4244

 1. @ ramshoorn
  In jesaja en jeremia staan ook mooie beloften.
  Zoals er zal een heernbaan zijn tussen Egypte en assur.
  Zou dit een treinspoor of snel weg zijn? Of zijn dit vliegtuigen die tussen Egypte en assur vliegen?
  Of in Elam zal God Zijn Troon bouwen, dat ligt in iran
  Of in Egypte zal men een Altaar bouwen voor God.
  Of jesaja 66:8
  “Wie heeft zoiets gezien of gehoord? Zal een land op 1 dag gesticht worden ”
  13 mei 1948 Israël word een staat:-)
  Of de leeuw zal stro eten in het duizend jarig rijk.
  Of jonge kinderen zullen op de pleinen van Jeruzalem spelen:-) op mijn reizen naar Israël heb ik joodse kinderen in Jeruzalem met de bal zien spelen.
  Of oude mannen met een stok zullen zijn in Jeruzalem.
  Aan de klaagmuur zie je oude joodse mannen met een stok.
  Zacharia hoofdstuk 8 vind ik ook een hele mooie:-)
  Of nooit meer ziekte nooit meer pijn.
  De hoop de beloften de bijbel staat er vol van.

 2. @ramshoorn
  De belofte teksten:-)
  prachtig dat je er enkele van publiceerd:-)
  Aangenaam om ze nog eens te mogen lezen

 3. @willy, inderdaad over de Wederkomst van Jeshua in Jeruzalem op de Olijfberg hoeft geen gelovige te twijfelen lezen we in Handelingen 1:9 En nadat Jeshua dit gesproken had, werd Hij Opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

  10 En toen zij [de Discipelen] naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, Twee Mannen in Witte klederen stonden bij hen, 11 die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op
  naar de hemel? Deze Jeshua, die van u opgenomen is naar de hemel, Zal Op Dezelfde Wijze Wederkomen, [ Op de Olijfberg] als gij Hem ten hemel hebt zien varen.

  Handelingen 1:12 Toen keerden zij [de Discipelen] terug naar Jeruzalem van de berg, genaamd
  de Olijfberg [!!!] die dicht bij Jeruzalem is, een sabbatsreis daarvandaan.

  Wonderlijk dat de 2 Mannen [engelen?] letterlijk de tekst van de Profeet Zacharia 14 citeerden aan de Apostelen…Jeshua komt terug op de Olijfberg in Jeruzalem, de grootste begraafplaats van alle vrome Joden in alle eeuwen…Lees maar mee…

  Zacharia 14:2 Dan zal Ik [JHWH] Alle Volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de Stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De Helft van de stad zal wegtrekken in Ballingschap, maar de rest van het Volk zal in de stad Niet uitgeroeid worden.

  3 Dan zal de HERE [JESHUA] uittrekken om tegen Die Volken te strijden, [Psalm 149 en Openbaring 19] zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg;

  4 Zijn Voeten zullen te dien dage staan op de OLIJFBERG, die vóór Jeruzalem ligt aan de Oostzijde; dan zal de Olijfberg [!!!] middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de Berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts…

  Het koningschap des HEREN….Zacharia 14:8 Dan zullen te dien dage levende wateren uit Jeruzalem vlieten, [Ezechiel 47 en 48] de helft daarvan naar de Oostelijke [Dode Zee] en de helft naar de Westelijke zee; [Middellandse zee] in de Zomer zowel als in de Winter zal dat
  geschieden.

  9 En de HERE [JeshuaHaMasjiach] zal KONING worden over de gehele aarde; te dien
  dage zal de HERE de enige zijn, en zijn naam de enige. Zie ook Psalm 72.

  We leven in profetische tijden Willy – ik ben blij dat ik deze tijd mag meemaken en straks mee zal juichen en zingen in de schare van de verloste gelovigen:

  Free At Last – Free At Last – Great God Almighty We Are Free At Last. Details in Openbaring 19. Shalom. Ramshoorn.

 4. In het boek openbaring denk ik? Staat iets van:
  “Kijk naar de honden en tovenaars ”
  Vroeger snapte ik niet op wie dat sloeg maar nu heb ik misschien vermoedens.
  De honden denk ik aan hondensex waarbij een hond als je daar tegen praat jouw een tong wilt draaien gelijk een wasmachine.
  Of honden proberen dikwijls op je been te rijden.
  Word dit met honden bedoeld?
  Dat de mens alleen nog maar aan sex kan denken zoals de honden?
  of heeft het een andere betekenis?
  Aan tovenaars denk ik aan mensen zoals magiër dynamo of david coperfield, je ziet op het tv alleen nog maar magische shows.
  Of begrijp ik deze vers verkeerd en heeft het een andere betekenis?

 5. @Ramshoorn: Groot gelijk, je kunt blijven kletsen over de wederkomst en wie de weerhouder is,de vraag is: bidden we nog, en vasten we nog? De Bijbel is niet geschreven voor ons amusement, maar voor de redding van ons lichaam! We moeten vooral Jeruzalem in het oog houden, de invasie uit het noorden zo gezien door de profeet Ezechiël. we moeten Rusland in het oog houden met hun alliantie met Syrië en Iran de Perzische antichrist. de legers die zich opbouwen rond Israël dat zijn profetische tekenen.

 6. Je hebt ook nog de ‘777’ hypothese
  Dus als je zou tellen van:
  9 september 2001 twin towers + 7 jaar +7 jaar +7 jaar dan kom je aan september 2022.
  Waarbij dan 3 gemeenten van openbaring bijzitten in die tijdsperiode van de 777 hypothese.

  Uiteraard kan ik de bal volledig misslaan hierbij:-)
  Maar het kan ook juist zijn.
  De toekomst zal het uitwijzen en niemand kent de dag of het uur.

 7. Dus wat voor mij een mogelijkheid lijkt van het stappenplan van de 7 gemeenten in de eindtijd is :
  1980 tot 1987 efeze ( herinner je u nog dat toen de mensen op de daken gingen zitten omdat ze dachten dat het de opname was vanwege een valse opname datum)
  1987 tot 1994 smyrna
  1994 tot 2001 pergamus
  2001 tot 2008 thyatira ( herinner je u nog de twin towers en de opkomst van het internet en de valse profeten op het internet die elke week met een andere opname datum afkwamen)
  2008 tot 2015 ( o.bama speech Berlijn in 2008 het witte paard de eerste zegel van openbaring 6)
  2015 tot 2022 filadelfia ( de gemeente van de opname)
  2022 tot 2029 laodocea ( de gemeente van de achterblijvers na de opname en nasa die een meteor aphosis genaamd verwacht in 2029 die met de aarde zou botsen)
  Uiteraard is dit nog speculatie of het subjectief bekijken want niemand kent de dag of het uur ook ik niet

 8. @Allen…1 Johannes 2:4 (NBG51) Wie zegt: Ik ken Hem [Jeshua], en Zijn Geboden Niet bewaart, is een Leugenaar en in Die is de Waarheid niet;

  Over de wederkomst van Jeshua in Jeruzalem zijn de profeten glashelder. Zachariah 14:9 Jeshua wordt Koning over de gehele aarde. Openbaring 19. Zie ook Psalm 72. Maar wanneer die dag is dat weet alleen JHWH de vader Jeshua. Mattheus 24.

  Ik word melig van die zouteloze discussie over de “Opname”. Hoezo? We zijn allemaal stervelingen die niet eens weten wat de dag van morgen zal brengen!!! Je kunt vandaag zomaar je laatste adem uitblazen ook al ben je kerngezond. Dus wat zal ik me druk maken. Als de Here niet naar mij komt tijdens mijn korte leven [Psalm 90] dan zal ik na mijn dood [zeker weten] levend voor Hem verschijnen wiens Woord ik altijd koesterde. Johannes 14.

  Ik leef sinds mijn Bekering met mijn Bijbel en de Heilige Geest in Geloof met JeshuaHaMasjiach en dat gelukkig niet in een kramp. Mijn favoriete Bijbeltekst waardoor ik intens kan genieten van het leven, zelfs in corona-dictatuur is:

  Jeshua leerde het zijn tijdgenoten al Johannes 8:51… Voorwaar, voorwaar, IK zeg u, indien iemand Mijn Woord bewaard heeft, hij zal de Dood in eeuwigheid Niet aanschouwen!!!

  Degenen die Zijn Woord aan hun laars lappen of verdraaien zoals EO, NCRV, vrijzinnige Media, Predikanten van nu en vergeet niet Pausen, Wereldraad van Kerken, staan straks voor een gesloten deur en missen het Bruiloftsfeest, zij worden door Jeshua subiet de deur gewezen met de Woorden: Ik Ken U Niet…

  Lees maar mee…Mattheus 25:8 En de Dwaze zeiden tot de Wijze: Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. 9 Maar de wijze antwoordden en zeiden: Neen, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u; gaat liever naar de Verkopers en Koopt voor Uzelf.

  10 Doch Terwijl ze heengingen om te kopen, kwam de Bruidegom, [JESHUA Openbaring 19] en die Gereed waren, gingen met Hem de Bruiloftszaal binnen, en de Deur werd Gesloten. [Net als bij Noach en de Ark! Genesis 7:16]

  11Later kwamen ook de andere [dwaze] maagden en zeiden: Heer, heer, Doe Ons Open!

  12 Maar hij Antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, IK Ken U Niet. 13 Waakt dan, want gij weet de Dag noch het Uur.

  Wat moeten/kunnen we beslist dus doen om Hem tegemoet te gaan wanneer Hij komt?
  Jeshua leert in Marcus 13:31…

  31…De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woorden zullen Niet voorbijgaan. 32 Maar van die Dag of van die Ure weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader.

  33 Ziet toe, Blijft waakzaam. Want gij weet niet, Wanneer het de Tijd is. 34 Gelijk een mens, die buitenslands ging, zijn huis overliet en aan zijn slaven volmacht gaf, aan ieder zijn werk, en de deurwachter opdroeg te Waken…

  35 WAAKT dan, want gij weet niet, Wanneer*** de heer des huizes komen zal, laat in de Avond of te Middernacht, bij het Hanegekraai of des Morgens vroeg, 36 opdat hij niet, als hij Plotseling komt, u Slapende vinde. 37 Wat Ik u zeg, zeg Ik allen: Waakt!

  *** Denk aan het tijdverschil op aarde…voor de een zal Jeshua ’s morgens komen voor de ander
  ‘ s nachts. Maar komen doet Hij met zijn grote schare!!! Openbaring 14.

  Begrijpt u het nu beter? Shalom Ramshoorn.

 9. Wie weerhoud?
  Als we openbaring lezen zal er op aarde al het geloof uitgeroeid zijn over gans de aarde buiten Jeruzalem en Juda waarvan staat geschreven in ezechiel 9 dat de 144.000 zullen verzegeld worden in Jeruzalem.
  We kunnen over de 144.000 uitverkorenen ook lezen in openbaring 7.
  De Heilige Geest zal op hun blijven.
  In onze tijd moest elke stad of dorp stap voor stap het geloof waar de Heilige Geest op was en is uitroeien. Dit proces werd doorgeven van generatie op generatie waarvan we kunnen lezen in openbaring 6 de 5 de zegel welke plaatsvind vind voor de opname.
  Over de opname kunnen we lezen in openbaring 7 een grote schare en zij krijgen nieuwe kleding witte gewaden.
  Ik ben van mening dat de 7 gemeenten van openbaring een stappenplan is met tijdsperiode.
  Zo is de gemeente van philadelfia de gemeente van de opname nl.
  Een deur die opent en niemand kan sluiten betekent de Hemel poort gaat open voor de grote schare om op te nemen de wegvoering en niemand kan die deur voor hun sluiten.
  En de deur die sluit en niemand kan openen betekent
  Na de opname zijn er vele achterblijvers maar de deur is gesloten en kan niet meer geopend worden
  De achterblijvers zijn de gemeente van laodocea.
  Wat als elke gemeente een tijd is van 7jaar?
  van waar moet je dan tellen?
  Je hebt 9-11 2001 welke openbaring 9vers 11 is
  Tel daar 7 jaar bij dan heb je 2015 waarbij paus franciscus en o.bama in de vn en europees parlement en Amerikaanse parlement speeches gaven ook opende paus franciscus in rome een deur welke zij de deur van genade noemen die is dichtgemetseld terug. Ook had je in 2016 dat ritueel in de tunnel van Zwitserland bij de opening ceremonie.
  Dus stel dat? De gemeente van philadelfia begon in 2015-2016 en tel daar 7 jaar bij dan zit je aan eind 2022 en 2023.
  Zou de opname dan ongeveer kunnen plaatsvinden?
  Ik weet het niet want niemand kent de dag of het uur.
  We weten dat 23 staat voor 666 dus het jaar 2023 lijkt wel een 666 jaar waarbij een beest van wetteloosheid zich zou kunnen openbaren?
  afwachten he.
  Sommigen zeggen dat het nog wel 30 jaar kan duren?
  dat kan maar ik hoop van niet

 10. Beste Anna, ik geloof ook dat er een lichamelijke opstanding komt en dat de zachtmoedigen de aarde zullen beërven. Hoewel men met een hemels lichaam (1 Kor. 15:40) wellicht ook nog op andere plaatsen kan komen… maar dat is onnodige speculatie.

  Wat ik niet geloof is te letterlijk genomen profetische beeldspraak die niet overeenkomt met niet-profetische beeldspraak en ook niet overeenkomt met duidelijke niet-figuurlijke taal.

  Over de opstanding is wat Jezus zegt altijd leidend:

  Joh. 5:
  24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.

  Het geestelijk tot leven komen betekent ook eeuwig (inclusief lichamelijk) leven krijgen. Het is daarom dat de tweede dood geen macht heeft over wie geestelijk tot leven gekomen zijn. Met de voorwaarde dat men overwint.

  Op.3
  10 Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.
  11 Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood.

  25 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven.

  Wanneer is die tijd van opstanding van doden? De tijd komt en is nu. Dit is al onderdeel van de eerste opstanding. Uiteraard worden er nog meer opgewekt op de dag v.d. Heer Jezus Christus. Zij hebben ook deel aan de opstanding van het leven.

  26 Want zoals de Vader het leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in Zichzelf;
  27 en Hij heeft Hem ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon des mensen is.

  En dan de tweede opstanding:

  28 Verwonder u daar niet over, want de tijd komt waarin allen die in de graven zijn, Zijn stem zullen horen,
  29 en zij zullen eruitgaan: zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, maar zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding ter verdoemenis.

  Als je meerdere vertalingen gebruikt dan zie je regelmatig andere vertaalkeuzen die ook mogelijk zijn. Zo las ik een paar Engelse vertalingen over Op. 20:4 die kiezen om zo te vertalen: They lived, and reigned with Christ for the thousand years.

  En ik las Teksten die het woord duizend gebruiken. Maar niet letterlijk. Kunnen we daar ook iets van opsteken? Of moeten we in Openbaring dat vol met beeldspraak staat, opeens de duizend jaar wel letterlijk nemen?

  Duizend zullen vluchten voor het dreigen van één; voor het dreigen van vijf zult u allen op de vlucht slaan, tot u bent overgebleven als een paal op een bergtop, en als een banier op een heuvel. Jes. 30:17

  9 Toch hoef Ik uit uw huis geen jonge stier te nemen of bokken uit uw kooien,
  10 want al de wilde dieren in het woud zijn van Mij, de dieren op duizend bergen. (Ps 50)

  11 Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik verkoos liever te staan op de drempel van het huis van mijn God dan lang te wonen in de tenten van de goddeloosheid. (Ps. 84)

  8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. (2 Pet 3)

 11. @: ..Anna .. nav. (15/04/2021 om 2:00 pm),

  Bij het laatste oordeel krijgt men [geen] hersteld [vleselijk] lichaam zonder gebreken, maar een [verheerlijkt] opstandingslichaam..alle organen en ledematen, etc. worden, om het zo te zeggen, doorstraalde Lichtglorie door transformatie.. maar het staat je natuurlijk vrij om dat anders te op te vatten.

  In Openb.20:6 wordt gesproken over zielen.. zielen dus in de hemel na het overlijden en dat is de éérste opstanding..dus geen opname..helaas.. de katholieke profetieën ((zie links in mijn vorige reacties))..spreken wël van een –doorgang door de eeuwigheid– in het 6e zegel van 20 min, als verleden en heden samenvallen, dús be-oordeling over het verleden.. die aardse 20 minuten is tegelijker”tijd” buiten tijd en ruimte te verstaan..in het boven–natuurlijke.

  Het oordeel in Openb.20:4 betreft het 6e zegel en Jesaja 65:20 en 66:14 beschrijft dat reinigingsoordeel in zijn eenvoud als een verjonging en de menselijke gestalte zal dan een Lichtglorie [zichtbaar] uit-stralen, zoals ook de gereinigde aarde, dieren en het heelal.. maar het betreft nog niet de volheid van de Licht-glorie bij de Wederkomst in het 7e zegel ten tijde van het laatste oordeel in Openb.20:11-15.

  Maar er zullen ook mensen zijn die [na] de *doorgang door de eeuwigheid* nog een vuurgloed in hun lichaam ervaren omdat ze nog een zekere mate van weerstand boden aan dat Vuur van de Heilige Geest in het 6e zegel reinigingsoordeel, alleen bij een volledige bekering zal die pijnlijke vuurgloed uit hun lichaam verdwijnen.. dit is te begrijpen uit de links die ik eerder plaatste.
  Wat betreft de Katechon, de weerhouder..dat is de Maleachi 3:1 bode, komende [in de geest van Elia] ..maar Elia zelf komt pas later op het einde van het messiaans tijdperk van Vrede.. symbolisch “1000”jaar als de antichrist dan komt..in Openb.13:5 krijgt de antichrist 3½ jaar van optreden dus de helft van de 7 jaar die andere 3½ krijgt de valse profeet vóór het 6e zegel.

  De katholieke Petrus Canisius vertaling uit de {grondtekst} is de enigste vertaling die het taalkundig mogelijk maakt dat in 2Thess.2:3-4 en vers 8.. er 2 personen verondersteld worden.. in vers 3-4 de valse profeet en in vers 8 de antichrist, hetgeen ik al in een eerdere reactie nader geduid heb.
  ……

 12. Zoon vd Koning 14 april 9.48uur.

  Dank voor je schrijven ik heb het met belangstelling gelezen.
  Je vraagt jezelf af wat een goed manier is om de bijbel te interpreteren.
  Ik heb door schade en schande geleerd: Lees wat er staat, Geloof wat er staat, en dan heb je wat er staat.
  En onderzoek het zelf.
  Toets wat je hoort en leest.
  En spreek er met anderen over.
  En als je iets niet meteen begrijpt vergelijk schrift met schrift met elkaar.
  En zoek in een andere vertaling Matthew Henry of ook weleens Het Boek, ter verduidelijking.
  Of iets anders, als je zo biddend en lezend op zoek bent naar uitleg van iets dan kan het zijn dat je het opeens begrijpt en opeens “ licht ontvangt” over hetgeen wat je leest.
  Dat is de werking van de Heilige Geest.

  Zelf gebruik ik de StudieBijbel van de Herziene Staten vertaling.
  Die geeft veel en goede informatie.
  Speculeren en inlegkunde daar hou ik me niet mee bezig, ik heb wel een “ Visie “ op de eindtijd en die is als je daar nog niet zo mee bezig bent misschien wel vreemd.

  En daarom wil ik je iets heel vreemds…. vragen: Hoe zie jij de Bijbel ?
  Hoe zie jij de schepping?
  Hoe zie jij de mens, in Gods plan met de wereld?

  Is het je weleens opgevallen dat de eerste bladzijde van de Bijbel hetzelfde is als de laatste bladzijde van de Bijbel.
  Beide Volmaakt met God alles en in allen!!! Hoe zou dat komen! En hoe gaat dat zo komen…
  Dit is geen interpretatie maar een feit!
  Iets om te onderzoeken!

  Uit je antwoord van 14 april Is me opgevallen dat je het vaak met teksten over de Geestelijke dood hebt. Rom 6:4, Joh 5: 24, 1 Petrus2:5,9en 10. En dat onderschrijf ik volledig. Een mens is door de zonde geestelijk dood geworden, maar door het geloof in Jezus Christus “ opgestaan “ uit die GEESTELIJKE dood en heeft daardoor een nieuw leven ontvangen. Ook al ben je dan nog wel in de wereld je bent dan niet meer van de wereld. Gods Geest woont dan in je.

  Maar je haalt ook een tekst aan uit Openbaringen 20: 6 Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht , maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn., en zij zullen met Hem als koningen regeren , duizend jaar lang.
  Deze tekst spreekt over de LICHAMELIJKE opstanding. In tegenstelling tot de voorgaande teksten die over de geestelijke opstanding spreken.
  Dit is dus nog toekomst, de eindtijd, het moment van Jezus zijn glorieuze wederkomst op de wolken des hemels.
  Het moment waarop de graven zullen opengaan, en zij die de geestelijke opstanding in hun leven kennen, zullen op dat moment in een punt des tijds veranderd worden en Hem tegemoed gaan in de lucht. ( dat heb ik eerder beschreven)

  Daarom mijn vraag : Hoe zie jij de mens, in Gods plan met de wereld. ???
  God is een God van de levenden niet van de doden. ( ik doe het uit mijn hoofd maar staat dat niet in psalm 111?)
  De hemel, de hemels van de Heere en de aarde is van de mensen… Ps115!

  Vaak wordt door Christenen vergeten dat we bestaan uit een lichaam een geest en een ziel.

  Bij ons overlijden, dan geven we de geest, dat is de ademtocht die gaat weg uit het lichaam, dat lezen we ook van Jezus “ en Hij gaf de geest”, onze ziel, dat is onze persoonlijkheid, ons bewustzijn, je zou het ook je geestelijk leven, je denken je moraliteit, je verstand, daar zijn heel veel uitdrukkingen voor, maar onze ziel gaat bij ons sterven terstond naar de hemel.
  Naar het Vaderhuis met zijn vele woningen, waar Jezus ook naar toe ging om voor ons een plaats te bereiden.

  Het lichaam gaat de weg “ van alle vlees” het wordt begraven. Een oude term is “ ter ruste gelegd”, dat gaat het graf in en het verteerd helemaal. Maar onze Genen zijn bij de Heere bekent. Al voor Hij ons weefde in de moederschoot kende Hij ons… dus ook nu, na ons overlijden. En ons lichaam rust daar TOTDAT de laatste bazuin Opb;20:4t/6 zal klinken… ( dit noemde jij ook )

  Dan zullen we weer ons EIGEN LICHAAM. Terug ontvangen, maar dan zonder gebrek en zonder zonde.
  Onze eigen ziel, in ons eigen lichaam, en God zal weer de geest erin geven, dit is de opstanding uit de doden.
  Johannes schrijf daarover in zijn brief 1 Joh2: 2 Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn..Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden , wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.

  Dit schrijft Johannes aan de gemeente, eerst : nu zijn wij kinderen Gods, schreef hij toen aan zijn lezers, dus geestelijk opgestaan. Maar Johannes en de gemeente weet dat als Hij, dat is Jezus weder komt, D.w.z. geopenbaard zal,worden, dat ze dan aan Hem gelijk zullen wezen.
  Jezus is ook gestovenen en begraven, zijn lichaam is ook begonnen te verteren en op de derde dag is Hij wederopgestaan.
  Zo zullen wij aan Hem gelijk wezen. Dus ook ons eigen opstandings lichaam ontvangen. ( daar is ook nog heel veel over te vertellen )
  Maar ik stop. Dit schrijven kost veel denkwerk en tijd.
  Geloof het niet omdat ik het schrijf maar toets het zelf aan de Bijbel.
  Ik wens je daarbij Gods zegen.
  Shalom
  Anna

 13. God weerhoudt inderdaad. Hij heeft Zijn Woord/wil/wet gegeven om ons van het kwaad te weerhouden. En wat zegt Jezus hierover?

  Mattheüs 5:
  13 U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden.

  Welke functie heeft zout? Is het niet smaak te geven en om bederf tegen te gaan? Hoewel zoutende kracht heeft het Christendom tegenwoordig nog? Staat het nog het groeien van wetteloosheid in de weg? Of heeft de antichrist vrij spel? Wie geeft nog om Gods geboden en getuigt naar de wereld van wetteloosheid? Maar als zij die dit zouden moeten doen zelf wetteloosheid prediken…
  Ik zie steeds meer predikers/evangelisten/theologen die zonde goedpraten, neem nou homoseksualiteit. Een geleerde man als Ouweneel kan wel de eindtijd perfect uitleggen zogenaamd, maar zonde benoemen lukt hem niet. En veel dominees blijken het ook steeds lastiger te vinden om zulke zonde te benoemen en te veroordelen. Zij passen Gods wet steeds meer bij aan de tijdsgeest. Dit zou dan liefde zijn.

  https://verscheurd.nl/ouweneel-en-homoseksualiteit/

 14. Ik wil een ieder opnieuw hartelijk danken voor de reacties aangaande mijn vraag : Wie is de weerhouder ?

  Ik denk, Anna , dat jouw visie/mening wel eens de juiste zou kunnen zijn dat God de weerhouder is en zich op een gegeven ogenblik misschien een deel of helemaal terugtrekt uit deze wereld ; ik heb geschreven dat de Heilige Geest dan nog aanwezig zou zijn op de aarde , misschien niet in de huidige vorm maar misschien wel bijv. in de vorm van de wolkkolom die het Israelische volk in de woestijn begeleidde.
  Opname ? Ben daar niet over uit of er wel of niet een opname zal plaatsvinden.
  Redenatie van jou is “dat de antichrist oorlog zal voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen” en dat klopt , MAAR dat kunnen ook de heiligen zijn die in de grote verdrukking tot bekering komen .
  Dus, in mijn beleving, is dat niet duidelijk.
  Mijn mening is : dat de Here God er, volgens mij , bewust voor gekozen heeft om hier geen duidelijke uitspraken over te doen opdat men de ogen open zal houden maar klopt de tijd zal het leren
  Verder heb ik al een aantal keren bep. reacties hierover geschreven wat ik niet opnieuw zal herhalen .
  Anna, opnieuw mijn dank is groot

  Maria , mag ik je wat meegeven ? Pin je niet op de Opname vast , ik merk aan jou dat dat heel belangrijk is voor je .
  Dat kan je op een dwaalspoor brengen , jouw reactie is wel eens geweest: “Dit is nog niet de tijd v/d antichrist want de opname is NOG NIET geweest “.
  Persoonlijke vind ik dat een levensgevaarlijke redenering.
  Stel je vertrouwen alleen alleen op de Here Jezus , ik ga ervan uit dat je dat doet

 15. Waarom schreef Paulus eigenlijk niet gewoon op waar hij op doelde? Hebben de mensen die denken aan de Heilige Geest daar ook een antwoord op?

 16. tukker schreef:
  14/04/2021 om 11:45 am
  Opmerking is : Is de Heilige Geest tijdens de grote verdrukking v/d aarde weg, ik persoonlijk geloof dat niet. Waarom ??
  Er zullen massaal mensen tot geloof komen in de grote verdrukking DUS de Heilige Geest MOET kunnen overtuigen van zonde dus Hij moet er nog zijn !

  Misschien daarom is het nodig dat de twee mannen genoemd in Openbaring 11:3 komen profeteren. Zoals in het Oude Testament door de profeten werd gedaan.

 17. Tukker op 11.45 a.m.

  Volgens bekende Bijbeluitleggers is de weerhouder de Heilige geest die van de Aarde zal gaan gelijktijdig met de echte christenen ( Gemeente )

  Het evangelie zal daarna gedurende 7 jaar verkondigt worden door 144.000 duizend Joodse evangelisten ( 12.000 uit elke stam )en de 2 getuigen Mozes en Elia

 18. Beste tukker.

  Al een tijdje lees ik hier jou heel concrete vraag.

  – Wie is de weerhouder.? –

  Daar is een heel concreet antwoord op: Dat is voor ons onbekend, dit klinkt negatief maar toch hebben we een klein aanknopingspunt maar lees maar mee,
  2 Tessalonisensen 2: 6 En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt.

  Dus de mensen uit Thessaloniki, die wisten het wel Paulus heeft dus wel aan de Thessalonicenzen verteld wat en wie het is, maar hij heeft het niet opgeschreven. En dat is jammer.
  Maar omdat het in de context staat van “ de openbaring van de mens der wetteloosheid”
  kom je met Bijbel studie toch een eind op het spoor wie en wat het zou kunnen zijn.

  En voorop wil ik stellen dat het om een macht gaat die God in stand houdt.
  Het is dus God die weerhoudt! Totdat…..

  Ik zie de Bijbel als één geheel vanaf de schepping tot vandaag en in de toekomst.

  Hebr 1:1-3 zegt ons: Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten , heeft Hij nu in het laatste der dagen tot ons gesproken door Zoon , die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft. Deze , die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn wezen, Die alle dingen draagt door Zijn krachtig Woord , heeft, nadat Hij de reiniging van onze zonden door Zichzelf tot stand had gebracht Zich gezet aan de rechterhand van de Majesteit in de hoogste hemelen.

  Dit spreken van God in de “ vlees geworden Thora” , in de Zoon , is het Woord dat vlees werd vond plaats in de volheid des tijds zegt Paulus in Gal 4:4
  Op de juiste tijd.
  En vanaf dat moment breekt de eindtijd aan.
  Dan beginnen de laatste dagen… Hij heeft nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon Hebr 1:2

  We leven dus nu al ruim 2000 jaar in het laats der dagen, in de eindtijd.
  Die laatste dagen zullen ook een laatste dag hebben. En die laatste dag zal ook een, laatste uur hebben.
  1Joh2:18. Kinderen het is het laatste uur ; en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is.
  Het was kennelijk een gekende zaak in de vroeg Christelijke gemeente van Jezus Christus dat er eenmaal een antichrist zou komen.
  Die ene , laatste antichrist zou voorafgegaan worden door vele kleinere en grotere antichristen. Daar hoef je de geschiedenis maar op na te lezen en je herkent ze.
  De strijd tussen licht en duisternis ontbrandde meteen toen het Woord vlees geworden was.
  Paulus noemt dé antichrist: dé wetteloze, dé mens der wetteloosheid, de zoon des verderf, de tegenstander.
  Die zal ooit eenmaal komen. Maar de geest der wetteloosheid, het geheimenis der wetteloosheid is al in zijn dagen in werking, zegt Paulus. Maar Paulus roept op om niet onrustig te zijn of je bezinning te verliezen.

  Het gaat dus om wetteloosheid als kenmerk van de komende antichrist.
  En voordat het kwaad , de wetteloosheid tomeloos kan door breken moet eerst EEN WEERHOUDENDE MACHT weggenomen worden zegt Paulus.

  Wetteloosheid wordt in de Bijbel uitgebreid besproken.
  Het zijn de vruchten die de natuurlijke mens ; het vlees , voortbrengt.
  Ik ga er enkele noemen pak je Bijbel er maar bij en lees ze maar.
  Math7;23, Math 13;41, Rom 4:7, Rom 6;19 en Rom 7: 23, 2 Kor 6;14,2Thes 2:7, Titus 2: 7, Psalm 45 :8, Hebr 1:9,8;12,10;17. En 1Joh 3;4. Allemaal vruchten van de natuurlijke mens. Wetteloosheid!

  Dit in tegenstelling tot de vrucht van de Geest- Galaten 5; 13-23 die de geestelijke mens voortbrengt… Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.

  Deze vruchten zien we in ons persoonlijk leven maar ook wereld wijd.
  Want bedenk dat God de wereld regeert en de wereld ook zal gaan oordelen.
  Op een bepaald moment zal de weerhoudende macht weggenomen worden en dan kan het kwaad TOMELOOS doorbreken en zal DE antichrist op het wereld toneel verschijnen…… het wacht slechts totdat hij , die op het moment nog weerhoudt, verwijderd is.
  Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal ( later na zeven jaar ) de Heere Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door Zijn verschijning, als Hij komt. 2 Tes 2 2-8.

  Ook Bijbel verklaarders zijn nieuwsgierig naar de weerhoudende macht en hebben hierover verklaringen gegeven wat of dit zou kunnen zijn. Maar onthoudt: wat of wie het ook zou kunnen zijn….. Het is God ZELF die weerhoudt!
  Mogelijk:
  – de verkondiging van het Evangelie wereld wijd.
  – De aanwezigheid van de gemeente van Jezus Christus wereld wijd.
  – De aanwezigheid van de Heilige Geest op aarde
  – De voortdurende strijd in de hemelse gewesten tussen Michaël en zijn engelen en de draak/ duivel/ satan en zijn engelen in de hemelse gewesten ( dit vergeten wij vaak maar er is ook een heel leger in de hemelse gewesten aanwezig )
  – De aanwezigheid van toen in Bijbelse tijd het Romeinse Rijk met recht en orde die de wetteloosheid beteugelden.
  Dit kun je zo overplaatsen naar het heden. De aanwezigheid van een regering met een rechtssysteem. ( kun je over discussiëren maar dan leven wij nog in een “ betrekkelijk rustig deel “ van de wereld. )
  – De instelling van de overhied als dienaresse Gods in het algemeen die de goeden beschermd en de kwaden straft, en daartoe het zwaard niet tevergeefs draagt.
  In al deze verklaringen zit wel een kern van waarheid, de doorbraak van het kwaad kan niet volledig plaatsvinden zolang de Heere bezig is Zich een volk te verzamelen door de wereld wijde Evangelie verkondiging.
  Zolang zijn gemeente wereldwijd aanwezig is , is het zoutend zout, bederf werend , aanwezig en schijnt er licht in de duisternis. Gij zijt het licht der wereld. lees Math 5 vers 13-16 er maar op na.

  Michaël, bij uitstek de aartsengel die Israël beschermt ( lees ) Daniël 12-1 voert onafgebroken strijd tegen de draak en zijn engelen., Openbaringen 12;7-12 Totdat ten slotte die machten der duisternis uit de hemel op de ( volkeren ) zee geworpen worden en dan breekt het kwaad grenzeloos door…. Wee de aarde en de zee, want de duivels tot u neder gedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft.

  En wat maakt dit in onze dagen nu actueel: Dat we in onze dagen een verschuiving zien optreden van overheden die dienaressen Gods behoren te zijn zien veranderen naar overheden die dienaresse van de satan en de machten der duisternis zijn. En dan bedoel ik dit wereldwijd. We glijden af van de wetten van God…. Niet alleen Nederland want hier hebben we het als je naar andere delen van de wereld kijkt nog heel goed. God weerhoudt nog steeds…. Hij is zo genadig… Hij roept nog wetteloze mensen tot inkeer, en die schenkt hij genade en vergeving van zonden.
  En zolang er nog geen totale wetteloosheid is, is ook de tijd van de wetteloze nog niet aangebroken.
  Dat zal wel eenmaal gaan gebeuren.
  Let op de tekenen van de tijden, zegt Jezus in Matheus 24 en Lucas 11 en Marcus 13.
  Lees dat maar eens. Je kunt er zoveel in herkennen wat vandaag gebeurt!

  Over die tijd in de toekomst wanneer het kwaad wereld wijd voor altijd lijkt te gaan zegevieren, zegt Johannes En hem ( het beest ) werd macht gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen die op de aarde wonen , zullen het ( beest) aanbidden, althans van wie de namen NIET ZIJN GESCHREVEN in het boek des levens van het Lam dat geslacht is van de grondleggging van de wereld. (((( Ja dat staat er echt dat betekend dat de heiligen dus nog wel op de aarde aanwezig zullen zijn, hun trouw tot in de dood overwint de draak en het beest. Als ze lichamelijk overwonnen zullen zijn door de satan kan hij alleen maar hun lichaam doden maar niet hun ziel, die zal dan terstond naar de Heere gaan )))))) dus GEEN OPNAME van de gemeente.

  Nogmaals God weerhoudt! En we zien deze macht langzaam weggaan uit onze samenleving. Je zou kunnen zeggen God trekt zich langzaam aan terug.
  Tot viermaal toe staat in Openbaringen 13 dat het beest macht gegeven werd om wereld wijd zijn terreur uit te oefenen.
  De machten der duisternis weten heel goed hoe het tenslotte zal aflopen. Ze kennen het woord van God en zij sidderen. En de eindafrekening staat vast : maar zover is het gelukkig nog niet ! Het Evangelie mag nog wereld wijd verkondigd worden en overal mogen mensen hun geloof en hoop stellen op de Heiland en Zaligmaker Jezus Christus. Zodat ze gered mogen weten gered te zijn voor tijd en eeuwigheid.
  Maar we schuiven wel steeds dieper de eindtijd in, en de tijd van genade voor de heiden wereld en de volkeren begint daarmee langzaam maar zeker tot een einde te komen.
  Wanneer dat zal gebeuren:? Niemand kan het zeggen
  Best tukker ik hoop dat dit schrijven iets heeft bijgedragen aan je vraag.
  Ik wens jullie allen Goed zegen
  Shalom
  Anna

 19. Dank voor een aantal reacties op mijn vraag v/d Weerhouder, ik heb een korte blik op de posts geworpen , ga dat zeker nog meer doen maar kom er op dit moment niet aan toe
  Maar ik heb al wel een opmerking maar ik weet ook niet alles.

  Opmerking is : Is de Heilige Geest tijdens de grote verdrukking v/d aarde weg, ik persoonlijk geloof dat niet. Waarom ??
  Er zullen massaal mensen tot geloof komen in de grote verdrukking DUS de Heilige Geest MOET kunnen overtuigen van zonde dus Hij moet er nog zijn !

 20. @..zoon v.d. Koning: ..nav. (13/04/2021 om 8:45 pm),

  Citaat: “Verwacht Petrus ‘de opname’? Of ziet hij uit naar de oordeelsdag en de belofte van opstanding en een nieuwe hemel en aarde? Dit is eeuwen lang de Christelijke verwachting geweest.

  Had je ook al opgemerkt dat de Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde in Jes.65 te onderscheiden is van die in Openb.21:[4] ?!! ..en dat de laatste fase in Openb.21:4 in zijn tweeledigheid, de eerste in Jes.65 overlapt ?!!.. ..of merk je het nu pas op, ofschoon ik er al eerder over schreef en dat de dood in vers 20 nog aanwezig is ..en dat dat het onderscheid markeert ten opzichte van die Nw. Hemel en Nw. Aarde in Openb.21:4 ?!!.

  De “opstanding” ..transformatie in Jesaja 65:20 c.q. Jes.66:[14] ..middels de “brand” in Jes.13:7-8 is dan ook dus van een lagere orde ..en bevat dus nog niet die volheid van in Openb.21:4.

  Helaas ..en dat is jammer en treurig.. dat ik de enigste christen ben die begrijpt dat ook 2Petr.3:10 het vóórlaatste oordeel in het 6e zegel aankondigd ..dat wel dan in relationele eenheid staat met het laatste oordeel ..en in de tijd dus gescheiden door het Messiaanse tijdperk van Vrede..het symbolische “1000” jarig rijk, ook o.a. te traceren in Jesaja 24:21-23..en als zodanig dan ook de helft, het [midden] van de week in Dan.9:27.. en desbetreffende tegelijkertijd ook dan het koninkrijk in het -onze Vader-.

  @ ..zoon v.d. koning ..je schreef ook: “Wat betreft [‘het beest’], je bent denk ik [één van de weinigen] die daar een persoon in ziet. [Tenzij] men meent dat [het beest hetzelfde is als ‘de antichrist]’. Maar daar is [geen] Schriftbewijs voor en die opvatting komt dan ook [weinig] voor bij mensen die [langer] op de Bijbel studeren”…

  ..welnu dan.. in Openb.19:20 is de valse profeet duidelijk vermeld en daarbij het beest en daar dan is het beest-systeem in een persoon geduid, verpersoonlijkt en dat de antichrist is.. en natuurlijk en tegelijkertijd is het beest-systeem te onderscheiden van de antichrist zelf; en trouwens in Openb.13:11 is het [tweede], beest met de twee hoorns, als die van het Lam, en is daar ook op te vatten als de valse profeet ..zo ook het [éérste] beest als beest-systeem, of hoe je het noemen kunt, en krijg je in de tekst ook een soort vervloeiïng van het beest-systeem naar een verpersoonlijking, te weten als de antichrist.

  In Jesaja 46:11 is er ook sprake van 2 personen en net als de te onderscheiden 2 personen in 2Thess.2:3-4 als de valse profeet (als het 2e beest) en die in vers 8 als de antichrist.
  De twee personen in de éérste en 2e versregel in Jes.46:11 staan duidelijk tot elkaar in oppositie.
  De (kwaadaardige) Roof-vogel uit het Oosten in het 1e versregel is de bijbelse valse profeet waarvan te weten is dat het maitreya is en zichzelf de Christus noemende.
  De 2e persoon in het 2e versregel betreft de man Gods, te weten de eindtijd Cyrus, die eerst de dorre boom is uit Ezechiël 17:24 en die pas weer tot leven, tot groei komt zoals beschreven in Jes.49:8–> zie vers 6..en hetgeen ook tegelijkertijd toe te passen is op Jezus Christus zelf..

  De katholieke bijbel vertaalt de eindtijd Cyrus in Jes.48:14 als volgt: ..Verzamelt u allen en hoort:
  Wie heeft onder u dit voorspeld?
  De geliefde (de eindtijd Cyrus) ..van Jahweh gaat zijn wil volbrengen over Babel en het ras der Ghaldeën!
  IK heb het gezegd, Ik heb hem geroepen; Ik heb hem doen komen en zijn (“”zijn””) ..plannen doen slagen.. en in vers 16: Nadert tot Mij, En wilt er naar horen. Van de aanvang af heb Ik niet in het verborgene gesproken, En nu gaat het gebeuren, ben Ik er bij.
  Thans zend ik hem, IK, Jahweh de Heer, ((thans zend Ik hem)) ..met zijn geest
  De voetnoot vermeld: (onzekere vertaling en verklaring) ..Cyrus’ geest is zijn krijgshaftigheid, die God hem heeft geschonken.

  Dus de dorre boom in Ezechiël 17:22 is de eindtijd Cyrus, éérst de Maleachi 3:1 bode en de Vreugdebode in Jes.52:7-12 ..waarop hij tezamen met de wachters in vers 8 als het biddende leger van God, dat zich laat en liet reinigen in vers 11, om met God de valse profeet en zijn aanhang te verslaan ..en natuurlijk het huidige beest-systeem..Jesaja 66:17 = naar Jes.65:3-5 maar dan ook in de eindtijd.

  Laat je dit gezeggen..versmaad niet de onderstaande gesproken informatie want indirect heeft het met Openb.10:9 te maken.

  https://youtu.be/4BACB2erJaM

 21. @Dewevoga
  Ik heb u geantwoord maar het valt buiten de boot?
  Maar kan u wel begrijpen en ik heb geleerd dat religie b.v. Joods En Christelijk als voorbeeld net als fruit is.
  De een een appel de andere een peer,maar er zijn meerdere soorten peren net zoals de stromingen binnen een geloof.
  We mogen dan niet de soort fruit veroordelen over een ondersoort of stam en dan de gehele fruitsoort afwijzen.
  Daarom kan ik niet zomaar oordelen over de ander zonder mijzelf te verliezen waar halen wij het recht vandaan om god te claimen net zoals de zee en lucht?
  En religie heb ik is een ingang naar jezelf niet naar een ander wel trekken tegengestelden elkaar aan en gelijken stoten elkaar af.
  En de wetenschap heerst buiten soms via religie maar de menselijke hebzucht naar god is ook een probleem voor velen.
  En in heilige huizen zijn we veilig binnen ons geloof meestal dan buiten is de werkelijkheid die geen rekening houd met ons als individu.
  Voor mij is religie een boek maar de gelovigen de geest en ziel van het geloof en wetenschap de ware kennis gebleken.
  En uw opmerking van 1972 is mij duidelijk de spelen en de laffe aanslag op onschuldige mensen.
  Jammer dat religie niet in staat is tot rede terwijl de wetenschap samen spant nu op een internet en met een soort apparaat de computer die net als fruit diverse types heeft.
  En het gevaar is niet meer te voelen voor de meesten maar er is meer dat heb ik ervaren helemaal zelf gevonden.
  Daarna zoeken naar antwoorden en ziele rust want er moeten offers gebracht worden voor wat dat komt.
  En mijn dromen kan ik nooit delen of bewijzen er zijn al zoveel valse tovenaars geweest wel mijn bevindingen op dit valse apparaat.
  En alles wat we delen is gecodeerd in 0 en 1 heb de binaire code via een NASA pdf eigen gemaakt en de getallen zijn de baas letters het gevolg.
  En misschien hebben we allemaal een eigen hemel (zijns toestand) want delen blijkt onmogelijk lijden mogen we samen.
  Radioactiviteit bijvoorbeeld maakt geen onderscheid tussen ras geloof of huidskleur dat is een feit.
  En na dit komt de volgende fase en voor alle energie is een nieuwe taak weg gelegd.
  En uw soort fruit heeft een veilig onderdak bij uw vijand gevonden al erg lang?

 22. Beste Anne,

  Hierbij de teksten die gaan over de opname vóór de grote verdrukking
  1 Kor. 15 vers 50 t/m 53
  1 Tes. 4 vers 14 t/m 17
  Openbaring 3 vers 10

  Ik ben jaren naar de lezingen van W. Ouweneel geweest, waarin o.a. dit onderwerp behandeld werd, hij is ook van mening dat de opname vóór de grote verdrukking zal plaatsvinden

  Lees de boeken van Amir Tsarfati en Mark Hitchcock eens, zij hebben hierover dezelfde mening, dit zijn personen met een grote Bijbelkennis

  Ook in het Zoeklicht schrijven ze er vaak over als bemoediging !

  Ik heb wel gemerkt dat bepaalde christelijke stromingen, zoals b.v. Christenen voor Israël
  grote moeite hebben met het feit dat Israël door de grote verdrukking zal moeten gaan en en de echte christenen ( gemeente ) niet.

  Ik ben een vriend van Israël, maar aan Gods plannen kunnen wij toch niets veranderen ?

  Dit is mijn eerste antwoord aan jouw en ook het laatste, ik heb geen zin in oeverloze discussie hierover

 23. Beste Anna,

  Mijn excuses voor het niet reageren, ik had het niet meer gezien. Deze site is helaas niet zo handig als het gaat om reacties bijhouden. Je schreef een heleboel, ik haal er een paar punten uit die me belangrijk lijken.

  Wat is een goede manier om te interpreteren? Ik denk om van het overduidelijke het minder duidelijke te begrijpen. Dit is dus ook Schrift met Schrift vergelijken en meerdere getuigen gebruiken. De vele getuigen die het hebben over de opstanding v.d. doden verklaren ons ook de betekenis van profetische beeldtaal.
  Daarentegen is het speculeren en inleggen (i.p.v. uitleggen) als we profetische taal gaan verklaren vanuit ons eigen voorstellingsvermogen en dus los van duidelijke Bijbelse leer over de opstanding uit de doden die we kennen van Jezus en Zijn discipelen.

  Wij weten van Paulus hoe hij dacht over de opstanding, zoals in Rom. 6.
  ” 4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop/onderdompeling in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen.”

  Johannes, de schrijver van Openbaring, geeft ook in Johannes 5 de woorden van Jezus weer:

  24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.

  Wie is gaan leven met Christus, is opgestaan uit de doden en over hen zal de tweede dood geen macht hebben. Zou Johannes opeens in Openbaring een geheel nieuw concept van meerdere opstandingen introduceren?

  Op. 20:6 Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.

  Wie zijn priesters van God? 1 Petrus 2:

  5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.

  9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht,
  10 u, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent; u, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent.

  Zijn Christenen nu al priesters van God en levende stenen in Zijn tempel? Of kan dat alleen later in de toekomst in een toekomstig rijk gaan plaatsvinden?

  Een ander punt wat je noemde is dat het evangelie eerst over heel de wereld gepredikt moet worden.

  Een voorbeeld van het gebruik van bepaalde beelden/termen die men in die tijd anders begreep dan wij nu vaak doen. Wij denken dat het letterlijk de hele wereld moet zijn en dat dit nog moet gebeuren. Echter in de Bijbel wordt het vaak anders gezien en de ware betekenis kan ons duidelijk worden vanuit de context. Zoals dit ook laat zien:

  19 De Farizeeën dan zeiden tegen elkaar: U ziet dat u totaal niets bereikt! Zie, de hele wereld loopt achter Hem aan. (Joh. 12)
  Hier is het wel heel duidelijk dat het om een overdrijving gaat. In andere Teksten is het ook duidelijk dat men niet letterlijk de hele wereld bedoeld maar de toenmalige bekende ‘beschaafde’ wereld van het Romeinse rijk:

  Lukas 2:1
  En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus dat heel de wereld ingeschreven moest worden.

  Iedereen kan beseffen dat Augustus niet verlangde dat de Chinezen en de Eskimo’s en Bosjesmannen allemaal ingeschreven dienden te worden.

  Wanneer nu Jezus in Mat. 24 zegt dat het evangelie eerst in heel de wereld gepredikt moet worden…
  14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

  Hoe vat men dit in onze tijd dan vaak op? Juist, elk mens op aarde waar dan ook moet eerst het evangelie kennen. Maar wat zegt Paulus hierover?

  Kol. 1:
  5 vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het Woord van de waarheid, namelijk van het Evangelie.
  6 Dit is naar u toe gekomen zoals ook in de hele wereld, en het draagt vrucht zoals ook onder u, vanaf de dag dat u het gehoord hebt en de genade van God in waarheid hebt leren kennen.

  23 als u tenminste in het geloof blijft, gefundeerd en vast, en u niet laat afbrengen van de hoop van het Evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is, waarvan ik, Paulus, een dienaar geworden ben.

  En ook Rom 10:

  16 Maar zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk: Heere, wie heeft onze prediking geloofd?
  17 Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.
  18 Maar ik zeg: Hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker wel: Hun geluid is over heel de aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden van de wereld.

  Kortom, veel van wat algemeen wordt aangenomen over ‘de eindtijd’, blijkt bij nader inzien vanuit de Bijbel zelf, niet vol te houden. Dat is i.i.g. mijn overtuiging naarmate ik er langer mee bezig ben. Maar het is voor mij geen strijdpunt als iemand er anders over denkt. Wel vind ik het boeiend om over te discussiëren als men tenminste met goede argumenten komt.

 24. Hallo allemaal….

  zoon v.d. Koning schreef: 13/04/2021 om 8:45 pm
  Hallo zoon v/d Koning… u vroeg…”” Voor de mensen die geloven in ‘de opname’ de volgende vraag: hoe vaak komt die term voor in de Bijbel? “”

  Volgens mij, komt die term helemaal niet voor in de Bijbel.
  We lezen alleen in 1 Thess. 4 : 16-18, iets over dat de gelovigen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht…”.

  Het jammere is juist… dat de term, ‘de opname’,… bijna alleen gebruikt wordt met de woorden…de opname voor de grote verdrukking. dan komt één af andere antichrist, de Joden krijgen zeven jaar verdrukking enz. enz. enz. maak het verhaaltje maar af.

  Daar worden veel mensen, gelovigen helemaal gaar mee gestoomd.
  Klopt dit dan wél??

  Dan wijzen bepaalde lieden naar Daniël 9 : 24 -27… en als je het hele stuk leest… gaat het over de Messias. Nergens lezen we ook maar iets over een antichrist of 7 jaren verdrukking.
  En al helemaal niets over één of andere geheime opname.

  En zou God en Christus nu echt zo beredeneren??
  Nergens lezen we in de Bijbel, deze hele vreemde uitleg.

  Maar wel goed om te vragen.
  Maar lieve mensen… dat is zoals ik dat persoonlijk zo lees.

  Hartelijke groeten, Esther.

 25. @Nieuw Begin. Wees zeer voorzichtig met die google-vertalingen, die beweren soms het tegenovergestelde van wat de schrijver echt bedoelde te zeggen. Vertrouwen is goed – controleren is beter.

  De toepassing van de door u genoemde tekst: [Exodus 20:7 Gij zult de naam van de HERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HERE zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.] vindt u dan ook in …Straf op Godslastering volgens Leviticus 24…

  Leviticus 24:10 Eens ging een zoon van een Israëlitische vrouw, die tevens de zoon was van een Egyptisch man onder de Israëlieten, naar buiten, en de zoon van deze Israëlitische en een Israëlitisch man kregen in de legerplaats twist.

  11 En de zoon van de Israëlitische vrouw lasterde de Naam [JHWH] en Vloekte; toen brachten zij hem tot Mozes. De naam nu van zijn moeder was Selomit, de dochter van Dibri, van de stam Dan.

  12 En zij zetten hem in verzekerde bewaring in afwachting van een beslissing op grond van een uitspraak des Heren. 13 Toen sprak de Here tot Mozes: 14Breng de Vloeker buiten de legerplaats, en allen die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen, daarna zal de gehele vergadering hem stenigen.

  15 En tot de Israëlieten zult gij zeggen: Een ieder, die zijn God vloekt, zal zijn zonde dragen. 16 Wie de Naam des Heren lastert, zal zeker ter dood gebracht worden: de gehele vergadering zal hem stenigen: zowel een Vreemdeling als een geboren Israëliet, zal, wanneer hij de Naam Lastert, ter dood gebracht worden.

  17 Ook wanneer iemand enig mens doodslaat, zal hij zeker ter dood gebracht worden. 18 Maar wie een stuk vee doodt, zal dat vergoeden: stuk voor stuk. 19 En wanneer iemand zijn volksgenoot lichamelijk letsel toebrengt, dan zal hem Evenzo gedaan worden als hij gedaan heeft:

  20 breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand; hetzelfde letsel, dat hij een mens heeft toegebracht, zal hem toegebracht worden. 21 En wie een beest doodslaat, zal het vergoeden, maar wie een mens doodslaat, zal ter dood gebracht worden.

  22 Enerlei recht zult gij hebben; de Vreemdeling zij gelijk de geboren Israëliet, want Ik ben de Here, uw God. 23 Zo sprak Mozes tot de Israëlieten; toen brachten zij de Vloeker buiten de legerplaats en stenigden hem, en de Israëlieten deden gelijk de Here Mozes bevolen had.

  Spreuken 24:24…Wie tot de schuldige zegt: Gij zijt onschuldig – hem zullen volken vloeken,
  natiën zullen hem verwensen, 25 maar hun die recht oordelen, gaat het goed, over hen komt de zegen van de voorspoed. 26 Wie juiste antwoorden geeft, kust de lippen.

  Paulus leer het ook in het Nw. Testament…Efeziërs 4:31 (NBG51) Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en Gevloek worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid.

  Mattheüs 15:19 (NBG51) Want uit het hart komen boze overleggingen, moord, echtbreuk, hoererij, diefstal, leugenachtige getuigenissen, Godslasteringen.

  Marcus 3:28 (NBG51) Voorwaar, Ik zeg u, dat alle zonden aan de kinderen der mensen zullen vergeven worden, ook de Godslasteringen, welke zij gesproken mogen hebben; 29 Maar…wie gelasterd heeft Tegen De Heilige Geest, heeft Geen Vergeving in eeuwigheid, maar staat schuldig aan Eeuwige Zonde. 30 Immers, zij zeiden: Hij [Jeshua] heeft een onreine geest.

  GODDANK…door Jeshua de Zoon van God, de komende Masjiach in Jeruzalem [Zachariah 14 en Openbaring 14] is er vergeving ook voor Godslasteraars, denk aan de moordenaar aan het kruis die Jeshua eerst bespotte maar even later Hem om vergeving smeekte. Jeshua antwoordde die misdadiger, vandaag zeg IK u, dat gij met Mij in het Paradijs zal verkeren. Lucas 23: 39-43.

  Shalom Ramshoorn.

 26. Beste Zoon van de Koning.

  Op 10 april heb jij gereageerd op een stukje van mij over de zo genoemde “ opname van de gemeente “,
  Dit schreef ik aan Maria en jij reageerde daarop.
  Toen gaf jij mij het advies om Joh 5 eens te lezen, dat heb ik gedaan, en daar heb ik je op geantwoord.
  Mogelijk wil je dit nog lezen.

  Het staat dus op de actualiteits pagina van Xander nieuws datum 10 april.
  Het hoort eigenlijk op deze pagina sorry.
  Met vr Grt
  Anna

 27. Voor de mensen die geloven in ‘de opname’ de volgende vraag: hoe vaak komt die term voor in de Bijbel? Maar wat kun je wel vinden?

  -de dag van het oordeel
  -de laatste dag
  -de dag van de Heere
  -de dag van christus
  -de dag van Jezus Christus
  -de dag van God

  Die ‘dag’ staat beschreven. Er zullen diverse belangrijke zaken gebeuren en niet alleen een verzamelen van de gelovigen maar ook het oordeel en een nieuwe hemel en aarde. Kijk o.a. naar wat Petrus schrijft:

  7 Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen.
  8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
  9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.
  10 Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen brandend vergaan, en de aarde en de werken daarop zullen verbranden.
  11 Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;

  12 u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.

  13 Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
  14 Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede (2 Petrus 3)

  Verwacht Petrus ‘de opname’? Of ziet hij uit naar de oordeelsdag en de belofte van opstanding en een nieuwe hemel en aarde? Dit is eeuwen lang de Christelijke verwachting geweest.

  Men doet er m.i. goed aan te onderzoeken wanneer het idee over een toekomstige antichrist en ‘opname’ populair geworden is. Het gaat terug tot de contrareformatie. Zie mijn eerdere link voor meer informatie hierover.

 28. @ Tukker (13/4): een poging om jouw vraag te beantwoorden. Ik ben maar een gewone eenvoudige gelovige, opgegroeid in een kerk waarbij ik, bij mijn weten, nooit heb horen preken over “de opname van de gemeente/bruid”. Ik heb altijd begrepen dat er een grote afvalligheid van geloof mee werd bedoeld. Maar sinds een paar jaar lijkt het of mijn ogen steeds meer geopend worden mbt de Bijbel. Zelf heb ik veel gehad aan de website van Wim Jongman en https://unravelations.weebly.com/
  Soms komen nog steeds twijfels en durf ik het bijna niet te geloven dat de opname daadwerkelijk gaat plaatsvinden. Met de weerhouder wordt, naar mijn bescheiden mening, de Heilige Geest ( in de wedergeboren gelovigen) bedoeld. Maar ik weet dat er veel verschillende meningen zijn mbt dit thema, ook in de verschillende kerken.

 29. @ Tukker

  Mattheus 5:14
  Jullie zijn het licht voor de wereld

  Als het licht niet meer schijnt, is het donker.
  God is licht. Door de Heilige Geest schijnt Zijn licht in ons.
  Als dat weg is…..na de opname….

  Zou dit met de Weerhouder te maken kunnen hebben?

 30. @Nieuw Begin, 13/04/2021 om 3:15 pm

  Interessant natuurlijk en deels correct. Maar het komt niet overeen met Leviticus 24:

  Eens trok de zoon van een Israëlitische vrouw, die tevens de zoon van een Egyptische man was, die te midden van de Israëlieten woonde, eropuit. Toen raakten de zoon van de Israëlitische vrouw en een Israëlitische man met elkaar slaags in het kamp. Daarbij lasterde de zoon van de Israëlitische vrouw de Naam, hij vloekte. Daarop brachten zij hem naar Mozes. De naam van zijn moeder was Selomith, de dochter van Dibri. Zij behoorde tot de stam Dan.
  Zij namen hem in hechtenis om in afwachting van het bevel van de HEERE over hem een beslissing te nemen. De HEERE sprak tot Mozes: Breng hem die gevloekt heeft, buiten het kamp. Dan moeten allen die het gehoord hebben, hun handen op zijn hoofd leggen en moet heel de gemeenschap hem stenigen. En tot de Israëlieten moet u spreken: Iedereen die zijn God vloekt, moet zijn zonde dragen.
  Wie de Naam van de HEERE lastert, moet zeker ter dood gebracht worden. Heel de gemeenschap moet hem zeker stenigen. Zowel de vreemdeling als de ingezetene moet zeker gedood worden als hij de Naam gelasterd heeft.

 31. @tukker, ik ben het met je eens dat we niet door hoeven te gaan als je meent dat je geen antwoorden krijgt en ik niet aan zuivere Bijbel uitleg doe. Ik herhaal het dan nog maar één keer voor je: je hebt al antwoord gekregen op wat ik denk dat ‘de weerhouder’ is en dat baseer ik op de ervaring/uitleg van vele geleerden in onze tijd en in de kerkgeschiedenis.

  Wat betreft ‘het beest’, je bent denk ik één van de weinigen die daar een persoon in ziet. Tenzij men meent dat het beest hetzelfde is als ‘de antichrist’. Maar daar is geen Schriftbewijs voor en die opvatting komt dan ook weinig voor bij mensen die langer op de Bijbel studeren.

  En een systeem kan wel in de poel van vuur belanden als het betekent dat de dienaren van zo’n systeem erin komen. Overigens zien we in Op. 20:14 dat ‘de dood’ en het hele rijk v.d. dood in die poel terecht komt. Dan beweren we toch ook niet dat ‘de dood’ een persoon is? Wat we wel zien is dat er over een groep mensen gesproken wordt, mensen met werken waarop ze geoordeeld worden.

  13 En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.
  14 En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood.

 32. Zoon v/d koning..

  Mijn vraag is zo wie zo geweest : Wat is de Weerhouder ??

  Tot nu toe krijg ik daar geen antwoord op wat ik begrijp want dat is vrij moeilijk, ik geloof dat de Thessonalicenzen het wisten maar goed voor ons is het een vraagteken.

  Wat ik WEL weet is dat de antichrist ( ook de valse profeet ) mensen zijn . Waarom , simpel ze belanden in de hel ( Op 19 vers 20 )

  Een systeem kan NIET in de hel belanden, mensen wel
  Hierin verschillen wij van mening en dat kan/mag MAAR als de Bijbel het heel duidelijk zegt moeten wij daar naar luisteren en niet onze eigen weg willen gaan.

  Verder ga ik hier ook niet meer op in OF er moet een heel duidelijke mening komen over : Wat is de Weerhouder !!

 33. Korte mini studie van Dr. Nicolas Schaser ( Israel Bible Institute , Ahaliav St 8, , Israel, 5252261 Ramat Gan , Israel ) Google vertaald:

  Toen ik opgroeide, werd mij verteld om Gods naam te gebruiken in kerk, gebed of andere spirituele contexten, maar om ‘God’ op een niet-religieuze manier te zeggen – na een teen te hebben gestoten of een spel te hebben verloren – was het gebod te overtreden: ” Gebruik de naam van de Heer, uw God, niet ijdel ”(Exodus 20: 7). Hoewel ik er nog steeds van af te zien “God” te zeggen buiten het religieuze discours, betekent dit vers niet wat mij werd verteld toen ik opgroeide. Als de Bijbel het ijdel gebruik van de naam van de Heer verbiedt, verwijst het niet naar het zeggen van “God” als uitroep of krachtterm; in plaats daarvan verbiedt het het aanroepen van de goddelijke naam in een eed en het vervolgens niet nakomen van die eed.

  In het oude Israël was een eed een plechtige verklaring die begon met חי־יהוה (chai Adonai) – “zoals de Heer leeft” – en betekende: “Als ik de volgende eed niet nakom, moge de Heer die leeft mij dood slaan! ” Bijvoorbeeld, nadat Jonathan Saul had overtuigd David niet te doden, “Saul zwoer:‘ Zowaar de Heer leeft (חי־יהוה; chai Adonai), hij zal niet ter dood worden gebracht ’” (1 Sam 19: 6). De eed van Saul betekent dat als David door Sauls hand sterft, Saul het ook verdient om te sterven.

  Het Hebreeuwse woord dat in Exodus 20: 7 gewoonlijk met “nemen” wordt vertaald, is נשא (nasa), wat “dragen” of “verheffen” betekent. Het aanroepen van Gods “naam” (שׁם; shem) betekent het dragen, net zoals Aäron de namen (שׁמות; shemot) van de Israëlieten moest “dragen” (נשא; nasa) van de Israëlieten “op zijn borstplaat (Exodus 28:29). Als drager van Gods naam moet de eedafnemer de gezworen eed volbrengen, of anders …. Yeshua beschermde zijn volgelingen tegen het ijdel gebruik van Gods naam toen hij zei “helemaal niet te vloeken” (Matt. 5:34) – op die manier zul je nooit een eed zweren die je misschien niet nakomt, dus je kunt er zeker van zijn dat je Ik zal nooit het gebod overtreden!

 34. Hier een kort filmpje over de tammuz afgoderij in Jeruzalem in onze generatie of ezechiel 8 waarbij je een afgodstempel ziet onder het tempel plein in Jeruzalem voor tammuz en een grote gouden bol welke de zon voorstelt en 70 stoelen voor de 70 natiën onder de westmuur in Jeruzalem.
  https://youtu.be/Y5NprTBk3yk

 35. Hier het Egyptische volkslied gezongen tijden Egyptische pharao parade met Nederlandse vertaling
  https://youtu.be/58tvIZ4vwB0
  In de vertaling van dat lied zingt men een ode aan issis welke de katholieke maria is of de astartes van Israël ten tijde van Elia.
  Op 4 april zong men dit lied op de Egyptische pharao parade.
  In de tekst:
  De dame (koningin der hemelen) van het westen en 2 landen isis enz.. en tijdens dit lied aan issis werden de mummies van de pharaos ceremoniël weggevoerd.
  Volgens de Babylonische overlevering noemde issis vroeger semiramis de vrouw van nimrod en hun zoon tammuz. Na de dood van nimrod werd die vergodelijkt (afgoderij) met de naam baal en zijn vrouw semiramis na haar dood issis.
  Eerst viel ze als een kosmisch ei op de eufraat zag een vogel veranderde die in een konijn dat eieren legt.
  Vandaar de naam paashaas.
  4 april 2021 was dus het afgodsfeest van issis of astartes of maria of de koningin der hemelen.
  Haar zoon tammuz zou men jezus noemen het symbool van tammuz is een kruis.
  In de katholieke kerk zie je dus tammuz hangen met als cover cristen dom.
  Ook word tammuz verwacht als gereincarneerde valse messias volgens de Babylonische oracels in het cloonlichaam van o.bama.
  Zij noemen tammuz jezus welke zij zien als zoon van afgod issis en baal.
  Dit staat in de Babylonische overlevering als staat relegie in de oudheid.
  Ook ezechiel 8 beschrijft de tammuz afgoderij in Jeruzalem in de eindtijd.

 36. Beste Johan, ik heb meegelezen en hoop dat u mij mijn reactie niet kwalijk neemt. Sinds de olympische spelen van 1972 ben ik al een ‘aluhoedje’ en mijn kinderen werden er gek van en adviseerden mij om als ik er iets aan zou willen doen om naar de overheid te schrijven. Als er een ding zinloos is dan is het dat wel. A. Slob c.s. wisten in Rutte2 al van de financiering door NL. van de islamrebellen in Syrië. Ook besteedt NL. nog steeds geld ter bestrijding van islam terrorrisme in Afghanistan, dus dubbele kosten voor de belastingbetaler. Het geld buiten beschouwing latend gaat het om de morele standaard en daar wordt iedere Nederlander op afgerekend. Daarnaast wordt iedereen belazerd over de afgesloten verdragen: Men kan wel lid worden van de club maar nooit meer opzeggen, want zonder leden geen club. Opschorten op z’n Kok’s zou een mogelijkheid zijn.
  Aldoor alle mogelijke informatie verzamelen en doorgeven heeft geen zin, want niemand, zelfs in je eigen omgeving gelooft het, het enige wat je zelf kunt doen is een keuze maken in het stemhokje, of men een extra paspoort wil, meer federatie en nog een leger en mee wil doen aan de hype van de ‘internet of things’ de domotica waar men de deur openzet voor kunstmatige intelligentie, m.a.w. voor het leven als een zombie. Ik volg het nieuws voornamelijk via alternatieve sites, want de 24×7 covid en multicul hersenspoeling ben ik zat. Ik ben nu een paar jaar bezig met het bestuderen van de Bijbel en de interpretatie daar van houd de gemoederen hier op het geloofsforum al aardig bezig. De een heeft aan het NT genoeg een ander aan de volledige Bijbel, de meesten lezen de Bijbel op de oude filosofische wijze zoals in de tijd dat het NT aan het OT toegevoegd werd en anderen maken tegenwoordig steeds vaker gebruik van de kennis die in de teksten van het OT verborgen zitten en er door de specialisten verklaard worden. Die maken veel gebruik van de in later tijden op schrift gestelde mondelinge overleveringen (Midrash).
  Helaas zijn door de kerkelijke doctrine, (Rkk/Prot) het maakt helemaal niet uit welke denominatie, de oorspronkelijke feestdagen allemaal veranderd. Als men sommige moderne teksten van liederen leest, of van gebeden, dan gaat het om de vraag of God het voor de mens wil doen of God trouw wil blijven etc. etc., maar hoeft de mens daar niets meer tegenover te stellen omdat het allemaal volbracht is? In het OT leest men dat opdrachten nauwkeurig nageleefd moeten worden, want men werd/wordt er op afgerekend. De twee samengevatte geboden uit het NT zijn al moeilijk genoeg. Van het eerste gebod zeggen velen ja dat doe ik, het tweede daarentegen die net zo belangrijk is geeft al een ander beeld. Volgens de kerk is iedereen je naaste, behalve degene wiens gezicht of uitspraken ze niet aanstaan, die worden in sommige gevallen bij voorbaat al buiten gesloten. Vergiffenis, o dat is om persoonlijke motieven al moeilijk, vooral omdat de interpretatie van een “straf” veel kanten heeft, dus doet men tegenwoordig maar niets of men praat het goed. Een fobie, een ziekelijke angst, is een mooi voorbeeld: angst om onder sharia in de islam te moeten leven, wat je letterlijk de kop kan kosten kreeg de betekenis haatzaaien. En de msm deed er alles aan dit te verspreiden. De zending in het christendom of de jihad in de islam, bij welke is geweld toegestaan of noodzakelijk? Noemt men geweld in het christendom christendomisme, zoals in de islam islamisme. Komt het benoemen van een feit neer op het niet liefhebben van je naaste, is het verdedigen tegen het gevaar het niet liefhebben van je naaste? Dit vond ik er gisteren over: Godsdienstvrijheid is humanistisch https://verenoflood.nu/godsdienstvrijheid-is-humanistisch/. Het past precies in mijn visie dat het humanisme diep in de ‘kerk’ is geïnfiltreerd omdat alles tegenwoordig gezien wordt als een ‘geschenk’ van God. Men kan door deze zienswijze wel geïsoleerd komen te staan, maar dat bevestigd weer het belang van het tweede gebod.
  Dit maakt van het bestuderen van de Schrift met alle ter beschikking staande middelen een groter genoegen dan het bezoeken van sites die je nergens mee helpen anders dan het “wakker” worden/blijven en toch slaapt men beter.
  Door boeken op te zoeken en te lezen die in de Bijbel genoemd zijn zoals het boek van Henoch en als ik me niet vergis het derde boek van Ezra kan men nog een andere visie op bepaalde zaken krijgen, zoals het heelal en ook Jubileeën werpt er nog een kleine blik op. Het boek de ‘Bijbel als Schepping’ laat een structuur in de Bijbel zien en geeft een kleine uitleg over de numerieke waarden van bepaalde woorden/teksten en het leven van die alles bepalende mensen.
  Ik hoop dat u wat aan mijn bijdrage heeft Shalom.
  P.s. De Rkk en de WvK en de islam verspreiden ontzettend veel vals nieuws. Een van de laatste is dat Israël de PA en GAZA niet van vaccins en andere hulpmiddelen tegen Covid voorziet. Allemaal de schuld van Israël!! of niet? Lees de Oslo akkoorden er op na Israël heeft die zorg overgedragen en mag zich er niet mee bemoeien. De Yom Kippur oorlog heeft bewezen dat Israël niet zo maar met atoombommen gaat smijten. Het nucleaire centrum Dimona is naast een onderzoek centrum een kerncentrale, waar ook de PA gebruik van maakt. Volgens de kwaadwillende praatjes is Israel gevaarlijker dan Iran, maar Iran heeft wettelijk vastgelegd dat zij Israël van de kaart zullen vegen. Ran met zijn atoomwapens tegen de grote en kleine Satan. Een tegenovergestelde uiting is antisemitisme.

 37. Dit heb ik tot nu ontdekt over die ceremonie gouden pharao parade op 4 april in Egypte.
  18 mummies van pharaos en koningin pharaos werden vervoerd in nagemaakte boten van het oude egypte.
  Ook de mummie van ramses 2 werd vervoerd die de pharao van de bijbelse exodus zou geweest zijn volgens sommige bronnen.
  De symbolic op die boten stonden gevleugelde mestkevers wat staat voor opstanding van de doden van de pharaos die zich goden noemden.
  De boten symboliseren in het oude egypte de zonsopgang en zonsondergang die ook wederopstanding symboliseren.
  Een grote schare mannen en vrouwen waren gekleed in de priesterkledij van het oude egypte in een grote rij veren.
  Die veren betekenen volgens het oude egypte recht en rechtvaardigheid.
  Een zoals de geblinddoekt vrouw met weegschaal.
  Heeft deze ceremonie te maken met the great reset en de opstanding van hun oude goden welke afgoden zijn .
  Wie kan mij helpen in het verstaan van die symbolic verwijzend naar de opstanding van tammuz of de valse messias in deze eindtijd.
  Wat is de politieke betekenis hierachter en wat betekent dit voor ons?
  De vloek van de pharaos waarbij de Egyptenaar geloofd dat die boot die vastzat op het suezkanaal en het appartement dat op dezelde tijd instorte in egypte en de treinbotsing op hetzelfde moment in egypte met doden en die grote zandstorm op hetzelfde moment die allemaal een week voor die ceremonie plaatsvond zou te maken hebben met een vloek vanwege het verplaatsen van die mummies van de pharaos volgens het egyptysch bijgeloof.
  Sommige beweren dat el sissi zich daarbij gelijkstelt met de pharaos.
  Vele vragen bij hierover…

 38. Hier nog een filmpje van de gouden parade in Egypte op 4 april 2021 waarbij alle mummies van alle Egyptische pharaos ceremoniël met nagemaakte nijlboten naar een andere locatie werden vervoerd
  https://youtu.be/g53-eehH4G4

 39. @: zoon v.d. Koning: ..nav. ((12/04/2021 om 5:09 pm)).

  In Openb.19:20 zie je 2 personen en alleen personen kunnen in de hel komen.
  Het beest-systeem in Openb.13 en haar macht en invloed manifesteert zich in onze dagen in zijn enorme kracht ..maar het vermogen van het beest-systeem krijgt ook zijn identificatie in 2 personen en dat zijn de valse profeet en dat is de Oosterling maitreya.. ((Jesaja 46:11 éérste versregel))..die tegengehouden ((2Thess.2:7))..wordt in het 6e zegel en daarin zijn dood vind naar Dan.7:11 en waarop we in vers 12 de wegbereiders zien die de komst van de antichrist voorbereiden.. en die dus op het einde van het messiaans Vrede tijdperk zal optreden.. nog geen enkel bijbelgeleerde in de geschiedenis heeft dat zo begrepen.. zo is het nu eenmaal..iedereen het zijne.

  Jezus Christus zelf zal zich heel apart manifesteren met Zijn Vader in het Vuur van de Heilige Geest in het 6e zegeloordeel.. en komt dus niet in het vlees om hier op aarde rond te gaan zoals velen veronderstellen.. en zal dus niet zetelen in Jerusalem maar koning zijn in het hemels Jerusalem en vandaar als Koning der koningen over de 12 stammen en hun koningen heersen.. De persoon in Jesaja 11:1 zal maitreya de valse profeet naar vers 4, doden IN het 6e zegeloordeel..op bovennatuurlijke wijze aan de hand van de Heilige AartsEngel Michaël.. en naderhand zal de antichrist worden gedood ten tijde van het laatste oordeel in Openb.20:11-15.

  In vers 1 wordt er niet gewezen op de afstammeling van koning David maar gaat er juist omheen en verwijst naar de vader Isaï van koning David terwijl die niet van koninklijke afstamming is.. terwijl er juist met koning David een nieuwe koninklijke stamboom ontstaat waar de vader [Isaï] van David Géén deel aan heeft.. de stamboom van de vader Isaï wordt daardoor een stronk c.q. tronk en waar de spruit uit voortkomt in vers 1 en die dus [niet] Jezus Christus is.

  En het is die spruit uit Jesaja 11:1 in [o.a.] Jeremia.23:5-6 en 33:15-16 die naar Jesaja 32 grootvorst over de 12 stammen van Israël wordt, waarvan elke stam een eigen koning zal krijgen ná en door het 6e zegel.

  In Jeremia.33:15 staat er dan ook: [aan] David en niet –uit– [David].. ofschoon hij toch uit David komt maar dan langs de indirecte vrouwelijke lijn daar die langs een broer van David in Jesaja 11:1 gaat..wie die broer van Koning David dan ook geweest is..maar dus niet Jezus Christus..dat is dan duidelijk.. de persoon in Jesaja 9:5 is dan ook de persoon in Jesaja 11:1.. Jesaja 9:5 wijst op zijn beurt over Matt.4:14 heen naar zijn optreden ten tijde van het 6e zegeloordeel en is dan ook de Maleachi 3:1 bode de eindtijd Cyrus in Jesaja 52:7–>12.. die komen moet vóór het 6e zegel.

 40. @Jo en @Johan. God spreekt het eerste en laatste Woord in onze mensen geschiedenis. Gezang 1 Liedboek der kerken.

  Ik wil u beiden bemoedigen met een uitspraak van de Apostel Paulus:

  Romeinen 12:21 (NBG51) Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

  Het goede is het Woord van JHWH en zijn Zoon Jeshua: Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop Gerechtigheid woont. Al die hedendaagse bedreigende namen die u noemde in uw Ingezonden zullen daar onbekend zijn. Hoezo?

  Spreuken 10:11 (NBG51) De mond des rechtvaardigen is een bron van leven, maar de mond der goddelozen verbergt geweld.

 41. @ramshoorn
  Bedankt voor feedback:-)
  Ja er zijn al vele antichristen geweest.

 42. @Tukker, ik begrijp dat het warrig overkomt op jou. Het is immers anders dan de mainstream die je kijk op deze Teksten heeft gevormd. Maar toch is het duidelijk en het was zelfs vroeger de mainstream. De gedachte dat er zoiets zou zijn als ‘De Antichrist’ die dan één man zou moeten zijn, is veel recenter.

  Het is zeker niet warrig maar heel duidelijk te begrijpen. Het oude Romeinse rijk was wel slecht. Maar zonder het verval van dat rijk kon er geen paus/rkk komen die de grootste vijand van de ware Kerk is geworden door zich voor te doen als de kerk en god op aarde. Hoeveel miljoenen heeft dat instituut misleid en vermoord? En ook nu nog gevangen in valse leer? Om over de misbruikte kinderen nog maar te zwijgen. Of het geld en macht naar zich toe graaien.
  Velen zijn gelukkig ontsnapt aan de gruwelijke antichristenen tijdens de reformatie. O.a. de identificatie v.d. paus als antichrist zorgde voor een ware exodus uit het duivelse Rome. Zie ook Luthers “Against the Roman Papacy; an Institution of the Devil.”

  Zo simpel is het. Past alleen niet binnen de ‘het moet 1 man zijn’ gedachte die wanneer ook al weer voor het eerst ontstaan is? Juist, door een jezuïet die de tegenaanval op Luther inzette.

  Lees dit eens goed door voor meer uitleg van de geschiedenis en waarom de huidige futuristische antichrist visie zo populair is geworden. https://www.jamesjpn.net/conspiracy/how-the-jesuits-undermined-protestantism-with-futurism/

 43. @: Ramshoorn: nav. ((12/04/2021 om 2:29 pm))

  Je vergeet dat de éérste christenen ook door de Joden werden vervolgd en tegengewerkt ..of waren het die joden die in Openb.3:9‼️ zeggen dat ze Joden zijn maar het niet zijn en die hedentendage in alles geïnfiltreerd zijn tot in het vaticaan..banken toe en noem maar verder op, zoals men dat ook van de Jezuïeten beweert ..in iedergeval in de top..en dat niet uit te sluiten is.
  De huidige usurpator paus Franciscus is een Jezuïet, de Illuminati-vrijmetselarij hebben eens gezworen om op de stoel van Petrus een van hun te zetten en die dus te “beheren”.. hetgeen ook trouwens door de katholieke profetieën aankondigd is.

  De Illuminati-vrijmetselarij beheersen de gehele wereld op velerlei wijzen.. en hebben alles te maken met of als zijnde zelf de synagoge van satan.
  In Dan.7:12 zien we dat kwaad nog niet geheel en al uitgeroeid zal zijn door het 6e zegeloordeel in de verzen 9-10 en 11 ..maar in Openb.3:9 zien we in iedergeval het begin en waar Christus dan vanuit de Hemel hier op aarde zal heersen door de rest van de heilige en gereinigde mensheid via de vorsten in Jesaja 32 in eerste instantie.. en natuurlijk in eenheid met de rest van het volk.
  Zo is Soros geen echte Jood zoals bekend blijkt te zijn.. en ook Bill Gates..onder vele anderen.

  Lees maar eens de informatie over Israël die Franklin ter Horst op zijn site schrijft en de overmacht van de Illuminati-vrijmetselarij in dat land.. vandaar ook dat koortsachtig vaccineren.
  Israël wordt bezet door Ezau en middels het 6e zegeloordeel door Jacob.

 44. @Ramshoorn,
  Dank u wqel voor uw bemoedigende woorden en advies.
  En naar mijn idee is de antichrist al lang op aarde in de vorm van verboden wetenschap ik heb net wat gedeeld op het praatcafe.
  Dus ik hoop denk en bid dat de ware Jezus terug keert om onze wereld te redden voor de volgende generatie.
  Computers kunnen veel goeds brengen maar nog veel meer kwaad aanrichten denk ik nu.
  We zijn niet zelf meer in staat dit te stoppen te veel atoomwapens en nu dreigt Israel met aanvallen op Iran?
  Israel met ruim 100 atoomwapens en Dimona waar nog nooit enige controle op is geweest erg vreemd?
  Dus zijn ze de bron van het kwaad met kennis en zo gehaat en ook hier word het de synagoge van Satan genoemd een Joods gebedshuis?
  Dan de satans kerk in Amerika gesticht door Joodse mensen ook in Hollywood en literatuur is het een cult figuur geworden?
  Dit is vreemd en zou het antisemities vervalst zijn om de Joden zwart te maken?
  Er is erg veel antisemitisme op Bitchute vind ik en waarom kan dit nog?
  Dit is mijn vraag is dit te lezen?
  1
  https://www.bitchute.com/video/35kIdVbTlYRY/
  2
  https://www.bitchute.com/video/AtUTeorX1GUo/

 45. @Amo, Jij verweet me iets van onrechtvaardige wraakzucht omdat ik verlang naar rechtvaardigheid in de maatschappij en daarom uitzie naar wat voorspeld is in de Bijbel over wanneer de Koning terugkomt om te oordelen en een einde te maken aan het onrecht. Verlang jij daar niet naar? Waarom zou dat niet goed zijn…

  En als je enkel wilt dat we elkaar bemoedigen moet je ook geen kritiek hebben op anderen maar enkel zelf het goede voorbeeld geven. Ik zie het echter anders, ik lees op de Bijbelse oproep om alles te onderzoeken, te beoordelen en elkaar te waarschuwen voor misleiding. En wat ik je wil aanreiken is dit: ieder van ons heeft ook nog van alles te volbrengen. Zie o.a. Hebr. 12.

 46. @Ludwig. De Apostel Johannes schreef als enige in zijn Brieven over antichristen, dus niets nieuws onder de zon, lees maar mee:

  1 Johannes 2:17 (NBG51) En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de Wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. 18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er Nu ook Vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.

  Obama is geboren als moslim. Zijn naam spreekt al boekdelen: Barack Hussein Obama.

  1 Johannes 4:3 (NBG51) en iedere geest, [Lenin, Stalin, Hitler, Mao, De Kim-clan, enz] die Jeshua/Jezus niet belijdt, is Niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

  1 Johannes 2:22 (NBG51) Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jeshua de Masjiach is?
  Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

  Veel Joden hebben door het eeuwenlange slechte voorbeeld van pausen en RKK denk aan hun
  8 Kruistochten en 6 eeuwen Inquisitie een pesthekel aan christenen en hun kerken. Denk aan gedwongen doop met geweld en ook aan Luther 1543 en zijn 3 virulente antisemitische geschriften tegen de Joden.

  Sloot ook de antichrist paus Pius XII niet drie Concordaten met 3 fascisten/antisemieten?
  Mussolini 1929 – Hitler 1933 en Franco 1938.

  Alle details in het boek van de Belg Dirk Verhofstadt: Pius XII en de vernietiging van de Joden.

  Geen wonder dat daarom nu nog de christenen ook in Israel met de nek aangekeken worden als ze Joden willen dopen in naam van een drie-eenheid.

  Joden [ik ook] geloven in één God volgens Deuteronomium 6:4. Jeshua belijdt ook één JHWH: zie Marcus 12:28-37.

  2 Johannes 1:7 (NBG51) Want er zijn Vele misleiders [denk o.a. ook aan sekten als Jehova’s en Mormonen] uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Messias [in Bethlehem] in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist. Al die misleiders komen bedrogen uit.
  Romeinen 11 en Openbaring 3:14-22.

  In alle christelijke media EO – NCRV – Dagbladen ontdek je veel antichristen die liever Yoga en Mindfulness promoten dan de Wederkomst van Jeshua [Mattheus 24 en Openbaring 14] in Jeruzalem, als je er oog voor hebt.

  Lees ook de Chrislam-besluiten genomen door de 400 leden van de Wereldraad van kerken en andere religies met de paus in Genève 2018 in bijzijn van ruim 30.000 genodigden van allerlei pluimage. Zie meer details in Psalm 79 en Handelingen 20 en Brief van Judas die vertelt hoe dat mogelijk werd.

 47. zoon v/d koning

  Je gebruikt 2 voorbeelden : het romeinse rijk en de nederlandse regering ; strikt genomen zijn dat voorbeelden van een slecht koninkrijk/ slechte regering misschien zelfs in de richting van een antichristelijke sfeer terwijl in 2 Thess hfd 2 gesproken wordt over “iets” wat de antichrist tegenhoudt.
  Dit moet dus iets zijn wat tegengesteld is, dat kan niet anders
  Zeker de ned. regering niet die world economic forum aan alle kanten steunt !
  Het zal nooit gebeuren dat 2 facetten ( als ik het zo noemen mag ) die eigenlijk allebei in de macht van satan zijn tegen elkaar gaan strijden ( verdeeld koninkrijk )
  Dit geloof je zelf niet, dit is aardig warrig , sorry

 48. Mini studie van Dr. Yakov Rosenberg, Professor Bijbeld Hebreeuws ( IsraelBiblicalStudies.com)

  Het boek Daniël in de Bijbel bevat inspirerende geloofsverhalen. We lezen over drie dappere Joodse mannen die weigerden te buigen voor een gouden afgod, opgericht door de koning van Babel. Ze worden gestraft door in een oven van onvoorstelbare hitte te worden gegooid. Maar verbazingwekkend genoeg worden ze door God verlost! De Hebreeuwse betekenis onthult iets mysterieus over hun namen …

  Een van de meest verbazingwekkende voorbeelden van Bijbels geloof is te vinden in het verhaal van Daniël en zijn drie metgezellen: Sadrach, Mesach en Abednego. Deze drie mannen zijn bij veel mensen goed bekend, maar wist je dat dit niet hun echte namen zijn? Ze kregen Babylonische heidense namen toen ze uit Jeruzalem werden verbannen om hen aan te moedigen hun wortels te vergeten. Oorspronkelijk stonden ze bekend als Hananja, Mishael en Azariah.

  God is in elke naam:
  De oorspronkelijke Hebreeuwse namen van deze drie mannen hebben allemaal iets belangrijks gemeen. Net als de naam “Daniël” bevatten deze namen allemaal een deel van de heilige namen van de ene God van Israël: ofwel Elohim of Jahweh.

  Daniel דָנִיֵּאל: “God (el) heeft geoordeeld (dan)”
  Hananja חֲנַנְיָה: “De Heer (yah) is genadig geweest (hanan)”
  Mishael מִישָׁאֵל: “Wie is als (misha) God (el)?”
  Azariah עֲזַרְיָה: “De Heer (jah) heeft geholpen (azar)”

  Deze drie dappere joodse mannen weigerden moedig afgoderij en lieten de goddeloze koning Nebukadnezar gewillig toe hen in een oververhitte oven te werpen. Wonder boven wonder hebben ze het overleefd! Als we de betekenis van hun echte namen in het oorspronkelijke Hebreeuws onderzoeken, krijgen we een beter begrip van de bron van hun verbijsterende moed: hun rotsvaste geloof in God.

 49. @zoon v.d. Koning. U verlangt kennelijk naar een stevige discussie, gezien uw geprikkelde reacties. Dat verlangen heb ik niet. Ik lees regelmatig interessante bijdragen en verlang van niemand dat hij/zij zou moeten zwijgen. Maar als alles plaatsvervangend volbracht is, rest er vooral onderlinge bemoediging.

 50. Jerusalem is belangrijk voor de christenen. Woont bijna geen een christen meer, want alle huizen zijn opgekocht door andere geloofsrichtingen. Waarom is dit belangrijk? Sowieso ligt er de heilig grafkerk. Vrijwel alle richtingen van het christendom hebben er een altaar. Ook de Russische orthodoxe kerk. Grappig is dat de sleutel van de kerk in handen is van een moslim(Palestijn) Waarom? Omdat er veel ruzie is/was onder de verschillende geloof richtingen.
  Dat zie je hier op de site dus ook terug.
  Lees Israëlieten wiki. Snap je ook waarom er veel discussie/onduidelijkheid ontstaat.
  Maar eh. Waar draait nu geloof nu eigenlijk om? Om tekst(door macht geschreven/betaald) of de boodschap van Jesus?

 51. Beste tukker, lees het eens opnieuw en zonder vooroordeel.

  Staat er dat de weerhouder een Christen of iets Christelijks is? Kan het ook iets anders zijn? Ik ben het met je eens dat het positief lijkt en dat is het ook wel enerzijds maar dat betekent nog niet dat het perse Christelijk is of 100% goed.

  De huidige Nederlandse overheid is niet Christelijk, maar kan wel als beter beschouwd worden dan een nog veel slechtere wereldregering die nog kan komen. De komst van die wereldregering wordt echter gehinderd door het blijven bestaan van een sterke onafhankelijke Nederlandse natie en regering. Zolang we een sterke natie vormen hoeven we niet bang te zijn voor die wereldregering.
  Vergelijkbaar is oude Romeinse rijk dat niet Christelijk was maar wel minder erg dan wat er in de eeuwen erna voor in de plaats kwam: de grote slachter en misleider die de R.K.K. geweest is en wat het laatste betreft: nog steeds is. Wij zijn dat vergeten omdat we niet met de Roomse terreur te maken hebben gehad in ons leven. Maar de Kerk is vele eeuwen lang door die antichristenen misleid en vervolgd.

  Paulus moest oppassen dat zijn brief niet opgevat kon worden als ‘anti overheid / anti keizer’. Daar hadden de Romeinen niet veel tolerantie voor en wie wist wie zijn brieven nog zouden inzien. Daarom sprak hij in bedekte termen. Zoals ook Johannes niet directe taal gebruikt om het gevaar te duiden en symbolen gebruikt en het heeft over het uitrekenen van het getal van het beest.

 52. Uit de Nieuwsbrief van Dirk van Genderen voormalig CEO van de E.O.:

  Getuigenis – verhoring van gebed (9)
  Didymus stuurde zijn getuigenis. (Zijn volledige naam bij mij DvG bekend)

  ‘Op 20 september 1932 ben ik geboren. De huisarts, een huisvriend, zei toen tegen mijn moeder: “Zo vrouwtje, het karwei is achter de rug!” Mijn moeder zei: ”Nee, er komt er nog een!”
  “Dat willen ze allemaal wel,” zei de arts. “Ik heb twee hartjes voelen kloppen”, antwoordde mijn moeder. De arts onderzocht haar opnieuw en toen werd mijn tweelingzusje geboren, een klein meisje, dat kennelijk in de verdrukking had gezeten. Haar komen in deze wereld ging snel, ik had de weg naar dit aardse leven al makkelijk voor haar gemaakt en als het ware vóórbereid.

  Mijn zus kwam het eerste tot levend geloof in haar Heiland, en ging voor mij bidden. Heere, wilt U aan mijn tweelingbroer denken, alstUblieft. Hij kent U nog niet. Wilt U mijn gebed verhóren? Ze betaalde mij als het ware terug en baande voor mij de weg naar het nieuwe Leven, naar het kruis.
  Op een nacht hoorde ik Gods stem tot mij spreken. “Mijn Genade is ook voor jou genoeg.” Dat was de stem van God, want geen engel kan en mag dat zeggen, alleen onze God Zelf. Haar gebed werd op dat moment verhoord. Wij hebben beiden de weg voor elkaar gebaand, ik voor haar naar het natuurlijke leven en zij voor mij naar het eeuwige Leven. Ze ging naar Huis op 64-jarige leeftijd en ik denk nog altijd, iedere dag, met grote blijdschap aan mijn dierbare tweelingzusje!’

 53. @Johan. Dank voor uw vriendelijke woorden. U schreef over Franciscus van Assisi 13-de eeuw.
  Hoewel ik bepaald geen vriend van de RKK ben en laat staan van de paus speel ik het lied van Franciscus graag op orgel en piano en de tekst van zijn Vredeslied hangt ingelijst boven mijn bureau…

  Heer, maak mij tot instrument van uw vrede: laat mij liefde brengen waar haat is,
  eenheid waar mensen verdeeld zijn, vergiffenis aan mensen die zwak zijn,

  laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt;
  laat mij Licht brengen waar het duister is en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

  Heer, help mij niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als om Anderen gelukkig te maken;
  niet zozeer om zelf begrepen te worden als om anderen te begrijpen;

  niet zozeer om zelf getroost te worden als om anderen te troosten;
  niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen;

  want als ik geef, zal mij gegeven worden, als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
  als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

  Een lied geënt op de Woorden van JeshuaHaMasjiach in zijn Bergrede. Mattheus 5-7.

  Ik las over uw precaire gezondheidssituatie. Luister dan Nooit naar Franciscus van Assisi en volg zijn levenswandel Nooit na, hij stierf ver voor zijn tijd omdat hij zijn lichaam verwaarloosde – te veel vastte en bad. Toen hij bij de paus op audiëntie kwam stuurde die Franciscus direct weg omdat deze man Stonk waar hij stond. Ga je eerst goed Wassen en Kleden en kom dan terug. Geen wonder dat hij voortijdig stierf.

  Geniet van goede smakelijke uitgebalanceerde maaltijden volgens het menu dat JHWH via Mozes aan het volk Israel voorschreef in Leviticus 11.

  Lees vooral vaak de Spreuken en het boek Prediker: Een Blij Hart bevorderd de genezing.
  God houdt van mensen die Zingen. En wat uw kwaal betreft: Ik hoop dat u niet rookt of een joint opsteekt – zijn een doodsteek voor de gezondheid.

  God is een God van wonderen – Lees het BIJBELboek Marcus en bidt ook voor een wonder.
  Ik ben een levend wonder, ik dank Hem ervoor met Psalm 18. Hoe vaak ik al niet aan de dood ontsnapt ben…en daarom zing, spreek en speel ik lofliederen daarover waar ik maar kan.

  Wat zei JHWH tegen alle kinderen Israëls 3500 jaar geleden? Lees maar mee…

  Exodus 15:24 Toen morde het volk tegen Mozes en zeide: Wat moeten wij drinken

  25 En Mozes riep luide tot de HERE, [moet u ook doen] en de HERE wees hem een stuk
  hout; hij wierp het in het water; toen werd het water zoet. Daar gaf Hij hun inzettingen en verordeningen en daar stelde Hij hen op de proef,

  26 terwijl hij zeide: Indien gij Aandachtig Luistert naar de stem van de HERE, uw God, en doet wat recht is in zijn ogen, en uw oor neigt tot Zijn Geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal
  Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb; want Ik, de HERE, ben uw Heelmeester.

  27 Daarna kwamen zij in Elim; daar waren Twaalf waterbronnen [Voor elke Stam Israëls één] Zeventig Palmbomen, en zij legerden zich daar aan het water.””

  Shalom. Ramshoorn.

 54. Nu kwamen dan Zijn broers en Zijn moeder;

  en terwijl zij buiten stonden,

  stuurden zij iemand naar Hem toe om Hem te roepen.

  En de menigte zat om Hem heen;

  en ze zeiden tegen Hem:

  Zie,

  Uw moeder en Uw broers daarbuiten zoeken U.

  En Hij antwoordde hun en zei:

  Wie is Mijn moeder, of wie zijn Mijn broers?

  En terwijl Hij rondom Zich keek naar hen die om Hem heen zaten,

  zei Hij:

  Zie,

  Mijn moeder en Mijn broeders;

  want wie de wil van God doet,

  die is Mijn broeder

  en Mijn zuster

  en Mijn moeder.

  (Markus 3:31-35) HSV

  ;-{>

 55. @: zoon v.d. Koning: ..{10/04/2021 om 4:03 pm},

  Wat betreft 2Thess.2:1-8 biedt de katholieke Petrus Canisius vertaling, taalkundig de oplossing over die eindtijd passage.. een vertaling uit de [grondtekst]..
  https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Petrus_Canisiusvertaling

  Vanaf vers 3 luidt de tekst:
  Vers 3•• Laat niemand u misleiden, hoe dan ook. Want voordat de afval heeft plaats gehad en de man der goddeloosheid is verschenen, het kind der verdoeming…vers 4 •• de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of heilig heet, zodat Hij zich neerzet in Gods tempel en zich aanstelt als God… {{komt de Dag des Heren niet, vers 2}}..dus toegevoegd als hulp ..in schuine letters.

  Vers 5•• Herinnert gij u niet, dat ik u dit gezegd heb toen ik nog bij u was?
  Vers 6•• En nu weet gij, [wat] ..hem tegenhoudt, zodat Hij eerst te zijner tijd zich openbaren zal.
  Vers 7•• Zeker, het mysterie der ongerechtigheid is reeds aan het werk; maar er is er nog [een], die [het] tegenhoudt. ..Eerst als deze [verdwenen] zal zijn, ..vers 8•• ..Dan zal de goddeloze verschijnen etcetera …

  Dus bij -vers 5- begint Paulus met een toelichting voordat hij het verderop het eigenlijke vervolg op vers 4 opnieuw oppakt.
  Het vervolg op vers 4 begint in vers 7 met: ..eerst als deze verdwenen zal zijn ….en dat is dus de persoon in vers 4 en als die verdwenen zal ..dan zal de goddeloze verschijnen en dat is de antichrist.. De persoon in vers 3 en 4 is de valse profeet, die wij nu kennen als maitreya, zichzelf de Christus noemende.. die verdwijnen moet en dat zien we in Dan.7:11.

  Omdat maitreya als valse profeet ook een antichrist-elijke persoon is noem ik hem de 1e antichrist
  naast de antichrist zelf.. in Openb.13:11+ treedt de valse profeet als éérste op.. en ieder krijgen ze 3½ jaar toegemeten, Openb.13:5.. van de gezamenlijke 7 jaren van verdrukking.

  In 2Thess.2:8 wordt de antichrist gedood door de komst van de Heer Jezus bij het laatste oordeel.
  In Daniël 7:9-10 zien we een ander oordeel, namelijk het vóórlaatste oordeel in het 6e zegel dat definitief de eindtijd tot aan het laatste oordeel inluidt, dat 6e zegel vóórlaatste oordeel zien we ook in Openb.20:4 ..en gaat de mensheid een rust-dag in van symbolisch 1000 jaar, Jesaja 24:21-23.

  2Thess.2 ..heb ik pas zo’n 50 jaar geleden voor de éérste keer gelezen ..maar in mijn geest las tegelijkertijd iemand met mij mee, heel subtiel zodat ik het bijna niet opmerkte..maar ik merkte het toch op.
  Hij las alleen met me mee en er werd niets anders meegedeeld .. dus zoals ik het begrijpend las zo werd dat mysterie in zekere zin tot een onthulling.. kort daarop begreep ik dat het de Heilige Geest was die met me mee-las in mijn geest. Openb.19:11-20 dat ook het 6e zegel betreft en niet het laatste oordeel in Openb.20:11-15.. impliceert daarom in een samenhang te staan met het latere laatste oordeel vandaar dat in Openb.19:20 ook alvast de dood aangekondigd wordt van de antichrist..ofschoon die dus pas later gedood wordt in de tijd.

  De dood van maitreya de valse profeet in Dan.7:11, het 6e zegel.. is dan ook de dodelijke wonde in Openb.13:3 “waarvan” de antichrist genas..de antichrist als de volheid van het kwaad in persoon.. dat ook [halverwege] !!!, de symbolische 3½ jaar, gestopt wordt ..Het voortwoekerde kwaad van de valse profeet wordt dus tegengehouden door Gods optreden in het 6e zegel reinigingsoordeel als hij de gehele mensheid bezoekt, zoals ook beschreven naar Jesaja 66:14-17+.

  De een, de persoon in 2Thess.2:7 die [het] kwaad in zijn algemeenheid tegenhoudt is de Maleachi 3:1 bode, de Vreugdebode in Jes.52:7-12.. hetgeen eigenlijk dus gewoon allemaal het werk van God zelf is.
  ……

 56. Zoon v/d koning

  Ik moet zeggen , sorry, ik kan hier weinig mee .
  Volgens 2 Thess is de weerhouder een positief christelijk ” iets ” en niet een negatief iets , zo staat het geschreven.
  In feite beschrijf jij een negatief iets, juist een antchristelijk iets.
  Er is iets wat zo sterk is in het geloof van een aantal mensen dat de antichrist zich nog niet kan openbaren ,dat zal “weg” moeten zijn.
  Paus ? Ik acht het reeel dat deze paus de valse profeet is .

  Vraag is opnieuw : Wat is de weerhouder ?

 57. @amo

  We worden opgeroepen om alles te onderzoeken, te beproeven. Een discussie kan helpen om meer duidelijkheid te krijgen ergens over. Te stellen dat ‘genade alles is wat we nodig hebben dus hou maar je mond’, slaat m.i. helemaal nergens op.

 58. @ Ramshoorn,
  Dank u wel ik weet en voel dat u gelijk hebt en ik moet nog heel veel leren.
  Maar ten tijde van de bijbel waren er b.v. geen E-stoffen dus ik denk terwijl mensen hun geest voeden met bijbel teksten vergiftigen zij onbewust hun lichaam.
  Dat is het gevaar in deze moderne tijden lijkt het steeds meer en we hoeven niet hetzelfde te denken god is er voor iedereen.
  Soms zeggen ze alle wegen leiden naar Rome ook alle wegen leiden naar god in alle tijden en religies voor mij dan.
  En met de kennis van E-stoffen kunnen we onze gezondheid helpen die de bijbel niet kent of geeft voel ik.
  En bedankt u laat mij steeds voelen en zien waar mijn tekortkomingen liggen maar we zijn nooit te oud om te leren na alle zoektochten op mijn leeftijd is de weg naar god of het hiernamaals het eindpunt.
  Alleen voel ik de verantwoordelijkheid mijn familie te helpen overleven in een wetenschappelijke val of hel op aarde.
  Zelf heb ik geen doelen meer op deze planeet en ben gelukkig met de liefde voor de natuur waaruit ook ik besta niet te danken.
  En dan denk ik aan Franciscus van Assisi als ik het goed heb ook u bent een gids en weg naar het hogere voor mij.

 59. @Johan. Dank voor uw ingezonden. Het zal u niet verbazen dat ik deze conclusie niet deel:
  “Het heden heeft een andere kijk nodig geen bijbel teksten over liefde die we niet delen.”

  Ik leer juist wel veel door mijn dagelijks portie Bijbel lezen [3-5 hoofdstukken per dag hardop]
  Het geeft me inzicht hoe ik de hopeloze situatie van de hedendaagse wereld goed kan beschouwen en pareren.

  Gelovigen die de Bijbel op hun duimpje kennen zijn dagelijks tot grote zegen voor veel mensen in nood. Jeshua leert immers: Zie IK ben met u alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Mattheus 28.

  Heeft u wel eens nagedacht over Zijn Woorden: Hemel en Aarde zullen voorbijgaan maar Mijn Woorden zullen Geenszins voorbijgaan. Mattheus 24:35.

  Samenvattend: Ik hou me uitsluitend met liefde vast aan Zijn Woorden vooral die over de nabije toekomst gaan. [zie Openbaring 1 t/m 22] Wonderlijk het Hebreeuwse Alfabet telt 22 letters.
  Nu begrijpt u dan ook dat Hij de Alfa en Omega is, de A – Z.

  Inderdaad, ik deel uw mening dat zonder goede kennis van het Grieks het Latijn een onbegrepen taal blijft. Dat leerde ik van Erasmus in het boek van Sandra Langereis: Erasmus Dwarsdenker. Erasmus ontdekte de Griekse Oerbijbel. Aan hem hebben we Goddank een zuivere Vertaling te danken. Luther ging uit zijn dak toen hij zijn werk onder ogen kreeg en schreef in enkele weken vanuit het Grieks een Duitse vertaling. Leest als een trein. Over ontdekkingen gesproken!!!!

  Satan is een onbelangrijk figuur die uitgeteld is voor gelovigen. Hoezo?

  Jeshua geeft gelovigen Macht Lukas 10:16…Wie naar u hoort, hoort naar Mij; en wie u verwerpt, verwerpt Mij; en wie Mij verwerpt, verwerpt Hem, die Mij gezonden heeft.

  17 En de tweeënzeventig [discipelen] zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Here, ook de boze geesten onderwerpen zich aan ons in Uw Naam.

  18 En Jeshua zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen. 19 Zie, IK heb u Macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en Niets zal u enig kwaad doen.

  20 Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw Namen staan opgetekend in de hemelen.

  Gelovigen van Jeshua hebben een Wapenrusting waar satan van op de loop gaat.
  Nieuwsgierig? Lees Paulus maar in Efeze 6:10-24.

  Gelovigen die Jeshua en Zijn Woord bewaren/navolgen zijn wijzer dan al hun tegenstanders:

  Psalm 119:96 Aan alles, hoe volkomen ook, heb ik een einde gezien, maar uw TORAH is onbegrensd. 97 Hoe lief heb ik uw TORAH! Zij is mijn overdenking de ganse dag.

  98 Uw TORAH maakt mij wijzer dan mijn vijanden, want het is altoos bij mij. 99 Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters, want uw getuigenissen zijn mij tot overdenking.

  100 Ik heb meer inzicht dan de ouden, want ik bewaar Uw Bevelen. 101 Ik weerhoud mijn voeten van alle boze paden, opdat ik Uw Woord onderhoude. 102 Ik wijk niet af van uw verordeningen, want Gij onderwijst mij. Shalom Ramshoorn.

 60. Zijn deelnemers aan dit forum nog zoekende? Als alleen het volbrachte werk van Christus onze redding is, waarom dan nog steeds naar elkaar kijken? Waarom zouden er dan nog zoveel vragen zijn? De door de slang gebeten Israeliërs hoefden alleen maar naar de koperen slang te kijken om gered te worden. Ze moesten niet naar elkaar gaan kijken.
  Deze gebeurtenis is toch duidelijk de voorafschaduwing van Christus die onze enige bron van genade is. Het voornaamste wat mensen doen, is afnemen van deze enige bron van genade. En dat gebeurt dan ook voortdurend, in allerlei groeperingen.
  Het is volbracht! Onze “opdracht” is slechts het aanvaarden ervan. Doe toch niet af door naar elkaar en anderen te gaan kijken.

 61. @Tukker

  De uitleg die ik het meest voor de hand vind liggen is er één die door ‘kerkvaders’ en hervormers al vaak is genoemd. Maar deze leer is vooral sinds het populair worden van de bedelingenleer, niet meer zo bekend. Tegenwoordig heeft men vaak een futuristische eschatologie, niet in de laatste plaats omdat men, onder de invloed van het zionisme, graag één en ander op de Joodse staat wil toepassen.

  Ik heb zo’n voorkeur niet en weet me het meeste thuis bij een historische interpretatie waarin dus al veel is uitgekomen in de kerkgeschiedenis en nog steeds gaande is. Binnen dit model was de weerhouder het oude Romeinse rijk en keizer. En de mens van wetteloosheid het ambt v.d. paus binnen het nieuwe Romeinse rijk.

 62. @ Ramshoorn,
  Mijn excuses als het voor u een monoloog lijkt en zal u hiermee niet meer mee lastig vallen.
  Maar ik ben nog steeds op zoek naar het heden in de bijbel en Grieks is toch de vader van de wetenschap misschien alleen omdat ze het vertaald hebben denk aan de steen van Rosetta.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Steen_van_Rosetta
  Dit heeft toch veel geholpen het verleden te vertalen naar het heden lijkt mij.
  Ook is de wiskunde nog steeds in het Grieks en word op de universiteit Grieks en Latijn geleerd?
  Maar ik blijf respect voor uw wijsheid en kennis hebben maar twijfel soms aan uw bedoelingen tegen anderen in uw eigen commentaren helaas soms vernederend of lichtelijk beledigend wat ik erg vind en uw kennis onwaardig.
  De bijbel blijft een boek met geestelijke maar zeker wetenschappelijke kennis voor mij.
  En als ik het goed heb is de kennois van de Joden gestolen waarom?
  Ze zijn niet blijven wachten op de verlosser maar spelen zelf voor god en denken almachtig te zijn met hun huidige computer kennis.
  En als het geleerd was hadden ze in het heden GEEN dier proeven en zelfs op mensen gedaan om de straling van radioactiviteit te leren beheersen toch?
  En de ark komt uit de Pi Grieks woord Piramide daar was deze veilig en bestond geen gevaar door de dikte van het gebouw?
  De joden gingen er mee aan de haal en veroorzaakten erg veel ellende ziekte en dood en verderf?
  Dat is niet een vloek van een boze zieke god maar een wetenschappelijk feit als je verder als de bijbel kijkt leert of leest lijkt mij.
  Kijk eens buiten en besef het gevaar van onze menselijke dwaling of schepping daar verteld de bijbel ook over.
  Maar het is hier een geloofsforum geen wetenschappelijk lijkt mij ook en zal u hier niet meer lastig vallen met mijn spam.
  Wilde een andere kijk op het heden geven niet op het verleden toen de bijbel geschreven is en werd maar toen was de vernietigingskracht niet zo groot als vandaag.
  Zelfs de Joodse staat heeft operatie Samson als nucleaire dreiging ook tegen Europa dat is een feit net als Dimona.
  Deze kerncentrales waren er toen niet nu wel en zijn een gevaar voor al het leven met hun kinderen de kernbommen.
  En in het laatste artikel van Xander worden namen genoemd geen geloof maar wat het zijn is wel duidelijk gewoon zeer intelligente Joodse mensen met macht die ze niet waard zijn om oorlog te voeren tegen de schepping.
  Zo ging ook Jezus tekeer tegen de fariezeers toch?
  Het heden heeft een andere kijk nodig geen bijbel teksten over liefde die we niet delen.

 63. Hallo Esther 75,

  Er is veel verdeeldheid in het Christendom. De perfect kerk met het ware evangelie… zou die wellicht bestaan hebben in de begintijd toen men vervuld was met de Heilige Geest? Niet lang denk ik, gezien wat we in het N.T. kunnen lezen over diverse problemen en valse leer waar men al snel mee te maken kreeg.

  Behalve God dienen in een persoonlijk relatie is het Christendom ook een leer over de omgang met je naaste. En als die naaste ook gelooft dan ligt het voor de hand dat er samenkomsten gaan plaatsvinden en er leiders gekozen worden. Dat heeft een versterkende functie. Zoals Jezus behalve naar de tempel, ook naar de synagoge ging. En de discipelen samenkwamen om te bidden en elkaar te bemoedigen. En Paulus bezocht de synagogen en hij organiseerde groepen gelovigen.

  Nou ben ik zelf ook afgeknapt op ‘het kerkendom’, dus daar zal men me niet vinden. Doet niet af dat het wel zeker meerwaarde heeft en in de Bijbel wordt aanbevolen. Het kan uiteraard in vele vormen plaatsvinden ook zonder groot gebouw.

  Hebreeën 10
  23 Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.
  24 En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.
  25 Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.

 64. @Thomas 1…Hartelijk dank voor uw interessante vraag: “Professor, als we de bevoegdheid van de oudsten en bisschoppen van de gemeente in de eerste eeuwen ontkennen, als we hun handelingen met betrekking tot de liturgie en het leven van de kerk verwerpen, hoe ter wereld kunnen we dan vertrouwen op hun onderscheidingsvermogen inzake het bepalen van de canon der Schriften?” De professor legde zijn hoofd in zijn handen en zei: “Eerlijk gezegd is er geen antwoord op deze vraag. Vraag het alsjeblief nooit meer, want we hebben eenvoudigweg geen antwoord.”

  Ik denk dat ik het niet eens ben met de professor. In de tijd van de Apostelen moesten er wel ouderlingen en diakenen aangesteld worden voor de nieuw gelovigen. Maar leest u eens zorgvuldig aan welke eisen aan deze MANNEN werden gesteld:

  Zie Handelingen 6. 1 Timotheus 2 en 3 en Titus 1. U ziet dan gelijk dat de huidige roomse en protestantse en evangelische Gemeenten daar veelal niet aan voldoen.

  Oudsten en Diakenen dienen Gehuwd te zijn met één vrouw!!! Is de paus dan gehuwd? Hij diskwalificeerde zichzelf en zijn staf met het onbijbelse Celibaat. Paulus wist wel beter…

  1 Timoteüs 4:3 (NBG51) [Pausen] die het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn.

  Niet de mens is dus onze KENBRON maar het Woord van God opgetekend in de Hebreeuwse Bijbel en Griekse vertaling. Zelf lees ik de Engelse King James of de NBG-51 vertaling. Alles wat daarna kwam zijn onzuivere onbetrouwbare vertalingen.

  Even een nadenkertje..Geloofde Johannes de Doper de leer en wandel van de Farizeeën, Sadduceeën, en de Schriftgeleerden? Zie Mattheus 3.

  Boog de Here Jeshua voor het onderwijs en de wandel van, Farizeeën, Sadduceeën, en Schriftgeleerden? Zie Mattheus 23.

  Bogen de Apostelen voor de dreiging van bovengenoemde leiders? Handelingen 5:29 (HSV) Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet aan God [en zijn Woord Jeshua] meer gehoorzaam zijn dan aan mensen.

  2 Korinthiërs 10:5 (NBG51) zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus.

 65. @Johan. Dank voor uw bericht aan mij. Maar als u een dialoog wilt voeren doe dat dan in hooguit 1 of 2 vragen per keer. U stelt nu zoveel vragen tegelijk, dat is meer monoloog.

  U geeft hoog op wat Grieken betreft en hun ontdekking van het Atoom. De Apostel Paulus sprak niet alleen Hebreeuws maar ook eloquent Grieks. Hij sprak de hooggeleerde heren toe over hun veelgodendom [beelden] in Athene de hoofdstad van Griekenland.

  Lees dit hoofdstuk en trek uw conclusies: Handelingen 17:22 (NBG51) En Paulus, voor de Areopagus staande, zeide: Mannen van Athene, ik zie voor mijn ogen, dat gij in elk opzicht buitengewoon ontzag voor godheden hebt…enz.

  U schreef: kerk en wetenschap zoeken over de hele aarde naar deze stem uit de hemel?””

  Lees Job 38 t/m 42 JHWH onderwijst Job!

  Kerk en Wetenschap zijn al vele eeuwen doof en blind voor Gods Stem uit de hemel omdat ze aardsgezind zijn, dom dus!!! De Schepper is in 1200 bladzijden van Genesis t/m Openbaring in onze Bijbel aan het Woord en zij kennen hem niet? Luister wat Paulus aan die hedendaagse waanwijzen zegt…

  Goddelijke tegenover wereldse wijsheid
  1 Korintiërs 1:18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die Verloren gaan, een Dwaasheid, maar voor Ons, die Behouden worden, is het een Kracht Gods.

  19 Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand
  der verstandigen zal Ik Verdoen. 20 Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de
  redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid Der Wereld tot Dwaasheid gemaakt?
  [Vandaar lucht-water-bodemvervuiling, waarom kreeg Rutte een motie van Wantrouwen?]

  21 Want daar de [dwaze] wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God Niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de Dwaasheid der Prediking [van Gods Woord Jeshua Johannes 1] te Redden hen, die Geloven!!!

  U schreef verder: Ook is de studie naar het satanisme de sleutel geweest voor mij om dit te ontdekken ik weet nog dat u mij als advies gaf gooi de occulte boeken maar weg. Handelingen 19. En dit kan ik helaas niet omdat ik zoek en de boodschap uit de bijbel geloof onderzoekt alles en behoud alleen het goede.””

  Geen wonder dat u zoveel vragen heeft!!!! De satan is een leugenaar van de Beginne, doet zich voor als een engel des lichts. Zijn EEUWIG vuurvonnis werd 2000 jaar geleden al geveld.
  Alle details in Openbaring 20. Satan is duisternis, maar JHWH en zijn Zoon Jeshua zijn LICHT.

  Johannes 8:12 (NBG51) Wederom dan sprak Jeshua tot de schare en zei: IK ben het Licht der Wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het Licht des levens hebben. Lees ook Openbaring 1 hardop.

  Shalom Ramshoorn.

 66. Beste Ramshoorn,
  Ik ben echt benieuwd of dit geplaatst word en of u het kunt duiden met uw bijbel kennis.
  In de bijbel word gesproken over de schepping en het verhaal van de mens begint en het woord.
  Zelf ben ik ook een bijbel gelovige en tevens erg geinteresseerd in de wetenschap hier achter wat ook bij onze huidige wereld hoort.
  Dan is het duidelijk dat de oude Grieken het atoom al konden en beschreven hadden?
  Het atoom was in die tijd blijkbaar het kleinste deeltje en de basis van alles wat vorm of in de stof bestaat.
  Vreemd is ook dat de huidige kennis ook in de radioactiviteit de volgende namen kent Alfa Beta en G(r)amma straling maar ook door de mens uitgevonden X-straling of Roentgen.
  Zo werd de drie eenheid aangevuld met de X en het pentagram is volgens mij het teken van radioactiviteit.
  Ik heb al eens Afrika gedeeld met zijn natuurlijke kerncentrales in de grond misschien de bron van diverse levens vormen en mutaties.
  Ook dit artikel was een trigger voor mij om dit te delen met u en de lezers of bezoekers.
  Weer Afrika en de zee is hier genoemd raar maar waar en radioactiviteit word niet verteld zelfs niet dat meteorieten radioactief kunnen zijn.
  Maar kerk en wetenschap zoeken over de hele aarde naar deze sten uit de hemel?
  https://www.zerohedge.com/geopolitical/remains-alien-planet-lurk-deep-within-earths-mantel-researchers-suggest
  Ook in meteorieten worden aminozuren proteinen en RNA en zelfs suiker gevonden?
  Zoek het maar na als u twijfelt over mijn stelling ik heb niet genoeg studie of kennis om het te bewijzen wel om het te delen.
  Het is toch interessant denk ik om dit bij de bijbel teksten en kennis te betrekken hoop ik zelf.
  Ook is de studie naar het satanisme de sleutel geweest voor mij om dit te ontdekken ik weet nog dat u mij als advies gaf gooi de occulte boeken maar weg.
  En dit kan ik helaas niet omdat ik zoek en de boodschap uit de bijbel geloof onderzoekt alles en
  behoud alleen het goede.
  Door mijzelf aangevuld met en vecht tegen het kwaad met alle kennis en kracht on de volgende generatie te beschermen.
  Dat is nu hard nodig als je de huidige status van ons mensen en de aarde ziet ook dreigt er steeds meer onderdrukking en oorlog door machinale of computer krachten die ons niet meer nodig hebben.
  En van belang zijn waterstof H maar ook H2 deuteromonium of zwaar water en H3 tritium een radioactief gas dat zeer snel reist op aarde.
  En ook ons lichaam bestaat uit water en bij de dood verdwijnt er enkele grammen materie voordat alles uit elkaar valt en ontbind zou dan Helium verdwijnen als kerngas van alle materie?
  Ook lekken onze eigen kerncentrales dit het is gedocumenteerd en ik heb het gevonden zelfs tot in ons drinkwater.
  Dus waterstof heeft ook al drie vormen op aarde.
  Dan is ook Helium van belang of He het lijkt mij electrisch of electromagnetisch en stijgt altijd op naar de hemel?
  EMF is er altijd al geweest voordat de wetenschap deze vond en begon te misbruiken op aarde.
  Denk aan de helium ballonnen die ook onze stem verandert en beide stoffen komen ook uit onze zon een kern fusie word ons geleerd.
  Dan stoort mij dat ze steeds de waardes veranderen in de radioactiviteit studie van Gray naar Rem en naar Sievert,maar de eigen naam blijft Apfa Beta en G(r)amma gelukkig.
  Het lijkt een dwaalspoor voor oud studenten die steeds moeten leren rekenen in andere waardes lijkt het dan.
  En tegenwoordig leren studenten alles drie dimensionaal erg verwarrend denk ik zelf vond ik oude natuurkunde boeken waar dit uitgelegd word twee dimensionaal beter te begrijpen voor mij.
  Ook de lering dat in de buitenste ring van een atoom altijd 8 electronen deze afsluiten of verbinden samen kan hier niet uitweiden word te lang denk ik.
  Maar door dit zelf te leren als autodidact met de kans op fouten die tot dwaling leiden zonder leraar vond ik een bijbelse sleutel.
  Satan die verschijnt in vele gedaanten als een slang in vele vormen en gedaanten ook in het Boeddhisme word verteld over het acht pad en dat we allen een zijn?
  Dan lijkt mijzelf Helium de sleutel want ik tekende vele atomen op papier om te leren en toen zag ik dat de kern van alle atomen helium bevatten?
  En als gelovigen hebben onze wetenschappers veel vernietigd en uitgeroeid van mens tot dier en stof.
  En er is iets met de Robijn de echte heilige steen voor de Joden die deze goed in een kluis bewaren zelfs een laser is er mee gemaakt?
  De diamant is handelswaar en verblind wat hebzucht is voor mij en waardeloos of een harde steen als industrie werktuig.
  Tot aan de grootste atomen en met 8 stabiel in hun buitenste ring electronen?
  Radioactief is een oneven getal of instabiel en geeft straling af en alles heeft een kern die opstijgt Helium en alle andere stoffen vervallen weer tot atomen?
  Dit is ook reincarnatie of in het vlees terug keren in ons lichaam zit water wat een ander wezen geweest kan zijn?
  Ook in de mineralen is dit net zoals in de metalen maar de weg is langer om tot de bron terug te keren.
  Deze kennis is erg oud en er werd van Jezus verteld dat hij in Egypte geweest was of zelfs in India of verder?
  Er ontbreekt een gedeelte van zijn lering en jeugd die er moet zijn na zijn geboorte die aangaf dat hij een koning was het verhaal u beter bekend denk ik.
  De Joden hebben deze kennis gevonden gekregen of gestolen en naar mijn idee is de ark zelfs radioactief als je de beschrijving van de tempel leest.
  De waardes van afstand en het (beschermende) borstschild van de hoge priester van goud een goede bescherming tegen radioactiviteit.
  Klink raar maar de moderne wereld bewijst onze kennis en wetenschap van de atomen zelfs nog kleiner is gebleken maar voor mij niet interessant wel de bron van het geloof of de zoektocht naar god.
  En zonder bijbel is god overal te vinden zoals Jezus uitlegd ik denk magnetisme en electriciteit en tri is Grieks voor 3.
  En we hebben positief negatief en neutraal of 0 dat hadden de Romeinen niet dit getal maar wel de kennis van meer lijkt het dan.
  En de piramides zijn een basis met de Egyptenarewn in de bijbel ook voor de Joden ook de plagen die bij hun vlucht deze mensen troffen kunnen radioactief zijn?
  Er is nog veel meer en ook dat vuur in water en water in vuur is te vinden lijkt toch op waterstof en helium voor mij.
  Maar ik denk dat u met uw kennis dit moet kunnen herleiden in bijbel verhalen die soms symbolisch toch wetenschappelijk blijken te zijn.
  Ik ben maar een dromer die god zoekt en om hulp vraagt om ons en de aarde te redden van het kwade wat nu in de stof heerst.
  Voor mij is dit de wetenschap die nu in de stof heerst en vecht ik denk aan vliegtuigen wapens en armoede oorlogen die niet nodig zijn als we delen.
  Dat is de reden tot herbouw van de derde tempel denk ik na het lezen van Albert Pike zijn boek moraal en dogma een sleutel tot kennis die NIET gedeeld word met ons burgers.
  Ook priesters hebben veel geheimen verborgen ik vraag dan waarom als god van ons houd deze mysteries en geheime sekten of loges en vrijmetselaren.
  Deze hebben ook met een ongelooflijke kennis kerken en kathedralen gebouwd wat een berekenigen moeten dit zijn geweest.
  En hoelang staan sommige al tijdens stormen aardbevingen en oorlogen ook electriciteit is er gevonden in de ijzeren hekken met kikkerbillen en onweer.
  Ook bliksemafleiders waren nodig en overal staan de naalden of obelisken ook in ons land denk aan de aanslag op het koningshuis erg symbolisch dan toch en uit Egypte.
  Ik hoop dat jullie met kennis de huidige wereld kunnen duiden we hebben nu allen echt hulp nodig voor dat de echte eindtijd aanbreekt en we tot stof terug keren of atomen en helium en waterstof blijven zichzelf blijkt keer op keer.
  Deze kennis was ook een satan voordat ze deze geheimen al wisten maar nog niet beheersten is mijn stelling.
  Dan blijkt de bijbel vandaag waardevoller als we soms beseffen het goede hoeven we niet te vrezen het kwade is nu overal ook in onze harten als we haten.
  De natuur maakt vele vormen en wezens en planten maar in een kringloop zodat er nooit iets verloren gaat zelf na een brand is een bos zo vruchtbaar dat het weer tot leven komt.
  Wij mensen hebben dit totaal verknald letterlijk en figuurlijk als laatste zal ik vertellen waarom zoveel kernwapens zelfs in de ruimte verwachten ze iets of zijn ze bang?
  Terwijl ze samen op Antartica onderzoeken en samen in de ruimte spelen met verdragen?
  Er moet iets zijn wat zij vrezen geestelijk maar ook stoffelijk zoals Jezus in de stof geboren werd?

 67. Stukje uit een brochure van Joop van Baaren (DE BIJBEL, ontstaan en de waarde ervan.)

  Op een bekend protestants-evangelisch seminarie vroeg een nieuwsgierige student aan zijn professor in het Nieuwe Testament: “Professor, als we de bevoegdheid van de oudsten en bisschoppen van de gemeente in de eerste eeuwen ontkennen, als we hun handelingen met betrekking tot de liturgie en het leven van de kerk verwerpen, hoe ter wereld kunnen we dan vertrouwen op hun onderscheidingsvermogen inzake het bepalen van de canon der Schriften?” De professor legde zijn hoofd in zijn handen en zei: “Eerlijk gezegd is er geen antwoord op deze vraag. Vraag het alsjeblief nooit meer, want we hebben eenvoudigweg geen antwoord.”

  Heeft iemand hier wel een antwoord op, Ramshoorn of Esther75?

  Groetjes van Thomas 1

 68. Esther 75,

  Dank voor het delen van je kennis.
  Overigens is dat wat velen van jullie hier doen en ik jullie daar zeer dankbaar voor.
  Het werpt een “eigenzinniger” licht op de bijbel.

  Dat de bijbel een “bedacht of misbruikt” concept is, daar kan ik mij wel in vinden.
  Hoe “hoerig”, “vals” of “leugenachtig” het ook zijn mag, hoe wonderlijk is het, dat zelfs daar door heen de Heilige Geest ons tegemoet schijnt.
  Als Zijn daar tegenover gestelde boodschap, die kracht geeft en leven doet.

  Het een sluit het ander nimmer uit.
  Dat doen en deden de mensen zelf.
  God omarmt het al.
  Ook het “hoerige”, het “valse” of het “leugenachtige” wordt op Zijn wijze zo benut..

  Het is goed dat we dit hier kunnen en mogen uitspreken tot elkaar om zo samen te mogen groeien in Zijn Geest.

 69. Zoon v/d koning 10.03 OM 9-4

  Op zich een interessante vraag : als ik heel het hfd 2 v/d 2 de brief van Thessalonicenzen lees dan kan ik haast niet anders tot de conclusie komen dat het de tijd betreft vlak voor de Wederkomst v/d Here Jezus ; ik kan me niet voorstellen dat het te maken heeft met 1 ste komst v/d Here Jezus .

  Maar misschien heb jij een andere uitleg ??

 70. @ zoon v.d. Koning

  Yeshua heeft de kerkgebouwen met hun leiders niet gesticht. Ik ben in veel kerken geweest, heb preken aangehoord maar nergens het ware Evangelie gehoord. Het is OF een compleet verdraaid Evangelie, OF het voorspoed Evangelie. En als de Heilige Geest Zich een keer openbaart, dan weet men niet hoe snel men de leiding weer moet overnemen.

  De discipelen die ik ken, zijn allemaal meestal alleen met Yeshua. Ze lopen in de wildernis met Hem. Ze hebben wel samenkomst maar dat is niet de wekelijkse. Het is net hoe de Geest het leidt. Soms is er ook fellowship via telefoon of WhatsApp.
  En als het groepje samen is, dan is er altijd iemand die het leidt. Deze man is daartoe aangewezen door God.
  Echter, de samenkomsten zijn nooit vooraf ingevuld; men laat het verlopen zoals de Geest leiding geeft. De ene keer is dat onderwijs, een andere keer wordt er alleen gebeden.

  Maar nogmaals, dezen hebben allemaal Yeshua als enige Leider. Ze lopen alleen met Hem. De ware discipelen lopen hetzelfde pad als Hij heeft gelopen. Dat oude pad wordt steeds nauwer en met minder mensen maar meer met God. Precies zoals dat bij Yeshua ook gegaan is.

  Dit is de geestelijke kerk van Yeshua. Het is Zijn Bruid.

  Shalom.
  Esther 75

 71. @Esther 75

  Hoewel ik met veel van wat je zegt kan instemmen, kan ik niet vanuit de Schriften zeggen dat er geen enkele groep/kudde met leiders door Jezus bedoeld zou zijn. Het N.T. toont ons dat er gemeenten met oudsten werden gesticht. De latere corruptie van de RKK doet daar niets aan af.

  @Tukker

  Ik wil daar wel op in gaan. Maar eerst een vraag aan jou: moet dat Tekstgedeelte perse slaan op onze tijd en in onze toekomst? Of mag het ook (al) betrekking hebben op de tijd waarin de gemeente van de Thessalonicenzen leefde?

 72. @ Jo

  Ik heb aan u uitgelegd wat de woorden van Yeshua zijn.
  En die hebben niets te maken met wat de katholieke kerk leert. Want geen enkele priester predikt dat iemand wederom geboren moet worden uit water en Geest. Geen enkele.. net zoals dat ware Evangelie verwaterd en in het donker verstopt wordt door alle andere kerkelijke stromingen. In plaats daarvan gebruiken ze hun eigenbedachte regels en houden ze mensen in hun macht.

  U spreekt volledig over hetgeen ik u gezegd heb heen en omzeilt het Woord van de levende God van Israël.

  De katholieke kerk komt absoluut niet van God. Het hele Christendom is niet door Yeshua gesticht. Dat heeft de Romeinse keizer Constantijn gedaan. Toen het Romeinse rijk “viel”, werden de keizers vervangen door de pausen.
  Die zichzelf “vader” laten noemen door hun volk….

  En op deze poppenkast zijn ALLE kerken gebouwd.
  Het Christendom is daarmee één van de vijf wereldreligies die allemaal uitgebraakt zijn door de grote hoer die Babylon genoemd wordt.
  En die hoer gaat binnenkort ten onder. Want de levende God van Israël heeft niets met religie. Het is Zijn vijand en Hij gaat dat vernietigen. Ze zal verbrand worden met het vuur van God’s adem.

  De satan leidt miljoenen naar de afgrond omdat hij hen gebonden heeft aan religie en hun leiders.

  Er is echter maar ÉÉN Leider/pastoor/dominee:

  Zijn Naam is Yeshua.

  Iedereen die werkelijk wederom geboren is, weet dit en zal uitsluitend aan Hem gehoorzamen.

  Ik bid u God’s wijsheid en vernieuwing van inzichten toe.
  Shalom

  Esther 75

 73. 2 Thess hfd 2 vers 7 b zegt wacht slechts totdat hij die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is
  Wat is de WEERHOUDER ? H G geloof ik niet , ware gelovigen zou zeer zeker kunnen.
  Er zijn mensen die twijfels hebben over de Opname, kan/mag MAAR geef dan een verklaring betreffende bovenstaande tekst !

 74. Het grootste obstakel voor ieder die de waarheid belangrijk vindt en niet alles voetstoots aanneemt maar kritisch onderzoekt, zijn diegenen die:

  (en/of) goedgelovig zijn, ongeinteresseerd, gemakzuchtig, bang (laf), niets aannemen wanneer het om de waarheid gaat (zelf met aantonen van veel bewijzen), de tv/radio en kranten of te wel de (MainstreamMedia) geloven, de (corrupte)regering geloven, alles maar voetstoots aannemen wat er door dezen wordt gezegd en gepubliceerd, gehersenspoeld, kunnen of willen waarheid niet van leugen onderscheiden, mee lopen met de massa, geen -in hun ogen- negatief nieuws(waarheid) willen aanhoren, aleen maar openstaan voor de dingen van deze wereld: geld, status, baantje, vakantie, sport, games. koopzucht, sex

  Zelf Niet Kritisch genoeg zijn om al datgene TE ONDERZOEKEN! (het overgrote deel van dezen zullen mede daarom straks het Merkteken van het Beest -de Antichrist- aanvaarden), waarschijnlijk eerst nog voorafgegaan door het zg. vaccinatiepaspoort.

  De vaccinatie m.b.t. het zg coronavirus((griepvirus) is GEEN vaccinatie maar genetische modificatie. Het verandert je DNA, met alle gevolgen van dien.
  De corrupte testen(de PCR test is zowiezo geen diagnosische test), bevatten naar alle waarschijnlijkheid nanobots, in de top van het wattenstaafje.
  De mensen worden hierdoor in wezen al gevaccineerd. Weet wat u doet!
  Andere testen zijn ook onbetrouwbaar en hebben misschien dezelfde risico’s .
  Nogmaals, het covid sars2 virus is nog nergens ter wereld ontdekt, dit zegt al voldoende voor de betrouwbaarheid van de testen. Hoe kan je iets testen wat onbekend is en niet vooraf geisoleerd.
  Dat is onmogelijk. Mensen, jullie worden 24 uur per dag belazert door de (corrupte) media en overheid.(incl. de ggd’s, het OMT, RVIM, de Gezondheidsraad en de Ema.

  Als de mensen niet uit hun coma/hypnose/zelf interesse ontwaken en ik ben bang dat het grootste deel van de bevolking dit niet doet, is er geen toekomst meer voor de nederlandse bevolking.
  Dit geldt overigens ook voor de meeste vooral westerse landen in de wereld.

  De waarheid is tegenwoordig alleen nog maar te vinden op alternatieve (nieuws)sites op het internet(ook hier moet men onderscheiden, want er zit veel desinformatie tussen) en verder in sommige publicaties en boeken.
  Bovenal is de absolute waarheid naar (mijn mening) te vinden in de bijbel ( kjv bijbel of eerdere editie van de statenbijbel). Veel bijbels zijn helaas “aangepast” en corrupt.
  Alles wat daar door God is voorspeld is al grotendeels uitgekomen of vindt momenteel al plaats. Vooral in Openbaringen staat veel vermeldt over wat er straks met deze wereld gaat gebeuren.

  De opname (rapture) staat spoedig te gebeuren. Miljoenen mensen (oprecht bijbelgelovigen die in Jezus Christus geloven, zullen van de aarde worden weggenomen. De chaos en paniek die dan ontstaat zal enorm zijn. De opname wordt door veel gelovigen weggehoond, maar het zal niettemin plaatsvinden. Pas dan zal de anti-christ zich kunnen openbaren en ieder persoon op aarde zal dan het merkteken moeten aanvaarden.
  De oordelen van God zullen dan over deze wereld gaan, gepaard met alle verschrikkingen.
  Wilt u dit niet meemaken, dan kan alleen het geloof in Jezus Christus u nog redden.

  Meer hierover op: http://www.dewegwyzer.nl

  Janwebx, maximaal 3 woorden als accenten in hoofdletters, zie siteregels. Uw post aangepast. Mod.

 75. Aan Esther: nav. {75 08/04/2021 om 4:14 pm},

  Citaat: “Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent {{blijven}} ze hem toegerekend.” ..(Johannes 20:21‭-‬23)
  Besef wat de gevolgen van dit standpunt en deze exegese zijn.. dat het laatste gedeelte van die zinsnede echt niet kunnen en die in samenhang staat met andere verkeerde uitgangspunten.. en ik ga dat ook niet verder uitdiepen en uitleggen ..want dat ik er op wijs dat:: –als u ze hem toerekent {{blijven}} ze hem toegerekend– on-juist is ..moet voldoende zijn om tot het besef te komen dat die conclusie niet doordacht is wat daar beweerd wordt.

  Maar laat ik het dan katholiek duiden met een voorbeeld: ••iemand gaat te biecht bij een priester en belijd zijn zonden en zegt zijn berouw uit ..maar hij heeft ook zijn liefde van zijn leven gevonden en woont met haar samen zonder de sacramentele huwelijkse zegening ..en als de priester hem dan verklaart dat dat een zonde is en dat hij met het samenwonen moet stoppen ..en hij wil dat niet dan heeft de priester het recht om hem de absolutie te weigeren en dat hij terug kan komen als hij stopt met die betreffende zonde.

  Citaat: ••Dat is een hele andere context als waarin u vers 23 plaats! U doet het nu voorkomen alsof [de Apostelen de weg tot God zijn].
  Dat is inder-daad wel juist ..die [macht] om te vergeven want dat heeft alles met het priesterschap te maken want juist dat bedoeld Jezus Christus te zeggen in Matt.16:18-19 en 18:18 ..het binden [op aarde] !!! etc. én tegelijkertijd in de hemel ..dus rechtskrachtig.

  Maar als je die genaden van de sacramenten en de sacramenten als zodanig niet erkent.. dan is dat aan jezelf ..daarbij is het ook nog eens zo dat het ontvangen van het lichaam van Jezus Christus in de katholieke kerk ook sacramenteel is ..en dat dat ook al 500 jaar door de reformatie christenen geweigerd wordt.. maar dat is allemaal jullie vrijewil ..om dat niet te willen missen dat Jezus Christus [[zich daarin geeft tot leven]].. en dat zul je dan ook wel beamen..die weigering.

  Een voorbeeld van hoogmoed en mis-achting hebben we op de tv gezien toen koningin Juliana, of was ze toen prinses, de (katholieke) H.Hostie zich ging toe-eigenen.. zij kon weten dat ze daar geen recht op had.. en ook zelfs katholieken zijn in de hel omdat ze grote zonden begingen jegens het Allerheiligste.. de sacramentele Jezus Christus.

 76. @Jonusnelis

  ´In Johannes 20:21-23 wordt het zonden vergeven gedelegeerd naar de Apostelen in hun priesterlijke functie en dat dus alleen sacramenteel mogelijk is. ..De bisschoppen zijn de opvolgers van de Apostelen en de priesters zijn hun plaatselijke hulp, handen.´

  In deze tekst staat helemaal niet dat het vergeven van zonden is overgegaan naar katholieke bisschoppen of dat dit enkel sacramenteel kan. Alleen met voldoende katholieke fantasieën is deze tekst op deze manier te verklaren.

  Je zult dit maar zeggen aan een beginnend gelovige die net de Heere Jezus heeft leren kennen. Die schrikt zich te pletter, vergeving van zonden kan enkel door katholieke geestelijken die massaal kinderen hebben misbruikt en nog steeds massaal hierover zwijgen of onder het tapijt proberen te vegen. Als dit de waarheid zou zijn, dan zou ik ze geen ongelijk geven om atheïst te worden. Sterker nog.. als dit de waarheid zou zijn, dan zou ik zelf ook een ongelovige worden. Gelukkig weet ik beter en weet ik dat het enkel Jezus Christus is geweest die heeft geleden voor mij en waardoor mijn zonden vergeven zijn.

 77. Aan de moderator…

  Waar is het fout gegaan dat ik nu met Jonusnelis aangesproken wordt !!! ‼️ 🤔

 78. @ Jonusnelis:

  Yeshua delegeerde het vergeven van zonden in de handen van de apostelen???

  Wat is de tekst die u noemt?
  Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest. Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend.
  (Johannes 20:21‭-‬23)

  De apostelen ontvangen de Heilige Geest en Yeshua gebiedt hen om anderen hun zonden te vergeven zodat zijzelf ook vergeven zullen worden door God.

  Dat is een hele andere context als waarin u vers 23 plaats! U doet het nu voorkomen alsof de Apostelen de weg tot God zijn.
  Yeshua heeft ons geboden om iedereen die ons iets aangedaan heeft te vergeven zodat God ons daarop zal vergeven. Er staat ook geschreven: “vergeef en u zult vergeven worden” ( lucas 6:37)

  Yeshua is Degene die alle zonden gedragen heeft aan het kruis, niet de Apostelen of nog erger, de priesters van de katholieke kerk.
  Alleen God kan de weg voor iemand vrijmaken zodat hij/zij gered wordt van het koninkrijk der duisternis en overgezet wordt naar het Koninkrijk van Zijn geliefde Zoon Yeshua.
  (Kolossenzen 1:13)

  God wil dat wij anderen vergeven zodat wij door Hem vergeven worden.
  Dit is één van de belangrijke dingen die horen bij wederom geboren worden uit water en Geest zoals Yeshua zegt in Johannes 3:3-7

  Yeshua heeft de apostelen nooit gezonden om anderen hun zonden te vergeven; Hij zond ze om het ware Evangelie te brengen. Dat zijn bovenstaande verzen.

  Hoe gehoorzamen de apostelen in de praktijk?

  En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, TOT VERGEVING van zonden, en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. (Handelingen 2:38)

  Dit gaat over
  Bekering
  Het wegdoen en belijden van zonden
  Het vergeven van anderen anders vergeeft God ook niet
  De doop onder water voor vergeving van zonden
  De doop met de Heilige Geest volgt daarop.

  Shalom

  Esther 75

 79. @JonusNelis. Dank voor uw antwoord. Jeshua, de Zoon van God, de komende Masjiach in Jeruzalem [Openbaring 14 en 19] is voor mij de grootste autoriteit in hemel en op aarde [Mattheus 28:18] en dus zeker niet een paus of een wereldraad van kerken of een digibron.

  De Apostel Petrus sprak over zichzelf nooit als een Opperherder maar als Medeoudste van de Apostelen.

  1 Petrus 5:1 De oudsten onder u vermaan ik dan als Medeoudste en getuige van het lijden van Christus, die ook een deelgenoot ben van de heerlijkheid, welke zal geopenbaard worden:
  2 hoedt de kudde Gods, die bij u is, niet gedwongen, maar uit vrije beweging, naar de wil van God, niet uit schandelijke winzucht, [zoals pausen al eeuwen doen] maar uit bereidwilligheid,
  3 niet als heerschappij voerend [Met RK-Kruistochten en Inquisitie] over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden der kudde.

  4 En wanneer de opperherder [Jeshua] verschijnt, zult gij de onverwelkelijke krans der heerlijkheid verwerven.

  Alle kerken blijken op veel punten vals te zijn en kunnen dus onmogelijk sleutelmacht hebben!!!

  Wie heeft dan wel die sleutels?…Antwoord Jeshua spreekt in Openbaring 1:18 (NBG51)
  Ik ben de Levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en IK heb de Sleutels van de dood en het dodenrijk.

  Openbaring 3:7 (NBG51)
  En schrijf aan de engel der gemeente te Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de Sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent.” Shalom!

 80. @: Ramshoorn: nav. ((07/04/2021 om 2:51 pm)),

  In Johannes 20:21-23 wordt het zonden vergeven gedelegeerd naar de Apostelen in hun priesterlijke functie en dat dus alleen sacramenteel mogelijk is. ..De bisschoppen zijn de opvolgers van de Apostelen en de priesters zijn hun plaatselijke hulp, handen.

  Citaat Digibron:
  De leer van de reformatie kan worden samengevat in 5 sola’s. Één daarvan is de ‘Sola Gratia’: Alleen de ‘gratia’ van Jezus, die zichzelf aan het kruis liet nagelen, kan de zonden van de mens vergeven. Het kopen van aflaten zou volgens Luther niet werken, genade is immers niet te koop.

  Het in Matt.16:19 ontbinden heeft o.a. te maken met hetgeen in Joh.20:21-23 staat.
  En om de sleutelmacht te begrijpen verwijs ik naar de onderstaande link.
  Na zijn verloochening moest Petrus zijn broeders.. de andere Apostelen en hun opvolgers bevestigen in hun geloof en in Joh.21:15-1 was er dan ook een 3x herhaald bevel om Zijn lammeren, schaapjes en schapen te weiden..als opperherder.

  Als in Matt.18:18 al de Apostelen de macht krijgen te binden of te ontbinden ..is het toch Petrus die rechtsmacht heeft over heel de kudde van de Verlosser.. en als de kerk blijft voortbestaan tot aan het laatste oordeel dan moet ook Petrus blijven [voortbestaan] in zijn opvolgers..zo heeft de christelijke overlevering het altijd begrepen..totdat Luther een andere -mening- verkondigde.

  Het algemene van de Apostel-“groep” wordt hiërarchische verpersoonlijkt in een overlappende opperherder.. en als je dit verdraait kom je, ter vergelijking, in zijn overeenkomstigheid terecht bij de “hiërarchie” van een wereldregering en dat betreft het driehoek 🔺️ systeem van de Illuminati-vrijmetselarij het beesten-systeem in de Apocalyps.. ieder individu moet zich verliezen aan het algemene, het collectief en wat we hedentendage om ons heen zien gebeuren ..en worden we individuele zombies.

  Dus juist in het juiste verstaan van een hiërarchisch opper-herder-schap {hier op aarde} is onze individuele ziel gewaarborgd in en door Jezus Christus.. vandaar dat Zijn macht hier op aarde hiërarchische gedelegeerd is aan Petrus en zijn Apostelen bisschoppen en priesters ter plaatse.
  De sleutelmacht wordt goed uitgelegd in de onderstaande link….

  https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:RD.nl,20151022:newsml_1d7a8a5956ccd28844b497794900911c

 81. Radio Israel. nl

  Vanavond begint Jom Hasjoa

  https://radioisrael.nl/joomla/index.php/nieuws/israel-nieuws/376-vanavond-begint-jom-hasjoa

  In Nederland vindt onder andere in de Hollandsche Schouwburg in Amsterdam een herdenking met een Joods karakter plaats.[2] Tijdens deze herdenking worden onder andere de gebeden Jizkor en Kaddiesj uitgesproken. De plechtigheid eindigt met het zingen van het Israëlische volkslied Hatikva en het Wilhelmus. Ook op andere locaties, bijvoorbeeld in Den Haag[3], wordt Jom Hasjoa herdacht. De eerste herdenking in Nederland vond plaats in 1984 in de St. Laurenskerk in Rotterdam. Later werd dit initiatief overgenomen door Amstelveen, Den Haag (door de Haagse Gemeenschap van Kerken), Utrecht en Leiden.

 82. Petrus heeft wel de sleutels gekregen en wat die sleutels zijn kan men o.a. lezen in Handelingen 2, maar Petrus heeft zichzelf nooit tot paus gemaakt. Hij was wel een leider, maar er waren meer leiders kunnen we steeds lezen. Hij was een herder over zijn kudde en hij sprak tegen andere herders met hun eigen kudde. En hij erkende maar één Opperherder zoals wij ook zouden moeten doen.

  1 Petrus 5
  1 De ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als MEDEOUDERLING en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden:
  2 Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar bereidwillig;
  3 ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn.
  4 En als de Opperherder verschijnt, dan zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen.

  1 So as your fellow elder and a witness of Christ’s sufferings and as one who shares in the glory that will be revealed, I urge the elders among you:

 83. @Jo. Nog even over Matt.26:26 waar Jeshua met zijn Apostelen het Pascha viert op de 14-de nisan met Matzes en Wijn volgens de rite van Mozes in Exodus 12.

  De RKK en de Reformatie hebben dit helemaal uit het oog verloren. Die vertaalden deze PASCHA in resp. Eucharistie en Avondmaal. Ik deel het gegeven dat de Reformatie het Avondmaal als een gedachtenismaal nuttigt/viert. Dus zonder hocus pocus transsubstantiatie.

  Jammer dat u niet reageert op die ten onrechte ingeslopen RK tekst over dopen in de naam van de vader, zoon en heilige geest. Heeft u zich nooit verbaasd dat deze tekst Mattheus 28:19 uitsluitend door Mattheus vermeld werd? Dat dit een valse tekst is gemakkelijk te bewijzen en blijkt al uit het boek Handelingen waar de Apostelen gelovigen uitsluitend dopen in de Naam van Jeshua…Zie details in…

  Handelingen 2:38 – 8:16 – 10:47-48 – 19:5-6 – 22:16 – Romeinen 6:2-3.

  Dezelfde truc over de Sleutelmacht van Petrus Mattheus 16:19 werd toegepast in de Vulgata en helaas ook in de Bijbels van de Reformatie…

  Van de Joodse Professor Schalom Ben Chorin [schreef boek Broeder Jezus] overlevende van de holocaust, hoorden wij in Jeruzalem de verklaring van zijn studievriend over deze tekst…

  “We weten nu al heel lang, dat de oudste handschriften niet spreken van een overdracht van de sleutelmacht aan Petrus Matth. 16:19. Maar dat dit latere inlassingen zijn, die er toe bijdroegen het gezag van de Pausen als vermeende opvolgers van Petrus te bewijzen en te versterken.

  Prof. Jozeph Schnitzer die a/d Universiteit van München vergelijkende godsdienstwetenschap, vooral over het oudste christendom doceerde. Hij was oorspronkelijk een katholiek
  theoloog en moest als zodanig de echtheid van deze tekst verdedigen tegen de protestant Adolf
  von Harnack. Maar als onkreukbaar wetenschapsmens constateerde Schnitzer, dat de bewijzen
  van von Harnack niet te weerleggen waren. In de oudste handschriften vinden we de teksten over de sleutelmacht niet.

  Schnitzer werd om deze moedige belijdenis uit zijn ambt ontzet en tenslotte in de ban gedaan.
  Maar omdat de universiteit hem niet kon ontheffen van zijn professoraat, werd hij van de
  theologische faculteit overgeplaatst naar de filologische. Daar behandelde hij het oudste
  christendom en het was katholieke studenten verboden de lessen van deze ketter te volgen.

  Protestantse theologen waren er in de jaren dertig niet aan de universiteit van München, zodat ik
  Shalom Ben-Chorin de Jood behoorde tot de zeer weinigen, die de lessen van deze bekwame
  geleerde Prof. Joseph Schnitzer volgde. De zogenaamde sleutelmacht van van Petrus werd tot een tragedie voor deze geleerde en voor mij tot een levend symbool van de strijd om de waarheid.

  Hoe weinig overtuigend de benoeming van Petrus is blijkt ook hieruit, dat Jezus al een paar regels verder tot die zelfde Petrus zegt: Ga weg, achter Mij, satan, gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen. Marcus 8:33.

  In het boek: Stadhouders van Christus, de schaduwzijde van het Pausdom, van de ex-Priester,
  eminent theoloog Peter de Rosa vond ik aanvullende informatie. Hij schreef op blz. 33…
  Het zal een schok betekenen voor RK dat de bekende kerkvaders zelfs geen enkel verband zagen tussen de Kerk en de Paus. Geen enkele kerkvader heeft …

  “ Gij zijt Petrus” ook van toepassing verklaard op anderen dan Petrus zelf. [zelfs dat bleek discutabel] De een na de ander hebben zij deze tekst geanalyseerd: Cyprianus, Origenes, Cyrillus van Alexandrië, Hiëronymus, Ambrosius, Augustinus.

  Zij noemen geen van allen de Bisschop van Rome een Rots, noch verklaren zij de belofte van de Sleutels tot de hemel, specifiek met toepassing op de Paus.

  Daarmee zijn de verrassingen nog niet uitgeput. In de ogen van de kerkvaders was het Petrus’
  geloof – of de Heer in wie Petrus geloofde – dat door Jeshua Rots werd genoemd, niet Petrus zelf.
  Alle Concilies van de Kerk -vanaf Nicea 325, tot en met dat van Constanz in de 15-de eeuw – zijn
  het erover eens dat alleen Christus Zelf het FUNDAMENT vormt van de Kerk. Hij is de Rots waarop de Kerk rust. Psalm 118.

  Misschien is dat dan ook de reden waarom niet bij één kerkvader sprake is van een gezagsoverdracht van Petrus aan zijn opvolgers; geen enkele kerkvader spreekt, zoals in hedendaagse documenten gebeurt, van een erfenis. Er is zelfs geen toespeling op een permanent AMBT van Petrus bij hen te vinden. Paulus heeft nooit een Paus in het Ambt geroepen, wel Oudsten en Diakenen. Zie 1 Timotheus 2 en 3 en Brief aan Titus.

  Wie heeft dan wel die sleutels?…Antwoord Jeshua….Openbaring 1:18 (NBG51)
  De levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheden, en IK heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.

  Openbaring 3:7 (NBG51)
  En schrijf aan de engel der gemeente te Filadelfia: Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten, en Hij sluit en niemand opent.

 84. @: Ramshoorn: nav. (06/04/2021 om 8:06 am)..

  Citaat••In de Griekse Grondtekst [ziet u nu juist niet de twee woordjes] -Dit Is-. Wel in de Latijnse Vulgata, en ja, helaas ze zijn inderdaad ook in de Bijbels van de Reformatie binnen geslopen. Shame!!!••

  Toevallig weet ik mij te herinneren dat het vaker voorkomt dat in de grondtekst bepaalde woorden ontbreken en dat heeft met de taal te maken.. dat begrijp ik zelfs nog als leek zelfs.. ik zal je taalkundig aantonen ..(ofschoon ik beslist geen taalkundige ben) ..dat het niet uitmaakt dat die woorden in grondtekst er niet staan.

  Als ik dus:: –dit is– weglaat in Matt.26:26 ..wordt het: ..brak het, gaf het zijn leerlingen en sprak: “neemt en eet, mijn lichaam..en dan blijft de betekenis ook het zelfde ..brood kan dus [normaal niet] je lichaam zijn.. of het is sacramenteel.. en het sacramentele heeft met Hebr.11:3 te maken.. ik ben er dan ook van overtuigd dat God de vader de reformatie heeft “gedoogd” om de persoonlijke relatie met de Drie-ene god te benadrukken ..zoals de katholieke kerk op Petrus het objectieve van het sacramentele karakter ontvangen heeft..en de hiërarchie en leergezag op Petrus..

  ..zoals ook bv. bedrijven en instellingen altijd een hoogste leiding hebben, zoals b.v. een directeur. Trouwens de gehele schepping is hiërarchische opgebouwd zoals ook de hel en hemel. Door het 6e zegeloordeel zullen alle christenen weer één worden in de kerk op Petrus opdat we dan één in Christus Jezus zullen zijn.

  Stel dat de sleutelmacht in Matt.16:19 een fabel is ..dus toegevoegd, dan wordt die in andere passages geduid teruggevonden.. maar dat mag jezelf uitzoeken..en wat de zgn. trinitarische Dooptekst van Mattheus 28:19 betreft ..daar heb ik geen informatie over of die toegevoegd is.
  Maar stel dat hij toegevoegd is (voor de katholieke gelovigen), dan lijkt mij dat een meerwaarde..in verhouding tot het geheel van Jezus als gezonden door de Vader.
  Wat wel toegevoegd is ((meen ik ergens gelezen te hebben)) wat in de rk bijbel staat en betreft het tekstgedeelte in Markus 13:32.. dat de Zoon het laatste uur niet kent, en dan zegt de Rkk dat de Zoon dat wel kan weten in zijn waarachtig God zijn ..maar dan niet (eventueel) in zijn waarachtige menselijke natuur.

  De volgende onthulling.. https://youtu.be/96cfD4_Bq8k ..over het kruis in Matt.24:30 ..dat kruis zal 7 dagen voor het openen van het 6e zegeloordeel verschijnen.. de genoemde Warnung, de Waarschuwing is dus in het 6e zegel het reinigingsoordeel zelf, een doorgang in de eeuwigheid buiten ruimte en tijd ..met de aardse duur van 20 minuten..wat buiten die tijd en ruimte best lang is
  ……

 85. @Jo. Dank voor uw antwoorden. Maar wat de Transsubstantiatie is er toch een groot verschil van mening. U schrijft: want het staat gewoon in Matt.26:26-28.. althans in de mijne.. neemt en eet, {dit is} Mijn Lichaam. — Dit is — het staat er tocht echt ..klagen is dus niet aan de orde.

  In de Griekse Grondtekst ziet u nu juist niet de twee woordjes Dit Is. Wel in de Latijnse Vulgata, en ja, helaas ze zijn inderdaad ook in de Bijbels van de Reformatie binnen geslopen. Shame!!!

  Dankzij Erasmus die de duizenden fouten van Vulgata ontmaskerd heeft en kundig verbeterd heeft en daarbij ook nog eens een Griekse vertaling van het Nw. Testament het licht heeft doen zien weten we dat er hevig geknoeid werd door Hieronymus en vooral zijn latere kopiisten.

  Ik ben bezig om het vuistdikke boek van Sandra Langereis ERASMUS DWARSDENKER te lezen. Op blz 127 las ik: De school van Deventer had Erasmus daarentegen geleerd de Evangelien radicaal talig te benaderen. In de Vulgata waren Latijnse vertaalwoorden in de loop van duizend jaar van handschrift tot handschrift [de drukpers werd pas tijdens Erasmus leven in gebruik genomen] per abuis of met Opzet vervormd geraakt.

  De zgn. trinitarische Dooptekst van Mattheus 28:19 in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige geest is ook met opzet toegevoegd in de Vulgata. Ook de sleutelmacht van Petrus in Mattheus 16:19 is een roomse fabel. In de Griekse Grondtekst ontbreken die ook.

  En ook in Handelingen 2:38 – 8:16 – 10:47-48 – 19:5-6 – 22:16 – Romeinen 6:2-3.
  Er werd in de tijd van de Apostelen uitsluitend gedoopt in de Naam van Jeshua!!!

  Lees ook het boek van Pinchas Lapide: Is de Bijbel goed vertaald?

  Is het u ook wel eens opgevallen dat in de RK Catechismus van de Poolse paus de volgorde en invulling van de Tien Geboden totaal verminkt werd? Kijk maar….

  http://www.verhoevenmarc.be/PDF/tien-geboden.pdf

 86. @Spyfromthesky, ja de cashless society komt steeds dichter bij en handig gebruik makend van ‘het virus’. Overigens weet ik niet of we mogen verwachten dat er dan geen slachtoffers van ‘covid’ meer zullen zijn. Tegen die tijd met al die mRNA vaccinaties en 5G straling… kan best nog eens zijn dat er dan veel meer ‘covid’ zal komen. En dan zijn er natuurlijk strengere maatregelen nodig. Zeker voor al die ontkenners en wappies en complotdenkers en Christenen die niet vaccineren en geen biometrisch paspoort willen.

 87. Graag wijs ik op een aantal overeenkomsten die veel duidelijk maken vind ik.

  Op 1-3:
  laten zien wat SPOEDIG moet geschieden
  zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en
  En zo niet, dan kom Ik spoedig bij
  Zie, Ik kom spoedig. Houd

  Mat. 24:
  Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de tempel te wijzen.
  hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden
  Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren?
  U zult horen van
  Dan zullen zij u overleveren

  dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen. (vergelijk Kolossenzen 1:6, 23) (het Evangelie, dat u gehoord hebt, dat gepredikt is in de hele schepping die onder de hemel is,)

  Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn.

  Mat. 26:
  Maar Jezus zweeg. En de hogepriester antwoordde Hem: Ik bezweer U bij de levende God, dat U ons zegt of U de Christus bent, de Zoon van God.
  Jezus zei tegen hem: u hebt het gezegd. Maar Ik zeg u: Van nu aan zult U de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de WOLKEN van de hemel.

  Luk 21:
  Wanneer u zult zien dat jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is.

  Laten dan wie in judea zijn, vluchten naar de bergen en wie in het midden van Jeruzalem zijn, daaruit wegtrekken en wie op de velden zijn, er niet in gaan.
  Want dit zijn dagen van wraak, opdat AL wat geschreven staat, vervuld wordt.

  Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk. En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen.

  En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid.

  Op.1
  1 De Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en die Hij door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen heeft gegeven.

  7 Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen (stammen is juist, in tegenstelling tot volken/landen) van de aarde (of land, zie grondwoord) zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.

  Zij die Hem doorstoken hebben, in dat geslacht dus, stammen in het land. Zij zagen het oordeel van God. Toen ‘Hij kwam op de wolken’. Beeldspraak en symboliek over het oordeel van God. Zoals ook in Jesaja 19 toen het oordeel over de Egyptenaren werd voorspeld. Wolken werden wel vaker op deze manier gebruikt door de profeten. Een snel oordeel van God waarbij Hij mensen/volken/legers gebruikte. Dit is dan ook gebeurd weten wij vanuit de geschiedenis van Israël en wat daaruit voortgekomen is na de grote verdrukking: de Kerk van Jezus Christus, het Koninkrijk van God dat nooit zal ophouden te bestaan.

 88. Heer maak dat mijn hart in elke situatie op U is gericht.
  Zodat ik Het kan zien door Uw ogen,
  en de leugens door Uw Waarheid worden belicht.
  Omdat de “beste” leugen het meest op de Waarheid lijkt en trots in schaapskleren prijkt!
  Laat mij dan alstUblieft niet vallen voor de valsstrik van Uw vijand.
  Laat mijn levenswandel op de smalle weg zijn, veilig aan Uw hand.
  Want als ik mijn oude leven wil behouden zal ik het verliezen, door het geschud kan ik niet neutraal meer zijn en moet ik wel kiezen..
  Want als ik mijn leven verlies in U zal ik het behouden en zullen de eens zo veilig lijkende bubbels knappen, alles waar ik ooit op bouwde..
  Laat mijn huis dan gebouwd zijn op de Rots. Niet vanuit eigen kracht en zelfingenomen trots.
  Want wie rein is, is vrij en heeft niks te vrezen en wie klein is, word groot en zal door U worden verheven.
  Verlost van zonde, angst en slavernij, dat betekent Uw dood en opstanding voor mij.
  Zo anders dan de brullende leeuw die kopierend, hypnotiserend en manipulerend rondgaat om mij opnieuw vast te ketenen.
  Alsof hij wil dat ik de prijs die U betaalde zou vergeten.
  Heer laat mij door deze valse strategie heen prikken en maak dat deze overbluffende machten mij niet afschrikken.
  Laat mijn blik dan helder zijn om onderscheid te maken tussen Goed en kwaad, altijd geleid door Uw heilige Geest die mij aanstuurt te leven vanuit Woord en daad.
  Daarom dank ik U dat ik mag leren zien wie U werkelijk bent, zodat ik ondanks mijn falen weer mag gaan staan op Het fundament.
  Dat ik los mag komen van deze aarde, want niets wat deze wereld mij biedt overtreft de schoonheid van Uw onschatbare Waarde!
  U bent en heeft het laatste Woord en zult afrekenen met ongerechtigheid.
  Mag ik dan ook bij U wonen net als de moordenaar naast U aan zijn kruis wiens hart vol was met spijt?
  Als dan het kaf gescheiden word van het koren, laat mij dan alstUblieft tot het laatste behoren.
  Doordrenk mij met Uw liefde laat mij in de Ware Wijnstok zijn geënt. Zodat ik nooit meer dorst zal hebben en alleen zal uitzien naar wie U werkelijk bent! Van iets beters als dat kan ik niet dromen, Moge Uw Rijk spoedig komen!

 89. Aan @: Ramshoorn.. nav. {04/04/2021 om 1:45 pm}..

  Als ..nogmaals.. als de reformatie gelijk heeft, wat betreft de veronderstelde duivelse leer over de [tegenwoordig-stelling]..dus géén herhaling van het kruisoffer, (want dat was eenmalig)..in het Heilig Misoffer in de katholieke kerk, dan is de Jezus Christus die vanaf de vroegste eeuwen al aan vrome begenadigde katholieke personen verscheen feitelijk een verschijning van satan zelf..

  …want ook deze Christus bevestigd steeds het Heilig Misoffer [tot op heden toe] en bevestigd ook de katholieke leer over Zijn Moeder ..en die deze begenadigde personen doorheen zo’n 15 eeuwen vóór de reformatie bevestigde in dat geloof..maarrr.. als het toch Jezus Christus is en niet satan dan heeft Luther in de eeuwigheid een probleem als ex monnik en priester gewijde. want dan heeft hij Jezus Christus verzaakt en zelfs willen weerstaan in Zijn leer en Goddelijk Herderschap als Zoon van God de Vader.. en dan heeft luther in de eeuwigheid een probleem..

  ..gekregen en zeker als het vagevuur niet zou bestaan, want als hij zeker van zijn gelijk was dan kon hij ook geen berouw hebben gekregen en zonder berouw en belijdenis daarvan wordt geen vergeving geschonken ..ook volgens de huidige verschijningen van die “katholieke” Jezus Christus aan begenadigden personen in deze tijd.

  Wij hoeven hier eigenlijk niet te discussiëren over het heilig woord in de h.Schrift van God, want dat is al gedaan aan beide kanten, want je neemt de uitleg van de kerk op Petrus aan..of niet..
  Ik wil alleen dit spanningsveld in zijn realiteitszin..een spiegel voorhouden.. over de consequenties
  van een geloofsstandpunt ten opzichte van die van anderen.
  Citaat:: “Protestanten en Evangelischen zijn geen kannibalen die dmv roomse Transsubstantiatie het lichaam van Jeshua consumeren of zijn bloed drinken. Brrr.” ….Brrr is nergens voor nodig want het staat gewoon in Matt.26:26-28.. althans in de mijne.. neemt en eet, {dit is} Mijn Lichaam.
  — Dit is — het staat er tocht echt ..klagen is dus niet aan de orde.

  En ja..ik heb het boekje van Marnix van Sint Aldegonde.. tegen de leer van de Transsubstantiatie..hij gaat uit van de versleten oude kenleer in zijn enkelvoudigheid van kennen, terwijl de nieuwste kenleer uitgaat van tweeledigheid van kennen ..zoals het scheppingsverhaal aantoont in zijn tweeledigheid, het -zijn- waar Adam geschapen in is en het overlappende zijn van als hij gehoorzaamd had ..het -zijn- in de onsterfelijkheid, dat dus als zodanig overlappende is..om het simpel uit te drukken.

  Een van die consequenties in de geloofsleer is bv. ..bezien vanuit het Nw.Testament, dat de oudtestamentische offerdienst nooit meer kan terugkomen en toch leert dat het oud testament.. als
  De Sabbat gaat dan ook over in een nieuwe dag omdat het [Nieuwe] Verbond in Zijn bloed (dus ook in het veronderstelde H.Misoffer ).. zich [onderscheidt] van het oudtestamentische karakter.. en vandaar dat er gekozen is voor een nieuwe dag als in zijn voltooide afronding in de tijd.

  De Sabbat-rust in het -heden- komt dan middels het 6e zegel dat Jeremia 31:34 vervullen doet.. en dat gebeurt doordat God ons onze zonden zal tonen in een [doorgang in de eeuwigheid voor de duur van 20 minuten naar aardse tijd] en dat wij dan door ons ontstane berouw, God onze zonden dan niet langer gedenken zal.. en dat is dan het [nieuwe verbond] in die voorgaande verzen, zoals vers 30 en 31.

  De Joden moeten zich dus gewoon bekeren tot Jezus Christus als hun verwachte Messias.
  Maar het blijft staan dat de koning in Jeremia.23:5-6 en 33:15-16 en o.a. tevens de koning in Zacharia 6:12 NIET Jezus kan zijn.. omdat de eindtijd profetie in Zach.6:11-15 om twee personen gaat.. omdat het Hogepriestersschap van Jezus Christus hier op aarde opgedeeld wordt in de.. 2 al bestaande wereldse machten in onderscheidenheid.

  En daarom is de koning in Jeremia en elders..feitelijk dan toch hun verwachte wereldse messias..maar dan toch alleen in de taak van onderkoning zoals Josef van Egypte.. een onderkoning die dan geheel en al gericht is op zijn Heer ..en Meester van de Schepping.. die de Koning der koningen is.
  Het is waarschijnlijk dat de talmoed Joden hun antichrist afleiden van de verwachte koning in Jeremia 23 en o.a. in 33.
  …….

 90. https://newsbit.nl/new-york-lanceert-eerste-blockchain-covid-19-paspoort/
  https://beincrypto.com/new-york-ibm-blockchain-covid-19-passport-application/

  IBM wordt ingezet voor deze technologie. Waar was het eerder dat IBM werd ingezet als technologie om de tellingen van de Joden goed te kunnen monitoren?
  Juist, Hitler kreeg steun onder andere van IBM.

  Waartoe en waarom wordt wereldwijd gedacht aan een Covid-19 paspoort. Het meest enge vind ik nog dat ik hier al een jaar geleden geschreven had waarom ik denk dat alles Covid-19 zal blijven heten.

  Een uitstapje tussendoor.

  Een teken na de zondvloed was een teken de regenboog!
  In Genesis 9 staat:
  16 Als deze boog in de wolken is, zal Ik hem zien, en denken aan het eeuwig verbond tussen God en alle levende wezens van alle vlees dat op de aarde is.
  17 God zei dus tegen Noach: Dit is het teken van het verbond dat Ik gemaakt heb tussen Mij en alle vlees dat op de aarde is.

  Vers 14 staat:
  Het zal gebeuren, als Ik wolken boven de aarde breng en de boog in de wolken gezien wordt
  God ziet de regenboog in de wolken en gedenk dan aan het verbond.

  Opvallend is dat de regenboog niet alleen in de wolken wordt gezien, nee in Openbaringen 4 komt er een nieuwe dimensie bij.`:
  En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. En er was een regenboog rondom de troon, die eruitzag als een smaragd.

  Vreemd toch, een regenboog wordt voor het eerst gemeld in de hemel en ons voorstellingsvermogen van een regenboog is toch meerdere kleuren, maar de kleur van smaragd is groenachtig. De stenen jaspis en sardius staan ook voor kleuren. Bij elkaar lijkt dit het onveranderlijke wezen van God te zijn.

  Als we Openbaringen 4 lezen, dan lijkt het erop dat we niet lezen over Jezus. Is dat zo en als dit zo is waarom dan mogelijk?

  Openbaringen 1:7:
  Zie, Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen.

  Jezus komt op dezelfde wijze als hoe hij is opgenomen, namelijk op de wolken. Zal de chronologische volgorde van Openbaringen, iets dat ik persoonlijk wel van mening ben, te maken kunnen hebben dat Jezus inderdaad de gelovigen is gaan halen?

  Openbaringen 14:14 zien we de Mensenzoon op een witte wolk zitten.

  Terug naar het blockchain Covid-Passport.
  het IBM project wordt gedoopt als het the ‘Excelsior Pass.
  Excelsior betekent steeds hoger (klimmend).

  https://forward.ny.gov/excelsior-pass-frequently-asked-questions

  Natuurlijk wordt het gebracht als vrijwillig en gratis, nu nog in New York. Maar de combinatie Smartphone en Qr-code, dat moet onze voelsprieten in de hoogste paraatheid brengen.

  Gister nog naar een stream geluisterd van een Paaspraise. De voorganger zei dat hij uitzag naar volgend jaar wanneer er weer een zaal vol mensen aanwezig waren. Natuurlijk hoop ik dat ook, maar helaas heb ik er geen vertrouwen in.

  In een rap tempo zijn ze bijna tegelijkertijd met de corona begonnen met een digitale euromunt. Nederland schijnt zelfs als voorbeeldland te worden ingezet voor de machthebbers.
  We zitten dichtbij dat alles cashless wordt.

  https://www.dnb.nl/actueel/algemeen-nieuws/nieuwsberichten-2021/publieke-consultatie-cbdc/
  https://www.ecb.europa.eu/paym/digital_euro/html/index.nl.html

  Ze beweren dat het aanvullend is op cash, maar trap er maar niet in. Access= toegang en als het wordt omarmd door de mensen dan wordt toegang anders.

  https://techhq.com/2021/03/will-europe-proceed-with-the-digital-euro/
  https://www.thestreet.com/crypto/news/lagarde-digital-euro
  https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-31/lagarde-says-ecb-could-have-digital-currency-within-four-years

  De laatste link zegt mevr. Legarde iets daarover. Zeg je die naam iets?
  Ze haalt in de video al aan dat sinds Corona het digitaal betalen toch overal al een toevlucht nam met handelen, kopen en verkopen dus we hoeven er niet verder bang of bezorgd over te wezen.

  Maar let goed op! Wij schreven hier op het forum al, althans dat had ik wel gedaan, dat mogelijk de grootste en werkelijke reden achter alles van Covid is dat het wereldwijde cashless gaan mogelijk een hoofddoelstelling is. Zeg maar dat dit net zo lang de kruiwagen zal zijn totdat cashless geregeld is. Het hoeft dan niet te bevreemden dat als dit eenmaal zo ver is (2025?) dat dan plotseling Covid-19 ook voorbij zal zijn.

  https://www.youtube.com/watch?v=pYstJmIp2-c = het hele interview van Lagarde.
  Erg gevaarlijk deze ontwikkelingen.

  Ontwikkelingen die niet meer te stoppen zijn zo lijkt het.

  Spyfromthesky

 91. Verwijderd. Max,3 woorden in hoofdletters om accenten aan te brengen. zie siteregels. Mod.

 92. N.a.v. Israel’s top rabbi zegt dat de Messias is gearriveerd en zich spoedig zal openbaren

  Totaal verblind door de overste dezer wereld die rabbijnen maar ze zullen vast wel indruk maken met hun Talmoed. Maar ook de Talmoed zal geen redding brengen, dat doet alleen Jezus Christus de zoon van God! Hallelujah!

  Maar de ware Messias heeft het ook voorzegd:
  Matth 24:5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.

  Overigens we staan pas een het begin der weeën als de verzen Matth 24 :6 e.v. gaan plaatst vinden:

  6. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.
  7. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.
  8. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

  En zeer juist is het slot waar Xander schrijft:

  (**Uit Zacharia hoofdstukken 12 t/m 14, die zoals met vrijwel alle Bijbelse profetieën het geval is niet noodzakelijk lineair zijn en/of in chronologische volgorde staan, wat één van de meest gemaakte cruciale fouten is van met name Westerse bijbeluitleggers.)

  Dit geldt met name ook voor het Boek Openbaringen. Velen denken dat de numerologische opeenvolging van de hoofdstukken ook elkaar in chronologische zin zouden opvolgen. Dat is niet zo. Een kort overzicht uit de Openbaring van Johannes:

  Het bestek der eind-geschiedenis
  Wie ‘ geschiedenis ‘ zegt zegt ook ‘ opéénvolging ‘.
  Waar vormende en reddende krachten werkzaam zijn, is ook sprake van een proces!
  Zó alleen eerbiedigen we de wijze waarop het Boek zichzelf aandient in hoofdstuk 1, vers 1:

  De openbaring van Jezus Christus , die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te tonen , de dingen die spoedig g e s c h i e d e n m o e t e n ‘
  Hier volgt nu het schema van de hoofdstukken van de apocalyps:

  4- De Troon;
  5- Het Lam is midden in de Troon;
  6- Het generale overzicht over de wereldhistorie ;
  7_ Een troostvisioen, waarin de veiligheid van de gemeente wordt gegarandeerd;
  8, 9 – De eerste plagenserie, beschreven in de tekenspraak van de plagen van Egypte, uitlopend op het intermezzo-gebeuren van Openbaring 10
  10- Het intermezzo-gebeuren; de grote kentering der tijden, het voorspel van de jongste dag.

  De hoofdstukken11-20 vormen één geheel en handelen allen over de laatste ronde der geschiedenis

  11- Zoals hoofdstuk 6 het generale overzicht gaf over de wereldhistorie in haar geheel , zo geeft hoofdstuk 11 het generale overzicht over de laatste fase, de korte halve tijd;
  12- Biedt een recapitulatie , een terugblik en overzicht van de grondmotieven, die de worsteling van alle tijden beheersen. De diepste achtergrond wordt blootgelegd en de weer losgekomen satan gaat zijn woede keren tegen de rest van het zaad der vrouw;
  13- Hóe hij dit concreet doet, horen we in dit hoofdstuk. Hij roept de antichrist op en de valse profeet;
  14- Nu vermeld is hoe de duivel zijn laatste aanval organiseert, zal óók beschreven worden hoe God met Zijn tegenaanval komt. Doch vooraf krijgen we een troostvisioen, waarin, precies als vóór de eerste plagenserie van de hoofdstukken 8 en 9 , ons de veiligheid van de gekochten wordt gegarandeerd;
  15,16- De tweede plagenserie; eveneens beschreven in de tekenspraak van de plagen van Egypte. De laatste zeven plagen komen los:- Plagenserie II
  17,18,19- Deze hoofdstukken brengen een verbijzondering van de laatste plagen. Beschreven wordt het oordeel van de grote hoer, de antichrist en de valse profeet, en tenslotte over satan;
  20- Dit hoofdstuk sluit de cyclus 11-20 af en openbaart ons hoe de duivel duizend jaar gebonden was en een korte tijd moest worden losgelaten.

  In dit schema komt duidelijk tot uitdrukking de litteraire wetmatigheid welke kenmerken is voor de Openbaring, namelijk om steeds het hoofdbegrip voorop te plaatsen en vervolgens de bijzonderheden te ontvouwen.

  De apocalyps gaat waaiervormig open!

  De wereldgeschiedenis ontvouwt zich vanuit de Troon Gods , waarbij het L A M een centrale plaats gekregen heeft.

  Alles is voorts gezet in het teken van Jezus’ overwinning. Vanuit dit vreugdevolle a priori wordt gezongen, geprofeteerd en uiteen gezet wat komen gaat.

  Het is een machtige P A A S L I T U R G I E …De Heer is waarlijk opgestaan!

  Hij moet nu als Koning heersen , totdat Hij al Zijn vijanden onder Zijn voeten gelegd zal hebben!

  ( Uit: Mijn wraak is barmhartig van Dr. A.A.Leenhouts )

 93. Maar de ware Messias heeft het ook voorzegd:
  Matth 24:5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden.

  Overigens we staan pas een het begin der weeën als de Matth 24 :6 e.v. gaan plaatst vinden:

  6U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.
  7Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.
  8Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.

  En zeer juist is het slot waar Xander schrijft:

  (**Uit Zacharia hoofdstukken 12 t/m 14, die zoals met vrijwel alle Bijbelse profetieën het geval is niet noodzakelijk lineair zijn en/of in chronologische volgorde staan, wat één van de meest gemaakte cruciale fouten is van met name Westerse bijbeluitleggers.)

  Dit geldt met name ook voor het Boek Openbaringen. Velen denken dat de numerologische opeenvolging van de hoofdstukken ook elkaar in chronologische zin zouden opvolgen. Dat is niet zo. Een kort overzicht uit de Openbaring van Johannes:

  Het bestek der eind-geschiedenis
  Wie ‘ geschiedenis ‘ zegt zegt ook ‘ opéénvolging ‘.
  Waar vormende en reddende krachten werkzaam zijn, is ook sprake van een proces!
  Zó alleen eerbiedigen we de wijze waarop het Boek zichzelf aandient in hoofdstuk 1, vers 1:

  De openbaring van Jezus Christus , die od Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te tonen , de dingen die spoedig g e s c h i e d e n m o e t e n ‘
  Hier volgt nu het schema van de hoofdstukken van de apocalyps:

  4- De Troon;
  5- Het Lam is midden in de Troon;
  6- Het generale overzicht over de wereldhistorie ;
  7_ Een troostvisioen, waarin de veiligheid van de gemeente wordt gegarandeerd;
  8, 9 – De eerste plagenserie, beschreven in de tekenspraak van de plagen van Egypte, uitlopend op het intermezzo-gebeuren van Openbaring 10
  10- Het intermezzo-gebeuren; de grote kentering der tijden, het voorspel van de jongste dag.

  De hoofdstukken11-20 vormen één geheel en handelen allen over de laatste ronde der geschiedenis

  11- Zoals hoofdstuk 6 het generale overzicht gaf over de wereldhistorie in haar geheel , zo geeft hoofdstuk 11 het generale overzicht over de laatste fase, de korte halve tijd;
  12- Biedt een recapitulatie , een terugblik en overzicht van de grondmotieven, die de worsteling van alle tijden beheersen. De diepste achtergrond wordt blootgelegd en de weer losgekomen satan gaat zijn woede keren tegen de rest van het zaad der vrouw;
  13- Hóe hij dit concreet doet, horen we in dit hoofdstuk. Hij roept de antichrist op en de valse profeet;
  14- Nu vermeld is hoe de duivel zijn laatste aanval organiseert, zal óók beschreven worden hoe God met Zijn tegenaanval komt. Doch vooraf krijgen we een troostvisioen, waarin, precies als vóór de eerste plagenserie van de hoofdstukken 8 en 9 , ons de veiligheid van de gekochten wordt gegarandeerd;
  15,16- De tweede plagenserie; eveneens beschreven in de tekenspraak van de plagen van Egypte. De laatste zeven plagen komen los:- Plagenserie II
  17,18,19- Deze hoofdstukken brengen een verbijzondering van de laatste plagen. Beschreven wordt het oordeel van de grote hoer, de antichrist en de valse profeet, en tenslotte over satan;
  20- Dit hoofdstuk sluit de cyclus 11-20 af en openbaart ons hoe de duivel duizend jaargewonden was en een korte tijd moest worden losgelaten.

  In dit schema komt duidelijk tot uitdrukking de litteraire wetmatigheid welke kenmerken is voor de Openbaring, namelijk om steeds het hoofdbegrip voorop te plaatsen en vervolgens de bijzonderheden te ontvouwen.

  De apocalyps gaat waaiervormig open!

  De wereldgeschiedenis ontvouwt zich vanuit de Troon Gods , waarbij het. L A M een centrale plaats gekregen heeft.

  Alles is voorts gezet in het teken van JKezus’overwinning. Vanuit dit vreugdevolle a priori wordt gezongen, geprofeteerde uiteen gezet wat komen gaat.

  Het is een machtige P A A S L I T U R G I E …De Heer is waarlijk opgestaan!

  Hij moet nu als Koning heersen , totdat Hij al Zijn vijanden onder Zijn voeten gelegd zal hebben!

 94. @Jo…Dank voor uw reactie, maar daar valt het een en ander aan af te dingen.@Jo schreef:
  Van Sabbat tot Sabbat geldt voor het Oude Testament …zoals ook de offers in Jesaja 66:20-21 en o.a. in Jeremia 33:18. ”

  Weet u niet dat de Here Jeshua zich Heer van de Sabbat noemde? Lucas 6:5.
  Is het niet wonderlijk dat ook Paulus over het herstel van de Sjabbat spreekt?
  Hebreeën 4:9 (NBG51) Er blijft dus een Sabbatsrust voor het volk van God!!!

  Waarom negeert u de woorden van Jeshua en Paulus in het Nw. Testament?

  U schreef: De Joden moet zich bekeren tot Jezus Christus, daarin passen geen oudtestamentische offers … om de Joden in hun oude doen te bevestigen.

  Dat gebeurde al Op de eerste Pinksterdag in Jeruzalem, de stad van de grote Koning [Matth. 5:35] bekeerden zich 3000 Joden op het getuigenis van de Apostel Petrus. Deze 3000 Joden bezegelden hun bekering tot de Joodse Masjiach Jeshua ook nog eens door zich in Zijn Naam, de Naam van Jeshua te laten dopen. Handelingen 2:38.

  En wat het Avondmaal betreft: De eerste Gemeente deelde Brood en Wijn om het sterven van Jeshua voor onze zonden te gedenken. Er wordt Nergens in Paulus brieven over een roomse Hostie gesproken:

  1 Korinthiërs 10:16 (NBG51) Is niet de Beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het Brood, dat wij breken, een gemeenschap met het lichaam van Christus?”

  GELOVIGEN eten dus gewoon brood en wijn. Goed dat de Reformatie 1517 van Luther, Calvijn en Knox de ogen van 550 miljoen Protestanten en Evangelischen geopend heeft voor de vele roomse fabels.

  Protestanten en Evangelischen zijn geen kannibalen die dmv roomse Transsubstantiatie het lichaam van Jeshua consumeren of zijn bloed drinken. Brrr.

  Al in Leviticus en Deuteronomium waarschuwt Mozes gelovigen die bloed drinken: Mag niet!
  Daarom zal ik ook nooit Bloedworst eten!!! De Joodse Keuken weert iedere bloeddruppel in hun Kosjere keuken.

  Leviticus 17:13 (NBG51) En ieder van de Israëlieten en van de Vreemdelingen, die in uw midden vertoeven, die een stuk wild of gevogelte jaagt, dat gegeten mag worden, zal het Bloed daarvan uitgieten en dat bedekken met aarde.

  Deuteronomium 12:16 (NBG51) alleen het bloed zult gij niet eten, gij zult het op de aarde uitgieten als water. Vorige week vierden de Joden het Pascha. Waarom eigenlijk veranderde de RKK de Joodse Paasdatum Exodus 12 in een zogenaamde christelijke?

 95. Uit de Nieuwsbrief van 3 April van Dirk van Genderen voormalig CE van de EO

  Goed Nieuws, ter bemoediging
  * Paasverhaal: Birgitta was bijna dood, maar de Heere spaarde haar leven

  Birgitta Veksler was 12 toen haar familie Estland verliet en voorgoed aankwam in Israel. Zeven jaar daarvoor was haar vader gegrepen door liefde voor zijn vaderland. Hij wilde naar Israel, maar er waren veel obstakels op de weg. En toen hij de USSR zag ineenstorten, kreeg hij steeds meer het gevoel dat hij leefde in de dagen die door de profeet Jeremia waren geprofeteerd, in hoofdstuk 16:14-16.
  14. Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat er niet meer gezegd zal worden: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft,
15. Maar: Zo waar de HEERE leeft, Die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit de landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun land, dat Ik hun vaderen gegeven heb.
16. Zie, Ik ga boden tot vele vissers zenden, spreekt de HEERE, dat zij hen moeten opvissen. En daarna zend Ik boden tot vele jagers, dat die hen moeten opjagen van elke berg en van elke heuvel, en uit de kloven van de rotsen.
  Voor Birgitta’s vader waren de vissers de stemmen van mensen die de Joden smeekten terug te keren naar het land Israel. De jagers, aan de andere kant, zouden hen daar lastig vallen en hen achtervolgen. Het was Gods plan om Zijn volk thuis te brengen, zoals Hij had beloofd en Hij houdt Zich aan Zijn beloften.
  Zanggroep
  De ouders van Birgitta wilden Joden in de voormalige Sovjet-Unie aanmoedigen om terug te keren naar Israel. Daarom sloten ze zich aan bij een zanggroep, om door hun liederen Joden bewust te maken van hun roeping om terug te keren naar hun thuisland. Al op 8-jarige leeftijd ging Birgitta af en toe mee met de zanggroep, waarbij ze zich later ook aansloot.
  In Israel werd de inzet van haar vader opgemerkt om Joden in Israel te brengen. Daardoor gingen deuren open waardoor het gezin kort na de eeuwwisseling zelf ook op Aliyah naar Israel ging.
  Het gezin was gelovig, geloofde in de Messias, Jesjoea, de Heere Jezus. Omdat Birgitta begreep hoe gevoelig dat – zeker in die tijd – in Israel lag, begon ze er uit zichzelf niet over. Zo groeide er een scheiding tussen de sabbat, de dag waarop ze met de Messiasbelijdende gemeente samenkwam, en de rest van de week, waarop ze allerlei mensen ontmoette die niets van haar relatie met God wisten.
  In korte tijd werd Birgitta heel populair in Israel, doordat ze meedeed aan het tv-programma ‘Kochav Nolad’, de Israëlische versie van ‘Idols’. Haar populariteit en alle aandacht die ze kreeg, ging ten koste van haar ‘geheime’ Godsleven. En hoewel de Heere tot haar sprak door haar geweten, vond ze het steeds moeilijker om ‘nee’ te zeggen tegen wat de wereld haar bood.
  Ze bereikte de leeftijd dat ze in dienst moest, waar ze een plaats kreeg in de band van het leger. Ze reisde met de band het hele land door en zong voor soldaten op bases van het Israëlische leger.
  Gebeten door een giftige slang
  Ongeveer tien maanden voordat haar tijd in het leger voorbij zou zijn, werd ze uitgenodigd om met een groep jongvolwassen gelovigen een reis te maken naar Galilea. Ze had zich afgevraagd waarom ze de moeite had genomen het ‘geheime geloof’ uit haar jeugd toch nog een beetje vast te houden, terwijl ze het ook helemaal los had kunnen laten.
  Het was inmiddels zeven jaar geleden dat ze ‘gelovige uitstapjes’ had gemaakt, maar omdat er vrienden van haar bij deze groep zaten, besloot ze toch mee te gaan.
  Ze hadden de avond samen doorgebracht aan de rivier de Jordaan. Eerst hadden ze nog samen gezongen en daarna ging Birgitta met een paar vriendinnen naar de rivier om er nog wat te zwemmen.
  Terwijl ze naar de Jordaan liepen, werd ze gebeten door één van de dodelijkste slangen die in Israel voorkomen. De drie meiden begonnen om hulp te schreeuwden en belden onmiddellijk een ambulance. De telefoniste vertelde dat het minstens een uur zou duren voor die bij hen zou zijn.
  Zoveel tijd was er echter niet meer. Later bleek dat het addergif van deze slang eerst de bloeddruk laat stijgen, om daarna abrupt te dalen. Daardoor stolt het bloed en stoppen de organen. Na een beet duurt het dan maximaal 45 minuten voor je dood bent.
  Birgitta en haar vriendinnen probeerden zo snel mogelijk terug te gaan naar de groep, maar binnen een paar minuten kon ze al niet meer lopen, omdat haar been zo dik werd. Toen kwam er plotseling een auto aan, het bleek de leider van de groep te zijn, die nog even wilde gaan tanken. Het was alsof de Heere hem juist op dat moment daarheen had gestuurd. Birgitta werd snel in zijn auto getild, waarna hij haar zo snel mogelijk naar een ambulancepost bracht.
  In coma
  Birgitta dacht dat ze zou gaan sterven. Ze kon nauwelijks meer ademen en raakte af en toe buiten bewustzijn. Later vertelden de ambulancebroeders haar dat ze zou zijn overleden als ze enkele minuten later bij hen zou zijn aangekomen.
  Onderweg naar het ziekenhuis was het erop of eronder. Tot overmaat van ramp viel de motor van de ambulance ook nog uit, tijdens de beklimming van een heuvel. Maar na vijf minuten startte hij gelukkig weer en ondertussen vocht het ambulancepersoneel voor haar leven. Toen ze aankwamen bij het ziekenhuis was ze in coma geraakt.
  Later vertelt ze hierover: ‘Ik herinner me dat ik wist hoe dicht ik bij de dood was en dat ik echt bang was. Ik begon te bidden en aan God te vertellen dat ik er spijt van had dat ik niet zo had geleefd als Hij wilde dat ik zou doen.
  Ik verwachtte plotseling een wit licht te zien, of dat God zou komen. Ik was zo dwaas geweest. God zou komen om me te waarschuwen: “Kies heden wie je dienen zult.”
  Maar dat gebeurde allemaal niet. Er kwam niemand. Ik hoorde stemmen en ik hoorde mensen huilen, maar ik zag niets. Ik besefte dat ik zelfs op mijn slechtste dagen altijd wel iets van God had ervaren. Maar nu was er alleen duisternis en de angstaanjagende afwezigheid van God. Ik had een keuze gemaakt om van Hem weg te lopen en was daarom nu volkomen alleen.’
  ‘Ik heb gezondigd’
  Birgitta lag drie dagen in coma, met haar familie aan haar zijde. De artsen spraken over het amputeren van haar been om haar leven te redden, maar wachtten zo lang mogelijk. Toen ze eindelijk wakker werd uit die duisternis, kon ze niet praten. Ze gebaarde dat ze wilde communiceren, dus gaven ze haar een papier en een stift. Ze schreef één woord: חטאת – in het Hebreeuws: ‘Ik heb gezondigd.’
  Toen ze na drie maanden het ziekenhuis mocht verlaten, was ze nog steeds zwak en kon ze nog moeilijk praten, omdat haar stembanden zo beschadigd waren door het slangengif en de zware medicijnen. Vanwege haar zwakke gezondheid hoefde ze niet meer terug in het leger.

  Birgitta besefte dat ze moest breken met haar oude leven. Ze besloot naar een Bijbelschool in Zweden te gaan.
  Lichamelijk was ze als het ware opgewekt uit de dood, op de Bijbelschool gebeurde het tweede wonder: daar werd ze opgewekt uit de geestelijke dood en ontstond een persoonlijke relatie met God en met de Heere Jezus, Jeshua.
  Daar leerde ze ook haar toekomstige man kennen en samen keerden ze terug naar Israel. Ze trouwden en kregen twee kinderen. Birgitta kreeg er ook de leiding over de christelijke Montessorischool ‘Little Hearts Preschool’ in Jeruzalem.
  Nieuwe liederen
  Het kostte Birgitta lange tijd en veel inspanning om haar stem weer ‘goed’ te krijgen na haar ziekte. Toen ze door haar kinderen meer gebonden was aan huis, gebruikte ze die tijd om een album met traditionele Joodse liedjes op te nemen en een tweede met Messiaanse liederen, die ze zelf schreef.
  In Jeruzalem zijn Birgitta en haar gezin aangesloten bij de King of Kings Gemeente, waar ze ook meedoet met het aanbiddingsteam. Toen de kinderen wat ouder werden, begon ze ook weer te reizen buiten Israel om er te zingen. Inmiddels maakt ze zelf ook nieuwe liederen, zoals ‘Melech’ en ‘Ne’eman’ en is ze betrokken geraakt bij ‘Fellowship of Artists’. Ze ziet, ook bij zichzelf, een groeiende passie voor het herstel van de oude roeping van Israel in aanbidding, zoals weleer de Levieten deden. ‘Dit ontroert mij, en hoe meer ik erbij betrokken raak, hoe meer ontzag ik voel voor dit heilige werk. Ik geloof dat onze aanbidding een tastbare manier kan worden om de realiteit van God te laten zien aan het Joodse volk.’ (Bron: Moaz Israel)

 96. Aan @: Ramshoorn…nav. {03/04/2021 om 7:22 am}..

  Van Sabbat tot Sabbat geldt voor het Oude Testament …zoals ook de offers in Jesaja 66:20-21 en o.a. in Jeremia 33:18. ..De Joden moet zich bekeren tot Jezus Christus, daarin passen geen oudtestamentische offers .. om de Joden in hun oude doen te bevestigen. Het Nieuwe Reine Offer in Maleachi 1:10-11 kon alleen in termen begrepen worden in de hoedanigheid van wat al bekend was.. die Nieuwe Reine Offerande moest het oudtestamentische offer vervangen.. en zou dus later door Jezus Christus zelf ingesteld worden.. en sinds de 5 eeuwen van de reformatie een spanningsveld.

  De tempel [Gods] in 2Thess.2:4 kan dus ook nooit een tempel Gods zijn zo die gebouwd wordt door de Illuminati-vrijmetselarij en zelfs niet als hij gebouwd zou worden door de Joden zelf.

  Een groot deel van de huidige katholieken hebben nu dezelfde houding van verloedering als in Maleachi 1 beschreven is.. en betreft de grote afval in 2Thess.2:3

  De persoon in 2Thess.2:3-4… is maitreya, zichzelf de Christus noemende en daar wordt ook in de volgende link op gewezen:: https://youtu.be/4BACB2erJaM ..en hij en de zijnen zullen het vaticaan overnemen ..en waar ik dus ook al eerder naar gewezen heb met informatie..
  Alleen de katholieke kerk heeft een offerdienst..en op [iedere plaats] gebracht ..en dat zal duren tot aan het laatste oordeel.. de kleine witte Hostie = in iedergeval een teken van het Reine.. het bloed als wijn kan helaas om praktische redenen niet massaal gegeven worden, dan alleen de priester die het Heilige Misoffer zelf in beider gedaante nuttigd.

  Jezus Christus heeft [niet] gezegd: “Dit [betekent] mijn lichaam” maar heeft gezegd: “Dit [Is] mijn Lichaam” .. brood en wijn dat alleen [verwijst naar iets wat geweest is].. betreft dus: Dit “betekent” mijn lichaam. De Rkk doet dus feitelijk de opdracht die de H.Schrift voorschrijft.. tot aan Zijn Wederkomst bij het laatste oordeel.
  De Rkk “versie” legt het centrum dus in het objectieve en de reformatie legt het centrum in het subjectieve ..om het zo te zeggen.

  Het meest [!!! consistente ] subjectieve !!! van de reformatie impliceert relationeel gezien in dit geval feitelijk het wezenlijke van de objectieve leer van de Rkk.. een gegevenheid wat [gerelateerd] is aan de oorspronkelijke [consistentie] verhouding van de eerste mens tot zijn omgeving in het paradijs.
  Alles in de verlossing door Jezus Christus is (en heeft) dat, ..het herstel van [die] oorspronkelijke verhouding.. ten doel en daarom is het 6e zegel zo belangrijke omdat daar de mens geijkt wordt in hoeverre hij voldeed aan die oorspronkelijke staat van -zijn-

  De katholiek moet dus het subjectieve beter leren begrijpen.. opdat hij niet in de verloedering valt en de sola Scriptura christenen moet in dat [spanningsveld] het objectieve beter leren te begrijpen.. het 6e zegel brengt uitkomst.. als ieder mens door het Vuur van de Heilige Geest [getest] wordt op zijn staat van -zijn-.. naar het oermodel van vóór de zondeval.. en zijn 9 !!! Edelstenen bij de schepping in Ezechiël 28:13+ ..in verhouding tot de 12 Edelstenen als beeld van voleinding op de kleding en het borstschild van de hogepriester..dat naar de voltooiing en afronding wijst.. het oude en nieuwe Testament zijn dus tegelijkertijd ..één.

  Het kwade wil dus.. helaas ook testen …maar dan om onze zielen te stelen voor satan. 😱

 97. De Royal Choral Society speelt sinds 1876 elk jaar Händels Messiah op Goede Vrijdag in de Royal Albert Hall. De RCS filmde hun optreden op 6 april 2012 met vriendelijke toestemming van de Royal Albert Hall en het Royal Philharmonic Orchestra. Deze clip bevat het glorieuze Hallelujah-koor. Zie http://www.royalchoralsociety.co.uk voor meer informatie over aanstaande RCS-concerten

  https://www.youtube.com/watch?v=IUZEtVbJT5c

  Glorie aan Jezus Christus de Goede Herder voor de ganse mensheid! Zijn koninkrijk komt!

 98. Het ruw houten kruis:
  https://www.youtube.com/watch?v=5EIuLyj4y0g

  U zij de glorie
  https://www.youtube.com/watch?v=A6X5hcUVYUM

  Daar juicht een toon Johannes de Heer 25
  https://www.youtube.com/watch?v=qiGSbtGXBNE

  Christus onze Heer verrees:
  https://www.youtube.com/watch?v=2mVlUa8pO9g

  Dankt, dankt nu allen God. Gezang 44
  https://www.youtube.com/watch?v=Zp-ceKj3Z2I

  In een donker graf gevangen
  https://www.youtube.com/watch?v=51MycgzG3v0

  Wees gegroet, gij eersteling der dagen
  https://www.youtube.com/watch?v=OGsurudWeP0

  O morgen van verblijden Gezang 214
  https://www.youtube.com/watch?v=VYcrAqa8MvU

  Jezus leeft in eeuwigheid
  https://www.youtube.com/watch?v=O–1xP6-TYM

  In Exodus 12 vers 3 spreken Mozes en Aaron tot de Israelieten dat ze op de tiende dag een lam moeten uitkiezen en het de veertiende dag moeten slachten in de avondschemering, en het bloed strijken aan de deurposten zodat de gerechtsengel hen voor bij zal gaan. De Vierde dag dus.
  Heeft ook God de Vader niet het vlekkeloze Lam , Jezus Christus op de VIERDE Scheppingsdag ( sinds Adam en Eva) uit de Hemelse Kooi gehaald om geslacht te worden voor de zonden van een diep gevallen mensengeslacht.
  Christus Jezus is de V O L M A A K T E , de vervulling van het Woord, ja het vleesgeworden Woord tot zelfs in de schaduwgeschiedenissen onder oud-Israel!
  Wie buigt niet in diep ontzag voor de Koning der Joden?
  Shalom allen!

 99. Paasoverweging van Dirk van Genderen ( voormalig CEO van de EO) uit de Nieuwsbrief

  Gezegende Paasdagen gewenst!

  ‘De Heere is waarlijk opgestaan’. Dood en graf overwon Hij. Hij leeft! Pasen is het grote keerpunt in de wereldgeschiedenis. De satan leed de grootste nederlaag ooit. De overwinning is behaald. Voor eeuwig. Zijn opstanding is de garantie voor onze opstanding. De dood is het einde niet!

  God de Vader wekte de Heere Jezus op en Zelf stond Hij op uit het graf. Nu zit Hij aan de rechterhand van de troon van God.
  Wat betekent Zijn opstanding voor ons? Ik wil daar enkele opmerkingen over maken vanuit de eerste verzen van Hebreeën 12.

  Hoofdstuk 12:1 schotelt ons het beeld voor van een stadion, met een wedloop en toeschouwers. Die toeschouwers zijn de geloofshelden uit het Oude Testament, die het einde, de finish hebben bereikt.
  Ze zitten als het ware op de tribune: de wolk van getuigen. Hun volharding wordt ons voorgehouden. Zij hebben de wedloop volbracht en de hemelse heerlijkheid bereikt. Ze kijken naar onze wedloop, onderweg naar de finish. Misschien zijn er moeilijkheden in uw leven, wordt u beproefd en moet u lijden om de Naam van de Heere Jezus. Hebreeën 12 spoort ons aan te leren leven uit het geloof en voortdurend te zien op de Heere Jezus.

  We worden opgeroepen alle last, wereldgezindheid en de zonde af te leggen. De zonde staat ons zo snel in de weg, verstrikt ons zo gemakkelijk.
  Vers 2 spoort ons aan met volharding de wedloop te lopen die voor ons ligt. Daarbij hebben we een geweldig voorbeeld. Niet alleen de geloofsgetuigen moedigen ons aan. Bovenal mag het voorbeeld van het geloof van de Heere Jezus ons tot steun zijn.

  Laat ons oog daarbij – voortdurend – alleen gericht zijn op de Heere Jezus. Letterlijk staat er: ‘Ziende op’, het oog gericht houdend op, weg-ziende naar de Heere Jezus. Weg-zien van alles wat ons kan afleiden en zien op Hem.
  Ga niet kijken naar de mensen op de tribune, dan word je afgeleid. Ons oog moet op de finish gericht zijn. Kijk naar Degene Die u is voorgegaan, de Heere Jezus. Hij is een geweldig voorbeeld. Hij overwon de dood en het graf, stond op uit de dood en zit nu aan de rechterzijde van de troon van God.

  Hij is de Leidsman en Voleinder van het geloof. Daarin zit de gedachte dat Hij de Leidsman is, de Eerste, de Aanvoerder. Hij is ons voorgegaan in het geloof. Hij wijst de weg. Hem kunnen we volgen.
  Voleinder betekent dat Hij het einddoel heeft bereikt. En Hij zal ervoor zorgen dat ook u, als u Hem kent, het einddoel zult bereiken. Hij geeft, door Zijn Geest, de kracht om het doel te bereiken.

  Let er eens op hoe Hij die weg is gegaan. Vers 2 zegt verder: ‘Die, om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis heeft verdragen, de schande veracht.’ De schande van het sterven aan het kruis woog voor Hem niet op tegen de vreugde die voor Hem lag. De vreugde van de opstanding, de overwinning, de verheerlijking, het betalen van de losprijs voor de zijnen en het zitten aan de rechterzijde van de troon van God.

  Vers 3 roept op onze aandacht volledig op Hem te vestigen, ‘scherp op Hem te zien’, op het lijden en op de verheerlijking van de Heere Jezus. Wanneer we dat tot ons door laten dringen, zullen we beseffen dat ons lijden altijd minder is dan Zijn lijden. En we zullen ook beseffen wat het Hem gekost heeft om die barre lijdensweg te gaan. De weg via Gethsemane naar Golgotha.

  Herinnert u het zich nog hoe zwaar dat lijden voor Hem was? Vorige week schreef ik erover. Niet alleen vanwege het lichamelijke lijden, maar ook omdat Hij de beker met mijn zonden moest drinken; de vloek die ik had verdiend, was op Hem.
  Die lijdensweg ging de Heere Jezus speciaal voor u. Wat een liefde. Om u, om mij te redden.
  Die ultieme liefde wordt zichtbaar op Golgotha. Als u twijfelt aan Gods liefde, kijk dan naar Golgotha. Hij koos de pijn! Hij deed het om ons, om uw hart te winnen.

  Weet u, de genade is niet goedkoop. Het heeft de Heere Jezus alles gekost om ons te redden. En het komt echt niet vanzelf goed met ons.
  Sommigen zeggen: Gods liefde is zo groot en het offer van de Heere Jezus is zo geweldig, dat iedereen zal worden gered.
  God is inderdaad vol van genade en vol van liefde, maar Hij is ook heilig en rechtvaardig. Hij vraagt geloof en bekering.
  Vergeet nooit dat het Hem Zijn leven heeft gekost. Vergeet nooit Zijn bittere lijden. Vergeet nooit hoe groot Zijn liefde voor u is.

  ‘Kijk eens wat Ik voor u heb gedaan,’ zegt Hij, terwijl Hij op het kruis wijst.
  ‘Speciaal voor u vergoot Ik Mijn bloed.
  Speciaal voor u werd Ik doorstoken met een speer.
  Speciaal voor u werden de spijkers door Mijn handen geslagen.’

  Nog even terug naar Hebreeën 12, het derde vers. ‘Vestigt uw aandacht op Hem.’ Op de Heere Jezus. Hij is ons voorgegaan. Hij heeft de finish bereikt, het einddoel, het zitten aan de rechterhand van God.
  Onze weg naar het einddoel is niet anders. Als we met Hem lijden, zullen we ook met Hem verheerlijkt worden. Door het geloof weten we de weg, voortdurend ziende op de Hem, opdat we niet door matheid van ziel verslappen, maar ons zullen sterken in Hem.

  Denk eens aan wat Paulus in Filippenzen 3:10 en 11 zegt: ‘…opdat ik Hem mag kennen, en de kracht van Zijn opstanding en de gemeenschap met Zijn lijden, doordat ik aan Zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden.’
  Paulus zag uit naar de verheerlijking, ook al zou het lijden betekenen en misschien wel de dood om dat te bereiken. Hij besefte dat hij de geweldige opstandingskracht in zijn leven nodig had, de kracht waardoor de Heere Jezus opstond uit de dood.

  ‘Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt’ (2 Timotheüs 2:8). Misschien denkt u: Wat heb ik hieraan? Je moest eens weten in wat voor ellendige en hopeloze situatie ik me bevind… Pijn, verdriet, zorg, een huwelijk dat op springen staat, ziekte…
  Daarom wil ik u met nadruk doorgeven dat de Heere Jezus Zijn leven heeft gegeven en weer is opgestaan om ook u te redden. Hij wil ook u troosten, bemoedigen, ondersteunen, kracht geven in zwakheid. Hij bidt voor u. Wat een troost!

  Omdat Hij leeft, hoeven we niet bang te zijn voor de toekomst. Hij ziet u. Hij kent uw pijn. Hij weet wat u nodig hebt.
  Speciaal u heeft Hij op het oog. Hij wil ook u genadig zijn. En wanneer u niet meer weet hoe het verder moet, is dit wellicht wel het moment om alles los te laten en in Zijn hand te geven.

  Op Pasen mogen we blij en dankbaar zijn. En ons verheugen in de overwinning van de Heere Jezus over dood en graf.
  Zijn opstanding is een krachtig bewijs dat het Woord van God waar is. Zijn opstanding is de garantie voor onze opstanding. Het leven houdt niet op met de dood.
  En zo mogen we de wedloop lopen, en ons oog gericht houden op de finish, op de Heere Jezus zelf, Die ons eens welkom zal heten in Zijn heerlijkheid.

  Dirk van Genderen

 100. Overweging van Dr. Nicholas Schaser van het Israel Bible Institute:

  Heroverweging van Jezus ‘woorden aan het kruis ( google vertaling)

  Vraag je je ooit af waarom Jezus bepaalde dingen zegt? In het evangelie van Lucas zijn zijn laatste woorden: “Vader, in uw handen draag ik mijn geest op”. Maar deze verklaring is niet origineel van Jezus; deze woorden maken deel uit van een gebed uit de Hebreeuwse Psalmen! Ontdek de originele Joodse context van het Nieuwe Testament met dit boeiende artikel van IBC.

  De Joodse ochtend begint met het “Modeh Ani” (“Ik dank”) gebed, dat de dankbaarheid van de aanbidder uitdrukt voor een nieuwe dag van het leven.

  מוֹדֶה אֲנִי לְפָנֶיךָ מֶלֶךְ חַי וְקַיָּם, שֶׁהֶחֱזַרְתָּ בִּי נִשְׁמָתִי בְּחֶמְלָה. רַבָּה אֱמוּנָתֶךָ
  (Modeh anee lefanecha melech chai vekayam, she-he-chezarta bee nishmatee b’chemla, raba emunatecha).
  Vertaling: “Ik dank U, levende en eeuwige Koning, want U hebt barmhartig mijn ziel in mij hersteld; Groots is uw trouw.”

  De veronderstelling hier is dat de aanbidder de geest aan de Almachtige heeft toevertrouwd voor bewaring de vorige avond. Veel oplettende joden gebruiken aan het einde van hun avondgebeden de zin: “In uw handen draag ik mijn geest” (Psalm 31: 5).

  Het is interessant dat dit ritueel hetzelfde vers bevat dat Jezus uitriep toen hij stierf aan het kruis (Lucas 23:46). Het is zeer waarschijnlijk dat Jezus in zijn doodsstrijd deze psalm uit zijn hoofd reciteerde toen hij voor de grootste uitdaging van zijn geïncarneerde leven stond.

  We lezen deze passende woorden in Psalm 31: 1-5

  Bij U, Heer, heb ik mijn toevlucht gezocht;
  laat me nooit beschaamd worden;
  verlos mij in uw gerechtigheid.
  Draai Uw oor naar mij
  kom me snel te hulp;
  Wees mijn toevluchtsoord,
  een sterke vesting om mij te redden.
  Omdat U mijn rots en mijn fort bent,
  leid en leid mij ter wille van Uw Naam.
  Houd mij vrij van de val die voor mij is uitgezet,
  want U bent mijn toevluchtsoord.
  In Uw handen leg ik mijn geest over; (בְּיָדְךָ, אַפְקִיד רוּחִי)
  verlos mij, Heer, mijn trouwe God.

  Ik zou me willen concentreren op de tekst die in de Evangeliën werd geciteerd (vs. 5). Hoe klinkt dit prachtige vers origineel in het Hebreeuws? Is het mogelijk dat er iets wezenlijks verloren is gegaan in de vertaling?
  Het Hebreeuwse woord dat vertaald is met “ik bega” is “אַפְקִיד” (uitgesproken als afkid). Dit woord heeft een betekenis die veel dichter bij “ik deponeer” ligt – wat noodzakelijkerwijs een toekomstige “terugvordering” van het gedeponeerde ding betekent. Een levendig beeld kan zijn dat je een jas incheckt in een theater of restaurant, of zelfs geld op de bank, met de duidelijke bedoeling het terug te krijgen. Hoewel het Engelse woord ‘commit’ ook kan worden gebruikt om iets geven te beschrijven met de bedoeling het ergens in de toekomst terug te claimen, kan het net zo goed het geven van iets betekenen zonder duidelijke intenties voor de toekomst te vermelden. In het Hebreeuws daarentegen is de ondubbelzinnige betekenis van dit vers de tijdelijke onderwerping van iemands geest in de handen van God – het onder ‘Zijn hoede’ geven met de duidelijke bedoeling het terug te ontvangen.

  Het is volkomen logisch dat Jezus deze specifieke psalm citeerde terwijl hij aan een Romeins kruis hing.

  Dit toont aan dat als we de tijd nemen om het oorspronkelijke vers dat Jezus reciteerde uit het Hebreeuws te vergelijken, er een eenvoudig, maar belangrijk inzicht in de woorden van Jezus aan het kruis naar voren zal komen. De woorden die Jezus uitsprak, waren niets minder dan een verklaring van zijn grote Israëlitische geloof. Hij was ervan overtuigd dat als hij zijn ziel in de handen van zijn hemelse Vader legde, hij die bij zijn opstanding zeker terug zal krijgen. Wat er drie dagen later gebeurde, bewees dat Jezus niet tevergeefs hoopte.

  Tot zover de prachtige overweging van Dr. Nicholas Schaser van het Israel Bible Institute.

  ***************
  Oh Here Koning der wereld, oh Heere Jezus, wie buigt zich niet voor U diep in het stof oh God?
  Wens iedereen een ZALIG Pasen met de Opstandingskracht van Yeshua in het hart en de ziel en met Zijn Shalom en liefde des H.Geestes on de de hoede van de Vader van alle Geest en leven! Halleluja!

 101. @Jo. Dank voor uw interessante reactie over de 12 edelstenen en hun betekenis.
  Wist u dat Mozes in Exodus 28 daarover ook al berichtte aangaande de kleding en het borstschild van de hogepriester?

  Exodus 28:15 Gij zult een borstschild der beslissing maken, kunstig werk. Op dezelfde wijze als de efod zult gij het maken: van goud, blauwpurper, roodpurper, scharlaken en getweernd fijn linnen zult gij het maken.

  16 Vierkant zal het zijn, dubbel, een span lang en een span breed. 17 Gij zult het vullen met een steenvulling, vier rijen Stenen: een rij rode jaspis, chrysoliet en malachiet, de eerste rij;

  18 de tweede rij: hematiet, lazuursteen en prasem; 19 de derde rij: barnsteen, agaat en amethist;
  20 de vierde rij: turkoois, chrysopraas en nefriet. Met goud omgeven zullen zij in hun zettingen gevat zijn.

  21 En de Stenen zullen overeenkomstig de namen der zonen van Israël Twaalf in getal zijn, overeenkomstig hun namen; als Zegelgraveerwerk zullen zij, elk met zijn naam, zijn voor de
  Twaalf Stammen. ”

  Die Twaalf Stammen Israëls zien we tot onze verbazing compleet terug keren in het laatste Boek van de Bijbel Openbaring 7 en 14 dat Jeshua dicteerde aan de Apostel Johannes op Patmos.

  Heel verrast was ik dat u refereerde aan De [eerste] stap naar die afronding naar die 12 edelstenen toe ..het opstandingslichaam in Jezus Christus, wordt gezet door de reiniging in het 6e zegel reinigingsoordeel ..heel subtiel en prachtig in zijn eenvoud uitgedrukt in o.a.
  Jesaja 66:14.””

  Wonderlijk dat Jesaja in dit hoofdstuk ook spreekt over het herstel van de SJABBAT…dus over de roomse zondag van Keizer Constantijn de Grote vanaf 7 maart 321 zal nooit meer gesproken worden…lees maar mee:

  Jesaja 66:22 Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die IK maken zal, voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des HEREN, zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan.

  23 En het zal geschieden van nieuwe maan tot nieuwe maan en van Sabbat tot Sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de HERE.

  24 Zij zullen uitgaan en de lijken aanschouwen der mannen, [Openbaring 6] die van Mij afvallig geworden zijn; want hun worm zal niet sterven, en hun vuur zal niet uitdoven, en zij zullen voor al wat leeft een afgrijzen wezen.

  Is het niet wonderlijk dat ook Paulus over het herstel van de Sjabbat spreekt?
  Hebreeën 4:9 (NBG51) Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God!!!

 102. @johan schreef: Ook ik heb dromen en visioenen gehad maar ben het heden dankbaar voor het internet en de kennis die ik tot mij kan nemen om mijn dromen en visioenen te duiden.””

  Dromen en visioenen kwamen vaak voor in de tijd van het oude testament: Denk aan Jozef die droomde dat de zon en maan en sterren voor hem bogen. Hij verklaarde ook de dromen van Farao over de 7 vette en magere koeien.

  Genesis 41:26 (NBG51) De zeven mooie koeien, dat zijn zeven jaren, en de zeven mooie aren, dat zijn zeven jaren; de dromen zijn één.

  Jacob zag een ladder uit de hemel komen en engelen daar op en neerdalen.

  Daniel verklaarde de dromen en visioenen van Nebukadnezar…Daniël 1:17 (NBG51)
  En aan deze vier knapen gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid, terwijl Daniël inzicht had in allerlei gezichten en dromen.

  In het Nieuw Testament kreeg Petrus een visioen [Handelingen 10] over reine en onreine dieren om hem op weg te helpen om ook aan die onreine heidenen het Evangelie te kunnen verkondigen.

  Maar er wordt door de Apostel Judas gewaarschuwd tegen de vele dromenzieners. Ze zijn ook in onze tijd zeer actief. Ik neem hun verhaal dan ook altijd met een korrel zout. Ik heb nog nooit een visioen gehad. De Bijbel is voor mij een dagelijkse schatkamer met de zuivere Woorden Gods.

  We moeten oppassen voor de Yoga en Mindfulness, de New Age personen die tegenwoordig de kansels beklimmen of in kerkenraden hun invloed aanwenden om de Bijbel voortaan dicht te laten.

  Judas 1:8 (NBG51) Desgelijks bezoedelen ook deze dromenzieners hun vlees, verwerpen wat heerschappij heet en lasteren de heerlijkheden.

  We hebben een dikke Bijbel vol met Openbaring van JHWH – Mozes en de Profeten tel daarbij ook de Woorden van Jeshua in Zijn bergrede Matteus 5-7…en de Apostelen die wonderlijke dingen zagen [2 Corinthe 12] en mochten doen. Handelingen 19.

  Geweldige Genade van de allerhoogste God JHWH die visioenen geeft aan mensen die de Waarheid zoeken…Joël 2:28 (NBG51) Daarna zal het geschieden, dat Ik mijn Geest zal uitstorten op al wat leeft, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen; uw jongelingen zullen gezichten zien.

  Handelingen 2:17 (NBG51) En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouderen zullen dromen dromen. Gezegende Toekomst!!!

 103. @ Ramshoorn: ..nav. [01/04/2021 om 8:05 pm]..

  Citaat: °°Hebreeën 11:3 Door het Geloof verstaan wij, dat de wereld door het Woord Gods tot stand gebracht is, {zodat het Zichtbare niet ontstaan is uit het Waarneembare}.••
  Of in onze “huidige taal” –dat het zichtbare uit het ON-zichtbare is ontstaan– 🤔..💆‍♂️
  In de wetenschap zeggen ze dat materie gestolde energie is !!!.🤔..💆‍♂️

  Kijken we dan naar Ezechiël 28:12-16 dan zien we dat de heerlijkheid van de koning van Tyrus met de bevoorrechte toestand van Adam in het aardsparadijs wordt vergeleken.
  Daar wordt dus in een gedeelte van die passage een [toelichting] !!! op het scheppingsverhaal gegeven.. Het Genesis scheppingsverhaal is voor de mens van vlees en bloed te begrijpen, maar de toelichting in Ezechiël is voor de spirituele mens te begrijpen, die dichter bij God staat in genade.

  Dat de gevallen engel-vorst lucifer “achter” de koning van tyrus staat is zeker te veronderstellen.. maar zeker de gedeelten van o.a. de verzen 13-14 betreffen Adam van vóór zijn zondeval in zijn Glorie toen zijn lichamelijke constitutie een boven-natuurlijke karakter had naar het genoemde begrip {het [On]waarneembare} .. De kostbare 9 edelstenen zijn uitdrukking van die [boven]-natuurlijke glorie.. anders was Adam in pure materie geschapen..ofschoon Genesis die indruk wekt. De Engel die schutse geeft kan ook nooit lucifer geweest zijn..Gen.3:24

  Vers 17 kan dan wel weer naar de gevallen lucifer wijzen.. ofschoon bij de val van lucifer het aardsparadijs nog niet geschapen was.
  1Kor.15:46-47.. lijkt !!! Hebr.11:3 tegen te spreken ..maar Paulus gaat dan uit van de toestand na de zonde. ..Het natuurlijk-lichaam in vers 44 betreft dan ook de ontstane constitutie door de zondeval..

  Door de zondeval trad er dus een [verdichting] op in de boven-natuurlijke glorie.. ((aangegeven met de –getelde– 9 edelstenen ..terwijl de voltooiing en afronding in Openb.21:17+ te vinden is met de 12 edelstenen van voltooiing in het verheerlijkte opstandingslichaam )) ..en zoals lucifer als Geestelijk wezen een monster werd, zo werden Adam en Eva [zichtbaar] door de verdichting in een lichamelijk vleselijke bestaan.

  Ik zeg dus in zekere zin iets nieuws ..en wat in het christendom tot nu toe nog niet gezegd is en dus ook nog niet als zodanig begrepen is.. en toch is dat [nu] dus te begrijpen voor een gemiddeld ontwikkeld gelovige en als ik dat kan begrijpen is dat voor “iedereen” mogelijk want ik was nu niet bepaald de slimste in de klas.. om het zo te zeggen.
  De [eerste] stap naar die afronding naar die 12 edelstenen toe ..het opstandingslichaam in Jezus Christus, wordt gezet door de reiniging in het 6e zegel reinigingsoordeel ..heel subtiel en prachtig in zijn eenvoud uitgedrukt in o.a. Jesaja 66:14.🤗

 104. @Ramshoorn en Zoon v.d.Koning: Voor alle duidelijkheid ik ben geen evolutieleer aan hanger. En het is waar de oude Grieken in Paulus tijd geloofden in een evolutiemodel, ze dachten dat de mens van vissen afstamden. en Paulus gaat daar inderdaad in zijn brieven tegenin. Voor Paulus schiep God de hemel en aarde. Toen God zijn schepping aan Mozes openbaarde gaf hij Mozes niet de dag, datum en jaartal van de schepping. Hij schreef in den beginne schiep God hemel en aarde, dat woord verplaatst ons in tijd en ruimte. Ergens in tijd en ruimte maakte God de aarde bewoonbaar voor de mens. Dus als de aarde 13 miljoen jaar geleden zich vormde dan is dat een schatting naar het model van Einstein trouwens ook een Jood. er zijn nog andere grote dieren op aarde geweest zoals dinosauriër en toen was de mens er nog niet. De aarde werd nu groen door vulkaanuitbarstingen en er kwam van nature kooldioxide in de atmosfeer voor groei planten en de bladeren van de bomen. dit is de wetenschappelijke informatie, zo moet het niet gegaan zijn. Nogmaals de wetenschap heeft geen antwoord hoe het leven op aarde is ontstaan. Dat we van apen zouden afstammen, daar is elke wetenschapper al van afgestapt. De Bijbel geeft hier een logische verklaring voor: we zijn uit de aarde genomen, en God heeft ons zijn levensadem ingeblazen, en zo werd de mens een levend wezen. Het is de hoogmoed van de wetenschapper dan hij dat niet wil geloven. En daar had Paulus in zijn tijd ook al last mee.

 105. @Willy, Je slaat een stukje over na de zondvloed. Terwijl het juist zo’n mooie belofte van God is. Leven voor de aarde en leven voor de levende wezens op de aarde.

  20 En Noach bouwde een altaar voor de HEERE; en hij nam van al het reine vee en van alle reine vogels, en bracht brandoffers op dat altaar.
  21 En de HEERE rook die aangename geur, en de HEERE zei in Zijn hart: Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens; de gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht, van zijn jeugd af; en Ik zal voortaan niet al het levende meer doden, zoals Ik gedaan heb.
  22 Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden.

  Genesis 9
  1 Toen zegende God Noach en zijn zonen en Hij zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde!
  2 Vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren van de aarde en bij alle vogels in de lucht, bij alles wat over de aardbodem kruipt en bij alle vissen in de zee; zij zijn in uw hand gegeven.
  3 Alles wat zich beweegt, waarin leven is, zal u tot voedsel dienen; Ik heb het u allemaal gegeven, evenals het groene gewas.

  Nu komt er nog wel een alles verterend ‘vuur’ op de ‘dag’ van het oordeel en daarna een ‘nieuwe hemel een aarde’. Maar dat heeft natuurlijk te maken met alle zonden v.d. mensen en niet zozeer, of alleen, het vernietigen van de aarde omdat we massaal aan het roven of uitbuiten zijn geslagen. Dat laatste is meer een linkse ‘groene’ satanische agenda waarbij je je schuldig moet voelen dat je nog bestaat en CO2 uitademt. Dit onderwerp komt ook weleens voorbij op deze site dacht ik. Zal wellicht in de toekomst nog wel meer gaan spelen mochten er nog klimaat lockdowns gaan komen of nog meer CO2 belasting.

 106. Goed verhaal @willy. Maar u schrijft: Wetenschappelijk is de aarde 13 miljoen jaar geleden gevormd, dit is niet in strijd met de Bijbel.””

  Volgens Wikipedia gangbare wetenschappelijke inzichten is de Aarde ongeveer 4,56 miljard jaar maar of dat in overeenstemming is met de Bijbel betwijfel ik. In de Bijbel wordt over EEUWEN gesproken als belangrijkste hoogste tijdsaanduiding:

  Psalmen 145:13 (NBG51) Uw koningschap is een koningschap voor alle Eeuwen, Uw heerschappij is over alle geslachten.

  Kolossenzen 1:26 (NBG51) het geheimenis, dat Eeuwen en geslachten lang verborgen is geweest, maar thans geopenbaard aan zijn heiligen.

  PAULUS was 2000 jaar geleden al vaak in debat met de evolutionisten van zijn tijd en schreef…

  Hebreeën 11:3 Door het Geloof verstaan wij, dat de wereld door het Woord Gods tot stand gebracht is, zodat het Zichtbare niet ontstaan is uit het Waarneembare.

  Opnieuw Paulus in 1 Korintiërs 15:39 Alle vlees is Niet hetzelfde, maar dat van Mensen is anders dan dat van Beesten, en het Vlees van Vogels weer anders dan dat van Vissen. 40 Er zijn Hemelse en Aardse lichamen, maar de Glans der Hemelse is Anders dan die der Aardse. 41 De glans der Zon is anders dan die der Maan en der Sterren, want de ene ster Verschilt van de andere in glans.

  Evolutionisten lopen al eeuwen achter de feiten aan. Geen wonder…Darwin was een Atheïst en al zijn bewonderaars ook: Marx – Nietzsche – Lenin – Stalin – Hitler – Mao – Pol Pot – de Kim Clan in Noord Korea. Ook onze kinderen wereldwijd worden met die denkbeelden via kerken en scholen en media vergiftigd: Survival of the fittests. Alleen de sterken overleven? Brrr. Psalm 8.

 107. @Lisette. Zowel in het Oude Testament en in het Nw. Testamen wordt er gewaarschuwd voor valse profetessen in de Tempel en Gemeenten:

  Als u Ezechiel 13 vergelijkt met Openbaring 2 dan wordt alles u duidelijk: Lees maar mee…

  Ezechiël 13:17 En gij, mensenkind, richt u tegen de dochters van uw volk, die naar Eigen Inzicht profeteren; profeteer tegen haar, 18 en zeg: Zo zegt de Here HERE: Wee haar, die toverbanden
  binden om alle polsen en die sluiers winden om het hoofd van groot en klein, om zielen te vangen! Zoudt gij zielen vangen van Mijn Volk en uw eigen zielen in het leven behouden?

  In de Tempel van JHWH in Jeruzalem werden uitsluitend mannen aangesteld als priester of leviet.

  In Handelingen 6 en 1 Timotheus 2 en 3 en in Titus 1 lezen we opnieuw dat alleen mannen dienst mochten doen als Predikant-Ouderling of Diaken.

  JESHUA waarschuwt daarom ook voor valse profetessen in de Gemeente van Tyatira…

  Openbaring 2:18 En schrijf aan de engel der gemeente te Tyatira: Dit zegt de Zoon Gods, die ogen heeft als een vuurvlam en zijn voeten zijn als koperbrons: 19 Ik weet uw werken en liefde, en geloof en dienstbetoon, en uw volharding en uw laatste werken, die meer zijn dan de eerste.

  20 Maar Ik heb tegen u, dat gij de Vrouw Izebel laat begaan, die zegt, dat zij een Profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. 21 En Ik heb haar tijd gegeven om zich te Bekeren, maar zij wil zich Niet bekeren van haar hoererij.

  22 Zie, IK werp haar op het Ziekbed en hen, die met haar Overspel bedrijven, breng Ik in grote Verdrukking, indien zij zich niet van haar werken Bekeren. 23 En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven en Alle Gemeenten zullen inzien, dat IK het ben, die nieren en harten doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken.

  24 Doch Ik zeg tot u allen, die voorts te Tyatira zijt, en deze leer niet hebt en die niet, gelijk zij zeggen, de diepten des satans hebt leren kennen: Ik leg u geen andere last op.

 108. @ Esther 31/03/2021 om 8:25 pm

  Hallo Esther, ja het gaat prima hier. Dank je.
  En inderdaad de laatste psalm met info van Muggenzifter was ook al weer ruim een maand geleden.

  Je schreef: ”We weten ook niet hoe het met ieder is… laten we maar bidden voor elkaar.
  De Heere weet het wel. Dat Hij bij hun is… en bij ieder van jullie.”

  Dat ben ik helemaal met je eens. Een hartelijke groet van mij terug
  En ook bedankt voor de link naar Mark Driscoll (Verzoening met God en met elkaar)

  Michaël

 109. @ Esther.
  Ik kan u volgen en begrijpen en het gebed is een goede manier ook voor introspectie en zelfreflectie.
  En ik begin nu hier steeds beter de bijbel te begrijpen en duiden naar het heden maar begrijp dat hetzelfde boek met dezelfde woorden in tijd verschillen.
  Vroeger tijdens het begin van de bijbel was de maatschappij nog in een soort van kringloop met de natuur.
  En vandaag de dag kijkt onze “smart tv” naar ons en luistert mee?
  Ook voor diverse apps geeft je toch je privacy weg met toestemming voor het meekijken en luisteren?
  En wat is een valse profeet een mens die gewoon open en eerlijk zijn of haar dromen deelt,en weet dat men dit op diverse manieren kunnen controleren?
  En vandaag de dag is het bijna niet mogelijk meer zuiver te dromen in onze atmosfeer vervuilt met EMF tot wel 2 miljoen maal sterker als de frequentie van de aarde in GHZ.
  Zelfs iemand zoals Edward Snowden is een soort van profeet vals of echt hij geeft inzicht in het heden voor mijzelf dan.
  De bijbel geeft ons hier geen inzicht in wel diverse waarschuwingen zeggen velen denk aan het teken van het beest.
  En de bijbel heeft geen profeten meer nodig het is al geschreven de huidige mens hoop ik wel er is veel technisch verandert sinds het begin is duidelijk geworden.
  De computer heeft de gave dat er nu deep fake beelden mogelijk zijn en veel meer ook mindcontrol er zijn gewoon patenten voor.
  Dus tijdens het digitaal lezen sluipt er misschien iets onze gedachten in gewoon gepland ook facebook manipuleert de gebruikers bewust.
  Dat is het heden met zoveel investering in vernietiging dat de bijbel ons kan informeren en beloven dat we hulp krijgen van boven.
  Dan is ook Xandernieuws een helder licht in deze duistere tijden met kennis en info naast het geloof zoals keer op keer blijkt.
  En soms is het gewoon geen woorden maar daden ook oudere mensen met een ziekte of handicap kunnen nu digitale strijders worden en informatie delen.
  Dat is een voordeel van deze techniek die ook tegen zichzelf gebruikt kan worden zoals Wikileaks gecontroleerde oppositie of niet.
  Ook hackers blijken in staat gewoon in te breken in bijna alle systemen ook een teken voor de gelovigen de hulp kan uit vreemde hoeken komen deze keer.
  Valse profeten blijken dus nodig om de waarheid te bevestigen als deze ontmaskert worden maar de computer is listig en heeft duizend gedaanten lijkt het.
  Voor mij licht het gevaar in de techniek een mens kan nu de hele wereld vernietigen met de verkeerde boodschap of rode knop.
  Dan hebben gelovigen gelukkig een houvast in deze oorlog de hemel wacht en is oneindig dus angst speelt geen rol meer voor mij.
  Wel zorgen en verdriet voor mijn kind en kleinkind zoals alle mensen van de nieuwe en volgende generatie overgeleverd aan wat?

 110. johan. schreef: 01/04/2021 om 12:58 pm

  Hallo Johan… weet u… ik geloof zeker in profeten/zieners, zodra de boodschap ook echt van God afkomt. De God en Vader van Jezus Christus.

  Ik heb alleen niets met VALSE profeten/zieners, te maken.
  Ik kan daar alleen achter komen komen door gebed… als het zo buiten Christus om gaat, daar wil ik dan ook niets mee te maken hebben.
  En juist die groep… de valse zieners, door de eeuwen heen, daar worden we Bijbels steeds weer voor gewaarschuwd.

  Zelfs bij Elise zitten er al een paar teksten tussen over valse profeten/zieners.

  Hartelijke groet, Esther.

 111. We zijn gevangen als vogels in huizen we hebben sluiers we hebben banden om polsen we kunnen geen brood of gerst kopen of verkopen zonder dat, ring een bel????? het merkteken van het beest 666 uit het boek Openbaring is hier
  Ezechiël 13
  Here God zegt: “Wee de vrouwen die magische banden naaien om [g]alle polsen en sluiers maken voor de hoofden van personen van elke lichaamsbouw om zielen te vangen! Willen jullie de zielen van Mijn volk vangen, maar de zielen van anderen voor jullie zelf in leven houden? 19 Voor handenvol gerst en stukken brood hebt gij Mij tegenover Mijn volk ontheiligd, om [h]sommigen ter dood te brengen die niet zouden moeten sterven, en [i]anderen in leven te houden die niet zouden moeten leven, door uw liegen tegen Mijn volk dat naar leugens luistert.””
  20 Daarom is dit wat de Here God zegt: “Zie, Ik ben tegen uw magische banden waarmee u daar zielen vangt als [j]vogels, en Ik zal ze uit uw armen rukken; en Ik zal [k]ze laten gaan, die zielen die u vangt als [l]vogels. 21 Ik zal ook uw sluiers afrukken en Mijn volk uit uw handen redden, en het zal niet langer als prooi in uw handen zijn; en u zult weten dat Ik de Heer ben. 22 Omdat u de rechtvaardige met leugenachtigheid hebt ontmoedigd, terwijl Ik hem geen pijn heb berokkend, maar u de goddeloze hebt [m]aangemoedigd zich niet van zijn boze weg af te keren om hem in leven te houden, 23 daarom zult u vrouwen geen bedrieglijke visioenen meer zien of waarzeggerij beoefenen, en Ik zal Mijn volk uit uw handen redden. Zo zullen jullie weten dat Ik de Heer ben.”

  Dus dit masker en paspoort zijn het merkteken van het beest uit het boek der openbaring
  Gezichtsmasker voorhoofd kan een verkeerde vertaling zijn een betere vertaling voor voorhoofd is het hele gezicht. Het paspoort in de hand of arm, je kunt geen gerst en brood kopen zonder.

  In Israël kan je geen winkel binnenkomen zonder het pols paspoort, en het is de enige andere plaats in de bijbel met een visieke hand/hoofd combinatie, discuterend over het voedsel en de keuze tussen leven en dood, dus doe alstublieft onderzoek want Ezechiël 13 vertalingen zijn erg verschillend.

  Openbaring 13 16 het merkteken van het beest 666 Openbaring 14 9 Verdoemenis voor aanbidders van het beest.”

  Johannes 20 Heer Jezus graf hint ?
  7 en de gezichtsdoek, die op Zijn hoofd geweest was, lag niet bij de linnen windsels, maar opgevouwen op een plaats op zichzelf. 8 Zo ging toen ook de andere discipel binnen, die het eerst bij het graf gekomen was, en hij zag en geloofde. 9 Want zij verstonden de Schrift nog niet, dat Hij uit de doden moest opstaan.

  Mattheüs 24 32 “Marcus 13:28-31 Lucas 21:29-33 Parabel van de vijgenboom generatie
  Van de vijgenboom leer je de les: zodra zijn takje teer wordt en zijn blaadjes uitloopt, weet je dat de zomer nabij is. 33 Zo ook, wanneer jullie al deze dingen zien, weten jullie dat Hij[g] nabij is, aan de poorten. 34 Voorwaar, ik zeg u: deze generatie zal niet voorbijgaan voordat al deze dingen hebben plaatsgevonden. 35 Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan.
  Israël is de vijgenboom, geboren in 1948

  Hoeveel jaar is een generatie en de meest plausibele uitkomst
  https://www.khouse.org/articles/2002/438/print/ of 40 jaar
  Psalm 90, 10 Wat de dagen van ons [j]leven betreft, [k]zij bevatten zeventig jaren,
  of, als het aan kracht ligt, tachtig jaar
  Doch hun trots is slechts moeite en tragedie;
  Want het gaat snel voorbij, en wij verdwijnen.
  Dus wanneer komt jezus terug 1948+80 itssss 2028 vijgentwijgen werden mals in 1948
  Er zijn meer debatten over dit generatie onderwerp met andere berekeningen online te vinden,

  De Hebreeuwse traditie zegt dat de Messias komt in het jaar 6000.
  Er ontbreken veel jaren in de joodse kalender
  https://watchjerusalem.co.il/806-the-hebrew-year-5781-or-is-it het is misschien al voorbij 6000,

  Hij komt als een dief in de nacht maar niet voor de mensen van het licht
  Lucas 12 41-46, 1 Thessalonicenzen 5 Openbaring 3 . 3
  Gedenkt dan wat gij hebt ontvangen en gehoord; gehoorzaamt het, en bekeert u. Als jullie niet wakker worden, zal Ik komen als een dief, en jullie zullen niet weten op welk uur Ik tot jullie zal komen.
  Hoe dan ook, het is zeer spoedig, dus bekeer je van je boze wegen en keer je tot God voordat het te laat is.

  Ezechiël 13
  Toen kwam het woord van de Heer tot mij zeggende, 2 “Mensenkind, profeteer tegen de valse profeten , Dus draag geen maskers geen paspoort probeer de regering op andere gedachten te brengen met alle wettige en vredelievende middelen niet alleen door te bidden maar ook door acties te ondernemen, help alstublieft valse profeten vertellen niet de waarheid, dus HELP ALSJEBLIEFT
  En sorry voor de vertaling heb mijn tekst met deepl vertaald

 112. Geachte lezers van dit forum,
  Ik volg met grote belangstelling jullie debat over het geloof en blijf respect houden voor ieder zijn of haar mening.
  Daar kunnen we samen van leren en praten om tot elkaar te komen uit liefde voor de bijbel.
  En voor Ester ik vind het jammer uw mening over zieners en zieneressen de bijbel staat vol met verhalen en boodschappen van het hogere.
  En ik wil u ook zeggen dat ten tijde van het schrijven er een ding zeker was geen techniek die ons mensen voor de gek hield of misleide.
  Zoals wij mensen informatie opslaan via magneten heeft ook onze planeet een magnetisch veld met informatie die soms door mensen ervaren kan worden.
  En deze informatie konden we als mensen niet vervalsen of veranderen ten voordeel van enkele wel misbruikt.
  Dat gezegd te hebben hoop ik dat u even de tijd neemt om deze video te bekijken over de huidige stand van de wetenschap!
  Deze is een gevaar voor de gehele mensheid maar ook de natuur met al haar schepselen.
  Ook ik heb dromen en visioenen gehad maar ben het heden dankbaar voor het internet en de kennis die ik tot mij kan nemen om mijn dromen en visioenen te duiden.
  Dat is het grote verschil met het verleden we kunnen onderzoeken met de bijbel als steunpunt en kracht.
  Deze video verteld wat ik bedoel als u mij wilt geloven.
  De mens heeft god verlaten en dient met kennis het duister tegen de burgers van onze aarde.
  Neurologische wapens.
  https://www.bitchute.com/video/aB0w6Mvz7vy7/
  Dan het volgende ik vond deze link en heb het boek al zelf gedownload maar door tijd gebrek nog niet zelf gelezen.
  Ik denk dat Ramshoorn de juiste man is om dit te duiden met zijn kennis ik ben benieuwd.
  https://classicalwisdom.com/free-e-book-two-sides-of-jesus/
  Iedereen een fijne dag met licht en liefde toegewenst.

 113. @ Zoon v. d. koning: Nooit gelezen in Genesis over de val van de mens, oorspronkelijk was hij de kroon van de schepping, maar door zijn val verloor hij het Goddelijk dat hij in zich droeg en werd stervelijk. Toen kwamen de menselijke beschavingen met uitbuiting van mensen, daarom schreef ik, de mens is het grootste roofdier geworden. Hij leeft alleen voor zichzelf. God kreeg zelfs spijt dat hij de mens geschapen had, en toen kwam de zondvloed, dat verhaal kun je lezen in alle oude culturen. God ging nu een volk scheppen, en in Abraham zullen alle volkeren hun zegen krijgen. Hij zal dus een volk scheppen, en daaruit zal de Messias geboren worden, dit als doel het herstel van de mens in zijn oorspronkelijkheid. Dit gegeven had hij verloren door zijn val, op ingeving van satan. Wetenschappelijk is de aarde 13 miljoen jaar geleden gevormd, dit is niet in strijd met de Bijbel. God heeft de aarde geformeerd, want niet op alles is een antwoord te geven. Maar de mens is uit de aarde, en gaat terug naar de aarde, stof zijt gij, riep God in zijn woede. men weet tot op vandaag niet waarom de mens is ontstaan, en dat komt omdat God aan het begin staat van alles wat leeft. We leven op een mooie planeet die krioelt van leven. In het licht van de zon zit energie dat ons doet leven, en de zeven kleuren van de regenboog. God is de grootste architect van deze aarde. Hij heeft de aarde kleurrijk gemaakt. De aarde is Gods eigendom, dat wij alleen mogen gebruiken, als goede rentmeesters en zijn we dat? Neen dus, we doen alles om deze aarde uit te buiten. En daar zullen we de gevolgen van zien. God laat niet met zich spotten, zeker niet door mensen die de naam van zijn Zoon gebruiken en misbruiken. Vreselijk is het te vallen in de handen van een levende God.

 114. @Narcisticus Mimicus. Jammer dat u zoveel woorden bezigt om uw punt te maken. Ik las een tekst in de hal van iemand die ik bezocht: Het is niet zo belangrijk wat wij over God zeggen, het is veel belangrijker wat God in Zijn Woord over ons zegt.

  Vandaar dat ik altijd met duidelijke Bijbelteksten uw vragen pareer. Weet u hoe vaak u het woord ALS bezigt in uw hypothetische teksten? Too Much! Heeft u niet gelezen in het boek Exodus hoe zwaar Mozes gestraft werd voor het doden van die Egyptische opziener? Heeft u niet gelezen hoe zwaar David gestraft werd voor zijn overspel met de vrouw van zijn beste vriend Uriah? Koning David liet Uriah vermoorden…

  2 Samuël 12:10 (NBG51) Nu dan, het Zwaard zal van uw huis Nimmermeer Wijken, omdat gij Mij hebt veracht, en de vrouw van de Hethiet Uriah genomen hebt, opdat zij u tot vrouw zou zijn.

  Ik ben wel met u eens dat satan nog een kans krijgt om zich te bekeren van zijn leugens en misleiding van alle mensen. Satan krijgt als de Here Jeshua straks met zijn wederkomst Koning wordt in Jeruzalem [Zachariah 14 en Openbaring 19] DUIZEND jaar gevangenisstraf voor zijn ontelbare misdaden, [Openbaring 20:1-6] en krijgt daarna zelfs zijn vrijheid weer terug…Zie hoe onbekeerlijk satan is en wat zijn roemloze einde zal zijn…

  De satan veroordeeld: Openbaring 20:7 En wanneer de Duizend jaren voleindigd zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, 8 en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te Verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee.

  9 En zij [satan en zijn benden] kwamen op over de breedte der aarde en omsingelden de legerplaats der heiligen en de geliefde stad; [Jeruzalem] en vuur daalde neder uit de hemel en verslond hen, 10 en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de Poel van Vuur en Zwavel, waar ook het beest en de Valse Profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *