Reacties on “Geloofsforum

 1. Hallo Muggenzifter, hele mooie Psalm.
  Ook zo fijn om in onze tijd en leven te plaatsen.
  De wereld wordt helemaal dol… veel angsten van mensen… wat toch dankbaar en troostrijk om de beseffen dat wij het nooit alleen hoeven te doen.
  Onze Burcht en Sterkte is onze Vader en Jezus onze Heere.

  Telkens weer, zulke bemoedigingen, als je steeds weer over David leest. Wat heeft David veel meegemaakt… maar hij wist bij Wie hij zijn sterkte moest halen, steeds maar weer. Wat een vertrouwen.
  En wat een diepe les voor ons.
  Muggenzifter, ook voor u een gezegend weekend en week. En voor ieder die meeleest.

  Hoewel… erg stil hier zo. ik mis velen van jullie… hoop dat het goed met jullie allemaal gaat. Zo niet, dan Vaders kracht door de Heere Jezus heen… van harte jullie allen toe gewenst.

  Hartelijke groeten, Esther.

 2. N.A.V.de krankjoreme wensen van aspirant Joncker-clone Timmermans

  Als de wereld steeds krankzinniger wordt , en al dieper en dieper zinkt in oceaan van onbenul en waanzin, zoals lieden die zich verbeelden dat ze ons regeren met hun one-liner en statements, politici bijvoorbeeld als Merkel, Macron, Rutte en Frans Timmermans dus , dan hebben wij de zekerheid van het alles overwinnende geloof en al onze muzikaal begaafde mede-Christenen die ons troosten en bemoedigen met hun prachtige zang ter ere van onze God en Vader , de Here Jezus Christus!

  Er is kracht in de Naam van Jezus:

  https://www.youtube.com/watch?v=fEwDx8YJndU&list=RDfEwDx8YJndU&start_radio=1&t=156

  You are here; I worship You:

  https://www.youtube.com/watch?v=SE_M9noEhNE

  God will make a way:

  https://www.youtube.com/watch?v=RsMAXhc0QTs

  Een hymne uit de Koptische Kerk in Egypte: My Coptic Church, eigenlijk de geloofsbelijdenis van de Egyptische Christenen en hier ter nagedachtenis aan de martelaars die op het strand van Lybie Christus Jezus mochten verheerlijken met hun martelaarsdood:

  https://www.youtube.com/watch?v=clDm7fDPJKs

  ( Destijds heeft Abdul Fatah al -Sisi, President van Egypte, zeven dagen rouw afgekondigd na deze beestachtige slachtpartij van de duivelen van ISIS:

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/861388/is-onthoofdt-koptische-christenen-in-libie )

 3. Psalm 60

  Dit ‘kleinood’ van David, tot lering, laat ons zien hoe
  God vroeger onder Zijn volk allerlei beproevingen toeliet.
  En in andere vorm kent het volk van God ze nu eveneens.
  Daarom spreken die oude Psalmen ons nog altijd aan.
  Bij welke gelovige zou nooit eens de gedachte opgekomen zijn: Gij hebt ons verstoten?
  God doet dat niet.
  Hij verlaat de Zijnen nooit, maar wij kunnen soms wel dat gevoel hebben.
  Gelukkig is het niet méér dan een gevoel.
  We moeten er nooit op afgaan.
  We moeten bouwen op het onwankelbare Woord van God.
  De rechtvaardige zal uit geloof leven.
  Wat vroeger waar was, is nu nog waar: Gij hebt uw volk harde dingen doen zien.
  Israël ging en gaat door vele verdrukkingen en de grote verdrukking moet nog komen.
  Maar ook voor de Gemeente geldt: In de wereld lijdt gij verdrukking (Joh. 16:33).
  Waarom toch die ‘harde dingen’?
  De Heere God wil de Zijnen leren om in alle omstandigheden hun vertrouwen op Hem te stellen.
  Het steunen op eigen inzicht of kracht, het vertrouwen op hulp van andere machten of mensen, moet weg uit ons leven.
  God wil en kan ons hart niet delen met iets of iemand anders.
  De vraag wordt gesteld: Wie zal mij naar de versterkte veste brengen?
  Het antwoord moet uitsluitend zijn:
  Zijt Gij het niet, o God?
  Hoewel God soms mensen gebruikt, moet onze verwachting van Hem alleen zijn.
  Zijn hulp is onze kracht.
  Met God zullen wij kloeke daden doen.
  Zonder God zijn we nergens.
  Als Hij ons redding schenkt, dan komt Hem ook alle lof toe.
  Geprezen zij de Heere, de God van onze verlossing!

  Gezegend weekend gewenst voor U allen, groet Muggenzifter

 4. USA mariniers zinge n The days of Elijah in Camp Pendleton:

  https://www.youtube.com/watch?v=6woSL6yC9wA

  El Shaddai door Amy Grant, de eenvoudige krachtige boodschap van Jezus die ze zelf inleidt:

  https://www.youtube.com/watch?v=QoOc5QLVHk0

  Psalmist Madelyn Berry op Trinity Broadcasting Network ( grootste Christelijke netwerk ter wereld):

  https://www.youtube.com/watch?v=S2PCaDzkQ14

  Yeshua ( Jesus) Kadosh Holy holy holy ( met prachtige Bijbelse afbeeldingen)

  https://www.youtube.com/watch?v=CJX43l9-Qx0

  Zeventig duizend Kopten prijzen de Naam van Jezus Christus in de Grotkerk te Cairo Egypte

  https://www.youtube.com/watch?v=NPDvZP0Q4NE

  Drie miljoen Christenen in Krakow Polen zingen: How Great is our God:

  https://www.youtube.com/watch?v=m-zp8lHBryU

  Het einddoel van het geloof: de zaligheid der zielen.
  Voor tijd en eeuwigheid:
  De energie van de hel zal wereldwijd worden geblust door de overmacht van de H.Geest
  Israel komt werkelijk ‘thuis’ :

  https://www.youtube.com/watch?v=E_GsKLJcum8

  Shalom allen

 5. Hallo Muggenzifter, al die Psalmen zijn mooi… maar sommige springen er echt uit.
  Heel bijzonder dat juist per situatie waar iemand in zit, er altijd wel een bijpassende Psalm is, waar iemand bemoediging uit haalt.

  Ook deze Psalm, dat God de Zijnen niet verlaat, en dat wij altijd op Hem mogen blijven vertrouwen.
  De Psalmen van de laatste weken die je neer zet Muggenzifter… past zo mooi bij hoe het momenteel in Nederland gaat.
  We worden zo heen en weer geslingerd wat de politiek betreft… de enorme onrust overal.
  Men wil stemmen… het vertrouwen steeds weer op menselijke regeringsleiders zetten, en het helpt geen mallemoer. Hoe mensen steeds weer zo teleurgesteld worden…

  Laten we enorm vasthouden, maar ook vertrouwen op onze Vader in de hemelen en Jezus onze Heere.
  Hij is het die de Zijnen niet loslaat.

  @ Hallo Nieuw Begin… allerlei liederen. Heb nog niet gekeken, maar ga ze zeker bekijken.

  Voor ieder Gezegend weekend… en Vaders/Jezus sterkte om jullie heen,
  en hartelijke groet van mij, Esther.

 6. @ Esther
  Dank Esther. Zegeningen uit Tsion toegebeden in Jezus wonderbare Naam!

 7. Over de vier paarden uit de Apocalyps zijn bibliotheken volgeschreven.
  Onder de talrijke auteurs bevindt zich ook Walid Shoebath die als ex-PLO terrorist tot geloof kwam in Jezus Christus en ook over de Apocalypse heeft geschreven.

  Voor info over Walid Shoebath:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Walid_Shoebat

  Om zijn Christelijke visie op the Mark of the Beast ( 666 ) te horen en een idee te krijgen van zijn gedachtenwereld is er een (Engelse) youtube:
  https://www.youtube.com/watch?v=GtquNNEO7

  En nu een opmerkelijke exegese van Walid over de vier ruiters ( ook alleen Engels ):

  https://midnightwatcher.wordpress.com/2013/05/02/unsealed-a-closer-look-at-revelation-6-and-the-four-horsemen-of-the-apocalypse/

  een klein gedeelte hieruit ter kennismaking met Walid’s exegese ( Bijbeluitleg ) van de vierde ruiter:

  ( vertaling met google, voor het origineel naar beneden scrollen)

  Qur’an Soera 9: 111, “… Ze vechten voor de zaak van Allah, dus ze doden en worden gedood …”

  Qur’an Sura 3: 151, “… verschrikking in de harten van de ongelovigen …”

  Qur’an: Soera 4:89, “… Dood de ongelovigen waar je ze ook vindt …”

  In april 2012 opende hij voor Arutz Sheva, de Italiaanse journalist Giulio Meotti vermoedde dat “de drang naar islamitische zuiverheid alle sporen van pre-islamitische verleden zal verbannen. Wanneer de islamisten zullen zegevieren, zal het Midden-Oosten volledig groen zijn, de kleur van de islam “[4]. In Openbaring 6: 8 beschrijft Johannes de “vierde ruiter” als zijnde “chlōros”, letterlijk vertaald als “groen”. Daar krijgen we het woord “chlorofyl” uit, een groen pigment gevonden in cyanobacteriën en de chloroplasten van algen en planten. Groen is de officiële kleur van de islam en deze groene ‘vierde ruiter’ wordt beschreven als machthebber van het vierde deel van de aarde. Het is geen toeval dat de islam tegenwoordig over een vierde deel van de aarde heerst. De “vierde ruiter” heeft de macht “met zwaard te doden”. De islam wordt verspreid door Jihad, het “zwaard van de islam”. De “vierde ruiter” doodt ook met honger / hongersnood. Waar de islam oprijst, ontbering en sharia-wetteloosheid volgt snel, zozeer zelfs dat ze zelfs zouden zien dat kinderen verhongeren om te zien dat ze levensreddende hulp ontvangen van het ‘christelijke westen’. De ‘vierde ruiter’ doodt met ‘de dood’ “, En de liefde voor de dood en het martelaarschap voor de zaak van Allah doordringt de islamitische cultuur tot het punt waarop islamisten zelfs openlijk zullen verklaren dat ze” meer van de dood houden dan van het leven. “Ten slotte wordt de” vierde ruiter “beschreven als moorden met “Het beest van de aarde.” Het Griekse woord voor beesten is “thērion” en wordt zeer waarschijnlijk metaforisch gebruikt om te verwijzen naar “wilde”, “brutale” en “beestachtige” mannen – een perfecte beschrijving van waar we vandaag getuige van zijn in de radicale wereld van de doodzoekers van de islam. Als de antichrist een man is, kunnen we er zeker van zijn dat hij nu op het punt staat geopenbaard te worden. Als Antichrist een systeem is, is het er al.

  ( NB Merk op dat groen de kleur van de islam is officieel! Dat werpt toch ook wel licht op de links groenen van Jessias Klaver! de partij is ook zwaar anti-christelijk en ook anti-semitisch)

  Origineel van de site:

  Qur’an Sura 9:111, “… They fight in the cause of Allah, so they kill and are killed …”

  Qur’an Sura 3:151, “… cast terror into the hearts of the unbelievers …”

  Qur’an: Sura 4:89, “… Kill the unbelievers wherever you find them …”

  In an April, 2012 op-ed for Arutz Sheva, Italian journalist Giulio Meotti surmised that “the drive for Islamic purity is going to banish all traces of pre-Islamic pasts. When the Islamists will have prevailed, the Middle East will be completely green, the colour of Islam” [4]. In Revelation 6:8, John describes the “fourth horseman” as being “chlōros”, which translates literally as “green.” It is where we get the word “chlorophyll” from, a green pigment found in cyanobacteria and the chloroplasts of algae and plants. Green is the official color of Islam, and this green “fourth horseman” is described as having power over the fourth part of the earth. It is no coincidence that today Islam now has dominion over a fourth part of the earth. The “fourth horseman” has the power to “kill with sword.” Islam is spread through Jihad, the “Sword of Islam.” The “fourth horseman” also kills with hunger/famine. Where Islam rises, deprivation and Sharia lawlessness quickly follows, so much so that they would even prefer to see children starve to death than to see them receive life-saving aid from the “Christian West.” The “fourth horseman” kills with “death”, and the love of death and martyrdom for the cause of Allah permeates Islamic culture to the point where Islamists will even openly declare that they “love death more than you love life.” Lastly, the “fourth horseman” is described as killing with “the beasts of the earth.” The Greek word for beasts is “thērion” and is very likely being used metaphorically to refer to “savage”, “brutal” and “bestial” men — a perfect description of what we are witnessing today in the radical world of Islam’s death seekers. If Antichrist is a man, we can be certain that he is now on the verge of being revealed. If Antichrist is a system, it is already here.

 8. Beste Oma, uw New Age antwoord aan mij over de Geheime Bijbel viel mij tegen.
  Hoezo? U schreef in een heeeel lange voor mij onbegrijpelijke zin:

  “JC [Jezus Christus] kwam niet om te sterven voor onze zonden, Hij kwam om de verbinding met ons Hart te herstellen, om de Nieuwe Energie naar de planeet Aarde te brengen om zowel het levend wezen Aarde te transformeren (naar 5D) als het collectieve bewustzijn van de mensheid te verhogen zodat de mens zich bewust zou worden van zijn multidimensionaliteit, van Zijn innerlijke, Goddelijke Kracht als co-creator, die menig gelovige als ‘God’ buiten ons omschrijft en aanbidt maar in werkelijkheid onlosmakelijk deel uitmaakt van onze innerlijke, Goddelijke Vonk/ziel in ons menselijk, grofstoffelijke, vergankelijke omhulsel, lichaam genoemd.”

  Mijn antwoord hierop: Hoe viert u dan Goede Vrijdag en Pasen, het feest van de Opstanding van Jeshua uit de dood? Heeft u wel eens Johannes 10 gelezen waar Jeshua over zijn aanstaande dood sprak?

  Ik ben toch maar heel blij met de Hebreeuwse Bijbel en het Griekse Nw. Testament en natuurlijk met onze betrouwbare Statenvertaling 1977. Deze boeken vertellen over de God van Israël 800x en over Jeruzalem 800x de Stad van de grote Koning waar Jeshua straks zal wederkomen. Handelingen 1 en Openbaring 14 en 19.

  Gelukkig is de Bijbel geen geheim Boek. Dit Boek der boeken werd tot nu toe al in meer dan 2500 talen vertaald. Het mooiste Boek van de Bijbel vind ik het laatste: Openbaring van JeshuaHaMasjiach aan de Apostel Johannes op Patmos. Dit Boek heeft een Happy End…

  Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop Gerechtigheid komt en heerst! Openbaring 20-22.

  Het Hebreeuwse Alfabet telt 22 letters. Nu begrijp ik dan ook Openbaring 1 waarin Jeshua spreekt dat Hij de Alef [1] en de Thaf [22] is, de Eerste en de Laatste – Het Begin en het Einde!

 9. Beste Dirk, volgens Jeshua is JHWH/God zijn vader. Jeshua leerde zijn Apostelen dan ook om altijd hun gebed aan de Vader te richten. Zie het Onze Vader Gebed in Mattheus 6.

  Matteüs 6:6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

  Wordt hun dan niet gelijk, want [God] uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

  Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;
  uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,
  gelijk in de hemel alzo ook op de aarde.
  Geef ons heden ons dagelijks brood;
  en vergeef ons onze schulden,
  gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;
  en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
  Want Uwer is het Koninkrijk en de kracht en de
  heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen.

 10. Beste Nieuw Begin,

  Als die zeven brieven van Openbaring 2 en 3 regelmatig aan de orde gesteld werden en hardop gelezen zouden worden door predikanten en voorgangers in de wekelijkse diensten en Bijbelstudies [waar gebeurd dat nog?] dan zouden de kerken floreren en niet zieltogend zijn zoals nu in 2019.

  Hoeveel miljoen christenen in Nederland, rooms, protestants, evangelisch, hebben sinds 1960 niet voorgoed de kerkdeur achter zich in het slot getrokken? Ik ook. Hoeveel kerken zijn intussen veranderd in moskeeën, supermarkten, garages of musea?

  EO en NCRV zijn ook al jaren zieltogend omdat ze de Woorden van Jeshua in Openbaring 2 en 3 niet ter harte nemen, niet aan de orde stellen. De EO is in ledental bijna gehalveerd. Jongeren die voorheen met 45.000 bijeen kwamen op EO jongerendagen in het Gelderdome waren nu in Ahoy Rotterdam tot 15.000 gereduceerd.

  De Passion van dit afgelopen jaar in Dordrecht trok Goddank een miljoen minder kijkers op TV.

  Kerken zijn humanistische en New-Age babbel sociëteiten geworden waar de Bijbel veelal dichtblijft.

  Jeshua spreekt duidelijke taal tot alle huidige kerkleiders en gelovigen ook in :

  Mattheus 5:13-16 De discipelen en de wereld

  Matteüs 5:13 Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht
  verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens
  meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden
  te worden.

  Gij zijt het licht der wereld. Een stad, die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
  Ook steekt men geen lamp aan en zet haar onder de korenmaat,
  maar op de standaard, en zij schijnt voor allen, die in het huis zijn.

  Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede
  werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken!

 11. VANAVOND ( 1 Juni 20.30 uur Veronica ) the Champions League!

  Mooi getuigenis van de trainer van Liverpool die vanavond speelt in de Champions League, Jurgen Klopp

  Het bereiken van de finale van de Champions League leek eerder dit jaar onhaalbaar voor Liverpool FC. Maar dankzij een onverwacht grote overwinning op Barcelona speelt de Engelse voetbalclub op 1 juni toch de finale tegen Tottenham Hotspur. De trainer van Liverpool, Jürgen Klopp, is christen en spreekt vaak over zijn geloof. “Ik geloof in God. Jezus is de belangrijkste persoon in mijn leven.”

  Lees meer:

  https://visie.eo.nl/2019/05/juergen-klopp-jezus-is-de-belangrijkste-persoon-in-mijn-leven/

 12. Ben dankbaar dat de club van Jurgen Klopp heeft gewonnen. Ze zijn de kampioen voetbal van Europa geworden. Jurgen zal God hebben gedankt ( in zijn hart ) door Jezus Christus! De apostel Paulus haalt een beeld uit de sportwereld aan om ons gelovigen duidelijk te maken dat wij zo moeten lopen ( in de renbaan- 1Cor.9 : 24) dat wij die prijs winnen. Uiteraard behoren wij gelovigen te lopen voor een onvergankelijke prijs!
  Echt een feest in Liverpool nu! En wie weet hoe God ook mensen uit de voetbalwereld in hun hart kan raken met het Goede Nieuws wat zo mooi is verwoord door Jurgen Klopp in de EO gids ( zie link hier boven):

  Belangrijk:

  Klopp legt uit wat wel belangrijk voor hem is, en waarom hij in Jezus gelooft. “Jezus kwam naar deze aarde met een duidelijk, maar ook heftig doel. Hij kwam om onze zonden op zich te nemen. Hij werd voor ons aan een kruis genageld. Zijn sterven heeft alles veranderd, ook voor mij.”

  Wat een geweldig getuigenis! Deze broeder is met deze woorden een groot getuige voor de Levende God!
  Shalom

 13. Psalm 61

  ‘O God, luister naar mijn roepen, sla acht op mijn gebed’ vs. 2.
  ‘Mijn hart bezwijkt.’ Wat is het leven soms zwaar.
  Het kan zo moeilijk worden dat je geen raad meer weet, dat je eraan ten onder gaat.
  Wat kun je nog anders doen dan bidden en smeken en roepen om hulp?
  Is er iemand die het S.O.S. – signaal opvangt?
  Ja – God. Hij is de Hoorder van het gebed (Ps. 65:3).
  Hij is Degene die Zelf alles voor ons wil zijn.

  Er worden enige dingen genoemd in onze Psalm een rots, een schuilplaats, een sterke toren, een tent. Een rots biedt beschutting tegen de storm, een toren tegen de vijand en een tent tegen de regen.
  De Heere beschermt ieder die tot Hem de toevlucht neemt.
  Wat is het een zegen bij de Heere, onze God, te schuilen, geborgen onder Zijn vleugels.
  Het blijft ons leven lang nodig in alle omstandigheden voortdurend bij de Heere te schuilen.
  God ziet in gunst en goedheid neer op allen die zich klein voelen en om Zijn hulp vragen.
  Hij wordt daarin geëerd dat wij onze nietigheid en Zijn majestueuze grootheid erkennen en op Zijn genade een beroep doen.
  Zo’n gebed in diepe afhankelijkheid is als reukoffer voor Zijn aangezicht (Ps. 141:2).
  En laten we niet vergeten te danken voor elke uitredding die God gaf.
  Misschien had David de Heere iets beloofd als Hij uitkomst zou geven.
  In ieder geval zegt David dat hij dag aan dag zijn geloften betaalt.
  En dat moeten wij zeker ook doen als wij de Heere iets hebben toegezegd.
  Hij houdt Zich aan Zijn Woord en Hij houdt ons aan ons woord.

  Onze God, de God van ons heil, is het zo waard dat we Zijn naam voor altijd Psalmzingen.
  Alsnog voor een ieder een gezegende zondag gewenst, groet Muggenzifter

 14. Bedankt Xander voor het mooie lied, boven de reacties. Ik dank de Heer, dat er zovele broeders en zusters zijn op deze wereld, die Yeshua ha Messiach hebben aangenomen.

 15. @Muggenzifter: 2:10 PM, op 17/5. Heel mooi van U verwoord! Ik loof mijn Heer en God, met lofgezang en vol dankbaarheid.

 16. Leuk ,
  altijd maar dezelfde 5 zeveraars die het beste weten.
  Ze zouden een boek moeten schrijven de vijf éénheid ipv van de drie éénheid

 17. Een vervulling van Jesaja 19:
  24 Te dien dage zal Israel de derde zijn naast Egypte en Assur,
  een zegen in het midden der aarde,
  25 omdat de Here der heerscharen het gezegend heeft met de
  woorden: Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk mijner handen,
  Assur, en mijn erfdeel Israel.

  De Kopten zijn de nazaten van gemeenten door de apostel Marcus gesticht rond circa 60 na Chr.
  De Egyptisch Koptische Kerk van Cairo:
  Te Better Life team

  ******* De Geest zal Jezus verheerlijken: ( Joh 16:14)

  https://www.youtube.com/watch?v=zwdku1rvaD4

  ( Ook Engels ondertiteld)

  ******* Why do you love me Jesus?

  https://www.youtube.com/watch?v=UrlrsdnvnX4

  ( Ook Engels ondertiteld)

  ******* Het indrukwekkende lied:

  1- Here we come our Father, listen to our prayers.. with humbles hearts your people will return to you seeking your mercy .. and we need you lord.
  Refrain :Our hope is in you our God, we will wait on you to fulfill your promises .. we will focus on you lord and our faith is growing towards you.
  2- our souls are thirsty for you love and our hearts are hurt , your touch of love would heal them , the flow of your love shall fill us .. your touch of your hands shall heal us and you will retrieve us.
  3- we repent before you , we return to your kindness we declare you a king and master upon our lives in our homes and our gatherings and our hearts worship you

  https://www.youtube.com/watch?v=xogsjPIrjQE
  ( Alleen Arabisch met vol overgave gezongen )

  Voor beelden uit de Cave Church:
  https://www.youtube.com/watch?v=S5nLLtDCVPQ ( 3:15 min beeldmateriaal)

 18. Beste Allemaal,

  Door de hulp, kracht en bijstand van de Heilige Geest kunnen wij nieuwe mensen met nieuwe mogelijkheden worden in 2019. Medemensen zullen ons dan herkennen dat we bij Jeshua en Zijn komende Vrederijk horen…Voorbeeld:

  Handelingen 4:13 Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en bemerkt hadden, dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij zich, en zij Herkenden Hen, dat zij met Jezus geweest waren; en daar zij de genezene bij hen zagen staan, konden zij er niets tegen inbrengen.

  Voordat we bruikbare instrumenten van zegen in Jeshua’ s Dienst kunnen worden moet er heel wat aan en afgeleerd worden… Wat dan?

  De Apostel Paulus vertelt in Galaten 5 vertelt ons The Do’ s and Don’ ts…
  Galaten 5:16 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het
  begeren van het vlees.

  17 Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees – want deze staan tegenover elkander – zodat gij niet doet wat gij maar wenst.

  18 Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. 19 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid,

  20 afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, 21 nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u
  waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.

  22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 23 Tegen zodanige mensen is de wet niet.
  24 Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn [verboden] hartstochten en begeerten gekruisigd. [Geoorloofde hartstochten in Spreuken 5 en Boek Hooglied]

  25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.
  26 Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend.

 19. @ Nieuw Begin: 1:24 am. Wat een mooie liederen. Vooral het lied, waar de zangeres toegeeft zelfzuchtig te zijn, en op zichzelf gericht, raakte mij diep. Ook ik moet toegeven de neiging te hebben waarover gezongen wordt.

  @Ramshoorn: 3:04 pm. Amen. Zo getrouw en waar.
  Een gezegend Pinksteren voor U allen.

 20. @ Tom Hendrix 12.10 am

  Ja, ben het helemaal met je eens, je voelt gewoon dat wat je ook doet, zelfs je beste daden uiteindelijk zelfzuchtig zijn totdat Jezus de radicale heerschappij in je hart mag hebben maar of dat ons wordt gegeven?
  En ach, we zijn maar zùlke oneindig kleine mensjes…nuchterheid is ook een voorwaarde opdat we kunnen beidden !
  Ik geloof dat de Koptische Kerk in Egypte een heel bijzondere bediening hebben zoals verwoord in Jesaja 19. Van God weten we ook dat Zijn wegen hoger zijn dan de onze en dat Zijn verstand niet is te doorgronden.

 21. Geprezen zei de Here de God van Abraham, Yithzak en Israel, die Egypte heeft bepaald tot een zegen in het midden der aarde ( Jes 19 ) en door Zijn Geest hemelse geur verspreid door deze engelen in Cairo! Wie wordt niet geraakt door deze immens mooie tekst en muziek gezongen door een volk wat God daartoe heeft geschapen opdat wij erkennen dat er geen God is dan de Vader, de Zoon en de H.Geest?
  Trek ons hart naar U toe oh Heer, meer en meer. Jezus Christus Opgestane zegen deze tijd , besnijd Uw Schepping door het Bloed van het Lam. Reinig ons volkomen door Hem Uw geliefde Zoon door de Geest. Breng oh God het beloofde Vrederijk door de bekering van gans Israel op de derde God’s Dag. Zacharia 14. Niets dan ontzag en aanbidding voor de Majesteit van Yeshua Masjiach. Amen

  *********************************************************************************
  The Better Life Team:

  Jesus is risen…Truly He is risen
  He carried our sorrows… He forgave our iniquities
  In His stripes there is healing …He is the spring source of peace
  The thorn of death He broke…when He rose and triumphed
  He illuminated the way …And removed the darkness
  If the cross put an end to the story of Your love..
  I would not have been alive and chanting, “Christ is risen! “.

  https://www.youtube.com/watch?v=AOY9IHX7qV4&list=RDxogsjPIrjQE&index=9

  ************************

  Can I still knock on your door after all is lost?
  Or is it still acceptable to come closer to you with my all humiliation?
  I have lost my joy out of my ignorance,
  You were my love, my companion, even my own family
  I wandered away from you, but now I come back to show me mercy
  I only hold-on to your promise to cover my sins
  My heart inside screams HEAL ME
  I long for the embrace of the Father and his kindness to accept me
  Beautify me, my ugliness have reached deep inside
  and darkness of night has sunk in, the disease has spread
  I miss a God that who creates things from nothing
  Who changes my heart and dresses me in white clothes

  https://www.youtube.com/watch?v=Dr4YYmuwb_o&list=RDxogsjPIrjQE&index=3

  **************************

  O Great Potter,
  I am like the clay in Your Hand
  Return and make a new vessel out of me
  As befitting in Your sight

  I submit myself without stubborness
  To Your fingers to fashion me
  I will not cry out in agony, nor will I change my mind
  For I have yearned for Your work in me

  I come to You in all my corruption;
  My trust in Your Grace and in Your Hand
  Not to despair and not to the past
  But to You has my heart turned

  https://www.youtube.com/watch?v=LLkpRsP_XZk&list=RDxogsjPIrjQE&index=4

  ********************************

  Bid u alstublieft voor de Christenen in het Midden Oosten en Noord Afrika!
  En als u wilt doneren gedenkt u dan eens Sat-7 de (enige) Christelijke satelliet televisie zender voor het Midden Oosten en Noord Afrika. (MeNa) Zij maken God’s liefde zichtbaar.
  Website:
  http://www.sat7.org
  Overzicht channels op youtube.com:
  https://sat7.org/our-channels/channel-overview

  De Almachtige geve u vrede en liefde en troost.

 22. Hallo Muggenzifter.
  Misschien ben je op vakantie of ziek of druk, of er kunnen allerlei redenen zijn. Maar ik miste je mooie Psalmen uitleg al.
  Ik hoop dat het goed met je gaat. Dan wens ik je Vaders zegen om je heen, en de kracht, sterkte, en genade van onze Heere Jezus. Want dat is toch wel het belangrijkste hoor.
  Ik mis nog meer bekenden, Michaël, Goodmorning, Pier en vele anderen.

  Lieve groet van mij, Esther.

 23. @Esther: 12:27 pm. Ja ook ik, hou van de mooie psalmen, met de berijming van 1773, en de NBG uitgave. De zegen van de Heer voor jou, Esther, en voor de andere broeders en zusters.

 24. Psalm 64
  ‘De rechtvaardige zal zich verblijden in de HEERE en tot Hem de toevlucht nemen’ vs. 11.

  Er is in de loop van de eeuwen niet zoveel veranderd bij de mensen.
  Ondanks alle vooruitgang in materieel opzicht en welvaart, manifesteert de mens zich nog steeds op dezelfde manier als de psalmdichter ons voorhoudt.
  Ondanks dat veel mensen altijd klaar staan om een ander te helpen, komt er onder de mensen ook veel negatief gedrag voor.
  Wat kunnen bijvoorbeeld woorden veel verdriet en schade aanrichten.
  Niet voor niets riep de psalmist uit: ‘HEERE, zet een wacht voor mijn mond, behoed de deur van mijn lippen’ (Ps. 141:3).
  We zien in deze Psalm dat de vijanden zeer geraffineerd te werk gaan.
  Er wordt gesproken over de heimelijke plannen van de kwaaddoeners, over het schieten op de onschuldige in het verborgene en over het verbergen van strikken.
  Terwijl ze zo bezig zijn, zeggen ze: ‘Wie zal ze zien?’ (vs. 6).
  Die vraag wordt alleen gesteld door mensen die geen rekening houden met God.
  De goddelozen proberen steeds hen die op God vertrouwen moeite of schade toe te brengen.
  De geschiedenis van het Christendom geeft daar veel voorbeelden van.
  De apostel Paulus schreef in zijn Brief aan Timotheüs al dat er in de laatste dagen mensen zullen zijn met de schijn van godsvrucht, maar met allerlei boosheid in het hart.
  ‘Keer u ook van hen af’ en ‘Blijft u echter bij wat u geleerd hebt’, is dan het ondubbelzinnige advies van de apostel aan Timotheüs, aan u en aan mij (2 Tim. 3:5,14).
  Tegen dit soort uitingen van de vijand heeft de gelovige in zichzelf geen wapen, hij kan alleen zijn toevlucht zoeken bij de Heere.
  Hij is onze Hulp en Schuilplaats.
  Hoe de omstandigheden ook mogen zijn of worden; bij Hem zijn wij volkomen veilig.

  Allen een gezegend wekend gewenst, groet Muggenzifter

 25. Uit de rondzendbrief van Dirk van Genderen ( mag gepubliceerd worden)

  Goed Nieuws, ter bemoediging

  * ‘Ik bid voor vluchtelingen, ik was één van hen’

  Onderstaand verhaal trof mij, met name het vertrouwen op God van Sunday Htoo uit Myanmar, het voormalige Birma. Ze behoort tot de Karen, één van de etnische minderheidsgroepen in het land.
  ‘Ik liep negen dagen lang op mijn slippers door zeer dichtbegroeide bossen. Mijn vader droeg het voedsel, mijn moeder mijn 1 jaar jonge broertje. Mijn andere broertjes en zusjes liepen zelf. Ik droeg het kookgerei, een paar dekens en kleding,’ vertelt Sunday Htoo.
  ‘Na zeven dagen bereikten we de Tenasserim Rivier en staken met een boot de rivier over. De Heere heeft ons bewaard en bracht ons veilig in Thailand.’

  Sunday Htoo, hier nog in het vluchtelingenkamp in Thailand, waar ze ook les gaf. (Foto: Hser Mu La)
  Toen Sunday nog maar een klein meisje was, was 1 Petrus 5:7-9 haar favoriete Bijbeltekst.
  ‘Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.
  Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.
  Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt.’
  ‘Wanneer we lijden als Gods kinderen vanwege ons geloof, weten we dat we niet alleen zijn. Hij is met ons, en onze broeders en zusters wereldwijd zijn met ons verbonden in gebed en in verbondenheid.
  Gebed is de ademhaling van een christen. Sinds ik kan lopen, leerde mijn moeder mij al bidden. Ik leerde Bijbelverzen uit mijn hoofd en ging iedere week naar de kerk.’
  Belofte aan God
  ‘In Myanmar zat ik op een Karen school. Mijn ouders waren bang dat ik zou blijven zitten. Daarom beloofde ik God dat ik me zou laten dopen als ik het wel zou halen. Dat lukte en toen heb ik me laten dopen.
  Daarna moest ik naar een school in een andere stad. Daar ging ik wonen bij een domineesechtpaar. Ik mocht er gratis wonen als ik hielp met allerlei klusjes. Ik had geen geld voor de studie, maar de Heere zorgde dat ik toch genoeg kreeg. Al jong leerde ik in alles op Hem te vertrouwen.
  Ook geloofde ik dat de Bijbel zegt dat we onze tienden aan de Heere zullen geven. Alles is immers van Hem. Ik bad: Heere, als U me werk geeft en inkomsten, is een tiende ervan voor U.’
  ‘Nadat ik dit ’s morgens had gebeden, nodigde de vrouw van een dominee me die middag uit bij haar thuis. Als ik haar zou helpen met water dragen en ook de kleren van de familie in het weekend zou wassen, zou ze mij ervoor betalen. De eerste keer kreeg ik 30 Kyat (5 Amerikaanse dollar). Dat was in 1995, toen de Kyat nog veel waard was. Zoals ik aan God had beloofd, gaf ik 3 Kyat aan het werk van Hem. Soms kreeg ik wel 40, 50 of 60 Kyat.’
  ‘Op een dag bezocht een zakenman uit ons dorp mij op school. Hij kende mijn ouders en wist dat ik het enige meisje uit ons dorp op die school was. Hij vroeg mij om ijverig te studeren en gaf mij 90 Kyat om van te leven. Hij vertelde zijn vrienden over mij en vroeg hun mij ook financieel te ondersteunen. Ik ontving toen wel 200 Kyat. Sinds die dag zag ik nog beter dat God mij hielp. Gods woorden zijn zo waar en altijd bleef ik mijn tienden geven.’
  Vluchten voor het leger
  In 1997 kwam het leger in ons dorp en vluchtten wij de bossen in. Een aantal maanden schuilden we in de jungle. Toen we geen voedsel meer hadden, besloten naar Thailand te vluchten.
  Toen we daar aankwamen, bracht de VN-organisatie UNHCR ons naar het Tham Hin vluchtelingenkamp. In het vluchtelingenkamp las ik veel in de Bijbel, vastte ook en bracht veel tijd door in gebed. Ik leerde met een computer te werken, ontdekte internet, leerde Engels.’
  Na een spannende ontsnapping uit het vluchtelingenkamp kwam Sunday in de stad Chiang Mai terecht. Daar volgde ze een cursus journalistiek en leerde haar toekomstige man kennen, uit een ander vluchtelingenkamp. ‘God gaf me meer dan ik had gevraagd. In september 2006 trouwden we in het vluchtelingenkamp. De dag erna vertrokken mijn ouders en broertjes en zusjes naar Amerika, om daar een nieuw leven op te bouwen.’
  ‘Ik ging werken als journalist, mijn man werd vertaler. Vijf jaar later besloten ook wij naar Amerika te gaan, wat lukte met hulp van de vluchtelingenorganisatie. Dat was niet eenvoudig, maar God verhoorde onze gebeden. In december 2013 werden we herenigd met onze familie. Later ontvingen we ook nog een zoon. We zijn zo dankbaar dat we hier mogen wonen.’
  ‘Ik voel me een oorlogsoverlevende’
  Sunday vertelt nog dat ze zich een oorlogsoverlevende voelt. ‘Er zijn zoveel mensen op de vlucht om hun leven te redden. In Myanmar, maar ook in veel andere landen. Bid alstublieft voor die man die op de vlucht is, voor die vrouw, die kinderen, ouderen, vrouwen die zwanger zijn. Mattheus 7:7 zegt zo treffend: ‘Bid en u zal gegeven worden; zoek en u zult vinden; klop en er zal voor u worden opengedaan.’
  In Amerika werd Sunday’s vader voorganger van de Karen Baptist Church in Logansport, Indiana. Ook Sunday is betrokken bij dat kerkgenootschap.
  Ze studeert ook nog aan het Ivy Tech Community College. Verder is ze educatief assistent bij het Adult Learning Center van Logansport Community School Corporation. (Bron: Christianity Today)

 26. @ Moderator, deze posting komt van een ander IP-adres.

  @ Muggenzifter
  Ik mis al een aantal weken uw wekelijkse/weekend bijdrage van de psalmen van David.
  Daar keek ik altijd naar uit. Ik kijk uit naar uw volgende posting, ook al is het geen verplichting. Het blijft mooi en bemoedigend, zoals Esther u al schreef.

  @ Esther, ik zit al een tijdje zonder internet, daarom is het stiller van mijn kant uit, maar jullie zijn dagelijks in mijn gedachten en gebeden.

  Ter Bemoediging, (voor mij) en alle anderen :

  ‘’Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft. ‘’
  Filippenzen 4:13 (HSV)

  ‘’ Toen verscheen de Engel van de HEERE aan hem en zei tegen hem:
  De HEERE is met u, strijdbare held! ‘’
  Richteren 6:12 (HSV)

  ‘’ Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten. ‘’
  Hebreeën 13:5 (HSV)

  ” Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de HEERE. ‘’
  Jesaja 1:18 (HSV)

  Ik wens u allen de liefde, bescherming en kracht van onze Hemelse Vader om u heen!

  Ik ga mijn best doen ;-{> Met hartelijke groet, Michaël.

 27. Psalm 65
  ‘De lofzang is in stilte tot U, o God, in Sion; aan U zal de gelofte nagekomen worden’ vs. 2.
  De openingszin van dit lied verdient in onze tijd wel een dikke onderstreping.
  Opgenomen in een jachtige tijd die meer dan ooit vervuld is van ‘het rumoer der natiën’ (zie vs. 8), dienen we meer en meer te beseffen: ‘U komt stilheid toe, een lofzang o God.’
  Stilzijn voor God heeft in de Bijbel een heel andere reden dan bij vele naar mystiek neigende christenen.
  Gelovigen in de Bijbel zijn stil voor God, niet om iets te ontvangen of iets te ervaren … maar juist om wat ze hebben ontvangen en om wat ze hebben ervaren.
  Er staat dan ook niet ‘stilheid hebben we nodig’, maar: ‘stilheid komt U toe, o God’.
  Het gaat David niet om zijn noden of zijn rechten, maar om wat God toekomt, om waar Hij recht op heeft.
  Zo groot heeft God getoond te zijn in het betoon van genade, dat de dichter er stil van wordt.
  Hij onderbreekt zijn drukke dagelijkse bezigheden om stil te staan bij Gods grootheid.
  Dat maakt hem stil van bewondering en aanbidding, en voert hem vervolgens tot zingen.
  Allereerst is daar het feit dat God Zich verwaardigt te luisteren naar de gebeden van nietige zondaars. En dan is er het overweldigende weten dat God onze ongerechtigheden verzoent.
  Hoe God dat kon doen zonder Zichzelf te verloochenen was voor David slechts te gissen.

  Wij mogen weten met God verzoend te zijn door de dood van Zijn Zoon Dan spreekt David over het voorrecht tot God te mogen naderen en de verzadiging met het goede van Zijn huis.

  Worden ook wij niet stil als we bedenken gezegend te zijn met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten?
  Allen een gezegend weekend gewenst, Groet Muggenzifter

 28. Hoe eeuwig het Woord is, d.w.z. in alle en plaatsen goddelijke geldigheid heeft, blijkt ook weer uit het vers van Dagelijks Woord van deze zondag 30 Juni. Hoe HEERLIJK is onze God en hoe handhaaft Hij Zijn Woord dwars tegen alle menselijke opstand in tot ons behoud. Nooit zal Hij ook maar de antithese Jezus Messias – antichrist opheffen maar eeuwig heeft Hij scheiding gemaakt tussen lic ht en duisternis en nooit gelukt het de duivel Zijn werk op aarde in de Zoon te niet te doen, integendeel, de duivel en de antichrist zijn volkomen onderworpen aan Zijn voornemen! Ze worden tegen wil en dank ingezet om de komst van God’s koninkrijk op aarde te brengen!
  Jezus Christus is meer dan Overwinnaar over zonde en dood waar ook ter wereld en in welke eeuw ook! We moeten niet te klein denken van onze God, het Heelal is onder Zijn gezag!
  Ziet wat de profeet Daniel al Milennia terug schreef over Israel’s God:

  Geprezen zij de naam Gods van eeuwigheid tot eeuwigheid, want Hem behoort de wijsheid en de kracht! Hij toch verandert tijden en stonden, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, Hij verleent wijsheid aan wijzen en kennis aan hen die inzicht hebben. Hij openbaart ondoorgrondelijke en verborgen dingen, Hij weet wat in het duister is, en het licht woont bij Hem. U, o God mijner vaderen, loof en roem ik, omdat Gij mij wijsheid en kracht verleend hebt. — Daniel 2:20-22 (NBG51)

 29. The Messianic Jewish Alliance of Israel:
  God of our fathers:
  https://www.youtube.com/watch?v=dUqm_N8muT0&list=RDsQYF8xFeR8k&index=4

  Om Sions wil niet zwijgen:
  ( Jesaja 62: 1-4 )
  https://www.youtube.com/watch?v=bd2Uv9nFAao&list=RDbd2Uv9nFAao&index=1

  Geprezen zijt Gij Heer onze God en God onzer vaderen:
  https://www.youtube.com/watch?v=0VLEva3jZjM

  Hallelujah for the Lord almighty reigns
  Gadol Adonai
  De Heer Almachtig regeert
  https://www.youtube.com/watch?v=p5jX2G1hHtY&list=RDsQYF8xFeR8k&index=2

 30. Jezus zal Koning worden over gans Israel als de H.Geest Joodse verwilderde harten gaat besnijden en dan zal Loofhuttenfeest wereldwijd worden gevierd en ook die andere nazaten van vader Abraham zullen de islam afzweren en Jezus Christus gaan erkennen als de enige ware God , je de Zoon van God waar nu nog op de AlAqsa moskee in Jeruzalem staat: Allah heeft geen zoon.
  Dit wil God op de derde God Dag conform Hosea 6: 1-3.
  En dan wordt waarheid het ontroerende lied:

  https://www.youtube.com/watch?v=E_GsKLJcum8

  Hitler wilde een duizend jarig rijk grondvesten door de uitroeiing van het Joodse volk, dat was Satan. God Zelf zelf door Zijn Geest het duizendjarig Vrederijk brengen door de H.Geest die Jezus mag zenden waar Hij wil en Israel zal in extase God’s Zoon zien op de wolken des Hemels en uitroepen: Hij leeft. Hij leeft! Het is toch waar, Jezus leeft , wij zien Hem en Hem aanbidden en volgen waar Hij leidt en Hij zal aanzien der aarde vernieuwen juist in het Midden Oosten en God’s volk Egypte zal samen met Assur en Israel, Zijn erfdeel, een zegen worden in het Midden der Aarde! Halleujah ( Jes. 19 )

  Niks geen komende mahdi moslims! Waanzin! Niks geen nog komende messias Joden! Kletspraat!

  Jezus Christus is gegeven alle macht in de hemel en op aarde en Hij komt als de regen , als de late regen die het land besproeit lieve mensen! Op de derde God’s Dag JA! Het is voorzegd en zal geschieden als Christenen zich in waarheid richten op God’s wegen door die immens grote geschiedenis en ontdekken wat Hij heeft bereid voor allen die Hem liefhebben!
  En allen die Zijn eigendom zijn weten et in hun hart. Hallelujah!

 31. Hallo Muggenzifter, fijn om steeds de Psalmen zo op deze manier te lezen. Wat een lessen, lezen we in de Psalmen. Wat een bemoediging als we over David lezen. Wat toch een enorm vertrouwen in zijn God. Een man die het bepaald niet makkelijk had, vijanden, vluchten, leven in holen en grotten, en ga zo maar door.
  Wat wijzen de woorden van de Psalmist ook veel op de Messias/Christus. Eén en al profetieën aangaande Jezus.
  Doet mij denken aan de woorden van Jezus… wat we lezen in Lukas 24 : 44, “… dat alles vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat, in de Wet van Mozes, en in de Profeten en in de Psalmen”.
  Mooi om zo te lezen dat alles vervuld werd door de Heere Jezus.
  Dank je Muggenzifter.

  @ Michaël, fijn om weer iets van je te lezen. Als je een tijdje geen internet hebt, gaat het moeilijk om even mee te lezen en/of reageren. Fijne en heel bemoedigende teksten heb je neergeschreven. In al deze teksten lezen we hoe de Heere om ons bekommerd, en dat wij het nooit alleen hoeven te doen. HIJ doet het mét ons, geweldig hé.
  Ik las laatst nog een spreuk uit een oude uitgave ‘de Stem’ , die heel mooi past bij de teksten. “Onze plaats blijft leeg, als we niet bidden. God wil niet zonder ons, maar mét ons en door ons werken en Zijn werk afmaken”.
  Het raakte mij, toen ik het zo las. Wij mogen zijn instrumenten zijn. Geweldig. Niet wij, maar de Heere door ons heen.
  Michaël, hoop dat het gauw opgelost wordt met internet.

  @ Hallo Nieuw Begin, prachtige liederen hoor, alleen sommige links zijn Engels, dan gaat het mij voorbij. Dat anderen die beter Engels kennen er bemoediging uithalen. Voor ieder is er iets waar we bemoediging uit halen.
  Je laatste woorden, zo waar… Jezus Christus is gegeven alle macht in de hemel en op aarde en Hij komt als de regen , als de late regen die het land besproeit lieve mensen!
  Laten we inderdaad steeds op Gods Weg blijven, de Heere Jezus Christus.
  En voelen we ons soms niet happy, of voelen de aanwezigheid van de Heere soms niet… HIJ houd vast, een ieder die bij Hem hoort.
  Of zoals de Heere Jezus zei in Johannes 10 : 28-29, Zowel niet uit de hand van de Heere Jezus als ook niet uit de hand van de Vader.
  Allemaal heerlijke woorden en bemoedigingen van jullie allemaal.

  Lieve broeders, Vaders rijke zegen, liefde en bescherming om jullie allen heen en de genade van de Heere Jezus Christus.
  Van mij, liefdevolle groet, Esther.

 32. Veel kinderen bellen de SAT-7 kindershow, The family of Jesus, om te vragen voor gebed voor genezing. En soms bellen ze terug om geweldige getuigenissen van hoop en genezing te delen!
  Rosaline, uit Sohag Egypte, is een van deze kinderen.

  Genezen van vrijwel acuut nierlijden waardoor ze levenslang tot dialyse zou zijn veroordeeld precies drie dagen nadat op de SAT-7 ( de enige Christelijke zender voor het Midden Oosten en Noord Afrika ) life voor haar was gebeden door het hele team van de zender en tezelfder tijd ook door de priester van haar kerk waar ze die zondag was.

  Lees het getuigenis ( Engels ) op de site can Sat-7.org

  https://sat7.org/post/a-miracle-of-healing-on-family-of-jesus

 33. Beste Nieuw Begin, u schreef 30/6:

  Niks geen komende mahdi moslims! Waanzin! Niks geen nog komende messias Joden! Kletspraat!”

  Heeft u Openbaring 13 wel eens bestudeerd over de komende Mahdi? En Openbaring 7, 14 en 19 over de komst van JeshuaHaMasjiach. Geschreven/gedicteerd door Jeshua aan de Apostel Johannes. Spreekt Hij dan wartaal? Verklaar u nader AUB.

 34. @ Ramshoorn

  Wat een vreemde verzoek heeft u 04/07.2019 om 5:13?

  In Openbaring 13 is sprake van het beest waarvan het getal te berekenen valt alls 666. In mijn opmerking heb ik het alleen maar over de verwachting bij de moslims dat de mahdi zal komen om mohams kalifaatsdromen op aarde te verwezenlijken. Dat is echt heel wat anders naar mijn bescheiden mening. Niks geen komende messias Joden! Kletspraat! Bedoel ik mee te zeggen dat er geen andere messias is als onze Here Jezus Christus Die al gekomen is als de Messias, speciaal natuurlijk om goddeloosheden van Israel af te wentelen. Er komt niet nog een andere messias ook al zou de gehele Joodse wereld dat verwachten omdat de orthodoxen Jezus Christus al 20 eeuwen hebben miskent al de vervulling van Jesaja 53. Dat bedoel ik.
  Overigens vind ik het nogal wat dat u meent te moeten opmerken als zou ik vinden dat Hij wartaal zou spreken. Misschien nog eens wat reflectie voor u op de reactie plaatsen knop drukt? Dank u.

 35. Voor wie op de hoogte wil zijn ( blijven ) van wereldwijd Christelijk nieuws is
  The Gospel Herald ( Engelstalig) een bron van nieuws wat u vrijwel nooit in de gevestigde media zult vinden.

  Als voorbeeld kunt u bijvoorbeeld lezen over de behandeling van Chinese Christenen door de ( communistische overheid):

  https://www.gospelherald.com/articles/71921/20190121/china-forcing-poor-christians-replace-jesus-communist-posters-lose-poverty.htm

  Destijds heeft The Gospel Herald ook gepubliceerd over de Cave Church in Egypte:

  https://www.gospelherald.com/articles/64933/20160627/cave-church-in-egypt-attracts-70-000-christians-weekly-to-worship-jesus.htm

 36. Dank: Nieuw Begin, Esther en Muggenzifter, evenals Ramshoorn, voor jullie reacties. Ik word er steeds weer door bemoedigd, omdat ik mag weten, dat ik mag rusten in het volbrachte werk van Jezus, onze Heiland en Verlosser.

 37. Psalm 66

  ‘Want U hebt ons beproefd, o God, U hebt ons gelouterd, zoals men zilver loutert’ vs. 10.

  Een smid had veel zorgen en verdriet.
  Zijn ongelovige buurman kwam regelmatig bij hem in de werkplaats en in een gesprek zei hij eens:
  ‘Je zegt dat jouw God vol liefde is, maar Hij heeft het jou de laatste tijd wel erg moeilijk gemaakt’.
  De smid keek de buurman aan, pakte een stuk ijzer en zei: ‘Zie je dit stuk ijzer?
  Voordat ik het gebruiken kan, moet ik het harden.
  Om ijzer te harden leg ik het in het vuur totdat het zo heet is dat het witgloeiend is.
  Dan leg ik het op het aambeeld en sla er met een hamer op om te zien of het ijzer geschikt is om de harding te verdragen.
  Als dat zo is, dompel ik het ijzer in het water en daarna leg ik het snel weer in het vuur en daarna nogmaals in het water.
  Hierna kan ik pas iets nuttigs maken van dit stuk ijzer.
  Met dit voorbeeld wil ik laten zien dat ik geloof dat God mij deze moeiten geeft om te zien of ik de ‘harding’ verdragen kan.
  Ik vraag Hem voortdurend of Hij mij wil helpen om de beproevingen rustig te verdragen.
  Ik bid iedere dag: Heere, als U wilt, leg mij in het vuur of in het water, maar gooi mij toch niet op de schroothoop’.

  Misschien hebt u in uw leven ook te maken met moeilijkheden en beproevingen.
  De Heere heeft ons niet beloofd dat wij na onze bekering geen moeilijkheden meer zouden hebben. Maar Hij heeft wel beloofd bij ons te zijn, zodat wij ze kunnen verdragen.
  Zoals het ijzer gesterkt wordt door vuur, zo worden wij ook gesterkt door moeilijkheden, zodat wij bruikbaar voor Hem zijn.
  Allen een gezegend weekend toegewenst, Groet Muggenzifter

 38. Dank voor uw reactie Nieuw Begin. U schreef:” Er komt niet nog een andere messias ook al zou de gehele Joodse wereld dat verwachten omdat de orthodoxen Jezus Christus al 20 eeuwen hebben miskent al de vervulling van Jesaja 53. Dat bedoel ik.”

  Toen de Here Jeshua ten hemel voer beloofde de twee mannen in witte klederen toch dat Hij zou wederkomen?

  Handelingen 1:9…En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. 10 En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, 11 die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de
  hemel, zal op Dezelfde wijze Wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.

  Dus als ik deze tekst goed begrijp zal de Joodse JeshuaHaMasjiach daar op de Olijfberg te Jeruzalem wederkomen als Koning der koningen. Dat is dan ook in overeenstemming met de Zachariah 14:4 …

  Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts;

  Zacharia 14:9 En de HERE [Jeshua] zal Koning worden over de gehele aarde; te dien
  dage zal de HERE de enige zijn, en zijn naam de enige. Zie ook Psalm 72.

 39. 2 Kronieken 7:14
  ‘ Als mijn volk, over welks Mijn Naam is uitgeroepen, zich zullen bekeren en bidden en Mijn Aangezicht zoeken en zich van hun slechte wegen bekeren, dan zal IK van de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen’.

  Sat7.0rg organiseert de 10-40 campagne:

  10 minuten bidden de komende 40 dagen voor de ( Christelijke) kerken in het Midden Oosten en Noord Afrika

  Bidden voor het werk van Sat-7

  Bidden dat velen besluiten Jezus te volgen

  Ieder kan zich aanmelden om mee te doen met deze gebed campagne:

  https://sat7.org/10-40-campaign

  Gevraagd worden voornaam, achternaam en mailadres en eventueel kan men toestemming geven via een vinkje als me meer wil horen van Sat-7 en hun Christelijke activiteiten.

 40. U moet nog even geduld hebben Nieuw Begin en de tekst…2 Kronieken 7:14 ‘ Als mijn volk, over welks Mijn Naam is uitgeroepen, zich zullen bekeren en bidden en Mijn Aangezicht zoeken en zich van hun slechte wegen bekeren, dan zal IK van de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen’.

  zal zeker in vervulling gaan…lees maar mee:

  Rouwklacht over de doorstokene…Zacharia 12:10 Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om
  een eerstgeborene.

  11 Te dien dage zal in Jeruzalem de rouwklacht groot zijn, zoals de rouwklacht van Hadadrimmon in het dal van Megiddo;

  12 het land zal een rouwklacht aanheffen, alle geslachten afzonderlijk; het geslacht van het huis van David afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van het huis van
  Natan afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk,

  13 het geslacht van het huis van Levi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk, het geslacht van Simi afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk;

  14 alle overige geslachten, alle geslachten afzonderlijk en hun vrouwen afzonderlijk.

 41. @ Muggenzifter

  Ik heb uw psalmen weer gevonden, die blijven bemoedigend. Dank U. De vorige keer was ik in de veronderstelling dat ik meteen bij de laatste berichten terecht kwam als ik het Geloofsforum aanklikte. Later zag ik pas dat ik eerst op Nieuwere Reacties moest klikken om daar terecht te komen. Mijn excuses.

  @ Esther 01/07/2019 om 9:37 am

  Hoi Esther, ja dat is inderdaad geweldig dat we het niet alleen hoeven te doen. Zoals je schreef: ‘’Wij mogen zijn instrumenten zijn. Geweldig! Niet wij, maar de Heere door ons heen.’’

  De spreuk uit een oude uitgave van ‘de Stem’ die je aanhaalde spreekt mij ook aan.
  “Onze plaats blijft leeg, als we niet bidden. God wil niet zonder ons, maar mét ons en door ons werken en Zijn werk afmaken”. Ook jij weet altijd weer een ander te bemoedigen. Dank je.

  Tja, internet gaat nog wel even duren denk ik. Maar wel lastig ja, ik kan niet even tussendoor meelezen of reageren. Dat gaat nu met een vertraging 🙂

  Ik wens jou en alle anderen een fijn weekend en Vaders rijke zegen, liefde en bescherming.
  Met hartelijke groet, Michaël

 42. @ Ramshoorn 05/07/2019 om 4:56 pm,

  Citaat:
  Dank voor uw reactie Nieuw Begin. U schreef:” Er komt niet nog een andere messias ook al zou de gehele Joodse wereld dat verwachten omdat de orthodoxen Jezus Christus al 20 eeuwen hebben miskent al de vervulling van Jesaja 53. Dat bedoel ik.”
  Toen de Here Jeshua ten hemel voer beloofde de twee mannen in witte klederen toch dat Hij zou wederkomen?
  Einde citaat

  Beste Ramshoorn,
  er zijn maar weinig Messias-belijdende Joden op dit moment. Dat zijn Joden die Jezus Christus ( Yeshua HaMasjiach in het Hebreeuws ) als JHWH in het vlees gekomen erkennen. Handelingen 11 vers 26 geeft aan hen ook de naam ‘ Christenen’.
  De overgrote meederheid van het Joodse volk thans erkent Jezus Christus nog niet als messias.
  Veel ( vnl. orthodoxe ) Joden menen dat de messias nog moet komen en dat Jezus Christus NIET de vervulling is van Jesaja 53. De messias die velen verwachten zou dan bijvoorbeeld de zionistische aspiraties van de Staat Israel gaan waarmaken.
  Voor Christenen en Messias-belijdende Joden ( aan wie woorden God’s zijn toevertrouwd! Rom3 vers 2 ) is Jezus Christus de vervulling van de gehele Torah en is Hij de Hogepiester, Profeet en Koning van Israel.
  Voor ongelovige Joden is Hij dat niet. Die verwachten nog een andere messias…totdat God de H.Geest ook hen de ( geestelijke) ogen gaat openen dat de God hunner (Aarts) vaderen Dezelfde is als deze Jezus Die onmenselijk zwaar geleden heeft om de ongehoorzaamheid van het eerste mensenpaar en daarin de gehele mensheid te verzoenen met de Schepper van Hemel en aarde.
  Zover is het nog niet maar zoals uzelf al aangeeft in uw bijdrage van 05/07/2019 om 8:01 pm zal eenmaal het ganse huis Israel in Jezus Christus God eren en aanbidden en zal horizontaal in de geschiedenis het Vrederijk, Loofhuttenfeest(!) , doorbreken als de H.Geest tot verwilderde Joodse harten en hersenen komt en hen de ogen opent voor Jezus Christus , uit hen voortgekomen, en thans gezeten aan de Rechterhand der Macht. De Here zal komen als de late regen, als de late regen die het land besproeit maar alleen als Christenen hun eindtijd-opdracht gehoorzamen zoals geformuleerd door Paulus in de machtige Romeinen brief 11 vers 31b:’opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden’. ( géén vervolging dus! )

 43. @ Ramshoorn 05/07/2019 om 8:01 pm

  In veel Evangelische en Pinkster kringen wordt gedacht dat als de Here Jezus wederkomt dat dan het Joodse volk tot geloof komt in Hem.
  Dit is een zeer zware misleiding het kerkvolk te leren dat Israel zich pas zou bekeren op het moment dat de Here wederkomt en deze foutieve duiding van de eindtijd is rechtstreeks in tegenspraak met de door u geciteerde verzen uit Zacharia 12: 10 e.v..:

  Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen als het leed om
  een eerstgeborene.

  God de H.Geest wordt uitgestort over het huis van David en de inwoners van Jeruzalem! Dat zal gebeuren. Hier is geen sprake van de opvatting dat het Joodse volk tot GELOOF komt als Jezus wederkomt en dat dan de Joden aan hem geloven. Het doet denken aan de hoon die Jezus ten deel viel toen Hij hing op Golgotha en de meute en de priesters riepen dat ze Hem zouden geloven als Hij van het kruis zou afkomen! Deze diepste hoon van het ongelovige, verkoren Israel aan het adres van Hem die de profetie van Jesaja 53 vervulde zal de H.Geest overnemen in een ontzaglijke barmhartige wraak door door de H.Geest gans Israel de ogen te openen voor de waarachtigheid van de Opgestane Heer en Koning en Profeet en Hogepriester Israel’s die gaat bewijzen dat Hij werkelijk is Wie Hij zegt in de komende tijd en gans Israel gaat brengen tot een koninklijk priesterdom door Zijn Geest.

  Israel komt niet pas tot geloof als de Here Jezus zichtbaar terugkomt maar Israel komt tot geloof door de H.Geest zoals ook geprofeteerd door Hosea 6 vers 1-3:

  1 Komt, laat ons wederkeren tot de Here! Want Hij heeft verscheurd,
  en zal ons helen; Hij heeft geslagen, en zal ons verbinden.
  2 Hij zal ons na twee dagen doen herleven, ten derden dage zal
  Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht.
  3 Ja, wij willen de Here kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo
  zeker als de dageraad is zijn opgang. Dan komt Hij tot ons als de
  regen, als de late regen, die het land besproeit.

  Bovendien geldt JUIST voor de Jood: ‘ al wie op Hem zijn geloof bouwt zal niet beschaamd uitkomen’.
  Het Joodse volk wordt hét zendingsvolk der aarde en samen met waarlijk bekeerde Christenen zullen ze de wereldzending ter hand gaan nemen en de Here zal koning worden over de gehele aarde.
  Niks geen mahdi moslims, niks geen ANDERE messias onbekeerde Joden. Jezus Christus is gisteren en heden en tot in eeuwigheid Dezelfde. Hallelujah

 44. Kijk tip!
  Vanavond zaterdag 6-7-2019
  Schotel astra
  Duitse nieuws zender : N-TV 20.15

  alles wat je moet weten over het NWO standbeeld:
  het vrijheid beeld in New York,

  daarbij kom je veel vm symboliek tegen, het bewijs dat Amerika geen christelijke bastion is, maar een occulte satanisch basis heeft

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *