2194

 1. @Wachter, er zijn inderdaad veel zienswijzen over de sabbat. Ramshoorn heeft zijn zienswijze duidelijk uitgelegd. Ik heb hier overigens wel een andere mening over. De sabbat, de tien geboden en alle overige voorschriften vallen onder de wet van Mozes en het sabbatsgebod is hier een belangrijk onderdeel van. De wet van Mozes is een verbond tussen God en Israël:
  “Gij dan, spreek tot de Israëlieten: maar mijn sabbatten moet gij onderhouden, want dat is een teken tussen Mij en u, van geslacht tot geslacht, zodat gij weet, dat Ik de Here ben, die u heilig.” (Exodus 31:13).
  De sabbat is ten eerste exclusief voor Israël bedoeld, christenen vallen namelijk niet onder de wet van Mozes.

  Paulus beschrijft dit heel mooi en noemt de wet die voor ons geldt: de wet van Christus:
  ”Bij de mensen die de wet van Mozes niet kennen, leefde ik zelf ook niet volgens de wet van Mozes. Maar natuurlijk leef ik voor God niet zonder de wet, want ik houd me aan de wet van Christus. (1 Korintiers 9:21)”

  Wij worden gerechtvaardigd door de wet van Christus, niet door de wet van Mozes. Dat hier vandaag de dag discussie over is, is niet nieuw. In Handelingen lezen we al dat er discussie was of christenen zich aan de wet van Mozes moesten houden. Hier heeft Paulus het volgende over gezegd in Handelingen 15:9-11:
  ¨Daarmee liet Hij zien dat Hij geen verschil maakt tussen Joden en niet-Joden, en dat Hij door hun geloof hun hart heeft schoongewassen. Waarom willen jullie dan nu God uitdagen? Want jullie zeggen dat zij zich aan de wet van Mozes moeten gaan houden. Maar dan willen jullie de leerlingen iets laten doen wat wijzelf en onze voorouders niet konden! Maar wij geloven dat we niet door de wet van Mozes, maar door de liefdevolle goedheid van de Heer Jezus worden gered. En dat geldt dus ook voor hen.”

  Heel beperkt hebben christenen enkele regels uit de wet van Mozes die we moeten houden:
  Handelingen 15:19-20:
  ¨Daarom vind ik dat we het de niet-Joodse mensen die in God gaan geloven niet moeilijk moeten maken. We zullen hun schrijven dat ze de volgende dingen niet mogen doen: ze mogen niets eten wat aan de afgoden geofferd is, ze mogen niet met allerlei vrouwen of mannen naar bed gaan, ze mogen geen vlees eten waar het bloed niet uit is weggelopen, en ze mogen geen bloed eten of drinken.¨

  Paulus waarschuwt ons juist tegen een verplichte oplegging van de sabbat:
  Kolossenzen 2:16:
  “Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van een feestdag, nieuwe maan of sabbat”
  Deze tekst lijkt volledig in tegenspraak te zijn met de woorden van Mozes die de sabbat juist verplicht stelt. In de gemeente Kolosse werden christenen veroordeeld omdat zij de sabbat niet hielden. Paulus gaat hier rechtstreeks tegenin. Wanneer je begrijpt dat de sabbat voor Israël van toepassing is en niet voor christenen, dan spreken Mozes en Paulus elkaar helemaal niet tegen.

  “Aanvaardt de zwakke in het geloof … De een gelooft, dat hij alles eten mag, maar de zwakke eet plantaardig voedsel. Wie wèl eet, minachte hem niet, die niet eet, en wie niet eet, oordele hem niet, die wèl eet, want God heeft hem aanvaard. … Deze [immers] stelt de ene dag boven de andere, gene stelt ze alle gelijk..” (Romeinen 14:1-6)

  Wachter, uiteindelijk komt het er niet op neer of je wel of niet sabbat houdt. Kies je zelf uit overtuiging om de sabbat te vieren? Doe het! Kies je zelf uit overtuiging om niet de sabbat te vieren? Doe het! Niemand heeft te oordelen over jouw wijze van uitvoering van je persoonlijke geloof. Net zoals je keuze voor Jezus Christus een persoonlijke keuze is, is dit ook voor je keuze voor wel of geen sabbat.

 2. Hallo Wachter en Ramshoorn….

  Zoals ik het een beetje zie, sabbat of zondag…. maakt het voor de Heere niet uit.
  Als men het doet met een hart gericht op de Heere Jezus.

  Jezus is Heere van de sabbat. Sabbat betekend niets anders als rust.
  Bij wie alleen vinden we die kostbare rust voor onze ziel??? Bij de Heere Jezus.

  Mattheüs 11 : 28-30, “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en IK zal u rust geven. Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat IK zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht”.

  Ramshoorn, niet om uw schrijven de onderscheppen… maar ik besef dat ieder die zo gericht is op Israël, ook veel van die dingen wil doen zoals Israël moest doen. Oók de sabbat.
  Bij velen het gevaar… dat men het dwangmatig een ander wil opleggen.
  Net zo als de zondags diensten, men wil het een ander opleggen.
  Dan wordt het een verplichting… menselijke verplichting, een mens wil het een ander mens opleggen/verplichten.
  Wij mogen op maandag of woensdag… maakt niet uit, alle dagen bezig zijn met de Heere.

  Stierf juist de Heere Jezus niet, net vanaf het moment dat de sabbat begint. Ook dat moest Hij vervullen. Hij moest de héle wet en geboden totaal vervullen. Dus óók de sabbat.
  Het was een schaduw beeld, maar het gaat om Christus Jezus.

  Adam en Eva hadden geen sabbat… zij leefden in de rust van God.
  Met de zondeval… leefden de eerste mensen niet meer in Gods rust.
  Wij mogen nu rusten in Christus Jezus, HIJ is onze sabbat/rust.

  Wachter, blijf vasthouden aan onze Heere Jezus Christus. dan leeft u in Zijn rust.
  Romeinen 14, geweldige uitleg.
  Hebreeën 4, over de sabbat, geweldige uitleg, daar het gaat om God en Christus.

  En Wachter, vraag het de Heere, Hij weet het. En Hij houd veel van u, wel of geen sabbat, wel of geen zondagsdienst…. dat veranderd niets van Jezus liefde voor u.

  Lieve broeders, groeten, Esther.

 3. Beste@Johannes, u hebt gelijk dat ik Joden en Israël in een adem noem. Ik zie ze beiden als één volk. De Twaalf Stammen Israëls zien we immers weer compleet in Openbaring 7 en 14, ik noem 144.000 Joden dan ook graag de Joodse Ambassadeurs van Jeshua waar Hij de nieuwe wereld mee gaat regeren.

  De Joodse Jeshua sprak onomwonden in Johannes 4:22…Het Heil is uit de Joden. Ik spreek mijn Amen daarover uit. Niks mis mee!

  U schreef: Mijn liefde voor de Joden bestaat hieruit, dat God Israel liefheeft, en zij daar een deel van zijn. Maar God verwerpt hun handelswijze en gebruiken, hoe zou ik hen daar voor kunnen eren?”

  U bedoelt waarschijnlijk de handelswijze van de Knesset? Helaas heeft u hierin gelijk. Ik zie dat ook zo. Maar u mag niet generaliseren. Er zijn vandaag minimaal 15.000 Joden in Israël die belijden dat Jeshua de komende Masjiach is in Jeruzalem. In Europa en Amerika zijn er veel meer die dat belijden.

  Beste Johannes vergeet niet dat de eerste gelovigen 3000 Joden waren die gedoopt werden op de Eerste Pinksterdag in Jeruzalem die hun schuld beleden aan de dood van Jeshua. In Handelingen 21 wordt over tienduizenden Joden gesproken die geloofden dat Jeshua de opgestanen Here is de Komende Masjiach. Het waren ook de 12 Joodse Apostelen die als eerste de Wereld introkken op bevel van Jeshua om het Evangelie te verkondigen. Marcus 16 en Handelingen 1

  …Last but not least…Waar zal Jeshua wederkomen? In Rome, Mekka of Genève? FOUT!!!
  Hij komt weder in Jeruzalem, de stad van de grote Koning. Psalm 48, 132 en Matth. 5:35. Maar niemand weet wanneer @Vlokje.

 4. Beste@Wachter, u bent op de goede weg wanneer u duidelijke oprechte vragen stelt over het wel of niet houden van de Sjabbat.

  U schreef immers: Als een eenvoudige volgeling van Yeshua/Jezus, moet ik toegeven, dat ik nog steeds verward ben, moeten we de rustdag op zaterdag, of de zondag naleven? Ben heel onzeker.”

  Die onzekerheid geldt voor talloze gelovigen ook in 2020 die door leugenachtige Pausen, Priesters, Predikanten eeuwenlang tot op deze dag, op het verkeerde been werden gezet door hun bewuste Des-informatie: De zondag is de dag des Heren en niet de Sjabbat, hoewel Genesis 2:1-3 en Exodus 20 en 31 overduidelijke taal spreekt.

  De Joodse Jeshua, de Zoon van God noemde zich zelfs Heer van de Sjabbat. Lucas 6:5.

  Hoor wat de Here God via Jesaja leert over heidenen die ook graag de Sjabbat met de Joden wilden meevieren…Jesaja 56:1-8 Het heil ook voor de vreemdelingen…

  Jesaja 56:1 Zo zegt de HERE: Onderhoudt het recht en doet gerechtigheid, want mijn heil staat gereed om te komen en mijn gerechtigheid om zich te openbaren.

  2 Welzalig de sterveling die dit doet, en het mensenkind dat daaraan vasthoudt; die acht geeft op de SJABBAT, zodat hij hem niet ontheiligt, en acht geeft op zijn hand, zodat zij niets kwaads doet.

  3 Laat dan de vreemdeling [HEIDEN] die zich bij de HERE aansloot, niet zeggen: De HERE zal mij zeker afzonderen van Zijn Volk; [Israel] en laat de Ontmande niet zeggen: Zie, ik ben een dorre boom.

  4 Want zo zegt de HERE van de ontmanden, die mijn Sjabbatten onderhouden en verkiezen wat Mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond:

  5 Ik geef hun in mijn huis en binnen mijn muren een Gedenkteken en een naam, beter dan zonen en dochters; Ik geef hun een Eeuwige Naam, die niet uitgeroeid zal worden.

  6 En de vreemdelingen die zich bij de HERE aansloten om Hem te dienen, en om de naam des HEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn, Allen Die De Sjabbat onderhouden, zodat
  zij hem niet ontheiligen, en die vasthouden aan mijn verbond:

  7 hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg en IK zal hun Vreugde bereiden in mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want Mijn Huis [De Tempel] zal een Bedehuis heten Voor Alle Volken.

  8 Het woord van de Here HERE, die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt, luidt: Ik zal daartoe nog Meerderen bijeenbrengen, dan er reeds toegebracht zijn.

  Lees vooral ook Handelingen 21 dat al de Apostelen ijveraars waren voor de Torah des Heren, LEES hoe vaak de Synagoge ter sprake komt in dit Boek. Petrus was zelfs de Apostel voor de Besnedenen en Paulus voor ons, de Onbesnedenen!! Details Galaten 2.

 5. Aan allen
  Ik snap en respecteer dat jullie de datums met een grote korrel zout nemen
  Van uit dat gezichtspunt ben je misschien verblind
  Bekijk het van een ander oogpunt :de gebeurtenissen
  Elke gebeurtenissen dichter bij de datums, maken de datums waarschijnlijker

  Zit ik er naast heb je in iedere geval een systeem om zelf de volgende mogelijkheid te ontdekken
  Optie 1 2022-2029vrijdag (30 maart 2029)
  -volgende optie is 2029-2036(vrijdag 11 april 2036)

  Ongelofelijk!!!Terwijl ik dit schrijf ontdek ik de 10 dagen verdrukking !!🙏
  30 maart 2029-30 maart 2036 +10 dagen is 11 april 2036
  Nog 7 jaar de ellende die we nu hebben ik weet het niet
  2036 is nog ver weg, ik concentreer mij eerst op 2022

 6. Hallo allemaal…

  Dewevoga schreef: 29/05/2020 om 9:56 am

  U haalde Hosea 2:14:23, aan,
  <<>>.

  Weet u wat ik zo bijzonder vind, dat Paulus ook Hosea aan haalt, in Romeinen 9 : 24-26.
  Dan wijst hij op zowel Israël en de heidenen.
  In vers 25 zegt Paulus, “Zoals Hij ook in Hosea zegt: Ik zal Niet – Mijn -volk noemen: Mijn volk, en de Niet-geliefde: Geliefde.”. Dan moeten de heidenen voorstellen.

  Hosea 1 : 6-9, lezen we over Lo-Ruchama, dat moest Israël voorstellen.
  Dan lezen we over Lo-Ammi, dat moeten de heidenen voorstellen. Daar lezen we “want u bent niet Mijn volk en Ik zal er voor u niet zijn”.
  Gelijke strekking met de woorden van Paulus.

  Dan gaan we naar Hosea 2:14:23
  Let eens op vers 23,
  “En ik zal haar voor Mij in de aarde zaaien en Mij ontfermen over Lo-Ruchama (Israël).
  Ik zal zeggen tegen Lo-Ammi (heidenen): U bent Mijn volk, en hij zal zeggen: Mijn God”.

  En toch, heel bijzonder… leefden er vreemdelingen tussen het volk Israël. Dat waren mensen uit andere volken, zij die geloofden in de God van Israël en Hem wilden dienen.
  En de vreemdelingen werden niet heidenen genoemd. Het viel mij ineens op.
  In Ezechiël 47 : 13-21, lezen we nogmaals over de verdeling van het land, tussen de stammen Israël
  Dan lezen we in de verzen 22-23, dat zelfs de vreemdelingen gezien werden als een ingezetenen van Israël. Ook de vreemdelingen kregen kregen land toegewezen, tussen het volk Israël. Het zal hen als erfelijk bezit toevallen, tussen het volk Israël.

  Het doet mij denken aan Gods geheim, waar Paulus over schrijft, dat de heidenen, mede-erfgenamen gaan worden, met de dezelfde beloften.

  Hoe rijk is Gods Woord, zowel voor Israël als ook voor de vreemdelingen, allen in Christus Jezus.

  Fijne zondag allen, hartelijke groet, Esther.

 7. Bv op je maand kalender noteren:
  Over 18 maanden is er een vaccin
  Das september 2021 (nog 7 maanden te gaan dan)

 8. Tip van mij
  Maak zelf een kalender met mijn gevondende datums en er vormt zich een beeld, +de aanwijzingen die je zelf nog vindt (erbij schrijven)

  Heb zelf een maand kalender gemaakt
  Morgen 1juni 2020 hebben we nog 22 maanden te gaan
  Bij elke maand heb ik notitie ruimte vrijgelaten om de bijzonderheden van die maand te noteren

  Bijvoorbeeld: 11 maart 2020 heeft het WHO de wereldwijde pandemie uitgeroepen, hou dus 11 maart 2021 en 2022 in de gaten, zo ook met andere gebeurtenissen

  9-11 word trade centrum
  3-11 pandemie WHO
  typisch die datums

 9. als…als…als
  15 april 2022 de opname is
  en wij krijgen nog 10 dagen verdrukking
  (opb. 2:10 …en gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen…)
  dan begin de verdrukking van de gelovigen op woensdag 5 april 2022
  vrijdag 30 maart 2022 t/m vrijdag 30 maart 2029 begint de verdrukking voor de wereld (excact 7 jaar)

  van 30 maart 2022 t/m woensdag 5 april
  zou dat dan de stilte in de hemel zijn? van een half uur.(opb. 8)

  stilte in de hemel zie ik dan als radiostilte, geen tv, geen radio, geen mobiel netwerk, dus ook geen 5G, magnetische storingen? Van een meteoriet of atoombom ?
  zou ons goed uitkomen ivm track and trace/teken vh beest

 10. Beste Ramshoorn,
  Uw verering van de Joden is dermate groot, dat hoewel God altijd over Israel, en Jakob, spreekt als: ‘Geheel Israel’ en, ‘Mijn volk Israel, blijft u hen hardnekkig Joden noemen.
  Zelfs als wilt geloven dat het huidige Israel de twaalf stammen zijn, dan nog (juist) zou u hen niet Joden, maar het volk Israel moeten noemen.
  God heeft Jakob, Israel genoemd; niet Joden!
  Hoewel Jezus hen ook Joden noemt, hebben ze die benaming niet door God gekregen, maar door mensen.
  Nu lees ik dat u het gedenken van de Joden van het ontvangen van de wet, vergelijkt met Pinksteren, althans dezelfde lijn trekt!
  De berg Sinai die in vuur en vlam stond, vergelijken met de uitstorting van de Heilige Geest, na het opvaren ten hemel van Jezus Christus.
  Zij die Jezus als Messias verwerpen!
  Zij die hun dagen en maanden steeds moeten aanpassen, om alles kloppend te krijgen met hun jaartelling, omdat ze uit eigen overleveringen daar aan vast willen houden.
  God begon na Jezus opnieuw te tellen, maar dat konden de Joden niet aannemen, want ze wilden Jezus niet aannemen.
  Mijn liefde voor de Joden bestaat hieruit, dat God Israel liefheeft, en zij daar een deel van zijn.
  Maar God verwerpt hun handelswijze en gebruiken, hoe zou ik hen daar voor kunnen eren?

 11. Apophis meteoriet is een aardscheerder  
  Volgens berekeningen zou het object op
  vrijdag 13 april 2029 !!!
  de aarde zo dicht passeren dat het met een schijnbare magnitude van 3,3 met het blote oog zichtbaar 

 12. Is het waar als @Jette beweert: Mensen uit de “reuze DNA lijn” (Het onkruid Matth. 13) kunnen dan dus niet meedelen in de verlossing, of zij nu Jezus aanroepen of niet.???”

  Met Pinksteren, de uitstorting van de Heilige Geest is Alles Mogelijk volgens Jeshua.
  Zie Handelingen 10:37 Gij weet van de dingen, die geschied zijn door het gehele Joodse
  land, te beginnen in Galilea, na de doop, die Johannes verkondigde, 38 van Jeshua van Nazaret, hoe God Hem met de heilige Geest en met Kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en
  Genezende ALLEN, die door de DUIVEL overweldigd waren; want God was met Hem.

  Jeshua genas en bevrijdde zelfs volslagen idioten en krankzinnigen uit de klauwen van de duivel…Gekken en Dwazen vind u ook in Synagogen en Kerken van 2020…

  In de synagoge te Kafarnaüm
  21 En zij kwamen te Kafarnaüm en Terstond op de SJABBAT ging Jeshua naar de synagoge en leerde. 22 En zij stonden versteld over Zijn Leer, want Hij leerde hen als Gezaghebbende, en niet als de schriftgeleerden.

  23 En terstond was er in hun Synagoge een mens met een Onreine Geest [veroorzaakt door demonen] en hij schreeuwde luid, 24 zeggende: Wat hebt Gij met ons [demonen] te maken, Jeshua van Nazaret? Zijt Gij gekomen om ons [demonen] te verdelgen? Ik weet wel, wie Gij zijt: de Heilige Gods.

  25 En Jeshua bestrafte hem zeggende: Zwijg stil en ga uit van hem. 26 En de Onreine Geest deed hem stuiptrekken en ging onder groot Geschreeuw van hem uit. 27 En allen werden zeer verbaasd, zodat zij elkander vroegen, zeggende: Wat Is Dit? Een nieuwe leer met Gezag! Ook de Onreine geesten geeft Hij Bevelen en zij Gehoorzamen Hem! 28 En het gerucht van JESHUA drong terstond Overal door in de gehele omgeving van Galilea.

  Juist nu op Pinksteren 2020 moeten we de vele geschiedenissen van bevrijding van de duivel door Jeshua en de Apostelen lezen…

  De meest ongelooflijke geschiedenis van een volslagen idioot die door Jeshua bevrijdt werd las ik in Lucas 8…

  De genezing van een bezetene…
  26 En zij voeren naar het land der Gerasenen, dat tegenover Galilea ligt. 27 Toen JESHUA aan land gegaan was, kwam Hem een man uit de stad tegemoet, die door Boze Geesten bezeten was, en sinds lang had hij geen mantel meer aan en woonde niet in een huis, maar in de Graven.

  28 Toen hij nu JESHUA zag, stiet hij een Kreet uit en hij viel aan zijn Voeten en sprak met luider stem: Wat hebt Gij met mij te maken, JESHUA, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek U, dat Gij mij niet pijnigt. 29 Want Hij gaf de Onreine Geest bevel van de man uit te varen. Want menigmaal had de [boze] Geest hem met geweld medegesleurd, en om hem te bewaken werd hij met Ketenen en Voetboeien geboeid, maar hij brak de boeien stuk en werd door de geest naar eenzame streken gedreven.

  30 En Jeshua vroeg hem: Wat is uw naam? Hij zeide: Legioen; want Vele Geesten waren in hem gevaren. 31 En zij smeekten Hem, dat Hij hun niet gelasten zou in de Afgrond te varen. 32 Nu werd op de berg een talrijke kudde Zwijnen [Onreine beesten Leviticus 11] gehoed; en zij smeekten Hem, dat Hij hun zou toestaan daarin te varen. En Jeshua stond het hun toe.

  33 En de geesten voeren uit die mens en Voeren In de Zwijnen en de kudde stormde langs de helling het meer in en Verdronk. 34 Toen de hoeders zagen wat er gebeurd was, namen zij de Vlucht en berichtten het in de stad en op het land. 35 En de mensen liepen uit om te zien wat gebeurd was, en zij kwamen bij Jeshua en vonden de MENS, van wie de boze geesten Uitgevaren waren, aan de Voeten van Jeshua zitten, Gekleed en Goed bij zijn Verstand, en zij werden bevreesd.

  36 En zij, die het gezien hadden, verhaalden hun, hoe de bezetene genezen was. 37 En de gehele bevolking van de streek der Gerasenen vroeg Hem, of Hij van hen wilde weggaan, want zij waren door grote vrees bevangen.

  En Jeshua ging in het schip en keerde terug. 38 En de man, van wie de boze geesten Uitgevaren waren, verzocht JESHUA bij Hem te mogen blijven. Maar Hij liet hem heengaan en zeide: 39 Keer terug naar uw huis en verhaal al wat God u gedaan heeft. En hij GING de gehele stad door Verkondigen al wat Jeshua hem gedaan had.

  Is het geen wonder dat deze volslagen idiote bezeten man nadat hij door Jeshua bevrijd werd direct een Evangelist werd en overal ging vertellen hoe Jeshua hem bevrijd had van legioenen boze geesten?

  Ik hoop dat Jette met deze geschiedenissen zijn winst zal doen en ook voortaan over de Almacht van Jeshua de Zoon van God zal spreken ipv over zijn self-made DNA theorie! Shalom.

 13. @ Ramshoorn 3:46 PM, op 30/5. Weer mooi van U verwoord. Als een eenvoudige volgeling van Yeshua/Jezus, moet ik toegeven, dat ik nog steeds verward ben, moeten we de rustdag op zaterdag, of de zondag naleven? Ben heel onzeker.

 14. ….nu kun je ook uitrekenen waneer
  de tweede oogst (tweede opname) van de vijgenboom is, volgens Wikipedia in september

  vrijdag 30 maart 2029 – 3 jaar+6 maanden=3,5 jaar= 30 september 2025, volgens Wikipedia is de tweede oogst van een vijgenboom in het najaar

 15. Jezus is vrijdags voor de sabbath begon van het kruis gehaald

  Voor het donker werd! Na zonsondergang is het dan sabbath en toen in Jezus tijd ook het joods pasen

  Speciale bijzondere dag :
  Dit was sabbath waar op het joods Pasen wordt herdacht, uittocht uit Egypte (ook opname?),
  die vrijdag dus is Jezus van het kruis gehaald, in april wordt het tussen 20.30 en 21.00 uur donker, /-dus tot het donker werd-/

  Joodse Pasen begint niet zo vaak op vrijdag/sabbath dag

  Dus de volgende speciale bijzondere dag kan ook bijzonder special worden:
  vrijdag-sabbath-joods Pasen is vrijdag 15 april 2022 googlen!
  /-Vanaf het donker werd-/ , (pesach maaltijd- Egypte)

  7 jaren later: (verdrukking?)

  speciale bijzondere dag:
  vrijdag-sabbath-joods pasen vrijdag 30 maart is de speciale bijzondere dag in 2029

 16. Beste @Nieuw Begin. Dank voor uw interessante info: In Elsevier Weekblad Nr 22 van 30 Mei 2020 een groot artikel over de Charismatische beweging en de Evangelische beweging in Nederland. Oorsprong en ontstaan en getiteld: In de ban van de Heilige Geest.””

  Gisteravond 18.00 uur begon in Israël Shavuot/Pinksterfeest. Wat gedenken zij dan? Dat JHWH hen de Torah schonk op de Sinaï die in vuur en vlam stond. Exodus 19 en 20.

  Jammer dat alle Kerken de Sjabbat verandert hebben in de zondag. Ze hebben de Paasdatum losgemaakt van de Joodse en dito met het Pinksterfeest. Een schande en een daad van antisemitisme tot op deze dag. Wanneer zullen Pausen en Kerkleiders eens de moed tonen om deze feestdagen weer parallel te laten lopen met de Hebreeuwse kalender?

  Ik vind daarom ook de Woorden van Jeshua op de Olijfberg aan zijn Apostelen, Handelingen 1:8, vlak voor Zijn Hemelvaart ook nog zeer relevant voor de gelovigen in 2020…

  Handelingen 1:4 En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij zei Hij van Mij gehoord hebt.

  5 Want Johannes doopte met Water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze.

  6 Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël?

  7 Hij zei tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de VADER de beschikking aan Zich gehouden heeft,

  8 maar gij zult Kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en Gij zult mijn Getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het Uiterste der aarde.

  Is het niet wonderlijk dat dit allemaal plaats vond de afgelopen 2000 jaar? Hoe dan? De Bijbel is in ongeveer 2500 talen geheel of gedeeltelijk onder alle volken en talen verspreidt door de Getrouwe Getuigen [Martelaren] van Jeshua en Zijn Evangelie. Wanneer dit proces voltooit zal zijn zegt Jeshua…

  Mattheüs 24:14 (HSV) En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in Heel De wereld Gepredikt worden tot een Getuigenis voor Alle Volken; en DAN [!!!] zal het einde [aan alle verschrikkingen] komen. De rest kunt u lezen in Openbaring 21 en 22.

  Gelovigen die vervuld werden met de Heilige Geest kunnen met David getuigen…Psalm 18…

  Psalm 18:29 Gij toch doet Mijn Lamp schijnen, de HERE, mijn God, doet mijn duisternis Opklaren.
  30 Met U immers loop ik op een legerbende in en met mijn God spring ik over een muur.
  31 Gods weg is volmaakt; des HEREN woord is zuiver.

 17. In Elsevier Weekblad Nr 22 van 30 Mei 2020 een groot artikel over de Charismatische beweging en de Evangelisce beweging in Nederland.
  Oorsprong en ontstaan en getiteld: In de ban van de Heilige Geest.
  Er worden de grote namen in genoemd: Jan Zijlstra, Meindert Leerling, Arno van Dre Knaap, Wilhelmina Polman, Maasbach, Osborne etc etc. En organisaties als Mozaiek0138 en de Doorbrekersuit Barneveld en uiteraard meer Bible Belt!

 18. Beste@Wachter, Tof dat u weer meeleest en mee reageert. Als de discussie die hier gevoerd wordt over het verraad van Kerken, Kranten, EO en NCRV jaren geleden in kerkenraden gevoerd was dan zouden Protestanten en Evangelischen er veel beter voor staan.

  Nu hebben ze al sinds 2012 op het Malieveld in Den Haag hun ziel en zaligheid verkocht aan de nieuwe Wereldorde van Poolse Paus die Koran kuste als woord van god en Islamitische leiders omhelsde, ze zijn dan ook, sinds 1986 in Assisi gezworen kameraden. In 1995 werd de grootste moskee in Rome geopend als bonus van vriendschap tussen Rome en Mekka. Waar zal dat op gaan uitlopen?

  Het Oordeel van de Joodse JeshuaHaMasjiach aan al die huidige misleiders, en aan hen die hun stem aan die leugenaars hebben gegeven zal SNOEIHARD zijn [Mattheus 25] Hun laffe daden [De kerk is het nieuwe Israël en hun Economische boycot BDS tegen Israël, joodje pesten] zal op de dag van het Oordeel tegen hen getuigen veroordelen: Zij zullen de woorden van Hem: zij bekeerden zich Niet, herinneren…Zijn laatste Woorden tot hen zullen klinken…IK zal u uit Mijn mond spuwen!!! Openbaring 3:14-22.

  De BijbelGetrouwen Joden en gelovigen uit de volken zullen met Jeshua de Zoon van God meeregeren. Jesaja 2, 56 en 60 en Zachariah 14 en Openbaring 7 en 14 en 19.

 19. @Roadrunner 29/05/2020 om 5:02 pm

  (@ Mod, Voorgaande post miste een stukje tekst, deze is compleet)

  Of wij christenen zijn in DNA de nazaten van de tien stammen.
  Dan is de profetie van Ezechiël 37 niet zo moeilijk in te vullen.
  Denkbaar is dan.
  Dat via het nummer, veel (naam) christenen moeten vluchten.
  Mogelijk de groep die opname gemist hebben.
  Dan gaat het zwaard er achteraan, ze worden vervolgd omdat zij het nummer weigeren.
  Via dat nummer worden zij mogelijk wakker.
  En dan kunnen zij enkel nog naar Israel vluchten.

  Dus via mijn DNA theorie die ik hier in het verleden plaatste is Ezechiël 37 helemaal geen probleem.
  Deze is dan gewoon letterlijk te lezen.

  Maar dan moet er wel een kerkelijke dogma sneuvelen.
  De verlossing is dan enkel via de DNA lijn Adam, Abraham, Isaac en Jacob (Het tarwe zie onder) en het aannemen van Jezus zijn verlossing.
  Mensen uit de “reuze DNA lijn” (Het onkruid) kunnen dan dus niet meedelen in de verlossing, of zij nu Jezus aanroepen of niet.
  En niet zoals de kerk beweerd, verlossing enkel door het aannemen van Jezus alleen.
  Dan is onderstaande vergelijking van Jezus ook gewoon letterlijk te lezen.
  Tarwe en onkruid, allebei plant, maar voor een heel ander doel geschapen.
  Zo ook via, ofwel afstammeling van het reuzengeslacht of Gods originele schepping.
  Ook allebei mens maar in DNA wel verschillend.

  Matteüs 13:24-30
  24 Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker.
  25 En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid midden in de tarwe, en ging weg.
  26 Toen het nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid.
  27 En de dienstknechten van den heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Heere! hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid?
  28 En hij zeide tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij heengaan en datzelve vergaderen?
  29 Maar hij zeide: Neen, opdat gij, het onkruid vergaderende, ook mogelijk met hetzelve de tarwe niet uittrekt.
  30 Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur.

  Jette

 20. Denkbaar is dan.
  Dat via het nummer, veel (naam) christenen moeten vluchten.
  Mogelijk de groep die opname gemist hebben.
  Dan gaat het zwaard er achteraan, ze worden vervolgd omdat zij het nummer weigeren.
  Via dat nummer worden zij mogelijk wakker.
  En dan kunnen zij enkel nog naar Israel vluchten.

  Dus via mijn DNA theorie die ik hier in het verleden plaatste is Ezechiël 37 helemaal geen probleem.
  Deze is dan gewoon letterlijk te lezen.

  Maar dan moet er wel een kerkelijke dogma sneuvelen.
  De verlossing is dan enkel via de DNA lijn Adam, Abraham, Isaac en Jacob (Het tarwe zie onder) en het aannemen van Jezus zijn verlossing.
  Mensen uit de “reuze DNA lijn” (Het onkruid) kunnen dan dus niet meedelen in de verlossing, of zij nu Jezus aanroepen of niet.
  En niet zoals de kerk beweerd, verlossing enkel door het aannemen van Jezus alleen.
  Dan is onderstaande vergelijking van Jezus ook gewoon letterlijk te lezen.
  Tarwe en onkruid, allebei plant, maar voor een heel ander doel geschapen.
  Zo ook via, ofwel afstammeling van het reuzengeslacht of Gods originele schepping.
  Ook allebei mens maar in DNA wel verschillend.

  Matteüs 13:24-30
  24 Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens, die goed zaad zaaide in zijn akker.
  25 En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand, en zaaide onkruid midden in de tarwe, en ging weg.
  26 Toen het nu tot kruid opgeschoten was, en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid.
  27 En de dienstknechten van den heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Heere! hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid?
  28 En hij zeide tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan, dat wij heengaan en datzelve vergaderen?
  29 Maar hij zeide: Neen, opdat gij, het onkruid vergaderende, ook mogelijk met hetzelve de tarwe niet uittrekt.
  30 Laat ze beiden te zamen opwassen tot den oogst, en in den tijd des oogstes zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst dat onkruid, en bindt het in busselen, om hetzelve te verbranden; maar brengt de tarwe samen in mijn schuur.

  Jette

 21. Muggenzifter, ik heb het gelezen, heb er zelfs nog op gereageerd.

  Volgens mij, maal ik een beetje.
  Maar alsnog dank u wel.

  Liefs, Esther.

 22. Och, Muggenzifter, dank u… er stond zoveel, t het er tussen kwam.

  Hartelijke groet, Esther.

 23. Hallo allemaal…
  Nu even de tijd, pff, druk gehad.

  Vond het best bijzonder dat zoveel mensen reageerden.

  Ik reageerde op Roadrunner, zoals ik het zag, over het visioen van Ezechiël, over de doosbeenderen.
  Ik had nog als laatste geschreven, …Misschien dat een ander daar ook iets van kan zeggen.”’
  Ik wist dat de visie’s verschillend waren. Heel begrijpelijk.

  Ik moet één zin van mij verbeteren, “”Ik lees ook teksten, dat ze tijdens de ballingschap, de 10 stammen en de 2 stammen, weer bij elkaar kwamen”’
  Het moet zijn, vóór de ballingschap van de twee stammen.

  We lezen in 1 koningen over de scheiding, tussen de stammen.
  Israël met tien stammen, Juda en benjamin de twee stammen.
  Dan lezen we in 2 Kronieken 11 : 13-17… dat de priesters de Levieten, alles achter lieten en zich voegde bij Juda, maar ook waren er velen uit alle stammen, die in hun hart de Heere zochten, die zich voegde bij Jeruzalem om offers te brengen, zo versterkten zij, het koninkrijk Juda.

  Als dan de twee stammen na jaren ook in Ballingschap gaan, is het gebied van Assyrië, waar eerst de tien stammen in Ballingschap gingen, over genomen door het Babylonische rijk, door koning Nebukadnezar.

  Zo komen alle stammen weer bij elkaar.

  Als ik dan Ezra lees, 70 jaren ballingschap is ten einde, lees ik niet alleen over de twee stammen, maar óók véél Israëlieten van de andere 10 stammen.
  Ezra 8 : 35, lezen ze offers brachten “”’twaalf jonge stieren voor héél Israël’, en alle aantallen van de offerdieren.
  In Nehemia 11 : 1-19, lezen we de verdeling, wonen in Jeruzalem…. dan vers 20, dat de rest van Israël, de priesters enz. in de steden van Juda, ieder in zijn erfelijk bezit’.

  De leden van het volk die niet wilden, hun hart was niet bij de Heere, zijn er niet bij. Ieder die niet wilde, hoorden niet bij Israël.
  Ergens zegt God het ook nog, maar kan zo snel de tekst niet meer vinden. Volgens mij ergens in Ezechiël, maar weet niet meer precies. Moet dat even weer opzoeken.

  Een heel verhaal, door moeheid maak ik steeds fouten… maar daarom zie ik die beenderen uit Ezechiël, dor en droog, en na de ballingschap, bekommert God Zich weer om het volk.

  Maar, zoals ik zelf al eerder schreef, zo zie ik het, misschien niet goed… daarom vroeg ik ook om teksten, of hoe jullie het zien.

  Ik stop nu eerst, mijn toetsenbord stoomt haast van de verbeteringen.
  Ik lees vanzelf, van jullie, want het is best wel een bijzonder onderwerp.

  Voor allen, hartelijke groeten, Esther.

 24. Esther schreef:
  29/05/2020 om 2:00 pm
  Hallo Esther, het is jammer dat U deze psalm gemist hebt, maar dit was geplaatst nadat ik gelijktijdig nog een overdenking plaatste op onderstaande datum en tijd.
  21/05/2020 om 5:39 pm
  Een hartelijke groet,
  Muggenzifter

 25. Beste Johannes,

  de reden waarom ik de HOE-vraag stelde is om mensen na te laten denken over bv Ezechiel 37.

  In mijn ogen is God volledig bij machte om het dodenrijk open te breken,
  dode zielen terug levend te maken,
  een geest terug in het lichaam te zetten,
  leven blazen in een lichaam,
  vlees laten groeien,
  botten terug aaneen te hechten.

  God liet 24 uur lang de zon op dezelfde plek stilstaan,
  Hij opende de Rietzee zodat Zijn volk er doorheen kon gaan.
  God zit vol met wonderen.Hij doet niet anders.
  Wonderen zijn Zijn MO,ofterwijl Zijn modus Operandi.
  Het liefst nog een wonder wat niemand verwacht of ziet aankomen,
  een wonder waarvan iedereen denkt dat God dat niet kan of zal doen,
  dat zijn PRECIES juist de wonderen die God nou juist wel doet in mijn ogen.
  Juist de onmogelijke wonderen.Juist de vergezochte wonderen.
  Juist de wonderen die heel vreemd zijn en gek.
  Dat is nou precies de handtekening van God.

  Daarom heb ik persoonelijk geen enkele aanwijzing of hint dat Ezechiel 37 figuurlijk of symbolisch genomen moet worden.

  In lijn met het eerdere werk van God,
  in lijn met alle wonderen die Hij eerder al heeft gedaan,
  lijkt het me helemaal niet vergezocht dat deze God van machtige wonderen ook doden weer terug levend kan maken.

  After all,Jezus heeft de sleutels van het dodenrijk.

  Daarnaast vind ik dat er gewoon teveel details worden gegeven waardoor in mijn ogen de figuurlijke opvatting zeer onwaarschijnelijk is.

  Ik bedoel vlees wat terug aangroeit,botten die terug aaneenhechten.

  Iedereen moet het voor zichzelf weten hoor,
  maar ik kan mij persoonelijk totaal niet vinden in de figuurlijke verklaring.

  Ik geloof dat er werkelijk ergens een vallei bestaat,met droge botten,
  en dat God werkelijk,fysiek en letterlijk de doden(van de verloren stammen van Israel)gaat terug brengen in die vallei op een of andere manier.

  Ik zie werkelijk geen reden om deze tekst figuurlijk te nemen.
  Als je Gods MO een beetje kent,
  dan past de letterlijke uitleg van Ezechiel 37 precies bij Gods MO.
  Dat is precies wat God zou doen in mijn ogen.

  Typisch God zou ik eigenlijk willen zeggen.
  Het is echt typisch God om precies een wonder te doen wat niemand verwacht..
  Of om een profetie te laten uitkomen op een compleet andere manieer dan werd geinterpreteert.

  Dat is in mijn ogen precies de MO van God.
  En daarom is de letterlijjke uitleg van Ezechiel 37 de meest waarschijnelijke interpretatie in mijn ogen.

  Dat gebeurde ook bij de Joden vroeger.
  De Joden wisten ook precies wat er in de ‘eindtijd’ zou gebeuren.
  Ze wisten dat de Messias zou komen en dat Hij koning zou zijn en Zijn vijanden overwinnen,en dat Hij de stammen terug gaat brengen en Israel verenigd en sterk maken.

  Waar de Joden alleen zon moeite mee hadden is dat de Messias ook moest lijden.
  Het staat wel in de bijbel,maar het paste niet bij hun plaatje.
  Hun wilden een koning die zou vechten.
  Een lijdende Messias paste niet in dat plaatje.

  Dus de reden waarom de Joden de Messias niet herkenden,
  is omdat ze hun ‘eindtijd’ verkeerd hebben geinterpreteert.
  Ze dachten alles te weten over ‘eindtijd’ ,
  totdat Jezus kwam en toen bleek dat ze het al die tijd verkeerd of half hadden geinterpreteert.
  Toen bleek dat de Joden paar hele belangrijke teksten waren ‘vergeten’ in hun eindtijdinterpretatie.

  En ook wij Christenen doen vandaag de dag exact hetzelfde.
  Ook wij zitten vast in ene half geinterpreteert eindtijdscenario terwijl de meeste christen in de illusie leven dat ze het eindtijdscenario wel eventjes hebben uitgevogeld.

  Wat als het hele eindtijdscenario heel anders gaat lopen dan hoe wij het tot nu toe hadden geinterpreteert?
  Zouden wij de hand van God dan nog herkennen??

  Zouden wij zeggen dat is van de duivel want het komt niet overeen met (mijn interpretatie van) de bijbel?
  Dat deden de farizeers dus ook.Zij labelden Jezus als een werker van Beelzebub.
  Zij herkenden niet de hand van God in Jezus.
  Waarom niet?
  Omdat ze de geschriften niet eerlijk interpreteerden.
  Omdat ze een bepaald beeld hadden in hun hoofd van ‘eindtijd’ en toen Jezus kwam,
  kwam dat niet overeen met het beeld in hun hoofd.

  Wij Christenen zijn vandaag de dag niet anders.
  Bij het minste geringste roepen de eindtijdchristenen al eindtijd.
  Iedere nieuwe Amerikaanse president is de antichrist,
  ieder vaccin is het merkteken terwijl er tegelijkertijd nog zo gigantisch veel ontbreekt.

  En de reden waarom wij niet zien dat er nog zoveel ontbreekt,
  is omdat wij net als de Joden te veel naar anderen luisteren en niet zelf nadenken.
  De Joden hangen altijd heel erg aan hun rabbis.Maar wij Christenen laten ons ook veel te veel leiden door allerlei leraren.
  Net als de Joden denken wij ook veel te weinig zelf na.
  Ook wij nemen net als de Joden klakkeloos de interpretaties aan van de eerste de beste leraar.
  En ook wij zitten vast in een bepaalde geinterpreteert eindtijdscenario in ons hoofd,
  en weigeren vaak om na te denken over mogelijke alternatieven.

  Ezechiel 37 is wat dat betreft echt een schoolvoorbeeld in mijn ogen.
  Een verborgen juweeltje waar de meeste christenen nog niet eens van het bestaan af weten,
  laat staan de moeite doen om de tekst te proberen te begrijpen.

  Over juweeltjes gesproken……
  ik heb een nieuwe vraag…
  Wat is eigenlijk ‘Sierraadland’ in Daniel 11?

  Ik zal niet ontkennen dat ik ook hier mijn eigen ideen over heb,
  maar ik ben wel benieuwd wat anderen hiervan zeggen.

  Aan de ene kant dacht ik altijd dat Sierraadland op Israel sloeg.
  Ik denk dat de meeste Christenen dat denken.

  Maar aan de andere kant,waarom zegt Daniel dan niet gewoon Israel?
  Het woordje Sierraadland komt volgens mij maar 1 keer voor in de bijbel.
  Maar waarom zou Daniel,een Jood,over zijn eigen land zeggen:

  Vers 41:
  He will also invade the Beautiful Land, and many countries will fall. But these will be delivered from his hand: Edom, Moab, and the leaders of the Ammonites.

  Dat is toch een beetje raar of zie ik dat nu verkeerd?
  Zo adresseer je toch niet je eigen land?
  ‘He will also invade the Beautiful Land’ ,
  ja sorry maar dat komt op mij niet erg overtuigend over dat Daniel het hier over zijn eigen land Israel heeft.
  Ik snap wel dat Israel als een juweel kan worden gezien,maar toch vind ik het een beetje raar.

  Dan hebben we nog Babylon.
  Wist je dat het oude Babylon ook bekend stond als de ‘Juweel’ der koninkrijken?
  Dus Sierraadland zou ook nog op een soort van Babylon kunnen slaan mischien?
  Mischien het eindtijd-Babylon?Mysterie Babylon?

  En dan hebben we nog het Hebreeuwse woordje TSVI.
  Dat kan mooi beteken of sierraad,
  maar je zou het ook heel makkelijk kunnen interpreteren als
  hert-land.
  Een TSVI is namelijk een hert in het Hebreeuws.

  Dus ja,wat is dan dat mysteryeuze Sierraadland?

  Is dat nu werkelijk Israel??
  Of is het toch een ander land?
  Mischien is het Amerika?
  Of Rusland?
  Of Japan?
  Of mischien is het wel gewoon Groenland,weten wij veel.

  ALS het dat laatste zou zijn,
  dan zou dat wel de hele ophef steeds over de opwarming van de aarde verklaren.
  Daarom dat die illuminazies zich zo druk maken om de opwarming der aarde.
  Want als inderdaad Groenland,of Antarctica of Arctica iets te maken hebben met Sierraadland,
  of iets met het mysterie Babylon te maken hebben,
  dan moet natuurlijk wel eerst dat sneeuw en ijs ontdooien.

 26. Beste @Allemaal…De Hel is losgebroken op aarde volgens Openbaring 12.

  Toch is het Opvallend is dat PKN en Roomse mensen, die zich gelovig noemen de Woorden van JeshuaHaMessias in diskrediet brengen door te beweren dat er geen hel is: Het minste geloof in de hel is te vinden onder leden van de Protestantse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk. Daarmee wordt dan ook direct glashelder aangetoond dat deze kerken totaal van de Bijbelse Openbaring vervreemd zijn. Hoe ziet u dat???

  Geen wonder dat juist dan ook deze twee groepen nu toenadering zoeken en over HUN concept van Eenheid in Den Haag 2012. Domkerk Utrecht 2017 en Genève 2018.

  De Here Jeshua spreekt in het Nw. Testament tientallen malen over de Hel. Vooral Openb. 20 vertelt in detail wat misdadigers, spotters en leugenaars daar kunnen verwachten. De Here Jeshua zegt duidelijk in Luc. 12:5…Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de HEL te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem!

  In een oud Zoeklicht las ik dat EO corifee A.Knevel in 2008 in Uitdaging schreef dat hij twijfelt aan de hel en de eindeloosheid daarvan. En die man noemt zich Evangelisch? Wat betekent de Bijbel nog voor de EO die dat allemaal gedoogd?

  De hel is in GEEN geval leeg. In ieder geval zul je daar alle ongelovigen, de duivel, de demonen en de valse profeet vinden volgens Openbaring 19:20 En het beest (antichrist) werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.

  JeshuaHaMasjiach leert in Openbaring 20:10 en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.

  Het lijkt me waarschijnlijk dat we daar ook vele pausen (volgens Dante’s Inferno) beulen van de Inquisitie, Nero en nog andere Romeinse Keizers zullen zien. Natuurlijk ook Marx, Engels, Lenin, Stalin, Hitler, Eichmann, Himmler, Mao, Pol Pot, de Kims om de allerbekendste tirannen maar eens bij naam te noemen. Ze hebben het verdiend volgens Openbaring 16:3:7 en Openbaring 20.

 27. @ Muggenzifter 12:27 PM. Hallelujah! Heel mooi verwoord van U. Laat ons de G’d van Abraham, Isaäc en Jacob lof zingen, bij dag en nacht. HEM groot maken. U allen een gezegend weekeinde.

 28. Hallo allemaal, momenteel even druk bezig, maar ik kom er later vandaag zeker op terug.
  Ook dank jullie wel, allemaal, voor het meedenken en het reageren.
  Het is best een bijzonder onderwerp.

  hartelijke groeten, Esther.

  PS, fijn Muggenzifter, ik miste uw mooie Psalmen uitleg vorige week al.
  Misschien ziek, druk of anders wegen, dat het soms niet lukt.
  Heel begrijpelijk.

 29. @Roadrunner
  De vraag HOE?
  Zoiets als God heeft de heeft de hemel en aarde geschapen; jawel, maar HOE?
  Op al uw vragen van HOE? Het antwoord: Joh. 1: 3
  ” Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is,”
  Ziet u? Alles door het Woord.

 30. @roadrunner
  “Israel,en de terugkeer van de verloren stammen”

  kun je het ook zo zien? : terugkeer naar de wet?

 31. Zal het daadwerkelijke vaccin tegen Corona en zogenaamd tegen alle andere infectieziektes deel uitmaken van het Merkteken van het Beest dat in de tweede helft van de 7 jaar durende Grote Verdrukking zal worden ingevoerd? Het Merkteken komt pas wanneer de antichrist een beeld van zichzelf in de herbouwde tempel zal hebben onthuld. In de eerste 3,5 jaar van die 7 jaar zullen er enorme epidemieën over deze wereld gaan (Vierde Zegel uit Openbaringen 6 met de Ruiter op het geelgroene paard).

 32. Psalm 104:1-18 (deel 1)
  ‘Loof de HEERE, mijn ziel. HEERE, mijn God, U bent zeer groot,
  U bent met majesteit en glorie bekleed’ vs. 1.

  In gloedvolle bewoordingen beschrijft de dichter de glorie van de schepping.
  Het gaat hem daarbij echter niet zoals bij vele natuurminnaars om de schepping op zichzelf.
  Velen die vandaag over ‘heelheid van de schepping’ en ‘behoud van de schepping’ spreken, bewonderen ‘moeder aarde’ en keren in feite terug naar de verering van ‘Gaia’.
  Zij spreken over de schepping, maar geloven niet in een Schepper; ze noemen milieubederf ‘duivels’ maar ontkennen het bestaan van de duivel; ze rekenen met ‘natuurwetten’, maar loochenen de Wetgever.
  Onze Psalmdichter is wijzer. In zijn openingsvers richt hij zich eerst tot God.
  De glorie van de schepping brengt hem ertoe de Schepper de eerste plaats te geven in de rangorde van zijn lied: ‘Heere, mijn God, U bent groot …’
  Vervolgens richt hij zich tot hen die het lied beluisteren.
  In een gloedvolle beschrijving van de schepping klinkt zevenmaal het getuigende ‘Hij heeft, Hij maakt … enz.’
  Het is een goede zaak eerst met God te spreken alvorens men zich tot anderen richt.
  Na dit getuigenis richt de dichter zich opnieuw tot God om Hem te herinneren aan de toezegging die Hij na de zondvloed had gedaan.
  Daarna volgt een getuigenis over de voorzienigheid van God.
  In dat kader worden drie dieren afzonderlijk genoemd.
  Gelukkig als we de Heere kennen zoals de ooievaars hun tijd kennen (Jer. 8:7); zoals de steenbok de hoogten zoekt, moeten ook wij ‘bedenken de dingen die boven zijn’ (Kol. 3:1-3); en zoals de klipdassen hun schuilplaats kennen, hebben ook wij een ‘Schuilplaats’ (Ps. 91:1).
  Allen een gezegende week toegewenst, groet Muggenzifter

 33. @roadrunner
  in de praktijk kan deze sabbath opleving pas beginnen als het gelovig volk beseft dat het teken van het beest een voldongen feit is
  Maanden/weken misschien zelfs wel dagen voor de opname

  Ik wil je deze bijzondere tekst nogmaals aanprijzen
  Opb.2:10
  “wees niet bevreesd voor het geen gij lijden zult”
  (geestelijk of lichamelijk?)
  “zie de duivel (NWO trawanten) zal sommigen uwer in de gevangenis werpen” (lockdown-huisarrest)
  “op dat gij verzocht wordt”
  (track and trace spuit en/of teken van het beest)
  “en gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen”,
  (niet kopen of verkopen)
  “wees getrouw tot de dood”
  (covid-19 zal dan kunstmatig hevig zijn, buren verraden elkaar)
  “en ik zal u geven de kroon des levens”

  opb3:20
  19 ook lezen
  20 “zie Ik sta aan deur” (van jou huis)
  “en Ik klop” (oeps de buren gaan je verraden of politie?).
  “indien iemand naar mijn stem hoort” (,stem-woord-wet)
  “en de deur opent” (je bent niet bang,omdat je Hem verwacht)
  “Ik zal bij hem binnenkomen”
  (thuis,daar wordt bij de joden de sabbath maaltijd gehouden)
  “en maaltijd met hem houden”
  (het sabbath maal)

  DE maaltijd = ook HET uur van komst, joods uur is 3 uur)

  21 ook lezen

 34. @Roadrunner @Esther

  Uitgangspunt de stelling van Roadrunner dat de stammen Israels niet, tot wat men het huidige Israel (Joden) noemt behoren, en nog niet teruggekeerd zijn.
  Wat hij hierover schrijft: ik deel zijn conclusies op grond van wat geschreven staat.

  Over de terugkeer van Juda kunnen we veel te weten komen uit Ezra en Nehemia.
  We lezen niet over de terugkeer van de andere stammen.
  En dat kan m.i. ook nog niet:
  2 KRON.10:19
  “Aldus werden de Israelieten van Davids huis (=Juda) afvallig tot op de huidige dag.”

  Ezechiel 37
  “Profeteer over deze beenderen en zeg tot hen:gij dorre beenderen: Zie, Ik breng geest in u, en gij zult herleven; Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen,u met huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft.” (5,6)

  De stammen Israels worden hier vergeleken met iemand die niets meer heeft om bij te zetten, mager, zwak en krachteloos zijn geworden. ‘Geen vlees meer op de botten hebben.’

  Dit kan natuurlijk in het verleden zijn aangevangen, en zijn hoogtepunt kunnen krijgen tijdens de verdrukking, en de periode van de antichrist.
  Het is een proces: verdorren, sterven en vergaan, tot een hoop botten, en dan…herrijzen.

  “…., en zodra ik profeteerde ontstond er een geruis, en zie, een beweging, en beenderen voegden zich aaneen zoals ze bij elkaar behoorden; ik zag toe,en zie, er kwamen spieren op, en vlees, en er trok een huid overheen; maar geest was er nog niet in hen.”(7)

  Beenderen voegen zich aaneen: God richt de stammen weer op, worden weer krachtig, en voegt hen bijelkaar. Maar geest is er niet in! Ze leven nog niet, er is geen besef.

  “…en de geest kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger.”(10)

  “..Mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israels.”

  De stammen, samengevoegd, zoals ze bij elkaar horen
  Het gaat hier dus om de stammen Israels, die nadat God hun weer krachtig heeft gemaakt,
  weer vlees op de botten heeft gegeven, en zich samenvoegen; en pas als God de geest in hen geeft, herleven ze!

  “Zie zij zeggen: Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen; het is met ons gedaan.”(11)
  “Zo zegt de Here: zie, Ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, (beenderen) o mijn volk, en u brengen naar het land Israels.”(12)

  God doet de (overige) stammen herleven, weer opkomen, voegt hen samen en dan brengt Hij hen naar Zijn Heilige land.

  “Zo zegt de Here Here: zie, Ik neem het stuk hout van Jozef- dat aan Efraim behoort- en van de stammen Israels die daarbij horen, en ik VOEG het bij het stuk van Juda en maak ze tot een stuk hout….” (19)
  “Niet langer zullen zij twee volken zijn en niet langer verdeeld in twee koninkrijken.”(22)

  Tot op heden is dit inderdaad nog niet gebeurt. God noemt hen twee koninkrijken.
  Zo gaat God het dus doen: eerst de stammen doen herleven, oprichten, en dan geest in hen brengen.
  De stammen zullen beseffen dat zij ook tot Gods volk behoren en de Joden zullen beseffen dat niet alleen zij Gods volk zijn.

  NB Esther: op welke tekst doelt u waar de stammen bij elkaar komen?

  Het lijkt me, dat wij de profetie in Ezechiel en de opname van de bruid niet in de
  een tijdsvolgorde kunnen plaatsen.
  Althans, ik wil mij daar niet over uit te spreken.
  Alleen al gezien het feit dat er enorme verschillen ontstaan, doordat iemand wel of niet gelooft in een opname, wel of niet gelooft in de grote verdrukking te zullen zijn, en ook of iemand gelooft dat de stammen Israels wel of niet zijn samengebracht.
  In ieder geval kunnen we de tekenen der tijden zien; we zullen er misschien niet van de ene dag op de andere dag in geraken, want ook dit is een proces.
  Maar God zal het ‘in haast volvoeren.’ Dus het zal wel snel gaan!

 35. @Esther schreef: 28/05/2020 om 9:38 pm
  Beste Esther,
  Ik denk dat Hosea 2:14:23 het antwoord geeft op uw vraag over duidelijke Bijbelteksten waarin de terugkeer van de 10 stammen naar hun beloofde land waarin zij in vrede zullen leven. Trouwens heel Hosea is een prachtig boek.
  @Roadrunner schreef: 28/05/2020 om 5:05 pm
  Beste Roadrunner,
  Maar zouden er nog ergens anders in de bijbel hints en aanwijzingen staan over hoe God die verloren stammen gaat terugbrengen? Wat dacht u van Genesis 49:1-33 Jakob zegent zijn zonen en Deuteronomium 33:1-29 Mozes zegent de twaalf stammen.
  Er is ook een boek, “Onbekend Israël van David tot vandaag” van de archivaris Steven M. Collins die heel veel verrassende gegevens laten zien. De geschiedenisboeken laten zien dat er ten tijde van de ballingschap van de 10 stammen er plotseling Perzische stammen opdoken die later de naam Scythen en Parthen kregen en dit boek verwijst ook naar de hierboven genoemde Bijbelboeken. De rol van Levi staat hier beschreven, https://wimjongman.nl/artikelen/oude-boeken/testamenten/testament-levi.html, maar daar is ook een heel Bijbelboek aan gewijd: Leviticus.

 36. @Roadrunner, @Esther @Johannes
  Dit is best een lastig onderwerp en ik denk dat beide interpretaties van de tekst uit Ezechiel waar kunnen zijn. Ikzelf twijfel of deze profetie is uitgekomen nadat de Joden uit ballingschap terugkeerden. Het is inderdaad zo dat Joden toestemming kregen om terug te keren om hun Tempel te herbouwen. Alleen het is duidelijk dat Israël en Juda getransporteerd waren naar Assyrië, dat later opging in het Babylonische rijk. Zij kwamen dus vandaar uit terug uit ballingschap.

  Maar als ik de profetieën van de diverse profeten lees, lees ik wat anders:
  Jesaja 11: En het zal te dien dage geschieden, dat de Here wederom zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk … in de kustlanden der zee … en de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooide dochters van Juda vergaderen van de vier einden der aarde.

  Jesaja heeft het dus over de terugkeer uit de vier einden der aarde en vanuit de kustlanden der zee.

  Jeremia 3:
  Te dien tijde zal men Jeruzalem noemen de troon des HEREN, en alle volken zullen zich daarheen verzamelen … In die dagen zal het Huis van Juda naar het Huis van Israël gaan, en zij zullen tezamen uit het Noorderland komen naar het land dat Ik … ten erfdeel gegeven heb.

  Jeremia heeft het wel over het Noorderland van waaruit Israël en Juda terugkeren. Maar ook deze tekst kan nog niet vervuld zijn, want er wordt ook gesproken dat de hele wereld Jeruzalem als een soort van pelgrimsoord zal bezoeken. Hier was na terugkeer uit ballingschap geen sprake van. Dit is wel voorzien tijdens het komende 1000 jarige rijk.

  Ezechiel zegt het volgende:
  Zo zegt de Here HERE: zie, Ik haal de Israëlieten weg uit de volken … Ik zal hen van alle kanten bijeen verzamelen en hen naar hun land brengen. En Ik zal hen tot één volk maken in het land, op de bergen Israëls, en één koning zal over hen allen koning zijn; niet langer zullen zij Twee Volken zijn en niet langer verdeeld in Twee Koninkrijken. Niet langer zullen zij zich verontreinigen met hun afgoden.

  Ook Ezechiel heeft het over het terugbrengen vanuit alle kanten en de volken en 1 koning die over het samengevoegde Israël zal regeren. Naar mijn weten heeft Israël na terugkeer uit ballingschap geen koning of leider meer gehad. En dan de laatste zin: ‘Niet langer zullen zij zich verontreinigen met hun afgoden’. Israël is na ballingschap blijven zondigen, met de nieuwe verstrooiing als gevolg tijdens de Romeinse overheersing. En tijdens deze verstrooiing heeft het volk zich juist wel wereldwijd gevestigd.

  Ik zie dus meer aanwijzingen dat de profetie over de dode beenderen nog uit moet komen. Als dit het geval is, dan is de helft overigens al uitgekomen, namelijk het fysieke herstel van Israël. De botten zijn weer samengekomen en ze hebben vlees gekregen. Maar nog steeds is Israël morsdood, want er zit nog steeds geen geest in deze dode lichamen. Dit zal pas gebeuren als de ware Messias Jezus Christus (h)erkend zal worden.

  Dit is overigens mijn persoonlijke visie, ik kan het natuurlijk ook helemaal fout zien, dus kom gerust met aanvullingen of verbeteringen.

 37. Beste Esther,

  na koning Solomon ging het bergafwaarts met Israel,het koninkrijk spleet in tweeen:
  -het koninkrijk van Judah in het Zuiden,
  -het koninkrijk van Israel in het Noorden.

  Het koninkrijk van Judah bestond uit voornamelijk de leden van de stam Judah.
  Het koninkrijk van Israel bestond uit de rest van de stammen.
  Met uitzondering van de stam Levi,want die zaten over beide koninkrijken verspreid.

  Doordat ze toendertijd zo zwaar zondigden tegen God besloot God op den duur de vorst van Assyrie te sturen.
  Deze viel het koninkrijk van Israel binnen en nam alle Israelieten gevangen.
  Deze Israelietische stammen zijn tot op de dag van vandaag nog steeds vermist,
  niemand weet waar ze zijn.

  Een tijdje later gaat ook het koninkrijk van Judah dezelfde kant op,
  ook zij beginnen tegen God te zondigen.
  Deze keer stuurt God niet de Assyrische vorst die een grote verdwijntruuk heeft uitgevoerd met de stammen van Israel.
  Nee deze keer stuurt God de Babylonische vorst Nebukadnezar.
  Babylon valt het koninkrijk van Judah binnen en neemt de Joden gevangen.

  70 jaar later laat God de Joden weer terug uit ballingschap komen en terugkeren naar Israel.
  De Joden zijn dus uit ballingschap gekomen.

  Feitelijk betekent dit dat alleen de stam Judah uit ballingschap is gekomen.
  Alleen de Joden (leden van de stam Judah)zijn uit ballingschap gekomen,
  maar de rest van de Israelitische stammen zijn tot op de dag van vandaag spoorloos.

  De leden van de stam Judah(Joden) zijn uit Babylon uit balingschap gekomen,
  maar de rest van de stammen zijn nooit uit Assyrisch ballingschap gekomen.
  De duivel heeft namelijk een grote verdwijntruuk uitgevoerd(daar stond de Assyrische vorst om bekend),en alleen God weet waar nu de verloren stammen zijn en alleen Hij weet wanneer en hoe die weer terug gaan komen.

  Wat we wel weten is DAT ze terugkomen,want in het boek Openbaring spelen ze toch een belangrijke rol.
  In het eindtijdscenario van het boek Openbaring zijn alle verloren stammen dus terrecht.
  Iets waar we vandaag de dag nog geen schijn van zien.

  Vergeet niet,
  het moeten er minimaal 12000 zijn van elke stam,en dit zijn alleen nog de mannen.

  Dus ja,er staat ons nog een groot teken te wachten,een groot wonder:
  namelijk het boven water komen en de terugkeer van de verloren stammen.

  Ik vind het wel frapant dat er tegenwoordig niet 1 ‘eindtijd-christen’ hier melding van maakt.
  Iedereen roept maar dat we in de eindtijd leven,het Corona vaccin is het merkteken en Trump de antichrist,maar ze gaan volledig voorbij aan mischien wel een van de belangrijkste tekenen van de eindtijd:

  Israel,en de terugkeer van de verloren stammen.

  In mijn vorige bericht schreef ik wat vragen op.
  Ik moet toegeven dat deze vragen retorisch waren en een kleine sarcastische ondertoon hadden.
  Ik wist het antwoord namelijk al op die vragen,ik wou alleen anderen tot nadenken stemmen met die vragen.

  Ik stelde de vraag of God niet mischien hints heeft gegeven over HOE hij dan die stammen gaat terugbrengen.
  Het boek Openbaring vertelt ons DAT het gebeurt,maar niet HOE het gebeurt.

  Maar in Ezechiel 37 staat dus wel HOE het gebeurt.
  Ezechiel 37 kan nooit slaan op alleen de Joden die de holocaust hebben overleeft,
  want Ezechiel 37 gaat over HEEL het huis van Israel en niet alleen de stam Judah.

  Dit is dus een zeer belangrijke eindtijdprofetie die nog niet is uitgekomen.

  Mijn vader zei altijd: Je moet op Israel letten.
  Die ouwe zeemeeuw had nog gelijk ook.
  Israel is het belangrijkste eindtijdteken,HEEL Israel,dus niet alleen de stam Judah zoals vandaag de dag.

 38. @roadrunner
  ‘vallei van de droge botten’ = lage landen een vallei?
  Droge botten de huidige zondags vierdeurs?

  Europese landen zijn de 10 verloren stammen,
  Saksen betekent, izaak zonen
  Neder Saksen Nederland Duitsland ,
  angel saksen groot Brittannië

 39. Ps roadrunner
  Bij Eindtijd kennis is wel bekent dat na de opname , de heilige geest ook vertrokken is
  Ze krijgen hier de geest (HG), dus deze tekst slaat op een periode voor de opname

 40. Roadrunner 27/05/2020 om 2:21 pm
  beste roadrunner
  zo zie ik deze tekst:
  En ik profeteerde (DeWet=sabbath viering),
  gelijk als Hij (Jezus) mij bevolen had.
  Toen kwam de geest (heilige geest) in hen (die het verkeerd deden), en zij werden levend (Gelovig)
  en stonden op hun voeten (stevig in dee schoenen en er zit weer beweging in,ander concept misschien),
  een gans zeer groot heir. (veel mensen)

  en vul de rest van ezechiel 37 zelf maar verder in dit licht in
  mijn commetaar op de tekst:
  ik denk dat vlak voor de opname er nog veel mensen tot andere inzichten komen, echte gelovig worden en de sabbath weer gaan in voeren
  groet vlokje

 41. @Roadrunner
  Misschien staat hier het antwoord op uw vraag over het terug brengen van de verdwenen stammen van Israël. Wat ik zelf begrijp is dat dat gaat gebeuren na de aanval van het leger van Gog. Zie Ezechiël 39:27
  U bent volgens mij de eerste hier die de naam Donald Trump laat vallen als anti-christ.
  De meesten zien Bill Gates als de anti-christ.
  Het bijzondere is dat ik Trump al heel lang ervan verdenk, en heb ik mijn bedenkingen bij sommige jubelende reacties over wat Trump allemaal doet. Dan moet ik denken aan een wolf in schaapskleren. Ik heb zelfs zijn gezicht gezien in een droom. Nou, dat moet toch wel wat zeggen, lol. Waar je al niet van kan dromen he.
  De laatste jaarweek duurt 7 jaar. Trump’s regeerperiode is bijna op de helft.
  Als het zo zal zijn dat Satan op dat moment op aarde wordt gegooid, dan gaat de verschrikkelijke tijd deze zomer nog in.
  Gelukkig wordt de bruid/gemeente precies op tijd opgenomen van de aarde, voordat Satan hem kan grijpen (op wat voor manier dan ook)
  Ik heb ook de wijsheid niet in pacht, maar blijf wel alert, en kijk vol verwachting uit naar de komst van Jezus Christus, onze Verlosser.

 42. Als de verdrukking in 2022 begint
  Dan is Turkije in 2023 aan de beurt om een profetie in te vullen
  namelijk:
  oprichting turkije 29 oktober 1923-29 oktober 2023 100 jaar bestaan, begin herstel misschien van het ottomaanse rijk?,
  dat wordt oorlog

 43. Hallo Roadrunner en Johannes…
  Misschien hebben jullie Bijbelteksten waar het duidelijk staat dat het pas vele eeuwen later gebeurd.
  Dat de 12 stammen weer bijéén komen.

  Ik lees ook teksten, dat ze tijdens de ballingschap, de 10 stammen en de 2 stammen, weer bij elkaar kwamen.

  Ik ben best nieuwsgierig. Misschien zie ik het verkeerd.
  Hartelijke groet, Esther.

 44. @roadrunner 28/05/2020 5:05
  Zeer goed gezien en opgemerkt Roadrunner!
  Alleen de Trump als anti christ zou ik niet aannemen.

 45. Beste Esther,

  dat is de reden waarom ik die vraag stelde.
  Wat jij daar schrijft,dat geloven denk ik de meeste christenen.

  Maar toch klopt het niet.
  Want die profetie gaat namelijk over heel het huis van Israel en niet alleen de stam Juda.

  Zelfs al zou je die profetie toepassen op het Joodse volk na de holocaust,
  dan nog klopt het niet.
  Want het huidige Joodse volk wat we nu kennen zijn voornamelijk alleen de leden van de stam Judah en en beetje Levi.

  Maar de rest van de stammen zijn nog steeds spoorloos.
  En die profetie uit Ezechiel gaat toch echt over alle stammen van Israel en niet alleen over Judah.

  Dus ja,
  met andere woorden,sorry dat ik het zeg,maar Ezechiel 37 is nog helemaal niet uitgekomen,
  want die profetie gaat over alle stammen van Israel,over heel het huis van Israel,zowel Judah als de rest van de stammen.

  We hebben nu alleen nog maar Judah en Levi,
  de rest van de stammen zijn nog steeds nergens te bekennen,
  laat staan 12000 van iedere stam.

  Dus Ezechiel 37 kan nooit eerder zijn uitgekomen dan wanneer eerst op ze minst alle stammen van Israel terecht zijn.
  En dat is tot op de dag van vandaag nog steeds niet gebeurd.

  De vraag is alleen hoe God dat gaat doen he?
  Als we nu al in de eindtijd leven en Trump is de antichrist en het coronavaccin is het merkteken,
  waar gaat God dan in die korte tijd nog minstens 10 x 12000 Israelieten boven water toveren?

  Dan mag er nog wel een groot wonder gebeuren denk ik.
  Uit het boek Openbaring krijgen we in ieder geval geen informatie over hoe de verloren stammen zijn teruggekomen.Ze zijn er gewoon.

  Maar zouden er nog ergens anders in de bijbel hints en aanwijzingen staan over hoe God die verloren stammen gaat terugbrengen?

  We weten vanuit Openbaring dat die verloren stammen er toch echt gaan zijn op dat moment in de eindtijd.Dit is een feit.12 000 uit iedere stam.

  Een ander feit is dat vandaag de dag die verloren stammen nog nergens te bekennen zijn.

  Dus dat betekent dat God,op een of andere manier,toch echt die verloren stammen gaat terugbrengen,want we weten dat er 12 000 van iedere stam (minstens)zullen zijn.
  Dit is ook een feit.Het is gewoon een feit dat op wat voor manier dan ook,dat God toch echt die stammen gaat terugbrengen.

  De grote million-dollar question is alleen HOE God dat gaat doen.
  We weten DAT Hij het gaat doen,we weten alleen niet hoe.

  Zou God aanwijzingen hebben verborgen in de bijbel?
  Zouden de (kleine) profeten mischien iets te melden hebben over het gehele huis van Israel??
  Staat er ergens iets in de profetieen wat mischien een grote gebeurtenis voorspeld omtrent beide huizen van Israel?
  Staan er ergens geheime hints in de bijbel die ons vertellen HOE God dan die stammen terug gaat brengen?

 46. @ Ramshoorn
  Er zit inderdaad een groot verschil in de Tien geboden die mij werd geleerd en die van de Roomse leer.
  Het enige is dat ons werd geleerd dat zondag de Sabbathsdag de rustdag is, maar voor de rest wel de juiste
  geboden.
  En dan denk ik wel eens nu een ieder de Bijbel kan lezen RKKers en hun geestelijken, dat dan allemaal
  kunnen weten die verschillen met God’s geboden en die van hun, of dat juist is.

 47. Ramshoorn schreef: 27/05/2020 om 6:50 am
  (Uw schrijven over de 10 geboden binnen RKK).

  Beste @Ramshoorn.
  Nee, ik wist dit niet. Maar het verbaast me eigenlijk ook niet.
  Deze dingen volg ik niet omdat ik niets met kerken heb. Kerkgeschiedenis heeft me ook nooit geboeid.

  Ik heb mijn persoonlijke wandel met onze Here Jezus en nadat ik me bewust werd wat Hij voor mij heeft gedaan en waar ik van gered ben, verdraag ik een kerk niet. Ik heb het vele keren geprobeerd en soms zat ik bijna te huilen hoe ze onze Heer tekort deden of ‘klein’ hadden gemaakt. (Dit doen ze niet opzettelijk maar met wat ik heb gezien durf ik te zeggen dat ze Hem niet echt kennen, ze kennen Hem alleen uit teksten).

  God waarschuwt ons ernstig om zijn woord niet te veranderen, niets toevoegen en niets weglaten. En dit is echt geen vrijblijvend advies… Gods woord is een soort getekend verbond naar ons toe, wie daar veranderingen in aanbrengt vervalst dat verbond. Vergelijkbaar met het aanpassen van teksten in een getekend contract, wat juridisch gezien contractvervalsing inhoudt.

  Het lijkt alsof ze God steeds meer vervangen voor ‘kerk’. Dan wordt kerk het doel en God het middel. Mogelijk veranderen ze de wet in de hoop op meer leden (dus meer geld), zeg maar een drempelverlaging om alles te accepteren en het iedereen comfortabel te maken. Behalve dat dit eigenlijk godschennis is, gaan er ook mensen verloren die denken goed te leven maar nooit echt bewust geworden zijn van het evangelie.

 48. Deze constatering van ds. Hegger wil ik hier nog wel even kwijt. Hij schreef dat het kloosterleven beschouwd kan worden als een enorm experiment om heiligheid te verkrijgen. Hij zat zelf in een klooster en beschreef de oefeningen tot nederigheid. Maar dan viel het hem op dat, als hij op z’n allernederigst was, hij zich trots voelde op zijn nederigheid (“arglistig is het hart”).
  Hieruit kun je concluderen dat we de plaatsvervangende Christus zeer nodig hebben. Dat is ook te concluderen als we het Nieuwe Testament lezen.
  Desondanks denk ik dat de liefde voor Christus van de kloosterlingen niet tevergeefs zal zijn. Ook daar kan de genade gevonden worden.

 49. @ Ramshoorn 5:18 PM, op 27/5/ Ben ik geheel met U eens Ramshoorn. Het is een valse religie geworden, en Luther draait zich om in zijn graf.

 50. @Albert 26/05/2020 9:33

  Beste Albert, zoals gezegd ik laat het los en ga niet meer op het onderwerp in.

  Zo In het algemeen, wil ik zeggen dat in het lezen van de bijbel, het draait om geloven.
  Wie gelooft als een kind wat geschreven staat, kan bevestigd worden in het woord, en vooral dat ‘kind worden’ is van belang.

  Een mens kan het geloof in een ander mens niet bewerken.
  God kan wel mensen gebruiken om ‘geloven’ tot iemand te brengen, en dan wil de Heilige Geest ook helpen om te kunnen geloven; meestal betekent dit wel strijd voor wie wil geloven.

  Maar het geloof moet altijd uit die mens zelf komen. En als die mens dan zegt: ik geloof Here!, dan komt de Heilige Geest en bevestigd die mens in zijn of haar geloof.
  Soms kan de Heilige Geest iets in ons bewerken, bepalen bij iets, door wat iemand schrijft of zegt, of iets wat je leest of hoort, en dit hoeft niet altijd door een andere gelovige te zijn.

  Maar als iets tot ons christenen komt, op welke wijze dan ook, dan zal de heilige Geest, als we dat toestaan, ons de waarheid willen laten weten.
  We kunnen God vragen om onderscheidingsvermogen, zodat we kunnen filteren wat uit God is, en wat niet uit God is.
  En dat is hoe ik het probeer toe te passen.

 51. @Amo Ik ben het helemaal met u eens dat wij oprechte katholieken niet moeten ‘verketteren’. Net zoals in alle kerken en geloofsgemeenschappen zitten ook in de rk kerk ongetwijfeld oprechte christenen.

  Ondanks dat het paus inderdaad de enige wereldleider is die nog op Christus wijst, zegt iets mij dat er iets niet klopt. Ongetwijfeld zal het te maken hebben met ‘aan de vrucht herkent men de boom’. Zittende op zijn troon, in zijn handgenaaide gewaad en in zijn met goud behangen basiliek en apostolisch paleis is het heel gemakkelijk om Jezus erbij te halen. Juist dan is geestelijk onderscheidingsvermogen heel belangrijk. Ook Farizeers en Schriftgeleerden waren hier heel goed in, toch schold Jezus ze helemaal verrot. Voor de ongelovige buitenwereld zijn zijn woorden niet in Bijbels perspectief te plaatsen, want die kunnen geen geesten onderscheiden. Juist voor andere christenen is dit een belangrijke taak.

  Mijn kritische blik gaat overigens niet over katholieke gelovigen, enkel de rk leer en leiding.

 52. Beste@Allemaal, Dat de RKK vanaf het begin AD 321 een valse militante omstreden kerk is geweest tot op deze dag, dat is bekend aan allen die kennis hebben van de kerkgeschiedenis.

  Wie de doop of de biecht weigerde, of de zondagsviering aan zijn laars lapte die werd target van die kerk. Ik hoef alleen maar het woord Kruistochten of Inquisitie te noemen om vele gelovigen in de gordijnen te laten vliegen.

  De Reformatie van 1517 kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Roomse moedige Mannen als o.a. Wyclif, Savonarola, Luther, Calvijn, Knox keerden zich succesvol met de Bijbel in de hand tegen de leugens van Paus Vaticaan en Curie.

  De Franse bevolking was zo razend op de Paus en zijn bisschoppen die heulden met de Franse koning die hun buik dagelijks vulden aan de welgedekte tafels terwijl het volk stierf van de honger.
  De bevolking pikte het niet langer en bestormden de Bastille in Parijs 1789.

  De koning en zijn vrouw stierven een roemloze dood en eindigden op het schavot, tel daarbij op de duizenden kardinalen, bisschoppen, priesters, nonnen en koningsgezinde burgers kwamen om onder de Guillotine in 1793. De kerken werden theaters of gesloten, de Bijbel verboden, God dood verklaard!

  Napoleon klaarde de klus in 1798 door de Paus gevangen te nemen en het Vaticaan met haar schatten te plunderen.

  Trouwens…De RKK was twee eeuwen een verboden kerk in Nederland, roomsen mochten alleen samenkomen in schuilkerken. Koning Willem I gaf alle roomse kerken weer terug 1848.

  Protestanten waren hun les helaas snel vergeten en bleken in 2012 geen haar beter, sloten weer een verbond met de Paus en zijn kerk op het Malieveld 6 oktober 2021 in tegenwoordigheid van bisschop de Korte.

  Nog erger: Protestanten en Roomsen gaven in 2004 samen die vermaledijde Oecumenische, Feministische NBV bijbel uit. Een Gotspe!!!

  Protestanten en Evangelischen van de EO en NCRV bezoeken en-masse Roomse kloosters waar ze wegwijs gemaakt worden met contemplatieve roomse Loyola gebeden en gebruiken. De roomse kassa’s worden sindsdien weer gespekt.

  Het werd rampzalig: 500 jaar Reformatie werd vernacheld in de Dom van Utrecht op 31 oktober 2017.

  Dit werd nog eens bezegeld in 2018 te Genéve toen de Wereldraad van kerken haar 70 jarig jubileum vierde met 3000 genodigden in bijzijn van de Argentijnse Paus.

  Helpers weg: De laatste ronde breekt aan voor alle valse kerken die straks amechtig in de touwen hangen!!! Verslagen door Jeshua de Stichter van de 7 Gemeenten. Een roemloos einde Openbaring 2 en 3 en 19. De BijbelGetrouwen zullen juichen!!! Openbaring 7.

 53. Hallo Roadrunner..
  U vroeg over die beenderen uit Ezechiël

  Zoals ik dat persoonlijk geloof… is dat allang geleden gebeurd.
  Dat wees op de ballingschap. Zij waren zonder God, (op een uitzondering na)… alles was weg.
  Hun hoop, hun stad, hun tempel, ze zaten in een vreemd land.

  Zij waren gelijk dorre beenderen. Totdat God het weer hersteld.
  Ik geloof zelf ook niet dat het gebeurd voor of tijdens de anticrist.

  In Gods ogen, is een mens geestelijk zo dood als maar wat… zonder Christus Jezus.
  En bij het volk Israël, was dat net zo. Zij waren zonder God, gelijk doods beenderen.
  Het was Gods Geest die ze weer levend maakte. Ze waren niet letterlijk dood, maar geestelijk.

  Misschien dat een ander daar ook iets van kan zeggen.

  Hartelijke groet, Esther.

 54. @Ramshoorn 27/05/2020 6:50
  Ja, het is vreselijk; Luther gaf destijds de aanzet; en God gaf de kans om van deze valse leer af te komen; de macht van het katholicisme werd weliswaar ingeperkt, maar niet uitgeroeid!
  De protestanten lieten toe dat het katholicisme zich weer kon oprichten.
  En erger nog, vele religies hebben zich met hen vermengd en accepteren, of staan toe, dat Maria ook vereerd word als (mede)Verlosser, om zo de aandacht van Jezus offer af te leiden.
  De paus en zijn volgers scharen zich bij allen die Gods land willen afpakken en verdelen.
  Het is geen wonder dat ze het zo goed kunnen vinden met de Islam!
  Voor de duidelijkheid: ik spreek over het instituut katholieke kerk en haar dwaalleraren,
  niet over alle gelovigen onder hen, hoewel ik mij dan afvraag: kun je daar dan nog onder verkeren?

  Ik vergelijk het met wat God in Deut. 7: 3-5 beschrijft:
  “Maar aldus zult gij met hen doen: hun altaren zult gij afbreken, hun gewijde stenen verbrijzelen, hun gewijde palen omhouwen, en hun gesneden beelden met vuur verbranden.”
  Toen Israel dit bevel niet uitvoerde, zei de Here: ”… maar zij zullen u tot tegenstanders en hun goden u tot valstrik zijn.”(Richt. 1: 2,3)
  En dat is voor onze ogen -wat het katholicisme- ook waarheid geworden voor veel gelovigen.

 55. Voor allen die zo opkomen voor de Roomse leer één ding, ze hebben Israël buitenspel gezet, het diplomatisch nog steeds niet erkend, zij noemen zich het nieuwe Israël, door de kerkvaders bedachte vervangingstheologie een smerige leugen natuurlijk.

 56. Ik heb een vraagje voor alle eindtijd-kenners.

  Stel nou dat Trump inderdaad de antichrist is,
  en het Corona-vaccin is echt het merkteken van het beest,
  en we leven dus echt in de eindtijd.

  Waar plaatsen de eindtijd-kenners dan de profetie over de ‘vallei van de droge botten’ van Ezechiël?(37)

  Gebeurt dit voor of na de opname?
  Gebeurt dit voor,tijdens of na de antichrist?

  Je kunt de hele profetie hier lezen (in het Engels):
  https://biblehub.com/bsb/ezekiel/37.htm

  Maar ik zal een klein stukje eruit pakken in het Nederlands,
  en speciaal de Statenvertaling omdat er hier nogal wat liefhebbers zijn van specifiek alleen de Statenvertaling:

  Ezechiël 37:9-10
  En Hij zeide tot mij: Profeteer tot den geest; profeteer, mensenkind! en zeg tot den geest: Zo zegt de Heere HEERE: Gij geest! kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden.

  En ik profeteerde, gelijk als Hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heir.

 57. Hallo Albert…
  U bent niet de enigste, ook ik zie het zo.
  Wij noemen het ‘gevallen engelen’, maar meer om aan te duiden dat zij niet meer de engelen zijn die God dienden.
  Zij waren afvallig, zoals Judas ook vermeld.
  Gods zonen, uit Job… zijn engelen. Job 1 :6, “Het gebeurde op een dag, dat de zonen Gods kwamen om hun opwachting te maken bij de Heere, dat ook satan in hun midden kwam”.

  En in Genesis 6, waren het Gods zonen. Met eigen woorden, gevallen/slechte engelen.
  De goede engelen haalde zulke dingen niet uit, met mensen-vrouwen en dat daardoor, hun nageslacht alleen maar in en in slecht zijn.

  Simpel neergezet door mij.

  Albert, hartelijke groeten, Esther.

 58. @Harold, ik begrijp wat u schrijft. Er is ook veel in de RK kerk dat me verbaast. Ik las ook de boeken van ds. Hegger die een bevrijding van al die RK regels heeft ervaren toen hij de genade mocht vinden. Toch denk ik dat er overtuigde gelovigen zijn in die kerk. En de paus is wel het enige christelijke geluid – het wijzen naar Christus – dat over de hele wereld gehoord wordt. Het versplinterde protestantisme staat daar toch zwakker en het bijbelse geluid is bij het protestantisme toch vooral een psychologisch geluid geworden.
  Jezus had recht van spreken als hij religieuze leiders wees op schijnheiligheden. Maar ik weet niet of wij zomaar elke Rooms Katholek moeten verketteren.
  Soms spijt het me dat we die scheuring hebben gehad.

 59. @Beste Johannes.
  Nog een aanvulling op mijn vorige schrijven.
  Ik zat even terug te ‘filmen’ hoe het kon dat we in deze twist geraakten.

  U begon met de stelling dat nergens in de Bijbel engelen zonen Gods genoemd werden. Dit verdedigde ik en wees op 4 referenties, hoe opmerkelijk ze ook zijn. Vervolgens stelt u dat ik engelen ‘zonen Gods’ zou noemen, dat is nooit mijn stelling geweest. Ik wees alleen op referenties die volgens u niet zouden bestaan. Een zinvol dialoog zou geweest zijn als u uw visie over die 4 referenties had gegeven. Dus, wat deze verzen volgens u zouden betekenen.

  Wat ik ook zinvol had gevonden is dat u uw stelling over dwaalleer van gevallen engelen zou toelichten. Nu laat het een klank achter van veroordeling zonder enige onderbouwing.

  Gods Geest bracht mij binnen dat er iets ‘onzichtbaars’ in onze discussie was binnengeslopen.
  De Bijbel geeft aan dat er machten zijn die mensen tegen elkaar opzetten. Zou dit een voorbeeld kunnen zijn?
  Hoe vaak lopen we voor elkaar te denken. Ik denk dat jij denkt, dat ik dit en dat zou denken. Er komt geen vraag terug ‘bedoel je misschien dit en dat?’ Nee, het moet direct aangevallen of verdedigd worden.

  En weg is alle eenheid, die God telkens onder zijn kinderen wil brengen. Twist, nota bene om zijn Woord. Ik spreek niet specifiek over Johannes of anderen, net zoveel over mijzelf. Onze communicatie is onvolmaakt en we trappen er telkens weer in.

  Mijn les om te leren, als ik een ander niet begrijp kan ik beter eerst eens gaan vragen wat die ander eigenlijk bedoelt, in plaats van al te antwoorden.
  Dan zouden verschillende visies elkaar zelfs kunnen opbouwen.
  Alles draait om Hem, de eer van Jezus, niet om ons, of ons gelijk.

  Gods zegen toegewenst.

 60. Nieuw Begin schreef: 26/05/2020 om 10:16 pm

  Hallo Nieuw Begin, heb de link grotendeels gezien.
  Waanzin, verschrikkelijk. Om zo nodig bio, schone energie te produceren… wordt de natuur zelf totaal verwoest.
  Hoezo schone energie.

  Net zoiets als iemand een splinter in de vinger heeft, en men haalt de hele arm er maar vanaf.
  Tja, we weten wel wie hier achter zit. Satan en zijn helpers.

  Dit is hun lot, als men zich niet bekeerd, Openbaring 11 : 18, laatste regel, “… en om hen te vernietigen die de aarde vernietigen”.

  Nieuw Begin, hartelijke groet, Esther.

 61. Beste Johannes.
  Ik wilde niet meer reageren want onze discussie is zinloos, het bouwt niets op en kost alleen maar energie.
  Nu moet ik wel want opnieuw stelt u iets wat ik niet heb gezegd. Dit heeft u in elk van uw schrijven nog gedaan, wat geeft u dit toch in?

  Ik vroeg u “hoe zou u de wezens noemen in Jud.1:6 en 2 Petr.2:4 waar geschreven wordt over engelen die ontrouw waren geworden en hun lot in gevangenschap afwachten, dit zijn geen gevallen engelen”?
  U antwoordt Quote: “Ik noem deze niet gevallen engelen, maar ‘engelen aan hun oorsprong ontrouw geworden.’ Maar hier ging het toch juist om: ik noem deze engelen, u noemt ze zonen Gods!”
  End Quote.

  NEE, hoe komt u daar nu weer bij? ik noem dat GEVALLEN engelen! Niet zonen Gods.
  Gevallen engelen, waarvan u zei dat het een dwaalleer is (wie geeft u dit toch in?).

  Mijn afgelopen 3-4 posts gingen telkens over 4 specifieke citaten uit de Bijbel: Gen.6:2, Job 1:6, Job 2:1 en Job 38:7. Daar staat in onze Bijbels (en in de grondtekst) ‘zonen Gods’. Dat heb ik niet bedacht, dat staat daar. Als ik u daar op wijs dan draait u het om, dan doet u alsof ik alle engelen zonen Gods noem. Elke toelichting van mij om duidelijk te maken wat ik echt bedoel levert weer nieuwe twist op.
  U vindt het vreemd dat ik niet inging op die laatste paar alinea’s? Dat zijn helemaal niet mijn stellingen, dat maakt u er van.

  Er wordt hier iets gevoed uit een verkeerde geest.
  Hoe mooi zou het kunnen zijn als Gods kinderen (wij) elkaar konden opbouwen in wie Hij is.

 62. Beste @Albert @AMO @Johannes is het u al eens opgevallen hoe de RKK ook geknoeid heeft aan de Tien Geboden? Het viel mij op toen ik Trouw las in haar veel gelezen Rubriek: de 10 Geboden dat Trouw 2 standaarden hanteert wanneer roomsen of protestanten hiermee geïnterviewd worden!!! dus de Roomse versie van de 10 Geboden of de Protestantse: Een wereld van verschil!!!

  De Tien geboden in catechismus van de katholieke kerk…

  http://www.venstersopkatholiekgeloven.nl/subartikelen/de-tien-geboden-in-catechismus-van-de-katholieke-kerk/

  1* ‘Ik ben de Heer uw God.

  2* Gij zult geen afgoden vereren, maar Mij alleen aanbidden en boven alles beminnen.

  3* Gij zult de Naam van de Heer uw God, niet zonder eerbied gebruiken.

  4* Wees gedachtig, dat gij de dag des Heren heiligt.

  5* Eert uw vader en uw moeder.

  6* Gij zult niet doden.

  7* Gij zult geen onkuisheid doen.

  8* Gij zult niet stelen.

  9* Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen.

  10* Gij zult geen onkuisheid begeren. Gij zult niet onrechtvaardig begeren, wat uw naaste toebehoort.’

  (Catechismus van de Katholieke Kerk, Nederlandse uitgave: Gooi & Sticht, Kampen 2008)

  De Pure Tien Geboden van de Hebreeuwse Torah en StatenBijbel en NBG-51 zijn veel duidelijker en anders dan het Broddelwerk van de Roomse Catechismus: Lees en vergelijk zelf maar…

  Exodus 20:1-17 De tien geboden…NBG-51…Exodus 20:1 Toen sprak God al deze woorden:
  1* Exodus 20:2 Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb.
  2* Exodus 20:3 Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

  3* Exodus 20:4 Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. 5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten 6 en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden 7 Gij zult de naam van de HERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HERE zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt.

  4* Exodus 20:8 Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt; 9 zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 10 maar de Zevende dag is de Sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. 11 Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die.

  5* Exodus 20:12 Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HERE, uw God, u geven zal.

  6* Exodus 20:13 Gij zult niet doodslaan.
  7* Exodus 20:14 Gij zult niet echtbreken.
  8* Exodus 20:15 Gij zult niet stelen.
  9* Exodus 20:16 Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
  10* Exodus 20:17 Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

 63. @Amo het is altijd fijn om vriendelijke Rooms-katholieken te kennen, maar dat hoeft geen reden te zijn om dan ook de paus maar niet kritisch te beoordelen. De paus is leider van de kerk. Je kunt zijn gedrag en die van alle andere kerkleiders goed vergelijken met de Schriftgeleerden en Farizeeërs in Jezus tijd. Net zoals de paus over Jezus vertelt, zo waren zij trouwe volgers van de Thora. Is het niet onze taak om juist dan geesten te onderscheiden? Jezus was ook erg kritisch over de toenmalige ‘kerkleiders’:

  Mattheus 23:
  Toen sprak Jezus tot de scharen en tot Zijn discipelen,
  Zeggende: De Schriftgeleerden en de Farizeeën zijn gezeten op den stoel van Mozes;
  Daarom, al wat zij u zeggen, dat gij houden zult, houdt dat en doet het; maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen het, en doen het niet.
  Want zij binden lasten, die zwaar zijn en kwalijk om te dragen, en leggen ze op de schouderen der mensen; maar zij willen die met hun vinger niet verroeren.
  En al hun werken doen zij, om van de mensen gezien te worden; want zij maken hun gedenkcedels breed, en maken de zomen van hun klederen groot.
  En zij beminnen de vooraanzitting in de maaltijden, en de voorgestoelten in de synagogen;
  Ook de begroetingen op de markten, en van de mensen genaamd te worden: Rabbi, Rabbi!
  Doch gij zult niet Rabbi genaamd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus; en gij zijt allen broeders. En gij zult niemand uw vader noemen op de aarde; want Een is uw Vader, namelijk Die in de hemelen is. Noch zult gij meesters genoemd worden; want Een is uw Meester, namelijk Christus.

  En dit is nog maar het begin. Jezus is hier nog heel mild. Wanneer je het hoofdstuk verder leest, gaat Jezus helemaal los. Hij noemt ze geveinsden, blinde leidsmannen, dwazen, slangen en addergebroed.

  U heeft wel gelijk, ook ik zie Jezus door de paus heen, maar niet doordat de paus een evenbeeld van Jezus is, maar juist omdat het contrast met Jezus zo duidelijk wordt en dan denk ik, arme man, zogenaamd een geestelijk leider, maar je woorden zijn leeg en hol. Ik wordt meer opgebouwd door mijn eigen Bijbel te pakken dan naar de woorden van de paus te luisteren.

 64. @Albert 26/05/2020 5:42

  Beste Albert, we worden het toch nog ergens over eens: er mee stoppen.

  Ik zal uw vraag nog beantwoorden “hoe zou u de wezens noemen in Jud.1:6 en 2 Petr.2:4 waar geschreven wordt over engelen die ontrouw waren geworden en hun lot in gevangenschap afwachten, dit zijn geen gevallen engelen”?

  Ik noem deze niet gevallen engelen, maar ‘engelen aan hun oorsprong ontrouw geworden.’
  Maar hier ging het toch juist om: ik noem deze engelen, u noemt ze zonen Gods!

  Ook dezen worden in de grondtekst (King James) aangeduid als boodschapper, verkondiger, aankondigen.
  ‘Aggelos’ ; ‘Messenger’ ; ‘Boodschapper’
  En in het NT als: ‘Apaggello’, ‘To announce, to report’ ‘aankondigen

  King James: “Which kept not their first estate.”
  Net zoals ik in mijn vorig schrijven de betekenis in de grondtekst van ‘engel’ als boodschapper aangaf.
  Zo ook hier: boodschappers, van God, die ontrouw zijn geworden aan hun oorspronkelijk taak als vertegenwoordiger, boodschapper van God.

  U hebt drie teksten aangehaald uit Job die zouden moeten aantonen dat engelen, zonen Gods zijn, die alle drie weerlegt zijn vanuit de grondtekst, en ook deze uit Judas en Petrus tonen aan dat het hier niet over zonen Gods gaat, maar over engelen.

  Ik vind het vreemd dat u helemaal niet ingaat op de laatste vier alinea’s uit
  mijn schrijven van 26/05 3:46; dit zou toch op zijn minst vragen bij u moeten oproepen en
  -vanuit uw oogpunt- kunnen weerleggen.
  Kunt u deze aannemen?

  En Albert, was dit dan geen dialoog over de betekenis en vertaling van (grond)teksten?
  Ik zie dit niet als een twist. We zien hier toch wel vaker tegenovergestelde meningen?

 65. Beste@AMO …In ieder geval…Dank voor uw reactie! Psalm 97 en 115 maakt voor mij het verschil.

 66. @amo 26/05/2020 7:08 Fijn dat u nog tevreden bent hier.
  Democratie? Nou in dit land niet.
  Al jarenlang proberen velen om partijen in de regering te stemmen die nog een beetje voor Gods belangen op komen, die Israel niet boycotten, die tegen abortus, euthanasie zijn, maar worden weggezet als extremisten en gepeupel, klootjesvolk en geloofsfanaten
  Buitensluiten dat volk, cordon sanitaire, monddood maken, en ons doen geloven dat dit
  Democratie heet.
  Regelmatig wordt mij bericht gedaan via media wat ik nu weer besloten heb.
  Zij zijn aangesteld om de wil van het volk uit te voeren, maar als die wil niet overeenkomt met die van een clubje regenten, dan lappen ze dat gewoon aan hun laars.
  Petities, referenda? Weg er mee, niks meer vragen, dan krijg je ook geen antwoorden!
  We zien dat God Zijn zegen wegneemt van de volken die Hem tarten en uitdagen, die zich verzamelen om de steen Jeruzalem te heffen, en zich deerlijk beginnen te verwonden.
  Vervolgingen, dwang? …ze komen er aan en zullen alsmaar toenemen.
  En toch:…. ” onderwerpt u aan de overheid, zij is door God ingesteld”
  Moeilijk hoor, om te doen, en als het ongehoorzaamheid aan God betekent, besef ik wel wat te moeten doen.

 67. @Ramshoorn. Ik ga hier geen discussie voeren over de RK-kerk. Ik ken te veel vriendelijke Rooms Katholieken. Maar een voorbeeld wil ik u geven. Tijdens de viering van Pasen, dit jaar op het lege plein, las de paus de geschiedenis van de discipelen in de storm en de slapende Jezus voor.
  Op zo’n moment hoort men die boodschap over de hele wereld en dat is mooi. En daar gaat het over Christus en niet over de paus. De paus verwijst daar naar Christus.

 68. @Ramshoorn 26/05/2020 10:14
  Mee eens! Kantekeningen, verwijzingen ook onbetrouwbaar.
  U hebt gelijk: Matt.5:22.
  King James: ” without a cause”
  Vanuit het spreken van Jezus konden we al wel opmaken, dat niet altijd met de stroopkwast gesmeerd moet worden, maar die fout had ik niet ontdekt. Nu dus wel!

 69. Johannes schreef: 26/05/2020 om 3:46 pm
  Quote: “Toch zegt u: Gen. 6:2 hoort er niet bij! Waar baseert u dat op?”

  Beste Johannes.
  Waar zou ik dat geschreven hebben, nergens heb ik dat gesteld.
  Uw reactie komt voor mij over als het zoeken van twist door telkens anders uit te leggen dan ik probeer duidelijk te maken.
  Mijn stelling is heel simpel, onze vertalingen maken soms geen onderscheid daar waar de grondteksten dat wel doen. Dat wekt verwarring. En ja, ik vind het net zo opmerkelijk als u dat engelen in onze vertalingen zonen Gods genoemd worden (uitsluitend op die 4 locaties die ik vermeldde). In mijn schrijven probeerde ik dat duidelijk te maken, eigenlijk niets meer en niets minder.
  Mijn gebruik van de term ‘direct-geschapenen’ was puur voor uitleg aan u bedoeld om hiermee duidelijk verschil aan te geven tussen engelen en mensen, niet om daar weer een nieuwe discussie van te maken.

  Mijn reactie was het gevolg van u eerder schreef:
  Quote: “Maar die andere stelling: ‘gevallen engelen’, daar zouden christenen ver weg bij moeten blijven; het is een dwaling die bij velen wortel heeft geschoten.
  Nergens in de bijbel spreekt God over gevallen engelen; deze opvatting moeten wij afwijzen!”

  In mijn ogen een onjuiste en veroordelende stelling, zonder dat u echte onderbouwing bracht. Mogelijk is uw conclusie ontstaan door onnauwkeurige vertalingen, en precies daar zoomde ik met mijn reactie op in.
  Vraag aan u nu, hoe zou u de ‘wezens’ noemen in Jud.1:6 en 2Petr.2:4 waar geschreven wordt over engelen die ontrouw waren geworden en hun lot in gevangenschap afwachten, dit zijn geen gevallen engelen?

  U schreef later:
  Quote: “Nergens in de bijbel staat dat God engelen, zonen Gods noemt.”
  Hebt u het nu gevonden? Kijk eventueel naar de betekenis van de grondteksten (van die 4 referenties die ik u gaf).

  U schreef zelf: “Job 1: 6 Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Here te stellen, en onder hen kwam ook de satan.”. Ja, dat was 1 van mijn 4 voorbeelden. U herhaalt het vers om vervolgens te stellen dat de Bijbel nergens zou zeggen dat de zonen Gods geen engelen kunnen zijn. Dat staat daar toch? U herhaalt het zelf. Staat zo zelfs in de grondtekst, volkomen correct vertaald.

  Uw reacties doen me denken aan sommige monteurs in een garage die weigeren om het woord ‘gaspedaal’ te accepteren bij een elektrische wagen. Staat nergens in ons boek, dus we kunnen elkaar niet begrijpen. Terwijl iedere automobilist onmiddellijk weet wat je bedoelt.
  En zo is twist zelfs mogelijk zonder meningsverschil.

  Ik stop er over. Doe uw onderzoek en trek uw eigen conclusies.
  Het heeft helemaal geen zin om over Bijbelteksten te twisten als we willen ontkennen wat er staat. Dialoog over wat iets betekent, of waarom iets zo is vertaald, dat kan wel zinvol zijn.

 70. Dank u wel Wachter, dan is uw optiek ook mijn optiek.
  Johannes 3 : 16. Het evangelie in een notendop, zegt men wel eens.
  Hartelijke groet, Wachter, van mij, Esther.

 71. @Albert 25/05/2020 11:09
  Beste Albert,
  In de Hebreeuwse grondtekst van de King James staat bij alle teksten, hetzelfde nummer, dezelfde uitleg.
  Gen.6:2 / Job 1:6 / Job 2:1 / Job 38:7

  Toch zegt u: Gen. 6:2 hoort er niet bij! Waar baseert u dat op?
  Dit kan alleen om bevestigd te krijgen, dat engelen zonen van God kunnen zijn.

  Alle zonen Gods zijn juist wel van dezelfde soort, nl. de mens, en Jezus was de eerste mens zonder zonde. .
  U voegt ook het woordje ‘direct’ toe aan ‘geschapen wezens’, dit kom ik ook niet tegen in de grondtekst, laat ik weg, en de uitdrukking krijgt een andere intentie.

  De uitleg van “Bene” duidt in alle gevallen op een relatie van menselijke afkomst en, soms zelfs op een hechte, intieme relatie.
  Er is een uitzondering: “hemelse schepselen,” dit zou uitgelegd kunnen worden als: engel.
  Maar u kunt ook stellen: “een schepsel in de hemel.”
  Dit kan dus ook gelden voor een ontslapene, of opgenomen mens die in de hemel is, wat ook het geval is; dat is ook een schepsel in de hemel.
  Het bevestigd in geen geval dat het om engelen gaat, omdat het niet overeen komt met alle genoemde teksten.

  Maar laten we de zaak omdraaien en aannemen dat engelen, zonen van God zijn.
  Dan ziet u in de grondtekst dat elke verwijzing naar een engel, gelijke nummers en dezelfde uitleg hebben.(King James)
  Echter, dat nummer en uitleg komen niet overeen met bovenstaande Bijbelgedeelten, waar het over zonen Gods gaat; m.a.w. engel en zoon zijn verschillend.
  Dat zou gelijk moeten zijn als engelen, zonen Gods zouden zijn!

  Maar engelen hebben een totaal andere betekenis in de grondtekst.
  Een engel wordt aangeduid als een boodschapper, vertegenwoordiger van God,
  niet als zoon.

  Als engelen zonen van God zijn dan zouden we ook het volgende moeten aannemen:

  God heeft in de beginne de hemel en de aarde geschapen; dan moet Hij dus toen ook Zijn zonen hebben geschapen. (engelen)

  Jezus is Gods zoon, dus Jezus had in de beginne al een aantal broers. (engelen)

  Als engelen, Gods zonen zijn, waarom ontfermt Hij zich dan niet over hen? (Hebr.2:16)

  Moeten de heiligen dan oordelen over de zonen Gods? (engelen) (1 Kor.6:3)

 72. @ Esther 12:24 AM. Daar sluit ik mij van harte bij aan. De Here Jezus, daar gaat het om, in mijn optiek. Ik hou mij vast aan de tekst uit Johannes 3:16.

 73. Beste@AMO, u schreef: En over de RK-kerk: Volgens mij kun je via de paus ook naar Christus kijken.”

  Hoezo dan? Sinds wanneer dan? Kunt u dat nader toelichten? Wat bedoelt u precies?

 74. @ Aan allen die reageerden op mijn vragen: Hartelijk bedankt voor alle moeite ik leer daarbij altijd wat en is altijd zeer verrijkend, ik heb toen aan die jongeren geantwoord: Dat de val van de engelen geschiedde voor de schepping, anders wordt het een raadsel dat de slang nog voor de zondeval in het paradijs was, de taal die ze sprak is niet zo belangrijk, Hebreeuws is mogelijk maar weinig waarschijnlijk, het was volgens mijn bescheiden menig een geestelijke overdracht, de mens is geschapen juist als gevolg van de gevallen engelen, en ook de mens moest een test ondergaan in de tuin over de boom van kennis goed en kwaad, oorspronkelijk had de mens het eeuwig leven, daarom is de mens bijna goddelijk gemaakt, daar sprak ook Jezus over in het Johannesevangelie, het waren bijna engelen, maar dan anders, satan zou totaal geen macht gehad hebben over de mens, had deze mens niet de misstap gedaan, de val van satan uit de hemel vond plaats tijdens Jezus bediening, want hij zag de satan als een bliksem uit de hemel komen, we lezen daar ook iets van in openbaring 12 .

 75. Beste @Johannes…dank voor uw reactie. Nee, moderne Bijbelvertalingen als Het Boek en de NBV zal ik NOOIT aan iemand aanbevelen omdat het Oecumenische vertalingen zijn, waaruit soms hele pericopen en woorden zijn verdwenen.

  Wat velen helaas niet beseffen is dat het Ned. Bijbelgenootschap samenwerkt sinds 2000 met de omstreden Katholieke Bijbelstichting. Dat is toch een gotspe? Jezuïeten/Katholieken die de Bijbel vele eeuwen op de Index van Verboden plaatste werken nu samen met het Ned. Bijbelgenootschap? Inquisitie en Brandstapels vergeten waarop Joden en Protestanten met hun Torah’s en Bijbels levend verbrand werden?

  Hieronder slechts een paar voorbeelden van het verdonkeremanen van teksten…Er zijn honderden voorbeelden…

  Waren de Profeten, Johannes de Doper, Jeshua en Apostelen nooit vertoornd in hun spreken tot hun hoorders? Volgens de bijbelvervalsers mag dit niet: Mattheus 5:22 NBG-51…Maar Ik zeg u: Een ieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, zal vervallen aan het hellevuur.

  Maar wat leert de Statenvertaling over dit vers? Mattheus 5:22 Doch Ik zeg u: Zo wie te ONTERECHT op zijn broeder toornig is, DIE zal strafbaar zijn door het gericht; en wie tot zijn broeder zegt: Raka! die zal strafbaar zijn door den groten raad; maar wie zegt: Gij dwaas! die zal strafbaar zijn door het helse vuur.”

  En waarom is de tekst van Mattheus 23:14 VERDWENEN uit de Leidse Vertaling en de NBV? Voelde de Paus en zijn Jezuïeten zich soms ook aangesproken? Mattheus 23:14 Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij GEVEINSDEN, want gij eet de huizen der weduwen op, en [dat] onder den schijn van lang te bidden; daarom zult gij te zwaarder oordeel ontvangen.”

  Zo wemelt het van fouten en bewuste weglatingen van teksten in die huidige moderne vertalingen. Ik heb ze direct bij het oud papier gezet. Maar ja, aan alle Bijbelvertalingen mankeert wel wat, vooral de Kanttekeningen moet u heel kritisch lezen, ook van de Statenvertaling en de Herstelde Statenvertaling. Veel onjuistheden: o.a. De kerk is het nieuwe Israël. Echt niet, zie Romeinen 11.

  Alleen de Hebreeuwse Bijbel is al 3000 jaar onveranderd en voor 100% betrouwbaar. Alle woordjes en letters worden door Rabbijnen geteld bij overschrijven. In de Synagoge wordt de voorlezer geflankeerd door 2 personen die er op toezien dat geen woord wordt overgeslagen!!! Jeshua bevestigt het in Mattheus 5:17-20.

 76. En over de RK-kerk: Volgens mij kun je via de paus ook naar Christus kijken. Dan heb je het “gevaar” omgezet in geloof. Mozes in de woestijn kon ook als een ‘paus’ worden beschouwd, maar dat was niet de bedoeling. Via Mozes moest de blik zich richten naar Jahweh.

 77. Laten we dankbaar zijn voor de democratie, ondanks alle problemen. Want in deze unieke staatsvorm worden we niet gedwongen te knielen voor het beeld van de keizer of te knielen voor een of andere Baäl. In deze unieke staatsvorm kunnen we ook niet vervolgd worden vanwege het geloof. Daarom zijn de democratische vrijheden zo bijzonder. Laten we die vooral behouden, ook al zijn we het helemaal niet eens met anderen.

 78. De vertaalslag van visioenen naar het gewone leven blijft lastig en heeft tot scheuringen geleid. Terwijl Christus intussen niet verandert en alleen Hij is onze borg. In ieder geval kunnen de Openbaringen worden gelezen als waarschuwing en bemoediging niet achter valse messiassen of wereldleiders aan te lopen. En die waren er vele, maar ze hebben nooit bereikt wat het evangelie bereikte: een wereldwijde verspreiding. Dat is toch wel wonderlijk dat een kleine vervolgde groep zoveel invloed kreeg.
  Door alle verdrukkingen en wereldse verleidingen heen het geloof behouden, dat blijft toch wel de kern.
  Dat is ook voor Israel steeds de strijd geweest. Het was heel moeilijk niet mee te doen aan b.v. de Griekse cultuur.

 79. Wat betreft de discussie over de ‘zonen Gods’ :

  In Job 1 staat bijvoorbeeld:
  6One day the sons of God came to present themselves before the LORD, and Satan also came with them.

  7“Where have you come from?” said the LORD to Satan.

  “From roaming through the earth,” he replied, “and walking back and forth in it.”

  Het lijkt mij vrij duidelijk dat Job 1 over engelen spreekt en niet over mensen.
  In de Hebreeuwse grondtekst staat er Benei Ha Elohim.
  Dat slaat dus in dit geval niet op mensen maar op engelen.
  Dus Job 1 is het bewijs dat Benei Ha Elohim wel degelijk op (gevallen)engelen kan slaan.

 80. Hallo Johannes, Rom. 11:11… helemaal waar hoor, die tekst is er ook nog.
  Nu moet ik eerlijk zeggen, dat ik het altijd een verwarrende tekst vind.
  Niet omdat wij nu met elkaar, wat aan het hasselen zijn.
  Ik vond het al langer een beetje vreemde tekst. Rom. 11:11

  Want in de Bijbelse realiteit, is dat bepaalt niet de reden dat wij, als niet-Joden… door hun val, ineens het heil ontvangen.

  Al vanaf de grondlegging… lezen we, heeft God het allemaal al bepaald, voor ieder mens.
  In Abraham zouden alle geslachten op de aardbodem gezegend worden. Door de Heere Jezus.
  Of de bekende woorden van Jezus, “Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.
  En veel meer van dat soort teksten.

  Het combineert niet helemaal met elkaar. Maar, ik ga Rom.11-11, niet weg vlakken, Paulus doelt ergens op.
  Maar ik kan mij niet op één enkele tekst vastpinnen.
  Want wie is Israël… wij stelletje heidenen zijn door ons geloof in Jezus, nageslacht van Abraham. In Gods ogen.
  Of zijn wij, te aards en vleselijk aan het beredeneren, en niet geestelijk.

  Ramshoorn… daar ben ik als heiden, ook dankbaar voor. Of zoals we lezen, ons geloof is gebouwd op Christus Jezus en de profeten en de apostelen.
  Laten we ons maar niet meer met raadsels en puzzels bezig houden.

  Ik was gister kriegel, in jullie kregen dat over jullie heen. Dat was bepaald niet liefdevol.
  Ik wil niet jullie liefde voor Israël aanvallen. Ik zie bepaalde dingen anders, ik heb Israël ook lief.
  We hebben één machtige Persoon, Jezus onze Verlosser … en dat moet ons binden.

  Vaders Zegen om jullie allemaal heen, en hartelijke groet, Esther.

 81. Johannes schreef: 25/05/2020 om 8:40 pm
  “Nergens in de bijbel staat dat God engelen, zonen Gods noemt.”

  Jawel. Op 4 plaatsen in de Bijbel (Gen.6:2, Job 1:6, Job 2:1 en Job 38:7) staat geschreven ‘zonen Gods’ (‘Bene Ha Elohim’) terwijl het niet om mensen gaat. Alle andere vermeldingen over ‘zonen Gods’ betreft mensen, of Jezus zelf. Hiermee probeerde ik duidelijk te maken dat niet alle zonen Gods in de Bijbel dezelfde ‘soort’ zijn. Het onderscheid valt weg door ongelukkige vertaling. Mogelijk heeft mijn toelichting bij u extra verwarring gegeven.

  Op deze 4 plaatsen gaat het heel specifiek om direct geschapen ‘wezens’ (dus engelen) die al bij God waren voordat er mensen waren. Satan was daar een van. Met de term direct-geschapenen probeerde ik het verschil aan te geven met mensen, die zijn namelijk allemaal geboren (oké, behalve 1 dan: Adam). En ja, natuurlijk is ieder mens ook door God geschapen. Misschien geeft het meer verheldering als u zelf de grondteksten er op naslaat.

 82. Hallo @Esther, Raadsels en Puzzelen is niet mijn hobby, maar wanneer het over Israël en de God van Israël gaat heb ik direct mijn antwoord paraat:

  1* Het Heil is uit de Joden, [Joh. 4:22] Jeshua is de allergrootste Jood die ooit op planeet aarde rondwandelde. Handelingen 10:38. Wij spreken toch over voor en na Christus. Dus?

  2* Hij is speciaal gekomen om zijn Joodse volksgenoten terug te brengen tot de Torah…
  Matteüs 10:5 Deze twaalf [Apostelen] heeft Jeshua/Jezus uitgezonden en Hij gebood hun,
  zeggende: Wijkt niet af op een weg naar Heidenen, gaat geen stad van Samaritanen binnen;
  6 begeeft u Liever tot de Verloren schapen van het huis Israëls. 7 Gaat en predikt en zegt: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Ezechiel 34 en 36 t/m 48.

  3* Matteüs 15:22 En zie, een Kananese vrouw uit dat gebied kwam en riep: Heb medelijden met mij, Here, Zoon van David, mijn dochter is deerlijk bezeten. 23 Jeshua echter antwoordde haar geen woord, en zijn discipelen kwamen bij Hem en vroegen Hem, zeggende: Zend haar weg, want zij roept ons na. 24 Jeshua echter antwoordde en zeide: Ik ben slechts gezonden tot de Verloren Schapen Van Het Huis Israëls.

  4* Pas nadat Jeshua was opgestaan uit de dood gaf Hij zijn discipelen opdracht om heel de wereld in te trekken met het Evangelie van het Koninkrijk. Marcus 16 en Handelingen 1. Daar ben ik Hem als bekeerde HEIDEN zeer dankbaar voor tot op deze dag, en daarom ben ik dan ook al lang een Vriend van Israël, het Land waar Jeshua gaat wederkomen met grote Macht en Heerlijkheid. Openbaring 7.

  5* De duivel en zijn smerige demonen en alle booswichten en antisemieten van deze aarde hebben voor eeuwig het nakijken. Psalm 101 en Openbaring 20.

 83. @ Roadrunner, u heeft veel vragen, en twijfelt zelfs over de teksten in de bijbel, wat tot de meest wonderlijkste uitspraken van u leid.
  Als u nou eens laat weten waar u wel in gelooft, wat de kern is van uw geloof.

  Als u hier op dit forum ongemakkelijk wordt van de aangevoerde teksten, waarom weerlegt u die dan niet op bijbelse gronden, i.p.v. er tegen aan te schoppen en maar wat te roeptoeteren?
  Zelfs van ongelovigen heb ik zelden dergelijke vijandige uitspraken gehoord.

  Ik ga u niet veroordelen, want Paulus ging ook tekeer tegen Jezus en de christenen, en toch
  heeft Jezus hem, toen hij tot geloof kwam een bijzondere taak gegeven.
  Dus, wie weet nog wat kan gebeuren?

 84. In het nieuwe testament lezen we nog 2 keer ” de God van Israël. God is nog steeds de God van Israël, dus er geen sprake van verstoting, als zijnde dat nu de kerk of heidenen in één keer daaronder vallen.

  Kortom, ook in het nieuwe testament komt dit nog voor.
  Het woord Israël zelf komt in Openbaringen niet meer als zodanig voor.

  Ook komt Juda voor in de Bijbel. Totaal wel 994. Israël zelf komt wel 2232 keer voor.

  Juda komt nog wel voor in Openbaringen 5:5
  En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken

  In Hebreeën 8 staat er onder andere:

  Want hen berispend zegt Hij tegen hen:
  Zie, de dagen komen, spreekt de Heere, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten,
  9 niet overeenkomstig het verbond dat Ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag toen Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte uit te leiden. Want zij bleven niet in Mijn verbond en Ik heb geen acht meer op hen geslagen, zegt de Heere.
  10 Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.
  11 En zij zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen: Ken de Heere. Want zij allen zullen Mij kennen, van klein tot groot onder hen.
  12Want Ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonden en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken

  Interessant is:
  dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten

  En ook:
  Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen

  Wat is dan “na die dagen”?

  Als dit niet eerder is voorgekomen, en voor zover mijn kennis reikt is dit niet eerder gebeurd, dan blijft over een toekomstige tijd. Precies, dat is de tijd van Openbaringen wat bedoeld is. Het “na die dagen” krijgt zijn vervulling in Openbaringen.

  Jeremia 33 wordt dan Hebreeën herhaald.
  Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.

  Openbaringen 5:
  En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen: Aan Hem Die op de troon zit, en aan het Lam zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid.

  Het zal lastig te verstaan wie bedoeld wordt met “elk schepsel”. Nou die zou dus heel goed het huis van Israël en het huis van Juda kunnen zijn, wellicht ook nog heidenen op de aarde of in de grote verdrukking of vanuit de grote verdrukking (met hun dood hebben moeten bekopen) en degene die uit de doden zijn opgestaan, zijn opgewekt en bij mij weten ook de gemeente van Christus die eerder weggerukt kan zijn. Immers in de hemel (wegrukking) ; op de aarde is Israël; de opgestane, de opgewekte (onder de aarde?) en op zee is (de dan overgebleven bewoners in de grote verdrukking die het met de dood hebben moeten bekopen of die behoren ook al bij de opgestane, de opgewekte (onder de aarde) en op zee is, dat die dan de mensen zijn die nog op aarde zijn. Nog voordat de rechtvaardige oordelen komen, zal een ieder dit eerst mogelijk nog moeten bekennen?! Dit zou een mogelijkheid kunnen zijn.

  Het is Jezus zelf die waard is om de boekrol te openen.
  de Leeuw Die uit de stam van Juda is

  Jezus zelf opent de boekrol door de zegels te verbreken.
  Opvallend is dat nog de vermelding van de boekrol is dat die aan beide kanten is beschreven. Dit kwam ook al voor het eerst voor in het oude testament in Ezechiël 2:10.

  Als een boekrol aan één kant is beschreven, dan kan je alleen het stukje verder zien wanneer die steeds verder wordt opgerold. Ook al is die aan twee kanten beschreven zal dit over het algemeen nog het zelfde blijven.

  De achterkant zal pas mogelijk goed en makkelijk (logisch gezien) pas gelezen kunnen worden als de boekrol helemaal is uitgerold en dat je dan de achterkant bekijkt.

  En dan komt de ontknoping van het openbreken van de zegels. Vanaf Openbaringen 6 gaat dit geboren door het Lam.

  Gissen is wat op de achterkant is. Het zou kunnen dat na de 7e zegel, na die bijna half uur pauze, dat we aan de achterkant zijn gekomen. Nog erger dan wat binnenin beschreven was.

  Spyfromthesky

 85. @Albert 25/05/2020 2:36

  Nergens in de bijbel staat dat God engelen, zonen Gods noemt.
  Dit zou al genoeg moeten zijn, maar is meer.
  U zegt dat de zonen Gods uit het O.T. niets te maken hebben met de zonen Gods uit het N.T.
  Nou in zoverre wel, en dat is wat u zelf aanhaalt: de vertaling = rechtstreeks door God geschapene.
  U voegt daar aan toe: ‘’dat zijn dus geen mensen.”
  Zijn mensen dan niet door God geschapen?

  Waar zit dan het verschil van beschrijving/betekenis zonen Gods in?

  Er zijn zonen Gods die door – geloof uit werken! gerechtvaardigheid zijn. O.T
  Velen van deze zonen waren reeds bij God, zoals Abraham, Henoch, Elia etc.
  Dezen zijn reeds voor de troon van God.

  En er zijn zonen Gods die gerechtvaardigd zijn door het – geloof in Jezus! N.T
  En die vinden we natuurlijk pas nadat Jezus Zijn offer had gebracht!

  Zij zijn natuurlijk ook geschapen door God, maar dezen zijn wedergeboren, een opnieuw geboren mens!

  Job 1: 6 “Op zekere dag nu kwamen de zonen Gods om zich voor de Here te stellen, en onder hen kwam ook de satan.”

  Ook hier staat dus zonen Gods, of zoals u wilt: rechtstreeks door God geschapene, maar niet dat het engelen zijn.
  En dit moet toch wel alle onduidelijkheid wegnemen? Hebr.1:5

  “Immers tot wie der engelen heeft Hij ooit gezegd: Mijn Zoon zijt gij, Ik heb u heden verwekt”?
  God spreekt hier uiteraard over Jezus, maar als God engelen ook zoon zou noemen, zouden het broeders van Jezus zijn!

  @Vlokje, Henoch behoort niet tot het woord van God.
  Beetje onjuiste voorstelling van u: allebei neem ik letterlijk, niet figuurlijk.
  Zowel de uittocht uit Egypte, als ook het offer van Jezus betekende een bevrijding uit slavernij.

  @ Ramshoorn, acht u Het Boek een zuivere aanvulling op de bijbel?
  Hoe kan dit dan verschillen? In de bijbel heb ik nog nooit gelezen over ‘gevallen’ engelen.

  @ Esther, als Israel niet ten val was gekomen, hadden de heidenen nooit deel gekregen aan het verbond. Rom.11:11
  “Ik vraag dan: zij zijn toch niet gestruikeld, dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet! Door hun val is het heil tot de heidenen gekomen.”
  Daarom heeft een heiden, die gelooft in Christus (althans die Zijn offer aanneemt) dezelfde
  belofte gekregen.
  De teksten die Ramshoorn aanhaalt laten niets aan duidelijkheid over.

 86. Hallo Johannes en Ramshoorn…

  Johannes, ik lees genoeg de Bijbel. En ik lees schijnbaar hele andere dingen als u.
  Alleen deze zin, vind ik een beetje vreemd…
  ”God heeft Zich onlosmakelijk verbonden met Israël, wat niet wil zeggen dat anderen daar geen deel aan zullen verkrijgen, maar het is een extraatje van God, voor hen die niet tot Zijn volk behoren, bewerkt door het offer van Jezus Christus”.

  Het is absoluut geen extraatje van God. ‘Het geheimenis van de roeping van de heidenen’.
  Efeziërs 3. “” ,,, dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest, namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus, door het evangelie….”.

  Dus, heeft een gelovige heiden in Christus, dezelfde belofte en zijn ook mede-erfgenamen.
  Alles wordt één, één kudde, één Herder.

  Daarom lezen we in het oude testament ook niets over de heidenen, dat zij er bij gaan horen in Christus. Het was God geheimenis/verborgenheid.
  Wat toch dankbaar… wij zijn niet maar even een extraatje… néé, volle 100%.
  Heerlijk om Gods geheimenis te zijn, met velen broeders en zusters.

  Bij Israël vielen velen af, zij hadden alles, maar wilden niet.
  Dus zo onlosmakelijk waren ze niet. Als men Gods geboden vertrapte, tja, dan waren er géén zegeningen meer dan waren er oordelen. Een overblijfsel blijft over. Jesaja 10 : 20-23… Romeinen 9 : 27 : 29. En nog vele teksten meer.
  Zo ook nu, voor ieder in Christus… precies hetzelfde, geen onderscheid.
  Tja, dat lees ik dus wel. Zowel de mooie en minder leuke teksten. samen de Bijbel.
  Gelukkig voor ieder waar we zo van genieten en van leren die wél het ware Israël Gods waren.
  Abraham, Mozes, David, en vele, vele anderen… zij waren het die het echte ware Israël zijn.

  Ramshoorn, al die teksten breek ik niet af, er zullen nog wel tientallen, misschien wel honderdtallen van zulke teksten zijn. Maar net zo goed de mooie teksten… lezen we ook veel over veroordelen, straffen, ballingschap enz. enz. enz.
  God moest Zijn belofte nakomen aan Abraham, en dat heeft Hij ook zeker gedaan.
  Wie kwam?? De Heere Jezus Christus Gods eniggeboren Zoon. Uit de stam Juda.
  Het Lam Gods… Dát was het Heil wat uit de Joden kwam.

  Een leuke vraag… De hele bekende tekst uit Jesaja 11 : 1, het is een profetie over Christus, dat weten de meesten wel.
  “Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen”.
  Nu de vraag, We lezen over een afgehouwen stronk… waar is dan de rest van de boom????

  Fijne avond allen, en hartelijke groet, Esther.

 87. En wat is er eigenlijk geworden van het idee dat de antichrist een hele slimme wijze wereldleraar zou moeten zijn?

  Dat geloven ze toch in de occulte en new age kringen?
  Ze verwachten toch een soort wijze wereldleraar die wel eens eventjes alle wereldproblemen gaat oplossen?
  En het moest toch een Jood zijn die door de Joden als hun messias word gezien?
  Ja sorry,maar ik zie het toch niet terug in Trump hoor.En ook zijn schoonzoon lijkt me ook niet echt bepaald het messias-tiepje.

  Ja sorry hoor,ik weet niet wat jullie maar ik heb toch niet die indruk van Trump dat hij zo een wyze slimme wereldleraär is.

  Als het Corona-vaccin al het merkteken van het beest is,
  waar is dan in vredesnaam de Maitreya?De wereldleraar??
  Hebben we die gemist?
  Is die onder de radar doorgevlogen??
  Hebben we met zijn allen collectief soms een paar jaar in coma gelegen en hebben we de Maitreya dus gemist?

  Wat dacht de duivel?
  We slaan die draak en de 2 beesten en het beeld gewoon over en beginnen gewoon gelijk aan het merkteken.
  We slaan ‘de antichrist’ gewoon over en beginnen maar gewoon gelijk aan het merkteken.
  Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan toch??

  Waarom heb je uberhaupt nog een Maitreya nodig als die gewoon kan overslaan en gelijk aan het merkteken kan beginnen toch?

 88. @Roadrunner.
  Zou u straks na dit leven, God in de ogen kunnen zien?
  Of zou u niet eens kunnen opkijken en doet Zijn heerlijkheid u verteren, na alle woorden die u tegen Hem hebt ingebracht?

  God ‘trekt’ aan u, daarom bent u hier op het forum.
  U toont aan geen enkel besef te hebben van Gods hartslag.
  Zijn liefde is oneindig, zijn geduld niet.
  Er is nog een weg terug, mis aub die afslag niet!!!

 89. Ik vind al die eindtijdhysterie af en toe wel amuserent.

  Stel nou dat Trump DE antichrist is,
  en stel nou dat het Corona-vaccin HET merkteken is…..

  Dan heeft de dyvel toch wel een behoorlijke shortkut gemaakt of zie ik dat nu verkeerd?

  Ik bedoel het begint met de draÄk volgens Openbaring,
  daarna verschijnt het eerste beest,
  daarnaä verschijnt het tweede beest,
  en pas daarna word er een beeld gemaakt voor het 1e beest door het 2e beest,
  en dat beeld wat leven werd ingebazen houdt weer direct verband met het merkteken.

  Dus stel nou he dat het Cornona-vaccin het langverwachte merkteken van het beest is.
  Wie is dan het (2e) beest?
  Waar is dan de draak?
  Ik heb de draak nog niet gezien,laat staan het eerste beest,
  en het 2e beest al helemaal niet,en nog minder het beeld van het eerste beest.

  Ik heb ook nog geen overdreven s0ns of maansverduistering gezien of sterren die uit de hemel vielen.
  Hier en daar wat sporadisch,maar dat is al zo oud als de mensheid bestaat.

  Ik heb nog geen witte ruiter gezien die de hele wereld overwint.
  Trump zeker??Is hij onze ruiter op het witte paard wat erop uitgaat om de hele wereld te veroveren??
  Ja sorry hoor maar ik zie in hem toch echt niet die ruiter op dat witte paard.
  En ik denk met zo’n gewicht dat we arme Schimmel dat sowieso beter niet aan kunnen doen.

  Kim Yong Un zou wel in aanmerking kunne komen.
  Dat is nu een echte Konings Tiran.
  Maar ja,hij is alleen baas over North Korea en niet heel de wereld.
  Ook Kim zie ik nog niet heel de wereld veroveren op zijn witte paardje.

  Dus er ontbreekt nog zoveel aan het eindtijdscenario,ik kan het niet vaak genoeg zeggen.

  Zelfs al was Trump een echte serieuze poging van de duivel om de antichrist aan de macht te helpen.
  Dan nog heeft de duivel veel valsgespeeld en veel overgeslagen.
  Dan nog gaat het plan van de duivel falen want het valt compleet buiten de lijnen van profetie.
  Er ontbreekt nog veels te veel.

  En de Israelieten dan?
  Waar zijn de 144 000 Israelieten dan?12 000 uit iedere stam?
  Die zijn nog nergens te bekennen.
  Komen die zomaar ineens van de een op andere dag uit de lucht vallen soms?

  En hoe zit het met de profetie van de vallei van de droge botten?
  Ik dacht in Ezekiel dat dit stond.
  Ezekiel 37 meen ik me te herinneren.
  Die profetie hebben we nog helemaal niet uit zien komen.
  Weer een puzzlestukje wat nog ontbreekt.

  Er ontbreekt nog zoveel gewoon.
  Ik kan er gewoon met mijn verstand niet bij dat er niet 1 christen nadenkt.
  Iedereen papegaait mekaar maar na,
  en we lopen als christen zijnde al 30 jaar hetzelfde achterhaalde eindtijdscenario te herkauwen,
  terwijl we nooit eens een keer openstaan voor een nieuwe openbaring.

  Dat zit er zo ingestampt bij christenen dat er 1 antichrist komt uit Europa of Amerika,
  een mens,en samen met de VN gaat regeren…..
  Dat idee zit er zo ingestampt,maar het is een compleet fout idee.
  Er is meer als 1 incarnatie van de duivel in het eindtijdscenario.
  Los van de 10 koningen tel ik toch minstens 3 of 4 incarnaties van de duivel in het boek Openbaring.En blijkbaar niet 1 christen die daar eens over nadenkt maar gewoon gezellig alles na papegaait wat Hal Lindsey ooit in zijn boeken beschreef.

  En zoals wij weten als christenen heeft het koninkrijk van de duivel ook vorsten die elk over hun eigen territorium regeren.
  Dus als wij lezen over de 2 beesten uit Openbaring,
  welke van de 2 is dan DE duivel en welke van de 2 is dan EEN duivel?
  Hoe weten wij uberhaupt dat 1 van de 2 beesten DE duivel is en niet gewoon EEN van de vele duivelse vorsten?
  De enigste waar we het zeker van weten is de draak,die is volgens de bijbel precies dezelfde is als de duivel die Eva verleidde.
  Maar van de 2 beesten kan dat niet gezegd worden.Alleen van de draak.

  En nog iets,
  als de antichrist over heel de wereld regeert,
  hoe kan er dan oorlog zijn in de wereld?
  Als hij koning is van de hele wereld dan heeft hij toch geen vijanden meer tegen wie hij moet oorlog voeren?

  Er zijn 4 ruiters in het boek Openbaring.
  Dat zijn dus al 4 verschillende vorsten.
  Ik bedoel,welke van deze 4 ruiters is dan DE antichrist?

  Zie je,
  het hele eindtijdscenario draait helemaal niet om 1 duivel.
  Het draait om vele verschillende duivelse vorsten die elk hun eigen gebied hebben.

  Waarom zou ‘de antichrist’ anders zo opschrikken als hij een bericht hoort over een leger uit het Oosten?
  Hij was toch koning van de hele wereld??

  Nou blijkbaar is de antichrist koning van heel de wereld,
  behalve Azie.

  Zie je wat ik bedoel??

  Er word ons het beeld geschept dat de antichrist heel de wereld zal heersen,
  maar aan de andere kant word er compleet aan voorbij gegaan dat er nog vele andere hoofdpersonen zijn,dat er meer als 1 duivelse vorst is.
  En er word ook heel veel voorbijgegaan aan de kleine profeten door christenen.
  Net alsof Openbaring het enigste boek is met eindtijd profetieen.

  Weet je,
  het hele eindtijdscenario is meer in de richting van een rondje Game of Thrones.
  Al die narcistische nephilim willen allemala de macht.
  Het is ene soort van verdeel en heers.

  Eigenlijk willen ze allemaal ‘de antichrist’ zijn en maken ruzie onderling daarover.
  Ze willen allemal het grootste territorium en de meeste eer en aanbidding.

  Ook Daniel 11 (ook 10 en 12)heeft nog vele geheimen in zich die wij niet of verkeerd hebben geinterpreteert.
  Heel Daniel 11 lijkt op niets meer en niets minder dan gewoon ene potje Game of thrones.
  De een grijpt de macht,de ander grijpt de macht,die vecht tegen die,die neemt terug wraak op die etc…

 90. We weten dat de duivel slecht is,en dat demonen slecht zijn.
  Maar zijn ze ook allemaal even slecht??
  Hebben ze allemaal precies dezelfde slechtheid of is de een toch ietsje minder slecht als de ander?

  In Matheus 12 lezen we dat wanneer een keest word uitgedreven,
  die geest later terugkomt met 7 broers en zussen die nog slechter zijn als hemzelf.

  Dus blijkbaar kan er een slechte duivel bestaan,
  die nog slechtere broers heeft.

  Dus blijkbaär is die 1 ste dyvel dus het minste Kwaäd,
  vergeleken met zijn broers en zussen ten minste.

  Dit soort dingen vind ik echt reuzen intereszant om over na te denken.

  En zo gaat het ook eigenlijk door heel de geschiedenis heen.
  Het ene rijk word machtig en groeit uit tot een wrede dictatuur,
  dan pakt God de underdog,verstoor de dictator van de troon,
  en zet de underdog op de nieuwe troon.

  Dat is precies de Modus Operandi van God.
  Hij kiest het minste kwaad,en geeft die alle macht.
  Totdat de 6macht weer naar de hoofd 1begint te steigen en de underdog weer30 uitgroeit tot een dictator en het spel begint weer van voor af aan.

  Neem nou de koning van Babylon,Nebukadnezar.
  Een complete afgodendienaar,maar blijkbaar zag God toch iets in hem waardoor God besloot om de koning van Babylon een tijdje de macht te geven.
  De taal die God hierbij gebruikt is heel sterk.
  Hij noemt Nebukadnezar zelfs Zijn dienaar,
  en heeft hem zelfs macht gegeven over alle wilde dieren der aarde.
  En iedereen moet voor deze koning buigen want God heeft de koning van Babylon over hun aangesteld.

  Ik bedoel alleen maar te zeggen dat God er niet voor terugdeinst om zelfs afgodendienaren als koning aan te stellen,en ze zelfs nota bene nog ‘Mijn dienaar’ te noemen ook.
  Zelfs Zijn eigen vijanden geeft hij macht voor een bepaald seizoen,als God dat wil.
  Het lijkt erop dat God regelmatig naar het ‘minste kwaad’ zoekt.

  Dat is waarschijnelijk de reden waarom de illuminati altijd zo gebrand zijn om Israel te zegenen en te helpen en pro-Israel te zijn.
  Want ze willen natuurlijk meeliften op die zegening.
  Het lijkt wel of ze soms God proberen te overtuigen dat zij het minste kwaad zijn,
  alsof ze God om de tuin proberen te leiden en Hem proberen te laten denken dat ze zo verkeerd nog niet zijn.

  Wie zou vandaag de dag nou het minste kwaad zijn?
  Welke demonishe vorst zou vandaag de dag in Gods ogen,in het huidig seisoen,
  het minste kwaad zijn?

  De vorst van Rusland?
  De vorst van Amerika?
  De vorst van Europa?
  De vorst van Oceanie?
  De vorst van Afrika?Of de vorst van Azie?
  Mischien is de vorst van Antarctica wat redelijker als de vorst van Arctica?

  Welke is nu het minste kwaad?
  Welke zou God nou eens kunnen kiezen om de macht te geven omdat die het minste kwaad is?

  Zijn het de engelen van Sjemjaza die de ergste zijn?
  Of is het juist Lucifer en zijn engelen die de allerergste zijn?

  Het is ergens wel grappig.
  Want de duivel wil altijd als God zijn.
  Hij wil bewijzen dat ie het beter doet dan God.
  Hij wil door iedereen geliefd zijn en aanbeden worden.

  Maar net als God,antwoord ook hij niet,of heel omslachtig,of gewoon heel laat,te laat.
  Net als God is de duivel ook ontzettend traag.
  Net als God heeft de duivel mooie zoete woordjes waar nog niet eens de helft van uitkomt.
  En ook God is uiteindelijk gewoon een narcist.Ook Hij geeft alleen maar om Zijn eigen aanbidding,maar geen zier om het leed wat de mens overkomt.
  Net als de duivel.
  Net als God doet ook de duivel alles met een grote boog,het liefst ene zo lang en ellendig mogelijke omweg voor je bij bestemming aankomt.
  Bergen beloven maar puntje bij paaltje nog geen vinger uitsteken.
  Veel praten weinig wol.
  Zowel de Duivel als G*d.

  Eigenlijk bieden ze allebei heel weinig aän.
  God biedt ene r0tleven aan en als je het op een of andere manier weet vol te houden ga je op ene dag naar de Hemel.Een rotleven maar wel hemel.Dat is God.

  Maar de duivel biedt een ‘mooi’ leven aan,
  maar je gaat wel naar de hel.
  Probleem 1:je gaat naar de hel
  probleem 2: dat ‘mooie’ leven is net zo goed een leugen van de duivel.
  Ik noem angst,schaamte,onzekerheid,schuldgevoel en leven in ziekte en armoede,
  om nog maar niet te spreken van een invÄsie van freemde geesten en stemmen die je lichaam proberen over te nemen en je dingen wil laten doen die jij niet wilt…
  Ik noem geen van dat een mooi leven.
  Niets van dat is zo aäntrekkelijk dat ik mijn ziel en eeuw eige reddIng zou weggeven.

  Ik heb meer als 30 jaar bij de duivel gewoond,
  en ik kan je zeggen,hij heeft nou niet bepaald reclame gemaakt of aantrekkelijk gemaakt om naar zijn kant te komen.
  Sterker nog,voor iemand die mij zo graag wou recruiteren heeft hij juist precies het tegenovergestelde gedaan.
  Als ik al geen hekel aan de duivel had,dan heb ik het nu alsnog dankzij me vader.

  God is gierig,
  maar de duivel niet minder.
  God is ijskoud naar Zyn kinderen toe.
  Nu weet 1k van wie de duivel dat heeft.

  De duivel wil altijd beter zijn dan God.
  Maar eigenlijk,de duivel doet precies hetzelfde als God.
  Feitelijk hebben ze allebei precies dezelfde MO.

  Zowel God als de Duivel behandelen hun kinderen alsof we keen enkele waarde hebben en gewoon ene gebruicsvoorwerp wat je kan weggooien als je klaär bent.

  Een n0rmale ouder wil iedere dag met zijn kind praten,en laat niet jarenlang op zich wachten.
  Een normale ouder geeft zijn kind alles wat le heeft.
  Een normale ouder wil dat zijn zoon met een mooie vrouw trouwt en gelukkig is.
  Een normale ouder wil dat zijn kind een goeie baan heeft en geen financiele zorgen heeft.
  Een normaLe ouder wil dat zijn kind het goed heeft en niet steeds word gestalkt door de demonen van de Pest bij iedere baan.
  Een goeie ouder wil dat zijn kind in vrede en rust leeft,en niet in angst en schaamte en onzekerheid.

  Maar ja,
  zowel de duivel als G od zijn alles-behalve normal ouder$.
  Met ouders zoals dat,kan je mischien toch ma ar beter als wees opgroeien.
  Dan Makä je mischien meer kans op slagen in het leven.

 91. Beste willy. Als Adam en Eva naar God waarschuwing geluisterd had: Niet eten van de boom van Kennis en goed en kwaad, dan leefden we nu nog in het Paradijs. Ze hadden de slang gewoon moeten pareren zoals Jeshua eens deed toen satan Hem verzocht: Er staat geschreven, en het machtswoord spreken …Opzouten satan, wegwezen, jij leugenaar!!! Genesis 3 en Mattheus 4.

  Willy de taal de die de slang sprak zal waarschijnlijk Hebreeuws geweest zijn. Tot Genesis 11 was de wereld eentalig, daarna pas ontstond de Babylonische Spraakverwarring. Genesis 11:1-9.
  JHWH sprak en schreef Hebreeuws op de Sinaï toen Hij de Torah aan het Joodse Volk gaf. Exodus 19 en 20.

  Jeshua sprak in de Hebreeuwse Taal tot Paulus: Handelingen 26:14 (HSV)
  En nadat wij allen op de grond gevallen waren, hoorde ik een stem tot mij spreken en in de Hebreeuwse taal zeggen: Saul, Saul, waarom vervolgt u Mij?

  Handelingen 21:40 (HSV) En toen hij het toegestaan had, gaf Paulus, staande op de trappen, het volk een wenk met de hand. En toen er een grote stilte gevallen was, sprak hij hen toe in de Hebreeuwse taal en zei:

  Paulus in Handelingen 22:2 (HSV) Toen zij hoorden dat hij hen [het Joodse volk] in de Hebreeuwse taal toesprak, hielden zij zich nog stiller.

  Beste @Vlokje, Alleen in de moderne vertaling Het Boek las ik over Gevallen Engelen…
  Jesaja 24:21 (HTB) Op die dag zal de Here de Gevallen Engelen in de hemel straffen, evenals de trotse heersers van de landen op aarde.

  Ik lees ook in Openbaring over Oorlog in de Hemel: NBG-51 Openbaring 12:7 En er kwam Oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden Oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden Oorlog,

  8 maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.
  Openbaring 12:9 En de Grote Draak werd op de aarde geworpen, de Oude Slang,
  die genaamd wordt Duivel en de Satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen [demonen] met hem.

 92. @willy 25/05/2020 11.05

  Beste Willy, in de eerste plaats denk ik dat u hier geen Godgeleerde zult vinden!
  Ik neem aan dat u met de zondeval Adam en Eva bedoeld?
  We kunnen de bijbel lezen voor antwoorden: Gen. 2:15-17 en Gen.3:17-19.

  De vraag: ‘Waarom was er dan al het kwade voor de zondeval’?

  Maar het kwade was niet aanwezig VOOR de zondeval!
  Het kwade kwam NA de zondeval!

  We moeten goed begrijpen dat Adam en Eva al eeuwig leven hadden!
  De slang misleid hun door te zeggen dat ze niet zullen sterven, maar God had hun nooit gezegd dat zij zouden sterven.
  De slang wil hen doen geloven dat ze sterfelijk waren, terwijl God hun juist het tegendeel had gezegd.(Gen.3:17)
  Ze hadden kunnen weten dat dit een leugen was!
  De slang vertelt hun iets, waarvan ze weten dat een deel er van een leugen is, en toch nemen ze het andere aan als waarheid.

  God moest er wel van hen op aan kunnen dat zij dit eeuwige en heerlijke leven verkozen boven alles!
  Dus staat God toe, dat de slang tot hen kan komen.

  Dan lezen we dat Adam en Eva bezwijken voor de verleiding, ‘om als God te zijn’.
  Maar wat belangrijk is voor God: Geloven ze Mij, of geloven ze een leugenaar?
  Altijd draait het om de keuze: voor of tegen God.

  De vraag welke taal en hoe de slang sprak is m.i. niet belangrijk.

  Het is bijbels om aan te nemen dat God dieren liet spreken (de ezel bij Bileam).
  Maar het is ook bijbels om aan te nemen dat God zowel in woord als door de geest spreekt.
  God sprak tot profeten door de geest, maar ook in woorden. (Deut.5:4)

  Maar ook de slang (satan) kan in onze geest dringen, en spreken zonder echte woorden, klanken te gebruiken!
  Hoe werkt dat bij onszelf: merken wij nooit eens dat er een stem in onze gedachten komt die zegt: ‘Och het kan geen kwaad dat ik even naar die mooie vrouw kijk’ of ‘ ik pak even een snoepje uit het winkelschap, dat is toch geen stelen’?
  Dan spreekt de slang tot ons zonder woorden! We moeten alweer kiezen.

  Er staat alleen dat de slang sprak, punt uit, in woorden of door de geest.

 93. Johannes schreef: 25/05/2020 om 10:44 am
  “Maar die andere stelling: ‘gevallen engelen’, daar zouden christenen ver weg bij moeten blijven; het is een dwaling die bij velen wortel heeft geschoten.”

  U lijkt een oordeel uit te spreken zonder zelf onderzoek te hebben gedaan.
  De ‘zonen Gods’ in het Oude Testament hebben niets te maken met de zonen (kinderen) Gods uit het NT. De verwarring ontstaat door onze vertalingen. In Gen.6:2 staat voor zonen Gods ‘Bene Ha Elohim’ in de grondtekst. Datzelfde woord vind je ook in Job 1:6, Job 2:1 en Job 38:7 en verder nergens in de Bijbel. ‘Bene Ha Elohim’ betekent vrijvertaald ‘rechtstreeks door God geschapene’, dat zijn dus geen mensen. Als je de vier verzen leest in de context dan zie je dat satan behoort tot een van deze ‘Bene Ha Elohim’ en zij jubelden bij God om de schepping. In onze Bijbels zijn ze vertaald als zonen Gods. Het gaat dus zeer zeker om gevallen engelen. Dit maakt ook duidelijk wat er Gen.6 is gebeurd en waarschijnlijk de hoofdreden van de zondvloed, namelijk geknoei met Gods schepping door DNA.

  Willy schreef: 25/05/2020 om 11:05 am
  “Ik wil is…” bedoel je misschien ‘Ik wil zijn.., of, ik wil eens….’? Sorry Willy, het is niet mijn bedoeling om op elke slag zout te strooien, maar ik struikel echt over je zin.

 94. @Willy
  met corona airlines naar hotel “Californa” zeker
  (daar kom je niet meer uit)😁
  nee dank je🤣

 95. @Johannes
  en was “een afspiegeling van wat ging komen”
  Net wat je zegt, alleen is het voor mij: wat er gaat komen

  Ga er maar van uit dat alles wat in de bijbel staat,
  toe gespits is op de aankomende jaren en onze redding uit dit gekkenhuis

  en als Jezus op een sabbath terug komt is dit al vanaf de schepping gepland,

  deel van jou antwoord willy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *