4603

 1. @Mimi. Dank voor uw ingezonden. Toen ik uw boeiende verslag las dacht aan het boek
  De Christenreis van John Bunyan die een paar eeuwen geleden leefde en in botsing kwam met de leiders van de Engelse Anglicaanse Staatskerk, die vrije gebeden van gelovigen niet toestond, alleen de voorgeschreven gebeden van Common Book Of Prayer.

  Bunyan was een Baptist toen een verboden Gemeenschap. Bunyan werd een Evangelist en gehoorzaamde Gods Woord meer dan de bekrompen regels van de Anglicaanse kerk trok zich van die wet niets aan, maar belandde daardoor jaren in de Gevangenis. Daar schreef hij verschillende boeken die voor miljoenen gelovigen tot zegen werden.

  Ik heb ze ook gelezen en deze hielpen mij om ook een actief BijbelGetrouw gelovige te worden.

  Ik ben werkzaam geweest binnen verschillende Kerkgenootschappen en zag gaandeweg dat veel kerkelijke besluiten vaak in tegenspraak waren met de uitspraken van Mozes en de Profeten en Jeshua en de Apostelen.

  Jeshua waarschuwde voor tijden als de onze en sprak: Lucas 18:8 (NBG51)Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan Het Geloof [der Schriften 1 Corinthe 15] vinden op aarde?

  Paulus waarschuwde ook voor wolven in schaapskleren in de Gemeente. Handelingen 20.

  Jacobus waarschuwde gelovigen voor wereldgelijkvormigheid.
  Jakobus 4:4 (NBG51) Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.

  Bunyan die zelf in de wereld geleefd had wist daar alles van en om gelovigen te helpen schreef hij zijn boeken die voor miljoenen gelovigen tot zegen werden.

  Op een dag vindt Christen een oud boek op zijn zolder. Dat boek, u raadt al welk Boek, verandert zijn leven. Tot zijn grote schrik leest hij dat de stad Verderf verwoest zal worden. Maar niemand gelooft hem… Alleen en met een zwaar pak op zijn rug, vlucht Christen hals over de kop de stad uit.

  Dan begint een spannende reis naar veiligheid: eerst moet hij naar de smalle poort en daarna naar de Hemelse Stad. De wijze Uitlegger maakt duidelijk dat hij nooit van het smalle pad mag afwijken. Mattheus 7.

  Maar die weg is niet zonder gevaar… Overal liggen mensen [schijnvromen] op de loer die het op het leven van reizigers gemunt hebben. Zal het Christen ooit lukken om aan Reus Wanhoop en de draak Apollyon te ontkomen en de Hemelse Stad te bereiken?

  Aanbevolen ook voor @Ludwig @Jo @Wachter @Allen.

 2. @ Ludwig: 10:42 am. Inderdaad Ludwig, ik ken dat. Geweldig. Maar ook Psalm 91, geeft een geweldige bemoediging voor ons, beste broeder.

 3. Vanuit een zorgelijke en intense gedrevenheid zou ik me graag willen uiten over de fase waar we nu in beland zijn.
  Het is zorgelijk, maar tegelijkertijd broodnodig?
  De komende omstandigheden maken dat we niet meer ergens in het midden kunnen blijven bungelen.
  De mens zal vroeg of laat moeten kiezen tussen Goed en kwaad…

  En als men voor het Goede gekozen heeft zal men ten alle tijde scherp moeten blijven, zelf moeten onderzoeken en onder de leiding van Gods Geest in moeten gaan zien of iets vanuit God en Zijn Woord komt of vanuit de vijand…
  Aangezien de vijand als wolf in schaapklederen komt, lijkt de “beste” leugen het meest op de Waarheid.. De bijbel is duidelijk over het feit dat we niet te vechten hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en machten van deze wereld.. Kunnen wij als kinderen van God vertrouwen op hen die het voor het zeggen hebben in deze wereld? Vertegenwoordigen zij de leer die Jezus ons leerde? Jezus zei immers dat Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is.
  Zou Jezus zich aan de doorgevoerde wetswijzigingen onderwerpen?
  Helaas…? word het nu maar al te pijnlijk duidelijk hoe afhankelijk wij zijn (geworden) van alle “zegeningen”??? die de staat ons biedt?
  Helaas…?
  Of is het juist de bedoeling dat we los komen van deze aarde en van alles wat ons opnieuw tot slaaf wil maken. Jezus zegt ons immers: “Bedenk dan de dingen die boven zijn”.
  We zijn in deze wereld maar niet van deze wereld.

  De huidige situatie zorgt voor veel verdeeldheid.
  Enerzijds een verdrietige ontwikkeling en anderzijds een logisch gevolg…? In Mattheüs 10:35 zegt Jezus namelijk zelf dat Hij is gekomen om te verdelen.
  Al lijkt me deze manier van verdelen van een hele andere Orde dan de verdeeldheid die de vijand zaait… Hierin is het belangrijk te zien wie welk zwaard hanteerd.
  Hoe belangrijk is het dan dat wij onderscheid van geesten hebben?
  En hoe belangrijk is het dan om dicht bij Hem en in gebed de actuele cruciale onderwerpen te toetsen aan Zijn Woord?

  Eenzijdige informatie verorberen maakt al gauw dat je zelf niet meer hoeft na te denken… en daar schuilen een aantal risico’s aan…
  Jesaja 5:20 zegt:”Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter.”
  Laat daarom uw keuze(s) een weloverwogen beslissing zijn want er komt een tijd dat we niet meer terug kunnen of willen…?
  Onderzoek daarom alles en behoud Het Goede!

  Ruim zeven eeuwen voordat de Heere Jezus werd geboren, leefde de profeet Jesaja in Jeruzalem. Hij heeft veel profetieën uitgesproken over het leven en het werk van de Messias. Jesaja voorzegde Zijn geboorte, Zijn Namen, alsook Zijn lijden, bijvoorbeeld met de woorden: ‘Als een lam werd Hij ter slachting geleid.’ (Jesaja 53:7)
  Helaas werd hij door veel religieuze leiders niet erkend… Hadden zij wel door “hoe laat” het was? En wie zat er op de troon van hun hart?

  Het is in de eerste instantie niet zo belangrijk wat wij vinden in een situatie.
  Wat belangrijk is, is wat God ervan vind en wat Hij wil!
  Wat wel belangrijk is, is vanuit welke drijfveer, intentie en motivatie wij stappen ondernemen in welke situatie dan ook…
  De vraag is ook vanuit welke point of view je stappen zet en aan welke “groep” je jezelf verbind.
  Jesaja 8:12, zegt: “U mag geen samenzwering noemen
  alles wat dit volk een samenzwering noemt;
  en waar zij voor bevreesd zijn, daarvoor mag u niet bevreesd zijn en niet schrikken.
  Wij zijn toch vertegenwoordigers van Gods Koninkrijk?
  Dus zal dat dan niet ten alle tijden ons vertrekpunt moeten zijn? Laten we eerst Zijn Koninkrijk zoeken!
  Wij hebben God nodig op de eerste plaats! Maar ook elkaar! Onderwerp jezelf en bidt daarom onophoudelijk naar Zijn Wil! Zodat de na-aper van je zal vlieden.

  Omdat de vijand weet dat zijn tijd kort is, zet hij alles op alles om zijn laatste target te vernietigen!
  Het Lichaam van Christus op deze aarde.. Alles wat Jezus volbracht heeft wil hij/satan op slinkse wijze ontkrachten!
  Jezus verloste ons van slavernij/zonde en hij/satan wil ons opnieuw slaaf(s) maken…
  Daarom laten wij eenparig bidden zodat wij, Zijn kinderen álle slinkse strategie zullen gaan doorzien en dat God waar nodig de schellen van onze ogen zal verwijderen.
  Want hij/satan komt om te roven… en doet zich voor áls… christus,god/de morgenster/engel des lichts.

  Als we inzien waar we tegen strijden, zien we dan ook hoe veel Groter U bent God? En dat we nooit alleen zijn?
  Want met U Heer zijn we meer dan overwinnaar!
  Een makkelijke Weg? Nee… een onmogelijke weg? Ook niet… Als wij staan op De Rots zijn wij meer dan overwinnaar!
  Houd je rug Recht!
  Totdat je Redding is gekomen!

  De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Numeri 6:24-26

 4. @wachter
  Ken je het liedje:
  Zoals een hert dat verlangt naar water zo verlangt mijn ziel naar U
  U Alleen kunt mijn hart vervullen mijn aanbidding is voor U
  U Alleen kent mijn hart mijn ziel, aan U Alleen geef ik mij geheel 🎶
  Ik kijk ook uit naar de opname
  Shalom

 5. @Ook maar een mens. Ik zie dat na een nachtje goed geslapen te hebben niemand gereageerd heeft op uw abjecte stelling: Ik ben wetenschapper, heb een persoonlijke relatie met Jezus en daarmee God en maak mij vreselijk boos over alle onzin die rondgepompt wordt.””

  Misschien staat uw “grote verstand” u wel in de weg om Openbaring te kunnen lezen en begrijpen. Ga het nog een keer hardop lezen deze 22 magistrale hoofdstukken uit Het Boek van JeshuaHaMasjiach de Zoon van God en zie of Zijn voorzeggingen Onzin zijn of Waarheid.

  Wat zegt Paulus van sommige Wetenschappers zoals Darwin die God vaarwel zei op zijn 40-ste?

  1 Korintiërs 1:18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die Verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die Behouden worden, is het een kracht Gods.

  19 Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand
  der verstandigen zal Ik verdoen.

  20 Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de Redetwister van deze tijd? Heeft God niet de [COVID-19] wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt?

  21 Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der Prediking te redden hen, die geloven.

  22 Immers, de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, 23 doch wij prediken een gekruisigde MASJIACH, voor Joden een aanstoot, voor Heidenen een Dwaasheid, 24 maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij JeshuaHaMasjiach, de kracht Gods en de wijsheid Gods.

  25 Want het Dwaze van God is Wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen.

  @Willy. Een vriend is iemand die om je geeft. Abraham werd een vriend van JHWH genoemd.
  David en Jonathan waren hartsvrienden omdat beiden hun geloof in JHWH beleden en beiden IN Zijn Naam onverschrokken heldendaden verrichten tegen de Filistijnen.

  Jeshua, de Zoon van God, de Leeuw uit de Stam van Judah [Openbaring 5:5] noemt zijn Discipelen en Volgelingen zijn VRIENDEN. Lees maar mee…

  Johannes 15:12 Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.
  13 Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.

  14 Gij zijt mijn vrienden, indien gij Doet, wat IK u Gebied.
  15 Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik Vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt.

  16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn
  naam. 17 Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt.

  Shalom Ramshoorn.

 6. Aan @: Ook maar een mens.. nav. (30/05/2021 om 3:07 pm),

  Er zijn ook heel wat wetenschappers die je (u) tegenspreken..het is opmerkelijk en merkwaardig dat je je beroept op het wetenschapper zijn.. ik zie dat meer als een “bezwering”. Ook je beroep op je persoonlijke relatie met Jezus is geen garantie dat je het juiste standpunt hier verkondigt.

  Ik weet van mensen die ook een persoonlijke relatie hebben met de bruidegom van elke ziel, Jezus Christus.. en van Hem ontvangen ze de boodschappen dat 5G weldegelijk gevaarlijk is en dat ook nog in verband staat met het vaccineren..ook martinvrijland.nl waarschuwd daarvoor.
  Ook zijn er genoeg wetenschappers die vanuit verschillende invalshoeken de lichamelijke schade belichten.. en meer nog in z’n geheel.. daarom worden die ook gecensureerd..

  5G was voor militair gebruik en er is ook al sprake van 6G en 7G.. de natuurlijke gezondheid van mensen en volkeren heeft bij dat soort mensen geen prioriteit.. hetgeen je ook ziet bij de sterfgevallen na het vaccineren..ze gaan gewoon door ..want iedereen moet zich maar ontzien voor het collectief.. dat was in de Sovjet Unie ook al.

  Je maakt je vreselijk boos over [alle onzin] die rondgepompt wordt… en daarom worden zeker ook betogers in elkaar geknuppeld door de politie omdat ze de “waarheid” van de overheden niet geloven ..omdat ze ondertussen ook weet hebben van de andere kant van de medaille.

 7. Heeft iemand zich wel eens achter de oren gekrabd over de bedoeling van Openbaring? De brieven aan de zeven gemeenten van destijds? Dat was, en de uitleg ook, in een taal van beeldspraak die paste bij de apocalyptiek van die tijd. Verder had zeven brieven schrijven aan tijdgenoten over iets dat pas in de verre toekomst zou gaan plaatsvinden geen enkel nut. Daarom en alleen daarom kunnen wij nooit de beeldspraak van toen gebruiken voor de ontwikkelingen van nu, denk hierbij aan chips, G5 en zo meer van die onzin. Onzin, ik schrijf dit bewust omdat het simpelweg onzin is. 5G bestaat als sinds de jaren zestig, het is niets meer dan een koepelterm voor gebruik van meerdere radiobanden tegelijk. Ja, het klopt dat het straks op iedere straathoek beschikbaar is. Maar dat risico is net zo verwaarloosbaar als buitenleven en kosmische (radio)straling tot je nemen. Chips, computerdingen die stroom en enig formaat nodig hebben. Passen echt niet in een injectienaald geschikt voor mensen. Op de scholen waar dit in bepaalde landen wel wordt gebruikt voor betalingen van On School Sales is de wond dermate groot dat dit nu echt zou opvallen. Verder werken de nu bekende chips met Near Field Communication Protocol (NFC), zoals in veel smartphones tegenwoordig voorhanden. Van afstand is gebruik echt niet mogelijk.

  Okay, moest ik even kwijt. Ik ben wetenschapper, heb een persoonlijke relatie met Jezus en daarmee God en maak mij vreselijk boos over alle onzin die rondgepompt wordt.

 8. @ Mijn vriend Ramshoorn enkele nadenkers: De ongelovigen hebben Adam als hoofd en dat wil zeggen de dood. alle Joden hebben Abraham als hoofd. En gelovigen in de Messias als hun hoofd. Dus de H. Schrift maakt duidelijk een onderscheidt tussen die drie groepen. De kerk behoort tot de nieuwe schepping. Israël tot het oude, alleen de Jood die zijn Messias aanneemt behoort ook tot de nieuwe schepping, trouwens die geldt voor alle mensen, Jood niet Jood. Israël had ook het Sabbath -Verbond. Zij moesten zes dagen werken en op de zevende dag rusten. Omdat God tijdens de schepping juist hetzelfde had gedaan. Maar in het Vernieuwd Verbond gelden voor de kerk of de vernieuwde gemeenschap duidelijk andere regels. Daar vinden we geen gebod voor een rustdag, dus ook niet de zondag, want die rustdag moet nog komen. God heeft voor die nieuwe gemeenschap een andere dag voorzien, dit leert duidelijk de Hebreeën brief. De oude schepping ligt nog onder de vloek, de wet ook, want die kan geen leven geven. Die ging met Jezus zijn graf in. En Jezus verrees als nieuwe schepping op een nieuwe dag. al het oude is voorbij leerde Paulus. Het oude is door God veroordeeld en heeft afgedaan. dit alles is natuurlijk in juridische zin. Jezus verrees in een nieuwe scheppingsorde, en dat leerde Paulus ook. Wie in de Messias is schreef Paulus is in de nieuwe scheppingsorde ook al moet ons oude lichaam nog sterven. Jezus is dus die nieuwe schepping, en Jezus blies volgens Johannes die nieuwe schepping in en op zijn apostelen en nu doet de H. Geest dit als tongen van vuur. Dus het oude is voorbij, het nieuwe is er reeds. De wet is in onze harten geschreven door Gods vinger en niet meer de geschreven wet in en op een boekrol. Duidelijker kan ik het niet meer schrijven, anders is de Galatenbrief een groot raadsel.

 9. @Dirk. Goeie vraag van u: Uw gebruik van JHWH welke betekenis heeft dit ? “”

  Mensen spreken graag over God, maar als ik hen dan vraag welke, staan ze met een mond vol tanden. Moslims spreken tegenwoordig ook al over god, al wordt tie in de koran allah genoemd. Heel verwarrend dus. Hindoes vereren miljoenen goden, daar raak je helemaal de tel kwijt.

  Ik noem God graag bij zijn Heilige Naam…JHWH ook wel Jahweh genoemd. Hij is de Schepper van hemel en aarde en alle oceanen. JHWH wordt ook vaak aangeroepen als de Vader van Abraham – Isaac en Jacob. 5x in de Tenach en ook 5x in het Nw. Testament.

  Allah heeft geen zoon en ook geen volk en ook geen stad. JHWH wordt 800x in de 49 Boeken van de Bijbel beschreven als de God van Israël of als Israëls God. Wist u dat ook Jeruzalem de hoofdstad van Israël 800x in de Bijbel voorkomt?

  Daar blijft het niet bij, Jeruzalem wordt straks met de wederkomst van JeshuaHaMasjiach de hoofdstad van de hele wereld. Jeshua zal daarin als Koning Duizend jaar regeren in Zijn Vrederijk. Dan krijgen de dieren ook weer een goed leven. Jesaja 2, 11 en 60.

  Heel de wereld en alle wereldleiders zullen dan diep voor Hem buigen en Hem juichend prijzen, zij die dat weigeren zullen dat betreuren. Zie Zachariah 14 en Openbaring 19 en 20.

 10. @ Pieternella 7.52 pm. Ook ik zie uit naar de komst van de Heere Jezus. Ik verwacht hem, bij de Opname van de Gemeente, volgens: 1 Kor.15:51-52.

 11. Ramshoorn wil Jesaja 66:16 overslaan en meent dat hij die noodzakelijke transformatie niet nodig heeft wat betreft: [het Vuur over al wat leeft.. in vers 16], ieder mens zal staan in het Vuur van de Heilige Geest.
  Naar-[mate] iemand een heilige wandel met de Drie-ene God heeft zal deze des te gemakkelijker de werking van de Heilige Geest doorstaan.. deze lijn kun je ook doortrekken wat betreft Jezus.. het Licht van de wereld zelf.. en Zijn ontvangenis door Zijn Moeder.

  Ook veronderstelt @ Ramshoorn (lijkt mij) dat hij dan voor die gebeurtenis alreeds deelgenomen heeft aan een veronderstelde opname.
  Door het reinigingsoordeel van het 6e zegel zal de mens door zijn gereinigde geestelijke vermogens kunnen schouwen in de hemelse sferen en van daaruit zal Jezus Christus heersen als Koning over de schepping en heeft Hij in de onderkoning in Jeremia 23 en 33 zijn vertegenwoordiger op aarde..Zacharia 6:12.

  Het is jammer als gelovigen verkeerde verwachtingen koesteren.. wat men wil voorkomen met juiste inzichten.

 12. @ Jo en @ Ramshoorn

  Dank voor jullie reacties.
  Ik kijk uit naar de nieuwe wereld waar Jezus Christus koning zal zijn over alle volken.
  Niet de leugen, maar de Waarheid zal regeren.

 13. @Pieternella. Ik schreef u al eerder: Er zal geen Uitstel meer zijn…dat is de boodschap van Openbaring 10. Zie ook Genesis 6 t/m 11.

  Jeshua zal wederkomen om te oordelen, de levenden en de doden. Openbaring 20.

  Roomsen en Protestanten belijden dit al eeuwen in hun wekelijkse diensten op zondag en is opgenomen in hun belijdenis geschriften.

  De blijde boodschap van Jeshua de Zoon van JHWH is: Johannes 5:24 (NBG51)
  Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie Mijn Woord hoort en Hem gelooft, JHWH, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt Niet In Het Oordeel, [Openbaring 16] want hij is overgegaan uit de dood in het leven.

 14. Pieternella …nav. (29/05/2021 om 2:39 pm),

  In Openb.10:4 worden de 7 donders verzegeld en [niet] het kleine boekje wat ons onderwerp was, . In Openb.11:15-19 krijgen de zeven donders hun uitwerking ..dit staat in verband met het wraakgericht, het vóórlaatste 6e zegel gericht.
  Het opeten betekent: ..tot zich nemen …maar als harde dingen verkondigd moeten worden is dat bitter.. de Maleachibode heeft harde dingen te verkondigen tot en met het 6e zegel reinigingsoordeel en dat tevens een wraakgericht is, Jesaja 66:14+

 15. @ Ludwig: 8:48 am. Sluit mij aan bij uw reactie Ludwig. Maar wat verlang ik naar de opname van de Gemeente: 1 Kor. 15: 51 en 52. Wat een dag zal dat zijn, beste broeders en zusters in de Heere Jezus.

 16. @ Ramshoorn

  Kan ik het open boekje samenvattend zo begrijpen?:

  Er wordt een boekje open gedaan over dingen die eerst niet bekend/geheim waren?

 17. @Jo, @pieternella, @ramshoorn
  Het boeksken gelijk het in de statenvertaling in openbaring 10 staat omschreven .
  Er staat verzegeld dus dat wil zeggen geheim
  Ik sluit mij aan bij ramshoorn zijn visie hierover.
  Het zou Gods Heilsplan kunnen betreffen maar zeker weet ik dat niet omdat het boeksken verzelgeld is het is een geheim.
  God weet heet.
  Ik vertrouw God van Abraham Izaak en Jacob en Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth hierin.
  Het is rechtvaardig dat dit voor ons verzegeld en geheim is.
  Ik ben trots op God Zijn Rechtvaardigheid.
  In Hem is alle Kracht, Lof…
  Shalom

 18. Pieternella ..nav. (27/05/2021 om 1:43 pm),

  Het kleine boekje in Openb.10 is elders in de bijbel -van binnen en buiten beschreven- wat van binnen is dan ook aan de buitenkant.. vandaar dat het open ligt in de hand van die (Mens)engel ..wat in hem in vervulling zal zijn…Hand.6:15 geeft een “schetst”..Stefanus met een engelengezicht ..wat inwendig is straalt zich -uit-
  Het –kleine boekje– is dan persoonlijke vervulling van “de in de bijbel gestelde opdracht in het groot”.. in het algemeen.

  De engel in Openb.10 is dan de Maleachi 3:1 bode die roept (de Tijd is om) ..of -geen tijd blijft er over- of hoe dan ook de juiste vertaling is.. Maleachi 3:1-5 voor de Joden komt overeen met het oordeel in Jesaja 66:14-17.
  De Maleachi bode is dan de persoon in Dan.7:13 die in !!! [afhankelijke] positie voor God de Vader [wordt geleid].. en dit in tegenstelling met Jezus Christus in Openb.5:7 waar die afhankelijkheid [niet vermeld] wordt.

  De mensenzoon in Dan.7:13 is dan de latere koning vlak na het 6e zegel.. de koning in Jeremia.23 en 33:15-16.. en o.a. in Jesaja 9:5 uit de stam Zebulon.. die koning komt dus in zijn eerste opdracht als de Maleachi bode, de Vreugdebode in Jes.52:7 om dan die taak af te ronden als de Eindtijd Cyrus in het [2e] versregel in Jes.46:11.. de 1e versregel ((geen paralleltekst))..betreft de valse profeet uit het Oosten, zijn naam is maitreya..zichzelf de Christus noemende.. de voorloper van de antichrist.

  De engel in Openb.10 als de hypostatische Mensengel betreft de hypostatische vereniging van natuur-genade middels de werking naar Hebreeën 4:12.
  Google: –hypostatische vereniging– …om het verschil in Jezus Christus te begrijpen.
  •••••••

 19. @ramshoorn
  Ik gedenk Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth Zijn Woord in mattheus 24
  Ziet toe dat niemand u verleid
  Mijn ziel voelt zich gelijk de bijbelvers over het aanzien van het addergebroed zo
  2 petrus 2:7-8

  Shabbat shalom

 20. @Muggezifter. Wat een bemoedigende tekst van u:
  Onze hulp is in de naam van de Here die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Psalm 124:8.””

  Velen hebben geen idee meer in 2021 wie JHWH de Here, de God van Israel is…
  Hier een paar voorbeelden……

  Exodus 5:2 (NBG51) Maar Farao zeide: Wie is de JHWH de Here, naar wie ik zou moeten luisteren om Israël te laten gaan? Ik ken de Here niet, en ik zal Israël ook niet laten gaan.

  Exodus 15:11 (NBG51) Wie is als Gij, onder de goden, Here, wie is als Gij, heerlijk in heiligheid, vreselijk in roemrijke daden, Wonderbaar in uw doen?

  Exodus 32:26 (NBG51) ging Mozes staan in de poort van de legerplaats en zeide: Wie is voor de Here? Die kome tot mij! en tot hem verzamelden zich al de Levieten.

  2 Samuël 22:32 (NBG51)
  Want wie is JHWH/God behalve de Here, wie is een Rots buiten onze God?

  Psalmen 24:8 (NBG51)
  Wie is toch de Koning der ere? De Here, sterk en geweldig, de Here, geweldig in de strijd.

  Psalmen 24:10 (NBG51)
  Wie is Hij toch, de Koning der ere? De Here der heerscharen, Hij is de Koning der ere. sela

  Psalmen 113:5 (NBG51) Wie is als de Here, onze God, die zeer hoog woont,

  Psalmen 25:12 (NBG51) Wie is de man die de Here vreest? Hij JHWH onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen.

  Psalmen 89:7 (NBG51) want wie in de hemel kan de Here evenaren, wie onder de goden is de Here gelijk?

  Spreuken 30:9 (NBG51) opdat ik, verzadigd zijnde, U niet verloochene en zegge:
  Wie is de Here? noch ook, verarmd zijnde, stele en mij aan de naam van mijn God vergrijpe.

  Psalmen 92:16 (NBG51)
  om te verkondigen, dat de Here waarachtig is, mijn rots, in wie geen onrecht is.

  Jesaja 53:1 (NBG51)
  Wie gelooft, wat wij gehoord hebben, en aan wie is de arm des Heren geopenbaard?

  Jeremia 17:7 (NBG51)
  Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is;

  Jeremia 31:11 (NBG51)
  Want de Here maakt Jakob/Israel vrij en verlost hem uit de macht van wie sterker is dan hij.

  Klaagliederen 3:25 (NBG51)
  Goed is de Here voor wie Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt;

  1 Johannes 2:22 (NBG51) Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. [is dat niet de Islam?]

  Nahum 1:2 (NBG51) Een naijverig God en een Wreker is de Here, [PSALM 94] een Wreker is de Here en vol van grimmigheid; een Wreker is de Here voor zijn tegenstanders, en toornen blijft Hij tegen zijn vijanden.

  Sjabbat Shalom.

 21. Psalm 124
  Onze hulp is in de Naam van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft’ vs. 8.

  God is vóór jou
  Een pelgrimslied. Stel je voor: grote groepen mensen zijn op weg naar Jeruzalem.
  Het is een hele tocht en om de moed erin te houden zingen ze liederen.
  Ze zingen van de grootheid van God.
  Ze roepen op: ‘Israël blijf het herhalen’.
  Israël, dat betekent ‘Gods strijder’, moet erkennen dat ze dankzij God ontkomen zijn.
  Je kunt dan nog zo’n mooie naam hebben, zonder God ben je slechts een strijder met een onzekere toekomst.
  Heb je het idee dat de vragen waar je mee worstelt, de zorgen waar je vanmorgen mee bent opgestaan, zo groot zijn dat ze jouw leven overschaduwen?
  Neem vanavond dan eens de tijd om naar de sterren te kijken.
  God die de sterren een naam heeft gegeven, is vóór jou.
  Hoe zou je ooit kunnen denken dat hij jouw pijn niet ziet?
  Dat hij jouw harts-verlangens niet kent?
  Dat hij de controle over de stormen in jouw leven verloren heeft?
  Hij heeft het water gepeild met de palm van zijn handen en de hemel met zijn hand gemeten.
  Zo groot is Hij.

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 22. @Ludwig. Heb met aandacht uw ingezonden gelezen over valse profeten toen en nu.

  Valse profeten vind je vooral in de huidige roomse, protestantse, evangelische gezindten en vrijzinnige Bijbelgenootschappen die de Bijbel laten buikspreken. Ook in de Politiek, de Media, EO, NCRC, KRO en natuurlijk in de ontelbare valse sekten en godsdiensten vind je ze. Ik heb er een aantal van bestudeerd en schrok. Profeten in de Bijbel ontmaskerden die afgodendienaars. Psalm 97 en 115.

  Jesaja 32:6 (NBG51) Want een dwaas spreekt dwaasheid en zijn hart brengt ongerechtigheid voort: het bedrijven van goddeloosheid, en het prediken van AFVAL tegen de Here; het onverzadigd laten van de hongerige, en het onthouden van een dronk aan de dorstige.

  Deuteronomium 13:5 (NBG51) Die Profeet of dromer zal ter Dood gebracht worden, omdat hij AFVAL gepredikt heeft van de Here, uw God, die u uit het land Egypte geleid en uit het diensthuis verlost heeft – om u af te trekken van de weg, die de Here, uw God, u geboden heeft te gaan. Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen.

  Zacharia 1:3 (NBG51) maar zeg tot hen: zo zegt de Here der heerscharen: Bekeert u tot Mij, luidt het woord van de Here der heerscharen, dan zal Ik tot u wederkeren, zegt de Here der heerscharen.

  Wat LEERT/zegt Jeshua de Zoon van God, de komende Masjiach en Koning in Jeruzalem Openbaring 19 alle huichelaars, leugenaars en geveinsden?

  Openbaring 22:12 Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn Werk is.13 Ik ben de [A] alfa en de [Z] omega, de Eerste en de Laatste, het Begin
  en het Einde. 14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens [PARADIJS] en door de poorten ingaan in de stad.

  Openbaring 22:15 Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet.
  Jesaja 32:6 (NBG51) Want een dwaas spreekt dwaasheid en zijn hart brengt ongerechtigheid voort: het bedrijven van goddeloosheid, en het prediken van AFVAL tegen de Here; het onverzadigd laten van de hongerige, en het onthouden van een dronk aan de dorstige.

 23. @Pieternella. U schreef: Openbaring 10 gaat over het boekje. Zou dit boekje het vaccinatiepaspoort kunnen zijn? Als dat zo is, dan is de tijd bijna om, en zal God gaan ingrijpen.””

  Ik denk dat dit kleine boekje gaat over Jeshua, de Zoon van God die Koning zal worden over de gehele aarde. Openbaring 7, 14, 19.

  In slechtst 22 hoofdstukken vertelt Jeshua zijn plan om alle booswichten op aarde te elimineren in het laatste en beste Boek van de Bijbel: Openbaring. Jeshua heeft door zijn lijden en sterven en opstanding het Recht gekregen van zijn Vader om de wereld te Oordelen:

  Johannes 5:19 Jeshua dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo.

  20 Want de Vader heeft de Zoon lief en toont Hem al wat Hij zelf doet, en Hij zal Hem Grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert.

  21 Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil.
  22 Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het Gehele Oordeel aan de Zoon gegeven, 23 opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft.

  24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie Mijn Woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft Eeuwig leven en komt Niet in het Oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het
  Leven.

  In het Boek Openbaring worden al de Oordelen van Jeshua in detail beschreven die de aarde en haar bewoners zullen teisteren, vooral over de duivel en zijn demonen, die samen met de goddelozen en de antisemieten, de valse godsdiensten die de aarde ontwijd hebben door /met vreselijke oorlogen, Kruistochten, Inquisitie en Sharia. Dit boek oordeelt ook de valse profeet in Openbaring 19 en 20.

  Er zal geen Uitstel meer zijn…dat is de boodschap van Openbaring 10. Zie ook Genesis 6 t/m 11.

  Voor gelovigen in Jeshua breken gouden tijden aan als we van al die huidige kwelgeesten verlost zullen zijn. Er komt met HEM een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop GERECHTIGHEID zal heersen. Details 2 Petrus 2 en 3 en Openbaring 19 t/m 22.

 24. Openbaring 10 gaat over het boekje.
  Zou dit boekje het vaccinatiepaspoort kunnen zijn?
  Als dat zo is, dan is de tijd bijna om, en zal God gaan ingrijpen.

  1 Toen zag ik een andere sterke engel uit de hemel komen. Er hing een wolk om hem heen en er was een regenboog om zijn hoofd. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn voeten leken op pilaren van vuur. 2 In zijn hand hield hij een klein, open boekje. Hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linkervoet op het land. 3 Toen riep hij luid met een stem die klonk als het brullen van een leeuw. En toen hij riep, spraken de zeven donderslagen .

  4 Toen de zeven donderslagen waren uitgesproken, wilde ik opschrijven wat ze hadden gezegd. Maar ik hoorde een stem uit de hemel zeggen: “Houd geheim wat de zeven donderslagen hebben gezegd. Schrijf het niet op.”

  5 De engel die ik op de zee en het land zag staan, stak zijn rechterhand op naar de hemel. 6 Hij zwoer bij Hem die eeuwig leeft, die de hemel en alles wat daarin is heeft gemaakt, die de aarde en alles wat daarop is heeft gemaakt en die de zee en alles wat daarin is heeft gemaakt: “De tijd is om! 7 Op de dag dat de zevende engel op zijn trompet blaast, wordt ook het laatste deel van Gods verborgen plan helemaal uitgevoerd. Dan zal alles gebeuren zoals Hij het aan zijn dienaren, de profeten, bekend heeft gemaakt.”

  8 Toen sprak de stem die ik uit de hemel had gehoord weer tegen mij. Hij zei: “Ga naar de engel die op de zee en het land staat. Pak het boekje van hem aan dat hij in zijn hand heeft.” 9 Ik ging naar de engel en vroeg hem om het boekje. De engel zei: “Neem het en eet het op. Het zal je buik bitter maken. Maar in je mond zal het zo zoet smaken als honing.” 10 Ik pakte het boekje van hem aan en at het op. In mijn mond was het zo zoet als honing. Maar toen ik het op had, werd mijn buik er bitter van.
  11 Toen werd er tegen mij gezegd: “Je moet opnieuw profeteren, voor vele landen en volken en talen en koningen.”

 25. @Wachter…Hoevele roependen in de Woestijn zijn er niet in 2021?

  Werd er naar Jeshua en de Apostelen geluisterd? Zij allen stierven allen de marteldood, met hun waarheid. Gelukkig werd het Pasen en Pinksteren, het leven en de hoop keerden terug, hun getuigenis herleefde ook voor mij. Vandaar dat ik u nu schrijf.

  De StatenBijbel 1637 dankzij de Synode van Dordrecht 1619-1620 gefinancierd door Prins Maurits, werd een dik Boek…maar verdween weer geruisloos uit de Tweede Kamer december 2014. Gevolg? Wie God en zijn Woord verlaat heeft smart op smart te vrezen. Zie Hosea 4.

  Daarom blijven die waanwijzen van nu: Rutte, de Jonge, OMT, RIVM, GGD, gewoon doorprikken met die omstreden, gevaarlijke Covid-19 vaccins, met het verstand op nul en de blik op oneindig.

  Vanmorgen hoorden wij op radio en tv dat België stopt met Johnson & Johnson vaccin omdat opnieuw een vrouw overleed aan dit vaccin.

  23 apr. 2021 — werd in de VS het gebruik van het Janssen-vaccin ook al stilgelegd.

  Hetzelfde gebeurde al met vaccineren met AstraZeneca. Aanleiding waren signalen van de mogelijk ernstige bijwerking, trombose in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes. Die meldingen kwamen uit onder meer Nederland, Denemarken, Noorwegen en Duitsland.

  Wat/wie zit hierachter? In ieder geval alle wereldleiders waaronder ook de paus en zijn Jezuïeten die een groot voorstander is van die Vaccins…zij allen lopen in het voetspoor van de Engelse Politiek-Econoom en Historicus …Thomas Robert Malthus die in 1798 een boek publiceerde ‘ Essay over het principe van de [over] bevolking.

  Met de Franse Revolutie 1789- 1814 begon het grote Moorden:
  15 miljoen doden. Daarna de Frans/Duitse oorlog met Bismarck.
  Daarna de eerste Wereldoorlog met 15 miljoen doden door o.a. gebruik van gifgassen. Toen in 1918 de Spaanse Griep die wereldwijd 100 miljoen slachtoffers telde.

  De Turken vermoordden Twee Miljoen Armeense, Grieks Orthodoxe Christenen van 1885-1923. En dan die slachtingen in Ruanda, Hoetisch en Toetsisch, Congo, Libië, Nigeria, Algerije, enz. Vergeet ook niet de oorlogen van Arabieren en Palestijn tegen Israël hoeveel bloed werd daar al niet vergoten vanaf 1920 tot heden?

  Het Rode gevaar van Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot en de Korea oorlog met 150 miljoen doden.

  Denk ook aan1933-1945 Hitler/Mussolini/Franco en hun benden veroorzaakte 55 miljoen doen. Hoeveel miljoen doden veroorzaakten Saddam Hoessein, en die duivelse Regimes van de Assad’s in Syrie? Ik ben vast nog wel een aantal andere slachtingen vergeten.

  De vrede is al lange tijd van de aarde verdwenen. Openbaring 6.
  De echte Vrede wereldwijd komt pas weer terug met de Wederkomst van Jeshua in Jeruzalem. Jesaja 2 en Openbaring 19 en 20. Eind goed – Al Goed!!!

 26. Waarom vrees ik God van Abraham Izaak en Jacob?
  Als ik in de bijbel een antwoord daarop zoek is het verhaal van Mozes en rebellie tegen God voor mij een juist antwoord.
  Numeri 16

  25 Toen stond Mozes op, en ging tot Dathan en Abiram; en achter hem gingen de oudsten van Israël.
  26 En hij sprak tot de vergadering, zeggende: Wijkt toch af van de tenten dezer goddeloze mannen, en roert niets aan van hetgeen hunner is, opdat gij niet misschien verdaan wordt in al hun zonden.
  27 Zo gingen zij op van de woning van Korach, Dathan en Abiram, van rondom; maar Dathan en Abiram gingen uit, staande in de deur hunner tenten, met hun vrouwen, en hun zonen, en hun kinderkens.
  28 Toen zeide Mozes: Hieraan zult gij bekennen, dat de HEERE mij gezonden heeft, om al deze daden te doen, dat zij niet uit mijn eigen hart zijn.
  29 Indien deze zullen sterven, gelijk alle mensen sterven, en over hen een bezoeking zal gedaan worden, naar aller mensen bezoeking, zo heeft mij de HEERE niet gezonden.
  30 Maar indien de HEERE wat nieuws zal scheppen, en het aardrijk zijn mond zal opendoen, en verslinden hen met alles wat hunner is, en zij levend ter helle zullen nedervaren; alsdan zult gij bekennen, dat deze mannen de HEERE getergd hebben.
  31 En het geschiedde, als hij geëindigd had al deze woorden te spreken, zo werd het aardrijk, dat onder hen was, gekloofd;
  32 En de aarde opende haar mond, en verslond hen met hun huizen, en allen mensen, die Korach toebehoorden, en al de have.
  33 En zij voeren neder, zij en alles wat hunner was, levend ter helle; en de aarde overdekte hen, en zij kwamen om uit het midden der gemeente.
  34 En het ganse Israël, dat rondom hen was, vlood voor hun geschrei; want zij zeiden: Dat ons de aarde misschien niet verslinde!

  Als we leven volgens de 10 geboden ben je niet bevreesd deze teksten te lezen, maar toen ik jong was leefde ik niet volgens de 10 geboden en vreesde God enorm en had angst voor de hel dat ik berouw had en vervolgens volgens de 10 geboden begon te leven. De vrees blijft als ik afwijk van de 10 geboden of er tegen rebellie pleeg dan staat mij een soortgelijk lot te wachten maar als ik trouw blijf aan God hoef ik niets te vrezen.
  Ziet toe dat niemand u verleid want de Dag Des Heren zal u niet sparen indien gij niet in het Boek Des Levens staat

 27. Op http://www.ontzagwekkendnieuws.nl fileert Jaap Dieleman, in zijn bijdrage Wachter 47, de leugens die door de politiek, overheden, de WHO, en WEF worden geuit, over Covid19 en de vaccinaties. Hij verwijst hierbij ook nog terecht naar: Jeremia 1: 17-19. Hij laat zien hoe de LEUGENGEEST – de satan- het spel speelt.

 28. Pier u kunt uw gesprek met Ramshoorn op het Geloofsforum samen met de andere gasten voortzetten. Mod.

 29. @Michael. Dank voor uw reactie. Waar een nachtje over slapen, voordat ik reageer op uw brief en die van Esther al niet goed voor is. Shalom. Ramshoorn.

  @Pier. Mee eens, maar de discussie ging over misdadige Wetenschappers maken proteïne waarmee hersenen en gedrag kunnen worden gecontroleerd.

  Als Jeshua, de Zoon van God een volslagen idioot ontmoette, een gevaar voor de samenleving, dan gaf Hij die persoon geen antidepressiva maar ging met hem in gesprek en verloste hem met het spreken van een Machtswoord van alle duivels die hem kwelde. Zie alle details in Marcus 5.

  Shalom. Ramshoorn.

 30. Hieronder fragment uit het schrijven van Aartsbisschop Viganò, over de Grote Reset, waar hij opnieuw geen blad voor de mond neemt. Men begrijpt dan ook dat de elites deze bisschop liever dood dan levend zien..

  Toen Stalin in 1932 besloot miljoenen Oekraïners te elimineren in de genocide van Holodomor, plande hij een hongersnood door voedselvoorraden in beslag te nemen, handel te verbieden, reizen te verbieden en degenen die de feiten rapporteerden te censureren. Deze misdaad tegen de menselijkheid, die onlangs door veel landen over de hele wereld als zodanig werd erkend, werd gepleegd met methoden die vergelijkbaar zijn met de methoden die zijn aangenomen tijdens de zogenaamde “noodpandemie” als onderdeel van de Grote Reset.

  Een Oekraïense boer had kunnen vragen: “Waarom stuurt Stalin geen proviand, in plaats van winkels te verbieden te openen en reizen te verbieden? Beseft hij niet dat hij iedereen laat verhongeren?” Toch zou een waarnemer die niet door communistische propaganda werd beïnvloed, op hem hebben gereageerd: “Omdat Stalin alle Oekraïners wil elimineren en hij de schuld geeft aan een hongersnood die hij willens en wetens voor dit doel heeft veroorzaakt.” De boer die de vraag stelde, zou dezelfde fout hebben begaan als velen die vandaag de dag, in aanwezigheid van een vermeende pandemie, vragen waarom regeringen preventief de volksgezondheid hebben ondermijnd, nationale pandemieplannen hebben verzwakt, effectieve behandelingen hebben verboden en schadelijke, zo niet dodelijke behandelingen hebben toegediend. Bovendien dwingen ze burgers nu – met behulp van de chantage van eeuwigdurende lockdowns, bevelen om thuis te blijven, en ongrondwettelijke ‘groene paspoorten’ – om zich te onderwerpen aan vaccins die niet alleen geen immuniteit garanderen, maar die eerder betrekking hebben op ernstige bijwerkingen op korte termijn – en bijwerkingen op de lange termijn, evenals de verdere verspreiding van meer resistente vormen van het virus. Zoeken naar enige logica in wat ons wordt verteld door de reguliere media, overheidsfunctionarissen, virologen en zogenaamde ‘experts’ is praktisch onmogelijk, maar deze betoverende onredelijkheid zal verdwijnen en veranderen in de meest cynische rationaliteit als we ons standpunt maar omdraaien. Dat wil zeggen, we moeten afzien van het denken dat onze heersers handelen met ons welzijn in gedachten, en meer in het algemeen moeten we ophouden te geloven dat degenen die met ons praten eerlijk, oprecht en gemotiveerd zijn door goede principes.

  Het is natuurlijk gemakkelijker om te denken dat de pandemie echt is, dat er een dodelijk virus bestaat dat miljoenen slachtoffers doodt en dat onze leiders en artsen moeten worden gewaardeerd voor de moeite die ze hebben geleverd in het licht van een gebeurtenis waar ze heel onvoorbereid op waren; of dat de “onzichtbare vijand” effectief is verslagen door het verbazingwekkende vaccin dat de farmaceutische bedrijven, met de zuiverste humanitaire geest en zonder enig economisch eigenbelang, in recordtijd hebben geproduceerd. En dan zijn er de familieleden, vrienden en collega’s die naar ons kijken alsof we gek zijn, ons ‘complottheoretici’ noemen of – zoals een zekere conservatieve intellectueel met mij is begonnen – ze zullen ons beschuldigen van het irriteren van de toon van een debat dat, indien gemodereerd, volgens hen, ons zou helpen de bewoordingen van de materie beter te begrijpen. En als onze vrienden ook onze parochie bezoeken, zullen we hen horen zeggen dat zelfs Franciscus de vaccins heeft aanbevolen, waarvan professor zus-en-zo heeft verklaard dat ze moreel aanvaardbaar zijn, zelfs als ze worden geproduceerd met geaborteerde foetussen, aangezien – zo vermaant hij ons – degenen die vandaag kritiek hebben op het Covid-vaccin, andere vaccins accepteren vaccins die tot nu toe zijn toegediend, ook al zijn die ook verkregen met abortussen.

  De leugen verleidde velen, zelfs conservatieven en traditionalisten. Ook wij vinden het soms moeilijk te geloven dat de bedrijvers in ongerechtigheid zo goed georganiseerd zijn, dat ze erin zijn geslaagd informatie te manipuleren, politici te chanteren, artsen te corrumperen en zakenlieden te intimideren om miljarden mensen te dwingen een nutteloos mondmasker en het vaccin als de enige manier te zien om aan een gewisse dood te ontsnappen. En toch hoef je alleen maar de richtlijnen te lezen die de WHO in 2019 schreef – met betrekking tot de ‘Covid-19’ die nog moest komen – om te begrijpen dat er één script is onder één enkel bestuur, met acteurs die zich houden aan het deel dat aan hen is toegewezen en een groep huurjournalisten die de werkelijkheid schaamteloos verdraaien.

  Laten we de hele operatie van buitenaf observeren en proberen de terugkerende elementen te identificeren: de onoverwinnelijkheid van het criminele ontwerp van de elite, de noodzaak om het te verhullen met acceptabele idealen, het creëren van een noodsituatie waarvoor de elite al een plan heeft gepland, een oplossing die anders onaanvaardbaar zou zijn. Het kan gaan om een verhoging van de financiering voor wapens of een aanscherping van de controles, zoals gebeurde onmiddellijk na de aanval op de Twin Towers, de exploitatie van de energiebronnen van Irak onder het voorwendsel dat Saddam Hoessein chemische en biologische wapens bezit, of de transformatie van samenleving en werk in de nasleep van een pandemie. Er is altijd een excuus achter deze acties, een schijnbare oorzaak, iets vals dat de werkelijkheid verbergt, een leugen; kortom: een fraude.

  Liegen is het handelsmerk van de architecten van de Grote Resets van de afgelopen eeuwen.
  Iedereen weet dat Aartsbisschop Viganò, sinds hij zijn boekje opendeed over de handel en wandel binnen het Vaticaan onder Bergoglio wat betreft de schandalen rond seksueel misbruik, hij in augustus 2018 is moeten onderduiken. Hij vreesde toen voor zijn leven.

  Het grootste gevaar voor het leven van Viganò komt van de Vrijmetselaarselementen in de Santa Alleanza – de “Heilige Alliantie”, de inlichtingendienst van het Vaticaan, die absoluut geen enkele morele terughoudendheid bezit, en alles zal doen wat in hun macht ligt om te voorkomen dat de Aartsbisschop nog meer onthullingen zal doen die niet enkel beschamend zijn voor de H. Stoel, maar ook in staat zijn om reputaties te schaden van kardinalen die een bepaald postje op het oog hebben.

  De onthullingen van Viganò zijn een bedreiging voor de netwerken van individuen die voor niets terugdeinzen om de Katholieke Kerk van binnenuit te vernietigen. Viganò moet dan ook kost wat kost het zwijgen opgelegd worden.

  Heeft u een link naar dat artikel. Mod.

 31. @ Ramshoorn 24/05/2021 om 10:00 pm

  Dank u, Ramshoorn.

  @ Esther 24/05/2021 om 6:09 pm

  Dank je wel, Esther. Ik ben blij dat de boodschap toch aangekomen is.
  Dat lied: ”Meer liefde meer kracht” kende ik ook nog niet, ik had het opgezocht vanwege Ludwig die het aanhaalde. Het lied ontroerde me wel, omdat ik meteen aan deze tekst moest denken: ”U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf.” (Lukas 10:27)
  Ik neem aan dat het jou daar ook aan deed denken.

  Hartelijke groet, Michaël

 32. Beste broeders en zusters in de Heer,
  ik schrijf hier niet vaak,maar ik voel me geleid om wat te schrijven.

  Even wat humor tussendoor echte broeders en zusters in de Heer.
  Het leven is al zo serieus tegenwoordig,en we leven in zeer moeilijke tijden,
  in het eind van dit tijdperk.
  Dus af en toe een beetje humor van de Geest van God om het te breken kan geen kwaad.
  Want God heeft echt gevoel voor humor dat weten veel Christenen niet.
  Maar soms moet je er even over doordenken en je hebt er wel wat bijbelkennis of wijsheid voor nodig om Gods humor te kunnen begrijpen,daarom begrijpen veel niet-gelovigen deze humor niet,alleen echte Christenen die hun wijsheid van de Heer hebben.

  “Ga eens opzij knulletje”,
  zei de Duif-EL tegen de duivel,
  “je zit op mijn plek”

  De koptische vertaling en de Statenvertaling zaten in een bar.
  Zegt de Statenvertaling tegen de Koptische:
  “ik heb nu 666 biertjes op”.

  Waarop de Koptische vertaling antwoord:
  “Nee hoor,ik heb er maar 618 geteld.
  Je was de stam Dan vergeten toe te voegen,
  en de stam Jozef word als 1 geteld”.

 33. Hallo Ramshoorn…
  Dank voor uw schrijven.

  Gelukkig, lieve broeder, hoeven we het nooit alleen te doen.
  We vallen en strompelen samen, allemaal met elkaar… op de Weg Jezus, om bij Hem en de Vader te zijn.

  Een bemoedigend lied voor ons allen. https://www.youtube.com/watch?v=0p_tRdsLc-Q

  Ramshoorn, en jullie allemaal, Vaders liefde, zegen, bescherming en genade door middel van Jezus… om jullie allemaal heen.

 34. Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeen halen.” (2 Tim. 4:3)

 35. In de bijbel statenvertaling lees je ook de vertaling slangen wat juist vertaald is en bij de vertaling draken is dit ook juist vertaald. Latere vertalingen hebben het woord draken naar slangen vertaald waardoor een hoofdstuk niet meer kan verstaan worden.
  In numeri 21 (statenvertaling)
  6 Toen zond de HEERE vurige slangen onder het volk, die beten het volk; en er stierf veel volks van Israël.
  7 Daarom kwam het volk tot Mozes, en zij zeiden: Wij hebben gezondigd, omdat wij tegen den HEERE en tegen u gesproken hebben; bid den HEERE, dat Hij deze slangen van ons wegneme.

  Het woord slangen in numeri en het woord draken in exodus 7 zijn 2 verschillende woorden en hebben dus een verschillende uitlegging.
  Een slang kan je bezoeken in de dierentuin, een draak niet om een draak te zien moet je lid zijn van een geheim genootschap van magiërs wat verboden is door God.
  God wou de tovenaars te kijk zetten met hun draken door zelf een draak te zetten die de vliegende draken van de tovenaars opeten.

 36. In het leven van Mozes leren we dat jannes en jambres (zie wikepedia)
  Mozes uitdaagde en bespotte , je kan het in onze tijd vergelijken als 2 voorgangers of 2 pastoors die de spot drijven met het oude testament.
  We worden onderwezen dat de staf van Mozes veranderde in een slang maar het was geen slang maar een draak. Immers oude Egyptische tovenaars konden van hun staf een draak maken geen slang.
  Lees maar mee in statenvertaling

  Exodus 7
  7 En Mozes was tachtig jaar oud, en Aäron was drie en tachtig jaar oud, toen zij tot Farao spraken.
  8 En de HEERE sprak tot Mozes en tot Aäron, zeggende:
  9 Wanneer Farao tot ulieden spreken zal, zeggende: Doet een wonderteken voor ulieden; zo zult gij tot Aäron zeggen: Neem uw staf, en werp hem voor Farao’s aangezicht neder; hij zal tot een draak worden.
  10 Toen ging Mozes en Aäron tot Farao henen in, en deden alzo, gelijk de HEERE geboden had; en Aäron wierp zijn staf neder voor Farao’s aangezicht, en voor het aangezicht zijner knechten; en hij werd tot een draak.
  11 Farao nu riep ook de wijzen en de guichelaars; en de Egyptische tovenaars deden ook alzo met hun bezweringen.
  12 Want een iegelijk wierp zijn staf neder, en zij werden tot draken; maar Aärons staf verslond hun staven.
  13 Doch Farao’s hart verstokte, zodat hij naar hen niet hoorde, gelijk de HEERE gesproken had.

 37. We hebben het allemaal al gehoord mensen die spotten met Koning Jezus De Zoon van God of mensen die je willen laten twijfelen aangaande de komst van de Here.
  Zo zei iemand onlangs tegen mij de opname kan nog 30 jaar duren..

  2 Petrus 3
  1 Dezen tweeden zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwekke;
  2 Opdat gij gedachtig zijt aan de woorden, die van de heilige profeten te voren gesproken zijn, en aan ons gebod, die des Heeren en Zaligmakers apostelen zijn;
  3 Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen,
  4 En zeggen: Waar is de belofte Zijner toekomst? want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping.

 38. @Esther. Dank voor uw wijze opmerking: U had even kunnen vragen aan Michaël, waar hij/wij om moesten grinniken. Maar meteen het verwijt… meteen die wijzende vinger… U leest iets, en meteen heeft u een conclusie.
  U bent daar al vaker op aangesproken… misschien iets waar u iets meer op moet letten.”

  U heeft gelijk en zal daar voortaan beter op letten.
  Shalom. Ramshoorn.

 39. Hallo Ramshoorn…

  Met deze reactie van u begon het…
  Ramshoorn schreef: 18/05/2021 om 5:00 pm
  @Esther @Michael vinden Lucas 16 over de rijke vrek en de arme Lazarus een leuk onderwerp en om te grinniken? Lees even mee wat er werkelijk staat…

  U had even kunnen vragen aan Michaël, waar hij/wij om moesten grinniken. Maar meteen het verwijt… meteen die wijzende vinger… U leest iets, en meteen heeft u een conclusie.
  U bent daar al vaker op aangesproken… misschien iets waar u iets meer op moet letten.

  Wees maar gerust Ramshoorn… ik persoonlijk moet ook nog genoeg leren of afleren.
  Ook ik ben wel eens aangesproken… niet altijd leuk, maar wel realistisch.
  Als we samen maar door de deur gaan, als kinderen van de Heere.

  Maar nu even iets anders…heb wel even genoten van het Urker mannenkoor.
  Geweldig mooie titel. Voor ons allen… daar worden we allen door bemoedigd.

  @ Michaël, dank je hoor, geweldig mooi lied. Kon het lied en de zanger helemaal niet.
  ”Meer liefde meer kracht” , van Rolof Mulder.

  Ja, lieve mensen… met ons vallen op staan, mogen we alle dagen, alle momenten van ons leven, gericht zijn op onze Heere Jezus, onze Heiland.
  HIJ kwam naar een gebroken wereld, om de mens te redden, ook ons.

  Lieve groet aan allen, Esther.

 40. @Esther. U schreef: Wij grinnikten zeker niet om het onderwerp ” Mozes en de profeten””.. daar zijn zulke onderwerpen te serieus voor.””

  Helaas , zo kwam het wel op mij over en was tot in het diepst van mijn ziel gegriefd toen Michael en Esther over hen grinnikten. Ik heb er nog een nachtje over uw brief geslapen en zal nu duidelijk maken wat de Here Jeshua door Zijn Woord liet zien.

  1* Mozes en de Profeten zijn zeer hoog in aanzien bij Jeshua de Zoon van God, de komende Masjiach in Jeruzalem. Zachariah 14 en Openbaring 14 en 19.

  Mozes en Elia verschenen samen Met Jeshua op de Berg der Verheerlijking om Hem het Lam Gods te bemoedigen voor zijn Lijden en sterven in Jeruzalem.

  Matteüs 17:1 En zes dagen later nam Jeshua Petrus en Jakobus en zijn broeder Johannes mede en Hij leidde hen een hoge berg op, in de eenzaamheid.

  2 En zijn gedaante veranderde voor hun ogen en zijn gelaat straalde gelijk de Zon en zijn klederen werden wit als het licht. [Openbaring 1]

  3 En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken. 4 Petrus antwoordde en zeide tot Jeshua: Here, het is goed, dat wij hier zijn; indien Gij het wilt, zal ik hier drie tenten opslaan,
  voor U een, en voor Mozes een, en voor Elia een.

  5 Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!

  Ik schreef in mijn eerdere brieven al dat Jeshua benadrukte dat uitspraken van Mozes en de Profeten uitermate belangrijk zijn voor het geloofsleven voor Joden en Gelovigen uit de volken:

  Lucas 24:25 En Jeshua zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft Alles wat de Profeten gesproken hebben! 26 Moest de Masjiach dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan?

  27 En Hij begon bij Mozes en bij Al de Profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had.

  Lucas 24:44 Jeshua zeide tot hen: Dit zijn Mijn Woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en de Profeten en de Psalmen moet
  vervuld worden.

  45 Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften [OUDE TESTAMENT] begrepen.
  Lucas 24:46 En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Masjiach moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden, 47 en dat in Zijn Naam moest gepredikt worden bekering tot
  vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. 48 Gij zijt getuigen van deze dingen.

  Ik mag u beiden graag en lees uw ingezonden, maar bedenk steeds de Woorden van Jeshua:
  Heel Uw Woord Is De Waarheid. Dus ook Mozes en de Profeten. Johannes 17.

  Moet ik voor deze Gezaghebbende woorden van Jeshua mijn excuus aanbieden?

  Psalmen 75:8 (NBG51) Maar God is rechter, Hij vernedert deze en verhoogt gene.

  Shalom. Ramshoorn.

 41. @ Ludwig: 9:18 am, op 23/5. O wat fijn, dat U zo’n mooie dag heeft gehad Ludwig. Het zij U van harte gegund. Gods Zegen voor U.

 42. @ Ludwig 23/05/2021 om 9:18 am

  Ik ben blij om van u te vernemen dat u zo genoten heeft, ondanks de regen!

  Maar zoals ze vaak zeggen: ”Regen brengt zegen”.
  Ik hoop dat uw zegen ook net zo overvloedig zal zijn, als dat de regen dat was.

  Deze is speciaal voor u !

  Meer liefde meer kracht. (Rolof Mulder) Met die ‘prachtige’ tekst, in beeld. Geniet ervan.
  https://www.youtube.com/watch?v=PC98uIYMwFY

  Ik wens u Gods liefde, kracht en bescherming.

  Hartelijke groet, Michaël

 43. @ Esther 23/05/2021 om 6:26 pm

  Hallo Esther,

  Dank je wel voor de felicitatie en je reactie. Ook bedankt voor je knuffel, lieve zuster in geloof.

  ”Ik begreep je meteen… het kwam ook iets vreemd over van Ramshoorn.
  Wij grinnikten zeker niet om het onderwerp ” Mozes en de profeten””.. daar zijn zulke onderwerpen te serieus voor.”

  Inderdaad!

  Ik sluit af met jouw mooie afsluiting. Laat maar weten wat de copyrightkosten zijn : )

  Voor allen, Vaders zegen, kracht, bescherming en genade…
  Want lieve mensen, daar kunnen we echt niet zonder.

  Michaël

 44. Michaël ;-{> schreef: 22/05/2021 om 11:00 pm

  Van harte Gefeliciteerd, lieve Michaël, met je verjaardag.
  En ook ik het volgende nieuwe levensjaar, Vaders liefde en genade om je heen.

  En dank je wel, lieve broeder…
  Ik had het gisteren al gelezen, tussen jou en Ramshoorn.
  Maar wilde niet meteen reageren, het was druk bij ons.
  Dan heb ik ook niet de rust om even te reageren.

  Ik begreep je meteen… het kwam ook iets vreemd over van Ramshoorn.
  Wij grinnikten zeker niet om het onderwerp ” Mozes en de profeten””.. daar zijn zulke onderwerpen te serieus voor.

  Michaël… ook voor jou, een knuffel van je zuster in geloof.

  @@Hallo Ramshoorn…Een sorry… is soms ook niet verkeerd.
  Het wijzende vingertje was even te snel met conclusies.

  Maar… ook ik persoonlijk schrijf soms wel eens te fel hoor.
  Dan wilde de Heere dat ik excuus aanbood.
  Ik wil dat natuurlijk niet … soms echt even een strijd… maar gelukkig weet de Heere Jezus precies hoe we ons een beetje moeten gedragen.

  Voor allen, Vaders zegen, kracht, bescherming en genade…
  Want lieve mensen, daar kunnen we echt niet zonder.

  Lieve groet, Esther

 45. Gisteren heb ik een mooie dag gehad in dierentuin planckendeal een alleenstaande moeder met vele kinderen die ook leeft in armoede heeft mijn rolstoel geduwd.
  Het was een regenachtige dag en had mijn regenpak aangetrokken een plastieken broek en vestje en het goot pijpenstelen met sommige momenten stortregens waar heel dat domein veranderde in grote diepe waterplassen, mijn schoenen en kousen waren kleddernat zelf mijn onderbroek was doorweekt van de regen maar we lieten het in onze groep niet aan ons hart komen we genoten van de tropische dieren terwijl de dikke regendruppels neerdwarelden. Ons lunchpakket werd nat en tijdens het eten at ik mijn door water doordrenkte boterhammen op, we zongen liederen en de kinderen speelden op de hindernispisten daar.
  We hebben genoten en waren gelukkig het was een positieve groep.
  Het deed mij denken aan het liedje:
  “Meer liefde, meer kracht laat mij zijn zoals U
  Meer liefde meer kracht laat mij zijn zoals U, want ik aanbid U Heer met heel mijn hart, want ik aanbid U Heer met al mijn kracht want U bent mijn Heer, U bent mijn Heer….”

 46. Aanvulling op 11:00 uur

  Ik zie nu dat de tijd op dit forum een uur achter loopt.
  Zodat het lijkt dat ik een uur te vroeg was met Pinksterwens.
  Maar het was echt al 23 mei 2021 00:00 uur

  Gods zegen voor u allen !

  ;-{>

 47. @ Ramshoorn 22/05/2021 om 7:09 pm

  Beste Ramshoorn,

  U legt wederom de schuld bij een ander. Terwijl u degene bent die het na al mijn uitleg nog steeds niet wilt of kunt begrijpen, noch inzien. En omdat u ook geen antwoord geeft op mijn vragen is een discussie niet eens mogelijk. Dus die is hierbij afgesloten over dit onderwerp.

  God is onze Rechter. Psalm 68:6. Het ga u goed.

  Shalom !

  Michaël

 48. Ik ben jarig vandaag ;-{>

  Hier een overzicht van de christelijke Feestdagen die op mijn verjaardag vielen:

  23 mei 1968 – Hemelvaartsdag
  23 mei 1974 – Hemelvaartsdag
  23 mei 1983 – 2e Pinksterdag
  23 mei 1988 – 2e Pinksterdag
  23 mei 1994 – 2e Pinksterdag
  23 mei 1999 – 1e Pinksterdag
  23 mei 2010 – 1e Pinksterdag
  23 mei 2021 – 1e Pinksterdag

  Ik wens u allen een: G E Z E G E N D P I N K S T E R E N !

  Michaël

 49. @Michael. Inderdaad, het is beter de discussie op dit punt te beëindigen gezien u niet duidelijk kunt/wilt maken wat ik verkeerd geschreven heb. Het begint nu op een Babylonische spraakverwarring te lijken en daar doe ik niet aan mee. Genesis 11.

  God is onze Rechter. Psalm 68:6. Het ga u goed.

  Shalom. Ramshoorn.

 50. @ Ramshoorn 22/05/2021 om 3:40 pm

  U heeft geen antwoord gegeven op mijn vragen, jammer.
  Het is mij ook duidelijk dat u mijn laatste uitleg niet eens begrepen hebt.

  Het probleem is dat u teksten/dingen – in vult – die ik niet geschreven heb, noch bedoel..

  Zelfs nu schreef u weer: ” Ik zie niet in hoe u beide dover zo’n serieus onderwerp kunt grinniken, en dan zeker nog in verbinding met de uitspraak van Abraham aan die rijke vrek: Zij hebben Mozes en de Profeten!!! ”

  U schrijft ook nog beide. Hoe komt u daarbij?
  Nogmaals daar grinnikte ik niet om en Esther al helemaal niet. Dat is uw aanname. En dat had ik u al kenbaar gemaakt in mijn eerste reactie. Het probleem ligt dus bij u.

  Ik zou zeggen: Steek uw hand in eigen boezem.

  Ik stel voor dat u mijn vorige reactie nog eens terug leest. En als u dan nog niet begrepen hebt. En niet met een excuus aan kunt komen, dat hoeft u van mij totaal niet meer te reageren op dit item. En sluit ik deze discussie, voordat we gaan discussiëren. Wat heel wat anders is.

  Vrede !

  p.s. Nogmaals: Laat Esther a.u.b. erbuiten! Zeker over hetgeen IKZELF geschreven heb.
  En waar zij part noch deel aan heeft.

  Michaël

 51. Beste @Michael en @Esther. Ik heb de mail gevonden waarop u doelt. Ik denk dat u mij verkeerd begrepen heb. Wat schreef ik daar dan verkeerd?

  Ramshoorn schreef:18/05/2021 om 5:00 pm
  @Esther @Michael vinden Lucas 16 over de rijke vrek en de arme Lazarus een leuk onderwerp en om te grinniken? Lees even mee wat er werkelijk staat…

  Die rijke vrek sprak: vers 24…Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik Lijd Pijn In Deze Vlam.””

  Ik zie niet in hoe u beide dover zo’n serieus onderwerp kunt grinniken, en dan zeker nog in verbinding met de uitspraak van Abraham aan die rijke vrek: Zij hebben Mozes en de Profeten!!!

  Tragisch om te lezen: Mijn neef liet mij vorig jaar een video zien van een jongen hier in Nederland die net als Jezus wilde gaan leven. Het resultaat is dat hij dakloos is en overal om eten loopt te bedelen. Hij leeft nu van de naaste liefde van anderen. En dat kan toch niet de bedoeling zijn, lijkt mij.””

  Ik vergelijk uw neef nu met Petrus die op het water liep maar toen hij op de golven keek, zonk, Maar Jeshua redde hem terstond. In de Psalmen lees ik: bewaar mij voor overmoed en het is zaliger te geven dan te ontvangen. Ondervinding is de beste leermeester Michael en Esther weet ik uit ervaring.

  Maar de Wet en de Profeten zijn onontbeerlijk om het Nw. Testament goed te kunnen verstaan en toe te passen. Jeshua leerde dat in Mattheus 5 en in Lucas 24…

  Lucas 24:25 En Jeshua zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, dat gij niet gelooft Alles wat de Profeten gesproken hebben! 26 Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan?

  27 En Hij begon bij Mozes en bij Al de Profeten en legde hun uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had.

  Lucas 24:44 Jeshua zeide tot hen: Dit zijn Mijn Woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en de Profeten en de Psalmen moet
  vervuld worden.

  45 Toen opende Hij hun verstand, zodat zij de Schriften [OUDE TESTAMENT] begrepen.
  Lucas 24:46 En Hij zeide tot hen: Aldus staat er geschreven, dat de Masjiach moest lijden en ten derden dage opstaan uit de doden, 47 en dat in zijn naam moest gepredikt worden bekering tot
  vergeving der zonden aan alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. 48 Gij zijt getuigen van deze dingen.

  Ik mag u beiden graag en lees uw ingezonden, maar bedenk steeds de Woorden van Jeshua:
  Heel Uw Woord Is De Waarheid. Dus ook Mozes en de Profeten. Johannes 17.

  Shalom. Ramshoorn.

 52. @ Ludwig 20/05/2021 om 8:48 am

  Ik ben zeer onder de indruk over hetgeen u schreef. Dat is bewonderingswaardig.

  Ik wens u het allerbeste, een heel fijn Pinksterweekend en Gods rijke zegen en troost.

  Hartelijke groet, Michaël

 53. @ Esther 19/05/2021 om 9:44 am

  Hallo lieve Esther,

  Mijn hartelijke dank voor je reactie.

  Ik ben blij dat jij het wel bij het juiste eind had. En ook dat je tenminste van het beste van een ander uitgaat. Ja, het ging inderdaad over de schrijfwijze, die grappig is. Ik kende die site nog niet en ben blij met je link. Ik ben ook heel blij met al je bijdragen, waarin ik altijd de liefde van/voor De Heer kan voelen. En dat doet mij telkens weer goed.

  Ik wens je een heel fijn Pinksterweekend met een hoop liefde om je heen.

  Dikke knuffel, Michaël

 54. @ Ramshoorn 19/05/2021 om 7:05 am

  Beste Ramshoorn, ik heb nu pas tijd om op uw laatste comment te reageren.

  U schreef als reactie naar mij: ‘’Maar Jeshua leert ook: Johannes 7:24 (NBG51) Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt met een rechtvaardig oordeel.’’

  U kunt dit wel als reactie naar mij toe schrijven maar het is juist hetgeen wat ik bij u miste.
  Want zonder dat u mij gevraagd heeft wat ik met dat grinniken zou kunnen bedoelen, had u uw eigen conclusie al getrokken, namelijk: dat ik aan het spotten was met Mozes, de profeten en de wet.

  Uw hele schrijven met een sneer of noem het een verwijt, duidt daarop. Ook het feit dat u per se reageerde op een reactie van mij – die voor Esther bedoeld was – geeft aan dat u iets dwars zat. En ondertussen voegt u ook nog even Esther toe achter mijn naam. En dat vind ik not done. En dan is het mijn goed recht om u daar over aan te spreken.

  Vandaar dat ik het over de eerste regels uit Mattheüs 7 had. Met de nadruk op: ‘’En met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden.’’ Wat ik in dit geval zéér toepasselijk vind.

  Het is mij overigens en raadsel waarom u van mij of Esther zou denken dat wij lasteraars zouden (kunnen) zijn. Die grinniken/spotten met Mozes, de profeten en de wet. Terwijl wij daar geen enkele keer een aanleiding toe gegeven hebben, om nu ineens zo bejegend te worden. Vanwaar die negativiteit? Ik ben eigenlijk nog steeds verbaasd.

  Ik ben wel blij dat u mijn uitleg begrijpt, terwijl ik die u niet eens verschuldigd was. U heeft inmiddels kunnen lezen dat ook Esther in haar latere reactie, onderbouwd wat ik bedoelde. Zij ging gelukkig wel van het beste van mij uit. En begreep zodoende wel waar ik het over had. Maar mijn reactie was dan ook aan haar gericht.

  Verder reageerde u ook nog met een ‘potpourri’ aan Bijbelteksten, die mij overigens al bekend waren. Zelfs ongelovigen en een deel van de 10 geboden kwamen voorbij. Maar wat wilt u daar nou eigenlijk allemaal mee zeggen? Wat bedoeld u daar allemaal mee? Als het de bedoeling is dat ik mijzelf aangesproken zou moeten voelen, dan hoor ik dat graag van u, in gewoon Nederlands, zonder Bijbelteksten graag.

  De wet vind ik zelf nogal een boeiend onderwerp en naar aanleiding van uw Bijbelteksten die stellen dat één getuige niet voldoende is, wil ik u deze vraag stellen. Geheel hypothetisch… Stel:

  Er zijn 41 getuigen van bepaalde gebeurtenissen (die zeer belangrijk zijn om te vermelden) en 40 getuigen daarvan geven geen enkele getuigenis over die zaken, omdat ze dat niet kunnen, niet mogen en/of niet durven.

  En als dan één iemand van die 41 getuigen, juist wél zijn getuigenis daarover wil afleggen. Omdat het belangrijk is! Maar ook omdat diegene er zelf bij was en dus van eigen ervaring kan getuigen.

  Vraag:

  Zou de getuigenis van diegene die wel van al die gebeurtenissen durft te getuigen dan niet meetellen? Omdat die ene getuige er op dat moment dan helemaal alleen voor staat?

  Ik ben heel benieuwd naar uw reactie.

  Met een vriendelijke groet, Michaël

  p.s. U haalde ook nog Mattheus 19:21-22 aan.

  Mijn neef liet mij vorig jaar een video zien van een jongen hier in Nederland die net als Jezus wilde gaan leven. Het resultaat is dat hij dakloos is en overal om eten loopt te bedelen. Hij leeft nu van de naaste liefde van anderen. En dat kan toch niet de bedoeling zijn, lijkt mij. Als hij zijn gewone bestaan had voortgezet, had hij zijn rijkdom met anderen kunnen delen. We leven tenslotte niet meer in het jaar nul. En nog belangrijker: Op dit moment kunnen we Jezus niet meer volgen door persoonlijk met hem rond te reizen…

 55. Hallo Ludwig…

  Wat een lieve en bemoedigende woorden lees ik voor u, broeder Ludwig.
  Ik schaar mij achter hen…. ook van mij, Vaders sterkte en kracht om u heen.

  Voor Ludwig, een kort maar bemoedigend lied.
  https://www.youtube.com/watch?v=QKtnXK7ZZxk ‘Hij is erbij…’.

  @ Hallo Muggenzifter…
  Dank u voor steeds weer een Psalm met bemoedigende uitleg… met ons delen.
  Voor de Psalmist als ook voor ons….

  Heel bemoedigend … deze woorden.
  “”Wie zijn verwachting heeft gesteld op de Heere God, komt niet beschaamd uit.
  In de eerste plaats geldt dat de zonden-vergeving.
  Wie zijn ogen opheft tot de Heere Jezus met de innige smeekbede – met belijdenis van schuld – om vergeving, ontvangt die vergeving (1 Joh. 1:9).

  Ook voor u een gezegende week, Muggenzifter.

  “Loof de Heere… 1 Kronieken 16 : 34… staat op een boekenlegger.
  Met elkaar… de Heere loven, voor alles wat Hij heeft gedaan en nog doet…’

  “”Loof de Heere, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig””.
  Dit is de volledige tekst.

  Vaders sterkte en zoals Paulus steeds weer schreef… ‘De Genade van de Heere Jezus om jullie heen”.

  Lieve groet, Esther.

 56. Psalm 123
  ‘Zie, zoals de ogen van dienaren gericht zijn op de hand van hun heren en zoals de ogen van een dienares gericht zijn op de hand van haar meesteres, zo zijn onze ogen gericht op de HEERE, onze God, totdat Hij ons genadig is’ vs. 2.

  Er is een verschil in aanhef van deze Psalm en Psalm, 121.
  Daar begint de dichter te vertellen dat hij zijn ogen naar de bergen opheft en dan tot de ontdekking komt dat vandaar geen hulp te verwachten is. Hier is het anders.
  De dichter begint met te spreken tot God: ‘Ik hef mijn ogen op tot U’.
  O ja, hij weet dat de Heere niet hier is, maar een plaats heeft in de hemel.
  Ziet u hem staan, de dichter, met de handen en het hoofd opgeheven, de ogen gericht naar de hemel? Daar is de Heere, zijn God.
  Vandaar kan hij de hulp verwachten die hij nodig heeft, elke dag.
  Vervolgens gebruikt hij een mooi beeld: knechten en dienstmeisjes kijken naar het gezicht, maar ook naar de handen van degene in wier dienst zij staan.
  We kunnen ook de woorden werknemer en werkgever gebruiken.
  In een goede werkverhouding en met de juiste instelling staat de werknemer klaar om te doen wat van hem wordt verwacht.
  Hij houdt zijn ogen gericht op zijn baas.
  Van hem mag hij ook bescherming en steun verwachten.
  Als het al zo is in het aardse maatschappelijke leven, hoe gaat het dan toe in de verhouding tussen God en mens.
  Voor de Psalmist is dat duidelijk. In alles mag hij de genade van de Heere verwachten.
  Onze ogen zijn op Hem gericht, totdat Hij ons genadig is, zo zegt hij.
  Je behoeft dan niet lang te wachten.
  Wie zijn verwachting heeft gesteld op de Heere God, komt niet beschaamd uit.
  In de eerste plaats geldt dat de zondenvergeving.
  Wie zijn ogen opheft tot de Heere Jezus met de innige smeekbede – met belijdenis van schuld – om vergeving, ontvangt die vergeving (1 Joh. 1:9).
  Maar ook daarna mag een kind zijn ogen opheffen tot de Vader.
  Hij schenkt Zijn kinderen uit Zijn volheid genade op genade.

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 57. @Ludwig : Zeer schoon wat je doet voor daklozen en mensen in problemen, en ouderen, dit is de wet van Christus vervullen, nodig de armen uit riep Jezus tot de menigte want deze kunnen je dat niet terug betalen, maar uw loon zal groot zijn. geloof moet zich altijd uiten in de liefde dan vervul je de wet van Christus, ik wens je Gods zegen toe, en doe zo verder en vergeet het gebed niet, hartelijke groet in Jezus.

 58. @Ludwig. Tof dat u de Tien Geboden uit de Statenvertaling ingekadert op uw vensterbank hebt staan. Exodus 20 (Statenvertaling)

  Met De Statenvertaling 1637 werd Nederland een Wereldnatie!!! Onze Stadhouder Willem III werd in 1688 zelfs Koning over Engeland, Schotland en Ierland. Elk Jaar kleurt dat land Oranje en de Protestanten houden die traditie Psalmen zingend goed levend.

  In 1689 waren Willem III en Maria Stuart gekroond tot koning en koningin van Engeland, Ierland en Schotland. Willems dubbele positie van koning en stadhouder had grote consequenties voor de internationale machtsverhoudingen. Engeland was onder Willem III geen bondgenoot van Frankrijk meer.

  Nederland kwam voorgoed in een vrije val terecht toen het lid werd van de EU en de Euro haar intrede deed. Met de Marxistische Mark Rutte verdween in December 2014 de StatenBijbel uit de Tweede Kamer. Een jaar later 2015 kregen we een moslima als Kamervoorzitter en zoals u weet direct een ontelbare schare moslim “vluchtelingen” voornamelijk jonge mannen binnen ons land. Direct Gevolg hiervan? Vrouwen en meisjes zijn doodsbang en zijn hun leven niet meer zeker speciaal in de avonduren. Overal dagelijks geweld, branden, overvallen enz.

  Die zeer omstreden roomse EU vlag met 12 gele sterren wappert immers al decennia dominant in Nederland op alle Rijksgebouwen en is verplicht op alle auto’s/motoren aangebracht op kentekenplaten voor en achter!

  In 1983 heeft het Europees Parlement besloten dat deze vlag de Europese vlag zou worden. In 1985 voerden de EU-regeringsleiders de vlag in als officieel symbool van de Europese Unie (die toen nog Europese Gemeenschap heette). Op 1 januari 2002 raakten we onze Vaderlandse Guldens kwijt, die werden vervangen door die vervloekte Euro’s waardoor alle prijzen stegen.

  Nederland en Het Kabinet is1584 vergeten toen Rome bakzeil haalde en we de Spaanse Alva met zijn roomse bende roofmoordenaars met hun Inquisitie en Bloedraad uit ons land verjaagd werden. Shame!!!

  Een eeuw later 1688 werd Nederland een Wereldnatie, geducht op alle zeeën.

  Nederland zal spoedig met zijn Rood-Wit-Blauwe Vlag ophouden te bestaan met Rutte & Co en de nieuwe Tweede Kamer. Deze man die liegt en bluft, die zelfs niet weg te krijgen was met moties van Wantrouwen zal van huidige nieuwe onwetende Tweede Kamerleden carteblanche krijgen om de nieuwe Wereldorde waarvan de Paus de baas is te omarmen. Openbaring 13.

  Het zal Nederlanders berouwen dat ze dit lieten gebeuren. Wij zijn voorgoed onze Vrijheid kwijt!!!

  Oorzaak? De StatenBijbel 1637 met de Tien Geboden verdween voorgoed uit de Tweede Kamer!

 59. Morgen voormiddag mag ik bij het CAW meehelpen soep maken voor savonds voor de daklozen zieken invaliden eenzamen ouden alleenstaande moeders enz… het word aspergeroomsoep als vrijwilliger mocht ik de soep kiezen deze keer.
  @ramshoorn
  Bij mij staan de 10 geboden ingekadert op mijn vensterbank
  Exodus 20 (statenvertaling)
  Toen sprak God al deze woorden, zeggende:
  2 Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb.
  3 Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.
  4 Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.
  5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;
  6 En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.
  7 Gij zult den naam des HEEREN uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de HEERE zal niet onschuldig houden, die Zijn naam ijdellijk gebruikt.
  8 Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt.
  9 Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen;
  10 Maar de zevende dag is de sabbat des HEEREN uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is;
  11 Want in zes dagen heeft de HEERE den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de HEERE den sabbatdag, en heiligde denzelven.
  12 Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft.
  13 Gij zult niet doodslaan.
  14 Gij zult niet echtbreken.
  15 Gij zult niet stelen.
  16 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
  17 Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.

 60. @ramshoorn
  Bedankt voor bemoediging en mooi liedje
  @wachter
  Bedankt
  Het gaat al terug beter
  Shalom ludwig

 61. @ Ramshoorn: 2:55 pm. Ramshoorn, wat een prachtig lied. Ik ken dit lied nog niet, en weet niet op welke wijze het gezongen wordt. Verder eens met uw reactie t.a.v. Ludwig.

 62. Beste@Ludwig. Voor mij bent u een kanjer met een groot hart.

  Ik schoot vol toen ik van uw knie las..Uiteraard heeft iedereen zijn eigen miserie maar wou dit even met jullie delen dat ik ook maar een mens ben met zorgen en verdriet en pijn. Ik denk dan aan de bijbeltekst: Zalig zij die treuren want zij zullen vertroost worden. Mijn gebeden gaan uit naar de zieken de invaliden de daklozen de eenzamen enz….Ik weet dat zij het ook zwaar hebben. Dat God hun mag troosten en kracht geven om vol te houden.””

  Dat zal Hij zeker doen. God JHWH heeft een grote zakdoek, want in het laatste en beste Boek van de Bijbel Openbaring 21:4 staat geschreven: Hij zal Alle Tranen van de ogen afwissen.

  Hij kent uw zorgen en verdriet ook die van zijn volk Israel…Wat mocht Jesaja opschrijven in zijn boek? Jesaja 63:9 (NBG51) In al hun Benauwdheid was ook Hij benauwd, en de Engel zijns aangezichts heeft hen Gered. In zijn Liefde en in zijn Mededogen heeft Hij zelf hen Verlost en Hij hief hen op en Droeg hen al de dagen van ouds.

  Ludwig, zing mee met het mooie lied…

  1 Nooit zag ’k een Vriend, die zoo trouw was als Jezus,
  Neen, nooit één! Neen, nooit één!
  Hij toch heeft al mijne smarten genezen,
  Hij alleen! Hij alleen!

  refrein:
  O, kiest Hem als uw Vriend nog heden,
  Hij zendt u nimmer troost’loos heen;
  Nooit zag ’k een Vriend, die zoo trouw was als Jezus,
  Neen, nooit één! Neen, nooit één!

  2 Niemand als Hij is zoo zacht en zoo teeder,
  Neen, niet één! Neen, niet één!
  Hij bracht den vreê’ en het leven ons weder,
  Hij alleen! Hij alleen!

  3 Niemand als Hij is zoo dicht aan uw zijde,
  Neen, niet één! Neen, niet één!
  hij kan uit elke verzoeking bevrijden,
  Hij alleen! Hij alleen!

  4 Nooit heeft een zondaar vergeefs Hem gebeden,
  Neen, nooit één! Neen, nooit één!
  Hij gaf Zijn bloed tot verlossing en vrede,
  Hij alleen! Hij alleen!

  5 Nooit schooner gift is der wereld gegeven!
  Neen, nooit één! Neen, nooit één!
  Jezus, de Weg, en de Waarheid en ’t Leven,
  Hij alleen! Hij alleen!

 63. @Ja, inderdaad Harold we zijn het op dit punt eens. Maar het zou niet misplaatst zijn wanneer in ieder gezin en Klaslokaal, Kerk en in iedere Rechtbank die TIEN GEBODEN vetgedrukt duidelijk leesbaar zouden zijn.

  Ik snap dat u nu reageert met in welke taal dan? Ja, inderdaad we leven samen in Nederland met 195 taalgroepen.

  Maar dit terzijde: voor wie zijn die Wetten in het bijzonder geschreven? Voor de overtreders daarvan. Paulus geeft een opmerkelijk antwoord aan Timotheus zijn medewerker…

  1 Timoteüs 1:3 Doe, zoals ik u bij mijn reis naar Macedonië aangeraden heb: blijf nog te Efeze, om sommigen te bevelen geen andere Leer te brengen, 4 noch zich bezig te houden met Fabels en eindeloze geslachtsregisters, die veeleer moeilijkheden ten gevolge hebben dan door
  God gegeven leiding in het geloof.

  5 En het doel van alle vermaning is Liefde uit een rein hart, uit een Goed Geweten en een ongeveinsd geloof. 6 Door dit spoor te verlaten zijn sommigen vervallen tot ijdel gepraat; 7 zij willen Leraars der Wet zijn, zonder ook maar te beseffen wat zij zeggen of waarover zij zo stellig spreken.

  8 Wij weten, dat de Wet Goed is, indien iemand haar Wettig toepast, 9 wel wetend, dat de Wet Niet gesteld is voor de Rechtvaardige, maar voor Wettelozen en Tuchtelozen, voor goddelozen en zondaars, voor onverlaten en onheiligen, voor vadermoorders en moedermoorders en doodslagers,

  10 hoereerders, knapenschenders, zielverkopers, leugenaars, meinedigen, en al wat verder ingaat Tegen de Gezonde Leer, 11 in overeenstemming met het Evangelie der heerlijkheid van de zalige God, dat mij is toevertrouwd.

  Zie Mattheus 5-7 De Koninklijke Grondwet van het Duizendjarige Koninkrijk van Jeshua. Openbaring 19 en 20 en Jesaja 2 en 11.

  Shalom. Ramshoorn.

 64. @ Ludwig: 8:48 am. Ik wens U heel veel sterkte. En fijn dat U toch mee kan met het uitstapje.

 65. @Ramshoorn,
  ´Het beste tegengif is handhaving van de Tien Geboden Exodus 19 en 20.´

  Op zich ben ik het met u eens, maar toch op een andere manier, maar dit zal de wijze zijn waarop wij hier naar kijken. Het volk Israël is het grootste bewijs dat de 10 geboden opleggen aan een volk of alle andere wetgevingen, niet toereikend is. Als iedereen zich netjes aan de wet zou houden is er niets aan de hand, maar daar ligt het probleem. En ook dit probleem is te verklaren, wij zijn immers mensen. Wij hebben van nature al de neiging om ons van onze Schepper af te keren en dus om de wetgeving te overtreden.

  Daarom zijn de 10 geboden alleen niet voldoende. Het is de Here Jezus Christus die de 10 geboden naar een hoger niveau heeft getild. Hij heeft de 10 geboden verpakt in een nieuw gebod en tevens het allerbelangrijkste gebod: ´het God lief en heb uw naaste lief als uzelf.´ Dit belangrijkste gebod kan niemand vlekkeloos uitvoeren zonder Jezus Christus te kennen. En voeren wij hem uit, dan houden wij ons automatisch aan de 10 geboden.

  U zult het hier vast ook mee eens zijn, maar dit miste ik nog in uw stukje, Jezus zegt niet voor niets dat zijn geboden van liefde het eerste en het tweede gebod zijn, dus nog boven de 10 geboden staan.

 66. @Nieuw Begin. Inderdaad een mooi citaat uit het apocriefe boek Tobit wat ik ook graag lees:
  De Joodse tekst van Tobit in de Tweede Tempel (ca. 200 v.Chr.) Verschaft een precies precedent voor het principe van Jezus dat het geven van naastenliefde resulteert in een hemelse schat. ”

  Lucas 6:38 (NBG51)
  Geeft en u zal gegeven worden: een goede, gedrukte, geschudde, overlopende maat zal men in uw schoot geven. Want met de maat, waarmede gij meet, zal u wedergemeten worden.

  Jeshua was vaak met zijn discipelen op de berg Moriah in de Tempel van Jeruzalem om daar ook het evangelie van Het Koninkrijk van JHWH te verkondigen.

  Mattheus 21:12 En Jeshua/Jezus ging de Tempel binnen en dreef allen uit, die Verkochten en Kochten in de Tempel, en de tafels der wisselaars keerde Hij om en de stoelen van hen, die de duiven verkochten, 13 en Hij zeide tot hen: Er staat geschreven: Mijn huis zal een Bedehuis heten, maar gij maakt het tot een Rovershol. 14 En in de Tempel kwamen blinden en lammen tot Hem en Hij genas hen.

  Zulke geschiedenissen zul je nooit horen in de valse godsdiensten in Mekka of in Rome. Daar worden gelovigen alleen met open ogen bedondert en van hun geld afgeholpen.

  Wat maakt Jeruzalem zo speciaal, vroeger en ook nu? Waarom wordt deze stad vele malen in de Bijbel Heilige Stad genoemd?

  Matteüs 27:53 (NBG51)
  En zij [Gods Getrouwen] gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad, [Jeruzalem] waar zij aan velen verschenen.

  Geen enkele stad op aarde heeft ooit zoveel vurigheid en hartstocht opgewekt als het heilige Jeruzalem. De drie grootste wereldgodsdiensten eisen alle drie Jeruzalem op en zij hebben er al eeuwen om gestreden.

  Sinds 1967 is Israel weer heer en meester over Jeruzalem en de Tempelberg, helaas nu nog met twee moskeeën. Zachariah 14 vertelt hoe die voorgoed zullen verdwijnen door een ingrijpen van JHWH.

  Zie wat de God van Israël verklaarde over deze Stad Jeruzalem: 1 Koningen 11:36 Aan zijn zoon zal Ik echter één stam geven, opdat mijn knecht David altijd een lamp voor mijn aangezicht hebbe in Jeruzalem, De Stad die IK Mij verkoren heb om Mijn Naam daar te vestigen.

  2 Kronieken 33:4 b In Jeruzalem zal Mijn Naam zijn tot in Eeuwigheid.

  NAPOLEON die met zijn Armee ook plaatsen in Egypte en Israël veroverde sprak in zijn dagboek over Jeruzalem: Geen enkel Rijk kan ooit gegrondvest worden als de Vrede van Jeruzalem haar middelpunt niet is. [Psalm 122] Maar er kan ook geen enkel Rijk gegrondvest worden als de Vrede van Jeruzalem haar middelpunt wel is omdat zo’n vrede menselijk gesproken Onbereikbaar is. Het is een onmogelijke mysterieuze Maîtresse.

  Psalm 137:5 Joden zingen vurig…Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete mij mijn rechterhand; 6 mijn tong kleve aan mijn verhemelte, als ik uwer niet gedenk, als ik Jeruzalem niet verhef boven Mijn Hoogste Vreugde. Zie ook Openbaring 14.

 67. Deze morgen voel ik mij wat depressief omdat ik invalide ben en ik keek naar mijn knieën en de linkerknie is maar de helft van de rechterknie qua dikte ongeveer.
  Afhankelijk zijn van hulp is emotioneel zwaar voor mij.
  Bij het CAW gaan ze zaterdag naar planckendeal naar de dierentuin en ik kan alleen mee als ze mijn rolstoel duwen.
  Omdat er ook enkelingen zijn die zeggen dat invaliden een last zijn maakt het dat ik er huilbuien van krijg.
  De begeleiding van het CAW heeft mij dan toch kunnen overtuigen om mee te gaan en dat zij als begeleiding garant staan voor mijn rolstoel te duwen.
  Uiteraard heeft iedereen zijn eigen miserie maar wou dit even met jullie delen dat ik ook maar een mens ben met zorgen en verdriet en pijn.
  Ik denk dan aan de bijbeltekst:
  Zalig zij die treuren want zij zullen vertroost worden.
  Mijn gebeden gaan uit naar de zieken de invaliden de daklozen de eenzamen enz….
  Ik weet dat zij het ook zwaar hebben.
  Dat God hun mag troosten en kracht geven om vol te houden.

 68. Beste Nieuw begin 19.15 uur.
  Ik heb je antwoord gelezen hoor.
  Maar ik heb het momenteel nogal druk.
  Het antwoord laat even op zich wachten.
  Dank in ieder geval.
  Vr Grt
  Anna

 69. @ Esther: 9:44 am. Amen. Dat is mooi verwoord Esther. Ja, alleen het oog houden op de Here Jezus, en doordrongen zijn van zijn volbrachte werk aan het kruis, daar ligt zegen en behoud in, naar mijn bescheiden mening.

 70. Prachtige mini studie van Dr. Nicholas J. Schaser – van het Israel Bible Centre May 17, 2021
  ( google vertaling )

  In de Bergrede zegt Jezus: “Verzamel schatten voor uzelf in de hemel” (Matt. 6:20). Maar hoe kunnen mensen op aarde schatten in de hemel vergaren, en hoe komt deze hemelse schat tot voordeel voor de gelovige? Een kijkje in de tekst en traditie van de Tweede Tempel biedt de antwoorden!

  In de Bergrede zegt Jezus: “Verzamel voor uzelf geen schatten op aarde, waar mot en roest ze vernietigen en waar dieven inbreken en stelen; verzamel liever schatten voor uzelf in de hemel, waar mot noch roest vernietigt en waar dieven niet inbreken en stelen ”(Matteüs 6: 19-20). Hoewel de vergelijking aantoont dat hemelse schatten niet vatbaar zijn voor verval of inbraak, blijven er vragen: hoe kunnen mensen op aarde schatten in de hemel verzamelen, en hoe komt dit hemelse edelmetaal tot voordeel voor de aan de aarde gebonden gelovige? Een kijkje in de tekst en traditie van de Tweede Tempel geeft de antwoorden. In het oude joodse denken stapelden zonden schulden op bij God, en aardse naastenliefde bracht de hemelse schat voort die de schuld van de zonde kon afbetalen.

  Kort voordat Jezus verwijst naar “schatten in de hemel”, vraagt ​​hij God om “ons onze schulden te vergeven (ὀφειλήματα; opheilémata) zoals wij onze schuldenaars vergeven” (Mattheüs 6:12). In dit geval beschrijft Yeshua geen aardse, financiële schulden; eerder vraagt ​​hij God om zonden te vergeven. In Jezus ‘moedertaal, het Aramees, was het woord voor ‘zonde’ en ‘schuld’ hetzelfde: חובא (hova). In de Aramese vertalingen van de Hebreeuwse bijbel die in Jezus ‘tijd begonnen, geven de vertalers de oorspronkelijke Schrift weer om deze economische metafoor te weerspiegelen. In de Hebreeuwse Thora zegt Farao bijvoorbeeld tegen Mozes: “Draag (שׂא; sa) mijn zonde (חטאתי; hatati) slechts deze keer weg” (Exodus 10:17). De Aramese Targum luidt: “Schaf (שׁבוק; shevoq) mijn schuld (חובי; hovai) slechts deze keer af” (TgExod 10:17). Jezus deelt dit targumische begrip van zonde, en hij vraagt ​​God om de schuldenregistratie in het hemelse grootboek te vergeven.

  Het is in deze context van zonde als schuld dat Yeshua zegt om “schatten voor jezelf te verzamelen in de hemel”. Vlak voor het Onze Vader verklaart Jezus: “Als je aalmoezen geeft (ἐλεημοσύνην; eleemosúnen) … moge je geven in het geheim zijn” (6: 3-4). Onmiddellijk na zijn verwijzing naar de hemelse schat, moedigt hij aan om een ​​gezond oog te hebben (ὀφθαλμός; opthalmós; 6: 22-23) – een veel voorkomende Joodse metafoor voor edelmoedig zijn met zijn geld – en concludeert hij dat men ‘God en geld niet kan dienen’ (6 : 24). De Joodse tekst van Tobit in de Tweede Tempel (ca. 200 v.Chr.) Verschaft een precies precedent voor het principe van Jezus dat het geven van naastenliefde resulteert in een hemelse schat. Tobit zegt tegen zijn zoon Tobias: “Geef aalmoezen (ἐλεημοσύνην; eleemosúnen) van je bezittingen, en laat je oog (ὀφθαλμὸς; opthalmòs) het geschenk niet misgunnen wanneer je het maakt …. Zo zul je een goede schat voor jezelf verzamelen tegen de dag van nood. Want aalmoezen geven verlost van de dood en… is een uitstekende offerande in de aanwezigheid van de Allerhoogste ”(Tob 4: 7-11). Voor Tobit, en voor Jezus na hem, zijn aalmoezen persoonlijke offers die een gezond oog weerspiegelen; geld geven aan de armen helpt om de schuld van de zonde af te betalen door schatten in de hemel op te bouwen.

  Voor meer info:
  het Israel Bible Centre: https://israelbiblecenter.com/about-us/
  Als academische instelling richt IBC zich op bijbelse en joodse studies die relevant zijn voor christenen, joden en iedereen die op zoek is naar een beter begrip van de teksten, geschiedenis, cultuur, talen en overtuigingen van het oude Israël.

 71. Hay, Michaël…

  Ik moest zelf ook even lachen, wat je schreef.
  Ik vermoede al een beetje dat dát ook de reden was, soms van je gegrinnik
  De schrijver van die site… houd er een heel eigen stijl van schrijven op na.
  Ik mag dat wel. Hij schrijft… zoals ik het soms wel eens denkt. Erg hé… hahaha.
  Maar toch heel Bijbels.
  En bepaalde onderwerpen, waar mensen in vast lopen en niet willen dat sommige cruciale Bijbelse punten… misschien, heel misschien, wel eens heel anders zitten als wat men gelooft, of wat geleerd wordt.
  Weet hij op een hele eigen manier te belichten.

  Deze site kende ik al langer… eerst had het een andere naam.
  Het heette, ‘watiswaarheid’.
  Totdat ik er niets meer iets van kon vinden.
  Eigenlijk om de titel van een artikel van hem te plaatsen in de Googlebalk… zo herkende ik het meteen.
  Ik mag deze broeder graag lezen. Er zal best wel eens iets zijn, wat ik net anders ziet.
  Het belangrijkste vind ik persoonlijk steeds weer…. als onze Hemelse Vader en Jezus Christus, de eerste plaats krijgen in alles wat we lezen.

  Veel plezier Michaël, met het lezen…
  En ook voor jou, Vaders liefde, zegen en bescherming om je heen.

  @ Nieuw Begin… hele bekende woorden van de Heere Jezus uit Matth. 23 : 37-39.
  Juist die laatste regel… “”Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!”” .

  Dat vind ik zo dankbaar en altijd weer fijn… dat vele Joodse/Israëlische mensen, de Heere Jezus in hun hart hebben aangenomen.
  Zij zullen en zien Hem… op het moment dat zij Hem in geloof aannemen.

  Dan klopt de Bijbel precies… een overblijfsel, dat lezen we de hele Bijbel door.
  Jezus spreekt in Matth. 23, over enkelvoudig… we lezen over ‘gij’… dan wordt het persoonlijk.
  En dat telt ook meteen voor ieder mens.

  Laten we maar vooral veel bidden voor vele mensen die de Heere Jezus nog niet kennen.
  Wachter haalde het ook al aan. Zó belangrijk, gebed.
  Door gebed wordt de hemel in beweging gebracht.
  En dat we met elkaar, kleine radertjes mogen zijn… in Gods koninkrijk.

  De Vader en de Heere Jezus Christus… laten we daar op bouwen, als op een rots.
  Niets in deze hele wereld… staat vaster en is sterker…als de Machtige Heere der heren en Machtige Koning der koningen… Jezus Christus.

  Als wij het moeilijk hebben, of wij worden ook ineens vervolgd… wat houd ons dán staande… onze theologie, onze dogma, onze leer, wat we zo graag willen blijven verdedigen.
  Alles valt weg… niets kan ons helpen… alleen Jezus is het die een ieder de kracht geeft om staande te blijven.
  En alle hemelse wezens die bij HEM horen… om de getrouwen te helpen en bemoedigen.

  Voor allen… nog een fijne dag gewenst. De zon schijnt heerlijk… en wij allen, lieve mensen, mogen de ZON der Gerechtigheid in ons hart laten schijnen.

  Lieve groet, Esther.

 72. N.a.v. :
  @ Anna 18/05/2021 om 9:56 pm
  Dank voor de info.

  Zou heel graag Ivermectine maar ook HCK in huis hebben en weet de krankzinnige boetes van de inspectie aan artsen die dat voor schrijven ( 150,000 euro!) maar het is m.i. de hoogste tijd voor een parallelle medische gezondheidsbeweging die het bestaande circus kompleet gaat wegvagen vanwege hun ten hemel schreiende ondeskundigheid en bedreiging en censuur van de echte wetenschappers en medici die wel recht staan voor hun afgelegde eed van Hippocrates en de patiënt en in het geval van Christelijke medici natuurlijk in de eerste plaats recht staan voor de Heere God en een zuiver (medisch) geweten hebben.

  Wij moeten als volk stoppen nog langer te luisteren naar de OP1 virologen en hun aantoonbare leugens en we moeten stoppen nog langer ons vertrouwen te stellen op artsen die overduidelijk niet onze gezondheid maar hun financieel gewin op het oog hebben zoals dierenarts Osterhaus, zoals RIVM baas van Dissel die eerst wel mondkapjes eerlijk als onwetenschappelijk van de hand wees maar later dat weer introk. We moeten stoppen nog langer de propaganda te geloven van de media voor het weerzinwekkende optreden van de Gereformeerde Hugo de Jonge die nu laat onderzoeken van 12 jarigen te vaccineren en overigens die vaccinatie voorstelt elk jaar te gaan herhalen. Het zijn Dr.Mengele praktijken waarvoor de bewijzen wereldwijd te vinden zijn en waar Reiner Fuelmich, de Duitse topadvocaat, een Neurenberg II tribunaal mee bezig is vorm te geven.
  En ondertussen iedereen: laat je niet vaccineren en wees niet bang en heb geen angst voor een virus wat een mortaliteit rate heeft van 0.15 en doe vooral aan preventie wat onze Regering nalaat bij alles, ja zelfs de BTW op groente en fruit gaat verhogen terwijl dat essentieel is en dat de bevolking in huis heetft opgesloten met een misdadige lockdown terwijl een wandeling of fietstocht in de buitenlucht een eerste vereiste is voor het instandhouden van de natuurlijke afweer van ons lichaam zoals God dat volmaakt heeft geschapen.
  Sorry voor het lange verhaal maar er moet een medische revolutie komen waarbij alles wat de trekken droeg van een criminele depopulatie farma industrie tot op de grond toe zal worden afgebrand door de Adem des Heere wereldwijd.

  Jezus Christus is de Geneesheer der volkeren, Israel sta op in Zijn Naam , wordt wakker in Zijn Naam op de derde God’s Dag in Zijn Naam en bekeer je als volk in Zijn Naam laat uw afkerigheid genezen in Zijn Naam en wordt u bewust van de uitzonderlijk hoge status waar God u in zal zegenen als een volk van priesters in Zijn Naam, de Naam van de Hogepriester, de Profeet, Priester en Koning Israel’s en wees een zegen voor de hele aarde in Zijn Naam , vanuit het midden der aarde , samen met uw broeders de Arabieren, in Zijn Naam zoals uw eigen Torah ook zegt:

  Jes 19 :24 Te dien dage zal Israel de derde zijn naast Egypte en Assur,
  een zegen in het midden der aarde,
  25 omdat de Here der heerscharen het gezegend heeft met de
  woorden: Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk mijner handen,
  Assur, en mijn erfdeel Israel.

 73. @Michael. Dank voor uw duidelijke reactie. U schreef o.a….het valt mij ook op dat u de eerste regels van Matteüs 7 nogal eens over het hoofd ziet. “”

  Wat lees ik daar dan? Matteüs 7:1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt; 2 want met het oordeel, waarmede gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden, en met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden.

  Maar Jeshua leert ook: Johannes 7:24 (NBG51) Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt met een rechtvaardig oordeel.

  Paulus weet ook dat er zonder Rechters en een Boek van Strafrecht Exodus 20-23 het onrecht in de Samenleving de spuigaten uitloopt. Ouders waarschuwen hun kinderen ook: Pas op, tot hiertoe en niet verder.

  Een klacht of een oordeel over een kwestie in de Gemeente van Jeshua dient dus zorgvuldig door de Oudsten in de Gemeente behandeld te worden.

  1 Timoteüs 5:19 (NBG51)
  Gij moet geen klacht tegen een oudste aannemen, tenzij er Twee of Drie getuigen zijn.

  MOZES leerde dat de Israëlieten al: Deuteronomium 19:15 (NBG51) Eén enkele getuige zal niet tegen iemand kunnen optreden ter zake van enige ongerechtigheid of zonde, welke ook, die hij begaan mocht hebben; op de verklaring van twee of drie getuigen zal een zaak vaststaan.

  Paulus die de Schriften op zijn duimpje kende bevestigt dat dan ook in zijn Brief:
  Hebreeën 10:28 (NBG51) Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt hij zonder mededogen gedood op het getuigenis van twee of drie personen.

  We leven nu in een tijd van wetteloosheid…vrouwen kunnen ’s avonds niet naar buiten zonder lastig gevallen te worden. Tot in de hoogste kringen wordt er gelogen en bedrogen. Echtscheidingen zijn aan de orde van de dag. Iedere dag lees je over moorden, branden en geweld.

  Het beste tegengif is handhaving van de Tien Geboden Exodus 19 en 20. Jeshua leerde het de Rijke Jongeling toch ook…Onderhoud de Geboden…Welke?

  Jezus zeide: Deze: Mattheus 19:18….Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, 19 eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 20 De jongeling zeide tot Hem: Dat alles heb ik in acht genomen; waarin schiet ik nog te kort? 21 Jeshua zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij. 22 Toen de jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd heen, want hij bezat vele goederen.

  Hier zien we dus Jeshua Mozes en de Profeten eren…Hij verklaarde de hele Torah gezaghebbend. Mattheus 5:17-20.

  Dus toch maar rechtvaardig oordelen het verkeerde gedrag van broeders en zusters die de Geboden van JHWH aan hun laars lappen en overtreden in de Gemeente…Lees maar mee…

  1 Corinthe 6:1-11 Recht zoeken bij ongelovigen
  1 Korintiërs 6:1 Durft iemand uwer, wanneer hij iets heeft met een ander, recht zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? 2 Of weet gij niet, dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En indien bij U [Oudsten] het Oordeel over de wereld berust, zijt gij dan
  onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak?

  3 Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over alledaagse dingen? [Thuis op het Werk] 4 Indien gij alledaagse geschillen te berechten hebt, laat gij dan
  hen zitting nemen, die in de gemeente niet in tel zijn? 5 Ik zeg het om u te beschamen. Is er dan bij u geen enkel Wijs man, die uitspraak zal kunnen doen tussen broeders?

  Jeshua vat dit alles samen met Zijn Woord: Matteüs 7:23 (NBG51) En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der Wetteloosheid.

  Zo ook Paulus 2 Korinthiërs 6:14 (NBG51) Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, [huw nooit een ongelovige 1 Korinthe 7] want wat heeft gerechtigheid gemeen met Wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het Licht met de duisternis?

  SHALOM Ramshoorn.

 74. @ Ramshoorn

  p.s.
  Ik zie dat ik in mijn posting aan Esther, om de link aan te duiden, de titel ”Zij hebben Mozes en de profeten” geplakt had i.p.v. de link: https://www.gelovendoenweallemaal.nl/wet.htm
  Maar dan nog vind ik hun schrijfwijze grappig. Want het is een kunst om een zwaar onderwerp op een grappige manier te brengen. Zoals bijvoorbeeld: ”De wet. Dat is niet echt een onderwerp waar je volle zalen mee trekt.” Ook daar moet ik gelijk al om lachen, omdat Ik wel van de wet hou. En ook van zo’n schrijfstijl, en dat is mijn goed recht…

  Shalom

 75. @ Ramshoorn 18/05/2021 om 5:00 pm

  Beste Ramshoorn,
  Triest dat ik mezelf nu verplicht voel om mijzelf te moeten verdedigen tegen UW AANNAME, die voor u al genoeg is om een oordeel te vellen. Mijn reactie was een bedankje aan Esther en ging over die website in het algemeen. Het eerste artikel wat ik daar aangeklikte was: Islam, een kind van Rome. En toen nog een paar andere. ‘Zij hebben Mozes en de profeten’ heb ik in alle eerlijkheid nog niet eens gelezen!

  Ik ben blij met uw bijdragen want uw kennis van de Bijbel is groot, maar het valt mij ook op dat u de eerste regels van Matteüs 7 nogal eens over het hoofd ziet. Terwijl dat toch een serieuze vermaning is voor een gelovige in Christus.

  Ik wens u Gods wijsheid, liefde en genade.

  Shalom !

  Michaël

 76. @: wachter .. nav. (17/05/2021 om 6:24 pm),

  Naar aanleiding van wat je schreef: ••Want zo zegt de Here, der heirscharen, wiens heerlijkheid [mij gezonden heeft], aangaande de volken die u uitgeplunderd hebben- want wie U (israël) aanraakt, raakt zijn oogappel aan- voorwaar zie , IK ( JHWH) beweeg mijn hand tegen hen, en zij zullen mijn knechten tot buit worden”. Zacharia 2:8-9.•• ..betreft de gezondene de persoon in 2:1 ..de Maleachi 3:1 bode..die de valse profeet (maitreya) tot tegenstander heeft.

  Vers 7 ..Op: Sion, red, gij die bij [dochter] van Babel woont..en Babel is de EU- Brussel ..dus Zebulon-Nederland wordt Sion genoemd ..en die uit de EU moet stappen en al die andere verdragen moet beëindigen..naar Jesaja 52:7-12..de Maleachi bode is tevens de Vreugdebode en de eindtijd Cyrus want ook in Jesaja 46:11 heeft hij in de [éérste] versregel de Roof-vogel uit het Oosten tot tegenstander ..op het een en ander heb ik al eerder op gewezen.

  Dus met andere woorden Nederland-Zebulon is de uitverkoren natie waar de wereldbekering begint ..maar in Nederland begint die bekering eerst bij de dorre boom (De Maleachi bode) in Ezechiël 17:24..zijnde als boegbeeld. 🤭

 77. @: amo ..nav. (17/05/2021 om 5:24 pm).

  Citaat:
  De God van Abraham, Isaak en Jacob schiep deze aarde (in Christus).. in Hem dus de gehele schepping.. in zijn volledigheid gezegd.
  De volgende katholieke profetie is dan ook treffend https://youtu.be/wVK9bv0CXq0 de genoemde Waarschuwing betreft het 6e zegel …en doetJesaja 66:14 goed begrijpen.

  Ik ben niet bang om over de schutting bij de buren te kijken ..het onderstaande betreft een begenadigd persoon uit de Grieks-Orthodoxe kerk, Vassula Ryden, volgens het vaticaan zou het o.a. het onderstaande een product zijn uit haar eigen ziel…de huidigen in het vaticaan ze zijn ergerlijk en verraders. ..google eventueel: Vassula en klik op haar site bovenaan op -boodschappen en vervolgens op chronologisch volgorde op de datum 1998 ..22 april.. en overtuig jezelf..het onderstaande betreft [pas de grondslag] voor de latere verrijzenis in het opstandingslichaam bij het laatste oordeel in Openb.20:11-15.

  Citaat::
  IK zal tot hen komen en hen huwen en met Christus bekleden; Ik zal hun ziel omvormen in een Eden, want zij zullen God in zich dragen als hun Lamp; dit zal het teken zijn dat hun gegeven wordt in Mijn onoverwinnelijke Heiligheid;

  Ik zal in hen blijven en voor hen zorgen; en Ik, Ikzelf zal Degene zijn die hen zal tooien in bruidskleren; en hen kronen met Mijn Godheid, een koninklijke kroon van schittering, de diadeem schoonheid uit de Hand van de Drie-eenheid; {{niemand is zulke gunsten waardig}}, maar in Mijn onuitsprekelijke Liefde heb Ik gezegd: “de nacht moet wijken voor het licht, ondeugd voor deugd”; Ik zal in hun ziel werken zodat matigheid, voorzichtigheid, gerechtigheid en standvastigheid hun rijkdom zullen zijn;

  ach Vassula, Ik zal {{jouw generatie} bewerken en hen doen begrijpen dat onsterfelijkheid gevonden wordt in het verwant zijn met Ons, de Drie-ene God; wat is rijker dan dit Werk van Barmhartigheid dat Ik, God, in hen zal doen? dan, na leven in deze zielen geademd te hebben, zal Ik de Wijsheid zenden vanaf Mijn troon van glorie, om hun Wonder te worden;

  – dan alles wat tot as was gereduceerd in de onvruchtbaarheid van deze aarde door al deze jaren, zal Ik, in Mijn goddelijke welwillendheid, aan ieder die dit wil, nieuw leven geven en doen bloeien; vruchtbaar gemaakt door Mijn warme Lichtstralen, vertel Ik je, generatie, zul je vergoddelijkt en verheerlijkt worden in Onze Drie-ene Godheid;

  vandaag, Mijn Vassula, ziet ieder zo ver als hij kan zien, maar na {Mijn doortocht door jullie allen}, zullen jullie [niet] begrensd zijn en zien zoals jullie nu zien; maar op een meest onuitsprekelijke en allergoddelijkste wijze, zullen jullie zien met Mijn Licht dat zelfs de verborgen dingen van God doordringt, aangezien jullie dingen zullen zien in Mijn straling;[2] jullie [[hele lichaam zal stralen van een schitterend Licht]; Ik zal de Lamp van jullie lichaam[3] zijn die het zal vervullen met de heerlijkheden van Ons Koninkrijk, die zijn: deugdzaamheid, tederheid, liefde, barmhartigheid, vreugde, vrede, geduld, eerlijkheid, goedheid en beminnelijkheid;

  vanaf het begin hebben Wij jullie gemaakt naar het beeld van Onze Eigen Natuur; Wij hebben gezegd: “laten Wij de mens maken naar Ons Eigen Beeld, ja, naar Onze gelijkenis;” maar het was de afgunst van de duivel die jullie allen de dood bracht;

  nu kreunt de aarde in pijn, zichzelf kastijdend, zuchtend en wenend, vermoeid van het niet meer zijn, schreiend en stikkend bij gebrek aan lucht,[4] beschimmeld in haar binnenste en verrottend in haar ingewanden; ja, jullie zijn opgehouden te zijn …

  kom, Mijn Vassula, dit is genoeg voor nu; wees één met Mij!

  (Hier hield de Heilige Geest op met Zijn Goddelijk dictaat en Hij liet mij begrijpen dat Hij later Zijn Boodschap zal vervolgen: zie Boodschap van 7 juni 1998.)
  ••••••••

 78. @Esther @Michael vinden Lucas 16 over de rijke vrek en de arme Lazarus een leuk onderwerp en om te grinniken? Lees even mee wat er werkelijk staat…

  Die rijke vrek sprak: vers 24…Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik Lijd Pijn In Deze Vlam.

  25 Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het Kwade; nu wordt hij hier Vertroost en gij lijdt 26 En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij, die vanhier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen, en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen.

  27 Doch hij [Die vrek] zeide: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb VIJF broeders. 28 Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet in deze Plaats der Pijniging komen.

  29 Maar Abraham zeide: Zij hebben Mozes en de Profeten, naar Hen moeten zij luisteren.
  30 Doch hij [die vrek] zeide: Neen, vader Abraham, maar indien iemand van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. 31 Doch hij [Abraham] zeide tot hem: Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen.

  Een boodschap van Jeshua om serieus om over na te denken. Jeshua en de Profeten spraken of lazen in de Synagogen altijd uit de Torah Het Woord van JHWH.

  Lees maar mee in Lucas 4:16…En Jeshua kwam te Nazaret, waar Hij opgevoed was, en Hij ging volgens zijn gewoonte op de SJABBATDAG naar de Synagoge en stond op om Voor Te Lezen. 17 En Hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld en toen Hij het boek geopend had, vond Hij de plaats, waar geschreven is:

  18 De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen Het Evangelie te brengen; 19en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. [Jesaja 25 en Openbaring 19] 20 Daarna sloot Hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten…Lees zelf maar verder en verwonder u.

  Shalom. Ramshoorn.

 79. @ Esther 18/05/2021 om 12:11 pm

  Hoi Esther,

  Bedankt voor de link voor: ”Zij hebben Mozes en de profeten”. Het is wel leuk om het op deze manier te lezen. Af en toe moet ik wel grinniken, maar op een positieve manier : )

  Ik wens je Vaders liefde om je heen.

  Hartelijke groet, Michaël

 80. Hallo allen…

  Een leuk onderwerp… ”Zij hebben Mozes en de profeten”.
  Het is vooral leesvoer.
  De meningen zullen wel verdeeld zijn over zulke onderwerpen… dat geeft niets.
  Als men elkaar maar in Christus Jezus wilt blijven zien.

  Het is wel eens fijn of leuk om bepaalde standaard punten eens van uit een andere kant te zien.
  En… ook Bijbels.
  https://www.gelovendoenweallemaal.nl/wet.htm ”Zij hebben Mozes en de profeten”.

  Hartelijke groet, Esther.

 81. @ Esther 17/05/2021 om 9:55 pm
  Inderdaad , de puinhopen van Jeruzalem heeft de Heere Jezus geclaimd als teken van de waarachtigheid van Zijn Zending, van Zijn Messiasschap.

  Maththeus 23 vers 37 t/m 39 NBG 51:
  Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!

 82. Mini studie Van Professor Yakov Rosenberg, over Bijbels Hebreeuws, en studie van de Bijbel in het Hebreeuws.

  De Bijbel staat vol met speciale getallen die geestelijke kracht uitstralen. Zeven, de dagen van de schepping. Tien, het aantal geboden. Een, de onwankelbare basis van het monotheïstische geloof. Maar er is nog een getal dat absoluut essentieel is voor het geloofssysteem van de H. Schrift. Weet u wat het is?

  Een perfect uitgebalanceerd Hebreeuws woord

  Drie is een van de heiligste getallen in de Bijbel. Om de kracht ervan te begrijpen, moeten we het in het oorspronkelijke Hebreeuws onderzoeken. Het Hebreeuwse woord voor “drie” is shalosh, dat als volgt is geschreven: שָׁלֹשׁ. Merk op hoe perfect symmetrisch dit korte woord is. Een paar drietandige Shins (ש) rondom een ​​lange Lammed (ל). Het woord shalosh is een voorbeeld van standvastigheid en kracht.

  Versterking van het midden
  Net als de vorm van het woord shalosh, creëert drie balans in een turbulente wereld. Dit doet denken aan de verhalen van de drie patriarchen. Er wordt ons veel verteld over het leven van Abraham en zijn kleinzoon Jacob, maar er is relatief weinig bekend over het leven van de middelste patriarch, Isaac. Het is de kracht van drie die Isaac als evenwichtspunt versterkt en hem in staat stelt sterk naast zijn vader en zoon te staan.

  Van de drie engelen die Abram bezochten tot de drie personen van de Heilige Drie-eenheid, in elk geval biedt het thema van drie een stevige structuur die het verhaal doordrenkt met zijn spirituele tijdloosheid.

  Tot zover Professor Yakov Rosenberg, Meer info: IsraelBiblicalStudies.com

 83. @ Esther: 9:55 pm, op 17/5. Inderdaad Esther. Laten we bidden voor ieder medemens, en voor de vrede van Jeruzalem.

 84. Hallo Wachter…
  Ja, hele bekende tekst, Zacharia 2 : 8,…
  Het is toch bijzonder dat met de val van Jeruzalem 70 jaar na Chr. die zelfde ”oogappel”, met de stad Jeruzalem, verwoest werd(en).
  Alleen de ware gelovigen in God en Christus, is het ware Israël.
  En dat is door de hele Bijbel heen, steeds zo geweest.

  Laten we voor de onrust in het Midden Oosten bidden.
  Ook Israël, ook voor de Palestijnen… al die landen en regeringen…
  De Heere Jezus gaf ook voor hen Zijn leven aan het kruis.
  Dat nog steeds mensen toegevoegd worden.

  Vaders sterkte Wachter om je heen.
  Hartelijke groet, Esther.

 85. “Want zo zegt de Here, der heirscharen, wiens heerlijkheid mij gezonden heeft, aangaande de volken die u uitgeplunderd hebben- want wie U (israël) aanraakt, raakt zijn oogappel aan- voorwaar zie , IK ( JHWH) beweeg mijn hand tegen hen, en zij zullen mijn knechten tot buit worden”. Zacharia 2: 8-9.

 86. Anna Ramshoor Ludwig bedankt voor de comments. Allen zegeningen uit Tsion door Jezus Christus, Yeshua HaMasjiach, toegebeden. De Ik ben Die Ik ben, JHWH.

 87. @Esther. Dat zeggen de moslims ook, dat de hele aarde van allah is. Juist daarom zou elk grondgebied islamitisch moeten worden, aldus de ergste dwepers.
  Maar dan klopt de bijbelse boodschap toch beter: De God van Abraham, Isaak en Jacob schiep deze aarde (in Christus). Maar de mens verviel tot zonde. Dus hebben we te maken met een gevallen wereld (zie ook de verzoeking van satan aan Christus). De kroon van de schepping is gevallen. Dat zien we toch dagelijks om ons heen.
  Een stukje aarde heeft geen geloof. Dode materie heeft geen geloof (Daar hameren OT en NT steeds op).
  Toch moet de christen vasthouden aan het woord van Paulus: Hij werd geënt op de stam van Israel. Paulus waarschuwt iedereen die Christus wil aannemen, zich niet te verheffen tegen de stam waarop hij/zij geënt is.
  Christus vervulde de Joodse wet, de wet van de Sinaï. Dus als we Christus aanvaarden als onze plaatsvervanger, kunnen we die Joodse wetten niet verachten. We kunnen slechts buitengewoon dankbaar zijn dat Christus deze wetten, plaatsvervangend, heeft vervuld. Voor een ieder die het wil aannemen (tot vlak voor je dood zelfs).
  Ik denk altijd maar aan de broers van Jozef (die een voorafschaduwing is van Christus). Ze herkenden hun vervolgde broer niet. Maar er kwam een dag dat ze hun jongste broeder wel herkenden en dat was het moment dat Jozef zich kenbaar wilde maken.
  Het was dan ook een grote schok toen op 7 okt. 2000 deze “Filestin” het graf van Jozef vernielden. Dat leek behoorlijk vervuld van grote symboliek.

 88. Hallo allen…

  Volgens mij… is de hele aarde van God. Niet alleen dat kleine stukje.

  Ik begrijp dat velen helemaal op het puntje van de stoel zitten wat er allemaal gebeurd in Israël.
  Laten we alles maar aan God en Christus overlaten, en ervoor bidden.
  Oorlog, raketten die om je oren vliegen… dat kan nooit de oplossing zijn.
  Zacharia 4 : 6, “”Niet door kracht en door geweld, maar door Mijn Geest… “”.

  Ik vond deze tekst er wel leuk tussen passen.
  Maar… ik zal het wel weer anders moeten bezien.

  En de profetieën die weer met alles om de oren vliegen.
  Sjonge… de ene profetie is nog mooier als de andere…
  En als het toch ineens allemaal zo anders gaat… als waar men zo in gelooft, hoe gaat men daar dan mee overweg.
  Of… blijft er dan van het geloof weinig over.
  Ik vraag mij het wel eens af.

  Laten we maar gericht blijven op de Heere Jezus.
  Daar gaat het om… dat is alleen het belangrijkste voor ons allen.

  Hartelijke groeten, Esther.

 89. Nieuw begin: Mooie stukken die je hier schrijft.
  Heel Bijbels.
  Complimenten.!!

  Graag wil ik je nog op één tekst attenderen die heel cruciaal is en vrijwel door niemand herkent wordt, n.l. Exodus 25:23
  Daar is God bezig met wetten en regels te geven aan zijn volk aangaande het jubeljaar en het lossen van het land.

  En daar zegt de Allerhoogste heel stellig: “ Verder mag het land niet voor altijd verkocht worden , want Het LAND BEHOORT MIJ Toe.
  U bent immers vreemdelingen en bijwoners bij mij.”

  Dit geeft een heel ander perspectief op alle menselijk geleuter.
  Het is Gods land. ‼️
  Het enige stukje land wat Hij bij de schepping voor zichzelf apart heeft gezet. ❗️

  Waar w.s. ook het paradijs was, ( kijk maar naar de rivieren die daar genoemd worden. ) waar ook Abraham zijn Zoon ( berg Moria ) moest offeren, waar David de dorsvloer van Arauna moest kopen voor de tempelbouw.
  Waar Jezus in de 2e tempel is geweest, waar ( waarschijnlijk ) de derde tempel gebouwd gaat worden, en de vierde tempel van waaruit de Gihon rivier zal komen ( de bron is er nog steeds ) zie Genesis en Ezechiël.
  De bron die ook de dode zee weer gezond zal maken in de eindtijd, of duizendjarig rijk.
  Ik had hier nog over willen schrijven maar het kost heel veel tijd.

  Maar voor ons Christenen is het belangrijkste dat we God de eer geven en erkennen dat Hij de EIGENAAR van dat land is.
  Tot in eeuwigheid.
  Want Hij heeft het nooit herroepen.
  Ik wens je Gods zegen bij je vele onderzoeks werk wat je doet.
  Shalom
  Anna

 90. @ramshoorn
  Altijd leuk de beloften aan Israël bij jou te lezen:-)
  Hier nog eentje

  Jesaja 43
  5 Vrees niet, want Ik ben met u; Ik zal uw zaad van den opgang brengen, en Ik zal u verzamelen van den ondergang.
  6 Ik zal zeggen tot het noorden: Geef; en tot het zuiden: Houd niet terug; breng Mijn zonen van verre, en Mijn dochters van het einde der aarde;
  Shalom

 91. @Nieuw Begin. God JHWH heeft inderdaad zeer grote plannen met Israël en het Joodse volk las ik in Ezechiel 36. Wat me opvalt hierin is dat Netanyahu en de Knesset daarin geen enkele rol speelt en JHWH hinderlijk voor de voeten loopt***, ja Zijn plannen dwarsboomt.*** Deuteronomium 7.

  ***Denk ook aan VN – EU _ Paus en Vaticaan en aan de Wereldraad Van Kerken

  Uitsluitend de Joodse Masjiach Jeshua is in staat om Israël tot Hoofd der volken te maken.
  Details in Jeremia 31:7 – Zachariah 14 – Mattheus 25 – Openbaring 7 – 14 en 19.

  Ezechiël 36:22 Daarom, zeg tot het huis Israëls: Zo zegt de Here HERE: niet om uwentwil doe IK het, o huis Israëls, maar om Mijn Heilige Naam, die gij ontheiligd hebt [tot op deze dag] onder de volken in wier gebied gij gekomen zijt.

  23 IK zal Mijn Grote Naam die onder de volken ontheiligd is, die gij [KNESSET] te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen; en de volken zullen weten, dat IK de HERE ben, luidt het woord van de Here HERE, wanneer IK Mij voor hun ogen aan u de Heilige zal betonen.

  24 IK zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen land; [Genesis 12 en 15]

  25 IK zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; [Psalm 97 en 115]

  Ezechiël 36:26 een Nieuw hart zal IK u geven en een Nieuwe Geest in uw binnenste; het hart van Steen zal IK uit uw lichaam verwijderen en IK zal u een hart van vlees geven.

  27 Mijn Geest zal IK in uw binnenste geven en maken, dat gij naar Mijn Inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.

  Ezechiël 36:28 Gij zult wonen in Het Land dat IK uw vaderen gegeven heb; gij zult Mij tot een volk zijn en Ik zal u tot een God zijn. 1 Kronieken 16 t/m 20. Zonder Kruis Geen Kroon!!!

  Let wel: De Bijbel is het enige Boek uit de Oudheid waarvan de Schrijver nog Leeft!!! Al 3000 jaar het meest gelezen, vertaalde, verkochte Boek ter wereld. Een wonder!!!

  Shalom Ramshoorn.

 92. @ nieuw begin
  Prachtig he die hoop over het nieuwe Jeruzalem:-)
  Het duizend jarig vrederijk.
  Wat we nu zien is inderdaad het einde nog niet want eerst moet de zoon der wetteloosheid zich nog openbaren.
  Nu zitten we met het palestijns vraagstuk en als de 6de zegel opengaat of de aardbeving van ezechiel 38 dan is het palestijns vraagstuk beantwoord en heeft Jacob terug een groot Israël.
  Maar ook maar tijdelijk he want dan zal de zoon der wetteloosheid zich openbaren en met Israël een verbond sluiten een derde tempel zal worden gebouwd het merkteken zal worden ingevoerd maar dan heeft ook de opname al plaatsgevonden.
  Na de opname zullen er achter blijvers zijn, die na die grote aardbeving in het midden oosten de 6de zegel , berouw zullen hebben, zij zullen het merkteken weigeren en gevangen genomen worden en onthoofd worden onder de guillotine maar wederom levend gemaakt worden en heersen als koningen in het duizend jarig vrederijk.
  Waar wij als gelijken tezamen met Jacob zullen zijn tezamen met Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth

 93. @Jo
  De 6 de zegel van openbaring 6 is dezelfde als in

  Ezechiel 38
  19 Want Ik heb gesproken in Mijn ijver, in het vuur Mijner verbolgenheid: Zo er niet, te dien dage, een groot beven zal zijn in het land Israëls!
  20 Zodat van Mijn aangezicht beven zullen de vissen der zee, en het gevogelte des hemels, en het gedierte des velds, en al het kruipend gedierte, dat op het aardrijk kruipt, en alle mensen, die op den aardbodem zijn; en de bergen zullen nedergeworpen worden, en de steile plaatsen zullen nedervallen, en alle muren zullen ter aarde nedervallen.
  21 Want Ik zal het zwaard over hem roepen op al Mijn bergen, spreekt de Heere HEERE; het zwaard van een ieder zal tegen zijn broeder zijn.
  22 En Ik zal met hem rechten, door pestilentie en door bloed; en Ik zal een overstelpenden plasregen, en grote hagelstenen, vuur en zwavel regenen op hem, en op zijn benden, en op de vele volken, die met hem zullen zijn.

  We lezen hier in Ezechiel 38 over een grote aardbeving dus we weten dat de grote aardbeving van de 6de zegel in het midden oosten zal plaatsvinden.
  In Ezechiel 39 lezen we dat na die grote aardbeving van de 6de zegel het joodse volk de lijken en beenderen zal merken die nog gevonden worden met een vlagje of stokje gelijk een wetsdokter dat doet bij doden. Ook staat er dat Israël na die grote aardbeving of 6 de zegel voor 7 jaar brandstof zal hebben van het verwoeste leger van gog en magog.
  De 6de zegel is de great reset of de grote aardbeving in het midden oosten.
  In europa zullen we dit grotendeels overleven de 6de zegel maar dan komt het merkteken na de 6de zegel de politieke antichrist zal zich openbaren na de 6de zegel voor de wereld.
  Door die grote aardbeving van de 6de zegel kunnen de joden de derde tempel in Jeruzalem bouwen.
  De overlevenden zullen dat dan aanvaarden in de wereld maar niet voor lang want halver wegen zal de kleine hoorn van Daniel 9:27 het offeren in de derde tempel verbieden.
  Dan komt de religieuze antichrist de 5de bazuin 42 maanden.
  Maar zover zitten we nog niet he.

 94. Wie denkt dat de crisissen die we nu meemaken het einde vergist zich.
  Wie denkt dat God geen bemoeienis meer heeft met het Joodse volk vergist zich. God houdt Zich aan Zijn verbond, aan Zijn Woord in Christus Jezus.
  Wat er nu gebeurd in Israel is juist de bevestiging dat Jezus is de Koning van Israel want de Messias heeft Zijn kruisdood en de ( tijdelijke) verwerping van Israel aangekondigd met de claim: van
  nu aan zult gij de Zoon des mensen zien, gezeten aan de rechterhand
  der Macht en komende op de wolken des hemels.
  De verwerping van Jezus als de Messias door Israel is door Hem aangekondigd en voorzegd maar niets kan de trouw van de Eeuwige aan Zijn uitverkoren volk teniet doen, zelfs niet de dood van Zijn lieve Zoon, zelfs niet de dood van het smetteloze Offer voor JHWH!
  Jes 54: 10 Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn
  goedertierenheid zal van u niet wijken en mijn vredesverbond zal
  niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de Here.
  Wie denkt dat God met Israel heeft afgerekend ( ze hebben Jezus vermoord die Joden!) en dat de Heer nu verder gaat alleen met de niet-Joden, de heidenen, tast de Naam van JHWH aan!
  De gedachtengang van Paulus in Rom. 9-11 over de val en de opstanding van Israel beginnen na 2000 jaar Christendom openbaar en duidelijk te worden. God is met Zijn heil in Jezus Christus naar de niet-Joodse wereld gekomen opdat wij deel zouden krijgen aan de saprijke wortel maar ook opdat door de zo aan ons heidenen betoonde ontferming ook zij, de Joden, thans ontferming zouden vinden. En God geeft wonderen en tekenen om de waarachtigheid van het Evangelie dat Jezus de ˜Christus is te bevestigen.
  Israel zal leven en zal ook WILLEN leven! Dat zegt de profeet Hosea over de derde dag.De derde dag heeft in de Bijbel een diepe en zeer wijde en grote betekenis!
  Op de derde dag openbaarde de Heer God Zich onder zeer luid bazuingeschal aan Zijn bruidsvolk dat zeer bevreesd was voor God’s verschijning op de Horeb.
  Op de derde dag , het derde Milennium, zal God Zich ook openbaren aan het dwalende Joodse volk dat meent in de vervulling van een seculiere Staat Israel zijn heil te moeten zoeken. Maar dit is niet verenigbaar met Israel’s uiteindelijke Goddelijke bestemming: gij zult Mij zijn een koninklijk priesterdom. Daar botsen religieuze en politieke belangen. God heeft het zelfs voorzegd: Ezechiel 20. vers 32. En wat u in de zin gekomen is, zal geenszins geschieden,
  namelijk dat gij zegt: wij willen aan de volken gelijk worden,
  gelijk aan de geslachten der landen, door hout en steen te
  dienen.
  33 Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, met sterke
  hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid zal Ik
  over u heersen.
  God wil een priesterlijk volk Hem ten eigendom! En de ware Hogepriester, Jezus Christus , zal hen tot die zeer hoge status gaan brengen in gericht en genade en wij heidenen worden bezocht met meer dan overvloedige genade opdat Israel het als een vurige pijl zal raken als ze zien…Hij leeft, die Jezus van Nazareth, Hij leeft , kijk maar naar die Christenen rondom ons die shalom kennen en die vele verhalen vertellen over Jezus. God werkt met Zijn Geest bij de heidenen en Hij doet het door de Zoon, door Jezus en Hij is 1 van ons…en ze zullen Hem zien in Wien ze gestoken hebben: Zach 12 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem
  uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem
  aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht
  aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen
  over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene.

  En Israel zal op de derde dag het Leven kiezen, en de Weg en de Waarheid , ze zullen Jezus kiezen , het Leven!

  Wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden?
  Zalig zijt gij Israel wie is u gelijk.
  En op de derde dag zal het plaatsvinden ,(Hosea 6 vers 1 -3) de ontmoeting tussen de grote Jozef en Zijn broeders die zal zeggen…God heeft Mij alleen maar vooruit gestuurd in de geschiedenis om een groot volk in leven te houden.
  Het is als Abraham die zijn zoon moest offeren..Abraham keek achterom zich en zag een lam in de struiken…Het Joodse volk zal achterom kijken, de geschiedenis terug zien en daar het Lam zien, 2 Gods dagen geleden , wat God heeft geslacht juist in de eerste plaats voor de oudste zoon in het gezin der mensheid!
  God’s verbond met Israel is vaster dan de bergen, deze wet in het ganse heelal is sterker dan de zwaartekrachtswet, en Paulus schrijft het ronduit…en zo zal gans Israel zalig worden en koninkrijk van priesters als de heidenen hun opdracht gaan verstaan door Paulus geformuleerd: opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming mogen vinden en Messiaanse Joden en Christenen gezamenlijk de wereldzending ter hand zullen nemen en het Vrederijk horizontaal in de geschiedenis zal doorbreken als een onderpand van de eeuwige verlossing in het nieuwe Jeruzalem voor elk die staat ingeschreven in het Boek des Levens.

 95. @Jo
  Als je mattheus 24, marcus 13 ,lucas 21 grondig bestudeert dan lees je daar de 6 zegels in of de 6 stappen voor het 7 jarig verbond.
  Ik heb daar in het verleden vele jaren in de Here zitten over broeden totdat ik het zag (en verlicht werd in mijn hoofd ..grapje lol) ik begreep het plots de zegels werden daar verwoord in een ander perspectief maar met dezelfde betekenis en uitlegging.
  Als je ezechiel 38 en 39 leest zie je daar ook duidelijk de 6 zegels in.
  Gog en magog die Israël aanvalt maar God beschermt Jacob is de 6de zegel van openbaring 6
  Na de 6de zegel of ezechiel 38 en 39 begint de bouw van de derde tempel ezechiel 40-48 of de eerste bazuin.
  Er staat in Ezechiel 38 en 39 dat zij na de Dag Des HEEREN voor 7 jaar brandstof zullen hebben na de 6 de zegel.
  @Jo laat je niet in met dwaalleraars maar bid dat God je de ogen mag openen zodat je kan zien.

 96. @Jo
  Speciaal voor jou de bijbel vers de 6 de zegel
  Openbaring 6 ( statenvertaling)
  En ik zag, toen Het het zesde zegel geopend had, en ziet, er werd een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed.
  13 En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn onrijpe vijgen afwerpt, als hij van een groten wind geschud wordt.
  14 En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen.
  15 En de koningen der aarde, en de groten, en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen, en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelven in de spelonken, en in de steenrotsen der bergen;
  16 En zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen: Valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht Desgenen, Die op den troon zit, en van den toorn des Lams.
  17 Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?

  En @Jo na de 6de zegel begint het verbond daniel 9:27
  De eerste bazuin de roeping van de 2 getuigen begint.
  De derde tempel in Jeruzalem word gebouwd.
  De 6 de zegel is the great reset de wereldbevolking dat deze 6de zegel overleefd zal gevraagd worden een merkteken te dragen.
  Ik vermoed dat de opname rond de 6de zegel plaatsvindt zodat de gemeente van philadelfia die 2300 dagen en nachten niet hoeven mee te maken.
  @Jo laat je niet misleiden door dwaalleraars maar bestudeert de bijbel, bid dat God je mag bevrijden gelijk ook ik bid dat God mij komt bevrijden.

 97. Aan :@ Ramshoorn.. nav. (16/05/2021 om 4:33 pm),

  Zacharias 6:11-13 is begrepen als een eindtijd profetie en betreft [2] personen, de betreffende spruit als Koning zal ook priester zijn.. dus géén hogepriester, de paus is wél een hogepriester. Heilzaam overleg zal er tussen beide zijn.. en kan deze (onder)koning niet Jezus Christus zijn.
  In de katholieke vertaling staat in Zach.6:11 …zilver en goud nemen en daarvan kronen laten maken, een moet ge op het hoofd van de hogepriester Jesjóea, de zoon van Josadak zetten ..etc.
  In Zach.3:8 betreft hetgeen een vóórteken (of wonderteken) van de spruit…koning in die tijd verwekt overeenkomstig Jeremia 33:15-16 en 23:5-6.. ten tijde van het herstel van Israël..dus onze tijd.

  ..Evenals als Stefanus in Hand.6:15 zal het gezicht van de Franse paus schitteren (zoals ook dat van die koning bij zijn zalving !!!!)..als het aangezicht van de Engelen en zal net als Stefanus grote wonderen en tekenen doen.
  Hij zal de vóórlaatste paus zijn tot aan het laatste oordeel..aldus katholieke profetieën.
  Deze grote en zeer heilige Paus zal direct na het 6e zegeloordeel tot Paus zijn tezamen met de spruit koning in Zacharia 6:12.

  De stammen van Israël zijn vanwege hun occulte zaken uit Israël verbannen.
  Op de nieuwe hemel en Nieuwe aarde in zijn eerste fase (middels het 6e zegel) wil God de Vader dus ook een optimale verhouding tussen het wereldse koninklijke gezag (zilver) en het geestelijk gezag (goud).
  In onze tijd gaat gebeuren wat in Jesaja 28:1-6 beschreven staat.

  De profetieën over de pausen is dus verkeerd begrepen en zou Benedictus de laatste paus zijn.
  Zo zijn er evangelische christenen die beweren dat die Franse Paus en die koning (afstammelingen van Koning David) de valse profeet zijn en de antichrist.
  Veel van de Hebreeën zijn via Spanje, Frankrijk en verder naar Ierland en omstreken uitgeweken..en waarvan bewijzen zijn.
  Lodewijk XVI en Lodewijk XVII (begraven in Delft) en hun koninklijke stamboom is erfgenaam van de troon in Jerusalem.. daarom worden deze profetieën verketterd in evangelische kringen..dus een doorn in hun oog..zeer pijnlijk dus.
  •••••••

 98. @ Ludwig…nav. (16/05/2021 om 2:18 pm),

  Citaat •• Zij staan dag en nacht klaar voor de {opname}.

  Aan de opname bij het laatste oordeel (Openb.20:11-15) ..gaat de genadegave vooraf van het reinigingsoordeel van het 6e zegel.. het betreft [alle] vlees naar Jesaja 66:15-16, dus ook wat de profetie aan de Joden betreft in Maleachi 3:1-5+.

  In Jes.66:14 zie je het gevolg daarvan en volgens Jes.65:20 is de dood dan nog [niet] overwonnen..
  deze nieuwe hemel en Nw Aarde is dus in de tijd een [voorafgaande] fase van de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde in Openb.21:1-4+.

  Er zijn christenen die een opname veronderstellen tegelijkertijd met het ontvangen van het verheerlijkte opstandingslichaam.. dus met het ontvangen van de onsterfelijkheid ..en dat ze dan terugkomen om met Jezus Christus op aarde te regeren voor de duur van het betreffende 1000jarig Vrede Rijk; …gemakshalve slaan ze dus de noodzakelijke fase van de grote reinigings genade van het 6e zegeloordeel over.. zij zien dus niet de noodzakelijke samenhang van de betreffende teksten.

  De uitleg van de RKK betreffende Openb.20:4+ is als volg•• Met opzet wordt gezegd “zielen” want het gaat hier over de zaligheid onmiddellijk na de dood én vóór de Verrijzenis des vlezes.
  Terwijl de rechtvaardige reeds vóór het laatste oordeel bij Jezus Christus leven in de hemel, blijven de zondaars in de eeuwige dood der verdoemenis.. waaruit ze niet worden opgewekt dan om nogmaals voor hun verschrikkelijke Rechter te verschijnen in het laatste oordeel..vers 5.

  De éérste opstanding in vers 5 en 6 betreft dus niet opstanding des lichaams..maar het [nieuwe] boven-natuurlijke leven van de ziel in de hemel na de dood.
  [Tegenover] de Verrijzenis van het lichaam bij het laatste oordeel is zij als het ware een eerste opstanding ten leven.
  De tweede dood, de eeuwige dood der verdoemenis, heeft over de gelukzaligen, in de hemel, geen macht..

  De opname met ziel en lichaam vóór het laatste oordeel is dus ongekend voor de katholiek.. en hun dus een wezensvreemde exegese.
  Er vindt in het 6e zegel [reinigings]-oordeel dus een gelijk[waardig]e transformatie tot zijn om-geving plaats naargelang de verhouding van de éérste fase van de nw. hemel en nw. Aarde in Jes.65:20 tot de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde in Openb.21:1-4.
  De lichamelijke constitutie middels het reinigingsoordeel van het 6e zegel wordt in Jesaja 66:14 op die aparte wijze beschreven.
  •••••

 99. @ Ludwig: 2:18 pm. Amen! Ook ik ben uit deze kerken gestapt, voel me verweesd, maar leef en beleef mijn overtuiging volop thuis.

 100. @Ludwig. Heel veel gelovigen zijn de afgelopen 40 jaar het spoor bijster geraakt doordat ze stopten met Bijbel lezen.

  Daarna werden ze gemakkelijk target van occulte geesten omdat ze zich voortaan inlieten met de valse leer van de Paus en Vaticaan of met vrijzinnige predikanten en ouderlingen van sektes als Jehova’s, Mormonen of door predikanten van de PKN waanwijze Yoga-en Mindful-gemeenteleden, waar Horoscopen, Handlezers, gewoon hun occulte praktijken kunnen uitvoeren Magnetiseurs/Strijkers, of in zee gingen met charlatans, fake-evangelisten als o.a. Benny Hinn, Rick Warren. enz.

  Jeshua [Mattheus 7] en Paulus [Handelingen 19 en 20] waarschuwen voor die geldwolven en hun misleidende praatjes. Lees Handelingen 2 en 10 en 1 Corinthe 14 over de zuivere gaven van de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest betekent de Bijbel helemaal niets.

  Johannes leert in zijn Brieven om die schatrijke praatjesmakers voorgoed de rug toe te keren en nooit meer te groeten of uit te nodigen in uw huis. Wegwezen! Niet Welkom!

  1 Johannes 2:27 En wat u betreft, de zalving, [Heilige Geest] die gij van Hem ontvangen hebt,
  blijft op u, en gij hebt Niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk Zijn zalving u leert over alle dingen, en Waarachtig is en Geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft. ”
  Lees ook Jeshua’s wijze raad in Johannes 14, 15, 16.

  De Profeten van JHWH in Israël waren alle boze geesten te slim af.
  Lees hoe Elia op de Karmel die 450 profeten van Baäl de afgod te kak zette.

  1 Koningen 18:19 (NBG51)
  Nu dan, laat heel Israël tot mij bijeenroepen naar de berg Karmel, ook de vierhonderd vijftig profeten van de Baäl en de vierhonderd profeten van de Asjera, die van de tafel van Izebel eten.

  En Simson, als de Geest van JHWH over hem kwam sloeg hij 1000 Filistijnen dood met een ezelskaak. Richteren 15:16 (NBG51)
  En Simson zeide: Met een ezelskaak sloeg ik dat ezelstuig, met een ezelskaak duizend man.

  Petrus ontmaskerde Simon de tovenaar. Handelingen 8:18 En toen Simon zag, dat door de handoplegging der apostelen de Geest werd gegeven, bood hij hun geld aan, 19 en zeide: Geef ook mij deze macht, opdat, als ik iemand de handen opleg, hij de heilige Geest ontvange.

  20 Maar Petrus zeide tot hem: Uw Geld zij met U ten verderve, daar gij gemeend hebt de gave Gods voor Geld te kunnen verwerven. 21 Gij hebt part noch deel aan deze zaak, want uw hart is niet recht voor JHWH/God.

  22 Bekeer u van deze uw boosheid en bid de Here, of deze toeleg van uw hart u moge vergeven worden; 23 want ik zie, dat gij gekomen zijt tot een gal van bitterheid en een Warnet van Ongerechtigheid. 24 Doch Simon antwoordde en zeide: Bidt gij voor mij tot de Here, dat mij niets moge overkomen van hetgeen gij gezegd hebt.

  Paulus verloste een vrouw van een waarzeggende geest ontmaskerde geestdrijvers. Lees Handelingen 19 hardop en zie hoe de pas bekeerden al hun toverboeken en amuletten verbrandden.

  Jeshua is ons goede en beste voorbeeld. Hij ging rond goeddoende en weldoende en genezende allen die door de duivel overweldigd waren, want God was met Hem. Handelingen 10:38.

  Shalom. Ramshoorn.

 101. Bij deze ga ik mij eens aan een gewaagde analyse interpreteren.
  De Heilige Geest waarvan ik hou met heel mijn hart en ziel.
  Wie de Heilige Geest heeft straalt zuiver Liefde af voelbaar voor iedereen die erond zit.
  Maar hoe zien de heidenen de Heilige Geest in films en geheim genootschappen?
  je hebt de films van harry potter waarbij een dier een hert harry potter begeleid een soort geest hert.
  Je hebt de film de golden compas met nicole kidman waarbij iedereen een dier heeft om hun te begeleiden en raad de geven.
  Stelt men in de films de Heilige Geest voor als een dier als een stinkend beest?
  Wat een gruwel he hoe men de Heilige Geest bespot in de films.
  In de film the golden compas wil men dat dier van de mens scheiden door dna verandering met een soort machine.
  Zijn de regeringen al heel lang op zoek om de mens te kunnen scheiden van de Heilige Geest.
  Ook de geheim genootschappen in de kerken als 5e colonne willen de Heilige Geest scheiden van de mensen waarop de Heilige Geest is door de 10 geboden. zij proberen met verleiden en strikken de gelovigen te overtuigen dat de 10 geboden van de oertijd is en niet meer geldig in onze tijd wetende dat : een gelovige waarop de Heilige Geest is en zich niet meer aan de 10 geboden houd de Heilige Geest van hun weggaat en zij door verleiden de Heilige Geest hebben kunnen scheiden van de mens .
  Er zijn altijd enkelingen over de hele aarde die stand houden tegen die geheim agenten en in hun hart zijn zoals de 10 geboden alsof de 10 geboden in hun harten gegrift zijn en een deel van hun zijn geworden.
  Wel de geheim genootschappen proberen hun te doden en hebben velen van hun gedood de 5de zegel openbaring 6 maar sommigen van hun vallen onder Gods Genade welke zij niet kunnen doden wat zij ook maar proberen. Zij zijn het die zullen worden opgenomen bij de opname wereldwijd zijn zij een grote schare maar lokaal zijn zij alleen of enkelingen.
  In de gemeente van filadelfia staat dat Koning Jezus De Zoon van God van Nazareth Zegt dat Hij weet de ze kleine kracht hebben( of met weinigen zijn en in sommige landen alleen )
  Ook in kerken worden ze uitgesloten van alle belangrijke functies, ze hebben de kerken verlaten en beleiden hun geloof thuis of in hun omgeving tezamen met de Heilige Geest op hun.
  Ze zijn een Licht in de duisternis wetende dat ze in de eindtijd leven en dat de opname nabij is hun kandelaar is volledig gevuld met Olie, zij hebben genoeg voor zichzelf maar geen overschot mattheus 25 die Olie is de Heilige Geest.
  Zij staan dag en nacht klaar voor de opname.

 102. @zuijlenkom: Je schrijft we leven in de eindtijd. Die eindtijd begon reeds toen Jezus aan het kruis hing en de genadetijd inging. Schrijven dat we alleen maar moeten bidden voor onze zonde is een belediging van het verlossingswerk van Jezus. trouwens leven in de eindtijd wil niet zeggen dat we niets meer kunnen doen dan alleen maar bidden. We moeten vissers zijn, vissers van mensen, we moeten onze netten uitsmijten en visjes vangen. Jezus laatste woorden die hij gesproken heeft in het openbaar waren; ga dan heen en maak alle= wie? ALLEN volkeren tot mijn leerlingen. Zijn we dat al vergeten. Hoe kan er groei zijn als we thuis blijven en bidden voor groei, en dit terwijl wij voor de groei kunnen zorgen. Een boer moet ook planten om te kunnen oogsten, of niet soms????

 103. @Nieuw Begin. Over de tekst die u aanhaalde moest ik eerst een nachtje slapen voordat ik die beantwoorden kon: Wees niet verontrust zegt Jezus ook in Mattheus 24 want al deze dingen MOETEN geschieden maar het is het einde nog niet! Het is het heilige moeten van de Vader van alle Geest en leven!””

  Dat MOETEN bracht mij tot nadenken. Vanmorgen werd deze tekst van Jeshua mij zonneklaar duidelijk. In de natuurkunde kennen wij de wetten van oorzaak en gevolg. Niets gebeurd zomaar.

  1] Als ik zonder jas de vrieskou in loop maak ik kans op een longontsteking.
  2] Als ik vreemd zou gaan met een andere vrouw dan loopt het huwelijk op de klippen.

  Spreuken 5:15-23 Laat de borsten van uw vrouw [niet die van uw buurvrouw] u ten alle tijden vreugdedronken maken.

  3] Als ik zuip, vreet, snuif, rook als een Tempelier haal ik de bruinen bonen niet.
  3] Omdat Israël de wetten van Deuteronomium 28 met voeten treedt leeft ze nu in groot gevaar.

  Spreuken 23:29 Bij wie is ach? bij wie is wee? bij wie is twist? bij wie geklaag?
  bij wie zijn wonden zonder reden? bij wie troebele ogen? 30 Bij hen die laat opzitten bij de wijn,
  die komen om de gemengde drank te proeven.

  31 Zie niet naar de wijn, wanneer hij roodachtig fonkelt, wanneer hij in de beker parelt; vlot glijdt hij naar binnen, 32 ten slotte bijt hij als een slang en spuwt gif als een adder. 33 Dan zien uw ogen vreemde dingen en uw hart spreekt wartaal; 34 gij zijt als een, die in het hart der zee ligt,
  als een, die op het uiteinde van een ra ligt.

  35 Men heeft mij geslagen, ik voelde geen pijn, mij gebeukt, ik merkte niets;
  wanneer zal ik wakker worden? Dan zoek ik hem weer op.

  Ten tijde van koning David & Salomo was Israel een Wereldmacht en leefde in/met overvloed en Shalom. 2 Samuel 8 en 1 Koningen 1-12.

  Waarom kwam er een wereldwijde zondvloed en overleefde slechts 8 rechtvaardigen die ramp?
  Zie alle details in Genesis 6 t/m 11.

  Het leven van mens en dier hangt samen met wetmatigheden, wie de wetten negeert wordt bestraft en krijgt bekeuring op bekeuring. Wie goed doet, goed ontmoet.

  Psalm 11 benadrukt deze stelling nog eens:

  Psalm 11:2 Want zie, de goddelozen spannen de boog, zij leggen hun pijl op de pees,
  om oprechten van hart in het duister te treffen. 3 Wanneer de Grondslagen [Tien Geboden Exodus 20 en de Bergrede van Jeshua Mattheus 5-7] zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen? [Schuilen bij JHWH Psalm 91]

  4 De HERE woont in zijn heilig paleis, de HERE heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen.5 De HERE toetst de Rechtvaardige en de Goddeloze; en wie geweld bemint, die Haat Hij.

  6 Hij [JHWH] regent op de goddelozen vurige kolen en zwavel, schroeiende wind is het deel van hun beker. [Openbaring 16] 7 Want JHWH de HERE is Rechtvaardig en Hij heeft Gerechtigheid lief; de oprechten zullen Zijn Aangezicht aanschouwen.

  @Zuijlenkom, U schreef: We leven in de eindtijd, alles zal steeds sneller gaan. Er valt niets meer op te bouwen… De kerk is al gekruisigd . Gebed en oprecht berouw over onze zonden kan ons redden.”” Hier kan ik slechts mijn AMEN aan toevoegen. U heeft het begrepen. Openbaring 3.

 104. Zefanja 2 (statenvertaling)
  Het oordeel over gaza.
  4 Want Gaza zal verlaten wezen, en Askelon zal ter verwoesting wezen; Asdod zal men in den middag verdrijven, en Ekron zal uitgeworteld worden.
  5 Wee den inwoneren van de landstreek der zee, den volken der Cheretim! Het woord des HEEREN zal tegen ulieden zijn, gij Kanaän, der Filistijnen land! en Ik zal u verdoen, dat er geen inwoner zal zijn.
  6 En de landstreek der zee zal wezen tot hutten, uitgegraven putten der herders, en betuiningen der kudden.
  7 En de landstreek zal wezen voor het overblijfsel van het huis van Juda, dat zij daarin weiden; des avonds zullen zij in de huizen van Askelon legeren, als de HEERE, hunlieder God, hen zal bezocht, en hun gevangenis zal gewend hebben.

 105. We leven in de eindtijd, alles zal steeds sneller gaan. Er valt niets meer op te bouwen… De kerk is al gekruisigd . Gebed en oprecht berouw over onze zonden kan ons redden.

 106. Religieuze frustratie is een wapen van de duivel.

  Met de corona hoax zouden veel gelovige Christenen wellicht kunnen gaan denken dat de crisis mede veroorzaakt zou zijn door hun te weinig bidden, of door een on-Christelijke attitude of leefwijze, of mogelijk door ‘ geheime zonden’ waardoor de Here God geen gebeden meer zou verhoren…
  Laat u dan niets wijs maken want de Bijbel heeft zonneklaar op vele plaatsen de plagen voorspeld, ook de talrijke doden t.g.v. die plagen en uiteraard staat dat los van individuele tekortkomingen die men bij zichzelf of anderen zou zien of ervaren.
  Ik weet dat er meerdere Christenen zijn die zich schuldig voelen over de huidige p( l) andemie maar laten we toch nooit vergeten dat ook al veroordelen wij onszelf God meerder is dan ons hart en kennis heeft van alle dingen!
  Het grote wereldgebeuren staat echt onder Zijn gezag en wat wij als simpele gelovigen kunnen doen, en wat God zeker zal zegenen, is licht brengen in een steeds donkerder worden wereld waar uiteindelijk toch de meest verharde zondaar tot diep in zijn zenuwstelsel zal bemerken…er is een God die Rechtvaardig is en leeft en dwars door onze menselijke overwegingen Zijn plannen voor Israel en de volkeren wereld zal handhaven tot op de Jongste Dag!
  Jezus Christus kon zeggen: Mij is gegeven alle macht in Hemel en op aarde en ook: zei Hij: Zie ik ben met u alle dagen tot de voleinding der wereld.
  We zijn genaderd tot de Sabbaths-avond de vrijdagavond, in de wereld geschiedenis…wie zal de Sabbath’s lichten ontsteken?
  Wees niet verontrust zegt Jezus ook in Mattheus 24 want al deze dingen MOETEN geschieden maar het is het einde nog niet! Het is het heilige moeten van de Vader van alle Geest en leven!

  Shalom allen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *