5182

 1. Helemaal mee eens, Harold met je hele stuk.
  Ik geloof in vrije meningsuiting , in vrijheid en dat zal blijven doen maar ook je redenatie in de laatste alinea is correct en tevens juist.
  Elke gelovige in de Here Jezus zal 100 % ervoor moeten willen gaan want de prijs is te hoog bij vervolging dus dan wordt het kaf van het koren gescheiden , dus de afval zal ook nog komen.

 2. @Tukker

  Jezus somt in Mattheus 24 een hele lijst op van tekenen die zijn komst aankondigen. Hij begint hier met een teken waar christenen misschien wel het meest mee in aanraking komen: ‘Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.´ Dit hoeven niet alleen mensen te zijn die zichzelf Christus noemen, maar ook ‘profeet’. Ontkennen of het wegzetten als complottheorie is eigenlijk een heel logisch gevolg van onze westerse christendom.

  Heel kort door de bocht gezegd: Het christendom in Europa is zo dood als een pier. kerken zijn instellingen geworden. De naam van Jezus wordt voor de vorm nog genoemd, maar uiteindelijk draait alles om religie. Katholieken, protestanten, gereformeerden en nog tal van andere clubs, het draait er enkel om dat als de leden braaf de religie volgen (en betalen), alles oké is. Niet voor niets wordt de laatste gemeente in Openbaringen, Laodikeia door God uitgespuwd, want ze is noch warm, noch koud. Gelukkig staat er wel een heel belangrijk vers bij deze laatste gemeente: “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.” Wat ik hieruit opmaak, is dat het in de laatste dagen niet meer van de kerken moet komen. Het gaat echt om ieders persoonlijk geloof, want iedereen die de deur opent, hem zal geopend worden.

  In dit opzicht misschien grappig om op onze laatst discussie terug te komen Tukker, over vrijheidsbeperking van Godsdienst. Waar groeien kerken en waar zijn kerken nog werkelijk vruchtbaar? In gebieden waar christenen worden onderdrukt. Je zou je daarom kunnen afvragen of inperking van Godsdienstvrijheid in Europa zo´n ramp zou zijn. De meeste mensen zijn toch ongelovig, dus die maakt het niet uit. Voor de Europese kerken, zou het een middel kunnen zijn om louterend te werken en tot zelfinzicht te komen waar ze mee bezig zijn. Het zou een middel zijn om weer eindelijk de religie eens overboord te gooien en terug te keren naar de werkelijke bron: Jezus Christus.

 3. Ik ben nu bijna 66 jaar, wat mij opvalt , is dat er een “versnelling ” plaatsvindt .
  Natuurlijk dat wisten we allemaal MAAR het gaat steeds en steeds sneller ; alle gebeurtenissen volgen elkaar in steeds sneller tempo op.
  Ik denk ook dat de tijd v/d antichrist dichtbij moet zijn omdat in Openbaringen staat dat de valse profeet , waarschijnlijk op initiatief v/d antichrist , het merkteken zal invoeren ( vaccinatiepaspoort met alle elektronische gegevens die je nodig hebt daar ook in opgeslagen om te functioneren in de maatschappij, ook het cashloos betalen ,dit is allemaal al technisch mogelijk )
  Daarvoor gebeurt het dus schijnbaar niet.

  Wat mij opvalt, is dat er ook mensen zijn die als je over al deze feiten spreekt en duidelijk komt met bronvermeldingen
  het toch niet willen horen het toch wegzetten als complottheorie, een van die personen was vroeger een profeet in de vol evangeliegemeente waar wij zaten ( natuurlijk met profetieen moet je je ogen open hebben maar hij zei soms dingen die ik herkende )
  Wat is dit, is dit een soort verblinding , het niet willen zien ??

 4. Nieuw begin.

  Mooi dat je dat aanhaalt Jesaja 19.
  Ik heb het hoofdstuk heel wat keren aan ( Moslim ) Egyptenaren in de Sinaï woestijn aan hen voorgelezen!
  Ze werden er vaak emotioneel van.
  Dat er in onze Bijbel nog zulke grote beloften voor hen staan ! Sommigen waren tot tranen toe bewogen.
  Dit was een prachtige ingang om het evangelie te vertellen.
  Met een man heb ik nog een paar jaar ap contact gehad. ( maar de sociale druk is helaas zo groot)
  ( nu zijn moslims snel emotioneel maar het was altijd opmerkelijk !)
  Meestal las ik dat bij Rafidim geweldig!
  Jammer je kunt er nu uit veiligheids oeverwegingen niet meer komen. ( ISIS)

  Ja er zijn nog veel profetiën die vervuld moeten gaan worden.
  Dit is er een van uit Jesaja 19 een prachtige profetie waarbij de Heere niet vergeet dat Hij Uit Egypte “ Zijn Zoon heeft geroepen “ en dat nog wel dubbel ! twee keer.! In het OT en Het NT. Zoek het maar op!
  En dat daarvoor nog een “ beloning “ uitstaat voor zowel Egypte als Syrië.

  Ook de Ezechiël oorlog komt dichterbij.
  Want deze oorlog zullen de nu “ vrede sluitende “ landen veroordelen.
  Ze zullen niet mee strijden.
  Dit was een paar jaar geleden onbegrijpelijk nu wel !
  Maar deze landen zullen het wel veroordelen.
  Deze oorlog zal als je de Bijbel Goed leest een oorlog zijn met “ bovennatuurlijke wonderen, Goddelijk ingrijpen “ de aanvallende landen zullen er hun “ Waterloo vinden “ schrik zal de hele wereld bevangen…. en de haat tegen Gods verbonds volk zal nog grotere vormen aan nemen. Dit Goddelijk ingrijpen zal Israël tot bezinning brengen… Zal het hun wederkeren tot God / Jezus brengen ❓zal dit “hun berouw dat zij Hem doorstoken hebben “ in gang zetten.
  We wachten het af… op Gods tijd komt het zeker.

  Voor mij is dit alles een teken dat God volop aan het werk is met het hele wereld gebeuren.
  Zijn Raad zal bestaan.!
  Het evangelie trekt zich terug uit West Europe, verplaatst zich nu naar Azië waar de velden wit zijn om te oogsten… China ! Maar ook daar is de vervolging flink begonnen, worden kerken gesloten en afgebroken evangelisten het land uit gegooid en Christenen gevangen gezet.

  Ook de verkiezingen in Amerika spelen een rol in Gods plan…… Hoe ? We weten het ( nog ) niet.
  Maar er broeit daar iets.
  Zeker op het gebied van toenadering tussen Israël en de Arabieren.
  Dat zien we nu al met de UAE en Israël vredes verdrag.
  Amerika is bemiddelaar. ❗️Dit is niet voor niets❗️
  Het westen / Nderland west Europa vermeld dit niet want dit is “ goed nieuws” nog wel van de gehate Trump!

  Verder komen er steeds concretere plannen voor de derde tempel……
  Waar zelfs sommige groepen Arabieren niet onwelwillend tegen over staan.
  Het tempelinstituut is er al heel ver mee, ( voorbereidingen klaar ?) het is afwachten hoe ontwikkelingen nu zullen gaan.
  Ik zeg altijd als de derde tempel gebouwd gaat worden…. dan moeten we oppassen, want dit zal de tempel van de antichrist zijn.
  En we weten exact hoe lang deze periode zal gaan duren, en hoe dit afloopt. Zoek maar op in de Bijbel!

  Vlak voor de tempel bouw komen er snel in de wereld ontwikkelingen die naar de grote totale chaos toegaan en uit die chaos zal de antichrist naar voren geschoven worden…. Het Globalisme wat hierin zeker een rol speelt is volop in opmars. ( Lees Daniël!)

  Nieuw begin, jouw bijdrage bracht mij tot deze “ overdenkingen “ ik weet dat velen hier op deze site dit anders zien.
  Na veel Bijbelstudies en “ schrift met schrift “ vergelijkingen zijn dit lijnen naar de toekomst die In de Bijbel beschreven staan. Ik zal er zeker missen en nog niet zien…. maar blijf alert de wereld veranderd snel.
  Want dat houd mij zo bezig ;” wij zijn niet gedoemd om te sterven maar om eeuwig te leven en eeuwig bij de Heere te zijn”

  Maar dat “ eeuwig bij de Heere zijn “ is in tegenstelling tot wat velen geloven niet voor eeuwig bij Jezus in de hemel maar op de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal.
  Dat zal ons uiteindelijke bestemming zijn.
  We zullen immers “ aan Hem gelijk wezen “ zegt Johannes in zijn brief.
  Dat betekend dat we gelijk aan Jezus zullen zijn.
  Sterven en opstaan met een “ verheerlijkt opstandings lichaam “

  Want Jezus komt terug en wie weet hoe spoedig als we dit allemaal zien. “Dan zullen we Hem gelijk wezen”
  De dood is maar tijdelijk…. totdat de Heere Jezus terugkomt dan zullen alle heiligen ( dat is iedereen die Weet dat Jezus voor zijn / haar zonden is gestorven die Hem liefhebben die Hem eren ; deze gestorven en ook de dan nog levende mensen komen dan met Hem terug naar de aarde. Zie : Zacharia 14!
  Dan begint ZIJN KONINGKRIJK ! Wat 1000 jaar zal duren volgens Johannes.
  Met dat Verheerlijkte opstandings lichaam zullen we dan bij Hem zijn.
  Wij hebben een geweldige God en een geweldige toekomst God, die alles in Zijn hand houdt en volvoert wat Hij eenmaal is begonnen…. een volmaakte schepping met volmaakte mensen en zo wil Hij het ook weer terug hebben.
  Want Genesis 1 is hetzelfde als Openbaringen 22.
  “ Want Hij laat nooit varen wat Zijn hand eenmaal begon ”
  Shalom
  Anna

 5. Jesaja 19 : 24 Te dien dage zal Israel de derde zijn naast Egypte en Assur,
  een zegen in het midden der aarde,
  25 omdat de Here der heerscharen het gezegend heeft met de
  woorden: Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk mijner handen,
  Assur, en mijn erfdeel Israel.

  We are the Generation…Arabic Christian Song(Subtitles)

  https://www.youtube.com/watch?v=iLTYTdW7FzU

  De Here zal koning worden over de gehele aarde

  Lord have your way in me…I surrender:

  https://www.youtube.com/watch?v=s7jXASBWwwI

 6. Het “None are safe until All are safe”, “Niemand is veilig totdat ze Allemaal veilig zijn” van de WHO,

  staat in zeker zin zowat haaks op het pleidooi van Abraham in Genesis 18:23-32.

  Genesis 18:23-24 “En Abraham trad nader en zeide: Zult Gij dan de rechtvaardige met de goddeloze verdelgen? Misschien zullen er vijftig rechtvaardigen in de stad zijn; zult Gij haar dan verdelgen, en aan de plaats geen vergiffenis schenken ter wille van de vijftig rechtvaardigen, die in haar zijn?”

  Genesis 18:26 “En de Here zeide: Indien Ik te Sodom vijftig rechtvaardigen in de stad vind, zal Ik de gehele plaats vergiffenis schenken om hunnentwil.”

  Genesis 18:28 “Misschien ontbreken er aan de vijftig rechtvaardigen vijf; zult Gij dan om die vijf de gehele stad verwoesten? En Hij zeide: Ik zal haar niet verwoesten, indien Ik er vijfenveertig vind.”

  ‘Abraham ging verder en zei: misschien worden er daar maar veertig gevonden, waarop God zegt: Ik zal het niet doen ter wille van de veertig. Ondanks dat hij bang is dat God toornig op hem zal worden, zegt hij, maar misschien worden er maar dertig gevonden. Waarop Gods reactie is dat Hij ook dan clementie met de bewoners zal hebben. Maar zegt Abraham, stel dat er maar twintig rechtvaardigen te vinden zijn waarop God opnieuw beloofd de stad te laten voortbestaan. Abraham probeert het nog een keer en vraagt wat God gaat doen wanneer er maar tien te vinden zijn, waarop God antwoord de stad niet te zullen verwoesten wanneer Hij daar maar tien rechtvaardigen vind.’
  https://www.franklinterhorst.nl/Sodom%20en%20Gomorra.htm

 7. Jeruzalem Jeruzalem dat de profeten doodt en stenigt wie tot u gezonden zijn…

  https://www.youtube.com/watch?v=Fe0s228Dgiw

  Baruch HaBa Beshem Adonai – Elihana ברוך הבא בשם ה ‘ – אליחנה אליה

  De oneindige ontzagwekkende genade en liefde van God in Jezus Messias ontroerend bezongen door Eliana Elia.

  Leest u ook de getuigenissen uit de hele wereld van de wereldwijde opwekking in de Islamitische wereld, Moslims die een ontmoeting hebben met de levende God van Israel, onze Here Jezus!

  Shalom van Jezus toegebeden lieve mensen!

 8. N.a.v. Israël tekent historische Abraham Akkoorden met twee Arabische golfstaten:

  De ware vrede en vreugde komt door de H.Geest in Joodse en Arabische harten, door Jezus Christus, door Isa, door Yeshua HaMasjiach!

  Joden en Arabieren aanbidden samen in Nazareth, Israël … Zeldzame videoclip (ondertitels @ CC:

  https://www.youtube.com/watch?v=BT50-Kuj2UY

  1- Hij die in plaats daarvan voor mij dood was
  En droeg al mijn lasten voor mij,
  In de hemelen kom je voor mij voor
  Mijn leven was verloren, maar U kocht het terug
  Mijn hart was verloren en je vond het en opende mijn ogen (2)

  Refrein: – Oh mijn God, mijn hart aanbidt U
  Oh mijn God, mijn hart onderwerpt zich aan U
  Jij bent het lam dat voor mij is geslacht … 2

  Alle glorie en waardigheid zijn voor jou
  Jouw autoriteit maakt me vrij
  De kracht en de majesteit zijn van jou
  Je bent mooier dan mannen.
  Uw genade heeft mij veranderd.

  Oh mijn God, mijn hart aanbidt U
  Oh mijn God, mijn hart onderwerpt zich aan U
  Jij bent het lam dat voor mij is geslacht … 2

 9. Hallo lieve allemaal…

  Wat weer veel reacties, en prachtige liederen.
  @ Nieuw Begin, geweldig hoor, om dat zo te luisteren.
  @ Janus… nog nooit op zo’n manier Psalm 91 gehoord.
  Heb er enorm van genoten. Dank u hoor.

  @ Michaël… dank voor je geweldige indringende tekst. Wat er ook gebeurd, men kan wel het lichaam doden, maar niet de ziel.
  Dat is alleen aan God de Vader en Christus.

  @ En U Muggenzifter, altijd zo trouw, elke week een Psalm.
  Ook deze, geweldig om het volk Israël te mogen zien als voorbeeld.
  Zowel hun gemopper en ontrouw…
  Maar we leren ook veel van al diegenen die zo dicht bij de Heere stonden. Hun geloof in Hem.
  Altijd weer een plezier om te lezen.
  Zo ook met ons… zijn wij niet net zo, met veel dingen in het leven.
  Het is de Zelfde God, toen, nu…tot in eeuwigheid.
  Maar… we zien vooral Gods grootheid, genade en Zijn trouw erin. Hoe onze Heere God altijd het beste wil voor Zijn kinderen. Ook voor ons in deze tijd.
  Maar… ook leren we dat God niet met Zich laat spotten. Daar is Hij veel te Heilig voor.
  Enorme lessen voor de mens, door alle eeuwen heen. Dank Muggenzifter.

  @ De Gouden Kroon… hallo, en welkom…een nieuwe naam.
  Dank voor uw fijne en bemoedigende bijdrage.

  @ Vlokje, u bent zo aan het onderzoeken… dat het soms verwarrend is.
  Probeer om al die inzichten wanneer is dit en wanneer is dát… gewoon aan de Heere Jezus over. HIJ weet het. Dat is voor uzelf en ons allen… toch het belangrijkste.
  De Heere vergeet er niet één, die bij Hem hoort.
  En hou u ook niet stil…

  Lieve allen, Wij moeten één zijn in Christus Jezus…
  En niet in onze verschillen.
  Het kostbare bloed van Jezus, om al onze zonden te dragen…
  Dat alleen, heeft de grootste waarde.
  Dát alleen is onze Redding tegenover een heilige God..
  HIJ alleen heeft het gedragen…

  Vaders zegen en bescherming van onze Heere voor jullie allen.
  En lieve groet van mij, Esther.

 10. Is goed tukker, misschien schop ik wel tegen heilige huisjes, da’s dan niet om je schokken maar om je wakker te maken.
  Ik heb mijn verhaal en inzichten gedeeld,
  Heb verder niets te melden, mijn verhaal gedaan Xander dank daarvoor,
  nu zal ik stil zijn
  Xander ik blijf je volgen, ik zal wel weer een gil geven, als de wereld situatie daar aanleiding toe geeft

 11. Vlokje,

  Misschien ben ik geestelijk niet zover als jij , dat zou kunnen , maar ik vind dat je geestelijke
  wartaal spreekt, breng een mening, visie duidelijk onder woorden anders kun je misschien beter zwijgen.
  Sorry dat ik het zo breng , we hoeven het niet met elkaar eens te zijn , er zijn genoeg mensen die een andere visie hebben als ik en dat is goed, dat maakt het juist interessant/leuk maar wat jij brengt kan ik weinig of niets mee.

 12. Vervolg….
  Als weken voor de opname een dodelijke virus rondt waad (Kan ook een oorlog zijn) blijf scherp
  En 10 voor…. op dinsdag avond een strenge lock down opgelegd wordt,
  (kan ook wat anders zijn, als het maar een verdrukking veroorzaakt ), moeten de alarmbellen wel gaan rinkelen.
  Ik hoop dat dan aan mijn verhaal gedacht wordt

  Als ze uit huiselijke sfeer zijn verdwenen, na de avond-maal-tijd , worden ze lange tijd niet gemist door de wereld situatie op dat moment, een misschien vallen ze onder de slachtoffers, om lange tijd nog te verhullen dat er mensen verdwenen zijn, anders heeft de christelijke kerk iets uit te leggen, met zoveel achtergeblevenen

 13. Amai
  Net allemaal bijbel geleerden. En de ene weet het beter dan de andere. Dat idee hebben ze toch.
  En de joden die Gods zoon hebben verworpen volgens jullie de( 144000) zullen dat goede nieuws dan prediken dat Jezus bracht tijdens de verdrukking ?
  Wat een lachertje.

 14. @Vlokje: ‘In mijn ogen: Jezus komt als goede vriend , die zich aan de gemaakte afspraken houdt, omdat Hij naar ons verlangt’

  Je kunt het ook ander zien: Jezus komt als goede vriend, die ieder moment, iedere dag en ieder tijdstip mag binnenkomen. Echt vrienden hoeven immers toch geen strakke afspraken met elkaar te maken om bij elkaar over de vloer te komen?

 15. @harold
  …..het zal zo’n beetje gaan als de uittocht uit Egypte
  Thuis wachten ,na de maaltijd vertrekken

 16. @Harold 
  Ps
  De clou is :
  dat hadden /hebben de 144.000 uitverkorenen goed,
  Herkenning van de sabbath als de dag van terugkomst,
  De maaltijd als uur van ontmoeting,

  en je eigen huis is waar de maaltijd gehouden wordt, volgens eeuwen oud gebruik

 17. @Harold 13/09/2020 om 4:10 pm
  “Je hebt gelijk als je zegt dat familiebanden stuk gaan en dan denk ik vooral om het onderwerp waar jij vrij stellig in bent, de 144.000”

  Nee, waren familie banden op stuk lopen is sabbath of zondag
  Sabbath is voor mij de dag van terugkeer van Jezus
  Hadden we de sabbath aangehouden (bewaard) waren we nu niet zoekende naar DE dag.

  Hele volksstammen zijn geïndoctrineerd met “Als een dief in de nacht” en staren zich daar blind op,
  In mijn ogen: Jezus komt als goede vriend , die zich aan de gemaakte afspraken houdt, omdat Hij naar ons verlangt
  De afspraak voor terugkomst is lang geleden al gemaakt, men leest er gewoon overheen

 18. Petrus 2 -3-6

  Mooi om te weten.

  De aarde is uit water ontstaan, en werd door water omringd, en werd bijéén gehouden zoals god het gezegd had.

  De wereld in die tijd, is door een overstroming ten onder gegaan.

  God heeft gezegd de tegenwoordige aarde en hemel zorgvuldig bewaard blijven, door een enorm vuur. Tot de dag van het grote oordeel,. Voor alle mensen die niets van god willen weten, want die zullen ten onder gaan.

  Want beste vrienden, ik wil u laten weten dat voor God duizend jaar één dag is, en één dag duizend jaar.

  Sommige mensen zeggen dat God treuzelt, maar dat is niet zo, want Hij wacht met het vervullen van wat Hij beloofd heeft. Hij heeft nog geduld, Hij wil dat niemand verloren gaat. En dat alle mensen tot bekering komen.

  Want de HERE komt, onverwachts net als een dief.
  Dus het heelal zal door een vreselijk lawaai vergaan. En de elementen zullen door vuur worden verteerd.
  De aarde komt bloot te liggen, en alles wat er op gebeurd is, zal aan het licht komen.

  https://youtu.be/IkiH0pXekj4 Ha;er Pa’necha

 19. Esther 75,

  Wat je schrijft is anders dan in het 1 ste stuk , over het 1 ste stuk had ik daarom vraagtekens :” degenen die op het smalle pad gaan door dezelfde cyclus als Yeshua ging zullen derhalve de datum weten wanneer zij opgehaald worden”.
  (ik ga ervan uit dat je hier praat over de Opname )
  In het laatste stuk, waar je uitleg geeft, zeg je inderdaad wat de Bijbel zegt dat ook de Here Jezus de dag en het uur niet kent , daar kan ik me invinden, het was wat verwarrend ( misschien ligt dat aan mij )
  Ik kan me wel vinden in wat Harold zegt dat de 144.000 nog op de aarde zullen zijn tijdens de grote verdrukking en ook de Opname waar hij niet zeker van is, ik geloof zelf dat er een Opname zal zijn maar letterlijk in de Bijbel staat het niet want zoals ik al eerder schreef er wordt op 2 verschillende manieren over de Wederkomst geschreven a ) Als een bliksemschict van west naar oost en oog knipperen ( dat is een fractie van een seconde ) en de 2 de manier dat op het eind de Here Jezus met alle gelovigen op de wolken uit de hemel komt en dat de legers v/d antichrist Hem zullen zien en op de borst zullen kloppen ( dat lijkt een bepaalde tijdsperiode te beslaan )
  Ik geloof zelf dat de 144.000 Joodse mensen het evangelie zullen prediken in de laatste dagen.

  Er staat in de Bijbel : “Waakt en bid ; ik denk dat de Here God expres niet in de Bijbel geschreven heeft over de Opname of die plaatsvindt/wanneer het eventueel plaatsvindt , we moeten nu onze ogen open hebben en onderzoeken en bidden.

  Ik vond het trouwens heel verfrissend het stuk van Nieuw Begin van Dirk van Genderen , mag wat betreft mij vaker gebracht worden

 20. @Vlokje
  Je hebt gelijk als je zegt dat familiebanden stuk gaan en dan denk ik vooral om het onderwerp waar jij vrij stellig in bent, de 144.000. Menig kerk en geloofsgemeenschap heeft zich op dit getal al stukgebeten en ook ik heb als kind er letterlijk ingeramd gekregen dat je wel goed je best moet doen, ‘anders hoor je niet bij de 144.000’. Dit getal wordt zo verschrikkelijk misbruikt door allerlei kerken, geloofsgemeenschappen en sektes, dat het een haast mythische betekenis heeft gekregen en waar vooral veel ex-leden van bepaalde religieuze clubs traumatische herinneringen aan over hebben gehouden.

  Wie die 144.000 zijn, wordt duidelijk vermeld, namelijk 12.000 uit iedere stam van Israël. Opvallend: ze zijn maagd, ze zijn eerstelingen, ze zijn op aarde en vooral onberispelijk. Ik kan jouw theorie dat ze worden opgenomen, nergens vinden. Sterker nog, ze zijn juist op aarde aanwezig als God zijn toorn over de aarde laat komen. (Openbaring 7:2-4) Daarnaast zijn ze ook op aarde als Jezus op de berg Sion staat (Openbaring 14:1-5). Dit is enkel wat ik met mijn simpele boerenverstand constateer. Ik zal hier verder geen theorieën over verspreiden, want die zijn er al meer dan genoeg.

  Hoeveel mensen er opgenomen worden, wordt m.i. nergens genoemd in de Bijbel en dan zijn ook hier weer talloze theorieën over, wat ook regelmatig tot onregelmatigheid tussen christenen leidt. En dan hebben we ook nog een schare, zo groot, dat niemand die tellen kan. Dit zijn de mensen die uit de grote verdrukking komen.

  We kunnen natuurlijk allemaal theorieën hebben, omtrent de datum van opname, wel of geen opname en over de identiteit van de 144.000, maar van alle voorspellen die al 2000 jaar door christenen worden gedaan is er 0,0% uitgekomen.

  Rustig en waakzaam blijven en letten op de tekenen van de tijden, zal voldoende zijn om ongeveer te weten wanneer of de opname of de wederkomst is. Je moet hier dagelijks op voorbereid zijn, net zoals je ook ieder moment kunt sterven. Voor mij persoonlijk is het niet zinvol om te weten op welke dag of tijdstip, de tijden zijn zonder deze wetenschap ook wel te herkennen.

 21. @ Vlokje
  Ik weet net als u dat maar weinigen in veiligheid gebracht gaan worden voor de grote verdrukking.
  Het zijn degenen die wederom geboren zijn uit water en Geest zoals Yeshua gezegd heeft in Johannes 3:3-7 EN de ingang van de nauwe poort naar het smalle pad hebben gevonden. Yeshua heeft gezegd dat weinig deze ingang vinden. Weinig zijn bereid om hun oude leven te verliezen voor Hem dus weinig zullen worden weggenomen voor de verdrukking. Dat betekent gelukkig niet dat er verder niemand meer gered word. Nee, er worden nog grote groepen mensen gered maar dat zal tijdens en vlak voordat Yeshua op de Olijfberg terugkomt gebeuren.

  Wellicht trekt u zich alweer niets van mijn woorden aan. Weet dat ik u deze waarschuwing in liefde heb gegeven.

  @Tukker

  Dat mag u zeker zeggen. Ik weet dat de informatie die ik deel, voor velen nieuw is. Het is ook veel informatie maar wel altijd Bijbels onderbouwd. Het is niet mijn bedoeling om verwarring te zaaien.
  Dus ik zal proberen om uitleg te geven want ook mijn belangrijkste houvast is altijd het Woord 🙂

  Het Bijbelvers wat u noemt is een vers waar ik veel vragen over had op het moment dat God mij wees op het feit dat een groep gelovigen opgenomen wordt voor de verdrukking.
  Ik heb veel gebeden en gevast en kreeg steeds stukjes van de puzzel. Eerst liet God mij in het Woord de Bijbelse feesten zien (Leviticus 23) Daarna kreeg ik uitleg over wat zij betekenden, God liet me de uitleg ervan in het Nieuwe Testament zien.

  Daarna kreeg ik uitleg over de traditionele Joodse bruiloft en werd mij duidelijk dat deze paralel loopt aan de bruiloft van de Messias.
  Yeshua zei:
  In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben.
  Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken.
  (Johannes 14:2)
  Als een Joodse bruidegom en bruid verloofd zijn, dan gaat de bruidegom ook naar het huis van zijn vader om daar een plek gereed te maken.
  Een Joodse bruidegom weet ook dag noch uur wanneer hij zal trouwen; ook hij moet wachten op toestemming van zijn vader. Net zoals Yeshua.

  Yeshua wist echter wel dat het eerstvolgende feest wat Hij gaat vervullen, een toekomstig Bazuinenfeest is want zoals Hij de voorjaarsfeesten in God’s volgorde heeft vervuld, zo gaat Hij ook de najaarsfeesten vervullen.
  Er staat geschreven dat wij aan tekenen kunnen herkennen dat de laatste dagen zijn aangebroken. Al deze tekenen laten zich vandaag de dag herkennen! Dat betekent ook dat de vervulling van het Bazuinenfeest nabij is. Alleen het precieze uur kent niemand. Het bazuinenfeest gaat namelijk van start als de nieuwe maan zichtbaar is. En dat weet niemand, ook Yeshua niet. De Vader alleen weet dat en Hij zal Yeshua op dat moment sturen om de eerste oogst op te halen.

  Er staat ook geschreven:
  En gij, Daniël, sluit deze woorden toe en verzegel dit boek tot den tijd van het einde; velen zullen het naspeuren en de wetenschap zal vermenigvuldigd worden.

  De kennis is de laatste tijd enorm toegenomen. Ook ik hoor iedere dag dingen die ik niet eerder gehoord heb van broeders en zusters.
  Het allerbelangrijkste is om alles te toetsen aan het Woord en de Heilige geest om leiding te vragen. Gebed en vasten helpen hierbij enorm.

  Esther 75

 22. Ik wil toch even inhaken op dat wat Esther 75 schreef.
  Ze geeft weldegelijk belangrijke dingen aan, met name over de feestdagen.
  Toch mis ik nog iets in het verhaal. En dat gaat over de Jubeljaren.
  Heel interessant naar mijn idee.
  Ik ben niet goed in lange verhalen schrijven, maar wie er interesse in heeft kan het zelf lezen: Leviticus:25 en 26
  Denk hierbij ook aan de 40 jaren die het volk Israël doorbracht in de woestijn op weg naar het Beloofde Land.
  En aan de val van Jeruzalem 70 jaar na Christus.
  En denk ook aan waarnaar wij als gelovigen op weg zijn!

 23. @Esther 75
  Met het sterven voor onze zonden is Jezus missie nog niet geëindigd,
  “Jezus is gekomen om de levenden te redden”
  dat is Zijn hoofdtaak
  De vraag is:
  Wie zijn die levenden en waar moet ze van gered worden?

  Als Jezus terugkomt wil Hij de maaltijd met ons gebruiken Opbaringen 3:20 ik klop…..
  Ik ken Jezus gangen en gedachten door de verhalen,
  dan worden een maaltijd voor mij:
  een dag, tijdstip en plaats van handeling, omdat ik Jezus ken

  (Ik heb maar aangenomen dat met maaltijd het avondmaal bedoeld wordt)

 24. Esther 75 , Mattheus 24 vers 36 zegt dat OOK de Here Jezus die dag en het uur niet kent, een gouden regel om de Bijbel te lezen/bestuderen is de tekst LETTERLIJK te nemen.
  Dus de Here Jezus wist de dag en het uur niet.
  Ik vind jouw verhaal eigenlijk een beetje vaag en het aanspreken van Vlokje ( vond dat verhaal ook vaag ) zou ook op jou kunnen slaan !!
  Mag ik dat zeggen ?

 25. Best Esther 75
  Jouw reactie op mijn denken, krijg ik veel vaker van mijn christelijke broeders , zelfs familie banden gaan stuk, ondanks zij kerkmensen zijn.

  Jouw reactie bevestigd mijn vermoeden, dat er maar weinig mensen opgenomen worden, op een wereld bevolking maar 144.000, (de 144.000 uitverkorenen) , terwijl er toch zeker nog 100x zoveel christenen zijn

  Ik ken je niet, maar als je mij liever uitzwaaid (wel te laat dan), dan der bij te zijn vindt ik een trieste gedachte, maar het is jouw keuze ,
  Ik kan je alleen de weg wijzen, je moet zelf het pad bewandelen om te ontdekken of ik gelijk heb of niet

 26. NIEUWSBRIEF 12 september 2020, nummer 34 van Dirk van Genderen

  Beste mensen,

  Het Amerikaanse ‘vredesteam’ Trump en schoonzoon Kushner krijgt voor elkaar wat voorgaande Amerikaanse presidenten niet gelukt is. De ‘vredes’ontwikkelingen in het Midden-Oosten volgen elkaar in sneltreinvaart op. Gisteren werd bekend dat Israel, na een eerder vredesakkoord met de Verenigde Arabische Emiraten, nu ook met de Arabische eilandenstaat Bahrein een vredesverdrag gaat sluiten. Opnieuw met Donald Trump en zijn schoonzoon en gezant voor het Midden-Oosten, Jared Kushner, als aanjagers/architecten ervan. Deze opzienbarende vredesinitiatieven hebben er al toe geleid dat Donald Trump is genomineerd voor de Nobelprijs van de Vrede.

  De Israëlische premier Netanyahu is zeer hoopvol gestemd voor de toekomst: ‘We staan aan het begin van een tijdperk van vrede,’ stelde hij optimistisch.
  Kushner wees specifiek op ‘nine eleven’, 11 september, de dag waarop in 2001 de verschrikkelijke aanslagen plaatsvonden op de Twin Towers in New York. ‘Nu is “nine eleven” een dag van vrede geworden.’
  Aanstaande week, op 15 september, wordt in Washington officieel het onlangs tussen Israel en de Verenigde Arabische Emiraten gesloten vredesakkoord ondertekend, waarbij ook vertegenwoordigers van Bahrein aanwezig zullen zijn.
  Een verzoek van de Palestijnse Autoriteit aan de Arabische Liga (22 landen) om de vredesovereenkomst tussen Israel en de Verenigde Arabische Emiraten af te keuren, haalde geen meerderheid. Dat is veelzeggend en geeft aan dat meer landen vrede met Israel willen sluiten.

  Na de Verenigde Arabische Emiraten (UAE) sluit nu ook Bahrein vrede met Israel.

  Afgelopen week werd verder bekend dat de Amerikaanse president Trump een doorbraak heeft bewerkstelligd in de gespannen relatie tussen Kosovo en Servië. In 2008 verklaarde Kosovo zich onafhankelijk van Servië. Beide landen hebben nu vrede met elkaar gesloten en zullen zelfs weer gaan samenwerken. Ook kondigden ze aan ambassades in Jeruzalem te zullen openen, wat hen vervolgens op zware kritiek van Europa kwam te staan. Europa vreest daarmee de Palestijnen voor het hoofd te stoten.

  Met verbazing kijk ik naar al deze ontwikkelingen. En het lijkt wel zeker dat op korte termijn nog meer Arabische landen vrede met Israel zullen sluiten. Ik blijf zoeken naar de profetische betekenis van deze ontwikkelingen. En steeds kom ik uit bij Ezechiël 38 en 39, dat er een periode zal zijn dat Israel ‘rustig en onbezorgd’ zal wonen. Hoewel het nu zeker nog niet zover is, met aanhoudende dreiging van Iran, Hamas, Hezbollah en Turkije.

  Ook in deze Nieuwsbrief geef ik u eerst de link naar het nieuwe commentaar, gevolgd door Goed Nieuws. We kijken naar de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten en in de actualiteit en sluiten af met enkele gebedsverzoeken en een nieuwe weektekst.

  Nieuw commentaar: Vervolging wijst op de wederkomst van de Heere Jezus

  Op tal van plaatsen in de Bijbel wordt gesproken over de wederkomst van de Heere Jezus. Zoals Hij ooit naar de hemel ging, zo zal Hij eenmaal terugkeren naar deze aarde. Tal van tekenen worden in de Bijbel genoemd die aankondigen dat Zijn komst aanstaande is, zoals de verkondiging van het Evangelie tot aan de einden van de aarde, de terugkeer van het Joodse volk naar hun eigen land, natuurrampen, een toename van zonde en ongerechtigheid, oorlogen en de haat tegen het Joodse volk en tegen de christenen.
  Het hele commentaar kunt u lezen door te klikken op de link ‘Commentaar’.

  Goed Nieuws, ter bemoediging

  * Liefde faalt nooit
  Soms kom je verhalen tegen die je raken en bemoedigen. Er gebeuren nog zoveel mooie dingen. Het zijn tekenen van hoop, troost en bemoediging. ‘Vader Greg’ is daar een sprekend voorbeeld van. Hij zet zich in voor mensen die door iedereen met de nek worden aangekeken. Vanuit zijn geloof.

  Gregory Boyle zet zich al 32 jaar in voor leden van gewelddadige bendes, die het bendeleven achter zich willen laten en hopen op een tweede kans in hun leven. Hij wil hen helpen en hun die tweede kans bieden.
  In 1988 startte ‘Vader Boyle’, zoals hij door de (ex-)bendeleden wordt genoemd, het initiatief Homeboy Industries. Het begon met de missie om voormalige bendeleden te ondersteunen bij hun beslissing om hun leven te verbeteren. Maar vandaag is Homeboy Industries het grootste interventie-, rehabilitatie- en reïntegreringsprogramma voor bendes ter wereld.
  Vader Greg’s passie voor de bendeleden begon in 1986 toen hij predikant werd van de Dolores Mission Church. Het was toevallig de armste kerk in het oostelijke deel van Los Angeles. Bovendien hadden ze er de hoogste bendeactiviteit. Toen bewoners en ambtenaren hen zagen als criminelen en onruststokers, werd Greg geraakt door hun situatie, kwam er liefde en bewogenheid voor hen in zijn hart en besefte hij dat ook voor hen veel mogelijk zou zijn.
  ‘We gingen met hen aan de slag,’ vertelt hij, ‘met mensen met wie niemand wilde werken. We staan naast hen. Liefde faalt nooit, vindt altijd een weg.’
  De organisatie biedt een verscheidenheid aan vaardigheden en onderwijsprogramma’s aan, die voormalige bendeleden in staat stellen een waardevol lid van de samenleving te worden. Als het nodig is, krijgen ze therapieën aangeboden, krijgen ze hulp bij het zoeken naar werk en worden tatoeages verwijderd.
  Delia Ross is voormalig bendelid en zocht hulp bij Homeboy Industries. Ze vertelt: ‘Nadat ik bij Homeboy Industries kwam, heb ik een studie gevolgd om drugsverslaafden te kunnen behandelen. Ik heb nu een huis, ben financieel onafhankelijk om mijn kinderen te onderhouden, heb hier een baan en een auto.
  Ik heb nog nooit zoveel verbazingwekkende dingen meegemaakt, en het is allemaal gekomen door alles los te laten en God het stuur van mijn leven te laten overnemen. Homeboy Industries is mijn plaats van duidelijkheid en veiligheid geworden.’
  Dit jaar werd Homeboy Industries door de Conrad Hilton Humanitarian Prize geselecteerd als de ontvanger van een bedrag van 2,5 miljoen dollar. De prijs wordt toegekend aan mensen of instellingen die ‘buitengewone bijdragen hebben geleverd aan het verlichten van menselijk lijden’.
  Vader Greg drukte zijn dank uit in een bericht: ‘Met deze financiering krijgen we nog meer mogelijkheden om onze programma’s uit te breiden en nieuwe te ontwikkelen. Bedankt en laten we de wereld blijven veranderen.’ (Bron: BCN)

  Het Midden-Oosten

  * Malawi eerste Afrikaanse land met ambassade in Jeruzalem
  Lazarus Chakwera, president van het Zuidoost-Afrikaanse land Malawi, kondigde op 4 september aan dat zijn land als eerste Afrikaanse land een ambassade in Jeruzalem zal openen. Zijn mededeling werd met applaus ontvangen door het parlement. Chakwera is christen en heeft theologie gestudeerd. Vorig jaar bracht hij een bezoek aan Israel. Drie kwart van de bevolking van Malawi is christen.
  Een dominee uit Malawi, Zacc Kawalala, reageerde op de aankondiging van de president op Facebook: ‘Nieuwe Diplomatieke Missie in Jeruzalem, Israel!!! (Psalm 122:6)’.
  Hoewel Malawi al sinds 1964 relaties heeft met Israel, heeft het land er nog geen ambassade. In totaal hebben 89 landen ambassades in Israel, maar tot nu toe staan alleen de ambassades van Amerika en Guatemala in Jeruzalem. (Bron: World Israel News)

  Opmerkelijk: Rivier de Eufraat droogt op
  Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bemoeit zich actief met de watersituatie in Irak. Dat blijkt uit het interactieve webinar ‘Iraq, Climate, Water & Conflict in 2020’, georganiseerd door het ‘Planetary Security Initiative’, een zogenaamde denktank, georganiseerd door ons ministerie van Buitenlandse Zaken.

  Volgens Tobias von Lossow, een onderzoeker van het Clingendael Instituut en projectmanager van deze denktank, is de watertoevoer van de Eufraat en Tigris met dertig tot veertig procent gedaald. Hierdoor komt de watervoorziening van Irak in gevaar. De belangrijkste oorzaak van het tekort wordt veroorzaakt door de bouw van dammen in Turkije, Iran en Syrië. Andere groeiende problemen zijn achterstallig onderhoud door eerdere oorlogen en toenemende watervervuiling. (Bron: World Israel News)

  Dit bericht trok mijn aandacht omdat Openbaring 16:12 al voorzegt dat de rivier de Eufraat zal opdrogen nadat de zesde engel zijn schaal zal uitgieten over deze rivier. Daardoor zal de weg worden gereed gemaakt voor de koningen uit de richting vanwaar de zon opgaat.

  * Jesaja 61:5
  In Jesaja 61:5 lezen we: ‘Vreemden zullen klaarstaan en uw kudden weiden, vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn.’
  Dit vers, dat wijst op de tijd dat de Heere Israel zal hebben verlost, begint al een beetje werkelijkheid te worden, als een soort voorvervulling.
  Als door een wonder hebben onlangs vijftig evangelische christenen toestemming gekregen om mee te helpen met de druivenoogst in Samaria. Op een moment dat de coronacrisis in Israel weer sterk is opgelaaid.

  Christenen uit Amerika, Canada en Duitsland helpen vrijwillig om de oogst binnen te halen in Judea en Samaria.

  Al vijftien jaar brengt HaYovel christelijke vrijwilligers naar Israel om kleine boeren in Judea en Samaria te helpen met het binnenhalen van de oogst. Door de coronacrisis leek het dit jaar niet mogelijk te zijn om opnieuw vrijwilligers naar Israel te brengen. Dit zou betekenen dat een deel van de oogst verloren zou gaan.
  HaYovel riep op tot gebed in deze noodsituatie. Via contacten in de Knesset werd er toch toestemming verkregen voor vijftig vrijwilligers. Zij mogen drie maanden in Israel blijven, mits ze eerst twee weken in quarantaine gaan. Op 1 september ging de eerste groep vrijwilligers aan de slag in de wijngaarden. (Bron: Biblical News)

  Actueel

  * ‘Black Lives Matter’, maar niet als het zwarte christenen betreft
  De beweging ‘Black Lives Matter’ zegt op te komen voor zwarte mensen. Maar niet als ze christen zijn. Dat wordt wel duidelijk uit een nieuw rapport van het Gatestone Instituut. Daaruit blijkt dat Boko Haran, IS, Al Qaida, Fulani en andere islamitische terreurgroepen alleen al in Nigeria de afgelopen twintig jaar verantwoordelijk zijn voor de moord op 96.000 christenen, in 21.000 afzonderlijke aanvallen op hen.

  ‘Stop het moorden, genoeg is genoeg, ook onze levens tellen,’ aldus Nigeriaanse christenen en kerkleiders die afgelopen maand in Londen bijeen waren om de massamoord op christenen in hun land aan de kaak te stellen. Ze stuurden een brief aan de Britse premier Boris Johnson, waarin de internationale media wordtbeschuldigd van ‘een samenzwering van stilte’.

  Nigeria wordt wel eens ‘de grootste moordplaats van christenen in de hele wereld’ genoemd. ‘Dit gebeurt systematisch,’ aldus de Anglicaanse aartsbisschop Benjamin Argak Kwashi in de plaats Jos: ‘Het is gepland, het is hun intentie om heel Nigeria islamitisch te maken en er een kalifaat op te richten.’

  De aanvallen vinden meestal volgens een vast stramien plaats. Een dorpje wordt in de nacht overvallen door jihadisten. Ze vallen huis na huis binnen, roepen ‘Allahu akbar’, vermoorden de ouderen, verkrachten en verminken de vrouwen en de kinderen en ontvoeren sommigen, voor wie ze vervolgens losgeld vragen. De huizen, scholen en kerken worden in brand gestoken. De levens van christenen hebben in de ogen van deze terroristen geen waarde.

  Genocide
  Vooral in het noorden van Nigeria en in het centrum van het land vinden deze aanvallen op christenen plaats. Honderden kerken zijn al verwoest, hele gemeenschappen zijn verdreven van huis en haard. De internationale ‘Society for Civil Liberties and Rule of Law’ waarschuwt tegen een genocide zoals eerder in Rwanda. (Bron: GateStone Institute)

  Het trieste is dat de wereld nauwelijks weet dat dit gebeurt. Waarom gaan er geen tv-ploegen en journalisten naar Nigeria om deze genocide aan de kaak te stellen? Waarom komt de wereld niet in actie?
  Laten wij ons verbonden voelen met onze Nigeriaanse broeders en zusters en de Heere vragen hen te beschermen en een ommekeer in de situatie te brengen. Bid ook om troost voor hen van wie geliefden zijn vermoord.

  Gebed gevraagd
  * Een moeder vraagt gebed voor haar zoon, die al op middelbare leeftijd is en bij haar en haar man woont. De situatie is heel moeilijk, uitzichtloos. Ze vraagt gebed om kracht en wijsheid, omdat ze niet weet hoe het verder moet.

  * Een andere lezer van de Nieuwsbrief vraagt gebed: ‘Ik kan heel moeilijk zitten en heb het daar heel moeilijk mee, kan er moeilijk mee omgaan.’ Laten we ook dit gebedsverzoek aan de Heere voorleggen. Hij is machtig om genade te schenken om dit lijden te dragen. Hij is eveneens bij machte om deze klachten te verminderen en zelfs geheel weg te nemen.

  Weektekst
  Als weektekst geef ik u mee Hebreeën 13:8.
  Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid.

  Een nieuwe week…
  Voor de nieuwe week wens ik u allen Gods rijke zegen en Zijn nabijheid toe. Verwacht het in alles van de Heere Jezus, Hij zorgt voor u en gaat met u mee, in blijde dagen, maar ook als het leven moeilijk en zwaar is.

  Shalom!
  Dirk van Genderen

  http://www.dirkvangenderen.nl

 27. @ Vlokje

  Er is een manier om te weten wanneer Yeshua zal komen voor Zijn Bruid. Daarvoor is het Woord van God nodig en vervulling met de Heilige Geest. En ik kan u vertellen dat er dan geen ingewikkeld cijferverhaal, onbegrijpelijke berekeningen of andere wartaal aan te pas komen.
  Nee, het Woord van God is hier glashelder over.
  Ik zie dat uw posts alleen maar redenaties van de menselijke geest, het vlees, weergeven. Nergens ook maar iets onderbouwd met het Woord onderwezen door de Geest.
  Verder zie ik ook de oudste, eerste zonde doorschemeren waardoor de mensheid zo diep gevallen is. U heeft duidelijk nog niet aan Yeshua gehoorzaamd dat iemand wederom geboren moet worden uit water en Geest.
  U probeert verwarring te zaaien en naar Bijbelse correctie van broeders en zusters luistert u niet.

  Ik heb al eerder uitleg gegeven over de zeven Bijbelse feesten en wat zij laten zien. Deze feesten zijn niet alleen voor de Joden zoals de meeste kerken prediken. De vier voorjaarsfeesten laten het volledige Evangelie van Yeshua zien. Ze zijn allemaal vervuld in het voorjaar, te beginnen met de maand Nisan, de maand maart. Dit is ook de maand waarop het Bijbelse nieuwjaar begint, de Joden vieren het nieuwjaar tegenwoordig in het najaar maar dit is niet Bijbels. God weerspiegelde in het nieuwe jaar een nieuw begin te beginnen met de kruisiging.
  1. Pesach = kruisiging
  2. ongezuurde broden = Yeshua begraven
  3. Eerstelingen = opstanding
  4. Wekenfeest = uitstorting Heilige Geest

  Dus het nieuwe jaar luidde een nieuw begin in: Yeshua had de weg vrij gemaakt om de verbinding met God te herstellen. De farizeeërs hebben een reden gehad om het Joodse nieuwjaar samen te laten vervallen met het Bazuinenfeest: het volk laten focussen op het nieuwe jaar in plaats van de bruiloft van de Messias.

  De vier voorjaarsfeesten geven glashelder het Evangelie weer. Iedere stap staat beschreven.
  Het is de eerste komst van Yeshua.

  De drie najaarsfeesten zijn net zo helder; ze beschrijven de tweede komst van Yeshua.

  1. Bazuinenfeest = bruiloft van de Messias
  2. Grote verzoendag = Wederkomst op de olijfberg
  3. Loofhuttenfeest = start van 1000 jarig vrederijk, de satan opgesloten

  Deze feesten zullen, net zoals de voorjaarsfeesten, in God’s volgorde vervuld worden.
  Te beginnen met het Bazuinenfeest.
  Wat zijn de bazuinen? De shofar is de stem van God. Degenen die gehoorzaamd hebben aan Yeshua’s woorden dat iemand wederom geboren moet worden uit water en Geest en die VERVOLGENS de ingang van de nauwe poort hebben gevonden naar de smalle weg, die zullen de Shofar horen en meegnomen worden.

  De ingang van de nauwe poort wordt gevonden door ons oude leven op te geven voor Yeshua. Hij heeft ook gezegd dat iemand die zijn leven wil behouden het zal verliezen maar dat degenen die hun verliezen omwille van Hem, het leven zullen vinden. Wat is het pad naar het leven? De smalle weg, het oude pad. Wat kom je tegen op dat pad? Allereerst een woestijnperiode waarin Yeshua iemand reinigt van de dingen van de wereld. Verder veel onderwijs (Het Woord), lijden omdat er meerdere dingen uit het oude leven achter gelaten moeten worden en genezing van oude wonden. Daarna loopt iemand het smalle pad verder op. Het pad met vervolging, spot, negeren, agressie maar ook met veel kennis en wijsheid om die kennis te gebruiken en levend water. Het is het pad waarop iemand leert te vechten tegen een ongeziene vijand en steeds meer wegloopt van de wereldse dingen maar steeds dichter bij God komt.

  Yeshua heeft gewaarschuwd dat weinigen de ingang vinden, weinigen zullen dus straks meegenomen worden. Alle anderen zullen door de grote verdrukking gaan.
  Maar de God van Israel is een goed God; velen zullen alsnog gered worden net zoals het Joodse volk.

  Yeshua heeft gezegd dat niemand dag noch uur weet. Dit is een Hebreeuws idioom. Het heeft te maken met de originele Hebreeuwse bruiloft. De bruid weet ook dag noch uur wanneer de bruidegom haar ophaalt en ook zij heeft de opdracht haar lamp gevuld te houden met olie. Yeshua wist heel goed wat Hij zei 🙂

  Zowel Elijah als Yeshua wisten de dag wanneer zij opgenomen zouden worden.
  Yeshua heeft een voorbeeld gegeven.
  Degenen op het smalle pad gaan door dezelfde cyclus als Yeshua ging en zullen derhalve de datum weten wanneer zij opgehaald worden.
  Wat voor cyclus?
  Doop onder water
  Doop met de Geest
  Sterven aan jezelf (Yeshua letterlijk aan het kruis)
  Periode in woestijn voordat bediening start
  Discipelen maken
  Lijden (dagelijks kruis optillen)
  Gehoorzamen aan de Heilige Geest
  Gebed, gebed, gebed
  Verlaten worden door een grote groep mensen die nog niet aan hun eigen ‘ik’ zijn gestorven en/of mensen die nog in volledige zonde leven
  Gedurende onze bediening zal de satan continu proberen om onze getuigenissen te stelen en ons te ontmoedigen.
  Ontvangen van een verheerlijkt lichaam.
  Opgenomen worden in het Huis van de Vader.

  Ik bid u Vlokje en de anderen die dit lezen God’s zegen toe.

  Esther 75

 28. Correctie: niet 45 maar 35 Holocaust overlevers waren er in de Toren van David te Yerusalem!

 29. Breng ons terug (Joshua Aaron) // LIVE in de Toren van, David Jerusalem // David’s Citadel
  ( Met 45 Holocaust overlevers )
  https://www.youtube.com/watch?v=Pc5TFKEooto

  https://www.youtube.com/watch?v=1kBvpS3z9Qo
  Way Maker (Live from Passion 2020) ft. Kristian Stanfill, Kari Jobe, Cody Carnes

  The Blessing with Kari Jobe & Cody Carnes | Live From Elevation Ballantyne | Elevation Worship
  https://www.youtube.com/watch?v=Zp6aygmvzM4

  https://www.youtube.com/watch?v=GfVd5x9W1Xc&list=PL_S0SKCOx1D1nzYITbjY_m4snKoimJrZp

  VERSE 1:
  God van de schepping
  Vanaf het begin
  Nog voordat de tijd was ontstaan
  Sprak U tot de leegte
  Creëerde het licht
  Uw wonder deed duister vergaan

  CHORUS 1:
  En door Uw Woord
  Zijn duizenden planeten toen ontstaan
  U plaatste alle sterren in hun baan
  Als de hemelen U prijzen, eer ik U
  Ik zie Uw hart in alles wat U maakt
  Uw genade, in de hemel die ontwaakt
  Als de schepping U aanbidt dan eer ik U

  VERSE 2:
  God van beloften
  U spreekt niet vergeefs
  Geen lettergreep nietig of leeg
  Voor eens en voor altijd
  Volgt de natuur
  De klank van Uw stem als U spreekt

  CHORUS 2:
  En door Uw Woord
  Dan ademt Uw creatie in en uit
  Een echo die ontstaat door Uw geluid
  Als de schepping U weerspiegelt eer ik U
  Ik zie Uw hart in alles wat U zegt
  Uw genade, in het morgenrood gelegd
  Als de schepping U gehoorzaamt volg ik U

  BRIDGE:
  Als de sterren U aanbidden, prijs ik U
  Als de bergen voor U buigen eer ik U
  Als de zee Uw grootheid toont,
  verhoog ik U
  Want als al wat voor U leeft Uw naam aanbidt eer ik U

  Als de wind Uw richting volgt
  dan volg ik U
  Als de rotsen zwijgend schreeuwen
  prijs ik U
  Als de eer die wij U brengen niet volstaat naast U
  Zingen wij wel honderd miljoen keer opnieuw voor U

  VERSE 3:
  God van mijn redding
  U kwam voor mijn hart
  Dwars door mijn falen en trots
  Licht van de wereld
  In ‘t duister alleen
  Gaf u zich daar op die rots

  CHORUS 3:
  En door Uw Woord
  Verdwijnen duizend fouten in het niets
  Ik vond het leven toen U voor mij stierf
  Als U uit het graf herrees, dan volg ik U
  Ik zie Uw hart in alles wat U deed
  Uw liefde als een kunstwerk dat u smeedt
  Als U overgave koos, dan volg ik U
  Op acht miljard
  Manieren zie ik U
  Elk kostbaar hart
  Een kind voor wie U stierf
  Als U ‘t leven gaf voor liefde, volg ik U

  TAG:
  Uw hart voor mij is ongeëvenaard
  U degene die nooit iemand achterlaat
  En dat honderd miljard keer
  door U herhaald

 30. Als je ziet wat er allemaal verbrand in Calafornië, 36.000 hectare, mensen gewond, waarvan twee ernstig. Ze zeggen dat het nog nooit zo heftig is geweest. Wat vreselijk als je ingesloten zit, en het vuur je omsingeld heeft, ik moet er zelf niet aan denken.

  Zouden we bij de eerste engel zijn die op zijn bazuin blaast!!

  Hagel en vuur worden vermengd met bloed, één derde van de mensen komen om, één derde van de bomen verbrand, en al het gras wordt verteerd. vorige maand werd Italië ook nog getroffen met enorme hagelstenen.
  Want men kan toch niet ontkennen, wat een verschrikkelijke rampen zich voltrekken, de één na de ander, neem ook de brand op Lesbos, al die vluchtelingen, kinderen die op straat slapen, ouderen, veel mensen wijten alles aan de klimaatverandering, ik geloof wat Jezus heeft voorzegd.
  Het gaat een verschrikkelijke tijd worden, maar dit is pas het begin van de ellende, laat staan wat er allemaal nog staat te gebeuren. Wat Jezus zegt, wat verschikkelijk voor vrouwen die in verwachting zijn of net een babytje hebben, bid dan dat het niet in de winter gebeurd of op een sabbat.

  Weltrusten

 31. …….Met bewaard (wat is de waarde)
  zo ook beoordeling kunnen worden bedoeld

  Ontvangen is de wet,de 10 geboden
  Als je het wel goed ontvangen hebt (de wet)
  En je weet DE dag niet dan heb je het niet bewaard,

  Zeg maar: je hebt de wet verkeerd beoordeeld ,en welke wet volgen wij als goed christen niet tot op de letter??

  Ja ik weet het ,het is haarkloven, maar dat krijg je met haarfijn onderzoek

 32. Amo, Ik denk dat hier hoofdzakelijk sprake is geweest van angst, vrees.( Situatie duitsland 2 de wo )
  Begrijpelijk zeker MAAR en dit is niet makkelijk, klopt, maar we moeten proberen ons niet te laten reageren door angst .
  Dat is funest gebleken .

 33. Mensen met macht hebben het niet meer, de zwakken maakt God weer sterk.
  Mensen die het goed hebben, lijden nu honger, de mensen die honger lijden, zijn goed doorvoed.
  De here maakt levend en weer dood.
  Hij laat de mensen neer dalen in het dodenrijk, hij haalt ze er ook weer uit.
  Sommige geeft Hij armoede, andere weer rijkdom.
  Andere vernedert hij, andere verhoogt Hij.
  Hij helpt de armen en de zwakken overeind.
  En haalt ze uit het slijk en het stof.
  Hij behandeld ze als vorsten, en geeft ze eer en aanzien.
  Degene die Hem aanbidden zal Hij beschermen, maar de goddelozen komen om in de duisternis.
  De hele Schepping is van de Here, en de wereld ligt in zijn hand.
  Niemand kan slagen door zijn eigen kracht alleen.

  Samuël 2-2

  Fijne dag toegewenst.

 34. @ Muggenzifter 11/09/2020 om 4:53 pm

  Prachtig weer. Dank u.

  U ook een gezegende week toegewenst. Hartelijke groet, Michaël

 35. @Tukker. Het is achteraf makkelijk praten over WO2. Destijds wist niemand hoe het zou aflopen. De nazi’s dachten dat ze een nieuw rijk aan het vestigen waren. Ze dachten dat ze nooit ter verantwoording geroepen zouden worden. En vele Duitsers met hen. Duitsland verkeerde in totale wanorde in die crisisjaren. Hitler beloofde een bevrijding van het dictaat van Versailles en hij beloofde orde en werkgelegenheid. Verzet kon leiden tot draconische straffen.
  Achteraf is het gemakkelijk oordelen.
  Maar we leren ervan dat niet elke leider die orde brengt uit chaos, een verlicht persoon hoeft te zijn.

 36. Psalm 114
  ‘Beef, aarde, voor het aangezicht van de Heere,
  voor het aangezicht van de God van Jakob’ vs. 7.

  In deze psalm vertelt David ons in korte maar krachtige bewoordingen wat de God van hemel en aarde, de Schepper en Onderhouder van alle dingen, voor Zijn volk Israël heeft gedaan; wat de enig ware God, naast Wie geen andere goden kunnen bestaan, voor Zijn eigen volk betekend heeft.
  Laten we in gedachten eens proberen mee te gaan met Gods volk, dat op veel manieren voor ons een voorbeeld en waarschuwing is (1 Kor. 10:6).
  De nakomelingen van Jakob zijn getrokken uit Egypte, een volk van vreemde taal, en verlost uit hun slavernij.
  Het sinds lang beloofde land werd hun rijksgebied; een land vloeiende van melk en honing.
  Maar voordat Israël daar uiteindelijk aangekomen was, moest er nog heel wat gebeuren.
  Het moest leren vertrouwen op de uitwegen die de Heere zou geven: door de Schelfzee; door redding uit de hand van de Amalekieten; in de barre omstandigheden van de woestijn.
  De God van Jakob heeft hen voorzien van water en van manna en hun schoenzolen zijn de hele woestijnreis door niet versleten.
  Uiteindelijk heeft Hij hen in het beloofde land geleid.
  Het volk is vaak op de proef gesteld: het moest erachter komen wat er in het eigen hart was, dat men niet alleen van brood leeft, maar van alles wat uit de mond des Heren uitgaat (Deut. 8:2-3).
  David kijkt terug en is vol ontzag over de grote daden des Heren, die Hij alleen al door Zijn macht over de schepping tentoonspreidde.
  Vervult dit ons niet ook met stille bewondering en ontzag?
  In de praktijk ziet het er helaas vaak anders uit met ons vertrouwen op Gods almacht.
  Laten we onze lering trekken uit Israëls vergeetachtigheid jegens de Heere.

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 37. Dus 10 x 12000= 120.000 uitverkorenen leven hier in Europa nog
  Die naar Israël zijn vertrokken komen nog eens 2x 12000= 24000 uitvolkorenen uitvoort

  Opbaringen 2:10
  wees niet bevreesd voor het geen gij lijden zult
  Zie de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen (maatschappelijke uitsluiting?), op dat gij verzocht wordt, (vaccinatie?) En gij zult een verdrukking hebben van tien dagen.
  Wees getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens

  Wie krijgen kronen,die samen met Jezus regeren, de 144.000 uitverkorenen,
  wie krijgen dan een verdrukking van tien dagen,
  de 144.000 uitverkorenen,
  wat hebben de uitverkorenen goed gedaan, dat ze dag en uur
  precies wisten
  Ze hebben Jezus woorden geloofd en gepraktiseerd
  1thess 5:4 maar gij broeders zijt niet in duisternis…….

  Opb. 3:3 bedenk dan hoe gij HET ontvangen en gehoord hebt, bewaard het een bekeerd u, ……..
  (Als je het niet weet, heb je het niet goed bewaard)

  Matt. 13:17 voorwaar, ik zeg u: vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien wat gij ziet, en ze hebben het niet gezien, en te horen wat gij hoort en ze hebben het niet gehoord
  (Tja dat gaat alleen met de heilige geest, en toen de profeten en rechtvaardigen leven was de HG nog niet uitgestort)

  Alleen God de vader weet van de dag,
  als je God geest deelt via de heilige geest ,weet je net zo veel als God over die dag, het missen van de HG bij de vijanden van God houd hun in het ongewisse over die dag

 38. Harold, jouw mening was en is schijnbaar ” niet alles mogen zeggen is ook in vrijheid leven “( een van je vorige stukjes) , toen reageerde ik : Censuur is geen vrijheid !
  Wat ik heel jammer vind, is dat je schijnbaar vindt dat we hier in vrijheid leven , de vrije meningsuiting wordt nu al beknot op haast elk vlak ( snap trouwens niet dat je die mening hebt )
  Ik heb het gevoel een beetje, sorry dat ik het zeg, dat je minimaal een bord voor je hoofd hebt ( Excuses, maar ik vond dat ik dit duidelijk moest maken op deze manier )
  Harold, we hebben nu nog een kans om hier verandering in te brengen omdat het nog niet zo ver is MAAR, sorry dat ik het zo zeg,maar als er veel mensen zijn zoals jij die dit allemaal maar accepteren en over zich heen laten komen zal de vrijheid waar jij nu over spreekt over zijn; OOK in vrijheid als christen kunnen leven zal dan over zijn.
  Juist, jij die begaan is met die man zou dit moeten kunnen begrijpen.
  ( jouw uitspraak dat iemand die deze mening heeft , vrije meningsuiting, een ongelovige is, vind ik een vrij kortzichtige opmerking , ik ben daar niet boos over, als je mij daarmee bedoelt MAAR ik vind het wel heel kortzichtig van je )
  Ik vind dat je als christen/mens een verantwoording hebt om als het in je vermogen ligt om anderen te helpen/waarschuwen en ik weet dat dat dat werkt, ik heb al gemerkt dat er mensen zijn die hun ogen open doen in mijn omgeving , al bereik ik er maar in totaal 10 dan nog ( men noemt dat ook wel praktisch christendom )
  Dat heb ik met mijn vergelijking met nazi duitsland duidelijk willen maken en ik denk dat ik het goed zie,

 39. Tukker 10/09/2020 om 6:48 pm
  Mijn mening over WOII
  Hitler werd gefinancierd door rijke Amerikanen,en die rijken waren allemaal vm-ers

  Voor de oorlog was het joodse volk heel zichtbaar aanwezig in Europa, dus het is wel duidelijk waar de 10 verloren stammen zich bevonden en nog een restant aanwezig is, ook voor de vijanden van God is /was dat duidelijk

  De holocaust
  (betekend brandoffer,voor wie? onze religie heeft bij Abraham al mensen offers afgezworen )dat was een poging om de 10 stammen te vernietigen, dat is deels gelukt, restant van de 10 stammen is bewaard gebleven, door dat zij christenen zijn geworden, en niet gevonden konden worden door de handlangers van het kwaad

  Uit die 10 verloren stammen +2 komen de 144000 uit verlorenen, niet veel op een wereld bevolking, 12×12000

 40. @ Hallo Esther 08/09/2020 om 2:02 pm

  Dank voor uw commentaar, heel juist gezien

  De vrede die alle verstand te boven gaat van onze machtige God toegebeden Esther en overigens aan allen die de Naam van Jezus liefhebben.

 41. @ Wachter ja er wordt zoveel prachtige muziek gemaakt ter ere van onze God!

  Psalm 22 vers 2: Mijn God, ik roep des daags, en Gij antwoordt niet, en des
  nachts, en ik kom niet tot stilte.
  3 Nochtans zijt Gij de Heilige, die troont op de lofzangen
  Israels.

 42. @ Harold Uit het RD:

  Hij zou met zijn telefoon blasfemische teksten hebben verstuurd naar zijn leidinggevende in een textielfabriek. Volgens de verdediging van Pervaiz werden deze teksten echter verstuurd door collega’s van hem. Ook zou hij onder druk zijn gezet om zich te bekeren tot de islam.

  Heb geen enkele moeite te geloven dat dit de waarheid is. Wil je van een collega af? Maakt hij/zj promotie en jij niet? Wil je van die Christen af? Wil hij /zij zich niet bekeren? Stuur wat zogenaamde godslasterlijke teksten in zijn/haar naam of account en klaar. Succes 100%. Een wreed volk! Het doet denken aan de film Midnight Express waar de douane hasjiesj deed in de rugzak van een Amerikaanse toerist in Turkije. Natuurlijk heb je dan geen schijn van kans.

  Maar toch geloof ik dat er een kentering komt. Ook Pakistan kan zich niet blijvend profileren als een corrupt, dictatoriaal Iran-look-alike.
  Ook de hele islamitische wereld zal eenmaal buigen niet voor de grote na-aper maar voor Koning Jezus. Dat zeggen de Heilige Schriften: En de Here zal koning worden over de ganse aarde.
  Ook voor het ganse nageslacht van Abraham en Hagar zal de zon der gerechtigheid eenmaal opgaan! Ja, het einde van de broederstrijd Jacob versus Ezau laat zien dat ze elkaar uiteindelijk wenend om de hals vielen! En het Boek van de Dageraad van de heilige geschiedenis, Genesis ( = wording ) , toont daarmee ook een blik in de toekomst:
  Jesaja 19: 24 Te dien dage zal Israel de derde zijn naast Egypte en Assur,
  een zegen in het midden der aarde,
  25 omdat de Here der heerscharen het gezegend heeft met de
  woorden: Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk mijner handen,
  Assur, en mijn erfdeel Israel.

  Moge Israel’s God de Pakistaanse Christen Asif Pervaiz, onze broeder, net als Asia Bibi bevrijden uit deze duidelijke valse getuigenissen en lasterpraatjes door Jezus Christus.

 43. @ Harold 10/09/2020 om 7:53 pm

  Zo voel ik het ook:

  ” Wees niet bang voor hen die wel het lichaam maar niet de ziel kunnen doden,’’
  Mattheüs 10:28a (NBV)

  Ik wens u allen Gods zegen !

 44. @Tukker,
  Zoals je schrijft in je laatste bericht komt erg verwijtend over naar iedereen die het forum leest. Alsof iedereen hier maar braaf ja en amen zegt. Je betrekt er zelfs nog een hele politieke situatie van tijdens WOII bij. Besef je ook dat gewoon een mening uitten al een actie is en dat velen hier ook dingen in het verborgene kunnen doen. We hoeven niet allemaal op het malieveld te staan.

  Enigszins verwijtend begin je ook over het zwijgen en dat we daarvoor niet voor de zwakkeren staan. Wederom, er gebeurt meer dan je denkt. Betreffende Asis Pervaiz, de ter dood veroordeelde Pakistaanse christen heb ik persoonlijk ook mijn acties uitgevoerd en reken er maar op dat dit geen zwijgen is, maar ik heb geen behoefte om dit allemaal van de daken te schreeuwen.

  Je mag van mij rustig waarschuwen over de gevaren die jij allemaal ziet, maar het zal misschien de wijze van schrijven zijn, het komt nu een klein beetje met de belerende vinger over, alsof wij allemaal in diepe slaap zijn.

 45. @Tukker,
  Ik vraag enkel aandacht voor iemand die voor zijn geloof in Jezus Christus ter dood is veroordeeld. Dat er hier ongetwijfeld ook hier in Nederland dingen mis zijn staat ongetwijfeld vast, maar daardoor mag ik nog steeds dankbaar zijn dat ik hier in Nederland geplaatst ben en mijn geloof mag belijden. Deze Pakistaanse christen is in Pakistan geplaatst en ondanks zijn omstandigheden blijft hij standvastig Jezus Christus belijden.

  Daar kunnen wij ook van leren. Dankbaarheid in welke situatie je je ook bevindt is een groot goed. ‘Dank God onder alle omstandigheden’ staat er in 1 Tessalonicenzen. Mij zul je niet horen klagen over beperking van vrijheid. En al helemaal niet als je weet dat medechristenen het vele malen zwaarder hebben en zelfs in hun situatie God kunnen danken. Daar worden wij toe opgeroepen, God te danken, ook al bevind je je in barre omstandigheden. En daar hoeft niemand mij iets over wijs te maken, want ik heb persoonlijk ervaren hoe het is om in een verschrikkelijke situatie te zitten en toch dankbaar te kunnen zijn. En ook al wordt mijn vrijheid drastisch ingeperkt, dan nog ben ik volledig vrij in Jezus Christus, ja ze kunnen mijn leven afpakken, maar niemand kan mijn gedachten en mijn geloof afpakken.

  Weet je Tukker, we kunnen blijven klagen, ook al is het terecht, maar het helpt niets. Als christenen weten we dat we altijd vrij zijn, daarom houden onze ter dood veroordeelde broeders en zusters het ook vol. Het is een voorrecht om christen te zijn, want ongelovigen hechten zwaar aan hun vrijheid van meningsuiting omdat zij niets hebben om op terug te vallen en geen vrijheid meer kunnen ervaren als dit hun afgenomen wordt. Nogmaals, ‘bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat Hij van u verlangt’ (1 Tessalonicenzen 5:16-18)

 46. Ik wil nog even terugkomen op mijn vorige opmerkingen , laten we ons herinneren de geschiedenis van het opkomen van hitler in nazi duitsland.
  ALS toen het Duitse volk neen had gezegd tegen Hitler was het NOOIT zo ver gekomen, waren er nooit 6.000.000. Joden vergast, waren er nooit ongeveer 53.000.000 mensen gestorven DOOR hitler ( let wel satan,s werktuig om het werk van God tegen te houden , het uitroepen van de staat Israël )
  Juist het zwijgen heeft deze ellende veroorzaakt en voor deze keuze staan we nu opnieuw.
  En neen, dat heeft niets te maken met je eigen hachie redden zoals iemand op deze site eens zei , dat heeft te maken met voor mensen staan, voor zwakkeren staan en inderdaad ervoor zorgen dat er , in ieder geval op dit moment, geen vervolging van broeders/zusters plaatsvindt.
  Ik wilde dit nog even kwijt , niet voor mijzelf maar gewoon om de ogen te openen want het is 1 seconde voor 12.

 47. Harold, wat je schrijft is van belang ( 10.09 7.27 AM ) en klopt, zeker rekening meehouden en zeker voor bidden MAAR,
  sorry dat ik het zo zeg,: Wanneer ga je ogen open en kom je tot besef, dat als het op deze manier in Nederland doorgaat,
  het niet lang meer zal duren dat we ook in Nederland nog maar heel weinig mogen zeggen ??
  Doe je ogen open en je mond open, nu het nog kan …. anders ga dan niet klagen als de vrijheid van meningsuiting over is want als de spoedwet er komt dan is het over !!!!!!

 48. @ Nieuw Begin: 11:05 pm, op 9/9. Bedankt voor deze prachtige liederen ter ere van onze grote God.

 49. @Nieuw Begin 09/09/2020 om 11:05 pm

  Een kleine aanvulling: een klein krantenbericht waar veel mensen overheen lezen: https://www.rd.nl/kerk-religie/christenvervolging/pakistaanse-christen-veroordeeld-tot-doodstraf-vanwege-godslastering-1.1693116

  Een medebroeder in Christus die gisteren ter dood is veroordeeld in Pakistan wegens het beledigen van de profeet Mohammed. Het kan geen kwaad om hier eens een moment bij stil te staan en te beseffen dat wij nog in alle vrijheid mogen zeggen en doen wat we willen. Hem opdragen in ons gebed, is het minste wat wij kunnen doen.

 50. Revelation Song (Arabic Version) – Arabic English and Translation

  https://www.youtube.com/watch?v=RocFApZ6VFs

  Deze video is gemaakt om mensen bewust te maken dat er Arabische christenen zijn die dagelijks hun leven verliezen omdat ze ervoor hebben gekozen om de ENIGE Ware en Levende God te dienen. Ze zijn gemarteld, van hun land verdreven, gedwongen zich te bekeren of belasting te betalen omdat ze Christus dagelijks dienen.

  En toch er komt een machtige omkeer wereldwijd als ‘The Choosen’ zullen verstaan wat het betekend uitverkoren te zijn tot priestervolk vanaf de dagen van Mozes tot heden en door de H.Geest zal worden vervuld als de Geest der genade en gebeden over hen zal worden uitgestort;
  The Messianic Jewish Alliance of Israel zint deaarvan:

  Praise to Our God 5 Concert – Bilah Hamavet (Swallow Up Death)[Isaiah 25]
  https://www.youtube.com/watch?v=oaYEwAGrW4o

  HEBREW! How Great is our God / Gadol Elohai by Joshua Aaron in Jerusalem, Israel / Messianic Worship
  https://www.youtube.com/watch?v=sWSKtoURGAg

  Praise to Our God 5 Concert – Gadol Adonai (Great is the Lord)
  https://www.youtube.com/watch?v=chG6xRsX7ns

 51. Voor velen van ons roept het woord ‘engel’ een beeld op van een volmaakt goddelijk schepsel dat ons spirituele begeleiding biedt. Een engel is de essentie van onzelfzuchtigheid en vrijgevigheid. We prijzen zelfs iemand die iets leuks heeft gedaan door te zeggen: “Je bent zo’n engel”. Als we echter de Hebreeuwse Bijbel openen, zien we een heel ander beeld van wat het betekent om een ​​engel te zijn.

  Een engelenmisverstand

  Engelen worden honderden keren in de Bijbel aangetroffen, maar er is veel verwarring rondom hen. Het engelachtige beeld van prachtige wezens met vleugels en een halo van licht, is de creatie van renaissancekunstenaars en verschilt totaal van het bijbelse beeld van een engel.

  In de Hebreeuwse Bijbel verwijst malakh מלאך naar een engel. De wortel van dit woord is לאך, wat “heen en weer gaan” betekent. De implicatie is dat dit hard werken is; wat aanleiding gaf tot een ander Hebreeuws woord, melacha מלאכה, dat “fysieke arbeid” betekent. Een engel is een boodschapper die onvermoeibaar heen en weer gaat om informatie te geven. De God van Israël heeft engelen in dienst als tussenpersonen, die pendelen tussen hemel en aarde.

  Engelen hebben geen vleugels in de Bijbel, maar zien er eerder menselijk uit, dus mensen in de Bijbel herkennen ze vaak niet als engelen. De geïdealiseerde artistieke afbeeldingen verhullen de echte Hebreeuwse bijbelse betekenis.

  Meer info: https://israelbiblicalstudies.com
  Learn Biblical Hebrew online

 52. Nieuw Begin, hallo…

  Mooie uitleg over Maria Magdalena…
  Ik kon het ook nooit vinden in de Bijbel, waar stond dat zij een prostitué was.
  Heb het ook nooit gelooft.
  Dat Maria door de Heere Jezus bevrijd werd van demonen… dat was waar, dat kunnen we zeker lezen.
  Rare denkbeelden hoor. Hoe komt men er toch bij… denk ik wel eens.

  Maar… zo is het toch met veel dingen in Gods Woord.
  Veel fantasieën, veel wild west verhalen van uit Gods Woord.
  Veel wordt verdraaid, in de Bijbel.

  Is wel goed, denk ik wel eens, om het te laten zien.
  Velen lezen ook niet, of onderzoeken ook niet… is het wel waar wat daar staat.
  Maar goed… ikzelf heb daar ooit ook last van gehad.
  Alles maar voor zoete koek aannemen… wat een bedriegerij.

  @ Muggenzifter en Anna…
  Dank u Muggenzifter, een rijkdom om te lezen, steeds weer.
  Lofzang in alle omstandigheden.
  Zowel in makkelijke tijden is, maar ook als er moeilijkheden zijn.

  “”‘Wie is als de HEERE, onze God? Die zeer hoog woont’””.
  Niemand staat boven Hem, HIJ alleen omvat alles… hoe groot is Hij.
  Hij alleen, in Christus Jezus… heeft 100% onze aanbidding, dankbaarheid en lofzang als Enigste het recht.

  @ Anna… dank je… Jezus Christus is de VOLEINDER van alle dingen.
  Laten we blijven opzien naar Hem…

  Fijne dag allen… liefs Esther.

 53. Bericht van het IsraelBiblicalStudies.com over wie Maria Magdalena ECHT was.

  Maria Magdalena is misschien wel de meest verkeerd begrepen persoon in de Bijbel. Veel mensen wordt geleerd dat ze een prostituee was waar Jezus medelijden mee had. Anderen verwarren haar met Maria van Bethanië, die Jezus met kostbare zalf heeft gezalfd. Maar het Nieuwe Testament vertelt een heel ander verhaal. Dus, wie was de echte Maria Magdalena?

  Mary’s echte naam
  Maria Magdalena was een centraal lid van de kring van volgelingen van Jezus. Haar echte naam was niet Maria, maar het Hebreeuwse ‘Miriam’, een van de meest voorkomende vrouwelijke namen in de joodse samenleving van de eerste eeuw. Magdalena was niet haar familienaam, maar de plaats waar ze woonde: Magdala, een vissersdorp aan de westelijke oevers van het Meer van Galilea. De naam betekent “toren” (migdal) in het Hebreeuws, een verwijzing naar een prominent monument in de stad.
  Een joodse edelvrouw
  Het idee dat Maria een prostituee was die door Jezus was vergeven, is een pure legende, ontwikkeld eeuwen na Christus. In feite was Mary waarschijnlijk een gerespecteerd lid van de joodse hogere klasse. De visserij had Magdala rijk gemaakt en Maria behoorde waarschijnlijk tot deze aristocratie. De Bijbel zegt dat ze een van de vele rijke vrouwen was die haar rijkdom gebruikten om ‘uit eigen middelen [Jezus’ bediening] te voorzien ‘(Lucas 8: 3).

  Ontdek de waarheid achter Maria Magdalena
  Waarom werd deze edelvrouw een volgeling van Jezus? Misschien omdat Jezus haar leven redde door “zeven demonen” uit haar te werpen (Lucas 8: 2). Maria werd zo belangrijk dat Jezus voor het eerst aan haar verscheen na de opstanding (Johannes 20). Ze wordt 12 keer bij naam genoemd in de evangeliën, meer dan de meeste discipelen!

  Schrijf je in voor onze live online Bijbelcursussen Hebreeuws ( IsraelBiblicalStudies.com ) om meer te weten te komen over wie Maria Magdalena werkelijk was.

 54. Muggezifter.
  Psalm 113 de eerste van de Hallel liederen. Prachtig.!
  Dank.
  En dan te bedenken onder welke omstandigheden de lof des Heeren gezongen werd.
  Afzien van je zelf en opzien naar God en de lofzang gaande houden.
  In deze tijd soms niet zo eenvoudig maar ( ik ) we moeten blijven focussen op Christus!
  Hij is de VOLEINDER van alle dingen.
  Shalom
  Anna

 55. Ik neem aan dat ook de gelovigen in een veilige auto willen rijden.
  Dan hebben ze toch ook liever een vakman, dan iemand die over de eindtijd begint?
  In het hier en nu hebben we een vakman nodig. Dit geldt ook voor Covid19.
  Het lijkt toch wel op het boompje dat Luther wil planten, ook al zou het de eindtijd kunnen zijn.
  Het planten van het boompje vereist activiteit en kennis in het hier en nu.
  Zo zouden we deze crisis ook kunnen benaderen.

 56. Psalm 113
  ‘Wie is als de HEERE, onze God? Die zeer hoog woont’ vs. 5.

  De knechten van de Heere zingen hier hun hoogste lied.
  Hun harten zijn boordevol lof voor Hem die zo verheven is.
  Deze verhevenheid maakt des te meer indruk op hen, omdat ze zichzelf beschouwen als nietige mensen in het oog van een God, die zeer hoog boven hen in de hemelen troont, zo hoog dat Hij, wil Hij hen aanschouwen, zeer laag moet neerzien om hen te ontdekken.
  Zij weten dat zij geringe zijn die zich niet in eigen kracht uit het stof der aarde konden oprichten, armen die de zuigkracht van het slijk hebben ervaren als een macht waaruit alleen de Heere hen kon opheffen.
  Maar er heeft zich een machtige revolutie voltrokken in hun leven.
  Ze zijn verhuisd uit het stof en het slijk naar de voorste gelederen en zitten nu bij de edelen.
  Waren zij eerst als onvruchtbare huisvrouwen, die door het leven gaan zonder doel en zin, nu doet God hen wonen als een blijde moeder van kinderen en lacht het leven hen van alle kanten toe.

  Vandaag is het zondag en zijn er miljoenen mensen over de hele wereld die er niet over uitgezongen raken dat de Heere zeer te prijzen is, omdat ze in deze psalm iets herkennen van wat henzelf is ten deel gevallen.
  Vastgeraakt in het slijk van de zonde en de dood, is God in Jezus Christus neergedaald in de kuil van hun zonde en schuld om hen op te heffen en een plaats te geven aan Zijn zijde.
  Wie is als onze God, die ons – dwazen – heeft uitverkoren en wat niets is, het verachte en onaanzienlijke, in Christus verlossing en gerechtigheid heeft geschonken, opdat we in onze Heere zouden roemen.

  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 57. Genesis 2
  Zo nam de Heere God den mens, en zette hem in den hof van Eden, om dien te bouwen, en dien te bewaren.
  En de Heere God gebood den mens, zeggende: Van allen boom dezes hofs zult gij vrijelijk eten;
  Maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten; want ten dage, als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.
  De Mens kreeg dus de opdracht om van de Aarde een paradijs te maken.
  Adam en Eva konden dus goed klimmen en leefden toen nog van appels, peren, noten, bananen enz. Na de zondeval kwamen er de groenten bij en na Noach de meeste vleessoorten

 58. Hallo lieve mensen…

  Ieder kan meegenieten als er wel eens schermutselingen zijn onder elkaar.
  Ik kreeg een link van een lieve vriendin van mij, ook is zij mijn zuster in de Heere.
  Een lezing… over een best wel heftig onderwerp.
  Eerst wou ik het niet plaatsen… maar doe het toch.

  Ik heb het gezien, en helemaal gevolgd. Maar wou het toch met jullie delen.
  Er zullen er wel bij zijn, die het anders zien…
  Laten we er maar geen strijd om maken.
  Verschillen in Gods gezin blijven er … net zo als een aards gezin. Daar is ook niet ieder het wel eens niet met elkaar eens.

  Jezus Christus staat boven aan.
  Of iemand in Christus is… of juist niet, daar draait het allemaal om.
  Voor mij persoonlijk… heb ik er veel aan gehad.

  Hier is de link https://www.youtube.com/watch?v=HLZFlNHNwlc&feature=youtu.be
  Veel kijkplezier.
  En liefs voor allen… Esther.

 59. Hallo Nieuw Begin…
  Dank u wel voor uw vriendelijke woorden lieve broeder.

  Ik weet van mijzelf, dat ik soms fel reageert… wat ook niet altijd goed is.
  Dan komt het over dat ik alles over één kam scheert.
  Het voelt soms net of ik mijzelf wil beschermen. Vreemd hoor.

  Veel religie’s, sommige echt mooi opgepoetst, dat mensen verblind worden,… maar zonder Christus Jezus.
  Zijn Naam wordt hier en daar wel gebruikt… dat voelt voor mij als bedrog. Het is nep.

  Ben ook blij, dat wij en velen met ons, Nieuw Begin… weten dat het om de Heere Jezus Christus gaat.
  Voor Jood en Griek. Wat toch een rijkdom.

  Geweldige bemoedigende liederen, heeft u neer gezet
  Hoe groot en machtig is onze Vader en onze Heere Jezus, en hoe dankbaar we mogen zijn.
  Nooit verdient… maar een Genade zo groot.

  Vaders onmisbare zegen om u heen, en liefdevolle groet van mij,
  Esther.

 60. Oh, the deep love of Jesus
  Singer Simon Khorolskiy
  Violinist: Katie Gayduchik
  Composer: Samuel Trevor Francis (1875)

  https://www.youtube.com/watch?v=KLTu1xv2-Us

  1 O de diepe, diepe liefde van Jezus,
  uitgestrekt, ongemeten, grenzeloos, gratis,
  rollend als een machtige oceaan
  in zijn volheid over mij.
  Onder me, overal om me heen,
  is de stroom van Uw liefde;
  voorwaarts leidend, huiswaarts leidend
  tot mijn heerlijke rust hierboven.
  2 O de diepe, diepe liefde van Jezus,
  verspreid zijn lof van oever tot oever!
  Hoe hij liefheeft, altijd liefheeft,
  verandert nooit, nooit meer!
  Hoe Hij waakt over zijn geliefden,
  stierf om ze allemaal de Zijne te noemen;
  hoe hij voor hen tussenbeide komt,
  waakt over hen vanaf de troon.
  3 O de diepe, diepe liefde van Jezus,
  liefde voor elke liefde de beste;
  ’t is een oceaan enorm van zegen,
  Het is een oase van rust.
  O de diepe, diepe liefde van Jezus,
  ’t is de hemel van hemelen voor mij;
  en het verheft me tot glorie,
  want het tilt me ​​naar U op.

 61. @Esther 02/09/2020 om 12:52 am

  Lieve zuster Esther,

  Ben het volkomen met u eens!
  Vooral dit wat u schrijft:

  Maar er is zeker een leer “”Israël””, wat niets meer met de Bijbel te maken heeft.
  Hier en daar een tekst… en de rest wordt er wel bij verzonnen.
  Er zijn er genoeg die er van uit gaan, dat een Jood … toch wel gered wordt.
  Wel te verstaan… zonder Christus.
  DIE leer bedoel ik.

  Dat is een volkomen goddeloze leer Esther.
  Ben het natuurlijk zeer eens met uw vervolg :

  Als je daar mee geconfronteerd wordt… voel je nooit Jezus liefde naar elkaar.
  Net of er een muur tussen staat. Geestelijk zit je op een hele andere golflengte.
  Je kan geen gesprek voeren of het moet alleen over Israël gaan.
  De Heere Jezus is tweederangs… of hij is er alleen voor Israël, wij mogen de kruimels hebben.
  Wij stellen echt niet veel voor…
  Velen hebben er een vreselijke afgod van gemaakt.
  Een afgod zonder Christus Jezus.
  Hoeveel broeders en zusters voelen zich hopeloos, eenzaam en verdrietig.
  Jezus is er alleen voor Israël…
  Ik kwam er zelf ook mee in aanraking, lang geleden alweer. Wat een waanzin.
  Hoe satanisch is zo’n leer.
  Waar zou worden gepreekt, geleerd, dat Jezus er alleen zou zijn voor Israel heeft men niets van de universele genade in Christus Jezus begrepen voor alle volkeren. Wel is er verschil: 1 Chr. 15 :41 De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren,
  want de ene ster verschilt van de andere in glans.

  Esther we zijn het helemaal met elkaar eens en Jezus Christus, om HEM draait het in het Evangelie dat Jezus de Christus is, de Profeet, de Koning, de Hogepriester, voor Jood en Griek, tot eer van God de Vader, de Vader van alle geest en leven.

  Deut 6 : 4 Hoor, Israel: de Here is onze God; de Here is een!.

  Bedankt voor je link Es: https://www.jewishtestimonies.com/nl/ Joodse getuigenissen.

  Esther en allen die meeluisteren, lezen:
  een overwinningslied Opwekking 832 Jezus Overwinnaar

  https://www.youtube.com/watch?v=j8jI00UyoKU

  En Esther ( en weer allen die meelezen ):

  Als eenmaal het Joodse volk massaal tot geloof gaat komen zullen ze voeding worden voor de wereld want God heeft vanaf de roeping van Abraham dit volk gesteld tot een priestervolk dat als het eenmaal in Jezus de Messias zal erkennen een zegen zal worden voor de gehele aarde , samen met Egypte en Assyrie, zoals verwoord in de profetie van Jesaja 19: 24 Te dien dage zal Israel de derde zijn naast Egypte en Assur,
  een zegen in het midden der aarde,
  25 omdat de Here der heerscharen het gezegend heeft met de
  woorden: Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk mijner handen,
  Assur, en mijn erfdeel Israel.

  Geheel in lijn met de profetie van Hosea 6 vers 1-3:
  Komt, laat ons wederkeren tot de Here! Want Hij heeft verscheurd,
  en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons verbinden.
  Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal
  Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht.
  Ja, wij willen de Here kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo
  zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de
  regen, als de late regen, die het land besproeit.

  Daar zingt The Messianic Jewish Alliance of Israel ook over ( en dit behoort zeker bij ‘het Israel ‘ waarmee onze gedachtenwisseling werd gestart!) :

  https://www.youtube.com/watch?v=iH1VxYFdFgE

  Harold ook bedankt voor je schrijven wat erg verhelderend is!

  Groet aan allen met de bede in het hart dat Jezus Christus vanuit Tsion in zoekende Joodse en Griekse harten mag werken door Zijn Geest de heenwijzing naar het Woord dat vlees is geworden en op gestaan is uit de dood en zal zegevieren:

  Zacharia 9: 9 En de Here zal koning worden over de gehele aarde; te dien
  dage zal de Here de enige zijn, en zijn naam de enige.
  En vers 16: Allen, die zijn overgebleven van al de volken, die tegen
  Jeruzalem zijn opgerukt, zullen van jaar tot jaar heentrekken om
  zich neer te buigen voor de Koning, de Here der heerscharen, en
  het Loofhuttenfeest te vieren.

  Jezus is overwinnaar:
  https://www.youtube.com/watch?v=B5vt1z-GjLY

  Daniel 9: 19 O Here, hoor! o Here, vergeef! O Here, merk op! Treed handelend
  op; toef niet om uwszelfswil, mijn God, want uw naam is uitgeroepen
  over uw stad en over uw volk.
  Amen

 62. @ Jezus is Overwinnaar
  Wat een prachtige bemoediging, wat een rijke gave.
  En ja, God heeft niet zomaar de wet gegeven. En ook nog de grondwet is.
  Voor de wet is iedereen gelijk, maar als het met geld en goed heeft te maken zijn wel de kleintjes de dupe.
  Er is geen mens of situatie dezelfde. En kun je alles niet over één kam gooien.
  Waarom de wet steeds wordt gewijzigd weet ik niet, maar er komen steeds meer problemen van.
  En dan is de burger geacht de wet te kennen. Mensen worden vooral geestelijk onderdrukt.
  Er is zoveel onrecht, ook dicht bij huis, zoveel verdriet. Onnodig lijden.
  En ben blij met een lichtje in de duisternis.

 63. Hallo Harold…
  Dank je Harold voor je bemoediging.
  Soms is het of je dat even nodig heeft.
  Met die chaos in de wereld, en die corona waanzin,… zie je weinig je broeders en zusters.
  Veel ligt aan banden, in dan verlang je naar je geloofsgenoten in de Heere Jezus.

  @ Hallo Jezus Overwinnaar…
  Mooi en heel hartelijk dank ook voor je schrijven.
  Zo fijn om te lezen dat je het steeds aanhaalt, hoe belangrijk het is dat de mensen het kostbare evangelie van Jezus moeten weten.
  Ook over de liefde.
  In discussies verliezen we het wel eens… laat ik maar eerst naar mijzelf kijken.

  Zo dankbaar voor al die rijkdom van onze Heere Jezus Christus.
  Nog een lied over de liefde, bij de meeste al wel bekend, maar blijft mooi.
  https://www.youtube.com/watch?v=vSTknxrw8E4

  Liefdevolle groet aan jullie allen.
  Esther.

 64. Hallo Nieuw Begin… en allen.
  Hier een link… heb deze al wel vaker neergezet bij Xander.
  Hier is waar het allemaal om gaat… hier worden we blij en dankbaar van.
  Dat nog velen toegevoegd mogen worden.
  Zowel Jood als Griek.
  https://www.jewishtestimonies.com/nl/ Joodse getuigenissen.

  Groet, Es.

 65. Nieuw Begin schreef: 31/08/2020 om 3:05 pm

  Hallo Nieuw Begin…

  Ik schreef inderdaad… “”Zou dan, volgens jullie leer… ineens iedereen van Israël gered worden????
  Ergens meen ik dat ook… maar niet bij iedereen.
  Mijn spijt hier over. En dat meen ik ook.

  Maar er is zeker een leer “”Israël””, wat niets meer met de Bijbel te maken heeft.
  Hier en daar een tekst… en de rest wordt er wel bij verzonnen.
  Er zijn er genoeg die er van uit gaan, dat een Jood … toch wel gered wordt.
  Wel te verstaan… zonder Christus.
  DIE leer bedoel ik.

  Als je daar mee geconfronteerd wordt… voel je nooit Jezus liefde naar elkaar.
  Net of er een muur tussen staat. Geestelijk zit je op een hele andere golflengte.
  Je kan geen gesprek voeren of het moet alleen over Israël gaan.
  De Heere Jezus is tweederangs… of hij is er alleen voor Israël, wij mogen de kruimels hebben.
  Wij stellen echt niet veel voor…
  Velen hebben er een vreselijke afgod van gemaakt.
  Een afgod zonder Christus Jezus.

  Hoeveel broeders en zusters voelen zich hopeloos, eenzaam en verdrietig.
  Jezus is er alleen voor Israël…
  Ik kwam er zelf ook mee in aanraking, lang geleden alweer. Wat een waanzin.
  Hoe satanisch is zo’n leer.

  Daarom reageer ik vaak, of ga er tegen in.
  Wat van mij natuurlijk ook niet goed is… want niet iedereen heeft die leer.

  En ik ben het zeker met u eens, Nieuw Begin, de woorden van Paulus in Romeinen 11 : 26.
  Ook geloof ik de woorden uit Romeinen 9 : 27-29.
  Heel Gods Woord geloof ik. Zelfs wat ik niet begrijp… dat kan van alles zijn, geloof ik.

  Daarom was ook mijn vraag… welk Israël??? Want het onderscheid is niet altijd goed te zien.
  Maar hartelijk dank voor uw antwoord daarvoor.

  Dat nog velen de Heere Jezus de Messias aanvaarden in hun hart.
  Vaders zegen en hartelijke groet, Esther

 66. Bij Lorber spreekt Jezus over Azië, Europa en het zuidelijk halfrond. En dan vraag je je toch af of dit geen 19de-eeuwse vertelling is. Maar hoe kan Lorber dan geïnspireerd zijn geweest. Hoe kan hij zoveel bedacht hebben? Al die nieuwe vragen en bronnen brengen toch vooral verwarring bij die eenvoudige boodschap “Alleen door de genade van Christus”. Leiden toch tot een vertroebeling van het heldere water.

 67. @ Jezus de Overwinnaar: Zeer goed geschreven, zeer weinig aan toe te voegen en inderdaad geloof is onvoldoende als het geen vruchten draagt, de vrucht van de Geest is liefde, geloof moet in praktijk gezet worden.

 68. @Eelke Piers. Wie weet precies wat dat betekent: Geïnspireerd. is het een soort automatisch schrift? Maar wat moeten we dan denken van de geschriften van Jacob Lorber? Die werd ook geïnspireerd, en ik las die geschriften met veel interesse. Want ze lezen alsof je erbij bent, 2000 jaar geleden. Het is bijna filmisch beschreven en je leest alle gesprekken die ze onderling hadden. je leest over hun vragen. Je leest over engelen die antwoorden geven.Je leest over de jeugd van Jezus. Je leest over wonderen en er worden verklaringen gegeven over het heelal en alles wat een mens zou willen weten.
  Deze geschriften zeggen aan te vullen wat de bijbel ons vertelt: Er zijn geen boeken genoeg om alles wat Jezus zei en deed, te vermelden. Nog steeds vraag ik mij af hoe een eenvoudig musicus dit allemaal “bedacht” zou kunnen hebben.
  Maar tevens vraag ik mij ook nog steeds af wat deze geschriften toevoegen aan het evangelie van de genade door Christus alleen.
  Dus wat moeten we verstaan onder ‘geïnspireerd’. Het boek van de Handelingen der Apostelen leest als een feitenverslag door een journalist.

 69. @ Amo
  Niet het aantal evangelisten is het probleem want er zijn nog een tiental evangelisten meer. De een nog twijfelachtiger dan de andere. Met onze 4 zie ik alleen maar 4 verschillende getuigen die hetzelfde vertellen met enige nuances en daardoor geloofwaardiger overkomen zodat de stelling dat deze geïnspireerd zouden zijn volkomen overbodig en in mijn ogen onnodig wordt. Lucas zegt zelf dat hij alles grondig onderzocht heeft. Met een inspiratie was dit niet nodig geweest.
  Blijft bij mij wel de vraag in hoeverre Hieronimus deze 4 evangelisten met elkaar in overeenstemming heeft gebracht.

 70. Ik ben verbaasd over de soms zo heftige discussies die hier plaats vinden.
  Laten we een ieder in zijn waarde laten. De één heeft meer kennis dan dan de ander.

  Maar gaat het er om dat we het voorbeeld van Jezus volgen

  De discussies over andere bijbels is prima, maar het lijkt wel onderhand een wedstrijd te zijn wie er gelijk heeft of dat wil behalen, we kunnen het zo moeilijk mogelijk maken, maar ook éénvoudig.
  Ook de verhalen omtrent andere bijbels en wat daar van is gezegd, is ook door mensen gesuggereerd. Dus wat de echte waarheid is !!, en zullen ongetwijfeld minder goede zijn, en dingen is staan die niet correct zijn.
  Maar laten we het niet zo zwaar oppakken .

  Het belangrijkste is toch dat we het woord verspreiden, zodat het zoveel mogelijk mensen bereikt, want dat wil God zo graag.

  Ook dat staat in Mattheüs 24, Eerst moeten alle volken en landen het goede nieuws horen, en gebracht worden.

  Petrus 2-3

  God heeft de armen uitgekozen, om rijk te zijn in geloof.
  Het koningkrijk is voor hun.
  Want dat heeft God beloofd, aan allen die Hem liefhebben.
  Hoe kunt u dat een arme man, met minachting behandelen

  Het zijn de rijke mensen die u slecht behandelen, en voor de rechter brengen.
  Dit soort mensen spotten met de naam Jezus Christus, die bij de doop over u is uitgeroepen.
  Het is goed om te doen wat God van u vraagt.

  Heb uw naaste lief, net als uzelf.
  Maar als de rijke voorgetrokken worden, dan overtreden ze de wet van God, en dan zondigd u.
  Maar als iemand heel de wet kent, en er één overtreed, dan is hij in principe net zo schuldig, als hij heel de wet overtreed.

  Spreek en handel dus volgens de wet, die vrijheid brengt. want waarnaar u zult geoordeeld worden.

  Wees u dus bewust van wat u doet en denkt.
  Als u geen medelijden heeft met uw medemens, dan zal God ook geen medelijden met u hebben. Maar als u medelijden met uw medemens heeft, dan zal Gods medelijden het overwinnen van zijn oordeel.

  Het is duidelijk dat geloof alleen niets te betekenen heeft, als dat niet uit uw gedrag blijkt.
  Het geloof dat zonder daden blijft, is geen geloof, en is dood en zinloos.

  De één legt de nadruk op geloof, en de ander de nadruk op de daden. Wel als dat wel zo is, hoe kunt u Mij dan uw geloof laten zien.

  Sommige durven te zeggen dat geloof alleen genoeg is.
  Dat is goed als u in één God geloofd, maar dat doen de boze geesten ook en zij beven van angst voor hem.
  Dwazen wanneer gaat u eens leren, dat geloven geen zin heeft, als u niet tegelijk doet wat God van u vraagt.

  Als geloof niet met daden samen gaat, dan is het geen echt geloof.

  U weet toch nog wel, dat God onze voorvader Abraham, beschouwde als een rechtvaardig mens, om wat hij deed. Hij gehoorzaamde God, door zijn zoon op het altaar te leggen. Begrijpt u wat ik bedoel. Abraham geloofde God, en hij deed wat God van hem vroeg.

  Abraham geloofde God, en daarom beschouwde God, Abraham als een rechtvaardig mens, Want God noemde hem zelfs een vriend.

  Prettige en gezegende avond.

 71. Laat ik nog even vervolgen: We kunnen uiteraard verlangen naar meer kennis. Maar als méér kennis onze redding zou zijn, zou dat toch ‘niet eerlijk’ zijn tegenover kinderen en mensen met beperkte vermogens. Of tegenover de mede-gekruisigde die naast Christus hing.
  Maar iedereen kan Christus liefhebben: Kinderen en zwakbegaafden! En ook voor hen wil Christus plaatsvervanger zijn. Een genadige God weet alles van de beperkte mogelijkheden van mensen en kinderen.

 72. @Eelke Piers.
  Waarom is het aantal evangelisten een probleem? Als het er slechts één was, had men gezegd “Een getuigenis van één is niet zomaar geldig”. Nu hebben we er vier. Is dat niet voldoende? De combinatie van hun getuigenissen geven een completer beeld. Net als 4 mensen die ieder een zijde van een huis beschrijven.
  Verder is het een zaak van geloof dat we geloven dat Christus is wie Hij is, volgens deze getuigen.
  Waarom zou dat niet genoeg zijn? Waarom verlangen naar meer informatie als we kunnen zeggen “Uw genade is ons genoeg”.
  De geboden van liefde die Christus verkondigde, kunnen we invullen voor ‘de anderen’. En we geselen figuurlijk dan die anderen omdat ze niet voldoen aan die staat van heiligheid.
  Maar we kunnen we ze ook gebruiken om naar onszelf te kijken, waarna we zeggen “Heer, ik ben een grote zondaar. Wees mij genadig”. En dat laatste is m.i. de bedoeling van het evangelie: Iederéén heeft de plaatsvervangende Christus nodig om genade te vinden bij de God van Abraham, Isaäk en Jacob.
  Vandaar dat we niet bidden in eigen naam. Maar in de naam van het volbrachte werk van Christus, die de gelovigen in Hem, wil laten delen in Zijn erfenis. Om niet.
  Waarom zouden we dan nog andere geschriften nodig hebben. Christus verandert niet door nog méér geschriften.

 73. @Esther en @Nieuw Begin
  De discussie tussen jullie is heel kenmerkend. Er zijn een deel christenen die niet meer geloven dat Israël nog enige rol te spelen heeft en een ander deel denkt nog wel. Jullie en ik ook, zijn het eens over de kern, namelijk Jood, Griek of heiden, behoudenis voor iedereen gaat enkel via Jezus Christus. Dit kunnen we ook zien als het geestelijk Israël. Er wordt in dat opzicht geen verschil meer gemaakt.

  Los daarvan, is er nog het vleselijke Israël. Ik denk zeker nog dat het vleselijke Israël een rol te vervullen heeft. Immers, we kunnen niet voorbij aan de nog talloze profetieën in de Bijbel aangaande Israël die nog niet vervuld zijn. Neem bijvoorbeeld de landsgrenzen van Israël, die ver uit zullen strekken tot in Libanon, Egypte en Syrië, dit is nog nooit uitgekomen. Het vleselijke Israël zal m.i. nog een rol spelen in de vervulling van Gods plan met deze wereld. Dit staat dus volledig los van het eerste gedeelte, Israël zal niet een zogenaamde uitzonderingspositie krijgen en zonder Christus gered kunnen worden. Het aardse Israël en het land Israël spelen enkel nog een rol om de geschiedenis, zoals deze volgens God is vastgelegd te bepalen.

  Laten we ook niet vergeten, in vrijwel alle nog uit te komen profetieën aangaande Israël, komt de gemeente niet meer voor. Daarmee kun je dus de conclusie trekken, dat de vraag aangaande de wijze van redding niet meer belangrijk is, m.a.w. er speelt een ander tijdperk. De genadetijd is over. Het gelovig deel van Israël is samen met de gemeente al bij de Heer.

  Dus Esther, vrees niet dat er de gedachte heerst dat Israël gered wordt, enkel omdat het Israël is en zonder Christus, dat is niet het geval. Het aardse Israël zal nog een rol spelen omdat God tot zijn einddoel komt met de gehele wereldgeschiedenis. En daarnaast ook om zijn plan met Israël af te maken. God heeft het wel over ‘zijn erfdeel Israël’. God heeft dit erfdeel beloofd aan Israël en aangezien God niet liegt, krijgt Israël dit nog toebedeeld. Het plan met Israël dat na Jezus hemelvaart abrupt eindige, zodat wij als heidenen de kans kregen die Israël liet liggen.

 74. Beste@Xander en Team en alle Mede-debaters. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Ik dank u allen dat ik mijn mening en visie op de Bijbel – Kerk en Samenleving een tijd met u mocht delen op deze puike site.

  Ik hou er goede herinneringen aan over en blijf de berichten op Xander zeker lezen zonder deze nog te becommentariëren.

  Als God een deur sluit zal Hij vast wel weer een venster voor mij openen.

  Allen een hartelijke SHALOM van Ramshoorn.

  Beste Ramshoorn gebruik uw tijd om wat aan zelfreflectie te doen omtrent uw houding hier op het forum naar forumgenoten. Enkel uw vermeende kennis te posten maakt opgeblazen. Het ga u goed. Mod.

 75. Hallo Esther 30/08/2020 om 3:30 pm

  Wil beginnen met het laatste stukje van uw bijdrage:

  We doen het samen… zelfs als er wel eens verschil van inzicht is.
  Laten we vasthouden aan onze Heere en Heiland Jezus Christus.
  Natuurlijk is dat de kern van het Evangelie, ook voor de Jood en uiteraard voor de Griek om zo maar te zeggen.

  U vraagt:

  Zou dan, volgens jullie leer… ineens iedereen van Israël gered worden????

  Volgens onze ‘ leer. ‘? Hoezo onze leer? De Bijbel spreekt er over, Paulus spreekt er over!
  En JA Iedereen zal zalig worden, wordt dus gered schrijft Paulus. Staat al 2000 jaar in de Bijbel.
  En dan schrijft u:
  Nee lieve mensen… dat kan alleen via Christus Jezus.
  Maar natuurlijk is het heil juist voor de Joden uitsluitend en alleen door de eigen Messias in wie wij door genade hebben leren geloven.
  Het een sluit het andere helemaal niet uit. Een Jood wordt niet zomaar gered omdat hij Jood is! Ook voor de Jood geld dat Hij de reiniging nodig heeft van de Christus der Schriften! Net zoals Paulus, net zoals Petrus, net zoals alle Joden , net zoals alle ‘Grieken’ net zoals de hele mensheid. En de openbaring dat Jezus de Messias is…ach de H.Geest zal zeker ieder mensenhart kunnen overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Dat heeft Jezus zelf gezegd immers? En hoe ze tot bekering komen? Ook dar zijn net zoveel individuele wegen als er mensen zijn. Maar de machtige preek van Petrus in de kracht van de H.Geest bracht op 1 dag 3000 mensen tot GELOOF!

  Jood en Griek. Alleen in Christus Jezus. Natuurlijk!
  HIJ alleen is Die Weg, de Waarheid en het Leven, alleen via HEM kan ieder mens tot God komen. Amen
  En wat Israel betekent? Dat hangt natuurlijk helemaal van de Schriftplaats af. U zegt het zelf heel precies!
  Ik geloof dat gans Israel zalig zal worden als de volheid der heidenen binnengaat.
  En wat dat Israel dan is?
  Dat is gans Israel en dat slaat natuurlijk in dit verband niet op het land Israel maar op de bewoners. En gaat u maar naar vragen aan de rabbi’s daar wie eigenlijk een Jood is. Daar was in de eerste Gemeente al meningsverschil over en dat is er na 2000 jaar nog steeds. Maar de H.Geest weet het wel en God kan het aan ieders hart openbaren. Die macht heeft Jezus Christus natuurlijk ook!

  Bijzonder toch… dat de Heere Jezus dat als eerste zei tegen… ja, ja tegen de Joden/Israëlieten.
  Ook de woorden uit Johannes 3 : 16, sprak Hij tegen Nicodemus, een Jood.
  “” Zo lief had God de wereld gehad…”” .
  Ja natuurlijk sprak Jezus dat tegen Nicodemus want het was nodig dat hij , Nicodemus, begreep wat het eigenlijk wil zeggen om werkelijk een leraar te worden wat Nicodemus meende dat hij al was. En dan wijst de Heer op het wedergeboren worden.
  Zouden wij het met elkaar veel beter weten als God en Zijn Christus????
  Ik vind dit een heel insinuerende vraag eerlijk gezegd waarop een kind u de waarheid zal vertellen: Neen, natuurlijk niet weten wij of wil iemand dan ook het beter weten dan de Here God dan misschien een volstrekte goddeloze zoals Simon Vestdijk die ooit heeft gezegd dat het volkomen beneden zijn waardigheid is dat iemand zich voor hem aan het kruis liet slaan.

  Weet u Esther, u kan de eigen opgeworpen vragen prima zelf beantwoorden , ze staan ook in uw bijdrage !
  Of bent u soms de enige vreemdeling in Jeruzalem?
  Shalom

 76. @ Ramshoorn
  Ik ben duidelijk niet duidelijk genoeg. 400 jaar na christus is er iemand geweest die geprobeerd heeft zoveel mogelijk geschriften over Jesus te verzamelen en probeert daar iets goeds van te maken. Hieronimus heeft echt zijn best gedaan en iets beters vind ik niet of het moet zijn dat dat de orthodoxe kerken in oost-Europa de bijbel iets anders is. Zij geloven en weten dat Jesus een gewone zeer intelligente jongen was die bij de doop in de Jordaan door Johannes pas de gezalfde werd. Dus de zoon van God. Voor zover ik weet hebben zij er geen moeite mee dat Josef de vader van Jesus is. Dus wie heeft gelijk? De erfenis van de RK dus van Hieronimus of de orthodoxe kerken. Met het OT heb ik weinig moeite. In Jesus tijd hadden de Joden alleen de geschriften van Moses, de psalmen en de profeten in hun Bijbel staan. De rest was geschiedenis en minder belangrijk.
  Waarom hebben wij christenen 4 evangelisten nodig? Als het door God geïnspireerd is dan was 1 evangelie genoeg. Deze 4 evangelisten zijn het ook niet eens over de dag dat Jesus gekruisigd werd en nog een paar van kleinigheden.
  Ergens wordt ook gezegd: onderzoek alles en behoud het goed. Wil dat ook niet zeggen dat je niet moet gaan muggeziften? Ook: ge zult geen komma of jota veranderen. Ja, maar hier wordt gesproken over de joodse geschriften en niet over de Boodschap van het NT.
  Het NT is de laatste 1700 jaar voortdurend veranderd. Een hoop geschriften eruit en andere erin. Denk maar aan dat Concilie waar Constantijn de Grote de Kerkvaders opsloot en ze uithongerde tot zij het eens waren. Dit komt bij mij niet erg geïnspireerd over

 77. @Jezus Overwinnaar. Dank voor uw reactie. Ik kan me niet een keer herinneren dat ik onvriendelijk of hoogmoedig in mijn reacties naar u of anderen hier op het forum geweest ben.

  Als ik over een flut Latijnse bijbel van Hieronymus schrijf dan citeer ik Erasmus die dat ook vond en de koe bij de horens vatte en een sterk verbeterde Vulgata maakte.

  Als ik over de huidige sterk verwaterde moderne Bijbelvertalingen schrijf dan toonde ik u met duidelijke tekst-voorbeelden en vooral tekstverschillen aan waarom dat zo is.

  Heeft u mijn verslag over het boek Het Luistert Nauw van Prof. Karel Deurloo en Nico ter Linden niet goed begrepen?
  De moderne oecumenische, feministische Bijbelvertalingen na de Statenvertaling zetten veel gelovigen op het verkeerde been en zorgden er voor dat kerken met een sneltreinvaart leeglopen met maar liefst 60.000 gelovigen per jaar. Waarom bent u daar ongevoelig voor?

  Lees de furieuze toespraken van Johannes de Doper aan de leiders van Israël in Mattheus 3 en Lucas 3 nog eens hardop door, misschien vindt u die ook wel schokkend en hoogmoedig. Hoe klonk de toespraak van de Here Jeshua in Mattheus 23 de leiders van Israël in de oren?

  Waarom kwamen de Apostelen in de Gevangenis en werden gegeseld, gedood? Omdat ze de mensen aangename verhaaltjes vertelden? Lees het Boek Handelingen voor de echte antwoorden.

  Die Nieuwe Bijbelvertaling van 2004 was terecht een flop, er kwam uit alle kerken felle kritiek en dat resulteert binnenkort in een herziene NBV vertaling. Heeft u al die discussies in de Media gemist? Moet wel anders had u zelf wel kritische opmerkingen daarover gemaakt.

  De Geloofsrubriek van Xander geeft een uniek platform voor gelovigen en belangstellenden, waar discussie, debat over allerlei onderwerpen aan de orde komen, die in kerkenraden en synoden helaas Verzwegen worden. Heeft u wel eens deel uitgemaakt van een kerkenraad, nooit deelgenomen aan felle discussies? Een mooi voorbeeld vindt u in Handelingen 15.

  Beproef alle dingen en behoud het goede lees ik in 1 Thessalonicenzen 5:21.

  Vind u het ook schokkend dat er veel boeken gepubliceerd werden over het seksueel misbruik en doofpotbeleid van Pausen? Willem Deetman niet, hij hing de vuile was van RK-Kardinalen, Bisschoppen, Priesters en Nonnen voor iedereen zichtbaar aan de lijn in zijn Deetman Rapport. Ik zou nog veel meer voorbeelden kunnen geven.

  Lees hoe Jeshua in Mattheus 10 zijn Apostelen voorbereidde op felle tegenstand van hun hoorders. Hij zendt ons als schapen tussen de wolven…Maar het Woord en de Waarheid zijn altijd Overwinnaars. Openbaring 7 en 22.

  Shalom Ramshoorn.

  Ramshoorn, uw gedrag is dermate overheersend, dat u geen ruimte laat voor andere meningen. Gelieve 2 maanden vakantie tot 1 nov te nemen met posten. Mod.

 78. Hier een paar spreuken, opbouwende en rake spreuken, voor ieder wat wils.

  Vriendelijke woorden zijn als een honingraat, zoet voor de ziel, en genezend voor het lichaam.

  Een eerlijk mens wordt gered door zijn oprechtheid.

  Bescherm mij oh God, want ik heb diep ontzag voor U, geef mij Uw vreugde, Want ik richt mij helemaal op U, een ieder die God aanroept mag zich koesteren in Zijn goedheid liefde.

  Een bescheiden mens heeft maar één knecht, maar een opschepper heeft nooit genoeg te eten.

  Wie de armen onderdrukt, raakt daarmee zijn schepper, maar wie de hulpbehoevende steunt, eert daarmee God.

  Wie de waarheid spreekt blijft altijd overeind, maar bedrog is slechts een tijdelijke zaak.

  Wie de wet niet naleeft, hebben bewondering voor de goddelozen, maar wie zich aan de wet houd, bindt de strijdt tegen hen aan.

  De diepte van de hel zijn voor de Here een open boek, maar de Here bepaald hoe het valt.

  Een hart kan bedroefd zijn, ook al is er een lach op het gezicht, elke lach kan veranderen in een traan.

  Ik weet dat mijn verlosser leeft, en mij hier op aarde recht zal verschaffen.

  De Here heeft de aarde met wijsheid gemaakt, en het heelal met verstand.

  God vernietigd een ieder, die Hem verlaat en afgoden aanbid, maar ik , ik ben dicht bij de Here.

  Koningen moeten zich afkeren van goddeloosheid, de rechtvaardigheid, is de goede bassis voor de troon.

  Zeg niet ik zal het onrecht wreke, laat dat maar liever aan de Here over, Hij zal u bijstaan.

  Hij sluit zijn ogen, en concentreet zich op zijn plannen en voert ze uit, met dichtgeknepen lippen.

  Wat de rechtvaardige voortberngt, is als een boom wat leven geeft, wie wijs is brengt mensen bij God

  Er zijn dingen die God haat, en zeven waar Hij een afkeer van heeft. zoals, hoogmoed ,liegen, moord, slechte plannen smeden, metplezier kwaad doen, en een valse getuigenis afleggen, en verdeeldheid zaaien, onder uw broeders.

  Goed en hard werk levert iets op, maar nutteloos geklets niet.

  Een gezegende avond.

 79. @Eelke Piers, Tof om van u te lezen dat we het in ieder geval over die prul-bijbel, de Latijnse Vulgata eens zijn, als u schrijft: “In tegenstelling tot die Latijnse Bijbel [Vulgata] van Hieronymus vol leugens, fouten en verdraaiingen en weglating van verzen…Hier heb je volkomen gelijk”

  Jammer is dat u niet kunt geloven dat Jeshua de Zoon van God is en niet van zijn ‘vader’ Jozef. Lees Mattheus 1:25 nog eens goed: Jozef heeft geen gemeenschap met Mirjam/Maria gehad voordat zij een zoon gebaard had. Jozef gaf Hem de naam Jeshua/Jezus zoals de Engel Jozef geboden had in Matth. 1:21. Duidelijk toch?

  @Muggenzifter. U hebt uzelf overtroffen door toch Psalm 109 en 110 de 2 Messiaanse Psalmen toe te lichten. Ik ben er eens goed voor gaan zitten en kan er Amen op zeggen. Toch zou ik het interessant vinden om van u te vernemen waarom u deze Psalmen in eerste instantie niet wilde behandelen. Shalom Ramshoorn.

  @Willy, helemaal mee eens!!!

 80. Aan Anna

  Dank je wel voor je support, het deed mij wel pijn, om heel eerlijk te zijn.

  Jacobus 1-9

  Wie in deze wereld weinig aanzien krijgt, mag er trots op zijn, dat hij of zij groot is in de ogen van God

  Bless you

 81. @ Ramshoorn

  Heeft u wel eens van het programma, de slimste mens gehoord, ikzelf heb het nooit gekeken, mede omdat mijn aandacht daar totaal niet naar uit gaat. En me liever bezig houdt met het woord van God, en wat God, door Jezus ons heeft laten zien en horen. Er is maar één Mens op deze hele aarde die slim is, en dat is de Zoon van de levende God, Jezus Christus, hij was een gewone timmerman, maar met een wijsheid die met geen pen te beschrijven was, want de duivel kan je ook die woorden ingegeven namelijk, geloof me ik kan er over mee praten op dat gebied.

  Maar nu is mijn doel zoveel mogelijk het woord van God en Jezus bekend te maken, ook al is het in uw bewoording, een bijbel zonder ziel, toch wil ik u er nog eens op wijzen op te passen wat u zegt. Als u weet uit wat voor nest ik kom, dan wilt u niet graag ruilen, want ik moet bloed, zweet, en tranen leveren, maar ik heb het voor de Ware God van Israël over, en zeker ook voor Jezus.

  Ik heb eerder geschreven over de controle over de tong, Jacobus 3 ik neem één zin eruit, de tong is een klein ding, maar het kan zich erop beroemen, hele grote dingen te hebben gedaan.
  Een vonkje kan een heel bos in brand zetten, want de tong is zelf vuur. Nogmaals ik ken deze tekst uit mijn hoofd, mede omdat ik de Ware Jezus vraag zijn woord in mijn geest te graveren, God is de graveerder, neem maar in Boek Daniël bij de koning die uit de Heilige bekers dronk, Beltesasser als ik mij niet vergis, Teke Teke, Mene, Ufarsim, dat was een engel van God of God zelf hij moest het enige uren later bekopen met zijn dood. God laat zich niet beledigen.

  Een laatste zin uit dat gedeelte is; De ene keer dan prijzen we de Vader ermee, en de andere keer vervloeken we de mensen die naar het beeld geschapen zijn, met diezelfde mond.

  Openbaring 7 De 144.000 voor Gods troon

  Ik verkort het wel even anders wordt het zo lang.

  Ik doe het in mijn simple bewoording als u het niet erg vind.

  Een engel had het levende zegel van God bij zich, die hij op de voorhoofden van Gods dienaren moest drukken, u noemt het ( Joodse Amtenaars). Hij wist hoeveel het er waren, het waren de 144.000 uit het volk Israël. Tevens zag hij ook nog 12.000 uit de twaalf stammen, Juda, Ruben, Gad, Aser, Mannassa, Naftali, Simon, Levi, Issachar, Zebulon, Jozef, Benjamin, maar hij zag ook nog een aantal andere , rassen, volken, stam en taalgroepen. Zij stonden voor de troon van God en het Lam, ze hadden witte kleren aan en palmtakken in hun handen. En zonder ophouden zeiden zij, onze redding komt van God die op de troon zit en van het Lam voor altijd en eeuwig.

  De vier levende wezens en de 24 ouderlingen, knielden voor de troon van God en van het Lam, en zeiden. Amen, alle lof en eer en heerlijkheid, macht, en kracht, Is voor onze God de echte ware God van Israël met nadruk zeg ik dit erbij, voor altijd en eeuwig.

  Maar één van de oudelingen vroeg aan johannes wie zijn die mensen in die witte kleren en waar komen ze vandaan, hij zei, ik weet het niet maar u wel, dus hij antwoorde, dat zijn de mensen die de grote verdrukking hebben doorstaan, en hun kleren ik het bloed van het Lam hebben gewassen.

  Zij staan voor de troon van God , en dienen God dag en nacht in zijn tempel, God zal altijd bij hun wonen, en ze zullen nooit meer honger hebben, de zon zal hun niet verbranden, en ze zullen door de verzengende hitte niet gehinderd worden, En Jezus die voor de troon staat, zal hun naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal voorgoed hun tranen afwissen.

  Het zijn er 144.000 dus uit de twaalf stammen, zou het ook niet zo kunnen zijn dat andere mensen van de wereld tot die stammen behoren, naar mijn inziens is dat geen vreemde gedachte, want er zijn volken die van Kain afstammen, maar ook die van Seth of Abraham afstammen.

  En we weten die echt voor Jezus hebben gekozen, moeten lijden de één meer dan de andere.
  In Petrus 1 hoofdstuk 4-14 staat.
  Als u wordt uitgescholden omdat u bij Jezus hoort, is dat het bewijs dat de heerlijkheid van God op u rust.
  Als u lijd omdat u bij Jezus hoort hoeft u zich niet te schamen. En mag u God prijzen, dat u de naam Christus draagt.

  Maar je hebt ook het hoofdstuk Openbaring 14

  Het lam op de berg Sion.

  Ik zag het Lam op de berg Sion, en zag ook de 144.000 bij Hem. En zij hadden naam en de naam van de Vader op hun voorhoofd. Dat waren de 144.000 die voor God die op de troon zit en de vier wezens, en de vierentwintig ouderlingen een lied zongen. En alleen zij die het lied kenden. De 144.000 vrijgekochte van de aarde konden het leren.
  Zij hebben nog nooit met iemand gemeenschap gehad, en zijn altijd zuiver gebleven, en ze volgden het Lam waar het heen gaat. Zij zijn vrijgekocht uit de mensen, uit de eerste oogst, van God en het Lam.
  Zij hadden geen leugen over hun lippen laten krijgen, en er viel niets op hun aan te merken.

  Dat zouden ook mensen kunnen zijn, die zich hebben bekeerd tot God en Jezus volgen, maar dat weet God alleen en niemand anders. Want mensen speculeren en hebben hun eigen denkwijze inclusief mijzelf.

  Hij zag nog een andere engel, die het levende evangelie bij zich had. Die hij bekend moest maken aan alle rassen, volken, stam, en taalgroepen. en hij riep, Amen, eer God, Prijs God, aanbid Hem. Want de tijd is gekomen, dat Hij recht zal spreken, die de aarde, en de hemel, en de zee, en de waterbronnen heeft gemaakt.

  Ik heb hier al eerder over geschreven, over het verhaal van de sikkel, die de Mensenzoon over de aarde zal halen, om de oogst binnen te halen. Naar mijn mening zijn dat de goede.

  Maar er wordt ook een wijnoogst binnengehaald, maar dat ziet er minder goed uit. want die worden in de wijnpers van Gods grimmige toorn gegooid, die buiten de stad staat. En vertrapt lijkt me niet prettig.
  Afijn de rest als u dat zou willen moet u zelf maar even lezen.

  Tevens wil ik u verwijzen naar het gedeelte van Mattheüs 24

  Onmiddelijk na die dagen van verdrukking en ellende, zal de zon worden verduisterd, en de maan niet meer schijnen. En het heelal zal door mekaar worden geschud.
  Daarna zal het laatste teken van mijn komst aan de hemel te zien zijn.
  Heel de wereld zal jammeren en klagen. En iedereen zal Mij de Mensenzoon aan de hemel in de wolken zien komen met grote macht en majesteit.
  En dan zal Ik de Mensenzoon mijn engelen er met luid trompetgeschal erop uitsturen, zij zullen de mensen die bij Mij horen, verzamelen vanuit de verste uithoeken van de aarde en de hemel.

  Dus het is een verrassing, Jezus heeft niet voor niks gezegd, wees op uw hoede, niemand weet wanneer ik kom, alleen de Vader weet dat.

  Vriendelijke groet, Ve’emet Adonai leólam, dat betekent; And the truth of the Lord is erverlasting.

 82. Dank je Anna…
  Ik genoot ook van de woorden uit Petrus.

  Maar ook dank voor de bijzondere grijpende teksten die je zelf hebt neergezet.
  Verzen uit Jacobus 4 en 5.
  Ook dat je voor elkaar moet bidden.
  Oooh, wat kan en moet ik daar nog veel van leren.

  Zo bijzonder Anna, dat ook in Jacobus 2 : 8. de liefde de koninklijke wet genoemd.
  Past zo mooi bij de teksten die je zelf neer zette.
  Maar… dat telt ook mijzelf… zucht soms over mijzelf.

  Veel liefs zuster Anna,
  Esther

 83. Psalm 110:3
  ‘Uw volk is zeer gewillig op de dag van Uw kracht’ vs. 3.

  Wat een grote vreugde zal het zijn voor de Heere Jezus wanneer de dag van Zijn macht aanbreekt! In grote heerlijkheid zal Hij dan op aarde verschijnen en door Zijn aardse volk Israël met volle bereidwilligheid opgenomen worden.
  Hoe geheel anders zal deze ontvangst zijn dan bij Zijn eerste komen in nederigheid!
  Toen was het volk Israël niet bereidwillig.
  ‘Hij kwam tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen’ (Joh. 1:11).
  Zij wilden niet ‘dat Deze over ons koning is’ (Luk. 19:14).
  Door Zijn eigen volk verworpen werd de Heere Jezus tenslotte gekruisigd.
  In plaats van een koningskroon zetten ze Hem uit spot een doornenkroon op het hoofd.
  Echter dan, op die dag van Zijn macht, zal Hij een volk vol bereidwilligheid aantreffen.
  Zeker, het zal dan een klein overblijfsel zijn dat Hem als rechtmatige Koning opnemen zal.
  En toch is het Zijn volk, een volk, dat tevoren door grote verdrukkingen en diep lijden gaan moet.
  Maar dit lijden zal met diepe zielsoefeningen gepaard gaan en hen tot ware bekering en waar berouw brengen.
  Gelouterd door het vuur van het oordeel zullen ze bereid zijn hun Messias op te nemen.
  Eer en hulde zal de Heere Jezus dan van Zijn volk ontvangen.
  Ze zullen zich gewillig aan Hem onderwerpen en Hem dienen.
  Wat een dag zal dat voor onze Heere zijn!
  Hoe wacht Hij op dat ogenblik, wanneer Hij de vrucht van Zijn arbeid voor Zijn aardse volk zal zien! Laten wij, Zijn hemels volk, ons verheugen met Hem op deze dag van Zijn macht!

  Voor Ramshoorn en Esther die deze overdenkingen gemist hebben alsnog. groet Muggenzifter

 84. Psalm 109:1-16
  ‘Met hatelijke woorden hebben zij mij omringd, ja,
  zij hebben mij zonder reden bestreden.
  Voor mijn liefde klagen zij mij aan, maar ik was steeds in gebed’ vs. 3,4.

  Hoewel de inhoud van deze psalm over vreselijke dingen gaat, wordt in het begin toch de ‘God mijns lofs’ aangeroepen (vs. 1).
  Geen enkele dreiging, geen enkele vorm van neerslachtigheid verhinderde de Heere Jezus om Zijn ogen op te heffen tot Zijn Vader en Hem te loven.
  Juist in de grootste moeilijkheden was Zijn oog op Hem gericht.
  Toen Hij omgeven was ‘met hatelijke woorden’, zocht Hij het aangezicht van Zijn Vader.
  Hij zegt dan: ‘maar Ik was steeds in het gebed’.
  Wat een voorbeeld voor ons wanneer wij onrechtvaardig of vijandig behandeld worden.
  Hij verdedigde Zich niet, maar gaf alles over ‘aan Hem, Die rechtvaardig oordeelt’ (1 Petr. 2:23).
  Christus was echter de Enige ‘Die zulk een tegenspreken … tegen Zich heeft verdragen’ (Hebr. 12:3). Zijn tegenstanders (die in de Hebreeuwse grondtekst dezelfde naam dragen als hun meester: satan) hebben niet alleen, zonder dat daar aanleiding toe was, tegen Hem gestreden, maar de Heere Jezus moest het ook uitroepen: ‘Zij hebben Mij kwaad voor goed opgelegd’ (vs. 5).
  Wat een ondoorgrondelijk lijden spreekt er uit deze woorden!
  Onder deze tegenstanders bevond zich ook Judas.
  Zijn handelwijze getuigde van grote ondankbaarheid, omdat hij immers ook het onderwerp was geweest van de innige toegenegenheid van de Heere.
  Wat waren er toch veel oorzaken aanwezig waardoor het hart van de Heiland verslagen had kunnen worden.
  Maar Hij heeft ‘om de vreugde die Hem voorgesteld was, het kruis verdragen en de schande veracht’ (Hebr. 12:2).
  Is Hij niet eeuwig onze aanbidding waard?

 85. @ Ramshoorn
  …… in tegenstelling tot die Latijnse Bijbel [Vulgata] van Hieronymus vol leugens, fouten en verdraaiingen en weglating van verzen……..
  Hier heb je volkomen gelijk. Het probleem was dat Hiëronimus in 400, ongeveer, opdracht kreeg om de Bijbel samen te stellen hij, in Jerusalem, de beschikking had over (ik meen mij te herinneren) 32 verschillende Matheus evangelies. Hij heeft hier zijn best gedaan om een Mattheus evangelie samen te stellen dat het meest waarschijnlijk het meest origineel was. Dat hij een vrouwenhater was zal zeker meegespeeld hebben bij zijn samenstelling. Bij elke vertaling/samenstelling speelt de achtergrond van de samensteller mee. Heb jij een betere versie dan die van Hieronimus?

 86. @ Ramshoorn
  Het spijt me voor jou maar dan is Jesus niet uit de stam van David en kan Jesus niet de beloofde Verlosser zijn. Maria, hoewel de vrouw voor de afstamming niet belangrijk was, was in elk geval ook niet uit de stam van David maar uit de hoge priestertak.
  Als je geloofd wat je verteld dan kun je de Bijbel in zijn geheel overboord gooien.
  Dat is ook niet erg want Jesus gaf ons één gebod en dat is voldoende.

 87. @ Anna: Je geeft een totaal verkeerd beeld over de manier waarop mensen schrijven en Bijbelteksten gebruiken. We zijn hoop ik toch van verschillende kerken die een eigen interpretatie hebben van de Bijbel. En ik vind dat juist zeer leerrijk, en ik leer hier altijd wat bij, sommige zijn jong anderen wat ouder en wijzer. anderen zijn heel Israël gericht ook in hun Bijbelteksten en dat is hun recht, anderen volgen meer de protestantse of zelfs de katholieke visie, in mijn ogen is daar niets mis mee, en de Bijbelteksten die U gebruikt hebben met onze inzendingen op geloofsforum niets van doen. Stel je voor dat hier iemand plotseling schrijft dat de maagd Maria altijd maagd is gebleven? Hoe ga je hierop reageren,! door deze persoon met de grond gelijk te maken? Of mag iedereen hier zijn mening niet kwijt over zijn of haar geloof? Gun iedereen zijn overtuiging schreef Paulus en dat is voor mij einde van iedere discussie. Gods zegen.

 88. Hallo Nieuw Begin…
  Dank u voor uw uitleg.

  De teksten uit Romeinen 11 ken ik. Bijna ieder wijst op deze teksten.
  Daarom vroeg ik mij af… wat u en vele met u… wie is Israël??

  Is het de staat Israël, het vleselijke deel…
  Of gaat het om het geestelijke deel.

  Als ik bvb. de woorden van Paulus lees in 1 Thessalonicenzen 2 : 14-16 lees… kom ik dat hele andere conclusie.
  Daar lezen we dat Paulus de gemeente Thessalonicenzen bemoedigd.
  Zij hebben te leiden van hun medeburgers.
  Dan zegt Paulus dat óók de gemeente in Judea, vers 14”’…hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers als zij van de Joden, die zowel de Heere Jezus als hun eigen profeten hebben gedood en ons hebben vervolgd.
  Zij behagen God niet en zijn alle mensen vijandig gezind. Zij verhinderen ons tot de heidenen te spreken opdat die zalig zouden worden.
  Zo maken zij voor altijd de maat van hun zonden vol. En de toorn is over hen gekomen tot het einde””.

  Weet u Nieuw Begin… ik geloof ook alles wat Paulus schrijft.
  Ik geloof ook wat hij in Romeinen 9 : 27-29 schrijft.
  Dan haalt Paulus de woorden van Jesaja aan… vers 27, “… Al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand van de zee, slechts een overblijfsel zal behouden worden”.
  Ook van de heidenen zal een overblijfsel overblijven. ( Even mijn eigen woorden)

  Dat gaat niet samen met Romeinen 11 : 26…
  Daarom mijn vraag ook… in welk Israël geloven jullie??

  Galaten 3 : 16, gaat over de beloften en het Nageslacht van Abraham. Wie is dan zijn nageslacht??
  Paulus weet het haarfijn uit te leggen.
  Het Nageslacht van Abraham is maar EEN, en dat is Christus.
  Hij schrijft er zelfs bij, dat het niet over nageslachten gaat, of er sprake zou zijn van velen…

  Op wie rustte de belofte?? Gods woord zegt duidelijk dat het Nageslacht, Christus is… daar rust die belofte op.
  Galaten gaat verder in de verzen 26-29. Ik heb dat al vaker aangehaald… maar er wordt nooit op gereageerd. Efeziërs 2 : 11-22 en Efe. 3 : 1-7… precies het zelfde, men reageert er nooit op.
  Dan komt men steeds weer met de teksten uit Romeinen 11 : 26.

  Over welk Israël gaat het dan in Gods Woord??
  Er is een volk Israël, en er is een Israël in Christus Jezus.
  Het Israël in Christus Jezus bestaat uit Jood/Israëliet en Griek.

  En Israël is nooit door God aan de kant gezet om later weer de draad op te pakken.
  God is er nog nooit mee gestopt. Dat bewijst de eerste delen van Handelingen.
  De eerste Gemeente van Christus bestond uit Joden/Israëlieten.
  En de eerste vervolgingen bestonden uit hun eigen mensen, de ongelovige Joden.

  En zeker wordt héél Israël gered, via Christus.
  Zij waren door de eeuwen heen…het ware Israël van God.
  De anderen daar had God nooit een behagen in gehad.
  Lees maar 1 Korinthiërs 10 : 1-13. Of Romeinen 9 : 27-29.
  En vele, vele teksten die daar overgaan.
  Zelfs in het oude Testament… staat er bom vol van. Maar, dat wordt nooit geleerd.

  Zou dan, volgens jullie leer… ineens iedereen van Israël gered worden????
  Nee lieve mensen… dat kan alleen via Christus Jezus.

  Jood en Griek. Alleen in Christus Jezus.
  HIJ alleen is Die Weg, de Waarheid en het Leven, alleen via HEM kan ieder mens tot God komen.
  Bijzonder toch… dat de Heere Jezus dat als eerste zei tegen… ja, ja tegen de Joden/Israëlieten.
  Ook de woorden uit Johannes 3 : 16, sprak Hij tegen Nicodemus, een Jood.
  “” Zo lief had God de wereld gehad…”” .
  Zouden wij het met elkaar veel beter weten als God en Zijn Christus????

  De Bijbel staat er vol van…
  Maar wie ben ik??? Ik zie het nu eenmaal anders, vanuit de Bijbel.
  Paulus zegt in Romeinen 10 : 1, “Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun ZALIGHEID”.

  Hoe bidden wij voor onze menen in Nederland??? net zoals Paulus bad voor zijn volk.

  Nieuw Begin… deze lap tekst is niet alleen aan u gericht, soms komt dat zo over.
  We doen het samen… zelfs als er wel eens verschil van inzicht is.
  Laten we vasthouden aan onze Heere en Heiland Jezus Christus.

  Vaders zegen, en liefs van mij, Esther.

 89. Er moet mij iets “ van het hart”.
  Het gaat om het volgende;
  Ik heb sterk het gevoel dat de dynamiek hier op het geloofsforum niet altijd correct is.

  Een voorbeeld. Een aantal dagen, misschien weken geleden, kwam hier een nieuwe meelezer / reageerder die ons in eenvoudige, maar heel mooie en waardevolle woorden uit de Petrus Brief aanreikte.

  Dingen om over na te denken. En sommigen reageerden hier positief op.
  Fijn! Ik heb ze ook gelezen en ze spraken mij ook aan, stof tot nadenken en ik heb toen de Petrus brief weer maar eens ter hand genomen en gelezen.
  In heb toen hier op het forum niet gereageerd.

  Maar nu ontstaat er naar mijn gevoel een heel ander ontwikkeling.

  Vervolgens komt er een “ doorgewinterde reageerder “ die heel subtiel navraag doet naar de vertaling van deze mooie en eenvoudige Bijbel woorden.
  Om daarna in niet mis te verstane woorden deze Bijbel vertaling als “ een miskleun” een Bijbel zonder ziel “ en “ je kunt er absoluut geen Bijbel studie mee doen” : Te veroordelen. Dit gaf bij mij het gevoel, mede omdat ik die woorden ook heel mooi vond “ dat ik de grond ingeboord” werd.

  Dit proces zo dat hier gehanteerd wordt door sommigen op dit forum is NIET OPBOUWEND en Jezus leert ons dit zo niet.
  Dit is naar mijn gevoel afstotend en anderen met kennis de mond snoeren.
  Jezus zijn woorden “ Heb uw naaste lief als uzelf” en Jezus geeft ons de opdracht om alle dingen te onderzoeken, en het goede te behouden. En het waren goede woorden alleen uit een “ andere eenvoudige vertaling” Jezus zegt ook” zalig zijn de armen van geest want hunner is het koninkrijk der hemelen.” Daar gaat het om.
  Dat wij ons vernederen voor de Heere, en Hij zal u verhogen. Jac. 4: 10

  Wij moeten niet “ wereld gelijk vormig “ zijn zegt Jacobus. In hoofdstuk 4:1
  1. Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien ze hier niet uit voort: uw hartstochten, 2. die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet , omdat u niet bidt.3. U bid wel, maar ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen.

  Vers 10 zegt ons dat “ zij die zich vernederen” door God verhoogd zullen worden.!
  Jac. 5: 9 Zucht niet tegen elkaar (“ zucht” niet vat het verdeeldheid zaaiende klagen samen) Stop daarmee ! het is pijnlijk om in deze tijden mensen te verliezen In frustraties en in het zich tegen elkaar keren.
  Bidt voor elkaar zegt Jacobus ; een gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand, omdat God zijn verzoeken in willigt.

  Deze bovenstaande woorden zeg ik ook tegen mezelf.
  Maar mijn gevoel zegt me dat het zo pijnlijk is als een broeder of zuster die hier mee schrijft maar niet “ de tale Kanaäns “ spreekt, met zijn of haar Bijbel gebruik wordt veroordeeld.

  Voor allen een gezegende zondag
  Shalom
  Anna

 90. @Piers,

  Wat je schrijft en of denkt is niet waar.

  De kennis van de grondtekst is in de laatste 50 jaar sterk toegenomen. Daarom is een beroep op fouten als gevolg van ‘slordig overschrijven’ of veronderstelde ‘latere bijschrijvingen’ (waardoor vertalers en exegeten hun eigen exegese denken te rechtvaardigen) nauwelijks nog relevant. In deze verwijst hij onder andere naar Daniël 12:4b (NBG): velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen. Gert van de Weerd stelt, dat deze profetie in onze tijd wordt vervuld en dat we heden zeer dicht bij de brontekst zijn aangekomen

  http://www.bijbelverklaring.com/theologie

  Er is voor niemand nog een excuus. Tip van mij. Luister en volg eens Gert van Weerd en dan mag je nog ergens een knoop inleggen als iets niet zou kloppen. Je kunt je jezelf er een winst mee doen is mijn inschatting.

  Spyfromthesky

 91. Demonstratie in Berlijn pakweg 100.000 mensen , zonder alle verhalen/trucjes overheid waren er zeker tot 250.000 mensen gekomen.
  Luister naar Speech Robert Kennedy jr : Berlijn frontlinie tegen totalitarisme : protest tegen linkse totalitaire digitale dictatoriale controlemaatschappij hard nodig !!

  Ik moet zeggen Viriswaarheid heb ik ook vraagtekens over : had mail gestuurd , duurt HEEL lang voordat ik antwoord krijg en ik krijg een heel vaag, nietszeggend antwoord ( misschien wel een zgn. protest groep opgezet door overheid, elite om de zaak rustig te houden ?? )

 92. @Jezus Overwinnaar. Mooi uw voorbeeld deze geschiedenis in Genesis 11:1-9 toen werd er op aarde nog één taal gesproken en trokken na de zondvloed alle mensen “in oostelijke richting” en vestigden zich op de vlakte van Sinear.”

  Als Jeshua straks wederkomt met zijn 144.000 Joodse Ambassadeurs uit de 12 Stammen Israëls [Openbaring 7] in Jeruzalem, de stad van de grote Koning [Zachariah 14:9 en Openbaring 14] zal de wereld weer ÉÉNTALIG zijn.

  JESAJA 54:13 Al uw zonen zullen leerlingen des Heren zijn, en het Heil uwer zonen zal groot zijn; 14 door Gerechtigheid zult gij bevestigd worden. Weet u verre van onderdrukking, want gij hebt Niet te vrezen, en van verschrikking, want zij zal tot u Niet naderen.

  Babylon en al haar Supporters worden dan Volkomen Vernietigd. Zie Jesaja 13 en 14 en Openbaring 16 t/m 20.

  Het Duizendjarig Vrederijk onder leiding van JeshuaHaMasjiach en zijn 144.000 Joodse Ambassadeurs zal dan floreren voor alle mens en dier. Heel de natuur zal vernieuwd worden.
  Zie de grote wonderen en alle details hierover in Jesaja 2 en 11 en Micha 4 en 5.

  Geen Goddeloze durft dan nog zijn tong te roeren, doen ze dat wel, dan is dit hun vonnis, MET snelrecht:

  Psalm 101:8 NBG51…Elke morgen zal ik verdelgen alle goddelozen des lands, en uit de stad des HEREN uitroeien alle bedrijvers van ongerechtigheid. Zie ook 2 Thessalonicenzen 1 t/m 3. en Openbaring 20.

 93. @Eelke Piers. U vertelt nu Achterhaalde Roomse Fabels!!!
  Jeshua is niet de zoon van Jozef maar de Zoon van God, verwekt door de Heilige Geest.

  Matteüs 1:18 De geboorte van JeshuaHaMasjjiach geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Mirjam/Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, Voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de Heilige Geest!!!

  Alleen een deel van het domme Joodse en Roomse volk geloofde dat Jeshua de zoon van Jozef was…Lees maar mee:
  Lucas 3:23 (NBG51) En Hij, Jeshua, was, toen Hij optrad, ongeveer Dertig jaar, een zoon, naar Men Meende, van Jozef, de zoon van Eli.

  Met wat meer gedegen Bijbelstudie uit de Statenvertaling 1637-1977 of The King James Bible, kunnen oplettende lezers zelf al die achterhaalde Roomse Fabels ontmaskeren.

  Dankzij de Reformatie 1517 en de ondergang van Constantinopel 1453 door de Turken kwam het Westen door Erasmus’ speurwerk weer op het spoor van de Oude Betrouwbare Griekse Manuscripten die hij in de Bibliotheek van het Vaticaan in Rome vond, die wel Gods hele Waarheid verkondigden in tegenstelling tot die Latijnse Bijbel [Vulgata] van Hieronymus vol leugens, fouten en verdraaiingen en weglating van verzen.

 94. Aan Eelke Piers

  Ik deel je mening, het zal nooit meer hetzelfde worden, en wat je zegt ook al zouden we weer terug gaan, naar die tijd. Maar dat zal niet gebeuren, gezien wat er nu allemaal gaande is.

  Het grootste gebod, Heb God lief met heel je hart, ziel, kracht, en verstand, en heb je medemens lief. En Jezus wil dat we toch zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken, met zijn waarheid. En dat Jezus de weg, de waarheid, en het leven is, het eeuwige leven.

  Naqila venismecha veniten Lo Kavod, is Hebreeëws en dat staat voor, Laten we juichen, blij zijn, en GOD eren

 95. Je kan de situatie ook heel anders zien,

  Als alle andere landen om ons heen en in de wereld in strenge militaire lock down gaan, en wij nedeland veel minder streng

  (Merkel en Rutte zijn de spindoctors, om deze mentaliteit te onderdrukken)

  Leven we dan in een vrije wereld, of zelf gekozen gevangenis , door de hond of door de kat gebeten?😉

 96. @ Jezus overwinnaar
  ….Daarom ook zoveel verschillende bijbels, want als dat niet was gebeurd, hadden we nu nog steeds overal diezelfde bijbel uit die tijd, omdat we dan allemaal één taal zouden spreken……
  Ook daar schiet je niets mee op. De betekenis van een woord veranderd voortdurend. Denk bv aan Karel de Stoute. Stout zijn heeft hier de betekenis van dapper, moedig en hij was geen stout persoon meer. Als je alle Bijbelvertalingen weer terug vertaald naar het Arameens of Grieks houd je evenveel verschillende bijbels over. Niet voor niks heeft Jesus één gebod gegeven en zelfs daar kunnen we over van mening verschillen.

 97. @bundy
  Demonstratie Duitsland gezien?, Nederland even zo
  Er moet nog veel propaganda materiaal dwang gevoerd worden om de meute op de andere kant te krijgen

  Begint je al te zien en door te krijgen dat deze landen het laatst aan de beurt zijn, klaar zijn voor vaccinatie?

  Zie je al dat de verloren 10 stammen waar de 12×12000=144000 uitverkorenen uitkomen tot de laatste 10 dagen beschermt blijven
  (Opbaringen 2:10)

  Zo snel gaat het nu, Das belangrijk om te zien en te weten om je angst onder controle te houden,

  Het zal een “near mis” bijna raak” voor ons worden

 98. Aan Ramshoorn

  Bedankt voor de uitleg, toch wil ik u even op het volgende wijzen.

  U zult vast wel de val van Babylon kennen, In het kort wil ik zeggen dat in den beginne iedereen Hebreeëws sprak, maar na de val van Babylon, en daar heb je het weer de mensen wilde niet luiteren naar God, In die tijd wilde ze de toren zo hoog bouwen tot aan de hemel, om zich te beschermen. Tot Gods woede, en dat God verwarring bracht onder de volken, en iedereen een andere taal sprak.

  Hierover iets van Wiki Pedia

  In het verhaal in Genesis 11:1-9 werd er op aarde nog één taal gesproken en trokken na de zondvloed alle mensen “in oostelijke richting” en vestigden zich op de vlakte van Sinear. Daar bakten ze stenen en zeiden:

  “‘Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en we zullen niet over de hele aarde verspreid raken.’ Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die mensen aan het bouwen waren.”

  God veroorzaakte een spraakverwarring, zodat de mensen, die eerst één taal hadden, elkaar niet meer konden verstaan. De bouw van de stad en de toren werden gestaakt. God verspreidde vervolgens de mensen over de aarde. De stad kreeg de naam Babel.

  Babylonische spraakverwarring

  Uit deze ontstaansgeschiedenis van de talen is de uitdrukking “Babylonische spraakverwarring” (een situatie waarin allen door elkaar praten en niemand er meer wijs uit wordt) voortgekomen

  Wat ik hier uit wil opmaken is het volgende, dat veel mensen die bijbel uit die tijd of die u beschrijft niet meer zo goed begrijpen. En inderdaad de Joden en kinderen van hun die worden met die taal opgevoed en is het logisch dat zij daar geen moeite mee hebben. Maar andere landen en culturen zullen daar minder van begrijpen. En ik wijdt dat aan de verwarring die er is ontstaan. Daarom ook zoveel verschillende bijbels, want als dat niet was gebeurd, hadden we nu nog steeds overal diezelfde bijbel uit die tijd, omdat we dan allemaal één taal zouden spreken.

  Naar mijn mening is het geen rare beoordeling toch!!!

  Gezegende avond

 99. Aan Lechaïem

  Ik ben het met je eens, Jeruzalem behoort aan Israël. God heeft gezegt wie mijn volk haat, haat Ik ook. Johannes ziet uiteindelijk in Openbaring een visioen, het nieuwe Jeruzalem die vanuit de hemel komt, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.

 100. @ Esther 29/08/2020 om 6:46 pm

  Ik doel op de wegen die Paulus schetst in de brief aan de Romeinen 9-11 over de val en opstanding van God’s oogappel. Want ik geloof de brieven van Paulus dat als de volheid der heidenen binnengaat dat dan ook GANS ISRAEL zalig zal worden en samen met de wedergeboren heiden-Christenen de wereldzending ter hand zullen nemen. Er zijn talrijke teksten die heenwijzen naar de toekomst van een bekeerd Israel en komt tot zijn eeuwigheid bepaalde status van koninkrijk van priesters zoals Mozes heeft gezegd:

  Exodus 19: 6 En gij zult Mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk.

  Een van de konsekwenties is bijvoorbeeld dat heiden (Christenen) , de ‘ vreemden ‘ , zullen gaan voorzien inde materiële noden van het priesterlijk opdat ze zo hun roeping kunnen waarnemen:

  Jesaja 61: 5 Vreemden zullen gereed staan om voor u de kudden te weiden,
  vreemdelingen zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn;
  6 maar gij zult priesters des Heren heten, dienaars van onze God
  genoemd worden; gij zult het vermogen der volken genieten en u op
  hun heerlijkheid beroemen.
  7 In plaats van uw schande gewordt u dubbele vergoeding en in
  plaats van smaad zullen zij jubelen over hun deel; zo zullen zij
  dan in hun land dubbele vergoeding verkrijgen, blijvende vreugde
  zal hun geworden.
  8 Want Ik, de Here, heb het recht lief. Ik haat onrechtmatige
  roof, Ik zal hun stipt hun loon geven en een eeuwig verbond met
  hen sluiten.
  9 En hun nageslacht zal onder de volken vermaard zijn en hun
  nakomelingschap te midden der natien; allen die hen zien, zullen
  erkennen, dat zij het nageslacht zijn, dat de Here gezegend
  heeft.

  Er is verschil in bedieningen, er is verschil in de sterren, de ene ster straalt helderder als de andere..

  Hier is de weg die Paulus schetst in de Romeinenbrief:

  25 Want, broeders, opdat gij niet eigenwijs zoudt zijn, wil ik
  u niet onkundig laten van dit geheimenis; een gedeeltelijke
  verharding is over Israel gekomen, totdat de volheid der heidenen
  binnengaat,
  26 en aldus zal gans Israel behouden worden, gelijk geschreven
  staat: De Verlosser zal uit Sion komen, Hij zal goddeloosheden van
  Jakob afwenden.

  God is met het Evangelie naar de heidenen gekomen om hen , de Joden, tot jaloersheid te verwekken. Het herstel van Israel zal lopen via de heldenwereld. En vers 31 in de volgende verzen wil daarvan getuigen:

  28 Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil, naar de
  verkiezing zijn zij geliefden om der vaderen wil.
  29 Want de genadegaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk.
  30 Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar
  nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid,
  31 zo zijn ook dezen nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u
  betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden.
  32 Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten, om
  Zich over hen allen te ontfermen.
  33 O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe
  ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn
  wegen!
  34 Want: wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot
  raadsman geweest?
  35 Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding
  ontvangen moet?
  36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij
  de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.

  Esther hartelijke groet en GBY sister!

 101. @ Ramshoorn
  Josef was een weduwnaar en had stuk of 5 zonen en diverse dochters. Jesus was ook een zoon van Josef en daardoor had hij broers en zussen die niet dezelfde moeder hadden. (de vrouw deed er niet toe. Bij een zwagerhuwelijk deed het er niet toe wie de vader was als het maar een broer van de overleden man was) Jacobus, de oudste broer van Jesus was, toe hij rond het jaar 60 van de muren gegooid werd, 92 jaar. Hij moet dus 32 vChr, geboren zijn. Lees de Bijbel en de boeken van Josephus

 102. Hallo Ramshoorn…

  Is niet erg, dat uw kennis van het Hebreeuws en Grieks niet toe reikend zijn.
  Wij hebben dat toch zeker niet nodig.
  Wij hebben toch Gods H. Geest ontvangen, om te begrijpen.

  Niet wij… maar het gaat om de Heere Jezus Christus.
  Die Zijn bloed vergoot voor de zonden van de hele mensheid…
  Het gaat pas werken als iemand Hem en Zijn offer aanvaard in geloof.
  Laten we aan Hem vasthouden, de Heere alleen, HEM hebben we allemaal nodig.

  @ Hallo Nieuw Begin…
  Wat verstaat u onder …”wereldwijde opwekking door de bekering van gans Israël’…
  Wie is bij u Israël??
  Zijn wij niet óók nageslacht van Abraham…samen met het gelovige deel van het volk Israël?? Alleen door geloof in Christus.
  En zijn wij, door ons geloof in Christus Jezus… óók niet mede-erfgenamen, gelijk het gelovige, trouwe deel van Israël in Christus??
  Galaten 3 : 29

  Gewoon een vraag hoor.
  Hartelijke groet, Esther.

 103. @ Nieuw Begin: Inderdaad en de meeste kerken hebben Jezus verraden met een judaskus en ook de huidige paus, we kijken uit naar zijn wederkomst , met zijn eigen merkteken en niet van dat beest.

 104. Psalm 112
  ‘Welzalig de man die de HEERE vreest’ vs. 1.

  De Heere vrezen betekent niet: bang zijn voor Hem.
  Een kind kan zijn ouders ‘vrezen’ en zich tegelijkertijd nergens veiliger en gelukkiger voelen dan in hun onmiddellijke nabijheid.
  Op hetzelfde ogenblik dat het zich onredelijk tegen hen opstelt, zal het zich onveilig voelen.
  Er treden spanningen op in de relatie omdat het de grenzen heeft overschreden van het gebied waarin het optimaal moet en kan functioneren.
  Precies hetzelfde geldt voor de relatie tussen een gelovig christen en zijn God.
  Voor hem is er niets dat de vreze des HEREN te boven gaat.
  Het geeft rust, vertrouwen en standvastigheid in kwade dagen en licht op een duister pad.
  Vanuit die relatie worden we overspoeld door vrede en vindt het hart vreugde in Gods geboden.
  Het hart dat gesterkt wordt door genade heeft geen moeite met het volbrengen van deze geboden. Het wordt pas moeilijk, wanneer de grens is overschreden van de kring die God om ons heen heeft getrokken, om ons dicht bij Zichzelf te bewaren, of doordat we schadelijke begeerten toestaan zich in ons hart te nestelen.
  Zegt Johannes, de apostel der liefde, niet dat Gods geboden niet zwaar zijn?
  Hoe kan hij dat zeggen? Het is zijn eigen ervaring!
  Hij heeft zich niet mee laten slepen in het verderf door schadelijke begeerten.
  Het laatste vers laat ons een knarsetandende goddeloze zien, die zich hartgrondig ergert aan de man die de Heere vreest.
  Velen laten zich intimideren door de minachting waarmee sommigen godvrezende gelovigen bejegenen.
  Wanneer zij daaraan toegeven, is de vreze Gods uit hun hart geweken en daarmee de vrede en blijdschap in de Heere.
  Daarom: Welzalig de man die de Heere vreest.

  Allen een gezegende week gewenst, groet Muggenzifter

 105. @ willy 28/08/2020 om 12:06 pm
  Zeer zeker Willy! Amen!
  En het loslaten van de van de belijdenis dat Jezus Christus is de Weg de Waarheid en het Leven , juist ook door kerken of individuen waar de wereld dat niet van verwacht, want ‘de wereld’ let op Christenen of die zich Christen noemen, juist dat loslaten van de Heer en Zijn leer en geboden en Zijn goddelijkheid, dat veroorzaakt de talrijke ontsporingen wereldwijd in het religieuze en politieke en maatschappelijke leven. Want dit is wat gebeurd: als de Zoon van God voor Kajafas staat die uitroept: ‘ deze lastert God, wat hebben we nog voor bewijs nodig’ ( bewijs van Godslastering volgens een bepaalde interpretatie van de Torah) en vervolgens de zwaar toegetakelde Messias naar Pilatus wordt verwezen die zijn handen in onschuld wast waarna de opgezweepte meute scandeert : kruisig Hem, kruisig Hem …dan zien we dus dat eerst de geestelijke overheid liegt tegen de Waarheid waarna de wereldlijke macht ( Pilatus) de Waarheid ook niet meer ziet en vervolgens slaan de soldaten aan het beulen als het volk scandeert kruisigen, kruisigen. Als Kajafas de waarheid niet meer ziet , valt dus Pilatus en daarna het beulen door soldaten. dat is het eeuwige stramien waarop de hel voort borduurt.

  En toch…er komt een wereldwijde opwekking door de bekering van gans Israel op de derde dag in de wereldgeschiedenis maar niet zonder dat wij allen ons gaan verootmoedigen voor het Aangezicht van de Koning der Joden aan Wie is gegeven door de Vader alle macht en het oordeel op aarde en Wiens Genade meer dan overvloedig is om ook meest verharde zondaar tot diep zijn zenuwstelsel aan te raken en te overtuigen van zonde , gerechtigheid en oordeel want Jezus Christus is koning over de ganse wereld en de Satan zal Hij onder onze voeten vertreden door de overwinnende engel van Openbaring 20 vers 1-3 die de Satan 1000 jaar zal werpen in de afgrond:

  1 En ik zag een engel nederdalen uit de hemel met de sleutel des
  afgronds en een grote keten in zijn hand;
  2 en hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de
  satan, en hij bond hem duizend jaren,
  3 en hij wierp hem in de afgrond en sloot en verzegelde die boven
  hem, opdat hij de volkeren niet meer zou verleiden, voordat de
  duizend jaren voleindigd waren; daarna moest hij voor een korte
  tijd worden losgelaten.

  En is die 1000 jaar niet identiek aan de beloofde tijd van universele vrede door de bekering van gans Israel op de derde Gods Dag zoals beschreven door de profeet Hosea ( en niet alleen hij natuurlijk!):

  1 Komt, laat ons wederkeren tot de Here! Want Hij heeft verscheurd,
  en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons verbinden.
  2 Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal
  Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht.
  3 Ja, wij willen de Here kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo
  zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de
  regen, als de late regen, die het land besproeit.

  Bekeert u opnieuw Christenen tot de Weg, de Waarheid en het Leven, tot de Koning der Joden, tot de Zoon van God, Hij stierf voor u en schenkt u het eeuwige leven om niet.
  Shalom

 106. @Nieuw Begin. Hartelijk Dank voor uw reactie: Ik sluit me helemaal aan bij uw gedegen bijdrage over hoe nauw Bijbelvertalingen behoren te luisteren. GBY bro” Werkte als verfrissende balsem voor mijn ziel.

  @Esther, ik lees en vergelijk de verschillende vertalingen van de Bijbel. Helaas is mijn kennis van Hebreeuws en Grieks onvoldoende om zelf de pure teksten te kunnen lezen.

  @Muggenzifter, ik schreef u een oprechte vraag over het waarom u Psalm 109 en 110 overslaat in uw wekelijkse Psalmen-reeks. Waarom, waarom blijft u zwijgen hierover?

 107. @Jezus Overwinnaar. Dank voor de moeite die u nam om de verschillen te tonen tussen Het Boek en de Statenvertaling.

  De pure Hebreeuwse Bijbel wordt al 3000 jaar door Joden gelezen zonder dat die ooit hertaald hoefde te worden. De Torah/Tenach is immers Gods Woord. Telkens lees je: Zo zegt de Here, de God van Israël.
  Jeshua bevestigde dit in Mattheus 5:17-20…Geen tittel of jota mag gemist worden. Alle letters van Tenach zijn geteld.

  Orthodoxe Joodse jongeren beginnen al op 4-jarige leeftijd met Torah lezen. Weet u wat het eerste Boek is waarin zij gaan leren lezen? Leviticus, dat vertelt over de Heiligheid van JHWH en Zijn Naam, de Offers. enz. Daarin staan ook alle levenslessen…Hfst. 11 Wat we wel en niet mogen eten. 18 t/m 20 over verboden en geoorloofde seks. Salomo schrijft er ook over in o.a. Spreuken 5 en in Hooglied 1 t/m 8.

  Nu nog een paar knalfouten die in de moderne Bijbelvertalingen te vinden zijn of doodleuk verzwegen worden, schitteren door afwezigheid:

  Een paar voorbeelden: Zachariah 9:9…Verheug u zeer, gij dochter Sions! Juich gij dochter Jeruzalem’s! Ziet uw Koning zal tot u komen, Rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm en rijdende op een ezel en op een veulen, een jong der ezelinnen.” De woorden Het en Hij is een Heiland in de Statenvertaling is in de NBG-51 en NBV weggelaten. Dat het hier over de komst van de Joodse Masjiach gaat wordt door de Bijbelvervalsers van de NBG-51 en NBV kennelijk niet belangrijk genoeg gevonden.

  Nog een voorbeeld: Jeshua mag in de NBV LUCAS 2:6-7 geen Eerstgeboren Zoon meer zijn. Hoe komt dat? Door de vooral Oecumenische NBV die tot stand is gekomen in samenwerking met de Katholieke bijbelstichting.

  Een van de vele Dwalingen van Rome is dat deze leert, dat Mirjam/Maria na Jeshua’ s geboorte geen kinderen meer heeft gekregen ligt het voor de hand dat de bijbelvervalsers ook hier weer opvallend “creatief” met de tekst is omgesprongen…

  De NBG-51 leert IN Mattheus 1:25 geen Eerstgeboren Zoon maar: Jozef had geen gemeenschap met haar voordat zij een Zoon gebaard had. “Een groot verschil dus!

  Dat Mirjam/Maria moeder werd van Meerdere kinderen vertelt Marcus wel: NBG-51..Jezus en zijn verwanten…Marcus 3:31 En zijn moeder en zijn broeders kwamen, en buiten staande zonden zij iemand tot Hem om Hem te roepen. 32 En een schare zat rondom Hem en zij zeiden tot Hem:

  Zie, uw moeder en uw broeders en uw zusters staan buiten en zoeken U. 33 En Hij antwoordde en zeide tot hen: Wie zijn mijn moeder en broeders? 34 En rondziende over degenen, die in een kring rondom Hem zaten, zeide Hij: Zie, mijn moeder en mijn broeders.
  35 Al wie de wil Gods doet, die is mijn broeder en zuster en moeder.

  Waren de Profeten, Johannes de Doper, Jeshua en Apostelen nooit Vertoornd in hun spreken tot hun hoorders? Volgens de bijbelvervalsers mag dit niet: Mattheus 5:22 NBG-51…Maar Ik zeg u: Een ieder, die in Toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, zal vervallen aan het hellevuur.

  Maar wat leert de Statenvertaling over dit vers? Mattheus 5:22 Doch Ik zeg u:
  Zo wie Te Onrechte op zijn broeder toornig is, die zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Raka! die zal strafbaar zijn door den groten raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur.”

  En waarom is de tekst van Mattheus 23:14 verdwenen uit de Leidse Vertaling en de NBV?
  Voelde de Paus en zijn Jezuïeten zich soms ook aangesproken? Mattheus 23:14 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, Gij GEVEINSDEN, want gij eet de huizen der weduwen op, en [dat] onder den schijn van lang te bidden; daarom zult gij te zwaarder oordeel ontvangen.”

  Zo wemelt het van fouten en bewuste weglatingen van teksten in die huidige moderne vertalingen.

  Hier laat ik het bij. Als uw belangstelling gewekt is heb ik nog veel meer voorbeelden van grote verschillen tussen de betrouwbare Statenvertaling, King James Bible en de huidige onbetrouwbare moderne vertalingen. Shalom. Ramshoorn.

 108. @ Aan Ramshoorn

  U zal best in veel dingen gelijk hebben, maar iedereen heeft zijn eigen ideologie.

  Ik zal hier uit Mattheüs 7-14 de vergelijking geven, dat gaat over de zogenaamde profeten, valse leraren. En ik blijf toch zeggen dat naar mijn inziens, het in grote lijnen op hetzelfde neerkomt wat er bedoeld wordt en wat Jezus heeft gezegd. En als ik heel eerlijk ben vind ik dat van mij toch makkelijker te begrijpen, dan de statenbijbel, ik zal een gedeelte weergeven .

  7-14 Maar de poort naar het leven is nauw, en de weg er naar toe smal. Weinig mensen vinden hem,
  nu de Staten, Want de poort is eng, en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die denzelven vinden. Het woord eng of nauw komt op hetzelfde neer, neem het woord denzelven, dat hoor je in deze tijd niet meer zo gauw in de mond van de mens, want dit dateerd uit die tijd, maar vergeet niet dat alles ook moderner is geworden.,.

  7-15 Pas op voor valse profeten. Zij komen naar u toe als onschuldige schapen. maar in werkelijkheid zijn het verscheurende wolven.
  De Staten; Maar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Ook hier zie ik weinig verschil, het komt op hetzelfde neer.

  7-16 Aan hun doen en laten kunt u zien hoe ze zijn, zoals men een boom kan herkennen aan zijn vruchten. U hoeft aan doornstruiken geen druiven te verwachten, en aad distels geen vijgen.
  De Staten; 6 Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen?

  7-17 Als u wilt weten of een boom goed of slecht is kijk dan naar zijn vruchten.
  De Staten; Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten.

  7-18 Aan een goede boom komen geen slechte, en aan een slecht boom komen geen goed.
  De Staten; 8 Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen.

  7-19 Alle bomen waar geen goede vruchten aan komen, worden omgehakt en verbrand.
  De Staten; Een ieder boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.

  7-20 Ik bedoel dit: aan zijn doen en laten kan men zien hoe iemand is.
  De Staten; Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen.

  7-21 Niet alle mensen die Here tegen Mij zeggen, komen in het hemelse Koningkrijk.
  Want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse Vader wil.
  De Staten; Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.

  7-22 Op de dag van het grote oordeel zullen vele tegen Mij zeggen, we hebben in Uw naam geprofeteerd, en Uw naam gebruikt om duivelse geesten te verjagen, en wonderen te doen.
  De Staten; Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?

  7-23 Maar Ik zal hun zeggen; Ik heb u nooit gekend. Ga weg! U bent slecht en hebt alleen uw eigen zin gedaan.
  De Staten; En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!

  7-24 Maar wie naar Mij luistert, en doet wat ik zeg, is verstandig. Hij lijkt op een man die zijn huis op een rots bouwt.
  De Staten; Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft;

  7-25 Het kan regenen, er ksn een overstroming komen, en het kan stormen, maar het huis blijft staan, want het heeft een goede fundering.
  De Staten; En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond.

  7-26 Maar wie hoort wat ik zeg en er niets van aantrekt, is dom. Want hij lijkt op een man die zijn huis op zand bouwt.
  de Staten; En een iegelijk, die deze Mijn woorden hoort en dezelve niet doet, die zal bij een dwazen man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft;

  7-27 Als dat huis te lijden krijgt van regen, overstroming, en storm, stort het met veel lawaai in.
  De Staten; En de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot.

  Er zijn vele Bijbels geschreven, maar ik kan niet zeggen dat dit nou zo afwijkt van de staten, en ik blijf u weer met nadruk zeggen het is anders verwoord, en het komt op het zelfde neer, deze bijbel is juist geschreven, wat ik u al eerder schreef voor mensen die de bijbel moeilijk kunnen begrijpen.

  En vind ik dit een deze laatste zin, van uw schrijven een belediging, en ik mag wel zeggen een groffe, Ik vraag me nu dan ook wel af hoe Karel Deurloo gereageerd had op de verschijning van
  De Bijbel in Gewone Taal – Weer een Bijbel zonder ziel! Een miskleun! Deze woorden geef ik aan de Allerhoogste God van Israël en Hij zal hierover oordelen, God weel alles namelijk, Hij is de maker van het oog en het oor.

  Ik heb u al reeds geschreven dat Jezus en God wil dat zoveel mogelijk mensen het goede nieuws bereikt, in de hoop dat veel mensen zich nog bekeren, en zich tot het goede keren dan in plaats van het slechte te doen.

  We zijn allemaal kinderen van God, God keert zich tegen de hoogmoedigen, en is genadig voor wie nederig zijn.

  Wat u schrijft is ook door mensen geschreven, en inderdaad een ieder geeft een eigen draai aan het woord van God, wel ik citeer, zoals het in de bijbel geschreven staat, en ga er geen andere doekjes om winden, zoals het er staat zo gebruik ik het, en dat is wat jezus wil. Jezus is een lieve man, en God uiteraard ook, want zij zijn Eén. Maar Jezus kon ook boos worden, als mensen slechte dingen deden, neem in de tempel, het huis van mijn Vader is geen marktplaats. Of tegen de Farizeeën en Bijbelgeleerden heeft Hij ook hard uitgehaald, in Mattheús 23. Jezus is een rechtvaardig mens, Hij heeft de regie in de hemel en op aarde. AMEN

  Een fijne avond toegewenst Ramshoorn

 109. Ooit las ik een verhandeling over buitenaards leven en daar werden de woorden van Jezus dan naastgelegd:
  Johannes 10: 16 Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal
  worden een kudde, een herder. ( mensen samen met aliens dus volgens deze interstellaire visionairen LOL)
  Haaks hierop staat de zienswijze dat er geen buitenaards leven bestaat: Psalm 115: 16 De hemel is de hemel van de Here, maar de aarde heeft Hij de mensenkinderen gegeven.
  Overigens bestond er vroeger al een grote kennis van de sterrenhemel: Job 9: 9 Hij maakt de Beer en de Orion, de Pleiaden en de Kamers van het Zuiden.
  Hoe rijk zijn de H. Schriften! In vervlogen tijden leerden vrome ouders hun kinderen nog: de Bijbel is een goudmijn! En gelukkig weten we:
  Jezus Christus is gisteren en heden en tot in eeuwigheid dezelfde! Laten we toch weer mijnwerkers worden onder de leiding van de Rots der eeuwen!

 110. Het was Paulus die ons waarschuwde voor een gevaarlijke en misdadige verleiding dat zou gebeuren voor Jezus wederkomst. Dewelke? Wat had Jezus daarover gezegd ? velen zullen komen in mijn Naam. We maken een tijd mee van de verschijningen van een vrouw die beweerd de Maagd Maria te zijn de moeder van Jezus, en wat was haar taak in de Bijbel? ze moest een kind baren, en Jozef moest hem van de engel de naam Jezus geven, want hij zou zijn volk verlossen van zonde. Hij is onze vredevorst en de enige waarheid. Maar wat zien we? Deze verschijning eist alle titels op die Jezus toekomen, ze is de koningin van de vrede, koningin van de éénheid, ze zegt zelfs dat niet christenen ook kinderen van God zijn, en dat is een grove leugen, want kind van God kom je door te geloven in Jezus, zo worden we zonen van God ( Gal 4:4) Haar onbevlekt hart zal overwinnen, de Bijbel leert dat er maar één persoon zonder zonde was en dat is Jezus. Jezus vervulde meer dan 300 profetie over zijn geboorte, leven en dood. En bij zijn verrijzenis waren er volgens Paulus zoveel getuigen die Jezus hadden gezien, en daardoor gingen de apostelen op pad om het Evangelie te verkondigen en er zelfs voor te sterven. Het leven van de apostelen was dat bewijs dat Jezus leefde, nooit hebben ze zijn lichaam gevonden, nooit!!! We weten dat Satan zich voordoet als een engel des lichts, de god van deze wereld. Ze zegt dat zij de bemiddelaarster is tussen God en mensen, weer zien we een grove leugen, de enige bemiddelaar tussen mens en God is de mens Jezus, niet zijn moeder. Gelukkig lezen we in Lucas 1:46 dat de echte Maria ook Jezus nog had om gered te worden, hier zien we een nederige vrouw die ook tegen de engel zei: mij geschiede naar uw woord. Volgens Mariologen gaf Maria ons de rozenkrans en zichzelf aan ons als moeder. Maar onze echte moeder volgens Paulus is het Jeruzalem van boven. Deze misdadige misleiding is er om voor te zorgen dat we wegblijven van de enige redder die zei: ik ben de weg, de waarheid en het leven, NIEMAND, komt tot de Vader dan door mij!! Door wie komen we tot de Vader? door Jezus en niet door die zogenaamde Maria.

 111. Hallo Jezus Overwinnaar en Ramshoorn.

  Het belangrijkste is onze relatie met de Heere Jezus.
  Ik weet ook dat er verschil is tussen de Bijbelvertalingen.

  Ik lees de HSV. Ook dat wordt wel eens betiteld als een verkeerde vertaling.
  Terwijl ik maar wat blij ben met mijn HSV Bijbel.
  Iedere ware gelovige in de Heere Jezus… heeft de Heilige Geest ontvangen. HIJ wijst altijd op Christus. En dat is het belangrijkste.

  Want… zelfs als mensen het zelfde lezen, komen er menselijke denkwijze om de hoek, en wordt alsnog Gods Woord verdraaid.

  Begin alleen nooit met een Bijbel die gericht is op de één of andere geloofsrichting.
  Bijbel voor Katholieken, of Bijbel van Jehovah,s getuigen, of een mormoon bijbel, e.d.
  Hou je daar van verre.

  En voor ieder, als men twijfelt, vraag het de Heere Jezus.

  Jezus Overwinnaar… zo kostbaar wat u schreef… dat Jezus graag wil dat ieder mens ZIJN evangelie hoort en leest.
  En daar gaat het ten diepste om. Vertellen wij het de mensen?

  Twee broeders, hartelijke groet van mij, Esther.

 112. @Jezua Overwinnaar. Dank voor uw welluidende, vriendelijke reactie.

  Het punt dat ik wilde maken is dat je met die moderne Bijbelvertalingen na de Statenvertaling en NBG-51 absoluut geen Bijbelstudie kunt doen omdat de exacte betekenis van Woorden doelbewust veranderd geprofaneerd werden. Zie Openbaring 22 hoe Jeshua hiervoor al waarschuwde.

  Het N.T. wemelt van anti-Joodse uitspraken. Hoe is dat zo gekomen? Niet door Mattheus die zijn oer-evangelie in het Hebreeuws schreef. Hij zegt al in zijn eerste vers dat Jeshua de zoon van David, van Abraham is. Dus Jezus is ook een Jood!

  De ellende voor de Joden en het anti-joodse denken begon pas goed door predikers als Marcion, Chrysostomos, Ambrosius enz.

  En vooral weer later toen de Bijbel door Hieronymus (ca.340-420) vanuit het Hebreeuws en Grieks in het Latijn werd vertaald. Zo ontstond de Vulgaat, vol met fouten volgens Erasmus.

  Het antisemitisme in de Kerk was al eeuwen gemeengoed.
  Hoofdstukken zoals o.a. Joh.6 en 8 zijn fout vertaald.

  De Rotterdamse geleerde Erasmus (1469-1536) zoon van een RK- celibataire Priester had de beste manuscripten van zijn tijd onderzocht en verwerkt tot het Nieuwe Testament in de Griekse taal. Dit Griekse Nieuwe Testament werd voor het eerst in 1516 in Basel uitgegeven, en Luther gebruikte de sterk verbeterde tweede druk voor zijn Duitse Bijbel van 1534. Rond 1550 was er een standaard Griekse tekst beschikbaar, die meer dan Driehonderd jaar lang heeft gegolden als de autoriteit voor het Nieuwe Testament.

  Deze Textus Receptus (algemeen aanvaarde tekst) was ook de grondslag voor bet Nieuwe Testament van de King James Vertaling (1625 ) en van de Statenvertaling (1637). Tot na 1900 gold de Textus Receptus als de beste weergave van het Nieuwe Testament. Daarna werden Bijbelgenootschappen geïnfiltreerd tot op deze dag met/door R.K. Jezuïtische vertalers
  [zij verboden de Bijbel in de landstalen op het Concilie van Trente 1545-1563] Ook bij de NCRV – EO – Trouw – Ned. Dagblad en alle Universiteiten zijn Jezuïeten helaas, kind aan huis.

  Nu begrijpt u misschien dan ook hoe Protestanten en Evangelischen voor de Paus kozen in 2012 op het Malieveld in Den Haag, in 2017 in de Dom van Utrecht in bijzijn van onze koning en in 2018 in Genève bij het 70-jarig jubileum van de valse Wereldraad van kerken! Wee Nederland!!!

 113. @Ramshoorn 27/08/2020 om 8:56 pm
  Ik sluit me helemaal aan bij uw gedegen bijdrage over hoe nauw Bijbelvertalingen behoren te luisteren. GBY bro

 114. @ Aan Ramshoorn

  Ik ga geen uitspraak doen of het geen goede Bijbel zou zijn, ik heb net de statenvertaling even globaal gelezen van Petrus2-2, ikzelf vind dat het in grote lijnen overeen komt. Het enige verschil wat ik zie is dat het er het anders verwoord is. Maar jezus wil dat zoveel mensen het goede nieuws horen tevens lezen, en er zijn heel veel mensen die de Bijbel moeilijk vinden om het goed te begrijpen, vandaar deze vertaling om dat die voor velen makkelijker te begrijpen zijn. Want je kan iets op verschillende manieren een verhaal uitleggen. En deze bijbel heb ik trouwens van de kerk en ook nog een andere vanuit de winkel. Ikzelf vind het een prettige bijbel. En het is maar net wat je gewend bent. En zelf denk ik dat er heel veel kinderen zijn die deze bijbel hebben. Dus in uw uitspraken kan niet niet me helemaal vinden, maar dat is ook helemaal niet erg, want als iedereen hetzelfde zou denken over bepaalde zaken, dan wordt het heel erg saai. maar wat ik al zei het komt op hetzelfde neer, Petrus2-2 is alleen met andere worden neergezet. Tenminste dat is mijn constatering. Nogmaals bedankt voor je mening.

  Ik wens je een gezegende avond

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *