2844

 1. @Muggenzifter: 3:19 pm. Onderschrijf ik volledig. Kijk maar naar het homohuwelijk, de abortus en euthanasiepraktijken. Een gruwel in de ogen van de Heere. We zijn inderdaad afgedwaald, althans de grote massa, en ook in vele Gemeenten wordt de gelovige misleid door dwaalleringen, en het goedkeuren/goedpraten van abortus, en het huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht en de doodscultus van D66- de euthanasiepraktijk. Ook voor U gezegend weekend Muggenzifter.

 2. Psalm 78:32-55 (deel 3)
  ‘Hij liet Zijn volk als schapen wegtrekken en leidde hen als een kudde door de woestijn’ vers 52.

  Wat het volk Israël hier op aarde overkwam, is een illustratie, is voor Gods volk vandaag. De Kerk van de levende God begon met de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag en is compleet als de Heere Jezus uit de hemel komt om de Zijnen tot Zich te nemen.
  Gelovigen uit Joden en heidenen zijn nu tot één volk van God samengevoegd, met een hemelse roeping en een hemelse bestemming. Niettemin zijn zij een volk, een getuigenis voor God hier op aarde. Daarom kunnen we veel leren van wat Israël overkwam (1 Kor. 10:1-13).
  Zoals de Israëlieten de afgodendienst invoerden, omdat ze Mozes niet meer zagen en vergaten, zo heeft het christendom de afgoden van de heidenen onder verschillende vormen overgenomen, omdat men de eerste liefde jegens Christus (die nu onzichtbaar in de hemel is) had verlaten. Zoals Israël niet naar Gods stem wilde luisteren, zo heeft men zich verhard tegen Gods stem.
  Zoals Israël Gods plannen voor het beloofde land verachtte in ongeloof, zo heeft men de hemelse zegeningen vervangen door wat zichtbaar is. En zo zouden we kunnen doorgaan. Wat heeft dit alles u en mij persoonlijk te zeggen? Wat andere gelovigen in het verleden is overkomen, zou dat mij niet kunnen gebeuren?
  Ongeloof, verharding, trots, ongehoorzaamheid, afgoderij? De tekst (vers 52) herinnert ons eraan dat ook wij, de gelovigen van deze tijd, Gods volk zijn, gekocht met de prijs van Christus’ bloed. Dat we bevrijd zijn van de macht van Satan, zonde en dood, en nu als een kudde door onze grote Herder geleid worden door de woestijn van deze wereld.

  Allen een gezegend weekend gewenst, groet Muggenzifter.

 3. @Muggenzifter: 4:28 pm. Bedankt voor deze mooie reactie. Maar ik stel wel volledig mijn vertrouwen op de Heere.

 4. Psalm 78:17-31 (deel 2)
  ‘Want zij geloofden niet in God en vertrouwden niet op Zijn heil’ vers 22.

  We horen christenen nogal eens de uitdrukking gebruiken: ‘Je mag God niet verzoeken.’ Ze bedoelen daar dan vaak zoiets mee als: je mag niet te veel vertrouwen op God stellen. Maar de betekenis van deze Bijbelse waarschuwing is precies omgekeerd.
  Dat wij God niet mogen verzoeken, betekent dat we niet te weinig op God mogen vertrouwen! Zo geeft Asaf in deze Psalm één van de trieste dieptepunten in Israëls geschiedenis weer: ‘zij verzochten God… zij spraken tegen God, zij zeiden: kan God…?’
  Twijfelend haalden ze hun wenkbrauwen op: je wist het met God toch maar nooit helemaal zeker! God is een God die geeft – overvloedig, mild, en zonder verwijt, zoals Jakobus zegt. Maar zo’n royale houding is kennelijk zover van de zelfzuchtige mentaliteit van onze oude natuur verwijderd, dat we er nauwelijks in kunnen geloven.
  God is niet vertoornd geworden op Zijn volk omdat ze te veel van Hem verwachtten. Zijn toorn is integendeel ontbrand omdat ze te weinig van Hem verwachtten. Kunt u zich het verdriet en de boosheid van God voorstellen? Kunt u zich indenken dat het Hem tot in het diepst van Zijn ziel grieft: terwijl Hij Zijn gaven met handenvol gereed heeft, vertrouwen Zijn schepselen Hem voor geen cent?
  De liefde van God is boven al onze twijfel verheven. En mochten wij het nog niet kunnen geloven, dan is daar de oneindig grote gave van Zijn Zoon. Zou Hij die Zijn eigen Zoon niet spaarde, maar Hem voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem niet alle dingen schenken?
  Allen een gezegend weekend gewenst, groet Muggenzifter

 5. @Muggenzifter: 2:48 pm. Prachtig verwoord. Ook voor U een gezegend weekeinde.

 6. Psalm 78:1-16 (deel 1)
  ‘Ik wil mijn mond met spreuken opendoen en
  van aloude verborgenheden doen overvloeien’ vers 2,

  De Psalmdichter wil zijn gehoor erop wijzen, dat zij (en dus ook wij) in de dingen die in het verleden gebeurd zijn, de machtige hand van God kunnen zien. Zijn kracht en wonderen zijn daarin op te merken.
  En waarom vindt de Psalmdichter het zo nodig om zijn gehoor hier op te wijzen? Omdat hij gezien had, dat ondanks de wet en het getuigenis, zijn voorvaderen niet trouw waren gebleven, maar weerspannig waren geweest.
  Zij hadden Gods werken moeten vertellen aan hun kinderen opdat die hun vertrouwen op God zouden stellen en Gods werken niet zouden vergeten (vs. 7). Het was niet alleen zo, dat God Zijn wil bekend had gemaakt in de geboden van de wet, maar Hij had het volk uit het land Egypte uitgeleid met de wolkkolom en de vuurkolom.
  De zee was door Hem gekliefd en het water tot staan gebracht als een dam. Als het volk de Jordaan is doorgetrokken, moet het een gedenkteken maken van twaalf stenen. Daardoor worden zij én hun kinderen herinnerd aan de grote daden van God.
  Zij mogen, ja moeten getuigen van wat de Heere heeft gedaan. Wat een geweldige God, die zo met Zijn volk wilde omgaan en voor hen zorgde. Als je die wonderen ziet, zou je de Heere toch met heel je hart dienen.

  Allen een gezegend weekend gewenst, groet Muggenzifter

 7. Correctie…in het bovenstaande is iets fout gegaan met het kopiëren en plakken uit de Statenvertaling..

  >>Vers 11 ….Te weten, neem zilver en goud, en {23} maak kronen, en {24} zet ze op het hoofd van Jozua, den zoon van Józadak, den hogepriester.
  {23} Te weten twee kronen, een van goud en een van zilver, de ene betekenende het Priesterdom, de andere het Koninkrijk van Christus.
  {24} Jozua representeerde den Messias, Die beide Koning en Hogepriester is.

  >>Vers 12.. En spreek tot hem, zeggende: Alzo spreekt de HEERE der heirscharen, zeggende: {25} Zie, {26} een Man, Wiens Naam is {27} SPRUITE, Die zal {28} uit Zijn plaats spruiten, en Hij zal {29} des HEEREN tempel bouwen.
  {25} Of: Zie, daar zal een Man zijn, of komen.
  {26} Te weten Christus, waar God en waar Mens, Wiens voorbeeld gij zijt.
  {27} Zie Zach. 3:8. verwijsteksten
  {28} Te weten uit Bethlehem, uit den stam of wortel van David, dien Hij beloofd was. Vgl. Jes. 11:1, enz. Micha 5:1. verwijsteksten
  {29} Dat is, de gemeente der gelovigen, te weten door de predicatie van het Heilig Evangelie.

  >>Vers 13 ….Ja, Hij zal den tempel des HEEREN bouwen, en Hij zal {30} het sieraad dragen, en {31} Hij zal zitten en heersen op Zijn troon; en Hij zal Priester zijn op Zijn troon; en 32de raad des vredes zal tussen die Beiden wezen.
  {30} Of: majesteit, dat is, Hij zal Koning en Hogepriester zijn, waarvan Jozua maar een schaduw was. Anderen verstaan deze woorden aldus: Hij zal alzo regeren, dat Hij er eer van zal hebben.
  {31} Dat is, Hij zal heersen, zittende op Zijn troon, enz.
  {32} Dat is, daar zullen vreedzame raadslagen tussen Hen Beiden zijn, te weten tussen dien Koning en Hogepriester, want Hij zal tegelijk Koning en Hogepriester zijn, hetwelk door die beide kronen werd aangewezen. Zie Hebr. 2:7; 3:3. Anderen verstaan dit alzo, dat hier voorzegd wordt, dat die beide ambten, het Priesterlijke en het Koninklijke, steeds en altoos in den Persoon van Christus zouden verenigd zijn en blijven. Sommigen verstaan door die beiden de Joden en de heidenen, welke Christus in Zijn kerk brengen zou, de ene zowel als de andere, Ef. 2:16. verwijsteksten.
  ……..

 8. Aan Esther 13/10/2019 om 10:57 pm

  Het volgende wat betreft het in onderscheid in Zacharia 6:11-13 vanwege de koning in Jeremia 33:15-16 en 23:5-6…

  Alleen Christus bezit de twee legitimaties, de twee autoriteiten en de twee machten … Geen ander mens, Christus’ (“gedeeltelijk”) vertegenwoordigende !! Dus de koningen doorheen de geschiedenis konden Christus nooit in zijn Volheid vertegenwoordigen, de *opvolgers* van !! Petrus in Rome evenmin.

  Op onze huidige |aarde| en in onze huidige wereld hebben we een koninklijke -tijdelijke-macht: die van de koning; en een spirituele priesterlijke kracht: die zoals vandaag de paus. Deze twee krachten zijn nogal verschillend van elkaar. Maar deze twee machten zijn ook goed verenigd in Christus, daarom zal deze transfiguratie van machten beide verschillend zijn in de functie van elk (de koning en de paus).

  Zacharia 6 Vers 13 veronderstelt de juiste samenwerking tussen die beide autoriteiten ..maar dan wel pas –middels– en na de komst van Jezus Christus en De Vader in het 6e zegel .. want dan is alles gereinigd ..als voorwaarde.
  Dat die twee autoriteiten door de geschiedenis heen nooit goed hebben samengewerkt, of zelfs nooit.. blijkt uit de geschiedenis zelf.

  Het onderstaande komt uit de Statenvertaling met kanttekeningen.. Zacharia 6: vers 11-12 en 13

  >111213< Ja, Hij zal den tempel des HEEREN bouwen, en Hij zal {30} het sieraad dragen, en {31} Hij zal zitten en heersen op Zijn troon; en Hij zal Priester zijn op Zijn troon; en {32} de raad des vredes zal tussen die Beiden wezen.
  {30} Of: majesteit, dat is, Hij zal Koning en Hogepriester zijn, waarvan Jozua maar een schaduw was. Anderen verstaan deze woorden aldus: Hij zal alzo regeren, dat Hij er eer van zal hebben.
  {31} Dat is, Hij zal heersen, zittende op Zijn troon, enz.
  {32} Dat is, daar zullen vreedzame raadslagen tussen Hen Beiden zijn, te weten tussen dien Koning en Hogepriester, want Hij zal tegelijk Koning en Hogepriester zijn, hetwelk door die beide kronen werd aangewezen. Zie Hebr. 2:7; 3:3. Anderen verstaan dit alzo, dat hier voorzegd wordt, dat die beide ambten, het Priesterlijke en het Koninklijke, steeds en altoos in den Persoon van Christus zouden verenigd zijn en blijven. Sommigen verstaan door die beiden de Joden en de heidenen, welke Christus in Zijn kerk brengen zou, de ene zowel als de andere, Ef. 2:16. verwijsteksten

  Kanttekening nr. 30 en 32 veronderstellen dat de Jozua ("in de eindtijd") beide kronen ontvangt en dat hij beide in zich verenigt, zijnde Hoge-priester en als koning het koningschap ..maar dat is dus een verkeerd uitgangspunt en exegese, uitleg.

  Dat de koning in vers 13 ook priester maar géén Hogepriester zoals Jezus Christus is impliceert, veronderstelt al dat hier niet van Jezus Christus sprake kan zijn.
  Ook wordt er o.a. naar Zacharia 3:8 (9-10) verwezen, waar sprake is van een wonderteken c.q. voorteken als heenwijzing naar de eindtijd en het reinigingsoordeel van het 6e zegel (vers 9).
  Zo zijn er nog wat meer details op te merken naar aanleiding van die kanttekeningen in de Statenvertaling.
  ……

 9. Dank je Muggenzifter, altijd fijn om een bemoediging te lezen.

  @ Hallo Dirk, er is maar één oplossing… dat is Jezus Christus.

  @ Hallo Piet 1… soms best wel een beetje ingewikkeld.
  Ooit zullen we het allen weten hoe het werkelijk allemaal in elkaar zit.
  Laten we blijven verwachten en vertrouwen op de Heere.

  Hartelijke groeten, Esther.

 10. dirk .. n.a.v. 12/10/2019 om 11:07 am

  Hopelijk is er hoop in de volgende overweging.. ik wil graag “muggen ziften” op enkele bijbel passages die in onze tijd actueel zijn maar die nood hebben aan verdieping.

  In Jesaja 65:17 wordt er een Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde aangekondigd ..ook in Openb.21 wordt er een Nieuwe Hemel en Nieuwe Aarde aangekondigd.. maar er is ’n onderscheid op te merken en dat in Jes.65:20 te -zien- is, namelijk dat in vers 20 de dood nog niet overwonnen is, nog aanwezig is. In Openb.21 is wel de dood overwonnen, middels het *laatste oordeel* in 20:11-15. Vers 13 herhaalt daar een gedeelte van vers 12, de onderwereld betreft daar niet alleen de hel met de zielen van de verdoemden.. maar de onderwereld betreft ook de gevallen engelen in de lucht, komende van het einde des hemels, in Jesaja 2:18-19 .. de goden zijn de gevallen engelen die zich in onze tijd presenteren als de huidige “buitenaardsen”.. dewelke in vers 19 wegvluchten voor de dag des Heren, het 6e zegel oordeel; heden ten dagen zijn er mensen die tot redding van de wereld hun hoop leggen op die “buitenaardsen”.. de profeet Henoch had daar in zijn tijd ook al mee te maken.

  De hel geeft zijn verdoemden terug om te verschijnen voor het laatste *algemeen* oordeel en ieder ziel wordt dan verenigd met zijn lichaam, tot smaad en eeuwige schande, Daniël 12:2 ..en worden dan op het einde van dat laatste oordeel teruggeworpen in de hel… ook dus de gevallen engelen in de lucht.

  In Jes.66:16 zien we een gericht over alle vlees ..wat dus |niet| het laatste oordeel betreft en zien we in vers 22:24 een herhaling van de al eerder aangekondigde Nw. Hemel en Nw. Aarde in Jes.65:17.. dat dus de Nw. Hemel en Nw. Aarde is in zijn eerste fase in zijn tweeledigheid.
  De ‘eerste fase’ is de grondlegging voor de latere afronding naar zijn overlapping in zijn tweeledigheid in Openb. 21 bij het algemeen laatste oordeel.

  Dat gericht in Jes.66:16, over alle vlees is een reinigings-oordeel om.. naar Jeremia 33:8 hun van hun zonden te kunnen ontdoen [Jer.31:33-34]. Het is dan ook gemakkelijk te begrijpen dat het laatste oordeel géén reiniging inhoudt ..maar wordt daar alles definitief beslist en het kwade van het goede gescheiden, Daniël 12:2-3.
  In Maleachi 3:2-5- merken we ook een reinigings-oordeel op.. evenzo als onder andere in Zacharia 12:10-14, ook in Zach.14:16 zien we dat het leven doorgaat en betreft het daar ook het 6e zegel.

  In het 6e zegel komt de Vader en de Zoon in het Vuur van de Heilige Geest en wordt de mens
  in die reiniging als wat beschreven staat in Jesaja 66:14:: en uw gebeente zal gedijen als het jonge groen en kan men meer dan honderd jaar oud worden, 65:20.. zo men niet in de zondigheid terugvalt. Het komen van de Heer Jezus Christus is dan ook alleenmaar een komen in het voorbijgaan en is zijn feitelijke weder-komst pas bij het laatste oordeel.

  1Thess.4:15-17 betreft dus de Wederkomst van de Heer bij het laatste oordeel en het is dan ook een mis-vatting van sommige evangelische christenen te veronderstellen dat sommigen al vóór het laatste oordeel al ten tijde van het “1000”jarig messiaans Vrede Rijk hier op aarde zullen rond lopen in hun onsterfelijk verheerlijkt opstandingslichaam, gelijk aan dat van Jezus Christus zelf.

  Ook in Jeremia 33:15-16 en 23:5-6 moet men gewoon lezen *wat er staat* om te beseffen wat er in alle eenvoud te begrijpen is ..wat er staat ..te weten dat daar |niet| Jezus Christus bedoeld wordt maar een mens, een mens die eerst een “dorre boom” is (Ezechiël 17:22-24).. de spruit in Jeremia 33 en 23 o.a. Jesaja 32:1-2-.
  De !!! priester-koning die de tempel bouwt in Zacharia 6:12 betreft dus NIET de HOGE-Priester-koning Jezus Christus maar is de persoon in Jer.33 en 23.. die in die messiaans tijd geboren wordt, is.
  Overleg zal er dan zijn tussen de wereldse macht van de koning en de geestelijke hoge priesterlijke macht van een andere Jozua in de messiaanse eindtijd.
  ………

 11. Ik leer met deze reactie ’s van al dat muggen gezift echt niets bij.
  Laat staan een oplossing.
  De enen weet het beter dan de andere .
  Net bij de farizeën. En altijd maar diezelfde reactie’s

 12. Psalm 77:7
  ‘Ik dacht aan mijn snarenspel, ’s nachts peinsde ik in mijn hart, en mijn geest onderzocht’ vers 7.

  Slapeloze nachten.

  Ik neem aan dat wij allemaal wel eens uren kennen, waarin we ‘s nachts niet kunnen slapen. Eén van de oorzaken van slapeloosheid zijn onze zorgen. Hoe veel kunnen we er niet hebben! De één is ziek, de ander heeft zijn echtgenoot verloren. Weer anderen worden door moeilijkheden in het gezin of op het werk of door werkeloosheid terneergeslagen.
  Het is ook mogelijk dat men merkt dat men zijn verplichtingen niet meer kan nakomen. En bovendien zijn er ook nog geestelijke zorgen, die de gelovige veel moeite kunnen bezorgen. Juist de zwakke en vaak minder geestelijke toestand in de plaatselijke gemeente kan ons soms zwaar op het hart liggen.
  Het lukt ons niet in slaap te komen. Hoe lang en moeizaam komen we dan de uren door. Lichamelijke pijnen kunnen vaak zover gaan, dat zij iemand niet alleen de slaap roven, maar zelfs hinderen bij het bidden.
  Gelukkig hoort God ook het zuchten. Wat kunnen we in zulke slapeloze uren doen? De zorgen en noden in het gebed aan God voorleggen en rust zoeken bij Hem, Die ons verontrust hart met Zijn vrede wil vervullen.
  De Bijbel zegt ons: Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. Als wij dit doen, is een slapeloze nacht niet nutteloos.
  Hoe brengt u een slapeloze nacht door?
  Allen een gezegend weekend gewenst, groet Muggenzifter

 13. O ja, beste moderator, U mag indien mogelijk ook mijn e-mail adres doorgeven aan Esther.

 14. @ Esther: 6:43 pm. Hartelijk dank voor deze reactie Esther. Ja, mooi om als Christenen samen te komen, samen te zingen, samen te bidden ter eer van onze Heer Jezus Christus en de Hemelse Vader. Het gaat niet om kerken en hun etiketten, maar om Jezus.

 15. Hallo Wachter, wat fijn om te lezen dat je één keer per week samenkomsten hebt met zusters uit een andere Gemeente.
  Zo zou het toch overal moeten zijn. Dan maakt het niet uit bij welke Gemeente/kerk iemand zit. Als men elkaar maar wil zien in Christus. Dan kan je zien dat Gods Geest die grenzen doorbreekt, die door mensen zijn gemaakt, zoals in één van de liederen staat. Daar is ons geloof op gebouwd… op Hem, Jezus en niet op één of andere geloofsrichting waar iemand bij zit.

  Misschien kan u ons helpen Xander, om mijn e-mail door te geven naar Wachter.
  Ik lees het vanzelf.
  Voor allen, de genade van onze Heere Jezus en liefs van mij, Esther.

 16. @Esther: 1:48 pm. Dank je zuster Esther, voor deze prachtige bijdrage. Ik kan jullie vertellen dat ik een keer per week, op de dinsdag, samenkom met zusters uit een andere Gemeente. We zingen en bidden ter ere van de Heer, en we houden avondmaal ter gedachtenis aan wat de Here Jezus voor ons gedaan heeft. Esther, ik ben best bereid mijn e-mail te delen, maar ook ik weet niet of dat volgens de regels van Xander kan. Ik kan me voorstellen dat men terughoudend hiermee om wil gaan, i.v.m. de privacy. Gods Zegen voor jullie allen.

 17. Hallo allemaal… het heeft even geduurd, weer iets te schrijven bij Xander.
  Fijn Michaël, dat we weer iets van je lezen. En welkom. Je hebt jou portie ook wel gehad, las ik al. Onschuldig in de gevangenis. Velen van ons weten niet eens wat het betekend om onschuldig in het gevang terecht te komen.
  Toch gaat het ook in deze westerse wereld die kant wel op. Vooral voor de gelovigen van de Heere Jezus.
  Sterkte hé, Michaël met alles is je leven. Maar vooral de kracht van onze Heere Jezus.

  @Wachter, ik las al wie je bent. Mooie naam, verwachten op de Heere Jezus.
  U bent niet de enigste hoor, het gevoel dat je steeds meer vervreemd wordt van de wereld. Wij zien, lezen het hoe het in de wereld aan toe gaat. Beangstigend. Met een razend tempo, loopt alles naar het einde toe. Het kan soms zo benauwen, wat staat ons nog te wachten. Onze enigste Kracht is zo helemaal gericht blijven op onze Heere Jezus en zo ook op onze Hemelse Vader. Ons geloof kan zo nietig, klein en zwak zijn, zo voel ik dat ook vaak… maar wij hebben een Machtige God en Christus. HIJ alleen kan ons door het stinkende moeras van de wereld, heen leiden.
  Veel sterkte Wachter, met je gezondheid en met alles.

  Soms zou je via de mail elkaar wel enorm willen bemoedigen. Heeft iemand behoefte om eens te mailen, om bemoedigd te worden of zelf te bemoedigen. Ik wil mijn email wel neerzetten, maar weet niet de regels van Xander hierover. Niemand geeft eigen email door. Dat hoor of lees ik dan wel.

  Een oudere zuster zei laatst nog… het is zo belangrijk om er voor elkaar te zijn. Vele broeders en zusters zijn zo eenzaam, terwijl de gelovigen in Christus juist zo naar elkaar om moeten zien. Ook hier in Nederland. Eigenlijk schrikbarend, waar is de liefde en bemoediging.
  Velen… in allerlei kerken/gemeentes, willen je alleen zien als je in hun straatje van hun kerk loopt, zo triest. Die kerkmuren zijn wel één van de grootste belemmeringen naar elkaar toe. Om verdrietig van te worden. Terwijl het alleen om de Heere Jezus onze Heiland moet gaan.

  @ Muggenzifter, steeds weer de bemoedigingen die je schrijft, over de Psalmen. Ik ben al begonnen met een aantal te kopiëren. In het eerst volgende boekje begin ik met plaatsen. Het vorige Gemeenteboekje was al vol. Dank je wel, voor de trouw die je laat zien, om elke week het te plaatsen.

  Voor jullie allen, Vaders liefde, kracht en bescherming om jullie heen. En liefdevolle groet van mij, Esther.

  Nog een bemoedigend lied, bij de meeste wel bekend, maar het blijft een waarheid. https://www.youtube.com/watch?v=COHX5XD4kZY
  Ik hoop dat het er goed opstaat.

 18. Psalm 76:8
  ‘Wie zal voor Uw aangezicht bestaan?’ vers 8.

  Driemaal noemt deze Psalm God een ‘geducht’ God (vers 8,12,13). Dat betekent dat Hij gevreesd en geëerd moet worden. God is niet een mens die wij zomaar ter verantwoording kunnen roepen.
  Tegenwoordig zijn er wel velen die hun vuisten ballen naar de hemel en God de schuld van al hun ellende geven. Maar als God zal antwoorden, dan zal er niemand meer zijn die zijn mond tegen Hem durft open te doen: ‘De aarde vreest en wordt stil’ (vers 9). Wie kan er dan nog voor Gods aangezicht bestaan?

  Is er dan nog hoop voor de mens? Door onze zonden rest ons immers alleen nog het oordeel? God zij geprezen! Er is een Middelaar tussen deze zeer geduchte God en ons, de mensen, de Mens Jezus Christus (1 Tim. 2:5).
  Hij stond in onze plaats voor het aangezicht van God toen Diens toorn tegen de mens ontbrandde. Nu mogen ook wij voor die God verschijnen.
  Niet in angst, maar om Hem als priesters lofoffers van dank te brengen (Hebr. 13:15), om in diepe bewondering stil te worden voor deze God, en om Hem te aanbidden.
  ‘Als Gij, Heere, de ongerechtigheden in gedachtenis houdt, Heere, wie zal bestaan? Maar bij U is vergeving opdat Gij gevreesd wordt!’ (Ps. 130:3-4).

  Allen een gezegend weekend gewenst, groet Muggenzifter

 19. @ Wachter 03/10/2019 om 8:38 am

  Beste Wachter,
  Ik wens u Gods kracht, moed, liefde en zegen – voor iedere dag.
  Sterkte en beterschap met uw gezondheid.
  Hartelijke groet, Michaël

 20. Beste broeders en zusters, af en toe bekruipt mij het gevoel, dat ik mij volkomen vervreemd voel van mijn omgeving en de hele wereld. Dan sta ik versteld over wat er overal gaande is. Mijn wil niets meer weten van God en gebod, en ik heb het idee dat veel mensen zich willen verheffen als halfgoden. Soms word ik daar heel verdrietig en somber van. Dan zeg ik, “Vergeef mij Heer, mijn geloof is nog zo vaak zo klein”. Tja, dan voel ik mij als een vreemde in Jeruzalem. Maar gelukkig kan ik dan terecht bij onze Heiland Jezus Christus.

 21. Beste Muggenzifter, u citeert maar een stukje van de ontzagwekkende Psalm 75:9…

  Het hele vers leert Psalmen 75:9 (NBG51) Want in des Heren hand is een beker en de wijn bruist daarin, overvloedig gemengd; Hij schenkt daaruit tot de droesem toe, alle goddelozen op aarde moeten hem slorpende drinken.”

  Volgens mij kunnen we de toepassing lezen in Openbaring 16 waar Jeshua alle goddelozen oordeelt met grote plagen…

  Wat bedoelt u te zeggen als u schrijft: De Here Jezus is zelf God.

  Hoe moet ik dan deze 3 verzen lezen en begrijpen?

  Johannes 5:22 (NBG51) Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de ZOON gegeven,

  Mattheüs 25:30 (NBG51) En werpt de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Het oordeel van de ZOON des mensen

  Johannes 3:36 (NBG51) Wie in de ZOON gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de ZOON ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

 22. Psalm 75
  Want in de hand van de HEERE is een beker’ vers 9a.

  Het is uit deze Psalm duidelijk te merken dat Asaf weet waarover hij spreekt. Hij weet dat de beker van Gods toorn vreselijk is. Die beker is gelukkig aan hem voorbijgegaan, en hij roept de goddelozen en hoogmoedige dringend op tot bekering, opdat die beker ook aan hen zal voorbijgaan.
  Wat dat betreft is Asaf een duidelijk voorbeeld voor ons. Gods oordeel is rechtvaardig en ontzagwekkend. Gods heiligheid rekent daarin af met de goddeloosheid. Hij is immers de Rechter die de beslissing neemt.
  Een beslissing die wij zullen eerbiedigen. De Here Jezus is Zelf God, Hij weet als geen ander het verschil tussen Gods heiligheid en de goddeloosheid. Hij weet daarom ook exact hoe vreselijk Gods oordeel over de zonde is.
  Dat heeft Hem in de uiterste nood tot de intense smeekbede gedreven: Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem deze beker van Mij weg! Is het dan niet indrukwekkend Hem meteen daarna te horen zeggen: Maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt.
  Vrijwillig heeft Hij Gods oordeel over u en mij gedragen. Die beker hoeven wij niet meer te drinken. Wij mogen nu uit de beker van de verlossing drinken.
  En samen met Asaf mogen we uitroepen: Wij loven U, o God!

  Allen en gezegend weekend gewenst, groet Muggenzifter

 23. @ Ramshoorn: 9:52 AM, op 22/9. Hartelijk dank voor uw uitgebreide reactie, Ramshoorn. Ja, de Here is getrouw, hallelujah! Behoorlijk heftig wat U heeft meegemaakt, maar inderdaad wij kunnen volledig vertrouwen op onze Here Jezus Christus. Ik dank HEM elke dag, HIJ is met ons, alle dagen van ons leven.

 24. Beste Wachter, bedankt voor uw welluidende ingezonden, ondanks de vele zorgen en beproevingen waarmee u al een poos moet zien te dealen.

  De hele wereld verkeert in Barensnood nu, nooit was er een tijdperk waarin zoveel mensen getroffen werden door oorlogen, orkanen, watervloeden, aardbevingen, geweldplegingen, echtscheidingen, vreemdgaan, teugelloze jongerenbendes, verslaafd aan drank, gokken, coke, enz.

  Beste Wachter, Gelukkig houdt u de moed erin, U vertrouwt op de Here Jeshua/Jezus. Wie dat doet zal nooit beschaamd uitkomen!

  Romeinen 10:11 (NBG51) Immers het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Lees ook Romeinen 8. Het beste komt nog.

  Op bergen en in dalen, ja overal is God! O.A. Job en Paulus, konden ook ondanks hun lijden getuigen: Ik weet mijn [Ver]losser Leeft.

  Job 19:23 Och, of mijn woorden toch werden opgeschreven, och, of zij kwamen in een boek,
  24 met een ijzeren stift in lood werden gegrift, voor eeuwig gehouwen in een rots!
  Job 19:25 Maar ik weet: mijn Losser leeft en ten laatste zal Hij op het stof/aarde optreden. Openbaring 19.

  Lees de Tranenbrief van Paulus: 2 Corinthiërs. Toch kon ook hij aan het eind van zijn vruchtbare bediening en veel lijden zeggen, hoewel het Romeinse zwaard bijna boven zijn hoofd hing:

  2 Timoteüs 4:7 Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden; 8 voorts ligt voor mij gereed de krans der rechtvaardigheid, welke te dien dage de Here, de rechtvaardige rechter, mij zal geven, doch niet alleen mij, maar ook allen, die zijn verschijning hebben liefgehad.

  Houdt moed beste Wachter. Ook ik weet wat lijden is. Net getrouwd en toen al 3 weken in het ziekenhuis wegens zeer gevaarlijke ooginfectie. De arts vertelde, de medicatie die wij u kunnen geven kunnen de infectie doden, maar ook u. Mijn beide ogen zijn totaal genezen. Wat een opluchting.

  Ben bijna verdronken met het overzwemmen van een baai in Colombo maar de Here Jeshua/Jezus redde mij op wonderlijke wijze van mijn doodsangst toen ik Zijn Naam aanriep [Filippenzen 2] en ik haalde ongeschonden de overkant.

  Ben geopereerd voor prostaatkanker, ook daar kwam ik met Gods hulp wonderlijk door. Alles functioneert weer. Dan zijn er nog meer akkefietjes geweest. [Huidkanker] Maar God is Getrouw. Hij heeft een groot plan ook met uw leven beste Wachter. Fijn dat u geschreven heeft. Gedeelde smart is halve smart. Geniet van uw fietstochtjes en zing daarbij het lied:

  Glorie voor Jezus, Zijn liefde is zo Groot. Ik ben met de Heiland op reis, dwars door het leven en dwars door de dood, brengt Hij mij naar het veilig Paradijs.” Paulus vertelt er over:

  2 Korintiërs 12:2 Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar is het geleden- of het in het lichaam was, weet ik niet, of dat het buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het – dat die persoon weggevoerd werd tot in de derde hemel. 3 En ik weet van die persoon – of het in het lichaam of buiten het lichaam was, weet ik niet, God weet het – 4 dat hij weggevoerd werd naar het PARADIJS en onuitsprekelijke woorden gehoord heeft, die het een mens niet geoorloofd is
  uit te spreken. 5 Over die persoon zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet
  roemen, of het moest zijn in mijn zwakheden. ” Shalom. Ramshoorn.

 25. @ Wachter 20/09/2019 om 9:09 am

  Wederom mijn dank beste Wachter.
  Ik wens u ook nog een fijn weekend. En Gods rijkelijke zegen.
  Beterschap & Sterkte!
  Hartelijke groet, Michaël

 26. @ Ramshoorn:8:54 pm, op 21/9. U heeft me herkend, geen punt Ramshoorn. Ik zit nogal in de lappenmand, beste Ramshoorn. Versleten rug, waar ik 6 september voor ben behandeld in de pijnpoli van de DC kliniek, men heeft me weer medicijnen in de rug gespoten. Ik kan redelijk fietsen, maar lopen is nog een probleem. Kan 6 t/m 9 weken duren, dan kan men pas beoordelen of de ingreep succes heeft gehad. Daarbij nu ook nog een navelbreuk, waar ik aan geopereerd moet worden, binnen nu en 1 maand. Maar desondanks ben ik God dankbaar elke dag. Mijn vertrouwen is gericht op onze Heiland Jezus Christus. Fijn weekend U allen.

 27. Inderdaad beste Muggenzifter en Wachter: Gods Woord is de Waarheid zoals opgetekend in de King James Version, Statenvertaling 1977 en NBG-51.

  Psalmen 119:162 (NBG51) Ik verblijd mij over Uw Woord als iemand die rijke Buit vindt.

  @Beste Tom Hendrix, we missen u al een poosje. Waarom? Shalom! Dat rijmt nog ook.

 28. Ramshoorn en Wachter, bedankt voor Uw aanvullingen.Zie ook Johannes 17:17 waar de Heer Jezus aan Zijn Vader vraagt in het Hogepriesterlijk Gebed :”Heilig hen in Uw waarheid, Uw Woord is de waarheid.
  Groet Muggenzifter.

 29. @Muggenzifter: 6:59 pm, op 20/9. Helaas, ik moet U volledig gelijk geven. Het is een zeer verdrietige toestand, beste Muggenzifter. Allerlei dwaalleringen worden gewoon van de kansel gesproken, in deze tijden. De integere voorgangers niet te na gesproken. Maar net als U stel ik enkel nog mijn vertrouwen op de Here, de G’d van Abraham, Isaäc en Jacob. En zegt de psalmist niet terecht in een van de psalmen:” Vervloekt is hij, die op een mens vertrouwt”.

 30. Beste allen die meelezen en Muggenzifter, uw vraag: Hoe lang zal God dit [de grote afval van het Bijbelse geloof] nog toelaten?

  Antwoord: Volgens Paulus in Handelingen 17 is de maat vol als God de wereld gaat oordelen, ieder mens ter verantwoording roept voor zijn goede en slechte daden…

  Handelingen 17:29 Daar wij dan van Gods geslacht zijn, moeten wij niet menen,
  dat de godheid gelijk is aan goud of zilver of steen door menselijke kunstvaardigheid gesneden of bedacht.

  30 God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot Bekering Moeten Komen; 31 omdat Hij een DAG heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, [Jeshua/Jezus] die Hij aangewezen
  heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken.

  32 Toen zij nu [de Atheners] van een opstanding van doden hoorden, spotten sommigen, maar anderen zeiden: Wij zullen u hierover nog wel eens horen.

  33 Aldus vertrok Paulus uit hun midden. 34 Doch enige mannen sloten zich bij hem aan, en kwamen tot geloof, onder wie ook Dionysius, de Areopagiet, en een vrouw, genaamd Damaris, en anderen met hen.

  JHWH/God heeft een boek [des levens] waarin alle goede en slechte daden van mensen staan opgetekend volgens de profeet Maleachi 3:13-18 Het onderscheid tussen de rechtvaardige en de goddeloze.

  Maleachi 3:13 Vermetel zijn uw woorden over Mij, zegt de HERE. En dan zegt gij: Wat hebben wij dan onder elkander over U gesproken?

  14 Gij zegt: Nutteloos is het God te dienen; wat gewin geeft het, dat wij zijn geboden onderhouden en dat wij in rouw gaan voor het aangezicht van de HERE der heerscharen?

  15 En nu, wij prijzen de overmoedigen gelukkig; niet alleen worden zij gebouwd, terwijl zij goddeloosheid bedrijven, maar ook verzoeken zij God, en ontkomen.

  16 Dan spreken zij die de HERE vrezen, onder elkander, ieder tot zijn naaste: De HERE bemerkte het toch en hoorde het en er werd een Gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, ten
  goede van hen die de HERE vrezen en zijn naam in ere houden.

  17 Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de HERE der heerscharen, op de dag die Ik bereiden zal. En Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die hem dient.

  18 Dan zult gij tot inkeer komen en het Onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze; tussen wie God dient, en wie Hem niet dient.

  Jeshua refereert ook bij het laatste oordeel aan dat Gedenkboek in Openbaring 20…

  Openbaring 20:12 En ik zag de doden, de groten en de kleinen, Staande voor de Troon, en er werden Boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het Boek des levens; en de doden werden Geoordeeld op grond van hetgeen in de Boeken geschreven
  stond, naar hun werken.

  13 En de zee gaf de doden, die in haar waren, en de dood en het dodenrijk gaven de doden, die in hen waren, en zij werden Geoordeeld, een ieder naar zijn werken.

  14 En de dood en het dodenrijk werden in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede dood: de poel des vuurs.

  15 En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

 31. Psalm 74
  ‘Onze tekenen zien wij niet, er is geen profeet meer;
  er is niemand onder ons die weet hoelang nog’ vers 9.

  De tempel is verwoest. Het centrum van de eredienst van het volk Israël ligt in puin. Deze situatie gaat Asaf zeer aan het hart. Hij bidt dan ook: Gedenk Uw gemeente.
  Toch ligt de nadruk in zijn gebed niet op de ellende van het volk Israël. Wat hem nog meer verdriet doet, is dat Gods Naam door de tegenstanders door het slijk wordt gehaald. Hem wordt smaad aangedaan! Dat is nog veel erger.
  Er is niemand die weet hoe lang dat nog zal duren. En toch, toch klinkt uit de mond van Asaf een geweldige lofzang, ondanks alles. God krijgt de eer, niet uit de omstandigheden, maar wel uit de mond van Asaf.
  Vandaag de dag is het niet anders: de christenheid is net zo’n puinhoop, tot oneer van God. Israël was in de moeilijkheden gekomen omdat het aan God ontrouw was geworden. En door innerlijke zwakte was het niet meer in staat de aanvallen van buiten te weerstaan.
  Zo is het ook met de kerk. Hoe vele dwalingen zijn de christenheid niet binnengeslopen, soms binnengehaald. Dwaalleraars kunnen hun gang gaan.
  Is het dan een wonder dat men niet meer in staat is, de aanvallen van buiten te weerhouden? Wat door de Heere zo mooi was gemaakt, is ook nu door de mens, door ‘christenen’ nog wel, verdorven.
  Hoe lang zal God dit nog toelaten?
  Een gezegend weekend gewenst aan U allen, groet Muggenzifter

 32. ” Welkom thuis Michaël ;-{> mvg. Mod. / Geen probleem Michaël. Mod. ”

  @ Moderator, Dank u !
  Met vriendelijke groet, Mchaël

 33. @ Wachter 19/09/2019 om 6:46 pm

  ” Hallelujah! Amen! Prijs de Heer, breng Hem lofzang en eer! ”

  Inderdaad Wachter, Dank U !

  Dát zal ík doen ;-{>

 34. @Michaël: 6: 15 pm. Hallelujah! Amen! Prijs de Heer, breng Hem lofzang en eer!

 35. P.S.

  ‘’ Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen; want uw hemelse Vader weet, dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen den morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn zelfs kwaad. ‘’ (Mattheüs 6:31-33)

  Amen

 36. Beste Moderator,

  Deze laatste reacties van mij kwamen van een ander IP adres, via een andere Wifi.
  Ikzelf heb nog steeds geen internet.

  Met vriendelijke groet, Michaël

  Geen probleem Michaël. Mod.

 37. Hallo @ alle Broeders en Zusters in Christus,

  Ik ben na twee maanden onschuldig vastgezeten te hebben, weer vrij.
  Welkom thuis Michaël ;-{> mvg. Mod.
  Ik heb in de gevangenis voor jullie gebeden, ik hoop jullie ook voor mij.

  ‘’ Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid;
  want zij zullen verzadigd worden. ‘’
  (Mattheüs 5:6)

  ‘’ Zalig zijn zij die vervolgd worden om der gerechtigheid wil;
  want hunner is het Koninkrijk der hemelen. ‘’
  (Mattheüs 5:10)

  ‘’ Zalig zijn de reinen van hart; want zij zullen God zien. ‘’
  (Mattheüs 5:8)

  Ik wens u allen Gods zegen !

  Michaël

  ‘’ Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen,
  en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil.
  (Mattheüs 5:11)

  ‘’ Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen;
  want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn. ‘’
  (Mattheüs 5:12)

  ;-{>

 38. ” Want het leven is voor mij Christus, en het sterven is voor mij winst”, zegt de apostel Paulus in zijn brief aan de Filippenzen: 1 vers 21. Als we de wereld vandaag de dag bezien, begrijp ik volkomen waar de apostel op doelt. Zet uw vertrouwen op Christus onze Heer.

 39. Psalm 73:21-28 (deel 2 slot)
  ‘Ik neem mijn toevlucht tot de Heere, HEERE, om al Uw werken te vertellen’ vers 28.

  Voor Asaf was het een groot voordeel dat hij de nabijheid van God opzocht. Wij Christenen hebben een nóg inniger verhouding met God dan hij. Wij mogen God onze Vader noemen en weten dat er voor ons altijd plaats is aan Zijn hart.
  Kent u God als uw Vader?
  In ons leven komen momenten voor waarop deze plaats van geborgenheid en rust juist zo nodig is. Met al onze problemen mogen we naar het hart van de Vader gaan. Daar vinden we begrip en troost. Laten we niet vergeten te danken!
  Een kind vertelt thuis aan zijn papa ook alle mooie dingen die het die dag heeft beleefd. Als kind van God zou je de hemelse Vader alle blijdschap moeten vertellen en Hem moeten danken voor Zijn goedheid en trouw.
  Hij vindt het mooi als wij onze blijdschap met Hem delen en niet achteloos aan al Zijn vriendelijkheid voorbijgaan. Zoek je Zijn hart op? Er is er maar Eén Die Zijn hele hart vult: de Zoon van Zijn liefde – de Heere Jezus. Hij was, is en blijft altijd de Vreugde van de Vader.
  Laten we tijd genoeg vrijmaken en ons met de Heere Jezus bezighouden, opdat we Hem beter leren kennen, opdat we beter de gedachten en de gevoelens van de Vader voor Hem kunnen begrijpen, deze gevoelens in stilte ook met Hem kunnen delen.
  De Vader zoekt mensen met wie Hij Zijn blijdschap over de Heere Jezus kan delen. Wil jij deelgenoot met Hem zijn, wil je gemeenschap met Hem en met andere kinderen van God hebben?
  Thuis mag je van Hem genieten, maar het is ook kostbaar om ook daar waar gelovigen samenkomen rondom de Heere Jezus, deze blijdschap samen te delen met andere kinderen van God.
  Een vreugde voor het hart is zo ‘n dienst van de Zijnen, waar uit één mond, met dankbare lofgezangen, het geslachte Lam de lof wordt toebereid!
  Allen een gezegend weekend toegewenst, groet Muggenzifter

 40. Psalm 73:1-20 (deel 1)

  ‘Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette’ vs. 17.

  Een bekende schrijver vertelde in een van zijn boeken het verhaal van een man die een stuk land zou krijgen ter grootte van de afstand die hij kon lopen van zonsopgang tot zonsondergang.
  Op een zekere morgen gaat deze man op weg. Hij loopt snel en neemt geen tijd om te rusten. Wanneer hij ‘s avonds volledig uitgeput thuiskomt, zegt hij trots: ‘Al het land waar ik omheen ben gelopen, is nu van mij!’ Dan valt hij, getroffen door een hartstilstand, dood neer.
  De schrijver besluit het verhaal met de woorden: ‘Hoe weinig aarde heeft de mens nodig!’ Misschien moet u glimlachen om dit verhaal. Maar voor hoeveel mensen is dit de realiteit.
  Hoevelen zijn er niet die vele jaren lang dag en nacht zwoegen om zich een vermogen te verwerven. Maar hoe vaak komt het niet voor dat deze ‘zwoegers’ als de tijd komt dat ze menen te kunnen rusten en genieten, plotseling komen te sterven.
  Misschien vindt u het niet fijn om over deze dingen na te denken, maar het is wel de realiteit van het leven!
  Er is een gezegde dat luidt: ‘Het doodshemd heeft geen zakken’. U kunt al uw tijd gebruiken om geld voor’ later’ te verzamelen maar u hebt geen garantie dat u de tijd krijgt om hiervan te genieten. Bij het sterven kunt u niets van dit alles meenemen.
  Alleen het aannemen van de Heere Jezus Christus als uw Redder en Verlosser heeft waarde voor de eeuwigheid! De Heere Jezus heeft het gezegd: ‘Wat zou het de mens baten, als hij de hele wereld won, en aan zijn ziel schade leed?’ (Mark. 8:36).
  Hoe staat het met uw ziel?
  Allen een gezegend weekend gewenst, groet Muggenzifter

 41. Bedankt voor uw info Nieuw Begin.

  Blok en Douma kunnen hun borst nat maken met de huidige militante religies in het midden en verre Oosten: Islam, Hindoes, Boeddhisten, China, N-Korea, enz, die zich niets zullen aantrekken van een Minister Blok en een Jos Douma!

  Douma heeft als taak de rechten van gelovigen en niet-gelovigen hoog op de internationale agenda te houden? Hoeveel rivaliserende godsdiensten opereren er wel niet in ons land? Zijn die er allemaal tot welzijn van de mensheid?

  Ik bid liever het gebed dat Jeshua zijn Apostelen leerde: Laat Uw Koninkrijk komen, laat Uw wil geschieden, in de hemel en alzo ook op deze aarde! Mattheus 6.

  Wie ook maar een beetje met de 4000 jaar Bijbelse en met de 2000 jaar Kerkgeschiedenis bekend is die weet dat vanaf de zondvloed al vele rivaliserende godsdiensten elkaar te lijf gingen met wapens en geweld. JHWH moest toen al tussenbeide komen en scheidde de volken en de talen.

  Lees de details: Torenbouw van Babel in Genesis 11 en de Babylonische spraakverwarring! Er staan nu al Torens van 800 meter hoog en meer in Mekka!!!

  Israëls vijanden waren vooral de Amalekieten en de Filistijnen. JHWH sprak tot Mozes,
  Exodus 17:16 (NBG51) De hand op de troon des Heren! De Here [JHWH] heeft een strijd tegen Amalek, van geslacht tot geslacht!

  Koning Saul en David gingen er op af en versloegen hun tienduizenden. Lees 1 en 2 Samuël.

  Nu in 2019 zijn het de Palestijnen, Iran, Hamas en Hezbollah in Israël die al tientallen jaren strijden voor de totale vernietiging van Israël in detail beschreven in hun Pal. Handvesten!!!

  In Nederland kunnen militante Palestijnen gewoon ruiten van Joodse restaurants inslaan terwijl de politie toekeek en pas ging handelen toen alles in puin geslagen was. Wat was hun straf?

  Joodse scholen en synagogen worden ook al decennia bewaakt door politie. Joden kunnen al lang niet meer openlijk zonder gevaar met een keppeltje op lopen of een ketting dragen met de ster van David daarop!

  Wat deden Blok en Douma in deze ontwikkeling? Praatjes vullen geen gaatjes! Wetten maken en handhaven wel!

  Is eigenlijk de hele wereld niet tegen Israël en Christenen gezien het massale wereldwijde geweld, moord en doodslag en brandstichting tegen deze groepen en hun synagogen/kerken?

  Neem alleen al de vele VN-resoluties die jaarlijks op hun bordje komen. De Joodse Jeshua leer al in het Johannes 16: zij hebben Mij gehaat en zullen u die in Mijn Naam gelooft ook haten. Maar houdt goede moed, IK heb de wereld overwonnen!

  Er komt een wereldgodsdienst aan. Openbaring 13 en 14 vertellen alle details. Rome-Mekka-VN-Europa en Wereldraad van kerken, zijn de hoofdbedenkers daarvan. De roomse Europese vlag met 12 gele sterren wappert al decennia op de gebouwen van Brussel en Straatsburg en kijk ook even goed naar de blauwe sticker op uw voor- en achterbumper van uw auto.

  De enige persoon die de wereld zal redden is Jeshua de Zoon van God. Openbaring 7, 14 en 19-22 vertellen in detail hoe Hij dat gaat doen. Lees de 22 hfst. van Openbaring, Jeshua’ s laatste bemoedigende Boek in de Bijbel! Zijn boodschap?

  Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop Gerechtigheid zal wonen en zegevieren! Psalm 72, 96, 98, 101, 132,135 en Zachariah 8 t/m 14.

 42. De laatste nieuwsbrief van Dirk van Genderen is ook nu weer zeer de moeite waard alleen al om het artikel van de Lemba stam in Zimbabwe die ( ook via DNA onderzoek) bewezen zijn nakomelingen te zijn ven de stam van Levi onder welke op het moment zeer velen tot geloof komen in hun eigen Messias, de Here Jezus Christus. Grote wonderen.
  De overige artikelen zijn niet minder belangrijk en vandaar vrijwel de hele brief ( in iets gewijzigde lay-out vanwege bold lettertype wat is gewijzigd in regular)

  Beste mensen,
  Ik was verrast om te lezen over een Joodse stam in Afrika, waarvan de afgelopen jaren velen tot geloof in de Heere Jezus zijn gekomen. Zelf zeggen ze nakomelingen van de Levieten te zijn. Via lange omzwervingen via Jemen leven ze nu in Zimbabwe. De Heere werkt onder Zijn volk, wereldwijd, en zal ook deze Joodse mensen thuis brengen in Israel.
  In deze Nieuwsbrief geef ik u allereerst de link naar het nieuwe commentaar, gevolgd door Goed Nieuws. We kijken naar de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten en in de actualiteit en sluiten af met een nieuwe weektekst.
  Nieuw commentaar: ‘Het gaat niet zo goed met mij’
  Vaak wordt er gevraagd hoe het met je gaat. Soms uit oprechte belangstelling, maar meestal uit gewoonte. Naar het antwoord wordt over het algemeen nauwelijks geluisterd. En als je zegt dat het niet zo goed met je gaat, weet de ander vaak niet hoe hij of zij daarop moet reageren. Het hele commentaar kunt u lezen door te klikken op de link ‘Commentaar’.
  Goed Nieuws, ter bemoediging
  * ‘Mijn vader liet me opnemen in psychiatrische inrichting nadat ik tot geloof in Jezus kwam’
  Het geeft mij altijd veel vreugde wanneer ik lees over Joodse mensen die geloven dat Jezus ook hun Messias is. Zo iemand is ook Kirt Schneider. Hij groeide op in een orthodoxe Joodse familie. Hij ging trouw mee naar de synagoge, maar het deed hem niets. Hij geloofde niet in God, het hoorde gewoon bij zijn Joodse identiteit.
  Kirt was goed in worstelen. Hij leefde voor de sport. Toen hij daarmee stopte, belandde hij in een crisis. Waar leefde hij eigenlijk voor?

  Kirt Schneider.
  ‘Toen, in een nacht in 1978,’ vertelt hij, ’werd ik middenin de nacht wakker. In een visioen zag ik Jezus aan het kruis. Vanuit de hemel scheen er een straal rood licht op Zijn hoofd. Ik was ervan overtuigd dat dit iets bovennatuurlijks was. God had mij duidelijk gemaakt dat Jezus de enige weg tot Hem was.’
  De volgende morgen vertelde Kirt aan iedereen wat er was gebeurd. En hij begon Gods Woord te lezen, het Oude en het Nieuwe Testament. Hij ontdekte een wonderlijke eenheid tussen beide delen van de Bijbel.
  Kort daarna gebeurde er iets bijzonders. Bij een hotel zag hij drie mannen staan, een kleine in driedelig pak en twee geweldig grote mannen, aan weerszijden van hem één. Waren het engelen?
  De kleine man zei tegen hem: ‘Kirt, je hebt twintig jaar geleefd als een normaal persoon, ik kom je eruit halen.’
  Kirt reageerde: ‘Ik geloof dat Jezus de Messias is.’
  De reactie van die man was, als een bemoediging: ‘Je hoeft je nergens zorgen over te maken.’
  Even later kon hij dat advies goed gebruiken. Zijn vader vond namelijk dat hij gek geworden was met zijn geloof in Jezus de Messias. Hij regelde dat hij werd opgenomen in het psychiatrische ziekenhuis Mount Sinaï in Cleveland, Ohio. Twee vreselijke maanden waren dat voor hem, maar die vreemdeling bij het hotel had hem er als het ware op voorbereid.
  Evangelist Kirt Schneider vertelt nu dat zijn geloof in de loop van de jaren gegroeid is. ‘Jezus zegt dat Hij gekomen is om leven te geven en overvloed. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven. Dat mag ik door genade ervaren. Ik mag nu al veertig jaar op deze Weg zijn en ik kan niet wachten op de dag dat ik Jezus zal zien, met mijn eigen ogen.’ (Bron: One for Israel)
  * Duizenden christenen in Hongkong gaan zingend de straat op
  Terwijl tienduizenden, honderdduizenden demonstranten ook vandaag weer in Hongkong de straat zijn opgegaan om te protesteren tegen de strengere regels die China wil opleggen, gingen ook duizenden christenen de straat op. Niet om te protesteren, maar om te zingen tot eer en lof van God. Afgelopen week kozen ze als thema: ‘Zout en licht, samenkomen voor gerechtigheid’.
  Op diverse plaatsen in het centrum van de stad was het bekende lied ‘Sing Hallelujah to the Lord’ te horen. Ook baden veel christenen met elkaar op straat, of de Heere Zijn beschermende handen over Hongkong uitgestrekt wil houden. (Bron: Faithwire)
  Het Midden-Oosten
  * HBO-serie is anti-Israel en pro-Palestijns
  Mediaorganisatie HBO heeft een 10-delige tv-serie gemaakt over de gebeurtenissen die leidden tot de Gaza-oorlog in 2014. De serie ‘Our Boys’ zou gebaseerd zijn op ware gebeurtenissen, aldus HBO.
  Toch wordt in de serie, die is opgenomen in Israel, een volkomen vertekend beeld gegeven van deze gebeurtenissen. HBO kiest hiermee partij, tegen Israel en voor de Palestijnen.

  Israeli’s bezoeken hier de graven van Eyal Yifrach, Gilad Sha’ar en Naftali Fraenkel, een dag na hun begrafenis, in de stad Modi’in. (Foto: Flash90)
  Wat is namelijk het geval? Belangrijke feiten worden niet vermeld bij de verfilming van de ontvoering en moord op drie jonge Joodse tieners (Naftali Fraenkel, Gilad Sha’ar en Eyal Yifrach) en de moord op de Palestijnse jongen Muhammad Abu Chadir.
  Chadir werd vermoord door een jonge Joodse man, die zijn schuld erkende en aangaf dat hij hem had vermoord als wraak voor wat er daarvoor met de drie Israëlische tieners was gebeurd.
  Wat HBO echter niet laat zien – en dat is buitengewoon cruciaal – is dat er in Israel woede en algemene veroordeling was van de moord op deze Palestijnse jongen. In heel Israel, ook in de politiek, verafschuwde men deze moordenaar, die het recht in eigen hand had genomen.
  Aan de andere kant kregen de terroristen, die de drie Israëlische tieners hadden ontvoerd en op brute wijze hadden gedood, een eerbetoon van de Palestijnse Autoriteit en werd in de Palestijnse gebieden snoep uitgedeeld om deze barbaarse daad te vieren. De Palestijnse moordenaars werden helden, en hun families blijven als beloning maandelijks betalingen ontvangen van de Palestijnse Autoriteit.
  Miljoenen kijkers over de hele wereld zullen zo een zeer vertekend beeld krijgen van wat er echt aan de hand is in dit conflict. Het anti-Israelbeeld zegeviert zoals bijna altijd ten koste van de waarheid. In- en intriest! (Bron: Israel Today).
  * Bidden voor Israel
  De versterking van het Israelische leger in het noorden en noordoosten van het land gaat nog steeds door. Waarnemers houden rekening met een gewapend treffen tussen Israel en Hezbollah en Syrië. De afgelopen dagen waren er al militaire schermutselingen, onder meer met drones. Laten we de Heere bidden dat Hij Zijn beschermende handen over Zijn volk uitgestrekt zal houden. Laten we bovenal bidden dat de Israëlieten het niet alleen van hun militaire macht verwachten, maar dat ze hun vertrouwen stellen op de God op Israel, en op de Messias, de Heere Jezus, Jesjoea.
  * De Lemba, een bijzondere Joodse stam in Zimbabwe
  Volgens de Lemba stammen ze af van de stam van de Levieten. Het aantal Lemba’s wordt geschat op rond de 60.000. Het is opmerkelijk hoe God werkt onder deze groep mensen, die in Zimbabwe, Malawi en in Zuid-Afrika leven. Velen komen tot geloof in de Heere Jezus.
  In de achtste eeuw voor Christus veroverde het Assyrische Rijk het noordelijk gedeelte van Israel. De bevolking werd in ballingschap gevoerd en zo begon de geschiedenis van de verloren stammen van Israel.
  Volgens de Lemba kwamen ze eerst in Jemen terecht. Door oorlogen en natuurrampen voelden ze zich gedrongen om op reis te gaan, via de Rode Zee naar Afrika.
  Al de eeuwen door hebben de Lemba zich strikt gehouden aan Joodse tradities en gewoonten, waar hun rabbi’s toezicht op hielden. Hoewel ze hun originele Thora kwijtraakten tijdens hun reis naar Zimbabwe, bleven ze elkaar de woorden van de Thora leren.
  Ze hielden zich aan de spijswetten, inclusief de standaard van het koosjere eten, de besnijdenis werd gehandhaafd en het was strikt verboden om met mensen van buiten de stam te trouwen.
  In een gebied, duizenden kilometers van Israel vandaan, zijn deze Joden, die zichzelf de ‘Originele Hebreeërs’ noemen, toegewijd aan hun wijze van leven, van generatie op generatie.
  DNA-onderzoek ondersteunt hun claim dat ze afstammen van de Levieten. Bij veel mannen – meer dan 50 procent zelfs – bevat het Y-chromosoom namelijk de zogenaamde ‘Cohen Modal Haplotype’, de CMH-marker. Deze marker kom je nergens tegen onder de Afrikaanse bevolking, maar is uitsluitend te vinden in het Midden-Oosten. In heel Israel komt deze marker slechts bij 3 tot 5 procent van de mannelijke bevolking voor.

  Leden van de Joodse Lemba stam.
  Toen het Messianic Jewish Bible Institute (MJBI) hoorde over de Lemba, werd in 2012 besloten contact met hen te zoeken. Op dat moment was er geen enkele Messiasbelijdende gemeente onder de Lemba’s.
  Sindsdien zijn er wonderen gebeurd. Vijf jaar later, in 2017, waren er al 72 Messiasbelijdende gemeenten ontstaan. En die groei houdt aan. Op sabbat komen ze samen in de Naam van Jezus de Messias, om over Hem te horen en Zijn Naam te loven en te prijzen in hun liederen. Door het MJBI zijn voorgangers opgeleid om de jonge gemeenten te leiden. (Bron: Messianic Jewish Bible Institute)
  Actueel
  * Bijbelvertaler in Kameroen vermoord
  Vrijwel dagelijks ontvang ik berichten over christenen die zijn vermoord om hun geloof in de Heere Jezus. Deze week kwam het nieuws dat Bijbelvertaler Angus Abraham Fung werd vermoord in Kameroen. Hij en nog zes anderen werden gedood door islamitische Fulani herders in de noordelijke stad Wum. Fung’s vrouw zou zwaar gewond zijn geraakt tijdens de aanval. Fung was bezig met de vertaling van het Nieuwe Testament in de plaatselijke Aghem taal. Laten we bidden om Gods nabijheid voor zijn vrouw, dat ze weer zal herstellen en ook dat het Bijbelvertaalwerk voortgang zal vinden, ondanks alle aanvallen erop vanuit het rijk van de duisternis. (Bron: CBN)
  * Nederland heeft gezant voor de godsdienstvrijheid
  De godsdienstvrijheid staat wereldwijd onder druk. Daarom is het belangrijk dat nu ook ons land een gezant heeft voor de godsdienstvrijheid. Het is Jos Douma. Wereldwijd gaat hij aandacht vragen voor godsdienstvrijheid en geloofsvervolging.
  Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft dit bekend gemaakt tijdens een conferentie in Washington over godsdienstvrijheid. Het instellen van zo’n speciale gezant was een uitdrukkelijke wens van CDA, CU en SGP. Andere landen, zoals Duitsland, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk, hebben al zo’n gezant.
  Douma is nu nog ambassadeur van Nederland in Georgië en daarvoor in Iran en Slovenië. Hij stelt dat het geloof wereldwijd meer aandacht vraagt. ‘Dan gaat het niet alleen om de rechten van bijvoorbeeld christenen, moslims of hindoes. Het recht om niet te geloven is net zo belangrijk.’ In sommige landen wordt iemand die niet gelooft als afvallige gezien en kan daardoor in grote problemen komen.
  Douma heeft een gereformeerd vrijgemaakte achtergrond. Hij ziet het als een voordeel voor zijn nieuwe taak dat hij zelf gelovig is. ‘Daardoor kan ik de drijfveren van gelovigen begrijpen en weet ik wat hen raakt.’
  Hij heeft als taak de rechten van gelovigen en niet-gelovigen hoog op de internationale agenda te houden. De vervolging op basis van religie of levensovertuiging neemt wereldwijd toe, aldus het kabinet eind vorig jaar. Daarom heeft Nederland besloten extra geld vrij te maken voor steun aan mensen die worden vervolgd vanwege hun geloof, en voor organisaties die zich wereldwijd inzetten voor de vrijheid van religie en levensovertuiging. Verder organiseert Nederland in november een internationale conferentie over de bestrijding van religieuze intolerantie. Hopelijk gaan de vervolgde christenen echt iets merken van de inzet van de heer Douma. (Bron: ND)
  Weektekst
  Als weektekst geef ik u mee Kolossenzen 3:1.
  Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de rechterhand van God zit.
  Een nieuwe week…
  Voor de nieuwe week wens ik u allen Gods rijke zegen en Zijn nabijheid toe. Verwacht het in alles van de Heere Jezus, Hij zorgt voor u en gaat met u mee.
  Shalom!
  Dirk van Genderen
  http://www.dirkvangenderen.nl
  info@dirkvangenderen.nl
  Voor wie een gift wil geven voor deze Nieuwsbrief: Reknr.: NL05 RABO 03463 18580 t.n.v. D. van Genderen. Hartelijk dank!
  Artikelen uit de Nieuwsbrief of het commentaar mag u doorsturen, overnemen of elders publiceren, wel graag met bronvermelding.

 43. Het jaar 1948 is een kruispunt:

  -oprichting van de staat Israël. Het Joodse volk tracht officieel de
  ballingschap op te heffen door de vestiging van een nationaal tehuis.
  -Oprichting van de Wereldraad van Kerken te Amsterdam
  -oprichting van een Bijbelgetrouwe kerkenraad de I.C.C.C
  -scheuring van Berlijn ( de beul)
  -scheuring van Jeruzalem ( de ‘zondaar’ )
  -doorbraak van het communistische geweld in China
  -een mens wordt op de zevende dag van de I.C.C.C.-samenkomst, tijdens het
  gebed der vergadering, door de Heer aangesproken met een boodschap die al de
  bovengenoemde punten met een ( 1 ) slag raakt.

  De kern van deze profetie luidt dat alle naties betrokken zullen worden bij
  de onthulling van het mysterie Israël, het Joodse volk.

  De letterlijke profetie die de Heer gaf aan Ds. Leenhouts, Gereformeerd
  predikant, luidt:

  “Mijn kinderen hebben gebeden en IK antwoord”

  Neen, Ik zal de antichrist de eer niet gunnen Mijn volk bijeen te drijven,
  maar Ik zal dit doen door de zweepslagen van Mijn Woord

  Ziet, Ik sta op de rand van uw bestaan.

  Zeg niet er is geen tussentoestand, zeg ook niet er is wel een
  tussentoestand; gij zult het wonder verwachten.

  Als IK twee dagen zwijg, denkt gij dan o mens, dat er nimmer een dag van
  vervulling over Mijn gekochten zal aanlichten?

  Als ik het heelal doe inkrimpen tot de omvang van een knikker merkt gij het
  immers niet?

  Boodschap voor de Gereformeerde Kerken

  Ja, gij moogt wel zingen het loflied: Gij zijt geen God van doden, maar van
  levenden. Want de doodstreep loopt niet daar, waar het lichaam van een kind
  het graf ingaat, maar reeds daar waar gij krachtens het verband met Adam, de
  wortel van het menselijk geslacht, allen in zonde ontvangen en geboren zijt.

  Maar gij hebt u onduidelijk uitgedrukt.

  Gij hebt “profetisch” gestotterd en daarbij “koninklijk” gedwongen, en
  daardoor de harmonie der ambten tussen profeet, priester en koning
  geschonden.

  Hier ligt uw schuld.

  Zijt ge met dit beleid een zuivere afspiegeling geweest van de opperste
  Herder der kudde, wiens goedheid als een zachte glans ligt uitgespreid over
  de schapen?

  Kwam de opdracht: Hoed mijne lammeren tot zijn recht?

  Er moet tucht zijn, maar niet zo.

  Daarom heb IK een man tegenover uw muur gesteld, met het breekijzer in de
  hand en een ongeneeslijke grimmigheid in hem uitgegoten, die niet wijken
  zal, totdat gij u bekeert.

  Bekeert u, dan zal ook hij genezen.

  Maar er is meer!

  Wie geeft u het recht de kinderdoop te maken tot een stalen wet in Israël?

  Waar heb IK dat gezegd? Dan zal IK zwichten.

  Ook hierom heb IK u geslagen.

  Gij hebt altijd nog de polsstok van uw nadenken nodig om over te springen
  van de verbondsbelofte naar het kerkelijk gebod van de kinderdoop.

  IK heb u ook niet bevolen de kinderen niet te dopen, maar gij had door uw
  uit de Geest geboren liefde elkander hierin moeten verdragen.

  Gij zult verstandelijke verlegenheden niet hanteren als een bijl om daarmee
  Mijn tafel stuk te slaan.

  Gij ziet uw belijdenis als vlak Nederland, doch het is als het
  Himalaya gebergte met hoogten waar geen mensenvoet ooit komt – vanwaar gij uw
  hulp moet verwachten.

  Terug naar de hoogten van Pasen en Pinksteren!

  Daarna zult gij het ganse veld overzien, waarlangs IK Mijn volk geleid heb.

  Boodschap voor het Wereld-Baptisme:

  Ook gij hebt mede uit reactie tegen de gereformeerden de volheid der
  openbaring losgelaten.

  Bekeert u

  Boodschap voor het Wereld – Barthianisme:

  Ik heb het gebruikt tot verontrusting, maar val niet in de fout van Obadja.
  Of moet er weer een donderende eed van Elia gehoord worden?

  Ten aanzien van Israël sprak de Heer:

  Ik zal de roep van degenen, die MIJ hoonden toen IK hing in de diepten der
  hel overnemen in wrake en Elia roepen en Mijn wraak is barmhartig. Mijn
  Geest brult om Elia.

  Boodschap voor de Hervormde Kerk

  Gij zult de maagdelijke geboorte geen dag langer laten ontkennen.

  Tot zover de letterlijke tekst van de profetie die de Heer gaf aan de Gereformeerde dominee A.A.Leenhouts in 1948 in ‘storm en vuur”.

  De “man met het breekijzer” in de genoemde profetie aan het adres van de
  Gereformeerde Kerk is Prof. K.Schilder, de grondlegger van de Gereformeerde
  Kerken Vrijgemaakt.

  Meer over (Dr) Ds.Leenhouts kunt u vinden op:

  http://www.getuigeniseneenheid.nl

 44. Beste Muggenzifter, mooi uitleg van Psalm 72. Mee eens! Het is ook mijn diepe wens om deze Psalm te met ontelbare miljoenen gelovigen samen te zingen als Jeshua/Jezus Koning wordt in Jeruzalem. Zachariah 14:9.

  Zelf betrek ik Openbaring 19 altijd bij Psalm 72 omdat daar maar liefst Vier Keer het Hallelujah wordt gescandeerd. Wie denkt er dan niet gelijk aan The Messiah van G.F. Händel en dat machtige Hallelujah koor:

  He shall reign forever and ever! Hij zal voor eeuwig regeren! Mag die tijd van Shalom/Vrede en voorspoed snel aanbreken in onze wereld vol van rampspoed en oorlogen.

  Wikipedia: Het woord Hallelujah drong vanuit de psalmen uit de joodse liturgie door in de Christelijke liturgie. Het komt in de psalmen 24 keer voor, het eerst aan het einde van psalm 104.

  Beste Muggenzifter, de dag komt heus dat alle gelovige wereldburgers eenparig en uitbundig Gods Lof zullen zingen en dansen ,als Jeshua Gods Zoon zal regeren in Jeruzalem: Hoe moet het wel niet klinken als die ontelbare schare [Openbaring 7 en 14] geredden eenparig zingen: Free at last, Free at last, Great God Almighty, we are free at last!!!

  Vertaling: Eindelijk vrij, Eindelijk vrij, Grote Almachtige God, we zijn eindelijk Vrij! Oh, dat Zijn Koninkrijk op aarde spoedig mag verschijnen en dat Zijn Wil zal geschieden. niet alleen in de hemel maar ook op planeet aarde! Mattheus. 6.

 45. Psalm 72
  ‘O God, blijf niet ver van mij; mijn God, kom mij spoedig te hulp’ vs. 12.

  Deze Psalm is van Salomo, de man van de vrede, de zoon van David onder wiens regering er vrede en welvaart in Israël was. Stellig zien we in deze Psalm Christus en Zijn regering in het vrederijk.
  Gabriël heeft het bij de aankondiging van de geboorte van Christus gezegd: de Here God zal Hem de troon van Zijn vader David geven en Hij zal als Koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid en Zijn koningschap zal geen einde nemen.
  Dit koningschap zal rechtvaardig (1-7), algemeen (8-11), weldadig (12-14) en eeuwig (15-17) zijn. Christus, de toekomstige Vredekoning, zal bij Zijn verschijning in heerlijkheid de armen en ellendige van Zijn volk bevrijden; Hij zal hen weldoen en met het goede verzadigen; ze zullen met Hem leven en heersen in Zijn rijk.
  Nu roept Hij vanuit de hemel allen tot Zich die hun eigen armoede kennen.
  Hoevelen leven onder een grote druk, voelen zich hulpeloos en zoeken naar redding.
  Wellicht hebt ook u zo’n last in uw leven en drukken uw zonden u neer.
  Misschien is de laatste steun van mensen u ontvallen en ziet u geen uitkomst.
  Dan moedig ik u aan om tot Hem te roepen.
  Hij wil de grootste last van u afnemen, namelijk, de zondelast.
  Wie al z’n zonden aan Hem belijdt, geeft Hij vergeving. Zijn bloed reinigt van alle zonden.
  Hij zal uw ziel verlossen en u eeuwig leven geven wanneer u helemaal op Hem vertrouwt.
  Zijn liefde is wonderbaar groot en Hij zal u met al uw lasten en zorgen dragen en torsen.
  Totdat Hij u met alle anderen die in Hem geloven, brengt in het hemels Vaderhuis.

  Allen een gezegend weekend gewenst, groet Muggenzifter

 46. Duizenden jaren geleden profeteerde de Geest door de profeet Jesaja:

  Jes 19: 24 -25

  Te dien dage zal Israel de derde zijn naast Egypte en Assur,
  een zegen in het midden der aarde,omdat de Here der heerscharen het gezegend heeft met de
  woorden: Gezegend zij mijn volk Egypte en het werk mijner handen,
  Assur, en mijn erfdeel Israel.

  Nu in het derde Milennium, de derde God’s Dag komt de Geest door de Egyptische Christenen, nazaten van door de apostel Marcus gestichte gemeenten circa 65 na. Chr. Hoe heerlijk is God!

  https://www.youtube.com/watch?v=RjEehbjbIAY&list=RDdEFFF6nQZGQ&index=2

  https://www.youtube.com/watch?v=dEFFF6nQZGQ&list=RDdEFFF6nQZGQ&start_radio=1

  https://www.youtube.com/watch?v=2Z54L2gdn94&list=RDdEFFF6nQZGQ&index=3

  https://www.youtube.com/watch?v=F4vgl4ZVvc8&list=RDdEFFF6nQZGQ&index=2

  Maar ook in Israel is de Here de Parate:

  https://www.youtube.com/watch?v=chG6xRsX7ns

  Oh God kom met de vervulling van Uw Woord op de derde Dag!

  Here laten alle volkeren in het komende Loofhuttenfeest wereldwijd Uw Naam verheerlijken oh Jezus!

 47. Mee eens Harold. Ik zal me ook nooit een christen noemen, liever vrolijk orthodox of net als de Quakers zich voorstellen: Vrienden van Jeshua/Jezus! Dat verschaft direct openheid en duidelijkheid in een ontmoeting.

  Eigenlijk is muziek en samen Psalmen zingen de manier waarop gelovigen het best functioneren: vele duizenden volslagen vreemden samen in een Stadion en de vonk slaat meteen over. Zij herkennen elkaars geluk. Ze zingen het dak er af! Daar wordt de echte eenheid van het Geloof/Evangelie ervaren!!!

  Gelovigen dienen nooit over de Woorden van Jeshua/Jezus te discussiëren, we moeten ze leren gehoorzamen!!! Dat kost tijd en inzet! De ontelbare martelaren pareerden Paus /Inquisitie en zijn Roomse Kerk met de waarachtige Woorden van Jeshua/Jezus uit Mattheus 10. Ook de martelaren die de wrede heersers van Islam met hun militante sharia pareerden met de Woorden van Jeshua/Jezus. Vaak werden de Psalmen gezongen op de brandstapels.

  Hoe zouden gelovigen zich kunnen noemen/presenteren aan de wereld?

  Jeshua gaf al direct een goede voorzet hoe zijn discipelen zich aan de wereld zouden kunnen presenteren. Johannes 15:13 Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor
  zijn Vrienden. 14 Gij zijt mijn Vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.

  15 Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik Vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt. 16 Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geve, wat gij Hem bidt in mijn naam. 17 Dit gebied Ik u, dat gij elkander liefhebt.”

  Wacht u voor de religieuzen die dwalen op velerlei punten met hun valse leer: PKN, Roomsen, Jezuïeten, Gereformeerden, Zevende dag Adventisten, Mormonen, Jehova’s en de New Age gelovigen zoals de Rozenkruisers, Christian Science. enz.

  Die letterknechten vechten elkaar de tent uit. Bekvechten over een leer, bedenken, creëren dogma’s en stellen die ook nog eens op schrift. Heet ze nooit welkom in uw huis leert Johannes in zijn 3 brieven.

  Wie goede kennis heeft van de 66 boeken van de Bijbel: Mozes en de Profeten, Jeshua en de Apostelen die kan al die misleiders van valse godsdiensten met gemak pareren. Begin vandaag nog met het Laatste en Beste Boek van de Bijbel Openbaring, te lezen en te bestuderen!

  Waarom raad ik dat aan? Jeshua is de Schrijver, werd als Jood geboren en heeft als Jood gepredikt. Joden lezen de Bijbel van achteren naar voren. Ze schrijven hun zinnen ook van Rechts naar Links. In Israël gaat Rechts dus voor Links. Waarom?

  Salomo leerde het al van zijn vader David: Prediker 10:2 (NBG51)
  De geest van de wijze richt zich naar Rechts, maar de geest van de dwaas naar Links.

  Dus voorgoed vaarwel aan D66, Groen Links, PvdA, SP en alle Marxisten/Communisten!

 48. Psalm 71:12-18

  ‘O God, U hebt mij onderwezen vanaf mijn jeugd
  en tot nu toe verkondig ik Uw wonderen’ vs. 17.

  Oud worden – met God
  De dichter van de eenenzeventigste Psalm was al een oude, gelovige man die ervaringen had gehad met God.
  Vanaf zijn jeugd had hij op Hem gesteund.
  ‘U bent mijn hoop, Heere HEERE, mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd’.
  Maar hij was nog niet bij het doel.
  Hij wist: ook in de ouderdom heeft de gelovige een toevluchtsoord nodig.
  Daarom zei hij: ‘Wees mij tot een rots om daarin te wonen, om voortdurend daarin te gaan’.
  En in het besef dat zijn lichamelijke krachten afnamen, klampte hij zich des te vaster aan God: ‘Verwerp mij niet ten tijde van de ouderdom; verlaat mij niet nu mijn kracht vergaat’.
  We weten niet wat deze geloofsman allemaal heeft meegemaakt.
  Maar je ziet dat de lessen van God in zijn leven hun doel hadden bereikt.
  Hij bekende dat God hem van zijn jeugd aan wilde leren en ging niet achteloos aan Gods onderwijs voorbij. En zo verkondigde hij dat wat hij had beleefd aan anderen.
  ‘Ook nu de ouderdom en grijsheid gekomen is verlaat mij niet, O God, totdat ik deze generatie Uw sterke arm verkondigd heb’.
  Wat is het mooi als gelovige grootvaders of grootmoeders of andere oudere gelovigen de kinderen en de opgroeiende jeugd niet van zichzelf vertellen, maar van de macht van de Heere die zij mee mochten maken.
  Het is toch de wens van ons allemaal dat de kinderen en jongeren al hun vertrouwen op de Heere stellen, zodat Hij hun hoop wordt.

  Allen een gezegend weekend gewenst, groet Muggenzifter

 49. Klinkt het gek als ik zeg dat ik steeds meer moeite krijg met het begrip christen? Het begrip christendom komt in de Bijbel helemaal niet voor, enkel na Jezus Hemelvaart wordt melding gedaan van buitenstaanders die volgers van Jezus ‘christenen’ noemen. Helaas toen de Rooms Katholieke kerk ontstond is het ware begrip christen gedegradeerd van ‘volger van Jezus’ tot volger van de religie christendom, de kerk. Het volgen van Jezus stond niet meer centraal, maar het volgen van de paus en de kerk. Zij waren immers de enigen die de Bijbel goed konden uitleggen, dus christenen moesten zich maar bij hun boodschap neerleggen.

  Als je hier goed naar kijkt, zie je dat het christendom en de islam in dat opzicht helemaal niet verschillen. In de islam is het sowieso duidelijk dat de religie islam centraal staat, dit wordt ook constant in de koran aangehaald. In het christendom is dit hetzelfde, de kerk, de rituelen, de leiders en alle te volgen regels staan centraal. Dit heeft ertoe geleid dat als je vandaag de dag zegt dat je christen bent, je direct een wedervraag terugkrijgt: ‘bij welke kerk?’ En dan wordt er direct vanuit gegaan dat je als christen aan allerlei regeltjes moet voldoen. Dit geeft al weer hoe scheef en onbijbels de verkondiging vanuit het christendom is geweest, als dit het enige is waar mensen aan denken bij christendom.

  Hoe anders is Jezus verkondiging geweest en staat niet de kerk centraal in de Bijbel, maar Jezus en zijn persoonlijk offer voor ieder mens in deze wereld. Christen zijn is geen zaak van de kerk, christen zijn is een persoonlijke zaak van je hart en je relatie met Jezus persoonlijk. Als de Bijbel zou vermelden dat je alleen maar goed bent als je de religie het christendom volgt, dan is het niet meer dan een veredelde koran. Maar zo is de verkonding in het christendom de afgelopen 2000 jaar wel geweest, zodat maar zeer weinig mensen op de hoogte zijn van de zeer persoonlijke relatie die je als volger van Jezus met Hem kunt hebben.

  Ik merk dat dit uitermate lastig is om duidelijk te maken aan ongelovigen en soms ook christenen. De religie christendom heeft dusdanige schade aangebracht, dat het oprechte christenen, ware volgers van Jezus Christus in de weg zit. Geen ongelovige, moslim of wie dan ook die bij christen direct aan Jezus denkt. Ze weten het zijdelings dat je in Jezus gelooft, maar wat iedereen vooral heel goed weet is dat je als christen gebonden bent aan Kerkelijke tradities, regels en rituelen.

  Dit is erg frustrerend en kan dan ook alleen maar zeggen ‘bedankt kerken, dat jullie het ware woord van Jezus in de prullenbak hebben’ Ook vele christenen zelf, kunnen alleen maar in het hokje van hun eigen kerk of kerkelijke opvoeding denken. Met als gevolg onderling kerkelijke verschillen en discussies die nergens over gaan. En dat terwijl Jezus je als christen je echte ware vrijheid zonder gebondenheid aan enige religie en opgelegde regels heeft gegeven.

  Een ding is troostrijk, het bewijst dat de Bijbel de enige waarheid is, want wat deed Jezus ook al weer met de gemeente die bestaat aan het einde van de menselijke geschiedenis? Ze werd uitgespuwd omdat ze niet koud en warm was.. En dat is exact het kenmerk van het huidige christendom. Ze is niet helemaal koud, want Jezus wordt nog wel beleden, maar Jezus staat absoluut niet meer op de eerste plaats, dus warm voor het evangelie is het christendom niet meer.

 50. Beste Dewevoga, laten we de Here God dankbaar zijn voor de vele getrouwe getuigen die er nog in 2019 in kerken en gemeenten en ook daarbuiten de stem van het Evangelie van Jeshua en de Apostelen met passie aan vele passanten laten horen.

  Ik kom ze nog steeds tegen in de stad die eenlingen die met een blij gezicht de mensen aanspreken op straten en pleinen dmv het uitdelen van Bijbels of Traktaten of door hun Pianospel op stations en in ziekenhuizen.

  Pausen en vele humanistische predikanten weten nauwelijks wat de boodschap van de Bijbel echt inhoud. Ze wauwelen maar wat en brengen het liefst Gods Getuigen met hun Bijbels tot zwijgen. Ze kunnen de waarheid van Gods Woord niet meer verdragen.

  2 Timotheus 4:1…Ik Paulus, betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap: 2 verkondig het Woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. 3 Want er komt een tijd, [is nu] dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, 4 dat zij hun oor van de Waarheid zullen afkeren en zich naar de Verdichtsels keren. 5 Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.

  De vrienden van Jeshua/Jezus zullen nooit zwijgen las ik in Lukas 19:37…Toen Jeshua/Jezus reeds dichterbij kwam, aan de glooiing van de Olijfberg, begon de gehele menigte der Discipelen vol blijdschap God te prijzen, met luider stem, om al de krachten, die zij gezien hadden, 38 en zij zeiden: Gezegend Hij, die komt, de Koning, in de naam des Heren; in de hemel vrede en ere in de hoogste hemelen.

  39 Maar… enige der Farizeeën uit de schare zeiden tot Hem: Meester, Bestraf Uw Discipelen. 40 En Hij [Jeshua/Jezus] antwoordde en zeide: Ik zeg u, indien dezen zwegen, zouden de Stenen Roepen.

  Alle brandstapels van vele misdadige Pausen in Rome met zijn Inquisitie, ook niet het Zwaard van Mohammed en zijn gemene Sharia vanuit Mekka zijn nooit in staat geweest om de moedige en standvastige getuigen van Jeshua/Jezus tot zwijgen te brengen! Hoe bestaat het!!!

  Wat was hun geheim? Lees Mattheus 10 en Lukas 10 voor een inspirerend antwoord!

 51. Ramshoorn schreef: 21/08/2019 om 12:53 pm
  Ik kan mij helemaal vinden in uw opmerking. Wij mogen onze hemelse Vader vragen, ergo Hij wil dat wij onze mond open trekken. Jes. 62:7. O gij, die des Heeren doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij ulieden wezen! En zwijgt niet stil voor Hem, totdat Hij bevestige, en totdat Hij Jeruzalem stelle tot een lof op aarde.
  Waar worden deze woorden in praktijk gebracht?
  De Joden en christenen hebben een en dezelfde God, die van Abraham, Izak en Jacob/Israël, maar wij zijn niet verenigd.
  Terwijl de christenen zich zouden moeten inspannen om de profetie in Ezechiël 37:16-17 snel bewaarheid zal worden. Gij nu, mensenkind! neem u een hout, en schrijf daarop: Voor Juda, en voor de kinderen Israels, zijn metgezellen; en neem een ander hout, en schrijf daarop: Voor Jozef, het hout van Efraim, en van het ganse huis Israels, zijn metgezellen. Doe gij ze dan naderen, het een tot het ander tot een enig hout; en zij zullen tot een worden in uw hand. Pres. Trump is de eerste die het voorbeeld heeft gegeven en P.M. Johnson van het VK wil ook de banden met Israël aanhalen. Wie volgt? Nederland voorlopig niet die heeft het te druk met het voorstemmen van resoluties tegen Israël. Ook staan de christenen niet achter hun vervolgde mede broeders en zusters, want het blijft oorverdovend stil. De enige die er over rapporteert is Open Doors en zij bieden nog hulp ook.
  De naastenliefde gaat in de kerk eigenlijk alleen op voor de gemeente (leden) en nog wat voor de minderbedeelden in de stad waar zij gevestigd is, maar voor de rest houdt het op.
  Wel is er veel aandacht voor heb je vijanden lief en dan wordt de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan aangehaald. Ik zeg dan hij hielp de man maar nam hem niet in huis. En veel christenen halen hun vijand in huis want veel zgn. vluchtelingen, inmiddels migrant genoemd, zijn moslims. En de islam (maangod) staat haaks op het Joden/Christendom.
  Waarom wordt er in de kerk niet eens uitgelegd wat er bedoeld wordt met Spr. 24: Mijn zoon! vrees den Heere en den koning; v e r m e n g u niet met hen, die naar v e r a n d e r i n g staan; 2 Joh. 10-11 Indien iemand tot ulieden komt, en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis, en zegt tot hem niet: Zijt gegroet. Want die tot hem zegt: Zijt gegroet, die heeft gemeenschap aan zijn boze werken; en Judas 4: Want er zijn sommige mensen ingeslopen, die eertijds tot ditzelfde oordeel te voren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade onzes Gods veranderen in ontuchtigheid, en den enigen Heerser, God, en onzen Heere Jezus Christus verloochenen. (Rome: vervangingstheologie en het gelijkstellen van islam en christendom; hiërarchie in de “kerk”; inhalig i.v.p. delen).
  Als de (feministische) christenen nog enige naastenliefde hebben voor de Nederlanders en voornamelijk de vrouwen, meisjes en anders geaarden dan zullen ze in het stemhokje toch eens goed moeten nadenken over de toekomst van hen onder de islam en daarbij de rol van CDA en CU goed moeten overwegen. (zie link)
  Mohammed was was de grootste antisemiet en Hitler was een bewonderaar van hem. De woorden van Mohammed inspireren tot op vandaag moord en doodslag op alle ongelovigen Joden en Christenen in het bijzonder. Het vredelievende geloof islam bracht het vanaf 11 september 2001 al tot vijfendertig duizend vijfhonderd en twee aanslagen met een veelvoud van doden en gewonden.
  Ik schreef het al eens eerder hoe ver is het humanisme ingeworteld in christelijke kerk?
  Waarom gaat men in de kerk mee met de klimaathype? Waarom protesteert men niet tegen de genetische manipulaties van plant, dier en mens?
  Een van de redenen waarom ik nog naar de kerk ga is om hierover te praten, want de meesten weten hier weinig of niets van.
  P.s. Niet alleen werd door Rome de rustdag de “zon”dag, maar later werd voor de kerst Santa gecreëerd, maar verander een paar letters en men krijgt Satan.
  https://opiniez.com/2019/08/10/onze-poortwachters-zijn-pionnen-in-schaakspel-van-moslimextremisten/kayvankat/

 52. Beste Harold en Muggenzifter, bedankt voor uw bemoedigende reacties!!!

  Goddank, zijn er nog organisaties als Christenen voor Israël en enkele programma’ s op TV van Family Seven die nog oog hebben voor de Bijbelse boodschap van Mozes, de Profeten, Jeshua en de Apostelen.

  Mijn bede is dat nog veel meer gelovigen oog krijgen voor het minst gelezen en begrepen laatste boek van het Nw. Testament: De Openbaring van Jeshua aan de Apostel Johannes op het eiland Patmos. Openbaring 1.

  Roomsen schreven Israël helemaal af als volk van JHWH in het jaar 321 op 7 maart toen Constantijn per decreet de Sjabbat, de zevende rustdag die JHWH instelde in Genesis 3:1-3, Exodus 20 en 31, verwisselde voor de zondag. Constantijn was immers die onoverwinnelijke zon: Sol Invictus. De bisschoppen van zijn tijd waren het bijna allemaal met hen eens. Christenen moeten niet langer met Joden omgaan. Marcion, een antisemiet, zoon van een bisschop had de Bijbel al in zijn tijd ontjoodst. Hij wilde niets met Joden en de God van Israël en Zijn Torah te maken hebben. En Augustinus…?

  Luther ook, die drie antisemitische boeken schreef, volgde net als Calvijn in zijn spoor.

  Nazi-theologen, in 1939 deden precies hetzelfde. Jezus was voor hen geen Jood maar een Ariër.

  Roomsen en Protestanten volgden Hitler de grootste antisemiet aller tijden gedwee na. Ze hebben het geweten. 60 miljoen van hen stierven een smadelijke dood. In 1945 was Duitsland een grote ruïne. Hitler was dood en het wonder…drie jaar later in 1948 verrees de Staat Israël door een wonder van JHWH op het wereldtoneel om daar nooit meer vanaf te verdwijnen.

  Roomse en Protestantse theologen dwalen zeer tot op deze dag en kun je blinde wegwijzers noemen omdat ze nu nog geen weet hebben van de grootse toekomst van dit land en volk als hun Joodse Masjiach in Jeruzalem wederkomt die ook onze Masjiach is. Zachariah 14 en Openbaring 7 en 14. Daar lezen we dat ALLE 12 stammen Israëls weer present zijn. De leiders van de Wereldraad van kerken en de Paus hebben daar helaas nog steeds geen oog voor.

  Samenvattend zou ik willen zeggen aan allen die de Bijbel van een hoger orde weten dan de Paus en de Wereldraad van kerken:

  Lucas 21:29 En Jeshua/Jezus sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgenboom [symbool van Israël] en op al de bomen. [ARABIEREN] 30 Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. 31 Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is. 32 Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles geschiedt. 33 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woorden zullen geenszins voorbijgaan!!!

  Het Beste Komt Nog voor de gelovigen die weten dat Jeshua/Jezus Koning wordt in Jeruzalem, [Psalm 72] leerde de beroemde verzetsstrijder Corrie Ten Boom, overlevende van concentratiekamp en vernietigingskamp Ravensbruck. Mijn vrouw en ik ontmoette haar in een hotel in Oosterbeek, zij bad met ons en wij geloofden dat ook! Het best komt nog! Openbaring 19-22.

 53. Ramshoorn 22/08/2019 om 7:52 am / Harold 22/08/2019 om 12:06 pm

  Jeroen Koornstra valt onder de lange rij van dwaalleraars en ik heb daar dus ook totaal niets mee.
  Verder ben ik het volledig met U eens wat U als antwoord aan Albert geeft. Het is erg triest dat het zover gekomen is zelfs met de EO. Heb deze omroep al lang als lid verlaten toen zij dezelfde weg opgingen als jaren daarvoor de NCRV. (New Age Centrum voor Radicale Verandering)
  Harold in Uw antwoord kan ik me volledig vinden, de beloften staan nog te gebeuren. Wie weet hoe snel zich alles kan ontwikkelen.

 54. @Ramshoorn Er staan in de Bijbel allerlei beloftes hoe het tijdperk er na Jezus komst uit zal zien. Jezus zal dan als Koning over de aarde regeren. De jongeling zal als 100 jarige sterven, de grijsaard zal zijn dagen niet voleindigen en niemand zal nog zeggen ‘ik ben ziek’. De wolf ligt samen met een schaap en de leeuw zal stro eten als een rund. Niet echt de realiteit van vandaag, wat volgens deze meneer Koornstra dan allang had moeten plaatsvinden. Hij heeft dus verre van gelijk.

  Daarnaast, Jezus zal regeren met een ijzeren roede. Niet voor ons bedoeld, maar voor opstandige volkeren. Nog niets van gezien hoor, want in die tijd zal het geen vraag mee zijn of Jezus wel of niet een verzinsel was, maar realiteit. Jezus Koningschap is nog helemaal geen realiteit. Meneer Koornstra mag daar blij mee zijn, want iedereen heeft nu nog de kans om voor Jezus te kiezen, inclusief hijzelf. Want hoewel hij vast zal zeggen dat hij in Jezus gelooft, ontkent hij Jezus wel, door deze belabberde en duivelse wereld aan Jezus regering toe te schrijven.

 55. @Albert. Ik heb mijn huiswerk gedaan en kom tot geheel andere conclusies dan de uwe: U noemt David Sorensen als betrouwbaar leider, maar is hij ook niet zeer omstreden in zijn visie?

  Wat velen niet weten: Billy Graham, evangelisch huispredikant van VS-Presidenten, bejubeld door het gros van de christenheid bleek toch een dubbele agenda te hebben. Ik las het in zijn Biografie: Zoals ik ben.

  Graham was vanaf het begin van zijn bediening Interkerkelijk minded. Hij was daarom uitgenodigd in Amsterdam 1948 en aanwezig bij de oprichting van de Oecumenische Wereldraad van Kerken! Vanaf toen werd duidelijk hoe hij op een slimme wijze aan de slag ging door zijn vele contacten met RK, met als doel protestanten en evangelischen laten samensmelten tot één groep met de RKK, dus richting Rome ipv Jeruzalem!

  Was dat wat Jeshua/Jezus bedoelde in Johannes 14 en de Apostelen in Handelingen 15?

  Billy Graham was niet de enige predikant die droomde van een machtige oecumenische wereldkerk. Tot mijn verbazing ontdekte ik dat een aantal Evangelische predikanten zich beijverden, verantwoordelijk werden, voor de huidige valse eenwording van Protestanten/Evangelischen met Paus/Vaticaan en zelfs Islam.

  Paus Johannes Paulus II en de huidige Paus Franciscus noemen al jaren Moslims hun broeders en de Koran ook woord van god, hoewel dat boek leert dat god geen zoon heeft. De Bijbel leert dat wel op vele plaatsen. Lees Psalm 2 en Johannes 3:16.

  1* Billy Graham, werd grote vriend van Pausen vooral Johannes Paulus II en van Jezuïeten!
  2* De geboren Zuid-Afrikaan David du Plessis die in 1948 de eerst gekozen secretaris werd van Wereld Pinkster Conferentie in Parijs. Ook…Grote vriend van Pausen.

  3* De Zwitserse Frère Roger Schutz, 1940 bewonderaar van Paus Johannes XXIII. In het begin 1940 was hij nog de leider van een groep Protestanten. Na het Tweede Vaticaans Concilie 1962-1965 traden RK gelovigen toe in zijn groep. Sindsdien trekken tienduizenden jongeren naar Taizé in Frankrijk en elders om zo verzoening tussen de verdeelde kerken met Paus en Rome tot stand te brengen. Verzoening met RKK en Pausen die eeuwen de Bijbel op Index van verboden boeken zette, die Joden en Protestanten met hun Torah en Bijbel op brandstapels tot as verbrandden?

  4* Rick Warren, een aanhanger van de Kingdom Now Beweging, lees zijn boek Doelgericht leven en Purpose Drive Mosque en huiver! Ook voor hem is allah dezelfde god als JHWH.

  5* Ook de evangelische Bill Hybels van Willow Creek, vriend van de Paus [op non-actief gesteld wegens ongewenste intimiteiten]

  6* Robert Schuller oecumenisch/evangelisch leider van de voormalige Chrystal Cathedral in Californië die failliet ging. De Cathedral werd verkocht, u raadt het al: aan de RKK . Ook Rev. Schuller was enkele keren te gast in Rome bij Paus Joh. Paulus II in het Vaticaan. Zo werden Protestanten/Evangelischen door deze predikanten wereldwijd door TV-optredens en met “schone woorden” op een dwaalspoor richting Rome en Mekka geleid !

  HOE GING HET VERDER? Hoe bestaat het: Wat Pausen in vijf eeuwen Inquisitie en brandstapels nooit hebben kunnen bereiken; protestanten terug brengen in de moederkerk [Openbaring 16, 17, 18] lukte Bisschop de Korte samen met de PKN en scriba Arjan Plaisier wel. Denk ook aan EO en Andries Knevel in 2012 op 6 oktober op het Malieveld in Den Haag.

  Albert, Bent u vergeten hoe in 2018 een glimlachende Argentijnse Paus in Genève op bezoek was bij de Wereldraad van kerken op hun 70-jarig jubileum, 1948-2018. Rome en de Paus speelde toen hoog spel met hun eis van onderwerping, richting Protestanten/Evangelischen: Hoezo?

  Zoals u weet: Tijdens het Tweede Vaticaans Concilie 1962-1965 nog eens benadrukt. Als Protestanten eenheid met Rome wilden dan moesten zij de Paus als Primus Interparis erkennen!

  De Wereldraad van Kerken stemden unaniem in. Vijfhonderd jaar Reformatie werd in Geneve vernacheld door deze schijnvromen van de Wereldraad!!! Paulus had al voor dit soort lieden gewaarschuwd in Handelingen 20…Grimmige Wolven zullen bij u binnenkomen die de schapen niet zullen sparen!

  Buigen voor een Paus en zijn eis? De wereld op zijn kop! In 1 Petrus 5:1…De Apostel Petrus noemde zich geen Paus maar Mede-Oudste!

  Geen wonder dat vele honderdduizenden protestanten en evangelischen de afgelopen decennia deze valse Kerk en EO voorgoed achter zich lieten. Ik was een van hen. Toch…zal de Waarheid [Johannes 14] Jeshua en zijn Bijbelgetrouwe Gemeente overwinnen/zegevieren! Hoe? Zie Openbaring 16 t/m 20.

 56. Mooie Psalm 70 Muggenzifter. Ik las daarin: Daarom zegt hij: ‘Heere, haast U.’ Kun je dat zomaar zeggen? Ja, als kind mag je aan je Vader vragen: ‘Komt U gauw?!’

  Geen wonder dat dit troostrijke gebed, licht en uitzicht biedt, op een betere wereld. Openbaring 21 en 22. Daar lezen we dat Hij spoedig komt, zeker nu Israël sinds 1948 weer een Joodse Natie is en Jeruzalem de ongedeelde hoofdstad, hoewel paus en wereldraad van kerken daar heel anders over denken en oordelen.

  In het Onze Vader gebed bidden dagelijks miljoenen gelovigen wereldwijd deze bede, ik ook. Ik zie dan ook uit naar uw verklaring van Psalm 72 [ik heb geduld, want eerst komt Psalm 71 er nog aan] die daar volgens mij een vastberaden antwoord op geeft.

  Er zijn veel dwaalleraars en valse profeten [Mattheus 24] in onze tijd die beweren dat de wederkomst van Jeshua/Jezus al heeft plaatsgevonden in het jaar AD 70. Ik las dat in de boekbespreking van Jos Strengholt in het Ned. Dagblad van vrijdag 28 juni 2019.

  Jeroen Koornstra, evangelisch voorganger, beweert: Christenen die verwachten dat Jezus nog zal terugkeren hebben het bij het verkeerde eind. Heeft hij gelijk? Hoe ziet u en andere geïnteresseerden op dit forum dat?

  Ontstellende stelling toch? Jezus kwam al terug, de eindtijd is al geweest, de voltooiing van het nieuwe verbond [???] volgens Jeroen Koornstra!

 57. Psalm 70

  ‘Maar ik ben ellendig en arm; o God, kom spoedig tot mij.
  U bent mijn Hulp en mijn Bevrijder. HEERE, wacht niet langer!’ vs. 6.

  Deze Psalm is een gebed, waarin David komt tot de geweldige uitspraak dat de Heere zijn hulp is.
  Niet alleen David, maar ook anderen hebben ervaren dat God hun hulp is.
  Een andere dichter heeft het zo gezegd: ‘De Heere is mijn helper.’
  Wat een voorrecht als je dat kunt zeggen!
  Maar dat mag je ook zeggen als je weet een kind van God te zijn door het verlossende werk van Jezus Christus.
  Dan zingt ook een christen: de Heere is mij tot hulp en sterkte.
  Ook hij ervaart de nabijheid van de Heere in moeilijke omstandigheden.
  We kunnen deze Psalm indelen in drie gedeelten.
  In vs. 2 en 6 vraagt David voor zichzelf.
  In vs. 3 en 4 spreekt hij over zijn vijanden, maar dat zijn ook de vijanden van God.
  In vs. 5 spreekt hij over degene die de Heere vrezen.
  Wellicht is deze Ps. gemaakt in de tijd dat David voor Saul moest vluchten.
  En met Saul waren er anderen die David wilden ombrengen.
  David ziet de dood in het gezicht.
  Daarom zegt hij: ‘Heere, haast U.’ Kun je dat zomaar zeggen?
  Ja, als kind mag je aan je Vader vragen: ‘Komt U gauw?!’
  Is dat niet geweldig? David zoekt niet zijn eigen eer, maar de eer van God.
  Daarom moeten zij, die de Heere in Zijn gezalfde bespotten, het schaamrood op de kaken krijgen. En zij die de Heere liefhebben (‘Zijn heil liefhebben’ zoals David zegt) moeten jubelen, zich verheugen en de Heere grootmaken.
  David kent wel zijn benauwdheid, hij spreekt daarover met de Heere, maar daar tussendoor roept hij het uit: ‘U bent mijn hulp en mijn bevrijder.’
  Zo kent David zijn God. U ook? Zeg het dan net als David in uw gebed.
  Dat geeft vrede in het hart (Fil. 4).

  Allen een gezegend weekend gewenst, groet Muggenzifter

 58. Psalm 69:17-37 (deel 2 slot)
  ‘Smaad heeft mijn hart gebroken en ik ben zeer zwak; ik heb gewacht op medeleven, maar het is er niet, op troosters, maar ik heb ze niet gevonden’ vs. 21.

  Nu het tweede gedeelte van Ps. 69.
  Het opschrift is nog steeds: bede in doodsgevaar.
  Deze woorden geven echter maar zeer gebrekkig de inhoud weer van de Psalm.
  ‘t Is David die om hulp roept in moeilijke omstandigheden.
  Maar zonder het te weten beschrijft hij ook het lijden van onze Heere Jezus Christus op het kruis van Golgotha.
  Geen mens kan ooit doorgronden de diepte van het leed dat Hij heeft ondervonden toen Hij verlaten streed.
  Laten we nooit vergeten dat Hij al onze zonden één voor één gevoeld en gedragen heeft zonder enige troost van mensen.
  Daarom is Zijn gebed tot de Heere God: ‘Gij kent mijn smaad, mijn schaamte en mijn schande; allen die mij benauwen, staan vóór U.’
  Hij, de Zondeloze, de Heilige, de Zoon van God, is gevallen in handen van zondige mensen.
  Is het een wonder dat Hij Zich in vertrouwen tot God richt en klaagt over een verbroken hart, als er niemand is die medelijden heeft?
  Is het een wonder dat Hij klaagt over de drank die Hem wordt aangeboden? Is het een wonder dat Hij Gods gerechtigheid inroept over alles wat Hem is aangedaan?
  Tenslotte komt voor de Heere Jezus de dag van de verlossing, nadat Hij al het werk op het kruishout volbracht heeft.
  Er is verhoring gekomen op Zijn gebed: God heeft Hem opgewekt en Hem eer en heerlijkheid gegeven!
  En wij buigen ons bij de overdenking van deze lijdenspsalm in aanbidding voor Hem neer.
  Laten wij de Naam van God prijzen met een lied, Hem verheerlijken met een lofzang!
  De Heere God hoort ook naar ons gebed als wij ootmoedig tot Hem gaan, zelfs in doodsgevaar.
  God is goed voor allen die op Hem vertrouwen!

  Allen een gezegend weekend gewenst, groet Muggenzifter

 59. Klopt, Spyfromthesky, ik ben het met u eens als u schrijft:

  ” En heel eerlijk gezegd zal ik niet mee willen werken om te bouwen aan een Koninkrijk zonder de Koning der Koningen. Want die [Jeshua] zou toch eerst terug moeten komen.”

  Uw tweede vraag: in evangelisch Nederland gevangen worden genomen door de charismatische beweging. Ooit stond de Pinksterbeweging nog los hiervan, maar er is een samensmelting al lang aan de gang.”

  De samensmelting van Pinkstergemeenten met Roomse Charismatische groepen werd vooral bewerkstelligd door Ds. David du Plessis die al op 9 juni 1965 voor NCRV Radio in een programma sprak over Reiservaringen van een Pinkster-Ambassadeur.

  Samen met Billy Graham [lees zijn Biografie, Zoals ik ben Blz 137, 384, 397, 398, 401, 448, 452, enz] ook een grote vriend van Jezuïeten en van de Poolse Paus Johannes Paulus II zorgden zij dat Evangelisch Nederland verbonden werd met Rome. Wat inderdaad dan ook publiek met EO geschiedde op 6 oktober 2012 in Den Haag op het Malieveld.

  Google maar voor EO uitzending gemist, u kunt die soap dan terugzien in bijzijn van Andries Knevel en Bisschop de Korte.

  Evangelische en PKN gelovigen zijn helaas gemakkelijk te misleiden door organisaties als EO en Opwekking! Jeroen Koornstra, broer van Martin Koornstra, beweert in zijn recente boek dat de eindtijd al vervuld is 70 jaar na Christus? Ik las de boekbespreking in het ND!!!

  Onbegrijpelijk dat gelovigen deze figuren als Koornstra’ s een belangrijke plaats op een podium geven en daar braaf naar kunnen/willen luisteren.

  Paulus vertelde in Handelingen 20 al dat deze mooipraters/dromers slinks gemeenten zullen binnenkomen! Hun kenmerk? Zijn meesters in het laten buikspreken van de Bijbel en hebben altijd geld nodig!!!

  Wie goede kennis heeft van de 66 boeken van de Bijbel trapt niet snel in hun leugenachtige verhaaltjes. Ook de Apostel Johannes leert ons hoe ze te ontmaskeren. Lees zijn eerste Brief 1 Johannes 4 onderscheiding der geesten, voor alle details. Ik zal nooit een boek van die charlatans/misleiders willen lezen.

  Ik lees veel liever de Bijbel/Profeten uit een betrouwbare vertaling. The Authorized King James Version of Statenvertaling 1977.

 60. Ik wil hier bijna en helaas de stelling poneren dat de zgn genezingsdiensten, de Kingdom now movement, deze generatie (zeiden ze 30 jaar geleden ook al vaak in preken). geloofshelden, Royal, Missies, etc. etc.

  in evangelisch Nederland gevangen worden genomen door de charismatische beweging. Ooit stond de Pinksterbeweging nog los hiervan, maar er is een samensmelting al lang aan de gang.

  De stelling is als volgt. Als gevolg van al die uitlatingen, wordt steeds minder het profetische Woord nog geloofd of er aandacht aan gegeven.

  Het uiterste is Jeroen Koornstra, volgens mij een broer van Martin Koornstra die beweert dat de eindtijd al vervuld is 70 jaar na christus.

  Heel veel gelovigen vanuit de charismatisch wereld worden heen en weer geslingerd. Elke beweging, gril of mode, wordt zonder nadenken gevolgd.

  Maar juist degene die het profetisch Woord achten en des te vaster, die zijn het meest standvastigst en voleinde tot volharding toe.

  Heel veel wordt vaak aan het einde van een dienst als het gaat om geld op halen of andere activiteiten dat er dan gebouwd wordt aan of voor het Koninkrijk van God.

  Hoe profetisch is toch het onze Vader gebed. Uw Koninkrijk kome in de Hemel alszoo ook hier op Aarde.

  En heel eerlijk gezegd zal ik niet mee willen werken om te bouwen aan een Koninkrijk zonder de Koning der Koningen. Want die zou toch eerst terug moeten komen.

  Iets heel anders is het laten zien en uitleggen van de Bijbel. Of aan ongelovigen wanneer die ter goede gelegenheid uitkomst om het blijde evangelie uit te leggen. En dat is de genade tijdperk.

  Helaas moet ik constateren dat in de charismatische wereld geen uitgesproken standpunt en visie is over: “want wat slecht is dat zal goed genoemd worden en wat goed en normaal is, dat wordt flink ter discussie gesteld”.

  Spyfromthesky

 61. Esther schreef:
  02/08/2019 om 10:12 pm
  Ik wou af een toe een Psalm, die je wekelijks neerzet, kopiëren en in ons Gemeenteboekje plaatsen.

  Esther: Heel hartelijk dank dat U dit wilt doen zodat anderen ook bemoedigd zullen worden.
  Groet, Muggenzifter

 62. AMEN… dank je Muggenzifter. Zo mooi en bemoedigend wat is lees. Nog mooier dat het werkelijkheid is.
  Soms bestaat het leven uit aanvallen, dan is het zo fijn om even tot bezinning te komen.
  De enigste rust is bij onze Vader en Jezus onze Heere.

  Ik wou af een toe een Psalm, die je wekelijks neerzet, kopiëren en in ons Gemeenteboekje plaatsen.
  Graag wilde ik deze kostbare woorden delen met anderen, zowel geloofsgenoten maar ook voor mensen die niet of nog niet tot geloof in de Heere Jezus zijn gekomen.

  Ook Gods zegen, liefde en de genade van de Heere Jezus om je heen Muggenzifter, en voor jullie allemaal.
  Liefs van mij, Esther.

 63. Psalm 69:1-16 (deel 1)
  ‘Maar wat mij betreft, mijn gebed richt zich tot U, HEERE; er is een tijd van welbehagen, o God, vanwege Uw grote goedertierenheid; verhoor mij in de trouw van Uw heil’ vs. 14.

  God is de Enige bij Wie David in zijn moeilijke omstandigheden troost kan vinden, en bij wie hij bescherming zoekt.
  Het is opmerkelijk dat bij de tempelreiniging in Joh. 2 de discipelen Ps. 69:10 op de Heere Jezus toepasten, toen ze Zijn ijver voor het Huis van God hadden waargenomen.
  David wordt een profeet genoemd, en in de profeten was de Geest van Christus (Hand. 2:30; 1 Petr. 1:11).
  In vele door David geschreven verzen zijn de verzuchtingen te horen van de mens Christus Jezus.
  We horen hier de Heere Jezus roepen tot God: over mensen die Hem zonder oorzaak haten; valse vijanden die Hem zoeken te verdelgen,
  Hem smaden en bespotten.
  Op het kruis van Golgotha heeft Hij dit alles moeten ondergaan, en heeft Hij God moeten teruggeven wat Hij niet had geroofd.
  Wij waren het, die God hadden onthouden waar Hij recht op had.
  Hij heeft daar gehangen en is geoordeeld, hoewel Hij onschuldig was.
  De schuldige daden waarvan Hij melding maakt, waren niet door Hem, maar door ons gepleegd. Toch heeft Hij ze beleden, alsof Hij ze gedaan had.
  Ja, Hij heeft onze zonden in Zijn lichaam gedragen op het hout.
  Zo groot was Zijn ijver voor God. Maar die ijver bracht een onpeilbaar lijden met zich mee, dat Hij met Zijn hele wezen heeft ervaren.
  Toch wist Hij, juist omdat Hij in dat lijden de wil van God volledig volbracht, dat Hij Zijn gebed tot God kon richten, en kon vertrouwen op Zijn uitredding.
  God heeft Hem verhoord, en Hem doen opstaan uit de dood.
  Nu zit Hij aan Gods rechterhand, op die ereplaats, die alleen aan Hem toekomt, en waar Hij voortdurend Gods vreugde is.

  Allen een gezegend weekend gewenst, groet Muggenzifter.

 64. #Psalm 68:20-36 (deel 2 slot)
  ‘Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid’ vs. 20.

  Het stukje van Psalm 68 dat we nu voor ons hebben, begint met: ‘Geprezen zij de Heere’ en het eindigt met: ‘Geprezen zij God’.
  Daartussen vinden we de redenen van de lofprijzing.
  Het begint met Zijn dagelijkse zorg.
  Niet een zorg voor onze omstandigheden, hoewel dat er ook bij hoort, maar een zorg om onszelf.
  Hij draagt ons in Zijn machtige armen.
  Je ziet het voor je: zoals een vader zijn kind dat van het lopen moe is geworden, in zijn sterke armen neemt en het de rest van de weg naar huis draagt.
  Zo geborgen mogen wij ons weten.
  Die God is ons een God van uitreddingen, zelfs tegen de dood.
  In het leven van een mens heeft de dood het laatste woord.
  Bij een kind van God is dat anders.
  De dood is een overwonnen vijand.
  De Heere Jezus heeft de duivel, die de macht over de dood had, onttroond.
  Hij kan voorkomen dat een geliefde sterft.
  En als Hij het toelaat dat een kind van God sterft, neemt Hij hem of haar op in het paradijs, waar Hijzelf is.
  De dood heeft voor een kind van God nooit het laatste woord.
  De bede van vs. 29b: ‘toon uw macht, o God’, zal spoedig worden verhoord.
  De ontslapen gelovigen zullen worden opgewekt.
  De levende gelovigen zullen worden veranderd.
  Samen gaan ze allen de Heere tegemoet in de lucht om altijd bij Hem te zijn.
  Daarna komt Hij terug om op aarde Zijn macht te tonen in het oordeel over het kwaad.
  Het eindresultaat is dat de koninkrijken der aarde Gode zullen zingen, de Heere zullen Psalmzingen. ‘Geprezen zij God!
  Allen een gezegend weekend toegewenst, Groet Muggenzifter

 65. Beste Tom Hendrix, bedankt voor het meelezen en je reactie.

  The family who pray’s together, stays together. Vrij vertaald zou ik zeggen: Samen uit Samen thuis. We zitten allemaal in hetzelfde levensschuitje Tom, maar we hebben Vaders Zoon aan boord en ’t Veilig strand voor Oog!

  Tegeltjeswijsheid: God heeft ons geen gemakkelijke weg beloofd, maar wel een behouden thuiskomst!!

  De Here Jeshua wil ons allemaal bemoedigen met Zijn Woord: Johannes 16:33 (NBG51)
  Dit heb IK tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt goede moed, IK heb de wereld overwonnen.

  Paulus leert de Gemeente in 2 Korinthe 12:9 Jeshua heeft tot mij gezegd: Mijn Genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van de Masjiach over mij kome.

  10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik Zwak ben, dan ben ik Machtig!!!
  Lees ook Jozua 1…Wees sterk en moedig!!!

 66. Wat een verrijking de bijdragen van Muggenzifter, Nieuw Begin, Ramshoorn,en Esther. Ook al is er wel eens wat verschil in de interpetratie, ik merk de liefde voor de Heer in de bijdragen. Zelf ben ik niet zo’n begenadigd schrijver broeders en zuster, maar jullie bijdragen bemoedigen mij. Toch schiet ik tekort, en ervaar mijn “gebrokenheid”, en beperking, mijn angst en onzekerheid. Gelukkig weet ik dat de Heer Jezus, mij vasthoudt met zijn genade. Moge de Here, de God van Abraham, Isaäc, en Jacob jullie rijkelijk zegenen. Bid ook voor mij s.v.p.

 67. Beste Nieuw Begin, dit lied belicht maar een kant van de medaille: We staan aan de vooravond van vernietiging. ” Helemaal waar, maar dit verhaal eindigt Goddank niet met een punt. Hoezo?Voor BijbelGetrouwe gelovigen in Jeshua daagt een Nieuwe wereld. Openbaring 21 en 22.

  Jeshua zal precies op tijd planeet aarde bevrijden van de duivel en al zijn antisemitische trawanten. Mattheus 24 en Openbaring 19 en 20.

  Paulus, de door Jeshua zelf geroepen 12-de Apostel, [Handelingen 9] is hierover ook positief:

  Het beste komt nog, voor het volk Israël [Romeinen 9-11] en de vrienden van Jeshua…Lees maar mee….

  Romeinen 13:11 Gij verstaat immers de tijd wel, dat het thans voor u de ure is om uit de slaap te ontwaken. Want het heil is ons nu meer nabij, dan toen wij tot het geloof kwamen.

  12 De nacht [van deze verdorven wereld] is ver gevorderd, de Dag is nabij!!! Laten wij dan de
  werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des Lichts!

  13 Laten wij, als bij lichte dag, eerbaar wandelen, niet in brasserijen en drinkgelagen, niet in wellust en losbandigheid, niet in twist en nijd!

  14 Maar doet de Here JeshuaHaMasjiach aan en wijdt geen zorg aan het vlees, [lichaam] zodat [verboden] begeerten worden opgewekt.

  Shalom. Ramshoorn.

 68. Ongetwijfeld zullen veel ouderen zich deze protestsong ( Vietnam oorlog) herinneren uit 1964.

  Barry McGuire: ( new born Christian)

  Eve of destruction

  https://www.youtube.com/watch?v=qfZVu0alU0I

  ( google vertaling)
  De oosterse wereld explodeert
  Geweld flarin ‘, kogels laden’
  Je bent oud genoeg om te doden maar niet om te stemmen
  Je gelooft niet in oorlog, maar met welk wapen ben je bezig?
  En zelfs de rivier de Jordaan heeft lichamen die drijven ‘

  Maar vertel het me maar
  Keer op keer mijn vriend
  Ah, je gelooft het niet
  We staan ​​aan de vooravond van vernietiging

  Begrijp je niet wat ik probeer te zeggen
  Kun je niet de angsten voelen die ik vandaag voel?
  Als de knop wordt ingedrukt, is er geen weg meer rennen
  Er zal niemand zijn om te redden met de wereld in een graf
  Kijk eens om je heen, jongen, het zal je jongen waarschijnlijk doen schrikken

  En jij vertelt me
  Keer op keer mijn vriend
  Ah, je gelooft het niet
  We staan ​​aan de vooravond van vernietiging

  Ja, mijn bloed is zo boos, het voelt aan als coaguleren
  Ik zit hier gewoon contemplatin ‘
  Ik kan de waarheid niet verdraaien, het kent geen regulering
  Handvol senatoren neemt geen wetgeving aan
  En marsen alleen kunnen integratie niet brengen
  Wanneer menselijk respect desintegreert ‘
  Deze hele gekke wereld is gewoon te frustrerend ‘

  En jij vertelt me
  Keer op keer mijn vriend
  Ah, je gelooft het niet
  We staan ​​aan de vooravond van vernietiging

  Denk aan alle haat die er is in Rood China
  Kijk dan eens rond in Selma, Alabama
  Je kunt hier vier dagen in de ruimte weggaan
  Maar als je terugkomt is het dezelfde oude plek
  Het beuken van de drums, de trots en de schande
  Je kunt je doden begraven maar laat geen spoor na
  Haat je buurman, maar vergeet niet om genade te zeggen

  En vertel me
  Keer op keer en opnieuw mijn vriend
  Je gelooft het niet
  We staan ​​aan de vooravond van vernietiging
  Mmm, nee, nee, je gelooft het niet
  We staan ​​aan de vooravond van vernietiging

 69. Uit de Nieuwsbrief van 20 juli 2019 , nummer 28 van Dirk van Genderen ( voormalig CO van de EO. Mag gepubliceerd worden met bronvermelding )

  *Wonderlijke genezing van Joni Eareckson-Tada
  Enkele dagen geleden meldde Joni Eareckson-Tada op Facebook dat ze kankervrij is. Dat is absoluut een groot wonder. Enkele maanden geleden nog vroeg ik in de Nieuwsbrief om gebed voor haar.
  Joni noemt het goede nieuws een wonder en dankt iedereen die haar tijdens haar ziekteperiode heeft gesteund en voor haar heeft gebeden.
  Joni, met de woorden van de oncoloog: ‘Alles schoon’.
  Velen van u zullen Joni nog wel kennen. Al op jonge leeftijd raakte ze verlamd door een duik in ondiep water. Ik kan me nog goed herinneren hoe ze vele jaren geleden op de EO-Jongerendag een krachtig getuigenis gaf van Gods genade in haar leven. Met haar organisatie ‘Joni and Friends’ is ze voor velen wereldwijd, zeker voor mensen met moeilijkheden in hun leven, tot grote zegen geweest.
  Acht jaar geleden werd borstkanker bij Joni vastgesteld. Na een lange periode van behandelingen vertelden de artsen haar dat ze kankervrij was. Maar een aantal maanden geleden toonden testen aan dat de kanker weer terug was. Nadat deze tumor afgelopen november werd verwijderd, laten nieuwe scans zien dat Joni’s lichaam opnieuw kankervrij is.
  ‘We waren bereid om alles uit Gods handen te nemen, wat het ook zou zijn. Maar de Heere was nog genadig en hoorde het verlangen van onze harten,’ schrijft ze.
  Ze geeft aan dat Spreuken 25:25 – ‘Zoals koud water op een vermoeide ziel, zo is een goed bericht uit een ver land’ – nauwkeurig aangeeft hoe zij en haar man Ken zich voelden na dit bericht van de dokter.
  ‘Gezien het agressieve karakter van de kanker die ik had, is dit nieuws een absoluut wonder. Daarom: dank u dat u mij in uw gebeden gedragen en bij de Heere hebt gebracht. Nederig en ootmoedig realiseren we ons dat de situatie in de toekomst ook spoedig weer kan veranderen, maar voor nu verheugen we ons in de Heere en in de wonderlijke woorden van de oncoloog: “Alles is schoon”.’ (Bron: Charisma)

  * Neef Costi neemt afstand van welvaartsevangelie van zijn oom Benny Hinn
  Ruim anderhalf jaar geleden nam Costi Hinn, de neef van de populaire prediker Benny Hinn, afstand van het welvaartsevangelie en het luxe leven van de Hinn’s.
  Twee weken geleden verscheen Costi’s boek: ‘God, Greed and the (Prosperity) Gospel: How Truth Overwhelms a Life Built on Lies’. Scherp stelt hij daarin aan de kaak hoe miljoenen mensen over de hele wereld worden uitgebuit door het Welvaartsevangelie. Costi Hinn heeft inmiddels zijn eigen bediening: ‘For the Gospel’.

  Costi Hinn.
  Costi Hinn geeft allereerst een verklaring van de zucht naar rijkdom van zijn oom. Benny’s vader verwachtte niet veel van zijn oudste zoon. ‘Van al mijn kinderen zul jij, Toufik (zijn echte naam is Toufik Benedictus Hinn) het niet maken.’
  Deze Toufik – in het vervolg Benny, zoals hij zichzelf ging noemen – besloot zijn vader te laten zien dat hij wel succes zou hebben.
  De Joodse Hinn-familie was vanuit Israel geëmigreerd naar Noord-Amerika. Costi beschrijft hoe zijn oom Benny Jezus leerde kennen en zoveel geld en roem verwierf, dat zijn broers en zelfs zijn vader bij hem in dienst traden.
  Ook Costi ging voor zijn oom Benny werken. Hij was één van zijn persoonlijke assistenten en ving mensen op die tijdens de genezingsdiensten ‘in de geest’ vielen, zoals dat wordt genoemd.
  ‘Binnen twee jaar had ik zoveel luxe, weelde en rijkdom, dat ik me waande als koning Salomo. Onze familie had heel veel geld, en we leefden buitensporig weelderig.’
  Prijs van één overnachting: 25.000 dollar
  Hij noemt een aantal voorbeelden: ‘We vlogen mee in een privé vliegtuig, een Gulfstream IV, die 36 miljoen had gekost. We brachten nachten door in de Royal Suite van de Burj Al Arab in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, voor 25.000 dollar per nacht. We hadden een eigen villa aan het Como Meer in Italië, naast het huis van George Clooney…’
  De lijst is nog veel en veel langer, met onder meer bezoeken aan het Monte Carlo Casino in Monaco, vrij winkelen in de duurste winkelcentra en reizen in Maserati’s en Bentley’s en een privé kusthuis op Hawaii.
  Weet u, ik word er misselijk van als ik dit allemaal lees. Het gebeurt allemaal van geld dat is gegeven door wanhopige mensen die hopen door hun speciale gift aan Benny Hinn door God gezegend te zullen worden, om net zo’n rijk leven van Hem te ontvangen.
  Hinn roept hen immers op hun geld voor God te zaaien. Door hun laatsten centen weg te geven, worden ze alleen maar armer in plaats van rijker, zoals ze hopen en geloven.
  ‘We verdeelden de buit’
  Costi schrijft dat zijn geweten begon te spreken over de manier waarop geld werd binnengehaald, vooral toen mensen hun gift in een enveloppe moesten doen, die vervolgens met olie werd gezegend, als teken voor de zegen die ze van God zouden ontvangen.
  ‘Na de bijeenkomst kwam ons team in het hotel bij elkaar om de offers te tellen. We verdeelden de buit onder ons, als een betaling voor onze gezalfde overgave. Voor mij voelde dat niet goed.’
  Nadat Costi Hinn zijn vrouw Christyne leerde kennen, besloot hij te breken met de bediening van zijn oom Benny en er afstand van te nemen. Dat was een buitengewoon ingrijpende stap voor hem. ‘Mijn oom heeft 40 jaar lang systematisch door armoede getroffen landen geëxploiteerd om rijk te worden,’ merkt hij nog op, ‘en andere familieleden volgen in zijn voetsporen. Het kan prettig zijn om een Hinn te zijn.’
  ‘Ik ben niet beroemd,’ geeft hij nog aan. ‘Ik wil niet rijk zijn. Mijn waarde heb ik ontvangen van God, Die mijn leven heeft veranderd door de kracht van het Evangelie. Ik wil slechts een ambassadeur van Christus zijn, die Zijn boodschap brengt aan iedereen die ik kan bereiken.’
  Vermeld moet nog wel worden dat Benny Hinn na het overlijden van Billy Graham liet weten in het verleden een te extreme welvaartsboodschap te hebben gebracht. (Bron: Joy!News)

  *Joods-Arabisch team brengt het Evangelie in Zweden
  In Zweden gebeurden bijzondere dingen toen Joodse en Arabische Israëli’s samen het Evangelie brachten. Het was een team van het Bible College van One for Israel. Al jarenlang gaan zendingsteams zo de wereld in om wat ze geleerd hebben ook in praktijk te brengen. Ze brengen opnieuw het Evangelie vanuit Israel naar de volken.
  In veel Europese landen wonen duizenden moslim-vluchtelingen uit landen die gesloten zijn voor het Evangelie. Maar er gebeuren soms wonderen wanneer ze in Europa in contact komen met het Evangelie, gebracht door mensen uit Israel.
  Het Joods-Arabische team van One for Israel, op zendingsreis in Zweden.
  Het zendingsteam ging aan de slag op de straten van Zweden en getuigt van Gods werk in de contacten die ze hadden. ‘Als we moslims aanspraken die afkomstig waren uit het Midden-Oosten, waren ze verbaasd om ons in Zweden te ontmoeten. Verscheidene moslims stonden open voor gesprekken over Jezus en over de boodschap van het Evangelie.’
  Bijzondere ontmoeting
  De Joodse studenten in het team spraken een vrouw aan die een boerka droeg. In het Engels en in het Arabisch zeiden ze tegen haar: “God is liefde”. Het raakte haar en ze vroeg waar ze vandaan kwamen. Toen ze hoorde dat zij uit Israel kwamen, keerde ze zich om en liep naar de bus om te vertrekken. Maar ze bedacht zich en kwam terug.
  Moti, één van de Joodse teamleden, merkt op: ‘We vertelden haar dat we Messiasbelijdende Joden en Arabische christenen uit Israel waren. En dat we gekomen waren om het goede nieuws over Jezus te delen. Ze was geschokt.’
  Het werd spoedig duidelijk waarom ze zo geschokt was. Ze vertelde dat ze een Palestijn was en dat haar opa in 1948 door het Israëlische leger uit zijn huis, dichtbij het Meer van Galilea, was verjaagd. Eerst was hij naar Libanon gevlucht en later vestigde hij zich in Zweden.
  Moti reageerde: ‘Ik zei tegen haar dat het me speet wat er met haar opa was gebeurd. Ik voel je pijn. Ik was er niet bij, maar vandaag ben ik hier om “sorry” tegen je te zeggen. Ik hoop dat je ons kunt vergeven.’
  Dit leidde tot een bijzonder gesprek over het geloof, dat werd afgesloten met gebed. Ze kwam nog niet tot geloof, maar we baden dat ze andere christenen zou ontmoeten en dat God haar hart zou openen voor de Heere Jezus.’
  Onverwacht telefoontje
  Ook konden ze het Evangelie delen met een moslimman, waarna ze verder trokken naar Stockholm. Daar kregen ze een telefoontje van deze man. Hij vertelde dat hij sinds hun gesprek over Jezus, alleen maar daaraan kon denken. Hij wilde meer over Jezus horen en sprak af in contact te blijven met het team, ook als ze weer terug zouden zijn in Israel.
  Het zendingsteam ontmoette in Zweden ook drie Israëli’s. ‘Eén van hen vertelde dat ze kort daarover al twee christenen had ontmoet die haar over het Evangelie hadden verteld. Ze zei: “Als dit een derde keer gebeurt, zal ik in Hem gaan geloven.” Op internet had ze al veel video’s in het Hebreeuws over Jezus bekeken.’
  Met een moslimvrouw kon worden gebeden en ze kwam tot geloof in de Heere Jezus. Het gaf haar heel veel vreugde. Daar bleef het niet bij, ook een moslimman uit Irak gaf zijn hart aan de Heere Jezus. (Bron: One for Israel)

  * ‘BDS is ook een aanval op het christelijke geloof’
  ‘De BDS-beweging (Boycot, Desinvestering en Sancties) is niet alleen een antisemitische aanval op de Joodse staat, het is ook een aanval op het christelijke geloof,’ aldus de Argentijnse christelijke leider dr. Rubén Proietti tijdens een recent bezoek aan Israel.
  ‘De BDS-beweging keert zich tegen de Bijbel,’ vervolgt hij. ‘BDS en soortgelijke bewegingen labelen de Joden in Israel als de kolonisten, terwijl de Bijbel overduidelijk aangeeft dat Israel het door God gegeven thuisland is van het Joodse volk.’
  Zeker zo ernstig is voor christenen de claim van een aanzienlijk deel van de BDS-beweging dat Jezus een Palestijn was, waarmee wordt ontkend dat Hij een Jood was, leefde als Jood en werd gekruisigd als Jood.
  Dr. Proietti noemt de vestiging van Joden in Judea en Samaria een vervulling van Bijbelse profetie. ‘Elke wereldleider zou zich moeten afvragen of hij handelt in lijn met de vervulling van Bijbelse profetie of de vervulling ervan juist tegenwerkt.’ (Bron: Israel Today)

 70. @ Muggenzifter 19/07/2019 om 3:31 pm

  Mooi, Bijbels en liefdevol want vol van genade verwoord Muggenzifter! Dank U!

 71. Ps. 68:1-19 (deel 1)

  ‘Vader van de wezen en Rechter van de weduwen: dát is God in Zijn heilige woning’ vs. 6.

  Deze Psalm herinnert aan Gods grote daden in het verleden ten behoeve van Zijn volk Israël en spreekt profetisch over Gods ingrijpen in de toekomst.
  Dan zal God als een strijdbaar held opstaan.
  Hij zal Zelf komen om Zijn volk te verlossen en de goddeloze te oordelen, want Hij is de Heilige en Almachtige.
  Maar die grote en geduchte God wordt ook voorgesteld in Zijn barmhartigheid en goedertierenheid. Hij draagt de mooie namen ‘Vader der wezen’ en ‘Rechter der weduwen’.
  Dit vers is door de eeuwen heen tot troost geweest voor allen die een ernstig verlies hebben geleden. Hij die ingrijpt in de geschiedenis van de volken, houdt Zich ook bezig met allen die hulpeloos en kwetsbaar in het leven staan.
  Onder miljoenen heeft Hij ook de enkeling in het oog, in het bijzonder ieder die bescherming en hulp nodig heeft.
  Wat een troost en bemoediging ook nu nog, want Hij is dezelfde onveranderlijke God.
  Zijn ontferming gaat uit naar de zwakken.
  Er staan in de Bijbel vele beloften voor weduwen en wezen, maar ook vermaningen om hen niet te vergeten. In de brief van Jakobus vinden we de vermaning weduwen en wezen te bezoeken in hun druk.
  Gelukkig zijn de sociale voorzieningen in ons land veel beter dan vroeger en ook beter dan in vele andere landen in de wereld.
  En toch, weduwen en wezen missen veel.
  Jakobus zegt dat de zuivere en onbevlekte godsdienst voor God de Vader is: om te zien naar weduwen en wezen.
  Daarin mogen wij navolgers van God zijn als geliefde kinderen (Ef. 5:1)

  Allen een gezegend weekend toegewenst, groet Muggenzifter

 72. Eveneens uit de Nieuwsbrief 13 juli 2019 , nummer 27, van Dirk van Genderen

  Israel Producten Centrum (IPC) in Nijkerk

  Door de ophef over de etiketteringskwestie van de Israelproducten van het Israel Producten Centrum (IPC) in Nijkerk is de verkoop van deze producten sterk gestegen. Dat zal vast niet de bedoeling van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zijn geweest. Het IPC hangt een hoge boete boven het hoofd als de etiketten niet worden aangepast. Nu wordt vermeld dat de producten in Israel zijn gemaakt. De inspecteurs van de overheid eisen dat voortaan wordt vermeld dat de producten zijn gemaakt op de Westelijke Jordaanoever, met tussen haakjes erachter (Israëlische nederzetting). Op producten uit Bethlehem moet zelfs vermeld worden: ‘Product uit Palestina’, terwijl er niet eens een Palestijnse staat is.
  Al deze regels zijn opgesteld door de Europese Unie. CU en SGP hebben in de Tweede Kamer inmiddels terechte vragen gesteld over deze kwestie en willen weten hoe de andere lidstaten met deze regels omgaan.
  Ik dacht altijd dat de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit verantwoordelijk is voor de voedselveiligheid. Maar deze etikettering heeft hier niets mee te maken en is een zuiver politieke kwestie om Israel te dwarsbomen.

  * Filistijnen afkomstig uit Europa
  Waar kwamen de Filistijnen vandaan? Daar is nu een overtuigend antwoord op gekomen van onderzoekers van het ‘Max Planck Institute for the Science of Human History’ en de ‘Leon Levy Expedition to Ashkelon’. Ze onderzochten de grafresten van tien Filistijnen uit Ashkelon. Hun DNA laat een duidelijk link zien met de Europese bevolking. De onderzoekers schatten in dat de eerste Filistijnen zich rond de twaalfde eeuw voor Christus in de omgeving van Ashkelon vestigden.
  De Filistijnen zijn bekend van hun strijd tegen Israel. Eén van de bekendste Filistijnen was Goliath, die met Gods hulp door David werd verslagen. (Bron: Science Advances Magazine)

 73. Uit de Nieuwsbrief 13 juli 2019 , nummer 27, van Dirk van Genderen

  * Denktank voorspelt massa-immigratie naar Israel

  Een nieuwe golf van Joodse immigranten naar Israel is een reële mogelijkheid, aldus de Jeruzalemse ‘denktank’ Jewish People Policy Institute (JPPI). Als reden wordt het wereldwijde toenemende antisemitisme genoemd. ‘Veel Joden overwegen immigratie naar Israel of elders, terwijl anderen overwegen hun Joodse identiteit op te geven,’ aldus het JPPI. Er wordt ook een advies gegeven: ‘De regering moet zich voorbereiden op een mogelijk massale toestroom van Joden, met name uit Europese landen.’ (Bron: Israel Hayom)
  Dit advies is een bevestiging van wat de Bijbel zegt over de terugkeer van alle Joden vanuit heel de wereld naar Israel.

  * Boris Johnson – wellicht nieuwe premier van Engeland – is pro-Israel

  Na het aftreden van Theresa May als premier van Engeland is de kans zeer groot dat Boris Johnson de nieuwe Engelse premier wordt. In een interview met ‘Jewish News’ stelt hij deze week dat hij een gepassioneerde zionist is. ‘Niets, ook geen wilde paarden, zullen mij ervan weerhouden om als Britse premier de Joodse staat te bezoeken.’
  In het interview waarschuwt hij het Iraanse bewind om geen nucleaire wapens te ontwikkelen. ‘Ik sta klaar om strengere sancties af te kondigen tegen de Islamitische Republiek Iran. Ook staat hij ervoor open de Engelse ambassade op termijn naar Jeruzalem te verplaatsen. De tegen Israel gerichte BDS-beweging (boycot, desinvesteringen en sancties) ziet hij als antisemitisch. Krachtig veroordeelt hij de betaling door de Palestijnse Autoriteit van salarissen aan Palestijnse terroristen. (Bron: World Israel News)

 74. Goedendag allen,

  In een kort verleden heb ik wat berichten geschreven op xandernieuws. Ben iets te druk geweest en met name de honger in Gods Woord. Van hoe lees je de bijbel, hoe ga je hiermee om. In wat voor een context plaats je geschreven woorden.

  Ben er nog super druk mee en ik hou er niet mee op.
  Misschien hebben jullie al eens van deze man gehoord. Michael Heiser, ik kan hem aanbevelen.

  Het gebruik van het Hebreeuws/Grieks voor zowel het oude als nieuwe testament geeft feitelijke inzichten.

  Ik hoop dat de link hieronder werkt en jullie allen nieuwsgierig worden wat deze man voor moois te vertellen heeft op youtube. In de link hieronder verteld hij in het kort hoe je de bijbel moet lezen en ik dit alleen maar beamen.

  Supernatural Seminar is op te zoeken in youtube onder de naam Michael Heiser, er zijn verschillende delen van en prachtig om te beluisteren.

  https://youtu.be/15PT8EVN1UQ

  Goed zegen

  Goodmorning

 75. Psalm 67
  God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aangezicht over ons lichten’ vs. 2.

  Dat oude woord ‘aanschijn’ is een mooi woord; daar zit ‘licht’ in.
  We mogen God, het Licht der lichten, zoeken en toelaten, waar wij ons ook bevinden.
  Van Gods genade zijn we afhankelijk.
  Gelukkig dat we van die genade zeker kunnen zijn.
  Zegen is iets anders dan zichtbare of voelbare voorspoed.
  Zegen is, dat God bij ons blijft met Zijn licht en kracht.
  En dat Hij dat wil, daaraan behoeven wij niet te twijfelen.
  Wij dienen echter in afhankelijkheid en gehoorzaamheid op Zijn aanschijn te letten.
  Deze Ps. is het derde danklied in successie (let op de boventitels van Ps. 65-67).
  En in al die dank blijft het bewustzijn van afhankelijkheid en genade van God.
  Hoe leerrijk ook voor ons als de Heere onze weg voorspoedig maakt.
  Het is opvallend, hoe vs. 2 van onze Psalm overeenkomt met de priesterlijke zegen in Num. 6:24-26.
  Eeuwen tevoren legde de Heere deze woorden in de mond van Aäron en zijn zonen om het volk Israël daarmee te zegenen.
  En die zegen wordt ook in onze Psalm gevraagd (vs. 7,8).
  Na weer zoveel eeuwen is dat niet veranderd.
  Het bewustzijn dat het genade is verlost te zijn, maar ook behoefte om bij die genade te leven, is zo nodig.
  Maar er is meer: dit zichtbare heil zal tot gevolg hebben dat de volkeren God loven.
  Ook zij zullen zich verblijden en genieten als Israëls God hen in rechtmatigheid richt en leidt. Bemoedigend uitzicht: nu is er weinig vrees voor God, maar dan zal elke knie zich voor Hem en Zijn Christus (moeten) buigen.

  Is voor de ons omringende mensen Gods heil ook zichtbaar… door ons?
  Allen een gezegend weekend toegewenst, groet Muggenzifter

 76. Beste Xander, ik was een beetje dom. Moest even puzzelen.
  Door de Link Geloofsforum weer aan te klikken kwam ik inderdaad weer op de goede pagina.
  Het dubbele bericht van mij 6/7 aan Nieuw Begin mag voor mijn part gedelete worden hoor. Dank!

  Dubbele bericht verwijderd. Mod.

 77. Opnieuw verlaat zoon van Hamas-oprichter Yousef de terreurorganisatie

  Suheib Yousef, de tweede zoon van sjeik Hassan Yousef, een medeoprichter van Hamas, heeft deze week de terreurorganisatie verlaten en beschuldigt Hamas van corruptie. Suheib is de jongere broer van Mosab Hassan Yousef, die van 1997-2007 undercover voor de Israëlische binnenlandse veiligheidsdienst werkte. In 1999 kwam Mosab tot geloof en in 2007 vertrok hij naar Amerika en schreef er zijn boek ‘Zoon van Hamas’.
  Nu is dus ook zijn jongere broer Suheib, tot voor kort een hoge Hamas-ambtenaar op het hoofdkwartier van de groep in Turkije, overgelopen en heeft zijn toevlucht gezocht ergens in Azië. In een interview met de Israëlische televisie heeft hij onthuld dat Hamas Iran helpt om de rest van het islamitische Midden-Oosten te bespioneren. Deze inlichtingen worden aan Iran geleverd in ruil voor financiële steun. Volgens hem doet Hamas niets goeds voor de Palestijnen.
  Ook zet Hamas zich volgens hem in om terreuraanslagen in Israel te organiseren. ‘Ik zag hoe de beweging mensen op de Westbank mobiliseert en financiert. Er zijn dubieuze acties die ze uitvoeren, waaronder het sturen van onschuldige kinderen naar de Westbank om aanvallen uit te voeren.’
  Hij legde uit dat het ‘doel van de aanvallen op de Westelijke Jordaanoever is om burgers te doden. Ze sturen deze onschuldigen om de crisis van de Gazastrook naar de Westelijke Jordaanoever te exporteren.’
  ‘De leiders van Hamas leven een luxe leven,’ aldus Suheib. ‘Ze buiten hun eigen mensen uit. De leiders wonen in luxe hotels in Turkije, hun kinderen gaan naar particuliere scholen en ze krijgen zeer omvangrijke steun van de Hamas-beweging. Ze hebben beveiliging, zwembaden en sportclubs. Ze eten in de beste restaurants en wonen in de regio van de rijkste Turken. Een familie in Gaza leeft van 100 dollar per maand, terwijl hun leiders in een gastronomisch restaurant dineren voor 200 dollar per keer.’
  Suheib beseft dat zijn leven nu in gevaar is. Toch is hij vast van plan om de waarheid over Hamas te blijven onthullen. Hij wordt voortdurend bedreigd te zullen worden vermoord. (Bron: Israel Today)

  ( Overgenomen met toestemming uit de Nieuwsbrief 6 juli 2019 nummer 26 van Dirk van Genderen voormalig CEO van de EO )

 78. Beste Xander, waarom is mijn laatste brief van het geloofsforum op het oude forum geplaatst?

  Als de reactie pagina vol is, dan verder op Nieuwere reacties, dat is dan pagina 3 Mod.

 79. Beste Nieuw Begin, Goddank zijn er al enige tienduizenden Joden in Israël die geloven dat Jeshua de zoon van David, de zoon van Abraham, [Matth. 1:1] en de Zoon van God is. Psalm 2 en Johannes 3:16. In Amerika zijn zeer veel Joden die geloven dat Jeshua de Masjiach is die zal wederkomen met grote Macht en Heerlijkheid in Jeruzalem. Matth. 24 en 25 en Openbaring 7, 14 en 19.

  JHWH weet dat de Natie Israël/Knesset niet kan geloven in het volbrachte werk van Zijn Zoon. Tot mijn verrassing lees ik in de profeet Ezechiël dat JHWH zelf het initiatief neemt in de gehele verlossing van Zijn Bondvolk. Wat las ik?

  Ezechiël 36:22 Daarom, zeg tot het huis Israëls: Zo zegt de Here HERE: niet
  om uwentwil doe Ik het, o huis Israëls, maar om mijn heilige
  naam, die gij ontheiligd hebt onder de volken in wier gebied
  gij gekomen zijt.

  23 Ik zal mijn grote naam die onder de volken ontheiligd is, die
  gij te midden van hen ontheiligd hebt, heiligen; en de volken
  zullen weten, dat Ik de HERE ben, luidt het woord van de Here
  HERE, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u de Heilige zal
  betonen.

  24 Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle
  landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen land;

  25 Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van
  al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen;

  26 een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw
  binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen
  en Ik zal u een hart van vlees geven.

  Ezechiël 36:27 Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar
  mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen
  onderhoudt.

  28 Gij zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb; gij
  zult Mij tot een volk zijn en Ik zal u tot een God zijn.

  29 Ik zal u van al uw onreinheden verlossen, Ik zal het koren
  roepen en het vermeerderen, en geen hongersnood over u
  brengen.

  30 Ja, Ik zal de vrucht van het geboomte en de opbrengst van het
  veld vermeerderen, opdat gij niet meer de smaad van hongersnood te dragen krijgt onder de volken.

  31 Dan zult gij terugdenken aan uw boze wandel en aan uw
  handelwijze, die niet goed was, en gij zult van uzelf walgen om
  uw ongerechtigheden en uw gruwelen.

  32 Niet om uwentwil doe Ik het, luidt het woord van de Here
  HERE; weet dat wel! Schaamt u en wordt schaamrood over uw
  wandel, huis Israëls.

  33 Zo spreekt de Here HERE: Wanneer Ik u reinig van al uw
  ongerechtigheden, zal Ik de steden weer bevolken en zullen
  de puinhopen herbouwd worden;

  34 het verwoeste land zal weer worden bewerkt, in plaats van een
  woestenij te zijn voor het oog van iedere voorbijganger.
  ;
  Ezechiël 36:35 En men zal zeggen: Dit land dat verwoest was, is geworden als
  de hof van Eden; de steden die, verwoest en vernield, in puin
  lagen, zijn weer versterkt en bewoond.

  36 Dan zullen de volken die om u heen overgebleven zijn, weten,
  dat Ik, de HERE, herbouwd heb wat vernield was en beplant
  heb wat verwoest was. Ik, de HERE, heb het gesproken en Ik
  zal het doen.

  37 Zo zegt de Here HERE: Ook dit zal Ik Mij door het huis Israëls
  laten afsmeken om hun te doen: Ik zal hen zo talrijk aan
  mensen maken als een kudde schapen;

  38 zo vol als met een kudde offerschapen, als met de kudde
  schapen op Jeruzalems feesten, zó vol zullen de verwoeste
  steden zijn met mensenkudden. En zij zullen weten, dat Ik de
  HERE ben.

  Lees ook Jesaja 60 en Psalm 149. Israël wordt tot hoofd der volken!!! Romeinen 11.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *