1805

 1. Nieuw Begin op 10.15: ik hoop dat er een heleboel Joden toegevoegd zullen worden aan het Lichaam van Christus. In Christus is er geen verschil meer tussen Jood en Griek, dat weten we.

  In de 1e brief van Petrus, die gericht is aan Joodse, zowel als heidense gelovigen, lezen we dat wij een uitverkoren geslacht zijn en dat God ons gemaakt heeft tot een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte.

  Let wel, dit gaat over alle gelovigen in Jezus Christus, bij wie er immers geen verschil meer is tussen Jood en Griek. Petrus schreef deze brief waarschijnlijk rond het jaar 60 n.C., dat wil zeggen dat de gelovigen toen dus al dat koninklijk priesterschap vormden! En dus zijn blijven vormen, door de eeuwen heen!

  Ik hoop met jou dat er heel veel Joden aan dat dus al bestaande priesterschap zullen worden toegevoegd. Op het moment dat ze worden toegevoegd, doet hun genetische afkomst niet meer ter zake! Ze treden dan in in een hogere orde, niet meer op grond van hun genetische afkomst, maar op grond van het volbrachte werk van Jezus Christus.

  Door het geloof worden ze deel van het Lichaam van Christus en verheven tot een heilige natie, een koninklijk priesterschap, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte. Net zoals alle gelovigen, door de eeuwen heen, uit de Joden zowel als uit de heidenen.

  Het is voor mij onbegrijpelijk hoe het mogelijk is dat sommige christenen uit de heidenen, die toch al eeuwenlang deze onloochenbare teksten lezen, nog steeds niet begrijpen hoe groot de genade is die God schenkt aan allen die in Christus zijn.

  Onderscheid willen maken, onderscheid blijven maken op grond van vleselijke argumenten zoals genetische afstamming Is een blijk van het niet kunnen beseffen wat het betekent een deel te mogen zijn van het Lichaam van Christus. In Christus bestaat dat onderscheid niet.

 2. Het schokkende verhaal van een Amerikaanse journaliste die verkracht werd door een Arabische meute in Egypte. En let u op de rol van de media die haar verhaal bagatelliseren ( New York Magazine ) en waartegen nu nog een proces loopt wegens schadevergoeding met als eis 25 miljoen $.

  Journaliste spreekt voor ’t eerst na gruwelijke verkrachting Arabische meute

  lees meer:
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1969009902/journaliste-spreekt-voor-t-eerst-na-gruwelijke-verkrachting-arabische-meute

  ( Dit een premieartikel en niet zonder premielidmaatschap te lezen )

  Dit hoort thuis op het praatcafé. Mod.

 3. @ Anna 14/04/2020 om 9:27 pm
  Dank voor uw delen van de buitengewoon verhelderende toespraak van Ds. Henk Poot van Christenen voor Israel. Helaas hoor je maar zelden zo een diepgaande beschouwing over Rosj Hasjana. ( Joods nieuwjaar) in Bijbels perspectief. Henk kan in zijn toespraak ook putten uit de vele voorbeelden uit eigen leven en werk en loopbaan als ( ex-marinier ) en predikant en weet de aandacht vast te houden door een humoristische en ironische stijl van spreken. Een zeer bescheiden God’s man met encyclopedische kennis van de Joodse en Christelijke geschiedenis en het Woord van God, de Bijbel.
  Bid Jeruzalem de vrede toe!
  Shalom

 4. Beste@Nieuw Begin, leuk dat u toch weer vrijmoedig de pen op pakte en schreef aan Ramshoorn…

  Maar ik vind wat je schrijft barre on-Bijbelse super-super-nonsens en een volkomen idiote dwaling beste Ramshoorn! Zit je aan de paddo’s of zo? James Warren Jones Ramshoorn…misschien wil Gunter wel mee naar Tel Aviv …kan je samen de hand schudden van Yeshua …een primeur…misschien kom je wel op de TV ..immers elk oog zal hem zien en stel je toch voor dat je Hem dan net een hand geeft! Ramshoorn, je wordt gelijk aangesteld als onderkoning in Jeruzalem. Geweldig man! !””

  U schrijft u nu misschien wel profetische woorden!

  Nee, ik zit niet aan de Paddo’ s maar schrijf onbevangen over het Profetische Woord dat zeer vast is. Toen de 120 gelovigen bijeen waren op de Pinksterdag en gedoopt werden in/met de H. Geest, wat spraken de Joodse omstanders toen over hen?

  Handelingen 2:11…Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal van de Grote Daden Gods spreken. 12 En zij waren allen buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen, en zij zeiden de een tot de ander: Wat wil dit toch zeggen? 13 Maar anderen zeiden Spottend: Zij hebben te veel zoete wijn gehad!

  Ik ben de Here Jeshua dankbaar dat mijn brieven aan u als een BREEKIJZER gewerkt hebben. Eindelijk zien we nu een opgetogen, erudiete Nieuw Begin wel ter tale nu zelf meedoen in discussies, zonder grote lappen tekst van anderen te plaatsen. Ga zo door Beste Nieuw Begin.

  Ja, nog even, Nieuw Begin, als straks de Joodse Masjiach Jeshua als Koning der koningen [Psalm 72 en Openbaring 14:1] met zijn hele Regering teruggekeerd is op planeet aarde in Jeruzalem, de stad van de grote Koning, en mijn EL-Al vliegtuig mij veilig heeft doen landen in Tel-Aviv, dan zal ik mij blijde spoeden met de Trein naar Jeruzalem en Hem vinden die ik mijn leven lang mocht dienen, met vallen en opstaan…Ik zal Hem te voet vallen en Eer betonen…Ik hoop dan dat Hij tot mij zal zeggen…

  Beste Ramshoorn…Wees Mijn Gast…Maar…Ik heb nog een excellente taak voor u….

  Ik las over die Taak in Lucas 19:15 En het geschiedde, toen Hij terugkwam, nadat hij de koninklijke waardigheid verkregen had, dat hij die slaven, aan welke hij het geld gegeven had, bij zich liet roepen om te weten, wat ieder met zijn handel bereikt had.

  LUCAS 19:16 En de eerste verscheen en zeide: Heer, uw pond heeft Tien ponden Winst gemaakt. 17 En hij zeide tot hem: Voortreffelijk, goede slaaf; omdat gij in het Minste getrouw geweest zijt, heb Gezag over Tien steden!

  18 De tweede kwam en zeide: Uw pond, heer, heeft vijf ponden opgebracht. 19 Hij zeide ook tot hem: En gij, wees heer over Vijf steden!!!

  Stel je voor dat ik dan Burgemeester van Amsterdam – Utrecht – Rotterdam – Leeuwarden en Groningen mag worden? Wat zal er daar dan allemaal gaan veranderen Nieuw Begin? Misschien neem ik dan wel contact met u op en vraag u…Ik dacht aan u…Join Me…Doe met mij mee!

  Een hartelijk Shalom aan ieder die meeleest, van een wakkere en nuchtere Ramshoorn.

 5. @Beste Anna, dank je voor de tip, ik heb Henk Poot van 14 april gezien op Youtube.
  Ik ben eens met zijn boodschap en gelukkig dat hij Jezus als God en Schepper brengt die voor ons mens is geworden om het loon van ónze zonden op zich te nemen. (Klein detail, hij sprak op een moment over de engel die 21 dagen werd tegengehouden om Daniel te bezoeken en bevrijd moest worden door Michael. Ik denk niet dat die engel de Here Jezus was).

  Toch mis ik de kracht van Gods Geest en de levende relatie met Jezus in deze beste man. Het is niet mijn bedoeling om afbreuk te doen maar zijn boodschap is a.h.w. op afstand. Wat ik bedoel is misschien wat moeilijk uit te leggen. Je zou de vraag kunnen stellen, brengt zijn lezing je dichter tot God of geeft het alleen kennis. Vult zijn lezing mijn hart of mijn verstand, maakt het je vrij, geeft het liefde en blijdschap. Is het vrucht van de boom des kennis of van de boom des levens?

 6. beste Anna
  14/04/2020 om 9:27 pm

  Uit je verhaal te lezen snap je het DNA verhaal dus helemaal goed.
  En of dat via Bill Gates gaat gebeuren weten we natuurlijk nog niet.
  Maar de techniek is er, wereldwijde DNA database in aanleg, de motivatie via Corona is daar, de infrastructuur is klaar via G5.
  Een DNA modificatie “virus vrij” vaccinatie en via een DNA nummer gekoppeld aan een wereldwijde database.
  Waarschijnlijk eerst via de smartphone, Corona-app, en later met een chip.
  Geen ziektes meer, geen criminaliteit meer, iedereen “vrij”en “blij”.
  De weerhouder is weg en de mensen zullen het vrijwillig aannemen.
  Kortom de heilstaat van satan, de eerste 3,5 jaar van zogename vrede van de laatste jaarweek.
  Kortom, wie een beetje verstand van techniek heeft en goed om zich heen leest weet dat het “nummer” reeds in de maak is en hoe die tot stand komt.
  Maar die DNA modificatie is een heel belangrijk onderdeel daarvan.
  Daar ligt het “Point of no return”, dan ben je geen schepping Gods meer.
  Als je goed leest staat het ook gewoon duidelijk in de Bijbel.

  Openbaringen 14
  9 En een derde engel is hen gevolgd, zeggende met een grote stem: Indien iemand het beest aanbidt en zijn beeld, en ontvangt het merkteken aan zijn voorhoofd, of aan zijn hand,
  10 Die zal ook drinken uit den wijn des toorn Gods, die ongemengd ingeschonken is, in den drinkbeker Zijns toorns; en hij zal gepijnigd worden met vuur en sulfer voor de heilige engelen en voor het Lam.

  Dus neem dat nummer niet aan, mocht je naam reeds in het boek des levens opgetekend staan, vanaf de grondlegging der wereld, kan je daar dus uit weggestreept worden.
  En voor de mensen die niet stonden ingeschreven in het boek des levens.

  Openbaringen 13 : 8 En allen, die op de aarde wonen, zullen hetzelve aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens, des Lams, Dat geslacht is, van de grondlegging der wereld.

  Het staat er goed, vanaf de grondlegging der wereld.
  Waarop in mijn DNA theorie op baseer, vanaf de grondlegging der aarde, vanaf Genesis tot en met het “nummer” één DNA verhaal.

  Maar voor de Jood of christen, dragers van het erfgename DNA, Gods DNA.
  De mensen die staan in het boek des levens.
  De verlossing, ofwel gereinigd via het DNA van Jezus.
  Bloed in natuurlijk ook opgebouwd uit DNA.

  Jette

 7. @ Pier 14/04/2020 om 7:28 pm

  Tja, de situatie wordt cyclonisch in Israel, en nog steeds wordt er door velen -vooral orthodoxe zionistische Joden- gespuugd op Christelijke zendelingen die zowat het land uit worden geschopt.

  Overigens is de situatie in Israel zelf ook totaal chaotisch aan het worden en niet velen weten dat een belangrijk deel van de zeer orthodoxe Joden niets te maken willen hebben met de seculiere Staat Israel tot grote woede van seculiere Joden t.a.v. vraagstukken als de IDF ( militaire dienst) bijvoorbeeld. waarvan de orthodoxe zijn vrijgesteld.

  De bestemming van Israel ligt niet in het hebben van een Staat ‘an zich ‘ maar in het worden van Koninkrijk van priesters in het navolgen van de Hogepriester Jezus Christus. Dat staat ook in het Oude Testament:
  Ezechiel 20: 32 En wat u in de zin gekomen is, zal geenszins geschieden,
  namelijk dat gij zegt: wij willen aan de volken gelijk worden,
  gelijk aan de geslachten der landen, door hout en steen te
  dienen.
  33 Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, met sterke
  hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid zal Ik
  over u heersen.
  34 Ik zal u voeren uit het midden der volken en u bijeenbrengen
  uit de landen waarin gij verstrooid zijt, met sterke hand, met
  uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid.
  35 Ik zal u brengen naar de woestijn der volken en daar met u
  in het gericht treden, van aangezicht tot aangezicht.
  36 Zoals Ik met uw vaderen in het gericht getreden ben in de
  woestijn van het land Egypte, zo zal Ik ook met u in het gericht
  treden, luidt het woord van de Here Here.
  37 Ik zal u onder de herdersstaf doen doorgaan en u brengen in
  de band van het verbond.

  Wij kunnen als Christenen niet veel meer doen dan bidden dat God het lijden voor het Joodse volk zal beperken en dat de H.Geest hun de ogen mag openen voor de liefde van hun eigen Messias in wie wij door genade mochten leren geloven. En wij hebben de lijn van Paulus te volgen waar hij schrijft: ‘ opdat door de u betoonde genade ( heiden-Christenen ) ook zij ( de Joden, de beminden om der vaderen wil) thans ontferming zouden vinden ‘ . (Dus geen gaskamers heidenen! ) Deze opdracht van Paulus lijkt in het verleden nooit echt gelezen te zijn in talrijke Christelijke denominaties.
  Israel komt tot geloof, dat staat vaster als de bergen, en wordt niet Rooms-Katholiek en ook niet Protestants en zeker niet vrijzinnig maar koninkrijk van priesters en zal zich bekeren tot het ware Pascha, God’s smetteloze Lam dat wegneemt de zonde van ieder mens, Jood en heiden. Israel gaat de paralel weg van Jezus Christus…van lijden naar heerlijkheid. Dat is het Evangelie dat Jezus is de Christus, dat is de garantie van het komen van het Koninkrijk aan Israel waar de discipelen de Here naar vroegen pal voor Zijn Hemelvaart!
  Een spoedig bekeerd Israel zal de kroon op de Reformatie zijn , een andere kroon dan de satanische imitatie die we nu aanschouwen omdat ook voor Israel en ons allemaal geldt: wie de feestkalender veracht, krijgt de gerichtskalender. Deut. 28.

 8. Beste Albert en Jette en allen die hier meelezen.
  Even iets anders.
  Het is druk op het forum maar misschien hebben jullie belangstelling ( en nu ook tijd) voor een goede interessante en verhelderende lezing van Ds. Henk Poot van Christenen voor Israël. Op 14 april heeft hij een live stream lezing gegeven over Jezus en Israël en ds Poot heeft de gave om dit zeer duidelijk uit te leggen zonder theologische en of leerstellingen.
  Hij sprak ook over het verschil tussen de Zoon en Jezus, erg mooi,!! dit hoor je niet in de “ gevestigde “ kerken / groepen.
  Laat je niet afschrikken dat hij predikant is, hij heeft zeer verhelderende invalshoeken. Het gaat wel erg snel het is opletten!

  De lezing is te vinden op de website van Christenen voor Israël onder Nieuws live stream 14 april.
  Je moet er wel even voor gaan zitten.

  Jette:
  Ik begrijp jou theorie over het DNA niet ( niet dat ik het niet wil snappen maar ik heb me er niet in verdiept) maar ik vond wel iets interessants wat daarbij aan sluit. En toen moest ik aan jou deneken.
  Het artikel Nieuwe feiten over Bill Gates waar Xander het ook over had, is ook ( anders) te vinden op de website unravelations.weekbly.com/home/nieuwe-feiten-over-bill-gates ( zelf even opzoeken) dit gaat over het feit dat mensen zover met technologie kunnen gaan dat ze “ quantum dots “ ( 4 nanometer groot) kunnen gaan gebruiken in vaccinaties.
  Dit heet Biosensing hiermee zouden ze dan genen kunnen “ targeten” en die veranderen met een techniek als CrispR. En deze combinatie van CrispR en biosensing zou iemands DNA kunnen veranderen. ❗️
  Nogmaals ik snap er niets van maar wat ik wel begreep is dat — op termijn als de ontwikkelingen in de wetenschap en techniek verder gaan — de mens in staat is om zelf met techniek een hybride mens te creëren zoals dat in Genesis 6 ook hybride mensen waren. Zou dit het teken van het beest kunnen zijn??
  Dan is de cirkel rond.
  De geschiedenis herhaalt zich altijd, maar God laat nooit los wat Zijn hand eenmaal begon.
  Dus we wachten temidden van al dit wereld geweld en gewoel en technische “ hoogstandjes “ op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid wonen zal.
  Shalom Anna

 9. @ Vlokje 14/04/2020 om 4:42.
  Wat u duidelijk wilt maken over bijvoorbeeld ‘het geheim van de wet van Mozes’ en de ‘openbaringen over jaar en jaargetijde’ is voor mij nog steeds in mistige nevelen gehuld.
  En welke ‘”chip” precies u niet wilt, is mij ook niet duidelijk.
  Het zou kunnen dat het aan mij ligt dat ik u niet begrijp.

  Graag breng ik onder uw aandacht dat u een valse vertaling gebruikt.
  De in de Nederlandse taalgebieden meest betrouwbare vertaling is de Statenvertaling 1637 en in de Engelse taalgebieden de King James 1611, met onmiddellijk de opmerking dat ook deze beide vertalingen niet feilloos zijn.
  Schaf bij de G.B.S. een Statenvertaling 1637 met Kanttekeningen aan en\of gebruik voor het gemak een Computervertaling met Kanttekeningen.
  Voor de King James, tevens met Strongnummers, zie:
  http://www.htmlbible.com/sacrednamebiblecom/kjvstrongs/

  Ik stel voor om deze gedachtenwisseling bij deze te beëindigen omdat ik de verwachting heb dat wij niet verder komen.
  Zoals ik uit uw teksten opmaak, bent u een gelovige en dat prijs ik in u.
  Zoek echter niet datgene te ontrafelen dat God voor Zich houdt en probeer niet wijs te zijn boven de talenten die u gegeven zijn want dan zult u in verdergaande dwalingen terecht komen.
  Geloof als een kind, kinderlijk maar niet kinderachtig, en laat ons dat genoeg zijn.

  Hartelijke groet van Günter.

 10. Beste@Pier, u schreef…Ramshoorn, praat eens met een lid van het hedendaagse Sanhedrin om te gaan begrijpen wat ik met ‘afhaken van Jezus’ bedoel.

  Beste Pier, Ik praat iedere dag in het Gebed met de meest beroemde/bekende Jood, Jeshua die ooit op Planet Earth in Israël rondgewandeld heeft, goeddoende en weldoende. Handelingen 10.
  Hij leerde mij in het Onze Vader gebed. Mattheus 6…ZIJN Koninkrijk zal komen…Zijn wil zal geschieden in de hemel maar ook op onze aarde! Amen.

  Jeshua, de Zoon van God, is tot op deze dag zo beroemd/bekend dat we wereldwijd ook nu in 2020 nog spreken over: Voor en Na Christus, zoals Jeshua in de Griekse taal genoemd wordt.

  Samenvattend: Pier, Ik ga niet graag bij stervelingen te rade, [alle mensen zijn leugenaars volgens Psalm 14, 53 en ook Paulus leert het in Romeinen 3. Ik hoop dat de Paus ook meeleest.

  Hoe typeerde Jeshua ons mensen? Lucas 11:13 (NBG51) Indien dan Gij, hoewel gij Slecht zijt, Goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de Hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?

  BIJ mensen te rade gaan? ik vul ook zelf mijn jaarlijkse Belastingformulier in.

  Jeshua leerde mij hoe in JHWH/God te geloven…Psalm 32:8 IK leer en onderwijs u aangaande de weg die gij gaan moet; IK raad u; Mijn Oog is op u. 9 Weest niet als een paard, als een muildier zonder verstand, welks Trots men bedwingt met toom en bit, opdat het u niet te na kome.

  10 Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar wie op de HERE [JHWH] vertrouwt,
  die omringt Hij met goedertierenheid.” Simpel toch?

 11. Ramshoorn schreef: 14/04/2020 om 1:47 pm

  ….Als Jeshua terugkeert in Jeruzalem neem ik het eerste beste EL-AL vliegtuig naar Tel-Aviv en neem dan de trein naar Jeruzalem om Hem de hand te schudden en eer te betonen! ( misschien willen 8 miljard mensen dat ook wel dan?)

  ….Met Jeshua als Koning en Masjiach zullen we zeker nooit geen lijfeigenen meer zijn zoals bij Mao, de Islam en Kim-Un in N-Korea. Wat pausen en kerkleiders tot op deze dag niet wilden vertellen, vertelt de Bijbel:
  ….Als Jeshua, de Zoon van God straks wederkomt in Jeruzalem zal Hij als eerste daad stellen:
  ( heb je al werkoverleg gehad met Yeshua broeder? )

  ….Alle gewelddadige, antisemitische, leugenachtige figuren zullen voorgoed van de aardbodem verwijderd worden. Iedere morgen zal Hij over alle booswichten en antisemieten de doodstraf uitspreken volgens NBG-51 Psalm 101 en Openbaring 19 en 20.
  Ja, en Inderdaad Hij zal gedurende Duizend jaar over alle volken heersen met een ijzeren staf, [Psalm 2] maar het resultaat zal dan ook verbluffend zijn voor mens en dier. Jesaja 2 en 11 en Openbaring 21 en 22.

  Hoe denken wij over deze revolutionaire eeuwen verborgen boodschap?

  Hoe ‘ wij ‘ erover denken ..ik zou het niet weten.

  Maar ik vind wat je schrijft barre on-Bijbelse super-super-nonsens en een volkomen idiote dwaling beste Ramshoorn! Zit je aan de paddo’s of zo? James Warren Jones Ramshoorn…misschien wil Gunter wel mee naar Tel Aviv …kan je samen de hand schudden van Yeshua …een primeur…misschien kom je wel op de TV ..immers elk oog zal hem zien en stel je toch voor dat je Hem dan net een hand geeft! Ramshoorn, je wordt gelijk aangesteld als onderkoning in Jeruzalem. Geweldig man! !

  Maar ik geloof dat je je 1000 jaar te vroeg vergist want juist voor de Jood geldt…niet zien en toch geloven dat Hij is opgestaan. En al wie op Hem zijn GELOOF bouwt zal niet beschaamd uitkomen. En ja ik geloof daarentegen dat de H.Geest gans Israel de geestelijke ogen zal openen en dat juist de meest verharde orthodoxen het eerst zullen gaan uitroepen…wij zien Hem, wij zien Hem,. Jezus leeft..in extase ja…en God heeft daar niet de krankjorume revolutionaire eeuwen verborgen boodschap van Ramshoorn voor nodig. Dat denk e geloof ik beste Ramshoorn. Hoe diep kan een ex-Gereformeerde vallen! Corona doet blijkbaar ook iets met je hersenpan mijn waarde! Wordt nuchter opdat je kunt bidden lees ik in mijn Bijbel.

  Weet je trouwens wat E-Al betekent in het Ivriet? Betekent omhoog ! Leuk he?

 12. Ramshoorn, praat eens met een lid van het hedendaagse Sanhedrin om te gaan begrijpen wat ik met ‘afhaken van Jezus’ bedoel.

 13. @gunter
  de bijbel wordt tot op de letter bestudeerd
  hier wordt gediscuteerd hoe volgens velen hier de bijbel moet worden uitgelegd.
  das wordt langzamerhand bijzaak, hoofdzaak exacte terugkomst, op het uur precies
  ik wil die chip niet!
  Wat na de terugkomst gebeurt interesseert mij ook niet,
  ik wil weg hier!

  De tijd is krap misschien nog 2 of 3 jaar, om het Uur te bepalen
  Ik denk dat het tijd wordt om prioriteiten te stellen, om het uur van Zijn terug komst te bepalen
  Daar zou vanaf nu iedere persoonlijke bijbel studie op gericht moeten worden

 14. @amo schreef:
  14/04/2020 om 1:56 pm

  “Iedereen die complotten ziet, moet nadenken. Zou hij niet, waar de bijbel spreekt over de duivel, deze duivel te veel projecteren op ‘de anderen’? Je kunt niet vrijblijvend allerlei mensen gaan beschuldigen. En regeringen bestaan ook uit mensen. Op z’n minst moeten er bewijzen zijn.”

  Precies, bij complottheorieën denk ik dan aan de balk in onze eigen ogen en de splinter bij de wereldleiders en regeringen. Dus laten we eerst naar ons zelf kijken of wij wel zo zuiver en oprecht zijn!

  “Matteüs 7:3-5 (HSV):
  3 Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? 4 Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen: Laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal; en zie, er is een balk in uw eigen oog? 5 Huichelaar, haal eerst de balk uit uw oog en dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen.”

 15. “Het is volbracht”
  Dat lees ik als: “Uw hemelse ticket is betaald.”
  Het offer van Christus was een daad van liefde.
  Geloof, hoop en liefde, maar de grootste is de liefde. Zelfs groter dan het geloof dat bergen kan verzetten.
  En die liefde ontmoet men bij veel ‘gewone’ mensen zonder theologische vooropleiding. Maar ook onder niet-christenen. Het vervult steeds met ontzag als je bij mensen daden van liefde tegenkomt.
  Eigenlijk kun je alleen aan de voet van het kruis, terwijl iedereen beseft melaats te zijn, met elkaar van gedachten wisselen over de diverse bijbelteksten. Niet tot behoud (want uw behoud is al geregeld), maar tot het vergroten van uw verwondering.

 16. Iedereen die complotten ziet, moet nadenken. Zou hij niet, waar de bijbel spreekt over de duivel, deze duivel te veel projecteren op ‘de anderen’? Je kunt niet vrijblijvend allerlei mensen gaan beschuldigen. En regeringen bestaan ook uit mensen. Op z’n minst moeten er bewijzen zijn.
  Er wordt veel te gemakkelijk verketterd hier en daar, waarbij dan wel erg gemakkelijk in de ander een duivel wordt gezien. Dan begint het op een geruchtenmachine te lijken en de bijbel waarschuwt dus ook voor het verspreiden van valse geruchten.

 17. Beste @Pier…U schreef: Vergeet niet Ramshoorn, er is een ‘Israël’ dat afhaakt van Jezus Christus. Daar wil jij toch niet bij aanhaken?”

  Israël speelt de hoofdrol in heel de Bijbel en zal volgens de Profeten tot Hoofd der volken worden!
  Deut. 28 en Jeremiah 31:7 Jeshua en de Apostelen zijn alle van Joodse afkomst. Alle verloren stammen Israëls worden weer keurig vermeld in Openbaring 7. Jeshua komt terug in Israël met zijn 144.000 Joodse Ambassadeurs. Handelingen 1 en Openbaring 14. Hoezo…een Israël dat afhaakt? Als Jeshua terugkeert in Jeruzalem neem ik het eerste beste EL-AL vliegtuig naar Tel-Aviv en neem dan de trein naar Jeruzalem om Hem de hand te schudden en eer te betonen!

  Ik las nog een opmerkelijke brief op het hoofdforum van @Gorghel, hoopt dat hij meeleest. Gorghel schreef:

  Misschien is het vreemd om het nu te zeggen, maar als Bill Gates streeft naar een Wereldregering, dan streven christenen en moslims er toch ook naar? Beide godsdiensten streven ernaar de hele wereld te bekeren tot hun godsdienst. M.a.w. er moeten alleen christenen of moslims in de wereld zijn. Hoeveel verschilt dit van de dictatuur van de NWO? In beide gevallen wordt diversiteit uitgeschakeld.””

  Ramshoorn: Goeie vraag, ik heb de paus en predikanten hier nooit iets over horen zeggen. Ja, u heeft een punt waar we over na moeten denken met elkaar. Wat die diversiteit betreft? We zullen met het Koningschap Psalm 72 van Jeshua allemaal één worden in streven naar het goede!

  Met Jeshua als Koning en Masjiach zullen we zeker nooit geen lijfeigenen meer zijn zoals bij Mao, de Islam en Kim-Un in N-Korea. Wat pausen en kerkleiders tot op deze dag niet wilden vertellen, vertelt de Bijbel:

  Als Jeshua, de Zoon van God straks wederkomt in Jeruzalem zal Hij als eerste daad stellen:
  Alle gewelddadige, antisemitische, leugenachtige figuren zullen voorgoed van de aardbodem verwijderd worden. Iedere morgen zal Hij over alle booswichten en antisemieten de doodstraf uitspreken volgens NBG-51 Psalm 101 en Openbaring 19 en 20.

  Ja, en Inderdaad Hij zal gedurende Duizend jaar over alle volken heersen met een ijzeren staf, [Psalm 2] maar het resultaat zal dan ook verbluffend zijn voor mens en dier. Jesaja 2 en 11 en Openbaring 21 en 22.

  Hoe denken wij over deze revolutionaire eeuwen verborgen boodschap?

 18. @ Vlokje 14/04/2020 om 11:33 u.
  Best Vlokje.
  Uw bedoelingen zullen goed zijn, maar voor mij schrijft u in raadselen.
  Ofwel: verklaar u nader.
  Groet van Günter.

 19. Kritische noot van mij aan mijn broeders en zusters in het geloof

  Jullie (en ook ik betrap mij er op,ben gereformeerd opgevoed) bestuderen de bijbel, of het een liefdes verklaring is, je lees vooral ,hoe je moet leven en wat God en Jezus van ons verwacht. wij-ik-jullie zijn vol (dronken) van de vergeving van zonden, weet je nog het boekje dat johannes op moest eten, zoet in de mond ,bitter in de maag, das de bijbel (Maar onthoud goed dat, tis wel onze enige informatiebron in onze moedertaal)

  als je geloof dat je zonden vergeven zijn, moet je er niet langer daar mee bezig houden,
  das wareinmal
  je moet je energie steken in de terugkomst van de Here, wie, wat, waar , wanneer, en hoelaat

  jullie moeten je nu richten op de terugkomst van de Here , welke ,jaar welke maand, welke dag welke uur. Hij heeft beloofd dat Hij terugkomt, denk je dan dat Hij ons dan verder in het ongewisse laat, denk je dat Hij ons elke dag laten wachten, letterlijk klaarstaan, nee dat kan niet, en zo heeft Hij het ook niet bedacht

  in de wet van mozes zit het geheim van zijn exacte tijd en dag van Zijn terugkomst. Als je Gods aanwijzingen in de wet volgt, weet van dag en uur, Jezus zelf en openbaringen vertelt ons over het jaar en jaargetijde

  Opb.3:3
  bedenk dan hoe gij het ontvangen
  en gehoord hebt
  en bewaar het
  en bekeer u
  indien gij niet wakker wordt
  zal ik komen als een dief
  en gij zult niet weten op welk uur ik u zal overvallen

  metefoor
  de christenen staan juichend op het station omdat hun Here komt, alleen ze hebben geen idee op welke perron Hij aankomt,
  dus als Hij overstapt in een wachtende trein, heb je hem gemist

  dus hou je bezig met de terugkomst , niet met je levenstijl, je zonden zijn vergeven

 20. @Beste Jette. Opnieuw dank je wel, het raakte me. Nu heb je zelfs mijn woonplaats ‘geraden’, uit die tijd dan wel. Ik zou wel verder met je willen uitwisselen, toch overweeg ik hier op het forum voorlopig weer naar de alleen-lees modus terug te gaan.

  Wat zou het mooi zijn als we elkaar hier dichter tot Jezus zouden kunnen brengen en elkaar kunnen opbouwen en bemoedigen in Hem. Kunnen uitwisselen wat Jezus in onze levens doet en heeft gedaan. Een persoonlijke relatie met onze Schepper overstijgt alle theologie en theorie, Zijn persoonlijke liefde voor ons doet al het andere verbleken.

  Indien je wenst zouden we moderator Xander kunnen vragen om onze email-adressen uit te wisselen.

  Gods zegen.

 21. @ DrM
  Daar heb ik ook iets over gelezen over die eilanden. Het moet daar heel erg zijn. Er zijn mensen die al
  twee weken geen eten hadden gehad. Je kunt ze niet laten verhongeren. Ook IC ed hebben ze tekort.
  Dus hulp is nodig. Maar ik zit me af te vragen wat die rijke stinkerds doen, want die hebben er een toeristen
  attractie van gemaakt. En zouden er dus best voor kunnen betalen. Ook in Nederland krijgen we niet alles
  vanzelf, wordt het je eerder afgejat.Maar de minsten moet je helpen.

 22. @ DrM, 05;57.
  Wat u daar schrijft, heeft mijn grote waardering!
  U bent een voorbeeldig, plichtsgetrouw soldaat!
  Heel veel groet van Günter !!!

 23. Ramshoorn, jammer dat je daar afhaakt. Terwijl je volijverig aanhaakt aan Israël. Je zou je af kunnen vragen of dat altijd de juiste keuze is. Vergeet niet Ramshoorn, er is een ‘Israël’ dat afhaakt van Jezus Christus. Daar wil jij toch niet bij aanhaken?

  Er is maar één waarachtig Israël, dat is het Israël dat aanhaakt aan het waarachtige Paaslam, Jezus Christus. Bij dat Israël haak ik aan, daar ben ik een deel van. Dat zijn mijn broeders en zusters. Dat is die ene kudde waarvan Jezus de Herder is. In die kudde gaat het niet om genetische afkomst, maar wel of je gewassen bent in het bloed van het Lam.

  Hóe je de feestdagen viert is niet belangrijk, daar moet je geen ruzie over maken volgens de apostel Paulus. Maar dàt je viert dat Jezus voor ons gekruisigd is, dat Hij opgestaan is, dat Hij opgevaren is naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, dàt is belangrijk en goed.

  Ruimte Ramshoorn, ruimte!

 24. Beste@Nieuw Begin, Inderdaad, niet alleen ik, maar 55.000 gereformeerden werden slachtoffer en haakten af van dat Samen Op Weg proces dat uitmondde 2002 in de PKN.

  Een monster scheuring was toen het gevolg als gevolg van vele schimmige figuren, bobo’s van de Wereldraad van kerken, achter de schermen, denk ook aan de jarenlange misleiders in/van synoden, predikanten en kerkenraden, die voor die valse PKN verantwoordelijk werden.

  Uit nood geboren ontstond zo de Hersteld Hervormde Kerk, weet u nog? Scheuring brengt toch geen Eenheid?

  Ik zal uw geheugen een beetje opfrissen. Weet u dat vele predikanten door die monster-scheuring ook nog eens hun Pastorie/Kerk moesten verlaten? In heel Nederland stonden Kerkenraden en Gemeenteleden vanaf toen vijandig tegen elkaar vanwege dit valse Eenheidsstreven met de PKN.

  Hele gezinnen en families leden eronder en werden gespleten. Pa bleef en Ma voegde zich met de kinderen bij de Hersteld Hervormden. Dus inderdaad frustratie alom tot op deze dag!!! Ik vertrok ook zonder spijt uit die valse kerk.

  Ik behoor nu als vrolijk Orthodox gelovige tot de kleinste Gemeente op aarde: Jeshua leerde dan ook: Waar twee of drie te samen zijn in Mijn Naam – Daar ben Ik in het midden. Amen.

  Ik begreep pas na die monster-scheuring waarom de Apostel Paulus zijn Tranenbrief 2 Korinthe schreef, hij werd ook uit gemeenten gemeenten gegooid die hij notabene met Gods hulp zelf geplant had, hij was niet langer meer welkom!

  Was ook de Here Jeshua niet bedroefd toen Hij uitriep…

  Matteüs 23:37 Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt, en stenigt, wie tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, en gij hebt niet gewild. 38 Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. 39 Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, TOTDAT gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren

  Dat ook die PKN nog veel meer valse noten op zijn zang had bleek tien jaar later wel op 6 oktober 2012. In Den Haag werd met 3000 gelovigen Rooms-PKN-Evangelisch met veel tam-tam op het Malieveld in de blubber en stromende regen een verbond gesloten van PKN en Evangelischen met RK bisschop de Korte van RKK. Andries Knevel EO en Peter Sleebos namens de Evangelischen waren lyrisch hierover. U misschien ook wel? Google even.

  Op uw verzoek stop ik met reageren op uw Ingezonden.
  Het ga u goed. Ieder zijn meug! Mattheus 10.

 25. Houd u nou eens op Ramshoorn: ‘ in uw Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt’ ? Dat is niet eens mijn denominatie en ik weiger kerken te oordelen dat laat ik graag aan mensen als u over die blijkbaar flink beschadigd zijn daar want u vindt de GKV hoogmoedig schreef u. Maar ik heb alleen kennis genomen van de magistrale werken van Prof. Dr. Schilder en werd daar zeer door gezegend tijdens het bestuderen. U lijkt behoorlijk gefrustreerd zo te zien!

  En dan nog zo een kreet: ‘U hanteert kennelijk ook het liefst de DOOFPOT?’

  Beste Ramshoorn ik voel me niet geroepen misstanden in allerlei kerken aan te kaarten. Ik hanteer dus helemaal geen doofpot. Net als de door mij genoemde auteurs gaat het mij alleen om Christus en Dien Gekruisigd . U moet nu echt stoppen met dingen in het wilde weg te roepen zoals in uw teksten van 13 4 2020 03.40 pm.

 26. @Pier. Helemaal eens wat u schreef over het ware Paaslam dat is geslacht voor de zonden van de wereld, onze Heer, Jezus Christus.

  Maar sorry, als Pier over Roomse en Protestantse data gaat spreken…Op witte donderdag…Op Goede vrijdag…en stille zaterdag…en Paaszondag…dan haak ik af omdat dit allemaal buiten-Bijbelse woorden/ begrippen zijn.

  Israel is uniek en viert vanaf de avond 14-de Aviv het Pascha…met volle Maan. Zie details Exodus 13 en 14.

  Mooi dat Esther schreef: Pascha of Pasen… zo kostbaar, het is voor ons toch alle dagen Pasen. We geloven toch in een Opgestane Heere Jezus Christus. Ik vind het altijd weer zo mooi om te lezen in Lukas 22 : 14-20, dat Jezus zich verheugde om met de discipelen het Pascha te vieren. Als het dan zover is, houden zij samen het Pascha… Volgens De Gebruiken. En dan ineens… tijdens het Pascha vieren… stelt de Heere het Avondmaal in. Dat vind ik zo geweldig om te lezen… het Pascha, wees naar Christus, en het Avondmaal was naar de vervulling ervan, Christus Jezus.”

  Ik had het niet beter kunnen verwoorden Esther. Tof!!!

  Beste @Günter, dank voor uw ijverig meelezen en uw waardevolle opmerkingen.

 27. @Günter schreef:
  13/04/2020 om 5:34 pm

  Daar ga ik niet op in, ik ben zelf namelijk een biddende sympathisant van de Koninklijke Marine. Ik zie het ook als een taak die ik van de Heere God heb gekregen, om te bidden voor de Koninklijke Marine. Vooral voor bemanningen van marineschepen die op missie, op oefening, of aan het opwerken zijn.

  Meer over de missie van de Karel Doorman in het Caribisch gebied, zie https://marineschepen.nl/nieuws/Karel-Doorman-vertrokken-naar-Caribisch-gebied-130420.html “Zr.Ms. Karel Doorman vertrokken naar Caribisch gebied”.

 28. @ DrM 3:08.
  Is dit niet al het derde schip dat daar naar toe gaat?
  En is dat alles alléén op kosten van dat, van daar uit gezien, overzeese ‘rijke’ Nederland?
  Wordt dat weer heel normaal als ‘recht’ gevonden, zowel in zich minderwaardig voelend verdwaasd Nederland als ‘onderdrukt’ hoogmoedig daar?
  Komen er na die tijd weer alleen maar meer eisen voor meer geld en nog meer brutaliteiten?
  Wordt het niet eens tijd dat wij erkennen daar niets te zoeken te hebben en die gebieden hun ‘vrijheden’ terug geven, zelfstandig doen worden en ook allen geldstromen daar naar toe stoppen?
  Of is dit láátste nu net dat zíj niet willen?
  Zomaar een paar vragen…

 29. Ramshoorn, het ware Paaslam dat is geslacht voor de zonden van de wereld is onze Heer, Jezus Christus. Op witte donderdag gedenken we het Pascha dat Hij met Zijn discipelen vierde, waarbij Hij de viering van het avondmaal instelde. Op Goede Vrijdag vieren en gedenken wij in alle eerbied dat Hij voor ons gestorven is. Op stille zaterdag gedenken wij dat Hij in het graf was afgedaald. Op Paaszondag vieren wij dat Hij is opgestaan en dat Hij leeft!

 30. Hallo allemaal.

  Pascha of Pasen… zo kostbaar, het is voor ons toch alle dagen Pasen.
  We geloven toch in een opgestane Heere Jezus Christus.

  Ik vind het altijd weer zo mooi om te lezen.
  We lezen in Lukas 22 : 14-20, dat Jezus zich verheugde om met de discipelen het Pascha te vieren.
  Als het dan zover is, houden zij samen het Pascha… volgens de gebruiken.
  En dan ineens… tijdens het Pascha vieren… stelt de Heere het Avondmaal in.
  Dat vind ik zo geweldig om te lezen… het Pascha, wees naar Christus, en het Avondmaal was naar de vervulling ervan, Christus Jezus.
  de Persoon waar het allemaal om gaat… was werkelijk het middelpunt.

  Het Oude verbond en het Nieuwe Verbond worden op dat moment samen gevierd.
  Dan de bekende woorden van Jezus, met het brood, “Dit is Mijn lichaam dat voor u gegeven wordt; Doe dat tot mijn gedachtenis”.

  Met de beker wijn, “Dit is het nieuwe Verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt…”.

  Twee verbonden, worden éénmaal samen gevierd, met Jezus en Zijn discipelen… om dan voor eeuwig te scheiden van elkaar. Het nieuwe is gekomen.
  De Heere Jezus is het Nieuwe Verbond.
  Dat vind ik altijd weer zo geweldig. HIJ alleen was de totale vervulling van alles.

  Vaders zegen voor jullie allen, en hartelijke groeten, Esther.

  De Heere Jezus is ons Paaslam, zoals Paulus zo mooi zegt.

  Niet meer het Pascha met offerdieren, maar het Avondmaal herdenking van Jezus offer.

 31. Beste @Wachter. Een volgeling van Jeshua zijn/worden, houdt vaak in, eenzaam en onbegrepen. zijn. Zie alle details in Mattheus 10 en Lucas 10. We leven in de eindtijd waarover Jeshua al sprak…in Openbaring 2 en 3 en 16. Daar kom je al die lauwe en onbekeerlijke gelovigen al tegen.

  Lucas 18:8 (NBG51) Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan Het Geloof [Der Schriften 1 Corinthe 15] vinden op aarde?”

  Afvallige, vrijzinnige PKN-gelovigen van 2020 hechten helaas meer waarde aan Sterrenbeelden, Yoga en Mindfulness dan aan de Bijbel, het Woord van God. Je schrikt als je de teksten van het Nieuwe Liedboek leest, bijna allemaal geschreven door Jezuïeten las ik in het voorwoord.

  U bent al een rijk persoon als u 2 of 3 gelovigen kent waarmee u kunt Bijbellezen, Zingen en Bidden. Matteüs 18:20 (NBG51) Want waar Twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, dáár ben IK in hun midden! Helaas zijn alle mensen leugenachtig volgens Psalm 14 en 53 en Romeinen 3.

  Alleen de Woorden van Mozes en de Profeten, Jeshua en de Apostelen zijn Betrouwbaar!

  De Engelse evangelist, de Methodist, John Wesley, (1703-1791) was evenals zijn jongere broer Charles (1707-1788) vurig van geest. John Wesley sprak op een keer de volgende woorden tot zijn grote schare toehoorders: Ik mag de Schrift niet aan jullie smaak aanpassen – jullie moeten je aan de Schrift Schikken of voor Eeuwig Verloren gaan!!! Openbaring 20.

  Citaat van de Engelse Evangelist John Wesley, (1703-1791) tijdgenoot en vriend van Whitefield zijn vriend: „Geef mij honderd predikers, die niets anders vrezen, behalve de zonde, en die naar niets anders verlangen dan naar God. Het maakt mij niets uit, of het geestelijken of leken zijn. Alleen Zulke mensen zullen de poorten van de Hel doen wankelen en het Hemelrijk op aarde vestigen.”

 32. Beste@Pier. Vandaag eindigt het Joodse Pascha, het eerste en belangrijkste feest in Israël omstreeks 18.00 uur. Israëls Pascha duurt geen 2 maar liefst 7 dagen. Ook zij vieren dan de overwinning van de dood die hun deur voorbijging. De Joodse Apostelen vierden ook dit Paasfeest volgens Exodus 12 en 13. Het Nw. Testament bestond toen nog niet dat was pas compleet in AD 100.

  Handelingen 12:4 (NBG51) En hij liet hem [Petrus] grijpen en zette hem gevangen, onder bewaking van vier viertallen soldaten, met het voornemen hem na het Paasfeest voor het volk te brengen. Ontzagwekkend was de dood [ter plaatse opgevreten door de wormen] van die barbaar, koning Herodus die Petrus gevangen had laten nemen. Ook Handelingen 12:20-24.

  Beste @Nieuw Begin. Jammer dat er sprake is van Split-Level-Religion, godsdienst op verschillend niveau. U weigert te spreken over de vele misstanden in uw Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, dit in tegenstelling van uw zusterkerken in Amerika en Australië die zich afscheidden een poosje geleden van de GKv in Nederland.

  Van Rome en de misdaden van pausen, kardinalen, bisschoppen, priesters en nonnen zijn bibliotheken volgeschreven. De paus nam het boek van Frederic Martel SODOMA waarin al die misdaden beschreven zijn ter harte en veegde al zijn grondpersoneel ongezouten de mantel uit. U hanteert kennelijk ook het liefst de DOOFPOT?

  Het machtigste wapen tegen Rome en de Paus die zich onfeilbaar verklaarde in 1870…is de Bijbel…volgens Maarten Luther. 1517. Alleen de Woorden van Mozes en de Profeten, Jeshua en de Apostelen zijn Betrouwbaar!

 33. Ik lees al een tijdje weinig meer op dit forum, maar vandaag dan wel en wat me opvalt is een veroordelende toon over en weer. Niemand voor zover ik heb gelezen heeft nog ‘gezegende Paasdagen’ geschreven. Bij deze, broeders en zusters in de Here Jezus die Hem liefhebben met ons hele hart, al onze kracht en onze gehele ziel: Hij Leeft!

 34. Ramshoorn schrijft:
  Beste @ Nieuw Begin. Dank voor uw reactie. Het punt dat ik wilde maken over Schilder en Leenhouts is dat zij beiden niet kunnen tippen aan Mozes, de Bijbelse Profeten en Jeshua en de Apostelen. Jammer dat u dat niet wilt vatten!!!

  Beste Ramshoorn het is mij een raadsel op grond waarvan u deze bewering poneert.
  Ik vind het trouwens maar een rare bewering immers in de door u genoemde personen zie ik ook Jeshua staan, JHWH in het vlees, en het is sowieso onzin mensen ( Mozes, Bijbelse profeten als Jesaja of Jeremia maar ook onder het nieuwe verbond vallende niet-Joden als Schilder en Leenhouts ) te vergelijken met Jezus Christus God’s lieve Zoon.
  Ik vind ook uw term ‘tippen aan’ in dit verband merkwaardig. Is er een mate van importantie of zo in God’s Koninkrijk? Jezus plaatst een kind in het midden van de kring der discipelen die strijden om de vraag wie van hen de meeste is: Markus 9:36.
  Maar er is zeker verschil in bedieningen dat ben ik heelmaal met u eens. En er is niemand zachtmoediger als Mozes geweest volgens de H. Schrift. Ook in die zin kan niemand aan Mozes tippen. Numeri 12:3 Helemaal waar. Maar uw spreken ‘ jammer dat u dat niet wilt vatten ‘…ik ben me er niet van bewust.
  Shalom

 35. Op paaszondag (12 april 2020) gaf het Italiaanse wereldmuziekpictogram Andrea Bocelli, op uitnodiging van de stad en de Duomo-kathedraal van Milaan, een solo-optreden dat een boodschap van liefde, genezing en hoop voor Italië en de wereld vertegenwoordigde.

  On Easter Sunday (April 12, 2020), by invitation of the City and of the Duomo cathedral of Milan, Italian global music icon Andrea Bocelli gave a solo performance representing a message of love, healing and hope to Italy and the world.

  https://www.youtube.com/watch?v=huTUOek4LgU&feature=emb_logo

  Moge Israel’s God deze performance van Andrea Bocelli -de zeer beminnelijke en beste tenor van de planeet- ook gebruiken te focussen op de Geneesheer der volkeren, Jezus Christus , in deze voor iedereen zeer zware gerichtstijd: ‘er zal geen uitstel meer zijn’ ( Openbaring 10)

 36. @ Ramshoorn 7:38 PM, op 12/4. Juist. Ik verkeer zelf in een tweestrijd of ik nog aangesloten wil blijven bij een PKN Gemeente. Ik woon in het Zuiden des lands, en dan is het al moeilijk zat, om een Gemeente te vinden, die 100%, naar de Bijbel wenst te functioneren. In wezen, heb ik al jaren weerzin tegen al die instituten, zich noemende kerken. Ik wil Jezus volgen, niet een of andere zogenaamde plaatsvervanger zich noemende paus, en ook geen dominee m/v, en ook geen enkele andere voorganger van wat voor richting ook. Slechts Jezus is mijn HERDER, en de BIJBEL mijn wegwijzer.

 37. Beste@Roadrunner. U bent op de goede weg als u God en Zijn Woord Jeshua vasthoud op uw levensweg. Mijn moeder zaliger zei vaak als ik weer een verre reis ging maken: Ga met JHWH/God dan heb je een goede Leidsman!!! Psalm 18, 27, 146.

  U wordt sterker door strijd!!! Ik kan er ook over meepraten. En de duivel? Zie dat serpent als een verslagen vijand. Lees hardop Openbaring 20….satan is daar voorgoed verslagen!!!
  God sprak tot [Jozua 1] de opvolger van Mozes: Wees sterk, zeer sterk!!!

  Muggenzifter schreef ook krachtig kort geleden op dit forum over Psalm 98…over Jeshua die in zwakheid en uiterste nood aan het kruis geslagen de duivel en al zijn demonen overwon voor ons gelovigen:

  God heeft ook voor ons [ook voor Roadrunner] wonderen gedaan en een Volkomen Overwinning op de vijand [satan] behaald. Want op het Kruis heeft de Heere Jezus, toen Hij als de schijnbaar Machteloze in de dood ging, de satan Verslagen en openlijk over de macht van de boze Getriomfeerd (Kol. 2:14, 15). Om die reden kunnen wij als de verlosten des Heren het nieuwe lied zingen.”

  Lees ook Filippenzen 2:8 hoe Jeshua als beloning van God zijn Vader de Naam boven alle naam kreeg…8 Paulus over Jeshua: En in zijn uiterlijk als een mens bevonden, heeft Hij Zich
  vernederd en is Gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de dood des kruises.

  9 Daarom heeft God Hem ook Uitermate verhoogd en Hem de Naam boven alle naam geschonken, 10 opdat in de naam van JESHUA/Jezus zich Alle knie zou buigen van hen,
  die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, 11 en alle tong zou belijden: JeshuaHaMasjiach is Here, tot eer van God, de Vader!

  12 Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw Behoudenis bewerken
  met vreze en beven, 13 want God is het, die om zijn welbehagen zowel het Willen als
  het Werken in U werkt.

  Jeshua geeft u en mij en allen die Zijn Woord liefhebben en Hem volgen Macht over de gehele legermacht van de vijand, en niets zal u enig kwaad doen. Marcus 16.

  God geeft ons een wapenrusting om de goede strijd van het Geloof te strijden! Efeze 6.

  Roadrunner, een veelbelovende naam [Mattheus 7] houdt ons op de hoogte van uw vorderingen. Shalom. Ramshoorn.

 38. Beste Ramshoorn,
  bedankt voor dat bijbelvers.Die had ik net even nodig na een moeilijke tijd.

  Bedankt voor de boeksuggestie maar ik heb voorlopig geen enkele behoefte aan boeken.
  De duivel heeft mij me hele leven een gif ingepoten ik ben nog steeds bezig dat gif te verwerken.
  Ook de afgelopen dagen heb ik een behoorlijke steek gehad die ik nog even moet verwerken.
  De enigste oplossing is tijd met Gods woord spenderen,en mijn rust en vrede behouden.

 39. Beste @ Nieuw Begin. Dank voor uw reactie. Het punt dat ik wilde maken over Schilder en Leenhouts is dat zij beiden niet kunnen tippen aan Mozes, de Bijbelse Profeten en Jeshua en de Apostelen. Jammer dat u dat niet wilt vatten!!!

  Luther en Calvijn hebben vele goede dingen tot stand gebracht met de Reformatie in de Gemeente. Zij gaven ons de Bijbel, het Profetische Woord terug in de landstalen die de Roomse kerk gelovigen eeuwen onthouden hebben.

  Luther en Calvijn brachten de samenzang van Psalmen en Gezangen terug in de Gemeenten, in de Roomse kerk zong uitsluitend het priesterkoor met castraatzangers hun Gregoriaanse monotone melodieën.

  Waar ze in faalden was in navolging van Augustinus hun vijandige hoogmoedige relatie met het Joodse Volk. De Kerk Rooms en Protestants is tot op deze dag de grootste vijand van het volk van Israël. Joden kregen nooit van de Kerk gelijke burgerrechten.

  Pas met de Franse Revolutie 1789 en 1793 kregen Joden, Protestanten, Zigeuners en de Zwarten gelijke burgerrechten. Napoleon zette de Paus buitenspel en nam hem gevangen in 1798 en plunderde het Vaticaan.

  En wie protesteerden er tegen de Joden vervolging in Amsterdam met de Februari-Staking 1941? De Kerken, Ds. Leenhouts, Prof. Schilder? Fout! Het waren de communisten die opkwamen voor hun Joden en de Nazi’s trotseerden.

  De gereformeerde kerk vrijgemaakt is nooit een vriend van Israël en het Joodse Volk geweest. Ik heb ze tot op deze dag nog nooit horen protesteren tegen de VN/EU Economische Boycot tegen Joden…Koop niet bij Joden. Vandaar dat ik geen stuiver over heb om profetische woorden van verkondigers van die kerk te horen of te lezen. Als een bron geen zuiver water geeft…!

  Jammer dat u niet wilt spreken over de misstanden in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. De zusterkerken in Amerika en Australië doen dat wel met overtuiging. Maar helaas, zij spreken ook tegen dovemansoren.

  Het Profetische Woord, verkondigt in de Bijbel, daar zeg ik wel volmondig mijn Ja en Amen op, maar van hedendaagse Pausen, Vaticaan en Wereldraad van Kerken? Breek me de bek niet open!

 40. @ Ramshoorn en allen met liefde voor Israel en de eschatologie van de eindtijd.

  Beste Ramshoorn eigenlijk vergeet ik het belangrijkste te vermelden! Ds. Leenhouts heeft na tien jaar vergeefs de kerkenraad te vragen om de profetie die de Here Jezus hem gaf te toetsen zijn ambt neergelegd. Hij heeft daarbij afgezien van zijn emeritaat en is vrijheid Jezus Christus en Dien gekruisigd gaan prediken van Canada tot Mali het land wat hem ook een eredoctoraat gaf namens 7 Afrikaanse landen. Hij heeft het wereld rabbinaat toegesproken en is door de koning van Marokko ontvangen en heeft een levensloop vol wonderen gekend. Op het eind van zijn leven schreef hij de Sjofar serie die ik iedereen kan aanraden. Het werpt een licht op het Evangelie ne getuigt van een zeer grote kennis van zowel het Oude als het Nieuwe Testament en vooral toegespitst op de zeer moeilijke exegese van het Boek Openbaring en daar weer Openbaring 10, het geopende boekje waarvan Johannes de inhoud niet mocht opschrijven.
  Shalom allen
  Info: http://www.getuigeniseneenheid.nl

 41. Ramshoorn schreef: 12/04/2020 om 7:07

  Jammer beste Ramshoorn dat u kennelijk zo gedesillusioneerd bent. Ik heb niet veel tijd om in te gaan op uw opmerkingen maar zal zeggen dat het getuigenis van Jezus de geest der profetie is. En verder is het onzin om te denken dat alle profetie zou beginnen met ‘ Zo spreekt de Heer’…dat was erg in trek in de jaren 80 en 90 in de vorige eeuw, dat klopt maar heeft heel wat ongelukken gegeven. Want het was bijna nooit de Heer die sprak maar vooral de eigen mening van deze profeterende Christenen. Jezus zal ze later misschien wel zeggen: ‘gaat weg van mij al gij werkers der ongerechtigheid’.
  Verder blijf ik van mening dat u helaas niet de instelling van Nicodemus blijkt te hebben die nog zei: ”veroordeelt onze Wet dan iemand zonder hem gehoord te hebben’? Maar u oordeelt Schilder en Leenhouts als valse profeten zelfs zonder kennis genomen te hebben van hun werken. U gaat kennelijk af op wat in de Gereformeerde Kerk wel of niet werd gezegd en op de EO NCRV en NDen scheert blijkbaar alles en iedereen over uw eigen kam.

  Overigens gaat juist de profetie van Ds. Leenhouts vooral over Israel:

  Ik zal de roep van degenen, die Mij hoonden toen Ik hing in de diepten der
  hel overnemen in wrake en Elia roepen en Mijn wraak is barmhartig. Mijn
  Geest brult om Elia.

  Dit gaat over de bespotting van de stervende Jezus aan het kruis en dat omstanders roepen…stil Hij roept Elia! Laat ons kijken of Elia komt om Hem van het kruis te halen. Nu, vandaag is het Pasen en de Geest van God zal inderdaad ‘Jezus van het kruis halen’ want in het Joodse bewustzijn zal een morsdode Messias op de derde God’s Dag ten leven komen doordat God’s Geest zal worden uitgestort over alle stammen van Israel en overigens alle vlees.

  Als Ik twee dagen zwijg denkt gij dan o mens dat er nimmer een dag van vervulling zal aanlichten over Mijn gekochten?
  Die Ik is de Opgestane Heer, die Heer is Jezus Christus ( zelfs dat dorst u te vragen alsof u een Emmausganger cum laude bent!) en die twee dagen zijn 2 dagen van wereldwijde Ballingschap van 2000 jaar zoals ook verwoord door de profeet Hosea : Hos 6:1-2 Daar staat exact het zelfde beste Ramshoorn!
  En wist Ramshoorn dat Schilder zelfs gevangen heeft gezeten omdat hij zich als 1 van de weinigen openlijk durfde verzetten tegen de Duitse fascisten? En dat Ds. Leenhouts het ‘Gebouw van Christelijke belangen’ ( what is in a name!) bezocht waar de Joden bijeen gedreven werden voor transport naar Duitsland? En dat een Joodse moeder haar baby op de vloer legde en de dominee vroeg: ‘weet u waarom dit is dominee’? In haar ogen las hij een helse smart. Hevige ontroering kneep hem de keel dicht. Het was alsof hij door een kleine patrijspoort een blik moest werpen in de alles verslindende woeste en genadeloze zee van de Holocaust. Inderdaad – alle duimstokken en graadmeters van het wereldwijde 2000 jaar lange Joodse lijden vielen hem uit de handen. Het gebeuren was te groot om te passen in menselijke analyses. Met een laatste groet en de wens voor allen dat ze elkaar zouden weerzien in het Nieuwe Jeruzalem nam hij afscheid. En toen hij daarna zou preken over Jeremia 31:35 en 36 kon hij deze tekst rationeel niet in harmonie brengen met wat hij daar bij die Joodse vrouw had meegemaakt en vroeg ontheffing aan zijn kerkenraad die hem welwillend werd verleend.*

  Ik laat het hierbij.
  Mocht je toch besluiten jezelf te informeren over wat werkelijk door Ds.Leenhouts is geschreven :
  http://www.getuigeniseneenheid.nl

  Dit is Jeremia 31:35-36
  Zo zegt de Here, die de zon overdag tot een licht geeft, die de maan en de sterren verordent tot een licht des nachts, die de zee opzweept, dat haar golven bruisen, wiens naam is Here der
  heerscharen. Als deze verordeningen voor mijn ogen zullen wankelen, luidt het woord des Heren, dan zal ook het nageslacht van Israel ophouden al de dagen een volk te zijn voor mijn ogen.

  * Uit de Man met de kruik- Een heenleiding naar de Paaszaal van de eindtijd.
  Dr. A.A.Leenhouts
  Sjofar serie

  Och of de heiden-Christenen eens wat minder eigenwijs zouden zijn kan ik wel met mijn broeder Paulus verzuchten ( Rom 9-11) Het is reeds de derde God’s Dag en er hangt een doodslucht over het mystieke lichaam van Christus op aarde…en toch…God’s neen tegen de seculiere staat Israel zal verzwolgen worden door Zijn ja als Israel Kroongetuige wordt van vorst Messias, koninkrijk van priesters zal worden, en het bekeerde Jodendom samen met de waarachtige Christenen de wereldwijde zending ter hand zal nemen en in die weg het wereldwijde Soekoth ( Loofhutten feest) horizontaal zal doorbreken in de geschiedenis op aarde juist als voorpand van de Eeuwigheid.

 42. Ramshoorn schreef: 12/04/2020 om 7:07

  Jammer beste Ramshoorn dat kennelijk zo gedesillusioneerd bent. Ik heb geen tijd om in te gaan op uw opmerkingen maar zal zeggen dat het getuigenis van Jezus de geest der profetie is. En verder is het onzin om te denken dat alle profetie zou beginnen met ‘Zo spreekt de Heer’…dat was erg in trek in de jaren 80 ren 90 in de vorige eeuw, dat klopt maar heeft heel wat ongelukken gegeven. Want het was niet de Heer die sprak maar vooral de eigen mening van deze profeterende Christenen. Jezus zal ze later misschien wel zeggen: gaat weg van mij al gij werkers der ongerechtigheid.
  Verder blijf ik van mening dat u helaas niet de instelling van Nicodemus blijkt te hebben die nog zei: veroordeelt onze Wet dan iemand zonder hem gehoord te hebben? Maar u oordeelt Schilder en Leenhouts als valse profeten zonder kennis genomen te hebben van hun werken. U gaat kennelijk af op wat in de Gereformeerde kerk wel of niet werd gezegd en op de EO NCRV en ND.

  Overigens gaat juist de profetie van Ds. Leenhouts vooral over Israel:

  Ik zal de roep van degenen, die MIJ hoonden toen IK hing in de diepten der
  hel overnemen in wrake en Elia roepen en Mijn wraak is barmhartig. Mijn
  Geest brult.

  Dit gaat over de bespotting van de stervende Jezus aan het kruis en dat omstanders roepen…stil Hij roept Elia! Laat ons kijken of Elia komt om Hem van het kruis te halen. Nu, vandaag is het Pasen en de Geest van God zal inderdaad ‘Jezus van het kruis halen’ want in het Joodse bewustzijn zal een morsdode Messias op de derde God’s Dag ten leven komen doordat God’s Geest zal worden uitgestort over alle stammen van Israel.

  Als Ik twee dagen zwijg denkt gij dan o mens dat er nimmer en daag van vervulling zal aanlichten over Mijn gekochten?
  Die Ik is de Opgestane Heer, die Heer is Jezus Christus ( zelfs dat dorst u te vragen alsof u een Emmausganger cum laude bent!) en die twee dagen zijn 2 dagen van Ballingschap van 2000 jaar zoals ook verwoord door de profeet Hosea : Hos 6:1-2 Daar staat exact het zelfde beste Ramshoorn!
  En wist Ramshoorn dat Schilder zelfs gevangen heeft gezeten omdat hij zich als 1 van de weinigen openlijk durfde verzetten tegen de fascisten? En dat Ds. Leenhouts een gevangenkamp bezocht waar de Joden bijeen gedreven werden voor transport naar Duitsland? En dat een Joodse vrouw haar baby op de grond legde en de dominee vroeg: weet u waarom dit is dominee? En de dominee zijn keel werd dichtgeknepen want hij zag zo een grote smart in de ogen van deze Joodse vrouw en hij heeft haar gegroet en een laatste grote gegeven en gezegd tot ziens in het Nieuwe Jeruzalem. En toen hij daarna zou preken over Jeremia 31:35 en 36 kon hij deze tekst rationeel in in harmonie brengen met wat hij daar bij die Joodse vrouw had meegemaakt en vroeg ontheffing aan zijn kerkenraad die hem welwillend werd verleend.

  Ik laat het hierbij.
  Mocht je toch besluiten jezelf te informeren over wat werkelijk door Ds.Leenhouts is geschreven :
  http://www.getuigeniseneenheid.nl

  Dit is Jeremia 31:35-36
  Zo zegt de Here, die de zon overdag tot een licht geeft, die de maan en de sterren verordent tot een licht des nachts, die de zee opzweept, dat haar golven bruisen, wiens naam is Here der
  heerscharen. Als deze verordeningen voor mijn ogen zullen wankelen, luidt het woord des Heren, dan zal ook het nageslacht van Israel ophouden al de dagen een volk te zijn voor mijn ogen.

  Och dat heiden-Christenen eens wat minder eigenwijs zouden zijn zegt mijn broeder Paulus! ( Rom 9-11) Pffff

 43. Beste @Roadrunner, u schreef een indrukwekkend verhaal, herkenbaar voor allen die de smalle weg ten leven bewandelen. Mattheus 7.

  U lijkt wel een van de hoofdpersonages van John Bunyan die het boek: De Christenreize naar de eeuwigheid, schreef. Als u het nog nooit gelezen hebt kan ik u dit boek zeer aanraden. Ook deze man ging in zijn Uppie op Pelgrimsreis, en kwam na veel omzwervingen aan in het Beloofde Land. Google maar even!!!!

  Ik wil u bemoedigen met een vers dat mij te binnen schoot toen ik nadacht over uw realistische verhaal: Psalmen 27:10 (NBG51) Al hebben mijn vader en moeder mij verlaten, toch neemt de Here mij aan!!!

 44. @ Nieuw Begin, 11-4, 10.12 u.
  Nieuw Begin, u bent met betrekking tot dit onderwerp, zie uw schrijven op 10/04/2020 om 11:13, nu enkele malen op vriendelijke wijze gewaarschuwd door zowel Ramshoorn als ook door mij.
  Ik bemerk dat uw toon niet alleen boosaardiger, maar uw schrijfsel ook verwarrender en verwijtender naar Ramshoorn en mij is.
  Dit is bewijs dat u zich ondanks onze vriendelijk toon, uzelf door uw onhoudbare stellingen zwakker voelt in uw standpunten.
  Het heeft weinig tot geen zin met u op deze wijze voort te gaan en na deze sluit ik deze gedachtenwisseling met u af.

  U schrijft op 11-4 10,12 u.: “… en Gunter u weet helemaal niet wat u zegt en komt met enige kretologie want u geeft nog geen jota aan van wat er dan misleiding zou zijn van de berichten die ik heb geplaatst en dat kunt u ook niet.”
  Om niet hele lappen tekst te schrijven die bij iemand met dergelijke weerbarstige houding toch geen zin hebben, tot slot toch iets in het kort.
  Woordkeus en stijl van uw schrijfstuk op 10/04/2020 om 11:13 rieken naar de koran, een boek van de grote leugenaar, de duivel, die daarvoor zijn menselijke dienaren heeft gebruikt.

  Voorts:
  Jezus gaat niet slaan;
  Jezus gaat gaat niet brullen;
  Adam is niet de wortel van het menselijk geslacht:
  ondanks dat Jezus gelovigen wel aanspreekt als ‘kinderkens’ (Joh. 13:33 en 21:5) om Zijn benaderingswijze in hun geestelijke afhankelijk te duiden, zijn de gelovigen niet de kinderen van Jezus, Gods Zoon, maar de kinderen van den Vader;
  Jezus’ wreekt Zich niet, voert wel uit, maar God wreekt Zich en Zijn wraak is niet barmhartig;
  Jezus gaat niet een gedachtenwisseling aan over of Hij wel ‘gelijk’ had \ heeft gekregen;
  ik acht het onwaarschijnlijk dat de Ned. hervormende kerk in 1948 het beleid aanvaard had om de maagdelijke geboorte te (laten ??) ontkennen.

  Vervolgens: het is een warrig, onsamenhangend schrijfstuk.
  Omdat u daaraan zoveel waarde hecht, is het niet verbazingwekkend is dat u als iemand die daarin gelooft, het boze in u laat opkomen.

  Er zijn op Xandernieuws in de loop der jaren al veel ‘profeten’ langsgewaaierd en ook weer verdwenen.
  Het ‘profeten-ambt’, dat overigens in DEZE (!!) tijd van de Bedeling der Genade door God is weggenomen, waarbij ik niet uitsluit dat God tijdens een bijzondere openbaring in een enkel geval rechtstreeks Zijn wil aan iemand kenbaar maakt hetwelk tevens voor het ambt van ‘genezen’ geldt, is klaarblijkelijk een felbegeerd baantje, zolang het maar veilig is, aanzien schept en het vuur niet aan de schenen wordt gelegd.
  Dit baantje schept immers gezag en macht over allerlei onnozelen die zich christelijk noemen, maar die Gods Woord niet (goed) kennen en ook niet goed willen kennen.
  U beweert niet dat u een dergelijke misleider bent, maar u bent wel een aanhanger en roeptoeter voor een dergelijk figuur, die, naar ik hoop, zelf zich van zijn dwalingen heeft bekeerd.

  Verder is mijn tijd besteed aan u met betrekking tot dit onderwerp nu meer dan genoeg geweest.
  Laat u zich door Ramshoorn en mij terechtwijzen en komt u inkeer: het zij u tot zegen.
  Laat u zich níet terechtwijzen en komt u niet tot inkeer, maar gaat u daarentegen voort om deze valse leer te verspreiden, dan, in herhaling van mij op 10-4, 11.12 u.: “Onderzoek dat Woord en bid om wijsheid om te kunnen onderscheiden wat echt of vals is. Niet alleen u, ook ik, ja wij allen hebben dat nodig.” waarbij ik u onder de aandacht breng de ernstige waarschuwingen in dat Woord tegen allerlei misleiders en ook valse profeten.

  Groet van Günter.

 45. Met nadruk zet ik dit artikel op het geloofsforum omdat nu blijkt uit Duits onderzoek:
  Duits onderzoek virus niet overdraagbaar via voorwerpen.
  ( en dus de vraag kan rijzen: GELOOFT u dit onderzoek? )

  “Het coronavirus wordt niet doorgegeven via klinken, gsm’s, afstandsbedieningen, katten of in kapsalons of winkels. Het gevaar op besmetting bestaat vooral als mensen urenlang samenzijn in een enge ruimte.” Dat stelt de Duitse viroloog Hendrik Streeck na onderzoek in de regio Heinsberg nabij Sittard.
  Prof.dr. Hendrik Streeck (42) is als directeur van het Instituut voor Virologie van de universiteit Bonn vooral geïnteresseerd in het effect van het coronavirus op de mens en zijn immuunsysteem. Hij baseert zich op feiten en niet op algemene rekenmodellen.
  Als eerste onderzoeker trok Streeck met zijn team van deur tot deur in de zwaar getroffen gemeente Gangelt (Heinsberg), waar het virus midden februari uitbrak na een carnavalszitting. Elke coronapatiënt hebben ze er ondervraagd en er zijn stalen genomen van de lucht, en uitstrijkjes van deurklinken, gsm’s, afstandsbedieningen, wc-brillen, enz. Eerste vaststelling was dat twee op de drie besmette personen een paar dagen last hadden van ruik- en smaakverlies.

  lees meer:
  https://unitednews.sr/duits-onderzoek-virus-niet-overdraagbaar-via-voorwerpen/

 46. Beste @Nieuw Begin. Dank voor uw Ingezonden. Inderdaad…Met Prof. K. Schilder en Ds.Leenhouts heb ik helemaal niets maar dan ook niets gemeen! Waarom niet?

  De laatste kerk waar ik toe behoorde was namelijk de Gereformeerde kerk waaruit ik met haast vertrok 2002 samen met vele tienduizenden!!! Waarom? Omdat het Samen Op Weg proces toen Eindigde in de valse Roomsgezinde PKN de Protestantse Kerk Nederland.

  De EO en NCRV en het Nederlands Dagblad hebben deze onzalige ontwikkeling gepromoot!
  Zij hebben het geweten en zijn al jaren zieltogend. Zij misleiden dagelijks gelovigen geven hen stenen voor brood. Details in Mattheus 7.

  Beste Nieuw Begin…Jammer dat u mijn belangrijkste opmerkingen tegen Schilder en Leenhouts niet vermeldde in uw laatste Ingezonden. Ik schreef toch wat de Bijbel onder echte profeten verstaat?

  Echte profeten des Heren zoals Jeremiah en Elia citeren altijd Mozes en de Bijbelse profeten die zeggen: Zo spreekt de Here, de God van Israël! Gods profeten citeren de uitspraken van Jeshua en de Apostelen en de Woorden uit het Boek van Jeshua Openbaring!!!

  Lees wat er met de valse profeet in Jeremia 28 gebeurde!!! Weet u nog hoe Elia de profeet des Heren de valse profeten van Baäl pareerde op de berg Karmel? Lees ook de brief van Judas.

  U reageerde ook niet op mijn duidelijke stelling: Oh ja? Schilder heeft een enorme scheuring veroorzaakt in de Ger. Kerken tot op deze dag. Amerikaanse en Australische zusterkerken willen nu niets te maken hebben met de huidige koers van de Ger. Kerk. Vrijgemaakt…deze wakkere gelovigen wensen geen deel te hebben aan vrouw in het ambt, homo-zegening van ambtsdragers en samengaan met Roomsen en PKN kerken. Enz.

  Nogmaals, Nieuw Begin, echte profeten, dienstknechten van JHWH en Jeshua verkondigen de woorden die Jeshua schreef aan de 7 Gemeenten van Openbaring 2 en 3.

  Theologen van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt zijn tot op deze dag hoogmoedig en denken dat zij Gods nieuwe Israël op aarde vertegenwoordigen. Echt niet!!!

  Paulus leert wel beter in Romeinen 9-11.
  Schilder dwaalde evenzeer als Johannes Calvijn die niets van Israël begreep het Bondsvolk van JHWH. Calvijn liet zelfs 27 oktober 1553 Dr. Servet verbranden omdat deze niet geloofde in de drie-eenheidsleer , en de kinderdoop afwees van Roomsen en Gereformeerden.

  Schilder en Leenhouts beide volgelingen van Calvijn zijn daarom valse profeten volgens het Evangelie van Jeshua. Zij voegen toe aan Zijn Woord en Nemen af van Zijn Woord.

  Nergens is het verval/leegloop der Schriften zo groot als in hedendaagse Roomse en Gereformeerde Kerken, en dat heb ik dan ook zelf aan den lijve ervaren als Gereformeerde Kerkganger. Vandaar mijn Ingezonden aan u die u helaas…maar half beantwoordde.

  Voor BijbelGetrouwe gelovigen zijn ook in 2020 de profetische Woorden van JeshuaHaMasjiach in Openbaring 22…Gezaghebbend….

  Openbaring 22:14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. [Jeruzalem]

  15 Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de Leugen liefheeft en Doet.

  16 Ik, Jeshua, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de Gemeenten. Ik Ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende Morgenster.

  17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom!
  En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.

  18 Ik betuig aan een ieder, die de Woorden der profetie van dit Boek hoort: Indien iemand hieraan Toevoegt, God zal hem Toevoegen de plagen, die in dit Boek beschreven zijn;

  19 en indien iemand afneemt van de Woorden van het Boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de Heilige Stad, welke in dit Boek beschreven zijn.

  20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jeshua!
  21 De Genade van de Here Jeshua zij met allen!!!!

 47. Weet je,ik heb aan den lijve ondervonden hoe sterk de leugen kan zijn,
  hoe bovennatuurlijke aantrekkingskracht het uitoefent.

  Het gaat verschrikkelijk wezen voor de mens in de eindtijd.
  Zelfs de uitverkorenen zouden,als het mogelijk was,misleid kunnen worden.

  Ik ben bovengemiddeld als het gaat om leugendetectie.
  Maar een leugen van de duivel,een bovennatuurlijke leugen van de duivel is een heel ander verhaal.
  Het is alsof een demoon je grijpt in je buik,en ook al geloof je de angst niet,toch voel je het.
  Ook al klopt het verhaal niet,toch ben je geneigd het te geloven.
  De leugen van de eindtijd gaat echt een bovennatuurlijke kracht van uit.
  En ik heb er de afgelopen dagen een stukje van kunnen proeven.
  Het was geen pretje en heeft me al mijn energie en geloof in Jezus gekost,
  ik had het liever niet gehad.
  Maar tegelijkertijd was het een les van God,een les waarin ik tot een vol besef kom van hoe sterk de leugen gaat zijn voor de eindtijdmensen.
  Gelukkig laat God alle dingen ten goede werken voor hen die in God geloven en Hem volgen.
  Ondanks al mijn fouten en zondes en waanideen toch heeft God altijd genade gehad voor mij.

  Ik zal het nog geen satanische coven noemen ondanks dat ik wel degelijk steeds sterker geneigd ben juist dat te geloven.
  Maar laat ik het dan voorlopig maar een narcistische coven noemen.
  Ik ben me hele leven opgegroeid in een narcistische coven,en ik heb het nu pas door.
  Nu pas,nu me vader is overleden en ik mezelf heb afgesloten van de wereld voor ongeveer een half jaar,nu pas heb ik door wie mijn vader werkelijk was al die tijd.
  Met als gevolg dat ik de familie aan me vaders kant ook niet meer vertrouw.
  En nu begin ik zelfs twijfels te krijgen over me moeder en haar familie.

  Maar ik weet dat er altijd 1 is waar ik altijd op kan vertrouwen en dat is de Heer Jezus Christus.
  In het midden van een coven mijn hele leven,en in het midden van mijn eigen zondes,mijn woedes en mijn waanideen,toch heeft God altijd genade gehad voor mij.

  Dit is mijn getuigenis.
  In het midden van alle duisternis,
  toch schijnt het licht,en toch heeft de duisternis het niet kunnen grijpen of begrijpen.

  Ik mag dan niet de beste christen geweest zijn,een hypocriet,een farizeeer,
  en ik ben nog steeds een work in progress,
  maar ik weet wel dat mijn God naar het hart kijkt.
  Dwars door al mijn duisternis heen,heeft God mijn hart gezien.
  Dankzij de genade van God heb ik toch altijd mijn hart weten te bewaren.
  Het hart is het eerste waar God naar kijkt,de rest is bijzaak.

  Jezus kwam niet voor de gezonde mensen,
  Hij kwam voor de zieke mensen.
  Hij kwam niet voor de rechtvaardigen te redden,Hij kwam om de zondaars te redden.
  En zondaar was ik.

  Toch heeft Hij me gered en bevrijd.
  Door Zijn striemen ben ik genezen.
  Door Zijn bloed ben ik gemarkeerd en schoongemaakt.
  Door Zijn bloed mag ik overwinnaar zijn.

  Openbaring 12
  En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.

  Jezus is mijn koning en zal dat altijd blijven.
  Dwars door alles heen heeft Hij mij altijd beschermd en daar zal ik Hem altijd dankbaar voor zijn.Uit mezelf ben ik niets.Maar Gods kracht manifisteert zich in mijn zwakheden.
  Ik ben zwak,maar mijn God is een machtige en krachtige God.
  Keer op keer val ik,maar ik sta ook iedere keer weer terug op.
  Alle eer voor God van hemelen en aarde.Dankzij Zijn genade sta ik steeds weer op.

 48. @Albert schreef:
  11/04/2020 om 5:26 pm

  je schreef,
  “@Jette, dank je voor je bericht. Heel herkenbaar. Ik had in het verleden alle records van Pink Floyd en kende alle teksten, dat was voordat ik Jezus leerde kennen. Ik ken jou niet maar iets in mij zegt dat we veel gemeenschappelijk hebben. Ik weet niet of de Heer me dit geeft of dat het uit mijzelf is.”

  Ik had dat stukje speciaal voor jou geschreven.
  Ik denk dat de rest er geen jota van snapt.
  Maar dat geeft niet.
  Gewoon geschreven van mij, aan jou, simpel als steun.
  Jij snapt donders goed wat ik daar scheef.
  Samen gered door het vuur des wereld heen.
  En zo weet je dat je niet de enige bent die via die weg God gevonden heeft.
  Dat is wat ik je als steun wil meegegeven.
  Ik kon het niet laten, ik moest het je schrijven.
  Nog één dan?
  https://www.youtube.com/watch?v=X9oakm9-vjo

  Maar ook voor mensen die nog steeds de nagels in hun armen voelen van hun broeder of zuster, als zij in hun laatste levensstrijd dit aardse leven verliezen.
  Hun laatste blik in de ogen maar niet vergeten kunnen.
  Ook al waren zij gelovigen, die wanhoop in die ogen waren hetzelfde.
  Die wanhoop gezien hebben, gevoeld hebben.
  Van zij die dit leven verliezen, gezien hebben.
  Die daardoor niet meer slapen kunnen.
  Wakker schikken, en geen psalm kunnen vinden.
  Iedereen kan daar een mening over hebben, alleen zij die het gezien hebben snappen het einde.
  Enkel zij die het gezien hebben zien.
  Maar in troost doorleven, in hoop.
  https://www.youtube.com/watch?v=7NI7QOp8rAo

  Houd vast Albert, je bent niet alleen via die weg.

  Jette

 49. Ramshoorn schrijft 11 4 2020 7:33:

  Lees wat er met de valse profeet in Jeremia 28 gebeurde!!! Lees ook de brief van Judas.
  — Boodschap voor de Gereformeerde Kerken? Wie luisterde er dan naar Ds. Leenhouts?
  Een man met een hele dikke duim en zoals ook Günter schrijft op dit forum:
  Günter schreef: 10/04/2020 om 4:08 pm….@ Nieuw begin 10-4 11.13 u.
  Er zouden misleidende geesten en valse profeten opstaan. Ziedaar: uw verhaal op 11.13 “””
  U schreef…* De “man met het breekijzer” in de genoemde profetie aan het adres van de
  Gereformeerde Kerk is Prof. Dr. K.Schilder, de grondlegger van de Gereformeerde
  Kerken Vrijgemaakt: Naar mijn bescheiden mening is deze profetie wereldwijde aandacht waard!”
  Oh ja? Schilder heeft een enorme scheuring veroorzaakt in de Ger. Kerk tot op deze dag.

  Dr. Leenhouts heeft dus een dikke duim, is een misleidende geest en valse profeet en Prof Dr.Schilder is een scheurmaker en de door hem gestichte Kerk houdt het met de vrouw in het ambt, homo-zegening van ambtsdragers en samengaan met Roomsen en PKN kerken. Enz.
  En ik weet zeker Ramshoorn dat u de magistrale trilogie over het lijden van Jezus Christus, volkomen het werk van de H.Geest door Prof. Dr. Schilder niet heb gelezen en Gunter u weet helemaal niet wat u zegt en komt met enige kretologie want u geeft nog geen jota aan van wat er dan misleiding zou zijn van de berichten die ik heb geplaatst en dat kunt u ook niet.

 50. Uit de Nieuwsbrief 11 april 2020 van Dirk van Genderen

  * Een bijzondere boodschap van David Wilkerson uit 1986
  Deze week stuitte ik op een bijzondere boodschap uit 1986 van de in 2011 overleden Amerikaanse prediker David Wilkerson, die verbonden was aan de Times Square Church in New York. Hij gebruikt in deze boodschap het woord ‘plague’, wat letterlijk ‘pest’ betekent. Ik heb het vertaald met ‘epidemie’, omdat dat woord het voor ons begrijpelijker maakt. Ik besef dat we altijd voorzichtig moeten zijn met profetieën, maar deze woorden geef ik toch graag aan u door, omdat ze wel aan het denken zetten.

  Bijna 25 jaar geleden sprak hij: ‘Ik zie een epidemie komen over de wereld. Deze epidemie zal New York City treffen en de stad schudden zoals nooit eerder. Het zal ertoe leiden dat gebedsloze gelovigen zullen veranderen in radicale bidders, die ook de Bijbel weer gaan lezen. Vanaf de kansels zullen de mensen worden opgeroepen tot bekering. Er zal een grote herleving uit voortkomen, die zich over Amerika en de wereld zal verspreiden.’

  Wilkerson wees in deze boodschap op Jesaja 24 en zei: ‘Deze epidemie zal de hele wereld treffen en ook Amerika. Elk huis zal worden gesloten, niemand zal erin of eruit gaan.’
  Hij legde de vinger bij vers 10 – ‘Gebroken is Chaos-stad, gesloten zijn alle huizen, niemand kan erin.’ En in vers 12 klinkt het: ‘In de stad is verwoesting overgebleven, een ruïne; de poort is verbrijzeld.’
  ‘Dit houdt in,’ aldus Wilkerson, ‘dat er geen plaats is om te ontsnappen. God heeft me laten zien dat er een ramp aankomt die de mogelijkheden van de mensheid te boven gaat. Dit oordeel zal de economieën van de wereld verwoesten. Alle restaurants en cafés zullen sluiten, de vreugde zal verdwijnen. Alle sporten zullen stoppen. Ook de kerken zullen sluiten.’

  Hij wees verder op vers 9 – ‘Zij zullen geen wijn meer drinken onder gezang.’ En ook bij vers 13 legde hij de vinger – ‘Er komt een afschudden van de olijfboom.’ Waarbij hij opmerkte: ‘God zal alles schudden wat kan worden geschud. Het zal een tijd van overweldigende duisternis zijn wanneer God alle wereldse idolen en afgoden aan het licht zal brengen.’

  ‘Maar te midden van dit vreselijke schudden, wordt er een lied gehoord, een koor van stemmen die zingen van de majesteit van God. Vers 14 zegt: Zij zullen hun stem verheffen, zij zullen vrolijk zingen; om de heerlijkheid van de HEERE zullen zij juichen, van de zee af.’
  Dat zal volgens Wilkerson het begin zijn van een grote herleving, zoals vers 15 en 16 aangeven: ‘Eer daarom de HEERE in de landen van het licht, op de eilanden in de zee de Naam van de HEERE, de God van Israel. Vanaf het uiterste einde der aarde horen wij psalmen tot verheerlijking van de Rechtvaardige.’

  Deze woorden van Wilkerson zijn opmerkelijk. En of het zo erg wordt als hij aangeeft? En of er inderdaad zo’n herleving komt? De toekomst zal het uitwijzen, de Heere weet het. Ik weet dat er velen zijn, ook onder de lezers van de Nieuwsbrief, die uitzien naar en bidden om een herleving. Opdat nog velen zullen worden gered.

  @ Ramshoorn U heeft geen boek gelezen van Prof. Dr. Schilder noch van Dr. Ds.Leenhouts anders had u geen termen durven te gebruiken als geleuter en uw bijval gegeven aan ene Gunter die zelfs misleiding in de mond durft te nemen . U bedroeft de H.Geest. En bovendien kunt u moeilijk volhouden dat de door u gebruikte woorden conform zijn de intentie waarmee het XanderTeam dit geloofsforum heeft opgezet. Ter herinnering wijs ik u daar nu op:

  Beste Geloofsforum gasten,
  Heel bewust heeft het beheer besloten deze youtube als kopfoto te plaatsen.
  U ziet en ervaart hoe deze Egyptische christenen hun blijdschap beleven door het geloof in hun Heiland Jezus de Christus en dat is de bron van hun blijdschap, te midden van een zeer complexe wereld waar duisternis hand over hand met een enorme snelheid toeneemt.
Laat dat ook de kern zijn van wat hier op het Geloofsforum besproken wordt, het zoeken naar die blijdschap, wat is hun geheim dat zij dat ontdekt hebben.
  De letter alleen doodt maar de Geest maakt levend.
Wij wensen u vruchtbare gesprekken toe in harmonie.
Xandernieuws Team.

 51. Beste Anna, Jette, Esther en iedere ander, dank jullie voor de hartverwarmende bijdrages.

  Wat ik had gepost over oordeel was voornamelijk kritiek naar mijzelf toe. Het afschuwelijk vinden om in een hokje geplaatst te worden en dan te zien dat ik het zelf ook doe.

  God is een God met een heel grote verscheidenheid. Dat zie je in de natuur, kijk maar eens hoeveel verschillende soorten bloemen er zijn, hoeveel soorten planten, bomen en dieren. Diezelfde verscheidenheid van God zie je ook onder de mensen. Ieder gezicht is anders en elk gezicht geeft een impressie weer van Gods heerlijkheid, want we zijn naar Zijn beeld geschapen. Zo ook de harten (karakters) van de mensen. Iedereen is uniek en het bijzondere is dat God ook met ieder een unieke weg gaat, helemaal afgestemd op wie iemand is. Is dat niet prachtig? Zijn plan voor ons leven als we beschikbaar voor Hem zijn. Is het niet bijzonder dat we een persoonlijke God hebben, een God die met iedereen een persoonlijke weg gaat?

  Wij als mensen zien dit vaak niet en proberen die verscheidenheid juist weer heel gemakkelijk in vakjes op te delen, dat geeft het gevoel dat we overzicht en ‘grip’ houden (een waarde oordeel), een wij-zij denken. Dat is/was in ieder geval bij mij een probleem.

  Wellicht had ik hier eerst iets over mijzelf moeten schrijven voordat ik met mijn overtuiging kwam dat we door de Heer gered zullen worden van de echte grote verdrukking. Ik was er zo vol van en het gaf me zoveel bemoediging dat ik het wilde delen. Want God zorgt persoonlijk voor ons en zijn toorn stort Hij alleen uit over wie Hem (Jezus als Messias) ontkennen en negeren. Eigenlijk is die toorn ook genade, want Zijn ultieme verlangen is dat iedereen Hem gaat vinden.

  Iets over mij persoonlijk schrijven op een publiek forum geeft best wel een drempel.
  Ik ben niet religieus opgevoed, mijn moeder en oma vertelden wel over de Bijbel maar na mijn kindertijd had ik daar niets meer mee. Gelukkig hoefde ik nooit naar een kerk. Ik vermoed dat als me dat wel was afgedwongen, dat ik de Here Jezus nooit zou hebben aangenomen. Simpelweg omdat ik het dan niet meer onbevooroordeeld had kunnen benaderen.

  Toch wist ik dat er meer was want ik werd als klein kind door de duisternis lastig gevallen. Het is een beetje moeilijk om het in een paar zinnen te beschrijven, ik had als kind last van hun aanwezigheid die ik voelde en soms zelfs zag. Eenmaal tiener geworden overwon ik die angst en wilde ik weten wat het was. Dat bracht mij zover dat ik ging zoeken, uiteraard in de verkeerde richting. Door veel te onderzoeken en te experimenteren kon ik reproduceerbaar dingen oproepen. Hieruit groeide een occult medium en kwam er snel aanhang van belangstellenden.

  Na enkele jaren liep dit helemaal uit de hand en heb ik uit wanhoop naar God gevraagd. Ik kreeg als antwoord een ‘god’ uit de duisternis maar wist en voelde dat het niet klopte, want alles begon te ‘spoken’ en het was doodeng.
  Een van mijn vrienden die ik tot het medium had betrokken, kreeg in diezelfde tijd het echte evangelie te horen bij straatevangelisatie. Hij nam toen Jezus als verlosser aan en is daarna met een huisgroepje intensief voor mij gaan bidden. Aanvankelijk had hij mij daar nog niets over verteld en toch had ik direct gezien dat er met hem iets was ‘gebeurd’, er was ineens iets aan hem veranderd.

  Door het gebed kwam een grote geestelijke strijd in mijn leven. Hoe meer hij bad voor me hoe groter de afstand werd tussen mij en hem. Gelukkig lieten zij zich niet ontmoedigen en gingen ze verder. Achteraf heb ik gezien dat de Heer iets deed met die gebeden, Hij was mijn hart aan het veranderen, ondanks mijn opstandigheid. Ik denk dat het door dit trouwe gebed was gekomen dat ik twee jaar later de Here Jezus heb gevonden.

  De bevrijding toen ik Jezus als verlosser aannam was immens. Misschien schrijf ik daar later nog eens over. Eenmaal Christen geworden heb ik daarna ook nog een periode flink gefaald en heb opnieuw enorm veel genade gekregen. Nu is Jezus alles in mijn leven, de weg, de waarheid en het leven.

  Alleen ik heb gemerkt dat geen enkele kerk mij heeft geaccepteerd, uiteraard speelt daar vooroordeel maar ook een geestelijke strijd. Ik had tegen demonen gevochten en kende ze bij naam. Jezus had alles ontbonden en mij zo enorm veel genade en (rijke) zegeningen gegeven. Dit past niet binnen kerkelijk denken, ze kunnen het niet begrijpen en er niet mee omgaan. Ze vinden je dan ‘eng’ en zien je liever gaan. Ik heb het hier ook nooit meer over, behalve nu dan op dit forum, anoniem en na veel aarzeling.

  Ik denk dat ik het hier even bij moet houden.
  Misschien nog een ding, bijna alle mensen die ik destijds tot mijn medium had getrokken hebben later de Here Jezus als Verlosser gevonden. Prijs de Heer!

  Ja, ik heb hier veel meegelezen voordat ik zelf ging reageren, misschien mijn vrees voor vooroordeel en verwerping. Misschien ook wel mijn onhandigheid hoe in te haken op de lopende onderwerpen.

  @Jette, dank je voor je bericht. Heel herkenbaar. Ik had in het verleden alle records van Pink Floyd en kende alle teksten, dat was voordat ik Jezus leerde kennen. Ik ken jou niet maar iets in mij zegt dat we veel gemeenschappelijk hebben. Ik weet niet of de Heer me dit geeft of dat het uit mijzelf is.

  Gods zegen, Albert.

 52. Moeten we elke overheid altijd gehoorzamen? Ook criminele overheden? Denk dan terug aan de eerste christenen in het Romeinse Rijk. Zij waren over ’t algemeen goede burgers (dat werd erkend door de Romeinen), maar ze weigerden te knielen voor het afgodsbeeld van de keizer. Volgens de bijbel zullen zij de kroon des levens ontvangen, als ik het goed begrijp.

 53. @ Nieuw Begin 10-4, 11.12 u.
  U antwoordde: “Dank dat u uw ongemotiveerde inzicht deelt over misleidende geesten.”
  Graag gedaan, Nieuw Begin.
  Ik help altijd met plezier iemand op weg om Gods Woord te onderzoeken.
  Dan hoef ik het immers niet te ‘motiveren’, want dat heeft niet het minste gezag en geen enkele invloed.
  Gods Woord is het gezag waaraan wij ons dienen te onderwerpen en bij deze verwijs ik u naar dat gezaghebbend Woord.
  Onderzoek dat Woord en bid om wijsheid om te kunnen onderscheiden wat echt of vals is.
  Niet alleen u, ook ik, ja wij allen hebben dat nodig.

 54. Deskundigen wereldwijd met handen in het haar. Er zijn GEEN oplossingen. Hoe terug te keren naar een unlocked stadium?
  Twee artikelen met verstandige taal wat betreft de lockdown en hoe die op te heffen :
  Laat jongeren ( 20-50 jr ) weer aan het werk gaan,
  bescherm de zwakkeren en
  houdt afstand en voer ‘ intelligent distance ‘ in door het gebruik van mondkapjes in winkels
  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1979731869/laat-jongere-mensen-weer-aan-het-werk-gaan

  Een tweede artikel is een wetenschappelijke studie van een psychoneuroimmunoloog. De laatste weken groeit het aantal pollen in de lucht, terwijl het aantal griepgevallen daalt. Het pollenseizoen beweegt zich precies tegenovergesteld aan het griepseizoen. Als je die relatie combineert met hooikoortsstatistieken kom je op een correlatie die van significant naar zeer significant gaat.
  Er zijn twee theorieën. Of de aerosole pollen belemmeren de verspreiding van het virus door de lucht of er is sprake van immunoboosting— waar bij pollen de turbo op het immuunsysteem zetten. Die twee kunnen wel eens van veel groter effect zijn dan de invloed van UV-licht.
  Deze wetenschapper stelt verder:
  Je ziet dezelfde trend bij de Spaanse griep.
  Die brak in het voorjaar van 1918 door, doofde in het voorjaar en kwam twee keer zo hard terug aan het einde van het pollenseizoen en vaagde de zwakkeren weg die nog niet van het schaakbord verdwenen waren. Hoewel dat slechts een anekdotisch voorbeeld is, zijn de vooruitzichten bij het nieuwe coronavirus niet goed.

  https://fd.nl/ondernemen/1341243/na-de-zomer-komt-het-virus-net-zo-hard-terug

  Zeer geacht Xander Team: beide artikelen zijn niet gratis maar ze zijn van groot belang dus iedereen is vrij om een gratis proef-abonnement te nemen op respectievelijk de Telegraaf of het Financieel Dagblad, om ze toch te kunnen lezen. Helaas zijn de bibliotheken natuurlijk ook gelockdowned.
  De Here zegen u allen. Dit vreselijke virus zal nooit meer verdwijnen en is m.i. onderdeel van een in de Openbaring 9:15 aangekondigd loslaten van gerichtsengelen tegen een bepaald jaar, maand, dag en uur. En nu zal het Woord uitgaan naar een mensheid gezeten in de schaduwen des doods. Jezus Christus zal triomferen want nooit heeft de duivel het laatste woord en miljoenen Christenen kunnen getuigen van een geloof door liefde werkende wat het woord van God, Jezus Christus Zelf, bevestigd: Mij is gegeven alle macht in Hemel en op aarde. Hallelujah, de Geest zal komen en het gaat wonderen regenen op aarde als de Heer Zijn beloften aan een straks bekeerd Jodendom gaat vervullen: Jesaja 19 lieve mensen. Israel , het priestervolk, wordt de Kroon op de Reformatie, geen dood-brengende corona ( betekent ‘ kroon ‘ in het Latijn) maar een door de Gekroonde gekroond volk in de 3 urige duisternis van Golgotha toen Vader alle helse machten en krachten losliet op de Zoon opdat Jesaja 53 zou fonkelen in de TORAH waar de Messias als de Geneesheer der volkeren wordt beleden. Hallelujah Het is bijna Pasen Christenen, Pesach Joden, bekeert u!

 55. Beste @Nieuw Begin…Dank voor uw reactie. Maar…Wat spreekt u zo aan in de profetie van Prof. K. schilder en de “De letterlijke profetie” die de Heer [Welke Heer?] aan Ds. Leenhouts, Gereformeerd predikant gaf:

  “Mijn kinderen hebben gebeden en IK antwoord”
  Wie is die IK???

  De volgende zinnen van ds. Leenhouts doen mij denken aan het geleuter wat ik vaak hoorde van namaak profeten in vooral Pinkstergemeenten…

  ” Neen, Ik zal de antichrist de eer niet gunnen Mijn volk bijeen te drijven,
  maar Ik zal dit doen door de zweepslagen van Mijn Woord
  Ziet, Ik sta op de rand van uw bestaan.”” enz. enz.

  Beste Nieuw Begin. Echte profeten des Heren citeren altijd Mozes en de Bijbelse profeten die zeggen: Zo spreekt de Here de God van Israël! Gods profeten citeren vooral de uitspraken van Jeshua en de Apostelen en de Woorden uit het Boek van Jeshua Openbaring!!!

  Lees wat er met de valse profeet in Jeremia 28 gebeurde!!! Lees ook de brief van Judas.

  — Boodschap voor de Gereformeerde Kerken? Wie luisterde er dan naar Ds. Leenhouts?
  Een man met een hele dikke duim en zoals ook Günter schrijft op dit forum:

  Günter schreef: 10/04/2020 om 4:08 pm….@ Nieuw begin 10-4 11.13 u.
  Er zouden misleidende geesten en valse profeten opstaan. Ziedaar: uw verhaal op 11.13 “””

  U schreef…* De “man met het breekijzer” in de genoemde profetie aan het adres van de
  Gereformeerde Kerk is Prof. Dr. K.Schilder, de grondlegger van de Gereformeerde
  Kerken Vrijgemaakt:Naar mijn bescheiden mening is deze profetie wereldwijde aandacht waard!”

  Oh ja? Schilder heeft een enorme scheuring veroorzaakt in de Ger. Kerk tot op deze dag. Amerikaanse en Australische zusterkerken willen nu niets te maken hebben met de huidige koers van de Ger. Kerk. Vrijgemaakt…Zij wensen geen deel te hebben aan vrouw in het ambt, homo-zegening van ambtsdragers en samengaan met Roomsen en PKN kerken. Enz.

  Nogmaals Nieuw Begin, echte profeten, dienstknechten van JHWH en Jeshua verkondigen uitsluitend de woorden die Jeshua verkondigd heeft aan de 7 Gemeenten van Openbaring 2 en 3.

  Gedenk vooral de profetische Woorden van JeshuaHaMasjiach in Openbaring 22…

  Openbaring 22:14 Zalig zij, die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en door de poorten ingaan in de stad. [Jeruzalem]

  15 Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de Leugen liefheeft en Doet.

  16 Ik, Jeshua, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de Gemeenten. Ik Ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende Morgenster.

  17 En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom!
  En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.

  18 Ik betuig aan een ieder, die de Woorden der profetie van dit Boek hoort: Indien iemand hieraan Toevoegt, God zal hem Toevoegen de plagen, die in dit Boek beschreven zijn;

  19 en indien iemand afneemt van de Woorden van het Boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de Heilige Stad, welke in dit Boek beschreven zijn.

  20 Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jeshua!
  21 De Genade van de Here Jeshua zij met allen!!!!

 56. Openbaring 9:15
  En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden.

  Google en Apple willen ’derde van wereldbevolking monitoren’:
  CUPERTINO – Google en Apple gaan samenwerken in de strijd tegen het coronavirus. De techbedrijven willen op die manier nationale overheden en gezondheidsinstanties helpen het virus in te dammen.

  https://www.telegraaf.nl/nieuws/1573529559/google-en-apple-willen-derde-van-wereldbevolking-monitoren

 57. @ Ramshoorn schreef: 10/04/2020 om 4:45 pm
  Dat ben ik met zeker u eens Ramshoorn; het is m.i dit moment ook niet de kerk die Prof. Dr. Schilder voor ogen stond. Maar dat doet niets af aan het magistrale werk van Prof. Dr. Schilder in zijn trilogie ver het lijden des Here.

  @ Günter schreef: 10/04/2020 om 4:08 pm
  Dank dat u uw ongemotiveerde inzicht deelt over misleidende geesten.

 58. Dank jullie Ramshoorn en Wachter.
  Vaak als we het in ons leven moeilijk hebben, en we vertrouwen op onze Heere, hoe zorgzaam HIJ voor ieder die bij Hem hoort.
  Soms komen we er op het moment gekreukeld uit… en zien de dingen van het leven met hele andere ogen.
  Maar met het kostbare bloed van Jezus en Gods trouw en liefde, worden we weer nieuw.
  Alle dagen. Geweldig hé en zo dankbaar.

  Dank, dank Muggenzifter… geweldige Psalm. Ja, ik zing mee… met zovele anderen.
  Dank en lofprijzing, onze Vader voor Zijn Zoon… ons enige redmiddel.

  Slaap wel vannacht, en liefs, voor jullie allen.
  Esther.

 59. Beste Albert.

  Het stuk wat je schreef met de titel “ oordeel” heeft mij persoonlijk getroffen, in die zin dat ik mezelf afvraag; waarom schrijf ik hier en wat wat schrijf ik hier. Heb ik anderen gekwetst, beschadigd, in hokjes geplaatst, beledigd misschien. Dit was geenszins mijn bedoeling. Zoals ik al eerder aangaf ben ik nieuwsgierig naar wat ik om me heen zie en dan is de Bijbel mij dierbaar en dan wil ik weten of de Here ons iets openbaart, zoals nu in deze bijzondere tijd dat de hele wereld getroffen wordt door een virus. Dit in combinatie met geschiedenis en de toekomst, voor zover die ons is geopenbaard.
  En heel vaak schrijf ik dit van mezelf af thuis in schriftjes en een enkele keer wil ik dat delen met anderen.
  Soms komt er een reactie, soms ook niet.
  En nu was jij daar zomaar opeens uit het niets, inderdaad nooit je naam gezien niet wetende dat je al jaren mee las, en we hebben gediscussieerd.

  Vaak zijn het dingen uit de Actualiteit met Bijbelse raak vlakken die mijn interesse hebben.
  Dingen waar ik niets mee kan / niets van weet, haak ik niet op in omdat ik de discussie niet wil vertroebelen.
  Maar het is niet alleen discussie, zo heb ik een paar jaar geleden door een bijdrage van iemand hier op het forum een goede mening kunnen vormen over het onderwerp “ orgaan donatie”. Dat waren waardevolle bijdragen.
  En dit komt vaker voor. Wat ik wel heb geleerd is dat je ook op tijd moet kunnen stoppen om “ stekeligheden “ te vermijden.

  Maar inderdaad er ontstaat een fenomeen wat je uitstekend formuleerd, en het is zeker herkenbaar. Ik heb jaren op een MBO les gegeven en dan zie je dezelfde “ groepsprocessen”. Wat het in Z’on situatie gemakkelijker maakt is dat de interactie sneller gaat en dat je elkaar ziet, dat is het grote verschil met dit forum. Persoonlijk zeg ik altijd dat ik beter met mensen kan praten dan schrijven. In mijn huidige situatie doe ik ook vaak Bijbelstudies met mensen, en dan weet ik van mezelf dat ik erg “ stellig “ kan zijn en dan gooi ik nogal eens een “ oneliner” in de groep, en dan ontstaan er levendige discussies met zichtbare mensen met mimiek en interactie dat is fijn en leerzaam. Dat is hier niet mogelijk omdat de interactie er niet is maar het is wel een zegen dat je toch met “ niet altijd gelijk getemden “ van gedachten kunt wisselen.

  Je schrijft omdat ik de meeste schrijvers” ken” vond je dat je een bemoediging moest posten; Ga hier vooral mee door, want inderdaad, de Here Jezus komt spoedig terug. En dan hebben we onderlinge bemoediging nodig. Want we gaan moeilijke tijden tegemoed. Ik vond het grappig dat je schrijft “ jezelf niet voorgesteld te hebben” en ik denk dat hier een van de problemen van dit forum is, we plakken allemaal plaatjes en etiketten zonder te weten wie we echt zijn. Gelukkig heeft ieder van ons meer “ kwaliteiten “ dan reakties posten op dit forum.
  Ik hoop dat je dit “ vreemde groepsproces” zodanig kunt relativeren dat we in de toekomst nog vele postings van je kunnen lezen.
  Paulus schrijft hierover: Want door de genade die mij gegeven is , zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder heeft toebedeeld.
  Want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet allen dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.
  En nu hebben wij genade gaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: hetzij profetie, naar de mate van het geloof ; hetzij dienst betoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; hetzij wie bemoedigd in het bemoedigen; wie uitdeelt , in oprechtheid; wie leiding geeft , met inzet; wie zich over andere ontfermt, met blijmoedigheid. Rom 12: 3-8
  Op deze manier heeft ieder zijn / haar plekje, ook hier op dit forum
  Gezegende Paasdagen
  Shalom Anna

 60. @ Muggenzifter 2:27 PM. Dat zal ik met vreugde doen, broeder. Ik dank de Here Jezus, wat HIJ voor ONS gedaan heeft. Door het aannemen van het volbrachte werk aan het kruis, kunnen wij volledig weten, door dat offer aan te nemen, dat wij volkomen gerechtvaardigd zijn door HEM de Here Jezus. Romeinen 8:1, en Romeinen 8: 38 -39. Hallelujah! Dank U Here Jezus!

 61. Beste@Muggenzifter. Heel mooie gedachten door u samengevat in Psalm 98 in deze gedenkwaardige week van het lijden en sterven van onze Here Jeshua/Jezus:

  U schreef: Want op het kruis heeft de Heere Jezus, toen Hij als de schijnbaar Machteloze in de dood ging, de satan verslagen en openlijk over de macht van de boze Getriomfeerd (Kol. 2:14, 15). Om die reden kunnen wij als de verlosten des Heren het nieuwe lied zingen.”

  Het enige wat ik aan deze Psalm 98 nog kan benadrukken is vers 9 …Want Hij [Jeshua] komt om de Aarde te richten; Hij zal de Wereld richten in Gerechtigheid en de Volken in Rechtmatigheid.

  Alle details van Jeshua en Zijn duizendjarig Vrede-Rijk kunnen we lezen in Openbaring 19 t/m 22.

  Beste @ Nieuw Begin. Wat zou Prof. K. Schilder nu van zijn Gereformeerde kerk vrijgemaakt vinden/zeggen? Deze kerk die zich hoogmoedig, decennialang van andere kerken afscheidde is nu een van de meest vrijzinnige kerken van Nederland geworden. Vrouw in het ambt. Homo-huwelijk. Samengaan met RKK.

  Ik las jarenlang het ND die nu net als EO en NCRV samen gaan met RKK en de paus adoreren. Toch een Gotspe? enz. Of zie ik het verkeerd?

 62. @ Nieuw begin 10-4 11.13 u.
  Er zouden misleidende geesten en valse profeten opstaan. Ziedaar: uw verhaal op 11.13 u.

 63. Psalm 98
  ‘Een psalm. Zing voor de HEERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan;
  Zijn rechterhand en Zijn heilige arm hebben Hem heil gebracht’ vs. 1.

  Ook wij mogen een nieuw lied zingen.
  Het is het lied van de verlossing, dat allen die de Heere Jezus persoonlijk kennen als hun Verlosser, op aarde al kunnen zingen.
  Toen de Israëlieten uit Egypte waren verlost, zongen zij ter ere van de God die Farao en zijn legermacht in de zee had gestort.
  Zo kunnen wij zingen tot eer van God, die in en door Christus grote dingen voor ons heeft gedaan en ons een nieuw leven heeft geschonken.
  God heeft ook voor ons wonderen gedaan en een volkomen overwinning op de vijand behaald.
  Want op het kruis heeft de Heere Jezus, toen Hij als de schijnbaar Machteloze in de dood ging, de satan verslagen en openlijk over de macht van de boze getriomfeerd (Kol. 2:14, 15).
  Om die reden kunnen wij als de verlosten des Heren het nieuwe lied zingen.
  God ziet ons nu in Christus aan en heeft ons met weldaden overladen.
  Hij schonk ons het eeuwige leven.
  Christus stierf en is weer opgestaan uit de doden: dat maakt ons heil nu zeker.
  Zouden wij dan geen lofzang aanheffen?
  Het is fijn dat Christus Zelf in de Gemeente het nieuwe lied aanheft (Ps. 22:23; 40:4).
  Zingt u met Hem mee?
  Prijst u de Vader voor de komst van Zijn Zoon en het werk dat Hij heeft volbracht?
  Laten wij van harte instemmen met dit eeuwige loflied dat wij in de hemel op volmaakte wijze zullen zingen (Openb. 5:9).
  Allen een gezegende week gewenst. Groet Muggenzifter

 64. Nu een wereldwijde plaag is uitgebroken zal er stellig openheid komen voor een spreken des Here in het jaar 1948:
  Het jaar 1948 is een kruispunt:

  -oprichting van de staat Israël. Het Joodse volk tracht officieel de ballingschap op te heffen door de vestiging van een nationaal tehuis.
  -oprichting van de Wereldraad van Kerken te Amsterdam
  -oprichting van een Bijbelgetrouwe kerkenraad de I.C.C.C
  -scheuring van Berlijn
  -scheuring van Yerusalem
  -doorbraak van het communistische geweld in China
  -een mens wordt op de zevende dag van de I.C.C.C.-samenkomst, tijdens het
  gebed der vergadering, door de Heer aangesproken met een boodschap die al de
  bovengenoemde punten met één slag raakt.

  De kern van deze profetie luidt :
  alle naties betrokken zullen worden bij de onthulling van het mysterie Israël, het Joodse volk.

  De letterlijke profetie die de Heer gaf aan Ds. Leenhouts, Gereformeerd
  predikant, luidt:

  “Mijn kinderen hebben gebeden en IK antwoord”

  Neen, Ik zal de antichrist de eer niet gunnen Mijn volk bijeen te drijven,
  maar Ik zal dit doen door de zweepslagen van Mijn Woord

  Ziet, Ik sta op de rand van uw bestaan.

  Zeg niet er is geen tussentoestand, zeg ook niet er is wel een
  tussentoestand; gij zult het wonder verwachten.

  Als IK twee dagen zwijg, denkt gij dan o mens, dat er nimmer een dag van
  vervulling over Mijn gekochten zal aanlichten?

  Als ik het heelal doe inkrimpen tot de omvang van een knikker merkt gij het
  immers niet?

  — Boodschap voor de Gereformeerde Kerken

  Ja, gij moogt wel zingen het loflied: Gij zijt geen God van doden, maar van
  levenden. Want de doodsstreep loopt niet daar, waar het lichaam van een kind
  het graf ingaat, maar reeds daar waar gij krachtens het verband et Adam, de
  wortel van het menselijk geslacht, allen in zonde ontvangen en geboren zijt..

  Maar gij hebt u onduidelijk uitgedrukt.

  Gij hebt “profetisch” gestotterd en daarbij “koninklijk” gedwongen, en
  daardoor de harmonie der ambten tussen profeet, priester en koning
  geschonden.

  Hier ligt uw schuld.

  Zijt ge met dit beleid een zuivere afspiegeling geweest van de opperste
  Herder der kudde, wiens goedheid als een zachte glans ligt uitgespreid over
  de schapen?

  Kwam de opdracht: Hoed mijne lammeren tot zijn recht?

  Er moet tucht zijn, maar niet zo.

  Daarom heb IK een man tegenover uw muur gesteld, met het breekijzer in de
  hand en een ongeneeslijke grimmigheid in hem uitgegoten, die niet wijken
  zal, totdat gij u bekeert.*

  Bekeert u, dan zal ook hij genezen.

  Maar er is meer!

  Wie geeft u het recht de kinderdoop te maken tot een ‘ stalen wet ‘ in Israël?

  Waar heb IK dat gezegd? Dan zal IK zwichten.

  Ook hierom heb IK u geslagen.

  Gij hebt altijd nog de polsstok van uw nadenken nodig om over te springen
  van de verbondsbelofte naar het kerkelijk gebod van de kinderdoop.

  IK heb u ook niet bevolen de kinderen niet te dopen, maar gij had door uw
  uit de Geest geboren liefde elkander hierin moeten verdragen.

  Gij zult verstandelijke verlegenheden niet hanteren als een bijl om daarmee
  Mijn tafel stuk te slaan.

  Gij ziet uw belijdenis als vlak Nederland, doch het is als het
  Himalayagebergte met hoogten waar geen mensenvoet ooit komt – vanwaar gij uw
  hulp moet verwachten.

  Terug naar de hoogten van Pasen en Pinksteren!

  Daarna zult gij het ganse veld overzien, waarlangs IK Mijn volk geleid heb.

  — Boodschap voor het Wereld-Baptisme:

  Ook gij hebt mede uit reactie tegen de gereformeerden de volheid der
  openbaring losgelaten.

  Bekeert u

  — Boodschap voor het Wereld – Barthianisme:

  Ik heb het gebruikt tot verontrusting, maar val niet in de fout van Obadja.
  Of moet er weer een donderende eed van Elia gehoord worden?

  — Ten aanzien van Israël sprak de Heer:

  Ik zal de roep van degenen, die MIJ hoonden toen IK hing in de diepten der
  hel overnemen in wrake en Elia roepen en Mijn wraak is barmhartig. Mijn
  Geest brult om Elia.

  —Boodschap voor de Hervormde Kerk

  Gij zult de maagdelijke geboorte geen dag langer laten ontkennen.
  *************************************************************************************************************

  * De “man met het breekijzer” in de genoemde profetie aan het adres van de
  Gereformeerde Kerk is Prof. Dr. K.Schilder, de grondlegger van de Gereformeerde
  Kerken Vrijgemaakt.
  Naar mijn bescheiden mening is deze profetie wereldwijde aandacht waard!

 65. Goede Vrijdag:
  https://www.youtube.com/watch?v=RocFApZ6VFs

  Overwegingen van het Lijden Evangelie:
  Dr. K. Schilder: Christus aan den ingang van Zijn lijden;
  Christus in den doorgang van Zijn lijden
  Christus bij den uitgang van Zijn lijden
  JH Kok-Kampen
  Dr. Schilder heeft een grote bijdrage gehad in de Vrijmaking in 1948.
  Zijn boeken zijn voor mij moeilijk, ik acht hem de ‘Einstein onder de theologen’maar wat ik ervan begrijp is van een hemelse schoonheid en diepgang.
  Shalom

 66. Christus wordt nog dagelijks gekruisigd. En als het bij Goede Vrijdag was gebleven, hadden we te maken met het trieste einde van een rabbi. De opstanding, het verheerlijkt lichaam en de hemelvaart laten ons zien dat Christus werkelijk is wie Hij zegt dat Hij is.

 67. Beste @Esther en @Harold. Dankvoor uw ervaringen van Gods Trouw in moeilijke omstandigheden die u met ons deelde. Ik kan er ook over meepraten. Psalm 18.

  Paulus kende die moeilijke perioden ook als Apostel, hij schrijft er over in zijn Tranenbrief
  2 Korinthe.

  2 Korintiërs 12:9 En Hij [JHWH] heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de Kracht openbaart zich eerst ten volle in Zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in Zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome. 10 Daarom heb ik een welbehagen in Zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik Zwak ben, dan ben ik Machtig.

  MACHTIG? Ik moest ook aan de Richter Simson denken die door de Filistijnen gevangen genomen was, zijn beide ogen werden door hen uitgestoken, zij spotte met hem, omdat zijn kracht was geweken…TOTDAT…hij weer ging bidden tot de Machtige God van Israël…Wat bad hij…en hoe werd zijn gebed verhoord?

  Richteren 16:28 En Simson riep tot de HERE en zeide: Here HERE, gedenk toch mijner en maak mij nog slechts ditmaal sterk, o God, opdat ik mij met één wraak voor mijn beide ogen op de Filistijnen wreke!

  29 Daarop greep Simson de beide middelste zuilen, waarop het gebouw rustte, met zijn rechterhand tegen de ene steunende en met zijn linkerhand tegen de andere.

  30 En Simson zeide: Dat ik met de Filistijnen sterve. Toen boog hij zich met kracht, en het gebouw stortte in boven de Stadsvorsten en boven al het volk, dat daarin was. De doden
  die hij in zijn sterven gedood heeft, waren talrijker dan die hij in zijn leven gedood had.

  31 Daarop kwamen zijn broeders en zijn gehele familie, namen hem op, voerden hem mee en begroeven hem tussen Sora en Estaol in het graf van zijn vader Manoach. Hij nu had Israël
  Twintig jaar gericht.

  Ook JeshuaHaMasjiach zal straks als Koning Israël bij zijn wederkomst in Jeruzalem [Zachariah 14:9] vechten als de Leeuw van Judah [Openbaring 5:5] Hij zal voorgoed korte metten maken met alle antisemieten en booswichten. Niemand zal dan nog durven Zijn Naam boven alle naam [Filippenzen 2] bespottelijk te maken! Alle details in Openbaring 19.

  Er zal groot feest gevierd gaan worden, want Dan zal het Duizendjarig Vrederijk tot stand komen.

  Zie Jesaja 2, 11 en 25 en Openbaring 7 en 20…Wie in het Boek des levens staan geschreven en wie niet!

 68. @ Esther 8:31 PM, op 9/4. Ik herken mij volledig in dat wat Harold en jij ons laten weten. Ook ik heb een vreselijke tijd meegemaakt, maar hallelujah, de liefde van God is als een rode draad door mijn leven gegaan, Esther.

 69. Een wereld in nood vraagt om een redding. Gisteren was #thepromisedsaviour trending op Twitter: https://twitter.com/hashtag/thepromisedsaviour

  Helaas gokt de wereld in haar nood op de verkeerde redder. Hier wordt niet geroepen om de komst van Jezus Christus, maar de islamitische mahdi die samen met zijn islamitische versie van Jezus wederkomt om de aarde te redden en iedereen tot moslim te maken.

 70. @Albert,

  Toon van schrijven

  Schapen die door de wol geverfd zijn.
  Blèren vaak in een directe toon.
  gebroken in hun hart, die alleen liefde kan bloeden.
  En geloven niet meer in doekjes tegen het bloeden.
  Een gebroken hart geneest nooit meer.
  Het littekenweefsel blijft altijd daar.
  Ze zijn allergisch voor franjes en hebben achterdocht bij dromers.
  En zijn ingeënt tegen aanzien en opsmuk.
  Domweg omdat zij het echte leven gezien hebben.
  Waarbij kou, koud is en waar vuur heet.
  Waar alle dromen verdwenen zijn en er nog één over is.
  Niet hier, maar daar zijn ze.
  In hun droom die maar niet verdwijnen wil.
  En droevige droom?
  Of één om van te dromen?
  Droom maar eens mee.
  Dat is wat een toon kan bereiken.
  Een hoge noot of een bevrijdend verlangen?
  Verreweg het beste.
  https://www.youtube.com/watch?v=9h6ZXKHv19A

  Jette

 71. Dank je Harold, ik mag deze broeder horen.
  Meestal heeft hij een goede Bijbelse boodschap.

  Ik begrijp je precies, ook ik heb veel meegemaakt, maar juist dan voel je de Heere héél dicht bij je.
  Dan gebeuren er ook wonderen. Vanuit mijn moeilijkheden met twee kleine kinderen erbij, heb ik geleerd om volledig op Jezus te vertrouwen.
  Het was een leerschool… heel hard, maar het heeft zijn vruchten wel gegeven.
  Daarom is bvb. de Bijbeltekst uit Matth. 6 over niet bezorgd te zijn, voor mij een ware echte realiteit.
  Dan zie je en ervaar je pas de liefde en sterkte van onze Vader en Jezus. Er gebeuren dingen die zo wonderlijk zijn, dat ik nooit wist en besefte hoe de Heere voor je zorgt.
  En bespaard ben ik niet en mijn kinderen ook niet. Wij zijn er beschadigd en gekreukeld uitgekomen, maar van binnen had ik een kracht, niet mijn kracht, maar van de Heere.
  Toen wist ik pas wat de woorden betekenden in onze zwakheid ben je sterk in Hem.

  Misschien dat ik nog eens iets er over schrijf… niet voor mijzelf, maar als bemoediging voor anderen.
  Dat het een realiteit is, dat de Heere werkelijk er voor je bent… als je Hem volledig vertrouwd. Niet mijn wil, Heer, maar Uw wil. Dat heb ik toen geleerd.
  Daarom niet de moed laten zakken in deze verwrongen wereld, maar vertrouw op Hem die boven alles staat.

  Harold en allen, Vaders liefde en bescherming, en liefs van mij, Esther.

 72. @Esther, Goed filmpje, uit eigen ervaring kan ik beamen wat de spreker vertelt. Lijden is heel erg, maar kan meewerken ten goede. Ondanks dat je dit op het moment van lijden niet zult zien, dan blijft het de kunst om moed te houden en vooral enkel je oog op God te houden.

  Het is heel apart, maar als ik terugkijk op een bepaalde nare periode uit mijn leven, toen ik juist zoveel mogelijk geprobeerd heb om op God te vertrouwen, kijk ik eigenlijk met dankbaarheid terug. Niet dat ik deze tijd opnieuw zou willen beleven, maar het heeft mijn persoonlijkheid positief gevormd. De pijn uit deze periode is verzacht, juist doordat ik nu zie dat God er daadwerkelijk was. Lijden versterkt absoluut het geloof!

 73. Beste Albert
  Dank voor je schrijven met de titel “ oordeel “ het heeft me getroffen ( sprak mij erg aan ) ik hoop nog te reageren.
  Ben aan het nadenken hierover.

 74. @ Spyfromthesky 11:33 Pm, op 8/4. Een zeer verhelderende reactie, waar ik mij ook in herken. De tekenen des tijds zijn m.i. duidelijk genoeg wat dat betreft, helaas willen/kunnen velen dat niet zien. Ik verwijs ook meestal dan naar Mattheüs 24 en 25.

 75. Ik heb op deze site diverse keren iets geschreven of de functie van de “smartphone” dat als voorlaatste schakel zou kunnen wezen in wat in Openbaringen, het bekende gedeelte voorkomt.

  Naast, het beeld dat tot leven komt, mogelijkheden tot 3-D, hologram, een gegevensdrager en een entiteit om te kunnen handelen met betalen enz. zijn vele voorbeelden van de talloze mogelijkheden.

  Corona is ernstig een aanslag op je longen. Zal anders zijn dan een griep. Steeds meer lijkt het erop dat de aandacht al in 2015 en 2017 steeds minder op complottheorieën wijst.

  Hoe groter de leugen, hoe meer mensen hem geloven. De gelovige wordt opgeroepen om de werken van de boze te ontmaskeren. Ook dat heb ik vaak geschreven en in feite poogt Xander met zijn forum dit ook te doen.

  De vraag is telkens na een crisis, welke oplossingen komen er aan en wat blijft er over van onze eigen persoonlijkheid, beslissingen, bewegingsvrijheid etc. Nou, het moge inmiddels duidelijk zijn, dat nu nog voorlopig zwaar ingezet zal worden op de ‘smartphones’.

  Vanaf 1984 heb ik al vele christenen gewaarschuwd niet mee te doen met het systeem. Vaak werd ik maar of uitgelachen of men vond mij vreemd en deed massaal mee met betalen met de pin. Vanaf 2010 is de opmars van één van de mogelijk voorlaatste fases, de smartphone, mogelijk dé laatste voorfase voor de finale. Een slimme kleine gegevensdrager waarmee we alles kunnen doen.

  J.J. van Baaren, één van zijn vele brochures, “de komende computermaatschappij” waarschuwde ook al lang zijn lezers.

  Nog steeds gaat contactloos betalen in een sneltreinvaart door. Het is ook al in vele kerken en kringen geïntroduceerd. Makkelijk om weer even een APP te downloaden.

  Mag ik zeggen dat vele al wellicht tientallen jaren naïef waren. Geld, macht en sex maken je blind en verslaafd. Eén van deze drie elementen zou ook organisaties kunnen gelden, dus niet alleen de individueel gelovigen.

  Tegelijkertijd zien we om ons heen, wereldwijd, een versnelling van contactloos betalen. Een roep om een vaccinatie(paspoort).

  De economische crisis en het herstel hiervan zal gekoppeld worden aan onze welwillendheid om mee te werken aan de beperkende omstandigheden. De doelstellingen van ontkoppelingen van relaties en verbindingen zullen accelereren in de toch al in de “ik gerichte” tijdperk.

  Waartoe kunnen deze ontwikkelingen concreet toe leiden?
  De (wereld) mensheid zal na een tijdje verlangen en vragen voor een oplossing. En die zal komen, zo weten we. Er zal een briljant iemand opstaan.

  Welke rol speelt China? Mogelijk valt China onder de koningen uit het oosten die zal opkomen in de eindtijd. De koningen van waar de zon opkomt. Het is een anti goddelijk land. Mogelijk dat China vooraf aan die periode dat het tot zijn oordeel komt, ook nu al in deze laatste voorfase van de eindtijd al zijn drakenklauwen sterk uitstrekt naar de wereld. Het is een wereldspeler op het toneel van onze tegenwoordige wereld.

  Opmerkelijk is dat de aantallen Chinezen en Han-Chinezen bijna een derde van de wereldbevolking uitmaken. En als dit gekoppeld is aan hun symbool van de Draak, dan speelt deze verhouding 1/3 een rol die voor ons altijd een mysterie is geweest. Dit doet je denken aan de verhouding toen de Draak op de aarde werd neergesmeten, hoeveel gevallen engelen er mee gingen.

  Spyfromthesky

 76. @ Pier
  Wel grappig wanneer je het zo bekijkt. Je kunt niet altijd krijgen wat je wilt.
  Maar het is wel belangrijk dat er voldoende voedsel blijft en we daarvoor blijven bidden en danken.

 77. Beste @Allemaal, ik citeer bij voorkeur de Bijbel omdat dit het enige Boek uit de oudheid is waarvan de Schrijver nog leeft! Dus vandaar.

  Jeshua, de Zoon van God hamert er steeds weer op dat we ook Zijn Woorden ter harte moeten nemen en verkondigen. Op een puik Geloofsforum als deze, lees ik die Woorden dan ook als iemand die steeds weer een grote schat vindt.

  Psalm 119:162 Ik verblijd mij over Uw Woord als iemand die Rijke Buit vindt.

  En wat is er mis met discussies die gevoerd worden op het heet van de naald? Dat zijn mijns inziens de beste discussies. Eindelijk komt de Waarheid dan boven tafel!!!

  Alleen Gods Woord is Waarheid.

  Ik bezocht Joodse Jeshiva’s in Israël, als je ziet hoe studenten daar de Torah met elkaar discussiëren, dan begrijpt u ook de tekst van Salomo die hij aan zijn zonen leerde:

  Spreuken 27:17 (NBG51) Zoals men ijzer met ijzer scherpt, zo scherpt de ene mens de ander.

  Duidelijk, toch? En vergeet niet: wie schrijft die blijft!

  Uiteindelijk zullen we ons de woorden van onze vijanden niet herinneren, maar het zwijgen van onze vrienden. Martin Luther King. Shalom. Ramshoorn.

 78. Albert schreef:
  08/04/2020 om 11:38 am

  Hartelijk dank voor je schrijven Albert. Soms is het wel eens goed om even bij ons zelf naar binnen te kijken.
  En, tja, dan kom ik wel eens dingen tegen die niet zo prettig zijn van mijzelf.
  Ik wil mensen ook niet in hokjes plaatsen, soms ongemerkt, doe ik het toch.

  Juist het belangrijkste voor ons allen, is dat wij de Heere Jezus hebben aangenomen in geloof. Wat HIJ alleen heeft gedaan aan het kruis voor ons allen.
  Dan kunnen we alleen maar héél stil zijn. Niet ik of wij… maar de Heere Jezus heeft het gedaan.

  Het doet hem verdriet, als Hij ziet hoe wij soms reageren op elkaar.
  Gaf Hij ons, ik dus ook… niet het gebod elkaar lief te hebben, zodat de wereld kan zien dat wij Zijn discipelen zijn.
  Het zou een uitstraling moeten zijn, naar de wereld om ons heen.

  Romeinen 14 : 1-13 over verdraagzaamheid.
  Eigenlijk is het hele hoofdstuk een geweldige les voor mij, voor ons.

  Vaders zegen Albert, en voor jullie allemaal.
  Lieve groet van mij, Esther.

 79. @Beste Jette, bedankt.
  Jouw schrijven werd pas zichtbaar na mijn schrijven.

 80. Ik zou hier het Griekse ‘kai’ liever vertalen met ‘maar’ i.p.v. ‘en’ (en dat mag) Dan krijg je:

  Johannes at sprinkhanen, maar wilde honing…. 😉

 81. @Ramshoorn schreef: 02/04/2020 om 4:51 pm ik denk dat u Mattheus 13 niet helemaal gelezen of begrepen hebt.
  Beste Ramshoorn, het klopt dat ik Matt. 13 op dat moment helemaal niet gelezen heb. U had het mij ook niet aangeraden omdat ik ook reageerde op de reactie van Jette in de DNA discussie.
  Ik had al een antwoord in dezelfde bewoordingen als Jette klaarstaan. Meestal laat ik het betijen en reageer ik niet. Ik sluit mij aan bij de woorden van Jette vanaf Maar erger etc. etc.
  Als u een bijdrage wil leveren waar men wat van kan leren, probeer eens een onderwerp uit het boek “De Bijbel als Schepping” als discussiepunt i.p.v. met bijbelteksten te smijten.

 82. Oordeel.
  Op dit forum lees je bijdrages van heel verschillende mensen. In sommige bijdrages herken je de aanwezigheid van Gods Geest, in andere posts lees je een beleving, weer anderen delen hun kennis en zo nog veel meer. Ook bestaat er nog iets als een ‘natuurlijk’ instinct om niet alles zomaar tot je te nemen als waarheid, bijvoorbeeld wanneer je iets verdenkt als dwaallering. Sommige stukjes lees je aandachtig door bij sommige andere probeer je zo snel mogelijk een soort van conclusie te vinden, vooral bij massieve blokken van tekst.

  Door deze grote verscheidenheid ben je geneigd om de schrijvers op te delen in vakjes en elk vakje te voorzien van een etiketje voor de herkenbaarheid. Zo bouw je onbewust een lijstje op met favoriete schrijvers, gewone schrijvers, de saaie en zelfs de schadelijke. En is snel een opdeling gemaakt van een ons-jullie (eens-oneens) kampje.

  Misschien is het herkenbaar, toch ga ik vanaf hier liever verder in de ik-vorm.
  Ik las al verschillende jaren mee op dit forum, de ene periode intensiever dan de andere. Door het meelezen gingen sommige veel-posters favoriet voor mij worden, andere minder en bijdrages van sommigen las ik zelfs niet eens meer. Raar eigenlijk, dat ik ook de namen onthield van schrijvers die ik niet meer las, waarom was dat eigenlijk. Was het te moeizaam om de hele tekst telkens door te lezen of te saai, te veel spel- en stijlfouten? Ging het wel om de inhoud?

  Of was het om de persoon? Niet dat ik die persoonlijk ken natuurlijk, maar ik had toch een beeld gemaakt van de schrijvers en ze aan de hand van dat beeld in een vakje geplaatst. Mijn vakjes hadden denkbeeldige labeltjes van ‘altijd goed’ tot en met ‘altijd dwalende’ met natuurlijk alle tussenliggende kleuren en smaken. Mijn hoofdindeling bestond uit een soort oke/niet-oke opsplitsing. Vanuit deze benadering had ik de meeste schrijvers van dit forum leren kennen, hun alias dan toch.

  In die tijd natuurlijk had ik mijn geloofswandel met God en zelf ook veel onderzoek gedaan. En omdat ik de meeste schrijvers van het forum dus ‘ken’, dacht ik in deze tijden van angst maar eens een bemoediging te moeten posten. Een bemoediging die Paulus ook geeft, want de Heer komt spoedig. Wie in orde met Hem is gaat niet door de (echte) grote verdrukking. Hiervan ben ik helemaal overtuigd, gebaseerd op mijn eigen onderzoek in de Bijbel, en dat niet van afgelopen weken maar van jaren. Maar wie ben ik eigenlijk of denk ik te zijn, want niemand kent me en ik had me zelfs nog niet eens voorgesteld. Er kwam dan ook vrijwel geen reactie op. Een spreekwoord zegt dat het de toon is die de muziek maakt, maar ik moet de toon nog stemmen en had intussen heel de muziek al gespeeld.

  Zelf kan ik het niet verdragen als mensen mij in een vakje plaatsen na een eerste indruk. Soms maak je nog een tweede kans na een verhuizing in een ander vakje, maar daarna zal je er waarschijnlijk nooit meer uitkomen. Ik haat de vooroordelen die je krijgt als je niet in het standaard plaatje past. Dit is voor mij een van de redenen om geen enkele kerk meer te bezoeken. Nu zie ik dat ik hetzelfde deed op een forum, een oordeel trekken op basis van de ‘toon’ van de eerste indruk. Mijn reactie op de vragen van Jette heeft mijn ogen geopend. Had ik maar eerder de moeite gedaan om een paar weekjes terug te lezen en eerst een goed beeld te vormen, nu was ik puur afgegaan op de toon waarop hij vragen stelde en had mijn oordeel gevormd.

  Toch oordeelt iedereen, of het bij een zakelijke ontmoeting is of bij evangelisatie, binnen de eerste 10 tot 20 seconde heb je een eerste oordeel geveld. Waarom is dat zo? Misschien omdat je zo snel mogelijk wilt weten waar die ander staat. Is het iemand van ‘ons’ of een ander? Nadat die eerste indruk al bijna het hele plaatje heeft gemaakt ga je pas zoeken naar gemeenschappelijkheden om tot uitwisseling te komen, of soms… wil je het hier al bij laten. En bij het lezen op een forum zie je wel geen gezichten maar het gaat eigenlijk niet anders.

  Ik haat het oordeel van mensen, maar wat als je het zelf ook blijkt te doen?
  Mogelijk ga ik hier weer alleen lezen, het schrijven is denk ik niet zo aan mij besteed, iets met ‘toon’ of zo. Veel belangrijker dan een wel of geen gelijk, is de geborgenheid die we in Gods liefde mogen vinden. Dat is toch op mijn hart geschreven.

 83. @Albert,

  Beste Albert, ach, we schrijven allemaal wel eens met een scheve pen.
  Maar wie zo’n welgemeend excuses kan maken zoals je schreef, die verdiend een kroon.
  Eerlijk en oprecht, daar kunnen wij als christenen een voorbeeld aan nemen.
  Dus de deur staat niet op een kier voor je, nee, helemaal open.
  Maar toch.
  Ik zal niet meer zoveel schrijven hier op het forum.
  Telkens vervallen discussies hier in “ik weet het beter” en dan vaak met verwijten.
  Tja, dat zijn in mijn ogen geen discussie meer, dat is niet met elkaar onderzoeken.
  Dat zijn in mijn ogen, wedstrijdjes verplassen en daar heb ik eerlijk gezegd geen zin in om tijd in te stoppen.
  Is ook helemaal niets christelijks aan.
  Trouwens, dat DNA gebruiken als verklaring voor die bijbalpassages, ben ik zelf al (15) jaren mee bezig en allang uit.
  Ik probeerde het slechts mee te geven aan mede christenen.
  En willen die het niet horen, prima, het gaat mij niet om mijn gelijk.

  Albert, succes met het zoeken van de Bijbelse waarheid.
  Zolang je de Heilige Geest in je hart behoudt, komt dat wel goed.

  Jette

 84. Beste @Lechaiem…Geloof maar niet dat Frans Timmermans zelf ooit het advies van de Europese Voedselveiligheid Autoriteit zal volgen, die de verkoop en consumptie van insecten zoals sprinkhanen, krekels en meelwormen promoot en zelfs goedgekeurd heeft voor menselijke consumptie???

  In de Bijbel lees ik:.De profeet Jesaja kende zelfs mensen die muizen aten!!!

  Jesaja 66:16 Te vuur en te zwaard zal de HERE gericht oefenen over al wat leeft, en de door de HERE verslagenen zullen talrijk zijn. 17 Zij, die zich heiligen en reinigen, om achter de ene man [een afgodsbeeld] in het midden naar de hoven te gaan, die zwijnevlees eten, gruwelijke Beesten en Muizen, zullen tezamen verdwijnen, luidt het woord des HEREN.

  Johannes de doper at wel Kosjere Sprinkhanen die worden in de voedsel wetten van Leviticus 11 genoemd.

  Marcus 1:6 (NBG51) En Johannes was gekleed met kameelhaar en met een lederen gordel om zijn lendenen, en hij at [geroosterde ?] Sprinkhanen en wilde honing.

  Daarom hou ik me ook liever aan de Richtlijnen van JHWH in Leviticus 11 ipv de aanbevelingen van Frans Timmermans. Petrus had immers ook nooit iets onreins gegeten? Handelingen 10.

  Jahweh leert aan Moshe en het volk van Israël…

  Leviticus 11:20 Alle gevleugelde insecten die op vier poten gaan, zijn voor u iets Afschuwelijks. 21 Maar deze mag u wel eten van alle gevleugelde insecten die op vier poten gaan en die naast hun poten een stel springpoten hebben om daarmee over de grond te springen.

  Leviticus 11:22 Daarvan mag u de volgende eten: elke soort Veldsprinkhaan, elke soort Sabelsprinkhaan, elke soort Krekel en elke soort Doornsprinkhaan. 23 Maar alle gevleugelde insecten die vier poten hebben, zijn voor u iets Afschuwelijks!!!

 85. N.a.v. Ramshoorn.
  Ik denk dat elke kerkgenootschap zijn valkuilen heeft. De R.K. kerk kan te veel koperen staf gaan aanbidden, zo te zeggen. Terwijl ‘schriftgeleerdheid’ een valkuil van het protestantisme kan zijn.
  Toch zie je bij al die genootschappen mensen die Christus oprecht liefhebben.
  En dan denk ik: “God ziet het hart aan.”

 86. @Beste Jette.
  Op jou verzoek heb ik een paar pagina’s teruggelezen, want ik wilde beter begrijpen wat je nu precies met je DNA-verhaal bedoelt. Dat teruglezen had ik veel eerder moeten doen, want ik zie nu pas hoe ik mijzelf enorm herken in jouw verhaal! Niet alleen je verhaal over DNA maar ook je persoonlijke achtergrond. Ook ik heb geen kerkelijke achtergrond, kon en kan me nog steeds niet vinden in kerkelijke liedjes, ook mij kon de kerk met blikken naar buiten duwen, en liet het nog begaan ook om weer snel een shaggie op te kunnen steken. Het roken is mij verleden tijd maar het bezoeken van een kerk ook.

  Mijn opmerking was niet bedoeld om je te beledigen of in je gezicht te slaan. Na teruglezen zie ik dat mijn woordkeuzes op zijn minst wel erg onhandig waren. Zeer waarschijnlijk was het andersom bij mij ook verkeerd ontvangen, sorry. Toch was het zo niet bedoeld, ik had de opmerking heel persoonlijk gemaakt om te benadrukken dat Jezus voor iedereen een losprijs had betaald, dus voor alle mensen, ongeacht hun DNA.

  Voor alle mensen dus. Er is geen verlossingsplan bekend voor gevallen engelen.
  Hoe het zit met de Nephilim (half engel half mens), weet ik niet.

  Ik vind dus wél raakvlakken in je stelling over DNA.
  Wellicht staat je deur nog op een kier.

 87. Beste@Amo, er is een wereld van verschil tussen de “christelijke waarden” van de Kerk en de navolging van Jeshua/Jezus.

  Zoals u vanuit de kerkgeschiedenis weet, werd na de dood van de 12 Apostelen van Jeshua en de vernietiging van Jeruzalem in AD 70 en nog eens in AD 135 Rome voortaan het centrum van die zogenaamde christelijke wereld. Kerk en Staat werden één in AD 321. De Bijbel werd toen aangepast aan de Pax Romana, het Romeinse Recht.

  Joden werden Outcast omdat ze de zondag van de Romeinse Sol Invictus weigerde te erkennen. Joden bleven vurig hun Sjabbat van JHWH vieren, de zevende dag waarop JHWH rustte van al zijn werken. Genesis 2:1-3 en Exodus 20 en 31. Joden weigerden de doop in naam van een drie-eenheid. Immers de Joodse geloofsbelijdenis luidt:

  Deuteronomium 6:4 Hoor, Israël: de HERE is onze God; de HERE is één!

  De Joodse Jeshua leerde dat ook aan zijn volksgenoten In Marcus 12:28-34 Het grote gebod:
  28 En een der schriftgeleerden, tot Hem komende, hoorde, dat zij met elkander redetwistten, en overtuigd, dat Hij hun goed geantwoord had, vroeg hij Hem: Welk Gebod is het Eerste van
  alle?

  29 Jezus antwoordde: 30 Het Eerste is: Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is één,
  en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht.

  31 Het Tweede is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Een ander gebod, groter dan deze, bestaat niet.

  Rome heerste vele eeuwen met harde hand en hanteerde het Zwaard [Kruistochten en Inquissitie] voor wie niet met hen meedeed. Joden en Protestanten hebben dat geweten tot op deze dag. Rome Kruisigde Jeshua in Jeruzalem, doodde de Joodse Apostelen, vermoordden in AD 70 en AD 135 ruim 2 miljoen Joden.

  Karel de Grote heeft het Romeinse Christelijke Rijk AD 800 met zijn Zwaard uitgebreid, hoewel Jeshua geleerd had: Wie naar het zwaard grijpen zullen door het zwaard vergaan. Dat zal dan ook spoedig gebeuren!

  Het vonnis van Pausen en Vaticaan en allen die met haar meeheulen zoals Mekka en nu ook Genève [sinds 2018] met de Wereldraad van kerken, staat overduidelijk beschreven in de Brief van Judas en Openbaring 16 t/m 19.

  Beste @Nieuw Begin. Eens met uw ingezonden. Niet alleen de Islam is een militante religie maar ook het Hindoeisme en het Boeddhisme die synagogen en kerken verbranden. Israël zal straks met Jeshua hun en onze Masjiach tot Hoofd der volken worden volgens Jeremiah 31 en Jesaja 60 en Zachariah 14 en Openbaring 7 en 19. Wij vieren als vrienden Jeshua en Israël samen De Bruiloft van het Lam. Zie ook Hosea 2: Israël is de Bruid en niet de Gemeente zoals kerken onterecht leren!

  Dank ook @Wachter voor uw ijverig meelezen en bemoedigende reacties.

 88. Waarom wordt de islam zo verdedigd door progressieve mensen die er prat op gaan te schoppen tegen de traditionele waarden van de kerk? Zuiver menselijk gezien is dit geen rationeel gedrag.
  Alleen de extra dimensie van de bijbel kan hier e.e.a. verklaren.

 89. Beste@Jette, Gelovigen laten zich graag verrassen door de Here God [JHWH] en weten dat zij niet alles wat in het verleden gebeurde en de toekomst kunnen verklaren met DARWIN en al helemaal niet middels een DNA-theorie.

  Op deze site hebt u met DNA niemand warm kunnen krijgen . Vraag u eens af, waarom niet?

  De Here Jeshua zoekt geen geleerden, maar gelovigen die Hem navolgen en Zijn Woorden bewaren en verkondigen. Johannes 14.

  Ben blij dat onze toekomst in handen van JHWH de Schepper is. Wees niet wijs in eigen ogen. Spreuken 3. Zelfs Mozes die JHWH gezien heeft en vaak met Hem in dispuut was kreeg niet op al zijn vragen antwoorden. Hij mocht het Beloofde zien maar Niet daarbinnen gaan. Jozua zijn opvolger en trouwe dienaar mocht dat wel. En Hoe… Lees Jozua!

  Later mocht Mozes samen met Elia wel Jeshua in Israël op de Berg der Verheerlijking zien en Hem bemoedigen. Mattheus 17.

  Mozes schreef dan ook nederig en niet boos zoals u nu schrijft:

  Deuteronomium 29:29 De verborgen dingen zijn voor de HERE, onze God, maar de
  geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor Altijd, opdat wij al de Woorden dezer Torah/wet volbrengen. Zie ook Psalm 4.

  Ook Paulus die in een visioen [2 Korinthe 12] het Paradijs en de hemel en al zijn onuitsprekelijke wonderen zag, schreef Nederig…Nu zien wij nog in een spiegel Vele raadselen, maar straks van aangezicht tot aangezicht. 1 Corinthe 13.

  Jette, wees manlijk, wees sterk, bestrijdt nooit geen moeilijkheden, maar ga altijd door met de Oplossing! Er zijn nog werelden te ontdekken. Blijf nieuwsgierig!

  1 Kronieken 28:8 (NBG51) Nu dan, ten aanschouwen van geheel Israël, de gemeente des Heren, en ten aanhoren van onze God (zeg ik u): Onderhoudt en onderzoekt alle Geboden van de Here, uw God, opdat gij dit goede land moogt bezitten, en voor altijd geven tot een Erfenis aan uw zonen na u.

  Mijn dooptekst: Koppie onder…Romeinen 12:2 (NBG51) En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de Wil van God is, het goede, welgevallige en Volkomene!

  Hebreeën 6:1 (NBG51) Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het Volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God!

 90. De Ramadan maand is van oudsher een periode waarin de aanslagen en het geweld wereldwijd toenemen.Voor jihadisten/maar ook voor niet-jihadisten/ is de ramadan de maand van strijd en verovering.Een maand van strijd tegen de vijanden van de islam, een maand van strijd tegen de ongelovigen/niet-moslims.
  Moslimterroristen, zoals die van ISIS, Hamas, Boko Haram, Al-Qaida hebben in het verleden vaak hun aanslagen tijdens de ramadan opgedreven.Voor deze terroristische organisaties is ramadan het feest van de gruwelijkheden.En terreurexperts en inlichtingendiensten wijzen erop dat men bijzonder alert dient te zijn tijdens deze maand…

  Lees meer ( gruwelijkheden van de religie van de vrede, de vrede van Satan in het rijk van de antichrist ):

  https://zlj13051967.wordpress.com/2020/04/06/ramadan-de-maand-van-veroveringjihad-en-terrorisme/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *