3836

 1. @ nieuw Begin: we hebben wel degelijk de Romeinenbrief gelezen, en de kerk leert dat de redding van de Joden in Gods handen is, dat wil niet zeggen dat we niet in dialoog kunnen gaan met onze Joodse broeders, maar er zijn vele obstakels. Om één voorbeeld te noemen, begin nu niet tegen een Jood met te zeggen ‘ God heeft een zoon’ , nergens wordt in het OT geleerd dat God een zoon heeft, Gods zonen zijn Israël, Gods schapen zijn Israël. Bij de Joden kan God onmogelijk mens worden, hier degraderen ze God in zijn almachtig vermogen, maar dat is de Joodse leer ook in de tijd van Jezus, Dus voor de Joden deed Jezus aan Godslastering.

 2. N.a.v. paus Franciscus en de covid vaccinatie
  Hoor ik daar een haan kukeleku roepen?
  Ach weet de paus veel…Nooit heeft de ‘H.Stoel’ ook maar een alternatief gezien voor het Joodse volk en als priestervolk heeft Rome Abraham’s nakomelingen al helemaal nooit willen aanvaarden. Denk maar de rol van paus Pius de 10e. Heeft Rome ooit de brief aan de Romeinen hfdst 9-11 wel gelezen? Is dat ooit wel binnengekomen bij te behandelen stukken?
  Uiteraard moeten we groot respect hebben voor individuele gelovigen, ook aan de top van de hiërarchie, die wel het Woord hebben geloofd en ernaar gehandeld ondanks de ‘ opvolger van Petrus ‘ , de marxist in onze dagen die denkt de zoveelste ‘Petrus ‘in successie te zijn!
  De val van dit R.K.huis gaat nu echt een niet meer te stoppen vrije val worden…indien God de natuurlijke takken niet heeft gespaard, wees niet eigenwijs Rome, Hij zal ook u niet sparen!
  Het wordt: ‘ zalig zijt gij Israel wie is u gelijk ‘ ? Volkeren zullen voor u de kudden weiden en de akkers bebouwen maar gij zult priesters des Heren heten…het is het ‘ koninkrijk van priesters ‘ waar de discipelen pal voor de Hemelvaart des Here Jezus naar vroegen…’ Here herstelt Gij heden het koninkrijk aan Israel’ ? En Hosea laat licht schijnen over de datering daarvan: Hos 6:1-3..de derde Dag, en we weten 1000 jaar is bij de Heer als 1 dag en v.v. ( zowel Mozes als Petrus getuigen dat ) dus het derde Millennium…Loofhuttenfeest zal komen, het derde feest dat onder oud-Israel moest worden gevierd…De eerste twee feesten zijn in Christus vervuld, Pasen en Pinksteren…het derde feest Soekoth gaat God geven als onderpand voor de eeuwigheid, om te laten zien dat Hij met de Kruisdood van Jezus Christus het GOEDE heeft bedoeld….en het komt als de Geest het dal met de doodsbeenderen ( Ezechiel) zal gaan doorwaaien. Daarvoor is Jezus Christus alle Hemelen doorgegaan om Zijn volk tot die status van Koninkrijk van Priesters te brengen vanuit Tsion want vóór die grote en vreselijke Dag des Here zal gans Israel Jezus , Yeshua, als de Messias , als de HaMasjiach , hebben erkend, want de eeuwige trouw van God en Zijn eigen beloften over land en volk Israel staan vaster als de bergen…zelfs de moord op Zijn Zoon verandert daar niets aan maar is juist de Hemelse juridische volmacht om tot dat ambt in te gaan…Hoe onuitsprekelijk hoog en diep en weids en onnavolgbaar zijn de wegen die de Here God met Zijn volk door de geschiedenis is gegaan…en weldra zal op de stengel van 6000 jaar doornige wereldgeschiedenis de Sabbaths bloem opengaan als Israel , de meest orthodoxen vooraan, het zullen uitschreeuwen van vreugde: Wij zien Hem , wij zien Yeshua, wij zien Hem , in extase zullen ze verwonderd opzien naar de Hemel en de ogen huns harten zullen Jezus Christus zien aan de Rechterhand der Macht en ze worden hét zendingsvolk bij uitstek door de onmetelijke genade van God de Vader. En hele volkeren zullen toetreden tot de Messiaanse maaltijd en niemand, werkelijk niemand zal zich kunnen beroemen, ook niet de huidige paus tegen de natuurlijke takken die God bij machte is weder te enten.
  Want uit Hem en door hem en tot Hem zijn alle dingen, Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid!

 3. N.a.v. paus Franciscus en de covid vaccinatie

  Hoor ik daar een haan kukeleku roepen?
  Ach weet de paus veel…Nooit heeft de ‘H.Stoel’ ook maar een alternatief gezien voor het Joodse volk en als priestervolk heeft Rome Abraham’s nakomelingen al helemaal nooit willen aanvaarden. Denk maar de rol van paus Pius de 10e. Heeft Rome ooit de brief aan de Romeinen hfdst 9-11 wel gelezen? Is dat ooit wel binnengekomen bij te behandelen stukken?
  Uiteraard moeten we groot respect hebben voor individuele gelovigen, ook aan de top van de hiërarchie, die wel het Woord hebben geloofd en ernaar gehandeld ondanks de ‘ opvolger van Petrus ‘ , de marxist in onze dagen die denkt de zoveelste ‘Petrus ‘in successie te zijn!
  De val van dit R.K.huis gaat nu echt een niet meer te stoppen vrije val worden…indien God de natuurlijke takken niet heeft gespaard, wees niet eigenwijs Rome, Hij zal ook u niet sparen!

  Het wordt: ‘ zalig zijt gij Israel wie is u gelijk ‘ ? Volkeren zullen voor u de kudden weiden en de akkers bebouwen maar gij zult priesters des Heren heten…het is het ‘ koninkrijk van priesters ‘ waar de discipelen pal voor de Hemelvaart des Here Jezus naar vroegen…’ Here herstelt Gij heden het koninkrijk aan Israel’ ? En Hosea laat licht schijnen over de datering daarvan: Hos 6:1-3..de derde Dag, en we weten 1000 jaar is bij de Heer als 1 dag en v.v. ( zowel Mozes als Petrus getuigen dat ) dus het derde Millennium…Loofhuttenfeest zal komen, het derde feest dat onder oud-Israel moest worden gevierd…De eerste twee feesten zijn in Christus vervuld, Pasen en Pinksteren…het derde feest Soekoth gaat God geven als onderpand voor de eeuwigheid, om te laten zien dat Hij met de Kruisdood van Jezus Christus het GOEDE heeft bedoeld….en het komt als de Geest het dal met de doodsbeenderen ( Ezechiel) zal gaan doorwaaien. Daarvoor is Jezus Christus alle Hemelen doorgegaan om Zijn volk tot die status van Koninkrijk van Priesters te brengen vanuit Tsion want vóór die grote en vreselijke Dag des Here zal gans Israel Jezus , Yeshua, als de Messias , als de HaMasjiach , hebben erkend, want de eeuwige trouw van God en Zijn eigen beloften over land en volk Israel staan vaster als de bergen…zelfs de moord op Zijn Zoon verandert daar niets aan maar is juist de Hemelse juridische volmacht om tot dat ambt in te gaan…Hoe onuitsprekelijk hoog en diep en weids en onnavolgbaar zijn de wegen die de Here God met Zijn volk door de geschiedenis is gegaan…en weldra zal op de stengel van 6000 jaar doornige wereldgeschiedenis de Sabbaths bloem opengaan als Israel , de meest orthodoxen vooraan, het zullen uitschreeuwen van vreugde: Wij zien Hem , wij zien Yeshua, wij zien Hem , in extase zullen ze verwonderd opzien naar de Hemel en de ogen huns harten zullen Jezus Christus zien aan de Rechterhand der Macht en ze worden hét zendingsvolk bij uitstek door de onmetelijke genade van God de Vader. En hele volkeren zullen toetreden tot de Messiaanse maaltijd en niemand, werkelijk niemand zal zich kunnen beroemen, ook niet de huidige paus tegen de natuurlijke takken die God bij machte is weder te enten.
  Want uit Hem en door hem en tot Hem zijn alle dingen, Hem zij de eer tot in eeuwigheid!

 4. Psalm 119:97-104 (deel 13)
  ‘Hoe lief heb ik Uw wet! Hij is heel de dag mijn overdenking’ vs. 97.

  De dichter weet nauwelijks woorden te vinden om zijn liefde tot Gods geboden uit te drukken.
  Hij heeft ze boven alles lief.
  Zelfs boven goud en zilver en wat meest de mens bekoort, zal hij Gods wet waarderen.
  Het lijkt dat de liefde tot die wet en de kennis daarvan de dichter zelfs hoogmoedig maakt.
  Hij zegt dat hij wijzer is dan al zijn vijanden, zelfs verstandiger dan al zijn leraars.
  Het is geen hoogmoed wat hem zo doet spreken.
  Door het geloof mag hij de Heere Jezus na-spreken,
  Die op aarde gesproken heeft over de wijsheid die juist voor de wijzen en verstandige verborgen is, maar aan de kinderkens is geopenbaard.
  De liefde van de dichter tot de wet van God is geen vrucht van eigen inspanningen of verdienste. Het is alleen de vrucht van Christus, Wiens spijze het was om de wil van Zijn Vader te doen.
  Hij was vervuld van een heilige liefde tot de wet van Zijn Vader.
  Daarom gaf Hij Zich in de dood.
  Hij gaf Zich tot een schuldoffer voor de zonde van de wereld, opdat er een volk zal zijn dat met liefde tot Gods wet vervuld van harte gewillig en bereid is Gods weg te bewandelen.

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 5. @Nieuw Begin. Dank voor uw waardevolle reactie.

  Jurjen ZEILSTRA schreef een BIOGRAFIE over *Visser ’t Hooft*: Een leven voor de Oecumene – 1900-1985. *De eerste secretaris-generaal was de Nederlander Willem Visser ’t Hooft*
  De omstreden Billy Graham was ook aanwezig bij de eerste zitting in 1948 te Amsterdam.
  Ook Jezuïeten infiltreerden vanaf het allereerste begin in deze Oecumenische Club.

  Niet iedereen was lovend over Visser ’t Hooft:

  Karl Barth bekend van zijn kerkelijke dogmatiek fulmineerde tegen WvK wat hij een Circus noemde en Visser ’t Hooft die hij een Clown noemde.
  Barth schreef wel Bijbelse woorden over Eenheid:

  Die kan alleen gebouwd worden op eenheid van de Schrift:
  Sola Scriptura, Sola Fide en Sola Gratia. De Waarheid Overwint Altijd.
  Gods Woord is de Waarheid. Joh. 14.

  Is Visser ‘ t Hooft niet betoverd geraakt door de rooms vriendelijke Oxford Beweging 1871, beter bekend onder haar latere naam ”Morele Herbewapening’’ 1937 in Nederland.

  Visser ’t Hooft was vanaf het begin voor de Interreligieuze dialoog met roomse kerken en zelfs met buitenkerkelijke groepen en organisaties.

  Dat hij hiermee het Syncretisme=vermenging van godsdiensten, bevorderde besefte hij onvoldoende. Vreemd: ’t Hooft bepleitte wel tot zijn dood het Vaderschap van God, want volgens de Islam is God geen vader. Allah heeft geen zoon volgens de Koran.

  De Wereldraad van Kerken verzandde hierdoor in een Babylonische spraakverwarring wat ook gevolgen kreeg voor de leerstof op universiteiten! De Geref. VU Amsterdam werd al snel een New Age bolwerk!

  Ontstellend was ook dat Visser ’t Hooft het Zuid-Afrikaanse Marxistische ANC van Nelson en Winnie Mandela met de militante Predikanten als Beyers Naudé, Allen Boesak en Desmond Tutu profeten noemde. [blz. 321]”

  Had Visser ’t Hooft dan nooit 1 Johannes 4 goed gelezen/begrepen? De Wereldraad van Kerken heeft veel onrecht aangericht tot op deze dag. Ze had geen stem voor de verdrukte gelovigen in Rusland, China en de Oost Europese landen.

  De Roemeense Joods/Lutherse dominee, Richard Wurmbrand, zelf lid van de Wereldraad schreef een boek over het ZWIJGEN van de Wereldraad van kerken toen hij 14 jaar gevangen zat en gemarteld werd in smerige donkere gevangenissen door het duivelse Communistische Regime van Ceausescu en zijn vrouw Helena.

  Ik ontmoette deze vurige predikant en hoorde hem zijn getuigenis afleggen in Rotterdam hoe de Wereldraad van Kerken zijn smeken en van ontelbare medegevangenen negeerde.

  Dankzij een Noorse groep gelovigen werd Wurmbrand voor veel dollars vrijgekocht en werd hij weer predikant, wereldwijd. Handelingen 1.

  Lees Wurmbrand Brieven 1968…voor alle details Uitgeverij de Banier – Vianen.
  Goddank heb ik nooit ook maar een dubbeltje gedoneerd aan die Louche Club van de Wereldraad van kerken. In 1948-2018 tijdens het 70-jarig jubileum werd de Paus als leider van een “verenigde kerk” met een ovatie welkom geheten in Genéve, 500 jaar het bolwerk van Calvijn en de Protestanten. Dwazen!!!

  Ik deel de mening van Dr. Karl Barth over die laffe Wereldraad van Kerken.

 6. Zijn er nog kerken waar gebeden wordt om verlost te worden van het virus, of vertrouwt men helemaal op de wetenschap met zijn vaccins?

 7. @Ramshoorn 09/01/2021 om 9:32 am

  https://getuigeniseneenheid.nl/de-grondgedachte/

  4. De oprichting van de Wereldraad van Kerken
  en 5. De oprichting van de ICCC (Internationale Raad van Christelijke Kerken)

  De WvK is wel genoemd de Judaskus van de 20e eeuw.
  Bij de oprichting stond o.a. Prof Smits vooraan die het met Simon Vestdijk eens was waar deze schreef in zijn boeken: ‘het is beneden mijn waardigheid dat iemand zich voor mij aan een kruis laat slaan. Prif Smits dacht daar ook zo over en zei over het Bloed van Jezus: geef mij portie maar aan fikkie! Fikkie! laat dat eens doordringen, 1 van de medeoprichters van de WvK in 020 in 1948…een kruispunt in de geschiedenis!

 8. Het Verraad van WERELDRAAD VAN KERKEN werd al openbaar al in 1948 en culmineerde in 2018 tot een eenheid die de hel deed juichen…Lees maar mee…Hoe het verder ging!

  Assemblee New Delhi 1961 liet tijdens de Conferentie het ware gezicht van de WvK zien: Ontmoeting met andere godsdiensten en Dialoog met Rome stonden hoog op de agenda. WvK zou moeten eindigen met de Paus als hoofd! Zending bedrijven onder andere volken zou ontaarden in een Interreligieuze dialoog! Diversiteit!

  Later zou de zeer omstreden Paus Joh. Paulus II daar veelvuldig smoel aan geven in Assisi 1986 en op Taizé Jongerendagen. Bidden voor de wereldvrede met moslims die wereldwijd kerken/synagogen opblazen of verbranden?

  Lees het schokkende boek van David Yallop: De kracht en de heerlijkheid, over deze inmiddels heilig verklaarde Paus. *De Glasgow Herald* schreef hierover: Yallop zal voor dit boek wellicht in de hel belanden, maar deze onthullingen zijn dat wel waard.”

  Al tijdens het Tweede Vaticaans Concilie 1962-1965 nog eens benadrukt. Als Protestanten eenheid met Rome wilden dan moesten zij de Paus als Primus Interparis erkennen! De wereld op zijn kop! In 1 Petrus 5 lezen we dat de Apostel zich geen Paus maar Mede-Oudste noemde!

  Ned.Dagblad 2018 – Oecumenische Lente? Franciscus was de derde Paus die een bliksembezoek bracht aan Wereldraad van kerken in Genève. Met 41.000 genodigden uit Zwitserse en Franse Regio’ s celebreerde Paus Franciscus een mis in Palexpo Genève.
  Paus Paulus VI 1969 en Joh. Paulus II 1984 gingen hem voor.

  Trouw 22-6-2018…Wereldraad van kerken vertegenwoordigd 350 lidkerken. Verschillen Rooms-Protestants-Evangelisch mogen geen excuus meer zijn. Met Heilige Geest op zoek naar Vrede/Eenheid? Karin van den Broeke voormalig Preses van PKN, lid dagelijks bestuur van de Wereldraad vond het ontroerend om de paus van zo dichtbij te zien.”

  Samen één worden = dat we nu met een sneltreinvaart onderweg zijn naar een nieuwe heilloze, zielloze Marxistisch/Rooms/ en Protestantse/ Islamitische cultuur die alle burgers tot eenheidsworsten kneed en ze zo in korte tijd van al hun vrijheden en voorrechten zullen beroven.

  Inquisitie en Sharia zullen opnieuw uit de mottenballen gehaald worden, hun eeuwenoude beproefde middelen om hun beleid kracht bij te zetten.

 9. Ik denk ook niet dat wij er ook maar iets aan kunnen veranderen.
  Het is een strijd tussen de hogere machten.
  Wij hebben alleen de keuze: het geloof in het duivelse systeem of het geloof in Jezus Christus, de Verlosser.

 10. @Michael. Dat is de kern van de zaak. “Ik en de Vader zijn één”.
  Christus doet wat Hij de Vader ziet doen, Het onderscheid is gelegen in de menselijke gestalte van Christus. JHWH is geest en heeft geen menselijke gestalte. Christus heeft wel een menselijke gestalte, maar is in alle opzichten één met de Vader. Dat duidt op een volledige eenheid zonder mitsen en maren.
  In gedaante is er een onderscheid; een noodzakelijk onderscheid om ons te helpen op weg naar de hemel. Christus die ons voorging, in een verheerlijkt lichaam. Wij zijn mensen en mogen hopen op ook zo’n verheerlijkt lichaam. JHWH werd mens om onze schuld te willen betalen. Zoals een aardse vader betaalt voor de schade die zijn voetballende zoontje heeft aangericht.
  Er is dus qua verschijning een onderscheid. Maar in de Geest is er geen onderscheid.
  Dat lijkt me de conclusie als we de bijbel willen geloven.
  En steeds maar bedenken: Zonder de bijbel wisten we helemaal niets van JHWH en Christus. Het is een daad van geloof dat we die geschiedschrijving omarmen.

 11. @Esther en @Michaël. Er wordt al Eeuwen gesteggeld in Synodes over de zeer omstreden ingeslopen Roomse tekst in 1 Johannes 5:7 die schijnbaar enige waarborg geeft voor de Drie-Eenheidsleer…

  De Bijbelvertalers hebben deze tekst niet zo maar tussen haken gezet: 1 Joh. 5:7 Want drie zijn er, die getuigen…(in de hemel: de Vader, het Woord, en de heilige Geest; en deze drie zijn één. 8 En drie zijn er, die getuigen op de aarde)… de Geest en het water en het bloed, (en de drie zijn tot één.)

  Het is juist deze tekst waar de kerk van alle eeuwen het meest op steunt met haar valse Roomse
  Drie-Eenheidsleer. Wat blijkt? De onderstreepte woorden, tussen haakjes zijn na het jaar 1400
  bijgevoegd. In de vroege handschriften van Griekse teksten [Drie zijn Een] zijn ze niet terug te
  vinden.

  Een duidelijk bewijs dat Jeshua niet God is [JHWH] maar dat Hij de Zoon van God is, de Masjiach
  vinden we in het in het Evangelie Johannes 20:17, waar Jeshua zelf zegt tot Mirjam [Maria] van
  Magdala…Ik vaar op tot Mijn Vader en uw Vader, naar Mijn God en uw God.

  Jeshua als God de Zoon duiden is dus een al lang achterhaalde Roomse Fabel!

  Ik ga er verder niet op in want dan wordt het een zouteloze discussie die al 17 eeuwen gelovigen verdeeld. Het Evangelie van Jeshua en de leer van de Apostelen is voor mij overduidelijk!

 12. @ Ramshoorn en Virusveger

  Ik wilde jullie ook nog een aanvulling geven en zag dat Esther de eerste tekst ook al aangehaald had. Ik heb daar voor de duidelijkheid (of voor de verwarring) vers 9, 10 en 11 nog achter gezet.

  1 Johannes 5:7-11
  Want drie zijn er, Die getuigen in den hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er, die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en die drie zijn tot één .

  Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter; want dit is het getuigenis van God dat Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon.

  In Johannes 4:24-26 zegt Jezus:
  God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.

  De vrouw zei tegen Hem: Ik weet dat de Messias komt (Die Christus genoemd wordt); wanneer Die gekomen zal zijn, zal Hij ons alles verkondigen. Jezus zei tegen haar: Ik ben het, Die met u spreekt.

  In Johannes 10:28-30 zegt Jezus:
  En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen, en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken.

  Ik en de Vader zijn Één.

  2 Korintiërs 13:13
  De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de heilige Geest zij met u allen.

  Amen.

 13. Hallo Ramshoorn en Virusveger…

  Daar zijn de nodige meningen over… Zijn Jezus/Woord en de Vader/God één.

  De Heere Jezus had de Naam Zoon, toen Hij mens werd. Hij werd als mens geboren.
  Daarvoor lees je niets over de verhouding Vader/Zoon.
  Pas in Zijn menselijke staat, werd het Vader en Zoon.
  Voordat de Heere mens werd… was hij er ook al, Hij had geen begin en geen eind.
  We lezen dat in Hebreeën 7, de vergelijking over Melchizedek en Christus..
  Hoe moeten we Johannes 1 : 1 anders bezien, als gewoon zoals het er staat.

  We zouden het onderscheid moeten leren, Jezus in zijn menselijke staat… en zoals Hij altijd geweest is in de eeuwigheid.
  Ik hou het maar bij de woorden uit 1 Johannes 5 :7, “Want drie zijn er die getuigen in de hemel: De Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één”.

  Begrijpen doe ik niet, dat gaat mijn verstand te boven. Maar ik geloof het wel.
  Onze God en Christus en de H.Geest… Hoe enorm groot en machtig dit is.
  Wij zullen daar geen inzicht in krijgen, we mogen geloven.
  Wij geloven wat we niet zien, we geloven hoe alles is ontstaan uit het onzichtbare, we geloven dat Christus alles heeft volbracht… we geloven… vul zelf maar in.

  Het is te groot te intens…. daarom hebben wij ook een enorme grote God/Vader/Christus/Jezus/Heilige Geest.

  Sterkte Ramshoorn en Virusveger.

 14. Interessante stelling van @virusveger: Want we geloven toch wat Jezus in Joh. 14 : 9 zegt „Wie Mij ziet, ziet de Vader.“ de waarheid moet zijn.

  Is dat wel zo? In hetzelfde hoofdstuk van Johannes 14 lees ik ook van Jeshua;
  Johannes 14:28 Gij hebt gehoord, dat Ik tot u gezegd heb: Ik ga heen en kom
  tot u. Indien gij Mij liefhad, zoudt gij u verblijd hebben, omdat
  Ik tot de Vader ga, want de V a d er Is M e e r Dan Ik.

  Virusveger schrijft: Waar staat in het OT, dat Jehova als Messias ons zijn Zoon zal sturen?! Nergens!”

  Ramshoorn: Jawel, lees Psalm 2:4 Die in de hemel zetelt, lacht; de Here [JHWH] spot met hen.
  5 Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap:

  6 Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, [Israël] mijn heilige berg. 7 Ik wil gewagen van het besluit des HEREN: Hij sprak tot mij: Mijn ZOON zijt gij; Ik heb u heden verwekt. [Dus de Vader was er eerder dan de Zoon]

  8 Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit.
  9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk. [Openbaring 19]

  10 Nu dan, gij koningen, weest verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde. 11 Dient de HERE met vreze en verheugt u met beving. 12 Kust de ZOON, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht ontbrandt zijn toorn. [Johannes 5:27]
  Welzalig allen die bij Hem schuilen!!!

  Shalom. Ramshoorn.

 15. Is Jezus God?

  Vele Christen kunnen zich moeilijk voorstellen, dat Jezus God is, want Hij wordt immers Zoon van God genoemd.
  Toch ben ik er van overtuigd, dat als ik of iemand anders eens Jezus in het hiernamaals gezien heeft, het duidelijk zal zijn dat we daarbij zonder twijfel tegelijk de hemelse Vader hebben gezien.
  Want we geloven toch wat Jezus in Joh. 14 : 9 zegt „Wie Mij ziet, ziet de Vader.“ de waarheid moet zijn.
  Maar men zegt begrijplijkerwijs het volgende:
  „Daar Jezus zichzelf steeds Zoon en God als zijn Vader aangaf, is het duidelijk, dat de Zoon van de Vader persoonlijk te scheiden en uit elkaar te houden zijn, omdat Jezus zelf deze betekenis van zijn persoonlijkheid vaak genoeg duidelijk uitsprak.“ Daardoor is er blijkbaar een scheiding tussen Jezus en de Vader ontstaan, en daarmede een tweevoudigheid tussen Jezus en de Vader en een drievoudigheid tussen Jezus, de Vader en de Heilige Geest, die men „De heilige Drieeenheid“ noemt.
  Om een duidelijk inzicht te krijgen over Jezus als Vader en Zoon het volgende:
  We weten, dat bij God geen begin en geen einde is. Het vraagt zich nu: Wie was er dan eerder, de Vader of de zoon? Kan er een Zoon bestaan, als beide gelijktijdig ontstaan zijn? Een Zoon moet toch een Vader hebben, anders is hij geen zoon. Nu echter, beide ewig en zonder begin zijn, hoe kan dan naar onze aardse begrippen de ene Vader en de andere Zoon genoemd worden?
  Wat zegt de Bijbel m.b.t. dit thema? Waar staat in het OT, dat Jehova als Messias ons zijn Zoon zal sturen?! Nergens!
  In Jes. 9 : 5-6 staat: „Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eewige Vader, Vredevorst.“ Kijk, deze enige tekst zou voldoende zijn geweest, om Jehova Zebaoth, in de te Bethlehem geboren Heerser van Ewigheid (Micha 5 : 1) als de drieenige God Vader, Sohn en heilige Geest Jezus Messias te herkennen.
  „Gelooft gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in mij is?“ (Joh. 14 : 10)
  Tegen de bloedvloeiende vrouw heeft Jezus gezegd: „Houd moed, d o c h t e r , uw geloof heeft u behouden.“(Matt. 9 : 22) Voor alle duidelijkheid: Alleen een v a d e r kan; zonder te liegen; tegen een vrouw of meisje d o c h t e r zeggen en niemand anders!
  Als Thomas tegen Jezus zei: „Mijn Heer en mijn God!“ Heeft Jezus hem m.b.t. deze uitspraak niet gecorrigeerd, maar het stilzwijgend als juist goedgekeurd.
  In het Onze Vader in Matt. 6 : 10 staat: „uw Koninkrijk kome“ hier staat dus door het woordje „uw“, dat de Vader de eigenaar van het Koninkrijk is. Nou als Hij de eigenaar is dan moet Hij bij gevolg ook de Koning van dit Koninkrijk zijn. In Jes. 33: 22 en Jes. 52 : 7 wordt dit Koningschap onderstreept. Maar in Matt. 21 : 5 staat dat Jezus Christus Koning is. Hieruit volgt, dat diegenen die Jezus en de Vader niet als eenheid maar als gescheiden van elkaar betrachten, zich de vraag moeten stellen: „Hoe is het mogelijk, dat het Hemels Koninkrijk door twee Koningen wordt geregeerd en welke Koning moeten we als God aanbidden?“
  Het is onmogelijk, dat Gods Koninkrijk door twee goddelijke koningen wordt geregeerd! Het zou ook volkomen in strijd zijn met de eerste van de tien geboden.
  Hieruit volgt, dat onze Hemelse Vader gelijktijdig ook Jezus Christus moet zijn.
  Bijgevolg moet Vader Jezus onze goddelijke Koning zijn! Een andere conclusie is mij aanhand van de voornoemde feiten niet voorstelbaar.
  Zie ook: http://www.honderdbijbelstudies.nl/de-leer-over-jezus/9-jezus-is-god/

  Met vriendelijke groeten van Virusveger.

 16. @ Nieuw Begin: 11:26 am. Ik sta achter je reactie bro! Leve Christus Koning.

 17. Hij die op God bescherming wacht,
  Wordt door den hoogsten Ko-ning
  Beveiligd in den duist’ren nacht,
  Beschaduwd in God wo-ning
  Dies noem ik God, zo goed als groot
  Voorhen, die op Hem bouwen,
  Mijn burcht, mijn toevlucht in den nood,
  Den God van mijn betrouwen.

  Uit: Bataafse Courant

 18. Lieve mensen,
  graag uw aandacht voor Leon de Winter die als enige journalist in de MSM een onthutsend en onthullend beeld schets van hoe the Democrats al vier jaar lang met smerige leugens tot in de hoogste kringen van ook de CIA en de FBI de positie van President Trump ondermijnen via RussiaGate….
  Uw gebed ook gevraagd voor een wonderlijke omkeer door de genade van Israel’s God in het huidige versataniseerde politieke bestel in de VS. De Founding Fathers die de VS hebben gegrondvest hadden een Christelijk wetgeving en uitvoering van de macht voor ogen gegrond op de Bijbel en is door God aangewezen een zegen te zijn voor Zijn volk Israel en daarmee voor de hele wereld.
  Zou voor de Here God iets te wonderlijk zijn? Ook in onze tumultueuze tijden?
  Oh God bekeer de antichristelijke meute in de USA met hun valse gedachtengoed en leugens en laat de Waarheid in Jezus Christus zegevieren op heel het continent zoals de Founding Fathers eeuwen geleden hebben gebeden in Uw Naam.
  ( ook in het Oude Testamen lezen we dat God soms eeuwen later pas een gebed tot vervulling bracht)

 19. @Esther 06/01/2021 om 1:18 am
  Beste Esther, ik ga proberen om een essentieel gedeelte van de video op te schrijven. Het gaat om de tekst van de Hebreeuwse taal te ontleden. De hemelse taal die gesproken werd tot de Babylonische spraakverwarring, vandaar dat het wel mijn interesse heeft. Het enige wat ik er van spreek zijn een paar jiddische woorden.
  Mijn interpretatie van hoeksteen is dezelfde als die van u maar dan vanaf Genesis 2. Toen ging de HERE al mee met Zijn Schepping. En Hij heeft Zijn aanwezigheid vaak genoeg laten zien en de omringende volken zagen Hem ook. Daarom vind ik de eerste vijf boeken het fundament. Woorden zijn heel belangrijk, u gelooft niet in sprookjes, zou ik er wel in geloven? Retorisch. Bijna alle sprookjes vinden hun oorsprong in het collectieve geheugen van de mens, zoals sprookjes over reuzen, wachters en hun nageslacht van voor de zondvloed. En de gerapporteerde reuzen van Kanaän die als oorzaak dienden voor de tocht door de wildernis. Men leeft nog steeds naar de uitleg die de predikanten aan een Bijbeltekst geeft. Een voorbeeld vers 31 vanaf het begin van het Boek ondergraaft uw stelling van God straft. De rest van het Boek leert dat God Zijn gelaat afwend en vertrekt en dat de moordenaar van den beginne meteen de plaats inneemt. Meer voorbeelden zijn te vinden in het boek Job.
  De “wetenschap” ontstaan door “de ongehoorzaamheid” en keuze denkt anders over vers 31 en de predikanten in de kerk gaan daar in mee, want God geeft de kennis om de virussen de wereld uit te helpen. Er is geen vaccinatie tegen HIV wel een kuur (medicatie) Het zelfde voor Corona. De protesten en tegenargumenten komen niet uit de kerkse hoek, die blijven met alles stil. Kan het zijn dat de hele mensheid de kracht van de “goden” onderschat ondanks dat velen dagelijks meer dan eens om verlossing van de boze bidden.
  Weer terugkomend op het belang van een goede vertaling van de oorspronkelijke woorden is het begrip wat ermee bedoeld wordt. Als er te weinig woorden in een taal zijn wordt het schipperen om de context mee tegeven in de vertaling. Zoals de verharding van het hart van farao en anderen. Zoals ik eerder schreef ben ik al maanden bezig met het bestuderen van Genesis, maar door een paar video’s van deze site is zo veel meer duidelijk geworden omdat er met kennis van de hemelse taal de tekst behandeld wordt.
  Hieronder de verborgen tekst van Genesis uit de video:
  Drie maal dezelfde zin met alleen de laatste van rechts naar links geschreven
  In den beginne schiep God den hemel en de aarde. 10 woorden
  ‘Bereshit bara Elohim et hashamaim we’et ha’aretz’ 7 woorden (dagen)
  רֵאשִׁית בָּרָא אֱלֹהִים אֵת הַשָּׁמַיִם וְאֵת הָאָרֶץ

  Uit de woorden met de Hebreeuwse karakters vallen nog meer betekenissen te lezen zoals hieronder wordt weergegeven:

  Uit woord Bereshit: בְּר = Bar = Zoon
  [van] (mijn tussenvoegsel)
  א = God
  [met]
  שִׁית = Doornen
  [op]
  רֵאשִׁ = Hoofd
  [aan]
  בְּרשִׁ = Boom
  [als]
  שִׁי = Geschenk
  [van]
  ת = Verbond
  Dit was voor mij de bevestiging dat de Bijbel zonder de achtergrondkennis verkeerd begrepen kan worden, dat het uiteindelijke doel via grote omwegen bereikt wordt en daarbij is het hele Boek van belang.
  Ik hoop dat u iets van deze bijdrage kunt gebruiken.
  Shalom
  https://www.calledoutbelievers.org/

 20. @ Esther
  Met bewondering heb ik je reaktie gelezen
  Voor mij is het Fundament Jezus Christus. Waar heel Gods Woord naar wees.
  HIJ alleen is ook de Hoeksteen.
  Die Hoeksteen, is voor velen een steen des aanstoots en struikelblok. 1 Petrus 2 : 1-8.
  en
  ….Het is niet erg als er verschil van een mening is… het moet alleen niet op de plaats van Christus komen… want dan hebben we een hele gevaarlijke dwaalleer……
  Volkomen met je eens.
  Hier wordt veel te veel verwezen naar de Joodse Wetten en vergeet dat Christus onze Redder is

 21. Hallo Dewevoga…

  Heb de link nog geopend… maar is Engels, ik ben daar niet zo’n ster in.
  Maar toch dank u… Ook voor uw reactie.
  Het gaat niet om mijn visie… terwijl dat soms wel zo over kan komen.

  Hartelijke groet, Esther.

 22. Hallo Dewevoga…
  Dat geeft niet hoor, u mag ook reageren.

  Ik maak het niet al te lang, een discussie is soms leuk, maar niet om eigen gelijk te halen.

  Jeruzalem verwoest, is zeker voorspeld. Matth. 23 : 37-39… waar we lezen met wat voor reden.
  Markus 13, Lukas 21 : 20-24… let vooral op vers 22. dagen van wraak.

  Laten we van God geen suikeroompje maken… Hij gebruikte ook het Assyrische rijk met de ballingschap 10 stammen.
  God heeft Nebukadnezar gebruik als werktuig, voor de ballingschap de 2 stammen.
  God gebruikte ook het Romeinen voor de verwoesting van Jeruzalem.

  Dewevoga, u mag daar zeker anders over denken… maar ik geloof in de realiteit vanuit Gods Woord en niet in sprookjes.

  God is zeker niet blij om straffen uit de delen… maar het hele oude Testament staat er vol mee.
  God heeft vaak genoeg gewaarschuwd… wie niet luisteren wil, moet maar voelen….
  Waar God zeker niet blij mee is… maar Hij kan Zichzelf niet verloochenen.

  En wees niet bang… ik val het volk Israël niet aan… ik reageer alleen steeds weer over een leer. Niet over Israël.
  Voor u Dewevoga is het fundament in de eerste vijf boeken van de Bijbel.
  Voor mij is het Fundament Jezus Christus. Waar heel Gods Woord naar wees.
  HIJ alleen is ook de Hoeksteen.
  Die Hoeksteen, is voor velen een steen des aanstoots en struikelblok. 1 Petrus 2 : 1-8
  Ik hoef en ga niet Hebreeuws… dat is alleen maar menselijk bedacht.
  Gods Heilige Geest leidt ons er door heen… en echt niets anders.

  Ik weet ook wel een ietsje pietsje over al die toestanden in het M. Oosten. Laten we daar maar over in gebed… We kunnen het steeds aanhalen, maar het veranderd er niets door.
  Ik zal zeker niets zien vanuit Gods Woord, wat daar gebeurd… dan veranderd de Bijbel ook steeds, om dat het zo moet passen.

  Laten we maar vast houden aan de Heere Jezus… Stel dat we het meemaken, gevangenissen, alles wordt ons afgenomen… bij wie kunnen we dan terecht??
  Bij al onze theologische toestanden, onze leer in Israël, .. of alleen maar bij Die Ene de Heere Jezus Christus..

  Dewevoga, is niet erg als er verschil van een mening is… het moet alleen niet op de plaats van Christus komen… want dan hebben we een hele gevaarlijke dwaalleer.

  Dewevoga, hartelijke groeten, en de sterkte van onze Heere.
  Esther.

 23. Dank @Dewevoga, voor uw compliment. Uw Ingezonden aan Esther is uitstekend verwoord, ik kan er mijn AMEN aan toevoegen. Shalom. Ramshoorn.

 24. @ Wendela 04/01/2021 om 8:23

  Beste Wendela,

  Wij zijn allemaal kinderen van God. De vraag is : Of u Zijn kind wilt zijn?
  De keuze is aan u.

  Vriendelijke groet, Michaël

 25. @Esther schreef: 04/01/2021 om 6:23 pm
  Beste Esther, gebeurt het weer dat ik inbreek op een reactie aan een ander in dit geval Ramshoorn.
  Ik had me voorgenomen niet meer te reageren op wat ik negatief vind over Israël, naar is het een ander zinnetje wat mij aanzette tot schrijven en neem een reactie over Israël en passant mee.
  Mijn uitgangspunt is dat we het hier redelijk over eens zijn dat de Bijbel de Heilige Schrift is oftewel Gods Woord. De uitleg over de hoeksteen kan ook nog eens een diepere betekenis hebben nl. fundering. En waar vinden wij de fundering in de Bijbel, voornamelijk in de eerste vijf Bijbelboeken en die zijn nooit echt goed uitgelegd, zie commentaren van Chip. Wat blijkt de echte diepere kennis ontbreekt zelfs ook door de ROMEinen.
  U schreef: “God heeft Zelf door de Romeinen de oude stad Jeruzalem verwoest”. Even heel lullig, maar wie heeft ons dat geleerd? Ik heb al in deregel van de Schrift geleerd dat God de Schepper is en geen vernietiger en de rode draad door de Schrift heen die van Hersteller is. In beide Bijbelboeken wordt van een hoeksteen gesproken in de vorm van fundament. Op het fundament wordt gebouwd en mijns inziens zijn dat de eerste vijf boeken die zijn samengesteld door Mozes die niet voor niets de grootste profeet genoemd wordt. Er zijn in de tijd die daar besproken wordt al zo veel wonderen geschied dat men ze niet eens meer weet/ziet, naast de tekst verborgen wonderen en zonder doorgegeven kennis zullen wij die nooit te weten komen.
  Woorden kunnen een vreemde uitwerking hebben op het leven, lees maar na wat Rachel zei haar onvruchtbaarheid en dat zij meteen na de geboorte van Benjamin stierf. Woorden die in de Bijbel gebruikt worden zoals heilige, zegenen of besnijdenis allemaal eenvoudig in uw woorden, maar u heeft mij niet geholpen ze te verklaren. Ik houd mij al maanden bezig met Genesis alleen al wat in de tweede scheppingsdag verborgen is. Of de ontwikkeling van het volk Israël via de aardsvaders tot Mozes die tot op vandaag doorwerkt.
  Dus: “Allemaal bekend en voorspeld.
  Nergens lezen we ook maar dat die stad weer zo in de schijnwerpers gezet moet worden. Een duivelse streek…”
  Voor de duidelijkheid we hebben het over Jeruzalem, zelfs in Genesis werd Jeruzalem al genoemd en dit gaat door tot het laatste hoofdstuk van Openbaring, dus die stad moet wel degelijk in de schijnwerpers gezet worden. Het is de stad waar de HERE Zijn Tempel liet bouwen en waar Hij heeft gewoond tot de Babyloniërs het verwoestten. Het is de plaats van de boom des levens en de rivier uit laatste hoodstuk van Openbaring en toevallig ook in Genesis 2:9-10
  Tot op de dag van vandaag schreef ik hierboven en daar bedoelde ik de Palestijen met hun PLO en Hamas (betekenis: geweld) mee afstammelingen van Kanaän en Ezau/Edom/Rome. En laat nou een Nederlandse kardinaal het onderwerp twee statenoplossing ter sprake gebracht hebben.

  Tegenwoordig is Jeruzalem verdeeld, het westelijk deel Joods, christelijk e.a., en het oostelijke deel Palestijns islamitisch en over welk deel en welke bevolking gaat Openbaring. PA bewering Jezus was een Palestijn, en eerste Palestijnse martelaar? De k e r k laat dit gebeuren, geen enkel protest. Is dit een uitvloeisel van de geloofsbelijdenis “ik geloof in een heilige algemene christelijke kerk” i.p.v. ik geloof in God de Vader samen met Zijn gemeente. Subtiel verschil.
  Het gaat om de fundering van van het geloof, want anders valt men in dezelfde kuil die de Joden verweten wordt halstarrig en koppig in de fouten.
  En ja Esther het gaat allemaal om het geloof dat onze HERE Yeshua onze zonden teniet heeft gedaan. Kennis van het oude Hebreeuws en gematria is nodig om een dieper inzicht in de verborgen boodschappen te vinden in de Schrift. Men mag daar niet te lichtvaardig over denken. Ik vermoed dat Ramshoorn het daar wel met mij eens is, want hij heeft mij in ieder geval geïnspireerd. En daardoor heb ik ook veel geleerd over uw naamgenoot. U mag trots zijn op uw naam.
  Shalom
  Ps. had u de video over de schepping uit onderstaande link nog bekeken en had het u niet nieuwsgierig gemaakt?
  https://www.calledoutbelievers.org/sermons/torah-parashah-bereshit/

 26. Dus alle mensen stammen af van Adam en Eva? 1 groot incestverhaal dan. Ja want waar komen al die andere mensen anders vandaan?

 27. Hallo Ramshoorn…
  Over de hele kerkgeschiedenis, weet ik niet echt veel van. Een klein deel, maar niet alles.
  En… ik heb er eigenlijk, ook totaal geen belangstelling voor.

  U haalt steeds weer Israël aan…
  De hele kerkgeschiedenis en Israël… gewoon een grote puinzooi.
  Ik bid nooit om de vrede van Jeruzalem… Ik bid wél of mensen hun harten openen voor de Heere.
  God heeft Zelf door de Romeinen de oude stad Jeruzalem verwoest.
  Allemaal bekend en voorspeld.
  Nergens lezen we ook maar dat die stad weer zo in de schijnwerpers gezet moet worden.
  Een duivelse streek… om miljoenen mensen zo daar naar te richten… terwijl we mogen verwachten het Hemelse Jeruzalem wat uit de Hemel neerdaalt.
  Die reine, hemelse stad…
  En niet het aardse Jeruzalem.

  In Christus Jezus is ieder mens, zowel de Jood/Israëliet als mensen uit de volken…één.
  Door geloof in de grote Verlosser Jezus… vallen al die muren weg.
  En wordt het werkelijk één volk, één gemeente, één kudde met één Herder.

  En zowel bij mensen in Israël als ook de tussen de ‘Grieken’, even zo gezegd… zitten er gelovigen en óók ongelovigen tussen.

  Er is alleen maar één volk van God… in Christus Jezus.
  Dat was in de Bijbel ook al te lezen… al die muren vallen weg.
  Het gelovige deel uit Israël, was de aller eerste Nieuwtestamentische Gemeente in Christus Jezus… kunnen we allemaal lezen in Handelingen.
  En wij uit de volken… Zijn in Christus alleen maar toegevoegd.
  Wij zijn de wilde takken die toegevoegd zijn, Romeinen 11 : 1- 24.
  Dat wij niet roemen, en boven hun willen staan…
  Maar wij zijn gelijk geworden, alleen in Christus.
  Christus draagt beiden, en met elkaar leven we van de sappen van de wortel, Christus.
  Iedere ware gelovige in Christus Jezus is OOK mede Israël… anders hadden wij nooit door ons geloof óók nageslacht van Abraham kunnen zijn, en mede erfgenamen.
  Zoals God dat heeft laten opschrijven.

  En dat volk van God, bestaat uit allerlei nationaliteiten wereldwijd… in Christus Jezus.

  Zo geloof ik dat volledig… Er zit niets van mijn visie bij… want dat stelt niets voor…en is ook niet betrouwbaar.
  Ik laat het allemaal over aan God en Christus… dan weten we dat het altijd goed komt.

  Ramshoorn, we zullen het hier niet eens over zijn… als we maar wel blijven vertrouwen op de Heere Jezus.
  Dat Ramshoorn… is toch het diepst belangrijkste.
  Over Israël maak ik mij niet druk… dat laat ik aan de Heere over.
  HIJ weet het beter als wij allemaal bij elkaar.
  Als we daar maar één in zijn…

  Vaders zegen, en lieve groet, Esther.

 28. Als gelovigen naast het lezen en bestuderen van de Bijbel ook de Kerkgeschiedenis eens zouden lezen en vooral de uitspraken gedaan op RK-Concilies en Protestantse Synoden dan zou niet steeds het Wiel opnieuw weer uitgevonden dienen te worden.

  Een stukje Kerkgeschiedenis…Waar ging het al mis? In AD 380, onder Keizer Theodosius de grote werd het Christendom Staatsgodsdienst en toen kreeg de RK-kerk de macht om al die anti-
  Joodse wetten uit te voeren.

  De drie belijdenis-geschriften van de Protestanten, Heidelberger Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en Dordtse Leerregels geven ook geen enkele aandacht aan het Joodse Volk en Israel. Exodus 19 en 20, Men wist er geen raad mee. en nog steeds niet in 2021.
  Wie bidt er nog dagelijks voor de Vrede van Jeruzalem? Psalm 122.

  Paulus de Apostel ( een Jood uit de stam Benjamin, Romeinen 9 ) wel.
  Hij spreekt zeer positief over zijn eigen Joodse volk; Hun zijn de Woorden van God
  toevertrouwd. Romeinen. 3:1-2.

  Voor hun zijn de beloften en de Verbonden. Romeinen 9:1-5.

  Romeinen 11:1…God heeft Zijn Volk niet verstoten!!! Zij zijn geliefden ter wille van de vaderen. Rom. 11:26. Hij zal zich over hen Allen Ontfermen. Romeinen 11:32.

  In de tijd van de Nadere Reformatie 1700 zijn er GODDANK veel Bijbelse waarheden over het volk van Israel in/door de Bijbel herontdekt. Vooral de Puriteinen geloofden in de Bekering en het Herstel van Israel. Zachariah 8-14.

  Ook in Nederland waren daar voorbeelden van. Wilhelmus a Brakel en Theodorus van der Groe.
  Zij geloofden in het Duizendjarig Vrederijk en de terugkeer van de Here Jeshua naar deze aarde in de stad Jeruzalem. ZING de Psalm: Jeruzalem dat ik bemin, wij gaan tot uwe poorten in.

  Omdat veel predikanten het profetische Woord negeren en niet bestuderen weten ze ook vandaag nog geen raad met het Joodse Volk waaruit de Here Jeshua is geboren. Matth. 1:1.

  God bracht op 14 mei in 1948 een keer in het het lot ( ballingschap ) van Israël zegt de Profeet
  Amos 9:14.

  Ook de Apostel Jacobus citeert Amos in Handelingen 15: 14-18 wanneer hij spreekt over het toekomstig Herstel van alle dingen.

  1…Er wordt ook een volk van gelovigen uit de heidenen verzameld. Door de verkondiging van het Evangelie aan alle volken. Zie Mattheus 24:14 en Marcus 13:10.

  2…Het herstel van Israël. Ezechiel 36-48.

  Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet ik leiden en zij zullen
  naar Mijn stem horen, en het zal worden een kudde, een Herder. Johannes 10.

  Geestelijk is er in de loop van de eeuwen zo ontzaglijk veel scheef gegroeid. Vooral onze relatie Israël en de Gemeente uit de volken. In feite heeft de kerk vele eeuwen lang Israël geestelijk, lichamelijk en materieel beroofd! Vooral tijdens 8 Kruistochten, Inquisitie en 1933-1945.

  We beroofden Israël van z’n identiteit als Gods uitverkoren volk, hun Sjabbat en Joodse feesten op data zoals in de Torah verordineerd werd.

  Nog erger: Roomsen en Protestanten eigende zichzelf de beloften van Israël toe en lieten de vervloekingen aan het Joodse Volk. Zie Deuteronomium 28 en Leviticus 26. Was/is dat eerlijk?

 29. @ Chip 04/01/2021 om 10:33 am

  Ik snap dat het moeilijk te plaatsten is als er niet bij gezegd wordt dat het de kinderen van Adam en Eva zijn. Foutje van de leraar…

  ”Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden?”
  Uw ‘vertaling’ geeft dat wel goed weer.

  Bedankt voor uw reactie. En zegen.

 30. Wat u zegt @Michaël, wij wisten niet wie Kan en Abel waren.

  We hadden over Adam en Eva geleerd, en plots was daar het verhaal van Kan en Abel, wat daar compleet los van leek te staan.

  Er werd ons niet gezegd dat dat de afstammelingen van Adam en Eva waren.

  En zo begreep ik de overkoepelende context niet.

  @Michaël: “Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden?”

  Vertaling: “uw ziel aan de duivel verkopen.”

 31. @ Chip 03/01/2021 om 10:59 pm

  Het is inderdaad mooier om de 10 geboden ‘gewoon’ in uw zelf te hebben.
  Wat een vrijheid.

  We zijn allemaal zondaren. Ook daarom hebben we De Christus zo nodig.
  Om ons van onze zonden te verlossen. Zoek en gij zult vinden.

  Ik wens u Gods zegen

 32. @ Chip 03/01/2021 om 10:47 pm

  Moorden gebeuren nou eenmaal, wow.

  Het ging over de eerste 2 personen die Geboren waren op aarde,
  waarvan de een de ander doodsloeg. Ik vind dat wel heftig. Toen al.
  En ook nog eens je eigen broer.

  Gelukkig schreef u ook nog : En ja, uw broer vermoorden is een schande voor de Schepping.

  Ja, ik heb de film Noah wel gezien. Maar ik zou zo geen specifieke details uit die film voor mijn geest kunnen halen. Wat ik dus verder op uw relaas kan antwoorden is dit:

  Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden?
  Marcus 8 : 36 (HSV)

 33. @Michaël, ik ben de tien Geboden vergeten.

  Ik herinner wel nog dat je niet aan anderen mag doen wat je zelf niet zou willen dat ze bij jou doen.

  Als wij dat gebod volgen, gaan we hoe dan ook naar een betere wereld.

  Ofschoon ik de tien geboden vergeten ben, houdt ik me er toch aan.

  Dat komt door mijn liefde voor het leven, eveneens in de breedste zin van het woord.

  Een Zondaar was ik, maar momenteel, herken ik de Zonde en corrigeer mezelf.

  Dat de mens Zonde draagt, is geen schande, zolang je eerlijk toegeeft dat je het draagt.
  Van zodra u dat toegeeft, (u bent uw ego de baas geworden) kan u er pas aan beginnen werken.

  De boosheid waar je al eens mee rondloopt, moet je herkennen en bijsturen.

  Doe je dat niet, dan bent u objectief gezien, een mens, met alleen maar duistere gedachten.

  Wil u dat mens zijn?

  Werk er dan aan!

  Hiervoor moet je in de eerste plaats eerlijk naar jezelf durven kijken.

  Wie dat niet durft, is in mijn ogen een lafaard.

 34. Neen @Michael, ik vond het niet erg dat Kaïn Abel vermoordde, omdat ik de context van het verhaal niet begreep.
  “Moorden gebeuren nu eenmaal.”

  Waarom is het belangrijk dat wij dat verhaal van twee broers waarbij de ene de andere doodt, moeten aanhoren?

  Het zal toch wel meer gebeuren?

  Zoals ik zei, heb ik de Bijbel niet helemaal gelezen, enkel korte paragrafen, waarbij ik alleen maar bewondering had voor wat er tussen de woorden werd doorgezegd.

  “Hoe kunnen woorden mij laten voelen?”

  Hoe ik er nu over denk, na het bekijken van de film Noah, denk ik dat ik het begrepen heb.

  En ja, uw broer vermoorden is een schande voor de Schepping.

  Als ik het juist heb, zijn het de bloedlijnen van Kaïn dat de wereld verzieken?

  En waarschijnlijk nog andere bloedlijnen.
  Kan wordt als metafoor gebruikt, voor de verdorven kant van de mensheid.

  Ps: heeft u die film Noah gezien?

  Wanneer Tubah Kaïn in de bossen wapens aan het smeden was, werd ik daar best misselijk van.

  Omdat ze als een smet, blaam, schande of kanker op deze planeet de grondstoffen van die bossen aan het innen waren.

  Ik zag het plaatje, en vond het een schande voor de natuur, dat hoort daar niet.
  Aangedreven door het ego, en er zelf middenin zitten, kon het leger van Kaïn zichzelf niet ‘objectief’ bekijken.

  U zit met duizenden mensen in de natuur met gloeiende lava wapens te smeden.
  Het bos, is de loods waar je in werkt.

  Ik vond dat een schande voor de natuur, en erg jammer.
  Nu was het maar film, maar mensen verblindt door haat, kunnen ook niet objectief kijken naar zichzelf kijken, en zouden in die periode, hoogstwaarschijnlijk het zelfde doen.

  Op een gegeven moment vraagt Tubah Kan zich af waarom de Schepper niet met hem communiceert.

  En daar treedt het ego in werking: “Ik ben een man, geschapen naar uw evenbeeld, waarom converseert u niet met mij?

  Omdat uw ego, denkt dat het om verovering gaat.
  Omdat u slecht bent, en geschapen naar God´s evenbeeld, denkt u dat het om verovering gaat in de breedste zin van het woord, en dat de Schepper u zal belonen voor het ‘veroveren van de wereld.
  Kaïn dacht dat dat het doel was.

  Dan kent u God niet goed, want God, is neutraal.
  Alles is in balans, maar u met uw opgeblazen ego, gedraagt zich voor de natuur, gedraagt zich als een ongewenste parasiet.

  Groetjes Michael.

 35. Prachtig @Michaël.

  Het klopt, want wanneer jij vergeeft, na jaren in boosheid rond te hebben gelopen, is die ander daar zich inderdaad niet van bewust. 🙃🙂😉

  Voelt u die kracht ook als je (oprecht) vergeeft?

  Volgens mij is dat de Godskracht.

  En God, die zag dat het goed was. 🙂😉

 36. @ Chip

  Ik bedenk me nu net, dat ík, voordat ik op school kwam. Al bekend was met de 10 geboden. En met het verhaal van Kaïn en Abel etc. En vanuit die gedachtegang (omdat die van kleins af aan al zo vertrouwd is voor mij) reageerde ik net op u.

  Mijn excuses.

  Er zijn inderdaad ook kinderen op een christelijke lagere school die eigenlijk niet christelijk zijn opgevoed, maar wel op die school zitten omdat hun ouders dat beter vonden. En die de christelijke verhalen uit de Bijbel dan voor het eerst hoorden.

  Maar vond u het dan niet vreemd of erg om te horen dat de ene broer de andere vermoord?
  Ik vond en vind dat nog steeds onbegrijpelijk. Waarom een ander doden? Waarom zelfs je eigen broer doden? Terwijl mijn ene broer mij heel veel onrecht en kwaad heeft aangedaan, ook toen al, toen ik klein was. En toch heb ik geen behoefte om hem te haten of te doden. Waarmee ik mijzelf gezegend prijs. Wraak is aan de Heer en Zijn genade is mij genoeg.
  Als kind van 6 jaar oud, bad ik al aan God : om Zijn gerechtigheid! En dat doe ik nog steeds.

  Michaël

 37. @ Chip 03/01/2021 om 6:58 pm

  Wat de meeste mensen niet doorhebben, is dat : ‘Vergeving’
  Eigenlijk meer voor hunzelf bedoelt is, dan voor die ander.
  Want die ander is zich meestal van geen kwaad bewust.

  En toch blijven sommige mensen jarenlang met haat jegens een bepaald persoon rondlopen.
  Ook al hebben ze diegene, die hun kwaad heeft gedaan, in geen tientallen jaren meer gezien.

  Haat is het vergif, wat voor die ander bedoelt is. Omdat je die zo haat.
  Maar waarmee je : Jezelf (als je niet kunt vergeven) blijft injecteren.
  En dat is al een goed motief om die ander zo snel mogelijk te vergeven.

  Vergeef, opdat uzelf ook vergeven zult worden. Is een nog veel mooier cadeau!

  Shalom !

 38. @Xander,

  ik heb het over Facebook, welke mijn verhalen eraf halen.

  Groetjes.

  Oke, begrijp het wel. 🙂

 39. @ Chip 03/01/2021 om 6:12 pm

  Kaïn en Abel…? Is lang geleden beste Chip.

  Daarna kwamen de 10 geboden met o.a. de boodschap:
  Gij zult niet doden. En omdat wij inmiddels duizenden jaren verder zijn.
  Zou dat zo maar de boodschap kunnen zijn.

  Echt hoor, zit ik nu op YouTube of op een Geloofsforum?
  Even checken. https://www.xandernieuws.net/geloofsforum/#comments

  btw Geslachtloos lijkt mij minder erg dan Goddeloos, maar dat is mijn mening.

 40. Bent u in staat om te vergeven?

  Als u dat kan, voelt u God’s kracht, want God, heeft niet liever dan dat je vergeeft, omdat de haat die je voor de vergeving in je draagt, God´s creatie niet weerspiegelt.

 41. Oké Xander. 🙂

  ik vertel gewoon graag, en ik weet dat jullie de stukken lezen. 🙂

  Maar inderdaad, dit is een Bijbeltopic en zal alleen maar Bijbel-gerelateerde stukken plaatsen.

  Tja… Waar kan ik al die dingen vertellen Xander?

  Ik wordt overal gecensureerd, want dat Woord, raakt.

  En dan moet ik nog oppassen ook.

  Ik zit al een tijdje te denken om een eigen site te beginnen, maar ik heb daar geen verstand van.

  Misschien een cursusje doen?

  Ben er waarlijk aan aan het denken, maar moet eerst die gezondheid goed zien te krijgen.

  Groetjes.

  Beste Chip, dat u overal wordt gecensureerd moet u toch te denken geven !! Ook op de forums van XN zal er geen ruimte zijn voor uw visie. Mvg. Mod.

 42. Hahahaha! Prachtig Nieuw Begin.

  Ik zou er graag bij zijn, maar ik ben niet in m’n element.
  (Heb problemen met het immuunsysteem)
  Ben eraan aan het werken, maar als ik dat in orde krijg, (sleept al lang aan) dan gaan we zeker Nieuw Begin, dat lied opdragen.

  Als ik in m’n element ben, dan zal je me leren kennen, maar ik ben al mijn hele leven onderhevig aan externe aanvallen. Ik moest en moet KAPOT.

  Beste Chip, het beheer gaat de rest van uw hele lange verslag niet publiceren. Dit is een forum gebaseerd op de bijbel . Mvg. Mod.

 43. Ik las een kort getuigenis over de Betrouwbaarheid van de Bijbel van Dr. H.F. Kohlbrugge,
  een predikant uit het Reveil, tijdgenoot van Isaac Da Costa, Abraham Capadose, Willem de
  Clerq, Groen van Prinsteren, Ds. de Cock die allen leefden in de 19-de Eeuw>

  Kolhbrugge schreef een boek: Waartoe het Oude Testament ? Uitgeverij de Groot
  Goudriaan in Kampen. ISBN 90-6140-101-1 Derde Druk 1988.

  Kohlbrugge schrijft in zijn voorwoord: Wanneer ik met dit boek iets tot stand gebracht
  heb, dan dank ik dit, naast God, aan mijnen nu godzalige Vader, die toen ik nog zeer jong
  was, tweemaal tot mij zei:

  Als je de Vijf Boeken van Mozes verstaat, verstaat ge den gehele Bijbel. Alles wat de geliefde man tot mij zei, maakte op mij de indruk, als sprak God door hem, zodat ik zijne woorden in mijn hart weglegde, ook al misten ze voor het ogenblik de rechte toepassing.

  Het Vlijtig lezen van de Boeken van Mozes, heeft van mijne jeugd af, vruchten gedragen
  en is de grondslag geweest voor het juiste begrip der Gehele Heilige Schrift. Zo zijn mij de
  Evangelisten en Apostelen uit de Profetische geschriften duidelijk geworden en niet
  omgekeerd.

  Jeshua in Johannes 5:39: Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven
  te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen.

  Kölhbrugge: De Heilige Schrift is Mijn Portret…Daar heb ik Mijn beeltenis ingezet
  Telkens als u daar binnen gaat…Vindt u getekend Mijn gelaat
  In de Geboden, alle Tien…Kunt u Mijn diepst karakter zien

  En wie Mijn Raadsplannen wil weten…Leze gestaag al de Profeten
  Of zoekt u naar Mijn Woord en Daad…Neem dan de Evangeliën te baat
  Mijn Liefde vindt u daar verwoord…In Alle letters van elk woord

  En waar dat ik Mijn voeten zet…Leest u in’t Hogepriesterlijk Gebed
  Hoe dat u leve tot uw gerief…Beschrijft de Apostel Brief na Brief
  Ja in het hele Heil’ge geschrift…Vindt u Mijn werk, Mijn Naam gegrift
  Die Mij wil zien, die Mij wil vinden…Moet zich aan de Open Bijbel binden

  Dr. Hermann Friedrich Kohlbrugge. 1803-1875.

 44. @ Eelke Piers 02/01/2021 om 10:29 pm

  Hallo Eelke,

  Ja, dat is helemaal goed, om het hierbij te laten. Wat u wilt.
  Er zullen vast nog genoeg andere topics voorbij komen waar we op in kunnen springen.
  Zolang het maar door de Bijbel onderbouwd kan worden : )

  Ik wens u Gods zegen en tot dan.

  Hartelijke groet, Michaël

 45. @ Esther 02/01/2021 om 9:23 pm

  Hallo Esther,

  Dank je wel voor de link. Altijd weer lekker om te horen : ) En een leuke nieuwjaarswens.
  Mooie versie ook, op de muziek van The Rose (Bette Midler) nog nooit eerder zo gehoord.

  Jij ook een gezegend 2021, ook voor je kinderen etc.

  Met een lieve groet, Michaël

 46. @ Chip en Wachter
  Thnx bro’s!
  Zal er ooit een dag komen dat we met elkaar in Amsterdam op de Dam o.l.v. Walker dit prachtige getuigenis mogen geven.?
  ( ik weet het , het is al wat jaartjes oud maar het blijft vol van geestkracht!)

  Hezekiah Walker New Video “Every Praise”
  https://www.youtube.com/watch?v=UuuZMg6NVeA

 47. @ Michaël ;-{>
  Ik weet dat Jawhe de Vader van Christus is. Maar Josef moet de vader van Jesus zijn anders is Jesus niet uit het geslacht van David.

  Eelke: Jawhe (God) is de Vader van Jezus en Jozef – uit het geslacht van David – is zijn pleegvader. Zoek zelf de geschiedenis op in de bijbel. Mod.

  Michaël en nog wat, ik ben blij met je zinvolle reacties maar zullen we dit afsluiten? Zolang we het over de re-incarnaties het niet eens zijn heeft het weinig zin.
  De Kerken hebben er zich nooit over durven uit te spreken. Wie zijn wij dan?
  Het is gewoon maar een balletje dat ik opwierp.

  Eelke, blijf bij wat de bijbel daarover – reïncarnatie- zegt : En zoals het voor de mens beschikt is eenmaal te moeten sterven en daarna het oordeel Hebreeën 9:27.
  Als u hier op het Geloofsforum wilt meepraten dient u uw reactie bijbels te onderbouwen. Mod.

 48. Voor Michaël en Eelke…

  Geweldig lied. “” Wat de toekomst brenge moge””.
  https://www.youtube.com/watch?v=nBnDjA24jS0

  En natuurlijk voor jullie allen. Zie het maar als een Nieuwjaarswens. Ook wij weten niet hoe alle gaat verlopen.

  Gezegende 2021, Xander en team, en jullie allemaal van harte toegewenst.
  Wij zijn nooit alleen…

  Ook voor u Esther een gezegend 2021. Mvg. Mod.

  Liefs Esther.

 49. Juist @Wachter,

  ik wilde Nieuw begin ook complimenteren voor dat prachtstuk, maar had het niet gedaan omdat er anders drie korte reacties van mij stonden.

  Bij deze doe ik het alsnog nog.

 50. @ Nieuw Begin: 11:17 pm. Bedankt bro voor het mooie gebed, van Dirk van Genderen.

 51. @ Eelke Piers 01/01/2021 om 10:48 pm

  Bedankt voor uw reactie en antwoord.

  U schreef: ‘’Maar waar was Jezus toen zijn vader overleed?
  Hier wordt geen woord over gesproken. Was Josef niet interessant genoeg?’’

  Zover ik weet is God de vader van Jezus.
  Misschien dat zijn stiefvader Jozef daarom minder interessant was. Maar dat blijft speculeren. Zou het niet beter zijn om te lezen wat er wel staat i.p.v. uzelf af te vragen wat er niet staat?

  Ik heb deze volgende zinnen altijd al mooi gevonden. Uit: Wat de toekomst brenge moge.

  Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heren hand,
  moedig sla ik dus de ogen, naar het onbekende land.

  Leer mij volgen zonder vragen, Vader wat Gij doet is goed.
  Leer mij slechts het heden dragen, met een rustig, kalme moed.

  Hopelijk heeft u hier ook wat aan.

  Hartelijke groet, Michaël

 52. Wat is het antwoord van Kerken en Chr. Politieke partijen op het huidige draconische corona-beleid van de Regering?

  1* Antwoord: Kerken die wereldgelijkvormig werden zijn passief en betekenen op enkele uitzonderingen na niets meer voor de gelovigen van 2021. De Here God heeft zich van hen afgekeerd [lege kerken] omdat ze Zijn Woorden niet meer met gezag verkondigen.

  2* In de politiek hetzelfde verhaal. Toen Chr. Partijen als de Antirevolutionairen [ARP] en de Christen Historische Unie zich aansloten bij de KVP [Kath. VolksPartij] van het CDA onder leiding van de Jezuïet Piet Steenkamp ging het snel bergafwaarts richting EU en is Nederland verworden tot een land waarin al Gods Geboden in de Bijbel met voeten getreden werd.

  Paulus zegt het nog krachtiger: Het uiterlijk van deze wereld is aan het verdwijnen.

  SGP en CU zijn ook in hun CDA val getrapt en doen braaf mee, hadden niet de moed om deze Marxistische Regering een ultimatum te stellen: Tot hier toe en niet verder.

  Zij zouden een voorbeeld hebben moeten nemen aan de Deen Sören Kierkegaard.1813-1855 een hartstochtelijk strijder tegen een Lauw Christendom. Openbaring 3.
  Hij schudde de Kerk van zijn tijd goed wakker met zijn boetepreken:

  Wee, de Kerk en het Land, die doet als een die op zijn lauweren rust! Omdat gij koud zijt nog heet zal ik [Jeshua] u uit Mijn Mond spuwen. Kierkegaard die alle schijn haatte. Ik denk nu aan de Commissie Stiekem in de Tweede Kamer, die Kamerleden monddood maakt, niet informeert.

  Er is uitsluitend redding voor Nederland en de Wereld als de Bijbel weer terugkeert in de tweede kamer, die in december 2014 verdween. De Bijbel is het enige Boek uit de Oudheid waarvan de Schrijver [JHWH en Jeshua] nog leeft. Hij Waakt om Zijn Woord te vervullen aan degenen die hun Toevlucht bij Hem zoeken. Alleen zij hebben een gouden toekomst. Openbaring 16-22.

 53. Uit de Nieuwsbrief van Dirk van Genderen:
  Goed Nieuws, ter bemoediging

  Een zeer mooie getuigenis van een seculiere Joodse man die tot geloof in Jezus ( Yeshua) komt en thans werkt als zendeling onder zijn volksgenoten!

  * ‘Ik geloof nu elk woord in de Bijbel’
  Youval Yanay groeide op in een seculiere Joodse familie in Israel. Zijn voorgeslacht woonde al generaties in Israel. Zijn overgrootvader, die boer was, behoorde tot de pioniers in Galilea. Zijn vader was een commandant van de Palmach in de Onafhankelijkheidsoorlog.

  Youval had echter het gevoel dat hij er niet bij hoorde in Israel. Hij werd opstandig en zocht het in oosterse religies, drugs, alcohol en andere duistere zaken. ‘Ik raakte al mijn hoop voor de toekomst kwijt, evenals mijn twee restaurants in Tel Aviv en al mijn bezittingen.’
  Het lukte hem niet een nieuwe baan te vinden. Hij had geen geld meer voor de huur van zijn luxe appartement en trok weer in bij zijn ouders. ‘Ik had zelfs geen geld meer voor boodschappen of voor een buskaartje. Ik was wanhopig en overwoog zelfs zelfmoord.’

  Op een dag, tijdens een vakantie op Cyprus, die zijn ouders voor hem hadden betaald, werd hem een baan aangeboden als duikinstructeur. ‘Er kwam weer een lichtstraal mijn leven binnen. Toen ik net begon te wennen aan mijn nieuwe werk, nodigde mijn kamergenoot me uit om met hem mee naar de kerk te gaan. Ik weet niet waarom, maar ik ging met hem mee. Toen ik het kerkgebouw binnenstapte, gebeurde er iets bijzonders. Het was alsof ik Gods aanwezigheid ervaarde. De duisternis verdween op dat moment uit mijn leven, het werd licht. Nu weet ik dat het de Heilige Geest was. Ik werd geconfronteerd met een diepe liefde, de aanwezigheid van God, die nooit meer is verdwenen uit mijn leven.’

  In die kerk kreeg Youval een Bijbel, waar hij direct in begon te lezen. ‘Het waren de woorden van God. Het was alsof mijn ogen opengingen. Toen ik over Yeshua (Jezus) las, kwam er zoveel liefde voor Hem in mijn leven. Alles was nieuw voor me en na een paar weken ontdekte ik dat ik elk woord van de Bijbel geloofde.
  Sindsdien is mijn leven totaal veranderd. Yeshua is altijd bij me. Hij leidt me, bemoedigt me, onderwijst me, schenkt me Zijn gaven. Het meest bijzondere is wel dat Hij belooft dat Zijn liefde eeuwigdurend is en dat Hij mij nooit meer zal verlaten.’

  Youval raakte betrokken bij ‘Gateways Beyond’ op Cyprus, een Messiaanse missionaire gemeenschap. Daar leerde hij ook Valerie, zijn in Zwitserland geboren vrouw, kennen, nu vijftien jaar geleden.
  Valerie en Youval hebben zes kinderen en zijn nu actief betrokken bij de verbreiding van het Evangelie in de heuvels van Judea, ten westen van Jeruzalem. (Bron: Revive Israel)

  Deze muziek past hier bij:

  Praises Of Israel – Mizmor KIZ(Psalm 117)[Live]
  https://www.youtube.com/watch?v=DnJuxkl3VBI
  Messianic Jewish Alliance of Israel

 54. Een gebed aan het einde van een veelbewogen jaar door Dirk van Genderen ex CEO van de EO

  Geplaatst op woensdag 30 december 2020, 12:03 door Dirk AA

  Het jaar 2020 wil ik graag afsluiten in de vorm van een gebed. Bidt u mee?

  ‘Heere God, trouwe Vader in de hemel
  Dierbare Heere Jezus
  Aan het einde van dit jaar komen we tot U
  In aanbidding, in verwondering, in verootmoediging, in verwachting.

  We heiligen Uw grote Naam, aanbidden U, loven U en prijzen U
  U bent zo goed, zo groot, heerlijk is Uw Naam
  We heffen onze harten, onze hoofden omhoog
  En zien verlangend uit naar Uw komst in heerlijkheid.

  Wat een wonder dat U, o Heere Jezus, naar deze aarde gekomen bent
  U maakte Uw grote liefde zichtbaar, om ons te redden
  U gaf Uw kostbare bloed, Uw lichaam, om ons volkomen te reinigen
  En onbevlekt en onberispelijk voor U te maken, een volk U ten eigendom.

  Wij verheugen ons over de groei van Uw gemeente op aarde
  Dichtbij en ver weg, tot aan de einden van de aarde
  In moslimlanden, in alle continenten
  In Israel, in ons eigen land, in onze eigen omgeving, in onze eigen familie.

  We danken U voor zoveel goedheid die we het afgelopen jaar toch nog mochten ontvangen
  We danken U dat de Nieuwsbrief vrijwel elke week kon worden verstuurd
  We danken U voor de verbondenheid met elkaar, voor de ondersteuning die U schonk
  We danken U voor alle gebeden die we voor elkaar mochten opzenden tot U.

  Heere, wij zijn in verwarring door de coronacrisis
  Er is angst, onzekerheid, ziekte, lijden, rouw
  Wij vluchten naar U toe
  En schuilen bij U, in Uw veilige schuilplaats, de Schuilplaats van de Allerhoogste.

  We bidden voor alle zorgmedewerkers, van wie opnieuw zoveel wordt gevraagd
  We bidden Uw genade, Uw troost toe aan iedereen die dit jaar een geliefde moest verliezen
  We bidden om wijsheid voor iedereen die leiding moet geven in deze crisis
  We bidden voor allen die financieel zwaar zijn getroffen en grote zorgen hebben voor de toekomst.

  We luisteren en horen Uw roepstem dwars door deze crisis heen: Keer terug tot Mij
  We verootmoedigen ons voor U
  Wij hebben gezondigd, ons land, ons volk, onze kerken en gemeenten
  Vergeef ons onze zonden, wees ons genadig, schenk bekering, een herleving.

  Heere, wij zijn vaak zo ongeestelijk
  Maar U bent onwankelbaar
  Bewaar ons bij de waarheid van Uw Woord
  En leid ons door Uw Geest.

  Vergeef de verdeeldheid, de lauwheid onder ons als gelovigen
  Wij denken het soms beter te weten dan U
  Geef ons genade nederig te zijn
  En de ander hoger te achten dan onszelf.

  Er is zoveel schijnvroomheid onder ons
  Mooi aan de buitenkant, maar hard, liefdeloos en vol ongeloof van binnen
  Met meer liefde voor de wereld dan voor U
  Heere, schenk bekering.

  Alleen U kunt ons redden
  We stellen ons vertrouwen op U en zien op naar U
  O Heere, grijp in, schenk een keer ten goede
  Ondersteun allen die Uw ondersteuning zo nodig hebben

  Heere, bescherm het leven
  Van het prilste begin tot het laatste einde
  Elk leven is door U wonderlijk gevormd in de moederschoot
  geschapen om U te eren en te dienen.

  We voelen ons steeds meer een minderheid in dit land
  Maar met U zijn we meer dan overwinnaars
  Geef genade om op U te zien
  Vul ons voortdurend met Uw Geest.

  Gedenk ook aan Uw volk Israel, Heere
  Open hun ogen voor U, de Messias
  Strek Uw zegenende en beschermende handen over hen uit
  Schenk alle Messiasbelijdende Joden genade om getuige te zijn van U.

  Uw ogen zien ook al Uw kinderen die worden vervolgd omdat ze U liefhebben
  Houd hen vast, schenk hun Uw genade, houdt hun ogen gericht op de Leidsman en Voleinder van het geloof
  Bekeer ook hun vervolgers
  Dat ze geraakt mogen worden door het getuigenis van hen die zij vervolgen.

  In het nieuwe jaar hebben we Uw wijsheid zo nodig
  Wijs ons Uw weg, zeker ook als het over vaccins en de coronacrisis gaat
  We verlangen er zo naar om weer in vrijheid samen te kunnen komen als Uw gemeente
  Om samen te zijn in Uw tegenwoordigheid, om U de lof en de eer te geven.

  Heere, het is ons gebed, ons verlangen dat U in dit land weer de glorie en de eer zult ontvangen
  Dank U, Vader, dat U heel de wereldgeschiedenis in Uw handen hebt
  Zend arbeiders uit om de oogst binnen te halen
  De velden zijn wit om te oogsten.

  Zo gaan we het jaar 2021 binnen, in vertrouwen op U
  En we zien uit naar Uw komst, dierbare Heere Jezus, in heerlijkheid
  U komt alle lof, eer en aanbidding toe, in eeuwigheid
  Glorie, halleluja, voor Uw wonderbare Naam. Amen!’

  Van harte wens ik u allen Gods rijke zegen en nabijheid toe voor het nieuwe jaar 2021!

  Dirk van Genderen

 55. Dewevoga 01/01/2021 om 10:26 am
  Hartelijk dank voor de bijdrage! Ook u natuurlijk een zeer gezegend 2021 ( had enkele mensen apart vermeld maar daar hoort u zeker ook bij bro!

  Babara 30/12/2020 om 11:47 pm Een juist Christelijke belijdenis! AMEN! Gezegend 2021!

 56. Bij deze wil ik iedereen bedanken die in het voorbije jaar heeft bijgedragen aan de vele , vele momenten waarop ik mocht ervaren en meebeleven de liefde en trouw van God’s kinderen en van De Here God voor ons, Zijn kinderen door Jezus Christus in de kracht des H.Geestes door vele getuigenissen , door muziek, door zendingsverhalen, grote bekeringswonderen …door diepgaande studies rond de H. Schrift, door aktuele religieuze en politieke ontwikkeling ook internationaal…het is teveel om op te noemen. Het is ook niet in te passen in menselijke analyses wat de Here God in onze dagen bewerkt in met name de omstandigheden in het Midden Oosten waar Abraham’s nazaten, Jood en Arabier, thans gelukkig enige toenadering zoeken tot elkaar alhoewel het misschien nog te prematuur is om Jesaja 19:24-25 erbij te kunnen citeren!

  Ik wil het Xanderteam bedanken voor hun onvermoeibaar gevecht tegen de pathologisch liegende MSM en hun gevecht voor op Christelijke grondslag beoefende nieuwsgaring! Aan des Here zegen is het al gelegen geldt zeker voor het Xanderteam en zij weten het als geen ander!
  Dank en voor u een gezegend 2021. Mvg. Mod.
  Ook bid ik dat de vele artikelen rond dat stukje eiwit ( wat op zich net zo morsdood is als plastic) vrucht gaan dragen in een volledige omslag in het denken erover en et publiceren erover ook in de media zodat deze wereldwijde bedriegerij maar zo gauw mogelijk wordt ontmaskerd waarbij ik een rol voor Amerika niet uitsluit.

  Ik wil ieder meelezende broeder en of zuster van me de liefde en de wijsheid en de kennis en het Geloof toewensen waarvan we in ons Spoorboekje zovele geweldige en ook heel menselijke ( Koning David!) getuigenissen hebben. De geschiedenissen onder oud-Israel zijn opgetekend tot ons nut opdat wij geen lust tot het kwade zouden hebben!

  Ik bid ieder toe een VRIJ en genade-vol jaar in Jezus Christus met al de zegeningen uit de Bergrede van onze Heiland!
  Een gezegend 2021 aan allen!

  En gedenk de gevangenen met name de Chinese Christelijke journaliste Zhang Zhan! Ook hier misgaat de Volksrepubliek China zicht tegen een individuele burger net als in het geval van Asia Bibi! Toch is het naar mijn mening mede vooral de voorbede geweest welke ook Asia Bibi haar vrijheid hergaf!
  En bid voor de vrede van Jeruzalem de stad van de grote Koning! Hallelujah!

  Zie Hem in Jeruzalem:
  https://www.youtube.com/watch?v=QSDV8VYz_1Q

  Jesaja 19:24-25 :
  24 Te dien dage zal Israël de derde wezen met de Egyptenaren en met de Assyriërs, een zegen in het midden van het land.
  25 Want de HEERE der heirscharen zal hen zegenen, zeggende: Gezegend zij Mijn volk, de Egyptenaars, en de Assyriërs, het werk Mijner handen, en Israël, Mijn erfdeel!

  Een paar mensen wil ik speciaal bedanken voor hun bijdragen waar ik veel van mocht leren:
  Wachter, Ramshoorn, Cefas,Esther, Amo, Mo, Michael, Ele, Muggenzifter

 57. @ Michaël ;-{>
  Vergeving? Met liefde gedaan.
  Jesus in India staat nergens in de Bijbel maar is achtergrond informatie. Dat kun je op internet ook vinden. In een van mijn boeken wordt daarop ingegaan. Jesus ging mee naar Nazareth en was hun onderdanig. Maar waar was Jesus toen zijn vader overleed? Hier wordt geen woord over gesproken. Was Josef niet interessant genoeg?
  Een volkstelling staat wel in de Bijbel maar het gegeven dat dat elke 14 jaar was staat er niet. Dat drie Wijzen naar Bethlehem gingen staat wel in de Bijbel maar dat de ster die zij volgden, de conjuctie van Jupiter en Saturnus, staat er niet net zo min als het geboortejaar van Jezus. Dat Quirinius 14 jaar later pas stadhouder van Syrie was geeft dus weer aan dat er iets niet klopt of Quirinius heeft 2 maal de volkstelling gehouden. Dit is dus ook achtergrond informatie en zonder deze achtergrondinformatie gaat men teveel fantaseren.
  Ik las in een kerkblaadje het kerstverhaal over een boerenmeid uit Nazareth die met een eenvoudige timmerman getrouwd was. Een tranentrekkend verhaal. Duidelijk dat de Kerk geen weet heeft van de waarheid terwijl zij de waarheid zeggen te verkondigen. De achtergrond ontbreekt geheel of zij willen de mensen even dom laten met een romantisch verhaal

 58. Moderator
  Stap 1 ben ik volledig met u eens. Elke dag bid ik: Ik bedank U voor alle weldaden…..Kom Heilige Geest en verlicht mijn verstand om mijn zonden te kennen en geeft mij de genade van een oprecht berouw….. (Ik voel mij nu gewoon schijnheilig want dit is mijn gebed tot de Almachtige)
  Stap 2. Ik ben nooit ergens in de Bijbel tegen gekomen dat een algehele onderdompeling beter zou zijn dan welke andere doop dan ook. Dat er genootschappen zijn die er anders over denken respecteer ik.
  Over het wedergeboren worden is nu genoeg gedebatteerd en niemand heeft mij kunnen.
  weerspreken.
  Ook als ik hier schrijf bid ik om je juiste woorden te mogen vinden.

 59. @ Eelke Piers 01/01/2021 om 1:46 pm

  Bedank voor uw vergeving.

  Wel grappig, dat u in uw reactie nu eigenlijk de nadruk legt op : gezwam.
  Terwijl die vanwege het ‘topic’ op – niet Bijbels – zou moeten liggen.

  Jezus in India? Waar staat dat dan in de Bijbel?
  Corrigeer me als ik het fout heb. Want ik wil graag bijleren.

  Tevens geeft u nu ‘niet Bijbels’ weer als zijnde : ‘achtergrond informatie’ … ?
  Als ik Joe Biden was geweest, zou ik nu tegen u zeggen: C’mon man.

  Ook voor u een zalig nieuwjaar met nog vele vruchtbare gesprekken.

 60. # Ramshoorm 01/01/2021 om 9:23 am

  Mijn hartelijke dank voor uw compliment. En ook voor uw voorstel, mooi!

  Ook voor u en alle anderen die dit lezen, inclusief Xander en team :

  Een geweldig nieuw Nieuwjaar met Gods zegen om ons heen !

  Amen.

  Ook voor u Michaël een gezegend 2021. Mvg. Mod.

 61. @Dewevoga en @Chip. Het klopt dat Mattheus [MattitYahu] zijn Evangelie in de Hebreeuwse taal geschreven heeft. Ik las dat ook in het boek: Eusebius Kerkgeschiedenis die als eerste een overzicht van de Kerkgeschiedenis schreef. Tijdgenoot van Constantijn de Grote. 325.
  Vertaald en bewerkt door dr. Chr. Fahner. Boekencentrum Zoetermeer. 2000.

  Israël en de Bijbel is Gods Wonder! Van Genesis t/m Openbaring is het een Joods Boek, geschreven door Joden. Dit Boek der boeken telt nu al ruim 2500 vertalingen.
  Geen enkel Boek heeft zoveel commentaren/kritiek opgeleverd en toch is het tot op deze dag ieder jaar weer het meest verkochte/gelezen en vertaalde Boek.

  Helaas zien we dat de Bijbel steeds meer Ontjoodst wordt. Het was al erg toen de Latijnse Vulgata van Hiëronymus gelanceerd werd omstreeks 385.

  De Nazi’s 1933-1945] lieten zich ook niet onbetuigd maar deden er nog een schepje bovenop. Jezus wordt daar als een Ariër beschreven net als in de Koran, daar wordt Jezus als een moslim beschreven. Niemand protesteert in kerken en synoden. Lees hoe Jesaja 56 deze valse misleiders typeert.

  Roomse en Protestantse kerken waren alle anti-Joods tot 1948. Eeuwen verkondigden zij dat de Kerk de plaats van Israël had ingenomen.

  Pausen en Kerkleiders stonden met een bek vol tanden toen David Ben Goerion 1948 drie jaar na Auschwitz in Tel Aviv de Onafhankelijke Staat Israël uitriep. Nu zijn ze de machtigste Staat in heel het M-O. Arabieren staan in de rij om vriendschapsbanden met Israël te smeden. Maar…Of ze daar verstandig aan doen? Ik betwijfel het! Zie Deuteronomium 7 voor details.

  Terug naar de Bijbel: Samenvattend kan gezegd worden, dat Petrus, Johannes en Paulus
  gezorgd hebben dat de leiders van de 7 Messiaanse Gemeenten [Openbaring 2 en 3] nu wisten wat de Betrouwbare Woorden van Jeshua en de Apostelen waren, die opgeschreven stonden in de 27 boeken van het Nw. Testament.

  Petrus zegt hierover: 2 Petrus 1:12 Daarom zal het steeds mijn voornemen zijn u hieraan te
  herinneren, hoewel gij het weet en in de waarheid, die bij u is, versterkt zijt. 13 Ik acht het mijn
  Plicht, zolang ik in deze tent ben, u door herinnering wakker te houden, 14 want ik weet, dat het
  Afleggen Van Mijn Tent Spoedig Komt, zoals ook onze Here JeshuaHaMasjiach mij heeft doen weten.

  15 Maar ik zal mij beijveren, dat gij ook na Mijn Heengaan telkens weer aan deze dingen [BOEKEN] kunt denken. 16 Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here JeshuaHaMasjiach hebben verkondigd, maar wij zijn Ooggetuigen geweest van Zijn Majesteit. [Op de berg der verheerlijking. MattitYahu 17]

 62. Moderator
  ……dan zijn alle bijgedachten die nergens terug te vinden zijn in de inhoud, niet van toepassing…..
  Juist deze bijgedachten plaatsen de Bijbelteksten in de juiste verhouding en context. Ik kan het Kerst verhaal niet in deze tijd plaatsen maar wel 2000 jaar terug.
  Ik moet dan bv. vertellen dat de Romeinen de volkstelling elke 16 jaar hielden en dat die 8 jaar voor Christus waren en 8 jaar nChr.. De conjunctie van Jupiter en Saturnus 8 vChr. was.
  Alles wat ik vertel is geen fantasie van mij en zijn terug te vinden. Mogelijk wel dat ik diverse gegevens aan elkaar knoop tot een geheel en ze weergeef met mijn eigen woorden
  Ik heb vroeger vele boeken gelezen en een paar sieren nog mijn boekenkast. oa Het Oude en Nieuwe Testament van Mure uitgegeven 1863, Kerkgeschiedenis van Nolet uitg 1926, Geschiedenis der Wereld van Lund uitg. 1928; Nag Hammedi, diverse Slavenburg enz. De bijgedachten zijn zeker terug te vinden.
  U hoeft deze post niet te plaatsen. Ik wil alleen vertellen dat ik weet waarover ik praat en weet dat mijn opvattingen contoversieel zijn.

  Beste Eelke,
  Het begon met de vraag aan al onze gewaardeerde gasten, of zij wilden vertellen of zij bekering, wedergeboorte en volwassen doop kennen in hun leven.
  Ook u was daartoe bereid, wat zeer gewaardeerd wordt, om uw eigen ervaring daarover te vertellen.
  Tevens was uw afsluiting dat u openstaat voor suggesties. Het beheer besloot eerst uw mede gasten aan het woord te laten.
  Uw overwegingen gelezen te hebben waarin u uw eigen invulling geeft aan de bijbel en dus ook op de vraag omtrent bekering, wedergeboorte en volwassen doop.

  Eelke u kent geen bekering en dat is essentieel om met een vernieuwde geest door God gegeven ,wat wedergeboorte wordt genoemd, naar de inhoud van de bijbel te kijken en om door die vernieuwde Geest in u, in contact te komen met uw Schepper, God en zijn Zoon Jezus de Christus.

  Wat u nodig heeft, is dat u uw leven aan Gods Zoon, Jezus de Christus geeft, dat u erkent dat u een onvolmaakt mens bent in relatie tot de heiligheid van God. De bijbel erkent dat wij allen zondaren zijn in het licht van Gods heiligheid waardoor wij niet in staat zijn een persoonlijke band met Hem op te bouwen.
  Zijn Zoon Jezus de Christus is daarom voor ons mens geworden en heeft door zijn dood aan het kruis, en de opstanding uit de dood de weg weer geopend om zondaren, die in de geestelijke dood zijn, tot God te brengen en eeuwig leven te ontvangen.
  God ziet u dan niet meer aan in uw zondige staat, die de heiligheid van God niet kan verdragen, maar God ziet dan Jezus de Christus in u, die heilig en volmaakt is.

  Bekering: Bidt privé dit gebed en doe dit hardop.
  Heer Jezus de Christus
  Ik erken dat ik een zondaar ben.
  Ik vraag U vergeving voor mijn zonden
  Ik erken dat U Heer Jezus mens geworden bent op aarde en voor mijn zonden gestorven bent aan het kruis en U uit de dood bent opgestaan.
  Ik vraag U, Jezus de Christus om mijn persoonlijke Verlosser en Redder te zijn.
  Ik geef mijn leven aan U Heer Jezus de Christus en vraag U of U door Uw Geest
  in mij komt wonen en mij zal leiden en onderwijzen om Uw leven door mij te leven.

  stap 2 is de volwassen doop.
  Jezus liet zich zelf ook volwassen dopen om in die geestelijke wereld te bevestigen van dood en opstanding en van eeuwig Leven. En wordt hiermee elke volwassen christelijke gelovige opgeroepen om Zijn voorbeeld, de volwassen doop, letterlijk te ondergaan.

  U zoekt een evangelische kerk of een baptisten kerk en zeg dat u gedoopt wil worden in de naam van God de Vader, de Zoon Jezus de Christus en de Heilige Geest.
  U gaat geheel kopje onder.
  Dit is in vogelvlucht bekering en wedergeboorte en volwassen doop

  Mvg. Mod.

 63. Psalm 119:89-96 (deel 12)
  ‘Ik zal Uw bevelen voor eeuwig niet vergeten,
  want daardoor hebt U mij levend gemaakt’ vs. 93.

  Wij hebben misschien allemaal wel de wens dat wij hetgeen wij gehoord of gelezen hebben uit Gods Woord, beter zouden kunnen onthouden.
  Misschien hebben wij de Boeken van het Oude en het Nieuwe Testament al meerdere malen gelezen en zijn wij toch al weer veel vergeten.
  Waar ligt dat eigenlijk aan?
  Het vermogen om dingen te onthouden is bij ieder mens verschillend en wordt gewoonlijk minder naarmate wij ouder worden.
  Daarom is het belangrijk om al op jonge leeftijd te beginnen met het regelmatige lezen van Gods Woord, want als men jong is, onthoudt men alles veel beter.
  Een andere oorzaak voor het feit dat wij hetgeen wij gelezen hebben, vaak niet zo goed onthouden, is dat wij te weinig tijd nemen om rustig te lezen.
  Ook het moment van de dag waarop wij de Bijbel lezen, is belangrijk, want de ervaring leert dat wij het geen we gelezen hebben beter opnemen als wij fit en uitgerust zijn.
  Maar er kan ook sprake zijn van een andere oorzaak, een oorzaak die bij onszelf ligt.
  Hoe vaak komt het niet voor dat Gods Woord ons weinig aanspreekt?!
  Hoe vaak komt het niet voor dat wij weinig bereid zijn om ons leven te richten naar de Bijbel en dat wij er moeite mee hebben om Gods woorden onvoorwaardelijk te gehoorzamen als Hij Zelf tot ons spreekt?
  Maar misschien hebben wij ook de ervaring dat een tekst uit de Bijbel die ons in een bepaalde situatie getroffen heeft, diep in ons geheugen staat gegrift.
  Wanneer wij de Heere Jezus oprecht liefhebben en, al is het in zwakheid, Zijn Woord willen gehoorzamen: zal Zijn Woord kostbaar voor ons zijn en zullen wij het niet meer zo gemakkelijk vergeten.

  Allen een gezegende week en tevens een gezond 2021 toegewenst, groet Muggenzifter

 64. @ Michaël
  Ikzelf was uw niet Bijbelse gezwam…. al moe. (het is vergeven en ik begrijp het)
  Ik heb mij zuiver aan de Bijbel gehouden met wat mogelijke achtergrond informatie.
  Over die achtergrond informatie hoeven we het echt niet eens te zijn maar ik zal het niet in mijn hoofd halen om de mening van anderen “gezwam” te noemen.
  Over het Bijbelse gedeelte is dit duidelijk een gebrek aan tegenargumenten.
  Ook ik wens je een zalig nieuwjaar met nog vele vruchtbare gesprekken

 65. @ Nieuw Begin.
  Nergens maar dan ook nergens heb ik gesteld of ook maar de indruk willen wekken dat ik de Allerhoogste ontken, omlaag haal, beledig of wat dan ook. Dat dit niet strookt met jouw en ook van anderen opvattingen weet ik en die respecteer ik maar ik had wel graag dat ik in mijn visie gewezen wordt op misvattingen.
  Dan Maria.
  30En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God. 31En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. 32Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, 33en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen. 34En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb? 35En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.

  Dit is duidelijk maar neemt niet weg dat in mijn visie de mogelijkheid open blijft dat hier de Geest van de Allerhoogste in het door Josef verwekte Kind daalde. Op dat moment had Josef nog geen gemeenschap met Maris gehad. Daarom spreekt het evangelie ook eerst over de Maagd en even later over jonge vrouw. (ik meen mij nog te herinneren dat in die tijd een verloving ook inhield van sexuele omgang zodat de vrouw kon bewijzen dat ze vruchtbaar was. Daarna werd pas getrouwd. ). Weer lichaam van Josef en Maria en de bijzondere Geest (Christus)
  Dat jij en jullie allen hier anders overdenken kan en mag. Maar ik geloof nooit dat ik hiermee God laster.

  Beste Elke, als u inhoudelijk over de bijbel wilt discussiëren, dan zijn alle bijgedachten die nergens terug te vinden zijn in de inhoud, niet van toepassing.

  (Ik vraag mij af waarom “Allerhoogsten” een meervoud is.)
  Ik blijf wel met het probleem dat de Verlosser uit de stam van David moet komen. Als Jesus verwekt is door de Heilige geest dan is Jesus niet uit de stam van David en moet ik zeggen dat de Bijbel zich zelf tegenspreekt. Let wel dit is mijn probleem. Maria is uit de priesterlijke stam (haar vader, Joakim/Heli, was een hoofd/hogepriester, haar (mogelijk oud-)oom Zacharias de vader van Johannes de Doper ook en haar oudoom Nicodemus ook; haar grootvader was waarschijnlijk Eliud en haar overgrootvader mogelijk Stolanus, allen hoofd/hoge priesters die toegang hadden tot het Heilige der Heiligen zijn uit de priesterlijke stam en niet uit David. ) Josef was een nakomeling van koning David en zou dus de vader moeten zijn anders is Jesus niet uit de stam van David. Nogmaals, dit is mijn probleem.
  Daniël 9 spreekt over de 70 jaarweken; na 69 jaarweken zou de Messias verschijnen en dan wordt er geteld vanaf dat Kores opdracht gaf om de Tempel te herbouwen. Dit bevel is 2 keer uitgegaan met ik dacht met 19 jaar verschil. Als je dit uitrekent dan kom je rond de geboorte/dood van Jesus de Messias. De Joden konden ook tellen en wisten dus wanneer de Messias ongeveer zou komen maar verwachten een Messias die hun zou bevrijden van de Romeinen. Dus een oorlogsheld. Deze oorlogsheld moest een moeder en/of een vrouw hebben. Aangezien de afkomst van de vrouw van geen belang was komt dus een dochter van een voornaam/rijk persoon in aanmerking. Maria voldeed aan alle eisen.
  Mijn probleem is dat het NT in 360 is samengesteld, dus 300 jaar na Christus uit geschreven en herschreven in de zoveelste graad documenten met vele bijschriften en (zover ik mij herinner) had Hiëronimus de keus uit 32 Matheus geschriften waar hij een zo goed mogelijk het Mattheus-evangelie moest maken. De evangeliën worden dan ook “gezaghebbend” verklaard en, voor zover ik weet, niet dogmatisch.

 66. @Nieuw Begin,

  Quote: “ Openbaring 22:18-19 bevat een waarschuwing voor iedereen die knoeit met de Bijbelse tekst: “Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen.”

  Vraag ik me af…
  is het dan werkelijk God dat de plagen stuurt of zorgt het verdorven karakter er via Karma automatisch voor dat je ‘plagen’ in je leven zal krijgen?
  Hoe dan ook, de Bijbel heeft altijd gelijk.

  Het getuigt van een verdorven karakter, om jaloers te worden op de prachtige Bijbelteksten en er dan maar uw eigen, ‘betere’ versie van te maken.

  Zulke verdorven geesten zijn er, welke er zich niet hun meerdere in willen herkennen.

  Deze verdorven geest, draagt de kracht van de leugen, en misleiding in zich, en ik denk waarlijk dat de Bijbel met de Zeven Plagen het over Karma heeft.

  Ik begrijp de Bijbel heel goed, ook al heb ik hem niet helemaal gelezen.

  Om mijn eigen Woord te beschermen.
  Van zodra ik de Bijbel las, herkende ik de woorden, en dacht: “Voorzichtig.”

  Omdat ik mijn eigen stijl aan het ontwikkelen was, moest ik voorzichtig zijn, want deze woorden, zouden me kunnen verwarren.
  Omdat ik er steil van achterover sla.

  De Bijbel is in mijn ogen Kunst, en een kunstzinnig aangelegd mens, gaat altijd zijn eigen weg.

  Daaraan ziet u, dat zij die de Bijbelteksten willen aanpassen, geen kunstzinnige mensen zijn.

  Direct de drang voelen om de tekst onherkenbaar te veranderen, maar wel de achterliggende gestolen schrijfstijl willen behouden.

  Dat komt omdat ze verkeerd naar de Bijbel kijken, maar in de allereerste plaats, te lui zijn geweest om hun geest afdoende te ontwikkelen om dat of een gelijkaardig niveau te halen.

  Je kan de schrijfstijl van de Bijbel niet één op één kopiëren door alleen maar de Bijbel te bestuderen.

  De schrijfstijl van de Bijbel, is die welke alle gedachteprocessen in je hoofd vertaald.
  Het Ware Woord, of zoals ik mijn schrijfstijl noemde als kind: “De ware spreektaal.”

  Ik wist niet van het bestaan van een Bijbel af.

  Totdat ik een stukje las…

  Ik herkende mijn schrijfstijl, en duizelde daarvan.

  Hij of zij die het schrijven werkelijk in de vingers heeft, hoeft nooit vals te spelen.

  Misschien begrijpen jullie wel dat ik met de geest die ik draag, enorm gelukkig ben.

  Er is op dit moment geen plaats in de wereld voor deze vrije geest, maar dat neemt niet weg, (en zal dat nooit wegnemen) dat ik gelukkig ben met wie ik ben.
  God weet het. red me altijd weer opnieuw, op zeer ondoorgrondelijke wegen.
  .

 67. Alle bovennatuurlijke kracht, kan verkregen worden door ofwel God, ofwel Satan.
  God geeft kracht aan hen die geloven aan Jezus Christus.
  Om God te kunnen benaderen in uw zoektocht naar verlossing, is een persoonlijke relatie met Zijn zoon de sleutel.

  Het is het tegenovergestelde met Satan, wiens natuur verleiding is.
  Satan geeft kracht aan hen die met onnatuurlijke graagte een leugen geloven.

  Om Satan te kunnen benaderen, is het werkelijk geloven van de leugen, de sleutel.

  Om tot God te komen, is een persoonlijke relatie met Christus onontbeerlijk.
  Een persoonlijke relatie met Jezus wil bijvoorbeeld niet zeggen dat je met Jezus over koetjes en kalfjes ligt te praten.
  Een persoonlijke relatie met Jezus heb je, als je hem kent.
  En als je hem kent, zal je zien dat hij gelijk heeft: “Niemand komt tot de Vader, dan door Jezus Christus.”

  Chip, uw posting aangepast. Mvg. Mod.

 68. Beste allemaal Ik wens u ondanks alle vooruitzichten een voorspoedig Nieuwjaar
  Dewevoga, ook voor u een gezegd 2021. Mvg. Mod.

  @Nieuw Begin schreef: 31/12/2020 om 8:10 pm
  Beste NB, Er staat geschreven onderzoek alles en bewaart het goede en dat is nu het punt wie bepaalt dat? De Bijbel is al meerdere keren “vertaald” en er bestaat een behoorlijk verschil in de tekst die allemaal anders geïnterpreteerd kunnen worden. Ik heb persoonlijk nogal moeite met de toonzetting in Mattheus ik verdenk er de vertalers/interpretators van, want ik kan mij niet voorstellen dat de HERE zich op die manier heeft uitgedrukt.

  Verder vind ik het vreemd dat de Joodse personen allemaal bij hun “Griekse” naam vermeld zijn in het NT en Maria komt uit de naam Miriam en het lijkt mij stug dat zij in het dagelijkse leven niet bij hun Joodse naam genoemd werden. Het maakt het interpreteren van teksten moeilijker. Ik ken helaas geen Hebreeuws anders zou ik de tekst van Psalm 118:26 “Gezegend zij Hij, die daar komt in den Naam des Heeren!” missien wel interpreteren als “m e t den”, en dan kan men de Naam invullen.

  Terugkomend op uw topic, en dat van Vlokje, over de kerst dat werkte voor mij inspirerend en ik begrijp niet dat dit onderwerp niet verder onderzocht wordt in de hoogste kringen. Bijna alles valt terug te vinden en met de aanwijzingen over de volkstelling, de verplichte feesten en de periode dat Pilatus was aangesteld als stadhouder van Judea komt men een heel eind. En gezien er geen toeval bestaat in de Bijbel/leven denk ik te kunnen beredeneren dat de HERE Y’hosua afgekort Yeshua op dezelfde dag is geboren als opgestaan: 20 Nisan 7 BCE. Yeshua refereerde aan Abraham zou Hij de overeenkomst bedoeld hebben inzake Izak en de berg waarop deze geofferd zou worden? Dus alle belangrijke feesten zijn de Joodse feesten en staan in de Schrift, en de mensheid viert het Romeinse Saturnalia. Dit zijn mijn gedachten en wie bepaalt dat ze goed zijn?

 69. @Michaël. Dank voor uw wijze woorden…Salomo sprak ze ook…

  Prediker 10:12 (NBG51) Woorden uit de mond van een wijze zijn innemend, maar de lippen van een dwaas verslinden hemzelf.

  Ik wens allen die meelezen of schrijven op dit forum een Gezegend 2021. In het bijzonder ook Xander en zijn Team. Ramshoorn ook voor u een gezegend 2021. Mvg. Mod.

  Ik spreek de wens uit dat wanneer we over geloof/ongeloof spreken op dit forum dat we dan altijd de Bijbel [een betrouwbare vertaling] het eerste en laatste Woord laten spreken zoals Salomo zijn zonen al leerden in het Boek Spreuken:

  Spreuken 30:6 (NBG51) Doe niets aan zijn woorden toe, opdat Hij u niet terechtwijze en gij een leugenaar bevonden wordt.

  Achter de wolken schijnt de zon. Om het met de Woorden van Jeshua te zeggen:

  In de wereld lijdt gij nu verdrukking…Maar…Houdt goede moed: Ik heb de wereld overwonnen!!! Alle details in Johannes 14 t/m 17 en Openbaring 19 t/m 22. De Waarheid Overwint Altijd!

  Pas als we de waarheid doen – Verstaan we wat waarheid is.

 70. @ Eelke Piers – Toevoeging : Het volgende had ik over het hoofd gezien.

  Nieuw begin schreef inderdaad ook dit aan u :

  Eelke Piers 30/12/2020 om 3:28 pm. Voor wie de blasfemische nonsens van Elke Piers enigszins wil plaatsen het volgende artikel uit Trouw: ‘ Jezus’ hemel is een graf te Srinagar ‘

  Dat was om uw – niet Bijbelse – verhaal over Jezus in India etc. te ondersteunen.

  En omdat uw verhaal niet gestaafd wordt door de Bijbel, vind ik het wel terecht dat een andere christen, in dit geval Nieuw Begin, uw verhaal omschrijft als : blasfemische nonsens.
  Ik ben trots op Nieuw Begin dat hij Gods Woord verdedigd.

  Ikzelf was uw niet Bijbelse gezwam – excusez le mot – eigenlijk ook al beu.

  Shalom !

 71. @ Eelke Piers 31/12/2020 om 10:27 pm

  U schreef: ”Moderator Ik wordt hier beschuldigd van Godslastering. Dit is voor mij een wel zeer ernstige beschuldiging.”

  Ik zeg : Het is maar net hoe je het opvat…

  Nieuw Begin schreef namelijk 31/12/2020 om 8:10 pm dit:
  Ben niet van plan nog langer tijd aan uw uitlatingen te besteden. Ik vind uw uitlatingen dermate afwijkend van het Bijbelse onderricht van de Apostelen en Evangelisten dat ik mijn tijd verspil door uw – haast blasfemische – fantasieën te lezen.

  ‘haast blasfemische’ is dus tegen het randje van Godslastering aan. Groot verschil.

  En eerlijk gezegd vraagt u daar zelf ook wel een beetje om. En dat weet uzelf dondersgoed.
  op 29/12/2020 om 7:17 pm schreef u zelf : (weer een provocatie!)

  En op 29/12/2020 om 1:23 pm schreef u :
  Ik voel mij nu in mijn element @ Ramshoorn

  En schreef u aan de Moderator : Moderator. Als ik vervelend word laat het dan weten dan pas ik mij aan. Ik weet dat het erg controversieel is

  Ramshoorn schreef aan u op 29/12/2020 om 3:01 pm
  U zou kunnen schitteren in het Theater maar niet op de Preekstoel.
  U hebt een rijke fantasie en zal een graag geziene gast zijn tijdens een borreluur.

  Dus ik zeg tegen u: Wie de bal kaatst… kan hem terug verwachten.
  Dus nu niet zeuren en klagen. Wees sportief! Enne, lees ook eens goed hoe een ander het geformuleerd heeft voordat u conclusies gaat trekken die er niet zijn.

  Ik wens u Gods zegen en een heel gelukkig nieuwjaar !

  Vriendelijke groet, Michaël

 72. E.P.: slechts 1voorbeeld:

  De moeder van Jesus, Maria, is op 4 jarige leeftijd naar de Tempelschool gegaan en heeft daar een universitaire opleiding gehad. Zij werd klaargestoomd om of de vrouw of de moeder van de verlosser te worden. De Joden konden goed tellen.

  Met deze idiote bewering , dat ‘ Maria werd klaargestoomd om de VROUW of de moeder van de Verlosser te worden’ neemt u rechtstreeks stelling tegen de Engel Gabriel die voor God’s aangezicht staat en aan Maria verkondigt dat zij zwanger zal worden van de H.Geest en een kind zal baren en Hem Jezus zal noemen.
  De moeder van de Messias al eeuwen aangekondigd door Israel’s profeten wordt klaargestoomd om de vrouw te worden van ??

  op 4 jarige leeftijd naar de Tempelschool gegaan en heeft daar een universitaire opleiding gehad?
  de Joden konden goed tellen…

  Openbaring 22:18-19 bevat een waarschuwing voor iedereen die knoeit met de Bijbelse tekst: “Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort: als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boek beschreven zijn; en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn”. Verwijzen deze verzen naar de gehele Bijbel of alleen naar het boek Openbaring?

  Ik raad u aan de alpha cursus te gaan doen. Goed Schriftuurlijk onderwijs bevattende de beginselen van het Christelijk geloof.

 73. Moderator
  Ik wordt hier beschuldigd van Godslastering. Dit is voor mij een wel zeer ernstige beschuldiging.
  Ik ben mij niet bewust en geloof ook niet dat ik ergens tegen de Bijbel in ben gegaan of God belasterd heb.
  Ik begrijp niet dat u dat tolereert.
  Nieuw begin heeft alle kans gehad om mijn visie te ondermijnen of te weerspreken.

  Beste Eelke, excuus we hadden even geen tijd om de reacties inhoudelijk allemaal goed door te nemen.
  We gaan dat alsnog doen en komen er op terug. Niemand mag u zo behandelen. Mvg. Mod.

 74. @ Nieuw begin
  Noem mij de Godslastering. Ik heb nergens, zelfs niet ten naaste bij, mij vergeleken met God of zijn grootheid ontkent of betwist
  Weet je waar je mij van beschuldigd en wie geeft je dat recht?
  Weet je wat laster is?
  Begin opnieuw dat zal beter zijn.

 75. @ E.P. U krijgt van mij de Dwaallicht Award 2020!
  Ben niet van plan nog langer tijd aan uw uitlatingen te besteden. En waarom? U zegt het zelf:

  Eelke Piers schreef:
  27/12/2020 om 10:54 am
  Bekering
  Ik ben/heb mij nooit bekeerd. Ik heb altijd geprobeerd om een goed mens te zijn en God en mijn naaste lief te hebben. Het is gewoon een voortschrijdend inzicht dat ik 15 jaar geleden de RK vaarwel heb gezegd en gezegd heb dat ik lid van de verkeerde beweging was.

  Opnieuw geboren:
  Ik geloof in re-incarnatie en als zodanig ben ik mogelijk al een miljard keer opnieuw geboren.

  Ik vind uw uitlatingen dermate afwijkend van het Bijbelse onderricht van de Apostelen en Evangelisten dat ik mijn tijd verspil door uw haast blasfemische fantasieën te lezen. Bekeer je man!

  Hieronder een lijst met uw uitlatingen:

  De moeder van Jesus, Maria, is op 4 jarige leeftijd naar de Tempelschool gegaan en heeft daar een universitaire opleiding gehad. Zij werd klaargestoomd om of de vrouw of de moeder van de verlosser te worden. De Joden konden goed tellen.
  Helemaal niet gek dat Jesus rake antwoorden kon geven

  Eelke Piers schreef:
  30/12/2020 om 6:47 pm
  Je het gelijk. Dat is de zwakke kant van mijn stelling. Maar dit hoeft niet in te houden dat we steeds opnieuw geboren worden om steeds beterder kunnen worden.
  Ik wil zelfs zover gaan dat ik steeds een beter mens wil worden tot ik zover ben dat ik ook een kruis op mijn schouders laat leggen om niet alleen mijn fouten maar die van iedereen uit te wissen

  Eelke Piers schreef:
  30/12/2020 om 3:28 pm
  Over de jaren van 13 tot ongeveer 30 geef ik alleen maar wat mogelijke achtergrond informatie. Het staat wel niet in de Bijbel, het is geen fantasie van mij naar ook dit hebben anderen die er mogelijk meer verstand van hebben, onderzocht en op geschreven.
  Waas was Jesus toen zijn vader overleed?

  Eelke Piers schreef:
  29/12/2020 om 10:26 pm
  @ Ramshoorn en Willy
  Een mens sterft maar eenmaal. Accoord. Maar hoe zit het dan met Lazerus en nog een paar die Christus weer levend gemaakt heeft en dan die mogelijk honderden die bij Zijn dood aan het kruis uit de graven opstonden. Leven die nu nog of waren ze allen schijndood en levend begraven?

  Eelke Piers schreef:
  29/12/2020 om 7:17 pm
  Jesus was steeds te gast bij Farizeeërs en Schriftgeleerden juist omdat Hij niet fantaseerde maar de Waarheid sprak en daarom een graag geziene gast was tijdens een borreluur al schold Hij ze ook de huid vol. Trouwens, deze Farizeeërs en Schriftgeleerden waren allemaal familie van hem van moeders zijde.

  Eelke Piers schreef:
  29/12/2020 om 1:23 pm
  Ik voel mij nu in mijn element.
  Jesus was geen timmerman en heeft op nooit getimmerd.
  Toen Jesus 12 jaar was heeft Hij furore gemaakt in de Tempel. Toen zijn ouders hem er na 3 dagen vonden kreeg Hij geen watsj om de oren maar gaf een raar antwoord. Toevallig was daar een hogepriester Hillel en een indiase prins die hem hoorden en de prins raakte zo verrukt dat hij Josef vroeg of hij Jesus mee mocht nemen voor een verdere opleiding. Zijn ouders vonden het goed en zo kwam het dat Jesus niet bij de begrafenis van zijn echte vader was maar na veel omzwervingen werd Gods Zoon uit Egypte geroepen naar zijn geboorteland en Hij vestigde zich in Kafarnaüm waar ook een hoop familie woonden die later Apostelen werden. Hij huis waas Jesus ging wonen was waarschijnlijk door zijn vader Josef in diens jeugdjaren gebouwd.

  Eelke Piers schreef:
  29/12/2020 om 11:38 am
  En Elia komt weer terug in de eindtijd en mogelijk heeft hij nog duizend maal geleefd in een ander lichaam
  Je hebt gelijk. Ik ga maar eenmaal dood. Ik, dus dit persoon in dit lichaam, leeft maar eenmaal en niet mijn lichaam, want dat zal vergaan, maar mijn geest wordt geoordeeld en opnieuw geboren worden om te leren en het beter te doen.
  ” Wel komt Elia eerst en zal alles herstellen” Volgens mij is de hele schepping van het begin tot het eind een bestaand fenomeen. Daarom kent de Maker ook het begin en het eind. Elia kan dus na zijn hemelvaart weder geboren zijn in de Elia van de Eindtijd om alles te herstellen om vervolgens weer wedergeboren te worden als Johannes de Doper.
  Ik weet dat het een rare stelling is maar ik weet anders geen oplossing

 76. @ Babara
  Zoals ik al te kennen gaf aan @ amo
  Ik denk er niet over om Christus te vervangen.
  Ik wil/hoop Zijn voorbeeld te kunnen volgen.
  Ik zou ook niet Christus kunnen vervangen want Hij is het die alles gemaakt heeft. Ook mij.

  Ook ik moet vergeven zeven maal 70 keer. Zeg dus niet dat ik dat niet kan. Ik zou de Bijbel moeten veranderen.
  Hoogmoed? Ik heb alleen gezegd dat ik miljarden keren herboren wil worden om steeds een beter mens te worden tot ik zover ben dat ik dat ik ook vrijwillig mijn kruis op mij zal laten leggen.
  Is het hoogmoed om een beter mens te willen worden?
  Ik wens je, en allen hier, ook een vredig en zalig nieuwjaar. Dat de Goede God je wijsheid en kracht geeft

 77. @ Nieuw Begin
  Ook ik ken dit verhaal; evengoed als dat Maria een hoer zou zijn geweest of een kapster.
  Ik heb nooit een verwijzing of zelfs zinspeling gemaakt op dit verhaal over India. Wel dat Jesus tussen zijn 12de jaar en 30ste een opleiding heeft gehad in India en Egypte. Ik begrijp niet wat daar fout aan zou kunnen zijn.

 78. De laatste 200 jaar zien we een enorme geloofsafval en dit heeft zijn reden. Het valt op dat in de laatste twee eeuwen grote onrust heerst in Europa ooit de christelijke grote natie en in Frankrijk de sleutel van het geloofsafval. Het is de opstand van de burgerbevolking tegen de absolute heerschappij van de machtige koninklijke families. Deze opstand zal worden geïnspireerd door de vrijmetselarij die zich vooral richt tegen de invloed van de kerk, maar tegen alles wat religieus is en naar de ware God verwijst. In Frankrijk heerst een ware kerkvervolging velen komen om, of verloochenen hun geloof.
  En tijdens de Franse revolutie worden priesters kloosterlingen en leken gewoonweg vermoord voor de vrijheid van de mens, die vrij wil leven zonder God. En daarna zal de grote omwenteling volgen. Europa komt nu in een ware geloofscrisis terecht en die duurt nog voort tot de dag van vandaag. Dit is de strijd tussen de slang en de vrouw

  En tot de slang sprak God: Ik zal vijandschap brengen tussen u en de vrouw, tussen haar kroost en de uwe, en het zal uw kop bedreigen ( Gen 3.15) Die strijd gaat door tot in het boek openbaring hoofdstuk 12 waar een groot teken zal worden gezien. De vrouw die zwanger zal worden. En de openbaring van Johannes is dan ook de voltooiing van de heilsgeschiedenis, de nieuwe hemel een aarde. De zaden van de val van het geloof liggen juist in het feit dat de mens vrij wil zijn, vrij van wat dan? Goed nieuwjaar voor de redactie en alle lezers van dit geloofsforum en nog vele opbouwende artikelen gewenst dank U;

 79. @ Nieuw Begin
  Het is pijnlijk dat je mijn visie Godslasterlijk noemt.
  Beter zou zijn om met Bijbelteksten bewijzen dat mijn visie Godslasterlijk is
  Weet je wat de Bijbel zegt over mensen die anderen vals beschuldigen?
  Probeer het aub. Ik zie je antwoord met plezier tegemoet

 80. Eelke Piers 30/12/2020 om 3:28 pm. Voor wie de blasfemische nonsens van Elke Piers enigszins wil plaatsen het volgende artikel uit Trouw:

  ‘ Jezus’ hemel is een graf te Srinagar ‘ :

  Terwijl de christelijke kerken morgen Jezus’ hemelvaart herdenken, brengen in de Indiase deelstaat Kasjmir pelgrims een bezoek aan Zijn graf. De Jezus die niet stierf aan het kruis, reisde volgens de overlevingstheorieën met zijn moeder naar India. In een steen naast de sarcofaag zijn twee voetafdrukken gegraveerd, met stigmata.

  https://www.trouw.nl/nieuws/jezus-hemel-is-een-graf-te-srinagar~b828d096/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

  Alles doet de AC ( in de vorm van o.a. islam, boeddhisme en Hindoeisme ) eraan om de H.Schrift tegen te spreken dat Jezus Christus God’s Zoon is, voor onze zonden de Kruisdood onderging en is opgestaan uit de dood en ten Hemel is gevaren. De islam leert dat het belangrijkste werk van Jezus zou zijn geweest de profeet moham aan te kondigen. En Hij is niet opgestaan maar naar India gevlucht samen met Maria. Deze blasfemie spookt door E.P. ’s gedachtengoed.

 81. Hallo Babara,
  Ik volgde jullie… maar het was niet Amo, maar Eelke Piers die het schreef over het kruis op zijn schouder leggen.

  Mooie reactie van u.

  Hallo Eelke Piers, lees maar wat Babara schreef.
  Geen zondig mens kan de zonde weghalen, uitwissen. Dan kan alleen de Heere Jezus Christus.
  Vraag maar aan Hem, Eelke… de Heere Jezus zal je er in leiden.
  Vertrouw maar op Hem.

  Lieve groet , Esther

 82. Ter info ; de reacties bij het artikel hier van 26 augustus 2018 over de brief van aartsbisschop Vigano zijn gesloten (https://www.xandernieuws.net/algemeen/aartsbisschop-paus-wist-van-misbruik-maar-stelde-kardinaal-mccarrick-toch-aan-als-persoonlijke-adviseur/) maar dit is waar ik zojuist op stuit.

  The One Missing Fact – How EWTN misreported the Viganò letter
  December 22, 2020
  https://www.commonwealmagazine.org/one-missing-fact

  Dat is nogal een gamechanger…

 83. amo je kunt 100 x een kruis op je schouders slaan dan nog ben je niet in staat de zonden van je zelf nog die van andere mensen de zonden kunt uit wissen . omdat wij geen van allen zonder zonden zijn .
  Alleen Jezus Christus is en was zonderzonden Hij was God. Hij alleen door zijn liefde voor ons kwam hij naar de aarde voor ons. Als een kwetsbaar kind als mens.
  Om voor ons te sterven . Daar mee ook de dood heeft overwonnen . Hij alleen kon de dood overwinnen , stond op uit de dood . Dus in hem komt alle eer en Glorie toe .
  door Hem en met hem zullen wij ook een opstanding hebben. Het zal goed bedoeld zijn. maar vertaald is het hoogmoed om te denken dat wij it zouden kunnen,
  Ik snap dat je het zo niet bedoeld hebben maar je mag een ding weten wat nederigheid lijkt
  wordt hoog moet alleen al door te denken dat wij in staat zijn Zijn plaats in te kunnen nemen.
  Goed bedoeld maar een grote misvatting. Ik wens je Zijn shalom

 84. Beste Eelke, bedankt voor uw reactie. Ik laat het daarbij. Ik wil u niet beleren en wens u alle goeds in het nieuwe jaar.

 85. @ amo
  Ik denk er niet over om Christus te vervangen.
  Ik wil/hoop Zijn voorbeeld te kunnen volgen.
  Ik zou ook niet Christus kunnen vervangen want Hij is het die alles gemaakt heeft. Ook mij.

 86. Beste Eelke.
  U kunt nooit Christus vervangen. Dat is steeds het kenmerk van de diverse afwijkende theologieën: Men wil voortdurend zelf de Christus zijn. Het is zelfs het kenmerk van de anti-christ.
  Ik denk dat u oprecht zoekt. Maar er is maar één naam. We moeten steeds proberen onze eigen fantasieën te scheiden van wat de bijbel ons vertelt. Want zonder die bijbel wisten we zelfs helemaal niets van JHWH en Christus.
  Als Christus de borg is voor onze hemelse erfenis: Wat kan er dan nóg veelbelovender zijn?? Welke moeite kan die erfenis vermeerderen?
  U heeft een fortuin geërfd. In Christus. U hoeft slechts in eenvoud te aanvaarden. En tegelijk blijkt het zo enorm moeilijk te zijn. Dat is toch wel een raadsel.

 87. @ Ramshoorn
  Natuurlijk lees ik mee. Dit onderschrijft toch helemaal mijn bijbelse uitleg.

 88. @ Ramshoorn
  De moeder van Jesus, Maria, is op 4 jarige leeftijd naar de Tempelschool gegaan en heeft daar een universitaire opleiding gehad. Zij werd klaargestoomd om of de vrouw of de moeder van de verlosser te worden. De Joden konden goed tellen.
  Helemaal niet gek dat Jesus rake antwoorden kon geven

 89. @Amo. Heel duidelijk verwoord door u, mee eens. De Here Jeshua kon op een eenvoudige overtuigende manier de moeilijkste vragen van zijn leermeesters pareren en dat al op 12-jarige leeftijd:

  Lucas 2:46 En het geschiedde na drie dagen, dat zijn ouders Hem Jeshua vonden in de tempel, waar Hij zat te midden der leraren, terwijl Hij naar hen hoorde en hun vragen stelde. 47 Allen nu, die Hem hoorden, waren verbaasd over zijn Verstand en zijn Antwoorden.”

  Hoe kwam het dat Jeshua dit moeiteloos kon? Joodse Jongetjes leren al vanaf hun vierde jaar Torah lezen. Mozart kon al vanaf zijn vierde jaar piano spelen, waarom? Omdat hij verknocht was aan dat instrument. Tot op deze dag delen Jeshua en Mozart hun kennis en kunde uit aan de hele mensheid en bezorgen hen een opgewekte dag.

  Ik las van iemand die rijk is en een Grand Piano, een Vleugel bezit maar daar geen enkele mooie melodie op kan spelen dan alleen: Jan daar ligt een kip in ’t water Jan. Er zijn mensen die verschillende vertalingen van de Bijbel in huis hebben, maar er niet of nauwelijks in lezen. Ze hebben altijd vragen omdat ze niet studeren, en ontdekken dan ook niets van wat die goudmijn te bieden heeft.

  Vroeger was ik panisch voor de dood, maar door de Woorden van Jeshua te Bestuderen, Memoriseren is dat allemaal verleden tijd. Hoezo? Ik geloof in de Woorden die Hij bedroefden en angstige mensen ook vandaag nog leert.

  Ik raakte mijn angst voor de dood totaal kwijt toen ik de verlossende Woorden van Jeshua hardop na ging spreken en verkondigen aan anderen:

  Johannes 8:51 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien Iemand {u, ik, iedereen] Mijn Woord bewaard heeft, hij zal de dood in Eeuwigheid Niet Aanschouwen.

  Jeshua sprak deze Woorden ook tot Mirjam/Maria en Marta de zusters van Lazarus die al vier dagen in het graf lag [hij stonk al] en die Jeshua alsnog uit de dood opwekte!!!

  Johannes 11:23 Jeshua zei tot Marta: Uw broeder zal Opstaan. 24 Marta zei tot Hem: Ik weet, dat hij zal opstaan bij de opstanding ten jongsten dage. 25 Jeshua zei tot haar: IK ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, 26 en een IEDER, die leeft en in Mij gelooft, zal in Eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat? 27 Zij zei tot Hem: Ja, Here, ik heb geloofd, dat Gij zijt de MASJIACH, de Zoon van God, die in de wereld komen zou.

  Hoop dat @Eelke Piers ook meeleest en winst doet met deze Woorden van Jeshua dan is zijn vraag over dood en opstanding voorgoed beantwoord.

 90. @Amo
  Je het gelijk. Dat is de zwakke kant van mijn stelling. Maar dit hoeft niet in te houden dat we steeds opnieuw geboren worden om steeds beterder kunnen worden.
  Ik wil zelfs zover gaan dat ik steeds een beter mens wil worden tot ik zover ben dat ik ook een kruis op mijn schouders laat leggen om niet alleen mijn fouten maar die van iedereen uit te wissen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *