3838

 1. @Zoon v.d. Koning. Mooie Nickname. Mijn stelling probeer ik goed te beantwoorden:
  Beter was geweest als Paulus’ brieven na de brief van Judas waren geplaatst. ”

  1* Omdat kerkvader Eusebius dat vaststelde in zijn kerkgeschiedenis AD 337. Hij behoorde tot Arianen die belijden dat God één is [Deuteronomium 6:4 en Marcus 12:28-34 en dus geen drie-enige God geloofde. Keizer Constantijn liet zich juist door deze man dopen.

  2* U weet dat Petrus, Johannes, tot de eerste Apostelen/discipelen behoorden van Jeshua.

  3* Hoe noemde Paulus zichzelf in vergelijking met de eerste Apostelen? Antwoord:
  1 Corinthe 15:5…Jeshua is verschenen aan Petrus/Kefas, daarna aan de twaalven. 6 Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan Vijfhonderd Broeders tegelijk, van wie het merendeel thans nog in leven is, doch sommigen zijn ontslapen. 7 Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan al de apostelen; 8 maar het ALLERLAATST is Hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene.

  9 Want ik ben de Geringste Der Apostelen, Niet Waard een apostel te heten, omdat ik de Gemeente Gods Vervolgd heb. 10 Maar door de Genade Gods ben ik, wat ik ben, en Zijn Genade aan mij is Niet vergeefs geweest, want ik heb Meer gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de Genade Gods, die met mij is. 11 Daarom dan, ik of zij, zó prediken wij, en zó zijt gij tot het geloof gekomen.

  4* In opdracht van paus Damasus vertaalde AD 385 Hiëronymus het Hebreeuwse Oude Testament en het Griekse Nieuwe Testament naar het Latijn, de zogenaamde Vulgata.

  Omdat Paulus in het bijzonder een apostel van de heidenen was en de roomse kerk in die tijd al zeer antisemitisch geworden was [Joden mochten Sabbat niet vieren en mochten geen christenen in dienst hebben] werd Paulus naar voren geschoven en verschenen zijn 13 brieven direct na het Boek Handelingen. Een onlogische plaats dus.

  Het Nw. Testament zou ook beter begrepen worden 2021 door nieuwe bekeerlingen als de volgorde aangehouden zou zijn die de drie Apostelen Petrus-Johannes- Paulus gezamenlijk bepaald hadden. Daarover later meer. Shalom. Ramshoorn.

 2. @Ramshoorn, hallo, ik las net dit van jou:

  “Paulus was Apostel van de heidenen en diens brieven heeft RKK onterecht direct geplaatst achter de Handelingen der Apostelen. Beter was geweest als zijn brieven na de brief van Judas was geplaatst. ”

  en vroeg me af waarom je dat vind. Is niet het hele N.T. (en natuurlijk O.T.) voor ons gegeven om Gods wil te begrijpen? Er is toch geen tweedeling tussen wat Paulus ons verteld en wat de andere discipelen getuigen? Toegegeven, zij hadden een andere bediening gezien de tweedeling tussen Israëlieten in Judea en de Israëlieten in de verstrooiing. Maar de leer van genade door Jezus alleen, was toch toen ook al hetzelfde voor beide doelgroepen? En nu toch zeker ook nog steeds voor ons?

 3. @Jezus Overwinnaar. U schreef…Jezus is een lieve Man met het hart op de juiste plaats, wie kan dat tegenwoordig nog zeggen.””

  Wie Jeshua de Zoon van JHWH/God, de LEEUW uit de Stam van Judah [Openbaring 5:5] ooit gezien ontmoet heeft zoals de Apostel Johannes Hem beschreef in Openbaring 1 die zal Hem voortaan met meer ontzag/respect noemen en beschrijven:

  Toen Johannes Hem zag verschijnen op Patmos viel hij als Dood aan Zijn voeten…Lees maar mee…De verschijning op Patmos

  Openbaring 1:9 Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en de volharding in Jeshua, was op het eiland, genaamd Patmos, om het Woord Gods [Johannes 1] en het getuigenis van Jeshua.

  10 Ik [Johannes] kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik
  hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin, 11 zeggende: Hetgeen gij Ziet, Schrijf dat in een boek en zend het aan de Zeven gemeenten: naar Efeze, en naar Smyrna, en naar
  Pergamum, en naar Tyatira, en naar Sardes, en naar Filadelfia en naar Laodicea.

  12 En ik keerde mij om, ten einde de Stem te Zien, die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik Zeven Gouden Kandelaren, 13 en te midden van de kandelaren iemand als Eens Mensen Zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel;

  14 en Zijn Hoofd en Zijn haren waren Wit als witte wol, als sneeuw, en Zijn Ogen als een Vuurvlam; [als van een Rechter Mattheus 25]

  15 en Zijn Voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en Zijn Stem was als een geluid van vele wateren. 16 En Hij had Zeven Sterren in zijn Rechterhand en uit Zijn Mond kwam een Tweesnijdend Scherp Zwaard; [Openbaring 19] en Zijn Aanzien was gelijk de ZON schijnt in haar kracht.

  17 En toen ik Hem Zag, viel ik als DOOD voor Zijn Voeten; en Hij legde zijn Rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, 18 en de Levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben Levend tot in alle eeuwigheden, en IK heb de Sleutels van de Dood en
  het dodenrijk. 19 Schrijf dan hetgeen gij Gezien hebt en hetgeen is en hetgeen na dezen geschieden zal.

  Deze Jeshua, de Zoon van God, die ken ik en verkondig ik. Zijn Koninkrijk dat Duizend jaar duren zal [Jesaja 2, 11 en 61] komt spoedig terug op deze nu nog vervloekte aarde vol oorlog, ziekte. geweld. Hij maakt Alle dingen nieuw, Hij doodt alle antisemieten en booswichten.
  Alle details in Openbaring 14, 19 en 20.

 4. Hallo mede christenen,

  Nadat Maria door de Heilige Geest en door de kracht van God zwanger was geworden zei Maria, De Here heeft mij gezegend want ik draag zijn Zoon.
  Ik dank de Here met mijn hart, en mijn blijdschap kan niet op. De Here heeft grote dingen voor mij gedaan, Ik ben maar een gewoon mens, dus de mensen zullen wel zeggen dat ik bevoorrecht bent, want de Here heeft machtige dingen gedaan voor mij,

  GOD is goed voor een ieder, die diep ontzag hebben hovaardigen brengt Hij in verwarring en vorsten zal Hij van zijn troon stoten,Maar gewone mensen zal Hij op een voetstuk plaatsen

  Jezus is een lieve Man met het hart op de juiste plaats, wie kan dat tegenwoordig nog zeggen!! We worden opgeslupt door de covid 19 wat ik zelf een biowapen vind en het beest dus de machthebbers vieren hoogtij en de leiders doen zonder dat ze het in de gaten hebben eraan mee. Zit, wacht, en kijk, de slang die God vervloekt had na de zondeval, en had gezegd dat hij voor altijd op zijn buik door het stof zal kruipen, is buiten zinnen van woede, en zal zoveel mogelijk christenen op het verkeerde spoor brengen , maar ook de gewone mensen. \\\\\jezus zij niet voor niks wees waakzaam!! vele valse leraren en profeten en anti christen zullen u op het verkeerde spoor brengen , MAAR geloof hun niet ze zullen zeggen dat de christus zich verborgen houdt geloof hun niet, Jezus weet het niet eens allen de lieve Vader in de hemel,

  Mijn advies laat je niet inenten, grootste onzien, goed eten, niet roken, geendrugs, geen alcohol, geen stress en veel fruit en groente, en een sterk geloof in Jezus dat is wat mij helpt Jezus beschermt zijn schapen die God ze aan Hem gegeven heeft.

  Voor nu snaveltjes toe, en een liefdevolle dag toegewenst

 5. @Dewevoga. Dank voor uw overzicht. Om kort samen te vatten: Ik lees graag de Apocriefen die in de Statenvertaling zijn afgedrukt…vooral de Maccabeeën, Jezus Sirach en het boek Judith.

  Het Apocriefe evangelie van Thomas heb ik gelezen en kan mij niet bekoren, ik zag dat daaruit in de koran gedeelten zijn over genomen over de zogenaamde wonderen die Jeshua als kind verrichtte.

  Het Nw. Testamen zwijgt over die dikke duim verhalen van Thomas en begint bij het Bar Mitswa van Jeshua in Jeruzalem de stad van de grote koning.

  Lucas 2…De twaalfjarige Jezus in de tempel…en bleek wijzer dan alle geleerden:

  Vers 40 Het kind groeide op en werd krachtig, en het werd vervuld met wijsheid, en de genade Gods was op Hem. 41En zijn ouders reisden elk jaar naar Jeruzalem, op het Paasfeest. 42 En toen Hij twaalf jaar was geworden en zij, zoals dit bij het feest gebruikelijk was, optrokken, […]
  46 En het geschiedde na drie dagen, dat zij Jeshua vonden in de tempel, waar Hij zat te midden der leraren, terwijl Hij naar hen hoorde en hun vragen stelde.

  47 Allen nu, die Hem hoorden, waren verbaasd over zijn verstand en zijn antwoorden. 48 En toen zij Hem zagen, stonden zij versteld en zijn moeder zeide tot Hem: Kind, waarom hebt Gij ons dit aangedaan? Zie, uw vader en ik zoeken U met smart! 49 En Hij zeide tot hen: Waarom hebt gij naar Mij gezocht? Wist gij niet, dat Ik bezig moet zijn met de dingen mijns Vaders?

  Mee eens als u schrijft: De Bijbel is een samenstelling die door de “kerk” bepaald is.”

  Het waren vooral de drie Apostelen Petrus – Paulus – Johannes die hiervoor alle teksten verzameld hebben. Johannes was de langstlevende en heeft alle manuscripten van het Nw. Testament verzameld en in een betere/andere volgorde overgeleverd aan de ZEVEN Gemeenten genoemd in Openbaring 2 en 3.

  Paulus was Apostel van de heidenen en diens brieven heeft RKK onterecht direct geplaatst achter de Handelingen der Apostelen. Beter was geweest als zijn brieven na de brief van Judas was geplaatst.

  Gelukkig is de Openbaring van JeshuaHaMasjiach het laatste en beste Boek uit de Canon gebleven.

  Veel info over Bijbelvertalingen en juiste Indeling en volgorde van de Boeken lees is bij de Kerkvader Eusebius die de eerste Kerkgeschiedenis schreef AD 337.

  Er is niet alleen geknoeid in het Nw. Testament door de RKK maar ook in de indeling van het Oude Testament las ik in het zeer interessante boek van …
  Ernest L. Martin…Restoring The Original Bible.

  Het zou fantastisch zijn wanneer er een drastische revisie komt van de Originele Bijbel.
  Volgens Ezra bestaat de Tenach uit 22 boeken en geen 39 zoals nu in onze Bijbels.

  Shalom. Ramshoorn.

 6. @ Dewevoga : Bedankt voor je reactie, en je niet zo vriendelijke commentaar bij deze. Wat je noemt zijn eigenlijk apocriefe boeken die niet door de kerk of Jodendom erkend zijn. Je hebt inderdaad het evangelie van Judas niet vernoemd maar ik gaf dit als voorbeeld. Je moet het met mij totaal niet eens zijn en ik niet met jou visie. Het zijn juist deze boeken en mij interesseert het niet welke theoloog ze in zijn boek vermeld die voor verwarring zorgen in de exegese van de canonieke geschriften. En het was totaal niet mijn bedoeling om uw schrijven aan te vallen of iets dergelijks alleen wilde ik wijzen op de gevaren van zulke boeken. Als de schrift leert dat Jezus niet getrouwd was en daar van de Joden zelfs kritiek op kreeg, want een Jood die niet trouwde was het niet waard om te leven. Zal Jezus zich verdedigen dat hij zich vrijmaakte om God aan het volk bekend te maken. Dat lijkt dat voor mij de logisch historische conclusie.

 7. @Ramshoorn op: 01/03/2021 om 5:54 pm
  “Mee eens als …: Het laatste … enz. Ook het Evangelie van Judas is … enz.” Het is een kwestie van lezen beste Ramshoorn ik heb het niet geschreven en u gaat mee in de stelling dat ik het evangelie van Judas (Iskariot) er bij gehaald heb, meteen maar in de pen geklommen?
  Het zogenaamde Thomas evangelie stond ook model voor Mohammed en zijn koran. Wonderlijk, het thomasevangelie telt 114 hoofdstukken en de koran telt ook 114 hoofdstukken. Hier ook meteen negatief commentaar over het boek, maar de fragmenten doken op na WO2 rond de jaren 1950. De koran ontstond pas na de dood van Mohammed in 632 dus dat is ook speculatie of napraten van uw kant. Ik maak er tevens uit op dat u het niet gelezen heeft, want uit alle teksten spreekt de liefde en gelijkwaardigheid van ieder mens. U weet het toch zo goed, zoekt u dan eens uit wat het Joodse stamwoord YH betekent.
  Het aanhalen van Levi en Simeon was om aan te geven dat het negatief overkomen van die daad anders uit te leggen is dan het overkomt uit de Bijbel. Daarom noemde ik het boek Jubileren. En met het door u zelf aangedragen bewijs Hebreeën 11, vooral de eerste 2 verzen noem ik deze boeken weer. Er zal best commentaar op komen, maar de Bijbel is een samenstelling die door de “kerk” bepaald is. De stamlijn vanaf Henoch heeft hun genealogie en geschiedenis van generatie op generatie overgedragen. Dan kan het zo groot worden zoals de werken van Loe de Jong van het RIOD over WO2.
  En het begon allemaal met de betekenis het woord ‘haten’ en niet hoe vaak het voorkomt in de Bijbel. Als u begonnen was met Genesis 25:22-34 dan waren de rol van Izak en Ezau misschien wel duidelijk geworden en zou Jacob niet overkomen als een geniepige bedrieger, waarvan predikanten nu nog zeggen het dingetje van Jacob. Maar om meer te weten te komen over het leven van de drie aartsvaders dan is het boek Jubileren een aanrader. Dan wordt tegelijkertijd de rol van Melchizedek ook duidelijk. Dat is ook g e e n naam, maar een functie en daar hangt geen geslacht aan. Daar men continue de Bijbel aan het verbeteren is om de leesbaarheid te bevorderen kan er ook subtiel een verdraaiing van de tekst plaatsvinden en ik vermoed dat de genoemde boeken daarom zo veel mogelijk uit beeld gehouden moeten worden. Leest u ook mee beste Willy?
  Maar terugkomend op het vers uit mijn reactie, wat is uw commentaar daarop?
  Shalom

 8. @willy op: 01/03/2021 om 4:04 pm
  Beste Willy,
  Ik heb de namen van een paar boeken genoemd, zoals het boek van Henoch, Jubileeën of het boek De testamenten van de Aartsvaders¨ dat nog niet zo lang geleden is samengesteld uit in Egypte gevonden fragmenten en het evangelie van Thomas. Kunt u mij aangeven waar ik het boek de Da Vinci Code van Dan Brown genoemd heb of het evangelie van Judas (Iskariot), want dan kunnen wij dat in het praatcafé verder bespreken want hier hoort het niet. Ook gaf ik aan dat Thomas geen naam was maar een aanduiding, zoals er tegen iemand met rood haar gezegd wordt “hé rooie” i.p.v. hem bij de naam te noemen.
  Ik schreef dat zijn naam Judas was. Hij en Jacobus, die u ook vergeet te noemen waren broers van Yeshua en Jacobus was de leider van de gemeente in Jeruzalem. Uw kritiek komt op mij over als het overbrengen van het standpunt van de “kerk” en heeft u het boek niet gelezen en ik ga er nu van uit en dit is wel s p e c u l a t i e dat u het vers over op de tweede plaats stellen niet gelezen heeft, anders had u niet zo gereageerd.
  Om uw algemene kennis uit te breiden: De auteur van de uitgaven van het boek het evangelie van Thomas is niet Dan Brown de schrijver van fictie romans, maar Gilles Quispel een gerenommeerde theologische hoogleraar. Hij heeft de 114 verzen van commentaar voorzien met verwijzing naar alle literatuur die voorhanden is. Leest men de verzen door de Joods culturele/kennis bril dan wordt het nog duidelijker. Jammer dat lezen niet uw sterkste punt is en dat u er een wedstrijd van maakt om als eerste uw commentaar te kunnen leveren, uw schrijfwijze voor het woord men verraad u. Dit was zonde van mijn tijd.
  Shalom DanB

 9. Mee eens als @Willie aan @Dewevoga schrijft: Het laatste wat je schrijft is puur speculatie. De geschriften die men gevonden heeft in Egypte heeft de kerk terecht afgewezen. Jezus zou daar getrouwd geweest zijn met Maria van Magdalena het is een puur lasterlijk boek. Ook het Evangelie van Judas is ook zo’n boek zijn daden worden gewoon goed gepraat het is gewoon gnosis en totaal gevaarlijk om daarop te wijzen.”

  Het zogenaamde Thomas evangelie stond ook model voor Mohammed en zijn koran.
  Wonderlijk, het thomasevangelie telt 114 hoofdstukken en de koran telt ook 114 hoofdstukken.

  De zonen van Jacob: Simeon en Levi namen wraak in Sichem die hun enige nog jonge zuster Dina verkracht had. Simeon en Levi worden voor die daad geprezen in het apocriefe boek Judith. Een moedige Joodse vrouw die Israël door haar moed en krijgsplan van de ondergang redde. Lees deze spannende geschiedenis.

  Jacob heb ik liefgehad maar Ezau gehaat zegt de Here in het Boek Maleachi hfst. 1.
  Het gebied Edom van Esau wordt door de Here God vervloekt in hetzelfde hoofdstuk.

  Maleachi 1:3 (NBG51) Toch heb Ik Jakob liefgehad, maar Esau heb Ik gehaat; Ik heb zijn bergen tot een woestenij gemaakt en zijn erfdeel aan de jakhalzen der woestijn prijsgegeven.

  Paulus spreekt ook over deze ingrijpende uitspraak: Romeinen 9:13 (NBG51)
  gelijk geschreven staat: Jakob heb Ik liefgehad, maar Esau heb Ik gehaat.

  Esau, de eerstgeborene, tweeling broer van Jacob was gehuwd met een zekere Judith, beiden waren een kwelling des geestes voor Isaak en Rebekka.

  Genesis 36:2 (NBG51) Esau nam zijn vrouwen uit de dochters van Kanaän, Ada, dochter van de Hethiet Elon, en Oholibama, dochter van Ana, dochter van de Chiwwiet Sibon,

  Genesis 26:34 (NBG51) Toen Esau veertig jaar oud geworden was, nam hij tot vrouw Jehudit, dochter van de Hethiet Beëri, en Basemat, dochter van de Hethiet Elon. 35 En zij waren een KWELLING des geestes voor Isaak en voor Rebekka.

  Klik Esau en Edom aan in Bijbelse Encyclopedie voor nog veel meer wetenswaardigheden.

 10. @ Dewevoga :Het laatste wat je schrijft is puur speculatie. De geschriften die m’n gevonden heeft in Egypte heeft de kerk terecht afgewezen. Jezus zou daar getrouwd geweest zijn met Maria van Magdalena het is een puur lasterlijk boek. Ook het Evangelie van Judas is ook zo’n boek zijn daden worden gewoon goed gepraat het is gewoon gnosis en totaal gevaarlijk om daarop te wijzen. De persoon die Paulus huisveste in Damascus wordt duidelijk vermeld bij Lucas in zijn boek Praxis. En dat was niet de broer van Thomas. Ook Paulus komt daar in zijn latere geschriften op terug. Hij kende in de kerk van Jeruzalem maar twee apostelen Johannes en Petrus de anderen heeft hij niet ontmoet, en of hij ze ooit ontmoet heeft ook daar is geen zekerheid over.

 11. @Nieuw Begin schreef: 27/02/2021 om 11:00 pm
  Ik ben het helemaal met u eens, maar dat vergt een blik door een andere bril en het open staan om de tekst anders kunnen te interpreteren. Men zal over je heen vallen, omdat je de fouten die ook de Joden maken niet zou zien. De eeuwenlange doctrine van het humanisme in het instituut kerk laat wat dat betreft heel wat sporen na. Het begrip van de vloek van Cham en de summiere beschrijving van het leven van de aartsvaders in de Bijbel kan debet zijn aan de kennis over de huidige situatie in Israël en het Midden-Oosten. Het instituut kerk had deze kennis wel, maar introduceerde de twee staten oplossing.
  In Genesis 33:9 stelde Jacob zich nederig op tegen Ezau en gaf hem een gedeelte in natura van zijn zegen, maar vergeet niet, dat toen Jacob weg ging naar Laban, hij niets anders kon meenemen dan zijn staf. Zijn bruidsschat was hem ontstolen door de zonen van Ezau. En Ezau liet zijn ouders ook onverzorgd achter, die had hij ook bestolen. De kennis komt uit oude boeken (overlevering) en door een verwijzing van Ramshoorn naar Hebreeën 11, voel ik mij helemaal niet meer bezwaard om deze kennis te delen.
  Volgens die oude geschriften zouden wij kunnen weten dat Jacob uiteindelijk meer verdriet van de dood van Lea gehad heeft dan van Rachel en zij zeer verstandig een meegaand was. De zegen die Ezau kreeg, heeft hij zelf om zeep geholpen, want hij ging aan zijn eigen verbitterdheid ten onder en opgezet door zijn zoons viel hij Jacob aan, die hem daarom doodde. Simeon en Levi staan er ook niet zo best op omdat zij de mannen van Sichem uitroeiden, maar is dat terecht? Hun zuster Dina was verkracht, en Levi handelde zo na een visioen en ondanks de boosheid van Jacob werd Levi de eerste hogepriester van Israël. En de wetten over ontucht die Israël kreeg bij de Sinaï zijn terug te voeren op de daden van Ruben, Juda en de verkrachting van Dina. Toen was het nog geen wet en stond er nog geen straf op, maar daarna wel. Boeken zoals het boek Henoch, Jubileeën of het boek De testamenten van de Aartsvaders dat nog niet zo lang geleden is samengesteld uit in Egypte gevonden fragmenten. En in het kader van de uitdrukking haten is het volgende vers uit het evangelie van Thomas nu veel duidelijker. Thomas was in Israël geen naam maar een aanduiding voor tweeling. Zijn naam was Judas en broer van de HERE. Bij hem was Paulus in huis toen hij blind was in Damascus.
  Het vers luidt:
  Wie niet zal haten zijn vader en moeder, zoals ik,
  kan niet leerling voor mij zijn.
  En wie niet zijn Vader en zijn Moeder zal liefhebben, zoals ik,
  kan ook niet leerling voor mij zijn,
  want mijn moeder … baarde mij voor de dood,
  maar mijn ware Moeder
  heeft mij het leven gegeven.

 12. @Spyfromthesky….Zeker is dat JHWH het Eerste en het Laatste Woord spreekt in de wereldgeschiedenis. Mooi is als u schrijft;

  Jesaja 60 zegt dat het Spoedig zal gebeuren. Openbaringen zit ook vol met Spoedig.
  Grieks staat voor quick respons. In Openbaringen vindt dat inderdaad plaats die snelheid.”””

  De mensheid die Jeshua niet kent zal bezwijmen van angst over de gruwelen van de huidige wereldbeheersers die zij in petto hebben: Lucas 21:26 (NBG51) terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen.

  Niet voor lang gelukkig!!! Jeshua belooft: Matteüs 24:22 (NBG51) En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.””

  De duivel gaat rond als een briesende leeuw zoekende wie hij verslinden kan: Daniël 11:32 En degenen die zich misgaan tegen het Verbond, zal hij door Vleierijen tot Afval bewegen,
  Maar het volk dat zijn God kent, zal Sterk Zijn En Daden Doen!!!

  Wat zullen al die huidige Gewetenloze Etterbakken van regeringen Schrikken die de wereldbevolking nu al een Jaar dagelijks kwellen met hun duivelse draconische Straffen, en Muilkorven die jong en oud hun Vrijheid ontnamen, als de Toorn van het Lam, de Joodse Masjiach JESHUA, spoedig tegen hen losbreekt en ZIJ het dan uitschreeuwen van Angst.

  Alle details in Openbaring 6:12 En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote Aardbeving en de Zon werd zwart als een haren zak en de Maan werd geheel als bloed. 13 En de Sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt.

  14 En de Hemel week terug als een Boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. 15 En de koningen der aarde [VN-EU-WHO] en de groten en de oversten over
  duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen;

  16 en zij [die afgodendienaars Psalm 115] zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de Toorn van het Lam; [Jeshua] 17 want de grote dag van hun Toorn is gekomen en wie kan bestaan?””

  Het antwoord van de profeet Daniël 12:2 Velen van hen [ Joden, slachtoffers van Kruistochten, Inquisitie, Sharia, Holocaust] die slapen in het stof der aarde, zullen Ontwaken, dezen tot Eeuwig Leven en genen tot Versmading, tot eeuwig Afgrijzen. [Mattheus 7, 13 en 25]

  Daniël 12:3 En de Verstandigen zullen stralen als de glans van het uitspansel, en die velen tot gerechtigheid hebben gebracht als de sterren, voor Eeuwig en Altoos!!!

  Daarom: Kolossenzen 3:2 (NBG51) Bedenkt de dingen, die Boven zijn, niet die op de Aarde zijn.

 13. Het voorspelbare boek van wat we al dachten gaat uitkomen. Covid-19 zal zich gedragen als een soort van griepvirus en de maatregelen duren, zo wordt nu al verwacht, tot 2025, evenals het blijvend terugkeren van een vaccinatie.

  Een paspoort, dit werd door ons al een paar jaar geleden aangehaald, als bewijs van goed gedrag zal ingezet worden om toegang te hebben tot.

  Maar ja, doe je niet mee, dan mag je een hoop niet. Ach, zolang je in eigen land bent, dan kan je nog wel een dag erop uit trekken, maar iets kopen zal dan lastig worden.

  Via internet kan je nog wel kopen, ook nog vele levensmiddelen, maar te verwachten valt dat er een koppeling zal komen van een qr-paspoort met een qr- corona-bewijs van inentingsbewijs en een nieuwe digitaal geld systeem.

  In Openbaringen 13 wordt natuurlijk gesproken over het systeem van kopen of verkopen, maar het kan gekoppeld zijn aan het beeld van het beest, de qr code. Dat heeft een camera nodig, een gegevensdrager.

  Die voorbereiding van de qr code in het paspoort dat twee jaar geleden er door is gekomen, dat zijn de meeste ontgaan! En over een 5 maanden dan is het zover. Dan zal men inmiddels ook ver zijn met Covid-19 qr bewijzen zodat je paspoort up to date is.

  Jesaja 60 zegt dat het spoedig zal gebeuren. Openbaringen zit ook vol met spoedig.
  qr staat voor quick respons. In Openbaringen vindt dat inderdaad plaats die snelheid.

  http://www.qrcodepress.com/royal-dutch-mint-creates-the-world%E2%80%99s-first-qr-coded-coin/852607/
  https://www.paymentscardsandmobile.com/qr-code-payment-users-to-reach-2-2-billion-globally-by-2025/
  https://covid-19-paspoort.nl/over/
  https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/qr-code-gaat-burgerservicenummer-vervangen-op-paspoort-en-id-kaart/

 14. Samen met een vriend heb ik een video gemaakt over Corona en de profetie van Openbaringen.

  Deze video laat zien:
  * dat wij in de eindtijd leven,
  * de paus de hoer van Babylon is,
  * wat het eerste en tweede beest uit openbaringen is,
  * hoe de vaccinatieagenda onderdeel is van teken van het beest,
  * waar het getal van het beest voor staat,
  * hoe de agenda van bedrog met vaccinaties in bijbel voorspeld is
  * dat 1e vd four horseman staat voor corona en waar de andere four horseman voor staan

  Als jullie kunnen kijken en delen, graag!
  Alvast bedankt!

  https://www.brighteon.com/302fc0cb-65a5-448a-91ef-abafef794ef3

  https://open.lbry.com/@RealityCheck:b/Video_Mark_Of_The_Beast:8?r=9BVnUz1ZKrba4CYJFkG4ejm5khg6zyX3

 15. @Anne. Dank voor uw felle reactie.

  Wanneer ik kritisch schrijf over o.a. Knevel en Ouweneel en ook Peter Sleebos die namens de Evangelischen EO samen met de scriba Arjan Plaisier PKN de Reformatie vernachelden, dan gaat het niet over balken en splinters maar over verraad. Handelingen 20.

  Paulus leert in 1 Korintiërs 6 dat gelovigen [kerkenraad] juist wel zaken in de Gemeente moeten beoordelen: 6:2 Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij u het oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak? 3 Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen?

  Knevel, Ouweneel, Peter Sleebos zorgden niet voor EENHEID maar voor een grote scheiding tussen gelovigen: Deze misleiders slaagden gezamenlijk op zaterdag 6 oktober 2012 de Reformatie 1517 op het Malieveld in Den Haag 2012 te vernachelen. Ze beklonken een valse Eenheid met bisschop de Korte RKK en zijn paus. Dat gaat toch niet over balken en splinters?

  De hele vaderlandse kerk kwam toen in opstand voor en tegenstanders. Waaruit bleek dat dan?

  55.000 Hervormden en Gereformeerden deden niet mee aan die duivelse eenheid van de PKN en Evangelischen en stichtten toen een eigen Gemeente van Hersteld Hervormden. Ik deed met geen van tweeën mee en zegde mijn lidmaatschap van de Ger. Kerk op wel met een MANIFEST. Ik ben Kerkloos sinds die tijd…maar Goddank…de Bijbel ging wel verder open bij mij.

  Anne, jammer dat u deze zwarte bladzijde in de kerkgeschiedenis 2012 gemist hebt in Den Haag. De kranten stonden bol. Anders had u mij wel anders geantwoord.

  Bovengenoemde 3 “broeders” vrienden van de paus en zijn bisschoppen [bisschop de Korte, Antoine Bodar, kardinaal Simonis] zal ik met vol vertrouwen ontmoeten en te woord staan in het hiernamaals want dan heb ik Jeshua de Zoon van God als Getuige die alle dingen precies weet wat zij jarenlang in het diepste geheim gezamenlijk bekokstoofden. Openbaring 1.

 16. Wat een sterk statement van het Israel Bible Institute van de studie van het woord ‘HAAT’

  The Bible does not need to be rewritten,
  but it needs to be reread!

  De Bijbel hoeft niet herschreven te worden,
  maar behoeft opnieuw gelezen te worden

 17. Van Dr. Eli Lizorkin-Eyzenberg ( CEO van Israel Bible Centre) is deze belangrijke korte studie
  ( google vertaling )

  Haatte God Esau echt?

  We lezen dat God Jakob liefhad, maar Esau “haatte” (Maleachi 1: 3). We kunnen echter zien dat God Esau werkelijk zegende (Gen.33: 9), en zelfs de Israëlieten waarschuwde de zonen van Esau niet aan te vallen of het risico te lopen dat Zijn bescherming zich van hen zou terugtrekken als ze dat zouden doen (Deut.2: 4-6). Iets klopt niet.

  Er zijn bepaalde teksten in de Bijbel die moderne Christusvolgelingen doen ineenkrimpen. Een van de moeilijkste is de uitspraak van Jezus over het haten van iemands vader en moeder om zijn ware discipel te zijn (Lucas 14:26). De sleutel om deze moeilijkheid op te lossen, ligt verborgen in de oude betekenis van het Hebreeuwse woord שנא (soneh) dat onnauwkeurig is vertaald als ‘haat’.

  We lezen dat God Jakob liefhad, maar Esau “haatte” (Maleachi 1: 3). We kunnen echter zien dat God Esau werkelijk zegende (Gen.33: 9), en zelfs de Israëlieten waarschuwde de zonen van Esau niet aan te vallen of het risico te lopen dat Zijn bescherming zich van hen zou terugtrekken als ze dat zouden doen (Deut 2: 4- 6).

  In feite is het Torah-verhaal zo ontwikkeld dat iedereen die het verhaal van de gestolen zegen en Jakobs misleiding van Izaäk hoort, sympathiseert met Ezau in plaats van met Jacob! Het lijdt geen twijfel dat God Jakob liefhad met zijn verbondsliefde (een ander soort liefde en zorg dan hij voor Esau had), maar Hij ‘haatte’ hem niet in de moderne zin van het woord. De vertaling vertelt ons ook dat Jacob zijn eerste vrouw Leah haatte. Bij nader inzien wordt het echter duidelijk dat Jacob meer van Rachel hield dan van Lea (zie Gen 29:31). In deze gevallen betekent שנא (soneh) “van iemand / iets minder houden”.

  In de Torah staat God echtscheiding toe op basis van bepaalde strikte omstandigheden die een huwelijksrelatie onmogelijk zouden maken. Met andere woorden, God staat onder bepaalde omstandigheden echtscheiding toe. Als onze vertalingen zeggen dat God echtscheiding “haat” (Mal. 2:16), moeten we onze Engelse vertolkingen aanvechten en een meer genuanceerde (en nauwkeurige) interpretatie eisen. We weten allemaal dat echtscheiding een van de meest pijnlijke ervaringen is die een mens in het leven kan meemaken. Maar er is één ding dat nog erger is dan echtscheiding: een huwelijk dat misbruikt wordt. Torah beschermde mensen om in deze goddeloze band door te gaan. Natuurlijk is echtscheiding en hertrouwen (zelfs op bijbelse gronden) niet ideaal, maar om Maleachi 2:16 te vertalen als ‘God haat echtscheiding’, en het te interpreteren als een algeheel verbod op echtscheiding, is een vreselijke verkeerde voorstelling van de liefhebbende God boven onze gebroken wereld.

  Hoeveel andere passages in de Bijbel hebben we verkeerd begrepen omdat we hun Joodse achtergrond niet begrepen?

  Van Dr. Eli Lizorkin-Eyzenberg ( CEO van Israel Bible Centre) is deze belangrijke korte studie
  ( google vertaling )

  Meer studies: https://weekly.israelbiblecenter.com

 18. Beste Ramshoorn.
  26/2 6.53 uur.

  Ik schrik van je reaktie.
  OK niet benieuwd naar het antwoord van Ouweneel.
  Laat het dan rusten.
  Stop dan daar je antwoord aan mij, wat je verder schrijf voelt bij mij niet goed, het is lasterlijk en daar wil ik niet mee geassocieerd worden.

  Ramshoorn; je kennis is groot, maar zoals hier te lezen lijkt je invoelend vermogen en je vergevingsgezind gezindheid afwezig.
  Leert de Bijbel ons niet dat we ALLEN onvolmaakt zijn, en dat we allen zondige mensen zijn.
  Allen zondig en van dezelfde lap gescheurd, en het is wonderlijk dat God zulke mensen gebruikt om met de Bijbel, en met elkaar in gesprek te gaan van elkaar te leren.
  Je hoeft het niet eens te zijn maar dan nog behoort het tot de omgangsvormen dat je met respect over elkaar spreekt.
  En het doet mij pijn als dit niet gebeurt.

  Het ging in mijn korte berichtje niet om wie de Ouweneel is, maar ik gaf zomaar een tip, wat hij in de context met Dieleman zijn brochure zegt, en waar jullie dat kunnen vinden.

  Verder haal je hier Knevel aan, die totaal niets met deze materie te maken heeft. Dat is laster!
  Het is niet mijn bedoeling om met stenen te gooien want ik ben ook van die lap gescheurd, een zondig mens, maar het is wel onze opdracht om hierin elkaar te vermanen.

  Oordeel niet , opdat u niet geoordeeld wordt; want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden.
  Waarom ziet gij wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op?
  Of ,hoe zult u tegen uw broeder zeggen : Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal : en zie er is een balk in uw eigen oog. ?
  Huichelaar, haal eerst. De balk uit uw eigen oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.
  Geef het heilige niet aan de honden, en werp uw parels niet voor de zwijnen, opdat die ze niet op enig moment met hun poten vertrappen, zich omkeren en u verscheuren
  Mattheus 7:1-6

  Je laatste zin aan mij was : “ Wat vind u daarvan ? “
  mijn antwoord is…. Ramshoorn als je over ( naar ik hoop lange jaren ) in de hemel bent en je komt daar beide heren tegen….. Hoe reageer je dan ?
  Deze vraag hoef je niet aan mij te beantwoorden !
  Ik wens je Gods zegen en een goede zondag
  Shalom
  Anna

 19. @Esther…Helmaal eens wanneer u schrijft…Het vaccin… soms krijg ik persoonlijk, wel eens het idee dat er verschillende vaccins zijn. Als veel medici het al niet vertrouwen… nemen ze zelf óók niet zo’n vaccinatie. […] Men kan wel tien spuiten op een rijtje leggen… en in elke spuit zit iets anders.

  Esther schreef verder…Het moeilijkste vind ik zelf… hoe ga we er mee om, voor ons zelf, maar ook naar andere mensen toe. Ik kan NOOIT verplichten naar een ander… ‘niet nemen’.
  Hooguit Waarschuwen… en zelfs dát moet met beleid.””

  Dat is helemaal juist Esther, en daar is evangelist Jaap Dieleman uit de bocht gevlogen en te ver doorgedraafd. Hier maakt hij dezelfde fout als alle pausen. Dwang is altijd van de duivel. God geeft de mens een vrije keuze. Jozua 24:15.

  Wat moesten de Apostelen doen wanneer mensen/ongelovigen het Evangelie van Jeshua afwezen? Marcus 1:15…

  En Matteüs 10:11 Welke stad of welk dorp gij ook binnenkomt, Onderzoekt wie het daarin Waard is, en blijft daar tot uw vertrek. 12 Als gij het huis binnentreedt, geeft het de vredegroet; SHALOM
  13 en indien het huis het waard is, zo kome uw vrede daarover; doch indien niet, zo kere uw vrede tot u terug.

  14 En indien iemand u Niet Ontvangt of uw woorden Niet Hoort, verlaat dat huis of die stad en schudt het stof uwer voeten af. 15 Voorwaar, Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn in de Dag des Oordeels dan voor die stad.

  ALLEEN aan Jeshua is het gegeven om levenden en doden te Oordelen. Alle details in Mattheus 7 en 25 en Johannes 5 en Openbaring 2 en 3 en 20.

  Shalom. Ramshoorn.

 20. Hallo allemaal…

  Harold en Ramshoorn… dit zijn vaak pittige onderwerpen.
  Ik begrijp Harold helemaal zo als hij het ziet… ik zie het in grote lijnen ook zo.
  Maar Ramshoorn, heeft óók sterke punten… en daar kan ik ook achter staan.

  Het vaccin… soms krijg ik persoonlijk, wel eens het idee dat er verschillende vaccins zijn.
  Als veel medici het al niet vertrouwen… nemen ze zelf óók niet zo’n vaccinatie.
  En ook nu, wat is er allemaal van waar.
  Men kan wel tien spuiten op een rijtje leggen… en in elke spuit zit iets anders.

  Het moeilijkste vind ik zelf… hoe ga we er mee om, voor ons zelf, maar ook naar andere mensen toe.
  Ik kan nooit verplichten naar een ander… ‘niet nemen’.
  Hooguit waarschuwen… en zelfs dát moet met beleid.

  Een oudere zuster, zij wordt 91… maar helder van geest.
  Zij zat er ook vreselijk mee… zij wilde wél vaccineren.
  Niet zozeer voor mijzelf, zei ze eens, maar ook voor een ander. Ik kan ‘ook een ander besmetten.

  Het juist door het goed bedoeld advies van anderen, dat zij de strijd kreeg…wél doen, niet doen…
  Na een strijd heeft zij alles bij God en de Heere Jezus gebracht. Pas daarna had zij rust.
  Of ze het nu wel echt ooit doet, vaccineren of juist niet… heeft ze aan de Heere gegeven.

  HIJ weet het. Voor ons allen.
  En misschien is dat voor ons allen, vooral de gelovigen onder elkaar… het grootste medicijn.
  Ons laten leiden door Hem, Die alles weet.
  En HIJ alleen heeft alle macht in hemel en op aarde.
  En bid ook écht voor elkaar… want de wereld staat in brand.

  Ik geloof zelf niet dat deze vaccinatie… waar zo ophef over gemaakt wordt… het zelfde is als het teken van het beest, uit Openbaring.
  Het is nog steeds niet de rechterhand en/of het hoofd.

  Ik persoonlijk, geloof zeker dat de Heere Jezus héél goed wist wat Hij Johannes liet opschrijven. Rechterhand of voorhoofd.
  Juist ook omdat het zo precies weergegeven wordt.

  Maar, één ding weten we zeker, dit zijn wel allemaal voorbodes.
  Laten we ons niet dol maken, maar alles brengen bij de Heere en Zijn Macht.

  Geen verwachtingen van wereldse politiek, wereldse plannen, enge vaccinaties, ziektes en pestilentiën, vervolgingen, misschien gevangenissen, en zo meer.
  Onze hoofden omhoog… wij verwachten onze Heere Jezus Die komt met Macht en Majesteit.
  Laten we Hem vertrouwen, want lieverds allemaal… dát is wat wij allen zo nodig hebben.

  Laten we proberen mensen uit het vuur te redden… allemaal op onze eigen manier.
  Juist wij… weten wat er allemaal nog gaat gebeuren.

  Nog een bemoedigend lied, héél bekend. Vooral het tweede couplet, zo geweldig.
  https://www.youtube.com/watch?v=bU7AvCLww_M

  Rijd als Heerser door de velden,
  Jezus in uw grote macht.
  Niets, niets kan u tegenhouden, (ook geen corona en vaccins)
  zelfs de hel niet met haar macht.
  Voor UW Naam, zo groot en heerlijk
  zinkt de vijand weg in het niet.
  Heel de schepping Heer, zal beven,
  als zij U haar Koning,ziet.

  Vaders zegen, sterkte en genade om jullie allen heen.
  En lieve groet voor allen, Esther.

 21. @Harold. Dank voor uw nu duidelijke reactie. U schreef: Wat is er kwalijk aan?
  Ik heb m.i. geen foutieve informatie gegeven. “”

  Jawel, u gaf misleidende info aan Key 25-02-2021 toen u schreef aan Key als antwoord op zijn vraag ´Ik wil ’t al een hele tijd uitschreeuwen: Neem het vaccin niet´

  Harold schreef toen aan Key: Het is voor te stellen, dat als je bang wordt gemaakt dat het vaccin allerlei rare dingen doet, je dit wilt uitschreeuwen. Maar de meeste mensen zijn ook gevaccineerd tegen pokken, een ziekte die uitgeroeid is. Zou het ons mensen ook niet eens passen om God te danken voor bepaalde vaccins, omdat Hij hiermee behoedt dat mensen ziek worden?

  Nu pas op 26-02-2021 bekent Harold kleur en schrijft aan mij…Ik ben zelf ook Kritisch op het Vaccin en ga deze ook Niet nemen. Wat ik juist kwalijk vindt, is de hysterie die eromheen wordt gecreëerd.

  Als u die laatste alinea 26/2 ook aan Key geschreven had dan had ik mijn Amen daaraan toegevoegd.

  Shalom Ramshoorn.

  @Anna. Bedankt voor uw info over Covid-19 van Prof. Willem Ouweneel.
  Ik ben niet benieuwd naar zijn antwoord, die man is Pro Darwin en Pro Paus.

  Nog erger: Andries Knevel en Willem Ouweneel, beide medewerkers van de EO lieten op Aswoensdag een Askruisje op hun voorhoofd aanbrengen door een RK priester.

  Weet u nog hoe Knevel door de EO op non-actief werd gesteld omdat hij plain public op TV een document ondertekende dat hij ook niet in een Schepping van 6 dagen geloofd, laat staan in de Zevende dag, de Sjabbat, waarop JHWH rustte van al Zijn werken. Genesis 2:1-3.

  Beiden heren vernachelden temidden van 3000 aanwezigen ook 500 jaar Reformatie in Den Haag op het Malieveld 6 oktober 2012 in bijzijn van bisschop de Korte. Zie TV-verslag, Googel even. Wat vindt u daarvan?

 22. @Ramshoorn,

  Wat is er kwalijk aan? Ik heb m.i. geen foutieve informatie gegeven. Ik ben zelf ook kritisch op het vaccin en ga deze ook niet nemen. Wat ik juist kwalijk vindt, is de hysterie die eromheen wordt gecreëerd. Voortdurend wordt er willekeurig met Bijbelteksten gesmeten om het hele vaccin maar aan een of andere profetie te koppelen, met als gevolg dat men in paniek raakt of nog dieper in de wereld van de complottheorieën duikt. Rustig blijven en nuchter nadenken is bij veel christenen ver weg, terwijl juist dit nu zo belangrijk is. Ook het bericht van Key was vrij paniekerig, angstig en m.i. op punten onterecht. Met mijn antwoord was het meer de bedoeling om aan te geven dat paniek helemaal niet nodig is, er gaan in de toekomst nog veel hetere vuren komen waar we voor komen te staan.

 23. Beste Harold en Ramshoorn., en anderen die mee lezen.

  Jullie discussie met belangstelling gelezen.
  Ter aanvullende informatie wil ik jullie wijzen op een artikel van Prof Dr Willem Ouweneel die vandaag op de websit CIP reageert op de brochure van Jaap Dieleman.
  Zelf ben ik bij het CIP geen betalende abbonee dus ken ik de inhoud niet.

  Verder wil ik jullie wijzen op een paar goede gesprekken met wetenschappers en een huisarts over de vaccinatie materie, op YouTube

  Café Weltschmerz: Titel; Het PCR doek valt. De moleculair-biologoog ( zeer kundige wetenschapper) Dr Peter Borger in gesprek met Jorn Luaszczyk.
  Een lang gesprek, erg interresant op 49.55 minuut geeft hij uitstekende informatie over de het vaccin en de evt…… ( let op eventuele ) schade die dit in ons genoom kan teweeg brengen.

  De buitenparlementaire onderzoeks commissie ; interviewde Mevr Dr Els de Bruin huisarts over haar bevindingen.
  Let op dat je het interview hebt van 24 febr jl zij heeft haar zorgen al in een eerder interview uitgesproken maar ze had dit nog als aan vulling. Ook op YouTube te vinden.

  BLCKBX tv Een interview van Flavio Pasquino met Professor Theo Schetters met de titel “ Massa mRNA vaccinatie Roekeloos. “ ( ook YouTube)

  Google ook de naam: Bart van Tienen huisarts eens.
  Hij heeft een patiënt verloren na de vaccinatie!
  Hierover wordt hij door een omroep ik geloof in de buurt van Enschede geïnterviewd. ! Indrukwekkend!
  Ook hij is geïnterviewd door de buitenparlementaire onderzoeks commissie.
  Zoals vele andere interessante interviews. Van de buitenparlementaire commissie!

  Ik schrijf dit ( als reaktie op een discussie Jaap Dieleman ) waar ik niet inhoudelijk op in ga, omdat ik de betreffende brochure en de man erachter niet ken) ( wel ooit eens iets van gehoord )

  Ik schrijf dit op het geloofs forum omdat ik zeker denk dat deze tijd met de corona ons als Christenen iets te zeggen heeft.
  Jezus spreekt ook over besmettelijke ziekte als teken van het einde der tijden.
  Bovendien als je het goed beschouwd dan is er sinds de Toren bouw van Babel nooit meer tegelijkertijd een wereldwijde ontwikkeling / plaag / ramp ( hoe je het ook noemen wil ) in de wereld geweest dan de huidige pandemie.
  Altijd was er wel een land of gebied zonder de oorlog denk maar aan de 20 e eeuw 2 wereld oorlogen met miljoenen doden maar in zuid Amerika geen oorlog.
  Denk aan de pest dat was wel zeer dodelijk maar altijd plaatselijk het ging met de ratten op de schepen mee.
  En zo zijn er nog meer rampen te noemen maar nooit wereld wijd tegelijkertijd.

  Hoe we dit Bijbels moeten duiden, ik weet het niet, zeker niet op dit moment, maar het heeft ons ( mij ) iets te zeggen daar ben ik van overtuigd.
  De Bijbel spreekt niet over vaccinaties maar wel over genetische veranderingen.!!!!

  En volgens de voornoemde Dr Borger is dit een gebied ( veranderingen in het genoom )waar de wetenschap op dit moment nog veel te weinig kennis van heeft, men heeft ontdekt dat het genoom niet zo onveranderlijk is dan wij lang hebben gedacht.
  Dat er stoffen in de chromosomen zitten die dingen ( hij onderzocht long weefsel ) kunnen acitiveren en deactiveren.
  En het is onbekend of deze stoffen uit de celkern, uit de genen die in de celkern zitten , ook op termijn ( 5 jaar 6 maanden ze weten het niet ) het RNA kunnen binden, zodat het zich dan kan gaan hechten aan het genoom.
  En dan heb je genetische veranderingen. !!
  Er worden steeds nieuwe dingen ontdekt, en dit vaccin met dit materiaal ( RNA ) is ONVOLDOENDE onderzocht.
  Prof Schetters zegt hierover dat, je als je het vaccin neemt zonder dat je bent ingelicht wat het vaccin eigenlijk is ( nieuw mRNA , nog in de onderzoeks fase) en zonder dat je verteld wordt wat de gevolgen kunnen zijn, wij in feite “ proefkonijn “ zijn!!
  Want deze vaccins zijn door de EMA nog maar TIJDELIJK GOEDGEKEURD.
  En niet voldoende getest!!!

  Dus wij ( ik ) als Christen zal een keus moeten maken.
  De voorlichting vanuit de overheid is eenzijdig en onvoldoende. Prikken dan gaat Corona weg…… maar is dat ook zo???
  Dus zullen we zelf op zoek moeten naar goede juiste en betrouwbare informatie.
  Bovengenoemde gesprekken geven goede informatie.
  Wees waakzaam vraag of God ons de ogen wil openen voor de huidige ontwikkelingen in de wereld, en hoe daarop te reageren.

  Dan komen er bij mij zoveel vragen op zoals, Waarom heeft God Adam uit het stof der aarde geschapen ??
  En Eva Niet!
  Het stof/ de aarde was dus zo volmaakt dat God met deze “ grondstoffen een “ volmaakt mens “ kon formeren. !
  Ons lichaam herbergt miljoenen bacteriën en virussen en doen daar nuttig werk. Waren die er toen ook al of kwamen die pas bij de zonde val ?
  Hoe komt het dan dat sommige bacteriën dan zo ontspoort zijn.
  Heeft dit soms met de drang van ons “ om als God te zijn “ te maken ? . Of om God te verbeteren,? Of om Hem te lochenen? Houden we nog rekening met onze Schepper.
  Hoever kan en mag een mens in de wetenschap dan gaan ? Hoeveel laat God het toe?
  Dit en nog veel meer vragen komen bij mij boven.
  Ik bid God om verstand om het juiste te doen. Uw wil geschiede! Ook in deze situatie.

  Maar ik weet bovenal, dat Jezus ook voor mij kwam als middelaar tussen mij, zondig mens, met mijn vele vragen, en Zijn Heilige Vader.
  En doordat Jezus zijn leven gaf voor u en voor mij , als je tenminste in Hem geloofd en Hem als je “ meester, de Heiland , erkent, dan ben je geborgen, dan mag je in leven en in sterven met Hem leven.
  Dit is iets om over na te denken.

  Shalom
  Anna

 24. @Harold antwoord @Key over het dwangmatige aanbevolen Covid–19 vaccin door Rutte & de Jonge en RIVM deel ik niet, zou ik als politiek correct beoordelen.

  Gerenommeerde Kranten stonden afgelopen weken vol met voorbeelden over burgers die te goeder trouw zich lieten vaccineren die of dood vielen of ernstige bijwerkingen van dit vaccin kregen. Lees maar mee…

  Reformatorisch Dagblad zaterdag 20 februari…..Onterechte PcR-test voor 100 mensen door een fout in het Laboratorium. Het ging om een verontreiniging bij de voorbehandeling van de monsters aldus een woordvoerder van de GGD. Alle personen zijn vrijdag opnieuw gebeld om zich te laten testen.

  In dezelfde krant las ik: Zeker 35 meldingen van sterfgevallen, na vaccinatie tegen Corona kwamen de afgelopen weken bij Bijbwerkingscentrum Lareb binnen.
  Daarnaast wordt gemeld dat er ook Allergische reacties zijn: 26 meldingen bij 650.000 prikken.
  Bij andere vaccins zijn die getallen aanmerkelijk LAGER, slecht een geval per miljoen prikken.

  Mensen reageren heftiger op de Tweede prik!!! Waarom, hoezo? Alle gevaccineerden dienen een kwartier in het gebouw te blijven zitten zodat artsen kunnen ingrijpen.

  https://www.trouw.nl/zorg/22-besmette-bewoners-verpleeghuis-amersfoort-overleden~ba5e961f/

  Een kwalijk advies dus van Harold aan Key.

  Spreuken 31:8 Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen; 9 open uw mond, Oordeel Rechtvaardig, verschaf de Verdrukte en Nooddruftige Recht.

 25. @Ramshoorn

  ´Jaap Dieleman sprak in Overmoed en dat is kwalijk te noemen.´

  Laten we hopen dat hij dit zelf ook gaat inzien. Ook mensen Gods kunnen nog steeds fouten maken, maar God is vol van genade!

 26. @Key

  ´waarvan men zegt, DNA kan veranderen.´
  Je zegt inderdaad goed ´men zegt´. Er is nog zoveel onbekend over het vaccin en er is een zeer redelijke kans dat dit uiteindelijk weggeschoven kan worden onder een complottheorie. Uiteindelijk zal de tijd het leren of en of er geen schade in het lichaam ontstaat. Tot nu toe berust dit enkel op een theorie.

  ´Gods schepping wordt verandert´
  Ik denk niet dat het vaccin hier uiteindelijk de oorzaak van is. Er komen in de nabije toekomst grotere technologische ontwikkelingen op ons af, waarbij mens en techniek met elkaar gekoppeld en gecombineerd worden en dat mensen een soort van hybride wezens worden. Dit lijkt me een huiveringwekkend toekomstbeeld. Laten we niet vergeten, Gods schepping is sinds de zondeval al in verval en dat zal alleen maar erger worden.

  ´In Openbaring staat dat Apolyon de sprinkhanen afstuurt op de mensen, en dat de dood wegvliedt van de mensen.´
  Dit gaat over het nemen van het merkteken van het beest. Daarbij kiezen mensen heel bewust voor de antichrist en tegen God. Ik zie de link niet met het huidige vaccin en het merkteken van het beest. Het is de tijd nog niet.

  ´Ik wil ’t al een hele tijd uitschreeuwen: Neem het vaccin niet´
  Het is voor te stellen, dat als je bang wordt gemaakt dat het vaccin allerlei rare dingen doet, je dit wilt uitschreeuwen. Maar de meeste mensen zijn ook gevaccineerd tegen pokken, een ziekte die uitgeroeid is. Zou het ons mensen ook niet eens passen om God te danken voor bepaalde vaccins, omdat Hij hiermee behoedt dat mensen ziek worden?

  ´ je wordt er depressief van´
  Niet doen, wat kan er gebeuren? Uiteindelijk kun je dood gaan. Maar is dat niet juist een mooie gedachte? Je weet toch dat de dood niet voor eeuwig is als je erkend hebt dat Jezus voor jou is gestorven? Wij zijn juist in Zijn navolging met Christus opgewekt uit de doden!

  ´dat ’t een verloren zaak is´
  De hele wereldgeschiedenis is bij voorbaat al een verloren zaak. Van de wereld hoef je ook niets te verwachten.

  ´Mijn hoop is alleen nog gevestigd op Jezus Christus´
  Inderdaad, dat is het beste dat je kunt doen. Kolossensen 3:1: Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods.

 27. Weet niet precies waar deze reactie te zetten, dus excuus als ik dit fout doe.
  Heb ’t idee eerder gehoord, maar ’t resoneert nu binnen in me.
  Mocht ’t waar zijn, dan zijn we al heel dichtbij de wederkomst van Christus.

  De zoon des verderfs gaat zitten in Gods Tempel. Altijd gedacht aan een herbouw van de Joodse Tempel. Maar….., weet u niet dat gij Gods Tempel zijt? Dat de Heilige Geest in u woont?

  En wat gebeurt er nu? De mensen krijgen opgedrongen de vaccinatie die, waarvan men zegt, DNA kan veranderen. Gods schepping wordt verandert, net als in de tijd dat engelen zich vermengden met aardse vrouwen en nefilem baarden. De zoon des verderfs zit nu in Gods Tempel (de gevaccineerden), en roept zich uit tot God.
  Het zal me niet verbazen dat in de nabije toekomst het DNA zo veranderd kan worden dat eeuwig leven mogelijk is. Ben je dan niet God, als je macht hebt over eeuwig leven?

  In Openbaring staat dat Apolyon de sprinkhanen afstuurt op de mensen, en dat de dood wegvliedt van de mensen. Ja mensen willen dood zijn, maar op de e.o.a. manier lukt het niet meer om te sterven. Is dit door het DNA veranderen?

  Ik wil ’t al een hele tijd uitschreeuwen: Neem het vaccin niet, en ook niet de pcr test doen! Het klopt allemaal niet wat ze zeggen, ze zijn bezig met de grote reset. Wat een smerig- en gruwelijkheid, je wordt er depressief van als je beseft waar ze mee bezig zijn. Daarom kan ook bijna niemand dit geloven dat ze zo in en in gemeen zijn.

  Straks komt het vaccinatiepaspoort, dat 2-deling gaat zaaien bij de mensen. Wat zal satan lachen, de ubermensh und der untermensh zullen er weer zijn. Hoe kan je je hier ooit nog tegen verweren? Waar is die leider die zegt dat deze waanzin moet stoppen? Ben bang dat ’t een verloren zaak is. Mijn hoop is alleen nog gevestigd op Jezus Christus.

 28. @Harold. Dank voor uw oplettendheid en info. U schreef: Ook al heeft Dieleman vast goede bijbelstudies gegeven, hiermee diskwalificeert hij zich als betrouwbare evangelist.”

  Ja, dat denk ik nu ook. Jaap Dieleman sprak in Overmoed en dat is kwalijk te noemen.
  Psalmen 19:14 (NBG51) Behoed ook uw knecht voor Overmoed, laat die over mij niet heersen; dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding.

  Spreuken 11:2 (NBG51) Als Overmoed komt, komt schande mee, maar Wijsheid is bij de ootmoedigen.

  Spreuken 13:10 (NBG51) Door Overmoed ontstaat slechts Twist, maar bij hen die zich laten raden, is Wijsheid.

  Shalom. Ramshoorn.

  @Spyfromthesky: Mee eens als u schrijft: Wat we nu al zo vroeg zien in de ontwikkelingen van Israël, het massaal inenten, de gelegenheid met een groene app dat je kunt aantonen, dit raakt zonder enige fantasie als Openbaringen 13. Het lijkt al een korte voorafschaduwing te zijn in wat straks wereldwijd zal gebeuren. Waakzaamheid wens ik een ieder van ons toe.”

  Israël komt in grote benauwdheid met Netanyahu en de Knesset die de God van Israël buiten spel gezet hebben met negeren van de Sjabbat en de andere Ge-en-Verboden van de Torah. Leviticus 18 t/m 20 en Deuteronomium 7 en Romeinen 1. Israël zal pas uit de benauwdheid gered worden Wanneer Jeshua zich aan hen vertoont. Zachariah 12:10-14.
  Shalom. Ramshoorn.

 29. H-Dank @Jo voor uw reactie. Ook al verschillen onze standpunten nogal over Bijbel, Kerk en Samenleving, we hebben toch een levendig dispuut met elkaar kunnen voeren.

  Mijn Adagium is en blijft: De Bijbel [Statenvertaling 1977 en NBG-51] heeft toch altijd gelijk en toont dat pauselijke uitspraken en kerkelijke synoden/dogma’s ver tekort schieten en gelovigen alleen maar verder het grote bos insturen. Mattheus 13.

  Jeshua hamert er op in Johannes 14:15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij Mijn Geboden bewaren. [En dus niet die van de paus of een synode]

  Johannes 14:21 Wie Mijn Geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.

  Johannes 14:23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij
  Mijn Woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. 24 Wie Mij niet liefheeft bewaart Mijn Woorden niet; en het Woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft.

  Shalom. Ramshoorn.

 30. @Ramshoorn
  Helaas en ik had het graag anders gezien, maar zie ik de evangelische boodschap niet terugkomen in zijn tijdschrift. Dit is een citaat van Dieleman die de NOS uit het tijdschrift heeft overgenomen:
  ‘Met het nemen van een vaccin aanbid je de antichrist, drink je uit de beker van Gods toorn, krijg je een kwaadaardig gezwel, verlies je je redding voor de eeuwigheid, zal je in de hel geworpen worden, waar je met vuur en zwavel wordt gepijnigd en dan zal je nooit meer rust hebben’

  Hier is niets evangelisch of Bijbels aan. Het evangelie is de blijde boodschap, dit is mensen bang maken en zelfs verstoten van het evangelie. Ik snap dat je mensen wilt waarschuwen, maar doe dat op basis van realistisch onderbouwde feiten en niet op basis van theorieën en zelfs leugens. Het is een leugen door te zeggen dat je de antichrist aanbidt als je het vaccin neemt. Het is ook een leugen dat je na het nemen van het vaccin de redding op de eeuwigheid bent verloren en het is een leugen dat je door enkel het vaccin te nemen in de hel wordt geworpen. Hier wordt God Woord misbruikt om leugens te verspreiden.

  Dieleman is niet in het nieuws gekomen vanwege zijn oprechte verkondiging, hij is in het nieuws gekomen door deze leugens. Was het maar waar dat de Telegraaf met chocoladeletters had gepubliceerd ‘evangelist verkondigt dat Jezus nog leeft’. Integendeel de kop gaat over zijn complottheorieën die hij verspreidt.

  Ook al heeft hij vast goede bijbelstudies gegeven, hiermee diskwalificeert hij zich als betrouwbare evangelist.

 31. In de tijd van Jezus eerste komst was er een volkstelling dat werd uitgevaardigd. Zo een telling kon lang duren en ook de aanvang ervan kon wel eens verkeren.

  Feit blijft wel dat Jozef en Maria moesten reizen om ingeschreven te worden volgens het Romeinse Rijk.

  Vandaag de dag is er wereldwijd ook een telling. Wil je de overblijfselen of de invloeden van vandaag ook koppelen aan het Romeinse Rijk, dat is prima. De telling die nu plaats vindt is een registratie wereldwijd wie een inenting heeft gekregen. Vaak wordt de technologie is nu gedacht aan apps van je smartphone. Overigens, is er in Nederland ergens vastgelegd dat iedere burger een smartphone moet hebben en dit ook dan moet kunnen aantonen.

  De QR code speelt steeds en steeds meer een rol in het handelen, wandelen, registreren en bijna kopen en verkopen.

  Als straks de snelle uitrol zo is dat wereldwijd er alleen nog actief iets gedaan mag worden met het bewijs van inenting, dan weten we dat dit allemaal allang gepland was.

  Vandaag de dag is in de Europese unie alleen nog Polen die ze als laatste aan de Moloch god willen overhalen. Hetzij met druk. Het is het enige land dan nog een strenge regelgeving is aangaande abortus.

  Ook tijdens de eerste komst van Jezus werd geofferd aan de Moloch door Herodus. De kindermoord in Bethlehem en de weide omgeving. Herodus die zich koning van de Joden noemde maar het helemaal niet was. Een afstammeling van Ezau. Eigenlijk een geslacht waarvan Jezus zei dat hun vader de duivel was. Dit gold ook voor de hogerpriesters Annas en Kajafas, ook nakomelingen van Ezau.

  Sinds de EU zijn inmiddels vele landen omgegaan voor de offering aan Moloch, de abortussen zijn intussen in vele landen van de EU stapje voor stapje doorgevoerd.

  Vooral ondersteund door de MSM media en massa hypnose van de bevolking.
  Volgens oudere inzichten van Bijbel geleerden werd de inzicht geschapen van de antipater, de nieuwe Herodus, de antichrist, wel van uit het herstelde Romeinse Rijk moet komen. En in feite als je de parallellen ziet tussen Jezus eerste komt en zijn twee komst, dan zijn naast een telling, nu is de uitrol het corona vaccin tapijt en het aanmoedigen van abortussen, er toch tekenen dat de antichrist inmiddels wel al ergens momenteel werkzaam is. Hij is nog niet geopenbaard en zijn openbaring zal het grote na-apen zijn van Jezus eerste komst.

  Nakomelingen van Ezau en Amalek? De invloeden van het antisemitisme dat uit de koker en samenwerking vloeit van de roomse kerk en de islamitische beker.

  Wat we nu al zo vroeg zien in de ontwikkelingen van Israël, het massaal inenten, de gelegenheid met een groene app dat je kunt aantonen, dit raakt zonder enige fantasie als Openbaringen 13. Het lijkt al een korte voorafschaduwing te zijn in wat straks wereldwijd zal gebeuren.

  Waakzaamheid wens ik een ieder van ons toe.

  Spyfromthesky

 32. @ Ramshoorn

  Inderdaad nogal wat wandaden door personen in machtsposities maar onze tijd overtreft de tijd van Luther en Sodom en Gomorra.

  Maar hen die zich [niet] afsluiten voor de onthullingen van de “”katholieke”” Heer Jezus en Zijn Moeder in Hun verschijnen, kunnen constateren dat hun leringen nog altijd dezelfde als die van 2 duizend jaar terug .. meer kan ik niet doen dan deze informatie aan te bieden ..wat dus bij “deze” is gebeurd.
  Iedereen moet maar zelf weten wat hij ermee doet, want anders zou ik een fanatiker zijn.

  In onze tijd zien we massaal dat machtswellustelingen bereid zijn zijn eigen volk en medemensen over te leveren en te verslaven en daarmee hun positie te misbruiken..dus niets nieuws onder de zon, het is zelfs grootser dan ooit.. wereld wijd.

  De Heer Jezus voorzegt dat Hij de gehele christenheid en mensheid gaat verenigen ..naar Zacharias 6 en die 2 personen ..maar als jij het beter weet kan ik je dus niet [verder] voorzien van informatie.
  Meer hoef ik ook niet te zeggen want iedereen die geïnteresseerd is kan op abonneren klikken om zelfstandig verder te zoeken.. ik ga dan ook niet verder reageren.

 33. @Harold. Dank voor uw reacties. U schreef:

  Ik heb tijdens mijn leven enorm veel ervaring gehad met wolven in schaapskleren en als ik iets heb geleerd, dan is het om nooit meer achter mensen aan te lopen. Dieleman bedoelt het vast goed, maar hij heeft zichzelf al weten te verleiden met allerlei theorieën.”

  Welke dan? We kunnen elkaars handen schudden en zijn kennelijk ervaringsdeskundigen over ervaringen/botsingen met de wolven in schaapskleren [Mattheus 7] in kerkelijke gemeenten. Handelingen 20. Vandaar dat wij dan ook uit de Ger.Samen Op Weg Kerk stapten die zich in 2003 aansloot bij de vrijzinnige, liberale PKN. Een kerk samen met de huidige RKK in groot verval.

  Maar u bent nogal stellig over Jaap Dieleman en zijn evangelische boodschap. Waarin dwaalt Dieleman dan vanuit Bijbels perspectief gezien? Kunt u enkele verifieerbare voorbeelden geven?

  Op vrijdagavond 19.30 zie ik hem op Family 7 altijd een gedegen Bijbelstudie geven over het getal 7 dat vaak voorkomt in de Bijbel. Ik ga/kan pas een oordeel vellen over dat tijdschrift van Jaap Dieleman wanneer ik het grondig gelezen heb.

  Oordeelt niet te vroeg, te snel…1 Timoteüs 5:19 (NBG51)
  Gij moet geen Klacht tegen een Oudste aannemen, tenzij er Twee of Drie Getuigen zijn.

  Deuteronomium 19:15 (NBG51)
  Eén enkele getuige zal niet tegen iemand kunnen optreden ter zake van enige ongerechtigheid of zonde, welke ook, die hij begaan mocht hebben; op de Verklaring van Twee of Drie Getuigen zal een zaak vaststaan.

  Deuteronomium 17:6 (NBG51)
  Op de verklaring van Twee of Drie Getuigen zal de ter dood veroordeelde ter dood gebracht worden; op de verklaring van één getuige zal hij Niet ter dood gebracht worden.

  Matteüs 18:20 (NBG51)
  Want waar Twee of Drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben IK in hun midden.

 34. @Jo. Dank voor uw geschreven reactie, beter dan antwoorden met een link naar You-Tube. Ik klik nooit zo maar een link aan waar ik de herkomst niet weet. Vandaar dat ik u schreef: SCHRIJF!

  U schreef: Wees toch niet zo krampachtig jegens het katholiek geloof ..kijk gewoon de de kat uit de boom.. ook wat betreft het vagevuur had je zo je eigen bijbelse opvatting..”

  Ik wantrouw het totale katholiek geloof omdat ik de kerkgeschiedenis ken en vooral de Woorden van Jeshua bestudeerd die Hij bezigde in Mattheus 7, 13, en 24 en 25.

  Daarnaast las ik het boek van Frederic Martel: SODOMA dat vertelt in extenso over het eeuwenlange seksueel misbruik in RKK van pausen, kardinalen, bisschoppen en priesters, en hun laffe doofpotbeleid tot op deze dag. Het zijn geen Herders: Huurlingen noemt Jeshua hen. Johannes 10.

  U schreef verder: en vraag je dan af of de Reformatie een Moeder mist zoals de islam een/ ..de Vader..”

  Ik zal in enkele volzinnen schrijven hoe de Reformatie over de zogenaamde RK moederkerk schreef:

  1* Hoor wat Luther (1520 ) zegt over Rome en de Curie in een brief aan Paus Leo X:
  Ik heb inderdaad een aanval gedaan op de Roomse stoel, die men noemt het roomse Hof;
  waarvan gij ook zelf en iedereen op aarde niet kunt ontkennen, dat hij meer verdorven
  en schandelijker is dan ooit Sodom of Gomorra of Babel is geweest.

  2* Calvijn schreef ( 1539 ) in het vierde deel van zijn Institutie: De Rooms-katholieke Kerk met
  al haar menselijke inzettingen is niet de ware maar de valse kerk.
  Het Pausdom is antichristelijk en de mis is heiligschennis.

  3* John Knox de grote Reformator van Schotland, tijdgenoot van Calvijn 1540 sprak fel dat de paus de ware antichrist is.

  4* Charles Haddon Spurgeon, 1850 Baptisten predikant in Londen, schreef vele boeken en verkondigde het Evangelie van Jeshua vanuit een open Bijbel en waarschuwde gelovigen voor de vele dwalingen van Rome: Wij moeten hen de donkere afgrijselijke daden van het pausdom bekend maken.

  5* John Wesley de bekende Methodist en Engelse Evangelist 1750 zei van het pausdom: Het belichaamt in de meest natuurlijke zin de mens der Wetteloosheid [2 Thessalonicenzen 2 en 3] omdat het alle soorten van zonde mateloos vermeerderd.

  De Islam is een zustergodsdienst van de RKK. Beide kerken verkondigden het evangelie met het zwaard. Denk aan de pauselijke legers tijdens de 8 Kruistochten en hun gewelddadige Inquisitie, hun prooi waren vooral andersdenkenden zoals de Joden en Protestanten. Zij verachten tot op deze dag die hoogmoedige pausen omdat zij geloven dat de Bijbel het Woord van God is en niet een paus die zich met God gelijkstelt. Mag niet: Mattheus 23:8-12.

  De Islam is net als de RKK een militante godsdienst die samen haar leer met het Zwaard en Sharia verkondigt. Zie de groene vlag van Saudi-Arabië met een groot slagzwaard over de volle breedte van die vlag.

  Roomsen en Moslims vereren beide Maria in Fatima de dochter van Mohammed. In de Koran wordt Maria ook vereerd. Geen wonder dat die huidige misleider: paus Bergoglio de Koran ook woord van God noemt, de voeten van moslims wast, met hen bid in moskeeën en hen broeders noemt. Een pot nat dus.

  Openbaring 16 t/m 19 beschrijft hun spoedige en volkomen Ondergang, ook over hen die met hen meeheulen zoals o.a. VN – EU en de Wereldraad van kerken. De Waarheid Overwint Altijd. Gods Woord, Jeshua, de Bijbel en Zijn Getuigen!

 35. @ Ramshoorn:: {23/02/2021 om 9:15 am},

  Beste @ Ramshoorn..Vandaag hoorde ik voor het eerst de volgende video profetie https://youtu.be/Cj6eyGM57P8 ..er wordt daarin kort -de Dag des Heren- aangehaald als ook wordt er gevraagd [o.a.] voor Nederland te bidden. ..In een van de vorige links werd voor Nederland een aardbeving aangekondigd.

  In deze video wordt ik Feitelijk bevestigd in mijn inzicht over het 6e zegeloordeel, als het vóórlaatste oordeel, te weten een reinigings- en louteringsoordeel, ook heb heb ik naar Mattheüs 24:30 gewezen als betreffende het 6e zegeloordeel, zelf heb ik ook de Dag des Heren in 2Thess.2:2 als het 6e zegeloordeel geduid, etc. etc. ..Het genoemde kruis in Matt.24:30 wordt in de katholieke profetieën aangekondigd en uitgelegd.

  Ook heb ik hier of elders uitgelegd dat de hemel in haar boodschappen de valse profeet (maitreya, zichzelf de Christus noemende)..ook de antichrist noemt.. terwijl die pas op het einde van het “1000”jarig Messiaanse Vrede Rijk komt.. dat is heus geen vergissing van de hemel maar heeft een bedoeling.

  Wie heeft ooit begrepen dat het de valse profeet is in Dan.7:11 die daar gedood wordt en niet de antichrist, want die krijgt hulp van die beesten in vers 12 ..niemand heeft dat ooit begrepen; ook heeft nooit iemand gevraagd om een nadere toelichting.. feitelijk impliceren ze me als een soort dorpsgek.. of zoiets dergelijks…of eventueel de 😎 hofnar van koning Willem Alexander 🤭..🤣

  Als ik iets niet begrijp dan laat ik het rusten als in een pakeerstand en wacht ik af op nadere informatie of ga ik zelf ook verder op onderzoek uit.. Wees toch niet zo krampachtig jegens het katholiek geloof ..kijk gewoon de de kat uit de boom.. ook wat betreft het vagevuur had je zo je eigen bijbelse opvatting.. terwijl die eerder geplaatste link met aanwijzingen niet van een katholiek kwam maar van evangelische zijde.
  Sta gewoon open voor hetgeen Jezus Christus zelf over zijn moeder zegt https://youtu.be/PjHVDfkVvPY ..en vraag je dan af of de reformatie een Moeder mist zoals de islam een/ ..de Vader.. en wacht dan af of ga zelf uit voor meer informatie, klik op -abonneren- en je vindt daar meer video’s.. de waarheid maakt je vrij.

 36. @Ramshoorn

  ´Harold, kunt ons vertellen wat/hoe uzelf vandaag het Evangelie van Jeshua aan verloren zondaren predikt? Shalom. Ramshoorn.´

  Mijn leidraad is de tekst:
  Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. (Rom. 1:16)

  Daarom een ieder die ik tegenkom mag van mij de blijde boodschap horen. Daar komt geen grootse preek aan te pas hoor of een vliegreis naar een derdewereldland als zendeling. Het evangelie kan gemakkelijk in simpele taal uitgelegd worden, dat is nu eenmaal mijn manier.

 37. @Ramshoorn,

  Ik zei al dat dit heel gevoelig zou liggen als ik hierover zou schrijven. Dieleman is misschien goed begonnen, zoals veel evangelisten doen, maar ik zie hem meer en meer extremistischer worden. Het gaat hem niet meer alleen om het evangelie. Hij komt met theorieën die rechtstreeks uit de QAnons koker komen en daar is niets christelijks aan, sterker nog dit is christenen op een verkeerd spoor zitten. Het evangelie is het evangelie en geen sappig en spannend mengelmoesje met allerlei complottheorieën over de zogenaamde deep state of gewijzigd dna door vaccins. In de VS zijn al vele christenen aangetast door dit gedachtegoed, waarin vooral iedereen heel erg boos en agressief is. Veel onderdelen van het QAnon gedachtegoed worden onterecht gelinkt aan Bijbelse profetieën. Wat hier dan uit voortvloeit zijn valse profetieën en dat is iets wat God niet zonder gevolgen laat!

  Liefdevol, lankmoedig en geduldig zijn onder andere eigenschappen die een christen past. Dit zie ik niet meer bij al die zogenaamde ´profeten en evangelisten´ van tegenwoordig. Daarom, pas op, welke evangelist het ook mag zijn, wanneer er ook maar iets van de boodschap wordt afgeweken, dan hebben we al te maken met een valse profeet. Ik heb tijdens mijn leven enorm veel ervaring gehad met wolven in schaapskleren en als ik iets heb geleerd, dan is het om nooit meer achter mensen aan te lopen. Dieleman bedoelt het vast goed, maar hij heeft zichzelf al weten te verleiden met allerlei theorieën.

 38. @Harold. Waarom schrijft u zo’n hard oordeel over Evangelist Jaap Dieleman die zelfs met zijn evangelische boodschap de TELEGRAAF gehaald heeft. Ik vind dat knap om van een vrijmoedige predikant een Bijbelse boodschap gelinkt aan het laatste en beste Bijbelboek Openbaring te horen en te lezen.

  Jaap Dieleman ken ik alleen van TV Family 7 waarop hij wekelijks al jaren Bijbelstudies geeft op een wijze die zelfs ongelovigen interesseert en terug bij de Bijbel en Jeshua brengt.

  Jaap Dieleman is net zo gedreven in de verkondiging van het Evangelie Marcus 1:15 als de Stichter van het Leger Des Heils: William Booth die een wereldbediening startte in het donkere Londen. Hij werd uit zijn kerk gegooid [Methodistenkerk] door zijn predikant en de kerkenraad, het witte handschoenen gilde, omdat hij op zondagmorgen in zijn kielzog een hele groep arme berooide, ongewassen, ongeschoren mannen en vrouwen de kerk in loodste en hen voorzag van de beste zitplaatsen zodat zij ook van Gods liefde voor zondaren konden horen.

  Dieleman, wordt nu ook openlijk in de krant geminacht door zo’ n droogkloot/hoogleraar van het witte handschoenen gilde. Werden Jeshua en de Apostelen ook niet geminacht door de geestelijkheid van hun tijd? Lees Mattheus 10 voor het antwoord.

  De Boodschap van Generaal Booth en evangelist Jaap Dieleman heeft veel overeenkomsten.

  William Booth [1829-1912] de Stichter van het Leger des Heils zag al in zijn tijd hoe het modernisme de theologie, en het geloof in God en de Bijbel ondermijnde. Hij sprak…het gevaar ook van de toekomende eeuw 2021 zal zijn een godsdienst zonder het Woord van God en de Heilige Geest, een Christendom zonder Jezus, de Zoon van God, vergeving zonder bekering, zaligheid zonder wedergeboorte [Johannes 3] politiek zonder God en een hemel zonder hel.

  We zien dit nu al decennia gebeuren: Predikanten verkondigen dat God dood is, Jezus niet is opgestaan, geloven niet meer in de Schepping en het huwelijk Genesis 1-3 en verkondigen liever Yoga en Mindfulness, enz.

  Harold, kunt ons vertellen wat/hoe uzelf vandaag het Evangelie van Jeshua aan verloren zondaren predikt? Shalom. Ramshoorn.

 39. @ nieuw begin: Openbaring van Johannes is inderdaad geen spoorboekje van de geschiedenis. Als Johannes het heeft over de grote stad die heerst over de wereld dan gaan dat wel degelijk over Rome, de hoer de vervolger van het christendom. In de tuinen van het Vaticaan werden gelovigen levend verbrand en bleven hangen voor licht voor die stad. De haat van Johannes voor die stad is dan ook geweldig. vele bekende gelovigen van die tijd zoals Petrus en Paulus offerden daar in leven voor Jezus het hoogste wat een mens kan doen, je lichaam offeren aan God. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er geen geschiedenis beschreven staat in Johannes zeker wel, we moet de lezer een zeer goede kennis hebben van de profeten, de Thora, en de geschiedenis van het Joodse volk. Want uiteindelijk is het Johannes te doen om die nieuwe heel en aarde dat bevolkt zal zijn van het verloste volk van God, heel het vrije Jeruzalem za daar mee bevolkt zijn. Volgens een oude Joodse traditie was het aards paradijs de plek waar nu Jeruzalem ligt, zeer interessant !!!

 40. @Nieuw Begin

  Ik weet dat wat ik ga zeggen erg gevoelig kan liggen, maar ik denk inderdaad dat dit een flutblaadje is wat de meest mensen door hun brievenbus geduwd krijgen. Ik heb ook zo mijn bedenkingen over het vaccin, maar wel op basis van realistische vragen. Zo is eigenlijk het enige wat bekend is, dat je minder ernstig ziek wordt als je gevaccineerd bent. Vragen zoals hoe lang werkt het vaccin, kun je na vaccinatie nog besmet worden en andere besmetten, zijn nog open vragen, waar wetenschap, politiek en farmaceutische bedrijven nog geen antwoord op hebben.

  Het vaccin koppelen aan allerlei Bijbelse profetieën is m.i. ook een complottheorie. En dan leg ik de nadruk graag op theorie. De meeste gedachten hierover blijven vaak theorieën en worden nooit feiten. Daarom is het juist voor een christen belangrijk om zich op feiten te beroepen. Als je gelooft in de Bijbel, dan ga je ook uit van het feit van een opgestane Heer Jezus en is dit geen theorie. Voor ons geldt dat wij Jezus moeten verwachten en geen vervulling van bepaalde tekenen. Veel te vaak gaan christenen vol in op allerlei soorten gebeurtenissen die direct aan profetieën worden gekoppeld. Het is spectaculair en spannend en tegelijkertijd wordt daarbij de verwachting van Jezus komst geminimaliseerd, want de gebeurtenis van de theorie is zelf veel spannender. De grote opdracht die wij hebben gekregen, wordt al helemaal niet uitgevoerd, namelijk het verkondigen van het Evangelie. Dit is exact wat de duivel ook graag wil. Leid christenen af of laat ze zelfs geloven in bepaalde theorieën, dan houdt het evangeliseren op. En onder het mom van hel en verdoemenis dat op ons af komt even de naam Jezus noemen is geen evangelisatie.

  We worden volop gewaarschuwd voor valse profeten. Het grootste gevaar van deze valse profeten, is dat ze uit eigen kring komen en hun boodschap geloofwaardig weten te verpakken. Het feit dat deze meneer in korte tijd al zes ton heeft weten los te peuteren zegt volgens mij al genoeg de huidige stand van het Nederlandse christendom is.

 41. (Zeer geacht Xander team heb nu de goede link geplaatst , graag deze plaatsen met de goede link! Mvg NB)

  ’Complottheorieën’ in christelijk huis-aan-huis-blaadje
  Evangelist is zeker: corona is begin einde der tijden

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1871426159/evangelist-is-zeker-corona-is-begin-einde-der-tijden

  Het tijdschrift ’Eyeopener’ is samengesteld door de rondreizende voorganger Jaap Dieleman (66) uit Zeewolde, een bekend spreker in evangelische en pinkstergemeenten. Volgens hem bedraagt de oplage inmiddels vijf miljoen stuks. De eerste druk is al verspreid in Noord-Nederland en sinds afgelopen weekend zijn ook andere provincies aan de beurt. Dieleman zegt al 600.000 euro te hebben besteed. „Mijn vrouw zei: waar begin je aan. Maar ik heb het geld moeiteloos bij elkaar gekregen.”

  Mijn mening ( NB) :
  Zeer dankbaar voor een Christelijk Evangelisch geluid ook al verschillen talrijke Christenen over de exegese van het moeilijke Bijbelboek Openbaringen. Het Boek kondigt zichzelf wel aan als:

  Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden, en welke Hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven.

  Dit duidt op zichzelf al als ‘toekomende geschiedenis’, eenmaal zal wat de Here getoond heeft aan Johannes ook plaatsvinden, ook geschieden, dus dan geschiedenis zijn.

  Een geciteerde criticus van Jaap Dieleman, hoogleraar Nieuwe Testament Bert Jan Lietaert Peerbolte van de VU, zegt:
  Zelf meent de expert ( BJLP) dat Openbaring, geschreven in de eerste eeuw na Christus, symbolisch de verwikkelingen die tijd beschrijven. „Ik meen dat het gaat over de Romeinse keizer. Het is dus geen spoorboekje voor de wereldgeschiedenis.”

  Meer info over het zeer moeilijke Boek Openbaring: http://www.getuigeniseneenheid.nl

 42. @Jo,

  Tot twee keer toe antwoord u op een Ingezonden van Muggenzifter en Ramshoorn met een vermeend omstreden antwoord van/op You Tube. U heeft vast een eigen mening/taal om uw gedachten/mening te verwoorden op het geloofsforum! Doe uw best. SCHRIJF ZELF!

  In Openbaring lees ik 12x de opdracht van Jeshua aan de Apostel Johannes op Patmos dat hij alles wat hij hoorde en zag moest opschrijven! Johannes was wel ter tale en schreef het beste en laatste Boek Openbaring in 22 hoofdstukken neer. Het Hebreeuwse Alfabet telt 22 letters. Toeval?

 43. Bedankt @Muggenzifter. Uw verwijzing naar Psalm 119:105 brachten mij aan het denken:
  Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad’ U schreef: Achter deze mooie woorden zit tegenstand van binnenuit en van buitenaf: Vervolgers, Belagers, zij die Gods woord en Wet met voeten treden.”

  Wie zijn dat? Zie Openbaring 12:17 En de draak [duivel] werd toornig op de vrouw [Israel] en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de Geboden van God bewaren en het Getuigenis van Jezus [Die de Waarheid is] hebben;

  God liefhebben en de naaste als onszelf waar Esther, Michael en ik pas geleden over schreven [Matth. 22] kan niet alleen met Liefde maar vooral ook door de WAARHEID te spreken.
  Liefde zonder Waarheid is een farce las ik in Openbaring het Boek van Jeshua…[Hij is de Waarheid…Johannes 14]

  Openbaring 19:10 (NBG51) En ik [Johannes] wierp mij neder voor zijn voeten [van de Engel] om hem te aanbidden, maar hij zeide tot mij: Doe dit niet! Ik ben een mededienstknecht van u en uw broederen, die het Getuigenis van Jeshua hebben; Aanbid God! Want het Getuigenis van Jeshua is de geest der profetie.

  Jeshua veroordeelt Alle Leugenaars als Hij straks wederkomt in Jeruzalem de stad van de grote Koning. Psalm 48, 132 en 135 en Mattheus 5:35.

  Wat leert Jeshua over het laatste Oordeel? Johannes 5 en Openbaring 21:5 En Hij, die op de troon gezeten is, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide: Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en Waarachtig.

  6 En Hij sprak tot mij: Zij zijn geschied. Ik ben de [Eerste] alfa en de [Laatste] omega, het begin en het einde. Ik zal de dorstige geven uit de Bron van het water des levens om niet.

  7 Wie Overwint, zal deze dingen beërven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn.
  8 Maar de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de hoereerders, de tovenaars, [Big Pharma] de afgodendienaars en Alle Leugenaars – hun deel is in de poel, die brandt van vuur en zwavel: dit is de tweede dood.

  JESHUA herhaalt deze woorden opnieuw in Openbaring 22:15 Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de LEUGEN
  liefheeft en doet.”

  Laten we Jeshua’s Woorden met Gods Hulp [Onze Vader Gebed] ter harte nemen en Waarheid spreken en doen.

 44. Psalm 119:152-160 (deel 20)
  Zie toch hoe ik Uw bevelen liefheb; HEERE, maak mij levend overeenkomstig Uw goedertierenheid’ vs. 159.

  Ik hoop op uw Woord.
  Psalm 119 is natuurlijk allereerst bekend om zijn lengte.
  Wie de moeite neemt om door de psalm heen te gaan, komt prachtige uitingen van verlangen naar God tegen: ‘Met heel mijn hart zoek ik uw gunst, wees mij genadig zoals u hebt beloofd’ (vs. 58).
  Of een lofzegging op het Woord van God: ‘Hoe zoet zijn uw woorden voor mijn gehemelte, zoeter dan honing voor mijn mond’ (vs. 103) en ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad’ (vs. 105).
  Achter deze mooie woorden zit tegenstand van binnenuit en van buitenaf: vervolgers, belagers, zij die Gods woord en wet met voeten treden.
  Of anders is het de psalmdichter zelf wel die afdwaalt.
  Maar juist temidden van al deze ellende en druk leert hij te vertrouwen op God en beroept hij zich op Gods trouw.
  Al deze thema’s keren in de acht verzen van vandaag terug, samengevat in de verzen 159 en 160: ‘Zie hoe ik uw regels liefheb, HEER, laat mij leven, u bent trouw.
  Uw woord is volkomen betrouwbaar, elk van uw voorschriften rechtvaardig en eeuwig’.
  Het loont de moeite om de psalm in zijn geheel te lezen én te zingen; het Liedboek voor de Kerken heeft daar 66 coupletten voor nodig.
  Zelf heb ik het wel eens gedaan: elke dag meditatief acht verzen, drie coupletten, 22 dagen lang.

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 45. Het christelijk geloof is zo eenvoudig, dat de mens het ingewikkeld heeft gemaakt. De mens kan niet tegen eenvoudige dingen. We hebben van het christelijk geloof een karikatuur gemaakt. De ene kent alles van de Bijbel, elk woord en tekst kent hij, maar het in praktijk zetten is toch maar moeilijk. De ene zit elke zondag in de kerk, de Bijbel heeft hij of zij nog nooit gelezen, ze houden van rituelen en preken en daarna gaan ze naar de bakker om te hoek, handig toch. Het christelijk geloof is geen supermarkt waar we gewoon nemen waar we goesting in hebben. Wie zijn leven tracht te behouden, zal het verliezen zei Jezus. Gij zegt Jezus roept Heer, Heer, maar je doet niet wat ik je zeg!!! Bidden heeft weinig zin, als de praktijk niet volgt. Wat was de kern nu weer van het Christelijk geloof, aanbid de enige ware God en heb je naaste lief als jezelf. Dit is de vervulling van de grote tien geboden. Moeilijk? gemakkelijk is het ook niet!!!

 46. Mattheus 22:34-40

  Ja, wat kan het christelijke geloof toch eenvoudig zijn.

  Ik wens u allen een gezegend weekend met Vaders liefde om u heen.

  Michaël

 47. @Amo. Mee eens als u schrijft: Eigenlijk net als bij het christelijke geloof van de Genade door Christus: De vreemdste kostgangers kunnen Genade ontvangen door het geloof alleen.”

  Door het geloof in Jeshua veranderd alles drastisch in een mensenleven. Generaal William Booth STICHTER van het LEGER DES HEILS vuurde zijn heilssoldaten aan om naar de grootste der zondaren te gaan in cafe’s en bordelen en hen het Evangelie van Jeshua te verkondigen:

  Marcus 1:15…Het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen, bekeert u en gelooft het Evangelie.”

  Goddank: Op een dag maakte ook ik de keuze van mijn leven en greep moed toen ik die uitnodiging hoorde:

  Lucas 5:32 (NBG51)
  Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars, tot bekering.

  Matteüs 9:13 (NBG51) Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar Zondaars.

  Marcus 2:17 (NBG51) En Jezus hoorde het en zeide tot hen: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar Zondaars.

  Ik maakte toen de keuze van mijn leven en zing tot op deze dag het mooie lied: Glorieklokken 19.

  Daar is een brede en een smalle weg [Mattheus 7] Ik kies de weg van Jezus
  Al voert dat pad langs heg en steg – Ik kies de weg van Jezus.

  Refrein: De weg van Jezus is steil en smal – Nu eens op bergtop en dan in ‘ t dal
  Maar Jezus liefde is overal – Ik kies de weg van Jezus.

  Op de brede weg is schijngenot – Ik kies de weg van Jezus
  Want ik kan niet leven zonder God – Ik kies de weg van Jezus

  Wat de wereld mij ook bieden mag – Ik kies de weg van Jezus
  k ‘Zie de morgen van een nieuwe dag – Ik kies de weg van Jezus

  En hoe doornig het smalle pad ook zij – Ik kies de weg van Jezus
  Zijn Zegen is mij steeds nabij – Ik kies de weg van Jezus!

  Op You Tube is dit vrolijke lied te beluisteren. https://www.youtube.com/watch?v=3dCYPk8jrCI

  @Esther @Allen kunt u zingen? Zing dan mee! Shalom. Ramshoorn.

 48. Israël heeft een bijzondere positie, want door dit volk hebben we weet gekregen van de bijbelse geschiedenissen, JHWH en Christus. Echter, het volk bestaat niet uit engeltjes. Israël werd uitverkoren ondanks (!) de persoonlijke eigenaardigheden van de mensen. Volgens mij is dat bijbels. Eigenlijk net als bij het christelijke geloof van de genade door Christus: De vreemdste kostgangers kunnen genade ontvangen door het geloof alleen.
  Dus ook de inwoners van Israël kunnen zich, net als iedereen, gewoon vergissen. Echter, de belofte en de genade kunnen verrassende uitwerkingen hebben, die ‘de wereld’ niet kan begrijpen.

 49. Hallo lieve broeders, Ramshoorn, Harold en Willy…

  Ramshoorn… ik sluit me volledig bij jullie aan.
  De hele Wet is maar één woord… Liefde.

  Ramshoorn, heb even uw tekst gekopieerd.
  Dank voor de teksten uit HET GROTE GEBOD:

  Mattheus 22:34 Toen de Farizeeën gehoord hadden, dat Jeshua de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen zij bijeen, 35 en één van hen, een Wetgeleerde, vroeg, om Hem te verzoeken: 36 Meester, wat is het grote gebod in de wet?

  37 Hij zei tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw Hart en met geheel uw Ziel en met geheel uw Verstand. 38 Dit is het Grote en Eerste gebod. 39 Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw Naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze Twee geboden hangt de ganse Torah/wet en de profeten!!!

  Fijne dag broeders… en natuurlijk ook de zusters en ieder die mee leest.

  Vaders zegen en liefs van mij, Esther.

 50. Spyfromthesky zegt: “dat ook wij de eerste liefde niet verlaten.”

  De pure liefde voor het leven en alles wat is, waar je mee geboren bent.
  Terug naar de kern.
  Wat niet gemakkelijk is, manoeuvrerend of glijdend door het mijnenveld dat het leven heet.
  Vol met valstrikken, om uw karakter, uw kern, te veranderen.

  In feite staat de zware bagage waarmee ze je opgezadeld hebben los van de werkelijkheid.
  Weten is ëén, maar op die manier leren kijken dat je de bagage kan afwerpen, dat is een andere zaak.

 51. Pfizer heeft aan Israel een prima proeftuin: kleine land met uitstekende logistiek en voorzieningen. Israel heeft data verplichting aangegaan met Pfizer. Wie het vaccin neemt hoort volgens de bijsluiter automatisch bij de testgroep. Dat beleid duurt zeker tot 2023. ( In Nederland hoef je als vaccin leverancier geen deal te sluiten over de data want dat wordt verzorgd door de GGD. )

  Onderzoek Israël: geen coronadoden na tweede prik ( wie gelooft dat nog NPO????) :

  https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2368992-onderzoek-israel-geen-coronadoden-na-tweede-prik.html

  Israel is koploper vaccineren:
  https://www.youtube.com/watch?v=_s5WfpfhE3k&feature=youtu.be

  De Bijbel:

  Weet iemand in welk tijdvak deze huiveringwekkende profetie bij Zacharia geplaatst wordt door grote Bijbel exegeten? Wie heeft de gave profetie uit te leggen? Paulus schrijft daar tenminste over?

  Huiveringwekkend:

  Zach 13:8 : In het gehele land, luidt het woord des Heren, zullen twee derden uitgeroeid worden en de geest geven, maar een derde zal daarin overblijven.

  https://chr-debrug.webnode.nl/news/zacharia-13-8/

 52. @Harold @Willly…Ik denk dat we het samen goed eens kunnen worden over de stelling van Jeshua die alle belangrijke Geboden van de Torah kon samenvatten tot twee….God liefhebben en de naaste als jezelf…

  HET GROTE GEBOD:

  Mattheus 22:34 Toen de Farizeeën gehoord hadden, dat Jeshua de Sadduceeën tot zwijgen had gebracht, kwamen zij bijeen, 35 en één van hen, een Wetgeleerde, vroeg, om Hem te verzoeken: 36 Meester, wat is het grote gebod in de wet?

  37 Hij zei tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw Hart en met geheel uw Ziel en met geheel uw Verstand. 38 Dit is het Grote en Eerste gebod. 39 Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw Naaste liefhebben als uzelf. 40 Aan deze Twee geboden hangt de ganse Torah/wet en de profeten!!!

 53. Hi there! This is kind of off topic but I need some advice from an established blog. Is it very hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to begin. Do you have any ideas or suggestions? Thanks

 54. Van Dr. Eli Lizorkin-Eyzenberg – Israel Bible Weekly heeft de volgende korte studie:
  Speel niet met Abraham!

  In Gen. 12: 3 lezen we een heel beroemd vers: “En ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal ik vervloeken.” Het lijkt duidelijk, maar bij de vertaling gaat een heel belangrijke nuance verloren.

  God belooft Abraham dat “iedereen die hem vervloekt” מְקַלֶּלְךָ (mekalelcha) op zijn beurt “vervloekt zal worden” אָאֹר (aor). De kracht van deze belofte gaat echter verloren bij de vertaling. Het eerste woord voor “vloeken” – מְקַלֶּלְךָ (mekalelcha) komt van een wortel die letterlijk betekent “iets zwaars licht maken”. Het tweede woord voor “vloek”, אָאֹר (aor), komt eigenlijk van een heel andere wortel die zoiets betekent als “volkomen vernietigen”.

  Rekening houdend met deze inzichten uit het Hebreeuws, zou de vertaling als volgt kunnen worden gepresenteerd:

  “Ik zal degenen zegenen die u zegenen, maar wie u minacht, zal ik volkomen vernietigen.”

  Het Israel Bible Centre is een Joods studiecentrum voor Christenen. Voor wie geïnteresseerd is:
  https://israelbiblecenter.com/membership-account/certificate-in-jewish-studies/

 55. @Willy, volledig met je commentaar eens. De wet laat ons het juk dragen waar wij juist door Jezus vanaf zijn geraakt.

 56. @Ramshoorn

  Het OT is inderdaad niet los te zien van het NT. Maar zoals Willy ook al aangeeft, wij zijn vrij van de wet. Dit houdt niet in dat de wet niet meer voor ons geldt. Sterker nog, Jezus geeft zelf aan dat iedere jota en titel van de wet van kracht blijft. Het gaat er vooral om wat ons uitgangspunt is. Wij hoeven de wet zoals gegeven aan Israël niet als uitgangspunt te nemen. Ons uitgangspunt is het belangrijkste gebod die Jezus ons heeft gegeven:
  Mattheus 22:36: ‘Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. Het tweede gebod komt op hetzelfde neer: “Heb uw naaste net zo lief als uzelf.” Deze twee geboden zijn de basis van de hele wet en de profeten.’

  Dit belangrijkste gebod is de basis van de hele wet en de profeten, als dit gebod ons uitgangspunt is, dan voldoen wij geheel aan de wet en hoeven wij ons niet druk te maken over allerlei afzonderlijke wetsregeltjes en rituelen.

 57. @Harold. Inderdaad de Torah/wet is geschreven om ons te laten zien/ervaren dat we zonder het Zoenbloed van Jeshua vergoten aan het Kruis op Golgotha in Jeruzalem voor eeuwig verloren zijn. De Torah/wet leert Paulus is een tuchtmeester die ons tot Jeshua leidt.

  Galaten 3:24 (NBG51) De Torah/wet is dus een Tuchtmeester voor ons geweest tot Christus, opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden.

  Daarna zijn en blijven de Torahwetten [Wetboek van Strafrecht] voor alle mensen gelovig/ongelovig belangrijk, voor de Rechtspraak. Exodus 21-23 en Leviticus 18-20.

  Jeshua en Paulus hebben beiden een afschuw van de Wettelozen. Matteüs 7:23 (NBG51)
  En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

  2 Korinthiërs 6:14 (NBG51) Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met Wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

  Jeshua aanvaardt tot in de kleinste onderdelen de Historie van de Torah.. Hij buigt zich tenvolle voor het gezag der Schrift. Telkens hoor je Hem zeggen…Daar staat geschreven. Matth. 4:4,7,10.

  En zelfs voor een enkel schriftwoord: Het beroep op Psalm 110.
  In Matt. 26: 62-68 en Dan. 7:13…Het beroep op Psalm 118

  In Matth. 22: 33-46 beroept Hij zich op…
  Adam en Eva…..Matth. 19:4, 5.
  Abel……………….Matth. 23:35
  Noach…………….Matth. 24:37-39
  Aartsvaders……..Luc. 17:28,29,32
  Mozes…………….Luc. 20:37
  David……………..Matth. 12:3 en 4
  Salomo……………Matth. 6:29.
  Elia………………..Luc. 4: 25-27
  Jesaja……………..Matth. 12:15-21
  Jona……………….Matth. 12:40.
  Zachariah………..Matth. 23:35
  Sodom & Gom….Matth.10:15
  Hoe zou u ooit de namen genoemd in Hebr. 11. kunnen begrijpen zonder kennis van de Torah?

 58. @ Ramshoorn en Harold : Volledig mee akkoord, maar Paulus stelling ook in de Galatenbrief was dat de wet geen leven kon geven, alleen Jezus geeft leven. Want zo schrijft Jacobus in zijn briefje, als je één wet overtreed dan heb je ze allen overtreden. De wet doet zonde kennen. We zijn dus vrij van de wet, maar niet van de wet van Christus. allen die volgens de wet leven schrijft Paulus hebben de genade van Jezus afgewezen. Wat denken jullie daarvan, het staat er toch duidelijk geschreven. Paulus noemt de wet en de tempel slavendienst en onze echte moeder is het vrije Jeruzalem. Wat doen jullie dan met deze teksten. Joden waren in Jeruzalem inderdaad ijveraars van de wet, maar die kerk zal verdwijnen, waarom denken jullie. we zijn vrij van de letter van de Wet, omdat de wet nu in ons hart in geschreven, niet met inkt, maar door de Geest van God, dat is de ware vrijheid, niet de uiterlijke wet!! Mannen toch dat we dat na 2000 jaar nog moeten schrijven.!!!

 59. @Ramshoorn

  ´26 En die dit hoorden, zeiden tot Hem: Maar wie kan dan behouden worden?
  27 JESHUA zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.

  Willy, al de Apostelen en ook Paulus waren ook ijveraars van de Torah/wet
  zie Handelingen 21:20.´

  Eigenlijk hoort hier nog wel een aanvulling op. Het klopt inderdaad dat de apostelen de Torah hielden en juist omdat zij dit deden stelden zij de vraag ´Maar wie kan dan behouden worden?´. De wet geeft namelijk geen garantie op behoudenis, de wet rechtvaardigt niet. Zij waren nog niet op de hoogte wat voor fantastisch offer Jezus zou brengen. Wij hoeven deze vraag niet meer te stellen, want het is ons namelijk bekendgemaakt dat het sterven en de opstanding de garantie geeft op behoudenis. Niet omdat wij de wet volgen, maar enkel opdat wij dit geloven.

 60. Wachter 17/02/2021 om 6:32 pm schreef:
  Misschien ook interessant de bijdragen van Jaap Dieleman. Iemand die niet meeloopt met de gevestigde Kerken/Gemeenten, maar Bijbelvast onthuld hoe Corona een duivelse samenzwering probeert te verdekken.

  Amen! Zo is het!

  Evangelist Jaap Dieleman: ‘Corona-lockdown onderwerpt kerk aan kadaverdictatuur’

  https://cip.nl/cip+/81365-evangelist-jaap-dieleman-coronalockdown-onderwerpt-kerk-aan-kadaverdictatuur/SBRVBgQNVnkgbB4ZEBtLcRUUGQ

  Dat de overheid zich blijvend bemoeit met kerkdiensten is charismatisch voorganger Jaap Dieleman een doorn in het oog. Terwijl in de breedte van kerkelijk Nederland de adviezen van de overheid ter harte genomen worden, roept hij, in navolging van de Amerikaanse voorganger MacArthur, in een open brief Nederlandse kerkleiders ertoe op zonder restricties samen te komen met hun gemeente. Hij vindt de coronamaatregelen voor de kerken buitensporig en gaat daarbij ver: “Ik waarschuw onze regeringsleiders: kom niet aan het gezag van de Allerhoogste. Je speelt met vuur en met je eigen leven”, aldus Dieleman.

  ( Nieuw Begin schreef: 30/01/2021 om 1:53 pm )

 61. 11 En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.
  12 Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen.
  13 Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht.
  14 Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.
  15 Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen,
  16 en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn.

  Ontmasker de werken van de boze. Voor wie kan dit bedoeld zijn? Eigenlijk voor iedere generatie vanaf de genade tijdperk!

  Niet voor niets wordt in Openbaringen 2 ook de Gemeente van Efeze aangehaald en wordt de leer van de Nikolaëten aangehaald. Een leer die vermoedelijk van de proseliet, één van de 7 diakenen Nicolaüs uit voortkwam.

  Overigen geldt denk ik voor ons, in ieder geval voor mij, dat wij ondanks de boze van de werken proberen te ontmaskeren is dat ook wij de eerste liefde niet verlaten.l Eigenlijk iets dat doordat wij wel de werken van de Nikolaëten haten, iets waarvoor Jezus zelfs een compliment geeft, maar we vergeten onze eerste liefde en zelf de werken daarvan.

  Wat houdt die leer van de Nikolaëten in ?
  Dat waren seksuele uitspattingen, eigenlijk het misbruiken van de genade omdat het vlees altijd zwak is en er vooral aan toe te geven.

  Daarom staat in Openbaringen 2 aan de gemeente van Efeze geschreven: laat ons horen wat de (Heilige) Geest tegen de Gemeente (ons, wij, ik ) zegt). Wij overwinnen, de boom des levens doordat we in onze eerste liefde blijven. Ons verheugen alsof we weer pas tot bekering zijn gekomen en ons voortaan willen leiden door de Geest.

  Nu is het zo dat vandaag de dag door alle maatregelen rondom corona, maar vooral de tientallen jaren van afbraak in Nederland en wereldwijd, alles ondertussen mag op seksueel gebied, offeren (kinderen) aan de Moloch ( ook de maatregelen die ze met corona willen uitoefenen op jonge kinderen behoren bij het wereldwijde offer van de kinderen aan de Moloch).

  De leer van de Nikolaëten zei dat het niet uitmaakte hoe je leeft want je was toch gered als de geest van de mens. Jezus heeft ons gered en ons aanvaard met geest, ziel en lichaam.
  Wat zijn de de werken van de eerste liefde bijvoorbeeld. Als wij een glaasje water hebben gegeven aan iemand die dat zeer nodig heeft, dan hebben er al aan voldaan.

  Opvallend is dat in de de grotere context van de eindtijdrede (ik denk dat Mattheus 23 t/m hoofdstuk 27 je als een kleinere context bij elkaar moet lezen) en daarin staat:
  ereid is van de grondlegging der wereld.
  Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd.
  Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen.
  Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven?
  En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed?
  En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen?
  En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.

  Bemoedigend omdat wij dan overwinnen, ook wij krijgen dan eten van Jezus. Van de boom des levens.

  De leer gaat veel verder, de leer gaat ook over het systeem waar Openbaringen 13 onder andere over spreekt. In feite is het zo dat hoewel, Efeze 5 voor elke generatie gold, is er vandaag de dag juist volgens mij voor onze generatie is om dat te zien, te ontmaskeren, te benoemen en te handelen.

  Het technocratisch systeem waar ze al tientallen jaren aan werken en met corona als het ware de loper aan het uitleggen zijn, dat systeem is een systeem waar elke seksuele uitspatting, offeren aan Moloch (o.a. abortussen, maar nog veel meer (maatregelen), dat systeem dat laat zien hoe groot wij zij, hoe één van zin, kijk ons toch eens opereren vanuit een hoogte waarin wij het allemaal gaan maken en oplossen (schepping, klimaat regelen als voorbeeld). Dit systeem is het systeem van de mens. De mensheid heeft het allemaal bedacht. Soms te goede trouw hebben ze meegewerkt of sommige menen dit nog te doen.

  Helaas, zien vele niet dat ze de vader van de leugen dienen en de satan op de troon zetten van de mensmaatschappij zonder God.

  De boekrol die ook aan Efeze is gestuurd (Openbaringen 1) die komt in Openbaringen 2 voor, de boekrol wordt chronologisch geopend en naar mijn beste weten en kennis denk ik dat alleen Openbaringen precies de volgorde laat zien hoe de ontwikkelingen zullen zijn van alle profetieën van de profeten (die volgorde is anders te bezien!) in de ontwikkelingen gelijk de uitrol van de eigenschap van een boekrol. Er staat geen boek waarin je een paar bladzijde even kunt overslaan. Er staat boekrol. Beschreven op een voor en achterkant.

  Spyfromthesky

 62. @Willy. Inderdaad, Jeshua is de levende Torah [Johannes 1] en verwijst er regelmatig naar in zijn prediking aan Zijn volksgenoten. Geen titel of jota van de Torah zal verloren gaan leert Hij in Mattheus 5:17-20.

  In gesprek met de rijke jongeling wijst Jeshua dan ook op de Geboden die JHWH aan Israel gaf: het belang en het houden van de Torah:

  Lucas 18:18 En een hooggeplaatst man vroeg Hem en zeide: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? 19 Jezus zeide tot hem: Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen.

  20 Gij kent de GEBODEN Gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en moeder. 21 Hij zeide: Dat alles heb ik van jongs af in acht genomen.

  22 Toen Jezus dat hoorde, zeide Hij tot hem: Nog één ding komt gij te kort: verkoop alles wat gij bezit, en verdeel het onder de armen, en gij zult een schat hebben in de hemelen, en kom hier,
  volg Mij. 23 Toen hij dat hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was zeer
  rijk.

  24 En Jezus zag hem aan en zeide: Hoe moeilijk kunnen zij, die geld hebben, in het Koninkrijk Gods ingaan. 25 Want het is gemakkelijker, dat een kameel gaat door het oog ener naald, dan dat een rijke het Koninkrijk Gods binnengaat.

  26 En die dit hoorden, zeiden tot Hem: Maar wie kan dan behouden worden?
  27 JESHUA zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.

  Willy, al de Apostelen en ook Paulus waren ook ijveraars van de Torah/wet
  zie Handelingen 21:20.

 63. @ Nieuw Begin: 12.15 op 16/2. Niets aan toe te voegen. Misschien ook interessant de bijdragen van Jaap Dieleman. Iemand die niet meeloopt met de gevestigde Kerken/Gemeenten, maar Bijbelvast onthuld hoe Corona een duivelse samenzwering probeert te verdekken.

 64. @ Ramshoorn: bedankt voor je reactie op mijn schrijven. Volgens Paulus in zijn grote Romeinenbrief waren we vrij van drie dingen? Dewelke? Van de dood, van de zonde en van de wet, dat was Paulus vrij zijn. Je kan het vinden in de Romeinenbrief hoofdstuk acht vers één. De wet is hier de letter van de wet die geen leven kan brengen, dat kan alleen Jezus de levende Thora.

 65. @Nieuw Begin, e.a. Dank u voor het compliment over de uitleg van shalom, maar ik wilde het ook voor eens en altijd goed weten en heb het opgezocht en met behulp van de vertaler, waarvan ik de link bijgevoegd heb vertaald en geplaatst.
  U haalt in een van uw reacties de overeenkomst aan van de derde dag of het derde feest, Loofhuttenfeest. Naar aanleiding daarvan wil ik er nog een aan toevoegen de zesde en derde maand, een paar weken geleden onderwerp van het kerst- en paasfeest. Het heeft veel te maken met de Joodse maanden en de verandering in de aanduiding van de seizoenen. In de tijd van Abraham en Izak was dit nog niet gedaan, toen de geboorte van Izak werd aangekondigd was dit in de zesde maand en zijn geboorte was op de nieuwe maan van de derde maand. Laat die dag nou later de aanvang van het Loofhuttenfeest worden. Zo zijn er meer feesten en gebruiken ingesteld door Abraham die bij de Sinaï voor altijd wet werden. Ik vind daarom best wel jammer dat het ‘gesprek’ over het geboortefeest van de belangrijkste mens is doodgebloed. Elk eeuwig te vieren feest is uitvoerig beschreven en het geboortefeest niet? Wel heeft de kerk er het heidense lichtjesfeest aan verbonden. Een argument om dit goed te keuren is dat het veel mensen in aanraking heeft gebracht met Jezus, maar het was niet de waarheid. En het kan lang duren of kort duren maar de waarheid komt boven.
  Willy had het in haar reactie over Jezus maakte de Vader bekend, maar Hij had zich al lang daar voor al bekend gemaakt als YHWH. Uit eerbied voor Zijn Naam en om misbruik te voorkomen gebruikt het christendom in navolging van de Joden de naam HEER, maar zelfs deze naam wordt later door Johannes niet genoemd. De Hebreeuwse schrijfwijze re/li zonder klinkertekens י ה ו ה maakte het bewust moeilijk om de juiste uitspraak voor de heidenvolken aan te geven en er werd met de vertalingen Jehova van gemaakt. Helaas kan ik het stamwoord niet vinden maar het hele woord schijn te luiden: L I E F D E. En of die Naam bekend gemaakt is. Laat dat nou de rode draad door de Schrift zijn.
  En u heeft gelijk het bestuderen van de Schrift met behulp van de kennis van de Joodse predikanten die het Hebreeuws weten te ontleden op de verborgen boodschappen maakt de studie tot een feest.
  Shalom

 66. @Allen. Dank @Dewevoga @ Esther @Nieuw Begin @Jo @Michael voor uw goed onderbouwde reacties.

  @Willy schreef over vrijheid. Welke? Paulus leert ons een belangrijke les: Galaten 5:1 (NBG51)
  Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een [Corona]slavenjuk opleggen.

  Volgens leugenaars als Rutte & Co kunnen Nederlanders vrij worden van Corona als burgers zich laten vaccineren met Covid-19. Hij vertelt natuurlijk niet dat dat vaccin wereldwijd al vele doden heeft veroorzaakt en vele ernstige bijwerkingen zoals gezichtsverlammingen, pijn , koorts. enz.

  Maar daar blijft het niet bij, er komen volgens de EU nog veel meer duivelse vaccins aan om ook de broertjes en zusjes van Corona te bestrijden hoorde ik vanmorgen op de Radio NPO-4.

  De misleidende Mindfull en Yoga-mantra’s EU-WHO-Rutte & Co2…. Petrus 2:19 (NBG51)
  Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men.

  Hoop dat de Tweede Kamer en Eerste Kamer nu The Lead nemen en Premier Rutte en Hugo de Jonge en Grapperhaus nu eens flink de les leest en hen een paar tonen lager doet zingen. Dan komt er weer hoop en perspectief. Immers: De Waarheid Overwint Altijd!

  Gelukkig is veel media, wetenschappers en burgers goed wakker aan het worden en volgen TROUW is de Avondklok van Rutte gebaseerd op zeer overdreven getallen van zgn Corona besmetting.

  https://www.trouw.nl/nieuws/is-alle-aandacht-voor-het-virus-echt-nodig-of-is-dit-een-mediahype~bad7e8f7/

 67. Hay Michaël….
  Leuk, toen ik las dat je vader en ook jij, timmermannen waren/zijn.
  Bij mij in de fam. zitten er ook een paar timmerluu tussen….
  En jij ook Michaël, Vaders liefde, bescherming en kracht om je heen.

  @ Hallo Nieuw Begin…
  Als dat echt doorgaat, ontheffing de avondklok ben ik natuurlijk ook blij.
  Ik kreeg al wel een beetje door… dat jullie de boodschap, die ik gaf niet helemaal begreep. En dat geeft ook niet.
  We hebben hier nog geen Noord Korea praktijken. Even voorbeeld.
  Dan is zo’n avond-klok een lachertje.
  De ware vrijheid zit alleen in Christus Jezus.

  Als het doorgaat… mogen we de Vader en Jezus voor danken.
  Er is overal veel gebeden… er zullen veel gebeden opgezonden zijn… over de toestand waar we in zitten.
  Nu maar afwachten.

  Vaders zegen voor allen… en hartelijke groet, Esther.

 68. ik lees hier op het geloofsforum soms tegenstrijdige berichten. Bijvoorbeeld over vrijheid, welke vrijheid? Die van Jezus of die van de wereld? In het hart van de mens wordt altijd iets goeds of iets kwaads geboren. En het hart van de mens is meestal in de ban van de zonde, dit leert Paulus ook; niemand die doet wat goed is. Ons hart kan zich niet openstellen voor de vrede met God. Paulus leerde: wij nu hebben vrede met God door Jezus onze Heer.Dus eens was ons hart afgesloten voor Gods liefde en vrede, maar we moeten ons hart openstellen, we moeten worden als kleine kinderen. Wij mensen zijn niet volmaakt, over God weten we weinig, zelfs Paulus leerde in zijn schoon gedicht dat de kennis van God voor de mens steeds onvoldoende zal zijn, we kunnen niet alles weten van God. Ons denken is stukwerk schreef hij ( 1 Kor 13). Wil je God leren kennen dan moet je naar Jezus kijken, wie was hij? Wat leerde hij? Wie vertegenwoordigde hij? In wiens naam sprak hij? Jezus maakte de Vader bekend. Jezus maakte de taal van het hart van God bekend. Jezus sprak Gods woorden, want hij was het woord van God. Hij was het vleesgeworden woord van God. Jezus hart is zuiver, rein, onbevlekt, zondeloos, vol liefde en tederheid. Zo leren we God kennen, Shalom vrede voor allen die Jezus omarmen.

 69. God´s pracht, dat zich dagelijks om me heen manifesteert, of anders gezegd, waarmee ik om de oren geslagen word, maakt mij timide.

  Verwar dat niet met een God´s-vrezend wezen.
  Het is de benaming die men het prachtige beestje geeft.

  God´s pracht, kan alleen gezien worden, als je begrijpt hoe alles in elkaar heen haakt, en als je dat begrepen hebt, dan begrijp je hoe weinig je eigenlijk begrijpt, en dat maakt, uiteindelijk, timide.

 70. @ Esther 15/02/2021 om 3:48 pm. (en allen)

  Citaat :
  ‘ Ik vraag mij wel eens af… zitten wij nu werkelijk in een kooi?? of is onze vrijheid weg?? ‘

  Welnu Esther , de rechter heeft het antwoord vanmorgen gegeven:

  De rechter heeft geoordeeld dat bij het invoeren van de avondklok geen sprake was van de bijzondere spoedeisendheid die nodig is om gebruik te kunnen maken van de Wbbbg. De inzet van de wet om de avondklok in te stellen is volgens de rechters daarom onterecht.
  Volgens de voorzieningenrechter in Den Haag maakt de avondklok „een vergaande inbreuk op het recht op bewegingsvrijheid en de persoonlijke levenssfeer.” Bovendien beperkt de regel „onder meer het recht op vrijheid van vergadering en betoging.”

  @ Dewevoga
  Dank voor uw uitleg van het woord Shalom. Nooit zo goed uitgelegd gelezen!

  @ Ramshoorn
  Het is m.i. ook zeer nodig te strijden tegen het kwaad van de corona waanzin, juist als Christen!
  Of willen we dit:

  https://www.stopworldcontrol.com/nl/rapport/

  We kunnen inderdaad niet genoeg vechten tegen een wereld die de Klaus Schawbs en de Billy Keets en Soros-sen en noem het elitetuig maar op ons willen opdringen en ten koste van de burgerlijke vrijheid maar ook ten koste van de vrijheid die we als gelovigen in Christus hebben. Terecht dat u daar over schrijft.
  Paulus roep ons op het kwaad te ontmaskeren. Juist ook het kant nog wal rakende corona kwaad zoals het ‘Corona Dashboard’ , wat niet meer is dan een door psychologen bedacht tijdspad om de bevolking tam en door angst onderdrukt te houden.
  Helaas beroepen veel Christenen zich op de regel dat je de overheid moet gehoorzamen. En laten zich vervolgens verlammen door het non stop bombardement van kletskousen van Op1 ( multi miljonair / dierenarts Osterhaus bijv. ) die zonder evidence -based argumenten ons de lockdown in wil jagen, gevangen zet in eigen huis!

  Ook Christenen horen nu wakker te worden en als dienen als burgers in verzet te komen tegen een boosaardige overheid waaronder notabene 3 Christelijke politieke partijen waarvan 2 in de Regering!
  We zijn toch een beetje kinderen van de Reformatie, Protestanten…een klein beetje toch nog?

  Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen; dan dooft het licht. ( Van Randwijk) En zo is het Regering van Nederland! Terug met onze vrijheden, de rechter in Den Haag heeft recht gesproken.

 71. wachter 14/02/2021 om 8:18 am

  Begrijpelijke indruk Wachter.

  Maar toch is er steeds sprake van…maar het einde is nog niet! ( Matth 24)
  Er zal nog een geweldige incisie komen in de wereldgeschiedenis want nog lang niet alle beloften zijn vervuld en dan gaan gedachten vooral naar Israel waarover nog zoveel Goddelijke beloften niet zijn vervuld en te vinden in het O.T. en het N.T. Zoals bijvoorbeeld Hosea 6: 1-3 . Maar ook de ‘kroon op de Reformatie’ , de bekering van GANS ISRAEL ( Rom. 9-11) . Het is alles betaald door de grote David’s Zoon, de grote Jozef, onze Here Jezus, die alle Hemelen is doorgegaan om Zijn Eerstgeborene tot de status van Koninkrijk van priesters te brengen door het GELOOF want nooit heeft Christus ontkennend beantwoord de vraag van de discipelen Hem gesteld , pal voor Zijn Hemelvaart, ‘Here herstelt Gij heden, het Koninkrijk aan Israel’? . Vergelijk ook Exodus 19:6.

  Voor de grote en vreselijke dag der Dagen zal eerst God uit Joodse kelen de jubel horen van Zijn volk terzake van de man uit Nazareth…in extase zal het Joodse volk de Here zien door de H.Geest , staande aan de Rechterhand der Macht en ze zullen het uitroepen…wij zien Hem, wij zien Hem, het is toch waar, het is toch waar, Yeshua leeft , Hij leeft , wij zien Hem…en de H.Geest zal hen een nieuw (wedergeboren) hart van vlees schenken ( Ezechiel) zodat ze in Yeshua’s Naam hét zendingsvolk bij uitstek worden, een volk van priesters, en de volkeren wereld Jezus en dien gekruisigd gaan verkondigen in Geest en waarheid en de Here Koning zal worden over de gehele aarde. In O.T. termen is dit het geprofeteerde Loofhuttenfeest, Soekoth, het derde feest dat op God’s bevel de Israëlieten moesten vieren.

  Hoe wonderschoon heeft de Eeuwige dit feest gepland op de derde God’s Dag, dit derde Milennium , ook een teken voor de wereld dat Jezus Christus Koning al is -bij de heidenwereld- immers elke koning meende dat de tijd bij hem begon, het jaar nul dus.
  Op de derde dag openbaarde de Here Zich ook voor het oog der Israelieten op de Horeb.
  God beschrijft in ruimte en tijd steeds grotere cirkels en in alles staat centraal de vervulling van de moederbelofte uit het paradijs en dat Hij Zelf de smaad zal wegdoen van Adam’s overtreding en zondeval. De tweede Adam staat centraal en vanuit Zijn Opstanding leidt Hij Zijn volk naar gehoorzaamheid aan de van eeuwigheid verordende uitverkiezing van Ex 19:6: gij ( Israelieten) zult Mij zijn een koninklijk priesterdom. En daarbij schakelt de H.Geest thans de Christenheid in want de volheid der heidenen zal binnengaan.

  Toch zal na deze zegenrijke tijd die pal voor de deur staat, nog éénmaal deze Sabbath’s bloem verwelken want immers na de grote doorbraak van het Koninkrijk aan Israel tot op de hoogte van het klassiek Loofhuttenfeest zal ook de grote afval komen ( Openb 11-20) en dan is daar de tijd van Dé Grote Verdrukking waarover de dan optredende twee getuigen ( volgens veel Christenen Mozes en Elia) stellig van de H.Geest openbaringen zullen krijgen t.a.v. de tijden en gelegenheden van díe komende ( tijd , tijd en een halve) tijd.

  We staan op de drempel van de derde God’s Dag waarbij de volheid der heidenen zal binnengaan, d.w.z. God’s beloften aan de heldenwereld tot vervulling zullen gaan komen waardoor ook Israel tot zijn bestemde volheid zal komen volgens Paulus:

  ’28 Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, naar de verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil. 29Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk. 30Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, 31zo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden. 32Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over hen allen te ontfermen.
  33O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen!

 72. Hallo Ramshoorn…

  Ja zeker, ben ik ook bewogen met zoveel mensen, die door de corona-waanzin werk, bedrijf, moeten sluiten. Dat vele geen baan hebben.
  Of … wat u schreef over de kinderen… en de ouders.
  En zoveel gelovigen, die elkaar missen of dat alles aan banden gelegd moet worden.
  enz. enz. enz.

  Dat weet ik ook, en dat is triest genoeg. Wij maken het ook mee, net als iedereen.
  Ik heb ook genoten van al die ijspret. Even weer zoals we altijd gewent zijn.

  Alleen Ramshoorn…ging mijn bijdrage daar niet specifiek over.
  Ik had het meer over de andere kant van de chaos.

  Hartelijke groeten, ook aan allen, Esther.

 73. @ Esther 14/02/2021 om 6:50 pm

  Hi Esther,

  Ik zelf ben timmerman (onder andere) en ook een timmerman’s zoon.
  Hoewel mijn vader later aannemer werd, waar ik ook bij gewerkt heb.

  En jij Esther, weet altijd de spijker op zijn kop te slaan. Wederom mijn complimenten.

  Ik wens je nog veel meer van Vaders Liefde om je heen.
  Want dat is pas: Besmettelijk en Aanstekelijk !

  : ) Dank je, Lieve Esther.

  Michaël

 74. @ Dewoga 15/02/2021 om 11:32 am

  Uw uitleg van het stamwoord Shalam: Wil ik graag in mijn hart en ziel bewaren.
  Heel Mooi.

  Mijn hartelijke dank.

  Michaël

 75. @Esther, Dank voor uw reactie. Bent u dan niet bewogen met Ondernemers van winkels, restaurants, kapperszaken die hun zaak al maanden moesten sluiten sluiten van Rutte & Co? Heeft u geen oog voor de nood van jonge mensen en kinderen die niet normaal naar college of scholen kunnen?

  Vindt u het ook nog normaal dat gelovigen niet mogen zingen in een Koor of bijeen mogen komen in Kerken, Concertzalen, Musea? Ik vraag het me af.

  Jongeren en ouderen zien de draconische Corona maatregelen van de regering niet meer zitten trekken het niet meer en plegen daarom steeds frequenter zelfmoord.

  En bent u niet ontzet door de hoge boetes die Boa’s en Politie uitdelen aan mensen die iets te dicht bij elkaar staan of ongewild in Quarantaine geplaatst worden ook al zijn ze kerngezond? Wie zou daar niet woedend over worden? De Tirannie moet verdreven worden leert ons Volkslied.

  Goddank: Nederlanders, ouders met kinderen en vooral jongeren lieten afgelopen weekend massaal zien dat ze niet bang zijn voor Corona besmetting tijdens de ijspret en dat ze de draconische maatregelen [mondkapjes, 1.5. meter, Sneltesten, Covid Vaccins] van de Regering verachten. Vrijheid is een groot goed.

  Om positief te eindigen hier een bemoedigende tekst voor de ontelbare verdrukten nu:

  Galaten 5:1 (NBG51) Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt.
  Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.””

  Nederland vocht zich vrij van de Spanjaarden, Alva en zijn bende, de Roomse Inquisitie en de Bloedraad. Bij Alkmaar, Den Briel, Dordrecht begon de Victory 1572. Toen hadden we nog een gelovige Prins Willem van Oranje die vocht voor onze bevrijding!!!

 76. Hallo Dewevoga… dank u wel… mooi dat u het woord Shalom nog even extra uitlegde.

  @ Hallo Lisette, Ramshoorn en Jo…
  Over de teksten uit Ezechiël zeg ik niet veel over.
  Heb het nog niet in geheel gelezen

  Ik vraag mij wel eens af… zitten wij nu werkelijk in een kooi?? of is onze vrijheid weg??

  We hebben nog steeds de mogelijkheid om onze boodschappen te halen.
  Het is misschien lastig dat we met bepaalde regels wat minder vrijheid hebben.
  Maar… we zijn nog steeds niet uit onze huizen gesleurd, of zijn in gevangenissen/kampen gedumpt.
  Nog steeds hebben we de mensen om ons heen… we maken het nog niet mee dat ineens dierbaren neergeschoten worden… omdat we bij de Heere Jezus horen.
  Of dat we gemarteld worden… en vul het zelf maar in.

  Dan stelt die anderhalve meter of zo’n mondkapje ook niets meer voor.
  Die avondklok… Hoeveel ouderen en mensen in tehuizen… hebben al langer hun eigen dierbaren niet meer gezien, gepraat en omhelst.
  Triest… heel veel weten al veel langer wat eenzaamheid is.
  Dan blijven er eindelijk eens heel wat dieren leven die ander verpletterd werden door het verkeer.

  Is het nu allemaal zo vreselijk erg… Of is dit een proef voor ons om steeds meer ons vertrouwen te stellen om HEM, Jezus. Totdat het echt moeilijk wordt.
  Zijn we zo bezig met die regeltjes… of gaan onze harten naar mensen die nog in de duisternis leven.

  Zijn we vrij in Christus Jezus… of willen we de wereldse vrijheid. Dat stukje luxe waar we al jaren inzitten en heerlijk gebruik van konden maken.
  Dat stuk luxe… de overdaad, jammeren we om…
  We praten en schrijven al zo lang over de eindtijd… maar, nu het moeilijk wordt… zijn we soms net blèrende kinderen.

  Ik zal eerlijk zijn, ik ben niet veel anders … soms mis ik ook wel eens even winkelen, of in de avond, de gebedsavond missen. Gelukkig kunnen we dat ook nog overdag doen.
  Even aanwippen bij deze en gene.
  Met zo’n mondkapje vind ik ook niks, wordt er ook benauwd van.
  De neus kan vrij blijven…

  Die anderhalve meter heb ik echt géén problemen mee.
  Er zitten allerlei mensen die ik weet niet wat bij zich dragen… nog erger als die corona.
  Zitten ook maar stijf om je heen, wachten in de rijen bij de kassa.
  Met hun onfrisse geur, te hoesten en te kuchen in je nek.

  Maar als ik dan lees wat zoveel broeders en zusters ECHT moeten lijden voor de Heere Jezus, dan hebben we het nog niet zo erg.

  We mogen voorbereid zijn. Laten we steeds meer gezanten van Christus zijn…
  In plaats van het geklaag… hoe erg wij het wel niet hebben.

  Een filmpje van plm. 3 minuten. Het heeft mij enorm geraakt.
  Ik voelde zo sterk.. waar het nu werkelijk om moet gaan in mijn leven.
  Hoop dat ook jullie daar door worden aangeraakt.
  https://www.youtube.com/watch?v=DbOz2EZ2Wgs

  Vaders zegen voor allen, en liefs van mij, Esther.

 77. @ lisette… nav. {14/02/2021 om 8:11 pm}

  Dat je onze huidige actualiteit in verbinding brengt met Ezechiël 13:17+.. is zéér waarschijnlijk en juist want in vers 5 wordt naar de Dag des Heren gewezen, die we ook in 2Thess.2:2 zien.
  In het 6e zegeloordeel (Openb.6:16 en = ook de Dag des Heren) ..zien we niet alleen de komst van de Heer Jezus, maar [komt] Hij met de Vader en natuurlijk in het Vuur van de Heilige Geest, zo ook zoals in Jesaja 66:15-16+.

  Ook in Maleachi 3 zien we meerdere personen, de Engel van het verbond is Jezus Christus en in vers 5 zegt een katholieke bijbel: “Dan zal Ik ook voor u ten oordeel verschijnen etc.”
  Elia in Maleachi 4:5 betreft een dubbele vervulling ….enerzijds verwijst ze naar de Dag des Heren, het vóórlaatste oordeel dat het 6e zegel [reinigings]oordeel is..en gaat de bode in 3:1 vooraf, komende in de geest van Elia, maar niet Elia zelf is ((en is ook de engel des vredes -Jes.52:7- in de hier eerder geplaatste link)) ..en de andere vervulling betreft de komst van Elia zelf vlak voor de Weder-komst ten tijde van het Laatste oordeel en die Elia ((en Henoch die ook nog niet gestorven is en momenteel in het aardsparadijs leeft.. dus tezamen met Elia)) ..wordt door de antichrist gedood, etc. ..

  In Jesaja 66:16 betreft het de gehele mensheid, want er staat: “over al wat leeft”.. die andere vertaling heeft het: “over alle vlees”.
  Hetgeen ook het Joodse volk betreft; het Joodse volk wordt niet apart van de rest van de mensheid gereinigd en gelouterd.. zoals men uit Maleachi 3 zou kunnen opvatten.
  Vooraf aan het 6e zegel zal o.a. !!! Italië en Rome een verschrikkelijk lot treffen, zie de volgende link
  https://youtu.be/S3hzvClKJPo ..zo zal Frankrijk méér dan de helft van haar inwoners verliezen in de komende gebeurtenissen.🙉

 78. “Shalom” is afkomstig van het stamwoord shalam, dat betekent: “veilig zijn in geest, lichaam of bezit”. Het spreekt van volledigheid, volheid, of een soort heelheid die je aanmoedigt om terug te geven – om op de een of andere manier genereus iets terug te doen.
  Hoewel het de afwezigheid van oorlog kan beschrijven, verwijzen de meeste bijbelse verwijzingen naar een innerlijke compleetheid en rust.
  Hoe gebruik je het woord ‘Shalom’?
  In Israël zeg je tegenwoordig: “Shalom” als je iemand begroet of afscheid neemt. Je zegt letterlijk, “moge je vol welzijn zijn” of, “moge gezondheid en voorspoed je ten deel vallen.”
  Omdat deze begroeting in reacties voorkwam de laatste tijd heb ik bovenstaande betekenis gevonden. Volgens mij gaat deze wens terug tot de tijd van de aartsvaders, want daar sprak men al tegen elkaar ga in vrede.
  Alsof het toeval is komen er tegelijkertijd een paar interessante onderwerpen langs en ik geloof niet in toeval. Het ene is politiek op het geloofsforum en Ezechiël 13 met de waarschuwingen aan Israël gekoppeld aan Openbaring. Beide boeken zijn gericht op het volk van God en gaan over de misleiding van het volk door de valse geestelijke leiders. Daniël kreeg ook de toekomst te zien maar moest de boeken sluiten, het zelfde gold voor Jacob, want bij zijn zegen wist hij wat zijn nageslacht zou overkomen en Mozes kreeg ook een glimp van de toekomst te zien. Het boek van Henoch verhaalt er ook over. De Israëlieten kenden het boek wel, maar voor de rest van de mensheid is het onbekend en leert men er pas de laatste decennia van. Het lijkt allemaal te gaan over de misleiding en afdwaling van de God van Abraham, Izak en Jacob en de rol van de geestelijke leiding daarin. Trek de lijn eens door naar de huidige tijd en men ziet precies hetzelfde gebeuren. De ‘kerk’ ziet alles van de medische wetenschap als een zegen voor de mensheid, wil zelfs ziekten uitgeroeid zien en staat daar volledig achter. Is dat correct? Lees Genesis 1:31 er maar op na. De kerk herinnert zich alleen de boom van kennis, wetenschap, en hangt daar de toekomst aan op. Op het politieke vlak handelen de “geestelijke” partijen hetzelfde als de geestelijken in Israël toen zij de Tempeldienst veranderden in de tijd van de Griekse bezetting. Priesters benoemden zich tot koning en hogepriester en droegen iedereen in het land op zich te besnijden, zij richten madrasses op voor geestelijk onderwijs, terwijl de wet van Mozes die opdracht aan de ouders gegeven had. Het ging zelfs zo ver dat elke Israëliet de priesterlijke code moest leren. Tegenwoordig moet men zich laten vaccineren, mag men elkaar niet meer ontmoeten en zo veel mogelijk afstand houden. En het blijft niet bij deze maatregelen. Ze zijn inconsequent en oneerlijk, want voor wie gelden de regels wel en voor wie gelden de regels niet? Onder hogepriester Hugo moet iedereen zich laten testen, want anders ….vul zelf maar in. Maar wie hoeven zich niet te laten testen en krijgen toch overal voorrang vanwege de mensenrechten? De kerk spreek over naastenliefde, in de King James bijbel staat er neighbour oftewel buurman, maar kijkt men daar echt naar om? Een gezegde luidt beter een goede buur dan een verre vriend. En de wereld haalt niet eens verre vrienden, maar verre vreemden en laat zijn buurman/vrouw stikken, zie toeslagenaffaire. Ook daar zijn de ‘geestelijke’ partijen verantwoordelijk voor. Het komt m.i. omdat het humanisme niet herkend wordt, want een halve leugen, of halve waarheid kan ten goede gebruikt worden, maar het is nog steeds geen waarheid. Voorbeeld: wat is erger moord of karaktermoord. Het wordt momenteel veel toegepast (ook publieke omroep die onder toezicht van van een geestelijke partij valt), want het is geen echte moord dus niet erg, want niemand protesteert. Maar Wie beoordeelt dat? Dus mijn mening over politiek op dit forum houd in dat de keuze die men in het stemhokje maakt alle mensen betreft en dat de geestelijke partijen een groot gedeelte van de eigen bevolkin9g op voorhand al buiten sluit of er karaktermoord op pleegt en dat men daar goed over nadenkt, want men speelt de barmhartige samaritaan voor een groep verre vreemden die niet uit zijn op shalom en waardoor kinderen in opstand komen tegen hun ouders en helaas worden de echte hulpzoekenden niet toegelaten..
  Shalom Dewevoga
  Ps mocht men snel een artikel willen vertalen, dan is Deepl een goede site: https://www.deepl.com/translator99

 79. @Lisette. U schreef…Ezechiel 13:20 Daarom, zo zegt de Here Here, zie, IK keer Mij tegen uw toverbanden, [Coronamantra’s – Yoga en Mindfulness [Mis][leiding] waarmee gij de zielen als vogels vangt, IK zal ze van uw armen rukken, en de zielen vrijlaten, die gij als vogels vangt. 21 IK zal uw sluiers verscheuren en Mijn Volk uit uw hand redden, het zal niet langer tot een Prooi in uw handen zijn. En gij zult weten, dat IK de Here ben.

  “”we zitten [nu nog] gevangen [Avondklok-Muilkorven-1.5. meter afstand] in een kooi [Quarantaine] toverbanden vaccinaties geen eten kunnen kopen zonder masker/ sluier handen voor gerst en brokken brood, combinatie hoofd en hand.””

  In Psalm 109 en Mattheus 7, 13 en 25 kunnen we lezen hoe JHWH zorgt [Psalm 68] dat de duivel samen met de vele gewetenloze misleiders, die het huidige wereldwijde Corona onheil Orchestreerden voorgoed en Onherstelbaar ten val komen. Niemand zal dan om hen treuren!!!!

  Jesaja 13 en 14. Zie vooral ook Ezechiel 28 en Openbaring 20.

  Goddank…Wie het laatst Lacht….!!!

  Spreuken 1:26 (NBG51) Daarom zal IK [de Here] ook lachen om uw [hun] verderf; IK zal spotten, wanneer uw verschrikking komen zal.

  Psalmen 126:2 (NBG51) Toen werd onze mond vervuld met LACHEN, onze tong met Gejuich. Toen zeide men onder de heidenen: De Here heeft grote dingen bij hen gedaan!

  Lucas 6:21 (NBG51) Zalig, gij, die nu hongert, want gij zult verzadigd worden.
  Zalig, gij, die nu Weent, want Gij zult LACHEN!!!

 80. @ Lisette: 8:11 pm, op 14/2. Klopt helemaal. En dat mogelijk gemaakt door zich christelijk noemende partijen; CDA en CU. Schande!

 81. Ezechiël 13 teken van het beest niet alleen in openbaring
  Zo zegt de Here Here: wee haar, die toverbanden binden om alle polsen en die sluiers winden om het hoofd van groot en klein, om zielen te vangen! Zoudt gij zielen vangen van mijn volk en uw eigen zielen in het leven behouden? 19 Gij ontheiligt Mij bij mijn volk voor handen vol gerst en voor brokken brood, om zielen te doden die niet sterven moesten, en om zielen in het leven te behouden, die niet moesten blijven leven, doordat gij mijn volk beliegt, dat naar leugen hoort.
  20 Daarom, zo zegt de Here Here, zie, Ik keer Mij tegen uw toverbanden, waarmee gij de zielen als vogels vangt, Ik zal ze van uw armen rukken, en de zielen vrijlaten, die gij als vogels vangt. 21Ik zal uw sluiers verscheuren en mijn volk uit uw hand redden, het zal niet langer tot een prooi in uw handen zijn. En gij zult weten, dat Ik de Here ben.

  we zitten gevangen in een kooi
  toverbanden vaccinaties
  geen eten kunnen kopen zonder masker/ sluier handen voor gerst en brokken brood,
  combinatie hoofd en hand

 82. Hallo allemaal…

  Shalom…. zo vaak gelezen en soms gehoord…
  Ben eens gaan opzoeken wat , ‘Shalom’, nu eigenlijk betekend.

  Het is een Hebreeuwse groet, heeft iets met vrede te maken. Een soort van vredesgroet.
  Er stond nog veel meer uitleggingen… maar de vredes groet kwam steeds weer het meeste naar voren.
  Een vredesgroet… en dat je elkaar eigenlijk het beste wenst. Vrede, welbevinden, groet, enz.
  Net zo als God en Christus Jezus dat de mens willen gunnen.

  Ook de Nederlandse groet… hartelijke groet, sterkte.
  Heeft altijd iets vriendelijks, positiefs.

  Zo heeft elke cultuur zijn eigen vormen van groeten.

  Dus Shalom, heeft niet alléén met de sabbat te maken…
  Wat wordt er door mensen toch veel bij verzonnen.
  Maar… dat is toch al wel bekend… de zelf gemaakte regeltjes, wegen altijd al vaak zwaarder.
  Dat is overal, welke kerk/gemeente dan ook maar.

  Ik wil nu niet meteen negatief zijn…
  Dankbaar mogen we zijn… Gods Zoon Die Zijn leven gaf voor ons en ieder mens.
  Nooit verdiend… een gift van genade.
  Wij mogen elkaar de liefde, genade en vrede van onze Hemelse Vader en Jezus onze Heere van harte toewensen.
  Als oer-Hollandse vind ik dit een mooie groet.
  Dat wens ik jullie allemaal van harte toe.

  Nog een bemoedigend lied… bij velen wel bekend, maar blijft mooi.
  https://www.youtube.com/watch?v=1OGH2rrn_mI

  Lieve groet voor allen, Esther.

 83. En tour door de oude stad van Jeruzalem in corona tijd

  https://www.youtube.com/watch?v=Lir0E8KmoQc

  De oude stad van Jeruzalem. Het is kleiner dan een vierkante kilometer groot, maar daarin zullen we de heiligste plaats voor joden en christenen zien en de op twee na heiligste plaats voor moslims. Verder zijn er 50 kerken, 30 moskeeën en 30 synagogen.

 84. @ Nieuw Begin en anderen: bedankt voor je reactie. Op geloofsforum gebruik ik weinig Shalom om dat ik er van uitga dat velen hier vanuit hun geloofsstandpunt schrijven, of sommige nog meer zoekende zijn. Het geloofsforum dat denk ik toch gaat uit van een geloofsstandpunt en niet van een politiek standpunt. Jezus deed niet aan politiek, hij zei: geef God wat God toekomt en de Keizer wat de Keizer toekomt. Liefde zal de wereld overwinnen geen politiek.

 85. @Lisette, ik vond de Nederlandse vertaling van Ezechiel 13:17-23 Tegen de Valse Profetessen:

  Ezechiël 13:17 En gij, mensenkind, richt u tegen de dochters van uw volk,
  die naar eigen inzicht profeteren; profeteer tegen haar,

  18 en zeg: Zo zegt de Here HERE: wee haar, die toverbanden
  binden om alle polsen en die sluiers winden om het hoofd van
  groot en klein, om zielen te vangen! Zoudt gij zielen vangen
  van mijn volk en uw eigen zielen in het leven behouden?

  19 Gij ontheiligt Mij bij mijn volk voor handen vol gerst en voor
  brokken brood, om zielen te doden die niet sterven moesten,
  en om zielen in het leven te behouden, die niet moesten blijven
  leven, doordat gij mijn volk beliegt, dat naar leugen hoort.

  20 Daarom, zo zegt de Here HERE, zie, Ik keer Mij tegen uw
  toverbanden, waarmee gij de zielen als vogels vangt, Ik zal ze
  van uw armen rukken, en de zielen vrijlaten, die gij als vogels
  vangt.

  21 Ik zal uw sluiers verscheuren en mijn volk uit uw hand redden,
  het zal niet langer tot een prooi in uw handen zijn.
  En gij zult weten, dat Ik de HERE ben.

  22 Omdat gij het hart van de rechtvaardige bedroefd hebt met
  leugen, terwijl Ik hem geen smart aandeed, en de handen van
  de goddeloze gesterkt hebt, opdat hij zich niet van zijn boze
  weg zou bekeren en leven –

  23 daarom zult gij niet langer bedrieglijke dingen schouwen en
  waarzeggerij plegen; Ik zal mijn volk uit uw hand redden.
  En gij zult weten, dat Ik de HERE ben.

  We kunnen deze profetie van Ezechiel naadloos linken aan de Woorden van de Here Jeshua gericht aan de Gemeente van Thyatira in Openbaring 2.

  Vrouwen dienden nooit in het Israel van Mozes en later ook niet in de Gemeente van Jeshua als Oudste of Diaken! Zie Handelingen 6 en 1 Timotheus 2 en 3.

  Een keer lezen wij hierover Jezus’ berisping in Openbaring 2 waar dit wel gebeurde. Aan de Gemeente te Thyatira…

  Openbaring 2:18 En schrijf aan de engel der gemeente te Thyatira: Dit zegt de Zoon Gods, die ogen heeft als een vuurvlam en zijn voeten zijn als koperbrons: 19 Ik weet uw werken en liefde, en geloof en dienstbetoon, en uw volharding en uw laatste werken, die meer zijn dan de eerste.

  20 Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt, dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. 21 En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij. 22 Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng Ik in grote verdrukking, indien zij zich niet van haar werken bekeren.

  23 En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven en Alle Gemeenten zullen inzien, dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken 24 Doch Ik zeg tot u Allen, die voorts te Thyatira zijt, en deze leer niet hebt en die niet, gelijk zij zeggen, de diepten des satans hebt leren kennen: Ik leg u geen andere last op.

  25 Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben. 26 En wie Overwint en mijn werken tot het Einde toe bewaart, hem zal Ik macht geven over de heidenen; 27 en hij zal hen hoeden met een ijzeren staf, [Psalm2] als aardewerk worden zij verbrijzeld, gelijk ook Ik van mijn Vader ontvangen heb, 28 en Ik zal hem de morgenster geven. 29 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.”

  We weten van het Boek Handelingen dat Lydia de Purperverkoopster in Thyatira woonde.
  Er waren veel Gilden in die stad, zonder lidmaatschap van die Gilden was het bijna onmogelijk om goede zaken te doen.

  In Thyatira stond ook een tempel voor waarzeggers, met een in die tijd invloedrijk orakel onder leiding van een priesteres. Juist zoals Izébel, de vrouw van koning Achab, de Israëlieten in het Oude Testament tot afgoderij en overspel had verleid, zo bracht deze heidense profetes de gelovigen in Thyatira er toe om afgoderij, [Psalm 97 en 115] en seksuele onreinheid met hun geloof in Jeshua te verenigen. 1 Joh. 3:4 Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid.

  Staat de Gemeente van Thyatira nu niet model voor onze tijd 2020? Sinds de doorbraak van het Feminisme 1970, Dolle Mina’s, Baas in eigen buik zijn, nemen steeds meer vrouwen The Lead in Kerken, Onderwijs, Media, Rechtbank, Leger, Politie, Politiek, Regering!

  Wat opvalt: Het zijn veelal Vrijzinnige Vrouwelijke predikanten die kiezen al decennia voor de Kansel, hoewel de Bijbel dat verbied. Vrouwen spelen nu de baas in Kerkelijke Ambten, als Scriba in Synoden en in het Europese Parlement van Straatsburg en Brussel. En de mannen luisteren braaf toe een teken van de Eindtijd. Geen wonder dat vele honderdduizenden BijbelGetrouwe mannen die feministische kerken verlieten sinds 1970.

  Shalom. Ramshoorn.

 86. Nieuw Begin 14/02/2021 om 12:03 am

  Uw Shalom & Sabbath opmerking – die totaal openbaar is – had niets te maken met hetgeen Willy u schreef. Willy schreef namelijk aan u: 13/02/2021 om 3:52 pm

  @ Nieuw Begin: ik dacht dat dit een geloofsforum was en geen politiek spektakel. Maar ik zal me vergist hebben.

  En daar kwam geen Shalom of Sabbath aan te pas. Dat maakte u ervan.

  En omdat u zo op dag en tijd gericht bent. Wens ik u nu hierbij een hele fijne zondag – eh, wat zeg ik – ik wens u een hele fijne Valentijnsdag toe!

  Want de liefde zal nooit vergaan.

  Michaël

 87. Michaël ;-{> 13/02/2021 om 9:45 pm

  Toen u me geen shalom wenst was de Sabbath al weer voorbij zeer geachte Michael. ( tset hakochavim) Niettemin begrijpelijk wat u vraagt maar is het liefde te zwijgen. En zeker hoeft u niets persoonlijk op te vatten wat ik aan willy even heb laten merken. Ik laat het hierbij.

  MVG

 88. @ Zeer geacht moderator Team 13/02/2021 om 9:50 pm

  Mijn excuses dat dit artikel verkeerd geplaatst is. Ik zag de Naam des Here in het originele artikel staan en het is een verhandeling in moreel-ethische zin die me aansprak.
  En net daarvoor kreeg ik het artikel onder ogen over het zout der aarde waarin Jezus beroemde woorden ook worden gekoppeld aan de moraliteit voor Christenen .

  MVG

 89. Korte Bijbelstudie vanuit het Hebreeuws door Yoel Adler, IsraelBiblicalStudies.com

  Een natuurlijk conserveermiddel

  Jezus noemde zijn volgelingen “het zout der aarde”, maar de evangeliën verklaren niet de betekenis van dit beroemde gezegde. Zoals tegenwoordig het geval is, werd zout in de dagen van de Bijbel in het warme klimaat van Israël gebruikt om voedsel op smaak te brengen en te voorkomen dat het ging rotten. Jezus zei tegen zijn volgelingen dat ze zich moreel moesten gedragen om de kwaliteit te verbeteren en de goedheid van de wereld om hen heen te behouden.

  Een zoutverbond

  Vanwege zijn beschermende werking werd zout een symbool van integriteit. Zout werd toegevoegd aan alle offers in de tempel (Lev. 2:13), en het was ook een centraal onderdeel van een ceremoniële maaltijd die werd gegeten om een ​​pact te sluiten, zoals te zien is in het verbond dat God met David sloot (2 Kron. 13: 5). ). De Bijbel verwijst naar dit type onbreekbaar verbond als een “eeuwig zoutverbond”, brit melakh olam (בְּרִית מֶלַח עוֹלָם).

  Het ‘zout van de aarde’ zijn, is resoluut rechtopstaand, onbreekbaar, als een zoutverbond. Toen Jezus twintig eeuwen geleden de Bergrede sprak, zei hij de woorden “zout van de aarde” in het Hebreeuws – melakh ha-aretz – en iedereen begreep hem. Vandaag lezen we deze woorden in vertaling en er gaat zoveel verloren.

 90. Ezekiel 13.18 – 13.23 mark of the beast

  “Likewise, son of man, set your face against the daughters of your people, who prophesy out of their own [f]heart; prophesy against them, 18 and say, ‘Thus says the Lord God: “Woe to the women who sew magic charms [g]on their sleeves and make veils for the heads of people of every height to hunt souls! Will you hunt the souls of My people, and keep yourselves alive? 19 And will you profane Me among My people for handfuls of barley and for pieces of bread, killing people who should not die, and keeping people alive who should not live, by your lying to My people who listen to lies?”

  20 ‘Therefore thus says the Lord God: “Behold, I am against your magic charms by which you hunt souls there like [h]birds. I will tear them from your arms, and let the souls go, the souls you hunt like birds. 21 I will also tear off your veils and deliver My people out of your hand, and they shall no longer be as prey in your hand. Then you shall know that I am the Lord.

  22 “Because with lies you have made the heart of the righteous sad, whom I have not made sad; and you have strengthened the hands of the wicked, so that he does not turn from his wicked way to save his life. 23 Therefore you shall no longer envision futility nor practice divination; for I will deliver My people out of your hand, and you shall know that I am the Lord.”

  Ezekiel 13.18 – 13.23 mark of the beast We have veils vaccines We are not able to buy barley and pieces of bread, without the veil and one magic vaccin in our arm. We are captured like birds in a cage if this is not the mark wat then. and its a hand face combo like the mark

  Dit is een Nederlandse site, gelieve in het Nederlands te posten, zie siteregels. Mod.

 91. Je doet het voor een ander ( Geweldige column van Karel Beckman)

  https://www.ninefornews.nl/je-doet-het-voor-een-ander/

  Moreel gedrag is per definitie vrijwillig. Waar dwang zijn intrede doet, is moraliteit niet mogelijk. Een staat die moreel gedrag met dwang oplegt aan de bevolking handelt immoreel. Een staat die bevelen rechtvaardigt uit naam van altruïsme – het moet voor de ander – vernietigt uiteindelijk alle werkelijk sociale verbanden en menselijke relaties.
  Het is het verschil tussen Jezus die zegt, zorg voor de ander, en Hitler die zegt, zorg voor de ander.
  Wie echt nog steeds gelooft dat dit corona-beleid moreel is – dat de maatregelen, die onder dwang worden opgelegd aan de bevolking, met BOA’s, boetes en knuppels – goed zijn voor de ander, zou ik willen vragen, kijk om je heen. Zie wat voor samenleving de coronamaatregelen hebben gecreëerd. Een samenleving zonder feesten, omhelzingen, aanrakingen, vol bange, depressieve mensen die elkaar als een gevaar zien, waarin zelfs – ik kan bijna niet geloven dat het waar is, maar het is waar – kinderen worden gemuilkorfd en niet meer met elkaar mogen spelen.

  Karel Beckman is freelance journalist, mede-auteur van De Democratie Voorbij (uitgeverij Aspekt, 2011) en auteur van De Staat Voorbij (Aspekt, 2017). Zijn website is The Friendly Society. Volg hem op Twitter.

  Dit hoort niet thuis op het Geloofsforum. Mod.

 92. @ Nieuw Begin 13/02/2021 om 6:42 pm

  @ Willy schreef u: Overigens mis ik uw ‘ shalom ‘ en dat op de Sabbath?

  Wat wilt u daar mee zeggen?

  Ik ben blij met – veel – van uw bijdragen. Maar ook ik, net als Willy, vraag mij soms af:
  wat sommige van al die links die u plaats: Met het geloof te maken hebben…

  Daarom, op deze Sabbath. Ook geen Shalom van mij. Aan u.

  Wees gegroet, Michaël

 93. @ willy 13/02/2021 om 3:52 pm
  Zie punt 13, 14 en 15. Als dat niet op een fgeloofsforum thuis hoort.
  Overigens mis ik uw ‘ shalom ‘ en dat op de Sabbath?
  MVG

 94. Marten schreef:
  13/02/2021 om 10:52 am
  Kerken in de Friese Wouden hielden afgelopen woensdag een bidstond vanwege de corona-epidemie. Deelnemende kerken waren de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Hervormde Kerk, de Hersteld Hervormde Kerk en de Gereformeerde Gemeente. Hierbij roep ik op om hier een landelijk gebeuren van te maken. Een deelnemend predikant noemt het “beschamend” dat er niet eerder en niet meer bidstonden zijn belegd in de achterliggende tijd.
  Massaal de Heere zoeken!!

 95. @ Nieuw Begin: ik dacht dat dit een geloofsforum was en geen politiek spektakel. Maar ik zal me vergist hebben.

 96. Horror: Dit zijn de 15 belangrijkste doelen van de politiek van Merkel

  https://ejbron.wordpress.com/2021/02/12/horror-dit-zijn-de-15-belangrijkste-doelen-van-merkels-politiek/#more-262947

  Dr. Hans Penner staat al jaren bekend om zijn korte, vaak grove, ondiplomatieke, maar toepasselijke open brieven aan belangrijke Duitse politici. In een van zijn nieuwste brieven aan bondskanselier Merkel uit hij het vermoeden dat de burgers in toenemende mate de politieke doelen van Merkel doorhebben:

  U hebt uw doel bereikt om de Duitse stroomprijzen tot de duurste ter wereld te maken.
  U wilt onze stroomvoorziening ruïneren.
  U hebt bijna uw doel bereikt om de hoogontwikkelde Duitse kerntechniek te vernietigen.
  U wilt de economie van de middenstand decimeren.
  U wilt de verarming van de bevolking.
  U wilt de sociale markteconomie vervangen door socialistische planeconomie.
  U wilt van de EU een socialistische republiek maken.
  U wilt de weg plaveien voor een socialistische wereldregering.
  U wilt Duitsland als nationale staat afschaffen.
  U wilt het rechtswezen politiseren.
  U wilt de grondrechten beperken.
  U ondersteunt het uitsterven van de Duitsers.
  U wilt de christelijke cultuur van het Avondland afschaffen.
  U wilt Duitsland islamitisch maken.
  U bent tegen Israël ingesteld.

 97. “Ondanks corona zijn er in 2020 meer dan 100.000 asielzoekers naar Duitsland gekomen”

  https://ejbron.wordpress.com/2021/02/12/ondanks-corona-zijn-er-in-2020-meer-dan-100-000-asielzoekers-naar-duitsland-gekomen/#more-262965

  Terwijl de Duitsers vanwege corona hun woonplaats niet mogen verlaten, staan de grenzen voor asielmigranten open als schuurdeuren. Ondanks corona zijn er in 2020 meer dan 100.000 asielzoekers naar Duitsland gekomen. Terwijl Duitse burgers hun familie en vrienden niet meer mogen bezoeken, als die in een andere stad of 15 kilometer verwijderd wonen, doorkruisen jonge mannen uit Afghanistan het hele Midden-Oosten en trekken zich daarbij geen snars aan van de Dublin-verordening of de derde staten regeling.
  De kosten voor de onderbrenging en verzorging van een onbegeleide jonge vluchteling bedragen tussen de € 8000,- en € 9000,- in de maand. Dus tussen € 96.000,- en € 108.000,- per jaar per vluchteling.
  Daar kunnen autochtone gezinnen met kinderen en een laag inkomen alleen maar van dromen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *