteringen.

  Spreuken 20:30 (NBG51)
  Bloedige striemen zuiveren het kwaad uit, en slagen reinigen de schuilhoeken van het hart.

  Ezechiël 11:19 (NBG51) Ik zal hun [Israel] één hart geven en een nieuwe geest in hun binnenste, en Ik zal het hart van steen uit hun lichaam verwijderen en hun een hart van vlees geven,

  Ezechiël 36:26 (NBG51) een nieuw hart zal Ik u [Israel] geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.

 80. @Angel…Is het waar wat u schrijft:
  Ieder mens is een kind van God, daar hij door GOD is geschapen…””

  Uw Bijbelkennis is op dit punt onvoldoende, zie wat Jeshua e.a. hierover leren.

  Matteüs 13:39 (NBG51)
  Het Onkruid zijn de Kinderen van de Boze; de vijand, die het gezaaid heeft, is de duivel; de oogst is de voleinding der wereld; de maaiers zijn de engelen.

  Psalm 140:2 (NBG51)
  Red mij, o Here, van de Boze mensen, bewaar mij voor de mannen van het geweld,

  Spreuken 11:21 (NBG51)
  Voorwaar, de Boze blijft niet ongestraft, maar het geslacht der rechtvaardigen wordt bevrijd
  Spreuken 15:26 (NBG51)
  De plannen van de Boze zijn de Here een Gruwel, maar liefelijke woorden zijn rein.

  Psalmen 101:4 (NBG51) Een verkeerd hart wijke verre van mij, de Boze Wil Ik Niet Kennen.

  Spreuken 29:6 (NBG51)
  In de overtreding van de Boze ligt een valstrik, maar de Rechtvaardige zal jubelen en vrolijk zijn.

  Matteüs 6:13 (NBG51)
  en leid ons niet in verzoeking, maar Verlos Ons Van De Boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

  Efeziërs 6:16 (NBG51) neemt bij dit alles het Schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de Boze zult kunnen doven;

  Psalmen 10:2 (NBG51) Over de trots van de Goddeloze is de ellendige ontstoken – laat hen verstrikt worden in de Boze plannen die Zij bedacht hebben.

  1 Johannes 2:13 (NBG51)
  Ik schrijf u, vaders, want gij kent Hem, die van den beginne is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de Boze overwonnen. Ik heb u geschreven, kinderen, want gij kent de Vader.

  1 Johannes 3:12 (NBG51)
  niet gelijk Kaïn: hij was uit de Boze en vermoordde zijn broeder. En waarom vermoordde hij hem? Omdat zijn werken Boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig.

  Lucas 6:45 (NBG51) Een Goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een Slecht mens brengt uit de Boze schat het Boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.

 81. Willy, Ramshoorn, ik zou u hierbij graag wat willen meegeven… Beoefen uw Geloof niet slechts vanuit uw verstand, doch vanuit uw hart…Hier is de zetel gevestigd van het weten van goed of kwaad…
  Met alleen uw verstand, kunt u Gods Woord geenszins beredeneren, daar het Geloof veel verder reikt dan het verstand. Het verstand is beperkt…
  Ik wens u toe: ‘de vrede Gods, welke elk verstand te boven gaat’ …
  Filippenzen 4:6.7

 82. N.a.v. Angel: Maar ligt dan niet steeds het wetticisme op de loer? De gedachte dat u de wet moet vervullen om genade te vinden?
  We mogen toch geloven dat Christus plaatsvervangend de hele wet heeft vervuld? Uiteraard kunnen we dan geen kwaad spreken van de wet. Maar we hoeven dat examen van het vervullen van de wet niet opnieuw te doen. Dat heeft Christus voldaan en de gelovige mag dan zomaar in geloof een erfgenaam zijn. Om niet, zoals dat heet.
  Christus wijst niet naar de weg, naar de waarheid en het leven: Christus IS in Zijn Persoon dit alles. Tot volledige genoegdoening voor ieder die het wil aanvaarden.
  Deze boodschap kan ook de moslim bereiken, die gelooft dat hij moeizaam de hemel moet verdienen met goede daden. Juist de plaatsvervanging door Christus is hét opbeurende onderscheid van het nieuwe verbond.

 83. Willy, zo het is nogal wat… U verwijt mij een antichrist te zijn, die ontmaskerd moet worden? Leuk forum dit… Gelukkig is mijn GOD een liefhebbende en wijze God…die mensen zoals u wel doorziet… U sluit namelijk bij voorbaat al mensen uit van Zijn koninkrijk… ‘Hebt uw naaste lief gelijk u zelve’…

  Angel, u moet de reactie van Willy wel in de context plaatsen. Mod.

  @Angel: Het probleem met uw schrijven is; je misleid zelf mensen met je uitspraak: ieder mens is een kind van God, dit is de taal van de Antichrist en waarom? Ieder mens die Jezus aanvaard als de ware verlosser is een kind van God en niet alle mensen. Wij zijn zonen van God door Jezus Christus onze Heer. Buiten de Heer is er geen verlossing. dus uw uitspraak; ieder mens is een kind van god is zeer misleidend. en het verdiend gewoon weinig aandacht. Daarom is het belangrijk dat mensen een goede Bijbelkennis hebben om antichristen te ontmaskeren

 84. Ramshoorn, Ieder mens is een kind van God, daar hij door GOD is geschapen…

 85. @Angel: Het probleem met uw schrijven is; je misleid zelf mensen met je uitspraak: ieder mens is een kind van God, dit is de taal van de Antichrist en waarom? Ieder mens die Jezus aanvaard als de ware verlosser is een kind van God en niet alle mensen. Wij zijn zonen van God door Jezus Christus onze Heer. Buiten de Heer is er geen verlossing. dus uw uitspraak; ieder mens is een kind van god is zeer misleidend. en het verdiend gewoon weinig aandacht. Daarom is het belangrijk dat mensen een goede Bijbelkennis hebben om antichristen te ontmaskeren.

 86. Beste@Angel. Heel mooi de woorden…Gebed voor mijn kind. ”
  Wij bidden ook dagelijks voor de kinderen.

  U schreef verder: Ieder mens is een geliefd kind van God…” Is dat wel zo?

  Als ik de Bijbel goed lees hebben JHWH/God en zijn geliefde Zoon Jeshua het niet altijd over de geliefde kinderen van God. Weet u nog hoe JHWH op 8 personen na de hele wereldbevolking verdelgde door de watervloed? Genesis 6 t/m 11.

  Weet u nog wat met de steden en de inwoners van Sodom en Gomorrah gebeurde? Genesis 19.
  Alleen Lot en zijn 2 dochters overleefden het vuur.

  Weet u niet meer hoe Jeshua de komende Masjiach in Jeruzalem sprak over de Scheiding van de Schapen en de bokken? Mattheus 25. Hoe leest u dan Zijn Boek Openbaring 16 t/m 19 ???

  Gelukkig zijn er ook mensen vroeger en nu die zich GRONDIG Bekeren als ze lezen over Gods Oordeel straks over de gehele wereld. Openbaring 19.

  In het boek Jona lezen we de kortste prediking ooit: Nog 40 dagen dan zal Ninevé en al haar inwoners verwoest worden. Jona werd hiermee de aller succesvolste prediker, want wat gebeurde er toen…?

  Binnen de kortste keren bekeerden ALLE inwoners van Ninevé inclusief de Koning zich tot de God van Israel en werden behouden, meer dan 100.000 inwoners. Lees de profeet Jona zelf en neem een voorbeeld aan de prediking van Jeshua:

  Bekeert u en gelooft het Evangelie want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen.
  Marcus 1:15.

  Jeshua, de Zoon van God, de Leeuw van de Stam Judah leert…

  Lucas 15:7 (NBG51) Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.

  Shalom Ramshoorn.

 87. Einde, sommige mensen hebben niet in de gaten, dat hun zienswijze omtrent het geloof, juist mensen verder van het geloof verwijderd kan doen raken…Wij denken dan: dit is niet mijn Geloof…en op die manier, zal deze zienswijze, ook zeker geen mensen uitnodigen, om ook te gaan geloven naar mijn idee, indien ze niet gelovig zijn dan… Christen Zijn is: Voor leven… Christen Doen… Niet met mooie woorden en teksten, heeft God helemaal geen belang bij…
  Ieder mens is een geliefd kind van God…

 88. Aan: @: Ramshoorn

  Je schreef: “Wie hun geschriften bestudeert die is wijzer dan al die [self-made] profeten van 2021.
  Zie ook Psalm 119:97-104.”

  De profetieën van die katholieke begenadigde personen ontvangen ze van Jezus Christus zelf..zij maken ze alleenmaar bekend, zijn doorgeefluiken.. misschien zijn ze dan niet in eigenlijke zin profeten als b.v. een Mozes.. maar dat pleit niet tegen hun..
  …Je kunt ook stellen dat die verschijnende “katholieke” Jezus Christus een leugengeest of zelfs satan zelf is.. ik vermoed en sluit niet uit dat jij in die richting denkt, vandaar je bijbelse “onderbouwing”.

  Neem een voorbeeld aan de “engel” Gabriël die aan Muhammed verscheen; .. God kan niet INconsistent zijn..ook de echte Engel Gabriël kan dat niet want die kan niet meer zondigen daar hij bevestigd is bij zijn eerste begin.. na beproeving.
  Daarom kan de echte Engel Gabriël niet bij Muhammed een ander verhaal gaan vertellen want dan zou hij niet meer consistent zijn jegens zijn eerdere boodschap aan Maria ..INconsistentie is het wezenlijke van de zonde.. en zou de Engel Gabriël dan ook zondigen.. en dat kan dus niet.

  Eigenlijk kun je dan ook niet anders (lijkt mij) ..dan te denken dat de verschijnende katholieke Jezus Christus een leugengeest betreft want anders zou je sola Scriptura bouwerk in elkaar storten, want die verschijnende Jezus Christus bevestigd de leer van de Rkk.. en dat ondanks het slecht gedrag van een aantal van zijn herders op aarde…vandaar dat je je betoog eindigt met: “God laat nooit met zich spotten! Openbaring 16 en 20.” ..als een soort “bezegeling” van je gelijk ..en ik mijn vorige reactie uiteindelijk dan ook maar beëindig met te verwijzing naar Jesaja 49:4,8.

  Met andere woorden: Jezus Christus verschijnt aan personen en geeft dan toelichting op passages in de h.Schrift, bv. over het 6e zegel en dan zeg jij eigenlijk: die toelichting heb ik niet nodig de h.Schrift is me genoeg; ..en die houding dat begrijp ik dus niet, ben ik te dom voor ..omdat het tegen de logica in gaat.
  Ik denk dan ook dat je de Drie-ene God dan “een klap in het gezicht geeft”.. om het zo maar eens te zeggen…en Hun speciale hulp voor deze generatie afwijst.

 89. Gebed voor mijn kinderen …
  Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen.
  Graveer Gij ze daar in met onuitwisbaar schrift.
  Dat niets of niemand ze meer ooit daar uit kan branden,
  ook niet als satan ze straks als de tarwe zift …
  Houd Gij mijn kinderen vast, als ik ze los moet laten
  en laat altijd Uw kracht boven hun zwakheid staan.
  Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten,
  als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan …
  Ik vraag u niet mijn kinderen elk verdriet te sparen,
  maar wees Gij wel hun troost, als ze eenzaam zijn en bang.
  Wil om Uws naam hen in Uw verband bewaren,
  en laat ze nooit van U vervreemden, nooit, hun leven lang! …

  Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen…
  Amen.
  Geeske Wiersma

 90. @Jo. Zie het dogma maria ten hemel opneming met het Anathema/Vervloeking aansluitend van die zeer omstreden oorlogspaus Pius XII….

  Tot aan Vaticanum II 1962-1965 in Rome was het gebruikelijk om Anathema’s aan doctrines en dogma’s te verbinden, maar sindsdien is dit in onbruik geraakt, ofschoon de Anathema’s Heden ten dage Nog Immer Gelden.

  ‘Munificentissimus Deus’ van PIUS XII omschrijft direct na de plechtige definiëring van Maria’s
  Tenhemelopneming het bijbehorende anathema:

  “En daarom, als iemand, wat God verhoede, het zou Wagen met vrije wil ofwel te ontkennen
  ofwel te betwijfelen, wat door ons werd gedefinieerd, hij wete, dat hij van het goddelijk en
  katholiek geloof totaal is afgevallen.” Met andere woorden Vervloekt.

  Lees meer over de strapatsen van de vele onheilige vaders [Mattheus 23:8-12] in Rome in het boek van David Yallop: Gods wil of maffia?

  https://www.bibliotheek.nl/catalogus/titel.841359741.html/gods-wil-of-mafia-/

  En ook zijn andere bestseller: David Yallop: De kracht en de heerlijkheid – De duistere zijde van het Vaticaan onder Johannes Paulus II.

  Dat pausen zelf helemaal niet kuis leven las ik in Sodoma van Frederic Martel.

  En het andere boek van Nigel Cawthorne – Het seksleven van de pausen –
  Een schaamteloos overzicht van de roomse bisschoppen van Petrus tot heden. “””

  Geen wonder dat nadat in alle Media de Roomse beerput openging van wereldwijd seksueel misbruik van paters tot pausen en hun laffe doofpotbeleid, vele honderdduizenden roomsen, alleen al in dit land, nooit meer een stap zetten in een RKK of een bezoek brengen aan/in Lourdes of Fatima of de Stille Ommegang bijwonen in Amsterdam waar processies gelopen worden met een uitgespuugde hostie. Schandalig gewoon!!!

  Roomsen zijn na het Tweede Vaticaans Concilie 1962-1965 toen paus Johannes XXIII verordineerde dat ook Roomsen die Bijbel in het Nederlandse Taal mochten lezen. De Bijbel verdween dan ook van de Roomse Index van verboden boeken in 1967 met paus Paulus VI.

  Roomsen vanaf toen, veel wijzer geworden ontdekten zelf de woorden Mozes en de Profeten, Jeshua en de Apostelen, kortom, ze gingen zelf de Bijbel lezen, daar heb je dan ook geen paus of priester voor nodig, volgens de Apostel Johannes in zijn brief 1 Johannes 2:27-28.

  Shalom. Ramshoorn.

 91. Beste @Jo. Kunt u mij op grond van Bijbelse gegevens uitleggen hoe paus Pius XII, in 1950 het het in zijn hoofd haalde, het lef had, het dogma van de tenhemelopneming van Maria afkondigde???

  Vooral het tweede gedeelte van zijn belachelijke dogma: Wie dat “onfeilbare dogma” niet geloofde werd vervloekt en geëxcommuniceerd.”

  Gelooft u dergelijke godslasterlijke uitspraken van die zeer omstreden oorlogspaus Pius XII???

  Zie Psalm 14 en 53 en Romeinen 3.

 92. @: Ramshoorn…

  Even gegoogled voor de zekerheid.. citaat:
  ••Sinds het Eerste Vaticaans Concilie in 1870 het dogma van de onfeilbaarheid heeft afgekondigd, heeft [slechts eenmaal] een paus ex cathedra gesproken, namelijk paus Pius XII, die in 1950 het dogma van de tenhemelopneming van Maria afkondigde••
  Voorlopig denk ik aan Jesaja 49:4,8.

 93. Beste@Jo. U schreef…Focussen op de h.Schrift.. daar is niets op tegen ..maar er zijn ook personen over de gehele aarde die de genade krijgen van het ontvangen van eindtijd profetieën, relevant dus voor onze tijd. Zich daar voor afsluiten is niet erg wijs.””

  De Heilige Schrift zoals ik die lees en bestudeer is mij van oneindig meer waarde dan zgn. eindtijd profetiën vanuit welke richting dan ook. Ik luister uitsluitend naar de Bijbelse Profeten.

  Ik leerde van de Joodse Paulus al…Onvolkomen is ons profeteren. 1 Corinthe 13.

  De Bijbelse profeten en Apostelen spraken namens JHWH: Zo zegt de Here, de God van Israël. Wie hun geschriften bestudeert die is wijzer dan al die self-made profeten van 2021.
  Zie ook Psalm 119:97-104.

  Lees de kerkgeschiedenis maar wat voor onzin o.a. pausen ex-cathedra uitspraken sinds 1870.
  Wie geeft er een dubbeltje voor de woordvoerders van de Wereldraad van kerken? De honden lusten er geen brood van! Jeshua velt een hard oordeel over hen. Zie brief Judas.

  Wie is een echte profeet? Die door JHWH de God van Israel werd geroepen en aangesteld. Zie 1 en 2 Samuel, hij was wijzer dan de hogepriester Eli.

  Aaron en Mirjam twijfelden aan Mozes profetenambt…God strafte hen…

  Mirjam met melaatsheid gestraft
  Numeri 12:1 Mirjam nu sprak met Aäron over Mozes naar aanleiding van de Ethiopische vrouw, die hij genomen had, want hij had een Ethiopische vrouw genomen, 2 en zij zeiden: Heeft de Here soms uitsluitend door Mozes gesproken, heeft Hij ook niet door ons gesproken? En de Here hoorde het.

  3 Mozes nu was een zeer zachtmoedig man, meer dan enig mens op de aardbodem. 4Toen zeide de Here onverwijld tot Mozes, Aäron en Mirjam: Gaat met uw drieën uit naar de tent der samenkomst. Daarop gingen zij met hun drieën uit. 5 Toen daalde de Here neder in de wolkkolom, stelde Zich in de ingang der tent, en Riep Aäron en Mirjam; en zij traden beiden naar voren.

  6 Toen zeide Hij: Hoort nu Mijn Woorden.[!!!] Indien onder u een profeet is, dan maak Ik, de Here, Mij in een gezicht aan hem Bekend, in een Droom spreek IK met hem. 7 Niet aldus met mijn knecht Mozes, Vertrouwd als hij is in geheel mijn huis. 8 Van mond tot mond spreek Ik met hem, duidelijk en niet in raadselen, maar hij aanschouwt de gestalte des Heren.

  Waarom hebt gij u dan niet ontzien tegen mijn knecht Mozes te spreken? 9 Daarom ontbrandde de toorn des Heren tegen hen en Hij ging heen.

  10 Toen nu de wolk van boven de tent geweken was, zie, Mirjam was Melaats als sneeuw; toen Aäron zich tot Mirjam omwendde, ziedaar een melaatse! 11 Toen zeide Aäron tot Mozes: Ach mijn heer, reken ons toch de Zonde niet toe, die wij in onze Dwaasheid begaan hebben. 12 Laat haar toch niet zijn als een doodgeborene, wiens vlees reeds half vergaan is, wanneer hij uit de schoot zijner moeder komt.

  13 En Mozes riep tot de Here: O God, genees haar toch.

  14 Daarop zeide de Here tot Mozes: Had haar vader haar openlijk in het gezicht gespuwd, zou zij dan niet gedurende zeven dagen te schande zijn? Laat haar gedurende zeven dagen buiten de legerplaats gesloten worden, en daarna mag zij zich er weer bijvoegen.

  Zie ook Jeremia 28 hoe een Nepprofeet door JHWH ter dood werd veroordeeld omdat hij de woorden van de profeet belachelijk maakte.

  Gelovigen die het Profetische Woord van de Bijbelse Profeten verkondigen en promoten die staan in hoog aanzien bij de Here God.

  1 Kronieken 16:22 (NBG51) Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet mijn profeten geen kwaad.

  Psalmen 105:15 (NBG51) Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet mijn profeten geen kwaad.

  Doen booswichten, valse profeten dat wel dan wacht hun een afschuwelijk einde.
  Denk aan de goddeloze koning Achab wiens bloed door de honden gelekt werd.
  Denk aan zijn goddeloze vrouw Izebel die door de honden verscheurd werd en opgevreten.
  Alle details in 1 Koningen 22 en 2 Koningen 9.

  God laat nooit met zich spotten! Openbaring 16 en 20.

 94. @ Ramshoorn: 7:23 am. Helemaal met uw reactie eens. Ook als ik 2 Tim 3 ,erbij lees.

 95. @: Ramshoorn En anderen,

  De volgende link gaat over het 6e zegel.. als de Dag des Heren: https://youtu.be/b20Pc2EywiQ
  Heb hem ook nu pas gehoord en bevestigt mijn inzicht.
  Het beste is de profetieën meermaals te beluisteren zodat men zich dieper kan inleven in de details
  om de samenhang goed op te merken.
  Ook de volgende link heeft het over het ophouden van het dagelijkse offer.
  https://youtu.be/9647TRKUspg

 96. @ Ramshoorn..

  De derde wereldoorlog wordt beëindigd door het openen van het 6e zegeloordeel.. zo googlede ik profetieën over de 3e wereldoorlog en kreeg ik de volgende link.
  https://www.google.com/search?q=profetie%C3%ABn+over+de+3e+wereldoorlog&oq=pr&aqs=chrome.0.69i59l2j69i60l3.1975j0j4&client=ms-android-samsung-ga-rev1&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8

  Je kunt ook googlen: {profetieën over de 3 duistere dagen} ..want die betreffende het openen van het 6e zegel in Openb.6:12-17.. zo ook {profetieën over Nederland}.. die onthullen dat de wereldbekering in Nederland begint.
  Focussen op de h.Schrift.. daar is niets op tegen ..maar er zijn ook personen over de gehele aarde die de genade krijgen van het ontvangen van eindtijd profetieën, relevant dus voor onze tijd.
  Zich daar voor afsluiten is niet erg wijs.

 97. @@@..

  Zacharia 6:11-12 ..betreft de volgende profetie http://www.medjugorje-bn.efpk.net/?archief=269
  Met voorafbeelding in Zacharia 3:8.
  Zacharia 9:9 betreft Jezus Christus ..maar het betreft ook de [onder]koning ((Jes.32 + 12 koningen, over elke stam))..ten tijde van het 6e zegel.. Jeremia 23:5-6 en o.a. in 33:15-16 ..in die tijd van het 6e zegel geboren én het herstel van Israël.. zie maar de bovenstaande link.

 98. @Henk der Niederlánder schreef: Zo op regelmatige tijd wordt het volgend doemscenario uit de kast getrokken worden. Al tientallen jaren word het einde van de wereld voorspeld en elke paar jaar weer opnieuw.””

  Misschien dat 2 Petrus 3:3 u het juist antwoord geeft…Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen Spotters met Spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten
  wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af geweest is.

  5 Want willens en wetens Ontgaat Hun, dat door het woord van God de hemelen er sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, 6 waardoor de toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water.

  7 Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten Vure bewaard tegen de dag van het Oordeel en van de Ondergang der
  goddeloze mensen.

  8 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als Duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9 De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen
  denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.

  10 Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door Vuur vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen daarop gevonden worden.

  @willy schreef: Hoe ouder de zon, hoe heter ze zal worden.””

  Jeshua geeft in zijn laatste Boek van het Nw. Testament Openbaring 16 een duidelijk antwoord over een zeer hete ZON.

  Inderdaad: Er staat iets groots te gebeuren op de ZON, waarschuwt Scott McIntosh, solar wetenschapper aan het National Center for Atmospheric Research (NCAR) in de VS.””

  Wonderlijk: Tweeduizend jaar geleden werd dat ook al gedicteerd door de Verrezen Jeshua de Zoon van God aan de Apostel Johannes, die het op Schrift stelde op het Griekse eiland Patmos, waarvan akte: Zie Openbaring 1.

  Openbaring 16:8 En de vierde goot zijn schaal uit over de ZON en haar werd gegeven de Mensen te Verzengen met vuur.

  9 En de mensen werden Verzengd door de grote hitte en zij Lasterden de naam van God, die de macht heeft over deze plagen, en zij Bekeerden Zich Niet om Hem eer te geven.””

  Het zou mij niet verbazen dat JHWH dit laat gebeuren om al die Zondagvereerders te straffen die 1700 Jaar geleden op het Concilie van Nicea 7 maart 321 de Sjabbat onterecht, tegen Zijn Wil veranderd hebben [Exodus 20 en 31] in de Roomse en later ook 1517 in een Protestantse niet-Bijbelse zondag.

  Wie werden daarvan de dupe? Juist, de Joden!!! Zij werden door de Kerk, Rooms en Protestants als outcast bestempeld, gedemoniseerd omdat zij tot op deze dag de Sjabbat heiligen.

  We weten vanuit de Bijbel dat Mozes, de Profeten en Jeshua allemaal de Sjabbat vierden.
  Zie Lucas 6:5 en Handelingen 21.

  De hemelen vertellen Gods Eer: Psalm 19. Jeshua roept alle aardbewoners op om op de tekenen van de Zon, Maan en Sterren te letten:

  Lucas 21:25….En er zullen tekenen zijn aan Zon en Maan en Sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, 26 terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. 27 En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met Grote Macht en Heerlijkheid.

  28 Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog,
  want Uw Verlossing genaakt.

 99. @ Esther: 11:16 pm, op 14/6. Dank voor de link. Ja, beste Esther het gaat uiteindelijk om onze Here Jezus.

 100. Hallo lieve broeder Wachter…

  Ik las het vannacht pas.
  Hier is het lied van Alan Jackson…’Turn your eyes upon Jesus’.
  https://www.youtube.com/watch?v=nO4uIyz_d90
  Een erg mooi lied, ik geniet er ook altijd van.

  Wachter, laten wij maar gericht blijven op onze Heere Jezus.
  En dat is natuurlijk voor ons allen.
  Wij zijn niets zonder de Heere.

  Lieve groet, Esther.

 101. @ Esther: 3:14 pm. Bedankt voor het mooie lied. Ik zag ook het engelstalige lied: ” Turn your eyes upon Jesus”, voorbij komen, lukt mij niet een link te plaatsen. Ik ben daar te onhandig voor. Gods Zegen voor U allen op dit Forum.

 102. Hallo allemaal…

  @ Hallo Muggenzifter….
  Zo geweldig… Heel mooi omschreven van onze Heere Jezus.
  Steeds weer zo mooi, die linken van uit de Psalmen, naar de Heere en Heiland Jezus.

  Ik werd er gewoon blij van.
  Overal zoveel gedoe… zowel in de wereld… maar ook onder gelovigen.
  Dan ben ik gewoon blij om zulke dingen te lezen.
  Dank u wel Muggenzifter… de hele Psalmen, waar we steeds weer van kunnen genieten, maar ook veel van leren.

  Onze God en Christus Zijn en blijven tot in eeuwigheid… dezelfde.
  Alles wat we lezen… is ook voor ons, zo dankbaar.

  @ Hallo Nieuwe Begin….06/06/2021 om 2:05 am
  Heel bijzonder het getuigenis over Aisha….daar wordt je echt door bemoedigd.
  En ja… na het gelezen te hebben… geloof ik zeker dat Aisha’s vader bij de Heere Jezus is. Op het laatste moment nam deze vader de Heere aan.
  Het deed mij denken aan die misdadiger naast Jezus aan het kruis.
  Ook hij kreeg de doodstraf… door zijn geloof… lezen we de bekende woorden van de Heere…dat hij samen met de Heere Jezus het paradijs binnengaat.

  Dank u Nieuw Begin, dat u die mooie dingen wil delen met ons. Ook voor al die liederen.

  Voor ons allemaal, een heel bekend lied.
  Een klein stukje bemoediging.

  Liefs Esther.

 103. @Ramshoorn: Daar heb ik ook zo mijn twijfels over. Het is in feite geen regering maar een allegaartje van links naar rechts gewoon om Bibi van de macht te houden. Wel oppassen dat je dat weer profetisch gaat bekijken. God bekijkt de geschiedenis en de toekomst anders dan wij. Hij weet wat er gaat gebeuren, bidden we niet, uw wil geschiede op hemel en aarde? Wat wil dat zeggen? Dat God het laatste woord heeft en niet de mens!! Shalom

 104. Aan @: Clickbait hater: nav. (13/06/2021 om 3:20 pm),

  ••Citaat:
  •Voor het boek Openbaring, die vroeg Joodse apocalyptische schrijfstijl is [niet] toe te passen op ons hier en nu, dat was bedoeld voor de christenen van die tijd• ..Hetgeen een absurde opvatting, stellingname is, gespeend van inzicht.. ik vraag me dan ook af of je een internet-trol bent.

  Ofschoon de eindtijd, volgens de h.Schrift met het leven Jezus Christus begon, zien we in het 6e hoofdstuk dat het 6e zegel oordeel een reinigingsoordeel & wraakgericht is, Jesaja 66:14 ..en dat nog niet voltrokken is.. huidige profetieën kondigen al wel het aanstaande openen van het 6e zegeloordeel al aan, de Dag des Heren in 2Thess.2:2.

  Zeker vanaf het 6e zegel tot aan de Wederkomst op de Jongste Dag en het laatste oordeel ((dat geen reinigingsoordeel en wraakgericht is) ..betreft het dus niet de eerste christenen van die tijd.

 105. @Allen. Israel heeft een nieuwe regering. Hoe het verder zal gaan in het verdeelde M-O weet alleen de Goede God van Israël. Gelukkig mogen we weten dat Hij zorgt dat Jeruzalem de Stad van de grote Koning wordt en blijft. Mattheus 5:35.

  “Zo zegt de Here Here: Dit is Jeruzalem. Midden onder de volken heb Ik het gesteld, met landen erom-heen.” (Ezechiël 5:5)

  Van hieruit zal Hij Jeshua met zijn 144.000 ambassadeurs de wereld in Gerechtigheid gaan Regeren. Zachariah 14 en 2 Petrus 2 en 3 en Openbaring 19. Shalom. Ramshoorn.

 106. @ wachter schreef: 13/06/2021 om 6:19 am
  Amen! Geweldig! Prijs de Heer!
  In alle eeuwen zullen er geloofshelden van het kaliber Hebreeën 11 zijn tot de Jongste Dag! God’s Genade is overvloedig voor de zonde gevallen mensheid door Jezus Christus!

 107. Mini studie van Yakov Rosenberg , Professor Bijbels Hebreeuws in Jeruzalem aan het Israel Bijbel instituut ( zie ook IsraelBiblicalStudies.com )

  ( google vertaling )
  De uittocht van de Israëlieten uit Egypte is een ‘ kern-wonder ‘ van de Bijbel en dient als basis voor alle andere daden van Gods redding. Mozes, de opmerkelijke leider van de Exodus, zou zijn lot misschien nooit hebben kunnen vervullen zonder een groep machtige vrouwen achter hem. Wie waren deze vrouwen en hoe hebben ze hem gered?

  De dappere vrouwen die Mozes grootbrachten

  Een van de opmerkelijke dingen aan de biografie van Mozes is de cruciale rol die dynamische vrouwen in zijn leven spelen. Zijn moeder, Jochebed, en zijn zus, Miriam, redden zijn leven door hem in een mand in de Nijl te plaatsen. De dochter van Farao ontdekte hem en adopteerde hem als haar eigen zoon. Zipporah beschermde hem toen hij zijn toevlucht zocht in het land Midian. Het is echt verbazingwekkend dat zo’n oud verhaal zo’n bekendheid geeft aan deze machtige vrouwen.

  De stille opstand van de vroedvrouwen

  Maar we vergeten twee onbezongen vrouwelijke helden: Sifra en Puah, de twee vroedvrouwen die het bevel van de farao tartten om alle Hebreeuwse babyjongens te doden (Exodus 1:15). Zoals veel grote figuren in de Bijbel waren ze bereid hun eigen leven op te offeren om talloze anderen te redden. Door het leven van Mozes te sparen, hebben ze de toekomst van het Joodse volk gered. Waarom deden ze het?

  Volgens de H. Schrift was het het geloof van Sifra en Puah dat hen de moed gaf om het decreet van de farao niet te gehoorzamen. In het oorspronkelijke Hebreeuws is de term voor geloof Yirat Elohim (יראת אלוהים), wat letterlijk ‘vrees voor God’ betekent. Maar deze ‘angst’ was geen angst of schroom; het was ontzag. Ontzag voor de ene God van Israël. Dat dreef deze zeer moedigen vrouwen!

 108. Voorafgaande aan de 10e plaag die Egypte te verwerken kreeg, moesten de Israëlieten een bosje hysop nemen en in een schaal dopen dat vol zat met bloed zo is te lezen in Exodus 12:22.
  En het bloed van de schaal werd aangebracht op de bovendorpel en op beide deurposten. Bovendien moesten ze thuis blijven en niemand de deur uitgaan tot de volgende morgen.
  God zorgde eerst voor het veiligstellen van de Israëlieten en toen de 10e plaag zich voltrokken had, toen moesten ze eigenlijk als dezelfde dag vertrekken.
  Alleen Mozes Aäron mochten blijkbaar in dezelfde nacht nog naar de koning gaan. Want de Farao riep ze nog in de nacht.
  Dit moet dan toch haast zijn dat Mozes en Aäron een bijzondere bescherming hadden gekregen van God.
  De schaal dat vol met bloed zat was de beslissende plaag. Het had niet zo hoeven te gaan als de Faro telkens zijn hart niet had verhard.
  In dit geval functioneert de schaal volgens mij als enige keer in het oude testament als oordeel. Het oordeel was dat je het oordeel niet hoefde mee te maken als het bewijs van het bloed op de bovendorpel aan beide deurposten was aangebracht.
  https://www.gospelimages.nl/schilderijen/67/het-pascha

  Het gebeuren in de voorbereidingen van Pascha, van wat wel moest en niet mocht, daarin lijken vele dingen op het optreden van Jezus en ook zijn sterven.
  Hieronder zie je een link voor wat vergelijkingen.
  https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/53535-pesachlam-paaslam-toont-gods-verlossing-door-jezus-christus.html

  Verder zien we in het oude testament nog een schaal als teken en ook een schaal waardoor het water gezond werd. Gideon en Elisa.
  Pas in het nieuwe testament komen we de 7 schalen van oordelen weer tegen. Het is pas in Openbaringen 16 dat we dit zien.
  1e kwaadaardige zweren bij mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. Ik denk dat als je eenmaal het merkteken hebt
  2e zee werd bloed. Elk leven wezen in de zee stierf.
  3e rivieren en waterbronnen werd bloed.
  4e zon wordt zo verzengend heet met vuur.
  5e troon van het beest, en zijn koninkrijk werd verduisterd. En zij beten op hun tong van pijn.
  6e de Eufraat droogde op; koningen uit de richting waar de zon opgaat.
  7e over de lucht. Vanaf de troon, die zei: Het is geschied.
  De 7 schalen werd aangereikt door één van de vier dieren. Welk dier dat was, dat staat er niet bij.
  Sommige vermoeden het derde dier, gelijk als van een mens. Zie ook Openbaringen 4 en 5 voor die vier dieren.

  We zien ook dat best wel wat plagen overeenkomsten hadden met de plagen van Egypte.
  Wat wij niet zien is dat er nog gelovigen iets moeten doen. Die zijn er eenvoudig niet meer. Die zijn weg. De gelovigen wereldwijd zijn komen naar mijn beste mening niet meer voor in Openbaringen 4.
  Is er dan iets dat tegenover de schalen staat? Naar mijn idee wel. Dat is volgens mij de beker die Jezus van de Vader moest drinken. Jezus vroeg aan de Vader of de beker aan hem voorbij kon gaan, maar niet zijn wil, maar wat de Vader wilt was bepalend.
  In het avondmaal mogen wij ook drinken van de drinkbeker en eten van het brood. De Geest, het water en het bloed getuige hier op aarde.
  En wij doen het avondmaal telkens herdenken totdat hij komt.

  Spyfromthesky

 109. Dit is een clickbait site beste Einde. Niets meer of minder. De auteur copy/paste bronnen zonder onderliggende bewijzen en wie zich hier christen noemt mist waarschijnlijk de context waarin de Bijbel is geschreven. Voor het boek Openbaring, die vroeg Joodse apocalyptische schrijfstijl is niet toe te passen op ons hier en nu, dat was bedoeld voor de christenen van die tijd. Maar okay, je moet wat te doen hebben, anders dan de werkelijke opdracht en om te zien naar hen die hulp nodig hebben. Zelfprofilering met kennis en inzichten is belangrijker.

  Met Zijn zegen.

 110. @Einde : Wat is uw bedoeling. Wij proberen ieder zijn mening over het geloof te respecteren. De één heeft een zwak geloof, de andere een sterk. De één schrijft meer over Israël en de Bijbelse beloftes, de andere schrijft meer over Gods liefde, de ander over de profeten. De ander meer over Jezus wederkomst, er is dus een scala van meningen en een debat waar we allemaal iets van leren.Dat is ook de bedoeling en doel van geloofsforum, ieder zijn mening respecteren, ook al is dat niet uw mening. En we leren van elkaar dat is het mooiste en zeer verrijkend. Shalom

 111. Het coronaspel is uit. VS senaat(hoogste orgaan omtrent wetten) spreekt zich uit: corona is/was gepland. Er zijn dus nog wel goede mensen op deze aarde onder de macht. Zie twitter.
  Vraag is nu: Wat gaat er nu gebeuren? Wat doet onze overheid/EU/reguliere media?
  Vertel het aub door.

 112. Wat een onzin wordt hier uitgekraamd…..
  Weet niet met welk geloof dit te maken heeft, maar ALS dit het Christelijk geloof zou moeten zijn, dan moeten de meeste hier zich schamen en afvragen: zou Jezus dit ook zo schrijven ?

 113. ” Want des Heren ogen gaan over de gehele aarde, om krachtig bij te staan, wier hart volkomen naar HEM uitgaat”. 2 Kronieken 16:9.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *