4356

 1. @Johan. Het klopt wat u schrijft: “Alleen het Joodse volk heeft de Sleutel der Verlossing maar ook de ingang der onderwereld in handen.”

  Ik vond de bevestiging hiervan in het Boek van Jesaja 22:22 (NBG51) En Ik zal de Sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen; Opent hij, Niemand sluit; Sluit hij, Niemand opent.

  Volgens het laatste en Beste Boek van de Bijvel: Openbaring heeft de Joodse Jeshua, de Zoon van David [Matth. 1:1] die Sleutel in handen:

  Openbaring 1:18 (NBG51) Jeshua is de levende, en IK ben dood geweest, en zie, IK ben Levend tot in alle eeuwigheden, en IK heb de Sleutels van de dood en het dodenrijk.

  JESHUA gaf Macht aan Alle Gelovigen die HEM navolgen in Woord en Daad om satans macht te pareren/elimineren:

  Marcus 16:15 En Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het Evangelie aan de ganse schepping. 16 Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.

  17 Als Tekenen zullen deze dingen de Gelovigen volgen: in Mijn Naam [Filippenzen 2] zullen zij boze geesten uitdrijven, in Nieuwe Tongen zullen zij spreken, 18 slangen zullen zij opnemen, [Paulus deed het in Handelingen 28] en zelfs indien zij iets Dodelijks drinken, zal het hun Geen schade doen; op Zieken zullen zij de handen leggen en zij Zullen Genezen worden.

  19 De Here [Jezus] dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had, Opgenomen in de Hemel en heeft Zich gezet aan de rechterhand Gods. 20 Doch zij [de Apostelen] gingen heen en Predikten overal, terwijl de Here Medewerkte en Het Woord Bevestigde door de Tekenen, die erop
  volgden.”

  Het einde van satan/duivel zal catastrofaal zijn!!! Jeshua smijt het serpent in het Eeuwige Vuur.

  Openbaring 20:10 en de duivel, die hen verleidde, werd Geworpen in de Poel van Vuur en Zwavel, waar ook het Beest en de Valse Profeet zijn, en zij zullen Dag en Nacht gepijnigd worden in Alle Eeuwigheden

  Lees Mattheus 10 en vooral het Boek Handelingen door en tel al de Grote Wonderen die door de prediking van Jeshua aan grote menigten de Apostelen volgden.

 2. Waar zijt gij geweest mijn zoon?
  Les 22.
  Les 22. En de satan antwoordde de HERE: Van een zwerftocht over de aarde, die ik doorkruist heb.
  http://docplayer.nl/17622433-Les-22-en-de-satan-antwoordde-de-here-van-een-zwerftocht-over-de-aarde-die-ik-doorkruist-heb.html
  De oudste z.g. crypto currency op aarde de diamant hardheid 10.
  Maar geestelijk helaas een ziel loze of lege steen.
  Een spiegel naar de ziel of hebzucht.
  De hoogste steen is korund od de roboijn of saffier het metaal bepaalt de kleur.
  Hardheid 9 deze blijft altijd zichzelf od de tafel van negen waar de som altijd negen blijft.
  En slechts zelden of eenmaal per jaar worden de robijnen uit de safe gehaal om te aanschouwen.
  Ze stonden model voor de robiJn laser of zelfs rabbijn steen?
  Alleen het Joodse volk heeft de sleutel der verlossing maar ook de ingang der onderwereld in handen.

 3. Beste Vlokje, uw fantasie gaat met u aan de loop. Gelieve wat terughoudender te zijn met uw reacties. Mvg. Mod.

 4. …….de huismeester weet niet wanneer hij over vallen wordt,
  Daarom blijven we dit houden tot met 2025
  2021-22-23-24-25

  Bij mij gaan alle alarmbellen af

 5. @ Muggenzifter 11/12/2020 om 4:55 pm

  Mooie bijdrage weer van u Muggenzifter : Ik kijk er naar uit !

  U ook een gezegende week toegewenst. Hartelijke groet, Michaël

 6. Psalm 119:62-72 (deel 9)
  Midden in de nacht sta ik op om U te loven voor
  Uw rechtvaardige bepalingen’ vs. 62.

  Het is niet te begrijpen dat wij die in de Naam van de Heere Jezus geloven, uit genade de Goddelijke gerechtigheid hebben ontvangen.
  In Hem zijn wij Gods gerechtigheid geworden.
  Wij zijn voor God in Christus volkomen rechtvaardig en rein.
  De vijand kan ons niet meer in het eeuwige verderf brengen, want ons heil staat ‘eeuwig vast’ in Christus. Het volk Israël wilde deze gerechtigheid in eigen kracht verwerven.
  Toen God Zijn geliefde Zoon, de Heilige en Rechtvaardige, tot de Israëlieten zond, lieten ze vijandschap tegen God zien door Hem ter dood te brengen, terwijl ze uiterlijk de wet hielden.
  Wat is toch de mens, wanneer hij alleen maar religieus is!
  De kostbare genadetijd duurt al tweeduizend jaar.
  Veel zondaars uit alle volken en talen hebben Gods gerechtigheid ontvangen.
  Zij werden leden van Zijn Gemeente.
  Wat een reden om God te prijzen, ook wanneer men ‘s nachts wakker ligt.
  De tijd is nabij dat de Heere de Zijnen in heerlijkheid zal opnemen, en dat Hij Zich opnieuw met Israël zal bezighouden. ‘Ik breng Mijn gerechtigheid nabij, zij zal niet ver wezen’ (Jes. 46:13) en: ‘Mijn gerechtigheid is nabij, Mijn heil trekt uit’ (Jes. 51:5).
  Wanneer de Heere Jezus op de aarde terugkomt om het gelovig overblijfsel te bevrijden, dan zullen zij erkennen en ervaren dat de verworpen en gekruisigde Messias ook voor hen door God tot gerechtigheid gegeven is.
  Daarin oefent God Zijn eigen rechten in genade uit.
  Wat de psalmist in het geloof daarvan ondervond, bracht hem tot een lofprijzing te middernacht.

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 7. @Johan. Bedankt voor uw reactie. Als ik eerlijk ben: Ik begrijp er niet zo veel van.
  Ik denk dat eerlijke wetenschap niet in strijd hoeft te zijn met de bijbel. Vooral de evolutie-gedachte is in strijd met de bijbel. Daarom zie ik graag wat dr. Grady McMurtry heeft te melden. Iemand die zijn grote verstand (Mensa-lid) inzet voor het christelijk geloof en die de proposities van de evolutie-filosofie weet te ontkrachten.

 8. @ Johan: De katholieke kerk is ontstaan uit de bron die we de Evangeliën noemen. Het zijn vooral meer de katholieke brieven van Paulus die zorgden voor drie bedieningen in die kerk: Bisschop-priester-diaken. En hier zien we al de grootste fout. Petrus leerde in zijn eerste brief dat alle gelovigen priesters zijn, een priestervolk en wat voordeel heeft een priester? Hij heeft rechtstreeks toegang tot God, na het offer van onze Messias Jezus, hij heeft die levende weg gebaand.Maar ook de katholieke kerk leert dat het Godsvolk ook priesters zijn, alleen ben je daar dan de voetmat, een leek om dat lelijk woord te gebruiken. Dus de katholieke kerk vindt zijn oorsprong in de Timotheüs brieven van Paulus, die volgens mijn bescheiden mening niet geheel van Paulus zijn, of hij zou sterk van idee zijn veranderd. Als je weet wat Paulus leerde over bedieningen in de kerk van Korinthe.

 9. @Johan. Dank voor uw bemoedigende reactie op mijn Ingezonden. Het is een pré wanneer gelovigen niet alleen met de Bijbelse geschiedenis op de hoogte zijn maar ook met de Kerkgeschiedenis en dagelijks verschillende kranten lezen.

  Ik zou uw reactie willen samenvatten met de woorden die de Here Jeshua 2000 jaar geleden al uitsprak richting de leiders van zijn volk: Lucas 11:52 (NBG51) Wee u, wetgeleerden, want gij hebt de sleutel der Kennis weggenomen; zelf zijt gij Niet binnengegaan en Hen, die trachtten binnen te gaan, hebt gij tegengehouden.

  Jesaja 5:20 (NBG51) predikte ook al…Wee hun die het Kwade goed noemen en het Goede [de Bijbel] kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.

  Het PausDom heeft de Bijbel en het lezen daarvan Verboden [Inquisitie] voor de leken vanaf 1200 – 1967 Dankzij het Tweede Vaticaans Concilie in Rome kwam er een eind aan dat verbod door Paus Paulus VI en mochten Roomsen voortaan ook de Bijbel in de Nederlandse taal gaan lezen.

  Dankzij Prins Maurits en de Synode van Dordt 1619-1620 kreeg Nederland in 1637 de Statenbijbel. Die smeedde ons Volk tot een eenheid en verrijkte onze taal. Onze stupide Darwinistische, Marxistische Regering heeft deze Bijbel in december 2014 verbannen uit de Tweede Kamer. Onze Driekleur zal ook niet lang meer wapperen aan de Overheidsgebouwen en in de Tweede Kamer.

  De profeet Jesaja 59:19b Statenvertaling, bemoedigd Joodse en BijbelGetrouwe gelovigen met de woorden: Dan zullen zij de Naam des Heren vrezen van de ondergang, en Zijn heerlijkheid van de opgang der zon; en als de Vijand zal komen gelijk een stroom zal de Geest des Heren de BANIER tegen hen oprichten – en er zal een Verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen die zich bekeren in Jacob/Israël, spreekt de Here!!!

  Hoe vaak werd er ook al niet gezinspeeld in de Media om de tekst van ons Volkslied te veranderen aan te passen. Straks mogen we ons Volkslied ook niet meer zingen:

  Mijn schild ende betrouwen
  zijt Gij, o God mijn Heer,
  op U zo wil ik bouwen,
  Verlaat mij nimmermeer.
  Dat ik doch Vroom mag blijven,
  uw dienaar t’ aller stond,
  de TIRANNIE verdrijven
  die mij mijn hart doorwondt.

  De omstreden Europese blauwe vlag met de 12 gele sterren overschaduwen de Ned. Vlag al decennia!!! Zelfs op de voor- en achterbumper van auto’s werd die vlag verplicht. Onze regering zijn al decennia slechts puppets van wat er in Straatsburg/Brussel besloten wordt.

  Toch, het goede nieuws is: God spreekt het Eerste en Laatste Woord in de mensengeschiedenis. Er komt na de zware oordelen die de aarde nu al teisteren een Nieuwe hemel en een Nieuwe aarde waarop Gerechtigheid woont. 2 Petrus 2 en 3.

  Jeshua zal als enige Koning samen met Zijn 144.000 Joodse Ambassadeurs [Openbaring 14} in en vanuit Jeruzalem, de Stad van de grote Koning, Mattheus 5:35 de wereld regeren!!!
  Er zal geen antisemiet of booswicht meer overblijven. Openbaring 20.

 10. @ Ramshoorn,
  sorry voor de slechte link google is erg verandert helaas.
  Hier een betere.
  https://duckduckgo.com/?q=mother+in+need+gets+superpower+to+save+her+children&t=opera&ia=web
  Ik bedoelde eigenlijk simpel gezegd kijk een mama eend.
  Deze mama verdedigd zelfs haar jongen of de volgende generatie met al haar kracht zelfs tegen de mens.
  Meestal bekoopt zij deze poging met de dood maar het laat een latente kracht van de moeder en moederliefde zien.
  Dit is bij bijna alle dieren in de natuur terug te vinden terwijl veel vaders het dan af laten weten.

 11. @ Ramshoorn,
  Dank voor uw reactie ook mijn respect voor uw fenomenale bijbel kennis en bij uw naam denk ik aan de shofar.
  En ik ben het met u eens dat de paus en de religie die hij vertegenwoordigd dwaalt.
  En ondanks de vele prachtige en liefdevolle verhalen over jezus in de bijbel is er tevens een andere kant aan zijn verhalen vol van kennis en liefde.
  En zijn woorden zijn een steun voor vele zoekenden geweest let wel geweest in het verleden.
  Ook zijn er in zijn naam vele en vele mensen onschuldig geofferd of vermoord kijk onze christelijke beschaving in Amerika maar na de genocide op de vele inheemse bevolking.
  Er word gesproken over 60 tot meer dan 100 miljoen doden?
  Ook die dode mensen kleven aan de naam van jezus gebruikt door de mens om een nieuw rijk te scheppen.
  De huidige wetenschap heeft het geloof al lang achter zich gelaten geloven is hoop weten is kennis gebleken.
  En ik zou u met 100 stellingen uit de bijbel kunnen laten zien dat de Satan of Satanatas bestaat maar dat terzijde.
  Als u eens naar deze toekomst visie zou kijken dan komt ook u weer in het heden terecht.
  Dit zeer gewaardeerde en bekroonde instituut vertelt de werkelijke toekomst en dit is uit 2012 zolang ken ik dit zeer verhelderende document!
  https://www.rathenau.nl/nl/digitale-samenleving/overal-robots
  Hier de download link.
  https://www.rathenau.nl/sites/default/files/OveralRobots.pdf
  De mens heeft god al lang verlaten let wel de heersende elitaire klasse de bijbel blijft voor het gewone (slaven) volk.
  Een boek vol met kennis moraliteit maar tevens een keten tot slavernij.
  De mens leert van de priester klasse te dienen tevens zijn of haar lot te accepteren hoe bar ook.
  De beloning komt in het hiernamaals zo zijn er generaties verloren en misbruikt helaas dat heeft god nooit gewild denk ik dan maar met pijn en verdriet.
  En de huidige wereld lijkt steeds meer op de visie van deze gewetenloze mensen met dit robot document dat dichter bij de werkelijkheid en waarheid staat dan de gehele bijbel lijkt het mij nu.
  De tijd zal het leren maar de kennis is onschuldig de mens niet daar huist het kwaad niet in de natuur.
  Kijk eens naar deze stelling dan ziet ook u de kracht van de moeder niet de vader die misleid het ware leven.
  mother in need gets super power.
  https://www.google.com/search?client=opera&hs=fsg&ei=BSfTX8nVMqzhkgXOs5voCg&q=mother+in+need+gets+super+power.&oq=mother+in+need+gets+super+power.&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoHCCEQChCgAToECAAQQzoFCAAQsQM6CAgAELEDEIMBOgIIADoICC4QsQMQgwE6BwguEEMQkwI6BAguEEM6BwgAELEDEEM6BQguELEDOgIILjoICC4QsQMQkwI6BggAEBYQHjoICAAQFhAKEB46BAgAEBM6CAgAEBYQHhATOgoIABAWEAoQHhATOggIIRAWEB0QHjoECCEQFToFCCEQoAFQuJ04WPH1OGDl9zhoAXAAeAOAAa4BiAHhKZIBBTQzLjE1mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdperABAMABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiJ7MLxusXtAhWssKQKHc7ZBq0Q4dUDCAw&uact=5
  Deze gave is nooit in de man aanwezig geweest op aarde helaas.
  Maar nogmaals bedankt voor uw visie en kennis een licht in deze duisternis voor velen gegroet.

 12. @ Vlokje & Eelke Piers

  De Bijbel kent drie hemelen:

  De eerste (onderste) hemel wordt gevormd door de atmosfeer, de lucht en de wolken.

  De tweede (middelste) hemel is de sterrenhemel, het uitspansel / universum.

  En daarbuiten is:
  De derde hemel, oftewel de hemel der hemelen. De verblijfplaats van God en de engelen.

 13. @Johan…De Paus dwaalt zeer als hij beweert dat…

  Petrus 1:19 wordt met “lucifer” (morgenster) Jezus bedoeld.
  En ook de paus een man van kaliber zegt zelf dit?
  Pope Francis says Jesus is son of Satan! – LITERALLY!

  Het Nieuwe Testament leert overduidelijk dat Jeshua de Zoon van God…
  1 Johannes 5:11 (NBG51) En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven en dit leven is in zijn Zoon.

  Matteüs 3:16 Terstond nadat Jezus gedoopt was, steeg Hij op uit het water. En zie, de hemelen openden zich, en hij zag de Geest Gods nederdalen als een duif en op Hem komen. 17 En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

  Zelfs de duivel gelooft dat Jeshua de Zoon van God is…

  LUKAS 8:28 (SV-RJ0 En hij, [de bezetene] Jezus ziende, en zeer roepende, viel voor Hem neder, en zeide met een grote stem: Wat heb ik met U te doen, Jezus, Gij Zone Gods, des Allerhoogsten, ik bid U, dat Gij mij niet pijnigt!

 14. @Eelke Piers. U schreef: Het is zelfs de vraag of Petrus de brieven van Paulus kende. Denk aan het eerste concilie van Jerusalem.”

  Dat denk ik wel. We lezen immers in Petrus’ Brief;

  2 Petrus 3:13…Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

  14 Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede, 15 en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u GESCHREVEN heeft, 16 evenals in Alle BRIEVEN, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander Moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun Eigen Verderf Verdraaien, evenals trouwens de Overige Schriften.

 15. @ amo
  Voor mij is het oude Grieks de verbinding tussen religie en wetenschap waarom?
  De bijbel is vanuit het Grieks vertaald ook de hoogste wetenschap is in het Latijn een dode taal of het orginele Grieks.
  Ook nu is het Grieks de sleutel tot de wetenschap bij radioactiviteit zeer duidelijk met alfa beta en gamma straling.
  En Satan of Lucifer is een vreemde zaak kijk hier eens.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Lucifer_(religie)
  In de Nederlandse Bijbelvertalingen komt het woord “lucifer” niet voor. In de Vulgaat komt het woord zesmaal voor en betekent dan “dageraad”,[1] “sterrenbeelden”[2] of “morgenster”.[3] In 2 Petrus 1:19 wordt met “lucifer” (morgenster) Jezus bedoeld.
  En ook de paus een man van kaliber zegt zelf dit?
  Pope Francis says Jesus is son of Satan! – LITERALLY!
  https://www.youtube.com/watch?v=QdlI372c_OQ
  Dan het vele misbruik van deze vertegenwoordigers van god geeft te denken geen angst of respect?
  En we spreken over moeder aarde de vader is in de hemel toch?
  En het beschermen van onze moeder en natuur is het ware respect voor de vader denk ik en heb ik geleerd.
  De vader ontmoeten we dan na dit fysieke of aardse leven geloven of hopen er velen.
  En de bijbel is een boek vol raadsels met diverse interpretaties lijkt het steeds meer en de aarde is verworden tot hel van pijn en verdriet.
  Heb dit boek en vele religies al jaren bestudeert ben nu bijna 56 jaar.
  En 666 in het Grieks 616 is het smeltpunt van Auminiun atoomgetal 13?
  Jezus had 12 apostelen hij is dus nr?Ook koning Arthur had 12 ridders ook hij was dus nr?
  Dan de dierenriem of zodiac heeft een extra sterrenbeeld geloof ik.
  https://www.bbvaopenmind.com/en/science/physics/ophiuchus-the-13th-sign-of-the-zodiac/

 16. @ Vlokje
  Waren de Goden kosmonauten. Waarschijnlijk wel.
  God schiep Hemel en Aarde. Hemel kan alleen maar het Universum zijn.
  God maakte een uitspansel boven de Aarde. De eerste Hemel?
  Moogt gíȷ́ vanuit de hemel, uw vaste woonplaats, luisteren” (1 Koningen 8:43). Onze Vader in de hemelen” (Mattheüs 6:9). Dus meer Hemelen.
  God koos en woont dus in Hemel (mogelijk de zevende).
  De engelen die in de Hemel (universum) wonen kregen strijd en werden/worden uit de hemel verdreven en komen op/langs de Aarde waar ze vreselijk zullen huishouden.
  De nefilim komen naar de Aarde met een zondvloed als gevolg
  God zat Adam en Eva steeds achter de veren aan.
  Satan komt om Eva te verleiden
  Henoch wandelde met God hier op aarde.
  Noach krijgt om de haverklap God op bezoek
  Abraham krijgt krijgt bezoek van engelen.
  Jacob worstelde met een engel.
  Elia gaat met een raket naar de Hemel………enz
  Engel Gabriel komt een boodschap brengen.
  Christus komt als mens en stijgt op naar de Hemel (universum)…..enz……
  In de eindtijd komt onze grote KONING ons redden.
  Kijk omhoog want Hij zal terug komen zoals Hij vertrokken is.
  Hij komt met een ruimtevaartuig van 3000 x 3000 x 3000 km.
  Dit ruimtevaartuig zal schitteren als een ster van Japis.
  Christus heeft er vele woningen voor ons gemaakt
  Satan en zijn aanhang zullen uit het universum verdreven worden.
  Het is de hele bijbel een komen en gaan van allerlei schepsels.

 17. @ Ramshoorn
  Natuurlijk. In de tijd van Matheus waren de 22 boeken van de Tenach gezaghebbend maar in tijd van Jesaja had men daar wel ernstige twijfels over. Ook het OT heeft een tijd gehad van opbouw en ik geloof direkt dat hier de hand Gods in het spel is geweest.
  …..Het waren Petrus, Johannes en Paulus die borg/garant stonden voor de echtheid/gezag van de 27 boeken van het Nw. testament……
  Petrus en Paulus zijn rond 65 vermoord. Johannes scheef de Apocalypse rond 90. Het is zelfs de vraag of Petrus de brieven van Paulus kende. Denk aan het eerste concilie van Jerusalem.
  Petrus verkondigde ook zijn eigen evangelie op zijn manier en volgens zijn inzichten precies zoals ook Paulus deed. O ja, de Heilige Geest.

 18. @Willy. Heel kernachtig geschreven door u: “De mens is niet buiten de planeet aarde geschapen, maar vanuit de aarde. God bestaat uit zichzelf, de mens niet. Hij kreeg de adem rechtstreeks van God toen pas werd hij een levende wezen.”

  Jammer dat die waanwijze Darwin die nooit begrepen en geloofd heet.
  Hebreeën 11 leert zo duidelijk…

  Hebreeën 11:3 Door het Geloof verstaan wij, dat de wereld door het Woord Gods tot stand gebracht is, zodat het Zichtbare niet ontstaan is uit het Waarneembare.

  Dit is toch overtuigender dan de onzin [oerknal] die de Atheïst Darwin verkondigde. Hij geloofde zelfs dat de mens een veredelde aap is.

  Onze arme kinderen moeten op school in het hoger onderwijs al die leugens leren en worden belachelijk gemaakt als ze wijzen op JHWH/God de Schepper van hemel, aarde, zee en dieren.

 19. @ Ramshoorn: God heeft de mens geschapen uit de aarde, hij draagt dus hel zijn leven de aardse geur mee. De mens is niet buiten de planeet aarde geschapen, maar vanuit de aarde. God bestaat uit zichzelf, de mens niet. Hij kreeg de adem rechtstreeks van God toen pas werd hij een levende wezen. We bestaan dus uit God, en God bestaat uit zichzelf. God heeft engelen geschapen en dit kan m’n buitenaardsen noemen. De mens is onder de Engelen geschapen. Een deel van de engelen kwamen in opstand en de Hebreeën schrijver tipt een beetje de sluier van dat geheim. Sommige engelen waren jaloers over de schepping van de mens. Ze wilden volgens Petrus doordringen in deze geheimen. Daar zit dus te wortel van de opstand. En omdat we ook over engelen zullen oordelen volgens Paulus.

 20. @Eelke Piers : Jezus leerde ons Het Onze Vader wat heel zijn zending samenvat. Israël komt er niet in voor. Dit gebed is niet bedoeld voor het verzamelen van een volk, het sleutelwoord is: omdat Uw naam Geheiligd zou worden. De oorsprong van het Onze Vader ligt geborgen bij de profeet Ezechiël vooral de20 tot 36. Je mag zijn heilige naam niet ontwijden ( Leviticus 22-31. Het heiligen van zijn naam is Joods van opvatting, Joodse gebeden gaan steeds over de heiliging van God. Het tweede thema in het gebed is Gods heerschappij zijn Koninkrijk, Gods koninkrijk is als een verborgen schat en wie hem vindt verkoopt alles. Daarom Jezus woorden, zoek eerst het Koninkrijk. Afzien van elk bezit, want anders bezit, het bezit jou, denk aan de rijke jongeling, Jezus zei tegen hem, waarom noemt gij mij goed, alleen god is goed, weer een verwijzing naar Onze Vader. En uiteindelijk zal dit eindigen in een groot feestmaal voor de genodigden, typisch Joods. En uiteindelijk zal het bij Jezus hier op aankomen, volg mij, en ik maak jullie vissers van mensen.

 21. Dank ramshoorn voor de teksten uit Matteüs
  Voor mij een bevestiging van dat gene wat ik zelf gevonden heb

 22. @Eelke Piers. Helemaal met u eens. Tof!
  Ja God/JHWH wordt ook in Torah/Tenach Vader genoemd:

  1*Jesaja 63:16 NBG51 Gij immers zijt onze Vader; want Abraham weet van ons niet en Israël kent ons niet; Gij, HERE, zijt onze Vader, onze Verlosser van oudsher is uw naam.

  2* Jesaja 64:8 (NBG51) Maar nu, Here, Gij zijt onze Vader; wij zijn het leem, Gij zijt onze Formeerder en wij allen zijn het werk van uw hand.

  3* Psalmen 68:6 (NBG51) Hij is de vader der wezen en de rechter der weduwen, God in zijn heilige woning. “” Er zijn nog veel meer voorbeelden.

  @Esther. Dank voor uw reactie, Wel een karige deze keer. Jammer.

  @Vlokje schreef: Met wat voor voertuig werd Elia op genomen?”

  Met vurige paarden en wagen:2 Koningen 2:11 (NBG51) En, terwijl zij voortgingen, al wandelende en sprekende, zie, een vurige wagen en vurige paarden! en die maakten scheiding tussen hen beiden. Alzo voer Elia in een storm ten hemel.”

  Je kunt van zo’ n spectaculaire hemelvaart alleen maar dromen. Ik teken er voor.

  Vlokje schreef verder:Ik ben er zelf nog niet uit hoe futuristisch God strijdmacht is.””
  Het zal spectaculair zijn. Alle details in Openbaring 16 en 19. dit tart ieder voorstellingsvermogen.

  Paulus was ook heel benieuwd naar de toekomst en kreeg een kijkje in de derde Hemel. Hij zag onuitsprekelijke dingen:

  2 Korintiërs 12:2 Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar is het geleden- of het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het – dat die persoon weggevoerd werd tot in de Derde hemel. [om maar niet te spreken over de 7-de Hemel]

  3 En ik weet van die persoon – of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het – 4 dat hij weggevoerd werd naar het paradijs en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken.

  Vlokje , kunt u verklaren hoe het mogelijk is dat wanneer een zwarte koe, die groen gras eet, toch heerlijke witte romige melk kan geven?

 23. @ Ramshoorn
  Die 144.000 uit openbaring 7 en 14 staan voor de troon met een menigte die niemand kan tellen….
  Jesus komt terug met AL zijn engelen en dat zijn er miljarden. Math. 24 en 25-31.
  Die 144.000 komen alleen maar om tijdens het 1000 jarig vredesrijk te regeren.
  Het onzeVader is een gebed dat Jesus ons geleerd heeft. Mijn vraag is dus welk gebed bidden je Joden 1000 jaar daarvoor. Ik kan mij ook niet indenken dat ergens in het oude testament JHW Vader genoemd wordt

 24. Hallo Ramshoorn…

  U schreef…@Esther…Johannes de Doper, Petrus, Johannes, Paulus en Jeshua spraken hun striemende woorden echt alleen tot de gelovigen hoor. Lees die gedeelten nog maar eens zorgvuldig over.

  Ik heb dat echt niet nagekeken… u ziet het zo, en ik zie het totaal anders.
  Het ging over verdraagzaamheid onder gelovigen. Over kerst en zo meer.
  Het is goed zo Ramshoorn.

  Hartelijke groet, Esther.

 25. Ramshoorn schreef:
  09/12/2020 om 9:59 pm
  Alle Torah en Bijbelgetrouwe gelovigen hebben toch een verdrag met het buitenaardse

  Helemaal waar
  En zou die strijd in de hemelen een galactische oorlog zijn?
  Met wat voor voertuig werd Elia op genomen?
  De wolk die het volk Israël door de woestijn leide? zelfde wolk waar nu foto’s van zijn in onze tijd gemaakt.
  En is een engel live aanwezig bij een aankondiging of gaat dat via een hologram? Vraag ik mij af

  Ik ben er zelf nog niet uit hoe futuristisch God strijdmacht is,
  En Ik vraag mij dus nog steeds af: is het technische futuristisch of is het een andere dementie, de wereld van God en de engelen

 26. @Eelke Piers, u schreef:
  Er bestaat geen originele Bijbel en die is er ook nooit geweest en zal ook nooit komen.
  Met het Oude Testament werden er ook steeds weer boeken uitgegooid en anderen er in gezet. Er was zelfs een Joodse koning die opeens een heel nieuw geschrift vond en de oude in de prullenbak gooide. Wel is het zo door de Dode Zee rollen dat het oude Testament sinds Jesus tijd niet meer veranderd is.”

  Volgens de Here Jeshua klopt uw stelling niet. Hoezo niet? Omdat hij alle 22 boeken van de Tenach=Oude Testament voor gezaghebbend verklaarde in Mattheus 5.

  Matteüs 5:17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de Torah/wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te Vervullen.

  18 Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de Torah/wet, eer alles zal zijn geschied.

  19 Wie dan één van de Kleinste dezer Geboden Ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer Klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze Doet en Leert, die zal groot heten in het
  Koninkrijk der hemelen.

  Lees het Boek Ezra, hij was de laatste Redacteur van de Tenach.

  Het waren Petrus, Johannes en Paulus die borg/garant stonden voor de echtheid/gezag van de 27 boeken van het Nw. testament dat in het jaar 98 door Johannes, de langst levende Apostel aan de ZEVEN Gemeenten gepresenteerd werd. Johannes werd uitverkoren door Jeshua om het laatste en beste Boek van de Bijbel te mogen opschrijven. Jeshua dicteerde ieder Woord. Je leest dan ook 12x het Gebod van Jeshua aan Johannes: SCHRIJF.

  Samenvattend: De Originele Bijbel in de tijd van Johannes bestond uit 22 Boeken van het Oude Testament en 27 uit het Nieuwe Testament. 22 + 27 = 49 Boeken en niet uit 66 boeken die Hieronymus er van maakte in zijn Latijnse Vulgata die Erasmus benoemde als een prul.

  Luther was het met hem eens en dankzij Erasmus vondst van de Griekse Meerderheidsteksten die kwamen uit Constantinopel voordat de Turken daar de baas werden in 1453 kon ook Luther gezwind aan de slag met zijn Bijbelvertaling in de Duitse Taal. Helaas hield hij wel de telling van Hieronymus 66 boeken aan. Jammer.

  Van Luther is dan ook de Quote: De Bijbel is niet Antiek – Ook niet Modern – Maar Eeuwig!!!

 27. Zo zie ik het verhaal van de vijgenboom
  Dus de late vijgen zijn voor de export (verlaten de aarde)
  De vroege vijgen zijn lekker die houden we hier zelf.
  (144.000 uitverkorenen die worden terug geplaatst en samen met Jezus regeren)

 28. @Eelke piers
  Dit heb ik gevonden over de vijgenboom

  Als de bodem goed gecultiveerd is en de vijgenboom op de juiste wijze wordt verzorgd, kan hij tweemaal per jaar een rijke oogst opleveren. De vroege vijgen rijpen al in juni en de late vruchten in augustus en september. De vroege vijgen staan bekend vanwege de fijne smaak❗ en ook geur❗.
  (opname 144.000 uitverkorenen?, hun namen staan in het boek bij God)
  Vooral de late vijgen worden in gedroogde vorm geperst tot koeken, bestemd voor export

 29. @ Ramshoorn

  …..Het zou fantastisch zijn wanneer er spoedig een drastische revisie komt van de Originele Bijbel….
  Er bestaat geen originele Bijbel en die is er ook nooit geweest en zal ook nooit komen.
  Met het Oude Testament werden er ook steeds weer boeken uitgegooid en anderen er in gezet. Er was zelfs een Joodse koning die opeens een heel nieuw geschrift vond en de oude in de prullenbak gooide. Wel is het zo door de Dode Zee rollen dat het oude Testament sinds Jesus tijd niet meer veranderd is.
  Het NT is in driehonderd en zoveel samengesteld uit 100de handschriften, Hiëronimus had alleen al voor het Mattheus evangelie 32 verschillende handschriften waaruit hij het beste gemaakt heeft dat hij kon. Het Evangelie dat Willibrordus en Bonifatius enz. hier predikten was een samenraapsel van van alles, wat nu vaak niet eens in de Bijbel meer staat. Maar de Boodschap was hetzelfde als nu
  Clemens van Rome had een NT van 8 boeken (95 na Christus). Ignatius van Antiochië had een NT van 7 boeken (115 na Christus). Polycarpus, had een NT van 15 boeken(108 na Christus). Irenaeus 21 boeken (185 na Christus). Hippolytus, 22 boeken (170-235 na Christus). In 363 na Christus stelde het Concilie van Laodicea dat 27 boeken van het Nieuwe Testament in de kerken zouden moeten worden gelezen. Het Concilie van Hippo (393 na Christus) en het Concilie van Carthago (397 na Christus) bevestigden eveneens dat diezelfde 27 boeken gezaghebbend waren.
  Ergo tot 400 na Christus gebruikte men overal andere geschriften en wist men het opeens precies welke geschriften geinspireerd waren en welke niet.

 30. @Willy..Alle Torah en Bijbelgetrouwe gelovigen hebben toch een verdrag met het buitenaardse.
  Hoe dan? God maakte een verbond met Abraham-Izaak-Jacob=Israël. Genesis 12.

  Hij bezegelde dat Verbond op de Berg Sinaï met Mozes en het volk Israël. Exodus 19 en 20.

  Wist u dat Joden bidden al 30 eeuwen het gebed van Koning David dagelijks tot God de Schepper…Onze Vader die in de hemelen zijt, geheiligd zij Uw Naam. Uw Koninkrijk zal komen…enz. Joden baden het samen ten tijde van Jeshua ook. Mattheus 6. Hij is ook onze Masjiach volgens Paulus. Romeinen 9-11.

  Koning David keek ook altijd naar de hemel en bad in Jeruzalem de stad van David 3000 jaar geleden al het Onze Vader:

  1 Kronieken 29:10 Toen prees David de HERE ten aanschouwen van de gehele Gemeente, en David zeide: Geprezen zijt Gij, HERE, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid.

  11 Van U, o HERE, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de Roem en de Majesteit, ja, alles wat in de Hemel en op de aarde is; van U is de heerschappij, o HERE, en Gij zijt als Hoofd boven alles verheven.

  12 Want rijkdom en eer komen van U, en Gij heerst over alles; in uw hand is sterkte en kracht, en Gij hebt het in uw macht een Ieder Groot en Sterk te maken.
  13 Thans loven wij U, o onze God, en prijzen wij Uw heerlijke naam.

  Die gelovigen kijken daarom iedere dag net als David dan ook uit naar die Hemelse Invasie van Jeshua, de Zoon van God die uit de hemel zal neerdalen op Planeet Aarde in Jeruzalem. Hij komt niet alleen leert het laatste en beste Boek uit de Bijbel…

  Hij komt met een groot leger van 144.000 Joden [Openbaring 7 en 14] 12.000 uit iedere stam van Israël om recht en orde in heel de wereld te herstellen en om alle antisemieten en alle booswichten voorgoed het zwijgen op te leggen. Psalm 72.

  Joden en Bijbelgelovigen bidden al 3000 jaar lang dagelijks om de komst van de Masjiach – Joden vanuit hun Gebedenboek=Siddoer en Bijbelgelovigen vanuit Mattheus 6.

  Wie het laatst lacht…Psalm 2 en Openbaring 19. Hun gebed ZAL verhoord worden – wie weet hoe snel al…Einde van het Corona Tijdperk…Vaccins, 1.5 meter, Muilkorven allemaal voor goed verleden tijd. Ik zie uit naar die hemelse invasie…Geen fake-nieuws meer!

 31. @ Vlokje
  ….Als een bepaalde boom vrucht draagt kan dat naar een periode verwijzen…..
  Als die bepaalde boom een vijg is dan is er een probleem want die draagt vrijwel het hele jaar vrucht

 32. Inderdaad @Stefan, straks met de Wederkomst in Jeruzalem [Zachariah 14:9] van de Joodse JeshuaHaMasjiach zal er ven een zondag volgens Jesaja 66:23 nooit meer van een zondag sprake zijn.

  “And it shall come to pass, that from one new moon to another, and from one sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, saith the Lord. (Isaiah 66:23)

  Paulus leert ook de Sjabbat: Zie Handelingen 21 en….

  Hebreeën 4:9 Er blijft dus nog een Sabbatsrust over voor het volk van God, 10 want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne.

  @VLokje. U heeft gelijk, heel veel Joden werden door de RK-kerk geprest om gedoopt te worden.
  De Doop of de Dood. Geen wonder dat ze met christenen helemaal niets gemeen hebben.

  Karl Marx en Heinrich Heine lieten zich alleen dopen om een goede baan te kunnen bemachtigen. Zij werden de grootste bestrijders van christendom en kerken.

  Alle details in het boek van Michael Goldfarb: De weg uit het Getto…Drie eeuwen emancipatie van de Joden in Europa.

  @Esther…Johannes de Doper, Petrus, Johannes, Paulus en Jeshua spraken hun striemende woorden echt alleen tot de gelovigen hoor. Lees die gedeelten nog maar eens zorgvuldig over.

 33. @Ramshoorn & Dewevego
  “Antwoord: Puur Antisemitisme. Joden deden immers niet mee met zondagsviering en de heidense feestdagen zoals Kerst en Beeld en Maria en Reliek-verering”

  Vergeet je ook niet de joden die door antisemitisme christenen zijn geworden, door het bloed wat in hun stroomt zijn zij nog steeds onderdeel van God volk
  (Bv Mijn achternaam is verbasterd maar komt oorspronkelijk uit Perzië, zo lang ben ik al van “huis” ;-))

  Zeg maar messias belijdende joden hier in Europa , zonder dat ze-jij-ik-hun het zelf weten

 34. De Corona tijd zoals ik het zie:

  Belangrijke tijd waarin je een keuze moet maken.
  De mensheid wordt als het ware door een zeef gehaald.
  Kies je voor de leugen of De Waarheid?

  Na 9 maanden van wachten is er een vaccin.
  Wat door velen gezien wordt als een verlossing. (bevalling,verlossing)
  Aan de mensen nu de keuze door wie ze verlost willen worden.
  De leugen of de Waarheid?

  De mensen zullen hun keuze maken waarvan zij denken dat deze redding zal brengen.
  Wij weten dat er maar 1 juiste keuze is: Jezus Christus.
  Hij is de Waarheid.

  De twijfelaars kunnen nog beide kanten op. Zij zullen worden gedwongen (pressie,verdrukking) ook een keuze te maken.

  De Ruiter op het witte paard richt zijn pijlen.
  Laat je door Hem raken.
  We zullen van de Waarheid een kroon ontvangen. (Corona=kroon)

  Eigenlijk kun je dit ook zien als onderdeel van Gods plan.
  De mensen worden door elkaar geschud.
  Hij roept ze.
  Wie hoort Zijn Stem?

 35. Hallo Ramshoorn…

  Over verdraagzaamheid, het is waar… ook de Heere Jezus, Petrus en Paulus zeiden het wel eens even stevig.
  Maar voor 98% was het wel tegen ongelovigen.

  Over kerstfeest… zijn er veel gelovigen, onze broeders en zusters.
  Dan heb ik het niet over al die mensen die kerst alleen bezien als een leuk vreet en drank festijn.

  Ook om mij heen… broeders en zusters die bij de Heere horen… daar ga ik zeker niet met het wijzende vinger roepen en reren dat het verkeerd is.
  Iedere gelovige in de Heere Jezus, moet in zijn/haar eigen geweten daar mee klaar komen met God.
  “Zo zal dan nu ieder van ons voor zichzelf rekenschap geven aan God”. Staat ook in het hoofdstuk Rom. 14.

  Met Jezus geboorte zongen de engelen, de herders die zo vol aanbidding en blijdschap waren, de wijzen met hun geschenken.
  Dit is géén kerstverhaal… dit is de werkelijkheid. Het was een feest… Zo lezen we het óók in de Bijbel.
  En zo wil ik het ook zien.
  Kerstbomen en kerstballen en toeters en bellen… daar heb ik het niet over.

  Voor mij persoonlijk… vind ik het belangrijkste wat God de Vader en Jezus onze Heere ziet in onze harten.

  Op een klein kaartje stonden deze woorden, “” De geboorte van Christus bracht God bij mensen, het kruis van Christus brengt mensen bij God””.

  Vaders zegen Ramshoorn en voor allemaal.
  Liefs, Esther.

 36. N.a.v. Ons klimaat wordt bepaald door de zon – Zeer zeldzame samenstand Jupiter en Saturnus op 21 december (laatste keer bijna 800 jaar geleden) voorbode van nieuwe IJstijd?

  Zeer indrukwekkend deze cycli en vooral en het zo nauwkeurig kunnen berekenen de cycli-tijden.

  Dit moet met megafoons overal ter wereld bij de overheden en machten worden aangekaart ( maar of ze zelfs met megafoons zullen luisteren ? We weten het antwoord : horende doof!) want de beginzin van dit artikel is het begin van het erkennen van de sleutel tot oplossing van de corona waanzin!

  Prima artikel Xander maar zelfs al formuleren de grootste geleerden de onverbrekelijke natuurwetten op een begrijpelijke manier dan nog zijn de (linkse ) dwazen erop gebrand hun visie op de climate change op te dringen als ware het onze menselijke activiteiten waardoor het klimaat verandert. Denk maar aan de groep bij het CERN die vraagtekens gingen zetten aan Einstein’s magistrale E-=MCˆ2. Dat zou niet helemaal correct zijn! Later bleek dat een computerprogramma niet correct was en uiteraard Einstein’s berekeningen en uiteindelijk zijn allesomvattende relativiteitsgedachte wel volkomen juist was.
  En ook nu zijn het weer voornamelijk alfa’s van politiek gesproken linkse-liberale huize ( Edje Raketje types en Klaver die niet kan rekenen) die zonder enig besef van kosmologische verhouding in ruimte en tijd ( het woordje ‘ lichtjaren ‘ alleen al gaat het menselijk bevattingsvermogen verre te boven!) die menen dat de onvoorstelbare afmetingen van alleen al de massa van de aarde en het volume van de ons omringende lucht door onze inspanningen zou kunnen worden opgewarmd…we bevinden ons alleen al op de bodem van een oceaan lucht die tot wel 25 km boven onze hoofden in de stratosfeer wordt afgekoeld in een oneindige ijskoude interstellaire ruimte.
  De dwaasheid ten top dat men meent hier enige invloed op uit te kunnen oefenen! Het is de Schepper die de aarde om onze ongerechtigheid kan vervloeken zoals bij Adam’s overtreding maar het is ook de Schepper die om de tweede Adam’s wil de Schepping kan zegenen als op de derde Gods Dag het volk der uitverkiezing ja gaat zeggen tegen dat ruw houten kruis…

  Daarom de openingszin van het artikel is zo waar, zo waar en zal wereldwijd echoen tot in de meest verstokte harten en de waarheid zal hen vrijmaken, al die nep wetenschappers , zeg maar die virologen en politici , die de corona hoax in stand houden voor hun politieke agenda, slaven van de NWO.

  Mensen het is afgelopen met corona de verschrikkelijke misleiding van het Beest uit de afgrond. Naar de diepste hellekrochten met zijn adepten in religie, politiek en het totaal ontwrichte maatschappelijke leven. (Openbaring20)

  Het zal nog wel een tijdje doorsudderen maar de ondergang van de wereldwijde waanzin en terreur van de elite tegen de mensheid zal op de derde Gods Dag stoppen want de Here wil Loofhuttenfeest voor alle volkeren door de bekering van het volk der uitverkiezing waaruit 2000 jaar geleden de Messias, onze Here Jezus, is voortgekomen die thans leeft aan de rechterhand der Macht en werkelijk alle macht heeft in Hemel en op aarde!

  En de waarheid van het Evangelie zal doordringen tot in het zenuwstelsel van de meest verharde rottige rot zondaar!

  Oh Here hoor, oh Here vergeef, oh Here merk op!

 37. @Dewevego schreef: De kerkvaders hebben wel een aantal grote wijzigingen aangebracht t.o.v. het OT. De Shabbatdag werd afgeschaft, voor de Joden verplichte feestdagen werden afgeschaft of op een ander tijdstip met andere naam gevierd. De vraag is waarom werd dit gedaan, was het om de mens daardoor in verwarring te brengen?”

  Antwoord: Puur Antisemitisme. Joden deden immers niet mee met zondagsviering en de heidense feestdagen zoals Kerst en Beeld en Maria en Reliek-verering.

  De RKK heeft daarbij ook de indeling van de Bijbelboeken veranderd. De Reformatie bracht hierin geen verandering. Zij vertaalden dankzij Erasmus wel een veel betere Bijbel vanuit de Griekse meerderheidsteksten. De Latijnse Vulgata noemde hij een prul.

  Ik las deze info in RESTORING THE ORIGINAL BIBLE BY ERNEST L. MARTIN.

  Het zou fantastisch zijn wanneer er spoedig een drastische revisie komt van de Originele Bijbel.
  Alleen de King James Bible en de Statenvertaling zijn vrij betrouwbare vertalingen al staan daar ook wel fouten in vooral in de Kanttekeningen: De kerk is het nieuwe Israël. Echt Niet!!!

  Volgens Ezra bestaat de Tenach uit 22 boeken en geen 39 zoals nu in onze Bijbels.

  https://www.gelovendoenweallemaal.nl/bijbel-vervalsing.htm

  https://www.billcooper.org.uk/review/

 38. @ramshoorn
  Dus na 8 dagen besnijdenis mag men 33 dagen niet in de tempel komen
  Maar Lucas zegt dat ze naar 8 dagen naar Jeruzalem gingen om Jezus aan de Here voor te stellen

 39. @Esther. U heeft gelijk, het was Vlokje die de vraag stelde. Mea Culpa.

  Maar over verdraagzaamheid…Was Johannes de Doper altijd verdraagzaam?
  Zie Mattheus 3.

  Was Petrus altijd verdraagzaam? Handeingen 5.

  Was Paulus altijd verdraagzaam? 1 Corinthe 6.

  Was de Here Jeshua altijd verdraagzaam? Ik las in Openbaring 2 van Hem…

  Openbaring 2:5 Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe weder uw eerste werken. Maar zo niet, dan kom IK tot u en Ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert.

  6 Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaïeten haat, welke ook IK Haat. 7 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Wie Overwint, hem zal IK geven te eten van de boom des levens, die in het Paradijs Gods is.

  Dat is toch een heerlijk vooruitzicht!? We shall overcome some day!

 40. Hallo Ramshoorn…

  U haalde Vlokje en mij iets door elkaar.
  U schreef…”@Esther, u schreef…Dus wat is die reiniging naar de wet van Mozes?””…
  Maar dat heb ik niet geschreven.
  Ik moest even teruglezen… Vlokje schreef dat naar mij…

  Vergissen doen we allemaal wel eens.

  Over kerst… ik weet dat het oorspronkelijk een Rooms feest is.

  Maar ik weet ook dat God werkelijk overal boven staat.
  Zoveel broeders en zusters die kerstfeest vieren… als hun harten maar bij Hem zijn.
  De Heere ziet zo precies wat in hun harten leeft. En dat is denk ik persoonlijk toch wel het belangrijkste.

  Dan komt Romeinen 14 heel mooi van pas. Over verdraagzaamheid.
  Soms wel eens goed om zo’n hoofdstuk met regelmaat te lezen.

  Laten we zelf heel voorzichtig zijn… we hebben zo gauw het oordeel klaar.
  Die fout heb ik ook aan mee gedaan…
  Terwijl er aan mij Esther, en u Ramshoorn en ieder mens genoeg mankeert.
  Laat ik maar eerst die hééééle dikke balk uit mijn eigen oog weghalen… voordat ik mij druk maakt over de splinter in iemand anders oog.

  Het gaat ook niet om kerstfeest…. het gaat om de hele levenswandel van ieder van ons.
  Dan heb ik het al druk genoeg met mijzelf… met mijn vallen en opstaan.
  En met de kerstdagen… ik vind het gewoon heel gezellig, met al die lampjes overal.

  Sterkte en hartelijke groeten, Esther.

 41. @ramshoorn schreef
  Lucas 2:21] 4 Drieëndertig dagen zal zij blijven in het Reinigingsbloed; niets
  heiligs zal zij aanraken, naar het heiligdom zal zij Niet komen, TOTDAT de dagen van haar Reiniging Vervuld zijn.

  Dan weerspreek Lucas zich zelf
  Lucas 2:22
  En toen de dagen hunner reiniging naar de wet van Mozes vervuld waren …….
  Nu komt het
  …..Brachten zij Hem naar Jeruzalem om Hem de Here voor te stellen

 42. @Esther & ramshoorn
  Dit heb ik gevonden:
  Voordat Pesach begint is het van groot belang dat het hele huis schoongemaakt wordt van chameets (gezuurd brood en produkten). naar een chameets vrij huis zodat de Pesach kan beginnen

 43. @Esther, u schreef…Dus wat is die reiniging naar de wet van Mozes?””

  Ik vond antwoorden in Leviticus…Reiniging na geboorte…
  Leviticus 12:1 De HERE sprak tot Mozes: 2 Spreek tot de Israëlieten: Wanneer een Vrouw moeder wordt en een kind van het Mannelijk Geslacht baart, dan zal zij Zeven Dagen Onrein zijn; als in de tijd van haar Maandelijkse afzondering zal zij Onrein zijn.

  3 En op de Achtste Dag zal het vlees van Zijn Voorhuid besneden worden. [Jeshua werd ook op 8-ste dag besneden. Lucas 2:21] 4 Drieëndertig dagen zal zij blijven in het Reinigingsbloed; niets
  heiligs zal zij aanraken, naar het heiligdom zal zij Niet komen, TOTDAT de dagen van haar Reiniging Vervuld zijn.

  Leviticus 12:5 Indien zij echter een kind van het Vrouwelijk Geslacht baart, zal zij twee weken onrein zijn zoals in haar maandelijkse afzondering; Zesenzestig dagen zal zij blijven in het reinigingsbloed.

  @Vlokje. Wat nut geeft het een mens als hij/zij zou weten op welke datum Jeshua wederkomt?
  We zij maar mensen van de dag. Niemand van ons weet of hij morgen nog leeft.
  Daarom leert Psalm 90 ons dan ook:

  Psalm 90:12 Leer ons zó onze DAGEN tellen, dat wij een wijs hart bekomen. 13 Keer weder, o HERE! Hoelang nog? en ontferm U over uw knechten. 14 Verzadig ons in de morgenstond met uw goedertierenheid, opdat wij jubelen en ons verheugen al onze dagen. Enz.

 44. Dewevoga schreef
  De vraag is of het van belang is om de exacte datum en tijd van de terugkeer van Yeshua te weten of kan de tijd beter benut worden om te onderzoeken wat gedaan moet worden om behouden te worden.

  Beste Dewevoga
  Ik zie aanwijzingen in de bijbel dat de exacte dag in verband staat met behouden worden, vandaar dat Jezus zegt klaar staan, letterlijk

 45. Dewevoga schreef:08/12/2020 om 10:22 am
  “Met uw conclusie dat het ook tijd van de terugkeer van Yeshua betekent daar kan ik niet in meegaan, maar wat wel in de Bijbel teruggevonden kan worden is dat het begin van de grote verdrukking in het voorjaar valt en dat die verdrukking drie en een half jaar duurt en dus in het najaar eindigt.”

  Volgens mij staat ook beschreven dat voor de verdrukking de opname is
  opb 2:10-11 …..zal van de tweede dood geen schade leiden

  Volgens jou begint de verdrukking en dus de opname in het voorjaar, pesach is in het voorjaar

 46. Dank voor de reactie
  Dewevoga schreef:08/12/2020 om 10:22 am
  afstammeling van koning David is er nog een vergelijk ook David stierf op zijn verjaardag
  Echt? Wauw, voor mij een bevestiging

  Stefan schreef:08/12/2020 om 4:24 am
  Helemaal mee eens wat je schrijft,
  Jij hebt de informatie bij elkaar om de dag te kunnen vooruit te zien,
  en dan kun je letterlijk klaar staan met de jas aan, om Jezus te verwachten

 47. @Vlokje schreef: 06/12/2020 om 4:08 pm
  Na lang aarzelen toch besloten om weer eens te reageren. Ik ben niet van het rekenen naar een exacte datum en tijd van de terugkomst van Yeshua, maar we ontkomen er niet aan om e.e.a. in de tijd te plaatsen en waakzaam te blijven. Uw berekening van de maand van geboorte van Yeshua zou best wel kunnen kloppen. Pesach is een feest dat de Joden eeuwig moeten vieren en de vergelijking met de geboorte en het offer van het Lam is treffend en en als afstammeling van koning David is er nog een vergelijk ook David stierf op zijn verjaardag. Pasen en pinksteren vallen niet op een dag maar kerst en pasen wel.
  Met uw conclusie dat het ook tijd van de terugkeer van Yeshua betekent daar kan ik niet in meegaan, maar wat wel in de Bijbel teruggevonden kan worden is dat het begin van de grote verdrukking in het voorjaar valt en dat die verdrukking drie en een half jaar duurt en dus in het najaar eindigt. En wat is de grote verdrukking? Ik denk dat de meesten het wel weten, maar niet hardop durven zeggen en de kerk sluit de ogen er voor en gaat het onderwerp het liefst uit de weg men zwijgt weer over Armenië.
  De vraag is of het van belang is om de exacte datum en tijd van de terugkeer van Yeshua te weten of kan de tijd beter benut worden om te onderzoeken wat gedaan moet worden om behouden te worden. Is het niet van belang om te leren uit correct materiaal en van objectieve onderwijzers? Woorden hebben in de afgelopen jaren een andere of dubbele betekenis gekregen en is dit een vooruitgang of reden eenoude tekst aan te passen in een nieuwe druk van een boek bijvoorbeeld. Het woord fobie als voorbeeld zegt al genoeg. In de kerk ligt de nadruk voornamelijk op het NT en laat de kerk in de afgelopen 2000 jaar daar nou de grootste invloed op hebben gehad. De eerste kerkvaders zullen voornamelijk bekeerde “Grieken” geweest zijn die in de Griekse traditie opgevoed zijn. Deze hebben de gebeurtenissen aan de hand van de evangelisten opgeschreven. En niet elke tekst kwam van de eerste hand, doch ook uit overleveringen. Zouden zij veel uit het OT hebben aangehaald? De kerkvaders hebben wel een aantal grote wijzigingen aangebracht t.o.v. het OT. De Shabbatdag werd afgeschaft, voor de Joden verplichte feestdagen werden afgeschaft of op een ander tijdstip met andere naam gevierd. De vraag is waarom werd dit gedaan, was het om de mens daardoor in verwarring te brengen? Ik ben groot gebracht met de 10 geboden als wet voor de Joden. Is deze afgeschaft en vervangen door het eerste en tweede gebod? Ikdacht van niet, bijna alle westelijke landen hebben het merendeel in hun wetten opgenomen. De grote vraag is hebben de huidige christelijke theologen dezelfde kennis opgedaan als hun Joodse Messiaanse tegenhangers? In het boek Daniël 12:4 wordt voorzegd dat de kennis zal toenemen. Zou dit zijn door de teksten in het NT aan te passen of door de oude Joodse kennis incl. gemetria te gebruiken? Vergelijk de tekst van Romeinen 8:18-30 eens met de Staten Vertaling en de NBV2004 en welke tekst heeft het duidelijker gemaakt. Is de weg naar de Heere en rechte weg?
  Maar er stond in hetzelfde vers van Daniël ook velen zullen het naspeuren. Onze huidige theologen zijn er maar weinig mee bezig, waarschijnlik zijn de mensen er individueel wel mee bezig. Door Ramshoorn werd ik opmerkzaam gemaakt op het boek “De Bijbel als Schepping” waarin het OT op de oude Joodse wijze werd uitgelegd. Er ging een wereld voor mij open en daar de Schepping door het Woord plaatsvond en de Heilige Schrift door het Woord gegeven is, maakt dat er uit het OT niets veranderd mag worden. En een van de eerste dingen uit het eerst hoofdstuk van het eerste Bijbelboek werd door de kerk afgeschaft. De Heilige Zevende Dag. Door gebrek aan kennis is de grootste vervulde belofte verborgen gebleven. Hieronder een paar links met video’s (in het Engels en sommige kunen ondertiteld worden) met een grondige uitleg. Er gaat heel wat tijd in zitten als men de Bijbel er naast hanteert. Het levert veel meer op dan het dagelijkse nieuws.
  De schepping: https://www.youtube.com/watch?v=QiKZb3LiZsg
  De Jacobsladder: https://www.youtube.com/watch?v=IAoL_ijlELY
  De 3,5 jarige verdrukking: https://www.youtube.com/watch?v=7cDKA9LOtKs

 48. @Eelke Piers, u schrijft: Daarom, op het Kerstfeest, Carnaval, Pasen, Pinksteren is niets op tegen als je Gods gebod om elkaar lief te hebben niet vergeet.””

  Kerstfeest en Carnaval zijn Roomse feestdagen die onbekend waren ten tijde van Jeshua en de Apostelen. Al die Roomse feestdagen werden door de Reformatie en Evangelischen naar de Prullenbak verwezen. Terecht!

  Ik zing wel mee uit volle borst de Vrolijke liederen die vertellen over Jeshua’s Geboorte in Bethlehem. Bach’s Cantates…The Messiah van Händel: To us a Child is born…Hallelujah!!!

  @Esther @Vlokje
  De Reformatoren werden Tureluurs van al die Roomse gedenkdagen….

  https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_christelijke_feest-_en_gedenkdagen

  Vastentijd (variabele datum, 40 dagen voor Pasen)
  Palmzondag (laatste zondag van de vastentijd)

  Witte Donderdag (drie dagen voor Pasen)
  Goede Vrijdag (vrijdag voor Pasen)
  Stille Zaterdag (dag na Goede Vrijdag)

  Pasen (variabele datum tussen 22 maart en 25 april,
  zie : Paas- en Pinksterdatum) zondag na de eerste volle maan in de lente.
  Beloken Pasen (octaafdag van Pasen, zie : Paas- en Pinksterdatum)

  De Rooms-Katholieke Kerk kent naast de gewone zondagen door het jaar, hoogfeesten, feesten, Verplichte Gedachtenissen en vrije gedachtenissen. Dit is in het protestantisme niet gebruikelijk, maar binnen de oosterse orthodoxie wel.

  Hieronder staan enkele katholieke feest- en gedenkdagen.
  Een vollediger overzicht vindt men bij de lemma’s: heiligenkalender, hoogfeest en feest.

  Onbevlekte Ontvangenis (8 december)
  Feest van de Moeder Gods – Octaafdag van Kerstmis (1 januari)
  Maria-Lichtmis (2 februari) De Huwelijksdag van Koning Willem Alexander en Maxima.

  Heilige Jozef (19 maart)
  Aankondiging van de Heer/Maria Boodschap (25 maart)

  Aswoensdag (46 dagen voor pasen)
  Onze Heer Jezus Christus, Eeuwige Hogepriester (donderdag na Pinksteren)
  Sacramentsdag (2de donderdag of zondag na Pinksteren)

  Heilig Hart van Jezus (3de vrijdag na Pinksteren)
  Geboorte van de Heilige Johannes de Doper (24 juni)
  Heilige Petrus en Paulus, apostelen (29 juni)

  Gedaanteverandering van de Heer (6 augustus)
  Maria-Tenhemelopneming (15 augustus)
  Maria-Geboorte (8 september)

  Kruisverheffing (14 september)
  Kerkwijdingsfeest van de eigen kerk (22 oktober, enkel voor de Belgische kerkprovincie en indien de historische verjaardag niet gevierd wordt).

  Kerkwijdingsfeest van de eigen kerk (25 oktober, enkel voor de Nederlandse kerkprovincie en indien de historische verjaardag niet gevierd wordt).

  Allerheiligen (1 november)
  Allerzielen (2 november)
  Kerkwijding Lateraanse Basiliek (9 november)
  Heilige Willibrordus (7 november, enkel in de Nederlandse kerkprovincie)
  Christus Koning (eind november, 34e en laatste zondag van het liturgisch jaar)

 49. Nog even reageren op een paar post over de geboorte van Jezus / Yahshua

  de precieze datum is onbekend, er is alleen maar speculatie of een “educative guess” wanneer Hij geboren zou zijn. Herodus wilde Jezus vermoorden als kind, dan vind ik het niet zo gek dat er geen informatie beschikbaar is over degene die met de dood wordt bedreigd,. Daarbij is de kalender die we nu hebben maar 500 jaar oud, die ook nog eens incorrect is.

  Onze tijdsaanduiding is heidens, elke keer als we de namen van de dagen opnoemen, noemen we heidense goden (met een kleine g).

  maandag = verering van de maan
  dinsdag = verering van de (germaanse) god tyr, god van de oorlog
  woensdag = verering van de (germaanse) god odin/wodan, koning van de goden
  donderdag = verering van de (germaanse) god thor, god van de donder
  vrijdag = verering van de (germaanse) godin frigga / freya, godin van vruchtbaarheid
  zaterdag = verering van saturnus, (romeinse) god van tijd en akkerbouw.
  zondag = verering van de zon

  Daarbij staat er duidelijk in de bijbel dat we onze dagen moeten nummeren zodat we onze harten op wijsheid kunnen toepassen:

  “Teach us to number our days, so that we may apply our hearts unto wisdom” (Psalm 90:12)

  “And it shall come to pass, that from one new moon to another, and from one sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, saith the Lord. (Isaiah 66:23)

  “And God said, Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years: and let them be for lights in the firmament of the heaven to give light upon the earth: and it was so. And God made two great lights; the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night: he made the stars also. ” (Genesis 1:14-16)

  En hoe doe je dat dan? Nou je telt van sabbat tot sabbat, van volle (nieuwe) maan tot volle (nieuwe) maan.. Sabbat is altijd de zevende dag geweest dus de dag na de sabbat is de nieuwe week, dus 1e dag; Net zoals de klok van de mens, heeft de klok van God ook 3 wijzers. De zon, de maan en de sterren. De zon die regeert de dag, de maan de nacht en de sterren ook. Het verschil tussen de 2, is dat onze klok van babylon afstamt, het telt vanaf duisternis tot duisternis, middernacht tot middernacht, is dat niet een raar moment om de dag “te beginnen” ?

  Als je meer over God’s kalender wilt leren, er is een youtube kanaal die hier op focust: Mikal Shabat Scriptural Studies.

  How to number your days – Is 66:23 & Ps 90:12
  https://www.youtube.com/watch?v=pQhjIrKU02w

 50. @Esther
  wat is die reiniging naar de wet van Mozes?
  Ik weet het ook nog niet, ga ik zeker uitzoeken, (ik hoor ook van jullie)
  maar snap ook de toon zetting in de bijbel nu:
  Hadden we maar onze “eerste liefde” terug
  Hadden we maar onze “eerste werken” maar niet opgegeven

  Dan was de “reiniging naar de wet van Mozes “ons nu zo klaar als een klontje

 51. @Esther
  “Echt duidelijk is de Bijbel er niet in, het precieze welke periode”

  Of jij ziet het nog niet in de tekst.
  Bijvoorbeeld
  -Als een bepaalde boom vrucht draagt kan dat naar een periode verwijzen.

  Deze zie ik zelf nog niet, maar tis een tijd aanduiding, denk ik
  Lucas 2:22 en toen de dagen hunner reiniging naar de wet van Mozes vervuld waren…..
  Maar! -8 dagen (Lucas 2:21)
  = Jezus geboorte
  Dus ik denk hard op:
  Dus wat is die reinigiging naar de wet van Mozes?
  En is dat misschien een Speciale dag vooraf om aan een feest deel te nemen?

 52. @ Ramshoorn
  Jesus was op de bruiloft van Cana. Steeds lees je weer dat Jesus op bezoek was bij Farizeeërs en Schriftgeleerden en daar vloeide de wijn rijkelijk. Jesus deed volop mee aan alle Joodse feestdagen, bv het Loofhuttenfeest in de 7-de maand omdat daar nadrukkelijk vermeld word dat het een feest is van grote blijdschap en feestelijkheid. Jesus heeft nooit te kennen gegeven dat Hij niet van feesten hield. Hij was geen rare alternatieve pief maar een graag geziene gast al kon Hij wel uit zijn slof schieten. Daarom, op het Kerstfeest, Carnaval, Pasen, Pinksteren is niets op tegen als je Gods gebod om elkaar lief te hebben niet vergeet.

 53. @ Vlokje.
  Ik heb je al eerder verteld dat Jesus en zijn apostelen op Donderdagavond de Pesach vierden.
  Donderdag werd alles in gereedheid gebracht en na zonsondergang begon de Pesach en hielden Jesus en de apostelen hun Pesach maaltijd zoals voorgeschreven. Dit kan gewoon niet.
  Het was de Joden verboden om op Sabbat en hoge feestdagen (Pesach) iemand te dood te brengen. Mogelijk konden de Romeinen dat wel, maar de verhoren van Annas en Caïfas mochten beslist niet net zo min als de geseling en het lopen van Pontius naar Pilatus.
  Het ook het hele tijdschema van de evangelisten is met elkaar in strijd.

 54. Ramshoorn hallo…

  Dat de Heere Jezus met de kerstdagen geboren is…nee dat geloof ik ook niet.
  Echt duidelijk is de Bijbel er niet in, het precieze welke periode.

  We geloven dat Hij geboren is om voor de zondige mens te sterven.
  HIJ was het grote Lam wat geslacht zou worden.

  Dat is voor ons allen het kostbaarste, de Heere Jezus Zijn sterven en Zijn opstanding.

  Liefs mij, Esther.

 55. @Esther @Vlokje. De datum van de Geboorte van Jeshua wordt nergens vermeld in de Bijbel, daarom sprak ook ik over *hoogstwaarschijnlijk* met Loofhuttenfeest in de 7-de maand omdat daar nadrukkelijk vermeld word dat het een feest is van grote blijdschap en feestelijkheid net als bij de geboorte van een kind.

  De Bijbel leert maar drie grote feesten: Pasen – Pinksteren -Loofhuttenfeest.

  Vast staat wel dat de geboorte van Jeshua niet op het heidense Kerstfeest 25 en 26 december is geweest dat pas ten tijde van Augustinus in AD 400 vanuit Rome in zwang kwam.

  De kerken van de Reformatie [Luther] keurden dit heidense kerstfeest dan ook af.

  In Genève werden terstond bij de doorvoering van de Reformatie in 1536 onder leiding van Farel en Viret alle kerkelijke feesten af.

  Calvijn was het hiermee eens en in navolging van Genève werden de feestdagen met name in de Schotse kerken vooral door de bestrijding van John Knox niet geduld. Ook hier gold het motief: deze feestdagen zijn niet door God ingesteld; ze geven aanleiding tot losbandigheid en heidense feestelijkheden.

  Ook de puriteinen en de independenten in Engeland trokken de consequentie van dit beginsel en schaften alle feestdagen af.

  Ook de Synode van Dordrecht 1619-1620 wilde Kerst schrappen als feestdag maar het kerkvolk was het niet met hun eens. Vandaar het kerstfeest ook nog in 2020. Maar hoe lang nog?

  2 Corinthe 5:16 Indien wij [de Apostelen] al Christus naar het vlees gekend hebben, thans NIET meer. 17 Zo is dan wie in Christus is een Nieuwe Schepping; het Oude is voorbijgegaan, zie, het Nieuwe is gekomen.

 56. …..als je pesach viert, wil je voor je eigen agenda weten
  op welke dag Pesach volgend jaar en de jaren er op begint

  Dan volg je de wet

  En dan geven voor mij deze teksten ineens zin
  Opb.3:8
  Ik weet u werken…….mijn woord bewaard en Mijn naam niet verloochend
  Opb. 3:3
  Bedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt………
  Opb 3:10
  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten…..

 57. @Ramshoorn
  Is het niet bijzonder dat Jezus een paar uur voor het begin van de pesach gekruizigd is

  Dit is zo nauwkeurig gepland, (aanwijzingen in de evangeliën ) Jezus wil hier wat mee zeggen
  Met dit gegeven moeten we daar niets mee doen?

 58. Hallo Ramshoorn…

  U schreef tegen Vlokje…”Jeshua werd hoogstwaarschijnlijk geboren in de Zevende Maand welke overeenkomt met de maand waarin het vrolijke, uitgelaten Loofhuttenfeest gevierd werd”.

  Wat mij opviel het woordje ”’hoogstwaarschijnlijk”” … dan is het ook niet helemaal zeker.
  Ook u weet het dan niet zeker.

  Ik vond het best wel interessant wat Vlokje schreef.
  Al die feesten zijn door de Heere vervuld.
  Niet alleen de wet heeft Hij vervuld… maar alles wat samenhangt met Gods feesten, of speciale dagen.

  Ik geloof alleen niet om een datum van Jezus komst te prikken….

  Sterkte met de zoektocht… maar doe het echt met de Heere… Hij heeft alle antwoorden.

  Hartelijke groeten, Esther.

 59. @Vlokje…Het Pesachfeest verwijst naar Egypte waar de Engel de Heren alle eerstgeboren jongetjes en eerstgeboren dieren van de Egyptenaren gedood werden omdat Farao weigerde om de Israëlieten te laten vertrekken naar het Beloofde Land. God gedacht tegelijkertijd ook de moordzucht van Farao die alle pas geboren Joodse jongetjes in de Nijl had laten verdrinken. Zie Exodus 1.

  De Joden hadden bloed van een Lam aan hun deurposten gesmeerd. Dat was het teken dat de doodsengel hun huizen ongemoeid liet. Pasen is het feest van de Uittocht van Bevrijding. Lees Exodus 11 en 12 maar hardop.

  Jeshua werd hoogstwaarschijnlijk geboren in de Zevende Maand welke overeenkomt met de maand waarin het vrolijke, uitgelaten Loofhuttenfeest gevierd werd.

  Leviticus 23:39 Doch op de Vijftiende dag van de Zevende Maand, wanneer gij de Opbrengst van uw land inzamelt, zult gij Zeven Dagen het feest des HEREN vieren; op de Eerste dag zal er rust zijn en op de Achtste dag zal er rust zijn.

  40 Op de Eerste dag zult gij vruchten van sierlijke bomen nemen, takken van palmen en twijgen van loofbomen en van beekwilgen, en gij zult VROLIJK zijn voor het aangezicht van de HERE,
  uw God, Zeven Dagen lang.

  41 Gij zult het als een feest des HEREN vieren zeven dagen in het jaar, een altoosdurende inzetting voor uw geslachten; in de Zevende Maand zult gij het vieren.

  42 In Loofhutten zult gij wonen Zeven Dagen; Allen die in Israël Geboren zijn, zullen in Loofhutten wonen, 43 opdat uw geslachten weten, dat Ik de Israëlieten in Hutten heb doen wonen, toen IK hen uit het land Egypte leidde: Ik ben de HERE, uw God. 44 Zo maakte Mozes de feesttijden des HEREN aan de Israëlieten bekend.

  Opmerkelijk zijn de woorden Blijdschap [VROLIJK] die de Engel ook gebruikte toen deze [Lucas 2] aan de Herders verscheen om de Geboorte van Jeshua te verkondigen.

  De herders
  Lucas 2:8 En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. 9 En opeens stond een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen, en zij vreesden met grote vreze. 10 En de engel zeide tot hen: Weest niet bevreesd, want zie, ik verkondig u Grote Blijdschap, die Heel Het Volk zal ten deel vallen: 11 U is heden de Heiland geboren, namelijk MASJIACH, de Here, in de stad van David. Bethlehem.

  Dat feest van Loofhutten zal straks niet alleen door het Joodse Volk in Jeruzalem gevierd worden maar door Alle volken van de wereld want Jeshua HaMasjiach zal dan als Koning van de wereld in Jeruzalem regeren. Alle details in Zachariah 14:9-20. Dat feest is omstreeks onze maand September-Oktober, dus een Oogstfeest.

 60. ……als Jezus met Pesach is geboren dan:
  (Ik hoor graag voor of tegen, met een tekst)
  Met pesach geboren
  Met pesach gestorven

  Mijn conclusie hier uit
  Met pesach terugkomen

 61. De eerste maand van de joodse kalender is de maand Nisan,
  (Maart-april) in de lente. Dit is niet het begin van het joodse ‘Nieuwjaar’. Het nieuwe jaar begint op de eerste dag van de zevende maand, Tisjri. (September-oktober)

  Eloel is de 6de maand is augustus-september
  Nu in Lucas 1:26 staat
  In de zesde maand nu werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd nazaret

  Van augustus tot april is 9 maanden,
  en in april wordt de pesach gehouden, het zou toch niet zijn dat het “lam” ook op dit feest geboren is??

 62. Psalm 119:57-64 (deel 8)
  ‘De HEERE is mijn deel, ik heb gezegd dat ik Uw woorden in acht zal nemen’ vs. 57.

  Een diamantslijper werkte in zijn werkplaats in Chicago toen op een dag een boer hem bezocht.
  Deze haalde uit zijn jaszak een steen die op een kleine kers leek, en liet hem aan de vakman zien. ‘Waar hebt u die gevonden?’ vroeg deze.
  ‘Mijn vader heeft hem ergens in Hongarije opgeraapt.
  Maar dat is al 50 jaar geleden. Hij vond hem mooi, en wij hebben hem in de familie bewaard en naar de Verenigde Staten meegenomen, toen wij hierheen moesten uitwijken’.
  Toen hij het verblufte gezicht van de steenslijper zag, voegde hij eraan toe: ‘Het is toch zeker geen diamant?’ ‘Bijna, het is een schitterende robijn, die een vermogen waard is’.
  Vader Mikok had als boer hard moeten werken om voor zijn gezin de kost te verdienen.
  Hij wist niet hoe rijk hij door het bezit van deze edelsteen al die tijd was geweest!

  Misschien bezit ook u zo’n schat zonder zijn waarde werkelijk te kennen.
  Ik bedoel de Bijbel, die misschien wel ongebruikt in uw boekenkast of op zolder staat.
  David kende iets van de waarde van dit Boek.
  Hij zei dat de geboden van God ‘begeerlijker zijn dan goud, ja dan veel fijn goud; en zoeter dan honing en honingzeem’ (Ps. 19:11).
  De profeet Jeremia, die zijn hart en geest met het Woord van God voedde, zei: ‘Uw Woord is mij geweest tot vreugde en tot blijdschap mijns harten’ (Jer. 15:16).
  De schrijver van Palm 119 telt de rijkdommen op, die hij bij het lezen en bestuderen van de Bijbel heeft gevonden. Begin er ook eens mee om de Bijbel te lezen als het Boek van God, dat door Zijn Geest geïnspireerd is!

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 63. @ Ramshoorn schreef:
  05/12/2020 om 4:17 pm
  Bedankt met mijn complimenten

 64. @ramshoorn
  Logisch?
  Toen Jezus terug bij de Vader was heeft Hij ook de Grote dwaling gezien onder de gelovigen.

  Dus van uit Jezus zichtpunt is het slim om Openbaring te adresseren aan de gelovigen die de dwaling onder gaan

 65. @Vlokje…Relax. Stop met rekenen en laat u verrassen.
  Gods Timing is perfect. Onze klokken verschillen nogal in tijdsaanduiding.

  Bid ook mee…Psalm 31:16 (NBG51)
  Mijn tijden zijn in uw hand, red mij uit de hand van mijn vijanden en vervolgers.

 66. @Eelke Piers. Het klopt wanneer u schrijft over de oorsprong van de Kerken. Tot het jaar 325 waren er Gemeenten van allerlei snit die zelfstandig konden functioneren. Maar toen kwam de Staatskerk van Constantijn de Grote en was het uit met de pret.

  Nu is er weer een Wereldkerk in de maak: Chrislam.
  Rome, Wereldraad van kerken en Islam slaan de handen ineen. Genève 2018.

  Inderdaad: Met Arius die niet geloofde in de Drie-eenheid en de Kinderdoop, begon het grote schisma en dat was 300 jaar na Christus dood en zo ontstond toen de “zaligmakende” Rooms Katholieke Kerk. Dit ter onderscheiding van het Patriarchaat Rome en Constantinopel.

  Ook Montanisten en Donatisten omstreeks 400 lagen op Ramkoers met de RKK. Augustinus stuurde het leger op hen af. Toen begon al de Tirannie al volop tegen andersdenkenden. Net als nu in 2020. Kerk en Staat waren toen twee handen op een buik net als nu. Kerkleiders slapen maar door. Jesaja 56.

  Napoleon maakte een eind aan de macht van de Paus en Vaticaan. 1798 en Plunderde het Vaticaan waarmee hij zijn oorlogen kon financieren. 40 rijtuigen vol goud, zilver en kunst vertrokken richting Parijs.

  over de doop schrijft u.
  Johannes doopte in de Jordaan. Zover ik weet was het een afwassing van schuld na een schuldbelijdenis. Je kunt en moet dus vele keren gedoopt, afgewassen, worden.”

  Klopt, in Israël bezoek je dan gewoon het Mikwe=ritueel bad. Lees maar verder in de Encyclopedie.

  De doop tot bekering Handelingen 2 van de Apostelen was eenmalig en geschiedde niet in naam van een drie-eenheid maar enkel en alleen in de Naam van Jeshua. Zie Handelingen 2 – 8-10-19 en 22.

  Onbegrijpelijk dat predikanten dat nu nog niet willen toegeven. Lees wat er staat -Doe wat er staat!

  Kinderdoop wordt nergens geleerd in het Nw. Testament.

 67. Ramshoorn schreef:32 Maar van die Dag of van die Ure weet Niemand, ook de Engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader
  Maar in Openbaring 1:1 staat, toen Jezus bij de Vader terug keerde:
  Openbaring van Jezus Christus, welke God Hem gegeven heeft, om zijn dienstknechten (wij) te tonen hetgeen weldra moet geschieden

  En welke Hij (jezus) door de zending van Zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven.

  Heel het boek openbaring is aanvullende informatie van Jezus
  die Jezus nog niet had toen Hij hier op aarde was, over de eindtijd
  opname
  verdrukking
  Grote dwaling
  Verzoeking
  Natuur verschijnselen
  Natuur catastrofes
  De ruiters enz.
  Dit zijn geen profetieën of voorspellingen van Jezus
  Dit zijn aanwijzingen van jezus over de eindtijd
  hoever Gods plan is, en van Zijn terugkomst
  En In die plan van God ben ik maar in 1 ding geïnteresseerd:
  Wanneer de opname?

  En mijn inziens is de huismeester de illuminatie,
  die zou dat graag weten om op de situatie te kunnen in te spelen

 68. @Willy. Het is maar goed dat de Bedevaarttrein naar Lourdes gestopt is na 95 jaar
  laatste rit op 06 jun 2016.

  Ruim 95 jaar reden er jaarlijks voor bedevaartgangers enkele nachttreinen vanuit Nederland naar Lourdes. Ik zag ook op TV Discovery een reportage over het bedrog aldaar en die zogenaamde genezingswonderen.

  Arme donders gaven hun laatste cent daar uit, het Vaticaan verdiende er miljarden aan in al die jaren.

  Pausen bezochten het ook en knielden voor Mariabeeld aldaar, ook in Fatima. Volgens de Bijbel streng verboden: Exodus 20, Psalm 97, 115 en 135.

  De Poolse Paus was helemaal idolaat van Maria en liet een bord maken en plaatsen op het St Pieterplein gewijd aan haar TOTUS TUUS = geheel de uwe. Lees zelf maar verder.

  https://www.digibron.nl/viewer/collectie/Digibron/id/tag:RD.nl,19830621:newsml_55647169a02dcc12e8efdc73b90ba4f4

 69. @ Ramshoorn : Bedankt voor de tip. Ik heb thuis ook nog een goed boek liggen van Ludo Noens met als titel ‘ Het verborgen Lourdes’ daar gaat hij dieper in op occulte broederschappen en verzwegen verschijningen en het geheim van Rennes-Le-Chateau. Hij schrijft in zijn boek dat er na Bernadette nog veel verschijningen zijn gebeurd in de grot en die veel minder eerbiedig waren. Zeker een aanrader.

 70. Beste ramshoorn
  De dag vooruit zien heeft niets met nauwkeurig rekenen te maken.

  Het heeft te maken met nauwkeurig (in eerste plaats altijd letterlijk) de teksten te volgen, en door het uit te voeren ,kom je toch definitieve inzichten die Jezus graag zou wensen, en die niemand je meer kan afnemen

  En weet je nog “kleine verstand” “geopende deur” opb.3:8

  En ik (ondergetekende) heb het van niemand, maar ik lees het in openbaring wat Jezus zegt, en trek mijn eigen conclusies met hulp van de HG

  Zo kom ik tot inzicht op welke dag en uur in de zeer nabije toekomst ik alert moet zijn

 71. @ Ramshoorn schreef:
  04/12/2020 om 6:21 pm
  Even iets over de oorsprong van de Kerken.
  Na de hemelvaart van Jesus ontstonden de Patriarchaten. Petrus in Damascus. Johannes de halfbroer van Jesus in Jerusalem, Marcus in Alexandrië, Andeas van Constantinopel, enz enz
  Velen tot Babylon en India toe (Goa). Toen Constantijn naar Constantinopel vertrok trok de Romeinse Patriarch de macht naar zich toe maar er waren vele Kerken die zich daar niet bij aansloten. Denk ook maar aan de 7 kerken waar Johannes het over heeft en aan Arianus de patriarch van Egypte.(Arius, Nicea) . Dit waren zelfstandige Gemeentes en bleven zelfstandig. Met Arius begon de grote schisma en dat was 300 jaar na Christus dood en zo ontstond toen de Rooms Katholieke Kerk. Dit ter onderscheiding van het Patriarchaat Rome. Ik kan dan ook moeilijk stellen dat alle Kerken afscheidingen van de RKK zijn. Hooguit dat het Roomse Patriarchaat zo dominant werd dat het de andere patriarchen de wet ging voorschrijven
  Je hebt het over de doop.
  Johannes doopte in de Jordaan. Zover ik weet was het een afwassing van schuld na een schuldbelijdenis. Je kunt en moet dus vele keren gedoopt, afgewassen, worden.

 72. Het is een beetje de eeuwenoude discussie tussen christenen die weer oplaait en waarbij vele onderlinge relaties mee zijn vernield. Paulus waarschuwt hier al voor, dat we moeten oppassen om elkaar niet moeten veroordelen als iemand wel of niet wettisch wil zijn.

  In dit opzicht kan het geen kwaad om eens naar andere voorbeelden te kijken dan gerespecteerde en geleerde kerkvaders uit de geschiedenis. Zo heb ik een neefje die door de maatschappij als ´minder´ wordt gezien. Hij heeft namelijk het Down Syndroom. Hij is slim en altijd vrolijk, maar kan zich moeilijk uiten, want praten gaat niet zo gemakkelijk. Toch heeft hij een diep geloof, want hij kent Jezus. Jezus is zijn vriend, van Jezus wordt hij blij. Niets, geen enkel regeltje en zijn gebrek aan diepe Bijbelse kennis staat hem in de weg om toch van Jezus te houden en te weten dat als zijn tijd gekomen is, Jezus hem met open armen ontvangt. Hij heeft geen discussies nodig om overtuigt te worden, hij hoeft geen sabbat te houden, ook geen zondag, of allerlei andere regels of rituelen, hij beleeft de optimale vrijheid in Jezus Christus, want hij weet dat Jezus in zijn hart is.

  Marcus 19:14: ‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’ Dit is nu exact hoe hij zijn geloof beleeft, als een kind, aan hem behoort het Koninkrijk der hemelen. Het evangelie is daarom zeker geen hogere wiskunde.

  Ontnuchterend zal het voor velen zijn volgens Mattheus 19:30: ´’Maar vele eersten zullen de laatsten zijn, en vele laatsten de eersten´. Het zal ronduit grappig om te zien zijn, dat velen die door de maatschappij als minder worden zien of die afgewezen worden, straks de eersten zullen zijn. Daar staan we dan als mensen vol met kennis, houdende aan onze vaste wetten en regels, maar wel geplaatst als laatsten, om dan iemand boven je geplaatst te zien die enkel de eerste is geworden omdat hij zo van Jezus houdt zonder enkele voorwaarden.

 73. @Vlokje. Hoe leest u dan Marcus 13 waar Jeshua, de Zoon van God ons leert?

  vers 31 De hemel en de Aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woorden zullen niet voorbijgaan. 32 Maar van die Dag of van die Ure weet Niemand, ook de Engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, ALLEEN DE VADER.

  33 Ziet toe, blijft Waakzaam. Want gij [Vlokje] weet niet, Wanneer het de Tijd is. 34 Gelijk een mens, die buitenslands ging, zijn huis overliet en aan zijn slaven volmacht gaf, aan ieder zijn werk, en de deurwachter opdroeg te Waken.

  35 Waakt dan, want Gij weet Niet, wanneer de heer des huizes Komen zal, laat in de Avond of te Middernacht, bij het hanengekraai of des Morgens vroeg, 36 opdat hij niet, als hij Plotseling [!!!!] komt, u slapende vinde. 37 Wat IK u zeg, zeg IK allen: Waakt!

  Daarom schreef ik ook u: Laat u liever Verrassen. Ik zie heel Ontspannen naar die Dag uit. Openbaring 19 een dag van vreugde en blijdschap…Het Bruiloftsmaal!

  Hoeveel valse Sekten zoals Jehova getuigen, Zevende Dag Adventisten en vele andere Betweters zijn niet aan het rekenen gegaan en hun Datum klopte Nooit.

  Gelukkig draait JHWH aan de knoppen en weet die Dag en Ure wel tot op de Seconde.

  Wij gelovigen, mogen dagelijks het Gebed des Heren bidden: Mattheus 6 en dat zal Hij verhoren:

  Matteüs 6:9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd;
  10 Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
  11 Geef ons heden ons dagelijks brood; 12 en Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij Vergeven onze schuldenaren; 13 en bewaar ons voor de verzoeker, en verlos ons van de boze. Want Uwer is het Koninkrijk en de Kracht en de Heerlijkheid in der Eeuwigheid. Amen.

 74. @Ramshoorn schreef:Maar stop met rekenen, laat u liever verrassen!

  Door Openbaring 3:3 zie ik dat anders
  Groet vlokje

 75. @Esther, Al Gods Wetten zijn relevant voor alle tijden!!! Jeshua kwam om ze als enige allemaal te vervullen. Mattheus 5.

  Gods Wetten Exodus 20 t/m 23 worden nu wereldwijd Met Voeten getreden daarom leert Jeshua, is alle veiligheid van burgers in gevaar! God pikt het niet langer. Jesaja 24, Hosea 4, en Openbaring 16.

  Mattheüs 24:12 En doordat de Wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.
  Mattheüs 7:23 Jeshua: Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de Wetteloosheid werkt!

  @Vlokje. Fijne reactie van u. Dank! Maar stop met rekenen, laat u liever verrassen! Niemand weet de dag noch het uur van de Wederkomst, ook Jeshua niet, alleen de Vader. Mattheus 24 en 25.

  @Ele. Tof dat u ook meedenkt op dit forum en ook de Bijbel door/met Joodse ogen leest.
  Ik leerde dat Goddank in Jeruzalem 1991.

  @Michaël, blijf meedoen/schrijven in de onderwerpen die de moeite waard zijn. Shalom.

  @ Willy. U gelooft toch niet echt in de Roomse verschijningen in Lourdes aan Bernadette en in Fatima aan een stel kinderen??? Het is allemaal Rooms Toneelspel. Monniken zijn ook bedreven om Mariabeelden te laten huilen of bloeden. En hoe denkt u over die Roomse stille ommegang in Amsterdam, waar een uitgebraakte [!!] hostie vereerd wordt? Brrr!!!

  Willy lees het boek van Emile Zola die zijn reis naar Lourdes beschrijft. Hij werd wereldberoemd toen hij de Jood Dreyfus in bescherming nam in een pagina grote aanklacht tegen de Franse Rechterlijke macht: J’ Accuse. Hij won!

  Ik las ook zijn boek: Mijn reis naar Lourdes: Emile Zola. Reisbeschrijving. Uitgever: Conserve. Zola schrijft dit boek in 1893, en in 1894 werden er al direct 150.000 exemplaren van verkocht. Het Vaticaan plaatste zijn Roman Lourdes op de Index vanVerboden Boeken. De furore van het boek werd er slechts groter door. Voor 1900 waren er al 150 drukken, en vertalingen in velerlei talen. Een eye-opener over het BEDROG van/in Lourdes)

 76. @ Ramshoorn
  Je kent ook Romeinen 6 en 2Korintiers dan weet je wat ik bedoel.
  Ik heb het even op moeten zoeken en ik weet dat er nog meer van degelijke verwijzingen staan

 77. @Esther
  Aanvulling
  ….Niet figuurlijk gezien, maar letterlijk
  Hersenkraker:
  Hoe kun je nu dit letterlijk in de praktijk brengen?

 78. @ Esther: 5:31 pm. Dat ben ik geheel met je eens Esther. Bij het Laatste Avondmaal, zei Jezus, tegen zijn discipelen: citaat: ” Een nieuw gebod geef ik jullie heden, heb elkander lief, zoals IK jullie heb liefgehad”. Zo zijn er dus 3, “Geloof, Hoop en Liefde”, zegt Paulus in de brief aan de Korinthieërs, en “de LIEFDE is de grootste”.

 79. @Esther
  Dan heb je het nog niet goed begrepen
  De sabbath en pesach geven ons uitzicht naar de nabije toekomst,en dan is dit gegeven crusiaal

 80. @Eelke Piers schreef:Als de protestanten cq een product zijn van de RK waar is de RK, de Oost Europesche kerken, de Koptische Aramese enz kerken en zelfs mijn en jouw opvattingen dan een product van? Zelfs de Islam!

  Antwoord: Alle door u genoemde kerken en ook de Islam is een product van de RKK die in het leven geroepen werd door de heidense keizer Constantijn de Grote die zich ook nog eens de onoverwinnelijke zon [Sol Invictus] noemde. Hij riep op 7 maart 321 de zondag in het leven en dus niet Jeshua of de Apostelen zoals Gereformeerden en Hervormden eeuwenlang beweerden. De Joden lieten hem kletsen en bleven de zevende dag Sjabbat vieren.

  Eelke Piers schreef: Dwalen we niet allen min of meer en blijven we daarom niet zoeken? Ik heb die wijsheid ook niet in pacht. Toch aanbidden zij (en ik) allen de Ene Ware op hun eigen manier en inzichten en hopen dat het Hem welgevallig is.””

  Antwoord: De Bijbel [Statenvertaling] is het betrouwbare Woord van God. Wie dat Woord goed bestudeert die dwaalt niet maar die is wijzer dan Salomo! Zie ook Johannes 14.

  Zie ook Psalm 119…Psalm 119:97 Hoe lief heb ik uw Torah/wet! Zij is mijn Overdenking de ganse dag 98 Uw gebod/onderwijzing maakt mij Wijzer dan mijn vijanden, want het is altoos bij mij.

  99 Ik ben Verstandiger dan Al mijn leermeesters, want uw Getuigenissen zijn mij tot overdenking.
  100 Ik heb meer Inzicht dan de Ouden, want ik Bewaar uw Bevelen.101 Ik weerhoud mijn voeten van alle boze paden, opdat ik Uw Woord onderhoude.

  102 Ik wijk niet af van uw verordeningen, want Gij onderwijst mij. 103 Hoe aangenaam zijn Uw redenen voor mijn verhemelte, meer dan honig voor mijn mond.

  104 Uit Uw bevelen heb ik Inzicht ontvangen; daarom Haat ik elk leugenpad. 105 Uw Woord is een Lamp voor mijn voet en een Licht op mijn pad.

  Eelke Piers schreef: Jesus wil dat je van je vijanden houdt. Voor zover ik weet staat dat nergens in de 613 Wetten van de Thora. Of dwalen de Joden ook?

  Antwoord. Joden en Christenen dwalen zeer als ze de Woorden van Mozes, de Profeten, Jeshua en de Apostelen negeren of verdraaien zoals in onze tijd veelvuldig gebeurd. Ook in de Torah Exodus 20 staat duidelijk geschreven om de Naaste lief te hebben. Voorbeeld:

  Exodus 23:4 (NBG51) Wanneer gij een verdwaald rund of ezel van uw Vijand aantreft, zult gij ze hem zeker terugbrengen.

  Exodus 23:5 (NBG51) Wanneer gij de ezel van uw Vijand onder zijn last ziet bezwijken, zult gij dit niet onverschillig aan hem overlaten. Gij zult hem zeker Helpen met afladen.

  Het is onbegrijpelijk dat Israël en de Westerse wereld de Doodstraf hebben afgeschaft.
  Lees de strafwetten in Exodus 21-23. Zie Openbaring 20.

  Jeshua is ook voor Recht en Gerechtigheid en dus ook voor de Doodstraf. Hij komt straks terug naar planeet aarde in Jeruzalem om te Oordelen de levenden en de doden. Deze woorden staan ook in de Roomse en Protestantse Geloofsbelijdenis. Details in Mattheus 13 en 25.

  Nog een voorbeeld in Lucas 17…De Jood Jeshua, Zoon van JHWH spreekt het Oordeel uit over onverlaten die kinderen misbruiken:

  Lucas 17:1 Jeshua zei tot zijn discipelen: Het is Onmogelijk, dat er geen Verleidingen komen, maar Wee Hem, door wie zij komen! 2 Het zou beter voor hem zijn, als een Molensteen om zijn Hals gedaan was en hij in de Zee was Geworpen, dan dat hij één van deze Kleinen tot Zonde Verleidde!

 81. Jezus zei: wie niet werkt (De Wet niet uitvoeren)
  zal ook niet eten (…van de maaltijd)
  Dus met andere woorden:
  De wet uitvoeren en je zal bij de maaltijd zijn
  (het avondmaal/bruiloftsfeest)

 82. Hallo allemaal…
  @ Ramshoorn… inderdaad, de Heere Jezus heeft die wet vervuld.
  Vervuld met Zijn eigen Lichaam aan het kruis. Efeziërs 2 : 14-15

  Gelukkig voor ieder mens die óók een Jood genoemd kan worden…Romeinen 2 : 25-29.
  En gelukkig en rijk dat ieder mens door geloof in Christus Jezus, in Gods ogen nageslacht van Abraham is. Galaten 3 : 26-29.

  En zo gelukkig en dankbaar dat God de Vader en Jezus de Heere er totale andere maatstaven op na houden wat het geloof betreft als wij zondige mensen.

  Welke Weg is tot God de Vader?? Dat is alleen de Heere Jezus Christus.
  Hij alleen is dé weg dé waarheid en het leven….
  In Gods ogen bestaan er alleen broeders en zusters door Jezus Christus.
  Niet omdat we wettisch bezig willen zijn. Daar komt alleen maar chaos en enorme grote verdeeldheid van.
  Christus Jezus is Zelf de wet. Niet alleen via het menselijk verstand… maar via ons hart door Gods Geest.

  God en Christus Jezus is bij iedere man, vrouw, kind die bij Christus horen.
  Dan vallen de sabbat en de zondag weg…. daar gaat het totaal niet om.
  HIJ ziet alleen wat in onze harten leeft en aanwezig is.
  Het gaat erom, dat we een nieuwe schepping zijn in Christus Jezus.

  Ieder mens in Jezus… is vrij van de wet, of zoals Paulus schrijft…”Leg niet weer een juk van slavernij op je… Galaten 5 : 1
  In vers 14 lezen we, ” Want de hele wet wordt in één woord vervuld, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf”.

  Wil iemand de sabbat houden voor de Heere, geweldig.
  Wil iemand de sabbat niet houden voor de Heere, ook geweldig.
  Wil iemand op dinsdag er een bijzondere dag van maken voor de Heere, geweldig.
  Hij ziet toch als enigste wat in ons hart leeft.
  Voor mij persoonlijk… is de Heere Jezus mijn Sabbat/Rust, alle dagen.

  Wij hebben Hem, Jezus nodig… niet al die wettische regeltjes.
  Wij hebben Hem zo enorm hard nodig… alle dagen weer, zodat we steeds weer een beetje meer gaan lijken op Hem. Met ons vallen en opstaan.

  Judas 1 : 24-25, “Aan Hem nu Die bij machte is u voor struikelen te bewaren, en u smetteloos te stellen voor Zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleenwijze God, onze Zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen”.

  Dát alleen hebben wij nodig in deze duistere wereld die ooit vergaat.
  Wij hebben Christus Jezus nodig… Hij alleen leidt ons de weg die we moeten gaan.
  En bij ieder mens verschillend… maar allemaal tot één doel, leven in eeuwigheid bij Hem.

  Liefs, Esther.

 83. @ Esther en Ramshoorn

  Bedankt voor jullie reactie met bemoedigende teksten.
  Ik wens jullie een gezegend weekend.

  Hartelijk groet, Michaël

 84. @Eelke: u schrijft o.a. “Ook in het NT worden de gelovigen ook vaker HEILIGEN genoemd…”
  Het is al vaker geroepen maar ook hier zijn de vertalers onzorgvuldig te werk gegaan. Het Griekse woord wordt nl. het best vertaald met ‘geheiligden’, d.w.z. zij die geheiligd zijn door het bloed van Yeshua.
  In de Torah zegt de Eeuwige ondermeer: Weest heilig want Ik ben heilig (ik parafraseer even). M.i. duidt dit op een geestelijke toestand die je pas kunt bereiken wanneer je met Hem gaat lopen (denk maar aan Avraham en Noach van wie geschreven staat dat ze met de Eeuwige liepen).
  Het eerste is een momentopname, het tweede een langdurig proces.

  Wat de Torah betreft; lees eens een boek over de zienswijze van messiaanse gelovigen vis-à-vis de Torah. Het kan geen kwaad om kennis te nemen van andere standpunten.
  Op deze site stonden jarenlang artikelen ten faveure van een pretibulation opname; tegenwoordig is men daarvan teruggekomen.

  Shabbat shalom!

 85. @ Ramshoorn
  Als de protestanten cq een produkt zijn van de RK waar is de RK, de Oost Europesche kerken, de Koptische Arrameense enz kerken en zelfs mijn en jouw opvattingen dan een produkt van?
  Zelfs de Islam! Dwalen we niet allen min of meer en blijven we daarom niet zoeken? Ik heb die wijsheid ook niet in pacht. Toch aanbidden zij (en ik) allen de Ene Ware op hun eigen manier en inzichten en hopen dat het Hem welgevallig is.
  Met de Wet heb je volkomen gelijk maar Jesus gaf een nieuwe Wet en deze Wet dekt de gehele oude wet en vraagt zelfs meer. Namelijk LIEFDE. Het is niet genoeg om je achter een wet te verschuilen die zegt Gij zult niet doden; want ik heb nog nooit iemand dood gemaakt, dus ben ik een goed mens. Nee, Jesus wil dat je van je vijanden houdt. Voor zover ik weet staat dat nergens in de 613 Wetten van de Thora. Of dwalen de Joden ook?
  Dacht je werkelijk dat de Goede God een Jood die volgens de Joodse Wetten geleefd heeft zal veroordelen omdat hij Christus niet kent of erkent? Een Jood; iemand van het door Hem. uirverkoren volk

 86. @ Ramshoorn: zeer interessant wat je schrijft, maar er is nog een ander feit, de verschijningen in Lourdes aan Bernadette Soubirous, Op 11 februari van het gezegende jaar 1858 zal Bernadette haar eerste visioen krijgen van een jong meisje van veertien jaar ongeveer dat nooit haar naam zal zeggen. Het zal gebeuren aan het grotsysteem waar voeger heksen hun sabbath hielden in de volkstaal Massabielle. En op de laatste dag van de verschijning maakt ze zich bekend als de onbevlekte ontvangenis, waarbij ze de paus bevestigd in wat hij had verklaard. Alleen God is onfeilbaar, mar de verschijning maakt iedereen wijs dat ook door God die eer aan haar toekwam. En zo ontstaat de Maria verering in al haar uitspattingen. En de Bron ligt zoals je schrijft in Efeze de Dianacultus en de vroege Vaders van de kerk;

 87. @was even benieuwd nog ramshoorn
  We delen de Geest,
  Heb je het complete plaatje al van de dag van opname/verdrukking die nu toch wel kort voor de deur staat

 88. @ramshoorn
  1* De Joods Jeshua en zijn 12 Joodse Apostelen hielden de wekelijkse Sjabbat en gingen nooit naar een kerk op de heidense zondag. Ze baden niet de Rozenkrans. Jeshua noemde zich Heer van de Sjabbat. Lucas 6:5.

  Ramshoorn ik kan jouw nu oprecht mijn broeder noemen
  Gezegende rustdagavond

 89. Inderdaad @Vlokje, de protestantse kerk en al haar afscheidingen is in belangrijke zaken helaas nog steeds in veel opzichten het product van de rk kerk.

  Vooral na 6 oktober 2012 Malieveld en 31 oktober 2017 Hervormingsdag in Domkerk Utrecht, en 2018 het bezoek van paus Bergoglio in Genève. Dit was 500 jaar het bolwerk van de Gereformeerde Calvijn. Ze sloten een onheilig verbond met RKK en Bergoglio die werd toegejuicht als Verlosser door 30.000 vrijzinnigen die de Bijbel aan de kant schoven.

  1* De Joods Jeshua en zijn 12 Joodse Apostelen hielden de wekelijkse Sjabbat en gingen nooit naar een kerk op de heidense zondag. Ze baden niet de Rozenkrans. Jeshua noemde zich Heer van de Sjabbat. Lucas 6:5.

  2* De Apostelen hebben nooit gelovigen gedoopt in naam van een drie-eenheid. Ze doopten gelovigen op grond van hun belijdenis dat Jeshua de Masjiach is. Zie de bewijzen in het Boek Handelingen..2:38 – 8:16 – 10:47-48 – 19:5-6 – 22:16 en Rom. 6:3.
  De kinderdoop is Onbekend in het Nw. Testament. Jeshua omarmde en Zegende Kinderen.

  3* Helaas nam de Reformatie ook het heidense roomse Kerstfeest over en viert Pasen op heel andere data dan Israël doet. Een schande…Zie Exodus 12.

  4* Roomsen en Protestanten demoniseerden eeuwenlang Joden. Die kerken leerden dat de Kerk de plaats van Israël heeft ingenomen. Het virulente antisemitisme is dan ook een product van alle kerkvaders, Augustinus, en ook van Maarten Luther de grootste antisemiet en ook Calvijn liet zich niet onbetuigd.

  Die Roomse en Protestantse betweters hebben nooit de woorden van Jeshua begrepen: Het Heil is uit de Joden: Johannes 4:22. Jeshua is de allerberoemdste Jood die ooit in Jeruzalem rondwandelde. Men spreekt nu toch nog over voor en na Christus?

  De Apostel Paulus is woedend op die kerken omdat zij zijn woorden in Romeinen 9 t/m 11 bewust
  verdraaid hebben. Jeshua heeft de Torah/Wet van Mozes NOOIT afgeschaft maar VERVULD.
  Zie het bewijs in Mattheus 5:17-20.

  Hier laat ik het maar even bij. @Eelke Piers leest ook mee die had daar ook vragen over.

  @Wachter, dank voor uw blijmoedige bemoediging: We shall Overcome, some day!

 90. Ps ramshoorn
  Ik kan redelijk ver met het idee van maart Luther komen, waar hij vandaan kwam had het ook niet
  Maar daarna, door de verzuiling van de protestantse kerken
  zie ik alleen maar meer verwarring,
  En ik kan mij niet voorstellen dat de Waarheid zoveel verwarring veroorzaakt? Of er moet ergens een leugentje zitten die zoveel tweespalt veroorzaakt

 91. @Ramshoorn OP 03/12/2020 om 7:34 pm
  Ramshoorn is de protestantse kerk en al haar afscheidingen niet het product van de rk kerk, hoe zie jij dat?
  Ik bedoel nog steeds de basis principes

 92. @Esther
  Nee hoor,
  Ik laat het hier bij om mijn gastheer hier niet verder in de verlegenheid te brengen

 93. Michaël ;-{> schreef: 02/12/2020 om 9:30 pm

  Hay lieve Michaël… dank je hoor, voor je lieve reactie.
  Er staan zoveel bijzondere, mooie en natuurlijk bemoedigende woorden in de Bijbel.
  Het stukje uit Daniël, over Nebukadnezar, en later over Darius, twee heidense koningen… wat heb ik daar altijd overheen gekeken.
  Zij geloofden in de enige Ware God, de God van Daniël. Zo geweldig hé.

  Michaël, sterkte met alles hé…

  @ Hallo Vlokje… ik las van je…”Sorry Esther. Siteregels'”.
  Heb ik je bezeerd of beledigd?? Dat is nooit mijn bedoeling Vlokje.
  Of misschien iets anders… vertel het anders aan me.

  Een tekst voor ons allen, in deze duistere chaotische wereld….
  “Vrees niet, want IK ben met u”. Jesaja 43 : 5a

  Lieve groet van mij, Esther.

 94. @Amo en @Willy, dank voor uw bijdragen in deze discussie. De Paus en zijn RKK zijn vooral de laatste decennia wereldwijd in diskrediet gebracht door eigen parochianen, mannen, vrouwen, jongens en meisjes die jarenlang seksueel misbruikt werden door hun kardinalen, bisschoppen en priesters.

  Denk in Nederland over de twee boeken die Dhr. Deetman schreef over dit misbruik.

  Daarbij komt nog dat pausen eeuwenlang 1545-1967 de Protestantse Bijbels in de landstalen op de Index van verboden boeken geplaatst hebben. Joden en Protestanten kwamen door hun duivelse Inquisitie op brandstapels terecht terwijl hun Thora’s en Bijbels verbrand werden.

  Pas in 1967 heeft Paus Paulus VI dankzij het Tweede Vaticaans Concilie 1962-1965 de Bijbel in de Nederlandse taal ook beschikbaar gemaakt voor katholieken.

  Lees het boek van de Paus van Amsterdam van Huub Oosterhuis. Een Jezuïet.

  Rome/Vaticaan wijkt nog op tal van punten af van wat Jeshua en de Apostelen de Gemeenten leerden. Joden en Protestanten schudden hun hoofd in ongeloof als ze de RK. on-Bijbelse leringen over hun Maria lezen:

  1854…Onbevlekte ontvangenis van Maria. 1870… (Vaticaans Concilie I ) Onfeilbaarheid
  van de Paus. Een godslastering. Zie Psalm 14 en 53, Romeinen 3. Alleen God is onfeilbaar!

  1931…Maria verklaard als moeder van God…Gebeurde al eerder in Concilie Efeze 431.

  1950…De Hemelvaart van de Maagd Maria ? (Paus Pius XII ) Belachelijk!

  Calvijn schreef ( 1539 ) al in het Vierde Deel van zijn Institutie: De Rooms-katholieke Kerk met
  al haar menselijke inzettingen is niet de ware maar de valse kerk. Het Pausdom is antichristelijk en de mis is heiligschennis.

  Hoor wat Luther (1520 ) zegt over Rome en de Curie in een brief aan Paus Leo X:
  Ik heb inderdaad een aanval gedaan op de Roomse stoel, die men noemt het roomse Hof;
  waarvan gij ook zelf en iedereen op aarde niet kunt ontkennen, dat hij meer verdorven
  en schandelijker is dan ooit Sodom of Gomorra of Babel is geweest.

  De Joodse Mirjam/Maria zou hard wegrennen uit de St. Peter, Lourdes, Fatima, als ze zou zien hoe in alle Roomse kerken wereldwijd haar naam in plaats van Jeshua aangeroepen wordt en verafgood.

  Ik las: Mirjam was eens aanwezig op de bruiloft te Kana in Israël. De wijn raakte op, toen sprak zij tot de bedienden van het feest:

  Johannes 2:1 En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jeshua/Jezus was daar; 2 en ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd.
  3 En toen er gebrek aan wijn kwam, zeide de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn.
  4 En Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u van node? Mijn ure is nog niet gekomen.

  5 Zijn moeder zeide tot hen, die bedienden: Wat Hij [Jeshua] u ook zegt, Doet Dat!

  Duidelijk toch?

 95. @ Ramshoorn
  … Matteüs 4:19 (NBG51) En Hij zeide tot hen: Komt achter Mij en Ik zal u Vissers van mensen maken. Dat zei Jesus tegen de apostelen en tegen niemand anders. Natuurlijk kun je dit ook op jezelf betrekken en doe je dit ook?
  Ook in het NT worden de gelovigen ook vaker HEILIGEN genoemd zoals je zelf aangeeft. Daar heb ik geen moeite meer maar om mijzelf bij de HEILIGEN te rekenen gaat mij te ver.

  Ook katholieken aanbidden niet het beeld maar die er achter zit. Ik weet dat het maken van beelden al fout is maar zalig de armoedigen en zachtzinnigen van Geest. De Almachtige weet beter en oordeelt anders dan wij. Ook ik zit vast aan mijn opvoeding. Zal Christus een Hindoe die goed geleefd heeft, de toegang tot de hemel weigeren omdat hij Jesus niet kende? Zal Christus de moslim die zichzelf met meerdere andere mensen opblaast omdat hij overtuigd is dat hij God daarmee behaagt de toegang weigeren? Ik weet het niet want God oordeelt anders.
  Als ik dood ga en voor de Almachtige kom te staan hoop ik dat Christus zal zeggen: “Mijn, ook voor hem heb ik geleden en ben ik gestorven.
  Dacht jij werkelijk dat ik Rooms ben?
  Als ik mij goed herinner verwijs jij ook vaker naar de Wet. Maar heeft Jesus met zijn lijden en dood deze wet niet buiten werking gesteld en ons één nieuwe wet gegeven?
  Geloof mij, ik ben al vele jaren zoekende, waarschijnlijk meer dan jij oud bent en ik weet niet eens of ik wijzer ben geworden.
  Ik verwijs (bijna) nooit naar de Bijbelplaatsen want hier zijn meer mensen die meer verstand van de Bijbel hebben dan ik of een andere kijk en ik kan dus aannemen dat als ik praat over de zachtmoedigen dat iedereen weet wat ik bedoel. Maar met een andere kijk op een schriftplaats wordt ook ik wijzer.

 96. Ik schrik wel een beetje van het gemak waarmee men medemensen tot ‘satanisten’ benoemt.
  Ik denk dat zo’n vooroordeel een nadere interesse in die mensen direct blokkeert. En die blokkade blokkeert dan ook belangrijke informatie die we nodig zouden kunnen hebben om onze auto’s te kunnen laten rijden. De monteur weet meer dan de theoloog in deze.
  Als we bedenken dat we zelf ook zondaars zijn, moeten we erg voorzichtig zijn als we anderen gaan verketteren als ‘duivels’. Mijn lieve moeder zei altijd: “Je weet nooit wat er in hun harten speelt”. Dat is waren wijze woorden die ik graag als levensles ter harte wil nemen.

 97. @ Ramshoorn : Beelden zijn inderdaad fake, dit komt door de katholieke kerk die aanbidding van heiligen of de Maagd Maria toestonden, je aanbid de afbeelding wat gelijk staat met de persoon op de afbeelding men vindt zijn rechtvaardiging in Galatenbrief van Paulus 3 : 2 maar de vraag is ook, wat doet je met die Mariaverschijningen zoals in Medugorje? Daar zegt die verschijning dat je Jezus moet aanbidden haar zoon, en dat alleen bij Jezus redding is. De vraag is nu komt dit van God of zijn tegenstander? Gaat de Duivel reclame maken voor God?. Jezus geeft ons het antwoord. Als de Duivel in zichzelf verdeeld is dan gaat zijn huis tenonder. Jezus wil hier zeggen, dat hij geen reclame gaat maken over God, en God niet over de Duivel. Waar en hoe moeten we die verschijningen dan plaatsen in Openbaring twaalf, waar een vrouw zwanger is en het duidelijk over Maria gaat, totdat jezus zijn hemelvaart viert. En dan krijgt die vrouw metafysische trekjes. Ze brengt kinderen voort. Zij die Gods geboden bewaren, en Jezus getuigenis, Gaat het hier om twee verschillende groepen? Jood en niet jood? Onze moeder is volgens Paulus niet Maria zoals de katholieken leren, maar het hemels Jeruzalem dit stelt hij in zijn Galatenbrief. Maar ons doel kan niet de hemel zijn, maar Jezus koninkrijk. De hemel is geen vakantieparadijs. Wie is die vrouw, juist als de twee getuigen in Openbaring 11, velen zeggen Elia en Henoch die de fysieke dood niet hebben ervaren. Maar ook dat lijkt vergezocht. In Medjugorge stelt die verschijning Openbaring 12 op zichzelf toe. Het is haar tijdperk zegt ze. Wat is waarheid? En waar zit de leugen?

 98. @Eelke Piers. Look Up! Ja het is echt waar, ook al zeg ook ik soms met de Apostel Petrus tot Jeshua…Ga uit van mij want ik ben een ZONDIG mens [Psalm14 en 53 en Romeinen 3]…
  Jeshua glimlachte vergevingsgezind naar Petrus omdat Hij zag dat Petrus oprecht was met deze belijdenis. Jeshua bemoedigde Petrus en zijn kompanen direct met de Woorden…

  Matteüs 4:19 (NBG51) En Hij zeide tot hen: Komt achter Mij en Ik zal u Vissers van mensen maken.

  Zie hoe de Psalmen de BijbelGetrouwe gelovigen al betiteld als HEILIGEN.
  Psalmen 16:3 (NBG51) Wat betreft de Heiligen die in den lande zijn: zij zijn de heerlijken in wie al mijn welbehagen is.

  Dit zijn de echte heiligen!!! Die roomse versteende heiligen en Maria afgodsbeelden in St Peter, Lourdes en Fatima zijn allemaal FAKE!!! Zie in Bijbel streng verbod om beelden te aanbidden in Exodus 20 en Psalm 97, 115, 135.

  Vooral Maria aanbidden met de Rozenkrans is uit den boze. Puur spiritisme. Je mag geen doden aanroepen. Deuteronomium 18. Aanbidt God leert Jeshua ons in Openbaring 19:10 en 22:9.

  Lees het boek de Gemanipuleerde Maria van Aat van Gilst.

  Zowel Petrus en Paulus noemen de Gelovigen van de nieuw ontstane Gemeenten Heiligen:
  Handelingen 9:32 (NBG51) En het geschiedde, toen Petrus overal rondreisde, dat hij ook bij de Heiligen kwam, die te Lydda woonden.

  Efeziërs 3:8 (NBG51) Mij, Paulus, [een moordenaar] verreweg de Geringste van alle Heiligen, is deze Genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen.

 99. @ Ramshoorn
  …de heiligen [U, IK]…..
  Als een mens dood is zal de Almachtige over deze persoon oordelen (o.a. op zijn werken) of hij dan bij de heiligen hoort of niet. Ondertussen is een nederigheid gepast.

 100. Anne op 4.27

  Eerst zullen de gelovigen opgenomen worden, daarna de 7 jaar van verdrukking

  Here Jezus zal pas terugkeren op de olijfberg na de laatste jaarweek ( 7 jaar ),

  Alle Joden en ongeloven die na deze verdrukking nog leven zullen Hem aanschouwen

 101. @ Ramshoorn: 10:55 pm, op 2/12. Zo is het inderdaad, Ramshoorn. U heeft volkomen gelijk, ik heb dat zelf ook ervaren. Gemeenten, die meegaan in aardse dingen, zoals het homohuwelijk, en meer van dat fraais. Ik blijf er ver vanaf.

 102. @ Esther: 8:44 pm, op 2/12. Amen! Zo is het zuster Esther. Door het volbrachte werk van Jezus/Yeshua aan te nemen, wordt men gerechtvaardigd. de Here Jezus is onze Redder, en goede HERDER. Gods Zegen voor U allen.

 103. @Esther en @Michael, Dank voor uw duidelijke reacties en het benoemen van valse profeten die er legio zijn in 2020.

  Gezonde kerken en Gemeenten hebben diakenen en ouderlingen die waken over de rechte prediking en zo nodig de predikant/evangelist ter Verantwoording Roepen als hij zaken beweerde die in tegenspraak zijn met de Bijbel. Zie Deuteronomium 18 en…

  Efeze 5:11 (HSV) En neem Niet deel aan de Onvruchtbare werken van de Duisternis, maar Ontmasker ze veeleer.” Paulus leert in 1 Corinthe 6 hoe dat te doen…

  1 Korintiërs 6:1 Durft iemand uwer, wanneer hij iets heeft met een ander, recht zoeken bij de onrechtvaardigen en niet bij de heiligen? 2 Of weet gij niet, dat de heiligen [U, IK] de wereld zullen oordelen? En indien bij u het Oordeel over de wereld berust, zijt gij dan onbevoegd voor de meest onbetekenende rechtspraak?

  3 Weet gij niet, dat wij over Engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer dan over Alledaagse dingen? 4 Indien gij alledaagse geschillen te berechten hebt, laat gij dan hen Zitting nemen, die in de Gemeente niet in tel zijn? 5 Ik zeg het om u te beschamen. Is er dan bij u geen enkel wijs
  man, die uitspraak zal kunnen doen tussen broeders?

  1 Korintiërs 5:12 Staat het soms aan mij, hen te Oordelen, die buiten zijn? Oordeelt ook gij niet alleen hen, die in uw kring zijn?
  1 Korintiërs 5:13 Hen, die buiten zijn, [ongelovigen] zal God Oordelen. Doet, wie Niet deugt, uit uw Midden weg.”

  Duidelijke taal, maar in welke Gemeente zie je dit nog gebeuren? Bijna nergens, en daarom verlaten jaarlijks Tienduizenden gelovigen zonder spijt hun kerkelijke Gemeenten.

  Zie hoe boos/woedend Jeshua is op de leiders van de Gemeente van Thyatira. Openbaring 2:18-29 waar @Nieuw Begin gelukkig ook al aan refereerde.” Shalom. Ramshoorn.

 104. @ Esther 14/11/2020 om 4:07 pm

  Hi lieve Esther, bedankt voor je mooie reactie op 1 Johannes 4:4-6

  Ik had een vorige reactie van jou op 14/11/2020 om 4:07 pm over het hoofd gezien. Waarin je reageerde op de tekst uit Daniël (Dan. 2 : 20-22) en een aanvulling gaf over koning Nebukadnezar van Babel.

  ”Eerst kreeg hij straf om zijn hoogmoed, hij moest zeven tijden tussen de dieren leven. Dan. 4 : 29-33. Vanaf vers 34-37, krijgt hij zijn verstand weer terug, en maakt hij God groot. Een heidense koning, die de Allerhoogste prees en verheerlijkte.”

  Ja, Esther dat eind is zeker mooi om te lezen. Maar ook de manier waarop God iemand iets duidelijk wil maken en tot de orde roept, opdat diegene tot inkeer kan komen.

  Ik ben het ook eens met het hetgeen je aan Vlokje schreef op 23/11/2020 om 4:54 pm

  ”Het is misschien beter om bij de desbetreffende teksten, het hele stuk te lezen. Dan wordt het vaak ook duidelijker. Losse teksten isoleren… werkt niet altijd. Ook gebeurd het vaak genoeg om het antwoord in het hele hoofdstuk te lezen.”

  Ja, een paar woorden uit een zin halen prikkelen wel de geest, maar roepen meer vragen dan antwoorden op. Terwijl de gehele context veel kan verduidelijken.

  @ Ramshoorn, fijn om weer van u te horen.

  U schreef aan Esther: ”Ik zou het heel interessant vinden als u een aantal valse profeten bijname noemt vooral die van 2020.”

  Ik moest zelf in eerste instantie meteen aan Jorge Mario Bergoglio alias Francisco Uno denken. En aan de RKK, de Jehova’s en ook aan de Mormonen die meer met de leer van Joseph Smith bezig zijn, dan met de bijbel. Enfin, ik denk dat u zelf nog veel meer aan deze lijst kunt toevoegen. Maar waarom zouden we onszelf met leugens en een valse leer bezig houden…?

  Ik wens iedereen nog een fijne avond en Gods zegen.

  Hartelijke groet, Michaël

 105. Hallo Ramshoorn…

  Ik ben nooit echt bezig met grote of bekende namen van mensen die zeggen gelovigen te zijn, en het blijken valse profeten te zijn. Ik kan zo niet meteen namen benoemen.

  Ze zijn er ook gewoon om je heen.
  Soms lees je iets, of hoor je iets, wat in eerste indruk goed is… en toch gaan bij mij ineens de alarmklokken slaan.
  Gods Heilige Geest laat het je ook weten.
  Wat we horen, of lezen of zelfs in een gesprek… als iets niet goed is, wordt je gewaarschuwd.

  Of het nou profetieën zijn, of verdraaiingen van Gods Woord, waar vaak dwaal leringen vaak wegkomen…. overal zitten zulke mensen.
  En toch zitten er zeker ware gelovigen tussen.
  En juist dat onderscheid… is zo belangrijk. Dat kan alleen via de H.Geest.

  Het belangrijkste is Jezus… daar alleen is het veilig.
  Mooie tekst 1 Joh. 2 : 27…. over de zalving van de Heilige Geest.

  Vers 28, eerste regel, ook zo belangrijk…”En nu, lieve kinderen, BLIJF IN HEM….”.
  Dat is het allergrootste geheim, in Hem Jezus Christus blijven.
  De kleine boeken van Johannes zijn echt juweeltjes om te lezen.

  Ook die fijne tekst die Michaël neerzette…ook uit de kleine boeken van Johannes.
  ”Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons; wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling.” (1 Johannes 4:4-6) HSV

  Ramshoorn Gods liefde om u heen, en liefs van mij, Esther

 106. @ Ramshoorn
  ……Ik word getoetst door iedere dag een portie hoofdstukken [5] uit de Bijbel hardop te lezen en daarna een paar Psalmen, Gezangen of mooie Koortjes te zingen. ……
  Hoe noemde Jesus deze mensen?

 107. Christus Koning!

  Hoe satan ook zijn best doet …nergens kan hij de Grondwet van het Koninkrijk der Hemelen doorbreken dat alles afhankelijk is van een majesteitelijk verheven Koningsfiguur uit Jeruzalem….
  Psalm 2!

  De binding van satan voor de komende 1000 jaar( het derde Milennium) is vast besloten en opgenomen in de Raad van de Allerhoogste. (Openbaring 20 vers 2 )
  Als wij Christenen onze Here Jezus gehoorzamen zal Hij de satan onder onze voeten leggen. ( Rom 16 vers 20 )
  Het is de afval van de geboden des Here waardoor de duivel weer een kans krijgt ( Efeze 4 vers 27 ) maar als Israel op de derde Gods Dag de Here gaat zoeken ( Hosea 6 vers 1-3 ) en Christenen volharden in de leer van het Evangelie ( Hand 2 vers 42 ) zal God Zich niet onbetuigd laten en met voorbijzien aan de tijden van ongehoorzaamheid Zijn volk krachtig bijstaan in de H.Geest en zo zal het Vrederijk een aanvang kunnen nemen ( Zach 14 ) waarbij alle volkeren zich ‘koosjer’ mogen eten aan de tafel des Here! ( Math 11 vers 5 )

  Een kleine groep Messiaanse Joden zingt over die heerlijke komende tijd:

  https://www.youtube.com/watch?v=chG6xRsX7ns

  https://www.youtube.com/watch?v=0VLEva3jZjM

  Ja het ganse nageslacht van God’s vriend, Abraham, Jood en Arabier, zal juichen en opstaan uit de geestelijke dood als de H.Geest hun hoofden en harten zal keren tot de Zoon van God:
  Loofhuttenfeest!

  https://www.youtube.com/watch?v=BT50-Kuj2UY

  Hoe heerlijk is God lieve broeders en zusters en hoe oneindig Zijn trouw de eeuwen door aan een gevallen mensengeslacht!

  https://www.youtube.com/watch?v=ZFvgIjOv-rA

  De radicale overwinning van Yeshua Masjiach over alle dood en zonde van Jood en heiden:
  ( JHWH = Yeshua HaMasjiach Wemelech Hajehudim Jezus Messias Eeuwig Koning der Joden , dat was het opschrift op het kruis op Golgotha in drie belangrijke talen in het toenmalige M.O.)

  https://www.youtube.com/watch?v=RocFApZ6VFs

  Wie kan zijn hart toesluiten voor de overweldigende liefde van Israel’s God?

  Beproeft Hem toch of Hij geen heerlijke realiteit is en uw leven goddelijk zal maken? Want Jezus heeft gezegd; Is er niet geschreven in uw wet: Gij zijt goden! En door Hem zijn wij kinderen God’s.
  En ziet Hij kan de vensters der Hemelen wagenwijd openzetten en zegen in OVERVLOED uitgieten over ons! Beproeft Hem! Maleachi hfdst 3 . Hoe heerlijk is dat?!
  Shalom allen
  Oh Here hoor, oh Here vergeef, oh Here merk op!

 108. Helemaal eens @Esther als u schrijft: Dat er vele valse profeten zijn, weten we wel.”

  Ik zou het heel interessant vinden als u een aantal valse profeten bijname noemt vooral die van 2020.

  U schrijft verder: Ik persoonlijk denk dat het óók heel goed is om jezelf te toetsen.”

  Dat is inderdaad broodnodig voor iedere gelovige. Ik word getoetst door iedere dag een portie hoofdstukken [5] uit de Bijbel hardop te lezen en daarna een paar Psalmen, Gezangen of mooie Koortjes te zingen. De Bijbel en de H.Geest zijn onze Beste Leermeesters.

  De Apostel Johannes leert ons in zijn brieven: 1 Johannes 2:27 (NBG51) En wat u betreft, de Zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, Blijft op u, en gij hebt Niet van node, dat Iemand u lere; maar, gelijk Zijn Zalving u Leert over Alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft!!!

  Zie ook Psalm 119 en Johannes 14…Onderwijs van de bovenste Plank

 109. Lieve broeders en zusters,
  wil graag deze link delen met zeer Bijbelgetrouwe preken ( gratis downloads , PDF format ):
  https://getuigeniseneenheid.nl/preken-in-pdf/
  “Zeven brieven van Jezus” is een profetische belichting van de brieven aan de zeven Klein-Aziatische gemeenten in Openbaring 1-3.
  Volgens Ds. Leenhouts worden in deze brieven – naast de specifiek aan deze gemeenten gerichte waarderingen, bemoedigingen en vermaningen – ook de verschillende perioden in de wereldgeschiedenis gekarakteriseerd. Hij merkt daarbij op dat elk van de brieven een opschrift heeft dat ontleend is aan een bepaald element uit het roepingsvisioen van Johannes. Die elementen zijn niet willekeurig gekozen, maar zijn karakteristiek voor speciaal die gemeente, met die specifieke zegeningen of tekortkomingen, deugden of gebreken. Ds. Leenhouts ziet in de geestesgesteldheid, secularisatie en afval van de kerken in de huidige tijd een parallel met de gemeente van Thyatíra. De brief aan deze gemeente eindigt met de belofte van een ‘morgenster’, die een aankondiging inhoudt van een ‘nieuwe dag van opstanding’, het aanbreken van het beloofde vrederijk en de doorbraak van het Koninkrijk Gods.
  Aantal pagina’s: 120
  De preken zijn uitgesproken in 1973, 1979 en 1980, de redactionele bewerking is in 2013 gedaan.
  Op genoemde site https://getuigeniseneenheid.nl
  kunt u tevens andere preken als luisterboeken downloaden: preken uit het Boek Jona, het Boek Ruth, en een serie preken over het Gouden Kalf.

  Kijkt u gerust rond en het aangeboden materiaal is gratis te downloaden. Van harte aanbevolen.Centraal staat in het profetisch werk van de auteur onze Christelijke eschatologische opdracht aan het Joodse volk zoals door Paulus geformuleerd in de Romeinenbrief ( m.n. hfdst. 9-11) waarin de ware eenheid in Jezus Christus van de Chhristenheid met al zijn onderscheiden denominaties tot uiting gaat komen op de Derde God’s Dag. Hallelujah!

 110. Lieve broeders en zusters,

  wil graag deze link delen met zeer Bijbelgetrouwe preken ( gratis downloads , PDF format ):

  https://getuigeniseneenheid.nl/preken-in-pdf/

  “Zeven brieven van Jezus” is een profetische belichting van de brieven aan de zeven Klein-Aziatische gemeenten in Openbaring 1-3.
  Volgens Ds. Leenhouts worden in deze brieven – naast de specifiek aan deze gemeenten gerichte waarderingen, bemoedigingen en vermaningen – ook de verschillende perioden in de wereldgeschiedenis gekarakteriseerd. Hij merkt daarbij op dat elk van de brieven een opschrift heeft dat ontleend is aan een bepaald element uit het roepingsvisioen van Johannes. Die elementen zijn niet willekeurig gekozen, maar zijn karakteristiek voor speciaal die gemeente, met die specifieke zegeningen of tekortkomingen, deugden of gebreken. Ds. Leenhouts ziet in de geestesgesteldheid, secularisatie en afval van de kerken in de huidige tijd een parallel met de gemeente van Thyatíra. De brief aan deze gemeente eindigt met de belofte van een ‘morgenster’, die een aankondiging inhoudt van een ‘nieuwe dag van opstanding’, het aanbreken van het beloofde vrederijk en de doorbraak van het Koninkrijk Gods.

  Aantal pagina’s: 120
  De preken zijn uitgesproken in 1973, 1979 en 1980, de redactionele bewerking is in 2013 gedaan.

  Op genoemde site https://getuigeniseneenheid.nl
  kunt u tevens andere preken als luisterboeken uit het Boek Jona, het Boek Ruth, een serie preken over het Gouden kalf.

  Kijkt u gerust rond en het aangeboden materiaal is gratis te downloaden. Van harte aanbevolen.Centraal staat in het profetisch werk van de auteur onze Christelijke eschatologische opdracht aan het Joodse volk zoals door Paulus geformuleerd in de Romeinenbrief ( m.n. hfdst. 9-11) waarin de ware eenheid in Jezus Christus van de Chhristenheid met al zijn onderscheiden denominaties tot uiting gaat komen op de Derde God’s Dag. Hallelujah!

 111. Hallo Vlokje en Ramshoorn…

  Leg eens uit wat jullie eigenlijk bedoelen?? Wat is jullie boodschap??

  Openb. 2 gaat over de gemeente Efeze,
  “Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten”. vers 4
  Die eerste liefde is Jezus Christus Zelf.

  Dat er vele valse profeten zijn, weten we wel.
  Ik persoonlijk denk dat het óók heel goed is om jezelf te toetsen.
  Ben ik of jullie… zijn wij zelf geen valse profeten??

  Alles wat boven Christus Jezus staat…. Alles wat meer de voorrang heeft in een gemeente, zelfs in onze persoonlijke leven, is een verkeerde leer.

  Heel belangrijk om te toetsen… alles wat we zeggen of schrijven.
  Staat de Heere Jezus bovenaan… bemoedigen wij elkaar, of gaat het altijd weer om het wijzende vingertje.

  Laten we niet vergeten, of heel duidelijk zien… dat juist in Openb. 2 : 4, “”Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten””.
  Juist dát laat zien wat de Heere Jezus tegen hun heeft.

  Laten we in onze eigen harten kijken, dat wij zelf niet onze eerste liefde hebben verlaten.
  Jezus Christus. Hij is Die eerste liefde.

  @ Hallo Amo… dank u wel voor deze woorden. Iets waar we door bemoedigd worden en er zelfs van kunnen leren.
  Vooral de laatste regel die u schreef…
  “”En om de mensen te behoeden voor te veel onderlinge verkettering, sprak Jezus de wijze woorden “Wie van u zonder zonde is, die werpe de eerste steen”. Daar blijft de wet overeind, maar worden we wel allemaal nederig op onze plaats gezet””.

  Dan zijn woorden met diepe inhoud. Dank u daar voor Amo.

  @ Hay Michaël… geweldige teksten heb je neer gezet. Alweer plm. een week geleden.
  Vooral deze… raakte mij.
  ”Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons; wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling.” (1 Johannes 4:4-6) HSV
  Geweldig, dank je wel Michaël.
  Een ware bemoediging, maar ook een echte les voor mij, ons.
  Dat we mogen onderscheiden wat van God is en wat van de wereld is.
  Juist ook onder ‘gelovigen’… even tussen haakjes.
  Dat griezelt soms… om dat te onderscheiden. En toch moeten we het leren.
  Zodat we niet meegezogen worden door mooie praatjes, vreemde leren waar zelfs de Bijbel voor wordt gebruikt, alles buiten Christus om….wat de Bijbel dwaalleren noemt.

  @ Hallo Muggenzifter… zo geweldig hé… deze Psalm ook die van vorige week… die u weer heeft neergezet.
  Ik heb nog nooit de Psalmbrieven zo op deze wijze gelezen.

  Wat komen de woorden van de Heere Jezus uit Lukas dan toch volledig uit. Worden vervuld.
  Lukas 24 : 44, “En Hij zei tegen hen: Dit zijn woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles vervuld moest worden wat over MIJ geschreven staat in de Wet van Mozes en in de Profeten en in de Psalmen”.

  Vaders zegen om jullie allen heen, en liefdevolle groet van mij, Esther.

 112. Een juiste conclusie van @Vlokje:
  De denkfout zit in de kerk, in de geloofsbeleving, volgens Openb.2:2 en dus onder onze broeders en zusters, en het is massaal, herken je het?….en dat gij hen leugenaars hebt bevonden…””

  Ja, ik herken dat Vlokje. Uitgaande van deze constatering zouden Predikanten, Kerkenraden, Synoden hun preken, uitspraken, op vergaderingen eens naast de meetlat van de Bijbel moeten leggen, ze zouden zich vol schaamte afwenden en hopelijk zich bekeren.
  Meer details in Psalm 1 en 79 en Mattheus 7, 10, 13 en 25.

 113. Dit zegt Jezus in openbaring 2:2
  Ik weet uw werken en inspanningen en uw volharding en dat gij
  De kwaden niet kunt verdragen en hen op de proef gesteld hebt, die zeggen, dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn …….
  (De denkfout zit in de kerk, in de geloofbeleving, volgens opb.2:2 en dus onder onze broeders en zusters, en het is massaal, herken je het?),
  …….en dat gij hen leugenaars hebben bevonden………..

  Jezus openbaring 2:4
  Dit zegt Jezus tegen gelovigen, en ik voelde mij aangesproken ondanks ik goed de tien geboden volgde en kerk gaand was.

  ……….maar ik heb tegen u, dat gij uw “eerste liefde”
  verzaakt hebt
  5.gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt
  en bekeer u en doe weder uw “eerste werken”

  Is het ooit anders gedaan dan??

  Maar zo niet, dan kom Ik tot u en Ik zal uw kandelaar (heilige geest) van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert

 114. Als men meer wil weten over de geschiedenis van de Joodse diaspora, beveel ik de boeken van Simon Schama aan. Dan zien we een eeuwenlange strijd, zowel om de inhoud van het geloof, als tegen vooringenomen anti-semitisme. De strijd om de inhoud gaat eigenlijk steeds over twee vragen: In hoeverre en hoe moet de wet van Mozes gevolgd worden, en is deze wet werkelijk afkomstig van JHWH (van liberaal tot orthodox).
  Vraagstukken die in het kerkelijk deel van de wereld ook nog steeds levend zijn. Het zijn de vraagstukken van wetticisme en geloof.
  Als we geloven dat Christus voor ons de wet heeft vervuld, moeten we wel de waarheid van die wet van Mozes (afkomstig van God) erkennen. Dat is een samenhang.
  En om de mensen te behoeden voor te veel onderlinge verkettering, sprak Jezus de wijze woorden “Wie van u zonder zonde is, die werpe de eerste steen”. Daar blijft de wet overeind, maar worden we wel allemaal nederig op onze plaats gezet.

 115. @Eelke Piers, Dank voor uw reactie, in de geschiedenis gaat het niet om meningen maar om FEITEN!!!

  Nogmaals: Lees eens een paar boeken over de Kruistochten in de kerkgeschiedenis.

  Ik noemde maar liefst drie titels van hooggeleerde heren en niet één zoals u nu suggereert.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *