2709

 1. @johhnnes
  De kruisiging, en dood van de Here Jezus, is de bevrijding uit de slavernij van de zonde van de mens, die dat offer aanneemt.
  Het gaat dus eigenlijk over hetzelfde

  ik zie dit ook zo,
  jij figuurlijk,
  ik letterlijk
  wat nog uitgevoerd moet worden met de uittocht/opname van gelovigen die excact wet houden zijn Naam niet verloochenen

 2. @willy “waarom was er dan al het kwade voor de zondeval?”
  lees het boek hennoch voor antwoorden

  @Johannes “Nergens in de bijbel spreekt God over gevallen engelen; deze opvatting moeten wij afwijzen!”
  lees het boek hennoch, pdf is nog te downloaden

 3. Ik wil is graag een vraag stellen aan alle Godsgeleerden op het geloofsforum, en pas op het zijn geen strikvragen, want deze vragen werden ook aan mij gesteld door jongeren. Als God de wereld volmaakt heeft geschapen, waarom was er dan al het kwade voor de zondeval? En kom nu weer niet af met dat God zijn engelen een vrije keuze had, Waarom was de slang al aanwezig in het paradijs, en welke taal sprak die slang dan tot de eerste mensen? Of was het een geestelijke overdrachtelijke taal? Wie met het beste antwoord afkomt, mag voor veertien dagen gratis naar Madrid, veel succes.

 4. @ Vlokje 25/05/2020 1:18
  Ik kan me voorstellen dat, wat wij mensen dna noemen, een cruciaal deel uitmaakt van ons mens zijn. Als dat aangetast wordt, zijn wij inderdaad alleen nog maar mens in het vlees, en niet meer met de geest die God heeft gegeven. We hebben het bestuur uit handen gegeven.

  Maar die andere stelling: ‘gevallen engelen’, daar zouden christenen ver weg bij moeten blijven; het is een dwaling die bij velen wortel heeft geschoten.

  Nergens in de bijbel spreekt God over gevallen engelen; deze opvatting moeten wij afwijzen!
  Als we gewoon aannemen wat we lezen in Gen.6: “zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren.”
  We lezen: zonen Gods, niet gevallen engelen.

  Zonen Gods; wie noemt God Zijn zonen? Luc.3: 23-38 (38) “…de zoon van Adam, de zoon van God.” Adam was de zoon van God.
  We kunnen in de bijbel meerdere teksten vinden dat God sommige mensen Zijn zonen noemt.

  Jezus is Gods Zoon, en Hij noemt sommige mensen Zijn broeders; als wij een broeder zijn van Jezus, dan zijn wij immers ook een zoon (dochter) van God.
  God noemt nergens Zijn engelen als Zijn zonen; dienende geesten zijn het.
  Dat God hier in vers 4 de reuzen noemt, is op zich niets vreemds aan: (Openb.21:17)
  “..mensenmaat, die engelenmaat is.”
  Alleen mensen kunnen zoon (of dochter) van God zijn, of worden.
  Engelen, hoewel door God uitgerust met formidabele gaven, nemen toch een lagere plaats in.

  We zien dat als bepaalde dingen ons niet duidelijk zijn in een tekst, we de tekst gaan aanpassen, om een theorie bevestigd te zien krijgen.

  NB Het Pascha was een altoos durende inzetting voor het vleselijke Israel, (Ex. 12:14) en was een afspiegeling van wat ging komen.
  Pasen (het gedenken van het offer, het bloed van het Lam, Jezus) zou dit moeten hebben vervangen. Het is dus wel een door God ingestelde inzetting/gedenken.
  De uittocht uit Egypte IS het gedenken van Pasen/Pascha.
  De uittocht uit Egypte was een bevrijding uit de slavernij van het vleselijke Israel.

  De kruisiging, en dood van de Here Jezus, is de bevrijding uit de slavernij van de zonde van de mens, die dat offer aanneemt.
  Het gaat dus eigenlijk over hetzelfde.

 5. Hallo@Esther, u schreef: God heeft het volk Israël ook lief, maar God heeft de hele wereld lief. Dus alle volken, natie’s uit allerlei landen. Jezus stierf voor ieder mens.”

  Ja, dat klopt, maar u vergist zich zeer als u Israël gelijk stelt met de andere volken. Alleen aan Israël gaf JHWH op de Sinaï de Bijbel. Exodus 19 en 20. Als teken van Gods volk werden zij besneden.

  En bent u vergeten, Jeshua, de zoon van David en Abraham [Matth. 1:1] werd uit Dit Volk uit de Stam Juda geboren. Openbaring 5:5. De Leeuw van Judah!!! Jeshua zal daar straks in Jeruzalem de Stad van de grote Koning [Matth. 5:35] dan ook als Koning en Masjiach wederkomen en Regeren volgens Psalm 72 – Zachariah 14 en Openbaring 7 – 14 en 19.
  Israël wordt straks dan ook tot Hoofd der volken volgens Jeremia 31:7 en Jesaja 2 en 60.

  In het Oude en Nw. Testament leest u overduidelijk: Israel is en Blijft het Uitverkoren Volk volgens Deuteronomium 7:6 (NBG51)

  Want gij zijt een volk, dat de Here, uw God, Heilig is; ú heeft de Here, uw God, uit alle volken op de aardbodem UITVERKOREN om zijn Eigen Volk te zijn…7 Niet, omdat gij talrijker waart dan enig ander volk, heeft de Here Zich aan U verbonden en U uitverkoren; veeleer zijt gij het Kleinste van alle volken.

  U leest dit ook in het Nw. Testament..Handelingen 13:17 (HSV) De God van dit volk Israël heeft onze vaderen Uitverkoren en het volk Verhoogd toen zij vreemdelingen waren in het land Egypte, en Hij heeft Hen met een Machtige arm daaruit geleid.

  1 Petrus 2:9 (HSV) Petrus is de Apostel van/voor de Besneden Joden, en schrijft aan de Joden:
  Maar U bent een Uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een Heilig Volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht!

  Deuteronomium 10:15 (NBG51) ALLEEN aan Uw vaderen heeft de Here Zich verbonden en alleen Hen heeft Hij liefgehad, en u, hun Nakroost, heeft Hij uit Alle volken Uitverkoren, zoals dit heden het geval is.

  Deuteronomium 14:2 (NBG51) want Gij zijt een volk, dat de Here, uw God, heilig is, en u heeft de Here Uitverkoren [Met besnijdenis en Torah] om Hem een Eigen Volk te zijn uit al de volken, die op de aardbodem wonen.

  Ook Salomo zegt het: 1 Koningen 3:8 (NBG51) Zo staat uw knecht te midden van Uw Volk, dat Gij Uitverkoren hebt, een groot volk, dat niet te tellen of te schatten is vanwege de menigte.

  Ook Jesaja zegt het…Jesaja 43:20 (NBG51) Het gedierte des velds zal Mij eren, jakhalzen en struisen, want Ik geef water in de woestijn, rivieren in de wildernis om Mijn Uitverkoren Volk te drenken. Shalom. Ramshoorn.

 6. @Johannes 
  interesant dat met bloed en ziel

  zelf denk ik al een tijdje,
  als je dna veranderd wordt ben je een hibride,
  half mens half iets anders,

  wie ook half mens en half iets anders waren, waren de kinderen verwekt door de gevallene engelen bij mensenvrouwen

  in het boek hennoch kun je lezen dat deze zielen ook niet in de hemel kunnen komen, dit zijn de demonen

 7. @Johannes 24/05/2020 om 6:45 pm
  Dat met kerst en Jezus
  Ik geloof dat Pasen ook zo verwaterd is,
  We herdenken Jezus kruising, maar we zouden de uittocht uit Egypte moeten herdenken,

  de opname is ook een uittocht

 8. @Ele 24/05/2020 1:58

  Beste Ele, voor zover ik het zie, hebben de Joden en Christenen alleen het volgende gemeen:

  1) Dat God hun Schepper en Vader is.
  2) Dat Joden vinden dat zij het uitverkoren volk van God zijn, en dat vinden vele christenen
  ook.
  3) Dat beide ontzettend afwijken van God.

  Alleen het eerste kunnen we bevestigd krijgen in Gods woord.
  Israel is het uitverkoren volk, en de Joden (Juda, Benjamin en Levi) maken daar deel van uit.

  U zegt terecht: ‘zouden de christenen niet kritisch moeten nadenken over de kerstviering’?
  Dat lijkt mij ook!
  Kerstviering is een feest dat ik nergens tegen kom in de bijbel, waarvan God ons vraagt om dat te vieren.
  Het is een uitvloeisel en verwaterd denken, een van oorsprong heidens feest, waar een ‘christelijk’ tintje aan gegeven is.

  Natuurlijk mogen we de geboorte van Jezus gedenken, dit niet nalaten.
  We zullen de Heer er een plezier mee doen, maar als iemand er op 7 augustus een speciale dag van wil maken om God te eren om dit feit te gedenken, dan lijkt mij dat geen probleem.
  Maar het is niet een door God ingesteld feest, of gedenken.

  We zouden ook een dag kunnen instellen om te gedenken/vieren dat God de eerste mens heeft geschapen, enz. enz. Het is niet bijbels. Het is niet uit God
  Glashouwer kan wel tot een inzicht zijn gekomen, maar zolang God ons niet laat weten welke dag het precies is, zal de beste man ook maar een bepaalde dag aannemen, en brengt ons dus ook niet verder.
  God leert ons duidelijk welke feesten er zijn; welke dagen er speciaal zijn, voor Zijn volk.
  Zowel Joden als Israeliten en christenen lappen dat aan hun laars, en vieren maar lukraak hun eigen bedachte feesten.

  Christenen gedenken het lijden en sterven van Jezus toch ook niet op een vaste dag(en)? Jezus zei: “Want zo dikwijls gij dit brood eet of de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt.’ (1 Kor. 11:26)
  Het hoeft niet een bepaalde dag te zijn, maar regelmatig. (dikwijls)
  Zo ook het Chanukafeest: Is dit een feest/gedenken door God ingesteld?

  @Esther, Als u zelf rustig de bijbel gaat lezen komt u er vanzelf achter wat Israel uit het oogpunt van God gezien, voor Hem is.
  Als u daar gericht teksten over gaat opzoeken zult u dat kunnen zien, maar u zult u even leeg moeten maken, uw visie even loslaten en met neutrale ogen lezen.
  God heeft Zich onlosmakelijk verbonden met Israel, wat niet wil zeggen dat anderen daar geen deel aan zullen verkrijgen, maar het is een extraatje van God, voor hen die niet tot Zijn volk behoren, bewerkt door het offer van Jezus Christus.
  Met de ogen Zoals God naar Israel kijkt, mag God van ons verwachten dat wij dat ook zullen doen.

 9. Hallo lieve broeders…
  Eén moment moest ik lachen, ik reageerde eerst over regen.
  Ook schreef ik, “”Ik geloof ook niet dat alle weer geregeld wordt naar hoe mensen met Israël omgaan. Dát was ooit, lang geleden, wel eens voorgekomen, door God als straffen… maar met de komst van Jezus Christus is alles wel totaal anders geworden””.

  Ongemerkt, gaat het weer over Israël.
  Ik reageerde over Genesis 12 : 3. Dat zo’n tekst compleet uit z’n verband gerukt wordt.

  Ieder die het gewoon leest, zoals het staat… komt niemand op het idee, om er iets anders van te maken. Omdat het er gewoon niet staat.
  Het wordt geleerd, door de dominee, rabbi, of door allerlei boeken, allerlei studies die gegeven wordt. Je wordt overladen met allerlei studies over het onderwerp Israël/Joden.
  Druk Google maar in… daar wordt je beroerd van.
  Leer het de mensen maar steeds weer, en weer, en weer, tot het je ogen, oren en neusgaten uitkomt… dan wordt het gezien en aangenomen als zijnde de waarheid. Men wordt totaal gehersenspoeld. En ik weet echt wel wat dat is.

  Alleen allerlei Bijbelteksten worden gelanceerd… die de leer moeten bevestigen.
  Er zijn meerdere teksten die zo enorm uit hun verband gerukt worden, alleen om het te bevestigen.
  God heeft het volk Israël ook lief, maar God heeft de hele wereld lief. Dus alle volken, natie’s uit allerlei landen.
  Jezus stierf voor ieder mens.

  Het klinkt bepaald niet vriendelijk, wat ook zeker mijn bedoeling niet is.
  Wordt er eerder moedeloos van.
  Het is niet alleen hier bij Xander, overal wordt je er mee geconfronteerd. Zelfs in mijn eigen omgeving. Enorm gericht op Israël. Ik houd van mijn broeders en zusters, en ik houd óók van Israël… maar ik maak er geen afgod van.
  Komen er Bijbelteksten, die laten zien dat het anders is geworden, door Christus Jezus…
  HIJ die het oude verbond vervulde, en dat in Zijn bloed het Nieuwe eeuwige Verbond kwam onder Jezus.
  Schrijf ik… wij zijn een deel van het Israël Gods…door ons geloof in Christus.
  Ooohhh dat komt niet goed. Terwijl Gods woorden dat wel in Zijn eigen Boek hebben neergezet.

  God zegt tegen Abraham in Genesis 12 : 3… “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden”.

  “Wie Israël zegent, wordt gezegend, Wie Israël vervloekt, wordt zelf vervloekt”.
  Waar is de laatste regel??? Die past niet in de veroordeling, zoals men het leert.

  @ Johannes, dan bedoel ik het hele volk Israël. Daarom zet ik vaak in mijn schrijven Joden/Israël neer.

  Vaders zegen jullie toegewenst, en hartelijke groet, Esther.

 10. Beste@Ele…Interessante opmerking van u Genesis 12:3….Een betere vertaling zou zijn: “… en wie u geringschat/minacht, zal Ik vervloeken…” M.a.w. neerkijken op de Joden is al reden genoeg voor God om degene te vervloeken, niet omdat het Joden zijn, maar omdat zij een speciale missie hebben om een licht voor de wereld te zijn. Snerend doen tegen de Joden is in de eerste plaats een sneer tegen God, want je wenst Zijn plan te dwarsbomen.””

  Ja, en wat die Tien verloren Stammen betreft, terecht u schreef al: Bovendien waren ten tijde van Yeshua’s leven ook leden van de tien stammen (weer) in Israël. Zo spreekt Lucas 2 over ene Anna de profetes, die afkomstig was uit de stam van Asher.””

  Van de Joodse Apostel Paulus lezen we dat hij uit de kleinste Stam Benjamin komt, een Stam die bijna door JHWH werd uitgeroeid vanwege grove ontucht/sodomie. Lees Richteren 19 t/m 21.

  Is het geen Genade van Jeshua dat Hij de Stam Benjamin weer glans geeft door Paulus juist uit deze Stam te roepen als Apostel de heidenen?

  Filippenzen 3:4 Ofschoon ik voor mij wel reden zou hebben om ook op vlees [mensen] vertrouwen te stellen. Indien een ander meent op vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer: 5 Besneden ten Achtsten Dage, uit het volk Israël, van de Stam Benjamin, 6 een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar mijn ijver een Vervolger van de Gemeente, naar de gerechtigheid der TORAH/wet Onberispelijk.

  Beste@Johannes, u schrijft terecht: God heeft hen – de stam Juda- uitverkoren om Zijn heilige land te besturen, maar ook dat doen ze niet naar Gods wil. Hun eigen ingevoerde gebruiken en gewoontes zijn een schijnheilige vertoning, en wijken af van Gods woord.
  Ook hun invulling van de Sabbat wijkt af van hoe God dit bedoeld heeft.””

  Misschien moet u nog wat geduld oefenen. Ezechiel 37 vertelt in detail hoe JHWH Zijn Volk Israël tot Hoofd der volken gaat maken. Jeremia 31:7. U weet toch nog wel wat Paulus over Israël leerde?

  Romeinen 11:8…JHWH/God heeft hun een geest van Diepe Slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden. […] 11 Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun Val echter is de Zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken.12 Als dan hun Val voor de wereld Rijkdom betekent en hun verlies Rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer HUN volheid!

 11. Gen. 12:3 wordt doorgaans vertaald met “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken…” maar de symmetrie is afwezig in de Hebreeuwse tekst en daar is er sprake van twee verschillende werkwoorden in het tweede gedeelte. Een betere vertaling zou zijn: “… en wie u geringschat/minacht, zal Ik vervloeken…” M.a.w. neerkijken op de Joden is al reden genoeg voor God om degene te vervloeken, niet omdat het Joden zijn, maar omdat zij een speciale missie hebben om een licht voor de wereld te zijn. Snerend doen tegen de Joden is in de eerste plaats een sneer tegen God, want je wenst Zijn plan te dwarsbomen. Overigens is Gen. 12:3 niet beperkt tot etnische Joden, maar is het ook van toepassing op de gelovigen uit volken (zie o.a. Amos 9:12; Hand. 15:17). Die kun je immers ook aanmerken als nakomelingen van Abraham.

  Wat betreft de droogte en de rechtvaardigen; ik denk niet dat God ons honger zal laten lijden, want Zijn zegen blijft op ons. In de jaren ’30 hadden veel mensen in Duitsland te kampen met economische tegenspoed, maar de Joden ging het voor de wind; dit was de zegen van God (niet hun eigen verdienste). Laten we daarom op Hem blijven vertrouwen.

  Tenslotte: de definitie over Joden en de overige tien stammen is niet duidelijk afgebakend. Na de vernietiging van de tempel in 70 AD werden alle afstammelingen Joden genoemd. Bovendien waren ten tijde van Yeshua’s leven ook leden van de tien stammen (weer) in Israël. Zo spreekt Lucas 2 over ene Anna de profetes, die afkomstig was uit de stam van Asher.

  @Johannes: de wijze waarop Joden de Shabbat onderhouden moge niet overeenkomstig de Bijbel zijn, maar zouden ook christenen niet kritisch moeten nadenken over de kerstviering? Enkele jaren geleden zei dominee Glashouwer dat hij tijdens een reis in Jeruzalem tot het inzicht was gekomen dat Yeshua niet met kerst geboren kan zijn, maar ergens in september/oktober. Hij zei verder dat Maria zwanger was geworden met Chanuka (dat is precies 9 mnd voor het Loofhuttenfeest) en riep de mensen om het Chanukafeest te vieren.
  Misschien moeten Joden en christenen meer letten op hetgeen ze gemeen hebben dan elkaar voortdurend de maat proberen te nemen.

 12. Het teken van het beest. Openb.14:9
  “…Indien iemand het beest en zijn beeld aanbid en het merkteken op zijn voorhoofd of hand ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods gramschap… enz”

  De ziel zit in het bloed Lev. 17: 14
  “Want, wat de ziel van alle vlees betreft- het bloed er van is zijn ziel.”

  Ongeveer 20% van al het bloed dat het hart verpompt is bestemd voor de hersenen.
  Dit bloed wordt verspreid over vele kleine bloedvaten in de hersenen.
  Het bloed zorgt er voor dat onze hersens werken zoals ze doen.
  .
  De informatie die we via onze zintuigen ontvangen wordt verwerkt via het kort sensorische geheugen en het korte termijn geheugen, en wordt daar van overbodige informatie ontdaan.
  Vervolgens gaat deze gefilterde informatie naar het lange termijn geheugen.
  Het gebruiken van die informatie heet: denken.

  Vraag is: is het mogelijk om dit denken te beïnvloeden?

  1) Kun je de hersenen beïnvloeden en bewerken dat informatie die we al hebben gewist wordt?
  2) Kan informatie die we nog krijgen als ‘overbodig’ door onze hersens worden verwijderd?
  3) Kunnen we gemanipuleerd worden om onjuiste informatie te filteren als juist?

  Ja dat kan! Onderzoeken en proeven hebben hier de bewijzen voor geleverd.

  We kunnen dus stellen dat de ziel, die in ons bloed is en onze hersens aanstuurt door waarnemingen, kennis en geheugen, te manipuleren is.
  Wat iemand over God heeft aangenomen, Jezus als verlosser heeft aangenomen kan gewist worden!
  Wat God nog in een mens zal willen bewerken, kan ‘weg’ gefilterd worden als onjuiste informatie.
  Wat de satan een mens wil wijs maken kan opgeslagen worden als juiste informatie.

  Deze mens kan niet meer uit vrije wil kiezen! Deze mens heeft zijn ziel, die door God aangestuurd wordt, (kan worden) verkocht aan de satan, en wordt nu aangestuurd door de satan.
  De satan zal het totale beheer hebben overgenomen, want de Heilige Geest is door de keuze van die mens uitgeschakeld.

  Dit is wat naar mijn overtuiging het omslagpunt voor God is.
  Die mens zal niet meer het beeld van God kunnen zijn, zijn ziel is verkwanseld aan de duivel, en is een soort robot geworden die je kan programmeren; en dat gebeurt ook!

  Deut. 6:5 “Gij zult de Here, uw God liefhebben met geheel uw hart en met heel uw ziel..”
  Dat zal niet meer mogelijk zijn voor de mens die het merkteken van het beest heeft.

 13. @ Ramshoorn @ Esther
  Beste Ramshoorn, ik deel de mening dat uw benadering van het Joodse volk niet altijd terecht is. Maar wat bedoelt Esther met Israel: de twaalf stammen, of alleen de Joden?
  We lezen in de bijbel hoe Jezus over de Joden denkt!
  Ook heden ten dage zijn zij het, die vreselijk afwijken.

  God zegt: dit volk eert mij met zijn lippen, maar zijn hart is verre van mij. (Jes.29:13)
  Wij moeten de Joden liefhebben omdat het onze broeders zijn, maar op dezelfde wijze als we de andere stammen lief zullen hebben. (en inderdaad zij die onze naaste zijn, naar Gods woord) Wel onderscheiden wie onze naaste is!
  God heeft hen – de stam Juda- uitverkoren om Zijn heilige land te besturen, maar ook dat doen ze niet naar Gods wil.
  Hun eigen ingevoerde gebruiken en gewoontes zijn een schijnheilige vertoning, en wijken af van Gods woord.
  Ook hun invulling van de Sabbat wijkt af van hoe God dit bedoeld heeft.

  Ik krijg het gevoel dat er verwarring ontstaat, omdat de Joden en het volk Israel (12 stammen) door elkaar gehaald worden.

  Bijvoorbeeld Ramshoorn, wanneer u schrijft: “…werd de Jood Jezus geboren..”.
  Maar Jezus is geboren uit de stam Juda! En wordt daarom een Jood genoemd.
  Niemand wordt geboren uit de stam Joden, want die stam is er niet.
  U geeft overigens de juiste uitleg aan Esther over Gen.12:3.
  Dit was uiteraard bedoeld voor het zaad van Abraham, zijn nakomelingen, Israel.

  Uw stelling is juist: wij en andere volken kunnen ervaren dat we allang niet meer gezegend worden vanwege onze houding t.o.v. het Joodse volk en Gods heilige land!
  Want ook al had, en heeft God de Joden en Israel verworpen tot een bepaalde tijd: de zegen en de vloek blijft bestaan!

  Ik krijg sowieso de indruk dat de meeste gelovigen meer bezig zijn met het Joodse volk, dan met de overige stammen die God weer gaat samen voegen met Juda.
  Dat er dus nog een samenvoeging van de twaalf stammen gaat plaats vinden.
  Deze stammen zijn nog verstrooid over de aarde.
  Velen menen ten onrechte, dat de Joden Israel zijn, en daarom is het zaak om dezen te onderscheiden.
  Zo zijn er profetien over het volk Israel eertijds, over het volk Israel nu en in de toekomst, en er zijn profetieën over de Joden eertijds, over nu, en in de toekomst.
  En we kunnen in de bijbel heel goed onderscheiden welke profetie over wie gaat.

 14. Ik v1nd het wel apart wat er in Je$aja 6o:I7 staat ::

  ‘I wiII make peace your Le ader and Righteousness your ruler.’

  ‘I wiII make ‘SHALOM’ your leader, and ‘TSDAKAH’ your ru ler’

  Wat z0 apart is,is dat dat w00rdje Tsdakah wat rechtvaardigheid betekent,
  tegelykertijd ook het strongsnummer 6666 is toegewesen.

  Zou het een hInt zijn??
  Een GeheIme Aänwijzing?
  Dus Shalom word de Lei der en ook Tsedakah(6666)?

  Als je het Strongsnummer serieus z0u nemen dan zou je het ook z0 kunnen lezen:

  ‘I will make Peace your leader and 6666(Righteousness) your ruler.’

  Ik vond dat toch wel iet$ om even over na te denken en hIer te vermelden.
  Aan de ene kant lykt dit op een Messiaanse Pr0fetie,
  aan de andere kant lykt er dus ook een hInt in te zItten naar ‘de’ Änti_chri$t.

 15. Israël is altijd interessant voer voor discussie tussen christenen. Uiteraard staat Jezus Christus centraal. Enkel geloof in hem kan voor redding zorgen, ongeacht afkomst, land of taal. In dat opzicht heeft Israël geen enkel voorrang of bijzondere rechten op andere volken.

  Wat we niet kunnen ontkennen, is dat God en dan hebben we het nog niet eens over het volk Israël, het land Israël talloze malen ‘Mijn land’ noemt en ‘Mijn bergen’ en ‘Mijn steden’. God heeft dus specifiek het land uitgekozen waar Hij zal wonen. Dat zegt hij niet over Amerika, Nederland of Jordanië. In dat opzicht is het land Israël al bijzonder omdat God specifiek dat stukje land voor Hemzelf heeft uitgekozen.

  Daarnaast heeft hij een volk uitverkoren, het volk Israël. Niet alleen om in Zijn land te wonen, maar om het zelfs als een eeuwig erfdeel te ontvangen voor alle nageslachten. God zelf heeft het volk Israël het land gegeven voor altijd!. Maar ze moeten wel aan zijn voorwaarden voldoen. De geschiedenis laat zien dat het telkens weer fout gaat als het volk in Zijn land zich niet aan de regels houdt, Het volk wordt dan verstrooid. Daarnaast waarschuwt God ook alle andere landen om Zijn land niet te verdelen, ondanks dat hij zijn volk over de aarde heeft verstrooid, het blijft immers Zijn land.

  We kunnen aan het huidige volk in Israël zien dat ze zich nog steeds niet aan Gods regels houden. De erkenning van Jezus Christus als de enige en echte messias, ook voor Israël is wat het volk kan redden, net zoals dit voor ons geldt.

  Toch staan er nog talloze profetieën in de Bijbel met betrekking tot Israël die nog niet zijn uitgekomen. Denk bijvoorbeeld aan de beloofde landsgrenzen die nog nooit werkelijkheid zijn geworden. Het klakkeloos vervangen van Israël door de kerk of gemeente, wat in het verleden door de kerk is gedaan, kan niet lang stand houden. Ondanks dat het huidige volk Israël niet het voorbeeld is wat het zou moeten zijn, gebruikt God het volk wel. Daarmee heeft Israël geen positie om jaloers op te zijn. Het is geen positie om voorgetrokken te worden op andere volken, de rol en status van Israël in de profetieën is juist ten bate voor ons. Dat is het uiteindelijke doel van God met Israël, het volk moet een zegen zijn voor de rest van de wereld. De ontwikkelingen in Israël, ondanks zijn ongehoorzame volk, zijn voor ons de zichtbare klok van God, waaraan wij als christenen de tijden kunnen herkennen. In dat opzicht zijn het juist wij die een bijzondere positie hebben ten opzichte van Israël. Het wrange is, dat het volk Israël dit zelf niet eens doorheeft en geen idee heeft van deze status als ‘klok’ voor ons.

 16. Best@AMO, ik zie nu pas uw waardevolle ingezonden tussen de vele reacties. U schreef terecht:

  Godsdienstvrijheid betekent niet dat we alle religies moeten bewonderen. Het betekent dat men vrij is te geloven en ook vrij is dat geloof uit te dragen.
  We zien een soort “eenheid” in de wereld waarbij iedereen kennelijk onder eenzelfde vlag moet juichen en dansen. Communisme en nazisme lieten ons al zien hoe dat eruit kan zien.”

  Nu met die wereldwijde getimede Lock-Down van die Corona-gekte is het niet ondenkbaar dat er spoedig een persoon met HET VACCIN de Macht kan grijpen die ook nog eens denkt voor alle wereldproblemen het juiste antwoord kan bieden. Vele figuren, antichristen gingen hem in de geschiedenis reeds voor: Pausen, Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler, Mao, Franco, enz, enz.

  Volgens Openbaring staat de volgende Wereldheerser al in de Coulissen zich warm te lopen. Straks zal hij zich met veel bravoure vertonen op CNN en BBC World News en Aljazeera. De wereld zal hem met verbazing en applaus begroeten…het zal iemand zijn met groot gezag en uitstraling.

  Openbaring 13:3 (NBG51) En (ik zag) een van zijn koppen als ten dode gewond, en zijn dodelijke wond genas; en de Gehele Aarde ging het beest met Verbazing achterna…

  Openbaring 17:6 (NBG51) En ik zag de Vrouw [RK moederkerk & haar dochterreligie Islam] dronken van het bloed der heiligen en van het Bloed der getuigen [Inquisitie en Sharia] van Jeshua/Jezus. En ik verbaasde mij, toen ik haar zag, met grote verbazing.

  Openbaring 17:12 En de Tien horens, die gij zaagt, zijn Tien koningen, die nog geen koningschap hebben ontvangen, Maar één Uur [!!!] ontvangen zij Macht als Koningen, Met Het Beest. 13 Dezen zijn één van zin en geven hun kracht en macht Aan Het Beest. 14 Dezen zullen Oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam [Openbaring 5:5 Het Lam Jeshua is de Leeuw van Judah] zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen.

  Openbaring 17:18 (NBG51) En de Vrouw, die gij zaagt, is de grote stad, [Rome] die het koningschap heeft over de koningen der aarde. [Bijna alle koningen van de aarde waren IN 2005 present in Rome bij de begrafenis van de Poolse paus]

  Openbaring 17:8 (NBG51) Het beest, dat gij zaagt, was en is niet, en het zal Opkomen uit de Afgrond en het vaart ten Verderve; en zij, die op de aarde wonen, wier naam Niet geschreven is in het Boek Des Levens van de grondlegging der wereld af, zullen zich verbazen, als zij zien, dat het beest was en niet is en er toch zal zijn.

  Openbaring 18:9 (NBG51) En de koningen der aarde***, die met haar Gehoereerd hebben en weelderig geweest zijn, zullen over haar wenen en weeklagen, wanneer zij de rook van haar verbranding zien…Zie Openbaring 20 voor hun roemloze ellendige einde.

  *** Nieuwe Wereldorde bestaande uit Paus/Vaticaan/Curie, Islam, en Wereldraad van kerken.

 17. Hallo Ramshoorn,
  ja, ik weet dat Abraham de stamvader van Israël is.
  Het ging mij om de tekst, Genesis 12 : 3. Daar lezen we niets over Israël… alleen een belofte die God gaf aan Abraham.

  Mensen maken van zo’n mooie tekst, iets tussen God en Abraham, totaal iets anders van.
  Het ergste is nog wel… dat de laatste regel op zo’n manier nooit tot z’n recht komt, zelfs zo nooit genoemd wordt.
  “…en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden”.
  Want daar lezen we iets wat voor ieder mens telt. Voor u, voor mij, en velen anderen.

  Velen halen die uitspraak aan, “Wie Israël zegent wordt gezegend, wie Israël vervloekt, wordt zelf vervloekt”.
  Men wil het op zo’n manier opleggen… een bepaalde dwangmatigheid of waarschuwing.
  Ik weet niet wat dat is.

  Ramshoorn dat u en anderen met u, gericht is op Israël, en uw hele geloof daar aan verbind, moet ieder zelf weten.
  Maar haal dan wel teksten aan die Bijbels kloppen.
  Door één behoorlijk verdraaide tekst, kunnen er complete cults of sektes door ontstaan. Dan wordt het een verering of een vorm van een afgod.

  Zeg niet dat het met u zo is… dit was een voorbeeld.

  Hartelijke groet, Esther

 18. Beste@Esther, bent u vergeten dat Abraham de Stamvader van Israël is? Genesis 12. Zie zijn stamboom in Mattheus 1 en Lucas 3. Abraham was de eerste die het verbond van de besnijdenis uitvoerde. Hij werd de vader van Izaak en Jacob wiens naam veranderd werd in Israël.

  Uit deze stamboom werd de Jood Jeshua geboren, die op de Achtse dag besneden Lucas 2:21 en werd en op zijn 30-ste gedoopt door de Jood: Johannes de Doper. Lucas 3.

  Zie ook Romeinen 9-11 voor meer details. Israël wordt tot HOOFD van alle volken als Jeshua Koning wordt op aarde. Vergeet dat niet. Psalm 72 en Jesaja 60 en Zachariah 14 en Openbaring 14. Shalom. Ramshoorn.

 19. Beste Ramshoorn… Genesis 12 : 3, gaat over Abraham.
  God gaf deze woorden aan Abraham, “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden”.
  Daar staat totaal iets anders. Dit was iets heel persoonlijk tussen God en Abraham.

  Ik lees niets over Israël, en al helemaal niet dat het betrekking heeft op ons.
  Net of wij alleen gezegend worden als we Israël zegenen.
  Liefhebben, dat gaf ook de Heere Jezus als gebod. Dan heb je ook Israël lief, maar ook de Belgen of Duitsers en ga zo maar door.
  Je naaste als jezelf, géén onderscheid. En dat is al moeilijk genoeg.

  Bij Matth. 25 : 31-46, dan plaats u zelf, tussen haakjes het woord (een Jood dus).
  Het spijt mij, maar dat staat er simpel weg niet… dat maakt u er zelf van.
  Matth. 25, telt voor ieder mens.

  Dat u daar in geloof Ramshoorn, zal ik niet aankomen.
  Maar steeds weer dat gevoel geven, dat we allen maar zo gericht moeten zijn op het aardse volk Israël, of dat de enigste weg is … daar krijg ik soms de kriebels van.

  Weet u wie een echte Jood is, Romeinen 2 : 25-29.
  Bestaande uit gelovige Joden en gelovigen uit de volken. Als we dat lezen, hebben we de echte Jood in Gods ogen. Dan zijn we allen nageslacht van Abraham, Galaten 3 : 27-29.
  Zo ziet God ieder mens in Christus Jezus.

  Ramshoorn, hartelijke groeten, Esther.

 20. Beste @DrM, U schreef: Waarom zou de Heere God de rechtvaardigen, ook wel de oprechte christenen, laten lijden onder grootschalige misoogsten met voedselschaarste tot gevolg en zelfs ook schaarste aan drinkwater? Al onze zonden zijn toch bedekt onder het Vergoten Bloed van de Heere Jezus en de Heere God is toch niet als een leraar die iedereen strafwerk geeft, omdat een maar paar in de klas vervelend zijn?””

  Hoeveel oprechte Christenen verhongeren er niet in Afrika of worden vermoord door Boko Haram en Isis? In de Tweede Wereldoorlog kwamen ook zeer vele moedige rechtvaardige burgers om! Zij stierven voor een goede zaak, voor uw en mijn Bevrijding. Mattheus 10.

  Paulus leert toch ook: Romeinen 5:7 (NBG51) Want niet licht zal iemand voor een rechtvaardige sterven – maar misschien heeft iemand nog de moed voor een goede te sterven –Jeremia 11:11 (NBG51) Jeshua stierf zelfs voor zondaren aan een martelkruis om hen zalig te maken, ook de moordenaar aan het kruis omdat die zich bekeerde!!!

  @Esther schreef: Ik geloof ook niet dat alle weer geregeld wordt naar hoe mensen met Israël omgaan.”

  Ik denk juist wel: Mozes leert: Wie Israël zegent, wordt gezegend, Wie Israël vervloekt, wordt zelf vervloekt door de Here God volgens Genesis 12. Lees ook Mattheus 25 waar Jeshua leert dat wanneer we goed doen aan zijn minste broeder [een jood dus] zullen we Gezegend worden. Wie dat niet doet…Lees zelf maar verder.

  @Willy schrijft: in België komt er in sommige hoger gelegen gebieden geen water meer uit de kraan, en dit zal in de toekomst meer gebeuren. De mens was koning van de schepping, maar hij heeft het VERPRUTST.””

  U bent het dichtst bij het goede antwoord Willy. België is inderdaad niet het toonbeeld van broederschap met het Joodse volk. Ik las het boek van Arthur van Amerongen: Brussel: Arabië – waar dagelijks gescandeerd wordt Dood aan Amerika -Dood aan Israël en waar een van de meest verkochte haat-boeken, de Protocollen van de wijzen van Sion is.

  Zou de Here God naar de gebeden van de Belgen en Nederlanders willen luisteren als zelfs in kerken haat tegen Israël verkondigd wordt middels de VN en EU Economische BDS boycot tegen Israël? Joodje Pesten dus?

  Lees de Straffen van Jeshua over alle Antisemieten en Booswichten in Openbaring 6 en 16 en 19.

  Als rechtvaardigen bidden mogen ze Gods hulp en bijstand verwachten Psalm 91…maar de Goddelozen? Amos 5:23…Doe van Mij weg het getier van uw liederen, het getokkel van uw harpen wil Ik niet horen. 24 Maar laat het recht als water golven, en gerechtigheid als een immer vloeiende beek.

  Daarom, zo zegt de Here: Zie, Ik breng over hen Rampspoed, waaraan zij Niet zullen kunnen ontkomen; als zij dan tot Mij schreeuwen, zal Ik naar hen niet horen.

  Spreuken 1:28 (NBG51) dan zullen zij tot Mij Roepen, maar IK zal Niet Antwoorden, zij zullen Mij zoeken, maar mij Niet vinden.

 21. Hallo DrM…
  Bidden aan de Heere voor het weer, vooral regen.
  Dat doen wij ook al, maar toch fijn dat u het vraagt.

  Gisteren heeft het toch vele uren geregend, en behoorlijk ook.
  Wij mogen er voor bidden en er ook voor danken.
  Hij laat het regenen en Hij laat de zon schijnen.
  Wij hebben een Heere onze Verlosser, maar Hij is ook Heere van het weer.
  Hij heeft alles in Zijn hand.
  Laten we daar maar volledig op vertrouwen.

  Hartelijke groet, Esther.

 22. @Ramshoorn schreef:
  23/05/2020 om 6:59 am

  “Beste @DrM. U bent niet de enige die zich grote zorgen maakt als u schrijft: Het neerslagtekort is op dit moment al hoger dan in 1976 en 2018. Alsmaar van die angstaanjagende hogedruk-gebieden op de weerkaart.”

  Wat is de oorzaak daarvan? Onze JHWH/God belooft Israel de vroege en de late regen precies op tijd te geven zodat ze rijke oogsten kunnen binnenhalen.”

  Waarom zou de Heere God de rechtvaardigen, ook wel de oprechte christenen, laten lijden onder grootschalige misoogsten met voedselschaarste tot gevolg en zelfs ook schaarste aan drinkwater? Al onze zonden zijn toch bedekt onder het Vergoten Bloed van de Heere Jezus en de Heere God is toch niet als een leraar die iedereen strafwerk geeft, omdat een maar paar in de klas vervelend zijn?

  Op https://www.weer.nl/nieuws/2020/verwachting-zomer-2020-warm-en-droog/ “Verwachting zomer 2020: warm en droog” en op https://www.weer.nl/nieuws/2020/30-daagse-ook-juni-droog-en-warm/ “30-Daagse: ook juni droog en warm”.

  Kijken we naar de lange termijn weermodellen, dan is de kans groot dat de huidige droogte de komende maanden weet door te zetten. Als dat gebeurt, zullen de gevolgen voor de natuur, onze voedsel- en drinkwatervoorziening dramatisch zijn.

  Daarom plaats ik hier een dringende oproep om te bidden voor voldoende regen. En deze oproep mogen jullie ook onder anderen verder verspreiden.

 23. Help
  vrijdag 30 maart (6 dagen) of zaterdag1 april (5 dagen) 2022 begin van de verdrukking/verplicht vaccinatie & registratie
  tot vrijdag 30 maart 2029 =precies 7jaar

  Die 5 of 6 dagen (da’s een week) voor de verdrukking voor ons begint op woensdag 5 april 2022+10 dagen verdrukking =
  vrijdag 15 april
  begin van de joodse Pasen, wordt de uittocht uit Egypte herdacht
  Die week kan ik nog niet terug vinden in de teksten,
  Heb dus 5 a 6 dagen over
  iemand een helder moment?

 24. Hallo Willy…
  Zo zie ik het ook, hoor.
  Door de zondeval, is de hele schepping aangetast. Dus ook het hele weer patroon.

  Best wel heel bijzonder, want door de zondvloed, is het weer totaal anders geworden.
  Als we lezen dat vóór de zondvloed nooit geen regen viel, Genesis 2 : 4-6.
  Ná de zondvloed zegt God in Genesis 8 : 22, “Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden”.
  Waarom zou HIJ dat zeggen, als de toenmalige mensen daar al mee te maken hadden.
  Orkanen, tornado’s, vulkaanuitbarstingen, aardbevingen, enz. enz. allemaal naweeën van de zondvloed.
  Best wel interessant.

  Ik geloof ook niet dat alle weer geregeld wordt naar hoe mensen met Israël omgaan.
  Dát was ooit, lang geleden, wel eens voorgekomen, door God als straffen… maar met de komst van Jezus Christus is alles wel totaal anders geworden.
  Het gaat om Hem alleen, en niet alleen maar om Israël.
  Maar, dat is iets van mij… een andere broeder/zuster mag daar anders over denken.

  Willy en allen, hartelijke groeten, Esther.

 25. @DrM
  zo’n vredes verdrag van die kant bekeken,landbouw technisch hulp, had ik nog niet aangedacht

  De houding die Europa nu tegen Israël heeft, zal israel niet willen helpen

  een vredesverdrag is dan hoog nodig

 26. @ Ramshoorn: God heeft zijn schepping volmaakt geschapen, en hij zag dat het goed was, maar door de zondeval is de schepping niet meer volmaakt, ook het klimaat niet meer, de huidige droogte heeft gewoon te maken met de opwarming van de Noordpool, waarbij vooral in de zomer veel is wegsmelt, gevolg, door de warmte aan te evenaar, en een opwarmende Noordpool, zien we dat ons zeeklimaat en de westelijke luchtstroming tot stilstand komt en de westelijke stroming wordt verstoord, gevolg droogte in de lage landen, in België komt er in sommige hoger gelegen gebieden geen water meer uit de kraan, en dit zal in de toekomst meer gebeuren. De mens was koning van de schepping, maar hij heeft het verprutst.

 27. Beste @DrM. U bent niet de enige die zich grote zorgen maakt als u schrijft: Het neerslagtekort is op dit moment al hoger dan in 1976 en 2018. Alsmaar van die angstaanjagende hogedruk-gebieden op de weerkaart.”

  Wat is de oorzaak daarvan? Onze JHWH/God belooft Israel de vroege en de late regen precies op tijd te geven zodat ze rijke oogsten kunnen binnenhalen. Deuteronomium 11:13…

  13 Indien gij nu Aandachtig luistert naar de Geboden, die IK u heden opleg, zodat gij de Here, uw God, liefhebt en Hem dient met uw ganse Hart en uw ganse Ziel, 14 dan zal IK de Regen voor uw land op zijn Tijd geven, de vroege en de late regen, zodat gij uw koren en uw most en uw olie kunt inzamelen,

  15 en IK zal op uw veld Gras geven voor uw vee, zodat gij kunt eten en verzadigd worden. 16 Neemt u ervoor in acht, dat uw Hart zich Niet laat verlokken, zodat gij afwijkt, Andere goden dient en u voor hen nederbuigt. 17 Dan zou de Toorn des Heren tegen u ontbranden en Hij zou de Hemel Toesluiten, zodat er Geen Regen komt, de bodem zijn opbrengst niet geeft en gij weldra te Gronde gaat in het Goede land, dat de Here u geven zal.

  Een land dat God verlaat heeft Smart op smart te verwachten: Gods Woord, de Bijbel verdween uit de Tweede Kamer in december 2014…Jeremia 3:3 (NBG51) Zo zijn dan de Regenstromen Ingehouden en is de late regen Niet gekomen; maar gij hebt een Hoerenvoorhoofd, gij verkiest u Niet te schamen.

  Israël had al zware lessen moeten leren ten tijde van de goddeloze koning Achab en zijn vrouw Izebel die de Baäls dienden ipv de levende God van Israël. JHWH stuurde toen de profeet Elia naar de koning en die sprak luidt en duidelijk…

  1 Koningen 17:1 (NBG51) Toen zeide de Tisbiet Elia, uit Tisbe in Gilead, tot Achab: Zo waar de Here, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta, er zal deze [3 1/2] jaren geen Dauw of Regen zijn, Tenzij dan op mijn woord!!! Lees zelf maar verder.

  Nu hebben alle wereldleiders met hun hoogmoedige waandenkbeelden en vreemde goden [Yoga en Mindful denken] de Levende God van Israël getart en aan de kant geschoven. wat zal het gevolg zijn? Hij is woedend op hen en al hun afvalligen…Al het groene gras zal verbranden…

  Openbaring 8:7 (NBG51) En de eerste engel blies de bazuin, en er kwam Hagel en Vuur, vermengd met bloed, en het werd op de aarde geworpen; en het Derde Deel van de Aarde verbrandde en het derde deel van de Bomen verbrandde en al het Groene Gras Verbrandde.

  Goddank: Voor ALLE gelovigen in JHWH en zijn geliefde Zoon Jeshua geldt de BELOFTE: Jakobus 5:7 (NBG51) Hebt dus Geduld, broeders, tot de Komst [Niet een opname] des Heren! Zie, de landman wacht op de kostelijke Vrucht des lands en heeft Geduld, totdat de vroege en late Regen erop gevallen is…

  Er komt een Nieuwe hemel en een Nieuwe Aarde waarop gerechtigheid woont volgens 2 Petrus 2 en 3.

 28. @Vlokje schreef:
  22/05/2020 om 10:23 pm

  “DrM schreef:22/05/2020 om 8:52 pm
  stelselmatig met langdurige droogteperiodes

  Ik wou je bemoedigen door je te laten weten dat je niet de enige bent, die deze link legt”.

  Zou het kunnen dat t.g.v. deze droogtes de landbouw in West-Europa in elkaar klapt en dat als onderdeel van het verdrag dat de antichrist met Israël zal sluiten, Israël haar droogtebestendige landbouwtechnologie naar West-Europa mag exporteren? Want in Israël zijn de zomers heet en zeer droog.

 29. Aanvulling
  Vrijdag15april 2022
  – na 10 dagen verdrukking= woensdag 5 april 2022
  -5dagen?*=zaterdag 1 april 2022
  30 maart 2022 en 30 maart 2029 is exact 7 jaar.
  *ben eerlijk, alleen die 5 dagen Kan ik niet plaatsen.

  Inde praktijk:
  Zaterdag 1 april 2022 wordt registreren verplicht,
  dat wordt een grootste weekend feest ooit namelijk: einde lockdowns
  vanaf 5 april 2022 zware sancties en10 dagen verdrukking,
  15 april 2022 opname

 30. @DrM 
  Google maar eens alle datums van pesach van 2020 tot 2031
  Wat opvalt is de twee vrijdagen-sabbatdagen en de 7 jaar er tussen
  Rekensommetje:
  tekenen der tijd= het jaar
  + les van de eerste oogst van de vijgenboom (lente) = de maand
  +sabbat (vrijdag)= de dag
  +maaltijd = het uur
  +Pesach viering aankomende 11jaar (2×vrijdag )=
  datum1= 7jaar= datum2

 31. DrM schreef:22/05/2020 om 8:52 pm
  stelselmatig met langdurige droogteperiodes

  Ik wou je bemoedigen door je te laten weten dat je niet de enige bent, die deze link legt

  Van pasen vrijdag 15 april 2022 tot Pasen vrijdag 30 maart 2029 =7 jaar
  jou bevindingen zijn goed mogelijk

 32. Het valt mij op dat West-Europa (Grondgebied Herstekld Romeinse Rijk van de antichrist) vanaf de zeer droge zomer van 2018 stelselmatig met langdurige droogteperiodes te maken hebben, 2018 was ook het jaar waarin Staat Israël 70 jaar bestond. Zou dit met elkaar te maken hebben? De kans is groot dat ook deze zomer warm en droog zal verlopen, terwijl wij nu al sinds afgelopen maart met een extreme droogte te maken hebben. Het neerslagtekort is op dit moment al hoger dan in 1976 en 2018. Alsmaar van die angstaanjagende hogedrukgebieden op de weerkaart.

  Mocht de komende zomer ook zeer droog gaan verlopen, kunnen wij dan hier in West-Europa nog voor de Opname en het begin van de Grote Verdrukking een zware voedselcrisis verwachten, of is deze droogte een inleiding van de hongersnood die tijdens de Grote Verdrukking zal plaatsvinden (Openbaringen 6:5-6, derde zegel met de Ruiter op het zwarte paard)? Hoe zullen het weer en het klimaat tijdens de 7 jaar durende Grote Verdrukking zijn? Moet ik dan aan uiterste droogte denken en dat regen op zal houden te bestaan in die periode?

 33. Met zekerheid grenzende waarheid, lezen hier, ik zou haast zeggen gelukkig, ook gelovigen van traditionele kerken de berichten mee. Ze kunnen het nauwelijks bevatten wat ze hier lezen en omdat er zo een gebrek, ja echt zo een gebrek is aangaande het profetische woord, gaat men hetgeen wat ze hier gelezen hebben nog eens vragen aan hun eigen voorganger, dominee van eigen komaf.

  Als je dan de reactie van deze zgn. gegoede en mogelijk geleerde mensen zijn in het Woord van God, zo naïef en nalatig zijn ze om de werken van de boze te ontmaskeren.

  In de hoogste zin is alles het systeem van Babel. Paulus schreef al dat de werking van de wetteloze er was.

  2Thessalonicenzen
  Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is.

  Efeze 5:11
  En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer.

  Ik kan het mis hebben, maar mogelijk dat Xander dit op het oog heeft, ook wetende dat hijzelf, wijzelf en ik onvolkomen zijn om dit via zijn site te vermelden.

  Het woord Babel komt alleen al 440 keer voor in de Bijbel! Als het zoveel keer voorkom, wie zijn wij om daar weinig aandacht aan te geven.

  Belangrijk is altijd wanneer het woord voor het eerst voorkomt:
  Genesis 9 en 10

  Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de HEERE; daarom wordt gezegd: Als Nimrod, een geweldig jager voor het aangezicht van de HEERE.
  10 Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, Erech, Akkad en Kalne in het land Sinear.

  Direct na de zondvloed toen er schoon schip was gemaakt, ging het direct daarna toen de bevolking weer toenam, verkeerd.

  In Babel zette Daniël, ook in lijn met Openbaringen, het kader neer waarbinnen in toekomstige gebeurtenissen bepaalde dingen nog zouden geschieden. Een deel daarvan wat toekomstig was toen Daniël dit opschreef en verkondigde is reeds vervuld binnen dat kader, een ander deel vindt pas plaats zijn vervulling in Openbaringen.

  Het systeem Babel was in de tijd van Daniël ook duidelijk een beestrijk. Het had ook al symptomen van volledige onderwerping aan het beeld. Ook daar speelde 666 al mee.

  Jeremia 27:
  Luister dan niet naar de woorden van de profeten die tegen u zeggen: U mag de koning van Babel niet dienen, want zij profeteren u leugen.

  Ook in ons moderne Babel wordt door de linkse media, de linkse kerk zalvende, helende woorden gericht. Geleidelijk en subtiel. Dit alles onder de nom van zgn/ “liefde” wordt alles getolereerd wat lijnrecht tegenover het Woord van God gaat.
  Wat wij te horen krijgen is leugen. Waarom, omdat het systeem van Babel onder ons is. De dienaren zijn mogelijk de 13 machtigste families vandaag de dag aan het systeem.

  Het systeem, het opzetten van een geheel cashloze maatschappij is al voor vele en vele eeuwen bezig. Vanaf de late 14e eeuw kwam al het bankwezen op (Italië). Van 1776 is een duidelijk plan van de illuminaten sterk in opmars. Hun planning is een lange termijnplanning.

  De afgoden in de tijd van Daniël in Babel waren Bel en de Draag.
  In het apocrief Daniël 14 wordt de passage van die afgoden beschreven.

  Wat zijn kenmerken van Babel?
  – een versterkte hoogte als vesting, liefst zo hoog mogelijk.
  – uniformiteit in, tijd, maten, gewichten, geld enz.
  – samenwerking om hogere gemeenschappelijke doelen te bereiken (denk aan milieu- eenwording vele kerken, wereldwijde problemen te verhelpen.
  – het zich afzetten van alles wat God is en Jezus. Men heeft zijn eigen surrogaten, noem het Bel, Marduk, Molog, Remfan enz. enz.

  Wie doen er mee?
  Elk land in de wereld dat tegen de gevestigde orde gaat (de 13 machtigste families) dat wordt financieel gewurgd. De Bijbel heeft gelijk. Geld is de wortel van alle kwaad.

  Komt Babel in Openbaringen voor als woord?
  Nee, niet als Babel, naar wel als Babylon en Babylon komt 6x keer voor.

  Er wordt afgerekend met het systeem, met de verleiding, het brengen van de anti-christ als uiteindelijke doelstelling. Babel-Babylon, staat voor meer dan een stad, gebied of land. Het is alles van dat maar het is ook een systeem.

  Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam.

  Ja gelovige lezer, u dit uit de gereformeerde kerken komt of uit een PKN of hersteld hervormd. Ja ook u lezer, die zich charismatisch noemt, evangelisch, of een pinkster achtergrond heeft.

  Het profetische woord is getrouw en waarachtig. Gij doet wel er acht op te geven. Voegt niet toe aan de profetie of haalt er niets van af. Je ben welzalig als je Openbaringen hardop voorleest. Leest de profeten.

  En wat is de rol en functie van de kerk?
  Uit Jezus woorden, horen wij zijn innerlijke band. Hij vereenzelvigd dit als een lichaam. Meer emotioneler kan het niet. Wij, die uit de heidenen zijn, wij dit geënt zijn op de tak, wij hebben het genade evangelie.

  Wij mogen een instructie achterlaten voor het allerlaatste beestmaatschappij.

  Spyfromthesky

 34. Hallo Ramshoorn, ja, wat u schrijft… daar mogen we ons op verheugen.
  En de beestenboel, gelukkig weten we dat zij allen opgeruimd worden.
  Om nooit meer tevoorschijn komen, dank onze Heere Jezus, die er korte metten mee maakt.

  Het Roomse/RKK, speelt wel een grote rol in dit alles.
  En het precisie, ooit zullen we weten hoe het werkelijk allemaal in elkaar steekt.

  Over al die regen in Israël… zij hebben toch elk jaar een regentijd. Dat staat mij zo bij.
  Volgens mij heb ik dat ook ooit gelezen in de Bijbel.
  Verder ben ik nog nooit in Israël geweest, ben daar niet zo van op de hoogte.

  Ramshoorn en allen, hartelijke groet, Esther.

 35. Beste@Esther, Ja, Openbaring is een fascinerend Boek waar nog veel over/uit te leren valt.
  Die beesten worden gelukkig allemaal tot zwijgen gebracht.

  Ik verheug me en zie uit naar de Wederkomst van Jeshua in Jeruzalem en droom nu al over Zijn Duizendjarig beloofde Vrederijk. Details in Openbaring 20 en Jesaja 2 en 11 en Micha 4 en 5. Shalom!

  Ps. over een uurtje begint de Sjabbat in Israël. Een weldadige STILTE daalt dan over het hele land. Moet ook wel want er heerst voor de komende 5 dagen een Hittegolf met temperaturen van 40-45 graden Celsius!!! Er is plenty regen gevallen de afgelopen maanden in Israel, het meer van Tiberias is helemaal vol. Mondkapjes hoeven daar niet meer vanwege de hitte is Corona voorgoed op de loop. Smiley!!!

  Beste@Muggenzifter. U hebt me helemaal gerustgesteld middels uw Ingezonden.
  Hartelijk Dank daar voor! Shalom.

  Dank ook @ Xander en Team en @Allen die meelezen en schrijven!!!

 36. Vlokje op 11.35 19 mei

  De tekst die je aanhaalt uit Op. 2 vers 10 Smyrna slaat niet op deze tijd, wij leven in de periode Filadelfia
  Lees de tekst eens Op. 3 vers 10 in deze tijd leven wij

  De echte gelovigen gaan niet door de grote verdrukking maar worden voor die tijd opgenomen

 37. Hallo allemaal, op deze heerlijke regendag.
  Wat is het oorverdovend stil ineens op het geloofsforum.

  Ik was benieuwd over die beestenboel in Openbaring.
  Ik had al eens eerder, weken geleden alweer, een vraag gesteld daar over, wat ik ook niet snap, toen kwam er geen reactie.
  Dat begrijp ik, volgens mij… weten we allemaal niet helemaal hoe het nu werkelijk zit.
  Het moeilijkste is nog wel, (denk ik), dat de denkbeelden en visies, zo verschillend zijn, omdat velen, ik was daar ook één van… het allemaal maar voor zoete koek aannemen, zonder zelf de Bijbel te pakken en te onderzoeken.

  Maar goed, misschien is dit niet één van de gemakkelijkste onderwerpen.

  Voor ieder, een fijne dag, en hartelijke groeten, Esther.

 38. Ramshoorn,

  Dit ging geheel over een andere vrouw.

  De uitspraak van Corrie ten Boom:” Het beste komt nog”. is authentiek.

 39. Beste @Johannes…Ik denk dat u een goede analyse gemaakt heeft:

  God droeg Zijn uitverkoren volk iets op, waar ze overspelig van zijn afgeweken, tot op de huidige dag. Deut. 7.” In Ezchiel 20 lees ik nog meer details!!!

  Klopt, als u schrijft: En nogmaals: Niet alleen zij die Joden worden genoemd, maar GEHEEL Israel, de twaalf stammen.

  Mee eens: De RKK, religies, islam zijn nooit uitverkorenen geweest van God, nooit Zijn vrouw geweest; zij kunnen God niet overspelig hebben verlaten want ze hebben Hem nooit toebehoord, nooit uitverkoren geweest zoals Israel.”

  RKK en Islam zijn beide vreemde eenden in de bijt!!! Beide godsdiensten plaatsten de Bijbel eeuwenlang op de Index van verboden boeken. Ze hielden de gelovigen dom en arm. Bah!

  Het is een veelomvattend onderwerp, maar heel belangrijk. Shalom Ramshoorn.

  Beste @Muggenzifter, ik lees enige vreemde info in uw schrijven over Corrie ten Boom: U schreef: Ze groeide op in een Christelijk gezin en was bekend met het geloof.
  Maar toen ze ouder werd, zei ze haar Christelijke opvoeding vaarwel en leefde totaal in de wereld. Twintig jaar lang leefde ze een leven zonder God; het waren jaren waarin ze veel moeite en verdriet kende. Na hel plegen van overspel had haar echtgenoot haar verlaten en door verkeerde vrienden was ze zelfs in de gevangenis beland.”

  Heeft u het hier over Corrie Ten Boom of een andere vrouw? Graag bronvermelding als u iets schrijft. Dank U.

 40. Broeders en Zusters,
  We leven in bizarre tijden, wat zal de toekomst ons brengen?
  Weet een ding zeker zoals Corrie ten Boom reeds gezegd heeft:
  ‘Het beste moet nog komen’.
  Ik roep u op, om niet naar de omstandigheden te kijken, links en rechts, ook niet
  met het hoofd naar beneden gedrukt door zorgen en strijd, maar hef u hoofd omhoog want:

  ‘Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.’

  Psalm 103:1-15
  ‘Want zo hoog de hemel is boven de aarde,
  zo is Zijn goedertierenheid machtig over wie Hem vrezen’ vers 11.

  Ze groeide op in een Christelijk gezin en was bekend met het geloof.
  Maar toen ze ouder werd, zei ze haar Christelijke opvoeding vaarwel en leefde totaal in de wereld.
  Twintig jaar lang leefde ze een leven zonder God; het waren jaren waarin ze veel moeite en verdriet kende.
  Na hel plegen van overspel had haar echtgenoot haar verlaten en door verkeerde vrienden was ze zelfs in de gevangenis beland.
  Op een dag ontdekte ze tussen de oude spullen op zolder haar Bijbeltje, dat ze als kind gelezen had.
  De herinnering aan haar kindertijd overviel haar en deed haar de Bijbel pakken.
  Ze was absoluut niet op zoek naar God; ze was een verbitterde, harde vrouw geworden.
  Maar één ding was zeker: God zocht haar!
  Toen ze de Bijbel open sloeg, schrok ze geweldig.
  Haar aandacht werd getrokken door de woorden:
  ‘Wee de opstandige kinderen, spreekt de HEERE, om een plan te maken, maar niet van Mij uit; om een verdrag te sluiten, maar niet vanuit Mijn Geest; het is om zonde op zonde te hopen’. Jes. 30:1
  Ze was geschokt; het leek haar eigen levensgeschiedenis!
  Ze ging verder met lezen:
  ‘Door terugkeer en rust zou u verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, maar u hebt niet gewild’.
  Die laatste woorden: ‘maar u hebt niet gewild’ sloegen in als een bom.
  Nadat ze een tijd verslagen op een stoel had gezeten riep ze: ‘Heere, ik wil!’
  Ze pakte de Bijbel weer op en las verder:

  ‘Hij zal u zeker genadig zijn op uw luide roepen: zodra Hij dat hoort, zal Hij u antwoorden’ (Jes. 30:19).
  De verloren jaren vol moeite en verdriet waren voorbij toen ze neerknielde, haar zonden beleed en vergeving en vrede ontving.

  Allen een gezegende week toegewenst, Groet Muggenzifter
  ( Esther, ja inderdaad, het heeft onze Heiland alles gekost en zo fijn dat we de Hebreeenbrief hebben)

 41. Hallo Johannes… schreef:
  21/05/2020 om 2:48 pm

  Hallo Johannes… U haalt daar punten aan, waar ik lang mee zat.
  In geestelijke zin, is er alleen hoererij, als de ‘vrouw’ … eerst bij God hoorde. En daarna afvallig werd, om valse goden te aanbidden.
  Ook de teksten Ezechiél, Hosea, maar ook Jesaja spreekt erover. En nog meer van dit soort teksten.
  Daar wordt de stad Jeruzalem beschreven als een hoer, Jesaja 1 : 21.
  In Openbaring 11 : 8, wordt Jeruzalem zelfs in geestelijke zin, vergeleken met Sodom en Egypte… “waar ook onze Heere werd gekruisigd.

  Wat mij ooit opviel in Openbaring 18, laatste vers 24, “En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad gevonden”.
  Er was maar één volk die met regelmaat, te horen kregen dat zij hun profeten hadden gedood.
  Het klinkt negatief, maar wel realistisch.
  Alleen het trouwe deel van het volk, is Israël. En wat kunnen we veel van al die geloofsvertrouwen leren.

  Rome is gebouwd op zeven heuvels… Lissabon óók en Jeruzalem is óók gebouwd op zeven heuvels. Er zijn nog meer steden die op zeven heuvels zijn gebouwd.
  Dan wordt het er ook niet makkelijker op.
  Net zo als het afvallige deel van Israël, is het ook nu in deze tijd. Dan gaat het over alle gelovigen wereldwijd. Waar er toch wel mensen tussen zitten dat de Heere Jezus ooit zegt… ‘Gaat weg van mij, Ik heb jullie nooit gekend”.

  Men zegt dat het eerste beest uit de zee, Rome/RKK is… men leert dat het tweede beest uit de aarde, Rome/RKK is… en men leert dat de ‘grote hoer’, het grote Babylon… óók Rome/RKK is.

  Het kan niet allemaal hetzelfde zijn. Zo ontstaat enorme verwarring.

  Johannes, ik ben blij, dat ik niet de enigste ben, die daar op zo’n manier over nadenkt.
  Ik heb bepaald niet overal antwoorden op. Nog steeds weet niemand hoe het werkelijk zit, wie nu al die beesten zijn, wie die hoer, grote Babylon is… enz.

  Hartelijke groeten, Esther.

 42. Muggenzifter schreef: 15/05/2020 om 12:23 pm
  Psalm 102:17-29 (deel 2 slot)

  Hallo Muggenzifter, ik moest u schrijven eerst opzoeken.
  Wat mij zo raakte, onder het lezen door… de enorme angst van onze Heere.
  Hij was zo volledig mens, en Hij wist wat Hem zou overkomen.

  Even deze regels gekopieerd…
  “”Hij smeekte: ‘Neem Mij niet weg in het midden Mijner dagen’.
  Hij Die dit verlossingswerk volbracht, was echter zo kostbaar voor God dat Gods antwoord was: ‘Uw jaren zullen niet ophouden’ (Hebr. 1:12).Welk een Heiland!

  Ik werd er zo door geraakt, wat een enorme strijd moet de Heere Jezus hebben moeten ondergaan. Als ergste was nog wel… Hij werd volledig gescheiden van Zijn Vader.
  Nog nooit waren de Vader en het Woord die mens werd…op zo’n vreselijke manier gescheiden van elkaar, in die drie uren totale duisternis die over heel de aarde kwam.

  Mooi, de teksten ook uit Hebreeën, ik hou van de Hebreeën brief.
  Ik reageer laat, maar dank u, Muggenzifter, voor al die rijkdom van de Psalmen.

  Vaders zegen, en hartelijke groet van mij, Esther.

 43. Heimwee.

  Nee, niet een woord dat je zomaar apart in de Bijbel tegen kunt komen.
  Psalm 84 kan je mogelijk zien als een soort van heimwee.

  hoe lieflijk zijn Uw woningen,
  HEERE van de legermachten.
  3Mijn ziel verlangt, ja, bezwijkt zelfs van verlangen

  Of Psalm 42
  Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen,
  zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God!
  3 Mijn ziel dorst naar God,
  naar de levende God.
  Wanneer zal ik binnengaan
  om voor Gods aangezicht te verschijnen?

  Is heimwee wellicht het gevonden hebben in de waarheid, goedheid en schoonheid?!

  Vanmorgen, een iets te late vorm van dauwtrappen ging ik terug naar de gebouwen van de kleuterschool en basisschool. En ja, de basisschool heb ik al weer een langere tijd geleden verlaten. Toch staan die gebouwen er nog en omdat er een hek openstond, kon ik het vanaf dichtbij nog eens zien.

  Het was wellicht een vorm van heimwee die niet alleen bij kleine kinderen aanwezig hoeft te zijn. Heimwee is een soort van emotie.

  Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. Ook een soort van Heimwee.

  Maar de dagen zullen komen dat de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan zullen zij vasten. Deze vorm van vasten, een vorm van heimwee kan er zijn. De scheiding tussen de bruid en de Bruidegom. En dit heimwee kan vasten een uitdrukking zijn. Dit alleen maar om het verlangen naar de terugkomst van Jezus.

  Het is waar een huis een thuis is.

  Spyfromthesky

 44. @ Ramshoorn 21/05/2020 4:39

  Beste Ramshoorn,
  Ik heb uw antwoord even moeten laten bezinken, en zoals u veronderstelde dat in Openbaringen het door u aangehaalde vers het antwoord zou zijn over wie de hoer zou zijn, kon ik dat er niet uit op maken.

  Uit Gods uitverkoren volk moet Zijn vrouw komen. (en zoals de bijbel aangeeft kunnen daar nu ook individuele gelovigen uit andere volken toe behoren).

  Ik wil de teksten uit Openbaringen over de vrouw, de hoer, even buiten beschouwing laten.
  Deze geven een beschrijving van wat Johannes ziet, en we kunnen geen duidelijkheid krijgen over wie de hoer is, waar ze vandaan komt.

  We onderscheiden dus de vrouw van God (Israel) en de vrouw, de hoer.

  Uit het volk Israel moet de vrouw van God komen.
  Dat zal ook zeker gebeuren!
  Niet allen uit het volk Israel zullen daar toe behoren.
  Er zullen zijn die afvallig zijn geworden, goddeloos of andere goden nalopen, God en Jezus verwerpen, zich naar andere ‘religies’ keren.

  We kunnen duidelijkheid krijgen, over wie God spreekt, wanneer Hij over de hoer spreekt
  Wat zegt God over Israel, Zijn vrouw en wat laat Hij ons weten over de hoer?

  Ezech. 16: 1 “Het woord des Heren kwam tot mij: Mensenkind doe Jeruzalem haar gruwelen kennen.”
  Ezech.16: v. 8b “… Ik ging onder ede een verbond met u aan, luidt het woord des Heren; zo werdt gij de mijne”
  Ezech. 16:32 “Zo’n overspelige hoer, die vreemden aanhaalt, terwijl zij gehuwd is!”
  Ezech. 35 “Daarom, hoer, hoor het woord des Heren”
  Ezech. 23: 3,4,5 “Zij pleegden ontucht in Egypte” “Ohola is is samaria en Oholiba is Jeruzalem.”; “en Ohala pleegde overspel terwijl zij mijn vrouw was.”
  Hos. 5:3 “Waarlijk, nu hebt gij Efraim, ontucht bedreven; Israel heeft zich verontreinigd.”
  V. :7 “Tegen de Here hebben zij trouweloos gehandeld, want zij hebben bastaardkinderen verwekt”

  Ezechiel en Hosea bevatten nog talloze aanwijzingen over dit onderwerp.

  Het gaat te ver om die allemaal hier aan te halen, maar het wordt zonder meer duidelijk
  dat God hier de Zijne, Zijn vrouw, alsmede de hoer, als een en dezelfde betitelt!
  Geen kerk, geen geloof, geen andere volken, maar alleen Zijn volk, Zijn vrouw!

  De tekst in Deut. 7 die u aanhaalt, bevestigd bovenstaande.
  God droeg Zijn uitverkoren volk iets op, waar ze overspelig van zijn afgeweken, tot op de huidige dag.
  En nogmaals: Niet alleen zij die Joden worden genoemd, maar GEHEEL Israel, de twaalf stammen.
  De RKK, religies, islam zijn nooit uitverkorenen geweest van God, nooit Zijn vrouw geweest; zij kunnen God niet overspelig hebben verlaten want ze hebben Hem nooit toebehoord, nooit uitverkoren geweest zoals Israel.

 45. Vaticaanstad stad met afdakje (eerste beest?) was eerder dan dan Washington witte huis met afdakje (tweede beest?)

  Hoe het eerste beest het tweede beest macht geeft ben ik nog niet uit, maar het verklaart misschien de gekke sprongen die de huidige neppaus doet (die ander paus leeft nog he)

  Ik lees over de paus en zijn omzwervingen op de site van de restkerk

 46. Als veel kooplui al in de middeleeuwen metselaars waren,
  Dan begrijp je wel waarom
  Waarom de naam van de eerste setteling in een nieuwe wereld nieuw Amsterdam wordt,
  wordt als een koe verhandeld
  En in het engels new York genoemd
  new babylon was te opzichtig denk ik 🤣

 47. amo schreef:20/05/2020 om 3:18 pm
  “Babylon duidt op alle talen en volken”

  beste arno
  dit zou ook kunnen duiden dat new babylon Amerika is, smeltkroes van volken.
  In het in oude babylon, had je het perganon, tempel van zeus/satan met afdakje
  het alziensd oog afdakje is Amerika wijdverbreid
  (Zowel het vaticaan als het witte huis en Lincoln monument en veel, meer gebouwen)

  New babylon wordt in 1 uur vernietig,
  “nooit zal iemand in eeuwigheid daar meer wonen, niemand zal meer van haar schone kunsten,horen, muziek,film,techniek,medische vindingen en de techniek enz, ) zijn wij niet verwonderd in Amerika’s magische kunsten?

  New babylon da’s Amerika, het land dat in het verre verleden ook getroffen is door meteorieten inslagen
  Logisch is ook dat New babylon het voortouw neemt in de zaak teken van het beest
  Logisch ik ook dat New babylon gerund wordt door vrijmetselaars

 48. Helemaal mee eens @Albert als u schrijft: Laten we onze focus op de Here Jezus houden. Hij wil voor ons zorgen.””

  Ja, en ook vandaag! Ik werd wonderlijk wakker vanmorgen op deze Hemelvaartsdag van Jeshua [Handelingen 1] met de mooie tekst van het lied: “Be still, for the Presence of the Lord, The holy One, is here; Come bow before him now With reverence and fear In him no sin is found. We stand on Holy ground.”

  Wat een Troost, Licht en Uitzicht schenken ons de Woorden van de Joodse Jeshua, de komende Masjiach in Jeruzalem [Zachariah 14 en Openbaring 14 en 19] in deze tijd van een Wereldwijde Lock-Down, die ervaren wordt door vele burgers als een grote Verdrukking, veroorzaakt door besluiten van WHO/RIVM en onze dwaze Bestuurders, die zonder schroom Gezonde burgers al ruim 9 weken in Quarantaine plaatsen!!!

  Jeshua, de Zoon van JHWH sprak tot zijn Apostelen…

  Johannes 16:22 (NBG51) Ook gij hebt dan nu [in 2020] wel Droefheid, maar IK zal u Wederzien en uw hart zal zich Verblijden en Niemand ontneemt u uw blijdschap.

  Over Tien dagen vieren we Pinksteren…De Apostelen waren toen met 120 gelovigen bijeen in Jeruzalem in de Bovenzaal toen zij ALLEN vervuld werden met de Heilige Geest.

  Hun angst voor het Sanhedrin verdween, [immers die hadden Jeshua aan de Romeinen overgeleverd als een gevaar voor de Staat] De voorheen nog bange angstige groep van 120 discipelen gingen nu Zingend en Godlovend de Straten en Pleinen op en vertelden vurig al de Joden in Jeruzalem over Jeshua de Gekruisigde en Opgestane Here en Zijn Koninkrijk wat komen zal.

  3000 Joden kwamen toen op die Pinksterdag tot Geloof en beleden vrijmoedig dat Jeshua, de Zoon van JHWH de Masjiach is, en zij lieten zich allen publiekelijk dopen in Zijn Naam boven alle naam!!! Alle details in Handelingen 2 en Filippenzen 2.

 49. @Beste Roadrunner.
  De Bijbel spreekt niet over Sjemjaza. Het boek van Enoch wel.
  Sjemjaza behoort zeer waarschijnlijk tot een van de (gevallen) engelen die in 2Petr.2:4 en Judas :6 worden bedoeld.

  2Petr.2:4 Want indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren. Judas :6 …en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden…
  Beide citaten refereren naar wat er gebeurde in de tijd van Noach (Gen.6). Ik denk dat deze engelen in Week 70 tijdelijk worden vrijgelaten (zie Opb.9).

  We kunnen ons hier beter niet mee bezig houden, we kunnen er niets mee. Laten we onze focus op de Here Jezus houden. Hij wil voor ons zorgen.

 50. Beste@Johannes, Dank voor uw reactie!!!

  Onderstaand Bijbelvers zal uw vraag overtuigend beantwoorden, want Ook de Apostel Johannes verbaasde zich op Patmos toen hem in een visioen die hoerige kerk [Rooms-Protestants-Islam = Chrislam] van de toekomst 2020 door Jeshua getoond werd. Over hoererij gesproken. Deut. 7.

  Openbaring 17:6 (NBG51)
  En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen [Openbaring 6:9-17] en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik VERBAASDE mij, toen ik haar zag, met grote verbazing!!!

 51. Ter aanvulling van mijn reactie: Je ziet momenteel een beweging waarbij kennelijk alle godsdiensten in gelijke mate bewonderd (!) moeten worden, “want ze hebben allemaal wel wat”(opmerkelijk dat het christelijk geloof nauwelijks kan rekenen op die “bewondering”).
  Toch is dat in strijd met het woord van Christus. Maar het is ook in strijd met het beginsel van vrijheid van godsdienst.
  Godsdienstvrijheid betekent niet dat we alle religies moeten bewonderen. Het betekent dat men vrij is te geloven en ook vrij is dat geloof uit te dragen.
  We zien een soort “eenheid” in de wereld waarbij iedereen kennelijk onder eenzelfde vlag moet juichen en dansen. Communisme en nazisme lieten ons al zien hoe dat eruit kan zien.

 52. Als de bijbel het heeft over ‘hoererij’, betekent dat meestal het achterna lopen van valse goden.
  Babylon duidt op alle talen en volken, na de spraakverwarring. De hoer van Babylon zou dus kunnen betekenen: De valse goden in de volkerenmenigte. We zien b.v de natuuraanbidding, de aanbidding van Marx en Lenin, de aanbidding van Griekse godentypes e.d.
  Als er dan over 1 hoer wordt gesproken, zou het wel eens de “eenheid” onder de volkeren kunnen betekenen. “Eenheid” is een zeer dominerend begrip in de laatste tijden. Alle voorbeelden van politieke eenheid waren onderdrukkende systemen.
  De kracht van de democratie is het recht op oppositie, waardoor machthebbers die over de schreef gaan, kunnen worden tegengewerkt. Ik beschouw “eenheid” als een dwaling.
  Maar voor velen is het een ideaalbeeld.

 53. Albert schreef:
  20/05/2020 om 9:59 am

  “Zo denk ik ca 70 aanwijzingen gevonden te hebben om een opname te verwachten voor Week 70. Ongeveer een 20 daarvan heb ik een paar maand geleden hier gepost. Jammer genoeg kwam er geen dialoog op. Hooguit enkele reacties met nieuwe verzen die het tegendeel zou moeten aantonen, zonder uitleg te geven aan de verzen die ik had gepost.”

  Albert, weet je misschien de datum van plaatsing nog? Dan ga ik ze proberen terug te vinden, ben benieuwd naar je schrijven hierover.

  groeten Laura

 54. Het is goed als iedereen zelf en zelfstandig nadenkt over Bijbelse dingen. Helaas ben ik van mening dat je niet anderen, hun bevindingen moet napraten, maar onderzoeken op Bijbelse contexten en het verstaan (vertalen) hiervan in bedelingen (geen Bijbelse term).

  Betreft er een lastig stuk waar het gaat over het evangelie van het Koninkrijk, dan kan de goede lezer eruit opmaken dat dit niet het blijde evangelie is. Het evangelie van het Koninkrijk gebeurt pas in Openbaringen en is nooit eerder geweest.

  Zo kan je ook de profetieën dus bekijken. En als Jezus eigen woorden uit Mattheus 24 die hele passage de revue passeert, dan lijken vele christenen af te haken met allerlei standpunten die ze van een ander hebben overgenomen.

  Het is alleen mooi als visies van anderen, zoals bij mij het geval is met Gert van Weerd, met zijn zo grondige kennis en betere vertalingen vanuit de bron en vooral bronbetekenis, dit laatste is eigenlijk pas de laatste 50 jaar pas goed gebeurd, en hij aantoont zoveel letterlijk als letterlijk maar wezen kan, dat er nergens een tegenspraak is in de Bijbel en voorts Jesaja ziet als een voorloper van het blijde evangelie, dat dit bij je zelf aansluit. Maar dan nog, kan je veel leren van anderen, maar je moet het altijd wel controleren.

  Hij heeft aangetoond, en als je twijfelt, hoor en lees hem terug, dat Jesaja al duidelijk vroeg heeft aangegeven dat er een periode is dat er geen sprake is van de gemeente meer.

  Bovendien, en daar ben ik nog meer van overtuigd, dan ik al was, houdt God, ook de versluiering aangaande de precieze invulling, van de betekenis en uitwerkingen verborgen voor die bestemde tijd.

  Daniël geeft dit aan. Duidelijk kan het niet zijn. Het is ook helemaal niet ingewikkeld. Er zijn zoveel verbanden, contexten die meer leiden voor de ware gelovigen van een wegrukking, dan iets anders.

  Bovendien zou het vreemd zijn dat God in onze tijd, twee groepen geeft met verschillende inzichten. Daarom lees ik alleen graag hier bewijsvoeringen met contexten. Vergelijk de Bijbel met de Bijbel.

  Ik erken zeker dat de beweegredenen van een wegrukking, die vroeger gegeven waren, gebaseerd waren op de kennis en openbaring van toen.

  Hoeveel christenen weten niet dat er een verschil is tussen het huis van Israël en Juda. Lees Matheus eens na waarom Jezus zei voor wie hij gekomen was!

  Overigens gaat Mattheus het meest in over de komst van het Koninkrijk van God, want dat was toen destijds mogelijk geweest, maar in de grote wijsheid, de verblinding van de Joden, was in Gods raadsplan al voorzien, dat de verwerping van Jezus ons heil is geworden.

  Bovendien denk ik dat Israël bewaard zal worden, ondanks hun verkeerde motieven, in die ‘beest’ periode. God zelf zal overeenkomstig Jeremia zelf voorzien in het heil voor de Joden.

 55. @ Ramshoorn 20/05 7:17

  Beste Ramshoorn in uw schrijven aan Roadrunner viel mij iets op over wat u schrijft van de hoer van Babylon.
  Voor mijzelf had ik daar ook wel eens over nagedacht wie dat zou zijn, maar tot op heden daar niet een uitspraak over durven doen.
  Juist, omdat zoals opgemerkt wordt: ‘het staat niet in de bijbel.’
  Maar door een opmerking die u maakt wordt het mij ineens veel duidelijker.

  U schrijft: “Geen wonder, de RKK bestond dan ook helemaal nog niet toen Johannes openbaring op schrift stelde.”

  Toen vroeg ik mij af, hoe kan Johannes dan een instituut, wat nog niet eens bestaat beschrijven als de hoer van Babylon?
  U zou kunnen zeggen dat het een profetie is en dat gebeurt over iets wat nog plaats moet vinden.
  Maar hoe kan dan een instituut als de RKK door Johannes beschreven worden als een hoer?

  Een hoer heeft gemeenschap met verschillende mannen.
  Maar de RKK heeft in oorsprong nooit gehoereerd t.o.v. God, want het heeft nooit aan God toebehoort!
  Het is een dwaal instituut, een uitvinding van de satan om ons te misleiden.
  Zoals er vele ‘kerken’zijn opgericht om ons te misleiden en van oorsprong nooit aan God hebben toebehoort.

  Dan vraag ik mij af: wie hebben wel tot God toebehoort? Wie kan wel hoereren?
  Iets of iemand wat nooit van God is geweest kan ook niet hoereren.
  We kunnen een hoer ook begrijpen als iemand die ontrouw is aan haar man.
  Israel en christenen zijn bedoeld –en ook genoemd- als de vrouw van God.

  De RKK is nooit de vrouw van God geweest; zoals u zegt: die bestond niet eens.
  Die beschouwt God niet als hoer, want het is nooit Zijn vrouw geweest!
  De RKK kwam later.

  Het blijkt dat ik tot nu toe hier blind voor ben geweest en dat nooit zo goed heb gezien als na uw opmerking.
  Zo zien we weer: God gebruikt mensen om ons iets duidelijk te maken.

 56. @Johannes 12.48
  Excuses voor de hinderlijke taalfouten die in het vorige schrijven zijn geslopen.
  Enige woorden bevatten niet de juiste spelling, maar de essentie wordt er niet door verandert.

 57. @Dewevoga 19/05/2020 11.27

  Beste Dewevoga, ook dat wist ik niet dat, dat het Thomas boek pas in 1945 ontdekt is.
  Alle eerdere generaties gelovigen hebben dus dit boek moeten missen.

  Uit het Thomas boek:
  De uitleg, dat Thomas uit angst voor steniging door zijn medediscipelen en hen het vuur uit de hemel wilde besparen niet durfde te zeggen wat Jezus hem verteld had, wil er bij niet in.
  In het bijzijn van het Joodse volk zou ik me er nog iets bij kunnen voorstellen, maar dat die angst er ook voor zijn mede discipelen bestaat niet.

  Het lijkt mij moeilijk te veronderstellen, dat hij niet durft uit angst voor steniging.
  De vergelijking met het voornemen om Jezus te willen stenigen, gaat m.i. niet op.
  Daar ging het om wat Jezus gezegd had wie Hij was.

  Hier zou het dan gaan om de vraag aan iemand (Thomas) wat Jezus, aan hem gezegd, had wie Jezus was.
  De vraag aan Thomas was niet, aan wie ben JIJ gelijk? Maar de vraag aan Thomas was: wat zei Hij?
  Wat had Thomas te vrezen over wat een ander zegt? Hij zou alleen maar aangehaald hebben wat Jezus gezegd heeft.

  Jezus zou dus aan Thomas apart geopenbaard hebben wie Hij was.
  Zouden hij angst hebben voor steniging als hij verteld wat iemand anders gezegd heeft over wie of wat Hij was?
  De andere discipelen blijven dus in het ongewisse over Jezus.
  Dit op zich is natuurlijk moeilijk aan te nemen, en komt niet overeen met de omgang van Jezus met Zijn discipelen zoals we die kennen.
  Zij hadden immers ook een taak gekregen. Zouden ze dan niet wie het was over wie zij moesten getuigen?

  De verschillen:
  In Matt. 16 spreekt Jezus tot alle discipelen, Hij neemt hier -over dit onderwerp- niemand apart!
  Die vraag stelt Jezus aan alle discipelen, en alleen Simon Petrus antwoord. (dat is juist)

  Het zou inderdaad kunnen dat de overige discipelen niet precies wisten wie Jezus was, maar om dit met zekerheid aan te nemen kan niet.
  In ieder geval weten ze het nu wel, (In Matt.) Jezus bevestigd het, door tegen Simon Petrus te zeggen dat Zijn Vader in de hemel hem dit geopenbaard heeft. (en aan anderen misschien niet)
  Hier blijft daarna echter niemand in het ongewisse: In het bijzijn van alle discipelen bevestigd en getuigd Jezus dat Hij de Christus is, de Zoon van de levende God. (niet wie aan Hem gelijk is).
  Jezus weet wat Hij van Zijn discipelen kan verwachten: “Ik weet wie ik heb uitgekozen.”
  Dit is een uitverkiezing, bevoorrecht zijn.

  Wat u aanhaalt in Joh. 16;
  Vs. 25: “DIT heb ik tot u in beelden gespoken.”
  WAT heeft Jezus tot hen in beelden gesproken?
  Vs. 16; “Nog een korte tijd en gij ziet Mij niet meer en nogmaals een korte tijd en gij zult Mij zien.”
  Dit woord, deze beeldspraak, begrijpen de discipelen niet!
  Dan legt de Heer uit wat Hij bedoelt, zonder beeldspraak te gebruiken: vs.28:
  “Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen; ik verlaat de wereld weder en ga tot de Vader.”
  De discipelen begrepen niet wat Jezus hen zei in vers 16, maar na de uitleg van Jezus in vers 28 begrijpen ze het wel: Jezus gaat hen verlaten!

  Uit vers 30 kunnen we naar mijn mening alleen opmaken dat er discipelen waren die niet wisten of geloofden, dat Jezus van God de Vader was uitgegaan, dat God Hem gezonden had, en dat geloven ze na de uitleg van Jezus wel.
  Het lijkt mij dat ze het nu geloven, omdat Jezus hen uitlegt dat ze Hem niet meer zullen zien omdat Hij weer naar de Vader gaat.

  Wat betreft Jes. 56:3-5 geloof ik niet dat dit gaat over (alleen) de Israeliten.
  De Heer spreekt hier over de gesnedenen, maar dat zijn niet alleen die uit de vleselijke besnijdenis zijn, maar ook die geestelijke besnijdenis zijn.
  Zij die hun hart hebben besneden; besneden zijn of niet besneden zijn zegt niets, maar of men een nieuwe schepping is. (Gal. 6:12-15). Het hart moet besneden zijn.

  Wat Jes.53 betreft zegt u dat dit over de niet Israeliet gaat. Ik ben het met u eens als u bedoelt dat dit hen zijn, die oorspronkelijk niet tot Gods uitverkoren volk behoorden.
  Maar wie is Gods uitverkoren volk? Velen veronderstellen dat dit de Joden zijn.

  Ik wil daar nu niet al te diep op in gaan, want dat vergt nogal wat teksten, maar een kleine inleiding is wel nodig i.v.m. het begrip ‘niet’ Israeliet en over wat er in Jes. 53 staat
  .
  De Joden zijn niet (alleen) Gods volk, Israel is Gods volk!
  De Joden, zij die Joden genoemd worden, is de stam Juda (met Benjamin en Levieten, hierover geeft de bijbel duidelijkheid, is niet mijn uitleg)
  Alleen de stam Juda heeft van God de heersers staf ontvangen, zij moeten heersen over Gods land Israel, en dat doen ze weer sinds 1948.
  De overige stammen Israels zijn nog niet bij de Joden gevoegd, ze zijn nog verborgen.
  Ook hierover kunnen we bevestigingen krijgen in Gods woord.
  Ze zijn nog verborgen (althans voor ons); niet voor God! (Hos. 5:3) “Ik ken Efraim, en Israel is voor Mij niet verborgen.”

  De Joden en de overige stammen zijn als vreemdelingen voor elkaar, ze zullen als God hen samenvoegt, elkaar (in eerste instantie) beschouwen als vreemdelingen.
  De stammen zijn van elkaar vervreemd, sinds God hen verstrooid heeft.

  Tot God bekend gaat maken wie en waar de stammen van Israel zijn.
  De Joden zullen beseffen dat zij niet alleen Gods volk zijn, maar dat die ‘vreemdelingen’ daar ook toe behoren.
  De overige stammen zullen ook beseffen dat zij geen vreemdelingen zijn, maar dat zij ook tot Gods uitverkoren volk behoren, Israeliet zijn.
  Ze zullen weten (en erkennen) dat ze geen vreemden van elkaar zijn.

  En hier slaat volgens mij vers 3 op wanneer God zegt: “Laat dan de vreemdeling die zich bij de Here aansloot, niet zeggen: De Here zal mij zeker afzonderen van Zijn volk”
  De stammen zijn vreemd voor elkaar, maar de verstrooide stammen hoeven niet bang te zijn dat God hen zal afzonderen van de Joden, dat zij geen deel zouden hebben aan Zijn belofte.
  NB: De (meeste) Joden erkennen dit nu zeker nog niet.

  Ik beschouw dit als de bevestiging wanneer God spreekt de vreemdeling: Jes. 56:8

  “Het woord van de Here Here, die de verdrevenen van Israel bijeenbrengt, luidt: Ik zal daartoe nog meerdere bijeenbrengen, dan er reeds toegebracht zijn.”
  Het zijn niet alleen Juda, Benjamin en de Levieten die verdreven zijn; ook de overige stammen zijn verdreven, eerder zelfs, apart van elkaar. God zal ze bijeen brengen.
  Nogmaals erken en geloof ik dat zij die niet tot Gods volk, de twaalf stammen van Israel behoren ook vreemdelingen zijn die het heil Gods kunnen ontvangen.

  Dat is de grote liefde van God, hoewel Hij het heil, Zijn uitverkoren volk wilde doen toekomen is Hij het door Jezus mogelijk gemaakt dat iedereen hier deel aan kan hebben.

  Zo blijven voor mij deze boeken niet te aanvaarden, en zoals ik in een ander schrijven als eens aangehaald heb:”aan zijn vrucht herkent men de boom.”
  Ik acht deze vrucht niet goed, dus ook de boom (de schrijver van het boek) niet goed.
  Als bij het lezen er van uw geloof er groter door wordt,het u dichter bij God brengt dan is uw keus de juiste.

 58. Een paar dagen niet gelezen hier.
  Wat is er veel geschreven, een “ levendig “ forum.

  Een reaktie op het schrijven van
  ELE :

  Met jou reaktie, ben ik van menig dat de zogenaamde “ opname “ een R.K. Theologisch leerstuk is geworden als reaktie op wat de Reformatoren zeiden in 1591 ( de Jezuïet Ribera heeft hierover een stuk of boek geschreven ).
  Zie ; https://weguitbabylon.nl/opname-van-de-gemeente/

  Door de evangelische bewegingen is dit weer nieuw leven ingeblazen, maar Bijbels gezien mist het elke grondslag.
  Jezus komt geen twee keer terug, Jezus komt één keer op de grote “ Dag des HEEREN” en dan zal de laatste bazuin klinken en dan zullen de graven opengaan en allen die in de Here Jezus ontslapen zijn, zullen op staan ( alleen die in Christus ontslapen zijn degenen die Jezus niet gekend hebben tijdens hun leven zullen dan niet opstaan.)
  Dit noemt de Bijbel de eerste opstanding.
  En op dat moment zullen zij ( de mensen ) die nog in leven zijn……

  ( dit moet ik wat verduidelijken … de mensen die uit de grote verdrukking komen, waarin zij beschermd zullen worden en inderdaad , ik geloof dat dit net als in Egypte de Joden beschermd werden voor de plagen die over Egypte kwamen, met het bloed van het lam aan de deurposten, zo zal de gemeente ook beschermd worden tegen de grote verdrukkingen die over de aarde komen gaan. Omwille van hen wordt de tijd immers ingekort) ( zie in dit verband ook het hogepriesterlijk gebed uit Joh 17 )

  Die mensen, / gelovigen, die dan nog de gemeente vormen, zullen op dat moment nog in leven zijn; en zij zullen in een punt des tijd ( een ogenblik ) veranderd worden van een sterfelijk in een onsterfelijk lichaam, en dan zullen ( 1 Tes;4:17 ) wij de levenden die overgebleven zijn, SAMEN met hen ( de weder levend gewordenen ) opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. En in vers 18 staat “ Zo dan, troost elkaar met deze woorden.
  Ik lees daar; samen met de doden die opgestaan zullen zijn// op dat moment // gaan we de Heere tegemoed in de lucht.

  Dit is het ultieme moment van Jezus zijn terugkomst naar de aarde.
  Alle plagen en verdrukkingen Die in de tweede fase van het koninkrijk over de wereld gaan, zijn dan achter de rug en dan begint de derde fase van Gods Koninkrijk.
  En inderdaad het lijkt erop dat de wereld zich in deze “ overgangs fase “ bevindt.
  Dit beschrijft Ds. Glashouwer ook in zijn boek : “ Waarom eindtijd” .

  Dan breekt de duizend jarige wereld regering van Koning Jezus vanuit Jeruzalem aan.
  Hij is de Koning der Joden vergeet dat niet!
  God ; Zijn Vader; heeft hem niet alleen de macht als Lam dat de zonde der wereld wegneemt gegeven, maar ook de macht om als Leeuw uit Juda’s stam te regeren.
  Koning: eerst in het verborgene straks in alle openbaarheid.
  De wereldlijke macht van toen, de Romein Pilatus, heeft dat bevestigd!
  Jezus wordt Koning op aarde.

  Daar zie ik naar uit.
  Hoe dan de opname ( Jezus terugkomst ) zal zijn: of ik al gestorven ben of niet dat maakt dan helemaal niets meer uit, het gaat erom of we Jezus NU kennen.” In leven en sterven Wij zijn des Heren “ zegt de Bijbel !!

  Het vrederijk straks! . Daar gaat het om.
  Het duizend jarig vrederijk.
  Dan laat God zien hoe Hij de wereld oorspronkelijk bedoeld heeft; vol van vrede en Gerechtigheid.
  Er zal geen oorlog meer zijn geen honger geen vervolging geen geloofs vervolging meer. Geen ziekte meer!

  Dan is de satan nog niet gedood maar wel voor 1000 jaar gebonden in de put.
  Tijdens dit duizend jarig rijk zullen wij volgelingen van Jezus ook een taak hebben om als koningen en priesters mee te regeren. In onze eigen omgeving. De Bijbel beschrijft hier best veel over in de Profeten!
  De volken zullen jaarlijks op moeten gaan naar Jeruzalem, daar zal op de berg des Heeren een vette maaltijd zijn, en als ze niet komen zullen ze geen regen krijgen ( Egypte wordt als voorbeeld genoemd dus Dan honger )

  God leid de wereld, en houdt alles in Zijn Hand.
  Hij stuurt de mensheid “ waarschuwingen “ weeën noemt Jezus ze.
  Met als doel je te bekeren, tot Jezus te wenden en op Hem je vertrouwen te stellen.
  God wil dat voor ieder mens❗️Maar dan moeten wij ons wel naar Zijn Zoon de Here Jezus wenden!

  Persoonlijk denk ik achteraf gekeken dat WO 2 ook al zo’n wee is geweest, wat vergeten wij snel!!!
  Waarom ik dit denk; ( nu vertel ik een persoonlijk stukje ) ik kom nogal vaak in Yad Vashem in Jeruzalem en als ik dan zie hoe op het moment dat de concentratie kampen bevrijd werden er nog vele duizenden dode mensen gecremeerd moesten worden omdat “ de capaciteit “ onvoldoende was, op dat moment moesten de geallieerden de dode mensen met grote shovels in en diepe kuil schuiven en begraven. Deze aanblik staat op mijn netvlies; Zes miljoen “ geliefden om der vaderen wil “ vermoord omdat ze Joods ( mensen van de Bijbel waren ) door Christelijk Europa ! Een zeer sterk teken van oorlog!
  En de honderduizenden Amerikaanse Canadese en andere nationaliteiten jonge jongens die hun leven gaven voor onze vrijheid, wel eens in Normandië op de ere begraafplaatsen geweest? Ga erheen en denk na!
  Maar God is opgestaan en heeft zijn Heilige arm over hen ontbloot en deze “ geliefden om der vaderen “ wil mogen nu een bloeiende eigen staat hebben!
  Als dat geen geboorte wee was die over de hele wereld is gegaan. Wat dan wel?????

  Nu Met Covid 19 gaat het ons persoonlijk leven aan en is het opeens niet “ ver van ons bed”, meer en worden we onrustig en misschien bang maar is dat nodig als we Jezus kennen.??
  En Christenen in Irak en Iran, en andere landen, zij zitten al jaren midden in de Vervolging en verdrukking.

  God wil niet dat we met “ allerlei wind van leer “ meningen, leerstellingen, zondige oppervlakkigheid, zelfs onze overconsumptie valt daaronder. (God vraagt “ matigheid van ons”.) Meegaan.
  Zoekt eerst het koninkrijk van God en alle dingen zullen u worden toegeworpen; uit Zijn Vaderlijke hand u toekomen.
  Beleid je schuld en zonde persoonlijk aan Jezus, laat alles wat je zelf in wilt brengen los en vraag of Hij in je hart wil komen wonen.

  Dan is ; wel of geen “ opname “ niet meer belangrijk, dan is Jezus alleen belangrijk. Hem wil je dan dienen, Zijn terugkomst kan nog wel 100 jaar duren, God houdt immers zelf Zijn Wereld in Zijn hand.
  En wat als we morgen door een dodelijk ongeval om het leven komen? Kan zomaar gebeuren, zijn wij dan gereed om Jezus te ontmoeten?
  Lees de Bijbel Ik kan iedereen aanbevelen koop de Herziene Staten vertaling StudieBijbel, en lees daar de uitleg over Tessalonisensen 4:13-18, en leid je dagelijks leven wat je uit Gods hand ontvangt met dankbaarheid, geniet van de natuur, je gezin, je familie en ik hoop je gezondheid.
  Ik wens iedereen Gods Zegen.
  Shalom Anna

  Soory. ELE ik ben met schrijven aan jou begonnen.
  Het is weer een algemeen stuk geworden. ( en lang ) ik weet niet of ik weer ga terug reageren want het kost veel tijd en veel energie/ denkwerk.
  Heb je gisteren trouwens de lezing van Ds. Henk Poot gezien op de live stream van Christenen voor Israël.
  Titel : Israël Gods eerstgeboren Zoon nog effe kijken!
  Zo mooi, zo “ Bijbels Onbekend “ genoeg stof tot nadenken!
  Hart grt Anna

 59. Geachte Moderator (Xander),

  Veroorloof mij te reageren op Ïn your face”, die ik uit een van uw artikelen heb gehaald.
  ‘In your face’
  Aan christenen die nog altijd geloven de invoering van het ‘teken van het Beest’ niet te zullen hoeven meemaken, zouden we willen vragen: hoeveel duidelijker ‘in your face’ wilt u het
  nog hebben, voordat u eens gaat nadenken of de door u aangehangen, in het christendom zeer omstreden theorie van de ‘pre tribulation’ opname – afkomstig van een 15 jarig Schots
  meisje, dat zich in 1830 met occultisme bezighield en dat hier een ‘visioen’ over zou hebben gekregen- wel de juiste uitleg is? Of schuift u straks gewoon netjes in het rijtje aan voor uw
  direct of indirect verplichte vaccinatie, in de veronderstelling dat als dit misschien toch ‘het teken’ zou zijn, u op het laatste moment, net voordat de naald uw arm ingaat, plotseling in de
  hemel wordt opgenomen? Gaat u werkelijk dat risico nemen? Hoe dan ook, u zult nooit kunnen beweren dat u het niet had kunnen weten.
  Wat u hier beschrijft heeft betrekking op de 70e jaarweek van Dan.9 v.a. vs 24.
  De zeventigste Jaarweek gaat over de eindtijd die zelfs voor Daniel verborgen bleef en verzegeld werd (Daniel 12:9). In de studie komt naar voren wat er staat te gebeuren in die 70ste Jaarweek Daniel 9:v.a. vs 24 De 70ste jaarweek ligt nog in de toekomst. In deze periode van 7 jaar zal een “vorst die komen zal”: Daniël 9:26 en 27 1. het verbond versterken, één
  week lang en 2. halverwege de week de offerdienst in de tempel doen ophouden.(de Antichrist). In Matth.24:v.a. vs 5 noemde Jezus een aantal profetieën die in Zijn tijd, nog moeten gebeuren (hoe actueel is het nu) en is gericht aan het volk Israëls en heeft niets, maar dan ook niets met de gemeente van Jezus te maken. Vraag: ziet u uzelf al op een dak vluchten? In dit gedeelte van Daniël gaat het over 7 jaarweken en 62 jaarweken waar een Gezalfde (Jezus) zal worden uitgeroeid (gekruisigd). Totaal 69 jaarweken. De 70e jaarweek moet nog vervuld worden.(een periode van 7 jaar dus). Uit de NBG,
  Gaan we even naar Luc.17:34-37 waar drie voorbeelden worden genoemd. Het gaat om telkens twee personen waarvan een wordt aangenomen en een ander achtergelaten.
  In de King James vertaling staat: “one will be taken,and the other left”. Betekent will be taken niet weggenomen? Vraag: wordt de ene die in bed ligt te slapen wakker gemaakt om hem/
  haar te vragen of hij/zij het Teken van Beest wil aannemen?

  Neen beste Moderator. Overduidelijk blijkt, dat de Opname plaats vindt vóór de aanvang van de 70e jaarweek. Maar goed, als u bij uw uitleg blijft is dat natuurlijk uw verantwoording.
  Ik houdt me maar aan wat de Bijbel me leert.

  Met vriendelijke groet,

  Ik stuur u dit voor de tweede keer. De eerste zie ik nergens staan. Mocht u willen reageren, dan graag op mijn e-mail adres.

  Op 18 mei 2020 om 12:43 heeft u dit al eens gepost en is dat gepubliceerd. Mod.

 60. Leon Boivin 9/05/2020 om 4:56 pm
  Ps je zult het 10 dagen benauwd hebben
  …..en gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen……Opb. 2:10

  Geen idee of dit een pre-verdrukkinkje is
  of de grote verdrukking die we dan maar 10 dagen door moeten maken,
  Als je dan de instructies in zijn woord (wet) volgt, ben jij er ook bij

 61. Ik vergat te vermelden, naast boeken geldt dat natuurlijk ook voor (online) lezingen, of Youtube.

 62. @Beste Ele en iedereen die meeleest.
  Er zijn veel boeken geschreven over allerlei Christelijke onderwerpen, sommige boeken saaien voornamelijk verwarring en verdeeldheid.

  Enkele voorbeelden: kan een Christen zijn redding weer verliezen, moet je kunnen spreken in tongen als bewijs dat Gods Geest is ontvangen, kan een Christen zondigen tegen de Heilige Geest en daardoor onvergeeflijke zonden doen, wel of geen opname van gemeente, vervangt de kerk Israël, redding op basis van goede werken, meerdere wegen tot God, eeuwige hel of uiteindelijk alverzoening, evangeliseren heeft geen nut want het was al door God bepaald wie uitverkoren is, etc. Typische onderwerpen die ons menselijke voorstellingsvermogen te boven gaan. Veel boeken die dit als onderwerp behandelen bouwen niet aan je persoonlijke relatie met God maar aan een mening, eigenlijk saaien ze meer onzekerheid en verwarring dan dat ze antwoorden geven.

  Wat hier naar mijn mening vaak foutgaat is dat de geest er achter lang niet altijd uit God is. Er worden selectief Bijbelcitaten gebruikt die losgemaakt zijn van het geheel EN losgemaakt zijn van Gods hartslag. Samengevoegd vormen ze dan weer een nieuwe ‘waarheid’.

  Voor al deze onderwerpen is Gods Geest en Gods Woord het antwoord. Niet het antwoord van anderen, hoe geloofwaardig ook geschreven, hoeveel aanzien de schrijver ook heeft.
  Als iemands gebedsleven in orde is en je bidt serieus voor bepaalde onderwerpen dan gaat God je persoonlijk inzichten geven.

  Toen ik net tot geloof was gekomen heb ik veel boeken gelezen over geloof en Christendom. Het begon me toen op te vallen dat ik die boeken in twee categorieën kon indelen. Een grote groep en een kleine groep. De grote groep bracht een mening en gaf me kennis. Het was een beetje zoals populaire tijdschriften, of soms als wiskunde of scheikundeboeken, hoe meer ik las hoe meer vragen ik kreeg. Soms bracht het ook verwarring en spraken boeken elkaar zelfs tegen, ondanks dat ze allemaal citeerden uit de Bijbel.

  De andere categorie, een klein groep boeken raakte me in mijn hart, het bracht me dichter bij God. Het verandert levens. De eer werd aan Jezus gegeven het bouwde op en ik groeide er door in mijn relatie met God, vooral in Wie HIj is. Gebed voor inzicht is hierin enorm belangrijk. Na enige tijd heb ik veel boeken uit die eerste categorie gewoon weer meegegeven bij oud papier. De laatste jaren lees ik vrijwel geen boeken meer over geloof (tenzij persoonlijke getuigenissen van wat God in mensenlevens doet), ik wil graag dat God alleen samen met de Bijbel mijn inzichten vormt.

  Persoonlijk is het mijn overtuiging dat alle christenen die in orde zijn met God vooraf aan Week 70 worden opgenomen (individuen dus, niet kerken).
  Ik ben niet door boeken of tweedehandse meningen tot deze conclusie gekomen maar door meerdere jaren zelf intensief in de Bijbel te zoeken en veel gebed. Zo denk ik ca 70 aanwijzingen gevonden te hebben om een opname te verwachten voor Week 70. Ongeveer een 20 daarvan heb ik een paar maand geleden hier gepost. Jammer genoeg kwam er geen dialoog op. Hooguit enkele reacties met nieuwe verzen die het tegendeel zou moeten aantonen, zonder uitleg te geven aan de verzen die ik had gepost.

  Het gaat ook helemaal niet om mijn mening, ik hoopte alleen op wat uitwisseling van meningen met onderbouwingen.
  Wie echt op zoek is naar antwoorden zal serieus werk moeten maken van gebed en een persoonlijke relatie met God. Dan kan Gods Geest ons onderwijzen en inzichten geven.

 63. Beste Albert,

  ik weet niet goed wat ik moet reageren op je schrijven.
  Ik denk dat ik het er wel mee eens ben grotendeels.

  Het enigste is wel,
  ik zie 2 verschillende gr0epen gevallen engelen.

  De gr0ep van Lucifer en zijn engelen,
  en de groep van Sjemjaza en zijn engelen.

  Wat ik probeer uit te vinden is hoe die 2 gr0epen het met elkaar kunnen vinden,
  en wat het verschil in MO is tussen die 2.
  Want we weten bijvoorbeeld uit het boek Openbaring dat de 10 koningen het vlees zullen verbranden en eten van hun koningin de hoer van Babyl0n.

  Dus ja,
  mischien dat de demonische geest achter de hoer van Babylon,
  en de demonische geest achter de 10 k0ningen niet goed met elkaar door 1 deur kunnen.

  Vergeet niet dat Sjemjaza en zijn engelen nog in de Hemel waren en waarschijnelijk meevochten tegen Lucifer en zijn engelen.
  Dus ik kan me wel voorstellen dat Lucifer niet zo’n grote geweldige fan is van Sjemjaza.
  Meer n0g aangezien Lucifer de bijbel ook kent en ook heeft gelezen dat de 10 koningen de hoer gaan verbranden en canibaliseren.
  <>
  Tja ik denk dat je als hoer zijnde ook maar beter geen alliantie moet sluiten met een orde van Ted Bundies.
  Ik bedoel hoeren zijn juist de nummer 1 doelwit van seriemoordenaars.
  Dus het zou toch niet de slimste zet zijn denk ik voor het hoer van Babylon om een alliantie te sluiten met Ted Bundy.
  Dat is natuurlijk gewoon vragen om m0eilijkheden.

  Ik bedoel,
  welk weldenkend mens zou 1 hert opsluiten in een kamer met 1o hongerige leeuwen?
  Dat is gewo0n vragen om een bl0edbad.

  Je hoeft echt geen Einstein of Sol0mon te zijn om te snappen dat dät echt gecharandeerd fout gaät.

  Als ik de hoer was zou ik mijn bondgenoten toch beter uitkiezen,
  zeker aangezien al voorspeld is in de bijbel wat de ‘bondgenoten’ van de hoer met haar zullen doen.

 64. Beste Leon op 4.56

  Als je een echte christen bent, dat wil zeggen dat je met heel je hart gelooft dat Jezus ook voor jou zonden gestorven is, heb je niets te vrezen en zul je bij de opname van de gelovigen zijn, en dat gaat zeker niet lang meer duren !

  Gelovigen gaan niet door de grote verdrukking die over de wereld komen zal ( 7 jaar )

  Dit staat o.a. in Openbaring 3 vers 10 en in Thesalonicenzen 4 vers 16 en 17

  Een aanrader is het boek van Amir Tsarfati :Het laatste uur

  Xander gelooft niet in een opname voor de laatste jaarweek ( 7 jaar ), maar dat zegt mij niets

 65. Beste Albert,

  ik heb weinig energie de laatste tijd.
  Te weinig om op dit forum alles in de gaten te houden.
  Daarnaast verdwijnen mijn geschreven berichten regelmatig in de ether van niemandsland om een of andere vreemde reden.

  Ik zal je bericht teruglezen en kijken of ik daar op zal reageren.
  Maar ik kan niks beloven.

 66. Beste@Roadrunner, Interessant dat u terug schreef: Dus we weten niet zeker dat Gog Turkije is,we denken het alleen,we vermoedden het alleen.””

  Roadrunner, alle vijanden van Israël en van de Gemeente van Jeshua worden genoemd en staan op een rijtje in Psalm 83…Dus BijbelGetrouwen weten heus wel waar het Gevaar vandaan komt:

  Psalm 83:5 Zij zeggen: Komt, laten wij hen als Volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. 6 Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een Verbond gesloten: Zie ook Psalm 2… JHWH lacht hen uit!!!

  De tenten van Edom en de Ismaëlieten, Moab en de Hagrieten,
  Psalm 83:8 Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de inwoners van Tyrus;
  9 zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd, zij zijn de zonen van Lot tot steun. sela
  Psalm 83:10 Doe hun als Midjan, als Sisera, als Jabin aan de beek Kison,
  11 die bij Endor vernietigd werden,tot mest werden voor het land.

  Zelfs de Apostel Paulus die Jeshua ontmoet had en in de derde hemel een kijkje mocht nemen [2 Corinthe 12] wist niet alle dingen en riep uit in 1 Corinth 13…Nu zien wij nog in een spiegel vele raadselen maar Straks van Aangezicht tot aangezicht.

  U schrijft verder: En dat is eigenlijk hetzelfde ‘by the way’ met de hoer van Babylon en de katholieke kerk. Veel mensen interpreteren dat de hoer van Babylon de katholieke kerk zal zijn. Maar het staat niet in de bijbel.””

  Geen wonder, de RKK bestond dan ook helemaal nog niet toen Johannes Openbaring op Schrift AD 55 mocht stellen!!! Maar dat de RKK de grote hoer is dat is evident als je ziet hoe ze vanaf AD 321 hoereert met ALLE machthebbers op aarde. Verwaande Pausen bidden tegenwoordig ook in Moskeeën op kousenvoeten met de blik richting Mekka. Onbegrijpelijk dat u daar blind voor bent!!!

  In onze tijd hoereert de RKK met de Protestanten [2012 op het Malieveld] en met de Islam. De paus was 2018 aanwezig als hoofdgast in Genève, het bolwerk, van de protestanten [Calvijn] en sloot een Judas Verbond met die afvallige Oecumenische Wereldraad van kerken. Leest u geen kranten?

  Ja, net als u kan ook ik niet alles weten, dat liedje zing ik dan ook graag, maar ik blijf met allen die het Profetische Woord liefhebben wel zoeken naar echte Antwoorden

  Beste Roadrunner. Wij leven nu in een tijd 2020 dat alles duidelijk gaat worden volgens de profeet Daniël 12:

  1. Ik kan niet alles weten, maar ik weet nu genoeg
  Ik weet dat Jezus eenmaal, de straf voor mij verdroeg
  Ik weet, dat is voldoende, voor God sta ik nu rein
  Want door Genade weet ik mij een kind van God te zijn.

  Refrein: Nu ik het zeker weet, wat Hij voor mij deed
  Hij heeft mij gered, ja zijn leven, ingezet wil ik met Hem voortaan
  door het leven gaan Jezus heeft voor mij zijn leven ingezet.

  2. Ik weet de Heer te vinden, de weg tot Hem is vrij
  Mijn zonden zijn vergeven, ja, ik ken Hem van dichtbij
  Ik kan met Jezus spreken, Hij antwoordt op Zijn tijd
  Ik weet dat Hij vol liefde mij in heel mijn leven leidt.

  3. Ik weet dat hij zal helpen, bij storm en bij gevaar
  Hij zal mij nooit verlaten, maar hij staat als mijn Redder klaar
  als ik Zijn kracht moest missen zou ik ten onder gaan
  vanuit Zijn overwinning kan ik nu het leven aan.

  Daniël 12:7 Toen hoorde ik de man die met linnen klederen bekleed was
  en zich boven het water van de rivier bevond, zweren bij Hem
  die eeuwig leeft, terwijl hij zijn rechter- en zijn linkerhand naar
  de hemel hief: Een tijd, tijden en een halve tijd; en wanneer
  er een einde komt aan het verbrijzelen van de macht van het
  heilige volk, dan zullen al deze dingen voleindigd zijn.

  8 Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet en zeide: Mijn
  heer, waarop zullen deze dingen uitlopen? 9 Doch hij zeide:
  Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven Verborgen en Verzegeld tot de Eindtijd.

 67. @Roadrunner schreef: 19/05/2020 om 5:49 pm
  U heeft het over oudere profetieen of misschien oude boeken zoals de Dodezee rollen of Testamenten van de Twaalf Patriarchen. Ik heb een nog niet zo lang geleden uitgegeven boek op de kop getikt met fragmenten uit de oudheid: Oude testamenten van de Aartsvaders. Ik heb het hoofdstuk over Amram de vader van Mozes vertaald omdat Gog daar in voorkomt. Het is geen mens. Ik hoop dat het u wat helpt in uw zoektocht.
  De Q in de aanduiding betekent dat het in Qumran werd gevonden. Het getal “4” betekent dat het in grot vier van de twaalf grotten gevonden werd. De “543” betekent dat het de vijfhonderd drieenveertigste rol was die in die grot was gevonden.
  Het testament van Amram
  4Q543 — 4Q549
  4Q543
  Kopie van het boek met de woorden van het visioen van Amram, zoon van Kohath, zoon van Levi, alles wat hij zijn zonen op zijn sterfbed uitlegde. Hij was honderd zeven en dertig jaar oud toen hij stierf, wat het honderd twee en vijftigste jaar was van Israëls ballingschap in Egypte. Hij zou … “ … riep Uzziël, zijn jongste broer, en hij gaf hem zijn dertig jaar oude dochter Miriam tot vrouw. Hij gaf een zeven dagen durend huwelijksfeest. Hij at en dronk en verheugde zich gedurende het feest. Toen het huwelijksfeest voorbij was, riep hij om Aäron zijn zoon, die ongeveer twintig jaar oud was en zei hem, ‘Zoon, roep de boodschappers, je broeders uit het huis van …
  4Q544
  Kohath ging daar werken, wonen en bouwen … veel van de zonen van mijn oom samen met … omdat het werk heel groot was en zou doorgaan tot onze doden daar begraven zouden worden … In het jaar dat ik begon, baarde nieuws over een beginnende oorlog me zorgen. Ik stond de mensen van ons bedrijf toe die naar Egypte wilden terugkeren om te gaan en ik ging door met het werk af te maken en ze te begraven.
  Ze hielpen niet bij het afmaken van de graven van onze vaderen. Mijn vader Kohath en mijn vrouw Jochebed hebben me alleen gelaten om te blijven en te bouwen en ze te voorzien van al hun behoeften uit het land Kanaän. We woonden in Hebron terwijl we aan het bouwen waren. Tussen de Filistijnen en de Egyptenaren brak een oorlog uit. Toen de Filistijnen de Egyptenaren versloegen met de hulp van de Kanaänieten, sloten ze de grens van Egypte. Het was onmogelijk voor Jochebed, mijn vrouw, voor eenenveertig jaar om vanuit Egypte naar Kanaän te komen. We konden ook niet terugkeren naar Egypte. We konden zelfs niet … de Egyptische en Kanaänitische / Filistijnse oorlog … Gedurende al die tijd was ik gescheiden van Jochebed, mijn vrouw, die in Egypte was … Ik was in Kanaän omdat ze niet bij mij was. Ik heb geen andere vrouw genomen … Vrouwen … Ik heb er alleen maar over nagedacht om in vrede naar Egypte terug te keren om het gezicht van mijn vrouw te zien.
  4Q545
  Ik had een droom waarin ik twee Wachters zag. Ze ruzieden over mij en zeiden … het werd een verhit argument over mij. Ik vroeg hen waarom … Ze antwoordden me: ‘Wij zijn heersers van de aarde gemaakt en heersen over alle naties van mensen’. Toen vroegen ze mij: ‘Wie van ons kies jij …’. Ik bekeek een van hen aandachtig en hij zag er angstaanjagend uit, als een slang, en hij droeg veelkleurige kleding, maar hij was extreem donker … ik keek naar de andere en … zijn gezicht leek op een adder bedekt met … beide samen, en voor zijn ogen …
  4Q546
  “… Deze Wachter, ‘Wie is hij’? Hij antwoordde me en zei: ‘Deze Wachter … en zijn drie namen zijn Belial, Vorst van de Duisternis, en Melkiresha’ ¹ Ik zei: ‘Mijn heer, heers …’ Hij zei tegen mij … ‘… en al zijn paden en al zijn werken leiden alleen maar naar duisternis, en hij is … in duisternis … Hij regeert over alle duisternis … en ik heers over al het licht en alles … ‘.”
  ¹ zie Ezechiël 38, Gog
  4Q547
  “… en ik zal u uw namen uitleggen … die hij schreef voor Mozes, en ook voor Aäron … Ik zal u het mysterie van Zijn aanbidding uitleggen Hij is een heilige priester van de Allerhoogste God. Ook zal al zijn zaad heilig zijn gedurende hun generaties, eeuwig … De zevende van de mannen van (God’s) goed zal hij genoemd worden en hem zal worden gezegd … en zal voor altijd als priester gekozen worden .. .”
  4Q548
  ‘… ik zal het ware pad aan u verklaren, ik zal u onderwijzen … de zonen van het licht zullen de waarheid onderwijzen, en alle zonen van de duisternis zullen bedrog leren. Door hun kennis zullen alle zonen van het licht … maar de zonen van de duisternis zullen worden verwijderd … de zeer slechte dwaas zal naar de duisternis vluchten, maar elke rechtvaardige wijze zal het licht zoeken, want alle zonen van het licht zullen naar het licht worden getrokken, maar alle zonen van de duisternis zullen tot de dood en vernietiging worden aangetrokken … Zij zullen het licht aan de mensen uitleggen … ”
  Commentaar
  4Q543 verklaarde dat Miriam, de zuster van Mozes, op 30-jarige leeftijd getrouwd was. Uit de Bijbel weten we dat ze met Hur trouwde.
  4Q544 vertelt dat Kohath en een team van neven de graven in de grot van Machpela gingen bouwen. Dit is waar Abraham en Sara begraven zijn. Er brak een oorlog uit en de grens van Egypte en Kanaän werd gedurende eenenveertig jaar gesloten. Amram was al die tijd gescheiden van Jochebed, zijn vrouw.
  4Q545–4Q546 verhalen over een droom die Amram had over Wachters die over hem vochten over de heerschappij over de naties op aarde.
  4Q547 lijkt de Talmudische legende te onderwijzen dat alle namen van de patriarchen, van Adam tot Aäron, zelf profetisch zijn. Hij gaat verder met de bewering dat er een profetisch mysterie is in de aanbiddingsrituelen en de generaties. Hij lijkt dan te zeggen dat de zevende van Adam (Henoch) de onderwijzingen voor altijd zou bewaren. Dit verwijst ofwel naar het boek van Henoch en / of naar de geschriften van zijn voorvaderen (Adam tot en met Jared).
  4Q548 leert dat godvruchtige mensen zich aangetrokken voelen tot de waarheid van Gods woord en het verlangen om Hem te bestuderen en te begrijpen en anderen er over te onderwijzen. Slechte mensen zullen proberen anderen te overtuigen dat ze rechtvaardig zijn, maar hun daden zullen hen blootleggen, omdat ze geen liefde voor de Schrift hebben.

 68. Aanvulling 10 dagen verdrukking
  opb 2:10 …..en gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen……

  Procedure van die opname Dag
  Opb 3:20 zie ik sta aan de deur (thuis) en ik klopt
  Indien iemand naar mijn stem hoort (Hij wordt verwacht)en de deur opent, (wees niet bang de deur te openen*) Ik zal binnenkomen en de maaltijd (het joods avondmaal) met hem houden en hij met Mij
  *opb1:12 mensenzoon-lang gewaad, op de borsten omgord met goudengordel,haren als witte wol,sneeuw, ogen als vuurvlam, voeten gloeiend heet koperbrons, uit zijn mond twee snijden zwaard,
  je moet zeker weten dat dit Jezus is,anders laat je hem niet binnen

  En Is het laatste avondmaal niet een in-your-face aanwijzing
  Laatste wat Hij doet en het eerste wat Hij doet

 69. @Ramshoorn schreef: 19/05/2020 om 3:34 pm
  Waar haalt u het idee vandaan dat ik iets zou willen toevoegen of wijzigen aan de Bijbel. Zoals u mij aanspreekt is het alsof ik geen enkel ander boek zou mogen lezen / bestuderen ter ondersteuning van de Bijbel. Daarnaast schrijft u over de SV als beste Bijbelvertaling, maar het meest refereert u aan de NBG51 ontstaan door de door u verfoeide samenwerking van rkk en protestanten. En dat er geen tittel of jota aan de tekst veranderd gaat op voor de oer Hebreeuwse boeken omdat deze van rechts naar links gelezen worden. Dus het hoogste (nr 1) staat rechts en daar valt in de overige boeken best het e.e.a. van te lezen. En voor de discussie gaat u ook niet inhoudelijk in op de logoi die ik overschreef en u gaat ook niet in op de raakvlakken van Genesis 1, 2 en 3 met Openbaring 21. U als kenner van het boek de Bijbel als Schepping had hier mede de discussie naar een hoger niveau kunnen tillen vanwege de raakvlakken met Genesis met logos 114. Ik waardeer uw enthousiasme om uw kennis te delen. Maar hier stop ik mee, want echt inhoudelijk gaat u niet in op een discussie.

 70. @Johannes schreef: 19/05/2020 om 7:15 pm
  Beste Johannes, bedankt dat u inhoudelijk reageert op de passages (logoi) uit het Evangelie van Thomas welke in 1945 in Egypte werd ontdekt. Dus logisch dat het geen onderdeel van de Bijbel uitmaakt.
  De boeken uit de ‘overlevering’ die u totaal onbekend zijn heb ik als links onderaan mijn reactie gegeven. Antw eerst de volledige tekst van deze passage:
  1. Yeshua sprak tot zijn leerlingen:
  2. Maakt eens een vergelijking en zegt mij, wiens gelijkenis ik ben.
  3. Simon Petrus sprak tot hem: U bent gelijk een rechtvaardige engel.
  4. Mattheüs sprak tot hem: U bent gelijk een wijze denker.
  5. Thomas sprak tot hem: Meester, mijn mond kan in het geheel geen
  woorden vinden om uit te spreken, wiens gelijke U bent.
  Antw van Yeshua
  6. Yeshua sprak: Ik ben je meester niet meer, want jij hebt gedronken,
  jij hebt je bedronken uit de opwellende bron, die ik heb aangeboord.
  7.En hij nam hem terzijde, hij trok zich met hem terug,
  hij sprak tot hem drie woorden.
  Woorden van Thomas
  8.Toen Thomas terugkwam bij zijn vrienden vroegen die hem:
  9. Wat heeft Yeshua je gezegd. Thomas sprak tot hen:
  10. Als ik jullie een van de woorden zou zeggen, die hij tot mij gesproken
  heeft, zouden jullie stenen pakken en op mij werpen, en vuur zou uit de
  stenen komen en jullie verteren.
  Wat zeggen de discipelen als Jezus hun vraagt: “maak …”. Antw: Yeshua gaf antwoord en nam Thomas apart en zei drie woorden tegen hem en wanneer heeft Yeshua rechtstreeks bevestigd dat Hij de Messias is? In het evangelie van Johannes lezen we dat Yeshua bevestigt dat Hij de Messias is. Joh. 16:28:30 Ik ben van den Vader uitgegaan, en ben in de wereld gekomen; wederom verlaat Ik de wereld, en ga heen tot den Vader. 29. Zijn discipelen zeiden tot Hem: Zie, nu spreekt Gij vrijuit, en zegt geen gelijkenis. 30. Nu weten wij, dat Gij alle dingen weet, en Gij hebt niet van node, dat U iemand vrage. Hierom geloven wij, dat Gij van God uitgegaan zijt. Hij heeft het ook in bedekte termen (het levende water hierboven opwellende bron) tegen de Samaritaanse vrouw gezegd bij de put. Dat deze tekst afwijkt van de overige evangelien maakt het m.i. niet misleidend of onwaar, want in Matt 16 gaf alleen Petrus als antwoord dat Hij de Christus was. En dan zegt u met hoofdletter “IK BEN” en heel eerbiedig vul ik dit aan met “DIE IK BEN”. Maar de Joden durfden de naam des HEEREN niet te misbruiken en zeggen daarom of Adonai of HaShem. En misschien volgens de Bijbelse commentator G.Q. heeft Hij gezegd: “ehejeh asher ehejeh”: “IK BEN DIE IK BEN”. Wat wilden de Joden met Yeshua doen toen Hij zei dat Hij door Zijn Vader gezonden was: stenigen. Thomas was dus bang voor godslastering.

  Nog iets vreemds: Antw: volledige logos 114 met verwijzing naar Genesis
  Simon Petrus zei tegen hem: Laat Maria (Magdalena) weggaan uit
  onze kring, want vrouwen zijn het Leven niet waard.
  Toen sprak Yeshua: Let goed op wat ik u zeg: Ik zal haar zo leiden,
  dat ik haar mannelijk maak, dat ook zij een levende Geest wordt en
  zo de gelijke van jullie mannen. Want iedere vrouw, die zich vermant,
  kan ingaan tot het Koninkrijk der Hemelen.
  God zegt nergens dat vrouwen het Leven niet waard zouden zijn, antw: Er staat dat Petrus dit zei geheel naar wat hij zijn hele leven geleerd had, zie voor de eerste keer Genesis 3:16. De islam kwam pas 600 jaar later.
  Vervolg antw: Daarom gaf ik de verwijzing naar Genesis 1:27 erbij: En God schiep den m e n s naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij h e m; man en vrouw schiep Hij z e.
  Ik denk dat u een vergissing maakt met Jesaja 56:3-5: En de v r e e m d e, die zich tot den Heere gevoegd heeft, spreke niet, zeggende: De Heere heeft mij gans en al van Zijn volk gescheiden; en de gesnedene zegge niet: Ziet, ik ben een dorre boom. 4. Want alzo zegt de Heere van de gesnedenen, die Mijn sabbatten houden, en verkiezen hetgeen, waartoe Ik lust heb, en vasthouden aan Mijn verbond; 5. Ik zal hen ook in Mijn huis en binnen Mijn muren een plaats en een naam geven, beter dan der zonen en dan der dochteren; een eeuwigen naam zal Ik een ieder van hen geven, die niet uitgeroeid zal worden. Dit gaat over de niet-Israëliet die zich bekeerd heeft, Israël had geen eunuchen over een harem.
  Yeshua de eerste Feminist? Ja.
  Ik persoonlijk zie in deze passage van Thomas geen misleiding, want waarom zou Yeshua dit niet gezegd kunnen hebben.

 71. Als de eerste oogst-opname in het voorjaar is,
  (na 10 dagen verdrukking)

  Dan is de twee oogst-opname in het najaar

  Mei-sept = het half jaar van de 3,5 jaar verdrukking
  De bijbeltekst:Dat de tijd verkort wordt, anders zouden geen leven vlees overblijven,

  en daarna nog 3,5 jaar verdrukking voor de ongelovigen

 72. Ik volg deze site al enige tijd en dit is mijn visie m.b.t. de opname. Op 30 maart j.l. hield Willem Glashouwer een lezing online over COVID-19 (zie youtube kanaal christenen voor Israël). Daarin doet hij uit de doeken dat de Griekse term voor ‘beesten’ (zie Openb. 6:8) zou kunnen slaan op virussen en bacteriën, want het betreft de verkleiningsvorm (‘beestjes’ is dus een betere vertaling).

  Vervolgens gaat hij in op een vraag over de opname, waarin hij duidelijk maakt dat de Griekse tekst geen enkele steun geeft voor deze theorie. Ook in zijn boeken Waarom Jeruzalem en het Bijbelboek Openbaringen wordt deze theorie onderuit gehaald. Hij voegt eraan toe dat het eigenlijk een vorm van antisemitisme is, omdat men stelt dat de Gemeente wordt opgenomen terwijl Israël door de grote verdrukking heen gaat.

  Mijns inziens kun je de opname-leer ook ontkrachten door te kijken naar de Exodus. Het is geen toeval dat de rampen uit het boek Exodus ook terugkomen in Openbaringen. Maar er is nog een parallel: God beschermde de Israëlieten voor de plagen, en net zo zal de Gemeente beschermd worden voor de rampen van de grote verdrukking (de verlossing geschiedde pas na de 10 plagen).

  Iemand merkte op dat de Gemeente niet gesteld is tot oordeel en dat klopt, maar de rampen uit Openbaringen – en dat gold ook voor de Exodus – zijn niet bedoeld als het oordeel van God. Het boek Exodus maakt het duidelijk: de plagen hadden als doel farao te bekeren van zijn wegen, opdat hij zou inzien dat er maar één God is. Maar jammer genoeg faalde hij… En dat geldt ook voor velen vandaag de dag: “En wie van de mensen overgebleven waren, die niet gedood waren door deze plagen, bekeerden zich toch niet van de werken hunner handen, om de boze geesten niet meer te aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, noch horen of gaan; en zij bekeerden zich niet van hun moorden, noch van hun toverijen, noch van hun hoererij, noch van hun dieverijen” (Openb. 9:20-21).

  God houdt van ons allen en wil niet dat we verloren gaan, vandaar dat Hij ons middels deze rampen wakker wil schudden.

 73. Leon Boivin 19/05/2020 om 4:56 pm
  1thess 5:4 suggereert dat die dag bij ons bekend is
  Opb 3:3 suggereert dat het uur bij ons bekent is

  Leon ik ben van mening dat de rapture op een vrijdag na zonondergang plaats vindt,
  inzicht in Zijn plan is de wet, de wetten zijn de opname instructies

  Matt 24:32
  Leert dan van de vijgenboom deze les….
  Wikipedia: vijgenboom draagt 2x vrucht per jaar,
  de les is: er wordt in het voorjaar en het najaar geoogst

  Pasen-pesach is in het voorjaar
  Aankomende 10 jaar wordt pesach op vrijdag gestart in de 2jaren 2022 en 2029, ( 7 jaren)
  Vrijdag 15 april 2022 en vrijdag 2029

  2030 is het 2000 jaar geleden dat Jezus zijn bediening begon
  18-20 september 2029 is het joodse nieuw jaar, begin van Jezus koninkrijk??

 74. @Dewevoga 19/05/2020/11.40

  De boeken uit de ‘overlevering’zijn mij totaal onbekend en lees voor het eerst enkele passages die u citeert in uw schrijven..
  Het lijkt mij geen aanvulling op de bijbel, eerder misleidend.
  Deze aanvullingen zouden nooit in strijd kunnen zijn met andere Bijbelteksten.

  Wat zeggen de discipelen als Jezus hun vraagt: “maak eens een vergelijking en zeg Mij, wiens gelijkenis ik ben”.

  De antwoorden: U bent gelijk een rechtvaardige engel; U bent gelijk een wijze denker en Thomas kan geen woorden bedenken aan wie Jezus gelijk is.
  De afleiding, misleiding bestaat hier uit, dat Jezus vergeleken zou kunnen worden iemand.
  De antwoorden klinken heel vroom maar ik lees niet dat Jezus antwoord geeft op wie Hij lijkt.

  Wij weten dat Jezus op God de Vader lijkt, “want wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.”
  En ik kan moeilijk aannemen dat hier het uiterlijk van Jezus (als mens) bedoeld is.

  Maar in Gods woord lees ik: “Wie is aan u gelijk”
  “Niemand is gelijk aan U.” enz. enz. Jezus IS met NIEMAND te vergelijken.

  Een slim plannetje is natuurlijk om de discipelen niet te laten vragen: “Wie bent U”?
  Maar: “op wie lijkt u”; suggereren dat Jezus aan iemand gelijk zou zijn, of erger nog: dat er iemand gelijk aan Jezus zou zijn. ‘op Hem zou lijken’

  Stel hier eens tegenover Matt.16: 14-16
  “Wie zeggen de mensen, dat de Zoon des mensen IS”? …. Enz.
  “Maar gij, wie zegt gij dat Ik BEN?”(tegen de discipelen)
  Hier weten de discipelen wel het antwoord.

  “Gij ZIJT de Christus, de Zoon van de levende God”!

  Niet: ‘Op wie lijk Ik?, aan wie ben ik gelijk’?
  Nee: ‘Wie zegt gij dat Ik BEN’!

  Nog iets vreemds:
  ‘Laat Maria weggaan uit onze kring, want vrouwen zijn het leven niet waard.’
  God zegt nergens dat vrouwen het Leven niet waard zouden zijn, dit riekt naar islam!
  En de daarop volgende tekst ontkent Jezus ook niet, dat vrouwen het Leven niet waard zouden zijn, integendeel, de tekst suggereert dat Jezus ook die mening heeft!

  Jezus zal hun mannelijk maken en zo gelijk laten worden aan (ons) mannen.

  ‘Ik zal haar zo leiden, dat ik haar mannelijk maak, dat ook zij een levende geest wordt, en zo de gelijke van jullie mannen.’
  Om het Leven te kunnen ingaan moet de vrouw dus aan de man gelijk worden gemaakt!
  (Feminisme)?

  God zegt juist het tegenovergestelde: wij moeten als vrouw worden, niet lichamelijk natuurlijk.
  Maar vrouw worden in de zin zoals God in diverse teksten over de vrouw spreekt over de omgang met haar man.
  Als we geloven dat Jezus de Bruidegom is, en we geloven in de bruid van Jezus, dan hebben we hier onze rol: worden als een vrouw, onderdanig, gehoorzaam aan de man.
  Onze Man, onze Bruidegom, onderdanig en gehoorzaam aan Hem.”
  “Mijn Man en mijn maker”

  God zegt heel iets anders over de rol van de man : Jes 56: 3b-5 “; en laat de ontmande niet zeggen: ik ben een dorre boom. Want zo zegt de Here van de ontmanden, die mijn sabbatten onderhouden en verkiezen wat Mij behaagt en vasthouden aan mijn verbond…..enz”

  God geeft juist een grootse belofte aan hen die ‘ontmand’zijn.
  Die hun (trotse) mannelijkheid, autoriteit, gezag af willen leggen voor de Here : ontmannen.
  Niet meer de rol als man (wel voor hun vrouw uiteraard) tegen God willen uitoefenen.

  In de ogen van God worden zoals God de rol van de vrouw t.o.v. de man bedoeld heeft.

  @ Nieuw Begin, Prachtige liederen!

 75. 8 Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën.
  9 zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam.
  10 En dan zullen er velen struikelen en zij zullen elkaar overleveren en elkaar haten.
  11 En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden.
  12 En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen.
  13 wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.
  14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen

  Een passage uit Mattheus 24.

  Het is niet mijn bedoeling hier te veel uit te wijden voor welke periode dit bedoeld is geweest, kan zijn of kan worden. Het is aan de lezer om de contexten eruit te halen. Lastig is als wij hoofdstukken apart zien en daarop onze meningen baseren.

  Het uitgangspunt is dat alle boeken één geheel waren, zonder een indeling van hoofdstukken en /of verzen..

  Van de passage die ik neem, zou je een kleine sleutel voor welk periode kunnen nemen als zijnde te kunnen verstaan voor welke periode.
  Vers 14 heeft:
  Evangelie van het Koninkrijk

  Dus, dat zou betekenen dat het evangelie van de genade (genadetijdperk) hier voorbij is, zoals wij nog steeds in deze huidige bedeling zitten.

  Maar het gaat mij even om de tekst:
  12 En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen

  SV En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden staat er.
  En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden

  en voor de veelheid van wetteloosheid wordt de liefde van velen gekoeld
  και δια το πληθυνθηναι την ανομιαν ψυγησεται η αγαπη των πολλων

  Nee, de betekenis van verkouden zal niets iet direct hebben gelinkt met het corona. En toch geeft nu al de waanzin van alle maatregelen van afstand, geen handen geven, elkaar niet begroeten.

  Alsof we nu in een voorfase nog een keer gewaarschuwd worden door God. De maatschappij is door corona een maatschappij waar de liefde nog meer verkild.

  We zien verder in het hoofdstuk over Noch.
  NBG-51
  Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging, 39en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. 40Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; 41twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. 42Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

  De verdere uitleg. van “en hen allen wegnam”, zien we dat er één werk in het veld, één zal aangenomen worden etc.

  De aanleidende context zou kunnen zijn:
  32Leert dan van de vijgeboom deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. 33Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur

  Kortom, het land Israël is er weer en het komt tot bloei, het gaat uitlopen. Dit kan aangeven dat, zoals Daniël- Jesaja en Openbaringen onder andere schrijven, dat de context dat zoals bij NOACH de toenmalige bevolking werd weggenomen van NOACH en zijn familie. Dit wegnemen wordt dan verklaard door dat er twee in het veld zijn en één aangenomen zal worden.

  Mattheus 24:23 t/m 31 gaat over die tijd van de grote verdrukking. De passage vanaf vers 32: gaat nog over de signalen aan ons gegeven, wij die dit nog kunnen lezen in deze genadetijdperk.

  Spyfromthesky

 76. Ramshoorn,

  over de status van Gog blijf ik bij.

  Enigste fout die ik wel maakte is dat Gog of Magog in zowel Ezekiel 38 en 39 voorkomt.
  Maar die 2 horen bij elkaar,ik beschouw dat dus gewoon als 1 profetie.

  Ik noem dat dus persoonelijk 1 profetie,
  en ik noem dat niet 10 verschilldende profetieen.

  Ezekiel is de oudste profetie over Gog die wij kennen.
  Maar het mooie is dat Ezekiel een verwijzing maakt naar een nog veel oudere profetie over Gog.Een profetie die wij niet kennen en niet in de bijbel staat.
  Dus Ezekiel verwijst naar een oude profetie over Gog,die niet in de bijbel staat.

  Waar is dan die oudere profetie die nog veel ouder is als de profetie uit Ezekiel?
  Waar is dan die eerdere profetie over Gog waar Ezekiel naar verwijst?
  Hij staat niet in de bijbel,dus waar is ie dan?
  En waarom verwijst God naar die oudere profetie over Gog terwijl God wist dat die oude profetie niet in de bijbel staat?

  Ik ben in ieder geval blij dat je wel zegt dat het ‘waarschijnelijk’ Turkije is.
  Maw je ziet gelukkig wel in dat dat een interpretatie is.
  In jouw ogen een waarschijnelijke interpretatie,maar desalnietemin toch een interpretatie.

  Dus we weten niet zeker dat Gog Turkije is,we denken het alleen,we vermoedden het alleen.

  En dat is eigenlijk hetzelfde by the way met de hoer van Babylon en de katholieke kerk.
  Veel mensen interpreteren dat de hoer van Babylon de katholieke kerk zal zijn.
  Maar het staat niet in de bijbel.

  En zelfs al zou het de meest logische verklaring en interpretatie zijn,
  dan nog is het een interpretatie.

  De reden waarom ik dit zeg is omdat ik me nogal stoor aan veel christenen die het verschil niet kennen tussen een feit en mening.
  Veel christenen kennen het verschil niet tussen:

  -De bijbel zegt dit

  en

  -ik denk dat de bijbel dit bedoelt.

  het een is feit het ander is mening.

  Feit: de hoer van Babylon pleegt ontucht met de koningen van de aarde

  mening of interpretatie: de katholieke kerk is de hoer van Babylon

  Ik zeg niet dat dit nu over jouw gaat Ramshoorn.
  Maar ik wil het wel even aankaarten.
  Ik stoor me en frustreer me mateloos aan volwassen mensen,christenen,
  die nog steeds het verschil niet kennen tussen feit en mening,
  tussen wat Gods woord daadwerkelik zegt en wat men denkt dat God ermee bedoelt.

 77. @Roadrunner.
  Had u mijn reactie op uw vragen nog gelezen?
  Ik schreef op 15/05/2020 om 10:15 pm een uitgebreid verslag over satan en de duisternis. Met nog een aanvulling op 16/05/2020 om 8:39 am over chronische vermoeidheid na gebeten te zijn door de slang.

 78. Beste@Roadrunner. Dank voor uw Ingezonden. U schreef: Ik ben geen fan van het Thomasevangelie, [Goddank. Ramshoorn] maar ik weet wel dat de canon van de bijbel vroeger veel groter was. The orginele Septuagint bevatte veel meer boeken.”

  Dat klopt, maar zoals u weet is Origenes die o.a. de Septuagint samenstelde in zijn Hexapla [Bijbel met 6 vertalingen] tot Ketter veroordeeld door diverse Synodes omdat hij veel filosofie en dikke duimwerk, en Gnostiek in zijn vertalingen verwerkt had. Hij overtrad dus duidelijk het gebod van Deut. 4:1-3 en Jeshua’s Waarschuwing voor waanwijzen in Openbaring 22:18-21. Zie ook mijn schrijven aan Dewevoga en Vlokje.

  Leuk: U schrijft verder: Aan de ene kant is het gevaarlijk terrein om zomaar boeken te willen toevoegen aan de canon van de bijbel, maar aan de andere kant lijken er toch af en toe wat stukken te ontbreken uit de bijbel.””

  Ja, dat gevoel bekruipt iedere Bijbellezer wel eens, maar aan de andere kant leert de Apostel Johannes ons:vJohannes 21:25 (NBG51)” Er zijn echter nog vele andere dingen, die Jezus gedaan heeft; indien deze één voor één beschreven werden, dan zou, naar ik meen, de wereld zelf de boeken, die geschreven werden, niet kunnen bevatten.”

  U schreef over de status van Gog. In de Bijbel lees ik 10x over Gog waar waarschijnlijk het huidige Turkije mee wordt bedoelt.

  1 Kronieken 5:4 (NBG51) En de zonen van Joël: zijn zoon Semaja, diens zoon Gog, diens zoon Simi,

  Ezechiël 38:2 (NBG51) Mensenkind, richt uw aangezicht tegen Gog in het land Magog, de grootvorst van Mesek en Tubal; profeteer tegen hem,

  Ezechiël 38:3 (NBG51) en zeg: zo zegt de Here Here: zie, ik zàl u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal!

  Ezechiël 38:14 (NBG51) Daarom, profeteer, mensenkind, en zeg tot Gog: Zo zegt de Here Here: zult gij het niet gewaarworden, te dien dage als mijn volk Israël in gerustheid woont?

  Ezechiël 38:16 (NBG51) en gij zult optrekken tegen mijn volk Israël als een wolk die het land bedekt. In toekomende dagen zal het geschieden, dat Ik u doe optrekken tegen mijn land, opdat de volken Mij leren kennen, wanneer Ik Mij voor hun ogen aan u, o Gog, de Heilige betonen zal.

  Ezechiël 38:18 (NBG51) Maar te dien dage, wanneer Gog komt in het land van Israël, luidt het woord van de Here Here, dan zal mijn grimmigheid opstijgen in mijn neus,

  Ezechiël 39:1 (NBG51) Gij nu, mensenkind, profeteer tegen Gog en zeg: Zo zegt de Here Here: zie, Ik zàl u, Gog, grootvorst van Mesek en Tubal!

  Ezechiël 39:11 (NBG51) Te dien dage zal Ik aan Gog een plaats geven, waar zijn graf zal zijn in Israël: het dal der doortrekkenden, ten oosten van de zee; en dat zal de weg versperren aan wie erdoor willen trekken. Daar zal men Gog met heel zijn menigte begraven en men zal het noemen: het dal van Gogs menigte.

  Ezechiël 39:15 (NBG51) als zij dan het land doorgaan, en één van hen ziet mensenbeenderen, dan zal hij daar een merkteken bij zetten, totdat de grafdelvers ze begraven hebben in het dal van Gogs menigte –

  Openbaring 20:8 (NBG51) en hij zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden, Gog en Magog, om hen tot de oorlog te verzamelen, en hun getal is als het zand der zee.

  Beste Roadrunner, stel niet te veel vragen in een keer. Lange brieven worden onoverzcihtelijk> Shalom.

 79. Beste@dewevoga, Aanvullingen op de Bijbel zijn onnodig, ongewenst en strikt verboden.
  Mozes leerde de Israëlieten al in Deut. 4…

  Petrus en Johannes en Paulus hebben de Canon van het nieuwe Testament verzorgd/samengesteld en Johannes de langstlevende Apostel heeft die allen gestuurd aan de Zeven Gemeenten van Openbaring 2 en 3.

  Ik lees wel graag in de Joodse geschiedenis en kerkgeschiedenis hoe het verder ging tot op deze dag mogen wij hierop onze visie delen met ieder die daar voor openstaat.

  Maar we mogen geen letter of komma van de Originele Hebreeuws/Griekse oer Bijbel veranderen. Erasmus vond God zij dank in het Vaticaan de oude zuivere Griekse manuscripten 1453 uit Constantinopel terug. Die lezen we dan ook terug in de oude Statenvertaling en The King James. Alles wat daarna aan vertalingen kwam is minderwaardig.

  Waarom? Omdat Protestanten van het Ned. Bijbelgenootschap gingen samenwerken met Jezuïeten van het RK. Bijbelgenootschap die de Bijbel vele eeuwen op de Index van verboden boeken geplaatst hadden. In de Oecumenische EO, NcRV, en Wereldraad van kerken, enz. wemelt het van die lieden die 126 vervloekingen richting Joden, Protestanten en Islam uitspraken op het Concilie van Trente 1545-1563. Die vervloekingen gelden nog steeds volgens kardinaal Eijk.

  Zie wat Jeshua over de Torah leert in Mattheus 5…Geen letter of komma mag ontbreken. Ook Mozes leerde dat al…De NBV bewijst het tegendeel. Arme gelovigen die zo’ n bijbel blijven lezen!

  Deuteronomium 4:1 Nu dan, o Israël, hoor de Inzettingen en deVerordeningen, die ik u leer na te komen, opdat gij leeft en opdat gij Het Land binnengaat en in bezit neemt, dat de HERE, de God uwer
  vaderen, u Geven zal. 2 Gij zult aan wat ik u Gebied, Niet Toedoen en daarvan niet Afdoen, opdat gij de geboden van de HERE, uw God, onderhoudt, die ik u opleg.

  Jeshua sprak in zijn Boek Openbaring 22 nadrukkelijk:
  Openbaring 22:18 (NBG51) Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan Toevoegt, God zal hem Toevoegen de Plagen, die in dit boek beschreven zijn;

  19 en indien iemand Afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel Afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn.

  20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus. 21 De genade van de Here Jezus zij met allen!

  Beste @Vlokje, inderdaad met Maarten Luther was ook niet helemaal Kosjer. Maar zijn antwoord aan de Dopersen: ik zal uw geest op de snoet slaan, heb ik ingelijst. De spijker op de kop. Zonder de Bijbel en de Heilige Geest zijn wij als schepen zonder roer, we zwalken rond…totdat…Rotsen!

  Jammer dat Erasmus en Luther antisemieten waren. Jeshua, zijn moeder, de 12 Apostelen waren immers allen van Joodse Geboorte? Dat zij de zondag bleven vieren na de Reformatie 1517 is te gek voor woorden als je Genesis 2:1-en en Exodus 20 en 31 goed gelezen heeft.

  Jeshua de Zoon van God en de Apostelen vierden allemaal de zevende rustdag: Sjabbat. Zie Lucas 6:5 en Handelingen 21 allemaal vereerders en gehoorzaam aan de Geboden van de Torah!

 80. @Ramshoorn,

  ‘ Nergens lees ik in Gods woord dat Hij zegt om andere geschriften te raadplegen.’

  Ik ben geen fan van het Thomasevangelie,
  maar ik weet wel dat de canon van de bijbel vroeger veel groter was.
  The orginele Septuagint bevatte veel meer boeken.

  Ook word er in de bijbel,
  inclusief in het nieuwe testament,
  sterke verwijzingen gemaakt naar andere boeken en geschriften.

  Aan de ene kant is het gevaarlijk terein om zomaar boeken te willen toevoegen aan de canon van de bijbel,
  maar aan de andere kant lijken er toch af en toe wat stukken te ontbreken uit de bijbel.

  Vooral als het gaat om het onderwerp Gog en Magog lijkt de bijbel toch een beetje te ‘glitchen’ .
  Neem nu Ezekiel 38 vers 17.

  ‘Are you the one of whom I have spoken in former days through My servants, the prophets of Israel, who in those times prophesied for years that I would bring you against them?’

  Dus wat je hier ziet is dat God een verwijzing maakt naar oude profetieen die specefiek over Gog gaan.
  Vertel mij eens,naar welke oude profetie over Gog is ezekiel 38 vers 17 een verwijzing?

  Voorzover ik het weet word Gog alleen vermeld in Ezekiel en in Openbaring.
  Dus wanneer de profetie van Ezekiel verwijst naar een nog veel oudere profetie over Gog,
  welke profetie is dat dan??
  Het lijkt net of we nog een paar profetieen missen.

  Want Ezekiel 38 vers 17 verwijst naar een oude profetie over Gog.
  Een profetie die God blijkbaar jarenlang heeft laten verkondigen in die tijd.
  Toch vinden we deze profetie nergens in de bijbel.
  Dat vind ik toch wel iets geheimzinnigs en verdachts hebben.

  In Ezekiel 38 profeteert God over Gog,
  en God verwijst daarbij naar een nog veel oudere profetie over Gog.
  Een profetie over Gog die nog veel eerder is uitgesproken als de profetie in Ezekiel 38.

  Waar is die oude profetie over Gog?
  Waar in de bijbel vinden we de woorden van God,over Gog,buiten Ezekiel 38 om?
  En het nieuwe testament telt niet,want Ezekiel had het nieuwe testament nog niet.
  En Ezekiel verwijst naar een oude profetie over Gog,een profetie die er nog eerdre was,nog voordat Ezekiel zijn woorden over Gog uitsprak.

  Dus waar is die oude profetie over Gog?
  Mischien ontbreken er toch nog stukjes?

  Mischien is de katholieke kerk in dit geval toch wel een beetje de schuldige.
  Mischien liggen er nog wat verdwaalde oude manusschriften daar in die catacombes met de ontbrekende Gog profetie waar Ezekiel 38 naartoe verwijst?
  Of mischien ligt er nog wel ergens in de wildernis van……Egypte?Israel?Griekenland?Irak?
  een compleete Septuagint wat nog wacht om opgegraven te worden,
  een Septuagint die mischien nog wel de ontbrekende Gog profetie bevat.

  Je weet het niet.
  Dus ja aan de ene kant ben ik voorzichtig met extra-bijbelse boeken,
  maar aan de andere kant toch kloppen er sommige dingen niet in de bijbel.
  Vooral als het gaat om die geheimzinnige Gog lijkt de bijbel een beetje te glitchen.

  Ook Amos 7:1 is daar een voorbeeld van.
  Volgens de enigste betrouwbare Septuagint-vertaling van de bijbel die ik ken,
  staat daar in vers 1 wederom een vage verwijzing naar koning Gog.
  Een verwijzing die je in geen enkele andere vertaling terugvind,
  behalve in de Septuagint.

  ‘Thus has the Lord God shewed me; and, behold, a swarm of locusts coming from the east; and, behold, one caterpillar, king Gog.’

  Dus ja,
  ik bedoel maar.
  Wij weten niet alles van de eindtijd,
  en het lijkt er sterk op dat niet eens alle profetieen compleet zijn.
  Vooral als het gaat om Gog,zoals ik hierboven al heb aangegeven,
  ontbreken er nog wat puzzelstukjes.

  Ondanks dat ik niets moet hebben van het Thomasevangelie,
  toch begrijp ik de gedachtengang wel dat we ook eens naar andere geschriften zouden moeten kijken en serieus moeten nemen.

  Daniel had aan het hof van de koning van Nebucadnezar niet alleen wijsheid van de ‘bijbel’ ,
  maar hij was ook zeer goed op de hoogte van allerlei andere (Babylonische) geschriften.
  Er is niks mis mee met andere geschriften bestuderen en onderzoeken.
  Maar ik moet toegeven dat het een beetje glad terein word als je boeken aan de canon van de bijbel wil toevoegen.
  Maar tegelijkertijd moeten we ook niet bang zijn om kritisch te onderzoeken en na te denken.

  Ik wou dat ik dat eerder had gedaan in mijn eigen leven.
  Was ik maar niet bang geweest om kritisch te zijn.
  Dan had ik die ouwe gluiperige koksmeeuw al veel eerder in de smiezen gehad.
  Maar ja,ik was zo ‘gull ible’ dat ik mijn hele leven bedrogen ben door de duivel.

  Dus ik kan iedereen aanraden om niet dezelfde fout te maken als mij,
  en durf gewoon kritisch te zijn.Laat je je niet je hele leven bedriegen door iets wat je is aangeleerd (door verkeerde personen).

  Als de duivel je het christendom heeft geleerd,
  hoe zuiver is dan dat christendom?
  Deze uitspraak slaat precies op mij.
  En daarom heb ik uit keiharde ervaring geleerd om kritisch te zijn naar de dingen die je van kleins af aan word geleerd.Kritisch zijn naar de gevestigde orde en de gevestigde interpretaties en doctrines.

 81. @Ramshoorn schreef: 18/05/2020 om 3:24 pm
  “U schreef: ik refereer ook aan boeken uit de overlevering die hier op het forum heel wat stof doen opwaaien (bv. evangelie van Thomas). Waarom worden boeken uit de overlevering angstvallig uit de publiciteit gehouden zij geven vaak een aanvulling op de Bijbel. Ja, maar wel een Misleidende aanvulling. Ik vertel u waarom: Vooral het zogenaamde Thomas-evangelie is berucht, omdat Mohammed er vaak uit citeerde met de wonderen die Jeshua/Jezus als kind gedaan zou hebben. Is het u niet opgevallen dat zowel het Thomas-evangelie 114 alsook de Koran 114 hoofdstukken telt? Een opvallende overeenkomst. Ik kan nu al verklappen dat de Islam een kindje is van de RKK. Later meer. “
  Terwijl ik het stof liet neerdwarrelen heb ik nog even door het evangelie van Thomas gebladerd om een genuanceerd antwoord te geven. Er is inderdaad door de islam geciteerd uit wat men vermoedt het evangelie van Thomas. Maar n i e t over de wonderen die de HEERE Yeshua gedaan heeft, want die staan er nl. niet in, wel heel veel 114 uitspraken die overigens heel wat milder zijn dan veel van Zijn geciteerde uitspraken in bv. Mattheüs.
  Ik heb het waarschijnlijk niet goed verwoord, maar ik heb niet de bedoeling gehad te zeggen dat Petrus de kerkleiding claimde, want dat deed de latere tekst. Het ging over Jacobus de rechtvaardige ouderling in Jeruzalem, hij vertegenwoordigde het volk Jacob/Israël waar men altijd naar terug diende te gaan. Dat was de theorie, niet die van Gilles Quispel.
  G.Q. was een theologie docent en geleerde. Hij heeft veel vertaald en becommentarieerd, anders was het voor een leek zoals ik heel moeilijk te begrijpen geweest. Zou ik het daarom altijd met hem eens zijn? Het was/is een starre man op het gebied van de geschiedenis die niet zo schijnt te zijn als men die voorgeschoteld krijgt.
  Maar is onderstaande logos misleidend, gnostisch of niet waar?
  Yeshua sprak tot zijn leerlingen:
  Maakt eens een vergelijking en zegt mij, wiens gelijkenis ik ben.
  Simon Petrus sprak tot hem: U bent gelijk een rechtvaardige engel.
  Mattheüs sprak tot hem: U bent gelijk een wijze denker.
  Thomas sprak tot hem: Meester, mijn mond kan in het geheel geen
  woorden vinden om uit te spreken, wiens gelijke U bent.
  Jezus sprak: Ik ben je meester niet meer, want jij hebt gedronken,
  jij hebt je bedronken uit de opwellende bron, die ik heb aangeboord.
  En hij nam hem terzijde, hij trok zich met hem terug,
  hij sprak tot hem drie woorden.
  Toen Thomas terugkwam bij zijn vrienden vroegen die hem:
  Wat heeft Yeshua je gezegd. Thomas sprak tot hen:
  Als ik jullie een van de woorden zou zeggen, die hij tot mij gesproken
  heeft, zouden jullie stenen pakken en op mij werpen, en vuur zou uit de
  stenen komen en jullie verteren.
  Persoonlijk vind ik dit een aanvulling op de Bijbel en misschien is deze uitspraak wel ouder dan die waarin Petrus de goddelijkheid van Yeshua bekent. Maar wij zullen het nooit weten. Al de 114 uitspraken gaan over de periode van voor het lijden voor zover ik het begrepen heb. En laat logos 114 nu net teruggaan naar Genesis 1:27.
  Simon Petrus zei tegen hem: Laat Maria (Magdalena) weggaan uit
  onze kring, want vrouwen zijn het Leven niet waard.
  Toen sprak Yeshua: Let goed op wat ik u zeg: Ik zal haar zo leiden,
  dat ik haar mannelijk maak, dat ook zij een levende Geest wordt en
  zo de gelijke van jullie mannen. Want
  iedere vrouw, die zich vermant, kan ingaan tot het Koninkrijk der Hemelen.
  Waarschijnlijk bent u het wel met me eens dat de eerste drie hoofdstukken net zo belangrijk zijn als de laatste twee. Beiden slaan op de hof van Eden met de boom des levens en de zuivere rivier van het water des levens. En in Genesis werd het volk Jacob/Israël met de twaalf stammen geformeerd. en in Openbaring 21 wordt Jeruzalem “gebouwd” met de twaalf apostelen als fundament en de twaalf stammen als “poorten” van de stad (Openbaring 21:9-27). Jeruzalem wordt de tabernakel en Israël wordt er net als in de woestijn omheen geposteerd.

 82. Niks geen nieuw normaal of een 1,5 meter samenleving! Weg met die onBijbelse flauwekul! Weg ermee zal de hele aarde straks roepen , alle volkeren, als de H.Geest de ogen opent voor Israel wie die Man uit Nazareth nou eigenlijk werkelijk was en de grote doorbraak gaat komen van het Evangelie dat Jezus de Christus is

  De Bijbel belooft een wereldwijde opwekking want er staat geschreven dat als die verloren zoon , Israel, eindelijk waarlijk thuis komt de Vader met zijn zegeningen klaar staat en het gemeste kalf wordt geslacht en de feestvreugde een feit zal worden! Omdat eens dat andere Lam, twee G’d’s Dagen geleden, daartoe Zijn eigen Bloed gaf voor een totale en radicale verzoening met de Eeuwige en de Here Koning zal worden over de gehele aarde. Prijst Hem alle volkeren!
  Shalom

  De volgende Engelstalige liederen worden doorgespeeld:

  Revelation Song (Global Edition)
  https://www.youtube.com/watch?v=ZFvgIjOv-rA&list=RDZFvgIjOv-rA&index=1

  Passion – How Great Is Our God (World Edition) [feat. Chris Tomlin]
  https://www.youtube.com/watch?v=vg5qDljEw7Q&list=RDZFvgIjOv-rA&index=2

  Bless the Lord Oh My Soul~Hallelujah~Jenn & Brian Johnson
  https://www.youtube.com/watch?v=oEHi_w7EzYI&list=RDZFvgIjOv-rA&index=3

  Multilingual Revelation Song
  https://www.youtube.com/watch?v=LpcvT7K6U3g&list=RDZFvgIjOv-rA&index=4

  Way Maker Lyric
  https://www.youtube.com/watch?v=FZDMmALM8Tg&list=RDZFvgIjOv-rA&index=5

  Take Me In To The Holy of Holies – Serious Worship
  https://www.youtube.com/watch?v=3b2qkWnzYhE&list=RDZFvgIjOv-rA&index=6

  Michael W. Smith – Waymaker ft. Vanessa Campagna & Madelyn Berry
  https://www.youtube.com/watch?v=SE_M9noEhNE&list=RDZFvgIjOv-rA&index=7

  Do It Again | Live | Elevation Worship
  https://www.youtube.com/watch?v=ZOBIPb-6PTc&list=RDZFvgIjOv-rA&index=8

  10,000 Reasons (Bless The Lord) @CHC // Calvin Ho
  https://www.youtube.com/watch?v=Lamq3qz1EU0&list=RDZFvgIjOv-rA&index=9

  Walls – Ana Paula Valadão e ministros de louvor internacionais – Gateway Church
  https://www.youtube.com/watch?v=vrsx9uICzb0&list=RDZFvgIjOv-rA&index=10

  Guy Penrod – Revelation Song (Live) [Official Video]
  https://www.youtube.com/watch?v=A3IUqz10ARE&list=RDZFvgIjOv-rA&index=11

  I Surrender – Hillsong Worship
  https://www.youtube.com/watch?v=s7jXASBWwwI&list=RDZFvgIjOv-rA&index=12

  Hoe wil God geprezen worden vraagt u?
  Hezekiah Walker New Video “Every Praise”
  https://www.youtube.com/watch?v=UuuZMg6NVeA

  Shalom al mijn lieve broeders en lieve zusters
  Bid voor de vrede van Jeruzalem , de Here ziet het en zal u zegenen!

 83. Ramshoorn:18/05/2020 om 10:30 pm
  Maarten Luther praktiseerde de wet niet volledig
  Is het dan een valse profeet?

  Mijn voormalige geloofsgenoten zeggen het maakt niet uit wanneer je God eert, er zijn toch duidelijke instructies

  Door de wet herken je Zijn plan, dat is het redden van gelovigen die Zijn instructies opvolgen, in deze instructies zit uur en dag,

  En Daarom moet je goed voor anderen zijn en God de eer geven, daar leer je mee inleven in de persoon die je helpt, dat wil Jezus ook , dat je je inleeft in zijn persoon, dan is Hij voorspelbaar voor ons
  En dan ken je Zijn gangen zowel in het verleden als de toekomst

 84. Hypothese:
  Die lock down, (waarschijnlijk volgend voorjaar weer),
  zijn pre-runs om de opname te saboteren
  Gevolgen samenscholingsverbod:
  Niet met familie leden in 1 huis de avondmaaltijd kunnen vieren
  En als de heer des huizes de wet gehoorzaamd is iedereen in zijn huis gered

 85. Beste @Vlokje en @Johannes. Ik denk dat we het met elkaar goed eens zijn als we constateren dat de Heilige Geest uitsluiten optimaal kan werken als we de Bijbel Gods Woord zuiver lezen en verkondigen en in vrede met elkaar leven. Psalm 133.

  Ik geef een duidelijk voorbeeld> U herinnerd zich misschien goed hoe Maarten Luther in botsing kwam met de vreemde leer van de Anabaptisten, de Dopersen, die de Bijbel terzijde schoven en zich voortaan alleen op de Heilige Geest wilde beroepen.

  Wat sprak Luther toen in een zin tot die Doperse misleiders? Ik zal uw geest op snoet slaan!!

  Het bleken profetische woorden te zijn. Al die Doperse Leiders kwamen om in Münster Duitsland. De kooi waarin zij opgehangen werden hangt nu nog in de kerktoren aldaar.

  In 1535 deed de doopsgezinde voorman Jan van Leijden een greep naar de macht en vestigde het ‘Koninkrijk van God’ in de stad Münster. In 1536 werd Münster ontzet en werd Jan van Leijden gedood.” Zonder de Heilige Geest [Handelingen 2] zijn we in 2020 als een mooie auto zonder benzine!

 86. @Ramshoorn, ik heb niet geschreven dat u de Heilige Geest niet noemt in uw ingezonden brieven.
  Ik schreef dat u n.a.v uw reactie op MIJN post- die nadrukkelijk de werking van de Heilige Geest- als onderwerp had- dat u DAAR de werking van de Heilige Geest Niet noemt, en buiten beschouwing laat!
  U hoeft mijn schrijven niet serieus te nemen als u van mening bent dat ik slecht lees en interpreteer, maar ach dat komt hier toch wel eens meer voor? (Matt.12:31-33)
  U moet maar zo denken:’ aan zijn vrucht herkent men de boom’

 87. Johannes schreef:18/05/2020 om 3:21 pm
  “En zo ja, waarom vraagt u dan de Heilige Geest niet zelf wanneer u graag iets beter wilt verstaan”.

  Zo kijk ik er ook tegenaan , alleen je eigen verstand vervult van de heilige geest kan 100% waarheden ontdekken, en dan pas ben je ook zelf 100% overtuigd na onderzoek.

  Ergens waar onwaarheden circuleren ,krijgt de HG geen kans
  (discussie sabbat of zondag, zijn woord zegt sabbath)
  Als je je bloot stelt aan een leugen,zeg 1x per week,
  denk dat dat de heilige geest een kans krijg, ik denk het niet

 88. Beste @Johannes, blaast u niet erg hoog van toren als u schrijft dat ik de Heilige Geest niet noem in mijn Ingezonden brieven? Ik schreef zo pas nog aan iemand dat de Heilige Geest de Beste Leermeester is voor elke Gelovige. Ik refereerde hiervoor aan Psalm 32 : 8-10 en verder aan de brief van Johannes…

  1 Johannes 2:27 (NBG51) En wat u betreft, de Zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt Niet van node, dat Iemand u Lere; maar, gelijk Zijn Zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.

  Hoe kan ik uw schrijven nog serieus nemen als u zo slecht leest en interpreteert? Shame!

  Graag uw excuses. Ik heb u al vergeven!

 89. Beste@Dewevoga, Tof, om u als Bijbelkenner weer eens on-line te ontmoeten middels uw Ingezonden.

  U schreef: ik refereer ook aan boeken uit de overlevering die hier op het forum heel wat stof doen opwaaien (bv. evangelie van Thomas). Waarom worden boeken uit de overlevering angstvallig uit de publiciteit gehouden zij geven vaak een aanvulling op de Bijbel.””

  Ja, maar wel een Misleidende aanvulling. Ik vertel u waarom: Vooral het zogenaamde Thomas-evangelie is berucht, omdat Mohammed er vaak uit citeerde met de wonderen die Jeshua/Jezus als kind gedaan zou hebben. Is het u niet opgevallen dat zowel het Thomas-evangelie 114 alsook de Koran 114 hoofdstukken telt? Een opvallende overeenkomst.

  Ik kan nu al verklappen dat de Islam een kindje is van de RKK. Later meer. Eerst uw brief met tig onderwerpen maar eens trachten te beantwoorden.

  Wat Petrus de Apostel betreft , die heeft zich nooit als hoofdman boven de andere Apostelen gesteld. Dat blijk wel in zijn Brieven waar hij zich Mede-Oudste noemt…Dat zul je de Paus in Rome nooit horen verkondigen, die huichelaar. Wat leert de Apostel Petrus aan de Gemeenten?

  1 Petrus 5:1 De Oudsten onder u vermaan ik dan als Medeoudste en Getuige van het lijden van Christus, die ook een deelgenoot ben van de heerlijkheid, welke zal geopenbaard worden:

  2 hoedt de kudde Gods, die bij u is, niet Gedwongen, maar uit Vrije beweging, naar de wil van God, niet uit Schandelijke Winzucht, [zoals Rome al 17 eeuwen doet] maar uit Bereidwilligheid,

  3 niet als heerschappij voerend [Zoals Pausen deden met 8 Kruistochten en Inquisitie] over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als Voorbeelden der kudde. [Rome is Sodom volgens Frederic Martel in zijn Boek SODOMA]

  4 En wanneer de Opperherder [JESHUA] verschijnt, zult Gij [BijbelGetrouwe Gelovigen] de Onverwelkelijke Krans der Heerlijkheid Verwerven!!!

  Ik lees ook graag de Apocriefen van het Oude Testament, die werden dan ook in de Statenbijbel afgedrukt, met de mededeling dat men deze boeken als geschiedenisboeken moet zien en lezen. Zie ook wat de Ned. Geloofsbelijdenis hierover aanvult.

  Nog even wat betreft de samenstelling van de Canon van het Nw. Testament, die compleet was in AD 100 hiervoor waren vooral Petrus, Johannes en Paulus verantwoordelijk. Johannes was de laatste schrijver die niet alleen het Evangelie schreef, maar ook nog eens drie brieven en het allerbelangrijkste: Hij werd door Jeshua uitverkoren om Jeshua’s Boek Openbaring op Zijn Gezag te schrijven en te publiceren aan de Zeven Gemeenten. ” Openbaring 2 en 3.

  Volgende keer kunnen we hier verder over uitweiden! Genoeg voor nu, denk ik! Shalom.

 90. @ Ramshoorn, u bent van mening dat God het nodig vind dat we ook andere geschriften raadplegen, anders dan Zijn woord, mits we gaan vergelijken.
  Maar waarom zouden we willen vergelijken? Om te kijken of Gods woord wordt bevestigd?
  En wie, of wat kunnen we dan tot ons nemen?
  U stelt dat God Leiders en profeten en Jezus zelf, apostelen en leraars en evangelisten heeft uitgezonden. Dat is juist.
  En in uw volgende zin geeft u zelf het antwoord: ‘om Zijn woorden te spreken en te verklaren.’
  Inderdaad, zij die door God gezonden zijn, en ZIJN woord moeten spreken.
  (Zie tekst van Jer.1)

  En wie kunt u dan vertrouwen? God zegt immers, vertouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten , of zij uit God zijn. Wie heeft God dan tot ons gezonden, al die uitleggers?
  Het betekent niet dat we alles maar buiten Gods woord om, tot ons kunnen nemen en dan beproeven of dit juist is; we moeten beproeven wat op ons afkomt.
  Niet wat we zelf opzoeken!
  We moeten beproeven dat wat op ons afkomt uit media, voorgangers, wat we hier op het Forum lezen.etc. etc.
  Dit is toch een ernstige waarschuwing voor ons.

  U wilt geschriften gaan beproeven (vergelijken), terwijl God ons opdraagt om de geesten te beproeven of zij wel uit God zijn.
  Kunt u beoordelen of die leraars, schrijvers en evangelisten, ‘bijbelvertalers’ etc. die u raadpleegt dit doen door de Heilige Geest?
  En zo ja, waarom vraagt u dan de Heilige Geest niet zelf wanneer u graag iets beter wilt verstaan.
  Wat in uw schrijven opvallend ontbreekt is, dat u in het geheel de Heilige Geest niet noemt. Het allerbelangrijkste om kennis te krijgen van wat God ons wil laten weten, is de Heilige Geest.
  Nergens lees ik in Gods woord dat Hij zegt om andere geschriften te raadplegen.
  Wat ik wel lees: “ maar de Trooster, de heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam,
  die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.” (Joh. 14: 26).

  @ Laan, dank u, concordance al in gebruik.
  @ Nieuw Begin; Tjonge! Wat kunnen we toch een kennis vergaren. Helaas heb ik geen tijd want ik moet de bijbel nog lezen.

 91. @ vlokje: Mijn woord bewaren, is wat Jezus gezegd en gedaan heeft, zelf heeft Jezus niets opgeschreven, dit hebben te Evangelisten gedaan, de sabbat is volgens paulus een schaduw van de werkelijkheid en dat is Jezus, we houden ons niet meer aan dagen, voor Paulus zijn ze allen gelijk, maar als nog iemand zich aan een bepaalde dag wil wijden voor de Heer, hij moet het niet laten schrijft Paulus ( Rom 14:1). dus de sabbat is geen wet meer voor de gelovige in Jezus, en Paulus schreef dit aan de kerk in Rome en daar waren ook Joden bij daarom dat Paulus daar wat dieper op ingaat en hij schrijft met grote vrijheid, gun ieder zijn overtuiging, dus sabbat of niet, je doet maar.

 92. ik ben gereformeerd opgevoed
  ik weet in de praktijk niets hoe je het
  joodsavondmaal viert, welke gebruiken en rituelen

  toch maak ik mij geen zorgen, dat ik het die avond het fout aanpak

  namelijk:

  opb 2:24-25
  ik leg u geen andere last op, maar wat gij hebt houdt dat vast totdat ik gekomen ben.

  opb 3:8 …..want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard (sabbath wet uitvoeren) en Mijn naam niet verloochend
  (Jezus erkennen)

 93. @ Johannes; graag zou ik nog een toevoeging willen geven. Er zijn inderdaad heel veel verschillende Bijbels met bijbehorende vertalingen in omloop. Ik merk zelf; hoe moderner geschreven, des te armoediger de tekst. Er gaat zoveel betekenis en respect verloren.
  Eentje die ik zelf aanraad is de Cepher. Die heeft getracht de taal uit de oorspronkelijke geschriften en rollen te bewaren. Men ziet het Hebreeuws en de vertaling naar het Engels, zo goed als mogelijk. De Hebreeuwse taal is een rijke taal (net zoals bijvoorbeeld het Chinees), 1 karakter (!) kan zoveel verschillende betekenissen hebben, maar men moet hierbij wel leren om het in de juiste context te lezen. Zelfs het Engels schiet hierbij tekort, want zoiets bestaat niet in deze taal (een aanvulling – als men enkel in het Engels leest – is de Concordance, ofwel de Index).

 94. Johannes schreef: 17/05/2020 om 10:15 pm
  Jezus noemt hen dan ook ‘Mijn broeders’(en zusters)

  aanvulling van mij
  dus, Jezus ziet ons als zijn familie,

  kijk dan hoe de joden de sabbath beleven,
  sabbath zaterdag is voor de joden een familie dag, om met je broers en zussen de dag door te brengen
  sabbath vrijdagavond wordt DE belangrijkste maaltijd gehouden
  (waarom vieren wij christenen avondmaal in de morgendienst, raar toch)

  wat wil je heel graag doen als je heel lang je broeders en zusters niet gezien hebt,
  met hen eten, en de volgende dag , de dag met hen doorbrengen en bijpraten

 95. Googelen op corona en godsdiensten en aanverwante onderwerpen…( Nederlands taalgebied)
  Uit de uitslagen kan gemakkelijk worden ingezien de ‘oneindige’ hoeveelheid verschillende opvattingen over alleen al iets als de eindtijd , de Wederkomst van Jezus Christus, de opname etc.
  Wat eruit springt is corona en de islam.

  In willekeurige volgorde:

  Corona en de Wederkomst van Jezus Christus? Ongeveer 32.700 resultaten (0,32 seconden) 

  Corona en de eindtijd: Ongeveer 55.900 resultaten (0,29 seconden) 

  Corona en de Torah Ongeveer 12.200.000 resultaten (0,43 seconden) 

  Corona en de Bijbel en vleermuizen Ongeveer 10.300 resultaten (0,32 seconden)

  Corona en de islam Ongeveer 172.000.000 resultaten (0,34 seconden)

  Corona en het Hindoeisme Ongeveer 84.700 resultaten (0,31 seconden)

  Corona en de opname van de Christenen Ongeveer 43.000 resultaten (0,33 seconden

  Corona de straf van God Ongeveer 332.000 resultaten (0,37 seconden)

  Corona in het Oude Testament Ongeveer 165.000 resultaten (0,38 seconden) 

  Corona in het Nieuwe Testament Ongeveer 189.000 resultaten (0,24 seconden)

  Corona en de Rooms Katholieke Kerk? Ongeveer 154.000 resultaten (0,42 seconden)

  Corona en de Gereformeerde Kerk Ongeveer 143.000 resultaten (0,37 seconden)

  Corona en de Hervormde Kerk Ongeveer 220.000 resultaten (0,43 seconden)

  Corona en de Mormonen Ongeveer 43.900 resultaten (0,31 seconden) 

 96. beste wachter
  ik ken u niet en weet niets te zeggen om u te bemoedigen
  misschien helpt het als u weet dat ik voor u ,
  volstrekt onbekende, bid om verlichting van u smarten

  u kent God en Zijn Kracht, dan komt u hier ook weer uit

 97. Beste Roadrunner,
  Een wat trage reactie op veel vragen, waar ik ook al jaren een antwoord op zoek. Het m.i. belangrijkste is dat onze zonden al vergeven zijn als wij geloven dat onze Heiland Yeshua dit voor ons volbracht heeft. Wij zullen als mens altijd blijven zondigen, het enige wat wij moeten doen is de Heere liefhebben boven alles en onze broeders en zusters als onszelf en dit uitdragen.
  Ik vind het moeilijk hier antwoord op te geven omdat ik ook refereer aan boeken uit de overlevering die hier op het forum heel wat stof doen opwaaien (bv. evangelie van Thomas). Waarom worden boeken uit de overlevering angstvallig uit de publiciteit gehouden zij geven vaak een aanvulling op de Bijbel. Een ding heb ik wel begrepen, dat de grote tegenstander van de HEERE als hoogste in de hiërarchie heeft gestaan, een van de aartsengelen durfde/wilde hem niet rechtstreeks aanspreken en zei de HEERE bestraffe u. Ik ben het met u eens dat er vele namen of titels voor hem gebruikt worden. Zelfs Beëlzebub is fout, het betekent ‘heer der vliegen’ en in de Bijbel wordt gesproken over Beëlzebul. In het OT wordt vaak gesproken over Belial maar wat de werkelijke naam is heb ik vermoedelijk wel gelezen in Jubileën, maar is het belangrijk? Verder staat er in het boek te lezen dat de overste vroeg om hem een aantal helpers te laten houden om hem te helpen. Het woord duivel is moeilijk te vatten, want in de SV wordt over duivelen gesproken, terwijl er in de KJ saters staat, en een sater is half mens half dier. Hoe engelen eruit zien is regelmatig in de Bijbel (Ezechiël / Daniël) beschreven. De eerste zag eruit als een slang/draak en dezelfde wordt ook in Openbaring genoemd. Daarna waren er nog meer beschrijvingen. Er zijn trouwens genoeg plaatjes te vinden als men de ruïnes in het MO onderzoekt. De 4 dieren die Johannes om de troon zag staan, hebben die niet hetzelfde beeld als de 4 groepen van stammen die om de tabernakel geposteerd waren? Vanaf Genesis t/m Openbaring wordt in de Bijbel gesproken over een grote tegenstander met vele namen of functies, maar steeds dezelfde de overste van de aarde. De engelen uit het boek Henoch worden niet met name genoemd in de Bijbel dus vallen af. Er wordt maar aan een gerefereerd als zondebok die jaarlijks de woestijn ingestuurd wordt.
  Met “Als ik zeg ‘hun hebben dat gedaan’ ,dan kan jij etc.” raakt u een punt over de mens waar te weinig aandacht aan besteed wordt in de Bijbelstudie van Genesis 1, 2 en 3. Ik moet Ramshoorn daarom bedanken dat hij ons het boek de Bijbel als Schepping heeft aangeraden. Ik zal nu wel wat consternatie verwekken, maar wat gebeurt er tegenwoordig: de mens begint iets te begrijpen over de androgyne mens en de tegenpartij speelt erop in met de transgenders. Het staat in Genesis 1:26,27 En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
  En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij z e op de zesde dag. Man en vrouw als één wezen. Hij werd in de hof van Eden geplaatst en gaf er de dieren een naam en zal met ze gesproken hebben, maar vond er geen gelijke tussen hen: Gen. 2:20 Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, en van het gevogelte des hemels, en van al het gedierte des velds; maar voor den mens vond hij geen hulpe, die als tegen hem over ware.
  Na het scheppen van de vrouw uit de rib van de man, dus twee mensen die beiden weer man en vrouw zijn kwam de engel in de gedaante van een gevleugelde slang die tot de vrouw sprak. Dat was niet vreemd, want alle dieren spraken. Vandaar dat dieren stom maar niet dom zijn. Na het eten van de vrucht van de boom der kennis verdween de harmonie in beiden, en i.p.v. de harmonie te herstellen groeien man en vrouw steeds verder uit elkaar. Die boom der kennis groeit en groeit en draagt steeds meer vrucht dus groeit men steeds verder van de stam i.p.v. terug naar de oorsprong van de harmonie van de mens in de hof van Eden (paradijs) en de boom des levens (Yeshua).
  Verder is ook de betekenis van het woord heilig heel belangrijk want wat is de Bijbelse betekenis ervan? Verder is het ook van belang om te weten dat Levi de belangrijkste stam is. Hij was verkozen tot de priesterrol en wie was de eerste hogepriester en in principe loopt de priesterrol door tot in deze tijd. Mozes schreef gedurende de tocht door de wildernis de geschiedenis van schepping tot en met zijn eigen rol in de eerste vijf Bijbelboeken. Maar er was ook een mondelinge overlevering (de sleutel tot de geheimen die de farizeeën waren kwijt geraakt) en die noemt men tegenwoordig occult. En gedurende die tocht werd Israël als het volk van de HEERE geheiligd, Zijn eigendom. Omdat er niets veranderlijker is dan een mens is het moeilijk te bevatten dat de HEERE nooit verandert, want er zijn hele volksstammen die het voorkeursrecht van de Joden betwisten zelfs denken dat het op de christenen is overgegaan. Tussen die volksstammen zit een ongelooflijk groot aantal mensen die qua afstamming niet weten en het ook niet interessert dat zij automatisch die voorkeursrechten hebben en die niet hoeven te claimen, want dat is een van die onveranderlijke beloften (SV Hosea 2:14-23, 14:4-9).
  Doordat ik het eerder genoemde boek de Bijbel als Schepping doorgeworsteld heb begrijp ik de uitspraken (logoi) van Yeshua uit het Evangelie van Thomas op een heel andere manier dan de theoloog (G.Q.) die zijn uitleg eraan geeft en dat heeft te maken met de eerste drie hoofdstukken van Genesis. Verwijst onderstaande logos niet naar Genesis 1:2 of Gen. 1:26?
  Wie niet zal haten zijn vader en zijn moeder, zoals ik,
  kan niet leerling voor mij zijn ,
  en wie nier zal liefhebben zijn Vader en zijn Moeder, zoals ik,
  kan niet leerling voor mij zijn,
  want mijn moeder van mijn vlees schonk mij de dood,
  maar mijn ware Moeder schonk mij het leven.

  Nu komt er een logos die mij wel weer op gnostische kritiek kan komen te staan, maar toch …
  Ik heb nergens in de Bijbel gevonden dat Petrus de leider van de Gemeente zou worden. Wat ik wel een aantal keren gelezen heb dat de ouderlingen in Jeruzalem waren, bv. Maar nu reis ik naar Jeruzalem, dienende de heiligen. Rom. 15:25 Zelfs een advies om hen financieel te steunen Rom. 15:26. Maar in Thomas kunnen wij lezen:
  Zijn leerlingen zeiden tot Jezus:
  Wij weten dat U heen zult gaan en ons zult verlaten
  Wie moet er dan leider over ons worden?
  Jezus sprak tot hen:
  Waar jullie ook gekomen mocht zijn,
  je moet altijd terugkeren naar Jacobus de rechtvaardige,
  omwille van wie hemel en aarde geschapen zijn.
  Dat is in ieder geval geen Petrus met zijn pauselijke opvolgers in Rome. Volgens het commentaar van Gilles Quispel een theologische geleerde zou Yeshua naar zijn broer Jacobus hebben verwezen. Ook zou volgens hem uit de Joodse overlevering vanwege Mozes de wereld geschapen zijn.
  Zou Yeshua niet bedoeld hebben dat de Joden altijd moesten terugkeren naar Israël omdat met de rechtschapen Jacobus de aartsvader Jacob van het heilige volk werd bedoeld. (Ik vond een bevestiging van mijn theorie terug in Jubilees2:20 (hieronder)

  Hierbij links waarin u e.e.a. kunt nalezen over de schepping: https://www.wimjongman.nl/artikelen/oude-boeken/Jubilees.html
  Deze link gaat over “gevallen engelen” en de overste der aarde in meerdere gedaanten: https://www.wimjongman.nl/artikelen/eden/mountain-eden-1.html
  De geschiedenis over Jacob is summier, meestal denkt men aan een huishouden van Jan Steen, maar men had het diepste respect voor elkaar. Dat Levi de verkrachter van zijn zuster Dina ombrengt is een goddelijke opdracht. Ditzelfde gebruik (van de verkrachter) wordt heden ten dage nog steeds uitgevoerd. Berichten uit India en Pakistan maken regelmatig melding van ontvoeringen van jonge Christen- of Hindoemeisjes die onder dwang bekeerd worden tot de islam, waarna de daders met hen trouwen. https://www.wimjongman.nl/artikelen/oude-boeken/testamenten/inleiding-testamenten.html Ook in dit boek spreken de 12 aartsvaders over een enorme afvalligheid, maar uiteindelijk de totale bekering.
  Ik heb heel wat moeite moeten doen om dit boek in het Engels aan te kunnen schaffen, misschien dat ik hier regelmatig een vertaald hoofdstuk mag plaatsen als er belangstelling is.
  Dit vond ik over het beest en de aanbidding van het beeld: de VN oftewel Nazi International https://www.wachters.nu/post/het-beest-en-zijn-beeld

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *